/6122-001.djvu

			Qi1


. 


SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 
KOSZALIN, tel. 41-03-76 
Ubezpieczenia są nieodłącznym elementem 
kazdego działania. któremu towarzyszy 
najmniejsze nawet ryzyko. 
Z nami będzie PO prostu bezpiecznlejl 


Ukazuje Ił, od wrzeł l1!s. 1952 roku 


JI 


(J 


.. 


. 


I 


. 


. 


, 


. 
I 


Miała być wielka manifestacja. Dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego 
ju:ł od piątku chodzili poddenerwowani, a w poniedziałek spodziewali 
si, nielegalnego wiecu, bo wojewoda nie zgodził się na manifestację, 
gdy:ł nie zostały spełnione wymogi formalne (w przypadku dróg mię- 
dzynarodowych o zgodę na demonstrację trzeba wystąpić 60 dni przed 
wybranym dniem). Tymczasem członkowie Komisji Zakładowej NSZZ 
"Solidarność" przy Zakładzie Taboru Kolejowego w Słupsku cały po- 
niedziałek prowadzili przygotowania do manifestacji I wręczenia wo- 
jewodzie słupskiemu petycJI. Na ulicę mieli wyjść około 15.30. 
Oko'o 16 przed Urzędem Wojewódz- średnio zatrudnieni przy naprawie i ob- 
kim pojawi'a się jednak tylko kilku osobo- s'udze wagonów. a największą - pra- 
wa de'egacja. na której czele staną' Jan cownicy administracji. Związkowcy mają 
Uzar. przewodniczący komisji zak'ado- świadomość. że pracownicy funkcyjni po- 
wej. Kilka minut p6:tniej delegatów przy- winni zarabiać więcej. ale nie chcą zgo- 
jął dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Mi- dzić się na dysproporcje, jakie wprowa- 
rosław Rekowski. W czasie krótkiej roz- dził kierownik. Najmniej uposażeni dostali 
mowy zobowiązał się. że petycja wraz z po 100 - 150 tysięcy podwyżki. a naj- 
opisem trafi do ministra transportu. gdyż wyżej - po 600-800 tysięcy. T o według 
wojewoda nie ma kompetencji. aby roz- nich jest niesprawiedliwe. bo krzywdzi 
wiązać zakładowy konflikt. tych. na których pracy opiera się działaI- 
Związkowcy z zakładowej "Solidarno- ność firmy. Dlatego w swojej petycji do- 
ści" (jako jedyni z czterech działających magają się ponownego. sprawiedliwego 
tam związków) nie Ch«4 zaakceptować podziału funduszy przeznaczonych na 
sposobu podziału podwyzki. jakiego w lip- podwyżkę płac i ukarania osób które spo- 
cu dokonał kierownik przedsiębiorstwa. wodowały zaostrzenie sytuacji w zakła- 
W czasie sierpniowej wypłaty. kiedy wy- dzie pracy. Na razie jednak nikt jeszcze 
płacono podwyżkę z dwumiesięcznym na ich protesty nie odpowiedział. Olate- 
wyrównaniem. zauważyli. że najmniejszą go zwrócili się o pomoc do wojewody. 
podwyżkę otrzymali pracownicy bezpo- ZBIGNIEW MARECKI 


Zadzwoń 
pod numer 931 


Papież 
w Kownie 


la ":ii 
IJ-.- -=-<1 


Podczas trzeciego dnia pobytu na lit- 
wie Jan Paweł II odwiedzi' największy 
ośrodek katolicyzmu .w tym kraju - Ko- 
wno. Prawie 200 tys. wiernych zgotowa- 
ło Ojcu Świętemu gorące powitanie. Na 
podmiejskich b'oniach odprawiona zos- 
tała msza. W wygloszonej przez papieża 
homili zauważalne by'y elementy doty- 
czące odnowy środowiska naturalnego. 
"Bóg stworzył cz'owieka na swój obraz i 
swoje podobieństwo i da' mu w spuścit- 
nie ziemię" - powiedział papież. Zau- 
waży'. że wojny i katastrofy ekologiczne 
czynią szkody samemu cz'owiekowi i śro- 
dowisku w jakim żyje. 
Jan Paweł II spotka' się również z lite- 
wskimi biskupami i uczestniczył we wspól- 
nej modlitwie z młodzieżą. (ces) 


. Tylko w sieci HALO-TAX' 931 
40% zniżka na telefon 
· Bezpłatny dojazd do klienta 
· Całodobowe drobne zakupy 
· Dowóz dzieci do ż'obka i 
przedszkola na zlecenie. 
931 - najtańsze 
taksówki w kraju 


G-34-0 


	
			

/6122-002.djvu

			::,:::: :::::::: 


KRAJ 


MINISTER FINANSÓW, J. OsIa- 
tyński zapowiedzlai dodatkowe 
wypłaty dla p'racowników sfery bu- 
d:tetowej pod koniec roku. W jego 
ocenie dochody państwa będą w tym 
okresie większe o 4-5 bilionów niż za- 
kładano. (wam) 
W CENTRUM ŁODZI wczoraj 
wcześnie rano eksplodowal ładu- 
nek wybuchowy. Bombę, prawdo- 
podobnie zegarową. podłożyli nie- 
znani sprawcy. Nikt nie odniósł obra- 


ŚWIAT I 
ŚMIGŁOWCE ONZ zaatakowaly 
w Mogadiszu stanowiska wojsk gen. 
M. Adida. Według ONZ nie jest to od- 
wet za śmierć 7 nigeryjskich żołnie- 
rzy z kontyngentu ONZ, którzy zginę- 
li w zasadzce zorganizowanej przez 
Somalijczyków. Powodem akCji jest 
atakowanie przez Somalijczyków 
samolotów z pomocą humanitarną. 
Okazało się, że ONZ płacił od grud- 
nia ubiegłego roku swoisty haracz M. 
Adidowi za ochronę konwojów z po- 
mocą humanitarną. Pomimo tego, że 
jego nazwisko znajdowalo się na in- 
deksie i nie wywiązywał się z umowy, 
pieniądze nadal były wypłacane. (ces) 


żeń. Wybuch spowodował zniszczenie o- 
kien w okolicznych budynkach. Był to pie- 
rwszy w historii przypadek eksplozji ła- 
dunku wybuchowego w tym mieście. 
(wam) 
KOMBATANCI kresowych oddzia- 
lów ArmII Krajowej zaprotestowali 
przeciwko głosom litewskiej propagandy, 
która zarzuca AK na Wileńszczyźnie po- 
pełnianie zbrodni przeciwko litewskiemu 
narodowi. (wam) 
W KRAKOWIE spotkali się czlonko- 
wie państw Grupy Wyszehradzkiej: 
Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Obecni 
są również szefowie sztabów general- 
Za PALESTYŃSKO-Izraelskim po- 
rozumieniem zdecydowanie opowle- 
dzlalo się 6 państw Zatoki Perskiej o- 
raz Egipt I Jordania. Jednak o pokoju 
na Bliskim Wschodzie nie można mówić 
bez uwzględnienia stanowiska Syrii. 
Tymczasem władze syryjskie nie udzie- 
liły Arafatowi oficjalnego poparcia. 
Przedstawiciel OWP w Tunisie poinfor- 
mował, że w ciągu nabliższych dni zos- 
tanie zawarte porozumienie o wzajem- 
nym uznaniu Izraela i OWP. (ces) 
SOBOTNIE Informacje o dymisji 
premiera Ukrainy L. Kuczmy zostały 
wczoraj potwierdzone przez rzeczni- 
ka prasowego. Decyzja l. Kuczmy jest 
najprawdopodobniej spowodowana u- 
staleniami, jakie zapadły podczas roz- 


Giełda Papierów Warl.ościowyc
__._ 


Wyniki sesji gleldowej z 6.9.1993 r. 


Nazwa spólkl kurs w tys. zł. 
ble:tący poprzedni Zmiana w % 
BIG 217.000 198.000 +9,6 
BRE 1.110.000 1.010.000 +9,9 
ELEKTRIM 1.300.000 (1.185.000) +9,7 
EXBUD 1.025.000 935.000 +9.6 
IRENA 1.015.000 (925.000) +9,7 
KABLE 358.000 326.000 +9,8 
KROSNO 266.000 242.000 +9,9 
MOSTOSTAL 950.000 865.000 +9,8 
OKOCIM 685.000 625.000 +9,6 
POLlF ARB 815.000 745.000 +9,4 
PRÓCHNIK 520.000 (473.000) +9,9 
SOKOŁÓW (343.000) 312.000 +9,9 
SWARZĘDZ 278.000 253.000 +9,9 
TONSIL 260.000 237.000 +9,7 
UNIVERSAL 75.500 69.000 +9,4 
WBK 755.000 690.000 +9,4 
WEDEL 1.395.000 1.270.000 +9,8 
WÓLCZANKA 615.000 560.000 +9,8 
ŻYWIEC 950.000 865.000 +9.8 
WIG 7561,0 6893,8 9,7 


27: Festiwal Pianistyki Polskiej 


(dokończenie ze str. 1) 
Po trzecie - że promuje ten Festiwal 
młodzież. Po czwarte wreszcie - iż nie 
zapomina się o polskich pianistach mie- 
sZkających za granicą. Warto jeszcze 
zwrócić uwagę na ważną kwestię, 
mianowicie, że nie byłoby tego Festiwa- 
lu bez akceptacji władz wojewódzkich i 
samorządowych. Jakkolwiek ministerst- 
wo nasze stara się współuczestniczyć, 
jednak podstawową sprawą jest ogrom- 
na społeczna praca wielu ludzi, bez któ- 
rych Festiwal kosztowałby miliardy. Dla- 
tego tak poważna impreza muzyczna, 
tak profesjonalnie, a jednocześnie tak ta- 
nio organizowana powinna podlegać 
specjalnej ochronie. 
Tymczasem na dziś organizatorzy 
FPP przygotowali Salę Rycerską Zamku 


na przyjęcie dwóch studentek klasy for- 
tepianu: Anny Nowak, podopiecznej prof. 
Czesława Stańczyka (AM w Katowicach) 
i Małgorzaty Furche-Jurczyk, studentki 
proł. Tatiany Szebanowej (AM w Bydgo- 
szczy). Ich popis, od godz. 16.30 popro- 
wadzi Józef Kański. 
A wieczorem o godz. 20 w Teatrze- 
stuprocentowa atrakcja: występ duetu 
dwufortepianowego pn. "Duo Granat". 
Grać będą Tamara Granat i jej małżo- 
nek, zawsze gorąco witany w Słupsku, 
Waldemar Malicki. Z dwóch fortepianów 
na cztery ręce popłynie muzyka mistrzów 
kompozycji (Chopina, Mozarta, Griega, 
Musorgskiego, Brahmsa, Dvoraka). A 
zapowie to wszystko Zbigniew Pawlicki. 
MIROSŁAWA MIRECKA 


Polowanie na anglistę 


(dokończenie ze str. 1) 
Weronika Juszklewlcz, dyrektorka 
Zespołu Szkół Ogólnoksztalcących w 
Białogardzie: - Miałam klopoty, ale w 
tej chwili są rozwiązane. Po raz pierwszy 
od wielu lat nasza młodzież będzie się 
uczyć angielskiego. Mamy pana. który 


Totek płaci 


Za wygrane w zakładach z 1 września 
b.r. Totalizator płaci: 
Dl: 6 - 2291 435300 zł, 
5 - 2281 100 zł, 
4- 62000 zł, 
3 - 8000 zł. 
Express: 5 - 182402600 zł, 
4 - 307 300 zł, 
3- 12000 zł. 


(zm) 


zaliczył trzy lata anglistyki na uniwersy- 
tecie w Krakowie. Zobowiązał się także 
skończyć studia. Jednocześnie nasza 
nauczycielka języka rosyjskiego przy po- 
mocy Kuratorium kolejny rok "przekwa- 
lifikowuje się" na angielski. Rosyjski jest 
bardzo niemile widziany przez rodziców, 
choć w naszym liceum oprócz niemiec- 
kiego, francuskiego i obecnie angielskie- 
go jedna klasa uczy się rosyjskiego. 
Malgorzata Kamińska, dyrektorka 
SP nr 1 w Kolobrzegu: - Język 
angielski mają tylko ósme klasy, jako 
kontynuację nauki od klasy piątej. Klasy 
szóste i siódme mają język niemiecki. Na- 
tomiast w tym roku szkolnym do piątych 
klas zmuszeni byliśmy wprowadzić język 
rosyjski, ponieważ nie mogliśmy znaleźć 
nauczyciela angielskiego. Jedna grupa 
pięcioklasistów ma dodatkowo zajecia 
pozalekcyjne z języka niemieckiego, któ- 
re opłacają rodzice. (Song) 


W związku z tragiczną śmiercią naszych kolegów związkowców z 
NSZZ "Solidarność", ogłaszam tydzień od 6.9.93 r. do 12.9.93 r. 
tygodniem żałoby w NSZZ "S". 
Zwracam się do wszystkich struktur związku o umieszczenie zna- 
ków żałoby na flagach NSZZ "S". W dniu pogrzebu proszę o 
uczczenie pamięci Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego I Ja- 
na Tyszkiewicza w zakładach pracy sygnałem syren fabrycznych i 
3 minutowym skupieniem. 
Zwracam się również o organizowanie mszy Św. przez struktury 
regionalne i miejskie Związku. 
Równocześnie apeluję o odwołanie wszystkich imprez rozrywko- 
wych przygotowanych w ramach kampanii wyborczej Związku. 
Przewodniczący KK 
NSZZ "Solidarność 
Marian Krzaklewski 


nych, wojskowi specjaliści i eksperci zaj- 
mujący się sprawami rozbrojenia. Celem 
spotkania jest wymiana doświadczeń 
związanych z reorganizacją sił zbrojnych 
i przemysłów zbrojeniowych, oraz moż- 
liwości współpracy w tych dziedzinach. 
(wam) 
SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA 
Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" ogło- 
siła pogotowie strajkowe w czterech ko- 
palniach Kombinatu Górniczo-Hutnicze- 
go Miedzi "Polska Miedź SA" w Lubinie 
koło Legnicy. Kopalnie zostały oflagowa- 
ne. Protestujący domagają się m.in. wy- 
płat m deputat węglowy według cen ry- 
nkowych taki, jaki otrzymują górnicy w 
kopalniach śląskich. (wam) 
WARSZAWSKI SĄD WOJEWÓDZKI 
odroczyi do 5 października proces 
mów prezydenta Ukrainy L. Krawczuka i 
Rosji B. Jelcyna. Odbyły się one w mi- 
niony piątek na Krymie. Obaj prezyden- 
ci ustalili, że zadłużenie Ukrainy wobec 
Rosji zostanie spłacone m.in. poprzez 
przekazanie Rosji części Floty Czarno- 
morskiej. (ces) 
ROSYJSCY górnicy przeprowadzili 
Jednodniowy strajk ostrzegawczy. A- 
kcję poparło jednak około 1 00 z 240 ko- 
palń. Podłożem protestu są żądania pła- 
cowe. Zdaniem rosyjskich związkowców 
rząd winien jest kopalniom około 700 mln 
dolarów. (ces) 
DW A KONCERNY samochodowe- 
szwedzkie Volvo I francuski Renault 
polączą swoje potencjały produkcYJ- 
ne. Od 1 stycznia 1994 roku zacznie fu- 


generałów MSW W. Ciastonia i Z. 
Płatka oskarżonych o kierowanie za- 
bójstwem księdza J. Popiełuszki. Do 
momentu wznowienia procesu mini- 
ster sprawiedliwości ma poinformo- 
wać Sąd o rezultatach starań zmie- 
rzających do pozyskania przez stro- 
nę polską akt śledztwa w tej sprawie 
prowadzonego przez KGB. (yvram) 
PRACOWNICY SZCZECINSKlEJ 
FILHARMONII prowadzą strajk o- 
kupacYJny. Konflikt między orkiest- 
rą, a dyrektorem trwa już pół roku. 
Filharmonicy zarzucają mu przede 
wszystkim nieumiejętność kierowa- 
nia zespołem. Protestujący żądają 
odwolania dyrektora. Ten z kolei o- 
biecuje, że zrobi wszystko, by kon- 
certy odbyły się zgodnie z planem. 
(wam) 
nkcjonować umowa, która przewidu- 
je, że Renault będzie miał 65 proc. 
udziałów zaś Volvo 35 proc. Pozwoli 
to na zatrudnienie 210 tys. pracowni- 
ków w 8 krajach. Nowy koncern ulo- 
kuje się w rankingu potentatów 
samochodowych na 6 miejscu w 
świecie. W Europie po zakładach Vo- 
lkswagena będzie zaś drugim konce- 
rnem. Francusko-szwedzki potentat 
produkować będzie nadal te same ty- 
py samochodów.(ces) 
JUTRO powróci do Izraela oko- 
lo polowa deportowanych przed 
dziewięcioma miesiącami Palesty- 
ńczyków. Wladze izraelskie poinfor- 
mowały, że pozostała część powróci 
jeszcze w tym roku. (ces) 


( 


Kronika wyborcza 


BBWR 
Dziś, 7 września o godz. 17 kandydaci na parlamentarzystów BBWR (lista nr 10) spotkają się z wyborcami w Klubie 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 8 w Bytowie. W środę kandydat na pos/a z. tego ugrupowania, p. 
Bronisław Żurawski zaprasza zainteresowanych jego programem wyborczym do sztabu wyborczego BBWR przy ul. 
Jaracza 6 w Słupsku, tel. 438-074. Pan Żurawski dyżurować będzie od godziny 16 do 18. (mb) 
KdR 
Sztab Wyborczy "Koalicji dla Rzeczypospolitej" zaprasza na otwarte spotkanie z kandydatami "Koalicji" do Sejmu i 
kandydatem do Senatu wystawionym przez "Porozumienie Ugrupowań Chrześcijańskich". Spotkanie odbędzie się 
7.9.93 r. o godz. 15 w lokalu Stowarzyszenia "Clvltas Christiana" w Białogardzie (ul. Śwldwlńska 1) 
Komitet Wyborczy "Koalicja dla Rzeczypospolitej" w Słupsku zaprasza mieszkańców Sławna do Miejskiego Domu 
Kultury przy ul. Cleszkowsklego na godz. 16.30 dnia 7.09. br. na spotkanie z kandydatami "KdR" Usta nr 15. L. 
Matulka, J. Majkowski, A. Chart, B. Witkowski, J. OkuUcz, A. Rudnik, J. Gawdzlk, J. Zlętara. 
W tym samym dniu tj. 7.9. o godz. 19. zapraszamy mieszkańców Postomlna do świetlicy wiejskiej na spotkanie z 
w. w kandydatami na posłów z listy nr 15 "Koalicja dla Rzeczypospolitej". 
KLD I UD 
"Województwo Środkowopomorskie", to temat spotkania na które zapraszają mieszkańców Darlowa kandydaci do 
Senatu Ewa Dikolenko (UD) i Wiesław Romanowski (KLD) oraz kandydaci do Sejmu Wieslaw Piotr Wójcik (UD) i Wiesław 
Stanisław Wójcik (KLD). 
Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki referendum na temat przynależności Dar/owa do powiatu koszalińskiego. 
Spotkanie odbędzie się w Zamku Kslątąt Pomorskich wDariowie 8 września. Początek o godzinie 17.tej. 
"Samoobrona"" 
Kandydat n
 posła KW "Samoobrona" .leppera Zenon Boguckl spotka się dziś o godz. 19 z wyborcami we wsi 
Bukowo. We czwartek, 8 września gościć będzie w Kiełpinku (godz. 16) i w Polnicy (godz. 18). Inny kandydat "Samo- 
obrony", Jan Pacak spotka się z wyborcami 9 września o godz. 19 w Lubunlu. Wojewódzki Szlab Wyborczy "Samoo- 
brony" Leppera mieści się w SłupSku przy ul. KII/ńsklego 49, tel. 275.19 i przyjmuje zainteresowanych w godzinach 
8.15. (mb) 


SLD 
Sztab Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Słupsku zaprasza dzisiaj (wtorek) na kolejne spotkania z kandy- 
datami SLD z woj. słupskiego do Parlamentu RP. W Maszewie (Szkoła Podslawowa) o godz. 161 w Cewlcach (Szkoła 
Podstawowa) o godz. 18.30 na pytania wyborców odpowiadać będą H. Gesse, K.lwanlec lP. Kasprzyk. W Motarzy. 
nie (Szkoła Podstawowa) o godz. 18. E.O. Ochędzan, W. Szkop I S. WojciechowskI. (tm) 
"SolldarnośC II 
W Świdwinie w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. 3 Marca, na I piętrze mieści się lokalny Komitet Wyborczy NSZZ 
"Solidarność" Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże". Czynny jest on codziennie w godzinach: 11.00- 1 3.00 i 16.00-18.00. 
W biurze Komitetu Wyborczego dyżurują codziennie od godz. 16. do 18. kandydaci NSU "Solidarność" ze Świdwina: 
Krzysztof Orllńskll Zbigniew Owczarek. 
8.9.1993 r. o godz. 16. w Ośrodku Kultury w Zlocieńcu odbędzie się spotkanie kandydatów do parlamentu NSU 
"Solidarność". Jerzego Olszewskiego kandydata do Senatu oraz kandydatów do Sejmu: Władysława Etca, Tade- 
usza Rutkowsklego, Tadeusza Bila, Anny Wernerowlcz, Danuty Odlewany, Krzysztofa Orllńsklego, Marka Czudo- 
wsklego, Zbigniewa Owczarka I Franciszka Hlrsza. 
9.9.1993 r. (czwartek), o godz. 14.30 w Zespole Szkół Rolniczych w Gościnie będzie mialo miejsce spotkanie z 
kandydatami Związku do parlamentu. 
10.9.1993 r. kandydaci NSU "Solidarność" będą mieli spotkanie w Kołobrzegu. ZIeleniewie o godz. 17.00 w barze 
ilU Adama". 


Pobili I ukradli 
W blalogardzklm parku nieznani na- 
pastnicy zaatakowali mieszkańca tego 
miasta. Swej ofierze skradziono 2,5 mi- 
liona. 
Z kolei w Koszalinie przy ul. Łużyc- 
kiej dwóch mężczyzn pobiło przechodzą- 
cego tamtędy mężczyznę. Zabrali mu po- 
nad 41 tysięcy złotych. Pokrzywdzony 
wskazał napastników, którzy zostali osa- 
dzeni w areszcie. 
Chuligańska noc 
Dwóch nieletnich mieszkańców Draw- 
ska Pomorskiego z pobudek chuligańs- 
kich zaczęło wybijać szyby w tamtejszym 
sądzie, w pobliskich sklepach, oraz u- 
szkadzać znaki drogowe. W bezpośred- 


, darzenia .1 . 
. i . I a\Jk 


nim pościgu zostali zatrzymani przez po- 
licję. 
Przez wentylator 
W Szczecinku do hali targowej wła- 
mywacz dostał się przez niewielki otwór 
wentylacyjny. Z punktu RTV ukradł ka- 
sety wideo, radia i inny sprzęt elektroni- 
czny łącznej wartości około 20 milionów. 
Do garażu 
Rower górski, składak, wiertarka, pro- 
stownik, klucze nasadowe, farba, to tyl- 


Jeśli płacić jak za zboże 


(dokończenie ze str. 1) 
Centrale nasienne i spółki zajmujące 
się rozprowadzaniem zboża - zapew- 
niają, że będą dysponować wystarcza- 
jącą ilością nasion dobrych odmian żyta 
dla zainteresowan-ych rolników. Posianie 
odpowiednich zbóż w przyszłości wyeli- 
minuje sytuację jaka miała miejsce w tym 
roku, że rolnicy nie mieli komu sprzedać 
ziarna jakościowo gorszego. 
Pszenice ozime osiągające stawiane 
przez pezetzety wymogi jakościowe to 
przede wszystkim - Almari, Jubilatka, 


Rosa i Begra. Popularna na Pomorzu i w 
Polsce wysokoglutenowa pszenica Ga- 
ma miała w tym roku gluten o bardzo nie- 
korzystnych cechach. Jego zawartość i 
jakość, jak się okazuje, uzależniona jest 
nie tylko od odmiany pszenicy, również 
od stosowanego nawożenia mineralne- 
go. 
Centrale nasienne w Słupskiem o- 
raz lęborski "Polcop" deklarują, że bę- 
dą mlaly w sprzeda:ty odpowiednie 
ilości wartościowych odmian nasion 
pszenic ozimych, a Ich ceny będą 
przystępne dla rolników. (z) 


. Polscy brydżyści przegrali w ćwierć- 
finale z Norwegią 158:289 i nie zdobędą 
już medalu. 


. W eliminacjach do piłkarskich mist- 
rzostw świata Argentyna poniosła klęskę 
1 Kolumbią 0:5. Awansowała Kolumbia, 
Argentyna będzie jeszcze miała szansę 
w meczu z Australią. 
. VI etap WOP Nowy Sącz - 
Zakopane wygrał C. Zamana. Nowym 
liderem został A. Sypytkowski. (zm) 


JEiELI TWÓJ DOWÓD 
OSOBISTY MA NUMER 


JMU miałM .2:czę8cle 
1'0 JtJT.RO 
ODBmBZESZPIENL\DZE 
ale dd. do łodz(n)' 16.00 
musis. OIIObikie lub 
telefonicznie !głO&ł6 

... "Gł..OSIEPOMORZA" 
r-


3ZWycł,slwa 137 
- 
.':6lhnklewk:ra 20 
r:=1t
.
Q 1. 
A przy odbiorze nqrody tneb& 
oIWa6 8flł1np18ri DWeJ pzety, 
w ktiSnd wydtUkowan,y jestaumer 
twojeiO dOwodu 080bfst. 


1 2759270 1 


TO 
t4J
_i
lIDw 
ZŁOTYCH 
TWOJE 


],9.93r. 


) 


126p (1991). Słupsk, 432-630. 
SPRZEDAM 126p (1984). Ustka, 
145-356. 
126p (1988), 126p (1979). Słupsk, 
43-32-52. 
126p (1988). Sławno, 72-49, po 
sze
nastej. 
AUDI 80 model 89, uszkodzony, nie 
oclony. Koszalin, 42-51-92. 
AUDI 100.(1985). Słupsk, 435-420. 
SEAT ibiza 1.2 GL dwudrzwiowy 
(1988) - 85.000.000,- Koszalin, 
189-724, wieczorem. 
FORD eskort kombi 1,3 (1986) nie 
oclony. Koszalin, 43-45-10. 
MERCEDESA 123, 25 mln, Kosza- 
lin, 43-03-79. 
MERCEDESA 300 D (1980). Ko- 
szalin, 42-35-79. 
HONDA civic (1980), 35 mln. 
Słupsk, tel. 216-14. 
OPEL vectra 1,6 (1991) sprzedam. 
Lębork, 624-438. 
OPEL corsa (1988) sprzedam. Ko- 
szalin, 436-480. 
VOLKSWAGEN passat (1984) nie 
oclony - 29.000.000,- Słupsk, 
430-261 
VOLKSWAGEN golf (1990) uszko- 
dzony tył, do jazdy, bez cła. Słupsk, 
44-11-22. 
OKAZYJNIE forda escorta (1991), 
1400, katalizator, szyberdach, centra- 
lny zamek. Do lakierowania prawy 
bok, cena 129 mln. Kołobrzeg, ul. Gro- 
chowska 60/6. 
FORD escort XR3i (1984). Słupsk, 
220-71, wewn. 219 (8-15). 
SKODĘ S-100 (1974). Słupsk, ul. 
3 Maja 28/43, po osiemnastej. 
ŁADĘ samara 1500S (1991). 
Słupsk, 232-41. 
ALUFELGI opel omega senator. 
Słupsk, 223-52. 
CIĄGNIK T-25. Sławno, tel. 88-87. 
DOM 300 m kw. Miastko, tel. 
38-79. 
COMMODORE 64 na gwarancji. Ko- 
łobrzeg, tel. 218-21. 
STOŁY bilardowe lub wydzierża- 
wię. Białogard, tel. 45-95. 
WAGI sklepowe. Słupsk, tel. 
435-362. 
SPRZEDAM różne meble. Kosza- 
lin, 43-48-61. 


ko niektóre z łupów złodzieja, który do- 
konał włamania do garażu w Słupsku. 
Łączne straty - 16 milionów. 
Do opla 
W Koszalinie nieznany sprawca wła- 
mał się do samochodu Opel corsa. U- 
kradł radioodtwarzacz Panasonic, kolu- 
mny głośnikowe, 5 kaset magnetofono- 
wych. Łącznie właściciel samochodu 
stracił 3 tysiące DM. 
Skradzione samochody 
W Karl/nie - polonez, biały, KGD 
1113; w lazach - fiat 126p, czerwony, 
KOK 9151. (wam) 


KUPIĘ ulgę celną. Słupsk, tel. 
439-629. 
PRZEDPŁATĘ. Słupsk, 222-02. 
OSOBOWY diesel 1988/90 cztero- 
drzwiowe. Koszalin, 42-36-91. 
TARPANA, żuka skrzyniowca. 
Słupsk, 250-74. 
KUPIĘ samochód blaszak, transpo- 
rter do 2,5 t. Słupsk, tel. 44-10-30. 
OLCHĘ tartaczną 1,8 m kupię. 
Słupsk, tel. 437-542, Dębnica Kaszu- 
bska , ul. Zielona 1. 
KUPIĘ kotty warzelne. Słupsk, 
430-420. 


POSZUKUJĘ garażu w pobliżu u- 
licy Chodkiewicza. Kołobrzeg, tel. 
204-29. 
DO wynajęcia mieszkanie 3-poko- 
jowe. Słupsk, tel. 21-343. 
POSZUKUJĘ domku do natych- 
miastowego wynajęcia (do 5 pokoi). 
Słupsk, 271-14. 
WYNAJMĘ pokój panience, uczen- 
nicy bez nałogów. Słupsk, Komorow- 
skiego 2/35. 
FIRMA poszukuje pilnie pomiesz- 
czeń biurowo-magazynowych (200 m. 
kw.) na terenie Koszalina. Słupsk, tel. 
292-67. 
ODDAM w dzierżawę tanio stoi$ko 
- sklep. Ustka, 146-264. 
MAŁŻEŃSTWO poszukuje w Sła- 
wnie mieszkania samodzielnego z 
wygodami. Sławno, tel. 73-57. I,,
,.=r.,:,m .. 


t
.
:,:
1- 


WY JAZDY handlowe do Niemiec. 
Białogard, tel. 48-63. 
! :f- Y -&' 
r mt: -'

 I 
4<',... ,___., - .... .--, 1 . <,.- ,. , . ,. , _ . 
 . 
KURSY językowe, tłumaczenia. Po- 
liglota. Lębork, 624-624. 
PROGRESS - kursy języka angie- 
lskiego. Słupsk, tel. 43-46-70, wewn. 
10. 
JĘZYK niemiecki -lekcje, korepe- 
tycje. Słupsk, tel. 433-578.  ;:;.. :
 
. 
 
 
." .."ł.. '. 
.....'" 
.... 
MURARZA, dekarza zatrudnię. 
Słupsk,433-058. 
ZLECĘ szycie kurtek z futer sztu- 
cznych i nutrii. Słupsk, tel. 293-08, w 
godz. 16-17. 
PILNIE zlecę remont sklepu. 
Słupsk, tel. 257-70, 433-839. 


BUDAPESZT 11-14 września. 
Słupsk, 262-10. Sławno, 70-12. 


Serdeczne podziękowania 
Ordynatorowi ChirurgII Ogólnej 
Szpitala Wojewódzkiego w 
Koszalinie 
dr nauk med. Leonowi 
Koniecznemu 
lekarzom I pielępniarkom 
za wielką ofiarnosć, opiekę I 
cierpliwość 
do ostatnich chwil życia 
naszej Mamy, Babel I Prababci 
ŚP. 
ZOFII RODZIK 
składa 
Rodzina 


G-4024 


Wszystkim, którzy wspólnie 
z nami odprowadzili 
ŚP. 


" /{ 
I 
/ .... 
. ',", 
STANISŁAWA ZAWADOWICZA 


na wieczny odpoczynek 
dziękuje Rodzina. 


G 4021 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 5 września 1993 roku zmarła 
po ciężkich cierpieniach nasza 
Najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia 
ŚP. 
ZOFIA RODZIK 


pogrążona w smutku Rodzina 
Pogrzeb odbędzie się 81X 1993 r. o godz. 11.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie 


G-4023
		

/6122-003.djvu

			PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE KOALICJI 
DLA RZECZYPOSPOLITEJ 


I 


I 


" 


Złe miejsce na prezentację swych- 
poglądów wybrali kandydaci na po- 
słów z ramienia Koalicji dla Rzeczy- 
pospolitej. W restauracji "Zacisze" w 
Miastku w tym czasie część mlastczan 
konsumowała obiad. niektórzy ucze- 
stniczyli w zakrapianej alkoholem bie- 
siadce. Na spotkanie z kandydatami 
przybyło niewiele ponad dwudziestu 
mieszkańców Miastka. 
Dyskutanci ożywili się po prezentacji 
kandydatów. 
Na wypowiedzeniu 


Kandydat Jerzy Okulicz. inżynier zoo- 
technik z Łebienia (gmina Nowa Wieś Lę- 
borska) przedstawił się jako obrońca 
spraw pracowników pegeerów. Sam 
przed kilkoma dniami otrzymał wypowie- 
dzenie z pracy. Zaznaczyi. że jest też 
związany z wiejskim szkolnictwem. Za- 
stanawiał się, co będzie kiedy szkolnict- 
wo przejmą samorządy. W Sejmie ma 
walczyć o to, by dzieci wiejskie miały rów- 
ny start, taki jak miejskie. 
O bezpieczny kraj... 


...będzie walczyć w Sejmie Andrzej 
Chart, lekarz z Lęborka. Zajmie się też 
unormowaniami prawnymi dotyczącymi 
opieki zdrowotnej i ekologicznej. 


Bezrobotnv Z wYboru 


Leszek Matulka, technolog produkcji 
rolno-spożywczej ze Sławna byl delega- 
tem na zjazd krajowy "Soliqarności" w 
1981 roku. Był też członkiem Komisji Kra- 
jowej NSZZ "Solidarność". Jak stwierdził, 
jego szefem byli dwaj ludzie - Lech Wa- 
łęsa i Marian Krzaklewski. Od dłuższego 
czasu interesuje się polityką. Uważa, że 
praca tworzy kapitał. Jest bezrobotnym 
z wyboru. Po czternastu latach pracy w 
Zakladach Drobiarskich nie przyjąl no- 
wych warunków pracy, kiedy stwierdził, 
"że nomenklatura sprywatyzowała się 
wbrew demokracji". 
O dobro rodziny 


Józef Majkowski ze Słupska jest prze- 
wodniczącym Stronnictwa Demokracji 
Polskiej. Poprzednio przez wiele lat sze- 
fował słupskiemu PAX-owi. Jest dzienni- 
karzem katolickiego dziennika "Słowo". 


I 


dydata potrzebne są nisko oprocentowa- 
ne kredyty. - Polska żywność, polskie 
maszyny, a wtedy każdy będzie miał pra- 
cę! - rzucił hasło. 
Miastczanie zaatakowali kandydatów 
Koalicji. Wlodzimierz Kwasek "przepytał" 
J. Gawdzika z odznaczeń, które ten za- 
wiesił w klapie. J. Gawdzik, były mąż za- 
ufania Lecha Wałęsy na Miastko w wy- 
borach prezydenckich, stwierdził, że za- 
wiódł się na byłym szefie "Solidarności". 
Według kandydata, Wałęsa nie realizuje 
tego, co obiecał. 
Kandydaci mówili też o szansach KdR 
w wybo
ach. 8. Witkowski ubolewał nad 
tym, że nie udało się stworzyć szerszej 
koalicji partii prawicowych i chrześcijań- 
skich. Andrzej Chart stwierdzil, że jest o- 
ptymistą. Liczy na to, że Polak-katolik 
(a takie osoby to, zdaniem kandydata, 
90 procent społeczeństwa) będzie gło- 
sować na katolików. 


Spalić dvplomvl 


Jeden z dyskutantów po przeczytaniu 
programu KdR, zapytał, co to znaczy 
"zerwanie z dziedzictwem PRL". Zapro- 
ponował kandydatom, by zgodnie z tym 
hasłem spalili swe dyplomy ukończenia 
szkół i studiów i rozpoczęli pracę i naukę 
w III Rzeczypospolitej 9d zera. 
Miastczanie pytali kandydatów o sto- 
sunek do konkordatu z Watykanem, o lu- 
strację i dekomunizację. Po chwili spot- 
kanie zamieniło się w 


pOlitycznv Hvde Park. 


Każdy z dyskutantów wygłaszał dłu- 
gie tyrady. Pouczał kandydatów, prze- 
strzegał, ganił lub chwalił. Opowiadano o 
swej drodze życiowej, o tym, że w Mias- 
tku nikt nie chce lustracji i teczek. Pyta- 
no, dlaczego tyle ugrupowań politycznych 
idzie do wyborów. 
Kandydaci bronili, się twierdząc, że nikt 
prosto z sauny od razu nie skacze do 
przerębla, czyli - po komunizmie nie od 
razu powstanie kapitalizm. 
Najpierw wymieść śmieciel 


- powiedział o lustracji B. Witkowski. 
Spotkało się to z nikłym poparciem zgro- 
madzonych. J. Gawdzikowi - kandyda- 
towi z Miastka - radzono, by zajął się 
rolnictwem. - Jest pan świetnym rolni- 
kiem, a nie politykiem - konstatowano. 
Niestety nie obyło się bez inwektyw. 
Dostało się również byłemu premiero- 
wi Olszewskiemu, który zdaniem niektó- 
rych rozmówców też niszczył pegeery i 
przyczyni' się do wzrostu bezrobocia. Ka- 
ndydaci bronili go podając, ile za jego rzą- 
dów wybudowano mieszkań, a czego nie 
zdążono zrobić ze względu na "zamach 
stanu". Dyskutanci w wielu punktach zga- 
dzali się też z kandydatami, kiedy cho- 
dziło o krytykę rządów Bieleckiego i Su- 
chockiej. 
Co chwilę z rogu sali w najbardziej nie- 
odpowiednim momencie słychać było o- 
klaski. 
- Po kielichu wypili i teraz klaszczą 
- powiedziała zdenerwowana zwolenni- 
czka KdR. 
- W knajpie są! - skonstatował wy- 
borca. 


KONRAD REMELSKI 


, 


II 


" 


, 


Zajęcia pozalekcyjne tylko dla najlepszych' 


Zygmunt Sadowski. słupski kurator 
oświaty. zdecydował. że nie zrezygnu- 
je całkowicie z finansowania zajęć po- 
zalekcyJnych. Na dodatkowe godziny. 
opłacane bezpośrednio ze specJalne- 
go funduszu. w tym roku mogą flczyć 
Jednak tylko te szkoły w woJewództ- 
wie, których uczniowie I nauczyciele 
przynieśli splendor oświacie. 
Naczelnicy delegatur Kuratorium Oś- 
wiaty rozdzielą między te szkoły 300 do- 
datkowych godzin. Sto godzin rozdzieli 
naczelnik delegatury słupskiej, pięćdzie- 
siąt - szef delegatury lęborskiej, po czte- 
rdzieści otrzymali do dyspozycji przed- 


W Sejmie będzie dążył do poprawy by- 
tu polskiej rodziny. Stwierdził, że jeżeli 
dla polskiej rodziny będą godne warunki 
życia, to tak samo będą godne warunki 
dla całego społeczeństwa. Zauważył, że 
obecnie około 35-40 procent polskich ro- 
dzin żyje na granicy ubóstwa. 
Podkreślił też, że całe swoje dojrzałe 
życie poświęcił Ojczyźnie i Kościołowi ka- 
tolickiemu. Pochodzi z rodziny głęboko 
katolickiej, a sam ukończył Katolicki Uni- 
'wersytet Lubelski. 
Rozliczvć afery I 


Bogumił Witkowski, szef RdR w woje- 
wództwie, ekonomista, ponad ćwierć wie- 
ku przepracował w Izbie Skarbowej. Wi- 
dzi przed tą instytucją wielkie zadania. 
Dlatego jego głównym mottem wybor- 
czym będzie uaktywnienie kontroli w ce- 
lu ujawniania i rozliczania przestępstw 
gospodarczych i afer oraz usprawnienie 
ściągania podatków. Twierdzi, że wielki 
pieniądz mafijny w Polsce umyka przed 
opodatkowaniem. Dlatego budżet cierpi. 
Zdrajcom napluć w twarzl 


- Bóg, honor, Ojczyzna! - zaczął swe 
wystąpienie Jan Gawdzik, murarz z Mia- 
stka. Kandydat podkreślił, że mieszka w 
Miastku od 1945 roku. Po wojnie, gdy pra- 
cował w gospodarstwie, nazywany był 
"kułakiem". Zawiódł się na ludziach "So- 
lidarności", którzy jego zdaniem, wiele o- 
biecywali, a potem zdradzili ideały związ- 
kowe. 
- Wielu zdrajców nas oszukało. Je- 
żeli zostanę posłem, to plunę w twarz 
tym, którzy zdradzili nasz kraj. Tak mi 
dopomóż 8óg, tak będę pracowali - sko- 
ńczy/ patetycznie. 
Naszemu reporterowi nie udało się u- 
zyskać od kandydata odpowiedzi na py- 
tanie, jak to możliwe, że Polak-katolik, 
za jakiego uważa się J. Gawdzik posu- 
nąłby się do opluwania "zdrajców". Kan- 
dydat odpowiedział, że "jako chrześcija- 
nin nie może głaskać tych, którzy wyrzu- 
cili miliony ludzi na bruk". 


Wszystko, co polskie 


Andrzej Rudnik, najmłodszy z kandy- 
datów, stolarz z Miastka, nie chcąc się 
powtarzać, stwierdził, że skoncentruje się 
na budownictwie i rolnictwie. Według kan- 


stawiciele rejonowych władz oświatowych 
w Miastku, Bytowie i Człuchowie, a sze- 
śćdziesiąt zarezerwowano dla szkół po- 
nadpodstawowych. Rozdzieli je Kura- 
torium. 
Jak nam powiedział wicekurator Zyg- 
munt Kulczewski, na dodatkowe godziny 
z pewnością mogą liczyć między innymi 
słupskie chóry młodzieżowe i dziecięce, 
działające przy I Liceum Ogólnokształ- 
cącym i Szkole Podstawowej nr 5, dru- 
żyna piłkarska z Sycewic, drużyna piłki 
ręcznej ze Szkoły Podstawowej nr 14 w 
Słupsku, lekkoatleci z Bytowa i szachiści 
ze słupskiej "osiemnastki". Możliwe, iż 


zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą 
nie tylko w wyróżnionych szkołach. Du- 
żo zależy od władz samorządowych. Nie- 
którzy wójtowie chcą finansować tego ty- 
pu zajęcia w szkołach, które samorządy 
przejmą 1 stycznia 1994 roku. Taką de- 
klarację złożył między innymi wójt gminy 
Nowa Wieś Lęborska, który chce opłacić 
dodatkowe zajęcia sportowe w tamtejszej 
szkole. W kilku innych gminach wojewó- 
dztwa słupskiego sprawa dodatkowych 
zajęć w szkołach będzie omawiana na 
wrześniowych posiedzeniach rad gmin. 
(maz) 


- Ja nic z tego nie rozumiem. 
Mieszkam w wieżowcu przy ulicy 
3 Maja w Słupsku kilkanaście lat I 
do tej pory wszystko było w po- 
rządku. a teraz się okazuje. że za- 
rząd spółdzielni zakazuje mi ko- 
rzystania z piecyka gazowego w 
łazience. bo mogę się zaczadzić. 
I nie tylko mnie. Podobne komu- 
nikaty dostali także mol sąsiedzi 
- skarżyła się podczas redakcy- 
jnego dyżuru telefonicznego jed- 
na z mieszkanek Słupska (nazwi- 
sko znane redakcji). 
Zenobiusz Wójtowicz, prezes 
"Czynu", nie zaprzecza. Administ- 
racja spółdzielni rozsyła do niektó- 
rych mieszkań komunikaty, w któ- 
rych zakazuje korzystania z piecy- 
ków gazowych w łazience i prosi o 
natychmiastową likwidację zasłonek 
na kratkach wentylacyjnych w łazie- 
nkach lub kuchniach oraz zainsta- 
lowanych tam wyciągów bądź elek- 
trycznych wentylatorów. Dotyczy to 
na razie tych budynków, gdzie 
stwierdzono nieprawidłowości w 
działaniu przewodów wentylacyj- 
nych. Nie wyklucza jednak, że po- 
dobne komunikaty otrzymają miesz- 
kańcy wszystkich wieżowców zbu- 
dowanych przez "Czyn". 
Wszystko zależeć będzie od te- 
go, czy inspektorzy sanepidu i eks- 
pertyzy kamieniarskie potwierdzą 


W"Czynie" 


. 
m oz n a 
się zaczadzić! 


podejrzenie, że zmiana gazu z mie- 
jskiego na ziemny spowodowała, iż in- 
stalacje wentylacyjne i przewody ko- 
minowe w pozostałych budynkach 
spółdzielni przestały spełniać swoje 
zadanie. W mieszkaniach już skont- 
rolowanych ustalono bowiem, że po 
zmianie gazu (na ziemny) ilość tlen- 
ku węgla w łazienkach zwiększyła się 
dwukrotnie, a przekrój instalacji we- 
ntylacyjnych jest zbyt mały, aby dzia- 
łały one sprawnie. Często brakuje ró- 
wnież tlenu, aby spalony gaz rozkła- 
dał się całkowicie. Niebezpieczeńst- 
wo zaczadzenia stało się więc bardzo 
prawdopodobne. Dlatego zarząd 
"Czynu" wydał wspomniany zakaz. 
Według prezesa Wójtowicza, nie są 
to jedyne działania. Już miesiąc temu 
wysłano do ministra budownictwa 


wniosek o przyznanie dotacji na usu- 
nięcie wady konstrukcyjnej. Na razie 
nie ma odpowiedzi. Problem tkwi w 
tym, że obowiązujące przepisy tego 
typu wady nie przewidują. Teoretycz- 
nie wszystko jest w porządku. Kiedy 
budynki przyjmowano do użytku, ich 
konstrukcja odpowiadała ówczesnym 
normom. Teraz jedynym wyjściem jest 
doprowadzenie ciepłej wody lub zai- 
nstalowanie bojlerów elektrycznych. 
Obydwa rozwiązania wymagają spo- 
rych, miliardowych wręcz nakładów; 
na które spółdzielni nie stać. Trzeba 
by więc podnieść czynsze (ale to jest 
- zdaniem prezesa - nierealne) al- 
bo wystarać się o dotację. I to właśnie 
czyni, a lokatorom radzi grzać wodę 
w garnkach, kąpać się w towarzyst- 
wie L. czekać. (maz) 


Fir y 
szukajq 
w aś c ic ie li 


gowano słabo (lub wcale) na spadek po- 
pytu, nie podejmowano w zasadzie żad- 
nych prób utrzymania się na rynku, czy 
też - pozyskanie nowego. Przedsiębio- 
rstwa te charakteryzuje również nadmie- 
rnie rozbudowany potencjał produkcyjny 
i nieprodukcyjny, a także - zadłużenie 
kredytowe. 
Są też w województwie koszalińskim 
przedsiębiorstwa uzyskujące dobre wy- 
niki ekonomiczne: Koszalińskie Przedsię- 
biorstwo Przemysłu Drzewnego w Szcze- 
cinku, przedsiębiorstwa zbożowo-młyna- 
rskie "PZZ" w Stoisławiu i Bialogardzie, 
Wytwórnia Octu i Musztardy w Świdwi- 
nie, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj- 
nych Budownictwa Komunalnego w Ko- 


szalinie, Przedsiębiorstwo Państwowe 
Obrotu Wyrobami Hutniczymi "Centro- 
stai" w Szczecinku, Zakłady Elektronicz- 
nej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Ko- 
szalinie. Kolejne 22 firmy państwowe o- 
siągają niewielki zysk lub niewielką stra- 
tę. 
Według opinii dyrektora Sobańskiego, 
proces przekształceń przedsiębiorstw pa- 
ństwowych przebiega powoli. Nie dzieje 
się to bez powodu. Przede wszystkim bra- 
kuje przedsiębiorców krajowych. dyspo- 
nujących kapitałem i pomysłami. Na og- 
łaszane przetargi wpływa mało ofert, a 
jeśli już są chętni. to najczęściej propo- 
nują żenująco niską cenę. Można już mó- 
wić o swoistej modzie kupowania przed- 


Czasopismo dla bezrobotnych 


Wostatnich dniach sierpnia pojawili się 
w Słupsku kolporterzy" Gazety Bezro- 
botnych". Sprzedawali pierwszy numer 
tego nowego czasopisma, które - we 
współpracy z urzędami pracy - wydaje 
koszalińskie wydawnictwo "Horyzont". 
Zasięg gazety ogranicza się do woje- 
wództw słupskiego i koszalińskiego. Eg- 
zemplarz kosztuje 10 tysięcy złotych. 
Dość dużo, jak na kieszeń bezrobotne- 
go, ale do zakupu zachęcają plakaty in- 
formujące, że pierwszy numer. zawiera 
ponad 400 ofert na pracę. Sprawdzając 
tę obietnicę, natknęliśmy się wśrod roż- 
norakich ogłoszeń także na dość obsze- 
my artykuł o... subkulturze punków. 
Na zdjęciu: Stoisko z" Gazetą Bezro- 
botnych" w Rejonowym Urzędzie Pracy 
w SłupsIw. (mb) 
I 


INSPEKCJA PRACY BIJE NA ALARM 


Fot. Jan MazłeJuk 


Lekceważenie sprzyja tragediom 


Nłedawno doszło do tragicznych wypadków podczas pra- 
cy. Robotnik stracił życłe. a dwóch młodocianych doznało 
trwałego kalectwa. 
- Generalnie jest to rezultat nieprzestrzegania warunków 
bezpiecznej pracy, niedowład organizacyjny, brak fachowego 
nadzoru - mówi Michał Frankowskl z Okręgowego Inspe- 
ktoratu Pracy w Koszalinie. 
Do śmiertelnego wypadku doszło w BIesowicach w cza- 
sie układania kabli przez grupę robotników z rejonu tele- 
komunikacJI w Miastku. Robotnik, który zarządził sobie prze- 
rwę dla odpoczynku, usiadł niefortunnie tuż przed samocho- 
dem od strony kierowcy. Ten, aby zwolnić miejsce pracującej 
blisko koparce, ruszyl do przodu i uderzeniem w głowę spowo- 
dował obrażenia, w wyniku których nastąpił zgon. 
Pracownik niewątpliwie zachował się wyjątkowo lekkomyśl- 
nie,lecz to samo można powiedzieć i o kierowcy. Zawinił także 
dozór. Organizując takie roboty, należy dokładnie ustalić czas, 
miejsce odpoczynku i spożywania posiłków z zachowaniem wa- 
runków bezpieczeństwa. Nie zwrócono uwagi na fatalną lokali- 
zację samochodu. Przy lepszej organizacji prac tego wypadku 
można było łatwo uniknąć. 


Cztery palce u prawej ręki stracił w dniu swoich urodzin 
piętnastoletni chłopiec. zatrudniony w zakładzie ślusars- 
kim pod Świdwlnem. Obsługiwał maszynę nie posiadającą 
urządzenia ochronnego. Według inspektora pracy, nie wolno 
było dopuścić młodocianego do samodzielnej obsługi takiej ma- 
szyny. Złamano przepisy o zatrudnieniu młodocianych, którzy 
mogą jedynie odbywać praktyczną naukę zawodu, lecz nie wo- 
lno im podejmować samodzielnych czynności. i to na dodatek 
przy maszynie, bez odpowiednich zabezpieczeń. 
Inny młodociany. zatrudniony w zakładzie stolarskim w 
Koszalinie. używając pilarki tarczowej. także stracił koń- 
cówki czterech palców I doznał rozległej. szarpanej rany 
lewej ręki z naruszeniem kości. 
Bezsporna jest wina organizatora prac, który dopuścił nie- 
pełnoletniego do skomplikowanych'czynności bez opieki, do 
tego na urządzeniu nie posiadającym osłony. Młodzieniec nie 
został przeszkolony i nie przeszedł badań lekarskich. 
We wszystkich trzech sprawach inspektorzy pracy - po gru- 
ntownym dochodzeniu i wymierzeniu kar bezpośrednio odpo- 
wiedzialnym - skierowali do stosownych prokuratur rejono- 
wych wnioski o wszczęcie śledztwa. (Jr) 


- - 
Minister żaprasza 
do prywatyzacji 
. . 


Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Słupsku at pięć firm 
może przystąpić do programu powszechnej prywatyzacji. 


W przYPśłdku słupskiej spółki Polskich 
Zakładów Zbożowych i "Famarolu" nie 
ma już żadnych wątpliwości. Zostaly wy- 
znaczone przez ministra Lewandowskie- 
go i czekają. aż się ukonstytuują Naro- 
dowe Fundusze Inwestycyjne. O przystą- 
pieniu do programu powszechnej prywa- 
tyzacji załogi w tych przedsiębiorstwach 
wypowiedzialy się już, kiedy rozpoczyna- 
no w nich proces komercjalizacji, czyli 
przekształcania firm państwowych w 
jednoosobowe spółki skarbu państwa. 
Dyskusje trwają natomiast w trzech in- 
nych firmach zaproszonych przez minis- 
tra Lewandowskiego do programu po- 
wszechnej prywatyzacji. Propozycję tę 
przedstawiono Stoczni w Ustce, "Seza- 
morowi" i "Kapenie". 
Według Krzysztofa Stasińskiego. czło- 
nka Rady Nadzorczej usteckiej Stoczni 
do programu powszechnej prywatyzacji 
mogłyby przystąpić te działy przedsiębio- 
rstwa, które nie zostaną sprzedane fran- 
cuskiej firmie "Arendt", zainteresowanej 
nabyciem wydzialu okrętowego. W za- 
sadzie więc do powszechnej prywatyza- 


.. 


cji mógłby przystąpić zakład laminatów i 
wydział VI. Na razie jednak Rada Nadzo- 
rcza nie sprecyzowała swojego stanowi- 
ska. 
Dyskusje trwają też w "Sezam orze". 
Odbyło się już kilka spotkań z pracowni- 
kami zakładu. Zdaniem dyrektora Maria- 
na Biernata dokonanie wyboru utrudnia 
kampania wyborcza I wątpliwości, które 
budzi krytyka postępowania ministra Le- 
wandowskiego, nagłaśniana przez pra- 
wicową opozycję polityczną. Stosunkiem 
głosów 17:12 Rada Pracownicza 
wypowiedziała się przeciw prywatyzacji. 
Nie udało się nam natomiast dowie- 
dzieć, jakie stanowisko w sprawie przy- 
stąpienia do programu powszechnej pry- 
watyzacji zajmują dyrekcja i załoga "Ka. 
peny" . Szef firmy Sylwester Wojewódzki 
od kilku dni podróżuje służbowo, a nikt 
inny nie czuje się na tyle kompetentny, 
aby przedstawić oficjalne stanowisko. 
Nieoficjalnie jednak powiedziano nam, że 
przedsiębiorstwo będzie 
ię raczej sta- 
rać o rozszerzenie spółki ze szwedzką 
"Scanią". (maz) 


M inęły trzy lata od uchwalenia 
I wejścia w życie ustawy o 
prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych. Jak wygląda przebieg. 
Jakle są efekty dotychczasowych prze- 
kształceń własnościowych? 
W województwie kvszalińskim wojewo- 
da jest lub byl organem założycielskim 
dla 91 przedsiębiorstw państwowych. Do 
końca sierpnia 1993 roku sprywatyzowa- 
no 10 zakładów. W ośmiu zdecydowano 
się na założenie spółek pracowniczych, 
w jednym przypadku wybrano prywaty- 
zację drogą kapitałGwą, także w jednym 
- wniesiono mienie przedsiębiorstwa do 
spółki. W dwóch - toczy się postępo- 
wanie przygotowawcze do przekształceń 
własnościowych. 
Zarządem komisarycznym objęto dwie 
firmy państwowe, a w dwunastu - pod- 
jęto postępowanie likwidacyjne. W szes- 
nastu zaś ogłoszono upadłość. Następ- 
ne 14 przedsiębiorstw prowadzi działal- 
noŚĆ ze znacznymi stratami. 
Zdaniem Aleksandra 
obańskiego, dy- 
rektora Wydziału Gospodarki Państwo- 
wej Urzędu Wojewódzkiego w Koszali- 
nie, zła kondycja finansowa owej "czter- 
nastki" jest spowodowana wysokimi ko- 
sztami produkcji, wynikającymi z przesta- 
rzałego parku maszynowego, brakiem 
nowoczesnych technologii i złą organi- 
zacją pracy. Ale to nie wszystko. Trzeba 
też powiedzieć, że w firmach tych rea- 


siębiorstw za' kredyty bankowe, tylko nie- 
wielu starcza na finansowanie produkcji. 
Kapitał zagraniczny, wbrew temu, co się 
słyszy. wcale tak bardzo Polską I polskimi 
firmami nie jest zainteresowany. Mimo sze- 
rokłeJ akcji promocyjnej, rzadko który bi- 
znesmen z Zachodu decyduje się na kup- 
no polskiego przedsiębiorstwa. 
Barierami w przekształcaniu przedsię- 
biorstw są również: brak społecznego 
poparcia dla prywatyzacJI. wyczekiwanie 
na wdrotenle programu powszechnej 
prywatyzacji oraz rozwiązań zawartych 
w pakcie o przedsiębiorstwie. Przeszka- 
dza także brak Jednoznacznie określo- 
nego właściciela mienia przedsiębiorstw 
państwowych. niejasne procedury pry- 
watyzacyjne. 
Nie zachęcają też dotychczasowe do- 
świadczenia przedsiębiorstw sprywatyzo- 
wanych. Tak w Koszalińskiem, jak i w ca- 
łym kraju większość spółek pracowni- 
czych bierze mienie przedsiębiorstwa w 
tzwo(. leasing. Tymczasem opłaty leasin- 
gowe są bardzo wysokie i spółki mają kło- 
poty z wywiązywaniem się z zobowiązań 
płatniczych. Poza tym spółki pracowni- 
cze nie dysponują żadnym majątkiem, a 
zgromadzony kapitał z r:eguly jest niewie- 
lki. Banki nie udzielają im kredytów bez 
odpowiedniego zabezpieczenia lub porę- 
czenia. Koło się zamyka... 


ł' 


JOLANTA STEMPOWSKA
		

/6122-004.djvu

			WEEKEND W BONINIE 


I 


I 


I 


I I  


I 


I 


I 


I 


I 


II Koszalińska Giełda "Rolnictwo-Ekologia-Turystyka U zakoń- 
czyła się pełnym sukcesem. Świadczy o tym zarówno liczba 
wystawców (106), jak i frekwencja zwiedzających. I to nie tylko 
mieszkańców Koszalina, ponieważ niektóre gminy zorganizo- 
wały dla zainteresowanych dojazd własnymi autobusami. 


Osiągnięto również główny cel, czyli 
promocję firm zajmujących się zarów- 
no produkcją, jak i świadczeniem usług 
w zakresie rolnictwa, ekologii i turysty- 
ki oraz inspirowanie kontaktów między 
potencjalnymi kontrahentami. Giełda 
miała także wymiar edukacyjny, infor- 
macyjny i praktyczny. Na przykład se- 
minarium na temat selektywnej zbiórki 
odpadów zgromadziło dwunastu 
przedstawicieli gmin. 
Większość, spośród 
 06 wystaw- 
ców, bo prawie 70 procent, to firmy pry- 
watne. Swiadczyć to może o zaawan- 
sowaniu procesów prywatyzacyjnych 
w sektorze rolnictwa albo o prężności 
firm prywatnych. 29 z nich pokazało u- 
rządzenia i maszyny rolnicze, 12 za- 
prezentowało linie technologiczne, 
swoje oferty przedstawiło między inny- 
mi 12 firm ogrodniczych, 11 ekologicz- 
nych, 8 producentów pasz, 5- nawo- 
zów i tylko 3 w dziedzinie turystyki. 
Wśród nich było Centrum Informacji 
Turystycznej z Koszalina, które na ży- 
czenie przedstawiło propozycje turys- 
tyczne z Koszalina, Darłowa, Mielna i 


Cieszyna Drawskiego. Najciekawszą 
propozycją Centrum była własna pub- 
likacja "Koszalińskie zaprasza" z adre- 
sami ośrodków wypoczynkowych z ko- 
nkretnymi i aktualnymi cenami. W pun- 
kcie konsultacyjnym Ośrodka Doradzt- 
wa Rolniczego z Bonina około czter- 
dziestu rolników w sobotę pytało o mo- 
żliwości rozwoju agroturystyki. Więk- 
szość z nich traktuje tę dziedzinę dzia- 
łalności jako alternatywne źródło do- 
chodów. 
Z wystawców na pewno należy wy- 
mienić rolnika z Ostrowie, który produ- 
kuje olej zimną technologią. Józef Szy- 
nal jest pierwszym rolnikiem z wojewó- 
dztwa koszalińskiego, a drugim w kra- 
ju, który podjął sIę tej produkcji. Kredyt 
uzyskał ze środków Funduszu Restru- 
kturyzacji i Oddłużania Rolnictwa. Je- 
go wytwórnia produkuje 10 tysięcy lit- 
rów oleju miesięcznie. Miał on na wy- 
stawie duże powodzenie: w sobotę 
sprzedano prawie 300 butelek, a nale- 
ży dodać, że olej ten zawiera wszyst- 
kie naturalne składniki rzepaku, między 
innymi witaminy. 


Z producentów koszalińskich swoje 
wyroby przedstawił Zakład Produkcji 
Przyczep "AWROL" z Barwic, pokaza- 
no najnowszą przyczepę z trójstron- 
nym wywrotem. Niestety mimo zainte- 
resowania rolników, firmie tej nie udało 
się sprzedać na giełdzie ani jednej 
sztuki. Podobnie zresztą jak Zakłado- 
wi Naprawczemu Mechanizacji Rolni- 
ctwa z Okonka, produkującemu między 
innymi mieszalniki. Więcej szczęścia 
miała koszalińska "Agroma", ale też o- 
prócz maszyn rolniczych sprytnie wy- 
stawiła narzędzia dla rzemiosia i leśni- 
ctwa. Wszystkie wystawione ekspona- 
ty zostały sprzedane, zebrano wiele za- 
mówień. 
Nie wszyscy wystawcy nastawili się 
na komercyjny sukces. Na giełdzie 
swoją ofertę w zakresie dol istnego na- 
wożenia wystawiła spółka "Agrohansa" 
aż z Lublina. Jej przedstawiciel na na- 
sze pytanie, dlaczego firma z dalekie- 
go południa trafiła na daleką północ 
Polski, powiedział, że firma traktuje u- 
dział w giełdzie jako promocję swoich 
produktów. Nawiązane kontakty zrea- 
lizują później jej przedstawiciele hand- 
lowi w województwie koszalińskim. 
Oceniając \I Koszalińską Giełdę, na- 
leży również wspomnieć o oprawie. U- 
dał się organizatorom zamiar nadania 
giełdzie charakteru festynu. Najwięk- 


sze słowa uznania należą się zespo- 
łom ludowym. Ich członkowie są mie- 
szkańcami wsi, którzy mimo ciężkiej sy- 
tuacji mają jeszcze chęć i znajdują 
czas, by kultywować tradycje wiejskiej 
kultury. Wśród wielu warto wymienić 
zespół "Jantary" z Machlin w gminie 
Czaplinek. Tworzy go 5 osób, wszyscy 
są jeszcze uczniami szkoły podstawo- 
wej. Działają niespełna rok, a zdążyli 
już zdobyć "Brązową Malwę" na prze- 
glądzie w Drawsku Pomorskim. Niewąt- 
pliwą atrakcją były loty "gawronem" i 
szybowcem zorganizowane przez 
Aeroklub Koszaliński. Nie zabrakło też 
chętnych, zwłaszcza wśród dzieci, na 
przejażdżkę koniem. 
Mimo iż \I Koszalińska Giełda była 
niewątpliwym sukcesem, chociaż na 
pelną ocenę trzeba jeszcze trochę po- 
czekać, należy przyznać rację dyrek- 
torowi Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boninie Januszowi Turskiemu, że fo- 
rmuła giełdy już się wyczerpala. Nale- 
ży podjąć kroki w kierunku przekształ- 
cenia jej w imprezę o charakterze ko- 
mercyjnych targów, na której domino- 
wać będzie rynek, pieniądze, transak- 
cje. Takiej instytucji, regulującej stosu- 
nki w koszalińskim rolnictwie, wyraźnie 
brakuje. 


PIOTR URBAN 
ZdJęcJa:lzabela OJeś 


W ponłedzlałek o godzlnłe 10 pro- 
gnoza pogody dla wybrzeża koszaliń- 
sko-słupskiego przewidywała wiatry 
pÓłnocno-zachodnie o sile 5-6 stopni 
w skali Beauforta, a w porywach do 7 
stopnI. Stan morza 3-4 stopnI. Tem- 
peratura powietrza 13 stopni Celsju- 
sza. Widzialność dobra. Przelotne o- 
pady deszczu. 
KOŁOBRZEG 
31 VIII (wtorek) - "Aldor Ingebrigs- 
ten" (bandera norweska) wszedł z rybą 
dla "Barki". Jacht "Wojewoda Koszalińs- 
ki" wrócił z ostatniego rejsu KOZŻ. 
1 IX (środa) - "Carolina" (bandera 
norweska) wszedł pod balastem. "Aldor 
Ingebrigsten" wyszedł w morze pod ba- 
lastem. 
2 IX (czwartek) - "Nimfa II" (bande- 
ra polska) wszedł do portu. "Regina" z 


San Vincence weszła z ładunkiem papie- 
ru. 
3 IX (piątek) - "Newski" (bandera ro- 
syjska) wszedł z rybą dla "Barki". Jacht 
"Wojewoda Koszaliński" wypłynął do po- 
rt6w Szwecji i Norwegii. 
5 IX (niedziela) - "Soła" (bandera 
polska) weszla z ładunkiem żelaza. 
OARlOWO 
21X (czwartak) - "Nordstar" (bande- 
ra szwedzka) wszedł ze zbożem i nastę- 
pnego dnia wyszedł w morze pod balas- 
tem. 
USTKA 
30 VIII (poniedziałek) - "Zenit" (ba- 
ndera polska) wyszedł w morze. 
1 IX (środa) - "Thorsten" (bandera 
Antiqua) wszedł ze zbożem i następne- 
go dnia wyszedł w morze pod balastem. 
(boj) 


KONFERENCJA ZWIĄZKU MIAST BALTYCKICH 
Łeba w Kaliningradzie 
I 
W dni
c
 24-25 
rleśnla br. odbędzie łem przeźrocza. foHogramy i inne mate- 
się w Kahnm
radzle kolej.na konferenc- ńały, by jak najlepiej wykorzystać swój 
ja Związku MJ
t Bałtyckich. Pnedmio- Cl..aS. Będę się starał przedstawić Łebę ja- 
!em ko
fere
cJi będą pf?blemy ochł'?ny ko nadmorskie, miasteczko żyjące z turys- 
srodowJska J gospoda
J 
omunalneJ' tyki. mające przed sobą perspektywy da1- 
.Poza r
prezentantaml miast .c
łonkow- szego intensywnego rozwoju, przy czym 
sklch 
dzIał we ,ZOlą prz
d
UłwIcIele Ban- nie chodzi tu o zwykłe zwiększenie liczby 
ku ŚWlat?wego l 
uropejsklego Banku Od- miejsc noclegowych He o rozbudowę 010- 
budowy J RozwoJu. Porządek obrad prze- d .. . . f' , . 
widuje wystąpienia prezydenta Kalinin- e
mzaCJę całe
 In rastruktury, decydują- 
gradu, reprezentanta Związku Gmin. pfe- ceJ o standardzie. wlpoczynku. 
ędę'prze- 
zydenta Związku Miast Rosyjskich, prze- konyw
ł uczes
ukow kon
efencp do I
we- 
wodniczącego Konferencji Helsińskiej i stowanla w ŁebIe. 
cę między l
n
1 
o- 
przewodniczącego Rady Państw Skandy- ru
zyć spraw
, port
 jach!owego I spółdzle- 
naw
kich. Sprawom ochrony środowiska Im ;.Ryb
lor . ,B
c moze. d.o te

 czasu 
swoJe wystąpienie poświęci reprezentant 
to
 z nueszkancow podsume nu jeszcze 
fińskiego miasta Turku, a reprezentant du- Jaktś pomysł - powiedział nam burmistrz 
ńskiego Arhus mówić będzie o ochronie Chełkowski. 
Bałtyku. Związek Miast Bałtyckich powstał we 
. Druga część k,onferenc.ii poświęcona wrześniu 1961 roku. Zrzesza około czter- 
zostanie gospodarce komunalnej z za. dziestu miast. Z miast polskich do związ- 
akcentowaniem sprnw inwestycyjnych I ku na1eżą: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg, 
p
ebzt.ałceń wł:-snościowych. Na liście Kołobrzeg j Szczecin. Decyzję o wstąpie- 
dz

slę
iu .
ÓWC?W w tej części ko
rere- niu Łeby do Związku podjęła Rada Miasta 
nCJI wl
meJe tez nazw
sko bunmstl7.a w czerwcu tego roku. Wystąpienie burmi- 
Leby PIO
ra C
ełkowskle
o. . strza w KaHningradzie będzie więc debiu- 
- Zdaję sobIe sprawę. ze mOje wystą- tem w tym międzynarodowym gremium. 
pienie będzie krótkie, dlatego przygotowa- ł.,wb) 


W kantorach spokojniej 


_<::.:


-,'7 PKO PKO Kantor przy Kantor przy Kantor przy 
Koszalin Słupsk ul. Braci Gierymskich 65 ul. Zwycięstwa 44 a ul. Armii Krajowej 
w Slupsku w Koszalinie 1 A w Sławnie 
skup sprzedaż skup sprzed.aż skup sp r 1edaż skup sprzedaż skup sprzedaż 
dolar USA 19320 19750 19300 19650 19300 19450 19200 19400 19300 19550 
marka RFN 11630 11870 11600 11800 11750 11900 11750 11850 11650 11850 
funt angielski 28900 29600 28850 29500 28950 29500 28400 29500 28500 29000 
frank francuski 3300 3400 3310 3390 3300 3400 3200 3400 3200 3400 
frank szwajcarski 13200 13500 13250 13500 13300 13400 13100 13300 13400 13600 
korona szwedzka - - - 2360 2440 2250 2400 2200 2400 
korona dunska - - 2800 2870 2800 2880 2750 2950 2700 2830 
gulden holenderski - 10350 10550 10410 10500 10250 10400 10350 10500 
szyling austriacki 1600 1650 1640 1700 1650 1680 1600 1700 1650 1700 
100 lirów włoskich - 1200 1240 1200 1260 1150 1180 1150 1200 


\ 
l 


Minął tydzień od dewaluacji złotego. 
Jak już informowaliśmy, w pierwszych 
dniach po wprowadzeniu wyższych cen 
walut zachodnich klienci kantorów i kas 
walutowych w bankach zachowywali się 
nieco nerwowo. Jedni sprzedawali dola- 
ry i marki, inni - wymieniali złotówki na 
waluty zachodnie. 
Obecnie w kantorach jest spokojniej, 
a nawet - nastąpił pewien zastój zaró- 
wno w sprzedaży, jak i kupnie walut za- 
chodnich. Tylko w słupskim kantorze po- 
wiedziano nam: dolar spada, a wartość 
marki rośnie z godziny na godzinę. 
W tabeli, jak zwykle, podajemy wczo- 
rajsze (6 bm.) kursy skupu i sprzedaży 
walut, obowiązujące w obu środkowopo- 
morskich województwach. (jola) 


BADANIA POD ŻAGLEM 


Morza I oceany zajmują dwie trzecie powierzchni kuli ziemskiej. Kształtują 
klimat, pogodę I warunki środowiskowe. 
Polska, wykorzystująca dostęp do Morza Bałtyckiego, wnosi czynny wkład 
w światowe badania oceanograficzne. 
Instytucją do tego powołaną jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w 
Sopocie, który eksploatuje wspaniały naukowo-badawczy żaglowiec ..Oceania". 
W tym roku "Oceania" odbyła sześć badawczych rejsów po Bałtyku. Celem ostat- 
ni
i wyprawy było zbadanie skutków zimowych sztormów, które wlały do Bałtyku 60 
mlhardów metrów sześciennych słonej i natlenionej wody oceanicznej. Świeże wody 
przyczyniły się do oczyszczenia warstw głębinowych, umożliwią też odrodzenie wy- 
trzebionych ławic dorszowych. 
Polscy naukowcy przebywają obecnie na Morzu Norweskim, gdzie dokonują po- 
miarów anomalii energoaktywnej w strefie styku wód arktycznych z Golfstromem, 
ciepłym prądem atlantyckim. Zachodzące tam procesy mają zdecydowany wpływ na 
klimat i pogodę w całej Europie. 
Jesienią rozpoczną się trzyletnie niemiecko-polskie badania, które wykażą wpływ 
wód śródlądowych spływających Odrą na zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
tej strefy Bałtyku. (boj) 


Kosmiczne 
piwo   


UWAGA PRODUCENCI 
MEBLI TAPICERSKICH 
Firma TECHNIC 
PROMOTlON 


Badania kosmiczne wspomagają wie- 
le dziedzin ziemskiej działalności. Ostat- 
nio lista dłużników wydłużyła się o... bro- 
wary. Jeden z niemieckich browarów sfi- 
nansował i przygotował eksperyment 
prowadzony na pokładzie promu kosmi- 
cznego Columbia. Badania dotyczą za- 
chowania się drożdży piwnych w warun- 
kach nieważkości i przy wzmożonym 
promieniowaniu kosmicznym. Niemieccy 
piwowarzy mają nadzieję, że uda się im 
w ten sposób wyselekcjonować gatunek 
drożdży, dających szybszą fermentację 
w temperaturze niższej niż dotychczas. 
Przy masowej skali produkcji może to za- 
owocować ogromnymi oszczędnościami 
energii. (PAł) 


Słupsk ul. Buczka l 
tel. 249-60 wewn. 57 
PRODUCENT 
SZKIELETÓW 
I RAM 
ZAPRASZA DO 
WSPÓŁPRACY 
Zapewniamy 
wysoką jakość 
naszych wyrobów, 
doradztwo technologiczne 
i nowoczesne wzornictwo 
G-4005 ...  
. ł:RIROC 


PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBR. SC. 
ul. Niepodległości 66 
Koszalin, tel. 41-59-67, 68 w. 23 
Przedstawiciel firmy BA TIMEX Poznań 
W zdrowym domu - zdrowe okno I 
ATEST IT8 nr 823/90, PZH nr 550/93 
Nagroda za ekologicznie czysty wyrób w 1992 roku w Niemczech 
Okna i drzwi z powierzchniq akrylowq: 
- 18 kolorów ramy, 
- każdy rodzaj szyby, 
- wymiar i sposób otwierania się wg życzenia k1ienta 
- ponad 100 modeli drzwi zewnętrznych pełnych i przeszklonych 
Rolety zewnętrzne: 
- 10 kolorów 
- z PCV i aluminiowe ocieplane pianką 
nie zawierającą freonu 
Siatki przeciwko owadom 
na OKNA i DRZWII 
- stałe, otwierane. przesuwane 
Bramy garażowe, 
przemysłowe firmy Hormonn 
10 lat gwarancji 
Ceny promocyjne do 31.10.1993 r. 


G-4003-0 


76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 439 - 629, 
TEL. 444 - 994 


@ RAIF
,P'vQb 


It, LHIKO III 
TU NAJKORZYSrNlrJ 
SPRZEDASZ: ZAKUPISZ: 
GRO'CH ŚRUT
 SOJOWĄ 
PELUSZK
 PASZE D 
tUBIN KONCENTRATY 
G.4007.0 


/ 


"' 


Projektanci systemów 
sanitarnych i grzewczych 
regionu Pomorza! 
Centrum Doskonalenia Zawodowego 
Aquatherm-Polska, Filia Koszalin 
ul. J. Krasickiego 18 
Zaprasza w dniu 10 września o godz. 12 


na promocyjne szkolenie w zakresie metodyki projektowania 
instalacji sanitarnych i grzewczych z Vestolenu P 9421 (polipropy- 
len typ 3) w systemie "aquatherm" I połqczone z prezentacjq 
wspomagania komputerowego w programie HT 2000. 
Uczestnictwo nieodpłatne 


Zgłoszenia przyjmuje: 
Biuro Techniczno-Handlowe 
Aquatherm-Polska, Filia Koszalin 
ul. Zawadzkiego 6 
tel./fax 41-59-95, 41-42-57 
Prosimy o punktualne przybycie. 


"aquathenn" - idealny system 
dla instalacji sanitarnych i grzewczych  


G-401 
 
:/ 


"
		

/6122-005.djvu

			:-..:
.:-::
.-::
;:..::t.
 


::<;
{ł 


Liga 
juniorów 


1. Stal Stocznia 
2. Orzeł Biały 
3. Chemik 
4. Stilon 
5. Lech I 
6. Warta 
7. Olimpia 
8. Lech II 
9. Pogoń I 
10. Gwardia 
11. Błękitni 
12. Miliarder 
13. Wełna 
14. Flota 
15. Pogoń II 
16. TPS Winogrady 


Pomorze 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
IJ. 
14. 
15. 
16. 


Chemik 
Elana 
Bałtyk 
Wisła 
Polonia Od. 
Wierzyca 
Polonia Elb. 
Gedania 
MRKS 
Lechia 
Arka 
Pomezania 
Czarni/Gryf 
Wda 
Brda 
Stomil 


g 


8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
I 


13-2 
7-2 
4-0 
4-0 
12-1 
8-4 
17-9 
8-6 
6-4 
6.11 
3-10 
2-5 
9-13 
6-13 
3-11 
2-18 
(suw) 


10 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
l 
O 


10-3 
11-3 
13-3 
7-1 
6-3 
7-5 
8-6 
10-4 
5-5 
6-6 
6-8 
4-Il 
2.10 
2-11 
4-11 
1-12 
(ren) 


Klasa 
makroregionalna 
Grupa 
"Południe- Wschód" 
Piłkarz.e szczecineckiego Wielima w czwartym 
swoim występie w klasie makroregionalnej zremi- 
sowali u siebie. jak już infonnowaliśmy, z Herba- 
polenłKlęka 0:0. 
Oto pozostałe rezultaty 4. kolejki spotkań: Zje. 
dnoczeni Kaczory - Nielba Wągrowiec 3:2, 
Sparta Złotów - Kłos Budzyń 2:0, Mieszko 
Gniezno - Zamek Gołańcz 6:2, Unia Wapno- 
Polonia Orkan Śmiłowo 7:1, Energetyk Poznań 
- Viktoria Września 1:1, Polonia Jastrowie- 
Sparta Oborniki 1:0, Noteć Dziembowo - Lu- 
buszanln Tncianka 7:0. 
Tabda 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


l. Mieszko 
2. Zjednoczeni 
3. Nielba 
4. Unia W. 
5. Wiehm 
6. Energetyk 
7. Polonia J. 
8. Lubuszanin 


8 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 


/#."1:- 
J/Y':. 
"1:... 
J
'. 
...:"fi:=::. 
. "..:'.,.l;;#E'
".. 


Eliminac j e MŚ '94 
A WDrlfIClIp 
rgenlvna U
A
 
W barażach f
 


W strefie Ameryki Południowej 
trwają eliminacje do piłkarskich MS 
1994. W grupie A awans wywalozyła 
już Kolumbia, która niespodziewanie 
wysoko pokonała u siebie Argentynę 
5:0. Faworyzowani Argentyńczycy 
mają jeszcze szansę na zakwalifiko- 
wanie się do finałów mistrzostw świa- 
ta pod warunkiem, że wyjdą zwycię- 
sko 
e spotkań barażowych z Aust- 
ralią. W flupie B Urugwaj wygrał z 
Ekwadorem 1 :0, a Brazylia zwycię- 
żyła Wenezuelę 4:0. W tabeli tej gru- 
py prowadzą Brazylia I Boliwia, które 
zgromadziły po 10 pkt. Na trzecim 
miejscu jest Urugwaj - 8 pkt. Awans 
do MŚ - USA 1994 uzyskają dwie 
najlepsze drużyny. (mars) 
'" '" '" 


W strefie europejskiej w grupie 1 
rozegrano jedno spotkanie elimina- 
cyjne, w którym Estonia przegrała z 
Portugalią 0:2. 
Tabela 
1. Szwajcaria 
2. Portugalia 
3. WIochy 
4. Szkocja 
5. Malta 
6. Estonia 


7 
7 
7 
7 
9 
7 


12:2 
10:4 
10:4 
8:6 
3:15 
1 :13 


18-4 
14:4 
15:6 
10:9 
3-21 
1-17 
(suw) 


"Złoto" A. Adamowskiego 
i "srebro" J. Cichockiego 


Wczoraj informowaliśmy o złotym 
medalu Tomasza Czubaka w biegu 
na 400 m podczas mlodzieżowych mi- 
strzostw Polski w L. A., które odbyły 
się w Bydgoszczy. Dzisiaj o wynikach 
reprezentantów woj. koszalińskiego. 
Dobrze spisał się Adam Adamows- 
ki z kołobrzeskiego Międzynarodowe- 
go Klubu Lekkoatletycznego Sztorm, 
który wywalczył mistrzostwo kraju w 
pchnięciu kulą osiągając rezultat - 
16,33 m. Do bardzo udanych może 
zaliczyć swój start Jarosław Cichocki 


(Orlę Szczecinek). który w biegu na 
5000 m zdobył srebrny medal. 
Inny reprezentant Sztormu Piast 
Madejski uzyskał w pchnięciu kulą 
14,04 m i zajął 7. miejsce. Piąty w rzu- 
cie oszczepem z rezultatem 66,78 m 
był Arkadiusz Barta, a Piotr Madejski 
(obaj Sztorm) zajął 9. pozycję ze sła- 
bym rezultatem 60,46 m. 
Startował jeszcze w Bydgoszczy 
Piotr Rzepka z OKL Koszalin. Upla- 
sował się on w biegu na 400 m na 11 . 
miejscu z wynikiem 55,59 s. (suw) 


r---------------------, 
: Mistrzowie Polski ze Szczecinka i 
I W Jastarni odbyly się XIV Mistrzostwa Polski w klasie omega. W żeglar- I 
I skich regatach startowało 30 łódek z 17 
Iubów. Zawody odbywały się przy I 
sile wiatru 4-5 stopni w skali Beauforta. Zeglarze startowali w pięciu wyści- 
I gach. I 
Mistrzem Polski została załoga z MKS "Orlę" Szczecinek w składzie: I 
I Artur Bieguński - sternik, Waldemar Szypulski i Zbigniew Bieguński. Tytuł 
I wicemistrzowski zdobyła załoga MKS "Orlę": Remigiusz Bieguński - ste- I 
I mik, Krzysztof Ostrowski i Robert Gieracz. Na czwartym miejscu była rów- I 
nież szczecinecka załoga ze sternikiem Józefem Uszyłą. Zdecydowane 
I zwycięstwo drużynowe zdobył MKS "Orlę" Szczecinek. I 
Była to jednocześnie przedostatnia eliminacja do Pucharu Polski w kla- 
I sie omega. (boj) I 
L_____________________
 


WIELKOPOLSKA 


16.40 Studio wyborcze - program 
regionalny 
17.35 "PokolenIa" 
18.00 Panorama 
18.03 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny 
19.10 Studio wyborcze 
19.30 "Artur Boyd" (1) - film dok. 
prod. ang. 
20.00 pialogi polskie: "PrzedwIo- 
śnie" - Zeromskiego 
20.30 Chimera 
21.00 Panorama 
21.30 Sport - kronika Tour de Polo- 
gne 
21,40 Listy z Europy 
22.00 Perły z lamusa: "Żelazna mas- 
ka" - film fab. prod. USA 
23.30 lato w Nohant - reportaż z II 
Festiwalu Chopinowskiego w La Charet 
we Francji 
24.00 Panorama 
0.05 Kino z mxszką: "PorozmawiaJ- 
my o kobIetach' - film fab.prod. USA 
1.40 Zakończenie programu 


Radio 


PROGRAM I 
WIadomości: 0.02, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00, 6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 
KomunIkaty energetyczne, gazow- 
nłctwa ł łosowe: 13.00,21.03 
Prognoza pogody dla rybaków: 
0.58,6.28, 13.00,21.05 
6.00-8.30 Sygnały dnia; 7.00 i 8.00 
Dziennik poranny; 8.26 Przegląd prasy; 
8.30 Radio Biznes; 9.00-10.30 Cztery 
pory roku; 11.35 Szkoda gadać 12.28 
Przeboje MUZYCZNEJ JEDYNKI; 14.15- 


na trzecioligowych boiskach. Kiedyś je- 
dnak złą passę trzeba przerwać. Być 
może będzie to teraz. W innych me- 
czach zmierzą się: Polonia Chodzież- 
Pogoń BarIinek, Ina Goleniów - Che- 
mik Polger Police, Lubuszanin Drezde- 
nko - Polonia Condor Nowy Tomyśl, 
Flota Świnoujście - FK Anica Wronki, 
Luboński KS - Unia Swarzędz, Dąb 
Dębno - Celuloza Kostrzyn, Orzel Bia- 
ły Wałcz - Warta Śrem, Pogoń II 
Szczecin - Kotwica Polonia Broda 
Wlkp., Energetyk Gryfino - Błękitni 
Stargard Szczeciński. (suw) 


taty jakie uzyskali w eliminacjach: Gwar- 
dia - Energetyk Gryfino 17:21, Gwardia - 
NTS Kwidzyń 20:9, Gwardia - Polonia 
Płoty 17: 17. W meczu decydującym o za- 
jęciu 3. miejsca w turnieju, drużyna pro- 
wadzona przez trenera Jana Hodysza 
pokonała Pomorzanina Nowogard 21 :17 
po trzech dogrywkach! 
Pierwsze miejsce w imprezie wywal- 
czyli szczypiorniści szczecińskiej Pogo- 
ni, którzy w finale zwyciężyli Energetyka 
Grytino 21 :20. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju u- 
znano A. Ciemniaka (Pogoń). Organiza- 
torzy wyróżnili również trzech szczypior- 
nistów koszalińskiej Gwardii: Tomasza 
Nowickiego, Dawida Nilsona i Piotra Wa- 
chowskiego. (suw) 


Obietnica się sprawdziła 
Podczas mityngu w Rieti Algierczyk Noureddine Morceli ustanowił rekord świata w 
biegu na 1 milę z czasem 3.44,39 min. Poprzedni rekord wynosił 3.46,32 min. i 
należał do Anglika Steve'a Crama. 
Tak więc zapowiedzi algierskiego biegacza sprawdziły się. Na ostatnim mityngu w 
Brukseli uzyskał on bowiem czas zaledwie o 0,98 sek. gorszy od rekordowego wyni.. 
ku Crama. Obiecał wtedy. że w najbliższym czasie pobije rekord świata na dystansie 
1 mili, aby obalić mit, że jest to angielska specjalność. (mars) 


Na boiskach europejskich 


przed Realem Madryt i FC Valencja, 
wszystkie drużyny po 2 punkty. 
NIEMCY 
Wyniki 6. kolejki: Karlsruhe - Kaiser- 
slautern 1:1, Norymberga - Brema 0:1, 
Stuttgart - Dortmund 2:2, Leverkusen 
- Koln 2:1, Freiburg - Borussia 
Moonchengladbach 3:3, Schalke -- Fra- 
nkfurt 1 :3, Duisburg - Bayern Mona- 
chium 2:2, Lipsk - Wattenscheid 0:0, 
Drezno - Hamburg 1: 1. 
Prowadzj Eintracht Frankfurt - 11 pkt. 


16.00 MUZYCZNA JEDYNKA; 16.47 Z 
archiwum MUZYCZNEJ JEDYNKI; 17.55 
Przeboje MUZYCZNEJ JEDYNKI; 19.30 
Radio dzieciom; 20.07 Komunikaty To- 
talizatora Sportowego; 20.25 Koncert ży- 
czeń; 23.30 Przeboje wiecznie mlode; 
PROGRAM /I 
WiadomoścI: 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 
8.15,8.45, 13.15, 16.15,24.00 
6.00-8.40 Poranek Dwójki; 9.20 Czas 
na jazz; 13.00 Album folkowy; 13.20 Al- 
bum operowy; 15.30 Międzynarodowe 
Spotkania Zespołów Cygańskich - Go- 
rzów '93; 16.20 Wielkie dzieła, wielcy wy- 
kowancy (CD); 19.30 - 21.20.Letni fes- 
tiwal muzyczny; 21.55 Czas naJazz: Sce- 
na polska; 


PROGRAM 11/ 
SerwIs Trójki co godzInę 
5.00-9.05 Zapraszamy do Trójki; 6.31 
i 7.31 Lokalny informator radiowy; 9.05- 
11.15 Przed południem 10.10 PPR; 
12.05 W tonacji Trójki; 13.20 Powtórka z 
rozrywki; 15.05 BRUM; 16.00-19.05 Za- 
praszamy do Trójki; 19.05-24.00 Trójka 
Bis; 19.35 Trochę swinga; 20.15 Trzy 
kwadranse jazzu: 22.15 Wieczory Trój- 
kowe: 22.45 New Age; 0.05-2.00 Trójka 
pod księżycem 
PROGRAM IV 
Program IV nadawany jest na falach 
średnich PR od godz. 5.59 do 24.00 
6.00-8.00 Radio Wolna Europa - 
magazyn poranny 
WIadomości: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
7.55 
8.10 Radio naj młodszych; 10.15 Trzy 
kwadranse rozgłośni; 15.00 Czwarta fa- 
la' 1600 Czwarta fala - Ucho widzi; 
1j.00
24.00 Radio Wolna Europa; 
Dzienniki: 18.00,19.00,19.30,20.00, 
21.00. 22.00, 23.00, 23.50 


Polubowny 
remis 


Wiele emocji dostarczył ponad 200- 
osobowej widowni mecz piłkarski oldbo- 
yów Czarni/Gryf - Cer-bud Słupsk i Old 
Stars Gdańsk. Ci co wybrali się na słup- 
ski stadion przy ul. Zielonej nie mieli cze- 
go żałować, bowiem w akcji zobaczyli 
znanych piłkarzy gości, którzy mają za 
sobą występy w reprezentacji Polski. Po- 
jedynek zakończyl się remisem 4:4 (1 :3). 
Bramki dla gospodarzy zdobyli: Leszek 
Zawadzki 2, Artur Surulo i Waldemar 
Wieliczko po 1. Wśród gdańszczan łu- 
pem bramkowym podzielili się Tomasz 
Korynt 2, Janusz Kupcewicz i Jacek Pie- 
trzykowski po 1. (fen) 


W Sheffield zakończył się przedoli- 
mpijski turniej hokeja na lodzie. Pier- 
wsze miejsce zajęła Słowacja i zape- 
wniła sobie udział w igrzyskach olim- 
pijskich w Lillehammer. Polska repre- 
zentacja uplasowała się na trzecim 
miejscu. 


'" '" '" 


W Kolonii odbyła się kolejna elimi- 
nacja Pucharu Swiata w żeglarskiej 
klasie jednej tony. Zwyciężył włoski 
jacht Brava, a polski Gemini zajął szó- 
ste miejsce. 


'" '" '" 


W Bułgarii trwają młodzieżowe mi- 
strzostwa świata kobiet w piłce ręcz- 
nej. Polki po dwóch zwycięstwach, w 
trzecim meczu doznały porażki z Da- 
nią 13:27, ale awansowały do grupy 
półfinałowej. (mars) 


przed Hamburgerem SV - 9 pkt. i We- 
rderem Brema - 9 pkt. 
, WŁOCHY 
Wyniki 2. kolejki: US Cagliari - FC U- 
dinese 1 :2, US Cremonese - SSC Nea- 
pol 2:0, US Foggia -Inter Mediolan 1:1, 
AC Milan - FC Genua 1 :0, AC Parma 
- US Lecce 1 :0, AC Reggiana - Lazio 
Rzym 0:0, AS Roma - Juventus Turyn 
2:1, Sampdoria Genua - Piacenza 2:1, 
AC Turyn - Atalanta Bergamo 2:1. 
W tabeli pierwsze miejsce zajmuje AC 
Turyn przed Sampdorią Genua i AC Pa- 
rma, wszystkie drużyny zdobyły po 4 pu- 
nkty. (Ml) 


Telewizja 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.45 Wiadomości 
8.55 Transmisja z wizyty Ojca Świę- 
tego Jana PawIa" na Litwie (Szawie) 
11.15 Giełda pracy, giełda szans 
11.35 Klub samotnych serc 
12.00 Wiadomości 
12.15 Magazyn Notowań 
12.45 Dla dzieci: Tik-Tak. Z cyklu 
"Podróże Tik-Taka", 
TELEWIZJA EDUKACYJNA 
13.40 Z lamusa techniki: Fabrykant 
wynalazków; 13.50 Kuchnia; 14.05 
Gwiezdne podróże; 14.20 Joystick; 
14.40 Gra muzyka; 14.55 Księga Cu- 
dów Techniki; 15.10 Magazyn popular- 
nonaukowy; 15.25 Telekomputer; 
15.55 Program dnia 
16.05 Dla dzieci: Tik-Tak 
17.00 Teleexpress 
17.20 Ekcyklopedia II wojny świato- 
wej: "Inwazja, której nie było" część I 
17.45 W kinie i na kasecie 
17.55 Oprawa dnia 
18.05 "Spencer I jego rodzinka" - 
serial komediowy prod. USA 
18.30 Studio wyborcze 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
19.55 Studio wyborcze 
20.14 "Próba miłoścI" - dramat 
obyczajowy produkcji austr. z 1985 r.; 
22.00 Studio wyborcze 
22.45 Pocztówka z Moskwy - 
Feliks wnuk Feliksa - program dok. 
23.00 Wiadomości 


:'. 
;:;t
.. ;H .: 
fr
'
L;
 


. i.
-;> 
,.{v/.:-::: 


9. Noteć 
10. Herbapol 
11. Zamek 
12. Victoria 
13. Sparta Z. 
14. Kłos 
15. Sparta o. 
16. Polonia Ś. 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


4 
4 
3 
3 
2 
2 
O 
O 


ll-5 
7-6 
12-11 
6-8 
4-6 
4-9 
0-10 
4-27 
(suw) 


Wielkopolska 
Nie powiodło się w 5. kolejce spotkań o mis- 
trzostwo ligi międzywojewódzkiej juniorów dru- 
żynom reprezentującym województwo koszalińs- 
kie w tych rozgrywkach. Młodzi piłkarze koszali- 
ńskiej Gwardii przegrali u siebie z Chemikiem 
Polgerem Police O: l, a Błękitni Barwice ulegli w 
Gorzowie Wielkopolskim tamtejszemu Stilonowi 
0:3. 
W innych pojedynkach padły wyniki: Stal Sto. 
cznia Szczecin - Pogoń II Szczecin 5:0, Flota 
Świnoujście - Lech I Poznań 0:0, Oneł Biały 
Wałcz - Wełna Rogoino 3:0 (v.o.), Warta Po- 
znań - Olimpia Pomań 4:0, TPS Winogrady 
Poznań - Lech II Poznań 0:3, Miliarder Pnie- 
wy - Pogoń I Szczecin 2:1. 
Tabela 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


PierwSl.e zwycięstwo w rundzie jesiennej zano- 
towali piłkarze juniorów Czarni/Gryf Słupsk. W 
ub. sobotę pokonali oni Pomezanię Malbork 2:0 
(0:0). Zwycięskie gole strl.elili: Grzegorz Czarnec- 
ki i Marek Wieczorkowski. 
Inne rezultaty 5. kolejki: Stomil Grudziądz - 
Polonia Elbląg J :2, Lechia Gdańsk - Elana To- 
ruń 1:2, Wda Świecie - Bałtyk Gdynia 2:1, Ar- 
ka Gdynia - Wisła Tczew 0:0, MRKS Gdańsk 
- Wienyca Starogard Gdański 1:1, Chemik By- 
dgoszcz - Gedania Gdańsk 1:0, Brda Byd. 
goszcz - Polonia Gdańsk 1:1. 
Tabela 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


l program 


Klasa 
okręgowa 
Koszalin 
Wyniki 3. kolejki: Błękitni Barwice - Saturn 
Mielno 4:0, Zawisza Grzmiąca - Spójnia Świd- 
win 1:2. Gryf Polanów - Drawa Drawsko 0:2, Ja- 
ntar Siemyśl- Pogoń Połczyn-Zdrój 3:3, Kłos Ko- 
łacz - Płomień Myślino 2:2, Mechanik Bobolice 
- Głaz Tychowo o: 1. Pomorzanin Sławo borze - 
Iskra Białogard 2:0. 


Tabela 
1. Błękitni 3 6 9-1 
2. Spójnia 3 5 10-5 
3. Drawa 3 5 7-3 
4. Pomorzanin 3 4 6-2 
5. Iskra 3 4 8-5 
6. Głaz 3 4 7-6 
7. Jantar 3 3 8-6 
8. Płomień 3 3 5-5 
9. Gryf 3 2 8-8 
10. . Zawisza 3 2 4-7 
11. Saturn 3 2 4-11 
12. Pogoń 3 l 5-8 
13. Kłos 3 l 5-10 
14. Mechanik 3 O 1-10 
(suw) 


Słupsk 
Wyniki II kolejki (w nawiasach rezultaty junio- 
rów starszych): Jantar Ustka - Skotovia Dębnica 
Kaszubska 3:0 (2:1) - bramki zdobyli: K. Nowa- 
kowski 2 i R. Wieruchowski I (1). Start Miastko- 
Sparta/GryfSycewiece 3:2 (1;3)- T. Otoka 3 (St.) 
oraz Z.Jaroszewicz 2 (S/G), Stal Jezierzyce - Ga- 
rbarnia Kępice 2: l (2: 1) - P. Nowak i S. Kulas po 
l (S) oraz R. Wileński (1) (G), Chrobry Charbrowo 
- Piast Człuchów 4:1 (4:1) - K. Łuczak 2, K. 
Warych 1 i T. Kwiatkowski po l (Ch.) oraz brak 
strzelca z Piasta. Bytovia Bytów - Iskra Dretyń 
l: 1 (2:0) - M. Łojek l (B) oraz K. Gnat l (I), Sła- 
wa Sławno - Pomorze Potęgowo 4:4 (4:0) - D. 
Kmita, SI. Szawurski, Zd. Jasina i Z. Leśniewski 
po l (S), P. Wiktorzak 2,1. Mikołajczyk i R. Jagie- 
lski po l (P), Bobrowniki - Wybrzeże Objazda 
1:2 (brak strzelców) 


Tabela 
1. Jantar 2 4 4-0 
2. Stal 2 4 4-1 
3. Start 2 4 4-2 
4. Bytovia 2 3 5-1 
5. Chrobry 2 3 4-1 
6. Sława 2 2 6-6 
7. Wybr7eże 2 2 2-2 
8. Pomorze 2 2 4-6 
9. Sparta/Gryf 2 l 4-5 
10. Garbarnia 2 l 3-4 
11. Iskra 2 l 1-2 
12. Polonez 2 l 1-2 
13. Piast 2 1 3-6 
14. Skotowia 2 O 0-7 
(ren) 


Pomorska Liga 
OldboyÓW 


18-9 
10-6 
14-4 
11-5 
7-3 
7-4 
4-2 
4-9 


I Liga 
Wyniki 2. kolejki: Czarni Czarne - Czarnil 
Gryf Słupsk 0:1 (mecz rozegrano wcześniej awan- 
sem. o czym infonnowaliśmy), Sparta Gryfice Ko- 
lejarz - Wierzchowo Złocienieckie 2: l, Unia Bia- 
łogard - Wybrzeże Biesiekierz 1:1, Światowid 
Łobez - Pamet Świdwin 3: l, MOSiR Ustka - A- 
mator Kołobr7.eg - pojedynek na inny termin. 
Tabela 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 


I III LIGA I 


Dzisiaj (wtorek 7 bm.) piłkarze III ligi 
wielkopolskiej z okazji Dnia Piłkarza 
rozegrają 8. kolejkę spotkań mistrzow- 
skich. Jedyny reprezentant woj. kosza- 
lińskiego w tych rozgrywkach Darzbór 
Szczecinek tym razem wyjeżdża do Po- 
znania, gdzie zmierzy się z rezerwami 
mistrza Polski, tamtejszego Lecha. O 
punkty pilkarzom ze Szczecinka będzie 
w tym pojedynku bardzo trudno. Pierw- 
szoligowcy jak wiemy mają przerwę i 
prawdopodobnie kilku z nich zagra dzi- 
siaj przeciwko beniaminkom ze Szcze- 
cinka, którym jak dotąd nie wiedzie się 


Trzecie 
miejsce 
gwardzistów  

 


Radio. ridl! 
-KOSZALIN ".71 IM 
WIadomości: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 24.00 
SerwIs dla kIerowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 
StudIo wyborcze: 7.30, 8.35, 
10.45, 11.40, 13.30, 17.45, 19.15, 
20.45 
5.00 Studio Baltyk, w nim: 6.45 Pro- 
gnoza pogody dla rybaków; 7.00 BBC; 
9.00 "Lato na 9orąco", w nim: 9.30 Z 
mapą i plecakiem; 10.40 Zlote lata; 
11 .40 Kącik nie złamanych serc; 12.20 
Serwis wakacyjny; 12.30 Radio-Puls- 
Biznes 13.00 Popołudnie z nami, w 
nim: 14.10 Pies, kot i inne zwierzęta 
16.00 ATUT - program reporterów, w 
nim: 17.10 Wiadomości sportowe; 
18.05 Muzyczny środek - aud. S. 
Podgórskiego 20.05 Wieczorne spot- 
kania 21.05 Audycja muzyczna 22.00 
BBC; 23.00-3.00 Radio Koszalin nocą 
3.00-5.00 Muzyka nocą 


Radio 
 .
 
P'C>-I:.I\Ic:;,c:: 
 


SerwIsy Informacyjne: 6.30, 7.30, 
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 21.00 
5.00 Pobudka z Radiem Północ; 
9.00 Dzień jak co dzień; 12.00 Radio- 
wa fortunka; 15.30 Hocki klocki - dla 
dzieci, aud. Mai Nowickiej; 16.30 Euro 
Top; 18.45 Kwadrans z piosenką cho- 
dnikową: 20.00 Lista przebojów; 21.00 
Gorąca linia - koncert życzeń; 23.00 
Godzina grozy; 24.00 Night Club 


l. Czarni/Gryf 
2. Wybrzeże 
3. Światowid 
4. Amator 
5. MOSiR 
6. Sparta 
7. Czarni Cz. 
8. Unia B. 
9. Pamet 
10. Kolejarz 


4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
l 
O 
O 


7-4 
9-2 
4-2 
5-0 
3-0 
6-7 
1-2 
1-6 
1-6 
2-10 
(suw) 


23.15 Gorąca linia 
23.25 Muzyczna Jedynka 
23.30 Media w filmie: "Historia pewnej 
kamery" film dok. 
0.10 Sabat - wszystko o kobietach 
0.50 Antoni Dworzak (1): "Młodość i 
miłość" - dwuczęściowy film prod. 
francusko-czechoslowackiej; 
1.45 Zakończenie programu 


2 program 


7.30 Panorama 
7.35 Przeboje Dwójki 
8.10 Program lokalny 
8.40 "Anette" 
9.05 Studio Dwójki 
9.15 !l.Pokolenla" 
9.40 t::iwiat kobiet 
10.05 Na życzenie 
11.00 Panorama 
11.05 Studio Dwójki 
11.15 Animals (powtórzenie) 
11.45 Ojczyzna-polszczyzna 
12.00 Arhur Boyd (1) - film dok. prod. 
angielskiej 
12.30 Moda (3) 
13.00 Panorama 
13.05 "Flip i Flap": "Znowu 
tarapaty", "Nocny patroł" - komedie 
prod. USA 
13.50 "Karabin, kilof i książka - film 
dok. 
14.40 Powtórka z przeszłości - cała 
jesteś w skowronkach 
15.00 Powitanie 
15.05 "Słoneczny zegar Inków" - film _ 
dok. 
15.35 "Annette" 
16.00 Panorama 
16.05 Ojczyzna-polszczyzna 
16.20 Moja wiata 
16.25 Z kart krakowskiego archiwum 


W Nowogardzie rozegrano turniej 
szczypiornistów w kategorii juniorów o 
memoriał znanego nowogardzkiego 
działacza kultury fizycznej Stanisława 
Steczka. Brali w nim udział młodzi pi/ka- 
rze ręczni koszalińskiej Gwardii, którzy 
przygotowują się do nowego sezonu. 
Rozpocznie się on już 18 bm., a koszali- 
nianie w pierwszym pojedynku będą 
podejmować Spartę Oborniki. 
Gwardziści zaprezentowali się na no- 
wogardzkim parkiecie dobrze. Oto rezul- 


HISZPANIA 
Wyniki 1. kolejki: FC Osasuna - Real 
Madryt 4:1, Real Saragossa - FC Sevił- 
la 1 :2, FC Barcelona - San Sebastian 
3:0, Athletico Bilbao - Albacete 4:1, At- 
letico Madryt - CD Logrones 1 :0, Real 
Oviedo - FC valenc / 'a 0:3, Racing San- 
tander - Racing Val ecano 1 :0, CD Te- 
neriffa - UD Lerida 1:0 , La Coruna - 
Celta Vi go 0:0, Valladolid - Sporting Gi- 
jon 0:1. . 
W tabeli prowadzi: Athletico Bilbao 


I"
.
>::
:-::;'
'.:,;
::". N

..U


 
'

"
:
""{- 1 - 
% "J'łf 
I-I 
' J
r I 
-,=
.
,

 
I POL 
 SAT 1 1
.
5Znaturązdro- 
wieJ; 17.00 Super- 
modelka (28); 17.30 
Klementynka (4) - serial dla dzieci; 18.00 
Detektyw A. D. (8); 19.00 Informacje; 19.15 
Poszukiwany żywy lub martwy (57); 19.45 
Film anim. dla dzieci; 20.00 Białe kołnie- 
rzyki (4); 21.1 O Orzel - pol. dramat wojen- 
ny; 22.55 In/ormacje; 23.10 Gdyby Don Ju- 
an był kobietą - film wł.-fr. 


TY 
 7.30 Panorama; 7.40 
-łiiir Przebudzanki; 8.00 
" OLaN I, A Mama i ja; 8.55 Wizy- 
r l ,,... ta papieża na Litwie, 
Łotwie i w Estonii; 
11.15 Piosenki z butiku; 11.30 Publicysty- 
ka; 11.55 Program dnia; 12.00 Wiadomoś- 
ci; 12.10 Program kulturalny; 13.35 Bez 
prądu - rozr.; 14.35 Godzina muzyki; 
15.35 Pr. rozrywkowy; 16.00 Ojczyzna-pol- 
szczyzna; 16.15 Euroturystyka; 16.30 Po- 
czet nauki polskiej; 17.00 Teleexpress; 
17 .15 Słoneczne studio; 18.00 Historia - 
wspólcz.; 18.30 Pr. rozrywkowy; 18.50 Ta- 
ki pejzaż; 19.20 Dobranocka; 19.30 Wia- 
domości; 20.00 Sytuacje rodzinne ..Bezpo- 
średnie połączenie" - film TP; 21.00 Pa- 
norama; 21.25 Gość TV Polonia; 21.35 
Rzeka kłamstwa; 23.00 Przegląd - mag. 
kulturalny; 240.00 Panorama; 0.10 Wokól 
wielkiej sceny; 1.10 Wiech; 1.15 Zakończe- 
nie. 


* * 8.30 Aerobik; 9.00 
7
'
 Wioślarstwo - MŚ 

{jj)1lQ;SryRT w Roudnicach, Cze- 
* * * chy; 10.00 Golf - 
European Masters; 
12.00 Triathlon - Podsumowanie wyników 
niemieckiego "Ironman"w Roth; 13.00 Pił- 
ka nożna - Eurogoals; 14.00 Sporty mo- 
tocyklowe - Grand Prix Włoch w Misano; 
16.00 Łyżwiarstwo figurowe - Puchar Ne- 
belhom w Obersdorfie, Niemcy; 18.00 Pił- 
ka nożna 
 Eurogoals; 19.00 Eurofun - 
Sporty nietypowe; 19.30 Wiadomości; 
20.00 Futbol amerykański - Liga zawodo- 
wa USA (NFSL); 22.00 Boks - walki za- 
wodowców; 23.00 Bilard - European Ma- 
sters Półfinały; 1.00 Wiadomości. 
I 
 11-.-11. ,6.00 Wiadomości; 7.00 

L!:JlbJ Dzień dobry; Seriale: 
9.00 Szef; 10.00 Piękni 
i bogaci; 10.30227; 11.00 Cena jest gorą- 
ca; 11.30 Potyczki rodzinne; 12.00 Punkt 
12; 12.30 Rodzina Springfieldów; 13.20 Sa- 
nta Barbara; 14.10 Czas tęsknoty; 15.00 
Morderstwo to jej hobby; 16.00 Hans Mei- 
ser; 17.00 Kto tu jest szefem; 17.30 Okrop- 
nie miła rodzinka; 18.00 Elf 99; 18.45 Wia- 
domości; 19.1 O Explosiv; 19.40 Dobre, złe 
czasy; 20.15 Policjanci z Miami: Na wojen- 
nej ścieżce; 22.05 Gorące krzesło; 23.05 
L.A. Law; 0.00 Law and Order; 1.00 Okro- 
pnie mila... 1.35 Kto tu jest szefem; 2.05 
Szef; 3.00 Hans Meiser; 3.55 Explosiv; 
4.20 Morderstwo to jej hobby; 5.30 Piękni i 
bogaci. 


s
:r 1 6.00 Dziś rano w Nie- 
(#... mczech; Seriale: 9.15 
'QI!' Sąsiedzi; 9.40 Doktor 
John, traper; 10.30 
Bonanza; 11.20 Zaryzykuj! 11.50 Kolo for- 
tuny; 12.30 Mlodzi i namiętni; 13.20 Doktor 
John, traper; 14.15 Sąsiedzi; 14.45 Bonan- 
za; 15.45 Star Trek; 16.45 Zaryzykuj! 17.20 
Idź na calość! 18.00 Magazyn regionalny; 
18.30 Żona modna; 19.00 Wiadomości; 
19.18 "ran" - sport; 19.30 Kolo fortuny; 
20.15 Parada zlotych przebojów - Ramo- 
na Leiss prezentuje: 21.10 K - magazyn 
kryminalny; 22.00 "ran" - piłka nożna; 
23.00 Spiegel TV - Reportaże; 23.40 E- 
mocje - Francuski magazyn erotyczny; 
0.10 Mann-o-Mann - Show: panie wybie- 
rają najatra.kcyjniejszego pana; 1.00 Star 
T rek; 1.50 Zona modna; 2.15 Program na 
Jutro; 2.20 Teletekst; 5.15 Mlodzi i namięt- 
ni. 


Ił 


Seriale: 6.00 Królik 
Bugs; 6.30 Jaskinio- 
wcy; 7.00 Wciąż 
myślę o Joannie; 
7.25 Dwie damy i 
walet: 7.55 Wdowy 
Caulfielda; 8.55 Je- 
sień CheyennÓw (powt.); 11.20 Dzieciaki, 
klopoty i my; 11.50 Roseanne: Gorzka pi- 
gulka; 12.20 Matlock: Śmierć modelki; 
13.20 Świat zaginiony - film przyg. 
(powt.); 15.00 Wdowy Caulfielda; 15.55 Mr. 
Belvedere - Stara milość; 16.25 Wciąż 
myślę o Joannie; 16.55 Ghostbusters; 
. 17.25 Królik Bugs; 17.55 Jaskiniowcy; 
18.25 Dwie damy i walet; 18.55 Uliczny flirt 
- Teleqra; 19.25 Roseanne; 20.00 Wia- 
domośd; 20.15 Excalibur - ang. film fabu- 
larny; 23.05 T. J. Hooker: Twarde jądro; 
0.05 Zaprzyjaźniony ze śmiercią - film 
krym. USA; 1.45 Wiadomości; 1.55 Tajny 
agent; 2.45 Stunts - film krym. (powt.); 
5.00 Lassie: 5.25 Flipper; 5.50 Mr. Belve- 
dere. ---- 
1
 7 
'O 

- 


[ j - 
 7.00 Poranek z tele- 
dyskami; 10.00 Mari- 
I jne zaprasza; 13.00 
J 
 I ! Największe przeboje; 
_ _
 14.00 Simone i clipy; 
MUSIC TELEVIS'ON 16.30 Raport Coca- 
Coli; 16.45 Magazyn filmowy; 17.00 Wia- 
domości MTV; 17.15 3 from 1; 17.30 Za- 
dzwoń do MTV; 18.00 Soul; 18.30 Muzyka 
non stop; 20.00 Sport; 20.30 Most wanted; 
22.00 Największe przeboje; 23.00 Raport 
Coca-Coli; 23.15 Magazyn filmowy; 23.30 
Wiadomości MTV: 23.45 3 from 1; 0.00 Bry- 
tyjska lista przebojów; 2.00 Program Marij- 
ne; 3.00 Teledyski. 


Seriale: 5.55 B. J. i 
rniil!. małpa; 6.50 Księżni- 
czka Sara; 7.15 Be- 
anny & Cecil; 7.45 Buttons & Rusty; 8.10 
Klops i spaghetti; 8.35 Mario Brothers; 9.00 
Mister T.; 9.30 Firma Throb; 10.00 Oddział 
M.; 10.35 B. J. i malpa; 11.35 Ruck Zuck; 
12.10 Cudowne lata; 12.45 Robin Hood; 
13.10 Polyanna; 13.35 Dziewczynka z far- 
my; 14.05 Księżniczka Sara; 14.30 Bean- 
ny & Cecil; 14.55 Buttons & Rusty; 15.25 
Klops i spaghetti; 15.50 Mario Brothers; 
16.15 Mister T.; 16.40 Robin Hood; 17.05 
Oddzial M.; 17.45 Ruck Zuk; 18.20 Cudo- 
wne lata: 18.50 Wiadomości; 18.55 Klub 
Paradise; 20.00 Wiadomości; 20.15 Kraj 
drzewa deszczowego - film fab. USA; 
23.20 Gabinet figur woskowych - niem. 
film; 1.05 Wyścig ze śmiercią; 2.05 Kraj 
drzewa deszczowego (powt.); 4.55 Wyścig 
ze śmiercią (powt.). 


...j , 


RedakCJa nie odpowiada za zmiany w 
programie. 


.ł.
		

/6122-006.djvu

			Pogotowia: Ciepłownicze - 993; Ener- 
getyczne - 991 ; Gazownicze - 992; Poli- 
cja - 997; Ratunkowe - 999 (podstacja 
przy ul. Banacha, tel. 431-371); Straż Po- 
żarna - 998; Wodnokanalizacyjne - 994; 
Weterynaryjne - 226-31; Alkoholowy te- 
lefon zaufania - 242-78 (czynny w godz. 
16-20 -wtorki i czwartki); Telefon zaufania 
- 280-35, czynne w godz. 15-2- (w sob. i 
niedz. w godz. 9-19) 
Informacja: Automatyczna Paszporto- 
wa - 995; Automatyczna Kolejowa: Po- 
ciągi przyjeżd
ające do Słupska - 993, 
Pociągi odjeżdżające ze Słupska; - 934; 
O komunikacji MZK - 240-60; Biuro Nu- 
merów - 913 


TELE-WIDEO-NAPRA W A "WłDEOSONIK". 
Gwara ncje - Rach unki - Ekspertyzy, Slupsk, 
ul. Dmowskiego 10 (d. Pstrowskiego), tel. 
434-563 (9-17), Slupsk i woj. 
NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH 
w domu klienta, Słupsk, tel. 442-246 
POGOTOWIE SZKLARSKIE (całodobo- 
we) Słupsk, ul. Mostnika 7, tel. 435-593 
ł NTROLlGA TORSKO-POLlGRAFłCZNE, 
szybko. tanio, Słupsk, ul. Koszalińska 2A, 
czynne 8-16, tel. 434-460 po g. 14. P
k
:1
2;a- 
_ POMOC DROGOW A CAŁODOBOWA, 
krajowa i zagraniczna, blacharstwo samo- 
chodowe, autonaprawy ekspresowe, 
Słupsk. ul. Bałtycka 9, ?40-93 
\ NAPRAWA URZĄDZEN CHŁODNICZYCH, 
lodówek, zamrażarek. szaf, lad, witryn i 
komór chlodniczych w domu klienta. 
Słupsk, tel. 435-091 
ANTENY ZBIOROWE RTV + SAT, insta- 
laCje elektryczne, odgromowe. pomiary. 
Słupsk. tel. 437-342 i 231-81 
NAPRAWA: spawarek "Bester", półauto- 
matów Mig/Mag, zgrzewarek i innych urz. elek- 
troniki przemysłowej. ZAKŁAD ELEKTRONIKI, 
Słupsk, ul. M. Buczka 16 A, tel. 438-813 
"ADA" Komputerowy Bank Informacji, 
Słupsk, tel. 431-385, 9odz. 8.00-15.00. In- 
formacie o firmach róznej branży z całego 
kraju; wydajemy comiesięczny katalog re- 
klamowy 
USŁUGI POGRZEBOWE "KALLA", 
Slupsk, ul. Armii Krajowej 15 (d. Findera), tel. 
281-96 (B-17) dyżur nocny 212-85 (17 -B.OO) 
¥ 
 ":!:<", , 
 "_='" x 
'
" łf ł d:;ATi"""'/'
:" < 
}d 
.. 'o' .:
;Jł.tł :iY+k. 


SŁUPSK: MUZEUM POMORZA ŚRODKO- 
WEGO - dziś nieczynne; BWA - BASZTA 
CZAROWNIC: Andrzej Mleczko - rysunki; 
GALERłA KAMERALNA, ul. Partyzantów 
31 A: Krzysztof Przewofny - malarstwo; 
MCK- KAWIARNIA: Barbara Lis - szkice; 
KMPiK: Leszek Frey-Witkowski - rysunek; 
"ANTYK", ul. Grodzka 8: "Słupsk - 
pamiątki czasu minionego" ze zbiorów K. 
Kellera i T. Warszewskiego 
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI, 
ul. Za ruskiego 1 A - Marek Kamieński - 
malarstwo 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 251-91) sala "A" 
- "Strzelając uśmiechem" (USA, I. 15) g. 
17.30; .,Fałszywy senator" (USAI.15) g. 19.30; 
sala "B" - "Niemoralna propozycja" (USA 1.18) 
g. 17.15; "Bez przebaczenia" (USA 1.15) g. 
19.45 
USTKA: DELFłN (tel. 144-677) "Zakonnica 
w przebraniu" (USA 1.12) g. 10.30; "Miecz Alek- 
sandra" (USA 1.15) g. 12.15; "Alive - dramat w 
Andach" (USA 1.15) g. 15.00; "Przypadkowy 
bohater" (USA 1.15) g. 17.15; "Bez przeba- 
czenia" (USA 1.15) g. 19.30 i 22.00 


SŁUPSK: "MAGIC", (WDK), ul. Armii Kra- 
jowej 3 (d. Findera) kasety wideo, audio, CD, 
itp. zaprasza codz. 12-20, niedziela 16-20, tel. 
235-38; 
"PACO", ul. 3 Maja 22 (MCK) tel. 
442-277, czynne codziennie i w każdą nie- 
dzielę w godz. 10.00-20.00 


* 


o wszelkich zmianach prosimy informo- 
wać: telefonicznie: Słupsk, tel. 251-95, lub 
pod adresem Oddziału Redakcji: al. Sien- 
kiewicza 20, pak. 103 


li. 70
 7/5 Fł\A - 
"" .... VI'$.
 : 


Serwisy informacyjne: kwadrans po każ- 
dej godzinie; serwisy skrócone: kwadrans 
przed każdą godziną; Radio kierowców: 
5.30,8.30,11.30, 14.30,16.30,20.30 
Ogłoszenia drobne: 9.50, 12.50, 16.50 
Programy sponsorowane: 11.00-11.30 
13.00-13.30 


24.00-6.00 - Blok muz. Mariusza Żar- 
czyńskiego; 6.00-12.00 - Blok muz. Mar- 
ka Rogali; 7.00 - "Powtórka na luzie" - 
konkurs z Vigorem; 7.30 - Giełda pracy; 
8.00 - Przeg. prasy reg.; 8.15 - Progn. 
pogody; 10.00 - Jęz. franc.; 10.30 - Kro- 
nika wypadków; 11.50 - Giełda wczasów; 
12.00-18.00 - Blok muz. Arka Mięczew- 
skiego; 14.00 - Giełda pracy; 16.30 - Kon- 
kurs z Vigorem "Dyndadełko"; 17.00 - Her- 
batka z Radiem Vlgor; 17.30 - Kronika 
wypadków; 18.00-24.00 - Blok mlJ.z. Ro- 
berta Skoczypca; 21.00 - "Labirynt - kon- 
kurs z Vigorem"; 23.00 - Muzyka dla za- 
kochanych 


.ł... 


Po muzycznym lecie koncertowym - zaczęło się w Słupsku doroczne, 
tygodniowe święto muzyki. Dekoracje sil skromne, ale przypominajII, 
że Festiwal Pianistyki Polskiej od 26 lat jest najwainiejszym wyda- 
rzeniem września w mieście. (tm) 
Fot. JAN MAZIEJUK 


Cała prawda o ZBK(3) 


Wciąż na 


Rok temu Zarząd Budynków Komu- 
nalnych w Słupsku zamknął roczną 
działalność z 600-milionowym długiem. 
W tym roku przewiduje się, że wzrośnie 
on kilkakrotnie, zaś deficyt - różnica 
między dochodami planowanymi (76 
miliardów) a wpływami realnymi (64 
miliardy zł) - wyniesie ponad 11 miliar- 
dów złotych. Jeżeli nic się nie zmieni, 
Rada Miejska będzie musiała przegło- 
sować zwiększenie dotacji dla te] insty- 
tucji, która i tak jest spora, bo w tym 
roku przekroczy 10 miliardów złotych. 
Niewiele da planowana przez rząd 
130-procentowa podwyżka czynszów, 
gdyż - jak to już w ZBK zauważono - 
każda podwyżka powoduje, że kolejna 
grupa najemców mieszkań komunal- 
nych (zazwyczaj jedna trzecia) przestaje 
płacić czynsz w ogóle, albo zabiega o 
jego zmniejszenie. Realne wpływy nie 
wyrównują strat i zadłużenie wzrasta. 
Dlatego m. in. do końca czerwca z 
powodu braku pieniędzy ZBK nie za- 
płacił dwóch miliardów złotych na rzecz 
spółki "Wodociągi Miejskie". 5 miliar- 
dów jest winien., Energetyce Cieplnej" 
i ponad 230 milionów PGK. Zapłacić też 
trzeba ponad 1.5 miliarda złotych wyko- 


. . 
minusie 


nawcom remontów. Tymczasem realne 
wpływy, którymi ZBK dysponuje co mie- 
siąc, wynoszą około 4,5 miliarda złotych. 
Trzeba więc wybierać, choć czasem nie 
jest to możliwe, gdyż "Energetyka Cie- 
plna" potrafi wysysać pieniądze prosto 
z konta ZBK i grozi odcięciem dopływu 
ciepłej wody. 
Gros funduszy pochłaniają zatem wy- 
datki bieżące, związane z utrzymaniem 
budynków. Brakuje natomiast pieniędzy 
na remonty i naprawy konserwacyjne. 
W tym roku, na wykonanie najpilniej- 
szych prac (wyłączając roboty adapta- 
cyjne), potrzeba 4,5 miliarda złotych. 
Rozpoczyna się je jednak przeważnie 
wtedy, kiedy sytuacja jest wręcz katas- 
trofalna. Nie ma więc właściwie mowy 
o konserwacjach i to powoduje, że bu- 
dynki komunalne są w coraz gorszym 
stanie. Aby temu zapobiec, trzeba albo 
zwiększyć nakłady ze strony miasta, 
podnieść czyncze i je egzekwować, 
zreformować zasady działania ZBK albo 
zmienić właściciela budynków, oddając 
je w ręce najemców. To jednak wymaga 
odwagi i jak dotąd na takie działania 
zdecydowało się zaledwie kilka gmin. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Jak wypłoszyć 
Niemca z portu? 


GOnther Bahr, emerytowany major Luftwaffe, mieszkaniec Itzehoe 
pod Hamburgiem, przed dziesięciu laty sam wybudował sobie eks- 
kluzywny jacht. Nazwał go "Sigrid 2". W przestronnych pomieszcze- 
niach łódki zmieścić się może wygodnie 12 osób. Do dyspozycji majq 
dwie łazienki i ubikacje, dobrze wyposażonq kuchnię i salonik Z tele- 
wizorem. Po przejściu na emeryturę as przestworzy zwiedził na swoim 
jachcie kawał świata. Przed laty dotarł także do Ustki, która bardzo 
mu się spodobała. 


Major, urodzony w Królewcu, pos- 
tanowił właśnie w Ustce urządzić so- 
bie bazę do żeglarskich wypadów ku 
wybrzezom dawnych Prus Wschod- 
nich. Wydał nawet na własny koszt 
w Niemczech folder reklamujący wa- 
lory Ustki: piękno przyrody, szerokie 
plaże, czyste morze, pensjonaty, lo- 
kale gastronomiczne i - przede 
wszystkim - korzystne ceny. 
Wszystko po to, by ściągnąć z Nie- 
miec do tego miasta amatorów mor- 
skich przygód. Tu mieli zostawiać 
pojazdy, mustrować się na jego 
jacht, wypływać do Gdyni, Gdańska 
i Królewca, i stąd - po dziesięcio- 
dniowej żegludze - powracać do do- 
mów. Za dzień na jachcie planował 
pobierać opłaty w wysokości 70 ma- 
rek. Zarobiłby on i usteccy przed- 
siębiorcy. Rekonesansowy reJs, któ- 
ry zorganizował w drugiej połowie 
sierpnia, doprowadził go jednak do 
wniosku, że z tym żeglarskim "inte- 
resem" lepiej przenieść się na Born- 
holm. Powód - warunki w usteckim 
porcie. 
- W większości europejskich por- 


tów ustalone są stałe opłaty portowe 
- żalił się w przeddzień wypłynięcia 
z Ustki w drogę powrotną. - W Kiel 
za postój mojej łódki płacę 11 marek 
dziennie. W porcie są sanitariaty, 
prysznice, woda i prąd. A tu, w Ustce 
opłata wynosi 30 marek. Gdy wcho- 
dzę do portu o godzinie 23 I wycho- 
dzę następnego dnia rano - Placę 
za dwie doby. Za co? Przeciez tu, w 
porcie nie ma nawet łazienek i ubi- 
kacji. A właściciele polskich jachtów 
nic tu nie płacą. I taka dyskryminacja 
zgodna jest z przepisami. 
Pięciodniowy postój w Ustce kosz- 
tował GOnthera Bahra ponad dwa 
miliony złotych. Jest rozgoryczony. 
Wcześniej zdołał zainteresować 
swoim pomysłem innych niemiec- 
kich armatorów. Też zamierzali orga- 
nizować z Ustki wycieczkowe rejsy. 
W te wakacje pływający po Bałtyku 
żeglarze z Niemiec wymieniali jed- 
nak między sobą przez radio ostrze- 
żenia przed wchodzeniem do Ustki. 
Major twierdzi, że straci wiary- 
godność. 
- Jeśli do grudnia nic się nie 


Wtorek, 7 września 1993 r. 


zmien
 już tutaj nie wrócę - 
zapowiada. 
Pragnący zachować anonimowość 
pracownik Wydziału Portów w Urzę- 
dzie Morskim w Słupsku poinformo- 
wał nas, że obowiązujące od dwóch 
lat przepisy mają na celu... ochronę 
polskiego żeglarstwa. - Opłaty po- 
bierane w polskich portach od ob- 
cych jachtów rzeczywiście są 
wysokie, ale nie aż tak, jak na Za- 
chodzie- stwierdził. - My w Słupsku 
może nawet byśmy chcieli je obni- 
żyć, ale nie godzą się na to koledzy 
z Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
którzy mają bardzo dużo niemieckich 
jachtów na zalewie. 
Pracownik UM wyraził również opi- 
nię, że jeżeli władze miejskie Ustki 
są zainteresowane stworzeniem od- 
powiednich warunków dla żeglarzy, 
powinny zainwestować w to swoje 
pieniądze. Zadaniem Urzędu Mors- 
kiego jest tylko dbanie o bezpieczeń- 
stwo zeglugi - nie o ubikaCje w por- 
tach. A Niemiec, który chce wozić 
wycieczkowiczów do Królewca, i tak 
będzie musiał wykazać polskim u- 
rzędnikom, że jego jednostka spełnia 
przewidziane przepisami wymogi. 


* * 


GOnthera Bahra odwiedziłem na 
jego jachcie. Około 60-letni mężczy- 
zna pokazał mi dziennik pokładowy, 
w którym widnieją nazwiska 11 pasa- 
żerów jego pierwszego rejsu do Kró- 
lewca. Byli to obywatele Austrii i 
RFN. Przed i po wyprawie mieszkali 
przez. kilka dni w Zajeździe Bałtyc- 
kim. Zeglarz twierdzi, że popyt na 
świadczone przezeń usługi byłby w 
Niemczech dość duży. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że chroniąca 
nasze interesy administracja morska 
i przed tym nas skutecznie ochroni. 
MARCIN BARNOWSKI 


Na ul. Waz6w w Słupsku fragment 
wysłużonych drzwi posłużył fmwwi Ko- 
alicji dla Rzeczypospolitej za słup ogło- 
szeniowy. (joj) 


Interwencje 


Fot. JAN MAZIEJUK 


Pan Jerzy Niciejewski ze Słupska 
przeszedł już wiele. Jako cieśla pra- 
cował najpierw w kilku zakładach 
słupskich, a w 1979 roku ciekawość 
i chęć zarobku zawiodły go na bu- 
dowę Huty "Katowice". Pracował 
tam 7 lat. W 1986 podczas badań 
kontrolnych stwierdzono, że cierpi 
na nadciśnienie tętnicze. Komisja le- 
karska przyznała mu dwuletnią ren- 
tę. Na Sląsku nie miał już co robić. 
Wrócił do domu. 
. Dwa lata minęły szybko. W 
sierpniu 1988 roku komisja ZUS ds. 
orzecznictwa lekarskiego zdecydo- 
wała o cofnięciu przyznanej renty. 
Odwołał się do Sądu Pracy w Ko- 
szalinie. Badający go biegli stwier- 
dzili, że J}adal cierpi na nadciśnienie, 
ale w swojej opinii napisali, iż 
schorzenie to nie kwalifikuje pana 
Jerzego do żadnej grupy inwalidz- 
kiej. Co w takim razie ma robić? Ko- 
lejne odwołania nic nie dawały. Wo- 
jewódzka Komisja Lekarska ds. in- 
walidztwa podtrzymała orzeczenie 
Sądu Pracy. 
I tak mijały tygodnie, potem mie- 


siące i lata. Przez ten cały czas pan 
Jerzy żył z oszczędności. Dopiero w 
1990 roku dostał "kuroniówkę", ale 
po zmianie ustawy w marcu 1992 
odebrano mu ją. 
- Próbowałem sobie radzić sam. 
Szukałem pracy. Kilkakrotnie ofe- 
rowano mi zajęcie w wyuczonym 
zawodzie, ale potencjalni praco- 
dawcy rezygnowali z usług, kiedy 


zem nawet go nie badano. Lekarze 
spojrzeli tylko na ręce. Orzeczenie 
było podobne do poprzednich: w 
myśl przepisów nie kwalifikuje się 
do żadnej grupy inwalidzkiej. Woje- 
wódzka Komisja orzeczenie pod- 
trzymała. 27 października ub. roku 
odwołał się do Sądu Pracy, ale ... 
żadna odpowiedź nie przyszła do 
tej pory. 


PLOTY zA PŁOTY 


Między młotem i 
kowadłem? 
W piwnicach budynku przyal. 
Sienkiewicza 20 zainstalował się 
komitet wyborczy SLD. Bliżej nie- 
ba, na drugim piętrze uprawiają 
polityczną działalność chrześci- 
janie z Katolickiego Komitetu Wy- 
borczego "Ojczyzna". Pierwsze 
piętro, czyli "złoty środek" usy- 
tuowany między tymi polityczny- 
mi biegunami - dosłownie i w 
przenośni - zajmuje nasza redak- 
cja. Informujemy, że żadnych 
konfliktów między lokatorami po- 
szczególnych kondygnacji dotąd 
nie zaobserwowaliśmy. 
Nowa wiara? 
Były lider jednej z najbardziej 
bojowych słupskich partii przyjął 
podobno chrzest przez zanurze- 
nie w wodzie i wstąpił do Kościoła 
zielonoświątkowGOw. Dotychczas 
mówił językiem Wodza, a teraz - 
wieloma językami... 


Nauka jazdy 
Jak twierdzą spostrzegawczy 
słupszczanie, jeden z wysokich 
urzędników magistratu po godzi- 
nach pracy... dorabia jako instruk- 
tor nauki jazdy. Widziano go kilka- 
krotnie za kierownicą "malucha" z 
literką "L" na dachu. A może to 
sobowtór tajemniczego pana W? 
Reprymenda od 
szefowej 
Emerytowany oficer L WP, rze- 
cznik prasowy jednego z działa- 
jących w Słupsku ugrupowań ultra- 
konserwatywnych otrzymał nieda- 
wno ustną naganę od liderki ruchu 
za ironiczny ton ukazujących się na 
temat tego ugrupowania notatek 
prasowych. LIderka jest jego mał- 
żonką. Zagroziła, że cofnie mu peł- 
nomocnictwa do kontaktów z me- 
diami. Nie udało się nam niestety 
ustalić, kiedy i w jakich okolicznoś- 
ciach rzecznik przyjmuje przed 
małżonką postawę zasadniczą. 
Ucho 


lone i że nie nadaje się do wykony- 
wania ciężkiej pracy. - Ktoś tu kła- 
mie albo... czegoś chce - mówi nasz 
czytelnik. - A co ja mogę oferować 
za te marne grosze z opieki społecz- 
nej? - pyta. 
Jolanta Mally, inspektor ds. orze- 
cznictwa w słupskim ZUS powie- 
działa nam, że pan Jerzy niepotrzeb- 


Pan Jerzy, nadciśnienie i życie 


tylko dowiedzieli się o moim stanie 
zdrowia. Chciałem być dozorcą. 
Szybko jednak uświadomiono mi, 
że jeśli pod wpływem nagłych 
zmian ciśnienia będę zasypiał na 
stróżówce, to nie mam tam co szu- 
kać. I pracy nie znalazłem, a teraz 
żyję tylko dzięki pomocy społecznej 
- mówi pan Jerzy. 
Postanowił jednak się ratować. 
Poszedł do słupskiego KPN. 
Dzięki wstawiennictwu jego dzia- 
łaczy 4 czerwca 1992 roku po raz 
kolejny stanął przed Obwodową 
Komisją ds. Inwalidztwa. Tym ra- 


I to pana Jerzego denerwuje naj- 
bardziej. Nie może się pogodzić z 
biurokratyczną znieczulicą. Zdener- 
wował się też, gdy niedawno oka- 
zało się, że ktoś (oczywiście nie wia- 
domo kto!) w słupskim oddziale 
ZUS zgubił zaświadczenie o wyso- 
kośc,i jego zarobków w czasie pracy 
na Sląsku i wyniki badania dna 
okna. 
Przed kilkoma dniami lekarz w 
Przychodni "Rejonowej przy ulicy 
Mierosławskiego w Słupsku po- 
nownie stwierdził, że pan Jerzy cier- 
pi na nadciśnienie tętnicze utrwa- 


nie się denerwuje, gdyż wszystkie 
jego dokumenty, które znajdowały 
się w oddziale, trafiły do Sądu Pracy 
w Koszalinie. Trzeba więc czekać, aż 
jego sprawa zostanie rozpatrzona, a 
to czasem trwa... cały rok, bo po- 
dobnych przypadków jest ostatnio 
bardzo wiele. Jeżeli zaś chciałby szy- 
bciej odzyskać niektóre dokumenty, 
może mu w tym pomóc Wydział 
Prawny słupskiego ZUS. Trzeba tam 
tylko przyjść. 


ZBIGNIEW MARECKI 


Turniej 
futbolistów 


Z okazji Dnia Piłkarza, lawa 
Okręgowa Polskiej Partii Przyjaciół 
Piwa w Ustce, organizuje piłkarski 
turniej dla roczników 1978 I młodsi. 
Dzisiaj, 7 bm. mija termin zgłoszeń. 
Pierwsze mecze zaplanowane są od 
10 września. Zapisy przyjmowane są 
w: barze "Muszelka" (Ustka ul. 
Kosynierów 12, tel. 146-058) i biurze 
turystycznym "Eskapada" (Słupsk, 
al. Sienkiewicza 20). Organizatorzy 
zapraszają też do współpracy inne 
firmy, organizacje i instytucje, które 
chciałyby włą.czyć się do obchodów 
piłkarskiego swięta. (fen) 


P' 


Dv2ur reportera 
Dzisiaj, w gOdt. 9-16 w słup- 
skiej redakcji (al. Sienkiewi- 
cza 20 1 I piętro, r ok. 1021 tel. 
275-91) sygnały interwencje 
Czytelników przyjmuje red. 
Marcin Barnowski. (Teb) 


Pochlebnie wyrażają się slupsz- 
czanie, a także kierowcy, o szwedz- 
kich autobusach marki "Scania", 
których pięć zakupił Miejski Zakład 
Komunlkacji. Kupiono je od użyt- 
kownika finskiego, z zamiarem nas- 
tępnych transakcji, jeśli test"a uli- 
cach Słupska przebiegnie pomyślnie. 
- Już dzisiaj mogę powiedzieć, że 
nasza opinia jest pod każdym 
względem pozytywna - poinfornto- 
'Wał nas Ireneusz Zagrodzki, zas- 
tępca dyrektora MZK. 
Dziesięcioletni i starszy autobus 
"Scania" jest znacznie sprawniejszy 
technicznie od naszego "Jelcza- 
Berlieta"-PR 110. Silnik zużywa 
tyle samo paliwa, ale ma o sto koni 
mec1micznych więcej, toteż - jak 
twierdzą k,erOl.ocy - Jest la twieJszy 
w obsłudze, szybszy przy starcie i 
nie przegrzewa się na trasie. (joj) 
Fot.JAN MAZIEJUK 


W Ośrodku Pomocy Społecznej 


"PRACA-- 


Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo- 
łecznej w Słupsku organizują akcję 
pod hasłem "PRACA". Apelują do 
osób, które mogą zaoferować bez- 
robotnym krótkoterminową pracę 
(np. rąbanie drewna, kopanie ogród- 
ka, przynoszenie zakupów, przepro- 
wadzki, sprzątania). Proszą o kon- 
takt osobisty (ul. Jaracza 5) lub te- 
lefoniczny 238-31. OPS proponuje, 
by pra£odawcy w zamian np. fun- 
dowali obiad czy przekazywali pie- 
niądze do sklepu, w którym podo- 
pieczny "opieki" zakupi potrzebne 
mu artykuły. 
Drugą inicjatywą Ośrodka jest ot- 
warcie punktu zbiórki odzieży i 
sprzętu domowgo, który w naszych I 
mieszkaniach jest zbędny. Wystar- 


. 
I 


"DAR-- 


czy rozejrzeć się po domu, by prze- 
konać się, że wielu słupszczan ma 
sorzęt już niepotrzebny, a niezbędny 
uboższym mieszkańcom miasta. 
Jak nam powiedziała pani Urszula 
Papoń z OPS, w przypadku poda- 
rowania rzeczy duzych - mebli, wer- 
salek, Ośrodek będzie pełnił rolę po- 
średnika, bowiem ma małe możli- 
wości magazynowania sprzętu. Wy- 
starczy wtedy telefon (238-31) i 
hasło "DAR". 
Pracownicy Ośrodka proszą też o 
pomoc w zakupie nowego sprzętu 
kuchennego dla jadłodajni. Może 
znajdzie się ktoś (jakaś firma?), która 
za niedużą odpłatnością przekaże 
taki sprzęt...? 


(kor) 


..
		

/6122-007.djvu

			126p, (1990). Słupsk, 3 Maja 76/41. 
OPEL ascona 1.6 S, (1982). Słupsk, 
430-297. 
MAZDA 323,1100 cm sześc., (1985). 
Słupsk, tel. 44-26-82. 
MERCEDES 123, (1978). Kołobrzeg, 
231-42. 
VOLKSWAGEN passat kombi 1.6, be- 
nzyna, (1981). Lębork, 626-832 po 20. 
TOYOTA camry 2.2, model 1993. 
Słupsk,232-63. 
OPEL kadett kombi 1.7 - 1990, re- 
nault 5 1.1 -1990. Sprowadzanie samo- 
chodów na zamówienie osobowych i do- 
stawczych. Możliwość kupna na raty - 
3 lata. Oprocentowanie roczne 15%. Lę- 
bork tel/ f ax 62-83-93. 
FORD sierra, (grudzień 1987), trzy- 
drzwiowy, 112.000.000. Koszalin, 
412-534. 
FORD scorpio, (1990), 2.4 i, 78 mln + 
cia. Bytów, tel. 36-92. 
AUTOPOŚREDNICTWO "Buniks" - 
kupno - sprzedaż - zamiana - częś- 
ci używane. Lębork, 612-846. 
SPRZEDAM części silnika Y-2 toyo- 
ta, 1800 cm sześć. Świdwin, 530-10. 
SPRZEDAM stara, skrzyniowy, wy- 
wrot., silnik leyland, skrzYnia 200, most 
200, wspomaganie. Pietruk Leszek, 
Przystawy 29 po 15. 
CIĄGNIK C-360.Lębork, 627-453. 
SPRZEDAM spychacz DT-75. Poł- 
czyn-Zdrój, tel. 62-834. 
DŹWIG ŻSH-6, siłowniki hydrpuliczne 
do koparek na sworzeń fi 80. Swidwin, 
tel. 537-82. 
AUTO ZŁOM skup, sprzedaż, Sarzy- 
no 34 koło Koszalina, tel. 161-280. 
AUTO - Handel BANASIK komis - 
zamiana, raty - PTS Invest Bank, wszy- 

tkie opłaty na miejscu, osobowe, CIĘ- 
ZAROWE, dostawcze. LOMBARD 
samochodowy. Koszalin, Gnieźnieńska 
38, tel. 43-24-64, czynny 7 dni. 
AUTO - Handel PIOTROWSKI. Ko- 
mis samochodów osobowych, dostaw- 
czych, ciężarowych. Raty PTS, bez po- 
datku VAT. Koszalin, Krasickiego (tere- 
ny giełdy samochodowej), tel. 45-45-10. 
"MIDAM" - Lębork, Staromiejska 27 
tel/fax 628-111. Na zamówienia nowe 
PEUGEOT, CITROEN, BMW, HONDA, 
MITSUBłSHI, TOYOTA, CHRYSLER. 
AUTO - Handel - Komis sc Mok- 
rzecki, Etc zaprasza 10-18, Koszalin, ul. 
Władysława IV oraz Gnieźnieńska (Bar 
Stop). Bogata oferta Wymiana - PTS 
raty 12 lub 36, tel. 43-47-93. 
KUTER 17 m. Ustka, tel. 144-176. 
DOM stan surowy. Słupsk, tel. 
145-391- 
DOM w Rumi. Wiadomość: Słupsk, 
439-002. 
MIESZKANIA: KAWALERKA (cent- 
rum) - 80.000.000, DWUPOKOJOWE: 
(72 m kw., wygody, telefon) - 
210.000.000, TRZYPOKOJOWE (52 m 
kw., nowe budownictwo, lip.) - 
225.000.000, TRZYPOKOJOWE (100 m 
kw., tełefon, garaż, centrum) - 
270.000.000. "MERKURY" - POŚRE- 
DNICTWO, Władysława IV 7, Słupsk, 
434-606 od 12. 
MIESZKANIE dwupokojowe 60 m kw., 
spółdzielnia własnościowa. Tychowo, tel. 
15-278, Kochanowskiego 5/12. 
SPRZEDAM M-2 Człuchów, Chrobre- 
go 6/10. Wiadomość w dniach ogłosze- 
nia. 
GARAŻ blaszak. Miastko, tel. 34-87. 
PUNKT gastronomiczny wraz z atrak- 
cyjną lokalizacją - Rowy. Słupsk, 
436-800. 
SPRZEDAM tanio atrakcyjną suknię 
ślubną. Słupsk, tel. 436-936. 
NOWOCZESNĄ sofę jednoosobową 
rozkładaną, styl retro. Słupsk, tel. 
436-341. 
EKO - OLEJ naturalny, roślinny, tlo- 
czony na zimno, zawiera witaminY, któ- 
rych nie posiadają oleje rafinowane. Pró- 
bki do nabycia w restauracji "Nostalgia" 
w Poganicach. ANDRZEJ NA TURAL 
OIL COMPANY, Słupsk, tel/fax 256-01. 
GRZEJNIKI ścienne firmy francuskiej 
"NOłROT", Lębork, 62-28-21. 
OKNA z PCV - produkCJa, sprzedaż 
ratalna. Koszalin, Wojska Polskiego 24, 
tel. 42-38-09. 
ROTTWEILERY - 8 tyg. Koszalin, 
Walecznych 10,3-54-87. 


PRZEDPŁATY kupujemy. Koszalin, 
43-06-07. 


K-1486-0 
AUDI lub golfa do remontu. SuIecho- 
wo 26, 76-144 Lejkowa, gmina MaIecho- 
wo. Koman. 
KUPIĘ BMW z wersji 3 od 1984. 
Słupsk, tel. 434-140. 
POLONEZA, ładę, 125-6p, również re- 
mont. Kołobrzeg, 276-17. 
AUTO Bazar Bierkowo koło Słupska. 
Skupuje samochody po wypadku i na 
czę ś ci, tel. 112-150. 
CIĄGNIK 2 napędy URSUS lub MTZ 
82. Słupsk, 11-21-03. 


Redaktor naczelny: 
WIESŁAW WiŚNIEWSKI 


IDm 
C\lę 
1t)C\I 
mo 


 
....::::J 
Om 
z
 
(/)(1) 


 
..J
 
n.Z 


Ko.UIl" . 81up.k 


Dyrektor wydawnictwa: 
ZDZISŁAW STADNIK 


SILNIK peugeota 504, 505 lub fiata du- 
cato 2000 I (benzyna). Słupsk, ul. Krzy- 
wa 8, tel. 220-59. 
MIESZKANIE dwupokojowe pierwsze 
lub drugie piętro. Słupsk, tel. 251-23 do 
15. 
KAŻDĄ ilość drzewa liściastego (do 
wędzenia). Slupsk, tel. 439-947, 
437 -590. 
PAPIERÓWKĘ, ELEMENTY PALET. 
ŚwidwIn, 0961/525-59. 
K-1402-0 - 
I:. 
TRZYPOKOJOWE 75 m kw. - parter, 
wszystkie wygody na dwupokojowe. 
Słupsk, Mickiewicza 26/1 po 16. 
ZAMIENIĘ mieszkanie -- 75 m kw. z 
wygodami, na mniejsze. Słupsk, tel. 
44-07-14. 


NORO-NIERUCHOMOŚCI. Mieszka- 
nie dwupokojowe 44,7 m kw., ul. Włady- 
sława IV, 175.000.000. Koszalin, ZWYCię- 
stwa 137, tel/fax 425-039, 427-921 w. 
176. 
"ANKAM" - NIERUCHOMOŚCI, Ko- 
szalin, Zwycięstwa 1 09, 42-26-19. Dwu- 
pokojowe, 47 m kw.. 4 Marca - 
200.000.000. Pilnie zakupimy mieszka- 
nia. DLA SPRZEDAJĄCYCH BEZPŁA- 
TNA OBSŁUGA. 
DO wynajęcia pomieszczenia biurowe 
i magazynowe. Słupsk, Findera 38. 
KOŁOBRZESKA Giełda Nieruchomo- 
ści, ul. Portowa 23, tel. 236-13 (10-18) 
oferuje do sprzedaży mieszkania, domy, 
sklepy. Poszukuje M-1, M-2, M-3. Dla 
sprzedających obsługa bezpłatna. 
GMINNA Spółdzielnia "SCh" w Słup- 
sku, ul. Grunwaldzka 2, tel. 439-501, wy- 
dzierżawi sklep spożywczy w Słonowi- 
cach I bar piwny we W rzące]. 
WEZMĘ mieszkanie, domek, warunki 
do uzgodl)ienia. Krawczyslyn, 58-100, 
Swidnlca SI. poste restante. 
K-324/B 
KOŁOBRZEG, szeregowiec, stan za- 
mknięty sprzedam. Kołobrzeg, tel. 
299-59. 
POSZUKUJĘ kawalerki lub dwupoko- 
jowego. Koszalin, 45-46-72. 
DO wynajęcia pawilon wraz z zaple- 
czem, 38 m kw. Słupsk, tel. 436-341. 
DO wynajęcia garaż w Słupsku, ul. Pi- 
łsudskiego, tel. 434-235. 
MIESZKANIE 3-pokojowe z telefonem 
wynajmę. Słupsk, tel. 43-17-86. 


Rachunkowe. 


Slupsk, 


BIURO 
441-842. 
BIURO RACHUNKOWE: KSięgi, VAT, 
poradnictwo - Słupsk, 43-43-16. 
OBSŁUGA księgowo-podatkowa pod- 
miotów gospodarczych. Ustka, Willowa 
10, tel. 145-473. 
TELENAPRAWY. Kołobrzeg, 230-20. 
TV naprawa. Tanio solidnie. Słupsk, 
430-264. 
TELENAPRAWY domowe. Słupsk, 
241-97. 
PRALKONAPRAWY . 
432-810. 
PRALKONAPRAWY domowe. Ko- 
szalin, 45-38-96. 
LODÓWKONAPRAWY. Koszahn, 
42-23-89. 
UKŁADANIE podłóg, terakoty, boaze- 
rii, cyklinowanie, tapetowanie, instalacje 
telefoniczne. Słupsk, 433-432. 
TANIE żaluzje. Słupsk, 44-39-20, Lę- 
bork, 627-310. 
ŻALUZJE, verticale, tapicerka drzwi, 
najtaniej. Słupsk, 44-05-36. 
ŻALUZJE tanio bez zaliczek. Kołob- 
rzeg, 20-393. 
ŻALUZJE. Słupsk, 248-84. 
ŻALUZJE stoisko Rolniczy Dom To- 
warowy. Słupsk, 284-49. 
ŻALUZJE. Słupsk, 44-35-81. 
K-1449-0 
ZALUZJE. Kołobrzeg, 206-39. 
ŻALUZJE. Kołobrzeg, 205-62. 
PRODUKCJA żaluzji. Kołobrzeg, 
234-35. 
ŻALUZJE. Kołobrzeg, 230-47. 
ŻALUZJE WENECKIE ALKO - po- 
zwól się zadziwić. Zakład ProdukcYjny 
Słupsk, Zaborowskiej 29. 
ŻALUZJE. Słupsk, 44-39-02. 
AUTOALARMY, blokady, znakowa- 
nie, radioodtwarzacze. głośniki. AUTO 
PLUS, Słupsk, ul. Zielona 1, 439-145. 
ZNAKOWANIE pojazdów (rejestr w 
Centralnym Banku POjazdów Oznakowa- 
nych). montaż elektronicznych urządzeń 
antykorozyjnych i autoalarmów - zniż- 
Ka autocasco. COlO Koszalin, P. Finde- 
ra 52. 
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 413.745. 
WIDEOFILMOWANIE, Koszalin, 
42-36-91. 
F 


Słupsk, 


DYSKRETNIE tanio zabiegi gmekolo- 
giczne za granicą. Koszalin, 42-49-16. 
PEDIATRA Manusz Wiśniewski - wi- 
zyty domowe. Słupsk, 213-99. 


ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul Zwycięstwa 
137-139, 75-604 Koszalin, telex 0532275,telefax - 
423309, Centrala telefoniczna - 42-7921 (łączy ze 
wszystkimi dZiennikarzami zespołu), telefony bezpośrednie 
sekretariat, redaktor naczelny - 42-26 93, zastępca 
redaktora naczf>lnego -42-42 08, sekretarz redakCJI-42- 
51.01. dZiał depeszowo.zagranlczny - 42 44 75, dZiał 
reporterskl- 42 24 95. dZla' publicystyki społecznej- 42- 
44.10, dZla' publicystyki gospodarczAJ- 42 43 53, redaktor 
sportowy - 42-51 14 
DZIAŁ LISTÓW I INTERWENCJI przyjmuje Interesantów 
(z obu wOJewództw) w godz 930 16 w siedzibie redakql (X 
piętro, pok 1006). takze telefonicznie pod numerem 
42 50 05 (z WYjątkiem wolnych sobót) 
PRAWNIK udziela porad w pOnledzlalkl I czwartki w 
godz 13 15 w redakql (pokÓI 003, piętro techniczne) - 
wyłącznie OSobiście W oddziale redakCJI w Słupsku - w 
pOnledzlalkl! czwartki. godz 15 17 (p 107,1 piętro) Porady 
udzielane są bezpiatnIe 


'l ' 
PRYWATNE ZAOCZNE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w Koszallme, ul. Zwycięstwa 140 
ogłasza 
nabór (zapisy) słuchaczy na 
I rok nauki 
dla dorosłych w: 
- 3-letnlm cyklu kształcenia na 
podbudowie ZSZ 
oraz 
- 4-letnim okresie nauki na 
podbudowie szkoły podstawowej. 
Termin zapls6w 
I składania dokument6w upływa 
z dniem 18 września 1993 r. 


" 


Liczba miejsc . 
ograniczona 
Szcze
ólo
ch InformaCJi udziela 
Sekretariat liceum w Koszalinie. 
tel 42-77-51. wewn 204 i 122 
lub 41-18",0 
Nie zwleksj r 
Skorzystsj z szansy. 
G-3990-0 


1,-: ,; 
L" 
, ". .' 
I,: . 

 
. 
 

 

 

.. 

 

 

 

 

 's

;:::i

:


-18. ; ::: ! . ' . 
 ::: . _- 
PRYWATNE Centrum Edukacyjne , " 
Koszalin. Piłsudskiego 28, tel. 42-48-20 
organizuje kursy: komputerowe, maszy- 
 
napisania, języki obce, sekretarka, ob- 
 
sługa firm prywatnych. poligraficzny, bhp, } 
krawcowe, marketing, inne. 1 . =1 
SZKOŁA niemieckiego, angielskiego. 
Kołobrzeg, 265-02. 
 
AGENCJA Reklamowa zatrudni kie- 
 
rownika - przedstawiciela agencji w Ko- 
 
szalinie. Wymagane wykształcenie mini- < 
mum średnie, duża operatywność, zdol- 
 . ; . 
ności organizacYjne. Oferty składać pod = . : . 
adresem: "MEDIA PRESS", 64-920 PI- 
la, Sikorskiego 9, tel (067)125-195 w. 6 
 
:: 
K-309/BO 
 

 
NIE masz pieniędzy? Czujesz się nie- 
 
doceniony? Szukasz pracy? Masz samo- 
 
chód i dobry humor. Zadzwoń tel. 

 
292-67 Słupsk, Koncern WWI in Poland 
 . ; . ' 
szuka osób bez uprzedzeń, wysokie za- 
robki - tylko 30 osób. 
 

 
AGENCJA Towarzyska "Marina" za- ; : 
 : 
prasza. Zatrudni panie. Kołobrzeg, 
219-22. 
 

 
PANIE w usługach towarzyskich za- 
 
trudnię. Słupsk, 44-21-57. 
 
ZEPTER INT. POLAND zaprasza 
 
wszystkich chętnych, ambitnych, chcą- i 
cych zarobić wg norm europejskich na 

 
spotkanie 7 IX 1993, Hotel "Arka" w Ko- 
 
szali nie. o godz. 18. wiek 20-45 lat 
 
(samochód. telefon). 
 
BIURO rachunkowe "Elko" zatrudni } 
księgową ze znajomością ksiąg handlo- 
 
wych. Słupsk, tel. 236-56. 
 
ZATRUDNIĘ atrakcYjną, bezprudery- 
 
jną panią (asystentkę szefa). wymaga- 
 
nia: znajomość angielskiego lub niemie- 
 
ckiego i predyspozycie twórcze, dyspo- 
 
zycYlność. Znajomość obsługi biura 
 
Wiek do 40 lat. Koszalin, 430-735 do 17. 
 
PRACOWNIKA do samodzielnego 
 
prowadzenia biura z bieglą znajomością 
 
języka niemieckiego lub angielskiego 
 
Dla osoby samotnej możliwość dobrego 
 
zakwaterowania, "Bryza" - Wodnica, 
 
tel. 141-089. 
 
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW. Słupsk, 
 
Rybacka 7, "ELEX", 10-14. 
 
KURS prawo jazdy - solidnie z wy- 
 
korzystaniem środków audio-wizualnych 
 
Teoria gratis, pozostałe opłaty na dogo- 
 
dne raty. Słupsk, tel. 43-65-49. 
i 
. 
 
"OSWIATA" Koszalin, Dworcowa 10, 
 
42-50-35 organizuje naukę: angielskie 
go, niemieckiego dla dzieci i dorosłych, 
naukę zawodu: spawacza, palacza, kra- 
wca, kucharza-kelnera, BHP, obsługi 
wózków, wind, dźwigów, suwnic oraz u 
ruchamia Policealne Studium Informaty 
ki. 


BEZOPERACYJNE leczenie: kamicy 
nerkowej, żółciowej, prostaty, hemoroi- 
dów, reumatyzmu. Rejestracja Słupsk, 
tel. 44-03-91 (8-16). 


K-1510-0 


AEROBIC mieszany z BIONYKSEM. 
tylko u nas - dziewczyna i chłopak, do 
bra muzyka disco, dużo tańca, nowe zna 
jamości, cena młodzieżowa, hala KOSiR, 
zapisy Koszalin, 42-30-01. 
SYRIA - autokarem. syryjski przewo- 
dnik. Koszalin, 42-54-61 wew. 14. 
EV A TRANS - Biuro Turystyki Zagra- 
nicznej, Koszalin, tel. 430-693, Słupsk, 
tel. 287-19. 


K-326/BO 
LOMBARD "FELIX" - pożyczki pie- 
niężne pod zastaw. Koszalin, Zacisze 15. 
AGENCJA Towarzyska ELlZABETH 
zaprasza całodobowo. Słupsk, tel 
286-63. 
AGENCJA Towarzyska KLAUDIA za- 
prasza. Koszahn, tel. 415-880. Zatrudni- 
my panie. 
AGENCJA Towarzyska ,,'DA". 
Słupsk, 224-53. 
AGENCJA Towarzyska "NON- 
STOP". Słupsk, 222-13. 
CZUJESZ Się samotny - zadzwoni 
EMANUELLE - Koszalin, 43-16-67 


ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: ul Sienkiewicza 
20, 76-201 Słupsk, telefony klerowrllk oddzlalu I 
sekretariat redakCJI -- 251 (.)5, dZiennikarze - 
224 56, 251 95.24381,27591.239-12, telex - 582213, 
telefax 251 95 
ODDZIAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU ul Ratu- 
szowa 1, I p, pok 12,713-100 Kolobrzeg, telefon 27855. 
lub centrala 240 21 w 260 (w godz 9 16) 
ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU ul Dworcowa 29. 
tel 35 72 
ODDZIAł. REDAKCJI W SZCZECINKU: ul 28 Lutego 
nr 34 - tel 403-11 
ODDZIAŁ REDAKCJI W LĘBORKU: pl SpÓldzlelczy 
14/15,lp,pok 6-tel 621-719,fax623974 
RękopiSów me zamówionych redakCJa me zwraca 
Zastrzega sobie rÓwmez prawo skracama I redakcyjnego 
opracowywama takstów me zamóWIOnych 
WYDAWCA Koncern Wydawniczy .Forum' Spółka z 
o o, ul Zwycięstwa 137 139, 75604 Koszalin, centrala 
telefomczna 42 79 21, telex 0532275. telefax 42 33 09 
Sekretariat dyrektor wydawnictwa tel 4251 40 
DRUK. Prasowe Zaklady Graficzne. SpÓłka z o o w 
Koszahme. ul A Lampego 18/20, dyrektor Lech Borowski 


.. 


.: 
: I 

 
I  

 
I 
i 

 
:: 

 

 

 
i 

 

 
ł 

 
I 

 

 

 

 

 
) 

 

 

 
j 

 

 

 
I 

 

 

 

 
:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

 

 

 

 
I 

 K 307 B O 
::'
'"«"""

...»:-:-:oooor
.y...:-:-..........:.-.;.:...;,.or,,»:ojQo""oCo--".':-:---:.-':-»Y'-.)oi"'..:-.--x<.ox-:o»JoOC-:"
«.
.Xo.-'x'-.h::.:-.""'xO:-.-..=-......-.."»:'o...»:'-:«O..OX...:;.:.:..........--=O:OXO;:.>vx-Q.....:-:ac-....;.:,u.:.

».
....:-.-'v.........»"-..Yo.......-."--:......«..
......oxo:o.
.»..........i 


/ 
TERAZ USIĄDZ I TY ! 


ZAKŁADY MEBLI GIĘTYCH S.A. W RADOMSKU, 
f O 120 LET,NIA TRADYCJA 
NAJ\VYZSZEJ JAKOSCI I ORYGINALNEGO 
WZORNICTWA. 
PONAD 300 MODELI KRZESEŁ, 
FOTELE, WIESZAKI, STOLIKI 
I ZESTA\VY \VYPOCZYNKO\\1E, 
CZEKAJĄ NA PAŃST\\TA 
W ZAKŁADACH "FAlVIEG II S. A. 
\\1 RADOMSKU O RAZ W SIECI 
HURTOWNI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 


m 
rII] 


Radomsko 


łameq 


NASZ ADRES: "Fameg" S.A. 
97-500 Radomsko, ul. II-Listopada 2, 
telex: 886-146 a, 886-146 b 
telefax: 29-04 skrytka pocztowa 46 , 
tel. 50-10, 50-21, 54-17 


PAWILON MEBLOWY Z.M.G. S.A. 
Radomsko, ul.Krasickiego 3 tel. 73-47 


"MIX-POL" 
Słupsk, ul. Poznańska 98/99 tel. 252-71 w. 75 


\,
		

/6122-008.djvu

			.;::: $: .
:::
1:X 


::::::;::=t:.z:::::::.::
:. 


=:..)-::=*"r..:X"k....:-:..-:..-:
.;::=--:-- :-:
....::.;;:;.....:.::.......-:":....."0y.
...;.....:::-::;;:: ..";::-.;...-=«.
.

::
.
-::
:....

2
:ffl;
;....=-.-:-.:::-:;..::»
:::.:..:=:":":f:1-::-.:. 
"::=;-::::":.
)": 
 t... F!:
 

. ń: 
 . 
;1r.
 .
..
: -.:-:#
)"-:

 ) 
.
 .
.. :..:- ... 

 
. .' .'. .'''..' ,', .'l'r(\.. ,.,::ti$łT:;:'
, ," '

&lF"r'X:,.;:dł s#C3Ł-C)!:;ZEŃ" " 
"!iłf<,Ptjj$. 
 :"::'7' Koszalin: ul. A. Lampego 20, .leł.bezpośredni 42.22.91 i 42.62.61 (cenlrala). Ux: 0532275. fax 42.22.91 w godz. 7.17 Kołobrzeg: ul.Aatuszowa l. pak. 12 lei. 278.55 lub 240.21 w. 260. w godz. 9.16: Szczecinek: 
1. 28 Lutego;;;. 
1 1 t ft t'}' iJ ' '. < tel. 403-11 ;Słupsk: ul. SienkiewIcza 20, tel. 266-08, 
Ix: 582213, fax: 251-95, godz. 9-16;L,bork: Plac Spółdzielczy 14/15, tel. 621-719, fax: 623-974, tlx: 534278 ,.Ruch" S.A. Białogard: Dom Kultury - ul. 1 Maja 15, tel.23-34 (do 
" , .," .'
" godz.15); BobolIce: Baza GS nr 1 ul. Pocztowa, tel. 495; Bytów: TUiR ..Warta", ul. Kochanowskiego 3, teI.22-80, g. 8-16; Człuchów: ..Ruch" SA ul. Zamkowa 5, tel. 739, tlx: 0533163; Darłowo: PPZ "Awimex". Biuro Uslug 
r:'. d.: i.
 '\i: Turystycznych, ul. Hotelowa 8 - os. Cztery Kąty, tel. 29-33, godz. 9-17; Drawsko Pomorskie: OKZ, ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, ul. Moniuszki 9/2, tel.lfax 331-37 (całą dobę), ul. Pocztowa 1 (PZMot. 7-15), Kołobrzeg: ..Khan", 
'! : ';; :
 . ul.Sienkiewicza 17, p.9; te1.248-13 w. 18; Koszalin: ..Corinfo" ul. Władysława IV 58/32 tel./fax. 45-29-33, całodobowe B.O. na telefon i fax 45-29-33 .NOR-KAR" Koszalin, tel. 43-38-96, godz. 8.00-10.00 · ..EKOLAM" J. Zieliński, 
"i . """ 
.; 
 1 Koszalin, tel. 4?-28-03 do godz.9 i po 18; Agencja ..BERNAT", Koszalin, t8145-75-37 do godz. 11 l.fbork: ..MARS-pal", ul. I Armii WP 42, tel. 624-247; · plac Spóldzielczy 14/15, te1.621-719, fax 623-974,tlx 534278 .,Ruch" SA.; 
t"D.l1. .At 
e" Malechowo: KIosk .Auch" nr 190 Miastko:. Biuro "Warty" ul. Grunwaldzka. tel. 20.81 wewn. 202; Polanów: ul. Wolności 5 A Pofczyn-ZdróJ: Zakład Usługowo.Handlowy .Dukal". ul. Grunwaldzka 4. lei. 63.409; Sławno: Ekspozytura OSI 
. :'11 1 " . " 1 '" 1 " 1 "" i l "
 ..Gromada" ul. Rapackiego 2, tel. 70-12; Słupsk: Biuro Ogloszeń i Promocji "Unipress", ul. Wojska polskiego 29 A (dawny biurowiec PKP), tel./fax 289-54, tlx 582419, tel. 436-436 (całą dobę). Na terenie miasta ogłoszenia na telefon; 
. }Ii
. u.... ..u;' u u'u':uu 
 
targard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul. Chopina 21 tel/fax (0-92) 73-26-35; Szczecinek: OH ..Uniwersal", ul. 9 Maja 30 · sklep motoryzacyjny ul. kard. S. Wyszyńskiego 76 (d.Zukowa) teI.440-61; Ustka: PHUPiT ..Bałtyk", ul. 
" uHi(';

.'II
 . S;
P.k u u.. Zeromskiego 9 (g. 8-16); Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 


,