/Image0001.djvu

			.. 


.. 


'" 


E

;.
1cu 


:::::".:.: :::.,:. .....::-.,.:.....:::.
 :.:: .:.. :: ,i.' '. .,.:::
 :.... '," 


r 


W rękawiczkach i głową o ścianę 


Zwyrodnialcy z LO 


To, co się zdarzyło w piwnicy bloku przy ul. Koszalińskiej w 
Miastku, wzburzyło wszystkich. Trzej młodzieńcy, w tym dwaj 
uczniowie ogólniaka, w bestialski sposób zabili dwa szczeniaki. 


Do zabicia dokładnie się przygotowali. Bezbronnej, bezdomnej suce, wy- 
chowywanej przez mieszkańców bloku, odebrali dwa 3-miesięczne szczenia- 
ki. Zakleili im mordki taśmą samoprzylepną, żeby nikt nie słyszał pisków. 
Włożyli rękawiczki i walili biedakami o ścianę, aż wyzionęły ducha. 
Zauważyli to mieszkańcy. Niestety, nie zdążyli uchronić psin. Zgłosili 
fakt w LO. 
Dyr. Roman Ramion: - To szczególnie bolesne, bo sprawa dotyczy jakby 
lepszej grupy, której nie można by podejrzewać o takie czyny. Natychmiast 
przeprowadziliśmy rozmowy z tymi uczniami, wezwaliśmy rodziców. Mówi- 
my o tym w szkole z przerażeniem; kto wie, czy teraz szczeniaki, a potem... 
Rodzice obu zwyrodnialców z I klasy są załamani. Godne zachowanie 
uczniów obowiązuje też poza szkołą. - Rada pedagogiczna zajmie się ich 
postępkiem na najbliższym posiedzeniu - zapewnił dyrektor. (kor) 
\ 


Kto do NATO, kto do cywila? 


Bez alarmu 


Oficerowie ze Słupskiego są zaskoczeni: z opracowania MON 
wynika, że odejdzie wielu. Ale paniki nie ma. 


Do 2003 r. armię opuści 10400 
oficerów starszych i 5700 młod- 
szych, a przybędzie generałów, ujaw- 
niła "Gazeta Wyborcza". Chodzi o 
dostosowanie się do proporcji kadro- 
wych w NA TO. 
Mjr Adam Rojewski z 7. Pomor- 
skiej Brygady Zmechanizowanej w 
Słupsku: - Myślę, że nas jako jednost- 
ki liniowej redukcja nie dotknie. Do- 
vllódca wojsk lądo'wych zape\1'nił nas, 
że nie będzie zwolnień, tylko natural- 
ne odchodzenie na emeryturę. 
Przestanie istnieć pracujący na 
wysłużonym sprzęcie 28. Słupski 
Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Re- 
dzikowie. W sierpniu gen. Zbigniew 
Zalewski obiecał pilotom przeniesie- 
nia do innych pułków. Mimo to marzą 
im się cywilne posady. - Słyszałem, 
że z pułku " Warszawa" odchodzi wie- 
lu, skuszonych płacami LOT-u. Pilot z 


klasą mistrzowską dostaje w wojsku 
najwyżej 2,5 tysiąca, w LOT cztery 
razy tyle - mówi mjr Janusz Chyrk. 
Z kolei część obsługi naziemnej 
wchłonie słupska brygada zmechani- 
zowana. 
Na likwidację czeka też 13. Bry- 
gada Zmechanizowana w Czarnem. 
Powstanie tu ośrodek szkolenia czoł- 
gistów, ale część kadry będzie musia- 
ła odejść. Spokojnie śpią piloci z dy- 
wizjonu Marynarki Wojennej w Sie- 
mirowicach. 
W Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce liczą, że będzie to 
centralny ośrodek szkoleniowy MW. 
Krodr ppor. Marian Jarczyński: - 
Paniki nie ma, ale zaskakują liczby, 
podawano nam mniejsze. Część jed- 
nak sama odchodzi do marynarki cy- 
wilnej, tam lepiej płacą. 


(borg) 


.. 


l 


i 


. 


\ 


" 


,  


Odkopaliśmy ofiary NKWD 


Porównaj i głosuj 


na remonty. Kupującym nie można za- 
kazywać obrotu mieszkaniami. 
Rzecznik Unii Wolności Anna 
Sors: - Sprzedawać, sprzedawać i. 
sprzedawać. Ale tak, by większość mo- 
gła sobie pozwolić na wykup - np. za 
symboliczną złotówkę. Żadnych ograni- 
czeń z odsprzedażą. Ze sprzedaŻ}' nie 
mogą być wyłączone partery. 
Członek Przymierza Jerzy Piote- 
rek: - Nie za darmo, bo wtedy się nie 
szanuje, ale po cenach preferencyjnych, 
z odliczeniem amortyzacji i możliwo- 
ścią długoletnich spłat. 
Szef Koalicji Jedności Mieszkań- 
ców Bogdan Onyszczuk: - Jesteśmy 
za uwłaszczeniem za złotówkę, zwłasz- 
cza w starym Słupsku; gdyby nie ci lu- 
dzie, część domów już by się rozpadła. 


Zgłosił się do komendy 


Rozebrany do rosołu 


Do komendy policji w Miastku zgłosił się mężczyzna rozebrany 
do naga od pasa w dół. Chcąc powiadomić funkcjonariuszy o 
rozboju, pokonał tak 600 metrów. 


34-letni miastczanin zgłosił, że napastnik pobił go i zabrał dolne odzienie 
łącznie ze slipami, złoty łańcuszek, zegarek i 200 zł. Poszkodowany przyznał, 
że z kolegą pił w parku. Gdy poszli "na spacer" za ratusz, kolega zaatakował. Z 
odzieżą prawdopodobnie chodziło mu o to, żeby ofiara nie mogła go gonić. 
Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego Radosława D. w jednym z miastec- 
kich mieszkań, dokąd poszedł towarzysko. - Tam dopiero zaczął się problem - 
relacjonuje nadkomisarz Tomasz Borowski. - Kiedy policjanci zapukali, Ra- 
dosław D. ch»ycił nóż kuchenny i zagroził, że go użyje, o ile funkcjonariusze 
nie odejdą. Po godzinnych negocjacjach, gdy było już kilka radiowozów i kilku- 
nastu policjantów, gospodarz nakłonił kolegę do ustąpienia. 
Zrazu odzyskano wszystko poza slipami i spodniami. Te znaleziono koło 
ratusza, w miejscu rozboju. 
/( 


KONRAD REMELSKI 


Wt.reIb29wrZ8snial;998r
 


..:

:. ......:.X:
::.. :.:
". .J- 
 


WAPNEM OKRYCI 


Szczątki 7 osób odkopaliśmy wczoraj w podwórzu słupskiego Aeroklubu przy ul. 
Kilińskiego. Potwierdza się, że cała posesja usłana jest trupami. 


Kilka kości odkopaliśmy rok 
temu, po doniesieniach naszych czy- 
telników. Już w latach siedemdziesią- 
tych alarmowali milicję, lecz funk- 
cjonariusze ubrani po cywilnemu ka- 
zali szczątki zakopać, zapomnieć i 
milczeć. Gdy rok temu potwierdzili- 
śmy te informacje, wszczęto formal- 
ne śledztwo. 
Wczoraj pojawili się na miejscu 
sędzia Andrzej Jaracz i prokurator 
Krzysztof Bukowski z Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Koszalinie. 
Kopali Zieleń Miejska i słupskie To- 
warzystwo Odkrywców, które 
wspóhworzymy. 
Pięć zdekompletowanych szkiele- 
tów zalegało pod płotem. Kości były 
przemieszane, co potwierdza wersję, 
że były już raz odkopane. N a nienaru- 
szony szkielet natrafili nieopodal To- 
masz Rosiński i Janusz Szewczuk z 
Towarzystwa. Pochówek był zama- 
skowany: kości przykrywał ceglany 
bruk, wapno szybko zżerające ciało i 
deski. Szewczuk, który jest lekarzem, 
złożył większość kości, odtwarzając 
postać rosłego mężczyzny. Policja 
nadała mu numer 6. 
W trzech czaszkach były niewiel- 
kie otwory, być może po kulach. W 
dziury te wrastały już korzenie. Zęby 
świadczą, że byli to ludzie młodzi. 
Według sędziego Jaracza w bu- 
dynku Aerokiubu po wojnie działa- 
ło NKWD. Potwierdza to kobieta, 
która podejrzewa, że leży tu jej oj- 
ciec, aresztowany przez Rosjan w 
1945. Prawdopodobnie zmarł pod- 
czas epidemii tyfusu. Wypowie się 
biegły anatomopatolog. Jutro dalszy 
ciąg ekshumacji. 
MARCIN BARNOWSKI 


Komu lokum? 


Jak sprzedacie mieszkania komunalne? - to kolejne pytanie, które zadaliśmy w komitetach 
wyborczych mających kandydatów we wszystkich okręgach Słupska. 


Rzecznik Ojczyzny Ryszard Bo- 
gusz: - Sprzedaż mieszkań niskostan- 
dardowych nawet za cenę aktu nota- 
rialnego. Jeśli większość poczuje się 
właścicielami, ZBK straci rację bytu. 
Lider Słupska 2000 Janusz 
Gdański: - Mieszkania sprzedamy za 
20 procent wartości, z czego połowę 
przekażemy na fundusz remontowy 
wspólnot. Znieniesiemyograniczenie 
odsprzedaży. 
Pełnomocnik Rodziny Polskiej 
Edward Małek: - Najemcy powinni się 
stać właścicielami; będą inwestować i 
szanować mieszkania. Ceny niskie, bo 
najemcy na ogół już długo mieszkają w 
swych lokalach. Za darmo nie, bo wte- 
dy nie szanuje się własności. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Crime Słoppers Słupsk 


r. 


I 
08-59' 11-11 


r

 
.
. 
\ 
,' 
. ,_ i: 
;..:, "'
 
'" "t
 
 . t",:
 
: !ł f ...-' 
. ':,"
''';»
 k 
. > 
. 
 o(
 :8"
, 
.' ." 
.#':"7
i? " ." 
."
 [. 
"" . ' . 

 ....
 Jf. 
.:L)
 
 "V 


......."'. .

;

«&>£ 
4. u, ri.,o, 
'-
 
3:2 (&lw:r 


. 


PRZY TELEFONIE 


;:

:
rny: I Q 
 
Borkowski .... . " ';;,' i 
numer telefonu .,. .,> 
 
w Słupsku 
' . .' '., 
. "i .. 
 
42-75-91 :\ 
(w godz. 10-14) '":J 
Państwa sygnały i opinie przyjmuje 
również dział łączności z Czytelnikami 
w Koszalinie 
tel. (0-94) 342-50-05 


. W SKRÓCIE 


a;;
. 


Puste pogotowie 
W sobotnie popołudnie pa- 
cjent nie uzyskał pomocy w słup- 
skim pogotowiu, bo nie było leka- 
rza. Chorego odesłano do przy- 
chodni. Czy to normalne? 
Jak nam powiedział dyrektor 
Witold Jaciów, zawsze jest kilku le- 
karzy dyżurujących, chyba że aku- 
rat wyszyscy wyjechali do nagłych 
przypadków. Jaciów: - Pielęgniar- 
ka oceniła. że widocznie nie jest to 
stan nagły i odesłała pacjenta do 
przychodni dyżurującej. Rozumiem 
oburzenie chorego, który zawsze 
uważa, że jego stan jest nagły i zgła- 
sza się do najbliższej czynnej pla- 
cówki, a tymczasem ok. 50 proc. 
przypadków nie kwalifikuje się do 
pomocy doraźnej. Sytuacja w służ- 
bie zdrowia jest chora. Nie jest nor- 
malne, że w iOO-tysięcznym mieście 
pacjent nie ma dostępu do lekarza 
przez całą dobę. Nic więc dziwnego. 
że zgłasza się do pogotowia. 
Po l stycznia, gdy wejdzie w 
życie ustawa o Kasach Chorych sy- 
tuacja ma się z111lenić. Kasa podpi- 
sze umowy z lekarzami rodzinnymi, 
którzy będą na usługi pacjenta przez 
całą dobę. Pogotowie udzielać bę- 
dzie pomocy tylko w nielicznych, 
określonych ustawą przypadkach: 
urazach, stanach zgrożenia życia, 
potrzebie nagłego leczenia szpital- 
nego oraz ciąży i połogu. (bej) 


Mikrus pierwszy 
Wczoraj wiceprezydent Słup- 
ska Jerzy Wandzel spotkał się z 
administracjami mieszkań ko- 
munalnych i spółdzielczych w 
sprawie grzania. 
- Małe spółdzielnie chcąjuż za- 
cząć, wielkie nie. W trosce o miesz- 
kańców postanowiłem ogłosić po- 
czątek sezonu grzewczego od i paź- 
dziernika - informuje wiceprezy- 
dent, lecz przyznaje, że nie ma ta- 
kich kompetencji. To kwestia 
wniosków samych administratorów 
do Energetyki Cieplnej o grzanie. 
Wandzel: - Moja decyzja jest 
wiążąca dla tych, którzy uznająjq za 
słuszną. Ajakjedni zacznCb pozosta- 
li się nie wyłamią. 
Prezydencki nakaz będzie re- 
spektowany przez Zarząd Budyn- 
ków Komunalnych. l października 
zaszumią też rury w spółdzielni Mi- 
krus, jednak jej prezes Ariadna 
Wasilewska-Witek uważa, że decy- 
zja wiceprezydenta to element jego 
kampanii wyborczej. - Bo po co in- 
nego cała ta nasiadówka? Nasza de- 
cyzja o grzaniu zapadła wcześniej i 
była suwerenna. (borg) 


Kadrowa od ceł 


. Po Miastku grasuje oszustka, 
podająca się za pracownicę kadr 
słupskiego Urzędu Celnego. Za 
600 zł "załatwia" w UC pracę. 
Jedna z miastczanek: - Mówiła, 
że woli pracować z kimś z Miastka, 
bo sama jest miastczanką. Kobieta 
powiedziała bezrobotnej, że warun- 
kiem podjęcia pracy jest 600 zł na 
mundur i przeszkolenie komputero- 
we. Miastczanka nawet podała swo- 
je wymiary dla krawca. "Kadrowa" 
wzięła pieniądze i zniknęła. 
Zastępca komendanta policji w 
Miastku Tomasz Borowski: - Uda- 
ło się jej oszukać co najmniej trzy 
osoby. Ma ok. 20 lat, i66 cm w.zro- 
stu. Szczupła, czarna, wkrótce poda- 
my portret pamięciowy. (kor)
		

/Image0002.djvu

			2 GLOS POMORZA 


. 


IMIENINY 


Michała, 
Michaliny 
"Gdyby młodość wiedziała. gdy- 
by starość mogła/" 
(H. Estienne II) 


. 


POGODA 


" r 
.,., b 
": t1 


/( ti 
\ - .. ::.. 
I..., 
 

 / / h/ .;, 
16 --180C .. \) tl}J 
8 ..:..10OC ( 


:::;a......... 
-x.:-:. t"
'
 


.
:
:.: 
.. . 

 - 


Zachmurzenie duże z większymi 
przejaśnieniami. Miejscami opady 
deszczu. Wiatr umiarkowany z kie- 
runków północ_n o-wschodnich. 


. W SKRÓCIE 
W KRAJU 


SILNA mgła w Warszawie i 
Gdańsku spowodowała zakłócenia I 
w ruchu lotniczym. Loty na liniach 
krajowych z Warszawy były rano 
wstrzymane. Za granicę odleciało 
tylko 5 samolotów; osiem maszyn 
zamiast w stolicy lądowało w Kra- 
kowie i Poznaniu. Dopiero ok. godz. 
10 Okęcie przyjęło pierwszy samo- 
lot. W południe sytuacja wróciła do 
normy. W Gdańsku było jeszcze 
gorzej. Do godz. 12 priejscowe lot- 
nisko nie przyjęło ani nie wysłało 
żadnego samolotu. 
DO POCZĄTKU listopada re- 
sorty mają przygotować projekty 
wykorzystania pieniędzy z Fundu- 
szu PHARE na przyszły rok - po- 
wiedział premier Jerzy Buzek po 
posiedzeniu Komitetu Integracji 
Europejskiej. Projekty te zweryftku- 
je następnie Komitet Integracji Eu- 
ropejskiej pod kątem wymagań Unii 
Europejskiej. Przed końcem roku 
zostaną one przesłane do Komisji 
Europejskiej. 
PRAWDOPODOBNIE podczas 
listopadowego zjazdu Ruchu Spo- 
łecznego A WS Marian Krzaklew- 
ski zrezygnuje z kierowania partią 
- powiedział w Radiu dla Ciebie " 
wiceszef klubu parla
ntafnegQ.. 
Akcji Jacek Rybicki. Według nie- 
go, jest kilka osób, które mogą za- 
stąpić Krzaklewskiego na stanowi- 
sku szefa Ruchu, na przykład Ja- 
nusz Toma"lzewski. Rybicki dodał 
jednak, że "najważniejszy jest pro- 
gram i cel. a nie osoby". Rybicki 
ocenił, że decyzja zjazdu "S" o od- 
dzieleniu wysokich funkcji związ- 
kowych oraz partyjnych będzie ko- 
rzystna zarówno dla związku, jak i 
dla RS A WS. 


NA ŚWIECIE 
PREZYDENT Rosji zdymisjo- 
nował Borysa Fiodorowa ze stano- 
wiska wiceprcmiera i szefa Pań- 
stwowej Służby Podatkowej oraz 
Wiktora Christienkę ze stanowiska 
wicepremiera - poinformował 
rzecznik prezydenta Dmitrij Ja- 
kuszkin. Jelcyn mianował Farita 
Gazizullina ministrem majątku 
państwowego. 52--letni Gazizullin 
zajmował to stanowisko również w 
poprzednim gabinecie Siergieja Ki- 
rijenki. Wcześniej rosyjski prezy- 
dent zapowiadał, że formowanie 
rządu ma być .lakończone do końca 
tygodnia. 
NIEZNANI sprawcy ostrzelali 
grupę izraelskich studentów w mie- 
ście Hebron na Zachodnim Brzegu 
Jordanu. Jedna ze studentek została 
ranna. Rzecznik osadników oświad- 
czył, że strzały padły z dzielnicy 
palestyńskiej. Studenci znajdowali 
się w drodze z przedmieść Hebronu 
do enklawy żydowskiej położonej w 
centrum miasta. W Hebronie miesz- 
ka 130 tysięcy Arabów i 450 osad- 
ników żydowskich. Osiedle położo- 
ne w centrum miasta jest strzeżone 
przez tysiąc żołnierzy armii izrael- 
skiej. Zgodnie z porozumieniem 
izraelsko-palestyńskim,.80 procent 
obszaru miasta od stycznia 1997 r. 
jest pod kontrolą autonomicznych 
władz palestyńskich. (PAP, w) 


Redaktor wydania: 
Cezary Sołowij 


PROM'OCJA 


KLEJE DO STYROPIANU 
20,10 zł /25ky 
TYNK MINERALNY 
19,50 zł / 25kg 
CENVBRUTTO-UPUSTY 
.

 OOO M 
SŁUPSK, WOJSKA POLSKIEGO 23 
TEL. 413 826 '; 0-602578019 


KRAJ, ŚWIAT 


Nieo 
ylko Vi.a Hanzea ti.ca 
SEJMIKI O REGIONIE 


Promocję Słupska i wykorzystanie dorobku województwa słupskiego 
przewiduje przesłanie do przyszłego Sejmiku Województwa Pomorskie- 
go. Wczoraj w Gdańsku przedstawiciele trzech sejmików samorządo- 
wych: słupskiego, gdańskiego i elbląskiego podpisali dokument okre- 
ślającv cele rozwoju nowego regionu. 


Wspólne posiedzenie sejmików rozpoczęło się 
od wystąpień wojewodów słupskiego i gdańskie- 
go, którzy przedstawili delegatom efekty swoich 
dotychczasowych spotkafl. Samorządowcy pytali 
m.in. o przyszłość słupskiej redakcji TVP, o los 
pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, 
o zadania, które Urząd przekaże powiatom i sej- 
mikowi. Odpowiedź na te pytania nie jest jeszcze 
do końca znana, gdyż brakuje przepisów wyko- 
nawczych lub decyzji KRRiTV. Wiadomo jedy- 
nie. że okres wdrażania reformy musi się zakoń- 
czyć na początku kwietnia, a nie - jak planowano 
- w końcu czeT\\lca. 
Delegaci jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 
określający najważniejsze zadania dla przyszłego 


sejmiku. Duży nacisk położono na budowę i mo- 
dernizację dróg regionu, m.in. ekspresowej trasy 
Via Hanzeatica wraz z obwodnicą dla Słupska, 
drogi lęborskiej, szlaku nr 21 (Ustka-Biały Bór) 
łącznie z obwodnicą dla Miastka, a także budowę 
obwodnic dla Człuchowa i Chojnic. Za konieczne 
radni uznali wyrównanie szans rozwojowych po- 
szczególnych ziem regionu, głównie poprzez 
wzmocnienie sektora rolnego i morskiego oraz 
promowanie specjalnych stref ekonomicznych. 
Odrębny punkt w dokumencie poświęcono pro- 
mocji Słupska poprzez utworzenie tu ftlii samo- 
rządu wojewódzkiego, wykorzystanie istniejącej 
bazy naukowej oraz podniesienie atrakcyjności 
miasta dla inwestorów. (bej) 


Wtorek, 29 września 1998 r. 


-.:
:. 


.fu';: 


Przyszły kanclerz Niemiec, socjaldemokrata Gerhard Schroeder, świętuje wyborcze zwycięstwo SPD 
w bońskiej siedzibie partii. 


FOl. PAPIE PA 


W Niemczech po wyborach 
"Czerwono-zielona" koalicja 
Według tymczasowych wyników oficjalnych niedzielnych wYborów do Bundestagu, 
SPD zdobyła 298 mandatów w porównaniu z 252 w 1994 r., a Sojusz 9OJZielonl 47 
wobec 49 przed czterema laty. Tak więc koalicja SPD-Zieloni miałaby razem 345 
deputowanych na łączną liczbę 669 , czyli o dziesięć więcej niż wynosi większość 
absolutna 335 mandatów. 


Jeszcze w tym roku 
Prezydenci spotkają się na Cmentarzu Orląt 
Jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania prezydentów Polski I Ukrainy - Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmv - na Cmentarzu Orląt we Lwowie. 


,.jestem przekonany, że prace nad odbudowq 
cmentarza zakończą się jak najszybciej, w cywili- 
zorvany sposób" - powiedział prezydent Ukrainy 
podczas poniedziałkowego spotkania z dziennika- 
rzami. Władze Lwowa wstrzymały odbudowę 


Policjant 
zabi.ł policjanta 
w nocy z niedzieli na ponie- 
działek zmarł w szpitalu po- 
licjant, który w czasie odpra- 
wy w Komendzie Rejonowej 
pollcn Kraków-Podgórze zo- 
stał postrzelony z broni pal- 
nej przez innego funkcJona- 
riusza. 


Inspektor Antoni Kowalczyk, za- 
stępca szefa Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, powiedział na kon- 
ferencji prasowej, że u sprawcy postrze- 
. lenia stwierdzono 0,86 promila alkoho- 
lu we krwi. Policjant twierdzi, że tego 
dnia wypił tylko grzane piwo. 
Według wstęp'nycłi ustaleń, około 
godziny 21 w niedzielę trzynastu funk- 
cjonariuszy brało udział w odprawie 
służbowej - wszystkim wydano broń 
oraz po dwa magazynki z nabojami. In- 
spektor Kowalczyk powiedział, że - 
według relacji sprawcy postrzelenia - 
jego broń wypaliła, gdy wkładał broń do 
kabury, a pocisk zranił siedzącego obok 
funkcjonariusza. Prokuratura bada też 
drugą wersję: czy broń wypaliła, gdy 
była przeładowywana przez policjanta. 
Sprawcą postrzelenia jest 33-letni 
sierżant sztabowy Stanisław K., funk- 
cjonariusz od Blat. Ofiarą jest 27-let- 
ni sierżant Grzegorz W. (PAP, w) 


Cmentarza Orląt. Ostatnio kilka grobów uczestni- 
ków walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1920 
zostało sprofanowanych. 
Poniedziałek był drugim i ostatnim dniem robo- 
. czej wizyty prezydenta RP na Ukrainie. (PAP, w) 


CDU/CSU straciła 49 miejsc w Bundestagu w 
porównaniu z 1994 r. i będzie ich teraz miała 245. 
FDP straciła 3 mandaty i będzie reprezentowana 
w Bundestagu przez 44 deputowanych. 
Niemieccy socjaldemokraci poinformowali w 
poniedziałek, re ich kierownictwo jednogłośnie 
postanowiło rozpocząć w piątek rozmowy z Zie- 
lonymi na temat sformowania rządu koalicyjnego. 


Ustępujący kanclerz i przewodniczący CDU 
Helmut Kohl pożegnał się w poniedziałek z dzien- 
nikarzami na konferencji prasowej, zorganizowa- 
nej w centrali partyjnej w Bonn. Wbrew oczeki- 
waniom obserwatorów nie podał jednak, kto może 
być jego następcą w CDU. Kohl potwierdził, że 
partie Unii w żadnym razie nie zgodzą się być 
mniejszym partnerem w koalicji z SPD. (PAP, w) 


Rosja płaci zaległości wojskowym 
Premier Rosil JewglenlJ Prlmakow poinformował w poniedziałek 
prezydenta Borysa Jelcyna, że jego rząd wypłacił dwie zaległe 
miesięczne pensje wojskowym. Obaj politycy spotkali się na Krem- 
lu. 


Rzecznik Jelcyna Dmitrij JakusLkin 
nie powiedział, jak wielkie jest zadłu- 
żenie rządu wobec armii. Według rzecz- 
nika ministerstwa obrony, zadłużenie to 
"do n iedawna wynosiło 16 miliardów 
ntbli". 16 miliardów rubli to dziś ok. 


miliarda dolarów, ale jeszcze przed mie- 
siącem, czyli przed początkiem kryzy- 
su, w wyniku którego rubel poważnie 
stracił na wartości, było to trzy miliar- 
dy dolarów. 


(PAP, w) 


. ZDARZENIA 
Spore włamanie 
W Sporem (gmina Szcżecinek) nie- 
znani sprawcy włamali się do masarni 
Pomiędzy 13 a 27 września włamywa- 
cze uporali się z kłódkami przy 
drzwiach. Z pomieszczeń nieczynnej od 
dwóch lat masarni wynieśli m.in. butle 
gazowe, wanienki do peklowania, rury 
miedziane, szafki rozdzielcze. Wartość 
skradzionych rzeczy oceniono na pra- 
wie 40 tysięcy złotych. 


Skradzione auto 
Białogard-volvo KGB 0091, zielo- 
ny metalik. (ces) 


Pobili, okradli i uciekli 
W sobotę ok. godz. 23, 2l-letni Re- 
migiusz T. szedł z rowerem z Wołczy 
Wielkiej do Miastka. 


Po drodze zaczepiło go dwóch nie 
ustalonych jeszcze mężczyzn. - Daj faj- 
kę! - krzyknęli. Kiedy odmówił, otrzy- 
mał cios pięścią w twarz. Po odzyska- 
niu świadomqści, stw.ierdziJ, żę nie ma 
już roweru marki J agum- o wartości 650 
złotych, ,Po napa&tnikac.h .nie ,było ani 
śladu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
miastecka policja. (kor) 


Kradzieże 
Wczoraj z uJ. Zaborowskiej w Słup- 
sku skradziono zielonego forda escorta 
SGH A5126. Wartość -17 tys. zł. 
Z zakładu produkującego drewniane 
panele w Nowej Wsi Lęborskiej ukra- 
dziono 7 pistoletów pneumatycznych 
do wbijania gwoździ. Straty oszacowa- 
no na 17 tys. zł. 
Strażacy ugasili porzuconego przy ul. 
Klonowej w Słupsku fiata 125p. Wcze- 
śniej samochód został ukradziony. 
(bej) 


I 


. OGLOSZENIA 
. .' Sł-RZEDAŻ 
126P (XII 1988). Słupsk, 42-39.. 
58, 0-601683955. 
o AUDllO02.4D (grudzień 1991) z 
salonu, pierwszy właściciel, garażo- 
wany, granatowy metalik, ABS; 
wspomaganie kierownicy, elektrycz- 
ne: szyberdach, lusterka, szyby, we- 
lurowa' tapicerka, radioodtwarzacz, 
centralny zamek -33 000 zł. Słupsk, 
42-76-08,0:-6.02-75:-36-38. 
AUDI 100 C4 (991) -7 500 DM. 
0-601671044. 
JELCZ 315 DT 75 spych. (.0593) 
54-91. 
. ORION 1,4 (1992). Sławno, 
10-79-38. 
VECTRA (1989); Tel. (0593) 
43-77. 
DOM. Żabno 11 gmina Sławno. 
BAR. Kobylnica; 42-97-65. 
GARAŻ (róg Małachowskiego) - 
tanio! Słupsk, 44-04-01 
 
HALA 800 ID, pomieszczenie so- 
cjalno biurowe 150 m - w KarJinie, 
Polonez Caro (1994) heblarka. Ko- 
szalin. 340-53-66. 


. F ... . ....... .... . .. ...: , ....: p ...:.. ... 1\ł ......i:I....... . . n ...... . f 
.. .. -.... 
.. .. -"" 
".;. ......." ".......:. 
' 

 ';i "'

: .
 
M A T C C'1 ...... 
za

=


 
- brygadzistę rozbioru' 
- pracowników działu rozbioru 

Ó


'::
,

S


; 
Grottgera 15,dnia 30.09.98 
w g9dz. 11-13. 


KAŻDĄ ilość sadzonek truskaw
k 
odmiany Senga Sengana w cenie IQ grl 
szt, Tel. (0961) 433-45. 
SPÓLKĘ z 0.0. Słupsk, 439..548. 


. 


ZAMIANA 


MIESZKANIE zamienię. Słupsk, 
42-44-64. 


. 


NIERUCHOMOŚCI 


POKÓJ do wynajęcia. Słupsk, 
435-191 (10- 15). 
POKÓJ studentom wynajmę. 
Słupsk, 430-669. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jęcia. Słupsk, 42-33-49. 


. 


USlUGI 


USŁUGI Tapicerskie Ustka Sło- 
neczna 8 tel. dom. 145-274. Zapewnia- 
my transport. 


. 


NAUKA 


MATURA język angielski, nie- 
miecki. Słupsk, 0-90526003; po szesna- 
stcj 435-980. 


. MULTILOTEK 


4, 8, 11, 13, 14, 19, 21, 26, 39, 
li 40, 43, 47, 48, 50, 55, 65, 66, 71, ... 
. 77, 78 


. 


1 
(ces) W: 
NUMEREK ' 


li 
1 losowanie: 33 
 
2 losowanie: 33, 36, 37, 41 . 
 . 
(ces) ) 
»,"::{X'.'::::':'
' .
": :':
"::_' -.«--.m....... :X:.. .:.:.'
...." .
._
:-":":.
:N¥:":::::. :;':-":':":::.:« 

 ./i.- _ 


. 


PRACA 


CHCESZ zarobić, dorobić? Środa 
godz. 17- Słupsk, Filmow
 3b (wej- 
ście od parkingu)
 
DO produkcji okien z PCV zatrud- 
nię. 0601-615-474: 
OPIEKUNKĘ do dziecka. Słupsk, 
43-14-59. 
. STOLARZY, hydraulika zatrud- 
nię. Kobylnica, 42-99-56. 
TERMA .. SLUPSK: zatrudnimy 
ślusarzy. (059) 428-764. 
ZATRUDNIĘ emerytowaną księ- 
gową do pomocy w biurze. Koszalin, 
342-77-37 w. 135. 
ZATRUDNIĘ od zaraz solid- 
nych: 3 murarzy, 2 glazurników, 
monterów płyt gipsowych. Słupsk, 
400-339 po osiemnastej; 
OM604267553. 


. 


RÓŻNE 


SKUP akumulatorów złomowych; 
Skup żeliwa.:J przyjedziemy, zapłaci- 
my. Słupsk, Słoneczna 15A,42-57-55 
wewn.35. 


'" 
 Panu 
...
.. Zbigniewowi 
Pytlak 
wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci Ojca 
. składają 
}i' Koledzy z TAXI Y ANEX 
\ w$łul?sku",G4249' 


Szef armii nie wyklucza 
Izrael uderzy na Iran? 
Szef sztabu armII Izraelskiej generał Szaul Mofaz oświadczYł w 
poniedziałek, że nie wyklucza "prewencyJnego" uderzenia na Iran, 
jeśli takiej decyzji będzie wymagać bezpieczeństwo Izraela. 


W wywiadzie dla izraelskiej rozgło- 
śni radiowej generał powiedział, że 
"irańskie zagrożenie wydaje się realne 
nie tylko w dalszej perspektywie - już 
dziś bowiem można ocenić, że Iran za- 
graża samemu istnieniu państwa żydow- 
ski ego". Mofaz - Żyd pochodzenia 
irańskiego - dodał, że odpowiedź Izra- 
ela na groźbę ze strony Iranu zostanie 
opartana,;,8iłachodMmszanid'. Takim 
sfcnnułowartiem w Izraelu określa się 
p?tenc
ał a
omowy kraju. Wypowie?ź 


generała wiązała się z pokazaniem na 
ubiegłotygodniowej paradzie wojsko- 
wej w Teheranie nowej irańskiej rakie- 
ty Szehab-3, która jest w stanie dole- 
cieć do Izraela. 
Przebywający obecnie w Nowym 
Jorku premier Izraela Benjamin N etan- 
jahu zaapelował w niedzielę do spo- 
łeczności międzynarodowej o podjęcie 
. działań na rzecz wstrzymania irańskie- 
I go programu rozbudowy broni rakieto- 
wej. (PAP, w) 


t

.,.
 -: 'L'". :: "'0' '!:: =,- 
 />;..4 ,l' 
"Pozostaniesz na zawsze w sercach ".f
 
 
t l pamięci tych, którzy Cię znali i kochali" 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
 
że 26 września 1998 roku odeszła od nas 0 
ŚP. 
Elżbieta Michalec- Wątor 


znakQmity Pedagog i Człowiek Wielkiego Serca 
Wynlzy głębokiego współczucia Mężowi i Córkom 
składają 
Koleżanki, Koledzy, Społeczność Uczniowska i Rodzice 
Szkoły Podstawowej w Słonowicach 
- "i' . 


Na wieczną wachtę odszedł 
egorz Ra\Nęski 


Zasłużony działacz żeglarstwa 
polskiego i koszalińskiego 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 
. .",,--- składają 
. Prezes i Zarząd 
Koszalińskiego Okręgowego Związku Zeglarskiego 


o 
\!) 
N 
"Y 
t9 - 
Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca 
Pani 
Bronisławie Boczoń-Sapet 
składają 
Koleżanki i Koledzy 
.. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Słupsku 
G-4247 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
25 września 1998 roku zginął śmiercią tragiczną 
Nasz Ukochany Syn, Mąż, Brat i Tatuś 
SP. 
J"erzy Stasiuk 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30.09.1998 r. o godz. 14 
na Cmentarzu Komunalnym w Lebie. 
Pogrążona w smutku 
Rodzina 


G-4251
		

/Image0003.djvu

			Wtorek, 29 września 1998 r. 


SI:.UPSK 


Gł.OS POMORZA 3 


WYBORY'98 


o polityce przy piwie 


Piwo i grochówka za złotówkę 
przyciągnęły sporą rzeszę słupszczan 
na wyborczy festyn, zorganizowany 
przez Pozapartyjny Komitet Wybor- 
czy "Słupsk 2000" w minioną sobotę 
przed kinem "Milenium". 
Do wyboru zachęcał m.in. Janusz 
Gdański, lider komitetu, a jednocze- 
śnie kierownik Działu Wspólnot Miesz- 
kaniowych w Zarządzie Budynków 
Komunalnych w Słupsku. Amatorzy 
szachów mieli możliwość rozegrać sy- 
multaniczną partię z Jackiem Gdań- 


skim z Polonii-Warszawa, synem lide- 
ra komitetu "Słupsk 2000". Wszyscy 
przegrali. Było też coś dla fanów walk 
wschodnich. Umiejętności swoje i swo- 
ich wychowanków prezentował trener 
Michał Godnicz. Ponadto przeprowa- 
dzono loterię i licytację koszulki zawo- 
dowego kolarza. Wszystkie uzyskane 
dochody - 778 zł - wzbogaciły konto 
Fundacji "Nadzieja", której szefowa 
zamierza również wstać radną z ramie- 
nia Pozapartyjnego Komitetu Wybor- 
czego. (maz) 


Czas podziękowań 


III Krajowa Spartakiada KlubÓw Honorowych Dawców Krwi odbyła się 
w Ustce. W ceremonii otwarcia i zakończenia uczestniczyli posłowie, przed- 
stawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych. Były delegacje 
policji, wojska i straży pożarnej, a także Zarządu Głównego PCK. 
O laury zwycięzców walczyło 200 osób z 21 województw. l miejsce (puchar 
ufundowany przez Jolantę Kwaśniewską oraz nagrody od dyrektora Wojewódz- 
kiej Stacji Krwiodawstwa w Słupsku) zdobyła drużyna HDK PCK z woj. kosza- 
lińskiego. Na II miejscu znalazła się drużyna z woj. słups.kiego, dla której puchar 
ufundował minister zdrowia i opieki społecznej, a nagrody Pomorski Bank Kredy- 
towy SA w Słupsku. III miejsce wywalczyli i puchar od prezesa Zarządu Główne- 
go PCK otrzymali krwiodawcy z woj. elbląskiego. Dla nich nagrody ufundowało 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki. 
Medalami Pamiątkowymi 40-lecia HDK ZG PCK wyróżniono: CSMW w Ust- 
ce, Wojewódzką Stację Krwiodawstwa, Zakład Energetyczny, Komendę Woje- 
wódzkąPSP, KW Policji i Koszalińskie Zakłady Piwowarskie BROK w Słupsku. 
Zasłużonym członkom i sympatykom nadano Odznaki Honorowe PCK. II 
stopnia: Józefowi Maksymiukowi, Janowi Radkowskiemu i Konstantemu 
Strazdo, III stopnia - Teresie Marii Miłaszewskiej i Marii Kwiatkowskiej, a 
IV stopnia Zbigniewowi Rosiakowi. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w miłej atmosferze zor- 
ganizować wspaniałą imprezę. (hen) 


. 


W SKRÓCIE 


Pomorze 


Konieczny wniosek 
Osoby zamieszkałe w Słupsku, 
które nie mają stałego lub czasowego 
zameldowania, będą wpisane do reje- 
strtl wyborców, jeżeli do 9 październi- 
ka (włącznie) złożą w ratuszu wniosek 
w tej sprawie. Wnioski przyjmowane 
są w dni powszednie w godz. 7.30-14, 
w pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w 
Słupsku. (hen) 
Cudza dzialka 


We'wczorajszym artykule pt. "Gest 
a cieszy" panu Lipińskiemu z Kobylni- 
cy przypisaliśmy własność działki, na 
której urządził boisko sportowe. Dział- 
ka została użyczona przez panów Ko- 
kos. Za pomyłkę przepraszamy. (joj) 


Autem na placu 
w sobotę (3 października) na pl. 
Zwycięstwa w Słupsku Automobilklub 
Słupski organizuje auto-zabawę z cy- 
klu IV Pory Roku. Będzie można zmie- 
rzyć się z najlepszymi oraz podnieść 
swoje kwalifikacje. Zapisy o godz. 10, 
start o 10.30. 
Na zwycięzców czeka puchar, dy- 
plomy i nagrody ufundowane przez 
hurtownię RECORD. (hen) 


Wyniki meczów 9. kolejki rozgry- 
wek piłkarskich makroregionu Pomo- 
rze juniorów młodszych: Gryf 95 
Słupsk-Polonia Bydgoszcz 0:2, Jantar 
Ustka-Wisła Tczew 1:3, Stomil Gru- 
dziądz-Polonia Gdańsk 3:0, Gopło 
Kruszwica-Gedania Gdańsk 3:3, FC 
Sopot-Goplania Inowrocław 2:2, Polo- 
nia Elbląg-Żuławy Nowy Dwór Gdań- 
ski l: 1, Bahyk Gdynia-Pomezania 
Malbork 3:3, Lechia Gdańsk-Zawisza 
Bydgoszcz 2:0. (fen) 
. \,'Ia 
l. Lechia 
2. Wisła 
3. Zawisza 
4. Polonia Elb. 
5. Bahyk 
6.Pomezariia 
7. Polonia Bdg. 
8. :Żuławy 
9. Goplania 
.. .. ... 
Impo}oriiaGd: 
11.. Stomil 
.12. F
 Sopot 
13. Gryf 95 
"14
Ge&ulia 
15. Jantar 
16;. Gbpł() . 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


23 
.22 
21 
?O 
18 
17 
16 
'10 
10 
10 
10 
8 
7 
5 
3 
l 


'40.:10 
33-12 
57- 8 
2!-JJ 
32-17 
22-16 
16-16 
"12",11 
14-15 
8-21 
16-31 
7-.J() 
16-23 
14-28 
10-35 
7..41 


.4it. 


,. 


" 
\",., .  l\ 


. . ,ul 


, 
l\ ... J .. 


"'f;; 


'.' f
' 


li;, 


I 

". 


. 1 


I f 


'..' 


i . : ,. . ... ' . . . . , ' ,. " \ ''':' 
. . 
ł'; ., ., . 


""lI1i
 


I 
m

l 


..... ,i. \', ..,.,.
.,...;,:\.:;':""'..- 


...J!L 
..
 


....",,"uu 


.J 


] 


m . .

 


1  .

 .,.,:" 


łUt  ł 


I
,,", 


Stół w KWP uginał się od nagród 


. . ,''''v.;:..'
::.:;;: ":..:::...:: 


d 


Fot: Sławomir Żabicki 


Drogówka w Słupskiem najlepsza 


, 
SZOSTY 


, 
IOWOZ 


Nowym radiowozem marki Oeawoo Nubira i innymi nagrodami pochwalili się wczoraj 
zwycięzcy konkursu Policjant Ruchu Drogowego '98 - policjanci z Bytowa i Lęborka. 


Już trzeci raz reprezentacja Ko- 
mendy Wojewódzkiej Policji w Słup- 
sku zdobyła w klasyfikacji grupowej 
pierwszą lokatę. Szkoda, że nie rok 
po roku, bo wtedy puchar przechodni 
ministra MSWiA trafiłby w jej ręce 
na stałe. 
- Startujemy od 6 lat i ani razu nie 
zdarzyło nam się zdobyć gorszej loka- 
ty niż druga - mówi naczelnik Wy- 
działu Prewencji Ruchu Drógowego 
KWP Słupsk Lech Gabrel. - Co roku 
nasi chłopcy wracają z samochodem. 
W klasyfikacji indywidualnej naj- 
lepiej wypadł Krzysztof Wnuk-Li- 
piński z KRP w Bytowie - uzyskał 
tytuł najlepszego policjanta drogówki. 
Jego kolega z Lęborka, Marek Naczk, 
żajął 6. lokatę. Nagrody komenda po- 
dzieli sprawiedliwie, według zasług. 
Bytów dostanie nubirę, Lębork kompu- 
ter i dwa komplety skórzanego umun- 
durowania z kaskami dla motorzystów 
- pierwsze na Wybrzeżu. Tam zresztą 
jest jedyny "na chodzie" policyjny mo- 
tocykl- Honda. Bytowianin i lęborcza- 


nin od 23 do 26 września wytężali mię- 
śnie i umysły w dziesięciu konkuren- 
cjach. M.in. pisali testy z przepisów 
drogowych i z zasad udzielania l pomo- 
cy przedmedycznej. Ścigali się radiowo- 
zami i motocyklami, wreszcie strzelali z 
broni służbowej i biegali na 200 metrów. 
- Poszłoby lepiej, gdyby mi się służ- 
bowe P-83 nie za
ięło. Potem doszedłem. 
że przyczyną była stara amunicja. Nie 
protestowalem oficjalnie, bo wiedziałem, . 
że i tak mam niezłe wyniki - zapewnia 
Naczk. W drogówce służy od 13 lat. W 
ubiegłorocznym konkursie zajął 2. miej- 
sce. Utrzymuje, że sukcesy nie wpły- 
wają na liczbę wystawianych przezeń 
mandatów. 
Wnuk-Lipi6ski w ubiegłym roku 
zajął 8. miejsce. Noga mu się omsknę- 
ła podczas jazdy na motorze. Od tam- 
tej pory sporo trenował na przydzielo- 
nej mu 20-letniej MZ-ce. - Trochę 
wstyd, bo jak się pojawiam na ulicy, 
ludzie się śmieją - mówi. - Poza tym 
systematycznie gram w siatkówkę, tro- 
chę biegam. Ze strzelaniem nie miałem 


takich kłopotów jak kolega, bo od pew- 
nego czasu mam na wyposażeniu 
Glocka, a to niezawodna broń. Miałem 
tylko problemy ze zdobyciem do niego 
amunicji, kiedy chciałem potrenować. 
Wnuk-Lipiński za zwycięstwo in- 
dywidualne dostał wycieczkę do. 
Włoch, ko
orowy t,
le.wizor, zestaw 
komputerowy (oprócz tego drużyno- 
wego) i kuchenkę mikrofalową. 
Czy policjanci drogówki, tak inten- 
sywnie przygotowujący się do konkur- 
su, mająjeszcze czas, by stanąć na uli- 
cy i kierować ruchem? - Im nawet nie 
wolno trenować. Mogą rozwijać się 
sportowo. ale przygotowaniem do kon- 
kurencji drogowych jest dla nich co- 
dzienna praca - zapewnia rzecznik 
K WP Marek Dłutowski. 
To były ostatnie zawody, w któ- 
rych nasi policjanci reprezentowali 
województwo słupskie. Gdańskie 
przed rokiem było na 30. pozycji, w 
tym na 10. Wygląda na to, że zasilą 
ich najlepsi. (borg) 


Siódemka i SLO już w Europie 


Z Sokratesem 


Nauczyciele z Niemiec, Finlandii i Norwegii wizytowali słupską "siódemkę": pierwszą w woje- 
wódziviie podstawówkę uczestnicząca w programie Sokrates. Ten sam projekt realizuje także 
I SLO w Słupsku. 


Założeniem programu edukacyjnego 
Sokrates jest wymiana doświadczeń 
życiowych młodzieży z całej Europy. 
Uczniowie SP-7 nawiązali współpracę 
z rówieśnikami z Niemiec i krajów skan- 
dynawskich. Szkoła otrzymała na ten 
cel 2 tys. ECU. 
- W ramach Sokratesa dzieci po- 
znają np. warunki życia swoich rówie- 
śników. Realizują wspólne projekty, a 
ich wynikami dzielą się z przyjaciółmi 
- tłumaczy Uli Dehm z Niemiec. 
Pierwszoklasiści z SP- 7 poznawa- 
li słupskie zabytki. Wykonywali pra- 
ce plastyczne, na których przedstawi- 
li najładniejsze ich zdaniem miejsca 
w mieście. Z prac przygotowano al- 
bum, który trafi do dzieci z zaprzy- 
jaźnionych szkół. 
- Dzieci wkładały w pracę serce. 
Dzięki wymianie z innymi krajami 
uzyskają możliwość lepszego pozna- 
niajęzyka i zwyczajów - uważa Elke 
Rudi z Norwegii. 
W SP- 7 integracja z krajami Unii 
Europejskiej realizowana jest od 1 
września, kiedy otwarto pierwszą w 
województwie euroklasę. Trafili do 
niej uczniowie klas IV, których rodzi- 
ce zgodzili się na rozszerzoną naukę 
języka niemieckiego. Za 4 dodatkowe 
lekcje w tygodniu płacą 80 zł. 
- Nauka odbywa się w formie za- 
ballY. niektóre zajęcia prowadzi nie- 


miecki lektor. Uczniowie będą mogli 
zdawać egzamin na certyfikat z języ- 
ka niemieckiego. Naukę nadzoruje 
Niemiecki Instytut Języków i Gospo- 
darki im. Goethego w Szczecinie- in- 
formuje Hanna Drozdowicz, na- 
uczycielka kierująca euroklasą. 


* 


* 


* 


Kilka wrześniowych dni spędziły 
w Słupsku dwie Niemki i trzy Finki. 
W ramach programu Sokrates z trójką 
uczniów z I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego jeździły po Sło- 
wińskim Parku Narodowym. 
SLO włączyło się po programu 
SOKRATES w ubiegłym roku szkol- 
nym. Doszło już do wymiany 
uczniów ze szkołami z Vaanty w Fin- 
landii i Flensburga w Niemczech. W 
wakacje goście z zagranicy pracowa- 
li w Słupsku nad stworzeniem wspól- 
nej gazetki szkolnej, a trójka uczniów 
z I SLO wyjechała na warsztaty eko- 
logiczne do Finlandii. 
- Mieszkaliśmy pod namiotami. 
Musieliśmy sami je rozbijać i rozpa- 
lać ognisko - mówi Agnieszka Sta- 
niuk, uczennica II klasy. - Tempera- 
tura wahała się od 7 st. C w nocy do 
8-10 st. w dzień. Codziennie wędro- 
waliśmy po ok. 20 km. Pływaliśmy 
łodziami typu kanoe po rzece i po je- 
ziorze. Sami w środku lasu sporzą- 


dzaliśmy posiłki, czerpiąc wodę z rze- 
ki. To była wielka przygoda. 
- Skorzystaliśmy też z sauny fiń- 
skiej, w której pan uje temperatura ok. 
95 st. C. Potem biegiem wpadliśmy do 
bardzo zimnego jeziora - wspomina 
Daniel Mazurek. 
Zadaniem polsko-niemiecko-fi6- 
skiego zespołu, który pracował we 
wrześniu w SPN-ie, było opracowanie 
folderu "Ekologiczne i etnograficzne 
walory Pobrzeża Słowińskiego". Zagra- 
niczni goście oglądali klify w rejonie 
Orzechowa, zwiedzili Łebę, weszli na 
wydmę Łącką, przejechali się rowerami 
po parku, zwiedzili Muzeum. Wsi Sło- 
wińskiej w Klukach, przeszli przez ru- 
chome wydmy w Czołpinie, weszli na 
Rowokół, mieli też zajęcia w muzeum 
SPN w Smołdzinie. Pogoda dopisała i 
cała impreza okazała się nie tylko po- 
uczająca, ale i przyjemna. 
- U nas nawet w środku lata nie 
jest tak ciepło jak tutaj - powiedziała 
MilIa, jedna z Finek. - Wydmy w Czoł- 
pinie i Łebie wyglądają jak pustynia. 
Atrakcyjnajest oferta zwiedzania par- 
ku: można korzystać z rowerów, bry- 
czek konnych, wózków akumulatoro- 
wych, a nawet przejść pieszo. 
Młodzież zaprzyjaźniła się ze 
sobą, korespondują przez Internet. 
Teraz uczniowie SLO wyjadą do 
Flensburga. (gh/nika) 


. 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Bronią kaloryferów 


- Oszczędzanie za pomocą zdejmowania kaloryferów na klatkach schodowych 
nas oburzyło, tak jak wykorzystanie naszego domu jako przykładu - mówią miesz- 
kancy bloku ZBK przy ul. Długosza w Słupsku. 
W ub. piątek ukazał się tekst "Gołe klatki", o pomyśle dyrekcji ZBK na zmniej- 
szenie wydatków na ogrzewanie poprzez likwidację grzejników na klatkach scho- 
dowych. Kierownik ADM nr l Andrzej Nazarko podał przykład domu przy ul. 
Długosza. Mieszkania i blok mają mierniki ciepła. Po odjęciu od ciepła zużytego 
na ogrzanie całego obi,ektu ciepła zużytego przez lokatorów okazało się (zdaniem 
kier. Nazarko), że klatki schodowe pochłaniają 30 procent energii cieplnej. Z taką 
opinią nie zgadzają się mieszkańcy. 
- Budynek oddano w styczniu, zasiedlono na początku lutego. Jest niedosuszo- 
ny, tynki wciąż są wilgotne. Jak można zdjąć w takiej sytuacji kaloryfery na kory- 
tarzu? Jak oni wyliczyli te 30 procent, nie wiem. Na klatce, w której mieszka 8 
rodzin, jest tylko jeden kaloryfer na korytarzu - mówi Genowefa P. 
Zdaniem pani GenowefY jeszcze długo po oddaniu bloku woda kapała z tyn- 
ków. - Pan Nazarko tłumaczył, że w Słupsku jest ponad tysiąc domów, w których 
nie ma ogrzewania na klatkach schodowych, a ludzie jakoś tam żyją. Kiedyś ludzie 
żyli bez łazienek, pralek. potrzeby fizjologiczne załatwiali za stodołą. Tylko czy my 
idziemy do przodu, czy się cofamy? - dodaje oburzona lokatorka. (borg) 


Jestem za: 
Rozwiązywanie problemów bez- 
robocia i tworzenie nowych miejsc 
pracy musi uwzględniać sytuację 
lokalną. Programów dla regionu 
śłupsko-Ięborskiego nie można bu- 
dować z perspektywy Gdańska. 
Piotr Mędrkiewicz, kandydat do 
Sejmiku Województwa Pomorskie- 
go - Lista AWS (2), pozycja (6) 
Tekst sponsorowany 


"1$"-- 


, 
:! 


t, 


PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE 5zl/m 2 
CEMENT WAPNO STYROPIAN 
DOCIEPLENIA: SEWACO, ATLAS 
Słupsk ul. Poznańska 82 tel. fax 413-901 0-90 399-755 


_.P',
 ł J . 


TEL E-TAXI  96-26 . 
U 426-100 
· najtańsza 
siećłaksówek 
w Słupsku 
. dą
l!zil 1M mieście bezpłatny 


.. 
. 

 


. 


TELEfONY 


SŁUPSK. POGOTOWIA: Ener- 
getyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie- 
płownicze: 993; Wodno-Kanalizacyj- 
ne: 994; Ratunkowe: 999, (ul. Bana- 
cha: 431-371); Weterynaryjne: 422- 
631; Policja: 997; Straż Pożarna: 
998; Biuro Numerów: 913: INFOR- 
MACJA: Paszportowa: 955; Tury- 
styczna: 424-326; PKS: 424-256; 
Kolejowa: 428-110; RADIO TAXI - 
dla osób niepełnosprawnych, tel. 96- 
27,444-447; INFORMACJA o AIDS: 
958; ALKOHOLOWY tel. zaufania: 
414-605 w godz. 18-22; TELEFON 
dla OFIAR PRZEMOCY, tel. 414- 
046 w godz. 15.30-19.30; PO
D- 
NICTWO dla młodzieży i rodzin tel. 
400-770 w godz. 17-19; Katolicka 
Poradnia Rodzinna tel. 425-751 
(wtorek 10-12, czwartek 16-18). 


. 


USŁUGI 


CAŁODOBOWA POMOC 
DROGOW A PKS, Słupsk 439-367; 
090- 542-496 
USŁUGI SZKLARSKIE, całodobo- 
we, V AT, RA TY. Słupsk, ul. Poniatow- 
skiego 44, tel. 425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI", całodobowe. Słupsk, tel. 
0-90525005 
POGRZEBOWE "HADES" Słupsk 
Kopernika 15, 429-891, 436-449 


TAXI 
"L'DER. JANTAR" 


ct)4t:
:3 
DYSKRETNIE 
I TANIO 


. DYŻURY APTEK 


SŁUPSK: "NAD SŁUPIĄ", ul. Ki- 
lińskiego, tel. 426-650 
USTKA: "POD SMOKIEM", ul. 
Kilińskiego. tel. 145-395 


. 


WYSTAWY 


SŁUPSK: BASZT A CZAROWNIC 
(g. 9-17): "Czas Imperium" - Tomasz 
Kizny; GALERIA KAMERALNA (g. 
11-17): "Czas Imperium" - Tomasz Ki- 
zny; GALERIA BURSZTYNOWA 
(g. 10-18): "Dzieje bursztyniarstwa" 
USTKA: BALTYCKA GALERIA 
SZTUKI (g. 11-18): "Czas Imperium" 
- Tomasz Kizny 
KLUKI: MUZEUM WSI SŁO- 
WIŃSKIEJ (g. 9-15) - "Kultura i sztu- 
ka ludowa Słowińców", "Dzieje wsi 
Kluki, 35 lat działalności Muzeum Wsi 
Słowińskiej", "Słowińcy -ludzie i zwy- 
czaje", "Kuchnia pomorska" 


. 


KINO 


SŁUPSK: "MILENIlTM" (tel. 425- 
191) - "Magiczny miecz", g. 16.30;"Z 
archiwum X", g, 18 i 20.30 


. 


PRAWNIK 


Bezpłatne porady: wtorki i czwartki g. 
15.30-17, pokój 107. 


o wszelkich zmianach prosimy 
informować telefonicznie, Slup.'ik, 
tel. 425-195 lub pod adresem al. 
Sienkiewiczu 20, pok. 106. (Teb) 


-;._". t 


ełł p'q.'J:"'" ',' 
Jlf - P"(""\. ,
 
Tłł k""s.

',...j 
.".'\ . " 
n :..... 
, 
! 
.......ł.
 'T 
}
f:;; e. 


'''''''''
'''' łJ, '' ., 
": .
 .:-:"..:.. '-:.'.:+i " '
'. ._
. 
""
. . 
""""" 4::ft1 ' 
-:",. ".. 
, . I 
"';:. . 
. . 


'6-
' f!Y iJ"-


 
N
J"łJŃ
ZłJ 
'E' 
"łJ/(
ÓWE /( 


. DZISIAJ 
Turniej kopaczy 


Dzisiaj 12-letni i młodsi piłkarze 
wystartują w turnieju o puchar Preze- 
sa SOZPN w Słupsku. Mecze odbędą 
się na boiskach SP-16. Wystartują ze- 
społy: Jantara Ustka, Cieśliki Słupsk, 
Sparty Sycewice, Olimpu Człuchów, 
Orliki i Salos Słupsk. Początek turnie- 
ju o godz. 13.45. Mecz finałowy pla- 
nowany jest na godz. 17. Organizato- 
rzy zapraszają kibiców. (
h)
		

/Image0004.djvu

			" GLOS POMORZA 


AKTUALNŚCI 


Wtorek, 29 września 1998 r. 


Koniec komunizmu 


Samorząd 
zamiast anarchii 


Do tej pory poza poziomem lokalnym zasady władzy od strony me- 
tody zarządzania utrwalały komunistyczne praktyki. Obowiązywał 
system centralistyczny, oparty na anarchii. Teraz nastąpi zasadni- 
cza zmiana cywilizacyjna - uważa prof. Michał Kulesza, minister 
ds. reformy administracyjnej kraju. 


.ł 


Według M. Kuleszy największym 
problemem dla reformatorów są byłe 
małe miasta wojewódzkie 
Fot. Jan Mazieiuk 
O przemianie ustroju i nowych, zde- 
centralizowanych fonnach wykonywa- 
nia władzy profesor Kulesza mówił w 
minionym tygodniu w Warszawie pod- 
czas spotkania redaktorów naczelnych 
i dziennikarzy gazet wchodzących w 
skład grupy Orkla Media Polska. 


Wypełnianie pustki 
Od czasu upadku władzy komuni- 
stycznej w Polsce są zdefiniowane dwa 
poziomy władzy: najniższy i najwyższy. 
Tam się pilnuje pieniędzy i wiadomo, 
kto ponosi odpowiedzialność. Między 
nimi panuje polityczna pustka, a o wy- 
dawaniu grosza publicznego decydują 
urzędnicy. Powołanie po
ia.tó\y. i 
o- 
j
wóQ;Z
w, samorząd1'.' 


.. c..' ...,. ,,"""- ,,'. "'. 

 Ił. 
»*::'''
X
#: 
:itł"'
.,f; "$.jA/j 


, 1
. 


..:"._._....;
..i.,...
 ł ..
..; 
..h. 
 -:;,Jj 


>. .:*"""i.':o.'
" 


:"
 
/ 
 
l' " 
.fi 
'ł- 
." 
.... 
t. 
:'fi' 


i':" 


,,- 
.;:.
 
":. .tł,ił, 


. 
 


,fi. 
, 


::(.. 


...
 


f-
 


.,t 
< 


rł- 


1. 
( 


,-,:.:.....:." 


'M 
fi.{ 
.'i r 

\, 
"'".-....;....f 
. 
 : 
. .

:)
 


c; 
Wf iii 
f
t- 
.;ł:+
 . 
 


.
, . 
::;.:
.. . ...:.
1'...
 ",.. 


. ......,.....- 

i:'
 }I'


 
( *. . .'
ijj; 
,
,,'t; . '" 
;f ..:"" . .... . :.. . .
 _ .. 
 . .. ........... 
;;ł

4:, .'
 
?J,.... 
,ę-,,";1:u
;; 1':. .:.:':Jt 


.
:t 
&:t
 


Marcin Barnowski zaraz strzeli. Poradą służy Zdzisława Kolak, jedyna na Pomorzu kobieta - in,struktor strzelectwa. 


.
 


-'-.;-  z. . 


Ą-.
. 


.. ..:-., 
...:::" 


zentacji najlepiej spisał się autor. Na 
sześć strzałów była jedna dziesiątka, 
kilka ósemek i coś mniejszego. Nadzie- 
je na zwycięstwo rozwiał jednak strze- 
lecki popis redaktora naczelnego Radia 
Koszalin, Andrzeja Watemborskiego. 
Strzela pewnie, celnie. Siał spustosze- 
nie na czarnym polu. 


Teraz seriami 
Broń krótka to dopiero początek. 
Przychodzi pora na nowy, ale już chwa- 
lony pod niebiosa polski pistolet maszy- 
nowy PM-84 Glauberyt. Broń ta to na- 
stępca cieszącego się złą sławą Raka. 
Glauberyt budową zewnętrzną przypo- 
mina .nieco izraelskie Uzi. W sierpniu, 
dzięki uprzejmości KWP Słupsk, mie- 
liśmy okazję go przetestować. Kule 
same trafiają do celu. Teraz czeka nas 


łI' 


łr

 


Autor poniższego tekstu z bronią w ręku nigdy nie czuje się bezpiecznie. 
ZdJęcia: Sławomir 2ablckl 


trudniejsze zadanie, gdyż strzelać bę- 
dziemy ogniem ciągłym. Trudność w 
tym, że wylatująca z lufy seria podrywa 
dłoń do góry, powodując, iż jedynie dwa 
pierwsze pociski trafiają do celu, a reszta 
płoszy ptaki. A więc sztuka polega na 
tym, by jedynie nieznacznie "liznąć" 
spust. Trudna sprawa, gdy ręce się trzęsą 
z wrażenia, a palec - świadomy spoczy- 
wającej na nim odpowiedzialności - 
drętwieje. Marcin Barnowski puszczał 
krótkie, celne serie. Wystrzelał 30 puk- 
tów. Autor tego tekstu i fotoreporter po 
24. W sumie, zespołowo wśród dzien- 
nikarzy po tej konkurencji wysuwamy 
się na prowadzenie. 


$ 


'
,Pompka", czyli strzelba 
Potocznie policjanci strzelbę gładko- 
lufową Imperator nazywają "pompką", 
a to z racji specyficznego sposobu prze- 
ładowywania. To broń skuteczna w za- 
mkniętych pomieszczeniach i w bezpo- 
średnim starciu. Ma zastąpić standardo- 
we wyposażenie policji - "kałaszniko- 
wy", które niezawodne na polu bitwy, 
w mieście się nie sprawdzają z racji 
ogromnego zasięgu (do tysiąca metrów). 
"Pompka" nie ma gwintu, więc zasięg 
jest mniejszy. 
Ładuje się ją od spodu. Może strze- 
lać siejącą spustosz
nie myśliwską bre- 
neką (rana wylotowa wielkości kapelu- 
sza), lecz także śrutem (łatwiej trafić), 
czy też kulami gumowymi (do rozpę- 
dzania tłumów). Tymi ostatnimi strze- 
lały kobiety (bo mniej odrzuca). Oka- 
zało się jednak, że owe gumowe poci- 
ski mają zwyczaj rykoszetowania, o 
czym dobitnie przekonał się M. Bamow- 
ski, niegroźnie postrzelony w nogę. Jak 
się okazało - na szczęście. Do Impera- 
tora przymierzał się długo, nogi rozsta- 
wił szeroko, po czym docisnął fachowo 
rękojeść do dołka strzeleckiego. Zaka- 
sował wszystkich, nawet policjantów. 
Nieźle poszło też dziennikarzowi 


"Gazety Morskiej", Krzysztofowi Na- 
łęczowi, który wpierw zapewniał o swo- 
ich pacyfistycznych poglądach, a potem 
rozniósł tarczę na strzępy. O swoim pa- 
cyfizmie nie musiał przekonywać Rafał 
Pawłowski z "Dziennika Bałtyckiego", 
który oddał 8 strzałów (strzelał też za 
nieobecną koleżankę) i ani razu nie tra- 
fił do tarczy. 


W oczekiwaniu na wyniki 
raczyliśmy się wspaniałą grochówką 
i kiełbaskami. Atrakcją wieczoru był 
niewątpliwie pieczony prosiak. Nad- 
zwyczajne talenty przy jego porcjowa- 
niu wykazał Andrzej Watemborski. Na 
nasze prośby o najlepszy -po znajomo- 
ści - kawałek, odciął świńskie ucho. 
Natomiast dla komendanta odkroił... 
ogon. Zaraz jednak zmienił zdanie i 
oddał go psu, szefowi Komendy W oje- 
wodzkiej szykując obfitą porcję szynki. 
Dobrze pokroił prosiaka przedstawi- 
cielomjury, gdyż jak się okazało wkrót- 
ce, otrzymał tytuł najlepszego strzelca 
wśród dziennikarzy. Nagrodę dla najlep- 
szego strzelca w kategorii "strzelba" 
odebrał - co było do przewidzenia - 
Marcin Barnowski. Najcelniej wśród 
dziennikarek strzelała Agnieszka Kla- 
winowska z TV Vectra, a umiejętno- 
ściami w posługiwaniu się pistoletem 
maszynowym popisał się Bogdan 
Stech. Najlepsza drużyna (KRP Bytów) 
z rąk komendanta Tadeusza Cieleckie- 
go odebrała puchar. Była też nagroda dla 
naj.. .rzej strzelającego zawodnika - uho- 
norowano Magdę Szewczyk. Zwycięz- 
cy w poszczególnych kategoriach otrzy- 
mali atrakcyjne pamiątki - elegancko 
oprawione policyjne pałki. 
Po ogłoszeniu oficjalnych wyników 
rozochocone policyjno-dziennikarskie 
bractwo wróciło na strzelnicę, by po- 
strzelać - już na luzie - z karabinków 
szturmowych "kałasznikowa". 
GRZEGORZ BORKOWSKI 


iI# 


Polacy się boją 


Wszystkiemu winne reformy? 


Blisko 80 proc. Polaków nie czuje 
się bezpiecznie. W odczuciu społecz- 
nym prawo jest niestabilne, a sądy, 
prokuratura i policja często bezsilne 
wobec narastającej fali przestępczo- 
ści. - A co znamienne z powodu pani- 
ki społecznej potęgowanej przez te 
zagrożenia mamy już do czynienienia 
nie tylko ze spadkiem społecznego 
poparcia dla prowadzonych w Polsce 
reform, ale wręcz z irracjonalnym 
sprzeciwem wobec nich - mówi Paweł 
Moczydłowski z Forom Dialogu, któ- 
re przygotowało raport "Znaczenie 
bezpieczeństwa obywateli dla powo- 
dzenia reform w Polsce". 
A fakty świadczą same za siebie: po- 
nad 90 procent dokonywanych w ostat- 
nim okresie przestępstw. w dodatku co- 
raz bardziej brutalnych, to w przeważa- 
jącej większości kradzieże z włamania- 
mi, napady rabunkowe, rozboje, wymu- 
szenia rozbójnicze, zamachy bombowe 
itp. Pojawiły się też u nas międzynaro- 
dowe grupy mafijne. W tej sytuacji za- 
ledwie garstka Polaków (4 proc.) nie 
chce w ogóle zaostrzenia kar. 


Powszechne natomiast 
stało się 
wołanie o dłuższe i surowsze wyroki 
więzienia, jako remedium na zło, o wię- 
cej policji na ulicach i przyznanie jej 
specjalnych uprawnień do używania 
broni palnej wobec przestępców. 
- W tym kontek.fcie niezwykle istotna 
staje się właśnie v.yklywalność spraw- 
ców przestępstw, dziś lok
jąca się na 
dramatycznie niskim poziomie i przeko- 
nanie obywateli o nieuchronności kll1Y 
- mówi Marek Goliszewski jeden z 
sygnatariuszy Forum Dialogu. - Nie 
może dłużej być tak, że decydujqc się na 
dokonanie zbrodni - mamy 50 plDC. 
szans na to, że unikniemy kaJY i zosta- 
niemy nie zidentyjlkowani. I wreszcie 
sprawa podstawowa, czyli konsekwen- 
cja w egzekucji prawa, bezw:::ględna jak 
w prZYIVdzie. 
Dość powszechne jest też przekona- 
nie, donosi raport, że sądy działają pro- 
tekcyjnie i są niesprawiedliwe. Czego 
dowodem chociażby setki odwołań od 
ich wyroków i decyzji. Tym ważniej- 
sza staje się konieczność poprawy jako- 
ści działania sądownictwa, ale i więk- 


szej dbałości o jakość stanowionego pra- 
wa. Podobnie bierność i defensywność 
prokuratury znacznie przyczyniła się do 
obniżenia rangi prawa. Jeśli chodzi na- 
tomiast o policję - zdaniem sygnatariu- 
szy Forum Dialogu - ciągle tkwi ona w 
strukturach typowych dla państwa tota- 
litarnego. - Warunkiem podstawowym 
powodzenia refo11ny policji jest likvvida- 
cja Komendy Głównej jako istoty mo- 
delu hierarchiczno-dyspozycyjnego - 
mówi P. Moczydłows
i - i zastąpienie 
jej Krajowym Biurem Sledczym (coś na 
wzór policji federalnej). Miałoby ono 
możliwość kontlVlowania działań ko- 
mend wojewódzkich i ewentualnie PIV- 
wadzenia śledztwa wobec nich. Komen- 
dy wojewódzkie odpowiadałyby nato- 
miast za bezpieczeństwo na swoim tere- 
nie. 


Ponadto konieczne iest też 
istnienie policji lokalnej, która prze- 
jęłaby odpowiedzialność za bezpieczeń- 
stwo obywateli także socjalne i miała- 
by z nimi bliski kontakt. Tu musi być 
jednak spełniony jeszcze jeden warunek: 
doposażenie policji w środki technicz- 
ne i zaaplikowanie zastrzyku sporych 
pieniędzy. 


Przemiany ekonomiczne, czytamy w 
. - raporcie, zwiększają również inne za- 
grożenia - korupcję urzędników i funk- 
cjonariuszy państwowych oraz samorzą- 
dowych. Mieliśmy i mamy do czynie- 
nia na dużą skalę z przemytem alkoho- 
lu, papierosów, produkcją i przemytem 
narkotyków, praniem brudnych pienię- 
dzy, wymuszaniem haraczy od właści- 
cieli sklepów, lokali gastronomicznych, 
agencji towarzyskich. Korupcja w od- 
czuciu opinii publicznej jest też po- 
wszechna. Banki, kopalnie, huty nara- 
żone są na oszustwa, w wyniku których 
wyłudzane i zagarniane jest mienie wiel- 
kiej wartości. Straty spowodowane prze- 
stępczością wyniosły w roku ubiegłym 
2,2 mld zł. W ostatnim czasie i w pro- 
cesie przekształceń własnościowych 
dało o sobie znać dążenie do nieekwi- 
walentnego przejęcia mienia państwo- 
wego z pominięciem przewidzianych 
procedur. W rezultacie przeciętny oby- 
watel zdążył wyrobić sobie jak najgor- 
sze zdanie o prywatyzacji po polsku. 
Raport Forum Dialogu zostanie prze- 
kazany posłom, liderom partii politycz- 
nych. , 
TERESA KW ASNIEWSKA
		

/Image0005.djvu

			Wtorek, 29 września 1998 r. 


KRAJ-REGION 


GLOS POMORZA 5 


WSP AGAJMY 
POLSKĄ PI SENKĘ 


Rozmowa z reżyserem Janem Szurmieiem 


\ 


- Co skłoniło pana, doświadczone- 
go i cenionego twórcę teatralnego, do 
zaangażowania się w imprezę z udzia- 
łem - prawda, że utalentowanych - 
ale amatorek? 
- Jestem swego rodzaju rekordzistą, 
ponieważ wyreżyserowałem trzy kon- 
certy festiwalu "Malwy" w Białej Pod- 
laskiej. Już sama firma ZAKR, która 
skupia naj wybitniejszych twórców pol- 
skiej piosenki, także osoba prezesa Jana 
Majdrowicza, będącego dyrektorem ar- 
tystycznym festiwalu, stanowi zachętę 
do podjęcia takiej współpracy. Słusznie, 
że ZAKR zajmuje się młodymi adepta- 
mi sztuki wokalnej, zawsze przed festi- 
walem organizując warsztaty prowadzo- 
ne przez wybitnych specjalistów - aran- 
żerów, kompozytorów, tekściarzy. 
- Co w tej pracy uznaje pan za n
j- 
ważniejsze? 
- Tutaj dzieje się coś bardzo istotne- 
go: promuje się zarówno polskich twor- 
ców jak i naszą młodzież, także mło- 
dzież polonijną. Dlatego uważam, że 
jest to bardzo ważny festiwal. Choć ktoś 
mógłby powiedzieć, że jest to prowin- 
cjonalna impreza. 
- Bo odbywa się w prowincjonal- 
nej, choć jeszcze wojewódzkiej, - Bia- 
łej Podlaskiej? 
- Uważam, że prowincję tworzą pro- 
wincjusze i re może tak się zdarzyć na- 
wet w Warszawie. Domagałbym się i 
krzyczał wielkim głosem, aby tym fe- 
stiwalem zainteresowali się ludzie de- 
cydujący o mediach - bo jest to kuźnia 
rodzimych talentów. Dziś mogę śmiało 
powiedzieć, że tegoroczny fe
tiwal pod 
każdym względem stoi na bardzo wy- 
sokim poziomie. Wiele dziewcząt w nim 
uczestniczących mogłoby wyrosnąć na 
prawdziwe gwiazdy, ale tQ jest kwestia 
promocji. właśnie radia i telewizji, obec- 
ności menedżerów. producentów płyt. 
- Nie widać ich w Białej Podlaskiej. 
- Bo oni są na "Pikniku Country". 
Mnie country bardzo rajcuje, jako cie- 
kawostka, ale nie muszę być polskim 
kowbojem. Po tych wszystkich zmia- 
nach, jakie nastąpiły w Polsce w ostat- 


nich latach, nasze społeczeil.stwo rzuci- 
ło się na gumę do żucia, coca-colę i piz- 
zę. Kiedy nasyci się nimi, zacznie tęsk- 
nić za tym, co jest naszymi korzeniami. 
Wszystko przewartościuje się, ale ten 
proces trzeba wspomagać. 
- Wiele dziewczyn uczestniczących 
w festiwalu pochodzi z miasteczek. 
Pewnie w niektórych brak porządne- 
go ośrodka kultury, nie mówiąc o sen- 
sownym instruktorze. ZAKR stwarza 
im w pełni profesjonalne warunki pra- 
cy, możliwość zaistnienia na prawdzi- 
wej estradzie. Czy jest to jedynie "bal 
Kopciuszka", po którym t...
eba wrn- 
cić do szarej rzeczywistości? Czy na- 
dal dziewczyny będą czuć artystyczną 
opiekę fachowców? 
- Nagradzane panie czy panowie - 
tych jest niezwykle mało - są w pewien 
sposób nadal pilotowani. Prezes Jan 
Majdrowicz wysyła ich na inne festiwa- 
le. Tutaj właśnie po raz pielwszy zaist- 
niała Anna Maria Jopek. która kilka lat 
temu zdobyła "Żółtą Malwę" - drugą 
nagrodę, a dziś jest gwiazdą. Opieka 
ZAKR-u okazuje się więc ważna. Tyl- 
ko że prezesowi Majdrowiczowi potrze- 
ba siły i pieniędzy. To i tak cud, że uda- 
je mu się ściągać wybitnych gości. Były 
tu Edyta Górniak, Katarzyna Skrzynec- 
ka, w tym roku jest Ewa Bem. One tu 
przyjeżdżają nie dla pieniędzy, nie dla 
wygody, ale aby wspomóc ideę przy- 
świecającą festiwalowi. Tutaj chciał- 
bym sformułować apel: wspomagajmy 
polską piosenkę. Mogę śmiało powie- 
dzieć. że tu pojawiają się wokalistki lep- 
sze niż debiuty opolskie. A to o czymś 
świadczy. 
- Na czym polega specyfika pracy 
z tak mało doświadczonymi, 
zęsto 
niesfornym,i, ,b,y nie rzec.rozbrykany- 
mi młodymi wykonawczyniami? 
- Najtrudniej jest znaleźć klucz do 
każdej z nich. Każdy człowiek jest in- 
dywidualnością, a co dopiero artysta! 
Chodzi o to, aby je przed nimi samymi 
odkrywać, ośmielać, uświadamiać ich 
wartość i możliwości, nie wmawiając 
jednak, Boże broń, gwiazdorstwa i tego,  


i, .' '.' .Wu' 


Piosenka jest skrótem - mówi Jan Szurmiej. 


l 


..  '. 


. .:-ł:' 


Fot. Małgorzata Kołowska 
- Bo wszystko jest ważne. Piosenka 
jest skrótem. W teatrze czasami potrze- 
ba dwugodzinnego spektaklu, aby coś 
istotnego przekazać, tutaj trzeba to zro- 
bić w ciągu trzech minut. Dlatego w pio- 
sence wszystko jest ważne - od inter- 
pretacji tekstu, operowania głosem, po 
pantofelki i sposób wejścia na scenę. 
Rozmawiała: 
MAŁGORZATA KOŁOWSKA 


W Słupsku 


że są najpiękniejsze i najzdolniejsze. 
Trzeba uświadamiać i korygować błę- 
dy. Zawsze stawiam sprawę w ten spo- 
sób, że nasza krytyka - czasem nawet 
nerwy - mają służyć ich dobru. Niezwy- 
kle miłe jest obserwować postępy, ja- 
kie czynią z próby na próbę, rozwój. 
- Podczas prób zwracał pan uwagę 
na wszystko - także najdrobni
jsze 
szczegóły ubioru i fryzury dziewczyn. 


Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Malwy'98" odbył się 12 i 13 września 
w Białej Podlaskiej. Wzięło w nim udział 26 utalentowanych wokalnie dziew- 
cząt z całej Polski, reprezentantki polonii niemieckiej i szwedzkiej, a także 
nasze rodaczki z Litwy, Łotwy. Ukrainy, Białorusi i Rosji. 
Zorganizowany już po raz siódmy festiwal przygotowywany jest przez gro- 
no profesjonalistów, wśród których od trzech lat jest Jan Szurmiej, reżyser 
teatralny specjalizujący się w muzycznych formach scenicznych, do niedawna 
dyrektor artystyczny teatru "Roma" w Warszawie. 
Powodem obecności naszej gazety podczas festiwalowych koncertów był 
udział dwóch reprezentantek województwa koszalińskiego: Katarzyny Emose 
Uhunmwango z Koszalina. i Agnieszki Zębali z Drawska Pomorskiego. 


Kevin Kenner gra Griega 


Jeszcze nie wybrzmiały dźwięki zakończonego niedawno Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, a oto znowu w sali koncertowej przy ulicy 
Wałowe) powitaliśmy wspaniałego wYkonawcę. Laureat wielu prestiżowych nagród pianistycznych. Amerykanin Kevin Kenner wykonał Kon- 
cert fortepianowy a-moll op. 16 Edwarda Griega. 


Sukcesów artystycznych muzyk ten 
ma sporo. Wśród nich wymienić trzeba 
jego triumf w Konkursie Chopinowskim 
w 1990 w Warszawie. To wydarzenie 
związane z pianistą najlepiej chyba za- 
pamiętała polska publiczność. Okazuje 
się jednak, że Kevin Kenner nie jest tyl- 
ko odtwórcą dzieł F. Chopina, ale sięga 
po repertuar innych kompozytorów. 
Wykonanie utworu bardzo znanego, 
a do takich należy Koncert fortepiano- 
wy Edwarda Griega, wymaga od wy- 
konawcy oryginalnego, niebanalnego 
podejścia do dzieła. Przed takim zada- 
niem stanęli Kevin Kenner oraz Słup- 
ska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją 
Bohdana Jarmołowicza i wywiązali się 
z tego znakomicie. 
Amerykański pianista sprawia wraże- 
nie człowieka spokojnego, emocjonal- 
nie powściągliwego. I takim w istocie 
jest zanim usiądzie do fortepianu. Od 
tego momentu rozpoczyna się prawdzi- 
wa eksplozja energii, co można było 
usłyszeć głównie w miejscach kulmina- 
cyjnych utworu, kiedy to fortepian nie- 
mal huczał pod naporem uderzeń akor- 
dów.. 
Nie tylko to, jednak jest charaktery- 
styczne dla tego muzyka. Jego gra w 
miejscach lirycznych utworu podąża 
tropem trudnej do uchwycenia melan- 
cholii, co w połączeniu z kryształowym 
dźwiękiem i dbałością o każdy detal 
techniczno-muzyczny stwarza wizeru- 
nek artysty niepospolitego. Kevin Ken- 
ner łączy kilka bardzo interesujących 
cech: jest to głównie dynamizm i eks- 
presja, jaką artysta demonstruje podczas 
gry oraz analityczne, pedantyczne po- 
dejście do niej, co jest w istocie cechą 
zachodniego kręgu kulturowego, repre- 
zentowanego w sztuce odtwórczej. 
Orkiestra pod batutą Bohdana Janno- 
łowicza czujnie współtworzyła kreację 


;i' 
.
 ."... 


;r' 


.>: , 


J 


"""" 


p: 


. . 
w' 


.... -o..: 
"'",.':-:'" 


't 'I 


Amerykański pianista sprawia wrażenie człowieka spokojnego. 
Fot. Sławomir 2ablckl 


całego utworu. Szczególnie było to wi- 
doczne w miejscach dialogowych z so- 
listą, kiedy całe odcinki muzyczne wy- 
konywane przez poszczególnych muzy- 
ków imponowały precyzją rytmiczną 
oraz jakością dźwięku. 
W drugiej części koncertu znowu 
usłyszeliśmy prawdziwy przebój muzy- 
ki poważnej, którą były obie suity or- 
kiestrowe do dramatu Peer Gynt op. 46 
i 55 Edwarda Griega. Ta muzyka wy- 
wołała owację publiczności. Szczegól- 
nie podobały się: Śmierć Azy, Pieśń 
Solvejgi. Taniec Anitry i W grocie kró- 
la gór. Fragmenty te wykonane zostały 


przez orkiestrę z niezwykłym wyczu- 
ciem stylu. Szczególnie dobrze brzmia- 
ły smyczki, które lekko zagrały Taniec 
Anitry. Natomiast wszystkim pozosta- 
łym instrumentom należą się pochwały 
za pełne energii i brawury wykonanie 
części W grocie króla gór - muzyka 
zabrzmiała bardzo sugestywnie i dyna- 
micznie, przywołała rzeczywiście za- 
mierzony przez kompozytora nastrój 
baśni, grozy i groteski. 
Ten utwór orkiestra wykonała na bis 
pod presją huraganowych braw publicz- 
ności. 
JAROSŁAW CHACIŃSKI 


Ochrona dóbr kultury 


Zabezpieczyć 
dziedzictwo 


Niedawno odbyły się w Warszawie, Wrocławiu, Kłodzku i Brzegu 
międzynarodowe warsztaty poświęcone ochronie dóbr kultury na 
wypadek szczegÓlovch zagrożeń. Zostały one zorganizowane przez 
resort kuitury i sztuki, Państwową Służbę Ochrony Zabytków i sze- 
fa Obrony Cywilnej Kraju przy współudziale Kwatery Głównej NATO 
i UNESCO. 


- 


Celem 
spotkań 
jest wzbogacenie wiedzy i wymiana 
doświadczeń różnych państw dotyczą- 
cych rozwiązań prawnych, organizacyj- 
. nych i praktycznych działań w zakresie 
ochrony dóbr kultury na wypadek szcze- 
gólnych zagrożeń -działań militarnych, 
katastrof naturalnych i technicznych. 
W warsztatach wezmą udział przed- 
stawiciele 16 państw europejskich oraz 
USA i Kanady. Ze strony polskiej swój 
udział potwierdziło osiemdziesięciu 
specjalistów z ministerstw: kultury i 
sztuki, spraw wewnętrznych i admini- 
stracji, obrony narodowej, edukacji, 
ochrony środowiska oraz wielu muze- 
ów, bibliotek, archiwów i organizacji 
społecznych. W trakcie warsztatów re- 
feraty wygłoszą między innymi przed- 
stawiciele Rady Europy, Unii Europej- 
skiej, UNESCO, NATO i innych orga- 
nizacji międzynarodowych. 
- Istnieje konieczność wypracowania 
spójnego modelu współpracy ró:nych 
organów i służb państwowych, samorzą- 
dowych, organizacji pozarządowych 
oraz społeczności lokalnych w zapobie- 
ganiu klęskom żywiołowym i ratowaniu 
dóbr kultury w wypadku nadzwyczajnych 
zdarzeń - uważa minister kultury i sztuki 
Joanna Wnuk-Nazarowa, która jest jed- 
nocześnie przewodniczącą istniejącego 
od 1996 roku rządowego Komitetu Do- 
radczego ds. Ochrony Dóbr Kultury w 
razie konfliktu zbrojnego. 


ny zakonu franciszkanów, podmyte zo- 
stały filary gotyckiego mostu z 1390 r. 
W Opolu ucierpiały zabytkowe obiekty 
na Przedmieściu Odrzańskim i wyspie 
Pasieka. W województwie wrocław- 
skim woda uszkodziła 12 kościołów, 10 
zabytkowych rezydencji, 21 parków. 
We Wrocławiu zalana została tamtejsza 
wytwórnia filmów fabularnych oraz 
magazyny Państwowej Instytucji filmo- 
wej "Odra-Film". 


Naiwiększe 
straty 
poniosły biblioteki. Ze zbiorów Wy- 
ższego Seminarium DuchowI)ego w 
Nysie zatopieniu uległo cztery tysiące 
woluminów z XVII i XVIII wieku. W 
bibliotece Uniwersytetu Opolskiego 
woda zniszczyła sto tysięcy książek. 
Obecnie resort kultury i sztuki sza- 
cuje, że na dofinansowanie prac remon- 
towo-konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych związanych z usuwaniem 
skutków powodzi niezbędna jest kwota 
25 mln zł. Oprócz tego, blisko 
90 mln zł trzeba wydać na remonty w 
placówkach kinematograficznych. Na 
usunięcie skutków powodzi w szkołach 
artystycznych potrzeba kolejnych 25 
milionów. 
- Ratowanie dóbr kliltwy podczas 
klęsk żywiołowych było zawsze tematem 
pobocznym. Chcemy uczulić społeczeń- 
stwo i polityków na ten plVblem - mówi 
jeden z organizatorów warsztatów, 
główny konserwator zabytków prof. 
Andrzej Tomaszewski. Jego zdaniem 
Polska może oprzeć się na najlepszych 
w dziedzinie zabezpieczenia dóbr kul- 
tury przed-klęskami żywiołowymi, czyli 
doświadczeniach państw europejskich 
leżących w strefach aktywności sej- 
smicznej. 
Według szefa Obrony Cywilnej Kra- 
ju, generała Feliksa Deli, wejście Pol- 
ski do NATO jest okazją do budowy 
systemu ratownictwa w razie szczegól- 
nych zagrożeń. 
- Siedemdziesiąt pięć procent dzia- 
łań Sojuszu poświęconych jest zapew- 
nieniu bezpieczeństwa cywilnego 
państw członkowskich. Myślę, że jest już 
najwyższy czas na to, aby nasi politycy 
uzmysłowili sobie konieczność zlVbienia 
tego samego u nas - uważa szef OC. 


ANDRZEJ W ALENTEK 


;fł. 
:if,: 

 


Głównym tematem 
warsztatów 


były doświadczenia nabyte przy ubie- 
głorocznej powodzi, podczas której 
zniszczeniu uległo wiele obiektów za- 
bytkowych i kulturalnych. Wiedza, jaka 
została zdobyta latem ubiegłego roku 
podczas działań ratowniczych, jest do- 
skonałą okazją do planowania w prz}:'- 
szłości działań ochronnych w rejonach 
dotkniętych podobnymi kataklizmami. 
Przypomnijmy, że na skutek "powodzi 
tysiąclecia" ucierpiało 16 muzeów, 13 
instytucji artystycznych, 55 domów kul- 
'tury, 98 bibliotek, 26 kin, 36 szkół arty- 
stycznych oraz 10 stowarzyszeń kultu- 
ralnych. U szkodzonych zostało 300 
obiektów i budowli zabytkowych. 
Tylko w Kłodzku zalanych było 140 
zabytkowych kamienic, zesp6ł klasztor- 


f 


lJrn[brn
lJOO 


Telewizor dla każdeqo 


... .0.";_:....: o";.; .. '.;:
:
 


."
: o 
t'\ ł\
"O.99 
łr... 
r;", 9 6 (' 
..\\ t9. o9 0' ,,1
t 
0"\3 Ci \'\ 
\) °r_
\
' o 

 -Ii óC'\fJ
0t\\v \)1't 

\
(C'or,\'os(j \\ '" 4\ 0
t>'Ci" t
 
6g

 5'\tt ... 
3"bWt> dC'
 
· "ł, 
 Ci",e9 
 1 
 

;ŚCi
 J 


. .... 


.....-  -';"-:W.. 
.:ą::2 1 " .;:


 ' 

 
 . 
 _ ::::;::;::::::::
:::::::::.:.
::::::.::::-.. 
..;":::::::: _::::;:,_}f:..' ' 


łf4 


u:Ą,s:." ..  


BIAŁOGARD, KALTRONIK, DWORCOWA 12 
BIAŁY BÓR, GACEK, TAMKA 2 
BOBO LICE, KORBUS, 1-GO MAJA 5/B 
CZŁUCHÓW, DANA, KRÓLEWSKA 2 
CZAPLINEK, ADLEX, RYNEK 8 
DRAWSKO POM. ALSAT, PL. KONSTYTUCJI 8 
KARLI NO, BIT BIS, PL. 1000-LECIA P.P.5 
KOSZALIN, NEPTUN, PLAC GWIAŹDZISTY 1 
KOSZALIN, EL-SERWIS, KRAKUSA I WANDY 7 


KOŁBRZEG, ELDOM, PIASTOWSKA 10 
POŁCZYN ZDRÓJ, ABC DOM, MARIACKA 1 
POŁCZYN ZDRÓJ, EKO FIUK, TARGOWA 1 
ŚWIDWIN, EJ, 3-GO MAJA 9/1 . 
ŚWIDWIN, BARTEK, PL. WOLNOSCI 7 
SZCZECINEK, MEGA, WYSZYŃSKIEGO 57 
SZCZECINEK, SERWIS AV, WYSZYŃSKIEGO 41 
ZŁOCIENlEC, SKLEP PRZEM, B. WARSZAWY 9 
ZŁOCIENlEC, ELBIT, PIŁSUDSKIEGO 2
		

/Image0006.djvu

			6 GlOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Wtorek, 29 września 1998 r. 


Auto System 
Samochód na raty 
Ofertą objęte są samochody DAEWOO: 
POLONEZ, TICO, LANOS, NUBIRA, LEGANZA 
Do zawarcia umowy wystarczy: 
- 2% wartości samochodu 
- dowód osobisty 
Przy zawarciu umowy nie wymagamy zbędnych formalności w postaci 
żyrantów czy poręczycieli 
- nie wymagamy również zaświadczeń o zarobka
h 
- koszt usługi wynosił będzie jedynie 2,8% rocznie 
15 rat bez kosztów - promocja ograniczona 
Każdy, kto zgłosi się do naszych salonów z tym kuponem 
otrzyma 15 raz bez kosztów 
76-200 Słupsk 
U:TV 
D.T.C. "Słowiniec" SY8ftM 
ul. plac Zwycięstwa 11 
tel. kom. 0-601-66-13-78 Sprzedaje samochody DAEWOO 
G-4056-0 


. 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


SAMOCHODY 
126 bis - 3 700. Słupsk, 0-601646823. 
AUTO-MAREK Salon Daewoo. 
Komis, kupno sprzedaż, zamiana. Mon- 
taż Auto- Alannów, ubezpieczenia ko- 
munikacyjne, kredyty samochodowe. 
Fonnalności na miejscu. Miastko, 
(0595) 57-57. 
AUTO - Rakowski samochodyoso- 
bowe, używane wszystkich marek. 
NOWE FIATY. Raty, ubezpieczenia, 
auto - alanny. Miastko, Szosa Słupska, 
tel. (0595) 53-05. 


DWUPOKOJOWE (Wyszyńskie- 
go). DOM-STYL Słupsk, 422-881. 
KOŁOBRZEG, centrum, atrakcyj- 
na lokalizacja, trzypokojowe (47 m) wy- 
soki parter w czteropiętrowym; 96 000. 
Tel. (094) 35-241-11. 
TRZYPOKOJOWE (60) na działal- 
ność. DOM-STYL Słupsk, 422-881. 
TRZYPOKOJOWE. Słupsk, 
42-36-04 po czternastej. 
DZIAł.KI 
0601-635-925 ATRAKCYJNE 
KOLO SŁUPSKA. 
SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Ustce (pod dom lub pensjonat). Tel. 
0601-615-474. 


SIA TKI OGRODZENIOWE 
OCYNKOWANE I PCV, DRUT NA- 
CIĄGOWY, KOLCZASTY, SŁUPKI, 
TRANSPORT. "PRODRUT" SŁUPSK, 
RASZYŃSKA 6 D. (059) 428-755. 
SKŁADY OPAŁOWE "BARBÓR- 
KA" polecają WĘGIEL, KOKS, 
MIAŁ. Słupsk, 432-048; Damnica, 113- 
378; Postomino, 108-511 oraz komplek- 
sowe rozładunki wagonów. ZAPRA- 
SZAMY. 
ZIEMNIAKI 70 ton po 0,20 zł/ kg. 
(059) 115-162. 


. MOTORYZACJA 


090 615163.Koszalin powypad- 
kowe, zniszczone kupimy Pilnie! 


Kupię powypadkowe 
O 6 O 164 627 4 


g-2979-0 
! ! ! ! 090-27-53-72 auta powypadko- 
we, uszkodzone, spalone kupię. 
! ! ! ! 090-290-721 powypadkowe 
(osobowe, ciężarowe) kupię - gotówka. 


! ! 0-0602-506-359. P O W Y- 
P ADKOWE, USZKODZ 
ONE, DO REMONTU. 


!! 0601-624-184POWYPAD- 
KOWE, USZKODZONE, SKO- 
ROOOW ANE KUPIĘ. 


KUPIĘ - ciągniki, przyczepy kom- 
bajny. Tel. (058) 55-63-928. 
POLO (1994 - 19(6). Słupsk, 
11-82-74. 


POWYPADKOWE. 
0-602726296. 


POWYPADKOWE. 
0602-599-678. 


RÓŻNE 
KUPIĘ elementy palet sosnowych. 
0601-73-94-04. 
REGAL Y magazynowe. Słupsk, 
400-105. 
SZA TKOWNICĘ elektryczną, tel. 
0602-866-889. 


. NIERUCHOMOŚCI  $towarzyszenie 
Srodkowo - Pomorskie 


 Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 
SŚPON 
NORD - Nieruchomości. Ko- 
szalin, Piłsudskiego 17, tel. 34- 
11-423. 
"JASIŃSKI -Nieruchomo- 
ści", Koszalin, ul. Piłsudskiego 
28, tel. 34-20-888, 34-26-448. 
DELTA. Słupsk, 423-400. 
KRYNICKI Słupsk. Bema 9, 
411-662. 


NAPRAWA SPRZĘTU 
! ! CHŁODZIARKOZAMRAŻAR- 
K
 PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
43-54-88. 
PRALKONAPRA WY, Słupsk, 
44-22-46, 0602-364-943. 
PRA.LKONAPRA WY DOMOWE. 
SŁ UPSK 436-083, 0602-665-334. 
ŻALUZJE.ROLETY.OKNA 
"BROKAT" żaluzje, okna, komin- 
ki, bramy garażowe, drzwi wewnętrz- 
ne. Kołobrzeg, 10 -18, 35-453-00. 
Połczyn Zdrój 0961 631-06. Białogard 
312-80-99. 
"A" BRAMY GARAŻOWE OD 
750 ZŁ, ROLETY ZEWNĘTRZNE, 
DOCIEPLAJĄCE, VERTICALE, 
MARKIZY, MEGA Kobylnica, 
Główna 55, 429-633, 0-601684093. 
"GAMA-COLOR", producent żalu- 
zji poziomych, pionowych, rolet. Okna 
PCV, montaż żaluzji gratis. 5 lat gwa- 
rancji. Słupsk, Wolności 11; 42-35-34. 
"LINDA" ŻALUZJE, VERTICA- 
LE, ROLETY, MOSKITIERY, MAR- 
KIZY. Słupsk, Żółkiewskiego 13, tel. 
(O-59) 437-373. Stoisko "Jaś i Małgo- 
sia", producent. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. 
Słupsk, tel. (059) 436-614. 
DRZWI antywłamaniowe "Gerda", 
montaż Finna ARBA. Lębork, 
62-13-18; 62-28-21. 
FIRMA VERTICAL Żaluzje, verti- 
cale, rolety. Słupsk, 43-30-60. 
OKNA, drzwi, witryny PCV. Pro- 
dukcja, montaż, raty. PPUH "WIN- 
TECH" S.c. Koszalin, ul. Dokerów 15, 
teL/fax (094) 341-61-63, tel. kom. 
0-601-75-13-07,0-601-57-72-32. 


T APETOW ANIE 
(059) 10-44-50. 
WUKO - ciśnieniowe udrażnianie 
kanalizacji. Tel. (094) 343-67-10,0601- 
881-410. 


natryskowe. 


RÓŻNE 
KAMYCZEK producent wyrobów z 
kamienia poleca nagrobki w cenach 
konkurencyjnych. Słupsk, Orkana 2, 
426-425. 
KOMINKI sprzedaż, montaż, pro- 
jektowanie. Koszalin, Obotrytów 5, 
342-33-57 w. 237. K-1332 
MONT AŻ, sprzedaż wkładów ko- 
minkowych. Modele pałacowe, obu- 
dowy. Ceny od 1190. "TERMIKA" 
Koszalin, 345-46-52'; Krucza 21 
NEONY - Kreis. Tel. Koszalin, 
345-26-67. 
OPIEKA nad dziećmi, osobami star- 
szymi, pomoc domowa, sprzątanie. 
0601-587-820 (całodobowo). 


POLBRUK - sprzedaż, ukła- 
danie. Docieplanie budynków. 
Ustka, Słupsk. Tel. 0-602643095. 


I 


PRALNIA "RENIFER" - 
ekologicznie tkaniny - specjali- 
stycznie skóry. Koszalin, Obotry- 
tów (094) 3410-431. 


! TVR . BRYZA 1 PROMOCJA 
 Telewizji Regionalnej "BRYZA" 
... ............._
-g.
..
-
. .... . -erz ez 1(41'e)ku ob l1 lzamynasze cel1ydo 1/4- ... .. .... .. . _.. .... ..... ........ 
Z.,r._
)I
gda wspmpraą III Szczegółowe informac;e -Koszalin, teI.(094) 84-17-983 


CIĄGNIK C-360 przyczepa wywrot- 
ka 0601-658-727. 
CIĄGNIK Zetor 52-11. (0597) 
361-94. 
ESCORT courier 1.8D (1996) sprze- 
dam, zamienię na osobowy. Słupsk, 
438-778. 
FORD escort 1,3 (1985) Słupsk, 
42-77-62. 
FIAT 126p, rok 1981 r., tel. 
31-65-668 
FORD fiesta 1,1 (J 989/94) czerwo- 
ny. Koszalin, 34-13-653 po 16. 
FORD Transit skrzyniowy, (1992 
rok) 2,5 TD. (059) 426-451. 
JETTA 1300 (1990). (094) 
340-54-64 po 16. 
POLONEZ (1990). Słupsk, 443-734. 
SKODA 120 L (1988). Słupsk, 
432-254. 
TOYOTA carina II 1,6 (1991). 
(0961) 322-74. 
VW passat 1,5 D (1977), stan tech- 
niczny dobry. Tel. 094/3189-128. 
ŻUK izotenna (1990), gaz. 094/ 
341-41-17. 


AUTO-MOTO 


Sprzedaż 
Samochód ci,iarowy MAR 
19291 rok 
produkcji 1988 .. przyczepa 
Jambo. 
MYlni, samochodową- . 
aufomatvczną Chrisl 100 w 
ciąglei elesploatacO. 
W
azarki do klif sam. 
osobo nie liomputerową i 
maszyą, do demontażu kół 
Sani. cl,iarowe felgi, 
DI_ncienlowe. 
Tel. 094 3408158 G-4191 


AUTO-GLAS SZYBY, SZYBER- 
DACHY. SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
425-029,439-745. 
AUTO-GLAS SZYBY, SZYBER- 
DACHY. SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
425-029,439-745. 
MIESZKANIA 
A. J. Poławscy poszukujemy ofert 
sprzedaży - wynajmu mieszkań. Nie- 
ruchomości, Słupsk, 400-527. 
CZTEROPOKOJOWE (90) + pod- 
dasze, 125000. Koszalin, 341-32-14. 
DWUPOKOJOWE (48 m kw.) W 
BIAŁOGARDZIE, UL. CHOPINA 6. 
Koszalin, 340-30-22. 


KURSY 1NALUT 


28 IX 
1998 r. 
1;- . ,' 
1.- 
101 
. . 
:: l 
l. 
a.. 


{"""" ""'.' 4t'"
'"'" 


r'%tf 
w 
 

... --
:.._- 
j 
 ...... 111 


7' 


346,00 
348 00 
.. ......., ........ 
348,19 
364,00 
360,00 
362,41 


206,00 
n 206,00 
207,88 
214,00 
214,00 
216,
6  


RÓŻNE 


ENERGOOSZCZĘDNE 
grzejniki kOIlwektorowe, freony. 
Części AGD. Przezwajanie silni- 
ków. Korzystne ceny. "ELHIP" 
Słupsk, Tuwima 23, tel. I fax 
411-471. 


.......... ...... 11 


ENERGOSZCZELNE ogrzewanie 
wnętrz grzejnikami _ściennymi francu- 
ski ej Finny Noirot - ceny hurtowe. 
ARBA Lębork, 621-318; 62-28-21. 
FIRMA "ORION" zaprasza na po- 
sezonową wyprzedaż mebli ogrodo- 
wych. Czynne: pn. - pt. 9 -18. sobota 9 
- 16. Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43. Tel 
(094) 342-46-55. U-351. 
GRZEJNIKI - promocja. Hydro - 
gaz, Słupsk, Jaracza 10, tel. 422-360. 
HODOWLA Zwierząt Zarodowych 
w Ostrowcu Spółka z 0.0. - Gospodar- 
stwo Kosierzewo tel. 059/ 10-84-15 pro- 
wadzi sprzedaż loszek ,i knurków ho- 
dowlanych najwyższej jakości '(po im- 
porcie wysoka mięsność). 
K-1375 
JABŁKA 8 odmian, producent - Ko- 
nikowo 87 (sad). Sprzedaż ciągła, hurt 
- detal. Tel. (094) 316-15-47. 
MARZYSZ o pięknym ogrodzie? 
Skorzystaj z naszej oferty; tysiące krze- 
wów liściastych, iglastych, drzew i by- 
lin. "HORTULUS" Szkółka Roślin 
Ozdobnych. Dobrzyca 76 czynne co- 
dziennie od 8 do zmierzchu. Tel. (094) 
318-13-18. 


OKNA i drzwi plastikowe, 
aluminiowe - raty. Drzwi hanno- 
nijkowe, bramy garażowe, role- 
ty. Koszalin, Połczyńska 54, 
342-40-72 (8-16). 


PHU SANTEX I SŁUPSK, LESZ- 
CZYŃSKIEGO 8,432-510, ZAPRA- 
SZAMY OD 7 -17 DO HURTOWNI 
Z MATERIALAMI HYDRAULICZ- 
NYMI: RURY STALOWE, MIE- 
DZIANE, PCV, NIBCO, BATERIE, 
ZA WORY, CERAMIKĘ SANI- 
TARNĄ, GRZEJNIKI, WANNY, 
BRODZIKI, KABINY, BOJLERY. 
ROWER górski giant. Słupsk, 
42-35-32. 
SADZONKI Senga - Sengana kwa- 
lifikowane. Hurt. Koszalin, 345-72-48; 
0601-56-93-16. 
SADZONKI truskawek (elita). 
Słupsk, 43-28-14. 
SADZONKI truskawek, tanio! 
Słupsk, tel11-12-12 (8 - 15). 
SADZONKI truskawek - tanio. 
Słupsk, 42-73-38. 


SADZONKI truskawki kwa- 
lifikowane. Koszalin, 31-63-227, 
0-603-165-502. 


! ! 090-29-07-21 ZNISZCZO- 
NE, SPALONE, POWYP AD- 
KOWE,KUPIĘ 
GOTÓWKA. 


! ! 090-674-936 POWYPAD- 
KOWE, SPALONE, USZKO- 
DZQNir
tJPrĘ: . .'- .. -__n__ 


! AUTOSZYBY JAAN. Profesjonal- 
ny montaż, sprzedaż, naprawa. Kosza- 
lin, 342-60-93; Słupsk, 42-51-80, Koło- 
brzeg, 35-282-81. Szczecinek, 
37-46-242. 
AUTO - HANDEL - Komis "AMC" 
Etc, Sucheccy. Auta pod dachem. W 
ofercie ponad 200 samochodów. Kredyt 
na każde auto, skup, zamiana. Koszalin, 
Gnieźnieńska 18, 34-60-659. Auto 
DNIA: toyota carina (1996) 1,8 klima- 
tyzacja, ABS, elektryczne szyby, po- 
duszka 48 900. 
AUTOGAZSYSTEM - montaż sa- 
mochodowych instalacji gazowych. Sta- 
re Bielice 102 A, 090-358-735, (094) 
3163-410. 
AUTO Handel Komis Mokrzecki. 
Koszalin, Władysława IV 343-47-93. 
Samochody osobowe. Kupno, wymiana, 
raty. Dla każdego kupującego dwutygo- 
dniowe wczasy. Oferta 80 samochodów. 
Kredyt dewizowy od 13%. 
A UTO Handel Komis Mokrzecki. 
Koszalin, Szczecińska 45, tel. . Samo- 
chody ciężarowe, dostawcze, V ANY, 
kombi. Kredyt dewizowy od 13%. 


HAKI holownicze. Słupsk, 
414-414. 


KREDYTY samochodowe. Kosza- 
lin, 34-34-106. 
PRZYCZEPY - "AUTO-PART- 
NER": wypożyczanie, naprawy, sprze- 
daż, komis. Koszalin, 342-64-49. 
TŁUMIKI, katalizatory, montaż, 
sprzedaż. Zbigniew Czekaj. Koszalin, 
Szczecińska 70, 342-40-56 wew. 42. 


. KUPNO 


AUT A powypadkowe. 
090 354 003 
0601 617279 Słupsk, powy- 


padkowe, 
G o t 


zużyte, 
Ó w 


spalone. 
k a ! 
g-2978-0 


AAAUT A powypadkowe. 
Najwyższe ceny. 0-601684635. 


AUTA powypadkowe gotówka. 090- 
542-509. 
FIRMA SKUPUJE, SPRZEDAJE 
SAMOCHODY po wypadku. Płatność 
gotówką. Shlpsk, 440-431, 432-555. 
KUPIĘ dwie opony tylne do koparki 
Białoruś. Słupsk, 443-734. 


gm
gł!!
ż
Y. 
- POŁCZYN ZDRÓJ, tel. (0961) 63 106 
374 36 60 w.37 
- ŚWIDWIN, tel.(0961) 52 748 
- BIAŁOGARD, tel. 312 80 99 
- SŁAWOBORZE, tel. (0961) 47 711 o 
N 
- KOŁOBRZEG, tel. 35 45 300 
 
35 45 900 ch 


AGENCJE 


! Mieszkania, domy, działki - KUP- 
NO, SPRZEDAŻ. Poszukujemy no- 
wych ofert. KRYNICKI Słupsk, 411- 
662. 
AR-HAND. Nieruchomości. Shlpsk, 
Lutosławskiego 1, 42-42-77. 
DOMUS - NIERUCHOMOŚCI. 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. 
Shlpsk, Wileńska 8,400-202 wewn. 44, 
42-10-94. 
EXPERT, kawalerki od 28 000, - 
dwupokojowe (37), (48) trzypokojowe 
(49), (53), (60). DOMY. K R E- 
D Y T Y. Słupsk, 42-78-54; 43-60-27. 
MIESZKANIA od 27 000 zł. WEX 
Słupsk,411-029. 
NIERUCHOMOŚCI Pawliszcze. 
Kołobrzeg, Giełdowa 8 A/ l, tel. 
354-76-58. 
POWIERZCHNIE MAGAZYNO- 
WE do wynajęcia i sprzedaży. WEX 
Słupsk, 411-029. 


INNE 
DO wynajęcia dwupokojowe miesz- 
kanie. Tel. 35-166-31 Kołobrzeg. 
DO wynajęcia mieszkanie dwupoko- 
jowe. Sianów, 3185-692. 
FIRMA sprzeda nowo budowane 
mieszkania, gabinety, biura. Słupsk, tel. 
0-90353887. 
GARAŻ (Poniatowskiego) do wyna- 
jęcia. Słupsk, 439-755,0-601628805. - 
GARAŻ do wynajęcia w Białogar- 
dzie. Informacja Kołobrzeg, 
35-168-02 wieczorem. 
KOŁOBRZEG - sprzedam mieszka- 
nie na starówce. Tel. (094)35-240-23. 
POKOJE z łazienkami do wynaję- 
cia: 2 osobowy 220 zł i trzyosobowe 190 
zł od osoby. Unieście, 0-601-87-34-74. 


. 


USŁUGI 


BIURA PODATKOWE 
FINEKSPERT - usługi księgowe, 
badanie bilansu, doradztwo. (094) 342- 
53-30,341-17-87, fax 342-22-69. 
TELE-NAPRAWY 
AUTORYZOWANE TELEVIDE- 
ONAPRAWY. Słupsk, 43-45-63. 
NAPRAWA RTV - sprzęt krajowy i 
zagraniczny. Shlpsk, 430-465. 
TV -NAPRA WA solidnie w domu. 
Słupsk, 430-264. 
TV -POGOTOWIE. Słupsk, 
420-970. 


OKNA, drzwi PCV - na raty. 
Producent CLASIK. Koszalin, 
Batalionów Chłopskich 77, 
345-33-73. 


OKNA, rolety. Montaż, sprzedaż. 
Koszalin, 3411-448. 
OKNA PCV Koszalin, 341-01-33. 
ŻALUZJE, ROLETY, -.MOSKI- 
TIERY, MARKIZY, BRAMY. 
SŁUPSK, 424-884. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. ME- 
XIM. Producent. Ceny promocyjne. 
Koszalin, 34-60-385, Kołobrzeg, 
351-53-55. 
ŻALUZJE, verticale - produkcja, 
naprawy. Słupsk, 44-35-81. 
DYWANY 
! PODCIŚNIENIOWO wyczyści- 
my. Slupsk, 441-519. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicer- 
ki. Słupsk, 438-911. 
KAR CHER czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej - 2,50 zł 
za 1 m kw. 0-602-17-88-73. 
ALARMY 'AUTO) 
ALARMY w obiektach. Telewizja 
przemysłowa. Słupsk, 42-43-70. 
AUTA ALARMY - znakowanie. 
"BK" Słupsk, 411-604. 
AUTOALARMY "ELSAM". 
Słupsk, 421-621. 
AUTOALARMY. AUTO-PLUS 
Słupsk, 41-41-45. 
AUTOALARMY immobilizery. 
Koszalin, (naprzeciw PZU). 346-22-87, 
090-532-639. 
TRANSPORT 
1,5T. Shlpsk, 429-156, 0-602102173. 
TRANSPORTOWE 1,5 t, tanio. Tel. 
0601-739-665. 
REMONTY 
ALDECOR - tapety natryskowe, re- 
monty. Słupsk, 442-957. 
A-Z. Ustka, 145-578, 147-375. 
CYKLINOWANIE, układanie. 
Słupsk, 43-43-20,0-601641092 KALI- 
SZEWSKI 
DECORMIX - tapety natryskowe, 
gładzie, panele, regipsy, glazura. Słupsk, 
44-13-07. 
DOCIEPLANIE, glazura, panele. 
Ustka, 146-058, 145-578, 147-375, 
0-601-84-05-25. 
GLAZURA, terakota, gładzie. 
Słupsk, 435-761. 
GŁADZIE, malowanie. Słupsk, 
42-17-59. 
HYDRAULICZNE. Słupsk, 
42-42-48. 
INSTALACYJNO - sanitarne. Tech- 
nologia tradycyjna i nowoczesna. VAT. 
Józef Kikta, Koszalin, Gnieźnieńska 32 . 
G, 0-602-63-50-36. 
MALOW ANIE, gładzie, panele. 
Słupsk, 435-563. 
OGÓLNOBUDOWLANE, VAT. 
Ustka. 146-058. 147-375. 


SCHODY drewniane projek- 
towanie i wykonawstwo. Kosza- 
lin, Lutyków 41 6, tell fax 3405- 
602, 342-33-57 wew. 41, 0601- 
89-55-44. 


SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, 
341-08-65. 
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP. 
Koszalin, 342-64-49. 


. 


NAUKA 


PRYWATNE CENTRUM 
EDUKACYJNE 
75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 15 
tel.fax 342-48-20, 345-27-ti
 w. 261 
tel. 345-43-95, 340-73-52 
http://pce.koszalin.tpnet.pl 
E-mail: sekret@pce.koszalin.tpnet.pl 


Zaprasza na kursy: 
- komputerowe, 
- księgowości komputerowej 
- masażu, 
- kosmetyczne, 
- maszynopisania 
również na komputerze, 
- pedagogiczne, 
-BHP, 
- marketingu, 
- języków obcych (angielski, 
nie miecki) 
- kierowników i wychowawców 
kolonii, 
- instruktorów nauki jazdy, 
wóz ków widłowych 
- przygotowujące do szkół śred- 
nich, 
- obsługi biura - sekretarka, 
- kadrowe, ochrony mienia, 
- kas fiskalnych, obsługi 
- ' intpM1ptl1 
Prywatne Centrum Edukacyjne pusiada 
wpis w rejestrze kuratora pod poz.55 


! ! "ESKAR" prawo jazdy - najtaniej, 
nissan micra. Zapisy codziennie 9 - 19. 
Raty. Koszalin, Kosynierów 47 A, tel. 
343-43-41,341-51-00. 
! AUTO NAUKA TKACZYK. Za- 
pisy wtorki, czwartki 14 - 17 Koszalin, 
Andersa 32. PROMOCJA 
"AS" Studio Języków Obcych- an- 
gielski, niemiecki, francuski, włoski, ro- 
syjski. Nauka - tłumaczenia. Słupsk, 
Kossaka 23A, 0-90526003,43-59-80. 
ANGIELSKI, komputer. Słupsk, 
427-520. 
ANGIELSKI. Słupsk, 42
 18-40. 


ANGIELSKI - Szkoła Języ- 
kowa, matura, FCE, dzieci, do- 
rośli. Raty. Słupsk, 44-36-16, 
43-14-59. Zapisy do 1Opaździer- 
nika. 


Panu 
Tadeuszowi 
Strzelczykowi 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Żony 
składa 
Zarząd Spółki 
"Drogi i Mosty" w Słupsku 


K-1470
		

/Image0007.djvu

			Wtorek, 29 września 1998 r
 


OGŁOSZENIA 


GLOS POMORZA 7 


EMPIK - angielski. EMPIK - nie- 
miecki, francuski i inne. Koszalin, 
34-62-430. 
FIZYKA - korepetycje - przygotowa- 
nie do egzaminów na wyższe uczelnie. 
Koszalin, 343-15-13. 
KURS PRAWO JAZDY. Rozpoczę- 
ci
 29 września, godz. 16, Słupsk, Tu- 
wma 23 (Inkubator Przedsiębiorczości), 
td. 44-30-80,43-77-14. 
KURSY przygotowawcze do: egza- 
n.inów na studia (prawo, medycyna, 
et<:onomia, filologie i inne); matury 
(wszystkie przedmonty); testów kom- 
petencji (VIII klasa). LOGOS, Słupsk, 
Frąckowskiego 91 38 tel. 
44-37-55 (17 - 19). 


. 


MEDYCZNE 


! ! ! BICOM -MED. KOMPUTERO- 
WE TESTY ALERGICZNE, odczula- 
nie,leczenie nerwic, prostaty, reumaty- 
zmu, innych chorób. Koszalin, Zwycię- 
stwa 106, "EMPIK", (9 - 18), 
340-49-40. 
! ! OPTYKA OKULAROWA Ewy 
Rogowskiej - rok założenia (1971). Ko- 
szalin, Piłsudskiego 3. Pełen zakres 
usług. Realizacja recept ubezpieczenio- 
wych i wojskowych. Płyny do soczewek 
kontaktowych. Nowoczesny GABINET 
OKULISTYCZNY. Lekarze specjaliści. 
Rejestracja: (094) 3410-817. 
AA ODTRUCIE, terapia przeciwal- 
koholowa. Ustka, 147-232, 
0-602468631. 
ALKOHOLOWE odtruwanie w 
domu pacjenta. ESPERAL. Leczenie. 
Koszalin, okolice. Lek med. Marek Ja- 
roszyk. 0602-773-762. 
ALKOHOLOWE odtruwanie - ca- 
łodobowo. MEDICAL BET A, (094) 
34-11-049. 
CHIRURGIA plastyczna. Transplan- 
tacja włosów. 022/ 
615-57-15 K-1374 
DIAGNOSTYKA OSTEOPORO- 
ZY. Gabinet oceny gęstości kości, ba- 
danie tomografem komputerowym na 
przedramieniu. Rejestracja te{efonlczna: 
poniedziałek, wtorek, czwartek 10 - 12, 
343-68-63 Koszalin, 
Grochowskiego 5 A. 


DIET A Cambridge 6 - 10 kg 
w 3 tygodnie. Koszalin, 
34-10-573. 


GABINET CHIRURGICZNY OZO- 
NOTERAPIA, LASEROTERAPIA, 
KRIOCHIRURGIA. Miażdżyca, żylaki 
kończyn dolnych, odbytu. Owrzodzenia, 
rany podudzi. Choroby stawów. Bro- 
dawki skórne, kurzajki. "Pajączki" koń- 
czyn dolnych. Koszalin, 3412-875, 0- 
602-187 -867, po 15 wizyty domowe. 
MEDICAL BETA wizyty lekarskie, 
laboratorium. Koszalin, Modrzejewskiej 
23 A, (094) 34-11-049. 
PRAXIS - Prywatna Lecznica Chirur- 
giczna. Operacje: LAPAROSKOPOWE 
- pęcherzyka żółciowego, KRIOCHI- 
RURGICZNE żylaków kończyn, odby- 
tu; NEUROCHIRURGICZNE dysków; 
ARTROSKOPOWE stawu kolanowego, 
chirurgia ręki, DIAGNOSTYKA BÓ- 
LÓW KRĘGOSŁUPA. Badania USG. 
Koszalin, Szpitalna 2, infonnacje: 343- 
40-64, 342-94-94. 
REUMA TOLOG - osteoporoza. 
(094) 3425-091. 
TANIEJ -laboratońum, soboty, nie- 
dziele. MEDICAL BETA. Koszalin, 
Modrzejewskiej 23 A, (094) 34-11-049. 
USG. Badania i profilaktyka schorzeń 
jamy brzusznej, tarczycy... Dorośli, dzie- 
ci. Słupsk, codziennie, 
0-602633274. 
W każdą środę przyjmuje zielarz iry- 
dolog. Zapraszamy Szczecinek, Pl. Wol- 
ności 6 pok. 103 11 - 16 Hotel Arka- 
diusz. 


. TOWARZYSKIE 


PAMELA. Słupsk, 
0-602649148. Zatrudnię. 


! ! Studio Dwa. Kołobrzeg, Szafiro- 
wa 19, tel. 35-162-02. 


! K A T R IN. Słupsk, 
42-42-30. Zatrudnię. 


! Gay - modele, fotomodele. 
0602-862-830. 
! Mężczyźni, aktywni, pasywni. 0602- 
492-630. 
! OAZA Kołobrzeg, 35-266-42, egzo- 
tyczne. 
! VIOLETTA. Kołobrzeg, 35-171-70, 
zatrudnię. 


! ZAKLIN . Słupsk, 411-484. 


AFRODYTA. Kołobrzeg, 
35-286-42. 
A GNES. Kołobrzeg, (094 )35-163-64 
zatrudnię. 


ANITA (p). 
0-602819380. 


Słupsk. 


ADRESOW ANIE kopert, pozyski- 
wanie adresów, przyjmowanie telefo- 
nów - zatrudnimy. Cały kraj. Infonna- 
cje bezpłatne, koperta zwrotna. Przed- 
siębiorstwo "TELE-TOP" 99-300 Kut- 
no, box 85 A-452 
ADRESOWANIE kopert - zatrud- 
nimy. Płacimy do 5 zł sztuka. Cały kraj. 
Informacje gratis, koperta zwrotna, 
"EUROINWEST" 99-300 Kutno, box 
28. A-461 
AMERYKAŃSKA Agencja Rekla- 
mowa. Promocja. Dystrybucja. Duża 
prowizja. Możliwość rozwoju, awansu. 
Szansa dla każdego. Koszalin, 
346-03-27. 
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy. 
070071738. 


DO działu badań rynku - 20 osób. 
Słupsk, 42-09-74. 
DUŻA ilość, dobra jakość, niska 
cena - to zalety nowej amerykańskiej 
firmy kosmetyczno - chemicznej. Klub 
Galaxy zaprasza. Hotel "Arka" sala klu- 
bowa II piętro, 1 października, godz. 17 
- 20, tel. 0-604-231-758. 
ZATRUDNIĘ osoby z udokumen- 
towaną znajomością języka angielskie- 
go. Atrakcyjne zarobki. Tel. 06021 
501432. 
ZA TRUDNIMY osoby chętne do 
pracy w sprzedaży bezpośredniej. Spo- 
tkanie: 29 września, godz. 16, Kobyl- 
nica, Leśna 2. 


ZATRUDNIMY panie. 
0049-171-805-74-88. 
ZA TRUDNIMY panie. Labirynt, 
Koszalin, 34-04-584. 


. 


RÓŻNE 


. TURYSTYCZNE 


ESKAPADA Słupsk, 42-02-16 - 
PRZEWOZY DO NIEMIEC. 
NIEMCY, FRANCJA, BENELUX. 
NAJTAŃSZE BILETY, SPRAWDŹ! 
"HERKULES" Słupsk, 42-61-03. 
USA wycieczki 0895273007 
K-1330 
WYJAZDY do Berlina. Słupsk, 
437-991. 


. 


LOMBARDY 


"Skała" - firma solidlt1a jak lt1azwa 

f;::!;:ra

liw

ZdYm:Sz

gó,e 


ANNABEL. Koszalin, 341-18-51. 
Zatrudnimy panie. 
BONGO dla Pań. 0602-59-73-12. 
COLETT Night Club HADES zapra- 
szają całodobowo. Striptiz, towarzystwo 
miłych pań. Co sobotę godz. 24 "MISS 
MOKREGO PODKOSZULKA". (094) 
341-58-27. Koszalin, Władysława IV 
115. Zatrudnimy panie. 
DZIEWCZYNY. Praca w Night Clu- 
bie (180 zł). 0602-298-131. 


DŻESIKA. Słupsk, 443-841; 
0602-552-249. 


HA V ANA - komfort dyskrecja za- 
pewnione. Słupsk, Matejki 1, 
060t.827-
55. .... . . :. 


KAMELIA. Słupsk, 43-57 -54. 


KARINA. Kołobrzeg, 0602-599-771. 
KLUB TOWARZYSKI - całodobo- 
wo, ładne dziewczyny, wyjazd do klien- 
ta. Słupsk, Sosnowa II. (059) 411-072. 
LABIRYNT - całodobowo. Koszalin, 
Kasztanowa 8,340-45-84. 
LUIZA. Słupsk, 42-41-80. 


NICOLETTE. 
414-327. 


Słupsk, 


DEZYNSEKCJA 0-602 25 88 47 
K-7 
NAFT A POMORSKA poszukuje 
dostawców oleju napędowego z termi- 
nem płatności. 0601-648-590. 
PROMOCJA'
 KABINY PRYSZ- 
NICOWE. Hydro - gaz
.Słupsk, Jara- 
cza 10, tel. 422-360. 
PUSTAKI, bloczki, kręgi, krawęż- 
niki, płyty stropowe, suprema, piasek, 
pospółka. Głobino (ZWIROWNIA) 
434-587; 400-381. 
STÓŁ bilardowy oddam w dzierża- 
wę. Słupsk, 414-233. 


FELIX - pożyczki pieniężne - za- 
staw. Koszalin, Zacisz 15. 
LABIRYNT - całodobowo. Kosza- 
lin, 34-04-584. 
LOMBARD. Słupsk, Buczka l. 
424-111. 


.
 
:i'f 
l ',"'. 
'. 
-'!: :"::;:.
 
, OA. .,,11., 
. 
 1.. 
., ;'{ .... 


f
:- iJfi
{}
it 
.i'
. :1 111 


} 
t 


f;,ił kl.' ł 
Jiatf jj wJ i1aW\\W 


;'
' 
'.1IH.". 


.1 


nlma poszukuje 
m i esz k ań 


wpełniłwyposai0nych .do 
wynajęci, w "umlini.. 


Oferty proszę składać pod 
adresem: 
PANORAMA POLSKA 
. Sp. z.O.O. 
ul. Kościelna 37 60-537 Poznań 
Kontakt tel. (061) 8474948,847 
5636, 848 37 89. 


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej 
w Połczynie Zdroju ul. Gwardii Ludowej 5 
działając na podstawie upoważnienia W
ewody Koszalińskiego 
ogłasza konkurs olert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych dla okolo 
50 tys. mieszkańców przez: 


1. Lekarzy 
2. Inny personel medyczny z wyższym wykształceniem lub 
mającym zastosowanie w medycynie 
3. Pielęgniarki i położne 
4. Techników i laborantów 
5. Higienistki stomatologiczne 
Zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych obejmuje le- 
czenie zachowawcze i zabiegowe, diagnostykę, profilaktykę, 
r
habilitację, sterylizację oraz zaopatrzenie farmaceutyczne. 
Swiadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym udzie- 
lający zamówienie ma obowiązek na podstawie przepisów i 
zawartych umów świadczyć usługi medyczne. Umowy zostaną 
zawarte z dniem 1.10.1998 r. na okres trzech miesięcy do dnia 
31.12.1998 r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w ciągu 5 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia w Dyrekcji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Połczynie Zdroju ul. Gwardii Ludowej 5. 
Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem oferty 
można odebrać pod wyżej podanym adresem, od dnia ukaza- 
nia się ogłoszenia. 
Oferta powinna zą.wierać informacje wg otrzymanego formu- 
larza oraz wymagane dokumenty. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od daty za- 
kończenia przyjmowania ofert. Termin związania ofertą wyno- 
si 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania kon- 
kursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania 
przyczyn. . 
Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można 
składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w 
Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju ul. 
Gwardii Ludowej 5. K-1461 


":\0: 


;.7; nci';.J7$;'
o,'::,!
ttZy 

. kol
. ,
;:zę
-t
{
: c:)'niające 
- a
cesó
ia .'.' 


............ ;.................... ........... ..... ............... ..... . . 
... . .. . . ...;. ",. ....:.:. "," . 
I

 Bezpośredni przedstawiciel zaprasza 
do swoich hurtowni; 
SŁUPSK,ul.Towarowa 9A tel./fax (059) 43-94-92; 

ZE
..f."O
T
 Oddział LĘBORK,ul.Toruńska 6 tel./fax (059) 628-.077  
I
 
,u 
,
 
'f- 
"" 


NIGHT Club - całodobowo striptiz. 
Zatrudnię panie. Słupsk, Sportowa 26 C. 
Tel. 0-602-306-171. 
ROMA. Kołobrzeg, 35-226-10. 
ZADZWOŃ, przyjedziemy. Kosza- 
lin, 0602387001 


. PRACA 


J.\GENCJJ.\ 
RE KtJ.\N\O ,'v J.\ 
poszukuje 
kobiet, mężczyzn, dzieci 
w celu zatrudnienia 
W cbarakterze slaly- , 
slów, modeli 
Fotoofertę kierować: 00-968 
Warszawa 45 
skr. poczt. 66 
Info: (0-22) 834-65-40 
Ą
Z()
., 


fLAIR POLAND sp. Z 0.0. 
zatl'udni 
1. osobę w charakterze insvektora 
. nadzoru przy budowie hali 
produkcyjnej z zapleczem 
2. osobę z bardzo dobrą 
znajomościąjęzyka niemieckiego 
Warunki pracy i płacy do 
uzgodnienia na miej scu. 
Kobylnica ul. Kolejowa 21 


Stacja Obsługi Samochodów 
w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego 
w Słupsku 


wykonuje: 
* naprawy saqlochodów POLONEZ, FSO, Żuk, Nysa, F126p 
* przeglądy i badania komputerowe samochodów DAEWOO-FSO 
* zabezpieczenia antykorozyjne 
Solidnie Tanio - wystawiamy faktury V AT 
tylko u nas od 7 - 22 
Słupsk ul. Paderewskiego 5 tel. 414
19 414-520 
G-4130-0 


Cent.....'" Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w Koszaliniti przy ul. 
Wójska Polskiego 66 poszukuje dostawców plod6w rolnych na za. 
ąpatrze.,i. jesie.,no-zimowe 1998/1999 . ". 
niżej wymiEmionych ilości, które winny odpowiadać 1-szej kI. jakości - jednolitej 
1. Ziemniaki - 140 ton 
2. Buraki - 10 ton 
3. Seler - 6 ton 
4. Cebula - 10 ton 
5. Pietruszka - 4 tony 
6. Marchew - 10 ton 
7. Kapusta biała - 5 ton 
8. Owoce (jabłka) 100 ton 
Oferty z podaną ceną jednostkową która nie będzie podlegać negocjacji prosimy 
przesłać pod W.w. adresem do dnia 6.10.1998 r. 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 7.10.98. 
Preferowane będą oferty zapewniające cykliczność dostaw. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 45-60-38. 


G--4223 


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddzial 
· .. \ Terenowy w Koszalinie , 
działając na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Oz. Nr 57 poz. 
299 z 1995 z późno zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Oz.U. 115 poz. 741 z 1997 r.) podaje do 
publicznej wiadomości, 
że ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny 
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości 
nierolnej nie zabudowanej. 
Przetarg będzie prowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
13.01.1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowa- 
dzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań- 
stwa lub własność gminy (Oz.U. Nr 9 poz. 30 z 1998 r.) 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 
27 lipca 1998 r. położona i oznaczona jak niżej: 
Obręb Stare Bielice gm Biesiekierz - działka nr 245/159 o pow. 0.8595 ha 
nie zabudowana 
Cena wywoławcza 69.000,00 zł 
Wadium 10.000,00 zł 
Postąpienie 2.000,00 zł lub wielokrotność tej kwoty. 
Nieruchomość ma ujawnioną w SR Koszalin KW nr 31232. W planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz przeznaczona jest 
na cele mieszkaniowo-usługowe, uzbrojenie - droga o nawierzchni as- 
faltowej, możliwość przyłącza do sieci wodociągowej i elektrycznej. 
W.w. nieruchomość aktualnie nie jest przedmiotem dzierżawy czy naj- 
mu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 1998 r. o godz. 12 w 
Oddziale Terenowym A WRSP w Koszalinie ul. Partyzantów 15A. 
W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 
prawne jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w gotówce lub cze- 
kiem potwierdzonym przez bank najpóźniej w dniu 9 października 1998 
r. do kasy lub na konto AWRSP OT w Koszalinie. Cudzoziemcy musza 
dodatkowo przedłożyć wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości pod 
rygorem utraty wadium w przypadku nieotrzymania zgody na sprze- 
daż. 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczo- 
ne' na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym osobom 
zostanie po zakończeniu przetargu zwrócone niezwłocznie po jego za- 
kończeniu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje prze- 
padek wpłaconego wadium na rzecz Agencji. Należność za nabytą nie- 
ruchomość winna być zapłacona w całości w przeddzień zawarcia aktu 
notarialnego, chyba, że na wniosek nabywcy zostanie rozłożona na raty. 
Wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa jak 50%, a ilość rat 
rocznych nie większa niż 2 przy oprocentowaniu 1/2 aktualnej stopy 
kredytu redyskontowego nie mniej niż 8%. Nie spłacona należność bę- 
dzie zabezpieczona hipotecznie i art. 777 9 1 pkt. 4 Kpc. 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony z na- 
bywcą po zakończeniu przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi na- 
bywca. 
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetar- 
gu uzyskać można w Oddziale Terenowym AWRSP w Koszalinie ul 
Partyzantów 15A tel. 343-39-30. 
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie w siedzibie: 
1. A WRSP OT Koszalin 
2. Urząd Gminy Biesiekierz 
3. a.a. 
T.D. K-1462 


1. Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 342-22-91, centrala 342-79-21 
wew. 260, w godz. 8 -17 
- "Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, tel/fax 345-29-33 całodobowe B.O. na 
telefon i fax 345-29-33 
_ Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, tel. 3404-620 do 9.30 i po 16 
- "Nor-Kar" tel. 343-38-96 godz. 8 - 10 
- "Ekolam" J. Zieliński, tel. 342-28-03 do godz. 9 i po 18 
- Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 345-75-37 Agencja "Heroat" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa "MEDIA PRESS", ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342-78-51 w. 294 
godz.8-]5. 


ADRESY BIUR OGLOSZEŃ 
2. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 1, pok. 12, tel. 35-278-55 lub 35-422-84, w godz. 
9 - 16 . 
3. Szczecinek, pl.Wolności 10 ( wejście od ul.Boh. Warszawy) nad sklepemRossman tel.fax 37 40311 
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20. tel. 4266-08, tlx 4582213, fax 4251-95, godz. 9-16 
-"Unipress" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP. tel./fax 42-89-54. 41-27-00. tlx 
582419. tel. 436-436 (cała dobę) 41-27-00. 
_ Consulting Managers, ul. Szczecińska II, tel. 43-85-16. w godz.9-16 
5. Bobolice: Baza OS nr l, ul. Pocztowa, tel. 495 
6. Bytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), czynne w 
godz. 9-16, tel. 28-97 
_ TUiR "Warta" ul. Kochanowskiego 3. tel. 22-80, godz. 8-]6 


7. Człuchów: ul. Średnia W, sklep meblowy "ITO" w godz. 10-18, tel. 42-945, po 18 tel. 414-08 
8. Drawsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4. tel. 327-21, 
'9. Lębork: ul. Annii Krajowej 16, teL/fax 625-588 (godz. 8-15) 
10. Miastko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, teL 53-08; Redakcja ..Głosu Pomorza".leL 35-72 
11. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70
 12 
12. Stargard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul. Chopina 21, teIJfax (0-92) 73-26-35. 
13. Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1. tel/fax 526-24 
14. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 godz. X - 16, tel. ]44-220. 
Biuro Pośrednictwa i Usług "Marina" 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79 (dawna komenda 
garnizonu) czynne pon.-piątek 9-18, przerwa 14-]5.30, soboty 9-13. 
15. Darlowo P.U.H. .,Maria", ul. Rzemieślnicza 10, teL/fax 38-47
		

/Image0008.djvu

			8 GlOS POMORZA 


J- 


p 


\ 


r < r J 


a Koszalin: 342-51-14, Słupsk: 42-39-12 
Hetman Koszalin 
w I lidze 
w Rowach zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski II ligi se- 
niorów w szachach. Trzecie miejsce i awans do I ligi zdobył zesPół 
Hetmana Koszalin. 


. SZACHY 


W zawodach starwwały 23 sześcio- 
osobowe drużyny. Zwyciężył KSz "En- 
tropia" NZS PW Warszawa zdobywa- 
jąc w 10 meczach 43 punkty. Drugie 
miejsce zajął faworyt ligi, czyli "Sido 
Cafe" Hańcza Suwałki, którego liderem 
był arcymistrz Aloyzas Kvejnis z Li- 
twy. Hańcza uzyskała 36,5 pkt. Niespo- 
dziewanie trzecie miejsce zdobyła dru- 


żyna SKS Hetman Koszalin, która zgro- 
madziła 35 pkt. Pierwsza trójka uzyska- 
ła awans do ekstraklasy. 
Niepowodzeniem zakończył się start 
w lidze drużyny Shlpskiego "Zrywu". 
Zespół ze Shlpska zajął 21. miejsce uzy- 
skując 26,5 pkt. Do utrzymania się 
wśród drugoligowców zabrakło tylko 
pół punktu. Obok Zrywu do ligi okrę- 
gowej spadły drużyny Mechanika Star- 
gard Szczeciński i LKS "Raszkowian- 
ka" Raszków. (gh) 


Dwa razy w "złocie" 
w Kielcach został rozegrany Mały Memoriał im. Janusza Kusociń- 
ski ego - mistrzostwa Polski młodzików w lekkiej atletyce. Pod- 
czas zawodów reprezentanci klubów z Pomorza Środkowego zdo- 
byli dwa złote medale. 


. LEKKOATLETYKA 


W konkursie rzutu młotem znakomi- 
cIe spisał się Łukasz Gawroński ze 
Sztormu-ZIROB Kołobrzeg. 14-letni 
kołobrzeżanin był najmłodszym uczest- 
nikiem konkursu rzutu młotem i niewie- 
lu dawało mu szansę wywalczenia miej- 
sca na podium. Tymczasem kołobrze- 
ski lekkoatleta pokrzyżował plany fa- 
worytom. Uzyskał odległość 53,51 m i 
zdobył złoty medal. 
Dzięki Łukaszowi Gawrońskiemu 


do Kołobrzegu powrócił po 33 latach 
tytuł mistrza Polski. Poprzednim złotym 
medalistą mistrzostw Polski był Florian 
Kulczyński, który obecnie jest trene- 
rem klubowym tego utalentowanego 
zawodnika. 
Bardzo dobrą formę zaprezentował 
także Aureliusz Babula z Brdy Prze- 
chlewo. Specjalista skoku wzwyż poko- 
nał poprzeczkę na wysokości 1,92 m i 
wywalczył tytuł mistrzowski. Szkole- 
niowcem tego zawodnika jest Mariusz 
Rutkowski. (mars) 


Czas rewanżów 
Przyszedł czas na rewanżowe mecze pierwszej rundy rozgrywek o 
Puchar UEFA. Zostaną one rozegrane dzisiaj (wtorek, 29 bm.). Pol- 
scy kibice najbardziej zainteresowani są występami krakowskiej 
Wisły i lKS Ptak lódź. 


PUCHAR UEFA 


Piłkarze Wisły duży krok do awansu 
do II rundy zrobili już w pierwszym me- 
czu, kiedy pokonali na wyjeździe sło- 
weński zespół Maribor Teatanic 2:0. 
Mamy nadzieję, że w rewanżowym spo- 
tkaniu również zaprezentują skuteczny 
futbol i przypieczętują tym samym swój 
awans. Bezpośrednią relację z tego me- 
czu zaprezentuje kodowana stacja 
"Twoja Wizja". Początek o godz. 15. 
Drugi nasz reprezentant w tych roz- 
grywkach ŁKS Ptak Łódź może już 


chyba tylko marzyć o honorowym po- 
żegndniu się z rozgrywkami. Tym ra- 
zem łodzianie zmierzą się na wyjeździe 
z AS Monaco, drużyną, z którą w pierw- 
szym meczu przed własną widownią 
przegrali L :3. Bezpośrednią relację z 
tego spotkania przekaże inna kodowa- 
na stacja, Canal+. Początek o godz. 20. 
"Twoja Wizja" planuje także relacje 
z dwóch innych spotkań. O godz. L 8 
rozpocznie się transmisja meczu 
Stromsgodset - Aston Villa, a o godz. 
20.45 - Celtic Glasgow - Vitoria Gu- 
imaraes. (suw) 


UKS SP Sucha Koszalińska 
- liderem 
Dobrze spisały się pingpongistki UKS SP Sucha Koszalińska w ko- 
lejnych meczach o mistrzostwo II ligi (strefa wielkopolska), które 
tym razem rozegrały przed własną widownią. 


. TENIS STOŁOWY 


W pierwszym spotkaniu pokonały 
one MOSiR Kostrzyn 11 :3, a w drugim 
zremisowały z Wiskordem Szczecin 
7:7. Punkty w obu spotkaniach dla UKS 
SP Sucha Koszalińska zdobyły: Danie- 
la Gazicka - 7, Monika Gazicka - 5, 
Paulina Karaś - 4,5, Agnieszka Grzy- 
wacz - 1,5. 
Pierwszy mecz był zacięty i wyrów- 
nany, ale w koncówkach poszczegól- 
nych pojedynków lepsze były pingpon- 
gistki z Suchej Koszalińskiej. W drugim 
spotkaniu miejscowe pingpongistki li- 
czyły na wywalczenie remisu i plan się 
powiódł. Przy stanie 6:6 do stołu pode- 
szły Paulina Karaś (UKS SP Sucha 
Koszalińska) i Anna Karwacka (Wi- 
skord). Miejscowa pingpongistka sta- 
nęła na wysokości zadania i wygrała, 


zdobywając tym samym siódmy punkt, 
który zagwarantował - jak się poźniej 
okazało - remis. 
W pozostałych meczach padły wyni- 
ki: 
E
.
.1 
LUKS Wierzbięcin -lobzonka Wyrzysk 8:6 


1. UKS SP Sucha K. 
f
 -

D
h 
LUKS Wierzbięcin 


;B8łajęąg . 
5. Wiskord'" 
$: 'VildEiel 
7. Łobzonka 
'SłBRą
$IRr 
9. MOSiR Kostrzyn 


4 7 
12:4 
2 4 
ą n
'{i 
-1'-1' 
!ira 
3 o 
'iQi 
2 o 


40-16 
,JZ
I
i 
17
h 
;12;'2' 
7-7 
'
łi 
14-28 
"1-MI 
5-23 
(suw) 


Mistrzostwa okręgu 


OSTATNIE 


REGATY 


Na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku odbyły się Regaty o Memoriał Henryka Falkow- 
skiego. Były to jednocześnie ostatnie w tym sezonie zawody zaliczane do klasyfikacji o 
Puchar Okręgu. 


W regatach wystartowało 46 jachtów 
z czterech klubów: MKS Olimp UKS 
Szkwał Złocieniec, Yacht Klub Wałcz, 
ŻMKS Orlę Szczecinek i MKR Tramp 
Mielno. Warunki wietrzne (słaby wiatr) 
nie były zbyt sprzyjające żeglarzom, ale 
podczas dwudniowych zawodów roze- 
grali oni sześć wyścigów. 
W klasie OPTYMIST triumfował 
Patryk Bogucki z MKR Tramp. Dru- 
gie miejsce zajął Dariusz Dązbłaż z 
YK Wałcz, a na trzeciej pozycji uplaso- 
wał się Kamil Bogucki z MKR Tramp. 
W śród dziewcząt najlepsza okazała się 
Joanna Chwalisz (MKR Tramp), któ- 


. ŻEGLARSTWO 


ra w klasyfikacji generalnej zajęła piąte 
miejsce. 
Znakomicie spisały się załogi MKR 
Tramp, rywalizujące w klasie CAD ET. 
Żeglarze z mieleńskiego klubu zajęli 
trzy czołowe lokaty. Zwyciężyli Michał 
Karczewski i Kamil Cejner. Wyprze- 
dzili oni Pawła Śmiałka i Marka Po- 
lańskiego oraz Marka Bryzka i Łuka- 
sza Sójkę. 
W klasie 420 triumfowali Paweł i 
Karol Śmietanka z MKS Olimp UKS 
Szkwał. Na drugiej pozycji uplasowali 


się Paweł Matusewicz i Radosław 
Owczarek z MKR Tramp, a na trzeciej 
- Artur Gacek i Paweł Koniecki z 
ŻMKS Orlę. 
Najlepszym żeglarzem w klasie OKD 
okazał się Jacek Karczewski z MKR 
Tramp. Drugie miejsce zajął Jacek 
Jadkowski z ŻMKS Orlę, a trzeci był 
Kacper' Tyma z MKS Olimp UKS 
Szkwał. 
W punktacji klubowej zwyciężył 
MKR Tramp, który zgromadził 7424 
pkt. Kolejne lokaty zajęły: ŻMKS Orlę 
- 4033 pkt, MKS Olimp UKS Szkwał - 
2713 pkt i YK Wałcz - 1079 pkt. (mars) 


W ekstraklasie 
Hokej 
TIS Tychy - SMS II Sosnowiec 7:0, 
STHZagłębie Sosnowiec-SMS I War- 
szawa 2:9, Stoczniowiec Gdańsk - 
KTH PZU SA Krynica 3:0, KKH Hor- 
tex Katowice - Autosan Sanok 3:2, 
TTH Filmar Toruń - Unia Dwory 
Oświęcim 3:5, BTH Micronel Byd- 
goszcz - Polonia Bytom 0:6. Liderem 
jest Tymbark Podhale Nowy Targ - 
16 pkt. Drugie miejsce zajmuje Unia 
Dwory -14 pkt, a trzecie, SMS I War- 
szawa - 12 pkt. 


KoszYkówka 
Kobiety. ŁKS Sommer Komfort 
Łódź - Fota Porta Gdynia 63:84. Pro- 
wadzi Polfa Pabianice - 6 pkt. 


* * * 


Mężczyźni. Stal Ostrów Wlkp. - Po- 
lonia Przemyśl 90:73, Azoty Unia Tar- 
nów - PKK Warta Szczecin 68:74, No- 
teć Inowrocław - Trefl Puzzle Sopot 
70:80, Zagłębie Sosnowiec - Dallas 
Zastal Zielona Góra 93:81, Lubelski 
Węgiel AZS Lublin - Anwil Nobiles 
Włocławek 75: 105, PEKAES Prusz- 
ków - Pogoń Ruda Śląska 70:71, Erics- 
son Bobry Bytom - Komfort Forbo 
Stargard Szczeciński 86:83. Liderem 
jest Ericsson Bobry -12 pkt i wyprze- 
dza Anwil Nobiles - także 12 pkt oraz 
PKK Wartę - 10 pkt. 
Żużel 
Półfinały play off - mecze rewan- 
żowe: Polonia Piła - Unia Leszno 62:27 
(pierwszy mecz 43:47), Jutrzenka Po- 
lonia Bydgoszcz - Van Pur Rzeszów 
57:33 (40:50). W finale Polonia Piła 
spotka się z Jutrzenką Polonią Byd- 
goszcz. (mars) 


. ZAPASY 
Bez 
medalu 


Daniel Połowyszczak z Zapaśnicze- 
go Klubu Sportowego Miastko uczest- 
niczył w Młodzieżowych Mistrzo- 
stwach Polski w zapasach (styl klasycz- 
ny) w Dębicy, gdzie o medale i punkto- 
wane miejsca ubiegało się 145 zapaśni- 
ków, reprezentujących 45 klubów. Tym 
razem miastecki zapaśnik do domu po- 
wrócił bez medalu. W końcowej klasy- 
fikacji uplasował się na piątej pozycji 
w kategorii do 76 kg (rywalizowało 17 
zawodników). 
- Liczyłem na medal Daniela, ale 
tym razem nie udało się - stwierdził 
Kazimierz Wanke, miastecki szkole- 
niowiec. - Daniel był trochę spięty i 
wyraźnie było widać, że jest już przemę- 
czony tegorocznymi stanami. (fen) 


Dobra postawa kadetek 


Dobrze w zawodach zaprezentowały 
się judoczki z Pomorza Środkowego, 
które dyktowały warunki walk na ma- 
tach i w końcoWym rozrachunku upla- 
sowały się na czołowych pozycjach. N a 
najwyższe noty zasłużyły triumfatorki 
w swoich kategoriach wagowych. W 
gronie tym były: Karolina Sobieraj z 
Gwardii Koszalin (waga do 70 kg) i 
Katarzyna Gruźlewska z Gryfa 3 
Słupsk (do 78 kg). Dobrze walczyły też 
inne słupszczanki i koszalinianki. W 
wadze do 40 kg Małgorzata Janicka 
była druga, Małgorzata Krugła - trze- 
cia (obydwie-Gryf3), a Marta Nowa- 
kowska (Gwardia) - czwarta. Katarzy- 
na Sakowska z Gryfa 3 została sklasy- 
fik
wana na piątym miejscu w wadze 


ł 


Przez dwa dni w hali "Gry- 
lia" w Słupsku odbyWał się 
Ogólnopolski Turniej KlasVfi- 
kacyjny w judo. Startowali 
kadeci (154 zawodników) i 
kadetki (123 zawodniczki) z 
52 klubów. 


. 


JUDO 


do 44 kg. Trzecie miejsca wywalczyły: 
Kamila Kościukiewicz w wadze do 52 
kg, Karolina Borawska w wadze do 57 
kg (obydwie - Gwardia). 
Oto opinia Ireny Waszkinel, trener- 
kI Grvfa 3 SłuDsk: - Zadowolona jestem 


z występów swoich podopiecznych. 
Walczyły na miarę swoich możliwości. 
Walki stały na dobrym poziomie. Cieszę 
się, że wszystkie zawodniczki czynią po- 
stępy i coraz pewniej czujq się na ma- 
tach. W kolejnych zawodach powinny 
również być w gronie najlepszych. 
Gorzej wiodło się chłopcom z Pomo- 
rza Środkowego. Żadnemu z nich nie 
udało się stanąć na podium. 
Polski Związek Judo przyznał hono- 
rowe odznaki zasłużonym trenerom i 
działaczom. Wśród wyróżnionych ze 
Słupska znaleźli się: Irena Waszkinel, 
Lidiusz Kazior, Ryszard Janicki, 
Wiesław Śledź i Tomasz Kawałko. 
(fen) 


Wygrały Z PKO 
TENIS STOŁOWY 


. 


W sobotę kobieca drużyna pingpon- 
gowa MMKS PKO Chełmno była go- 
spodarzem meczu o mistrzostwo II ligi 
(strefa pomorska) w grupie "A" ze Sto- 
warzyszeniem Sportowo- Turystycz- 
nym Ustka. Miejscowe zawodniczki 
musiały uznać wyższość ustczanek i 


przegrały 4:8. Punkty dla Ustki zdoby- 
ły: Anna Janta-Lipińska - 3,5, Danuta 
Tatara - 3, Ewa Wrześniak - 1,5. 


1. MAKS I 
2; N
ęęn 
3. STS 
4. MMI{
PK
 


1 2 

f' 
2 2 
1.Q. 


Na boiskach europejskich 
. PIŁKA NOŻNA 
Niemcy 
Wyniki 6. kolejki spotkań: Ham- 
burger SV - Hansa Rostock L :0, TSV 
L 860 Monachium - Hertha Berlin 2:0, 
FC Kaiserslautern - VfL Bochum 2:3, 
Schalke 04 Gelsenkirchen - Bayer Le- 
verkusen 0:1, Werder Brema - Bayern 
Monachium O: 1, Borussia Dortmund - 
VfL Wolfsburg 2:1, Borussia Moen- 
chengladbach - VfB Stuttgart 2:3, SC 
Freiburg - Duisburg 2:2, Eintracht 
Frankfurt - FC Nuernberg 3:2. 
Liderem jest Bayern M. - 18 pkt i 
wyprzedza TSV 1860 - 13 pkt oraz 
Bayer L. - 11 pkt. 


Włochy 
Rezultaty 3. kolejki spotkań: AS 
Bari - FC Bologna 0:0, AC Milan - FC 
Fiorentina l :3, AC Parma - Juventus 
Turyn 1 :0, AS Roma - AC Venezia 2:0, 
Udinese - Salernitana 2:0. Cagliari Cal- 
cio - Sampdoria Genua 5:0, FC Empoli 
- Inter Mediolan 1 :2. AC Perugia - La- 
zio Rzym 2:2, FC Piacenza - Vicenza 
2:0. 
Prowadzi FC Fiorentina - 9 pkt. Na 
drugim miejscu jest Udinese, a na 
trzecim, AS Roma - po 7 pkt. 


Hiszpania 
Wyniki 4. kolejki spoikań: Atletico 
Madryt - Real San Sebastian 4:1, Real 
Valladolid - FC Valencia 3: l, FC Bar- 
celona - Celta Vigo 2:2, CD Teneriffa 
- Deportivo A1aves 1 :2, RCD Mallorca 


- Real Oviedo 0:0. Deportivo La Coru- 
na - Espanyol Barcelona 1 :0, FC Vil- 
larreal - UD Salamanca 5:0. Athletic 
Bilbao - Real Madryt 2:3, Betis Sevilla 
- Extremadura 1:1, Real Saragossa - 
Racing Santander 3: 1. 
Pierwsze miejsce zajmuje Real M. 
-10 pkt. Drugą pozycję zajmuje Real 
Saragossa - 9 pkt, a trzecią, RCD 
Mallorca - 8 pkt. 


Francia 
Rezultaty 7. kolejki spotkań: FC 
Toulouse - AJ Auxerre 0:0. SEC Bastia 
- Olympique Marsylia 0:2, RC Lens - 
FC Nantes 2:4. Fc 56 Lorient - FC Metz 
1:1, RC Strasbourg - SC MontpelIier 
2:1, AS Nancy - Olympique Lyon 0:0, 
Girondins Bordeaux - Stade Rennes 
4:0, FC Sochaux - Paris SG L :0, As 
Monaco - AC Le Havre 3:0. 
Liderem jest Girondins Bordeaux- 
19 pkt i wyprzedza Olympique L. 
oraz Olympique M. - po 15 pkt. 


Anglia 
Wyniki 7. kolejki spotkań: Man- 
chester Utd - Liverpool 2:0, Aston Vil- 
la - Derby 1 :0, Charlton - Coventry 1: l, 
Chelsea - Middlesbrough 2:0, Everton 
- Blackbum 0:0, Newcastle - Nottin- 
gham 2:0, Sheffield Wed. - ArsenalI :0, 
Tottenham - Leeds 3:3, Leicester - 
Wimbledon 1: l. 
Prowadzi Aston Villa - 17 pkt i 
wyprzedza Derby oraz Wimbledon - 
po 12 pkt. 


(mars ) 


Kolejny rekord 
Janusza Chomontka 


Pochodzący z Grzmiącej, a mieszka- 
jący obecnie w Czaplinku, znany żon- 
gler piłkarski Janusz Chomontek usta- 
nowił kolejny rekord, który wpisany 
zostanie do słynnej Księgi Rekordów 
Guinnessa. 
Tym razem Janusz Chomontek (na 
zdjęciu) zaprezentował swoje nieprze- 
ciętne umiejętności mieszkańcom Star- 
gardu Szczecińskiego. Próbę bicia swo- 
jego własnego rekordu w żonglerce do- 
wolnej (odbijanie piłki obiema nogami, 
głową i barkiem) podjął na tamtejszym 
Rynku Miejskim, a jego wyczyn oglą- 
dało około siedmiu tysięcy widzów. 
Próba się powiodła. Pan Janusz odbił 
piłkę 40.750 razy (bez przerwy) w cią- 
gu trzech godzin. 
Przypominamy, że tym samym pobił 
on swój rekord ustanowiony w maju 
bieżącego roku w Koninie. Wówczas 
Janusz Chomontek odbił piłkę 35 tysię- 
cy razy. 
Piłkarski żongler z województwa ko- 
szalińskiego myśli już o biciu kolejne- 
go rekordu. Prawdopodobnie próba od- 
będzie się w Koninie. O szczegółach 
poinformujemy. 


(suw) 


..;.$
.:;:;' . . - 


m. J .. .
:-- 
1:!fJP. 
;; 

«fd!D 
v:v 
 WF 'iJl 
'r 
 CI .. ' 
, ,iJ
lJ.JIJ "' 


rt!.-- 
....
\, .  
, 
I 


:.1 
:J 

 


"i;:"; 
ą..o:..::: 


Fol. Izabela Oleś 


Wtorek, 29 września 1998 r 


. PIŁKA NOŻNA 
Liga MW 
. . / 
Junlorow 
Szczecin 
Wyniki 8. kolejki: 
Pomorzanin Nowogard - Kotwica Kołobrzeg łt3 
Pogoń II Szczecin - Gwardia Koszalin 52 
Victoria Sianów - Chemik Police 00 
Drawa Drawsko Pom. - Pogoń I Szczecin 03 
Dąb Dębno - Energetyk Gryfino 22 
Flota Świnoujście - Arkonia Szczecin 02 
Piast Choszczno -Ina Goleniów OD 
Orzeł Biały Wałcz - Odra Szczecin - przełożony 
tT'ł[U 
1. Pogoń I 
2: Qdra 
3. Chemik 
4; Piąm 
5. Arkonia 
Q, Ęnergeły
' 
7. Orzeł Biały 
łtlna 
9. Gwardia 
lO
 PqgOQ II 
11. Flota 
12.. 
dfWita 
13. Victoria 
14. Dtawa 
15. Pomorzanin 
16, Dąb 


8 24 
721 
8 16 
S lEi 
8 13 
BiS 
7 12 
.
 12 
8 9 
ąa 
8 8 
87: 
8 7 
81 
8 5 
8'2 


52
 
:.3i1.j 
31-15 
1 ą;.. t; 
27-21 
15
24 
34-9 
1&..+1 
21-32 
2Q;;:34 
14-16. 
19:;34. 
9-31 
J2:.38 
21-39 

24 
(suw) 


Pomorze 
Wyniki meczów 9. ser 
Gryf 95 Słupsk - Polonia Bydgps"..l 5:1 
Jantar Ustka - Wisła Tczew 1:3 
Słomil Grudziądz - Polonia Gdańsk 2:1 
Gopło Kruszwica - Gedania Gdańsk 2:3 
FC Sopot - Goplania Inowrocław 1:0 
Polonia Elbląg - Żuławy Nowy Dwór Gdański 4:2 
Bałtyk Gdynia - Pomezania Malbork 2:0 
Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 0:1 


8-5 
13112 
12-12 
4-8 
(fen) 


1. Polonia Elb. 
g,FC$opQi . 
3. . Gryf 95 
4,Saltyk 
5. Pomezania 
6"lawisza 
7. Stomil 
8.tecl1ia 
9. Gedania 
1d
Goptanja 
11. Jantar 
12,Wisła 
13. Polonia Gd. 
14, PoloiliaBdg; 
15. Żuławy 
j 6;.iGOpłO 


9 19 
.9 19 
9 17 
9 11 
9 17 
9 16 
9 16 
913 
9 13 
9 13 
9 13 
.9 12 
9 9 
96 
9 4 
g 3 


19-11 [ 
18-11 
30-20 
20-12 
. 21-15 
14..:1 
24-19 ' 
21..,.14' 
18-17 
19-20 
17-23 I 
'.2
O ł 
14-20 
11"'27 
12-21 
lF32 
(fen) 


V liga 
Koszalin 
Wyniki 9. kolejki: 
Głaz Tychowo - Olimp Złocieniec 
Hubertus Biały Bór - Piast Drzonowo 
Spójnia ŚWldwin ...Iskra Białogard 
Drawa Drawsko Pom. - Mechanik Bobolice 
Victoria Sianów'" Drzewiarz Świerczyna 
MKS Karlino - Leśnik Manowo 
Błękitni Barwice ... PogOń Połczyn Zdrój 
.Darzbór Szczecinek - Płomień Myślino 
Mecz zaległy z 9. kolęjki: 
Olimp Złocieniec - MKS Karlino  .:t4 .) 


1. Drzewiarz 
2. Bp900 
3. Piast 
.
t. Me@
ik 
5. Darzbór 
?
)tiCtotia 
7. Błękitni 
łL$pgjDia 
9. ...
Iimp 
HL' .'prąWę 
11. Głaz 
12, HiJl2ąi;IDs 
13. Iskra 
1
,] MKQ
ątliQQ 
15. Płomień 
1p
i

IK 


9 21 
".919 
9 18 
9 "17 
9 17 
g j
 
9 14 
9il$# 
9 12 

. '.l? 
9 11 
.....
 40 
9 8 
9.ą 
9 3 
92 


4:2 
2:2 
3:G 
2:3 
0:0 ł 
3:1 J 
0:3 t 
4:0 


8:3 


26-11 
1&9 
24-11 
4!hH 
13-8 
(

 
18-14 
.']
1$ 
23-20 
J7;;lę 
17-19 
JF13 
9-21 
;fl
30 
6-23 
i,3t;27 
(suw) 
 


Słupsk 
Rezultaty spotkań 7. kolejki: 
KaroVOrwPęplino - Czarni Czarne 1:3 : 
Vanex/Tomgraf Słupsk - Garbarnia Kępice 2:1 
GKS Kołczyglowy - Startleba 1:0 
Sparta Sycewice - Rowokół Smołdzino 2:0 
Sława Slawno - Tęcza Nowa Wieś lęborska 1:1 
Bytovia Bytów - SkotawialChemix Dębnica Kaszubska 1:2 
Start Miastko - Brda Przechlewo 1 :3 


tJL 
3. Brda 
4] ę
S 
5. Start Ł. 
6; KaroIlQr
E!1 
7. Skotawia/Chemix 

, piąroi 
9. Garbarnia 
1 Q. SłaWa 
11. Rowokó/ 
12> Tęcza' 
13. Bytovia 
14. 
tart M: 


7 15 
7 13 
7 1
 
7 12 
7tl 
7 10 
T9 
7 9 
78 
7 8 
]..5 
7 4 
72 


') 
13
 
14<-13 
16-11 
'12-1 
18-10 
ta..-tQ 
11-10 
1
;.,
3 
10-10 
1'4-13 
7-11 
71..14 
4-14 

t 
(fen)
		

/Image0009.djvu

			Wtorek, 29 września 1998 r. 


GLOS POMORZA 9 


e 


GIELOA ROLNO-SPOŻYWCZA 


Środkowopomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożvwcze SA 
w Koszalinie, ul. Szczecińska 52, tel. 3460-770 


Warzywa: kapusta biała (l kg) 35 gr; 
kapusta pekińska 1,3 zł: ogórki długie 2 
zł; por 1 zł; pomidory 1,8 zł; rzodkiew- 
ka (pęczek) 70 gr; ziemniaki 30 gr. 
Jajka: (1 szt.) 24-29 gr. 
Pieczarki (l kg) 3,8 zł. 


Owoce: jabłka mekspur (l kg) l zł; 
importowane: banany 1,5 zł; cytryny 
3,7-4 zł; greipfruty 2-3,7 zł; kiwi (1 szt.) 
65-80 gr; pomarańcze 2,8 zł; arbuzy 1 
zł; winogrona 3 zł; nektaryny 5 zł; brzo- 
skwinie 4,5 zł. (Oprac. arko) 


e 


NOTOWANIA 


Biuro Maklerskie "AGROCONTACT", Koszalin, ul. Monte Cassino 2, 
lei. 343-15-11, wewn. 138 


OFERTA NA SPRZEDAŻ: 
Kukurydza (w tonach) 560 zł; pszen- 
żyto 300; pszenica paszowa 390; psze- 
nica konsumpcyjna 450; jęczmień pa- 
szowy .295; żyto paszowe 235; żyto kon- 
sumpcyjne 290; owies 205; śruta sojo- 
wa42 proc. 825 + 7 % VAT; śruta sojo- 
wa 46 proc. 855 + 7 % VAT. 
OFERT A NA ZAKUP: 
Rzepak 875 zł; pszenica paszowa 
355; pszenica konsumpcyjna 430; jęcz- 


mień paszowy 275; żyto paszowe 200; 
żyto konsumpcyjne 280; pszenżyto 285; 
owies 200; peluszka 520. 
NAWOZY: 
Polifoska 8 708; mocznik 530; sale- 
tra amonowa 425; fosforan amonu 910; 
siarczan amonu 270; superfosfat prosty 
385: sól potasowa gran. 390; lubofoska 
427; salmag 400; superfosfat potrójny 
785. 


(Oprac. arko) 


Biuro Maklerskie "Agromark" Słupsk, al. 3 Maja 44, lei. 432-647 


OFERTA NA SPRZEDAŻ: 
Pszenica konsumpcyjna (w tonach) 
480 zł. . 
zenica paszowa 400 zł; jęcz- 
mi( 1. ł warny 460 zł: jęczmień paszo- 
wy 3 . ł; pszenżyto 320 zł; żyto kon- 
sump' ,.e 360 zł; żyto paszowe 260 zł; 
żyto gL '
lniane 210 zł; rzepak 900 zł; 
prosięta 'ras mięsnych 6,8 zł.; otręby 
pszenne workowane 240 zł.; mąka 
pszenna 750700 zł. 
"Agromark" oferuje sprzedaż zbóż 
nasiennych w zamian za pszenicę pa- 
szową. 
OFERT A NA ZAKUP 
Pszenica konsumpcyjna 4 30 zł; psze- 
nica paszowa 370 zł; pszenżyto 290 zł; 


owies 230 zł; jęczmień browarny 430 
zł; jęczmnień paszowy 290 zł; rzepak 
860; peluszka 500 zł; łubin 500 zł; groch 
jadalny 550 zł; młode bydło opasowe 
2,7 zł. 
PASZE 
Superkoncentraty (za tonę): T 1530 
zł; PW 1630. Mieszanki paszowe: DJ 
840 zł; DKAS 950 zł; preparaty mleko- 
zastępcze 3200 zł. 
NAWOZY 
Mocznik 490 zł; saletrzak 390 zł; po- 
lifoska 8 760 zł; polifoska 6 710 zł; sa- 
letra amonowa 410 zł; superfosfat 
790 zł. . 


(Oprac. arko) 


Rolno-Rvbnv Rynek Hurtowy - Hala Targowa, Słupsk, al. 3 Maja 44, 
lei. 44-30-59 


OFERT A NA ZAKUP: 
Rzepak (za tonę) 870 zł; żyto paszo- 
we 240 zł; jęczmień paszowy 300 zł; 
pszenica paszowa 350 zł; żyto gorzel- 
niane 210 zł; peluszka 450 zł. 
OFERT A NA SPRZEDAŻ: 
Żyto paszowe (za tonę) 260 zł; żyto 
gorzelniane 250 zł: jęczmień paszowy 
330 zł; pszenica paszowa 380 zł; owies 
220 7ł. 
NA WOZY 
Mocznik (za tonę) 500 zł; saletrzak 
400 zł; salmag 400 zł; polifoska 8 750 
zł; lubofoska 425 zł. 


e 


RYBY ŚWIEŻE 
Śledź "SE" (w kilogramach) 1,2 zł; 
śledź .,DE" 1,9 zł; śledź bez głowy i 
ogona; filet śledziowy 2,95 zł; tusze śle- 
dziowe 2,15 zł; płastuga 2,6-3,7; dorsz 
patroszony 5,6 zł, filet z dorsza 11-1 1,5 
zł. 
RYBY MROŻ01\K 
Dorsz patroszony (bloki - karton) 
5,95 zł; filet z dorsza 11,8-12,8 zł
 filet 
z dorsza (karton 5 kg) 12,7 zł; filet z 
dorsza (karton 26 kg) 12.5 zł 
(Oprac. arko) 


AGRONOTOW ANIA 


Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boninie przvgoto- 
wali listę z aktualnymi cenami na płody rolne i środki do produkcji 
w województwie koszalińskim. 


Żywiec wieprzowy - sprzedaż: kIl 
- (zł za 1 kg) - 3,6 (Ferma Smardzko) 
Prowity: LP - (zł za 100 kg) - od 98 
(OS Kołobrzeg) do 150 (GS Świdwin, 
GS SianówMalechowo); T -od96 (GS 
Kołobrzeg) do 130 (GS Połczyn Zdrój, 
GS Świdwin). Mieszanki dla drobiu: 
DKA grawer super - (zł za 100 kg) - 
104,4 (DONPOL Polanów); DJ-l -od 
75 (GS Koszalin-Biesiekierz) do 95 
(ANWIT Kalisz Pom.); DJ-2 - od 81 


Poldonor SA W Prz8chlewie 
prowadzi skup zbóż 
paszowych 
w Wytwórni Pasz w Koczale 
oraz w magazynie 
w Miłocicach 


Oferujemy atrakcyjne 
warunki płatności. 
Szczegółowe infonnacje 
. pod numerami: . 
(0595) 42 44, (0597) 34 361, 
090 32 65 00 


K-1463 


WYLĄCZNY 
DYSTRYBUTOR 


na woj. koszalińskie i słupskie 
pasz i koncentratów 
finny 


nd 


\ 


Zaprasza 
do współpracy 
finnv handlujące 
'" " 
oraz hodowcow 
P.H.U. Agro-Hurt' 
inż. Bernard Sójka 
Adres tinnowy: 
77-300 Człuchów 
u\. Jerzego z Dąbrowy 5 
te\.{fax (0597) 44-982 
tel. 060 l 660892 


. 
IX 


(AORO-HAND Złocieniec) do 92 
(DONPOL Polanów); DK luz - od 85 
(GS Koszalin-Biesiekierz) do 100 (OS 
Będzino); DKM-1 luz - od 90 (OS 
Ustronie M., SAMEK Kalisz Pom.) do 
100 (DONPOL Polanów); DKM-2 luz 
-92 (DONPOL Polanów). Koncentra- 
ty: LP - od 88 (ANWlT Kalisz Pom.) 
do 148 (GS Sianów); L - 160 (GS Ko- 
łobrzeg). Nawozy mineralne: mocznik 
- (zł za 100 kg) - od 49 (OS Drawsko 
Pom., OS Sianów, OS Polanów, OS 
Koszalin-Biesiekierz), do 59 (OS Ko- 
łobrzeg): saletra amonowa - od 39 
AORO-HAND Złociepiec) do 49,60 
(OS Sławoborze); saletra wapniowa - 
51 (OS Kołobrzeg); saletrzak - od 39 
(OS Koszalin-Biesiekierz) do 45 (OS 
Kołobrzeg). Zaprawy nasienne: funa- 
ben T - (zł za 80 dag) - 21,9 (AGRO- 
MA Świdwin), oxafun T - 39,6 (AORO- 
MA Świdwin); Ceny targowiskowe: 
mieszanka zbożowa - (zł za 100 kg) - 
40 (Złocieniec); pszenica - od 42 (Ko- 
szalin) do 50 (Złocieniec); kapusta bia- 
ła - (za 1 kg) - od 30 gr (Kołobrzeg) do 
80 gr (Złocieniec); marchew - od 80 gr 
(Kołobrzeg, Złocieniec) do 1,00 (Świ- 
d
in, Darłowo); ogórki krótkie - od 1,2 
(Swidwin, Darłowo) do 2 (Koszalin); 
papryka czerwona - od 3 (Kołobrzeg) 
do 4,2 (Darłowo, Złocieniec); papryka 
zielona - od 2 (Koszalin) do 3,5 (Darło- 
wo); pietruszka - od 1,2 (Złocieniec) do 
3,2 (Swidwin); pomidory krajowe - od 
1,5 (Koszalin) do 2,3 (Darłowo); por- 
od 2 (Koszalin, Kołobrzeg) do 3 (Świ- 
d
in); seler - od 2 (Kołobrzeg) do 3 
(Swidwin); gruszki - od 1,5 (Koszalin) 
do 2,1 (Kołobrzeg); jabłka - od 1 (Ko- 
łobrzeg, Świdwin) do 1,4 (Darłowo); 
śli wki - od 1,6 (Darłowo) do 2,5 (Koło- 
brzeg). Żywiec wierzowy - skup: ka- 
straty - (zł za 1 kg) - 1,6 (ZM Paciorek 
Świdwin); kl. I - od 2,9 (FS Darłowo) 
do 4 (ZM Bajtek Malechowo); kI. II - 
od 2.7 (GS Darłowo) do 3,3 (ŻM Nie- 
dźwiedź Kalisz Pom. ZM Paciorek Świ- 
dwin). Żywiec wołowy - skup: kI. A 
(zł za 1 kg) - od 2.6 (ZM Paciorek Świ- 
dwin) do 2,8 (ALMA Biesiekierz); kI. 
Ex - 2,7 (ZM Paciorek Świdwin); kl. I 
- od 2,6 (GS Darłowo) do 2,7 (ZM Ry- 
barkiewicz Kołobrzeg, ZM Aniger 
Wrzosowo); kI. n - 2,5 (ZM Rybarkie- 
wicz Kołobrzeg. Mleko: kI. [- zł za 11 
- 56 gr (OSM Kołobrzeg); kI. 11- 50 gr 
(OSM Kołobrzeg). (Oprac. arko)  

 
eJ 


Talia wOd, na sporej 
powierzchni usiana 
śniętymi rybami - duiy- 
mi i zupełnie mał,mi. 
Można je zbierać jak 
śliwki. To efekt działań 
kłusowników. Rybacy 
tei łowią prądem, lecz 
wygląda to zupełnie ina- 
czej. Mało kto jednak o 
t,m wie. 


Łowi się we dwóch, jeden z rybaków 
musi być przeszkolony (zajmuje się tym 
Instytut Rybactwa i szkoła rybacka w 
Sierakowie). W czasie opadów i złej 
widoczności jest to wykluczone. O wy- 
konywaniu połowów prądem ostrzega 
widoczna z daleka jaskrawożółta tabli- 
ca z napisem ..Stop! Połowyelektrycz- 
ne ryb". Gdy łódź znajdzie się 15 me- 
trów od innego użytkownika wody, 
agregat trzeba wyłączyć. Tyle przepisy 
bhp. 


Na złocienieckich wodach 


:a: 
": .":;;.:M..: 


,: 1-- 
1
 


f
 


;: 


:c.'Ą"xt--....::. 


!t. 


.n
;
 
'Ki 
r
: . 


j; '. . 
i
'( 
41i .-.1' 
,",
 - "'J 
a 'II i

' 
-
 


RYBY "POD NAPIĘCIEM" 
....,....,.".. .l . 

.'
___ .:.:.: . .m.... 
(j 
i 
;
 
 
"'
 


).,
 


!., 

..:i . 
;..: : 


r
 


- "..' ty 
.
 
f,Ą:; 
! 
--,,
łAr 

. 


"
r-
ł:

. 
 h
.ł 

" i:
 o ' t' , . '.' " - '0 ' .. ' ... .... 
,t 'l:1.; ,{\", , \, 
.. t . 
. . 
:'.:. ". -j 
:J,. . 
. ';
.\i 

..
 


: "..._ "11 
- " 


..... 


l 


A 


'X! .....
::?':W-
.: .n;;.;.

.: 
. {oj 


..../. 


, 


Przy włączonym agregacie (aparatura widoczna we wnętrzu łodzi) , jeden z rybaków zanurzył ka
'arek - narzędzie rażenia 
i połowu zarazem. 


Węgorz w stresie 
Mariusz Bryła, dyrektor Przedsię- 
biorstwa Rybackiego w Złocieńcu prze- 
konywał nas. że igranie rybaków z prą- 
dem jest naprawdę bezpieczne, a wszel- 
kie ograniczenia to tylko dmuchanie na 
zimne. Połowów elektrycznych rybacy 
ze Złocieńca dokonują w bardzo ogra- 
niczonym zakresie, głównie na węgo- 
rze. Mają pięć atestowanych agregatów, 
używają tylko jednego. 4-5 lat temu od 
wiosny do jesieni łowili non stop. Od- 
kąd w jeziorach węgorzy jak na lekar- 
stwo (to zupełnie odrębny temat), łowią 
prądem sporadycznie - w tym roku na 
swoich blisko sześciu tysiącach hekta- 
rów wód przeprowadzili 20 połowów. 
Klasyczny zestaw do połowów elek- 
trycznych to agregat spalinowo-elek- 
tryczny oraz przystawka prostowniko- 
wa. Anodą jest obręcz kasarka. którą 
zasila prąd z przewodu. Jeden z ryba- 
ków pilnuje stabilności łodzi, drugi ka- 
sarkiem penetruje dno. Spalinowy woj- 
skowy agregat z lat sześćdziesiątych 
wytwarza prąd, a podłączony do niego 
prostownik daje odpowiednie natężenie. 
Ryba, która znajdzie się w zasięgu ka- 
sarka, doznaje krótkotrwałego odrętwie- 
nia, po czym - bez trwałych następstw 
- wraca do równowagi. Poza stresem w 
momencie połowu nie doznaje najmniej- 
szego uszkodzenia ciała. Prąd rozcho- 
dzi się w promieniu dwóch metrów. 
- Ta metoda jest skuteczna w łowieniu 
ryb długich (węgorz, szc:upak) i po:wala 
na selekcjonov,'Gnie zdobyczy przed pod- 
jęciem jej z wody - tłumaczy M. Bryła. 
- W związku z nasilonym kłusownictwem 
łowienie węgorzy sprzętem stawnym 
kończyło się często krad:ie::ą i lyb, i 
sprzętu. Połowy z agregatem po:walajq 
tego uniknąć. 


"Wędkarze mają figę" 
Rybacy starają się ograniczać poło- 
wy na płyciznach i w strefie trzcin, żeby 
nie wchodzić w konflikt z wędkarzami. 
W ciąż pokutuje przekonanie, że łowie- 
nie prądem jest nieetyczne, ktokolwiek 
by je uprawiał - kłusowpik czy rybak. 
M. Bryła przypomina sobie, że ktoś kie- 


dyś zgłosił. iż rybacy łowią prądem na 
Siecinie. kiedy akurat ich agregaty były 
atestowane w Bydgoszczy. Kto więc 
wtedy łowił prądem. jest oczywiste... 
Szczególnie nieufnie podchodzą do 
łowienia prądem wędkarze. Jeśli kłu- 
sownicy "tłuką" prądem z brzegu, to 
ryby potem unikają tych obszarów. 
Wędkarze mają figę, więc psioczą na 
rybaków, że to oni wytrzebili rybostan. 
Wciąż żywe jest przekonanie. iż pod 
działaniem prądu giną młode ryby. W 
rzeczywistości prąd narybku nie rusza. 
Zrobili kiedyś taki eksperyment: do 
basenu z narybkiem -.ielawy wpuścili 
wyrośnięte liny, po czym zadziałali na 
ryby prądem z agregatu. Liny zareago- 
wały krótkotrwałym szokiem, u drobia- 
zgu natomiast nie spowodowało to żad- 
nych skutków. -Ło\'vimy prądem szc:u- 
paki pr:ed tadem, tr:.ymamy je potem w 


, .,,:,,
 

)t('".... 


;.

t 
,.... 


basenach, doprowadzamy do wytarcia, 
inkubujemy ikrę. I nic :Jego się nie {/:ie- 
je - mówi M. Bryła. Narybek rozwija 
się prawidłowo, a i dorosłe ryby po 
..elektrycznym" tarle mają się całkiem 
dobrze. 


Nauka jest "za" 
Potwierdza to opinia profesora Ry- 
szarda Bartla z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego. eksperta od troci i łoso:' 
sia. - Połowy prądem elektrycznym w 'Y- 
hacn,de stosowane są od kilkudziesię- 
ciu lat i ich technika oraz \1/płyW na ryby 
są dobr::e opmcowane i po:nane. Sq one 
podstawą pmwie ws:::.ystkich zabiegów 
gospodarczych i hadml naukowych \1' 
rzekach pstrągowych i łososiowych na 
całym 
rwiecie. Jedną z głównych :zalet 
tej metody połowu jest to, :e nie wywie- 
ra ona tnvałego, szkodliwego wpływu na 


.
-/ . 


.
::".


 -.;: ,,:-:..:=?:.:.....;f.;'. 
...... .n__ . 


4 


"Jf:
 
!: . 


łowione l)'by. na ich produkty płciowe i 
potomstvro, a tym smnyml1lo:na.ią he:- 
piec:nie stosować. 
* * * 


Rybacy ze Złocieńca zademonstro- 
wali nam swój sprzęt. wiemy, że pro- 
mień działania agregatu jest niewielki. 
Żeby zobaczyć konkretne efekty tego 
rodzaju połowów, uczestnicy pokazu 
musieliby wypłynąć drugą łodzią. Ryb 
trzeba by specjalnie poszukiwać i trwa- 
łoby to dłużej. Choć do końca nie zo- 
staliśmy usatysfakcjonowani, rybakom 
prawie udało się nas przekonać. że 
łowienie przez nich ryb prądem jest pod 
każdym względem bezpieczne. Żeby 
zgłębić do końca ten problem. wypada- 
łoby się jeszcze zapoznać z wzbudzają- 
cym sensację odłowom troci na sztucz- 
ne tarło oraz przyjrzeć bliżej skutkom 
poczynań kłusowników. 
ALEKSANDER OWCZAREK 


t,
 


''1 


t.... ..

  


;
 


.ł 


Przekonali się, że dwa metry od kamrka prądjuż nie jest groźny. Od lewej: wicewojewoda W. Hllsejko, dyrektor M. Bryła 
i B. Brysiak z Wydziahl Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. 


darstwach znajdujących się w admini- 
strowaniu i w spółkach Agencji. Nieco 
mniejszy był w gospodarstwach dzier- 
żawionych, natomiast najmniejszy w 
gospodarstwach całkowicie i częściowo 
wykupionych. 
Biorąc pod uwagę cały ranking, naj- 
wyższe wsk
źniki rentowności wykaza- 
ły gospodarstwa rybackie, ze średnią 
13,3 procent. Zdecydowanie niższe 
(2,27 procent) występowały w przedsię- 
biorstwach ukierunkowanych na pro- 
dukcję roślinną. Najsłabicj wypadły 
przedsiębiorstwa produkcji zwierzęcej 
i wielostronne rolniczo. Odpowiednie 
wskaźniki w 1997 roku wyniosły śred- 
nio 1,56 i 0,53 procent. 
Zdaniem Adama Tańskiego, preze- 
sa A WRSP, ranking odzwiercicdla sy- 
tuację, jaka jest obecnie obserwowana 
wśród (byłych i pozostaj
lcych jeszc.le 


. 
>4,* . 


..?' 


";ps 
- 


Zdjęcia: Aleksander Owczarek 


"Bagoma" Z Kczewa druga w rankingu 


Rybackie najle,psze 


Wśród Irzvslu najlepszych gospodarstw skarbowych, spółek oraz gosPodarstw wydzierżawionych i wy- 
kupionych, w 1997 roku najlepsze okazało się GosPodarstwo Rvbackie w Siemieniu w wojewódzlwe 
bialskopodlaskim. ' 


Wskaźnik rentowności ubiegłorocz- 
nej działalności gospodarstwa w Siemie- 
niu uk<;ztałtował się na poziomie 51,9 
procent. Na drugim miejscu, ze wskaź- 
nikiem rentowności 42,59 procent, zna- 
lazło się Przedsiębiorstwo Wielobran- 
żowe "Bagoma" w Kczewie (woje- 
wództwo słupskie). Dalsze miejsca w 
kolejności zajęły firmy: AGRO-MA YS 
z Sannik (woj. płockie) - wskaźnik 
40,82 procent i Stado Ogierów Skarbu 
Państwa w Tarnowie (38,34 procent). 
Zdaniem Antoniego Leopolda i 
Wojciecha Ziętary, ekspertów 
A WRSP, w 1997 roku nastąpiło zdecy- 
dowane pogorszenie wyników w całej 
zbiorowości gospodarstw w stosunku do 
roku 1996. 
Największe zmniejszenie wyniku fi- 
nansowego i spadek wskaźnikarentow- 
ności wystąpił, ich zdaniem, w gospo- 


w Zasobie Skarbu Państwa) gospo- 
darstw Agencji. 
O ile jeszcze w 1991 roku prawie 70 
procent dawnych państwowych przed- 
siębiorstw gospodarki rolnej było zagro- 
żonych upadłością (rok ten pegeery za- 
mknęły ujemnym wynikiem finanso- 
wym netto wynoszącym według ówcze- 
snego kursu 620 milionów dolarów), o 
tyle obecnie sektor ten jest całkowicie 
przekształcony i funkcjonuje bez dota- 
cji z budżetu państwa - stwierdził pre- 
zes. 
Ranking, który odbył się już po raz 
czwarty, zorganizowany został przez 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospo- 
darki Żywnościowej, czasopismo 
"Nowe Życie Gospodarcze" oraz Agen- 
cję Własności Rolnej Skarbu Pmlstwa. 
(PAP. arko) 


Bilans skupu 
Od początku kampanii żniwnej 
Polskie Zakłady Zbożowe kupiły od 
krajowych producentów 587,2 tys. ton 
zbóż, w tym 469,2 tys. ton pszenicy - 
podała w ubiegłą środę Państ
vowa 
Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Ar- 
tykułów Rolnych. 
W tygodniu od 14 do 19 września 
PZZ kupiły od rolników 32,2 tys. ton 
zbóż, w tym 27.8 tys. ton pszenicy. W 
porównaniu do tygodnia poprzedniego 
było to o prawie 29 proc. mniej. 
Najwięcej zboża skupiły PZZ w wo- 
jewództwie opolskim (5,4 tys. ton) oraz 
olsztyńskim (4 tys. ton). 
W omawianym okresie za pszenicę 
rolnicy otrzymywali średnio po 44 zł za 
kwintal, a za żyto po 29 zł. Ceny obu 
zbóż obniżyły się odpowiednio o 0,9 i l 
procent 
Wedhlg PISiPAR, na targowiskach za 
pszenicę płacono średnio 47,2 zł za kwin- 
tal, a za żyto 32,5 zł. Najtaniej pszenicy 
kupowały PZZ w Zamojskiem 
(33,4 zł/q), a naj drożej między innymi w 
Kaliskiem. Opolskiem i Skierniewickiem 
(51 zł/q). Cena minimalna żyta uksltał- 
towała się na poziomie 20,8 zł/q. Po ta- 
kiej cenie skupowano to zboże w Ko- 
szalińskiem, a po 36 zł/q w Opolskicm i 
Olszty6skiem. (PAP, arko)
		

/Image0010.djvu

			1 O GŁOS POMORZA 


WIEJSKIE ODGŁOSY 


Wtorek, 29 września 1998 r. 


OSM w Szczecinku 


Mleczna droga 
Szczecinecka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w ciągu ostat- 
nich miesięcy ma już trzeciego prezesa. Kolejnego wyłoni konkurs 
pod koniec października. Przed każdym stało I stać będzie Jedno 
zadanie - wyprowadzić firmę na prostą. 


o szczecineckiej mleczarni pisaliśmy 
wiosną tego roku, kilka miesięcy po 
wprowadzeniu nowej mlecznej normy 
jakościowej. Jest ona zgodna z wymo- 
gami Unii Europejskiej, a cenę za sku- 
pione mleko uzależnia od liczby bakte- 
rii i ciałek somatycznych. Pierwszy 
wska.lnik świadczy o higienie udoju i 
warunkach przechowywania mleka, 
drugi o tym, czy krowa jest zdrowa. Po 
otrzymaniu pierwszych wyników badań 
wielu rolników przeżyło szok, gdy oka- 
zało się, że ich mleko zostało zaliczone 
do ostatniej, III klasy. Za taki surowiec 
spółdzielnia (na początku aż 80 procent 
mleka było III klasy) płaci niewiele. Do 
tego dochodziły prawie dwumiesięczne 
opóźnienia w płatnościach. Dostawcy 
kwestionowali sposób pobierania pró- 
bek jakościowych i wyniki badań zakła- 
dowego laboratorium. Ryszard Lewan- 
dowski, ówczesny prezes, pożegnał się 
ze stanowiskiem, a nowy - Antoni Bech 
- obiecywał spełnienie postulatów rol- 
ników. Przede wszystkim miały być ure- 
gulowane zobowiązania wobec rolni- 
ków. g DNI PREZESA 
Nowy szef panował tylko 49 dni. 
- Wybmno radę nadzorczą - mówi Jan 
Pawlak, trzeci w tym roku prezes OSM. 
- Zastała nie najlepszą sytuację finan- 
sową i oceniła, że była wpmwad:ana"' 
błąd. Po prezesie Bechu nastał prezes 
Pawlak, do tej pory prowadzący własną 
firmę budowlaną. - Na lUzie mam kon- 
tlUkt do końca paźd:ie111ika - wyjaśnia. 
Po nadzwyczajnym walnym zgroma- 
dzeniu członków OSM zaplanowanym 
na październik ma się odbyć konkurs na 
prezesa. 
Ktokolwiek zostanie szefem spół- 
dzielni, nie ucieknie przed jej problema- 
mi. - Ciężar kłopotów muszą ponieść 
dostawcy i członkowie - uważa J. Paw- 
lak. - Cena mleka musi być dostosowa- 
na do sytuacji finansowej. Jeszcze pod 
koniec września za mleko dostarczone 
w lipcu OSM zapłaciła tylko nielicz- 
nym. Poślizgi w płaceniu - zdaniem pre- 
zesa -' będą się ciągnęły jeszcr.e -pr
ez 
pqł rokq. - W sierpniu śred'Jia cen.a »:y- 
nosiła 49 groszy i była jedną z wyższych 
w województwie koszalińskim - mówi 
prezes. Ale już od połowy sierpnia cen- 
nik pos
dł w dół. 


CZARY Z MLEKA 


Jak uzdrowić szczecinecką mleczar- 
nię? Prezes Pawlak chce, aby żyła nie 


tylko z produkcji serów twardych z se- 
rowni w Barwic
ch. - Kończymy 11I0n- 
ta: linii pastely:acyjnej i chcemy W"ll- 
chomić pmdukcję galante lii mlecznej - 
Marogów, mleka spo:ywczego i śmie- 
tany - mówi. Trzeba też ograniczyć 
koszty, zmienić organizację skupu. W 
lipcu wygasły umowy o pracę jedena- 
stu osobom zatrudnionym w barwickiej 
serowni, redukcje szykują się także w 
administracji. Spółdzielnia szuka moż- 
liwości zawierania porozumień z wie- 
rzycielami, rozkłada płatności na raty. 
W czasie naszej rozmowy prezes kilka 
razy wydawał polecenia, komu w pierw- 
szej kolejności zapłacić, a kto może jesz- 
cze kilka dni poczekać. 
OSM jest skazana na współpracę z 
sąsiadem zza płotu - firmą ,.Elmilk". 
Jest on odbiorcą prawie połowy skupio- 
nego surowca (około 700 dostawców 
dostarcza obecnie każdego dnia 29 tys. 
litrów mleka). - Cena mleka .sprzeda- 
wanego "Elmilkowi" jest poni:ej na- 
szych kosztów - uważa prezes Pawlak. 
Jednak słodką tajemnicą obu firm po- 
zostaje. ile "Elmilk" ostatecznie płaci 
spółdzielni. 
OSM jest z kolei właścicielem blisko 
pięciu procent udziałów w ,.E1milku", 
ale w tej chwili nie może nimi swobod- 
nie dysponować, bo są zablokowane w 
banku jako poręczenie nie spłaconego 
kredytu firmy "Gryf-milk". Spółdziel- 
ni nie stać na spłacenie poręczenia, a 
udziałów nie można sprzedać, choć nie- 
wykluczone. że odkupiłaby je Kuchnia 
Polska, od niedawna większościowy 
udziałowiec "Elmilku". 
- Na koniec mku będą stmty, ale war- 
tość OSM jest znacznie większa niż zo- 
bowią:ania i nie ma obawy. aby spół- 
d:ielnia upadła - zapewnia prezes Paw- 
lak. Jaka przyszłość czeka kilkaset ro- 
dzin w okolicach Szczecinka, żyjących 
z produkcji mleka? Ekonomia wyda 
wyrok na kilkogonowych producentów, 
których nigdy nie będzie stać na inwe- 
stycje, powiekszenie gospodarstwa, za- 


p ąojI1ycl)..1a:9W..W Jda
1e ek<;tra sku- 
.łl.4j
 
.l
 <;1zi
\aj ,0ł<ł<,1

J}\PI: 


\:>.
 


:; 


.i.ą
". 

/ ł' 
(.,. y "\ 
'
.\r '
:'. "'r
i:.
 £ '--:; 
_,,""-.; 
...<..

-.
....
;


::-;.......4.'{. :::.-;'" :......:._:
. ...
/
:
: 


':, "> 

"!«:"'i
 
fi -,J,.' 


Zdj,cla: Izabela Oleś 
wrażenie robią kozły z olbrzymimi za- 
giętymi rogami. Na szczęście nie są to 
zwierzęta agresywne. 
Mimo wszystkich problemów siostry 
starają się, aby ta spora hodowla służy- 
ła miejsowej ludności. Każdy, kto przyj- 
dzie, może liczyć na kilka litrów mle- 
ka, a najbardziej potrzebujący dostaną 
czasem nawet kozę. 
Hodowla, oprócz swojego charakte- 
ru handlowego i wspomagania najbied- 
niejszych okolicznych rodzin, ma jesz- 
cze inne zadanie. - Głównym celem na- 
szej Wspólnoty jest bowiem pomoc lu- 
dziom, którzy jej najbardziej potrzebują. 
Opiekujemy się alkoholikami, bezdom- 
nymi, samotnymi matkami wychowują- 
cymi dzieci, lud:mi upośledzonymi. Jed- 
nak wszystkim, którzy chcą znaleźć 
schronienie pod naszym dachem stawia- 
my jeden warunek: muszą pracować. I 
wielu z nich pracuje właśnie przy na- 
szych zwierzętach. Szkoda by więc było, 
gdybyśmy musiały się z nimi rozstać - 
mówi siostra Maria Szypszak. 
PIOTR POLECHOŃSKI , 
:1: 
I 


darstwie należącym do sióstr ze W spól- 
noty Dzieci Łaski Bożej pojawiły się 
pierwsze kozy. Obecnie jest tam ich 
około stu. 
Tam. gdzie istnieje rozwinięte prze- 
twórstwo koziego mleka, hodowla jest 
bardzo opłacalna. Utrzymanie kóz tej 
rasy wymaga bowiem o jedną czwartą 
mniej wysiłku i kosztów niż chów krów. 
Niestety, takiego przetwórstwa nie udało 
się zorganizować. - To jest nasze naj- 
większe zmal1łvienie. Hodowla rozwija 
się świetnie. Produkujemy mleko wyso- 
kiej jakości. Są jednak problemy z jego 
zbytem - narzeka siostra Maria Szyp- 
szak. 


koszalińskim. Jak twierdzą siostry, nie 
udało się przełamać mitu koziego mle- 
ka - w obiegowej opinii gorszego niż 
krowie. Pomimo dużych wysiłków 
Wspólnoty nie powstało pośrednie ogni- 
wo pomiędzy producentem a odbiorcą. 
Nie pomogła nawet główna nagroda 
zdobyta na wystawie. - Myśleliśmy, że 
to będzie jakiś przełom w historii naszej 
hodowli. Z początku b-y-ło duże zaintere- 
sowanie. Ludzie przychodzili zobaczyć 
naszego championa, pytali o jego imię. 
I tu pojawił się problem. Bowiem nasza 
zwyciężczyni nie miała :adnego imienia. 
Są u nas "Amold" , "Naleśnik", "Ma- 
ciek", a nawet cała mdzina .,Połom- 
skich" . Jednak tak się złożyło, że naj- 
lepsza z nas.....ych kóz b}-ła bezimienna. 
Mówię ..była" ponieważ nieda'Yno 
musieliśmy ją sprzedać. niestety 
z żalem stwierdza siostra Maria. 


Koza żvwicielka 
Kozy alpejskie się różnią od swych 
polskich krewniaczek. Są znacznie 
większe, a kolor ich sierści jest miesza- 
niną brązu i czerni. Szczególnie duże 


:\<;: 


.;;
 
"' 


." 


Mit koziego mleka 
Siostry zmuszone są sprzedawać mle- 
ko spółdzielni aż pod Poznaniem. 
- Kontakty z odbiorcq nie są najleps:e. 
Nie dość. że :amówienia dostajemy nie- 
regularnie. to jes.....cze .....alega z wypłatą 
naszych pieniędzy - mówi siostra Ma- 
ria. 
Wydaje się, że pomysł biskupa Do- 
mina nie przyjął się w województwie 


Wykupują czy iiie? 


Ziemia dla cudzoziemców 


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa od początku swojej działalności, czyli od 1992 roku sprzeda- 
ła cudzoziemcom lub spółkom z udziałem kapitału zagranicznego ponad 1 9,5 tysięcy ha gruntów, to jest 
około 3 proc. całej ziemi sprzedanej z zasobów AgencJI. Sami cudzoziemcy kupili. w Polsce 195 ha 
gruntów. czyli zaledwie 0,03 proc. ziemi sprzedanej przez Agencję WRSP. 


- Mówienie o zagro:eniu wy/..upem 
gruntów przez cudzoziemców nie ma w 
świetle posiadanych pr:::ez nas danych - 
uzasadnieniach w faktach - stwierdził 
wiceprezes Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa Sławomir Kaczała. 
Cudzoziemcy nie tylko kupują, ale tak- 
że dzierżawią grunty rolne. Do końca 
pierwszego półrocza Agencja podpisa- 
ła z obcokrajowcami i spółkami z mniej- 
szościowym udziałem zagranicznego 
kapitału 528 umów dzierżawy. Dotyczy- 
ły one 211 tys. ha, to jest 5,7 proc. całe- 
go areału wydzierżawionego przez 
Agencję. 
Zakupem ziemi w Polsce najbardziej 
zainteresowany jest kapitał niemiecki i 
japoński. Niemcy zawarli w sumie pięć 
umów dotyczących zakupu 110 ha po- 
wierzchni. Japończycy kupili jedną 
działkę o powierzchni 35 ha. Cudzo- 
ziemcy i spółki z udziałem zagranicz- 
nego kapitału najczęściej nabywają nie- 
ruchomości rolne na terenie woje- 
wództw: szczecińskiego, koszalińskie- 
go, olsztyńskiego, gorzowskiego i słup- 
skiego. Transakcje z udziałem obcego 


kapitału są najczęściej zawierane na 
obszarze dziewięciu województw pół- 
nocno-zachodniej Polski. N a tych bo- 
wiem terenach, na których kiedyś było 
najwięcej ziemi należącej do pegeerów, 
Agencja Własności Rolnej Skarbu Pań- 
stwa przejęła większość z posiadanych 
obecnie terenów uprawnych. 
Wśród dzierżawców dominuje kapi- 
tal"niemiecki, holenderski, duński i bry- 
tyjski. Cudzoziemcy samodzielnie za- 
warli 273 umowy na dzierżawę 110 tys. 
ha gruntów rolnych. Największe obsza- 
ry wydzierżawili w: Słupskiem (30 tys. 
ha), Koszalińskiem (24 tys. ha), Go- 
rzowskiem (17 tys. ha) i Szczecińskiem 
(12 tys. ha). Powierzchnie dzierżawio- 
nych działek wahają się od O, l ha do 5,8 
tys. ha. Dzierżawą gruntów rolnych naj- 
bardziej zainteresowani są kontrahenci 
z państwo wysokim poziomie rozwoju 
rolnictwa. Umowy zawierane są na 
okres od roku do lat 20. Warto dodać, 
że w myśl polskich przepisów dzierżaw- 
ca ma prawo pierwokupu użytkowane- 
go gruntu po cenie wywoławczej, bez 
przetargu, o ile umowa dzierżawy zo- 


stała zawarta na okres nie krótszy niż 
trzy lata. Cudzoziemcy oraz podmioty 
zagraniczne mają ograniczony dostęp do 
nabywania polskich nieruchomości. 
Osoby fizyczne nie posiadające obywa- 
telstwa polskiego oraz osoby prawne 
kontrolowane przez obcy kapitał muszą 
otrzymać zgodę na zakup nieruchomo- 
ści od ministrów spraw wewnętrznych i 
administracji oraz obrony narodowej. W 
przypadku nieruchomości rolnych ko- 
nieczna jest również zgoda ministra rol- 
nictwa. 
Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa pq:ejęła w sumie do końca 
czerwca br. 4,6 mln ha gruntów, głów- 
nie pochodzących z likwidowanych pań- 
stwowych gospodarstw rolnych. Od 
1992 roku Agencja sprzedała ponad 650 
tys. hektarów ziemi, czyli ponad 14 
proc. swoich zasobów. Średnia po- 
wierzchnia działek sprzedawanych cu- 
dzoziemcom wynosi 142 ha. Dla porów- 
nania, polscy nabywcy kupują od 
A WRSP działki o przeciętnej po- 
wierzchni 80 ha. 


(PAl) 


Mniej zboża z zagranicy 


Szlaban 
na import 
6 sierpnia 1998 roku weszło w życie rozporządzenie, dzięki które- 
mu można nakładać karne cła za Import przekraczający potrzeby 
polskiej gospodarki. Kwoty progowe na importowane produkty rol- 
ne mają za zadanie uczynienie importu zbota nieopłacalnym. 


30 tysięcy ton pszenicy sprowadzo- 
no do Polski od 6 sierpnia, czyli od 
momentu wprowadzenia rozporządze- 
nia ograniczającego import zbóż. 
Jak podało biuro prasowe resortu rol- 
nictwa, od początku roku do 6 sierpnia 
(czyli przed wprowadzeniem ceł progo- 
wych) do Polski sprowadzono przeszło 
600 tysięcy ton zboża, z tego najwięcej 
w lipcu - ponad 170 tysięcy ton. Zda- 
niem rzecznika, import ten spadł wyra- 
ziście. Przykładowo 23 września do 
Polski zaimportowano zaledwie 49,9 ton 
pszenicy, a dzień wcześniej - 23,7 ton. 
Jeszcze w pierwszym tygodniu sierpnia 
sprowadzono 20 tysięcy ton tego zbo- 
ża, a w drugim (więc już po wprowa- 


dzeniu ceł progowych na importowane 
zboże) - 9 tys. ton. 
Na podstawie danych Centralnego 
Inspektoratu'Standaryzacji, w okresie od 
stycznia do końca lipca 1998 roku na- 
stępował stały wzrost ilości zbóż impor- 
towanych do Polski. Największymi do- 
stawcami były Węgry (32 procent), Sło- 
wacja (21 procent) i Czechy (II pro- 
cent). 
Do Polski importowano głównie 
pszenicę paszową (34 proc.), kukurydzę 
paszową (31 proc.) i pszenicę konsump- 
cyjną (18 proc.) W latach 1995-1996. 
po uwolnieniu przez rząd SLD-PSL ceł 
na zboże, do Polski sprowadzono ponad 
2 miliony ton zbóż. (PAP, arko) 


Zimne 
droższe 


Obowiązująca od stycznia nowa 
norma skupu mleka wymaga schła- 
dzania go do temperatury 8 stopni 
Celsjusza. Na wniosek spółdzielni 
mleczarskich w Białogardzie, Koło- 
brzegu, Koszalinie i Szczecinku mini- 
ster rolnictwa zezwolił na skupowanie 
do końca roku mleka o wyższej tem- 
peraturze. 
Problem może rozwiązać zorganizo- 
wanie zbiorowego schładzania lub za- 
kup chłodziarek przez rolników i zakła- 
dy mleczarskie. Zaopatrzenie się w no- 
woczesny sprzęt umożliwiają kredyty 
preferencyjne na realizację przedsię- 
wzięć objętych branżowymi programa- 
mi: restrukturyzacji mleczarstwa oraz 
wspólnego użytkowania maszyn i urzą- 
dzeń. 
Dostawcom mleka z Koszalińskiego 
do nowych wymogów dostosować się 
będzie niełatwo. By im sprostać, produ- 
cenci muszą dysponować nowoczesny- 
mi urządzeniami chłodniczymi. Ich za- 
kup, z uwagi na wysoki koszt, może 
zmusić wiele gospodarstw do wycofa- 
nia się z dostarczania mleka do mleczar- 
ni. Sytuację pogarsza duże rozdrobnie- 
nie dostawców. (arko) 


Niezbędne Unii? 
Szansa 
'dl
t mrożonek 
IntegracJa naszego kraju z 
Unią Europejską nie przyczy- 
ni się do Istotnej zmiany 
struktury produkcJi I ekspor- 
tu przetworów owocowych I 
warzywnych z POlskl- uwa- 
ża Botena Nosecka z Insty- 
tutu Ekonomiki Rolnictwa I 
GospodarkllvwnoścloweJ. 


Eliminacja barier celnych i innych 
obciążeń w handlu produktami ogrod- 
nictwa zadecyduje przypuszczalnie o 
zwiększeniu eksportu do krajów Unii 
zagęszczonych soków jabłkowych oraz 
mrożonek owocowych i warzywnych. 
Import koncentratu jabłkowego i 
mrożonek (zwłaszcza owocowych) z 
naszego kraju ma dla Unii w dużym 
stopniu charakter przywozu niezbędne- 
go, co wynika z ogromnej przydatności 
do przetwórstwa produktów polskich. 
Zwiększeniu eksportu tych produktów 
sprzyjać też będzie utrzymujący się re- 
latywnie niski poziom samowystarczal- 
ności Unii w produkcji mrożonek i kon- 
centratów owocowych. 
Przewaga krajów południowych 
(Grecji i Portugalii) w produkcji pomi- 
dorów mogą przyczynić się natomiast 
do załamania przetwórstwa tych warzyw 
w Polsce. Ceny pomidorów kierowa- 
nych do przetwórstwa są w naszym kra- 
ju znacznie niższe od cen minimalnych 
oferowanych dostawcom w krajach 
W spólnoty. 
O skali produkcji i eksportu pozosta- 
łych przetworów zadecyduje przede 
wszystkim stopień dostosowania pol- 
skich produktów do wymogów jako- 
ściowych i handlowych rynku unijnego. 
Poprawa jakości krajowych przetworów 
owocowych i warzywnych i stałe roz- 
szerzanie ich asortymentu będzie ko- 
nieczne dla sprostania konkurencji 
zwiększonego importu na rynek polski 
z pozostałych krajów Wspólnoty. 
Jak wynika z danych Centrum Infor- 
matyki Handlu Zagranicznego, w 1997 
roku Polska wyeksportowała około 380 
tysięcy ton przetworów owocowych (w 
tym 205 tysięcy ton mrożonek owoco- 
wych i 152 tysiące ton soków zagęsz- 
czonych) oraz około 177 tysięcy ton 
przetworów warzywnych (w tym prawie 
120 tysięcy ton mrożonek). Głównym 
obszarem zbytu mrożonek i soków za- 
gęszczonych są kraje Unii. 
(PAP, arko)
		

/Image0011.djvu

			Wtorek, 29 września 1998 r. 


Rys. Małgorzata Gnyś.Wysocka 


Stagnacja na rynku 
Na rynku zbóż panuje stagnacja, a obroty ograniczają się do Inter- 
wencyJnego skupu Agencii Rynku Rolnego. 


Handel zbożami utrzymuje się na 
umiarkowanym poziomie. Ceny psze- 
nicy paszowej u producenta wynoszą 
380-400 zł za tonę, a za jęczmień 300- 
310 złotych. Żyto "jest prawie niesprze- 
dawaloe", a jego cena waha się od 310 
do 320 zł/t w młynie. 
Kukurydza krajowa jest jeszcze przed 
zbiorami, ajej ceny osiągną około 420- 
450 złotych za tonę. Obecnie kukury- 
dzę z zapasów można kupić po 500 zło- 
tych. 
Natomiast na rynku pasz obserwuje 
się wyraźnie zmniejszone zapotrzebo- 
wanie na komponenty paszowe. Naj- 
większy wpływ na taką sytuację ma 
dynamiczny spadek wartości złotego i 
- wynikający z tego wzrost cen surowców 
importowanych. 


Ceny śruty sojqwej wzrosły o około 
10 procent i ukształtowały się na pozio- 
mie 790 złotych za tonę peletów brazy- 
lijskich oraz 860 zł/t dla wysokobiałko- 
wej śruty europejskiej. 
We wrześniu i październiku ze wzglę- 
du na sporą różnicę cen należy oczeki- 
wać większego importu sojowych pele- 
tów brazylijskich, a mniejszego śruty 
sojowej. 
Zachodzi obawa, że polskiemu ryn- 
kowi pasz może grozić narastająca sta- 
gnacja, jeśli hodowcy eksportujący mię- 
so do Rosji stracą tamten rynek, a nie 
zdobędą nowych. Ponieważ rynek pasz 
jest silnie skorelowany z rynkiem pro- 
ducentów mięsa, kryzys sprzedaży u 
hodowców może pociągnąć w dół ry- 
nekpaszowy. .. '(PAP, arko) 


Zarząd Gminy 84-352 Wicko 60 
tel. 059/ 611-182, fax 059/611-101 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
chodnika z kostki PoiBruk w miejscowości Biało- 
garda przy drodze krajowej Nr 214. 
Tennin realiza cj i do 10 listo p ada 1998 roku. 
Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie zamawiającego po- 
kój m 3. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Jerzy Radłowski. 
Tennin s kładania ofert u p ł y wa dnia 6 .10.1998 
 odz. 10. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.10.1998 r. godz. 11 w 
iedzibie zamawiające- 
go, pokój nr 4. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych prefe- 
rencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
1. Spełniają wymogi określone w dokumentacji przetargowej. 
2. Spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 10.06.1994 roku 
o zamówieniach publicznych z późno zm. 


K-1471 


Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3 
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki 
POLONEZ SLE 1,5 rok produkcji 1988, stan dobry. 
Cena wywoławcza 2.000,00 zł. 
Przetarg odb,dzle 51, w dniu 12.10.1998 roku o godz. 11 w Kołobrzegu przy 
ul. ArtyleryJskieJ 3 II pl,tro. 
Samochód moina oglądać w dniach 5.10.1998 r. do 9.10.1998 r. oraz w 
dniu przetargu. 
Informacje moina uzyskać pod numerem telefony 0-94 35-224-75 
wewn.36. 


0-4188 


Zarząd Budynków Komunalnych w Białogardzie 
ul. Dąbrowszczaków 18 tel. 44-26 i 44-27 


ogłasza II przetarg nieograniczony w 
formie licytacji na sprzedaż pojazdu 
"Zuk" rok produkcji 1971 Nr rej. KG D 
4803 (skrzyniowy) po 
remoncie kapitalnym. 


Cena wywoławcza pojazdu - 1.500 zł. 
Przetarg odbędzie się dnia 13.X.1998 r. o godz. 10 w siedzibie 
ZBK przy ul. Dąbrowszczaków 18 (świetlica - parter) w Biało- 
gardzie. 
Wadium w wys. 150 zł należy wpłacić do kasy ZBK w dniu prze- 
targu do godz. 9. Pojazd można oglądać w dniu 12.10.1998 r. od 
godz. 8 do 14 na terenie bazy ZBK w Białogardzie przy ul. Dą- 
browszczaków 18. 
Bliższych informacji dot. przetargu udziela pani Maria Zemła tel. 
44-26 wewn. 37. 
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 


0-4229 


WIEJSKIE ODGLOSYIREKLAMA 


GLOS POMORZA 11 


Żywność bezpieczna, ale... 


c 


NAS TRUJE? 


Rozmowa z doc. dr. Kazimierzem Karłowskim z Państwowego Zakładu Higieny 


- Jakie są naj powszechniejsze, a 
zarazem naj groźniejsze źródła zanie- 
czyszczeń żywności? 
- Jest ich - niestety - bardzo wiele. 
Z reguły wiążą się z zanieczyszczeniem 
środowiska, skąd przenikają do roślin 
uprawnych oraz - w drodze tzw. łańcu- 
cha pokarmowego - do organizmów 
zwierząt hodowlanych. Szereg zanie- 
czyszczeń emituje przemysł, źródłem 
innych jest motoryzacja, jeszcze innych 
- zabiegi agrotechniczne, takie jak 
sztuczne nawożenie czy opryski ochron- 
ne. 
Rosnące zagrożenie stanowią dziś 
zwłaszcza wadliwie zaprojektowane i 
źle eksploatowane wysypiska i spalar- 
nie śmieci, z których do wód grunto- 
wych i atmosfery przedostają się związ- 
ki szczególnie toksyczne. 
Masowa motoryzacja zanieczyszcza 
środowisko ołowiem, który ma brzydką 
tendencję odkładania się, a co za tym 
idzie - kumulowania w wątrobach i ner- 
kach spożywanych przez nas zwierząt 
hodowlanych. Stąd w niektórych najwy- 
żej zmotoryzowanych krajach obowią- 
zuje zakaz przerobu tzw. podrobów, 
choć są one takie smaczne. Ścieranie się 
opon samochodowych zanieczyszcza 
glebę pyłami o znacznej zawartości kad- 
mu, który szczególnie chętnie kumulu- 
je się w ziarnach pszenicy i w warzy- 
wach korzeniowych. 
- W coraz powszechniejszym uży- 
ciu - również i u nas - jest benzyna 
bezołowiowa. Czy wpłynęło to na 
zmniejszenie zanieczyszczenia żywno- 
ści tym metalem ciężkim? 
- Na społecznie zauważalne rezulta- 
ty trzeba będzie poczekać jeszcze przy- 
najmniej kilka lat. Doświadczenie ame- 
rykańskie uczy, że ten "poślizg" mię- 
dzy powszechnym zastosowaniem ben- 
zyny bezołowiowej a zmniejszeniem 
zanieczyszczenia żywności wynosi oko- 
ło 10 lat - tyle czasu trzeba, aby ołów 
już wyemitowany..wniknął na. bez- 
pieczną głębokość w głąb ziemi. Nie 
znaczy to jednak, że jesteśmy zupełnie 
bezsilni - wiele dobrego można uczy- 
nić niemal od zaraz - przez wyelimino- 
wanie produkcji rolnej z bezpośrednie- 
go sąsiedztwa dróg o szczególnie dużym 
natężeniu ruchu. Niestety, w praktyce- 
jak dotąd - jest dokładnie odwrotnie: 


:
: ;} ] jr n ... · 
 r
 : . J - ;;

 [:"
 : c:,
;r le r r f! :
li--iffmi
i
::;i

-
:
 
'. ""'.",
 . ..
 I .'. 
'I'ł' 
 '1&;' '1
'.1
;1I. 
JI J.r .r.:'r""f+"", . 
.... ,<..2.,
.;. 'C'''' . - ., 
 '_
 ,
:
i 


.
-,:,i
 'M.,: 

:;

:

1;.

j
 
. , 
2; , 


.
:".
:
 ..:i' 

 
 . 


J: 


I{ 
1 
.'-
'-' 
 .r 


":0"'" "


i' 
"".}':;..:

-
...
 :-"'
" --------
 : 


..':
." 


. 
 . ' . 
;1 


r'
 


t 


\ 
1'><2. .;...lEt:. 
'". .l<" ,', "<.- t ł 
:'..:J..t 1fto"'.c<-.::...:r-- }.....,
oO('. ,.<, "0" p 
'ł 


m 


,-I 


\:
 


'l-:: 
 
'" 
", 
\ . 
.4h:J 
-
 


. t 
l., ,łfł" 

""i'.
." 


\,:
''''' . 
rif- " 
r. . . 
i" .
. 


i... 
..
 


Widok krów skubiqcych trawę na poboczu szosy tak jest powszechny, że nikogo nie dziwi ani nie zaskakuje... 
Fol: archiwum, Kazimierz RataJczyk 


wiele działek pracowniczych jest zloka- 
lizowanych obok tętniących ruchem ar- 
terii komunikacyjnych, a widok krów 
skubiących trawę na poboczu szosy tak 
jest powszechny, że nikogo już ani nie 
dziwi, ani nie zaskakuje. 
- Przemysł, dzięki zastosowaniu 
nowych, czystszych technologii ogra- 
nicza emisję trucizn. Z zanieczyszcze- 
niami agrotechnicznymi sprawa wy- 
daje się trudniejsza - jesteśmy na nie 
poniekąd skazani. PrLecież rzadko 
który producent rolny zrezygnuje z 
podnoszących plony nawozów sztucz- 
nych i oprysków ochronnych... 
- I jedne, i drugie są - naturalnie - 
potrzebne, ale chodzi o fachowość i rze- 
telność w ich stosowaniu. Trzeba więc, 
aby rolnicy pamiętali, iż dawkowanie 
nawozów sztucznych ponad przepisową 
normę nie zwiększa plonu, powoduje 
natomiast gromadzenie się szkodliwych 
substancji - takich jak azotany czy azo- 
tyny - w tkankach warzyw. N ależy rów- 
nież bezwzględnie przestrzegać okre- 
sów karencji środków ochrony roślin. 
Warto też zdawać sobie sprawę z tego, 
że gleby kwaśne - a te przeważają na 


znacznych obszarach kraju - sprzyjają 
kumulacji wszelkich agrotechnicznych 
(i innych) zanieczyszczeń. Stąd wynika 
ogromne, a jakże często niedoceniane, 
znaczenie zabiegu wapnowania ziemi. 
- Szkodliwe dla zdrowia zanie- 
czyszczenia naszej żywności maleją 
czy też - przeciwnie - rosną? 
- Z naszych badań wynika - a moni- 
torowaliśmy ostatnio warzywa i owoce 
oraz tak powszechne w naszej diecie 
produkty zbożowe, że wzrósł wachlarz 
zanieczyszczeń, jednak ich łączny po- 
ziom wykazuje stabilizację, a nawet nie- 
wielki spadek. Jeśli chodzi np. o zawar- 
tość ołowiu w ziarnie zbóż - to nie prze- 
kracza ona 70 mikrogramów na l kg, w 
sytuacji, gdy wartość dopuszczalna wy- 
nosi 200 mikrogramów. Wyraźna zmia- 
na na lepsze nastąpiła jeśli chodzi o rtęć, 
co należy wiązać z rezygnacją ze stoso- 
wania zapraw rtęCiowych do ziarna 
siewnego. Ogólnie - zawartość metali 
ciężkich pochodzących ze wszystkich 
źródeł emisji nie przekracza dziś w na- 
szej żywności 40 proc. dopuszczalnych 
norm, a w wielu województwach kształ- 
tuje się jeszcze niżej. Warto podkreślić, 


że w Europie tylko kraje skandynawskie 
mają nieco niższy od nas poziom zanie- 
czyszczeń rodzimych artykułów spo- 
żywczych. W każdym razie i u nich, i u 
nas w zasadzie nie spotyka się ostrych 
zatruć, spowodowanych zanieczyszcze- 
niami żywności. 
- Czy - oprócz omawianych dotąd 
zanieczyszczeń "cywilizacyjnych" - 
naszej żywności, a raczej naszemu 
zdrowiu zagraża coś jeszcze? 
- Wazną przyczyną skażeń żywno- 
ści może być jej niewłaściwe przecho- 
wywanie. Z kolei popularne w okresie 
mokrych żniw dosuszanie zbóż gazami 
spalinowymi to bardzo dobry sposób na 
"wzbogacenie" ziarna w tlenki azotu, 
benzo(a)piren i związki fenolowe. Rów- 
nież nieprawidłowe postępowanie z 
żywnością w naszych domowych kuch- 
niach może być przyczyną groźnych dla 
zdrowia zmian. Tytułem przykładu 
wspomnę tu jedynie o używanych przez 
wiele gospodyń garnkach aluminio- 
wych, które są ostatnio coraz częściej 
podejrzewane o współsprawstwo cho- 
roby Alzheimera. (PAl) 
Rozmawiał: 
SZYMON BURMA 


r---------------------
 
I Miejska Energetyka Cieplna Spółka z 0.0. w Koszalinie I 
I ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie przy- I 
I łącza cieplnego i węzła c.o. dla budynku przy I 
I ul. Chałubińskiego 10. Termin realizacji: I 
I. 27 .11.1998 r. I 
I Specyfikację istotnych warunków przetargu można otrzymać w sekretariacie I 
MEC-Koszalin ul. Łużycka 25a za odpłatriością 40,00 zł. 
I Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty do 9.10.1998 r. do I 
I godz. 11 w sekretariacie MEC. I 
I Spółka z 0.0. Koszalin zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, lub I 
.. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. K-1469 .. 
--------------------- 


ZOSTAŃ RACHMISTRZEM PODATKOWYM!!! 
Policealne Zaoczne Studium Zarządzania 
i Obsługi Celnej w Kołobrzegu 
ul. Arclszewsklego 21 (Zespół Szkół Morskich) tel. 0943518082. W wyniku zapotrze. 
bowań społecznych oraz planowanych zmian systemu podatkowego dotyczących osób 
fizycznych I prawnych lak równlei planowanego wprowadzenia podatku VAT dla rolni. 
ków, prowadzimy dodatkowy nabór do dwuletniego (2 x 10 miesięcy, cztery semestry) 
Studium w zawodzie rachmistrz podatkowy. 
Zapisu dokonuje się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 10 - 14 w 
Zespole Szkół Morskich w KOłobrzegu ul. Arclszewsklego 21 (księgowość). Dodatko- 
we Informacje moina otrzymać w godz. 9.00 do 14.00 telefon 094 3518082 (prosić 
księgowość) lub w godz. od 19 do 21 (094) 3516970. Planowane rozpoczęcie zajęć 
grudzień 1998. 0--4189 


S-,olem Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
"Jednosć " 
w Kołobrzegu, u1. Dworcowa 12 


wynajmie pomieszczenia: 
I) przy "I. Dwq,cowe) 12t
.DW. 1211 mi 
z pI_znacz8ul8m na biuro lub U11u l i 
2) przyuł.BydgoskieI33a, o pow. 8.m
 
z prZ8zna
eniem na dzialałność lIandłową 
3) pIZY ul. Solnej 9, a paw. IB& m 2 
z przeznaczo18m na lI\ąg
 .' .. 
4) przy ul.TrI8biatow
kiij 40. o pow. 38 mI 
z przeznaczeniem lIa'. ulhlgi lub działalność 
handlową branży. przemy.fowej. 


Dodatkowe informacje - te1. (094) 35240-41 w. 45. 


K-J467  
ul. Toruńska 54 
 
I 
Te1./fax (052) 387-19-56
 
(0601) 64-97-95 


'" 
. .. "." 

 
.rr."" 
:r
 :r.,';i 
'. I ..U
 \ 'Ji.1.J 
 \i:"
4
 
i' t\_....; J+r 
T;<'>r. .
." 

,njł 

tt-
;:. . ',' 
 
I . I .. 
 r :"":::".:;,
;;;:;:.-v
,.
...,. .. . . 
 
. . ......; 


/J 

'. 


.' rd;;
 . ....s;i; 


 

' r 


.
;;,." 

;.

 . 


PLUS DISCOUNT SP. Z 0.0. 
zaprasza do składania ofert na 
wykonanie remontu sklepu spożyw- 
czego w Białogardzie przy 
ul. 1-go Maja 36. 


Zakres remontu obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, 
wod.-kan., c.o. i elektryczne. Zakres prac oraz nakładów rze- 
czowych zawiera "ślepy kosztorys" , który zainteresowani mogą 
otrzymać w siedzibie biura regionalnego w Szczecinie przy 
ul. Broniewskiego 14 pok. 34. 
Oferta powinna zawierać: 
1. Nazwę firmy lub imię i nazwisko oferenta 
2. Kosztorys na w.w. zakres robót. 
3. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończe- 
nia prac. 
Oferty należy składać w terminie do 
9.10.1998 r. w sekretariacie biura. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru 9!!!t.
		

/Image0012.djvu

			12 GtOS I'OMORZA 


TELEWIZJA 


Wtorek, 29 września 1998 r.  


POLSAT 


8.00 Frasier (51/52) - serial kome- 
diowy, USA 
8.20 Giełda 
8.30 Wiadomości 
8.40 : rognoza pogody 
8.45 Dla dzieci: Śmieciosztuka 
9.10 Dla dzieci: Mama i ja 
9.25 Dla dzieci: Domowe przed- 
szkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Teraz jest wojna (4/10) - se- 
rial obyczajowy, W. Bryt. 
10.55 Sztuczny miód 
11.20 Kochać dziecko 
11.40 Swego nie znacie - katalog 
zabytków: Przydonica 
11.50 Anatomia sukcesu (9): Instru- 
menty pochodne 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy maga- 
zyn informacyjny 
12.20 Magazyn Notowań: ABC 
plantatora truskawek 
12.45 How are you?: Zagadka 
12.50 Cd kurier 
13.00 Kosmiczne bomby - felieton 
13.30 Wszechświat według Stephe- 
na Hawkinga (1/12) - film dok. 
14.00 Dla dzieci: Śmieciosztuka 
14.30 Teleexpress Junior 
14.40 Trzy dni, aby wygrać - se- 
rial dla młodlieży, Polska/Francja 
15.10 Raj: Młode talenty (3) 
15.35 Rower Błażeja 
15.50 Flesz - Wiadomości 
16.00 Moda na sukces (693) - se- 
rial obyczajowy, USA 
16.25 Studio Komitetów Wybor- 
czych 
17.00 Teleexpress 
17.25 Klan (122) -telenowela, Pol- 
ska 
17.50 Gość Jedynki 
18.00 Rynek - magazyn gospodar- 
czy 
18.25 Od Platona i Newtona: Pro- 
mieniotwórczość 
18.50 Reporter 
19.00 Wieczorynka: Mały Miś 
19.30 Wiadomości 
20.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
Śledcze (4/22) - serial sensac. 


21.05 W centrum uwagi - program 
publicystyczno-infonnacyjny 
21.20 Czas na dokument: Expenmen- 
tum Crucis - film dokumentalny 
22.20 W interesie publicznym 
22.50 Ktokolwiek widział, ktokol- 
wiek wie - suplement 
23.00 Wiadomości 
23.15 Życie na pointach 
23.40 Fronda: Piękna śmierć - ma- 
gazyn 
0.10 Dzielnica - dramat sensacyjny, 
USA, reż. Steve Anderson 
1.45 Filmówka (9) (powt.) 
2.05 Zakończenie programu 


'VP
 
7.30 Dziennik krajowy 
7.50 Studio urody 
8.00 Program lokalny 
8.30 Złotopolscy (7) - telenowela, 
Polska, reż. Janusz Zaorski 
9.00 Transmisja obrad Sejmu (w 
przerwie ok. 
13.00 Panorama) 
14.50 Studio urody (powt.) 
15.05 Studio Komitetów Wybor- 
czych 
16.00 Panorama 
16.10 W okolice Stwórcy 
16.25 Krzyżówka szczęścia - teletur- 
niej 
17.00 Studio Komitetów Wybor- 
czych 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
18.35 Va banque - teleturniej 
19.05 Seans filmowy 
19.35 Studio sport: Przed Ligą Mi- 
strzów 
20.00 Teresa Torańska przedstawia: 
Teraz Wy! - Z której książki biorą się 
dzieci 
21.00 Z archiwum X (28) - serial 
sensacyjny, USA 
21.50 Dwójkomania 
22.00 Panorama 
22.35 Sport telegram 
22.40 Ekspres reporterów 
23.15 Kocham kino: Klasztor- film 
obyczajowy 
0.50 Świat filmu animowanego 
1.10 Zakończenie programu 


7.45 Polityczne graffiti 
7.55 Poranne informacje 
8.00 Garfield (77) - serial animo- 
wany dla dzieci 
8.30 Renegat (71) - serial sensa- 
cyjny, USA 
9.30 Żar młodości (540) - serial 
obyczajowy, Kanada 
10.30 Komisarz Rex (25) - serial 
kryminalny, Niemcy 
11.30 Baza Pensa cola (4) - serial 
sensacyjny, USA 
12.30 Idź na całość - show z na- 
grodami 
13.30 Link Journal - magazyn 
mody 
14.00 Kalambury - program dla 
dzieci 
14.30 Piramida: gra - zabawa 
15.00 Maska (28) - serial animo- 
wany dla dzieci 
15.25 Drzewko szczęścia: gra - za- 
bawa 
15.50 Michael Logozzo gorąco po- 
leca - magazyn kulinarny 
16.00 Informacje 
16.15 Sto procent dla każdego: gra 
- zabawa 
16.45 Herkules - serial przygodo- 
wy, USA 
17.45 Świat według Bundych 
(134) - serial komediowy, USA 
18.45 Informacje 
19.05 Powrót Supennana (71) - 
serial przygodowy, USA 
20.00 Postenmek 13 (5) - serial 
komediowy, Polska 
20.30 FILM TYGODNIA: Złoto 
dla naiwnych - komedia, USA 
20.50 Losowanie LOTTO (w prze- 
rwie filmu) 
22.35 Telewizyjne Biuro Śledcze - 
magazyn kryminalny 
23.05 Wyniki losowania LOTTO 
23.10 Informacje i biznes informa- 
cje 
23.30 Polityczne graffiti 
23.40 Izba gmin - program publi- 
cystyczny 
0.10 Motowiadomości 
0.40 Muzyka na bis 
2.10 Pożegnanie 


Rys. Małgorzata Gnyś,Wysocka 


Klub
 
Czyte1ników 
GLOSU POMORZA 


Aby zostać członkiem naszego klubu należy wypełnić poniższe zgło- 
szenie, wyciąć je z gazety i dostarczyć do najbliższego oddziału redakcji 
"Głosu Pomorza" lub przesłać do redakcji w Koszalinie: 75-604 Kosza- 
lin, ul. Zwycięstwa 137-139 z dopiskiem na kopercie "Klub Czytelników 
GP" wraz z 1 O kuponami Klubu Czytelnika zgromadzonymi danego mie- 
siąca. 


li ",u:ZGIrO$ l
 NIE :-U;=

 7' . ;,
:;::;u 
 
 ---:: -:;
.,-::: -::=:... ..:1 I 
I ........................... ..... .................................. ..... ........................ I 
I imię i nazwisko I 
I .................................................... ...... ...... ....... ....................... I 
ADRES, TELEFON 
I I 
I Czy prenumerujesz ,GP" Najbardziej lubisz (podkreśl) I 

 r;:;:"i/l 
 Imprezy turystyczne. koncerty I 

 
 
 muzyczne, kino, teatr 

-------------------
 


Karta Klubu Czytelników "Głosu Pomorza" zapewni Ci: 
10% zniżki na wszystkie ogłoszenia drobne w "Głosie Pomorza" w 
1998 roku, prawo udziału w zabawach, konkursach z atrakcyjnymi upo- 
minkami, korzystanie z kuponów rabatowych we wskazanych przez nas 
sklepach. możliwość uczestnictwa w imprezach "Głosu Pomorza". 


IttfóriTiacjelelefOijicitnij; 
Koszali n 
tel. (094) 342-51-01 
Słupsk 
tel. (059) 42-66-08. 


r----------, 
I UPON - WRZESIEŃ 199: I 
I Klub
 I 
: Czytelników I 
"" GLOSU POMORZA I 

 


DZISIAJ 
POLECAMY 


_a..:.. 21.20 I 


"Experimentum 
... . crucis" 
"Boli mnie gardło. - Co się stało? - 
Połknąłem krzyżyk. - Po co to zrobiłeś? 
- Nie chcę już być w obozie" . Tym dia- 
logiem rozpoczyna się rosyjski film, 
zdecydowanie najmocniejszy dokument 
września. Jego bohaterowie - rosyjscy 
chłopcy, są mieszkańcami kolonii kar- 
nej o zaostrzonym rygorze. Oglądamy 
kilkunastoletnich złodziejaszków i za- 
bijaków od momentu przekro
zenia za- 
kładu poprzez okres "przymusowej asy- 
milacji". Kolczaste druty i psy oraz 
strażnicy zaopatrzeni w amunicję, z na- 
kazem strzelania w razie potrzeby, sku- 
tecznie zniechęcają do ucieczki. Starsi, 
doświadczeni już mieszkańcy kolonii, 
uczą młodszych kolegów jak przetrwać 
i zyskać autorytet... 
W cyklu "Czas na dokument" film 
prod. kazachskiej, reż. Tarasa Popo- 
wa i Władimira Tiulkina. 


_IL..... 23.15 I 


Kocham kino: 
"Klasztor" 
Ekscentryczny amerykański profesor 
z żoną, przyjeżdża do portugalskiego 
średniowiecznego klasztru w poszuki- 
waniu materiałów do swych badań, do- 
tyczących pochodzenia Williama Szek- 
spira. W krótce bohater traci głowę dla 
młodziutkiej archiwistki, która pomaga 
mu w pracy. Wywołuje to irytację jego 
żony, która dotychczas była bardzo za- 
angażowana w badania męża. 
Film obyczajowy, prod. portugal- 
sko-francl,lskiej. Reż. Manoel de Oli- 
veira. 


_Il.] __"lo"" 20.30 I 


"Złoto 
dla naiwnvch" 
Trójka mieszczuchów wyposażonych 
w komórkowe telefony dosiada koni i 
wyrusza na Dziki Zachód, by zasmako- 
wać męskiej przygody. Pretekstem tej 
wyprawy jest stara mapa, na której przed 
laty zaznaczono miejsce przechowywa- 
nia złota zrabowanego podczas napadu 
na pociąg. 
Komedia USA. Reż. Paul W eiland. 


TV-3 GDAŃSK 


7.00 Król Artur i Kwadratowi Ryce- 
rze Okrągłego Stołu ode. 37 (39) 
7.25 Dżungla rytmów odc. 10 (26) 
"Wilk Wił" - serial 
7.30 Podróże bez biletu ode. 15 (26) 
- program popularnonaukowy 
8.00 Panorama 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.30 Indianie północnoamerykańscy 
ode. 5(21) "Navajo" - serial dok. 
9.00 Maria z przedmieścia ode. 169 
(185) - serial fabularny prod. meksyk. 
9.25 Kopciuszek ode. 3 (26) "Kłam- 
czuch" - włoski serial animowany 
9.50 Smithsoniański świat odc.5 (12) 
"Afera V evera" - serial 
10.50 Aktualności europejskie - nie- 
miecki magazyn publicystyczny 
11.20 Francois Mauriac - film doku- 
mentalny, biograficzny prod. francuskiej 
12.25 Mistrz i Małgorzata ode. 4 (4) 
"Pożegnanie" - dramat obyczajowy 
13.50 Sztuka i wyobrażnia - serial 
14.30 Tygodnik gospodarczy (pow1.) 
14.45 Gdański Dywanik - program 
publicystyczny (powt.) 
15.30 Pół godziny dla rodziny (powt. ) 
16.00 Na planie filmowym: "Kochaj 
i rób co chcesz" 
16.10 Panorama 
16.15 Wtorkowe Studio Niepełno- 
sprawnych 
16.30 Maria z przedmieścia ode. 169 
(powt. ) 
17.30 Biała dama, czyli. widmo - re- 
portaż 
17.50 Podać rękę 
18.00 PANORAMA (retransmisja z 
TVP 2) 
18.10 Panorama lokalna - główne wy- 
danie 


18.30 Wtorkowe Studio Niepełno- 
sprawnych 
18.45 Pętla czasu - magazyn dla mło- 
dzieży 
19.10 Pętlowa lista przebojów - maga- 
zyn dla młodzieży 
19.30 Motocyklem dookoła świata ode. 
5 (6) - serial dokumentalny prod. angieł. 
20.00 Smithsoniański świat ode. 5 (12) 
"Afera Vevera" - serial 
21.00 Magazyn żużlowy 
21.30 Panorama 
21.45 Punkt - temat dnia 
22.00 Mistrz i Małgorzata ode. 4 (4) 
"Pożegnanie" - dramat obyczajowy 
23.20 Houdini - film dokumentalny 
prod. amerykańskiej 
0.25 Zakończenie programu 

 
7.30 Wiadomości Koszalińskie 
7.45 Świat biznesu - magazyn gospo- 
darczy 
8.00 Zaginione miasto - serial dla mło- 
dzieży 
8.30 Opiekunki - serial obyczajowy 
9.00 Nie ma jak w domu - serial oby- 
czajowy' 
9.30 Płonąca pochodnia - serial oby- 
czajowy 
10.30 Loving - serial, USA 
10.55 Wielcy kreatorzy mody - serial 
dokumentalny 
11.25 City - serial 
11.50 Antonella - serial 
12.45 Nasz sklep - zakupy w TV 
13.30 City - serial 
14.00 Antonella - serial 
15.00 Wielcy kreatorzy mody - serial 
dokumentalny 
15.30 Loving - serial, USA 
16.00 Zaginione miasto - serial dla mło- 
dzieży 


16.30 Opiekunki - serial obyczajowy 
17.00 In flagranti - rozmowa dnia 
17.15 Studio.v. I. P - powtórka 
17.30 Wiadomości Koszalińskie 
17.45 To i owo o sporcie 
18.00 Tylko jedno życie - serial USA 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Podaj dalej - teleturniej 
20.00 Tatuś odchodzi, gdzie jest te- 
stament - komedia USA 
21.40 Wieczór z wampirem - talk 
show Wojtka Jagieiskiego 
22.45 Wiadomości Koszalińskie 
23.05 Wytrych damski - talk show 
23.35 KINO WSPOMNIEŃ: Dziew- 
czyna piętaszek- komedia, USA 
1.10 TELETEKST ODKRYTY 

- ] VECTRA 
=0\- SŁUPSK 
17.15 Obserwator 
17.30 Gość STK 
18.00 74,5 - Nowa fala telenowela 
19.00 TV Shop 
19.30 Świat i 4 kółka - prog. motory- 
zac. 
20.00 Larry i Balki 
20.30 Łzy milości - melodramat 
21.00 Obserwator (pow1.) 
.KflnLI
 
KOł-A:'>r--SRZ_ECł 
9.30 Powtórzenie programu z dnia 
28.09.98 
- Wydarzenia dnia 
- Retransmisja meczu piłki nożnej 
młodzików "Żaki 94" Kołobrzeg - Ko- 
twica Kołobrzeg 
17.15 Wydarzenia dnia 
- "Nowości w kinie i na kasecie" - 
,Zabójcza broń 4" 
- Goście programu sportowego - F. 
KulczyńskiiM.Skórka 
21.30 Wydarzenia dnia (pow1.) 


e 


6.35 Kropka nad i 
6.55 Dzień dobry w TVN 
7.00 Wędrowiec (10) - serial 
7.45 Delfy (3) - serial anim. 
8.10 Nowe przygody Różowej Pantery 
(8) - serial anim. 
8.35 Słynne kreskówki (22) - serial 
anim. 
9.00 De De Reporter - prog. dla dzieci 
9.15 Horoskop Davida Harklaya 
9.30 Esmeralda (21) - serial 
10.30 Manuela (92) - telenowela 
11.30 Jolanda (186) - telenowela 
12.00 Telesklep 
12.30 Czas to pieniądz - teleturniej 
13.00 Pod dobrą gwiazdą - wróżby, 
przepowiednie, horoskopy 
13.30 Rodziców nie ma w domu (4)- 
serial 
13.55 Delfy,(3) - serial anim. 
14.20 Nowe przygody Różowej Pantery 
(8) 
 68rial anim. _. I , ,,' '. 
14.45 Słynne kreskówki (22) - serial 
anim. 
15.15 W naszym kręgu (128) - serial 
15.45 Szkoła złamanych serc (251) - 
serial 
16.15 Bajer w Bel-Air (96) - serial 
16.45 Co za dzień - prog. rozrywkowy 
17.15 TVN Fakty Regionalne 
17.30 Multikino - filmy, gwiazdy, 
plotki 
18.00 Esmeralda (22) - serial 
18.55 Pogoda 
19.00 TVN Fakty 
19.25 Sport 
19.30 Bezpieczna kasa Briana - 
teleturniej 
20.00 Precedensowa sprawa - film 
obycz. 
23.00 TVN Fakty 
23.05 Kropka nad i 
23.27 Pogoda 
23.30 Automaniak - magazyn 
0.00 Sprawiedliwi (5) - serial 
1.10 Supergliny - magazyn 
1.30 Granie na ekranie 


hI.I;) 


6.25 Ukryta kamera 
6.45 Na zawsze - serial 
7.30 Teleshopping 
8.00 Miłość i dyplomacja - serial 
8.25 Sunset Beach - serial 
9.10 Odjazdowe kreskówki: Kacper, 
Niebezpieczne dinozaury 
10.30 Letnia historia - dramat 
obyczajowy 
12.10 Quincy - serial kryminalny 
13.00 Ukryta kamera 
13.30 Teleshopping 
14.05 Na zawsze - serial 
14.55 Miłość i dyplomacja - serial 
15.20 Odjazdowe kreskówki: Kacper, 
Niebezpieczne dinozaury 
16.45 Sunset Beach - serial 
17.35 Dziewczyna z komputera - se- 
rial 
18.00 Oblicza Nowego Jorku - serial 
18.50 7 minut - wydaaenia dnia 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Podaj dalej -.teleturniej 
20.00 Tatuś odchodzi - gdzie jest tes- 
tament - komedia, USA 
21.40 Wieczór z wampirem - talk-show 
22.45 7 minut - wydarzenia dnia 
22.55 I)1ajeźdźcy - serial SF 
23.45 Swiat pana trenera - serial 
0.10 Kariera maklera - serial 
0.55 Dziewczyna z komputera - serial 
1.15 Oblicza Nowego Jorku - serial 
1.55 Zoom - magazyn sensacji 
2.20 Podaj dalej - teleturniej 

 
POLONIĄ 
7.05 Dziennik krajowy 


7.25 Sport telegram 
7.30 Dziecko, troski i radości (5) - 
magazyn 
7.45 Domosfera (5) - prog. porad. 
8.00 Dla dzieci: Południk dziewiętnasty 
(5) - magazyn 
8.20 Dla dzieci: Kolorowe nutki 
8.30 Kot w butach (23/26) - serial anim. 
9.10 Mówi się... - program porad. 
9.30 Spotkanie w «Bajce» - dramat 
10.40 Mała rzecz, a cieszy - filmy anim. 
11.10 Co nam zostało z tych lat: 
Spotkania sentymentalne 
12.00 Wiadomości 
12.15 Tydzień Prezydenta (pow1.) 
12.30 Klan (119) - telenowela 
12.55 Auto-Moto-Klub - magazyn 
13.05 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
13.30 Swój - Mamadou Diouf - 
reportaż 
14.00 Capi tal City 2 (4/10) - serial 
14.50 Dziennik Telewizyjny 
15.00 Panorama 
1
.2() Program' dnfa 
15.25 Gościniec - magazyn kultury 
15.55 Klan - telenowela, Polska 
16.20 Stawiam na Tolka Banana (2/7) 
- serial 
17.00 Teleexpress 
17.15 Kraina pełna teatru (2) 
17.35 Tylko muzyka 
18.00 Tylko muzyka 
19.00 Tata, a Marcin powiedział... 
19.10 Reporter 
19.20 Dobranocka: Fortele Jonatana 
Kota (2/13) 
19.30 Wiadomości 
19.55 Prognoza pogody 
20.00 Człowiek-Cień (5-os1.) - serial 
22.05 Wieczór reporterski 
22.30 Panorama 
23.05 W centrum uwagi 
23.20 O Jesieni - po Jesieni - reportaż 
0.30 Magazyn parlamentarny 
0.45 Powitanie widzów amerykańskich 
0.50 Fortele Jonatana Kota (2/13) - film 
anim. 
1.00 Wiadomości, Sport 
1.30 Tylko muzyka - Liga Przebojów 
2.30 Panorama (pow1.) 
3.05 Człowiek-Cień (5-os1.}- serial 
5.05 Magazyn żużlowy (powt.). 
5.35 Klan (119) - telenowela 
6.00 W centrum uwagi 
6.15 Tylko muzyka 
6.40 Kraina pełna teatru (2) 
@Y'?} 


 
7.00 Szok-blok -program muzyczny 
7.30 Dżana Musie - program muzyczny 
8.00 TV Shop 
8.30 Kapitan Jastrząb (24) - serial anim. 
9.00 Power Rangers (10 1) - serial 
9.30 Robocop (1) - serial SF 
10.30 Allo, Allo (1) - serial 
11.00 Bobby kontra wapniaki (1) - se- 
rial anim. 
11.30 Żar młodości (548) - serial 
12.30 Tajemnicza dama (145) - 
telenowela 
13.30 SPOM - Strefa Pomarańczy 
14.00 Junior - show Jurka 
14.30 Szok-blok - prog. muzyczny 
15.00 Dance TV - program muzyczny 
15.30 SPOM - Strefa Pomarańczy 
16.00 Domek na prerii (20) - serial 
17.00 Infonnacje 
17.10 Sally czarownica (16) - serial 
anim. 
17.35 Power Rangers (102) - serial 
18.00 Bobby kontra wapniaki (2) - se- 
rial anim. 
18.30 Allo, Allo (2) - serial 
19.00 Micaela (33) - telenowela 
20.00 Dziwny traf - serial 
21.00 Kaczka w pomarańczach - 
komedia obycz. 
22.45 Hitman - film sensacyjny 
0.20 Przytul mnie - prog. muzyczny 
1.20 Ppżegnanie 


[mlJn 


7.00 Muzyczny Budzik 
7.30 Diabelski Młyn - filmy anim. 
7.50 Cyberia 
8.00 Spin City - serial komediowy 
8.25 Łapu-capu 
8.30 (K) Sztos - film sensacyjny 
10.00 (K) Arnold to nie tylko muskuły 
- film dok. 
10.40 (K) Dzika rzeka - film 
przygOdowy 
12.30 (K) Reflektor 
13.30 (K) Junior - komedia, USA 
15.15 (K) Ciężki dzień - film 
- krótkometrażowy 
15.30 (K) Pierwszy semestr - dramat 
sensacyjny 
17.05 (K) Krokodania- serial anim. 
17.30 (K) Reboot 3 -film anim. 
17.55 Cyberia 
18.00 Nie Przegap 
18.05 Diabelski Młyn - filmy anim. 
18.30 Spin City - serial 
18.53 Łapu-capu 
19.00 Świat należy do mężczyzn - se- 
rial 
19.25 Szymon Mówi Show 
19.30 Diabelski Młyn - filmy anim. 
19.55 Aktualności fihnowe 
20.00 (K) Życie jest piękne - dramat 
psychol. 
22.05 (K) Wielcy tego stulecia (1) - 
film dok. 
23.0Q (K) Dr Halifax 3 - Bać się 
ciemności - film sensac. 
0.45 (K) Teksaska masakra piłą 
mechaniczną 2 - horror 
2.30 (K) Prawdziwe kłamstwa - 
komedia, USA 
4.50 (K) Space Truckers - film SF 
6.30 (K) Rozstrzygająca broń - serial 
dok.  


6.05 To jest kino - magazyn 
6.30 Santa Barbara - serial 
7.30 Zakupy w A TV 
8.0074,5 Nowa fala - serial 
9.00 Westgate - serial 
10.00 Larry i Balki - serial 
10.30 Droga (5/6) - serial 
11.30 Zakupy w A TV 
12.00 Niszcząca siła - film dok. 
13.00 Santa Barbara - serial 
14.0074,5 Nowa fala - serial 
15.00 Zakupy w A TV 
15.30 Fort Boyard - teleturniej 
17.00 Santa Barbara - serial 
18.0074,5 Nowa fala - serial 
19.00 Zakupy w A TV 
19.30 Świat i cztery kółka - magazyn 
20.00 Larry i Balki - serial 
20.30 Łzy miłości - film obycz. 
22.00 To jest kino - mag. filmowy 
22.30 Smak muzyki - mag. muzyczny 
23.00 Wołanie o pomoc - film sensac. 
0.30 Wrestling 
1.30 Różowa seria - serial ero1. 
3.00 Zakończenie programu 


'(' 


4.00 Top Shop 
13.30 Stellina - serial 
14.30 Top Shop 
17.15 Dzikie stworki - film dla dzieci 
17.45 Celeste - serial 
18.40 Auto salon - magazyn 
19.15 Top Shop 
19.45 Wędrówki Guliwera: Grecja - 
serial dok. 
20.50 Stellina - serial 
21.50 Bliżej filmu - magazyn 
22.20 Reportaż z planu - magazyn 
22.50 Top Shop 


. 


Po ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin; Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek, telefon 342-44-75, telefax 342-33-09, zastępca redaktora naczelnego Aleksandra Worsztynowicz: 
. MO.R7A.. 342-42-08; sekretarz redakcji Stanisław Kiełb: 342-42-08; zastępca sekretarza redakcji Jarosław Jurkiewicz; dział sportowy: 342-51-14; dział łączności z czytelnikami (godz. 9.30-16): 342-50-05; dziennikarze: 
. 342-24-95; 342-44-10. Oddzial redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Marek Zagalewski: tel./fax 42-51-95; sekretarz redakcji Anna Czerny-Marecka 42-51-95; dziennikarze: 
42-43-81; 42-39-12, 42-75-91. Pozostale oddzialy redakcji: Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 (Krzysztof Sławski, tel./fax 0-593-2897); Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 1 (Piotr Pasikowski, tel./fax 35-278-55, h.. 
35-422-84); Lębork, ul. Armii Krajowej 16 (Andrzej Radajewski, teL/fax 0-59-625588); Miastko, ul. Dworcowa 29 (Konrad Remeiski, teI.0-595-3572); Szczecinek, pl. Wolności 10 (Grzegorz Szczepański. teL/fax 37-403-11). 
6ła.. 
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, prezes Mirosław Rybicki, tel./fax 342-
1-40. DR
K: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 18/ NAKmTON'

rwANY 
20 Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów me zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. lWIĄ!EKKONTROUOYSTRYBUCJIPRASY 
DZIAŁ PROMOCJI. REKLAMY: Koszalin. leI. 342-51-01. fax 342-51-40. 342-22-91. Słupsk leI. 42-66-08