/Image0001.djvu

			... 


. 


\ 


GAZETA CODZIENNA . ... ...uuu'":. ::.'.".'::""""""""W>"..';;i,
b:"i' ... 
- ukazuje się od2J
jrz
ępią::':!qll\:
:
?-"W?';:'

 ,,'
u 


Wyniki wyborów 


W Senacie nie będzie już Andrze- 
ja Szczepańskiego (SLD, trzecie 
miejsCe) i Mieczysława Włodyki 
(PSL), który zajął dopiero piątą pozy- 
cję (12111 głosów). Wygrał z dużą 
przewagą Kazimierz Kleina z A WS, 
który zdobył prawie 50 tys. głosów. 
Drugim słupskim senatorem będzie 
Anna Bogucka-Skowrońska z Unii 
Wolności (41029 głosów). 
SLD wygrał natomiast wybory 
sejmowe, zdobywając 35 procent 
ważnych głosów i wyprzedzając aż o 
10 procent następny w kolejności 
A WS. O wielkim sukcesie może 
rnówK; Jan Sieńko, szef słupskiej 
SdRP, na którego zagłosowało 12 ty- 
sięcy wyborców. Drugim posłem le- 
wicy 
 Władysław Szkop 
(11411 głosów). 
Dwa mandaty będzie mieć także 
AWS. Roman Giedrojć zdobył naj- 
większą liczbę głosów w wojewódz- 
twie (15254), wyprzedzając nawet 
Sieńkę. Drugi poseł A WS - Jerzy Ba- 
rzowski z Bytowa (zdobył sławę rok 
temu wychodząc cało z katastrofy lot- 
niczej) odbierze "wojewódzki" man- 
dat Janowi Królowi z Unii Wolności, 
mimo że zdobył trzy razy mniej gło- 
sów od unity. Zadecydowały preferen- 
cje w rozdziale mandatów dla silnych 
ugrupowań - A WS zdobył ponad dwa 
razy więcej głosów niż UW. Za prze- 
pisami tymi swego czasu głosował 
sam Król. Wszedł on jednak do Sejmu 
z listy krajowej. (mb) 


... 


ł. 


\ 


Środa, 24 września 1997 r. 


DZiŚ: Gł.OS DZIECI I, HYDE PARK 


, 


"...... ..... ":."; ':r:.:
"':::::


¥&
-;łf.g-'X>
;,*:i-*-

;;';:;:::::;:x.",,::.J'.:

:

 


. Ao'" 
 ,,:=t:;.
:;;c::=tr*:::::::::
::::
:
:;;:::
: ::::r::::
:
::::::::
::::::: 


Licznik bije 


KTO WOJEWODĄ? 
Jeśli nowy rząd powstanie w listopadzie, zmiana 
na stanowisku wojewody słupskiego może nastą- 
pić w tym samym czasie. 


Zgodnie z ustawą o organizacji i try- 
bie pracy Rady Ministrów, wojewodowie 
i ich zastępcy składają dymisję wraz z 
ustępującym rządem. Premier Cimosze- 
wicz poda się do dymisji na pierwszym 
posiedzeniu nowego Sejmu, 20 paździer- 
nika. Na powołanie nowego szefa rządu 
prezydent ma czas do 3 listopada. Potem 
premier w ciągu 2 tygodni musi przedsta- 
wić Sejmowi skład rządu i program. Jeśli 
posłowie zaakceptują propozycje premie- 
ra. nowy rząd zacznie działać już w listo- 
padzie. Od tego momentu premier ma 3 
miesiące na przyjęcie dymisji wojewo- 
dów lub pozostawienie ich. 
- Zmiana na stanowisku wojewody 
zależeć hędzie od tego, kiedy powstanie 
nowy rząd i jak szybko premier zdecyduje 
o losie przedstawicieli rządu w terenie. 
Najwcześniej może się to stać już w listo- 
padzie, najpóźniej zaś na początku lutego 
- wy
TIia Jacek Muchowski, szef 
odziału prawnego Urzędu Wojewódzkie- 
go. Wojewodowie i zastępcy - mimo dy- 
misji - będą pełnić nadal swoje funkcje. 
- Choć nie określa tego ustawa, zwy- 
czajowo rząd po dymisji podejmuje jedy- 
nie czynności niezbędne do funkcjonowa- 
nia pańsrvva. Deklaracje obecnego gabi- 
fletu obejmują także wojewodóv.', jako 


przedstawicieli rządu w terenie. Dlatego 
wojewodowie nie powinni podejmować 
ohecnie decyzji politycznych i strategicz- 
nych - mówi dyr. Muchowski. 
Tymczasem w Słupsku zaczęły się 
spekulacje na temat formowania nowej 
władzy w województwie. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się. że swój scenariusz 
miała lewica. Nasi informatorzy twier- 
dzili, że w przypadku formowania nowe- 
go rządu przez lewicę wojewodą zostałby 
prezydent Słupska Jerzy Mazurek. a 
jego miejsce w ratuszu przypadłoby wi- 
ceprezydentowi Jerzemu Wandziowi. 
Teraz jednak panuje przekonanie. że 
rząd będzie tworzyć koalicja A WS i Unii 
Wolności i że z tych środowisk wywo- 
dzić się będą wojewoda i wicewojewoda. 
- W województwie na pewno jest parę 
rzeczy do zrobienia. Na razie spokojnie 
czekamy na oficjalne wyniki. Je:eli na 
gór
e AWS utworzy koalicję z Unią Wol- 
ności. to nie będzie przeszkód, aby tli zro- 
bić to samo - uważa Krzysztof Górski, 


szef Zarządu Regionu "Solidarności". 
Nie chce jednak rozmawiać o persona- 
liach. Ubolewa tylko, że tak długo trwa 
koalicja SLD-UW w słupskim ratuszu. - 
Wydaje się. że liderzy Unii Wolności po- 
w
nni na to wpłynąć, ale to jest ich sprawa 
wewnętr:na. Oni sami powinni pouldadać 
sobie te klocki - zaznacza Górski. 
Zaczyna jednak już krążyć lista na- 
zwisk ewentualnych kandydatów na naj- 
wyższe stanowiska w województwie. 
Wymienia się Mirosława Rekowskiego, 
byłego dyrektora UW i bliskiego współ- 
pracownika Kazimierza Kleiny. Inni 
twierdzą. że szansę na stanowisko woje- 
wody ma Teresa Kmsowska, solidarno- 
ściowa prezydent Słupska. która w czasie 
wręczania Słupskowi Honorowej Tablicy 
Europy zorganizowała spotkanie kandy- 
datów na parlamentarzystów A WS z lor- 
dem Francisem Newallem. Niektórzy na 
najwyższych stanowiskach widzą prezesa 
PARR Tomasza Sikorę. burmistrza Kę- 
pic Piotra Mazura oraz Jerzego Kuzy- 


niaka, prawicowego radne.go ze Słupska. 
Niewykluczone, że najwyższe stano- 
wisko obejmą też przedstawiciele Unii 
Wolności. Leszek Jankowiak, szef szta- 
bu słupskiej Unii przyznaje, że partię in- 
teresuje współpraca z A WS i udział 'w 
tworzeniu nowego układu władzy. 
- Nigdy nie uklywaliśmy sympatii do 
AWS i wzajemnie. Na szczeblu regional-, 
nym wszyscy się dobrze znają i wiemy, że 
w zasadniczych poglądach różnimy się 
niewiele. Najbard:::.iej by nas ucieszyło, 
gdyhy do porozumienia doszło też na 
s:czeblu celltralnym - mówi Jankowiak. 
Obecnie jego partia będ7ie dążyć do 
rozbudowy struktur, pozyskania nowych 
członków oraz intensywnie będzie się 
przygotowywać do wyborów samorządo- 
wych. do których mogłaby pójść w koali- 
cji z AWS. Według Jankowiaka współ- 
praca Unii Wolności z SLD w słupskim 
ratuszu temu nie przeszkadza. 
-. To nie jest żadna ścisła koalicja. To 
powstało samorzutnie po wyborach samo- 
Iządowych i dzięki mądrości ludzi współ- 
praca pIzynosi pozytywne rezultaty dla 
miasta -'- podsumowuje Jankowiak. 


BEATA JANKOWSKA 
ZBIGNIEW MARECJ{I 


Podkradli grafiki? 


Ilustracje do lustracji 


Wdowa po plastYku Mieczysławie Kościelniaku zarzuca wy. 
dawcom tomiku poezji Jana Sieńki, słupskiego lidera i posła 
SLD, kradzież praw autorskich Wiersze Sieńki zilustrowano 
9ralikami Kościelniaka bez iei zgody. 


Zmarty w 1993 roku Mieczysław Ko- 
ścielniak był więźniem Oświęcimia i żoł- 
nierzem Armii Krajowej, a zarazem także 
gorliwym katolikiem. hołdującym prawi- 
cowym wartościom. Jego prace zdobią 
m.in. budynki ONZ. Kilka ma papież, 
którego artysta znał osobiście. Natomiast 
Sieńki - wedle wdowy - Kościelniak nie 
znał w ogóle. Urszula Kościelniak była 
zaskoczona, gdy zobaczyła prace męża w 
tomiku. Oddała sprawę do prokuratury, 
zarzucając wydawcom poezji lidera słup- 
skiej lewicy kradzież praw autorskich. 
- W tej sprawie zwracali się już do 
mnie dziennikarze jednej z centralnych 
gazet. lecz nie chciałam szkodzić Sieńce 
przed wyborami. lednak musiałam coś z 
tym zrobić, bo przecież mąż nie żyje i nie 
może sam się bronić - powiedziała nam 
pani Urszula. 
Jak powiedział nam prokurator rejo- 
rowy Stanisław Szlachetka. wniosek 
wdowy po Kościelniaku został już prze- 
słany do sądu. Według prokuratury, takie 
przestępstwo - o ile rzeczywiście do nie- 
go doszło - jest ścigane nie z urzędu. lecz 
z oskarżenia prywatnego. By sprawa tra- 
fiła na wokandę. pani Kościełniakowa 
winna najpierw uiścić opłaty sądowe. 
Wdowa będzie się domagać od wy- 
dawców tomiku co najmniej kilku tysięcy 
złotych. Twierdzi. że zagraniczne media 
za każdą publikację tylko jednej pracy jej 
męża płacą 200 dolarów. W tomiku Sień- 
ki jest ich aż siedem. Wedle pani Urszuli 
- to te same prace. które niegdyś zamie- 


PROMOCJA Z FIRMĄ 

 
M( , 
CAF E 


BUDŻEL 
Słupsk, ul. Bałtycka 10A, 
tel. (59) 425-262 
OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
Rury żeliwne 
Rury PCV; Rury czarne 
Rury kamionkowe 
Rury betonowe 
Rury ocynkowane 
Rury PE do wody 
Rury drenarskie PCV. 


G-
i7-łI}-O ' . 


rzał opublikować w nieistniejącym już 
dziś ,.Pobrzeżu" Czesław Gomułkie- 
wicz, redaktor tomiku Sieńki. Gomułkie- 
w icz zabrał wtedy te prace i dotychczas 
ich nie oddał, mimo że "Pobrzeże" prze- 
stało się ukazywać na początku lal 90. 
Wczoraj nie udało się nam skontakto- 
wać z Sieńką. który pewnie zaabsorbowa- 
ny był wciąż wyborami. Jego współpra- 
cownik Macie,i TYl"'dkowski: - Nic o tym 
nie wiemy. Nie może być takiego zarzutu, 
a jeśli będzie, to odpowiemy. 
Tomik poezji Sieńki "Z ziemią w tle" 
ukazał się tuż przed wyborami. Autor 
rozdawał go wyborcom. W stopce brak 
nazwy wydawcy (wymieniono tylko re- 
daktora, autora wyboru wierszy i słowa 
wstępnego, redaktora technicznego i au- 
tora grafik). "Copyright" zastrzegł sobie 
sam Sieńko. (mb) 


:m
 .;;
: 
W:fj 


""'" ':!J1 
. 
.:.:
 1 


"Słowa dobrego potrzebllję mój synlI", napisał w jednym Z wierszy Jan Sieńko, 
lecz potrzebował także illlstracji 


Fot. Sławomir Żabicki 


""",, 


 .v
 

 O 
Co.. "2- 
:t:- . .. a:: 
Ź .. <;( 
.t- .!2 
l; ()'v 
0ITCZ'" S  imieniu 
Sztabu Wyborczego 
Akcji Wyborczej So1idarno
ć w Koszalinie 
skladam wszystkim naszym sympatykom 
serdeczne podziękowania 
za udział w kampanii wyborczej 
i głosowanie na naszych kandydatów. [3000
[DJtr 


 
@rumr1D
muł 
[]mQ 


Przewodnicząca AWS 
Grażyna Anna Sztark 
K-1373 


- .I
 t a n i Wyłączny Dystry-butor 
. ""es r;pro J " w Polsce 
renomowanej niemieckiej firmy "BLANCOPAN" 
poleca: n.4 7\.TD T E - BOAZERYJNE, 
r./11 "LL - PODŁOGOWE,. - PCV 
BelgIjskie panele elewacyjne PCV w cenie 15,60 z/1m 2 
Słupsk. ul.Szczecińska 58a (teren SEZAMORU) tel. (059) 434 511. 434 807 


jl(asrncrz Koszalin, ul. Morska 41 , tel./fax (094) 450-770 
PANELE PODŁOGOWE I BOAZERYJNE 


H URT. DETAL *UKlADANIE*GWARANCJA*CENY NAGOCJOWAN E J 
ł - 


. 


. 


JEDNO PYTANIE 


- Dlaczego w waszym banku nie 
można rozmienić pieniędl.Y'! 
Odpowiada Anna Sikorska. dyrektor 
oddziału Narodowego Banku Polskiego w 
Słupsku: 
- Drohny klient moie skorzystać z ta- 
kiej usługi. Z tym, :e p,zejkiowo mamy 
problemy. Brakuje nam hilonll o nominale 
50. 20. f(). 5. 2 i / gros:y. Dlalego wpro- 
wadzili

my .. wewnętr:::ną reglament£l(;(' i 
odmawiamy klientom wymiany więks:ych 
sum. Musimy p/zecie: w pierwszej kolejno- 
ści :aopatrzyć inne hanki. Nie wiem, dla- 
cego nas: dostawca nie zrealizował :a- 
mÓwiell, ale zapewniam, że niedłllgo wszy- 
stko wróci do normy. Niestety nie mogę 
poda(
 dokładnego te/minII. 
Zanotował: GRZEGORZ HILARECKI 


I 
I 
i 
f 


W staruszkę 


Wczoraj przy ul. Braci Gierymskich 
w Słupsku jadący rowerem chłopiec sta- 
ranował na chodniku 82-letnią staruszkę 
i uciekł. Kobieta ma złamaną nogę i po- 
tłuczoną głowę. (joj) 


Utonął 


W poniedziałek w Jeziorze Łętow- 
skim utonął 29-letni mężczyzna. Wczoraj 
szukali ciała strażacy ze Sławna i płetwo- 
nurkowie z Ustki. (joj) I
:I 
@ 
ZRZESZENIE KRAJOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU 


Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR) w BGŻ S.A. OW Slupsk to: 
wygodna, be1l'ieczna i ko17J'Slna forma gromadzenia pienięd
. 


POSIADAJĄC ROR MOŻECIE PAŃSTWO: 
· bezpiecznie gromadzić środki pieniężne, 
· kontrolować swoje wydatki, 
· usprawniać dokonywailie platności, 
· pobrać dodatkowy zysk z tytlIlu od,
etek od wkladów, 
po każdym kwartale, 
· bezpośrednio w ROR - dokonywać lokat terminowych, 
· upełnomocnić inne osoby do dysponowania wkładem, 
POSIADACZOM RACHUNKU ZAPEWNIAMY: 
· korzystne oprocentowanie zlożonych na ROR wkładów, 
· możłiwość regułowania stałych opłat np. czynszu, 
energii elektrycznej, telefonu itp. 
· kredyt w ROR przeznaczony na sfinansowanie celów 
konsumpcyjnych, 
· debet w ROR w wysoko,
ci do 90% średniej z trzech ostatnich 
stałycII wpływów, 
· możliwo,
ć posiadania karty płatniczej "PolCard", 
· uproszczony dostęp do innych produktów bankowych, 
Wklady zlożone w naszym banku objęte są gwarancjami przez 
Skarb Pań.fltwa oraz Bankowy Fundu,
z Gwarancyjny w pelnej wysokości 


Zapra
'zamy do Ilaszy('h placÓwek: 
BGŻ S.A. ODDZIAŁ WOJEWODZKI W SŁUPSKlJ 
PL. ZWYCIĘSTWA 2, TEL. 427 214 
ODDZIAŁ OPERACYJNY W MIASTKU 
UL. GRUNWALDZKA JA, TEL. 26 33, 26 34 


D 
C'-I 
o
 
ro:;; 
«e; 
wt5 
- en 
z:::i 
«
 
o
 
>--g 


 
NR 223 (13975) 
CENA 50 gr 


. 


IMIENINY 


Gerarda, 
Teodora 


.. Prawo naturalne nie jest niczym 
innym niż tym prawem, które jest zna- 
ne w całym świecie: czyń dl1lgiemu. co 
chciałbyś, by tobie czyniono" 
(Wolter) 


. 


POGODA 


\M 
1'2-14 o c l \ . ", 
:, "
.I:l I.:.  ..':.'... 
..':',1.,. " 
:'::X:"i"'."".u...'.'.' ..,.} . ..:,:",::".,.:"., .". 


Pochmurnie. lokalnie niewielkie 
przejaśnienia, ale też przelotne de- 
szcze. Wiatr słaby i umiarkowany. pół- 
nocno-zachodni. 


. PRZY TELEFONIE 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 


red. Grzegorz Borkowski 
42-75-91 


Masz kłopot. chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami. 
zadzwoń! 


. W KOSZALIŃSKIEM 


TYLKO wynil-.i w}borow do 
Senatu podała wczoraj Okn;gowa 
Komisja Wyborcza w Kos7alinie. 
Mandaty uzyskali wojewoda JerLY 
MokrLycki (SLD - 59.0 l 2 głoo;ów) 
i nauC7:ycicl akademicl-.i Kr7y,-ztof 
Majka (A WS - 45. 45.583). W 
wyborach do Sejmu wygrało SLD 
(37,73 proc.) przed A WS-em 
(23.1 l proc.) i Unią Wolno
ci 
(14,56 proc.). Z nieoficjalnych obli- 
czeń wynika. że trzy mandaty po- 
selskie przypadły SLD - Ryszardo- 
wi Ulickiemu, Zofii Wiłczyńskiej i 
Sewerynowi Jurgielańcowi. Po jed- 
nym zaś uzyskały A WS - Marian 
Goliński, i UW - Jerzy Madej. 
NA KONTACH bankowych 
kilku miast i gmin województwa 
koszalińskiego zalegają tysiące zło- 
tych. Pieniądze pochodzą z ubie- 
głorocznych opłat za koncesje na 
sprzedaż alkoholu. Nie zostały wy- 
dane, jak nakazują przepisy. bo 
okazało się, że były ścągane nie- 
zgodnie z prawem. Gminy zaś bały 
się, że będą musiały zwrócić je han- 
dlowcom. Są jednak takie samorzą- 
dy, które pieniądze rozdysponowa- 
ły, aby zdążyć przed końcem roku. 
(dęb) 


Wczoraj wręczyliśmy kolejne nagrody 
oraz otrzymaliśmy powiadomienia o wy- 
granych. Informację o laureatach i ich na- 
grodach podamy w najbliższych dniach. 
Po odbiór nagród zapraslamy we wtorki 
i czwartki w godzinach 10-16. 
Tylko do piątku włącznie w redakcji w 
Koszalinie oraz oddziałach w Słupsku, 
Kołobrzegu, Szczecinku, Lęborku, Mia- 
stku i Bytowie można nabyć magazyno- 
we wydanie "Głosu Pomorza" zawierają- 
ce regulamin i bezpłatną wkładkę konkur- 
sową. 


(tg) ONłZURS KOł,;, ,<-s I(ONKURS W U -9ó' "t 

 W1 
O.t;:)'Zi: T.
i:J 
 

 U ,..,q.ŁOSt..1 
 

 rO<ł
o.R.ZA.H 
 

 o 
KUPON NR 
i!) I 


C.f) 
ex: 
:::J 

 
2: 
o 

 


DZISIAJ ZAKREŚLAMY LICZBY:  
o 
2: 

 
C 
;:IJ 
C.f) 


C.f) 
ex: 
:::J 

 
2: 
o 

 


297 
 214 
-='.'u nmJ. _. .. '.h n . 
129 r 6D4 
"""'
Yr.,.."..,J. 
 "= M 
,1

.z, ..!
I,. 
5181 525 

",7.7'::

: 


558 
,,366: 6 
2: 
92DI 
 
...n ....,...'''_..,., ..."'. C.f) 
272
 
. -0\ 
\ 


C.f) 
ex: 
:::J 

 
2: 
O 

 


C.f) 
ex: 
:::J 

 
2: 

 .
". 


, 
"
		

/Image0002.djvu

			2 GLOS POMORZA 


KRAJ, SWIA T 


Środa, 24 września 1997 r. 


Zbieżności i różnice w progrdmach A WS i UW 


Z CZYM DO WŁADZY 


UW uznaje, że prywatyzacja gospodar- 
ki i zwrot majątku poprzednim właścicie- 
lom, czyli reprywatyzacja, są konieczne 
dla zwiększcnia tempa rozwoju gospodar- 
ki. Unia chce dokończyć prywatyzację 
przedsiębiorstw państwowych do 2000 r. 
i połączyć prywatyzację z demonopoliza- 
cją. np. telekomunikacji. energetyki i ga- 
zownictwa. Wpływy z prywatyzacji będą 
przeznaczone na przejście do nowego sy- 
stemu emerytalnego oraz zaspokojenie 
zobowiązań skarbu państwa wobec eme- 
rytów, rencistów, sfery budżetowej i z ty- 
tułu reprywatyzacji. 
Według programu A WS. to własność 
prywatna i mechanizmy rynkowe są pcxł- 
stawą gospodarki. Akcja zapowiada upo- 
wszechnienie własności prywatnej przez 
uwłaszczenie społeczeństwa z zachowa- 
niem hierarchii potrzeb. Zasadą będzie 
przekazanie kapitału uwłaszczeniowego 
na: fundusze emerytalne, bony prywaty- 
zacyjne oraz udziały pracownicze i udzia- 
ły producentów rolnych. Podstawowym 
imtrumentem prywatyzacyjnym 
ędą 
imienne uwłaszczeniowe bony inwesty- 
cyjne. Obydwa ugrupowania uważają za- 
tem za konieczne finansowe wsparcie sy- 
stemu emerytalno-rentowego. W obu 
przypadkach też środki na ten cel mają 
pochodzić z prywatyzacji. 
Obniżenie podatków i uproszczenie za- 
sady ich naliczania to zbieżne cele obu 
programów. AWS zapowiada wprowa- 
dzenie podatków prorodzinnych. Podsta- 
wą opodatkowania byłaby suma docho- 
dów dzielona przez liczbę członków ro- 
dziny. UW chce, by w 1998 r. obowiązy- 
wały stawki podatkowe na poziomie: 19, 
30 i 40 proc. Zamierza wprowadzić ulgi 
dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń 
zdrowotnych i emerytalnych, wydatków 
na edukację. zakupu lub budowy mieszka- 


Sprawne ekonomicznie państwo i szybki rozwój gospo- 
darki - obiecują w swoich programach wyborczych A WS 
i UW, najczęściej wymieniani partnerzy koalicii rządo- 
wej. Przeszkodą w porozumieniu może być dla obu part- 
nerów nowa konstytucja. Akcja od początku zapowia- 
dała, że będzie dążyć do jej zmiany. Tymczasem UW to 
jeden z głównych autorów ustawy zasadniczej. 


nia i domu. 
W odniesieniu do problemów wsi, w 
programie A WS rozwój gospodarstw 
wspierać ma polityka krcdytowa i inter- 
wencyjna oraz kształtowanie cen. Akcja 
chce zapewnić ochronę polskiego rolnic- 
twa przed nieuczciwą konkurencją z za- 
granicy. Unia uważa, że pomysłem na 
uzupełnienie dochodów rodzin wiejskich 
możc być rozbudowa pozarolniczej dzia- 
łalności gospodarczej na wsi, tzn. usług, 
turystyki. przemysłu przetwórczego. 
Przez dostosowanie prawa rolnego do go- 
spodarki rynkowej UW chce przygotować 
polskie rolnictwo do konkurencji w ra- 
mach UE. 
Zwiększenie dostępności terenów bu- 
dowlanych, stabilizacja ulg mieszkanio- 
wych, rozwój instytucji finansujących bu- 
downictwo mieszkaniowe to niektóre pro- 
pozycje UW mające na celu rozwój bu- 
downictwa mieszkaniowego. Również 
A WS przy wdrażaniu narodowego pro- 
gramu budownictwa chce uruchomić 
wszelkie dostępne środki, w tym kredyty 
zagraniczne i krajowe. Akcja uważa, że 
pobudzi rozwój budownictwa przez do- 
godne warunki kredytowania i działalność 
kas mieszkaniowych. Zapowiada wspie- 
ranie budownictwa czynszowego, komu- 
nalnego i socjalnego. Podobnie jak Akcja, 
Unia chce ułatwić obywatelom nabywa- 


nie terenów pod budowę domów. 
UW, jak i A WS. zamierzają dążyć do 
utrwalenia mocnej, wymienialnej złotów- 
ki. Akcja chce przeciwdziałać inflacji tak- 
że przez kontrolę deficytu budżetowego i 
długu publicznego. UW uważa za nie- 
zbędne zwiększenie dyscypliny finanso- 
wej oraz monetarnej przez umocnienie 
pozycji banku centralnego. 
W przeciwieństwie do programu A WS, 
UW przedstawia konkretne, ujęte w licz- 
by. cele planu gospodarczego. Są to: dłu- 
gofalowy wzrost gospodarczy, tzn. ok. 6 
do 7.5 proc. rocznie; w roku 2000 spadek 
inflacji do 5 proc. rocznie; spadek bezro- 
bocia o 30 proc. do 2000 r. Aby to zreali- 
lować należy - zdaniem Unii - zbudować 
stabilną i wolnokonkurencyjną gospodar- 
kę. 
Niektórzy komentatorzy ekonomiczni 
widzą możliwość pogodzenia obu progra- 
mów gos.podarczych przy zachowaniu ich 
zasadniczych celów. Inni oceniają możli- 
wość takiego porozumienia bardziej scep- 
tycznie, twierdząc, że program A WS nie 
jest wewnętrznie spójny i zbliża się do 
programu SLD, np. je
li chodzi o intcr- 
wencjonizm państwa. 
Przeszkodą w porozumieniu może być 
dla obu partnerów nowa konstytucja. Ak- 
cja od początku zapowiadała, że po wej- 
ściu do parlamentu. będzie dążyć do jej 


zmiany. Ideałem byłoby dla AWS uwzglę- 
dnienie większości zapisów tzw. obywa- 
telskiego projektu ustawy zasadniczej, 
który opiera się przed wszystkim na chrze- 
ścijańskich wartościach i prawie natural- 
nym. Unia, która przyczyniła się do 
uchwalenia konstytucji, może w dysku- 
sja
h nad jej zmianą przychylić się m.in. 
do propozycji ograniczenia immunitetu 
poselskiego wyłącznie do odpowiedzial- 
ności związanej z wykonywaniem man- 
datu. Sama była autorem takiego wniosku. 
Oba ugrupowania mają zbliżoną wizję 
służby cywilnej państwa. widząc koniecz- 
ność oddzielenia jej od wpływów partii 
politycznych. Uważają też za niezbędną 
lustrację kandydatów na ważniejsze sta- 
nowiska w państwie. 
Alians A WS i UW może zakończyć się 
wprowadzeniem powiatów, co nie powio- 
dło się ustępującym koalicjantom - SLD i 
PSL. Unia i Akcja uważają, że skutecznie 
zarządzana Polska to Polska samorządna 
i zdecentralizowana. Nie będzie zapewne 
problemu z uzgodnieniem wspólnego sta- 
nowiska wobec reformy systemu ubezpie- 
czeń emcrytalno-rentowych, konieczno- 
ści wzrostu nakładów na edukację, a tak- 
że na zapewnienie bezpieczeństwa oby- 
watelom. Zgoda jest także co -do uczest- 
nictwa Polski w NATO i UE. Lider UW 
Leszek Balcerowicz pytany wczoraj o 
"warunki brzegowe" konsultacji progra- 
mowych podkreślił. że żaden kompetent- 
ny rząd nie mógłby się np. zgodzić na 
zwiększenie deficytu budżetowego. Dla 
UW niezwykle ważne jest też dokończe- 
nie refonny samorządowej. 
W rozwiązaniach szczegółowych - 
apelował - należy się oderwać od etykie- 
tek i praw autorskich. Ja sam chętnie się 
zrzeknę praw autorskich do planu Balce- 
rowicza Il- żartował. (PAP, dęb) 


Polska w NA TO 


Obserwacja 
w oczekiwaniu na lormalne przylęcle do NATO, które będzie mot- 
liwe dopiero wiosną 1999 roku, po ratyflkacli protokołów akcesvl- 
nych przez parlamenty 16 państw człOnkowskich, Polska, Czechy 
i Węgry będą iUl wkrotce mogły uczestniczvć, na nietormalnvch 
zasadach, w większości spotkań różnych ciał NATO, nie wYłącza- 
jąc Rad, (ambasadorów). 


Źródła w Kwaterze Głównej sojuszu 
twierdzą, że dobiega końca dyskusja nad 
zasadami. na jakich NA TO dopuści do 
swoich prac trzech nieformalnych obser- 
watorów. Dzisiaj sprawa staje na porząd- 
ku dziennym Rady, a podstawą będzie ra- 
port Komitetu Politycznego. Określenie 
"ohserwatorzy". choć poprzedzone łago- 
dzącym kwalifikatorem "nieformalni", 
znowu pojawiło się w słowniku sojuszu, 
co świadczy o postępie w debacie wewnę- 
trznej na ten temat. 
Kiedy wiosną Polska, wspierana przez 
Czechy i Węgry, zaczęła domagać się ta- 
kiego statusu, przedstawiciele NATO re- 
agowali, jakby był to temat tabu. Zmiana 
nastąpiła po oficjalnym zaproszeniu trzech 
państw do rozmów akcesyjnych. Soju- 
sznicy przestali spierać się o kolejność 
przyjmowania państw Europy Środkowej 
i Wschodniej i niechętni "przedwczesne- 


mu" dopuszczaniu wybranych kandyda- 
tów do sedna spraw NATO-wskich, za- 
częli się oswajać z tą myślą - twierdzą 
zachodni dyplomaci. 
Oficjalnie, głównym argumentcm wy- 
suwanym przeciwko wpuszczaniu Polski, 
Czech i Węgier na NATO-wskie salony 
była obawa. że nie zostanie to dobrze 
przyjęte przez niektóre parlamenty. R7ą- 
dy kilku państw członkowskich musiały 
najpierw wybadać, czy ich parlamentarzy- 
ści nie poczują się urażeni, że stawia się 
ich przed faktami dokonanymi, wyprze- 
dzając parlamentarną ratyfikację posze- 
rzenia. Przełom nastąpił przed dwoma ty- 
godniami, gdy Francja ustąpiła w sprawie 
zaproszenia ministrów obrony trzech 
przyszłych państw członkowskich na do- 
roczną nieformainą naradę szefów resor- 
tów obrony odbywającą się w tym roku 
1-2 października w holenderskim Maa- 
strichcie. (PAP, dęb) 


J\;lieszkańcom województwa słupskiego ser- 
decznie dziękuję za współpracę w minionej 
kadencji. 


Dziękuję również wszystkim tym, którzy oddali na 
mnie głos w obecnych VvYborach do Senatu RP. 
Gratulując VvYbranym, życzę pomyślności w realizacji 
nakreślonych celów dla dobra ojczyzny i regionu. 
Andrzej Szczepański 


G-6023 


Dziób - Dziób 
Twój wirtualny przyjaciel 


Od momentu pojawienia się na rynku,wirtualne 
zwierzaki zdobyły ogromną popularność w Azji 
i Ameryce Północnej a teraz szturmem zdobywają 
Europę. 


OPTIMUS - INRACH. KOSZALIN 
ul. Morska 41. tel.lfax (094) 41-59.28 
40.71-38 kom. 0602639-11 l 


Wszystkich moich znajo- 
mych i przyjaciół oraz przy- 
szłych klientów pragnę po- I 
wiadomić l iż w pierwszych 
dniach października otwar- 
ty zostanie bar uniwersalny 
"Pokusa" przy ulicy Zwy- 
cięstwa 135 Al do którego 
serdecznie zapraszam w 
godz. od 10 do 24 
Leszek Kogutowicz  . ' Słupskie Fabryki Mebli Sp. z 0.0. 

 zatrudnią 
'''specjalistę ds_ pra""nych 
Wymagania: 
* wykształcenie prawnicze * miłe widziana praktyka administracyjna * innowacyjność i 
duża samodzielność w pracy * łatwość w nawiązywaniu kontaktów * duża dyspozycyj- 
ność 
Oferujemy: 
* stabilną pracę dla ambitnych pracowników w dynamicznie rozwijającej się firmie o 150- 
letnie] tradycji * szansę niepowtarzalnego rozwoju zawodowego i szybkiego awansu * 
atrakcyjne wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie C.V. listu motywacyjnego 
pod adresem: SFM sp. z 0.0. 76-100 Słupski ul. Krzywoustego 8 lub bez- 
pośrednie zgłoszenie się do Sekcji Kadr, tel. 43-40-04 w. 212. G-59(X)-O 


Masakra pod Algierem 
Kolejnej wielkiej masakry ludności cyWilnej dopuścili się algier- 
sc, lundamentaliści w nocy z poniedziałku na wtorek. Zamordo- 
wali w okrutny sPosób co najmniej 85 mieszkańców osady Benta- 
la pOłożonei 10 km na południe od stolicy. 


Liczhę rannych ocenia się na 67. stan 
około połowy z nich jest ciężki. Nieliclni 
mieszkańcy, którzy uniknęli masakry, 
twicrdzą. że zabitych jest ponad 200. Jcsl 
wielce prawdopodobne, że władze. aby 
zapobiec panicc. celowo zaniżają ogłasza- 
ne dane. Bentalę otoczyły siły bezpieczeń- 
stwa. które przeczcsują domy w poszuki- 
waniu ofiar. 
Większość zabitych złożono już w 
miejscowej szkole. Wielu z nich, zwła- 
szcza kobiety i dzieci. ma poderżnięte gar- 
dła. a nawet odcięte głowy. Władze algier- 
skie w komunikatach mówią, że ludzi tych 
"zamordowano w tchórzliwy sposób". 
Mieszkańców przedmieść algierskiej sto- 
licy ogarnęła panika. Wielu z nich schro- 
niło się w Algierze, którego ludność wzro- 
sła w ostatnich latach do 3. milionów. W 


. 


MUL TILOTEK 


Wyniki losowania z wtorku, 23 wrze- 
śnia: 9, II. 16.23,26,27,30,32,33,38, 
47. 48,49.62.66,68,70. 72, 74, 79; (n]w) 


. 


ZDARZENIA 


Wyłamany "Notes" 
W nocy z poniedziałku na wtorek nie- 
znani sprawcy włamali się do sklepu z ar- 
tykułami biurowymi przy ul. Konstytu- 
cji w Dmwsku POn]orskin]. Wybili szy- 
bę w oknic wystawowym i zabrali cztery 
elektryczne maszyny do pisania. cztery 
telefony i faks. Sprzęt wart był 6000 zło- 
tych. 
Skradzione samochody 
Koszalin - vw passat, SZE 97-83, wi- 
śniowy; 
Koszalin - opel kadett, KG N 57-08, 
biały; 
Sianów - fiat 126p, KOF 51-19. czer- 
wony; (ces) 
Słoma, siano i kombajn 
W czora j rano strażacy ze Słupska i 
Sławna, a także miejscowi ochotnicy ga- 
sili w Gardnie Wielkiej płonącą wiatę 
gospodarczą. Ogień strawił budowlę z 10 
tonami siana, 5 - słomy oraz kombajn Vi- 
stula. Uratowano od przedostającego się 
ognia sąsiednią wiatę ze słomą i sianem. 
(joj) 


P.H. 


HAGA 


76-200 Slupsk, ul. Poznańska 82 
tel. (059) 425 061 w. 41 
oferujemy: 
· płyty meblowe 
· panele podłogowe 
· panele boazeryjne 
· blaty kuchene 
CENY KONKURENCYJNE! 


wiclu osadach powołano straż obywatel- 
ską, która patroluje ulice, ale jest wyposa- 
żona tylko w żelazne sztaby. Według re- 
lacji uciekinierów z Bentali mordercy 
działali planowo i z premedytacją. Pierw- 
sza grupa wtargnęła w poniedziałek wie- 
czorem i zaminowała wszystkie okolicz- 
ne drogi, najwyraźniej aby zabezpieczyć 
się przed nadejściem wojska i policji. Po- 
tem zaczęto mordować mieszkańców i 
palić ciała ofiar. Telewizja algierska nada- 
ła wstrząsający reportaż z tej osady, po- 
kazując jednak sceny, które ze zrozumia- 
łych względów ocenzurowano. 
(PAP, dęb) 


Redaktor wYdania: 
Mirosław Węglewicz 


W nowym Sejmie i poza nim 


Wygrani i przegrani 
Jeśli sprawdzą się nieolicJalne wYniki wYborów do Sejmu, man- 
datu poselskiego nie uzyska kandYduJący z Zielonej Góry marsza- 
łek Sejmu mijającej kadencJI Józel Zych. Rekordową liczbę gło- 
sów - 124 651 w okręgu łódzkim otrzymał lider SdRP Leszek Mil- 
ler. BYłą premier Hannę Suchocką, klóry 4 lala temu otrzymała 
najwięcej głosów w Poznanium "pokonała" Krystyna L,backa z 
SLD. 


Najprawdopodobniej z okręgu kro- 
śnieńskiego nie zdobędzie mandatu były 
minister finansów i poseł obecnej kaden- 
cji Jerzy Osiatyński (UW); otrzymał on 
5459 głosów. W tym okręgu nie wywal- 
czył też mandatu kandydat ROP, szef "S" 
Ursusa Zygn]unt Wrzodak. 
W Bydgoszczy przegrał inny kandydat 
Ruchu. były wiceminister obrony narodo- 
wej Radek Sikorski. Nie będzie w Sej- 
mie PSL-owskich ministrów: obrony na- 
rcxbwej Stanisława Dobrzańskiego, 
ochrony środowiska Stanisława Żeli- 
chowskiego i łączności Andrzeja Zieliń- 
skiego. 
Spośród posłów obecnej kadencji po- 
nownie w Sejmie zasiądą m.in.: lider SLD 
Józef Oleksy, koordynator służb specjal- 
nych Zbigniew Sien]iątkowski i wice- 
marszałek Sejmu Marek Borowski, który 
w województwie pilskim zebrał znacznie 
więcej głosów niż wszyscy kandydaci 
A WS tam startujący. 
Również najwięcej głosów w swoim 
okręgu (bydgoskim) zdobyła prezes ZUS 
Anna Bańkowska z SLD. Pierwszy na 
liście UW Jan Rulewski otrzymał w tym 
okręgu poparcie ponad 1I3 wszystkich 
głosujących na tę partię. 
Pozostanie w Sejmie Tadeusz Mazo- 
wiecki, który niemal w ostatniej chwili 
zdecydował się na kandydowanie l Kra- 
kowa, a także Jan Maria Rokita, który 
tym razem w barwach A WS uzyskał naj- 
więcej głosów w województwie krakow- 
skim. Na drugim miejscu w tym okręgu 
znalazł się rzecznik SLD Andrzej Urbań- 
czyk. 
Ponad 90 proc. głosujących w Sando- 
mierzu poparło Jerzego Jaskiemię z 
SLD. w Lubelskiem najwięcej głosów 
oddano na Izabellę Sierdkowską. Obok 
niej do Sejmu z tego okręgu wejdzie też 
naj prawdopodobniej wicemarszałek Se- 
natu mijającej kadencji GrLegorL Kur- 
czuk. 
Przewagę ponad 20 tys. głosów nad 
Hanną Suchocką otrzymała w woj. po- 
znańskim posłanka Sojuszu Krystyna 
Lybacka. Wśród faworytów do mandatu 


w województwie chełmskim jest Henryk 
Wujec. Z pewnością otrzymają ponownic 
mandaty lider PSL Waldemar Pawlak i 
wicepremier Jarosław Kalinowski, który 
zastąpił na tym stanowisku Romana Ja- 
gielińskiego. Ten ostatni wprawdzie do- 
stał najwięcej głosów spośród kandyda- 
tów PSL w Piotrkowskiem, ale dla stron- 
nictwa może zabraknąć mandatów w tym 
okręgu. Pewne mandaty mają natomiast 
rzecznik ludowców Aleksander Bent- 
kowski i minister kultury Zdzisław Pod- 
kański. 
Po 4-letniej przerwie do Sejmu powróci 
reprezentacja ZChN: Stefan Niesiołow- 
ski. Jerzy Kropiwnicki. Ryszard Czar- 
necki, Marian Piłka. Halina Nowina- 
Konopka. To samo dotyczy także Marka 
Markiewicza. Gabriela Janowskiego 
(PSL-PL) i Teresy Liszcz (PC) - obecnie 
startujących z list A WS. 
Nowymi postaciami w Sejmie. ale nie 
nowymi na scenie politycznej, będą: były 
szef polskiego kontrwywiadu Konstanty 
Miodowicz, były prezes TVP Wiesław 
Walendziak, siostra Mariana Krzaklew- 
skiego Barbara Frączak, szef regionu 
wielkopolskiego "S" Janusz Pałubicki, 
rzecznik KK"S" Piotr Żak oraz rzecz- 
niczka rządu Aleksandra Jakubowska, 
która jeszcze kilka lat temu, jako dzienni- 
karka telewizyjna była sprawozdawcą 
parlamentarnym. W Płocku wywalczył 
mandat pełnomocnik rządu ds. powodzi 
minister Andrlej Piłat. 
Nieomal dwukrotnie większe poparcie 
od SLD otrzymała A WS w województwie 
białostockim. Tu właśnie z prezydentem 
Białegostoku Krzysztofem .Jurgielem 
przegrał "o włos" premier Włodzimierz 
Cimoszewicz, który znalazł się na drugim 
miejscu w tym okręgu. W rodzinnej Kali- 
nówce Kościelnej na premiera głosowało 
tylko 41 z 348 osób, które wzięły udział 
w wyborach. Szanse na zdobycie manda- 
tu z tego wojcwództwd ma reprezentują- 
cy mniejszość białoruską Eugeniusz Czy- "" 
kwin. Mniejszość niemiecką reprezento- 
wać będą w Sejmie Henryk Kroił i Hel- 
mut Paździor. (PAP, dęb) 


Wkład Wałęsy 


Lech Wałęsa zapowiedział wczomj, 
że po ogłoszeniu oficjalnych wyników 
wyborow włączy się w konsultacje Ma- 
riana Krzaklewskiego z Leszkiem Bal- 
cerowiczem, aby "wymusić wprost dal- 
szy ciąg, by nie popsuć zwycięstwa". 
Lech Wałęsa rozmawiał z Moniką 
Olejnik w programie radiowej "Trójki". 


..Jeżeli nie będzie się to udawało hezpo- 
średnio tym panom. to nie będę miał wy- 
horu - nie pozwolę. by tak wie/ki dorohek 
został zmamowany przez amhicje małycll 
ludzi" - mówił Wałęsa, podkreślając, że 
wniósł "wie/ki, osohisty wkład" w zwy- 
cięstwo prawicy. przypłacając to utratą 
zdrowia. (PAP, dęb) 


. PRACA 


. 
. 


OGŁOSZENIA 
SPRZEDAŻ 


126 el (1996 - X) - 10 600 zł. Słup
k, 
42-55-83. 
126P (1984) do malowania. Słupsk, 
420-520. 
AUDI 100 (1981). Słupsk. 435-563. 
CINQUECENTO 704 (V 1997), cen- 
tralny zamek, immobilizer, 17600 zł. Tel. 
0-60 l -79-32-82. 
FIAT 126 eI (1995). tEL. (0-94) 35- 15- 
237. 
FIESTA 1.80 courier (1995). Golf 1.8i 
(1989). Słupsk, 44-01 -42, 0-601 652618. 
FSO ł25p (ł 990) benzyna + gaz. 
Słupsk, 443-008 po szesnastej. 
MERCEDES 309 D (1986). Sławno, 
10-24-30. 
OKAZJA sprzedam audi A6 (1995). 
Tel. (0595) 13- l 8 lub (0595) 12-84 
OPEL astra 1.4 (1992/96) hatchback. 
Koszalin, 457-116 po 16. 
OPEL calibra (ł 994). Słupsk, 420-520. 
OPEL rekord furgon 2.0 (1985). Ro- 
bur diesel C-360. Słupsk, 11-73-34. 
POLONEZ truck 1500 (ł 992) benzy- 
na + gaz. Słupsk, 42-49-12, 42-93-15. 
PRZYCZEPI<; 6 ton. (094) 115-217 
SKODA felicja (1996). Budowo I gmi- 
na Dębnica Kaszubska. 
SPRZEDAM mercedesa 240 D 
(1977). Sławno, 10-26-31. 
ST ARA wywrotkę - tanio. Sławno, 
Polanowska 66. 
TRANSIT (1994) - 35 000 sprzedam, 
zamienię. Słupsk, 429-208. 
VW jetta (1985/92) 1,8 B, cena l I 300. 
Koszalin. 403-457. 
WARTBURG 1,3 (1991) składak. Tel. 
09435298-39 po 16. 


DOM, pensjonat w Ustce pow. całko- 
wita 548 m kw. pow. mieszkalna 318 m 
kw, ocieplony, okna PCV, blachodachów- 
ka, czyściwo, otynkowany, instalacja 
elektryczna, brama garażowa "GORAM". 
Tel. 0-90526672 po dwudziestej. 
DWUPOKOJOWE - pilnie. Słupsk, 
437-809. 
. MOTORYZACJA 
AAAAAAUTO - KAROLINA. Ko- 
mis samochodowy - skup, sprzedaż. za- 
miana, raty. Słupsk, Bałtycka 7 A, 
411-074. 


. KUPNO 


KUPIĘ dom - smażalnię nad morzem 
w województwie koszalińskim lub słup- 
skim. Tel. 059 431-186. 
. NIERUCHOMOŚCI 


"EX PERT" czteropokojowe (62) T A- 
NIO. Słupsk, 436-027. 
MIESZKANIE (53) sprzedam. 
Słupsk, 41-12-07. 
WYNAJMĘ pokój dla 2 studentów. 
Świeszyno 2 B. 
. MEDYCZNE 
ODTRUWANIE, krótkoterminowa 
terapia przeciwalkoholowa. Ustka, 
147-232. 
. TOWARZYSKIE 


NIGHT Club EROTYKA zaprasza 
panów, nowe panie - striptiz. Tel. 
090526516, Pomiłowo 33A 


FIRMA Handlowa EW AN zatrudni 
sprzedawcę z umiejętnością obsługi kom- 
putera (praca stała). Koszalin. 43-12-98. 
K-1358 
MALŻEŃSTWO, praca. mieszkanie. 
Ferma Drobiu, Łazy ul. Cicha 4 05-551 
Mroków (022) 757-96-39 


K-1375 
ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu 
hydraulicznego - mężczyznę ze znajomo- 
ścią obsługi komputera (wymagane wy- 
kształcenie średnie). Słupsk, 413-260. 
ZATRUDNIMY elektromonterów ze 
Szczecinka i okolic. Tel. (094) 40-23-15 
wew. 43, 090-532-300. 


Wyrazy szczerego 
współczucia 
Ryszardowi i Wandzie 
Strzeleckim 
z powodu śmierci 
Matki i Teściowej 
składają 
Zarząd, Rada Nadzorcza 
i Współpracownicy Spółki 
,,/ANT AR" w Słupsku 
U-295 


Dnia 11 sierpnia 1997 roku zmarł w Los Angeles 
w wieku 47 lat 
Ukochany Syn, Brat, Wujek, Siostrzeniec i Kuzyn 
ś. t p. 
Krzysztof Bieszka 
Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się w Lęborku mszą św. w kościele 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 27 września 1997 roku - 
sobota o godz. 13.30 
O czym z 
Iębokim żalem i smutkiem 
zawiadamIają Matka, Siostra i Rodzina 


G-{,()21 


411
		

/Image0003.djvu

			Środa, 24 września 1997 r. 


SŁUPSK 


GlOS POMORZA 3 


Rynek nieruchomości 


DROGO, 
. 
DR OZ EJ... 


250 tys. zł zapłacił zwycięzca przetargu za 39-metrowy lokal użytkoWY w centrum 
Słupska. Wkrótce pod młotek trafi jedna z naj atrakcyjniejszych działek przy 
głównym ciągu handlowym miasta. Jej cena wywoławcza to 225 tys. złotychI 


Ostatni przetarg zorganizowany 
przez Urząd Miejski w Słupsku cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. Sala 
pękała w szwach. 
Przedmiotcm licytacji były dwa lo- 
kale użytkowe: przy ul. Mickiewicza 60- 
metrowy sprzedano za 205 tys. zł. a pra- 
wie 40-metrowy przy al. Wojska Pol- 
skiego osiagnął sumę 250 tysięcy. 
- Chociaż sam hyłem zainteresowany 
kupnemjedlIego : lokali. 11' połowie pr::e- 
tGlgu :re:ygl/vwałem ob,\'en"l
iqc windu- 
wal/ie cen. Nie wnikam ju:. s/..qd lud:ie 
majq takie pieniąd:e. ale .\Om je.\.tem 
kupcem i wiem. :e słupski handel nie jest 
tak lukratywny. aby opłacało sir tyle in- 
westować w lukal - komentuje nam 
uczestnik przetargu. 
Zdaniem naczelnika Wydziału Geo- 


dezji i Gospodarki Gruntami, to co działo 
się na przetargu świadczy o dużym zain- . 
teresowaniu nabywaniem nieruchomości 
na własność, a urzędnikom daje rzeczy- 
wisty obraz wartości lokali. - Na kaidym 
przetargu lo/...ali użytkowych sprzedajemy 
wszystko od razu i za wysokie sumy - pod- 
kreśla Mirosława Sobolewska. 
Ceny wylicytowane na ostatnim 
przetargu nic pobiły jednak rekordu 
"przcd roku, kiedy za prawie 400 ty
i9CY 
sprzcdano lokal po Orbisic. Jedna"- - jak 
zamacza naczelnik - był to lo"-al o 
znacznie większym metrażu. 
Za tydzień w słupskim ratuszu odbę- 
dzie się przetarg na działki handlowe 
przy ul. Starzyńskiego. Pod młotek trafi 
sześć działek o powicrzchni 79-96 me- 
trów kw.; średnia cena wywoławcza - 


46 tys. zł. 
Jednak najwięcej emocji wzbudza po- 
nad 370-metrowa działka, której cenę po- 
czątkową miasto oszacowało na 225 
tysięcy. WaruJlki zabudowy narzucają 
przyszłym inwestc;:>rom wybudowanie 
czteropiętrowej kamienicy z poddaszem 
użytkowym. co również wiąże się z 
ogromnymi kosztami. Mimo to, chętnych 
nie brakuje. Ogłoszenia o przetargu uka- 
zały się też w prasie ogólnopolskiej. 
- Je.{/i ws:yscy :ainteresowani pr::Jj- 
dą na pr:.etGl;I!.. to uhawiam sir,:e :abrak- 
lIie miejsca 11' sali Uł-:.rdu. Z dmgiej stm- 
ny. im więcej osób we::mie udział w licyta- 
(ji. tym wyżs:ą cenę powinniśmy uzyskać 
- podsumowuje naczelnik Sobolewska. 


BEATA JANKOWSKA 


..  


-
 


....  . 


J 


.łfl 


i 1 1 
r- 
i 


.I 


,,. 

ł 


"\' 
't : 


,
 


:\ 


. S:f'ł. 

 .- 


I 
J. 
J 


. 
. ol.  


- 


[)o 5 października w słupskiej "Baszcie Czarownic" oglądać można wystawę fotograficzną "Poznaj Słupsk". Na fotogra- 
fiach widnieją zabytki, nie istniejące już budowle, archiwalne i w,..pÓłczesne plany miasta. Wystawa stanowi czę.
ć programu 
uroczyst()ści związanych z wręczeniem Słupskowi Honorowego Medalu Rady Europy. (a) 
Fot. Jan Maziejuk 


ł- 


Ludzka potrzeba 


Pracownice niemiecko-polskiej firm, w Kobvlnic, skarżą się, 
że czekając na autobus do Słupska narażone są na nieprz,- 
jemn, widok sikając,ch publicznie pijaków. - Tak jest wszę- 
dzie - mówi sekretarz gminy dodając, że szaletu w t,m miej- 
scu nie da się postawić. 


"Zwracamy się z uprzejmą pmśbq 
(...) o wybudowanie szaletu puhlicznegu 
w Kubylnicy na przystanku autohusowym 
I i II i i nr 3 pruwad:ące j do Słupska" - na- 
pisały w liście do redakcji osoby przed- 
stawiające się jako pracownice działu 
obróbki technicznej i wykańczalni. I da- 
lej: "Chyba nie jesteśmy niewolnicami, 
aby oglądać obnażonych mężczyzn zała- 
twiających swoje potrzeby na ścianach 
przystanku. Są przy nim dwa sklepy, które 
pmwadzą sp'7.edaż barową alko/wiu. Kil- 
kak,vmie zwracałyśmy się do władz 
gminnych, ale to nie przyniusło efektu". 
- Pienvsze słyszr, że ktoś zwraca się 
z pmśbą o wybudowanie szaletu - dziwi 
się Jan Plutowski. sekretarz gminy. - 
Zresztą, to niemożliwe, bo wieś jest po- 
zbawiona kanalizacji. List jest dziwny - 
..trójka" już nie jeździ do Słupska, (vlko 
"piąt/..a" . Można by się zastanawial:. czy 
nie jest 011 raczej wymier:ony M' s/...Iepy. 


J. Plutowski dodał, iż w okolicy ła- 
two znaleźć uhikację - np. w Urzędzie 
Gminy. Ośrodku Pomocy Społecznej i 
domu kultury. 
- Tr:eba tylko chcid, ale:: tym - hio- 
rąc pod uwagę brak kultUI)' niektó,ych 
osóh -jest t,udno nie tylko w Kobylnicy- 
zauważył sekretarz. - Z p'7ystankami 
mamy inny plVblem - systematycznie są 
dewastowane, o czym mzmawialiśmy 
niedawno z komendantem policji. 
- Ni/..t nie :głaszał wykmcenia pole- 
gającegu na publicmym ::ałatwianiu po- 
trzeb fizjologicznych - powiedział nam 
komendant Zenon Modrlejewski. - 
Nigdy nie prowadziliśmy takiej sprawy. 
Przystanki są notmycznie niszczone 
przez młodocianych. Ostatnio mamy 
pmblemy z 12 -osobową gl7lpą chłopców 
poniżej 17. mku życia, któr:ćy duskonale 

1'i('d::ą, że prawdziwe resllyk(je kanw 
im nie gmżą. (ma....t) 


Sesja o budżecie 


Słupscy r.łdni zajmą się dzisiaj 
analizą informacji o wykonaniu bu- 
dżetu miasta za I półrocze. Jak się do- 
wiedzieliśmy, komisje Rady Miejskiej 
oceniły sprawozdanie Zarządu Miasta 
pozytywnie. 
Poza tym radni podejmą uchwałę o 
utworzeniu Izby Wytrzeźwień. w sprawie 
przekształcenia Miejskiego Zakładu Ko- 
munikacji w spółkę z ograniczoną.odpo- 
wiedzialnokią oraz o zapewnieniu fun- 
duszy na budowę budynku Słupsll-iego 
Towarzystwa Budownictwa. (maz) 


. 


W SKRÓCIE 


Zabawa na giełdzie 


W sobotę (27 bm.) Automobilklub 
Słupski zaprasza do zabawy pn. IV Pory 
Roku, która odbędzie się na terenie Gieł- 
dy Samochodowej przy ul. Sobieskiego. 
Zapisy przyjmowane będą od godz. 10. 
Przewidziano wiele atrakcji, konkursów, 
będzie też można skontrolować swoje 
umiejętności "za kółkiem". Na zwycięz- 
ców czeka puchar, dyplomy oraz warto- 
ściowe nagrody. (hen) 


Liga młodzików 


Okręgowy Związek Koszykówki w 
Słupsku organizuje rozgrywki ligi młodzi- 
ków (rocznik 1984 i młodsi). Zgłoszenia 
do 25 bm. Korespondencja pod adresem: 
Mariusz Tkaczyk, 84-300 Lębork. ul. 
Chopina 9/1 (tel. 622-78 l). (fen) 


. 


DYŻUR REPORTERA 


Nie ma nianiek 


- Na zajęcia nauki pływania na ba- 
senie OSiR-ll w Słupsku PIZY prowadzi- 
łam sześcioletniego syna na godzinę 
siedemnastą. Pomogłam mu w szatni 
przebrać się, 
płllkać pod p'ysznicem i 
zostawiłam w grupie dzieci czekających 
na zajęcia. Uznałam, że dziecko przez 
pół godziny pozostaje pod opiekIJ i 
mogr wyjść z budynku. Kiedy po tym 
czasie wróciłam, by zabrać syna z zajęć, 
zastałam go zapłakanego na placu 
przed budynkiem pływalni. Okazało sir, 
że wbrew wcześniejszym ustaleniom 
syn został umieszczony w g,upie 
późniejszej. Uważam za niedopuszczal- 
ne pozostawienie dziecka w tym wieku 
bez opieki - powiedziała nam czytel- 
niczka ze Słupska (dane personalne do 
wiadomości redakcji). 
Ryszard Mrowicki, kierownik pły- 


walni, powiedział nam. że w wykazie 
miał wpisanego syna tej pani na godzi- 
nę 18.30, a więc na trzeci półgodzinny 
kurs. Chłopczyka nie wzięto na zajęcia 
o godz. 17, więc ubrał się i wyszedł. 
- Na bascnie nie zatrudniamy nia- 
niek. Ta pani powinna poczekać w 
szatni do momentu, w któlym grupa 
dzieci wchodzi na zajrcia. Sprawa na- 
tychmiast zostałaby wyjaśniona. Mat- 
ka nie powinna dziecka zostawiać sa- 
mego nie upewniwszy się, że rozpoczę- 
ło zajęcia - powiedział. 
Nie uda się więc wyjaśnić sporu na 
temat wyznaczenia godziny zajęć 
dziecka. Jedno jest pewne, personel 
pływalni powinien sprawdzić, czy 
dziecko nie wpuszczone na zajęcia po- 
zostaje pod opieką rodzica. Tego nie 
uczyniono. Goj> 


Hurt, detal i ryby 


S półka i hala 


296 kUPCów zdeklarowało chęć udziału w zagospodarowa- 
niu hali po Zakładzie Naprawczvm Taboru Kolejowego w 
Słupsku. W niedzielę zdecydują, czy do sPółki zarządzają- 
cej wejdą jako osoby prywatne czy jako spółka. 


I 
ł 
ł 


Wkrótce powinno być jasne, jak bę- 
dzie wyglądała struktura władz spółki, 
która zajmie się zarządem i adaptacją na 
cele handlowo-hurtowe hali po ZNTK 
przy ul. Kołąttaja. Jak informowaliśmy, 
już podzielono udziały w akcjach spółki: 
po 33 procent obejmie wojewoda i Urząd 
Miejski, a 34 procent przypadnie kup- 
com. Stronę kupiecką reprezentować 
będą handlowcy z dwóch targowisk miej- 
skich - przy ulicy Wileńskiej i Banacha- 
do których ograniczono nabór chętnych 
do nowych stoisk w hali. 
- Chcemy tam udtw0I7Y(: stałe miej- 
sca pracy. które StWO'701/0 na targowi- 
skach - mówi Andrzej Obałek, wice- 
prezydent Słupska. 
Każdy z kupców wpłacił po 1500 zł. 
W najbliższą niedzielę w sali konfcren- 
cyjnej Komcndy Wojewódzkiej Policji 
przy al. 3 Maja odb<;<.ł7ie się ich zebranie. 
Zdecydują, czy tworzą spółkę, czy też 
wejdą do interc
u jako osoby prywatne. 
Wiadomo natomiast. że rada nadzor- 
cza spółki zarządzającej będzie liczyła 6 
osób. Wejd7ie do niej po dwóch repre- 
zcntatów każdcgo z udziałowców. Do- 
tychczas nie rozstrzygnięto, jaką struk- 


turę będzie miał zarząd spółki. Wicepre- 
zydent Obałek powiedział nam, że 
udziałowcy opowiadają się za zarządem 
jednoosobowym. 
- Chodzi o szybkość reak,-ji i sku- 
teczne podejmowanie decyzji -wyjaśnia 
wiceprezydent. I 
Prace adaptacyjne miały ruszyć 
szybko. Prawdopodobnie jednak nie 
rozpoczną się jeszcze w tym roku. gdyż 
główny projektant modernizacji nie- 
dawno odniósł ciężkie obrażenia w wy- 
padku samochodowym. 
Jak się dowiedzieliśmy, oprócz hurtu 
i handlu detalicznego, w nowej hali mie- 
ścić się będzie giełda rybna. Nie wiado- 
mo jednak. czy zarządzać nią będzie za- 
rząd spółki. czy też nowy podmiot. 
Chciałbym jednak wyrazme 
stwierdzić, że hUI1 w hali nie oznacza 
wielkich mag{c}mów. Tam będą zawie- 
,wIe tylko 'umowy 2 Wyja
riia wIcepre- 
zydent Obałek. 
Jego zdanicm w przyszłości spółka 
może powiększyć liczbę udziałowców 
poprzez emisję nowych akcji. 


ZBIGNIEW MARECKI 


Giełda absolwentów 


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wypuszcza na rynek drugą 
już grupę absolewntów, którzy przeszli "szkołę" w firmie symulacyjnej. Jutro 
pracownicy tej nieistniejącej firmy staną przed przyszłymi potencjalnymi pra- 
codawcami na "giełdzie pracy." 
Firma symulacyjna to handlowo-usługowa spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością, która - choć w rzeczywistości... nie istnieje - ma swój zarząd. marketing, 
księgowość, kadry i magazyn. Każdy z 3 l -osobowej grupy bezrobotnych podczas 
półroczncj edukacji przeszedł przez wszystkie te działy, nabywając umiejętności i 
nawyki potrzebne do pracy w prawdziwej firmie. Pracę znalazło już 93 procent ab- 
solwentów z poprzcdniego "wypustu" fikcyjnej firmy. 
Jak nas. poinformował Bronisław Nowak, szef firmy i organizator jutrzejszej 
giełdy - zaproszono na nią aż 100 potencjalnych pracodawców. (mb) 


kiego. Jego zdaniem jednak Urząd Miejski 
nie jest w tej sprawie stroną. bowiem po- 
stulowane przejście znalazłoby się na dro- 
dze krajowej. na terenie gminy. Sprawą 
powinien się zająć Zarząd Dróg. 
- Uważam zresztą za niecelowe wyzna- 
czenie przejścia dla pieszych na drodze z 
rozPfdzonymi samochodami - dodał W. 
Siedlar. - Jestem natomiast zwolennikiem 
połużenia chodnika wzdłuż dmgi, od ulicy 


, J 


Urzędnicza mitręga 


W KOb,lnicv, tuż za rogatkami Słupska, jest kilka zakładów pracy, do któr,ch codziennie spiesz, (i 
powraca z nich) kilkadziesiąt osób. Z kolei kobvlniczanie spieszą tędy rano do pracy w Słupsku. 


Poznańskiego do ZDZ, przy któlym jest 
wyznaczone przejście dla pieszych. Czrść 
kosztów puwinna ponieść gmina. bowiem 
granica miasta kończy się w rejonie tablic 
ogłoszeniowych i tzw. miejskiego witacza. 
Nikt z zainteresowanych nie zgłaszał w na- 
szym wydziale potrzeby połużenia chodni- 
ka. Zainteresuję się tq sprawą. 


JERZY DĄBROWA 
tł., " 
 ..,

" V 
'I 
..... 
o:, 
c 
.., 


l,. 

J'i J

 
4t.ł 
.", 
li ..

 . . .,,,,,":
 


'... 
,,' '\ t  


f 


. 
 


., .}: 
f " 


- ,},- 


..;....
 ., 
" 
... "łł 


.. J;! 
, 


. .,., .,. 


"  ... 
 -
 7 


Od ulicy Poznańskiego do mia..ta wije 
'ię ścieżyna 


.-...ł 


Fot. Jan Maziejuk 


l" ,.ELE- I 
I 7A XI--1 
96-26 1:r 
426-1 00 


DUŻE ZNiŻKI 
NA TELEFON I Z POSTOJU 
PRZY RESTAURACJI Me Donald's 
Dojazd w mieście bezpłatny 


. 


TELEFONY 


- Ci, którzy nie mają samochodów, wy- 
deptali ścieżkę od ulicy Poznańskiego do 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, na 
poboczu ruchliwej ulicy Szczecińskiej. Je- 
śli pada deszcz ,yzykują p'7ejście na drugą 
stmnf szosy, gd:ie jest położony chodnik, 
mimo bra/..u zabudowy. Wędrowanie pr
ez 
szoSf, p,zed mzpędzonymi samochodami, 
doprowadza do kolizji drogowych - powie- 
dział nam radny Jerzy Janta-Lipiński. - 
Często jestem ich świadkiem, bowiem mie- 
szkam u wylotu ulicy Poznańskiego. Od 
 
kilku lat, jako radny w gminie, w imieniu 
mieszkańców postuluję pułożenie chodnika 
w miejscu ścieżki, lub wyznaczenie ozna- 
km.l'Qnego p'7ej.(cia na ulicy Szczecińskiej. 
Nie ma efektu tych starań. 
Wójt Kobylnicy Jerzy Makarowtakże 
nie może się poszczycić sukcesem w stara- 
niach o chodnik lub oznakowane przejście. 
W listopadzie 1995 roku w sprawie przej- 
ścia dla pieszych wysłał pismo do Wydzia- 
łu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu 
Wojewódzkiego. Interweniował w kosza- 
lińskiej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicz- 
nych. Bez echa. W tej sprawie w'sierpniu 
radny Lipiński poprosił o pomoc Stanisła- 
wa Kądzielę jako prezesa Zarządu Woje- 
wódzkiego PSL. Miał wsparcie ówczesne- 
go senatora Mieczysława Włodyki. 
O opinię zapytaliśmy Waldemara Sie- 
diara. kierownika referatu drogowego w 
słupskim ratuszu. Powiedział. że jest w 
wydziale pismo w sprawie przejścia dla 
pieszych, skierowane z Urzędu Wojewódz- 


Słupsk. POGOTOWIA: Energe- 
tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie- 
pło'A-TIicze: 993; W odno-Kanaliza- 
cyjne: 994; Ratunkowe: 999, (pod- 
stacja przy ul. Banacha: 431-371); 
Weterynaryjne: 422-631; Policja: 
997; Straż Pożarna: 998; Biuro Nu- 
merów: 913; INFORMACJA: Pa- 
szportowa: 955; Turystycma: 424- 
326; PKS: 424-256; Kolejowa - po- 
ciągi do Słupska: 933, pociągi ze 
Słupska: 934; RADIO TAXI - dla 
osób niepełnosprawnych, Słupsk 
tł 444-447; INFORMACJA o 
AIDS: 958; ALKOHOLOWY tel. za- 
ur.mia: 424-278 (czynny w godz. 
16-20. wtorki i czwartki). 


. 


USŁUGI 


TELEFONICZNA INFORMA- 
c.JA GOSP()()ARCZA, Słupsk. tel. 
423-060, KoS/alin. tel. 417-700 
USŁUGI SZKLARSKIE. całodo- 
bowe, VAT. RATY. Słupsk, ul. Po- 
niatow
kicgo 44. tcl. 425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI". całodobowe. Słupsk, 
te!. 0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES", 
Słupsk. Tuwima 3, 428-495, 443- 
083 
POGRZE80WE "HADES" Słupsk 
Kopemika 15, 429-891. 436-449 


TAXI 
..lIDER - JANTAR" 


 

 


44-44-43 
96-27 


60% ZNiŻKI NA TELEFON 
500/0 ZNiŻKI NA KARTĘ STAŁEGO 
KLIENTA 


DYŻURY APTEK 


SI.UPSK: "POD GRYFEM", ul. 
Hubalczyków, tel. 421-170 
lISTKA: "HERGA VITAE". ul. 
Grunwaldzka 16 


. 


WYSTAWY 


SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 
ŚRODKOWEGO (g. 10-16) - la- 
mek Ksiąl<łt Pomurskich: ..Skarh) 
ksii.\ż.!t p9morskich", "Sztuka d
IWl1d 
Pomorza od XIV do X VIII Wlcku.:')1. 
r. Witkiewicz (ł 885- l 939) - twór- 
czość plastyczna"; MŁYN ZAMKO- 
WY - ..Dawna i współczesna sztu"-a 
ludowa na Pomorzu Środkowym"; 
BASZTA CZAROWNIC, ul. F. Nul- 
lo 13 (g. 9-17 oprócz poniedz.): "Po- 
znaj Słupsk"; GALERIA KAME- 
RALNA (g. 11-17): JózcfHałas-ma- 
larstwo i rysunek; GALERIA BUR- 
SZTYNOWA, ul. Tuwima 9 (g. 10- 
18) - ..Bursztynowe inklul:jc" 
USTKA: 8Ał,TYCKA GALERIA 
SZTUKI, ul. Zaru.;J\.icgo I a (g. 10 -18) 
- Szkło artystyczne 
KLUKI: Ml'ZElIM WSI SI.O- 
WIŃSK lEJ (g. 9-16) - ,.Kultura i 
sztuka ludowa Słowińców" ,Ręko- 
dzicło wiejskie na Pomorzll -tkactwo. 
garncarstwo. plecionkarstwo" 


. TEATR 


PAŃSTWOWY TEATR LALKI 
,;n;CZA" (ul. Waryńskiego 2) 
godz. 10 "Trzy świnki" 


. KINO 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
19ł) - "Zaginiony świat" (Jurasic 
Park 2) g. 16; "Speed 2" g. 18.30 i 21 
USTKA: DELFIN - "Jaś Fasola" g. 
17 i 19 


. 


PRAWNIK 


Bezpłatne porady: wtorki i czwartki 
g. 15.30-17, pokój 107. 


O wszelkie" zmianach prosimy in- 
formować telefonicznie, Słltpsk, tel. 
425-195 Iltb pod adresem al. Sien- 
kiewicza 20, pok. 106. (Teb) 


elłP'o,. ml'-." 
_.....J. ... 
71ł 
 
L 
., 
. I I-
N- -.
, 
. 'b-l' f!jI 'ł"-lll 
, Najniższe stawki za kilometr w kraju 
40% zniżki na telefon 0,60 z//km 
30% zniżki z postoju i ulicy 0;70 z//km
		

/Image0004.djvu

			" GLOS POMORZA 


....... 


ROZMAITOŚCI 


Środa, 24 września 1991 r. 


. ZADZWOŃ 
Kondvcja fizyczna 
bez zastrzeżeń 


- W poniedziałkowym .,Głosie Po- 
morza" przeczytałem wypowiedź Czy- 
telnika ze Słupska. który opowiadał o 
wrażeniach swego syna. uczestnika 
rajdu rowerowego, w którym brał 
udział Jan Król, wówczas kandydat do 
parlamentu. 
Też tam byłem i stwierdzam, że nie 
wszystkie spostrzeżenia młodego czło- 
wieka były zgodne z rzeczywistością. 
Otóż wszyscy jechaliśmy rowerdmi. 
Młodzież mocno nacisnęła na pedały 
i, oczywiście, szybciej dojechała na 
miejsce. Pozostała grupa jechała wol- 
niej, a w okolicach Doliny Słupi za- 
trzymaliśmy się. aby pan Król, wspól- 
nie z nami. mógł podziwiać uroki tego 
miejsca. Tym samym dojechaliśmy 
później, ale nie z powodu braku kon- 
dycji kandydata. Wręcz przeciwnie, 
kondycję fizyczną ma on całkiem do- 
brą i pedałował na równi ze wszystki- 
mi. 
Nie jestem związany z Unią Wol- 
ności, ale uważam, że jeśli chodzi o 
kondycję. to pan Król stanął na wyso- 
kości zadania, a cała impreza była 
sympatyczna. Zgadzam się. że rzeczy- 
wiście niewiele miał on do powiedze- 
nia zebranym. ale może ten rajd po- 
traktował jak zwykłe spotkanie, a nie 
sposobność do przedstawienia swoich 
poglądów politycznych - powiedział 
pan Andrzej (nazwisko znane redak- 
cji) ze Słupska. (tg) 


Podpis 
"do góry nogami" 
- W niedzielę, jak większość z nas, 
wybrdłam się do obwodu wyborczego 
nr 9 przy ulicy Szenwalda w Koszali- 
nie, by oddać swój głos na kandyda- 
tów do parlamentu. 
Listy z nazwiskami wyborców były 
dość długie. Osoba sprawdzająca je, za 
każdym razem musiała odwracać spis 
do wyborcy, stojącego po drugiej stro- 
nie stołu, by ten mógł się podpisać. W 
moim przypadku. żeby sobie ułatwić 
pracę, pani postawiła .,znaczek" przy 
moim nazwisku i prosiła o podpisanie. 
Zapytałam, jak mam to zrobić? Odpar- 
ła. że mogę wpisać swoje nazwisko na- 
wet wówczas, gdy lista ułol..ona jest 
"do góry nogami". Chciałam wiedzieć, 
czy podpisuję we właściwym miejscu. 
N a moje życzenie odwrócono więc li- 
st
: tJ
ażam \ jednak, że ŁiU(ie zach6- 
wanie było niestosowne, bo jak moż- 
I ha "rzy tak: ważnych decyzjach postę- 
pować w ten sposób? - pyta emeryt- 
ka z Koszalina (nazwisko znane re- 
dakcji). (tg)  - 
.-

J'> 


.-.... 


... 


- 


'- 


i' 


" - 


,'
 
'--" . 


l' 


Konkurs na pamiętnik i biografię 


"Mój kapitalizm" 
Islola konkursu polega na ulrwaleniu lego, co lak ulolne - Indv- 
wldualnych odczuć, przeżyć, doświadczeń Polaków w czas prze- 
obrażeń, w czas przejścia od realnego socjalizmu do realnego 
kapilalizmu. 


" 
)' 
\ 


Konkurs ogłasza Społeczne Stowarzy- 
szenie Prasoznawcze "STOPKA" w Łom- 
ży, inicjator wielu przedsięwzięć kultural- 
nych. Organizatorzy oczekują przede 
wszystkim autentyzmu pamiętników 
(dzienników), bądź zapisków reporter- 
skich. Interesują w szczególności myśli i 
oceny o otaczającym świecie, o pozycji 
społecznej. samopoczuciu uczestników 
konkursu. Chcemy się dowiedzieć, czy 
Wam i Waszej rodzinie oraz znajomym 
jest lepiej. czy też gorzej niż przed kilku 
laty. Jakie starania uczyniliście, by zało- 
żyć własny biznes i co z tego wyniknęło? 
Czy podjęliście próbę zdobycia nowych 
kwalifikacji - dostosowanych do wymo- 
gów czasu. Jak ksztahują się stosunki z 
administracją państwową i samorządową, 
z konkurencją i współpracownikami? Jak 
w ogóle układacie teraz sobic swojc ży- 
cie. jakie macie plany na przyszłość? Czy 
w ich realizacji musicie liczyć tylko na 
siebie, czy możliwa jest pomoc innych? 
Kogo? Czy zdarzyło się, że jakaś organi- 
zacja - Kościół lub urząd - próbował Was 
wesprzeć w znalezieniu miejsca w życiu? 
Czy w ogóle istnieje solidarność między- 
ludzka. czy po prostu każdy musi myśleć 
tylko o sobie. żyć na własną odpowiedzial- 
ność i ryzyko, zgodnie z prawami wolnej 
konkurencji. Oczekujemy również liczne- 
go udziału w konkursie mieszkańców wsi, 
którą w najbliższych latach czekają 
ogromne przeobrażenia. 
Mamy nadzieję, że konkurs umożliwi 
naszkicowanie zbiorowego portretu Pola- 
ków, sprzyjać będzie rozeznaniu nie tyl- 
ko współczesnych dróg awansu. oczeki- 
wań i nadziei, lecz także współczesnych 
podziałów, konfliktów. rozterek, niepoko- 
jów i zagrożeń. 
Zwracamy się do wszystkich. którzy 
pragną wziąć udział w konkursie: opiszcie 
swoje życie i doświadczenia z ostatnich 
lat. Jeśli macie gotowe dzienniki czy też 
zapiski o inwestycjach (wydatkach) ro- 
dzinny
h, charakterysty
zną korespón
 
dencję urzędową i in
e dokumenty z ostat- 
nich lat - dołączcie je, podobnie jak cha- 
rakterystyczne zdjęcia, czy inne pamiątki 
(w reprodukcjach ksero). 
Nie ograniczamy objętości pamiętni- 


ków czy dzienników. nie oczekujemy, że 
będą one napisane językiem literackim. 
Najważniejsze, by były szczcre i auten- 
tyczne, by przybliżały nam najciekawsze 
fragmenty życia. Waszych przeżyć i do- 
świadczeń. Waszego miejsca wśród ludzi. 
Liczymy. że zechcecie ujawnić konflik- 
ty. zatargi, które były Waszym udziałem 
i że nie omieszkacie wspomnieć o Wa- 
szym wpływie na życie codzienne. Na 
życzenie autorów pamiętników gwaran- 
tujemy całkowitą anonimowość i dyskrc- 
cję. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w 
dwóch kategoriach: pierwsza - adresowa- 
na do wszystkich i druga - dziennikarska, 
na biografię polskiego biznesmena. W obu 
kategoriach o ocenie prac decydować bę- 
dzie jury w składzie: red. Andrl.ej Bober 
- przewodniczący (TVP). Tadeusz Biedz- 
ki - ekonomista, redaktor naczelny "Try- 
buny Śląskiej". Roman Chocyk - redak- 
tor naczelny "Dziennika Prawa i Gospo- 
darki", red. Henryk Dasko - biznesmen z 
Toronto (Kanada). prof. Adam Dobroń- 
ski - Uniwersytet w Białymstoku, prof. 
Bronisław Gołębiowski - Uniwersytet 
Warszawski, prof. Jacek Kurczewski - 
socjolog, Warszawa, dr Wanda Kustrl.e- 
ba - Uniwersytet Gdański, dr Krl.ysztof 
Pawłowski - twórca znanej w kraju Wyż- 
szej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, red. 
Anna Tatarkiewicz publicystka. Warsza- 
wa, red. Agata Tuszyńska - autorka gło- 
śnych biografii, laureatka nagrody 
PEN-Clubu. Warszawa, red. Stanisław 
Zagórski - sekretarz, prezes Stowarzysze- 
nia "STOPKA". Jury przyzna w obu kate- 
goriach. równorzędne nagrody: 
I nagroda - [O tysięcy zł 
II nagroda - 7 tysięcy zł 
III nagroda - 5 tysięcy zł 
oraz dziesięć wyróżnień po ł 500 zł 
każde. 
Nagrodę w wysokości tysiąca złotych 
ufundowała redakcja "Głosu Pomorza"- 
przeznaczona jest ona dla 'uC1.estriik
 
konkursu z województw koszalińskiego i 
słupskiego. Autorom kilku 
yróżniają
 
cyc h się prac, nie uhonorowanych nagro- 
dą, zapewniamy ich opublikowanie na ła- 
mach gazety. (opmc. ewu) 


. -w. hu "r:..:.::. V';
 .
.
 


t X :-:- 
""" 

. ." i 
Ę
'. ..1 .>«1 

 
 
t<1 
\,*,f t! 

'
1@."'ń""WdA
; 
 


:
 
::,;: 

  - 
"'" 


",.
 


.. 


,
 " 


'- 


\ ' 


__--L...1_ 


it 


-.-- 


" 


..... 


.' 


--...i 


----.. 


Soren Allde/:'iSon.jeden z gMwnych inicjatorów akcji pomocy polskim powodzianom prezentl{ie zebrany sprzęt. 


Fot. Jan MazIejuk 


Szwedzi powodzianom 


Mieszkańcy wspMprdcującego z wo- 
jewództwem słupskim okręgu Krono- 
berg w południowej Szwecji zainicjowali 
akcję pomocy polskim powodzianom. 
Z prośbą o pomoc zwrócił się do nich 
Sejmik Samorządowy Województwa 
Słupskiego. Samorządowcy z Vaxjo w cią- 
gu kilku tygodni zebrali sprzęt szkolny, 
który w najbliższym czasie trafi do szkół 
w rejonach dotkniętych powodzią. 


- Zebraliśmy ławki s:kol ne. krzesła. ta- 
hliee i zestawy komputerowe. któl}'ch s:ko- 
Iy w nas:ym okręgu mialy w nadmiarze. 
Na odzew Sejmiku Samorzqdowego odpo- 
wied::ieli dyrektorzy wielu placówek. Oka- 
zało sir. że SpOlV sP'7ftu dotyclzc:as :ale- 
gajqeego szkolne maga:}',,)' jest w całkiem 
doblym stanie i nadaje si f' do użytku - 
poinfoffilOwał nas Soren Andersson z biu- 
ra Sejmiku w Vaxjo. 


Do szkół w południowej części nasze- 
go kraju wyjedzie transport z Kronober- 
gu, zawierający prawie pięćset ławek 
szkolnych, kilkadziesiąt tablic i setki krze- 
seł. Do szkół trafią też zestawy kompute- 
rowe. Okazuje się więc. że powodzianom 
pomagają nie tylko mieszkańcy naszych 
gmin. Pomoc nadejdzie również zza mo- 
rza. 


. 


KOMUNIKAT AGROMETEOROLOGICZNY 


Uwilgotnienie wierzchniej warstwy 
gleby na terenie Koszalińskiego .iest do- 
stateczne. Pogoda sprzyja tei wykony- 
waniu wSl:ystkich typowych dla okresu 
jesiennego prac polowych. 
Na ukończeniu jest zbiór słomy; podo- 
rywki - w zależności od rejonu - zaawan- 
sowane są w 40-70 procentach, orki w 30 
procentach. Dobiega końca siew jęczmie- 
nia ozimego. Zasiewy pozostałych zbóż 
ozimych zostały wykąn
ane w .20 procen- 
tach, zaawansowanie wykopków ziemnia- 
ków szacuje się na 35 procent. Rzepak 
ozimy znajduje się w fazie 2-4 liści; 
wschody. ze względu na wcześniejszy 
brak wilgoci w glebie. były nierównomier- 
ne. d \=* ł"

1V' .
 

=$ . h ,. om 
% Fi r 

ą&X;"»tt *-"Y.::'
 
w..J 


! 
'" 

 
... 
'" 

 

 
.. 
I 
! 

 
Ę 
i 
I 
:1" 
i 

 

 

 
f 
j 
! 
; 
- 
k 

 
I 

 

 

 
.* 
ł 
:;: 
I .
:;:


j 


Gl 


/:;:::

 pWi - ołv.... .."X-
 
fi
J 


Prognol:a pogody 
(Opracowana przez Centralne Biuro 
Prognoz IMGW w Warszawie) 
2.. IX - temperatura w nocy 7 stopni 
Celsjusza. w dzień 10. wiatr umiarkowa- 
ny północno-zachodni. zachmurzenie 
duże. przelotne opady deszczu; 25 IX - 
tempcratura w nocy 4 stopni. w dzień 16. 
wiatr umiarkowany północno-zachodni, 
pogodnie; 26 IX - temperatura w nocy 5 
stopni. w dzień 14. wiatr umiarkowany 
północno-zachodni. zachmurzenie umiar- 
kowane i duże; 27 IX - temperatOra w 
nocy 5 stopni. w dzień 14. wiatr umiarko- 
wany północno-zachodni, zachmuf7enie 
umiarkowane i duże; 28 IX - temperatura 
w nocy 5 stopni. w dzień 14, wiatr umiar- 
kowany północno-zachodni. zachmurze- 
nie umiarkowane i duże. 


Rolnicze i ekonomiczne zalecenia 
Minął agrotechniczny termin siewu 
jęczmicnia ozimego. wskazane jest więc 
maksymalne przyspieszenie prac związa- 
nych z przygotowaniem pól pod zasiew 
pozostałych zbóż ozimych. Optymalne 
terminy siewu żyta i pszenżyta upływają 
z końcem września. a pszenicy 5 paździer- 
nika. Prawidłowa proporcja siewu po- 
szczególnych gatunków na jeden metr 
kwadratowy wynosi: dla żyta - 400-450 
ziaren; dla pszenżyta - 400-500 szt.; dla 
pszenicy 450-550. 
Należy przyspieszyć wykopki ziemnia- 
ków. Silne porażenie wielu plantacji za- 
razą ziemniaczaną. w przypadku opóźnie- 
nia zbiorów, spowoduje większe straty. 
(Komunikat agrometeorologiczny 
przygotowali specjaliści z Ośrodka 00- 
mdztwa Rolniczego w Boninie). ,I 
(Oprdc, alek) 


--
....,: 


""II 


(kor) 


..........-........................... .......................-...-...................................
 
 
I 
I 
* 
'" 


iV'."'«...
 

.: ;,,
::!i 

 
;J 
::-1 

 

 
: :::: 
:
=-»".....:.»:-::;:: 


:..
«

';:::.-:-: 


;
 
( 
J o, 
$ 

 .:.: v;w-...n.. 

 


ff 


'x f 
,af. 
. ii fj ; 

 l' 
.,.. 
\-J'!!
.J 


." \/' \ :.. 
... .
 ... 
... 
O \..S ':I-- \..\:,? 
\\\
t:.R
 S'/-..\C\\ 
\\\
o'

c\\ 
... C€ . 


r::J;n>(-= l 
ł .*_.
 ,:;, '" ,.#"
.'-
"
;' 
0$ ' . ." . ...:- . 

 
 
 


 . 
-:..._ . .._ . _ . .. . ,_._._"'-
 . ' . _ . 
....:-:: 
-:-.".-. ;:::=:
:::::
::.*:"
.=":=. ..............E. . .

_,... J
w<: 

t -:"t.:-*::


J 

:.\


 . , . . 
 '" 

"
 


g-:':
.Y:"": 

..W,;;:;,.. 


f: 
I 
o,! 
* 
- 

i.ł 

 

::::::m 

 

 
I 
I 
i 


 

 
1 
"'t,! 

 
"ti 

 
j 

 

 

 
i 
] 


-"-X' 
......£ 


. .t 
::: 
h,>
.


:::r 
;;.- 


t'r i 

 
 (.. 
':'''"1:"
'''.
z
_:;"'*
*i 


.;;;"::
 


._._._......-....._.
#
-::...=-r-:::
v;
.. 

 .J. 
I. .:
 


n"".......;.@......,.",j . _ , . . 

''7fA . 


r 1 

}:? 


==wJ 


1 
l. 

 
i 
!E 

 
i 
!J 

1 

 

 
I 
" J 
j 
i 
j 
* 
"'" 

 
I 
.'Or..........,..,..ą..
"7....w.--.:....
.":,,,(O.NN->Ył'.::oXIN;:-....r. .
;
)';.O).......:.:w..........
...oJoX«..-:$ 


Y-:+ 
 
 
....
*' 
 
. ..
::; 


"P.,;L _ :.
 


*"
Zt;.

 .c.=
x
 . 
 ...-.".-.r
. .N'Y'.....YII'................n.._....................... .......... ...,..

..""'............v;. ..,.....
		

/Image0005.djvu

			Środa, 24 września 1997 r. 


ŻYCIE--SPOtECZNE 


l 


GLOS POMORZA 5 


,...- 
.ł. 


...--- 


. 
:  -..r. 
;.- 
.,... 


"'" 


':" .ił 


,.. 


f, 


J.. 


f' 
.---IA" . 


\ ...- 


,..ol 


Wędrówka na g(Jrę Pi.\'zczatą 


\ 


.. 
\4a 1'

 
 
\', t sf > 
 
7
 
. .IJ!'" 


(. 


I( 
'r 
ł . r '! 
J : 
'f 
I. 

'Jf, 
"'1(1 
1ft . 


4it 


't. 
':, r., 


,": 
'" 


ł . 


f a f' ' 
ił' 


, ! 


-I&! 


\ 


j 


, 


I" 


'
 


. r 
t ....t.t.... 


i' 


t 
f 
t " 
".. ...... 
4ł-.?_ 

 

..,.
  

.

 
...,..;.-- 


..fI 


.! 
't 


.ot ... 
# 


. . . ł . , <

f . I 
P ' ft . 
. ri " .. 
"7 .....4 tł 


:__ 
,.
 
 ,. F.
. 
..... 


1 

.. 


--.. 


,11 


!' 
k 


t 
l' 


Z "Głosem" w Lipnicy 


,
 
.. 
'.
 
'.' 


i
 ł  ' 
ł 
1-- 


.c::;:... -ł-" 
..-  


Wielkie wędrowanie 


- Pokonałem tę trasę bez 
problemów 
- cieszył się 68-letni Zdzisław Stan- 
kiewicz. Żalił się jednak. że dotychczas 
nie udaje mu się namówić na wyprawę 
znajomych ze słupskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
-Je.'cc:e wc:oraj ich :apras:£Iłem. ale 
wrdlVwanie tr:eha polllhi(. PUClll: i pu- 
kochać - mówił Czytelnik. 
Tym razem w imprezie organizowanej 
przez ZOW PTSM. dyrekcję Parku Kra- 
jobrazowego ,.Dolina Słupi" i naszą redak- 
cję wzięło udział prawie czterysta osób. 
Na starcie w Borzyszkowach stawiły się 
,.wędrujące" rodziny ze Słupska i Lębor- 
ka. a nawet z Gdyni. zorganizowane gru- 
py z Przechlewa. Szkoła Podstawowa 
nr4 z Ustki. Kwakowa i Kobylnicy. SPnr 
8 z Lęborka. sławieńska ..trójka" i Zespół 
S.zkół,ZawodO\\< ych z Ośrodka S7koJno- 
Wychowawczego w Słupsku. szkoły w 
Drelyniu. Biesowicach. Borzyszkowach. 
Lipnicy i Borowym Młynie. Wszyscy do- 
rośli uczestnicy wyprawy zostali ubezpie- 
czeni przez naszego nowego sojusznika - 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń w 
Słupsku. 


Wielu wytrwałych tUrystów 
znalazło czas na wędrówkę w plenerze. 
Roma i Tadeusz Wilgosiewiczowie ze 
Słupska potraktowali sobotnią wyprawę 
jako sentymentalną podróż. 
- Mąż elektl}'fikował Lipnicr tr::yd:ie- 
ści siedem lat temu. Pamirta jeszcze. jaJ.. 
cała wieś płakała po włączeniu śv,.;atła. Z 
przyjemflOścią tu przyjechalNmy. żeby w- 
baczy{, co sir zmieniło. Widać, że gmina 
wypirkniała. rozhudowała sir i jaJ..a jest 
tera: gospoJama - mówiła z zadowole- 
niem Czytelniczka. 
- Pamirtam jak w czasie clektr){ik{u:ii 
tej gminy spaliśmy u jednego z gospoda- 
r:y. D:isiaj przechod:::iłem ohuk tego 
domu. Wspominam te czasy i te miejsca z 
sentymentem. bo tu realizowałem swoje 
pielwsze po studiach projekty - dodał Ta- 
deusz Wilgosiewicz. 
W Borzyszkowach przyjął nas wójt 
gminy Lipnica Leopold Jankowski_ Dzię- 
ki uprzej
ści księdza proboszcza .Jana 
Flisikowskiego zwiedziliśmy kościół pw. 
św. Marcina. Nasz redakcyjny kolega Je- 
rzy Dąbrowa-Januszewski, Kaszub z 
krwi i kości opowiadał nam o Józefie 


-c 
,
 
. :!':iił'F
_' 


, .,!.
i' 
") "i-. #ł'<. 


. r 


"ta:. 


..... 
." fi 'ł 
.'f'". . 
.. ;, ł 
. '..
 . 


,1.< 


'ł-ł ;!i'. 
-: .... 
,\ 
c....... 


f. 


'\' 
': 


."? ,. 


" 


A;' 


o 


'., 


- Byłem pierwszy raz na 
waszej imprezie i jestem 
mile zaskoczony, że WSZyst- 
ko się tak udało - komple- 
mentował nas w minioną 
sobotę Jan Szulc z Lęborka, 
który na dwudziestą czwar- 
tą wyprawę na orientację 
przybył do Lipnicy aż z Lębor- 
ka wraz z synem Sebastia- 
nem, studentem IV roku in- 
formatyki Politechniki Gdań- 
skiej. 


Gierszewskim. pseudonim major Ryś. 
który był ostatnim komendantem Tajnej 
Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". 
Po obcjrzeniu grobu komendanta wspię- 
liśmy się na górę Piszczalą. a Jcrzy Dą- 
browa dzielił si
 z nami wrażeniami z 
uczestnictwa we wrześniu IY82 roku w 
uroczystości odsłonięcia pomnika mie- 
szkańców Gochów. poległych i pomordo- 
wanych w latach 1939-1945. 


Trasa wędrówki wiodła 
następnie prze7 Gochy - ohok kopalni 
kruszyw mincralnych Ostrowite. przez 
pola i lasy, nad jeziorem Trzebielsk, które 
jest znane z ptasiego rezerwatu. W wy- 
znaczonych punktach trasy dyżurowali 
nasi przyjaciele - słuchacze Policealnego 
Studium Obsługi Ruchu Turystyczncgo ze 


'
 1 
. .,- 


" J
 
. T .
.' ,,;- .,

 ..' 
...
 ,£!'I 
..:,-
 '" 
. 
 
....
.;tj 

 


!,. 


"
."i/
 


. . 


\. 


'fi;:/
 , 


f
' 


+ , 
.. 


ot« .1' 
:"0, .'. ,. . 
.,,
! 


L 


(.
:. 


-..1 

..
"., , 


Słupska. Każdy uczestnik wyprawy dostał 
folder opracowany przez Piotnł Konar- 
skiego z dyrekcji Parku Krajobrazowego 
"Dolina Słupi;' oraz pamiątkową piecząt- 
kę. 
Na mecie przy ognisku z kiełbaskami i 
piwem dl
 dorosłych rozlosowaliśmy upo- 
minki ufundowane przez ZOW PTSM, 
władze gminy Lipnica i naszą redakcję 
oraz Koło PTSM w Lipnicy. Tomasz Dm- 
zga. nauczyciel micjscowej szkoły przy- 
gotował konkurs wiedzy o Gochach. Zwy- 
ciężył w nim Krystian Popielarl ze Sław- 
na. Kolejnc miejsca zajęli ex aetluo: Szy- 
mon Szkudlarek ze Słupska. Konrad 
Głowacki z Ustki. Dawid Skrłypek z 
Przechlewa i Marlena Myszkowska z 
Lęborka. Z interesującym programem 
wystąpił też zespół ludowy ..Gochy", pro- 
wadzony przez panią Agnieszkę Cyrę. 
Pop kqniec. pąźd
iem i ką spotkamy się na 
dwudziestej piątej. jubileuszowcj impre- 
zie -.na poligonie Wieko. Zapraszamy! 
* * * 


DzirkL
jcmy ws:ystkim. któ,
y wspomo- 
gli organi:lI(j{> im"re:y - wład:om gmillY 
Lipl/im, S:kolllemu Kolu PTSM w Lipni- 
c)'. a s:c:ególnie Alinie i Tomaszowi 
Drzazgom. Aleksandrowi Gappie. pre:c- 
sowi czal7lelhkiej es "SCh" ,f"i17llie Jac- 
ka Wielewskiegu, dyrektolVwi szkoł-v 
f'ranciszkowi Latllszew...kiemu, Frahci- 
szkowi Adamczykowi. PZU w Słupsku i 
tutejszemu PKS-owi. 


KONRAD REMELSKI 


..::- ; _I:;'::.. 
ł' 
.
 


"" ( 


.
 ,
 
t. 
't' ,. 


l
 
} 
.. ,., 
....:;. 


tf\'I" 
.
 ...... 


. .., . .. .,. . . ł 
. !SI: , .. 
'.. ........." 
19;/ł 
 .. 
" ; łłM? '''

 


"",, , 


':1, 


." 

 
 ,ł 
ł 


. '" . 


. "f'  


Na szkolnym dziedzińcu w Lipnicy tańczą najmłodsi człunkowie Folklorystycznego 
Zespołll Kaszubskiego "Gody". 


iii. 


'ł"
 

 


-f ,. 
.
 


.' 


. 
 :, fet 
," 


:\'J, ; 
J/ 
- 
. 


-I 


....!ł 


Na górze Piszczatej pomnik-krzyż, ustawiuny w 1982 roku, 
poświęcony poległym i pomordowanym mie
iZI(QńC{}fn Gochów. 


Przy ognb;ku 


--.. 


,.., '" 
,.""'
, .. 
'-"';.1> 


'łt\.,,'*' , }
, 


.
 
." 


':':
:, 


':.i 


,. 


,
:' . 


....:"'!- 


ł. ' 


. . 
...... :...,i.Ii':
 


f -
. 


, "'. 


ł" . 


:"w 
'
 ".. 


'.... 


" , 


".J.'- 
" 


............. 


....' '. 


ZdjęcIa: Jan Maziejuk 


, 


Niebezpieczna praca 


, 
 
Siadem 


wypadków 


..f' 


- Pi!.y. które służq do circia drewna 
często są pr:yczyną tego, że pracujący 
przy nich IVhotnicy tracq palce. Z naszych 
staty.'Ityk wynika. że przyczyny takich zda- 
r:ell są dwojakie - w połowie to "czyn- 
nik lud::kiej nieJwiadomości" . w p%wie 
zaś niesprawny sprzęt - twierdzi Henryk 
Sawicki, inspektor słupskiej Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
- Jak na:::wa{ zachowanie rohotnika. 
który pracował IW gl1lho.\
ciówce w jed- 
nym z podsł/lpskich tW1akóv..' - pyta in- 
spektor PIP - i. ahy osiągl/qc: większą 
wydajność. wkładał do maszyny tr;:y ele- 
menty. a powinien jeden! Ponieważ nie 
były one jednakowej glubości. jeden z 
ohrahianych kawałków drewna" zapad" 
sir w mas:Yllie. Pracownik usiłował go 

')yciągnqc:. wtedy gdy ohrahiarka hyła 
włączona. W efekcie mas:yna wyrzuciła 
detal. który wbił Ji
' rohotnikuwi w brz/lch. 
Całe szc:rJcie.:e drewl/o nie hyło zakoń- 
czone klinem - opowiada inspektor. 
- Nie do kOllca hyła to tylko i wyłqcz- 
nie wina robotnika. Nikt z kielVII'mictwa 
zakładu nie zwrócił mu uwagi, że pracuje 
niezgodl1ie z przepisami BHP - mówi 
Henryk Sawicki. 
Inspektorzy PIP przyznają. że przyczy- 
ną wypadków w zakładach obróbki drew- 
na są często niesprawne maszyny. Tylko 
w ubiegłym roku było kilkadziesiąt nie- 
szczęśliwych wydarzeń spowodowanych 
brakiem odpowiednich osłon przy maszy..: 
nach. 


Z rusztowań spadają nadal 
- W wojewód:twie koszalillskim nie- 
pokojąca jest d/l:a licha wypadkóv.' na 
budowach. Badamy ich :ródła i przycy- 
ny. Mimo stosuwal/ia przez nas Jrodków 
prewencyjnych. pracownicy nadal ulega- 
jq wypadkom - mówi Michał Frdnkow- 
ski. nadinspektor Okręgowego Inspekto- 
ratu Pracy w Koszalinie. 
Właśnie wypadki na budowach nale- 
żą do najtragiczniejszych. W obu woje- 
wództwach (słupskim i koszalińskim) 
zginęły cztery osoby, które !>padły z wy- 
sokości. - Przyczyną była praca bez pa- 
sów. szelek ey liII zahezpiec:ajqcycl1. Był 
nawet jeden przypadek. gdy pomosty i 
całe I1lEtownie zostały źle postawione. 
Powstaje pytanie. dlaczego pracodawcy 


W Słupskiem na wypadki 
najbardziej narażeni są pra- 
cownic, tartaków I zakła- 
dów meblarskich. 


to tolelVwali? - pyta nadinspektor Mi- 
chał Frankowski. 
Pracownicy PIP twierdzą, że kary pie- 
niężne nic zawsze są skuteczne. Praco- 
dawcy je płacą, ale na budowie niewiele 
się zmienia. - Na przykład kołohrzeski 
dekar: pracował na samym hr:egu dachu 
he: :abezpiec:::enia. Spadł z wysokości 
dwunastu metrów. ponosząc śmierć. Z tym 
:e ws:elkie :ahe:pieczenia miał na da- 
dm, nie chciał tylko z nich skorzystać - 
opowiada jeden z inspektorów. 
Ze złamanymi żebrami i przedramie- 
niem trafił ostatnio do szpitala Jacek K.. 
który spadł z wysokości pierwszego pię- 
tra. Przyczyną było poślizgnięcie się 
mężczyzny na ruchomej konstrukcji. 
Inspektorzy PIP stwierdzili, że na bu- 
I dowie nie było właściwej organizacji pra- 
cy, a rusztowanie ustawiono prowizo- 
rycznie. Brakowało zabezpieczeń i 
uchwytów. Przyczyna: brak wyobraźni i 
oszcz
dność na pracownikach. 


Prewencja, prewencja 
i prewencja 
W Słupskiem zmasowane kontrole na 
budowach przeprowadzono w maju bie- 
żącego roku. Mimo to nie widać znaczą- 
cej poprawy warunków pracy. Inspekto- 
rzy PIP twierdzą. że w Słupsku wypadki 
na budowach zdarzają się rzadko, ale są 
bardzo groźne. 
- Nasze kolltrule mają charakter pre- 
wencyjl/Y. ich cel to zapuhieganie wypad- 
kum. Choć pracodawcy nie zawsze sto- 
sujq sir do na.cych wymagatl i wtedy ezr- 
sto dochod:i do tragedii - opowiada Hen- 
ryk Sawicki. 
- Jedna : naszych pracownic kOIltIV- 
lo wała piekamir w Łehie i przypadkiem 
odkl)'ła w posesji piekarza uszkodzonq 
piłę tarcowq. Włwkiciel przekonywał. że 
piła nie jest u:ywana. Pani inspektor po- 
liczyła go jednak. dlaczego nie powinien 
kor:ystać z tego ur::ąd:enia. Po kilku ty- 
godniach jedell z piekarzy ciqł deskę na 
tej pile. Został uderzony w głowę odhi- 
tym elemel/tem. ZI/ala:ł sir w szpitalu z 


uszkodzoną czaszką i diagnozą, że do 
końca życia hrdzie kaleką. 


Pewna prawidłowość 
Coraz więcej tragicznych zdarzeń od- 
notowuje się w obu naszych wojewódz- 
twach w małych prywatnych firmach. 
Potwierdza to ogólnokrajową statystykę, 
z której wynika, że przez ostatnie cztery 
lata liczba wypadków w takich zakładach 
wzrosła o 40 procent. Specjaliści tłuma- 
cZą, że małe firmy pozostają poza stałym 
nadzorem inspekcji pracy. 
- Zastanawiajqce jest to. że na słup- 
skich budowach wypadkom ulegają naj- 
częściej świeżo zatl1ldnieni pracownicy- 
mówi Henryk Sawicki. Podobnie jest też 
w Koszalińskiem. Choć nadinspektor 
Michał Frankowski uważa, że wypadki 
dotykają również ludzi z dużym doświad- 
czeniem, którzy już wcześniej pracowali 
w budownictwie. 
- Specyficzne jest to, że gdy zac:yna- 
my hadać wypadek okazuje sir, że pra- 
cownik jest zatl1ldniony zaledwie jeden, 
dwa dni. Może to sygnał. że IVhotnicy 
pracują na ezamo? ChoćfOlmainie wszy- 
stko sir zgadza. Pracodawca muże powie- 
dzie(:. że przyjął pracownika wczoraj i 
wtedy na zgłuszenie do ZUS ma cały t y- 
dzielI. a umowa jest już podpisana - opo- 
wiadają inspektorzy. 


Głupich nie sieją? 
Wszyscy, którzy kiedykolwiek zajmo- 
wali się wypadkami przy pracy za ich 
główną przyczynę uznają brak wyobra- 
źni albo ..ludzką nieświadomość". 
- C:ym wytłumaczyć pracowników. 
którzy przycinali gałęzie dcew stojqc na 
drahinie. umieEc:onej na przyc::epie ciq- 
gnirtej przez traktor? Odhywało sir tu na 
drod:e krajowej n/lmer sześć, przy du:ym 
l1le/m samochodów! - opisuje Marek 
Frankowski. 
- Wypadki przy pracy były i brdą, a 
nasze d:iałania majq im zapohiega(
 i 
minimalizować ich skutki - twierdzą in- 
spektorzy. - 
W ubiegłym roku w obu w.ojewódl- ! 
twach było 2665 wypadków. W tej sta- 
tystyce przoduje Koszalińskie. w kt0c)'m , 
jest ich więcej. Zginęło tu dziesięć osób. 
a ciężkic.h wypadków było 28. W tym 
roku liczba wypadków przy pracy wzro- 
sła! 
GRZEGORZ HILARECKI 


Gorzej nii przed rokiem 


Na zjełczałym oleju 


Jak wykazały tegoroczne kontrole Pań- 
stwowej Inspekcji Handlowej w Słupsku, 
życie klientów korzystających z usług 
małej gastronomii często przypomina 
horror. . 
- Corocznie latem kontrolujemy te 
miejscowu.	
			

/Image0006.djvu

			6 GLOS POMORZA 


"TIPEX" 


wykladziny obiektowe, 
dywanowe i PCV 
BEZPOŚREDNI IMPORTER 
PROFESJONALNE UK1ADANIE 
I ZGRZEWANIE WYKłADZIN 
tel./fax (059) 430 830, 432 038 
tel. kom. 0601 614093 
Bolesławice 44 G-5468-0 


. 


OGłOSZENIA 
ORDIN 
SPRZEOAZ 


SAMOCHODY 


! Kredyty - samochodowe, budowla- 
ne, mieszkaniowe. Tel. 094 35-45-577. 
HMW 316 (1980). Warblewo 14B, 
gmina Słupsk. 
FIA T 126p bis (1990), stan idealny. 
Słupsk, 42-5 l -68 po piętnastej. 
FORD escort l.8D (1989) stan ide- 
alny. Słupsk, 0-6023 l 3941. 
FORD sierra 1.8 TD (1991).96000 
km. Tel. (0593) 18-535. 
fORD transit (XIJ 1991).0-602-623- 
783. 
FORD transit 2.5 TD (100 KM) - 
1992, 148 000 km, podwyższony, 
przedłużony, oszklony, ośri1ioosobowy 
- 36 500 zł. Słupsk, 429-385. 
GOLF II (składak 1993). 12 000 zł. 
0-602-632-747. 
GOLF III (1993/95) 1.90. Tel. 
0-9054047 I. 
HONDA acord (1980) 1,6 B + gaz, 
w całości lub na części. Koszalin, 
40-85-93. 
KAMAZ skrzYnIowy 2 przyczepa 
10 ton (! 983) po kapitalnym remoncie 
(1993). Swidwin, (0961) 54-002. 


SEAT ibiza 1.9D (1994), atrakcyjny 
wygląd. Słupsk, 0-60231394 l. 
SKODA 105 s (1983) pilnie sprze- 
dam, cena do uzgodnienia. Lębork, 
627 -861. 
SPROWADZANIE samochodów z 
zagranicy. Tel. (0597) 34-789 
SPRZEDAM VW golf nI (1994 r), 
1,8 G T, alufelgi, 5 drzwi. Tel. (059) 
10-29-37. 
STAR 200; dyma 8. Tel. (094) 
407-303 po 18. 
TRABANT. Słupsk, 444-205. 
VW T4 carawelle 2;4 D, (XII 1991). 
Sianów, 185-613,0-601-76-18-07. 
WARTBURGA 353 (1978). Nysę 
522 (1988). Słupsk, Małachowskiego 
33/4, tel. 430-51 I. 


AUTO-MOTO 
AUTO RAKOWSKI -Samochody 
używane wszystkich marek. Komis. 
NOWE FIATY. Raty, ubezpieczenia 
OC i AC. AUTO ALARMY. Miastko, 
tel. (0595) 53-05 
AUTO szyby, szyberdachy, oleje - 
AGIP. AUTO - GLAS Słupsk, Gdań- 
ska 8, 425-029, 439-745. 
AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846, 090-525-663. 


TLUMIKI zagraniczne, pol- 
skie - wszystkie typy. Kataliza- 
tory sprzedaż, montaż. Słupsk, 
Szczecińska (wylot z miasta), 
(059) 433-065. 


MIESZKANIA 
TRZYPOKOJOWE: Koszalińska 
Paderewskiego, Wiatraczna; DWUPO
 
KOJOWE: Zatorze. Słupsk, DELTA, 
423-400. 


DZIAlKI 


BOLESLA WICE, działka 0,67 ha 
przy drodze. Słupsk, DELT A 423-400. 
DZIAŁKI budowlane. Koszalin, 
163-503. 


ONDULINE 25,90 Q 
ceny hurtowe + 7% VAT 
 
RAMM Słupsk, ul. Bałtycka 10, tel. 426880° 


KOMBAJN ziemniaczany, przycze- 
pa samozbierająca, inny sprzęt rolniczy. 
(059) 11-35-74. 
KREDYTY samochodowe bez wizy- 
ty w banku od poniedziałku do piątku 
(9 - 15). Słupsk, 41-44-80,41-44-79. 
MERCEDES 123 240D, stan dobry. 
0-60263 l 865. 
MERCEDES 123 coupe 2.8, atrak- 
cyjny wygląd, dużo dodatków. Słupsk, 
0-602313941. 
MERCEDES 124 200D (1986). 
Słupsk, 44-31-29 po dziewiętnastej. 
MERCEDESY 124. BMW (1988/ 
95) sprowadzę, sprzedam przyczepy 
kempingowe. (094) 408-363. 
OKAZJA! Fiat 125p 1500 (1989) - 
3 500 zł. Słupsk, 0-6023 13941. 
OKAZJA! Ford escort 1.6 (1992). 
Słupsk. 0-602313941. 
OKAZJA! Ford fiesta 1.60 (1987) - 
8 000 zł. Słupsk, 0-6023 1394 l . 
OKAZJA! Polonez caro (1993) po 
wypadku. Słupsk, 0-602313941. 
OPEL corsa (1995 / 96) - bogate 
wyposażenie. Tel. 0-90540471. 
OPEL rekord. 2,3 D (1986). Koło- 
brzeg, tel. 35-218-38 po 20. 
OPEL vectra (1989), cena 17 800. 
Kołobrzeg. 35-422-37, 35-297-99. 
PEUGEOT 405 1,90 (l990), 18000 
zł. (0595) 34-12 po 18. 
PILNIE! opel kadett sedan, 1,6 D. 
(1986), tanio. Słupsk, 424-071 wew. 233 
po 16. 
POLONEZ 16 GLI (1995). Słupsk, 
43-31-71. 
RENAULT 19 (1993). (0932) 
236-26. 
RENAULT 19 (1993), polo (1992), 
clio (1992). Słupsk, 11-27-83. 
SAMOCHÓD ciężarowy jelcz RTO. 
Tel. (0595) 13-18 lub (0595) 12-84. 
SAMOCHÓD mercedes 608 D, sil- 
nik, skrzynia biegów, silnik bez wału 
I korbowego. Miastko, tel. 29-94 po 18. 


KURSY ""ALUT 
2311 
 
1997 r. '100 
WTOR 340,00 190,00 
.
 .U ZlOlU 1 
KOSZALIN 

 339,00 189,00 
HI 337,12 188,46 
IAmlR 345,00 193,50 
HOLU lA 
rORAL" 
e!I 344,00 194,00 
Dl 350,88 196,16 


SPRZFDAM gospodarstwo rolne o 
pow. l l,75 ha. Garczegorze, (059) 
629-459. 


ELEKTRONIKA 


AMIGA 1200 + monitor. Słupsk, 
43-49-13. 


RÓŻNE 


"PREMAR "-HURTOW- 
NIA TECHNICZNA: Pasy kli- 
nowe (pnemysłowe, rolnicze), 
łożyska, tuleje, obudowy, pier- 
ścienie uszczelniające. Kosza- 
lin, ul. Słowiańska 17, tel. 094 
427 -629 


BLACHY szwedzkie-dachówka: 
19,73; - Trapez: 17,08; - Siding Rey- 
nolds: 14,50; - Onduline; 22,47 zł/ar- 
kusz. Poszukujemy dealerów. TRAF- 
HC: (0-85) fax: 53-94-32; 75-34-35 
A-309 
BLACHY szwedzkie - dachówka tra- 
pezowa - akcesoria, tanio. "WIBUD" 
Koszalin, Młyńska 19,42-31-04. 
GARAŻ - Poniatowskiego. Słupsk, 
43-49-13. 


GRZEJNIKI PURMO CO- 
SMO-COMPAKT, BATERIE, 
ZAWORY, WANNY, UMY- 
W ALKI; RUR Y STALOWE, 
MIEDZIANE, PCW -POLECA 
"SANTEX", SŁUPSK, po- 
ZNAŃSKA 10 ORAZ 42. 


JALOWKĘ (licencja) sprzedam .: 
2000. Słupsk, 44-04-69 po dwudziestej. 
KIOSK blaszany - targowisko Trze- 
biatowska. Kołobrzeg, 35-282-51 dp 16. 
KOMBAJN buraczany "STOLL 
202", ogławiacz do buraków: 6 rzędów 
(czeski). "SWISSPOL", (090) 65-28-48. 
A-415 
KSEROKOPIARKI tanio, gwaran- 
cja. Koszalin, 43-22-64. PROMOCJA. 
KSEROKOPIARKI. Słupsk, 
421-596. 
KURY NIOSKI po 4 zł/sztuka. RSP 
TyN, tel. 10-86-24. 
KURY nioski rasy BOW ANS GOL- 
DLINE 3 000 szt., pierwszy miesiąc 
nieśniości. Kłębowiec 26 A pod Wał- 
czem. 
LIGUSTER - krzew żywopłotowy - 
nie drogo. Koszalin, 40-22-72. 
OWCZARKI collie, pudełki. Kosza- 
lin, 41-45-06. 
PILARKA tarczowa poprzeczno 
wzdłużna DMMC - 40/340, przecinar- 
ka kątowa DMRT 300, odpylacz OWK- 
2 - wszystkie półtoraroczne. Słupsk, 
11- 16-77. 


\ 


OGŁOSZENIA 


SADZONKI truskawek - oryginał. 
Koszalin, 163-227. 
SEKSTANT, wirówkę. Słupsk, 
4 l 3-221. 
SIATKI OGRODZENIOWE ocyn- 
kowane i powlekane PCV. drut naci'l- 
gowy. kolczasty, transport. ..PRO- 
DRUT" Słupsk. Raszyńska 6 D. (059) 
428-755, 090502051. 


SKLEP Rowerowy DUET 
Słupsk, Mickiewicza 28, tel. 
412-067. Części do rowerów, 
motorowerów, motocykli. Sklep 
z rowerami, pilarkami 
DOLMAR, osprzęt firm ORE- 
GON. RATY. Róg Prusa - Wi- 
leńskiej, tel. 412-425. 


UWAGA SKLEPY ! NOWA 
KOLEKCJA OBIJWIA 
ZIMA 97'. Hurtownia "PLUS", 
ul. Przemysłowa 9, Słupsk, tel. 
420-111, 090-525-763. Zapra- 
szamy 8.30 - 16. 


W AL z włóką (6,3 m). "SWISSPOL" 
(090) 65-28-48. A-4 17 
WORKI foliowe, płaszcze przeciw- 
deszczowe. Słupsk, Gdańska 38, 
42-56-59. 
ZGRZEWARKĘ szczękową do fo- 
lii. Słupsk, 42-47-5 l po szesnastej. 


EBERSPACHER, Bosal. krajowe 
aluminizowane - tłumiki, katalizatory, 
amortyzatory, półosie, haki. oleje - 
QUAKER. Ko'\zalin, Grunwaldzka 18. 
420-597, hUJ10wnia ul. Spółdzielcza I 
B. 


POWYPADKOWE, spalone skupu- 
jemy. Słupsk, 090-61-51-63. 
POWYPADKOWE, zniszczone, 
spalone kupię. Koszalin, (094) 
42-39-77. 
SKLEP Motoryzacyjny - części FSO, 
POLONEZ, TRUCK. FIAT, poniedział- 
ki - piątki 8 - 18,soboty 10 - 14. Słupsk, 
Mikołajska 5, tel. 42-33-37. 
ZDECYDOWANIE każdy powy- 
padkowy, zniszczony kupię. 
0601-624- l 84. 


. KUPNO 


SAMOCHODY 


AUT A powypadkowe, skorodowane 
kupimy. Koszalin, 090-267-238. 
FIRMA SKUPUJE, SPRZEDAJE 
SAMOCHODY po wypadku. Płatność 
gotówką. Słupsk, 440-431. 432-555. 
GOLFA I na części. Barcino tel. 
(0-595) 74-27. 
KOMBAJNY, ciągniki, przyczepy, 
masl.yny rolnicze. 058 56-39-28. 
KUPIĘ nadwozie UAZ-a 
094/45-79-89. 
POWYPADKOWE, skorodowane. 
Słupsk, (059) 433-663 


HURTOWN IA AKUMU LATOROW I OPON 
bT AN I-EX 
NIWY 


S 
Koszalin · ul. Słowiańska 11 c · tel. 42 71 61 
- -- 
- ------ 
LEPSZA I SZYBSZA OBStUGA ... 


ł 


I 


. 


e STOMIL e DĘBICA e GISLAVEoe GOOO YEARe MICHELlN e OPTIMA e>ZAP e OEL80e8ENTRAeOOSCH e 
" '- 


I 
l)' 
. ' 

 'J . 
r- Ji-'v/
' 


OPONY 00 SAMOCHOOÓW 
050BOW
O
 
DOSTAWCZYCH 
CIĘŻAROWYCH 


AKUMULATORY 
DOBÓR 
MONTAŻ 
DIAGNOSTYKA 
. 


. 
"II,*,« 
'aSOAh...u.łi -050-422 ł 


., 
\
 
r .
. 
"- 


-:....,....:...... . 


/1 


,.-ł/II 
" ,{., 
"'- 


III 


wszystko dla Ciebie Szanowny Kliencie 


. 


MOTORYZACJA 


SPRZEDAŻ 


"AMC" proponuje AUTO DNIA: 
Opel omega 1987 14.900. Koszalin, 
Gnieźnieńska 18,460-659. 
ABSOLUTNIE każdy powypadko- 
wy kupię. 090275372. 
AMORTYZATORY - HIJRT, DE- 
T AL, montaż do wszystkich typów po- 
jazdów. Badania amortyzatorów. 
Słupsk, Żółkiewskiego I C, 43-49-07. 
AUTA powypadkowe kupię (gotów- 
ka).090-27-53-72. 
AUT A powypadkowe i na części ku- 
pię. (061) 814-35-28. A-412 
AUTO - HANDEL - Komis "AMC" 
Etc, Sucheccy. Skup, sprzedaż, zamia- 
na. Raty, leasing. Formalności na miej- 
scu. Auta pod dachem. W ciągłej sprze- 
daży ponad 100 samochodów. Kosza- 
lin, Gnieźnieńska 18,460-659. 
AUTOCZĘŚCI (zachodnie) używa- 
ne. Koszalin, Gwardii Ludowej 7, tel. 
417 -770. Skupujemy auta powypadko- 
we. 


, AUTOSALON POPLAWSKI - ko- 
mis, kupno, sprzedaż, zamiany. Raty. 
Leasing. Koszalin, (094) 408-77 l, Mor- 
ska 37 A. 


AUTO - Handel - VICTO- 
RIA komis samochodowy - skup, 
sprzedaż, zamiana, raty. Wyna- 
jem przyczep. Słupsk, Szczeciń- 
ska 57, tel. 432-860. 


AUTO - SZYBY JAAN. Koszalin. 
42-60-93; Słupsk, 42-51-80. 


..... 


DZIAŁKI 


DZIAŁKĘ nad morzem, może być z 
rozpoczętą budową lub domem do re- 
montu. Koszalin, 45-38-57. 


RÓŻNE 


500 sztuk warchlaków kupię. Tel. 
052/8 l -70-90 A-419 
GAŚNICE śniegowe i proszkowe. 
Lulemino 7, tel. (059) 11-12-37, 
11- 12-69, 090 526 532, 090 526-525. 
SILNIK mercedesa 2400. Słupsk, 
433-568 po dwudziestej. 
SILNIK od ciągnika C-330, zbiornik 
stalowy o poj. od 30 tys - 60 tys litrów. 
Tel. (0595) 13- l 8 lub (0595) 12-84. 
SZKŁO szklarniowe po rozbiórce 
1000 m kw., rury c. o. fi 5 cm po de- 
montażu. Sławno, (059) 10-89-18. 


. 


ZAMIANY 


MIESZKANIA 


ZA M-3 własnościowe i chatę do 
remontu nad jeziorem - M-5 własnościo- 
we. Słupsk. 43-77 -68. 
ZAMIANY mieszkań własnościo- 
wych. Słupsk, DEL TA, 423-400. 


. 


NIERUCHOMOŚCI 


F ACTORIA - GIEŁDA NADBAL- 
TYCKA. Koszalin, tel. 411-902 
410-769. ' 
FACTORIA-GIEŁDA NADBAŁ- 
TYCKA Kołobrzeg, tel. 354-60-31, 
354-60-32. Działki budowlane: Koło- 
brzeg, Grzybowo, Ustronie Morskie. 
Warsztat samochodowy z wyposaże- 
niem - 130 000.  
 $towcrzvszenie 

 Srodkowo - Pomorskie 

 
 Pc;>średników. w. Ob
ocie 
Nleruchomosc,cml 
SŚPON 
NORD - Nieruchomości. Ko- 

zalin, Piłsudskiego 17, tel. 
411-423. 
"J AS IŃ S KI - N ieruc homo- 
ści", Koszalin, 420-888, 
426-448. Dom na Rokosowie 
150 000. Dwupokojowe 48 m, 
63 000. 
WYSOKIŃSKI- Koszalin, 
teL/fax 423-644, 424-374. 
DELTA Słupsk, Filmowa 2, 
423-400. 
ABELARD, Koszalin, Matej- 
ki 14, tel. 410-251. 
WEX Nieruchomości Słupsk, 
Kilińskiego 2, 411-029. 
F ART - NIERUCHOMO- 
ŚCI Słupsk, GRODZKA 8/3, 
427-625. 
KRYNICKI Nieruchomości 
Słupsk, Bema 9, 411-662. 


AGENCJE 


"EXPERT" dwupokojowe, trzypo- 
kojowe, czteropokojowe (Starówka), 
garaż - Piłsudskiego. KUPIMY KAŻ- 
DE MIESZKANIE. Słupsk, 42-78-54, 
43-60-27.  
f:: 
b 


"EXPERT" zamieni czteropokojo- 
we, I piętro (Niepodległości) na dwa od- 
dzielne. Słupsk, 42-78-54, 43-60-27. 
ANKAM - NIERUCHOMOŚCI 
Koszalin, Zwycięstwa 109 42-26-19: 
Trzypokojowe 56 m, Starzyńskiego - 
72 000. 
CENTRUM NAJMU-WYNAJMU 
WGN NIERUCHOMOŚCI. Słupsk, 
ul. Tuwima 6 -7, 42-80-75. 
DOM-STYL Nieruchomości. 
Słupsk, 42-28-81. 
DOM-TECH zamiany, sprzedaż. 
Słupsk. 425-071 wewn 4, 0-602629297. 
FACHOW A ubsługa pmwna 
skomplikowanych spmw przy sprze- 
daży nieruchomości. FART Słupsk, 
Grodzka 8/3, 427-625. 
F ART - sprzedamy domy - stan su- 
rowy (Krępa, Ustka. Zaleskie, Akade- 
mickie); mieszkania: czteropokojowe 
(Niepodległości); trzypokojowe (Rybac- 
ka). Słupsk, 427 -625. 
TRZYPOKOJOWE (Zatorze, Nie- 
podległości). WEX Słupsk, 411-029. 
URJASZ - kupi KAŻDĄ kawalerkę. 
(059) 414-677. 
URJASZ - sprzeda obiekty pod za- 
kład produkcyjny - okolice Szczecinka 
- 270 000 zł. (059) 4 14-677. 
URJASZ - sprzeda mieszkanie w 
Sławnie, Ustce, smażalnię ryb (Rowy), 
działkę budowlaną (Sławno). (059) 
414-677. 
URJASZ - szeroka oferta domów do 
remontu na wsi. Słupsk, Reymonta 
13/1, (059) 414-677. 
INNE 


DOMY pod klucz. Tel. kom. 
0-60 l -635-925. 
GARAŻ (Słupsk, Wileńska 36) - 
13000. Tel. 144-096 (18 - 20). 
KOMFORTOWE dwupokojowe 
(43) sprzedam. Słupsk, 42-87-67. 
LOKAL 50 m kw. przy plaży w Ko- 
łobrzegu sprzedam lub wydzierżawię. 
(094) 35-296-62 po 19. 
MIESZKANIE 2 pokojowe do wy- 
najęcia. Kołobrzeg, 35-2 13-38, po 16. 
MIESZKANIE (58) + garaż sprze- 
dam. Słupsk, 41-24-92, 433-447 po 19. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jęcia. Słupsk, 11-66-89. 
SPRZEDAM dom. Słupsk, tel. 
429-965. 


. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


WYWIADOWNIA INFO-BUSI- 
NESS. Windykacje, wiarygodność (Poi- 
ska. Niemcy) detektywistyczne, adresy 
dostawców, odbiorców. 0-94 411-796 
Koszalin 


Środa, 24 września 1997 r. 


PRODUCENT brokat 
Kołobrzeg, ul. Cmentarna 10, 
tel/fax 3545520, lub 3523435 
· POŁCZYN.ZDRÓJ .DOIII«', 
ul.Stoszica 19, tel. 63 106 
· ZtOCIENIEC "Domator", 
ul. Boh. Westerplatte 3, tel. 0-906 17 62 24 
· BIAtOGARD "TlX", 
ul.Grunwaldzka 50, tel. 12 50 60 
· ŚWIDWIN. Erko", 
ul.Armii Krajowej 24, tel. 52 748 
. DRAWSKO POM. "Fach", 
ul.Gdyńska 11, tel. 34 619 
· DRAWSKO POMORSKIE, Hurtownio budowlana, 
ul. Toruńska, tel. 330-89 G-55?I-O 


BIURA PODATKOWE 
"SALDO +". Słupsk. 420-996. 
BIURO Rachunkowe. Słupsk, 
44-07- 13. 


KSIĘGI przychodów i rozchodów oraz 
rejestry V A T poprowadzę solidnie. Ko- 
szalin, 0-602-632-192. 


TELE-NAPRAWY 


NAPRA WY RTV - sprzęt krajowy i 
zagraniczny. Słupsk, 430-465. 
TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
43-45-63. 
TVNAPRA WY - pogotowie. Słupsk, 
420-970. 


USŁUGI VIDEO 
VIDEOFILMOWANIE. Słupsk, 
42-08-09. 


NAPRAWA SPRZĘTU 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, 
PRALKONAPRA WY. Słupsk. 
43-54-88. 
PRALKONAPRA WY domowe. 
Słu psk, 436-m
3. 
PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46,0-602364943. 
TVNAPRA W A solidn.ie. w! dwnu. 
Słupsk. 430-264. 


ŻALUZJE,ROLETY,OKNA 


"GAMA-CO LOR" żaluzje, rolety 
zewnętrzne - producent. Słupsk, Wol- 
ności II, (059) 42-35-34. 
DAGMA T - okna PCV, drewniane. 
"M & S". Sprzedaż - montaż. (059) 
413-372. 
OKNA PCV. Koszalin, 42-54-96. 
ROLETY antywłamaniowe, bramy, 
verticale. MEGA Kobylnica, Główna 
55,429-633, dom. 436-614. 
ŻALUZJE, ROLETY, VERTICA- 
LE, MOSKITIERY, MARKIZY. 
PRODUCENT. SŁUPSK, 424-884. 
ŻALUZJE, VERTlKALE, ROLE- 
TY, rok gwarancji (raty). Firma "L1N- 
DA" Słupsk, ul. Żółkiewskiego 13, tel. 
(O-59) 437-373. 
ŻALUZJE, verticale. Słupsk, 
43-30-60. 
ŻALUZJE, verticale. Koszalin, 
45-47-75. 
ŻALUZJE, verticale - producent. 
Słupsk, 44-35-8 l. 
ŻALUZJE. BROKAT Kołobrzeg, 
35-45-520. 


DYWANY 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicer- 
ki. Słupsk, 438-911. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicer- 
ki samochodowej - RAINBOW. Słupsk, 
413-474. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki - Jopek. Najsoli- 
dniej! Słupsk, 437-678. 
PODCIŚNIENIOWO wyczyścimy 
dywany, wykładziny. Słupsk, 441-519. 
RABATY. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki (impregnowanie). 
Słupsk, 414-235. 
SKUTECZNE czyszczenie dywa- 
nów, tapicerki. Słupsk, 42-11-10. 


r':;W":. 


- -d,:.< 


_ ./'-<. 
.:: 


Wyrazy współczucia 
Panu Dyrektorovvi 
Romanowi Bieleckiemu 


z powodu śmierci Córki 


składa 
FUCHS OIL CORPORATION (PL) 
.. G-5996  


ł
		

/Image0007.djvu

			Środa, 24 września 1997 r. 


OGŁOSZENIA 


ALARMY (AUTO) 


GLOS POMORZA 7 


ALARMY, domofony, instalacje an- 
tenowe, automatyka bram przesuwnych 
AL-DOM Sławno, 10-39-78. 
ALARMY w obiektach. "Elektroin- 
stal Serwis" Słupsk, 42-43-70. 
AUTOALARMY, radioodtwarzacze, 
znakowanie. Słupsk, Niemcewicza 15, 
42-43-70. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze. AUTO-PLUS 
' Słupsk, Zielona, 41-41-45. 
AUTOALARMY, alarmy. Słupsk, 
411-604. 


TRANSPORT 


KOPARKO spycharka Białoruś. 
Słupsk, 411-929. 


MERCEDES 611 furgon ma- 
ksi, model 95, ładowność 
2500 kg - poszukuje zatrudnienia 
w transporcie, również faktura 
V AT, konkretne zainteresowanie, 
najlepiej wieczorem: 
(O-59) 141-930. 


TRANSPORT do I tony - tanio! 
Słupsk, 429-513. 
USŁUGI transportowe IVECO - 
maxi - 1,5 tony. Słupsk, 43-48-96. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów 
- czynna od 7 do 15. Słupsk, 414-520. 


REMONTY 


CYKLINOWANIE, układanie. 
Słupsk, 43-43-20 Kaliszewski. 
CYKLINOWANIE. Słupsk, 
42-67-57. 
DAGMA T - remonty mieszkań, pa- 
nele, gładzie, glazura. (059) 413-372. 
DAGMAT - szafy STANLEY. Za- 
budowa wnęk, zestawy kuchenne - do- 
wolny wymiar. Słupsk, Wolności II. 
DECORMIX - tapetowanie metodą 
natryskową, gładzie, rejonowacje. 
Słupsk, 44-13-07. 
DOCIEPLANIE styropianem ścian 
wraz z tynkiem. TERMO-DOM, Kosza- 
lin, 42-79-31 wew. 354. 
MALOWANIE, tupetowanie. 
Słupsk, 438-775. 
MALOW ANIE, gładzie, tapetowa- 
nie. Słupsk, 435-563. 
MALOW ANIE, tapetowanie., pane- 
le podłogowe, ścienne, regipsy, elek- 
tryczne, pomiary, V AT. Słupsk, 
439-200. 


MALOW ANIE, szpachlowanie, re- 
gipsy, panele. Słupsk, 420-753. 
MONT AŻ ścianek gipsowych i sufi- 
tqw podwieszanych, szpachlowanie, 
malowanie. Kołobrzeg, tel. 
35-296-16 po 21. 
WIĘŻBY dachowe, dekarstwo, re- 
monty mieszkań. Słupsk, 414-961. 
RÓtNE 


BIZNESPLANY profesjonalnie ta- 
nio wykonam. Koszal in, 0-602-632-192. 
INST ALACJE elektryczne - rachun- 
ki V AT. Słupsk, 42-94-81. 
KOMINKI - wkłady - producent. 
Słupsk, 0-90526593. 


NATYCHMIASTOWE usuwanie 
awarii elektrycznych - dojazd na telefon. 
Koszalin, 403-036, 090-531-944. 


NYSA, żuk - naprawa. AUTO 
- AGRA, Koszalin, Połczyńska 
73, tel. 42-54-45. 


POLBRUK - produkcja, 
sprzedaż, układanie. Ustka - Prze- 
włoka 27, tel. 0-602643095. 


RENOW ACJA, konserwaaja, czy- 
szczenie nagrobków na cmentarzu. 
Słupsk, 414-526 
USŁUGI tapicerskie. (094) 42-54-11 
wew. 205. 
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
- całodobowa "AUTO-PARTNER", 
Koszalin, Szarych Szeregów 3 A, 
42-64-49. 


. NAUKA 


ANGIELSKI, niemiecki - korepety- 
cje.0-602-623-783. 
ANGIELSKI. Słupsk, 42-18-40. 
ANGIELSKI- NIEMIECKI: kursy, 
konwersatoria, repetytoria, testy diagno- 
styczne, sprzedaż podręczników. "LEC- 
TOR" Słupsk, Wojska Polskiego 30, tel. 
42-28-95, 42-34-53. 
BRIT ANICA zaprasza na kursy ję- 
zyków obcych w szkołach i przy finnie. 
Koszalin, Zwycięstwa 168, tel. 
41-00-28. 
CENTRUM Kształcenia "OPOKA 
SIGNUM" zaprasza dzieci, młodzież, 
dorosłych na kursy języka angielskiego, 
niemieckiego. Informacje w godz. 14 - 
18, Słupsk, 441-880. 
JAPOŃSKI- kurs korespondencyj- 
ny. Infonnacje, tel. (061) 84-71-314 
JĘZYK ANGIELSKI, średnioza- 
awansowani, maturzyści, 448 zł/rok. 
PROGRESS, Słupsk, Zygmunta Augu- 
sta 14,431-459, (godz. 16 - 18) 
MATEMATYKA. Słupsk, 
43-95-62. 
OMNIBUS - przygotowanie do 
MA TUR Y i EGZAMINÓW WSTĘP- 
NYCH stacjonarno - korespondencyj- 
ne: angielski, biologia, historia, matema- 
tyka, polski. Lekcja próbna - gratis! 
Gdańsk, Słowiańska 24A, tel. (O-58) 52- 
3 1-07. 
OŚRODEK Nauczania Języków 
Obcych zaprasza dzieci, młodzież i do- 
rosłych na kursy języka angielskiego, 
niemieckiego. Słupsk, 44-09-14, 
41-22-85 (43-22-02 po 16.). 
POLICEALNE Studium Ochronno 
- Detektywistyczne Lębork, tel./fax 
625-850 lub AGO-POL Słupsk, teL/fax 
425-027 
POLICEALNE Studium Detektywi- 
styczno - Ochronne. Koszalin, Fałata 34, 
(094) 45-13-17. 
PRYW A TNE Centrum Edukacyjne 
Koszalin, Chałubińskiego 15,42-48-20, 
45-43-95 organizuje kursy: księgowo- 
ści komputerowej, wychowawców ko- 
lonii, masażu, wózków widłowych, bhp, 
maszynopisania, obsługi finn, języków 
obcych, komputerowe, sekretarka, ko- 
smetyczek. 


'. 


Zakład Handlowy 
inż. Henryk Cer
wski 
ul. Przemysłowa 23/24 76-200 Słupsk 
ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY 
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1997 R. 


Pisemne oferty z podaniem ceny i terminu badania prosimy składać 
w terminie do 30 września 1997 r. pod adresem: 
ul. Przemysłowa 23/24, 76-200 Słupsk 
Szczegółowych informacji udziela główna księgowa 
tel. 414-555 wewn. 37 G-S!}!}'; 


I I 
Przedsiębiorstwa USług Technicznvch 
w Blesowlcach "w likwidacJi" 
Informuje, że Sąd Rejonowy w Słupsku postanowieniem 
Ns. Rej. PP-39/97 Ns. PP-158/91 z dnia 14 sierpnia 1997 r. 
dokonał wykreślenia Przedsiębiorstwa Usług Technicznych 
w Biesowicach "w likwidacji" z rejestru przedsiębiorstw pań- 
stwoWych. 
Materlałv archiwalne oraz akta osobowe zlikwidowanego przed- 
siębiorstwa zostały przekazane do archiwum Zakładu Obsługi Urzę- 
du WoJewÓdzkiego w Słupsku, ul. Wałowa 1. G-5994 


. 


MEDYCZNE 


Legion Polska, PLN 3.70/Mln. (z VAT), 
dozwolone od lat 18-stu, 


LINIA FLIRTU 


.. 


..- 


.JESTEŚ ambitny, operatywny za- 
dzwoń! Słupsk, 414-573. 
P.I.P i S "Ce-ST A" zatrudni kierow- 
ników budowy w branży sanitarnej. 
Wymagane uprawnienia budowlane lub 
staż pracy uprawniający do zdania egza- 
minów. Operatorów koparek z upraw- 
nieniami. Słupsk, 413-423,0-90525533 
(godz, 7 - 17). 
PRACĘ w domu zleci kompetentnym 
redakcja. 730 złotych miesięcznie. 090- 
221-344. K-I315 
SPRZEDAWCĘ w Kołobrzegu bran- 
ża kominkowa. (091) 833-624. 
SZKOLENIE. egzamin na licencję 
agenta ubezpieczeniowego wkrótce w 
Slupsku, 42-66-41. Po egzaminie zapew- 
niamy współpracę. 
SZKOŁA Profesjonalnego Marketin- 
gu zatrudni księgowego. Pełna księgo- 
wość, komputer, pakiet Symfonia w śro- 
dowisku Windows 95. Słupsk, 
420-292. 
SZUKASZ pracy - zadzwoń. (059) 
42-45-51. 


ZATRUDNIĘ kwiaciarkę z 
praktyką. Koszalin. 45-06-58 (po 
20); 0602612818. 


ZATRUDNIĘ atrakcyjne panie. Za- 
pewniam I milion godzina, zakwatero- 
wanie, sauna, solarium, basen, siłownia. 
Szczecin, Kręta 5, (091) 833-563 po 20. 
ZA TRUDNIĘ panie do nowo otwar- 
tego klubu towarzyskiego. Tel. (094) 
35-11-780. 
ZA TRUDNIMY panie do towarzy- 
stwa i kandydatki na striptizerkę. Labi- 
rynt, Koszalin, Kasztanowa 8, 404-584. 
Zł.-OT Ą rączkę zatrudnię, dam zakwa- 
terowanie, wyżywienie. 
0668-53-064. A-411 


. 


RÓŻNE 


POŻYCZKI. (091) 83-67-98. 
SKUP marchwi. Świdw in, (0961) 
527-51 po godz. 17. 
STOŁ Y bilardowe do wydzierżawie- 
nia. Słupsk, 43-75-65. 
ZESPÓŁ muzyczny - wesela. Słupsk, 
427-297. 


. 


TURYSTYCZNE 


!..BICOM-MED". Bezbolesne kom- 
puterowe TESTY ALERGICZNE wraz 
z odczulaniem, leczenie prostaty. nerwic, 
bólów głowy, zapalenia zatok, innych 
chorób. Koszalin, Zwycięstwa 108 "EM- 
PIK" (9-18), 40-49-40. 
(094) 411-049 MEDICAL "B" - po- 
moc doraźna. Nowa siedziba Koszalin, 
Findera 23 A (budynek po spółdzielni 
lekarskiej - obok teatru). 
(094) 411-049 - specjaliści w domu 
pacjenta. 
(094) 411-049 - PEDIATRA. 
(094) 411-049 - EKG, L-4. 
(094) 411-049 - DETOKSYKACJA 
ALKOHOLU. 
(094) 422-796 - HORMONY. 
(094) 422-796 - LABORATORIUM 
- również sobota, niedziela. 
ALKOHOLOWE odtruwanie w 
domu pacjenta. ESPERAL. Koszalin, 
okolice, tel. 090-25-76-54. 
DIETA CAMBRIDGE - konsulta- 
cje. Ustka, 146-058. " 
IN fERNIST A lekarz rodzinny Wal- 
demar Firmanty. Wizyty domowe. Ko- 
szalin, 407 -349. 
PROGRAMY zdrowotne i odchudza- 
jące. Słupsk, 413-032 wewn. 139. 
PRYW A TNE usługi pielęgniarskie 
w domu pacjenta - Małgorzata Święch. 
Słupsk, Kopernika 37, tel. 0-601641384. 
SCHUDNIJ bezpiecznie - gwaran- 
cja. Tel. (0-22) 759-19-12. 
SCHUDNIJ i utrzymaj wagę. Dieta 
Cambridge - psycholog. Koszalin. 
410-573,41-00-06. 
TRANSPLANTACJA włosów. 
022615-57-15 K-1233 


. TOWARZYSKIE 


"DŻESIKA". Słupsk, 
443-841,0-602-296-034. 


"KA TRIN". Słupsk, 
42-42-30. 


"NICOLETTE". Słupsk, 
414-327. 


"SPARTAKUS" panowie do roz- 
rywki i towarzystwa. Tel. 
0-602-622-317. 
AFRODYTA. Kołobrzeg, 
090-531-612. 
AGNES Kołobrzeg, 094 35-263-64. 
Zatrudnimy panie. 
DALIDA Kołobrzeg, tel. 
090-53-29-87. Zatrudnimy panie. 
ELIZABETH. Słupsk, 
0-602-278-524. 
EVIT A panie, panowie. Słupsk. 
0-90525877 . 
IDA. Słupsk, 422-453. 
JULIA. Słupsk, 43-66-98. 


o 700 73 777 
A-375-0 


KAMELIA. Kołobrzeg, 35-284-10 


KAMELIA. Słupsk, 
43-57-54,0-602-278-536. 


KLUB Biznesmena - kawiarnia za- 
prasza. Słupsk, Matejki I, tel. 44-46-12. 
Zatrudnimy atrakcyjne panie. 
KLUB Towarzyski całodobowo, par- 
king. Słupsk, Sosnowa II, tel. 411-072. 
Zatrudnimy panie. 
LABIRYNT -całodobowo, najwięk- 
szy wybór. Dyskretny parking. Kosza- 
lin, Kasztanowa 8,404-584. 
MARINA. Kołobrzeg, 35-279-07. 
ROMA. Kołobrzeg, 35-226-10. 
SELENA. Kołobrzeg, 35-16-555. 
SUPERDZIEWCZYNY. Czapli- 
nek, tel. 554-02. 
VIOLETTA Kołobrzeg, 35-271-70 


ŻAKLIN. Słupsk, 411-484. 


. MATRYMONIALNE 


BIURO Matrymonialne "BIEDRON- 
KA" dla osób puszystych. 
78-100 Kołobrzeg, skrytka 51 


. 


PRACA 


AKWIZYTORA - branża spożyw- 
cza.Słupsk,0-602620267. 
CENTRUM Kształcenia "OPOKA 
SIGNUM" zatrudni osoby z całego Po- 
morza ze znajomością języka angielskie- 
go, niemieckiego. (059) 414-421 wew. 
38,413-472. 
CHAŁUPNICTWO. 0-70071-549. 
A-413 


FABRYKA Mebli Tapicero- 
wanych "FLAIR POLAND" w 
Kobylnicy zatrudni osoby do 
przyszkolenia na tapicera, szwacz- 
ki, stolarzy oraz osoby do monta- 
żu mebli: Wiek od 25 do 35 lat. 
Wiadomość tel. (059) 
43-19-30. 


FIARMA "AX'f zatrudni wykwalifi- 
kowane szwaczki. Słupsk, Słoneczna 
16A. 
FIRMA ELMAN - Radiokomunika- 
cja - zatrudni elektronika. Słupsk, Bema 
10, tel. 412-521. 
HOTEL "RAFA" w Ustroniu Mor- 
skim zatrudni kelnera ze znajomością nie- 
mieckiego. Kołobrzeg, 35-15-125. 


ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu 
ogłasza przetarg 
W trybie i negocjacji z zachowaniem konkurencji 
na wykonanie: 
1. Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji termicznej nad 
budynkiem basenu i sali gimnastycznej o powierzchni ok. 300 m 2 , oraz wy- 
mianę pokrycia dachowego nad pozostałą częścią budynku zabiegowego o 
powierzchni 460 m 2 , 
2. Ocieplenie metodą mokrą, lekką budynku basenu i sali gimnastycznej o 
powierzchni ok. 700 m 2 . 
Termin realizacji do 30.10.1997 r. 


POLAGRA zakwaterowanie 
0601-702-000. A-404 


tA 


CODZIENNIE najtaniej Berlin, Bre- 
men, Hamburg, Lubeck, Kieł. 058 
32-36-80 
GRZYBOBRANIE, wędkowanie 
oraz wczasy przez cały rok tylko w "So- 
bótce". Zapraszamy. 0595 65-28. 
HISZPANIA - Szwajcaria - 900 zł, 
Hiszpania - Paryż - 940 zł, LAST MI- 
NUTE Tunezja - 14 dni - I 589 zł. Prze- 
wozy autokarowe: Niemcy, Anglia. 
"AMI-TRANS" Koszalin, (094) 42-79- 
II wew. 169. 
PIELGRZYMKA do Jugosławii 
(Medjugorie) 4 - II. 10.97. "WODNIK" 
(059) 412-285. 
USA WYCIECZKI (089) 5273000. 
K -1221 
WYNAJEM autokarów od 1,10 zł. 
HANTUR Ustka, 146-058. 


. 


LOMBARDY 


LOMBARD. Słupsk, Filmowa I, 
423-177. 
LOMBARD komis. Słupsk, Piłsud- 
skiego I B, 43-70-84. 
LOMBARD - KOMIS. Moderniza- 
cja komputerów. Koszalin, Okrzei 3 
(obok Jeans Center Grynia), 460-277. 


. 


ZGUBY 


Wykonawcy winni spełniać warunki określone wart. 22 ust. 1,2 i 3 Ustawy o 
zamówieniach publicznych z dnia 1,0.06.1994 r. (Dz.U. Nr 76 poz. 344 z późniejszy- 
mi zmianami). 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje w sprawie zakre- 
su robót można uzyskać w biurze Sanatorium w pok. 06 pawilon B u inż. St. Hulko 
w godz. 7 -15. 
Oferty należy składać w terminie 30.09.1997 r. godz. 14 w sekretariacie Sanato- 
rium MSWiA ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.10.1997 r. o godz. 10 w kawiarni ZOZ Sanatorium 
MSWiA I p. K-1362 


KOMPUTERY, oprogramowanie. 
JKM Komputery, Gnieźnieńska 7 
(PZU), Koszalin. 0-601 650983. 


Zabudowa poddasza, ścianka działowa - 
wszystko w mgnieniu oka 


W' 

 
11 m&'ki 
:1 
ł 

 
.r 


;.
 t:::::{:x....:.
:.::.:f::
;.


.:.:.:<-i-:
.y: 


Systemy suchej zabudowy wnętrz firmy Knauf to materiał oszczędny, wydajny i szybszy 
w wykonaniu robót wykończeniowych aniżeli technologie tradycyjne. Strychy staną się 
szybko pokojem bądź łazienką o wysokim standardzie. Możliwo
ć dowolnego i szyb- 
kiego podziału pomieszczeń daje elastyczność w urzeczywistnianiu własnych potrzeb. 
Ściany działowe izolują od hałasu i chronią w razie pożaru. Systemy suchej zabudowy 
wnętrz firmy Knauf to możliwo
ć szybkiego podziału pomieszczeń, jak również prostego 
instalowania wszystkich urządzeń sanitarnych.  
,\
r 
- - \ ..
1\flłJf 
s

!


., '. x: 
!.
:::,,::, YANE ... .u 
. .uu:u: ..u. u.... uuu. .. . u.. . ..... . .. .. 


Gips w sposób naturalny reguluje klimat w 
pomiezczeniu polepszając komfort pracy i 
mieszkania. Systemy suchej zabudowy firmy 
Knauf tonowa era dlatwórcżych budowniczych. 
dająca wiele tWórczej swobody. 


Jezeli inają Państwo pytania prosi
zwraćać. 
. się do regiohatriych dystrybutorów firmy J{Q
uf. 


@) ::1%ł?P
'
 
i:
:
' 
r'l1% 


SłQpSk; LłJ;P:rAemysłew$::Q: 
.1ee059:4
 4'0: 44 . 
--..... 


I. Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139. tellfax 42-22-91. centrala 42-79-21 
wew. 260, w godz. 8 - 17 
- "Corinfo" ul. Władysława IV 58/32. tel/fax 45-29-33 całodobowe B.O. na 
telefon i fax 45-29-33 
- Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, tel. 404-620 do 9.30 i po 16 
- "Nor-Kar" tel. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- "Ekolam" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
Ogłoszenia I reklamy na tel.lfax 45-75-37 ARenc.lu 
"Bernat" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa ..MEDIA PRESS", ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 42-78-51 w. 294 
godz.8-15. 


, 
ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
ul. Ratuszowa l, pok. 12, tel. 35-278-55 lub 35-422-84. w godz. 


2 . Kołobrzeg, 
9- 16 
3. Szczecinek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-H (hol PZU) 
4 . Słups
, al:. Sienki
wicza 
O. tel. 4266-08, tlx 4582213, fax 4251.95, godz. 9-16 
-,.Umpress ul. WOjska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel./fax 42-89-54, 41-27-00, tlx 
582419, tel. 436-436 (cała dobę) 41-27-00. 
- Consulting Managers, ul. Szczecińska II, tel. 43-85-16, w godz.9-16 
S. BobolIce: Baza as nr I, ul. Pocztowa, tel. 495 
6. Bytów: ul. Kochanowskie
o 8-10 (budynek Bytowsklei Spółdzielni 
MieszkanioweJ), czynne w godz. 9-16. tel. 28-97 ' 
- TUiR " Warta " ul. Kochanow.
kiego 3, Icl. 22-80, godz. H-16 


7. Człuchów: ul. Srednia 10, sklep meblowy ..ITO" w godz. 10-18. tel. 42-945, po 18 tel. 414-08 
8. Drdwsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, 


9. Lębor1<: ul. Annii Krajowej 16, tel./fax 625-588 (godz. 8-15) 
10. Miastko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08; Redakcja ..Głosu Pomorza". 
tel. 35-72 
n. Sławno, ul. Rapackiego 2. tel. 70-12 
12. 
Iargard: Agencja Reklamowa ..Kwiatkowski" ul. Chopina 21. tel/fax (0-92) 73-26-35. 
13. Swldwin: Biuro Ubezpiec7eń, ul. Krzywoustego l, tcl/fax 526-24 
14. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 godz. 8 - 16. tcl. 144-220 
I S. Darłowo P.U.H. ..Maria.', ul. Rzemicślnicla 10. tcl./fax 38-47 


.
		

/Image0008.djvu

			8 GLOS POMORZA 


Środa, 24 września 1997 r. 


J 
o 


r->r 


ł 


< 


v Koszalin: 42-51-14, Słupsk: 42-39-12 


--.. 


Z okazji Dni Słupska 


Ambitna postawa 
młodych judoków 
w Słupsku z okazji dni tego miasta odbył się bnniej judo dziew- 
cząt i chłopców, w którym starlowało okolo 100 zawodniczek i 
zawodników z czterech klubów: UKS Piasl Wrzeście, UKS Tori 
Dąbrowa, KSJ Gwardia Koszalin oraz STS Gm 3 Słupsk. 


Turniej rozgrywany był w trzech gru- 
pach wiekowych. Młode judoczki i judo- 
cy zaprezentowali ambitną postawę. a 
większość pojedynków stała na dobrym 
poziomie. 
Wśród dziewcząt urodzonych w latach 
1983-1985 na podium stanęły: 36 kg - l. 
Małgorzata Krugła, 2. Małgorzata Ja- 
nicka, 3. Emilia Markiewicz (wszystkie 
Gryf 3); 40 kg - l. Katarąna Strucka. 
2. Monika Milecka (obie Gryf 3),3. Da- 
lia Lutyńska (Gwardia) i Kamila Oyrda 
(Tori); 44 kg - l. Aleksandra Koper 
(Piast), 2. Kalina Pumpołowicz (Gwar- 
dia), 3. Izabela Krok (Piast); 48 kg - l. 
Agata Gromek, 2. Joanna Nowicka (obie 
Gwardia), 3. Katarzyna Kuchta i Anna 
Wawnyniak (obie Tori); 52 kg -1. Dia- 
na Faszczewska, 2. Justyna Kułagowska 
(obie Gwardia), 3. Agata Słupska (Piast); 
56 kg -1. Anna Krzewińska, 2. Justyna 
Kułagowska(obie Gwardia). 3. Katany- 
na Kruk (Gryf 3); +56 kg - l. Kamila 
Jarecka,2. Anna Oziero (obie Gwardia), 
3. Kamila Dąbrowska (Gryf 3). 
W drugiej grupie wiekowej (roczniki 
1986-1988) trzy czołowe lokaty wywal- 
czyły: 26 kg - L Magdalena Bodys 
(Toń), 2. Milena Nowakowska (Gwar- 
dia). 3. Kamila Dziadak (Gryf 3); 30 kg 


- l. Ewelina Basińska, 2. Paulina Zu- 
brzycka (obie Gwardia), 3. Katarzyna 
Ciszek (Tori); 34 kg -1. Aleksandm So- 
snowska (Gryf 3),2. Natalia Zega (Tori), 
3. Agnieszka Dorzyńska (Tori); 40 kg - 
l. Sylwia Wenderlich (Gwardia), 2. Ka- 
tarLyna Śledź (Gryf 3). 
Chłopcy rywalizowali w jednej grupie 
wiekowej - roczniki 1984-1988. W po- 
szczególnych kategoriach trzy czołowe 
miejsca zajęli; 28 kg - l. Paweł Koło- 
dliejski (Gryf 3).2. Łukasz Chruszcz, 3. 
Łukasz Kalwiński (obaj Tori) i Rado- 
sław Sajek (Gryf 3); 32 kg - l. Jakub 
Nowakowski, 2. Jacek Bryłka (Gryf 3), 
3. Damian Przybysz (Tori); 36 kg - l. 
Paweł Kawałko, 2. Łukasz Kazior (obaj 
Gryf 3), 3. Oamian Sałbut i Daniel Wy- 
rostek (obaj Tori); 40 kg - 1. Adrian Za- 
krzewski, 2. Sebastian Markiewicz (obaj 
Gryf 3), 3. Paweł Palec (Tori) i Bartosz 
Sikora (Gryf 3); 44 kg - l. Michał Śledź 
(Gryf 3). 2. Oariusz Apanel, 3. Łukasz 
Dyrda (obaj Tori). 
W poszczególnych klubach trenerami 
zawodniczek i zawodników są: UKS Piast 
- Jacek Słupski i Tomasz Kołodziejski, 
UKS Tori oraz Gwardia - Dorota Adam- 
ska, STS Gryf 3 - Irena Waszkinel. 
(mars) 


Tenis stołowy 


Zwycięstwa 
Tęczy i Juvenii 
II LIGA 


W sobotę. 20 września w Le
nicach te- 
nisiści stołowi Tęczy Nowa Wieś Lębor- 
ska w meczu o mistrzostwo II ligi (strefa 
pomorska) podejmowali Gopło Krus7wi- 
ca. Po zaciętej wałce wygrała Tęcza 8:6. 
Punkty dla zwycięzców zdobyli: Andrzej 
Czubaty i Jarosław Zawisza - po 2.5, Cy- 
prian Nowocień - 2, Marcin Trzecióski - 
l. W innych meczach 2. kolejki padły 
wyniki: MMKS Chełmno - Elektryk II 
Toruń 8: l, Gwiazda Bydgoszcl - Piast 
t.asin 8:0, Opatrunki Toruń - Zagłębie 


Piechcin 8:0. Mecz Kadm II PZTS - 
Skoczek Sopot nie odbył się. (fen) 
* * * 


W meczu drugoligowym w tćnisie sto- 
łowym kobiet rozegranym tego samego 
dnia w Studzienicach Juvenia Półczno 
pokonała Krajnę Sępólno Krajeńskie 8: l. 
Dla zespołu z Półczna po 2,5 pkt zdobyły 
Anna Błażej i Iwona Jereczek, a po 1.5 
- Lucyna Niklas i 12-letnia Alicja Tu- 
rzyńska. Inne rezultaty 2. serii w II lidze 
(strefa pomorska): Błękitni Orneta - No- 
teć II Inowrocław 8:1, Korona Korono- 
wo - MRKS Gdańsk 6:8. (fen) 


Czynny wypoczynek 
przy pingpongowych stołach 
w celu umożliwienia amatorom lenisa slołowego czynnego wv- 
poczynku i popularyzacji lej dvscvpliny sporlu wśród młodzieży i 
dorosłych, KIS Koszalinianin posianowił zorganizować w sezo- 
nie 1997198 rozgrywki Amalorskiej Ligi Tenisa Stołowego. 


Współorganizatorem mistrzowskiej ry- 
walizacji, która rozpocznie się 25 paź- 
dziernika. będzie Wydział Kultury Fi- 
zycznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
oraz Okręgowy Związek Tenisa Stołowe- 
go w Koszalinie. Rozgrywki ligowe o pu- 
chary prezesa KTS Koszalinianin odby- 
wać się będą w sali sportowej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej przy ul. Staszica 38 
w Koszalinie. 
W lidze mogą wystartować 2-osobo- 
we zespoły - bez ograniczcń wiekowych 
i w dowolnie dobranych parach. Podczas 
zgłoszenia do rozgrywek należy podać 
nazwę zespołu. W składach drużyn nie 
mogą być zawodnicy., którzy są na listach 
rankingowych OZTS. Zgłoszenia zespo- 
łów do rozgrywek przyjmowane będą do 


dnia 19 p<;tździemika w godzinach 17.30- 
18.30 w Katolickiej Szkole Podstawowej, 
tel. 40-22-30 (Jan Nowicki) oraz pod ad- 
resem OZTS - 75-529 Koszalin, ul. Pił- 
sudskiego 90. 
Wpisowe za cały sezon od jednego ze- 
społu wynosi 100 zł, które należy wpła- 
cić gotówką w dniu 25.10. podczas loso- 
wania turniejów ligowych. W rozgryw- 
kach będą obowiązywać przepisy Pol- 
skiego Związku Tenisa Stołowego. 
Po zakończeniu ligowej rywalizacji 
drużyny, które zajmą trzy czołowe lokaty 
otrzymają pamiątkowe puchary oraz dy- 
plomy, a indywidualnie najlepsi pingpon- \ 
giści zostaną nagrodzeni upominkami 
rzeczowymi. 


(mars) 


Czas na amatorów 
KOSZYKÓWKA 


. 


Dzisiaj. 24 września (środa), w hali 
sportowej MZOS przy ul. Wąskiej l w 
Kołobrzegu odbędzie się zebranie orga- 
nizacyjne przed rozgrywkami sezonu 
1997/98 w Kołobrzeskiej Amatorskiej 
Lidze Koszykówki. Początek zebrania o 
godz. 17. 
Natomiast w najbliższy piątek, 26 


września, w hotelu "Turystyczny" przy ul. 
Głowackiego w Koszalinie odbędzie się 
spotkanie organizacyjne poświęcone 2 l. 
edycji rozgrywek Koszalińskiej Amator- 
skiej Ligi Koszykówki. Początek o godz. 
18. 
Organizatorzy obu zebrań zapraszają 
przedstawicieli zespołów zarówno z Ko- 
szalina, jak i z Kołobrzegu. które chcą 
uczestniczyć w rozgrywkach sezonu 
1997/98. (suw) 


Zaczęły od wygranej 
PIŁKA RĘCZNA 


. 


W niedzielę, 21 września, juniorki star- 
sze Słupi Słupsk podejmowały AKS Gdy- 
nia w inauguracyjnym meczu piłki ręcz- 
nej o mistrzostwo ligi strefowej (m..tkro- 
region pomorski). Rozgrywki sezonu 
199.7/98 słupszczanki 7aczęły od zwycię- 


stwa 3 1:23 (ł 5: 10). Gole dla Słupi zdo- 
były: Anita Augustyniak - 8, Joanna 
Chmiel- 7, Urszula Lipska - 5, Małgo- 
rLata (;olus - 4, Marta Sokołowska - 3, 
Izabela Nasierowska i Marta Rejment- 
po 2. W gdyńskiej drużynie najskutecz- 
niejszą zawodniczką była Beata Orzeszko 
- 6 bramek. 


I 


Sprawdzian reprezentacji 


Z LITWINAMI 


- 


PO RAZ CZWARTY 


Dzisiaj, 214 września (środa) piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejny w tym mie- 
siącu mecz towarzyski. Rvwalami biało-czerwonych będą Litwini. 


Środowy mecz piłkarzy Polski i Litwy 
w Olsztynie będzie czwartym oficjalnym 
spotkaniem reprezentacji obu krajów. Bi- 
lans dotychczasowych trzech konfronta- 
cji jest korzystny dla naszej drużyny, 
która wygrała jeden mecz, a w pozosta- 
łych dwóch uzyskała r
mis. Nostalgia za 
historią "obojga narodów" mogłaby su- 
gerować, iż kontakty piłkarzy Polski i Li- 
twy będą miały bogatszy rodowód. Nic 
takiego nie miało jednak miejsca. Po raz 
pierwszy mecz Polska - Litwa odbył się 
dopiero cztery lata temu, w Brzeszczach 
i zakończył się polubownym rezultatem 
I: l. 
Wprawdzie niemal równo rok wcze- 
śniej przebywała u nas reprezentacja Li- 
twy, lecz wówczas Polski Związek Piłki 
Nożnej nie zdecydował się na wystawie- 
nie pierwszej drużyny narodowej i spo- 
tkania w Ryduhowych nie uznano jako 
oficjalne. Przynajmniej u nas, chociaż Li- 
twini - mimo niekorzystnego rezultatu - 
byli innego zdania. Zależało im wówczas, 
by to "młode" państwo jak najczęściej 
oficjalnie pojawiało się na futbolowej are- 
nie. Szkoda, bo Polacy wygrali wówczas 


. 


PIŁKA NOŻNA 


vikovas, Dańus Żutautas, Aidas Prei- 
ksaitis; pomocnicy i napastnicy - Vidas 
Dancenka, Dainius Suliauskas, Orestas 
Buitkus, Saulius Mikalajunas, Donatas 
Vecevicius, Gmżvydas Mikulenas, De- 
ividas Sembems, Tomas Rażanauskas, 
Marius Skinderis, Igoris Morinas. 
W Warszawie nie stawili się wszyscy 
piłkarze powołani wcześniej na mecz z 
Litwą przez trenera Janusza Wójcika. 
Nie przybył Radosław Gilewicz. Karl- 
sruher SC, w którym obecnie występuje 
nasz piłkarz, nie zgodził się na występ 
Polaka w spotkaniu z Litwą z powodu 
rozgrywek Bundesligi. W jego miejsce 
selekcjoner reprezentacji Polski powołał 
Tomasza Sokołowskiego z Legii Dae- 
woo Warszawa. 
Nie zagra przeciwko Litwie także Ra- 
dosław Kałużny (Zagłębie Lubin), który 
nadal narzeka na kontuzję odniesioną w 
jednym z ligowych spotkań. 
Telewizja Polska przeprowadzi bezpo- 
średnią transmisję ze spotkania Polska - 
Litwa w Olsztynie. Początek w progra- 
mie 2 o godz. 15.25. 


(suw) 


. KOLARSTWO 
W niedzielę 
początek 
II edycji 


. w najbliższą niedzielę (28 wrl:eśnia) 
odbędzie się pierwszy w sezonie 1997/ 
98 wyścig kolarski zaliczany do klasyfi- 
kacji II edycji Międzyszkolne.i Ligi Ro- 
werów Górskich. ., . 
Organizatorami kolarskich rozgrywek 
ligowych są: Komitet Organizacyjny Ligi 
Rowerów Górskich MTB i różnych, 
Szkolny Związek Sportowy w Koszalinie 
- odział wojewódzki, Wydział Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz 
Kolarski Uczniowski Klub Sportowy 
Spółdzielca. 
W sezonie 1997/98 odbędzie się jede- 
naście wyścigów. a ostatni zaplanowano 
na 14 czerwca przyszłego roku. 
W II edycji rozgrywek mogą startować 
dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach: 
grupa I - 1985-1986, grupa II - 1983- 
1984, grupa 1II - 1981-1982, grupa IV - 
1979- l 980. 
Uczestnicy kolarskiej rywalizacji po- 
winni mieć aktualne badania lekarskie i 
dowód tożsamości (legitymację szkolną), 
aniepełnoletni - pisemną zgodę rodziców 
na udział w zawodach. Podczas wyścigu 
kolarzy obowiązuje kask ochronny. 
Zgłoszenia do startu (pisemne) przyj- 
muje do dnia 2 l września Komitet Orga- 
nizacy jny - 75- l 29 Koszalin. ul. Mieszka 
I 16 (tel. 426--451 lub 415-123) oraz 
KUKS Spółdzielca - 75-607 Koszalin, ul. 
Hołdu Pruskiego 11/6 (tel. 423-261). Jest 
również możliwość osobistego zgłoszenia 
na jedną godzinę przed startem. 
Pierwszy wyścig zostanie rozegrany na 
terenach podożynkowych w Koszalinie. 
O godzinie 10.30 rozpocznie się weryfi- 
kacja kolarzy, po której nastąpi odprawa 
techniczna. Start o godzinie 12. (mars) 


. JEŹDZIECTWO 
Skakali 
przez 
przeszkody 
Na stadionie na Górze Chełmskiej 
odbyły się Międzyokręgowe Zawody Jeź- 
dzieckie w skokach przez przeszkody. 
W konkursie klasy "W" na miejscach 
1-3. sklasyfikowano: Magdalenę So- 
snowską (na koniu "Brystol") z Hubertu- 
sa Biały Bór. Aleksandrę Włodarczyk 
("Toffi") i Izabellę Janas ("Tafta") - obie 
z JKS Koszalin. 
Najlepszym zawodnikiem w klasie "L" 
okazał się Mirosław Ślusarczyk ("Mer") 
z JKS Karolewko. Drugie miejsce zajął 
Marek Markiewicz ("Awrag") z Remi 
Żukowo, a na trzeciej pozycji uplasował 
się Radosław Lesiński ("Bursztyn") z 
Hubertusa. 
Koąkurencję klasy "P" wygrał M. Ślu- 
sarczyk ("Mer"). Wyprzedził on M. Mar- 
kiewicza ("A w rag") oraz Jacka Bobika 
("Helba") z Dragona Nowielice. 
W konkursie klasy "N" triumfował M. 
Markiewicz ("Kros") przed J. Bobikiem 
("Helba") i M. Markiewiczem ("Lu- 
bań"). 


(fen) 


(mars) 


2:0. A tak, jedyne oficjalne zwycięstwo, 
to 4: I w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Od 1993 roku do futbolowych kontak- 
tów Polaków i Litwinów dochodziło co 
dwa lata. W tym roku nastąpił przełom. Z 
Litwinami nasi piłkarze spotkają się po- 
nownie. W lutym, bowiem kadra Anto- 
niego Piechniczka przebywała na Cyprze 
i tam właśnie spotkała się z najbliższym i 
rywalami, w bezbramkowym meczu. 
Oto bilans spotkań Polska - Litwa: 
31.03. 1993, Brzeszcze - l: I; 15.03.95, 
Ostrowiec Świętkorzyski - 4: l; 14.02.97, 
Ayia Napa (Cypr) - 0:0. 
Szkoleniowiec reprezentacji Litwy, 
Romas Lavrinavicius, oparł skład na za- 
wodnikach krajowych, bowiem więk- 
szość piłkarzy grających w klubach za- 
granicznych narzeka na kontuzje lub mia- 
ła problemy z uzyskaniem zwolnienia na 
mecz z Polską. 
Oto jego wybrańcy: bramkarze - Ma- 
ńus Poskus, Darius Spetyla; obrońcy - 
Andrejus Tereskinas, Dainius Glevee- 
kas, Tomas Kancelskis, Sergejus No- 


Eliminacje MŚ '98 


D isiaj 
trzy mecze 
Jeszcze trlko 26 meczów z zaplanowanvch 220, pozosiało do ro- 
zegrania w europejskich grupach eliminacii piłkarskich mi- 
strzostw świata, których finaty odbędą się w 1998 roku we Fran- 
eii. Dzisiai, 24 września (środa), rozegrane zostaną trzy spotka- 
nia, w tym jedno w grupie 2, w której wYstępują Polacv. 


,. 


Spotkanie w grupie 2, będzie przysło- 
wiowym meczem o pietruszkę. bowiem 
zmierzą się w nim Mołdawia z Gruzją, 
drużyny. które podobnie jak reprezenta- 
cja Polski, straciły już szanse awansu do 
przyszłorocznych finałów. Emocji w tym 
spotkaniu nie powinno jednak zabraknąć 
bowiem oba zespoły grać będą o prestiż. 
Więcej szans na zwyciestwo daje się Gru- 
zinom, ale piłkarze Mołdawii na pewno u 
siebie będą groźnym przeciwnikiem. 
Przypominamy aktualną sytuację w ta- 
beli grupy 2. 
I. Anglia 
2. Włochy 


7 18 
7 17 


15-2 
li-I 


3. Polska 6 7 7-9 
4. Gruzja 6 4 3-9 
5. Mołdawia 6 O 2-17 
Do dwóch spotkań dojdzie w ramach 
rozgrywek grupy 6. W picrwszym z nich 
Malta podejmować będzie aktualnych 
wicemistrzów Europy Czechów. Wiado- 
mo już, że obie drużyny w finałach MŚ '98 
nie wystąpią, co jeżeli chodzi o Czechów 
jest dużą niespodzianką. W drugim me- 
czu, mająca jeszcze szanse na zajęcie dru- 
giego miejsca w grupie. Słowacja zmie- 
rzy się przed własną widownią z Hiszpa- 
nią. Rywalizacja w tym spotkaniu zapo- 
wiada się bardzo ciekawie. (suw) 


Pomorska liga oldboyów 


Czarni i Gwardia 
liderują 
PIŁKA NOŻNA 
I liga 


. 


Wyniki 6. kolejki: Czarni Czarne - 
Darłovia Darłowo 3: l, Cer Bud Słupsk 
- Tęcza/Hubertus Biały Bór 3:2, Po me- 
mnia/Frucht Połczyn Zdrój - Bałtyk 
Koszalin 8:3, MOSiR Ustka - OSiR 
Szczecinek 5:0, Mirstal Mirosławiec - 
Amator KołobrLeg - przełożony, Unia 
Białogard - Światowid Łobez 5:0. 
Tabela 


l I. PomeranialFrucht 
12. Mirstal 


6 3 
5 I 


14-23 
7-20 


II liga 
Wyniki 
. kolejki: Gwardia Koszalin 
- Pamet Swidwin 3:0, Calisia/ Anwit 
Kalisz Pom. - Sokół Karlino 3: l, Olimp 
Złocieniec - Ikar Krosino 7:2, Sparta 
Gryfice - Płomień Myślino 3:2, Rega 
Trzebiatów - Piast Człuchów 2: l. 
Mecze rozegrane awansem: z 6. ko- 
lejki - Ikar- Sparta 2:2 om,z z 9. kolejki 
- Sparta - Rega 4: 1. 
Tabela 


I. Czarni 6 14 8-3 I. Gwardia 5 13 15-3 
2. Amator 5 13 17-4 2. Calisia/ Anwit 5 12 21-8 
3. Darłovia 6 12 20-12 3. Sparta 7 li 16-16 
4. Unia 6 10 15-9 4. Olimp 5 7 14-1 l 
5. Cer Bud 6 10 II-l I 5. Ikar 6 7 13-27 
6. Piast 5 6 12-12 
6. TęczalHubertus 6 9 11-8 7. Pamet 4 6 7-8 
,7. Światowid 6 8 9-11 8. Rega 4 6 1O-l2 
8. OSiR Szczecinek 6 7 14-13 9. Płomień 4 4 10-13 
9. STS MOSiR Ustka 6 6 13-l3 10. Sokół 5 O 9-17 
10. Bahyk 6 4 10-22 (suw) 


Startowali w Sopocie 
. LEKKOATLETYKA 


W sobotę (20 bm.) odbył się mityng 
lekkoatletyczny w Sopocie. Startowali w 
nim reprezentanci z województwa słup- 
skiego, którzy uzyskali kilka dobrych 
wyników. 
Aleksandm Gl""dnda (Jantar Ustka) 
wygrała skok o tyczce z wynikiem 3,60 
cm (trzeci rezultat w historii polskiej lek- 
kiej atletyki). Ustczanka Małgorzata 
Zdziech triumfowała w rzucie młotem - 
47.10 m. Inne rezultaty zawodniczek z 
Ustki: bieg na 400 m-A. Kowalska - 
62,74 s i I. Żmijewska - 63.74 s (obie 
ustanowiły rekordy życiowe). bieg na 100 


m-W. Bownik - 13.20 s, bieg na 800 m 
- J. Goliszek - 1.59,36 min. bieg na 200 
m-J. Nowakowska - 26,9 l s, rzut mło- 
tem - O. Dąbrowska - 35.78 m, sztafeta 
4 x 100 m - (J. Nowakowska, M. Mi- 
chalska, W. Bownik, A. Kowalska) - 
5 1,49 s. Wśród lekkoatletów Gryfa 3 
Słupsk, Mariusz Podgórniak wygrał bieg 
na 3000 m z czasem 8.52.37 min, a Agnie- 
szka Witek była druga w rzucie oszcze- 
pem - 42.56 m. Pozostali reprezentanci 
tego klubu uzyskali wyniki: skok wzwyż 
- M. Klinkosz - 1,92 m, trójskok - A. 
Kuber - 13.87 m, pchnięcie kulą - T. 
Połowyszczak - 13.46 m. bieg na 100 m 
- A. Adamczyk - 12,80 s i M. Wojcit'- 
chowski - 11.67 s. (fen) 


Piłkarska 
klasa A 


Koszalin 
Grupa I - wyniki 5. kolejki: Passat 
Bukowo Morskie - Wiekowianka Wie- 
kowo 5:2, Znicz/Szewczuk Przystawy - 
L
S Węgorzewo 2:0, Grot Bonin - Pło- 
mień Jeżyczki 2:2, Hajka Wicher Ze- 
grze Pom. - Darłovia II Darłowo 1:5, 
LZS Kowalewice - Zefir Wyszewo 0:10. 
Pauzowali Zieloni Rusko. 
Tabela 
I. Darłovia II 4 12 21-1 
2. Płomień 1. 4 10 12-5 
3. Grot 5 10 12-8 
4. Zefir 4 9 25-9 
5. Passat 5 9 13-9 
6. Wiekowianka 5 9 14-12 
7. LZS Węgorzewo 5 6 10-9 
8. Znicz/Szewczuk 5 4 8-27 
9. Hajka/Wicher 5 3 11-19 
10. Zieloni 4 I 4-14 
I l. LZS Kowalewice 4 O 4-21 
Grupa II - wyniki 5. kolejki: Astm/ 
Kotwica Ustronie Morskie - Orzeł Lu- 
biechowo 4:0, Płomień Nowe Bielice - 
Płomień Orzonowo 5: l, LZS OSP Sta- 
nomino - Pomorze Gościno 2:6, Wicher 
Rąbino - Drzewiarz Krosino 3:2, Wrzos 
Wrzosowo - Legion Dobrzyca 4: l, Tę- 
cza Kościernica - Gryf Dobrowo 3:0. 
Mecz z 4. kolejki: Orzeł - Tęcza 4:0. 
Tabela 
I. Astra/Kotwica 5 15 20-1 
2. Wrzos 5 15 19-3 
3. Pomorze 4 9 14--6 
4. Płomień N.B. 5 9 12-7 
5. Tęcza 5 9 18-18 
6. Wicher 5 7 12-12 
7. LZS OSP Stanomino 5 6 20-23 
8. Drzewiarz 4 4 11-11 
9. Orzeł 4 3 5-12 
10. Legion D. 5 3 7-19 
l I. Płomień D. 2 O 2-10 
12. Gryf 5 O 0-15 
Grupa III - wyniki 5. kolejki: Redło- 
via Redło - Aksa t.ąkowo 4:2, Sokół 
Suliszewo - Legion Nowe Worowo 5:3, 
Mechanik Turowo - Gmb Grabowo 3: l, 
Błękitni TrLesieka - LZS Borne-Sulino- 
wo 3:0, Wielim Gwda Wielka - Wiarus 
Żółtnica 1:0, Granit Świdwin - Drawa 
II/OrLeł Gudowo 2:0. 
Tabela 


l. Wiarus 
2. Legion 
3. Drawa II/Orzeł 
4. Wielim 
S. Sokół 
6. Granit 
7. Mechanik 
8. Aksa 
9. Redłovia 
10. Grab 
I l. Borne Sulinowo 
12. Błękitni 


5 12 
5 12 
5 10 
5 10 
5 8 
5 7 
5 7 
5 7 
5 6 
5 4 
5 3 
5 3 


IX-6 
16-9 
11-4 
7-6 
1O-l2 
\ \
9 
8-10 
9-16 
12-12 
7-1 l 
7-12 
8-17 
(suw) 


Słupsk 
Wyniki 5. kolejki: 
Zachód: Dąb Kusowo. - Przełom Po- 
stomino I :3. Błękitni Główczyce - Stal 
Jezierzyce 3:2, Piast Wrzeście - Błękitni 
Bierkowo 2:2, Metal-Works Korzybie - 
Szansa Siemianice 2:0, Ares Wrześnica - 
Słupia Kobylnica 2:4, Wybrzeże Objazda 
- Rowokół Smołdzino 3: I. 
Tabela 
I. Błękitni Gl. 5 13 20-7 
2. Przełom 5 l3 17-7 
3. Wybrzeże 5 10 13-6 
4. Stal 5 9 15-7 
5. Metal- W orks 5 8 8-8 
6. Słupia 5 7 ł2-1O 
7. Szansa 5 7 7-7 
8. Rowokół 5 7 12-15 
9. Piast 5 3 7-9 
10. Błękitni B. 5 3 9-15 
II. Dąb 5 I 5-18 
12. Ares 5 I 5-21 
Wschód: Polonez Bobrowniki - Orkan 
Gostkowo 3:0, Zenit Redkowice - AR- 
DU Czarna Dąbrówka 2:0. Orkan Cece- 
now.o - Stegna Parchowo 8: l, Jantar Wy- 
kosowo - Błękitni Motarzyno 2:4. Sokół. 
Szczypkowice - Pomorze Potęgowo l: I, 
Jantaria Pobłocie - Start Łeba 2:2. 
Tabela 
I. J antaria 5 15 19-8 
2. Błękitni 5 12 18-10 
3. Polonez 5 12 14-7 
4. Start 5 11 12--4 
5. Orkan G. 5 9 10-1 l 
6. Zenit 5 7 8- 10 
7. Pomorze 5 7 7-10 
8. Orkan C. 5 6 13-1 l 
9. Sokół 5 3 8-13 
10. Stegna 5 2 5-17 
l I. Jantar 5 I 7-13 
12. AR-DU 5 I 7-14 
Południe: Echo Biesowice - Kaszubia 
Studzienice l :0, Granit Koczała - Iskra 
Dretyń 4:3. Czarni Czarne - Argos Bo- 
rzytuchom 3:3, Sokół Wyczechy - My- 
śliwiec Tuchomie 3:2, Drzewiarz Rzecze- 
nica - Sparta Konarzyny 6: I. Pauzował 
Diament Trzebielino. 
Tabela 


l. Czarni 5 13 19-10 
2. Sokół 4 12 17-2 
3. Granit 5 9 14-12 
4. Iskra 5 8 15-8 
5. Argos 5 8 14-12 
6. Kaszubia 4 7 10-6 
7. Echo 5 6 5-10 
8. Drzewiarz 4 3 9-12 
9. Myśliwiec 5 3 6-13 
10. Diament 4 3 5-15 
l I. Sparta 4 O 5-19 
(fen)
		

/Image0009.djvu

			Środa, 24 września 1997 r. 


GlOS POMORZA g 


e WIAT PRZYRODY 
JESIENNE ZDARZENIA 


Od kilku dni mamy jesień i - jak mówią słowa pewnej jesiennej piosenki - "nie ma na 
lo radl'. Ale tak naprawdę to przecież piękna pora roku, mimo że noce bywają bardzo 
zimne, a dni deszczowe. Jesień to czas szczególny i bardzo ważny w życiu zwierząt i 
roślin. W najbliższych dniach w wielu krajach Europy i świata miłośnicy przyrody będą 
starali się zwrócić uwagę sPołeczeństwa na ptaki i nietoperze, które jesienią podejmu- 
ją wędrówki na zimowiska. 


Część nietoperzy zimuje w pobli- 
żu miejsc, gdzie przebywały latem 
- w piwnicach, bunkrach i lochach 
oraz w studniach i dziuplach drzew. 
Czasem, gdy znajdą odpowiednie 
warunki w dużym pomieszczeniu, 
gromadzą się tam bardzo licznie. 
Takim miejscem jest na przykład 
kompleks podziemnych korytarzy 
w Międzyrzeckim Rejonie Umoc- 
nień (województwo gorzowskie). 
B yć może i na Pomorzu Ś rodko- 
wym też są takie miejsca, ale nau- 
kowcy nic o tym nie wiedzą. Jeśli 
więc znane są wam miejsca zimo- 
wania nietoperzy, koniecznie o tym 
do nas napiszcie. 
Nietoperze zimą są zupełnie bez- 
bronne. Nie pobierają pokarmu i 
prawie się nie poruszają. Siedzą 
przycupnięte w szczelinach ścian. 
Zdarza się, że są mordowane wtedy 
przez okrutnych wandali, a właści- 
ciele piwnic zamurowują do nich 
wejścia. Dlatego trzeba chronić nie- 
toperze i ich kryjówki. 


W niedzielę 28 września o godzi- 
nie 17 w kawiarni "Floryn" w Miel- 
nie członkowie Towarzystwa Opie- 
ki nad Zwierzętami przy współpra- 
cy "Głosu Pomorza" organizuje 
"Noc Nietoperzy". Radosław Dzię- 
ciołowski z poznańskiego Towarzy-  .. ......., 
ł ... '
."",, 
.':: .,:-:
 


"\. 
:j 


Nietoperz kadik malutki 


Konkurs "Zwiedzamy razem" 


Ruchome wydmy 


Słowiński Park Narodowy istnie- 
je od 1967 roku. Jest trzecim pod 
względem wielkości parkiem naro- 
dowym w Polsce (po Kampinoskim 
i Tatrzańskim). W roku 1977 wpi- 
sano go na listę światowych rezer- 
watów biosfery. 
Na terenie parku znajdują się dwa 
największe na polskim wybrzeżu je- 
ziora przybrzeżne: Lebsko i Gard- 
no. Są one miejscem bytowania i 
lęgów ponad 140 gatunków ptaków 
wodnych i błotnych. W czasie wio- 
sennych i jesiennych wędrówek 
chętnie zatrzymują się tutaj liczne 
stada ptaków przybyłych z północy 
i ze wschodu. 
Najbardziej znaną atrakcją tury- 
styczną Słowińskiego Parku N aro- 
dowego są największe w Europie 
ruchome wydmy, zwane Białymi 


Górami (najwyższą z nich jest, wy- 
soka na 42 metry, Łącka Góra). Pod 
wpływem silnego wiatru przesuwa- 
ją się co roku o około 10-12 me- 
trów, zasypując na wiele lat wszy- 
stko, co napotkają na swojej drodze. 
Będąc w SPN warto jeszcze zo- 
baczyć muzeum przyrodniczo-leśne 
w Smołdzinie, latarnię morską w 
Czołpinie oraz muzealną zagrodę 
słowińską w Klukach, gdzie zapo- 
znaliśmy się z życiem codziennym 
dawnych mieszkańców oraz obej- 
rzeć przedmioty pracy (na przykład 
drewniane buty dla konia, zwane 
klumpami). 
Pytanie: Na terenie którego wo- 
jewództwa leży Słowiński Park 
Narodowy'? 


PAWEŁ 


Konkursy, krzyżówki... 
Po raz pierwszy po wakacjach przeprowadziliśmy losowanie rozwiązań 
rozrywek umysło
ych (z 3 września). Nagrody otrzymują: Rafał i Pauli- 
na Zurawscy ze Swidwina, Asia, Ania i Aga Borzyszkowskie z Tuchom- 
ka oraz KatarLyna Dudko ze Szczecinka. Na rozwiązania dzisiejszego 
,,łamania głowy" oraz konkursu "Zwiedzamy razem" czekamy do 6 paź- 
dziernika. 


stwa Ochrony Przyrody "Salaman- 
dra" opowie o życiu nietoperzy i 
wspólnie będziemy się zastanawiać, 
co możemy zrobić dobrego dla tych 
zwierząt. Kto może przyjechać na 
nasze spotkanie - serdecznie zapra- 
szamy. ALEK 


I f11 
. ,
",
:tI; 
}
.iii'.' 
:..":.-.-::..,,'.. ::.- ..
 


":" )
;. 
 ....::.
..;.-; 


. . .. "

 
....'

 


---
 
_.....w. 


'
 


Fol. Radosław Kolesnik 


Kochany 
"Głosie 
Dzieci" 


Witamy po wakacjach! Co 
środę z niecierpliwością czeka- 
my na "nasz" "Głos". Wysyła- 
my pierwsze prace plastyczne 
na konkurs ,,0 wakacjach ina- 
czej". Jedni z nas nauczyli się 
pływać, inni łowić ryby, a je- 
szcze inni jeździć na rowerze. 
Serdecznie pozdrawiamy wszy- 
stkich z Redakcji. 
Uczniowie z klasy II z Po- 
mierzyna 
Od redak
ji: Dziękujemy 
wam za nadesłane malunki. 
Dziś zabrakło nam miejsca na 
ich opublikowanie, ale w na- 
stępnych wydaniach "Głosu 
Dzieci" postaramy się nadrobić 
zaległości. Nadal czekamy na 
konkursowe prace. 


Rysowali i wygrali 


Pierwsze miejsce wśród dziew- 
cząt ze Słupska zdobyła dwunasto- 
letnia Monika Laga, uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 15. Drugą 
nagrodę otrzymała siedmioletnia 
Marta Lukowska z "dziewiątki", a 
trzecia byłaJustynka Balik, pierw- 
szoklasistka z SP nr 3. 
Wśród chłopców najładniej na- 
malował wakacje dziewięcioletni 
Jarek Budkowski z "siedemnast- 
p;ę: ,:

::::
, :
 « 
, .,. 


:.:-:.:.;
:":" :;.:. :
":.:"..-:- 


.}
, 
...., <,.""'
 d . 
:I


.i4 
. 
 


'o,. .c;,., 


'!!:. ,
 
... 
.,.. , f:. 
.ł
 


:"1 ' 
'u..j 


-....a ".:". 
,;,;,"; 


W ubiegłą niedzielę naj- 
młodsi mieszkańcy Słupska 
i Koszalina szturmowali re- 
stauracje McOonald'sa w 
związku z ogłoszeniem wy- 
ników konkursu plastyczne- 
go "Namaluj wakacje i wy- 
graj zabawki". 


ki". Drugie miejsce zajął Michał 
Pydyś, uczeń czwartej klasy w SP 


:;:: iIIIF'W? ..... "'""'iJ t 


jt-=-{t:::.):-: 


! 


,*,. 


:'i:::
.:.:. " 


..; 


::;w; 


.. 


....
.
:<,'.'?{..,.. ::'"",;:::....;;'%,;:. .':r
:.'. 


Pełne emocji lmwwanie w 
,.łllpskim McDollald'sie. 


Fol. Jan MazieJuk 


I 


	
			

/Image0010.djvu

			1 O GłOS POMORZA 


HYDE PARK 


Środa, 24 września 1997 r. 


"l 
t 


l .
:


 
ł .::1 "ł.' 


.. ..; 11 4f" 
"' 


l, 


.
, 


ł 
\ 


f!
 


, . 
. , 


a;. ; 


""\ 


.. 


...... 


} 


.......... 


" , 


/". 


I..' 
/ 


t . .,
-- 
}. 


'" 


;'.. 


Wszystkim, którzy kiedykolwiek za- 
biorą się do lektury tej książki, wydanej 
w Polsce przez Wydawnictwo Alfa, na- 
leży się ostrzeżenie, że najczęściej uży- 
wanym w niej słowami jest rzeczownik 
na k, stosowany w mowie polskiej na 
prawach przecinka, i wyraz mineta. Zas- 
tosowanie przez Zappę obydwu wspo- 
mnianych słów ma swoje głębokie uza- 
sadnienie i pozwala zrozumieć jeden z 
najważniejszych nurtów współczesnej 
kultury. 


Legenda 
Już na początku opowieści o sobie 
Zappa składa istotne oświadczenie. Jed- 
na z legend o nim głosiła, że zjadł na 
scenie gówno. Jak to z każdą legendą 
bywa. miała ona kilka wersji, między in- 
nymi że: a) zjadł gówno na scenie; b) 
Zappa i Catain Beefheart zrobili sobie na 
scenie "konkurs-obrzydlistwo" i obaj 
zjedli gówno; c) Zappa i Alice Cooper 
zrobili sobie na scenie konkurs-obrzy- 
dlistwo i on rozdeptywał kurczaki, a Zap- 
pa zjadł gówno. 
Z powodu tej legendy Zappa zbierał 
niezasłużone hołdy. Tak było między in- 
nymi - jak wspomina - w 1967 lub 1968 
roku w Londynie, kiedy usłyszał słowa 
podziwu od członka grupy Rock. 
- Jesteś fantastyczny - powiedział 
muzyk. - Kiedy usłyszałem, że zjadłeś to 
gówno na scenie. pomyślałem "no, ten 
facet to naprawdr odjazd". 
- Nigdy nie zjadłem gówna na scenie 
- odpowiedział Zappa. Podobno po tym 
oświadczeniu muzyk wyglądał na zała- 
manego, jakby mu pękło serce. 
W związku z tymi pogłoskami Zappa 
oświadcza: ,,Nigdy "ie zjadłem gówna 
na scenie, zaś w ogóle najbliższy zjedze- 
nia gówna byłem w 1973 roku - spoży- 
wając posiłek w bufecie Holiday 1nn w 
Fayetteville w Północnej Karolinie". 


ZwykłY chłopak, który 
uwielbiał wybuchy 
Jako dziecko Frank Zappa nie wyróż- 
niał się niczym szczególnym. Jak wszy- 
scychrn'pcy wjego wieku, mtcresował 
się praktycznym zastosowaniem nie- 
których związk6w chemicznych. W prze- 
ciwieństwie jednak do innych chłopców 
miał znacznie większe możliwości roz- 
wijania swoich zainteresowań, gdyż jego 
ojciec pracował dla laboratoriów wojsko- 
wych jako... królik doświadczalny. Na 
jego ojcu testowano reakcję organizmu 
ludzkiego na działanie chemicznych środ- 
ków bojowych. Frank mieszkał w pobli- 


Frank Zappa należał do tych gigantów rocka, którzy w 
swoich muzycznych działaniach nie znali żadnych ka- 
nonów i ograniczeń. Już za swojego niezbyt długiego 
życia - miał 53 lata, kiedy zmarł na raka - stał się klasy- 
kiem. Powstała o nim masa książek, z których więk- 
szość uważał za głupawe, więc postanowił napisać sam 
o sobie. W ten sPosób powstała autobiografia "Takiego 
'mnie nie znacie", o której Vaclav Havel powiedział, że 
jest to "odlotowa książka napisana odlotowym języ- 
kiem". A Vaclav Havel wie, co mówi. 


żu składowiska zbiorników z iperytem 
(gaz, który powoduje pękanie naczyń 
krwionośnych w płucach), więc każdy z 
domowników miał ma<;kę przeciwgazo- 
wą. 
Pierwszym wielkim marzeniem, jakie 
pamięta z dzieciństwa, była chęć posia- 
dania zestawu "Mały chemik". W wieku 
sześciu lat wiedział już, jak wyproduko- 
wać proch. W kilka lat później, na skutek 
nie kontrolowanego wybuchu ładunku 
domowej roboty, o mało nie traci mę- 
skości. Za fajerwerki zorganizowane pod 
szkołą w trakcie wywiadówki zostaje 
usunięty z tejże placówki oświatowej i 
grozi mu kurator. Wkrótce zresztą Zappa 
przekonuje się, że z chodzenia do szkoły 
nie ma żadnego pożytku, a z "testu zdol- 
nościowego", przeprowadzonego na na- 
stolatku wynika, że największe zdolno- 
ści wykazuje w pracach biurowych i jego 
przeznaczeniem jest zostać... sekretarką. 


Pierwsza kupiona ptvta 
Zainteresowanie chemią minęło w 
sposób naturalny i jak prawie wszyscy 
chłopcy w jego wieku, kilkunastoletni 
Zappa zaczął fascynować się grą na per- 
kusji. Z braku instrumentu, tłukł pałkami 
po domowych meblach. Pewnego dnia 
w czasopiśmie "Look" natknął się na taką 
oto "recenzję" płyty pod tytułem "Ioni- 
sation": "Ta płyta to nic tylko bębny - 
jeden wielki hałas. Najgorsza muzyka na 
świecie". Po przeczytaniu tych słów Zap- 
pa wredzial, że to coś dla niego. Wybrał 
się do sklepu i tam odnalazł pożądany 
krążek, ktorego pełi1y tytuł brzmiał: 
"Dzieła wszystkie Edgara Varese' a, część 
I". Wytargował ze sprzedawcą odpowie- 
dnią cenę. to znaczy równą posiadanej 
kwocie, i dumny z nabytku udał się do 
domu. 
Gramofon Decca należał do matki Zap- 
py i stał w dużym pokoju. w którym odby- 
ło się historyczne odtworzenie "Dzieł 


wszystkich". Zappa tak to wspomina: 
,,Moja matka to miła osoba wyznania 
katolickiego, która lubi oglądać zawody 
l1a wrotkach. Kiedy dobiegły jq d:więki 
wydobywające się z małego głośnika, 
spojr:;ała 110 nl1lie, jakby mi mocno odwa- 
liło" . 
Matka zabroniła Frankowi puszczać 
tę płytę w dużym pokoju, więc gramo- 
fon trafił do jego pokoju. N a płycie 
"Dzieła wszystkie" testował inteligencję 
wszystkich swoich kolegów ze szkoły 
średniej. "W rezultacie nie tylko moja 
matka myślała. że mi odwaliło" - wspo- 
mina Zappa. 


Właściciel "Studia Z" 
Po ukończeniu szkoły średniej Zappa 
zajmuje się wieloma nieistotnymi spra- 
wami. Między innymi żeni się i rozwo- 
dzi, dla chleba chwyta się różnych zajęć. 
Udaje mu się zagrać rólkę w jakimś ki- 
czowatym westernie, do którego scena- 
riusz napisał jego nauczyciel muzyki ze 
szkoły. Za pieniądze z filmu kupuje so- 
bie gitarę i bankrutujące studio nagrań. 
Tam oddaje się swoim muzycznym pa- 
sjom i po raz pierwszy poznaje gorzki 
smak sławy. Ponieważ dzięki wyjątko- 
wej okazji staje się wła..
cicielem tandet- 
nych dekoracji filmowych, postanawia 
nakręcić film. Wiadomość o tych planach 
przedostaje się do lokalnej prasy. która 
podaje. że jakiś dziwak z Cucamonga 
chce zrobić fil!l1 s-f. Dzięki tej notatce 
Zappą zainteresował się wydział do 
spraw haz.ardu i pr.estyt.ucji okręgu Sari 
Bernardino. Artysta oskarżony o "zmo- 
wę mającą na celu rozpowszechnianie 
pornografii" trafia do ,.więzionka" w 
mieścinie Lancaster i dzieli celę z czarno- 
skórym złodziejem miedzi. z Meksyka- 
ninem, który siedział za nieprawidłowe 
przechodzenie jezdni oraz dwoma face- 
tami nazywanymi Czau-Czau, wylizu- 


jącymi jedzenie z własnych misek i po- 
. zostałych współwięźniów. 


Szajbusy precz! 
Los Angeles lat sześćdziesiątych było 
po Nowym Jorku, San Francisco i Lon- 
dynie najważniejszym ośrodkiem po- 
wstawania nowej, buntowniczej muzyki 
nazwanej rockiem. Najpierw obowiązu- 
jące trendy napływały jeszcze z Londy- 
nu. Dlatego - jak wspomina Zappa - 
muzycy nosili peruki, żeby wyglądać na 
długowłosych i dodawali do swoich 
nazw słowo Beatles - dzięki temu płynę- 
li z prądem. "Nie, nie mieliśmy długich 
\l'łosów, nie mieliśmy mundurków i byli- 
śmy brzydcy jak małpy. Nie nadawali- 
śmy się do pracy w biblijnym sensie tego 
wyrażenia" - pisze Zappa. W tym czasie 
w Los Angeles zaczęła powstawać frea- 
kowa scena muzyczna (freak - szajbus, 
odmieniec, cudak, dziwoląg). 
W Dniu Matki 1964 roku grupa mu- 
zyczna Zappy przyjmuje nazwę The 
Mothers (Matki) i tak rodzi się jedna z 
rockowych legend. Po występach w licz- 
nych klubach i spelunkach powstaje wre- 
szcie płyta "Freak Out!", która stanie się 
jednym z ważniejszych krążków w rap- 
tem trzydziestoletniej historii rocka. Kie- 
rownictwo MGM, z którą to firma zwią- 
zała się grupa The Mothers, twierdziło, 
że żaden DJ nie puści muzyki zespołu o 
takiej nazwie. Więc The Mothers prze- 
kształciły się w - The Mothers of Inven- 
tion (Matki Wynalazku). 
Nie było spektakularnego sukcesu, jak 
to pokazują niektóre filmy o sławnych 
ludziach. Na koncerty przychodziło nie- 
kiedy kilku słuchaczy, ale nie było to 
powodem frustracji Zappy i jego grupy. 
Jeśli słuchaczy było mniej niż członków 
zespołu, to muzycy dawali im instrumen- 
ty. a sami zajmowali miejsca na widow- 
ni. W tym okresie Zappa przeżywa .,dra- 
matyczny" moment w swojej karierze 
artystycznej - chcą go wyrzucić z zespo- 
łu, bo... jest jedynym muzykiem z grupy, 
który nie zażywa narkotyków. Wszyst- 
ko jednak kończy się w miarę szczęśli- 
wie. Z czasem zespół zdobył większe 
gronu fanów
 - co najważniejsze - fa- 
nek. Tym samym ,Zappa staje się waż- 
. nym' i powaznym facetem, który kore- 
sponduje nawet z Białym Domem w 
sprawach sztuki i wolności. 


(PAl) 
A.W. 


Frank Zappa. Takiego mnie nie 
znacie. przekład Robert Sudół. Wy- 
dawnictwo ALFA, Warszawa 1996 


Wiolonczelista wyrzucony z praskiej 
filhannonii prowadzi życie szarego, zwy- 
kłego obywatela. No, może nie do koń- 
ca zwykłego... JegO życie toczy się bo- 
wiem prlY jednym z miejskich cmenta- 
rzy i tamtejszej kaplicy... W niej to bo- 
hater zarabia - grając z czwórką pr'-y- 
jaciół podczas pogrzebów. Dorabia też 
odnawiając nagrobne napisy. 
Dni upływają mu spokojnie, to na 
wykonywaniu którejś z prac, to na opo- 
wiadaniu znajomym grabarzom o mi- 
nionym. pełnym wrażeń życiu artystycz- 
nym. 
Pewnego dnia. gdy, znajomy grabarz 
oferuje mu dobrze płatną, acz czarną ro- 
botę, ten stanowczo odmawia. Następne 
dni zmieniają jednak obrót spraw. Realia 
życia miażdżą jego nieugięte zasady. a 
odrzucona oferta" to szansa na wyjście z 
impasu". Do tego dołącza chęć zaimpo- 
nowania i dogodzenia matce (przekona- 
nej, że jej syn, muzyk i obieżyświat, świet- 
nie sobie radzi), oczekującej od niego 
wsparcia i opieki. Wizyta u niej przypo- 


"Kola" 


mina, że to on jest tym synem, który zo- 
stał w kraju, poświęcając się sztuce, pod- 
czas gdy jcgo brat wyjechawszy za grani- 
cę, zrobił karierę zapewniając sobie wy- 
godny byt. 
Postanawia przyjąć niemoralną propo- 
zycję. Propozycję dotyczącą... papiero- 
wego małżeństwa. 
Co dalej? Sekretu nie zdradzę, aczkol- 
wiek myślę, że opowiedzenie całej fabuły 
najnowszego (oskarowego) filmu Jana 
Sveraka "Kola" nie odebrałoby wrażeń 
oglądającym. Jest to bowiem film, który 
można oglądać w nieskończoność. I nie 
chodzi tu wcale o szczególnie intrygującą 
fabułę. Najważniejsze są tu klimat, jaki 
ten film niewątpliwie wytwarza, a także 
pewna egzotyka, z pewnością intrygują- 
cą widza, szczególnie tego zza wielkiej 
wody... To jeden z niewielu dzisiejszych 
filmów, w których w ujęciu ulicy nie do- 
strzegamy palm, szybkich. błyszczących 
samochodów, a obserwujemy świat tram- 
wajów i przemykających trabantów. 


Milos Kohout. autor scenariusza, wy- 
pełnił go błyskotliwym dowcipem. Sytu- 
acja polityczna "tamtych", sfilmowanych 
Czech. stwarzała wiele ograniczeń. dow- 
cip pełni więc rolę katalizatora, by nie 
przestraszyć, nie przygnieść ciężarem re- 
aliów. 
Jako fenomen odbieram to, że tak pro- 
stą w gruncie rzeczy fabułą, wyzbytą 
wszelkich techniczno-wizjonerskich sztu- 
czek i wyimaginowanych intryg. można 
zainteresować widza. Wciągnąć w - wy- 
dawałoby się - jednostajny i dość mdły 
klimat. 
Pewnie wrażeniem, jakie wielu wynie- 
sie z kina będzie poczucie spokoju i od- 
poczynku od wielobarwnych, wręcz 
pstrokatych i tandetnych produkcji. Je- 
dynie co baczniejsi obserwatorzy dostrze- 
gą choćby odrobinę z zapasów magii 
emanującej z filmu. Magii. która składa 
się z kilku czynników. 
Jednym z nich. będzie na pewno cie- 
kawa, doskonale opracowana muzyka 


Ondreja Soukupa. Ważniejszym jednak 
magicznym elementem będzie wprost 
mistrzowska, gra aktorów. Zdenek Svenik 
stworzył tu niezwykle wiarygodną, cie- 
płą postać muzyka - uczciwego. proste- 
go człowieka. który zdaje się poszukiwać 
wciąż swojego miejsca w rzeczywistości. 
Nie wolno szczędzić pochwał dla odtwór- 
cy roli tytułowego Koli - Andrieja Chali- 
ny. 
Za najbardziej wartościowe w filmie 
uznałbym ukazanie przyjaźni Koli i jego 
tymczasowego opiekuna - umiejętności 
porozumienia się z drugim człowiekiem, 
bez względu na wiek, bariery językowe, 
na przekór konwenansom i systemom... 
Jeżeli (podobnie jak ja kiedyś) sądzi- 
cie, że intelektualnie wypocząć można 
tylko czytając dobrą literaturę... wybierz- 
cie się na seans filmu "Kola". Na pewno 
zaszczepi w Was choćby odrobinę magii. 
jaką jest nadzieja. 


KRZYSZTOF 
BRODA-ŻURA WSKI 


Sprzyjające okoliczności znajdują się zawsze na innej drodze 


Gra Z przeznaczeniem 


Jest jednak jeden warunek! Człowiek 
osobiście wybiera źródło trwogi i moment, 
w którym pragnie odczuć grozę. Wypo- 
życzamy więc horrory, zbieramy się o 
północy, by snuć mroczne opowieści, śle- 
dzimy z zapartym tchem kroniki krymi- 
nalne. "Czarni bohaterowie" stają się na 
chwilę obiektem zainteresowania bardzo 
zwyczajnych, "porządnych" obywateli. 
Nie wszystkim jednak przestępcom udaje 
się trafić na tę "ciemną listę". Przeciętny 
złodziejaszek nie ma szans dostać się na 
pierwsze strony gazet. Chyba że... 
Oto niezwykła przygoda kempingowe- 
go złodzieja, który spędzał wakacje w San 
Diego w Kalifornii. Mimo urlopowej pory 
nie wytrzymał narzuconej sobie przerwy 
w pracy i włamał się do kempingu sąsia- 
dów. Wyniósł stamtąd aparat fotograficz- 


, 


Nie jest tajemnicą, że ludzie uwielbiają się bać. Kochają stra- 
szyć innych, lecz największą przyjemność czerpią ze straszenia 
samych siebie. 


ny, trochę biżuterii i wędkę z nowym 
kołowrotkiem. Właściciele przyczepy, 
którzy wrócili chwilę później, spostrzegli 
natychmiast włamanie, ale i coś je.<;zcze: 
napiętą żyłkę wędki z haczykiem zacze- 
pionym o drzwi. Wystarczyło zwolnić 
żyłkę, aby (po nitce do kłębka!) na jej 
końcu znaleźć sprawcę! 
Inny przypadek miał miejsce 18 marca 
1981 roku w Paryżu. Właściciel dużego i 
dobrze strzeżonego sklepu jubilerskicgo 
otrzymał alarmujący telefon. Dzwonił 
komisarz Barianini z Brygady Antyterro- 
rystycznej, informując jubilera, że za chwi- 


lę groźni i dobrze uzbrojeni gangsterzy 
napadną na jego sklep. Komisarz telefo- 
nował w trosce o bezpieczeństwo właści- 
ciela sklepu. uprzedzając go, że terrory- 
ści są zdolni do wszystkiego i nie należy 
im się przeciwstawiać ani - tym hardziej 
- włączać alam1U. Komisarz zaręcza, że 
bandyci zostaną schwytani w zastawioną 
zasadzkę, a skradziony łup wróci do rąk 
właściciela. W chwilę później zamasko- 
wani gangsterzy bez przeszkód wynieśli 
ze sklepu biżuterię wartości około milio- 
na dolarów. Szczęśliwy. że uszedł z ży- 
ciem, jubiler zadzwonił po pewnym cza- 


sie na policję z pytaniem. czy schwytano 
już przestępców. Okazało się jednak. ku 
przerażeniu sprzedawcy, że nikt z policji 
o komisarzu Barianinim nie słyszał. 
Nie zawsze jednak przestępstwo, na- 
wet "udane". przynosi sprawcy zysk. W 
niemieckiej gazecie z 1983 roku ukazała 
się informacja, że policja odzyskała skra- 
dzionego golfa porzuconego na ulicy kil- 
ka kilometrów od miejsca kradzieży. Za 
wycieraczką miał zatkniętą karteczkę: 
"G... nie auto - co pięć metrów staje". 
l tak oto los stworzył następnego bo- 
hatera "czarnego humoru". Nie zachęcam 
nikogo do próby zrobienia kariery w ten 
sam sposób. Ale kto wie, jaką przyszłość 
gotuje nam przeznaczenie? 


JUSTYNA WESOŁOWSKA 


ł
		

/Image0011.djvu

			. 


a 


ro 


oz c e 


J
r

,/,
:
w.
.w
<.»m<
"' 
ffA".:

 
//
:::

::
'W'
 7'.
/' ,u... 7 . / /" 
 
/.....; 1/ 


/
. . 
..... . mm "'
, :;__ 
<, .
:",:"..,..:,
 , ... , 
 u . :- . . . 
 


 

,;
,z"
;:
::,;
3'
,,,J.' ">,. 
",./ 
 R..:' ..:.,... 
f.Y/\,:,.:/ ...... / . o:. 
fj 4 t J ¥ 'L'" 


.-:':...;' 
:<:f}:':::::r 


1'\,:,:;:;,,:, 


?
 


f 


/.
""'.
 . u 


.. ... .. .. .. 
. ... . ... ..... .... 

.: :':::
i'i
i
.:;
i
;lf*f
¥
ft--":;:l:"..\
 ," 


d4FÓff.d&t 
./.?:. B#:


łt@;;;:
;{
 
iiI?:, 
:;::::J


t
: 
--l
 


.:.:
 
 
:i ,:: i
 


, ...::,:.:. ./
7>. 
:'f}'." }/ 
:;}1(. 


:;r;.:.¥::;::,... 


::;?";j-;/.;,..............;,.;.;.;.;;.;. ;::,:,: 

<:
 


. . 
/, 
/ 


.:-:.
.::-_._...::::;:: tl
::: f . 
::
;flrlt
t
 ' 
;:I. 


" 


.... 
,:::"::. ">r4.:: .....::.::: ......: ::
::-:::

::i:f
:f:


:


:i::::;:;:
:
-::.{;:

': 
'i:.:::
: :.:
f"wi ID 
f: j ..:.....:.: :":.:.;::;:I::{.r:«
& ?
/::.:-
:ł: 
-'I%-
.. ... .::: .. J ...u .. u..:........ 
4:..:...::::.... .: 
-<
/:t:. 

 u 

:f::::.:./'.". ;./:>:': .... 


:.t#.? 


\ 


;, 


\tfrt
t
.:
?
:


;:.:..- 


/.fr 


., #r 
.
, \t(.?'. ..... ,.' ;f.'/ 
r"' '/ .
 7/Zlf   


J

 !
 :j
"h 
 ' _
 
' _ __ 


.....----.."'" 


(
 
 Si.ti: 


ilU '..... IN"'4 
"" 


. . 
..:..
::"/.d
/..... :.... 4-
-;
:

-/..; :.:: 


..,c cO 


..... ;'. 
 


ę 


1 
ą, 
i


:;
:f.i.ifj 


g 
:%6':::/f
 
. .:._:;:t
 
.;:;;-;;;:;;;,;.::;;;:::.:,.:...... ..; 


j.:fj: 
. ...<.
 


......... 


.. 


DAEWOO Tico zrobi wszystko. żeby pOkaz at jaki jest uniwersalny. 
Łatwo mu to przyjdzie. biorąc pod uwage jego zalety. 
. 


. Pięcioro drzwi 
. Przestronne wnętrze 
. Dvnamiczny silnik o mocy 41 KM 
. Dwuletnia gwarancja 


Niskie zużycie paliwa - 4,731/100 km* 
Cal odo bo wy Service 
. DAEWOO Assistance przez calą dobę 
Atrakcyjny kredyt 


OC. AC. NW za darmo · czas promocji ograniczony 
DAEWOO TICO - AMBITNY TYP 


*4,73 litra/laD km przy 90 km/h w/g normy ECE ,
 . 


e e 


Bezptatna in foli ni a-O 800 20 500 


http://www.daewoo.com.pl. 


Koszalin AUTO POLMOZBYT ul. Gnieźnieńska 36 (0-94) 422913, Koszalin GAZOPOL ul. Morska 49 (0-94) 453007, Kołobrzeg EXIM ul. Sienkiewicza 12 (0-94) 3522192, 
Miastko AUTOMAREK ul. Kazimierza Wielkiego 9 (0-595) 5757, Piła AUTO PIL ul. Wojska Polskiego 74 (0-67) 133099, Słupsk ELPOL ul. Kilińskiego 2/3 (O-59) 429808, 
Słupsk WKTS ul. Paderewskiego 5 (O-59) 414520, Szczecinek AUTOMAREK ul. Wyszyńskiego 59 (0-966) 42703, Świdwin MABOX 
1. Wojska Polskiego 1 (0-961) 53964, 
Wałcz AUTO CROSS ul Parkowa 12 (0-67) 584269, Wągrowiec TW AROG ul. Kcyńska 56 (0-67) 620150, Złotów AUTO CROSS ul. Kujańska 5B (0-67) 632521 


t.
		

/Image0012.djvu

			12 GŁOS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Środa, 24 września 1997 r. 


TVP - PROGRAM 1 


6.0U Kawa czy herbata? 
8.05 ..D(Jo
ie Howser - lekarl medy- 
cyny" (2[/25) 
serial kom. prod. USA 
8.3U Wiadomości 
8.45 Mama i ja 
9.00 Studio pod pięcial inią - program 
dla dzieci.. 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzicciach 
10.00 "M iI a gros" (32/200) - serIal prod. 
włoskiej 
10.50 Sceny domowe (14) - Obrazki 
11.10 Dom pełen zwierząt 
11.20 HanT10nijka ustna i blues 
11.30 Magazyn Notowań - Zielona kli- 
nika: Salmonella wciąż w ataku 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Czas na antyki - Tkaniny 
12.40 Filmówka (8) - Co daje szkoła fil- 
mowa 
13.00 Windy - Lifts (4) -lekcja języka 
angielskiego 
13.10 ..Arcydzieła: Paolo Veronese - 
"Gody w Kanie" - scrial dok. prod. angiel- 
skiej 
13.30 Malowanki Franka Firanki - prog. 
dla dzieci 
14.00 ,.Tajemniczy świat Aleksandry" 
(38/39) - serial prod. USA 
14.30 Plecak 
15.00 Wiadomości 
15.10 Tajniki muzyki - Kontraba:- 
15.20 Chochlikowe psoty - Rod7ajc 
zdań 
15.35 Oczywiste nieoczywiste - Kultu- 
ra Kaszubów 
15.55 Fotografia wg. Izy (l) 
16.15 "Moda na sukces" (458) - serial 
prod. USA 
16AO Rzeczpospolita Samorządowa 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Klan" (3) - tełenowela TVP 
17.55 Film idło 
HUS Flesz - Wiadomości oraz Progno- 
za pogody 
18.25 Sprawa dla reportera 
19.00 Wieczorynka: "Muminki" 
19.30 Wiadomości 
20.10 ,.Na wO.iennej ścieżce" - film fab. 
prod. USA (1981) 
21.45 Cafe fusy 


22.05 Widzialam 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości 
23.15 Dlaczcgo? - Giną samochody 
23.45 Studio sport - maga7yn ligi pol- 

kie 
O.l5"W paszczy lwa" - film fab. prod. 
h iszp. (I I)R8) 
2.05 Zakończcnie programu 


TVP - PROGRAM 2 


7.00 Optimus - sport telegram 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 Reporterzy Dwójki przedstawiają 
(powt.) 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Programy lokalne 
8.30 "Krok za krokiem" (6/26) - serial 
prod. USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 "Zwierzęta w ich życiu" (4/13) - 
"Cłive i nosorożec" - film dok. prod. fran- 
cuskiej 
10.00 Bałtycki Festiwal Piosenki - Karl- 
shamm '97 
11.50 Prog. rozrywko 
13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy 
13.40 Bałtycki Festiwal Piosenki - Karl- 
shamm '97 (2) 
14.20 Clipol 
14.50 Akadcmia zdrowia Dwójki 
(powl.) 
15.00 5x5 - wygrajmy razem 
15.25 Studio Sport - mccz towarzyski 
Polska - Litwa 
ok. 16.15 Panorama 
17.30 Programy lokal ne 
18.00 Panorama 
18010 Programy lokalne 
18.35 Jeden z dziesięciu - teletumiej 
19.05 Ekspres reporterów 
19.35 Po rozum do głowy - program dla 
dzieci 
20.00 Jeden na jeden 
20.25 "Była taka szkoła" - film dok. 
Wiktora Skrzyneckiego 
21.15997 
21.50 Optimus - sport telegram 
22.00 Panorama 
22.35 "Niedyskrecja" - film fab. prod. 
francuskiej (1983) 
O.lO Zakończenie programu 


POLSAT 


6.00 Poranek z Polsatem; 7.45 Politycz- 
ne graffiti; 7.55 Poranne informacje: 8.00 
..Maska'. (.t5) - serial anim.; 
.30 "Rcne- 
gat"' (7) - serial sens.: 9.30 "Żar młodości.' 
(277) - serial OhyC7.; 10.20..Nieustraszo- 
ny"' (29) - ,e rial sens.; 11.30 ..Moloney" 
(4/13) - ,erial sens.: 12.30 Dziewięciu 
wspaniałych - show; 13.00 Disco Rclax; 
14.00.t x. 4 - mag. motor.; 1
.30 Teletur- 
niej: 15.00 ..Batman.' (\ l) - serial anim., 
15.
5 Br.łct\\ o Bi.tłcgo arb: 15.30 Lin!... Jo- 
umaI - mag. mody; 16.00 Informacje; 
16.15 Halo miliard tcleturnicj: 16A5 
"Drużyna A" (I l) -serial sens.; 17.45 ..Per- 
ła" (4) - serial komed.; I
. l 5 Świat wc- 
dług Bundych - scrial komed.; 18.45 In- 
fonnacje: 19.00 ..Powrót Supcnnana' (l I) 
-serial przygod.; 19.25 Prognoza pogody; 
19.55 ..F/X" (4) -
erial sens.; 20.50 Loso- 
wania LOTTO: 21.00 Film tygodnia: "Gla- 
diatOl" -dramat sensac.; 22.55 lnfom1acje 
i biznes informacjc; 23.15 Polityczne graf- 
fiti; 23.25 N a każdy temat - talk show; 0.30 
Muzyka 


TV-3 GDANSK 


7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 
.IO 
Dzień dobry. tu Gdańsk; 8.30 Pro Contra- 
prog. publicystyczny; 9.15 Pętlowa Lista 
Przebojów - mag. mU7. dla młodz.: 9.45 
Tombik i Bibi odc. 8.; 10.10 Rozmowy ze 
zwicrzętami odc. 44-prog. populamonau- 
kowy; 10.35 Nos królowcj odc. 3: 11.00 
Dzisiaj Katowice - magazyn OTV Kato- 
wice; 11.30 Pogarda odc. 75; 12.15 Jezio- 
ro Bodeńskie - dramat obycz. prod. pol.: 
13.35 Borsuk- program prod. pol. z cyklu 
"Mój świat"; 14.05 Dookoła świata ,.W 
Kampuczy i Laosic"; 14.25 Etos - maga- 
zyn katolicki: 14.50 Program dnia; 14.55 
Panorama; 15.10 Kosm iC7ni rycerze (dc. 
14 )"Podwójny kłopot" - scrial animowa- 
ny prod. ang.: 15.30 Uriski z gór S7kocji 
odc.; 15.40 Maluda (odc. 32) "Zawiła in- 
tryga" -scrial anim. prod. japońskiej; 16.05 
TajemnicastarcgohoteIu odc. 4-serial fab. 
prod. australijskiej dla młodzieży; 16.3045 
m inut- magazyn; 17.15 Magazyn motory- 
zacyjny ,,4 & 2"; 17.30 Temat wiejski; 
17.50 Co jest grane?...; 18.00 PANORA- 


MA (retransmisja z TVP2); 18. 10 Panora- 
ma - wydanie główne; 18.30 Pogarda odc. 
76; 19.20 Punkt -temat dnia; 19.30 Sekre- 
ty z życia maszyn (odc. 10) "Telefon" - 
serial dok. prud. ang.; 20.00 Strefa zaka/J- 
na ode. I (6) - serial sen:-. prod. ang.; 21.00 
D7 iki Zachód odc. I (10) ..Kowboje" - film 
dok. prod. ang.; 21.45 Panorama - wyda- 
nie wicczorne; 22.00 Leksykon Katolicki 
"Laikat"; 22.20 Kamerton - mag. muz. kla- 
sycznej; 22..15 To jest horror odc. 6; 23.30 
Studio Milenium: Daniel Gabriel Fahrenhe- 
it; 2.ł.OO Zalo..ońc7enic programu 


TV GAWEX 


Y.OO Powtórka z wtorku: 17.30 Echa dnia 
- serwis infonnacyjny; Reportaż - Witam 
dziś PanalPanią - gość studia; 20.00 TV 
Gawex na bis; 21.30 TV Gawex na bis 


TV BRYZA KOSZALIN 


9.00 Jenny- bajka - 16/24; 9.30 Grand 
Prix - bajka - 25/44; 10.00 Webster - se- 
rial komediowy- 118/127 10.30 Tajemni- 
cza Dama - serial - l 60/l 98 I 1.15 Za 
wszelką cenę - serialobycz. - 100/170 
l 1.45 Teletext odkryty 15.30 Jenny- bajka 
- 17/24 16.00 Grand Prix - bajka - 26/44 
16.30 Webster - serial komediowy - I 191 
127 17.00 Za wszelką cenę - serialobycz. 
- 10 1/170 17.30 Program Lokalny TVR 
"BRYZA" - Wiadomości Koszalińskie 
18.00 Tajemnicza Dama- serial- 161/198 
19.00 Louis Annstrong.. - film fab. 20.20 
Program Lokalny 21.00 Program Lokalny 
TVR ..BRYZA- Wiadomości Koszalińskie 
21.30 Narodziny Beatlesów - film fab. 
23.10 Teletext odkryty 
TV TKK KOŁOBRZEG 


Powtórzcnie programu wtorkowego: 
9.30 Wydarzcnia Dnia; 9.40 "Beyond 200" 
- ser. popular.-nauk.; 10.25 Retransmisja 
mCC7U piłki nożnej juniorów mlods7ych: 
..Kotwica" Kołobrzeg - ..Darłowia" Dar- 
łowo; 17.15 Wydarzenia Dnia: 17.25 "Za- 
c7arowany ołówck" - ser. anim.; 17.35 ..Od 
wulkanu do lodowca" - film anim. dla dzie- 
ci z cyklu edukacyjnego; 17.45 "Przygody 
misia Colargola" - film anim.; 17.55 "We- 
stgate" odc. 5 - ser. obycz.; 2 l .30 Wyda- 
rzenia Dnia (powt.) 


RADIO KOSZALIN 


Wiodomości: 5.011, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 24.0U 
Skrót wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 
8.30,9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, UWO,20.00 
Pogoda na morlU: 6.45, 9.05, 13.05, 
'9.05. 21.05 
Komunikaty dla ale
ików: 5.05, 7.05, 
11.05, 15.05, 17.05 
5.00-9.00 Studio Bahyk. w nim: 5.50 
Kronika policyjna; 6.20 Prognoza pogody 
dla regionu środkowopomorskiego; 6.35 
English? No problem!; 7.50 Wiadomości portowe; 8.50 Propozycje kulturalne; 
9.00-13.00 Studio Kontakt. w nim: l ł.ł0 
Przegląd prasy ogólnopolskiej; l 1.30 
"Przygody dobrego wojaka Szwejka" - 
odc. pow. J. Haska; 11.55 English? No pro- 
blem!; 12.15 Radio--Ruleta; 13.05 Muzycz- 
nc wędrówki; 14.00-16.00 Popołudnie z 
nami- ..Hobby. rekreacja. podróże", w nim: 
15.30 Impulsy - aud. dla niewidomych i 
słabo widzących; 15.45 Kącik melomana; 
15.55 English? No problem!; 16.05 Ante- 
na milusińskich; 17.05 ATUT - program 
reporterów, w nim: I 7.30 Wiadomości spo- 
rtowe; 18.05 Od rocka do rocka - 'lud. P. 
Mroczka; 20.05 Wieczorne spotkania: 
21.05 Ze sceny i estrady - B. Gołembiew- 
skiej; 22.00 BBC; 23.00-3.00 Radio Ko- 
szalin nocą; 3.00-5.00 Muzyka nocą 


Zakład Robót 
Termoizolacyjnych 
"IZOBUD" 
Szczecinek, ul Pilska 5 (teren GS) 
tel 090 665496 


PI fiS KOWA " I E 
konstrukcji stalowych 
i żelbetowych 


ZABEZPIECZENIA 
PRZECIWKOROZY JNE 


HORTOWttlfi 
.:'"U · TECH 
Słupsk, Przemysłowa 19a 
tel. (059) 420-150 
- kotły VIESSMANN i JUNKERS 
- doskonałe kotły polskie RADAN 
- mat. izolacyjne na rurodqgi 
 
- grze;niki BRUGMAN 
 


Kocioł gazowy 


SflGGllES 


Vailłant Nectra Saunier Duval 
MIHSnlRl)ł . u . t 
i 
b 


przyjmuje 
do pracy 
- izolerów 
blacharzY!!_s993 


PPW "EKOTECHNIKA- 
NORO" Sp. z 0.0. 
75-209 Koszalin, ul. SoWiD 7 
teL/fax (094) 430-309, 
416-033 G-5319-Q "\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\."\. 
 

 - 
 

 
 

 #. Pomorska Fabryka Okien 
 

 zatrudni pracownika do działu handlowego, 
 

 od kandydata(ki) firma oczekuie: 
 

 - wykształcenia min. średniego, - znajomości j. angielskiego, 
 

 - miłej prezencji i usposobienia, - łatwości w nawiązywaniu kontaktów, 
 

 - zorganizowania 
 

 oraz infonnatyka 
 

 Gwarantujemy dobrą atmosferę w pracy, a wynagrodzenie zależne od osiągnięć 
 

 Oferty pisemne wraz ze zdięciem proszę składać w sekretariacie. 
 

. 76-200 SIupsIc, ul. Grottgera 15 
5952-O 
 


 
  

 
I 
o 


PUH "Metal Rom" 
Lębork ul. Krzywoustego 29 "O" teL/fax (O-59) 625-827, 
plac Pokoju 6 teL/fax (O-59) 624-974 
producent stolarki aluminiowej w systemie anodowanym 
i malowanym na bazie profili MET ALPLAST oferuje: 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe bez PT już od 899 zł/szt. 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe z PT już od 1500 zł/szt. 
- drzwi wewnętrzne aluminiowe już od 600, zł/szt. 
- okna aluminiowe z PT uchyl. rozw. już od 520/m 2 
- okna aluminiowe bez PT stałe już od 150/m 2 
- ścianki działowe wewnętrzne aluminiowe już od 120-/m 2 
Zamawiając u nas podjąłeś właściwą decyzję !! 
Za nisk ą cen ę uz y skasz w y sok ą j akość! 


9 
en 
co 
10 
10 
I 
C) 


Mieszkańcy Osiedla Rokosowo 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z 0.0. w Koszalinie 
uprzejmie zawiadamia o planowanej w dniu 
27.09.1997 r. zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych na osiedlu Rokosowo. 


Prosimy o wystawianie zbędnych mebli (np. wersalki. szafy, krzesła, 
fotele), sprzętu gospodarstwa domowego (np. lodówki. pralki. telewizo- 
ry) przy ulicach osiedla. K-1361 


& 


Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Rejonowe 
UrLędy Pracy w Słupsku, Sławnie, Ustce i Lęborku 
zapraszają na 
GIEŁDĘ PRACY 
SŁUPSK organizowaną 25 września 1997 r. o godz. 10 
w siedzibie ZDZ w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 
tel./fax 432-866 
Proponujemy wykwalifikowanych pracowników z okolic Słupska, 
Sławna, Ustki i Lęborka, którzy uzyskali kompleksową wiedzę w za- 
kresie marketingu, prowadzenia sekretariatu, działu kadr i księgowości 
firm, obsługi komputera, a także podstawy języka obcego. 
 

 Zarząd Gminy Darłowo 
 

 76-150 Dar/owo 
 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na sukcesywną dostawę opału 
dla szkół podstawowych 
gminy Darłowo 

 na sezon grzewczy 1997 /98 
 

 lIo
 i typ opołu według połrzeb zomawiojqcego. I 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Yrzetarg - opał dla szkół" należy 
 

 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Darłowo do 6.10.1997 r.. do godz. 15. 
 

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.1997 r., o godz. 10 w siedzibie 
 

 Urzędu Gminy. 
 

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci: 
 

 * których ofer1y zawierać będą cenę opału i ich dowozu; 
 

 * złożą oświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatko- 
 

 wych i z ZUS o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne; 
 

 * są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; 
 

 * mają uprawnienia niezbędne do wykonywania robót, będących przedmio- 
 

 tem przetargu; 
 

 * znajdują się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
 

w

 
 


Spółdzielnia Kółek Rolniczych wPolanowie, 
ul. Zacisze 1 


ogłasza przetarg nieograniczony niżej wymienionego sprzętu: 
1. Kombajn "Bizon" 1975 r. - 17.000,00 zł 
2. Kombajn "Bizon" 1976 r. - 19.000,00 zł 
3. Ciągnik C-360 KOC 665 R - 4.500,00 zł 
4. Prasa Z-224 - 3.000,00 zł 
oraz inny sprzęt rolniczy. 
Przetarg odbędzie się dnia 29 września 1997 r. godz. 10. 
Wadium w wysokości 10 % ceny należy wpłacać do kasy Spółdzielni do 
godz. 10 w dniu przetargu. Informacja tel. 188-241 Polanów. G-6001 


Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej 
w Koszalinie 
przy ul. Wojska Polskiego 66 


poszukuje dostawców płodów 
rolnych na zaopatrzenie 
jesienno-zimowe 1997 /1998 
niżej wymienionych ilosci, które winny odpowiadać l-szej kI. 
jakości odmianowo-jednolitej 
1. Ziemniaki 120 ton 
2. Buraki 6 ton 
3. Seler 4 ton 
4.Cebwa 6 ton 
5. Pietruszka 2 tony 
6. Por 4 tony 
7. Marchew 5 ton 
8. Kapusta biała 3 tony 
9. Owoce Gabłka) 60 ton. 


Oferty z podaną ceną jednostkową, która nie będzie podlegać negocjacji prosi- 
my przesyłać pod w.w. adres do dnia 1.10.1997 r. 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 2.10.1997 r. 
Preferowane będą oferty zapewniające cykliczność dostaw. 
Szczegółowe infomlacje pod nr 45-66-88 


G-5999 


Zarząd Miasta 
Koszalina 


Rynek Staromiejski 6-7 


ogłasza przetarg nieograniczony na: 
zakup materiałów reklamowych dla 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 


Tcnnin realizacji do 15 listopada 1997 roku. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wy<.;okości 500 
zł (słownie złotych: pięćset) 
Składane oferty winny odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. które można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, łll 
piętro. pokój 330, telefon .U-77-1 I wew. 264 w godz. od X do l I. 
O
obami upoważnionymi do kontaktów 7 ofcrentami 
; Lębork. ul. Annll KraJoweJ skracania i redakcYineg o opracowywania te "-stów nie zamówionych. 
OZIAl PROMOCJI I REKLAMY Koszalin lei. 42-51-01. fax 42-51-40. 42-22-91. Słupsk leI. 42-66-08 ZWIĄZEK KONTROLI OYSTRYBUCJI PRASY 


Redaktor naczelny: ANDRZEJ MIELCAREK 
tełefon 42-44-75 
telefax 42-33-09 


.1