/Image0001.djvu

			.... 
" .. " 
... 
. "- 
- 


NA 56 (13808) 


Piątek, 7 marca 1997 r. 


Jut jutro unkulaJ 
co1) SlCIĘŚCIA Z GlOSEM PaM. 
1
V ,ą


 
" 
359 wystrzałowych wygranych 


g"óvvna.. n a.. g re> c:I a.: 


. 


\   - 


_ 
STRj\__ ) 
"j 


ł;' 
.
 


&- "llI5£fIIb C
 
OPEL KAUFMAN S.C. OPEL WINIARCZYK S.C. 
Koszalin. Kłos 41 Słupsk. ul. Gdańska 18 
W magazynie "GŁOSU POMORZA" - 8 marca znajdą 
Państwo bezpłatną kartę konkursową, regulamin, zasady gry 
oraz szczegółowy wykaz nagród. 
ZAPRASZAMY DO FANTASTYCZNEJ ZABAWY! 


"Ukrzyżują" mieszkańc
 Smołdzina 


Rowokół jak Golgota 


W najbliższą środę na wzgórzu Rowokół sIanie krzrż, na 
klórym "ukrzrżowanr" zasianie 3D-lelni SIanisław Zieliński, 
mieszkaniec Smoldzina. Jego osobę zaakceutował mielsco- 
WV 1Ifoboszcz. Misterium Męki Pańskie' organizują na "świę- 
tei górze" wspólnie smołdziński Dom Kultury i paralia. 


Religijny spektakl rozpocznie się o 
godz. 15.30 mszą świętą w kościele u 
podnóża Rowokołu. Po mszy - o godz. 
16.30 na przykościelnym placu - sąd Pi- 
łata. Potem smołdzinianin odgrywający 
Chrystusa weźmie na barki brzozowy 
krzyż i ruszy na szczyt, gdzie wyznaczo- 
no miejsce "kaźni". Obok staną dwa inne 
krzyże, na których "zawiśnie" dwóch ło- 
trów. Ich role odegrają szóstoklasiści. 
Na szlaku wyznaczono 14 stacji dro- 
gi krzyżowej. Przy każdej odmówiona 
będzie modlitwa. jak w różańcu. 
Chrystusowi i łotrom towarzyszyć bę- 
dzie orszak złożony z kilkunastu postaci 
odzianych w historyczne stroje Izraelitów 
i strażacy - tym razem w roli legionistów 


rzymskich. Będzie też Szymon Cyrenej- 
czyk. pomagający Chrystusowi nieść 
krzyż. czyli 16-letni Arek Klimek. 
Jak poinformowała nas Danuta Grd- 
bowska, dyrektor Domu Kultury w 
Smołdzinie. w pielgrzymce kilku męż- 
czyzn wniesie na górę jeszcze jeden krzyż 
- o wiele większy. Stanie na szczycie 
obok ruin średniowiecznej kaplicy Św. 
Mikołaja, odkopanych w ubiegłym roku 
przez archeologów. W ten sposób upa- 
miętniony będzie cel średniowiecznych 
pielgrzymek na szczyt góry zwanej "górą 
dusz pokutnych" oraz miejsce pochówku 
bliżej nieokreślonej liczby osób. W śre- 
dniowieczu na Rowokole znajdował się 
także cmentarz. (mb) 


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


HELIKOPTER 


POD TRAKCJĄ 


Wrak wielkiego helikoptera Mi-14 zatarasował w środę wieczorem ruch na uli- 
cach Słupska. Policja musiała zatrzymać transport. 


Helikopter. należący do 2 Dywizjonu 
Lotniczego Marynarki Wojennej w Dar- 
łowie. kilka lat temu awaryjnie wodował i 
zatonął w Bahyku. Wrak. z którego wy- 
montowano wyposażenie. leżał przez 
długi czas na terenie jednostki. W końcu 
zainteresował się nim Jerzy Wasilewski, 
słupski przedsiębiorca handlujący zło- 
mem. - Kupiłem go na kolor - wyjaśnił 
fachowo. ..Kolor" to złom aluminium. 
J. Wasilewski nie chciał powiedzieć, 
za ile kupił helikopter ("nikt nie chciał go 
wziąć"). Ujawnił jedynie. że za kilkana- 
ście starych milionów. Wrak waży około 
3 ton. Nabywca liczy. że za kilogram alu- 
minium otrzyma 2 zł. Dałoby to kilkadzie- 
siąt milionów starych złotych. ale przed- 
siębiorca twierdzi. że nie wie jeszcze. czy 
koszty pozyskania metalu (kupno. trans- 
port i cięcie) nie okażą się większe. 
Sam transport helikoptera okazał się 
drogą przez mękę. Podróż z Darłowa do 
Słupska trwała ponad 6 godzin. Przeszka- 
dzały drzewa i przewody telefoniczne. W 
Słupsku helikopter pozrywałby linie tro- 
lejbusowe. Interweniowała policja. która 
poleciła przerwać jazdę. Cieżarówka z 
wrakiem zatrzymała się w bazie PKS 
przy ul. Piłsudskiego. gdzie palnikami 
odcięto najbardziej wystające części. 
Jak nas poinformował komisarz Ma- 
rek Dłutowski, rzecznik prasowy ko- i 
'.\. ,- --. 
-
, 'łr --u- 
..:t.... .: 
 . 
-. ;-- 


u ,t\. , . 


'" 
,   


.
 


.
-'>: 


.. 


}'
"II$" 


łt 


...
. 


_: 
:.... "'_ o, 


- <-:-:.

_. -
 - _::
,-
 


.
 .: 


- ",- .

;.r
-:. 
_4i::,:,_ 


v'_' 
_:L 
._);.:...... 


.. 


l 


"':': 


:.
..
..-..

 . 


-!W,ł-'__ 


J;:, 


:u
<:,., 


g, 


;....-:".:::" 


.. ,- 


, 
t 


Fol. Sławomir Żabicki 
nie dopełnił tych formalności. 
Trudności nie zniechęciły przedsię- 
biorcy. Zapowiedział już. że lotnictwo 
nadal pozostanie w sferze jego zaintere- 
sowania. Wkrótce do swojej firmy przy 
ul. Leśnej zamierza przywieźć wrak sie- 
mirowickiego dwupłatowca AN-2. który 
ubiegłego lata rozbił się w lesie pod 
Oskowem. (mb) 


Kadłub helikoptera na ulicach Słupska 


Wojsko cofa spneciw 


Letnisko z 


Matura w marcu 


mendanta wojewódzkiego policji w Shlp- 
skuł wrak jechał "na friko". Tak zwane 
transporty pozagabarytowe po drogach 
publicznych muszą być zgłaszane Ko- 
mendzie Głównej Policji, która następnie 
poleca odpowiedniej KWP wysłać radio- 
wóz pilotujący. Za godzinę takiej ..eska- 
pady" przedsiębiorca płaci 130 złotych. J. 
Wasilewski - poinformował rzecznik - 


.adaraIni 


Samorządowcy z gminy Ustka zdołali przekonać wojsko do wyrażenia zgody na budowę osiedla 
domków letniskowych w Dębinie, nieopodal wojskowych stacji radiolokacyjnych. Okazało się, że 
żołnierze mają niekompletne dokumenty. 


Osiedle w Dębinie przewidziane jest 
w projekcie nowego planu zagospodaro- 
wania przestrzennego tej miejscowości. 
Gmina kosztem kilkudziesięciu miliar- 
dów starych złotych uzbroiła już teren. 
Zamiarom sprzeciwiło się jednak wojsko. 
Zdaniem oficerów z Wojskowej Inspekcji 
Architektoniczno-Budowlanej. część 
osiedla znalazłaby się w strefie. w której 
radary mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko i gdzie nie wolno wznosić 
stałych budowli. Gmina przedłożyła jed- 
nak dokumenty. z których wynika. że ra- 
dary- nie są szkodliwe. a dyrektor Wydzia- 


Większość uczniów ostatnich klas szkół średnich naszego 
województwa prl:eżyje dziś maturalne emocje. O godz. 8 roz- 
pocznie się próbny egzamin maturdlny z języka polskiego. 
Po raz pierwszy próbna matura odbywać się będzie według 
nowych zasad. Zazwyczaj była to organizowana w różnych 
temiinach większa klasówka. podczas której przyszli abitu- 
ńenci próbowali swoich sił. rozwijając tematy i rozwiązując 
zadania przygotowane przez ich nauczycieli. Tym razem Ku- 
ratorium Oświaty zaproponowało szkołom przystąpienie do 
próbnej matury w jednym terminie w oparciu o zasady, które 
mają obowiązywać w przyszłej, zreformowanej maturze. która 
ma obowiązywać za kilka lat. Uczestnictwo w eksperymencie 
jest dobrowolne. Na taką pr6bę nie zdecydowano się tylko w 
Zespole Szkół Mechan.icznych w Słupsku, Zespołach Szkół 
Rolniczych w Sławnie i Lęborku, w Liceum Anglojęzycznym 
w Lęborku oraz Liceum Ogólnokształcącym nr l w Lęborku 
(tutaj maturzyści będą pisać próbny egzanim z języka angiel- 
skiego ). 
Próbne egzaminy mają przebiegać zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na pisemnej części prawdziwego egzaminu 
dojrzałości. Dzisiaj przyszli abiturienci napiszą wypracowanie 
z języka polskiego. W poniedziałek odbędzie się egzamin z 
drugiego przedmiotu, a we wtorek zainteresowani rozwiazy- 


wać będą test z matematyki. odpowiadający normom egzaminu 
wstępnego na wyższe uczelnie. Poza matematyką tematy i za- 
dania będą ujednolicone dla wszystkich profilów nauczania. 
Po raz pierwszy zmodyfikowany zostanie trzeci temat z biolo- 
gii i historii. W obu przypadkach można bedzie wybrać temat 
związany z analizą tekstów źródłowych. 
- Chcemy też przećwiczyć rozwiązania, które mogą się zna- 
leźć w nowejfo1711ule matury. Chodzi o kodowanie prac, spraw- 
dzanie ich przez nauczycieli, którzy nie uczą w tej samej klasie 
oraz podwójne recenzje w przypadku prac ocenianycll na szóst- 
ki i jedynki. Poza tym zamierzamy przeprowadzić ankiety wśród 
nauczycieli i uczniów, aby dowiedzieć się, jak oceniają te ma- 
turalne innowacje - wyjaśniła nam Czesława Urbańska, wi- 
zytator z Kuratorium Oświaty w Słupsku. Nie chciała nato- 
miast zdradzić, kto i gdzie układał tematy do próbnej matury. 
Pomysł przeprowadzania próbnej matury na nowych zasa- 
dach oceniany jest różnie. Nauczyciele na ogół cieszą się z dą- 
żenia do obiektywizacji oceny. Z naszej sondy wynika jednak. 
że w szkołach, gdzie dyrekcja decyzję o.przystąpieniu do eks- 
perymentu podejmowała bez konsultacji z radą pedagogiczną, 
nauczyciele mają trochę żalu. Natomiast uczniowie na ogół są 
przejęci, bo próbną maturę traktują jako test formy przed praw- 
dziwym egzaminem dojrzałości. (maz) 


(PiGO) 
NOWO OTWARTA 
HURTOWNIA AGD 
HURT, DETAL. 
PEŁEN ASORTYMENT SPRZĘTU 
ZMECHANIZOWANEGO. 
KOSZALIN, UL. BOWID 7, 
tel. (094) 416-183. 
ZAPRASZAMY W GODZ. 8-16. :J 
RRZYJDŹ,ZOBACZ, KUP. J 


łu Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego 
mówił wprost: - Albo wojsko przyzna, że 
jednostka w sposób szkodliwy oddziałuje 
na sąsiednie otoczenie - i wówczas zapła- 
ci gminie odpowiednie odszkodowanie, 
albo - jdli nie ma żadnego promieniowa- 
nia - odwoła swój sprzeciw jako bez- 
przedmiotowy. 
4 marca delegacja Gminy Ustka uda- 
ła się na negocjacje do Wojskowej In- 
spekcji Architektoniczno-Budowlanej w 
Bydgoszczy. Ustczanie wykazali żołnie- 
rzom. że ich dokumenty są niekompletne 
i lokalizacja osiedla w żaden sposób nie 


. 
BUD Z E L 
Slupsk, ul. Bałtycka 10a 
tel. 42-52-62 
oferuje do sprzedaży: 


RURY: 
- żeliwne kanalizacyjne 
- PCV kanalizacyjne 
- kamionkowe 
- betonowe 
- czarne 
- ocynkowane 
- PE do wody 
- drenarskie PCV 
ORAZ 
włazy kanalizacyjne 
wpusty uliczne 
kraty ściekowe 
stopnie kanałowe 
zasuwy burzowe 
skrzynki uliczne 
włókno lniane 
szczeliwo kanalizacyjne 
opaski naprawcze 
złącza nasuwkowe 
doszczelniacze 
nasuwki 
izobud 8, 8r 
lepik asfaltowy 
taśmę II DENSO II 
cegłę klinkierową kan. 
hydranty HN-SO, HP-SO 
blachę ocynkowaną 0,50 i 1,50 
uchwyty do rur stal. i żel. 
haki do rur stal. i żel. 
wsporniki grzejnikowe 
uchwyty grzejnikowe (szpilki) 
mufy piaskowane 


. 
GRZEJNIKI ZELIWNE 


koliduje z tak rygorystycznie chroniony- 
mi strefami. Szef inspekcji, major Grl:e- 
gorz Kwapiszewski przyznał. że różniły 
się nawet geodezyjne mapy. 
- Na 95 procent sprawa będzie zała- 
Miona pozytywnie. ale czekamy jeszcze 
na dokumenty z W m:szawy, bo strefy wy- 
tyczała w 1976 roku komisja rządowa- 
oświadczył. 
Dodał. że jedynym ograniczeniem bę- 
dzie wysokość budynków - maksymalnie 
8 metrów. Z planów nie wynika jednak. by 
gmina przewidywała zlokalizowanie w 
Dębinie wyższych budowli. (mb) 


"DZiŚ: WEEKEND 


L... 


--g 
3:
 


J utm W Magazynie 


· Piloci siedmiu ż.ywiołów - Katarzyna Prześniclca - możliwo
ci sterowania ba- 
lonem teoretycznie są niewielkie, można się wznosić i opadać, u.e zdarzają się lu- 
dzie z ptasim instynktem 
* Katastrofa "tysiqclaJki" - Marcin Barnowski - szkoła w Pieńkowie ma zostać 
zlikwidowana 
* Ciałajak rzeiby -fotoreportaż Jana Maziejuka przedstawiający kulturystów 
* Rozmawiamy z: ojcem Diony Churanunezem, holiwijskim redemptorystą. który 
przyjechał na misję do Szczecinka; Tomaszem Katafraszem, kolekcjonerem figurek 
żołnierzyków; Krystynq Giżowskq, piosenkarką 
* IV edycja pytań Konkursu Politechniki Kosudiń.
kiej (kis) 


Cena 50 gr 


. 


IMIENINY 


Tomasza, 
Pawła 


..Rozprawiać o walce byków, a zna- 
leźć sir na arenie to nie to samo" . 
(Anonim) 


. 


POGODA 


r{ 

_ 
" 
 
- '.
 'I 
10-1 
 \ 
_ 1 1!!5'
 ,) 
<'-. . 
 
o_c;> i . 
:P"'. 


Dzień zapowiada się słoneczny i cie- 
pły. Wiatr zmienny, słaby i umiarkowa- 
ny. Ciśnienie atmosferyczne będzie 
wzrastać. 


n.
 


. PRZY TELEFONIE 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 


red. Zbigniew Marecki 
tel. 42-75-91 


Masz kłopot. chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami. 
zadzwoń! 


. W KOSZALIŃSKIEM 


W CZWARTEK nad ranem uda- 
ło się koszaliń5>kim r-.tarżakom zaże- 
gnać niebezpieczeństwo śmierci i ska- 
żenia terenu chJorem. Powodem za- 
grożenia był gaz, który ulatniał się z 
butli w koszalińskim szpitalu przeciw- 
gruźliczym. Złe przechowywanie me- 
talowym butli ze żrącym gazem i nie- 
dbalstwo pracownika mogło dopro- 
wadzić do śmierci wielu o
ób. 


(ces) 


W Słupsku zniżka 50% na telefon oraz 
dla posiadaczy kart rabatowych 


h-Jlwrń_ 5[1f(f11,11' ::::, 


BRUDNA WODA?! 


() ,. Brudna woda do picia? 
/' 
/ "., Brudna woda do mycia? 
'
 Brudna woda do prania? 
'\... Brudna woda - nie do wytrzymania! 
]i'iJl]'} £JD ,YD£ly B r; Y,/ 'j  . MEGATECH, ul. Zwycięstwa 263, Koszalin, tel. (094) 403.420 
. 
 MEGATECH, ul. Lutosławskiego 18, Słupsk, tel. (059) 411.507 


CUKIER! 
luzem 1,77 zł/kg 
i paczkowany 1,89 zł/kg. 
NAJNIZSZE CENY, RABA TY 
KORZYSTNE WARUNKI PŁATNOŚCI 

IROMO
Y J
A 

IRI
DAI 
AWYg  
M<, 
CAF E 


CEROWSKI HURTOWNIA 


Premium 80g 1,49zł 
Premium 250g 4,57zł 
Tchibo Family 100g 1,66zł 
Tchibo Family 250g 3,89zł 
oraz innych towarów: 
Kollin groszek 400g Kotlin ketchup 220g Winiary majonez 300g 
1,03zł 0,96zł 1,99zł. 
Dla hurtowni korzystne upusty I 
Towar dowozimy własnym transportem! 
SŁUPSK, ul. Leszczyńsk.eSl. 8 
tel./fax 44-2 I-51; 41-25-82. 


Jacobs Kronung 250g 6,89zł 
Jacobs Merido 250 g 3,89zł 
NescaJe Clasic-200g 10,79zł 
Celmar80g 0,96zł
		

/Image0002.djvu

			2 GlOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Piątek, 7 marca 1997 r. 


Orędzie Borysa Jelcyna 


W Sejmie o zagrożeniu bezpieczeństwa Polski 


, 


PREMIER USPOKAJA 


Sejm przyjąl w czwartek informację premiera Wlodzimierza Cimoszewicza o stanie bezpieczeństwa państwa. Premier 
Występując przed Wysoką IZbą mówił, że wypowiedź ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego dla "Rzeczpospolitej" w 
sprawie możliwej prowokacji rosyjskich służb specjalnych była nadmiernie alarmistyczna. W opinii Cimoszewicza 
sytuacja jest pod należytą kontrolą. . 


Sto sześćdziesiąt trzy osoby (przede 
wszystkim z klubów SLD i PSL) opowie- 
działy się za przyjęciem informacji pre- 
miera Cimoszewicza. 77 posłów (z klu- 
bów opozycyjnych) było temu przeciw- 
nych. zaś 25 wstrzymało się od głosu. 
Premier Cimoszewicz mówiąc w Sej- 
mie o bezpieczeństwie państwa przypo- 
mniał. iż sytuacja międzynarodowa jest 
dla Polski wyjątkowo korzystna i trzeba 
tę szansę wykorzystać, bo nikt nam nie 
zagwarantuje, że sprzyjające okoliczno- 
ści będą trwały wiecznie. Perspektywa 


przystąpienia do NATO jest coraz bar- 
dziej realna. Premier przyznał, że w ta- 
kich przełomowych okolicznościach po- 
wstają sprzyjające warunki do działania 
służb specjalnych. Jednak ich wpływ na 
sprawy międzynardowe nie jest tak duży 
jak kiedyś. - Nie należy lekceważyć za- 
grożeń, ale też nie trzeba nadawać im dia- 
bolicznego znaczenia - mówił Cimosze- 
wicz. Premier przyznał, że rosyjskie służ- 
by specjalne działają w Polsce w ostat- 
nim czasie ze wzmożoną aktywnością. 
Nie ma jednak podstaw do alarmu. Zda- 


niem W. Cimoszewicza wypowiedź Zbi- 
gniewa Siemiątkowskiego została spo- 
wodowana wiedzą o potencjalnych moż- 
liwościach, a nie faktycznym zagrożeniu. 
Dlatego konieczne jest zachowanie umia- 
ru i powściągliwości w publicznych wy- 
powiedziach na ten temat. 
Zdaniem premiera istnieją zagrożenia 
dla procesu przyjmowania Polski do 
NA TO. Premier mówił o dwóch takty- 
kach przeciwdziałania rozszerzeniu 
NA TO. Pierwsza polega na lansowaniu 
innych rozwiązań dotyczących struktur 


bezpieczeństwa w Europie. Druga. 
znacznie bardziej niebezpieczna. polega 
na formułowaniu zarzutu przeciw krajom 
ubiegającym się o przyjęcie do NATO, 
że jeszcze nie dojrzały do członkostwa. 
Tej drugiej taktyce, jak mówił. trzeba się 
solidarnie przeciwstawić, a zagrożeń nie 
wolno lekceważyć. Po wystąpieniu pre- 
miera nie było żadnej dyskusji. ponieważ 
nikt nie zapisał się do głosu. Mimo to 
poseł Ryszard Bugaj z UP zgłosił sprze- 
ciw wobec przyjęcia informacji. 
RzSerwis 


Radca 
, 
rowny 
adwokatowi 


Wykonujący w Polsce zawód adwoka- 
ta nie musi mieć polskiego obywatelstwa 
- wynika z uchwalonej w czwartek przez 
Sejm nowelizacji prawa o adwokaturze. 
Zmiany w ustawie o radcach prawnych 
stwarzają tym. którzy wykonują ten za- 
wód samodzielnie. możliwość świadcze- 
nia pomocy osobom fizycznym. Obie 
nowelizacje musi teraz rozpatrzyć Senat. 
Zawód adwokata polega na świadcze- 
niu - osobom fizycznym. podmiotom 
gospodarczym oraz różnym jednostkom 
organizacyjnym - pomocy prawnej. czy- 
li udzielaniu porad. sporządzaniu opinii. 
opracowywaniu projektów aktów oraz 
występowaniu przed sądami i urzędami. 
Nowela stawia jednak warunek: świad- 
czenie pomocy prawnej musi być wy- 
łącznym przedmiotem działalności ad- 
wokata. O zasadach ustalania opłat za 
czynności adwokackie będzie decydo- 
wać nie minister. lecz umowa z klientem. 
Minister ustali jedynie stawki minimalne 
oraz wysokość opłat przy zasądzaniu ko- 
sztów adwokackich. Radcowie nie mają 
już zadania ..umacniania porządku pra- 
wnego" lecl.,khronią in t
'\Y "p!;l 
ip
 , 
tów, na których rzecz działają. Mogą 
świadczyć pomoc prawną podmiotom 
gospodarczym. jednostkom organi
acy j
 
nym oraz - i to jest ważne - osobom fi- 
zycznym. z wyjątkicm spraw opiekuń- 
czych. rodzinnych i karnych. Zakaz 
przyjmowania spraw karnych nie obej- 
muje występowania w charakterze pełno- 
mocnika oskarżyciela posiłkowego oraz 
powoda cywilnego. jeżeli zleceniodaw- 
cami są instytucje państwowe, społeczne 
albo podmioty gospodarcze. 


RzSerwis 


Zwolnienia w Stoczni Gdańskiej 
Syndyk Sloczni Gdańskiej SA rezpocząt w czwartek zwalnianie wSzYstkich (3800) pracowników spółki. 
W przyszłym tygodniu ogłosi konkurs olert na kupno stoczni. 


Decyzja o zwolnieniu wszystkich robot- 
ników zapadła po tym. jak we wtorek bank 
PKO SA odmówił udzielenia stoczni stu 
milionów USD kredytu na budowę pięciu 
statków. Kiedy Wiesław Szaj, zastępca 
syndyka. powiedział około godziny 13 
stoczniowcom zgromadzonym na poran- 
nym wiecu. że musi wszystkich zwolnić. 
wśród ciszy rozległy się oklaski. Milczeli 
ci. którzy przyjęli wiadomość z niedowie- 
rzaniem i rozpaczą. Niektórzy chcieli iść 
demonstrować przed Urząd Wojewódzki, 
inni założyć głodówkę protestacyjną. Ale 
już wczesnym popołudniem większość 
udała się do domów. 


..Solidarność" nie zorganizowała zapo- 
wiadanego dzień wcześniej strajku. Woce- 
nie związkowców rząd przez kilka miesię- 
cy. a szczególnie w ostatnich dniach. skła- 
dając różne deklaracje i obietnice, prowa- 
dził - jak określają - perfidną grę. 
Syndyk zapowiedział, że zatrudni jedy- 
nie dwieście osób niezbędnych do pilnowa- 
nia bram i majątku. Być może przy pracach 
wykończeniowych na wykonanym w 60 
procentach przez Stocznię Gdańską ma- 
sowcu pracę znajdzie 600-800 osób. Jest 
trzech armatorów chętnych do kupienia go. 
Do .tej pory w statek zainwestowano dzie- 
sięć milionów USD. W regionie gdańskim 


bez pracy pozostaje około 61 tysięcy osób, 
obecnie urzędy pracy dysponują mniej wię- 
cej trzema tysiącami ofert. w sezonie po- 
winno być ich jeszcze dwa tysiące. Jednak 
jak powiedział ..Rzeczpospolitej" Tadeusz 
Adamejtis. wicedyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. większość zwolnionych nie 
znajdzie zajęcia w dotychczas wykonywa- 
nym zawodzie. Według szacunków za od- 
prawy i odszkodowania (bez zasiłków dla 
bezrobotnych) podatnicy będą musieli za- 
płacić około 26.2 miliona złotych. czyli 
8.54 miliona USD. 


RzSerwis 


Prośba premiera 


Premier Włodzimierz Cimoszewicz 
wobec odmowy udzielenia kredytu 
Stoczni Gdańskiej przez Bank PeKaO SA 
na warunkach określonych przez syndy- 
ka. zwrócił się do kierownictwa Stoczni 
Szczecińskiej o pilne rozważenie szans 
podjęcia w najbliższej przyszłości współ- 
pracyłpro"duKcyjne fZe'"Sio'czni"ą. Gdańską 
tak. aby uchronić możliwie jak najwięk- 
s"Z	
			

/Image0003.djvu

			Piąlek, 7 marca 1997 r. 


SLUPSK 


r
 


GlOS POMORZA 3 


,. 
...... 
\ 


" 


\. 


\. ,i 
"... ., 


.." 


t ' 


.. '.. 


'1 


. } . 


'.. 


( 


ł 


\ ł 


. 


. 


I 


ł 


- 


-łfiI/f""" 


....
 

. 
I 
.., ....".. 
",. - ....".. 
.". 
'-- 
 s 
A- 
T 


.. 


... 


ł 
-.. 
ł 


l 
:'-t. 


I 
-J 


Fol. Sławomir tablckl 


Było sprawiedliwie 


W środę do ostatniej chwili stały długie kolejki przy kolek- 
turach Toto-lotka. Polacy. marząc o szczęśliwej szóstce i wy- 
graniu l mln 800 tys. złotych - licznymi wpłatami niemal 
podwoili stawkę głównej wygranej. W momencie losowania 
wynosiła ona prawie 3 miliony złotych (30 miliardów sI. zł). 
Ostatecznie padło sześć szóstek: jedna w Gdańsku. dwie w 
woj. poznańskim i trzy na południu Polski (Wrocław. Katowi- 


ce). Wczoraj w Słupsku od rana sprawdzano w kolekturach 
treść komunikatu i komentowano wygrane. Jeden z klientów 
kolektury na al. Sienkiewicza powiedział nam. że stało się 
sprawiedliwie. 
- Szóstka za 5/7 tysięcy, to uczciwa kwota. Panie, ponad 
milion dolarów, taka wielka pula dla jednego to byłoby krzyw- 
dzqce - powiedział. Goj) 


. 


Zabawa na slo dziewięć... 


Halowe turnieje piłkarskie na stałe 
weszły do kalendarza imprez sportowych 
Słupska. Już po raz dwudziesty pierwszy 
spotkali się młodzi piłkarze ze szkół 
podstawowych. O główne trofeum - pu- 
char dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
15 w Słupsku ubiegało się 109 drużyn 
(ponad 1300 chłopców). Zawody trwały 
od grudnia ub. roku do pierwszych dni 
marca. 
W punktacji łącznej zwyciężyła ..pięt- 
na...tka" przed Sycewicami i słupską 
..czwórką". Najlepsze drużyny uhonoro- 
wane zostały pucharami i dyplomami, a 
wyróżniający się pHkarze otrzymali na- 
grody rzeczowe. Nieprzerwanie od \976 
roku jednym z organizatorów tej impre7Y 
jest Kazimierz Skiba (dziś dyrektor SP 2 
w Słupsku). Wiele pracy wnieśli też ini- 
cjatorzy tego piłkarskiego pomysłu - Jan 
Jaśkiewicz i Tadeusz Michałowski. Za- 
angażowani w kontynuację turnieju są: 
Danuta Wyrwas (dyrektor SP 15) oraz 
nauczyciele - Zbigniew Tereszkiewicz i 
Krzysztof Łopacki. 


Kung-Iu 


W Warszawie odbyły się eliminacje 
mistrzostw świata kung-fu (fuli contact). 
Uczestniczyli w nich m.in. dwaj zawodni- 
cy ze Słupska. których trenerem jest Da- 
riusz Muraszko. Adrian Kozak (80 kg) 
zajął pierwsze miejsce. a Adam Le- 
szczyński (75 kg) był trzeci. Udany wy- 
stęp słupszczan zapewnił im przepustki 
do udziahl w mistrzostwach świata, które 
odbędą się w listopadzie w Rzymie. 


Pod siatką 


Zakończyły się eliminacje w lidze 
międzywojewódzkiej (makroregion po- 
morski) w siatkówce seniorów. Wygrali: 
I. SKS Polmos Starogard Gdański 16 pkt. 
sety 24: I. 2. Makro Elbląg - 13 pkt, 
18: 15. 3. AZS WSP Słupsk - 13 pkt. 
17: 16. Barw akademickiego klubu ze 
Słupska bronią: M. Krupiarz (kapitan i 
trener drużyny), M. Abramowicz. T. Bu- 
rzyński, M. Burzyński. P. Mazur. J. Arci- 
mowicz. M. CzarnO\vski. H. Narkun. J. 
Olszewski. T. Szymkowiak. Trzy pierw- 
sze drużyny grać będą w trzech turnie- 
jach. Pierwszy odbędzie się już jutro (8 


W SKRÓCIE 


bm.) o godz. l I w hali Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej przy ul. Arciszewskiego 
22A w Słupsku. Dwa pierwsze miejscd 
premiowane są awansem do turnieju pół- 
finałowego o wejście do II ligi. (fen) 


Recilal U metodystów 


W kaplicy ewangelicko-metody- 
stycznej (ul. Słowiańska 4) w Słupsku - 
z okazji Światowego Dnia Modlitwy Ko- 
biet - podczas nabożeństwa ekumenicz- 
nego (7 bm.) z udziałem słupskich meto- 
dystek. prawosławnych. karoliczek i 
ewangeliczek. zaśpjewa znana sopranist- 
ka dr Joanna Szczepankiewicz-Battek 
z Wrocławia z akompaniamentem orga- 
nowym słupszczanina Jana Szymcza- 
ka. 
J. Szczepankiewicz-Battck wykona 
m.in. pieśń koreal1ską "O so so" 
(Przyjdź. przyjdź Jezu) oraz pieśń 
Chang-Woo Backa "Tak. jak ziarno". 
Mieszkająca we Wrocławiu wykonaw- 
c7yni jest od 1995 roku adiunktem w 
Instytucie Geografii słupskiej WSP. 
Początek nabożeństwa o godzinie 
17. Wstęp wolny. (J) 


Spoikanie diabelyków 


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
w Słupsku zaprasza chorych na cukrzy- 
cę i ich opiekunów na spotkanie infor- 
macyjne. które odbędzie się 12 marca o 
godz. 16 w sali Civitas Christiana przy 
ul. Paderewskiego 9. (maz) 


Wieczór poetycki 


Dom Kultury w Ustce zaprasza na 
wieczór poetycki pl. "Życie moje". ju- 
tro. R bm. o godz. 17. Wiersze i prozę 
recytować będzie Lucyna Maria Wyro- 
ślak. Wstęp jest bezpłatny. 


DZiś w teatrze 


Dzisiaj. 7 bm.. o godz. 17 i 20 w 
cyklu spotkań pod hasłem "Kobieta w 
muzyce i teatrze" będziemy mieli okazję 
podziwiać grę aktorską Anny Dymnej i 
Aldony Grochał. 
Na scenie kameralnej (gome foyer) 
zaprezentują nam "W Loowienie" Macie- 
ja Wojty&zki. spektakl Starego Teatru w 
Krakowie. Jego premiera odbyła się 25 
września 1995 roku na festiwalu w Mo- 
ers (Niemcy). (a) 


'" 
..--- « 
- .. 

 -"i: 
.- 
lIIi . 

. 
, 
"".......---.,. - 

 
..... 
,ł ł , 
" 


ł 


fi'- 


r 
'.' . .... p 
,> 'f . . 'IJIIIii'!' ' 
\-, 
J... I! .. '. I 
'

1':  ..<3: 


/,

 


/' 


) 

> .	
			

/Image0004.djvu

			" GlOS POMORZA 


KUL TURA 


Piątek, 7 marca 1997 r. 


. Z GŁOWY, CZYLI Z NICZEGO 
Laurka zamiast 
kwiatów 


Dawno, dawno temu na świecie pa- 
nował nam miłościwie matliarchat. / 
komu to przeszkadzało? Objawiał się 
tym, że mężczyźni łowili ryby i grali w 
kości, podczas gdy kobiety decydowa- 
ły o losach dzieci, mężczyzn i swoich. 
Gdy się uważnie rozejrzeć, niewiele się 
zmieniło. Mężczyźni nadal łowią ryby, 
jedynie kości zamienili na blydża, a 
kobiety... No właśnie. Z kobietami jest 
pewien problem. Uprawiają kultwysty- 
kę, boks, dżudo. karate, podnoszą cię- 
żary. służą w wojsku. To tylko część no- 
wego wizerunku. Wieczorem lekki ma- 
kijaż, "mała czarna" i czarują nas swy- 
mi wdziękami na towarzyskich spotka- 
niach czy balach. W ten sposób zupeł- 
nie ubezwłasnowolniły nas, mężczyzn. 
Jeżeli jeszcze dodamy paniom towarzy- 
stwo psów obronnych i włożymy broń 
pod poduszkę, okaże się, że męskie 
szanse w lywalizacji z kobietami zma- 
lały do zera. 
W militarnej ak(ji "Pustynna Burza" 
w Zatoce Perskiej kobiety walczyły nie 
tylko z przeciwnikiem, ale bardzo czę- 
sto z męską częścią własnej a1711ii. Ro- 
śnie z kolei ilość pobitych przez kobiety 
mężczyzn. 
Kobiety "noszą" zatem nie tylko 
swoją kobiecość, ale i naszą męskość. 
Nie miał racjifrancuski badacz Le Bon, 
który proroczo ostrzegał przed dniem, 
"kiedy kobiety nie}1,iaściwie rozumie- 
jąc pośledniość przeznaczonych im 
przez naturę zajęć, opuszczą dom i we- 
zmą udział w naszych zmaganiach; ten 
dzień zapoczątkuje rewolucję społecz- 
ną i wszystko. co podtrzymuje święte 
więzy rodzinne. ulegnie zagładzie" ./n- 


nymi słowy zachęcał panie do siedze- 
nia w domu. Jakbyśmy wyglądali, gdy- 
by kobiety posłuchały apelu uczonego. 
Z pewnością nie moglibyśmy chodzi(: 
na ryby i grać w brydża. 
Badania nad stmkturą mózgu wyka- 
zały. że kobiety lepiej słyszą, mają bar- 
dziej konwencjonalne słownictwo i lu- 
bią kolor niebieski, podczas gdy męż- 
czyźni czeIWony. Kobiety myślą bar- 
dziej praktycznie i konkretnie. podczas 
gdy mężczyźni preferują abstrakcyjny 
sposób myślenia - stąd te lyby. bo po- 
wszechnie wiadomo. że łatwiej lybę 
kupić w sklepie niż ją złowić. 
Minęły czasy. kiedy badania mózgu 
opal1e były na centymetrze krawieckim. 
Niemiecki uczony w 1911 roku uznał. 
że minimalnym wymogiem profesora 
chirurgii powinien być obwód głowy 
rzędu 52-53 centymetrów. Poniżej 52 
centymetrów nie mo:na oczekiwać żad- 
nej znaczącej działalności intelektual- 
nej, natomiast poniżej 50,5 cm n01711al- 
nego poziomu inteligencji. Konkludo- 
wał: "Nie mamy co pytać o obwód ge- 
nialnych kobiet - one nie istnieją" . / 
co? Naukowiec nie żyje, a kobiety mają 
się dobrze. Gdybyż jeszcze zdominowa- 
ły życie polityczne?! Do tej pory męż- 
czyzna był jeszcze potrzebny, choćby do 
przedłużenia gatunku. ale ostatnie od- 
krycia zmąciły spokój mego ducha. kie- 
dy przeczytałem. że kobiety stoją już w 
kolejkach po klonowane dzieci. Ma się 
rozumieć bez naszego udziału! 
Teraz już na pewno będziemy mogli 
chodzić na lyby i grać łt' blydża! 
ANDRZEJ KONIECZNY 


Dzielne superiony 


Panie, przystopujcie! 
Mówi się iuz u nas o syndromie dzielności. Polki muszą być po 
prostu dzielne. To nie jest ich wYbór, ale konieczność. Dom,w dal- 
szym ciągu Jest "'nstrtucią" samoobsługującą si,. W nim si, pie- 
rze, gotuie, sZYie, naprawia, remonłUle i modernlzuie. Obladr go- 
towane są w prawie ID procent gospodarstw. Udział zaś panów w 
tych pracach sprowadza się raczej do zadań ciężkich, Jak napra- 
wa lodówki, wYmalowanie mieszkania czY przestawienie mebli. 


I to wykonanych niezbyt często. Co- 
dzienna zaś uciążliwa krzątanina wraz z 
pomocą dzieciom w odrabianiu lekcji - już 
spoczywa na kobietach. W dodatku stres. 
spowodowany przeciążeniem pracą zawo- 
dową (dobrze. jeśli w ogóle ją mają) i od- 
powiedzialnością, łączy się z permanent- 
nym deficytem czasu. Dowód: wiele Po- 
lek między 18 a 59 rokiem życia sypia 
przeciętnie nie więcej niż 6 godzin na 
dobę. Dom to złodziej czasu - mówią za- 
pracowane Polki - zabiera godziny prze- 
znaczone na wypoczynek. Jak naigrawa- 
nie się więc z nich odbierają często rekla- 
my. nawołujące do codziennej dbałości o 
urodę. pielęgnacji ciała. której warunkiem 
podstawowym jest: dużo czasu dla siebie 
samej. - Chciałbym wyglądać jak Sophia 
Lore,n, mimo że mam do niej o wiele lat 
mniej - mówi Dorota. matka dwojga dzie- 
ci. pielęgniarka jednego z warszawskich 
szpitali. - Wieczorem nie chce mi się na- 
łożyć na twarz nawet kremu, a co dopie,v 
zaaplikować sobie relaksujący masaż pod 
prysznicem. Nie mam czasu na fi)'zjera, 
kosmetyczkę. Wszystko sama muszę zrobić. 
Takie opowiadania o receptach na wiecz- 
ną młodość i urodę. rady, jak zachować 
piękną sylwetkę, dobre są dla gwiazd, ale 
nie dla nas. zapracowanych żon i matek. 


Poiska rodzina 
funkcjonuje jeszcze 
według schematu... 
On utrzymuje dom. ona gros czasu po- 
święca rodzinie i dzieciom, a jak)O pogo- 
dzić z pracą zawodową - to już jej pro- 
blem. Sytuacja jednak na rynku pracy 
zmieniła się diametralnie. Dziś bezrobo- 
cie dotyka kobiet (ponad 50 procent). Ro- 
sną też wymagania pracodawców. Mamy 
być młode. ładne. doświadczone. znające 
języki obce. umiejące obsłużyć komputer. 
stale dyspozycyjne i najlepiej bez męża i 
dzieci. To znów nowy stres. 
Co zatem robić? Może najpierw zmie- 
nić tradycyjną rolę męża i żony? To się 
powoli dokonuje. Ale jednak bardzo po- 
woli. Tymczasem: ponad 50 procent ko- 
biet nie uprawia turystyki. sportu. uważa- 
jąc. że i tak wysiłku fizyczncgo mają na 
co dzień w nadmiarze. Po co więcdodat- 
kowo się męczyć? Próbują odpoczywać 
przy telewizji. "dociążając" swój system 
nerwowy. Polki coraz bardziej tcż podu- 
padają na zdrowiu. Umierają nawet czę- 
ściej niż mieszkanki Zachodu. a także żyją 


od nich krócej o blisko trzy lata. Zawały 
serca. choroby układu krążenia przestały 
już być domeną mę;;.£zyzn. 
Skoro styl życia przeciętnej polskiej 
rodziny i trzymanie się tradycyjnego 
podziału ról są tak niezdrowe - aż prosi 
się. aby to zmienić. Wiadomo. że dziś mało 
który mężczyzna jest w stanie sam utrzy- 
mać dom. Kobiety zaś - owe supcrmamy 
i superżony - zaczynają tracić siły. W ziąw- 
szy pod uwagę jeszcze to, że przeważnie 
głównym motywem ich pójścia do pracy 
jest konieczność podreperowania domo- 
wego budżetu. żyją pod podwójną presją. 
Wielkich oczekiwań. jakie ma wobec nich 
rodzina. i konieczności wykazania się w 
swoim zawodzie. 


PrzystoPujcie, panie 
- nawołuje rodzinny terapeuta Andrzej 
Samson. Już na Zachodzie przekonano się. 
że superkobiety żyją w ciągłym stresie. Z 
jednej bowiem strony mają ambicje być 
doskonałymi. zawsze i za wszelką cenę. z 
drugiej zaś - obawiają się. czy podołają 
trudnościom i zadaniom. jakie na siebie 
nałożyły. Niemodny jest już model kobie- 
ty starającej się doskonale wywiązać i z 
obowiązków domowych. i zawodowych. 
A więc zwolnijmy tempo. Pozbądźmy 
się ctykietki matki-Polki. poza rodziną i 
tylko rodziną świata nie widzącą. Zauważ- 
my i siebie... (PAl) 
TERESA KWAŚNIEWSKA Jłł
 HMt 


I łW/JDI
 /)() JiICHEd 
NITkI 


Rrs. Małgorzata Gnrś-Wrsocka 


"Apokalipsa Koszalińska" w Sławnie 


MALARSTWO I MUZYKA 


Wernisaż "Apokalipsy Koszalińskiej" -trzynastu obrazów Marii Monikowskiej-Tabisz był w Sławnie niewątpliwvm 
wydarzeniem kulturalnym. To już druga - w ciągu kilku minionych miesięcy - wystawa w salonie Sławieńskiego Domu 
Kultury, której twórcy zainspirowani zostali Biblią (w październiku wystawiony był cykl prac H. E. von Zilzewilza "Od- 
Bratobójstwa do Zmartwychwstania").  
" ""'Pił, 
.
. ,. 
 ' 
.: 

 


. 
 ""r '

 " , 

 ,;' 
 
I ' ", 


.... 
. ".,.' 


.' .' ł 


" 
, :..
 
, J 


-ł?' 


:=-

, . 
,;., , 
- 

,...

 ,
, 


a.:.._ ...'-, 
.. .M;'

"'
 ,,: ..
 

" t..j.... 
 '" 
: r" 
 ,:I' ." 
Jo .. ? Jf' 

 
 ' "j.
:JIi,' 
fi 
 l' 'i'" 
..,"" ", 
y )f ':'.
 
 
.' ;,. '
 t. 
". \
".'''# 
 
 

 "4.....,. 
.. 4
.; ..
.
. ',H 
.. ....
:it:.; 
Katarzyna Cerekwic/ca i Witold Poprawski w trakcie koncertu. 


\." \ 


... 


, 


. ..ł- 


......-:.. 
"'......- 


(". 


. , .. :1 " 

 . ,.. 
. "t. -" 
,'." ;.:..',? 
. " .., 
j 'ft 
f 


... 
g 
B 


.....
 


r--..... 


FoL Jan Mazleiuk 


Towarzyszący imprezie minikoncert 
przyjęty został z dużym zainteresowa- 
niem - wystąpili Katarzyna Cerekwicka, 
młoda koszalińska piosenkarka. która 
zwyciężyła niedawno w telewizyjnym 
konkursie "Szansa na sukces" i Witold 
Poprawski grający na syntetyzatorze. 
Wykonali kilka standardów jazzowych, 
które komponowały się nastrojowo z 
obrazami Marii Monikowskiej- Tabisz. 
artystki przez wiele lat mieszkającej i two- 
rzącej w Koszalinie. 
Prezentowany cykl obrazów malarka 
wykonała dla Wyższego Seminarium Du- 
chownego w Koszalinie. Dzięki życzli- 
wości księdza rektora profesora Zdzisła- 
wa Kroplewskiego obrazy Marii Moni- 
kowskiej- Tabisz po raz pierwszy opuści- 
ły mury seminarium i przez miesiąc moż- 
na je będzie oglądać w Sławnie. Podczas 
wemisażu o pracach al"tystki interesują- 
co mówił ksiądz Henryk Romanik - au- 
tor ponadstustronicowego katalogu. za- 
wierającego reprodukcje wszystkich jej 
prac i biblijno--literacki do nich komen- 
tarz. Katalog. po promocyjnej cenie. roz- 
prowadzany był podczas imprezy. Kilka- 
naście osób. które kupiło album zdobyło 
też autograf autora. 


(jes) 


W Galerii "Kameralnej" w Słupsku 


Sztuka dekoracjna 


Od kilku dni w Galerii "Kameralnej" 
w Słupsku można oglądać wystawę prac 
Jana Buczkowskiego, gdańszczanina. 
który studia ukończył w 1986 roku. w 
pracowni profesora Kazimierza Ostrow- 
skiego. 
Ekspozycję. przygotowaną przez Biu- 


ro Wystaw Artystycznych. zwiedzają nie 
tylko koneserzy sztuki. ale także młodzież 
szkolna. Wizyty uczniów często są orga- 
nizowane w ramach zajęć wychowania 
plastyczncgo. Później - na lekcjach - 
można podyskutować o tym. czy wysta- 
wa się podobała. czy tcż nie. (frel) 
 
(
 


,. :' - 


"'. ' 


Przed ekspozycjq. 


"io .., ,. 


· '" ł
 


.
 
ł.i '-!"ł_
.<
' 
. 
'} 
fi .

; ,- 1- 
.. 
1'tt ... 1'1: 
, ,I,tllll II UIJ 
. 
/',,1, t, ) IL 
 . 

' I 


f'
;
; t ' ; re 
.,; -fe;' ..... ; 

 ... 


. \ \...:" 
 ' 
" "'
\.

't "''-'' 


J 


.1 


11;\ 1 
If 


,',,:' -',',- 
. 
..
., 
T,,; ,,ł'" 


t 


,I l 


",,- 
 


Leonarda Adamczewska z wygranym "maluchem". 


Fot Izabela Diet
		

/Image0005.djvu

			Piątek, 7 marca 1997 r. 


ŻYCIE WOKÓŁ NAS 


GlOS POMORZA 5 


Wszystko przez kanalizację 


W pół drogi między światem słyszących 
aniesłyszących 


DOM NA WODZIE 


- Umarł mój mąż. Myślałam, że jak 
wezmę się za remont, to łatwiej hędzie mi 
zapomniec{ -mówi Gabriela Kalicka. Po- 
kazuje odpadający. pożółkły tynk w 
kuchni i w pokoju. poodklejane tapety i 
ślady po pracy elektryków. 


Leie się 
We wtorek, 11 lutego wieczorem za- 
czął przeciekać sufit w kuchni. - Natych- 
miast poszłam do sąsiada u góry. U nie- 
go było zupełnie sucho. Zakręciliśmy 
wodę w kranie, ale strop przeciekał nadal. 
Następnego dnia rano pani Kalicka za- 
dzwoniła do administracji. Usłyszała. że 
za chwilę przyślą hydraulika. Fachowiec 
się nie zjawił. Gdy o godzinie 9 ktoś z 
sąsiadów wylał wodę do zlewu, z sufitu 
..chlusnęło" jeszcze bardziej. Dzwoniła 
po hydraulika jeszcze pięć razy. Pracow- 
nicy ADM byli zdziwieni, że wciąż go 
nie ma. - Telefonowałam po godzinie 13 
i o 14. W końcu zagroziłam, że wezwę 
hydraulika na ich koszt. O wpół do trze- 
ciej zjawili się kierownik ADM-u i hy- 
draulik. 
Gdy fachowiec. dla próby. puścił wodę 
w mieszkaniu u sąsiada z góry, Gabriela 
Kalicka do wieczora miała robotę. - Cie- 
kło mi na głowę. miałam mokre plecy. Nie 
nadążałam ze zbieraniem wody. W kuch- 
ni i w pokoju spływało po żyrandolach. 
Pomagała TrJi _
ąsiadka. Razem podsta- 
wiałyśmy (Iliski pod żyrandole. 
Następnego dnia (w czwartek) hytirau- 
licy wymienili rury kanalizacyjne..Zało- 
żyli nowe - plastykowe.- Jak twierdzi lo- 
katorka, stare żeliwne przewody rozpa- 
dały się w ręku (dom zbudowano na prze- 
łomie wieków i nikt nie wie. czy od tego 
czasu rury kanalizacyjne były wymienia- 
ne). 
- Tego dnia już od rana nie miałam 
światła - relacjonuje. Elektryk zajrzał do 
wszystkich gniazdek, ale źródła awarii nie 
mógł ustalić. Ocenił więc. że trzeba wy- 
mienić instalację elektryczną. - Powie- 
działam o tym kierov.'1likowi ADM, ale on 
zaczął na mnie krzyczeć, że to niemożli- 
we żeby przewody zostały uszkodzone 
przez zalanie. Przecież nie kopciło się. 
Mówił, że on był i widział. Co on widział? 
Przys
edł + hydraulikiem i 
araz pos
edł, 
1](>, music.tł 
mknąć bhvo.. 
 
Chwilę potem był już pracownik do 
spraw technicznych i tłumaczył. że "ko- 
munalka" wymieni całą instalację (do- 
tychczasowe przewody aluminiowe za- 
stąpi miedzianymi). Lokatorka miała tyl- 
ko podpisać oświadczenie, że nie będzie 
domagała się od ADM malowania i ta- 
petowania mieszkania. - Niech się pani 
na to zgodzi, bo to wszystko i tak pokryje 
PZU - przekonywał. Lekkomyślnie się 
zgodziłam. Ale dopiero potem. gdy zaczęli 
kuc: ściany okazało się, że dostanę odszko- 
dowanie tylko za od.fwieżenie pomie- 
szczeń, które były zalane. 


Lokatorka kamienicy przy Dzieci Wrzesińskich w Ko- 
szalinie we wrześniu postanowiła odświeżyć swoje 
mieszkanie. Wynajęła fachowca, który wytapetował 
pokoje i kuchnię, wymalował sufity. Niebawem jednak 
cała robota poszła na marne. Wszystko przez kanaliza- 
cję. 


- Nic o PZU nie mówiłem - Mirosław 
Burzyński. inspektor do spraw technicz- 
nych w ADM nr 5 stanowczo zaprzecza. 
Do czego więc potrzebne było oświad- 
czenie? - ZBM ma mało środków, a wy- 
miana instalacji nie była planowana. Nie 
możemy wyrzucać pieniędzy, to znaczy 
angażować ich w wymianę tapet - argu- 
mentuje Halina Michaś. zastępca kierow- 
nika ADM. 


o CO te pretensjel 
Pani kierownik przyznaje. że lokator- 
ka dość długo czekała na przyjazd hy- 
draulika. Widocznie fachowcy z przed- 
siębiorstwa "Insta-serwis". które na zle- 
cenie komunalki konserwuje sieć kanali- 
zacyjną i ciepłowniczą. byli "pod innym 
adresem". - Uznali, że ta sprawa nie jest 
tak pilna, więc przyjechali później - tłu- 
maczy. 
Jej zdaniem awaria nastąpiła z powo- 
du zapchania pionu kanalizacyjnego. - To 
się zdarza z winy lokatorów. Różne rze- 
czy wrzucają do kanalizacji... 
Pani kierownik nie może sobi.e jednak 
przypomnieć. kiedy w ostatnim czasie 
służby komunalne sprawdzały stan rur 
karralizacyjnych w kamienicy przy Dzieci 
Wrzesińskich (zgodnie z przepisami o 
najmie lokali utrzymanie budynku "w na- 
leżytym stanie" to sprawa administracji). 
Właściwie było to niemożliwe. bo pra- 
wie w całym pionie - z wyjątkiem mie- 
szkania Gabrieli Kalickiej - przewody są 
zabudowane. 
Finna "Elektra" oceniła, że należy wy- 
mienić przewody tam. gdzie ciekła woda: 
w kuchni. pokoju i w łazience. Zdaniem 
inspektora Burzyńskiego sama pani Ka- 
licka zaproponowała kierownikowi. by 
zrobić to także w dużym pokoju. który 
I,IchrQnił się pn:ed zalaniem.
Sllge/Vwa- 
la nawet. że za to dopłaci. 
. -- To niepmwaa, niczego .takiego nie 
mówiłam. Wiem przecież, że takie napra- 
wy należą do administracji - odpicra lo- 
katorka. 
-Gdybyśmy się uparli, to zrobilibyśmy 
tylko częŚ(: mieszkania. Bo można łączyć 
przewody aluminiowe z miedzianymi. Ale 
poszliśmy tej pani Ila rękę - oznajmia 
Halina Michaś. 
Genowefa Dudziak, właścicielka fir- 
my "Elektra". twierdzi jednak. że w jcd- 
nym mieszkaniu nie powinno się łączyć 
przewodów wykonanych z różnych me- 
tali. bo mogą się palić styki. Jeśli więc 


uszkodzona jest cZęść sieci. to zwykle 
wymienia się całą instalację. 


Kapitalizm i już 
Elektrycy pracowali tydzień. Gdy 
skończyli. inspektor Burzyński spisał pro- 
tokół szkód. "Zapchany przewód kanali- 
zacyjny. zlewozmywakowy" - tak spre- 
cyzował przyczynę awarii. Ale w proto- 
kole nie wspomniał o instalacji elektrycz- 
nej. zniszczonej wskutek zalania. - Po- 
wiedział, że gdyby to zrobił, ADM musiał- 
by mnie obciążyć kosztami wymiany prze- 
wodów w pokoju, któlY był suchy - twier- 
dzi kobieta. - Tłumaczyłam, że takie pra- 
ce należą do administracji. 
Gabriela Kalicka odwołała się do Za- 
rządu Budynków Mieszkalnych. Nic nie 


'ił 

  


.? 
ł ; 


wskórała. a od pracownika. który zajmu- 
je się awariami usłyszała, że nie ma racji. 
Powiedział mi. że "p,zecież jest kapita- . 
lizm i jeśli się nie podoba może pani wy- 
prowadzi({ się do hotelu" - relacjonuje 
kobieta. 
PZU oszacowało. że wartość zniszczeń 
wynosi 2.97 procent sumy ubezpiecze- 
nia. Lokatorka dostała więc niespełna 600 
złotych (mieszkanie jest ubezpieczone na 
20 tysięcy żłotych). To powinno pokryć 
wszystko: wymianę uszkodzonego tyn- 
ku w kuchni, skasowanie zacieków. ma- 
lowanie sufitów. wymianę tapety w po- 
koju i (tylko uszkodzonych skrawków) 
w kuchni. Pokój od ulicy nawet nie był 
brany pod uwagę. - Co ja zrobię za te 
pieniądze? Wystarczy mi tylko na zakup 
tapet. A malowanie, farby, uzupełnienie 
tynków - mówi. 
Koszalinianka zapowiada. że poskar- 
ży się dyrektorowi ZBM-u. Jeśli nie przy- 
niesie to skuktu. odwoła się do oddziału 
PZU w Szczecinie. - Żeby chociaż przy- 
znali mi !la ten remont tysiąc złotych. 


JAROSŁAW JURKIEWICZ 


,.  


/   


. 


. 


, "  


_.
, 


'"  
-. 


*', 


; I 


« 


\' ... 


.. . --." 


:'.c
.,;. v. 


- Tu ciekło najmocniej - Gabriela Kalicka pokazuje kuchenny sufit. 
Fol. Radosław Koleśnik 


W ratuszu O polityce edukacyjnej 


Oświatowe 


ontrowersje 


3 marca, pOdczas konferencji prasowej, wiceprezydent Mikołaj Kobus przedstawił przygotowany przez Wydział Edukacii Urzędu Miasla 
dokument, dotyczący oświaloweJ polityki do roku 2000. Dzień później opracowanie to było przedmiotem dyskusji członków Komisii Edukacji. 
Wtedr leż Mikołaj Kobus przedstawił radnym aUlopoprawkę: "W przypadku drastycznego braku środków Zarząd Miasta wystąpi do Urzędu 
Wojewódzkiego I ministerstwa edukacji narodowej o ponowne przejęcie szkół". 


Zaproponowany przez wiceprezydenta 
zapis zawiera też groźbę podjęcia radykal- 
nych decyzji ograniczających wydatki na 
oświatę. a dotyczących zwiększenia licz- 
by uczniów w klasach. redukacji zatru- 
dnienia. likwidacji niektórych placówek 
oraz wstrzymania zobowiązań finanso- 
wych miasta wobec skarbu państwa. 
Duża część zebranych w dokumencie 
materiałów dotyczy stanu posiadania ko- 
szalińskiej oświaty, systemu jej finanso- 
wania, stanu technicznego obiektów. po- 
ziomu zatrudnienia. demograficznych ten- 
dencji decydujących o liczbie objętych 
opieką przedszkolną oraz uczących się 
dzieci i młodzieży. 
Z raportu o stanie koszalińskiej oświa- 
ty wynika, że liczba placówek odpowiada 
obecnemu zapotrzebowaniu. zatrważają- 
cy jednak jest stan techniczny służących 
oświacie obiektów: na siedemnaście szkół 
podstawowych tylko Szkoła Specjalna 
pracuje w bardzo dobrych warunkach. a 
dwie mieszczą się w budynkach. których 
stan oceniony został jako dobry (szkoły 
nr 3 i 21). Nieco lepsza jest sytuacja szkol- 
nictwa ponadpodstawowego. ale i tu daje 
się we znaki trwające wiele lat niedoin- 
westowanie. W najtrudniejszych warun- 
kach pracuje Zespół Szkół Elektroniczno- 
Elektrycznych. 
W części dotyczącej kierunków rozwo- 
ju koszalińskiej oświaty autorzy dokumcn- 
tu piszą o planach remontów i moderniza- 
cji obiektów (koszt inwestycji uznanych 


za priorytetowe oszacowany jest na 760 
tysięcy złotych). likwidacji kolejnych ko- 
tłowni węglowo-koksowych. Zapowiada- 
ją powstanie harmonogramu budowy ma- 
łych sal gimnastycznych. przystosowanie 
do lekcji wychowania fizycznego nie wy- 
korzystanych pomieszczeń oraz organiza- 
cję boisk. 


Miasto nadal będzie 
oplacać lekcje plywania i zajęcia poza- 
lekcyjnych. Zostanie wprowadzony mo- 
tywacyjny system wynagradzania dyrek- 
torów i nauczycieli. Powstaną dwa odręb- 
ne fundusze stypendiale - dla uczniów 
osiągających najlepsze wyniki w nauce 
oraz dla zdobywców sportowych laurów. 
Dla lepszego wykorzystania istniejącej 
sieci szkół podstawowych w mieście mają 
ulec zmianie granice obwodów. W szkol- 
nictwie ponadpodstawowym dominującą 
formą kształcenia będą licea ogólnokształ- 
cące. a jedna z "podstawówek" zostanie 
ewolucyjnie (podobnie jak SP nr 8) prze- 
kształcona w kolejne LO. Autorzy projek- 
tu zapowiadają powstanie ciągu edukacji 
integracyjnej od przedszkola po studia 
wyższe - Mikołaj Kobus poinformował. 
że w tej sprawie prowadzone są rozmowy 
z Politechniką Koszalińską. Miasto dekla. 
ruje też poparcie dla szkolnictwa niepu- 
blicznego. 
- Z tęsknotą na taki dokument czeka- 
łam - wyznała radna Krystyna Kościńska. 
jako pierwsza zabierająca głos podc/.;.... 
dyskusji radnych. 


- Zgłaszam jednak wniosek, aby to 
opracowanie w całoki odrzucić. To miał 
być hmmonogram pracy na najbliższe lata, 
niezbędny dla radnych obecnej i następ- 
nej kadencji. Imponująca jest objętość 
tego dokumentu, ale to, co powinno sta- 
nowić jego trzon, zostało zawańe na czte- 
rech stmnach - argumentowała swoją 
skrajnie negatywną ocenę radna. - Mam 
wizję kienmków polityki oświatowej i 
mogę sama taki dokument opracować. 


Mniej radykalne stanowiska 
zajęli inni członkowie komisji. Przewod- 
niczący Rady Miejskicj Stcfan Turowski. 
a także dyrektor SP nr 17 Tadeusz Turow- 
ski zakwestionowali proponowaną średni
 
liczbę trzydziestu uczniów w klasie. sko- 
ro obecnie w szkołach podstawowych 
wynosi ona 27. - Powinny być ustalolI£' 
kryten'a, wedle któlych podejmowane by- 
łyby decyzje o remontach szkół. Trzeha 
odpowiedzieć też na pytanie, czy chcemy. 
aby spoń i kultura dzieci i młodzieży były 
związane ze szkołą. W kwestii finansÓ
1' 
trzeba liczy(: się z tym. że subwemje lIil' 
został\" doszacowalle. Czy lIie powinlli.\'my 


więc określi({, w jakim procencie miasto 
może dofinansowywać oświatę? - mówił 
przewodniczący. 
Ponad godzinę trwała dyskusja wokół 
zaproponowanego dokumentu. 11 marca 
wypowicdzą się o nim radni. wcześniej 
jcdnak będą musiały zostać uwzględnio- 
ne sugestie członków Komisji Edukacji. 
- Nie ma powodu, aby nie powstały dwa 
dokumenty - stwierdził Stefan Turowski. 
nawiązując do propozycji Krystyny Ko- 
ścińskicj. 
MAł,(;ORZATA KOł.OWSKA 
P.U.H. 


r echnika 
urzewcza 
Autoryzowany dealer 
BUDERUS Polska 
76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 5h 
tel.nax (O-59) 442-797, tel. kom. (0-90) 525-828 
oferuje: 
· kotły c.o. na olej i gaz 
· zasobnikowe podgrzewacze 
c.w.u. 
· palniki olejowe i gazowe 
· zbiorniki paliwowe 
PROJEKTOWANIE · SPRZEDAŻ 
MONTAŻ. SERWIS 


LAMPY: SUFITOWE, STOJĄCE, HALOGENOWE, 
BIURKOWE, PLAFONIERY, KINKIETY, REFLEKTORY 
NAJWIĘKSZY WYBÓR 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 3 (w podkowie) 


Moja córka 
. 
 . 
 
musI mowlc 


Karolina ma 27 lal. Skończyła sludia, fotografuje, maluje, żyje jak 
Inni, a nie jeslto łatwe, gdyż na swej drodze sPolVka wiele barier. 
Jest głuchoniema, słyszała tylko do piątego dnia życia. Właśnie 
wtedy uszkodzono jej słuch w szpitalu. Bez wiedzY matki podano 
dzlewczvnce poważny antybiolVk. 


Rodzice Karoliny byli zrozpaczeni. jed- 
nak życie nauczyło ich, że nie można się 
poddawać. Przez wiele lat państwo 
Chmielowie z ogromną determinacją wal- 
czyli d to, aby ich dziecko mogło nom1al- 
nie komunikować się ze światem ludzi sły- 
szących. Swą pracę z dzieckiem porów- 
nują do wysiłku w kamieniołomie. 
- Musieliśmy nauczyć ją znaczenia i 
brzmienia każdego słowa, przydatnego w 
codziennym życiu - powiada ojciec Karo- 
liny. - Kiedy zaczęła raczkowa(
, żona mia- 
ła poodgniatane kolana, bo chodziła na 
czworakach, aby mieć twarz na wysokości 
główki dziecka. 


ca twarz, wtedy zupełnie nie wiem, co do 
mnie mówi. Gdy proszę o powtórzenie, sły- 
szę czasem zirytowanie: "Czy pani jest głu- 
cha?" Odpowiadam ze stoickim spokojem: 
"Tak,jestem głucha". Wtedy mojemu roz- 
mówcy robi się strasznie głupio - śmieje 
się. 


Od prawie dwóch lat 


\ 


Karolina jest mężatką. Wystąpiła w za- 
projektowanej przez siebie pięknej sukni 
ślubnej. Miesiąc miodowy młoda para spę- 
dziła podróżując po Europie. 
- Mój mąż, Wojtek, skończył wzornic- 
two na warszawskiej ASP - mówi Karoli- 
na. - On także nie słyszy. Chodziliśmy ze 
Przez trzy lata sobą dwa lata, zanim zdecydowaliśmy się 
mówili w próżnię. na małżeństwo. 
Teraz urządzają.mieszkanie. Karolina 
Często płakali z bezsilności. że nie 
ma wielką ochotę. żeby je przebudować 
wychodzi tak. jak chcieliby. Pani Hanna 
według własnego pomysłu. Planują dwo- 
powtarzała: - Moje dziecko będzie mówić. 
je dzieci. ałe jeszcze nie teraz. chcą się tro- 
- Poświęcaliśmy córeczce każdą wolną 
chę urządzić. - Myślę o założeniu własnej 
chwilę-mówi Hanna Chmiel.-Setki razy 
finny, ale mam chyba jeszcze zbyt małe 
wymuszaliśmy na niej wykonywanie ćwi- 
doświadczenie - zdradza Karolina. - Naj- 
czeń. Gdy wracałam z pracy z zakupami, 
pie,w urodzę dzieci, a kiedy podrosną, 
wspólnie je rozpakowywałyśmy, powtarza- 
pomyślę o tym. 
jąc do znudzenia nazwy produktów. Kiedy 
Niezależnie od pracy lubi wymyślać coś 
się zniechęcała, uczyliśmy ją podczas za- 
dla własnej przyjemności. W domu nie 
bawy. Pewnego dnia nie mogła zlvzumieć 
mają ścisłego podziału obowiązków. Kie- 
znaczenia słów "pod", "nad", więc wy- 
budowaliśmy jej makietę miasta. Przez te dy ona gotuje. Wojtek nakrywa do stołu. 
wszystkie lata zupełnie zrezygnowaliśmy apotem zmywa po obiedzie. Zakupy robi 
przeważnie ona. jeżdżą cinquecento. które 
z mężem z własnego życia. 
Trud opłacił się jednak. Karolina nie -kupili po ślubie. Nie zmienili trybu życia. 
używa języka migowego. mówi i czyta z odkąd są małżeństwem. Często spotykają 
ust swego rozmówcy. Wyrosła na wspa- się ze znajomymi. lubią ruch i dni. kiedy 
niałą dziewczynę. Chodziła do normalne- coś się dzieje. 
go przedszkola, szkoły podstawowej. wy- - Czuję, że znajduję się w pół drogi mię- 
jechała do liceum plastycznego w Kiel- dzy światem słyszących aniesłyszących - 
cach. Skończyła z wyróżnieniem Państwo- mówi Karolina. - To wielkie szczęście, że 
wą Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w dost
łam szansę nonnalnego ż
cia w!ród 
Łodzi ze specjalizacją: projektowanie dy- ludzI zdrowych. Jestem ogromme WdZlęCZ- 
. wanów.i w>łwJ;ł1Ów",
.b

tW1jłbot!.!J
rqfft(fl.ry,fa 
o, co dlq,'V{ji
l.f'!
i(i. . 
na i ambit.lJa. -dywany według jej projęk"T.: . - 
l
d!s mljJa mar:: a powledzlQł
 
!.: 
tów wystawiaM b
\)'.oa wie4\..w.-ysł.'W'

",;:f


!


!:tf.hego me 
al;'.l
,f 
f.r"C 
W tej chwili pracuje jako projektantka bie- - wspomina pani Hanna. - Mnie się to jed- 
lizny. W wolnych chwilach fotografuje i nak udało. Je:i,teśmy bardzo dumni z sie- 
maluje obrazy. bie i z naszego dziecka. Teraz wiem, że w 
Spotyka ją w życiu wiele zabawnych życiu najważniejsze to nie poddawać się. 
sytuacji. (PAl) 
-Kiedy urzędniczka czy kasjerka (Jdwra- MAGDA MAY 


Częstochowa "zagłębiem wózkowym" 


f- 
:: 


Niemowlę ze znakiem "B" 
Porządny, trzylunkcyjnv wózek z importu kosztuje fortunę - nawet 
tysiąc sto złolVch. Za francuską spacerówkę trzeba zapłacić po- 
nad pięćset złotych. Polskie są o ponad połowę tańsze. 


. 


Jak przekonują sprzedawcy. wyższa 
cena wózków z importu jest uzasadniona 
- są naprawdę dobre. W dodatku zdarza 
się, że importerzy dają na nie nawet dwu- 
nastomicsięczną gwarancję (produkowa- 
ne w kraju są objęte gwarancją sześcio- 
miesięczną). Kogo stać. niech kupuje. 
Pracownicy PIH. którzy niedawno 
skontrolowali pięć sklepów handlujących 
artykułami dla dzieci. stwierdzili. że mło- 
dzi rodzice decydują się jednak najczęściej 
na polskie wózki. Są tańsze (wózek trzy- 
funkcyjny nie kosztuje więcej niż 450 zło- 
tych). mają ciekawe wzory i kolorystykę. 
Inspektorzy sprawdzali jakość wózków 
pochodzących z dziewięciu polskich wy- 
twómi. Aż pięć z nich mieściło się w Czę- 
stochowie. Okazuje się. że to miasto jest 
naszym "wózkowym zagłębiem". 


Producenci coraz częściej dołączają do 
wyrobów informację dla użytkownika (tak 
zwane rady i ostrzeżenia). Można się z niej 
dowiedzieć między innymi o konieczno- 
ści okresowego smarowania osi kółek i 
sposobie. konserwacji po każdorazowym 
użyciu. a także o dopuszczalnym obcią- 
żeniu wyrobu. 
Większość wózków była opatrzona 
znakiem bezpieczeństwa - ich wytwórcy 
uzyskali stosowne certyfikaty. W żadnym 
sklepie nie znaleziono natomiast wyro- 
bów. którym Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji stanowczo odmówiło wyda- 
nia takiej opinii (nie otrzymały go do tej 
pory cztery rodzaje wózków produkowa- 
nych w kraju: Baby Art-l. Kasia, Miś i 
Kajtek oraz jeden sprowadzony z zagra- 
nicy). Gas) 


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku 
ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na wydzierżawienie w miejscowości ]arosławiec 
przy ul. Nadmorskiej 31, 
Gmina Postomino - budynku 
o charakterze koszarowym (pow. użytk. 1239 m 2 
wraz z przyległym terenem o powierzchni 7000 m 2 ) 


Oferty z ceną, deklarowanym terminem najmu oraz określeniem prze- 
znaczenia obiektu należy przesłać w zapieczętowanych kopertach z do- 
piskiem "OFERTA" nr 2/ AG; do siedziby MOSG budynek 41 pok. 217 
w terminie do dnia 13.03.1997 r. 
Z projektem umowy najmu można zapoznać się w pok. nr 104 w bud. 
nr 3 MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35. 
Zainteresowany z chwilą podpisania umowy zobowiązany będzie do 
wpłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu oraz ponosze- 
nia pełnych kosztów wynikających z użytkowania obiektu (woda, ście- 
ki, energia cieplna i elektryczna, podatki). . 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.1997 r. godz. 12 w siedzibie MOSG 
bud. nr 3, pok. nr 3. 
Dodatkowe informacje o obiekcie można uzyskać pod nr telefonu 
43-33-16 u p. Krystyny IJomżalskiej. 
Obiekt można oglądać w dniach 26.02. i 10.03.97 r. w godz. 
od 12 do 14. K-235-0
		

/Image0006.djvu

			6 GlOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Pląłek, 7 marca 1997 r. 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


. 


FIAT I 26e1SX { 1995) - 9750 zł; fiat 
uno 1.4 (1996) ..22500 zł; polonez truck 
1,6 (1994) - 15 800 zł - sprzedam. TeL 
(094) 425-893 K 249 
POLONEZ caro (1994 IV). Lębork, 
629-459 po 16. 
KREDYTY samochodowe bez wizy- 
ty w banku od poniedziałku do piątku 
(8 - 15). Słupsk, 41-44-79, 41-44-80. 
ŻUK izoterma (1984). Połczyn, 
62-646 po 17. 
FIAT tempra (1992), fiat 126 p 
(1993). Darłowo, 14-39-47. 
POLONEZ truck (1995). Lębork, 
626-084 po 18. 
FORD escort (1993). Koszalin, 
185-186. 
PILNIE! ford sierra 2,0 L (1986). 
Polanów, 188-424. 
POLONEZ caro 1,6 (1994), przebieg 
34 tys. km. Świdwin, (0961) 532-59 po 
16. 


KURSY ""A LU T 
6111 ! liT'1 
1997 r. .. 00 i
 
304,00 118,08 
304,00 117,50 
303,08 116,94 
lAlITOR 
.


l:1 308,00 I 180,00 
_ 308,00 181,50 
Dl 312,32 182,32 
GIEłDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki sesji giełdowej z 6 mar
a 1997r. 
, .
 tIłIł 
, , 
 ł 


.. 
- 

 

 
Dl 


AGROS 
.OO 
AMERBANK 21.00 
ANIMEX 10.00 
B GDAŃSKI 47.00 
BIG 4.55 nk 89 
BK 23.80 
BORYSZEW 34.50 
BOŚ 44.00 
BPH 203.00 
BRE 106.00 
BSK 330.00 
BUDlMEX 31.60 
BWR 3.95 
BYTOM 26.20 
COMPLANO 97.00 nk58 
DĘBICA 86.00' 
ELBUDOWA 62.50 
ELEKTRIM 30.00 ns 64 
ELEKTROEX 5.75 
ESPEBEPE 8.55 
EXBUD 40.00 n
 92 
FARMFOOD 51.50 
FORTE SA 16.70 
GÓRAŹDŻE 92.00 
GPRD 15.10 nk9{ 
INDYKPOL 30.00 
IRENA 16.20 
JELFA 69.50 
KABELBFK 23.BO 
KABLE 35.10 
KĘTY 280.00 
KPBP-BICK 20.00 
KREDYT B. 8.05 n
 66 
KROSNO 54.00 
KRUSZWICA 28.00 
MOST ALEXP 8.00 
MOSTALGO 14.90 nk40 
MOST ALKAK 20.00 
MOSTALWAR 19.90 
MOST AllAH 18.50 
NOVITA 18.00 
OKOCIM 20.00 
OłAWA 14.60 
OPTIMUS 106.00 
PAGED 12.70, 
PBR 19.40 nk61 
PEKPOL 26.00 
PETROBANK 12.00 
POLFKUTNO 126.50 
POLlFARBC 19.20 
POLlFARBW 18.10 
POLISA 7.00 
PRABANK 21.00 
PROCHEM 11.30 rk 49 
PRÓCHNIK 10.40 
RAFAkO 19.00 
RELPOL 100.00 
REMAK 8.55 rkL4. 
ROLlMPEX 20.80 
SANOK 64.50 
SOKOł.ÓW 5.95 
ST ALEXP 36.80 
STOMIL 43.00 
SWARZĘDZ 10.70. 
TONSIL 15.40 nk48 
UNIVERSAL 10.80 
VISTULA 10.70 
WARTA 58.00 
WBK 24.50 
WEDEL 171.00 
WÓLCZANKA 20.00 
ZASADA 7.50 
ŻYWIEC 189.00 ns 19 
WIG 17.514.9 
WIG 20 1.757.0 
AKCJE RYNEK-RÓWNOLEGY 
ARIEL 14.00 
BETONSTAL 64.50 rk32' 
CHEMISKÓR 48.00 .. 
DOMPLAST 66.00 
OROSED 76.00 
ECHO 86.00 
EFEKT 16.80 
JUTRZENKA 65.50 
KOMPAP 44.70 
KRAKCHEM 5.50 
LUBAWA 49.50 
ł.OASA 11.40 
OCEAN 5.65 
Pll 13.20 
POLlGAR 20.50 
PPWK 27.20 
WIRR 3.534.0 


81.00----:1.2 ... 
21.80 +tJ.5 
10.00' 0.0 
46.60 +tJ.9 
4.70' .3.2 
23.70 +tJ.4 
35.30 .2.3 
43.00 +2.3 
202.50 +tJ.2 
100.00 0.0 
330.00 0.0 
32.10' .1.6 
3.85 +2.6 
26..10 +tJ.4 
96.00 +1.0 
90.00 ..U 
61.50 +1.6 
30.80' 0.0 
5.45 +5.5 
7.80 +9.6 
40.00 0.0 
51.50 0.0 
16.60 +tJ.6 
90.00 +2.2 
16.30 .7.4 
28.60 +4.9 
16.00 +1.3 
69.00' +tJ.7 
24.00' .0.8 
34.50 +1.7 
292.00 __ -4.1 
20.00 0.0 
7.!Ił +1.9 
55.00 .1.8 
28.00 0.0 
8.10 .1.2 
14.30 +4.2 
19.40 +3.1 
19.10 ., :ł4.2 
18.50 0.0 
18.00 +5.0 
19.!Ił +tJ.5 
14.00 :ł4.3 
103.00 t2.9 
12.BO 
.8 
UI.30 +tJ.5 
23.BO. +9.2 
12.70 +1.6 
120.00 +5.4 
19.30 -0.5 
18.30 .1.1 
6.80 +2.9 
20.60 +1.9 
10.30 +9.7 
10.50 .1.0 
18.60 +2.2 
94.00 
.4 
1.BO +9.6 
20.50+1.5 
62.50 r _+3.2 
5.60 
.3 
36.40 +1.1 
43.50 .1.1 
10.40 +2.9 
15.20 l +1.3 
10.50 +2.9 
-- 10.60 +tJ.9 
57.50 +tJ:9 
25.00 .2.0 
171.00 0.0 
19.60 +2.0 
7.50 0.0 
1 !Ił.OO .0.5 
17 .539.9 .0.1 
1.766.7 .0.5 
14.50 l +2.8 
59.00 +9.3 
47.00 +4.0 
62.50 +5.6 
73.50 +3.4 
BO.OO +7.5 
16.60 +1.2 
65.50 0.0 
43.00 +4.0 
5.50 0.0 
46.20 +7.1 
11.00' +3.6 
5.15 I +9.7 
13.20 0.0 
20.10 +2.0 
26.00 +4.6 
3.399.7 4.0 


I"ORD transit skrzyniowy z plande- 
ką 4 m na bliźniakach 2,5 D (1987). 
Świdwin, (0961) 523-60, 532-21. 
MERCEDES 814 D (1991) konte- 
ner z windą. Świdwin, (0961) 523-60, 
532-21. 
SPECJALISTYCZNY samochód 
do sprzedaży kurczaków z rożna. Tel. 
(097) 322-22-23; (094) 43-40-81 po 
dwudziestej. 
TANIO! Samochody z Niemiec. 
Koszalin, 422-388. 
GOLF (1982) 1,6 wtrysk, stan bar- 
dzo dobry. Koszalin, 18-34-80. 
MERCEDES 123 300 D (1980). 
Koszalin, 45-80-79. 
MERCEDES 190 D (1986), wspo- 
maganie, szyberdach, alufelgi, 
centr.zamek, 18 300 zł. Tel. (0597) 
33-478. 
OPEL kadett 1,6 i (1987), stan bar- 
dzo dobry. Białogard, 60-38 po 16. 
POLONEZA (1983). Koszalin, 
43-02-88. 
RENAULT twingo (1994) stan ide- 
alny. Koszalin, 406-096. 
SPRZEDAM - zamienię na 126 bis 
polonez (1991). (0961) 325-88. 
126 el (1995). Lębork, 623-700 po 15. 
AUDI 80 (1987). (059) 625-953. 
MITSUBISHI galant (1987) 2 l po- 
jemności + GAZ. Koszalin, 162-254. 
125P, 700 zł. Tel. (094) 35-220-86. 
A UD I 80 ( 1981) benzyna, garażowa- 
ny. Koszalin, 42-32-69 po 17. 
L T 28 240 D (1981) po remoncie. 
Tel. (059) 14-39. 
CIĄGNIKI rolnicze, zetor 5211 
(1987), MTZ od roku 1973 - 1990 szt. 
5, nowy typ kabiny. (067) 66-26-60, 
Pniewo (pilskie). 
RENAULT clio 1,2 (1992). Lębork, 
629-483 po 19. 
VOLKSW AGEN polo (1987). Cena 
12000. Koszalin, 43-69-95 
FIAT 126 EL (1996) niebieski, 10 
400 zł. tel. (0593) 21-87. 
OPEL kadet 1,6 diesel (1989). By- 
tów, (0593) 34-27. 
HONDA acord 2,0 (1987), bezwy- 
padkowa, bogate wyposażenie, 11 500, 
passat 1,6 (1979), 4 500. Koszalin, 
411-923 po 16. 
MERCEDES 124 200D (1989) 
sprzedam, zamienię. Słupsk, 42-90-79. 
AUDI 80 TD (1986). Słupsk, 
432-428 po szesnastej. 
POLONEZ (1993). Słupsk, 435-041. 
FORD cargo 15 ton izoterma, 30 m 
sześc, podnośnik. Dębnica Kaszubska, 
Jodłowa 1 A, tel. 539; 0-90616063. 
ł25P (1983) tanio. Słupsk, 44-14-34. 
FORD escort 1.1 (1984). Słupsk, 
435-440. 
FORD sierra (1987) - sprzedam, za- 
mienię. Słupsk, 433-225, 0-90525922. 
126P (1986), kraty (250 x 130, 160, 
2(0). Słupsk, 44-02-79. 
FORD escort 1,4i (1989), stan ideal- 
ny. Słupsk, 434-256. 
FIAT 126p (1985). Słupsk, 44-34-97. 
HONDA civic 1,3i 16V (l991),prze- 
bieg 66 000. Słupsk, 146-962. 
GOLF 1,6 (1989) przebieg 23 000, 
serwisowany, pełna dokumentacja. 
Słupsk,42-83-14. 
SUPEROKAZJA! Opel vectra 1.8 
(1992). Renault chamade 1.8 (1992). 
Renault clio 1.2 (1991). Słupsk, 430-968 
T ANI O! Mitsubishi galant (1986) nie 
składak. Słupsk, 431-111. 
OPEL ascona 1,3B (1980). Słupsk, 
425-149 po piętnastej. 
OKAZJA! FSO 1500 (1985) - tanio! 
Słupsk, 439-077. 
RENAUL"T nevada kombi. Słupsk, 
433-160. 
RENAULT 19 limitet 1,8 kat. 
(1994), bogate wyposażenie, przebieg 
6 000. Słupsk, 43-80-44. 
OPEL astra 1,6 kat. (1991/92), ser- 
wisowany, zadbany, alofelgi, trzydrz- 
wiowy. Słupsk, 43-80-44. 
FORD transit 14 000 zł. Słupsk, 
429-813. 
AUDI 80 (1981). Butle gazowe. 
Słupsk, 439-506. 
SIERRA (1986). Słupsk, 433-669. 
CORSA swing 1,5D (1994) 45 000 
km 25000 zł. Słupsk, 436-714. 
GOLF 1,6 (1990) 80000 km. 17 300 
zł. Passat santana 1,6 (1987) 120 000 
km. 14000 zł. Słupsk, 436-714. 
JELCZ C 317 + naczepy "Zremb" 
NW 180 - ND 180, 24 000 zł. Słupsk, 
436-714. 
VOL VO 460 (1992). Koszalin, (094) 
452-072. 
ł26P (1985). Słupsk, 412-340 po 
piętnastej. \ 
MERCEDES 123 kombi (1978) po 
remoncie. Słupsk, 422- I 51. 
:; OKAZJA! Mitsubishi colt 1,2 (1984) 
e 8 000. Słupsk, 435-286. 


CINQUECENTO 700 (1995). 
Słupsk, 436-720 po szesnastej. 
KADETT lAi (1990), tanio! Koń- 
czewo, Parkowa 2, (O-59) 11-12-85 do 
piętnastej. 
POWYPADKOWE, zniszczone, 
spalone kupię. Koszalin. (094) 
42-39-77. 
AUTO Handel Komis MIX CAR. 
Ryszard Lisowski. Wszelkie formalno- 
ści na miejscu. Koszalin, Gnieźnieńska 
43, (094) 411-540, 090-531-938. 
AUTO HANDEL BANASIK Kosza- 
lin, Gnieźnieńska 38, tel. 42-24-64. 
Komis lombard, zamiana, wypożyczal- 
nia samochodów osobowych. Raty do 
60 miesięcy. Formalności na miejscu. 
Czynny 7 dni. 
AUTO - SZYBY JAAN. Koszalin, 
42-60-93; Słupsk, 42-51-80. 
AUTO - Rakowski salon samocho- 
dowy. Samochody używane wszystkich 
marek. Komis - zamiana. NOWE FIA- 
TY. Raty, ubezpieczenia komunikacyj- 
ne, zabezpieczenia. Formalności na 
miejscu. Miastko, tel. (0595) 53-05. 
AUTO gaz gaźnik, wtrysk - montaż. 
AUTO - AGRA, Koszalin, Połczyńska 
73, tel. 42-54-45. 
OPONY BIEŻNIKOWANE cięża- 
rowe dostarczę wszędzie. (059) 425-149 
po 15. 


FILTR Y do samochodów 
osobowych i ciężarowych (oleJu, 
paliwa, powietrza), żarówki mo- 
toryzacyjne. łożyska, pasy klino- 
we. Ceny fabryczne. Hurtownia 
Techniczna "PREMAR" Kosza- 
lin, ul. Słowiańska 17, (094) 
427-629. 


FLAIR POLAND 
zakład mebli tapicerowanych 
w Kobylnicy zatrudni: 
· specjalistę dis kontroli jakości, 
· specjalistę dIs handlu 
i zaopatrzenia, 
· szefa produkcji z podstawową 
znajomością języka niemieckiego. 
Oferujemy: 
atrakcyjne warunki pracy, 
pracę w nowoczesnej firmie 
zagrantczneJ w dobrym zespole. 
Wymagamy: 
dyspozycyjności, doświadczenta, 
umiejętności prowadzenia negocjacjI. 
Kontakt tel. 431-930 w. 101. 


AAAAAAUTO - Karolina. Komis 
Samochodowy - skup, sprzedaż, zamia- 
na, raty. Słupsk, Bahycka 7 A,411-074. 
AUTO HANDELANKRIS - gotów- 
ka, raty, leasing, zamiana. Bogata ofer- 
ta samochodów dostawczych, ciężaro- 
wych. Słupsk, Lutosławskiego 22 (daw- 
na Buczka), 41-24-80. 
AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846. 
SZYBY, szyberdach. AUTO - 
GLAS Słupsk, Gdańska 8, 425-029, 
439-745. 


TLUMIKI - "W A L KER", 
katalizatory. Sprzedaż, montaż, 
wulkanizacja. Słupsk, Szczeciń- 
ska, wylot z miasta, (059) 
43-30-65. 


AUTO - Handel - Komis Mokrzyc- 
ki. Koszalin, Władysława IV, teL/ fax 
43-47-93. Bogata oferta. Raty - 60, go- 
tówka, wymiana. Formalności kredyto- 
we na miejscu. 
SZYBY, części, samochody USA. 
Koszalin, 415-625. 
PRZYCZEPĘ 6 t. Lębork, 61-22-66. 
PRZYCZEPY dwuosiowe do busa 
z plandeką, 2 200 zł, tranzyt (XI 1993) 
diesel, bez odprawy. Kołobrzeg, 
35-12-129. 
TANIX reflektory. (059) 439-444. 
SKLEP motoryzacyjny MOTO-MIX 
zaprasza. Duży wybór opon używanych. 
Konkurencyjne ceny. Włynkówko 50D, 
11-27-49. 
AG ROMA w Ornecie oferuje części 
zamienne do ciągnika gąsienicowego 
DT-75, ciągników kołowych JUMZ 
6AKM, MTZ-80 i 82, koparko - spy- 
charek PE-O,8, PE-F-IA, EO-2621, 
przyczep rolniczych. 14-510 Orne ta, 
Przemysłowa 17, tel/fax (0-89) 
616-09-01. 
SIEWNIK zbożowy, przyczepę. 
Słupsk, I 1-92-77. 
KOMBAJN zbożowy CLAS (1985), 
prasa firmy JOHN DIRR, audi 80 
(1979). Słupsk, 44-21-04. 
KOMBAJN ziemniaczany. Słupsk, 
11-91-73. 
DOM. Słupsk, 424-026. 
KA WALERKA (16). Słupsk, 
ll-U-23. 
M.2 (37) II piętro. Słupsk, 437-645 
po szesnastej. 
DZIALKI budowlane. Koszalin, 
163-503. 
GARAŻE metalowe. Falowanie bla- 
chy. Słupsk, 42-13-48, 42-87 -24. 
DZIAł..KĘ budowlaną 42 ary (miej- 
scowość Czysta). Czysta 19 (gmina 
Smołdzino). 


DZIAI.KĘ usługowo - hanrllovi'i w 
Rowach. Słupsk, 14-17-32. 
DZIALKĘ rzemieślniczą (976). 
Słupsk, 44-36-16. 
KIOSK. Słupsk, 424-026. 
PRZEDPI.ATĘ na budowę stoisk 
handlowych - Rynek Wolności. Słupsk, 
0-90525638, 430-219, 425-375. 
KIOSK 153 - targowisko Banacha, 
Słupsk. Wiadomość na miejscu lub teL 
433-769 po osiemnastej. 
JEZIORO Gwiazdy - działki rekre- 
acyjne. Słupsk, 433- I 60. 
GARAŻ (Poniatowskiego). Słupsk, 
44-35-71. 
DZIAI..KA przemysłowa (51 arów). 
Chamowo 49 po osiemnastej. 


KASY fiskalne ..Atecom". 
Słupsk, 414-322. 


KOMPUTERY PC D.H. "Plus". 
Słupsk, W. Polskiego 28,414-322. 
KOMPUTER Pc. Koszalin, 
45-61-97, po 16. 
OKAZJA!! Glazura, terakota. Hurt 
- detal- upusty. Ceny fabryczne. Bia- 
łogard, 49-28, Zamojskiego 5 (naprze. 
ciw Urzędu Skarbowego). 
SKRAPLACZE, sprężarki, agrega- 
ty chłodnicze. Darłowo, 14-26-79. 


KOTL Y, podgrzewacze, ar- 
matura miedź, raty, wykonaw- 
stwo. INSTER Koszalin, Szarych 
Szeregów 7,411-586 wew. 136. 


SIATKI powlekane PCV, ocynko- 
wane, Rabitza, słupki, drut kolczasty 
wiązałkowy. Transport bezpłatny. 
(O-59) 427-842, 11-27-17. 
ODST ĄPIĘ: warsztat ślusarski, ma- 
teriały, urządzenia mechaniczne - cen- 
trum Koszalina. Koszalin, 43-35-04 po 
szesnastej. 
SIA TKI OGRODZENIOWE ocyn- 
kowane i powlekane PCV, drut nacią- 
gowy. kolczasty, transport. ..PO- 
RDRUT" Słupsk, Raszyńska 6 D, (059) 
428-755, 090502051. 
WORKI, WORECZKI, REKLA- 
MÓWKI FOLIOWE. DUŻY WY- 
8ÓR. SLUPSK, GDAŃSKA 38, 
42-56-59. 
HURTOWNIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH - granulaty, oryginały: 
ABS, polimetakrylan, poliwęglan, po- 
listyren, pohamid, inne. (052) 813-231 
A-J02 
MASZYNA stolarska - wieloczynno- 
ściowa, patelnia elektryczna, lada chło- 
dnicza, zlewozmywak nierdzewny , sto- 
ły, krzesła plastikowe. Dźwirzyno, tel, 
35-85-579. 
JACHT ASTER siedmioosobowy. 
(0966) 335-29. 
GARAŻ na ul. Zaborowskiej. 
Słupsk,42-80-75. 
LADĘ chłodniczą sklepową, hydro- 
for, kompletny. Koszalin, 43-12-21. 
BURACZEK ciemno - czerwony 15 
ton w cenie 0,35 zł. Świdwin, (0961) 
528-68. 
OWCZARKI kaukazkie. Koszalin, 
łl5-141. 
F ARBY proszkowe - saproxydy. PIi- 
farb Gliwice. Słupsk, Poznańska 82, 
42-50-61 w. 34. 
CYKLINIARKĘ, betoniarkę, dymę 
wieloczynnościową. Koszalin, 457-384. 
KOLUMNĘ parnikową, skubiarkę 
drobiową. Lębork. 61-14-81. 
ROŻNA gazowe - urządzeniagastro- 
nomiczne. Rachunek, gwarancja. Ceny 
konkurencyjne. Koszalin, 181-546. 
PIECE gazowe na butle AGNł. Hurt 
- detal. Najtaniej! Koszalin, 181-546. 
ROTTW AILERY tanio. (0966) 
425-89 lub 35-232 do 15. 
ROTTW AIELER Y rodowodowe 
po medalistach. TeL (0966) 572-12. 
NAJTAŃSZE KURTKI SKÓRZA- 
NE kupisz prosto u producenta. Słupsk, 
Długosza 25. 
OP AKO worki, obrusy foliowe. 
Słupsk, Wileńska 24, 412-034. 


ŚWIĄ TECZNY KIER- 
MASZ odzieży skórzanej -w 
dniach 10 - 29 III - ceny produ- 
centa. Słupsk, Długosza 25 
(10-17). 


SPÓLKĘ z przedstawicielstwem 
"Auto dla Was". Słupsk, 433-160. 
SZCZENIĘT A - sznaucer średni 
(pieprz i sól). Słupsk, 44-49-62. 
KROW A i jałówki wysokocielne. 
Wynkowo 16. 


. KUPNO 


AUT A powypadkowe, skorodowane 
kupimy. Koszalin, 090-267-238. 


ffi LASTRIK 
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV 
STEFAN ZWIERZCHONIEWSKI 


OKNA PCV 


POWYPADKOWE, spalone skupu- 
jemy. Słupsk, 090-61-51-63. 
POWYPADKOWE, skorodowane. 
Słupsk, (059) 433-663. 
125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 
(061) 143-528 AUTA powypadkowe 
i na części kupię A-82 
FIRMA SKUPUJE SPRZEDAJE 
samochody po wypadku. Płatność go- 
tówką. Słupsk, 440-431, 432-555. 
PILNIE kupimy trzypokojowe. 
"MERKURY", Słupsk, 434-606, 
(12 - 17). 
MIESZKANIE w Ustce (może być 
stare budownictwo). Ustka, 145-509. 
GAŚNICE śniegowe i proszkowe. 
Lulemino 7, tel. (059) ll-12-37, 
II - 12-69. 


BRUK kamienny. Koszalin, 
42-58-59 do szesnastej, 42-73-52 
po szesnastej. 


SCHLADZARKĘ do tłuszczy. Ko- 
łobrzeg, 35-206-65 po 21. 
APARATY fotograficzne, obiekty- 
wy, INNE. Słupsk, 42-44-96. 
TAPCZANIKI jednoosobowe 
(mogą być używane). Ustka, 144-003 po 
piętnastej, 144-348 do piętnastej. 


. 


ZAMIANY 


SPÓLDZIELCZE (60 m kw) trzy- 
pokojowe w Kole na Słupsk lub Ustkę 
(może być zadłużone). Słupsk, 444-807 
po szesnastej. 
MIESZKANIE (44) własnościowe 
na większe, może być zadłużone. Sław- 
no, 10-71-40. 


. NIERUCHOMOŚCI 


F ACTORIA - GIELDA NADBAL- 
TYCKA. Koszalin, tel. 411-902, 410- 
769. 3 - pokojowe: Koszalin - Orla 59 
m - 75 000; Kłanino - 70 m - 49 000. 
. 


WYSOKA JAKOŚĆ 
WIELOLETNIA GWARANCJA 
FACHOWE DORADZTWO 
PROJEKTOWANIE I MONTAŻ 


75-735 KOSZALIN UL. KAMIENIARSKA 8 
TEL./FAX 094 42 22 63 


G- 6!)()-O 


CZTEROPOKOJOWE; DOMY 
Ustka, Kobylnica; działki, garaże. WEX 
Słupsk, 411-029. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI 
Słupsk, Lutosławskiego l, 42-42-77. 
MIESZKANIA trzypokojowe: Wy- 
szyńskiego (59) 65 000, Garncarska (69) 
71000. DELTA Słupsk, 423-400. 
FIRMA posiada do wynajęcia obiekt 
handlowo-gastronomiczny w Mielnie, 
teL 189-844. 
POSZUKUJĘ lokalu gastronomicz- 
nego w Kołobrzegu do wydzierżawie- 
nia. Tel. (0688) 250-65, (0688) 267-39. 
LOKAL do wynajęcia 46 m. Darło- 
wo, 14-39-47. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jęcia. Słupsk, tel. 42-35-34. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jęcia. Ustka 144-053 po piętnastej. 
KUPIĘ mieszkanie. Lębork, 
61-14-81. 
ODDAM w dzierżawę pomieszcze- 
nie warsztatowe. Mielno, 189-931. 
WY N AJMĘ lokale handlowe lub 
nawiążę współpracę. Miastko, 22-89. 
POSZUKUJĘ lokalu handlowego. 
(061) 173-035. 
DO wynajęcia lokal (hurtownia - 90 
m kw), centrum Ustki. Tel. 
0049-711-316-1744. 
OKAZJA! Mieszkanie (centrum), 
pawilon handlowo - gastronomiczno - 
mieszkalny nad morzem - sprzedam, 
zamienię. Słupsk, 42-36-82. 
OBIEKT gastronomiczny na wsi z 
możliwością zamieszkania, przyczepę 
kempingową - sprzedam. (0-595) 
808-74. 
POSZUKUJĘ pomieszczenia biuro- 
wego w Słupsku. Słupsk, 0-90537045. 
DUŻY dom sprzedam, wynajmę. 
Słupsk, 430-379. 
DOM Handlowy "OLSZEWSKI" 
Słupsk, Kołłątaja 15 odda w dzierżawę 
pomieszczenia - boksy na działalność 
handlową. TeL 42-51-62, 425-286. 
PLAC w Łebie (w dobrym punkcie) 
do wynajęcia. Słupsk, 43-82-22. 


. 


USLUGI 


.
 CAMP MONT 

\ Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
I
 Transportowo-Handlowe 
' 
_I ' inż. Michal Baran 

 DREWNIANE DOMY LETNISKOWE. 
ó ALTANY, SKLEPY 
85-796 BYDGOSZCZ, ul. Berlinga 4/174 
Tel. zakładowy 05246-38-11 (do 15) Tel. domowy 052 44-53-98 (po 18)  
 $towarzyszenie 

 Srodkowo - Pomorskie 

 
 P
średników.w. Ob
ocie 
Nleruchomosclaml 
SŚPON 
WYSOKIŃSKI- Koszalin, 
tel./fax 423-644, 424-374. 
NORD - Nieruchomości. 
Przylesie trzypokojowe 60 m kw. 
70 500 zł. Koszalin, Piłsudskie- 
go 17, tel. 41 1-423. 
ABELARD, Koszalin, Matej- 
ki 14, tel. 410-251. 
WEX NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Kilińskiego 2, 411-029. 
FART - NIERUCHOMO- 
ŚCI. SLUPSK, GRODZKA 
8/ 3, 427-625. 
,.LOKUM" Agencja Obrotu 
Nieruchomościami Kołobrzeg, 
ul. Dworcowa 12, teL/fax 35- 
227-10. 
KRYNICKI NIERUCHO- 
MOŚCI sprzeda: trzypokojowe 
(55) - Zygmunta Augusta - 
56 000. Słupsk,- Bema 9, 
411-662. 


FACTORIA.GIELDA NADBAL- 
TYCKA Kołobrzeg, tel. (094) 
354-60-31, (094) 354-60-32. Dom - 300 
m - Radzikowo - 180000. Sprzedający 
bezpłatna obsługa. 
ANKAM - NIERUCHOMOŚCI, 
Koszalin, Zwycięstwa 109 42-26-19. 
Sześciopokojowe 150 m, Zwycięstwa. 
WGN - Nieruchomości posiadamy 
do sprzedaży działki, mieszkania, domy, 
gospodarstwa rolne. Słupsk, ul. Tuwi- 
ma 6-7, tel. 42-80-75. 
WYSOKIŃSKI- Koszalin, teL/fax 
423-644,424-374. Uzbrojona działka w 
Mielnie. 
KONTRAKT -NIERUCHOMOŚCI 
Koszalin. 42-47-58. Sprzedaż: mieszka- 
nie 56 m - Sianów. 
DWUPOKO.JOWE, jednopokojowe 
"MERKUR Y" Słupsk, 434-606. 


WYWIADOWNIA INFO-BUSI- 
NESS. Windykacje, wiarygodność (Pol- 
ska, Niemcy) detektywistyczne, adresy 
dostawców, odbiorców. 0-94 411-796 
Koszalin 
BIURO Rachunkowe. Słupsk, 
428-434 wew. 45, dom. 434-896. 
BIURO Rachunkowe. Słupsk, 
437 -038 po szesnastej. 
NAPRAWA RTV, monitory krajo- 
we, zagraniczne. Słupsk, 430-465. 
TELEVIDEONAPRAWY. Słupsk, 
43-45-63. 
ALARMY, domofony, instalacje an- 
tenowe, teletechniczne, automatyka 
bram przesuwnych. AL-DOM Sławno, 
tel. 10-39-78. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze AUTO- 
PLUS. Słupsk, Zielona, 41-41-45. 
AUTOALARMY - "ELSAM". 
Słupsk, 421-621. 
TELENAPRA W A Koszalin, 
42-75-91. 
TELENAPRA WY. Słupsk, 
420-970. 
LODÓWKO ZAMRAŻARKI, 
pralkonaprawy. Słupsk, 43-54-88. 
PRAI.KONAPRA WY domowe. 
Słupsk, 436-083. 
PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46. 
PODCiŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, wykładzin, tapicerki. NAJ- 
SOLIDNIEJ! Słupsk, 437-678. 
LODÓWKO ZAMRAŻARKI, 
urządzenia gastronomiczne. Słupsk, 
42-24-70. 
PODCiŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów i tapicerki. Słupsk, 42-76-46. 
PODCiŚNIENIOWO wyczyścimy 
dywany, wykładziny. Słupsk, 441-519. 
Rabaty. 
ŻALUZJE, rolety antywłamaniowe 
już od 160. Koszalin, 460-385. Hurt - 
detal. Raty.
		

/Image0007.djvu

			Piątek, 7 marca 1997 r. 


ŻALUZJE, rolety zewnętrzne. 
..GAMA-COLOR" Słupsk, Wolności 
11,42-35-34. 
ŻALUZJE. Kołobrzeg, 35-45-520, 
35-234-35. 
PRODUCENT - ROLETY, VER- 
TIKALE, ŻALUZJE, MOSKITIE- 
RY. SŁUPSK, 424-884. 
ŻALUZJE verticale. Koszalin, 
45-47-75. 
ŻALUZJE verticale. Słupsk, 
43-30-60. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. Stoisko 
R D T Słupsk, 42-84-49. 
VERTICALE, rolety antywłamanio- 
we, żaluzje - producent, raty. Słupsk, 
Kotarbińskiego 4, 44-06-36, 436-614. 
ŻALUZJE, verticale, producent. 
Słupsk, 44-35-81. 
ŻALUZJE, tapicerka drzwi. Słupsk, 
44-05-36. 
CYKLINOW ANIE. Słupsk, 
42-33-87. 
CYKLINOWANIE. Słupsk, 
42-67-57. 
OKNA PCV. Koszalin, 42-54-96. 
ROBOTY budowlane, remontowe - 
wszelkie. Koszalin, 45-88-26. 
A . Z. Remonty mieszkań. Słupsk, 
433-058 
UW AGA!!! Dodatkowe drzwi, za- 
mki. Słupsk, 44-39-20. 
T APETOW ANIE metodą natrysko- 
wą, szpachlowanie, renowacje, docie- 
planie budynków. Słupsk, 44-13-07. 
TYNKI gipsowe mokre. Słupsk, 
434-745. 
ALARMY, MONITORING RA- 
DIOWY, TELEFONICZNY. 
SŁUPSK "ALAN" 423-896, "SE- 
KRET" 422-172. 
ALARMY w obiektach AUTO- 
ALARMY "Elektroinstal Serwis". 
Słupsk, Niemcewicza 15,42-43-70. 
INST ALA TORSTWO sanitarne, 
ogrzewania, gazowe. Słupsk, 444-939 
po szesnastej. 
CZYSZCZENIE dywanów, wykła- 
dzin. Słupsk, 438-911. U-18 
OGRODY - kompleksowo, projek- 
towanie, wykonawstwo. Koszalin, 
42-78-41 wew. 65, 41-44-65. 
RUS 9 - osobowy z kierowcą tanio 
do wynajęcia. R.Trzciński, Wartkowo, 
[@-I. .,j)-ł20-lS5. ----- 
WYPOŻYCZA.LNIA. PRZYCZEP 
. całodobowa "A.UTO-PA.KfNER", 
Koszalin, Szarych Szeregów 3 A, 
42-64-49. 
DAGMAT Transport. DAGMAT 
panele, montaż. DAGMAT okna PCV. 
(059) 41-33-72 Słupsk, Wolności 11. 
OKNA, drzwi PCV i aluminium. 
Bramy garażowe. Rabat 5 %. Słupsk, 
42-51-51. 
CZYSZCZENIE dywanów, wykła- 
dzin. Słupsk, 437-817 po 18 (naj niższa 
stawka w Słupsku). U-74 


"KRAJNIK" Słupsk, Koper- 
nika 27 A, tel. 42-33-82. Geome- 
tria komputerowa kół, mechani- 
ka pojazdowa, wymiana: hamul- 
ce, oleje, filtry, zawieszanie 
przód - tył. Wszystkie typy poja- 
zdów. 


OG RO DZENIA. Koszalin, 
43-21-49. 


PRALNIA dywanów. Kosza- 
lin, 43-21-49. 


CHODNIKI, drogi, parkingi - ukła- 
danie "POLBRUKU". Nowość!!! Zie- 
lone parkingi. Koszalin, 42-78-41 wew. 
65,41-44-65 po 20. 
SKUTECZNOŚCI zerowania, izo- 
lacji, piorunochronów. Słupsk, 
44-00-16. 
AUTO ALARMY, auto-tronik. 
Słupsk,42-85-19. 


SZYCIE pościeli, prześciera- 
deł. Słupsk, tel. 44-12-06. 


MEBLE KUCHENNE - projekto- 
wanie, wykonanie, montaż. Słupsk, 
429-763. 


. 


NAUKA 


OGŁOSZENIA 


ZATRUDNIMY od Laraz panią do 
prowadzenia 
praw księgowo - kadro- 
wych ze znajomością obsługi kompu- 
tera. "MARCELIN" Słupsk, ul. Wileń- 
ska 7. Osobiście. . 
AJYfEKA zatrudni mgr lub technika 
farmacji. Warunki bardzo dobre. Kosza- 
lin, 42-50-44 lub po 20 42-70-18. 
POTRZEBNY wspólnik z gotówką 
do prowadzenia lokalu gastronomiczne- 
go. (0966) 429-37. 
POTRZEBNA księgowa na pełny 
etat ze znajomością pracy na kompute- 
rze od zaraz. Koszalin, 450-137 
(16 - 20), lub 405-271 (20 - 22). 
ZA TRUDNIĘ do ocieplania budyn- 
ku oraz murarzy i tynkarzy. Koszalin, 
189- 711. 
STOLARZY zatrudnię. Garczegorze 
68. (059) 61-21-62. 


KSIl
GI przychodów i rozchodów, 
ryczałty - prowadzę. Słupsk, 44-00-47 
po s7esnastcj. 


. 


RÓŻNE 


GlOS POMORZA 7 


Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy I Oddział 
w Koszalinie 
dzialając na podstawie ustawy z dnia 3.02.1993 r. o restrukturyzacji finanso- 
wej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 18 poz. 82) 
ZJ.\t RJ.\S ZJ.\ 
zainteresowanych do skladania ofert w sprawie podjęcia rokowań 
mających na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży wierzytelności banku 
z tytułu umowy kredytowej. 
Przedmiotem sprzedaży jest wymagalna wierzytelność banku w kwocie: 
192 426,10 zł wobec dłużnika Zdzisława Pilarskiego zam. w Sianowie przy 
ul. Spółdzielczej 5. 
Wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości położonej w miej- 
scowości Wiekowo gm. Darłowo Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski. 
Szczegółowe informacje na temat wymienionej wierzytelności będą udzielane w 
siedzibie Powszechnej Kasy Oszczędności - bank państwowy I Oddział w Koszali- 
nie w godz. od 8 do 15. . 
Kontakt telefoniczny - tel. 427-721 w. 265, 284. 
Adres: ul. Zwycięstwa 37,75-016 Koszalin. 
Rokowania podjęte zostaną z osobami fizycznymi lub prawnymi, krajowymi lub 
zagranicznymi, które w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia 
złożą w siedzibie Oddziału PKO - bp ofertę zawierającą: 
- imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta, 
- proponowaną cenę zakupu, 
- sposób płatności. 
Wybór oferentów do negocjacji dokonany zostanie w terminie 7 dni po upływie 
terminu składania ofert. 
laqstrzega się prawo swobodnego wyboru oferentów jak również prawo do 
odstąpienia od dokonania sprzedaży wierzytelności bez podania przyczyn. 
".ono 


Likwidator 


. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "MEPROZET" Spółki z . 
. 0.0. w Lęborku - w likwidacji ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork - ogłasza . 
przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż zespołu budyn- 
. ków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu. . 
. Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość w skład której wchodzi: . 
. - prawo własności budynków i budowli o łącznej pow. 4 939 m 2 . 
. - prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budynkami i . 
. budowlami obejmującego działkę gruntu Nr 146/2, obr. 8, . 
o pow. 11 628,00 m 2 , dla których Sąd Rejonowy w Lęborku 
. prowadzi Księgę Wieczystą Nr 4133. . 
. Wycena szacunkowa z dnia 1.09.1996 r. wynosi 1 709151,00 zł. . 
Wycenę budynków i budowli sporządzono metodą kosztową z . 
. uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego, 
. przez rzeczoznawcę państwowego. . 
. Postąpienie warunkujące nabycie w/w nieruchomości wynosi. 
.10000,00 zł. . 
Należność za nabycie w/w nieruchomości wpłacić należy w 
. całości najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego. Do . 
. ceny zakupu doliczony będzie podatek VAT. . 
. Oferty należy składać listem poleconym w kopertach opatrzo- . 
nych dopiskiem przetarg, pod w/w adresem Spółki lub bezpośre- 
. dnio w siedzibie przedsiębiorstwa w terminie do dnia 21.03.1997 r. . 
. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w . 
. Wysokości 10000,00 zł na konto Spółki w PKO lębork Nr 10204678- . 
. 57408-270-1 lub bezpośrednio w kasie przedsiębiorstwa najpóźniej . 
w dniu przetargu do godziny 10. 
. Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zo- . 
. stanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, pozo- . 
. stałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty prze- . 
targu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprze- 
. doży. nierł:K:homości spowedute przepadek wpłaconego wadium. . 
. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.1997 r. o godz. 10 w siedzi- . 
. bie Spółki. . 
. Szczegółowy wykaz budynków i budowli można przeglądać co- . 
. dziennie w siedzibie Spółki w godzinach od 7 do 15. . 
. likwidator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, . 
. prowadzenia dodatkowych negocjacji, lub unieważnienie przeta- . 
. gu bez podania przyczyny. G-815 . 
.................... 


Zar
ąd Miasta Darłowo 
ogłasza publiczny przetarg ustny 


na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 - restauracja 
"Paloma" o pow. 301,4 m 2 wraz z pomieszczeniem 
przynależnym - piwnicą o pow. 56,96 m 2 położony 
w Darłowie przy ul. Powstańców Warszawskich 58 
oraz sprzeda do 0,5865 części działki gruntu ozna- 
czonej nr geodezyjnym 466/1 obr. 10 
o pow. 396 m 2 , KW 28873. 
Cena wywoławcza lokalu - 85 000,00 zł 
Cena gruntu - 4 000,00 zł 
Cena wywoławcza nieruchomości - 89 000 zł. 
Postąpienie - 1 000,00 zł 
Wadium - 10000,00 zł. 


Do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. 
Lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniu 191111997 r. w godz. 13-14. 
Budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 58 znajduje się w katalogu zabyt- 
ków wOj. koszalińskiego i podlega ochronie konserwatorskiej - każda działal- 
ność inwestycyjna zmieniająca jego wygląd wymaga wytycznych Wojewódzkie- 
go Konserwatora Zabytków w Koszalinie. 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 1997 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie w sali konferencyjnej, pokój nr 22. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w kasie 
Urzędu najpóźniej do godz. 9. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczstnika, który przetarg wy- 
grał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez Urząd terminie. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu, 
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po przetargu. 
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w 
całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Regulamin przetargu do wglądu w pok. nr 19 Urzędu. i na tablicy ogłoszeń od 
dnia ukazania się ogłoszenia. 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 19 UM lub 
telefonicznie pod nr 22-23 do 25, wew. 207. 


h-l Ul 


PRYW A TNE Centrum Edu- 
kacyjne Koszalin, Chałubińskie- 
go 15, 42-48-20, 45-43-95, kur- 
sy masażu I, II stopień. 


MATEMATYKA. 
43-95-62. 
POTRZEBNA osoba - przygotowa- 
nie maturzystki do egzaminów z hi!>to- 
rii na wyższą uczelnię. Słupsk, 
0-90525163 (20 - 21). 


Słupsk, 


. 


MEDYCZNE 


ALERGIA, bicomem, testy, odczu- 
lanie, leczenie. Lębork, 622-706. 
MEDIN - bezoperacyjne leczenie 
kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty, 
hemoroidów, łysienia. Koszalin, 
45-25-46. 
CHIRURGIA ogólna, plastyczna, 
laseroterapia. Koszalin, 40-31-50. 
LARYNGOLOG. Świdwin. 3 Mar- 
ca 33 codziennie od piętnastej. 
DIET A CAMBRIDGE - pewne od- 
chudzenie. Ustka, 146-058. 
CZY naprawdę chcesz zrzucić zbęd- 
ne kilogramy nadwagi? Zadzwoń do 
Elżbiety: (0-418) 38-07, (0-90) 279-114. 


. TOWARZYSKIE 


ŻAKLIN. Słupsk, 411-484. 


DŻESIKA. Słupsk, 443-841. 


KA TRIN. Słupsk, 42-42-30. 


SIEĆ Agencji Towarzyskich 
..Biedronka" zatrudni atrakcyjne 
Panie. Tel. 090613999. 


KAMELIA. 
43-57-54. 


Słupsk, 


t 'v. 
NON STOP LABIRYNT 
· DYSKRECJA · PARKING · 


Koszalin, ul. Kasztanowa 8, tel. 404.584 
Nie czekaj . dzwoń już zaraz !I! 
B-68-0 
ROMA Kołobrzeg, 35-226-10. 
KA TRINA Słupsk, 0-90525969. 
AGNES non stop. Kołobrzeg, (094) 
35-263-64 (zatrudnię). 
AFRODYT A. Kołobrzeg, 
090-531-612. 
MARINA. Kołobrzeg, 35-279-07. 
ELIZABETH. Słupsk, 0-90537026 


NICOLETTE. 
414-327. 


Słupsk, 


AMAZONKA.CAŁODOBOWE. 
Lębork,61-22-66. 
ZATRUDNIĘ panie. Słupsk, 
414-327. 
KLUB TOWARZYSKI - całodobo- 
wo, masaż erotyczny (parking). Słupsk, 
Sosnowa II, 411-072. 
IDA. Słupsk, 422-453. 


. MATRYMONIALNE 


BIURO Matrymonialne ENIGMA. 
Wycieczka - 13 - 17 III. Koszalin, 
422-388. 
ATRAKCYJNA, zadbana, niezależ- 
na finansowo pozna pana na poziomie, 
dobrze sytuowanego. ENIGMA Kosza- 
lin, Zwycięstwa 148 p. 49, 422-388.' 


. PRACA 


ZA TRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowanie. Kosza- 
lin, 404-584. 


ł. Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 42-22-91, centmla 42-79-21 
wew. 260, w godL. 8 - 17 
- ..Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, leI/fax 45-29-33 całodobowe B.a. na 
leIefon i fax 45-29-33 
- Agencja Reklamowa Andrzej Kikla, leI. 404-620 do 9.30 i po 16 
- ..Nor-Kar" leI. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- "Ekolam" J. Zieliński, leI. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
- Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 45-75-37 Agencja ..Bemat" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa ,.MEDlA PRESS", ul. Zwycięslwa 6Np24, leI. 42-78-5 I w. 294 
godz_8-15. 


KREDYTUJEMY zakup sa- 
mochodów, materiałów (usług 
budowlanych bez poręczycieli). 
Kołobrzeg, 35-235-74, 
090-531-921, Walki Młodych 28. 


ZA DARMO. Baza Gospodarcza 
woj. słupskie, koszalińskie. Internet, 
katalog, CD-ROM. Sprawdź czy Two- 
ja Firma została ujęta. Tel. (O-59) 
413-032 wew. 116. 
UBEZPIECZENIA życiowo - eme- 
rytalne. Słupsk, 431-666. 


7. Człuchów: ul. Srednia 10, sklep meblowy "ITO" w godz. 10-18, leI. 42-945, po 18 leI. 414-08 
8. Hmwsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, leI. 327-21, 


9. Lębork: ul. Annii Krajowej 16, lel./fax 625.588 (godz. 8-15) 
10. Mia'itko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08; Redakcja .,Głosu Pomorza", 
teI.35-72 
Ił. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70-12 
12. 
targard: Agencja ReklamowJ "Kwialkowski" ul. Chopina 21, lei/fax (0-92) 73-26-35. 
13. Swidwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego I, tel/fax 526-24 
14. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. Że.romskiego 9 godz. 8 - 16, leI. 144-220 
15. Darłowo P.U.H. "MMia", ul. Rzemieślnicza 10, le L/fax 38-47 


AMPLICO LIFE Spółka Ban- 
ku Pekao S.A. oraz A.LG. poszu- 
kuje bezpośrednich doradców 
ubezpieczeniowych. Spotkania 
informacyjne: Koszalin - Iloraz 
20 marca (Hotel "Arka"), Słupsk 
- 10 oraz 21 marca (Hotel 
"Piast") - godz. 17. 


. TURYSTYCZNE 


HALLO - Kolonia, DusseUdorf, Es- 
sen, Dortmund, WuppertaU, Hannover 
- zniżki. (O-58) 41-78-18 A-68 
USA wycieczki. (089) 527-30-00. 
K-215 
KOSZALIN - Bonn. Wtorki, piątki. 
Koszalin, 422-388. 


25 etatów dla osób z predyspozycja- 
mi do handlu. Słupsk, 414-573. 
ZATRUDNIĘ szefową kuchni na 
sezon. Ustka, 144-003 po piętnastej, 
144-348 do piętnastej. 
KOMANDR poszukuje stolarzy - 
wysokie zarobki. Słupsk, 430-855 po 
dwudziestej. 
POSZUKUJĘ pracy - znajomość ję- 
zyka niemieckiego, podstawy obsługi 
komputera, prawo jazdy kat. A + B. 
Słupsk, 42-43-41. 
OPIEKA nad dziećmi i osobami star- 
szymi, sprzątanie - każdy piątek, sobo- 
ta. Słupsk, 42-43-41. 
MECHANIKÓW samochodowych 
zatrudnię. Słupsk, 429-704. 


. 


LOMBARDY 


"FELIX"-pożyczki pieniężne pod" 
zastaw. Koszalin, Zacisze 15. 


LOMBARD. Słupsk, Filmowa l, 
423-177. 
POŻYCZKI pieniężne. PARTNER 
Słupsk, Szczecińska 69. 
LOMBARD . komis (telewizory, 
magnetowidy, wieże stereo, komputery 
i podzespoły). Koszalin, Okrzei 3, 
460-277. 
LOMBARD komis Słupsk, Piłsud- 
skiego I B, 42-81-25. 
LOMBARD - Komis. Słupsk, Kr. 
Jadwigi 2b, tel. 0-90538227. 
t WYPOSAZENIE SKLEPOW 
. REGAł.Y Z RUR CHROMOWYCH, REGAI:.Y, GABLOTY ZE SZKI:.A 
HARTOWANEGO, LADY, STOJAKI, MANEKINY, WAGI W CENIE 
P n O fll FABRYCZNEJ LII8E1.SKIEJ FABRYlI WAG, lASY FISKALNE I wiele 
11 Innych akcesoriów sklepowych 
aUPSK, ul. M. Curie.Skłodowskiej 3, teł. (059) 428.461,423.178 w. 336 
SZCZECIN ul. Gdańska 6 tel. 091 624590 -7 _ 


Ą 
'
. 
MISTRZÓW WYDZIAŁU 
TECHNOLOGA 


SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI 
.....Y' .
. spółka z. O.Q:, 'Ił Słupsku '" .1 
zatrudni: 


Wymagamy wykształcenia z zakresu technologii meblarstwa 
i umiejętności kierowania zespolem pracowników. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby firmy 
w Slupsku ul. Krzywoustego 8, tel. 434-004 w. 212. 


Zarząd Miasta Darłowo 
ogłasza publiczny przetarg ustny 
na sprzedaż niżei wymienionych nieruchomości 
położonych na terenie miasta Darłowo: 


a) działki gnłntu nr 370114 obr. Ji) o pow. 115 m Z KW 29111 położonej przv 
ul. Powstańców Warszawskich 6 w Dadowie przeznaczonej pod zabudowę mie- 
szkalną z możliwoJciq usług nieuciqżliw)'ch w pal1e1'"2e budynku. Teren objfty 
ochroną konselwatorską. 
Cena wywoławcza nieruchomości - 50 000,00 zł 
Postąpienie - 1 000,00 zł 
Wadium - 5 000,00 zł. 
b) działki gruntu nr491/2 obr. 10 o pow. 157 m Z położonej przy ul. Młyńskiej 
40 w Dadowie przeznaczonej pod budownicMo mieszkalne z możliwością usług 
nie uciążliwych w pa11erze budynku. Teren objęty ochroną konse1watorską. 
Cena wywoławcza nieruchomości -14 000,00 zł 
Postąpienie - 200,00 zł 
Wadium 2 000,00 zł. 


Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 1997 r. o godz. 10 w 
Urzę(Jzie Miejskim w Darłowie w sali konferencyjnej, 
pokój nr 22. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
gotówką w kasIe Urzędu najpóźniej do godz. 9 w dniu przetar- 
gUWadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w poda- 
nym przez Urząd terminie. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na rzecz 
nabywcy, pozostałym uczestniokom zostame zwrócone po prze- 
targu. k . b .. h ' . . ł t .. 
Warun lem na YCla meruc omosCI Jest wp a a ceny oSlągmę- 
tej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Regulamin przetargu do wglądu w pok. nr 19 Urzędu i na ta- 
blicy ogłoszeń od dOla ukazania się ogłoszenia. 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 19 UM 
lub telefonicznie pod nr 22-23 do 25, wew. 207. 
G-279 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
2. Kołobrleg, ul. Ratuszowa I, pok. 11, tel. 35-278-55 lub 35-422-84, w godl. 
9-16 
3. Slclt.'Cinek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-1 I (hol PZU) 
4. Słupsk, Iłl. Sienkiewicza 20, tel. 4266-08, tlx 4582213, fax 4251-95, godz. 9-16 
-"Unipress" ul. Woj!>ka Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel./fax 42-89-54, 41-27-00, Ux 
582419, leI. 436-436 (cała dobę) 41-27-00. 
- Consuhing Managers, ul. Slczecińska I I, leI. 43-85- 16, w godz.9-16 
5. Bobolice: Baza GS nr I, ul. Poczlowa. leI. 495 
6. Bytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej SpółdLielni Mieszkaniowej), czynne w 
godl. 9-16, tel. 21«-97 
- TUiR ..Warta" ul. Kochanowskiego 3, leI. 22-80, godz. 8-16
		

/Image0008.djvu

			8 GlOS POMORZA 


Piątek, 7 marca 1997 r.  


---' 
fil Koszalin: 42-51-14, Słupsk: 42-39-12 
Półfinał Pucharu Kornca 


Po zaciętej walce... 
w pierwszym pojedynku pÓ"inałowvm o Puchar Koraca koszyka- 
rze Mazowszanki PEKAES Pruszków przegrali przed własną wi- 
downią po zaciętej walce z tureckim zespołem Tolas Bursa 711:77 
(33:37). 


. 


KOSZYKÓWKA 


Mecz rozpoczął się niepomyślnie dla 
Mazowszanki. Goście po trzech rzutach za 
3 punkty Samira A vdica i Stevena Rogersa 
objęli prowadzenie 9:0. Od tego momentu 
aż do 25 minuty Tofas stale prowadził. Pod 
tablicami nieźle sobie radził potężny, mie- 
rzący 213 cm, Rashard Griffith (9 
zbiórek), któremu starali się przeszkadzać 
Krzysztof Dryja i Piotr Szybilski. Nato- 
miast dwukrotny uczestnik igrzysk olimpij- 
skich Chorwat Vladan Alanovic wraz ze 
swym zmiennikiem, reprezentantem Turcji 
Leventem Topsakalem (7 asyst), dokła- 
dnie nagrywali piłki partnerom. Niewątpli- 
wie bardzo ważną dla losów spotkania była 
kontuzja, jakiej uległ Dryja w 11 min me- 
czu. Reprezentant Polski po powietrznym 
starciu z Muratem Konukiem spadł na par- 
kiet i nie był w stanie kontynuować gry. Za- 
stąpił go gracz obwodu Jacek Rybczyński 
(cztery 
zuty za 3 pkt), który z dziewięciu 


kolejnych punktów drużyny zdobył siedem. 
Wówczas na tablicy pojawił się wynik 
33:34, ale ostatnie punkty przed przerwą 
zdobyli goście. 
Po zmianie stron rozegrał się Griffith (16 
pkt w drugiej połowie), który większość 
punktów zdobył po wsadach do kosza. W 
odpowiedzi doskonale spisywał się SzybiI- 
ski. Mazowszanka zniwelowała straty i ob- 
jęła nawet prowadzenie po rzucie za 3 pkt 
Rybczyńskiego (45:43). Na 5 min przed 
końcową syreną gospodarze prowadzili 
69:65, ale w decydujących fragmentach gry 
bardziej skuteczni okazali się koszykarze 
Tofasu. 
Najwięcej punktów dla Mazowszanki 
zdobyli: P. Szybilski - 24,). Rybczyński - 
15. T. Walker - 13 oraz D. Parzeński - 11. 
W zespole Tofasu najcelniej rzucał Ra- 
shard Griffith - 22 pkt. 
Spotkanie rewanżowe odbędzie się 12 
bm. w Bursie. (mars) 


Pod koszem II ligi 


Trefl na przeszkodzie 
w sobotę, 8 bm., odbędą się pierwsze spotkania drugiej rundy roz- 
grywek play on w II lidze koszYkówki mężczyzn. W walce o awans 
do ekstraklasy pozostały na placu boju już tylko cztery zespoły. 
Wśród nich BROK-Superlish-Kotwica Kołobrzeg. 


M ŻCZYZNI 


Przeciwnikiem kołobrzeżan w tej fazie 
rOLtgrywek będzie drużyna sopockiego Tre- 
fla, która ma również apetyt na pierwszoli- 
gowe ostrogi. Warto jednak przypomnieć, 
że w rundzie zasadniczej (l etap rozgry- 
wek), kołobrzeżanie pokonali dwukrotnie 
Trefla, najpicrw na wyjeździe 87:80, a na- 
stępnie u siebie 104:98.. Te rezultaty nie 
świadczą jednak o tym, że kołobrzeżanie 
mają już awans zapewniony. Rywale 
wzmocnili się ostatnio dwoma kolejnymi 
grdczami amerykańskimi i nie zamierzają 


tanio sprzedawać skóry. Wprawdzie koszy- 
karze z Kołobrzegu są w lepszej sytuacji, 
bo po dwóch rundach rozgrywek zajęli 
wyższe miejsce w ligowej rywalizacji i 
pierwszy mecz rozgrywają u siebie (ewen- 
tualnie także trzeci gdyby do niego doszło), 
ale szanse obu zespołów są wyrównane. W 
najbliższą sobotę w hali przy ul. Wąskiej l 
emocji nie powinno zabraknąć. Początek 
spotkania o godz. l7. 
W drugim meczu tej fazy rozgrywek (o 
miejsca 1-4). Domar BFM/Astoria Byd- 
goszcz podejmować będzie Stal Ostrów 
Wlkp. . (suw) 


Turniej czołówki 
trzecioligowców 
w najbliższą sobotę, 8 bm., w hali Zarządu Obiektów Sporto- 
wych przY ul. Głowackiego w Koszalinie odbędzie się turniej 
koszykówki mężczYZn z udziałem trzech czołowych zespołów 
III ligi (strela północno-zachodnia). 


Zawody, które zostaną rozegranesy- 
stemem "każdy z każdym". są przedłu- 
żeniem rozgrywek ligowych, a punkty 
wywalczone przez poszczególne zespo- 
ły będą dodawane do tabeli rozgrywek 
(po rozegranych dwóch rundach spo- 
tkań). W ostatniej chwili z udziału w tur- 
nieju zrezygnowali koszykarze WKK 
Massive Września, którzy po dwóch run- 
dach rozgrywek uplasowali się na trze- 
ciej pozycji. 
Przypominamy. że po pierwszym eta- 
pic rozgrywek liderem są koszykarze 
AZS-ZAGAZ Koszalin, którzy w osiem- 
nastu rozegranych w tym sezonie me- 


czach przegmli tylko raz (w ostatniej ko- 
lejce spotkań z Komfortem Forbo II Star
 
gard Szczeciński). Udział w turnieju we- . 
zmą także drużyny: AZS Szczecin i PKK 
II Szczecin. 
Przypominamy również
 że prawo 
startu w półfmałowym turnieju o awans 
do II ligi, bez względu na rezultaty spo- 
tkań podczas koszalińskiej imprezy, za- 
pewnili już sobie koszykarze AZS-ZA- 
GAZ Koszalin i AZS Szczecin. 
Oto program turnieju: sobota, 8 bm.- 
AZS-ZAGAZ - PKK II (godz. 11), 
AZS Szczecin - PKK II (14), AZS 
Szczecin - PKK II (19). (suw) 


S port W szkole 
Kolejny sukces 
podopiecznych 
Huberta Filipowicza 
Koszykarze Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie, prowadzeni przez 
Huberta filipowicza, wywalczyli złoty medal w rozgrywkach szkół 
poriadpodstawowYch w ramach XX Koszalińskiej Olimpiady Mło- 
dzieży. 


Organizatorem trwających cztery mie- 
siące rozgrywek eliminacyjnych. w których 
udział wzięło 28 zespołów szkolnych z 
województwa koszalińskiego był Koszaliń- 
ski Okręgowy Szkolny Związek Sportowy. 
Spotkania decydujące o zajęciu poszcze- 
gólnych micjsc na podium rozegrano w go- 
ścinnej dla sportu szkolnego hali Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Koszalinie. 
Tytuł mistrzowski przypadł koszyka- 
rzom ZS nr 2 Koszalin, których opiekunem 
jest Hubert Filipowicz. W finale pokonali 
oni zdecydowanie drużynę Zespołu Szkół 
Kołobrzeg 104:67 (58:31 ). Opiekunem ko- 
łobrzcżan jest Mirosław Ołdak. 
Złoci medaliści wystąpili w składzie (w 
nawiasach liczba zdobytych punktów w po- 
jedynku finałowym): Jacek Ossowski (48), 
Krzysztof Wiechowski (21), Karol Boro- 
wiec (12), Grzegorz Nowicki (8), Adrian 
Borycz (6), Lukasz Mikołajczak (5), Do- 
minik Rusiak (4), Rafał Stankiewicz (4), 


Adrian Tomaszewski, Mirosław Gałgus, 
Bartłomiej Ignasiak i Maciej Dombrow- 
ski. 
Najwięcej punktów dla kołobrzeżan zdo- 
byli: Marcin Juszczak - 24, Tomasz Ba- 
rański - 22 i Konrdd Steciuk - 16. 
Warto podkreślić, że jest to kolejny 
czwarty złoty medal w tegorocznej edycji 
Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży wy- 
walczony przez uczniów ZS nr 2 Koszalin. 
Ostatnio na najwyższym podium stanęły 
koszykarki z tej szkoły prowadzone rów- 
nież przez Huberta Filipowicza. Gratulu- 
jemy! 
W meczu o brązowe medale drużyna 
ZSO nr I Koszalin (opiekun Bogdan Sip) 
pokonała ZSBud. Koszalin (op. Marian 
Kobierski) 97:91 (50:42). 
Miejsca 5-6 przypadły: ZS nr l Kosza- 
lin (op. Zbigniew Maksymiuk) i 150 Ko- 
łobrzeg (op. Mirosław Szybowski). (suw) 


"MK Cafe" W Admiral's CUp 


W BARWACH USA 


.L. 


Po raz pierwszy od 1979 roku polski jacht weźmie udział w Admiral's Cup - nieolicial- 
nych drużynowYch mistrzostwach świata w morskim żeglarstwie regatowym. MK Cal, 
Sailing Team wystartuie w barwach Stanów Zjednoczonych. 


- To nie ma znaczenia. Ważne, że pod- 
czas regat będziemy mogli płynąć pod pol- 
ską banderą, z numerem POL 4444 na ża- 
glach - - zapewnia Roman Paszke, ski- 
per ..MK Cafe". 
W Admiral's Cup biorą udział drużyny 
narodowe. Każdy kraj wystawia trzy jach- 
ty, jednak nie każdego stać na tak potężny 
wysiłek finansowy, jak przygotowanie do 
regat takiej ilości sprzętu najwyższej kla- 
sy i kilkudziesięciu członków załogi oraz 
obsługi. Dlatego coraz powszechniejszy 
jest zwyczaj ..dobierania" do drużyn na- 
rodowych najlepszych jachtów pływają- 
cych pod obcymi banderami. W tym roku 
Amerykanom "zabrakło" m.in. jachtu kla- 
sy ILC 40; uznali, że największe szanse 
będą mieli zapraszając do swojego teamu 
mieleński "MK Caf,". Prócz polskiego i 
amerykańskiego, w barwach USA popły- 
nie też jacht irlandzki. 
Warunkiem udziału "MK Cafe" w Ad- 
miral's Cup było jednak zastąpienie co 


. 


ŻEGLARSTWO 


przed Admiral's Cup; do Gdańska przyja- 
dą najgroźniejsi rywale "MK Caf,..,jach- 
ty tak słynne jak "Brava", "Pinta" czy 
"Mean Machine". Dwa tygodnie później 
(31 lipca) spotkają się na wodach między 
wyspą Wight a Anglią. 
- To wyjątkowo trudny akwen ze wzglę- 
du na silne prądy o prędkości dochodzą- 
cej do 5 węzłów - twierdzi Roman Pa- 
szke .i wie co mówi: w 1979 roku brał 
udzi.ał w Admiral's Cup na jachcie "Nau- 
ticus" dowodzonym przez kapitana Tade- 
usza Siwca. Najdłuższy wyścig tamtych 
regat - Fastnet Race - zapisał się jako naj- 
tragiczniejszy w dziejach żeglarstwa: w 
sztormie o sile przekraczającej 12 stopni 
Beauforta zatonęły 24 jachty, 19 żeglarzy 
zginęło, a 70 zostało rannych. Polska eki- 
pa była jedną z ośmiu, które ukończyły 
regaty w komplecie. To chyba dobra 
wróżba przed tegorocznym startem. 
KATARZYNA PRZEŚNICKA 


. ZAPASY 
Mistrzostwa 
" wolniaków" 
W sobotę i niedzielę (8-9 bm.) w Bia- 
łogardzie odbędą się Międzynarodowe 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapa- 
sach w stylu wolnym. 
Udział w imprezie zapowiedziało po- 
nad 200 zawodników z 48 klubów krajo- 
wych w tym sześć ekip zagranicznych. 
W sobotę o godzinie 9 rozpoczną się 
pojedynki eliminacyjne, które potrwają do 
godziny 19. W międzyczasie o, godzinie 
14.30 nastąpi uroczyste otwarcie mi- 
strzostw. 
W niedzielę w godzinach 9-10 odbędą 
się walki o trzecie miejsca. Natomiast po- 
czątek pojedynków finałowych zaplano- 
wano na godzinę 10, a zakończenie rywa- 
lizacji - na godzinę 13. 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w sali 
sportowej ZSZ przy ul. Dąbrowszczaków 
14. (mars) 


. PllKA RelNA 
Grają 
z liderem 


Ozdobą 13. kolejki w II lidze piłki ręcz- 
nej kobiet będzie mecz w Gdańsku, tam- 
tejszego Startu ze Słupią Słupsk. Spotka- 
nie na "szczycie" wywołuje duże zainte- 
resowanie. Jesienią w Słupsku gdań- 
szczanki okazały się lepsze o trzy bramki, 
wygrywając 25:22. Start jest jedyną dru- 
żyną w tegorocznych rozgrywkach bez 
porażki i przewodzi stawce z kompletem 
punktów. Do tej pory Słupia prezentowa- 
ła się dobrze w rundzie rewanżowej i po 
trzech kolejnych wygranych awansowała 
na trzecie miejsce w tabeli. 
- Niestety. udajemy się do Gdańska w 
kiepskich nastrojach - stwierdził Adam 
Fedorowicz, szkoleniowiec słupskiego 
zespołu. Kłopoty zdrowotne ma Małgo- 
rzata Golus. Doznała kontuzji na treningu 
i jej gra stoi pod znakiem zapytania. 
Pozostałe pary drugoligowej konfron- 
tacji (w nawiasach rezultaty spotkań z I 
rundy): AZS A WF Katowice - Jelfa Je. 
lenia Góra (24:24), AZS AWF Poznań 
- Victoria Toruń (21:25), Sparta Gubin 
- AKS Gdynia (16:34), Otmęt Krapko- 
wice - Unia Knurow (18:26). 


. PILKA NOŻNA 
Olimpia 
górą! 


W Bobolicach odbył się I halowy tur- 
niej piłkarski żaków (rocznik 1986 i młod- 
si) o mistrzostwo miasta i gminy. 
Triumfatorem tumieju został zespół 
UKS Olimpia I Bobolice, który w finało- 
wym pojedynku pokonał UKS Olimpię III 
5:3. 
Trzecie miejsce zajęła UKS Olimpia II 
po zwycięstwie w decydującym maczu 
nad UKS Olimpią IV 8:7. W spotkaniu o 
piątą pozycję SP Drzewiany wygrała z SP 
Chmielno 5:3. 
W turnieju strzelono ponad sto bramek, 
a najskuteczniejszym zawodnikiem był 
Norbert Tomczak z UKS Olimpia II. 
(mars) 


Sparingi 


Kontrolne mecze rozgrywają piłkarze. 
W Bytowie tamtejsza Bytowia przegrała 
z Ceramiką Lubiana l :2. Trzecioligowy 
Gryf95 Słupsk podejmował GKS Kołczy- 
głowy i wygrał 4: l. 


najmniej połowy polskiej załogi żeglarza- 
mi amerykańskimi i amerykańskim ster- 
nikiem. W Admiral's Cup popłyną praw- 
dopodobnie: Roman Paszke (skiper/ster- 
nik), Amerykanie: John Kolius (sternik), 
Dee Smith (organizator kokpitu, taktyk), 
Mike Mottle (trymer żagli przednich), 
Duńczyk Henrik Soederlund (taktyk), 
Krzysztof Paschke (nawigator), Gne- 
gon Madej (kokpit). Bartłomiej Serafiń- 
ski (fały), Igor Szrubkowski (grot), Grze- 
gon Bardnowski (genua/spinaker), Ja- 
cek Wysocki (dziobowy). Trenerem ze- 
społu jest Mirosław Rychcik. Ostateczny 
skład teamu zostanie ustalony w maju lub 
czerwcu, po regatach Kieler Woche, Mi- 
strzostwach Europy i - przede wszystkim 
Mistrzostwach Świata w klasie ILC 40, 
które odbędą się między 6 a 13 lipca w 
Gdańsku. Będzie to ostatni sprawdzian 


Pucharowa trzydniówka 


4:0 na Old Trafford 


W minioną środę - niestety już bez udziału mistrzów Polski - ro- 
zegrano pierwsze mecze ćwierćlinałowe w rozgrywkach piłkar- 
skich o klubowy Puchar Europy. NajwiększYm zainteresowaniem 
cieszYł się mecz rozegrany na stadionie OId Traftord w Manche- 
sterze. 


. 


PIŁKA NOŻNA 


Piłkarze Manchesteru United pokonali 
nadspodzicwanie łatwo mistrzów Portu- 
galii drużynę FC Porto 4:0 (2:0). Bramki 
dla zwycięzców zdobyli: David May (22 
min.), Eric Cantona (34 min.), Ryan Giggs 
(61 min.), Andy Cole (80 min.). 
Po środowym meczu na stadionie Old 
Trafford można z dużą dozą pewności 
stwierdzić, że Manchester Uniterl zapew- 
nił już sobie awans do półfinału piłkarskiej 
Ligi Mistrzów. Trudno bowiem oczeki- 
wać. aby FC Porto odrobiło w rewanżu 
cztery bramki. Być może między słupka- 
mi portugalskiej drużyny stanie za dwa 
tygodnie Andrzej Woźniak, poniewai. 
bramkarz Hilario nie może zaliczyć do 
udanych występu przeciwko mistrzom 
Anglii. 
Wprawdzie piłkarzom Porto nie można 
było odmówić żywiołowości w ich poczy- 
naniach, ale zbyt dużo dryblingów i wy- 
nikające z tego częste straty piłki nie mo- 
gły zapewnić powodzenia. Manchester 
grał natomiast z żelazną konsekwencją i 
do tego zaprezentował bardzo dobrą sku- 
teczność. 
Do bardzo ciekawego pojedynku do- 
szło również w Dortmundzie, gdzie tam- 
tejsza Borussia zwyciężyła AJ Auxerre 
3:1 (1:0). Bramki dla zwycięzców zdoby- 
li: Karl-Heinz Riedle (12 min), Rene 
Schneider (54 min) i Andreas Moeller (84 
min), a dla pokonanych Sabri Lamouchi 
(75 min). 
Borussia ma szanse na piąty w historii 
klubu awans do półfinału Pucharu Euro- 
py. Mistrzowie Niemiec odnieśli dość 
szczęśliwe wysokie zwycięstwo nad mi- 
strzami Francji 3: l i mają sporą zaliczkę 
przed rewanżem w Auxerre. W rewanżu 
na wyjeździe nie wystąpi jednak Stefan 


Reuter, który za dwa faule zobaczył dwie 
żóhe kartki i w efekcie czerwoną. 
Trener OUmar Hitzfeld miał problem 
przed meczem. Musiał zrezygnować z 
kontuzjowanych Kohlera, Sammera, 
Herrlicha, Cesara, Freunda i pauzującego 
za żóhe kartki Zorca. W 38 min zszedł z 
boiska jeszcze austriacki stoper Feiersin- 
ger, którego jednak udanie zastąpił Schne- 
Ider. 
Piłkarze Rosenborga Trondheim spra- 
wili niespodziankę. Zremisowali u siebie 
z obrońcą Pucharu Europy J uventusem 
Turyn l: I (0:0). Bramkę dla gospodarzy 
zdobył Trond Egil Soltvedt (głową) w S I 
min, a dla gości Christian Vieri w 52 min. 
Wydawać by się mogło, że drużyna 
norweska nie będzie odpowiednio przy- 
gotowana do meczu z faworytem pucha- 
rowej rywalizacji. We Włoszech toczą się 
rozgrywki ligowe, a w Norwegii trwa zi- 
mowa przerwa. Rosenborg wybrał się jed- 
nak do RPA oraz na Cypr i jak się okazało 
była to dobra decyzja. 
Mimo trudnych warunków gry oba ze- 
społy przeprowadziły wiele interesują- 
cych akcji ofensywnych. Oba też mogły 
zdobyć więcej bramek. Inna sprawa, że 
bramkarze - Joerm JamfalI (Rosenborg) i 
Angelo Peruzzi (Juventus) znajdowali się 
w dobrej formie. 
Ajax Amsterdam zremisował u siebie z 
Atletico Madryt l: I (O: 1). Bramkę dla go- 
ści zdobył Esnaider (głową) w 8 min, a 
wyrównał stan meczu w 53 min Patrick 
Kluivert. 
Zarówno Ajax Amsterdam, jak i Atle- 
tico Madryt okupując piąte miejsca w ta- 
belach krajowych rozgrywek mają małe 
szanse na ponowny prymat w swoich li- 
gach. Stąd wszystkie siły kierowane są na 
Ligę Mistrzów. Remis stawia mistrzów 
Hiszpanii w korzystniejszej sytuacji przed 
rewanżem. (suw) 


II liga mężczyzn 
Jedna wygrana 
w zasięgu koszalinian 
Drugoligowi pingpongiści rozegrają w najbliższą sobotę, 8 bm., 
kolejną rundę spotkań mistrzowskich. Drużyny Chemalu Koszalin 
i KlS Koszalinianin grać będą przed własną widownią. 


(fen) 


. TENIS STOLOWY 


Przeciwnikami koszalińskich zespołów 
będą drużyny wicelidera rozgrywek Go- 
rzovii Gorzów i outsidera rywalizacji 
Czarnych-Browar Witnica. Jest więc 
szansa na kolejne punkty przynajmniej w 
jednym ze spotkań. Przypominamy, że w 
pierwszej rundzie w meczach wyjazdo- 
wych z tymi zespołami, Chemai przegrał 
z Gorzovią 6:8 i wygrał z Czamymi-Bro- 
war 8:2. Natomiast KTS Koszalinianin 
pokonał Czamych-Browar 8:2 i przegrał 
z Gorzovią 4:8. Pingpongiści Chemalu, 
którzy rozgrywają swoje pojedynki w sali 


sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 przy 
ul. Rzemieślniczej 9 od godz. 11 walczyć 
będą z Gorzovią, a o godz. 15 zmierzą się 
z Czarnymi-Browar. Natomiast drużyna 
KTS Koszalinianin o godz. 12 podejmo- 
wać będzie Czamych-Browar, a o godz. 
16, Gorzovię. Oba mecze odbędą się w 
hali sportowej Katolickiej Szkoły Podsta- 
wowej przy ul. Staszica. 
W innych meczach zmierzą się (w na- 
wiasach rezultaty z pierwszej nmdy): Stel- 
la-GOSiR Gniezno - Helios Czempiń 
(1:8), San II Poznań - Warta Między. 
chód (5:8), Stella-GOSiR - Warta (7:7), 
San 11- Helios (1:8). (suw) 


W odmłodzonym składzie 


(fen) 


Kolejnym przeciwnikiem pingpongi- 
stów Tęczy Nowa Wieś Lęborska (piąte 
miejsce w tabeli) w rozgrywkach o mi- 
strzostwo II ligi (strefa pomorska) bę- 
dzie wicelider - Zagłębie Piechcin. 
Mecz rozegrany zostanie w sobotę o 
godz. 17 w sali Szkoły Podstawowej w 
Leśnicach. Więcej S13ns na sukces mają 
goście, gdyż - jal:c nam powiedział Józef 
Lisiecki, prczes Tęc7Y - jego drużyna 
przystąpi do gry w odmłodzonym skła- 


dzie. Zawodnicy nie mają nic do strace- 
nia. a na pewno wiele do zyskania. W 
pierwszej konfrontacji lepsze było Za- 
głębie, wygrywając u siebie 8:2. 
W innych meczach 1,5. serii zmie- 
ną się (w nawiasach wyniki z I run. 
dy): MRKS Gdańsk - Kadra PZTS 
(8:4), GwiaLda Bydgoszcz - Plexifonn 
Sopot (8:4), Piast Lasin - Elektryk II 
Toruń (7:7), Opatrunki Toruń - 
MMKS Chełmno (1:8). (fen) 


Tenis stołowy =l 
San I 
w Lęborku 
EKSTRAKLASA 


Po mistnostwach Polski w Kra. 
kowie do rywalizacji o ligowe punk. 
ty powracają tenisiści stołowi dru- 
żyn ekstraklasy. Rewelacyjnie spi. 
sujący się Fann Frites Pogoń Lę- 
bork będzie gospodarzem meczu z 
Sanem Poznań. 
Walka w auli lęborskiego Zespołu 
Szkół Mechanicznych przy uL Mar- 
cinkowskiego l rozpocznie się w so- 
botę o godz. 17. Gospodarzom zależy 
na zwycięstwie, ale przeciwnik jest 
bardzo trudny. San sprawił dużą nie- 
spodziankę w l rundzie, gdy - jako je- 
dyny zespół - pokonał aktualnego li- 
dera - KS Piaseczno 6:4, i to w dodat- 
ku na jego terenie. W poznańskiej eki- 
pie graczem nr l jest Igor Gudylkin; 
obok niego wyróżniają się jeszcze 
Romuald Mroziński i Jarosław To. . 
micki. Miejscowi do gry przystąpią w 
naj silniejszym zestawieniu. Lęborscy 
kibice liczą na skuteczną grę swoich 
zawodników. Grzegorz Adamiak już 
od dłuższego czasu prezentuje znako- 
mitą formę, co potwierdziło się pod- 
czas krajowych mistrzostw, z kt6rych 
wrócił z brązowym medalem wywal- 
czonym w deblu. Również w dobrej 
dyspozycji są: Leszek Kucharski 
(grający trener), Marek Prądzinski i 
Wojciech Potrykus. Zapowiadają się 
emocje. W pierwszej konfrontacji lę- 
borczanie wygrali w Poznaniu 6:4. 
W innych spotkaniach 15. kolejki 
spotkają się (w nawiasach rezultaty z 
I rundy): Nonlis Zielona Góra - KS 
Piaseczno (2:8), Baildon Katowice- 
AZS AWF Gdańsk (4:6), Karpaty 
Rafineria Krosno - AZS Gliwice 
(0:10), Pogoń Siedlce - Wanior- 
Morliny Ostróda (1:9). (fen) 


I LIGA 


Zadecydują 
deble 


Po dwutygodniowej pnerwie w roz- 
grywkach wznawiają rywalizację ping- 
pongiści (ligi. Druiyna Spójni J.J. Pa- 
szel Świdwin rozegrd wyjazdowy mecz 
z Ogrodnikiem Grojec. O wygrdnej w 
tym pojedynku prawdopodobnie zade- 
cydują gry deblowe. 
Po 14. kolejkach spotkań tylko cztery 
zespoły mogą być pewne pierwszoligowe- 
go bytu. Praktycznie żadnych szans na 
uratowanie się przed spadkiem nie ma już 
drużyna MDK Domex Przemyśl. Nato- 
miast zespoły, które zajmują lokaty 5-9 
nie mogą być jeszcze pewne, że w przy- 
szłym sezonie będą występować w gronie 
pierwszoligowców. Wśród tych zespołów 
jest również Spójnia J.J. Paszel Świdwin. 
Świdwinianie zakończyli już jednak zma- 
gania z zespołami z czołówki tabeli i obe- 
cnie bardzo pilnie przygotowywali się do 
decydujących spotkań z pozostałymi dru- 
żynami. W sobotę, 8 bm., zmierzą się na 
wyjeździe z Ogrodnikiem Grójec, z 
którym w pierwszej rundzie wygrali przed 
własną widownią 7:3. Teraz również jest 
szansa na zwycięstwo. -Powinniśmy wre- 
szcie zawalczyć. czas przelwać złq passę 
- powiedział nam przed wyjazdem szko- 
leniowiec świdwinian, Zbigniew Raus. 
Liczymy na sukces świdw'ińskich ping- 
pongistów, ale zadanie nie będzie wcale 
łatwe. Ogrodnik ma bardzo silny pierw- 
szy stół, na którym grają Siergiej Ratyń- 
ski (były mistrz Ukrainy) i Artur Kalita 
(przez długi czas występował w ekstrakla- 
sie m.in. w FC Piaseczno). Natomiast dru- 
gi stół jest zdecydowanie słabszy. O re- 
zultatcie tego meczu decydować będą 
prawdopodobnie gry deblowe. Świdwi- 
nianie są więc teoretycznie w lepszej sy- 
tuacji. Na 28 gier deblowych w tym sezo- 
nie przegrali tylko pięć. 
W pozostałych spotkaniach zmierzą się 
(w nawiasach wyniki z pierwszej rundy): 
PKTS Pabianice - Górnik Pszów (2:8), 
Mlexer Elbląg - Podgóne Krdków 
(4:6), Elaktryk Toruń - Jedynka Łódź 
(3:7), Olimpia Grudziądz - Domex 
Przemyśl (8:2). (suw) 


MLODZICY 
Dominacja 
gospodarzy 


W minioną sobotę w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Suchej Koszaliń- 
skiej odbyły się rejonowe zawody druży- 
nowe w tenisie stołowym, w których 
udział wzięło osiemnaście zespołów ze 
szkół podstawowych złożonych z ping- 
pongistów urodzonych w 1984 roku i 
młodszych (po osiem dziewcząt i dziesię- 
ciu chłopców). 
Wśród dziewcząt awans do finału wo- 
jewódzkiego wywalczyły drużyny: UKS 
SP I Sucha Koszalińska i SP I Ostrowiec, 
a wśród chłopcow UKS SP I Sucha Ko- 
szalińska i SP 18 l Koszalin. 
15 marca w Suchej Koszalińskiej odbę- 
dą się podobne zawody, a walczyć w nich 
będą pingpongiści urodzeni w latach 
1982-83. (suw)
		

/Image0009.djvu

			Piątek, 7 marca 1997 r. 


GlOS POMORZA g 


:' "'
'"\\';f'_
  


"..."...,,
 


.",,£t"!<. 


f., 


f 


ł 


i 
i 
.
. 


.,.. 
. . 
.;:,..,.... 


B1'"  


.t ri !:. 'I. 
i- .v
, 
r
. 
l
 At 


i'.;. 


: .".
.. 

 


t
!f"''!' 


.;  t
,.
 
 ,.: . 


!Oc 


\- 


.;;.,;. 


,. 
S:: 


." 

:::- 


:
-:-
: 
.4f 


.,....
,. 
.:.:..<."",.....,.. 
::
y.;:?:.;:..:. 
..?t....._--


.... 


'#L. 


,.. ....'D 
., 


.
 


'i J i.."".';.::..... 
,.,:... , .'. ...: 
." .. .. 
; ..... 


':$'. 


Usteccy rowerzyści pod wodzq Mieczysława Nycza (drugi od leweJ) w plenerze snuJą plany letnieJ wyprawy do SzwecJi. 
Zdjęcia: Ireneusz Wo,tklewlcz 


W plenerze na rowerze 


Z "PIERWSZYMI 
SKOWRONKAMI" 


Dwa motylki z gatunku cytrynków, pięć albo sześć żurawi, skowronków bez liku -takie 
obserwacje poczyniliśmy minionei niedzieli na nadmorskim uroczysku Srebrzany w 
gminie Uslka. Wniosek iest oczywisty: wiosna kroczy dziarsko. Czas na rowerowe wy- 
pady plenerowe oraz nasze cotygodniowe spotkania na tych lamach. 


Późną jesienią obiecywaliśmy sobie, że 
nasze rozstanie potrwa do "pierwszych 
skowronków". Ale wytrawni rowerzyści 
terenowi nie mieli zimowej przerwy. 
Twardzielom zimowa aura na ogół sprzy- 
jała, natomiast pauzującym cyklistom do- 
radzamy szczerze, by jak najszybciej na- 
cisnęli na pedały swych jednośladów i 
postarali się o dobrą kondycję. Czeka nas 
bowicm sezon bogaty w imprezy kolar- 
sko - turystyczne. 
Już. 8 marca (wyjazd o godz. lO spod 
wiaty przy ..moście saper
kim" na Słupi 
w słupskim Parku Kultury i Wypoczyn- 
ku - niedaleko ulicy Rybackiej) ruszamy 
na wiosenny wypad szlakiem "zwiniętych 
torów" w kierunku Dębnicy Kaszubskięj. 
Będzie to prapremiera organizowanego w 
Słupsku Klubu Turystyki Rowerowej 
"Słupia". W imieniu Andrzeja Plewy, 
naszego korespondenta w sprawach ro- 
werowych oraz siedemnastoosobowej 
grupy współzałożycieli Klubu, gorąco 
jednak zachęcamy do tej towarzysko - za- 
poznawczej przejażdżki. 
W lipcu i sierpniu czekają nas dwa 
ogólnopolskie rajdy na trasie "zwiniętych 
torów" Ustka - Smołdzino - Rowy. Nad 
tymi imprezami "Głos Pomorza" sprawo- 
wał już swój patronat, a zapewne i w tym 
roku również podejmiemy się tego przy- 
jemnego obowiązku. 
Jeszcze przed nastaniem lata nie- 
których środkowopomorskich populary- 
zatorów cyklistyki terenowej, w tym tak- 
że niżej podpisanego, czeka udział w 
konferencji naukowej (sic!) "Wykorzy- 
stanie torowisk nieczynnych linii kolejo- 
wych jako formy realizacji europejskich 
szlaków rowerowych na przykładzie Pol- 
ski Północnej". Konferencja, organizowa- 
na pnez N aczelną Organizację Technicz- 
ną w Gdańsku, odbędzie się w kwietniu. 
Na załączonej do zaproszenia mapce "nie- 
czynnych linii kolejowych jako potencjal- 
nych tras rowerowych" wyglądamy bla- 
do. No, ale skoro w Gdańsku jeszcze nie 
słyszeli o .otwarciu w ubiegłym roku 
pierwszej, liczącej ponad dwadzieścia 
kilometrów trasy rowerowej na nasypach 
po "zwiniętych torach" z Ustki do Ro- 
wów, to nadarza się okazja, by o tym po- 
wiedzieć. 
W planach zagranicznych wojaży, do 


których sposobi się Klub Turystyki Ro- 
werowej STS "Ustka", jest południowa 
Szwecja. Adam Truchanowicz, student 
słupskiej WSP, szykuje się do letniej, sa- 
motniczej wyprawy rowerowej trasą ba- 
senu Mona Śródziemnego. Szuka jeszcze 
sponsorów. Jeśli nie dopiszą, to na swo- 
im wytrawnym rowerze "Cannondale M- 
500" zrealizuje plan alternatywny: objazd 
dalekowschodniej Rosji. 
Tymczasem do zobaczenia na naszych 


nadmorskich wertepach, gdzie kilka dni 
temu wyglądaliśmy wiosny i... fetowali- 
śmy Mieczysława Nycza, naszego wy- 
próbowanego partnera w organizacji raj- 
dów i ,.przecieraniu" nowych szlaków ro- 
werowych. Został laureatem nagrody Za- 
rządu Miejskiego w Ustce dla wyróżnia- 
jących się wychowawców młodzieży - 
organizatorów turystyki kolarskiej. Gra- 
tulujcmy! 
IRENEUSZ WOJTKIEWICZ 


-::3I:""Ił.:_  .... 
*- 


ł- 'q 


/' 


,:
..,., ,  

 


i1iA ift 


...
 
:( 


$3 


. ":e"o 


..
 '" 


, 
.{ 


.:,=
 


.$ 


\'

 *  


.7.''';. 
<.:'i;j 
::':
K',,,,A, 
..' ..
 

;il 
.« 


,,: 


.'¥
 
 .
.;/'
 
j . 


...

 
: 


A 


!"'o 


& 


ric'.. 


f;' :;;--, 


F 


I ..i-.. 
;i

, '
. 


..
 


-.:-
 
\t: :../1*=":=.::. 


:4 
.....
 


'V ":'
 


¥*:...
.' 


Pokonywanie karkołomnego wąwozu strumyka koło Poddąbia. 


Gołym okiem 


Bez pomocy teleskopu czy lunety 
astronomicznej nie wprawiony obser- 
wator może w tym roku zobaczyć za- 
ćmienie Księżyca oraz kometę. 
W tym roku wystąpią dwa zaćmienia 
słońca, w tym jedno całkowite! (8 mar- 
ca). Niestety u nas będzie ono niewidocz- 
ne. To niezwykłe zjawisko zaobserwują 
mieszkańcy południowo-wschodniej Azji 
i przyległych obszarów Pacyfiku. Kolej- 
ne zaćmienie słońca nastąpi l września 
w rejonie Australii. 


W tym roku pozostają nam do obej- 
rzenia dwa zaćmienia Księżyca. Pierw- 
sze, 24 marca, swoje maksimum osiągnie 
o godzinie 5.39, tuż przed wschodem 
słońca. W Polsce będzie też widoczne 
całkowite zaćmienie Księżyca: 16 wrze- 
śnia, z kulminacją o godzinie 19.47. 
Według astronomów, począwszy od 
marca aż do końca kwietnia gołym okiem 
będzie można oglądać kometę Hale- 
Boop. Podczas lotu w kicrunku Słońca 
pojawi się w pobliżu Ziemi i minie naszą 


planetę w odległości blisko 200 milionów 
kilometrów. Kometa ta, odkryta w 1994 
roku, od dawna jest śledzona przez tele- 
skopy z półkuli południowej. Hale-Boop 
jest największą kometą, jaką kiedykol- 
wiek obserwowano. 
Zdaniem astronomów, przypomina 
ona sławną kometę z 1811 roku, która 
była wyjątkowo wielka, jasna i doskona- 
le widoczna. Przeszła do historii jako 
"Kometa Napoleońska". 


(Oprac. alek) 


\' " 


I 


Bory (nie tylko) 
za miedzą 


W opublikowanej w 199ł. roku przez Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich w BydgoszczY książ- 
ce "Architektura Borów Tucholskich - rozważania o Domu i Małej OjczYźnie", Jan Sabiniarz, architekt, 
poeta oPisał ten unikatowY pod względem walorów przyrodniczych i kulturowych, jeden z najpiękniej- 
szYch kompleksów leśnych Niżu Europejskiego. 


Ich najcenniejszy fragment, na północ 
od Chojnic aż do Laski, miał zostać obję- 
ty formami ochronnymi Parku Narodowe- 
go Bory Tucholskie. Projektodawcy po- 
stanowili włączyć w granice parku wscho- 
dnią cząstkę leżącego już w województi- 
we słupskim Obszaru Chronionego Kra- 
jobrazu nr 5 pod nazwą ..Fragment Borów 
Tucholskich" - a konkretnie łączące się z 
jeziorami Laska i Śluza (w Bydgoskiem) 
kółk.o jezior: Księże - Długie - Parszcze- 
nica - Śluza. Jeziora oraz leżący w kółku 
półwysep Mogiel uznano bowiem za inte- 
gralną część unikatowego kompleksu 
przyrodniczego. Pozostałe fragmenty Bo- 
rów leżące w województwie słupskim 
miałyby stanowić otulinę zachodnią par- 
ku. 
Być może doszłoby do utworzenia par- 
ku narodowego o tak znacznym obszarze, 
gdyby nie niechęć mieszkańców wspar- 
tych przez samorządy gmin. Protest mie- 
szkańców półwyspu Mogiel (zamieszka- 
łych tu od pokoleń kaszubskich rodzin 
Wirkusów i Sielskich, będących właści- 
cielami gruntów na tym półwyspie) wspar- 
ła Rada Sołecka z wioski Modziel oraz 
Rada Gminy Lipnica. Ostatecznie woje- 
woda bydgoski musiał uwzględnić ten pro- 


test i fragment Borów Tucholskich z wo- 
jewództwa słupskiego nie został włączo- 
ny w granice parku narodowego (pisałem 
o tych sprawach w "Głosie Pomorza" 23- 
24 grudnia 1994 r.). 
Ostatecznie dyskusja nad ksztahem par- 
ku zakończyła się wydaniem rozporządze- 
nia Rady Ministrów. W listopadzie ubie- 
głego roku na spotkaniu w Chojnicach 
minister ochrony środowiska szczególnie 
serdecznie podziękował wójtowi gminy i 
miejscowym leśnikom za wsparcie oraz 
" zachowanie w tak wspaniałym stanie za- 
kątków przyrodniczych Borów Tuchol- 
skich" . 
Ostatecznie więc park utworzono w 
borach na terenie jednej gminy - Chojni- 
ce (miały być jeszcze Brusy i Lipnica), na 
powierzchni nieco ponad 4789 hektarów. 
Tylko 300 hektarów obszaru objęto ścisłą 
ochroną, na pozostałych mieszkańcy mogą 
zbierać runo leśne, łowić ryby w jeziorach 
(na ogólnie obowiązujących zasadach). 
Nie zapomniano także o walorach tury- 
stycznych, których promowanie będzie 
wspierało ambicje i żywot;e interesy mie- 
szkańców. 
Jak określili przyrodnicy, obszar parku 
znajduje się na rozległym sandrze zlewni 


rzeki Brdy - stożku napływowym usypa- 
nym przez rzeki wypływające z bram lo- 
dowcowych ostatniego lądolodu zwanego 
bahyckim. Na.tym obszarze znajduje się 
siedemnaście jezior o powierzchni powy- 
żej hektara. Są to jeziora lobeliowe, cha- 
rakteryzujące się czystym środowiskiem 
naturalnym. Cenna przyrodniczo jest też 
liczna grupa mniejszych jezior na torfo- 
wiskach z sąsiadującym borem bagien- 
nym. W tym parku zachowało się wiele 
cennych zbiorowisk roślin reliktowych, co 
wskazuje na naturalność tego środowiska 
i zwiększa jego rangę przyrodniczą. Bo- 
gactwo gatunków zachowała tu również 
fauna: z orłem bielikiem, puchaczem, żu- 
rawiem, gągołem, traczem nurogęsia i in- 
nymi ptakami (144 gatunki), płazami, ga- 
dami, rybami (25 gatunków, w tym pstrąg 
potokowy), 43 gatunkami ssaków, wśród 
którch jest bóbr i 7 gatunków nietoperzy. 
Miałem okazję wielokrotnie przepły- 
wać to terytorium kajakiem (takjakjezio- 
ra półwyspu Mogiel). Dlatego objęcie cho- 
ciaż tak okrojonego terytorium tej krainy 
rygorami ochronnymi parku uważam za 
"ostatni dzwonek". Właśnie po to, by za- 
chować naturę z jej walorami cennymi dla 
przyrody, krajobrazu i rozwoju turystyki. 
JERZY DĄBROWA 


e 


SZACH MAT 
NR75 


Od naszego stałego Czytelnika Tade- 
usza Maszkowskiego, który od wielu lat 
należy do najsilniejszych szachistów wo- 
jewództwa koszalińskiego, otrzymaliśmy 
taki oto materiał. 
WSPOMNIENIE ,,.JANT ARA" JA- 
ROSŁA WCA '96 
"Jak pamiętamy, pm1ia Dominik Pę- 
dzich - Mirosław Maciejewski przez jury 
została oceniona jako najładniejsza w 
turnieju, a D. Pędzich otrzymał jako na- 
grodę - łódź (wm1ości 1000 zł). Przypo- 
mnijmy tamtą pal1ię: VIII runda - 
14.06.1996 r. - Obrona sycylijska: ł.e4 
c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 
a6 6.Gc4 e6 7.Gb3 Sbd7 8.f4 Sc5 9.0-() 
Sf:e4 10.S:e4 S:e4 11.f5 e5 ł2.Hh5 d5 
13.Gf4 (nowinka!) ef4 14. Wfel Hb6? 
15.Wadl Gc5 16.W:e4+ de4 17.H:f7+ 
Kd8 18.Khl G:d4 19.H:g7 We8 
20.W:d4+ H:d4 2ł.H:d4+ Kc7 
22.Hc5+ Kb8 23.f6 1:0 
Niewątpliwie interesująca, dynamicz- 
nie zagrana przez białe pa11ia z zastoso- 
waną nowinką w 13 posunięciu. Ale 14 
ruch czarnych... Hb6? jest oczywistym 
błędem. Należało grać 14...Hf6! 


._
 _ _:B 
1_*_*. . 
.a. .1.1 
-j. . . . 
..-j-. 
 .
 
. 
 

'
 . 
d r. ,"
 
 
.
-. . . 
-B
f

. .B JJ 
 
, 
 
 D . , 
 

 
 ' 
 
 
. ,,,
 


z atakiem na skoczka. Dalej mogło na- 
stąpić lS.c3 GeS 16.G:d5 
G:6I+ i jeśli 17.Khl O-() albo 
17...H:d4+ a następnie H:d5. 
Na opisaną możliwość czarnych 
14...Hf6! (zostajq z figurą więcej i dla 
białych nic konkretnego nie widać) wska- 
zał mi w trakcie sietpniowego turnieju 
MK Cafe Cup, sympatyczny mistrz mię- 
dzynarodowy Władimir Buturin ze Lwo- 
wa. Natomiast ruch ten znalazła jego wy- 
chowanka - areymistrzyni Szui-Lityń- 
ska. 
Redakcja "Szach Mata"bardzo dzię- 
kuje panu Tadeuszowi Maszkowskie- 
mu za podzielenie się tymi niewątpliwie 
ciekawymi spostrzeżeniami szachistów 
ze Lwowa. 
Rozwiązanie zadania z nr 74: ł.Hc4! 
G dow. 2.g4X lub ł....Gg4 2.Hd5X, a 
także I...Ke52.g4X. 


(a ma) 


e 


Płacą 
jak za zboże 
Jedną z przyczyn wyższych opłat ui- 
szczanych przez wędkarzy jest wysoki 
czynsz dzierżawny, jaki Polski Związek 
Wędkarski płaci Agencji Własności Rol- 
nej Skarbu Państwa. Stawka wynosi czte- 
ry dziesiąte wartości jednego kwintala 
pszenicy za hektar powierzchni dzierża- 
wionego zbiomika. Zarząd Okręgu PZW 
w Koszalinie wyda w tym roku na ten cel 
co najmniej 40 tysięcy złotych. Wysokość 
składek jest uwarunkowana podwyżka- 
mi cen zboża. 


Wędkarski 
(lokalny) patriotyzm 
Koło PZW w Strzekęcinie, gmina 
Świeszyno, jest przykładem wzorowej 
współpracy z władzami gminy. Wójt 
Franciszek Szczepanik co prawda pod- 
kreśla, że w życiu nie złowił jednej ryby, 


ROZMAITOŚCI WĘDKARSKIE 


ale odkąd wspiera wędkarzy, uczestniczy 
we wszystkich imprezach i ważniejszych 
zebraniach miejscowego koła PZW. W 
przypadku zawodów zawsze mogą liczyć 
na dofinansowanie dowozu. Wójt zapew- 
nia gminny autobus i funduje nagrody. 
Na niedawnym walnym zebramu koła go- 
spodarz gminy został uhonorowany me- 
dalem "Za zasługi dla polskiego wędkar- 
stwa". 


Z kolei bez wędkarz)' nie może odbyć 
się gminny festyn. To oni, wspólnie z 
ogniskiem LZS, przygotowują konkursy. 
Z okazji Dnia Dziecka planują zorgani- 
zowanie zawodów wędkarskich dla dzie- 
ci. Łatwo zauważyć, że wędkarze integru- 
ją miejscowe środowisko i czują się jego 
reprezentantami. Podczas walnego zebra- 
nia odbył się konkurs wiedzy, w którym 
wiele pytań dotyczyło informacji o gmi- 
nie. To się nazywa patriotyzm! 


(alek) 


e 


W TWOIM OGRODZIE 


Nawozimy 
liściaste 


Pierwszą czynnością, jaką należy wy- 
konać wiosną przy nasadzeniach krze- 
wów liściastych, jest zasilenie ich nawo- 
zami mineralnymi. Najlepiej zastosować 
wieloskładnikowy nawóz mineralny typu 
Azofoska, Fruktus lub inne podobne, w 
dawce 25-30 gramów na metr po- 
wierzchni. W przypadku żywopłotu kil- 
kakrotne powtórzenie nawożenia od 
kwietnia do końca czerwca sprawi, że 
krzewy bardziej się zagęszczą. 


Pierwsze 
siewy 


W tym roku wiosna przyszła wcze- 
śniej, więc jeśli tylko ziemia nie będzie 
zbyt mokra, można już wysiewać wprost 
do gruntu groch (późny siew obniża plo- 
ny), szpinak, cebulę, pory, wczesne 
odmiany marchwi na zbiór letni, bób, 
pietruszkę korzeniową i naciową. Sadzi- 
my cebulę dymkę, czosnek i szalotkę, 
można też posiać rzepę, która będzie sta- 
nowiła przedplon. Koper i rzodkiewkę 
wysiewamy co kilkanaście dni, żeby za- 
pewnić ciągłość zbiorów. Nasiona mar- 
chwi i pietruszki dobrze jest pomieszać 
z nasionami sałaty lub rzodkiewki. Wa- 
rzywa te szybko wschodzą, więc wyzna- 
czą rzędy. W ten sposób uzyskamy też 
dodatkowy zbiór. 


Dzielimy 
byliny 


Teraz jest odpowiednia pora na roz- 


mnażanie przez podział bylin kwitnących 
latem i jesienią, takich jak f1oksy,liliow- 
ce, funkie, dzielżany, ostróżki, rudbekie 
oraz złocienie. Rośliny wykopujemy, 
oczyszczamy nieco z ziemi i rozdziela- 
my, a następnie przenosimy na nowe sta- 
nowisko. 


Nie zniszcz 
drzewa 


Jeśli musisz przeprowawadzić przez 
posesję wykop pod instalację gazową, 
kanalizację czy wodociąg, staraj się nie 
uszkodzić korzeni drzew, jeśli w ich po- 
bliżu będzie przebiegała instalacja. Od- 
słonięte korzenie przycina się sekatorem 
lub piłką i po zasmarowaniu ran środ- 
kiem grzybobójczym owija jutowymi 
bandażami. Ekrany korzeniowe z desek 
i z folii, wkopane na głębokość co naj- 
mniej 1,8 metra w odleglości 20 centy- 
metrów od korzeni, chronią je i. zatrzy- 
mują uciekające do wykopu wody grun- 
towe. 


Porządki 
wśród róż 


Można już usunąć zimowe okrycie i 
przyciąć pędy. Wycinamy u nasady pędy 
słabe, uszkodzone i krzyżujące się. po- 
zostale skracamy o jedną drugą lub jed- 
ną trzecią. Pamiętajmy, że ostatnie oczka 
muszą znaleźć się od strony zewnętrznej 
krzewów. w przeciwwnym razie będą ro- 
sły "do środka". 


(Oprac. alek)
		

/Image0010.djvu

			1 O GŁOS POMORZA 


WEEKEND 


Piątek, 7 marca 1997 r. 


e 


ZAPROSILI NAS, ZAPRASZAMY 


KOSZALIN 


* W piątek, o godz. 17 i 20, na scenie 
kameralnej Państwowej Orkiestry Kame- 
ralnej i Teatru Impresaryjnego (ul. Wało- 
wa 3) w spektaklu "Wznowienie" wystą- 
pią: Anna Dymna i Aldona Gruchal. 
* W sobotę, o godz. 19, na dużej sce- 
nie orkiestry i teatru koncert kończący 
przegląd "Kobieta w muzyce". W progra- 
mie wystąpią: Ewa Bem i trio Andrzeja 
Jagodzińskiego, w części drugiej - z to- 
warzyszeniem POKam i zespołu Henry- 


ka Miśkiewicza: Ewa Bem, Lora Sza- 
fran i Anna Maria Jopek - w partiach 
wokalnych z opery "Porgy and Bess" Ge- 
orge'a Gershwina. 
* W sobotę, o godz. 11, Państwowy 
Teatr Lalki "Tęcza" (ul. Waryńskiego) 
zaprasza na "Dziewczynę z morza" G. M. 
Browna w przekładzie i reżyserii Wojcie- 
cha Wieczorkiewicza, ze scenografią 
Leokadii Serafinowicz oraz muzykąPio- 
tra Furtasa. 
* W sobotę, o godz. 10, w Ośrodku 
Teatralnym "Rondo" - eliminacje woje- 
wódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Re-. 
cytatorskie go. 
* Muzeum Pomorza Środkowego (ul. 
Dominikańska) Zamek: (godz 10-16 
oprócz pono i wtor.) "Współczesny plakat 
japoński" - ze zbiorów Muzeum Narodo- 
wego w Poznaniu;, "Skarby książąt po- 
morskich"; "Sztuka dawna Pomorza od 
XIV do XVIII wieku"; malarstwo, paste- 
le i rysunki Stanisława Ignacego Witkie- 
wicza - Witkacego. Młyn Zamkowy: 
"Dawna i współczesna sztuka ludowa na 
Pomorzu Środkowym". 
* "Galeria "Kameralna" BW A (ul. 
Partyzantów 31 a) - malarstwo Jana Bucz- 
kowskiego. 
* Galeria "Baszta Czarownic" BW A 
(ul. Francesco Nullo 13) - malarstwo i col- 
lage Jana Miśka 


BYTÓW 


* Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 
(zamek, piątek godz. 10 - 18, sobota-nie- 
dziela 10- 15), wystawy: malarstwo Ta- 
deusza Drozdowskiego; "Współczesna 
sztuka ludowa i zabytki kultury material- 
nej Kaszub", "Portrety książąt pomor- 
skich". 


CZlUCHÓW 


Muzeum Regionalne - ekspozycje: 
"Pradzieje ziemi człuchowskiej". rysunki 
S. I. Witkiewicza-Witkacego - ze zbio- 
rów MPŚ w Słupsku", ,;Z dziejów Czhl- 
chowa", "Kultura ludowa" - Sala Człu- 
chowian. 


KLUKI 


Uslka 
* Bałtycka Galeria Sztuki BW A (ul. 
Zaruskiego la) - malarstwo Lecha Wol- 
skiego. 
* Dom Kultury (ul. Kosynierów 19) - 
XI Wystawa Prac Kół Plastycznych z wo- 
jewództwa słupskiego z cyklu "Instruktor 
i jego pracownia". Goj) 


e 


W KINACH 


Mat y lda" 
" 
- komedia grozy 
HollyWoodzkie produkcje uświadamiają, że kino rodzinne dalekie 
jest dzisiaj od prezentowania lukrowanych opowieści o harmonij- 
nym i błogim lyciu rodziców i ich dzieci. Świat pędzi do przodu, a 
więc i ono próbuje zdobyć widza wYszukanymi sposobami. Musi 
być więc i dynamicznie, i szYbko, i wesoło. W filmie "Matylda", 
wYreżyserowanym przez znanego komika Danny De Vilu jest tak- 
ie... groźnie, a nawet upiornie. Niechaj więc szczególnie młodsze 
dzieci będą o tym zawczasu uprzedzone. 


"Matylda" to współczesna baśń z ele- 
mentami fantastyki i czarnego humoru. 
Film powstał na podstawie powieści Ro- 
alda Dahla, angielskiego pisarza posługu- 
jącego się karykaturą i elementami typo- 
wymi dla powieści grozy. 
Perypetie sześcio- i pół letniej Matyl- 
dy, nadzwyczaj inteligentnej dziewczyn- 
ki, która czyta wszystko, co wpadnie jej 
w ręce oraz posiada dar przemieszczania 
przedmiotów spojrzeniem, przypominają 
chwilami przygody słynnej rudowłosej 
Pippi. Matylda, podobnie jak Pippi, jest 
postacią na pół realistyczną i fantastycz- 
ną. Rozprawia się ze złymi dorosłymi nie 
gorzej niż Kevin, który został sam w domu. 
Raz smaruje klejem ulubiony kapelusz 
wiecznie krzyczącego i dorabiającego się 
na krzywdzie innych ojca, to znowu do- 
prowadza do eksplozji oglądanego bez 
ustanku telewizora. Jednak nie o figlarnym 
usposobieniu kilkuletniej dziewczynki jest 
ten film. 
"Matylda" pokazuje, jak wielkim zagro- 
żeniem dla małych serc i umysłów może 
być pochłonięta zdobywaniem pieniędzy 
rodzina. I jak wiele szkód może wyrzą- 
dzić nie uwzględniająca potrzeb małych 
uczniów szkoła. W tym filmie przypomi- 
na ona kolonię kamą z filmu science-fic- 
tion albo totalitarną krainę z OrwelIow- 


skiej powieści "Rok 1984". Zarządza nią 
paradująca w faszystowskim uniformie 
była atletka i mistrzyni olimpijska w rzu- 
cie młotem. Jedynym środkiem perswazji, 
używanym przez "panią dyrektor" wobec 
sterroryzowanych i Bogu ducha winnych 
dzieci, jest zamykanie ich w ciemnicy, 
bądź... wyrzucanie oknem. To właśnie jej 
wypowie wojnę sprytna i nie godząca się 
na przemoc Matylda. Dziewczynkę wes- 
prze sympatyczna nauczycielka, jedyna 
pozytywna postać w świecie dorosłych. 
Później dołączą do niej wszystkie dzieci z 
upiornej, zakazującej używania kolorów i 
śmiania się, szkoły. 
Jest to więc opowieść nie tylko o potę- 
dze wiedzy, która potrafi "przenosić góry", 
ale także, a może przede wszystkim o dzie- 
cięcym pragnieniu akceptacji i miłości. O 
samoobronie dzieci wobec despotyzmu, a 
często i przemocy ze strony dorosłych. 
Rola i charakteryzacja sadystycznej 
dyrektorki budzi grozę i śmiech. Nasza 
dziatwa, w porównaniu z uodpomioną na 
różne "mocne" sceny ferajną zza oceanu, 
bardziej się przerazi niż ubawi. Warto wie- 
dzieć, że "Matylda" ma w sobie więcej z 
sugestywnego thrillera niż z miłej, zapo- 
wiadanej kolorowym plakatem komedii. 
ANDRZEJ RADAJE\\lSKI 


W BTD przed Międzynarodowym Dniem Teatru 


"WESELE" MŁODOSCI 


Także Bahycki Teatr Dramatyczny, 
poza przedstawieniami ujętymi w stałym 
repertuarze - ostatnio wzbogaconym przez 
premiery "Scenariusza dla trzech aktorów" 
i "W małym dworku" - proponuje swym 
widzom specjalne wydarzenia. 
Już 12 i 13 marca w BTD gościnnie 


"" 


,,' 


.. 


I 


Marzec jest miesiącem, kiedy sPołeczność teatralna na 
całym świecie obchodzi swoje święto, między innymi 
proponując szczególne spotkania ze sztuką sceniczną. 


wystąpią aktorzy olsztyńskiego Teatru 
imienia Stefana Jardcza. W ich wykona- 
niu zobaczymy "Wesele" Stanisława 


'" 


-:
 
. -

 
 


* W piątek, o godzinie 18.30 w Bał- 
tyckim Teatrze Dramatycznym kolejny 
koncert Państwowej Filhannonii im. Sta- 
nisława Moniuszki. W całości będzie on 
poświęcony muzyce Feliksa Mendelssoh- 
na-Bartholdy'ego. Usłyszymy uwerturę 
"Hybrydy" op. 26, koncert skrzypcowy 
e-moll oraz VI symfonię A-dur. op. 90 
"Włoską". Koszalińscy filharmonicy grać 
będą pod batutą Karola Borsuka, jako 
solista wystąpi skrzypek Tomasz Toma- 
szewski. 
* Także w piątek, o godzinie 20, w 
Teatrze Propozycji "Dialog" rozpocznie 
się pierwszy, finnowany przez reaktywo- 
wany właśnie Bałtycki Klub JazzO\fY, 
koncert. Wystąpią znakomici artyści pol- 
skiego jazzu: saksofonista Henryk Miś- 
kiewicz, pianista Andrzej Jagodziński 
oraz od kilku lat odnosząca sukcesy grupa 
rodem z Koszalina, czyli Simple Acou- 
stic Trio oraz Dixielend Jana Schwarz- 
losego. 
* W sobotę, o godzinie 18, na Dużej 
Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycz- 
nego "W małym dworku" Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Przedstawienie 
wyreżyserował Józef Skwark, wydoby- 
wając komizm i absurdalność stworzonych 
przez Witkacego postaci i sytuacji. 
W rolach głównych: Agnieszka Ćwik, 
Wojciech Rogowski, Jadwiga Możdże- 
równa i Ewa Kamińska-Jankowska, 
Piotr Krótki i Artur Czerwiński. Piekną 
scenografię i kostiumy zaprojektował 
Andrzej Markowicz, profesor gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
* W niedzielę, o godzinie 18, na Sce- 
nie "Drugiej" BTD "Scenariusz dla 
trzech aktorów" Bogusława SchaefTera. 
Jest to rodzaj "teatru w teatrze", gdzie trzej 
bohaterowie - artyści sceny - podejmują 
próbę stworzenia wspólnego dzieła. Każ- 
da z prób zrealizowania teatralnej próby 
kończy się jednak niepowodzeniem. Nie- 
możność spotkania się w ustalonym cza. 
sie, wzajemnego porozumienia się, potrze- 
ba akceptacji i wzajemna nieufność - oto 
niektóre z przyczyn, dla których spełnie- 
nie jest niemożliwe. Reżyser spektaklu * Muzeum Wsi Słowińskiej w godz. 
Henryk Adamek i aktorzy Jacek Pio- 11-16: Kultura i sztuka ludowa Słowiń- 
trowski, Gabriel Wąsiński i Adam Bier- ców. 
nat stworzyli efektowny spektakl, widzom LĘBORK 
dając okazję do dobrej, nie pozbawionej 
refleksji, zabawy. * Muzeum (ul. Młynarska 14) "Lębork 
* W foyer Bałtyckiego Teatru Drama- w zabytkach i dokumentach", "Pradzieje 
tycznego oglądać można projekty sceno- ziemi słupskiej", prace ludowe - między 
grafii powstałe w pracowni gdańskiej ASP innymi rzeźba Alfreda Lubockiego; gabi- 
prowadzonej przez Andrzeja Markowi- net grafIki i rysunku, gabinet numizma- 
cza. tyczny. 
* W galerii "Moje Archiwum" wysta- * W piątek, o godz. 18, Galeria Stro- 
. wadokumentująca I Europejskie Spotka- r' nie Scbotly(ul Młynarska 14) zaprasza na 
nie Artystów, które we wrześniu ubiegłe- wystawę.pt. "Tryptyk na stylobacie" -pra- 
go roku odbyło się w Bomem-Sulinowie. ce artystów: Rafała Synowca (rzeźba), To- 
* W galerii "Region" czynna jest wy- masza Janka (malarstwo, grafika), Toma- 
stawa prac polanowskich twórców, ama- sza Sobisza (rzeźba). Z koncertem wystą- 
torsko uprawiających różne dyscypliny pią: E. Formela (piano) iW. Siedlik (klar- 
plastyczne. (mk) net). 
SLUPSK * Sławno (Dom Kultury) - "Apokali- 
psa Koszalińska" - malarstwo Marii Mo- 
nikowskie j- Tabisz. 


,.)ł 


'lit 


r 

'J . ' -', 
,', ..z- 


, 
'" 


.> t 


,. 


.... .. . 


Jarosław Brodziuk - Pan Młody, Hanna Kochańska - Panna Młoda. 
- Fol. Jerzy Szymanek 


.: 


Wyspiańskiego, wyreżyserowane przez 
Adama Hanuszkiewicza. Wiele ról po- 
wierzył on słuchaczom działająccgo przy 
tamtejszym teatrze studia aktorskjego. W 
tej liczącej aż dwanaście osób grupie mło- 
dzieży znajdują się grająca Palmę Młodą 
Hanna Kochańska, Renata Nosorowska 
- Maryna, Małgorzata Neumann - Ra- 
chel. 
Olsztyńskie "Wesele", które miało swo- 
ją premierę w październiku ubiegłego 
roku, jest kolejną już inscenizacją tego 
dramatu dokonaną przez Hanuszkiewicza. 
"Jeżeli czegoś się w teatrze nauczyłem i 
coś w nim znaczę. wszystko zawdzięczam 
"Weselu" i Wyspim1Jkiemu-wyznaje on. 
- Do.(wiadczenie z .. Weselem". ta jego 
genialnie wymyślona konstlukcja pozwo- 
liła mi zrobić wiele kolejnych ważnych dla 
mnie spektakli" . Dla Hanuszkiewicza naj- 
większą wartością tekstu Wyspiańskiego 
jest jego wciąż nie słabnąca aktualność. 
Zobaczymy więc "polską szopę", w której 
aktorzy zwracają się wprost do widowni, 
" W pysk nam mówiąc litość swojf''' 


"Wesele" będzie pierwszym prezento- 
wanym w Koszalinie spektaklem teatru 7 
Olsztyna. Nawiązana współpraca obu scen 
powinna zaowocować kolejnymi wizyta- 
mi oraz rewizytami. 
Drugim "prezentem" z okazji Między- 
narodowego Dnia Teatru będzie cało- 
dzienne spotkanie z koszalińską publicz- 
nością, zaplanowane na 23 marca. Od go- 
dziny 11 do 15 każdy będzie mógł zajrzeć 
w sceniczne kuli"y, a nawet stanąć na sce- 
nie. zobaczyć pracownie, w których po- 
wstają kostiumy i rekwizyty, pod opieką 
pracowników teatru zapuścić się w zazwy- 
czaj nicdostępne zakamarki. W ubiegłym 
roku otwarty dzieó w BTD przyciągnął tłu- 
my widzów, którzy mieli też okazję, by 
porozmawiać z aktorami, a w kawiarence 
poshlchać śpiewanych przez nich piose- 
nek. 
W ieczorem na Scenie "Drugiej" będzie 
można obejrzeć "Gdyby" Bogusława 
Schaeffera, spektakl w ubiegłym roku na- 
grodzony w ogólnopolskim konkursie na 
inscenizację polskiej sztuki współczesnej. 
Będzie to ostatnie wieczorne spotkanie w 
teatrze. który dorosłych widzów ponow- 
nie zaprosi po wielkanocnej przerwie. 


MAŁGORZATA KOLO\\lSKA 


W klalDrze plastycznego znaku 


To kolejna jego wizyta w galerii An- 
drzeja Ci
ielskiego, z którym kontakty 
artystyczne utrzymuje od wielu już lat. 
Witosław Czerwonka był też uczestnikiem 
I Europejskiego Spotkania Artystów w 
Bomem-Sulinowie, którego dokumentacją 
Jest obecnie prezentowana wystawa w 
koszalińskiej galerii przy ulicy Grun- 
waldzkiej 20. 
Podczas spotkania, które odbyło się 
1 marca, artysta przedstawił film poświę- 
cony wydarzeniom artystycznym, jakie 
miały miejsce we wrześniu ubiegłego roku 
w Bomem-Sulinowie. Z ponad dwugo- 
dzinnego materiału zarejestrowanego na 
taśmie wideo powstała kilkunastominuto- 
wa impresja oddająca charakter Europej- 
skiego Spotkania Artystów, nade wszyst- 
ko zaś niezwykłą atmosferę dawnego 
Domu Oficera, zniszczonych sal, w 
których przetrwał duch niedawnej jeszcze, 
militamo-totalitamej. przeszłości. 
W tej niezwykłej, pobudzającej wyobra- 
źnię i emocje przestrzeni, z trudem prze- 
bił się duch indywidualizmu twórczego. 
Jak dowiódł tego zmontowany najprost- 
szymi środkami, pozbawiony retuszu film, 
animatorzy i uczestnicy artystycznych 
działań mogli co najwyżej odnieść się do 
zastanej rzeczywistości, nie mając na nią 
wpływu. - Nie jest to jednak ich klęskq - 


Ostatnim gościem koszalińskiej galerii "Moje Archiwum" był Wi- 
tosław Czerwonka, dziekan Wydziału Malarstwa i Graliki gdań- 
skiej Akademii Sztuk Pięknych, twórca Pracowni Intermedialnej 
w tej uczelni. 


zastrzegł Witosław Czerwonka wprowa- 
dzając publiczność w tajniki powstania 
prezentowanego zapisu. 
Artysta w inny jeszcze sposób skomen- 
tował wydarzenia I Europejskiego Spotka- 
nia Artystów, przentując "gest artystycz- 
ny" nawiązujący do tamtych wydarzeń. 
Swej akcji plastycznej, polegającej na 
przeniesieniu do przestrzeni "Mojego Ar- 
chiwum" graficznego symbolu miejsca, w 
którym spotkali się artyści-Europejczycy, 
nadał on prowokacyjny tytuł "Potęga ma- 
larstwa". Jeszcze przed spotkaniem z pu- 
blicznością na drzwiach sali wystawowej 
"Mojego Archiwum" Witosław Czerwon- 
ka namalował brązowy romb - identycz- 
ny z tym, który jakiś anonimowy - "do- 
mniemany sierżant albo kapral" - nama- 
lował na jednej ze ścian Domu Oficera. 
Zebrani w "Moim Archiwum" widzowie 
byli świadkami gestu kończącego dzieło 
- repliki obrazu zatrzymanego na stop- 
klatce prezentowanego chwilę wcześniej 
filmu. W ten sposób Witosław Czerwon- 


j 


H' 1 1 


Artystyczny gest Witosława Czerwonki 


ka zamknął klamrą znaku plastycznego 
czas I Europej,>kiego Spotkania Artystów. 
W tym roku będzie to już zupełnie inne 
spotkanie. 


MALGORZATA KOLOWSKA 


.........' 


. 
. 
, 
P;'I  


JI" 


Fol. Izabela Oleś 


Koszalińska VIDEOMODA poleca wi- 
deomanom następujące nowe filmy: 


PIERŚCIONEK 


Melodramat. Adaptacja bestsellerowej 
powieści Danielle Steel przedstawiająca 
losy Ariany von Gotthard, która dorasta- 
jąc w Niemczech w przededniu wojny, 
została tragicznie doświadczona i zdołała 
przetrwać tylko dzięki wewnętrznej sile i 
odwadze. Arystokratyczna niemiecka ro- 
dzina Ariany ze zgrozą obserwuje faszy- 
stowskie przemiany w ich kraju. Dziew- 
czyna, nie pewna dalszych losów, poślu- 
bia żołnierza, który jednak szybko ginie 
na wojnie. Osamotniona, w ciąży, nie po- 
siadając niczego poza pierścionkiem swej 
matki, ucieka do Ameryki, by tam rozpo- 
cząć nowe życie. 
THE RING. Reż. Annand Mastro- 
ianni. W roli głównej: Nastassja Kinski. 
Dystrybucja: IMPERIAL. 


WROTA CZASU 


S/f - akcja. W XXIII wieku zimny aste- 
roid Alpha IV krąży w kosmosie jak wid- 


ł .. " 1"-1 
" l' f: łt T A ł .. łł 
 N..t 


I; . : ' 
l 


,.
 


":<7 


" 


._' 

 


i:.- 
L ,
 :I"łf 
. Ul \ 
"lHE' 
f11"\4 iOWi.. 


'II; 


- .... tQł. 
Jł,....__ .....t,,-.. 
w......
 
rA,;o.t ......-.. 
--- 


e 


mo, będąc siedzibą więzienia o zaostrzo- 
nym rygorze. Ku przestrodze innych, cia- 
ła najokrutniejszych 7,brodniarzy są tu za- 
mrażane i unoszą się w przestrzeni ko- 
smicznej, spoglądając na świat wytrze- 
szczonymi oczami. W kierunku Alpha [V 
zmierza statek z nowym transportem wię- 
źniów. Jeden z nich, Reiley, skazany za 
oszustwo bankowe, niespodziewanie roz- 
gląda się po twarzach innych więźniów. 
Jego uwagę zwracają zimne spojrzenia 
trzech skazańców... 
TIME LOCK. Reż. Robert Munic. W 
roli głównej: JefT Speakman, Dystrybu- 
cja: POLMEDIA. 


NĘDZNICY 
Dramat. Reżyser przenosi akcję w cza- 
sy drugiej wojny światowej, a tragedię 
wyznacza pomruk wjeżdżających do Pa- 
ryża niemieckich czołgów. Fortin, krymi- 
nalista i złodziejaszek, jest jednocześnie 
zdolny do popełniania przestępstw i do 
poświęceń w imię ratowania życia uchod.l- 


JEFF SPERKMAN  


...-ł, < 


, 


r "..,.ł--
.
.-.. 


Iit.__ 


\: "4 d:; ''(ł'':.>1 


.... 


( 
I \ 
. '. 


.. 
"... 


--. 
)(. . .', . ......
.. . Rn» JW 
WBA1i
 
C. A:.SID 


WIDEO NA WEEKEND 


com. Egzystencja Fortina odzwierciedla 
walkę pomiędzy dobrem i złem - wznosi 
się on ku heroizmowi, by po jakimś cza- 
sie pogrążyć się w desperacji. Odzwier- 
ciedla zatem wszystko to, co emanuje z 
postaci stworzonej przez Wiktora Hugo. 
Filip nie jest zwykłą aktualizacją powie- 
ści. To saga o walce, życiu w nadziei, cier- 
pieniu, radościach, nienawiści. a w końcu 
o odnalezieniu miło(ci i przyjaźni w okrut- 
nych czasach okupacji niemieckiej. 
LES MISERABLES. Reż. Claude 
Lelouch. W rolach głównych: Jean-Paul 
Belmondo i Annie Girardot. Dystrybu- 
cja: WARNER. 


ODJAZD 


Akcja. Toby Wong jest uciekinierem, 
tropem którego podążają skośnoocy 
oprawcy. Mimo jego usilnych prób zatar- 
cia po sobie śladów, dotarli za nim z Hong- 
kongu aż do San Francisco. Tu wreszcie 
udało się go dopaść. Przypadek jednak 
sprawH, że i tym razem poszukiwany wy- 


I 
-:;.1.0' . 1):\ f.) 'Rl
1.
.I<
':r:,j:., 
I '>:' :_
, 

;<: '
"
' 1 
< :'I 
_:, . ....'..1 -;. < '''lo:'' 
,£ ".
v 
../ -' "\

'. ..}. ja: ;-. < 
';f.,." i .: 
: ..:/ l'
' ..1" "J
' 
J;
 " -:.".J" ' .
 
 
''''
-'''5...' .:

 
.... 
.. ..
: :' ..

,. .,.ok ':,' 
4
 N :' : :
 
-:r: ,Atp' .". . ":" >
.. 
,. ,
 "'3';:." . 
· ", ..,t a.'. .,At ".;
-: 
;', ::<.: :.
 .;' 
.. :f 

i
;: f 
'( ;'.ł.. 
<..'
 ".i. 
 '>, "', . f/ł.,. 
r';'
"! ......... "'¥" <, -ł < , . 

>' 1\:. j -....-.!. ł<: 
.t ;. . \ \, ". fi- 
,. " '"ił' . "!' 
 . _ t .. 
 .' ,( ł.i 

 . . 
.k f "
' ;
 
-:' . -, 
,:
)
 ':';¥' 
":


: . . .. . . -> . ,/' .
.c . .
 . ', .


j. y . . 
::. ': :.: ,11' .U.(..i.(:i
 
 ' " 
ł.'óJ

 . -
'.. .. 
." ,.:
. , 


.,...
:...., 


mknął im się z rąk. Ów przypadek to Ma- 
lik Brody, pewicn bezrobotny kierowca, 
któremu nagle spada z nieba... grad kul. 
Rozpoczyna się szaleńcza podróż do Los 
Angeles. 
DRIVE. Reż. Steve Wang. W rolach 
głównych: Mark Dacascos i Kadeem 
Hardison. Dystrybucja: BEST FILM. 
VIDEOMODA oferuje z nowości (w 
nawiasach ceny filmów): 
"Telemaniak" (128,10) - komedia - 
ITI; "D.N.A." (109,80) - thrilIerls-f - 
BEST FILM; "Wybuch" (120,78) - ak- 
cja- IMPERIAL; "Tama" (109,80) - ak- 
cja - VIS[ON; "Zagadka Powdera" 
(120,78) - s/f - IMPERIAL; "Przerwany 
rejs" (91,50) - sensacyjny - BEST FILM; 
"Rykszarz" (103,70) - dramat sensacyj- 
ny - [MP; "Zbrodnie podświadomości" 
(79,30) - thriller - WARNER; ,.Panna 
nikt" (103,70) - obyczajowy - VISlON; 
"Dogonić słońce" (1O
,70) - przygodo- 
wy - ITL 
Filmy te można kupić lub wypożyczyć 
w VIDEOMODZlE, Koszalin, ul. Koper- 
nika33, tel. 41-42-84 i 41-10-58. (mars) 


""
"''' - 


ir.  


Jł . 


. . 


.-; 


.. 


,.;111. 


,ł
		

/Image0011.djvu

			.----------, 
Zatrudnim 
ł 


Zrzeszenie właścicieli domków 
jednorodzinnych i mieszkań 
oś. Włodkowica Słupsk 
zleci budowę budynku 
mieszkalnego, 12-rodzinnego o 
pow. 1 330 m 2 i kubaturze 
5 724 m 3 na osiedlu Włodkowica 
w Słupsku. 
Termin realizacii do końca 1997 r. 
Szczegółowych infornacji dla oferentów wraz 
ze ślepym kosztorysem i wglądem w dokumenta- 
cję udzielać będzie p. Jan Popiel w siedzibie 
SITR ul. Garncarska 4 w godz. 15,30-17 w 
dniach 10-14.03.1997 r. G-80? 


INSTALACJE MIEDZIANE 
hurt · detal · wykonawst. . 


Huta Szkła WOŁOM IN - Magazyn Nr 10 w Słupsku 
Słupsk ul. Krajewskiego 19A, tel. 424 753 


. 
el 
'
i!c
 


POLIFARB 
GLIWICE 


otuliny. .1 
twarde 
poliuretanowe 
 
steinonorm"S.(}c" 


oferuje do sprzedaży w cenacn fabrycz- 
nycn z upustami szeroki asortyment szkła 
żaroodpornego gospodarczego i labora- 
toryjnego. zapraszamy codziennie w godz. 8-16 
G-SIł w soboty od godz. 8-14. 


I Oferty pisemne składać I 
I do dnia 111111997 I 
I "TOYOTA" Koszalin I 
I ul. Okrężna 4-6 I 
L G-795-0 · 
---------... 


HURT - DETAL 
Ceny producenta 
Słupsk, ul. Poznańska 82 
tel. 42-50-61 w. 34 


, Ztlpru!;:.u";.r'lf;':'4 6 '" 
II Koszalin, tel.lfax 43-13-04 
CUPRUM ul. Morska 33 (obok CPN) 


Jednostka Wojskowa 2117 
w Kołobrzegu 


Zarząd Miasta Lęborka 
zaprasza zainteresowanych 
do składania ofert i negocjacji nt. nabycia loka- 
lu użytkowego o pow. użytkowej 40,78 fi2 
(dz. nr 307 /1 o pow. 368 fi2, udział 57 /1000) 
przy ul. Stryjewskiego 64, przeznaczony do pro- 
wadzenia działalności usługowej. 
Istnieje możliwość przekształcenia lokalu na lokal mie- 
szkalny. 
- cena lokalu 
- cena gruntu (udziału) 


-L 


Słupsk ul. Poprzeczna 7 
tel. (059') 4261-56, 4272-05 
Oferuje w ciqglej sprzedaiy 
ze skladów fabrycznych 


ogłasza przetarg 
nieograniczony 
na wykonanie instalacii 
wentylacyjnei pomieszczeń kuchni i 
zaplecza w Woiskowym Ośrodku 
Wypoczynkowym ul. Wschodnia 1 
Kolobrzeg. 


9 109,12 zł 
660,88 zł. 


* Nawozy mineralne 
Puławy, Police, Kędzierzyn 
Fosfory - Gdańsk 
* oraz Hydro 
* Paliwa i oleje - sprzedaż hurtowa 
* Gaz PROPAN-BUTAN 
*RSM 
* Transport ww. towarów 
7 j\ 
ID j\ 
7 j\ 1'1\ Y 
.... r\ ł- 
'- r\ 
 .. r\ G-S/2-O 


Cena za grunt 15% wartości tj. 99,13 zł płatna najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy notarialnej. 
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku V AT w 
wys. 22% od ceny nabytego lokalu. 
Oferty można składać w pokoju nr 106 Urzędu Miejskie- 
go w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 w godz. 8-15 codzien- 
nie w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogło- 
szenia. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Geodezji, tel. 624 280 wew. 30 lub 70. G-804 


Dgłoszenie O przetargu umieszczono na tablicach ogłoszeń: 
1) WOW ul. Wschodnia 1, Kołobrzeg 
2) Biuro Przepustek JW 2117 
ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg. 


G-SB 


VOLVO Mercedes 
RENAULT
DAF 
IVEI:D SCANIA 
Ekspresowe sprowadzanie części 
również indvwidualnie 
. , tel. (094) 42-26-69 
I. SzczecInska 55tel. (094) 42-60-28 
75-137 Koszalin fax (094) 42-23-96 


.- 

 

 
SERVICE sp. z.o.o 


NARA

 SAMOCHODÓW 
- clęzaro
ch 
- ciqgnikow 
- naczep 
- dostawczych 
- osobowych 
P E TR O Bezpłatna Wymiana 
CAR Oleju 


Zarząd Miasta Darłowo 
ogłasza publiczny przetarg ustny 
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na terenie 
· t D rł 


mlas a a owa 
Lp Adres Nr działki Nr lokalu Powierzchnia Cena Wadium Postąpienia Uwagi 
obręb pow KW mieszkalnego lokalu wywoławcza w zł wzł 
mieszkalnego (lokal + grunt) 
wzł 
1. ul. Karłowicza 154/6 obr. 13 klatka D 51,85 m 2 20 000,00 2 000,00 500,00 sprzedaż 
4 2236 m 2 lokal nr 10 piwnica o działki w 
KW 29114 pow. 4,99 m 2 części 
ułamkowej 
do 0,0263 
2. uJ. Karłowicza klatka D 57,70 m 2 + 20000,00 2000,00 500,00 do 0,0291 
4 lokator nr 11 piwnica o 
pow. 4,99 m 2 I I 
loka\e zostaną udostępnione do oglądania w dniu 19 marca 1997 r. w godz. 12-13. 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 1997 r. o godz. 11 w sali nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie. 
I Warunkiem rz st ienia do rzetar u 'est w łata wadium otówk na' óźnie. do odz. 9 w dniu rzetar u, 


(i.1I I 0.11 


Zarząd Miasta Koszalina 


....- 
 

 
:, 

.
" Q\"[) 
p. 
I: 
 
, , 
 
\ ,< 


ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, 
nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność 
Gminy Miasto Koszalin. 


( 


p y ąp p g J P g ą JP J g P g 
na każdy lokal oddzielnie. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez Urząd terminie. Wpłacone wadium zostanie zali- 
czone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po przetargu. 
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego. 


Lp. Położenie Nr działek Pow 
Nr obr. w m 2 
Nr KW 
1 2 3 4 
1. ul. Mieszka I 80/1 2471 
nr4 
Nr obr. 10 
KW nr 25338 


Przeznaczenie 
nieruchomości 


Cena Wadium 
wywoławcza 
(zł) (zł) 
6 7 
152570.00 15 300,00 


5 


zabudowa 
związana z 
komunikacją 
samochodową 


Regulamin przetargu do wglądu w pok. nr 19 Urzędu i na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Uwaga: Lokale mieszkalne położone przy ul. Karłowicza 4 w stanie surowym zamkniętym. Właściciel lokalu 
we własnym zakresie powinien wykonać instalacje wewnętrzne (elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.), 
gazową wg projektu posiadanego przez Urząd Miejski w Darłowie, ewentualna przeróbka instalacji gazowej 
wymaga przeprojektowania i wydania nowego pozwolenia na budowę. Wszelkie prace wykończeniowe 
muszą być wykonane z zachowaniem warunków technicznych. Prace należy wykonywać zgodne z doku- 
mentacją i pod nadzorem osoby upoważnionej (inspektora nadzorJ. 
Właściciel lokalu po zakończeniu robót musi zgłosić lokal do użytkowania w Urzędzie Rejonowym w Kosza- 
linie (Nadzór Budowlany). ] 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 19 UM lub telefonicznie pod nr 22-23 do 25, 
wew. 207. 


2. osiedle 
"TOPOLOWA" 
Nr obr. 29 
KW nr 26893 1278 


338/18 


1278 


zabudowa 
jednorodzinna 
szeregowa 
j.w. 


42 493,50 
89 076,75 


4 300,00 
9 000,00 


318/4 


2679 


3 


osiedle 
"BUKOWE" 
Nr obr. 17 
KW Nr 26520 


535 


7531 


budownictwo 286 178,00 30 000,00 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 
budownictwo 128331,00 13 000,00 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 
j.w. 180 558.00 19000,00 


4. 


osiedle 
PARKOWE" 
Nr obr. 31 
Księga 
Wieczysta 
Nr 27172 


Kompleks I: 
działki od nr 
741 do nr 754 
Kompleks II: 
działki od nr 
720 do 736 
i od nr 738 do 
740 
Kompleks III: 
działka nr 787 


4074 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Na podstawie art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywła- 
szczaniu nieruchomości !j.t. z 1991 r. Dz. U. Nr 30, poz. 127 ze zm.ll zarządzenia MGPiB z dnia 
19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność 
skarbu państwa lub własność gminy IMP Nr 21, poz. 148) 
ZJ.\R.ZJ.\D GJ'I\I ł'IY J'I\J.\lECł-IO'/VO 
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości: 


5732 


10020' 


j.W. 


306612,00 31 000,00 


Lp Nr Powierzchnia Nr Położenie Opis Przeznaczenie Cena Godzina 
działki wm 2 księgi nieruchomości w planie wywoł. przetargu 
. .L' 
- 
1. 312/2 3894 27701 Sulechowo nieruchomość grunt. pod usługi 25 000,00 9.20 
zabudowana kultury 
budynkiem 
mieszkalnym o pow. 
użytk. 150.81 m 2 . 
położona 2 km od 
trasy Gdańsk-Szczecin 


1. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.1997 r. o godzinie 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Rynek Staromiejski 6-7. w sali 
300 III piętro. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium - osoby prawne przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
Wydział Finansowy PBK SA II O/Koszalin nr 11001207-1919-2101-111-23 osoby fizyczne gotówką lub czekiem potwierdzonym do kasy 
Urzędu Miejskiego w godzinach od 11 do 13 codziennie oprócz piątku bądź na rachunek w PBK SA II O/Koszalin Nr jak wyżej. 
3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 
4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. 
5. Przed podpisaniem aktu notarialnego wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, która dla poz. 1 wynosi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, dla poz. 2, 3. 4 wynosi 15% ceny gruntu osiągniętej w 
przetargu. 
Kolejne opłaty roczne dla poz. 1 stanowią 5% ceny gruntu uzyskanej w przetargu. dla poz. 2, 3, 4 stanowią 1 % ceny gruntu uzyskanej w 
przetargu, płatne do 31 marca każdego roku poczynając zapłatę od roku przyszłego. Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany 
ceny gruntu, w okresach nie krótszych niz jeden rok. 
6. Termin rozpoczęcia budowy (ławy fundamentowe) dla działki położonej przy ul. Mieszka I 4 - 1 rok, dla działek położonych na os. 
Topolowa - 3 lata. dla pozostałych działek - 2 lata od dnia podpisania umowy w formie aktu notarialnego. . 
Termin zakończenia budowy (stan surowy zamknięty) dla działki położonej przy ul. Mieszka 14 - 3 lata, dla działek położonych na os. 
Topolowa - 6 lat. dla pozostałych działek - 5 lat od dnia podpisania umowy w formie aktu notarialnego. 
UWAGI: 
1. Przyszli "Nabywcy" terenu na własny koszt wykonają uzbrojenie działki niezbędne do funkcjonowania obiektu. 
2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetagu. 
3. Nabywca działki nr 535 położonej na os. Bukowym ponosi dodatkowo koszt przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 600.00 
zł. Nabywcy działek na os. T opolowa ponoszą dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do zbycia co stanowi kwotę 200,00 zł za 
każdą działkę. 
4. Nabywca działki nr 535 położonej na os. Bukowym przed rozpoczęciem inwestycji zobowiązany jest do wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej i uiszczenia stosownych opłat. 
5. Na wniosek nabywcy, działki położone na os. Parkowym mogą być sprzedane na własność. 
6. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca działki. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami pokój 228 II piętro lub pod nr tel. 42 77 11 wew. 253. 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU 
ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH PRZYCZYN. 


312/1 


2. 


4975 


Sulechowo działka gruntowa 


27701 


pod usługi 
kultury 
pod zabudowę 500,00 
rolniczą 
Lejkowo nieruchomość grunt. pod usługi 
zabudowana budynkiem w zab. zwartej 1 218.00 
gospodarczym o pow. 
uŻYtkowei 30 25 m 2 
l. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Malechowo 
2. Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.1997 r. w w/w godzinach w Sali Urzędu Gminy Malechowo. 
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 25.03.1997 r. w kasie urzędu do 
godziny 9 lub na konto BS Malechowo nr 85740008-172-3600-11. 
4. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. 
5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w 
przypadku uchylenia się przez tq osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedajqcego. 
6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


3 582,00 


9.50 


3. 


198 


557 


Sulechowo działka gruntowa 


27701 


10.20 


4. 125 


484 


26751 


10.50 


G-R14 


G-R /6
		

/Image0012.djvu

			12 GŁDS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Piątek, 7 marca 1997 r. 


Z Vlp.ami NA TY 


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Miasteczko na granicy" (l5/ 
52) - "Kiedy gasną sny" - serial prod. 
kanady jsko-francuskiej 
8.30 Wiadomości 
8.40 Rządy dzieci, czyli pajdokracja 
9.05 Gimnastyka 
9.15 Mama ija 
9.25 Domowe przedszkole 
10.05 ,,Kontrntak" (10/44)- 
"Ucieczka od przeszłości" - serial prod. 
kanadyjsko-francusko-amerykańskiej 
10.50 Aukcja - teletumiej 
H.I0 Kalendarz pani domu 
11.25 "Architektura" (5-{)st.) 
"Szklana willa" - film dok. prod. fran- 
cuskiej 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Rodzina rodzinie 
13.15 Szkoły za oceanem - Rodzice 
i edukacja 
13.35 ABC ekonomii: rynek papie- 
rów wartościowych i giełda towarowa 
13.45 Giełda papierów wartościo- 
wych 
14.05 ABC ekonomii: papiery war- 
tościowe: udziały, hipoteki, weksle 


14.10 Ekonomiczne opały rodziny Ko- 
walskich - Kowalski lokuje oszczędności 
14.30 Jak znaleźć dobrą pracę? (9) - 
Praca na własny rachunek? 
14.40 ABC ekonomii: wzrost gospodar- 
czy i koniunktura 
14.50 No problem (19) - nauka języka 
angielskiego 
15.00 Wiadomości 
15.10 Agroliga 
15.15 Program dnia 
15.25 "Szkoła złamanych serc" (4/52) 
- serial prod. australijskiej 
15.50 Kadra czeka 
16.10 Malowanki Franka Firanki 
16.35 "Znam tu każdą grudkę ziemi"- 
reportaż 
17.00 Teleexpress 
17.25 Tata, a Marcin powiedział 
17.35 Goniec - tygodnik kulturalny 
17.55 Bezpieczniej 
18.10 Randka w ciemno 
19.00 Wieczorynka: "Smurfy" 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Kobieta i mężczyzna: dwa- 
dzieścia lat później" - film fab. prod. fran- 
cusko-amerykańskiej (l9
6 r.) 
22.05 Studio sport - M.S. w lekkiej atle- 
tyce - Paryż 
22.45 W centrum uwagi 
23.00 Giełda 


23.25 Nocny klub Jedynki 
0.30 Wiadomości 
0.35 "Kryptonim Missus" (I) - film 
fab. prod. franc.- włosko - niemieckiej 
2.15 Zakończenie programu 
TVP - PROGRAM 2 


6.45 Kurs języka angielskiego Look 
Ahead - lekcja 45 
7.00 Panorama 
7.05 Sport telegram (powt.) 
7.10 Poranny magazyn Dwójki oraz 
Dziennik krajowy 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 "Pełna chata" (81) - serial prod. 
USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Odkrywanie 7. kontynentu - film 
dok. prod. szwajcarskiej 
10.30 Nasze pieniądze 
11.00 Marzenia Marcina Dańca 
11.45 366/366, czyli podsumowanie 
roku 1996 
12.45 Reportaż z planu filmu Filipa 
Bajona "Poznań '56" 
13.00 Panorama 
13.20 "Och, Zuzanno" - western prod. 
USA 
14.10 Clipol- wydanie monograficzne 
14.45 Powitanie 


-- -- 
15.00 "Lucky Luke" (15) "Skarb 
Daltonów" - serial anim. prod. francu- 
skiej 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
(powt.) 
15.35 "Żyjący tylko w pamięci" - rep. 
16.00 Panorama 
16.10 Animals 
16.35 Jeden najeden-program Wło- 
dzimierza Szaranowicza 
17.05 Instalacja 
17.30 Programy lokalne 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.35 Va banque ..:... teletumiej 
19.05 Tele Wizje kultury 
19.35 Bądź mistrzem - Karol Jabłoń- 
ski 
20.00 Studio sport - M.Ś. w lekkiej 
atletyce - Paryż '97 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 "Ostatni carowie" (3-{)st.) - 
serial dok. prod. USA 
22.30 Audiotele - rozwiązanie kon- 
kursu 
22.40 Filmy Maurizzio Nichettiego 
"Zabójczy taniec" - film fab. prod. 
włoskiej 
0.20 Panorama 
0.30 Zakończenie programu 


TV BRYZA KOSZALIN 


POLSAT 


6.00 Muzyka na dzień dobry; 7.00 
Poranek z Polsatem: 7.55 Poranne in- 
formacje; 8.00 Polityczne graffiti; 8.10 
UFOzaury (54) - serial anim.; 8.30 Dru- 
żyna "A" (79) - serial; 9.30 Żar młodo- 
ści (135) - serial; 10.30 Gliniarz i pro- 
kurator (24); 11.30 Kalambury - pr. roz- 
rywk.; 12.00 HALOGRA!MY - mag. 
muz.; 12.20 Ye! Ye! Ye! - pr. muz.; 
12.30 Grom w raju (8/22) - serial; 13.30 
Multimedialny odlot - program kompu- 
terowy; 14.00 Sztuka informacji; 14.30 
Podróż - gra-zabawa; 14.55 Klub saty- 
ryków; 15.25 Czarodziejka z księżyca; 
15.50 Bractwo Białego Orła - pr. eko- 
logiczny dla dzieci; 16.00 Informacje; 
16.15 Halo, miliard! - gra-zabawa; 
16.45 Płonąca pochodnia (4/160) - se- 
rial przyg. meksyk.; 1,1.45 Skrzydła (91) 
- serial USA; 18.15 Swiat według Bun- 
dych (120) - serial kom.; 18.45 Infor- 
macje; 19.00 MacGyver (l 19) - serial; 
19.50 Losowanie LOTIO; 20.00 Straż- 
nik Teksasu - serial; 21.00 Kojak - se- 
rial krym. USA; 22.00 Informacje i bi- 
znes informacje; 22.20 Polityczne graf- 
fiti; 22.30 Biznes tydzień; 22.45 Ogary 
Broadwayu - film sens. USA, 1989; 
0.25 Playboy - mag. erot.; 1.25 Wbrew 
ich woli - dram. obycz. USA, 1994; 3.00 
Muzyka na bis 


TV.3 GDANSK 
7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 


RADIO KOSZALIN 


Dyżur redakcji wiadomości nr tel. 45- 
47-Q5 
 . I 
Telefon w studiu 45-04-38 
Wiadomości: 5.00, 6.00, 7.00 8.00, 
9.00, 10.00, 11,00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00, 
21.00,22.00,24.00 
Skrót wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 
8.30,9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05, 
19.05, 21.05 
5.00-9.00 Studio Bahyk, w nim: 5.50 
Kronika policyjna; 6.10 Serwis informa- 
cyjny dla rolników; 6.20 Prognoza pogo- 
dy dla regionu środkowopomorskiego; 
6.35 English? No problem!; 7.40 Wiado- 
mości sportowe; 8.50 Propozycje kultural- 
ne; 9.00-12.30 Studio Kontakt, w nim: 
II.lO Przegląd prasy ogólnopolskiej; 
11.30 ..Przystanek Marienplatz - odc. pow. 
Władimira Kunina; 11.55 English? No 
problem!; 12.15 Gdzie jest nasz reporter? 
- konkurs; 12.30 Radio-Biznes; 13.05 
Muzyczne wędrówki W. Stachowskiego; 
13.45 Notowania giełdowe; 14.00-16.00 
Popołudnie z nami - "Ekologia i nauka". 
w nim: 14.50 Psy, koty i inne zwierzęta- 
aud. R. Drozdowskiej; 15.30 Na ryby - 
magazynek 1. Nyka; 15.45 Kącik melo- 
mana; 15.55 English? No problem!; 16.05 
Auto - magazyn motoryzacyjny; 17.05 
Atut - program reporterów, w nim: 17.30 
Wiadomości sportowe; 18.05 Cały ten 
zgiełk - aud. I. Suboto; 20.05 Wieczome 
spotkania - Ludowy artysta - cymbalista 
- aud. J. Kiepela; 21.05 Radiowy Klub 
Muzyki - aud. B. Gołembiewskiej; 22.00 
BBC; 23.00-3.00 Nocny Koncert Życzeń; 
3.00-5.00 Muzyka nocą 
RADIO VIGOR 
TELEFON INTERWENCYJNY 439- 
924,439-926, FAX: 439-927. Wiadomo- 
ści BBC z kraju i ze świata: od 6.00 do 
23.00 co godz.; Wiadomości lokalne: 6.30, 
9.30, 13:30, 15.30, 16.30; Moto-serwis: 
6.35, 7.35, 9.20, 12.20, 14,20, 15.20; Po- 
goda: od 6.13 do 19,13 co godz.; Komu- 
nikaty reklamowe: 10.30, 12.35, 14.35; 
Ogłoszenia drobne: 9.50, 11.20, 13.30; 
Kursy walut N.B.P. 8.38, MIX 9.38; No- 
wości ze świata komputerów: 12.50, 
17 .30; Horoskop: od 6.10 do 19.10 co 
godz. (na sobotę 1.10); Kalendarz muz.; 
13.38, 15.38; Aktualne płatności: 6.53, 
7.56; Płyta tygodnia: 10.20, 15.45 
7.30 ..Przebudzanki"; 7 .50 Przegląd 
prasy lokalnej; 8.50 Porady prawnika; 
l 0.00-13.00 Konkurs "Peep show"; l 1.40 
Serwis ekonomiczny; 11.45 To był rok- 
muz. non stop; 13.45 Do trzech razy sztu- 
ka - muz. non stop; 14.45, 17.45 Muzyka 


8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trój- 
miejski serwis informacyjny; 8.40 Co mnie 
gryzie?; 9.25 Cudowny świat zwierząt 
odc.5(24) "Narodziny zwierząt" - serial 
prod. franc.; 9.40 Klarysa wyjaśni wszy- 
stko odc. 25 ,,Mała Elsie" - serial fab. prod. 
USA; 10.05 Kość niezgody - prog. publi- . 
cystyczny; 10.35 Szmacianki odc. 97 
"Szkarłatna Luci" - serial anim. dla dzie- 
ci prod. ang.; 10.45 Roger Odrzutowiec 
(odc. 100) - serial anim.prod.USA, dla 
dzieci; 10.50 Latające misie odc. 9 "Boże 
Narodzenie misiów" - serial anim. prod. 
kana.-jugosłowiańskiej; 11.25 Maria Ce- 
leste (l08); 12.05 Tajemnice nauki odc. 
10 ..Zagrożenie dla ziemi" - serial popu- 
larnonaukowy prod. USA; 12.30 Dziew- 
czyna do dziecka - film obycz. prod. 
niem.; 14.00 Gramofon III - prog. rozryw- 
kowy prod. pol.; 14.10 Sport w..Trójce" 
- magazyn; 14.40 Vademecum petenta; 
14.50 Program dnia; 14.55 Panorama; 
15.10 Człowiek z gór odc. 7 - serial anim. 
prod. USA, dla dzieci i młodz.; 15.35 
Komputerowy świat iluzji odc. 5 - serial 
popularnonaukowy prod. USA; 16.00 Za- 
radna gromadka odc. 8 "Szczęśliwe ro- 
dzinki" - serial przyg. prod. nowozelandz- 
kiej; 16.3045 minut - mag. młodz.; 17.15 
Co, gdzie, kiedy w Trójmieście - mag. 
public.-kulturalny; 17.30 E O L - Elblą- 
sko-Olsztyński Magazyn Telewizyjny; 
18.00 PANORAMA (retransmisja z TVP 
2); 18.10 Panorama - wydanie główne; 
18.35 Maria Celeste (109); 19.20 Punkt- 


na weekend; 15.51 Projektor filmowy; 
16.06 ..Rockowe kalendarium"; 17.13, 
19.26 Zgrzyta płyta - konkurs; 1&.06 Go- 
dzina z SqNY MUSIC; 20.06 Muz. od 
NAS dla WAS; 21.00 Godzina z GM 
MUSIC; 22.00-02.00 Prywatka z RV; 
22.06, 23.06 Co jest grane?; 22.27 Tele- 
foniczy udział słuchaczy - "Jak się bawi- 
cie z Radiem Vigor FM"; 24.00---D6 Z nami 
te numery - konkurs; 2.00-7.00 Muzycz- 
ny dżem z Vigorem FM. 
RA I O CITY 
66,5 i 100,9 MHZ TEL. 412-564, 411- 
902 
Wiadomości RWE 6.00-23.00 - co 
godz.; Skrót wiadomości 6.30-13.30 co 
godz.; Ogłoszenia drobne: 7.45, 11.45, 
15.15, 17.45; Komunikaty reklamowe 
6.30-21.30; 
6.00-9.00 PORANEK Z RC - poranna 
pieśń echem powracająca, felietony, prze- 
gląd prasy, powtórki materiałów reporter- 
skich z dnia poprzedniego 
9.00-14.00 OTWARTE STUDIO - 
RADIO CITY ZAPRASZA - rozmowy z 
gośćmi, konkursy, rozrywka, publicysty- 
ka . 
14.00-15.00 ŻYCIE NA GORĄCO - 
naj świeższe relacje z miasta i okolic, fe- 
lietony, aktualności miejskie, propozycje 
kulturalne i sportowe 
15.00-18.00 DISCO DANCE RELAX 
- audycja muz. 
18.00-22.00 WIECZÓR Z RC - audy- 
cja muz. 
22.05 - Fakty, wydarzenia, opinie 
(RWE) 
1.00-6.00 NOC Z RC - muzyka non 
stop 
RADIO POŁNOC 


69,23 Mhz i 95,90 Mhz 
Redaktor dyż.tel. 410-460; studio 
teI.410-444; 
Serwisy infonnacyjne: 6.30, 7.30, 
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30 17.30, 18.30,20.00, 
21.00 . 
Szczegółowa prognoza pogody dla 
regionu koszalińskiego: w każdym ser- 
wisie. 
5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z 
Radiem Północ; 6.00 Budzik zadzwonił; 
6.15 Szczęśliwa dwója - konkurs; 
6.45 Show kalendarium; 7.00 Informa- 
cje o działalności służb miejskich; 7.10 
Serwis sportowy; 7.15 Prace zlecone; 
7.45 Informacje dla kierowców; 8.00 Prze- 
gląd prasy regionalnej; 8.15 Morska pro- 
gnoza pogody; 9.00 Gdzie się wybrać?; 
9.05 Cover Box; 9.15 Dyżur reportera; 
9.45 Rock Blok dla kierowców; 10.00 
Giełda pracy; 10.10 Mistrzostwa par - 
konkurs; 11.00 Kursy walut; 12.00 Gość 
w studiu Radia Północ; 13.10 Zagadka 


temat dnia; 19.30 100 lat jazzu odc. 4 - 
prog. muz. prod. franc.; 20.00 Sokoły odc. 
1 - serial przyg.-{)bycz. prod. Zjednoczo- 
nych Emiratów Arabskich; 20.55 Amery- 
kańscy bohaterowie odc. 5 - serial dok. 
prod. USA;21.45 Panorama - wydanie 
wieczome; 22.30 Namiętność odc. 189; 
23.15 Policjanci z dzielnicy - magazyn; 
24.00 Zakończenie programu. 
TV GAWEX 


17.30 Program dnia; 17.35 Echa Dnia; 
17.40 Z naszą kamerą; 18.15 Bajki pol- 
skie (19); 18.40 Z ziemi i powietrza (15)- 
dok.; 19.00 Supermodelka (61) - serial; 
19.30 Oko w oko - Jan Maria Rokita; 
20.00 TV Gawex na bis; 20.45 Rozkaz 
Orła - film sens.; 22. I 5 TV Gawex na bis; 


TV TKK KOł.OBRZEG 


9.30 Wydarzenia dnia (powtórzenie 
programu czwartkowego); 9.40 Nasze 
sprawy: Czerwone autobusy; 9.55 Co to 
jest, gdzie to się znajduje? - konkurs; 10.00 
"Warsztaty szkolne" - reportaż; 10.10 
..Meloman" - magazyn muzyczny; 17.15 
Wydarzenia dnia; 17.25 ..Biała niedziela" 
- reportaż; 17.35 "Księga ksiąg czyli spo- 
tkania z biblią"; 17.50 Interfolk '96; 18.10 
Program samorządowy: stan zieleni w 
mieście; 2 1.30 Wydarzenia dnia; 21.40 
"Biała niedziela" - reportaż; 21.50 ..Księ- 
ga ksiąg, czyli spotkania z Biblią"; 22.05 
Interfolk '96; 22.25 Program samorządo- 
wy: stan zieleni w mieście. 


9.00 Kapitan Jastrząb - bajka - 1/43; 
9.30 Tajemnicza wyspa - bajka - 20/ 
44; 10.00 Panna dziedziczka - serial 
obycz. - 66/170; 10.30 Z ostatniej chwili 
- serial - 4 l/50; 11.30 Teletext odkry- 
ty; 16.00 Kapitan Jastrząb - bajka - 2/ . 
43; 16.30 Tajemnicza wyspa - bajka- 
21/44; 17.00 Panna dziedziczka - serial 
obycz. - 67/170; 17.30 Program Lokal- 
ny TVR "BRYZA": Wiadomości Ko- 
szalińskie, Prosto z Parnasu; 18.00 Z 
ostatniej chwili - serial - 42/50; 19.00 
Miłość i muzyka - film fab.; 20.30 Prze- 
boje domowego kina - mag. muzyczny; 
21.00 Życie jak sen - serial - 22/50; 
21.30 Program Lokalny TVR ..BRY- 
ZA": Wiadomości Koszalińskie, Prosto 
z Parnasu; 22.00 Majowe wino- film 
fab.; 23.25 Pro Rock - mag. muzyczny; 
23.55 Życie jak sen - serial - 23/50; 0.25 
Teletext odkryty; 
TV Sł.UPSK 


17.15 - Obserwator - serwis informa- 
cyjny, 17.30 - Bajki Polskie, , 17.50- 
Supermodelka - telenowela, 18.15 - 
Operacja..Pustynna burza" (cz. III) - 
dok., 18.45 - Wiry życia (5) - ser., 19.35 
- Nowe m
tody profilaktyki próchnicy 
u dzieci - prog. popularyzatorski, 19.50 
- Kim jest ten człowiek? - film sens., I 
21.30 - Obserwator 
-- 
kryminalna - konkurs; 14.00 Show" ka- 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00,21.00, 
lendarium; 14.10 Godzina firmowych \ 22.00 
propozycji
 15.15 Serwis dla kierowców
 Serwis VOA: 23.00,24,00 
15.35 Rock Blok dla kierowców; 16.00 Wiadomości lokalne: 6.45, 8.45, 
Biznes informacje; 16.05 Muzyczne no- I 10.45,12.45,14.45, 16.45,18.45 
wości-Patefon; J7.J5Minąłdzień; 18.00 POWER PLAY: 6.07,8.07,10.07, 
Porady prawnika; 19.00 Show kalenda- , 12.07; 14.07, 16.07, 18.07, 20.07, 22.07 
rium; 19.05 l z 3 - konkurs; 19.45 Wia- 0.00-6.00 Reja nocą; 6.00-9.00 Poran- 
domości sportowe; 20.05 Lista przehojów ne LSD -lecą same dźwięki; 6.15 Wiado- 
innego pokroju; 2 I .05 Randka z Radiem mości kulturalne; 6.30 Serwis Głosu Ame- 
Pół
oc; 2
.00, Gorąca linia - ko
cert ży- ryki; 7.45 3 dla 3 - piosenki na telefon; 
czen Radła Połno
; 23.00-2.00 
ran;y na H.05 BBC Aktualności; 8.20 Reporterzy 
skrzypach; 2.00 Nlght Club RadIa Północ zapraszają na... - zapowiedź Magazynu 
RADIO KOł.OBRZEG rcporterów; 8.35 Konkurs alfabetyczny; 
9.00-11.00 Otwarte studio; 9.15 Wiado- 
mości kulturalne; 9.20 Linia spięć - wa- 
sze opinie na temat wydarzeń w mieście i 
nie tylko; 9.35 Głos Ameryki donosi...; 
9.45 Przegląd prasy regionalnej; 10.15 
Gawęda historyczna mgr Jerzego Dudzia; 
12.00-16.00 Magazyn reporterów RR; 
11.103 dla 3 - piosenki na telefon; 11.25 
Magazyn dla kobiet ;- PANI DOMU; 
11.55 Głos Ameryki donosi...; 12.15 Ser- 
wis ekonomiczny; 12.20 Nasi reporterzy; 
12.35 BBC Sport; 12.50 Konkurs filmo- 
wy; 13.15 Wiadomości kulturalne; 13.20 
Nasi reporterzy; 13.30 BBC Aktualności; 
14.20, 15.20 Nasi reporterzy; 15.30 BBC 
aktualności; 15.45 3 dla 3; 16.35 BBC 
Sport; 16.50 Konkurs historyczny; 17.15 
Wiadomości kulturalne; 17.30 BBC Ak- 
tualności; 18.10 Telefoniczny Koncert 
Życzeń (tel. 439-87); 18.35 BBC Sport; 
19.00-20.00 Magazyn młodzieżowy - Pół 
żartem, pół serio; 2 I .00-22.00 Konkurs 
muzyczny - Gorąca setka; 22.00-23.00 
Ogólnopolska lista przebojów; 23.00- 
24.00 Muzyka na bezsenność 


Częstotliwość 71.15 i 90.20 FM 
Działłączności z słuchaczami: tel. (0- 
965) 244-79 
Dział reklamy: tel. 282-11 w. 124 
SERWIS ŚWIATOWY BBC co go- 
dzinę od 6.00 do 23.00 
6.00-8.30 Przebudzanki z Radiem Ko- 
łobrzeg. a w nich: 6.00-7.00: 6.15 progno- 
za pogody, 6.20 przegląd prasy lokalnej. 
6.40 kalendarium, 6.55 rybacka prognoza 
pogody; 7.00-8.00: 7.10 dyżur reportera: 
7.15 prognoza pogody; 7.20 przegląd pra- 
sy krajowej; 7.45 prognostikon; 8.30 Wia- 
domości lokalne i rybacka prognoza po- 
gody; 9.00-11.40 Przedpołudnie z Radiem 
Kołobrzeg; 9.15 ..Poważne zagranie" - 
muzykę klasyczną prezentuje Jarosław 
Banaś; 9.30 Wiadomości lokalne; 10.05 
"Muzyczne kalendarium" - przedstawia 
Jerzy Zemanek; 10.15 Studio konakt - au- 
dycja z telefonicznym udziałem słuchaczy; 
I 1.30 Wiadomości lokalne; 11.40 Giełda 
pracy i ogłoszenia ..pomóżmy sobie"; 
12.30 Magazyn aktualności BBC; 12.40 
Dwa zakurzone przeboje; 13.05 ..Mózgo- 
mania" - konkurs wiedzy wszechstronnej; 
13.30 Wiadomości lokalne; 13.45-14.00 
..Doradztwo gospodarcze" - Tadeusz La- 
skowski; 14.00-16.30 Popołudnie z Ra- 
diem Kołobrzeg; 15.05 ..Muzyczne kalen- 
darium" - przedstawia Jerzy Zemanek; 
15.30 Magazyn aktualności BBC; 16.10 
Magazyn informacyjny Radia Kołobrzeg; 
17.05 Konkurs sportowy - prowadzi Piotr 
Andrysiak; 18.30 Magazyn aktualności 
BBC; 19.00-19.15 Wiadomości lokalne; 
19.15-20.00 "Nowości muzyki dyskote- 
kowej" - prezentuje Aga Gątkowska; 
20.05-21.00 ..Drżące głosy" - muzyka 
trans; 21.05-22.00 ..Giganci brzmienia"- 
classic rock, classic blues - D. Chereziń- 
ski; 22.05-24.00 ..Muzyczne fascynacje" 
- program autorski Mariusza W olańskie- 
go; 24.00-6.00 Muzyczna noc z Radiem 
Kołobrzeg 


RADIO REJA 
Szczecinek, UKF 72,38 MHz i 99,00 
MHz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 


RADIO DARł.OWO 


Częstotliwość 103,9 MHz FM 
Telefon w studiu: (094) 144550 
Serwis Informacyjny Radia Wolna 
Europa: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
24.00 
Panorama dnia RWE: 7.05-7.30 
Fakty, wydarzenia, opinie RWE: 
18.05-18.30 
Rybacka prognoza pogody: 8.10, 
10.10, 12.00 
Kursy walut: 9.45, 11.45, 13.45, 15.45 
Muzyczna promocja Radia Darłowo: 
7.00, 9.00, 11.00, 13.00 
Horoskop: 7.30, 10.30, 12.30 
Pozdrowienia na telefon: 17.30-18.00 
Dzień jak w radiu: muzyka, reklamy, 
komunikaty lokalne, giełda radiowa, tele- 
fon dla wszystkich, oraz m. in.: 17.00 
Szkolne jęki - aud. szkolna; 19.00 Hyde 
Park czyli audycja wolnych wypowiedzi. 
- rowadzi Kamil Podlasiewski; 0.05 Mu- 
zyka nocą w Radio Darłowo 


Jaki znak Twój? 
Odpowiedź na tytułowe pytanie nie na- 
stręczała kłopotu co najmniej kilku poko- 
leniom Polaków. Okazuje się jednak, że z 
orłem w konstytucji nie jest tak prosto. 
Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycz- 
nego Stefan K. Kuczyński wytknął auto- 
rom wszystkich projektów Ustawy Zasa- 
dniczej operowanie terminem ..Godło RP" 
- zamiast prawidłowego z punktu widze- 
nia heraldyki: "Herb RP", a także pisanie 
"orzeł biały", zamiast ..Orzeł Biały..... 


Senator-ryzYkant 
Senator Leszek Lackorzyński (ostat- 
nio-niezależny), b. prokurator wojewódz- 
ki w Gdańsku, złożył osobiste poręczenie 
za pewnego podejrzanego o przestępstwo, 
deklarując, że ..dołoży wszelkich starań, 
by w przyszłości przestrzegał on porząd- 
ku prawnego". Jak to będzie-okaże przy- 
szłość, bo w przeszłości podejrzany po- 
stępował różnie. Jego imię, nazwisko i ty- 
tuł brzmią: Henryk Jankowski, prałat. 


Relleksja realisty 
Jedna z najbardziej malowniczych po- 
staci pozaparlamentamej sceny politycz- 
nej Janusz Korwin-Mikke do worka 
ocen sytuacji przedwyborczej dorzucił 
następującą refleksję: "Naród jest jak ko- 
bieta. Kobiety kochają zazwyczaj nie tych, 
co gotowi są o nie dbać - lecz tych, co 
ładnie mówią, że chcą o nie dbać..... 


Załoga nie blondynka... 
Inż. Jerzy Wagenknecht, który po 22 
latach pracy w Bełchatowie, w tym po 9 
latach kierowania miejscową kopalnią 
węgla bruńatnego zmuszony został do 
ustąpienia pod naciskiem załogi i ministra 
skarbu, uznał, że znalazł się na straconej 
pozycji: ..Związków nikt nie odwoła, a 
dyrektora można..... - Czy lubił pan zało- 
gę? - pytała "Rzeczpospolita". ..Trudno 
rozważać to w kategoriach lubił - nie lu- 
bił. To nie jest blondynka..... 


A cYkliści? 
Minister kultury i sztuki Zdzisław Pod- 


kański dołączył do licznego grona VIP- 
ów, dla których ich "negatywny odbiór 
przez tzw. opinię publiczną jest wynikiem 
wrednego spisku żurnalistów. "Dziennika- 
rze gonią za sensacją. Kiedy liczy się wier- 
szówka, człowiek i jego godność stają się 
niczym" - oświadczył minister na łamach 
sponsorowanego przez siebie tygodnika 
..Wiadomości Kulturalne". 


Krótka pamięć prawicy 
Pod tytułem jak wyżej jeden ?- liderów 
Unii Pracy prof. Tomasz Nałęcz pisze we 
..Wprost": ..Przypomnijmy, że ustawa o 
trybie przygotowania i uchwalania konsty- 
tucji RP nie jest dziełem Sejmu obecnej 
kadencji, w którym przewagę mają kluby 
SLD, PSL, UW i UP, lecz Sejmu wybra- 
nego jesienią 1991 r. Tego Sejmu, który 
przez prawicę uważany był za pierwszy 
Sejm prawdziwie wolnej Polski..... 


Jak w kinie? 
Adam Michnik odwiedził USA i po 
powrocie podzielił się refleksjami z czy- 
telnikami swej ..Gazety Wyborczej": ..Wy- 
soki urzędnik Departamentu Stanu zapew- 
niał: W administracji prezydenta Clintona 
panuje pełna zgoda w sprawie rozszerze- 
nia NATO. Tylko wy sami możecie je- 
szcze coś zepsuć..." Red. Michnik zrewan- 
żował się gospodarzom następującą kon- 
statacją: "Najnowsza historia Polski przy- 
pomina zły amerykański film, bo kończy 
się happy endem..." 


Dojrzewanie gwiazd 
Znakomita aktorka Beata Tyszkiewicz 
wyznała "Życiu Warszawy": "Dojrzewam 
do tego, by zrobić własny film jako reży- 
ser...". W uwspółcLeśnionej wersji 
"Trzech sióstr" miałyby wystąpić m.in. jej 
córki - Karolina i Wiktoria. Trzymamy 
kciuki, choć pamiętamy również, że reży- 
serskie próbki innej gwiazdy - Krystyny 
Jandy - zostały m.in. tak ocenione przez 
"Politykę": "Czy nikt jej nie mógł powie- 
dzieć, że gatunek, za jaki się wzięła, ma - 
a przynajmniej miał! - swoje niezbywal- 
ne, czysto rzemieślnicze rygory?" (PAl) 


R'5. Zbigniew Julka 


ó;z,e....a. \ eIIeg:r:i... 
Przyszłość przestaje być zagadką... I Słynna autorka książki "Czytanie losu" 
21 22 23 24 t$(O... 
 o 
j A ł.

 2.9 30 31 40 
Bliźnięta R k ' j O 7'\ \ ""( Strz.elec Wodnik 

ran Byk ....,a 25 26 27 
8 Kozioroźec ..... Ryby 
Sk2[pion 0-700711'482 
HOROSkOP Nowośćl Lew P 'Waga HOIłOSKo.- " nUłŚ(" 
NUM8ROtOCtCtNY anna.... Nowośćl 
Oto jak policzyć Twój numer: WROZKA JASNO\VIDZ 
Twoja data urodzenia. np.:1996.01.07 LUB ASTROLOG O!o/OO 71483 
1+9+9+6+0+1+0+7=33, 
 3+3=6. 
 .... 
Wynik to Twój szczęśliwy numerl NA ZYW O! tAROt, 
ZA O D 7 zw O O O N 71 484 po raz pierwszy 0-700 71 806 O 7oo 

ai 81 
- w Polsce! Po raz . ierwsz w Polsce!!! - (
: , 
WPI, s P 6.00-963 Warszawa 81 0-80020003. MusIsz mieć 18 lat. 3.70 zł/min. z VAT (37 022) 


Hodowla Roślil1 Spółka z 0.0. 
w Jezierzycach 
ogłasza przetarg na sprzedaż następuiących 
maszyn rolniczych: 
1. Siewnik zbożowy 6 m S045 cena wywoławcza 1.200 zł szt. 1 
2. Siewnik zbożowy 4 m S 052 cena wywoławcza od 1.000 do 1.100 szt. 2 
3. Kombajn do zbioru ziemniaków Z 642 cena wywoławcza 2.900 szt 1 
4. Kopaczka Z 609 cena wywoławcza 1.250 szt. 1 
5. Ladowacz chwytakowy ND - 4/022 cena wywoławcza po 1.500 szt. 2 
6. Naczepa T 050 cena wywoławcza od 2.200 do 2.500 szt. 2 
7. Naczepa technologiczna T 088 cena wywoławcza od 1.800 do 3.900 szt. 4 
8. Przyczepa do przewozu inwentarza SANOK cena wywoławcza 1.500 
szt. 1 
9. Rozsiewacz nawozów RNW - 3 cena wywoławcza 2.000 szt. 1 
10. Opryskiwacz zawieszany P-074 cena wywoławcza 800 szt. 1 


Przetarg odbędzie się w świetlicy Hodowli Roślin dnia 
22 III 97 r. o godz. 10 w Jezierzycach. Wadium w 
wysokości 10 % ceny wywoławczej prosimy wpłacać 
w kasie Hodowli Roślin przed przetargiem 
do godz. 9.30. Hodowla Roślin zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu lub też wycofania z przetargu 
części maszyn bez podania przyczyn. Informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 11-25-87, 42-66-27, 
G---H25 


GlOS · IM 


ADRES REDAKCJI: u1. Zwycięstwa 137-139.75-604 Koszalin; kierownik redakcji Mirosław Węgle- 16 (Andrzej Radajewski, tel./fax 0-59-625588); Mia
tko, ul. Dworcowa 29 (Konrad Remeiski, teł.O-595-3572); 
wicz: 42-42-08; sekretarz redakcji Roman Wojcieszak: 42-42-08; dział sportowy: 42-51-14; dział łączności Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 36 (Grzegorz Szczepański, teL/fax 403-11). 
z czytelnikami (godz. 9.30-16): 42-50-05; dziennikarze: 42-24-95; 42-44-10. WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin, prezes 
Oddział redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Zbigniew Majerowski: te1./fax Mim.ław Rybicki, tel./fax 42-51-40. .J. 
 
:;
;
 :;
 redakCj.i. An
a CZernY-MareC
a 42-5 l -95; dZiennikarze:. 42-24-56, 42-43-81; I 8

UK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Lampego 

 Dr... 
Pozostałe oddzIały redakcJI: 
ytow, .ul. Koc
anowsklego 8-10 (KrLysztof Sławski, teL/fax 0-?93-2
97): Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo N AK tA D K D NT R D L D W A NY 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa l (PIOtr Paslkowskl, teL/fax 35-278-55. 35-422-84); Lębork, ul. AnTIll Krajowej skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych. 
DZIAl PROMOCJI I REKLAMY Koszalin leI. 42-51-01. fax 42-51-40. 42-Z2-91. Słupsk leI. 42-66-08 ZWIĄZEK KONTROU DYSTRYBUCJI PRASY 


Redaklor naczelny: ANDRZEJ MIELCAREK 
telefon 142-1414-75 
telefax 142-33-D9