/Image0001.djvu

			. I. 


DZiŚ: GtOS CZYTELNIKÓW 


... 


I 


, 


\ 


. 


--g 


 


, 


" 


" 


NR 55 (13807) Czwartek, 6 marca 1997 r. 


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


Cena 50 gr 


Policja wyprzedziła przemytników 


Już za 2 dni konkurs! 


. 


IMIENINY 


Wiktora, 
Róży 


KONTRABANDA 


c
 SlCIĘŚCIA Z Gł.OSEM POItf, 


 


 
" 
359 wystrzałowych wygranych 


"Lepiej jest nie odzywaL' się wcale i 
wydawa(' głupim, niż odezwać się i roz- 
wiać wszelkie wątpliwości" . 
(M. Twain) 


W STODOLE 


. 


POGODA 


gł-óvvna. 


na.g rc>da.: 


Y{ C 

 
;; l;; 
f ,. _ _
 I;/l
/f 
( 8-1 0 0 CI \ 

 . 1 
'II:l . :> 
... 
i.. .. _\ 
f i/ '" 
I -- 
.'. 


W slodole we wsi 'okary pod Sławnem policja znalazła ponad 11 Iys. karlonów 
amerykańskich papierosów "Wesi" i "HB" z rosyjskimi banderolami akcyzowy- 
mi. Papierosy były przygolowane do przemylu do Niemiec. Sprząlnięlo je 
sprzed nosa 10-osobowej ekipie "eksporlerów", klórzy wczoraj o pÓłnocy przy- 
jechali do 'okar po lowar. Zemścili się na gospodarzach. 


'\ 


. 


..-1 


"
 

 :....JI-M 


Ą 
... 
 \) 
". j l 


_ 
i"ł:RA_ 


-
 


- Akcję zaczęliśmy z czwartku na pią- 
tek, po uzyskaniu z Komendy Wojewódz- 
kiej Policji w Koszalinie infonnacji, że 
(la naszym terenie ktoś szykuje przemyt 
do Niemiec dużej partii papierosów - 
mówi podkomisarz Roman Pacan, ko- 
mendant rejonowy policji w Sławnie. - 
W jednym z zabudowań wTokarach zna- 
leźliśmy 11.108 tak zwanych sztang (po 
10 paczek w jednej) papierosów" West" 
i "HB" wartości ponad 360 tysięcy zło- 
tych. Kartony były opakowane czarnymi 
workami foliowymi. Wszystko wskazy- 
wało, że towar jest przygotowany do 
przemytu. Zatrzymaliśmy dwie osoby, w 
tym właściciela posesji, którym prokura- 
tor przedstawił zarzut paserstwa i zasto- 
sował wobec nich dozór policji. 
Następnie prawie kompania policji, 
uzbrojona w karabiny, kilkoma kursami 
przetransportowała papierosy do komen- 
dy w Sławnie. 
Wczoraj o północy do Tokar zjecha- 
ło osobowym mercedesem i furgonetką 
10 osiłków z woj. koszalińskiego. Byli 
zaskoczeni brakiem papierosów. Kijami 
baseballowymi, pistoletami i nożami 
sterroryzowali wła..-.. -.ff
..I''' 
:::.: 
'-=: 


Zachmurzenie będzie wzra'itać. Moż- 
liwe są przelotne opady deszczu. Wiatr 
słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnie- 
nie atmosferyczne nieznacznie wzro- 
śnie. 


I 


:..' 

 


AL 


.. 


'T 


"ot-: ..... 


'-' 


',,_:'.," 


* 
I 

 
1 


I.I I __=C
 
OPEL KAUFMAN S.C. OPEL WINIARCZVK S.C. 
Koszalin. Kłos 41 Słupsk, ul. Gdańska 18 
W magazynie "GŁOSU POMORZA" - 8 marca znajdą 
Państwo bezpłatną kartę konkursową, regulamin, zasady gry 
oraz szczegółowy wykaz nagród 
ZAPRASZAMY DO FANTASTYCZNEJ ZABAWY! . ..
t' )
 


::"""'j 
i 


. 


PRZY TELEFONIE 


. ...; 


.- 


J ;
. 
11! 
):.« t- 
"";,.
. 

 


u. '1 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 


, 
>, "- 


,..,;., 
"t
. . 


red. 
Jerzy Dąbrowa-Januszewski 
tel. 42-24-56 


f? 


" ,,1'1 
U. 


-ił 


::..,.. 
.
. ... ;. 


;:.... 
;.:- 


t 


. \0.- ? 


}. 
. 
t. v ." 


Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 
zadzwoń!  
."",.,.,.., 
Io.-'
.- 


, 


Ugoda za 5 procent 


Podkom. Roman Pacan pokazuje zarekwirowane w Tokarach papierosy 
Fot. Ireneusz Wojtkiewlcz 


. 


. W KOSZALIŃSKIEM 


Reanimacja 
upadłego banku? 


zwrot papierosów, bo nie wierzyli za- 
pewnieniom gospodarza, że policja 
,,zwinęła" mu towar. 
Znajomy gospodarza zawiadomił po- 
licję. Kiedy przyjechała do Tokar, zastała 
tylko ciężko przestraszonych gospodarzv. 
Z podanych rysopisów wynikało, że na- 
pastnicy - niektórzy w kominiarkach - 


byli dobrze zbudowanymi osiłkami. 
Wczoraj sławieńska policja, wzmoc- 
niona przez drużynę specjalną ze Słup- 
ska, zatrzymała w Białogardzie 32-let- 
niego Dariusza O, podejrzanego o udział 
w przygotowaniach do przemytu. Nie 
ukrywano, że są pewne "namiary" na 
jego pozostałych kompanów. (wir) 


PRA WIE 2,5 miliarda starych zło- 
tych zarobił w 1996 roku były nauczy- 
ciel z Unieścia, d.liałający w tzw. sy- 
stemie .,Skyline". Z fiskusem rozliczył 
się I O-procentowym ryczałtem. Bardzo 
prawdopoJobne, że blrdzie mll
i<1ł vd- 
dać niemal połowę tej sumy. W kolej- 
nym roku rozkwitu dewizowego "łań- 
cuszka" świętego Antoniego "do inte- 
resu" wmieszał się jednak fiskus. Jak 
się dowiedzieliśmy, urzędy skarbowe 
naliczają graczom sążniste domiary, 
traktując dochody z parabankowej dzia- 
łalności jako normalny dochód. 
WE WTORKOWĄ noc dyspozy- 
tor koszalińskiej sieci taksówek "Eu- 
ro- Taxi" odebrał wołanie o pomoc. 
Dwaj pasażerowie, którzy zamówili 
kurs do Bonina - oddalonego od Ko- 
szalina o kilka kilometrów - zaatako- 
wali 24-letniego taksówkarza. Udało 
się mu uwolnić z pętli zarzuconej na 
szyję i uciekł oprawcom. Pomimo wie- 
logodzinnej akcji poszukiwawczej nie 
udało się policji zatrzymać napastni- 
ków. (ces) 


2.8 marca w SądzIe Belonowym w Słupsku roz1locząt sIę ma 
postępowanie ugodowe słupskiego Banku Spółdzielczego 
w upadłości, z wierzycielami. Jeśli ugoda doldzie do skut- 
ku, BS wznowi działalność. Wierzyciele będą iednak mu- 
sieli zrezygnować z części swoich pleniędzv. 


Dla energetyki i rekreacji 


Rura namąciła 


Od dwóch dni z k....mów w śródmie- 
ściu Słupska płynie mętna woda. Jed- 
nak jak zapewnia kierownictwo słup- 
skich "W odociągów" woda jest zdatna 
do picia. 
- Zmętnienie wody jest wynikiem awa- 
rii, która wydarzyła się w ostatni ponie- 
działek przed "Starymi Delikatesami" 
przy ul. Kilińskiego - poinformował nas 
Ryszard Gronowski, prezes spółki "Wo- 
dociągi - Słupsk". 
Pod chodnikiem pękła stara, jeszcze 
przedwojenna rura. Po usunięciu awarii 
magitrala została przepłukana, ale przy taT 
kich przypadkach zazwyczaj są jakieś po- 
zostałości zanieczyszczeń. 
- Woda jest zabO/wiona zwiqzkami 
żelaza. które nie są szkodliwe. Lada mo- 
ment wszystko powinno wrócić do nomzy 
- wyjaśnił R. Gronowski. 
Prezes "Wodociągów" stwierdził, że 
na ul. Kilińskiego awarie instalacji wod- 
nych zdarzają się rzadko, a to ze względu 
na to, że są tam rury... Z początków nasze- 
go wieku. Wodociągi wykonywano wów- 
czas solidnie i z dobrego materiału. 
Gorszą opinię mają rury kładzione w 
latach siedemdziesiątych. Szwankowała 
wówczas także jakość kładzenia magistral 
wodnych. Zemściło się to podczas zeszło- 
rocznej zimy, kiedy w wyniku mrozów 
doszło w Słupsku do kilku poważnych 
awarii. (frel) 


Zapora pod Słupskiem? 


Działalność słupskiego BS-u została 
zawieszona w 1994 roku, a w 1995 r. 
ogłoszono jego upadłość. W tzw. między- 
czasie zmieniło się prawo. Na początku 
tego procesu oszczędności zdeponowane 
w banku były gwarantowane przez skarb 
państwa, później - od lutego 1995 - przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W 
efekcie klienci banku, którzy w pierw- 
szym okresie zgłosili swoje wierzytelno- 
ści - odzyskali lokaty prawie w 100 pro- 
centach, jednak bez odsetek. Później, gdy 
gwarancje przejął Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, w 100 procentach wypła- 
cano jedynie należności o wartości do 
1000 ECU (około 35 mln st zł). Ci, 
którzy w BS mieli zdeponowane do 3000 


ECU (nieco ponad 100 mln st zł) - odzy- 
skali 90 procent Pozostałym upadły bank 
proponuje teraz ugodę. Jej najbardziej 
kontrowersyjny punkt sprowadza się do 
zredukowania należności przekraczają- 
cych wartość 100 mln starych złotych o 
95 procent! Po takiej redukcji BS zamie- 
niłby pozostałe należności na lokaty dłu- 
goterminowe i spłacił jednorazowo do- 
piero po upływie 5-letniego moratorium. 
Żeby ugoda doszła do skutku, zgodę 
na to musi wyrazić 400 wierzycieli (de- 
cyduje tzw. większość kapitałowa). Jeśli 
do tego dojdzie - za kilka miesięcy BS 
mógłby wznowić działalność. Jeśli nie - 
dalej trwać będzie postępowanie upadło- 
ściowe. (mb) 


Wojewódzki Zarząd MelioracUI Urządzeń Wodnych w Słupsku 
rozważa projekt budowy zapory wodnej I dużego zbiornika na 
Słupi w pobliżu Łosina. Zdaniem przyrodników taka inwestv- 
cJa Jest zagrożeniem ekologicznvm okollcznvch terenów. Me- 
liorancltwierdzą, że zagrożenia nie ma, natomiast zapora po- 
zwollłabv na budowę elektrowni wodnej. 


Koncepcja powstała jeszcze w la- 
bh siedemdziesiątych. Planowano 
wtedy spiętrzenie Słupi pod Łosinem 
zaporą o wysokości 4 do 6 metrów. W 
ten sposób powstałby zalew o długości 
ok. 12 km (aż do ujścia Skotawy do Słu- 


pi) i szerokości od 200 do 500 metrów. 
Zbiornik miałby pełnić funkcje reten- 
cyjne i rekreacyjne. Natomiast spiętrze- 
nie wody wykorzystano by, jako źródło 
energii elektrycznej. 
- Do tej koncepcji wróciliśmy przy 
okazji opracowywania programu małej 
retencji wody - powiedział nam Jerzy 
Kuzyniak, dyrektor Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod- 
nych w Słupsku. - Nie jest to żaden ofi- 
cjalny projekt, a raczej wskazanie, że 
istnieją realne możliwości budowy ta- 
kiego zbiornika. Tym pomysłem jest za- 
interesowany Zakład Energetyczny w 
Słupsku, który widziałby tutaj elektrow- 
nię wodną. 
J. Kuzyniak wyjaśnił, że nie zwra- 
cano się jeszcze o opinię merytoryczną 
tego projektu do specjalistów, ale jego 
zdaniem taka budowla nie zagraża śro- 
dowisku naturalnemu Słupi i okolic. 
Według Katarzyny Woźniak, wo- 
jewódzkiego konserwatora przyrody, 
zalew może mieć jednak negatywny 
wpływ na ekologię Słupi i istniejącego 
w tym miejscu Parku "Dolina Słupi". 
- T ak duży zbiornik stanie sir przede 
wszystkim osadnikiem ścieków z górne- 
go biegu rzeki. Oprócz tego istnieje 
obawa, że zostaną zalane sąsiednie te- 
reny Parku "Dolina Słupi" , gdzie znaj- 
duje się m.in. grodzisko wczesnośre- 
dniowieczne - stwierdziła K. Woźniak. 
Jej zdaniem argument, że na zale- 
wie mogłaby powstać elektrownia jest 
nieprzekonujący. - W tym miejscu jest 
nikły spadek wody. Żeby ją spiętrzyć, 
trzeba by wybudować wysoką zaporę, a 
sporą część zbiornika obudować. Więc 
siłą rzeczy ingerencja w środowisko 
naturalne byłaby duża - zaznaczyła K. 
Woźniak. 
Na razie nie ma mowy, aby projekt 
został wcielony w życie. Do jego reali- 
zacji potrzebny byłby bogaty inwestor i 
zgoda gmin, na terenie których zalew 
miałby powstać. (frel) 


W Słupsku zniż
a 50% na teleton oraz 
dla posiadaczy kart rabatowych 


Nad jeziorem Wicko 


Smród bez źródła 


,.J\"" 
\1, 
(
Ąf E 


KOLEJNA PROMOCJA Z FIRMĄ 
H IIIln'r" . 1. ok"1..;i "" i" li olJirt .. 
Dla kazdel Pani Jadącel taksowką zamowlOną 
telefonicznie w godz. 10-18. t: 
nagroda niespodzianka. lrIrtMnń S[I((Jwrll' 


Mieszkaniec Słupska, który wraz z rodziną wvprawlł się niedawno na wvcleczkę kraJoznaw- 
czą do Królewa nad jeziorem Wieko, powiadomił nas o smrodzie sPowiJającym brzeg jeziora. 
Nasz informator dostrzegł mazistą substancję, którą skojarzył natychmiast z pobliską gorzel- 
nią. Sugerował, że mogą to być jakieś odpady produkcyjne. 


CUKIER! 
luzem 1,77 zł/kg 
i paczkowany 1,89 zł/kg. 
NAJNIZSZE CENY, RABA TY 
KORZYSTNE WARUNKI PŁATNOŚCI 
PROMO(Y J
A SPRlrtEDAllłCAWYg  
M<, 
CAF E 


11 m 
. _ -' . . _ ..._. .. -- - i 
. :.... _..
/ 
. ..-: 
: n_... 
...... 
. - 
.:- (. .>':
' 
: '
--_ _ h>- 


; J 
(:- 


Krzysztof Galek, dzierżawca gorzelni, stanowczo zaprze- 
cza: - Gdybyśmy jeszcze robili spirytus z ziemniaków! Ale my 
pędzimy ze zboża. Nie ma żadnych odpadów, tylko wywar, 
który rolnicy zabierają na paszę. Jest tego około 200 tysięcy 
litrów miesięcznie, z czego sucha masa to około 30 procent. To, 
co zostanie, wywożę na własne pole. To świetny nawóz. Dużo 
próchnicy. 
K. Galek (syn wójta Zbigniewa Galka, posła PSL) powo- 
łał się na protokół pokontrolny, sporządzony przez inspekto- 
rów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z do- 
kumentu wynika, że wszystko jest w porządku. 
-Jedyne ścieki, to wody chłodnicze z wężownicy - przeko- 
nywał. 
Penetrując brzeg jeziora koło gorzelni natknęliśmy się jed- 
nak na duży dół wypełniony cuchnącą mazią. Prowadziły do 
niego dwa rowy - jeden od strony gorzelni i drugi, łączący go z 
jeziorem. Jak powiedział nam jeden z mieszkańców, to pozo- 
stałość po czasach pegeerowskich. Ściekają tu teraz nieczysto- 
ści z okolicznych szamb. .. 


nu .,
 


CEROWSKI HURTOWNIA , 


Premium 80g 1,49zł 
Premium 250g 4,57zł 
Tehibo Family 100g 1,66zł 
Tehibo Family 250g 3,89zł 
oraz innych towarów: 
Kotlin groszek 400g Kotlin ketchup 220g Winiary majonez 300g 
1,03zł O,96zł 1,99zł. 
Dla hurtowni korzystne upusty! 
Towar dowozimy własnym transportem! 
SŁUPSK, ul. Leszczyńsk.eBo 8 
tel./fax 44-2 ;I-51; 4;1-25-82. 


Jaeobs Kronung 250g 6,89zł 
Jaeobs Merido 250 g 3,89zł 
NeseaJe Clasie 200g 10,79zł 
Celmar 80g 0,96zł 


;',: 


.:.....:.....:; 


;t"'" 


* 


* 


* 


)
 
s:
 


K. Galek ma już zgodę gminy na turystyczne zagospodaro- 
wanie brzegów jeziora koło gorzelni. Na ukończeniu jest hotel, 
w planach - przystań dla łódek, pomosty. Wątpliwe jednak, by 
pomysł się udał, jeśli źródło smrodu nie będzie zlikwidowane. 
(mb) 
Fol. Sławom'r lalalek' 


.¥ ':'- 


-->oj 


., 
,l
		

/Image0002.djvu

			2 GLOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Albania 


Bezpieczne 
stadiony 
Minister spraw wewnętrz- 
nych i administracii Leszek 
Miller uczestniczący w śro- 
dę w lodzi w odprawie na te- 
mat możliwości zwiększenia 
bezpieczeństwa na stadio- 
nach piłkarskich. 


Zaproponował, aby w najbliższym se- 
zonie wiosennych rozgrywek ekstraklasy 
za przygotowanie obiektu odpowiadał 
organizator imprezy, a policja dokonyw
- 
ła kontroli obiektu i stanu przygotowań. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
policji, wojewodowie oraz prezesi 18 
pierwszoligowych klubów sportowych. 
Według Millera, organizator masowej im- 
prezy sportowej powinien dostosować się 
do zaleceń policji, m.in. w sprawach dys- 
trybucji biletów, umiejscowienia kibiców, 
sposobu organizacji pracy służb porządko- 
wych oraz wpuszczania i kontrolowania 
widzów. Minister stwierdził, że obecne re- 
gulacje prawne są mocno wadliwe, a na- 
wet trudno doszukać się takich, które od- 
powiednio chronią widownię. Zapowie- 
dział, że będzie dążył do jak naj szybszego 
uchwalenia odpowiednich aktów pra- 
wnych. 
Miller przypomniał, że w 19% roku 
wojewodowie skontrolowali ponad 800 
obiektów sportowych i tylko 87 uzyskało 
certyfIkat bezpieczeństwa i to "przy bar- 
dzo liberalnym podejściu". 
Jak poinformował z-ca komendanta 
głównego policji Janusz Wikańak, w 
ubiegłym roku ponad 16 tys. imprez spo- 
rtowych ochraniało 120 tys. policjantów, a 
koszty tych operacji wyniosły ponad 1 mln 
zł. (PAP, ces) 


Lustracja, ochrona zwierząt i gruntów rolnych 

 
SRODA NA WIEJSKIEJ 
W środę obradowałY obie Izby parlamenlu. Sejm osialecznie zdecydował, że posiedze- 
nie polrwa dwa dni z uwagi na piąlltowe obrady Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego. W Senacie mówiono o problemach środowiska polonijnego. 


Postanowiono, że projekty ustaw lustra- 
cyjnych zostaną rozpatrzone w czwartek 
rano, a nie - jak było zaplanowane wcze- 
śniej - w środę. Również w czwartek, o 
godz. 14, posłowie wysłuchają informacji 
premiera o działaniach obcych służb spe- 
cjalnych w związku z planowanym wej- 
ściem Polski do NATO. Sejm nie zajmie 
się wnioskiem o wotum nieufności wobec 
ministra zdrowia i opieki społecznej Jacka 
Żochowskiego. O skreślenie tego punktu z 
porządku obrad zwróciła się Komisja Zdro- 
wia, która z powodu choroby ministra nie 
mogła ustosunkować się do wniosku zgło- 
szonego przez UW. 
"Zwierzę. jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 


Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę" - czytamy w art 1 pro- 
jektu ustawy o ochronie zwierząt, omawia- · 
nego przez posłów. Ze względu na zgłoszo- 
ne poprawki, projekt odesłano ponownie do 
komisji. Ponownie wróciła sprawa wpisa- 
nia do projektu zakazu tuczu gęsi i kaczek 
na stłuszczane wątroby. Projekt nie wpro- 
wadza takiego zapisu, ale domagają się tego 
autorzy jednego z wniosków mniejszości. 
Wniosek ma poparcie klubów SLD, UW, 
BBWR-KPN, Porozumienia Prawicy. W 
projekcie
rzewidziano natomiast zakaz 
organizowania walk byków, psów i kogu- 
tów. 
Głównym założeniem dyskutowanego 
projektu nowelizacji ustawy o ochronie 


gruntów rolnych i leśnych jest obniżenie 
kosztów budownictwa mieszkaniowego, 
dzięki zmniejszeniu opłat za wyłączenie 
gruntów rolnych z produkcji rolniczej z 
przeznaczeniem ich pod budownictwo mie- 
szkaniowe. Komisje zaproponowały m.in., 
by od obowiązku uiszczenia należności i 
opłat rocznych zostały zwolnione te 
podmioty, które uzyskały decyzję o wyłą- 
czeniu gruntów z produkcji rolniczej lub le- 
śnej na cele budowctwa mieszkaniowego. 
Grunt podlegający wyłączeniu nie może 
przekroczyć - 0,05 ha - dla budownictwa 
mieszkaniowego; 0,02 ha dla budownictw 
wielorodzinnego (na każdy lokal mieszkal- 
ny). 


(PAP,ces) 


Episkopat radzi 


Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Tadeusz Pieronek przed rozpoczynają- 
cymi się w Warszawie obradami 287. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski powiedział, że preambuła, poprzedzająca projekt konstytucji, w wersji zapro- 
ponowanej w piątek przez posłów PSL "byłaby o wiele lepsza" od przedstawionej 
ostatnio przez posła Tadeusza Mazowieckiego (UW). 
Podczas dwudniowych obrad biskupi raz jeszcze ustosunkują się do projektu no- 
wej konstytucji. Zdaniem bpa Pieronka, "bardzo jasno została postawiona sprawa 
różnicy między stwierdzeniem w preambule do konstytucji, że Bóg istnieje dla wie- 
rzących a odwołaniem się do Boga". Podkreślił, że różnica jest czytelna i nikt nie 
powinien mieć wątpliwości. 
Biskupi podczas obrad ustosunkują się m.in. do postanowień MEN w sprawie wy- 
chowania do życia seksualnego w szkole, a także wiele uwagi poświęcą pielgrzymce 
papieża Jana Pawła II w Polsce oraz przygotowaniom do niej. (PAP,ces) 


Karlshamn kontra 'kabel 


Wszyscy radni szwedzkiej gminy 
Karlshamn, skąd planowano wyprowa- 
dzić podmorski kabel prądu stałego do 
Mielna, powiedzieli w poniedziałek: 
"NIE". 
Jest to ostateczna decyzja gminy, o czym 
poinfonnowano szwedzki urząd do spraw 
rozwoju techniki i przemysłu NUTEK w 
Sztokholmie, decydujący o wydaniu po- 
zwolenia na budowę. 
Radnym gminy Karlshamn przedstawio- 
no w poniedziałek, 3 marca, dwie krańco- 


wo różne opinie na temat kabla: o jego za- 
letach i o zagrożeniach. Po debacie wszy- 
scy (51 osób) jednomyślnie odrzucili pro- 
jekt. Sprzeciw ten natychmiast przesłano do 
NUTEK, któremu opinia rady była potrzeb- 
na przy rozpatrywaniu podania fmn Sven- 
ska Kraftnat i Vdtenfall, szykujących się 
do budowy. Szwedzka opinia publiczna 
spodziewa się, że rząd nie zignoruje stano- 
wiska samorządu. 
Władze gminy Karlshamn zapowiedzia- 
ły, że mogą powrócić do rozpatrzenia wnio- 


sku pod warunkiem przedstawienia przez 
inwestoró ; owego projektu. Zamiast jed- 
nokablow o. połączenia chcieliby linii 
dwukablo , by 
yeliminować większość 
szkodliw
 skutków wiążących się z 
pierwszym wariantem. 
Z wypowiedzi prasowych przedstawi- 
cieli Svenska Kraftn
t, które ukazały się na- 
zajutrz po debacie w Karlshamn, wynika, 
że inwestorzy ze względów ekonomicz- 
nych nie przewidują takiej poprawki w pla- 
nach. ' (ED) 


Konstytucja ekspertów 


Liderzy Porozumienia Prawicy A W"S", 
Jerzy Gwiżdż i Bogusław Kowalski, za- 
proponowali w środę na konferencji praso- 
wej, aby osiągnięcie kompromisu w spra- 
wie konstytucji powierzyć ekspertom. Zda- 
niem PP, rola polityków w przyjmowaniu 
nowej ustawy zasadniczej powinna ograni- 
czyć się jedynie do przyjęcia bądź odrzu- 
cenia ustaleń specjalistów, pracujących w 
oparciu o wnioski zgłoszone w Zgromadze- 
niu Narodowym. 
W oświadczeniu liderzy Porozumienia 
Prawicy stwierdzają, że nowa konstytucja 
nie powinna dzielić Polaków, lecz być wy- 
razem pojednania narodowego. Uważają, 
że kompromis zawarty w Komisji Konsty- 
tucyjnej jest fikcją. Według polityków PP, 
aby osiągnąć prawdziwą zgodę w sprawie 
nowej ustawy zasadniczej, należy oprzeć ją 
na tysiącletniej tradycji narodu polskiego. 
Odnosząc się do działań Akcji Wybor- 
czej "Solidarność", liderzy Porozumienia 
stwierdzili, że władze Akcji powinny wy- 
ciągnąć wnioski z odejścia z A W,,s" Ru- 
chu dla Rzeczypospolitej Stanisława Wę- 
głowskiego. W ich opinii, jeśli "Solidar- 
ność" będzie dążyła do przekształcenia 
A W"S" w jedną partię polityczną odejście 
RdR może nie być jedynie ..incydentem". 
Politycy PP uważają, że Akcja powinna 
przekształcić się w federację ugrupowań i 
organizacji. (PAP.ces) 


ZDARZEi
IA 
"POłrąCon," prze
 iJoc'
g. 
Nocą z wtorku na środę (25 minut po 
północy) przy torach kolejowych łączą- 
cych Wiekowo i Karwice - w pobliżu 
Przystaw - znaleziono rannego mężczy- 
znę. 28-letni mieszkaniec Przystaw miał 
ogólne obrażenia klatki piersiowej i gło- 
wy. Policja przypuszcza, że mógł zostać 
uderzony przez pociąg. 


Koniec jazdy 
Wczoraj koszalińscy kierowcy dwu- 
krotnie kończyli jazdę w rowie. O 7.35 
56-letnia mieslkanka Koszalina straciła 
panowanie nad hondą civic na łuku ul. 


Słupskiej w Koszalinie. Z obrażeniami 
główy przewieżiono j
'dó szpitala. Pomię- 
dzy Dalęcinem a Skotnikami (gm. 
Szczecinek) wpadło do rowu bmw. Samo- 
chód został poważnie zniszczony. Ucier- 
piał także, na szczęście lekko, 
17-1etni pasażer. (ces) 


Postrzelenie przez czyszczenie 
Nieszczęśliwy finał miało dla 43-let- 
niego myśliwego z Pasieki pod Miastkiem 
czyszczenie w mieszkaniu własnej broni 
- sztucera typu SAUER 200. Karabin wy- 
palił przestrzeliwując myśliwemu rdmię. 
Przedwczoraj pechowy myśliwy został 
odwieziony do miasteckiego szpitala. 
Uznano, że jest w stanie ciężkim wskutek 
znacznego wykrwawienia. (wir) 


Premier Danii: 


Wyjeżdżam zadowolony. 


Premier Królestwa Danii Poul Nyrup Rasmussen stwierdził 5 marca podczas kon- 
ferencji prasowej w Krakowie, że osiągnął wszystkie zamierzone cele, jakie postawił 
sobie w związku z wizytą w Polsce. 
Wśród głównych kwestii omawianych w Polsce wymienił sprawy polityki zagranicz- 
nej i poli
ki. bezpieczeństwa. "Potwierdziłem przed rządem polskim i polskim prezyden- 
tem, że 
e
uję, iż szczyt NATO, który ma się odbyć w Madrycie, zdecyduje o tym, że 
Polska zryzie się w pierwszej grupie państw, wobec których otwarte będą negocjacje 
związane z przystąpieniem do sojuszu" - powiedział. 
Mówiąc o integracji Polski z Unią Europejską premier Rasmussen stwierdził, że UE 
potrzebuje w swoich strukturach Polski. "Mam nadzieję, że również Polska potrzebuje 
Danii jako swojego partnera" - stwierdził. 
Wśród osiągnięć trzydniowej wizyty wymienił również ustalenia dotyczące - jak okre- 
ślił - "obiecującej, fantastycznej i inspirującej" współpracy w rejonie Morza Bahyckiego. 
(PAP,ces) 


. 


OGlOSZENIA 


. TOTEK 


. 


SPRZEDAŻ 


FO RD fiesta 1,1 (1990). Lębork, 
621-169. 
TOYOTY: starlet (94) - 25 000; corolla 
(93) - 27 110; carina E (92) - 35 000. Salon 
"TOYOT A" Koszalin, Okrężna 4, tel. 
410-282. 
HONDA civic 1,3 (1994). Darłowo, 
14-29-23. 
PASSAT combi 1,8 (1990). Sławno, 
(059) 10-28-85. 
AUDI awant (1984). (059) 10-74-63. 
FORD escort 1,8D (1989). Słupsk, 
44-10-71 wieczorem. 
VOLKSW AG EN passat 1.6 ID (1986). 
Słupsk, 443-412. 
I Przedsiębiorstwo Wyrobów 
Wapienno-Piaskowych 
VI/" Barw-icach 


przedłuża do 31 III 97 r. 
ZIMOWĄ WYPRZEDAŻ 
CEGŁY BIAŁEJ w cenie 
0.27 zł/szt. z transportem 
infonnacja j 
tel. 0/966 36374, 36171 
 
:..: 


Poszukuię ludzi do współ- 
pracy ze Slupska i okolic. 
Wykształcenie minimum 
średnie wiek od 25 lat. 
Możno dobrze zarobić lub do- 
robić do aktualnych zarobków. 
Proco dla ambitnych i opera- 
tywnych. 
Informacje. tel. lebork 624-670 
Ustka. 144-341 w godz. 8-15 


POLONEZ 1600 GLE (1995). Słupsk, 
43-28-19. 
SIERRA (1987). Golf 4000. Mercedes 
123 (1980). Mercedes 207. Słupsk, 
119-150. 
AUSTIN minimetro (1982) poj. 986. 
Charnowo 16. 
DOM położony w okolicy Ogrodowej. 
Koszalin, 45-11-09. 
CZTEROPOKOJOWE (62) - Zatorze 
60 000. DELT A Słupsk, 423-400. 
AMIGA 500. Ustka, 144-676. 


50% TANIEJ! SUPEROKAZJA - 
likwidacja sklepu kosmetycznego. Ko- 
szalin, Zwycięstwa 30 Salon Tele - 
Komputer. 


. KUPNO 


ZETOR 72-11, 72-45. Tel. (094) 
184-258 (7 - 15). 
KUPIĘ tanio MERCEDESA KACZKĘ, 
może być po wypadku. Tel. (O-59) 
41-35-88; po siedemnastej 43-09-65. 
MIESZKANIE w Ustce (może być sta- 
re budo\\'nictwo). Ustka, 145-509. 
. USlUGI 
GLAZURA, terakota, panele. Słupsk" 
43-78-62. 


Redaktor wYdania: 
Mirosław Węglewicz 


"MARCUS" - TV · SA T 
Koszalin, Jantarowa 22, tel. 41-33-87 
(boczna od Niepodległości) 
czynne 10-18, sob. 10-14 
ANTENY 
 CANAI.. 
SATELITARNE ..". 
POZYCJONERY, DEKODERY CANAL+, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 Bytów, ul. Bydgoska 26, tel. 27-04 
ej. Szczecinek, ul. Zielona 23, tel. 406-24 
o Połczyn, ul. Chrobrego 14, tel. 63-543 
 
Kołobrzeg, tel. 243-23. 6 
Sławno .POLO., ul. Armii Krajowej 33, tel. 72-31 


Słupsk, 


ZATRUDNIĘ panie. Słupsk, 414-327. 


. PRACA 


"RYBMOR" zatrudni głównego księ- 
gowego - 2 000 zł. brutto. Łeba, Kopernika 
2, 661-482. 
GLAZURNIKÓW, murarzy - zatru- 
dnię. Słupsk, 431-560 wieczorem. 
. RÓŻNE 
ZA DARMO. Baza Gospodarcza woj. 
słupskie, koszalińskie. Internet, katalog, 
CD-ROM. Sprawdź czy Twoja Firma zo- 
stała ujęta. Tel. (O-59) 413-032 wew. 116. 


DL: 3,4, 12, 19,31,47; 
Ex: 6, II, 22, 38, 42; (mw) 


Panu 
Kazimierzowi 
J utkiewiczowi 


wyrazy szczerego 
współczucia 
Z powodu śmierci Ojca 
składa 
Firma "ELFIR" Słupsk. 
G-817 


-1 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
t w WiekU_76 lat zmarła 
SP. 
Bronisława Król 


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 7 marca 1997 roku 
L o godz. 14 na Starym Cmentarzu w Słupsku 
Pogrążeni w smutku 
Mąż, Córki, Rodzina G-819 


Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy okazali współczucie 
oraz wzięli udział w ostatniej drodze 


ŚP. 
Franciszka Wojcińskiego 
składa 
ona oraz Córki i Synowie z Rodzinami 


G-803 


Środa, & marca 1997 r. 


Napięcie 
nie maleje 
w Sarandzie -15-tvsięcznvm portowym mieście na południowym 
krańcu Albanii - około "DO uzbrojonych po zębY rebeliantów zaję- 
ło pozycje obronne na wzgórzach u wejścia do miasta. 


Będziemy walczyć do samego końca, 
gdyby armia regularna nas zaatakowała 
- twierdzą. Agencja Reutera podaje, że 
powstańcy uzbrojeni są w karabiny i gra- 
naty wystrzeliwane z ręcznych wyrzutni 
rakietowych, działka przeciwlotnicze i 
ciężkie karabiny maszynowe. 
Tymczasem - jak oświadczył w środę 
były naczelnik rejonu Sarandy Dimitris 
Stefos - prezydent Albanii Sali Berisha 
"p,.zyrzekł, że nie wprowadzi wojska do 
Saralldy" . 
Czterech cywilów i co najmniej dwóch 
żołnierzy zostało rannych w środę rano 
podczas starcia między rebeliantami i 
żołnierzami annii albańskiej we wsi Fia- 
ń, około 10 km od Sarandy. Po trwającej 
40 minut potyczce wojsko wycofało się. 
Albańskie MSW twierdzi, że .. w cią- 
gu ostatnich dni w operacjach przeciwko 
uzbrojonym rebeliantom nie było żadne- 
go przypadku starć z użyciem broni pal- 
nej między siłami zbrojnymi i uzbrojony- 
mi rebeliantami" . 
Dwaj albańscy piloci, którzy uprowa- 
dzili we wtorek samolot myśliwski i po- 
prosili o azyl we Włoszech powiedzieli 
natomiast, że na ich decyzji zaważył 
otrzymany rozkaz strzelania do ludności 


cywilnej, czemu z kolei albańskie Mini- 
sterstwo Obrony zdecydowanie zaprze- 
czyło w środę. 
OBWE zapowiedziała we wtorek wie- 
czorem wysłanie misji do Tirany z by- 
łym kanclerzem Austńi Franzem Vra- 
nitzkim na czele. Jednakże odlot tej mi- 
sji, liczącej około 12 osób, został zawie- 
szony w oczekiwaniu na zielone światło 
z Tirany, z którą w środę nadal prowa- 
dzono na ten temat pertraktacje. Misja 
OBWE pozostanie w Tiranie nie dłużej 
niż dobę, by nie nakładać się na misję 
UE, oczekiwaną w Tiranie w piątek. Na 
czele tej ostatniej stoi holenderski mini- 
ster spraw zagranicznych Hans van Mier- 
lo, którego kraj aktualnie przewodniczy 
Unii. 
Władze greckie przygotowują się do 
wzmocnienia ochrony granicy z Albanią. 
Premier Grecji Kostas Simitis stwier- 
dził, że "podjęto wszelkie konieczne dzia- 
łania w celu ochrony greckiej mniejszo- 
ści, żyjącej na południu Albanii i mam 
nadzieję, że sytuacja będzie się rozwijać 
n01malnie" - oświadczył premier w roz- 
mowie z dziennikarzami w Atenach. 


(P AP) 


Koreańskie spotkania 
Przedstawiciele obu państw koreańskich spotkali się w środę po 
raz pierwszY od 25 lat na bezpośrednich rozmowach. W spotka- 
niu, któro odbrwa się przr okrągł,m stole w nowojorskim hotelu, 
uczestniczY delegacja amerykańska. 


Formalnie środowe spotkanie określo- rzy USA zaginionych w czasie wojny ko- 
no jako "wstępny briefing", mający po- reańskiej i innych kwestii. 
przedzać przyszłe, już czterostronne - z Źródła amerykańskie ostrzegają jednak 
udziałem Chin - rokowania na temat trak- przed zbytnim optymizmem. Phenian 
tatu pokojowego, formalnie kończącego prawdopodobnie nie podejmie żadnych 
wojnę na Półwyspie. Wojna koreańska przełomowych decyzji przed lipcem, kie- 
(1950-53) zakończyła się jedynie zawar- dy przypada trzecia rocznica śmierci Kim 
ciem porozumienia o zawieszeniu broni; lr Sena, ojca obecnego przywódcy kraju 
nie podpisano układu pokojowego. Kim Dzong Ha. Prawdopodobnie dopiero 
W piątek 1'6 witę.pRy£h trójstronnych '" wówcza6 Kim Dzong II przejmie.fonnal- 
spotkaniach - delegacja Korei Północnej, nie urzędy opuszczone przez zmarłego 
której przewodniczy wicernimster spraw ojca. Jakkolwiek od 1994 r. faktycznie 
zagranicznych Kim Kie Gwan, ma prze- sprawuje władzę w kraju, do tej pory ofi- 
prowadzić dwustronne rozmowy z USA, cjalnie nie objął spuścizny po zmarłym 
dotyczące otwarcia biur łącznikowych przywódcy KRLD. 
stron w obu stolicach, poszukiwań żołnie- 


.rJ"-' 

 
(. 


(P AP) 
"-'\1- 

 
.) 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
po długiej i ciężkiej chorobie 
w dniu 5 marca 1997 roku zmarł 
ŚP. 
Stanisław Powroźnik 


Pożegnalna msza święta dla przyjaciół i znajomych 
odprawiona będzie w kościele p. w. Sw. Józefa w Koszalinie 
7 marca 1997 r. o godz. 10. 
Pogrzeb odbędzie się 8 marca 1997 r. o godz. 11.30 na Cmenta- 
rzu Komunalnym w Malborku. 
Pogrążona w smutku Rodzina 


(. 

 
.L,
 


G-821 


.) 

 

rJ.. 


Wyrazy szczerego współczucia 
kol. Wacławowi Roszakowi 


dyrektorowi Wydziału Finansowego 
Z powodu śmierci Matki 


składają 
W ojewoda Słupski i Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego 
w Słupsku. G-818 


(
" - 
 ---.",.-- -- 
L-I -. 
[r Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 

...,
 dnia 5 marca 19
7 roku zmarła nagle 
, nasza Ukochana Zona, Mama i Córka 
ŚP. 
J aoioa 
. 
Zuralska 


Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 
7 marca 1997 r. w kaplicy na Starym Cmentarzu 
w Słupsku o godz. 12.20, skąd nastąpi wyprowadzenie 
do miejsca spoczynku. 


Pogrążona w smutku 
Rodzina.
		

/Image0003.djvu

			Czwartek, 6 marca 1997 r. 


SŁUPSK 


GlOS POMORZA 3 


, 


.. ;J)" 
'ł'.
. ., 
t
 
 
. >...
: 


I '\-". J . ł< 
 
'II" ł '--
 ..-' 
ł ' ".. ...'
'I 


-p 
. '.
. 
'.. 
¥. 
.;. ą.;.., 
i 


. -./; ....
..łr...' 
- ... 
 ," 
. l(' t;. ::7 
"r: h 
je, .., 


7BIORKA 
A A\Ą!ł,Mf1GRA£ MAl"ł1o
 
J 


-i 


t 


Szkolne czy publiczne? 


.-' 
,. ". 


i 


"11 


STRESY 


BIBLIOTEKARZY 


ł 


SamorządY lokalne z Iroską podchodzą do obowiązku opieki nad kullurą j oświalą, choć 
zdarza się, że nie wiedzą, na co najpierw wydać pieniądze. Wiemy, że na wsi biblioleki lo 
lokomotywa kullury. 'ak jak biblioteki szkolne są integralną częścią placówki oświatowej. 


Za te słowa Henryk Wegner, przewodni- 
czący Komisji Kultury i Oświaty Sejmiku Sa- 
morządowego Województwa Słupskiego. 
otrzymał oklaski od bibliotekarzy uczestniczą- 
cych niedawno w VII Okręgowym Zjeździe De- 
legatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Słupsku. 


Co by lu wykombinować? 


Fol. Sławomir Żabicki 


W ubiegłym roku głośno było o sporze mię- 
dzy władzami ratusza i wojewodą na temat spo- 
sobu współfmansowania Wojewódzkiej i Miej- 
skiej Biblioteki Publicznej z jej miejskimi filia- 
mi. Sporu nie roz'iitrzygnięto, sprawa przycichła. 
Z początkiem nowego roku w słupskim ra- 
tuszu narodził się pomysł uzyskania oszczędno- 
ści w oświacie poprzez likwidowanie szkolnych 
bibliotek, bądź łączenie ich z filiami miejskimi. 
Niektórzy dyrektorzy szkół, zszokowani matnią 
oświatowego algorytmu, zaczęli poważnie 
przymierzać się do propozycji pozbycia się bi- 
blioteki, a zarazem dwóch-trzech nauczycieli- 
bibliotekarzy. Złośliwi (?) pedagodzy chodzili 
po szkołach i zastanawiali się głośno - co by tu 
jeszcze wykombinować? 
W trakcie obrad w czytelni biblioteki woje- 
wódzkiej głos przedstawiciela sejmiku woje- 
wódzkiego przyjęto z ulgą, okazał się oczekiwa- 
ny. Prowadząca obrady Teresa Gawlik (kierow- 
niczka działu upowszechniania zbiorów - 
wybrana tego dnia przewodniczącą ZO Stowa- 
rzyszenia) poinformowała zebranych o prawie 
trzydziestoprocentowym wzroście czytelnictwa 


\ 
'l,. 
" , i 


Na czas II przeglqdu "Kobieta w muzyce i teatrze" w holu słup- 
skiego teatru miejscowe członkinie Ruchu Kobiet do Walki z 
Rakiem Piersi Europa Donna wystawiły skarbonkę. Można 
wrzucać do niej datki na zakup mammografu - urządzenia do 
radiologicznego wykrywania wczesnych stadiów guza piersi. 
Na zdjęciu: Obok skarbonkijedna z członkiń Europy Donny, 
przewodniczqca słupskich Amazonek (kobiet po amputacji 
piersi) Wiesława Gajewska 


"Słupia" rusza w teren 


Będący jeszcze w trakcie rejestracji słupski Klub Turystyki 
Rowerowej "Słupia", już "wyrywa" w teren. W sobotę o godz. 
10 zbiórka rowerzystów przy wiacie koło "mostu saperskiego" 
na Słupi (Park Kultury i Wypoczynku niedaleko ul. Rybackiej). 
Jedziemy trasą "zwiniętych torów" w kierunku Dębnicy Ka- 
szubskiej. prowadzącą przez Park Krajobrazowy "Dolina Słu- 
pi". Impreza ma charakter rekreacyjno - towarzyski. otwarty 
dla tych. którzy chcą przynależeć do KTR "Słupia". (wir) 


w placówkach. A więc przy tym samym zatru- 
dnieniu wzrastają obowiązki bibliotekarzy. 
- Wzrasta fachowość bibliotekarzy, zmienia- 
ją się wymogi wobec nas, choć od 30 lat obo- 
wiązuje ta sama ustawa o bibliotekach. Aż trud- 
no zrozumieć koncepcje szukania oszczędności 
poprzez likwidowanie bibliotek szkolnych - po- 
wiedziała w dyskusji dr Marianna Borawska, 
dyrektor Biblioteki Głównej WSP w Słupsku. 


SłużyĆ regionowi 


- W wojewódzMie w szkolnych bibliotekach 
jest zatrudnionych ponad dwustu nauczycieli. 
Krzywdząca jest dla nas. bibliotekarzy szkolnych, 
opinia, że dyrektorzy do bibliotek kierują nauczy- 
cieli nieudaczników. Te czasy się skończyły. Dziś 
bibliotekarze mają kierunkowe wykształcenie po- 
dyplomowe - powiedziała Maria Pietryka, nau- 
czycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Słup- 
sku, wizytator metodyk Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. - Wyprowadzanie biblioteki ze szko- 
ły będzie szkodnictwem w procesie dydaktycznym. 
Zamiast takich koncepcji pomyślmy nad unowo- 
cześnianiem wyposażenia. 
W dyskusji przeważały głosy, że biblioteki 
szkolne nie są przygotowane do świadczenia 
usług publicznych. A pojawiają się i takie kon- 
cepcje, by były to placówki ogólnie dostępne. 
Trzeba by powiększyć księgozbiór, a więc i po- 
mieszczenia, usytuować bibliotekę w takim 
miejscu budynku szkolnego, by miała bezpo- 
średnie wejście od ulicy. Przeważa jednak opi- 
nia, że powinny one pozostać jako szkolne wy- 


specjalizowane placówki biblioteczne. z 
których w czasie dnia nauki mogą w sposób nie- 
skrępowany korzystać uczniowie i nauczyciele. 


W szkołach 


W SP nr II zespół bibliotekarzy ze Słupska 
spotkał się na finale konkursu czytelniczego dla 
najmłodszych klas, prowadzonego przez biblio- 
tekarki Annę Bojarską i Elżbietę Kaliszczak. 
Oceniano sposób prowadzenia konkursu i przy- 
gotowanie uczniów. Później była okazja poro- 
zmawiać o bieżących problemach. Uczestniczą- 
ca w spotkaniu Irena Banaś - dyrektor szkoły 
powiedziała, że nie ma mowy o likwidacji biblio- 
teki w tej szkole. Jej księgozbiór wzbogaca się 
nie tylko dzięki zakupom. ale i darowiznom od 
uczniów, zwłaszcza kończących szkołę. 
W bibliotece SP nr 4, przed dwunastu laty, z 
inicjatywy M. Pietryki, zainicjowano konkurs 
literackiej twórczości dziecięcej szkół podsta- 
wowych. Od kilku lat konkurs ma rangę ogól- 
nopolską. W Szkole Podstawowej nr 15 od kil- 
ku lat znana jest kawiarenka literacka. Grupa 
uczniów, pod kierunkiem nauczycielki-biblio- 
tekarki Jolanty Kazimierczyk, przygotowuje 
wieczorne spotkania (z muzyką i recytacją) po- 
święcone np. porom roku w poezji. Niedawno 
odbył się wspaniały wieczór poświęcony poezji 
Wisławy Szymborsksiej. I w tej bibliotece 
księgozbiór jest wzbogacany dzięki uczniow- 
skim darowiznom. 


JERZY DĄBROWA 


Kobieta w muzyce i teatrze  
Spiewała Justysia 


Drugi wieczór" przeglądu "Kobieta w muzrce i lealrze" w 
słuoskim teatrze wyoełniła Justvna Steczkowska utworami 
ze swoiei ołytv "Dziewczyna szamana" . 


., 
,.. 
tł II!! 
." 1
 
ł 
 .. 
-. I "- ' 
 
I 

, 


Traf chciał. że płyta Justyny ukazała 
się niemal w tym samym czasie co "Sza- 
manka" Andrzeja Żuławskiego. Siłą rze- 
czy robiono porównania. A są to antypo- 
dy sztuki. Podczas gdy sławny filmowiec 
obrzydliwie wręcz pokazał piękną Iwonę 
Petry, brzydsza - w opinii wielu ludzi - 
Justyna. zajaśniała w szamańskim kon- 
cercie i na wideoklipach niczym gwiazda 
pierwszej wielkości. Ta młoda piosenkar- 
ka ma nie tylko oryginalny, o olbrzymiej 
skali głos, ale i niezaprzeczalną sceniczną 
charyzmę. Świetnie do typu swej urody i 
osobowości dobrała ruch - m.in. z ele- 
mentami tańca hinduskiego oraz scenicz- 
ny ubiór. 
Na słupski koncert przybyło sporo 
młodych ludzi. Najgoręcej oklaskiwali 
"Karuzelę z Madonnami" z repertuaru 


\ 
,. .

, 1 -, '.' 
.t
"...
. 
.,--- .': 
. .,., 
'( "o! 
. \:.
 


Ewy Demarczyk i "Boskie Buenos" z re- 
pertuaru Kory, a także przebój Steczkow- 
skiej "Oko za oko, słowo za słowo", czyli 
najbardziej rytmiczne i wybuchowe utwo- 
ry. Mnie zachwyciła "Sama" - utwór de- 
biutancki Steczkowskiej, który nie zna- 
lazł się na szamańskiej płycie. a w którym 
akompaniament jest na tyle stonowany, 
że talent wokalny artystki może objawić 
się w pełni możliwości. 
Kto wie, czy występ Justyny ("śpiewa- 
ła Justysia" - śpiewnie zakończyła występ 
artystka) nie będzie przebojem przeglądu. 
Warto było dla niego znieść nawet "słowo 
poprzedzające", z bardzo długą listą spo- 
nsorów (takie jest życie) i niezbyt klarow- 
ną - co mogło l.denerwować osoby zorien- 
towane w wadze zagadnienia - zachętą do 
zbiórki pieniędzy na mammograf. (mara) 


t 


l.  , 


 .! 


.1 


, ... 


" ..... 


, -ł 


Dziś na deskach  


Dzisiaj. 6 bm., o godz. 19 na dużej scenie teatru zaprezentuje się słupskiej 
publiczności Renata Przemyk. Towarzyszyć jej będzie zespół w składzie: Ja- 
cek Królik - gitary, Tomasz Kupiec - kontrabas, gitara basowa, Tomasz Do- 
minik - perkusja. Artur Włodkowski - saksofony, Józef Zatwornicki - akor- 
deon, fortepian, puzon. 
O godz. 21 w kawiarni "Teatralna" spotkanie zAnną Dymną. (a) 


..' 
", 


j., 
.. 
f .. O: . 


...  
II,,
 


t 
ł '. 
."".'" -.f - 


--  
tI.!'-;':' -- _M
 .....:..:....
 < 


;
 
-- 

, '
 


1- 


'o, 


.1.
 


\\ 


.
 


..-,... 


Po mroźnej zimie nawierzchnia asfaltowa wymaga uzupełnień. Ekipę "Dróg i 
Mostów" zastaliśmy przy pracy na ul. 9 Marca w Słupsku. (joj) 
Fol. Jan Maziejuk 


Bez ulg dla rodaczki ze Wschodu 


. 


POMAGAMY 
BEZROBOTNYM 


Mieszkaniowa równość 


Słupsk: - "Fason" SC, Przemysłowa 
10, tel. 411-004, wewn. 46 zatrudni wy- 
kwalifikowane krawcowe. 
- Zakład Ogólnobudowlany "Bud- 
mai", spotkanie 7 bm. o godz. 14 w pok. 
11 RUP przy ul. Leszczyńskiego 8 - gla- 
zurnika i 3 malarzy. Praca w Warszawie. 
- Państwowa Inspekcja Handlowa. 
Wojewódzki Inspektorat, Lutosławskie- 
go 33, tel. 425-468 - osobę z wykształce- 
niem wyższym lub średnim włókienni- 
czym. 
- Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3, 
tel. 423-236 - inżyniera drogowego. 
- Hurtownia Nasienna, Gdyńska 9, 
tel. 420-829 - sprzedawczynię. 
- Finna Opaliński. Salon Samochodo- 
wy Renault, Bolesławice, Słupska 5, tel. 
438-332 - sprzedawcę lub sprzedawczy- 
nię. 
- PPH "Mesir". Grunwaldzka 10, tel. 
443-334 - projektanta konstruktora obu- 
wia (znajomość angielskiego lub włoskie- 
go). 
- Foto ..Ania", Kulczyckiego I, tel. 
437-600 - fotografa po wojsku. 
- Zakład Obróbki Mechanicznej, Bier- 
kowo 126, tel. 431-313 - 3 techników 
mechaników lub tokarzy, frezerów i mu- 
rarza. 
- Zakład Wyrobu z Kamienia "Ka- 
myczek". Orkana 2, tel. 426-425 _ 
dwóch pracowników fizycznych do 35 
lat. (a) 


Kamila Mienżyńska, Polka z Kijowa, która na początku lat dziewięćdziesiątych przyjechała do kraju i 
zamieszkała u rodziny w Słupsku, prawdopodobnie będzie musiała opuścić zajmowane lokum. Bogdan 
Czapski, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w SłuPsku twierdzi, że gmina 
nie ma żadnych zobowiązań wobec powracających rodaków. 


Pani Kamila ma prawie 50 lat. Praco- 
wała jako specjalista w Instytucie Izoto- 
pów w Kijowie, gdzie zetknęła się z ofia- 
rami wybuchu reaktorów jądrowych w 
elektrowni w Czamobylu. Wówczas po_ 
stanowiła, że musi wywieść jedyną córkę 
do rodzinnego kraju. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych udało jej się uzyskać 
odpowiednie zgody i przyjechała do Pol- 
ski. W 1993 roku zamieszkała w Słupsku 
u kuzyna ojca, w 21-metrowym lokalu 
komunalnym przy ul. Deotymy. Dwa lata 
później główny najemca przeniósł się do 
domu starców w Słupsku. Pani Kamila 
została w mieszkaniu sama. Sfinansowała 
jego kapitalny - remonI. 
- .wymieniłam prawie wszystko. Sama 
skułam tynk i zrohiłllTn wiele prac, bo 
mam uprawnienia budowlane. Pracowni- 


ce oddziału ZBK namawiały mnie, żebym 
wystąpiła o przydział mieszkania. Naj- 
pielw planowałam. że kupię domek, ale 
inwestycja mnie przerosła. Zrezygnowa- 
łam. Razem z córką kupiłam samochód 
transportowy, aby móc w Polsce zara- 
bia{. Tymczasem dowiedziałam się, że 
władze miej.\-kie chcą mnie wyeksmitować. 
Nie pomogła nawet moja wizyta u wice- 
prezydenta Zdzisława Walo. Nie rozu- 
miem, dlaczego sir mnie tak traktuje - 
mówi płacząc pani Kamila. 
B. Cza
ski twierdzi, że stało się tak, 
bo pani Kamila nie wyprowadziła się z 
lokalu, w którym jest zameldowana, 
mimo że zgodnie z prawem powinna je 
opuścić wraz z głównym najemcą. Jego 
zdaniem, nie dotrzymała też dżentelmeń- 
skiej umowy, bo choć obiecywała, nie 


przeprowadziła się do jednorodzinnego 
domku, który zamierzała kupić w Słup- 
sku. Naczelnik uważa także, że pani Ka- 
mila jest za bogata, aby ubiegać się o 
przydział mieszkania komunalnego w 
mieście. Ma dochody z różnych źródeł i 
jest już związana z pewnym panem w 
Miastku, który może ją utrzymywać. 
- Gmina nie ma zobowiązań wobec 
powracających ze Wschodu. Jeśli takie 
obowiązki nałoży na nas pańSMO i znaj- 
dzie na to fundusze, będziemy im przydzie- 
lać mieszkania - podsumowuje naczel- 
nik. . 
Pani Kamila tych argumentów nie 
rozumie. Uważa. że w Polsce chce się ją 
pozbawić środków, z których się utrzy- 
muje. Nie ukrywa, że czuje się rozżalo- 
na. 


ZBIGNIEW MARECKI 


. W SKRÓCIE 
Horror w kinie 


Dziś (6 bm.) o godz. 18 DKF "Pro- 
jekcja" przy kinie "REJS" w Słupsku za- 
prasza na pokaz filmu "Od zmierzchu do 
świtu" w reżyserii Roberta Rodrigeza, 
twórcy kultowego "Desperado". 
eans 
ten rozpoczyna marcowy cykl Kontro- 
wersje Filmowe. "Od zmierzchu..." jest 
opowieścią o parze gangsterów. którzy 
muszą zmierzyć się ze sforą wampirów. 
Zrealizowany na podstawie scenariusza 
Quentina Tarantino film to brawurowe 
połączenie kina drogi z krwawym horro- 
rem, całość zaś ma charakter typowo za- 
bawowy. (rp) 


Niemiecki 
z certyfikalem 


Kursy języka niemieckiego z certyfi- 
katem na każdym poziomie kształcenia 
organizuje Słupskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości i Innowacji Gospo- 
darczych. Zajęcia prowadzą niemieccy 
lektorzy z Centrum Egzaminacyjnego 
Instytutu Goethego w Szczecinie. 
Na pierwszym poziomie kursanci 
uczą się gramatyki, na drugim -'- swo- 
bodnej mowy, a na trzecim biorą udział 
w zajęciach z lekturą i literaturą. SSPilG 
rekrutuje chętnych na dwa kursy na dru- 
gim poziomie zaawansowania. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w ty- 
godniu po 4 godziny. W semestrze pla- 
nuje się 120 godzin. Grupa liczy od 12 
do 14 osób. Organizatorzy są też w sta- 
nie otworzyć kurs dla nauczycieli, 
którzy chcą zdobyć uprawnienia do nau- 
czania języka niemieckiego. Szczegóły 
- w siedzibie SSPilG przy ul. Tuwima 
22a. (maz) 


Zbiry nocną porą 


44-letni mieszkaniec Ustki zgłosił 
wczoraj miejscowemu Komisariatowi 
Policji, że poprzedniego dnia wieczorem 
koło lokalu "Albatros" został napadnię- 
ty przez dwóch młodych bandytów. Po- 
szkodowany.- relacjonując policji prze- 
bieg zajścia, był jeszcze zszokowany, na 
ciele miał ślady uderzeń. Twierdzi, że 
został ciężko pobity, obezwładniony i 
obrabowany z 2 tys. zł i dokumentów 
osobistych. Policja zatrzymała już 
wczoraj jednego z napastników. 20-let- 
niego mieszkańca Ustki. Zatrzymanie 
drugiego sprawcy jest kwestią niedłu- 
giego czasu. (wir) 


Uzdrowiciel czeka 


Stowarzyszenie Duchowej Pomocy 
Życia zaprasza dzisiaj, 6 bm., o godz. 17 
do Domu Kultury Kolejarza przy ul. Koł- 
łątaja. na spotkanie z uzdrowicielem Bru- 
no Griiningiem. Nie ma chorób nieule- 
czalnych, winna być tylko chęć uzdro- 
wienia. Wstęp bezpłatny. (a) 


'ILle'AII 

 Slupsk,.ł
 
U 96-26J;j 
426'4-1"e O 
doiazd 
 
i!
cie 
bezpłatny 
zadl

ń, a poiedliesl 


'40% taniei 


. 


TELEFONY 


SŁUPSK. POGOTOWIA: Energe- 
tyczne: 991; Gawwnicze: 992; Cie- 
płownicze: 993; Wodnokanalizacyjne: 
994; Ratunkowe: 999, (podstacja przy 
ul. Banacha: 431-371); Weterynaryjne: 
422-631; Policja: 997; Straż Pożarna: 
998; Biuro Numerów: 913; INFOR- 
MACJA: Paszportowa: 955; Kolejowa 
- pociągi przyjeżdżające do Słupska: 
933, pociągi odjeżdżające ze Słupska: 
934; RADIO TAXI - dla osób niepeł- 
nosprawnych, Słupsk, tel. 444-447; IN- 
FORMACJA o AIDS: 958; ALKOHO- 
LOWY tel. zaufania: 424-278 (czynny 
w godz. 16-20, wtorki i czwartki); 
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU- 
FANIA: 428-035 - poniedziałek-piątek 
godz. 15-18, w środy niecz. 


. 


USŁUGI 


TELEFONICZNA INFORMA- 
CJA GOSPODARCZA, Słupsk, tel. 
423-060. Koszalin, tel. 417-700 
USŁUGI SZKLARSKIE, całodo- 
bowe, V AT. Słupsk, ul. Poniatowskie- 
go 44, tel. 425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI", całodobowe. Słupsk, 
tel. 0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES", 
Słupsk, Tuwima 3, 428-495, 443-083 
POGRZEBOWE "KALLA" Słupsk 
Armii Krajowej 15,428-196 i 421-285 
POGRZEBOWE .,HADES" Słupsk 
Kopernika 15, 429-891, 436-449 


RADIO' TAXI 
NET 


Słupsk I 
.. I 9&-2" 
.e · 4.. .. -2221 


· 40% zniżki na telefon 
· 30% zniżki z postoju i ulic, 
za okazaniem karty 
· rachunki 
· szeroki zakres usług całą dobę 
· bezpłatny dOjazd w mieście 


. DYŻURY APTEK 


SŁUPSK: "PRZY DWORCU", ul. 
Kołłątaja, tel. 427-914 
USTKA: ,,JANTAR", ul. Grun- 
waldzka, tel. 144-672 


. 


WYSTAWY 


SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 
ŚRODKOWEGO (czynne 10-16) - 
Zamek Książąt Pomorskich: "Skar- 
l)' k
 pomorskich", "Sztuka 
dawna Pomorza od XIV do XVIII 
wieku", SI. l. Witkiewicz - Witkacy 
(1885-1939) - twórczość plastyczna, 
"Współczesna sztuka ludowa i amator- 
ska Pomorza Środkowego"; MŁYN 
ZAMKOWY - "Dawna i współcze- 
sna sztuka ludowa na Pomorzu Środ- 
kowym"; GALERIA KAMERAL- 
NA. ul. Partyzantów 31A (czynna w 
godz. 8-16, w piątki 8-18): Jan Bucz- 
kowski - malarstwo; BASZTA CZA- 
ROWNIC, ul. F. Nullo 13 (czynna 
codz. w godz. 9-17 oprócz poniedz.): - 
JAN MISIEK ..Malarstwo + collage" 
KLUKI: MUZEUM WSI SŁO- 
WIŃSKIEJ (czynne 9-16) - "Kultura 
i sztuka ludowa Słowińców" 
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI ul. Zaruskiego I A (czynne 
10-18): Malarstwo ze zbiorów BW A 


. KINO 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
191) - "Marsjanie atakują" (USA), 
godz. 17, 19,21 
SŁUPSK: MCK - "Od zmierzchu 
do świtu" (USA), godz. 18 
USTKA: DELFIN "Tunel" 
(USA), godz. 17 i 19 


. 


PRA WNIK 


Bezpłatne porady: wtorki i czwartki 
15.30-17.00, pokój 107. (Teb) 


r 


"" 


"Złoła Wieża" 


KS "Przełom" Postomino zapm- 
sza do udziału w turnieju szachowym 
"Złota Wieża". Zawody odbędą się 9 
bm. o godz. (0.30. Drużyna składać 
się może z 4 zawodników (pierwsza i 
druga szachownica - senior lub ju- 
nior, trzecia - junior lub juniorka do 
18 lat, czwarta - kobieta lub junior- 
ka). Zwycięski zespół reprezentować 
będzie województwo słupskie w za- 
wodach strefowych w Złotowie. 
(fen)
		

/Image0004.djvu

			14 GlOS POMORZA 


ROZMAITOŚCI 


Czwartek, 6 marca 1997 r. 


. 


INFORMACJE 


Za miesiąc znów okrągły stół 


Bezrobocie 
w 126 metrach 
Sto dwadzieścia sześć wniosków zebrali członkowie dwóch 
zespołów roboczych, które od listopada ubiegłego roku pra- 
cują nad sposobami łagodzenia skutków bezrobocia w regio- 
nie. Drugie posiedzenie plenarne koszalińskiego okrągłego 
siołu odbędzie się II kwietnia. 


Pierwsze obrady tak zwanego okrcłgłe- 
go stołu odbyły się 7 listopada 1996 roku. 
Uczestniczący w nim przedstawiciele 
administracji rządowej, samorządowcy, 
pracodawcy i związkowcy, spotkali się, 
aby spróbować zaradzić bezrobociu w 
województwie koszalińskim. Ustalili 
wówczas, że łatwiej im będzie pracować 
nad konl9"etnymi propozycjami w mniej- 
szym gronie i- podzielili się na cztery ze- 
społy robocze. 
Dwa z nich: do spraw instrumentów 
ekonomicznych i prawnych oraz do 
spraw rozwoju małych i średnich przed- 
siębiorstw - zakończyły już pracę. Jej 
efektem jest omawiany we wtorek, 4 
marca, w Urzędzie Wojewódzkim w 
Koszalinie "zestaw koncertu życzeń", 
czyli 38-stronicowe "tematyczne zesta- 
wienie wniosków", których jest aż 126. 
Niektóre z nich wzajemnie się wyklucza- 
ją. Na przykład przedsiębiorcy skarżą się, 
że niedługo zostaną "zakontrolowani na 
śmierc''', pracownicy żądają bardziej ry- 
gorystycznego rozliczania fmn, które 
korzystają z Funduszu Pracy, gdyż pra- 


codawcy nagminnie zaniżają pobory pra- 
cowników interwencyjnych. 
- Jest wniosek, żeby prowadzić "od- 
powiedniq politykę podatkową". Uwa- 
żam, że urzędy skarbowe prowadzą od- 
powiednią politykę. Albo: "zwiększyć 
ulgi" . Proszę bardzo, tylko jakie i o ile- 
Marian Binaś, wicedyrektor Izby Skar- 
bOwej w Koszalinie, wskazywał na wnio- 
ski, które - jego zdaniem - zostały sfor- 
mułowane zbyt ogólnikowo. 
- Zebraliśmy wszystkie postulaty, ja- 
kie padły podczas pracy zespołu i kon- 
sultacji z różnymi środowiskami. Pognt- 
powaliśmy je tematycznie i chcieliśmy, 
abyście państwo podpowiedzieli nam, 
które z nich są najważniejsze albo do za- 
. łatwienia na miejscu - tłumaczył zebra- 
nym Aleksander Sobański, dyrektor 
Wydziału Polityki Gospodarczej Urzę- 
du Wojewódzkiego. Kiedy się okazało, 
że każdy z mówców inne wnioski uznał- 
by za najważniejsze, dyrektor Sobański 
postanowił, że jego wydział sam dokona 
selekcji, a w razie kłopotów redakcyj- 
nych - zwróci się do ekspertów o pomoc. 
Gola) 


Kontrolerzy nękają koszalińskie gminy 


To nie spisek 
- Dwie bogatsze gminy: Ustronie i Mielno zbunlowałJ się i nie 
chcą płacić haraczu do budżetu. Za karę mają leraz najazd 
kontrolerow. Nie wiedzą już, gdzie ich posadzić - przekony- 
wał jeden z uczestników niedawnej dyskusji konstytucyjnej w 
Bałtyckiej Szkole Humanistycznej. Ale kontrolowani i kontro- 
lUjący zgodnie zaprzeczają twierdząc, że jesl to czysty przy- 
padek. 


- Faktycznie, był taki dzień, gdyodby- 
wały się u nas cztery kontrole rownącze- 
śnie - mieljśmy inspe":torów z Urzędu 
Wojewódzkiego. Urzędu Skarbowego, 
Urzędu Kontroli Skarbowej i NIK-u, ale 
ja nie dopatrywałabym się iadnych 
związków '="przekonuje Bozena Kwolik- 
Marcinko
ska. sekretarz gminy Miel... 
fiio.'Przyznaje, Ze spiętrznie kontrolijesl 
uciążliwe: zwłaszcza, że na początku 
roku urzędnicy muszą przygotować bu- . 
dat i sporządzić bilans. - Warunki lo- 
kalowe mamy ograniczone, jednak dla 
wszystkich inspektorów znalazło się 
miejsce. 
Także Stanisław Zieliński, wójt 
Ustronia Morskiego uważa, że nie ma 
spisku instytucji kontrolnych. Tak jak 
Ustronie badane są inne gminy (w Sła- 
woborzu np. lustrację prowadzi Urząd 
Kontroli Skarbowej).-Faktemjest, że z 
samorządnością ma to niewiele wspól- 
nego. Samorząd powinien mieć większe 
uprawnienia do wydtrn-'ania pieniędzy. A 
nas kontroluje się tak, jak jednostki pań- 
stwowe- tłumaczy wójt. W Ustroniu na 
przykład inspektorom nie spodobał się 
zapis, zgodnie z którym inwalidzi płacą 
za psa 50 procent podatku. Musiało być 
zapisane kwotowo - 11 złotych. 
Przypomnijmy, że w połowie ubiegłe- 
go roku kilka najbogatszych gmin w Pol- 
sce sprzeciwiło się odprowadzaniu do 
budżetu państwa nadwyżki wpływów z 
podatków lokalnych. Ustronie Morskie 
wystąpiło do Trybunału Konstytucyjne- 


go. Trybunał orzekł, że obowiąz.ek pła- 
cenia "haraczu" wprowadzono w 1996 
roku z naruszeniem konstytucji. 
- My szukamy sprawiedliwości na 
drodze sqdowej, ale sqd nabrał wody w 
usta -tłumaczy Bożena Kwolik-Marcin- 
kowska. - W ubiegłym roku mieliśmy 
oddać trzy miliardy starychJ!l?.tych. Pro- 
szę sobie wyobrazić, ile za takie pienią- 
dze można zrobić! 
Dwie maleńskie inspekcje - prowa- 
dzone przez UKS i NIK - mają trwać 
dłuższy czas (niewykluczone, że nawet 
dwa miesiące). Pozostałe dwie zakoń- 
czyły się w ciągu jednego dnia. Pani se- 
kretarz zapewniła nas, że ich wyniki są 
dla gminy pozytywne. , 
- Nakładanie się kontroli to czysty 
przypadek - przekonuje Maria Kotwic- 
ka, wicedyrektor Urzędu Kontroli Skar- 
bowej w Koszalinie. -Sprawdzamy, czy 
gminy prawidłowo naliczają podatek 
dochodowy i VAT. Zaczęliśmy od Sia- 
nowa, Ustronie jest trzecie w kolejności, 
po nim pojechaliśmy do Mielna.. 
-My badamy, czy gminy prawidłowo 
realizują zadania w zakresie ochrony śro- 
dowiska - tłumaczy Ryszard Pelczar, 
dyrektor koszalińskiej Delegatury Naj- 
wyższej Izby Kontroli. - Kontrolujemy 
Urząd Gminy w Mielnie, będziemy pra- 
cować też w Kołohrzegu. To jest temat 
ogólnopolski, żadna złośliwość. Nie ro- 
zumiem ludzi. którzy widzą w tym spisek 
Gas) 


Żołnierz - górnik 


"TYLKO D TAKICH 
SZEREGOW" 


Do Malechowa pod Sławnem przYbyWa jako szesnastolatek we wrześniu 1 945 roku. Dzięki kUzYnowi, uczniowi sła- 
wieńskiego gimnazjum, "łapie" koniakt z Polską Organizacją Wojskową - wówczas nielegalną. Ta "przygoda" kończy 
się dla niego, po pÓłrocznym śledztwie, dwuletnim pozbawieniem wolności, ulralą praw publicznych, obyWatelskich i 
praw honorowych na okres dwóch lal. Szczecin, Wronki, Polulice, Slrzelce Opolskie - dokładnie dwa lala. Wraca do 
Malechowa. Nie ma szans na pracę w zawodzie wyuczonym - eleklrvka. Podejmuje ją w miejscowej zlewni, zajmując 
się skupem mleka od rolników. W kwielniu 1952 roku zostaje wezwany przed oblicze władz wojskowych. Zoslaje 
wcielonv do kopalnianej służby wOjskowej. 


- ....- 
t 


'
 
.. 


'-'\ 


r;; 


ł 


,Jr;.., 


.. ,. 


. 
;-
,. 


" 


Z dokumentu wystawionego 6 lutego 
1995" roku przez Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Słupsku wynika, że "Zbi- 
gniew Miller, syn Franciszka, od 22 kwiet- . 
nia 1952 roku do 27 kwietnia 1954 roku 
był przymusowo zatrudniony w kopalni 
węgla" . Przechowuje. kopię ściśle tajne- 
go rozkazu nr 008/MON, ówczesnego 
Marszałka Polski, któremu swój los za- 
wdzięcza. 
- Wiedziałem, 'Że idę do wojska niety- 
powego.. Jeden z moich kolegów uprze- 
dził mnie o tym, że tacy, jak ja to "tylko 
do takich szeregów". By/a to kopalnia 
"Michał" w Michałowicach nieopodal 
Siemianowic. Po przysiędze wojskowej i 
trzech wycieczkach na dół kopalni, ritJstq- 
pil, cJzr;.e,sf" .bQjQ.wy. iQł
rr/JQrniMrw,., 
Pracowałem na wszystkich trzech zmia- 
nach - mówi Zbigniew Miller - na wszy- 
stkich tlUdnych stanowiskach górniczych, 
przy łopacie i kilofie. Byłem w 3 dlUży- 
nie. 2 plutonu, 2 kompanii. Moim dowód- 
cą był kapitan Klensner,frontowiec, do- 
bry, równy chłop. Było nas prawie tysiąc 
w tej jednostce - sam; "ochotnicy" tacy, 
jak ja. Pracowałem na poziomie 560 me- 
trów. Nie była to kopalnia gazowa. Na 
górniczych kaskach tlił się karbidowy pło- 
myk. 
- Pracowałem również na pokładzie 
jednego metra dwudziestu centymetrów. 
Na kolanach, w nakolannikach, przy 
skróconym trzonku łopaty i kilofa. Co po 
pracy? Łaźnia - wspomina Zbigniew 
Miller - wojskowe ciuchy, które przypo- 
minały mundury SP-owskie, posiłek. A by- 
wało, że po pracy zaczynały się zajęcia 
wojskowe w koszarach, w drewnianych 
barakach. Nie zawsze była szansa zjeść 
do końca zupę z blaszanego naczynia. By- 
wało, że komenda "wojsko zjadło" pa- 
dała, gdy byliśmy w trakcie jedzenia i w 


pole, na ćwiczenia. W mokradłach, śnie- 
gu, błocie - po górniczej szychcie. 


Miałem przygodę w 
slołówce. 


Nie zrobiłem tego z wielkiej odwagi, ale 
ze zwykłego głodu. Padła komenda" woj- 
sko zjadło - wstać, wychodzić". Usia- 
dłem, ponownie pałaszując zupę. Byłem 
głodny. Na to wszedł oficer inspekcyjny, 
kontrolujący naszą jednostkę w imieniu 
MON (dowiedziałem się o tym później). l 
było to moje szczęście w nie
zczęściu. 
Albo i odwrotnie. Kompania, która już 
stała w szeregu przed budynkiem stołów- 
ki, wróciła za stoły. Wszyscy zjedli zupę, 
nawet dlUgie danie, bez pośpiechu. Ale 
oficer w randze majora wyjechał, aja zo- 
stałem. 
Jedzenie? Właśnie tam chyba zjadłem 
naprawdę cały wagon kaszy. Wicle razy 
były duże, tłuste, solone śledzie, zwane 
przez nas katolikami. Oddawaliśmy je 
ludności -cywilnej, często za papierosy. 
Chociaż fasolówka i grochówka były do- 
brej marki. Dopiero później dowiedziałem 
się, dlaczego tak szybko odganiali od tych 
prawie pełnych misekjedzenia. W każdej 
takiej jednostce była hodowla świń. Mu- 
siały coś zżerać, by po sprzedaniu zasilić 
kieszeń oficerskiej kadry. 
Na co przeznaczaliśmy zarobione pie- 
niądze? Potrącano nam za sony mundu- 
! t-owe i wyżywienie. Nie dostawaliśmy pa- 
pierosów. Czy wielu żołnielZY zostawało 
w kopalni? Zdarzało się, że jeżeli żołnierz 
podpisał limowę o pracę w kopalni, na 
jakiś określollY czas, to zwalniano go z 
odbywania pozostałego roku "służby 
wojskowej" i zamieszkiwał w hotelu ro- 
botniczym. Z tym, że to dobrodziejstwo nie 
dotyczyło takich jak ja. 


Czas wolnv? 
lfidna niedziela w miesiącu była wol- 
na. Był to wyskok, jak otrzymało się prze- 
pustkę, na godzinę lub dwie do miasta, 
aby gdzieś w parku wypić piwo czy tanie 
wino. Jedną przepustkę wykOlzystywałem 
trzy razy w ciągu całej służby. Ale moim 
rekordowym osiągnięciem był "wtop pol- 
ski" . Cały tydzień przebywałem poza jed- 
nostką i nikt z moich przełożonych o tym 
nie wiedział. Sądzili, że otrzymałem urlop, 
o który zabiegałem. Bez karty urlopowej. 
bez żadnych dokumentów, przejchałem 
koleją od Siemianowic do Sławna, z prze- 
siadką w Gdyni, mimo licznych patroli 
wojskowych, bez biletu oczywiście. Na 
śluh kuzynki zdążyłem. Przez mego do- 


wódcę, pOlUcznika Szrama, nie zostałem 
ukarany. Nie chciał wprost wierzyć, że taki 
wyczyn jest możliwy. 
Czy były jakieś przyjemne chwile? Tak. 
Udało mi się przez jeden miesiąc praco- 
wać w koszarowym radiowęźle, bo zacho- 
rował kolega. Ale zostałem "zdemasko- 
wany" . Polubił mnie wojskowy lekarz, bo 
umiałem grać w szachy. l grywaliśmy. Pa- 
miętam, że na wszelkie dolegliwości były 
dwa rodzaje tabletek, co to nie zaszko- 
dziły, ale i nie pomogły. D"wa razy spę- 
dziłem święta w rodzinie górniczej. l chy- 
ba to wszystkie przyjemne chwile z tam- 
tych czasów. No nie, raz byłem na zaba- 
wie w Domu Górnika. W wolne niedziele 
chodziliśmy wszyku do kina, do Siemia- 
nowic, trzy kilometry w jedną stronę, z 
piosenką na ustach, często rosyjską, czym 
nie zyskaliśmy sympatii miejscowych. Za- 
liczyłem dziesięć dni aresztu zwykłego, 
czyli takiego, przy któ,ym nie ominęła 
mnie praca w kopalni. ale nie brałem 


udziału w zajęciach wojskowych. Miałem 
też złamany obojczyk, gdy uciekałem z ko- 
palnianego zawału, po taśmociągu. 


Zbigniew Miller, dzisiaj 
68.lelni mężczyzna, 
po "wojsku" zaczyna pracę jako in- 
struktor w Lidze Przyjaciół Żołnierza w 
Koszalinie. Zataja pewne fragmenty ży- 
ciorysu. W czerwcu 1955 roku zostaje 
przyjęty do pracy w Straży Pożarnej w 
Sławnie. I tam pracuje do emerytury, czyli 
dó 1982 roku. 
-Skończyłem służbę pożarniczą w stop- 
niu starszego sierżanta, ale nigdy nie dane 
mi było piastować funkcji kierowniczych. 
Całe moje życie to ciężka praca - opo- 
wiada - ale niczego nie żałuję. Jestem, 
jednym z trzech w Sławnie, członkiem 
Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego. 


Zanotował: 
SLAWOJ ZAWADA 


f 


,ł 


ł- 


, 


"'-  
ł' 


", 
'\ 


...... 


. 
.l,_ 


.. 


-$- - 


.1'- 


. 
o' 
l-' 
- ,- ' , 
. ., 
1\.. 
" \ 

 


r 
, -- 
1- 


..  


ł 


,ł 


\ .  


Zbiginew Miller jako żołnierz. 


Zdl,cla: archiwum 


Kupowane na targowiskach... 


Do walki z kłusownikami i pseudowędkarzami  
Smiertelne pułapki 


Rybacka trzecia straż 


W słupskich lasach amatorzy zwierzyny wYkorzyslują 
domowej roboty samopały, wnyki i inne urządzenia. '::;l' , 

 
i_
 
;. 


'f.. 

 

 


"
:7c 


(kor) 


.'
 
\ . 
;" 
/ł;:\<

;
;iJ ,i", 
1;
 
,,- 
"f' t... ' fł ,' )- ':-, i :ł ,'" 
':ł.< ł.fI - ,-;; ';- ' 
.
. . >
;tl. t :.:,'4 
,

,' ,..' 
,. , 
. . 
 iF" ' 


-- 'ł 


i1
- 

:f. ' 


't\t: '-';., -.: :,. ł ł 


'- ,
, -,'
 J::" d 
. ...... .....,. 
_'t- _/1' 
.>! 
. .
. I\. 


W związku ze zbYł małą skutecznością Społecznej Slraży Rybackiej Zarząd Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie w połowie stycznia zdecydował się 
zatrudnić trzech strażników, którzy w ramach obowiązków służbowYch będą codzien- 
nie patrolowali rzeki i jeziora na terenie województwa. 


.... 
< ",' 


Strażnicy podlegają dyrektorowi Zarządu Okręgu. 
Społecznie pieczę nad strażą sprawuje wiceprezes 
Maciej Szajna. Zgodnie z zawartym porozumieniem 
między PZW a policją, do końca maja trwa akcja "Tar- 
ło". W tym czasie prowadzone będą nasilone kontrole 
wód przy wsparciu policji i Państwowej Straży Ry- 
backiej. 
- To była olbrzymia, ale zarazem konieczna inwe- 
stycja - mówi Maciej Szajna. -Jak się już na to zdecy- 
dowaliśmy, z czasem postaramy się .'Otworzyć nowe etaty 
i wyposażyć strażników w lepsze środki łączności. 
Na razie mają do dyspozycji samochód terenowy 
isuzu trooper, łódź z przyczepą niskopodwoziową oraz 
CB radio. Są umundurowani i wyposażeni w broń ga- 
zową. Można ich poznać po emblematach PZW i "bla- 
chach" z numerem identyfikacyjnym. Dotąd skontro- 
lowali już blisko sto pięćdziesiąt osób. Reakcja na ist- 
nienie nowej formacji jest żywa. "Winowajcy" zdają 
się być zaskoczeni, a etyczni wędkarze wyrażają uzna- 
nie. 
Do pracy w straży wybrano najlepszych. Cała trój- 
ka ma średnie wykształcenie, żaden nie przekroczył 
trzydziestki. Wcześniej byli aktywnymi strażnikami 


społecznymi. Działają według uprawnień Straży 
Ochrony Przyrody i regulaminu zatwierdzonego przez 
wojewodę. Powołując etatową straż, Zarząd Okręgu 
tym samym zrezygnował z refundowania kosztów na 
rzecz 368 strażników społecznych. Odtąd mogą oni 
liczyć jedynie na niewielkie dofinansowanie z wła- 
snych środków, jakimi dysponują poszczególne koła 
wędkarskie. 
Podczas niedawnego spotkania przedstawicieli okrę- 
gów I Strefy Pomorskiej PZW (Koszalińskie, Słup- 
skie, Szczecińskie, Pilskie, Gorzowskie i Zielonogór- 
skie) stwierdzono, że najbardziej zagrożone ze strony 
kłusowników są rzeki na terenie województwa kosza- 
lińskiego. Dotyczy to blisko 800 hektarów wód, na 
którą to powierzchnię składa się prawie tysiąc kilome- 
trów biegu rzek. Kłusownicze "zagłębia" to odcinek 
Parsęty Rościno-Karlino-Wrzosowo, przyujściowy 
odcinek Wieprzy oraz Grabowa w okolicy Jeżyczek. 
Przestępcy coraz częściej dysponują profesjonalnymi 
agregatami prądotwórczymi i są coraz lepiej zorgani- 
zowani. Działania wędkarzy będą zmierzać do tego, 
by ich orężem stały się większe uprawnienia, analo- 
giczne do tych, jakimi dysponuje Państwowa Straż 
Rybacka. (alek) 


::.. . 


Paweł Friese, wiceprezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Słupsku, 
zaprezentował nam znalezione w przechlewskich lasach urządzenia zwa- 
ne przez myśliwych łapicami. 
Metalowe pułapki służą do łapania saren, lisów i dzików. Kłusownicy 
umieszczająje w leśnych ostępach, przysypując liśćmi i ziemią. Wewnątrz 
metalowego urządzenia kładą kawałki mięsa lub skóry. Głodne zwierzęta 
szybko łapią się na taką przynętę. 
- Skutek działania tych urządzeń jest straszny. Dochodzi do tego, że na 
przykład lisy chcąc uniknąć męczarni, ogdryzają sobie łapy i uciekają. Inne 
zwierzęta albo "-,ykrwawiają się w strasznych męczamiach i giną, albo cze- 
kają na swego oprawcę aż ten je dobije - relacjonuje Paweł Friese. 
Łapice są wykonane przez fachowców. Według myśliwych, można je 
kupić na targowiskach, u handlujących obywateli Wspólnoty Niepodle- 
głych Narodów. Kłusownicy dostają je "spod lady", czyli z przepastnych 
toreb handlowców. Gdyby w metalową pułapkę wpadł człowiek, może 
nawet stracić nogę lub umrzeć z wykrwawienia. Osoby używające metalo- 
wych łapic to już nie zwykli kłusownicy, ale bezwzględni sadyści, dopro- 
wadzający zwierzynę do strasznych męczarni. 


}łl  


<';-<- 


,'fe 


li 


- J' 
- 


foL Jln MUlIluk 


'
 


. 
 -
 
 
" :....., 


.11< 
.:
"f '

 _ ,
 ,
 
< 

('$;o 


... 


:'-. 


':


:

::':

<,,' 4' , 
"łj ."' ">" ....j- ..;:....... 


", 
'f,t. 


.-{,. .t
 


. 
.: 


..> 


" 
- 
 . 
.f " 
"--- - . ',. 


-- 


ł
.- 


'.
',,, t. -.iIł 


Paweł F,iese pokazuje śmiercionośne urządzenia.
		

/Image0005.djvu

			EDUKACJA 


GLOS POMORZA 5 


Czwartek, 6 marca 1997 r. 


Nowoczesne placówki i centra kształcenia praktycznego 


...- 


./' 


!
 
iii I

 
, łl
 . 
", " 
I .' 


SZKOŁY 

 
ZA WODOWCOW 


.'.
 - 


....;,,;.. 


;j.h' 
...-"'f"':" 
'''I
 - 
ni> ł..ł - --- 
/< 

 
.;.I'
. 
! :.$tł-
 
-
 
-
 
: '1" -::., 
---=ł:n- 
. a"- "' '. 
. , 
łrrfl '" - 
! -=
 
1f1 n Ut, 


..
 
......-
 
'I -
p 


- :... 


.1": 


: 


:......I
 

;-. 
"1.? _._ 
: 
.. -ł- -,.- _: 


" t'., -: f 


,tI 


ł 


..... I 


. - .--:- 
"--;-=- - 
I , . . -::;:::::;.- 
-::: .UII 
. po .. 
.ł-ł- 
"!"k . .l1lł. 
, ,..-!imł 


 
....:a.m 
I ł.1W1.. 
-,.. 


, 


Rozmowa z Haliną Cieślak, wicedyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego 
i Uslawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej 


j 
e 
I 


.r 
- ;<". 


\ 
L 


- Czy nowo powstałe licea technicz- 
ne nie będą kształciły bezrobotnych ab- 
solwentów, tak jak to obecnie dzieje się 
z absolwentami szkół zawodowych i 
techników? 
- Z pewnością tak się nie stanie, ponie- 
waż liceum techniczne jest pierWszym ty- 
pem szkoły zawodowej, której ukończe- 
nie nie jest równoznaczne z uzyskaniem 
tytułu kwalifikacyjnego i zawodowego. 
Uzyskane pełne przygotowanie ogólne i 
ogólnozawodowe umożliwi ich absolwen- 
tom zdobycie dowolnego zawodu i dowol- 
nych kwalifikacji w szkołach policealnych 
oraz na wyższych uczelniach, w których 
będą mogli kontynuować naukę. Dlatego 
absolwenci liceów technicznych będą mie- 
li zdecydowanie większe możliwości w 
porównaniu z absolwentami techników i 
szkół zasadniczych w otrzymaniu poszu- 
kiwanej pracy. Jestem przekonana, że 
utworzenie tego typu liceów będzie miało 
znaczący wpływ na ograniczenie bezro- 
bocia. 
Programy nauczania w tych szkołach, 
obok treści podstawowych w zakresie 
przedmiotów ścisłych, języków obcych, 
nauk społecznych i umiejętności diagno- 
stycznych, uwzględniają także sztukę ko- 
munikowania się, prezentowania wła- 
snych umiejętności, infonnatykę, stosowa- 
nie różnorodnych środków technicznych. 
Zdobyte wykształcenie ogólnozawodowe 
w zakresie określonym profilem kształce- 
nia, pomoże absolwentowi podjąć decy- 

ję w wyborze pracy, zgodnie i z jego za- 
interesowaniami, i z potrzebami rynku. 
Poza tym, decyzja podjęta w wieku 18, 
19 lat jest bardziej dojrzała. 


- Czy licea techniczne cieszą się za- 
interesowaniem młodzieży? 
- Według ogólnych i wstępnych badań, 
cieszą się one ogromnym zainteresowa- 
niem młodzieży, ale i... rodziców. W wie- 
lu liceach technicznych do jednego miej- 
sca, w klasie pierwszej, pretendowało po 
czterech-pięciu absolwentów szkół pod- 
stawowych. Bardzo duża grupa nauczy- 
cieli i dyrektorów zgłasza chęć pracy w 
tego typu szkołach, ale do zakończenia 
eksperymentu nie będziemy zwiększać 
liczby liceów technicznych. 
- W jakich kierunkach kształcić będą 
nowe tak zwane szkoły policealne'! 
- Ustalono, iż nazwa zawodu będzie 
określać rodzaj tytułu kwalifikacyjnego 
(zawody nierobotnicze i zawody robotni- 
cze, objęte klasyfikacją zawodów szkol- 
nych) oraz zakres pracy - specjalizację, 
którą wyznacza klasyfikacja gospodarcza. 
I tak technik budownictwa posiada upraw- 
nienia - w zakresie budownictwa mieszka- 
niowego, technik urządzeń sanitarnych, w 
zakresie wyposażenia sanitamego budyn- 
ków, technik technologii chemicznej w 
dziedzinie technologii środków piorących. 
Do końca marca wspomnidny zespół 
programowy przygotuje dokumentacje 
programowe dla trzydziestu zawodów. 
Będzie to propozycja dla pierwszych te- 
gorocznych absolwentów szesnao;tu lice- 
ów technicznych z Łodzi i Wałbrzycha, 
gdzie eksperyment rozpoczęto wcześniej. 
- Osfatnio mówi się dużo o nowo two- 
rzonych centrach kształcenia praktycz- 
nego. Skąd wziął się pomysł i jaki jest 
związek centrów z liceami techniczny- 
mi? 


- Potrzeba tworzenia tego typu pla- 
cówek wynika z przeobrażeń zachodzą- 
cych w gospodarce, a w szczególności ze 
zmian w technice i technologii wytwarza- 
nia. Nowe programy nauczania obejmują 
zajęcia, których w obecnie istniejących 
warsztatach szkolnych nie można przepro- 
wadzić, ze względu na ich zużytc i prze- 
starzałe wyposażenie. Aktualnie nie stać 
nas na tworzenie nowoczesnych warszta- 
tów w każdej szkole. Centra kształcenia 
praktycznego pozwolą na szybsze wpro- 
wadzenie zmian w kierunkach kształce- 
nia, a tym samym w dostosowaniu ich do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy. 
Będą w nich zdobywać wiedzę i umiejęt- 
ności uczniowie liceów technicznych, za- 
wodowych szkół policealnych, a także po- 
zostałych szkół zawodowych, które będą 
kształciły zgodnie z nowymi założeniami 
programowymi. 
- Ile pieniędzy pl'"leznacza resort na 
innowacje w szkolnictwie zawodowym? 
- W 1995. roku resort zakupił dla lice- 
ów technicznych sprzęt i wyposażenie dla 
pracowni informatycznych i biologicz- 
nych. W 1996 roku licea techniczne otrzy- 
mały po 60 350 złotych każde, z przezna- 
czeniem na zakup sprzętu techno--dydak- 
tycznego. Na początkowe wyposażenie 
pierwszych wzorcowych pracowni w cen- 
trach, w 1995 roku MEN przeznaczył 
sześć milionów 250 tysięcy złotych, nato- 
miast w 1996 - pięć milionów złotych... 
(PAl)  
;: *
 --: 
--
 
,


'f
 
 


.....J. 
t 


....  J 


i.' 
"
'" - '"-
 : 


--
 


..
 "l., 


- 
Fol Radosław Koleśnik 
Bogata oferta świdwińskiego Technikum Mechanicznego 


Od mechanika do 


studencika 


W dzisiejszYch czasach niemal wszystkie szkoły stawiają sobie pytanie "być albo nie bYć". Brakuje 
pieniędzY zarówno na bieżące wYdatki, jak i nowe inwestycje. W Świdwinie działa jednak placówka, 
której rozwój zadziwić może niejednego. W mieście są dwie szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące 
I Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Świdwin kształci też techników żywienia i techników ekonomi- 
stów. Zainteresowani dalszą nauką mają szansę kontynuować ją w Technikum Agrobiznesu lub zaocz- 
nie w lilii szczecińskiej Akademii Rolniczej. Tytuł technika oraz magistra można otrzymać siedząc 
kilka lat w tej samej ławce. 


Bogatą ofertę nauczania od kilku lat 
prezentuje Zespół Szkół Rolniczych w 
Świdwinie. Dyrektor placówki, Kazi- 
mierz Szafrański, zdecydował się na ma- 
ksymalne wykorzystanie możliwości 
szkoły, a dzięki kształceniu w najbardziej 
popularnych kierunkach, zwiększył szan- 
se młodzieży na pracę. Pojawił się też 
pomysł utworztnia'Liceum Ekonomicz- 
nego, Technikum Zawodowego o spe- 
cjalnościach technik żywienia i gospodar- 
stwa domowego, Policealnego Techni- 
kum Agrobiznesu oraz otwarcia mii Aka- 
demii Rolniczej ze specjalnościami: ra- 
chunkowość i fmanse, zarządzanie i agro- 
biznes, ryn
k wewnętrzny i zagraniczny. 
Od 1992 roku w szkole nastąpiło wie- 
le innych przeobrażeń. Wyremontowano 
budynki szkolne, stworzono lepsze wa- 
runki socjalne dla nauczycieli, wybudo- 
wano nową klasopracownię informatyki 


i pracownię potrzebną do praktycznej 
nauki zawodu, skomputeryzowano sy- 
stem zarządzania szkołą. 
System uzyskiwania energii cieplnej 
został przebudowany na opalanie gazem. 
Obecnie największą inwestycją jest bu- 
dowa nowoczesnego gabinetu chemii i 
biologii. 
- Nawiązaliśmy też liczne kontakty z 
Francją, Danią i Niemcami po to, aby 
uczniowie w ramach praktyk zawodowych 
mogli wyjeżdżać za granicę i poznawać 
z gospodarkę zachodnią '- mówi Kazi- 
mierz Szafrański. 
- Umożliwiamy naszym uczniom po- 
znanie angielskiego, francuskiego i nie- 
mieckiego. Staramy się też pomóc im po- 
konywać barie,y językowe. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia w szkole. Moim ma- 
rzeniem jest wybudowanie hali sportowej, 
wyremontowanie internatu szkolnego, 


komputeryzacja gabinetów przedmioto- 
"-,ych, "-'prowadzenie szkoły w system In- 
ternetu, Tym, co najbardziej ogranicza 
moje prżedsięwzięcia, są problemy finan- 
sowe - dodaje z dyrektor szkoły. Zespół 
Szkół Rolniczych jest placówką, która 
podlega ministerstwu edukacji narodowej 
i ministerstwu rolnictwa. Z tego drugie- 
go otrzymać pieniądze nie jest tak trud- 
no, natomiast MEN stwarza bariery trud- 
ne do p
k
nania. Kazimierz Szafmńsk
 
nie załamuje jednak rąk i stara się zdo- 
bywać środki finansowe we własnym 
zakresie. Szkoła prowadzi działalność 
usługową, jej uczniowie wykonują prace 
polowe, mechanic:?ne i remontowe. Pla- 
cówka świadczy też usługi hotelarskie, 
wykorzystując w tym celu internat szkol- 
ny. 


Rozmawiał: 
ANTONI LEWANDOWSKI 


, 


Ji 


\. 
. 


,,' '\ \ ," 


'I' 


) 
ł 


t,tł.)ł 


t  


.
'l 


" 
'
.. -;- 
J
.i 
\ t . : 
,- 
.
 


.' 


. 


t 
r 
;.. 
l; . 
.. ""II 


. .L. 
"!I . . ... . 


MONIKA JANUS 


\ 

. 


.. 


, . 
. 


. 
  
i 


"Jak jestem tutaj, to nigdzie nie łażę" 


,t 
'" 


.... 


, 


Duże problemy 
małych ludzi 


.:
' 


.
 


\ 
......... 


.- \ 
,
- .....:t.-- 


,: 


-'- 
.... . 


,t 


t 

: 
fi \t. J 
l 
.; 


:t!- 
..N;! A'IP" 


, "
""" 


" i 


\, 


0,+. 


. ............ 


.
--- 


..:..... 
;r '. .. 
., ...... 


Na poddaszu usteckiej Szkoły Pod- 
stawowej numer l znajduje się świetli- 
ca terapeutyczna. Przebywają tu dzieci, 
które należało izolować, po badaniach 
psychopedagogicznych, od patologicz- 
nego środowiska rodzinnego. 
- Do świetlicy przychodzę, bo lubię - 
mówi trzynastoletni chłopiec. - Gdybym 
tu nie był, to pewnie siedziałbym w domu 
i się nudził. Musiałbym sam odrabiać 
lekcje, a tu pan mi pomaga. 
- Lubię tutaj przychodzić, ale lepiej 
się czuję w domu, bo tam mi wszystko 
wolno. Jak jestem tutaj, to nigdzie nie 
łażę, niczego nie psuję i nie kradnę. Jak 
jesteśmy w świetlicy, to zawsze ginie 
cukier i herbata, ale niektórzy z nas okra- 
dali już sklepy. Są tacy, którzy mieli kło- 
poty z policją - opowiada kilkunasto- 
latka. 
- T e dzieci bardzo koloryzują - mówi 
Regina Szczepańska, kierowniczka 
świetlicy. - Mają potrzebę kompensa- 
cji. Często zdarza się tak, że opowiada- 
ją wiele dobrego o rodzicach, ale kiedy 
przeprowadzam wywiad środowiskowy, 
prawda okazuje się inna. 


W świetlicy panuje ruch. 
Chłopcy odbijają piłkę od 
ściany, kilkoro dzieci bawi 
się w różne gry, na elektrycz- 
nej grzałce gołuje się woda 
na herbatę. Można pomy- 
śleć, że to wnętrze domu WJ- 
jątkowo licznej rodziny. .' 


W świetlicy prowadzi si
ajęcia wy- 
ciszające i odprężające. Jedną ze stoso- 
wanych metod jest odgrywanie przez 
dzieci spontanicznych inscenizacji, w 
których pokazują one wszystko, co im 
przyjdzie na myśl. Z reguły przedstawia- 
ją alkoholików, ludzi zachowujących się 
agresywnie. 


.... ,. 


Dziewczęta w trakcie malowania postaci z bajek.  
Sciana do zagospodarowania 


Fol Jan MazllJull 


Kiedy okazało się, że w świetlicy Szkoły Podstawowej w Kę- 
picach jest ściana do pomalowania, do akcji przystąpiły dzieci. 
Pod okiem Bogusławy Pawlickiej uczennice - Ola Demczur, 
Karolina Grabowska, Ania Ma.iewska, Ania Sulima, Julia 
Olszewska i Agnieszka Branicka chwyciły za pędzle i wzięły 
się za malowanie. 
Wspomagała je Ewa Rezmerz Koczały. Dziewczęta naszki- 
cowały ołówkiem scenki z różnych bajek. Na ścianie pojawiły 


Terapia rodzinna 
Poddaw
e są jej nie tylko dzieci. 
Pozytywne wzorce próbuje się także 
przekazywać ich rodzicom. Podstawo- 
wym sposobem działania są wywiady 
środowiskowe. 
- Kiedy przychodzę do czyjegoś domu 
po raz pic ,wszy, wszyscy są nieufni - 
mówi kierowniczka świetlicy. -Spraw- 
dzają mnie. Kiedy się już do mnie prze- 
konają, to wyjmują album rodzinny i 
zaczyna się rozmowa... 
- Zdarza się i tak, że nikt nie otwiera 
mi drzwi. P,zychodzę drugi raz, pojawia 
,r;ię kompletnie pijana kobieta, w pokoju 
na tapczanie leży jakiś mężczyzna, rów- 
nież pijany, na stole roi się od wszelkie- 
go rodzaju butelek, 
Pozytywne wzorce propaguje się po- 
przez organizowanie wszelkiego rodza- 
ju spotkań. Terapia rodzinna przynosi 
efekty. Wielu spośród rodziców-alkoho- 
lików dzieci, uczęszczających do świe- 
tlicy terapeutyc,mej zdecydowało się po 
rozmowach z wychowawcami wstąpić 
do koła AA. 
GRZEGORZ BORKOWSKI 


się - Baba Jaga, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Królewna 
Śnie.żka. krasnale i leśne duszki oraz bajkowe zwierzątka. Dzię- 
ki pracy dziewcząt ściana "ożyła", a maluchy mają teraz co podzi- 
wiać. W świetlicy jest ładniej, weselej i bardziej kolorowo. 
Młode malarki, zachęcone pierwszym sukcesem, marzą o ko- 
lejnych bajkowych obrazach. Dyrektor szkoły Andl'"lej Pawlu- 
kiewicz ma twardy orzech do zgryzienia. Musi szukać kolejnej 
ściany do zagospodarowania... (kor) 


bity w domu. Pedagog szkolny przepro- 
wadza wywiad środowiskowy i często kie- 
ruje dziecko na badania do poradni psy- 
chopedagogicznej. Jeśli należy je odizo- 
lować od środowiska rodzinnego, trafia 
ono do świetlicy. Ma tu zapewnioną opie- 
kę i wyżywienie. 
- Są wśród tych dzieci takie, które po- 
padły w konflikt z prawem i mają kurato- 
rów sądowych - mówi Regina Szczepań- 
ska. -Kiedy do świetlicy przychodzi dziec- 
ko wyjątkowo trudne, rozpoczynam pracę 
z nim od poważnej rozmowy. 


Likwidowanie przeszkód 


Do przychodni bez barier 
Zarząd Miasta wytypował placówki, które zostaną w tym roku dostosowane do potrzeb osób niepełno- 
sprawnych. 


"Chodzi O bycie razem 
z nimi" 
- Myślę, że w tej pomocy nie chodzi tyl- 
ko o lekcje - mówi jeden z wychowaw- 
ców, pracujących w świetlicy. - Ważne 
jest bycie z nimi. 
- Terapia polega na ukazywaniu wzor- 
ców prawidłowego, poprawn('gv zachowa- 
nia - dodaje Regina Szczepańska. - Nie- 
które z dzieci trafiają do nas za późno. 


Likwidacja barier architektonicznych 
(budowanie podjazdów, poszerzanie 
drzwi, adaptacja toalet, zamontowanie 
poręczy i uchwytów) zostanie przepro- 
wadzona w przychodni nr 6 przy ulicy 
Lipowej, zespole przychodni specjali- 
stycznych przy ulicy Kościuszki, Miej- 
skim Ośrodku Kultury "Zacisze" przy 


ulicy Ruszczyca, Domu Sztuki i Archi- 
tektury przy ulicy Piastowskiej i Zarzą- 
dzie Obiektów Sportowych przy ulicy 
Głowackiego. Prace przystosowawcze 
zaplanowano także w filii biliotecznej 
przy ulicy Lampego, kościele pod we- 
zwaniem Świętego Krzyża oraz budyn- 
ku Klubu Sportowego Bałtyk. 


Na usuwanie barier miasto przeznaczy- 
ło prawie 70 tysięcy złotych. Zarząd Mia- 
sta poprze jednak starania poszczegól- 
nych placówek o dofinansowanie przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i sponsorów. 
(kpn) 


Na począlek wychowawca 
Wychowawcy już w klasach młod- 
szych szkoły podstawowej natrafiają na 
dzieci z problemami. Maluch na przy- 
kład nie chce się rozbierać na lekcji kul- 
tury fizycznej, bo został dotkliwie po-
		

/Image0006.djvu

			OGŁOSZENIA 


6 GLOS POMORZA 


Czwartek, & marca 1997 r. 


PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. N AJ SOLI- 
DNIEJ! Słupsk, 437-678. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dy- 
wanów i tapicerki. Słupsk, 42-76-46. 
PODCIŚNIENIOWO wyczyścimy 
dywany, wykładziny. Słupsk, 441-519. 
Rabaty. 
ŻALUZJE, rolety antywłamaniowe już 
od 160. Koszalin, 460-385. Hurt - detaL 
Raty. 
ŻALUZJE, rolety zewnętrzne. 
"GAMA-COLOR" Słupsk, Wolności II, 
42-35-34. 
ŻALUZJE. Kołobrzeg, 35-45-520, 
35-234-35. 
PRODUCENT - ROLETY, VERTI- 
KALE, ŻALUZJE, MOSKITIERY. 
SŁUPSK,424-884. 
ŻALUZJE verticale. Koszalin, 
45-47-75. 
ŻALUZJE verticale. Słupsk, 43-30-60. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. Stoisko 
RDT Słupsk, 42-84-49. 
ŻALUZJE werticale - produkcja, mon- 
taż rok gwarancji. Słupsk, 
437-373. 
VERTICALE, rolety antywłamanio- 
we, żaluzje - producent, raty. Słupsk, Ko- 
tarbińskiego 4, 44-06-36, 436-6 14. 
ŻALUZJE, verticale, producent. 
Słupsk,44-35-81. 
CYKLINOW ANIE, układanie. 
Słupsk, 43-43-20 (Kaliszewski). 
OKNA PCV. Koszalin, 42-54-96. 


FACTORIA-GIEŁDA NADBAŁ- 
TYCKA Kołobrzeg, Kniewskiego 23/18, 
teL (094) 354-60-31, (094) 354-60-32. 
Działki - Radzikowo: 487 m, 716 m. 
Sprzedający bezpłatna obsługa. 
"IRIS" Nieruchomości sprzeda rozpo- 
czętą budowę (Gdańska), działlę budow- 
laną w centrum Słupska. (59) 427-513. 
WGN - Nieruchomości oferty cały 
kmj. Słupsk, ul. Tuwima 6-7, tel. 
42-80-75. 
CENTRUM Najmu - Wynajmu 
WGN - Nieruchomości poszukuje mie- 
szkań i lokali użytkowych. Słupsk, 
ul. Tuwima 6-7, tel. 42-80-75. 
KON fRAKT -NIERUCHOMOŚCI 
Koszalin, 42-47-58. Sprzedaż: mieszkanie 
56 m - Sianów. 
DOMY, MIESZKANIA, działki, ga- 
raże, WEX Słupsk, 411-029. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI 
Słupsk, Lutosławskiego l, 42-42-77. 
FIRMA posiada do wynajęcia obiekt 
handlowo-gastronomiczny w Mielnie, tel. 
189-844. 
POSZUKUJĘ mieszkania lub domu do 
wynajęcia w Koszalinie. 3 - 5 pokoi, z te- 
lefonem, ogrzewanie elektryczne lub ga- 
zowe, chętnie garaż. Istnieje możliwość 
partycypowania w kosztach remontu lub 
adaptacji. Koszalin, 189-28 ł. 
LOKAL do wynajęcia 46 m. Darłowo, 
14-39-47. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję- 
cia. Słupsk, tel. 42-35-34. 
PILNIE wynajmę lub kupię mieszka- 
nie I - 2 pokojowe. Kołobrzeg, tel. 
35-428-49. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję- 
cia na osiedlu Niepodległości. Słupsk, tel. 
437 -770, poniedziałek - piątek 8 - 16. 
KUPIĘ mieszkanie. Lębork, 61-14-81. 
ODDAM w dzierżawę pomieszczenie 
warsztatowe. Mielno, 189-931. 
ODDAM w dzierżawę pomieszczenia 
na działalność. Słupsk, 42-22-84. 
ZAMIENIĘ M-5 spółdzielcze w Ża- 
rach k. Rybnika na M-4 w Słupsku. "EKS- 
PERT-5" Słupsk, 439-710. 


SZCZENIAKI owczarka nk.mcckie- 
go. Słupsk, 42-73-33. 
DMUCHA W A do słomy, siana. (O-59) 
116-220. 
DWIE maszyny przemysłowe do szy- 
cia tanio. Słupsk, 43-38-52. 


PRZYCZEPKA samochodowa, roL- 
drabniacz "bąk". Słupsk, 11-14-71. 
DT-75 ze spychem po kapitalnym re- 
moncie. Tel. (0-595) 43-77 po osiemna- 
stej. 
ZACHODNIE używane akumulatory 
do samochodów cięLarowych. golf GTI 
G60 (1990), fiat croma 2,0 (1987), merce- 
des 406 LG (1973). Słupsk, 11-12-48. 
DOM. Słupsk, 425-397. 
ABELARD - komfortowe trzypokojo- 
we (56), Sianów, 58 000. Koszalin, 
410-25 I. 
DWUPOKOJOWE (40 i 49) - Zaw- 
rze. Dwupokojowe (46) - Ustka. FART 
Słupsk,427-625. 
MIESZKANIE trzypokojowe (48). 
Słupsk, 44-46-75 (16 - 18). 


FIAT tempra (1992), fiat 126 p (1993). 
Darłowo, 14-39-47. 
POLONEZ truck (1995). Lębork, 
626-084 po 18. 
FORD escort (1993). Koszalin, 
185-186. 
PILNIE! ford sierra 2,0 L (1986). Po- 
lanów, 188-424. 
FORD escort 1,4 i (1989). Koszalin, 
43-02-62 po piętnastej. 
OPEL omega 1,8 benzyna, (1988), 13 
500 PLN. Sianów, 185-509. 
SPECJALISTYCZNY samochód do 
sprzedaży kurczaków z rożna. Tel. (097) 
322-22-23; (094) 43-40-8 I po dwudziestej. 
TANIO! Samochody z Niemiec. Ko- 
szal in, 422-388. 
GOLF (1982) 1,6 wtrysk, stan bardzo 
dobry. Koszalin, 18-34-80. 
MERCEDES 123 2,0 D, stan bdb, 
sprzedam lub zamienię na ciągnik rolni- 
czy. (0961) 522-92 po 18. 
OPEL corsa 1,2 (1994), czerwony, 
36 500 km; star 200; żuk blaszak (1984). 
Lębork, 622-322. 
MERCEDES 123 300 D (1980). Ko- 
szalin,45-80-79. 
SKODA 105 S (1982). Koszalin, 
43- 16-4 I 
NISSAN sanny combi 2 D (1992). By- 
tów, (0593) 55-73. 
VOLVO 340 D (1985). Koszalin, tel. 
43-33-58 po 16. 
AUDI 80 TD (1986). Słupsk, 432-428 
po szesnastej. 
LADA 2107 (1990 grudzień) 10 500. 
Słu p sk, 423-497. 
POLONEZ (1993). Słupsk, 435-041. 
FORD cargo 15 ton izotenna, 30 m. 
sześc, podnośnik. Dębnica Kaszubska, Jo- 
dłowa I A, tel. 539; 0-906 16063. 
SKODA (1982). Słupsk, 434-742. 
MER CED ES 200D (1982 październik) 
stan bdb. Słupsk, 44-37-69 po szesnastej. 
OPEL kadett I. I, pięciodrzwiowy, stan 
dobry (1983). Suchorze 50 / I, tel. 
807-42. 
FORD orion 1.4 (1988). Słupsk, 
429-372. 
FORD sierra (1987) - sprzedam, zamie- 
nię. Słupsk, 433-225, 0-90525922. 
126P (1986), kraty (250 x 130, 
160,2(0). Słupsk, 44-02-79. 
AUDI 80 1.6D (1-982) autoalarm, hak- 
8 000 zł. Słupsk, 437 -804. 
RENAULT S (1989) pięciodrzwiowy. 
Słupsk, 437-063 p o dziewięrnastej. 
125P ( 1980) stan bardzo dobry. Słupsk. 
414-264, po siedemnastej: 434-249. 
FORD escort 1,4i (1989), stan idealny. 
Słupsk,434-256. 
SAMARĘ 1300 (1990), pięciodrzwio- 
wą. Słupsk, 424-071 wewn. 272 po pięt- 
nastej. 
TOYOTA carina n 1.6 kat (1987). 
Słupsk, Piłsudskiego 5 / 15. 
FIAT 126p (1985). Słupsk, 44-34-97. 
AUDI 100 1,6 (1980). Słupsk, 
44-07-36. 
OPEL astra kombi 1.6 (1992). Słupsk, 
43-11-29. 
GOLF 1.6TD (1990). Słupsk, 
44-06-63. 
JETTA 90. Ustka, 14-51-83. 
ALFA romeo alfasud ti 1,2. Barcino 15, 
tel. (0-595) 74-04 po szesnastej. 
SUPEROKAZJA! Opel vectra 1.8 
(1992). Renault charnade 1.8 (1992). Re- 
nault clio 1.2 (1991). Słu p sk, 430-968 
POWYPADKOWE, zniszczone, spa- 
lone ku p ię. Koszalin, (094) 42-39-77. 
AUTO Handel Komis MIX CAR. Ry- 
szard Lisowski. Wszelkie fonnalności na 
miejscu. Koszalin, Gnieźnieńska 43, (094) 
4 I 1-540, 090-531-938. 
AUTO HANDEL BANASIK Kosza- 
. lin, Gnieźnieńska 38, tel. 42-24-64. Ko- 
mis lombard. zamiana, wypożyczalnia sa- 
mochodów osobowych. Raty do 60 mie- 
sięcy. Fonnalności na miejscu. Czynny 7 
dni. 
OPONY BIEŻNIKOWANE ciężaro- 
we dostarczę wszędzie. (059) 425-149 
po 15. 


\) 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


. 


FIA T 126e1SX (1995) - 9 750 zł; fiat 
uno 1,4 (1996) - 22500 zł; polonez truck 
I,b (1994) - 15 800 zł - sprzedam. Tel. 
(094) 425-893 K 249 
POLONEZ caro (1994 IV). Lębork, 
629-459 po 16. 
RENAULT 5 I, I (1983) po wypadku. 
Słupsk, 432-555, 440-43 I. 
OPEL kadett 1,6 i (1990/ (991) po 
wypadku. Słupsk, 432-555, 440-431. 
FORD scorpio 2,9 (1988) po wypad- 
ku. Słupsk, 432-555,440-43 I. 
FIATY 126p po wypadku (1980, 1982, 
1983). Słupsk, 432-555,440-431. 
MERCEDES 1232,4 D (1979) do re- 
montu. Słupsk, 432-555,440-431. 
FIA T ritmo l.s (1979), stan bardzo 
dobry, tanio. Słupsk, 432-555, 440-43 I. 
VW passat combi 1,6 (1980) po wypad- 
ku. Słupsk, 432-555,440-431. 
OPEL kadett combi 1,3 ( 1987). Słupsk, 
432-555,440-431. 


ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 
odzieży skórzanej -w dniach 10 - 
29 III - ceny producenta. Słupsk, 
Długosza 25 (10 - 17). 


ŻRÓBKĘ 
42-9 I -59. 
MEBLOŚCIANKA Delfin- lux, łóż- 
ko piętrowe składane (sosna), wym. 190 x 
90 x 140. Słupsk. 42-67-80. 


Kobylnica, 


roczną. 


KUPNO 


. 


GOSPODARSTWO koło Lo- 
tynia. Pyk Barbara, Wojnówko 7 A 
Lotyń. 


AUT A powypadkowe, skorodowane 
kupimy. Koszalin, 090-267-238. 
POWYPADKOWE, spalone skupuje- 
my. Słupsk, 090-61-51-63. 
POWYPADKOWE, skorodowane. 
Słupsk. (059) 433-663. 
125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 
(061) 143-528 AUTA powypadkowe i 
na części kupię A-82 
FIAT 126p. Tel. (094) 189-725. 
WYCIĄG ARKĘ linową dwubębnową 
od ciągnika Dutra. Tel. (0593) 39-71, 
(0593) 24-21. 
KUPIĘ telefon komórkowy nąjchętniej 
aktywny. Koszalin, tel. 457-900. 
APARATY fotograficzne, obiektywy, 
INNE. Słupsk, 42-44-96. 
T APCZANIKI jednoosobowe (mogą 
być używane). Ustka, 144-003 po piętna- 
stej, 144-348 do piętnastej. 


DZIAŁKI budowlane. Koszalin, 
163-503. 
DZIAŁKĘ budowlaną 42 ary (miejsco- 
wość Czysta). Czysta 19 (gmina Smołdzi- 
no). 
DZIAŁKĘ usługowo - handlową w 
Rowach. Słupsk, 14-17-32. 
DZIAŁKĘ rzemieślniczą (976). 
Słupsk, 44-36-16. 
PRZEDPŁATĘ na budowę stoisk han- 
dlowych - Rynek Wolności. Słupsk, 
0-90525638,430-219,425-375. 
KSEROKOPIARKI tanio, gwarancja. 
Koszalin, 43-22-64. 


KURSY \NALUT 
5 III ......: . ,. 
1997 r. 


,. 


. 


,. - 


WTOK 
,IIAZIOL
" 
.OSIALI. 


178,00 
177,00 
176,83 
181,00 
_ 181,00 
BIl 312,42 182,21 
GIEłDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki sesji giełdowej z 5 marca 1997r. 
"ł 
i
' 
AGROS 81.00 80.00 +1.3 
AMERBANK 21.80 21.90 .0.5 
ANIMEX 10.00 10.00 0.0 
B GDAŃSKI 46.60 45.50 +2.4 
BIG 4.70 4.70 0.0 
BK 23.70 23.60 
.4 
BORYSZEW 35.30 34.30 +2.9 
BOŚ 43.00 42.40 +1.2 
BPH 202.50nk3f 200.00 +1.3 
BRE 11Mi.00 nk 97 11Mi.00 0.0 
BSK 330.00 . 333.00 .0.9 
BUOIMEX 32.10 - 32:00' 
.3 
BWR 3.85 3.80' +1.3 
BYTOM 26.10 25,50 +2.4 
COMPLANO 96.00 90,00 +S.7 
DĘBICA !KI.OO 89,00 r +1.1 
ELBUDOWA 61.50 61.50 0.0 
JLEKTRIM 30.00 31.00 -3.2 
ELEKTROEX 5.45 5.30 +2.8 
ESPEBEPE 7.80 7.15' +9.1 
EXBUD 40.00 nk 80 40.00 0.0 
FARMFOOD 51.50 - 51.00 +1.0 
FORTE SA 16.60 16.30 +1.8 
GÓRAŻoŻE 90.00 88,00 +2.3 
GPRD 16.30
% 16.70 .2.4 
INDYKPOL 28.60nkó4 28.00 +2.1 
IRENA 16.00 15.20 r- +5.3 
JElFA 69.00 69.00 0.0 
KABELBFK 24.00 n
 la. 24.00 0.0 
KABLE 34.50 - - 34.10'" +1.2 
KĘTY 292.00 _ 283.00. +3.2 
KPBP-BICK 20.00 ns 4\ 19.80, +1.0 
KREDYT B. 7.90 1.80, +1.3 
KROSNO 55.00 54.00: +1.9 
KRUSZWICA 28.00 21.20 +2.9 
MOSTALEXP 8.10 1.85 +3.2 
MOST ALGO 14.30 14.10 +1.4 
MOSTALKAK 19.40 19.40 0.0 
MOSTALWAR 19.10nkM. 18.50 +3.2 
MOSTAUAB 18.50r.s57. 18.50. 0.0 
NOVITA 18.00 17.20 +4.7 
OKOCIM 19.90 19.80 
.5 
OŁAWA 14.00 13.70 +2.2 
OPTIMUS 103.00 98.00 +5.1 
PAGEo 12.80 ns 61 12.40 +3.2 
PBR 19.30 19.10, +1.0 
PEKPOL 23.80 nk 94 23.40 +1.7 
PETROBANK 12.70 12.60 
.8 
POLFKUTNO 120.00 117.50. +2.1 
POLlFARBC 19.30nk92 19.60, .1.5 
POUFARBW _ 18.30 ns la 18.20 
.5 
POLISA 6.80 6.60 +3.0 
PRABANK 20.60 19.50 +5.6 
PROCHEM 10.30 9.70 +i.2 
PRÓCHNIK 10.50 10.30 ,+1.9 
RAFAKO 18.60 18.20. +2.2 
RELPOL 94.00 92.00. +2.2 
REMAK _ 1.80 _ 7.30 +i.S 
ROUMPEX 20.50 _ 20.10 +2.0 
SANOK _62.50 _ 62.00 ,+ł).8 
SOKOŁÓW 5.60 5.50 +1.8 - 
ST ALEXP36.40 _ 35.00 +4.0 
STOMIL 43.50 42.50, +2.4 
SWARZĘDZ 10.40 10.40 0.0 
TONSIL 15.20 ns 67, 15.20 _ 0.0 
UNIVERSAL 10.50ns2t 10.30. +1.9 
VISTULA 10.60, 10.40. +1.9 
WARTA 57.5Onk.7Q 55.50. +3.6 
WBK 25.00 25.00 . 0.0 
WEDEL 171.00 167.00 +2.4 
WÓLCZANKA 19.60 19.80 .1.0 
ZASADA 7.50 ns 37 7.4D +1.4 
ŻYWIEC 190.00' 189.00 
.5 
WIG --17.539.9 17.399.8 0.8 
WIG 20 1.766.7 1.754.8 0.7 
AKCJE RYNEK-RÓWNOLEGY 
ARIEL 14.50 
BETONSTAL 59.00 
CHEMISKÓR 47.00 
DOMPLAST 62.50 
DROSED 73.50 
ECHO 
.OO 
EFEKT 16.60 -- 
JUTRZENKA 65.50 
KOMPAP 43.00 
KRAKCHEM 5.50 
LUBAWA 46.20 
ł.DASA fUli 
OCEAN 5.15 
Pll 13.20 
POUGAR 20.10 
PPWK 26.00 
WIRR 3.399.7 


304,00 
303,50 
303,18 
308,00 
307,50 


iIII 
BIl 


lAlITOR 
ZlOLlI." 
10SlALI 


AUTO gaz gaźnik, wtrysk - 
montaż. AUTO - AGRA, Kosza- 
lin, Połczyńska 73, tel. 42-54-45. 


KASY fiskalne "Atccom". 
Słupsk, 414-322. 


A-Z. Remonty mieszkań. Słupsk, 
433-058 
T APETOW ANIE metodą natryskową, 
szpachlowanie, renowacje, docieplanie 
budynków. Słupsk, 44-13-07. 
REMONTY dachów, docieplanie bu- 
dynków. Słupsk, 44-08-06. 
ALARMY, MONITORING RADIO- 
WY, TELEFONICZNY. SI,UPSK 
"ALAN" 423-896, "SEKRET" 422-172. 
ALARMY w obiektach AUTO- 
ALARMY "Elektroinstal Serwis". 
Słupsk, Niemcewicza 15,42-43-70. 
INST ALA TORSTWO sanitarne, 
ogrzewania, gazowe. Słupsk, 444-939 po 
szesnastej. 
INST ALACJE elektryczne. Słupsk, 
440-837. 
HYDRAULICZNE - różne technolo- 
gie. Sprzedaż grzejników i rur w cenach 
producenta. Słupsk, 429-066 po dziewięt- 
nastej. 
CZYSZCZENIE dywanów, wykła- 
dzin. Słupsk, 438-911. U- l 8 
WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BAL TlC CAR, Koszalin. Gnieźnieńska 
38, 42-24-64; Kołobrzeg, 421-51, Strze- 
lecka I; Słupsk, 42-60-88, plac Dąbrow- 
skiego 6. 
BUS 9 - osobowy z kierowcą tanio do 
wynajęcia. R.Trzciński, Wartkowo, tel. 
35-120-85. 
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP- 
całodobowa "AUTO-PARTNER", Ko- 
szalin, Szarych Szeregów 3 A, 42-64-49. 
DAGMAT Transport. DAGMAT pa- 
nele, montaż. DAGMA T okna PCV. (059) 
41-33-72 Słupsk, Wolności II. 
OKNA, drzwi PCV i aluminium. Bra- 
my garażowe. Rabat 5%. Słupsk, 
42-51-51. 
CZYSZCZENIE dywanów, wykła- 
dzin. Słupsk, 437-817 po 18 (naj niższa 
stawka w Słupsku). U-74 
INDECO - szafy na dowolny wymiar. 
Ekspozycja DH "PLUS" Słupsk (naprze- 
ciw dworca PKP), tel. 438-251 wewn.595. 
DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA. 
Tępimy karaluchy, mrówki, pchły, myszy, 
szczury. Dyskretnie. Skutecznie. Tanio. 
Słupsk, (O-59) 42-08-27. 


KOMPUTERY PC D.H. "Plus". 
Słupsk, W. Polskiego 28,414-322. 


ZAMIANY 


. 


SZYCIE kołder, czyszczenie 
pierza. Sprzedaż wyrobów goto- 
wych. Słupsk, Tuwima 20, 427- 
873. 


SAMOCHÓD ford scorpio sedan 
(1991) 2.0 Li, przebieg 137.000 km, za- 
mienię na mini V ANA. Koszalin, 42-61- 
54, wieczorem. 
ZAMIANY mieszkań - najszybciej. 
..MERKURY", Słupsk, 434-606, Włady- 
sława IV 7 (12- 17). 
ZAMIENIĘ własnościowejednopoko- 
jowe z kuchnią 36 m, 1Il piętro, balkon na 
dwupokojowe spółdzielcze z kuchnią, bal- 
konem, l piętro lub wieżowiec - piętro 
objęłne. Koszalin, 411-449. 
DW A mieszkaoia wlasnościowe trzy- 
pokojowe (60,5), kawalerka (19,6) najed- 
no cztero - pięciopokojowe w nowym bu- 
downictwie. Słupsk, 44-40-97. 


DO wynajęcia pokoje z wyży- 
wieniem, spaniem dla kolonii, wy- 
cieczek w Białym Dunajcu 6 km. 
od Zakopanego. (0-165) 73-168. 


OKNA i drzwi plastikowe, alu- 
miniowe, drewniane - raty. BOA- 
ZERIA PCV, sufity podwieszane. 
BRAMY garażowe, rolety, marki- 
zy. Koszalin, 42-40-72 (8-16). 


POSZUKUJĘ kawalerki, pokoju (wy- 
najem). Słupsk, 439-936. 
POSZUKUJĘ lokalu do wynajęcia na 
działalność handlowo - gastronomiczną w 
centrum Słupska. Tel. 429-433 po osiem- 
nastej. 
POSZUKUJĘ pomieszczenia biuro- 
wego w Słupsku. Słupsk, 0-90537045. 


46 łóżek, pościel do działalności tury- 
stycznej. Słupsk, 427-513. 


ANDRA proponuje z okazji 
Dnia Kobiet przydatny prezent - 
pościel z kory tylko za 48 zł. Ko- 
szalin, Mieszka l 24 tel. 410-500. 
U67 


. NIERUCHOMOŚCI 


USŁUGI 


. 


F ACTORIA - GIEŁDA NADBAŁ- 
TYCKA. Koszalin, Laskonogiego I, teł. 
411-902, 410-769. I -pokojowe Sianów - 
29 m - 34 000. Sprzedającym zapewnia- 
my dobrą cenę i bezpłatną obsłuę. 


BIURO Rachunkowe. Słupsk, 428-434 
wew. 45, dom. 434-896. 
NAPRAWA RTV, monitory krajowe, 
zagraniczne. Słupsk, 430-465. 
TELEVIDEONAPRAWY. Słupsk, 
43-45-63. 
ALARMY, domofony, instalacje ante- 
nowe, teletechniczne, automatyka bram 
przesuwnych. AL-DOM Sławno, tel. 
10-39-78. 
AUTOALARMY, blokady, znakowa- 
nie, radioodtwarzacze AUTO - PLUS. 
Słupsk, Zielona, 41-41-45. 
AUTOALARMY - ,,ELSAM". Słupsk, 
421-621. 
TELENAPRA W A Koszalin, 
42-75-91. 
TVNAPRAWA solidnie w domu. 
Słupsk, 430-264. 
TELENAPRAWY. Słupsk, 420-970. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, pral- 
konaprawy. Słupsk, 43-54-88. 
PRALKONAPRAWY domowe. 
Słupsk, 436-083. 


MATERIAŁ różny po likwidacji za- 
kładu ślusarskiego po niższych cenach. 
Koszalin, 43-35-04 po szesnastej. 
SIATKI OGRODZENIOWE ocyn- 
kowane i powlekane PCV, drut naciągo- 
wy, kołczasty. transport. "POR DRUT' 
Słupsk, Raszyńska 6 D, (059) 428-755, 
090502051. 
HURTOWNIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH - granulaty, oryginały: 
ABS, polimetakrylan, poliwęglan, polisty- 
ren, poliamid, inne. (052) 813-231 
A-102 
KIOSK spożywczy. Połczyn, 62-646 
po 17. 
JACHT ASTER siedmioosobowy. 
(0966) 335-29. 
GARAŻ na ul. Zaborowskiej. Słupsk, 
42-80-75. 
LADĘ chłodniczą sklepową, hydrofor, 
kompletny. Koszalin, 43-12-2 I. 
SIATKI ogrodzenia. Koszalin, 
18-62-95. 
F ARBY proszkowe - saproxydy. Pli- 
farb Gliwice. Słupsk, Poznańska 82, 
42-50-61 w.34. 
DWIE jałówki hodowlane 350 kg, 
schładzarka do mleka trzykonwiowa. 
Szczecinek, 44-754. 
KOLUMNĘ pamikową, skubiarkę dro- 
biową. Lębork, 6 1-14-81. 
OPAKO worki, obrusy foliowe. 
Słupsk, Wileńska 24, 412-034. 
PUNKT handlowy na Manhattanie - 
sprzedam, wydzierżawię. Słupsk, Szcze- 
cińska 69/31. 
BRYCZKĘ KONNĄ (przedwojenną). 
Słupsk, 43-89-43.  
 $towarzyszenie 

 Srodkowo - Pomorskie 
B 
 P
średników. w. Ob
ocie 
NleruchomosClaml 
SŚPON 
WYSOKIŃSKI- Koszalin, 
tel./fax 423-644, 424-374. 
NORD - Nieruchomości. Przy- 
lesie trzypokojowe 65 m kw. za- 
miana na dwupokojowe na Przy- 
lesiu. Koszalin. Piłsudskiego 17, 
tel. 411-423. 
,..JASIŃSKI -Nieruchomości", 
Koszalin, 420-888, 426-448. Jed- 
nopokojowe 24 m, 34 000. Trzy- 
pokojowe 60 m. 
ABELARD, Koszalin, Matejki 
14. tel. 410-251. 
FART - NIERUCHOMOŚCI. 
Sł,UPSK, GRODZKA 8/ 3, 
427 -625. 
"MERKURY", Słupsk, 
434-606, Władysława IV 7 
(12-17). 
"LOKUM" Agencja Obrotu 
Nieruchomościami Kołobrzeg, ul. 
Dworcowa 12, teL/fax 35-227-10. 
KRYNICKI NIERUCHOMO- 
ŚCI sprzeda: trzypokojowe (55) - 
Zygmunta Augusta - 56 000. 
Słupsk, Bema 9, 411-662. 


.'rJ'" "'\1- 

 Pani Dyrektor Zespolu Szkół Gastronomicznych 
 
'. i Hotelarskich w Slupsku, pracownicom sekretańatu .' 

 i całemu gronu pedagogicznemu tej szkoly 
 
składamy serdeczne podziękowania za ogromną pomoc 
okazaną nam w trudnych chwilach choroby i śmierci 


HAKI holownicze. Słupsk, 
414-414. 


Majki Tucholki 
Jej Rodzina G-789 


AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846. 
SZYBY, szyberdach. AUTO - GLAS 
Słu p sk, Gdańska 8, 425-029, 439-745. 
BIZONA, cena 12000,- sprawny. Rzę- 
śnica 7, koło Złocieńca. 
AUTOSALON POPŁAWSKI: komis, 
kupno, sprzedaż, zamiany, raty, leasing. 
Koszalin, Morska 37 A, (094) 408-771 
(9-17). 
PRZYCZEPĘ 6 t. Lębork,61-22-66. 
BARAKOWÓZ i ogrodzenie budow- 
lane. Lębork, 626-820. 
AGROMA w Ornecie oferuje części 
zamienne do ciągnika gąsienicowego DT- 
75, ciągników kołowych JUMZ 6AKM, 
MTZ-80 i 82, koparko - spycharek PE-0,8, 
PE-F-lA, EO-2621, przyczep rolniczych. 
14-510 Ometa, Przemysłowa 17, tel/fax 
(0-89) 616-09-0 I. 


.) 

 

rJ.. 


(. 

 
.L,
 


13,20 +9.8 
58.00 +1.7 
45.30 +3.8 
62.50 0.0 
74.00 .0.7 
78.00 +2.6 
16.10 -- +3.1 . 
66.50 .1.5 
43.50 .1.1 
5.40 +1.9 
43.80 +5.5 
10.90 +D.9 
4.90. +5.1 
12.90 +2.3 
19.70 +2.0 
25.40 .- +2.4 
3.350.7 1.5 
(bska) 


,.,
. 

 
.) 


.
,., 
.
 
(. 


Serdeczne podziękowania za uczestnictwo 
w ostatniej drodze mojego Męża 
ŚP. . 
Edwarda Rudnika 


Serdeczne podziękowania 
Panu 


Doktorowi Stanisławowi Gałązce, 
wszystkim lekarzom i pozostałemu personelowi medycznemu 
za bezinteresowną, serdeczną opiekę udzieloną naszej 
kochanej, 
niezapomnianej Córce i Siostrze 
Marii Tuchołce 
składa 


dla Pracowników Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego 
w Słupsku, Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Miastku, Pogoto- 
wia Ratunkowego w Miastku, Dyrekcji i Współpracowników ZOZ 
w Miastku, Przyjaciół z Kawcza, cakj Rodziny, Bliskich, Znajomych i Przyja- 
ciół składa 
Żona z dziećmi 


.) 
ROdzi n
rJ.
 


(. 

 
.L,
 G-787 


G-788
		

/Image0007.djvu

			Czwartek, 6 marca 1991 r. 


OGŁOSZENIA 


GLOS POMORZA 7 


FIRMA turystyczna zatrudni męźczy- 
znę w wieku do 40. Wymagane wyższe 
wykształcenie, znajomość zagadnień: od- 
nowy biologicznej, rekreacji i sportu, dys- 
pozycyjność. Wiadomość: .OW PIRAMI- 
DA w Darłówku, tel. 14-29-79 lub (094) 
406-307 (wieczorem). 
POTRZEBNA księgowa na pełny etat 
nie, leczenie. Lębork, 622-706. . , . komputerze od 
ze znaJomosclą pracy na 
PRYWATNA KlinikaChirurg-iiOg6J.. - zaraz. Koszalin, 450-137 (16 - 20), lub 
nej Plastycznej: krioskopowe leczenie 405-27 I (20 - 22). 
ż.y\aków. tarczyca, przepukliny. odsysa- 
nie tkanki tłuszczowej, plastyka twarzy, 
uszu. sutków, pr l.eszczepy włosów i inne. 
Koszalin, 40-31-50, 42-15-52, 42-93-14. 
LARYNGOLOG. Świdwin, 3 Marca 
33 codziennie od piętnastej. 
BICOM - CENTRUM. Testy alergicz- 
ne. Bezbolesne!!! Odczulanie. Leczenie 
nerwic, prostaty, bólów kręgosłupa, oty- 
łości, nerwobóli i innych. Słupsk, Stary 
Rynek 1/3. tel. 42-31-96. 
DIETA CAMBRIDGE - pewne odchu- 
dzenie. Ustka, 146-058. 


NAGROBKI. "KAMYCZEK", 
Słupsk, Orkana 2, tel. 426-425. 


AUTOALARMY, auto-tronik. Słupsk, 
42-85-19. 
MAG lEI.. na telefon. Słupsk, 432-810. 
ZAŁADUNEK, wywóz, niwelacja te- 
renu. Słupsk, 42-96-26. 


. NAUKA 


"EKSTERN" Ośrodek Szkolenia Kie- 
rowców zaprasza na kurs kat. "B". Roz- 
poczęcie kursu 7.03.97. r. godz. 16.30. 
Słupsk ul. Mierosławskiego 2 tel. 
42-40-71 wew. 851,43-32-32. U-61 


PR YW A TNE Centrum Eduka- 
cyjne Koszalin, Chałubińskiego 15, 
42-48-20, 45-43-95, kurs maszy- 
nopisania. 1) o


 Koszalm 
tel. 43-33-33, 43-19-63 
organizuie kursy 
przygotowawcze 
na studia wyższe z: 
matematyki, 
histoni, geografii. 


G-783 


PRYW ATNE Centrum Eduka- 
cyjne Koszalin, Chałubińskiego 15, 
42-48-20, 45-43-95, kursy kom- 
puterowe. 


KURS prawa jazdy. Otwarcie: 6 marca 
godz. 16, Szkoła Gastronomiczna Słupsk, 
Sienkiewicza 2. Raty! Słupsk, 44-30-80, 
43-77-14. 


POTRZEBNA osoba - przygotowa- 
nie maturzystki do egzaminów z historii 
na wyższą uczelnię. Słupsk, 0-90525163 
(20 - 21). 


. 


MEDYCZNE 


ALERGIA, bicomem. testy, odczula- 


. TOWARZYSKIE 


I ŻAKLIN, Słupsk, 4\1-484, 


DŻESIKA. Słupsk, 443-841. 


I KATRIN. Słupsk, 42-42-30, 
PANOWIE paniom. Słupsk, 411-484. 


SIEĆ Agencji Towarzyskich 
"Biedronka" zatrudni atrakcyjne 
panie. Tel. 090613999. 


I KAMEUA. Słupsk, 43-57-54, I 


ROMA Kołobrzeg, 35-226-10. 
KA TRINA Słupsk, 0-90525969. 
AGNES I\on stop. Kołobrzeg, (094) 
35-,263-64 (zatrudnię). 
AFRODYTA. Kołobrzeg, 
090-531-612. 
. MARINA. Kołobrzeg, 35-279-07. 
EROTIC LABlR YNT całodobowo - 
striptiz - dyskrecja. parking. Koszalin, 
404-584, Kasztanowa 8. Zapraszamy. 
ELIZABETH. Słupsk, 0-90537026 


AMAZONKA-CAł,ODOBOWE. Lę- 
bork, 6] -22-66. 
KLUB TOWARZYSKI - całodobowo, 
masaż erotyczny (parking). Słupsk, So- 
snowa II, 411-072. 
IDA. Słupsk, 422-453. 


. MATRYMONIALNE 


MŁODY, zadbany, niezależny fman- 
sowo. pozna dziewczynę do 30 lat ENIG- 
MA Koszalin, Zwycięstwa 148 p. 49. 
422-388. 


. PRACA 


ZATRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowanie. Kosza- 
lin, 404-584. 
ZA TRUDNIMY od zaraz panią do pro- 
wadzenia spraw księgowo - kadrowych 
ze znajomością obsługi komputera. 
"MARCELIN" Słupsk, ul. Wileńska 7. 
Osobiście. 
KELNERKI, kelnerów. kucharzy - od 
zaraz do pracy w Niemczech (wymagana 
znajomość języka). Kołobrzeg, tel. 
35-251-38 (16 - 20). 
APTEKA zatrudni mgr lub technika 
farmacji. Warunki bardzo dobre. Kosza- 
lin, 42-50-44 lub po 2042-70-18. 
POTRZEBNY wspólnik z gotówką do 
prowadzenia lokalu gastronomicznego. 
(0966) 429-37. 


..----------, 
Zatrudnim 
! 


I Oferty pisemne składać I 
I do dnia 111111997 I 
I "TOYOTA" Koszalin I 
I ul. Okrężna 4-6 I 
L G-795 o . 
---------.. 


STOLARZY zatrudnię. Garczegorze 
68. (059) 6\-21-62. 
SZANSA dla bezrobotnych. Aktualne 
tylko dziś. 70 zł dziennie, 40 osób. Słupsk, 
414-573. 
SPRZEDA WCĘ (do lat 30) w sklepie 
z odzieżą skórzaną zatrudnię. Słupsk, 
Mickiewicza II (godz. 17 - 18). 
ZATRUDNIĘ szefową kuchni na se- 
zon. Ustka, 144-003 po piętnastej, 
144-348 do piętnastej. 


. 


RÓŻNE 


,..."-- 
lA
D BUDVIIKÓW MIESZKALNYCH 
-
"-1
T
- 
łt,
:,.tl_tł 
KOSZALIN. ul. Połczyńllka 24 


I 
ZARZĄD BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH 
W KOSZALINIE 
ul. Polczyńska 24 


Zarząd Gminy Główczyce 
ogłasza II publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż: 
lokalu mieszkalnego o powierzchni 33 m 2 
położonego w miejscowości Główczyce 
przy ulicy Kościuszki nr 3/3 wraz z odda- 
niem na własność 17/100 części działki nr 
429 o powierzchni 0,12 ha oraz pomieszcze- 
nia gospodarczego, przynależnego do loka- 
lu, o powierzchni użytkowej 31,50 m 2 opisa- 
nych w księdze wieczystej nr 34828. 
CenawyłłobNcm nierud1omoSd wynosi 3
 zł 
Wacimwynosi 
 lł 
PosI
 wynosi 
(X) zł 


KREDYTUJEMY zakup samo- 
chodów, materiałów (usług bu- 
dowlanych bez poręczycieli). Ko- 
łobrzeg, 35-235-74,090-531-921, 
Walki Młodych 28. 


UBEZBEZPIECZENIA ZYClowo - 
emerytalne. Słupsk, 431-666. 


. 


ZGUBY 


... . . ..... 
ogłastaprzet(ltg l1ięogranicZQny 
- - 
- -- 
na dzierżawę;:powierzc
ni reklaniowej 
'wyznaczonej na ŚCUz1łllcĄuszc.Zjtó",ych ..: 
budynków przy ul
Dworcowej nr 12 i 17 ... 


Zalecenia Wydziału Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego doty- 
czących tych reklam: 
- reklama trwała, 
- wykonana techniką scraffIko, 
- kompozycje powinny zawierać elementy związane z miastem 
oraz regionem, treść i formę rozwiązań plastycznych należy 
uzgodnić z ZARZĄDEM MIASTA. 
W cenie należy uwzględnić koszt wykonania ocieplenia ww. 
ścian szczytowych. (Propozycja obejmuje wielkoformatowe rekla- 
my świetlne lub podświetlane). 


Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 1997 roku o godz. 
12 w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wa-. 
dium w kasie tut. Urzędu Gminy, najpóźniej godzinę przed 
przetargiem. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie 
wygra, zostanie niezwłocznie zwrócone po rozstrzygnię- 
ciu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. 
Cena nabycia nieruchomości płatna jest w terminie 30 dni, 
licząc od daty przeprowadzenia przetargu. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub unieważnie- 
nia bez podania przyczyn. 
Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach 
przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Główczyce, pokój nr4, tel. 11-60-18, 11-61-59. K-274 


SKRADZIONO dowód osobisty, pra- 
wo jazdy, legitymację studencką Politech- 
niki Koszalińskiej na nazwisko Monika 
Zbyrowska. 


. TURYSTYCZNE 


HALLO - Kolonia, Dusselldorf, Es- 
sen, Dortmund, Wuppertall, Hannover - 
zniżki. (O-58) 41-78-18 A-68 
USA wycieczki. (089) 527-30-00. 
K-215 


. 


LOMBARDY 


TERMIN REALIZAC n do 31.05.1997 roku. 
Za.TI1kniętą kopertę zawierającą propozycję należy złożyć w sekretaria- 
cie ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w Koszalinie, ul. Poł- 
czyńska 24. 
KO D erta D owinna b yć oznaczona: 
Reklama na ścianach budynków przy ul. Dworcowej nr 12 lub 17. 
Bliższych informacji udziela ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKAL- 
NYCH w Koszalinie ul. Połczyńska 24, tel. (0-94) 422066 wew. 377. 
Tennin składania propozycji upływa dnia 13.03.1997 r. o godz. 10 00 . 
Otwarcie kopert z propozycjami nastąpi dnia 13.03.1997 r. godz. 10 00 w 
siedzibie Z.B.M. w Koszalinie ul. Połczyńska 24 sala 301. . 8 
8-81 r-) 


CASIO
 


TWI NCEPT 
Zegarek o dwóch twarzach 


LOMBARD. Buczka l, Słupsk, 
424-111. 
POŻYCZKI pieniężne. PARTNER 
Słupsk, Szczecińska 69. 
LOMBARD - Komis. Słupsk. Królo- 
wej Jadwigi 2b, tel. 0-90538227. 


""'-<.. _
 u .

...;. 
'\
i:


 
c 


.." ł-.. J1 IJ 
..
 :" 
'::.t0
;" '; .;."
)J 

 t t: .:"/'''1.0 #)u, l // 


,(\ ""Q--

 // 
<

. . -"e,.f) '<;)" /'/ " 
-
- ...<{').. /r 
-ILLUMINA
:
- h!.
::':
/ 
 5 1 ) J'f!\lll 
 't'Zn j -.. 
ABX - 68 \,... li ""' , : .. ..TtZ:
/'; {> 1 

 , ...1 ,.,'>t u .' - , .
 ł 
- cała tarcza iluminowana '
L CI I i . 
 
, 50 zapisów tel.notatnika ' " /(..' 
T.
::

c:in:.ndarz ""minacja "
;
\> I .
 ::,

, ;\ 
50 ŚWI
O . ta
 '

"::

;


ił;/ ., 
· . V 


. 1/ ' , -
.:} 
. 
. 
'.? 
..
.
" ,,'Q ;:}, 


CO TAM, PANIE, W BANKU DANYCH? 


, 

\\e · 
Nies a \1'\O 
Dane trzymają się mocno ! 
Nawet przy 
. 
wyczerpanej 
baterii !  
 


Podtrzymanie 
pamięci 


... . ... ...... 
. . 
.
_ 
'O»>.. 
 '''''_'' '''' ''' .4:. 


- . , . . 
:"';'-_::_'
.
- ::.
;;;:
 -.:-;::;:-: 
 
( .
..... 


\ 
"-. \ 


'J
 


,.f
.::::

 . . 


CA$IO O<1M BA.N/I( 750 
-a.,s.U1lA''''A7'
n... . :a. 

 
'

;l
:l
1t

fi:
:;:;:#}
' 
: lł'IEETrN6
3n: 
:--AO...Q - - -- i 
' :e: : 3D 
 
I " 
'-'_:__":':"'h'h ___ "'
. _' 
t ,.....
:
:;!
 :;
.r.., '::


,:.,:;)' 
łQC
. . T.HJti
eMC) 
"..'.111. 
__:Iii: lri :: 
."" .G 'M" "'o ł.J .9;' t..' ". 
..a-...: 
..¥ł".f. 
"Qar'l$ ..,..-: 


-ILLUMINATOR
 
DBC-150B 
- cała tarcza iluminowana, 
klawisze fosforyzujące 
- 150 zapisów telenotatnika 
- 150 zapisów terminarza 
- czas światowy 
- stoper 
- kalkulator 


, \ 


; 


1.' i 


: I' 
Ił' 
. 


.x 
:-;: _

(::

>'.: 
:
.: /:";';
-"':-' ....... 
: " 


. ,ł:.
.t 
i  Tele. Kalkulator Podtrzymąnie Iluminacja 

notatmk lamlęcl tarcz 
OBC-150/1500 150. . . 
OB-150/1500 150 .. 
OBC-81/810 80. . . 
OB-81/810 80 .. 
OBC-80/800 80. . 
OB-34 30 . 


-'I 


3 


-
 :

-::::I::::.::
 _n_ 


Apollo Electronics Sp. z 0.0. 
PL-02-285 Warszawa 
ul. Szyszkowa 35/37 
teL/fax: 0-22 668-20-25 
tel.: 0-22 46-51-89 
fax: 0-22 668-20-35 


BYTÓW: SIKORSKIEGO 16, DRAWSKO POM.: PIŁSUDSKIEGO 24, 
KAMIEŃ POM.: MICKIEWICZA 28, KOŁOBRZEG: MARIACKA 26, DWORZEC PKP, 
KOSZALIN: ZWYCIĘSTWA 21/25, LĘBORK: STAROMIEJSKA 41, 
POŁCZYN ZDRÓJ: 5 MARCA 12, SŁAWNO: jEDNO
CI NARODOWEJ 1-3, 
SŁUPSK: WOJSKA POL. 53, KOŁŁĄTAJA 12, 
SZCZECINEK: PLAC WOLNO
CI 11 


l. Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 42-22-91. centrala 42-79-21 
wew. 260, w godz. 8 - 17 
- "Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, tel/fax 45-29-33 całodobowe B O. na 
telefon i fax. 45-29-33 
- Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, teł. 404-620 do 9.30 i po 16 
- "Nor-Kar" leI. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- "Ekolam" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 45-75-37 Agencja 
"Bemal" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa "MEDIA PRESS", ul. Zwycięstwa 6A/p24. tel. 42-78-5 I w. 294 
godz.8-15. 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
2. Kołobrłcg, ul. Ratuszowa l. puk. 12, tel. 35-278-55 lub 35-422-84, w godz. 
9-16 
3. Szczecinek. ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-11 (hol PZU) 
4 . Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel. 4266-08, tlx 4582213, fax 4251-95, godz. 9-16 
-"Unipress" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP. teI./fax 42-89-54, 41.,27-00, tlx 
5R2419, tel. 436-436 (cała dobę) 41-27-00. 
--Consulting Managers, ul. Szczecińska I I, tel. 43-85-16. w godz.9-16 
5. Bobolicc: Baza as pr I. ul. Pocztowa, tel. 495 
6. Bytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej), czynne w godło 9-16, lei. 28.97 
- TUiR "Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godl. 8-16 


7. Człuchow: ul. Srednia W, sklcp meblowy "ITO" w godz. 10-18. tel. 42-945, po 18 tel. 414-08 
8. Drdwsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, 


9. Lębork: ul. Annii Krajowej 16, teI./fax 625-588 (godz. 8-15) 
10. Miastko: Biuro ,.Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08; Rcdakcja "Głosu Pomorza", 
tel. 35-72 
11. Sławno, ul. Rapackiego 2, tcl. 70- I 2 
12. Stargard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul. Chopina 21, leVfax (0-92) 73-26-35. 
13. Świdwin: Biuro Ubc7pieczeń, ul. Kr7ywoustego I, tel/fax 526-24 
14. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 godz. 8 - 16, tel. 14-1--220 
15. Darłowo P.U.H. ..Maria". ul. R7emieślnicza lO, tel./f.!x 38-47
		

/Image0008.djvu

			8 GLOS POMORZA 


Czwartek, 6 marca 1997 r. 


J r 


\ 


< fi 


Po osiemnastu latach w Koszalinie 


ł 


- 


- 


V Koszalin: 112-51-14, SłuPsk: 42-39-12 
Puchar Europy 


Jeszcze daleko 
do europejskiej klasy 
w rozegranym w Madrycie pierwszym ćwierćfinałowYm meczu o 
Puchar Europy w koszYkówce mężczYzn Real Madryt wygrał ze 
Śląskiem Eska Wrocław 112:66 (52:29). 


13-LETNI PL YW ACY 
WALCZĄ O MEDALE 
Osiemnaśeie lal czekał Koszalin na organizację pływackiej imprezY wysokiej rangi. Od 
najbliiszego piąlku do niedzieli na basenie Zarządu Obiektów Sportowych przy ul. Gło- 
wackiego w Koszalinie przeprowadzone zoslaną Zimowe Mistrzostwa POlski juniorów 
13-lelnich. 


. KOSZYKÓWKA 


Śląsk Eska Wrocław przegrał ze sław- 
nym Realem Madryt różnicą aż 46 punk- 
tów i takiej kolosalnej straty w żaden spo- 
sób nie będzie chyba mógł odrobić w me- 
czu rewanżowym, który rozegrany zosta- 
nie 11 bm. w Brzegu Dolnym. 
W Madrycie spotkał koszykarzy wro- 
cławskich prawdziwy pogrom, który do- 
bitnie wykazał, jak duża różnica umiejęt- 
ności dzieli naszego mistrza od 27-krot- 
nego mistrza Hiszpanii. Śląsk Eska był 
tylk.o tłem dla niezwykle groźnego i znaj- 
dującego się w świetnej formie zespołu z 
Madrytu. Wrocławianie nie mieli w tym 
meczu absolutnie nic do powiedzenia. Hi- 
szpanie przewyższali Śląsk pod każdym 
względem koszykarskiego rzemiosła. Pra- 
wie przez cały mecz jedynie indywidual- 
ne akcje pozwalały wrocławianom zdoby- 
wać od czasu do czasu punkty. Trzeba jed- 
nak l.aznaczyć, że znaczny wpływ na tak 


słabą postawę drużyny wrocławskiej w 
Hiszpanii miał fakt, że zupełnie niedyspo- 
nowany był świetny zazwyczaj rozgrywa- 
jący Śląska Eski, Orlando S mart, który 
grał z kontuzją stopy. W tym fatalnym 
meczu koszykarze wrocławscy, mimo rad 
swego trenera, przez pełne 40 minut nie 
byli w stanie znaleźć żadnej skutecznej 
taktyki, aby choć trochę zmniejszyć przy- 
gniatającą przewagę gospodarzy. 
Nie sprawdziły się przedmeczowe 
przewidywania trenera J. Chudeusza, 
który informował, że Śląsk Eska Wrocław 
albo wygra mecz w Madrycie czterema 
punktami, albo przegra go taką samą roż- 
nicą punktów. Mistrzowi Polski daleko 
jeszcze do europejskiej klasy. 
Punkty dla Śląska Eski zdobyli: R. 
Odom-19, O. Tomczyk-18, M. Zieliń- 
ski - 10, J. Kołodziejczak - 9, O. Smart- 
8 i T Wilczek - 2. Wśród zwycięzców 
najskuteczniej zagrali: D. Bodiroga - 25, 
M. Smith - 21 , A. Angulo - 20 i A. Herre- 
ros - 19. (suw) 


Przydatny sparing 


Jak już wczoraj informowaliśmy, przygotowująca się do kolejnych a 
spotkań w rundzie play on drugoligowa drużyna koszYkarzy BROK- 
Superlish-Kotwica KOłobrzeg rozegrala przed własną widownią 
sparingowY mecz z pierwszoligowYm zespołem Komfort forbo Star- 
gard Szczeciński (drużyna ta zmierzy się w najbliższą sobotę, 8 
bm. w w pierwszYm meczu rundy play on w ekstraklasie z Nobile- 
sem Azoty Włocławek). Pmpominamy, że wYgrali kołobrzeżanie 
91 :81 (41 :42). 


Zarówno goście jak i gospodarze spo- 
tkania potraktowali ten mecz bardzo po- 
ważnie. Wystąpili bowiem w nim wszy- 
scy czołowi gracze obu zespołów (oprócz 
kontuzjowanego Mirosława Wiśniewskie- 
go z Kotwicy). Wprawdzie nie było tak 
zaciętej walki jaką obserwujemy w me- 
czach ligowych o punkty, ale prawie 
wszyscy koszykarze obu drużyn zade- 
monstrowali wysokie umiejętności. 
W drużynie gospodarzy na szczególne 
wyróżnienie zasługiwała postawa Erika 
Dunna, Evericka Sullivana i Leszka 00- 
lińskiego, który zaimponował doskonałą 
skutecznością oraz potrafił uspokoić ner- 
wowe poczynania swoich kolegów w kil- 
ku momentach gry. 
W zespole gości znakomicie l.aprezen- 
tował się Keith Williams oraz Joseph Mc- 
Naull, który jednak nie dotrwał do końca 


spotkania na parkiecie. Wprawdzie doznał 
on niegroźnej kontuzji, ale trener Komfor- 
tu Forbo nie chciał ryzykować przed waż- 
nymi spotkaniami w ekstraklasie i posa- 
dził go na ławce rezerwowych. Kto wie 
jakby potoczyły się losy tego sparingu 
gdyby McNaull grał do końca. Jego brak 
był dużym osłabieniem dla gości. Szcze- 
gólnie widoczne to było podczas walki o 
piłkę pod obiema tablicami. Jedno jest 
pewne, pojedynek ten był bardzo przydat- 
ny dla obu zespołów. 
Punkty dla kołobrzeżan zdobyli: E. 
Dunn - 33, E. Sullivan - 27, L. Doliński 
- 21, R. Bogucki - 4 oraz A. Gliszczyń- 
ski, A. Molski i A. Sinielnikow - po 2. 
Najwięcej punktów dla gości uzyskali: 
K. Williams - 30 (6 razy za tny punk- 
ty), J. McNaull-15 oraz M. Cieliński i 
K. Wilangowski - po 10. (suw) 


Kadeci pod koszem 


W osłabiOnym składzie przystąpili do gry w Słupsku koszykarze
kadeci mIeJ- 
scowych Czarnych w meczu o mlstrzostw() makroregionu pomorskiego przeciwko 
ChK
 Chehnoo.Shipszczai1i
 grali słabO, pudłowatl W dogodnych -sytuacjach i 
przegrali 56:18 (3
:49). Najwięcej punktów dlCisłupskiejdrUżyny zdoł>yli Kny.. 
. -sitof Woźniak: - 24 i Lukasz Piechowski - 15. 
Najskuteczoięjszy wśród gości był Łukasz Mrozek.... 25 pkt. (fen) 


Finałowe mecze 
w amatorskiej lidze 


Rozgrywki Słupskiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki dobiegają końca. W I lidze o 
niespodzianki postarały się niżej sklasyfi- 
kowanc zespoły w rundzie zasadniczej, 
której odniosły zwycięstwa nad faworyta- 
mi. O tym kto zagra w fmale o pierwsze, a 
kto o trzecie miejsce zadecydują dodatko- 
we mecze. Oto wyniki spotkań (w nawia- 
sach naj skuteczniejsi koszykarze w po- 
szczególnych drużynach) - o miejsca 1- 
4: Sławno 1311 - Sami Swoi 51 :58 (M. 
Wojciechowski-25 pkt i A. Komisaruk- 
18 pkt), Red Bulls - Error '10 24:40 (M. 
Klimkowski - 8 i 1. Stenka - 16); o 5-8: 
SPTS - Drużyna "A" 38:30 (A. Wilbik- 
16 i Ł. Wyrwa - 9), Bez Nazwy - Metal 
65:64 po trzech dogrywkach (J. Stasiow- 
ski - 20 i L. Lisik - 11). Rezultaty II ligi - 
o lokaty 1-4: Ustka - Bad Boys 45:31 (T. 
Jankun - 20 i D. Wasilewski -13), Gaze- 
ta Morska - Bresty Mnich 62:45 (G. Ba- 


ranowski - 22 i A. Buciarski - 23); o 5-8: 
Big Boys - Meblowil50:30 (R. Zakrzew- 
ski - 18 i P. Wilkowski, Sz. Leszczuk - 
obaj po 11, Radio Vigor - Szpital Woje- 
wódzki 56:42 (I. Gołębiewski, J. Skapo- 
wicz - obaj po 12 i R. Kwiatkowski -18 
pkt). 
W niedzielę (9 bm.) w sali Zespołu 
Szkół Zawodowych przy ul. Szczecińskiej 
60 w Słupsku rozegrane zostaną fmałowe 
mecze o poszczególne miejsca - II liga: 
7-8 Meblowil - Szpital Wojewódzki 
(godz. 14), 5-6 Big Boys - Radio Vigor 
(14.45),3-4 Bad Boys - Bresty Mnich 
(15.30), 1-2 Gazeta Morska - Ustka 
. (16.15); I liga: 7-8 - Metal - Drużyna 
"A" (17), 5-6 Bez Nazwy - SPTS 
(17.45). Rewanżowe spotkania półfina- 
łowe: Sławno 1317 - Sami Swoi (18.30), 
Red Bulls - Error '70 (19.15). 


Wiosenny turniej 
SZACHY 


. 


Centrum Animacji Społecznej i Klub 
Szachowy Goniec w Połczynie Zdroju 
organizują wiosenny turniej szachowy. 
Impreza odbędzie się 23 marca w siedzi- 


. . 


bie CAS przy ul. Wojska Polskiego 54. 
Początek rywalizacji o godzinie 10. 
Chętni do udziału w zawodach mogą 
zgłaszć się pod ww. adresem do godziny 
9 w dniu rozpoczęcia turnieju. Wpisowe 
od uczestnika wynosi 5 zł. (ma
) 


Organizatorem imprezy na zlecenie 
Polskiego Związku Pływackiego są: 
Okręgowy Związek Pływacki w Koszali- 
nie, MKS Znicz Koszalin i Szkoła Pod- 
stawowa nr l w Koszalinie. Warto pod- 
kreślić, że Komitet Organizacyjny mi- 
strzostw pracuje pod przewodnictwem 
prezydenta Koszalina dr. Antoniego 
Grzechowskiego, a dyrektorem Biura 
Organizacyjnego został Andrzej Czubaj. 
Warto również dodać, że patronat nad 
imprezą objęła Bahycka Wyższa Szkoła 
Humanistyczna. 
Uroczyste otwarcie mistrzostw odbę- 
dzie się w piątek, 1 bm., o godz. 16.30. 
Eliminacje w każdym z trzech dni zawo- 
dów rozpoczynać się będą o godz. 9.30 i 
potrwają do godz. 13. Początek finałów 
każdego dnia o godz. 16.30. 
W piątek, 1 bm. pływacy rywalizować 
będą na następujących dystansach: dziew- 
częta - 200 m oraz 4 X 100m st dowol- 
nym, 100 m st zmiennym, 100 m st 
grzbietowym, 100 st motylkowym; 
chłopcy - 200 m oraz 4 X 100 m st do- 
wolnym, 100m st zmiennym, 200 m st. 
grzbietowym i 50 m sI. motylkowym. 
Drugiego dnia (sobota, 8 bm.) walka to- 
czyć się będzie na dystansach: dziewczę- 
ta - 400 m st. dowolnym, 50 m st motyl- 


kowym, 200 m st klasycznym oraz 200 
m i 4 X 100 m st zmiennym; chłopcy - 
400 m st. dowolnym, 100 m st. motylko- 
wym, 100 m st klasycznym oraz 200 m i 
4 X 100 m sI. zmiennym. Natomiast w 
ostatnim dniu mistrzostw pływacy wal- 
czyć będą o medale w następujących wy- 
ścigach: dziewczęta - 100 m i 800 m st 
dowolnym, 200 m st grzbietowym oraz 
100 m sI. klasycznym; chłopcy - 100 m i 
800 m st dowolnym, 100 m st. grzbieto- 
wym oraz 200 m st klasycznym. 
Do udziału w imprezie zgłoszono 305 
zawodniczek i zawodników z 51 klubów. 
Wśród nich jest czternastu reprezentantów 
Pomorza Środkowego. Barw koszaliń- 
skiego Znicza bronić będzie dwunastu 
pływaków. Faworytem do miejsca na 
podium jest Marek Głuch, który w ubie- 
głym roku podczas letnich mistrzostw 12- 
latków wywalczył złoty medal na 100 m 
st dowolnym. Liczymy także na dobre 
starty Błażeja Kołoło oraz pozostałych 
zawodniczek i zawodników: Karoliny 
Knyżaniak, Katanyny Kowalczyk, Do- 
roty Mikołajczyk, Agnieszki Piekar- 
skiej, Marty Moknyckiej, Agaty Wił:' 
kin, Pawła Alpopa, Mateusza Gamu- 
szewskiego, Gnegona Boreckiego i 


Knysztofa Szarkowskiego. Trenerem 
koszalinian jest Jacek Macioszek. 
MTP Marlin Słupsk reprezentowany 
będzie natomiast przez dwie pływaczki 
Magdalenę Bolewską i Anetę Sosnow- 
ską. Liczymy również na udane występy 
wychowanek trenera Andneja Klimcza- 
ka. 
Organizatorzy zapraszają na tę impre- 
zę kibiców i poinformowali nas, że wstęp 
na zawody jest bezpłatny. 
* * * 


Natomiast dzisiaj (czwartek, 6 bm.) na 
basenie w Spale rozpoczynają się pływac- 
kie mistrzostwa Polski seniorów. Pomo- 
rze Środkowe będzie reprezentowane pod- 
czas tej imprezy przez dwunastu pływa- 
ków. Wystąpią w niej: Marta Kłosowska, 
Tamara Kłosowska, Marcin Kaczmar- 
czyk, Katanyna Kuczko i Dominika 
Skąpska ze Znicza Koszalin oraz Beata 
Kamińska, Beata Podskarbi, Malwina 
Bukszowana, Renata Kwaśniak, Joan- 
na Spera, Katanyna Rynda i Szymon 
Kujat ze Skalara Słupsk. 
Faworytkami do medalowych pozycji 
są Beata Kamińska i Marta Kłosowska. 
Liczymy także na wysokie pozycje pozo- 
stałych reprezentantów Pomorza Środko- 
wego. (suw) 


. PIŁKA RĘCZNA 
Toruńska 
Katarzynka 


Po dwanaście zespołów w dwóch 
grupach wiekowych młodziczek 
przystąpiło do rywalizacji w Ogólno- 
polskim Turnieju piłki ręcznej "To- 
ruńska Katarzynka". Uczestniczyły w 
nim dwie ekipy Słupi Słupsk, prowa- 
dzone przez Annę Bądzyńską-Fedo- 
rowicz, które dobrze wypadły w to- 
ruńskich zawodach. W grupie roczni- 
ka 1983 i młodsze Słupia wywalczy- 
ła 2. miejsce, przegrywając fmałowy 
mecz z SP 12 Tychy 9:12. Wcześniej 
pokonała SP 29 Toruń 36: l, SP 22 
Lublin 19:11, Victorię Toruń 15:1 i 
zremisowała z Łącznościowcem 
Szczecin 9:9. Skład Słupi (w nawia- 
sach liczba strzelonych goli): w brdm- 
ce - Joanna Myślak, zawodniczki w 
polu - Jowita Abramczuk (18), Ka- 
mila Brzóska (7), Elżbieta Staniu I 
(13), Kalla Socka (lO), Iwona 
Owsiuk (7), Agnieszka Młynarczyk 
(12), Olga Blumczyńska (5), Adria- 
na Chudzik (14), Paulina Wasak 
(2), Magda Kuraś, Paulina Muchoc- 
ka. 00 "siódemki" gwiazd wytypo- 
wane zostały dwie słupskie szczypior- 
nistki - J. Myślak i E. Staniu I. 
W rocznikach 1985 i młodsze Słu- 
pia zajęła 3. lokatę. Wyni
 słupskie- 
go zespołu: z UKS ,,10" Lubin 22:5, 
z SP 4 Oborniki Wlkp. 16:6, ze Spo- 
rtową Szkołą Podstawową 31 Gdynia 
9:4, z Wąbrzeźnem 5:1 i z MKS Kwi- 
dzyn 15:8. Barw Słupi broniły (w na- 
wiasach liczba zdobytych goli): w 
bramce - Marlena Mielniczek (za- 
służyła na wyróżnienie za dobrą grę), 
zawodniczki w polu - Edyta Chu- 
dzik (33 - znalazła miejsce w ,,7" 
gwiazd), Karolina Szczukowska 
(20), Patrycja Tułacz, Agnieszka 
Półtorak (3), Sara Kinas (6), Anna 
Pniewska (1), Marta Drogosz, Ka- 
rolina Dziewa (1), Marta Mosańska 
(3). (fen) 


Półfinały PP w niedzielę 


;Są już kam et y 
na mecze Gwardii 
Runda wiosenna sezonu 1996197 w III lidze wielkopolskiej roz- 
pocznie się 15 bm. W swoim pierwszym spotkaniu piłkarze 
koszalińskiej GwardII zmierzą się w derbach województwa 
koszalińskiego z Pogonią PoIczvn. Natomiast druiyna kołobrze- 
skieJ Kotwicy zmierzy się na wYjeździe ze Stalą Stocznia Szcze- 
cin. 


. PIŁKA NOŻNA 


Jak się dowi
dzieliśmy od dzisiaj w 
siedzibie KSPN Gwardia przy ul. Pała- 
ta 34 w Koszalinie będzie można nabyć 
karnety na mecze ligowe koszalińskiej 
Gwanlii. Cena karnetu na dziewięć spo
 
tkań w ri.mdżie wiosennej wynosi 36 
złotych. Karnety bedzie można równiez 
nabyć w kasach przed meczem. Zarząd 
klubu poinformował nas także, że bile- 
ty normalne na poszczególne spotkania 
kosztować będą 6 złotych, a ulgowe (dla 
młodzieży szkolnej) - 3 złote. Wstęp 
Pezpłatny na trzecioligowe pojedynki 
gwardzistów mają: kobiety i dziewczę- 
ta, dzieci do lat 10. mężczyźni powyżej 


70 lat, źołnierze słuiby zasadniczejoraz 
inwalidzi na wózkach. 
Ponadto Zarząd KSPN Gwardia po- 
informował nas, że w niedzielę, 9 bm. 
przy obiektach Gwardii o godz. 10 pod- 
stawione będą dwa autobusy dla kibi- 
ców, którzy wybierają się do Bobolic na 
półfinałowy mecz o Puchar Polski 
sżczebla wojewódzkiego, w którym 
tamtejszy Mechanik podejmować bę- 
dzie Gwardię Koszalin. Koszt wyjazdu 
od jednej osoby wynosi 4 złote. Mecz w 
Bobolicach rozpocznie się o godz. 13. 
Tego samego dnia w Darłowie w dru- 
gim pojedynku półfmałowym tamtejsza . 
Oarłovia zmierzy się na shldionie przy 
ul. Sportowej z Kotwicą Kołobrzeg. 
Początek spotkania również o godz. 13. 
(suw) 


W hali... 
...i na boisku 


W najbliższą niedzielę (9 bm.) w sali 
sportowej SP 1 przy ul. Krakowskiej I w 
Szczecinku odbędzie się halowy turniej 
piłkarski młodzików o puchar dyrektora 
szkoły . 
W zawodach wezmą udział zespoły: 
Bałtyk Koszalin, Gwardia Koszalin, 
Pomonanin Sławo borze, Cieśliki 
Słupsk, Błękitni Barwice, Wielim Szcze- 
cinek oraz dwa zespoły Danboru SP 7 
Szczecinek. Początek turnieju o god.dnie 9. 


W najbliższą niedzielę (9 bm.), z oka- 
zji 52. rocznicy wyzwolenIa Sławoborza, 
na boisku tamtejszego Pomorzanina zosta- 
nie rozegrany turniej piłki nożnej o puchar 
wójta gminy. 
Start w tej imprezie zapowiedziały dru- 
żyny Mirstalu Mirosławiec, Syreny Ry- 
mań, Drawy Drawsko i Pomonanina. 
Początek turnieju o godzinie 11. (mars) 


_ PIŁKA NOŻNA 
IQauguracja 
w ekstraklasie 


Wczoraj piłkarze ekstraklasy rozegrali 
2. kolejkę pojedynków rundy rewanżowej 
sezonu 1996/91 (pierwsza seria spotkań 
została rozegrana jesienią ubiegłego 
roku). Oto wyniki: 
Widzew-LKS 0:1 
Legia - Górnik Z. 2:0 
Katowice - Zagłębie 0:2 
Amica - Raków 1:0 
Śląsk - Stomil O: 1 
Sokół - Bełchatów 0:3 
Wisła - Hutnik 0:0 
Lech - Polonia W. 2:2 
Odra - Ruch 2: 1 


Tabela 
I. Legia 19 44 35-14 
2. Widzew 19 41 38-11 
3. Stomil 19 31 28-22 
4. Odra 19 31 31-26 
5. Katowice 19 31 21-22 
6. Amica 19 30 23-24 
1. Wisła 19 26 17-19 
8. ŁKS 19 25 25-24 
9. Zagłębie 19 25 21-22 
10. Polonia W. 19 25 19-26 
II. Raków 19 24 17-21 
12. Lech 19 23 22-25 
13. Bełchatów 19 22 24-21 
14. Hutnik 19 21 18-23 
15. Sokół 19 20 18-28 
16. Górnik Z. 19 18 18-29 
17. Ruch 19 16 16--24 
18. Śląsk 19 16 16--26 
(mars) 


Pucharowa 
trzydniówka 


Trwa trzydniówka w rozgrywkach o 
europejskie puchary w piłce nożnej. W 
miniony wtorek obyły się pierwsze poje- 
dynki ćwierćfinałowe o Puchar UEFA. 
Oto wyniki (w nawiasach strzelcy bra- 
mek): Newcastle United - AS Monaco O: I 
(Anderson - 59 min), PC Schalke 04 Gel- 
senkirchen - FC Valencia 2:0 (Thomas 
Linke - 44 min i Marc Wilmots - 82 min), 
Anderlecht Bruksela - Inter Mediolan I: I 
(Bruno Versavel - 21 min - dla Ander- 
lechtu oraz Maurizio Ganz - 15 min - dla 
Interu), CD Tenerife - Brondby BK Ko- 
penhaga O: I (Ebbe Sand - 29 min). 
Wczoraj rozegrano pierwsze mecze 
ćwierćfinałowe w rozgrywkach o Puchar 
Mistrżów (o ich rezultatach poinformuje- 
my). 
Natomiast dzisiaj (czwartek, 6 bm.) 
odbędą się pierwsze spotkania 1/4 finału 
w rozgrywkach o Puchar Zdobywców 
Pucharów. Oto zestawienie par: Benfica 
Lizbona - Fiorentina, Paris Sr. Germain - 
AEK Ateny, Brann SK Bergen - FC Li- 
verpool, PC Barcelona - AIK Solna Szto- 
kholm. (suw) 


. LEKKOATLETYKA 
Udane 
biegi 
w Tucholi 


W Tucholi odbył się I Memoriał im. 
Henryka Jankowskiego, znanego śre- 
dniodystansowca. Rywalizację na 5 
km seniorów wśród 38 zawodników 
wygrał Zbigniew Nadol
ki (Olimpia 
Poznań) z czasem 14.11 min przed 
Markiem Wojtasem (Tucholanka 
Tuchola) - 14.34 min. Oobrze wypadł 
start 19-1etniego Mariusza Podgór- 
niaka. Biegacz Gryfa 3 Słupsk fmi- 
szował na piątym miejscu z rezultatem 
14.47 min. W biegu na 2400 m w gru- 
pie juniorek młodszych zwyciężyła 
Justyna Lesman, 
 wśród seniorek na 
tym samym dystansie Katanyna Pli- 
szka minęła linię mety na trzeciej po- 
zycji. Obie zawodniczki reprezentują 
Piasta Człuchów. (fen) 


Unihoc szansą dla "amatorów" 


(fen) 


Unihoc jest grą wzorowaną na hokeju, 
ale jego przepisy w znacznym stopniu róż- 
nią się od regulaminowych zasad, czy to 
hokeja na lodzie, czy na trawie. 
W zespole unihoca występuje jedno- 
cześnie w trakcie meczu pięciu graczy 
(dwóch dziewcząt i trzech chłopców), ale 
bez bramkarza. Boisko może mieć różne 
rozmiary (w zależności od możliwości 
organizacyjnych) i jest otoczone bandami. 
Zawodnicy posługują się kijami podobny- 
mi do używanych przez hokeistów na lo- 
dzie (krótsze łopatki) i starają się umie- 
ścić ażurową piłeczkę w bramce rywali, 
która prawie nie różni się rozmiarami od 
hokejowej. 
Sekcja unihoca z koszalińskiej "osiem- 
nastki" była pierwszą w województwie. 
Poźniej powstały sekcje w Wierzchowie 
Pomorskim, Kołobrzegu i Szczecinku. W 
ubiegłym roku zawodnicy SP 18 Kosza- 
lin wygrali I Wojewódzki Turniej Uniho- 
ca. 


Od dwóch lat przy Uczniowskim Klubie SportowYm w Szkole Pod- 
stawowej nr 18 w Koszalinie istnieje sekcja unihoca, którą pro- 
wadzi nauczyciel wYchowania fizYcznego Ireneusz Jagiełko. Być 
może już wkrótce jej nie będzie. 


Trener Ireneusz Jagiełko powiedział 
nam, że jego zespoły uczestniczyły także 
w kilku turniejach ogólnopolskich i to z 
niezłymi rezultatami. 
W zespołach trenowanych przez tego 
szkoleniowca występują sami "amato- 
rzy", czyli uczniowie, którzy z różnych 
względów nie uczęszczają do klas sporto- 
wych o specjalizacji piłki ręcznej chłop- 
ców i siatkówki dziewcząt). Do tych klas 
trafiają bowiem najbardziej utalentowani, 
którzy rokują nadzieje, że w przyszłości 
będą wartościowymi zawodnikami. 
Trener I. Jagiełko szkoli więc tych 
uczniów (z klas IV-VII), którzy również 
chcą uprawiać sport, a ich szansą na po- 
kazanie swoich umiejętności jest unihoc. 
Nie bez znaczenia jest także wypełnie- 


nie wolnego czasu po szkolnych zaję- 
ciach. Młodzież może podczas treningów 
wyładować swoją energię, a rodzice nie 
martwią się o swoje dzieci, ponieważ są 
one pod fachową opieką nauczyciela. 
Największym problemem sekcji uniho- 
ca w UKS SP 18 jest brak środków finan- 
sowych na najważniejsze potrzeby zwią- 
zane z uprawianiem tej dyscypliny sportu. 
Sprzęt sportowy nie należy już do najnow- 
szych, a stroje sportowe zawodników 
nadają się praktycznie do wymiany. Ko- 
sztowne są również wyjazdy na turnieje 
poza województwo, a nie wszystkich ro- 
dziców stać na taki wydatek. Jednak bez 
rozgrywania pojedynków znajlepszymi 
drużynami w kraju nie może być mowy o 
podnoszeniu sportowych umiejętności, 


gdyż tylk.o konfrontacja z czołowymi ze- 
społami mobilizuje zawodników do je- 
szcze bardziej wytężonej pracy na trenin- 
gach. 
[reneusz Jagiełko próbował znaleźć 
sponsorów, którzy pomogliby w dalszym 
rozwoju unihoca w Koszalinie. Powie- 
dział nam jednak z 
oryczą, że większość 
rozmów zakończyła się fiaskiem, a nie- 
którzy wręcz ironicznie twierdzili, iż po- 
maganie dzieciom to żaden interes. Szko- 
leniowiec z SP 18, mimo tylu niepowo- 
dzeń wierzy, że wreszcie dotrze do ludzi, 
którzy zaoferują mu pomoc. 
My również mamy nadzieję, że znajdą 
się chętni do pomocy i wkrótce koszaliń- 
ski unihoc będzie się dalej prężnie rozwi- 
jał. W przeciwnym razie dotychczasowy 
dorobek sportowy dzieci i wysiłek włożo- 
ny w ich szkolenie pójdzie na marne. Czy 
musi do tego dojść? 
MAREK SUW ALOWSKI
		

/Image0009.djvu

			Czwartek, 6 marca 1997 r. 


e 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


GLOS POMORZA g 


Dzieci wiejskie 
i miejskie? 


Gmina Świdwin, podobnie jak wiele innych, boryka się z 
brakiem pieniędzy na utrzymanie szkół. Szukając rozwiązań 
postawiono propozycję, by odciążyć przepełnioną świdwiń- 
ską "dwó.ikę". Pmwie 170 uczniów dojeżdżających do tej szko- 
ły z pięciu małych okolicznych miejscowości miałoby uczyć 
się w szkole w Lekowie. 
Propozycja zmiany obwodów szkolnych wywołała wiele emo- 
cji wśród rodziców dzieci dojeżdżających do świdwińskiej "dwój- 
ki". Wolą oni, by ich dzieci uczyły się w przepełnionej świdwiń- 
skiej "dwójce" niż w nowoczesnej i odpowiednio wyposażonej 
szkole w Lekowie. O tej sprawie pisaliśmy już dwukrotnie 18 i 
20 lutego. 
Dzisiaj drukujemy wypowiedź matki dzieci, które będą mu- 
siały zmienić szkołę. 
,Jestem matką dzieci dojeżdżających do szkoły w Świdwinie. 
O tym, że nasze dzieci mają uczęszczać do szkoły w Lekowie 
pogłoski krążyły od trzech lat. Dopiero 21 stycznia tego roku 
sprawa ujrzała światło dzienne. Tego dnia w "dwójce" odbyło 
się zebranie rodziców dzieci dojeżdżających, dyrekcji tej szkoły, 
wójta, dyrektora szkoły w Lekowie i kilku radnych. Propozycja 
przekazania dzieci do szkoły w Lekowie nie znalazła poparcia 
ze strony rodziców. 
W trakcie zebrania padało wiele pytań. Na żadne z nich - mię- 
dzy innymi dlaczego nie odbyło się żadne zebranie, gdy plano- 
wano budowę szkoły w Lekowie, czy czemu tych pieniędzy nie 
przeznaczono na rozbudowę "dwójki" - wójt nie umiał lub nie 
chciał odpowiedzieć. Straszył natomiast, że w przypadku braku 
naszej zgody pozbawi dzieci autobusu szkolnego. A przecież nie 
kupił go za własne pieniądze, lecz to my ze sprzedanych cegie- 
łek zebraliśmy część pieniędzy na zakup tego autobusu. Gdy w 
1991 roku, przez pięć miesięcy, dzieci dowożone były własnym 
transportem lub szły do szkoły pięć kilometrów, wtedy wójt się 
prawą nie interesował. Teraz proponuje nam, aby dzieci prze- 
mierzały piętnaście kilometrów, w tym trzy kilometry lasem. Co 
będzie, jeśli autobusowi dowożącemu dzieci przytrafi się awa- 
ria? 
Pod koniec zebrania, które trwało około dwóch godzin, w obe- 
cności ponad stu rodziców wójt obiecał zwołanie kolejnego spo- 
kania po feriach. Czyżby nie wiedział, że 5 lutego miała się odbyć 
sesja? I na tej sesji, za plecami zainteresowanych zapadła decy- 
zja. Pytam więc wójta i radnych, jakim prawem rozporządzają 
osem naszych dzieci i co chcą przez to osiągnąć? Dlacżego na- 
zym kosztem chcą napełnić kasę gminy i zdobyć pieniądze "uto- 
pione" w szkole w Lekowie? Czy nasze dzieci muszą być "se- 
gregowane" na wiejskie i miejskie? Przecież dziecko to nie rzecz, 
którą można przerzucać z miejsca na miejsce. 
Nie da się opisać, jaki żal mają rodzice, nie wspominając już o 
dzieciach. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie jest rzeczywiście stara, 
ale ma wspaniałe grono pedagogiczne. Nauczyciele dbają o do- 
bro dzieci. nie dzielą ich na miejskie i wiejskie. Wyniki naUCla- 
nia i osiągnięcia uczniów też są znane, a absolwenci tej szkoły 
osiągają dobre wyniki w nauce i w konkursach w szkołach śre- 
dnich. 
Gminie zależy na pieniądzach, a "towarem przetargowym" 
mają być nasze dzieci. Być może teraz wójt zdecyduje się na 
spotkanie z nami, chociaż bardzo w to wątpię - napisała Czytel- 
niczka z Niemierzyna (nazwisko znane redakcji). (tg) 


Rada, która 
ocaliła mi życie 


Mimo powszechnej opinii o zapaści w funkcjonowaniu służ- 
by zdrowia, ja chciałabym wskazać, że nadal są ludzie, dzięki 
którym możliwa jest działalność tych placówek. 
Przez prawie cztery lata, kilka razy w roku jeździłam z cho- 
rym ojcem do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Wielokrot- 
nie czekając na badania USG od ludzi starszych i cierpiących 
słyszałam rozmaite opinie na temat pracy lekarzy. Jednak o pani 
Jolancie Lejkowskiej, kierującej pracownią USG, zawsze mówio- 
no dobrze i z uznaniem. Ta pani wszystkich pacjentów otacza 
rzadko spotykaną w s
pitalach życzliwością i dobrocią. Jest nie- 
zwykle wrażliwa na ludzkie cierpienia. 
W styczniu tego roku musiałam się poddać badaniom. Z po_ 
wodu rozbieżnych diagnoz na temat przyczyn moich dolegliwo- 
ści wydawanych przez lekarzy, skierowano mnie na badania do 
pracowni USG w Koszalinie. Zniecierpliwiona czekałam na 
wynik. I wtedy pani Lejkowska, choć przecież nie musiała tego 
robić, wsparła mnie emocjonalnie i poradziła, abym szybko pod- 
dała się operacji. 
Zdaniem profesora w klinice, dzięki bezbłędnym badaniom i 
sugestiom tej pani żyję i teraz mogę podjąć leczenie sanatoryj- 
ne. 
Ta pani należy do nielicznych osób, które wykonując badania 
i zabiegi na naszym organizmie. nie sprowadzają nas do rangi 
przedmiotu. 
- Jestem przekonana, że dopóki tacy ludzie pracują w służbie 
zdrowia, z mniejszymi obawami możemy wypatrywać jej finan- 
sowego wsparcia przez rząd. 


Teresł: Nycz z Kołobrzegu 


Strona przyjazna 
Czytelnikom 


Stali Czyteinicy już wiedzą. a nowym przypominamy, że 
w kazdy czwartek w "Głosie Pomorza" dwie strony przezna- 
czamy wyłącznie na sprawy Czytelników. Zamieszczamy tu 
listy, udzielamy wyjaśnień i porad óraz.poruszamy proble- 
my. ktÓre dotyczą wyłącznie spraw sygnalizowanych przez 
Czytelników. 
uCo drugi tydzień jedna z ty-ch stron poświęcona jest spra- 
wom ZUS-u. Na niej drukujemy wszelkie informacje intere- 
sujące przede w,szystkim emerytów i rencistów, oraz odpo- 
wiadamy na wcześniej l.adane pytania. 
Zachęcamy więc w
zystkich do udziału w tworzeniu tej 
strony. Można do nas napisać, przyj
ć osobiście lub zatele- 
fonować do Działu Łączności z Czytelnikami w Koszalinie, 
tel. 42-50-05. (tg) 


J 


J 


," 


r r ł-;J" 
J I 


, - 

f) y r 


DOBRA WOLA 


\ 


f 


- 


TO ZA MAŁO 


Od kilku lat w naszym regionie zaczęto dbać 
o osoby niepełnosprawne. Powstało wiele in- 
stytucji, które w sposób fachowy wspierają i 
rehabilitują tę wcale niemałą grupę ludzi. 
W mieście pojawiło się wiele innowacji uła- 
twiających życie. Nieszczęścia, niestety doty- 
kają również dzieci, a przykład naszej Czytel- 
niczki wskazuje na problem niedostatecznej 
pomocy niepełnosprawnym. 
Syn pani Małgorzaty skończył dopiero sie- 
dem lat. Cierpi na zanik mięśni i już został in- 
walidą pierwszej grupy. Leczony jest w Aka- 
demii Medycznej w Warszawie i w kosLaliń- 
skiej Przychodni Matki i Dziecka. 
Matka pragnie, by dorosło w gronie rówie- 
śników, dlatego nie przystała na propozycję 
nauczania indywidualnego w domu. Dziecko 


..-: . 

 
 
" 


'\ 


( 

, 


<,', 


'. 


,- 


l<_ 
.311\.' 


J 
: 0;. < , 
:;. . . .f ;
 ...
 . .- ,,- - .' 
. ,
,j
 
" 
 
; 
 
 
,Ji. 

 


... 


,/' 


/ 


-_1 


,ri.. 


' 1 - 
.;:.- «- 
 

: ' 


\ ' 


,"-", , 


\
 


Zjazdv i pOdjazdy na ulicach, specjalne poręcze i inne udogo- 
dnienia w niektórych urzędach wYkonano z mvślą o osobach 
niepełnosprawnvch. Lecz to co zrobiono, by ułatwić życie lej 
grupie ludzi, okazuje się kroplą w morzu polrzeb. 


A 


Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy 
"Grażyna" w Mielnie najej podanie odpowie- 
dział: "Obecnie nie dysponujemy wolnymi ter- 
minami na przewóz pani dziecka do szkoły. W 
naszym ośrodku przebywa na każdym turnusie 
J 80-200 osób niepełnosprawnych i samochód 
wykorzystywany jest przez te osoby" . 
Czytelniczka jest przekonana, że zabrakło 
tu dobrej woli, bo - jak twierdzi - okoliczni 
mieszkańcy ośrodka widzą, że samochody wy- 
korzystywane są do innych celów niż przewo- 
żenie niepełnosprawnych lub stoją na miejscu. 
Brak możliwości zapewnienia transportu 
potwierdził Wojciech Poraj-Dobrzelewski, 
dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypo- 
czynkowego "Grażyna" w Mielnie. Jak powie- 
dział, posiadany samochód jest nadmiernie 
obciążony i musi służyć przede wszystkim 
osobom przebywającym w ośrodku. Jeśli na- 
wet ktoś twierdzi, że nie jest wykorzystany, 
bo czasami stoi na terenie ośrodka, to wcale 
nie oznacza, że nie jest potrzebny. Samochód 
musi być do ciągłej dyspozycji. Dyrektor nie 
widzi możliwości dowożenia tego dziecka 
również w przyszłości. Odesłał nas do Stowa- 
rzyszenia .na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Koszalinie. 
Niestety, tu też zwracała się nasza Czytel- 
niczka, a jej prośba została załatwiona nega- 
tywnie. Pani Jolanta Wyszyńska, kierownik 
warsztatów terapii zajęciowej stowarzyszenia, 
powiedziała nam, że zanim odmówiono po- 
mocy, rozważano wszystkie możliwości. Sa- 
mochód stowarzyszenia rzeczywiście "zbiera" 
dzieci z okolicznych miejscowości i przewozi 
je na warsztaty do Koszalina. Ze względu na 
przeładowanie mikrobusu, w którym mieści się 
tylko dziewięć osob, nie znaleziono miejsca 
dla syna pani Małgorzaty. Poza tym stowarzy- 
szenie świadczy usługi tylko swoim członkom, 
a mama chłopca do nich nie należy. 
Pani J. Wyszyńska sugerowała, że szkoła 
intergracyjna powinna mieć własny autobus 
do dyspozycji swoich podopiecznych. Tym- 
czasem rozwiązaniem problemu naszej Czy- 
telniczki może być przyznanie miejsca w jed- 
nym z dwóch autobusów dla osób niepełno- 
sprawnych, jakimi dysponuje Urząd Woje- 
wódzki. 
Jak widać, wszyscy wykazują dobrą wolę, 
lecz to w niczym nie zmienia trudnej sytuacji. 
Nie wiadomo, jak długo matka podoła co- 
dziennemu dowożeniu dziecka do szkoły i kto 
wie, czy nie będzie musiała z tego 
rezygno- 
wać. Z oczywistą szkodą dla młodego czło- 
wieka, który powinien przebywać w środowi- 
sku rówieśników. 
GRAŻYNA THOMAS 


Dogodnym rozwiązaniem byłby dowóz ma- 
łego samochodem przeznaczonym do przewo- 
zu osób niepełnosprawnych. Niestety, tej spra- 
wy nasza Czytelniczka od listopada ubiegłe- 
go roku załatwić nie może. 
"Pisałam już chyba wszędzie. Nie chcę ni- 
czego za danno i deklarowałam pokrycie czę- 
ści kosztów dowozu dziecka do szkoły. Nieste- 
ty, nikt nie chce przychylnie spojrzeć na spra- 
wę mojego syna, który nie może chodzić. W szę- 
dzie odpowiedź brzmi - nie! - skarżyła się pani 
Małgorzata. 
;"'.", ł . \

 l'
 
..... , . l 
.. '/ 
.. ',' . i 
.... . · Jf. ) 
. .'..; , .... /.", . " 
. '1 ł . ...
 
, .. . '. 
I , \.-4 '" 
'.. · ;;. ;. 'Ił 
..... 
... 
. "'.7' 


Tężnia solankowa 
w Kołobrzegu 


,., r;. " _ 'f r ;.y.J'- £
- 

 " , .,. r:. 
 __ - -'.- ,- - 

 -,,& '- ł;::' . 
 
': ,.. - 
',; 
,
 
, 
i:, , 


chodzi do szkoły integracyjnej nr 2] w Ko- 
szalinie i - jej zdaniem - czuje się tam dobrze. 
Kłopot sprawia dowiezienie Jacka do szko- 
ły, gdyż rodzina mieszka w Mielenku. Każde- 
go dnia rannym autobusem jadą oboje do Miel- 
na, gdzie przesiadają się na autobus do Ko- 
szalina. Tu na kolejny, by dojechać do szkoły. 
Podobnie wygląda droga powrotna. Dziecku 
ciężko jest chodzić, a matka krąży między 
Mielenkiem a Koszalinem. Ma jeszcze troje 
dzieci, którymi zajmuje się między dowiezie- 
niem i przywiezieniem Jacka ze szkoły. 


,tli 


-
 .. 
., .,. 
. ........
 
'. .;t 


... 4'" c.. 
... ,...." 
.;" 


'" 
"
:ft:. . II, . , .s r. ....-
 :" 
,
, w':-" :. . .

 . '
:..... .:L-" 
 . . . ...:Q"'\łl'. 
m, 
"4
1\\
';'"'.': ;! ir..:..
 .. >...

.."a1'.,
 
łi 't
' .,.. '

 "\ ..
.
 ,,:: .
;..

 . 
.. 
'> ':lP' .: 
... 
 ..,. "" -: 
""" 
 :'
'.""
';łi:..' r,;,.',' 
\::t....,:. 'f 
. .'.J.i.' "".'
..'U' "".. '. 
,
 il . ' '.i..
 .. . ł' r 
 . 'ł': 
 J1' .' '.. "i 
- - r ..
 .ł- N. .4 ....." .t 
. . _
" '. ,O. \).; '
', ... 
r'
""';ł' '. ", ...../ł...-.'., . 
f 
.., ,- . '
/I' 'C.'" ,-';:. · "':".
.: 
, 
 'r 
 
 ...: "'., i.a.. -.':
. 
 
.\-..... 
......' . . , ł 
": ,- _... 

f,., 
-.'" j --. 
.' '. - *" ( '-., 


--"," .."-..' 
:<-:".\"'- 


· , ti" 
.. 
'* 
.., 


,  


, 


.. ,...
, , ""i-/"'.......- 
., J:.. ł 
..
 

.
:. 
 .. : S 
- ł' !'; 
. J, "J,' . . 
"'{-;.J,. ,

 :, ......... 
 
i

 
",. .,. 
to.... t.- 
o' . ł 


.. 


.. . 
. .. . 
-. . 
., .ł.'" .. 
. . 
,. 

 .j. ..:
. 
-
 


\.  . ':
'" 
.'., '.'\ 


... 


'.  
-.,.; 


'\ 


" 


',j,I 


4 
" 


'-
 


--ł. 
-'\i-'''' 
JJI> 


.. 


'- 

.: 
. : 


'ł' f 
, l), 
.\! 


j 


.. 


1 


- " 


':--=:"," 


o). _' 


--f1iI"i>' 


!'" >, 

 '<'  ' . 
i: 


. ':
 .t 


Eksploatacja słonych źródeł przewija się w dziejach Kołobrzegu od czasów najdaw- 
niejszych. Pierwotne ich wykorzystanie do celów konsumpcyjnych zmieniło się obe- 
cnie w solankowe kąpiele lecznicze. Obecnie pojawiła się koncepcja zbudowania 
tężni solankowej w Kołobrzegu. 


Na temat tej koncepcji w swoim liście do redakcji 
wypowiedział się inż. Stanisław Potocki, przewodni- 
czący Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Tężni 
Solankowych w Kołobrzegu. 
W dzisiejszym Kołobrzegu prawie nie widać daw- 
nej solnej historii i sławy miasta. Stąd lfodziła się kon- 
cepcja odtworzenia na Wyspie Solnej - w miejscu 
historycznym warzelni - obiektów dawnej saliny, po 
której pozostały tylko skąpe opisy. Zbierając infor- 
macje trafiliśmy do Inowrocławia wiedząc. że tam 
pracowała warzelnia soli. Dużą niespodziankę spra- 
wiła nam budowana (częściowo już czynna) tężnia. 
Głównym organiLatorem jej budowy jest dr Jan Oset, 
naczelny lekarz uzdrowiska, który jako pasjonat, re- 
aktywował Społeczny Komitet Budowy i doprowa- 
dził do jej realizacji. 
6 stycznia tego roku otr.lymaliśmy od niego folder, 
w którym czytamy: ,,(...) W Polsce istnieją i działają 
trzy tężnie solankowe. Najstarsza w Ciechocinku, 
Konstancinie i obecnie budowana (clęściowo już pra- 
cująca) w Inowrocławiu. Wzorem Inowrocławia, 
Kołobrzeg przygotowuje się do rolpoczęcia budowy 
tego naturalnego inhalatorium. Wiąże się to z bliską 
rocznicą IOOO-lecia biskupstwa w Kołobrzegu, które 
przypada na 2000 rok.(...). 
List sprawił mi dużą niespodLiankę. Odpowiada- 


jąc nań podkreśliłem, iż rola i znaczenie tężni w 
Inowrocławiu i Kołobrzegu z natury swej są różne. U 
nas nie trzeba tworzyć sztucznego mikroklimatu, gdyż 
spacery nad morzem to już naturalna inhalacja. Tęż- 
nia w naszej koncepcji to obiekty o charakterze tury- 
stycznym i dekoracyjnym, w mniejszym stopniu lecz- 
niczym. 
Pogląd ten wynika z lokalizacji planowanej tężni 
(bliskość drogi przelotowej oraz domów mieszkal- 
nych), a źródło o zasoleniu 5 do 6 procent znajduje 
się zaledwie kilka metrów odjezdni.To ważny punkt 
programu zwiedzania naszego miasta. 
Na temat tej koncepcji są w nasLym środowisku 
zdania podzielone. Dotyczą one także samej idei 
przedsięwzięcia. Poprosiłem więc dr Jana Osta, jako 
osobę kompetentną, o wyrażenie swego poglądu. 
Fragmcnt Wyspy Solncj pomiędzy ulicami Solną 
a Zygmuntowską i brzegiem Parsęty nie nadaje się 
pod zabudowę z uwagi na płytkie zaleganie złoża so- 
lanki (stąd naturalne słone źródła). Można natomiast 
zagospodarować go w proponowany sposób, w po- 
staci miniparku solnego, gdzie tężnia stanowiłaby 
osłonę zieleńców od strony ulicy Solnej. Natomiast 
warzelnia przypominałaby o solnej sławie Kołobrze- 
gu, stanowiąc jednocześnie unikatowy obiekt krajo- 
.ł:nawczo--rckreacyjny. (Opr. tg) 


Fol. Radosław Koleśnik 


... 
.6 
. 
1, 
 
, 


Ballada 


na "kaziuki" 


Dwa dni temu swoje imieniny obchodzili Kazimierze. Kresowiakom z Wi- 
leńszczyzny, 4 marca kojarlY się z traaJoqjnymi "kaziukami". 
Pan Roman Szafarz z Koszalina przysłał do redakcji tekst ballady śpiewanej w 
czasie ,,kaziuków wileńskich" i dołączył do niej krótki list, w którym pisze: "Kreso- 
wiacy z Wileńszczyzny dobrze pamiętają tradycyjne kiermasze na ,,kaziuki" z oka- 
zji dnia Świętego Kazimierza - patrona Korony, Litwy i Wilna. Zawsze tym obcho- 
dom towarzyszyły śpiewane ballady. Przekazuję tekst jednej z nich i mam nadzieję, 
że jej wydrukowanie ucieszy wielu mieszkańców Pomorza pochodzących z kresów 
wschodnich. Ballada była śpiewana na melodię "W Saskim Ogrodzie...", a napisana 
jest z zachowaniem cech miejscowego języka. 
Dawno już temu, 600 lat gdzie to 
Żył król Kazimierz z żoną Elżbietą 
Ten król Kazimierz miał też dzieciuka 
Małego królewicza - Kaziuka 
Ref. Był to królewicz ba;dzo zamożny 
A na dodatek bardzo pobożny (bis) 
Po śmierci jego świętym zrobiono 
I na ołtarze wnet wyniesiono 
4 marca, kto tylko wierzy 
Obchodzi dzień Kazimierzy 
Ref. I tak się stało, czy wiesz, czy nie wiesz 
Patronem Litwy - Święty Kazimierz (bis) 
Lud prosty szybko się przysposobił 
Na cześć Kazimierza, kiermasz wyrobił 
Najpospolitsze na Litwie imię 
Jest Kazimiera i Kazimierz 
Ref. Więc pozdrawiamy wszystkich wilniuków 
Starych Kazimierzy i młodych Kaziuków (bis) 
Mamy nadzieję, że przypomnienie tej ballady sprawi radość wielu kresowiakom 
mieszkającY,m w naszym regionie. (tg) 


4
		

/Image0010.djvu

			1 O GŁOS POMORZA 


GŁOS CZYTELNIKÓW 


Czwartek, 6 marca 1997 r. 


Pomnik będzie 
lekcją historii 
LIST 


. 


Śledząc wypowiedzi Czytelników na 
temat budowy pomnika Józefa Piłsudskie- 
go stwierdzam, że znalazły się wśród nich 
osoby, które - jak podkreślają- są katoli- 
kami, ale wolą pozostać anonimowe. Sło- 
wem - sami wielcy patrioci. Przyznają oni 
Piłsudskiemu wielkie zasługi, ale nie wi- 
dzą potrzeby istnienia jego pomnika w 
Koszalinie. Niektórzy obciążają Marszał- 
ka winą za biedę panującą w Polsce mię- 
dzywojennej. Takie rozumowanie pozba- 
wione jest jądra prawdy. J. Piłsudski mógł 
być odpowiedzialny za politykę kraju, z 
którą dobrze sobie radził, nie pytając o 
zdanie innych władców. Czynił wszystko. 
by Polska była niepodległa i aby nikt nie 
decydował o jej losach w przeciwieństwie 
do tego, co działo się. za czasów PRL-u. 
Za sprawy gospodarcze odpowiedzialny 
był Sejm, Senat i cała administracja pań- 
stwowa. 
Żyjemy w wolnej demokratycznej Pol- 
sce i każdy ma prawo bez obaw wyrażać 
swoje poglądy. 
Na ziemi koszalińskiej mieszkają rów- 
nież Polacy, którzy pochodzą z dawnych 
ziem Polski. Jak donosiła prasa, w woje- 


wództwie koszalińskim osiedliło się po- 
nad 30 tysięcy takich rodzin. Jedną z nich 
jest moja rodzina. W 1945 roku przybyli- 
śmy do wolnej Polski, aby tu mieszkać i 
zapomnieć o dawnych tragicznych prze- 
życiach. W Koszalinie jestem od 1962 
roku. Tu my żyjemy i tu dorasta nasze 
przyszłe pokolenie. I właśnie z myślą o 
nim zbudujmy pomnik Józefa Piłsudskie- 
go. Będzie on dla nich lekcją historii. Naj- 
bardziej odpowiednim miejscem na posta- 
wienie tego monumentu jest plac przed 
Urzędem Wojewódzkim. Równocześnie 
nie opowiadam się za zburzeniem pomni- 
ka żołnierza radzieckiego, lecz za przenie- 
sieniem go z powagą i spokojem na rozle- 
gły plac w kwaterze wojennej na cmenta- 
rzu komunalnym i ustawienie pod prawe 
skrzydło pomnika, na którym widnieje 
sierp i młot. 
Jeśli chodzi o koszty budowy, to ja, 
chociaż jestem 70-letnim emerytem, już 
dzisiaj deklaruję 10 złotych na ten fundusz. 
Zachęcam też wszystkich rodaków, by w 
miarę swych możliwości wspierali to kon- 
to. Dla wszystkich Polaków, bez wzglę- 
dów na poglądy, będzie to wkład do na- 
szej najnowszej historii. 
Stanisław Markowski 
z Koszalina 


.- 


I 
, '1 
.-'
.' 

 

 


-'-- 
:'ł. 


--- 


ił 


" 
""'- 


<"'" ".... 


.." 


:,. 
, 


'f " 
Jl;, 

, 


,\ \ 
-, \ 


.. 


" - 


-- 


I.: 


-,., 


.. 
'tj, 
.. 

 
':',-, 


'

 
.. 
 


. > 


/ .f.' 
. 


,l' 
I 
 li 
/' 'f r "0, ,_ : : . 
 
I .. .1 
I; 


J , "I 
';lł 
'( A l .':, 
( 
 


4 
ł 


Fot. Radosław Koleśnk 


. DO LUDZI DOBREJ WOLI! 
Szansa na 
samodzielne życie 


Dziesięcioletni Wojtek Lach choruje 
na dziecięce porażenie mózgowe. Szansą 
na samodzielnie życie są kolejne turnusy 
w Centrum Rehabilitacji "EUROMED" w 
Mielnie. Koszt czterotygodniowego poby- 
tu wynosi 9400 złotych. Na pokrycie tych 
kosztów nie stać najbliższych Wojtka, dla- 
tego Fundacja Dzieciom - Centrum Cha- 


rytatywne w Warszawie zwraca się do lu- 
dz.i dobrej woli o wsparcie na leczenie 
dziecka. 
Pieniądze można wpłacać na konto: 
Funda
ia Dzieciom, PKO BP II O/War- 
szawa, nr 10201026-606-270-1, z dopi- 
skiem - Wojtek Lach. 


Ania czeka na pomoc 


Kolejny już raz Stowarzyszenie Pomo- 
cy Dzieciom chorym na schorzenie dróg 
żółciowych i wątroby "LIV ER" w Krako- 
wie za naszym pośrednictwem zwraca się 
o pomoc w leczeniu bardzo chorego dziec- 
ka. 
Ania Świdrak ma 20 miesięcy i jej ży- 
cie może uratować tylko przeszczep wą- 
troby. Zabieg może być wykonany jedy- 


nie poza granicami naszego kraju i jest 
bardzo kosztowny. 
Osobom, które zechcą dokonać wpłaty 
na ratowanie życia Ani podajemy konto: 
PeKaO SA - Grupa PeKaO SA O/Kra- 
ków, nr 1240143170074392700 401112 
001- "LIVER" z dopiskiem: Ania Świ- 
drak. 


Polskie pismo 
dla berdyczan 


Od ponad dwóch lat bcrdyczowscy Po- 
lacy mogą czytać ,.Mozaikę Berdyczow- 
ską" - pierwsLe polskie czasopismo na 
Żytomierszczyźnie, w centralnej Ukrainie. 
Tu właśnie znajduje się największe sku- 
pisko Polaków w tym kraju. W Berdyczo- 
wie (40 kilomctrów od stolicy obwodu- 
Żytomierza), na około 100 tysięcy mie- 
szkańców, 10-20 tysięcy to Polacy. W 
okolicznych wsiach stanowią oni nierzad- 
ko 90 procent mieszkańców. Nie każdy 
potrafi czytać po polsku, a mimo to "Mo- 
zaika" jest rOlchwytywana. 
Twórcami "Mozaiki" są głównie miej- 
scowi nauczyciele - Feliks Paszkowski 
(dyrektor jednej ze slkół) i Larysa We- 
mlińska (wicedyrektorka szkoły). Pracują 

połccznif' choć warunki życia na Ukrai-  


nie są szczególnie trudne - nauczyciele 
otrzymują pensje z wielomiesięcznym 
opóźnieniem. W Polsce akcją pomocy dla 
"Mozaiki" koordynuje Fundacja "Roda- 
cy-Rodakom" w Warszawie. 
Bez społeczncgo wsparcia z Polski, 
"Mozaika" nie przetrwa, dlatego Funda- 
cja prosi o pomoc. 
Wpłat można dokonywać na konto Fun- 
dacji "Rodacy-Rodakom": Bank PKO 
SA II O/Warszawa, nr 12401024- 
21033247-2700-401112-00I, z dopi- 
skiem dla "Mozaiki Berdyczowskiej". 
Osoby zainteresowane współpracą pro- 
szone są o kontakt Fundac.ia Rodacy- 
Rodakom, 00-950 Warszawa I, skr. po- 
cztowa 36. 


lOpmc. tg) 


Jak uporać się z problemem przemocy w telewizji? 
" . 
ROZOWYGWALT 


Naukowcy, nie tylko w Polsce, na pod- 
stawie licznych badań stwierdzili, że dzie- 
ci stale oglądające programy "z przemo- 
cą" odznaczają się zwiększoną pobudli- 
wością i lękliwością. W konsekwencji 
wiąże się to z występowaniem różnych 
trudności wychowawczych. Częste oglą- 
danie scen brutalnych stępia wrażliwość 
zarówno u dzieci, jak i wśród młodzieży 
starszej. Wzrasta u nich akceptacja po- 
staw jawnie agresywnych, co w efekcie 
wywołuje także takie zachowania. Pro- 
gramy utrwalają bowiem przekonanie o 
wzroście brutalizacji życia i o tym, że 
przemoc jest czymś naturalnym. A zatem 
nie można jej potępiać, a jedynie odpo- 
wiednio się do niej "dostosować". (Czter- 
nastoletnia zabójczyni swojej koleżanki 
z Wrocławia była zawiedziona, że nie 
poszło jej to tak gładko "jak na filmie"). 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
organizując w Senacie RP konferencję na 
temat przemocy pokazywanej nazbyt czę- 
sto przez media, uzasadniła ją wzrastają- 
cą liczbą listów zawierających protesty 
przeciw scenom gwahów, maltretowania 
i zabójstw. . 
Połączone senackie komisje: nauki i 
edukacji narodowej oraz kultury i środ- 
ków przekazu, wychowania fizycznego i 


Mamy zbyt wiele brutalizmu, przemocy i agresji w pro- 
gramach telewizyjnych. Jak obliczyli specjaliści - na 
zlecenie "Gazety Wyborczej" - w jeden tylko weekend, 
w programach dla dzieci, odnotowano średnio Irzyna- 
ście scen przemocy na godzinę. W programach dla do- 
rosłych, telewizja - przoduje w tym Polsat i Telewizja 
Poiska Program 1 - raczY nas w tym samym czasie śre- 
dnio piętnasioma lakimi scenami. 


sportu - zajęły wspólne stanowisko, pod- 
kreślając w nim, że: należy zapewnić ści- 
słą kontrolę przestrzegania rozporządze- 
nia KRRiTV w sprawie ograniczenia 
emisji programów zagrażających psy- 
chicznemu rozwojowi dzieci i młodzie- 
ży. 
-Istnieją nonny i odpowiednie przepi- 
sy prawne ustanowione przez parlament i 
Krajową Radę po to, by egzekwować od 
nadawców przestrzeganie nonn dobrego 
obyczaju - powiedział PAl Juliusz 
Braun. przewodniczący sejmowej komi- 
sji kultury i środków przekazu. - Ale nie 
stosują się do nich nadawcy, jak i nie za- 
wsze egzekwuje owe nonny Krajowa 
Rada. Najważniejsze są tu jednak nie 
sankcje, ale społeczna świadomość i od- 
powiedzialność nadawców. 


Ustawa o radiofonii i telewizji określa 
jedynie ogólne ramy dobrego obyczaju 
w mediach, wskazując jednocześnie, że 
filmy i programy zawierające sceny bru- 
talne powinny być emitowane jedynie 
między godziną 23 a 6, czyli w porze 
nocnej. Nie zgadza się z tym wielu tele- 
widzów twierdząc, że w ten sposób wie- 
le wartościowych filmów pokazywanych 
jest w czasie, w którym nikt już nie oglą- 
da programu TV. 
Karol Jakubowicz, przewodniczący 
Rady Nadzorczej TVP SA, prezentuje 
pogląd, że większość telewidzów ,to isto- 
ty myślące, które potrafią "oddzielić ple- 
wy od ziaren gorczycy". Przecież wiele 
brutalnych i wręcz wstrząsających scen 
działa na zasadzie swoistego katharsis, 
czyli próby oczyszczenia świata z ist- 


niejącego przecież zła. Istota zagadnie- 
nia tkwi w tym, czy widz zrozumie tezę 
twórcy, że to co widzi nie jest akceptacją 
zła, ale jego potępieniem i skazaniem "na 
przegraną" . 
- Co zaś do wpływu telewizji na rze- 
czywistość, przekonaliśmy się, że nie ma 
to większego znaczenia dla odbiorców - 
mówił w dyskusji Karol Jakubowski. - 
Przecież przez kilkadziesiąt lat telewizja 
PRL usiłowała przekonać nas, że rzeczy- 
wistość, w której żyjemy,jest zgodna z pro- 
pagandą sukcesu gloryfikującą osiągnię- 
cia komunistycznego systemu. Tymcza- 
sem, jak już wiemy, skutek był wprost od- 
wrotny od zamierzonego... 
Wydaje się, że prawda - jak zwykle 
jest pośrodku. W coraz większym stop- 
niu jesteśmy "karmieni" kiczowatymi fil- 
mami i serialami produkcji amerykań- 
skiej, w których mamy do czynienia z 
bezmyślnym epatowaniem okrucień- 
stwem i przemocą, a coraz rzadziej z obra- 
zami zawierającymi przesłanie, że w osta- 
tecznym rozrachunku dobro jest silniej- 
sze, choć niekoniecznie od razu zwycię- 
ża. Prawdą jest też, że telewizja nie po- 
winna pozbawiać dorosłych telewidzów 
wartościowych filmów tylko pod pozo- 
rem, że znajdują się w nich sceny gwałtu 
czy zabójstwa. (PAl) 
ANTONI LEWANDOWSKI 


Radzimy 
podatnikom 


Wdowa 
przed 
fiskusem 


(tg) 


N asza Czytelniczka z Koszalina 
jest w kłopocie: nie wie, jak poradzić 
sobie z rozliczenicm swojej rodziny 
z ubiegłorocznego podatku. W lipcu 
przeżyła tragedię - umarł jej czter- 
dziestoletni mąż (pracował w pań- 
stwowej firmie). Przez pół roku sa- 
motnie wycho\vywała azie
i - otrzy- 
mywała na nie rentę rodzinną. Ponad- 
to przeprowadziła remont mieszka- 
nia. -Jakie mam złożyć zeznanie i jak 
to rozliczyć? - zastanawia się. - Czy 
jako samotnemu rodzicowi pIzysługu- 
je mi prawo do wspólnego opodat- 
kowania z dziećmi? 
Sprawa jest rzeczywiście dość za- 
wiła. Najprawdopodobniej zakład 
pracy pani męża podsumował już 
jego ubiegłoroczne dochody i kwotę 
zaliczek na podatek dochodowy od- 
prowadzonych do urzędu skarbowe- 
go. Stosowna informacja w tej spra- 
wie (PIT -11) powinna już do pani 
dotrzeć. Teraz dobrze by było, gdy- 
by przypomniała pani w "skarbów- 
ce", że powinni dokonać ostateczne- 
go rocznego rozliczenia dochodów 
męża. 
Niestety za I 996 rok nie może się 
pani wspólnie rozliczać z podatku ani 
z mężem (bo małżeństwo nie trwało 
cały rok), ani z małoletnimi dziećmi 
(tylko pół roku była pani samotnym 
rodzicem). W 1997 roku jest inaczej 
- prawo do wspólnego opodatkowa- 
nia z dziećmi przysługuje także tym 
osobom, które nawet kilka miesięcy 
wychowywały je samotnie. Nie wia- 
domo jednak, czy w pani sytuacji 
wspólne opodatkowanie coś by w 
ogóle zmicniło: dzieci otrzymują 
przecież rentę rodzinną. Opłacałoby 
się to tylko wtedy, gdyby pani zarob- 
ki były bardzo wysokie (opodatko- 
wane na przykład stawką 33 procent). 
Dzięki wspólnemu rozliczeniu z 
dziećmi mogłaby' pani trafić do niż- 
szego przedziału skali podatkowej 
(gdzie obowiązuje stawka 21 pro- 
cent). 
Jak zatem się rozliczyć? Trzeba 
pobrać formularz zeznania PI:r -30 
(niebieski) i wpisać w nim całe swo- 
je ubiegłoroczne zarobki oraz rentę 
rodzinną dzicci. Po ich zsumowaniu 
należy ustalić dochód podlegający 
opodatkowaniu. Dopiero tę kwotę bę- 
dzie pani mogła pomniejszyć o wy- 
datki poniesione na remont mieszka- 
nia. 
Na koniec od ustalonego w ten 
sposób dochodu trzeba, stosując od- 
powiednią stawkę (21,33 lub 45 pro- 
cent). wyliczyć należny podatek. 
Dzięki temu będzie można ustalić, 
czy ma pani nadpłatę podatkową. 
Gas) 


(tg) 


Składka na ZUS 


Kruche podstawy emerytury 
Wprawdzie nowY wicepremier, minister finansów Marek Belka zapowiedział, że nie będzie komentował 
decyzji rządu, z którymi się zgadza, jednakże trodno uznać za pmchylną jego ocenę obciążenia składką na 
ZUS premii jubileuszowYch i ńagród oraz ryczanów samochodowych. "To rozpaczliwa próba uszczelnienia 
niesprawnego systemu" -tak zaopiniował ostatnie postanowienie rządu jeden z najważniejszYch członków 
gabinetu. Właściwie tylko szef resortu pracy Tadeusz Zieliński uznał to dociążenie pracodawców za komst- 
ne dla pracowników, ponieważ włączenie nagród i innych składników pmchodów do ZUS
wskiej bazY 
składki wpłynie na wzrost zasiłków chorobowYch, maciemńskich i innych świadczeń. 


Całkowicie odmienny pogląd zapre- 
zentował .Jeremi Mordasewicz, wicepre- 
zes Business Centre Club, organizacji 
zrzes
 
ę
 Jego zda- 
niem, obciążenie składką ZUS nagród i 
, - -......... ".......,. 
ryczahów uderzy w pracowników najwy- 
żej kwalifikowanych, najbardziej przy- 
datnych i potrzebnych firmie. Wielu pra- 
codawców po prostu ograniczy te dopła- 
ty, inni zapłacą z kieszeni do kieszeni. To 
prosty i skuteczny rodzaj obrony przed 
niebezpiecznym podniesieniem kosztów, 
grożącym przegraną na rynku z tańszym 
dostawcą. Wiadomo, że w "obronie" 
przed ZUS-owskim obciążeniem ten i ów 


zaniżał płace, od których naliczano skład- 
kę, a "dokładał" pracownikowi właśnie 
w formie premii, ryczałtów - i nie prote- 
stowali przeciwko temu sami zaintereso- 
wani ani związki zawodowe. I w tym 
przypadku warto powołać się na pogląd 
nowego ministra finansów, który rzeczy- 
wiście wszystko wyjaśnia. 
Składka ubezpieczeniowa to tylko po- 
tężny podatek, tak to postrzega Marek 
Belka, pracownicy, pracodawcy. Dziś bo- 
wiem związki między tym obciążeniem 
wypłat a przyszłą emeryturą pracownika 
są bardzo kruche, zaś granica 250 proc. 
średniej płacy od której obliczana jest 


emerytura wyłącza wielu pracowników z 
kręgu zainteresowanych wliczaniem 
wszystkich dochodów do ubezpieczenia 
wielu pracowników. 
Podjęta przez rząd próba "uszczelnie- 
rł-ia'" ni
 u
atuje systemu ubezpieczenio- 
wego. Jego kryzys jest tylko kwestią cza- 
su, zaś reforma - nakazem chwili. Tylko 
gruntowna zmiana przepisów spowodu- 
je, że składkę wszyscy będą traktować 
jako rodzaj oszczędnościowej lokaty na 
zapew
ienie godziwej egzystencji po za- 
kończeniu działalności zarobkowej. 
(P Al) 
J.M. 


Co siedzi w tabliczce? 


"Czekoladowy kot w worku" 
Po kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej w 59 zakładach produkujących słodycze, w 72 hurtow- 
niach i 9 sklepach' okazało się, że kupujemy "kota w worku". Tyle, że słodkiego i ładnie opakowanego. 
Co trzeci produkt z grupy wYrobów czekoladowYch i pieczYWa cukierniczego PIH zakwestionował z 
powodu fatalnej jakości. Słodycze, które są nimi tylko z nazwy, powstają przede wSzYstkim w małych, 
nieznanych szerzej firmach. 


Skontrolowano I 008 partii wyrobów i 
okazało się, że ,.nie trzyma norm" jako- 
ściowych 99 partii o wartości ] 17,3 tys. 
zł. Znaczna część z nich nie miała obo- 
wiązkowych atestów sanitarnych na użyte 
do produkcji dodatki sprowadzane z za- 
granicy. Wyroby o wartości około 2,5 
mln zł miały nieprawidłowe oznaczenia 
na opakowaniach i zaniżoną wagę. 
Do najczęściej źle ocenianych wyro- 
bów należały pomadki mleczne, znane 
powszechnie jako "krówki", karmelki 
czyli landrynki i lizaki, wyroby czekola- 
dopodobne, galaretki cukiernicze i... 
guma do żucia. O wiele lepiej w ocenie 
PIH wypadły czekolady i trwałe pieczy- 
wo cukiernicze. 
Czekolady "podpadły" kontrolerom 'za 
często występujący na ich powierzchni 
biały nalot, jakby były posypane mąką. 
Jest to nalot tłuszczowy, powodujący za- 
siwienie całych lub części tabliczek cze- 
kolady. Do istotnych wad jakościowych 


zalicza się także pęcherze powietrza w 
"strukturze" czekolady, odkształcenia ta- 
bliczek spowodowane przegrzaniem i 
przylepione opakowania. Natomiast wy- 
roby, które miały być tylko polewane cze- 
koladą często "ubierano" w polewę ka- 
kaową. Ponadto były pozlepiane, za słod- 
kie, brakowało orzechów wymienionych 
jako składnik wyrobu, a zamiast suszo- 
nych śliwek używano innych owoców, 
zaś w smaku wyczuwalny był syrop skro- 
biowy. 
Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły liza- 
ki i landryny - powszechną wadą było 
przylepianie się opakowań ponieważ 
wyrób był zbyt miękki - a norma mówi, 
że powinien być twardy. Pomadki i gala- . 
retki, które mają licznych amatorów, były 
zwykle zlepione i nadtopione. Ocena gum 
do żucia rodzimej produkcji była jedno- 
znaczna - zawierały za mało masy gu- 
mowej. 
Najbardziej niechlujnie produkują wy- 


roby cukiernicze i'czekoladowe niewiel- 
kie zakłady - poinformował Główny In- 
spektorat PIH. -Mają zwyczaj używać do 
produkcji gorszych lub zastępczych su- 
rowców, zaniżają normy użytych składni- 
ków (np. nagminnie używana jest masa 
czekoladowa lub kakaowa, zamiast praw- 
dziwej czekolady). 
"Czekoladowego kota w worku", naj- 
częściej kupujemy w... bombonierce z fłf- 
my produkcyjno-handlowo-usługowej w 
Lublinie. PIH stwierdza nawet rażące na- 
ruszenie praw konsumentów, gdyż 
ozdobne bombonierki - mające zawierać 
"mieszankę wielosmakową w czekola- 
dzie" - kryły przed nabywcami jeden ro- 
dzaj cukierków w polewie czekoladopo- 
dobnej. 
Tego rodzaju kontrole - przyznaje PIH 
- prowadzone są co kilka lat więc co- 
dziennie możemy kupić "czekoladowe- 
go kota w worku". (PAl) 
TOMASZ KOWALIK 


Stanowisko Rady Okręgu 
Stronnictwa Demokracji Polskiej w Koszalinie 


Analizując sobotnie telewizyjne wystą- 
pienie Premiera RP Włodzimierza Cimo- 
szewicza stwierdzamy, że Pan Premier 
wykorzystał swoje stanowisko do prezen- 
towania postulatów wyborczych SLD i 
wystąpił faktycznie jako szef kampanii 
wyborczej tej partii. 
Poza superlatywami dotyczącymi dzia- 


łań rządu Pan Premier nie wspomniał nic 
o różnicach położenia materialnego Po- 
laków, jakie nastąpiły , pod jego kierow- 
nictwem, zabrakło informacji o narasta- 
jącym, katastrofalnym deficycie w han- 
dlu zagranicznym oraz o zaniku budow- 
nictwa mieszkaniowego. 
Bałamutnie twierdził, iż maleje bez- 


robocie. Spadek bezrobocia jest pozorny, 
jest to efekt operacji statystycznej, gdyż 
nowe przepisy pozbawiły możliwości re- 
jestracji absolwentów wszystkich szkół, 
a wobec już zarejestrowanych wprowa- 
dzono szereg rygorystycznych restryk- 
cji" . 
Prezes Okręgu SDP w Koszalinie 
WLADYSLA W ETC
		

/Image0011.djvu

			-«-
 
;
, .w:. r.-:..t:,
.. ,,;ł; ". 
..' - ": - '.iEt, AS BUD 
..
_... <;
 ił 
r- ...:..' ł"" .
 
ł 
 
 

.
 AUTOMATYKA CIEPŁOWNICZA * PROGRAMATORY CO 
*TERMOSTATY GRZEJNIKOWE * POMPY * CIEPŁOMIERZE 
* ZAWORY KULOWE * GRZEJNIKI CO * WYMIENNIKI CIEPŁA 
m * KOTŁY GAZOWE I OLEJOWE* WKŁADKI KOMINOWE 

 Koszalin, ul. Niepodległości 44, tel. 45-42-93, fax. 45-42-27 
(wjazd przez portiernię szpitala) G-796-0 


I 

 I 
. 


@

 00& 
Przedstawiciel producenta oferuje: 
- materiały na świetliki i naświetla z płyt 
pOliwęglanowych . 
- akcesoria niezbędne do montażu - profile 
aluminiowe, uszczelki G 
KOMPLEKSOWA OBSlU A 
Doradztwo techniczne, sprzedaż, montaż 
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 20A, tel./fax (O-59) 426-006 w. 10 


r-W 
w oouu

awe terynamw
up 
ul 
I ul. Armii Krajowej 29 tel. 425-185 I 
I ogłasza przetarg nieograniczony I 
I na wykonanie prac ?,alarskich, wo
ociągowyc
, I 
I C.O., wymiany kotłownI C.O., murar
klc?, dekar
klch, I 
I elewacyjnych i elektrycz
ych w obIekcIe ?,dd
l
łu I 
I Rejonowego w Człuchowle przy ul. SzczeclnskleJ.l? I 
I Pełny tekst zamówienia ukazał się w Biuletynie ZamÓWlen I 
Publicznych Nr 20 z dnia 24.02.1997 r. poz. 4595. I 
I Bliższe informacje dotyczące warunków zamówienia i przetar
u 
I można uzyskać w siedzibie Oddziału Rejonowego w Człuchowle I 
I ul. Szczecińska 17 tel. 411-22. K-275 -.J 
L.:____________________ 


ZAPReNUMeRUJ 
r l ., r r, 
LfLU
 
, P OlV10l ał.\ 
I I I 


przedsiębiorstwo Budowlane 
"KOPOl" 
zatrudni osobę na stanowi- 
sku kierownika budowy na te- 
renie swego działania Słupsk - 
ustka 
oraz dyrektora tecnnicznego. 
Osoby zainteresowane muszą posiadać: 
- uprawnienia budowlane 
- wiek do 50 lat 
- dobry stan zdrowia. 
Oferty składać pisemnie w biurze Przedsiębior- 
stwa Prywatnego "KOPOl" - dział kadr, 77-100 
Bytów, ul. Szarych Szeregów 11. G-790 


'c 


c 


c 


Nasiona warzyw i kwiatów 
folie ogrodowe, budowlane. opako- 
waniowe 
Sprzęt ogrodowy przydomowy 
Meble ogrodowe 
Sprzedaż detaliczna i h.lIrtQ}
;;t. " 


y 


y 


I 
-.. II I.... 
C 
I 
B 


,. 


ś 
C 
I 


"ALEX - OGRÓD" 
76-200 SŁUPSK 
ul. Tuwima 33 tel. 42-68-63 
godz. 9-18G
7XÓ_{) 


c 


... 
łJ 
 

M A 
L __uu' 
:. j. 


FIRMA ,GAMA-SAN' TECHNIKA SANITARNA W KOSZALINIE ZATRUDNI NA STANOWISKO: 
::,


:::g
:


g'
ł:ql.
;

R
EtlłłG
'.,.ł.:
I
D
U' .,.. 
Wvm a g ania: 
l) Wykształcenie wyższe 
2) Staż pracy na stanowisku kierowniaym 
3) Biegła (praktyczna) wiedza w zakresie marketingu i handlu 
4) Predyspozycje organizacyjne i umiejętności menadżerskie, systematyczność, zdolności planistyczne 
5) DYlllmiczna, energiczna, innowacyjna, lubiqca wyzwania osobowość 
6) Znajomość języka angielskiego 
Oferty zawieraiqce: 
l) Zgłoszenie do konkursu z motywacją . 
2) Odpis dyplomu, innych dokument6w pOfwierdmjqcych kwalifikacje 
3) Opinię zawodowq z ostatnich dwóch lat procy. . 
4) Koncepcję kierowania działalnością i rozwojem firmy (szkic programu, długofalowa strategia) 
5) Plan przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej (zarys strategii) ;:! 
pmfm v sklaJał w sieJzibie firm v: cD 
75-213 Koszalin, uL Morska 41 - sekretaria
 w terminie 14 Jni aJ Jaty ukazania sip ogłoszenia w prasie. 


KOMUNIKAT 
ZarząDu Miasta tv Sławnie 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zaąo.sp

a- 
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz uchwał Rady Miejskiej w 
Sławnie nr XXIII 1183/97 oraz nr XXIII/191/97 z dnia 25 lutego 1997 r. 
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar: 
1) między ulicą Polanowską, Gruntową oraz terenami PKP na którym prze- 
widuje się funkcję przemysłowo-składową, infrastrukturę techniczną oraz ko- 
munikację, 
2) na których przewiduje się zadania do realizacji lokalnych celów publicz- 
nych na terenie miasta Sławna, tj. 
- działki geodezyjne o numerach 581,582,583,585 na których zlokalizo- 
I wane są obiekty Urzędu Miasta i Przedszkola Nr 1, 
- działki geodezyjne o numerach 77, 78, 75/4. 76/4 na których zlokalizo- 
wane są obiekty Szkoły Podstawowej Nr 3, 
- działki geodezyjne o numerach 977/3, 977 I
. 977/5, 976, .977
1 na 
tórych 
są zlokalizowane obiekty Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz obiekty Stadionu, 
- działki geodezyjne o numerach 360,372.371 oraz fragment działki nr 92 
na powiększenie cmentarza. . 
Zainteresowani moaą załaszać wnioski do wyże i wymienionych olanów. 
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta Sławna przy ul. M. Skło- 
dowskiej nr 9, pak. nr 36 (sekretariat) w terminie do dnia 30 marca 1997 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 
r..7
1 


r I 
RABAT DLA KLlENTOW ZAMAWIAJĄCYCH DO 20.12.96 Z TERMINEM 
ODBIORU STOLARKI PO 15.01.97 , 


E
ERGOOSZCZĘDNE, 
DZWIĘKOCHŁONNE, 
LEKKIE I TRWAŁE 


* okna uchylno-rozwierane, drzwi, 
świetliki Z pcv 
* witryny, ścianki działowe 
* dowolna wersja, szeroka gama kolorów 
* żaluzje 
* szyby zespolone w tym bezpieczne 
i kuloodporne 
* montaż i gwarancja 
* najkrótsze terminy 
* najkorzystniejsze ceny 10 % RABAT 


OKNA KOlPlASTU - NIE MA lEPSZYCHII G-784-0 


Zarząd Miasta Szczecinka. plac Wolności 13. 78-400 Szczecinek 
ogłasza przetarg 
na opracowanie "Projektu budowlanego remontu stadionu 
piłkarskiego (DARZBÓR) przy OSiR w Szczecinku". 
Pożądany termin realizacji zamówienia 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 
Warunki wymagane od dostawców i wykonawców: 
- spełnienie warunków art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych 
- wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł. . . 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można w sekretanacIe 
ZB OSiR w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3 w cenie 5 zł, tel. (0966) 438-14. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Szczecinka. w pokoju r: u 
15, do dnia 21.03.1997 r. do godziny 15. Otwarcie ofert nastąpI w UrzędzIe 
Miasta w dniu 24.03.1997 r. o godzinie 10 w pokoju nr 23. Postępowanie pro- 
wadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 


K-273 
. 


"'ot . 
. (1M!.@ga!... F!rmy wykonawcze 

:"[,ŻY1!!t;wnic
 
ot
o

il , 
. L::::: 1. . ., \1£; .. &ł- . Prole
owante.,.wykonante 
r. -; układow AKP I A 
,{ . . ,., \ Kompleksowe rozruchy 
( \ ....- kotłowni 
Okresowa konserwacja 
( 1 

 
 
 . Stała obsługa kotłowni 
Zda1ny monitoring 
komputerowy 
Regulacja palników 
i analiza spalin 


j 
-. --' 4' 


:' 


.'  . 
". . 


,. 


- I 


_.
....... 

. 


.... 
f"\ 


! 
J!CD 


r; 


"'- 
J . 
PROJEKTOWANIE. SPRZEDAZ. SERWIS 


MEGATECH Sp. z Q.9. 
Koszalin ul. Zwycięstwa 263 
tel./fax (094) 424-933 
dział techniczny (094) 403-487 
Słupsk ul. lutosławskiego 18 
teL/fax (059) 411-507 


Zarząd Miasta Sławna 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat działki budowlanej 
pod zabudowę domem mieszkalnym. 


Działka budowlana ozn. geod. nr 1017 o pow. 357 m 2 ozn. 
księgą wieczystą nr 29908 położona przy ul. Fredry 40 w Sław- 
me. 
Działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzin- 
nym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 5890 zł. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 
- 589 zł. 
l\1inimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 200 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.1997 r. o godz. 10 w sali 
nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie. 
Szczegółowe informacje dot. przetargu oraz regulaminu moż- 
na uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rol- 
nictwa Urzędu Miejskiego w Sławnie pokoj nr 40 lub telefo- 
nicznie pod nr 10-30-51 wew. 40. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. G-792 


r- - - - - Ukwiiiaiiir iioiiiiCzJ siióiiiZieiiii - - - -1 
I Produkcvinei W Słonowicach 
I W likwidacii 78-316 Brzeżno wOj. Koszalin. lei. 0961 1422-96 I 
I ogłasza przelarg pisemny nieograniczony I 
I na sprzedaż bazy w Słonowicach. I 
I W skład nieruchomości wchodzą: I 
I działka gruntu o powierzchni 1. 3183 nr 43/ 2, I 
działka gruntu o powierzchni 1 ,00 ha nr 46, I 
I budynek administracyjny o powierzchni 150 m 2 I 
I wiata o powierzchni 600 m 2 
I magazyn o powierzchni 190 m 2 I 
I garaźe o powierzchni 448m 2 I 
I warsztat naprawczy o powierzchni 270 m 2 I 
Cena wywoławcza 150000.00 zł + 22°/0 VAT. 
I Wadium w wysokości 10% należy wpłacić na konto Rolniczej Spółdz
elni I 
I Produkcyjnej w likwidacji w Słonowicach w Banku Spółdzielczym w Swi- I 
I dwinie Nr 85810004-44525-27021. I 
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w zamkniętych kopertach z I 
I dopiskiem "Przetarg" należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 
I 22.03.1997. I 
I Otwarcie ofert nas.tąpi w dnia 2
,27.0
.1.99? r.. I 
O wynikach przetargu oferencI zostaną powIadomlem plsemme. I 
I Wybranemu oferentowi wadium zalicza się w poczet ceny, pozostałym 
I zostanie zwrócone na podane przez nich konto. I 
I Opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. I 
L W
brane- 
--------------------
 


S TYROPIA . N Produkowany z polistyrenu 
"NESTE" Finlandia 
- .... 
JUŻ OD 
78 zł. + 7% VAT ,
ł 
. 
 . 


lUPSKI 
TYROPIAN 
I OFERUJEMY: ,pĄ
 
(. * GRANULAT STYROPIANOWY (/.łl)/ 
 
?
 
* PłYTY O WYMIARACH 1200X500 V

 
* KASETONY SUFITOWE ":Jł' 
* PłYTY Z ZAKłADKĄ 
* KSZTAłTKI I PłYTY CIĘTE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA 
USŁUGI Z ZAKRESU 
· OCIEPLAŃ BUDYNKÓW 
SYPKIM GRANULATEM STYROPIANOWYM 
SŁUPSKA FABRYKA STYROPIANU SPÓŁKA AKCYJNA  BET AR 


::E 
= 
a: 
c 
... 


76-200 Słupsk, ul. Portowa 49A, tel. (059) 112-769 
DZIAŁ SPRZEDAŻY: tel./fax (059) 42-63-75 
PUNKT SPRZEDAŻY: EH. "MEGA", Kobylnica, ul. Główna 21 A 
tel. (059) 42-91-72 G-785-0 


PE
DROB Spółka z 0.0. w Sławnie, ul. Koszalińska 49 
sprzeda 
W całości lub zorganizowanych częściach: 
l. Działkę budowlaną o opw. 1043 m 2 na terenie miasta Sławna 
przy ul. Mieszka I 1-2. 
2. Pawilon handlowy o pow. 360 m 2 na Targowisku Miejskim w 
Sławnie. 
3. Budynek stołówki z zapleczem magazynowym o pow. użytko- 
wej 681 m 2 przy ul. Polanowskiej 41 w Sławnie. . 
Bliższych infonnacji można uzyskać w Sekretariacie Spółki pod nr 
te1./fax (059) 103898 łub (059) 10 3076. G-791-0 


r Na podstawie 913 zarządzenia 
inistr
 Gospodar
i .Przestrz
nnej i Budo,
nictwa z dn!a 
1119.06.1991 r. w sprawie przetargow na meruchomoscl stanowiące własnosc skarbu pan- 
stwa lub gminy (M. P. Nr 21. poz. 148) 
Zarząd Gminy Cewice 
84-312 Cewice ul. Witosa 16, tel. 611 495, fax 611 402 
ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 
Lokal usytuowany jest w budynku nr 15 w Karwicy .na działce oznaczo- 
nej nr 93/2 o pow. ogólnej 2 639 m 2 , wpisanej w Kw 22033. Lokal składa 
się z 2 pokojów, kuchni, łazienki. przedpokoju i pomieszczenia gospodar- 
czego o powierzchni użytkowej 79 , 15 m 2 . 
Lokal podlega sprzedaży łącznie z udziałem 22/100 wspólnych części na działce i 
budynku gospodarczym. 
Cena wywoławcza wynosi - 4400,00 zł. 
Wadium wynosi - 500,00 zł 
Postąpienie wynosi - 50,00 zł.. . 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dma 29.04.1985 
r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późno zm.) . 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 1997 roku o godz. 10 w sali nr 1 
Urzędu Gminy w Cewicach. . 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu GminY 
Cewice, pokój nr 9, najpóźniej do godz.-9.3
 w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, ktora przetarg wygra zosta.nie za li czo,n e na. poczet ceny 
nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca-się mezwłocznle po zakonczemu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy notarialnej. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cewice pokój nr 20 lub 
I l telefonicznie, tel. 611-402 wew. 39. 
li Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. G794 


 dstawie 
 muądzenia
inistra
ospodark

rzestue
ne 
 Udo
ic
a 

 
19.06.1991 r. w sprawie puetargow na nreruchomoscl stanowiące własnosc skarbu pan- 
stwa lub gminy (M. P. Nr 21 poz. 148) 
Zarząd Gminy Cewice 
84-312 Cewice ul. Witosa 16, tel. 611 495, fax 611 402 
ogłasza II publiczny przetarg ustny 
na sprledaż zabudowanej nieruchomości w Cewicach. 
Przedmiotem sprzedaży będzie działka położona w Cewicach oznaczona w e
idencji 
gruntów nr 20 o pow. 0,13 Da, wpisana w księdze wieczystej nr 22751, na której usytu- 
owany jest budynek baru "Zbik" i budynek gospodarczy z przybudówką. 
Cena wywoławcza wynosi - 26,900,00 zł 
w tym cena gruntu - 1 O 500,00 zł 
cena budynków 16 400,00 zł 
Wadium wynosi - 2 600,00 zł 
Postąpienie wynosi - 500,00 zł. 
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do uiszczenia podatku VAT 
od budynków wg 22% stopy. 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.04.1985 r. 
(Oz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późno zm.) . . 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 1997 roku o godz. 9 w sali nr 1 Urzędu GminY w 
Cewicach. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Cewi- 
ce, pokój nr 9, najpóźniej do godz. 8.30 w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny na- 
bycia. Pozostałym osobo
 wadi
m zwrac
 się niezwło
znie p,o zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowI w razie uchylenra Się uczestnrka, ktory przetarg wygra
 od za- 
warcia umowy notarialnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie GminY Ce- 
wice pokój nr 20 lub telefonicznie, tel. 611-402 wew. 39. 
L Zastrzeaa się Drawo odwołania orzetarau bez Dodania orzvczvny. G-793-.J 
-------------------- 


ALPEX-KARLI NO Spółka Akcvjna 
18-230 Karlino, ul. Kołobrzeska 11-19 


ogłasza przetarg nieograniczonv 
na sprzedaż następującVch pojazdów: 


l. Polonez Caro rok prod. 1993 wartość wyceny 10 260,00 zł. 
2. Polonez Truck rok prod. 1992 wartość wyceny 6 440,00 zł. 
3. Samochód Żuk A010 rok prod. 1992 wartość wyceny 4 030,00 zł. 
4. Samochód Lublin rok prod. 1994 wartość wyceny 9 100,00 zł. 
S. Samochód STAR 200 - wywrotka rok prod. 1981 
wartość wyceny 4320,00 zł. 
6. Wózek widłowy Jumbo rok prod. 1982 wartość wyceny złom. 
7. Lokomotywa spal. DA413 rok prod. 1963 wartość wyceny złom. 
Przetarg odbędzie się 20.03.1997 r. o godzinie 10 
w siedzibie ALPEX-KARLINO SA. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić" wadium w wysokości 
10% wartości wyceny (do godz. 9.45 w dniu przetargu). 
Pojazdy można oglądać" codziennie od godz. 9-13. 
ALP EX-KARLI NO SA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w 
części lub w całości bez podania przyczyn. G-m 


.. 


,
		

/Image0012.djvu

			12 GŁOS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Czwartek, 6 marca 1997 r. 


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? - magazyn 
poranny 
8.00 "Kate i Allie" (34/47) - serial 
prod. USA 
8.22 Muzyczna Jedynka 
8.30 Wiadomości 
8.40 Bractwo przygody i zabawy 
9.05 Gimnastyka buzi i języka 
9.15 Marna i ja - program edukacyj- 
ny 
9.30 Domowe przedszkole - program 
dla dzieci 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Cagney i Lacey" (35) - se- 
rial prod. USA 
10.50 Muzyka łagodzi obyczaje - te- 
leturniej 
11.10 Gotowanie na ekranie (tel. 0700 
35250) 
11.25 Ktokolwiek widział, ktokol- 
wiek wie? 
12,00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Wiosna obywateli: Ludzie po- 
żyteczni, czyli podejrzani 
CZW ARTKOWE SPOTKANIA Z 
PRZYRODĄ 
13.20 Opowieści bahyckie: Rejs 


13.40 Kwadrans z medycyną: Coś na 
ząb - felieton 
13.55 Zwierzęta świata: "Safari na 
Wybrzeżu Szkieletowym": "Pawiany - 
zmagania z losem" (I) - serial dok. 
14.25 Ptakolub 
14.35 Przez lądy i morza: Anatolijskie 
refleksje 
15.00 Wiadomości 
15.10 Opowieści o smakach 
15.15 Program dnia 
15.25 "Szczęśliwe lata Toma & Jer- 
ry' ego" (3/52) 
15.50 Gimnastyka umysłu - dla mło- 
dych widzów 
16.05 Miotła - magazyn dla młodzieży 
16.15 Ciuchcia - program dla dzieci 
16.40 Diariusz rządowy 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Moda na sukces" - serial prod. 
USA 
17.50 Współczesny savoir-vivre 
18.00 Filmidło - magazyn filmowy 
18.20 Credo - magazyn katolicki 
18.45 Program publicystyczny 
19.00 Wieczorynka: "Ole Zmruż 
Oczko" - "Karolina i jej przyjaciele" 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Nash Bridges" (5/22) - serial 
krym. prod. USA 
21.05 Cafe Fusy - program satyryczny 
21.30 Czas na dokument: Niefachowy 
stryczek - film dok. 


22.00 Pegaz - magazyn kulturalny 
22.30 W centrum uwagi -- program pu- 
blicystyczny 
23.00 "Urodzinowa podróż" - film 
fabularny prod. duńskiej (1990) 
0.35 Wiadomości 
0.40 "Dolina kobiet" - film dok. prod. 
szwajcarskiej 
1.35 Dyrygent - reportaż 
2.00 Zakończenie programu 
TVP - PROGRI M 2 


6.45 Kurs języka angielskiego -lekcja 
44 
7.00 Panorama 
7.05 Sport telegram - przegląd wyd. 
sport. (powt.) 
7.10 Poranny magazyn Dwójki - w tym 
Dziennik krajowy 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 "Dzieciaki, kłopoty i my" (82/ 
110) - serial obyczajowy prod. USA 
9.00 Transmisja obrad Sejmu, w prze- 
rwie ok. 13.00 Panorama 
14.55 Powitanie 
15.00 Dziewczyna z pr.lyszłości" (10/ 
24) - serial przygodowy prod. australij- 
skiej (1990/91) 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
15.35 Apetyt na zdrowie 
16.00 Panorama 


16.10 Pejzaże wsi polskiej - progc. 
edukacji artystycznej 
16.30 5x5 - Wygrajmy razem - tele- 
turniej 
17.00 Polaków portret własny 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
18.35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
prowadzi Tadeusz Sznuk 
19.05 Bez znieczulenia 
19.35 Klub pana Rysia - program dla 
dzieci. Autor: Ryszard Wyrzykowski 
20.00 Wspomnienia marzenia - spo- 
tkanie z Antonim M