/Image0001.djvu

			I. · 


L  


-Ll 


" 


NR 47 (13799) Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


'Porwana ciężarówka 


W czwartek późnym wieczorem na stacji benzynowej w Nowej 
Dąbrowie (trasa Lębork-Słupsk) uprowadzono ciężarowe 10- I 
.'0 z ładunkiem mebli. Porwano także kierowcę. 


CięŻarÓwka należy do firmy spedy- 
.. cyjnej "Golob-Trans" w Żukowie (woj. 
gdańskie). Samochód wiózł transport 
mebli na eksport. Kiedy kierowca za- 
trzymał się na stacji paliw w Nowej Dą- 
. browie podeszło do niego trzech męż- 
czyzn. Grożąc kierowcy pozbawieniem 
życia kazali oddać kluczyki od wozu. 
W sadzili go do samochodu osobowego i 
odjechali. Jak się dowiedzieliśmy, nikt z 
pracowników stacji benzynowej nie wi- 
dZiał tego zajścia. 
Kilkanaście godzin później cięŻa- 
rówkęzatrzymai'lo w Kołbaskowie . na 
przejściu granicznym do Niemiec. Nie- 
mieccy celnicy odkryli w nim kilka ty- 
sięcy Sztuk papierosów. 
- Mojemu kierowcy udało się uciec 
porywaczom na jakiejś stacji benzyno- 
. we] pod Szcz.eeii1em - powiedział nam 
Stanisław Gołąbek, właściciel fmny 
..Golob- Trans". - Nie patrzył nawet 
gdzie tiJ było. Zauważył tylko. że samo- 
chód csobowy, którym go wieziono, 
miał białe tablice rejestracyjne. Na 
szczęście dla niego na tę samą stację 
podjechało auto na gdańskich nume- 
rach, kt6rego kierowca zgodził sif za- 
brać mojego pracownika do Żukowa. 
Prawdopodobnie w momencie, kie- 
dy S1. Gołąbek powiadamiał Komendę 
Policji yt Żl!k()wie (było to w piątek 
\... 


-, 


.1 


L%< 


. I 
 0r 
) i-_i"t!'"ł...J""
 it 

:
'
+


" . 
. ,.... 


, 
 
: 11 
.:
..:.,.::h'ł 


.4  


.
?-:*::::r.::::.::.: 


wieczorem - 21 bm.), jego volvo było 
już zatrzymane przez Niemców. 
- Teraz mam kupę kłopotów, bo 
Niemcy ociągają się z wydaniem moje- 
go samochodu. Uważają, że służyło ono 
jako narzędzie przemytu - stwierdził 
szef "Golob- Trans". 
St. Gołąbek jest zdania, że jego cię- 
żarówka nadawała się do przemytu, bo 
wiozła towar. na który były legalne do- 
kumenty oraz prawdziwy odbiorca. 
- Żeby ustalić szczegóły. dochodze- 
niowey muszą przesłuchać ofiarę prze- 
stępstwa, która przecież nie mieszka na 
naszym terenie - powiedział Marek 
Dłutowski, rzecznik prasowy Komen- 
dy Wojewódzkiej Policji. - Nie dotarły 
także szczegółowe infomzacje z przej- 
ścia granicznego, dlatego wyjaJnianie 
sprawy potrwa zapewne kilka dni. 


* 


- 


- 


L,--  


Według organów ścigania, a także 
rankingu tygodnika .,Wprost" trasa 
Gdańsk-Szczecin należy do bardziej 
niebezpiecznych pod względem po- 
rwań cieżarówek wraz z ładunkiem. 
Niedawno doświadczył tego kierowca, 
który zatrzymał się w Pogorzelicach na 
posiłek. Został porwany i wywieziony 
do lasu, a jego pustą ciężarówkę odna- 
leziono kilka dni później. (frel) 


o
:"'.; o -.-u o -0_0 0 o 


I 
:dh
*f.%J

.:: 


L 


\ 


(czytaj 
_ · I Ol' I I · I na stronach 
I I · 9-16)   


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


Ze szkoły lepiej wracać w grupie 


LUBI MAŁE 


D IEWCZYNKI 


Wczoraj w jednej ze szkół podstawowych w centrum Słupska trzecioklasistki po- 
informowałY wychowawczynię, że nieznany mężczyzna zaczepiał w piątek ich ko- 
leżankę z pi.ątej klasy. Chciał dać jej gumę do żucia w zamian za wskazanie jakie- 
goś domu. Być może była to kolejna próba molestowania seksualnego ze strony 
grasującego w mieście pedofila. 


Jak dowiedzieliśmy się od Marka 
Dłutowskiego, rzecznika prasowego po- 
licji, w styczniu zdarzyły się w Słupsku 
dwa przypadki czynów lubieżnych wo- 
bec dziewcząt w wieku 7-9 lat. Jest 
prawdopodobne, że ich sprawca to nie- 
znany mężczyzna działający w centrum 
miasta już od 3 lat - ujawniający się co 
kilka miesięcy. W tym okresie, razem ze 
styczniem br., zanotowano 6 przypad- 
ków molestowania dziewczynek. Jedną 
z uczennic SP nr 9 zaczepił na przykład. 
w bramie jej domu przy ul. Solskiego. 
Usiłował ściągnąć jej bieliznę. Kiedy za- 
częła krzyczeć, uciekł. 
Z zeznań dzieci wynika, iż sprawca 


.J 


działa delikatnie - potrafi zagaić rozmo- 
wę z dziećmi, próbuje je dotykać w róż- 
nych miejscach, np. w jednym przypad- 
ku złapał dziewczynkę tylko za łokieć. 
Najczęściej opisywany jest jako wysoki 
30-40-latek o bardzo ciemnych włosach, 
schludnie ubrany, pachnący dobrą wodą 
kolońską. 
- Najlepiej, żeby dziewczęta nie wra- 
cały ze szkoły samotnie. Niech łączą się w 
grupy - powiedziała nam podkomisarz 
Donata Knapp z Komendy Rejonowej 
Policji. Szczegółów prowadzonego śledz- 
twa nie-chciała zdradzać ze względu na 
możliwość spłoszenia lubieżnika. Stwier- 
dziła jedynie, że w styczniu postępował 


bardziej agresywnie niż wcześniej. 
- Rodzice powinni ostrzec dzieci 
przed rozmowami z nieznajomymi i 
wchodzeniem z kimś do bramy czy też sa- 
mochodu. Jeśli dziecko zostanie zacze- 
pione, niech krzyczy i prosi o pomoc 
pierwszego lepszego przechodnia. Może 
nawet wyolbrzymić sprawę wołając, że 
ktoś je pobił - radzi M. Dłutowski. 
Rzecznik dodał, że rodzice powinni 
wszelkie sygnały o zaczepianiu dzieci 
zgłaszać policji pod nr. tel. 451-479 lub 
424-473 w słupskiej komendzie policji. 
Po audycji telewizyjnej na ten temat 
zgłosiło się dużo rodziców. Trzy sygnały 
będą sprawdzane. (mara) 


:
 
I 


,.
 
/ u........ 
u.: o o o 
0"'.-.0 
f:;r'.. 


. 


..
u 
 


Choć meteorolodzy zapowiadają jeszcze ochłodzenie, wczoraj poczuliśmy wiosnę! W ciągu dnia na Pomorzu Środkowym 
było ciepło niemal jak w maju. Dla mieszczuchów pierwsze ciepłe dni są pretekstem dłuższych spacerów do podmiejskich 
lasków. Przyroda zdaje się potwierdzać rychłe nadejście wiosny. Możnajuż znaleźć pierwsze wierzbowe bazie (kotki, palmy). 
Jeśli pqkijeszcze się nie otwarły, wystarczy umieścić gałązki w wazonie z wodą. 
Na ulicy Starzyńskiego w Słupsku naszfotoreporter spotkał Olę Rasińską, uczennicę klasy lb SP 6, niosącą bazie do szkoly. (joj) 
Fot. Jan Mazieiuk 


r 
Ną prostej drodze 
Trzy osoby zginęły w wypadku 
samochodowym, który zdarzył się 
w niedzielę (23 bm.) po południu 
pod Wodnicą koło Ustki. 
Fordem escortem jechały cztery 
młode osoby: trzech mieszkańców 
Sławna ijedna ustcżanka. Na wysoko- 
&d ogrodów działkowych za Ustką w 
kierunku Duninowa auto, na prostym 
odcinku drogi, uderzyło w drzewo. 
Na miejscu zginęła kobieta i męż- 
ćżyz"a - oboje mieli po 22 lata. W 
drodze do szpitaia zmarł 19-łetni kie- 
rowca forda. Jedyną osobą, która prze- 
żyła wypadek jest 18-letni chłopak, 
którego stan jest bardzo ciężki; 
;... Na razie nie wiadomo co było 
pfzyezynq wypadku. W tym miejscu 
droga była sucha. Także widoczność 
była bardzo dobra. Może kierowca 
,,:z.ałapal" jednym kołem pobocze, a 
potem wyrzuciło go na drzewo? Szcze- 
góły będą musieli ustalić biegli - poin- 
fonnował nas komisarz Marek Dłu- 
towski, rzeCznik prasowy Komendy 
Wojewódzkiej PolicjI. w Słupsku. 
Nie wiadomo jeszcze, czy kie- 
rowca był trzeZwy. Wynik analizy 
krwi będzie wkrótce znany. (frel) 

 


Prokurator sprawdzi policjanta 


Czy wziął łapówkę? 


Prokuratura Rejonowa w Bytowie prowadzi śledztwo w 
sprawie przyjęcia korzYści majątkowych przez pOlicjanta z 
miejscowej komendy. 


o zarzutach wzięcia łapówki powia- 
domił prokuraturę komendant rejonowy. 
- Dowiedzieliśmy się o łapówce 
podczas przesłuchiwania świadka przy 
okazji innej sprawy - mówi Zbigniew 
Skonvider, zastępca komendanta poli- 
cji w Bytowie. - Aby nie było cienia 
podejrzeń, że chcemy coś zatuszować, 
komendant zawiadomił o tym prokura- 
turę. 
Z. Skorwider powiedział nam, że za- 
rzut o wzięcie łapówki dotyczy do- 
świadczonego policjanta z drogówki, 
który miał podobno wziąć pieniądze 
podczas kontroli drogowej. Kierowca w 
zamian za odstąpienie od wymierzenia 
kary miał dać policjantowi kilkaset zło- 
tych. Zdarzenie miało miejsce w paź- 
dzierniku ub. roku. Od połowy grudnia 
śledztwo w tej sprawie prowadzi proku- 
ratura. 


- Osobiście prowadzf czynności wy- 
jaśniające - powiedziała nam prokura- 
tor Grażyna Bobryk. - Do czasu za- 
mknięcia śledztwa nie chcę niczego ko- 
mentować. 
Prokurator była zaskoczona tym, że 
prasa dowiedziała się o sprawie. 
- Nie chcieliśmy podawać infonna- 
cji o wszczęciu śledztwa w tej sprawie 
do publicznej wiadomości, przed jego 
zakończeniem. Na razie nie postawiłam 
policjantowi żadnego zarzutu - dodała 
prokurator. 
Policjant pracuje nadal w drogówce. 
Z. Skorwider powiedział nam, że jeżeli 
prokuratura postawi zarzut, wówczas 
policjant może być zawieszony w czyn- 
nościach. Jeżeli potwierdzi to sąd, 
wówczas może być zwolniony ze służ- 
by. Policjant nie przyznaje się do wzię- 
cia pieniędzy. (kas) 


. 


Sejmik o szkolnictwie 


ył" 


Oddadzą średnie? 


- Wrzawa pulityc:na PSL-u wukół ob- 
sady dyrektora generalnego nas nie poróż- 
ni. W Urzfdzie Wojewódzkim nie bfdzie 
spektakularnych gestów. Razem z dyrekto- 
rami nie damy sif wciągnąć w rozróbę. Ja 
nie ponoszf żadnej winy i nie kłamię - 
mówił wczoraj do delegatów na W oje- 
wódzki Sejmik Samorządowy wojewoda 
Maciej Kobyliński. Był to właściwie je- 
dyny akcent polityczny w trakcie obrad. 
Poza tym dyskutowano o sytuacji w oświa- 
cie i wręczono nagrody przedstawicielom 
samorządów wyróżnionych w konkursie 
na najbardziej ekologiczną gminę. 
Zdaniem Igora Mackiewicza, słup- 
skiego kuratora oświaty, gminy w naszym 
województwie dobrze wywiązują się z na- 
łożonego im rok temu obowiązku zarzą- 
dzania szkołami podstawowymi. Dużo do 
nich dokładają i utrzymują wszystkie do- 
tychczasowe funkcje szkół, choć niekiedy 
zmieniają zasady ich realizacji. Gorzej 
wygląda sytuacja w szkołach średnich. W 
następnym roku szkolnym może zabrak- 
nąć ponad 500 miejsc w klasach pierw- 
szych tych szkół, szczególnie w Słupsku. 
Tymczasem nie rozwija się szkolnictwo 
policealne, zmniejszono liczbę miejsc w 
szkołach wieczorowych i nie buduje się 
nowych szkół średnich, choć nowej bazy 
wymaga m.in. Zespół Szkół Gastrono- 
micznych w Słupsku. 
- Odkładanie tej inwestycji to hańba 
dla Słupska - stwierdził kurator. 
Delegaci jednak nie podjęli żadnej 
uchwały w sprawie szkolnictwa średnie- 
go, bo - jak uważają - Sejmik nie może 


mieszać się w politykę oświatową władz 
Słupska, które zarządzają większością 
szkół średnich w województwie. Tymcza- 
sem słupski radny Zbigniew Rychły po- 
informował, że Zarząd Miasta rozważa 
przekazanie szkół średnich z powrotem 
kuratorowi. 
Delegaci i goście Sejmiku - m.in. pre- 
zydent Słupska Jerzy Mazurek - byli 
zgodni, że szkolnictwo samorządowe jest 
gorzej traktowane od państwowego. 
- Gminy wydają na szkolnictwo od 
10 do 20 procent własnych dochodów. W 
efekcie zaniedbują inne zadania własne, 
a gdy próbują racjonalizować wydatki, 
spotykają się z niezrozumieniem i ataka- 
mi - wyjaśniał obecna sytuację prezy- 
dent J. Mazurek. Delegaci potwierdzili 
ten pogląd w oficjalnym stanowisku, w 
którym domagają się także doszacowa- 
nia do rzeczywistych kosztów subwencji 
oświatowej na 1997 rok. 
Podczas obrad wręczono też nagrody 
laureatom konkursu na gminy ekologicze. 
Za pierwsze miejsce 40 tys. zł z Narodo- 
woego Funduszu Ochrony Środowiska 
otrzymała gmina Ustka. II miejsce i 10 tys. 
zł przyznano gminie Konarzyny. Wyróż- 
niono gminy Kobylnicę i Główczyce. 
Delegaci wybrali też nowego wicemar- 
szałka Sejmiku (zajął miejsce obecnego 
wojewody). Został nim Leopold Jankow- 
ski (PSL), wójt gminy Lipnica, który w 
głosowaniu pokonał słupskiego radnego 
Z. Rychłego (SLD). Do prezydium Sejmi- 
ku dokooptowano także Jerzego Barzow- 
skiego, zastępcę burmistrza w Bytowie. 
(maz) 


Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 


Czekają na głos ministra 


Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość wycofa- 
nia się z udziału w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Koło- 
brzegu. Losy festiwalu, zaplanowanego na 3-5 lipca, ważą się 
w rękach ministra Stanisława Oobrzańskiego. 


17 stycznia w Koszalinie podpisano porozumienie w sprawie organizacji festiwa- 
lu. Podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodo- 
wej, wojewody koszalińskiego, miasta Kołobrzeg oraz Fundacji Art-Woj. 
Ruszyła machina organizacyjna, określono już budżet festiwalu na 510 tysięcy 
złotych. Najwięcej, 170 tysięcy miało dać Ministerstwo Obrony Narodowej. Roz- 
poczęto rozmowy z artystami, autorami tekstów, reżyserami. Wśród gwiazd tego- 
rocznego fetsiwalu wymienia się Wojciecha Młynarskiego, Agnieszkę Osiecką, 
Jacka Cygan
, przygotowania specjalnego programu kabaretowego podjęła się 
spółka Marcin Wolski - Andrzej Zaorski. 
Przyjazd gwiazd, jak i losy całego FPŻ stanęły jednak pod znakiem zapytania. 
Minister Dobrzański zastanawia się nad wycofaniem MON z grona organizatorów. 
Wahania ministra są zaskoczeniem dla pozostałych partnerów zaangażowanych w 
kołobrzeski festiwal. Rzecznik festiwalu Janusz Brandt na razie nie chce komen- 
tować tej sytuacji: - Czekamy na decyzję ministra. Prawdopudobnie rozstrzygnięcie 
nastąpi na początku marca. (ED) 


	
			

/Image0002.djvu

			GlOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


Rozpoczęło się drugie czytanie projektu konstytucji 


USTROJ KOMPROMISOWY 
. 


Jest to możliwe - zdanicm marszałka 
Józefa Zycha - tylko w atmosferze kom- 
promisu i zdystansowania się ugrupowań 
politycznych do bicżącej gry politycznej. 
Uczestniczący w posicdzeniu prezydent 
Aleksander Kwaśniewski podczas kon- 
fcrcncji pmsowej podkreślił, że przedsta- 
wiony przez komisję projekt odpowiada 
tym warunkom i standardom europejskim. 
Stwarza to więc szansę na jego przyjęcie. 
Projekt przcdstawiany przez Komisję 
Konstytucyjną Zgromadzeniu Narodowc- 
mu jest wynikiem kompromisu politycz- 
nego i ideologiczncgo - powiedział na 
Forum Zgromadzenia Narodowego Ma- 
rek Mazurkiewicz, przewodniczący tej 
komisji. Jego zdanicm projckt został głę- 
boko osadzony w europejskich standar- 
dach demokratycznego państwa prawne- 
go, poszanowania zasad sprawiedliwości 
społccznej, z gwarancjami szcrokiego ka- 
talogu pmw osobistych i politycznych oby- 
wateli, zapewnia jednocześnie polityczny 
pluralizm i rozwój gospodarki rynkowej 
przy zachowaniu odpowiedniego bezpie- 
czeństwa socjalnego obywateli. 
Przcwidziany w projekcic katalog praw 
i wolności obywatelskich zgodny ze stan- 
dardami europcjskimi stanowiłby lepszą 
ochronę tych praw. Ich źródłcm - zapisa- 
no w projekcie - jest przyrodzona godność 
osoby ludzkiej. Przrwidziano też nowe 


Wczorai W Zgromadzeniu NarodowYm rozpoczęło się 
drugie czytanie projektu konstytucji. Otwierając obra- 
dv przewodniczący Zgromadzenia Józef Zych podkre- 
ślił, źe społeczeństwo oczekuie na uchwalenie konsty- 
tucji, spodziewając się w ten sposób uporządkowania 
spraw państwowych i społecznych. 


gwarancje respektowania tych praw, takie 
jak np. skargę obywatelską do Trybunału 
Konstytucyjnego. Orzeczenia Trybunału 
mają zaś zyskać walor ostateczno.
ci. Waż- 
ną gwarancją dla obywateli byłoby także 
to, że przepisy konstytucji stosuje się w 
myśl projektu wprost, chyba że odsyłają 
do ustawy. 
Projekt zawiera szeroki zestaw praw 
socjalnych, w tym prawo do bezpłatnej 
podstawowcj opieki zdrowotnej i bezpłat- 
nej nauki na wszystkich szczeblach. 
W kompromisowy sposób projekt okre- 
śla stosunki między kościołem a pań- 
stwem, przyjmując zasadę bezstronności 
władz państwowych w sprawach wyzna- 
niowych, autonomię kośdołów i związ- 
ków wyznaniowych oraz równość w ich 
traktowaniu. Kompromisowy charakter 
ma też preambuła odwołująca się do war- 
tości wyznawanych zarówno przez oby- 
wateli wierzących, jak i niewierzących. 
Zaproponowany ustrój ma charakter 


parlamcntarno-gabinetowy. Opiera się na 
podziale i równowadze władz. Podział ich 
kompetencji w najogólniejszym zarysie 
przypomina to, co zawiem Mała konsty- 
tucja, choć są pewne korekty. Pozostaje 
parlament dwuizbowy, nieco mnicjsze są 
kompetencje prezydenta, znacznie moc- 
niejsza jest pozycja rządu i uprawnienia 
premiera. Jedynym sposobem na zmianę 
gabinetu przez parlament jest konstruk- 
tywne wotum nieufności pozwalające na 
uniknięcie kryzysów gabinetowych. Pole- 
ga bowiem na powoływaniu przez więk- 
szość parlamentarną nowego premiera w 
tym samym głosowaniu, w którym odwo- 
łuje się stary gabinet. Prostsza jest proce- 
dura powoływania nowego rządu. 
Projckt zawiera podstawowe zasady 
samorządności obywatelskiej zawiera też 
zasadę trójszczeblowego terytorialnego 
podziału kraju, którego podstawą byłaby 
gmina. Pozostałe szczeble ma określić 
ustawa. 


Sprawozdawca omówił, prócz projek- 
tu, 47 wniosków mniejszości, które zostały 
do niego dołączone. Wśród nich dwa to 
całkowite projekty: senacki z I kadencji i 
obywatelski. Opierają się one na odmien- 
nej skali wartości i koncepcji państwa. 
Po zaprezentowaniu przez przewodni- 
czącego komisji sprawozdania rozpoczę- 
ły się wystąpienia przcdstawicieli ugrupo- 
wań, których projekty stanowiły podsta- 
Wę prac konstytucyjnych. Zgromadzenie 
przyjęło w głosowaniu, że przedstawiciel 
"Solidarności" będzie dysponował 
podwójnym limitem czasu dla zaprezen- 
towania projektu obywatelskiego jako 
wniosku mniejszości. 
Aleksander Kwaśniewki, pytany pod- 
czas konfercncji prasowej o stosunek do 
konsultacji, stwierdził, że jeśli mają one 
służyć kompromisowi, to są potrzebnc. 
Wynikające z nich wnioski muszą jednak 
zostać rozstrzygnięte przez Zgromadzenie 
Narodowe. Swoje stanowisko wobec pro- 
jektu uzależnia od jego ostatecznego 
ksztahu po drugim czytaniu. Pytany o 
ostatnie sondaże opinii publicznej, w 
których projekt obywatelski zyskuje prze- 
wagę, odparł, że są one nieporozumie- 
niem, dotyczą bowiem etykietek, a nie 
projektów, których znajomość jest nikła. 
Odrzucił także możliwość poddania obu 
projektów pod referendum. 


(RzSerwis) 


NIK O naruszaniu praw pacjentów 


Fikcja w służbie zdrowia 


Prawo ubezpieczonych pacjentów do 
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 
okazuje się fikcją. Nagminnie narusza- 
ne jest pl'3WO do intymności i godności 
pacjenta. Zbiórki pieniężne od leczo- 
nych i ich rodzin, odpłatność za niektóre 
badania diagnostyclne i zabiegi ambu- 
latoryjne, a nawet apele rad nadzor- 
czych o finansowe wsparcie zakładu 
opieki zdrowotnej są na porządku dzien- 
nym - uważa Najwyisza Izba Kontroli, 
. która oceniła prlestrzeganie pmw pa- 
cjenta w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej. 
Według NIK w 60 proc. spośród 50 
skontrolowanych szpitali pobierano. od 
pacjentów, wbrew prawu, dobrowolne 
"cegiełki" i darowizny za określone usłu- 
gi wprowadzone na mocy zarządzcń dy- 
rektorów tych placówek. Twicrdzili. oni, 


iż zmusiła ich do tego dramatyczna sytua- 
cja finansowa szpitala. Raport NIK wska- 
zuje na naruszanie praw pacjentów do in- 
tymności i ochrony godności, gdyż bada- 
nia lekarskie odbywają się na ogół w obe- 
cności innych chorych. 
- Także rozmowy ostanie zdrowia pa- 
cjenta i sposobach zamierzonego leczenia 
dostfpne są dla niepowOlanych uszu. Ta- 
kie postępowanie można tylko częściowo 
wytłumaczyć walUnkami lokalowymi, gdyż 
do nal7lszania pmw pacjemów dochodzi- 
ło także wtedy, gdy badanie można było 
przeprowadzić na osobności. Znaczna 
część pacjentów nie była informowana o 
celu pobierania krwi i moczu. i o wyniku 
tych badań - podkreślał na wczorajszej 
konferencji prasowej Piotr Kownacki, wi- 
ceprezes NIK. 
Kontrola ujawniła, ź.e prawo do umie- 


rania w spokoju i godności pozostawia 
wiele do życzenia. Jedynie w 27 szpita- 
lach tacy pacjenci mieli osobne pomie- 
szczenia, w kilkunastu umierali w salach 
wieloosobowych, odgrodzeni tylko para- 
wanem, a nawet na korytarzu. 
NIK uważa, że funkcjonowanie resor- 
towej służby zdrowia (MON, MSW, PKP) 
i uznaniowość w udzielaniu lub odmowie 
świadczeń pacjentom nieuprawnionym 
potęguje nicrówność w korzystaniu z przy- 
sługujących pacjentom pmw, narusza kon- 
stytucyjną zasadę równości obywateli w 
zakresie jakości i dostępności usług me- 
dycznych. Według NIK szpitale resorto- 
we są lcpiej wyposażone w deficytową 
aparaturę diagnostyczną, ale jej wykorzy- 
stanic daleko odbiega od możliwości. 
(RlSerwis) 


Głodówka 
w Gdyni 
Wczoraj trzech pracowników upa- 
dłych zakładów mięsnych "Meat" SA w 
Gdyni podjęło strajk głodowy. 
Edward Komosiński, szef komitetu 
strajkowego i zakładowej ..Solidarności" 
i uczestnik głodówki powiedział, że ce- 
lem protestu jest doprowadzenie do - 
wstrzymanej przez gdyński sąd - sprze- 
daży zakładu nowemu inwestorowi, który 
obiecuje wznowienie pcłnej produkcji i 
zatrudnienic ok. 350 osób. Według Komo- 
sińskiego, główną odpowiedzialność za 
blokowanie sprzedaży zakładu ponosi II 
Urząd Skarbowy w Gdy'ni. Zdaniem 
związkowców Urząd dąży do wyprzeda- 
ży majątku zakładów (doprowadził już do 
licytacji części przetwórczej w Gdyni; po- 
została ubojnia, wędzarnia i filia zakładów 
w Sopocie) i uniemożliwia sprzedaż za- 
kładów w całości jedynemu oferentowi - 
spółce Food Trading z większościowymi 
udziałami ..Animeksu". (PAP, dęb) 


"Bełchatów" chce rozmów 


W nocy z 23 na 24 bm. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Kopalni Węgla 
Brunatnego "Bełchatów" wysłał pismo do ministra Skarbu Państwa Mirosława 
Pietrewicza z zaproszeniem na spotkanie w poniedziałek na terenie kopalni w celu 
dwustronnego przedstawienia stanowisk OI"'dZ rozpatrzenia możliwości zakończe- 
nia strajku - powiedział dziennikarce PAP członek komitetu Waldemar Lutkow- 
ski. 
Związkowcy, strajkujący od 19 lutego, żądają, aby minister skarbu, będący organem 
założycielskim kopalni, odwołał dyrektom Jerzego Wagenknechta. Zapowiedzieli, że 
zawieszą strajk i przywrócą nOnTIalne dostawy węgla do Elektrowni Bełchatów, na- 
tychmiast po odwołaniu dyrektora lub po przyjęciu jego dymisji. Dymisji Wagenk- 
ncchta domaga się również Rada Pracownicza, zarzucająca mu m.in. nicgospodarność 
i brak prawidłowej współpmcy ze związkami i radą. 
Jcdnocześnie komitet, za pośrednictwem zastępców dyrektord, poinfonTIował Wa- 
genkncchta, że z powodu napiętcj sytuacji w kopalni, nie zapewni mu bezpieczeństwa 
na jej tercnie. W pQniedziałek mno w KWB ma odbyć się wiec informacyjny, zorgani- 
zowany przez komitet. (PAP) 


.' 


ZDARZENIA 


Drzwi lo nie przeszkoda 
W nocy z niedzieli na poniedziałck wła- 
mywacze dwukrotnie sforsowali drzwi 
sklepów. WSianowie prlY ul. Annii 
Polskiej dostali się w ten sposób do skle- 
pu spożywczo-przemysłowego, skąd za- 
bmli m.in. papicrosy, kosmetyki i wieżę 
stereofoniczną. "Fanty" warte są 5 tysię- 
cy złotych. Tej samej nocy w KołobnA!- 
gu włanlano się do chłodni masami przy 
ul. Bajecznej. Nieznani sprawcy zabmli 
260 kilogramów wołowiny i wieprzowi- 
ny o wartości 2345 złotych. 


Weekendowe "włamv" 
W poniedziałek policjanci odebrali 
zgłoszenia o włamaniach, dokonanych 
przez nieznanych sprawców w czasie we- 
ekendu. W Rytowie złodzieje wynieśli z 
hurtowni przy ul. Młyńskiej metalową 
kasctkę z 579 złotymi oraz znaczną liczbę 
papierosów o łącznej wartości 13 368 zło- 
tych. 
W Darikowie (gm. Nowa Wieś Lębor- 
ska) włamywacze okradli stolarnię firmy 
"Art-Meble", zabierając kilka narzędzi 
elektromechanicznych oraz pojemniki z 
farbami podkładowymi i nawierzchniowy- 
mi. 
W Sieroczynie (gm. Człuchów) zło- 
dziei skusiła hydrofornia. Ukradli agregat 
sprężarkowy wartości 3 tys. zł. Kradzież 
nie spowodowała jednak przerwy w do- 
stawach wody. (mb) 


. 


',MULTILOTEK 


1, 7, 8, 16, t8, 19. 22, 34, 35, 39, 42, 
45,51,63,64,67, 73, 77, 78, 79. (ces) 


Redaktor wydania: 
Cezary Sołowij 


. 


Pogrzeb Deng Xiaopinga 
Wczoraj rano zwłoki chińskiego przywódcy Oeng Xiaopinga zo- 
stały poddane kremacii. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
w hallu Centralnego Szpitala Wojskowego, gdzie w ubiegłą środę 
Oeng zmarł w wieku 92 lal 


Przykryte czerwoną flagą l sierpem i 
młotem zwłoki wystawiono w trumnie, 
otoczonej kompozycją z kwiatów oraz 
symbolizujących nieśmiertelność sosen i 
cyprysów. U wezgłowia sarkofagu zawie- 
szono kolorowy portret zmarłego przy- 
wódcy i transparent z napisem: ., Wiecz- 
na chwała towarzyszowi Deng Xiaopin- 
gowi". 
W uroczystości wzięli udział członko- 


wie rodziny: wdowa Zhuo Lin, dwie cór- 
ki, dwóch synów, wnuki. Hołd Dengowi 
oddali przywódcy Chin - jego oficjalny 
następca, prezydent Jiang Zemin, premier 
Li Peng i szef parlamcntu Qiao Shi. 
Do udziału w uroczystościach żałob- 
nych nic zaproszono zagranicznych go- 
ści. Nie mogli im się przyglądać także za- 
graniczni dzicnnikarze. 


(RzSerwis) 


Jagieliński jeszcze jest 


Aleksandra Jakubowska, rzecznik 
prasowy rlądu, powiedziała wczoraj, że 
decyzji premierd w sprdwie odwołdnia 
Romana Jagielińskiego nie należy się 
spodziewać w najbliższych dniach. Nie 
wykluczyła, jA! premier L ostatecznymi 
wnioskami personalnymi w tej sprawie 
wstrzyma się do czasu głosowania w 
Sejmie nad wotum nieufności wobec 
Jagielińskiego. 


(ces) 


Jakubowska podczas wczorajszej kon- 


ferencji prasowej zasugcrowała, że infor- 
mację o działaniach obcych służb w związ- 
ku z planami wejścia Polski do NATO 
może złożyć w Sejmie jednak minister 
Zbigniew Siemiątkowski, a nie sam pre- 
mier. OlSze/rządu zawsze może polecićjed- 
nemu z ministrów, aby wystąpił w Sejmie 
w jego imieniu" - stwierdziła. Przypo- 
mnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm 
przełożył wysłuchanie informacji w tej 
sprawic na następne posiedzenie (za dwa 
tygodnie) ze względu na nieobecność pre- 


miera. Przeciwko takiemu postanowieniu 
protestowała opozycja. 
Rzecznik rządu stwierdziła też, że pre- 
mier nadal chciałby się spotkać z repre- 
zentatywnym gremium PSL, aby wysłu- 
chać zarzutów pod adrescm polityki rol- 
nej. Na podjęcie decyzji przez szefa rzą- 
du w sprawie dalszych losów wicepremie- 
ra Jagielińskiego będzie miała także 
wpływ opinia Rady Naczelnej PSL, która 
zbiera się w sobotę. 


(RzSerwis) 


. 
. 


OGlOSZENIA 
SPRZEDAŻ 


OPEL kadett 1,2 (1980) 6 200 zł. 
Słupsk, 435-051 (16 - 19). 
POLONEZ 1500 (l989) pięciobiego- 
wy. Słupsk,43-44-81. 
OPEL corsa 1.0 (1984) cena 8 000 zł. 
Słupsk, do szesnastej: 426-603, po szes- 
nastej: 426-260. 
MAZDA 323 GLX (1992). Słupsk, 
42-20-85 wewn. 305. 
ASCONA diesel (l983). Słupsk, 
43-71-30. 
KADETT 1.6i (199O) bezwypadkowy 
- 16000. Słupsk, 44-06-63. 
OPEL corsa 1.2 (1985) stan bdb. 
Słupsk,42-88-15. 
126P (1982). Słupsk, 436-887. 
GOLF II 1.3 sprzedam, zamienię. 
Słupsk,42-50-73. 


PILNIE! UNO {I 992). Słupsk, 
430-215. 
OPEL kadett 1.6D kombi (1983). 
Słupsk, 42-69-67 po piętnastej. 
SUPEROKAZJA! Vectra 1.8i «(992). 
Słupsk, 430-968. 
M-2 (32 m) - 33 tyś. Koszalin, 
41-49-05. 
KA WALERKA (33) - Wiatraczna. 
Kawalerka (26) - Ostroroga. Słupsk, LE- 
OMAR,41-39-32. 


. 


LOKALE 


KA WALERKA (Ostroroga) - 22.000. 
SłUpsk, DELTA, 423-400. 
MAŁŻEŃSTWO z dzieckiem poszu- 
kuje do wynajęcia mieszkania w Słupsku 
od zar.tz. (059) 144..141. 
WYNAJMĘ lokale. Miastko, tel. 
(0595) 22-89. 
DO wynajęcia mieszkanie. Słupsk, 
435-183. 


DO wydzierżawienia pomicszczenia na 
działalność gastronomiczną. Słupsk, 
425-162,422-741,425-286. 
. PRACA 


FIRMA włoska zatrudni ambitnych 
ludzi do współpracy. Tel. (094) 
45-30-27. 
ZATRUDNIĘ ekspedientki. Słupsk, 
425-162,422-741,425-286. 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci Syna 
Tomasza 
Kol. 
Łucji Lewandowskiej 
i Rodzinie 
składajq, 
Współpracownicy 
Urzędu Miejskiego 
w Sławnie 


(;4075 


. 


Strzały w wieżowcu Empire State Building 


Szaleniec 
na tarasie 


Mę2czyzna. zidentvfikowany jako 69-letni PaiestyńczYk, otworzył 
w niedzielę po południu czasu miejscowego (o 23 czasu warszaw- 
skiego) ogień do grupy turystów znajdujących się na tarasie wido- 
kOwYm słynnego nowojorskiego wieiowca Empire State Buildlng. 
zabijając jedną osobę i raniąc sześć oraz strzelając do samego 
siebie. 


Policja podała, że uzbrojony szaleniec 
- Ali Abu Kamal zmarł w szpitalu no- 
wojorskim nie odzyskawszy przytomno- 
ści, w kilka godzin po tym gdy z półau- 
tomatycznego pistoletu strzelał do tury- 
stów oglądających panoramę miasta z 86 
piętra wieżowca. Burmistrz Nowego Jor- 
ku Rudolph Giuliani powiedział na kon- 
fcrencji prasowej, że zamachowicc miał 
przy sobie dokumenty Autonomii Pale- 
styńskiej, z których wynikało, że mie- 
szkał w Rammallah na Zachodnim Brze- 
gu i urodził się w Jaffie (Izrael). Przybył 
do Nowego Jorku 24 grudnia ubiegłego 
roku. Burmistrz poinformował, że Kamal 
kupił pistolet, którego użyto w strzelani- 
nie na Florydzie w końcu stycznia. Poli- 
cja znalazła przy Palestyńczyku kwit na 
tę broń. "Otworzył ogień i strzelił co naj- 
mniej osiem razy. trafiając siedem osób i 
siebie" - powiedział Giuliani. 
Incydent wywołał wielką panikę, gdyż 
jak zawsze w niedzielę po południu taras 
widowiskowy był pełen ludzi. Kilkuset 


turystów padło na posadzkę tarasu lub 
szukało schronienia, gdzie się dało. 
Śmierć poniósł 27-letni muzyk z Danii, 
który zwiedzał jedną z największych 
atrakcji turystycznych świata, jaką jest 
Empire State Building (z wieżą telewi- 
zyjną ma 381 m wysokości). Duńczyk 
przybył do wicżowca wraz z kolegą- 
muzykiem z amerykańskiego stanu Con- 
necticut, który został ranny podczas strze- 
laniny. Ranni zostali również: 52-letni 
Argentyńczyk, 30-letni Szwajcar, 35-let- 
ni mieszkaniec Nowego Jorku i małżeń- 
stwo z francuskiego miasta Vcrdun. 16- 
letnia córka tego małżeństwa nie dozna- 
ła obrażeń. Stan rannych okrcśla się jako 
poważny lub krytyczny. 
Giuliani powiedział, że tragiczny in- 
cydent na wieżowcu bada wspólna gru- 
pa antyterrorystyczna Federalnego Biu- 
ra Śledczego (FBI) i policji nowojorskiej. 
Nie wiadomo na razie, czy zdarzenie mia- 
ło motywy polityczne. 


(P AP) 


Zmarł król Cyganów 
lon Cioaba, nie oficjalny przywódca rumuńskich Romów, znany jako 
"król wszystkich Cyganów na całym świecie" zmarł na atak ser- 
ca w Bukareszcie - poinformowała agencja AP, powołując się na 
źródła szpitalne. 


62-letni lon Cioaba z Sibiu w Sied- 
miogrodzie przyjechał do stolicy na spo- 
tkanie z prezydentem Emilem Constan- 
tinescu, z którym miał rozmawiać na te- 
mat mniejszości cygańskiej. Zmarł w nie- 
dzielę koło północy. 
"Cioaba to legenda. Wraz z nim zmar- 
ła cząstka każdego 
ygana" - powiedział 
Ioan Stanescu, kuzyn zmarłego i rów- 
nież jeden z przywódców społeczności 
Romów. Cioaba zyskał popularność wal- 
cząc o integrację Romów z postkomuni- 
stycznym społeczeństwem rumuńskim i 
o ropraw
 ich wi7crunku. Przcd dwoma 
tygodniami otworzył ccntrum oświaty i 


szkolenia zawodowego oraz kościół, 
które ufundował w Sibiu. Cioaba był po- 
tomkiem jednego z dwóch głównych ro- 
dów cygańskich. Koronował się na króla 
w 1992 roku i powszechnie - poza jed- 
nym rywalizującym rodem - był uzna- 
wany za przywódcę Cyganów w kraju. 
Przywódca konkurencyjnego rodu ogło- 
sił się później cesarzem, ale uznawany był 
za niższego w hierarchii. 
Oficjalnie, wcdług spisu z 1992 roku, 
w Rumunii żyje niespełna pół miliona 
Romów. Ocenia się, że naprawdę jest ich 
kilkakrotnie więccj. 


(PAP, dęb)  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
. dnia 23 lutego 1997 roku, zmarł tragicznie 
w wieku 20 lat 
Maciej Szefka 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 26 II 1997 r w Sławnie 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej o godzinie 14 
Msza żałobna odbędzie się dnia 26.02.1997 r. o godzinie 8 
w kościele Najświętszej Maryi Panny 
o czym zawiadamia pogrążona w smutku 
Rodzina 
Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


..HERMFS" 


G-676 


Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z 
powodu śmierci Syna 
Pani 
Helenie Jędrzejewskiej 
składają 
Prezydent Miasta 
oraz Koleżanki i Koledzy 
z Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 


0-677 


Dnia 22 lutego 1997 roku zmarł, mój Kochany Mqż, 
nasz Tatuś, Brat, Teść i Dziadziuś 
ŚP. 
Zygmunt Miodek 
lat 76 
Pogrzeb odbędzie się dnia 25 lutego 1997 roku o godz.13 z Domu Przed- 
pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku. 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 25 lutego 1997 r. o godz. 7.30 
w kościele św. Ducha w Szczecinku, o czym zawiadamia pogrqzona w głę- 
bokim smutku 


G
73 


Rodzina .. \.
-- ., yr l iii': . J b k . 'J. 
.. - . zcze
go , g
ę o 'ego wspolczue,a 
fa lłl 
. 


,
 : K l . 

 :iI.,
 .
. .- O ezance 

, \'IIA li . 

.:' Teresce Jadczyk 

 z powodu naglej śmierci M ęi.a 
składa 
Prezydium Rady Regionu 
Pomorsko-Słowińskiego OPZZ 
w Koszalinie oraz Koleżanki i Koled
		

/Image0003.djvu

			Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


SŁUPSK 


GLOS POMORZA 3 


Udany koncert 


lECI "STEPU" 
WYROSŁY 


D 


Jubileuszowy (21 bm.) koncerltaneczny dowiódł, jak liczne jest w Wojewódz- 
kim Ośrodku Kultury w Słupsku grono zapaleńców różnych 'orm tańca. Jubilat 
- obchodzący pięciolecie ZesPół Tańca Towarzyskiego "STEP", założony 
przez Marzenę Kogut, instruktora w WOK, został uhonorowany oklaskami nie 
tylko przez publiczność, ale i parkietowych konkurentów. 


Na ten piątkowy - jubileuszowy wie- 
czór "STEPU", z popisowymi tańcami 
przybyły trzy świetne pary ze słupskiego 
Klubu Tańca ALF Elżbiety i Adama Zię- 
ciaków, Mini-Stop Jarosława Rusa z 
MDK w Ustce oraz miejscowi "wokow- 
scy" tancerze z ,,Przyjaźni" i grupy dzie- 
cięcej, też prowadzonej przez M. Kogut. 
Twórczyni "STEPU" przypomniała 
zebranym, jak przed pięciu laty rozpoczęła 
naj zwyklejszy w takiej piacówce kurs tań- 
ca dla dzieci. Wyselekcjonowała grupę 
uzdolnionych, toteż na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Już po pół roku roztań- 
czone&\atki zaczęły występować, je- 
szcze w wypożyczonych strojach. Praca z 
młodymi tancerzami zaczęła przynosić 
efekty. Od dwóch lat zespół występuje w 
stałym składzie, specjalizuje się w ta6cach 


.... 


. \. . 
 
 'f 
.. 


( 


r 


.. ,'" 


. . 


. 't- , ' 
 t. ' \" 
4' .. 
. 


) 
\ 


., 


.. 


'"'-  . 


ł 
l' 


L 


ZTT "STEP" ze swoją kierowniczką 


latynoamerykańskich, choć nie stroni od 
standardowych i dyskotekowych. 
W ulotce wydanej na jubileusz wy- 
mieniono najważniejsze imprezy z 
udziałem "STEPU": lokalne, wojewódz- 
kie, ogólnopolskie, a nawet międzynaro- 
dowe. Doskonalili umiejętności w trak- 
cie dwukrotnych gościnnych występów 
na Bornholmie. Kilkakrotnie otrzymali 
wyróżnienia na wojewódzkich przeglą- 
dach zespołów tanecznych. 
Ale powróćmy jeszcze na piątkowy 
parkiet w WOK. Wypełniającej salę pu
 
bliczności (w dużej części stanowili ją ro- 
dzice) oraz członkom zaprzyjaźnionych 
zespołów udzielała się atmosfera wspa- 
niałej zabawy. Dzieciaki dawały z siebie 
wszystko. Furorę zrobili mali, a już utytu- 
łowani tancerze z ALF-a. Oklaskami 


\. 


-=-=1. . 't
 
,-, 1 ( 
". \. .
. 
. Ił. 


. l o: .. . . " ..' . " 
\ ',,'
,' 

I 


...!:' , 


uhonorowano usteckich ,,mlOlstopoW- 
ców" okazale prezentujących się w ludo- 
wych strojach krakowskich. 
Nastoletni jubilaci nie szczędzili sił 
w latynoamerykańskich rytmach, co pe- 
wien czas Lmieniając stroje, gdy na par- 
kiet wychodzili taneczni goście. 
Na zakończenie wieczoru pani M. 
Kogut odbierała kwiaty i gratulacje. 
Składali je między innymi przedstawi- 
ciele wojewody i prezydenta - Arka- 
diusz Sip, dyrektor Wdziału Kltury 
UW oraz Jerzy Barbarowicz- naczel- 
nik Wydziału Kultury z ratusza. Nie- 
dawno zespół otrzymał od prezydenta 
2500 złotych. - Uszyliśmy za nie nowe 
stroje - powiedziała M. Kogut. 


JERZY DĄBROWA 


'
A ) 


'\ 
\ 


.. ,... 


/ 


FJ' 
, 


" .C 


\ 


, 


fi 
) 


.J 
f' 


,.. .... 
.. . 


, 


\ 


l 


(I 


... 
t 
r 
. 


o 
-I 


- 
 1 


l\ 


Fol. Jan Maziejuk 


i\I: 


HI 


",,( 


r 


Giełda piosenki 


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Słupsku zaprasza amatorów śpiewania do 
udziału w Giełdzie Piosenki - eliminacjach do Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie. Słupskie eliminacje odbędą się 2
.6 marca br. Zgłoszenie są przyj- 
mowane w sekretariacie WOK (ul. Braci Gier)'mskich). ( j oj) 
'- 


Radni chcą zamian 


Kilka tygodni temu słupscy radni przegłosowali uchwałę doPu- 
szczającą zamiany mieszkań jedynie wewnątrz "komunalki" . 


Nie zgadzał się na to radny Bogusław 
Dobkowski, wiceprezes Spółdzielni Mie- 
szkaniowej "Kolejarz", który wr.1Z z czte- 
rema radnymi chce teraz, aby Rada Miej- 
ska zezwoliła na dwu1ottronne zamiany mie- 
szkań między lokatorami z różnych tzw. 
zasobów, czyli np. mieszkania komunalne- 
go na spółdzielcze. Ich inicjatywa będzie 
głosowana na najbliższej sesji Rady Miej- 
skiej. Zarząd Miasta jest jej przeciwny. 
Według projektu radnych Zarząd Mia- 
sta miałby udzielać imiennej zgody na 
dwustronną zamianę mieszkań pomiędzy 
najemcą mieszkania z zasobów gminy, a 
osobą posiadającą tytuł prawny do mie- 
szkania spółdzielczego, zakładowego lub 
stanowiącego własność prywatną i byłby 
zobowiązany przydzielać lokal mieszkalny 
osobie zamieniającej mieszkanie poza ko- 
lejnością. Uchwała dotyczyć miałaby za- 
mian mających na celu dostosowanie wiel- 
kości i standardu mieszkań do aktualnej 
sytuacji rodzinnej, majątkowej, zdrowot- 
nej oraz innych ważnych powodów ży- 
ciowych (m.in. jednorazowego oddłuże- 
nia albo obniżenia obciążeń czynszo- 
wych). 
Według B. Dobkowskiego uchwała 
ma stanowić uzupełnienie do już istnieją- 
cego prawa, bo od dwóch miesięcy w wy- 
niku nadinterpretacji prawa Zarząd Mia- 
sta zablokował praktykę zamian funkcjo- 
nująciprzez ostatnie SO lat. Jest 
przekonany, że radni powinni kierować 
się zasadą ogólną "co nie zabronione jest 


dozwolone" i dać ludziom szansę popra- 
wienia sobie sytuacji życiowej. 
Przez ostatnie dwa lata z zamian mię- 
d7Y ,.komunalką" a spółdzielniami sko- 
rzy:;tało 90 rodzin. Zamiany głównie do- 
konywali zadłużeni spółdzielcy. Ponad 
trzydzieści rodzin zadłużyło się ponow- 
nie, tym razem wobec Zarządu Budyn- 
ków Komunalnych. Zarząd Słupska po- 
stanowił przerwać praktykę nieformal- 
nych zamian, aby zapobiec 
"slamsowieniu" dzielnic komunalnych i 
nie wyręczać spółdzielni w załatwianiu jej 
wewnętrznych problemów, bo jego 
członkowie uważają, że w ten sposób 
spółdzielnie chcą przerzucić do "komu- 
nalki" zadłużonych lokatorów, którym 
grożą eksmisje. Z tego względu Zarząd 
Miasta nadal ob<;taje przy twierdzeniu, że 
poprawka do uchwały nie jest konieczna. 
- Jeśli prawa majq wyrażać ducha 
demokracji. to muszą być równe dla 
wszystkich. Tymczasem po wprowadzeniu 
poprawki mogłohy byt! tak, że zagrożeni 
eksmi.\ją członkowie !)'półdzielni przecho- 
dziliby do "komunalki" , a gdzie mieliby 
pójŚ(
 eksmitowani z mieszkań komunal- 
nych? - pyta wiceprezydent Zdzisław 
Walo. Jednocześnie uważa, że lepsze 
efekty mogą dać zamiany wewnątrz 
"komunalki", bo wtedy bogatsi mogą 
przejść do mieszkań droższych, a bie- 
dniejsi - do tańszych. Wdług niego- 
dn proces już si
' mieścilrozpoczął. 
Ostatecznie przyjęty Lo<;tanie ten wa- 
riant. za którym opowie się większość 
radnych. (maz) 


Nowe 
stowarzyszenie 


Gmpa inicjatywna zaprasza zaintereso- 
wanych na zebranie założycielskie Stowa- 
rzyszenia do Walki z Chorobami Psychicz- 
nymi. Spotkanie odbędzie się 26 bm. (śro- 
da), w siedzibie Poradni Zdrowia Psy- 
chicznego w Słupsku, al. Wojska Polskie- 
go, sala 126, I p. Zebranie zacznie się o 
godz. 16.30. Podobne stowarzyszenia 
działają na południu Polski. Inicjatorzy ze 
Słupska zapoznają zebranych ze znanymi 
już wzorcami działalności, poczynając od 
statutu. Proszą chętnych o przybycie, z ro- 
dzicami i sympatykami chorych. (tm) 


Samotni 
socjaldemokraci 


Zerwanie koalicji z SdRP przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL za- 
owocowało kolejnymi oświadczeniami, potępiającymi socjaldemokratów. Do 
oświadczenia peeselowców, którzy - przypomnijmy - zarzucili niedawnym kole- 
gom, że usiłują przejąć władzę w województwie na wszystkich szczeblach, na- 
wiązuje tekst, który otrzymaliśmy od słupskiej Akcji Wyborczej "Solidarność". 
Czytamy w nim: "Nominacja Stefana Skorupińskiego na dyrektora generalnego 
U rzędu Wojewódzkiego jest łamaniem ustawy o apolityczności tego stanowiska 
(...), potwierdzeniem próby całkowitego przejęcia władzy przez postkomunistów w 
regionie. (.-0) Świadczy o lekceważeniu przez SdRP zapisów o służbie cywilnej, 
która w tym momencie staje się jedynie fikcją." 
Z kolei w "stanowisku" Rady Regionalnej Unii Wolności znalazł się taki za- 
pis: "Powierzenie tego stanowiska Stefanowi Skorupińskiemu - doktorantowi 
po studiach w Moskwie, byłemu I sekretarzowi Komitetu Miejskiego PZPR w 
Lęborku, zastępcy kierownika wydziału KW PZPR i dyrektorowi Wydziału Spo- 
łeczno - Administracyjnego UW w latach 1982-1990 kompromituje ideę pań- 
stwowej służby cywilnej." 
Zbigniew Babiarz-Zych, rzecznik prasowy wojewody nie chciał komento- 
wać tych oświadczeń. Stwierdził, że błędem jest adresowanie tych zarzutów do 
wojewody, bo to nie on mianow'ał dyrektora. 
Z Rady Wojewódzkiej SdRP w Słupsku otrzymaliśmy natomiast kserokopie 
artykułów prasowych sprzed kilku miesięcy, w których słupscy ludowcy pozy- 
tywnie oceniali współpracę z lewicą. 
"Koalicja nie została utworzona dla podziału stanowisk, szczególnie w służbie 
cywilnej - widnieje w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego SdRP 
w Słupsku, drilana Sieńkę. - SdRP (...) i SLD nie interesują spory, waśnie i 
przetargi o funkcje. Naszym pragnieniem była ijest me'ytoryczna inspiracja roz- 
wiązywania nabrzmiałych przecież i niełatwych, społecznych i gospodarczych pro- 
blemów województwa i kraju (on). Zdaniem socjaldemokratów, zerwanie koalicji 
przez ludowców nie jest" wynikiem rzetelnej oceny współdziałania, lecz-potrzebą 
c h w i l i s p e k t a k u l a r n e g o g e s t u P o l i t Y c{zmzlr ): o " 


. 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Koniec polemiki? 


W związku z pojawiającymi się ostat- 
nio w prasie lokalnej i mediach publicz- 
nymi atakami byłego wojewody Pana Ka- 
zimierza Kleiny przeciwko wojewodzie 
Maciejowi Kobylińskiemu, pragnę 
oświadczyć, że Pan M. Kobyliński wymża 
głębokie ubolewanie i zdziwienie zacho- 
waniem się Pana K_ Kleiny, który nie po- 
tmfi odejść z godnością z zajmowanego 
stanowiska. Jego argumentacja w tym co 
pisze i jak się wypowiada nasiąknięta jest 
jadem i zgoła niechrzdcijańską postawą. 
Pan M. Kobylińskiemu żal jest byłego wo- 
jewody i nie zamierza podejmować z nim 
już żadnej polemiki. Naszym zdaniem Pan 
K. Kleina próbuje jako ..ekspert" AWS 


wykorzystywać łamy prasy w rozpoczętej 
kampanii przedwyborczej. Pan Wojewoda 
w odpowiedzi na opublikowaną w "Gło- 
sie Pomorza" 20 lutego polemikę dedyku- 
je panu K. Kleinie zamieszczony w tym 
samym miejscu, tylko kilka dni wcześniej, 
list Pana Wiktora Usyka, którego trudno 
posądzać o sympatię do jego osoby. 
Rzecznik Prasowy Wojewody 
Zbigniew Babian-Zych 
Od redakcji: Gdyby publiczna dys- 
kusja pomiędzy byłym i obecnym woje- 
wodą miała być kontynuowana, gotowi 
jesteśmy gościć obu panów i opubliko- 
wać rzeczową dyskusję o koncepcjach 
sprawowania urzędu wojewody. 


Kolejarze 
żądają gwarancji 


Komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" słupskiego węzła 
PKP są oburzone wypowiedziami dyrektora Pomorskiego 
Okręgu PKP w Szczecinie sugerującymi likwidację kolejo- 
wych zakładów pracy w Słupsku. Takie oświadczenie wyda- 
no po piątkowym spotkaniu przedstawicieli Prezydium Okrę- 
gowej Sekcji Kolejarzy "Solidarności" Pomorskiego OKP. 


I' 
I' 
; f 


Tydzień temu wojewoda słupski spo- 
tkał się z Józefem Jastrzębskim, dyrek- 
torem Pomorskiej OKP. Rozmawiano o 
projektach restrukturyzacji stacji rejono- 
wej w Słupsku, która miałaby być podzie- 
lona na trzy części bez żadnych kompe- 
tencji kadrowych i finansowych. J. Ja- 
strzębski powiedział wówczas, że zmiany 
w weźle PKP w Słupsku są nieuniknione, 
ale będą tak przeprowadzane, aby nie po- 
większać bezrobocia. 
- Od sześciu lat mówi się o planach 
restrukturyzacji PKP, ale żadnych efek- 
tów, oprócz niepokoju wśród pracowni- 
ków, nie wida(
 - podkreślili związkowcy. 
Według nich obecny projekt zmian nie 
był z nimi konsultowany. Zapowiedzieli, 
że w przypadku podjęcia działań restmktu- 
ryzacyjnych bez realizacji pakietu gwaran- 
cji pracowniczych komisje zakładowe 


NSZZ "Solidarność" słupskiego węzła 
PKP podejmą natychmiast działania statu- 
towe, aż do możliwości strajku włącznie, 
chociaż nikt nie mówił o tym wprost. 
Jak nam powiedział Romuald Ansen, 
przewodniczący Okręgowej Sekcji Koleja- 
rzy "Solidarności" Pomorskiego OKP, re- 
stmkturyzacja PKP została wstrzymana, 
ale zadaniem związków jest czuwanie nad 
zabezpieczeniem praw pracowniczych. 
- Obecnie kolej posiada własne służby 
łączności, energetyczne, socjalne. trans- 
portowe itd. Istnieje projekt wyodbrębnie- 
ni a takich zakładów ze strnktury PKP i 
stworzenia z nich firm usługowych, gdzie 
kolei byłaby jednym z udziałowców. Nie 
mamy nic przeciwko temu, ale ludzie, 
którzy pójdą tam pracować muszą zacho- 
wać gwarancje socjalne, które nabyli w 
PKP - stwierdził R. Ansen. (frel) 


UPR żąda: 


Uwłaszczyć 
dzierżawców 


- Skoro wchodzimy do Unii Europejskiej, musimy jak najszybciej uwłaszczyć 
wieczystych dzierżawców ziemi. Inaczej za kilka lat do polskich domów zapukają 
Niemcy i powiedzą: "To moja własność. Hier sind meine Papieren (tu są moje papie- 
ry )!" Prm1'O własności, choćby miało i 200 lat, jest prawem wyższego rzędu niż umo- 
wa o dzierżawie wieczystej - twierdzi Krzysztof Włodarski, lider słupskiego koła 
Unii Polityki Realnej. UPR, która domaga się ustawowego uwłaszczenia wieczy- 
stych dzierł:awców, organizuje dziś w sali Wydziału Pedagogicznego Wyższej 
Szkoły Pod agogicznej spotkan ie na ten temat. Początek o godz. 19. 
Zdaniem UPR, wieczysta dzierżawa to absurdalny twór prawny, sprowadzający 
obywateli do "półniewolników", osiadłych na cudzej własności (ziemia wieczyście 
dzierżawiona, na której stoją prywatne domy, nadal jest własnością państwową lub 
komunalną). 
"Urzędnik określa sposób korzystania przez Ciebie z twojej niernchomości (forma, 
CZW., rodzaj zabudowy) - piszą w kolportowanej w Słupsku ulotce. - Z chwilą wyga- 
śnięcia użytkowania twój budynek przechodzi na rzecz państwa za jedną czwartą war- 
tości. W wypadku spółdzielni mieszkaniowych otrzymujemy absurdalny przekładaniec 
prawny: grunt państwowy - blok spółdzielni - mieszkanie własnościowe (!? r 
Jak poinformował nas organizator spotkania, podobne UPR zamierza wkrótce 
zorganizować także w Ustce, gdzie na początku stycznia na tle podwyższenia przez 
Zarząd Miejski opłat za wieczyste użytkowanie doszło do protestu kilkuset mie- 
szkańców. (mb) 


. W SKRÓCIE 
Jaka konstytucja? 


Poseł Paweł Kaspnyk rozdaje kopie 
sprawozdania Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego, zawierające 
parlamentarny projekt konstytucji Rze- 
czypospolitej i wszystkie zgłoszone po- 
prawki. Chętni mogą zgłaszać się w biurze 
poselskim przy al. 3 Maja 44 w Słupsku (w 
godz. 10-(5) lub w biurze przy ul. Wolno- 
ści 20 w Lęborku (w godz. 14{
j) 


Dyżur radnej 


Od tego tygodnia, w każdy wtorek, 
w Domu Kultury przy ul. Kosynierów w 
U stce, skargi i wnioski mieszkańców 
przyjmować będą radni z Klubu 
"Ust'98". 
Dzisiaj, 25 bm. w godz. 16-17, dyżu- 
rować będzie radna Elżbieta Lisiak, 
członek Zarządu Miasta. (a) 


Irena Jun w Rondzie 


Ośrodek Teatralny RONDO WOK w 
Słupsku (ul. Niedziałkowskiego 5) zapra- 
sza dzisiaj (25 bm.) o godz. 17 na mi- 
strzowski warsztat interpretacji. Spotka- 
nie poprowadzi Irena Jun, aktorka Tea- 
tru Studio w Warszawie. Goj) 


TILleT'11  Slupsk 
-1.1- 96-26 
426-1 00 
doiazd W mieście 
bezpłatny 
zadzwoń, a poiedziesz 

.40% laniei 


. 


TELEFONY 


SŁUPSK. POGOTOWIA: Energe- 
tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie- 
płownicze: 993; Wodnokanalizacyjne: 
994; Ratunkowe: 999, (podstacja przy 
ul. Banacha: 431-371); Weterynaryjne: 
422-631; Policja: 997; Straż Pożarna: 
998; Biuro Numerów: 913; INFOR- 
MACJA: Paszportowa: 955; Kolejowa 
- pociągi przyjeżdżające do Słupska: 
933. pociągi odjeżdżające ze Słupska: 
934; RADIO TAXI - dla osób niepeł- 
nosprawnych, Słupsk, tel. 444-447; IN- 
FORMACJA o AIDS: 958; ALKOHO- 
LOWY tel. zaufania: 424-278 (czynny 
w godz. 16-20, wtorki i czwartki); 
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU- 
FANIA: 428-035 - poniedziałek-piątek 
. godz. 15- ł 8, środa nieczynne. 


. 


USŁUGI 


TELEFONICZNA INFORMA- 
CJA GOSPODARCZA, Słupsk, tel. 
423-060, Koszalin, tel. 417-700 
USŁUGI SZKLARSKIE, całodo- 
bowe, V AT. Słupsk, ul. Poniatowskie- 
go 44, tel. 425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI", całodobowe. Słupsk, 
tel. 0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES", 
Słupsk, Tuwima 3, 428-495, 443-083 
POGRZEBOWE ,,KALLA" Słupsk, 
Armii Krajowej 15,428-196 i 421-285 
POGRZEBOWE "HADES" Słupsk, 
Kopemika 15,429-891,436-449 


RADIO TAXI 
NET 


Slupsk 
';... I 9&-21 
:1 .e -411-222 
. 40% zniżki na telefon 
. 30% zniżki z postoju i ulicy 
za okazaniem karty 
. rachunki 
· szeroki zakres usług całą dobę 
. bezpłatny dojazd w mieście 


. DYŻURY APTEK 


SŁUPSK: "RA TUSZOW A", Tu- 
wima, tel. 424-957 
USTKA: ..HERB A VITAE", ul. 
Grunwaldzka 16c/l 


. 


WYSTAWY 


SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 
ŚRODKOWEGO (czynne 10-(6)- 
Zamek Książąt Pomorskich: "Skar- 
by k.iążąt pOlorskich", "Sztuka 
dawna Pomorza od XIV do XVIII 
wieku", St. I. Witkiewicz - Witkacy 
(1885-1939) - twórczość plastyczna, 
"Współczesna sztuka ludowa i amator- 
ska Pomorza Środkowego"; MŁ YN 
ZAMKOWY - "Dawna i współcze- 
sna sztuka ludowa na Pomorzu Środ- 
kowym"; GALERIA KAMERAL- 
N A, ul. Partyzantów 311\czynna w 
godz. 8-16, w piątki 8-18): Jan Bucz- 
kowski - malarstwo; BASZT A CZA- 
ROWNIC, ul. F. Nullo 13 (czynna 
codz. w godz. 9-17 oprócz poniedz.): - 
JAN MISIEK "Malarstwo + collage" 
KLUKI: MUZEUM WSI SŁO- 
WIŃSKIEJ (czynne 9-16) - "Kultura 
i sztuka ludowa Słowińców" 
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI ul. Zaruskiego l1\.czynne 
10-(8): Malarstwo ze zbiorów BW A 


e KINO 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
191) - "Nocne graffiti" (poL), godz. 
16, 17.45,19.30,21 


. 


PRAWNIK 


Bezpłatne porady: wtorki i czwartki 
15.30-17.00, pokój 107. 


* 


* 


* 


o wszelkich zmianach prosimy in- 
formować telefonicznie, Slupsk, tel. 
425-195 lub pod adresem al. Sien- 
kiewicza 20, pok. 106. ( Tw) \'I
.
 DOMY 
.::s: 
 
-;;:;J . s:;; TOWAROWE 
%ll\
CENTRUM" S.A. 


zapraszają w środę 26 lutego do 
"Słowińca" na pokaz kolekcji 
wiosennej i sport!Jwej prezentowany 
przez grupę baletową 
"Zig - Zag" 
Na ciekawe spotkanie i lampkę 
szampana zapraszamy w środę o 
godz. 16 na I piętro OT "Słowi- 
niec" Słupsk, plac Zwycięstwa 11. 
Do zobaczenia w "Słowińcu"!
		

/Image0004.djvu

			" GLOS POMORZA 


ROZMAITOŚCI-REKLAMA 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


Z "Głosem" do podziemi, na wystawy i ognisko... 


NA SPACER 


E 


PO SŁUPSKU 


- Mieszkamy tyle lat w Słupsku, a nie widzieliśmy jeszcze wielu zakątków naszego miasta. Dzięki waszej imprezie 
uda się nam do nich dotrzeć - powiedział Andrzej Staniuk, który na sobotni (22 lutego) marsz na orientację z "Głosem 
Pomorza" wybrał się z dziećmi - Magdą i Adasiem. 


- Nie opuszczamy żadnej imprezy z 
"Głosem" - dodali Andrzej i Brygida 
Wójcikowie, którzy uczestniczą w na- 
szych marszach z przyjaciółmi - Ewą 
Nowicką i międzyrodzinnym klubem tu- 
rystycznym "Brygida". 
W dwudziestej trzeciej wędrówce, ajuż 
trzeciej po Słupsku, udział wzięło ponad 
siedemset osób. N a starcie stawiły się całe 
rodziny słupszczan, a także zorganizowa- 
ne grupy szkolne ze Słupska: z SP nr 11, 
15,6, z II Liceum Ogólnokształcącego i 
Zespołu Szkół Medycznych, turyści z wie- 
lu zakątków województwa. Byli nawet 
koszalinianie. 


Pogoda dopisała 
Było też co zwiedzać. Gospodarze 
obiektów, w których gościli
my, nie 
spodziewali się aż tak wielu odwiedzają- 
cych. W Rejonowym Urzędzie Poczty, w 
słupskiej redakcji Radia Koszalin i przy 
wejściu do podziemi kościoła św. Jacka 
tłok był olbrzymi. Wszyscy dorośli ucze- 
stnicy wędrówki zostali za darmo ubez- 
pieczeni przez Zakład Ubezpieczeń i Re- 
asekuracji ,,Polonia" SA w Słupsku. Im- 
prezę rozpoczęliśmy w Rejonowym Urzę- 
dzie Poczty. Na rampie, przed budynkiem 
pocztowcy zorganizowali ciekawą wysta- 
wę pojazdów, którymi poruszają się słu- 
pscy listonosze i doręczyciele paczek. 
Wewnątrz poczty naszymi przewodnika- 
mi byli: rzecznik prasowy RUP Jerzy 
Szulc, kierownik do spraw marketingu 
Iwona Gurgun oraz Dorota Kowal, Le- 
szek Borowski, Michał Mertsch i Fran- 
ciszek Simonowicz. Obejrzeliśmy skom- 
puteryzowaną rozdzielnię gazet, do której 
rocznie tra
a "ponad trzy mili
ny _g

et 
 
czasopism. Wlelu chciało koniecznie zo- 
aczy
! jak,ie !isty trafią do ich miejsc
- 
wości w najbliższy poniedziałek. Ókaza- 
ło się, że miejscowa poczta jest jednym z 
największych i najnowocześniejszych 
urzędów na Pomorzu. 
Prawdziwe oblężenie przeżyła słupska 
redakcja Radia Koszalin, w której przyjął 
nas jej szef redaktor Andn..ej Watem bor- 
ski. W krótkiej audycji ,,na żywo" o im- 
prezie "Głosu" wypowiadali się organiza- 
torzy oraz stali uczestnicy naszych wypraw 
- Lech Wieszun, nauczyciel z Dretynia i 
n-letni Józef Wojtczak - wędrujący z 
" wnukiem Szymonem Szkudlarkiem. 


r 


. 


,f 

 
.. 


:. 
 . 
<.. 
...
;(' ; ' .
 
, , 
f: 


.. ".; 


:c"' :::" 
 


/.
 


,'O , 


,,"" 


1 


,. ...;; ,; , .' 


; 


- 
........ ..  
..r 


. .:.......... 


"r". 
 


\. 


Najmłodszy uczestnik wędrówki oglqda wystawę przyrodniczą w dyrekcji Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". 
ZdJęcia: Jan Mazieluk 


Wielu turystów 
po raz pierwszy 
zobaczyło wnętrze kaplicy św. Jerzego 
i dotarło do podziemi kościoła św. Jacka. 
Przewodnikiem był proboszcz pardfii pw. 
św.) acka ksiądz Jan Giriatowicz. W Ba- 
szcie Czarownic obejrzeliśmy wystawę 
alarst
a 
htp
zcząnina Jana Miśka, a 
w galerii BW A - gdańszczanina Jana 
Buczkowskiego. Na jednym z wcześniej 
publikowanych w "Głosie" zdjęć, prezen- 
towaliśmy budynek BWA, jako zagadkę 
dla naszych czytelników. Większość słup- 
szczan bez trudu jednak odgadła, o jaki 
obiekt chodzi. W siedzibie dyrekcji Parku 
Krajobrazowego "Dolina Słupi" zwiedzi- 
liśmy wystawę przyrodniczą, prezentują- 
cą faunę i florę Parku. 
Na mecie w Lasku Północnym podsu- 
mowaliśmy wędrówkę przy ognisku, zor- 


: 
 , '!. ,.. 


.:(1
1 
: 


" 


.;p." 


;, 


..T :, 
 
.
 


, 


,.>:: 
.. 


".;
,: 


.. .... 


W Lasku Północnym, przy ognisku zebrał się tłum turystów. 


....-. . 


ganizowanym przez Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Słupsku i Zespół Szkół 
Drzewnych. W bufecie z gorącymi posił- 
kami dwoił się i troił nauczyciel Ośrodka 
Wiesław Romański oraz członkowie koła 
PTSM. Najmłodsi turyści jeździli na ko- 
niach.pochodzących zJdubu jeidz.ieckie- 
go "Szarża" Tadeusza Kiempy. Wśród 
uczestnikóWl-łJ1arfi
 którzy prawidłowo 
pokonali trdsę rozlosowaliśmy upominki 
ufundowane przez Urząd Miejski w Słup- 
sku, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
UW oraz naszą redakcję. Witold Stech - 
dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawo- 
wego słupskiego Kuratorium Oświaty 
wręczył czterem grupom szkolnym pięk- 
ne mapy geograficzne ufundowane przez 
kuratorium. Upominek otrzymała też naj- 
młodsza uczestniczka marszu - póhora- 
roczna Milena Opolska, wędrująca na 
plecach taty. 


* * * 


Dziękujemy wszystkim sprzymierzeń- 
com, bez których nie mogłaby się odbyć 
nasza impreza - kierownictwu Rejonowe- 
go Urzędu Poczty, redaktorowi Andrze- 
jowi Watemborskiemu, księdzu probosz- 
.czowLJanowi Giriatowiczowi. dyrekcji 
Parku Krajobrazowego ..Dolina Słupi", 
Władysławowi Kaźmłerczakowi;,dyrek- 
torowi Biura Wystaw Artystycznych i jego 
miłym współpracownicom. kierownictwu 
internatu Ośrodka Szkolno-Wychowa- 
wczego, w tym Wiesławowi Romańskie- 
mu oraz słuchaczom Policealnego Stu- 
dium Obsługi Ruchu Turystycznego w 
Słupsku, którzy dyżurowali w punktach 
kontrolnych. 
W kwietniu zapraszamy na wyprawę do 
Smołdzina i na górę Rowokół. Do zoba- 
czenia! 


KONRAD REMELSKI  ; ,c:. ''$.:.'>.
 .. 


t 


, 
." 


",' 
..':>;"'
', 
.,. ." r--:: 

 :.łt
 ': 


,.
 
 .iJo,
'; 
.... 
'.
 


.. . 
...-..-.. 


\ 
l. 


" 
.. 


, ' j. 


.. 


:
 


\ 


". ,- - 

.;
 


fJ ,<""1.. 


.." ..-. 


-'0, Ac- 
." i . ,.łw 


"" 


J 


'\ 


,,'" 


" . 


,. 


'
 


,Ę...........--........ ""i 


... 


.... 


!'" .......  


A....,/{ 
i 
,I 


..'
 

. 


Andrzej Watemborski opowiadał o realizacji audycji w słupskiej redakcji Radia 
Koszalin. 


@ RAIFFPOL 


JOINT VENTURE 


Niemcy ostrzegają 


Ministerstwo oparło się na badaniach, 
przeprowadzonych przez uniwersytet w 
Dlisseldorfie, na grupie 1800 mężczyzn. 
Dowodzą one, że po pięciu latach dłu- 
gotrwałego obciążenia słuchu zbyt gło- 
śną muzyką, aż pięć procent młodzieży 
miało kłopoty ze słuchem. Upośledzenie 
to jest tak duże, że w efekcie uniemożli- 
wia podjęcie wielu czynności zawodo- 
wych lub w znacznym stopniu je ograni- 
cza. Dlatego zaleca się ograniczenie po- 
ziomu głośności muzyki odtwarzanej w 
dyskotekach do 90-95 decybeli. 


"Głośna muzyka 
przyczyną głuchoty" 


Tak twierdzą w swoim komunikacie niemieccy specjaliści z mini- 
sterstwa ochrony środowiska. Ocenia się, że prawie 25 procent 
tamtejszej młodzieży wYkazuje częściową utratę słuchu. 


Również - jak wykazano - duże ry- 
zyko utraty słuchu występuje już po 500 
godzinach używania urządzeń typu 
"walkman", których głośność przekracza 
90 dR 
Specjalne zalecenie dotyczy dzieci, 
które nie skończyły pięciu lat. W ich 
przypadku natężenie dźwięku nie może 
być większe niż 80 dB, a przekroczenie 
tego progu spowodować może trwałe, 
nieodwracalne uszkodzenie słuchu. 
(Oprac. pepe) 


Głobino tel. (OS9J 42-76-04 
Pobłocie Wielkie (094J 117-238, (094J 117-284 
Słupsk tel. (OS9J 444 994, (OS9J 444 99S 


Konsultacje w sprawie retencji 


Woda 


na zapas 
w programie tworzenia sieci obiektów małej retencii w wojewódz- 
twie słupskim, określonym na lata 1997-2015, ujęto 247 zbiorni- 
ków i spiętrzeń wodnych o łącznej powierzchni 850 hektarów. Ta 
sieć urządzeń ma regulować stosunki wodne obszaru prawie 3390 
hektarów użytków rolnych, wpływać na warunki przeciwpowodzio- 
we, energetyczne, ekosystem i walory krajobrazowe. 


'. 
t 


Jerzy Kuzyniak,dyrektor Wojewódz- 
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Słupsku, przedstawiając ten 
program na posiedzeniu Wojewódzkiej 
Komisji Ochrony Przyrody w Słupsku za- 
strzegł, że jest to program wstępny, oparty 
o obiekty zinwentaryzowane i planowa- 
ne. Przy jego opracowaniu konsultowa- 
no się z gminami i Lasami Państwowy- 
mi. Teraz, po przedstawieniu projektu 
specjalistom od ochrony środowiska, na- 
stał czas na fachowe konsultacje. 
Dyrektor Jerzy Kuzyniak przypomniał, 
że tak zwaną małą retencją zajęto się w 
województwie już na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
gdy wzrosło zainteresowanie odbudową 
zrujnowanych małych elektrowni i mły- 
nów rzecznych, przy których istniały 
spiętrzenia wodne. Dodał, że ten program 
powinien zostać wzbogacony o opraco- 
wania hydrotechniczne i przyrodnicze dla 
każdego obiektu. 
- Nasze prace zakończyliśmy z końcem 
ubiegłego roku, w niektórych wojewódz- 
twach jeszcze tlWają - dodał. 
Doktor Elżbieta Florek z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, popro- 
szona przez komisję o przedstawienie opi- 
nii na temat tego programu, określiła go 
jako mocno przedwstępny. Uznając po- 
trzebę istnienia naukowo opracowanej in- 
wentaryzacji obiektów mających związek 
z hydrologią nadmieniła, że w wojewódz- 
twie słupskim nie należy przesadzać z re- 
tencją w każdym miejscu. Jest ono zali- 
czone do piątej kategorii w kraju - ostat- 
niej w skali deficytu wodnego. Jak stwier- 
dziła, w tym regionie zjawisko suszy nie 
występuje. Oczywiście, w interesie go- 
spodarczym należałoby odtworzyć za- 
niedbane po wojnie wiejskie stawy, odbu- 


f I { \' .,. 1.# l' 
i t 
... . \ . ,t l" . i 'r: ,
; 
"..'\ ..
 I ' ," 
 /. '\,J
. ... Ii fIJ' . 

 . "'> FI . 
 .. ];:
f . . r;ł, 
b:: 
, .. I ..... "4
 'r I 
: 4 . .
 . .. . 'ł'j.'
 . \,. " . ,1,. . . ,J, 1łtt ł ,t l 
. ..... .1..
.T..1i. 
 . 
 ....., -I' , f . łm
 . 
 
'
 
 . .';' . ' ! . ... . . . . . 
 . - . ..' . . . i . h' . , . 'lł: 
 .1: I' , _= . "" . - . ' "' . ' . } i l l l: 
 
ilt ł . Jf . t " ... . .
j . 'tfł 
 i 
'
 \
<,
-

 / r,J
 ,;
 '. / . p! 
 1t 1 ł"A , . .; 
"'-,, 'l: 

fJ
'F
 .., f. '.a .
 . 
.. ,I


' 
ł.":i.;
 I "i Jf.I,
.ł;;' 
 /,.
:: 
ł . . ... .
 . ' ... 
' ., .\
t . I .. .rj r
 . ..... . . . . l.
 . 
 . .
 . 
f1a 
 '1 . i . t:,
 j . 
!';
3\1 . ' 'l
r
 ... , l. .. . 
łl
 }j ... ł\ . ł .. l .... ! 
 ł
'\ . id.r;-,fl) f 
' f1 '-:..;
 :

t... 
 
 I 
",'
j 

, ł
,Jr ... . I ..
 :
'" ;!\ 
r


' i/I .
. / I 1 f ,
.f
: 
4j
 \L 
'I .b
!! 
 
\ 
. J",.Jł 
JII'!. 


j 


dować zrujnowane tak zwane młynówki 
i spiętrzenia przy minielektrowniach. 
- A przede wszystkim należy zadbać o 
należyty stan urządzeń melioracyjnych, 
bowiem w przeważającej większości na- 
sza melioracja była nastawiana nie na na- 
wadnianie, lecz odwadnianie gruntów- 
powiedziała. 
W tmkcie dyskusji zauważono, że w 
nierozważny sposób podejmuje się decy- 
zje o regulowaniu biegu niektórych od- 
cinków rzek, wycinając drzewa, umacnia- 
jąc brzegi faszyną. Powoduje to szybszy 
odpływ wody, obniżenie jej poziomu w 
rzece, a więc i przylegających gruntach. 
Przyrodnicy protestują przeciw takim pra- 
com, rolnicy ich żądają, bowiem woda 
podtapia ich grunty. Tak się dzieje w gór- 
nym biegu Słupi powyżej Jeziora Żukow- 
skiegom, w gminie Parchowo. 
Katarzyna Woźniak, wojewódzki 
konserwator przyrody, uznała jako 
sprzeczne z zasadami ochrony środowi- 
ska ujęcie stawów pstrągowych w pro- 
gramie sieci retencji. Za nietrafiony uzna- 
ła także projekt tworzenia stawów do 
hodowli karpia w zalewanych miejscach 
bagiennych, wymagających określonych 
zasad ochrony środowiska. 
Profesor dr hab. Wojciech Górski, 
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Ochrony Przyrody w Słupsku, poparł pro- 
pozycję szczegółowych konsultacji pro- 
gramowych. - Na razie - powiedział - 
najpełniejsze jest opracowanie małej re- 
tencji na terenach leśnych. Widać w pro- 
gramie, że administracja Lasów Państwo- 
wychfachowo odniosła się do takich kon- 
sultacji, określając zasady odtwarzania 
bądź tworzenia na swoiom terenie zbior- 
ników zasobnych w wodę - powiedział. 
JERZY DĄBROWA 


PoJanowska 
plastyka 
w koszalińskiej galerii "Region", mającej swoją siedzibę w Wo- 
jewódzkiej Bibliotece PUblicznej, dziś, o godzinie 15.30, zostanie 
otwarta wystawa prezentująca dorobek twórczy plastyków-ama- 
torów z Polanowa. 


" 
i 

' 


Grupa działa pod patronatem Polanow- 
skiego Ośrodka Kultury, a zajmuje się nią 
instruktor Ewa Szewczyk. Jej podopiecz- 
ni uprawiają różne dyscypliny plastyczne. 
Domeną Kazimiery Ślebody jest malar- 
stwo olejne i akwarela, Jerzy Grobelny 
uprawia korzenioplastykę, a także rysunek 
kredką i tuszem. Aleksander Andrzejew- 
ski - pracownik elektrowni w Żydowie- 
z powodzeniem zajmuje się fotografią, 


t
lc ,; . 1.'" ..> , 

 1 " '.'.;
; _ f, '" 
 t .,.] 
... " . :..f
 ".." 
: · . .. 
. 
 ',.;' ,. ,.... .. " ...... t:' ;i d .. _ .. .. .. '>-J .. . . 
;
 
 .. .... .... . : . .. 
 . :t1 .. ' .. ' . ' . ' - . ... ' ,. . 
 ...., ' ,. ' . . . 
 ' . . >.. . . . " . 

 .
,.. " 
.:k. .,' i l . "'.... 
 _. 
-, -",:.; - .. .
 

 f;.'łt: 
. 
,> .' 
' . .,.;
;. . -..,;... 
 
-\i 


. <-;...... "p ,J?
'
./ " .:" "," 't?! 
t. '" -., : .
 :.
 
 . 


., 


Anna Gajewska zaś - rysunkiem. Jej spe- 
cjalnością są wykonywane ołówkiem por- 
trety. 
Podczas koszalińskiej wystawy zoba- 
czymy też malarstwo olejne oraz pastele 
Ewy Szewczyk. Zaardnżowaną przez ar- 
tystę-plastyka Roberta Chmielewskiego 
ekspozycję polanowskich twórców będzie 
można oglądać do 20 marca. 


(mk) 


fil Pomorska 
Fabryka 
# Okien 
Z
\"rRU!)
11 
kierowcę 
z uprawnieniami 
na wózek widłowy 
. oraz 
wykwalifikowanego 
elektryka 
Prosimy o kontakt telefoniczny. 
Słupsk, tel. 437-770, w godz. 8-16. 
G-669.0 


skupuje 
PELUSZKĘ GRA PI S 

,,
 I 


'fISIDING - 15.73 zł. (elewacja zewnętrzna) 
'fI Panele PCV po 15.52 zł. 
U Kanadyjskie bramy garażowe (uchylne) już od 1320 zł./szt. 
'fI Panela podłogowa, boazeryjna, Listwy wykończeniowe 
'fI Drzwi Budowlane (wewnętrzne, zewnętrzne i ha'rmonijkowe) 
hurt detal oraz oferujemy sprzedaż ratalną 
,zapraszamy codziennie: od 8.00 do 17.00 w soboty od 9.00 do 14.00 
76-200 Słupsk, ul. Poznańska 98, tel. 42-52-73 


S.C.U. - "TECHNOBUD" S.P. 
Z upoważnienia P .S.S. 
"Społem w Słupsku 
ogłasza przetarg 
nieograniczony na 
wykonanie zadania 
inwestycyjnego pt. 
"Targowisko Miejskie 
Słupsk", przy 
ul. Wolności w Słupsku. 


Pożądany termin realizacji 
zamówienia 15.04.1997 r. 
30.11.1998 r. 
Wadium w wysokości 40 000 zł 
należy wpłacić w kasie P .5.5. 
"Społem" w Słupsku, 
ul. Przemysłowa 121 lub na kon- 
to ww. nr 11001324-1594-2101- 
111-0 w Banku P.B.K.S. SA 
Grupa P.K.O. SA Oddział 
Słupsk w terminie do dnia 
11.03.1997 r. 
Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia z kosztorysem na- 
kładczym do pobrania i doku- 
mentacja techniczna do wglądu 
w siedzibie S.C.U. "TECHNO- 
BUD" S.P. w Słupsku przy 
ul. Banacha 12 - pokój nr 20, 
tel. 433-813. 
Oferty w zamkniętych kopertach 
przygotowane wg ww. specyfika- 
cji z napisem "Przetarg na targo- 
wisko miejskie Słupsk" należy 
składać w sekretariacie P.S.S. 
"Społem" w terminie do dnia 
11.03.1997 r. do godz. 15. 


Termin otwarcia ofert w 
siedzibie P.S.S. "Społem" w 
dniu 12.03.1997 r. o godz. 10. 
G-601!
		

/Image0005.djvu

			Nadleśnictwo Ustka 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na mOdernizację budynku administracyjne- 
go w Ustce, ul. Słupska 25 wg posiadanej do- 
kumentacji obejmującej prace budowlano-in- 
stalacyjne. 
Szczegóły dotyczące wykonywanych prac można 
uzyskać w Nadleśnictwie Ustka, tel. (059) 144-009. 

 


Agroma 


Spółka z 0.0. 
75-135 Koszalin ul. Szczecińska 14-18 
tel. centr. (094) 42 30 11 do 17 
tel./fax (094) 42 4456 tlx 0534194 


Oferuje 
szeroki asortyment 
Rozsiewaczy nawozów 
i wapna (zawieszane i przyczepiane) 


Koszalin 
Słupsk 
I,(obylnica 
Swidwin 
Bobolice 
Okonek 
Nowogard 
Drawsko Pom. 
Stargard Szcz. 
Lobez 


ul. Szczecińska 14-18 
ul. Grunwaldzka 2 
ul. Witosa l 
ul. Szczecińska 3 
ul. Fabryczna l 
ul. Niepodległości 27 
ul. Boh. Warszawy 34 
ul. Boczna l 
ul. Piłsudskiego 52a 
ul. Północna 10 


tel. (094) 42-30-11 do 17 
tel. (059) 43-21-14,43-30-27 
tel. (059) 291-00 
tel. {096 l) 527-37, 525-38 
tel. Koszalin 187-634 
tel. 89 
tel. 20-505 wew. 20,22 
tel. (0961) 32-049 
tel. (092) 77-12-91 
tel. (923) 73-883 


Agroma Koszalin 


TO TRADYCJA, DOŚWIADCZENIE, 
NAJSZERSZY ASORTYMENT W REGIONIE 


G-S09 


ZA PRENUMERUJ .B. 
Z 
r l y . 
_ . r r, W ') 
. UW
 ! " 
F[)lY1Dl
Zi-l 
 
 


@ 

:D Szczecinek SA 


1. Panele boazeryJne i podłogowe z płytyu MDF 
2. Płyty meblowe 
3. Podłogi typu "BAR" 
4. Okna i drzwi z drewna tradycyjne i klejone 
5. Sklejka 
6. Panele PCV 
7. Płyty MDF surowe w grubościach od 3 mm - 22 mm 
SPRZEDAJEMY NA RATY 


. Zapraszamy 


Szczecinek 
ul. Pilska 2 
tel. 0966427-67 
0966 434-31 


Koszalin 
ul. Bah. Warszawy 5 
tel. 09443-20-10 


K -1 /35-{) 


lVIiejski Zakład KOJDunikacji 
w Słupsku, 
P.P.K.lVI. "RAMI" i P.T. "DANA" 
... .... 
informują pasażerów korzystają- 
cych z przejazdów na trasie Słupsk: 
- Ustka, ż
 od dnia l marca 1997 r. 
ulegają miani e ceny biletów na tej.. 
trasie: 


Słupsk - Ustka - 2 zł 
Słupsk.- Lędowo - 2,40 zł 


Ceny biletów na przejazdy ze Słupska do 
wszystkich pozostałych miejscowości po 
trasie nie ulegają 
iSlni e. 


K-236 


.jff- 
7.&! T1lł.' O ,..-
 
 I >.. 
JMNil}ł. M łi f¥. .. ,>:-r__ 


* 
= ,, ';::::-i:: , w.:;:;-"" 
'X>"*' .. >. -'"""$ 
',.-:-.v 


LI':: 


." Y . 
I'>
 A -. 


#.f 
A1 0 w: -.,

. .
 
4.'- >"-
. 
:%r
 '
A 


PHU "PIONIER" 
zaprasza klientów 
do nowo otwartego 
sklepu 
ze sprzętem 
i nsta lacyj no-sa nita rnym 
i oświetleniowym 
KOł.OBRZEG 
ul. Słowiańska 6 
czynne I 0-18 
sob.9-14. 


:!E 
::I 
r:c 
CI 
110 


,. I 


, 'II' 


U-59 


Komornik Sądu Rejonowego w Bytowie rewiru I 
za-w-iadamia 
ze dnia 7.04.1997 r. o godz. 11 W kancelarii Komornika Sądu 
Rejonowego w Lęborku przy ul. Pawła Findera 6 


odbędzie się 


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 


składającej się z: 


-' 


Zabudowane gospodarstwo rolne, położone na działkach 
numer 30/1,30/2, 112 i 163 o obszarze łącznym 3,25,00 ha 
położonej W Czarna Dąbrówka 31, mającej urządzoną księgę 
wieczystą nr KW 11191 w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Lęborku stanowiącej własność Szuta Lucyna 
i Zygmunt, 77-116 Cz. Dąbrówka, Cz. Dąbrowka 31. 
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 16 450,00 zł. 
Cena wywołania wynosi 12337,50 zł. 


, 


, 


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w 
wysokości l 645,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej. 
r. "	
			

/Image0006.djvu

			6 GLOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Wtorek, 251ulego 1997 r. 


. 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


KREDYTY samochodowe bez wizyty 
w banku od poniedziałku do piątku 
(8 - 15). Słupsk, 41-44- 79, 41-44-80. 
ŻUK blaszak. waga uchylna, maszyn- 
ka do mięsa "dzik". Dobrowo, (094) 
11-14-07 K 228 
FIAT topo 1,4 (1989). Koszalin, 
43-66-57 
AUDI 100 1,8 (1990). (0966) 465-22 
po 16. 
TOYOTA corolla l,8 D «(989). Słupsk, 
tel. 44-35-14. 
ROBUR (1988) i przyczepę 6 ton. 
Słupsk, 439-507 do piętnastej. 
CINQUECENTO 700 (l994) 
14500 zł. Słupsk, 422-085 wew. 667. 
VOLKSWAGEN santana 1.60 (1982) 
białe tablice. Ustka, 146-391. 
GOLF II 1,6 TD {l 992). Słupsk, 
436-233. 


KURSY 1NALUT 
2411 
...-..- .,. D 
1997 r. ..- 11 GO 


mTOR 
o .. .. lKOLNU 
:& KOSZALIN 
....
 
1;1. lUBI 
,..'IID. 


300,00 
300,00 
299,24 
305,00 


180,00 
179,00 
178,40 
I 182,50 
.. 304,00 182,00 
IID 308,36 ; ,183,84 
GIEłDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki scsli giełdoweI z 24 lutego 1997r. 
II;. . 


WTOR 
. A HOLNU . 
KOSlALII 


) ... 
AGROS 85.00 84.00 +1.2 
AMERBANK 22.50 't 22.60 - ::0.4 
ANIMEX 10.30nk9l! 10.80 -4.6 
B GDAŃSKI 47.00 47.00 0.0 
BIG . 4.70 _ 4.75'1.1 
BK 25.00 nk

 23.70 - +5.5 
BORYSlEW 37.60 37.61" 0.0 
ęOŚ . 43.60. 44.50 .2.0 
BPH 215.00 ns 8p 215.00 0.0 
BRE 110.00 f 110.00 0.0 
BSK 359.00 . 355.00 +1.1 
BUDlMEX 34.50 nk 37 34.70' -0.6 
BWR 3.80 3.85' -1.3 
BYTOM 25.10 2Un +1.6 
COMPLANO 85.00 15.00 _ 0..0 
DĘBICA 91.00 88.50 +2.8 
ELBUDOWA 63.00. 64.00 -1.6 
ELEKTRIM 32.50 ns
 32.11-1.2 
ELEKTROEX 5.65 . I 5.60 . +łI.9 
ESPEBEPE .1.35 rk19! 6.70 +9.7 
EXBUD 39.11 40.00 . -0.3 
FARMFOOD _54.00 54.00' 0.0 
FQRTĘ S" 16.10 16.00' +łI.6 
GORAZDZE.. i-92.00 nk9
 11.00: +2.2 
.INDYKPOL __ _ 28.00 os 61,. 27.80 , +łI.7 
IRENA 15.60 nkA3. _ 15.00, +4.0 
JELfA., _7o.00nKliq _Jo.50.. -0.7 
.KABELBFK.23.1o ,j. ",23.10. o
o 
KABLE _ . 36.80nK7ą _ .36.50. +:Q.8. 
KĘTI _ .293.00 nk,90. ..285.00: +
.8 
KPBP-BICK ,20.70 ,; _ 21.00.. -1.4 
KREDYTB. 7.60 os 95 . 7.60 0.0 
KROSNO 58.00 I 58.00. 0.0 
KRUSZWICA 22.10 _ 22.00. .+3.2 
MOSTALEXP 8.20 _. 8.40. 
2.4 
MOSTALGD t 14.80.. I 15.00. ,-U 
MOSTALKAK. 22.00 _ __. .22.50. -2.2 
MOSTALWAR 19.80 _ _. 19.80. 0.0 
MOSTALlAB I .20.00ns£4 _._ 20.20 -tO 
NOVITA 11.11 I _ 11.20.+4..1 
OKOCIM .21.10 .21.40. 
1.4, 
OtAWA 12.50 _ 12.40. ttJ.8 
OPTIMUS _'_ 104.00 _' 115.50...:10.0. 
PAGED _ 12.60, 12.80. 
t.6 
PBR 19,30. _ _ 19.111.. ,tU 
PEKPOL 
.24.50 _ ..24.2O._tU
 
PETROBANK _.13.70 _ 14.(1). -2.1 
POLFKUTNO 129.00 I1sS1 . 126.00 +2.4 
POLlFARBC 19.40 I 19.20 tl.O 
POLlFARBW 19.11 .20.10 .-1.0 
POLISA 6.80. m 6.80 0.0 
PRABANK 20.40 20.70 "1.4. 
PROCHEM 9.00 9.30. -3,2 
PRÓCHNIK 9.50 .u 9.00: tS.6 
RAFAKO _ _ 17.00 _...16.10: t1.B 
RELPOL __ _ 94.00 __ 95.00: -1.1 
REMAK 6.90 L ' 6.60: +4.5 
ROUMPEX _ 21.20 _ _ 22.70. 
.6 
,SANOK .63.50 os.1 _ 65.50. -3.1 
SOKOi,ÓW. ł .5.10 -j _5.20 r -1.9. 
STALEXP - - 39.00 -1 - u40.oo
 ."2.5 
STOMIL 45.00 "1 45.00; 0.0 
.SWARZĘDZ _ _ 9.60 _ 9.25. +3.8 
J . ONSIL t- 15.40 +- .15.00: tU 
UNIVERSAL 9.95 
 _ 10.00' -0.5 
VISTULA 12.00 ._. _ = 11.1o:-'ł-8.1 
WARTA 52.00 ok 31: 53.00-1.9 
WBK. 26,00.
k5Q - 26.50',1.9 
WĘDEL 1180.00 nK2
 _ 182.00
 -1.1 
WOLCZANKA 22.00. 2O.l1J: +10.0 
'iASADA ...7.10 nsBO .....6:11: +2:9 
lYWIEC ł 192.00 ..:. ,192.00;0.Ó 
WIG _--.;.1B.090.t -1 _


136


:0.3, 
WIG 20 . 1.841.2 I 1.860.6 j .1.0 
AKCJE RYNEK-ROWNOLEGY 
$t:- 
 
1r=ii::
- 
CHI:MISKÓR ..r- 62.00 -.-- 63:5ó: --2:4 
'b(jMPLA
t. 181.(1)'. t= B3
501 =:ł.O. 
D .... ROSED 
 - 68.50 
s 2 f t.. 70.oo! . "2 ... .1 
ECHO 16.40 16.20 i +1.2 
EFEKT 73.00 10.00 r ł4:r' 
JUTRZENKA 49.50 '. -= 45.00 +1ą;
, 
KOMPAP 5.70 
k3f 5.10 0.0 
KRAKCHEM 47.50 __. - 50.50 1 -5.9 
IliBAWA 11.50 I ,-- 11.1o t ł3.J' 
(DASA ! 4.2O! 4.40
--4:5 
OCEAN _ 12.80 nk 1. _ 12.80'_'P:O'-- 
Pll 19.80 _
_ .19.601 .. ł::I& 
POLlGAR __ 24.50 _ 27.10 1 _11.6 
365 ' -łJ 4 
PPWK 3.351.9 3..0 (kam) 


\ 


PEUGEOT 5050 uszkodzony, zareje- 
strowany. Słupsk, 44-10-76. 
125P (l983). Słupsk, 44-14-34. 
FIAT tempra «(991). Słupsk, 42-20-85 
wewn. 494. 
SKLEP motoryzacyjny MOTO-MIX 
zaprasza. Duży wybór opon używanych. 
Konkurencyjne ceny. Włynkówko 500, 
11-27-49. 
GARAŻ - Puławskiego, renault 25 
(1989). Słupsk, 42-73-59. 
AUTOCZĘŚCI (zachodnie używane). 
(0-94) 417-770. 
POWYPADKOWE, zniszczone, spa- 
lone kupię. Koszalin, (094) 42-39-77. 
KOMBAJNY zbożowe "CLASS", 
prasy do słomy, ciągniki "FORSCHNIT", 
ładowacz samojezdny, pług hydrauliczny, 
koparka gąsienicowa, myjnia samochodo- 
wa, dźwig do drewna, naczepy - lub wy- 
dzierżawię. Tel/fax (0966) 367-24. 


HAKI holownicze. Słupsk, 
414-414. 


AUTO - Handel - Komis Mokrzycki. 
Koszalin, Władysława IV, teL/fax 
43-47-93. Bogata oferta. Raty - 60, gotów- 
ka, wymiana. Formalności kredytowe na 
miejscu. 
AUTO Handel Komis "GERPOL" Ko- 
szalin, Szczecińska 25 A teL/fax 42-31- 
90. Raty - Leasing - Gotówka. 
T ANIX, BŁOTNIKI, (O-59) 439-444. 
AMORTYZA TORY - serwis, sprze- 
daż, montaż - raty. Słupsk, Żółkiewskie- 
go l C, 43-49-07. 
SZYBY, SZYBERDACHY. AUTO - 
GLAS. SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
425-029, 439-745. 
AUTO - SZYBY JAAN. Koszalin, 
42-60-93; Słupsk, 42-51-80. 
AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846. 


AUTO gaz gaźnik, wtrysk - montaż. 
AUTO - AGRA, Koszalin, Połczyńska 73, 
tel. 42-54-45. 
PRZYCZEPĘ 300 kg. Kołobrzeg, 
35-242-60. 


OPONY bieżnikowane ciężarowe do- 
starczę wszędzie. (O-59) 425-149 po pięt- 
nastej. 


BUDYNEK piętrowy nadający 
się na każdą działalność, atrakcyj- 
nie UłSytuowany. Kołobrzeg, tel. 
35-220-74, 35-45-729. 


DOM - stan surowy zamknięty (Koń- 
czewo). Słupsk, 412-925. 
JEZIORO Gwiazdy - działki rekrea- 
cyjne. Słupsk, 433-160. 
DZIAŁKA budowlana 1200 m. kw. 
Słupsk, 44-10-76. 
KSEROKOPIARKI tanio, gwarancja. 
Koszalin, 43-22-64. 


KASY fiskalne "Atecom". 
Shlpsk,414-322. 


KOMPUTERY PC D.H. "Plus". 
Słupsk, W, Polskiego 28, 414-322. 
KSEROKOPIARKI. Słupsk, 421-596. 
SOLARIA. (058) 46-27-16. A-24 


OBUWIE - kolekcja 97. HUr- 
townia "BIMEX" Słupsk, Przemy- 
słowa 10,41-11-15. U-35 


PRODUCENT - kołder, poście- 
li "ANORA" zaprasza Koszalin, 
Mieszka I 24, tel. 410-500, 
42-62-15. 


SIATKI OGRODZENIOWE ocyn- 
kowane i powlekane PCV, drut naciągo- 
wy, kolczasty, transport. "PORDRUT" 
Słupsk, Raszyńska 6 D, (059) 428-755, 
090502051. 


OKNA i drzwi plastikowe, alu- 
miniowe, drewniane - raty. BOA- 
ZERIA PCV, sufity podwieszane. 
BRAMY garażowe, rolety, marki- 
zy. Koszalin, 42-40-72 (8-16). 


T ANIO bloczki, lustra, szkło budow- 
lane, float, kit i narzędzia. ,,PROCA" Ko- 
łobrzeg, Wylotowa 87, tel. 35-224-91 po 
1535-255-84. 
OKAZJA!! glazura, terakota. Hurt- 
Detal - upusty. Ceny fabryczne. Biało- 
gard, 49-28, Zamojskiego 5 (naprzeciw 
Urzędu Skarbowego). 
ZBOŻE paszowe - siewne tanio. (059) 
11-35-74. 
BIELIZNA DAMSKA RENOMO- 
W ANYCH FIRM POLSKICH, RAJSTO- 
py BASIC. HURTOWNIA "ANNA" 
SŁUPSK, NORWIDA 29, 437-177. 


FOLIE ogrodnicze, budowlane, 
worki, siatki rolnicze - atrakcyjne 
ceny. Raty. Koszalin. Różana 7 (od 
Morskiej w lewo przy CPN) PLa- 
stic Pol, teL C 975 w. 9L 


SPRZEDAMY garaż na ul. Zaborow- 
skiej WGN Słupsk, ul. Tuwima 6-7, tel. 
42-80-75. 
SUWNICA bramowa SB-5 barakowóz. 
(0961) 527-04. 


GRZEJNIKI miedź. kotły, 
podgrzewacze, raty, wykonaw- 
stwo. INSTER Koszalin, Szarych 
Szeregów 7, 411-586 wew. 136. 


OP AKO worki, obrusy foliowe. 
Słupsk, Wileńska 24, 412-034. 
SZCZENIAKI owczarka niemieckie- 
go. Słupsk, 42-73-33. 


KIERMASZ obuwia Fabryki 
"ALKA" S.A. - Kołobrzeg ul. Dą- 
brówki 6 (obok "Netto"). 


PÓłJAUTOMA T spawalniczy 500 
Amper, piła ramowa do stali. Słupsk, 
431-490, 0-90525266. 
W AGĘ uchylną, lady, regały sklepo- 
we, bufet piwny. Słupsk, 436-505. 


. KUPNO 


AUT A powypadkowe, skorodowane 
kupimy. Koszalin, 090-267-238. 
POWYPADKOWE, spalone skupuJe- 
my. Słupsk, 090-61-51-63. 
POWYPADKOWE, skorodowane. 
Słupsk, (059) 433-663. 
FIRMA SKUPUJE SPRZEDAJE sa- 
mochody po wypadku. Płatność gotówką. 
Słupsk. 440-431.432-555. 
AUT A powypadkowe i na części ku- 
pię (061) 143-528 A-64 
125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 
APARATY fotograficzne, obiektywy, 
INNE. Słupsk, 42-44-96. 


. 


ZAMIANY 


M-5 trzypokojowe, 65 m kw.. VII p. 
własnościowe na dwupokojowe. Koszalin, 
45-10-27. 
MIESZKANIE (37) na większe (może 
być zadłużone). Słupsk, 444-091. 
TRZYPOKOJOWE (70) - Gardna 
Wielka na podobne w Słupsku. Słupsk, 
41-30-32 wew. 129. 


. NIERUCHOMOŚCI 


FACTORIA - GIEŁDA NADBAŁ- 
TYCKA. Koszalin. Laskonogiego L tel. 
411-902, teL/fax 410-769. 3- pokojowe - 
Kłanino - 70 m - 49 000. Sprzedającym 
zapewniamy godziwą cenę i bezpłatną 
obsługę.  
 $towarzyszenie 

 Sroclkowo - Pomorskie 
III
 P	
			

/Image0007.djvu

			Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


OGŁOSZENIA 


GlOS POMORZA 7 


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku 
ul. Oliwska 35 , 80-917 Gdańsk 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na wydzierżawienie w miejscowości Jarosławiec 
przy ul. Nadmorskiej 31, 
Gmina Postomino - budynku 
o charakterze koszarowym (pow. użytk. 1239 m 2 
wraz z przyległym terenem o powierzchni 7000 m 2 ) 


Oferty z ceną, deklarowanym terminem najmu oraz określeniem prze- 
znaczenia obiektu należy przesłać w zapieczętowanych kopertach z do- 
piskiem "OFERTA" nr 2/ AG; do siedziby MOSG budynek 41 pok. 217 
w terminie do dnia 13.03.1997 r. 
Z projektem umowy najmu można zapoznać się w pok. nr 104 w bud. 
nr 3 MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35. 
Zainteresowany z chwilą podpisania umowy zobowiązany będzie do 
wpłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu oraz ponosze- 
nia pełnych kosztów wynikających z użytkowania obiektu (woda, ście- 
ki, energia cieplna i elektryczna, podatki). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.1997 r. godz. 12 w siedzibie MOSG 
bud. nr 3, pok. nr 3. 
Dodatkowe informacje o obiekcie można uzyskać pod nr telefonu 
43-33-16 u p. Krystyny Domżalskiej. 
Obiekt można oglądać w dniach 26.02. i 10.03.97 r. w godz. 
od 12 do 14. K-235-O 


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy 
w Koszalinie 
ogłasza 
przetarg nieograniczony 
na wykonanie dokumentacji technicznej 
wymiany klatek schodowych w budynku 
Oddziału Okręgowego w Koszalinie, 
ul. Zwycięstwa 42. 


Specyfikację istotnycl! warunków zamówienia można otrzy- 
mać w siedzibie Oddziału p. 206, tel. 42-78-61 w. 252. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa- 
dium w wysokości 500,00 zł na konto 10101267-13-281-9 w 
terminie do 17.03.1997 r. 
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na doku- 
mentację" należy składać w sekretariacie Oddziału p. 104. 
Termin składania ofert upływa dnia 17.03.1997 r. o godz. 13. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.1997 r. godz. 14. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prze- 
targu bez podania przyczyny. G-661 


Zarząd Gminy Postomino 
76-113 Postomino, tel. O-59 10-85-17 fax. O-59 10-85-84 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na W)konanie kompletnej dokumentacji 
budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim 
i nakładczym modernizacji kotłowni opalanej 
paliwem stałym na olejową w Szkole Podsta- 
wowej w m. Jarosławiec. 


Pożądany termin realizacji - 30.04.1997 r. 


Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacit w terminie do dnia 
10 III 1997'r. w kasie Urzędu Gminy Postomino do godz. 10. 
Ofertę w zamkniętych kopertach należy złoży t w siedzibie za- 
mawiającego w pok. nr 19 do dnia 10.03.1997 r. z oznaczeniem 
"Przetarg-kotłownia olejowa w SP w Jarosławcu" . 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.1997 r. o godz. 10.30 w 
sali konferencyjnej tut. Urzędu Gminy. 
W przetargu mogą brat udział oferenci którzy spełniają wymo- 
gi określone art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 
G-655 


Zarzqd Gminy w Czarnej Dqbrówce 
ogłasza pisemny przetarg ofert na wykonanie miejscowe- 
go planu zagospodarowania przestrzennego wraz z 
uzgodnieniami dla obszaru działek położonyd1 w.obrębie 
Mikorowo i Kozy, Gmina CZarna Dąbrówka. 
1. Działka nr 19 - pow. 16,53 ha - obr. Mikorowo - zabudowa letni- 
skowa. 
2. Działka nr 18/1 - pow. 4,95 ha - obr. Mikorowo - oczyszczalnia 
ścieków. 
3. Działka nr 44 /1 - pow. 0,71 ha - obr. Kozy - zabudowa letniskowa. 
4. Działka nr 45 /1 - pow. 0,82 ha - obr. Kozy - zabudowa letniskowa. 
oferty muszq zawierać: 
1. Kwotę ryczałtową (brutto) za wykonanie w/w prac oraz termin 
wykonania zamówienia licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Zobowiązanie do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia o wynikach przetargu. 
3. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2, pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy o. 
zamówieniach publicznych. 
Przystępujqcy do przetargu sq zobowiqzani do wpłacenia wadium 
w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł) do godz. 12 dnia 5.03.1997 r. 
w kasie Urzędu Gminy Czarna Dqbrówka. 
oferty można składać do godz. 12 dnia 5.03.1997 r. w sekretariacie 
urzędu Gminy Czarna Dqbrówka. 
Komisyjne otwarcie ofert nastqpi dnia 5.03.1997 r. o godz. 13 w sali 
narad Urzędu Gminy Czarna Dqbrówka. K-234 


,--------------------, 
Komornik Sądu Rejonowego w Bytowie 
rewiru I 
zawiadamia, że dnia 7.04.1997 r. o godz. 10.30 
w kancelarii Komornika Sądu Rejonowego - w Lęborku 
przy ul. Pawła Findera 6 
odbędzie się 
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 


składaiacei sie z: 
zabudowane gospodarstwo rolne, położone we wsi Rokiciny, 
gmina Czarna Dąbrówka, na działkach numer 20, 20/3, 55, 84 
o obszarze łącznym 9,71 ha położonej w Rokiciny 30 mającej 
urządzoną księgę wieczystą nr KW 11008 w: Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku stanowiącej wła- 
sność Stole (małżonkowie) Stanisław i Stefania, 77-116 Czarna 
Dąbrówka, Rokiciny 30. 
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 72 620,00 zł. 
Cena wywołania wynosi 54 4650,00 zł. 
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 7 262,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędno- 

 iow
 
______________

_
 


Zarząd Miasta Sławno 
ogłasza II przetarg nieograniczony 
Działka budowlana przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczy- 
ste na okres 99 lat ozn. geod. nr 921 o pow. 311 m 2 ozn. Księgą 
Wieczystą nr 29336 położona przy ul. Słowackiego 23 w Sławnie. 
Przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 2984 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 298 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi 200 zł. 
Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.1997 r. o aodz. 10 w sali nr 30 Urzędu 
Mieiskieao w Sławnie. 
Działka budowlana przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat oraz sprzedaż na własność obiektów magazynowo-warsztatowych ozn. geod. 
nr 400/6 o pow. 11422 m 2 w Sławnie. Przeznaczona pod rozbudowę przemysłowo- 
składową. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota 90064,00 zł 
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 9006,00 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi 1 000,00 zł. 
Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.30 w dniu przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.1997 r. o godz. 12 w sali nr 30 Urzędu 
Mieiskieao w Sławnie. 
Szczegółowe informacje dat. przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wy- 
dziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sławnie pokój 
nr 40 lub telefonicznie pod nr 10-30-51 wew. 40. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. G-656 


I I 
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Na Skarpie" w Koszalinie, 
ul. K. Marksa 2D 


oferuje do wynajęcia: 
l. Lokal sklepowy przy ul. Franciszkań- 
skiej 104 (po "SAN O") o pow. 547,9 m 2 , 
z wyłączeniem branży spoŻYWczej, z moż- 
liwością poddzierżawienia części lokalu. 
2. Lokal biurowy (usługowy) o pow. 
41 m 2 (2 pok.) przy ul. Spokojnej 50. 


Oferty wraz z koncepcją zagospodarowania i propo- 
zycją stawki za 1 m 2 prosimy składać w biurze Spół- 
dzielni do dnia 5 marca br. 
Informacji udziela Dział Ekonomiczny 
tel. 43-20-20 w. 51 . 
lub Administracja Osiedla "Morskie" 
tel. 43-28-44. . K-233 


- > 
Klub Sportowy "Gwardia" 
Kierownictwo Obiektów 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Wykonanie zabezpieczeń ognioochronnych 
stropu podwieszonego, drewnianego w hali 
sportowej 
- powierzchnia stropu 1600 m 2 obustronnie 
- wykonanie przegrody ognioochronnej w stropie 
- w ofercie należy podać rozwiązanie techniczne i dobór środ- 
ków oraz całkowity koszt wykonania 
- dobrane środki winny posiadać Atesty I.T.B., odpowiadać 
warunkom (Dz. U. Nr 10 poz. 46 z 1995 roku) i Państwowej 
Straży Pożarnej. . 
- listę referencyjną wykonanych prac zabezpieczeń ognio- 
ochronnych 
- Oferta winna odpowiadać specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia które można otrzymać w Klubie tel. 45-13-17 
- .czas wykonania prac - dni 
Udział w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełnia- 
jący wymogi art. 22 ust. 2 pkt. 1 do 5 ustawy o zamówieniach 
publicznych z dnia 4.06.1994 r. Dz. U. Nr 76 z późniejszymi 
zmianami. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 1997 r. 
o godzinie 12 w siedzibie Klubu. 80-1 
. . 


Zarząd Miasta Sławna 
ogłasza przetarg 
ograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat działek budow- 
lanych dla osób posiadających książeczki 
mieszkaniowe będących kandydatami 
spółdzielni mieszkaniowej. 
1. Działka budowlana ozn. geod. nr 1024/16 o pow. 
578 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 42894 położoną 
przy ul. Gdańskiej 68 A w Sławnie. 
Działka przeznaczona pod zabudow'ę domem jednorodzin- 
nym wolno stojącym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 6650 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 665 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł 
Budynki gospodarcze położone na działce ozn. geod. 
nr 1024/16 przy ul. Gdańskiej 68A 
wycenione na kwotę l 900 zł. 
Powyższą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia 
aktu notarialnego. ' 


2. Działka budowlana ozn. geod. nr 620/3 o pow. 
857 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 15185 położoną 
przy ul. Armii Krajowej 13 C w Sławnie. 
Działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzin- 
nym wolno stojącym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 13 710 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 1371 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł 


3. Działka budowlana ozn. geod. nr 990 o pow. 
268 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 29861 położoną 
przy ul. Nałkowskiej 2 w Sławnie. Działka prze- 
znaczona pod zabudowę domem mieszkalnym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 4020 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 402 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł. 


4. Działka budowlana ozn. geod. nr 996 pow. 
335 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 29866 położoną przy 
ul. Nałkowskiej 3 w Sławnie. Działka przeznaczo- 
na jest pod zabudowę domem mieszkalnym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 5020 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 502 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł. 


5. Działka budowlana ozn. geod. nr 991 o pow. 
340 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 29862 położoną 
przy ul. Nałkowskiej 4 w Sławnie. 
Działka przeznaczona pod zabudowę domem mieszkalnym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 5100 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 510 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł 


6. Działka budowlana ozn. geod. nr 1033 o pow. 
369 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 30467 położoną 
przy ul. Dąbrowskiej 21 w Sławnie. Działka prze- 
znaczona pod zabudowę domem mieszkalnym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 5530 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 553 zł 
Minimalna kwota jednokrotnego przebicia wynosi - 400 zł. 


7. Działka budowlana ozn. geod. nr 1033 o pow. 
1848 m 2 ozn. księgą wieczystą nr 14986 położoną 
przy ul. Ogrodowej 1 w Sławnie. 
Działka przeznaczona pod zabudowę domem mieszkalnym 
wolno stojącym. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 21250 zł 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. - 2125 zł 
Minimalna kwota jedriokrotnego przebicia wynosi - 400 zł. 


W przetargu mogą wziąć udział osoby będące 
kandydatami spółdzielni mieszkaniowej legity- 
mujące się mieszkaniową książeczką kandydacką 
oraz zaświadczeniem spółdzielni mieszkaniowej 
o wpisie do rejestru kandydatów upoważniającą 
do nabycia 1 działki budowlanej. 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta do godz. 
10.30 w dniu przetargu. 
Osoba wygrywająca przetarg na oddanie działki w 
użytkowanie wieczyste zobowiązana jest wpłacić 
najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego I 
opłatę roczną w wysokości 25% ceny osiągniętej w 
przetargu za daną działkę. 
Pozostałe opłaty roczne od 1998 r. za okres użytkowania wie- 
czystego wynoszą 1 % ceny działki i mogą one ulec zmianie w 
zależności od wartości gruntu w okresach nie krótszych niż l 
rok. 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.1997 roku o godz. 11 w 
sali nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie. 
Szczegółowe informacje dot. przetargu oraz regulamin moż- 
na uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rol- 
nictwa tut. urzędu pok. nr 40 lub telefonicznie pod nr 10-30-51 
wew. 40. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. G-657 


7. Człuchów: ul. Srednia 10. sklep meblowy "ITO" w godz. 10-18, tel. 42-945, po 18 tel. 414-08 
8. Dmwsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, 


L Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 42.22-91, centrala 42.79.21 
wew. 260, w godz. 8 -17 
- ..C;orinfo" ul. Władysława IV 58/32. tel/fax 45-29-33 całodobowe B.O. na 
telefon i fax 45-29-33 
- Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, tel. 404-620 do 9.30 i po 16 
- ..Nor-Kar" tel. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- ..Ekolam" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
- Ogłoszenia i reklamy na tel./fax 45-75-37 Agencja "Bemat" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa ..MEDIA PRESS", ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 42-78-51 w.294 
godz.8-15. 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
2. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa l, pok. 12, tel. 35-278-55 lub 35-422-84, w godz. 
9-16 
3. Szczecinek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-11 (hol PZU) 
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel. 4266-08, tlx 4582213, fax 4251-95, godz. 9-16 
-..Unipress" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel/fax 42-89-54, 41-27-00, tlx 
5824 19, tel. 436-436 (cała dobę) 41-27-00: 
- Consulting Managers, ul. Szczecińska l l, tel. 43-85- 16, w godL.9-16 
5. 8obolice: Baza as nr l, ul. Pocztowa, tel. 495 
6. 8ytów: ul. Kochanowskiego 8-10 (budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), czynne w 
godz. 9-16, tel. 28-97 
- TUiR "Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godz. 8-16 


9. Lębork: ul. Armii Krajowej 16, teL/fax 625-588 (godz. 8:-15) 
10. Mi.8stko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, leI. 53-08; Redakcja "Głosu PomorLa", 
tel. 35-72 
li. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70- 12 
12. Stargard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul. Chopina 21, tel/fax (0-92) 73-26-35. 
13. Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego l, teł/fax 526-24 
14. Ustka: PHUPiT ..Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 godz. 8 - 16. tel. 144-220 
15. Darłowo P.U.H. "Maria", ul. Rzemieślnicza lO, teL/fax 38-47 


.,
		

/Image0008.djvu

			8 GlOS POMORZA 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


J 


r 


\ 


r 


r < r J 


fi Koszalin: 42-51-14, Słupsk: 42-39-12 
I STK w kick boxingu 
Udane występy 
szczecineckich zawodników 


Z udziałem 78 zawodników z jedenastu klubów odbył się w Elblą- 
gu I StrefowY Turniej Klasyfikacyjny (eliminacje mistrzostw Pol- 
ski) seniorów w kick boxingu w formule semi contact. Dobre wv- 
stępy zanotowali podczas tej imprezy trzej reprezentanci Szczeci- 
neckiego Klubu Taekwondo. 


. 


KI CK BOXING 


Zbigniew Sohys, który jest aktualnie 
członkiem kadry narodowej w formule 
semi contact został triumfatorem w kate- 
gorii 57 kg. Szczecinecki zawodnik wy- 
grał trzy walki, a w finałowym pojedynku 
zwyciężył przed czasem Jacka Piotrow- 
skiego (Probe Starogard Gdański). 
Bardzo dobrze zaprezentował się rów- 
nież Robert Stach, który przystąpił do ry- 
walizacji w kategorii 89 kg. On również 
wygrał trzy pojedynki, a w finale pokonał 
na punkty Karola Łupinę ze Stoczniowca 


Gdańsk. 
Obaj szczecineccy zawodnicy mają już 
zapewniony udział w finałach indywidu- 
alnych mistrzostw Polski, które odbędą się 
w kwietniu br. 
W kategorii 79 kg wystąpił trzeci z re- 
prezentantów szczecineckiego klubu, Zbi- 
gniew Zieliński. Wygrał on dwie walki 
eliminacyjne, a w półfinale przegrał na 
punkty z Jerzym Sznerbachem z Elblą- 
skiego Klubu Karate i ostatecznie zajął 
trzecią pozycję. 
Trenerem szczecineckich zawodników 
jest KrzysztofPajewski. (suw) 


D _ I - 
. ocenił 
koszaliński klub 
W Warszawie obradował Walny Żjazd Sprawozdawcz
Wyborczy Polskiego 
Związku Kick Boxingu. Jak nas poinformował Józef Warchoł, jeden z przedstawi- 
cieli województwa koszalińskiego, który uczestniczył w obradach. prezesem związ- 
ku ponownie wybrano Marka Gąsiorka z Warszawy. 
Podczas dyskusji po wyborach, działacze tej dyscypliny sportu zauważyli dobrą 
pracę Koszalińskiego Klubu Kick Boxingu, a szczególnie organizację imprez przez 
ten klub.. 
Władze PZKB przyznały więc koszalińskiemu stowarzyszeniu organizację za- 
wodów finałowych o Puchar Polski w formule fulI contact. Odbędą się one 22 
czerwca br. w hali zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. 
Warto również podkreślić, że dwie imprezy organizowane przez Koszaliński 
Klub Kick Boxingu (ostatnia gala w Karlinie oraz gala, która odbyła się w kwietniu 
ubiegłego roku w Koszalinie) weszły na stałe do kalendarza zawodów centralnych 
PZKB. (suw) 


Tenis stołowy  
Swidwinianin trzeci 


W Poznaniu rozegrano strefowe mistrzostwa makroregionu pół- 
nocno-zachodniego VI tenisie stołoW1m VI kategorU seniorów, które 
były eliminacjami do Indvwidualnych Mistrzostw Polski. 


MISTRZOSTWA STREFOWE 


W imprezie udział wzięli także repre- 
zentanci województwa koszalińskiego. 
N aj lep iej spisał się Paweł Michna z pierw- 
szoligowej Spójni 1.J. Paszel Świdwin. 
Stoczył on bardzo zacięty pojedynek o 
wejście do finału z Michałem Rogalą z 
Łobzonki Wyrzysk. Wygrał pierwszego 
seta 21:14, drugiego przegrał 19:21, a w 
trzecim prowadził już 19: 16, by ostatecz- 
nie ulec przeciwnikowi 20:22. Tym sa- 
mym świdwinianin uplasował się w koń- 
cowej klasyfikacji na trzeciej pozycji. 
Triumfował Sławomir Karwatka z 


Łobzonki Wyrzysk przed swoim kolegą 
klubowym Michałem Rogalą. 
Oto miejsca pozostałych reprezentan- 
tów woj. koszalińskiego: 5. Paweł Iwaniec 
(Spójnia J.J. Pasze I), 6. Tomasz Akier 
(KTS Koszalinianin), 7. Tomasz Gański 
(Spójnia J.J. Paszel). 
W rywalizacji kobiet dominowały ping- 
pongistki Gorzovii Gorzów, które zajęły 
trzy czołowe lokaty. Zwyciężyła Agnie- 
szka Kiezik przed Iwoną Kuszaj i Joanną 
Cesarską. 
W imprezie wystąpiły dwie zawodnicz- 
ki Mieszka Darłowo. Daniela Gazicka za- 
jęła ósme miejsce, a jej siostra Monika 
była dziewiąta. (suw) 


Wysokie zwycięstwa 
Po prawie miesięclJlej przerwie drugoligowi pingpongiści wzno- 
wili rozgrywki rundY rewanżowej sezonu 1996197. Bardzo dobrze 
wiodło się w lej kolejce spotkań obu zespołom z Koszalina, które 
wygrały wYsoko swoje pojedynki. 


II LIGA MĘŻCZYZN 


Pingpongiści Chemalu Koszalin poko- 
nali najpierw StelIę-GOSiR Gniezno 10:0, 
a następnie zwyciężyli San II Poznań 8:2. 
Punkty dla zwycięzców w obu pojedyn- 
kach zdobyli: Krzysztof Larek - 5, To- 
masz Marciniak i Paweł Komorowski - 
po 4 oraz Mirosław Rudka i Henryk 
Dzida - po 2,5. 
Nie miała również problemów z poko- 
naniem swoich rywali drużyna KTS Ko- 
szalinianin. Koszalinianie zwyciężyli 
StelIę-GOSiR i San II w takim samym sto- 
sunku po 8:2. Zwycięskie punkty wywal- 
czyli: Marcin Marczak i Paweł Korzyń- 
ski - po 4,5, Tomasz Akier- 3,5, Paweł 
Rawłuszewicz - 2,5 oraz Marek Grze- 
gorczuk - 1. 


W pozostałych pojedynkach padły re- 
zultaty: Łobzonka Wyrzysk - Nasiennik 
Gryfice 10:0, Intemk-Noteć Czamków 
- Błękitni Stargard Szczeciński 8:2, 
Łobzonka - Błękitni 8:2, Interak-Noteć 
- Nasiennik 6:4. 
Tabela 
16 30 
14 27 
16 23 
14 21 
16 19 
14 14 
16 14 
16 13 
16 12 
16 5 
16 4 
14 2 


I. Łobzonka 
2. Gorzovia 
3. Chemai 
4. Helios 
5. Interak-Noteć 
6. Warta 
7. Nasiennik 
8. StelIa-GOSiR 
9. KTS Koszalinianin 
10. San II 
II. Błękitni 
12. Czarni-Browar 


128-29 
112-52 
107-{)7 
99-49 
92-78 
80-87 
81-89 
75-99 
81-95 
49-114 
64-120 
23-112 
(suw) 


Jeden punkt lidera 
W minioną sobotę kolejne spotkania rozegrały drugoligowe ping- 
pongistki. Lider rozgrywek Mieszko Darłowo grat u siebie z druży- 
nami z czołówki tabeli i nie wiodło mu się najlepiej w tych poje- 
dynkach. 


II LIGA KOBIET 


W pierwszym spotkaniu pingpongistki 
z Darłowa zremisowały z Ratajami 50 Po- 
znań 7:7, a w drugim przegrały z Wiskor- 
dem Szczecin 5:8. Oba mecze były zacię- 
te i wyrównane. Darłowianki nie wytrzy- 
mały jednak prawdopodobnie fizycznie 
trudów drugiego meczu. Punkty dla Mie- 
szka w obu pojedynkach wywalczyły: 
Daniela Gazicka - 4,5, Monika Gazic- 
ka i Magdalena Cieśla - po 3,5 oraz 
Anna Karwacka - 0,5. 


f' 


W innych dwoch spotkaniach padły 
wyniki: Sparta Złotów - Gorzovia n Go- 
rzow 8: l, Sparta Złotów - Celuloza Ko- 
strzyn 8:3. 


l. Mieszko 
2. Wiskord 
3. Sparta 
4. Rataje 50 
5. Celuloza 
6. Gorzovia II 
7. Mirstal 


Tabela 
10 15 
9 13 
9 12 
7 10 
8 4 
8 4 
7 O 


74-41 
66-39 
58-42 
52-33 
45-54 
23-54 
I-56 
(suw)  
MS W narciarstwie klasycznym 


DAEHLIE I WIALBE  
MISTRZAMI SWIA T A 


Norweg Bjoem Daehlie i Rosjanka Jelena Wialbe wywalczyli wczoraj zlote medale 
podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozgrywanych w Trondheim. 
Reprezentanci Polski, zarówno wśród kobiet jak i mężczYzn, zajęli dalekie miejsca. 


W piątym dniu 29. narciarskich mi- 
strzostw świata w konkurencjach klasycz- 
nych w Trondheim odbyły się dwie kon- 
kurencje. Jako pierwsi rywalizowali męż- 
czyźni, ścigając się w biegu na 10 km 
techniką klasyczną, a następnie kobiety na 
takim samym dystansie techniką dowolną 
do biegu łączonego. Natomiast skoczko- 
wie, którzy przygotowują się do konkursu 
na obiekcie o punkcie krytycznym wyno- 
szącym 120 metrów przeprowadzili tre- 
ning. 
Jako pierwszy na trasę biegu wyruszył 
reprezentant Izraela Vladimir Tupicyn, 
rozpoczynając rywalizację 104 zawodni- 
ków. Dziewiąty wystartował Marcin Ro- 
szowski (Supraślanka Supraśl). Pozostali 
zgłoszeni do biegu nasi zawodnicy mieli 
następujące numery startowe: Janusz Krę- 
żelok (AZS A WF Katowice) - 76, Ry- 
szard Łabaj (WKS Zakopane) - 79 Or.lZ 
Krzysztof Wańczyk (AZS A WF Katowi- 
ce) przedostatni - 103. 
O medale ubiegali się wszyscy zawo- 
dnicy z podium poprzednich mistrzostw 
świata w kanadyjskiej miejscowości, 
Thunder Bay: Władimir Smirnow (Ka- 
zachstan) -złoty, Bjoern Daehlie (Norwe- 


gia) - srebrny oraz Mika MylIylae (Fin- 
landia) - brązowy. 
Złoty medal zdobył Norweg Bjoern 
Daehlie. Drugie miejsce zajął Rosjanin 
Aleksiej Prokurorow, a trzecie Fin Mika 
Myllylae. 
Polacy nie należeli do faworytów i za- 
jęli lokaty odpowiadające ich możliwo- 
ściom. 23-1etni Janusz Krężelok przybiegł 
na metę na 45. miejscu. Najstarszy weki- 
pie polskich biegaczy - Krzysztof Wań- 
czyk (26 lat) uplasował się na 61. miej- 
scu, a młodszy od niego o trzy lata Ry- 
szard Łabaj był 76. Natomiast najmłod- 
szy 21-1etni Marcin Roszkowski uplaso- 
wał się na 80. pozycji. Bieg ukończyło 103 
zawodników na 104, którzy wystartowa- 
li. 
Niewiele brakowało, aby na podium 
stanęli ci sami zawodnicy co w poprze- 
dnich mistrzostwach w Thunder Bay. Te- 
raz na podium zabrakło broniącego tytułu 
Władimira SOlirnowa z Kazachstanu, 
który musiał zadowolić się tym razem 
czwartą lokatą. 
Udanie zastąpił go jego rodak Aleksiej 
Prokurorow. Impreza w Trondheim toczy 
się pod znakiem rywalizacji q medale w 


konkurencjach biegowych mężczyzn mię- 
dzy Norwegiem Bjoernem Daehlie oraz 
właśnie Prokurorowem. Obaj mają już po 
dwa w tym samym kolorze, bowiem ko- 
lejność w piątkowym biegu na 30 km sty- 
lem dowolnym była odwrotna niż w po- 
niedziałek. 
Daehlie prowadził przez cały czas. Na 
punkcie kontroli czasu na drugim kilome- 
trze wyprzedzał Alsgaarda o 5,8 sekundy 
i MylIylae o 6 sekund. Po 3,6 km na drugą 
pozycję awansował Myllylae. Trzeci biegł 
Władimir Smirnow, który stracił do Fina 
6,7 sekundy. Późniejszy srebrny medali- 
sta Aleksiej Prokurorow na pierwszym 
pomiarze czasu zajmował ósmą lokatę, a 
na drugim był już piąty. Później wyprze- 
dził kolejno Alsgaarda i Smirnowa. Mi- 
strzynią świata w biegu na 10 km techni- 
ką dowolną do biegu łączonego została 
Rosjanka Jelena Wialbe. Drugie miejsce 
zajęła Włoszka Stefania Belmondo, a trze- 
cie Rosjanka Nina Gawryluk. Oto miej- 
sca, które zajęły reprezentantki naszego 
kraju: 36. Bernadetta Bocek-Piotrowska, 
39. Dorota Kwaśny-Lejawa, 49. Małgo- 
rzata Ruchała, 54. Katarzyna Gębala. 
Ogółem sklasyfUwwano 60 zawodniczek. 
(PAP, suw) 


. 


SIATKÓWKA 
Pienvsza 
porażka 
Siatkarze In ligi makroregionu pół- 
nocno-zachodniego rozegrali kolejną 
serię pojedynków. 
Wczoraj informowaliśmy o rezultatach 
spotkań z udziałem drużyn z wojewódz- 
twa koszalińskiego. Przypominamy, że 
Astra Ustronie Morskie grała na wyjeź- 
dzie ze Stilonem II Gorzów i w pierwszym 
meczu pokonała gospodarzy 3:0 (15:5, 
15:8, 15: (3). W drugim pojedynku nie 
pokonany dotąd zespół Astry doznał sen- 
sacyjnej porażki ze Stilonem Ul:3 (6:15, 
14:16, 15:9,5:15). 
Kospel Koszalin podejmował Żaka Py- 
rzyce i w przypadku dwóch zwycięstw 
miał jeszcze szansę na wywalczenie dru- 
giej pozycji w rozgrywkach, premiowanej 
udziałem w turnieju barażowym o wejście 
do II ligi. Koszalinianie przegrali jednak 
oba spotkania. W pierwszym Kospel uległ 
Żakowi 0:3 {l4:16, 11:15, 14:(6),awdru- 
gim - 2:3 (l6:17, 15:12, 6:15, 15:4, 
12: (5). Główną przyczyną porażek druży- 
ny koszalińskiej była słaba odporność psy- 
chiczna zawodników w końcowych frag- 
mentach poszczególnych setów. 
W innych pojedynkach Tonsil Wrze- 
śnia wygrał z Nasiennikiem Gryfice 3:0 i 
3:1, a mecze Jokera Piła z Regą Trzebia- 
tów zostały przełożone na inny termin. 
Tabela 
24 47 
24 42 
26 39 
26 39 
24 36 
22 35 
24 26 
22 24 


1. Astra 
2. Żak 
3. Kospel 
4. Stilon II 
5. Tonsil 
6. Joker 
7. Nasiennik 
8. Rega 


70-19 
64-30 
48-46 
45-52 
50-44 
52-37 
17-{)8 
ll-{) I 
(mars) 


. 


TENIS STOŁOWY 
Przeszli 
dalej 


W niedzielę tradycyjnie już w Leśni- 
cach odbył się wojewódzki turniej tenisa 
stołowego o puchar ,,Przeglądu Sportowe- 
go". O pierwszych sześć miejsc premio- 
wanych awansem do rywalizacji strefowej 
ubiegało się 64 uczestników z wojewódz- 
twa słupskiego w dwóch grupach wieko- 
wych. Oto najlepsi gracze. którzy uzyska- 
li przepustki na zawody do Gdańska: żacy 
- l. Aneta Burant (SP Borowy Młyn) i 
Marcin Czarnecki (SP Biesowice), 2. 
Magdalena Sudoł (SP Studzienice) i Fa- 
bian Bendzmer (SP Leśnice), 3. Paulina 
Cymy (SP Łupawa) i Przemysław Gatz 
(SP Konarzyny), 4. Natalia Cymy (SP 
Łupawa) i Marek Adamowicz (SP Nowa 
Wieś Lęborska), 5. Natalia Kurkowska 
(SP Półczno) i Marcin Płotka (SP Nowa 
Wieś Lęborska), 6. Żaneta Adamiak i Ka- 
rol Awchimieni (oboje SP Łupawa); mło- 
dzicy - I. Anna Janta-Lipińska (SP I Ust- 
ka) i Damian Janczewski (SP Biesowice), 
2. Alicja Turzyńska (SP Półczno) i Mar- 
cin Janczewski (SP Biesowice), 3. Irena 
Czyryca (SP Półczno) i Grzegorz Czar- 
necki (SP Biesowice), 4. Kamila Wronka 
(SP Łupawa) i Kamil Bukowski (SP Ko- 
narzyny), 5. Agnieszka Chyła i Bartłomiej 
Blank (oboje SP Konarzyny), 6. Katarzy- 
na Król (SP Biesowice) i Michał Ringwel- 
ski (SP Półczno). (fen) 


Koszykówka 


Dwie wygrane 
Koszykarze III ligi (strefa północno-zachodnia) rozegrali przedo- 
statnią kolejkę spotkań rundy rewanżowej. Była ona szczęśliwa 
dla obu zesPołów z Koszalina, które wYgrały swoje pojedynki. 


III LIGA 


Lider rozgrywek AZS-ZAGAZ poko- 
nał u siebie JAX AZS Politechnikę Po- 
znań 109:65 (55:30). Było to jednostron- 
ne widowisko, w którym koszalinianie 
często popisywali się niekonwencjonalny- 
mi zagraniami. Po raz pierwszy po dłu- 
giej przerwie spowodowanej kontuzją 
wystąpił w meczu ligowym Ryszard Ra- 
zik i zdobył 10 pkt. Najskuteczniejszymi 
zawodnikami koszalińskiej drużyny byli: 
Andrzej Kirejczyk - 23 pkt, Paweł Ko- 
czan - 20 pkt i Dawid Łuć - 16 pkt. 
W zespole gości najbardziej podobała 
się gra wychowanka AZS-ZAGAZ, Mi- 
chała Sobczyńskiego, który zdobył 21 pkt. 
Drużyna AZS Politechnikalfan Sport 
Koszalin rozegrała wyjazdowy mecz z 
outsiderem rozgrywek Chemikiem Go- 
rzów. Koszalinianie wygrali 74:67 


(37:30). Najwięcej punktów dla zwycięz- 
ców zdobyli: Dariusz Kaniewski - 28 i 
Dariusz Tkacz - 23. 
W pozostałych pojedynkach padły re- 
zultaty: Wielkopolanin Poznań - AZS 
Szczecin 71 :86, PKK n Szczecin - Ga- 
jal/Żak Choszczno 118:85, WKK Mas- 
sive Września - Komfort n Stargard 
Szczeciński 119:36. 
Tabela 
I. AZS-ZAGAZ 17 34 
2. AZS Szczecin l7 32 
3. WKK Massive 17 28 
4. PKK II 17 27 
5. JAX AZS Poznań 17 26 
6. Wielkopolanin 17 25 
7. AZS Politechnika 17 24 
8. Komfol1 II 17 22 
9. Gajal{Żak 17 19 
10. Chemik 17 18 


1723-1291 
1655-1201 
1496-1334 
1451-1375 
1281-1188 
1368-1417 
1244-1412 
1199-1470 
1349-1833 
1236-1483 
(suw) 


Poprawili humory 


Koszykarze lęborskiej Pogoni przerwa- 
li złą passę. Po raz drugi w rundzie rewan- 
żowej (a po raz piąty w rozgrywkach ligi 
międzywojewódzkiej sezonu 1996/97) 
zeszli z boiska jako zwycięzcy. W niedzie- 
lę w sali Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Lęborku wygrali oni z KDK Kościerzy- 
na 107:90 (50:48). Wygrana poprawiła 
humory lęborczan. Najwięcej punktów dla 
Pogoni zdobyli: Bartosz Życzyński - 31 
i Łukasz Zimniewicz - 22. 
W innych meczach 16. kolejki zanoto- 
wano rezultaty: Trefl II Sopot - MKS 
MOS Wejherowo 144:90, AZS n Elana 
Toruń - AZS Gdańsk 84:85, ChKK 
Chełmno - Noteć n Mątwy Inowrocław 


94:79, SKS Pakmet Starogard Gdański 
- Polonia Pasłęk 96:66. Spotkanie zale- 
głe: Noteć n Mątwy - Trefl n 104:103. 


Tabela 
l. SKS Pakmet 16 31 
2. AZS Gd. 16 28 
3. Noteć II 16 27 
4. Trefl II 16 27 
5. AZS II Elana 16 25 
6. ChKK 16 25 
7. Polonia 16 23 
8. Pogoń 16 21 
9. KDK 16 17 
10. MKS MOS 16 16 


1669-1191 
1509-1248 
1526-1413 
1600-1422 
1575-1345 
1441-1366 
1306-1347 
1407-1620 
1194-1583 
1151-1843 
(fen) 


Boi się latać 
PIŁKA NOŻNA 


. 


Dennis Bergkamp odmówił gry w re
 
prezeI)tacji Holandii w meczach elimina- 
cji MS '98 z Turcją i San Marino (kwie- 
cień br.). Piłkarz uzasadnił swą decyzję 
tym, iż ostatnio boi się podróżować sa- 
. 


molotem. Trener Holandii G. Hiddink 
stwierdził, że psychiczny uraz zawodni- 
ka należy potraktować jak kontuzję. 
Bergkamp dodał, iż stawi się do jego dys- 
pozycji wszędzie tam, gdzie będzie moż- 
na dojechać autokarem, pociągiem lub 
własnym samochodem. (PAP, mars) 


Mistrz 
"lotki" 
,
 V' 
.1- 
. <'. 
.,(::,\
; -
. 
".,

< 
.:.. 'i'l1 - <:: 
A f1u",
 l' 
..' .t .,<..
:,;;:.>;_.
::. .. 


:
t/
.t;..>..; u 
t 
 


:';

;;..
i. 

.  . 


" I 


,......: 


U.":.:=:_ » 

. 


FOl Jan Mazielak 
Szesnastoletni badmintonista Piotr Żo- 
łądek (na zdjęciu) jest wielokrotnym me- 
dalistą mistrzostw Polski. Zawodnik Pia- 
sta B Słupsk swoje miejsce w krajowej 
czołówce potwierdził na zakończonych w 
ubiegłą niedzielę Międzynarodowych Mi- 
strzostwach Polski Juniorów w Cetniewie, 
zdobywając dwa medale. ,,złoty" wywal- 
czył w grze podwójnej z kolegą klubo- 
wym Marcinem Burzyńskim, a "brązowy" 
- w grze mieszanej z Kamilą Augustyn 
(MKS "Badminton" Słupsk). Słupski me- 
dalista jest członkiem kadry olimpijskiej 
"Sydney 2000". Specjalistyczny trening 
rozpoczął od IV klasy w Sportowej Szko- 
le Podstawowej nr 16 w Słupsku pod kie- 
runkiem Klaudii Majorowej. Teraz jest 
uczniem I kI. Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Badmintona w Słup- 
sku i trenuje pod "okiem" Krzysztofa 
Englandel"'d. 
W najbliższym czasie (kwiecień br.) 
wystartuje w dwóch mistrzostwach Euro- 
py: najpierw - juniorów do lat 18 w Nym- 
burku (Czechy), później grać będzie z 
rówieśnikami do lat 16 w Turcji. (fen) 


. PŁYWANIE 
Słupszczanie 
w czołówce 


W sobotę w Sopocie odbyły się pły- 
wackie zawody z udziałem 14-15-1etnich 
juniorów z makroregionu pomorskiego. 
Czołowe lokaty wywalczyli pływacy Ska- 
lara Słupsk, trenowani przez Dariusza 
Gromuiskiego. Szymon Kujat był pierw- 
SLY w wyścigu na 100 m stylem klasycz- 
nym (1.09,68 min) i drugi na 200 m st. 
zmiennym (1.07.(8). Katarzyna Rynda 
zajęła l. miejsce na 100 m s1. klas. 
{l. 16,94). Na drugich pozycjach sklasyfi- 
kowane zostały: Joanna Spera na 100 rn 
s1. klas. (1.17 ,46) i na 50 m st. dowolnym 
(29,92 s) oraz Renata KW3Śniak na 100 
m s1. grzbietowym (1.12,20). W najbliż- 
szą sobotę, I marca,. słupscy pływacy 
uczestniczyć będą w mistrzostwach Gdań- 
skiego Okręgowego Związku Pływackie- 
go w Tczewie. (fen) 


. SZACHY 
K. Kalwasiński 
na czele 


Oto rezultaty kolejnych partii indywi- 
dualnych mistrzostw seniorów wojewódz- 
twa koszalińskiego w szachach: 
Mateusz Pieścikowski - Tadeusz Ma- 
szkowski - remis, Adam Grunwald - Ja- 
kub Tuszkiewicz o: I, Krzysztof Kalwa- 
siński - Krzysztof Parzuchowski I :0, An- 
drzej Grodzki - J. Tuszkiewicz I :0, Rafał 
Kobusiński - K. Parzuchowski I :0, Tade- 
usz Prokopski - K. Kalwasiński O: I, Prze- 
mysław Brusiłowicz - M. Pieścikowski - 
remis. 
W klasyfikacji generalnej mistrzostw 
prowadzi K. Kalwasiński - 5 pkt (6 gier). 
Wyprzedza on T. Maszkowskiego - także 
5 pkt (8) oraz A. Grodzkiego-4,5 pkt (5). 
Wszyscy są zawodnikami Hetmana Ko- 
szalin. 


(mars) 


Na boiskach europejskich 


HOlandia 
Wyniki 22. kolejki: NAC Breda- He- 
erenveen 2:2, Roda Kerkrade - Willem 
II Tilburg 2: I, PSV Eindhoven - AZ Alk- 
mar 2: I, De Graafschap - Twente En- 
schede 1:2, RKC Walwijk - NEC Nijme- 
gen 3: I, FC Utrecht - Sparta Rotterdam 
O: I, FC Volendam - Fortuna Sittard 2:0, 
Vitesse Arnheim - FC Groningen 6: I, 
Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam 
3:0. 
Liderem jest PSY Eindhoven - 51 
pkt. Drogie miejsce zajmuje Feyenoord 
- 48 pkt, a trzecie jest Twente - 46 pkt. 


Hiszpania 
Rezultaty 26. kolejki: FC Sevilla - 
Logrones 1:4, Gijon - Tenerife 2; I, FC 


Barcelona - Real Saragossa 4: I, Valla- 
dolid - Real Sociedad 3:0, Athletic Bil- 
bao - Santander 2:2, Extremadura - 
Espanyol Barcelona 3:0, Real Madryt- 
Oviedo 6: I, Celta Vigo - Rayo Valleca- 
no 2:0, Deportivo La Coruna - Betis Se- 
vilIa 3:0, Hercules Alicante - Atletico 
Madryt 0:2. 
Prowadzi Real M. - 59 pkt przed FC 
Barcelona - 53 pkt oraz Betisem - 47 
pkt. 


Francja 
Wyniki 27: kolejki: Rennes - f C 
Nantes O: I, Metz - AS Monaco 2:0, Bor- 
deaux - Olympique Marsylia 4:0, LilIe - 
Starsbourg 2:4, Nice - Caen I: I, Lyon - 
Lens 0:0, Bastia - Nancy 2:0, Le Havre- 


Cannes 0:0, Paris SG - Guingamp 1: I, 
Auxerre - Montpellier 0:2. 
Liderem jest AS Monaco - SS pkt i 
wyprzedza Paris SG - 49 pkt oraz Ba- 
stię - 48 pkt. 


WIochy 
Rezultaty 21. kolejki: Inter Mediolan 
- Atalanta Bergamo 2:0, fiorentina - Ju- 
ventus Turyn I: I, AC Panna - Lazio 
Rzym 2:0, Perugia - AC Milan 1:0, Vi- 
cenza - Piacenza l: I, AS Roma - Reg- 
giana 2:2, SSC Napoli - Sampdoria Ge- 
nua I: I, Bologna - Udinese 0:0, Cagliari 
- Verona 3:2. 
Prowadzi Juventus - 41 pkt. Drogie 
miejsce zajmuje Sampdoria -36 pkt, a 
trzeci jest Inter-34 pkt. (mars)
		

/Image0009.djvu

			J 


I 


" 


\ 


\' 


CO DALEJ, 

 
OSM A KLASO 


Miejsce dla każdego 
Czy wybrać liceum ogólnokształcące, 
po którym oczywistą koniecznością są je- 
śli nie wyższe studia, to odpowiednia szko- 
ła policealna dająca zawód? Bo przecież 
wiadomo, że sama matum nie wystarczy, 
aby znaleźć dobrą pracę. Czy zacząć od 
zawodówki, aby za trzy lata- jeśli nie star- 
czy ochoty, sił, zdolności czy rodziciel- 
skich pieniędzy na dalszą naukę - mieć 
konkretny fach w ręku? 
Możliwości wyboru są ogromne, co zaś 
powinno uspokoić ósmoklasistów to fakt, 
że dla każdego z nich znajdzie się miej- 
sce, jeśli nie to wybrane, wymarzone, to 
dające alternatywną możliwość nauki. 
Nikt nie wstanie ,,na lodzie". Chyba że 
sam tak zdecyduje i sobie "odpuści". Tyl- 
ko czy warto? 


To da się przeżyć 
Do liceów i techników będziecie zda- 
wać egzaminy wstępne, do niektórych 
szkół kandydaci przyjmowani będą po roz- 
mowie kwalifikacyjnej. To pierwsze tego 
rodzaju przeżycia dla większości piętna- 
stolatków. Na pewno nie ostatnie. Pamię- 
tajcie, że każdego roku tysiące młodych 
ludzi przeżywa to samo i że... to da się 
przeżyć. Co więcej, ezgaminacyjne stresy 
często wspomina się z uśmiechem. Powie- 
cie jednak: - Pewnie, że tak jest, ale tylko 
wtedy, gdy odniesie się sukces. 


"Na Rzymie świal się nie 
kończy" 
Nie traktujcie jednak "oblanego" egza- 
minu jako klęski. Tytułowy bohater Sze- 
kspirowskiego dramatu "Koriolan ", gdy 
niewdzięczni Rzymianie wygnali go z 
ukochanego miasta, powiedział: ,,N a Rzy- 
mie świat się nie kończy". Jeśli nie po- 
wiedzie się, powiedzcie sobie tak samo: 
trudno, na tym świat się nie kończy i nadal 
to, co najlepsze, jest przede mną. Są inne 
możliwości. 


Już wkrólce dziesięć 
tysięcy ósmoklasislów 
w województwie kosza- 
lińskim i drugie tyle w 
Słupskiem sianie wo- 
bec dylemalu: co dalej? 
Po raz pierwszy będą 
oni musieli pOdjąć dezy- 
cję, od klórej będą za- 
leżeć najbliższe Irzy, 
cZlery, pięć lal, a w nie- 
klórych przypadkach 
całe dalsze, dorosłe już 
żYcie. 
Dobra decyzja lo połowa 
sukcesu 


Nie powinniście wybierać tej czy innej 
szkoły tylko dlatego, że przyjaciółka tam 
się wybiera. Trudno. Koniec ósmej klasy 
to niekiedy czas rozstań. Ale powiedzcie 
sobie: przed nami nowe życie. Ahoj, przy- 
godo! A prawdziwe przyjaźnie przetrwa- 
ją rozstanie. Nie powinniście też kierować 
się owczym pędem. Dziś jest moda na in- 
formatykę, ekologię czy ekonomię. W 
większości szkół nauczysz się obsługi 
komputera, poznasz podstawy ochrony 
środowiska, tajniki marketingu, przedmio- 
ty te bowiem, jeśli nie są ujęte w głów- 
nym nurcie programu nauczania, to na 
pewno pojawią się w formie zajęć fakul- 
tatywnych lub pozalekcyjnych. 
Nie tylko na kierunki jest moda, ale tak- 
że na szkoły. Jeśli nie czujesz się orłem, 
zrezygnuj z tej najbardziej renomowanej, 
gdzie wiadomo, że idą najlepsi. Oczywi- 
ście, możesz podjąć wyzwanie, masz też 
szansę na zwycięstwo. Ale też zderzenie 
z murem ekspansywnych olimpijczyków 
może bardzo zaboleć. Nie rezygnuj więc 
z ambicji, ale... mierz zamiary na siły. 


... 


Bez ochronnego parasola 
Warto też sobie uświadomić, że wraz z 
ukończeniem szkoły podstawowej wypa- 
dasz spod ochronnego parasola ustawy o 
obowiązku szkolnym. Podstawówkę musi 
ukończyć każdy i w lepszym czy gorszym 
stylu kończy ją. Szkołę średnią wybierasz 
sam i sam odpowiadasz za jej ukończe- 
nie. Nie zdziw się więc, że gdy będziesz 
czuł zbyt wielki luz, usłyszysz od "pso- 
ra": tutaj łaski nikomu nie robisz. To okrut- 
na, prawda, ale... prawda. Warto jednak 
pamiętać, że przekraczając mury nowej 
szkoły, naprawdę zaczynasz być kowalem 
własnego losu. Nikomu nie zależy na tym, 
aby cię "usadzić", ale też nikt nie będzie 
cię do czegokolwiek zmuszał, gdy 
odmówisz współpracy. 
W wielu szkołach wybaczą ci wiele: 
kolczyk w nosie, za krótkie albo za długie 
włosy, taki czy inny styl ubierania się. Nie 
wybaczą ci jednak opuszczania lekcji i 
lekceważenia - ludzi i przedmiotów, 
których próbują cię nauczyć najlepiej jak 
potrafią. 
Najczęściej już po pierwszych kontak- 
tach nowi nauczyciele stworzą sobie twój 
wyobrażeniowy portret. Jeśli od początku 
stworzysz sympatyczny image, pomoże ci 
to przetrwać trudne czasy, które mogą się 
pojawić wraz z dorastaniem. Pomóż so- 
bie sam - a świat ci też pomoże. 


Bądź dobry w tym, co robisz 
Czy nam się to podoba czy nie, świat 
stawia nam coraz większe wymagania. 
Czy będziesz kucharzem, czy specjalistą 
od samochodowych silników, lekarzem 
czy profesorem sinologii - postaraj się być 
w tym, co robisz, dobry. A podstawy po 
ternu da szkoła, którą teraz wybierzesz. 
Niektóre z nich przedstawiamy nieco bli- 
żej, inne odnotowujemy w części informa- 
cyjnej, opartej na biuletynach opracowa- 
nych przez kuratoria oświaty w Koszali- 
nie i Słupsku. Poczytaj, pomyśl, zdecyduj. 
A my trzymamy kciuki! 
MAŁGORZATA KOŁOWSKA 


Jak zdawać egzamin? 


Rozmowa z Krystyną Kiedrzvńską, Psychologiem 


- Czy bała się pani egzaminu do 
szkoły średniej? 
- Tak jak wszyscy, bo w naszej kultu- 
rze przejście ze szkoły podstawowej do 
średniej to pierwszy próg do dorosłości. 
Wtedy po raz pierwszy dokonuje się wy- 
boru i każdy się boi przegranej, aby nie 
poczuć się gorszym. W czasach mojej 
młodości było jednak trochę łatwiej, bo 
decydujące znaczenie odgrywało świa- 
dectwo końcowe z "podstawówki". Ja 
miałam bardzo dobre, więc tzw. rozmo- 
wa kwalifIkacyjna była właściwie fonnal- 
nością i bardziej przypominała towarzy- 
ską pogawędkę. Teraz jest gorzej: naj- 
ważniejszy jest egzamin, a miejsc - szcze- 
gólnie w oblężonych liceach - może dla 
wszystkich nie starczyć. 
- Rodzi się więc stres... 
- Tak, czasem bardzo silny. Jak się 
zorientowałam, składa się na to wiele 
czynników. Przede wszystkim - brak do- 
świadczenia, swoistej tresury egzamina- 
cyjnej. W naszych szkołach podstawo- 
wych przed egzaminem do szkoły śre- 
dniej z podobnymi trudnościami stykają 
się właściwie jedynie jednostki - ci, 
którzy zdecydowali się na udział w olim- 
piadach i konkursach. Pozostali ucznio- 
wie z prawdziwym egzaminem zmierzyć 
się muszą dopiero na progu szkoły śre- 
dniej. Jednocześnie więc zmieniają szko- 
łę, mają świadomość dokonywania wy- 
boru i konieczności sprawdzenia się, a 
dodatkowo próbują czegoś nowego. Eg- 
zamin różni się bowiem zasadniczo od 
zwykłej klasówki. Ta ostatnia jest na ogół 
zapowiadana, wiadomo, czego będzie 
dotyczyć i nie jest taka straszna, bo oce- 
nę można zawsze poprawić. Dlatego uwa- 
żam, że dawny system nauczania, kiedy 
pod koniec roku szkolnego robiono 
uczniom egzamin końcowy, nie był taki 
zły, bo pozwalał nabyć doświadczenie i 
oswoić stres. 
- Teraz jednak też h-Łeba jakoś to 
zrobić? 
- Przede wszystkim ważna jest atmo- 
sfera. Jeśli w domu absolwenta szkoły 


podstawowej nastroje są katastroficzne i 
panuje przekonanie, że nie zdany egza- 
min będzie oznaczał koniec świata, to 
trzeba to nastawienie szybko zmienić, bo 
ono nic nie pomoże, a jedynie pognębi 
psychicznie oczekującego na egzamin de- 
likwenta. Rodzice, a często i rodzeństwo, 
powinni więc nie okazywać zdenerwowa- 
nia ani nadmiernego zainteresowania. Po 
drugie - zbliżający się egzamin nie może 
oznaczać katorgi, zamknięcia w domu i 
izolacji dziecka od otoczenie. Ono musi 
normalnie funkcjonować i traktować eg- 
zamin jako jeszcze jedno doświadczenie 
życiowe. 
- Jak się uczyć do egzaminu? 
- Oczywiście, najlepsza jest systema- 
tyczna praca w czasie nauki szkolnej. 
Wówczas nawet średnio zdolny uczeń 
może iść na egzamin zupełnie spokojny, 
bo tematy egzaminacyjne są na ogół tak 
ułożone, że trzeba się wykazać znajomo- 
ścią minimum programowego. Tak na- 
prawdę nie ma jednak reguł. Znam bo- 
wiem uczniów, którzy przez całą "pod- 
stawówkę" naukę traktowali raczej po 
macoszemnu, a w ciągu ostatnich miesię- 
cy nauczania w klasie ósmej zmieniali się 
nie do poznania i na egzaminie do szkoły 
średniej otrzymywali szóstki. Tak to już 
jest, że jednych stres blokuje i załamuje, 
a u innych powoduje mobilizację i wręcz 
pęd do wyczynu. 
- Jak się zachowywać tuż przed eg- 
zaminem? 
- Normalnie. Nocna nauka do samego 
egzaminu nie ma sensu, bo wówczas jest 
się zmęczonym, apatycznym i najczęściej 
rozkojarzonym. W takim stanie ducha 
popełnia się najwięcej błędów. Dlatego 
najlepiej ostatni d
eń przed egzaminem 
poświęcić na wypoczynek, rozrywkę, 
rozmowy z najbliższymi albo wybrać się 
do kościoła, aby pomodlić się w swojej 
intencji i poprosić o wsparcie. Nawet je- 
śli założyć, że Bóg nie angażuje się w 
nasze ziemskie sprawy, to modlitwa daje 
uspokojenie i dodatkową siłę. 
- Czy mimo to warto robić "ściągi"? 


- Radzę, żeby pisali je ci, którzy uczą 
się poprzez oglądanie. Pisanie ściąg 
może być doskonałą metodą na uczenie 
się. Na egzaminie jednak nie radzę ich 
używać, choć mogą dodawać pewności, 
gdy będą sobie spokojnie leżeć w kie- 
szeni. 
- Potem jednak przychodzi czas eg- 
zaminu. Jak należy się zachowywać w 
czasie jego trwania? 
- Nie radzę przychodzić na egzamin 
zbyt wcześnie, bo zawsze tuż przed 
drzwiami sali egzaminacyjnej trwa ostra 
giełda tematów i plotek. Zwykle niewiele 
mają wspólnego z rzeczywistością, a bar- 
dzo denerwują i wprowadzają niepokój. 
N a sali trzeba usiąść, dobrze słuchać, 
wykonywać polecenia i nie spieszyć się. 
Tematy egzaminacyjne są zwykle tak 
skonstruowane, że czasu na ich zreali- 
zowanie wystarczy. Warto też pamietać, 
że gdy czegoś do końca nie jesteśmy 
pewni, to lepiej użyć zastępczego słowa 
albo sformułowania, co do któręgo nie 
mamy żadnych wątpliwosci. I najważ- 
niejsze: wykonane zadanie i napisaną 
pracę trzeba sprawdzić! Gdy skończymy 
już pisanie, trzeba ją na moment odło- 
żyć, pobawić się przyniesioną maskot- 
ką, ewentualnie zjeść przygotowaną 
przez rodziców kanapką, a po paru mi- 
nutach spojrzeć świeżym okiem na swoją 
pracę. Jeśli nie wykryjemy błędów, moż- 
na iść spokojnie do domu. 
- Trochę inaczej przebiegają jednak 
egzaminy ustne? 
- W tym przypadku o wiele bardziej 
liczy się wrażenie, jakie odnosi egzami- 
nator. Absolwentom, a szczególnie 
chłopcom, przypominam więc o niena- 
gannym wyglądzie, manierach i popraw- 
nym języku. Poza tym zawsze trzeba 
mówić na temat, krótko i treściwie. Naj- 
lepiej też patrzeć egzaminatorowi w 
oczy. Nie zaszkodzi trochę stonowane- 
go dowcipu i uśmiechu, a nerwy radzę 
zostawić na korytarzu. Życzę sukcesów. 
- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: 
ZBIGNIEW MARECKI 


. 
2Y
;ENj . l
m}lJji
1I :llłODO\VF 
 
.. . . lliiu. 1 
Z
 I ..
 
 .......U. fJ :".... . . . . .. ( E uu.....\ :.
 

 . .... . .. . :j. .m'l
 
........ uuQu.. .... . .. .... .. ) ... .. ....... ... ł "" .. .. . 
. ... 

... 

:

 


\ 


....,.:..,..;;.......}... 
.....
.. iI!. 


... 
 ".:- 


.:
 


'J!> 


-::
::': 


!'):..i

 
...,.::

,... ..... .
. : .... .:.i 


. 
..
--. 


,.: 
 :..; 
::,:- 
.;...:' ": 


..	
			

/Image0010.djvu

			GŁOS ÓSMOKLASISTY 


1 O GŁOS POMORZA 


. 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


CA 


T 


A 


Trudne 
liceum 
początki 


I  
l ACYJNOSC 


IINN 


Tymi dwoma słowami określił I Liceum Ogolnokształ- 
cące im. S. Dubois Rafał Janus - zastępca dyrektora tej 
zasłużonej koszalińskiej szkoty. Niektórzy mówią o niej, 
że jest elitarna i że jest kuźnią olimpijczYków, inni - że 
to "klasztor" i'że tylko dla "kujonów" . Prawda, jak zwy- 
kle, leżV zapewne pośrodku. 


swe podwoje przed ósmoklasistami i ich 
rodzicami, któr.lY będą mogli nie tylko 
zwiedzić szkołę, ale porozmawiać z jej 
nauczycielami i uczniami. Licealiści 
wkrótce odwiedzą swoje dawne podsta- 
wówki, aby młodszym kolegom opowie- 
dzieć o nowej szkole, pokazać przykła-. 
dowe testy egzaminacyjne. 
Jak zapewnia Rafał Janus, w"Dubo- 
is" nie tylko trzeba "zakuwać". W ciągu 
pierwszych zaś miesięcy nauki nowo 
upieczeni licealiści mają szanse dobrze 
poznać szkołę i zaaklimatyzować się. 
Przez pierwsze trzy tygodnie "pierwsza- 
kom" nie stawia się tu "jedynek". Poza 
trudami nauki czekają ich także przyjem- 
ności. Jedną z propozycji dla muzykal- 
nych i wrażliwych jest udział w próbach 
i koncertach chóru "Cantabile", który 
często koncertuje za granicą. Także in- 
nym uczniom szkoła umożliwia zwiedza- 
nie świata. (mk) 


Faktem zaś jest, że I LO w Koszalinie 
należy do rzeczywiście elitarnego Towa- 
rzystwa Szkół Twórczych, że wielu pra- 
cujących tu pedagogów jest metodykami 
współpracującymi z Centrum Edukacji 
Nauczycieli, należą też do grona współ- 
tworzącego program "Nowa Matura", że 
90 procent absolwentów dostaje się na 
wyższe uczelnie, wreszcie - że "Dubois" 
ma za soba ponad pół wieku trwającą hi- 
stońę. 
Działają tu klasy o zróżnicowanych 
profilach: z rozszerzonym programem na- 
ukijęzyka angielskiego, klasa biologicz- 
n()-{;hemiczna, którą R. Janus nazywa 
"przepustką na medycynę, infonnatycz- 
no-matematyczna i dziennikarska. Skła- 
dając dokumenty, kandydaci do szkoły 
deklarują, w jakiej klasie chcieliby się 
uczyć. Gdy do określonej klasy jest wię- 
cej chętnych niż miejsc, szkoła wraz z 
przyjętym uczniem wspólnie szuka naj- 


Koszalinianie CZęsto dziwią się, słysząc O VI Liceum Ogólnokształ- 
cącym: więc jest sześć "ogólniaków" w mieście? Gdzie .one są. A 
które Jest "szóste"? 


Jest to najmłodsze LO w Koszalinie, 
które powstało dwa lata temu w Szkole 
Podstawowej nr 8. Od dwóch też lat nie 
ma już tutaj naboru do podstawówki. W 
2002 roku ostatni ósmoklasiści opuszczą 
mury szkoły. Część absolwentów szkoły 
podstawowej z pewnością zasili grono 
licealistów. Już teraz nieliczna ich grup- 
ka kontynuuje naukę w tym samym bu- 
dynku. 
Na razie w szkole przy ulicy Podgór- 
nej jest więcej dzieciaków niż młodzie- 
ży, po tegorocznym naborze do pierw- 
szych klas licealnych proporcje te zmie- 
nią się: dziś w VI LO uczy się 223 
uczniów w czterech klasach pierwszych 
i trzech drugich. We wrześniu tego roku 
będzie już 360 uczniów "ogólniaka". 
Pierwszy nabór do szkoły przyciągnął 
głównie tych, którzy zdali egzaminy do 
innych liceów, nie zostali jednak przyję- 
ci wskutek braku miejsc. Nie byli to ci 
najlepsi, którzy zyskując wysokie lokaty 
znaleźli się na listach przyjętych w "Bron- 
ku" czy "Dibule" - jak popularnie mło- 
dzież nazywa najbardziej renomowanc w 
Koszalinie szkoły. Dwa lata temu niewie- 
lu chętnych złożyło podania do "szóstki" 
w "pierwszym podejściu". Wszyscy też 
- także ci z "drugiego naboru" - zostali 
przyjęci. Nieco lepsza była sytuacja u 
progu obecnego roku szkolnego. Egza- 
miny wstępne pozwoliły jednak na ufor- 
mowanie tylko jednej klasy. Pozostali 
uczniowie dobili później, szkoła nadal 
bowiem jest traktowana jako rezerwa dla 
"spadów". Jak mówi dyrektor Danuta 
Igel dziś owocuje to niezbyt wysokimi 
średnimi uzyskiwanych stopni -najwyż- 
sza wynosi 3,28. 
-Jesteśmy szkołą. która dopiero zaczy- 
na działalność, mamy jednak nadzieję, że 
z czasem uda nam się zdobyć renomę. 
Wielu absolwentów szkół podstawowych 
odstrasza to, że tuta] licealiści uczą się w 
jednym budynku z podstawówką, a mło- 
dzież chce być już przecież bardzo doro- 
sła. Zauważamy jednak bardzo pozytyw- 
ny wpływ obecności licealistów na młod- 
szych uczniów, którzy nie są tak rozhuka- 
ni. 


Od tego roku w VI LO został zróżni- 
cowany profil pierwszych klas, są więc 
klasy infonnatyczno-matematyczna, bio- 
logiczn()-{;hemiczna z rozszerzonym pro- 
gramem nauki języka angielskiego i kla- 
sa ogólna. To podniosło prestiż szkoły w 
oczach rodziców. 
Część kadry pedagogicznej przeszła ze 
szkoły podstawowej do liceum. W miarę 
ubywania młodszych klas, stopniowego 
"wygasania" ..ósemki", kolejni nauczy- 
ciele dołączają do grona pracującego z 
młodzieżą. Nowo zatrudnieni są nauczy- 
ciele języków obcych - angielskiego i 
francuskiego - w większości absolwenci 
kolegiów nauczycielskich. 
Jak każda szkoła tak i VI LO chce 
wypracować własne tradycje. Nie jest jed- 
nak łatwo rozpoczynać wszystko od zera. 
Ubiegłoroczne "otrzęsiny" nowo upic- 
czonych licealistów przygotowali kole- 
dzy z podstawówki. W tym roku pierw- 
szoklasistów z liceum witali już ich star- 
si koledzy z drugich klas. W tym roku 
odbyły się pierwsze szkolne Dni Mate- 
matyczno-Fizyczne. Młodzież stanęła na 
wysokości zadania przygotowując kon- 
kursy, quizy , wynajdując matematyczno- 
fizyczne piosenki i wierszyki. Wszyscy 
bawili się doskonale. - Podglądamy, co 
robią inni - przyznaje pani dyrektor. 
Największą bolączka pedagogów jest 
to, że uczniowie szkoły nie walczą o pod- 
niesienie poziomu swojej wiedzy. - W 
"Dubois" czy "Broniewskim" młodzież 
ma rozbudzone ambicje. Tam niemal każ- 
dy myśli o studiach. Nasi uczniowie mu- 
szą nadrabiać wiele zaległości, jakie cią- 
gną się za nimi jeszcze ze szkoły podsta- 
wowej. Staramy się jednak łagodzić sytu- 
acje stresowe, chociaż nie zmniejszamy 
naszych wymagań. Nasi nauczyciele są 
bardzo zaangażowani w swoją pracę i są 
naprawdę dobrzy. 
Szkole udało się stworzyć oddzielną 
bibliotekę dla licealistów. Danuta Igel 
podkreśla pomoc ze strony rodziców. 
Pomału tworzy się licealna społeczność, 
a pani dyrektor mówi: - Wszyscy mamy 
nadzieję, że z każdym rokiem będzie le- 
piej. (mk) 


Janus. W ubiegłym roku dwadzieścia 
osób przyjęto w ogóle bez egzaminu, trzy- 
dzieści - ze zwolnieniami z niektórych 
przedmiotów. Także trzydzieści osób 
przyjętych do klas pierwszych to "zerów- 
kowiczc" - uczniowie, którzy kończą 
szkoły podstawowe tokiem indywidual- 
nym, jednocześnie ucząc się w "Dubo- 
is". - T a liczba przyjęć jednak nie bloku- 
je możliwości innym - zapewnia zastęp- 
ca dyrektora. 
W tym roku, podobie jak w poprze- 
dnich latach, planowany jest dzień otwar- 
ty szkoły. II marca "Dubois" otworzy 


mniej bolesnego kompromisu. Pierwsze 
klasy realizują ten sam program, co daje 
możliwość zweryfikowania wcześniej- 
szych decyzji. 
Dla wszystkich ambitnych, którzy 
chcieliby wybrać jedno z dwóch kosza- 
lińskich renomowanych liceów - "Dubo- 
is" lub ,.Broniewskiego" - dobrą wiado- 
mością będzie zapewne, że w ostatnich 
latach w obu tych szkołach liczba kandy- 
datów nieznacznie przekracza liczbę 
miejsc. - Dla nas satysfakcjonujący bar- 
dzo jest fakt, że do naszej szkoły zgłasza 
się wielu olimpijczyków - mówi Rafał 


-? 
I. 


e 
1 


E 


, 


W koszalińskim Społecznym Liceum Ogólnokształcącym pierw- 
szy w historii szkoły dzwonek zabrzmiał 1 września 1991 roku. 
Rok wcześniej w barakach przy ulicy Gnieźnieńskiej powstała 
Społeczna Szkoła Podstawowa. Ola obu tych placówek organem 
prowadzącym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe - koło w 
Koszalinie. 


Od marca tego roku czesne będzie nie- 
znacznie podwyższone. Miesięczne opła- 
ty nie są jedynymi, do jakich zobowiąza- 
ni są rodzice, w osiemdziesięciu procen- 
tach pokrywający wydatki szkoły. Wpi- 
sowe wynosi tu 450 złotych, co nie jest 
małym wydatkiem. Czy jest to zatem 
szkoła elitarna? 
- W pewnym sensie tak - mówi dyrck- 
torka - młodzież uczy się w małych ze- 
społach klasowych, nauczyciele mają z 
uczniami zupełnie inny kontakt niż w szko- 
łach publicznych. W sześciu klasach li- 
ceum uczy się siedemdziesięciu czterech 
uczniów. Mamy też starannie dobraną 
kadrę nauczycielską. Wszyscy mają ukoń- 
czone studia wyższe, jedna z koleżanek - 
absolwentka Kolegium Nauczycielskiego 
Języka Angielskiego - podjęła studia. W 
tym sensie można więc mówi(
 o elitamo- 
sd. Nasi uczniowie jednak wcale nie po- 
chodzą z bogatych rodzin. Większość są 
to dzieci rodziców pracujących w "budże- 
tówce" . 
W dwóch obecnych klasach pierw- 
szych uczy się po szesnaścioro uczniów. 
Do ubiegłorocznych egzaminów wstęp- 
nych zaś przystąpiło czterdzieścioro zda- 
jących. - W tym roku zapewne będzie ich 
mniej, ponieważ wprowadzono znaczne 
ograniczenia w odpisach podatkowych - 
przewiduje Krystyna Jaskuła-Majewska. 
Egzaminy wstępne do Społecznego Li- 
ceum Ogólnokształcącego zawsze 
odbywają się wcześniej, niż do innych 
szkół ponadpodstawowych. W tym 
roku zaplanowane zostały na 3 i 4 
czerwca. 
Usytuowane w zaadaptowanych dla 
potrzeb szkoły barakach liceum z ze- 
wnątrz wygląda mało atrakcyjnie. Syste- 
matycznie jednak podnoszony jest stan- 
dard klas, wokół placówki zaś powstało 
boisko. Parterowe, pozbawione barier 
architektonicznych budynki, stwarzają 
możliwości nauki młodzieży niepełno- 
sprawnej. Na razie jest tu jedna uczenni- 
ca na wózku inwalidzkim, która, jak za- 
pewnia dyrektorka, doskonale czuje się 
wśród rówieśników. (mk) 


Do tej pory Społeczne LO ukończyły 
dwa roczniki absolwentów. Jak z dumą 
mówi kierująca pracą obu szkół społecz- 
l1)d1 Krystyna Jaskuła-Majewska, 
wszyscy są studentami w wybranych 
przez siebie uczelniach: Politechnice Ko- 
szalińskiej i Politechnice Wrocławskiej, 
na uniwersytetach w Gdańsku, Szczeci- 
nie czy Poznaniu. Nic dziwnego, skoro 
średnia ocen wynosi około 4,5. Ucznio- 


gać", jest w tym jednak zapewne właści- 
wa młodzieży przekora. 
W pierwszym okresie istnienia szkoły 
działały tu jedynie klasy ogólne z rozsze- 
rzonym programem nauczania języka 
angielskiego. Obecnie młodzież uczy się 
w klasie o profilu menedżersko-języko- 
wym oraz informatyczno-językowym. W 
pierwszej k1asie obowiązują 4 godziny 
tygodniowo angielskiego, dwie niemiec- 
kiego, od drugiej do czwartej klasy licz- 
ba godzin nauki języka angielskiego 
wzrasta do pięciu tygodniowo. W pierw- 
szej klasie liceum młodzież uczy się w 
grupach dla początkujących i zaawanso- 
wanych. 
Na początku czwartej - maturalnej - 
klasy uczniowie wybierają przedmioty 
fakultatywne, które zdawać bedą podczas 
egzaminu dojrzałości i później - walcząc 
o indeksy. Założeniem szkoły jest, aby 
poza wykształceniem ogólnym, znajomo- 
ścią języków obcych, dobrym przygoto- 
waniem do matury i egzaminów wstęp- 
nych na wyższe uczelnie, dać młodzieży 
umiejętność pisania na maszynie i obsłu- 
gi komputera - zajęcia infonnatyczne 
mają wszyscy przez cały cykl nauki. Mło- 
dzież odbywa także teoretyczną naukę 
prowadzenia samochodu. 
Poza nonnalnymi zajęciami może 
uczestniczyć w spotkaniach koła infonna- 
tycznego czy zajęciach Szkolnego Klu- 
bu Sportowego w sali KOSiR-u i na ba- 
senie. - To wszystko mieści się w czesnym, 
które wynosi 200 złotych miesięcznie - 
wyjaśnia pani dyrektor. Krystyna Jasku- 
ła-Majewska zapowiada, że przyszłym 
roku wprowadzi obowiązkowe lekcje tań- 
ca towarzyskiego, chciałaby też w obu 
kierowanych przez siebie szkołach uczyć 
savoir-vivre'u i... retoryki. 


wie co prawda narzekają, że jest ich zbyt 
mało, aby można było skutecznie "ścią- .. ( .. 
- 
t , 
...w... 
1 P> . 
\ 


Uczniowie o VI LO 


" 


... . 
. ) 


Ogólnie jest fajnie 
o opinię o VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie poprosili- 
śmy także uczniów tej sZkoły. Jak się okazuje, większość z nich 
iest tutaj z podobnych powodów. Swoją "budę" postrzegają jed- 
nak bardzo różnie. 


#I 


\ 


1\ 


Ucząca się już w II klasie Magda prze- 
niosła się z "Broniewskiego". - Tutaj są 
większe luzy - stwierdza. - Największym 
minusem jest to, chodzą tutaj z nami dzie- 
ciaki z podstawówki. To samo przeszka- 
dza Joannie, która o sobie i swoich kole- 
gach mówi:- Większość z nas to "odpadki 
z ekonoma". Znaleźliśmy się tutaj, bo 
gdzie indziej nie było już miejsc. 
-Nie zdałam do innej szkoły, a tu przyj- 
mowano już od sześciu punktów. Ta szko- 
ła to dla nm.. szan-m. Uważam, że panuje 
tu miła atmosfera, organizowane są wyja- 
zdy na biwaki i wyjścia do teatrn - to opi- 
nia Agnieszki uczącej się w VI LO drugi 
rok. 


- Jestem w tej szkole, bo nie dostałam 
sir do "ekonoma" , a fU były jeszcze wolne 
miejsca - mówi Gosia, uczennica I klasy 
matematyczno-informatycznej. - Ogólnie 
jest fajnie. Jest dobrze zaopatrzona biblio- 
teka, szkoła organizuje wspólne wyjścia do 
teatrn. Zazdrościmy jednak koleżankom z 
innych szkół, że mają załatwiony basen i 
siłownię. 
Także Marta z I klasy biologiczn()-{;he- 
micznej zdawała najpierw do Technikum 
Ekonomicznego. gdy zaś nie znalazła się 
na liście przyjętych, zdecydowała się na 
"szóstkę". - Uważam, że niesłusznie ta 
szkoła postrzegana jest jako gorsza. Prze- 
cież uczymy się tego samego i tyle sumo, 
co w innych liceach - mówi. 


,., 

-
, 
. '...,.
, 
.' - -'...--
 
ł " 
t-- 


;
.. 
,- ł
1 
. , 
1 
 ' 


'
i ! ...... 
, .  


" 


. 
'II i, _>
 


!'; ..
, 


HH' ; ,'. \- 
Spotkanie z poe
ą Wisławy Szymborskiej w Liceum Społecznym w Koszalinie. 
FoL Izabela Oleś 


(mj.mk,) 


Już 35 lat 

 Spółdzielnia Pracy 
O O "oświata" 
w Koszalinie 
ul. Dworcowa 10, tel./fax 45-50-35 


BiCom - Szkoła Komputerowa 
Nailepsze kursy komputerowe na Pomorzu: 


\ 
. }ł 
'- /' .-:,'.' j 
\'W' ,. f/..ł. . 
, J,c.t . 
 
, 


L}. 


TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA 
ogłasza nabór na rok akademicki 1997/98 
do rocznego, policealnego 
studium 
finansów 


ff 
uler college 
Col11P 
" , ' 


* kursy podstaw obsługi komputerów i 
zaawansowane 
* obsługa sieci Internet 
* kursy na zamówienie 
* doświadczona kadm wykładowców 
* nowoczesne labomtorium komputero- 
we 
* każdy uczestnik ma do dyspozycji je- 
den komputer 


Informatyczna 
Szkoła Policealna ".
'.c.. 


prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w formach pozaszkolnych w Koszalinie 
i na terenie całego kraju. 
Celem działalności" oświaty" jest zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej. Działa na podstawie Ustawy "Prawo Spółdzielcze" 
i jest wpisana do rejestru Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego i rejestru Kuratorium 
Oświaty w Koszalinie. 
Jest placówką oświatową powołaną do kształcenia: dzieci, młodzieży i dorosłych pod ich 
indywidualne zainteresowania oraz przekwalifikowywania kadry pracowniczej i bezrobotnych 
pod potrzeby społeczne; zgłoszone przez zakłady pracy i urzędy pracy. 
Spółdzielnia Pracy "oświata" prowadzi działalność dydaktyczną w następujących 
dziedzinach: 
· nauczanie języków obcych 
· szkolenie zawodowe 
* dokształcame w Policealnym StudIUm Zawodowym 
· kolonie i obozy z nauką języka obcego lub na uprawnienia np. żeglarskie itp. 
organizując kursy: 
- dokształcające i doskonalące 
- przygotowujące do uzyskania uprawnień w zawodach, kwalifikacyjne dozorowe itp. 
- bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych 
- pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
- przygotowujące do zawodu, wyuczające zawody i doskonalące w zawodzie. 
Proces dydaktyczny realizują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i 
pedagogicznych, a słuchaczom udostępnia się pomoce do nauczania (podręczniki, skrypty) 
oraz nowoczesne środki dydaktyczne. 


Zaoczne dwuletnie studium 
policealne w zawodzie 
"technik informatyk" 


Slczel!ółowe infonnacie na temat szkoleń: 
tel. 423541, tel./fax 4łł448 
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2 G-638 


pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 


specjalności: 
bankowość 
księgowość 
podatki 


Studium zapewnia możliwość zdobycia wiedzy 
I umiejętności praktycznych pozwalających 
na podjęcie pracy w bankach, urzędach 
skarbowych oraz działach finansowo-księgowych. 
Absolwenci Studium mogą kontynuować naukę 
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
lubwGdańsku 


Ponadto proponujemy hu- 
manistom dwuletnie studium 
na kierunku 
archiwistyka. 
W programie m. in. zaa- 
wansowana obsługa kompu- 
tera. 


dlt studio ul. M.L. Kinga 13 
języków tel./fax 43-33-00 
obcych 75-016 Koszalin 
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 
W NASZYM STUDIO TO 
IDEALNE ROZWIĄZANIE! 
.ANGIELS
, 'NIEMIECKI, .HISZPAŃSKI, 
-FRANCUSKI, .SZWEDZKI, *WlOSKI 


w trybie dziennym, 
wieczorowym i zaocznym 


Informacje I zapisy: 


Informacje i zgłoszenia: 
,.Computer College" przy pow "A y A" 
tel. 411-725, fax: 411-757 
75-028 Koszalin, Zwycięstwa 7-9 
I piętro  75-679 KOSlALIN, ul. Jabłoniowa23 (SP3) 
tel./fax. (O 94 )402-997 


r::JF Kuny o róinym slopniu zaowansowania 
qr Repelyloria dla molurzys16w i kondytol6w no wyisze 1IIJ81nle 
qr Przygolowywujemy do egzanioow do szkól średnich 
qr TIumaczenia IIIksl6w ogólnych i spe	
			

/Image0011.djvu

			Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


GlOS ÓSMOKLASISTY  ,.,;. 


, \, 


GLOS POMORZA 11 


.  
. \ 


, 


." :"\ \ 
'\.. 


, . 
,,\ 
oli .ł' , 


ł,'. 


": )c. . 


\ 


.. 
1''' 


.. 


... 


l 


ł 


..' 


J 


ł. 


.. \\). \ 'ł .. 
...), '"' 
, 
II ; ł 
'" '" 
'). 


, 


.. 


.. 


Pracownia neźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie  


..:. 


...... 


... 


,. 


"ł.:. 


1IIł, 


ł 


r 


fot. Izabela Oleś 


Dni otwarte Liceum Plastycznego 


Pamiętajcie, że do szkół artystycznych egzaminy wstępne przeprowadzane są wcześniej, niż do innych placówek. 
W koszalińskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych dokumenty przyjmowane są do 30 kwietnia. 8, 12 i 15 maja w 
szkole przy ulicy Racławickiej odbędą się spotkania z kandydatami, na 20 maja zaś zaplanowano egzamin praktyczny, będący 
pierwszą i najważniejszą eliminacją. 
Obecnie trwają dni otwarte szkoły. Do 28 lutego wszyscy zainteresowani mogą zwiedzić pracownie, porozmawiać z nau- 
czycielami i uczniami, obejrzeć ich pracc wykonane w różnych plastycznych technikach. (mk) 


w PAŁACU 


KANCLER 


Obecnie w Warcinie uczy się 250 osób 
w technikum stacjonamym, a drugie tyle 
pobiera naukę w systcmie zaocznym i na 
różnego rodzaju kursach. Od lat Warci- 
no jest oblegane przez miłośników przy- 
rody, a przede wszystkim lasu. Techni- 
kum uważane jest za elitamą szkołę, bo- 
wiem zdobywanie atrakcyjnego zawodu 
leśnika oraz nauka w byłym pałacu kanc- 
lerza Niemiec Bismarcka w superwarun- 
kach jest traktowana jak wyróżnienie i 
przyjemność. Dyrektor szkoły Stanisław 
Grześkowiak wraz ze swoimi podwład- 
nymi potrafił w ciągu kilku lat doprowa- 
dzić pałac do stanu dawnej świetności. 
W odrestaurowanym obiekcie zmoderni- 
zowano węzły sanitarne, wyremontowa- 
no piwnice, w których powstały z praw- 
dziwego zdarzenia szatnie i magazynki 
sprzętu. Pomieszczenia strychowe pała- 
cu wykorzystano na salę informatyki. 
Warcińska placówka w ostatnim okresie 
wzbogaciła się w sprzęt informatyczny, 
w tym 50 zestawów komputerowych. 
Szkołę podłączono do krajowego syste- 
mu informatycznego Lasów Państwo- 
wych. Powstały bardzo dobrze wyposa- 
żone gabinety do nauczania przedmiotów 
zawodowych, wyposażone w najnowszy 
sprzęt audiowizualny. Odrestaurowano 
sale białą, myśliwską i korytarze pałacu. 
Szkoła ma zmodernizowaną salę gim- 
nastyczną z dobrzc wyposażoną siłownią. 
Obok wybudowano strzelnicę sportową. 
Uczniowie mają do dyspozycji stadion 
sportowy z 400-metrową bieżnią i peł- 
nowymiarowym boiskiem piłkarskim. 
Obecnie remontuje się starą wozownię. 
Pałac otoczony jest przepięknym par- 


ZesPół Szkół LeśnvchW 
Warcinie W gminie Kę- 
pice jest jedyną tego 
typu placówką na Po- 
morzu kształcącą przy- 
szłycb techników leśni- 
ków. W czerwcu ubie- 
głego roku szkoła ob.. 
chodziła 50-lecie istnie- 
nia. W ciągu pół wieku 
wykształcono tu ponad 
3IVsiące leśników. 


kiem. Uczniowie na każdym kroku mogą 
konfrontować zdobytą wiedzę teoretycz- 
ną z praktyką, bowiem wokół nich rośnie 
151 unikatowych gatunków drzew i krze- 
wów, w tym 93 rodzimych i 58 egzotycz- 
nych. Przyszli leśnicy odbywają prakty- 
ki w pobliskich lasach należących do 
Nadleśnictwa Warcino oraz w zajmują- 
cym ponad 1100 hektarów Leśnictwie 
Szkolnym ZSL. 
Marcin, Majewski, jeden z ostatnich 
absolwentów warcińskiego tcchnikum 
powiedział nam, że obecnie w szkole są 
takie warunki, że tylko uczyć się i upra- 
wiać sport. Nie ma czasu na nudę, bo- 
WIem na każdym kroku uczniowie czują 
się tu zwią.lani z nauką. Wystarczy wyjść 
z internatu do parku, by poczuć smak 
przyszłej pracy leśnika. Wielu uczniów 
mówi, że Warci no jest prawdziwą szkołą 
życia. Minęły co prawda lata stosowania 


A 


tu prawie wojskowego drylu, ale i dzisiaj 
w trakcie praktyki w lesie młodzi ludzie 
mogą poczuć smak prawdziwej. trudnej 
pracy robotnika leśncgo. 
Warcińska szkołaje.st znana z prężnie 
działających sekcji sygnalistów myśliw- 
skich i sokolniczej. Część uczniów roz- 
wija swe zainteresowania pracując w 
ogrod.lie botanicznym czy uczestnicząc 
w zajęciach koła fotograficznego, kół 
strzelectwa myśliwskiego i strzelectwa 
sportowego, szkolnego koła sportowego, 
koła preparatorskiego i orkiestry dętej. W 
roku 1992 została wybudowana nowa 
sokolarnia, przekształcona niedawno w 
ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych. 
W nowym roku szkolnym 1997/98 
utworzone zostaną jak co roku dwie 
pierwsze klasy technikum z 50 miejsca- 
mi łącznie. Eg.laminy wstępne rozpocz- 
ną się, 24 czerwca br. i potrwają 4 dni. 
Kandydatów na przyszłych techników 
leśników czekają egzaminy pisemne z 
języka polskiego, matematyki i wiadomo- 
ści ekologiczno-przyrodniczych, obejmu- 
jących program biologii z zakresu szko- 
ły podstawowej. Chłopcy mają zapew- 
nione miejsca w internacie. Niestety 
dziewczętom nie gwarantuje się zakwa- 
terowania internackiego. Jest to jedyny 
przejaw dyskryminacji płci odmiennej w 
warcińskiej szkole. W pozostałych przy- 
padkach przyszłe leśniczki traktowane są 
na równi z kolegami. W bieżącym roku 
szkolnym w pierwszych klasach uczą się 
trzy dziewczęta. Jak nam zdradziły, są 
hołubione zarówno przez kolegów jak i 
kadrę pedagogiczną. 
KONRAD REMELSKI 


Jeśli nie "Oxford", 
to CO? 


Trafiająca tu młodzież może wybrać 
naukę jednego z wielu proponowanych 
zawodów, takich jak: introligator, elek- 
tromonter, tapicer, piekarz, ciastkarz, cu- 
kiernik, kucharz, krawcowa, sprzedawca 
czy fryzjer. Dyrektor szkoły .łan Subot- 
kiewicz twierdzi jednak, że obecnie na 
rynku pracy panuje największe zapotrze- 
bowanie na krawcowe i sprzedawców. W 
klasach o tych profilach jest też najwięk- 
sze zagęszczenie uczniów. 
Obecnie w szkole uczy się około ty- 
siąca młodych ludzi. Klasy zazwyczaj są 
przepełnione, ponieważ przyjmowani są 
praktycznie wszyscy, którzy złożą poda- 
nia. W tym roku planowane jest przyję- 
cie pięciuset uczniów klas pierws
ch. 
Większość młodzicży trafi tutaj zapew- 
ne po nieudanym starcie do innych szkół, 
podobnie jak ucząca się dziś zawodu 
sprzedawcy Marlcna: - Zdawałam egza- 
miny do Technikum Ekonomicznego. ale 
nie powiodło mi sir. Nie pozostało mi 


Przy uliCY Morskiej w Kosza- 
linie znajduje się szkoła, 
którą niektórzy nazYWają iro- 
nicznie "Oxfordem". ZesPół 
Szkół Zawodowych nr 2, w 
przeciwieństwie do renomo- 
wanego Zespołu Szkół Za- 
wOdowYch nr 1, gdzie dzia- 
łają także technika, kształci 
tylko na poziomie "zawo- 
dówki" . 


więc nic innego. jak zgłosić się do tej wła.. 
śnie szkoły. W podobnej sytuacji znala- 
zło się wiele jej koleLanek i kolegów, z 
którymi tcraz uczy się zawodu. 
Wybór profilu nauczania zazwyczaj 
jest przypadkowy. Większość zagadnię- 
tych przez nas uczniów jednak stwierdzi- 
ła, że nie żałuje swoich decyzji. Ich wąt- 
pliwości natomiast budzą warunki, w ja- 


kich odbywa się nauka. - To prawda, co 
mówiq uczniowie innych szkół o tutejszym 
poziomie nauczania. Jest to jedna z tych 
rzeczy. które chciałabym. aby się zmieni- 
ły - opowiada Jadwiga z klasy krawiec- 
kiej. - Na zajęciach praktycznych korzy- 
stamy ze starych maszyn do szycia. które 
często sir psujq, a to bardzo utrudnia nam 
naukę. 
Nabór absolwentów podstawówek do 
ZSZ nr 2 rozpocznie się 15 marca. Dy- 
rektor szkoły zapewnia, że zapisy potrwa- 
ją o wiele dłużej niż w innych szkołach 
ponadpodstawowych - aby wszyscy za- 
interesowani mieli szansę podjęcia nau- 
ki. 
Chociaż szkoła przy ulicy Morskiej 
ogólnie uważana jest przez uC.lniów za 
mało atrakcyjną, stanowi ona ważną al- 
ternatywę dla tych wszystkich, którzy jak 
najszybciej chcą - czy muszą - zdobyć 
zawód dający szanse na pracę. 


Dobra atmosfera 
i... wielu chłopców 


- 
.. 
... 


Tylko dla chłopców przeznaczone są 
pięcioletnie Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa i Technikum Zawodowe o spe- 
cjalności naprawa i eksploatacja poja- 
zdów samochodowych oraz trzyletnia 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przygo- 
towująca do pracy mechaników - opera- 
torów pojazdów i maszyn rolniczych. W 
tej ostatniej szkole na pierwszoklasistów 
czeka 60 miejsc, w technikach - po 35. 
Także po 35 nowych uczniów przyjmą 
dwie szkoły koedukacyjne - pięcioletnie 
Technikum Zawodowe o specjalnościach 
technik żywienia i gospodarstwo domo- 
we oraz czteroletnie Liceum Ekonomicz- 
ne, kształcące w dziedzinie rachunkowo- 
ści i rynku rolnego. 
Do wszystkich typów szkół młodzież 
będzie przyjmowana na podstawie roz- 
mowy kwalifikacyjnej. Do szkół średnich 
dodatkowe punkty będzie można zdobyć 
za dobre oceny z języka polskiego, ma- 
tematyki, biologii, chemii. W LE będą 
brane pod uwagę także oceny z geografii 
i historii, w "samochodówce" - z fizyki. 
Do techników przyjęcia zaplanowane 


W Świdwinie nie ma wielu 
szkół średnich. Jedną z nich 
jest ZesPół Szkół Rolni- 
czvch, który jeszcze niedaw- 
no był placówką mato atrak- 
cyjną dla młodzieży. Obe- 
cnie jednak oferuje naukę w 
pięciu szkotach różnych ty- 
pów działających pod 
wSPólnym szyldem ZSRol. 


nych w ZSRoJ. uczy się 640 młodych lu- 
dzi. Większość z nich ocenia swoją szkołę 
bardzo wysoko. Krzysztof - już wkrótce 
absolwent technikum stwierdza: -Jestem 
w tej szkole od pięciu lat i widzę. jak się 
rozwija. Jestem zadowolony. że kończę tę 
właśnie szkołę, chociaż teraz być może 
wybrałbym inny kierunek. W czasie nau- 
ki dwukrotnie byłem na praktyce we Fran- 
cji. Jako mankamenty Krzysztof wymie- 
nia brak sali gimnastycznej i autobusu, 
który dowoziłby uczniów mieszkających 
w innych miejscowościach. Na dojazdy 
do szkoły narzekają także inni. 
- trafiłam do tej szkoły z wyboru. zda- 
wałam egzaminy i - na szęście - nie było 
niespodzianek. Moim zdaniem, poziom 
jest tu wysoki. zajęcia z infomzatyki odby- 
wają się w świetnie wyposażonej pracow- 
ni. Jest bardzo dużo zajęć, nawał pracy 
jednak rekompensuje bardzo miła atmo- 
sfera. dobry kontakt z nauczycielami - 
opowiada Alina. 
Atmosferę panującą w szkole chwali 
także Marta, która zauważa jeszcze jeden 
plus nauki tutaj: - Jest dużo chłopców! 
(mj, mk) 


Szkolna "czarna komedia" 


wtedy, kiedy rodzice zaczynają spra- 
wiać nam trudności. 
* Kiedy widzę, ilu pierwszoklasistów 
wchodzi szczęśliwych do szkoły, to 
chcę zapytać, kto ma prawo tak ich 
rozczarowywać. 
* - Piotrze, dowiedź mi, że Ziemia 
jest okrągła i obraca się wokół wła- 
snej osi. - Przepraszam, panie profe- 
sorze, ale ja tego nigdy nie twierdzi- 
łem. 


Policealne Studium Zawodowe 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Słupsku 


prowadzi nabór: 
- technik BHP - czas nauki I + 1,5 roku 
- technik infonnatyk - czas nauki 2 lata 
- dwuletnie studium ogólnokształcące 


zapisy, infonnacje w godz. 8-18 
Słupsk ul. Grodzka 9, 424-935G-632 


-D 
«') 
-D 
o 


Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego ZDZ 
Słupsk, ul. Grodzka 9 
424-935 
oferuje kursy 
- obsługi pił spalinowych 
- palaczy kotłów nisko i wysokopa- 
rametrowych 
- obsługi wózków jezdnych 
- obsługi suwnic, dźwigów, żurawi 
- marketingu, reklamy, akwizycji 
- podstaw księgowości oraz prowa- 
dzenie ksiąg podatkowych 
- obsługi komputera 
- sekretarek-asystentek szefa, ma- 
szynopisania 
- pilotów wycieczek zagranicznych 
- ochrony osób i mienia, obsługi bro- 
ni gazowej 
- pedagogiczne instr. prakt. nauki 
zawodu 
- sprzedawca, obsługi kas fiskal- 
nych 
- wykładowców i instr. nauki jazdy 
- kierowców kat. B+A 
- przewóz materiałów niebezpiecz- 
nych 
- spec. BHP i ochrony p. POŻ. w 
zakł. pracy . 
- kursy BHP i ochrony p. POZ. 
- kwalifikacyjny dla osób pracują- 
cych przy produkcji, przechowywa- 
niu i obrocie środkami spożywczy- 
mi 
- związane z konfekcjonowaniem i 
obrotem środkami ochrony roślin 
- wszelkie inne wg potrzeb i na ży- 
czenie klienta 
Zapraszamy! 
Skorzystaj z naszych usług. 


(pepe) 


'1If 
h 
ł 


są na 24 czerwca, do "zawodówki" - 
na l lipca. 
Świdwiński Zespół Szkół dysponuje 
internatem dla dziewcząt i chłopców, na- 
uka zawodów odbywa się w dobrze wy- 
posażonych warsztatach i pracowniach. 
Absolwenci szkoły mają szansę opuścić 
jej mury ze znajomością jednego z czte- 
rech języków obcych: angielskiego, nie- 
mieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, 
umiejętnością obsługi komputera i pisa- 
nia na maszynie, a także - co ważne 
szczególnie dla dziewcząt - kroju i szy- 
cia. 
Obecnie w dziennych szkołach skupio- 


* Nauczyciele są najgłośniejsi wte- 
dy, kiedy krzyczq: "Cisza!" 
* Nawet mali nauczyciele potraftq 
rzucać długie cienie. 
* Na boisku gram w ataku, na mat- 
mie - w obronie. 
* Dyrektor wyrzucał mojemu nau- 
czycielowi od gimnastyki, że za mało 
ćwiczył ze mną skłony i czołganie. 
* Biedni uczniowie! Na drzwiach 


napisano ,,1 klasa", a w środku drew- 
niane ławki! 
* Są nauczyciele, którzy są tak skąpi, 
że śmieją się tylko na koszt innych. 
* W budzie czuję się jak na komen- 
dzie policji. Ciagle mnie przepytują, aja 
o niczym nie wiem. 
* Wymiana zdań następuje wtedy, kie- 
dy do nauczyciela idziemy z własnym 
zdaniem, a wracamy zjego. 
* W okres dojrzewania wchodzimy 


. 

 


SZKOŁA 
W@ PAMIĘCI 
Centrum Treningowe Wojakowskich 
w zakresie rozwoju pamięci, 
koncentracji uwagi i inteligencji 
Region Pomorski 
Koszalin, ul. Młyńska 80/13 tel. (094) 41-46-75 
Rezultaty treningu: 
- opanowanie metody prawidłowego uczenia się 
- znaczna poprawa w zakresie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
analizowania i syntezy 
- wyćwiczenie koncentracji i zapamiętywania wielozmysłowego, 
- rozwój pamięci trwałej i krótkoterminowej 
- umiejętność selektywnego zapamiętywania materiału 
Sukcesy uczniów: 
- znaczne polepszenie wyników w nauce czego dowiedli 
absolwenci CTW w okresie ostatniego 5-lecia 
- wytrenowana łatwość pamięciowego przyswajania wykładów i tekstów 
- wyzbycie się lęków i kompleksów szkolnych 
Metoda CTW jet konsultowana i akceptowana przez pro/. Edytę 
Gruszczyk-Kolczyńską z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Działamy w kraju w ok. 500 filiach CTW i za granicq 
(USA, Kanada, Ameryka Południowa, Europa Zachodnia). 
Absolwenci mają możliwość wzięcia udziału 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pamięci. 
Atrakcyjne nagrody! 


Adresy autoryzowanych filii CTW w woiewództwach: 
koszalińskim: 
Koszalin, ul. Młyńska 80/13, tel. (094) 41-46-75 
Białogard, ul. Patrycego 25, tel. (12) 49-73 
Biały Bór, ul. Kasztanowa 10, tel. (0966) 39-048 
Bobolice, ul. Mickiewicza 2A, tel. (187) 647 
Czaplinek, ul. Leśników 28/1, tel. (0966) 54-417 
Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 40/1, tel. (14) 24-49 
Drawsko (Złocieniec), ul. Spokojna 15, tel. (0961) 32-733 
Karlino, ul. Szymanowskiego 4/24, tel. 117-131 
Kołobrzeg,ul. Dubois 28, tel. (094) 35-22-509 
Kołobrzeg, ul. Dworcowa 24/4, tel. (094) 35-24-922 
Mielno, ul. Kościelna 18, tel. 189-893 
POłczyn-Zdrój, ul. Nowa 4/12, tel. (0961) 62-591 
Połczyn-Zdrój, ul. Staszica 18/40, tel. (0961) 62-168 
Sianów i Polanów, Węgorzewo 37, tel. 185-980 

zczecinek, ul. Kościuszki 50A, tel. (0966) 40-225 
Swidwin, ul. Podgórna 11/1, tel. (0961) 53-513 
Wierzchowo Zł. 22, ul. Długa 26c/3, tel. (0961) 18-245 
słupskim: 
Słupsk, ul. Jastruna 2, tel. (059) 43-61-05 
Bytów, ul. SłoDeczna 24/9, tel. (0593) 48-03 
Człuchów, ul. Srednia 6A/16, tel. (0597) 43-552 
lębork, ul. Jagiellońska 7/2,tel. (059) 62-14-26 
Miastko, ul. Wybickiego 50/15, tel. (0595) 56-74 
Sławno, ul. Racibora 5/44, tel. (05910) 22-82 
Ustka ul Klonowa 3, tel. (059) 14-65-01 


0-576 


Dyrekcja 
Liceum Ogólnokształcącego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
ul. Jana III Sobieskiego 7 A, 77-300 Człuchów 


informuje, że egzamin wstępny do szkoły odbędzie się 24 maja 1997 r. o godz. 9 Wszystkim 
zainteresowanym wysyłamy informatory o przebiegu egzaminu i wszystkIch programach 
relizowanych w szkole. 


Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.30, teVfax (0597) 411 74 


G-637 


)
		

/Image0012.djvu

			11. GŁOS POMORZA 


GŁOS ÓSMOKLASISTY 


wtorek, 25 lutego 1997 r. 


WOJEWÓDZTWO KOSZALŃSKIE 
Licea Ogólnokształcące Technika i szkoły równorzędne 


Lp. Nazwa i adres szkoły Profil .Język Liczba Liczba Przedmioty ze Sposób 
obcy oddz. uczniów świad. ukończenia prl.eprowadlenia 
kl. l kI. l szkoły niższego rekrutacji 
Ogółem typu, z których 
oceny będą 
uwzględnione do 
sumy punktów de- 
cydujących o 
przyjęciu kandy- 
data do szkoły 
KOSZALIN 
I. Zespół Szkół Humanistyczny z franc. 7 245 j. polski egzdmin 
Ogólnokształcących nr I poszerzonym j, obcym niem. matematyka, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej biol.-chem. ang. przedm. do wyboru 
75-950 Koszalin mat.-inform. przez kandydatów jak wyżej 
(tel. 42-38-29) klasa "o" l 34 j. polski 
matematyka, j. obcy 
2. Zespół Szkół ogólny z poszerzonym ang. 6 210 j. polski, matematyka egzam in 
Ogólnokształcących nr 2 angielskim niem. przedmiot wybrany 
ul. Chełmońskiego 2 i niemieckim przez kandydata 
75-950 Koszalin human istyczny 
(tel. 42-43-5 I) mat.-fiz. 
biol.-chem 
ogólny 
3. Zespół Szkół nr l ogólny informatyczny ang. 5 175 j. polski, matematyka egzamin 
ul. ZWM 17 fran. 
75-950 Koszalin ros. - 
(z internatem, tel. 45-18-22) 
4. Zespół Szkół Medycznych ogólny ang. 4 140 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Leśna 2 biol.-chem. niem. przedmiot wybrany 
75-950 Koszalin humanistyczny fran. przez kandydata 
(z internatem, tel. 45-16-27) ros. 
5. Zespół Szkół nr 2 ogólny, sportowy, ang. 9 315 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Jedności 9 informatyczny, niem. 
75-401 Koszalin politechniczny fran. 
(tel. 42-47-84) ekologiczny, 
ekonomiczno- 
menedżerski 
pedagogiczny 
6. V I Liceum ogólny ang. 4 140 j. polski. matematyka egzamin 
Ogólnokształcące ogólny z poszerzonym franc. 
ul. Podgórna 55 j. angielskim 
75-335 Koszalin informatyczny 
(tel. 43-07-45) biol.-chem. 
7. Społeczne Liceum informatyczno- ang. l 18 egzamin 
Ogólnokształcące językowy niem. 
ul. Gnieźnieńska 15/17 
75-728 Koszalin 
(tel. 42-5 1-62) 
z upraw, szk. publicznej 
SZCZECINEK 
8. Zespół Szkół ogólny ang. 6 204 j. polski, matematyka egzamin 
Ogólnokształcących mat.-fiz. niem. przedmiot wybrany 
ul. Ks. Elżbiety I humanistyczny franc. przez kandydata na 
78-400 Szczecinek biol.-chem. ros. egzamin ustny 
(tel. 400-32) 
9. Zespół Szkół ogólny ang. 2 70 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Szczecińska 47 in formatyczno- niem. 
78-400 Szczecinek ekonomiczny franc. 
(z internatem, tel. 431-22) ros. 
10. Zespół Szkół Medycznych ogólny niem. 2 70 matematyka, fizyka, egzamin 
ul. Kościuszki 47 franc. biologia 
78-400 Szczecinek 
(z internatem, tel. 401-75) 
11. Zespół Szkół Społecznych ogólny ang. 2 36 egzamm 
ul. Słowiańska 2 menedżerski niem. 
78-400 Szczecinek 
(z uprawno szkoły publicznej) 
KOlOBRIEG 
I 12. Zęsp,ół S;zkół ogólny ang. 7 238 j. pol
ki, matematyka egzamin 
Ogól nokształcących mat.-fiz. niem. przedmiot wybrany 
ul. Łopuskiego 2 biol.-chem. franc. przez kandydata na 
78- 100 Kołobrzeg matem.-geogr. ros. 
(z internatem, tel. 233-52) humanistyczny 
13. Zespół Szkół ogólny ang. 5 175 j. polski, matematyka egzamin 
ul. I Maja 47 mat.-informatyczny niem. przedmiot wybrany 
78-100 Kołobrzeg biol.-chem. przez kandydata na 
(z. internatem, tel. 232-64) mened7erski 
praw no-administracyjny 
14. Zespół Szkół Medycznych ogólny niem. 2 70 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Grottgera 12 przedmiot wybrany 
78-100 Kołobrzeg przez kandydata na 
(z internatem, tel. 22 I -20) 
15. Społeczne Liceum ogólny ang. 2 32 egzamin 
Ogólnokształcące mat. -menedżerski niem. 
ul. Jedności Narodowej 58A franc. 
78-100 Kołobrzeg 
(tel. 245- 13) z uprawnie- 
niami szkoły publicznej 
BIAlOGARD 
16. Zespół Szkół ogólny ang. 5 175 j. polski, matematyka egzamin 
Ogólnokształcących mat.- fiz. niem. historia. geografia, 
ul. Grunwaldzka 45 biol.-chem. franc. biologia, chemia, 
78-200 Białogard infor.-geogr. ros. fizyka, j.obcy 
(z internatem. tel. 23-3 I) 
CZAP LINEK 
17. Zespół Szkół ogólny ang. 2 64 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Parkowa 2 informatyczny niem. biologia, chemia 
78-440 Czaplinek ro
. 
(z internatem, tel. 552-66) 
DRAWSKO POMORSKIE 
18. Liceum Ogólnokształcące pedagogiczny ang. 3 L05 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Złocieniecka 25 biol.-chem. niem. historia, biologia. 
78-500 Drawsko Pomorskie mat.-fiz ros. chemia, geografia. 
(z internatem, tel. 322-4 I) ogólny z rozszerzonym fizyka, j. obcy 
niemieckim 
POlCZYN ZDRÓJ 
19. Zespół Szkół humanistyczny ang. 5 175 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Staszica 6 mat.-fiz. niem. 
78-320 Połczyn Zdrój ekologiczny ros. 
(z intematem, tel. 620-83) ekonomiczny fran. 
ŚWIDWIN 
20. Zespół Szkół ogólny ang. 4 136 j. polski, matematyka egzamin 
ul. Kościuszki 8 biol.-chem. niem. przedmiot wybrany 
78-300 Świdwin mat.-fiz ros. przez kandydata na 
(z internatem, tel. 524-74) ekologiczny fran. egzamin ustny 
BIAl y BÓR 
21. Zespół Szkół ogólny ang. I 30 j. polski, matematyka egzamin 
Ogólnokształcących niem. 
ul. Żymierskiego 27 
78-3425 Biały Bór 
(tel. 390-26) 
22. Zespół Szkół Rolniczych informatyczny ang. I 35 j. polski, matematyka, egzamin 
ul. Bzeźnicka 10 niem. fizyka, historia, biologi	
			

/Image0013.djvu

			Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


GlOS ÓSMOKLASISTY 


Technika i szkoły równorzędne 


GLOS POMORZA 13 


Szkoły zasadnicze 
Lp. Nar.wa i adres szkoły Zawód Licr.ba Liczba Sposób 
oddz. ucwiów kI. I przeprowadr.enia rekrutacji 
kI. I O
ółem 
KOSZALIN 
I. 7csp6ł Szkół Samochodowych lakiernik I 30 egzamin wstępny lub na podstawie 
ul. Gnieinieńska 3 mechanik pojazdów samochodowych 5 150 umowy o pracę w celu przy gotowa- 
75-735 Kosnlin elektromechanik poj. sam 2 60 nia zawodowego 
(z intern,lIem, tel. 42-54-30, blacharz !>amochod. I 30 
42-28-61) 
2. Ze
pól Szkół Zawodowych nr 1 kucharz 2 60 na podstawie umowy o pracę w celu 
ul. A. Lampego 30 kelner 2 60 przygotowania zawodowego 
75-950 Koszalin 
(z intern.ltem, tel. 42-57-02) 
3. Zespól Szkół nr I ";Iusarz-mechanik I 30 rozmowa kwalifikacyjna 
ul. ZWM 17 operator obrabiarek 
krawających 2 60 
75-522 Koszalin 
(z internatem, tel. 45-18-22) 
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 krawiec odzieży damskiej lekkiej I 30 rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 
ul. Morska 108 sprLedawca 3 90 umowy o pracę w celu przygotowania 
75-582 koszalin piekarz I 30 zawodowego 
(z intern.ltem, tel. 43-24-21) wielozawodowa 2 60 
fryzjer 2 60 
ciastkarz I 30 
krawiec I 30 
stolarz I 30 
5. Zespół Szkół Elektroniczno- elektromonter 2 60 rozmowa kwalifikacyjna 
Elektrycznych 
ul. Jedno";ci l) 
75-401 Koszalm 
(z internatem. tel. 42-44-23) 
6. Zespół Szkół Budowlanych murarz I 30 rozmowa kwalifikacyjna a młodociani na 
ul. J. Krasickiego 18 stolarz I 30 podstawie umowy o pracę w celu przy- 
75-522 Koszalin elektromonter I 30 gotowania zawodowego 
(z internatem, tel. 43-07-95) spawacz I 30 
monter instalacji budowlanej I 30 
SZCZECINEK 
7. Zespół SAół Zawodowych sprzedawca 3 190 na postawie umowy o pracę w celu przy- 
ul. I Maja 22 wielozawodowa 4 120 gotowania zawodowego 
78-400 Szczecinek ,,"ucharz 2 60 
(z internatem_ tel. 402-46) 
8- Zespół Szkół sprzedawca I 30 rozmowa kwalifikacyjna 
ul. Szczeciń
ka 
78-400 Szczecinek 
(z internatem, tel. 431-22) 
9. Zespół Szkół Mechanicznych ślusarz-mechanik I 30 rozmowa kwalifikacyjna 
ul. Koszalińska 81 mechanik pojazdów samochodowych 2 60 
78-400 S7czecinek 
(z internatem, tel. 404-41) 
10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ślusarz-mech.mik l 30 na podstawie umowy o pracę w celu przy- 
ZDZ ul. Bohaterów Warszawy gotowdl1ia zawodowego 
78-400 Szczecinek 
(tel. -t06-92) 
II. Zespół S7kół Budowlanych monter instalacji budowlanych l/2 15 rozmowa kwalifikacyjna i na podstawie 
ul. Anyleryjska 9 malarz l/2 15 umowy o pracę w celu przygotowania 
78-400 Szczecinek murarz I 30 zawodowego 
tz internatem, tel. 427-08) wielozawodowa 2 60 
KOlOBRZEG 
12. Zespół Szkół Mechanicznych wieloZ 


, S 


i£; 


.J--. ./ 
, . . M&)' --:. . 
\\ ',
,
 
\.. , 
. ..
.
 };... 
\, . '" .... 
iJ 


..ł' 


,... 
, 


, \ 
i , 
'
 


ł 
C- 


... 


Z "Decyzji kuratora oświaty w Koszalinie" 


--
'!'-< ., 


,.. 


4\,.. 


" 
-........ 


I 
Fol. Izabela Oleś 


'. 


¥'
 t 't 


Dla mechallików i informatyków 
w tych warsztatach uczą się zawodu przyszli mechanicy. dzio;iejsi uczniowie Zespołu Szkół nr l im.Stanisława Staszica w 
Koszalinie. 
Obok Szkoły Zasadniczej i Technikum Mechanicznego od niedawna działa tutaj Liceum Ogólnokształcące, w którym 
jedną ze specjalności jest informatyka. A więc: do wyboru, do koloru. (mk) 


* l. W celu zorganizowania prawidło- 
wej illfrJl1llacji o sz"-ołach {lonadpostawo- 
wych powołuję od dnia 19 lutego do 9 
wrze.\:nia 1997: 
- Wojewód::.ki Pun"-t l/ifonnacyjny 
działający,jl7.Y Poradlli Psychologicno- 
Pedagogic:nej nr 2 w Kmzulinie. 
- Rejo1lowe Pun"-ty Informacyjne pr:::y 


poradniacli pedagogic::.no-psychologicz- 
nych w Koszalinie, Białogardzie, Draw- 
sku PomOl:\'kim, Kołobrzegu Szczecin"-u, 
ŚwidwiJzie i Połczynie Zdmju; 
- S:kolne Punkty Informacyjne we 
wszystkich pełnych szkołach podstawo- 
wych 
9 2. l.Kandydaci do szkół ponadpod- 


stawowych !ikładają dokumenty w wyhra- 
nyclz przez siebie szkołach w tenninie od 
17 marca do 15 maja 1997 r. 
* 3. I.Egzaminy pisemne do szkół, w 
któ/ych obowiązują egzaminy wstępne, 
odbrda się w nastrpujlacych te/minach: 
- język polski - 23 cze/wca 1997, 
god:.1 I 
- matematyka - 24 czerwca, god::.. II.
		

/Image0014.djvu

			14 GŁOS POMORZA 


Gł.OS ÓSMOKLASISTY 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


Licea zawodowe 


Lp. Nazwa i adres szkoły Zawód Liczba Liczba Przedmioty ze Sposób Przedmioty 
oddz. uczniów świad. ukończenia prleprowadzenia do wyboru 
kl. l kI. l szkoły niższego rekrutacji na 
Ogółem typu, z których e
zaminie 
oceny będą ustnym 
uwzględnione do 
sumy punktów de- 
cydujących o 
prlyjęciu kandy- 
data do szkoły 
KOSZALIN 
l. Zespół Szkół Mechanik 4 140 j. polski egzamin j. polski 
Samochodowych pojazdów matematyka matematyka, 
ul. Gnieźnieńska 3 samochodowych fizyka fizyka 
75-950 Koszalin 
(z internatem, 
tel. 42-54-30» 
2. Zespól Szkół Zawodowych nr I Pracownik 2 70 j. polski egzamin j. polski 
ul. A. Lampe 30 administracyjno- matematyka matematyka 
75-950 Koszalin biurowy j. obcy historia, geografia 
(z internatem, sprzedawca 3 105 jak wyżej jak wyżej 
tel. 42-57-02) magazynier 
3. Zespól Szkół Zawodowych nr 2 krawiec I 35 j. polski egzamin j. polski 
ul. Morska 108 konfekcyjno- matematyka matematyka 
75-522 Koszalin usługowy historia, geografia 
(z internatem, tel. 43-24-21) 
4. Zespół Szkół nr I mechanik I 35 j. polski egzamin j. polski 
ul. Zw. Walki Młodych ł7 obróbki matematyka matematyka 
75-582 koszalin skrawania fizyka historia 
(z internatem, tel. 45-18-22) 
SZCZECINEK 
5. Zespół Szkół Mechanicznych mechanik naprawy 2 70 j. polski egzamin j. polski 
ul. Koszalińska 84 maszyn i urządzeń matematyka, fizyka matematyka, 
78-400 Szczecinek elektromechanik I 35 jak wyżej egzamin fizyka 
(z internatem, tel. 404-4 ł) urządzeń przemysł.. 
mechanik pojazdów I 35 jak wyżej egzamin jak wyżej 
samochodowych 
6. Zespół Szkół Zawodowych kelner-bufetowy I 35 j. polski egzamin j. polski, biologia, 
ul. I Maja 22 gastronom I 35 matematyka chemia 
78-400 Szczecinek przedmiot wybrany 
(z internatem, tel. 402-46) przez kandydata 
KOŁOBRZEG 
7. Zespół Szkół Mechanicznych mechanik naprawy 2 70 j. polski egzamin j. polski 
ul. Piastowska 5 maszyn i urządzeń matematyka matematyka 
78-100 Kołobrzeg fizyka historia 
(z internatem, tel. 239-36) historia 
8. Zespól Szkół Zawodowych sprzedawca- I 35 matematyka, historia egzamin matematyka, 
ul. Łopuskiego 13 magazynier j. obcy historia, j. obcy 
78-100 Kołobrzeg kelner-bufetowy I 35 jak wyżej egzamin j. polski, historia, 
(z internatem, tel. 222-3 ł) gastronom I 35 jak wyżej egzamin j. otx:y 
pracownik I 35 jak wyżej egzamin chemia, biologia 
administracyjno- j. otx:y j. polski, 
biurowy j. obcy historia 
BIALOGARD 
9. Zespół Szkół Zawodowych mechanik naprawy I 35 j. polski egzamin j. polski 
ul. Dąbrowszczaków 14 maszyn i urządzeń matematyka matematyka 
78-200 Białogard sprzedawca- I 35 przedmiot wybrany fizyka, historia 
(z internatem, tel. 20-35) magazynier przez kandydata chemia, j. obcy 
CZAPLINEK 
10. Zespół Szkół monter urządzeń I 35 j. polski egzamin j. polski 
ul. Grunwaldzka I elektronicznych matematyka, fizyka matematyka, 
78-440 Czaplinek mechanik napr. I 35 jak wyżej egzamin fizyka 
(z internatem, tel. 552-65) maszyn i urządzefl 
gastronom I 35 j. polski egzamin j. polski 
matematyka, chemia matematyka, 
chemia 
geografia, historia 
DRAWSKO POMORSKIE 
Ił. Zespół Szkół Zawodowych mechanik naprawy I 35 j. polski, fizyka egzamin j. polski, fizyka 
ul. Seminaryjna 2 maszyn i urządzeń matematyka, matematyka 
78-500 Drawsko Pomorskie krawiec l 35 j. polski, geografia egzamin j. polski, 
(z internatem, tel. 322-25) konfekcyjno-usług. matematyka. historia geografia 
matematyka, 
historia 
DARlOWO 
12. Zespół Szkół pracownik 2 70 j. polski egzamin j. polski 
ul. Chopina 4 administracyjno- matematyka matematyka 
76-150 Darłowo biurowy wybrany przedmiot historia, geografia 
(tel. 25-15) 


t.. 
-łl.. 
,,
 
 


.. 


. \ 


Marek Rudnik, uczeń trzeciej klasy 
Zespołu Szkół Samochodowych w Ko- 
szalinie jest jednym z 1334 stałych czy- 
telników, którzy korzystają ze skom- 
puteryzowanej sieci kartotek biblio- 
tecznych. 
- Nowy system komputerowy obejmu- 
je ponad 20 tysifCY woluminów, każda 
książka ma swój kod kreskowy, a każdy 
uczeń kal1f magnetyczną - wyjaśnia Da- 
nuta Janus, nauczycielka, a zarazem bi- 
bliotekarka sprawująca pieczę nad zaso- 
bami szkolnej biblioteki. 
Nowy system komputerowy i bogac- 
two fachowej literatury sprawiają, że 
szkolna biblioteka cieszy się zaintereso- 
waniem nie tylko wśród uczniów, ale 
mieszkańców miasta, szukających spe- 
cjalistycznych tytułów. (io) 


\ '.l 
.\ 


J 


9;...., 
" 


'h 


k j 


". 


;, ¥'.J"i& 

./ .. -
 //
 


i Ltł 
  


k 
!fJ 


Marek Rudnik i pani Danuta Janus w szkolnej bibliotece 


Fol Izabela Oleś 


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne województwa słupskiego 


Nazwa poradni Teren dliałania 
Specjalistyczna Porailnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szkoła podstawowa nr 2,5,9, II. 15,18 w Słupsku 
ul. Sienkiewicza 3 Liceum Ogólnokształcące nr 1,2,3,4,5, w Słupsku 
76-200 Słupsk Zespół Szkół Medycmych i Zespół Szkół Zawodowych PKP w Słupsku 
tel. 42-26-05 gmina Damnica (tj. Damnica, Damno, Domaradz, Zagórzyca) 
gmina Główczyce (tj. Będziechowo, Cecenowo, Główczyce, Górzyno, Pobłocie. Stowięcino, 
Szczypkowice, Wielka Wieś. Żelkowo) 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasto i gmina Bytów w tym Liceum Ogólnokształcące i inne szkoły ponadpodstawowe w 
ul. Mierosławskiego 2 Bytowie 
77-100 Bytów gminy: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica. Parchowo. Studzienice, Tuchomie 
tel. 25-20 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasto i gmina: Czame, Człuchów, Debrzno w tym Liceum Ogólnokształcące i inne szkoły 
ul. Szczecińska 20 ponadpodstawowe w Człuchowie 
77-300 Człuchów gminy: Konar.lyny. Przechlewo, Rzeczenica 
tel. 411-33 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasta: Lębork, Łeba 
ul. Okrzei 15A gminy: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Wicko a także Liceum 
84-300 Lębork Ogólnokształcące nr 1,2 i inne szkoły ponadpodstawowe w Lęborku 
tel. 62-18-34 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasto i gmina Miastko w tym Liceum Ogólnokształcące i inne szkoły ponadpodstawowe w 
ul. Chrobrego 6 Miastku i Łodzierzy 
77-200 Miastko gminy: Kępice, Km,zała, Trzebilino 
tel. 28-71 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasto i gmina Sławno w tym Liceum Ogólnokształcące i inne. szkoły ponadpodstawowe w 
ul. Gdańska 24 Sławnie 
76-100 Sławno Gmina Postomino 
tel. 7 I -35 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szkoła podstawowa nr l. 3,4,6,7,8,14,16, 17 w Shlpsku 
ul. laracza 18A oprócz LO - wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Słupsku 
76-200 Słupsk gmina Słupsk (tj. Bierkowo, Głobino, Jezierzyce, Siemianice, Wrzeście, - oprócz Włynkówka) 
tel. 42-39-60 gmina Dębnica Kaszubska (tj. Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Motarzyno, 
Niepoględzie) 
Gmina Kobylnica, Kończewo. Kuleszewo, Reblino, Słonowice, Sycewice 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miasto i gmina Ustka w tym Liceum Ogólnokształcące i inne szkoły ponadpodstawowe w Ustce 
ul. Wróblewskiego (Bursa) gmma Smołdzino oraz szkoła Podstawowa we Włynkówku (gm. Słupsk) 
76-270 Ustka 
tel. 14-40-66 


Województwo słupskie 


Technika i licea zawodowe 


Lp. Nazwa szkoły Zawód Języki Liczba 
specjalność obce: uczn. 
kl.l 
ogółem 
SŁUPSK 
I. Zespół Szkół Mechanicznych Liceum Zawodowe niem. 
ul. Niedziałkowskiego 2 mechanik obróbki skrawania ros. 30 
76-200 Słupsk Technikum Mechaniczne 
(tel. 42-48-31) technik mechanik specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 30 
obróbka skrawaniem 30 
urządzenia i maszyny do oczyszczania miast 30 
spawalnictwo 
2. Zespół Szkół Drzewnych Technikum Drzewne niem. 
ul. Szymanowskiego 5 technik technologii drewna, specjalność: meblarstwo 60 
76-200 Słupsk Liceum Zawodowe 
(z internatem, tel. 42-34-92) mechanik przetwórstwa tworzyw sztucznych 30 
3. Zespół Szkół Ekonomicznych Liceum Zawodowe 
ul. Partyzantów 24 pracownik administr.-biurowy lub technik handlowiec 30 
76-200 Słupsk Liceum Handlowe ang. 
(z internatem, tel. 42-47-65) technik handlowiec niem. 30 
Technikum Zawodowe ros. 
technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej 30 
Liceum Ekonomiczne 
technik ekonomista 30 
4. Zespół Szkół Gastronomicznych Technikum Gastronomiczne niem. 
i Hotelarskich technik technologii żywienia, specjalność: żywienie zbiorowe 50 
ul. Sienkiewicza 19 Technikum Hotelarskie ang. 
76-200 Słupsk technik hotelarstwa niem. 25 
(tel. 42-54-35) 
5. Zespół Szkół Zawodowych nr I Liceum Zawodowe 
ul. Szczecińska 60 monter elektronik, specjalność urządzenia elektroniczne 30 
76-200 Słupsk Technikum Zawodowe ang. 
(tel. 43-31-78) technik telekomunikacji, specjalność: teleinfonnatyka 30 
technik elektryk, specjalność: elektroenergetyka niem. 30 
elektrotechnika przemysłowa ang. 30 
technik elektronik, specjalność: elektronika ogólna ang. 30 
6. Zespół Szkół Budowlanych Technikum Budowlane ang. 
ul. Sobieskiego 13 technik budowlany, specjalność budownictwo ros. 30 
76-200 Słupsk technik budownictwa, specjalność: dokumentacja budowlana niem. 30 
(z internatem, tel. 43-14-38) 
7. Zespół Szkół Medycznych Liceum Medyczne ang. 
ul. Bahycka 29 opiekunka dziecięca niem. 30 
76-200 Słupsk technik analityki medycznej ros. 30 
(z internatem, tel. 42-23-47) 
8. Zespół Szkół Rolniczych Technikum Rolnicze niem. 
ul. Szczecińska 36 technik rolnik - zawód szerokoprofIlowy 30 
76-200 Słupsk Technikum Ogrodnicze niem. 
(z internatem, tel. 42-22-39, technik ogrodnik - zawód szerokoprofilowy 30 
fax 43-14-87 Liceum Agrobiznesu ang. 
technik agrobiznesu - zawód szerokoprofIlowy 30 
Technikum Ochrony Środowiska ang. 
technik ochrony środowiska, specjalność: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 30 
SLAWNO 
9. Zespół Szkół Rolniczych Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji niem. 
ul. SempołowskieJ technik inżynierii środowiska i melioracji - zawód szerokoprofilowy 30 
76-100 Sławno Technikum Rolnicze niem. 
(z internatem, tel. 10 70-10, technik roln
 - zawód szerokoprofilowy 30 
fax 10 75-35) Technikum Zywienia i Gospodarstwa Domowego niem. 
technik żywienia i gospodarstwa domowego - zawód szerokoprofilowy 30 
Liceum Agrobiznesu niem. 
technik agrobiznesu - zawód szerokoprofilowy 30 
BYTÓW 
10 Zespół Szkół Zawodowych Technikum Mechaniczne niem. 
ul. Sikorskiego 35 technik mechanik, specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 30 
77-100 Bytów Liceum Zawodowe 
(z internatem przy LO, tel. (0593) mechenik obróbki skrawaniem 30 
30-06) Technikum Odzieżowe 4-letnie 
technik odzieżowy, specjalność: krawiectwo lekkie 30 
II Zespół Szkół Ekonom.ic
no_- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
Rolniczych . . technik żywienia i gospodarstwa domowego ........... 30 
ul. Derdowskiego 3 Liceum Zawodowe ang. 
77-100 Bytów technik agrobiznesu niem. 30 
(z internatem przy LO. teJ. (0593 Liceum Handlowe 
30-14,33-81) technik handlowiec 30 
Liceum Ekonomiczne 
technik ekonomista, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 30 
finanse i rachunkowość 30 
LĘBORK 
12. Zespół Szkół Mechanicznych Technikum Mechaniczne ang. 30 
ul. Marcinkowskiego I technik mechanik, specjalność: budowa maszyn 
84-300 Lębork 
(z internatem, tel. 62-22-95) 
13. Zespół Szkół Budowlanych Technikum Budowlane ang. 30 
ul. Pionierów 16 technik budowlany, specjalność: budownictwo 
84- 300 Lębork 
(z internatem przy ZSMech., 
tel. 62-16-67) 
14. Zespół Szkół Ekonomicznych Liceum Handlowe niem. 
ul. Dygasińskiego 14 technik handlowiec ros. 30 
84-300 Lębork Liceum Ekonomiczne 
(z internatem, tel. 62-24-82) technik ekonomista 60 
15. Zespół Szkół Rolniczych Technikum Rolnicze ang. 
ul. Warszawska 17 technik rolnik - zawód szerokoprofilowy niem. 60 
84-300 Lębork Technikum Ogrodnicze ang. 
(z internatem. tel. 62-21-92, technik ogrodnik - zawód szerokoprofilowy 30 
fax 62-21-92) Technikum Technologii Żywności ang. 
technik technologii żywności - zawód szerokoprofilowy 30 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego niem. 
technik żywienia i gosp. domowego - zawód szerokoprofilowy 30 
Liceum Ekonomiczne ang. 
technik ekonomista, specjalność: rachunkowość i rynek rolny niem. 30 
CZLUCHÓW 
16. Zespół Szkół Technicznych Technikum Mechaniczne niem. 
ul. Koszalińska 2 technik mechanik, specjalność: budowa maszyn ros. 30 
77-300 Człuchów naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 30 
(z internatem, tel. (0597) Liceum Handlowe 
43-491) technik handlowiec 30 
17. Zespół Szkół Rolniczych Liceum Ekonomiczne niem. 
ul. Parkowa 2 technik ekonomista, specjalność: rachunkowość i rynek rolny 30 
77 - 300 Człuchów Technikum Rolnicze niem. 
(tel./fax (0597) 42-507) technik rolnik - zawód szerokoprofilowy 30 
MIASTKO 
18. Zespół Szkół Mechanicznych Technikum Mechaniczne niem. 30 
ul. Młodzieżowa 3 technik mechanik, specjalność: obróbka skrawaniem 
77-200 Miastko 
(z internatem. tel. (0595) 
25-53 lub 26-49) 
19. Zespół Szkół Rolniczych Technikum Rolnicze niem 30 
w Łodzierzy technik rolnik - zawód szerokoprofilowy 
77-200 Miastko 
(tel. Miastko (0595) 24-09) 
USTKA 
20. Zespół Szkół Technicznych Technikum Mechaniczne ros. 30 
ul. Darłowska 3B technik mechanik, specjalność: budowa maszyn ang. 
76-270 Ustka niem. 
(bursa młodzieżowa, 
tel. 14-40-49) 
WARCINO 
21. Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne ros. 50 
w Warcinie technik leśnik niem. 
77-230 Kępice 
(z internatem, tel. (0595) 
66-01 lub 66-02) 


Z "Instrukcji kuratora oświaty 
w Słupsku" 


Egzaminy wstępne do wszystkich ty- 
pów szkół średnich w województwie 
słupskim odbędą się: 
a) pisemne: 
- z języka polskiego 23 czerwca 1997 
roku, godz. l O 


- z matematyki 24 czerwca 1997, 
godz. 10 
Rozmowy kwalifikacyjne lub egzami- 
ny (sprawdziany) wstępne do zasadni- 
czych szkół zawodowych rozpoczną się 
23 czerwca 1997 roku o godz.9. 


- Ogłoszenie wyników egzammow 
wstępnych oraz listy uczniów przyjętych, 
a także podanie infonnacji o wolnych 
miejscach odbędzie się we wszystkich 
szkołach ponadpodstawowych woj słup- 
skiego 28 czerwca o godz. 12.
		

/Image0015.djvu

			Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


GlOS ÓSMOKLASISTY 


GlOS POMORZA 15 


Lp 


Nazwa i adres szkoły 


I. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr l 
ul. Szarych Szeregów 15 
76-200 SŁUPSK 
(tel. 42-22-17) 


2. Zespól Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 
ul. Mickiewicza 32 
76-200 Słupsk 
(tel. 42-48-94) 


3. Liceum 
Ogólnokształcące nr 3 
ul. Bahycka 29 
76-200 Słupsk 
(z internatem przy ZSMed., 
tel. 45-23-47) 


4. Liceum 
Ogólnokształcące nr 4 
ul. Grottgera 13 
76-200 Słupsk 
(tel. 43-97-32) 


5. Liceum 
Ogólnokształcące nr 5 
(przy ZSZ PKP) 
ul. Krzywoustego 6 
76-200 Słupsk 
(tel. 43-75-25) 


Licea Ogólnokształcące 


Profil 


SLUPSK 


Humanistyczny 
infonnatyczny 
matematyczno-fizyczny 
biologiczno-chemiczny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem języków obcych: 
niemieckim, angielskim, 
francuskim 


matematyczno-fizyczny z roz 
szerzonym programem infor 
matyki 
ekologiczny (przyrodniczy) 
ogólny z rozszerzonym pro 
gramem języka angielskiego 
niemieckiego 
humanistyczny o kierunkL 
dziennikarskim 
informatyczno-matematyczn) 
ogólny 
biologiczno-medyczny 


ogólny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem infonnatyki 
biologiczno-chemiczny 


ogólny 
matematyczno-fizyczny z 
rozszerzonym programem 
informatyki 
humanistyczny 


6. Liceum ogólny 
Ogólnokształcące nr 6 
ul. Sobieskiego 13 
76-200 Słupsk 
(z internatem, tel. 43-14-38) 


7. Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego 
ul. Kilińskiego 41 
76-200 Słupsk 
(tel. 42-26-11) 


8. Katolickie Liceum 
Ogólnokształce 
ul. Piłsudskiego 20 
76-200 Słupsk 
(tel. 44-05-21) 


9. Liceum-Studium 
im. Wacława Sierpińskiego 
ul. Wita Stwosza l3 
76-200 Słupsk 
(tel./fax (059) 41-45-75) 


10. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
ul. Cieszkowskiego 4B 
76-100 Sławno 
(z internatem przy ZSR, 
tel. (10) 76-62) 


ł ł.I Zespół Szkół 
. \ Ogólnokształcących 
ul. Gdańska 57 
\ 71-100 Bytów 
( z internatem 42-47. 
tel. (0593) 49-20) 


12. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr l 
ul. Dygasińskiego 14 
84-300 Lębork 
(z internatem, tel. 62-12-93) 


13. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 
ul. Marcinkowskiego I 
84-300 Lębork 
(z internatem, tel. 62-22-97) 


14. Zespół Społecznych Szkół 
Anglojęzycznych 
ul. Malczewskiego 34 
84-300 Lębork 
(z internatem, tel. 62-85-90, 
tel. 62-58-50) 


15. Zespół Szkół 
Ogól nokształcących 
ul. Kusocińskiego I 
17-300 Człuchów 
( z intematem prLY ZST, 
tel. (0597) 42-407) 


16. Liceum'Ogólnokształcące 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego 
ul. Jana III Sobieskiego 7 A 
77-300 Człuchów 
(tel./fax (0597) 
411-7423-31) 


17. Zespól Szkół 
Ogólnokształcących 
ul. Mickiewicza 2 
77-200 Miastko 
(z internatem przy ZSM, 
tel. (0595) 22-25,21-44) 


18. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
ul. Wróblewskiego 7 
76-270 Ustka 
(bursa młodzieżowa, 
tel. 14-40-49, tel. 14-44-13) 


19. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego 
ul. Leśna l 
77-300 Czarne 
(tel. / fax (0597 327-15» 


humanistyczny 
matematyczno-fizyczny 
biologiczno-chemiczny 
społeczno-ekonomiczny 


matematyczno- 
informatyczny 
klasyczny (z łaciną i greką) 
ogólny 


Liceum Zawodowe na podbu- 
dowie programowej szkoły 
podstawowej, zawód: elek- 
tronik. specjalność: urządze- 
nia elektroniczne 


SLAWNO 


ogólny 
biologiczno-chemiczny 
matematyczno-fizyczny 
informatYClno-administra- 
cyjny 


BYTÓW 


\ matematyczno-fizycwy 
ogólny 
ogólny z poszerzonym 
\ programem języka 
niemieckiego 
biologiczno-chemiczny 


LĘBORK 


ogólny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem języka 
niemieckiego 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem języka angielskiego 
biologiczno-chemiczny 
matematyczno-fizyczny z 
rozszerzonym programem 
informatyki 


ogólny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem języka angielskiego 
ogólny z rozszerzonym pro- 
gramem języka 
niemieckiego 
program autorski o profilu 
artystyczno-pedagogicznym 


5-letni cykl kształcenia, 1 rok 
nauczania - wstępny kurs 
intesywnej nauki języka an- 
gielskiego 
4-letnie (5 dó 8 miejsc) eg- 
zamin jak w szkołach pań- 
stwowych: egzamin ustny i 
pisemny z języka angiel- 
skiego) 


CZlUCHÓW 


informatyczno- 
matematyczny 
matematyczno-fizyczny 
ogólny 
biologiczno-chemiczny 


humanistyczny 
matematyczno-fizyczny 
biologiczno-chemiczny 
ekonomiczny 


MIASTKO 


ogólny 
matematyczno- fizyczny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
grdlTlem języka 
niemieckiego 
ekologiczny 


USTKA 


ogólny 
matematyczno-fizyczny z 
rozszerzonym programem 
informatyki 
biologiczno-ekologiczny 
ogólny z rozszerzonym pro- 
grdlTlemjęzyka angielskiego 
(klasa FCE - First Certifica- 
te English), (test językowy 
po pisemnych egzaminach 
wstępnych) 


CZARNE 


ogólny 
matematyczno-fizyczny 
matematyczno-ekonomiczny 
biologiczno-chemiczny 


' ang. I 
niem. 
franc. 
ros. 


\ 


ang. 
niem. 
ros. 


ang. 
franc. 
ros. 


niem. 
ang. 


ang. 
niem. 
ros. 
łac. 


ang. 
ros. 
niem. 


ang. 
niem. 
wło. 
franc. 
ros. 


ang. 
niem. 


ros. 
niem. 
ang. 


niem. 
franc. 
ang. 
ros. 


niem. 
ang. 
ros. 


niem. 


ros. 
niem. 
franc. 


franc. 
ros. 
niem. 
ang. 


Język 
obcy 


franc. 
niem. 
ang. 
ros. 
łac. 


ang. 
niem. 


ang. 
niem. 
ros. 


ros. 
ang. 
niem. 


\ 


Liczba 
oddz. 
kl. t 


5 


5 


4 


4 


4 


Liczba 
uczniów 
kl. t 
Ogółem 


5 


5 


2 


4 


3 


2 


60 


45 


54 


4 


, 


ISO 


, 


5 


150 


150 


120 


30 


120 


120 


30 


Zespoły Szkół Zawodowych 


160 


Lp. Nazwa szkoły Zawód Języki Liczba 
specjalność obce: uczn. 
kI. t 
ogółem 
SLUPSK 
I. Zespół Szkół Mechanicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa niem. 
ul. Niedziałkowskiegó 2 operator obrabiarek skrawających ros. 30 
76-200 Słupsk mechanik pojazdów samochodowych 30 
(tel. 42-48-31) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 30 
elektromechanik pojazdów samochodowych 30 
klasy wielozawodowe (blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik) 60 
2 Zespół Szkół Drzewnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa niem. 
ul. Szymanowskiego 5 stolarz ros 60 
76-200 Słupsk stolarz tapicer (chłopcy) 30 
(z internatem, tel. 42-34-92) stolarz galanterii drzewnej (chłopcy) 30 
pamiątkarz (program autorski) 30 
(dziewczęta i chłopcy - na podstawie skierowań z poradni psychoogiczno- 
pedagogicznej) 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracownik6w 
stolarz (chłopcy( 30 
3. Zespół Szkół Ekonomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników niem. 
ul. Partyzantów 24 sprzedawca ros. 90 
76-200 Słupsk 
(z internatem, tel. 42-47-65) 
4. Zespół Szkół Gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa niem. 
i Hotelarskich kucharz ang. 50 
ul. Sienkiewicza 19 ciastkarz ros. 25 
76-200 Słupsk Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników 
(tel. 42-54-35) kucharz 50 
cukiernik 25 
5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodow-a dla młodocianych pracowników 
ul. Szczecińska 60 mechanik pojazdów samochodowych niem. 90 
76-200 Słupsk ślusarz mechanik+tokarz ros. 30 
(teI.A3-31-78) elektromechanik pojazdów samochodowych+clektromechanik niem. 30 
ślusarz mechanik ros. 30 
cia.
tkarz piekarz 30 
blacharz niem. 30 
Oddziały wic1ozawodowe: 
sprzedawca ros. lub 60 
fryzjer niem. 30 
inne zawody 30 
elektromonter+monter RTV 30 
obuwnik szwacz 30 
6. Zespół Szkół Budowlanych Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Sobieskiego 13 murarz 15 
76-200 Słupsk malarz 15 
(z internatem, tel. 43-14-38) 
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa os. 
ul. Szczecińska 57 ślusarz mechanik 26 
76-200 Słupsk .. operator obrabiarek skrawających (tokarz) 26 
(tel: 42-25-00, centrala ZOZ) ślusarz mechanik (filia Postomino) 26 
8. Zespół Szkół Rolniczych Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza ros. 
ul. Szczecińska 36 ogrodnik - zawód szerokopfofilowy 30 
76-200 Słupsk Zasadnic7a Szkoła Zawodowa ros. 
(z internatem, tel. 42-22-39, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - zawód szerokoproflłowy 30 
fax 43-14-87 
SLAWNO 
9. Zespół Szkół Zawodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników ros. 
ul. 1 Pułku Ułanów II mechanik pojazdów samochodowych 30 
77 - I 00 Sławno oddziały wielozawodowe 150 
(tel. (10-76-19) 
10. Zespół Szkół Rolniczych Zasadnicza Szkoła Rolnicza ros. 
ul. Sempołowskiej rolnik - zawód szerokoprofilowy 60 
76-100 Sławno 
(z internatem, tel. 10 70- 10, 
fax 10 75-35) 
BYTÓW 
11. Zespól Szkół Zawodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Sikorskiego 35 mechanik maszyn rolniczych 30 
77-100 Bytów ślusarz spawacz 30 
(z internatem przy LO, tokarz 30 ., 
tel. (0595) 30-06) elektromechanik 30 
krawiec odzieży damskiej lekkiej oddziały wielozawodowe - młodociani pracownicy 270 
12. Zespół Szkół Ekonomic7no- Zasadnicza Szkoła Rolnicza ros 
Rolniczych rolnik - zawód szerokoprotilowy 30 
ul. Derdowskiego 3 
71-100 Bytów 
(z internatem przy LO, tel. (0593 
30- 14, 33-81) 
LĘBORK 
13. Zespół Szkół Mechanicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ang. 
ul. Marcinkowskiego I mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 30 
84- 300 Lębork ślusarz spawacz 30 
(z internatem, tel. 62-22-95) krawiec odzieży damskiej lekkiej 30 
operator obrabiarek skrawJjących 30 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników 
mechanik pojazdów samochodowych 60 
blacharz 15 
lakiernik 15 
monter podzespołów elektronicznych (dziewczęta) 30 
14. Zespół Szkół Budowlanych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ang 
ul. Pionierów 16 stolarz ros. 60 
84-300 Lębork murarz 30 
(z internatem przy ZSMech., monter instalacji budowlanych 30 
tel. 62-16-67) technolog robót wykończeniowych w budownictwie 30 
oddziały wielozawodowe - młodociani pracownicy 120 
15. Zespół Szkół Ekonomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników 
ul. Dygasińskiego 14 sprzedawca 30 
84- 300 Lębork 
(z internatem. tel. 62-24-82) 
ClLUCHÓW 
16. Zespół Szkół Technicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży i młodocianych pracowników ros. 
ul. Koszalińska 2 ślusarz spawacz 30 
71-300 Człuchów krawiec odzieży damskiej lekkiej 30 
(z internatem, tel. (0597) mechanik pojazdów samochodowych 60 
43-491) kucharz 30 
sprzedawca 30 
stolarz 30 
piekarz ciastkarz 30 
technolog robót wykończeniowych w budownictwie 30 
oddziały wielozawodowe 120 
17. Ze!>pół Szkół Rolniczych Zasadnicza Szkoła Rolnicza ros. 
ul. Parkowa 2 rolnik - zawód szerokoprofilowy 30 
77-300 Człuchów Zasadnicza Szkoła Zawodowa ros. 
(teL/fax (0597) 42-507) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - zawód szerokoprofilowy 30 
MIASTKO 
18. Zespół Szkół Mechanicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ros. 
ul. Młodzieżowa 3 krawiec odzieży damskiej lekkiej 60 
77-200 Miastko tokarz 30 
(z internatem, tel. (0595) ślusarz mechanik 30 
25-53 lub 26-49) oddziały wielozawodowe - młodociani pracownicy 90 
19. Zespół Szkół Rolniczych Zasadnicza Szkoła Rolnicza niem 30 
w Łodzierzy rolnik - zawód szerokoprofilowy ros. 
77-200 Miastko 
(tel. Miastko (0595) 24-09) 
USTKA 
20. Zespół Szkół Technicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Darłowska 3B mechanik pojazdów sanlochodowyc;:h 30 
76-270 Ustka ślusarz spawacz 30 
(bursa młodzieżowa, operator obrabiarek skrawających (tokarz) 30 
tel. 14-40-49) oddziały wielozawodowe - młodociani pracownicy 
sprzedawca 3U 


160 


60 


120 


90 


115 


32 


{;-I (")
- 
L I. 
... L- '-.:. 
 
.. .. 


l2 
L
Ll2 L,-LL

L
l-'L 


L I. 
... .. 


KOMPLETNY WYKAZ SZKÓ
 J 
PONADPODSTAWOWYCH 
W KOSZALIŃSKIEM I Sł.UPSKIEM 


Dylematy 
polanowskich 
ósmoklasistów 


W Szkole Podstawowej w Pola- 
nowie uczą się dzieci i młodzież za- 
równo z samego miasta, jak i z 
mniejszych miejscowości w gminie. 
W tym roku szkolnym ósme klasy 
ukończy nieco ponad sto osób. 
Jak zapewnił nas zastępca dyrek- 
tora Bogusław Trawiński, przyszli 
absolwenci już teraz mogą liczyć na 
pomoc wychowawców i pedagoga w 
dokoniu wyboru przyszł
 szkoły. W 
przypadku większych trudności z 
podjęciem decyzji uczniowie kiero- 
wani są do Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej nr l w Koszalinie. 
Większość polanowskich ósmokla- 
sistów nie ma jeszcze bliżej sprecy- 
zowanych planów na przyszłość: - 
Jeszcze nie wiem, do jakiej szkoły pój- 
dę. Raczej będzie to zawodówka, po- 
nieważ obawiam się, że egzaminy de 
technikum czy liceum okażą się dla 
mnie zatrudne - opowiada Kamila - 
Chyba wybiorę zawód kucharki lub 
kelnerki. 
Tomasz zamierza zdawać do Ze- 
społu Szkół Elektroniczno-Elek- 
trycznych w Koszalinie: - Myślę, że 
po skończeniu tej szkoły nie brdę miał 
większych trudności ze znalezieniem 
pracy - mówi. Jego imiennik zaś opo- 
wiada: - Będę zdawał egzaminy do 
Technikum Samochodowego w Ko- 
szalinie. Słyszałem od kolegów, ze jest 
tam dość wysoki poziom. 
Marcin wybiera się do szkoły ga- 
stronomicznej. Wyznaje, że sam tro- 
chę gotuje i często pomaga w tym 
swojej mamie. (pepe) 


Pomyśleć warto 
Przemądrzałość jest jednym z naj- 
bardziej godnych pogardy rodzajów 
głupoty. 


*** 


Człowiek uczy się przez całe ży- 
cie, z wyjątkiem lat szkolnych. 
*** 


Wykształcenie - to, co mądremu 
pokazuje, jak mało umie, głupiemu 
zaś daje zhldzenie, że umie dużo. 
*** 


Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się. 
lecz nie myśleć, a niebezpieczną my- 
śleć, a nie uczyć się. 
*** 


Zdrowy rozsądek może zastąpić 
prawie każdy stopień wykształcenia, 
ale żadne wykształcenie zdrowego 
rozsądku. 


*** 


Nie ma żałośniejszego widoku niż 
młody pesymista. Z wyjątkiem stare- 
go pesymisty. 


*** 


Codziennie należałoby wysłuchać 
chociaż jednej piosenki, przeczytać 
dobry wiersz, zobaczyć wyśmienity 
obraz. I gdyby to było możliwe - po- 
wiedziec kilka rozsądnych słów. 


Ku pokrzepieniu serc 
Edison zawdzięczał swą olbrzmią 
wiedzę samouctwu. Uczęszczał on 
wprawdzie w dzieciństwie do szko- 
ły, ale tylko przez kwartał, gdyż nau- 
czyciel odprawił go do domu z uwa- 
gą w dzienniczku: "Za gJupi, by moż- 
na go czegokolwiek nuczyć". 
* * * 


Twórca teorii względności Albert 
Einstein nic potrafił wypełnić dekla- 
racji podatkowych. - To dla mnie .lbyt 
skomplikowane - mawiał - Zamiast 
matematykiem należało zostać fIlozo- 
fem. 


* * * 


'Po jednym z odczytów Einsteina 
podeszła do niego jakaś staruszka i 
oświadczyła, że nic nie zrozumiała. - 
Nie szkodzi -- odpad uczony. - Na- 
wet gdyby pani zrozumiała, i tak nie 
wiedziałaby pani co z tym począć. 


Rvs. Małgorzata Gnvś-Wrsocka
		

/Image0016.djvu

			16 GŁOS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA, SZKOŁA 


Wtorek, 25 lutego 1997 r. 


s 


TUKA 


A 


EG AM N 


Przed Wami pierwsze w Waszym ży- 
ciu egzaminy pisemne lub ustne, niekie- 
dy - rozmowa kwalifikacyjna. Przed 
Wami kolejne "progi". Warto więc po- 
znać krótką receptę Jacka na egzamina- 
cyjne powodzenie: 
1. Pierwszy i podstawowy warunek 
sukcesu - pójść na egzamin. 
2. Przed egzaminem nie mów i nie 
myśl: chcą mnie obciąć, będą dręczyć, 
męczyć i zgubią mnie na pewno". Nie! 
Przeciwnie. Uświadom sobie, że człon- 
kowie komsji nie mają żadnego celu w 
tym, aby "obcinać i oblewać". Raczej 
pomogą ci zdać egzamin. Mów sobie: w 
razie czego poproszę o wyjaśnienie wąt- 
pliwości, może ktoś podrzuci mi jakąś 
myśl, aja wtedy zakrzyknę: rzeczywiście! 
3. Teoria życzliwego nastawienia 
sprawdza się stuprocentowo. Kiedy 


Mój znajomy Jacek przeszedł przez szkołę i studia jak 
burza. Tak się rozbestwił, że mimo iż studiował nauki 
humanistyczne, twierdził: "Dajcie mi tydzień, a zdam 
egzamin z lizYki jądrowej". Może to nie jest pedago- 
giczne, ale prawdziwe, że nie tylko od stanu wiedzy 
zależY elekt egzaminu. 


mówią ci, że komisje na wstępnych eg- 
zaminach chcą zrobić odsiew, muszą iluś 
kandydatów odrzucić, odpowiedz: ale 
dlaczego właśnie mnie? Na pewno nie 
mnie! - Bo nie trafisz w temat, głupku - 
odpowie "życzliwa", a pesymistyczna 
duszyczka. Odpowiedz jej wtedy dając 
wyraz optymizmowi, bez którego trudno 
o sukces i bojowego ducha: o nie, ja za- 
wsze trafiam w temat! 
4. Nigdy i pod żadnym pozorem nie 


myśl o tym, czego nie wiesz. Zawsze kon- 
centruj się na dobrze znanych tematach. 
Pamiętaj: komisje egzaminacyjne często 
badają twoje możliwości, predyspozycje 
i kojarzenie. Wiedzę to oni ci potem wtłu- 
ką, więc mogą podarować jakiś drobny 
brak tu czy tam. Ale nie podarują ci, gdy 
rozdziawisz gębę i przestraszony będziesz 
siedział jak kloc. Jeśli zaś zaczniesz my- 
śleć, to ci pomogą. 
5. Jeśli na egzaminie ustnym otrzymu- 


. 


! 


jesz jednocześnie trzy pytania, odpowiedź 
zacznij od tego, które dla ciebie jest naj- 
łatwiejsze. Jest duża szansa na to, że gdy 
będziesz odpowiadać wyczerpująco i ob- 
szernie, wywrzesz pozytywne wrażenie 
na komisji, a z braku czasu na pozostałe 
pytania nie będziesz musiał odpowiadać 
tak wyczerpująco. 
6. Czy możesz polubić człowieka, 
który patrzy na ciebie jak na potwora? 
Głupio się robi - a przecież w komsji sie- 
dzą ludzie. I do tego często zmęczeni lu- 
dzie. Nudzą się słuchając od lat wciąż 
tych samych odpowiedzi. Daj się polu- 
bić i zainteresuj ich. 
Niezależnie od niewątpliwie słusznych 
rad Jacka pamiętajmy o nauce. Bo jed- 
nak nikt na ładne oczy nie zdaje egzami- 
nów. 


(Wg "Quasi modo", nr 3/94, opr. mk) 


Nie takie 
to straszne... 


Koszaliński ZesPół Szkół Samochodowych jest iedną z placówek, do których naPłYWa najwięcej podań 
ósmoklasistów, jest tu więc spora konkurencja. Postanowiliśmy zapytać tutejszych "pierwszaków" o 
ich wrażenia dotyczące egzaminów wstępnych i nauki. 


- Z dużym sentymentem wspominam 
czasy egzaminów. W rzeczywistości nie 
wyglądają tak strasznie, jak to można so- 
bie wyobrażać. To po prostu zwyczajna 
klasówka - tylko nieco dłuższa - stwier- 
dza Agnieszka. - Sama szkoła bardzo mi 
się podoba. Nie żałuję, że uczę się tutaj. 
Jako jedna z niewielu dziewczyn w tej 
szkole czuję się w pewien sposób adoro- 
wana i bardzo mi to odpowiada - kwitu- 
je ze śmiechem. 
- Nie chciałbym nikogo straszyć, ale 
prawdą jest, że ta szkoła ma wysoki po- 
ziom nauczania. Egzaminy nie są takie 
straszne. Komisja podchodzi do kandy- 
datów w sposób bardzo życzliwy, stara- 
jąc się rozładować u nich stres - opowia- 
da Jarek z pierwszej klasy liceum zawo- 
dowego. - Co zaś dotyczy samej nauki, 
to bardzo dobrze oceniam plan lekcji, 
dzięki któremu po zajęciach zostaje nam 
sporo wolnego czasu. 
Nasz kolejny rozmówc.a Radek tak 
ocenia swoją szkołę. - Pedagodzy kładą 
duży nacisk nie tylko na przedmioty ści- 
słe, ale również na zajęcia z wychowania 
fizycznego, co pozwala nam rozwijać się 
nie tylko intelektualnie. Mimo ogromu 
nauki zawsze panuje tu bardzo przy jem- 


na atmosfera. Uważam, że to wspaniała 
szkoła. 
Jarek tak wspomina swoje przeżycia 
sprzed roku: - Egzaminy nie były tak trud- 
ne jak to sobie wyobrażałem. Atmosfera ..
..::-- ;' 


«;..t 

>'
 
.
 


panująca na sali nie miała nic wspólne- 
go (jak to się może niektórym wydawać) 
ze zbiorowym katowaniem za pomocą 
stresu. 


(pepe) 


) 

 

 


. ..."t-- 
o¥' ..._-\ 


.4'..:.... 
.. 
'u .. 
.Ą '.:.i :.. . 


W "samochodówce" poznać można nie tylko tajniki motoryzacji, ale też badać 
tajemnice gwiazd. Działa tu bowiem obserwatorium astronomiczne z teleskopem 
pozwolajqcym na wnikliwe obserwacje nieba. 


fot. Izabela Oleś 


Zakład Doskonalenia Zawodowego 
76-200 Słupsk ul. Szczecińska 57, tel. (059) 432-500 
75-601 Koszalin 
ul. Zwycięstwa 121, tel. (094) 422-561 
78-100 Kołobrzeg 
ul. Radomska 10a, tel. (094) 270-00 
78-500 Drawsko Pom. 
ul. Sikorskiego 4, tel. (0961) 327-21 
78-400 Szczecinek 
ul. Boh. Warszawy 38, tel. (0966) 406-92 
76-200 Słupsk 
ul. Grodzka 9, tel. (059) 4249-45 
84-300 Lębork 
plac Spółdzielczy 14/15, tel. (059) 623-237 
77-100 Bytów 
ul. Prosta 8, tel. (0595) 26-51 
77-300 Człuch6w 
ul. Traugutta 9A, tel. (0597) 432-05 
Ośrodek Kształcenia SpawaczY 
ul. Szczecińska 57, tel. (059) 432-500 


.ł't't. 
\DZ} 

 
Oferuje usługi edukacyjne dla młodzieży i dorosłych. 
Prowadzi kursv: 
1) przyuczające do zawodu, 
2) kwalifikacyjne-przygotowujące do egzaminu na ty- 
tuł robotnika wykwalifikowanego, czeladnika lub mi- 
strza 
3) doskonalące, mające na celu podnoszenie posia- 
danych kwalifikacji 
4) kierowców kat. B i A 
5) inne wg potrzeb i życzeń klienta. 


G-635 


Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku 
Uczelnia posiada osobowość prawną i statut zatwierdzony 
przez Ministra Edukacji Narodowej. Założycielem szkoły jest 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka SA w Słup- 
sku, której Prezesem jest mgr inż. Tomasz Sikora (51% udziału 
ma Wojewoda Słupski). Pierwszym i obecnym Rektorem jest 
prof. zwyczajny dr hab. Edmund Ignasiak. 
Studia są odpłatne. Aktualnie uczelnia realizuje program studiów 
na poziomie licencjata - kierunek "Zarządzanie i MarKeting". W ra- 
mach tego kierunku wyodrębniono (po trzecim semestrze) specjal- 
ności: Zarządzanie firmą, Zarządzanie finansami, Bankowość l ubez- 
pieczenia, Zarźądzanie miastem i środowiskiem, Marketing w tury- 
styce, Marketing międzynarodowy, Informatyczne systemy zarzą- 
dzania. Studia są realizowane w systemie dziennym, zaocznym i eks- 
ternistycznym. Kadra profesorska rekrutuje się płównie z Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Gdanskiego. 
Uczelnia przywiązuje dużą wagę do jakości kształcenia. W drodze 
eksperymentu prowadzone są w uczelni wykłady w języku angiel- 
skim z dziedziny biznesu. 
Uczelnia podejmuje próbę własnych badań naukowych, związa- 
nych bezposrednio z gospodarką środkowego Pomorza. Jako głów- 
ne problemy badawcze uczelnia przyjęła problemy bezrobocia struk- 
turalnego województwa słupskiego i koszalińskiego, gospodarki 
morskiej środkowego Wybrzeża, inwestycji kapitałowych i rzeczo- 
wych, a także ubezpieczeń i bankowości. 
Siedzibą szkoły Jest budynek przy ulicy Banacha 10 w Słupsku. 
Kierownictwo szkoły z Rektorem profesorem Edmundem Ignasia- 
kiem zaprasza do współpracy z uczelnią wszystkich zainteresowa- 
nych dla dobra rozwoju regionu słupskiego. G-660-0 


Jak podjąć 
decyzję? 


.1, 


Odkąd ludzie żyją w grupach, 
muszą podejmować decyzje od 
błahych - typu: w co się ubrać, do 
bardzo poważnych, związanych 
np. z wyborem drogi życiowej. 
Decyzje są różne, natomiast me- 
chanizm ich podejmowania zawsze 
ten sam. Wymaga on określonych 
umiejętności i wiedzy, głównie na 
temat zasad obowiązujących w sy- 
tuacjach decyzyjnych. Osoby mają- 
ce kłopoty z podejmowaniem decy- 
zji powinny poddać się odpowie- 
dniemu treningowi. Po pierwsze, 
zdobędą wymagane umiejętności, 
po drugie. lepiej zrozumieją swą 
sytuację, która powoduje, iż muszą 
dokonać wyboru, a także dowiedzą 
się, że powinni przewidywać ponie- 
sienie ewentualnych kosztów i strat. 
Uświadomią sobie, że dokonanie 
ostatecznego wyboru wymagać od 
nich będzie rozważenia rozwiązań 
alternatywnych. 
Każdy młody człowiek w pew- 
nym momencie swojego życia za- 
daje sobie pytanie: co dalej? Zasta- 
nawia się nad wyborem kierunku 
dalszego kształcenia. Zasady obo- 
wiązujące przy podejmowaniu tego 
typu decyzji niczym się nie różnią 
od ogólnie przyjętych, niemniej sam 
proces decyzyjny jest nieco inny. 
Pani Diane Robinson proponuje 
I młodzieży następujący sposób: 
l. Zastanów się nad decyzją, 
którą musisz podjąć. Możliwe, że 
będziesz musiał zdecydować, z ja- 
kich przedmiotów zdawać egzamin 
i jakie dodatkowe szkolenia podjąć. 
2. Zdecyduj, jakich informacji 
potrzebujesz, jakie są ich najlepsze 
źródła i jak z nich korzystać. Część 
informacji możesz zdobyć poprzez 
analizę własnej osobowości (w tym 
mogą ci pomóc rodzice, wycho- 
wawca, pedagog szkolny lub pra- 
cownicy poradni psychologiczno- 
pedagogicznej - dop.mk). 
3. Zbierając informacje odkryjesz 
prawdopodobnie, że istnieje wiele 
różnych możliwości i sposobów 
działania. Zrób ich listę. 
4. Na tym etapie, korzystając ze 
zdobytych informacji i opierając się 
na własnym doświadczeniu, spróbuj 
wyobrazić sobie jak to będzie, gdy 
zrealizujesz jedną z wybranych al- 
ternatyw do końca i czy będziesz, 
przez jej realizację, w stanie rozwią- 
zać postawiony sobie problem. 
5. Jeśli rozważyłeś wszystkie fak- 
ty i jesteś.gotowy wybrać alternaty- 
wę, która będzie najlepiej pasowała 
do twoich potrzeb, możesz wówczas 
wybraf kombinację dwóch-trzech 
możliwości. 
(). Teraz możesz już podjąć de- 
cyzję. 
Najważniejsze jednak, aby mło- 
dzi ludzie skonstatowali fakt, że bez 
wglądu w siebie, w swoją osobo- 
wość, zainteresowania i możliwości, 
nie będą w stanie podjąć właściwej 
decyzji, która ma wynikać z ich 
wnętrza w oparciu o uznawany i re- 
alizowany system wartości. 
EWA MASŁOWSKA 
(pedagog z Poradni Psycholo- 
giczno-Pedagogicznej nr 2 w Ko- 
szalinie. Artykuł ukazał się w: 
"Q uasi modo", Magazym Mło- 
dzieżowy, nr 5/94) 


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Dobranoc, kochanie" (10/ 
16) "Z kim spędzisz tem wieczór?" - 
serial komediowy prod. angielskiej 
8.30 Wiadomości 
8.40 Forum Teatrów Szkolnych 
9.05 Gimnastyka -mamo, tato po- 
baw się ze mną 
9.10 Mama i ja 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Nie ma jak w domu" - se- 
rial prod. australijskiej 
10.50 Pomidor - teleturniej 
11.10 Od niemowlaka do przedszko- 
laka 
11.25 Teatr jak życie "Lubasz" 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań - Hodow- 
la z tradycjami 
12.50 Sekrety starszej pani 
13.05 Sto lat - magazyn 
13.20 "Atom, gwiazdy, życie" Spek- 
trum 
13.35 Laboratorium - Wyprawa w 
mikroświat 
13.50 "Wszechświat naszego ciała: 
mózg"(2/1O) - "Ewolucja" - serial 
dok. prod. jap.-amerykańskiej 
14.25 Joystick 
14.40 Alfa - Galileo 
15.00 Wiadomości 
15.10 Zielone pogotowie 
15.15 Program dnia 
15.25 "Chwila z bajką"(5/25) 
"Hank-strażnik miasta" - serial anim. 
prod. USA 
15.50 Raj 
16.15 Dla dzieci - Tik - Tak 
16.40 Sejmograf 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Moda na sukces" - serial 
prod. USA 
17.50 Powtórka z PRL-u 
18.20 Dwa oblicza "Danuty" - 
pr.publ. 
19.00 Wieczorynka "Przygody Mi- 
sia Colargola" 
19.30 Wiadomości 
20.10 ,,Profit" (819) - serial 
prod.USA 
21.00 "Uwaga: HIV" - program 
publ.społecznej 
21.30 Program rozrywkowy 
22.05 Publ. kulturalna 
22.30 W centrum uwagi 
23.00 Czas na dokument "Heidi w 
Porno landzie" - film dok. prod. szwaj- 
carskiej 
23.50 "Szpiedzy"(24/26) ,,Przed ze- 
mstą nie ma ucieczki" - serial dok. 
prod. USA 
0.20 Wiadomości 
0.25 Gra orkiestra Glenna Millera 
1.10 "Zwykły przechodzień" - dra- 
mat psych. prod. niemieckiej (1973) 
2.40 Zakończenie programu 


TVP - PROGRAM 2 


6.45 Kurs języka angielskiego -lek- 
cja 37 
7.00 Panorama 
1.05 Sport - telegram (potwt.) 
7.10 Poranny magazyn Dwójki- w 
tym: Dziennik krajowy 
7.50 Akademia zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 ,John, GeOlogie i reszta"(42) 
- serial prod. USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 "Na starym szlaku" (418) - se- 
rial dok. prod. francusk
angielskiej 
10.00 Wehikuł czasu - program dla 
dzieci 
10.25 Familiada - teleturniej (powt.) 
10.50 Studio sport M.Ś. w narciar- 
stwie klasycznym - Trondheim '97 
12.30 Staropolszczyzna muzyczna- 
Jesień średniowiecza 
13.00 Panorama 
13.20 "Miejsce zamieszkania"(l/3) 
- serial prod. angielskiej (1993) 


14.10 Muzyczne nowości Dwójki 
14.25 Clipol 
14.55 Powitanie 
15.00 "Przygody Blacky'ego" 
(4/26) - serial anim. prod. USA 
15.25 Akademia Ldrowia Dwójki 
(powt.) 
15.35 Magazyn piłkarski - Gol 
16.00 Panorama 
16.10 Mój mały świat 
16.30 5x5 wygrajmy razem 
17.00 W okolice Stwórcy 
17.20 Pogotowie ekologiczne Dwój- 
ki 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny 
19.05 Reporterzy Dwójki przedsta- 
wiają 
19.35 Wehikuł czasu - program dla 
dzieci (powt.) 
20.00 Kocham kino "Machina wyo- 
braźni" (5-ost.) - "Ożywić sen" - se- 
rial dok. prod. angielskiej 
20.40 Spotkanie z Ettore Scolą 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Wesoło, czyli smutno Kazi- 
mierza Kutza rozmowy o Górnym Ślą- 
sku - Biesiada XVIII z Henrykiem 
Bereską 
22.35 Kocham kino: "Pięć wieczo- 
rów z Marcello Mastroiannim" "Ta- 
ras" - film fab. prod. włosk
francu- 
skiej (1979) 
1.10 Panorama 
1.20 Zakończenie programu 


POLSAT 


6.00 Nieustraszony (68) - serial; 
7.00 Poranek z Polsatem; 7.55 Poran- 
ne informacje; 8.00 Polityczne graffi- 
ti; 8.15 Klub Fitness Woman; 8.30 Cza- 
rodziejka z księżyca - serial animowa- 
ny; 9.00 MacGyver (115) - serial; 
10.00 Żar młodości (127) - serial; 
11.00 Gliniarz i prokurator (22) - se- 
rial; 12.00 W drodze - mag. redakcji 
pr. religijnych; 12.30 Magazyn sporto- 
wy; 14.00 Kalejdoskop - pro publicyst.; 
14.304 x 4 - mag. mot.; 15.00 HAL- 
LOGRA! MY -mag. muz.; 15.20 Ye! 
Ye! Ye! - pr. muz. dla dzieci; 15.30 
UFOzaury (51) - serial anim.; 16.00 
Informacje; 16.15 Red. - pr. dla mło- 
dzieży; 16.45 Telepuzzle - gra-zaba- 
wa; 17.10 Kalambury - pr. rozrywk.; 
17.40 Skrzydła (88) - serial; 18.10 
Świat według Bundych (112) - serial; 
18.40 Moim zdaniem - komentarz po- 
lityczny; 18.45 Informacje; 19.00 Dru- 
żyna "A" (76) - serial; 19.50 Losowa- 
nie LOTrO 20.00 Na południe (I) - 
serial; 21.00 Central Park West (12/22) 
- serial; 22.00 Informacje i biznes in- 
formacje; 22.25 Polityczne graffiti; 
22.35 Miasteczko Gwin Peaks (23) - 
serial; 23.30 Sztuka polityki - mag. pu- 
blicyst.; 23.35 Motowiadomości; 0.30 
Żar młodości (127) (powt.) 


TV BRYZA KOSZALIN 


8.45 Program Lokalny TVR "BRY- 
ZA" - Wiadomości Koszalińskie; 9.00 
Odyseja - bajka - 30/39; 9.30 Tajemni- 
cza wyspa - bajka - 10/44; 10.00 Pan- 
na dziedziczka - serial obycz. - 56/170; 
10.30 Z ostatniej chwili - serial - 31/ 
50; 11.30 Program Lokalny TVR 
"BR YZA"- Wiadomości Koszalińskie, 
Studio V .l.P; 12.00 Teletext odkryty; 
16.00 Odyseja - bajka - 31/39; 16.30 
Tajemnicza wyspa - bajka - 11/44; 
17.00 Panna dziedziczka - serialobycz. 
- 57/170; 17.30 To i owo o sporcie - 
mag. sportowy; 18.00 Z ostatniej chwili 
- serial - 32/50; 19.00 Oblicza wojny 
- serial dokumentalny - 12/26; 20.00 
Orbitalny posterunek - serial s-f - 
12/24; 21.00 Życie jak sen - serial - 
12/50; 21.30 To i owo o sporcie - mag. 
sportowy; 22.00 Śmierć idzie za mną 
- film fab
; 23.45 Życie jak sen - serial 
- B/50; 0.15 Teletext odkryty 


/) fE""'" oNfT
oWAc 


. , . 


IGłEDY 


}//02E' 

 
\lr.-- 


, "" 
--- 


Rys. MalgoRlla GRYŚ-Wpecu 


Szkoła Pamięci i Twórczego 
Myślenia "DEC" 
Koszalin. ul. Zwycięstwa 106-108, 
tel. 40-30-43 
Ogłasza zapisy na kursy 
wiek dzieci 7-18 lat 
oraz 


PIERWSZA GRUPA 
DLA STUDENTÓW 


Szkolenie obejmuje: 
- trening pamięci (mnemotechni- 
ki) 
- rozwój technik twórczego my- 
ślenia 
- słownictwo wyrazów obcych - 
j. angielski 
- wzory i pojęcia mat./fiz./chem. 
- umiejętność selekcji materiału 
do zapamiętania 
- supersłuchanie 
- testy na inteligencję 
- koncentracja uwagi 
Działamy również w większych 
miastach kraju! 


G-666 


WITAMY 
na 
naszych 
łamach 4 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin; kierownik redakcji Mirosław Węgle- 16 (Andrzej Radajewski, tel./fax 0-59-625588); Miastko, ul. Dworcowa 29 (Konrad Remeiski, tel.O-595-3572); 
wicz: 42-42-08; sekretarz redakcji Roman Wojcieszak: 42-42-08; dział sportowy: 42-51-14; dział łączności Szczecinek. ul. Wyszyńskiego 36 (Grzegorl Szczepański, teL/fax 403-11). 
z czytelnikami (godz. 9.30-16): 42-50-05; dziennikarze: 42-24-95; 42-44-10. WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin, prezes 
Oddział redakcji w Słupsku: aL Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Zbigniew Majerowski: tel./fax Mirosław Rybicki, teL/fax 42-51-40. .d. !h... 
42-51-95; sekretarz redakcji Anna Czerny-Marecka 42-51-95; dziennikarze: 42-24-56, 42-43-81; DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Lampego .1iJ..... 
42-39-12,42-75-91 18/20. 
__.Ia&.ł... 
Pozostałe oddziały redakcji: Bytów, uL Kochanowskicgo 8-10 (KrlysztofSławski, teL/fax 0-593-2897); Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo . AK tA D KU II R D L D' Al Y 
Kołobrr.eg. ul. Ratuszowa l (Piotr Pasikowski, tcl./fax 35-278-55, 35-422-84); Lębo
, ul. Annii Krajowej skracania i redakcYlnego opracowywania tekstów nie zamówionych. ZWI A7 EK KDNTRDU DYSTRYBUCJI PRASY 
oZIAL PROMOCJI I REKLAMY Koszalin lei. "2-51-01, fax "2-51-"0, "2-Z2-91, Słupsk leI. "2-66-08 'I'- 


G l( ) fJ p -.Jl'llU-i