/Image0001.djvu

			ł. 


... 


" 


NR 40 (13792) 


Poniedzialek, 17 lutego 1997 r
 


"PRlEDROLNIClA WIOSNA" 


- specjalny dodatek reklamowy dla tych, 
co pracują w polu, ogrodzie i zagrodzie 
Czytaj we wtorek, 18 lutego, w "Wiejskich Odgłosach" 


Skarbówka rozlicza 


Do urzędów skarbowych dociera coraz więcej zeznań podat- 
kowych za 1 996 rok. Motorem działania większości podatni- 
ków jest chęć wcześniejszego odebrania nadpłaty podatku. 


- Zeznania wpływają już od począt- 
ku stycznia. Sądzę. że byłoby ich więcej. 
gdyby pracodawcy szybko dostarczali 
swoim pracownikom Ivzliczenie docho- 
dów w 1996 IVku - powiedziała nam 
Halina Tkacz. zastępca naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Słupsku. 
Według H. Tkacz. zwiększony na- 
pływ PIT-ów już w styczniu i w lutym 
świadczy o mniejszej skali problemów 
w ich wypełnianiu. Ułatwieniem są ta- 
kie same przepisy podatkowe jak w 
1995 roku (poprzednio przepisy zmie- 
niały się co rok). Ludzie liczą na wcze- 
śniejsze odebranie nadpłaty podatku. 
- Pierwsze wypłaty, dla tych osób, 
które dostarczyły PfT-y w styczniu, na- 
stąpią pod koniec lutego. Ustawowo 
mamy na to trzy miesiące, ale postara- 
my się nie przekraczać tenninów dwu- 


miesięcznych - zaznaczyła H. Tkacz. 
W US w Lęborku nie zanotowano 
zwiększonej liczby rozliczających się. 
- Jest tak jak w zeszłym roku. Pr::y- 
puszczamy, że tradycyjnie większość 
osób przyjdzie do nas w kwietniu - po- 
wiedział nam Czesław Saczkowski. 
naczelnik US w Lęborku. 
Tutaj wypłacane są już pierwsze 
nadpłaty podatku. Dotyczą tych osób. 
które PIT -y złożyły miesiąc temu. 
W tym roku rozliczamy się według 
identycznych przepisów jak rok temu. 
Przy wypełnianiu formularzy trzeba 
pamiętać o wpisaniu numeru NIP. 
Osobom. które same się rozliczają. 
zakład pracy musi dostarczyć informa- 
cję o dochodach do końca marca. Podat- 
nik musi się rozliczyć z urzędem skar- 
bowym do 30 kwietnia. (frel) 


Lekarze 
odpuszczają 


Od dzisiaj lekarze w ramach prote- 
stu mają częściowo tylko wypełniać 
karty zgonu. Ilu lekany się tego pode.i- 
mie, nie wiadomo. W ocenie szefa 
związku w województwie, protest ga- 
śnie w oczach. 
- Szpitale, po pielwslych próhach od- 
. syłania racjenrow i p'7esuwania telminów 
planowych opemcji, pracujq normalnie - 
mówi lekarz Zdzisław Waroziński. prze- 
wodniczący Zarządu Regionu Ogólnopol- 
skiego Związku Zawodowego Lekarzy. - 
Nadal nie wydajemy pacjentom zwolnień, 
nie wypisujemy książeczek RUM i staty- 
styk. ale lekat7e są zmęczeni plVtestem, 
któlY nie daje wyników. 
Od dzisiaj lekarze mają wypisywać 
karty zgonu tylko częściowo (dane chore- 
go. data śmierci. nazwa choroby). pomija- 
jąc część statystyczną. Z 
aniem Z. War- 
dzińskiego, nie utrudni to rodzinom zmar- 
łych pochówku. Problem będzie mieć 
administracja opracowująca statystykę. 
Taką formę protestu stosuje się już w War- 
szawie. Łodzi i Szczecinie. 
W placówkach służby zdrowia mają 
być kolportowane ulotki do pacjentów. 
aby "upomnieli się o swoje prawa". Jest 
w nich mowa o tym, że "wszechwładna 
administracja pod pretekstem bezpłatnej 
służby zdrowia odhiera pieniądze i za- 
miast zapewnić leczenie na właściwym 
poziomie marnotrawi je" . (mara) 


r 


Pomalutku 


W ostatnim tygodniu zanotowano 
ponad 2 tys. 300 nowych źachorowań 
na grypę (w poprzednim ponad 
(300). głównie w Słupsku. Lęborku. 
Człuchowie i Miastku. W tych miej- 
scowościach zamknięto szpitale dla 
odwiedzających. Stwierdzono też 
około 40 przypadków powikłań po- 
grypowych. głównie zapalenia 
oskrzeli i gardła. N ie ma oznak epide- 
mii w szkołach. (mara) 
.) 


$::::::.W
;':;::';'::
.:;:&:. ::.. { . ;;. 
..."",-.",... 


""..
 ł:...,). 


III. 


- 


" 


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


- 


DZiŚ: Gł.OS PRZEDSIĘBIORCZYCH 


, 


--- 


Co 
 
o
 
ca
 
«c; 
w
 
22 
« '" 
o 
 
>- 
 

 
 :Z. 


. " 


.'\;. . . : : .. . . ' . : : . .. . .. ..: :. . . . : ;' 
..:\ 
:
X\.. 


Cena 50 gr 


Przedstawiciele gmin po wizycie w Szwecji 


KABLOWY 


REKONESANS 


Z pozytywnymi wrażeniami wrócili wczoraj z rekonesansu w Szwecji przedstawi- 
ciele gmin Ustka i Słupsk oraz Zakładu Energetycznego w Słupsku. 


Pojechali tam. aby poznać zasady 
produkcji i eksploatacji kabli prądu sta- 
łego, wykorzystywanych do transportu 
energii w połączeniach podmorskich. 
Wizyta była konsekwencją powstania 
projektu połączenia Szwecji i woje- 
wództwa słupskiego kablem energetycz- 
nym ułożonym na dnie Bałyku. 
Pierwotnie projekt dotyczył woje- 
wództwa koszalińskiego. Kiedy jednak 
pojawiły się sprzeciwy niektórych kosza- 
lińskich gmin. zarząd Polskich Sieci Ener- 
getycznych. który wraz ze szwedzkimi 
partnerami podpisał już porozumienie w 
sprawie wymiany energii i utworzył w tym 
celu spółkę SwePoi Link. swój projekt 
przedstawił w Słupskiem. Spotkał się z 
przychylnym przyjęciem władz obu gmin 
wiejskich (Ustka i Słupsk). w których to 


przedsięwzięcie ma być zlokalizowane. 
W Szwecji członkowie delegacji 
obejrzeli zakład produkcji podwodnego 
kabla w Koncernie ABB w Karlskronie. 
miejsce pod stację przetwarzania prądu 
stałego w zmienny w Sterno (stamtąd ma 
wychodzić kabel energetyczny do Polski) 
Of'dZ miejscowości. gdzie mieszczą się 
stacje podłączone do już ułożonych kabli 
do Niemiec ("Baltic Cabel") i łączącego 
Szwecję kontynentalną z wyspą Gotland 
(pierwszy w świecie podwodny kabel 
energetyczny funkcjonuje tam od 1954 
roku). Wizytowali siedziby firm Vaten- 
faU (właściciela elektrowni i stacji prze- 
twarzania w Skandynawii) i Swenska 
Kraftn
it (sieci największego napięcia) 
oraz rozmawiali z ludźmi mieszkającymi 
obok miejsca lokalizacji kabla. 


Przedstawiciele gmin podkreślili. że 
udało im się rozwiać szereg watpliwości. 
a Stanisław Kubacki. prezes Zakładu 
Energetycznego upewnił się. że to 
przedsięwzięcie może przynieść obopól- 
ne korzyści (bezpieczeństwo energe- 
tyczne i otwarcie na rynek) oraz przy- 
czynić się do obniżenia ceny energii 
elektrycznej w województwie. 
Ostateczne decyzje o lokalizacji ka- 
bla po stronie polskiej prawdopodobnie 
zapadną do końca kwietnia. Jako alter- 
natywna pod uwagę jest jeszcze brana 
lokalizacja koszalińska. Za tydzień na 
identyczny rekonesans wyruszą także 
przedstawiciele województwa koszaliń- 
skiego. 


ZBIGNIEW MARECKI 


'" 


"<<-<' :1.." . 


,.f.. 


.t
'. ..:

. :.. 


...."
.<. 
>,:;;. n)) 


ił ... 


W piątek, w walentynkowym koncercie, wystąpił w słupskim teatrze ulubieniec 
publiczności, saboJonista Jerzy Karwow!iki, Grał z towarzyszeniem Państwowej 
Orkie:ttry Kameralnej w Słupsku pod batutą Bohdana Jarmołowicza. (mara) 
Fot. Sławomir labicki 


Rozmowy w sprawie słupskiego węzła PKP 


Zmiany przesądzone 


Projektowi restrukturyzacji słup- 
skiego węzła PKP były poświęcone piąt- 
kowe rozmowy w
iewody Macie.ia Ko- 
bylińskiego z Józefem Jastrzębskim, dy- 
rektorem Pomorskiej Dyrekc.ii Kolei 
Państwowych w Szczecinie. 
Jak już informowaliśmy. trwają pmce 
nad podziałem stacji rejonowej w Słup- 
sku. Zgodnie z projektem nowej struktury 
organizacyjnej. stacja ma być podzielona 
na trzy części bez żadnych kompetencji 
kadrowych i finansowych. Oprócz tego 
część kolejarzy będzie musiała dojeżdżać 
do pracy do Białogardu, Koszalina i 
Szczecinka. Być może zlikwidowane zo- 
staną niektóre stanowiska pracy w Słup- 
sku. Sprawą zainteresowali się słupscy 
parlamentarzyści: Pawel Kaspl"lyk i 


Władysław Szkop. którzy uczestniczyli 
w spotkaniu w Słupsku. 
Według J. Jastrzębskiego. restruktu-. 
ryzacja węzła PKP w Słupsku jest nieu- 
nikniona. Zmiany będą tak przeprowadza- 
ne. aby nie powiększać bezrobocia. 
M. Kobyliński oraz Jeny Mazurek. 
prezydent Słupska (także był na spotka- 
niu) apelowali o takie zmiany. które nie 
pomniejszą roli stacji Słupsk. Uzasadnia- 
no, że wzrosną przewozy towarowe i pra- 
cy dla kolei nie zabraknie. 
Od dyrektora Pomorskiej DOKP uzy- 
skano na razie zapewnienie. że zostanie 
utrzymana linia kolejowa do Ugoszczy, a 
w sezonie wzrośnie liczba szybkich połą- 
czeń pasażerskich ze Słupska do Ustki. 
(frel) 


Kierowcy zaskoczeni 


Zima się ocknęła 


Podczas minionego weekendu. gd, zima okazała się nie tYlko kalendarzowa, sypnęło śniegiem 
im kolizjami, oblodziłY się drogi i chodniki. Chwile grozy przeż,li niektórzy kierowcy i piesi. 


W sobotę po południu na ul. Chrobrego w Miastku kobieta 
kierująca ładą samarą wpadła w poślizg. następnie staranowała 
barierkę na chodniku. gdzie stały dwie 14-letnie dziewczyny. 
Obie zostały potrącone. lecz na szczęście niegroźnie dla ich 
zdrowia. Po opatrzeniu potłuczeń w szpitalu poszły do domu. 
Również w sobotę rano na drodze Przechlewo - Prze- 
chlewko kierowca autobusu. bez pasażerów. wpadł w poślizg i 
uderzył w drzewo. Według dyspozytora Komendy Wojewódz- 
kiej PSP w Słupsku, trzy zastępy strażąków z człuchowskiej 
jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz strażacy ochotmcy ucze- 
stniczyli w akcji uwalniania rannego kierowcy z rozbitego au- 
tobusu. Trzeba było użyć nożyc hydraulkznych do rozcinania 
karoserii. Straty materialne oszacowano na 5 tys. zł. Skutki 
tego wypadku na szczęście nie okazały się aż tak groźne. Ofi- 
cer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku po- 


wiedział nam wczoraj. że to zdarzenie zostało zakwalifikowa- 
ne jako kolizja drogowa - jedna z wielu. które minionego wee- 
kendu zdarzyły się na drogach woj. słupskiego. 
Po nawrocie prawdziwej zimy na drodze Słupsk-Ustka ob- 
serwowaliśmy w sobotę "pospolite ruszenie" wśród drogow- 
ców. Na kilkukilometrowym odcinku pracowało aż 5 pługo- 
piaskarek. Po południu droga była już czarna i sucha. Nato- 
miast boczne trasy. m.in. ze Słupska i Ustki w kierunku 
Rowów. były oblodzone. Trudno było iść i jechać. 
Mimo niekorzystnych prognoz długoterminowych. ryba- 
ków "wymiotło" w niedzielę z portów na bałtyckie łowiska. 
Było to wyjście raczej na dołowienie niż na większe połowy. 
Liczyli się bowiem z tym. Że Bałtyk może się szybko rozhuś- 
tać. Z wychodzeniem i zawijaniem do portów nie było kłopo- 
tów. gdyż zima nie oblodziła torów wodnych. (wir) 


\ 


W stoczni "Ustka" 


Personalny paradoks 


DZisiaj "Solidarność" w Stoczni "Ustka" SA podejmie naj- 
prawdopodobniej decyzję, cz, ogłosić strajk. 


W piątek do sporu włączył się Zarząd 
Regionu "S", który poparł swoją komisję 
nkładową w Stoczni. Do firmy ma przy- 
być dzisiaj przewodniczący ZR Krtysztof 
Górski. Dojdzie do paradoksalnej sytuacji. 
gdyż - jako lider słupskiej A WS - K. Gór- 
ski będzie usiłował negocjować z preze- 
sem stoczni Wacławem Machem, wła- 
snym doradcą w ramach A WS. 
Trwające od tygodnia pogotowie 
strajkowe nie doprowadziło do wznowie- 
nia negocjacji płacowych z zarządem fir- 
my, natomiast poróżniło "S" z opezetze- 


towskim Zarządem Zakładowym Wol- 
nych Związków Zawodowych Pracowni- 
ków Gospodarki Morskiej. 
Przypomnijmy: "S" domaga się 
podwyżki płac o 10 procent od stycznia i o 
4 procent powyżej realnej inflacji od lipca 
br. ZZ WZZ PGM natomiast skłonny jest 
przystać na propozycję zarządu stoczni - 
czyli podwyżkę od stycznia. ale tylko o 8.8 
procent - dalsze ewentualne roszczenia 
uzależniając od wyniku bilansu finansowe- 
go firmy. który ma być sporządzony do 
połowy maja. (mb) 


Monika ma wzięcie 


Pierwsza Wicemiss Polonia '95 - 
Monika Chróścicka-Wnętnak -16 bm. 
wyleciała z warszawskiego lotniska do 
Brazylii, by wziąć udział w kole.inym 
konkursie piękności Miss Tourism In- 
ternational Beauty Pageant. 
Stupszczanka studiuje dziennikarstwo 
na Uniwersytecie Warszawskim i pracuje 
w firmie komputerowej. Występuje w tele- 
wizji i na pokazach mody. 
Konkurs. na który się udała. rozegra 
się w brazylijskim kurorcie Curitiba. O ty- 
tuł Miss rywalizować będzie 50 panien z 
całego świata. Polską kandydatkę sponso- 
rują głównie warszawskie firmy. 
Monika wystąpi w kreacji z salonu Te- 
resy Wesołowskie.i. znanej także w Paryżu 


Odda broń 


Policjant zesławieńskiej "dro- 
gówki", któremu zarzucono kiero- 
wanie pojazdem po pijanemu, zo- 
stał zawieszony w czynnościach. 
W nocy z 7 na 8 bm. w Sławnie. 
Krzysztof W. będąc po służbie; ale w 
mundurze, kierując fordem escortem 
uderzył w audi. Poszkodowani twier- 
dzili, że usiłował uciec z miejsca zda- 
rzenia. podrapał i pogryzł w rękę pa- 
sażera audi. W poniedziałek. 10 bm. 
komendant rejonowy policji w Sław- 
nie podkomisarz Roman Pacan wy- 
stąpił do komendanta wojewódzkie- 
go o zawieszenie Krzysztofa W. w 
czynnościach. 
- Taka decyzja została podjęta - 
powiedział nam komisarz Marek 
Dłutowski, rzecznik prasowy KWP 
w Słupsku. - Trwa postępowanie dys- 
cypliname, mające na celu wyjwfnie- 
nie okoliczności zdarzenia i tego. czy 
policjant dopuścił się przewinienia 
polegającego na kierowaniu poja- 
,-dem pod wpływem alkoholu. 
Zawieszony w czynnościach 
funkcjonariusz musi zdać legityma- 
cję i broń służbową. Będzie otrzymy- 
wał połowę wynagrodzenia. W razie 
udowodnienia mu zarzutów. grozi 
mu kara od upomnienia aż do wyda- 
lenia ze służby. Nieoficjalnie dowie- 
dzieliśmy się, że w jego krwi wykryto 
2.80 promila alkoholu. (mara) 
...) 


i Londynie projektantki oraz w narodo- 
wym stroju. wypoży
zonym z kolekcji 
grupy baletowej "Arabeska", gdzie kiedyś 
uczyła się tańca. Całą stylizację przygoto- 
wała mama naszej kandydatki. pani Jolan- 
ta. która prowadzi w Słupsku Studio Urody 
i Stylu "Coloring". (mim) 


""" 


/\/\ SKUPUJE 
ill ZA GOTÓWKĘ 
ZŁOM 
ATRAKCYJNE CENY 


ALMEX Szczecin ul. Bytomska B-PORT 
tel. (091) 308 133; 30B 376; fax 308 044 


ROLNIKU! 


Ceny niższe niż w fabryce! 
Polifoska 6-20-30. 590 zł/t 
Mocznik 490 zł/t 
NawozyHydro oraz 
pozostałe \tv cenach 
fabrycznych z dowozem 
"ROLMASZ" , o 
Słupsk ul. Poprzeczna 7, 
 
tel. 42-61-56. 42-72-05 0 


. 


IMIENINY 


Donata, 
Juliana 


"Chór biurokratów śpiewa pań:ttwu 
kołysanki" . 


(ż. Petan) 


. 


POGODA 


"'.. 

. 
w.'n_
h.....h
 * * * 
(-4) - (-2)OC ' \ 
*. 
\. (-6)
 (-


C 
. 
'> " ..;. 
' ...?" . ....- . 
... ". ...... 
o. . 
...."... 


Zima wraca. Synoptycy przewidują 
mroźną pogodę. Możliwe są przelotne 
opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowa- 
ny. północno-zachodni. 


. PRZY TELEFONIE 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 


red. Jerzy Dąbrowa- 
Januszewski 
42-24-56 


Masz kłopot. chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami. zadzwoń! 


. W KOSZALIŃSKIEM 


KOSZALIŃSCY policjanci za- 
trzymali na początku lutego czterech 
młodych mieszkańców Trójmiasta. 
Udali się tam po informacji od mie- 
szkdnki Koszalina. że za skradziony jej 
samochód żądają od niej okupu. Oka- 
zało się. że młodzi mężczyźni oie byli 
złodziejami samochodu. Dowiedzieli 
się. że został skradziony i swoimi "ka- 
nałami" ustalili wiele szczegółów tech- 
nicznych pojazdu. Policjanci stwierdzi- 
li także. że w ten sposób oszukali wie- 
le osób. Brali pieniądze. ale samocho- 
dów nie oddawali, ponieważ ich nie 
mieli... 
W PODCZELU. kołobrzeskim 
osiedlu. które powstało na terenie po- 
radzieckiej bazy wojskowej. żyje się 
coraz bardziej komfortowo. Mieszkań- 
cy nie muszą już jeździć do miasta. aby 
zasięgnąć. porady lekarskiej. Od dzi- 
siaj działa tam przychodnia. Stworzo- 
no ją przy finansowej pomocy Zarzą- 
du Miasta. który przeznaczył na ten cel 
40 tysięcy złotych. (ces) 


W Słupsku 
zniżka 50% na telefon i z postoju 


KOLEJNA PROMOCJA Z FIRMĄ 

; 
CAf E 
W dniach: 16,17,18.19,20 lutego o 
Każdy kurs zamówiony telefonicznie w godz.14-22 t 
premiowany będzie nagrodą niespodzianką ; 
ń (W.jl 


. 
PAHfĘTAJ TO J1I2 
W PIĄTEK 


IV TARGI BUDOWNICTWA 
I WYKONCZENIA WNĘTRZ 
21-23 luteqo 1997 r. godz. 10-18 
HALA LICEUM EKONOMICZNEGO 
w Koszalinie 


TARGI BAł,TYCKIE 


n'\l fU '.'\IR 


Ipl. (094) 416-086 


łfT€ROLY FIRMA lITEROLII PRZEDSTAWICIEL 
. . HUTY ..ZAWIERCIE u i HUTY uJEDNOŚĆu 
W Slupsku, ul. Sloneczna 16c, tel. 414-381 
oferuje w szerokim wyborze i w cenach producenta: 


pręty, walcówkę, piaskowniki, rury 
i inne wyroby hutnicze 
Zapewniamy ciągle i terminowe dostawy. 
Posezonowa wyprzedaż węgla i koksu.
		

/Image0002.djvu

			2 GLOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Poqledziałek, 17 lutego 1997 r. 


Polska pod lupą rosyjskiego wywiadu 


CHCĄ KOMPROMITACJI?! 


Miller jest członkiem Kolegium ds. 
Służb Specjalnych. które na swym inau- 
guracyjnym posiedzeniu 6 lutcgo omówi- 
ło tajne raporty szefów Urzędu Ochrony 
Państwa i Wojskowych SłuLb Informacyj- 
nych nt. prób utrudniania przez obce służ- 
by specjalne działań zmierzających do in- 
tegracji Polski ze strukturami europejski- 
mi. Wtedy to Siemiątkowski. który jest 
sekretarzem Kolegium. ujawnił. że ubez- 
pieczanie europejskich aspiracji Polski 
jest jednym z podstawowych zadań służb 
specjalnych RP. 
Pytany o słowa Z. Siemiątkowskiego 
dla "Rzeczpospolitej". że podejmowane 
są próby przejęcia stratcgicznych sekto- 
rów polskiej gospodarki prLe
 kapitał ro- 
syjskich służb specjalnych. czego ujaw- 


Jeżeli Zbigniew Siemiątkowski mówi w ten sposób, to 
znaczy, że wie, co mówi - tak szef MSWiA Leszek Mil- 
ler skomentował 15 lutego wypowiedź Siemiątkowskie- 
gO, koordynatora służb specjalnych, że polski kontrwy- 
wiad obserwuje nasilenie się kontaktów dyplomatów 
rosyjskich z politykami SLD, PSL i OPOZycji w celu wy- 
tworzenia silnego lobby prorosyjskiego. 


nionym przykładem jest afera z Gawriło- 
wem. Miller powiedział. że na posicdze- 
niu Kolegium "nie mówiono o szczc- 
gółach". ..5fOlmułowano natomiast ogól- 
ną tezę, że część polityków rosyjskich bę- 
dzie starała się czynić wiele, aby utmdnić 
drogę naszego kraju do NATO i że w tym 
celu mogą być stosowane bardzo różne 
przedsięwzięcia, także te, o któ,ych pan 


mówi i że należy być na to przygotowa- 
nym, a oczywiście polskie słu::by specjal- 
ne powinny skutecznie przeciwdziałać 
tego rodzaju zdarzeniom" - oświadczył. 
Nie znam takich szczegółów - tak Mil- 
ler odni6sł się do ostrzeżenia Siemiątkow- 
skiego. że w najbliższym czasie należy się 
spodziewać dużych prowokacji ze strony 
rosyjskich służb. mających na celu 


podważenic wiarygodności naszego pań- 
stwa. 
Od 16 lutego 'minister Zbigniew Sie- 
miątkowski przebywa w Nicmczech. Te- 
matem wizyty jest współpraca polskich i 
niemieckich służb specjalnych. li- swymi 
nicmieckimi rozmówcami ma on m.in. 
omówić próby utrudniania przez rosyjskie 
słuLby specjalnc polskich dążeń do UE i 
NATO. 
Przed odlotem Sicmiątkowski po- 
wtórzył. że rosyjskic służby specjalne 
podejmują próby przeszkodzenia Polsce w 
wejściu do Unii Europejskiej i NATO. W 
związku z tym. z ich strony możliwe są 
"duże prowokacje" w celu podważenia 
wiarygodności Polski jako państwa aspi- 
rującego do struktur europejskich. 
(PAP, ces) 


"Kończ waść, 
wstydu oszczędź" 
Naczelna Rada Lekarska za- 
apelowała do ministra zdro- 
wia Ryszarda Żochowskiego 
o podanie się do dymisii. 
"Najkrócej nasze stanowi- 
sko można wYrazić słowami: 
kończ waść, wstydu 
oszczędź" - powiedział na 
sobotniej konferencii praso- 
weJ wiceprezes NRL Włodzi- 
mierz Bednorz. 


Zespół Polityczny A W "S" 


Zdaniem NLR. Żochowski utracił zdol- 
ność do kierowania Ministerstwem Zdro- 
wia. jest "także źle oceniany za swą dzia- 
łalność przez coraz szersze kręgi polit\'cz- 
ne i społeczne". Rada zapowiedziała roz- 
poczęcie od 10 marca akcji. podczas której 
będzie informować wyborców. którzy z 
parlamentarzystów w poszczególnych 
okręgach wyborczych działali wbrew 
ochronie zdrowia społeczeństwa. W okrę- 
gowych radach będą dostępne informacje 
o tym. jak posłowie głosowali nad usta- 
wami o powszechnym ubczpieczcniu 
zdrowotnym. zawodzie lekarza i tcgorocz- 
nym budżetem. 
Naczelna Rada ustosunkowała się rów- 
nież do "kolejnej afery" w Mini...tcr...twie 
Zdrowia. związanej z "darowiLOami" 

przętu medycznego. Zdaniem prezesa 
Rady Krzysztofa Madeja. "aferalna ko- 
niunktura" źle wpływa na opinię o leka- 
rzach. NRL uważa. że "stosowanie kar 
dyscyplinarnych wobec dyrektorów szpi- 
tali sprawia wrażenie. iż próbuje się od- 
wrócić uwagę od głównych sprawców tej 
kolejnej afery gospodarczej". "To jest szu- 
kanie zastępstw. będą karani lekarze. a nie 
głowa. która to wymyśliła" - powicdział 
Bednorz. NRL zapowiedziała także. że 
jeśli któryś z lekarzy poniesie nicsłusznie 
konsekwencje. to Rada będzie go broniła. 
(PAP, ces) 
.. 


Stworzymy partię 
ZesPół POlityczny Akcji Wyborczej .,Solidamość" poparł inicjatywę przewodniczącego AW "S" Maria- 
na Krzaklewskiego przekształcenia Akcii jeszcze przed wYborami ,w jedną partię - poinformował na 
niedzielnej konferencit prasowej w Warszawie przewodniczący ZP Jacek Stróżyńskl ze Stronnictwa 
oemokracii Polskiej. 


Krzaklewski w czwartek zapowiedział 
powołanie jeszcze przed wyborami jednej 
formacji politycznej. Nic można dopuścić 
po wyborach do sytuacji. aby z A W "S" 
powstało kilka lub kilkana.
cie podmiotów 
politycznych - argumentował. Dodał. że 
wszystkie ugrupowania. którc nadal chcą 
być w A W "S" będą musiały podporząd- 
kować się tej procedurze. 
Stróżyński wyraził nadzieję. że nieba- 
wem dojdzie do sprecyzowania propozy- 
cji Krzaklewskiego. która - jego zdaniem 
- może być trudna w realizacji. 


Stróżyński zgłosił gotowość włączenia 
się do tej inicjatywy Zespołu Polityczne- 
go AW"S". skupiającego część podmio- 
tów należących do Akcji. 
Jeden z liderów ZP Andrzej Anusz 
(Porozumienie Centrum - Inicjatywa In- 
tegracyjna) powiedział. że planowana for- 
macja powinna micć w okresie przejścio- 
wym charakter federacyjny. Natomiast 
ideowo będzie zapewne chrześcijań- 
sko-demokratyczna. gdyż "dokumenty 
programowe "Solidamości« wskazują. że 


Redaktor wYdania: 
Mirosław Węglewicz 


JJogrzeb polskich 
marynarzy w Stavanger 


62 osoby. rodziny ofiar katastrofy masowca "Leros Strength" odleciały w nie- 
dzielę przed południem specjalnym kursem LOT-u do Stavanger. na symboliczny 
pog12 y b.).o.mqryqarzy.. k1Ófl,¥ zatonęli 8 lutego i",e
ł
wcki
t,..k.i
-ł9dob
 
pogrzeb odbył się też. 14 lutcgo na cmentarzu w Gdyhi - Witomime. '" 
W piątek. który był w woj. gdańskim dniem żałoby. w głownej Jłlei cmentarZd. 
obok bramy wejściowej. stanął dwumetrowy krzyż z tablicą. na której umieszczono 
nazwiska 20 marynarzy z "Leros Strength". Krzyż poświęcił abp. Gocłowski - 
metropolita gdański. Masowiec o nośności 22 tysięcy ton wiózł z Murmańska na 
północy Rosji do Polski apatyty. czyli krystaliczne surowce mineralne. służące do 
wyrobu nawozóW sztucznych. Wybudowana w 1976 r. jednostka zarejestrowana 
była na Cyprze. ale należała do greckiej finny armatorskiej Leros Management. 
Wśród 20-osobowej zał
gi, dowodzonej przez kpt.ż.w. Eugeniusza Arciszewskie- 
go, 19 marynarzy to mic1\zkańcy woj. gdańskicgo; 10 z nich pochodziło z Gdyni. 
W poszukiwaniach "Leros Strength". przy dobrej
godzie. brał udział śmigło- 
wiec i siedęm statków. Nie natrafiono na ślad niko
 żywego. Zaobserwowano 
wiele drobnych części wraku i wylew oleju. oznaczający miejscc gdzie statek zato- 
nął. ..Leros Strength" zatonqł bardzo szybko na głęboł$ści 260 metrów. dając zało- 
dze tylko minimalne lub ża
ne szanse na ewakuację ze statku. W opinii eksperta 
Marka Pielechatego. dyrekt
ra Ośrodka Szkolenia Ratowniczego Wyższej Szkoły 
Morskiej w Gdyni. trudno bęl;izie ustalić prawdziwe przyczyny katastrofy. "Wrak 
spoczywa na głębokości 260 tpetrów - zbyt dużej dla płetwonurków. Koszt pene- 
tracji wraku kamerami telewizyjnymi byłby tak duży. ie wątpię. aby grecki annator 
chciał go pokryć" - powiedział. " (PAP, ces) 


ta opcja jest jej Ilajhliźsza". Anusz wyra- 
ził obawę. że w związku z przewidywa- 
nym chadeckim charakterem przyszłej 
partii. nie zdecydują się na wejście do niej 
działacze Stronnictwa Konserwatyw- 
no-Ludowego i ZChN. którzy będą chcie- 
li zachować swoją ideową tożsamość. 
W opinii Stróżyńskiego. jeśli jakieś 
partie będące członkiem A W "S" nie zde- 
cydują się współtworzyć nowej formacji. 
nie powinny zostać z Akcji wykluczone. 
(PAP, ces} 


Referendum 
nie będzie 
Przewodniczący SdRP Józef Oleksy 
zapowiedział możliwość rezygnacji z idei 
referendum w sprawie polskiego członko- 
stwa w NATO z
wartcj w projekcie pro- 
grantu SdRP. Myślę. że nie będzie tego 
postulatu w o
tatccinej wersji programu 
SdRP - powiedział w sobotę Oleksy. 
Zaprzeczył. że zmiana wiąże się z ostat- 
nią publiczną krytyką tej idei. 
"Uznajemy całkowicie. iż poparr:ie spo- 
łeczne tej sprawy jest powszechnie znane i 
jęst to wystarczającym wyrazem dążeń do 
członkostwa w NA TO" - powiedział prze- 
wodniczący. 
Oleksy przyznał. że postulat referen- 
dum jest w obecnym projekcie programu 
partii. zatwierdzonym 8 lutego przez Kra- 
jową Konferencję Programową SdRP. Był 
on również w dawnych deklaracjach So- 
cjaldemokracji. kiedy nie było znane je- 
szcze tak powszechne poparcie społeczne 
w Polscc - tłumaczył Oleksy. Program 
SdRP przyjmie w marcu Prezydium Rady 
Naczelnej tej partii. (PAP, ces) 


.. TOTEK 


DL: 19; 22; 25; 26; 31; 32; 
Ex: 3; 15;23;31;35; (ce
 


.. 
. 


OGŁOSZENIA 
SPRZEDA! 


FORD scorpio 200 D (1991;92). ABS. 
centralny zamek. Darłowo. 14-34-92. 
STARA 29. Sławno. 10-28-48. 
BMW 520 i (\992). Ustka. 145-593, 
PEUGEOT 605 (1991). U
tka. 
145-593. 


Sprostowanie 
do ogłoszenia K-186 
z dnia 14 II 1997 r. PPi DR 
"Barka" w likwidacji w 
Kołobrzegu zakradł się 
błąd - powinno być: 
tel. (094) 35-23-421 
wew. 258 
fax (094) 35-22-765. 
Przepraszamy. 


126P alternator (1984). I 800 zł. (059) 
662-348. 
SUPEROKAZJA! Opel vectra 1.8i 
(1992). Renault chamade ł.8i (1992). 
Słupsk. 430-968. 
FORD sierra 2.30 (1986). dużo dodat- 
ków - I l 500 zł. Słupsk. 433-72 I. 
POLO G-40 1.3 (grudzień 199 I ). cena 
19500. Słupsk. 430-737. 
SPRZĘT komputerowy - serwis. 
.sprzedaż. Słupsk. ELCOM TECHNOLO- 
GY. Dom Handlowy "Pod Kasztanem", 
Wojo;ka Polskiego 53. 42-83-59. 
STUCER kaliber 308W z lunetą zeis- 
sa 4 x 32. Sławno. tel. 10-39-13. 


. 


LOKALE 


NOWE lokale usługowe 17 
i 48 m kw, cena 1100 zł/m + V AT. 
przekazanie luty 1997r. Sprl.e- 
daL-P.P. "SELFA" Koszalin, 
Słowiańska 3, tel. 42- 25-18, 
42-24-21 K-207 


DWUPOKWOWE do w 
Słupsk. 440-713 po szesnastej. 


Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego 
w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 
sprzeda: 
- autobus Jelcz 
- samochód STAR 28 
- wyciągi budowlane WBT -5-600 
- cementonaczepa CN 165 
- maszyny stolarskie różne 


- samochód Żuk A06B 
- żuraw samochodowy OS 061 
- zbiornik do cementu Z-25 
- przyczepa D-50 
- drobny sprzęt warsztatowy 


Informacje pod nr telefonu - 432-300 wew. 37. 


. 


ZDARZENIA 


Śmierć na torach 
W piątkowy wieczór na torowisku w 
pobliżu ul. Langego w Koszalinie doszło 
do tragicmego wypadku. O godz. 19.30 
pociąg relacji Białogard - Lębork najechał 
na 25-letniego mieszkańca Koszalina. 
Mężczyzna zginął na miejscu. Policja 
bada okoliczności tragcdii. 
Skradzione samochody 
Darłowo - vw golf. KOH 98-58. ciem- 
nogranatowy; 
, Koszalin - fiat 126p. KGH 00-11. tur- 
kusowy; 
Koszalin - opel kaden. ROW-DJ654. . 
l:zarny metalik; (ces) 


Za Irakl za "taczka" 
Policyjne patrole poszukiwały podczas 
minionego weekendu sprawców 8 wła- 
mań. które zdarzyły się w na."zym woje- 
wództwie. Ujęto m.in. dwóch mężczyzn. 
którzy w sobotę włamali się do baru "Ża- 
czek" koło słupskiej WSP i ogołocili lo- 
kai ze sprzętu wartości ok. 3 tys. zł. W 
niedzielę nad ranem na ul. Gwardii Ludo- 
wej w Słupsku przyłapano 19-1etniego 
słupszczanina. usiłującego włamać się 
do domu jednorodzinnego. Zdążył tylko 
wybić szybę. Natomia....t sławieńska poli- 
cja jeszcze szuka sprawców włamania z 
piątku na sobotę do .ośrodka wczaso- 
wo-wypoczynkowego "Bałtyk" w Jaro- 
sławcu. Łupem złodziei padł sprzęt kom- 
puterowy i telekomunikacyjny wartości 
ok. 1.7.5 tys. zł. (wir) 


I 


Wyrazy serde,cznego współczucia 
z powodu śmierci lV1:ęża 


Koleżance 
Zofii Stranz 


:g składają 
I 
 Dyrektor i Pracownicy 
Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie 
ł-- 


Bułgaria 


Zjednoczenie opozycji 
Główna formacja dotychczasowej OPOZycji bułgarskleJ- Związek 
Sił Demokratycznych, przygotowYwał przez weekend swój program 
działania na okres przed wcześniejszymi wYborami parlamentar- 
nymi wYznaczonymi na 19 kwietnia, w których naJ pewnieJ zwy- 
cięży. 


W sobotę. pierwszego dnia dwudnio- 
wej konfercncji krajowej. koalicja 16 
ugrupowań przekształciła się w partię. a 
dotychczasowy przywódca ZSD. Iwan 
Kostow. został wybrany jej przewodni- 
czącym. Na jego kandydaturę głosowało 
3580 spośród 4618 delegatów. 
Mniejsi partnerzy koalicyjni w dotych- 
czasowym ZSD byli przeciwni przekształ- 
ceniu się koalicji w partię. obawiając się 
utraty samodzielności i tożsamości wła- 
snych partii. Zwyciężyło jednak stanowi- 
sko Kostowa i jego zwolenników; którzy 
uważają. że jcdnolita struktura partyjną 
jest odpowiedniejsza dla siły politycznej. 
zamierzającej rządzić krajem. 
Prezydent Pctyr Stojanow pozdrowił 
uczestników konferencji. podkreślając. że 
ZSD jest partią. na którą spadnie odpowie- 
dzialność za wyciągnięcie Bułgańi z naj- 
głębszego kryzysu politycznego i gospo- 
darczego. w najnowszej historit kraju. 
.,ZwycięSMO ZSD będzie zwycięsMem 
Bułgarii" - powiedział Stojanow. 
Wszechogarniający kryzys. do którego 
postkomuniści doprowadzili Bułgarię. ma 


swoje korzenie nie tylko w polityce BPS. 
lecz także w nicdoskonałości systemu 
konstytucyjncgo kraju - ocenił lidcr ZSD. 
D1atcgo program wyborczy ZSD powi- 
nicn zawierać propozycję rozszerzenia 
uprawnień prezydenta i stworzenia pod 
jcgo przewodnictwem specjalnego orga- 
nu do walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną. a także do ścigania win- 
nych katastrofalnej sytuacji kraju. Organ 
ten. nazwany przez Kostowa "anty mafią" . 
powinien mieć pełnomocnictwa wszyst- 
kich państwowych organów kontrolnych. 
w tym uprawnienia do zbierania dowodów 
przestępstw. Powinien też mieć zaplecLe 
w postaci przyśpieszonej procedury sądo- 
wej. 
Hasło pociągnięcia do odpowiedzialno- 
ści winnych za kryzys spotkało się z du- 
żym odzewem na sali. Lider sofijskiej 
organizacji ZSD Ewgcni Bakyrdżiew 
podkreślił konieczność ....r;ądowego ukara- 
nia wim1ych totalnej dekomuni:acji i 
zmiany kadr komunistycznych na wszyst- 
kich szczehlach władzy" . 


(PAP, ces) 


Szczegóły dla. Rosji 
Przybyła do Włoch w niedzielę z pierwszą swoją wizytą dyploma- 
tyczną amerykański sekretarz stanu pani Madeleine Albright skon- 
centruje się podczas 11-dnioweJ podróży na planach rozszerzenia 
NATO o nowych członków z Europy Środkowej. Postara się prz
- 
konać Rosję do zaakceptowania nowej karty precyzującej Jej spe- 
cjalne stosunki z NATO, które będą poruszone podczas lipcowego 
szczytu sojuszu w Madrycie. 


Podczas rozmów w Moskwie - prze- 
widzianych na 20-21 lutego oraz zapla- 
nowanego spotkania z prezydcntem Jel- 
cynem - Albright zamierza zamknąć dys- 
kusję. jaka miała miejsce w Waszyngto- 
nie podcza.o; wizyty premiera Rosji Wik- 
tOr'cł Czernomyrdina. 
"Celem moich rozmów w Moskwie jest 
nadanie im. w sprawie NATO-Rosja, no- 
wego charakre,u. Nie zamierzam ich py- 
tać o decy:::je. Przedstawię jedynie dalsze 
szcz
góły, Brdr miała okazję lepiej wyja- 
śnić to, co ohecnie rohimy. To nie są ne- 
go[jacje" - dodała pani Albright. 
Albright planuje przedyskutować spra- 
wy. jakie ma poruszyć w Moskwic. z mi- 
nistrami spraw zagranicznych N ATO w 
Brukseli we wtorek. Pragnąc uspokoić ro- 
syjskie obawy dotyczące rozszerzenia 


NATO. sojusz zaproponuje Rosji umowę 
obejmującą powołanie wspólnej rady w 
celu prowadzenia intensywnych konsulta- 
cji. Powinno dać to Rosji "głos. - jednak 
nie głos weta w podejmowaniu decyzji" - 
powiedziała pani Albright. 
Moskwa apeluje o opracowanie umo- 
wy prawnie wiążącej. jednak Albright po- 
wiedziała. że "spostrzegamy to przede 
wszystkim jako dokument polityczny". 
Albright nie powicdziała. jakie nowe 
szczegóły pragnie przedstawić w Rosji. 
Poza umową z NATO posiadamy nową 
ofertę dotyczącą redukcji broni konwen- 
cjonalnej. będącą jednym z głównych pro- 
pozycji pakietu. Problem ten ma być tak- 
że przedmiotem dyskusji w Brukseli z 
przedstawicielami państw NATO. 
(PAP, ces) 


Protesty zawieszone 


V( sobotę wieczorem opozycja serbskd postanowiła zawiesić demonstracje uliczne 
na 3 tygodnie. Oświadczenic tej treści złożył w 88 dniu protestów Zoran Djindjić.jeden 
z prżywódców opozyjnej koalicji "Razem" ("Zajedno"). 
"Dajmy im teraz szansę na liberalizację środków masowego przekazu - powiedział 
Djindjić - jeśli nic uda im się to do 9 marca. wyjdziemy na ulice ponownie" - powie- 
dział do około 10 tysięcy demonstrantów w centrum Belgradu. Innym celem serbskiej 
opozycji ma być również doprowadzenie w państwie do wolnych i powszechnych wy- 
borów. (PAP, ces) 


Wyrazy szczerego współczucia 
Panu Ignacemu Nowakowskiemu 
z powodu śmierci Żony 
ŚP. . 
J" aniny N o
ako'\Vskiej 


składają I 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
"Społem" PSS "Spójnia" w Miastku. 


G-549 


Rok temu odszedł od nas 
Henryk 
-W olny 
wspaniały człowiek, genialny 
brydżysta, mistrz olimpijski, 
wybitny działacz 
sportowy ziemi słupskiej. 
Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci. 


\"
l..,, - r. 
.:(
.- 
r.--:" 


Nadleśnictwo Manowo zawiadamia, że 
w dniu 13 lutego 1997 roku zmarł nagle 
nasz pracownik 
ŚP. 
Ryszard Szaflarski 
Rodzinie Zmarłego. pracownicy Nadleśnictwa Manowo 
składają wyrazy współczucia. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 II 1997 roku o godł:o 11.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. G-562 


Komitet Organizacyjny 
Międzynarodowego Festiwalu 
Brydża Spol1owego "Solidarność" 


G-550  
=
i_ 1,:.. 
, )
1-:
		

/Image0003.djvu

			Poniedziałek. 17 lutego 1997 r. 


SŁUPSK 


GLOS POMORZA 3 


r 


Józef Nowak 
replikuje 


Lider "opezetzetowców" w 
Stoczni "Ustka" Józef Nowak zarzu- 
cił. iż akcja protestacyjna "S" w spra- 
wie podwyżek płac jest nielegalna. na 
co lider "Solidarności" Jerzy Borzy- 
szkowski odparł. że kolega "robi 
idiotów" z członków własnego 
związku. którzy podpisali się na li- 
stach pracowników gotowych przy- 
stąpić do strajku (300 osób spośród 
50S-osobowej załogO. i że jest on 
"uzależniony" od Zarządu Stoczni. 
J. Nowak replikuje: "Referendum 
(...) przed podjęciem określonej akcji 
winno się odbyć w określonym czasie 
i miejscu, ma prawo w nim uczestni- 
czyć cała załoga. (u.) Stwierdzenie 
pana J. Borzyszkowskiego o "robie- 
niu idiotów" nie licuje z jego funkcją, 
(...) pomijając fakt, że w tym wypadku 
zaczyna walczyć z innym związkiem, 
który powinien uważać za pomocni- 
ka, a nie wroga. Dotychczas nasz 
związek nie wypowiadał się na temat 
działań drugiego, (...) lecz takie po- 
stawienie sprawy zmusza nas do 
określenia, że "padanie na kolana" 
oraz - być może - wyrywanie sobie 
włosów z głowy nie licuje z postawą 
działacza związku' zawodowego. 
Nadmienić należy, że WZZ PGM jest 
liczniejszy od NSZZ "S" w Stoczni 
"Ustka" SA i posiada powyżej 150 
członków pracujących czynnie. (...) 
Co do etatu przewodniczącego, to 
(...) przewodniczącym się bywa i w 
pewnym momencie można już nie być 
wybranym, natomiast stanowisko 
pracy, które się posiada, można 
utrzymać przez dłuższy czas." 
1. Nowak dodał. że stołówkę 
WZZ PGM dzierżawi od zarządu 
stoczni na "normalnych zasadach" i 
opłaca dzierżawę (zdaniem lidera 
"S" - stołówka jest przejawem uza- 
leżnienia "opezetzetowców" od kie- 
rownictwa fmny). czego ..nie można 
powiedzieć o kolegach. którzy pro- 
wadzą działalność pokątną niezgo- 
dnie z prawem oraz zasadami sani- 
tarnymi." (mb) 

 


-" 


"..'
 . 
1>.00:,  
 ." 


,Ii> 


f;, 


Ręce, które leczą? 


U DROWICIEL 


"Przed pięcioma tygodniami zgłosiłam się do pana Wacława. Miałam nerwicę, chorowałam na nerki. W trak- 
cie badania okazało się, że do tego ieszcze mam klopot, z żołądkiem i początek reumatyzmu. Po zabiegach 
ustąpiłY wSzystkie dolegliwości". 


To jeden z wielu wpisów do "Pamiątkowej księgi" 
Wacława Wawrowskiego. usteckiego uzdrawiacza. 
Wpisali się tu ludzie. którzy cierpieli m.in. na różne 
rodzaje nerwic. choroby tarczycy. nerek. trzustki. wą- 
troby. wady kręgosłupa. pęcherza. cukrzycę. mięśniaki 
macicy... i poczuli się lepiej po imerwencji W. Waw- 
rowskiego. W krakowskim miesięczniku "Uzdra- 
wiacz". napisano o nim: "Ustecki uzdrowiciel ma tysią- 
ce uzdrowionych i wyleczonych w sposób niekonwen- 
cjonalny. m.in. z coraz powszechniejszej w Polsce 
cukrzycy. Niedawno była u Wawrowskiego pacjentka. 
która po zabiegach uzdrowicielskich i stosowaniu ziół 
stwierdził
 obniżenie poziomu cukru we krwi tak dale- 
ce. że trzeba było jąu. docukrzyć." 
W. Wawrowski mieszka w Ustce od 1956 roku. 
kiedy to jako weterynarz-samouk w stopniu starszego 
bosmana pojawił się w CSSMW. Miał dobrą rękę do 
zwierząt. już wtedy podejrzewał u siebie istnienie ja- 
kiejś leczniczej energii. Początków swojej kariery ra- 
diestety nie pamięta zbyt dobrze. Wszak minęło już od 
tej pory ponad czterdzieści lat. Pamięta jednak pewne 
wydarzenie i to tak wyraźnie. jakby miało ono miejsce 
wczoraj: 
- Szliśmy z kolegami i niechcący położyłem jedne- 
mu z nich rękę na ramieniu. "Co ty Wacek IVbisz?" - 
zapytał mnie -" Weź tę rękę, bo mi się tak jakoś ciepło 
zrobiło". Od tamtej pory zacząłem próby z leczeniem 
ludzi. 
Ktoś powiedział W. Wawrowskiemu. że w Słup- 
sku jest koło radiestetów. Kiedy wstąpił do niego. li- 
czyło już około 150 członków z całego regionu. 
- Radiesteta musi mieć swoją energię, ale to nie 
wystarczy. Powinien jeszcze skończyć specjalny kurs. 
Ja uczęszczałem na specjalne spotkania w Słupsku - 
kontynuuje pan Wacław. 
Ma legitymację członkowską Polskiego Towarzy- 
stwa Psychotronicznego. wystawioną przez oddział 
wojewódzki tego towarzystwa w Słupsku. 
Do badania ludzi pan Wacław używa wahadełka 
bursztynowego. którego nie może dotykać nikt inny. 


Jedną ręką dotyka poszczególnych części ciała. w dru- 
giej trzyma wibrujące wahadełko. 
- Z pana głową wszystko w p0l7ądku - mówi. po- 
chylając się nad pacjemem.-Nie odczuwa pan bóli gło- 
wy zbyt często, prawda? Za to kręgosłup jest cały do 
niczego. - Po chwili każe się pochylić nieco do przodu. 
- Z nereczkami nie jest najlepiej, z pęche'7em też, ale to 
normalna konsekwencja. Wahadełko zaczyna obracać 
się szybciej. kiedy radiesteta uciska lekko lewy bok 
pacjenta.- Z tl7ustkq jest bardzo źle, choroba jest zaa- 
wansowana. T,7eba natychmiast zacząć leczenie. 
Receptury leczenia nie chce nam jednak ustecki cu- 
dotwórca zdradzić. jest to jego tajemnica. 
Każdy radiesteta posiadający "energię" może zda- 
niem W. Wawrowskiego leczyć ludzi. Musi jednak za- 
poznać się z budową ciała ludzkiego. jego funkcjono- 
waniem. Pan Wacław nie polega jedynie na swoim "da- 
rze". Kolejną pasją jego życia jest ziołolecznictwo. 
- Kiedy już zbadam pacjenta wahadełkiem, to 
wiem, jakie zioła mu p'7episać. Te, które ja zalecam, są 
dostępne w "Herbapolu" . Wiedzę zielarską zdobywa- 
łem p'7eważnie sam. Czytałem sporo opracowań ta- 
kich znawców, jak pro! Muszyński, Ojciec Klimuszko, 
pro! Ożarowski czy ewangelicki ksiądz Knajp. 
W 1947 roku W. Wawrowski odkrył własną meto- 
dę uzdrawiania łuszczycy i egzemy. Od wielu lat stosu- 
je ją podobno z pozytywnym skutkiem. Oprócz zioło- 
lecznictwa w uzdrawiającym warsztacie pana Wacława 
znalazła się ostatnio nowa. dopiero co odkryta metoda- 
urynoterapia. Polega ona na wewnętrznym i zewnętrz- 
nym zażywaniu własnego moczu. Podobno metodę tę 
stosował Mahatma Gandhi. indyjski duchowy przy- 
wódca. Jej zwolennikiem jest również Ajatollach Cho- 
meini. 
W 1992 roku Wacław Wawrowski został wezwany 
do Urzędu Podatkowego do Słupska. Jak opowiada. 
dwoje inspektorów usiłowało mu wcisnąć podatkową 
księgę rozchodów - przychodów. Wzbraniał się. twier- 
dząc. że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. 
- Ludzie, któ,7Y przychodzą do mnie leczyć się nie 


muszą za nic płacil. Są przypadki, że ktoś coś da z 
własnej woli, ale to chyba nie jest przestępstwem? Cza- 
sem ktoś przywiezie z wioski koguta, kilka jajek albo 
wiejskie masło - to cały mój zysk. Do marnej emerytwy 
p'7ydaje się jak znalazł. Czy od tego też muszę zapłacić 
podatek? - żali się bioenergoterapeuta. 
-Póki człowiek ma trochę sił, chciałoby się jakoś 
ludziom pomagać. Ja nikomu nie zaszkodziłem, wręcz 
p'7eciwnie - mówi W. Wawrowski pokazując swoją 
"Pamiątkową księgę". 


!!lo 


""
" 
"":
 


GRZEGORZ BORKOWSKI  


;
 

 


"'- -i 
. 
,
l 


".
. :.....:' ': 


"'ij,.; 


\ 


Fol. Slawomlr Żabicki 


I-, 


-1 


'j 
ł 


'It 
, 


.... 


.
, '( 


'1, 


....  -- 


.... . 
jj 
---<
 :
 


"'9' 


" "' 


:,.#... 


.' 


-*< ,,> 


Kiedy pies, pilnujący obejścia, zbytnio urośnie i musi mieć sporej wielkości budę, 
do jej przewożenia trzeba używać ciągnika z przyczepą. Naszfotoreporter uchwycił 
taką sytuację na ul. Boh. Westerplatte w Słup.liku. (frel) 
Fol. Slawomlr lablckl 


Policjanci 
. 
przepraszają 


legęl 


"w nawiązaniu do informacji pt. 
"Po policyjnej pikiecie pod Sejmem. 
Hobby nie praca?", zamieszczonej 28, 
listopada 1996 r. w "Głosie Pom0l7a" , 
wyrażam ubolewanie w imieniu Zat7ą- 
du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
w Słupsku, że nazwisko Mieczysława 
Wiśniewskiego mylnie związano z oso- 
bąfilmującą przebieg manifestacji poli- 
cjantów przed gmachem Sejmu RP. Po- 
myłka wynikła wskutek niewłaściwej 
identyfikacji osoby, za co serdecznie 
p'7epraszam komisat7a Mieczysława 
Wiśniewskiego, wykładowcę Szkoły Po- 
licji w Słupsku" . 
Nadkomisarz Andrzej Markiewicz, 
rzecznik prasowy ZW NSZZ 
Policjantów w Słupsku. 


. 


Z REDAKCYJNEJ POCZTY 


Zdumiony związkowiec 


Od kilku już lal działaczy słupskich 
organizacji związkowych spod znaku 
"Solidal71ości" nie są w stanie zasko- 
czyć różnego rodzaju ahsurdy, do 
których p'7ykleja się etykietkę naszego 
związku. Ale to, co się dzieje ostatnio - 
przechodzi wszelkie wyobrażenia. 
Oto - jak podała w piątek (7 bm.) 
lokalna prasa - w słupskim Zat7qdzie 
Regionu NSZZ "Solidarność" odbyła 
się konferencja prasowa, na której za- 
prezentowani zostali liderzy i doradcy 
działającego pod egidą tegoż ZR, lokal- 
nego ugrupowania Akcji Wyborczej 
"Solidarność". I kogoż to w owym za- 
cnym glVnie zobaczyliśmy: w pie,w- 
szym rzędzie byłego wojewodę Kazi- 
mie'7a Kleinę, zdeklarowanego zwo- 
lennika Unii Wolności, któ,y nie tylko z 
"Solidal71ością" nigdy nie miał nic 
wspólnego, ale którego tl7yletnie rządy 
w tym województwie były zap'7ecze- 
niem głoszonych przez nasz związek 
idei: województwo osiągnęło najwyż- 
sze w kraju bezrobocie. nastąpił całko- 
wity upadek budownictwa powszechne- 
go, doprowadzono do upadłości wiele 
znakomitych niegdyś p'7edsiębiorstw, 
spadły nakłady na niemal wszystkie 
dziedziny życia subsydiowane z budże- 
tu, czyli z naszych podatków. Za to bar- 
dzo wysoko wZlvsły ceny na podstawo- 
we artykuły, nawet w porównaniu z są- 
siednim województwem koszalińskim. 
W gronie tym znalazł się również 


mąż zaufania pana Kleiny, a mianowicie 
- jak podkreśliły gazety - były dyrektor 
U'7ędu Wojewódzkiego i menadżer, 
społeczeństwu województwa bardziej 
znany jako działający z ramienia b. wo- 
jewody nieustanny "syndyk masy upa- 
dłościowej" wielu ważnych zakładów 
przemysłowych, m.in. w Lęborku i w By- 
towie. Dalej - pan Wacław Mach, dyrek- 
tor stoczni Ustka - człowiek, którego za- 
kładowa organizacja "Solidarność" - 
jak podały te same gazety - ma zamiar 
wskazać prokuratOlvwi, jako przestępcę 
łamiącego ustawę o związkach zawodo- 
wych, a załoga kierowanego przez niego 
zakładu opowiedziała się za strajkiem z 
powodu antyludzkich warunków mate- 
rialnych i socjalnych. 
W gronie tym jest jeszcze kilka osób, 
któ,ych kwalifikacje do występowania w 
imieniu "Solidarności" są bardzo 
podobne, więc z braku miejsca na razie 
pomińmy je. Zdumieni czytelnicy gazet, 
a zwłaszcza my, związkowcy, dowie- 
dzieliśmy się, iż grono to zebrało się w 
dwóch celach. Po pielWsze aby ogłosić, 
że zabiera się ono do opracowania PIV- 
gramu społeczno-gospodarczego dla 
całego województwa, któ,y to plVgram 
będzie realizowany jeżeli ugrupowanie 
to wygra w zbliżających się wyborach. 
A po drugie - aby ogłosić, że ugrupo- 
wanie to powinno wygrać wybOlY, bo- 
wiem inaczej w Słupskiem będzie rzą- 
dził nadal... Maciej Kobyliński, obecny 


wojewoda, którego pozycja - jak ele- 
gancko p'7ekonywał pan Kleina popie- 
rany p'7ez swoją byłą rzeczniczkę - 
"jest hardzo słabiutka". 
Pana Kobylińskiego, którego znamy 
z jego poprzednich PRL-owskich funkcji, 
nie dat7ymy sympatią. Ale kierownictwo 
Zarzqdu Regionu naszego związku mia- 
ło wiele okazji (choćby w trakcie posie- 
dzenia Wojewódzkiego Sejmiku Samo- 
'7ądowego) "rozliczyc'" go z jego p'7e- 
szłości. A byłoby z czego. Natomiast 
sytuacja, w której kierownictwo Zarządu 
Regionu NSZZ "Solidarność" wynaj- 
muje byłego, wyjątkowo nieudanego wo- 
jewodę by ten totalnie krytykował nowe- 
go, któ,y przed kilkoma tygodniami objął 
funkcję - zakrawa na kiepski kabaret. 
Nic by to nas, zwykłych tzw. szarych 
ludzi i szeregowych członków NSZZ 
"Solidal71ość" ten kiepski kabaret nie 
obchodził. Ale tu przecież idzie o dobre 
imię naszego Związku, który mimo wielu 
niepowodzeń jeszcze nie zszedł całkowi- 
cie ze sceny, i 'dla którego Akcja 
ybor- 
cza "Solidarność" ma być szansą po- 
w'vtu do odzyskania skuteczności od- 
działywania na polską rzeczywistość. 
Ale nie w ten sposób, panowie - sza- 
farze "masy upadłościowej". 
Wiktor Usyk 
wiceprzewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
"Solidarność" MZK w Słupsku 
Tytuł pochodzi od redakcji 


SRiPU chce mieć wpływ na sprawy Ustki 


(:zyja rada i muzeum? 


Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki przedstawiło bur- 
mistrzowi Wojciechowi Lewandowskiemu własny projekt re- 
gulaminu Rady Konsultacyjnej przy Burmistrzu Miasta Ustki. 


Według projektu rada będzie liczyć 
15 członków. powołanych przez burmi- 
strza na wniosek organizacji pozarządo- 
wych. przedsiębiorstw produkcyjnych i 
instytucji finansowanych z budżetu pań- 
stwa. Nie mogliby zasiadać w niej przed- 
stawiciele partii politycznych ani osoby 
zaangażowane w ich działalność. Posie- 
dzenia rady miałyby być zwoływane 
przez jej przewodniczącego. wybranego 
z grona członków. lub przez burmistrza. 
Informacje w pracach rady byłyby za- 
mieszczane w wydawanych przez Zarząd 
Miasta "Wiadomości Usteckich". 
Kontrowersje wywołują dwa punkty 
projektu. Według pierwszego z nich. po 
3 miesiącach od powołania rady. jej naj- 
bardziej aktywni członkowie byliby 
przez burmistrza rekomendowani w 
skład komisji Rady Miejskiej. 
Zdaniem burmistrza W. Lewandow- 
skiego, ta propozycja jest nierealna. gdyż 
aby powołać nowego członka komisji. 
trzeba innego odwołać. - Jeżeli rada kon- 
sultacyjna dot,wa do "yborów, a jej człon- 
kowie zostaną wybrani do nowego samo- 
rządu, będzie to możliwe - argumentuje 
burmistrz. Nie zgadza się on też z innym 
punktem projektu. zgodnie z którym po 6 
miesiącach pracy. rada konsultacyjna mia- 
łaby sama oceniać przebieg swojej współ- 
pracy z samorządem. a w przypadku gdy- 
by ta ocena okazała się negatywną. podjąć 
decyzję o swoim rozwiązaniu. 
- Jeżeli członków rady powołuje bur- 
mist,7, to on powinien mieć prawo oceny 
ich pracy - powiedział W. Lewandowski. 


* 


* 


* 


SRiPU zabierało ostatnio głos w 
sprawie budowy muzeum Ustki. propo- 
nując zmianę jego lokalizacji. Propozy- 
cja taka zdziwiła inicjatorów muzeum. 
przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół 
Ustki. którzy mieli żal do SRiPU o to. że 
przedtem nie skontaktowało się z samy- 
mi zainteresowanymi. 


W odpowiedzi (12 bm.) SRiPU skie- 
rowało do TPU list. w którym oficjalnie 
zawiadamia je o swoich wątpliwościach 
związanych z lokalizacją i finansowa- 
niem tej inwestycji. 
"Sądzimy, że wszyscy mieszkańcy 
Ustki powinni wiedzieć, kto będzie wła- 
ścicielem p'7yszłego muzeum - czy będzie 
ono p'ywatną własnością członków TPU 
(i w związku z tymfinansowane będzie z 
funduszy członków i sympatyków), czy też 
hędzie należeć do miasta. a więc do nas 
wszystkich" - czytamy w liście. SRiPU 
ma wątpliwości co do sposobu przekaza- . 
nia terenu pod przyszłe muzeum TPU: 
"Z tego, co nam wiadomo, TPU nie kupi- 
ło od miasta działki na której ma stanąć 
muzeum, a wartość jej jest niebagatelna 
(według ostatnio przeprowadzonych sza- 
cunków gruntów, cena jej mogłaby oscy- 
lować wokół 100 tys. złotych). P'7ekaza- 
nie tej działki TPU (u.) jest dotacją dla 
organizacji, która skupia kilkunastu 
członków." 
SRiPU zaznacza. że nie jest przeciw- 
nikiem tej inwestycji. chce jednak wie- 
dzieć. ile będzie podatników kosztowało 
wybudowanie tej placówki oraz jej przy- 
szłe utrzymanie. Zwraca przy tym uwagę. 
że dofinansowania wymaga ustecki Miej- 
ski Dom Kultury. "Dobrze by było - do- 
dają członkowie SRiPU - aby nowa pla- 
cówka kulturalna była choć w części sa- 
mofinansująca się, a po to aby' taką 
mogła być, ważna jest jej lokalizacja." 
- Wyjaśnijmy tę sprawę raz na zawsze 
- skomentował te wątpliwości burmistrz, 
który jest zarazem członkiem TPU. - 
Działka pod budowę muzeum została 
TPU "użyczona" na okres 3 lat. W tym 
czasie towanystwo ma postawić muzeum i 
je w7ądzić. Potem stanie się ono własno- 
ścią miasta. Planujemy, aby była to pla- 
cówka, dzięki wpływom ze sprzedaży bile- 
tów. czę
kiowo się samofinasująca. 


GRZEGORZ BORKOWSKI 


Dyżurują radni 


Dzisiaj. 17 bm. w słupskim ratuszu (sala 116. I piętro) mieszkańcow w spra- 
wach skarg i wniosków przyjmować będzie radny Mirosław Posmykiewicz. 
przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz członek Komisji Go- 
spodarki Komunalnej. Ochrony Środowiska. Handlu. Usług i Rolnictwa. 
Dyżur potrwa od godz. 14 do 15.30. W siedzibie SdRP przy al. Sienkiewi- 
cza 21. w godz. 16-18. dyżur pełnić będzie radny Stanisław Kwarciak. czło- 
nek Komisji Rewizyjnej. Komisji Oświaty oraz Komisji Porządku Publiczne- 
go. Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich. (a) 

 
 


'ILle'AX
  Slupsk 
-6.1- 96-26 
426-100 
doiazd W mieście 
bezplatny 
zadzwoń, a poiedziesz 
... 40% taniei 


e 


TELEFONY 


SŁUPSK. POGOTOWIA: Energe- 
tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie- 
płownicze: 993; Wodnokanalizacyj- 
ne: 994; Ratunkowe: 999. (podstacja 
przy ul. Banacha: 431-371); Wetery- 
naryjne: 422-631; Policja: 997; Straż 
Pożarna: 998; Biuro Numerów: 913; 
INFORMACJA: Paszportowa: 955; 
Kolejowa - pociągi przyjeżdżające do 
Słupska: 933, pociągi odjeżdżające ze 
Słupska: 934; RADIO TAXI - dla 
osób niepełnosprawnych. Słupsk, tel. 
444-447; INFORMACJA o AIDS: 
958; ALKOHOLOWY TEL. ZAUFA- 
NIA: 424-278 (czynny w godz. 16-20 
- wtorki i czwartki); MŁODZIEŻO- 
WY TEL. ZAUFANIA: 428-035 - po- 
niedz. - piątek 15-18. w środę niecz. 


e 


USlUGI 


TELEFONICZNA INFORMA- 
CJA GOSPODARCZA. Słupsk. tel. 
423-060. Koszalin, tel. 417 - 700 
USŁUGI SZKLARSKIE, całodo- 
bowe. V AT. Słupsk. ul. Poniatow- 
skiego 44. tel. 425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI". całodobowe. Słupsk. 
teł. 0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES". 
Słupsk. Tuwima 3, 428-495, 443-083 
POGRZEBOWE "KALLA" Słupsk 
Armii Krajowej 15. 428-196 i 421-285 
POGRZEBOWE "HADES" Słupsk 
Kopernika 15. teł. 429-891, 436-449 


RADIO TAXI" 
NET 


Słupsk 
.. I 96-2"1 
.e · 4"1 "I -222 


. 40% zniżki na telefon 
. 30% zniżki z postoju i ulic, 
za okazaniem kart, 
· rachunki 
· szeroki zakres usług całą dobę 
· bezpłatny dojazd w mieście 


e DYŻURY APTEK 


SŁUPSK: "NOWOMIEJSKA". 
ul. l I Listopada. tel. 433-540 
USTKA: "REMEDIUM". ul. Wy- 
szyńskiego. tel. 146-969 


e KINO 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
191) - "Przygoda na Alasce" (USA). 
godz. 16.30; "Uśpieni" godz. 18.30; 
"Wyspa dr Moreau" godz. 21. 
SŁUPSK: MCK - "Fenomen" 
(USA). godz. 17 


. 


PRAWNIK 


Bezpłatne porady: wtorki i czwartki 
15.30-17. pokój 107. (Teb) 


Nadeszła era- stali 
ze STALERA 


@ 


STAL ER 


polecamy również: 

'I; gene,.
 

 % 
szwedzkie 
pokrycia 
dachowe 


KOSZALIN 
ul. Szczecińska 55 
tel. (O 94) 42 70 27 
SŁUPSK 
ul. Portowa 15 
tel. (O 59) 428445 w. 41 
tel. (O 59) 411020
		

/Image0004.djvu

			14 GLOS POMORZA 


ROZMAITOŚCI 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


. 


ZADZWOŃ 
Do pracy można 
dojeżdżać 


- Dość często prasa pisze o be7ro- 
botnych ze Smołdzina. którzy raz jadą 
autokar..uni do Słupska. innym razem 
blokują miejscowy Urząd Wojewódz- 
ki. W ten sposób protestują przeciwko 
bezrobociu. 
Czytałem kicdyś. że jedna z mie- 
szkanek Smołdzina stwierdziła. iż lu- 
dzie ci nigdy nic splamili sobie rąk 
pracą. Od chwili wprowadzenia zasił- 
ków dla bezrobotnych. przejawiają 
wielką chęć do znalezienie zajęcia. 
Może wi
c rzeczywiście bardziej 
opłaca się im protestować niż praco- 
wać. 
Wiemy. Że w naszym wojewódz- 
twie bezrobocie jest bardzo duże. dla- 
czego więc właśnie Smołdzino dopo- 
mina si y o jakicś spccjalne prawa? 
Jeśli ci ludzie chcieliby pracować. 
to z pewnością zatrudnienie znaleźli- 
by w Słupsku. a kwestia dojazdu nie 
powinna stanowić dla nich problemu 
- uważa mieszkaniec Lęborka. (tg) 


Zawinił, 
musi być ukarany 


- Wprawdzie wyrok w sprawie za 
naruszenie przepisów drogowych 
przez kierowcę przewodniczącego 
"Solidarności" już zapadł ijest prawo- 
mocny. chciałbym jednak wrócić do 
wypowiedzi jego obrońcy. Otóż pani 
mecenas Bogucka-Skowrońska uwa- 
żała. że zachowanie oskarżonego. 
który pełnił służbę dla związku było 
usprawiedliwione. Powiedziała mię- 
dzy innymi: "W jego dłoniach złożo- 
ne było bezpieczcństwo człowieka. 
który stoi na czele związku zawodo- 
wego ..... 
Od lat jestem kicrowcą i nigdy nie 
popełniłem wykroczenia drogowego. 
Nie należałem do żadncj partii. nikt 
więc nie zarzuci mi stronniczości. 
U ważam, że bcz względu na to, kto 
jedzie samochodem. kierowca musi 
przestrzegać przcpisów. natomiast 
obowiązkiem pani mecenas jest obro- 
na klienta oparta na zasadach prawa - 
powiedział Czytelnik z Df'clWska Po- 
morskiego (nazwisko znane redak- 
cji). 


. . . 


Nie rozumiem. dlaczego wokół 
! sprawy wykroczenia drogowego. 
którego dopuścił się kierowca prze- 
wodniczącego "Solidarności". po- 
wstało tyle hałasu. Nie ma o czym dys- 
kutować. Człowiek zawinił i musiał 
być ukarany. Każdy kierowca wie. że 
powinicn si
 htrzymać na sygnał po- 
licji. Tłumaczenie. żc dbał on o bez- 
pieczeństwo swego szefa. jest bzdur- 
ne. W ten sposób może mówić każdy 
kierowca. kiedy nie zatrzyma się na 
polecenie funkcjonariuszy. 
Trudno mi równicż zroLUmieć sta- 
nowisko pani meccnas. która broniąc 
swego klienta. posłużyła się takimi 
argumentami. żc nawet młody i nie- 
doświadczony prawnik mógłby się 
czuć zażenowany. 
Często mam wątpliwości. dotyczą- 
ce wyroków sądowych. Tym razem 
jestem bardzo zadowol(:my, że prowa- 
dzący rozprawę wymierzył stosowną 
karę. Tcn wyrok je
t dowodcm. .le 
wszystkich moi.na traktować jednako- 
wo. Jeśli ktoś zawinił. musi ponieść 
karę - mówił Czytelnik 7. Koszalina. 
(tg) 


Woda stale brudna 


- Od wicIu lat mieszkańcy Biało- 
gardu narzekają na złą jakość wody 
pitnej. Często jej dopływ jest zamyka- 
ny z powodu licznych awarii. Jednak 
nawet po ich usunięciu. przez kilka 
godzin z kranów płynic błoto. Równie 
często występuje mniejsze lub więk- 
sze zmętnienie wody. 
Ostatnie kontrole. prowadzone 
przez białogardzki sanepid. wykazały 
przekroczcnic dopuszczalnych norm 
bakterii coli w wodzie. Przystąpiono 
do jej chlorowania. Jednak intensyw- 
ny zapach i smak chloru sprawiał. że 
woda nie nadawała się do picia. Na- 
wet najlepsza gatunkowo herbata sma- 
kowała jak lura. Jedynym wyjściem 
było gotowanie potraw i napojów na 
wodzie mineralnej. 
Chlorowanic zostało zakończone, 
ale już zapowicdziano. .le po tym za- 
bicgu woda będzic brunatna. a wodo- 
ciągi przystąpią na przełomie marca i 
kwictnia do płukanic sieci. 
Wiemy już. .lC w ciągu kolejnych 
miesięcy jakość wody będzic fatalna. 
Powodem j
st bardzo stara sieć wodo- 
ciągowa. której wymiana jest koniecz- 
na. Zamiast marnować picniądze nd 
naprawy. trzeba przystąpić do wymia- 
ny rur. U nas tylko pozornie zdrowie 
ludzi jest ważniejsze niż innc sprawy. 
Jak długo jeszcze będzicmy płacić za 
brudy płynące z kranu. niszczyć pral- 
ki i bie1iL.nę? - pyta Stanisław Z. z 
ulicy Zwycięstwa w Białogardzie. 
(tg) 


Czy radiowa "jedynka" zagości w Koszalińskiem'! 


MASZT 


WĘDROWNICZEK 


Miia sześć lat od chwili, gdY zawalił się gąbiński maszt nadawczy I Programu Polskie- 
go Radia. Radiofonia publiczna wraz z Telekomunikacją Polską szukają miejsca na 
lokalizacię nadajnika. Pojawiła się propozycja ustawienia go na terenach po byłych 
pegeerach w Koszalińskiem. 


Ponadsześćsetmetrowy maszt w Kon- 
stantynowic pod Oąbinem runął w trakcie 
prLeprowadzanych prac remontowych w 
roku I 99 I . 


Zasięg dwóch nadajników 
o mocy jcdnego megawata każdy za- 
pewniał dobrą słyszalność pierwszego 
programu w całej prawie Europie. Po ka- 
tastrofie jego rolę przej;tł maszt w Raszy- 
nie. dysponujący jcdnak mniejszą mocą. 
..jcdynki" nie słychać więc było na krań- 
cach Polski. 
N a dodatek maszt jest bardzo wysłużo- 
ny. jesienią więc Raszyn będzic remonto- 
wany i zostanie wyłączony z eksploatacji. 
O częstotliwość 225 KHz (tcn zakres fal 
długich przysługuje Polsce) już teraz sta- 
rają się kraje. które w ostatnich latach po- 
jawiły się na mapie Europy. Rozdziałen:. 
częstotliwości zajmuje się Komisja Czę- 
stotliwościowa przy Europcjskiej Unii Ra- 
diowej w Gcnewie. 
Zbiera się ona raz na prawie 20 lat 
(ostatnio w 1975 rok.u) i być może nieba- 
wcm zadecyduje - widząc daremne stara- 
nia Polski. związane z budową masztu - o 
odebraniu nam częstotliwości 225 KHz. 
Duże szanse na jej otrzymanie mają Cze- 
chy. którc prLed laty Ueszcze jako Cze- 
cho..łowacja) przegrały rywalizację z na- 
szym krajem. 
Odbudowę masztu pod Oąbinem sku- 
tecznic zatrlymali w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym mieszkańcy okolicz- 
nych miejscowości. obawiający się skut- 
ków promieniowania. Polskie Radio przed 
kilkoma mie..iącami zdecydowało się zre- 
zygnować z usług Tclekomunikacji i za- 
troszczyć się o postawienie masztu. 
- Ro:esłaliśmy informację do wszel- 


kich możliwych instytucji - mówi Roman 
Czejarek. członek zarządu PR SA. -Jako 
pierwsza odpowiedziała Agencja Własno- 
ści Rolnej Skarbu Państwa. 
Widzi ona możliwość zlokalizowania 
nadajnika i masztu dla transmisji radiowej 
"jedynki" na terenie opustoszałych pege- 
erów w północnej Polsce. W ofercie 
A WRSP znalazło się też kilka byłych go- 
spodarstw w Koszalińskicm. Brano pod 
uwagę następujące kryteria: odległość od 
sicdzib ludzkich. dojazd (drogi bite) i bli- 
skość sieci energetycznej. Jak się dowie- 
dziliśmy w koszalińskim oddziale 
A WRSP zaproponowano między innymi 
r
jon Przybrdy (gmina Biały Bór) i oko- 
lice Żyd owa (gmina Polanów). 


Nasze wojewódZlo 
ma jednak 
silną konkurencję w postaci lokalizacji 
położonych bliżej geograficznego cen- 
trum Polski, I tu jednak są problemy. Na 
przykład pokopalniana hałda w Bełchato- 
wie jest młodym tworem geologicznym. 
co może stanowić zagrożenie dla masztu. 
W innych rejonach. na wieść o jego budo- 
wie. tworzą się komitety protestacyjne. 
Polskie przepisy o ochronie środowiska są 
bowiem bardzo restrykcyjne i zakładają 
utworzenie wokół masztu dwóch stref 
ochronnych. W promieniu kilku kilome- 
trów nie mogą się znajdować domy. szko- 
ły i inne siedziby. PR SA nie zaryzykuje 
też rozpoczęcia wielomilionowej inwesty- 
cji w miejscu. gdzie nie wyjaśnione są 
sprawy własności gruntu. 
- WśnJd dziewięciu propozycji rozwa- 
żanych przez nas nie ma już Koszalińskie- 


go - mówi Roman Czcjarek. - Postawie- 
nie masztu w Kos:alińskiem byłoby ge- 
nialne, gdybyśmy chcieli nadawać na Bo- 
rholm, bo w Warszawie słyszalność była 
słaha. nie mówiąc już o Śląsku. 
Okazujc się jednak. że postawienie 
dwóch masztów o wysokości 300 metrów 
(zamiast jednego sześćsetmetrowego. czy- 
li równego połowie długości emitowanej 
fali radiowej). oddalonych od siebie o pra- 
wie dwieście metrów. dawałoby - przy- 
najmniej teoretyczną - szansę pokrycia 
obszaru Polski. Nie dość. że budowa 
dwóch masztów trzystumetrowych jest 
tańsza od postawienia jednego dwukrot- 
nie wyższego. to można tak zmienić cha- 
rakterystykę zasięgu nadajnika. że obej- 
mowałby on Polskę. 
W przypadku pojedynczego masztu 
granice zasięgu wykrcśla okręg. Przy 
dwóch - miałby ksztah ósemki lub elipsy. 
Teoretycznie można ją tak zmodyfikować. 
że małe "oczko" pokrywałoby rejon pół- 
nocno-zachodni. a duże - resztę teryto- 
rium kraju. 
Polskie Radio spieszy się rozpoczęciem 
inwestycji. bo nie dosyć. że wisi nad nim 
groźba odebrania częstotliwości, to je- 
szcze program pierwszy traci słuchaczy - 
zwłaszcza w dużych miastach - gdzie lu- 
dzie mają dość trzasków. towarzyszących 
odbiorowi .jedynki" i z eteru wypierają ją 
stacje komercyjnc. 
PR SA ratuje się więc nadawaniem na 
falach ultrakrótkich (między innymi w 
Szczecinie i Świnoujściu). Radio publicz- 
ne stara się też w Krajowej Radzie Radio- 
fonii i Telewizji o kolejne częstotliwości 
w paśmie UKF dla programu I w Koło- 
brzegu. Koszalinie i Słupsku. 
RAJMUND WEŁNIC 


Zmiany w kołobrzeskim ZOZ 


Rewolucja kontrolowana 


Skoro ZOZ-owi co roku brakuje 25 procent funduszu na wYdatki, w jaki więc sposób, przy tym samym 
budżecie, przesIanie zaciągać długi? Pesymiści obawiają się, że odbędzie się to kosztem pracowników 
- oszczędności na funduszu plac poprzez zwolnienia. Nowo wybrany dyrektor kolobrzeskiego ZOZ za- 
pewnia, że pracy nikt nie straci. ZOZ oczekuje na restrukturyzacJę - trzy przychodnie i szpital będą 
samodzielnymi zakladami. 


.) 


1':-, ' 


.., 


ił 
. 
'" .....
 


; ,  , " 

 


. " 


..... . 
'lO 


, 
 .. 
 


,... 


" 


J> 


'f 
I 


. 
 


Fot.: Marek Dowt,ckl 


Projekt restrukturyzacji kołobrzeskiego ZOZ-u przygotował 
nowy dyrektor Leszek Wójtowicz. Program zatwierdził już wo- 
jewoda koszaliński oraz Rada Nadzorcza ZOZ. 
- Od wielu miesięcy pr::ygotowywałem się do tego. Obserwo- 
11J(lłem ::miany w il/nych rejonach kraju, w Suwalskiem; w Szcze- 
cinie. w Boholicach. Znam sytuację służby zdrowia, jej stlUktwy 
i stan finCll/sowy. Musiałem odpowiedzieć sobie na dwa pytania: 
co teraz ma pacjent. i jak z tego korzysta oraz co mógłhy mieć, 
aby był :adowolony on i my. Na tej podstawie pr::ygotowywałem 
naszą refol1lzf. Bo nie oszukujmy się, pieniędzy więcej nie hędzie, 
ale przy pewnej restluktllly:acji skorzystac
 może pacjent i pra- 
cownicy służby zdlVwia. Wiem, że to nie jest jeszcze doskonały 
plVgram. ale na pewno lepszy niż tera::. Pr:.y tych samych pienią- 
dzach skorzysta pacjent i pracownicy - mówi Leszek Wójtowicz. 
Na bazie trzech przychodni 
przy ulicy Lopuskiego. War}ńskiego i Bocianiej powstaną 
samodlielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. którc mają za- 
pcwnić pacjcntom podstawową opickę medycLną przez całą 
dobę. ZOZ podpisze rOClne kontrakty z dziewiętnastoma Icka- 
rzami rodzinnymi. 
Po s:ześciu pracować będzie na Bocianicj i Waryńskicgo. sied- 
miu na Łopuskiego. Poradnie czynne będą od 8 do 19. w nocy 
oraz soboty i niedziele w ka.ldej poradni dyżurować będzie jeden 
zespÓł. Oznacza to. że pacjenci cały czas będą pod opieką swo- 
ich lekarzy. Pogotowie ratunkowe jeździć będzie tylko do wy- 
padków i ostrych zachorowań. Skończą się też kolejki przed la- 
boratoriami analitycznymi. Próbki do badań będą pobierane na 
micjscu i dalej przekazywane do analiz. Wyniki będą wracały 
bczpośrednio do lekarza. 
Niek.tóre konsultacjc będą odbywały się na miejscu. skończy 
się więc również długie oczekiwanic na diagnozę specjalistów. 
Pacjent będzie miał prawo wyboru lekarza. bez przeszkód bę- 


dzie mógł też przejść pod opiekę innej przychodni. Najważniej- 
sze. że pacjenci nie ponoszą za to żadnych dodatkowych opłat. 
Przygotowanie reformy zaczęło się właściwie trzy lata temu. gdy 
powstał tu ośrodek akredytacyjny kształcenia lekarzy medycyny 
rodzinnej. Stworzony przez doktora Czesława Hoca ośrodek za- 
licza się do najlepszych w kraju. Kołobrzeg ma już czternastu 
wyszkolonych lekarzy rodzinnych. 
- Wszyscy ohecnie pracujący w ZOZ-ie otr::ymają propozycję 
pracy w nowym systemie. Nikt nie zostanie pominięty. Osohy, 
które nie zgodzą się na kontrakt, nie stracą pracy. Zaproponuje- 
my im ją w ZOZ-ie. ale nie będzie już. tak atrakcyjna, trzeha się 
liczyć z pracą na zmiany, na wmunkach określonych pr;:ez nas. 
Na kontrakcie lekarz zalvbi trzy-cztery razy więcej niż teraz. Tr::e- 
ba jednak zaznac::yć, że kontrakt nie dopuszcza możliwości PIV- 
wadzenia p'ywatnych gahinetów przez tych lekarzy. Zresztą pra- 
cujący w tym systemie nie hędzie miał już czasu na takq d::iałal- 
ność - wyjaśnia zasady zatrudnienia pracowników dyrektor 
Wójtowicz. 
WszySCY, którzy przejdą 
na system kontraktowy. otrzymają z ZOZ-u roczne bezpłatne 
urlopy. Będą mieii czas na "przctestowanie" reformy. jeśli się 
nie spodoba. będą mogli wrócić do pracy na warunkach określo- 
nych przez ZOZ. 
Doświadczenia innych pokazują jednak. .le 99 procent decy- 
duje się na podpisanic kolcjnych kontraktów. Doktor Wójtowicz 
sądzi. żc podobnie będzie w Kołobrzegu. w tej chwili większość 
pracowników ZOZ-u przychylnie odnosi się do jego programu. 
- Bulł1!e,"Sujący jest tylko dla tych, którzy patrzą na to z punktu 
własnych korzyści, pomijajqc dobro pacjenta. To się musi zmie- 
nić. Teraz pacjenci zwe'yfikują lekarzy, mając swobodę wybOlu. 
pójdą do tych, którzy będą dla nich atrakcyjni. Lekarz może za- 
chęcić do siebie oszczędzając c::as pacjentowi, okazując zainter- 
sowanie nim i fachowość. 
Tegoroczny budżet ZOZ-u będzie inny niż w latach ubiegłych, 
kiedy pieniądze przeliczano na ilość etatów. Od tego roku suma 
pieniędzy zależy od liczby mieszkańców. Szacuje się. że będzie 
to prawie 234 tysiące. 
ZOZ ma też otrzymać dodatkowe pieniądze na restrukturyza- 
cję. Wojewoda koszaliński zobowiązał się do przejęcia długu ko- 
łobrzeskiego ZOZ-u (178 miliardów) z chwilą "wejścia w refor- 
mę". Leszek Wójtowicz spodziewa się również pieniędzy na 
usługi. świadczone dla kuracjuszy i wczasowiczów. Odpowie- 
dni wniosek został już przygotowany. 
Zdaniem autora programu po tej "kontrolowanej rewolucji" 
Kołobrzeg będzic przygotowany już do dalszych etapów prywa- 
tyzacji służby zdrowia. która stanie się nieuchronna z chwilą 
wejścia w życie ustawy o ubezpieczcniach zdrowotnych. Czy 
nowy dyrektor znajdzie sprzymierzeńców? 
- Wiele osóh wiedziało już. że czas na zmiany. Pomaga mi 
bardzo dyrektor Stanisław Czaplewski, któ,)' z końcem lutego 
odchodzi na eme'yturę. Od J marca zaczynam pracować samo- 
dzielnie, mam jednak zamiarjeszcze przez wiele miesięcy kOlzy- 
stać z jego uwag i rad. 
Po::a tym jest wielu mąd'ych ludzi, lekarzy, pracowników ad- 
ministracji. księgowych, na tej bazie mam zamiarto wszystko zro- 
bić. 


J 


EWA DUBOIS 


. 


Z GŁOWY, CZYLI Z NICZEGO 


Słowo droższe 


od pieniędzy 


Cała. nie tylko ,<;pol1owa, Polska 
pasjonuje .'łię przygodami Marka Citki. 
Dla tych, którzy nie wiedzą. kto zacz 
informuję. że Citko jest kopaczem. Ko- 
pie piłkę nożną. Podobno najlepiej w 
Polsce. Prowadzi bardzo spOltowy tryb 
życia. nie pije, nie pali, jest wierzącym 
i praktykującym katolikiem. Jest też 
bardzo przywiązany do klubu pod na- 
zwą Widzew Łódź. Zdawałoby się, 
przykład godny naśladowania. Tylko 
pokazywać młodym, niech się uczą. A 
jednak Marek Citko sprawia kłopoty. 
Właściwie wszystkim. Kibicom glyzą- 
cym paznokcie, menedżerom nie śpią- 
cym po nocach, kolegom trawionym 
zazdrością. Księgowym, bo nie wiedzą. 
jak zaksięgować piłkar:::a. Czy jest 
środkiem tlwałym, czy nietrwałym? Jak 
odpisywac
 amortyzację zużywającego 
się piłkarza i tak dalej. Citko nie daje 
się zbilansować. Nikt nie wie też, jaka 
jest cena rynkowa pana Marka. Na an- 
gielskiej giełdzie jego akcje wycenio- 
no najpie,w na cztery miliony funtów. 
Szefowie Widzewa uznali, że wycena 
zgodna jest z ich oczekiwaniami i za- 
mierzali futbolistę sprzedać Anglikom. 
Potem nastąpiła lekka korekta akcji, 
które. niestety. spadły. W;-es:cie piłkarz 
pojechał na testy do angielskiego mia- 
steczka, by stwIerdzić. że praca z tam- 
tejszymi kopaczami go nie interesuje. 
Były premier Bielecki, mieszkający 
obecnie w ojczyźnie futbolu zauważył, 
że transfer do miel7lego klubu nie wyj- 
dzie piłkarzowi na dobre, ci wie co 
mówi, bo grać w piłkę potrafi, co mogę 
poświadczyć słowem. Na koniec sam 
piłkatz powiada. że interesuje Widzew 
i nie zamierza opuszczać ulubionego 
klubu. 
Nie jest to być może historia na mia- 
rę O. J. Simpsona, którego brawurową 
ucieczkę i pościg po dzielnicy na żywo 
relacjonowała swego czasu amerykań- 
ska telewizja. Citko nie jest podejrza- 
ny - jak gwiazdor amerykańskiego fut- 
bolu - o zamordowanie żony i jej ko- 
chanka, a jednak dramaturgia tego 
tran
felU stała się głośna, ja/.. walka i 
proces Andrzeja Gołoty. Dlaczego tak 
się dzieje? Po pierwsze:jest to najwyż- 
sza kwota, oferowana za polskiego za- 
wodnika Ila piłkarskim targu. Po dlU- 
gie: wiąże się z jego nazwiskiem 


nadziejr na lepsze czasy, po tl7ecie: 
jest najpopulal7liejszym polskim spor- 
towcem minionego roku. 
Sam piłkalz nie chce sir sp'7edać. 
Bardzo to szlachetnie i patriotycznie. 
Z ciekawością wypada .fledzić losy 
młodego spOltowca w zde,"!eniu z 
twardymi realiami finansowymi klubu. 
Pamiętajmy, że kontakt z tekstylnym 
miastem wiąże go do końca czelwca. 
Potem jego akcje notować będzie 
FIFA, a do kasy klubu wpłynie zdecy- 
dowanie mniej pieniędzy. Byc
 może 
jest to rozwiązanie dla księgowych w 
naszym kraju. 
Amerykańscy księgowi takich kłopo- 
tów nie mają. Dawno wyrośli z podat- 
kowych p'7edszkolnych p0/1ek. l oto 
mają orzech do zgryzienia. Ku moje- 
mu zdziwieniu facet, któ,y publicznie 
się popłakał, ma szansę ot'7ymać prze- 
s:::ło tI"!y miliony zielonych. Nie byłoby 
może w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to. że uprawia boks na poziomie wyso- 
kim, czyli ciężkim. Nie jest też tak przy- 
kładny jak 
asz Citko. Nadużywa na- 
pojów i prochów, a ostatnio przebywał 
na oddziale zamkniętym. Gdyby się nie 
popłakał, miałby szansę walczyć z na- 
szym Gołotą. Nie wiadomo. czy na 
samą myśl o ciosach, będących spe- 
cjalnością naszego pięściarza, pocie- 
kły mu łzy bólu. czy też powodem była 
ogólna niechęć do boksu? Pięścial7 
właśnie się nawrócił i miast skatować 
rywala. poczuł miłość bliźniego. Potem 
tłumaczył się, że było to zagranie tak- 
tyczne, mające na celu uśpienie pl7e- 
ciwnika. ale sędzia nie pozwolił mu 
skorzystać z f0l1elu. Już teraz zapowia- 
da rewanżową walkę w obronie swoje- 
go zszarganego honolU. Pieniądze 
chce przeznaczyć na cel chatytatywny. 
W obu wymienionych przypadkach 
mamy do czynienia z syndromem Paw- 
laka. .. U mnie słowo droższe pienię- 
dzy" mówił do Kargula. Same słowa 
nie mają, co prawda. wattości giełdo- 
wej, ale jeśli myśli się o naprawie mi- 
łościwie panujących nam obyczajów. 
to wa,to śledzić losy obu panów. Za- 
stanowić się nad ceną każdego słowa 
pamirtając, że potrafią być bezcenne, 
co udowodniła nam niedawno nasza 
nohlistka. 
ANDRZEJ KONIECZNY 


. 


GIEŁDA SAMOCHODOWA 


Wybrane ceny wywoławcze z giełd 
samochodwych w Koszalinie i Słupsku. 
którc odbyły,się 16 lutego br.. podajemy 
w nowych złotych. 


Koszalin 
Fiat 126p z 1994 r. - 8800 zł; 1993 r. 
- 6800 zł; 1990 r. - 5500-5000 zł; 1989 
r. - 4500 zł; 1988 r. - 3800 zł; 1987 r.- 
4100-3400 zł; 1986 r. - 3150-2800 zł; 
1<183 r. - 1600 zł; 1982 r. - 1350 zł; 1980 
r. - 1300 zł. 
FSO 1500 z 1990 r. - 8500-4800 zł; 
1988 r. - 5200-3000 zł; 1987 r. - 5000- 
3800 zł; 1985 r. - 2600 zł; 1981 r. - 2500 
zł. 
Polonez z 1995 r. - 14800 zł; 1993 r. 
- 13000 zł; 1990 r. - 8500-7900 zł; 1988 
r. - 5900 zł. 
Fiat tipo z 1991 r. - (1.6) - 18500 zł; 
1989 r. - (1.4) - 13500 zł; uno z 1989 r. 
- (1.7D) -12700 zł; 1984 r. - (1.1) - 7200 
zł; 
Volkswagen golf z 1992 r. - (2.8) - 
32800 zł; 1991 r.- (1.6) - 19400 zł; 1989 
r. - (1.3) - 14800 zł; 1988 r. - (1.6TD)- 
15800 zł; 1987 r. - (1.8) - 14300 zł; 1986 
r. - (1.3) - 13000 zł; vento z 1992 r. - 
(1.8) - 29500 zł; passat z 1992 r. - (2.0) - 
31500 zł; 1990 r. -- (1.8) - 24800 zł; 
1988 r. -(1.8)- 20000 zł; polo z 1988 r.- 
(1.3) - 12500 zł; cOlTado z 1991 r. - (1.8) 
- 24000 zł; 
Skoda favorit z 1993 r. - 15700 zł; 
1992 r. - 14200 zł; 1991 r. - 12800 zł; 
1990 r. - 10700 zł. 
Ford escort z 1994 r. - (1.3) - 24500 
zł; 1990r.-(1.80)-13700 zł; 1988 r.- 
(1.60) - 13500 zł; siernł z 1991 r. - 
(1.8TO) - 24500 zł; 1987 r. - (2.0) - 
14000 zł; orion z 1991 r..- (1.4) - 18000 
zł; fiesta z 1992 r. - (l.l) -- 17000 zł; 1991 
r. - (ł .80) - 16500 zł; 
Opel kadett z 1991 r. - (1.6) - 17700 
zł; 1990 r. - (1.6) - 17500-16200 zł; 1988 
r. - (1.3) - 13000 zł; 1987 r. - (1.60) - 
13500 zł; 1985 r. - (1.3) - 10500 zł; 1980 
r. - (1.3) - 5600 zł; astra z 1993 r. - (1.70) 
- 27200 zł; 1992 r. - (2.0 OSi) - 38500 zł; 
199 I r. - (1.8) - 24000 zł; corsa z 1994 r. 
-(1.2)-21500zł; 1992r.-(1.2)-14800 
zł; omega z 1990 r. - (1.7) - 17700 zł; 


vectra z 1992 r. - (1.7TD) - 26900 zł; 
1991 r. -(1.8) - 24500 zł; 1989 r. -(2.0) 
- 19500 zł; 1988 r. - (1.6) - 17500 zł; 
Seat ibiza z 1993 r. - (1.0) - 22500 zł. 
Audi 80 z 1991 r. - (1.8) - 24500 zł; 
1987r.-(1.6)-18000zł; 100 z 1992r. 
- (2.0) - 37500 zł; 1985 r. - (1.8) -10500 
zł. 
Mercedes C180 z 1994 r. - 62000 zł; 
190D z 1985 r. - 17000 zł; 300TE z 1986 
r. - 32000 zł. 
Peugeot 205 z 1989 r. - (1.0) - 12500 
zł; 309 z 1989 r. - (1.4) - 14500 zł; 1987 
r. - (1.9D) - 12800 zł; 1986 r. - (1.6) - 
13000 zł; 605 z 1992 r. - (3.0) - 29000 zł. 
Citroen AX z 1993 r. - (1.40) - 
17000 zł; 1990 r. - (l.ł) - 14500 zł; XM z 
1989 r. - (2.0) - 20300 zł. 
Renault 19 z 1994 r. - (1.9TO) - 
22500 zł; 1992 r. - (1.90) - 19900 zł; 
1991 r. -(1.90)- 15500 zł; 1991 r. -(1.7) 
- 18700 zł; 21 z 1987 r. - 13000 zł; clio z 
1995 r. - (1.4) - 25000 zł. 
Honda accord z 1993 r. - (2.0) - 40250 
zł. 
Nissan sunny z 1991 r. - (1.4) - 20000 
zł; primera z 1991 r. - (2.0) - 23500 zł. 
Suzuki swift z 1995 r. - (1.3) - 22000 
zł. 
Mazda 323 z 1996 r. - (1.5) - 49900 
zł. 
Mitsubishi lancer z 1990 r. - (1.5) - 
17800 zł. 
Toyota corolla z 1991 r. - (1.3) - 
18000 zł. 


Słupsk 
Fiat 126p z 1992 r. - 7000 zł; 1987 r. 
- 3400 zł; 1984 r. - 2300 zł; 
FSO 1500 z 1985 r. - 3000 zł; 1984 r. - 
2800 zł. 
Polonez z 1994 r. - 15500 zł; 1990 r.- 
8000 zł. 
Cinqucento (0.7 z 1991 r. - 13000 zł; 
Volkswagen polo l 1988 r. - (1.1) 
- 13000 zł; golf (1,3) z 1984 r. - 11 500 
zł; 
Ford sielTa z 1989 r. -- (1.6) - 16000 
zł; 1986 r.- (1.6) - 12500 zł; escort (1.3) z 
1984 r. - 9000 zł; 
Peugeot 309 z 1990 r. - 17000 zł; 
Lada 2105 z 1990 r. - 8900 zł. (ces)
		

/Image0005.djvu

			Poniedziałek. 17 lutego 1997 r. 


OGŁOSZENIA 


GlOS POMORZA 5 


. 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


KREDYTY samochodowe bez wi- 
zyty w banku od poniedziałku do piąt- 
ku (8 - (5). Słupsk. 41-44-79. 41-44- 
80. 
SPRZEDAM renault 19 (1994). Ko- 
szalin. tel. 43-27-42. 
GOLFA II 1.6 (1985), pięciobiego- 
wy. 10 500. Koszalin. 414-470. 
CIĄGNIK ursus 902. zetor 7211. 
kombajn bizon 056. Darłowo. (094) 
14-27-86. 
FIAT A 126p (1990) tanio. Polanów. 
188-272. 
PF 126p (1988 rok). stan dobry. Ko- 
czała. tel. (0595) 45-36 po 21. 
SPRZEDAM isuzu midi 2,2 diesel 
(1993). stan bardzo dobry. Słupsk, 
421-911.090-525-522. 
MER CEDES 207 (1979) po kapital- 
nym remoncie. Tel. (094) 35-277-39. 
SPRZEDAM wartburga (1985). 
Kwasowo 5 A. 
ZAST A W A l WOp. Lębork, 
621-292. 
NISSAN sanny combi 2D (1992). 
Bytów, (0593) 55-73. 
SPRZEDAM fiata 125p (1987). 
Gawroniec tel. 615-96. 
BIZONA Z040 sprawny. cena 12 tys. 
Tel. (0961) 736-62. 
VW golf II poj. 1300 (ł 985). Kalisz 
Pom. (0961) 164-56. 
PILNIE! BMW 320 kombi (1990). 
Ustka. 144-776. 
POLONEZ (1988) po wypadku. 
Słupsk. 440-351. 


I 
DŹWIGBET s.c.
 
Koszali
, tel. (094) 43-30-94, 43-02-_48 


PILNIE! Ford sierra (1991) 2000 - 
DOHC. Słupsk. 42-90-42. 
OPEL kadett sedan 1.6D (1986). 
metalik. Ustka. 146-061 wewn. 23 1-534 
po szesnastej. 
FORD escort LX (1995) 1.9. turkus 
metalik zamienię na busa lub sprzedam. 
Ustka. 146-061 wewn. 231-534. 
RENAULT clio (1992). Słupsk. 
426-180. I 
125P (1983). Słupsk, 44-14-34. 
DACIĘ 13 10 (1983).. Słupsk. 
-42-63-22. 
WYPRZEDAŻ maszyn. Słupsk. 
43-88-13. 
AUTOCZĘŚCI (zachodnie używa- 
ne). (0-94) 417-770. 
POWYPADKOWE, zniszczone. 
spalone kupię. Koszalin. 094 42-39-77. 
KATALIZATORY, sondy najtaniej. 
(042) 73-00-98 A-34 
AAAAAAAAUTO - KAROLINA. 
Komis samochodowy - skup. sprzedaż. 
zamiana, raty. Słupsk. Bałtycka 7 A. 
411-074. 
AUTO - Handel - VICTORIA 
sprzedaż, ZAMIANA SAMOCHO- 
DU PODCZAS SPŁATY KREDY- 
TU, komis. Raty. Lombard. Wynajem 
przyczep. Słupsk. Szczecińska 57, tel. 
432-860. 


Tł..UMIKI- "W A L KER". 
katalizatory. Sprzedaż. montaż. 
Słupsk. Szczecińska. wylot z 
I miasta. (059) 433-065. 


TANIX, MASKI, (O-59) 439-444. 
AMORTYZATORY serwis. 
sprzedaż. montaż - raty. Słupsk. Żół- 
kiewskiego l C, 43-49-07. 


AUTO HANDEL ANKRIS - 
gotówka. raty. leasing. zamiana. 
Bogata oferta samochodów do- 
stawczych. ciężarowych. Słupsk. 
Lutosławskiego 22 (dawna Bucz- 
ka).41-24-80. 


SZYBY, SZYBERDACHY. AUTO 
- GLAS. SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
425-029,439-745. 
AUTO Handel Komis MIX CAR. 
Ryszard Lisowski. Wszelkie formalno- 
ści na miejscu. Koszalin. Gnieźnieńska 
43. (094) 411-540.090-531-938"- 
AUTO HANDEL BANASIK Kosza- 
lin. Gnieźnieńska 38. tel. 42-24-64. 
Komis lombard. zamiana. wypożyczal- 
nia samochodów osobowych. Raty do 
60 miesięcy. Formalności na miejscu. 
Czynny 7 dni. 
ARAL - oleje silnikowe firmy nie- 
mieckiej. HURT. DETAL. BEZPŁAT- 
NA WYMIANA OLEJU! Słupsk. 
Grottgera 14. tel. 440-43 1.432-555. 
AUTO - Rakowski salon samocho- 
dowy. Samochody używane wszystkich 
marek. Komis - zamiana. NOWE FIA- 
TY. Raty. ubezpieczenia komunikacyj- 
ne. zabezpieczenia. Formalności na 
miejscu. Miastko. tel. (0595) 53-05. 
AUTO - komis. Kołobrzeg. ul. Ko- 
szalińska, tel. 35-42-150. 
SKRZYNIĘ biegów do VW polo. 
volvo 343. fiata 132. Darłowo. 
14-41-60. 
PRZYCZEPKE 300 kg. Kołobrzeg. 
tel. 35-15-741. 
OPONY bieżnikowane ciężarowe 
dostarczę wszędzie. (O-59) 425-149 po 
piętnastej. 
AUTO-BEST - komis. skup. sprze- 
daż. zamiana, lombard, raty. sprowadza- 
nie pojazdów na zamówienie (osobowe. 
ciężarowe). Słupsk. Poznańska 53. tel. 
42-44-14. 
MIESZKANIE na starówce w Ko- 
łobrzegu. Telefon (0-94) 35-27-927, 
(O-59) 420-789. 
KSEROKOPIARKI tanio. gwaran- 
cja. Koszalin, 43-22-64. 


KASY fiskalne "Atecom". 
Słupsk. 414-322. 


KOMPUTERY PC DH "Plus". 
Słupsk. W. Polskiego 28. 4 l 4-322. 
KSEROKOPIARKI. Słupsk. 
421-596. 
SOLARIA. (058) 46-27-16. A-24 


SZYCIE kołder, czyszczenie 
pierza. Sprzedaż wyrobów goto- 
wych. Słupsk. Tuwima 20. 
427-873. 


PRODUCENT - kołder. po- 
ścieli "ANDRA" zaprasza Ko- 
szalin. Mieszka I 24. tel. 410-500. 
42-62-15. 


SIATKI OGRODZENIOWE ocyn- 
kowane i powlekane PCV. drut nacią- 
gowy. kołczasty. transport. "PO- 
RDRUT" Słupsk. Raszyńska 6 D. (059) 
428-755. 090502051. 
BLACHY szwedzkie - OLSSON. 
dachówka - 18.37; - trapez - 16.87; si- 
ding REYNOLDS - 13.60. Poszukuje- 
my dealerów. TRAFFIC (0-85) fax; 53- 
94-32; 75-34-35. A-56 
MARCHEW jadalną do spożycia. 
dokarmiania zwierząt powyżej 15 t. 
transport gratis. Świdwin. (0961) 
546-76 
MODRZEW na boazerię. Dyma 8, 
Koszalin. 41-75-98. 
URZĄDZENIA chłodnicze. Ustka. 
146-197, 146-737. 


LINIĘ do produkcji makaro- 
nów ze zbytem. Słupsk. 439-437 
U-53 


WORKI foliowe: grube. cienkie. 
duże. małe - produkcja. Słupsk, Sporto- 
wa 6 l, 430-564. 
GARAŻE metalowe. F ALOW A- 
NIE blachy. Słupsk. 42- 13-48. 


ZA IW 
 J STARY SA 


jąlU 
iHW"ti 


:% 
. .
 I'. 
.6 


, AK, 3000 złotych, jeżeli pozbę- 
dziesz się starego, niebezpiecznego, 
zanieczyszczającego środowisko samo- 
chodu, którego tak często masz już dość. 
I 
Chcemy oddychać czystym powietrzem, 
żyć w czystym i przyjaznym świecie, 


, 


1 


.
W' .::W 
'.Ie ł!"'
 
 :.... '
ł1 
m
WMI ci
 


JE 


jeździć po bezpiecznych drogach. Dlatego 
Fiat stwarza Ci wyjątkową ol
azję. 
Możemy wspólnie zadbać o nasze 
środowisko, a Ty możesz uwolnić się od 
kłopotów. Gdy Twój stary samochód 
- nieważna marl
a, w jakinl jest stanie, 


, 


, 


mniej, jeśli kupujesz jeden z modeli Fiata: 


Uno, Punto, Bravo, 
Brava, Ma.rea 


H 
OCH D 


(- 


1 


. 
m
 G '

 
m

ma
 .'w . 


INSTALACJE MIEDZIANE 
HURT- DETAL-WYKONAWSTWO 


"I..:::::::::::
 .
-..J l 
.". :
:
 ;
. 


.. . d_" .. 
.. .,... O.. 
o .. .. . 
........ 
,.
w!lji
:
t
i 
rllf1 ZlI/".U!,:.tUIIYS.. -/6.. 
.. Koszalin, tel.lfax 43-13-04 
CUPRUM ul. Morska 33 (obok CPN) 


HURTOWNIA Farb "BA- 
KARA" Słupsk. Szymanowskie- 
go, tel. 4 12-567 oferuje: farby 
emulsyjne. ftalowe. nitro. lakie- 
ry i inne. Zapraszamy. Ceny kon- 
kurencyjne. 


WYLĘGARNIA drobiu WieIicho- 
wo 32. (O-59) 119-119 przyjmuje za- 
mówienia na szczepione kokoszki I - 
dniowe i odchowane. 
OP AKO worki. obrusy foliowe. 
Słupsk. Wileńska 24. 412-034. 
LADY chłodnicze. witryny. zamra- 
żarki. Najniższe ceny. Pralki - montaż. 
transport, gwarancja do 500 zł. Słupsk. 
Norwida 71. 429-287. 
TOKARKĘ do drewna. Tanio!. 
Słupsk. 42-97-61. 
KONIE, zagrodę. sprzęt rolniczy - 
przy ul. Poznańskiej. Słupsk. 425-657. 
PIEC grzewczy. węglowy. Słupsk. 
421-248. 
KONSTRUKCJA tunelu foliowego 
30 x 6 x 3 m. Główczyce. l l -60-72 po 
szesnastej. 


. KUPNO 


AUT A powypadkowe. skorodowane 
kupimy. Koszalin. 090-267-238. 
POWYPADKOWE, spalone skupu- 
jemy. Słupsk. 090-61-51-63. 
POWYPADKOWE, skorodowane. 
Słupsk, (059) 433-663. h
wł N .*-..
. tr 
 < ilif1i& 
i:i 
 jj 
w::w . w. *' u,:. "'.h"'"", :
"-... :f:ic\..""y 
;m mi w m 

:;;:,.;y<.- ;;m-:$" 
:::<: 
<,m@i 


lEJ 


jeździ czy nie - trafi na złomowisko (c , przy 
zakupie dowolnego nlodelu Fiata zapłacisz 
mniej o 3000, 2500 lub 1800 zł, w zależ- 
ności od tego, na jaki się zdecydujesz. 
Czegóż chcieć więcej. Wybierz się do 
najbliższego dealera firmy Fiat, który 


, 


, 


mniej jeśli kupujesz Fiata 


Cinquecento 


KUPIĘ ciągniki. przyczepy. kombaj- 
ny. Płatne gotówką. Tel. (058) 563-928. 


KUPIĘ barakowóz. (094) 975 
wew. 41-30-41. 


AUTA powypadkowe i na CZęSCI 
kupię (061) 143-528 A-64 
125-6P, ładę. poloneza. zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin. 
43-23-95. 
PILNIE kawalerkę w Ustce. dwupo- 
kojowe w Miastku. Miastko. (0595) 
56-03. 
KUPIĘ działkę rekreacyjno -budow- 
laną (do 1000 m kw); do 700 m od mo- 
rza. Łódź (0-42) 17-46-66 kom. 
0-90270794 po 17 A-70 
GAŚNICE śniegowe i proszkowe. 
Lulemino 7, tel. (059) 11-12-37, 
11-12-69. 
, RUSZTOWANIE warszawskie. 
wyciągarkę budowlaną. Słupsk. 
44-36-22 lub 0-90537065. 


. 


ZAMIANY 


MIESZKANIE 49 m kw. na więk- 
sze. Słupsk. 439-755. 


. NIERUCHOMOŚCI 


FACTORIA - NIERUCHOMO- 
ŚCI. Koszalin. Laskonogiego l, tel. 
411-902. tel/fax 410-769. Dom Kosza- 
lin-Kretomino 200 m- 150000. 


udzieli Ci wszelkich niezbędnych infor- 
macji, a tal
że wskaże lTIożliwość uzyslm- 
nia kredytu. 


.:r Samochód musi być zan.;jestrmwI11Y, trzeba być jego 


n;Jaścicielem od (,'0 nąjmniej 6 miesięcy. Oferm ą-ęnmiczona 


łV czasie. SzczegóJy li dealerów biorących udziaJ w akcji. 


, 


Maluch 


mniej, jeśli kupujesz Fiata 126 elx 


INICJATYWA DEALERÓW 11"11111 


I 


. 
. 


,
		

/Image0006.djvu

			6 GLOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 

 

' Obocie 

 
 Neroct ON,!,. . 
la IIOIiCICI11 
SŚPON 
NORD - Nieruchomości. 
Trzypokojowe 66 m kw. zamia- 
na na dwupokojowe do 40 m kw. 
Poszukujemy do zakupu mie- 
szkań 1-,2-, 3-pokojowych. Ko- 
szalin, Piłsudskiego 17, tel. 
411-423. 
"J ASIŃSKI -Nieruchomo- 
ści", Koszalin, 420-888, 426-448. 
Jednopokojowe 24 m 34 000. 
Działka z rozpoczętą budową hali 
8 km od Koszalina. 
WYSOKIŃSKI- Koszalin, 
te1./fax 423-644, 424-374. 
ROWY - pawilon gastrono- 
miczny, 85 000. Delta Słupsk, 
423-400. 
ABELARD, Koszalin, Matej- 
ki 14, tel. 410-251. 
WEX NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Kilińskiego 2, 411-029. 
FART - NIERUCHOMO- 
ŚCI SŁUPSK, GRODZKA 
8/3,427-625. 
MERKURY Słupsk, 
434-606 (12 - (7). Bezpieczeń- 
stwo transakcji. Kupimy mie- 
szkania. 
AGIT Szczecinek, E.Plater 25 
A. (0966) 481-97. 
LEOMAR NIERUCHO- 
MOŚCI. Słupsk, 41-39-32. 
KRYNICKI - NIERU- 
CHOMOŚCI. Słupsk, Berna 9, 
411-662. 


CENTRUM NAJMU - WYNAJ- 
!\lU - WGN Nieruchomości, poszuku- 
jemy do wynajmu mieszkań 2- 3- poko- 
jowych. Słupsk, ul. Tuwima 6-7 tel. 
42-80-75. 
WGN - NIERUCHOMOŚCI- ofer- 
ty cały kraj. Słupsk, ul. Tuwima 6-7 tel. 
42-80-75. 
NIERUCHOMOŚCI w Kołobrze- 
gu. Tel. (094) 35-46-909. 
FACTORIA NADBAŁTYCKA 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI I 
PRA W W KOSZALINIE ZAPRA- 
SZA SZANOWNYCH KLIENTÓW 
DO SWOJEGO NOWO URUCHO- 
MIONEGO BIURA MAKLERSKIE- 
GO NIERUCHOMOŚCI W KOŁO- 
BRZEGU - UL. KNIEWSKIEGO 
23/18 (D.H. "PASAT"), TEL. (094) 
354.60-31, TEL.lFAX (094) 
354-60-32. 
DOM szeregowy do wykończenia - 
95000. MERKURY Słupsk, 434-606. 
ANKAM - NIERUCHOMOŚCI, 
Koszalin, Zwycięstwa 109 42-26-19. 
Czteropokojowe, 72 m, Bosmańska 
80000. Sprzedający bezpłatna obsługa. 


WYCENY nieruchomości 
(kredyt, aport, sprzedaż, inne cele). 
Słupsk, Delta - M, 423-400. 


DOM dwupoziomowy z garażem - 
Kobylnica. WEX Słupsk, 411-029. 
JBS NIERUCHOMOŚCI Słupsk, 
427-017 sprzeda dwupokojowe, trzypo- 
kojowe, czteropokojowe, działki budow- 
lane. 
DWUPOKOJOWE (33), czteropo- 
kojowe (62). WEX Słupsk, 411-029. 
KRYNICKI Nieruchomości sprze- 
da: KA WALERKĘ (19,60) - Ostroro- 
ga, DWUPOKOJOWE (49) - Norwi- 
da, Andersa. TRZYPOKOJOWE (55) 
- Zygmunta Augusta. Słupsk, 411-662. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Lutosławskiego 1,42-42-77. 


FIRMA posiada do wynajęcia 
w Słupsku plac utwardzony z 
wagą samochodowa, halę 
230 m kw. Tel. (059) 413-081.  

 
SERVICE sp. z.o.o 


PET
' 


KUPIĘ mieszkanie 2- 3- pokojowe. 
Słupsk, tel. 426-103,426-70 L 
CZAPLINEK - sprzedam czteropo- 
kojowe 72 m, telefon, garaż osiedle Wie- 
szczów. Tel. 0-81 825-56-48. 
PILNIE sprzedam mieszkanie - Gro- 
dzowska czteropokojowe, cena 75 000. 
Kołobrzeg, tel. 35-420-57. 
ŁEBA, duży dom sprzedam, 250000. 
(058) 51-59-27. 
POSZUKUJĘ l-lub 2- pokojowego 
mieszkania w Koszalinie. Tel. 410-437. 
KA WALERKI (Banacha). "MER- 
KURY" Słupsk, 434-606 (12 -17). 
DO wynajęcia lokal handlowo-usłu- 
gowy 26 m kw. (os. Niepodległości). 
Słupsk, tel. 43-62-10. 


DO wynajęcia hala (200 m 
kw.)-uzbrojona. Słupsk, 439-437 
U-52 


POMIESZCZENIA na handel i usłu- 
gi do wynajęcia - centrum Słupska. 
Słupsk, 412-449, 428-854 (wieczorem). 
PUNKT handlowy odstąpię. Rowy, 
141-923. 
TANIO! Na wsi lokal gastronomicz- 
ny z możliwością zamieszkania. Dużą 
przyczepę kempingową. (0-595) 808-76. 
DO wydzierżawienia pomieszczenie 
na biuro, mieszkanie. Słupsk, 427-165. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jęcia. Słupsk, 42-65-77. 
ODDAM w dzierżawę pomieszcze- 
nie na działalność. Słupsk, 42-22-84. 


. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIA INFO-BUSI- 
NESS. Windykacje, wiarygodność (Pol- 
ska, Niemcy) detektywistyczne, adresy 
dostawców, odbiorców. 0-94 411-796 
Koszalin 
BIURO Rachunkowe. Słupsk, 
428-434 wew. 45, dom. 434-896. 
USŁUGI rachunkowe. pełny zakres. 
Lębork,621-292. 
TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
43-45-63. 
AUTOALARMY - "ELSAM". 
Słupsk, 421-621. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze AUTO - 
PLUS. Słupsk, Zielona 1,41-41-45. 
NAPRAW A ,RTV, monitory kt'a;io- 
we, zagraniczne. Słupsk, 430-465. 
TELENAPRA WY. Słupsk, 
420-970. 
VIDEOFILMOW ANIE. Słupsk, 
42-08-09. 
LODÓWKO ZAMRAŻARKI, 
PRALKONAPRAWY. Słupsk, 
43-54-88. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki. NAJSOLIDNIEJ! 
Słupsk,437-678. 
PRALNIA DYWANÓW, TAPI- 
CEREK SAMOCHODOWYCH. 
Słupsk, Lutosławskiego 3, 43-25-19, 
146-408. 
PRALKONAPRAWY domowe. 
Słupsk, 436-083. 
PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46. 
PODCIŚNIENIOWO wyczyścimy 
dywany, tapicerki. Słupsk, 441-519. 
ŻALUZJE, ROLETY zewnętrzne. 
"GAMA-COLOR" Słupsk, Wolności 
11; 42-35-34. 
ŻALUZJE, rolety antywłamaniowe 
już od 160. Koszalin, 460-385. Hurt - 
detal. Raty. 
ŻALUZJE, Kołobrzeg, 35-234-35; 
35-455-20. 
PRODUCENT - ROLETY VER- 
TICALE ŻALUZJE MOSKITIERY. 
SŁUPSK, 424-884. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. Stoisko 
R D T Słupsk, 42-84-49. 


ŻALUZJE, verticale, rolety antywła- 
maniowe. MEGA Słupsk. Kotarbińskie- 
g04, 44-06-36, 436-614. Producent, raty. 
CYKLINOW ANIE, układanie. 
Słupsk, 43-43-20, Kaliszewski. 
CYKLINOW ANIE. Słupsk, 
42-67-57. 
CYKLINOWANIE, tanio! Słupsk, 
42-50-04. 
OKNA PCV. Koszalin, 42-54-96. 
UKŁADANIE paneli podłogowych 
i ściennych, glazury. Kołobrzeg, tel. 
35-230-33 po 20. 
UWAGA!!! Dodatkowe drzwi, zamki. 
Słupsk,44-39-20. 
TAPETOWANIE metodą natrysko- 
wą, szpachlowanie, gładzie, renowacje, 
docieplanie budynków. Słupsk, 
44-13-07. 
RIFLEX-BAU ścianki gipsowo - 
kartonowe, sufity podwieszane typu ter- 
matex, inne prace wykończeniowe. 
Słupsk, 44-29-65. 
AUTOALARMY - Auto-Tronik 
Słupsk,42-85-19. 
CZYSZCZENIE dywanów, wykła- 
dzin. Słupsk, 438-911. U-18 
PERFEKT - perfekcyjny system 
drzwi suwanych, szafy, garderoby, re- 
gały, zabudowa wnęk. RATY. Kosza- 
lin, Zwycięstwa 152,43-77-82. 


REGENERACJA, legalizacja 
turbosprężarek, sprężarek samo- 
chodowych, sprężarek stacjonar- 
nych, siłowników i pomp hydrau- 
licznych. Koszalin, Połczyńska 
66,42-06-99. 


WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
- całodobowa "AUTO-PARTNER", 
Koszalin, Szarych Szeregów 3 A, 
42-64-49. 
CYKLINOWANIE, układanie. Ko- 
szalin, 40-54-96. 


PRZEWOZY towarowe l do 
26 ton. Słupsk, 432-589. 


WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BAL TIC CAR, Koszalin, Gnieźnieńska 
38,42-24-64; Kołobrzeg, 421-51, Strze- 
lecka l; Słupsk, 42-60-88, plac Dąbrow- 
skiego 6. 
ALARMY, MONITORING RA- 
DIOWY, TELEFONICZNY. Słupsk, 
"Alan tY, 423-896. "Sekret", 422-172. 


OGRODZENIA. Koszalin, 
43-21-49. 


REKLAMY wszelkiego rodzaju. 
Koszalin, 408-424. 
ŁADUNKI powrotne POLPAGER 
JET, koordynacja. Warszawa, 665-2575, 
Słupsk,41-33-72. 
MAGIEL Słupsk, Frąckowskiego 3 
- 1,10 zł / kg (10 - 17); Mickiewicza 6 - 
1,20 zł 1 kg (9 - 17). 
BUS, osobowy, wyjazdy Warszawa, 
Łódź, Niemcy. Słupsk, 11-91-29. 
DRZWI, schody dębowe - produk- 
cja, wykonanie, montaż. Słupsk, 
42-66-71. 
MEBLE KUCHENNE - projekto- 
wanie, wykonanie, montaż. Słupsk, 
429-763. 
TRANSPORT krajowy, międzyna- 
rodowy 1,5 - 7 ton 16 europalet, specjal- 
ność przewóz konfekcji na wieszakach. 
TeLlfax (O-59) 11-30-77,443-166. 
INDECO - szafy na dowolny wy- 
miar. Ekspozycja DH "PLUS" Słupsk 
(naprzeciw dworca PKP), tel. 438-251 
wewn. 595. 
AUTOSERWIS KOW ALSKI - spe- 
cjalność 126p. Słupsk, Bałtycka (CPN). 


VOLVO Mercedes 
RENAULT
 DJ.lF 
IVE£D SCANIA 
Ekspresowe Sprowadzanie części 
również indvwidualnie 
. , , tel. (094) 42-26-69 
I. SzczecInska 55tel. (094) 42-60-28 
75-137 Koszalin fax (094) 42-23-96 


NARA

 SAMOCHODÓW 
- c.ęzarowych 
- ciągnikow 
- naczep 
- dostawczych 
- osobowych 


Bezpłatna Wymiana 
Oleju 


G.S21-0 


*SIDING - 15.73 zł. (elewacja zewnętrzna) 
* Panele PCV po 15.52 zł. -. 
u Kanadyjskie bramy garażowe (uchylne) już od 1320 zł./szt. 
U Panela podłogowa, boazeryjna, Listwy wykończeniowe 
* Drzwi Budowlane (wewnętrzne, zewnętrzne i ha'rmonijkowe) 
hurt detal oraz oferujemy sprzedaż ratalną 
zapraszamy codziennie: od 8.00 do 17.00 w soboty od 9.00 do 14.00 
76-200 Słupsk, ul. Poznańska 98, tel. 42-52-73 


. NAUKA 


ZDZ Koszalin, Zwycięstwa 121, 
422-561 Słupsk, Grodzka 9, 424-935. 
Kursy: czeladniczo - mistrzowskie, pa- 
laczy, spawaczy, kierowcy wózków, ga- 
stronomiczne, poddozorowe, pedago- 
giczne, przewozu materiałów niebez- 
piecznych, sprzedawców, obsługi biura, 
maszynopisanie, księgowości, fryzjersko 
- kosmetyczne, bhp K -10 l 


. TOWARZYSKIE 


VIOLETTA. Kołobrzeg, 35-271-70. 
"LAURA" Kołobrzeg, 352-69-73. 
KAMELIA. Kołobrzeg, perłowa 39, 
35-284-1 o. (Zatrudnię). 
JULIT A. Kołobrzeg, 090522060. 
EWELINA. Kołobrzeg, 35-225-55. 


ih 


International House Koszalin 
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 


Ogłasza zapisy na 64 godzinne 
kursy językowe na następujących 
poziomach zaawansowania 


JĘZYK ANGIELSKI 
* kurs dla początkujących; 
* kursy przygotowujące do egzaminów 
FCE; CAE; CPE 
JĘZYK NIEMIECKI 
* kursy na wszystkich poziomach zaawansowania 
TERMIN KURSÓW: od 24 lutego 97r do 27 czerwca 97r. 
CENA KURSÓW 8 zł/godz.; 512 zł/kurs. 
Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły 
w godzinach 13.00 - 
0.30; 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 7-9; tel. 410-180. 
ZAINWESTUJ W SWOJA 'RZYSZtOŚĆI 


WYPRZEDZAMY NAJLEPSZYCH 
.. sprzedajemy najwięcej telewizorów 2S i 28-calowych w Polsce* 
.. produkujemy najlepiej wyposażony telewizor 21-calowy** 
.. wchodzimy na rynki krajów OECD 


(o decyduje o sukcesie telewizorów Trilux? 
_ DOSKONAŁY OBRAZ ,.. efekt stosowania czanych kineskopów Black Lrne S 
i najnowocześniejszych układów sterujących - NIEZAWODNOSĆ ,.. poparta 3-ma latami gwarancji 
-CENA,.. bardzo atrakcyjna przy tak vvysokiejjakości odbiornika -WYJĄTKOWO BOGATE WYPOSAŻENIE ,.. 
cyfrowe. interaktywne MENU; dwa wejścia EURO; odbiór w systemach PAUSECAM a także NTSC M i N; telegazeta; stereo; podgląd; 
90 programów; pełnozakresovvy tuner telewizji kablowej; automatyczne vvyszukiwanie stacji; PSC- regulacja ostrości obrazu; opga obrazu 
16:9; regulacja barwy dźwięku; dźwięk w słuchawkach niezależny od dźwięku w głośnikach; OSO- vvyświetlanie funkcji na ekranie; 
gniazdo słuchawkowe; \NY.iścia do zewnętrznego wzmacniacza; gniazdo S-VHS; możliwość kodowania prbgramów; vvylącznik czasovvy. 


POLICEALNE STUDIUM ogłasza 
nabór na kierunki: finanse rachun- 
kowość, ekonomika i organizacja. 
Koszalin, 408-214; Sławno, 
10-76-62; Świdwin, 524-74. 


PRYWATNE Centrum Edu- 
kacyjne Koszalin, Chałubińskie- 
go 15,42-48-20,45-43-95, księ- 
gowość komputerowa. 


PRYW A TNE Centrum Edu- 
kacyjne Koszalin, Chałubińskie- 
go 15,42-48-20,45-43-95, kur- 
sy kosmetyczek. 


. 


MEDYCZNE 


MEQIN - bezoperacyjne leczenie ka- 
micy żółciowej, nerkowej, prostaty, he- 
moroidów, łysienia. Koszalin, 45-25-46. 
CHIRURGIA ogólna, plastyczna, 
laseroterapia. Koszalin, 40-31-50.  ...
. 


.'">. ' 


:.- ..." 
". ;. ..... 
(':: ": .. 
 
,..' 1'. ".' 


fi . 

 . 
t 


, . 


.: 
. 
'$ 


ii:j,:..: 


... 
;o 'i> , 
., <:...
;., 
... '

t 
.:..

 ',.' 


11'.  


tę..
 < .' 


cP 


. l!'  
--. 
-. -. 
- - 


-- 

 

 
 
--. --. 
- -.- -- 
,., - 


U-17-0 


ŻAKLIN. Słupsk, 411-484. 


KAMELIA, 
43-57-54. 


Słupsk, 


EROTIC LABIRYNT całodobowo 
- striptiz - dyskrecja, parking. Koszalin, 
404-584, Kasztanowa 8. Zapraszamy. 
AGNES non stop. Kołobrzeg, (094) 
35-263-64 (zatrudnię). 


I DŻESIKA. Słupsk, 443-841. I 
I KA TRIN. Słupsk, 42-42-30. I 


PANOWIE paniom. Słupsk, 
411-484. 
AF:::OOV:fA..X I
. I \K0łóbtzeg," 
0905J1612. 
MARINA. Kołobrzeg, 35-279-07. 
ROMA. Kołobrzeg. 35-226-10. 
ELIZABETH. Słupsk. 0-90537026. 
IDA. Słupsk, 422-453. 


1 '1 
J , 


TRJLUX 


. 


KLUB TOWARZYSKI - całodobo- 
wo, masaż erotyczny (parking). Słupsk, 
Sosnowa 11, 411-072. 


. MATRYMONIALNE 


BIURO Matrymonialne ENIGMA. 
Wycieczka - 13, 17 III. Koszalin, 
422-388. 


. 


PRACA 


WYDA WNICTWO zleci zdyscypli- 
nowanym pracę w domu, 700 zł mie- 
sięcznie. (090) 207-834 K-54 
ZATRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowanie. Kosza- 
lin, 40-45-84. 
FIRMA "HABO" Cosmetic Spółka 
z 0.0. Ustka, Ogrodowa 2 zatrudni księ- 
gowego z odpowiednią praktyką w księ- 
gowości, może być rencista lub emeryt. 
Ustka, 144-779, 147-049. 
KROJCZEGO konfekcji zatrudnię. 
Słupsk, Wilenska 7 "MARCELIN" (w 
godz. 12 - (4). 
FIRMA "MEGA TECH" zatrudni 
spawacza montera instalacji sanitarnych. 
Koszalin, tel. 42-49-33. 
UKŁADANIE paneli ściennych, gla- 
zury, szpachlowanie, gładzie. (0593) 
44-57. 
OPIEKUNKI do rocznego dziecka 
poszukuję. Słupsk, Gdyńska 26/2. 
KIEROWCA z samochodem - ocze- 
kuje propozycji. Słupsk, 41-11-33. 
MŁODYCH szkolimy i zapewniamy- 
dobrze płatną pracę - 20 osób. Słupsk, 
414-573. 


. 


RÓŻNE 


CZW ARTY do brydża. Słupsk, 
414-378. 


. 


ZGUBY 


ZGINĘŁA legitymacja szkolna na 
nazwisko Ewa Pabian zarr.. Drawsko 
Pom. ul. Gdyńska 19/6. 
LEGITYMACJA szkolna Laprus 
Paweł nr leg. 5/96/97. 


. 1URYSTYCZNE 


USA wizy. (089) 52-73-000 K-118 
HALLO - Kolonia, DusseUdorf, Es- 
sen, Dortmund, Wuppertall, Hannover- 
zniżki. (O-58) 41-78-18 A-68 


. 


LOMBARDY 


LOMBARD. Buczka l, Słupsk, 
424-H L 
LOMBARD - komis (telewizory, 
magnetowidy, wieże stereo, komputery i 
podzespoły). Koszalin, Okrzei 3, 
460-277. 
"FELIX"-pożyczki pieniężne pod za- 
staw. Koszalin, Zacisze 15. 


-
. ..\ 


:
 . 


\ 


\ 
k JA .... 


f1 
.i 
 :.i :: 
li ) 
:.?\:

':
 
. -:
.  

' .j ,:.., . ...;. 
.. ,.'. 
f ..;ł;
{ >'<,:u'

 
"i> 


. ,., d'" '1: 


"" 


'
, 


@ 
o 
:g 
en 
w 
m 

 


..-.. 

 


-- 

 


Polskie elewizory 


Dealerzy:. MARIO- Piła, tel. 132364; · S.P.H.O i M.B.- Koszalin, tel. 422875, 425373 


*wg raponu Instytutu Rynku Elektronicznego; **rnodel JAP 1131 TSP; · Proelco s.ka Z 0.0., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Batalionów Chłopskich I, tel.(+58) 822053. fax 822056
		

/Image0007.djvu

			SPORT 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


GlOS POMORZA 7 


W ekstraklasie 
Hokej 
Grupa I - o miejsca 1-6: KKH Kato- 
wice - Naprzód Janów 6:3, Podhale Nowy 
Targ - STS Autosan Sanok 8:2, Unia 
Oświęcim - TTH Metron Toruń 10: L li- 
derem jest Podhale - 62 pkt i wyprzedza 
KKH Katowice - 54 pkt oraz Unię - 49 
pkt. 
Grupa II -o miejsca 7-14: KTH Opti- 
mus Krynica - Cracovia 2:5, Tysovia - 
SMS Orlęta Sosnowiec 5:3, Polonia By- 
tom - Stoczniowiec Gdańsk 0:2. Prowa- 
dzi Stoczniowiec - 39 pkt przed Cracovią 
- 37 pkt i Polonią - 32 pkt 
KoszYkówka 
Mężczyźni - grupa 1- o miejsca 1-6: 
Nobiles Azoty Włocławek - Komfort For- 
bo Stargard Szczeciński 90:79, Pogoń 
Ruda Śląska - Śląsk ESKA Wrocław 
103: 111. Mecz Browary Tyskie Bobry 
Bytom - Mazowszanka PEKAES Pru- 
szków został przełożony na 28 bm. Lide- 
rem jest Śląsk ESKA - 60 pkt i wyprze- 
dza Bobry - 57 pkt oraz Mazowszankę 
PEKAES - 56 pkt 
Grupa II -o miejsca 7-14: Pogoń Gla- 
spol Sosnowiec - Noteć Inowrocław 
92:71, 10,5 Poznań - PKK Warta Szcze- 
cin 83:72, Dojlidy Instal Białystok - Po- 
lonia Przemyśl 100:96, Stal Stalowa Wola 
- AZS Elana Toruń 65:85. Prowadzi Po- 
lonia - 57 pkt przed AZS Elaną - także 57 
pkt i Stalą - 54 pkt 
* * * 


Piłka ręczna 


Polacy na Cyprze 


Zgodnie z planem 
w pierwszym meczu rewanżowej rundy rozgrywek o mistrzostwo 
II ligi piłki ręcznej mę2czvzn, Gwardia Browar ooJlldy Koszalin 
przegrała przed własną widownią z Chrobrym Głogów 17:30 (4:16). 


REMIS I WYGRANA 
NA POCZĄTEK 
SEZONU 


kowski, Głowiński - 3, Kromka - 3, Cie- 
niak - I. Wudniak - 5, Nowicki - I, 
Kardynał - l. 
Najskuleczniejszym strzelcem Chrobrc- 
go był Andrzej Pułka, który zdobył 7 bra- 
mek. 
Wyniki pozostałych pojedynków: 
Ostrovia Ostrow Wlkp. - Elzam Elbląg 
29:16, Wolsztyniak Wolsztyn -Energe- 
tyk Gryfino 22; 15, Metalpiast Oborniki 
- Nielba Wągrowiec 20:17, Grunwald 
Poznań - AZS Warszawa 31:16. 
Tabela 
10 18 
10 16 
10 13 
10 10 
10 9 
10 9 
10 9 
10 6 
10 6 
10 4 


II LIGA MĘŻCZYZN 


Zgodnie z przewidywaniami wicelider 
okazał się zbyl silnym przeciwnikicm dla 
koszalinian i odniósł zdecydowane zwy- 
cięstwo. 
W pierwszej połowie zespół Gwardii, 
który wystąpił z pozyskanymi w przerwie 
rozgrywek nowymi zawodnikami, zagrał 
poniżej oczekiwań i ustępował Chrobre- 
mu w każdym z elementów gry. Pierwszą 
bramkę dla gwardzistów uzyskał Grzegorz 
Kromka dopiero w 10 min przy wyniku 
0:6, a drugiego gola strzelił w 26 min 
Krzysztof Cieniak, poprawiając rezultat na 
2:12. 
W drugiej części pojedynku Gwardia 
zaprezentowała się znacznie lepiej i pro- 
wadl.iła wyrównaną walkę l rywalem. 
Dzięki temu drużyna koszalińska uniknę- 
ła druzgocącej porażki na jaką zanosiło się 
po 30 minutach spotkania. 
Skład Gwardii: Czoska, Janowski, 
Nachyła - 8abicz - l, Melcer - 2, Rat- 


Przebywająca na zgrupowaniu na Cyprze kadra polskich piłkarzy, która przygotowuje 
się do pierwszego tegorocznego Występu z Włochami (2 kwietnia W Chorzowie) W 
eliminacjach mistrzostw świata 1998 roku rozegrała dwa pojedynki w turnieju z udzia- 
łem cztereJ:h reprezentacji narodowych. 


W swoim debiucie w tegorocznym se- 
zonie reprezentacja Polski zmierzyła się 
właściwie z litewską młodzieżówką. Było 
to spotkanie, w którym Polacy od począt- 
ku do końca spotkania dyktowali warunki 
gry. Trcner Antoni Piechniczek po mcczu 
powiedział dziennikarzowi PAP: "To było 
spotkanie co najmniej na nasze zwycię- 
stwo 5:0. Zabrakło przede wszystkim sku- 
teczności strzeleckiej. Nie można nato- 
miast micć pretensji o brak zaangażowa- 
nia. Cała drużyna poruszała się dość żwa- 
wo po boisku, a wyróżniali się aktywno- 
ścią Kucharski, Skrzypek, Hajto i Majak. 
Bramkarz Szamotulski wła..
ciwie nie zo- 
stał zmuszony do żadnej poważnej inter- 
wencji. Natomiast jego vis a vis Arturas 
Ramoszka dwoił się i troił, a że miał przy 
swoich licznych interwencjach niesamo- 
wite szczęście, jego konto pozostało czy- 
ste przez 90 minut", Natomiast szkolenio- 
wiec Litwy, Stasis Stankos powiedział: 
"Wynik dla nas jest szczęśliwy 'i nieukry- 
wam, że bardzo się z niego cieszę. Wła- 
ściwie ten mecz z góry uważaliśmy za 
przegrany, bo dopiero trzeci dzień przy- 
zwyczajamy się do gry na otwartym po- 
wietrzu. Dotychczas trenowaliśmy na bo- 
isku pod dachem, w Rydze, gdzie była 
sztuczna, syntetyczna nawierzchnia. Gra- 
liśmy właściwie młodzieżówką - nasi pił- 
karze reprezentacyjni, z których korzysta- 
my w eliminacjac
 mistrzostw świata 
występują w drużynach zagranicznych i 
tu ich nie było". 
Jedno jest pewne, pierwszego występu 
na Cyprze reprezentacja Polski nie może 
zaliczyć do udanych. Przeciwnicy byli wy- 
jątkowo słabi i została zmarnowana oka- 
zja poprawienia bilansu spotkań reprezen- 
tacji Polski. Litwini wystąpili z głęboką 
rezerwą (czołowy zespół Żalgiris zdzie- 
siątkowała grypa i-fłięgnłęł& p&-e a
.. 
ków młodzieżówki), a mimo to brak ogra- 


Polacy uzyskali dwubramkowe prowadze- 
nie (po strzałach Kucharsk.iego w 11 mi- 
nucie i Sokołowskiego w 18 minucie), 
skończyły się żarty. Każde starcie inter- 
pretowane było na korzyść Cypryjczyków, 
a wszystkie udane pułapki ofsajdowe po 
naszej stronie boiska jakoś umykały uwa- 
dze arbitrów. Sytuacja zrobiła się bardzo 
groźna, kiedy po błędzie Grzegorza SZa- 
motuiskiego, Marios Charalambous usta- 
lił wynik spotkania na 3:2 dla Polski. 
Wcześniej trzecią bramkę dla Polski w 63 
minucie zdobył głową Kałużny. Ostatnie 
25 minut było istnym horrorem. Cezary 
Kucharski w 77 min. chciał dyskutować z 
sędzią na temat jego obiektywizmu, a ten 
pokazał mu najpierw drugą żółtą i w kon- 
sekwencji czerwoną kartkę. Antoni Piec h- 
niczek spojrzał na zegarek. - Zostało 13 
minut, ale w tej sytuacji chyba ze 20! - 
krzyknął zawodnikom. I miał rację, bo 
sędzia postanowił ciągnąć to spotkania aż 
do momentu, kiedy jego rodacy wyrów- 
nają. Cypryjczycy rzeczywiście niemiło- 
siernie gnietli, bo pan loannou pozwalał 
im na wszystko, Zdecydował się zakoń- 
czyć mecz w 97 minucie. kiedy zoriento- 
wał się, że gospodarze nie tylko nie mają 
już siły wyrównać, ale grozi im strata 
czwartej bramki, bowiem Kucharski i Cit- 
ko znowu zaczęli niebezpiecznie kontr- 
atakować. 
W drugim sobotnim meczu Litwa po- 
konała Łotwę 1:0 (0:0). 
Tabela 
1. Polska 2 4 3-1 
2. Litwa 2 4 14) 
3. Cypr 2 3 4-3 
4. Łotwa 2 O ()'-3 
Ostatnie spotkania turnieju odbędą się 
dzisiaj (poniedziałek, 17 bm.). o godz. 
15.15. W Derenii Polska zmierzy się z 
Łotwą, a w Paralimni Cypr z Litwą. 
(PAP, suw) 


. PIŁKA NOŻNA 


I. Grunwald 
2. Chrobry 
3. Metalpiast 
4. Ostrovia 
5. Elzam 
6. AZS W-wa 
7. Nielba 
8. Wolsztyniak 
9. Energctyk 
10. Gwardia 


251-188 
266-213 
249-221 
260-243 
227-247 
217-244 
241-239 
227-243 
219-257 
201-263 
(mars) 


nia na otwartym boisku skutecznie nadro- 
bili lepszym wybieganiem oraz waleczno- 
ścią. Tercet trenerów Piechniczek-Paw- 
lak-Kalinowski, ma pretensje do Kuchar- 
skiego, Sokołowskiego, Majaka i Wojcie- 
chowskiego za kiepską formę strzelecką. 
Marek Citko nie chciał wystąpić w pierw- 
szym meczu i opiekunowie kadry to usza- 
nowali. Uważali bowiem, że łodzianin 
ostatnio miał za wiele przerw w treningach 
i zmęczył się niepotrzebnymi podróżami. 
Potrzebuje więc czasu na LO, by wziąć się 
w garść i przygotować do zbliżającego się 
meczu z Brazylią. 
W drugim piątkowym meczu turnieju, 
Cypryjczycy pokonali Łotwę 2:0 (2:0) i 
zapowiadali, że w sobotę nie sprzedadzą 
tanio swojej skóry w meczu z naszą jede
 
nastką. 
W meczu z Cyprem, który odbył się w 
minioną sobotę, podopieczni trenera An- 
toniego Piechniczka sprawiali jednak wra- 
żenie zupełnie innego zespołu niż ten, 
który dzień wcześniej męczył się ze sła- 
bymi Litwinami. Po znacznie szybszej, 
pełnej zaangażowania walce, piłkarska 
reprezentacja Polski wywalczyła w sobo- 
tę pierwsze zwycięstwo w nowym sezo- 
nie. Słowa pochwały są zasłużone bo go- 
spodarze w czerwcu ubiegłego roku zdo- 
łali zremisować z nami w Bełchatowie 2:2, 
a wówczas kadra składała się między in- 
nymi z piłkarzy występujących w klubach 
zagranicznych. Wynik 3:2 oddaje wpraw- 
dzie ciekawą dramaturgię tego meczu, ale 
zwycięstwo jest całkowicie zasłużone, 
zwłaszcza na podstawie tego co Polacy 
pokazali przez pierwsze 45 minuL Druży- 
na trenera Stavrosa Papatopoulosa mogła 
zaimponowa
 wolą walki, ale s
dzia raził 
swą "uczciwością". Od momentu, gdy 


) ;,. /.,.1 
.- 
; 
I \ 
{ ł 
" 
 .
,
 I 
'
 I 
, ....., 
f10 f
 ( l ....- 
"ł 


,..-...... 


-...... 


l"
 


.r- 
(\ 
t.' I 
, ."... ,. 
, 


, '..',:"  


ł.. 


Kobiety - I runda play off o miejsca 
1-8 - do trlech zwycięstw (pierwsze 
mecze): Fota Dajan Gdynia - AZS US 
Poly Color Szczecin 88:52, AZS DGG 
Toruń - Wisła Miraculum Kraków 61 :85, 
MTK Star Foods Pabianice - Ślęza Poli- 
farb Wrocław 86:72, ŁKS Żywiec Łódź- 
Olimpia Whirpool Poznań 79:63. 


ł 


""" 


- ..  r 
.
-:..= 
-::;",; 


> 
. .r....... 


:ł 
\ 


..\ 


"'ł 


'i 


!\ 


l 
\ 


II 


Piłka ręczna 
Kobiety: JKS Jarosław - Montex Lu- 
blin 21:20, Zgoda Bielszowice - AKS 
Chorzów 16:17, Zagłębie Lubin - AZS 
AWF Gdańsk 21: 19, Łącznościowiec 
Szczecin - Piotrcovia 20:25, EB Start El- 
bląg - AZS A WF Wrocław 28:28, Ruch 
Chorzów - Sośnica Gliwice 21:25. Lide- 
rem jesl Montex - 20 pkt Drugie miejsce 
zajmuje EB Start - 18 pkt, a trzecie, JKS 
Jarosław -.16 pkt. 
, * * * 


Mur ustawiony Z sześciu zawodników Chrobrego okazał się zbyt mały. Marek Met- 
cer (były szczypiornista AZS Białystok) w ten ekwilibrystyczny sposób, bezpośrednio z 
rzutu wolnego, zaskoczył bramka1'Zll gości i zdobył czwartą bramkę dla Gwardii. (mars) 
Fol. Radosław Koleśnik  
Swietny występ 
Przed spotkaniem w Jeleniej Górze wszysCy miejscowi kibice 
wiemli w zwYcięstwo Je'" "ad S'Ulią S'Ulsk w meClU i"augu- 
ruiącym rundę rewanżową w " lidie piłki ręcznei kobiet. 


" III' 


Mężczyźni: SPR Lubin - Iskra Kielce 
22:23, Anilana Łódź - Spójnia Gdańsk 
26:25, Śląsk Cussons Wrocław - Warsza- 
wianka 36:24, Pogoń Zabrze - Olimpia 
Piekary Śląskie 25:24, Wybrzeże Gdańsk 
- Hutnik Kraków 26: 18. Mecz Petroche- 
mia Płock - Paria Szczecin został przeło- 
żony na 19 bm. Prowadzi Iskra - 28 pkt 
przed Śląskiem Cussons - 21 pkt i War- 
szawianką - 16 pkt 
Siatkówka 
Kobiety - seria A: Dick Black Andry- 
chów - Skra Warszawa 3: l i 3:0, Gedania 
- Stal Elektrim Bielsko 1:3 i l :3, Kolejarz 
Katowice - Augusto Kalisz 0:3 i 0:3, Pa- 
łac Centrostal Bydgoszcz - Chemik Poli- 
ce 3:1 i 3:0. Liderm jest Dick Black - 48 
pkt. Drugą pozycję zajmuje Augusto -tak- 
że 48 pkt, a trzecią Stal Elektrim - 46 pkt. 
* * * 


Beata Kamińska 
z jednym zwycięstwem 
Artur Paczvński (AZS AWF Warszawa) i oagmara Grzeszczak (Roś 
Pisz) okazali się nailepszymi zawodnikami drugich tegorocznych 
zawodów pływackich z CYklu Grand Prix Polski przeprowadzonych 
na basenie warszawskiej AWF. Dobrze spisała się rownież pły- 
waczka Skalara Słupsk Beata Kamińska. 


I liga 
Grają na raty 
. TENIS STOŁOWY 


- 9, A. Augustyniak - 8, M. Golus i 
UrSzula Lipska - po 4, Joanna Chmiel 
- 2, Kamila Sudnik i Marta Sokołow- 
ska po l. W polu grała też Agnieszka 
Prystupa, a w brdmce występowała 
Agnies7.ka Janko. 
Pozostałe wyniki meczów 10. kolejki: 
AKS Gdynia - Unia Knurów 27:20, Vic- 
toria Toruń -Otmęt Krapkowice 24:20, 
AZS A Wf' f(atowice - Start Gdańsk 
19:23, AZS A WF Poznań - Sparta Gu- 
bin 30:7. 


II LIGA KOBIET 


Rzeczywistość okazała się inna. Były 
pierwszoligowiec po raz drugi w tym se- 
zonie nie sprostał zadaniu i przegrał ze 
słupszczankami tym razcm 23:29 (12: (2). 
Słupia zanotowała świetny występ. W I 
połowie żadnej z drużyn nie udało się uzy- 
skać przewagi. Bardzo często na tablicy 
pojawiały się wyniki remisowe l: l, 2:2, 
3:3,8:8,9:9. W 23 min Jelfa "odskoczy- 
ła" na trzy bramki i prowadziła 12:9. Do- 
piero w samej końcówce słupszczanki 
doprowadziły do wyrównania 12: 12. 
Po zmianie stron do 44 minuty mecz 
nadal był emocjonujący, a prowadzenie 
zmieniało się jak w kalejdoskopie. W 
ostatnim kwadransie gry (od stanu 21:20 
dla Słupi) zarysowała się już przewaga 
słupskich szczypiornistck. Urozmaicony- 
mi atakami popisywały się Marta Rejment 
i Anita Augustyniak. Wygraną, słup- 
szczanki w dużej mierze zawdzięczają 
bardzo dobrej kondycji i znakomitej tak- 
tyce. Gole dla Słupi strzeliły: M. Rejment 


Trzynasta kolejka spolkań w I lidze 
tenisa stołowego mężczyzn rozgrywa- 
na jest na raty. W ubiegłą środę - jak 
już infonT1owaliślJ1Y - pingpongiści 
Spójni J.J. Paszel Swidwin przegrali 
wyjazdowy mecz z Podgórzem Kra- 
ków 4:6. W miniony weekend roze- 
grano trzy kolejne spotkania tej run- 
dy. Oto ich rezultaty: Olimpia Gru
 
dziądz - PKTS Pabianice 6:4, Elek- 
tryk Toruń - Mlexer Elbląg 5:5, 
MDK Domex Przemyśl - Ogrodnik 
Grojec 2:8. Mecz pomiędzy Górni- 
kiem Pszów i Jedynką Łódź odbę- 
dzie się dzisiaj (poniedziałek, 17 
bm.). 
Tabela 
l. Podgórze 12 24 85-45 
2. Górnik 12 22 85-35 
3. Olimpia 13 17 76-54 
4. Mlexer 13 16 78-52 
5. SpójniaIJ. Paszel 13 10 61-69 
6. PKTS Pabianice 13 10 56-74 
7. Jedynka 12 10 51-69 
8. Ogrodnik 13 9 65-65 
9. Elektryk 13 8 55-75 
10. MDK Domex 13 2 28-102 
(suw) 


wak planuje, po MŚ w Goeteborgu, zmie- 
nić uczelnię i wraz z rodziną przenieść się 
do Gdańska. Triumfatorka wśród pań, D. 
Grzeszczak. punktowała w stylu zmien- 
nym i do końcowego sukcesu wystarczy- 
ły jej dwa piątkowe starty (200 i 400 m). 
Bliska zwycięstwa była Anna Uryniuk 
(Wisła Puławy), ale za starty w stylu mo- 
tylkowym uzbierała mniej punktów. Na 
trzecim miejscu sklasyfikowano żabkar- 
kę Dagmarę Ajnenkiel (Trójka Łódź). 
Cezary Koprowicz (Polonia Warszawa) 
otrzymał z rąk braci zmarłego przed ro- 
kiem trenera Andrzeja Sylwestrowicza 
puchar dla najszybszego zawodnika im- 
prezy - zwycięzcy w rywalizacji krauli- 
stów (suma punktów za wyścigi na 50, 100 
i 200 m). 
Bardzo dobrze w wyścigu na dystansie 
200 m stylem klasycznym spisała się re- 
prezentantka Polski, Beata Kamińska, 
która na co dzień broni barw słupskiego 
Skalara. Słupszczanka triumfowała w tym 
wyścigu z czasem 2.35,63 min. (suw) 


. 


PŁYWANIE 


Tabela 
10 20 
10 13 
10 13 
10 l2 
10 12 
10 I l 
10 6 
10 6 
10 5 
10 2 


I. Start Gd. 
2. AZS A WF Kat. 
3. Victoria 
4. Słupia 
5. AKS 
6. Jelfa 
7. Olmęt 
8. Unia 
9. AZS AWF P. 
10. Sparta 


284--184 
250-185 
240--.232 
264-203 
227-199 
244--237 
209-247 
215-268 
182-213 
158-305 
(fen) 


Sponsorzy uhonorowali dzisięciu naj- 
lepszych zawodników - zarówno wśród 
kobiet jak i mężczyzn - cennymi nagro- 
dami, których łączna wartość prlckroczyła 
10 000 zł. 
Paczyński, srebrny mcdalisla mi- 
strzostw Europy z Rostocku na 200 m st. 
klasycznym, o końcowy triumf rywalizo- 
wał z grzbiecistą Mariuszcm Sicmbidą. 
Zawodnik Lublinianki przemęczony wy- 
stępami w ME i Pucharze Świata starto- 
wał tylko w piątek. W tej sytuacji Paczyń- 
ski, aby wygrać, dzień później t 00 m żab- 
ką musiał przepłynąć w czasie 1.02,44 
min. Podopieczny trenera Pawła Słomiń- 
skicgo uzyskał czas o 0,3 sek. lepszy od 
tego wyniku i mógł zbienłć gratulacje. 
Trzecim zawodnikiem GP Polski był 
Konrad Gałka (Wisła Kraków). Reprezen- 
tant kraju ostatnio sporo przytył, nie ma 
także stałego trenera. W tej sytuacji pły- 


Mężczyźni - seria A - o miejsca 1-4: 
Kazimierz Płomień Sosnowiec - Mosto- 
stal Kędzierzyn 1:3 I 3:0, Solo Morze 
Szczecin - Yawal AZS Absolwent Czę
 
stochowa 1:3 i 2:3. Prowadzi Yawal AZS 
Absolwent - 34 pkt przed Mostostalem-- 
33 pkt i Solo Morze - 28 pkt 
O miejsca 5-8: Legia Warszawa - 
Czarni Radom 3:0 i 2:3, Górnik Radlin- 
Stal Hochland Nysa 3:2 i 3:0. Na cze1c są 
Czarni - 29 pkt i wyprzedzają Legię - tak- 
że 29 pkt oraz Górnika - 26 pkt. (mars) 


Porażka młodzieżówki 


Przebywająca na zgrupowaniu w Duisburgu piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 
przegrała w swoim pierwszym meczu sparingowym z zespołem trzeciej, regionalnej 
ligi niemieckiej Rot-Weiss Oberhausen 0:4 (0:2). 
Już pierwsza akcja Niemców (l minuta) przyniosła im prowadzenie. Po błędzie bram- 
karza Mariusza Liberdy i Macieja Krzętowskiego napastnik Rot-Weiss umieścił głową 
piłkę w siatce. Polacy grali mało skutecznie w ataku, bardzo źle spisywali się obrońcy. 
Zespół z Oberhausen był zdecydowanie Icpiej zgrany od naszej reprezentacji. Kolejne 
bramki padły w 20, 48 i 62 minucie. (PAP, suw) 


\ł ',rZ.AM£K RYCERZA 
,:

 NIETOPERZA ,., ,. 
t!f1?J!)
 
? .
 ' . 


Urząd Gminy Brzeźno 
zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
,,0 zagospodarowaniu przestrzennym" 
(Dz. U. Nr 89) 
ZAWIADAMIA 
że w okresie 10-31 marca 1997 w siedzibie 
Urzędu Gminy Brzeźno w pok. nr 6 w godz. 10 
do 13 wyłożone będą do wglądu publicznego 


AGD 


RTV  
:
 
.:III: . 
,= B 

. 
N 
Col .. 
Nt:: 
CI)-r 


Koszalin, ul. Połtawska 8, tel. 420-661 


C/iilfitijJ 

 
,
1 
 
,(,.() 

 
..(\" . d
 

V 
,,
-
 

",tb ()
I pb'" 
02l!lmero 
 
...
 I\
 

 ""'
 
Am';cQ _..\
 \.()
, 11.'w-
o
' 
(ARDO 
 ;'ł:,
I

:',

' 
0(; , I"i 
BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE KOSZALINA U  PHILIPS SONY 

 SIEMENS 

,y .łndesłt 


'\ 
... 


,.'
 
l'h 


'Q/
"\ 

 


, 

f"'-\
.,' 
'. ,',) \'\ 
.. 
"Xc.  "I. 


. 
- 


CiRunDICi 
RovAł:Lux 

ł 


. 
ż
 
::::::i"M 
:s'
 

- 
:M:.;.. 


'\ 
,'.", , 
"'-, 


ORAZ INNE 
NOWOŚCI 
LUTEGO 
I KAT ALOGI'97 
już W sklepach! 


1) materiały "studium uwarunkowań i kierun- 
ków zagospodarowania przestrzennego gminy" I 


, 
\ 
. '  ń , ,.., "... 


c:c 
- 


2l projekt zmiany planu miejscowego zagospo- 
darowania przestrzennego Gminy Brzeźno, wraz 
z materiałami dotyczącymi zmiany przeznacze- 
nia gr
ntów rolnych i leśnych. 


. ... . \. 
. J' . "\ ł.. 
', . I, 


BOSCH 
tHOMSON 
KENWOOD 


Importer LEGO - GAL TEX zaprasza sklepy! 
Uwaga! nowy adres 
Koszalin, ul. Przemysłowa 8, tel. 408-884 


Zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie uwagi i wnio- 
ski do planu, jak również' protesty i zarzuty w trybie art. 
23 i 24 powołanej na wstępie Ustawy. G-542 


I
		

/Image0008.djvu

			8 GLOS POMORZA 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


J 


r 


\ 


ił Koszalin: 42-51-14, Słupsk: 42.39-12 
MMP kadetów 


Pięć razy na podium 
w Namysłowie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 
zapasach w stylu wolnym w kategorii kadetów. Udział w imprezie 
wzięło 172 zawodników z 53 klubów. Bardzo dobrze spisali się w 
imprezie "wolniacy" z województwa koszalińskiego. Pięć razy 
stawali oni na podium, w tym trzy razY na najwYższym. 


e 


ZAPASY 


Zawody były międzynarodowe tylko z 
nazwy, bowiem na starcie z zawodników 
zagranicznych stanął tylko jeden repre- 
zentant Niemiec. Nie odbiło się to jednak 
na poziomie imprezy. Był on bardzo wy- 
soki, bo do rywalizacji przystąpiła cała 
krajowa czołówka w tej kategorii wieko- 
wej. Tym bardziej cieszą sukcesy zapaśni- 
ków ZKS Koszalin i AKS Białogard. 
Najlepiej wśród zapaśników z woje- 
wództwa koszalińskiego zaprezentował 
się Przemysław Samowski z ZKS, który 
wywalczył tytuł mistrzowski w kategorii 
95 kg. 
Bardzo dobrze radzili sobie również 
dwaj inni zawodnicy, którzy zdobyli złote 
medale. W kategorii 48 kg triumfował 
bowiem Radosław Wierzbicki z ZKS, a w 
kategorii 57 kg Mariusz Szczerek z AKS. 
Do udanych może także zaliczyć swój 
występ Marcin Hoppe z ZKS, który w 


kategorii 45 kg wywalczył tytuł wicemi- 
strzowski. 
Piątym reprezentantem województwa 
koszalińskiego, który stanął na podium, 
był Piotr Sowa z AKS. Zdobył on brązo- 
wy medal w kategorii 42 kg. 
Niewiele do miejsca na podium zabra- 
kło Pawłowi Steblewiczowi z AKS Bia- 
łogard. Zajął on 4. pozycję w kategorii 52 
kg. 
Nieźle radził sobie także jego klubowy 
kolega Igor Ziółkowski, który w kategorii 
95 kg uplasował się na 6. miejscu. Taką 
samą pozycję w kategorii 76 kg zajął Mar- 
cin Wiśniewski z ZKS. 
Warto podkreślić, że w klasyfikacji 
ogólnej województw, Koszalińskie zajęło 
drugie miejsce. Warto także dodać, że 
szkoleniowcem koszalińskich zapaśników 
jest Adam Sadłyk, a trenerem "wolnia- 
ków" z Białogardu Andrzej Szwenk. Byli 
oni po zakończeniu imprezy bardzo zado- 
woleni z postawy swoich wychowanków. 
(suw) 


Opoczno '97 


Triumf fawory to w 
ZwYcięstwami mistrzów olimpijskich z Atlanty, Amerykanina Char- 
lesa Austina i Bułgarki Stefki Kostadinowej zakończYł się 4. mię- 
dzynarodowv mityng w skoku WzwYż Opoczno '97 . 


e 


LEKKOATLETYKA 


Bułgarka po raz drugi triumfowała w 
Spale, uzyskując najlepszy w tym roku 
wynik na świecie 1,98 m. Natomiast Ame- 
rykanin wygrał rezultatem 2,32 m, mini- 
malnie strącając poprzeczkę na wysoko- 
ści 2,37 m. Trzeci w konkursie mężczyzn 
był Jarosław Kotewicz, który skoczył 2,28 
m. Pomysłodawca spalskiego mityngu 
ubiegłoroczny zwycięzca tej imprezy, Ar- 
tur Partyka, po przerwie w treningach spo- 
wodowanej kontuzją, uplasował się na 12. 
miejscu zaliczając tylko 2,15 m. Wice- 
mistrz olimpijski z Atlanty bardzo liczył 
na pojedynek ze swym pogromcą ze sta- 
dionu olimpijskiego czarnoskórym Austi- 
nem. Polak zaliczył na początek wysokość 
2,15 m i jak sam mówił sądził, że stać go 
będzie na znacznie lepsze skoki. Z czte- 
rech kolejnych prób zrezygnował i włą- 
czył się do rywalizacji dopiero, gdy sę- 
dziowie podnieśli poprzeczkę na wyso- 
kość 2,30 m. Wtedy Amerykanin zadał 
rywalom nokautujący cios zaliczając tę 
wysokość za pierwszym podejściem. Par- 
tyka, co dało się zauważyć, był wyraźnie 
spięty w obawie przed pogłębieniem się 
dolegliwości i nie miał szans na wyrów- 
nanie osiągnięcia Amerykanina. Nie tyl- 
ko Polak miał słabszy dzień. Typowany 
do miejsca na podium Norweg Steinar 
Hoen, autor najlepszego w tym roku halo- 
wego wyniku na świecie (2,33 m) nie zdo- 
łał zaliczyć 2,26 m i zajął 8. lokatę z wy- 
nikiem 2,20 m. Zaskoczeniem była zna- 
komita postawa najstarszego w gronie 
trzynastu zawodników, 32-letniego Szwe- 


W Calgary (Kanada) odbyły się kolej- 
ne zawody bobsleistów zaliczane do kla- 
syfikacji Pucharu Świata. 
W "dwójkach" mężczyzn triumfowali 
Kanadyjczycy Pierre Lueders i. Dave 
McEachem. Drugie miejsce zajęli Ame- 
rykanie - Brian Shimer i Robert Olesen. a 
trzecie Włosi - Guenther Huber i Antonio 
Tartaglia. 
W klasyfikacji generalnej PŚ po 6. 
konkurencjach prowadzi G. Huber - 196 
pkt przed P. Luedersem - 188 pkt oraz 
Niemcem Seppem Dostthalerem - 165 
pkt. 


* * * 


W japońskiej miejscowości Inashiki 
rozegrano zawody snowboardowe o PŚ w 
konkurencji half-pipe. . 
W konkurencji mężczyzn triumfował 
Austriak Max Plotzeneder. Drugą lokatę 
wywalczył Amerykanin Ross Powers, a 
na trzeciej pozycji uplasował się Fin Mar- 
kus Hurme. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Norweżka Stine Kjeldaas. Wyprzedziła 
ona Austriaczkę Nicolę Pederozolli oraz 
Amerykankę Tricię Byrnes. 
* * * 
W Nagano (Japonia) odbyły się finało- 
we zawody PŚ saneczkarzy. 


W "jedynkach" kobiet zwyciężyła Au- 
striaczka Angelika Neuner przed Niemką 
Janą Bode oraz swoją rodaczką, Andreą 
Tagwerker. 
W klasyfikacji końcowej PŚ (po 7. kon- 
kurencjach) triumfowała A. Tagwerker- 
213 pkt. Drugie miejsce zajęła A. Neuner 
- 207 pkt, a trzecie J. Bode - 200 pkt. 
W "dwójkach" mężczyzn najlepsi oka- 
zali się Włosi - Gerhard Plankensteiner i 
Oswald Haselńeder. Wyprzedzili oni Au- 
striaków, braci Tomasa i Markusa Schiegl 
oraz Amerykanów - Chrisa Thorpe i Gor- 
dy Sheera. 
W punktacji końcowej PŚ zwyciężyli 
Ch. Thorpe i G. Sheer - 223 pkt. Na dru- 
giej pozycji uplasowali się G. Plankenste- 
iner i D. Haselrieder - 20 I pkt, a na trze- 
ciej - T. i M. Schiegl - 193 pkt. 
W "jedynkach" mężczyzn zwyciężył 
Amerykanin Wendel Suckow przed 
Niemcami: Jensem Muellerem i Georgiem 
Hacklem. 
W klasyfikacji generalnej PŚ najlepszy 
okazał się Austriak Markus Prock - 230 
pkt. Drugą lokatę zajął J. Mueller - 182 
pkt, a trzecią, Włoch Wilfried Huber - 169 
pkt. 


Pod koszem II ligi 


KOTWICA Z CZARNYMI 
W I RUNDZIE PLAY -OFF 


Koszykarze II ligi rozegrali ostatnią kolejkę spotkań mistrzowskich pierwszego etapu 
rozgrywek. Wiadomo już, że w pierwszej fazie drugiego etapu rozgrywek, czyli rundzie 
play on, dojdzie do derbowych pOjedynków Pomorza Środkowego, w których Kotwica 
Kołobrzeg zmierzy się z Czarnymi Słupsk. 


W ostatnim występie w rundzie zasa- 
dniczej, koszykarze kołobrzeskiej Kotwi- 
cy wygrali wyjazdowy mecz z Polmosem 
Józefów!pruszków 90:70 (44:39). 
Wprawdzie w 2 minucie kołobrzeżanie 
prowadzili 6:4, ale później gospodarze 
meczu grali bardzo dobrze w obronie i 
skutecznie w ataku, by w 12 minucie pro- 
wadzić 32:24. Koszykarzom Kotwicy nie 
wiodło się wyraźnie w tym okresie gry. 
Od tego jednak momentu zaczęli domino- 
wać na parkiecie i po kolejnych czterech 
minutach wygrywali 36:34. 
Po zmianie stron gospodarze tylko do 
24 minuty dorównywali kołobrzeżanom, 
którzy od tego momentu zaczęli systema- 
tycznie powiększać przewagę, a najwyż- 
szą osiągnęli w 34 minucie, prowadząc 
81 :56. W końcówce spotkania, kiedy na 
parkiecie pojawiła się praktycznie druga 
piątka kołobrzeskiego zespołu, miejscowi 
koszykarze zdołali odrobić trochę strat. 
W zespole kołobrzeskim wyróżniający- 
mi się graczami byli Everick Sullivan i 
Leszek Doliński. 
Punkty dla zwycięzców zdobyli: E. 
Sullivan - 30, E. Dunn - 24, L. Doliński 
- 21, A. Gliszczyński - 6, A. Molski - 4, 
M. Wiśniewski - 3 ordZ T. Kiełbasiński 
- 2. Wśród pokonanych najcelniej rzuca- 
li: P. Suski - 16 pkt. OrdZ H. Białczew- 
ski i D. Czubek - po 15 pkt. (suw) 
* * * 


M & S Czarni Słupsk podejmowali Po- 
lonię Warszawa. Spotkania słupszczan z 
popularnymi "Czarnymi Koszulami" za- 
wsze były bardzo dramatyczne. Podobnie 

yło i tym razem. Ponad 1200 widzów 
było świadkami zwycięstwa słupskiej dru- 
żyny 90:83, odniesionego dopiero po do- 
grywce. W regulaminowym czasie był 
wynik 77:77 (49:26). Pierwsza połowa 


należała zdecydowanie do słupszczan, 
którzy w 18 min prowadzili już różnicą 
27 punktów (47:20). Po zmianie stron w 
22 minucie za "pięć" przewinień boisko 
musiał opuścić rozgrywający Czarnych - 
Aleksander Rodionow i od tego momen- 
tu stroną dyktująca warunki gry byli polo- 
niści. Przewaga punktowa miejscowych 
zaczęła bły..kawicznie topnieć. W 26 min 
było jeszcze 60:4 I, w 35 min - 72:63, a w 
37 min już tylko 72:68. Pościg warsza- 
wian został uwieńczony powodzeniem na 
7 sekund przed końcową syreną, bowiem 
Tomasz Rozwadowski doprowadził do 
wyrównania (77:77) i pięciominutowej 
dogrywki. Słupscy gracze zmobilizowali 
się w decydującym momencie i dzięki 
znakomitej dyspozycji strzeleckiej Sławo- 
mira Zieniewicza (w sumie rzucił 29 
punktów) zanotowali wygraną. Bardzo 
dobrze grał też Andriej Wasilewko, który 
znakomicie walczył pod tablicami i uzy- 
skał 21 punktów. Ponadto punkty dla 
Czarnych zdobyli: R. Mencel - li, T. 
Lipiński i A. Rodionow - po 9, K. Sała- 
ta - 5, D. Cywiński - 4, K. Grleszczak - 
2. Najskuteczniejszym koszykarlem w 
Polonii był Michał Hlebowicki - 30 pkt. 
(fen) 


* * * 


W pozostałych spotkaniach padły re- 
zultaty: Instal/Dojlidy II Białystok - 
Domar BFM/ Astoria Bydgoszcz 0:20 
v.o., Obrd Kościan - Stal Ostrow Wlkp. 
73:72, Trefl Sopot - Zastal Zielona Góra 
104:88, Sokół Międzychód - Rzemieśl- 
nik/OKSiW Pleszew 81:84. 
Tabela końcowa 
t. Domar BFM 22 39 1803-1616 
2. Kotwica 22 38 2024-1838 
3. Trefl 22 37 2008-1765 
4. Stal 22 37 1667-1539 


5. Zastal 22 36 1902-1666 
6. Polonia 22 35 1753-1519 
7. Czarni 22 33 1729-1902 
8. Rzemieślnik 22 3 I 1739-1905 
9. Obra 22 31 1669-1761 
10. Polmos 22 29 1651-1723 
11. Sokół 22 27 1573-1798 
12. Instal/Oojlidy [[ 22 14 953-1347 
Przypominamy, że przy równej liczbie 
punktów o kolejności miejsc w tabeli de- 
cyduje bilans bezpośrednich spotkań po- 
między zainteresowanymi drużynami. 
* * * 


Przed koszykarzami II ligi runda play 
off. W pierwszej fazie rywalizacji zespo- 
łów, które uplasowały się na miejscach 
1-8, koszykarze kołobrzeskiej Kotwicy 
zmierzą się w derbach Pomorza Środko- 
wego z Czarnymi Słupsk. Pierwszy mecz 
odbędzie się w najbliższą sobotę, 22 bm., 
w Kołobrzegu (gra się do dwóch zwy- 
cięstw). Pozostałe pary tworzą: Domar 
BFM/Astoria - Rzemieślnik/OKSiW, 
Trefl - Polonia oraz Stal - ZastaL 
Drużyny, które zajęły miejsca 9-12 
grać będą o utrzymanie się w [[ lidze. Dłu- 
gą przerwę będzie miała Obra Kościan, 
która zakończyła rywalizację na 9. miej- 
scu. Ponieważ zespół Instalu/Oojlidy II 
został wycofany z rozgrywek, koszykarze 
Obry czekać będą na baraże z czwartym 
zespołem turnieju finałowego o awans do 
II ligi. Natomiast od l marca br. Polmos 
walczyć będzie z Sokołem (do trzech zwy- 
cięstw) o utrzymanie się w li lidze. Zwy- 
cięzca grać będzie jeszcze w barażach o 
utrzymanie się w tej klasie rozgrywek z 
trzecim zespołem turnieju finałowego o 
awans do II ligi, a pokonany spada auto- 
matycznie do ligi międzywojewódzkiej. 
(suw) 


e SIATKÓWKA 
Derby 
dla Astry 
Siatkarle III ligi makroregionu pół- 
nocno-zachodniego rozegrdli koleją se- 
rię pojedynków. W spotkaniach derbo- 
wych województwa koszalińskiego lider 
rozgrywek, NKS Astra Ustronie Mor- 
skie, dwukrotnie pokonał prled własną 
widownią STS Kospel Koszalin. 
Oba mecze obserwował nadkomplet 
publiczności. Oprócz miejscowych kibi- 
ców na trybunach zasiedli również sym- 
patycy siatkówki z Koszalina oraz fani 
Astry z Kołobrzegu. 
W pierwszym spotkaniu gospodarze 
wygrali z Kospelem 3:0 (15:12, 15:13, 
15:7), a w drugim pojedynku zwyciężyli 
3:1 (15:9, 15:10, 12:15, 15:10) i sąjedy- 
nym zespołem, który w rozgrywkach se- 
zonu 1996/97 nie doznał porażki (22 zwy- 
cięstwa). 
Trener Astry Stefan Świątkowski 
stwierdził, że jego zespół zaprezentował 
skuteczną oraz dojrzałą grę. Wszyscy za- 
wodnicy zagrali na zadowalającym pozio- 
mie, a na szczególne wyróżnienie zasłu- 
żył GrlegOrl Czachorowski. Szkolenio- 
wiec ten dodał również, iż jego zdaniem 
w drużynie gości najlepszym siatkarzem 
był grający trener Kospelu, Gnegon Za- 
ganiacz. 
Warto zaznaczyć, że przed pierwszym 
pojedynkiem gospodarze obdarowali eki- 
pę Kospelu prezentami ufundowanymi 
przez fmnę "Superfish", a goście zrewan- 
żowali się upominkami w postaci firmo- 
wych koszulek "Kospelu". (mars) 


e TENIS STOlOWY 
Kolejka 
bez Tęczy 


Tenisiści stołowi w II lidze' (strefa po- 
morska) rozegrali mistrzowskie mecze 13. 
kolejki. Padły w nich wyniki: Piast Lasin 
- MRKS Gdańsk 2:8, Zagłębie Piech- 
cin - Gwiazda Bydgoszcz 8:3, Kadrd 
PZTS - MMKS Chełmno 8: l, Opatnm- 
ki Toruń - Plexifonn Sopot 8:4. Spotka- 
nie Elektryk II Toruń - Tęcza Nowa 
Wieś Lęborska zostało pnełożone. Za- 
ległe rezultaty: Plexifonn - Zagłębie 
4:8, Elektryk II - Kadra PZTS 4:8. 
Tabela 


l. MRKS 
2. Zagłębie 
3. Kadra 
4. MMKS 
S. Tęcza 
6. Gwiazda 
7. Piast 
8. Opatrunki 
9. Plexifonn 
10. Elektryk n 


13 24 102-34 
13 24 100-33 
13 19 86-53 
13 17 8
5 
12 14 80
6 
13 13 68-71 
13 8 53-86 
13 3 45-99 
13 3 53-101 
12 3 33-92 
(fen) 


da Patrika Sjoeberga. Jego przyjazd nieco 
zdziwił organizatorów, gdyż kilka dni 
temu odwołał przylot z powodu kontuzji. 
Wielce utytułowany skoczek uplasował 
się wraz z Grekiem Lambrosem Papako- 
stasem na 4. pozycji. Obaj uzyskali po 
2,26 m. Partykę godnie zastąpił Jarosław 
Kotewicz. Rozpoczął konkurs od "czyste- 
go" zaliczenia 2,20 m, a następnie poko- 
nał za pierwszym podejściem 2,28 m. Po 
dwóch nieudanych próbach na wysokości 
2,32 m zawodnik jednoosobowego klubu 
Ziemia Hawska zrezygnował z trzeciej, 
odczuwając bóle mięśnia dwugłowego. 
J ak powiedział potem, nie chciał ryzyko- 
wać mając w perspektywie udział w halo- 
wych mistrzostwach świata w Paryżu. 
Trzeci z polskich reprezentantów, Prze- 
mysław Radkiewicz zajął 8. miejsce ex 
aequo ze Steinarem Hoenem (po 2,20 m). 
W konkursie kobiet nasza jedynaczka 
Donata J ancewicz doznała kontuzji już w 
trakcie rozgrzewki. Nieco zasmucona była 
również jedna z faworytek, Norweżka 
Hanne Haugland, która w 1995 r. ustano- 
wiła właśnie w Spale rekord swego kraju 
(2.00 m), a w ubiegłym roku uplasowała 
się tuż za Kostadinową (1,96 m). Tym ra- 
zem zajęła 5. miejsce z wynikiem 1,90 m. 
Przed rozpoczęciem zawodów odbył 
się, po raz pierwszy w Spale, konkurs 
dawnych gwiazd tej konkurencji. Zwycię- 
żyli ex aequo mistrzowie olimpijscy z 
Montrealu - Jacek Wszoła i z Los Ange- 
les - Dietmar Moegenburg (Niemcy). 
Obaj pokonali poprzeczkę na wysokości 
2,00 m. Trzeci był Janusz Trzepizur (1,90 
m), a czwarty wicemistrz z Montrealu - 
Kanadyjczyk Greg Joy (1,85 m). 
{'I""') 
O puchary świata 
na śniegu i lodzie 


Pnegrały w Gonowie 
w przedostatniej kolejce spotkań pierwszego etapu rozgrywek 
w II lidze koszrkowki kobiet. AlS-ZAGAl Koszalin przegrał 
wyjazdowy mecz ze Stilonem II Gorzów Wlkp. 46:72 (23:33). 


KOBIETY 


Go
owianki miały zdecydowaną 
przewagę prawie przez cały mecz i ód- 
niosły w pełni zasłużone zwycięstwo. 
Punkty dla koszalinianek zdobyły: I. 
Prlybysz - 13, R. Dudek - 11, B. Ku- 
rantowicz - 6, M. Żelisławska - 5, A. 
Gałus i K. Aziewicz - po 4 oraz I. 
Pściuk - 3. Wśrod zwyciężczyń naj- 
celniej rlucały: A. SzoU - 2 L pkt. i A. 
Szmuda 
 14 pkt. 
W pozostałych spotkaniach padły re- 
zultaty: AZS Quay Poznań - Olimpia 
. II Pozi13ń 96:52, Ostrovia Ostrow - 
SKS 4 Orlik Brleg 86:56, Lew Legni- 


ca - Rokita/AZS Wrocław 56:57, Ślę- 
za II Wrocław - Orleł Polkowice 
79:54. Mecze zaległe: Rokita/AZS 
Wrocław - Ostrovia 49:58, Orzeł - 
Ostrovia 63:81. 
Tabela 
t. AZS Quay 17 33 1433-1103 
2. Ostrovia 17 29 1298-1155 
3. AZS Wrocław 17 29 1222-1059 
4. Stilon II 17 28 1273..;.1065 
5. Ślęza II 17 27 1272.:...1204 
6. Olimpia n 17 23 1159-1267 
7. SLS 4 Orlik 1723 1096-1304 
8. Orzeł 17 22 1196-1263 
9. AZS-ZAGAZ 17 22 1071-1322 
10. Lew 17 19 1026-1221 
(suw) 


"Brąz"dla Polski 


Karolina Markiewicz - juniorka z Energetyka Gryfino - zdobyła brązowy medal w 
konkurencji kumite w wadze do 60 kg podczas trwających w Sofii 24. mistrzostw Euro- 
py kadetów i juniorów w karate wszechstylowym WKF (World Karate Federation). Jest 
to pierwszy medal w historii tej imprezy wywalczony przez reprezentantkę Polski. W 
mistrzostwach stal1uje ponad 500 zawodników z 38 krajów, w tym W-osobowa repre- 
zentacja Polski. (PAP, suw) 


MŚ w narciarstwie alpejskim 


Niespodziewane 
rozstrzygnięcia 
We włoskiej miejsowości Siestriere zakończYły się mistrzostwa 
świata w narciarstwie alpejskim. W miniony weekend odbYty się 
trzy konkurencje, w których złote medale WyWalczyli zawodnicy 
nie zaliczani do grona faworytów. 


e TENIS STOŁOWY 
Łatwiej 
niż zakładano 


Pod wodzą grającego trenera Leszka 
Kucharskiego kontynuuje passę zwy- 
cięstw w ekstraklasie drużyna tenisistów 
stołowych Fann Frites Pogoń Lębork. 
Kolejny sukces, tym razem w Gliwi- 
cach, przyszedł lęborczanom łatwo. Tam- 
tejszy AZS przystąpił do gry w osłabio- 
nym składzie (bez swych najlepszych gra- 
czy Wojciecha Kołodziejczyka i Stefana 
Dryszela) i przegrał 2:8. Oto przebieg so- 
botniego meczu (gliwiczanie na I miej- 
scu): O: l - Michał Gołdyń - Marek Prą- 
dzinski 10:21, 15:21; 1:1- Piotr Jezik- 
Grzegorz Adamiak 21 :23, 21: 16, 21: 16; 
1:2 - Karol Szotek - Wojciech Potrykus 
21: 19,17:21. 17:21; 1:3-Marcin Kowal- 
czyk - Leszek Kucharski 16:21, 21:18, 
10:21; 2:3 - JezikJKowalczyk - Prądzin- 
skilPotrykus 21: 14, 22:20; 2:4 - Gołdyń/ 
Szotek - Kucharski/Adamiak 18:21, 
18:21; 2:5 - Gołdyń - Potrykus 11:21, 
17:21; 2:6 - Jezik - Kucharski 21:19, 
18:21, 14:21; 2:7 - Szotek - Prądzinski 
7:2 I, 18:2 I; 2:8 - Kowalczyk - Adamiak 
17:21,6:21. 
W innych meczach 13. serii zanotowa- 
no wyniki: Baildon Katowice - KS Pia- 
seczno 1:9, San Poznań - War- 
rior-Morliny Ostróda 2:8, Karpaty Ra- 
fineria Krosno - Nordis Zielona Góra 
3:7, Pogoń Siedlce - AZS A WF Gdańsk 
4:6. 


Tabela 
l. Fann Frites Pogoń 
2. KS Piaseczno 
3. Warrior 
4. Nordis 
5. San 
6. Baildon 
7. AZS Gl. 
8. AZS A WF Gd. 
9. Karpaty 
10. Pogoń S. 


14 24 97-43 
13 23 104-26 
13 20 88-42 
13 19 82-48 
13 14 69-61 
14 13 65-75 
13 8 55-75 
13 7 47-83 
13 4 3()'-100 
13 O 23-107 
(fen) 


e PIŁKA NOŻNA 
Kontrolnie 
przed ligą 


Piłkarskie drużyny starannie przygoto- 
wują się do wiosennej rundy i rozgrywają 
mecze towarzyskie. 
W Słupsku zmierzyli się dwaj trzecio- 
ligowcy - miejscowy Gryf 95 i Gwardia 
Koszalin. Słupszczanie nie dali rady ko- 
szalinianom i przegrali 1:2 (l :2). Gole dla 
Gwardii zdobyli: Grzegorz Kubiak z rzu- 
tu karnego i Arkadiusz Gosik. Honorową 
bramkę dla gospodarzy strzelił Grzegorz 
Bednarczyk. W zespole słupskim nie gra- 
li m.in. Marek Jędraszczyk i Adam Soko- 
łowski, a szkoleniowiec gwardzistów nie 
mógł skorzystać z usług kontuzjowanych 
piłkarzy Marcina Jasnowskiego i Piotra 
Kwapisza oraz chorego Adama Pastwy. 
W Ustce piłkarze Jantara spotkali się z 
Patrią Buk i wygrali 4:3 (0:2). Bramki dla 
zwycięzców zdobyli: Jacek Dąbrowski- 
2, ROl1)an W orona i Tadeusz Szturo po l. 
Jak nam powiedział ustecki szkoleniowiec 
- Tadeusz Spionek, drużyna Jantara ko- 
lejne sparingowe mecze rozegra też w 
Ustce. W roli testujących wystąpią - Sar- 
mata Warszawa (środa - godz. 15) i Sto- 
lem Gniewino (piątek - godz. (5). Oby- 
dwie gry odbędą się na stadionie MOSiR 
przy ul. Grunwaldzkiej. (fen) 


Zakłady 
piłkarskie 


Oto rezultaty spotkań piłkarskich V 
rundy Pucharu .Anglii i I ligi angielskiej 
oraz I ligi niemieckiej, objęte zakładami 
przez TOTOLOTEK SA w dniach 14-17 
bm.: 
Anglia: Bradford - Sheffield Wed. - 
wynik pierwszej połowy 0:0, Bradford - 
She[field Wed. O: l, Leicester - Chelsea- 
wynik pierwszej połowy 0:2, Leicester - 
Chelsea 2:2, Grimsby - Huddersfield 2:2, 
Norwich - West Bromwich 2:4, Oxford- 
Oldham - wynik pierwszej połowy 2:0, 
Oxford - Oldham 3: l, Port Vale - Ipswich 
- wynik pierwszej połowy 2:1, Port Yale 
- Ipswich 2:2, Southend - Stoke 2: l, Wo- 
lverhampton - Crystal Palace - wynik 
pierwszej połowy O: l, Wolverhampton - 
Crystal Palace 0:3. 
Niemcy: Arminia - Borussia M. 0:2, 
Bayern - St. Pauli 3:0, Borussia D. - Bay- 
er L. - wynik pierwszej połowy l: l, Bo- 
russia D. - Bayer L. 3: l, Duisburg - Bo- 
chum - wynik pierwszej połowy l: l, Du- 
isburg - Bochum 1:1, Hamburger SV - 
1860 Monachium - wynik pierwszej po- 
łowy 0:0, Hamburger SV - 1860 Mona- 
chium 2:3, Karlsruher SC - Hansa l: l, FC 
Koeln - Fortuna D. 3:0, Schalke 04 - 
Stuttgart - wynik pierwszej połowy 1:0, 
Schalke 04 - Stuttgart 1:0, Werder - Fre- 
iburg 1:0. 


W kombinacji alpejskiej kobiet trium- 
fowała Austriaczka Renate Goetschl. 
Drugie miejsce zajęła faworyzowana Nie- 
mka Kat ja Seizinger, a trzecie, jej rodacz- 
ka - Hilde Gerg. 
W biegu zjazdowym tytuł mistrzowski 
zdobyła niespodl.iewanie Amerykanka 
Hilary Undh. Na drugiej pozycji uplaso- 
wała się Szwajcarka Heidi Zurbriggen, a 
na trzeciej Szwedka Pernilla Wiberg. 
Ostatnią konkurencją mistrzostw był 
slalom specjalny mężczyzn, który zakoń- 
czył się sensacyjnym zwycięstwem Nor- 
wega Toma Stiansena. Wyprzedził on 
Francuza Sebastiena Amieza oraz fawo- 
ryta gospodarzy do mistrzowskiego tytu- 
łu Alberto Tombę. 
W klasyfikacji medalowej mistrzostw 
zwyciężyła Norwegia, która zdobyła trzy 
złote i trzy srebrne medale. Drugie miej- 
sce zajęły Włochy (3 + l + 2), a trzecie 
Szwajcaria (2 + 3 + l). 


W mistrzstwach świata w Siestiere 
wystąpiła również 7-osobowa reprezen- 
tacja Polski: Kinga Różańska, Ewa Tań- 
czak, Katanyna Strdma, Andrlej Ba- 
chleda, Stephane Exartier, Michał Kał- 
wa i Wojciech Dobrowolski. 
Polacy byli tylko tłem dla najlepszych 
alpejczyków. Polskie zawodniczki wzię- 
ły udział w slalomie specjalnym, w 
którym K. Strama zajęła 36. miejsce, a 
. pozostałe dwie nie ukończyły konkuren- 
cji. Wśród mężczyzn S. Exartier był 36. w 
supergigancie, 24. w slalomie specjalnym 
oraz wypadł z trasy slalomu gigantu i sla- 
lomu do kombinacji. Natomiast A. Ba- 
chleda uplasował się na 20. pozycji w sla- 
lomie gigancie oraz nie ukończył pierw- 
szego przejazdu slalomu specjalnego, 
podobnie jak M. Kałwa i W. Dobrowol- 
ski. 


(mars) 


(mars) 


Dzisiaj informacje 
sportowe 
także na str. 7
		

/Image0009.djvu

			Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


GlOS POMORZA 9 


.. 


\ 


,< 


I 


POM Szczecinek 


I 


, 


-  
NIE "P ANSTWOWY", 


LECZ "POMORSKI" 


o szczecineckim POM-ie pisaliśmy 
wielokrotnie, jako że jest to jedyne przed- 
siębiorstwo w województwie koszaliń- 
skim, które bierze udział programie Pry- 
watyzacja przez Restrukturyzację. Pro- 
gram PpR powstał ponad 


cztery lata temu, 
kiedy ministrem prywatyzacji był Ja- 
nusz Lewandowski. Mogły w nim ucze- 
stniczyć firmy państwowe, które nie mia- 
ły długów, normalnie funkcjonowały, ale 
potrzebowały inwestora, który wsparłby 
zakład kapitałowo, pomógł wprowadzić 
nowe technologie i znaleźć rynki zbytu. 
Ministerstwo Przekształceń Własnościo- 
wych miało ogłosić konkurs na progra- 
my naprawcZe dla firm i z najlepszym 
pomysłodawcą zawrzeć 2-letni kontrakt 
menedżcrski. W ciągu tego okresu me- 
nedżerowie mieli przeprowadzić restruk- 
turyzację przedsiębiorstwa, przekształcić 
je w jednoosobową spółkę skarbu pań- 
stwa i sprywatyzować. Program miał się 
zakończyć sprzedażą przynajmniej 51 
procent akcji spółki. Skorzystałaby na 
tym również załoga, która otrzymałaby 
prawo do preferencyjnego wykupu do 20 
procent akcji spółki. 
Program ten wydał się dyrektorowi 
POM-u w Szczecinku Józefowi Słupko- 
wi interesujący z dwóch powodów. Wie- 
dział już, że gdyby nawet pracownicy 
zawiązali spółkę pracowniczą, to i tak nic 
przejmą przedsiębiorstwa w leasing, gdyż 
nie zdołają zgromadzić wymaganego ka- 
pitału założycielskiego spółki. Z kolei 
"Holimex Internationa' BV" z A'melo, 
holenderski odbiorca wyrobów z ? 
POM-u, zdecydował się ściślejszy zwią- 
zek z polskim partnerem. Kierownictwo 
Ośrodka i Holendrzy utworzyli więc tzw. 
grupę menedżerską, opracowali program 
naprawczy i 


wystartowali w konkursie 
na kontrakt menedżerski. Do rywali- 
zacji z grupą polsko-holenderską stanęła 
firma z Poznania. Komisja preselekcyjna 
Ministerstwa Przekształceń Własnościo- 
wych oceniła obie propozycje i postano- 
wiła ofertę poznanian odrzucić. W tej 
sytuacji nie mogło dojść do przewidywa- 
nego w procedurze konkursu przetargu 
między grupami menedżerskimi. Mimo 
to ministerstwo zleciło niezależnej firmie 
konsultingowej dokonanie wyceny przed- 
siębiorstwa, po czym miano przystąpić do 
ncgocjacji warunków zawarcia kontrak- 
tu menedżerskiego. 
Tymczasem w 1993 roku odbyły się 
wybory do Sejmu, zmienił się rząd, w tym 
- kierownictwo MPW. Co prawda nowy 
ministcr prywatyzacji Wiesław Kaczma- 
rek w zasadzie kontyno wał to, co rozpo- 
czął jego poprzednik, ale jakoś nie miał 


Od lulego Państwowy Ośrodek Maszynowy w Szczecin- 
ku działa jako jednoosobowa sPółka skarbu państwa. 
Obecnie nosi nazwę Pomorski Ośrodek Maszynowy 
"POM-EKO" sPółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


serca do programu Prywatyzacja przez 
Restrukturyzację. Hekroć pytaliśmy mi- 
nistra, kiedy wreszcie zostaną zawarte 
kontrakty menedżerskie, odpowiadał: - 
Kontrakty mened:erskie nie mają umoco- 
wania prawnego. 


Trzeba zmienić przepisy. 


Na oWą zmianę pfzepisów trzeba było 
czekać do stycznia ubiegłego roku. Do 
tego czasu z dwudziestu kilku przedsię- 
biorstw, które przystąpiły do programu, 
pozostało zaledwie osiem firm. Wśród tej 
ósemki wciąż jest POM w Szczecinku, 
gdyż nadal jest przekonany, że kontrakt 
menedżerski to najlepszy sposób na pry- 
watyzację zakładu, chociaż w międzycza- 
sie MPW postanowiło wszcząć całą 
procedurę konkursową od początku. - W 
dużym stopniu program naszej gl1lpy me- 
ned:erskiej, która wygrała pierwszy kon- 
kurs, został ju: zreali:::owa/lY -mówi pre- 
zes POM-EKO Józef Słupek. -Na przy- 
kład zakładaliśmy WZlvsl zatl1ldnie/lia do 
/ JO O!)ób, a zalmdniamy /80. Mamy z 
mini:łterstwa i/lfOlmację, że w oparciu o 


.. . 
-- . ........ .... . 
' 'tu "-m '
.
. ;' 


:::
 


11 
'¥'
;r7 ' 
i! L ;>
 
t..
t..
,,,,!;:

.fj;; 
J. rL..--_." 
 


q 


nową ustawę p'ywaty:acyjną, będzie pm- 
wad:ona dals:a procedura. Teraz nas c:e- 
ka wycena pr:edsięhiorstwa. Mam 
nad:ieję,:e m:::str:ygnięcie konkursu na- 
stąpi na pr:ełomie póbvcza. a umowy z 
glUpami menediel:'1kimi zostaną podpisa- 
ne w tr:ecim kwanale - ostrożnie prze- 
widuje prezes. 
Przedsiębiorstwo radzi sobie nieźle. - 
Kolejny 


rok zamknęliśmy zyskiem 
- potwierdza prezes Słupek. - Niewiel- 
/...im, ale jednak. Systematycznie zwięks:a- 
my pmdllkLję w ujęciu realnym, wzrasta 
zatludnienie. Nasi pracownicy zarahiają 
nieźle jak na kos:aliliskie wanmki. ho na 
poziomie średniej pensji krajowej. Ale 
tr:eba pr:y:nać, że i cię:ko pracują - 
dodaje szef POM-u. 
Finna znana niegdyś z produkcji prze- 
nośników taśmowych, części do kombaj- 
nów buraczanych, szczęk hamulcowych 
do przyczep czy napraw maszyn rolni- 
czych i ci:u;ników, zupełnie zmieniła 
swoją ofct19. - W stl7lkturze sprzedaży 


pie,ws:e miejsce zajmuje cała gama kon- 
tenerów, które pmduklljemy we współpra- 
cy z ..Holimeksem" z Holandii i niemal 
w WO p,vcemach ekspOltujemy do Fran- 
cji i Holandii. Dl1Igie miejsce zajmuje 


rodzina przyczep 
skr:yniowych (18- i 24-tonowych), 
trójstronllie wywmtnych z wysokimi bur- 
tami. Jako nieliczni w Polsce wykonuje- 
my rak:e pr:yczepy tandemy, nadające .'1ię 
do transpOltu ogólnego i przewozów lVi- 
Iliczych. Pr:yc:::epy mbimy w kooperacji 
z firmq niemieckq Peter Kroger i wszyst- 
kie wysyłamy do Niemiec. Także dla nie- 
mieckiego kontrahenta wykonujemy róż- 
nego mdzaju ogrodzenia inwentarskie: 
kojce, przegmdy, boksy dla tlzody chlew- 
nej, hydła i koni. Może w przyszłości hę- 
dziemy mhić ogrodzenia także dla pol- 
skich IVlników - powiada prezes. 
Jego zdaniem, w zakresie produkcji 
finna już swój ceł osiągnęła. Brakuje jej 
stabilizacji rynków zbytu i modernizacji 
parku technologicznego (przede wszyst- 
kim: malarni, lakierni), a to jedyny spo- 
sób na zwiększenie wydajności, popra- 
wę jakości produkcji i - co nie mniej 
ważne - zmniejszenie uciążliwości pra- 
cy. Tego właśnie prezes oczekuje od 
przyszłej grupy menedżerskiej. 


JOLANTA STEMPOWSKA 


.'tiJ 
 
.,",' 'Y" 

.:

+ 
 . . 
*.'#YJ$4I
::
 *,<»,.",,;,"'-,, -', 'T 
" ,,,,.;; :>M.
_h' 
. 
..
, *,,'iu"..,$. ,. :w,..",< ....< ....

 .. .0 . ...... ' 1;: 
K 
;.:::" 
"', %

.. 
'
.:":'l>( .. 
": .:",. 

 I.f " 
../
 -:'... -=-....... z;
... ... ::=::::::::,:_::
:':::-=:,:::
::
;::-::-::=;:
'.:'-= :;;::-=-=::::":=.':.:...:.:.
 .
.: 


o.. . . 
.. . 
"," - 
.." ". 


 


;..-:..: 
I


";. 
..... 
...'\t l .:
'»>"
 
;.
L;hl 


.=%.:i:;

{
 f{:::::t
:}:


v
. '::.-::::'5,:.,;".:« _;"... '::::n
::-::::;',,::=::: 


": :
::-=:;: ::.:
;

;P
{
...:.\:
.. 


Fol. archiwum 


".:::.:::::.;::::":: 


e 


NIERUCHOMOŚCI 


NORO (Koszalin, ul. Piłsudskiego 17; tel.: 41-14-23): 1) z budynkiem produkcyjnym i 
sklepem; 2) ul. Limanowskiego, ogrzewanie miejskie; 3) ul. Gierczak, z częścią usługową, 
ogrzewanie miejskie; 4) ul. Ruszczyca, do remontu generalnego; 5) Rokosowo, instalacje do- 
prowadzone i rozprowadzone, tynki w 80 proc.; 6) ul. Krańcowa, pod dachem; 8) ul. BOWiD, 
V p., ciepłociąg, ogrzewanie gazowe; 9) ul. Władysława IV, parter; 10) ul. Jana Pawła H,  NORO DELTA FART AR-HAND 
...
ł...!!!!a KOSZALIN SŁUPSK SŁUPSK SŁUPSK 
powierzchnia cena powierzchnia cena powierlchnia cena powierlchnia cena 
DOMY domu dliałki (łYs. II) domu dliałki (tys. III domu dliałki (tys. III domu dliałki (łYs. Ił) 
gotowe 
1 -'- . 150 350 220 :>50 Rnn 170 150 1000 150 140 450 150 
2. szere[]owiec 110 200 150 227 300 170 150 350 150 - - - 
3. bliźniak 112 460 160 180 400 180 120 1200 95 64 400 30 
do remontu 
4. 75 891 70 - - - 160 651 80 - - - 
stan surowy 
5 wolno sroi 350 450 145 250 7000 130 280 750 90 209 20000 75 
6. szereaowiec 310 300 76 227 250 16 275 360 110 220 303 75 
7. bliźniak - - - - - - 300 200 70 - - - 
MIESZKANIA powierzchnia cena powierzchnia cena powierzchnia cena powierzchnia cena 
(tys. Ił) (tys. II) (tys. II) (tys. II) 
8. iednoDokoiowe 33 36,5 - - - - 33,5 37 
9. dwuookoiowe 30 38 50 50 49 50 463 zam. 
10. trzvnokoiowe 60 70,5 69 82 48 55 100 60 
11. czteroDOkoiowe 58 62 120 125 74 88 105 85 
powlerlchnla cena powierzchnia cena powierlchnia cena powierzchnia cena 
DZIAŁKI (tys. zl) (tys. Ił) (tys. Ił) (tys. zl) 
12. 370 15 7QO 20 840 R .150 30 
13 1133 10 633 165 2000 17 840 6 

.N: powierzclY1ia cena powierlchnia cena powierzchnia cena powierlchnia cena 
obiektu dliałki (łYs. II) obiektu 1 działki (łYs. Ił) obiektu działki (łYs. zl) biektu I dZiałki (tys. zl) 
14. 881 2200 180 380 5500 120 418 - 12 427 4100 210 
1
. 200 1320 160 120 11800 100 110 I 296 100 1620 4700 400 


VI p., parkiet, loggia; (1) ul. Piłsudskiego, Hp.; (2) ul. Mazowiecka, działka 
bliźniacza, uzbrojona, wylane ławy fundamentowe; (3) Mścice, bardzo do- 
bra lokalizacja przy drodze; 14) produkcyjno-socjalno-magazynowy na prze- 
twórstwo spożywcze; (5) hala z zapleczem socjalnym, suwnica. 
OEL T A (Słupsk; ul. Filmowa 2, tel. 42-34-00): l) os. Akademickie, 5 
pokoi; ogrzewanie gazowe, telefon; 2) os. Niepodległości, 7 pokoi, ogrzewa- 
nie miejskie, instalacja alannowa; 3) rejon ul. Kaszubskiej, 4 pokoje, ogrze- 
wanie gazowe; 5) rejon ul. Kaszubskiej, stan surowy zamknięty; 6) os. Gdań- 
ska Hl, przykryte piwnice; 9) ul. Sportowa, parter; 10) ul. Garncarska, z gara- 
żem; I I) Ustka, mieszkanie w willi, telefon, ogrzewanie gazowe; (2) os. 
Akademickie, pod dom wolno stojący; (3) os. Gdańska Hl, pod dom wolno 
stojący; 14) pod Ustką, dwie hale po 100 m, mieszkanie 3-pokojowe, tele- 
fon, możliwośc dzierżawy; (5) Dębnica Kaszubska, mieszkanie z warszta- 
tem do obróbki drewna. 
FART (Słupsk; ul. Grodzka 8/3; tel.: 42-76-25): l) ul. Klonowa, 5 po- 
koi, brak gazu; 2) Ustka, os. Kwiatowe; 3) ul. Chrobrego z dobudówką; 4) ul. 
Sportowa, piętrowy, w rozliczcniu mieszkanie 3-pokojowe; 5) Siemianice, 
zamknięty zadaszony, uzbrojenie; 6) os. Gdańska, otwarty skrajny; 7) Zato- 
rze, usługowo-mieszkalny; 9) ul. Szczecińska, VI p.; 10) Zatorze, I p.; (1) 
Kotarbińskiego, parter; (2) Strzelino, uzbrojona; (3) Łosino, budowlana; (4) 
Zatorze, garaż; (5) Rowy, domek letniskowy, 7 pokoi. 
AR-HANO (Słupsk; ul. Lutosławskiego I; tel.: 42-42-77): I) os. Aka- 
demickie; 3) 10 km od Słupska, zamiana na dwupokojowe w nowym budow- 
nictwie; 5) 10 km od Słupska, otwarty plus stary pruski mur i zabudowania 
gospodarcze; 6) os. Gdańska m, podłączenia w budynku, w całości podpiw- 
niczony; 8) os. Batorego, IV p., zamiana na większe; 9) Redzikowo, HI p., 
zamiana na Słupsk; 10) ul. Chopina, Ił[ p.; l I) ul. Lutosławskiego, parter; 
12) os. Akademickie, rozpoczęta budowa; 13) Dębnica Kaszubska, budowla- 
na; 14) Warblewo, hala z magazynami i pomieszczenia socjalne; 15) Dębni- 
ca Kaszubska, hala, magazyn, pomieszczenia biurowe. (kpn) 


,< 


I 


\ 


I 


r 


-- 


---- ---- 


Jak w Nowym Sączu uczą biznesu 


Na wiosnę 
będzie święto 
Od 13 do 18 maja Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza organi- 
zuje cykl imprez pod nazwą "Mega '97". W stolicy Podkarpacia 
odbędą się w tym czasie: konferencja na temat sianu szkolnictwa 
wYższego w Polsce, seminarium dotyczące zarządzania kadrami 
firm oraz obchody święta studentów. 


Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym 
Sączu powstała w 1991 roku, na bazie 
miejscowego pomaturalnego kolegium 
językowego. Po podpisaniu umowy z Na- 
tional-Louis University z USA, prze- 
kształciła się w niepaństwową szkołę 
wyższą. Z roku na rok uczelnia zwięk- 
szała liczbę studentów: w 1996 roku było 
ich już blisko 2000 (1400 na studiach 
dziennych, 350 - na zaocznych, 150 słu- 
chaczy miał wydział studiów podyplomo- 
wych). Szkoła rozwijała się dzięki pomo- 
cy agencji i fundacji międzynarodowych, 
a także polskich finn i przedsiębiorców 
(na przykład Krajowa Izba Gospodarcza 
kupiła WSB 6-piętrowy budynek w No- 
wym Sączu). 
Współzałożyciel nowosądeckiej szko- 
ły - National-Louis University - prze- 
kazał własny system nauczania biznesu 
oraz program nauki języka angielskiego. 
Intensywna edukacja językowa stała się 
- obok nauczania biznesu - jedną ze spe- 
cjalności tej uczelni. 
Wyższa Szkoła Biznesu kształci fa- 
chowców od zarządzania i marketingu w 
dwóch specjalnościach: zarządzanie bi- 
znesem (absolwenci otrzymują tytuł li- 
cencjata i certyfikat National-Louis Uni- 
versity) oraz zarządzanie mediami (edu- 
kację finalizuje tytuł licencjata). Uczel- 
nia prowadzi też studia podyplomowe z 
zarządzania, których absolwenci, oprócz 
dyplomu szkoły w Nowym Sączu otrzy- 


mują tytuł Masters of Business Admini- 
stration (MBA). W ramach WSB działa- 
ją także podyplomowe studia: stosunków 
międzynarodowych i zarządzania firmą. 
Uczelniajest dobrze wyposażona: dys- 
ponuje biblioteką elektroniczną z jedy- 
nym w naszej części Europy zbiorem 800 
amerykańskich periodyków, bogatą bi- 
blioteką tradycyjną, własnym studiem 
telewizyjnym i bazą komputerową. W 
maju 1995 roku WSB-NLU zajęła I miej- 
sce w prowadzonym przez tygodnik 
"Wprost" rankingu szkół niepaństwo- 
wych. Ten sukces szkoła powtórzyła w 
ubiegłym roku, została też laureatem 
podobnych konkursów czasopism: 
"CASH" i "Home i Market". 
Projekt pod nazwą "Mega '97", który 
nowosądecka uczelnia zamierza zorgani- 
zować w połowie maja obejmie: konfe- 
rencję pod hasłem "Uniwersytet moich 
marzeń" (o problemach edukacji wyższej 
w Polsce), seminarium szkoleniowe 
"New ways of managament" (dotyczące 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
zmian w organizacji) oraz obchody święta 
studentów. Będą też imprezy towarzyszą- 
ce: wręczenie godła promocyjnego uczel- 
ni niepaństwowych, koncerty muzyki 
poważnej i rockowej, występ teatru "Biu- 
ro Podróży" z Poznania, festiwal piosen- 
ki żakowskiej i mistrzostwa uczelni w 
piłce nożnej. 


(jas) 


Zakładowy fundusz socjalny 


Mąż w odstawce 


"z zainteresowaniem przeczytałem artvkuł na temat zakładowe- 
go funduszu socjalnego. Mam iednak jeszcze sporo wątpliwości" 
- napisał Zbigniew M. i zadał nam aż osiem pytań. Odpowiada 
Krystyna Zakrzewska, zastępca okręgowego inspektora pracy w 
Koszalinie. 


L. Czy w zakładzie prywatnym Z fun- 
duszu socjalnego może korzystać właści- 
ciel? Jeżeli tak, to na jakiej za.mdzie? 
Właściciel zakładu nie jest pracowni- 
kiem, ponieważ nie może sam siebie za- 
trudnić na umowę o pracę. Jeżeli więc nie 
odprowadza za siebie odpisu na fundusz 
socjalny, to nie może z niego korzystać. 
Inaczej jest w przypadku spółki, której 
prezes jest zatrudniony na umowę o pra- 
cę. Jeżeli prezes liczy się jako pracownik 
zakładu, od którego tworzy się coroczny 
odpis na fundusz socjalny, to z funduszu 
socjalnego może korzystać tak jak pozo- 
stali pracownicy. 
2. Na co jest przeznaczony fundusz 
.rwcjalny? Jakie są formy i zasady korzy- 
stania ze świadczeń socjalnych? 
Według ustawy o zakładowym fundu- 
szu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 
roku ("Dziennik Ustaw", z 1996 roku nr 
147, poz. 686), fundusz powinien być prze- 
znaczony na świadczenia związanc z róż- 
nymi formami wypoczynku, na działal- 
ność kulturalno-oświatową i sportowo-re- 
kreacyjną. Z funduszu socjalnego udzie- 
lana jest też pomoc materialna, rzeczowa 
i finansowa oraz na tzw. cele mieszkanio- 
we. Zasady korzystania z funduszu okre- 
śla regulamin zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Regulamin powi- 
nien mieć każdy zakład, w którym fundusz 
socjalny został utworzony. Pracodawca 
musi uzgadniać regulamin wyłącznie ze 
związkiem zawodowym. 
3. Czy wydatki z funduszu muszą być 
uzgadniane z mężem zaufania, którego 
wybrali pracownicy zakładu? 
W tekście ustawy nie ma mowy o mężu 
zaufania. Jeżeli jednak zakładowy regula- 
min korzystania ze środków funduszu so- 
cjalnego przewiduje powołanie komisji 
socjalnej, to pracodawca musi ją powołać. 
Wówczas dysponentem funduszu jest pra- 
codawca i komisja socjalna, która razem 
z pracodawcą rozpatruje wnioski i wspól- 
nie z nim podejmuje decyzje. 
4. Czy z funduszu socjalnego mogą 
korzystać uczniowie na praktykacII zakła- 
dowych? 
Tak, ponieważ pracodawca musi doko- 
nywać odpisów podstawowych na fundusz 
socjalny za młodocianych pracowników. 
Wysokość odpisu na jednego młodociane- 
go wynosi: 5 procent średniej pensji mie- 
sięcznej w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim lub w U półroczu roku poprze- 


dniego, jeżeli w tym okresie wynagrodze- 
nie to było wyższe - w pierwszym roku 
nauki; 6 - procent - w drugim i 7 procent 
- w trzecim roku nauki. 
5. Czy odpis nafundusz socjalny moż- 
na wliczyć w koszty prowadzonej działa 1- 
no.llci gospodarczej? 
Tak. W koszty działalności pracodaw- 
cy wlicza się i odpisy, i kwoty wypłacone 
jako świadczenia urlopowe. 
6. Kto może kontrolować, czy fundusz 
socjalny jest wykorzY.'1tywany zgodnie z 
przepisami? 
Artykuł 12a podanej wyżej ustawy 
mówi, że za nieprzestrzeganie przepisów 
ustawy pracodawca może być ukarany 
przez inspektorów pracy karą grzywny. 
Dodajmy od razu, że inspckcja pracy moŻe 
tylko sprawdzać, czy pracodawca postę- 
puje zgodnie z zapisami ustawy o zakła- 
dowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Na przykład: czy pracodawca w terminie 
i w odpowiedniej wysokości odprowadza 
pieniądze na konto funduszu. Albo: czy 
pracodawca nie utrudnia korzystania z fun- 
duszu emerytom i rcncistom itp. PIP nie 
rozstrzyga spraw indywidualnych, na przy- 
kład skargi pracownika, że pracodawca 
odmówił mu dopłaty do wczasów. Skargi 
indywidualne pracownik może kierować 
do związków zawodowych albo do 
"przedstawiciela załogi, który jest człon- 
kiem komisji socjalnej. 
Związek zawodowy ma prawo wystą- 
pić do sądu pracy o zwrot środków, które 
pracodawca wydatkował niezgodnie z 
ustawą albo o przelanie pełnej kwoty od- 
pisu na fundusz socjalny, jeżeli pracodaw- 
ca tego nie uczynił. 
7. Czy pracownik może mieć wgląd do 
rozliczeń finansowych funduszu socjal- 
nego? 
Takie prawo przysługuje jedynie związ- 
kom zawodowym i inspekcji pracy. Pra- 
cownik nie może kontrolować gospodarki 
funduszem socjalnym. Jeżeli pracodawca 
wyrazi na to zgodę, to jest to jego dobra 
wola. 
8. Czy regulamin funduszu może być 
dostępny pracownikom? 
Ustawa mówi, Że regulamin powinien 
być podany do ogólnej wiadomości zało- 
gi w sposób przyjęty w danym zakładzie 
(na przykład: wywieszony na tablicy ogło- 
szeń albo dostępny w kadrach). Tak więc 
pracownik nie "może", ale musi mieć do- 
stęp do regulaminu. Uola)
		

/Image0010.djvu

			1 O GŁOS POMORZA 


GŁOS PRZEOSI BIORCZYCH 


"Rolmet" w Czaplinku 


UZDROWICIEL  
ZE SLĄSKA 


Kiedy przed laty z zadymionego Śląska (choć Czeladź 
lo iuż Zagłębie) przyjeżdżał WYPoczyWać na Pojezierze 
Drawskie, nie przeszło mu zapewnie przez myśl, że 
przyjdzie mu ralować przed upadkiem jedną z czapli- 
neckich firm. 


Andrzej Krella, dyplomowany odlew- 
nik artystyczny, zawodowo zw iązał się w 
swoich rodzinnych stronach z przemy- 
słem ciężkim i z uroków drawskich je- 
zior korzystał tylko w czasie urlopu. 
Przed trzema laty czaplinecka "Tełcza" 
poszukiwała zakładowego informatyka i 
A. Krella, (który już na uczelni prowa- 
dził zakładowe koło informatyczne) po- 
stanowił zmienić i pracę, i klimat. Wio- 
sną zeszłego roku wojewoda ogłosił kon- 
kurs na dyrektora Przedsiębiorstwa Zao- 
patrzenia Rolnictwa i Gospodarki Żyw- 
nościowej "Rolmat" w Czaplinku, sąsia- 
da zza płotu "Tełczy". KreIl przystąpił do 
konkursu, ale dziś uważa, że ta decyzja 
przypominała 


Niemal śmiertelny cios "Rolmatowi" 
zadały upadające pegeery. Dyrektorzy 
państwowych, bądź co bądź, gospodarstw 
zamawiali dostawy stali z odroczoną płat- 


ki udało się odebrać... żaróweczki do la- 
tarek. Sytuacja taka nie mogła jednak 
trwać w nieskończoność. Zapasy kurczy- 
ły się coraz bardziej, a jak kamień u szyi 


4i 


skok na głęboką wodę. 
Jak głęboka to była woda wiedzą wszy- 
scy, którzy znali ówczesną kondycję 
..Rolmatu", któremu niewiele brakowa- 
ło, by spocząć na zupełnym dnie. Od po- 
czątku lat dziewięćdziesiątych przedsię- 
biorstwo przynosiło straty i wegetowało 
tylko dzięki wyprzedaży starych zapa- 
sów. I pomyśleć, że w latach prosperity 
pracowało tu osiemdziesiąt osób (obecnie 
14). 
Czaplinecki "Rolmat" powstał w roku 
1971 jako jedna z siedemnastu firm w kra- 
ju wydzielonych ze struktury państwo- 
wych ośrodków maszynowych. Ich zada- 
niem była regeneracja i sprzedaż używa- 
nych części do maszyn rolniczych. Głów- 
ni klienci wywodzili się z pegeerów, eska- 
crów i pomów. Prócz tego "Rolmat" han- 
dlował stalą. -Pros:ę spojrzeć pr:ez okno 
- dyrektor Krella pokazuje ogromny, pu- 
sty dziś plac. - Trzy i pół hektara po- 
wierzchni i wszystko było zawalone wy- 
robami stalowymi. Na pewno hyło to naj- 
fięższe miejsce w Czapt!nku
 
: W sumie w latach go
p
.d.ar
i na


o; 
wo-rozdzie1czej "Rolmatowi" żyło się 
jak pączkowi w maśle. Gorzej się zrobi- 
ło, kiedy fmnę dopadł wolny rynek, przez 
rodzimych biznesmenów rozumiany jako 
wolna amerykanka. 


'
ł .,,
 t'
 
..
 "
"'::"',ł;.' 
. & f' 


". . 


._'0 
,fi;. 


I 


--
 
".... 
l ,,-..  

a.:.... !..; ""- 


........ 


........ 


....... 


. 'r , 

::- A 


nością. Towar następnie sprzedawali za 
gotówkę po obniżonych cenach, pienią- 
dze przeznaczali na wypłaty, a dostawca 
oglądał figę. 


- Bagsik przy nich lo małe 
zero 


- jeszcze dziś złości się A. Krella. 
PGR-y padały jeden po drugim, a ro- 
sz
zenia .,Rolmatu" zaws?-e zł-1ajdowały 
.się na: szarym koncu. T,(), że firma prze- 
trwała ten najtrudniC'jszy okres', to wiel- 
ka zasługa zaopatrzeniowców, którzy jeź- 
dzili po całej Polsce i wyciągali, co się 
dało od dłużników. Jeżeli kasa świeciła 
pustkami, to brali wszystko, co tylko da- 
wało się spieniężyć. Raz zamiast gotów- 


Fot. Krzysztof Kr611kowskl 
ciążyły przedsiębiorstwu zbędne wierzch- 
nie magazynowe. 
Ostatnią nadzieją zakładu był nowy 
dyrektor i program naprawczy, jaki miał 
zaproponować. W lecie ubiegłego roku 
wraz z finną konsultingową "Civileng" 
Krella opracował strategię wychodzenia 
z zapaści, zakładała ograniczenie ko- 
sztów. Zwolniono więc kolejnych pra- 
cowników, sprzedano część majątku. 
.-Nowego wła
i.cie\a z.na\a
ł)' też trzyhat(). 't 
(dwie kupił producent okien 
stolarki pla- 
stikowej, jedną - hurtownia odzieży uży- 
wanej). Pozbyto się resztek stali. Szef 
wybrał się też na południe Polski, do sta- 
rych kolegów z tamtejszych hut, którzy 
na korzystnych warunkach sprzedali mu 


trochę swoich wyrobów. Zastrzyk gotów- 
ki pozwolił spłacić kredyt bankowy, który 
niczym miecz DemokIesa wisiał nad 
"Rolmatem". Finna wreszcie przyniosła 
w zeszłym roku zysk, a nawet udało się 
wygospodarować niewielki kapitał obro- 
towy, pozwalający żyć 


bez pożyczek. 


To był jednak picrwszy etap ratowa- 
nia "Rolmatu". Nowy dyrektor wierzy, że 
przyszłość leży w handlu materiałami bu- 
dowlanymi. - Nie ulega wątpliwości, że 
mieszkań będzie przyhywac{ - stanowczo 
twierdzi Andrzej Krella. - Same Borne 
Sulinowo to prawdziwa kopalnia klien- 
tów, domy tr:eha remontowac{ i będą też 
odbiorcy z dll::ych miast. Nawiązano 
współpracę z polskim przedstawicielem 
szwedzkiego producenta podłóg z płyt 
wiórowych. Wyrób ten, ekologiczny, pro- 
sty w ułożeniu i dużo tańszy od parkietu, 
zdobywa właśnie polski rynek. Oprócz 
tego czaplinecka firma ma w ofercie 
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, prefa- 
brykaty budowlane i materiały do wykań- 
czania wnętrz. 
Szansą na rozwój jest jednak tylko pry- 
watyzacja. - Osiemd:iesiąt plVcent han- 
dlu trafiło w p'ywatne ręce już początku 
lat dziewięc{dziesiątych, 


my psujemy tę slatystykę 
- żartuje dyrektor Krella. Początkowo 
rozważano możliwość leasingu pracow- 
niczego, ale już na starcie wymagało to 
sporego zaangażowania finansowego za- 
łogi. Stąd naprawdopodobniej zostanie 
wybrany wariant sprzedaży całej finny. 
Najdalej do końca lutego powinien być 
gotowy komplet dokumentów pozwala- 
jących na prywatyzację. - Kupnem jest 
zaimersowanych kilku poważnych kontra- 
hentów- zapewnia A. Krella. - Liczymy 
Ila poważnego pal1nera, któ,y zagospo- 
dalllje majątek i potencjał ludzki, a już 
niedługo pracę tu będzie miało kilkadzie- 
siąt osóh. 


RAJMUND WEŁNIC 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


e WOKÓŁ PRAWA PRACY 
U mówić się 
na dziewiątą 
w tej rubryce odpowiadamy na pytania związane z prawem pracy, 
które nam Państwo przekazujecie listownie lub telefonicznie. Na 
pytania odpowiada KRYSTYNA ZAKRZEWSKA, zastępca okręgowe- 
go Inspektora pracy PIP w Koszalinie. 


* Tak się złożyło, że Czytelnik w ciągu 
swego pierwszego roku pracy miał trzech 
pracodawców. Z obecnym zawarł umo- 
wę na cza,'ł określony od I września ub. 
roku do końca lutego br. U mowa ta na 
pewno nie będzie przedłużona. Czytelnik 
pyta, czy przed rozwiązaniem umowy o 
pracę powinien dostać pełny urlop wypo- 
czynkowy ( 18 dni), czy też tylko część urlo- 
pu - proporcjonalną do przepracowanych 
miesięcy w tym roku. Prosi też o wyja- 
śnienie, czy urlop wypoczynkowy może 
dostać na przykład w marcu, czyli po upły- 
wie terminu umowy. 
Jeżeli umowa o pracę z pracodawcą ule- 
ga rozwiązaniu 28 lutego 1997 roku, to - 
zgodnie z artykułem 153 paragraf l kode- 
ksu pracy - ma Pan prawo do urlopu w 
wymiarze 9 dni (to znaczy do połowy urlo- 
pu należnego po roku pracy). Do pierw- 
szego urlopu zasady proporcjonalności nie 
stosuje się. 
Pracodawca musi udzielić pracowniko- 
wi urlopu wyłącznie w okresie zatrudnie- 
nia. Jeżeli więc nie dostanie Pan urlopu 
do końca lutego, za nie wykorzystany 
urlop powinien Pan{)trzymać ekwiwalent 
pieniężny. 
* Mąż Czytelniczki do. dał l-miesięcz- 
ne wypowiedzenie od I grudnia 1996 
roku. W wypowiedzeniu pracodawca na- 
kazał pracownikowi wykorzystać zaległy 
i bieżący urlop wypoczynkowy. Czytel- 
niczka pyta, czy pracodawca ma prawo 
wyznaczyć pracownikowi urlop w okre- 
sie wypowiedzenia. 
Kodeks pracy mówi na ten temat tak: 
pracodawca ma obowiązek udzielić pra- 
cownikowi urlopu wypoczynkowego w 
tym roku kalendarzowym, w którym pra- 
cownik nabył do niego prawo. Urlopy po- 
winny być udzielane i wykorzystywane 
zgodnie z planem urlopów. Jeżeli mąż Pani 
nie miał zaplanowanego urlopu bądź na- 
był do niego prawo pod koniec ubiegłego 
roku, to (zgodnie z podanym wcześniej 
uzasadnieniem) pracodawca musi wysłać 
go na urlop wypoczynkowy jeszcze w 
okresie zatrudnienia. 
* Pracodawca ze Słup.\'ka uzgodnił z 
pracownikami, że od tego roku będą mieli 
wszystkie soboty wolne, ale za to w dni 
robocze będą pracować nie 8 a 9 godzin 
dziennie. Jedna zpracownic, matka dziec- 


ka do lat 4, nie chce się zgodzić z nową 
dzienną normą czasu pracy. Twierdzi, że 
pracodawca narusza przepisy o ochronie 
pracy kobiet, które mówią, że kobieta 
wychowująca małe dziecko może praco- 
wać tylko 8 godzin dziennie. Przepisy te 
zakazują zatrudniać pracownicę w godzi- 
nach nadlicwowych, jeżeli ona na to się 
nie zgodzi. Pracodawca prosi o wyja.fnie- 
nie, kto ma w rację. Ponadto pyta, czy do 
limitu godzin nadliczbowych wlicza się 
nadgodziny przepracowane w sobotę lub 
niedzielę. 
Skoro w zakładzie wprowadzono wię- 
cej niż 39 dni wolnych od pracy, to praco- 
dawca - zgodnie z artykułem 129 ze znacz- 
kiem 2 kodeksu pracy - może podwyższyć 
dobowy wymiar czasu pracy z 8 do 9 go- 
dzin, a "dziewiąta" godzina pracy nie jcst 
godziną nadliczbową. Z kolei rzeczywi- 
ście przepisy o ochronie pracy kobiet nie 
zezwalają na zatrudnianie w godzinach 
nadliczbowych kobiety opiekującej się 
dzieckiem do lat 4. W opisanym przypad- 
ku ma jednak zastosowanie artykuł 129 ze 
znaczkiem 5, który jednoznacznie określa 
,że czas pracy pracownicy w ciąży lub 
wychowującej dziecko do lat 4 nie może 
przekraczać 8 godzin na dobę. Za czas tej 
l godziny nieprzepracowanej przysługu- 
je jej wynagrodzenie. 
Do limitu nadliczbówek nie wlicza się 
tych godzin pracy w dni wolne, soboty i 
niedziele, jeżeli w zamian za nadgodziny 
pracownik otrzymał dzień wolny w tygo- 
dniu. Przy okazji przypominam, że od 
stycznia pracownik może mieć maksymal- 
nie 150 nadgodzin w roku. 
UWAGA! W ubiegłym tygodniu uka- 
zała się informacja na temat dodatków sta- 
żowych dla nauczycieli, którzy jednocze- 
śnie pracują w dwóch różnych szkołach. 
Na prośbę Czytelników dodaję, że doda- 
t
k stażowy przysługuje nauczycielom, 
zatrudnionym co najmniej na połowę eta- 
tu. 
JOLANTASTEMPOWSKA 


* * * 


Nasz redakcyjny dyżur pełnimy jak 
zwykłe w poniedziałek w godzinach od 
13 do LS.30. Prosimy dzwonić do Kosza- 
lina pod numer telefonu: 42-44-10. Mo- 
żecie też Państwo do nas napisać. Nasz 
adres: "Głos Pomorza", 75--604 Koszalin, 
ul. Zwycięstwa 137-139 (na kopercie na- 
leży dopisać: "PIP"). Na Państwa pytania 
odpowiadamy wyłącznie na łamach gaze- 
ty. 


Zarząd Gminy Studzienice 
ogłasza przetarg 
na wykonanie miejscowego planu zagospoda- 
rowania przestrzennego wsi Kłąano wraz 
z prognozq skutków wpływu ustaleń planu 
na środowisko przyrodnicze z uzgodnieniami do 
przedłożenia Radzie Gminy, celem uchwalenia. 


Projekt powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
89 poz. 415 z 25 sierpnia 1994 r.) 
W ofercie należy podać: 
* koszt opracowania 
* termin wykonania 
* przedstawić referencje 


Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 1997 r. do 
godz. 11 w Urzędzie Gminy 5tudzienice, pok. nr 2 lub listem 
poleconym z dopiskiem "Kłączno - Plan". 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 marca 1997 r. o godz. 12 w 
pokoju nr 2. G-531 


Zarząd Gminy w Cewicach 
64-312 Cewice ul. W. Witosa 16 
tel. 611-495. fax 611-402 woj. słupskie 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na bieżące wykonanie prac geodezyjnych oraz wycen 
nieruchomości dla potrzeb Gminy Cewice 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 
wadium w wysokości 1 000,00 zł do dnia 10.03.1997 r. do godz. 10 do kasy 
Urzędy Gminy w Cewicach pok. nr 9. 
Formularz zawierający ogólne warunki przetargowe można odebrać osobiście w 
Urzędzie Gminy w Cewicach. 
Zamknięte kooerty zawieraiące oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewi- 
cach pok. nr 6. Kooerty winny być oznaczone: 
"Oferta na bieżące wykonanie prac geodezyjnych oraz wycen nieruchomości 
dla potrzeb Gminy Cewice". 
Termin składania ofert upływa dnia 10.03.1997 r. o godz. 10. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - pok. nr 1 w dniu 10.03.1997 
r. o godz. 11, 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
1. Przedłożą oświadczenie, że spełniają warunki określone wart. 22 ust. 2 usta- 
wy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych. 
2. Nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 10 w/w ustawy. 
3. Dostarczą zamawiającemu wymienione w regulaminie przetargu dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków o których mowa wart. 22 ust. 2 w/w ustawy. 
r._,,
:; 


urzqd Gminy w Brzeźnie 
ogłasza 
przetarg nieograniczony 
w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na 
wykonanie map do celów projektowych pod telefonizację 
na trasie z m. Koszanowo do m. Chomętowo i w m. 
Karsibór w gm. Brzeźno. 
1. Zakres wykonania: 
- mapa do celów w m. Karsibór o długości ok. 700 m 
- mapa do celów projektowych na trasie z m. Koszanowo wzdłuż 
drogi do m. Chomętowo o długości ok. 2 500 m i m. Chomętowo 
- termin i koszt wykonania map syt. wys. w skali 1:1000. 
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,f'Aapy 
do celów projektowych na telefonizacje Karsibór i Chomętowo" w se- 
kretariacie Urzędu Gminy Brzeżno do dnia 27 marca 1997 roku do 
godz. 10. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 marca 1997 roku o godz. 10 w 
świetlicy Urzędu. 
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy- 
mogi określone wart. 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 
5. Informację o przetargu oraz specyfikację istotnych warunkow 
zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Brze- 
żno w pokoju nr 6 lub pod telefonem (0-961) 42-570. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. 


G-536 


Zarząd Gminy Studzienice 
ogłasza przetarg 
na "'y konanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osie- 
dla domów jednorodzinnych 
w Półcznie \vraz z prognozą skutków 
\\rpły\\'U ustaleń planu na środo\\'isko przy- 
rodnicze z uzgodnieniami do przedłożenia 
Radzie Gminy, celem uch\\Talenia. 


Projekt powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 89, poz. 415 z 25 sierpnia 1994 r.) 
W ofercie należy podać: 
* koszt opracowania 
* tennin wykonania 
* przedstawić referencje 


Tennln składania ofert upływa dnia 5 marca 1997 r. do godz. 
11 w Urzędzie Gminy Studzienice pok. nr 2 lub listem poleco- 
nym z dopisldem "Osiedle Półczno - Plan" 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 marca 1997 r. 
o godz. 12.30 w pokoju nr 2. 


G-53K --------------------, 
I Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie I 
I I 


o.:. łasza konkurs na stano
isko 
"Sekretarza Urzędu", 
Kandydaci winni spełniać następujące warunki: 
1) wykształcenie wyższe i 5 lat stażu na stano- 
wisku kierowniczym 
2) wykształcenie średnie i 10 lat na stanowisku 
kierowniczym 
3) dobre predyspozycje organizatorskie i znajo- 
mość problematyki 
4) wiek do 45 lat 


Oferty zawierające powyższe warunki składać do 
dnia 21.02.1997 r. godz. 10 w sekretariacie UMiG 
Debrzno. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przepro- 
wadzpona w dniu 24.02.1997 r. K-I9I! 
L____________________
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Koleiarz" w SłuDSku 
ogłasza przetarg 
na najem lokali użytkoW'ych przy ulicy: 
1. Romera 10 - pow. 102,0 m 2 ; czynsz 7,86 zł/m 2 ; wadium 1 650,00 zł 
2. Romera 10 - pow. 22,70 m 2 ; czynsz 42,00 zł/m 2 ; wadium 1200,00 zł 
3. Rzymowskiego 10 pow. 149,30 m 2 ; czynsz 7,86 zł/m 2 ; wadium 1500,00 zł 
4. Szczecińska 62 - pow. 83,30 m 2 ; czynsz 7,86 zł/m 2 ; wadium 1200,00 zł 
5. Koszalińska 2 - pow. 51,30 m 2 ; czynsz 4,92 zł/m 2 ; wadium 550,00 zł 
6. Zaborowskiej 29 - pow. 76,0 m 2 ; czynsz 5,20 zł/m 2 ; wadium 1100,00 zł 
7. Zaborowskiej 29 - pow. 40,30 m 2 ; czynsz 5,20 zł/m 2 ; wadium 590,00 zł 
8. Zaborowskiej 29 - pow. 40,30 m 2 ; czynsz 5,20 zł/m 2 ; wadium 590,00 zł 
9. Koszalińska 2A - pow. 67 m 2 ; czynsz 3,50 zł/m 2 : wadium 410 f OO zł (pam. 
warsztatowe z kanałem) 
10. Koszalińska 2A - pow. 53,60 m 2 ; czynsz 3,50 zł/m 2 ; wadium 350,00 zł 
(pam. garażowe) 
11. Koszalińska 2A - pow. 52,20 m 2 , czynsz 3,50 zł/m 2 ; wadium 350,00 zł 
(pam. garażowe) 
12. Koszalińska 2A - pow. 77,0 m 2 , czynsz 1.32 zł/m 2 ; wadium 270,00 zł 
(wiata) 
13. Szymanowskiego - pow. 32.0 m 2 : czynsz 2,00 zł/m 2 ; wadium 120 zł 


Przetarg odbędzie się dnia 19.02.1997 r. o godz. 10 przy ul. Br. Gierymskich 1. 
Wpłata wadium w kasie Spółdzielni przed przetargiem. Zastrzemy sobie pra- 
wo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Na lokale nie wynajęte w 
drodze przetargu zainteresowani mogą składać afery pisemne. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 433-218 wew. 311, 312. 
0-539
		

/Image0011.djvu

			SYSTEMY GRZEWCZE EI(OTERM 11 11 \ 1} :1 ,i 
 J \1 11 MEBLE 
- kotły olejowe i gazowe c.o. TAPICEROWANE 
- grzejniki c.o. panelowe atrakc
jna 'f
 I 1\ .
 ! U 
 I: J \ ( 
) j, ZE SWARZĘDZA 
i drabinkowe "I j i KOSTRZYNA WLKP. 
- materiały do ogrzewania cena ceny producenta 
podłogowego Oobiór wlasn
 Gl[)
 }>OlY1DlfZfl 
- grzejniki elektryczne, poleca sklep 
podgrzewacze wody 
oferuje "ROLMASZ" Słupsk, 
IZOSYSiEM Słupsk, ul. Poprzeczna 7 KAŻDEGO u I. Chełmońskie
o 3 
PHU (obok ośrodka ku tury 
Sklep Techniczny Słupsk, tel. (059) 4261-56 MIESIĄCA 
ul. Kotarbińskiego BA, tel. 435-062 (059) 4272-05 G-43K--{) przy ul. Gierymskich) 
r. '
I I fi WEŹMIESZ ceny od: 

 OOłJH\ Bezposreoni importer UDZIAŁ - 'olele - 180 zł 
- 'olele rozkL - 340 zł 
oferuje 
o sprze
aż
 W LOSOWANIU - kpi. wypoca. - 660 zł 
V 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 7 ") ATRAKCYJNYCH - wenalki - 380 zł 
I\!!I. 42-72-04, tel. kom. 09 0 525-3 46/ bieliznę oamską! męs ą - kpi. 3+1+ I 990 zł 
- plandeki z zach. tkanin oraz komr[et
 oziecię- NAGRÓD - so'y - 650 zł 
(zgrzewane) - narożnik - 680 zł 
- płachty i kotary ce 00 roku 00 5 [at. 
-linki celne, haki do burt sprzedaż ratalna 
- napisy reklamowe Dowóz na terenie wOj. słup- -J, 
,' , ZAPRASZAMYG-4z9
 
na plandekach 
- komputerowe wycinanie ski ego i koszalińskiego bezpłat- 
 ..
 
, w godz. od 10 do 18 
liter i grafiki nr. soboty od 10 do 15 
TAKŻE SPRZEDAŻ RATALNA SŁAWNO 10-35-74. G-522-O 


G) JAJA 


KURKI G) 


odchowane 
16 tygodniowe 
sprzedaż od 20 II 
pelny program 
NISKIE CENY! szczepień 
ZAMOWIENIA: ROBERT ADKONIS 
76-252 Kwakowo tel. (059) 11-12-11, 11-12-06, 090525229 G-431-O 


na naturalnych 
paszach 
własne; produkcii 


EK -RA Uwaga Klienci! 
Hurtownia Wędlin "VEKTRA" Słupsk 
ul. Szaecińska 113 z dniem 1 lutego 97 r. wpro- 
wadza nowe atrakcyjne ceny na wędliny. 


Przyjdź i sprawdź - a przekonasz się, że nowe ceny są na- 
prawdę nowe i atrakcyjne. 
Hurtownia czynna całą dobę, tel. 43-40-40, 44-35-49. 


g;-
 
(
r 
_):i 


D Szczecinek SA 
.,-.......-...---...." 


1. Panele boazeryjne i podłogowe z płytyu MDF 
2. Płyty meb\owe 
3. Podłogi typu "BAR" 
4, Okna i drzwi z drewna tradycyjne i klejone 
5, Sklejka 
6. Panele PCV 
7, Płyty MDF surowe w grubościach od 3 mm - 22 mm 
SPRZEDAJEMY NA RATY 


Zapraszamy 


Szczecinek 
ul. Pilska 2 
tel. 0966 427-67 
0966 434-31 


Koszalin 
ul. Bah. Warszawy 5 
tel. 094 43-20- 1 O 


K-195-0 


...................... 
: Zarząd Miasta Koszalin I 
I 7S-fJOS Koszalin, : 
. Rynek Staromiejski 6-7 . 
. . 
. . 
. zaprasza do składania pisemnych ofert na bieżące wyko- . 
nywanie. dla potrzeb Miasta Koszalina, 
. robót geodezyjnych i wycen nieruchomości . 
. (zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach . 
. pUblicznych z dnia 10 VI 1994 r. Dz. U. nr 76 poz. 344) . 
. Koperty zawierające oferty należy oznaczyć w następujący sposób: . 
. 1. "Bieżące wykonywanie robót geodezyjnych" . 
. 2. "Bieżące wykonywanie wycen nieruchomości". . 
. . 
. Zamkniete koperty zawierające oferty należy składać w 
Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, . 
. pokój 226, do godz. 9 w następujących terminach: . 
. . 
. 06.08 i 20.08 19.02 i 26.02. . 
. 03.09 i 24.09. 12.03 i 26.03. . 
. 08.10 i 22.10. 09.04 i 23.04. . 
. 07.05 i 21.05. . 
. 05.11 i 19.11. 04.06 i 18.06. . 
03.12 i 17.12. 02.07 i 16.07, 
· Posiedzenia Komisji do przeprowadzania przetargów na bieżące wykony- . 
. wanie robót geodezyjnych i wycen nieruchomości odbywać się będą w . 
. 
ydział
. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Koszali- . 
. me, pokoJ nr 228 w/w teffilinach o godz. 9. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. . 
. Regulamin przetargowy można odebrać nieodpłatnie w pok. nr 228. Urzędu . 
. Miejskiego w Koszalinie. . 
. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących prefe- . 
rencji krajowych. 
· W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi . 
. stawiane w ustawie z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych . 
. (Dz. U. nr 76, poz. 344) oraz w regulaminie p....letargowym. . 
...................

. 


HURTOWNIA SPOŻYWCZA II BIS II 
"\ DYSTRYBUTOR NA WOJ. SŁUPSKIE 
, 
 

 6.200 Słupsk tel. 439-493 
ul. Grunwaldzka 2 tel/fax 440-744 
(baza GS)  
M< '@' 
CAFE. 


t ,j 
.>TEE@j 


TOWAR DOSTARCZAMY WŁASNYM TRANSPORTEM 
UPUSTY PRZY PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH 
ORGANIZUdEMY DEGUSTACdE I PREZENTACdE 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY HURTOWNIE I SKLEPY 
CODZIENNIE 8-16, W SOBOTY 8.12 


SYSTEMY BUDOWANIA WNĘTRZ 
Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH 


':L::;Ki.
;
::;
t:l,

j
: Ty p OP A T R Z (]1){1[ID(fD lliJDJJD!EJ- 
III :I.
 
 11 jil 111 h "',' c,: "'-.) .
 
['; 

 I
 -/1 YI .
l::: ;'\ .
<.
 :'C'>!.: ...'
;:
&?"i.c,,:..;.
.) ... ;::
 
.!:. ii0 
;.;;:. J 
{l' ,;r:t.łtłJ
 
:.1 ..:. 
. ,,:o';':.
k. ;",
:,,).\{.., 
 '\ 
- Jlf71 
,. ,'. ._

;.'o';';
....
 

;,:,
'i.

...j.,'y.:;!".J;.;,:
:,.. 
- E ."'""
Li0ł
t
:ć....;...:. :
 
 .:.,..
D
 
..:. \;! ..
 
 c:::. '. -. 
.!ł';',

 .;oł. ::
 ....:--. ' - 
- r'\ c:-J':;:........ 
'"..:;;..' - 
i ..', ............ e:::> .; - ,
. 
'''""l 
...,....c::c
. o', ....... \
 eJ ..': . 
, 
 ) '

' 
 
 .. 
 "/ 
fl 
 

t
f;,:
\. 
I 
:

';;;.
\ 
 \ \ _ { 
 t: i 
łi
;_ :"j - ---- II- l.
 
 

 
 
 

...- . 
.
4' 
, ,;T...); 
 . ..- 
 ,i,,,:
..,..O_C-i .? 4i. 

 :\
.-- L -- .. "--'_'
' 
Ptl ł 

 I A':- · '

 
 J 

 
L
 I 
 ..-X
 \.'- 
 


',j"
 t:-tł 


. 
fi 
i 
1 
f 
li 
Ji 


::,:1 


li> 
ł\. 
-1.A 
 


.. 
ił: 1 


- 


Z nami budujesz szybko, tanio i czysto, ze zdrowych, 
naturalnych materiałów podnoszących estetykę wnętrz, 
tłumiących hałas i ocieplających. 


Lokalni przedstawiciele Nida Gips: 
SUCHY TYNK Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 12 t. 094/354-26-86, PAKO-BUD Koszalin ul. Szczecińska 59 
t. 094/42-20-47 do 49 w. 27, 094/42-44-71, FAKTORIA Słupsk ul. Słoneczna 15a t. 059/426-008, 425-755, 
425-166, Punkt sprzedaży: Bytów ul. Bauera 6 t. 0593/26-83, Sławno ul. Dworcowa 7 t. 05910/39-33, 
Miastko ul. Koszalińska 8 t. 0595/21-28, PAKO-BUD Słupsk ul. Poznańska 83 t. 059/42-32-04 w. 17, 
BAN-BUD Koszalin ul. Strażacka 1 t. 094/42-42-01,42-73-81, 41-03-38. 


II. 


II 


Nida Gips Sp. z 0.0. 28-407 Gacki kJPińczowa, Dział Marketingu (0-49) 578 155, 194 Dział Sprzedaży (0-49) 578 171, 172, 173. fax(0-49) 578 161, 191
		

/Image0012.djvu

			12 GŁOS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Poniedziałek, 17 lutego 1997 r. 


POLSAT 


6.00 Kojak - serial; 7.00 Poranek w 
Polsatem; 7.55 Poranne informacje; 8.00 
Polityfczne graffiti; 8.15 Klub Fitness 
Woman; 8.30 Czarodziejka z księżyca; 
9.00 MacGyver (I l I) - serial; 10.00 Żar 
młodości (12 I) - serial; I 1.00 Powrót do 
Edenu (6) - serial; 12.00 Disco Polo Live; 
13.00 P.M.A.M. GRA! MY!; 13.30 Miss 
Telewizji; 14.00 Dyżurny satyryk kraju 
- pr. T. Drozdy; 14.30 Klub satyryków; 
15.00 HALOGRA! MY! - mag. muz. 
15.20 Ye! Ye! Ye! - pr. muz. dla dzieci; 
15.30 Czarodziejka z księżyca; 16.00 [n- 
formacje; 16.15 Twój lekarz-mag. med.; 
16.45 Trzy kwadraty - gra-zabawa; 17. 10 
Kalambury - pr. rozrywk.; 17.40 Skrzy- 
dła (82) -serial; 18.10 Świat według Bun- 
dych (106) - serial; I 
.40 Moim zdaniem 
- komentarz polityczny; 18.45 [nforma- 
cje; 19.00 MacGyver (I II) - serial; 19.50 
Losowanie LOTTO; 20.00 Film na tele- 
fon: Miliardowy szantaż - film sens. 
USA, Taksiarze z Waszyngtonu - kom. 
USA; 22.00 Informacje i biznes informa- 
cje; 22.25 Gliniarz i prokurator (19) - se- 
rial; 23.30 Magazyn sportowy; 0.40 Żar 
młodości (121) (powU 
TV-3 GDANSK 


7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trój- 
miejski serwis informacyjny; 9.20 Raport 
gospodarczy; 9.35 Kropla - mag. ekolo- 
giczny; 9.50 Stolice i metropolie świata: 
Waszyngton - metropolia amerykańska i 
polska - film dok. prod. pol.; 1O.200po- 


wieści o rekinach odc. 6 "Badacze rekinów" 
- serial dok. - przyrodniczy prod. USA; 
IUO Ed, koń który mówi odc. 20 "Za po- 
śnik" - serial komediowy prod. USA; 11.35 
Ofiary chromosomów - film dok. prod. 
ang.; 12.05 Podwodny świat (Underwater 
word) - serial przyrodniczy prod. USA; 
13.05 Stop klatka - film przygodowo- 
obycz. prod. USA; 14.25 Gramofon - prog. 
rozrywkowy prod. pol.; 14.35 Archiwum 
morza - magazyn; 14.50 Program dnia; 
14.55 Panorama; 15.10 Zuzia i jej przyja- 
ciele odc. 3 - serial kukiełkowy prod. ka- 
nadyjskiej; 15.35 Operacja przyroda odc. 5 
(8) - serial dok. prod. ang.; 16.05 Morskie 
wyzwania odc. 6 - serial dok. prod. USA, 
dla młodzieży; 16.30 Poradnik domowy; 
17.00 Trzy po trzy - quiz; 17.10 Rekwizy- 
ty historii (22) - "To, co kawaleryjskie"; 
17.30 W sportowym rytmie - magazyn; 
17.50 Vademecum petenta; 18.00 PANO- 
RAMA (retransmisja z TVP 2); 18.10 Pa- 
norama - główne wydanie; 18.30 Maria 
Celeste (95); 19.20 Punkt - temat dnia; 
19.30 Wielkie przygody dwudziestego wie- 
ku odc. 4 - "Tylko dla orłów" - serial dok. 
prod. ang.; 20.00 Przylądek Canaveral odc. 
6; 20.45 Poza rok 2000 - prog. popularno- 
naukowy prod. australijskiej; 21.45 Pano- 
rama - wydanie wieczorne; 22.00 Gdański 
Dywanik - prog. publicystyczny; 22.30 Na- 
miętność (ode. 181 ); 24.00 Zakończenie pro- 
gramu 


TV GAWEX 


17.30 Program dnia; 17.35 Echa dnia; 
17.40 Z naszą kamerą; 18.15 Dolny Śląsk 
- dok.; 18.35 Watykan (2) - dok.; 19.00 


Supermodelka (42) - serial; 19.20 Nie- 
zwykłe miasteczko - dok.: 19.30 Chwila 
relaksu; 20.00 TV Gawex na bis; 20.45 
Hallo, Szpicbródka - komedia; 22.20 TV 
Gawex na bis 


TV TKK KOł.OBRZEG 


17 .15 Walentynkowy koncert życzeń 
(powt. ) 
TV BRYZA KOSZALIN 


9.00 Odyseja - bajka - 22/39; 9.30 Ta- 
jemnicza wyspa - bajka - 2/44; 10.00 
Panna dziedziczka - serialobycz. - 481 
170; 10.30 Z ostatniej chwili - serial - 
23/50; 11.30-16.00 Teletext odkryty; 
16.00 Odyseja - bajka - 23/39 16.30 Ta- 
jemnicza wyspa - bajka - 3/44; 17.00 
Panna dziedziczka - serialobycz. - 49/ 
170; 17.30 Progmm Lokalny TVR "B R Y- 
ZA"- Wiadomości Koszalińskie, Studio 
VJ.P; 18.00 Z ostatniej chwili - serial - 
24/50; 19.00 Oblicza wojny - serial - 81 
26; 20.00 Orbitalny posterunek - serial - 
8124; 21.00 Życie jak sen - serial - 4/50; 
21.30 Program Lokalny TVR "BR YZA"- 
Wiadomości Koszalińskie. Studio V.I.P; 
22.00 Orbitalny posterunek - serial - 9/ 
24; 23.00 Oblicza wojny - serial - 9/26; 
24.00 Życie jak sen - serial - 5/50; 0.30 
Playboy o północy - mag. erotyczny; 1.00 
Teletext odkryty 
TV Sł.UPSK 


17.15 Obserwator, 17.30 Przygody 
Saltiego - odc. 18, 17.50 Dzieci wiatru - 
film fab. cz. I, 19.15 Podwodny świat, 
20.10 Dzieci wiatru - cz. 2, 21.30 Obser- 
wator. 


RADIO KOSZALIN 


Telefon w studiu: 45-04-38 
Wiadomości; 5.00,6.00, 7.00,8.00, 
9.00, 10.00, U.OO, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00,20.00,21.00, 
22.00, 24.00 
Skrót wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 
8.30, 9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00,12.00,14.00, 16.00, 18.00,20.00 
Pogoda na morw: 6.45,9.05,13.05, 
19.05,21.05 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 
5.50 Kronika policyjna; 6.20 Prognoza 
pogody dla regionu środkowopomor- 
skiego; 6.35 English? No problem!; 
7040 Wiadomości sportowe; 8.50 
Propozycje kulturalne; 9.00-13.00 Stu- 
dio Kontakt, w nim: I l. 10 Przegląd 
prasy ogólnopolskiej; 1 1.30 ,.przystanek 
Marienplatz" - odc. pow. Władimira 
Kunina; 11.55 English? No problem!; 
12.15 "Dziesiątka" - konkurs J. Len- 
dziona; 13.05 Muzyczne wędrówki J. 
Lendziona; 13045 Notowania giełdo- 
we; 14.00-16.00 Popołudnie z nami 
- "Zdrowie i uroda", w nim: 15.30 Im- 
pulsy - aud. dla niewidomych i słabo 
widzących; [5045 Kącik melomana: 
15.55 English? No problem!; 16.05 
Antena milusińskich aud. K. 
Baniewicz-Kowałczyk; 17.00-18.00 
Atut - program reporterów, w nim: 
17.30 Wiadomości sportowe; 18.05 Bra- 
kujące litery - aud. A. Adamowicza; 
20.05 Godzina z polityką; 21.05 Impre- 
sje muzyczne - aud. M. Słowik-Twor- 
ke; 22.00 BBC; 23.00-2.00 Radio 
Koszalin nocą; 2.00-4.00 Amerykań- 
ska Lista Przebojów Country cz. I i II 
(powt.); 4.00-5.00 Muzyka nocą 
RADIO VIGOR 


TELEFON INTERWENCYJNY 439- 
924439-926, FAX: 439-927; Wiadomo- 
ści BBC: od 6.00 do 24.00 co godz.; Wiad. 
lok.: 6.30,9.30,13.30, 15.30, 16.30,21.30; 
Moto-serwis: 6.35, 7.35, 9.20, 12.30, 
14.20,15.20; Pogoda: od 6.13 do 22.13 co 
godz.; Aktualne płatności: 6.53, 7.56; Ko- 
munikaty reklamowe: 10.30,12.35,14.35; 
Ogłoszenia drobne: 9.50, 11.20, 13.20; ; 
Horoskop: od 6.10 do 22.10 co godz.; 
Kursy walut: N.B.P.: 8.38, "MIX": 9.38; 
Nowości ze świata komputerow: 12.50, 
17.30; Kalendan muz.: 13.38, 15.38; Pły- 
ta tygodnia: 10.20, 15.45; POWER 
PLA Y: od 6.05 do 22.05 co dwie godz.; 
Gwiazda wieczoru (trzy utwory non- 
stop): 21.45,22.45 
7.30 "Przebudzanki"; 7.50 Przegląd pra- 
sy lokalnej; 8.20 Notowania prosto z par- . 
kietu-podsumowanie wyd. giełdowych z 
poprzedniego tygodnia; 8.50 Porady pra- 
wnika; 10.00, 13.00 Konkurs "Peep-show"; 
11.40 Serwis ekonomiczny "Nowa Euro- 
pa"; 11.45, 16.45 To był rok - muz. non 
stop; 13.45 Do trzech razy sztuka - muz. 
non stop; 14.45 Trzy propozycje do "Gwia- 
zdy wieczoru"; 15.51 Projektor filmowy; 
16.33 Konkurs- "Cała wstecz"; 17.45 BBC 
- TOP 20; 18.06 COCA-COLA is the mu- 
sic; 20.30 Konkurs "Miner"; 21.30 Konkurs 
"Z nami te numery"; 22.30 Co jest grane?; 
23.05-24.55 ,.XL" aud. muz.; 24.00-1.00 
Muz. dla zakochanych i nie tylko; 1.00-6.00 
Muz. Dżem z Vigorem FM 


RADIO CITY 


66,5 i 100,9 MHZ TEL. 412-564, 411- 
902 
Wiadomości RWE 6.(){}'-23.00 co godz.; 
Skrót wiadomości RWE 6.30-13.30 co 
godz.; Ogłoszenia drobne: 7.45, 11.45, 


15.15, 17.45; Komunikaty reklamowe 
6.30-21.30 co godz.: 
6.00-9.00 PORANEK Z RC - poranna 
pieśń echem powracająca, przegląd prasy, 
felietony, powtórki materiałów reporter- 
skich z dnia poprzedniego. 
9.00-14.00 OTWARTE STUDIO-RA- 
DIO CITY ZAPRASZA - rozmowy z go- 
śćmi, konkursy, rozrywka, publicystyka 
14.00-15.00 ŻYCIE NA GORĄCO - 
najświeższe relacje reporterów z miasta i 
okolic, aktualności miejskie, propozycje 
kulturalne i sportowe; 
15.00-18.00 DISCO DANCE RELAX- 
audycja muz. 
18.00-22.00 WIECZÓR Z RC - audycja 
muz.; 
18.00 "Kinol" - mag. filmowy 
22.05 - Fakty, wydarzenia, opinie 
(RWE) c. 
23.05-6.00 - NOC Z RC - muzyka non 
stop 


RADIO POł.NOC 


69,23 Mhz i 95,90 Mhz 
Redaktor dyż.tel. 410-460; studio 
teI.410-444; 
Serwisy infonnacY.ine: 6.30, 7.30, 
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 
Szczegółowa prognoza pogody dla 
regionu koszalińskiego: w każdym ser- 
wisie 
5.00 Kalendarium 5.30 Pobudka z 
Radiem Północ 6.00 Budzik zadzwonił 6.15 
Szczęśliwa dwója - konkurs 6.45 Show 
kalendarium 7.00 Informacje o działalno- 
ści służb miejskich 7. I O Serwis sportowy 
7.15 Prace zlecone - konkurs 7.45 [n- 
formacje dla kierowców 8.00 Przegląd 
prasy regionalnej 8.15 Morska prognoza 
pogody 9.00 Gdzie się wybrać? 9.05 Je- 
den bloczek jednoroczek 9.15 Dyżur re- 
portera 9.45 Rock Blok dla kierowców 
10.00 G iełda pracy 10. 10 Jeden w pionie 
- konkurs 11.00 Kursy walut 12.00 Gość 
w studiu Radia Północ 13.10 Być albo 
nie być - konkurs 14.00 Show kalenda- 
rium 14.10 Godzina firmowych propozycji 
15.15 Serwis dla kierowców 15.35 Rock 
Blok dla kierowców 16.00 Biznes informa- 
c je 16.05 Gram y dalej 17. I 5 Minął dzień 
prognoza pogody 18.00 Porady prawnika 
19.00 Show kalendarium 19.05 Coca-Cola 
on the rocks 19.45 Wiadomości sportowe 
20.05 Dyskotekowe propozycje do listy 
przebojów 21.05 Godzina z Koszalina 22.00 
Gorąca linia - koncert życzeń Radia Pół- 
noc 23.00 Koniec dnia - audycja autorska 
24.00 Night Club Radia Północ 


RADIO KOŁOBRZEG 


Częstotliwość 71.15 i 90.20 FM 
Dział łączności z słuchaczami: tel. (0- 
965) 244-79 
Dział reklamy: tel. 282-11 w. 124 
SERWIS ŚWIATOWY BBC: co go- 
dzinę od 6.00 do 23.00 
6.00-8.30 Przebudzanki z Radiem Ko- 
łobrzeg, a w nich: 6.00-7.00: 6.15 progno- 
za pogody, 6.20 przegląd prasy lokalnej, 
6.40 kalendarium, 6.55 Rybacka prognoza 
pogody; 7.(){}'-8.00: 7. 10 - dyżur reportera; 
7.15 -prognoza pogody; 7.20 przegląd pra- 
sy krajowej; 7.45 prognostikon; 8.30 Wia- 
domości lokalne i rybacka prognoza pogo- 
dy; 9.(){}'-11.40 Przedpołudnie z Radiem 
Kołobrzeg; 9.15 "Poważne zagranie" - mu- 
zykę klasyczną prezentuje Jarosław Banaś; 
9.30 Wiadomości lokalne; 10.05 "Muzycz- 
ne kalendarium" - przedstawia Jerzy Ze- 
manek; 11.30 Wiadomości lokalne; 11.40 
Giełda pracy i ogłoszenia "pomóżmy so- 
bie"; 12.30 Magazyn aktualności BBC; 


12.40 Dwa zakurzone przeboje; 13.15 Spo- 
rtowy tydzień; 13.30 Wiadomości lokalne; 
14.(){}'-16.30 Popołudnie z Radiem Koło- 
brzeg; 15.05 "Muzyczne kalendarium" - 
przedstawia Jerzy Zemanek; 15.30 Maga- 
zyn aktualności BBC; 16.10 Magazyn in- 
formacyjny Radia Kołobrzeg; 17.05-18.00 
"Poduszka pełna bajek" - opowiada Elż- 
bieta Szczęsnowicz; 18.30 Magazyn aktu- 
alności BBC; 19.00 Wiadomości lokalne; 
19.15 Auto Motor i Sport; 20.05-21.00 
"Sabat czarnych dusz" audycja Wiesława 
Chojnackiego o muzyce soul; 2 I .05-22.00 
"Mój muzyczny alfabet" - niespokojne 
muzykowanie Marcina Zacharskiego; 
22.05-24.00 "Rozmowy na poboczu" - 
audycja prowadzona przez anonimowych 
alkoholików; 24.00-6.00 Muzyczna noc z 
Radiem Kołobrzeg 


RADIO REJA 


Szczecinek, UKF 72,3X MHz i 99.00 
MUz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, l2.(tO, 13.00, 1....00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 "" 
 1101 
Serwis VOA: 23.00, 24.00 
Wiadomości regionalne: 6.45, 8.45, 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 
POWERPLA Y: 6.07, 8.07, 10.07, 
12.07, 14.07, 16.07, 18.07,20.07,22.07 
0.00 Reja nocą; 6.(){}'-9.00 Poranne LSD; 
6.15 Wiadomości kulturalnc; 6.30 Serwis 
Głosu Ameryki; 7.05 BBC Aktualności; 
7.35 Głos Ameryki donosi...7.45 3 dla 3- 
piosenki na telefon; 8.05 BBC Aktualno- 
ści; 8.20 Reporterzy zapraszają na... - za- 
powiedź magazynu reporterów; 8.35 Kon- 
kurs alfabetyczny; 9.(){}'-1 1.00 Otwarte stu- 
dio; 9.15 Wiadomości kulturalne; 9.20 li- 
nia spięć - wasze opinie na temat wyda- 
rzeń w mieście i nie tylko; 9.35 Głos Ame- 
ryki donosi; 9.45 Przegląd prasy regional- 
nej; 10.15 Poranny gość studia; 10.35 Kur- 
sy walut; I 1.10 3 dla 3 - piosenki na tele- 
fon; I 1.35 Głos Ameryki donosi; 12.(){).- 
16.00 Magazyn reporterów RR; 12.15 No- 
winki motoryzacyjne; 12.20 Nasi reporte- 
rzy; 12.35 BBC Sport: 12.50 Konkurs mo- 
toryzacyjny; 13. 15 Wiadomości kulturalne: 
13.20 Nasi reporterzy; 13.30 BBC Aktual- 
ności; 14.20, 15.20 Nasi reponerzy; 15.30 
BBC Aktualności; 15.453 dla 3; 16.35 BBC 
Sport; 16.50 Konkurs muzyczny - COVER: 
17.15 Wiadomości kulturalne; 17.30 BBC 
Aktualności; 18.10 Telefoniczny Koncert 
Życzeń; 18.35 BBC Sport; 19.00-23.00 
DMC - Lista przebojów muzyki dance; 
23.(){}'-24.00 Muzyka na bezsenność 


RADIO DARŁOWO 


Częstotliwość 103,9 MHz FM 
Telefon w studiu: (094) 14 45 50 
Serwis Informacy.iny Radia Wolna 
Europa: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
H.OO, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
24.00 
Panorama dnia RWE: 7.05-7.30 
Fakty, wydarzenia, opinie RWE: 
18.05-18.30 
Rybacka prognoza pogody: 8.10, 
10.10, 12.00 
Kursy walut: 9.45, 11.45, 13.45, 15.45 
Muzyczna promocja Radia Darłowo: 
7.00, 9.00, 11.00, 13.00 
Horoskop: 7.30, 10.30, 12.30 
Pozdrowienia na telefon: 17.30-18.00 
Dzień jak w radiu: muzyka, reklamy, 
komunikaty lokalne, giełda radiowa, tele- 
fon dla wszystkich, oraz m. in. 18.05 Kon- 
kurs dla słuchaczy; 22. lOK wadrans z mu- 
zyką klasyczną; 23. 10 Muzyka dla zakocha- 
nych; 0.05 Muzyka nocą w Radio Darłowo 


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 .,Murphy Brown" (97/102) - se- 
rial prod. USA 
8.30 Wiadomości 
8.40 Szóstka na szóstkę 
9.05 Gimnastyka dla przedszkolaków 
9.15 Mama i ja 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.05 "Doktor Quinn" (I 10) - serial 
prod. USA (powt.) 
10.50 Piraci - teleturniej 
11.10 Telezakupy 
11.15 Przyjemne z pożytecznym 
11.30 Artes-magazyn 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Prawnik domowy 
13.10 Miniatury - Adriana Szymańska 
"Requiem z ptakami" 
13.15 Zaczynamy: Czy wiecie, że... 
13.20 Siła tradycji-opowiada Szymon 
Kobyliński 
13.35 Powtórka z historii-Stanisław 
August Poniatowski 
14.00 Prawdziwa historia nie chcia- 
nych pomników (3) - "Czterech Śpią- 
cych" 
14.25 Czy wiecie, że... (rozwiązanie 
zagadki) 
14.30 Oczami okupanta (1) 
14.50 No problem - lekcja języka an- 
gielskiego 
15.00 Wiadomości 
15.10 Żyć skuteczniej 
15.15 Program dnia 
15.25 "Watatatow" (19/20) - "Moja 
koleżanka nie chce stoczyć się na dno" - 
serial prod. kanadyjskiej 


15.50 Fronda - Mit pokolenia 1968 
16.15 Szalnia - magazyn dla dzieci 
16.40 Tydzień prezydenta 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Moda na sukces" (346) - serial 
prod. USA 
17.50 Country rodeo 
lX.IO Forum 
19.00 Wieczorynka (filmy przyrodnicze) 
19.30 Wiadomości 
20.10 Teatr Telewizji: Ernest Bryll "Tri- 
stan i Izolda" 
21.50 MdM, czyli Mann do Materny, 
Materna do Manna 
22.30 W centrum uwagi 
23.00 "Szara strefa" - reportaż 
23.40 Mistrzowie kina: Alain Resnais 
"Smoking" - film fab. prod. franc. 
2.00 Wiadomości 
2.05 Zakończenie programu 


TVP - PROGRAM 2 


6.45 Kurs języka angielskiego 
7.00 Panorama 
7.05 Sport - telegram 
7.10 Poranny magazyn Dwójki - w tym: 
Dziennik krajowy 
7.50 Akademia zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 "Rodzinna menażeria"(3/22) - 
serial prod. USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 "Cuda pogody" (1) - "Śnieg"-se- 
rial prod. USA 
10.00 Krzyżówka 13- latków 
10.25 Familiada - teleturniej (powt.) 
10.50 Sportowe hobby 
11.25 Pętla czasu-live:Golden Life 
12.00 Zimowy przekładaniec 
12.15 "Ta'Z - mania" - film anim. USA 
12.45 Abecadło dźwięków - program dla 
dzieci niewidzących 


12.50 Ferie na sportowo 
13.00 Panorama 
13.20 Jake i Ben (11/13) - serial 
prod.kanadyjskiej 
14.05 Muzyczne nowości Dwójki 
1....2530 ton! Lista, lista - lista prze- 
bojów 
14.50 Powitanie 
15.00 "Spidennan, człowiek pa.iąk" 
(22/65) "Wejście mściciela" - serial anim. 
prod. USA 
15.25 Akademia zdrowia Dwójki 
(powt.) 
15.35 Przygoda z wojskiem 
16.00 Panorama 
16.10 Studio sport: NBA 
17.00 Paragraf Dwójki 
17.30 Program lokalny 
IX.OO Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny 
19.05 Mity i stereotypy 
19.35 Krzyżówka 13- latków - pro- 
gram dla dzieci (powt.) 
20.05 "Z archiwum X" (19) - serial 
prod. USA 
20.50 Halo Dwójka 
21.1111 1'.1Il0rama 
21.JI i', ," Jrt telegram 
21.40 Auto - magazyn mOLOryzacyj- 
ny 
22.05 ,,MAS.H" (44) - serial 
prod. USA , 
22.30 Magazyn literacki 
23.00 "Biuro" (3/4) - "Walka z rodzi- 
ną" - serial dok.prod. angielskiej 
24.00 Panorama 
0.10 Jerzy Semkow i "Sinfonia Var- 
sovia" (1) 
0.45 Zakończenie programu  


2


 

l 

  


 


 
\j J J} 
CO ZA ć7ć7.JNO/11'Yt7LNOb'C/ OB,Ąi7 t?/Ę Z TV/ff 
N/. 't3AOZ/J/PtY 


POZYCJONERY 
DEKODERY- karty kodowe 
TELEWIZORY 
MAGNETOWIDY 


HURT-DETAL  
r:::. 

 
fa 


Rys. Zbigniew Julka 


i WYPOSAZENIE SKLEPOW 
, f . L REGAł. Y Z RUR CHROMOWYCH, REGAł. Y, GABLOTY ZE SZKU 
HARTOWANEGO, LADY, STOJAKI, MANEKINY, WAGI W CENIE 
n o I FABRYCZNEJ LUBELSKIEJ FABRYKI WAG, KASY FISKALNE i wiele 
ł1 innych akcesoriów sklepowych 
. p Sł.IJI'SI(, ul. M. &wie-Sklodo..,I,;e; 3, tel. (059) 428-461,423-118..33& 
SZCZECIN, ul. Gdańska 6, tel. (091) 624 590 G-337-0 


ó.ze:ł"i...8, 
Przyszło't przestaje byt zagadkłt ... 
I'
/ o. 
21 22 23 24. ..
 OO 
Bar;J11 Byk Blizl1Ieta Rak 25 
26 
"Oh.SkO. Nowo6ćl Lew Panna 'Waga 
NUM8h.L.8łCSNY N°
fl 
Oto jak policzyć Twój numer: WRÓZKA.I \, \ O \\ ,/) / 
Twoja data urodzenia, np.:1996.01.07 LUB A IQ"TROLOG C '
:J(m '7' -I H3 
1+9+9+6+0+1+0+7=33, Q'" 3+3-6 
 · _ -. 
Wynik to Twój 8zcz,śllwy numer' NA 'ZYWO! -ł-nnOT 

D 7 zw O o O Ń 71 484 PorazPierwszy 0-700 71 806 ..., '

,. \! 
u- wPołscel .oraz.le wPolscem 0-(00 (..:I'Jil'} I 


,1'1 


", 


eIIegrIIII 
Słvnna autorka olątl(l .Czytanle losu" 
71 '\ 
<\><\>s


., 30 W:d
"k 40 
27 28 KOZlorozec Ryby 
Skorpion U-7UU7111'!' Ń'2 
IIUI:ft'liU'" '1II,u,n 


SZYB U SPRZEDAŻ. MONTAŻ !JE 
I. NAPRAWA USZKODZEŃ " 
MOCHODOWE KOSZALIN, ul. Bah. Warszawy 11, tel. 426093 \ 
SA SŁUPSK, ul. Przemysłowa 128, tel. 425180 


PROMOCJA 


1J
(1EFQ)N eVFROWV 


ił""- lI;t 


PHILIPS FIZZ '. 
wraz z aktywacją $' ..... 


  A @[Ti)W @wI1m\YAY!@ m1(k{@
@lfnml 
GSM 
Slłl
ł)N Sł)łtZI
I)lłŻV 
.. A WO" Słupsk, ul. Sienkiewicza 1, tel. 414-249 
punkt montażowy telefonów cyfrowych w samochodach 
Słupsk ul. Niemcewicza 15, tel. 42-43-70 


999 
zl netto 


.te- I\
'.".: 
,...
 


....... 
0(.')8 

 (oU e 
ocbd! 
0rf>Ó 
6ób 
08Ó 


Zarząd Gminy w Gościnie 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 
1) projektu technicznego wodociągu Gościno - Myślino, o długości ca 4 km wraz z kosztorysem inwestorskim, 
2) projektu technicznego wodociągu Gościno - Lubkowice, o długości ca 0,6 km wraz z kosztorysem inwesto,rskim, 
3) mapy zasadniczej 1 :500 wraz z matrycą do celów projektowych dla terenu "Krzyżówka" przy drodze krajowej Nr 6 w obrębie Naczmierz 
- Ramiewo. 
(Teren oznaczony 3 PBSU, 2U wg p.o.z.p. gminy Gościno). 
Termin wykonania dla poz. 1,2 i 3 - 30.04.1997 r. 
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w UG Gościno do dnia 26.02.1997 r. godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.1997 r. (środa) o godz. 11 
Wadium w wvsokości: dla poz. 1 wynosi 1 000 zł 
dla poz. 2 wynosi 500 zł 
dla poz. 3 wynosi 2 000 zł 
płatne w gotówce lub czekach bankowych do dnia 26.02.1997 r. godz. 10. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w UG Gościno, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu, przy opłaceniu kosztów 10 zł za 1 szt każdej 
z wlw pozycji. K-199 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin; kierownik redakcji Mirosław Węgle- 16 (Andnej Rada.iewski, teL/fax 0-59-625588); Miastko, ul. Dworcowa 29 (Konmd Remeiski, teI.0-595-3572); 
wicz: 42-42-08; sekretarz redakcji Roman Wojcieszak: 42-42-08; dział sportowy: 42-5 I -14; dział łączności Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 36 (Gnegon Szczepański, teL/fax 403-11). 
z czytelnikami (godz. 9.30-16): 42-50-05; dziennikarze: 42-24-95; 42-44-10. WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin, prezes 
Oddział redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Zbigniew Majerowski: tel./fax Mirosław Rybicki, tel./fax 42-,51-40. 61 
 
42-51-95; sekretarz redakcji Anna Czemy-Marecka 42-51-95; dziennikarze: 42-24-56, 42-43-81, DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne. Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Lampego ..ł; a.. 
42-39-12,42-75-91 18/20. 
_.I
""", 
Pozostałe oddziały redakcji: Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 (KnysztofSławski, tel./fax 0-593-2897); Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo N A K tA D K O N T R O L O W A N Y 
Kołobneg, ul. Ratuszowa I (Piotr Pasikowski, tel./fax 35-278-55, 35-422-84); Lębork, ul. Armii Krajowej skracania i redakcYlnego opracowywania tekslów nie zamówionych. ZWI ĄZ EK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY 
DZIAl PROMOCJI I REKLAMY Koszalin lei. 162-51-01, lax 162-51-160, 162-Z2-91, Słupsk leI. 162-66-08 


\Ł[;
 
 [)l'Jl[)l 
r/':'l 


Redaktor naczelnv: ANDRZEJ MIELCAREK 
telefon 42-44-75 
telefax 42-33-09