/Image0001.djvu

			SŁUPSK 


l' 


I 

 


NR 173 (13622) 


Piątek, 26 lipca 1996 r. 


Jutro w Magazynie 


* _ To satysfakcja, że zięć jest premierem, chociaż są i przykrości. Na "dzień 
doblY" sąsiad nie odpowiada. Tak samo jego żona - mówi teść premiera Cimo- 
szewicza ("A to maciE premiera!" Marzanny Lozowskiej) 
* Bez polityki wytrzymał dziesięć dni. Jedenastego pr:yjec/wł do Słupska, do- 
dać ducha nie licznym kolegom ze Stronnict»Ja Narodowo - Demokratycznego. Z 
Bogusławem Kowalskim, rzecznikiem prasowym Sztabu Wyborczego Lec/za Wa- 
łęsy w ubiegłorocznych wyborach rozmawiał Marcin Barnowski ("Urlop sZla- 
bowca") 
* Na kG11ce wy,ysowuje trasę dojazdu do Łąkini. Tam mieszka domniemany 
ojciec Szwedki, którą przed wielu laty obcokrajowcy wzięli z domu dziecka w 
Lęborku. ("Tu bylam Henrykq" Konrada Remelskiego) 
* Krzyknęłam, żeby dzwonił na pogotowie, bo jal..id d;::iecko się powiesiło. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że 10 jego syn. (,.Zabawa ze śmierciq" Zbigniewa 
Mareckiego) 
* Konse,watOlzy musieli bronić zabytków, będących wytworem " wrogich klas 
posiadających - krwiopijców ludu pracującego miast i wsi'., przeciwstawiać się 
walce "ideologicznej" z obiektami sakralnymi, a w prz\'padku PomOlza - także 
walce .,politycznej" z obiektami "niemieckimi" (,.Świqtynie utracone" Krystyny 
Bastowskiej). 


(ewu) 


Służba cywilna ze stażem 


Poligloci zza biurka 


Prezydent RP podpisał ustawę o służbie cywilneJ. Część opo- 
zycji uważa, że premiuje ona urzędników Wywodzących się z 
dawnego systemu. Według Jacka 
uchowskiego, dyrektora 
Urzędu WOjewódzkiego w Słupsku, wysokie kompetencje idą 
w parze z odpowiednim stażem pracy. 


Politycy, którzy krytykują ustawę 
twierdzą. że zapis o stażu pracy dla 
urzędników niższego szczebla (mini- 
mum pięć lat) dyskryminuje ludzi mło- 
dego pokolenia. W ten sposób możli- 
we jest obsadzenie stanowisk w urzę- 
dach wojewódzkich osobami, które 
pełniły kierownicze funkcje przed 
1989 rokiem. Niezadowolenie budzi 
również fakt nie wymagania od urzę- 
dników znajomości języków obcych. 
- Żeby urzędnik pracował w do- 
brym stylu, .któ,y zadowala pete(ltó....' , 
potrzebne jest wyższe wykształcenie 
podpa/1e kilkuletnim stażem pracy - 
uważa J. Muchowski. 
Według dyrektora UW w Słupsku 
obecnie w wielu urzędach są zatru- 
dnione osoby w wieku przedemerytal- 
nym i trudno wymagać ich zwolnienia. 
Tym bardziej, że przeważnie są to do- 


brzy fachowcy. - Sądzę. że wymiana 
kad,y będzie się odbywać w sposób na- 
turalny. W miejsce osób przechodzą- 
cych na emnyturf bfdą przychod:;ić 
młodsi. Chyba niepotrzehnie zrobiono 
z tego sprawf polityczną - powiedział 
J. Muchowski. 
W kwestii znajomośCi języków ob- 
cych J. Muchowski stwierdził: 
- Czę

ć nas:ej kad,y zna pizynaj- 
mniej jeden zachodni języl.. obcy. 
Organizujemy w tym celu kursy dla ka- 
d/y kiervwniczej. Mimo to, musimy ko- 
17.ystać z pomocy tłumaczy, szczegól- 
nie w redagowaniu korespondencji. 
Dyrektor J. Muchowski podkreślił, 
że polityka kadrowa wojewody opiera 
się na dwóch filarach: wyższym wy- 
kształceniu i znajomości języków ob- 
cych. 


- 


DZiŚ: WEEKEND I TERAZ ZDROWIE 


'I 


\ 


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


- 


- 


CD 
C'I 
u
 
ro:::;; 
--g 
- 

 


- 
... 


Cena 50 gr (5000 zł) 


i. 


,;, _r:-J 
..

 
'
 


Już W połowie sierpnia 
. 
 
CIĘZAROWKI 
DROGI! 


N a godzinę przed północą 
14 sierpnia br. zacznie obo- 
wiąZywać zarządzenie mini- 
stra transportu i gospodarki 
morskiej o ograniczeniu ru- 
chu ciężarówek na drogach 
publicznych. Od tej pory w 
każde święto państwowe po- 
_ jazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 ton 
muszą znikać z polskich dróg. 
Ponadto od I czerwca 1998 
roku pojazdy te będą miały 
zakaz ruchu we wszystkie we- 
ekendy (od godz. 18 w piątek 
do północy w niedzielę). 
- Nie ma powodu do dwu- 
letniej prolongaty we wdraża- 
niu tego p,zepisu i trenowa- 
nia czegoś, co u zachodnich 
sąsiadów dawno już p,zećwi- 
Clono z dohrym skutkiem - 
uważa podinsp. S. Paszkie- 
wicz. - Co nam po tym. że /5 
sinpnia, w najbliższe świfto 
państwowe, ciężarówki nie 
będą miały prawa być na dm- 
gach? Skąd na przykład jakiś 
Francuz ma o tym wiedzid? 
Do sprawdzenia przepisu 
w praktyce pozostało prawie 
trzy tygodnie, ale już piętrzą 
się trudności organizacyjne. 
Okręgowa Dyrekcja Dróg 
Publicznych w Kos/alinie 


Policja drogowa nie miała żadnego udziału w tworzeniu nowych przepisów o ogra- 
niczeniach ruchu ciężarówek w weekendy, letnie upały i święta państwowe, ale 
gdyby to od niej zależało - jak zapewnia podinspektor Stanisław Paszkiewicz, na- 
czelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku -to 
stosowne zakazy wprowadziłaby od zaraz. 


i:' -,
 
;
}

Y 
- nJ..
\:
:
\: - - 


:. 
-"'1.- 


:-:"':-

:-'''
'';'''i-';:::-'fi:'' ', \. 


(mim) 


Brygada świętuje 


Dziś o godz. 13 uroczystą mszą w kaplicy na terenie koszar rozpoczną się 
obchody święta słupskiej 7 Pomorskiej Brygady Zmechaniwwanej im. gen. 
bryg. Stanisława Grzmota - Skotnickiego. 
Brygada nawiązuje do tradycji wszystkich jednostek kawalerii i piechoty z 
numerem ,,7" w nazwie, sięgających powstania kościuszkowskiego. Święto ob- 
chodzi w rocznicę bitwy pod Szczurowicami, gdzie 26.07.1920 roku ułani z puł- 
ków późniejszej Pomorskiej Brygady Kawalerii odpierali skutecznie ataki ra- 
dzieckiej Armii Konnej gen. Budionnego. 
Jutro o godz. 10.30 w koszarach ,.niebieskich beretów" nastąpi uroczyste od- 
słonięcie popiersia patrona brygady - gen. S1. Grzmota-Skotnickiego - legioni- 
sty. bohatera wojny 1920 roku poległego 19 września 1939 roku, gdy prowadził 
ułanów do nocnego kontrataku. Potem trwać będzie festyn dla mieszkańców 
miasta. W programie m.in. występ kabaretu DE-KA-DE, zawody sportowe, 
konkursy i zabawy, pokazy sprzętu wojskowego i strażackiego (m.in. skokochro- 
nu). 


d  
'1 

 

 

 

 


(mb) 


. 


IMIENINY 


Anny, 
Grażyny 


"Wszystko, co istnieje, godne jest 
llwagi. " 


(K. Capek) 


. 


POGODA 


18.
 20°C ;\ 
10 - 12°C .. 


'. 
/... 
.r 


Przewiduje się poprawę pogody. Za- 
chmurzenie umiarkowane. Nie powin- 
no padać. Wiatr słaby i umiarkowany, 
południowo-zachodni. 


Wschód słońca: Koszalin - 5.07; 
Słupsk - 5.03; 


Zachód słońca: Koszalin - 20.56; 
Słupsk - 20.52; 


. PRZY TELEFONIE 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słup"ku 


red. Ireneusz W o.itkiewicz 
tel. 42-43-81 


Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 
zadzwoń! 


.W KOSZALIŃSKIEM 


URZĄD STATYSTYCZNY w 
Koszalinie poinformował ostatnio, że 
w na:.zym legionie mało Jest pracy, 
pieniędL.Y i dzieci. Spada liczba bezro- 
botnych, ale spada też ilość osób ma- 
jących zatrudnienie. Coraz więcej lu- 
dzi pracuje w firmach prywatnych, zaś 
maleje sektor publiczny. Przyrost na- 
turalny w niektórych miastach jest na- 
wet ujemny. W ubiegłym miesiącu na 
każdą ofertę pracy przypadało 69 osób 
szukających zatrudnienia (w grudniu 
1995 roku - 254). 
CZTERY DNI pozostały urzędom 
skarbowym na zwrot ubiegłorocznych 
nadpłat podatkowych. Powinny to zro- 
bić najpóźniej trzy miesiące po złoże- 
niu zeznań. Jeśli się opóźnią - z wła- 
snej winy - będą musiały zapłacić od- 
setki karne. W województwie wpłynę- 
ło 162 tysiące zeznań. Wedle szacun- 
ków 35 tysięcy zawierało odliczenia z 
tytułu darowizn. Ich kwota wyniosła w 
sumie 40 milionów nowych złotych. 
Na "statystycznego" podatnika przypa- 
dło więc 1100 złotych darowizny. 
ŻNIWA rozpoczną się w Koszaliń- 
skiem prawie z dwutygodniowym 
opóźnieniem, czyli między 5 a 10 sierp- 
nia. Ich nasilenie spodziewane jest mię- 
dzy 20 sierpnia a 10 września, ostatki 
przypadną więc na początek paździer- 
nika. Plony będą o około 8 procent niż- 
sze niż w zeszłym roku i wyniosą 420 
tysięcy ton. Do skupu ma trafić 190 ty- 
sięcy ton zbóż - powiedziano na wczo- 
mjszym kolegium wojewody koszaliń- 
skiego. (ces) 


Pomorskie Przedsiębiorstwo "ELMET" SA 
Koszalin, ul. Przemysłowa 6, tel 43-40-11, fax 43-43-66 
proponujemy bojlery i przepływowe 
podgrzewacze wody firmy "BIAWAR BIAł.YSTOK" 
DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH CENY PRODUCENTA 
np. bojler 801. 259 cena z VAT  
:1- 

 


We s tprofil 


SKLEP 
FIRMOWY 


Słupsk, ul. Poznańska 98 teL/fax (059) 42-62-95 
TAPETY * PANELE BOAZERYJNE 
PANELE PODŁOGOWE, PARAPETY WEWNĘTRZNE, 
SUFITY PODWIESZANE LISTWY WYKONCZENIOWE i inne 


(;.22711.11 Jłi1IIIiiir

R1
- 
In .0 - t er. , · $ t r · u to r
:; 


___u_. .... ................ 
-:.:.:.;_..;.:-:.;.:.:.:-:.:.:.:.:.;........-......-.... 


,:':ę'R
flt
:':
EI9g!:[ ::::': :!:=.III \, 
:;.iI'i9!!:::'
tlbłl:: _ . .-..".. ....-:::;0::: :-::ot'}:::)'-_.:",}::' 
:=

 ... 
.:hł!
ęt;,!P.

;,.:-.:
ł!!

::::


lt_:.;_.


i:


!!!:._,,_,..__... 


, -- 
Bydgoszcz tel. (0-52)45-24-48 do 51 (godz.. 8 30 _16 ÓO ) JJm 

 


Dzisiaj na wkładce konkursowej 
zakreślamy liczby: 


ca R.A 3 


14, 21, 13, 59 


5UPERnnGROOn 
117, 332, 573, 830, 817, 
653, 358, 981, 537, 232 


I. 


J.
		

/Image0002.djvu

			2 GlOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Piątek, 26 lipca 1996 r. 
II , ,I /11/1' 
K 
\ ... ". '/ 
'.4 
! 
I 
l, t, 
. : 
ł ". ,( 
\ 
"- 

 
i.,." ... 

. 
 

. 
... 
I .. 
t- 
Fot. PAP 


Program 
Wałęsy 


Wystąpienie programowe Lecha 
Wałęsy, przewidziane w końcu sierp- 
nia, zapowiedział były szef jego ze- 
społu obsługi politycznej Andrle.i 
Zakrzewski. W czwartek poinformo- 
wał, że punktem wyjścia tego wystą- 
pienia będzie nawiązanie do kampa- 
nii prezydenckiej oraz problemu mo- 
ralności w polityce. 
Propozycje tez do wystąpienia Wa- 
łęsy przygotowują, działające w Insty- 
tucie jego imienia, zespoły programo- 
we kierowane m.in. przez Andrleja 
Ananicza. Stanisława lwanickiego i 
Andrzeja Miłczanowskiego. 
(PAP. ces) 


Amerykańskie 
rady 


W czwartek w Ministerstwie Łącz- 
ności została podpisana umowa z ame- 
rykańską rządową agencją Tmde De- 
velopment Agency, która sfinansuje 
(422 tys. USD) finnę mającą opraco- 
wać strategię prywatyzacji Teleko- 
munikacji Polskie.i SA. Firmą, która 
wygrała przetarg na doradztwo, jest 
CS First Boston. 
Ma ona opracować m. in. przegląd 
różnych strategii prywatyzacyjnych. 
(PAP. ces) 


KURSY \NALUT 
25VH I
:
 
1996 I. 111 c.». : .. -'. 
KAłIIOR I 
a '
"I 267,00 179,50._ 
! _ 267,00__ 1 _ 179,00 '. 
_, ... _
66,29 
78,86 _ 
I '.' M
::!
;' 272,00 1 182 . ,00 
.. Bil 271 ,00 . / 182,50 _ 
..... 27",41 , 184,30 . 
GIEłDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki sesji giełdowej z 25 lipca 1996 r. 

=, m-:':t;

:'ł % 
AGROS' h ... 6O.00nk97 . 58.00 '+304'" 
ANIMEX 10.2Ons65 10.20 0.0 
B GDAŃSKI 34.60 . .... 36.80' -6.0 
BIG 2.80 nk 56t70 - +3.7 
BORYSZEW 28.70 27.70 +3.6 
BPH 172.00 168.00 +2.4 
BRE 72.00 72.50 .0.7 
BSK "id 235.00 ,- 230.00 +2.2 
BUDIMEX - -." 18:10'" - 18.60' +0.5 
BWR . ., - - ":t8óns6f -. 3.75' +1.3' 
BYTOM 33.30 _.n 33.10' to.6 
COMPLANO 46.40 - -- 46.20' +0.4 
DĘBICĄ. 
.5ó .., 63.00 +2.4 
ELBUDOWA 36.50nk 13 35.80 +2.0 
ELEKTRIM 22
30 .... .. 21:50 +3.7 
ELEKTROEX' .. 4.10 nS3a 4.10 ' 0.0 
ESPEBEPE 6
 70" 6.70 .' o.b 
EXBUD'. 2
.5lins93 '. 25.50 . ą.O 
FARMFOOD 29.60 28.80 +2.8 
FORTE SA -L- 12
1,OnkiOO 11.00 +10.0 
GÓRAŻOZE - ._ tiJ.oonslL 69.00: '+1.4. 
IRENA. . zd 22.!II 22.00 "".1 
JELFĄ " ... 38.6ó 38.30 +0.8 
KABELBfK - 79:00 78.00' +1.3 
KABLE.. . =-..
..Q.ęlfnk1&'''31.00': 
ój) 
KĘTY ,.. _ 1

.
ok9Q 159.00 , p.O 
KPBP-BICK _ 16.
 16.80" .2.4.. 
KREDYT ą. 1.45 7.35 +1.4 
KROSNÓ - 46.5Ó 47.00" .1.1 . 
MOSTALEXP'_ . 7.55oś.96 7.55 0.0 
MOSTALGD 10.80 11.10.2.7 
MOSTALWAR :=
 11
50... 11.40: +0.9 
MOSTALZAB 11-20 . 10.80. +3.7. 
NDVITA 1.20, 7.00 +2
9 
OKOCIM.21.4Ons 6Q 20.90 +U 
OłAWA _ ,._ 15.}Q 15.70. 0.0 
OPTIMUS _ 33
;ł8 33.10.tO.6 
PBR 1
.50 18.60. ..0.5 
REKPOL _ J1..40, _. 21.20.. +Q
' 
PETROBANK -:....__J
.ąQ.... 13.OQ, :1.5 
POLFKUTNO, . 
.
 nk33 53.50.. +1.
 
POUFARBC 1
.90 10.60 +2.8 
POUFARBW 12.00 12.70 +1.6 
PR4BANK .16.10 16.10 O.p 
PROCHNIK . ].40 7.40 p.g 
PROCHEM 8.40 8.30 +1.2 
RAFAK015
50. 15.20' +2.0 
RELPOL .63.00nk6Q 64.80 .1.6 
REMAK 8.50 8.50 Q.O 
ROlIMPEX 122.00 119.00. +2.5 
SOKOlÓW 2.38 2.40 .0.8 
STALEXP ___SD.OO _ 49.00 +2.0.. 
STOMIL .--J 34.00 ns M 32.10. +4.0 
SWARZĘDZ _. _ 6.80.6.90 -u 
TONSIL. 00 __ __ 15..10. _._ 15.00 .+0.7 
UNIVERSAL _ 1.65 7.80.. .1.9 
VISTULA. __ 9.10 9.80. -to, 
WARTA _..54.50.. 54.50 ,_0.0 
WBK .' 13.1DIlS92 13.50, .+1.5 
WEDEL 125.00... 128.00...U 
WÓLCZANKA .. 19.00 ns 76 18.90. ..tI.5 
ZASADA .. 5.1 O. 5.10 ... 0.0 
ŻYWIEC n _00 161.00os 49170.00 _ -5.3 
WIG. __ _ 1
.
.
 12.587.2 . 1,.3 
WIG 20 1.335.2 1.315.0 1.5 
AKCJE RYNEK-R'ÓWNOLEGY .., 
AMERBANK" ... - 19.60ns gr 
BETONSTA
 ..::' 31.1 0 .. 
CHEMISKAR 6.4Y 
DOMPLAST --- 33:50 
DROSED - -...- 35:90 - 
ECHO . 39.
 ns 56 
EFEKT 19.50 ' 
INDYKPOL -- 13.00 
JUTRZENKA - 42.30 
ICRAKCHEM _..- 4.35 
ł.DASA 9.(11 ,. 
Pll 12.40 
PPWIC -- -&0.50 
WIRR 1J33.5 


19.50 ..0.5 
30..38 +2.6 
6.00. +&.7 
33.00 +1.5 
35.00 +2.6 .. 
38.30 +1.8' 
18.70" ...4.3 
12.10' '+2.4 
42.90' 
f.4' 
4.30' +1.2 
9.00' .. 0.0 
12.60' '-1.6 
60.00 "---tU 
1.722:3 . U.I 
. ... '(kam 


Redaktor WYdania: 
Jarosław Jurkiewlcz 


c 


UOP i policja nie śledzą dziennikarzy 


BEZ INWIGILACJI 


Urząd Ochrony Państwa I policja nie prowadzą inwigilacji dziennikarzy - zapewnili 
zgodnie wczoraj rzecznik prasowy UOP Leszek Bulier i rzecznik prasowy komendy głów- 
nej policji podkom. Andrzej Przemyski. 


Nie śledząc dziennikarzy, lecz prze- 
stępców, policja dowiedziała się o spotka- 
niu w warszawskim klubie "Dekadent", w 
którym uczestniczyli dziennikarze "Tele- 
expressu" i przedstawiciele tzw. warszaw- 
skiej mafii - stwiedrził Przemyski. Dodał, 
że obserwacja osób podejrzewanych o 
przestępczą działalność należy do rutyno- 
wych działań policji. 
Minister spraw wewnętrznych Zbi- 


gniew Siemiątkowski ma przekazać w 
piątek premierowi Włodzimierzowi Ci- 
moszewiczowi wszelkie inforn1acje,jakie 
posiada UOP i policja na temat kontak- 
tów dziennikarzy ze środowiskami prze- 
stępczymi. Bulier nie chciał ujawnić, czy 
oprócz informacji o spotkaniu w klubie 
"Dekadent" UOP posiada inforn1acje na 
temat innych kontaktów dziennikarzy z 
przestępcami. Przemyski stwierdził jedy- 


nie, że policja analizuje obecnie wszelkie 
inforn1acje o zdarzeniach w jakich brali, 
lub mogli brać udział, dziennikarze i prze- 
każe je ministrowi. 
MSW nie potwierdziło in fOrn1acji 
rzeczników UOP i policji. W biurze pra- 
sowym MSW stwierdzono, że osoby, 
które ewentualnie mogłyby wypowiedzieć 
się na ten temat są na urlopach. 
(PAP. ces) 


Dziennikarze zawieszeni 


Trzech pracowników "Teleexpressu", odpowiedzialnych za orga- 
nizację imprezy w warszawskim klubie "Dekadent", w któreJ 
oprócz dziennikarzy telewizyjnych uczestniczyły osoby z kręgów 
przestępczych, zostało wczoraj "zawieszonych w funkcjach i zwol- 
nionych z obowiązku świadczenia pracy do odwołania". 


Jak poinformowała w czwartek Joanna 
Bancerowska, z-ca dyr. biura zarządu 
TVP SA ds. informacji, decyzja dotyczy 
Milana Suboticia, kierownika zespołu 
"Teleexpressu", Piotra Rostkowskiego, 
z-cy kierownika zespołu i Michała Jaco- 
szka. wydawcy "Teleexpressu". O ich za- 
wieszeniu zdecydował Karol Sawicki 
pełniący obowiązki dyrektora Telewizyj- 
nej Agencji Inforn1acyjnej. 
Środowe gazety doniosły o kontrower- 
sjach, jakie wzbudziła towarzyska impre- 
za dziennikarzy informacyjnego programu 
,Jedynki" - "Teleexpressu" z 29 czerwca 
br., w której wzięli udział także przedsta- 
wiciele świata przestępczego. W spotka- 
niu tym miało uczestniczyć ok. 30-40 pra- 


cowników "Teleexpressu", ponadto szef 
Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, szef 
"Wiadomości" oraz kilka postaci utożsa- 
mianych ze zorganizowaną działalnością 
przestępczą. 
Szef TAI, Jacek Bochenek, którego 
jeszcze nie ma w Warszawie, ma wyja- 
śnić sprawę prezesowi telewizji publicz- 
nej Ryszardowi Miazkowi po powrocie 
do pracy. Dojdzie do tego najprawdopo- 
dobniej w najbliższy poniedziałek, Mia- 
zek zapowiedział wcześniej, że nie wyo- 
braża sobie zatrudniania w TVP dzienni- 
karzy, wobec których potwierdziłyby się 
podejrzenia nie formalnych kontaktów z 
przedstawicielami świata przestępczego. 
(PAP. ces) 


Polsko-litewska 
umowa celna 


Poiska i Litwa będą ściśleJ współdziałały w zwalczaniu przestęp- 
czości na wSPólnej granicy. W czwartek W Warszawie prezes Głów- 
nego Urzędu Ceł Mieczysław Nogaj i dyrektor generalny Departa- 
mentu Ceł Ministerstwa Finansów Republiki litewskieJ Vltaliius 
Gerionas podpisali porozumienie w tei sprawie. . I 


Zdaniem szefa GUC, umowa .,hędzie 
sprzyjać" m.in. ochronie interesów eko- 
nomicznych i społecznych, a w szczegól- 
ności szybkiej wymianie informacji o 
ujawnionych i planowanych działaniach 
przestępczych oraz wzajemnej pomocy w 
ich zwalczaniu. 
Na polsko-litewskiej granicy czynne są 
3 przejścia drogowe: Budzisko-Kalwarija, 
Ogrodniki-Łazdijaj i Trakiszki-Sze- 
stokaj. W ubiegłym roku polską granicę 
przekroczyło 188 mln osób: granicę 
wschodnią - 26,5, południową - 72, a za- 
chodnią - 84 mln osób. Wśród przekra- 
czających naszą wschodnią granicę było 
5,3 mln Polaków. Ruch na granicach, w 
porównaniu z 1994 rokiem, wzrósł o 13 
proc. 


Z Litwy do Polski przemyca sit; /.wy- , 
kle spirytus i wyroby tytoniowe. Przemyt 
z Polski na Litwę w praktyce nie istnieje- 
poinforn1ował Nogaj. 
Gerżonas poinforn1ował, że wobec pla- 
gi kradzieży samochodów w Polsce, po li- 
tewskiej stronie granicy zaostrzone zosta- 
ną sposoby kontroli. Jeszcze w br. kontro- 
le takie dokonywane będą wspólnie przez 
litewskich celników i policjantów. Pierw- 
si z nich analiwwać będą dokumenty, dru- 
dzy - szczegółowo kontrolować samocho- 
dy. Od I lipca br. przy sprowadzaniu sa- 
mochodów na Litwę obowiązuje doku- 
ment SAD - dotychczas wymagano tylko 
oświadczeń składanych na podstawie do- 
kumentów aut. (P AP. ces) 


Górnictwo 


Projekt 
układu zbiorowego 
ProJekt ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla przed- 
siębiorstw i zakładów górniczych, opracowany przez zespół Związ- 
ku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, przekazany zo- 
stał 25 bm. liderom pięciu reprezentatywnych central związko- 
wvch działających w górnictwie - poinformował Paweł Andrzej 
Musioł, dvrektor biura UPGWK. 


Projekt zmierza do ujednolicenia zasad 
taryfikacji pracy, wynagradzania i przy- 
znawania świadczeń pracowniczych w 
kopalniach węgla kamiennego, niwelowa- 
nia nieuzasadnionych różnic płacowych 
oraz przebudowy systemu wynagradza- 
nia. 
Równocześnie jednak stwarza możli- 
wości funkcjonowania w spółkach wła- 


snych rozwiązań motywacyjnych, wyni- 
kających z dotychczasowych doświad- 
czeń i tradycji oraz dostosowanych do ist- 
niejącej specyfiki górniczo - geologicz- 
nej, technologicznej i możliwości ekono- 
miczno - finansowych. 
Projekt powstał zgodnie z ustaleniami 
z marca br. 


(PAP. ces) 


. ZDARZENIA 
Sportowe włamanie 
W środową noc wybito szybę wysta- 
wową w sklepie przy ul. Wojska Polskie- 
go w Świdwinie. Nieznani sprawcy za- 
brali obuwie i odzież sportową o warto- 
ści 8500 złotych. 


Radioamatorzv 
W Białogardzie i Kołobrzegu wybito 
minionej nocy szyby w samochodach i 
zabrano radioodtwarzacze. Jeden wart był 
1500 złotych, drugi - 1400. W Darłowie 
zaś zabrano z fiata 126p trzy torby z 
odzieżą, którą wyceniono na 2100 zło- 
tych. (ces) 


W dzień śpią... 
... nocą zaś, ze środy na czwartek, nie 
ustaleni dotychczas złodzieje włamali się 


do lombardu-komisu przy ul. Piłsudskie- 
go w Słupsku. Wynieśli sprzęt RTV i 
komputery wartości 4.5 tys. zł. W B Y to- 
wie uprowadzili w tym czasie hon- 
dę-acord (B-CX 78-25, srebrny metalik). 
(mim) 


. Traktorzvsta 
- gapa 
Do bardzo groźnie wyglądającego wy- 
padku drogowego doszło wczoraj na uli- 
cach Połczyna-Zdroju. Po godzinie óśmej 
z. podporządkowanej ulicy Świerczew- 
skiego wyjeżdżał ciągnik ferguson. Trak- 
torzysta nie zauważył zbliżającego się lia- 
za z przyczepą. Kierowca ciężarówki 
próbował jeszcze wyminąć fergusona. 
Przyczepa z całym impetem uderzyła jed- 
nak w ciągnik przewracając ją na drogę. 
Straty wstępnie oszacowano na 1500 zło- 
tych. (r) 


Pałac 
prezydenta 
prawie gotowy 
Jeszcze w tym roku zakoń- 
czy się remont Pałacu Na- 
miestnikowskiego, siedziby 
PrezYdenta RP. Jak poinfor- 
mował w środę szef zesPołu 
modernizacyjnego obiektu 
Jan Pawlikowski, wszystkie 
prace budowlano-remon- 
towe w pałacu będą koszto- 
wały skarb państwa łącznie 
53 mln 289 tys. PLN. "Jest to 
najlrudniejsza robota bu- 
dowlana III RP" - stwierdził 
Pawlikowski. 


Prace konserwacyjne były często 
wstrzymywane przez decyzje 'komisji bu- 
dżetowych parlamentu, które nie przyzna- 
wały na remont pałacu odpowiednich środ- 
ków. -Myślano, że remontujemy pałac dla 
Wałęsy. Mieszka dziś w nim dłUgi prezydent 
i pałac będzie służył kolejnym głowom pań- 
stwa - powiedział Pawlikowski. 
Dotychczas wyremontowano korpus 
XVII-wiecznego pałacu (jego część środ- 
kową, gdzie mieszczą się m.in. gabinety 
prezydenta i jego prywatne apartamenty) 
oraz skrzydło północne, w którym znalazło 
się m.in. biuro prasowe prezydenta, pomie- 
szczenia BOR-u i bufet dla pracowników. 
I Remo!1 tow ane obecnie skrzydło połu- 
Idniu"
, p
!;JCU p(!lllic-ici m.in. salę au- 
dio-wizualną dla d/.iennikarzy oraz biuro 
ds. międzynarodowych. Znajdzie się tam 
także zaplecze kulinarne prezydenta - 
kuchnia przygotowana do wydawania po- 
siłków dla 500 osób. Dotychczas, przy 
przyjmowaniu gości, prezydent korzystał z 
usług hoteli Europejskiego i Victorii. 
80 tys. metrów sześć. pałacu - co równa 
się powierzchni mniej więcej 90 domków 
jednorodzinnych - w tej chwili remontuje 
około 80 pracowników. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle- 
głości w 1918 r. sprowadziło się do pałacu 
Prezydium Rady Ministrów, a po [[ wojnie 
światowej - Rada Ministrów. W pałaco- 
wych salach podpisano Układ Warszawski, 
a w 1989 r. odbyły się w nich obrady "okrą- 
głego stołu". 
Remont pałacu rozpoczął URM w 1990 r. 
W grudniu roku następnego zobowiązania 
za jego dokończenie przejęła Kancelaria 
Prezydenta RP. (PAP. ces) 


. 


MUL TILOTEK 


2,4,5,9, 13,22, 23,33,37,41,42,43, 
45,51,54,64,65,70,75,80. Gas) 


, 


. \ ' 
, . 


'J 
/ l. 
.....'" 


Odnaleziono 
"czarne skrzynki" 
Przedstawiciele władz USA poinformowali w nocy ze środy na 
czwartek, że znaleziono obie "czarne skrzynki" boeinga 747, który 
przed tygodniem eksplodował na wschód od Long Island z 230 
osobami na pokładzie. Obie "czarne skrzynki" trafiły w czwartek 
nad ranem do Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) . 
w Waszyngtonie, gdzie po wstępnym osuszeniu taśm z zarejestro- 
wanymi informacjami, specjaliści przystąpią do dokładnego prze- 
analizowania ich zawartości. 


PEUGEOT 205 (1992) lekko uszko- 
dzony, 4 000 DM (cło). Słupsk, 44-21-37. 
VOLKSWAGEN golf 1,3 (1990). 
Słupsk, 44-36-04, 43-43-08. 
FORD escort 1,1 (1983) stan dobry, 
pięciodrzwiowy. Słupsk, (0-90)525-833. 
126P (1993). Słupsk, 42-33-82. 
DWUPOKOJOWE (37), Jarosławiec 
- działki. WEX, Słupsk, 412-903. 
SIANO prasowane każdą ilość - sprze- 
dam. (O-59) 622-787 po 18. 
RURY fi 50; 65 w cenie 0,5 za kg. oraz 
konstrukcję hali 9 x 50 mb. (O-59) 627- 
207 Lębork. 
HARTY afgańskie. Sławno, 89-22. 


. KUPNO 


SAM OCHÓ D kombi do 4 tys. Słupsk, 
44-13-07. 


. 


LOKALE 


1 


. J 


niach, mających ustalić przyczynę tragicz- 
nej katastrofy. Amerykańskie Federalne 
Biuro Śledcze (FB[) nie stwierdziło dotych- 
czas, czy samolot rozbił się wskutek podło- 
żenia bomby, trafienia przez mkietę. czy też 
w następstwie awarii mechanicznej. 
Informacje zawarte w "czamych skrzyn- 
kach" powinny dać pierwszą odpowiedź na 
zagadkę, co było faktyczną przyczyną tra- 
gedii. Władzom USA i towarzystwu TWA 
jest to bardzo potrzebne, ponieważ zniecier- 
pliwione rodziny ofiar zarzucają ekipom 
prowadzącym dochodzenie nonszalanckic 
podejście do sprawy. Dotąd odnaleziono je- 
dynie 113 zwłok, z których tylko 95 ziden- 
tyfikowano (na 230 ofiar). Prezydent Clin- 
ton w towarzystwie ambasadorów Francji i 
Włoch w Waszyngtonie, ma się w czwar- 
tek spotkać z rodzinami ofiar feralnego lotu 
800 TWA do Paryża (w samolocie więk- 
swść stanowili Amerykanie, ale obok po- 
jedynczych przedstawicieli innych narodo- 
wości było 48 Francuzów i II Włochów). 
(PAP, ces) 


Aresztowanie 
przywódcy Hamasu 


JBS NIERUCHOMOŚCI - sprzeda 
czteropokojowe. Słupsk, 427-017. 


. 


USLUGI 


'\Ił 


\' 
l 


\, 


ł 


Polic.ia palestyńska zatrzymała w nocy ze środy na czwartek w Gazie przywód- 
cę ruchu integrystów muzułmańskich Hamas - Awada Silmiego. podejrzanego o 
organizowanie serii zamachówantyizraelskich w lutym i marcu tego roku. 
Jak podały źródła policyjne w objętej autonomią palestyńską Gazie, Silmi - jeden z 
przywódców wojskowego skrzydła Hamasu - jest od lat poszukiwany przez izraelskie 
służby bezpieczeństwa. W marcu został zatrzymany przez policję palestyńską, ale 
wkrótce udało mu się zbiec z aresztu. 
W toku operacji palestyńskiej policji schwytano także kilku bliskich współpracow- 
ników Silmiego. Zarekwirowano znaczne ilości broni, amunicji i środków wybucho- 
wych. (PAP, ces) 


INDECO SZAFA NA MIARĘ (O-59) 
42-83-59. 


. 


TOWARZYSKIE 


....
 


> \ 


 

ca 
c
 
.....- 
 


. 
. 


OGŁOSZENIA 
SPRZEDAŻ 


SPRZEDAM mercedesa 200 E rok 
prod. (1991), czarny metalik, bogate wy- 
posażenie. Sławno, tel. 059 10 73-40. 
POLONEZ caro (1993) wiśnia meta- 
lik, al. e sz, autoalarm, 12 900. Rokity, 
(0593) 12-827. 
RENAULT 9 (1985) c. z, e sz, 7 500. 
Siemirowice, 62-38-74 wew. 328. 
OPLA astrę (1994 rok), rower górski- 
sprzedam. Słupsk, tel. 441-950. 
126P ( 1987). Ustka, 145-816. 
POLONEZ (1993), renault 9 (1985). 
Rokity (0-593) 128-27. 
126P FL (1986). Kołobrzeg, 225-80. 
FORD sierra kombi 2,0 DOHC (1992). 
Słupsk, 435-474. 
126P (1983) po remoncie. Słupsk, 11- 
64-08. 
POLO (1990). Słupsk, 42-64-54. 
MAZDA 323 (1986) - 10 700 zł. 
Słupsk, 422-352. 
POLONEZ truck (1989) po remoncie 
(silnik 1,5 roku). Słupsk, 428-565. 
VOLKSWAGEN passat 1,9 TD 
(1994), 20.000 km. Słupsk, 433-970. 
SIERRA kombi (1992) 20 500 zł. 
Słupsk, 44-21-37. 


., " ::' 


Robert Francis, wiceprzewOdniczący 
Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa Trans- 
portu, oświadczył, że na "czarne skrzynki" 
natrafiono pod uczestniczącym w poszuki- 
waniach okrętem marynarki wojennej 
USA, zakotwiczonym nad największym 
skupiskem fragmentów roztrzaskanego sa- 
molotu. 
"Czarne skrzynki.', które faktycznie są 
pomarańczowe, powinny - zdaniem bada- 
czy - dostarczyć kluczowych dowodów na 
ustaknie przy
zyn>, eksp

zji sa!!10I,otu nie- 
długo po starcic z lotniska nowojiJrskiego. 
W jednej zc ;;
(zynek zarejestrowjlne są 
na taśmie ro.lmowy w kabinie pilotów. 
Mogą one wskazać, czy przed katastrofą 
załoga wiedziała, że w samolocie wystąpi- 
ły jakieś komplikacje. W drugiej skrzynce 
zarejestrowane są dane dotyczące wysoko- 
ści i szybkości boeinga, jak również wska- 
źniki pracy silników. To z kolei powinno 
pomóc w ustaleniu, czy w boeingu wystą- 
piły usterki mechaniczne. 
Znalezienie "czarnych skrzynek" uważa 
się za przełom w poszukiwaniach i bada- 


MIRELLA - własny lokal. Słupsk, 
444-032. 


. 


PRACA 


ZATRUDNIĘ młodą ekspedientkę. 
(O-58) 72-62-50. 
ZPSCH "AGROS" w Bytowie - Za- 
kład Zamiejscowy Fabryka Maszyn 
Zremb - Lębork, Abrahama 10,623-511 - 
zatrudni od zaraz pracowników z grupą in- 
walidzką w charakterze szwaczek lub do 
przyuczenia w tym zawodzie. 
ZATRUDNIĘ ekspedientkę. Słupsk, 
420-543. 


. 


RÓŻNE 


STRACISZ nadwagę - zarobisz fortu- 
nę. Tel. (022)758-00-25. 


. 


TURYSTYCZNE 


BUS. Damnica, tel. 63. 


PU "KALLA" przeprasza 
Rodzinę 
SP, 
Stefanii 
Piotrowskiej 
za wykonanie korduktu 
pogrzebowego 
karawanem spalinowym, 
a nie akumulatorowym, który 
nagle uległ awarii 
G-2637
		

/Image0003.djvu

			Piątek, 26 lipca 1996 r. 


SŁUPSK 


GLOS POMORZA 3 


Psy gryzły, "małolaty" kserowały 


BYŁO WESOŁO 


Społeczeństwo, zaproszone przedwczoraj na festyn z okazji Święta Policji, mile 
zaskoczyło organizatorów imprezy - Komendę Wojewódzką Policji w Słupsku, de- 
biutującą w roli wodzireja rozrywkowego widowiska. Tłum się zwalił na plac giełdy 
samochodowej, zwabiony nie tylko darmową grochówką i piwkiem. 


Po pół godzinie wykryto, że papie- 
rowych talonów na poczęstunek krąży 
znacznie więcej, niż policja wydruko- 
wała. Rzccznik prasowy komendanta 
wojewódzkiego podinsp. Zdzisław 
Koroiski po cywilnemu wytropił kilku 
małolatów, którzy gdzieś skserowali 
talony i puścili w obieg falsyfikaty po 
50 groszy od sztuki. Odświętna dobro- 
duszność sprawiła, że mali "przedsię- 
biorcy" zostali wygonieni z festynu 
pod groźbą nakopania w pewną część 
ciała. 
Wszyscy bawili się znakomicie, 
podziwiając jak policyjne psy gryzą po- 


.f" 


'\ 


II _A , 

_.- -r-.". 


i ':- 


':t 
 


f:'"'" 
.,r;",. . 


i" 


,;, 


}.- , . 
',Ił - 
;./ 


F 


"- 
.. ;,  


, .... 


.....,. 
;f
_ .. """f 


Fot. Ireneusz Wojlkiewicz 


.-. k ' 


t 
". 


"
 


,i;;; 
.. . 


,,.+ . 
.:,.... 


'ł 


licyjnych pozorantów. Oklaskiwano 
pokazowe poświęcenie drużyny spe- 
cjalnej, spuszczającej sobie łomot na 
dechach ringu. Latorośl woziła się ra- 
diowozami do woli. Nadkomplety pasa- 
żerów miały zwłaszcza volkswageny do 
przewożenia aresztantów oraz "flago- 
we" auto "drogówki" w którym st. asp. 
Józef Szyszka zmieścił 14 pasażerów. 
Wszystkie spacerowe jazdy odbywały 
się przy włączonych "kogutach" i syre- 
nach. 
Wilczurzyca "Igraszka", znakomita 
tropcielka bytowskiej KRP, zawstydza- 
ła swego opiekuna st. asp. Gerarda Ko- 
sznika ciągłym "wypinaniem się" na 
publiczność. Pozostałe siły i środki po- 


Ile nas w Słupskiem? 


. ,Według danych UrLędu Statystycz- 
nego w Słupsku liczba mieszkańców na- 
sze
o województwa na koniec I kwartału 
br. wynosiła 426 351 osób. z czego-więk- 
szość (235530) mieszkała w miastach. a 
pozostali na wsi. 
Słupsk liczył 102 557 mieszkańców, 
przy czym nieznacznie dominowały kobie- 
ty. W następnej kolejności pod względem 
liczby ludności, uplasowały się: Lębork (36 
390), Bytów (17 574), Ustka (17 220), 
Człuchów (15 401), Sławno (14 345), Mia- 
stko (II 909), Czarne (6 483), Oebrzno (5 
287), Kępice (4 271) i Łeba (4093). 
We wszystkich miastach województwa 
był dodatni przyrost naturalny, przy czym 
bociany n;tjczęściej "latały" (w kolejności) 
do Człuchowa. Słupska i Miastka. Niektóre 
gminy chyba nie były na trasie tych "przelo- 
tów", skoro w Rzeczenicy i Wicku wystąpił 


Dźwig znikł 


Nie można już w Łebie skakać z wy- 
sokości 60 metrów na gumowej linie. Jak 
poinformował nas Roman Giedmjć, szef 
słupskiego oddziału Państwowej Inspek- 
cji Pracy, firma "Mario" usunęła dźwig 
służący do skakania. prp nakazał wcze- 
śniej zakończyć działalność bungy jum- 
pingu mimo to jeszcze przez jakiś czas 
skoki odbywały się. Współwłaściciele fir- 
my mówili, że w kilku innych miastach 
tego typu rozrywki są dozwolone. R. Gie- 
drojć powiedział nam, że nakazując za- 
kończenie działalności brał pod uwagę 
przede wszystkim nieodpowiedni sprzęt, 
którego używano - żuraw do przenosze- 
nia rzeczy, nie ludzi, prowizoryczny 
kosz. (mara) 


,. 


S" :,fu:" 


..';'
. 


,) 


.
Y'. 


ł,.,' 


ujemny przyrost naturalny, a w Studzieni- 
cach i Trzebielinie zerowy. 
Wskutek migracji ludności Słupskie- 
mu ubyło 134 mieszkańców, głównie ze 
wsi, najwięcej w gminie Postomino, której 
ludność per saldo zmalała o 3\ osób. Na- 
tomiast najwięcej, bo o 33 osoby, zwięk- 
szyła się liczba mieszkańców sąsiedniej 
gminy Ustka. 
Ciekawe są też zapisy dotyczące migra- 
cji we wszystkich II miastach naszego wo- 
jewództwa. Dodatnie saldo miały jedynie 
Lębork (61 osób), Czarne (32) i Łeba (6), 
natomiast Słupsk był na minusie - 65 osób 
(największy ubytek). Niektórzy powiada- 
ją, że są to głównie ci, którzy wynieśli się do 
Lęborka i Łeby, by mieć lepsze notowania 
na wypadek wchłonięcia woj. słupskiego 
przez gdańskie. 


. DYŻUR REPORTERA 
Litości dla pieszych 


Wczorajsze deszcze spowodowały 
skargi pieszych na kierowców. Jeden z na- 
szych Czytelników podzielił się wmżenia- 
mi po ochlapaniu go na ul. Wolności w 
Słupsku przez pokaźnych rozmiarów 
mercedesa. 
- W ułamku sekundy byłem mokry od 
stóp do głowy. Dobrze, że jest ciepło i nie 
miałem na sobie zhyt dużo odzieży. Za to 
pranie czeka mnie solidne - poskarżył się 
słupszczanin. 
Apelujemy do kierowców o baczniej- 
szą uwagę przy wjeżdżaniu w kałuże i 
oszczędzanie pieszym mokrych doświad- 
czeń. (frel) .. 


 ... ' . ' 
" 
 
 '" 't ' 
. · . . ":"" i.' ..,. ił 
.
ł.';..,:-l
. 
", J .' .... 
.,' "J

 !
. 


.f-- 
" 'i 


,  
,,
 


. ,-- .....:..: 
":"'.
'. 


'n
 . 


--i. 


,. 
, '. '-'lł" .. 


A 


licji były do pomacania i wypróbowa- 
nia. Szczególnymi względami cieszył 
się alkotest, gdzie gremialnie "spraw- 
dzano" sponsorowane piwo, a policjant 
z obsługi ledwie nadążał wymieniać 
ustniki. Piwem oblano też radiowóz, co 
sprawcy jednak uszło na sucho. 
Koncertowała orkiestra dęta OSP, 
tańczyła i śpiewała artystycznie uzdol- 
niona dzieciarnia, bawił kabaret 
"Oe-Ka-De" i... podinspektor Leon 
Szymański jako współkonferansjer 
imprezy. Z kręgów kierowniczych 
KWP, chadzających po cywilnemu i 
też "piwkujących" wiemy, że świą- 
teczne festyny policji mają być już re- 
gularne. (wir) 


W samo 
południe 


(wir) 


Jak .iuż infonnowaliśmy .iutro 
(27 bm.) na Starym Rynku w 
Słupsku odbędzie się festyn rekre- 
acyjny, ktorego organizatorami są 
Urząd Miejski i Wojewódzki 
Ośrodek Kultury, a patronem pra- 
sowym - "Głos Pomorza". 
W trakcie imprezy wystąpią 
m.in. zespoły: "Pulsar", "Bierko- 
wianki". kapela ludowa ,.Rokity" z 
Czarnej Dąbrówki, grupa taneczna 
"Polonez" ze Szkoły Podstawowej 
nr 17. 
N ie obędzie się także bez kon- 
kursów. Przygotowano sprawdzia- 
ny wiedzy o Słupsku i o kulturze. Z 
kolei słupskie Schronisko dla Zwie- 
rząt przygotowało loterię fantową. 
Organizatorzy zapowiadają 
również kiermasz handlowy. Począ- 
tek imprezy o godz. 12. 


(frel) 


Jeszcze o szkieletach na Rowokole 


Dyrektor wyjaśnia 


Po publikacji "Szkielety" w sobot- 
nio-niedzielnym wydaniu "Głosu Pomo- 
rza" zwrócił się do nas Andrzej Wróbel, 
dyrektor Słowińskiego Parku Narodowe- 
go. Jego zdaniem, kilka poruszonych w 
artykule spraw wymaga wyjaśnienia. Re- 
zerwat "Rowokół" nie jest ścisłym rezer- 
watem przyrody. Na jego obszarze do- 
zwolone są różne zabiegi, m.in. wycina- 
nie drzew. Dyrektor wie, że rezerwat jest 
objęty ochroną konserwatora zabytków. 
Twierdzi, iż to Urząd Gminy w Smołdzi- 
nie nie poinformował o tym Zakładu Ra- 
diokomunikacji i Teletransmisji w Szcze- 
cinie. Urząd Gminy wydał zgodę na loka- 
lizację i budowę obiektów, nie 
uprzedzając inwestora o istniejących obo- 
strzeniach. W latach siedemdziesiątych 
podczas budowy wieży natrafiono na ko- 
ści ludzkie i nie tylko. Zasypano je z po- 
wrotem, ale wcześniej przeprowadzono 
badania archeologiczne. Dyrektor z całą 
pewnością zaprzeczył. jakoby ludzkie 
szczątki roznoszone były po parku przez 
lisy. Dyrekcja SPN nie otrzymała w tej 
sprawie żadnego zgłoszenia. A. Wróbel 
powiedział, że aby rozpocząć prace ar- 
cheologiczne na Rowokole, wojewódzki 
konserwator zabytków musi uzyskać zgo- 
dę Głównego Konserwatora Przyrody. 


* * * 


Wynikałoby z tego. że winę za 


wpadkę ponosi Urząd Gminy w Smoł- 
dzinie, a kości wykopane pod wieżą... 
były już kiedyś badane przez archeolo- 
gów. Aby "uprecyzyjnić" wyjaśnienia 
dyrektora, zwróciliśmy się do Zdzisła- 
wa Daczkowskiego, wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Słupsku. 
Okazało się, że wieżę zbudowano w 
czasach, gdy dyrektorem SPN był Jan 
Wróbel (ojciec obecnego dyrektora), 
jeszcze przed powstaniem wojewódz- 
twa słupskiego, bez uprzednich badań 
archeologicznych i bez zgody woje- 
wódzkiego konserwatora zabytków 
(koszalińskiego). Badania, o których 
pisze dyrektor, prowadzono w \977 
roku kilka metrów obok już istniejącej 
budowli. Dlatego teraz (od I do 15 
sierpnia) zaistniała konieczność prze- 
prowadzenia ratowniczych badań ar- 
cheologicznych pod samą wieżą. 
Rowokół - to jedno z najbardziej 
intrygujących miejsc na całym Pomo- 
rzu, a poza tym atrakcyjny punkt wido- 
kowy, który w tym sezonie - z powodu 
przedłużonej przez "wpadkę" moderni- 
zacji wieży - będzie nieczynny. 
Pociesza fakt, że dyrektor Słowiń- 
skiego Parku Narodowego wie, iż po- 
zostający pod jego zarządem rezerwat 
Rowokół jest objęty także ochroną kon- 
serwatora zabytków. Szkoda, że mimo 
to doszło do takiej sytuacji. (wb/mb) 


Imprezy w Ustce 


Dzisiaj o godz. 16 na usteckiej 
estradzie odbędzie się wakacyjna "Mi- 
nilista Przebojów z Pomorzanką". 
Zgłoszenia kolonii przyjmuje ustecki 
Dom Kultury, zaś indywidualnych soli- 
stów o godz. 15 można zapisywać przy 
estradzie. O godz. 20 w sali Domu Kul- 
tury - występ Jerzego Kryszaka (od- 


płatnie), a na wolnym powietrzu (estra- 
da) posłuchać można piosenek żeglar- 
skich. "Wieczór szant z zespołem "Ku- 
bryk" i "Pomorzanką" rozpocznie się o 
godz. 20. 
W dni powszednie, o godz. 10.30 w 
sektorze sportowym usteckiej plaży are- 
obic dla wszystkich. (a) 


Był ONZ, jest UNO 


Dawny bar przy ul. Piekiełko w Słupsku, zwany - z racji okrągłego bufetu - ONZ, nie 
miał najlepszej sławy. ONZ zlikwidowano, lokal pozostał. Wykorzystywany przez lata 
różnie, od niedawna pod szyldem "UNO". 
Nie jest to jedyny w Słupsku punkt gastronomiczny. serwujący włoskie potrawy. 
Chce jednak upowszechnić prawdziwie włoską kuchnię. Oferuje pizzę, spageui, laza- 
nię. I duży wybór oryginahfych win. ., (mim) 


if 


..t 


;
 


-- 


'\  


... 


<.....' ::". 
.... 
";'. 


l 
"k" 


,'
" ,-":",
,
, 
'f.' ',

 
:
' ',
."':;!ł
 
.
 ! ;:
,2a 
t ,'/;-

J ':ł
 ' ::."', .," 
;' -r" 
"1',:' ", ,.--, 
.n'łr. .
.
' 
:'
&','I> -1

 
.";!
) '
. . I; 


", 


. . c
  


<;>- 


" 
.
. 'i 


..,.. 

. 


>"'51' 


.'
 t, 


,,
 
t;, 
'," ..'. . 


'c'"
 j 

. 


;: ,'\i 


"'
..'  
\-ą\ 


. 


, """'" 


",>,,0 " . 
. 'ti" 


....-r 


Y" 


Fol. Jan Mazieiuk 


Grabarze z Zieleni Miejskiej 


Nie wierzą w duchy 


Kopidół, łapiduch, żałobnik w wieniec szarpany -to określenia grabarza. Jedne mniej znane, inne 
bardzieJ. Wsz,stkie negatywne. Tak iak obraz grabarza lunkcionując, w świadomości ludzi: źle 
ogolony, w brudnym drelichu i śmierdząc, wódą. 


Oj< 


Są w różnym wieku. Na pewno nie 
przygnała ich tutaj chęć wielkich zarob- 
ków. W mieście krążą słuchy, że zarabia- 
ją po osiem, dziesięć starych milionów. 
-To nie u nas. My mamy pięć miesięcz- 
nie. Jak nie ma innej pracy, to co, pój- 
dziemy kraść? - pytają. Pracują od siód- 
mej, przez sześć dni w tygodniu. W tej 
pmcy nie ma wolnych sobót. 
Do obowiązków grabarza należy 
wszystko: wykopanie dołu, przygotowa- 
nie ciała, zakopanie trumny. 
- Polak zawsze na wierzchu - śmieją 
się. - Jak kopiemy, a 8róh jest stmy, tra- 
fiają się dawne kości. Wszyscy tu leżą; 
Ruscy, Niemcy, Polacy. Wtedy bierze się 
foliowy worek, pakuje i zakopuje głębiej. 
Jest tak, że po dwudziestu latach można 
na tym samym miejscu kopac:. Na wie17- 
dm kładzie się "świeże" ciało - mówią 
grabarze. Jednocześnie zastrzegają sobie 
anonimowość. - Źle się i tak ludziom ko- 
ja17ymy. po co mają wiedzieć. 
- W tej pracy l1zeba być odp017lym 
psychicznie. Tylko najodp017liejsi zostają. 
Czasem trafia się ciało po wypadku. po- 
l1zaskane. Tlzeba je doplVwadzic: do po- 
,ządku. I tak nie Zawsze rodzina dostaje 


zgodę na otwarcie tłUmny, czasem sami 
nie chcą. Do ekshumacji też nas biorą. No 
bo kogo? Wygląda to różnie, zależy, po ja- 
kim czasie wykonuje się ekshumację. 
Przychodzą na siódmą, od razu ko- 
pią. Kopanie grobu to ciężka praca. Naj- 
trudniej zimą. W tym' roku wszystko 
było przemarznięte na metr dwadzieścia 
w głąb. Wtedy stosuje się "ruski" spo- 
sób: ognisko. Trochę odmarza. Resztę 
załatwia się siekierą i kilofem. Do po- 
grzebu trzeba wszystko przygotować. 
Około wpół do dziesiątej idą na śniada- 
nie. 
Chodzą na co dzień w roboczych 
ubraniach. Na pogrzeb muszą się prze- 
brać. Mają uroczyste czarne spodnie, ko- 
szulę i marynarkę w odcieniach ciemnej 
zieleni. Do tego dopasowana muszka, 
czarne buty i rękawiczki. Inne przedsię- 
biorstwa pogrzebowe przydzielają kra- 
waty, ale nie zdarza się, żeby ktoś był 
nieodpowiednio ubrany. Minęły czasy, 
kiedy na pogrzeb szło się w roboczym 
drelichu. 
- Co. do cen, jesteśmy konkurencyjni. 
podohno najta11si. Jakbym chował kogoś 
z IVdziny, to u nas - zapewniają. 


Mają sześciodniowy tydzień pracy 
plus czasem trzydzieści nadgodzin. Peł- 
nią dyżury. Jeżeli jest zgłoszenie o zgo- 
nie, jadą wozem po ciało. Trzeba je za- 
brać, zawieźć do kaplicy i tam w podzie- 
miach złożyć, a na drugi dzień 
przygotować do pogrzebu. Dyżur trwa 
od szesnastej do szóstej. W tej pracy 
przestaje się wierzyć w duchy. 
- Tu nie ma żadnych. W nocy chodzi- 
my, to wiemy. Jakby się jakiś trafił, to by 
się powiedziało: posuń się i nie p,zeszka- 
dzaj w IVhocie. Jak grób się osypuje przy 
kopaniu, to nikt nie mówi, że duch kopie. 
Ohsuwa się, bo wcześniej było kopane, 
ziemia jest miękka. Bywało, że p17ycho- 
dził wdowiec i z "żoną" , na jej pomniku, 
wypił i zakąsił. Co mu będziemy prze- 
szkadzać, ma towanystwo i jest mu do- 
b,ze. Żadnych innych dziwnych sytuacji 
nie hyło. 
Są takimi samymi ludźmi jak inni. 
Mają rodziny, chodzą na imieniny i do 
kolegów. Stoją najbliżej "tamtej" strony 
i może dlatego tak mało im się wybacza. 
W obliczu śmierci od rodzin zmarłego 
wymaga się żalu, łez. Oni od siebic sa- 
mych wymagają dystansu do śmierci. 


SLUPSK 
tel. 
44-44-43 


TAX I 
ZATORZE 


Davvniej TAXI 
Głos Pomorza 


20% taniej 
na telefon i kartę 
stałego klienta 
Do usług 
przez 24 godziny 


. 


TELEFONY 


Sł,UPSK. POGOTOWIA: Energe- 
tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie- 
płownicze: 993; Wodnokanalizacyjne: 
994; Ratunkowe: 999, (podstacja przy 
uLBanacha: 43-13-71); Weterynaryjne: 
422-631; Policja: 997; Straż Pożarna: 
998; Biuro Numerów: 913; INFOR- 
MACJA: Paszportowa: 955; Kolejowa 
- pociągi przyjeżdżające do Słupska: 
933, pociągi odjeżdżające ze Słupska: 
934; RAmO TAXI - dla osób niepeł- 
nosprawnych, Słupsk, tel. 444-447; IN- 
FORMACJA o AIDS: 958; ALKOHO- 
LOWY teL zaufania: 424-278 (czynny 
w godz. 16-20. wtorki i czwartki) 


e 


USŁUGI 


CAŁODOBOWE TAXI ,JAN- 
T AR", Słupsk, 444-447 - tanio, szyb- 
ko 
RADIO TAXI - dla osób NIE- 
PELNOSPRAWNYCH, Słupsk, tel. 
444-447 
SALON ŚLUBNY "MARIOLA" 
wypożyczalnia - sprzedaż. Lębork. Sta- 
romiejska 26 
USŁUGI SZKLARSKIE, całodobo- 
we, V AT. Słupsk. Poniatowskiego 44. 
425-767 
POGOTOWIE POGRZEBOWE 
"ZIELENI". całodobowe. Słupsk, tel. 
0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES", 
Słupsk. Tuwima 3, 428-495, 443-083 
POGRZEBOWE "KALLA" 
Słupsk, Armii Krajowej 15, 428-196 i 
421-285 
POGRZEBOWE "HADES" Słupsk, 
Kopemika 15, 429-891, 436-449 
ZAKŁAD POGRZEBOWY 
,.EDEN" Lębork, Młynarska 20, 622-474 
ZAKŁAD POGRZEBOWY 
"ZNICZ" przechowywanie zwłok bez- 
płatnie. Lębork, 612-281 


. 


DYŻURY 


SŁUPSK: "NAD SŁUPIĄ", ul. Ki- 
lińskiego, tel. 42-66-50 
USTKA: "PANACEUM", ul. Ko- 
pernika, tel. 144-367 


. 


WYSTAWY 


SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 
ŚRODKOWEGO (poniedz. nieczyn- 
ne w pozostałe dni czynne 10-17) - Za- 
mek Książąt Pomorskich : "Skarby 
książąt pomorskich", "Sztuka dawna 
Pomorza od XIV do xvm wieku", St. 
L Witkiewicz - Witkacy (1885- I 939) 
- twórczość plastyczna, OUo Priebe 
(1886-1945) - malarstwo, rysunek- 
grdfika; MŁ YN ZAMKOWY 
"Dawna i współczesna sztuka ludowa 
na Pomorzu Środkowym"; BASZT A 
CZAROWNIC ul. F. Nullo 13: ,.Bo- 
śnia" - wystawa fotograficzna Krzy- 
sztofa Milera; GALERIA KAME- 
RALNA ul. Partyzantów 31A: Kazi- 
mierz Babkiewicz - malarstwo i rysu- 
nek 
KLUKI: MUZEUM WSI Sł
O- 
WIŃSKIEJ (czynny 9-16), "Kultura i 
sztuka ludowa Słowińców", Józef 
Chełmowski - rzeźba i malarstwo 
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI ul. Zaruskiego lA (czynne 
10-18) - Artyści Plastycy - Członko- 
wie ZPAP Oddziału Słupskiego (wy- 
stawa połączona ze sprzedażą) 


. 


KINO 


SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
191) - "Sierżant Bilko" (USA), godz. 
15 i 17; "Zbyt więle" (USA), godz. 19 i 
21 
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) - 
"Miki Mol" (poL), godz. 12; "Młodzi 
gniewni" (USA), godz. 14; "Sierżant 
Bilko" (USA), godz. 16; "Dorwać ma- 
łego" (USA), godz. 18; "Pułkownik 
Kwiatkowski" (USA), godz. 20; "Psy- 
chopata" (USA), godz. 22 (Teb) 


Czekają 
w schronisku 


W słupskim Schronisku dla Zwierząt 
na właścicieli czekają dwa psy. Młody 
mieszaniec boksera, brązowy z białymi 
skarpetkami i krawatem w środę (24 
bm.) biegał po ulicy Banacha i żcbrał o 
jedzenie po sklepach. We wtorek zaś do 
schroniska z ul. Armii Krajowej trafiła 
4-miesięczna suczka owczarka niemiec- 
kiego. (mar d) 


'ł
		

/Image0004.djvu

			GLOS POMORZA 


ROZMAITOŚCI 


Piątek, 26 lipca 1996 r. 


Ta szkoła ma przyszłość  
ZE SLAWOBORZA W SWIAT 

 
BEZ KOM PL EKS O W 


Dyrektor menedżerem 
- Często odbywało się to kosztem ro- 
dziny i czasu wolnego, ale pozostała saty- 
sfakcja. Kiedyś wokół było błoto i wszyst- 
ko się 1Vzsypywało, dziś - gdy przychodzi 
się do szkoły - jest porządnie i czysto - 
kontynuuje. 
- Subwencja, którą dostaję - dziesięć 
miliardów 562 miliony stQ/ych złotych - 
wystarcza tylko na płace, działalność kół 
zainteresowQfl i zOJtaje jakieś dwieście 
milionów na drohne remonty. Wszyscy 
twierdzą, że subwencje nie Ją wystarcza- 
jące. To wynika ze złej stluktwy organiza- 
cyjnej oświaty w gminach, zwłaszcza p,ze- 
ładowania etatów i z olbrzymich kosztów 
ogrzewania zimą. U mnie za szkołą leży 
sto metrów sześciennych drewna, już na 
nowy rok szkolny, a ma być pięćset. To są 
glVszowe sprawy. Gdybym chciał ogrze- 
wać siedem budynków węglem. to nawet 
dwieście milionów miesięczne by nie star- 
czyło. Aja dawałem sobie radę mając trzy- 
dzieści - prezentuje swoją metodę działa- 
nia. 
Po wejściu do szkoły w Sławoborzu 
spostrzegamy niezwykłą biel ścian. -Ma- 
lowane były ,vk temu - mówi dyrektor i 
jest zadowolony widząc nasze niedowie- 
rzanie. 
W 1989 roku, kiedy rozpoczynał swoją 
pracę, w szkole na póletatu zatrudnionych 
było czternastu emerytowanych nauczy- 
cieli - z konieczności, bo w Sławoborzu 
innych brakowało. Dzisiaj 604 uczniów 
uczy tu trzech matematyków. czterech 
polonistów, dwóch geografów, tyluż wu- 
efistów, biolog i historyk. Razem kadra 
pedagogiczna liczy 36 osób - wszyscy z 
pełnymi kwalifikacjami lub w trakcie ich 
zdobywania. Ci, którzy rozpoczęli pracę 


w ciągu ostatnich pięciu lat, otrzymali mie- 
szkania. 


Ze Sławoborza bez 
kompleksów 
Dyrektor...... chce, by sławoborscy 
uczniowie kontynuowali naukę w szkołach 
średnich bez kompleksów. Tak jak Mar- 
cin Dłużak, który trzy lata temu dostał się 
do "Elektronika" w Koszalinie, a obecnie 
jest w trójce najlepszych. Co roku któryś 
z ośmioklasistów dociera do finału woje- 
wódzkich olimpiad przedmiotowych. 
Dyrektor Rozwadowski postawił w 
swojej szkole na sport, języki obce i in- 
fOID1atykę. - Gdziekolwiek na zawodach 
pojawia się nasza młodzież. n
wiązuje 
zdecydowaną walkę - i na dowód wska- 
zuje trzy puchary zdobiące gabinet. 
- To tylko z jednego roku - zaznacza. 
Jeden za zajęcie siódmego miejsca w 
XII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej 
o puchar przewodniczącego szkolnych 
klubów sportowych i redakcji ,,Piłki Noż- 
nej", druga za drużynowe mistrzostwo 
województwa w tenisie sportowym w ka- 
tegorii młodziczek i trzeci za pierwsze 
miejsce w rozgrywkach piłki nożnej o pu- 
char "Głosu Pomorza". 
- Chcielibyśmy stworzyć klasę sporto- 
wą, ale najpielw trzeba zbudować bazę. 
Na razie do dyspozycji jest mała salka 
gimnastyczna i boisko szkolne. Obecnie 
trwają starania o adaptowanie sali w Domu 
Kultury. Jest to jeden z warunków wpro- 
wadzenia dodatkowej, trzeciej godziny 
wychowania fizycznego. 
- Obok szkoły jest dość duży plac, na 
któ,ym zbudujemy stadion. 


- Uważam, że ta szkoła ma przyszłość, jak niewiele in- 
nych w województwie - mówi jej dyrektor Ryszard Roz- 
wadowski. - Gdybym powiedział, że jest dobrze wypo- 
sażona, to nie przesadziłbym - dOdaje. - Moja motywa- 
cja. była i jest prosta - pokazałem, że można coś zrobić 
- wyjaśnia. -Inaczej, o czym bym dziś z panem rozma- 
wiał? Musiałbym chyba uciec. 


Teren został już wykarczowany, trwa 
nawożenie ziemi. 
- Prace chcemy dokończyć w przyszłym 
roku. 


Koncepcje 
Jeśli chodzi o specjalizacje przedmio- 
towe - ścierają się w Sławoborzu dwie 
opinie. Zarząd Gminy myśli raczej o po- 
jedynczej klasie infoID1atycznej i drugiej 
z językiem angielskim. 
- Moja koncepcja jest inna. Nauka ję- 
zyków to proces, który powinien objąć 
wszystkich uczniów i zaczynać się jak naj- 
wcześniej. Na początku w formie zabawo- 
wej, potem uczniowie klas czwanych i pią- 
tych mogą brać udział w konkursach, ry- 
walizować z innymi. 
Dyrektor jest pewien, że "pomału i spo-. 
kojnie" uda się to osiągnąć. Podobnie po- 
strzega nauczanie infoID1atyki w szkole. 
Jest już sala, w której mogłyby odbywać 
się zajęcia. Podstawy tego przedmiotu 
można by wprowadzać na zajęciach z tech- 
niki, klasy ósme miałyby już lekcje dwa 
razy w tygodniu. 
- Ale jeśli będzie już gabinet infOlma- 
tyczny, to będzie potrzebny infOlmatyk z 


prawdziwego zdQ/7enia. Tu jednak dyrek- 
tor też się nie spieszy. - Do celu trzeba 
dochodzić spokojnie - wyjaśnia. Na razie 


\;  


. 


::;;;;;.
 


at''''. 


w podłodze zainstalowano kable do 
komputerowych połączeń. 
- Nie chodzi o wyselekcjonowanie glU- 
py zdolnej młodzieży w szkole. Znajomość 
języków, Sp0l1 i infOlmatyka powinny być 
w mojej szkole nOlmą - mówi dyrektor 
Rozwadowski 


Fizyczno-chemiczny 
majstersztyk 


Jest nim gabinet fizyczno-chemiczny. 
Meble, ich układ i pomoce dydaktyczne - 


...... 


ł 
" 


\
>r-, 
.-..... 
',..." 


.' 


.. . 


Fot. Izabela Oleł 


wszystko zostało precyzyjnie zaplanowa- 
ne przez dyrektora. 
- Udałem się do szkół w Koszalinie - 
wspomina -i obejrzałem wszystkie niemal 
pracownie, obmierzyłem i stwierdziłem, że 
są nie dopracowane. Ściągnąłem do po- 
mocy znajomego inżyniera i zaczęliśmy od 
nowa. Wnosiliśmy ławki, zmierzyłem Je 
wszystkie i następnie dałem do zmbienia 
stelaże pod nie. Do każdej doplVwadzono 
ptąd, wodę, wkażdej jest zlew. Kable ka- 
załem tak umieścić. że uczniowie nie mają 
do nich dostępu. Zlewy sam z Koszalina 
woziłem. 
Przy okazji w pobliżu szkoły zakopano 
duży pojemnik, do którego spłyną wszy- 
stkie ścieki chemiczne. W jego budowę 
zaangażowano sześć fiID1. W rezultacie 
powstał niezwykle przemyślany, funkcjo- 
nalny układ, w którym zadbano na przy- 
kład, aby między rzędami mieścił się swo- 
bodnie wózek rozwożący z magazynku 
preparaty i pomoce do nauki. 
Można jeszcze wspomnieć o udanej 
współpracy z rodzicami. Ich szkolna Rada 
stworzyła od podstaw gabinet stomatolo- 
giczny. 
- Naszym dzieciom nawet w czasach 
największego k,yzysu nic nie brakowało, 
łącznie z środkami światłoczułymi do 
plomb. 
Rada Rodziców zainwestowała 50 mi- 
lionów złotych w bibliotekę, obecnie jest 
zaangażowana w budowę sali do gimna- 
styki korekcyjnej. Rodzice w Sławoborzu 
wiedzą, że pieniądze dają nie Radzie, ale 
na określony cel. Szkoła w Sławoborzu 
działa w jednej z najbiednieszych gmin 
województwa koszalińskiego. 
PIOTR URBAN 


Trojaczki z Piaszczyny 


"Osiemnastka" Agatek 
.". 1J.l '"..., "....
 ,ł . 


Poród w miasteckim szpitalu trwał 
godzinę. Na świat przyszła Justyna, po- 
tem Agata, a po półgodzinie - Oleńka. 
Mimo że jest ona najmłodsza, po urodze- 
n iu ważyła najwięcej - 2 i pół kilograma, 
najmniejsza z całej trójki - Agatka - miałd 
1,6 kilograma wagi. Przez miesiąc mu- 
siała pozostawać w szpitalu. Oleńka i Ju- 
styna wróciły do domu. 
- To mieli być chłopcy, no, ale stało 
się. CZWG11e nasze dziecko to też dziew- 
czynka - stwierdza pani Grażyna. Tata 
Roman początkowo nie chciał uwierzyć, 
że ma trojaczki. Dopiero po przyjeździe 
do szpitala, oniemiał z wrażenia. Od imie- 


.
 


.
 
- 


, --- 
/..: 


."'" r 
6 


l' 
Z' ,1 

 ,t 
 
ł..V
 


\. 


i 


( 


.I 


Na zdjęciu: bliźniaczki już pełnoletnie. 


Osiemnaście latIemu pani Grażvna Sztobnicka spodziewała się 
bliźniaków. Wiedziała o IVm po zrobieniu zdjęcia, na podstawie 
którego lekarz stwierdził ciążę mnogą. Okazało się, że jest i trze- 
cie dziecko, które sprytnie się "schowało". 


nia jednej z nich - Agaty - rodzice i zna- 
jomi rri"ówią na wszystkie - "Agatki". 
Przed urodzeniem trojaczków pani 
Grażyna, pracująca w "Polamie", dosta- 
ła w prezencie pralkę automatyczną, która 
jej służy do dziś. Dziewczęta otrzymały 
książeczki PKO z pełnym wkładem na 
mieszkania kawalerskie (a właściwie pa- 
nieńskie). Gmina podarowała Sztobnic- 


ł 


" 


kim magnetofon. Przez trzy lata "Polam " 
obdarowywał trojaczki prezentami. Po- 
tem to się skończyło. Dziewczęta niedaw- 
no obchodziły osiemnaste urodziny. 
Skończyły szkołę podstawową i dosta- 
ły się do zawodowej w Miastku. - Wy- 
brałyśmy zawód sprzedawcy, bo co się 
teraz liczy - tylko handel! - rezolutnie 
stwierdza Justyna. W tej samej klasie były 


""""'" 


'.., ",Ił' 


r. 


.cA  


-  
.
 


.. '. .n 
 


, 


FoL Jan Mazlelulc 


.
:< 


jeszcze bliźniaki - chłopak i dziewczy- 
na. Trojaczki do dzisiaj przyjaźnią się z 
nimi. 
- Teraz chcemy uczyć się zaocznie w 
technikum w Szczecinku, a do południa 
pracować - mówIą o przyszłości Agat- 
ki. 
Od najmłodszej siostry trojaczeK - 
Magdaleny - dowiedzieliśmy się, że 
dziewczęta czasami się kłócą, ale szybko 
dochodzą do porozumienia. Najwięk
 
szym śpiochem jest Ola, a Justyna - naj- 
bardziej pracowita. Agata najdłużej oglą- 
da telewizję. Trojaczki nie mają jeszcze 
narzeczonych, chociaż - jak nam zdra- 
dziły - kilku chłopców jest nimi zainte- 
resowanych. W przyszłości chciałyby 
mieszkać w większym mieście, nie w 
Piaszczynie. Marzą o pracy sklepie per- 
fumeryjnym lub odzieżowym. 
Wszystkie są blondynkami (dwie tro- 
chę podkolorowały odcień włosów). Aga- 
ta i Justyna grały w zespole rodzinnym 
na akordeonach. W przyszłości nie chcą 
mieć wspólnego wesela, bo są przesąd- 
ne. Twierdzą, że jeśli odbywa się ślub 
dwóch par jednocześnie, to jedna z nich 
jest potem niezbyt szczęśliwa w małżeń- 
stwie. W przypadku aż trzech par, zda- 
niem Agatek - na brak szczęścia narze- 
kałyby dwa małżeństwa. W ogóle, wia- 
domo że nieszczęścia chodzą parami. Jak 
któraś z nich zachoruje, to po kilku dniach 
choruje druga, a potem trzecia. 
Dwie mają już prawo jazdy. Tylko 
Oleńce nie powiodło się na egzaminie. 
Ale - do trzech razy sztuka... Wspólnie 
jeżdżą na dyskoteki do Miastka. Jak na 
trojaczki przystało - trzymają się razem. 
Na osiemnaste urodziny zaprosiły trzy- 
dzieści osób - głównie krewnych, kole- 
żanki i kolegów. W Miastku odbiorą do- 
wody osobiste. Rodzice ani się obejrzeli, 
jak ich malutkie Agatki stały się pełno- 
letnie.. . 


KONRAD REMELSKI 


Spółdzielnia Transportu i Usług Różnych 
w Słupsku ul. Poprzeczna 7 
oferuje do sprzedaży w całości lub w częściach 
budynek stacji obsługi z zapleczem socjalno-biuro- 
wym, położony w Lęborku przy ul. Pionierów nr 19. 
Oferty pisemne z podaniem ceny prosimy składać do 
dnia 30 sierpnia br. w siedzibie Spółdzielni w Słup- 
sku. 
I
IFOR.J'I\J.\CJE - JEl
 
ł2
ł"'759,  


G-2607 


SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI 
Sp. Z 0.0. W Slupsku, Dzial'lnwestycji 
zbierają oferty 
na podłączenie instalacji wodnej, 
elektrycznej, parowej 
w nowo budowanej suszarni. 
Jnformacje - tel. (059) 434-004 wew. 245. 


Studzienice '96 


II Baltik Sea Dance 


W dniach od 29 lipca do 3 sierpnia odbyWać się będzie Ballic Sea 
Dance Sludlienice '96 - spotkanie ludowYch zespołów tanecznych 
krajów nadbałtyckich zainicjowane w 1993 roku na Bornholmie. 


Ideą imprezy jest wymiana doświad- 
czeń artystów ludowych, poznawanie kul- 
tur krajów nadbahyckich. Festiwal ma się 
odbywać co trzy lata. 
Jak nas poinfoID1ował Waldemar Ka- 
piszka, przewodniczący komitetu organi- 
zacyjnego spotkań, przed trzema laty Pol- 
skę na Bornholmie reprezentował Kaszub- 
ski Zespół Folklorystyczny "Modraki" z 
Parchowa. Waldemar Kapiszka (kierow- 
nik zespołu) podjął się zorganizowania 
drugich Baltic Sea Dance w wojewódz- 
twie słupskim. Ofertę przyjął wójt gminy 
Studzienice Jerzy Szpakowski. 
Do Studzienic przyjadą: Sorbische V 01- 


kstanzgruppe Schmerlitz z Niemiec, Born- 
holm Folkedancere, "Zalenieki" i "Kursa" 
z Łotwy. W dniu otwarcia imprezy w Stu- 
dzienicach z koncertem dla gości' wystą- 
pią parchowskie "Modraki". 
Przybyszom znad Bahyku przygotowa- 
no bogaty program pobytu. Poza spotka- 
niami typowo warsztatowymi będą kon- 
ceI"!0wać w Studzienicach, Ugoszczy, Par- 
chowie, Kłącznie, Kramarzynach, Tucho- 
miu, Jamnie iSominach - na ziemi by- 
towskiej. W Bytowie, 2 sierpnia, zespoły 
będą koncertowały na estradach i placach 
w centrum miasta. 


Goj) 


Kupony do środy 


Wystawa do niedzieli 


Jeszcze tny dni będzie trwała wysta- 
wa LEGO AQUAZONE w Kołobnegu. 
Dzieci, które nie widziały wspaniałe- 
go "Podwodnego świata" LEGO, mogą 
oglądać wystawę już tylko dzisiaj, jutro i 
pojutrze, codziennie od 10 do 20, w na- 
miocie w pobliżu kołobrzeskiego amfite- 
atru. Potem niezwykłe gigantyczne zabaw- 
ki zostaną zapakowane, a za dwa tygodnie 
- 3 sierpnia - zaprezentowane dzieciom z 
Ustki. Przypominamy, że wstęp na wysta- 
wę przygotowaną przez fiID1ę "Galtex" 
jest bezpłatny, a dodatkową atrakcją, której 
nie wolno przegapić, jest możliwość po- 
bawienia się klockami. 


Dziś drukujemy ostatni kupon konkur- 
su "Baw się i wygraj LEGO!"; na kartki z 
prawidłowymi odpowiedziami czekamy 
do środy (31 lipca). Nazwiska dzieci, które 
będą m
ały szczęście w losowaniu, opu- 
blikujemy w czwartek, a nagrody - zesta- 
wy klocków LEGO - wyślemy im pocztą. 
Każdy kupon to szansa na bajeczny upo- 
minek, więc skorzystajcie z okazji i baw- 
cie się z nami. A tych, którzy nie zdążyli 
wziąć udziału w konkursi
, zapraszamy do 
trzeciej, ostatniej tury zabawy - kolejnych 
pięć kuponów znajdziecie w "Głosie Po- 
morza" od 5 do 9 sierpnia, podczas trwa- 
nia wystawy w Ustce. \ (kpn) 


rlIlfumJ 
 D 
 llllWU
 


1. Jak nazywa się główny bohater serii Miasto? 


............... ... .... ........ .................. ....... ........ .......... ................ 


2. Gdzie ostatnio został otwarty nowy Legoland? 


.......................................................................................... 


Imię i nazwisko .... ........... ................ ........ ............. 
Wiek.......... ;........... ..... 
Dokładny adres ......... ............ ..... ........ .... .......... .... 


" 
Iii 


:
 )  


... ) 
,
,
. 
W,o.'. 


............................................................................... 
 2!:-N


S 
r1
 "IIi 
', 
 MOBil, flf. 


I
f
IA GDAŃSKA ' AUTO CENTR

il:: 
8D6a 

ł 
, MOTORYZACYJNY 

 &l i "'la 

 
 Kosżalln. ul. Morsk a 49 1 
'.1 · tel. (094) 453-007 
--- ----
		

/Image0005.djvu

			Piątek, 26 lipca 1996 r. 


MEDYCYNA 


- 


ROZMAITOŚCI 


GLOS POMORZA 5 


Wezwanie kobiet do pospolitego ruszenia  
STRACH GROZNIEJSZY 
. 
NI Z RAK 


- To nie rak jest naszym wrogiem, ale strach przed jego ujawnieniem - mówią kobiety, 
które już wiedzą, że najważniejsze i decYdujące dla życia jest wczesne wykrycie łej 
śmiercionośnej choroby. Wszędzie na świecie mówi się otwarcie o raku piersi. Naj- 
głośniej w Ameryce. Tylko nie w Polsce. 


- Marzy mi się, aby również w naszym kraju znana postać- 
aktOl*a, piosenkał*a czy żona polityka - odważyła się przyznać 
przed kamerami telewizji do tego, że ma usuniętą pierś. 
Pani Wiesławie Gajewskiej, liderce słupskich "Amazonek", 
która usilnie domaga się rezygnacji z anonimowości kobiet po 
mastektomii (amputacji piersi), w niczym nie uchybia jawność. 
WTęCZ przeciwnie, wzbudza ona ciekawość i podziw - że moż- 
na po takich przejściach, z protezą, funkcjonować na pełnych 
obrotach i wyglądać ponętnie. 
W Stanach Zjednoczonych już 21 lat temu rak piersi przestał 
być tematem tabu. Stało się to w chwili, gdy żona ówczesnego 
prezydenta, Betty Ford, publicznie wyznała, że walczy z tą cho- 
robą. Jej odwaga uchroniła od tragedii tysiące kobiet. Za przy- 
kładem pani Ford poszły inne sławy. W dniu, kiedy Nancy Re- 
agan usuwano pierś, we wszystkich stanach Ameryki zgłosiło 
się na badania mammograficzne dwa razy więcej kobiet niż 
zwykle. 
Jeśli o chorobie mówią znane osoby, ratują życie innym. Dzię- 
ki temu aż 75 procent Amerykanek udaje się wyleczyć. W Pol- 
sce ratuje się tylko 40 procent dotkniętych tą chorobą kobiet. 
Kuleje oświata zdrowotna i profilaktyka. Przemilczanie zagro- 
żeń leży jakby w polskiej mentalności. 


Sojusznikiem w walce 
z rakiem jest wiedza, największym wrogiem - strach. 
ym- 
bolem walki z nim w USA stała się różowa wstążeczka. Przypi- 
na ją ją do ubrania, jak broszki kobiety mądrzejsze od tych, które 
tylko się boją. Marsze "różowej wstążeczki" przyjmują się też 
w Polsce. Manifestacje, poruszające emocję, często czynią wię- 
cej niż wykł,ad. Swoistym wyzwaniem jest "Donna Europa", 
społeczny ruch europejski - zainicjowany przez włoskiego 
onkologa Umberto Voronesi - do którego przystąpiły niedaw- 
no również kobiety ze Słupska. Patronuje temu małżonka pre- 
zydenta miasta - Małgorzata Mazurek. W grupie założycielek 
są reprezentantki ważnych dla sprawy instytucji. 
Od 1992 roku działa w Słupsku jeden z 153 w kraju klubów 
stowarzyszenia kobiet po mastektomii "Amazonka". Zrzesza 
dwieście członkiń, chociaż w województwie jest ponad sześć- 
set kobiet po amputacji piersi. A ich liczba stale wzrasta. "Ama- 
zonki" nie mają dla siebie pomieszczenia. Zakupiony sprzęt do 
rchabilitacji leży więc rozmontowany w prywatnej piwnicy. 
Spotykają się gościnnie w Izbie Pielęgniarek. Chodzą na ko- 
nieczne po operacji usprawniające ćwiczenia do... Szkoły Ro- 
dzenia. Kobiety po mastektomii czują się skrępowane: Przyszłe 
matki częstokroć wyrażają głośno swoją niechęć do dzielenia 
sali "z rakowcami". Do osiągnięć klub "Amazonek" zalicza nie- 
odpłatne wydawanie protez piersi i gorsetów. ." "w6-. 
Jest to wszakże sukces polowiczny. Krystyna Kolanus (ZUS): 
- Ot,'Zymanie protezy jest możliwe po orzeczeniu o inwalidz- 
twie. To błąd. Wiele kobiet chce pracować, czuć się pożyteczny- 
mi. 
"Wyrok" skazujący na inwalidztwo wypacza sens właściwej 
terapii, mającej przywrócić kobiety po amputacji piersi do nor- 
malnego życia. 


Problemem numer ieden 


jest zapobieganie nawrotom choroby i w ogóle zachorowa- 
niom. Krystyńa Marel (NIK): - Rządowy pmgram w tej spra- 
wie został p''Zyjęty p,'Zez Sejm. Można go wykOlzystać dla ni- 
c/w. 


"Donna Europa" chce wymusić na władzach regionalnych i 
na decydentach w służbie zdrowia takie warunki profilaktyki i 
terapii, żeby kobiety nie musiały stawać się kalekami. . 
Jest ministerialne zalecenie, aby każdy lekarz, niezależnie 
od specjalizacji, przy okazji wiżyty choćby z powodu grypy, 
badał każdej pacjentce piersi. 
- Tyle że - podnosiły zgromadzone - nie wszyscy lekarze to 
potrafią. Bywa, że rezygnują po reakcjach pacjentek, podejrzli- 
wie lub z oburzeniem traktujących na p,zykład okulistę, zaglą- 
dającego pod biustonosz. Niemniej istotne jest sprawdzanie u 
kobiet poziomu hormonów. Na Zachodzie leczenie hormonal- 
ne stanowi pokaźną barierę w zachorowalności kobiet na raka. 
W Polsce korzystają z tych bardzo kosztownych badań nielicz-  . 
Z pewnością naj istotniej sza jest samoświadomość. W
edza 
o wtdściwej diecie, tak samo zwiększających ryzyko genach, 
wirusach, terminach menstruacji, rodzenia, menopauzy. O tym, 
jak siebie samą zbadać. I, że po skończeniu 35 lat trzeba ko- 
niecznie poddać się kontroli. 
Za najskuteczniejszy instrument, ostrzegający przed trage- 
dią, uważa się mammograf. Nie ma aktualnie lepszego sposo- 
bu na rozpoznanie tej budzącej grozę choroby. Mammograf 
wykrywa guzki nawet pięć lat wcześniej, zanim wyczuje się je 
palcami. W stadium przedinwazyjn):'m, czyli przedobjawowym. 


Kiedy kuracja jest prosta 


i zapewnia całkowite wyleczenie. 
W ponadstutysięcznym Słupsku jest tylko jeden taki aparat 
(drugi w województwie ma Lębork) i to nie najlepszej jakości. 
Teresa Miłaszewska (naczelnik miejskiego ZOZ): -Inicjatywa 
zakupu mammografu dla Słupska zrodziła się w ubiegłym roku. 
Sprzedano prawie tysiąc (po złotówce) cegiełek. Urządzenie ko- 
sztuje dwieście dwadzieścia tysięcy nowych złotych. Jeśli na 
miejscu zbierze się większość pieniędzy, resztę dołoży NFOZ. 
Krystyna Danilecka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 
zaproponowała zastosowanie w tym celu mniej sztampowych, 
a bardziej skutecznych sposobów. Niezależnie - przymuszenie 
zakładów pmcy do kierowania na obowiązkowe badania mam- 
mograficzne kobiet. -P,zeprowadzono takie wśród żeńskiej za- 
łogi " Kapeny " i Muzeum, dzięki czemu wykryto dwa przypadki 
raka piersi. 
Halina Brzozowska, radiolog: - To powinna być zmasowa- 
na akcja w krótkim czasie dla blisko l1'Zydziestu tysięcy kobiet z 
gmpy ryzyka. Obowiązkowe badania z pełną diagnostyką i rów- 
nocześnie szeroką infOlmacją. Miasto musi na to znaleźć pie- 
niądze, podobnie jak kiedyś na małoobrazkowe prześwietlenia 
płuc. 
Dużą nadzieję pokłada świeżo utworzone stowarzyszenie 
"Donna Europa" w małżonce prezydenta Słupska. Małgorzata 
Mazurek pozostaje w kontakcie z panią Ireną Koźmińską, żoną 
polskiego ambasadora w Waszyngtonie, która czyni starania, 
by przenieść do Polski doświadczenia Amerykanek w walce z 
rakiem. I zbief'd pieniądze na mammografy dla polskich szpita- 
li. Za jej poręką, bezpośrednią współpracę ze Słupskiem na- 
wiąże Charleston, miasto w południowej Karolinie. 
MIROSLA W A MI),łECKA 


Człowiek niszczy siebie 


Paradoks 
cywilizowanego świata 


Człowiek składa się z tego, co zje. A 
skoro zjada truciznę, nie może być zdro- 
wy. Potężnym wrogiem jest mięso i jego 
przetwory. Ale pogląd ten, choć udoku- 
mentowany również badaniami na współ- 
czesnych populacjach, wciąż jest mało po- 
wszechny.1 ignorowany. Cóż szkodzijed- 
nak dowiedzieć się, że są teorie i przykła- 
dy inne niż te, które przyswoiliśmy. Nig- 
dy nie zrobimy kroku naprzód, jeśli nie 
będziemy otwarci na to, czego dotychczas 
nie znaliśmy. 
Ludzie jedzą mięso z dwóch powodów. 
Po pierwsze: bo im wmQwiono, że jest to 
konieczne dla zdrowia. Po drugie: po pro- 
stu im smakuje. Rzeczywiście, obfita za- 
wartość w mięsie ciał wyciągowych nada- 
je jego produktom szczególny smak i za- 
pach. Ale trzeba wiedzieć, że dziatdją one 
również podniecająco na ośrodkowy układ 
nerwowy. Podobnie jak. kofeina. To samo 
w zasadzie odnosi się do ryb, które jed- 
nak są o tyle dla nas korzystniejsze, że 
dostarczają przy okazji witamin i soli mi- 
neralnych (na przykład jod). A tłuszcz 
rybi, w przeciwieństwie do tłuszczu zwie- 
rząt rzeźnych, nie przyczyn
a się do roz- 
woju miażdżycy. 
Mięso wprowadza duże ilości związ- 
ków purynowych, silnie zakwasza orga- 
nizm i potęguje gnicie pokarmu w jelitach. 
Jego toksyczne ciała zatruwają organizm, 
wpływają na podwyższenie ciśnienia krwi 
i zwężenie naczyń wieńcowych. 
Obfitym źródłem ciał wyciągowych i 
pobudzających jest rosół, który uchodził 
kiedyś (i uchodzi niejednokrotnie do dziś) 
za bardzo "wzmacniający" pokarm. Tym- 
czasem jest szczególnie szkodliwy. Pod- 
czas gotowania, toksyczne składniki mię- 


bolitów mięsa. Zostaje on zatem w na- 
szych mięśniach i kościach pod postacią 
szkodliwych złogów. 
Jeżeli przyjąć, że otyłość jest chorobą 
- czego już nikt nie kwestionuje - to spo- 
żywając specjalnie tuczone świnie czy 
gęsi, zjada się chore zwierzęta. Karmione 
sztucznymi odżywkami i hormoQami - 
szkodliwe tym bardziej. Zresztą nie bez- 
pośrednio przecież po uboju. Od momen- 
tu zabicia, krowa, wieprz czy kurczak 
przebywa długą drogę. Im bardziej to no- 
woczesny kraj, tym dłuższy proces. I jeśli 
szynka na naszym stole ma kolor czerwo- 
ny, nie świadczy to o jej świeżości, tylko 
o większej ilości skutecznie przeciwdzia- 
łających obrazowi psucia się chemicznych 
preparatów. 
Zjadając hodowane na rzeź zwierzę, 
zjadamy je wraz z jego stresem - wywo- 
łanym warunkami, w jakich się je... mę- 
czy i zabija. Opowieści o humanitarnym 
ich zabijaniu wymyślono dla zagłuszenia 
wyrzutów sumienia. Czy jest większy fałsz 
niż międlY słowami: "humanitaryzm" i 
"zabijanie"? 
Odrębną kwestią jest aspekt ekono- 
miczny (a może też humanitarny?). 
Ogromne ilości roślin, którymi można by 
wyżywić głodujący świat, przeznacza się 
na paszę dla hodowlanych zwierząt. Na 
sporządzone z nich sznycle, polędwice, 
hamburgery - stać tylko ludzi zamożnych. 
Człowiek, istota mająca rozum, wyko- 
rzystuje ten dar dla zadawania' gwałtu 
przyrodzie. A będąc jej częścią, niszczy 
siebie. Największy pamdoks cywilizowa- 
nego świata! 


RewolucJa w medycynie do- 
tyCZy również poważnych 
zmian w sposobie odżywia- 
nia. Powiada się, że jeśli 
przyczyna choroby iest "nie- 
znana", oznacza to często 
wadliwe odżywianie. I nie- 
koniecznie chodzi o otyłość. 


sa przedostają się do wody. Dlatego wy- 
wary z mięs i kości powinno się wyklu- 
czyć z jadłospisu i zastąpić je zdrowymi 
wywarami z jarzyn. Nasz apetyt na mięso 
jest tylko nawykiem, powstałym wskutek 
uzależnienia się od pobudzających czyn- 
ników. 
Całkowicie przeczy tym przyzwycza- 
jeniom aspekt fizjologiczny. Or
anizm 
ludzki nie jest przystosowany do spoży- 
wania mięsa. Zęby ssaków mięsożernych 
są długie i ostro zakończone, a ich szczę- 
ki poruszają się tylko w jednym kierunku 
- pionowym. Zęby człowieka mogą zgnia- 
tać i żuć, 
 jego szczęki poruszają się rów- 
nież na boki. Jelita mięsożernych mają 
długość zaledwie trzykrotnie większą niż 
ich tułów. Są bowiem przystosowane do 
szybkiego wydalania łatwo psującego się 
pokarmu. Ludzkie jelita są dwunastokrot- 
nie dłuższe od tułowia, co oznacza, że ich 
funkcją jest przetrzymywanie i trawienie 
wyłącznie pokarmów roślinnych. Także 
wątroba osobników żywiących się mięsem 
może wyeliminować piętnaście razy wię- 
cej ilości kwasu moczowego niż ludzka. 
Człowiek nie został "wyposażony" w ury- 
kazę - enzym rozkładający kwas moczo- 
wy, który jest jednym z głównych meta- 


tli 


Edukator seksualny 
odpowiada 


Moniko, myślimy, że takie pytanie 
nurtuje wielu młodych ludzi. Tym bar- 
dziej, że jak sama zaznaczyłaś - mogą 
być różne źródła infonnacji. Pewne 
stwierdzenia nie zawsze są poparte nau- 
kowymi badaniami. Wybór źródeł jest 
osobistą sprawą każdego człowieka. 
Możemy podać wyniki badań na przepu- 
szczalność prezerwatyw, które zostały 
przeprowadzone w 1995 roku przez ze- 
spół naukowców w Instytucie Metalur- 
gii i Inżynierii Materiałowej Polskiej 
Akademii Nauk pod kierownictwem pro- 
fesora doktora hab. R. Ciacha i profeso- 
ra doktora hab. J. Dutkiewicza. Bada- 
niom poddanQ prezerwatywy finny 
"UNIMAL" oraz czterech finn zagra- 
nicznych (zakupionych w sieci 'detalicz- 
nej w Polsce), napełniając je roztworami 
barwników, których cząsteczki mają zna- 
cząco mniejszą średnicę od średnicy wi- 
rusa (fiolet goryczki 1-:10 nm, fuksyna 
zasadowa i błękit metylenowy mniej niż 
1 nm, a w wirusie HIV 80-120 nm). W 
wyniku badań stwierdzono całkowity 
brak przepuszczalności lub znikome za- 
barwienie wody. Otrzymane wyniki 
świadczą jednoznacznie o tym, że pre- 
zerwatywy produkowane przez 
"UNIMAL" nie przepuszczają wirusów 
HIV i nie ustępują pod tym względem 
wyrobom renomowanych firm zacho- 
dnioeuropejskich. Skoro zatrzymują one 
cząsteczki fioletu o średnicy 1-10 nm, to 
nie ma wątpliwości, że tym bardziej zatrzy- 
mają wirusy HIV o średnicy 80-120 nm. 
Należy zwrócić uwagę, że prezerwatywy 
produkcji azjatyckiej wykazują niejedno- 
rodną powierzchnię i wgłębienia o sto- 
sunkowo dużej głębokości oraz włókni- 
stą strukturę. Jest to niepokojace, ponie- 
waż struktura siatkowa o odstępie kilku 
nm może być przepuszczalna dla wirusa. 
Prezerwatywa jest środkiem antykon- 
cepcyjnym, zmniejszającym ryzyko za- 
każenia wirusem HIV. Ważne jest, aby 
miała atest MZiOS (w przypadku pol- 
skiego produktu), datę ważności, a w 
opakowaniu było powietrze. Niemniej 
najbezpiecznie}szym "środkiem", chro- 
niącym nas przed chorobami przenoszo- 
nymi drogą kontaktów seksualnych, jest 
stały, zdrowy i wiemy partner. 
- Od trzech lat chodzę z chłopcem, 
którego bardzo kocham i wi
m, że on też 
mnie kocha. Spędzamy ze sobq dużo CZ/l- 
su, łqczą nas wspólne zainteresowania. 
Jednak mam problem. Otóż często, ostat- 
nio to się nasila, jestEm o niego zazdro- 
sna. O każde spojrzenie, uśmiech, miłe 
słowo do innych dziewcząt. Powoduje to 
sprzeczki między nami, moje rozdrażnie- 
nie, co zaczyna mnie męczyć i myślę, że 
jego też. Jak temu zaradzić? - Małgo- 
rzata 
Miłości w naturalny sposób towarzy- 
szy uczucie zazdrości. O ile występuje w 


- Z niektórych źródeł można 
się dowiedzieć, że prezer- 
watywa nie Jest środkiem 
chroniącym przed zakaże- 
niem wirusem HIV. Podobno 
na Jej powierzchni są dosta- 
tecznie duże "dziury" , ktÓry- 
mi wirus może się przedo- 
stać. Jeżeli jest to prawda, 
dlaczego nie są one wyco- 
fane ze sprzedaży, a nawet 
reklamowane? Zastana- 
wiam się, Jak w takim razie 
możemy zabezpieczyć się 
przed tak straszną chorobą, 
Jaką Jest AIDS? - Monika, 
lat 18. 


niewielkim nasileniu, służy związkowi. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie uświada- 
miać sobie siłę swoich uczuć i to, że o 
związek trzeba dbać, a miłość pielęgno- 
wać. Przekroc;enie pewnej granicy spra- 
wia, że osoba zazdrosna zaczyna się czuć 
nieszczęśliwa i bezradna., Jej poczucie 
wartości i atrakcyj ości gwałtownie spa- 
da. Jeżeli mamy świadomość, że zazdrość 
jest zbyt częstym "gościem", utrudnia 
nam kontaktowanie się z partnerem, po- 
woduje pogorszenie naszego samopoczu- 
cia, należy zrobić jedno - porozmawiać 
o tym ze sobą. Zastanów się, co powo- 
duje, że Twój chłopiec jest z Tobą trzy 
lata? Prezentujesz zapewne sobą tak.ie 
wartości, które są dla niego istotne, wi- 
dzi w Tobie kogoś ważnego, z kim chce 
być. Może Ty sama nie zauważasz tych 
wspaniałych dla niego cech. B ycie ze 
sobą nie oznacza izolowania się od in- 
nych, nadal żyjemy wśród tych samych 
znajomych, przyjaciół, którzy mają na 
nas pewien wpływ, z którymi się kontak- 
tujemy. Zapewne Twojemu chłopcu za- 
leży na utrzymaniu tych znajomości, bez 
uszczerbku dla Waszego związku.Po- 
patrz na siebie, poszukaj swoich moc- 
nych stron i też uśmiechnij się do ludzi. 
Pamiętaj - uśmiechają się ludzie szczę- 
śliwi i zadowoleni z siebie, ze swojego 
związku, uzyskując uśmiech i akcepta- 
cję innych, co znacząco wpływa na pod- 
niesienie samooceny. Gdyby Twój na- 
strój nie ulegał poprawie, żawsze możesz 
skorzystać z pomocy psychologa. 
- Mamy 14-letniq córkę, która od 
pewnego CZ/lsU sprawia nam sporo Ho- 
potów. Stała się nieposłuszna, o wszyst- 
ko się wykłóca, szczególnie z ojcem, cho- 
dzi nabILrmuszona, potrafi całymi dnia- 
mi siedzieć w swoim pokoju, nie chce z 
nami porozmawiać. Próbowałamjej wy- 
tłumaczyć, że wszystko robimy dla jej 
dobra, że się o nią boimy i dlatego mILsi 


wracać wcześnie do domu. Atmosfera 
staje się coraz cięższa, już nie wiem co 
robić - Zatroskana matka. 
To tak zwany "konflikt pokoleń", 
który ma miejsce w każdej rodzinie, jest 
jakby warunkiem usamodzielnienia się 
młodego pokolenia. Okres dorastania 
dzieci to czas burzliwych przemian (psy- 
chicznych i biologicznych), który jest 
trudny zarówno dla rodziców, jak i po- 
ciech. Polega na walce dorastających 
dzieci o możliwości samostanowienia, o 
wolność przeciwko rodzicielskiemu au- 
torytetowi i temu, że chcą oni nadal kon- 
trolować i nadzorować życie i postępo- 
wanie swoich dzieci. Wskazane byłoby 
przejście z roli rodzica-opiekuna i wy- 
chowawcy do roli r
dzica-partnerskiego 
doradcy, którego zdanie czy rady nie 
a- 
wsze muszą być uwzględnione. Za kon- 
flikt pokoleń nie ponosi odpowiedzialno- 
ści żadna ze stron, jest to wynik szcze- 
gólnej sytuacji, w której przyszło znaleźć 
się rodzicom i dzieciom. 
Zrozumiała jest walka młodzieży o 
swobodę dysponowania własnym cza- 
sem, o wolność w wyborze towarzystwa, 
stylu ubierania się, o zgodę do posiada- 
nia i wyrażania własnego zdania. Zrozu- 
miały jest również lęk rodziców oto, że 
dziecko opuści się w nauce, popadnie w 
złe towarzystwo, zetknie się z alkoholem, 
narkotykami i narobi "głupstw". 
Mimo swej nieuchronności konflikt 
nie musi oznaczać całkowitego rozejścia 
się dróg, wzajemnej urazy i wrogości, 
zerwania stosunków. Ważne jest, aby ro- 
dzice zrozumieli, że ich dzieci są na dro- 
dze do dorosłości, oczekując wsparcia 
rodziców, a nie narzucania przez nich 
własnych koncepcji, aby poznały smak 
konsekwencji i skutków samodzielnie 
podejmowanych decyzji. Ze strony dzie- 
ci istotnie jest, aby zrozumiały, że są nadal 
zależne od rodziców społecznie i ekono- 
micznie, mimo osiągnięcia formalnych 
kryteriów dorosłości, żeby nie posuwały 
się do szantażu. Są to niezbędne warunki 
do podjęcia negocjacji na temat zasad 
regulujących wspólne życie. Już to, że 
zdecydujemy się na rozmowę oznacza, że 
traktujemy się partnersko i mamy do sie- 
bie zaufanie. A tak naprawde takiego 
dogadania się wszyscy członkowie rodzi- 
ny potrzebują w imię poczucia własnego, 
" bezpieczeństwa, które stanowi o jedno- 
ści rodziny. Proponujemy, abyście Pań- 
stwo spróbowali porozmawiać z córką o 
Waszych obawach w sposób otwarty i 
partnerski, z uwzględnieniem jej potrzeb. 
IWONA GAN 
TAMARA 
CZERWIŃSKA-SZULC 
Listy z pytaniami do edukatorek sek- 
sualnych można przesyłać do wszystkich 
oddziałów "Głosu Pomorza". 


Zajrzeć 
do swego wnętrza 
Najtańsza stosowana dziś przez le- 
karzy metoda "zaglądania" do wnętrza 
organizmu pacjenta - ultrasonografia 
- pozwala jednocześnie uzyskać naj- 
mniej precyzyjny obraz. 
Być może zmieni się to już niedługo - 
amerykańska firma Sonus Phannaceuti- 
cal i niemiecki Schering opracowały nie- 
zależnie dwa różne sposoby pozwalają- 
ce na jego wyostrzenie - donosi New 
Scientist. 
Obie metody przewidują wprowadze- 
nie do krwiobiegu pacjenta środka zwięk- 
szającego kontrast obrazu. Rozwiązanie 
takie jest dziś stosowane powszechnie 
przy prześwietlaniu promieniami Roent- 
gena czy uzyskiwaniu obrazu dzięki zja- 
wisku rezonansu magnetycznego. W 
przypadku "prześwietlania ultradźwięka- 
mi" brakowało odpowiedniej substancji 
- dotąd opracowane pozostawały w orga- 
nizmie mniej niż pół minuty, a więc zbyt 
krótko, by przeprowadzić badanie. Stwo- 
rzony przez amerykańskich naukowców 
EchoScan powinien pozostawać we krwi 
10-15 minut. Związek w postaci płyn- 
nej jest wstrzykiwany do krwi pacjenta. 
W temperaturze ludzkiego ciała przecho- 
dzi w stan gazowy, wytwarzając bąbelki 
wielkości dwóch mikrometrów nierozpu- 
szczalne we krwi. Właśnie one odbijają 
fale dźwiękowe stosowane w badaniu 
10 000 razy lepiej niż czerwone krwinki, 
dzięki czemu uzyskiwany obraz jest 
znacznie wyraźniejszy. Po kilkunastu 
minutach substancja wydostaje się z 
organizmu wraz z wydychanym powie- 
trzem. EchoScan testowany był przez 
amerykańskich radiologów badających 
pacjentów pod kątem chorób układu krą- 
żenia. 
Na nieco podobnej zasadzie działa 
opmcowana przez firmę niemiecką sub- 
stancja o nazwie Levovisf. Jej główny 
składnik - galaktoza - rozpuszcza się we 
krwi, a towarzyszy temu wydzielanie bą- 
belków powietrza powodujących zwięk- 
szenie kontrastu. Również to rozwiąza- 
nie wydaje się bardzo obiecujące. (PAl) 


MIM 


f, ',,* 


.... 

. 


.- 


."" 


. 


. 


, 


:

: . no 


.:.
 

 .'  .. "'
" 
.. ';':;""':':' :. 
... ".... . 
'. .-..,. '-.. '. 


-4 
., 


.""" 


. ... 


,; 


':"1 


.'-- <[ 
'#  


.
 


..., 

 


.. 


.." 


...... .. 
'7 
-.... .. 


"\ 


.....  


_:._,:i. "'\.  
..
. ...... .... 
r....
 r 


. 


. ł 


''II 


.; 


'ł. 


# 
,.! 


11 
Te piękne białoróżowe nenufary rozkwitły na spokojnych i czystych wodach 
ra Łętowskiego, stanowiqcego rezerwat przyrody w gminie Sławno. (a) 
Fot. 


1.
		

/Image0006.djvu

			6 GLOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Piątek, 26 lipca 1996 r. 


PASY KLINOWE 
MAKRO-HURT >ŁC;Ż

r

enie Uszczelniające 
 
Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 2, tel./fax (O-59) 414-285,425-032 


OKNA - DRZWI - WITRYNY 
PCV - SYSTEM - KBE 
ALUMINIUM - SYSTEM YAWAL 
Producent IIALUMET" Słupsk, Leszczyńskiego 10, 
tel./fax 432-230. 
  
--;1 
III 
G-Z5U-(J !__
_
I 


Do wydzierżawienia 
magazyn 
o powierzchni 
150 m kw., 
i 580 m kw. 
Wiadomość 
PHS S.A Słupsk, 
ul. Przemysłowa lO, 
tel. 411-004 G-261S 


. 


OGLOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


KATALIZATORY, TŁUMIKI. Ko- 
szalin, Grunwaldzka 18,420-597. 
VOL VO 340 DL automat (1983), prze- 
bieg 180000 km, benzyna + gaz. Silnik 
po kapitalnym remoncie. Białogard, 
12-55-38. 
CIĄGNIKI forschnit, kombajny zbo- 
żowe ciass, dźwig do drewna naczepy róż- 
ne lub wydzierżawię. Tel. 0966 367-24, 
po 16. 
UAZ 469 B w dobrym stanie. (0961) 
524-64. 
RENAULT trafic. Tel. (0966) 45-831. 
MAZDA 626 1,8 (1988), katalizator, 
gaz, hak holowniczy, szyberdach, granat, 
17 tys. zł. Białogard, 125-047. 
MERCEDES 123 200 D (1982). 
Słupsk, 437-405. 
AUDI 80 1.8S (1988), cena 18000 zł. 
Tel. 0966 437-54 lub 090531327 
MAZD A 626 2.0i (1991 ) czerwona stan 
b.dobry. Szczecinek, (0966) 579-97, 
429-R6. 
ST At- 28.1:;-
 
;
::-.. 


"BOLIR" ubrania robocze, 
środki BHP. Bytów, Dworcowa 8, 
(0-593) 53-33. Słupsk, Kniaziewi- 
cza l/l, (O-59) 425-029. 


KURY nioski. Słupsk, 429-043. 
T ANIO fortepian w dobrym stanie 
(2500 zł). Koszalin, 45-17-67. 
JARZYNIARKĘ, frytkownice (elek- 
tryczne, gaz), kebab, drzwi balkonowe 
(h=2,5). Koszalin, 434-763. 
T ANIO skóry baranie 6 szt. barwione 
(brąz). Miastko, 57-55. 


WSZYSTKO Z KORKA: bo- 
azerie, podłogi, tapety. Słupsk, 
Hubalczyków 8, tel. 21-933. 


REGENEROW ANE niemieckie lo- 
dówki od 200, zamrażarki - 250, pralki - 
400, zmywarki - 300, witryny, lady chło- 
dnicze. Gwarancja. Bezpłatny transport. 
Słupsk, Norwida 71, Bauera 6, 429-287. 
RYNNY, rury spustowe, ocynkowane, 
uchwyty do w.wymieniownych. ZPUH 
DACH MET, Włynkówko II A, Słupsk, 
tel. 11-27-78. 
FRYTKOWNICĘ dużą sprzedam. Ja- 
rosławiec tel. 10. 
BARAKOWÓZ, kiosk handlowy 
drewniany. Słupsk, 411-803. 
KROKWIE długie 20 szt, żuka po re- 
moncie. Słupsk, Prof. Lotha 27 Zakład 
Nagrobkowy. 
KOMPLET wypoczynkowy - skórza- 
ny. Słupsk, 444-883 wieczorem. 
MEBLOŚCIANKĘ czarną, fotele roz- 
kładane, blaszki boazeryjne. Słupsk, 
440-893. 
KURTKI skórzane, plecaki - ceny kon- 
kurencyjne. Centrum Handlowe WOKUL- 
SKI box 43 Słupsk, Kołłątaja I. 
KOCIOł.. gazowy. Pieńkowo 77 /15. 


. KUPNO 


125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
równici: powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 


.. . 
Rewelacyinie odporna, łatwa w montażu i utrzymaniu czystości. 
pOleca"KOSMAZ" Koszalin, ul. Morska 41, tel./fax (094) 408-952 I 
CENA PROMOCYJNA - 45 zł mikw brutto 


G-2423-0 


. 


ZAMIANY 


CZTEROPOKOJOWE na dwa od- 
dzielne - inne propozycje. Słupsk, 
44-24-83. 


Zapraszamy od 7.00 do 16.00 


FIRMA SKUPUJE; sprzedaje samo- 
chody po wypadku. Słupsk, 440-431,432- 
555. 


A UT A powypadkowe i na części ku- 
pię (0-61) 141-484. A-353 
SKUPUJEMY - ciągniki, przyczepy, 
kombajny, maszyny rolnicze. Płatne go- 
tówką. Tel. (058) 56-39-28. 


f...;t-.-


.. . 


. ... 
u . . 
.:..:.:.",....----   


-' i!I: 


f
 ':, .

 


-
.

.
. '. «t::
 


)/
 
... 
 .., 
. . 
,(\ \ ' 

 \ 'I: 
'-...;t . 
...

. 


::..... 
.-;;.:;:.::. 


"0;:;"" 


r:":::.-. 


l..:'" o:. 


. 


..:::
: i 
, . 

 
- 
,:'."
 - 
..., lU 
:z: 
'-I 
ii. 
.
 
Q: lU 
:S:e 
=-- - 
aif 
g. 
':! 
a
 
!:'-I 
s. 

B 

- 
.
 
3. 
-Q" 

:5 
. . 
-Iq' 
-:e 
:e;:: 
eQ" 
"'0 
. . 


!, 


'1; '-- . \/L . .
 . .
 .. , 
.
. "'. v < . 
__"n.,. .: ..' 
li'" . .:\" ¥: 
"';". 

 '
;

:..: 


W:;i" 


"" 
UJ 


.s. .::- 


G 


')::1- 
t
!" .t
 


l) 


d 


. .." *


5r" 
l 


ł I
Yll 


AUT A powypadkowe, do remontu na- 
tychmiast kupię! Słupsk, 0-90267215. 


AUT A zniszczone, spalone, skorodo- 
wane szybko kupię. Koszalin, 
0-90267238. 


KUPIĘ każde auto powypadkowe lub 
do remontu. Słupsk, 0-90267215. 
ZDECYDOW ANIE kupię każde auto 
powypadkowe do remontu - płacimy go- 
tówką! Koszalin, 0-90267238. 
SKUPUJĘ samochody po wypadku. 
Słupsk, 11-91-50. 


SZUKAMY w obrębie Bahyku 
domu i działki budowlanej od pry- 
watnych właścicieli. Najchętniej 
Ustka i okolice. Zgłoszenia, tel. 
(0593) 155-17. 


DWUPOKOJOWE (parter) w Słup- 
sku. Tel. 420-455. 
JEDNOPOKOJOWE w Słupsku. Tel. 
44-24-83. 


REGAł.. Y magazynowe. Koszalin, 
420-760. U-270 


APARATY fotograficzne, obiektywy, 
akcesoria. Pentacon, Praktica, INNE. 
Słupsk, 42-44-96. 


. 


NIERUCHOMOŚCI 


DO wynajęcia pomieszczenie na ka- 
wiarnię lub bar 100 m kw. Słupsk, 
439-259. 
TRZYPOKOJOWE - komfortowe 
sprzedam, zamienię. Pieńkowo 77 / 15. 


. 


USŁUGI  
 $towarzyszenie 

 Srodkowo - Pomorskie 

 
 Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 
SŚPON 
WYSOKIŃSKI, Rynek Staro- 
miejski 1/2, Koszalin, tel./fax 
423-644. Nowy dom i dacia nad 
jeziorem 120 000. Pałac 6 km od 
morza. 
NORD -Nieruchomości. Trzy- 
pokojowe 60 m kw. ul. Bosmań- 
ska, 57 000 zł. Koszalin, Piłsud- 
skiego 17, tel. 411-423. 
GRUNT 0,6 ha Szczecińska 
90 000 zł. Słupsk, "DELTA" 
423-400. 
ABELARD, Koszalin, Matejki 
14, tel. 410-25 l. 
FART - Nieruchomości. 
Słupsk, Grodzka, 8/3,427-625 
"MERKURY", Słupsk, 
434-606 Władysława IV 7. DOM 
wolno stojący (wykończony, nie- 
drogi). 
"PRA WNIK" - NIERUCHO- 
MOŚCI Kołobrzeg, Ratuszowa l, 
tel. 240-23. 
H 


. <. 'tir. . 
DZIAŁKI RZEMIEŚLNICZE (Sie- 
mianice, Słupsk), REKREACYJNE (Jaro- 
sławiec, Łąkie), USŁUGOWO - HAN- 
DLOW A (Piłsudskiego). WEX Słupsk, 
412-903. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk ul. Lutosławskiego 1,42-42-77. 
FACl'ORIA - NIERUCHOMOŚCI. 
Koszalin, Laskonogiego I, teL/fax 
41-07-69. Działki mieszkaniowo usługo- 
we: Mielno - 1153 m, 732 m - 32000. 
DO wynajęcia pomieszczenia magazy- 
nowo - produkcyjne w Słupsku, Potęgo- 
wie, Łosinie, Darłowie, Włynkowie. WGN 
Słupsk, ul. Tuwima 6 - 7, tel. 42-80-75. 
WGN NIERUCHOMOŚCI-oferty 
cały kraj. Pomorskie Nieruchomości do 
nabycia w kioskach -bogata, kolorowa 
oferta. Słupsk, ul. Tuwima 6-7, tel. 
42-80-75. 
ANKAM NIERUCHOMOŚCI, Kosza- 
lin, Zwycięstwa 109,42-26-19. Kawaler- 
ka, 34 m, Czarnowęsy k. Białogardu - 
12000. Sprzedający bezpłatna obsługa. 
LEOMAR NIERUCHOMOŚCI po- 
szukuje domów, mieszkań 1-,2-,3- poko- 
jowych. Słupsk, 41-39-32. 
POMIESZCZENIA (stoiska) handel, 
usługi - centrum Słupska do wynajęcia. 
Słupsk, 42-88-54, wieczorem. 
STOISKO do wynajęcia D.H. MER- 
KUR Y ul. Filmowa I Słupsk, tel. 
42-83-58. 
WYNAJMĘ M -' 5 trzypokojowe w 
Szczecinie ul. Kaliny. Tel. (0961) 332-58. 
DO wynajęcia pokój na parterze - cen- 
trum - na lokal, biuro, działalność handlo- 
wą. Kołobrzeg, Graniczna 2/1. 
SPRZEDAM wyposażenie lokalu ga- 
stronomicznego. Koszalin, 43-27-91 wew. 
330 do 15. 
ODDAM w dzierżawę dwa lokale (50, 
70) na każdą działalność (Wojska Polskie- 
go - parter). Słupsk, 412-148. 


WYWIADOWNIA INFO-BUSI- 
NESS. Windykacje, wiarygodność (PoI- 
ska, Niemcy) detektywistyczne, adresy 
dostawców, odbiorców. 0-94 411-796 
Koszalin 
BIURO Rachunkowe zarejestrowane w 
Zrzeszeniu Biegłych Rewidentów poz 
3009, podmiot gospodarczy poz. 225 - 
badanie sprawozdań finansowych, - pro- 
wadzenie ksiąg rachunkowych i podatko- 
wych. Biegły rewident Władysław Pawel- 
cLak Złocieniec, Nowa 9,0-961 73-409. 
TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
43-45-63. 
NAPRAW A sprzętu RTV krajowego, 
zagranicznego. Słupsk, 430-465. 
TVNAPRA WY domowe. Słupsk, 
420-970. 
WIDEOFILMOWANIE. Słupsk, 
432-988. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, pral- 
konaprawy. Słupsk, 428-280, 43-54-88. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki 
samochodowej, suszenie. Naprawa aku- 
mulatorów. Słupsk, Klonowa 14,440-745. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Słupsk, 438-91 I. 
PRALKONAPRAWY. Słupsk, 
44-22-46. 
ŻALUZJE - verticale - rolety. 
Producent, Słupsk, 424-884. 
ŻALUZJE "GAMA-COLOR" pozio- 
me, pionowe rolety. Słupsk, Wolności 11 
42-35-34. 
ŻALUZJE, verticale, rolety pokojowe, 
stoisko RDT. Słupsk, 42-84-49. 
ŻALUZJE - rolety. Słupsk, 43-30-60. 
ŻALUZJE rolety. Koszalin, 
45-47-75. 
ŻALUZJE produkcja, montaż. Słupsk, 
437-373. 
ŻALUZJE, verticale. Słupsk, 
44-35-81. 
CYKLINOWANIE (V AT). Słupsk, 
426-757. 
CYKLINOWANIE. Słupsk, 42-33-87. 
CYKLINOW ANIE. Słupsk, 42-50-04. 


DECORMIX tapetowanie me- 
todą natryskową. Słupsk, tel./fax 
44-13-07,23-665. U-246 


RENOW ACJA wanien -powłoki ema- 
liowane całe woj. Koszalin, 0-966479-70. 
MALOW ANIE, gładzie. Słupsk, 
435-563. 
MALOW ANIE, gładzie gipsowe, pa- 
nele, boazerie. Słupsk, 42-86-01 wieczo- 
rem. 


USZCZELNIANIE okien, żaluzje, 
układanie boazerii. Dębnica Kaszubska, 
tel. 515. 
AUTOALARMY "ELSAM". Słupsk, 
421-621 
ALARMY w obiektach, AUTO- 
ALARMY "Elektroinstal Serwis". Słupsk, 
Niemcewicza 15, 42-43-70. 
CHŁODNICE. Czyszczenie, naprawa, 
odbudowa -samochody osobowe i cięża- 
rowe. AUTO -SERWIS Sadowski, Kosza- 
lin, Kosynierów 47 A, tel. 43-43-41 
GAŹNIKI - regulacja, regeneracja. 
Słupsk, Kusocińskiego 8 (Ryczewo), tel. 
42-93-05. 
DOMOFONY. Słupsk, 421-221. 
SKUTECZNOŚĆ zerowania. Słupsk, 
44-00-16. 
MIKROBUSY. Lębork, 623-586. 
AUTOALARMY, blokady, znakowa- 
nie, radioodtwarzacze AUTO-PLUS. 
Słupsk, Zielona, 414-145. Koszalin, Ka- 
szubska, 411-678. 


DruhoV\Ti 
Jackowi 
Bartkowskiemu 
wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci Matki 
składają , 
Instruktorzy 
Środkowopomorskiej 
Chorągwi ZHP G-2()()ó 


Pani 
Mirosławie Jachimczuk 
i Jej Rodzinie 


wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci Brata Włodzimierza 


składają 
Załoga i Dyrekcja 
"AKTECH" Koszalin-Kołobrzeg 


G-2() I I
		

/Image0007.djvu

			GLOS POMORZA 7 


SPORT 


Pi ą tek, 26 lipca 1996 r. 


Na olimpijskiej planszy I 
"NIEWDZIĘCZNE" MIEJSCE 


Gry 
zespołowe 


Jeden medal 
w piątym dniu 


Z BOISK I HAL 
Koszykówka 


. 


ło si
 jednak jeszcze raz, że nasi zawodni- 
cy potrafią wykazać się wielkim hartem 
ducha. Ponownie się poderwali do boju i 
podczas pojedynku Jaskota z Tarantinim 
gwałtownie stopniała przcwaga rywali, a 
na tablicy pojawił si
 rczultat 32:35 . 
Polscy szabliści nie zniwelowali jcdnak 
strat do końca. Włosi wygrali rÓ7nicą 8 pkt. 
i zdobyli brązowy medal. 
Tym razcm w naszym zespole najsłab- 
Sl.y występ odnotował Sznajder, który za- 
dał rywalom zaledwic sześć traficń. Jaskot, 
borykający si
 z kontuzją nogi, niewiele 
mógł zdziałać. Natomiast znacznie lepiej 
niż w poprzcdnich meczach spisywał się 
Janusz Olcch. marzący o olimpijskim me- 
dalu w Atlancie. Jak poinfonnowała PAP, 
po niepowodzcniu drużyny w rywalizacji 
z Włochami, OIech zniknął z hali. Kilka- 
naście minut siedział w jcdnym L koryta- 
rzy, z głową zakrytą ręcznikicm, nic chcąc 
z nikim rozmawiać... 

 
uw) 


Dobry występ na olim- 
pijskiej planszy zanoto- 
wali polscy szabliści, 
którzy zajęli "nie- 
wdzięczne" czwarte 
miejsce w olimpijskim 
turnieju drużYnowym. W 
meczu o brązowy medal 
Poiska przegrała z Wło- 
chami 37:45. Spotkanie 
miało dramatyczny 
przebieg. 


Wbrcw temu, co może sugerować wy- 
nik- rywalizacja była niezwykle zacięta, 
a o sukcesie Włochów zadecydowała ich 
większa skuteczność w decydujących mo- 
mentach oraz ... kilka kontrowcrsyjnych 
werdyktów sędLiowskich. 
Pierwsza walka mcczu, między Rafa- 
łem Sznajderem a Luigim Tarantino, nie- 
spodziewanie zakończyła się wysokim 
zwycięstwcm szablisty z Italii - 5: l. Róż- 
nica czterech trafień utrzymywała się nie- 
mal do końca czwartego pojedynku tego 
meczu, między Januszem Olcchem a Ta- 
rantino (35 trafienie zadał Włoch, a jego 
zespół objął prowadzenic 20: 15). 
Nasi zawodnicy ambitnie starali się 
dojść rywali i gdy wydawało się, że ta sztu- 
ka im się uda, następowała seria znów bar- 
dzo kontrowersyjnych decyzji sędziow- 
skich i rywalom udawało si
 utrzymać 
dystans punktowy. 
Dwa następne pojedynki - Sznajdcra z 


W piątym dniu IgrzYsk Olimpijskich w Aliancie rewelac,Jnie spi- 
sała się w strzeleckich konkurencJach Renata Mauer. Polka - o 
czym Ju21nformowallśmy - zdobyła w środę swój drugi olimpijski 
medal, zaJmuJąc trzecie miejsce w slrzelaniu z karabinu standard 
.w trzech pOzYcjach na dystansie 50 metrów. "Brąz" Renaty Mauer 
bYł dziewiątym medalem zdobYlVm przez naszą ekipę w Atlancie. 


Mężczyźni - grupa A: Chiny - 
Argcntyna 87:77, Chorwacja - An- 
gola 71 :48, Litwa - USA 82: 104. Na 
pierwszym miejscu w tabeli są Sta- 
ny Zjednoczone - 6 pkt. 
Grupa B: Jugosławia - Korea 
Płd. 118:65, Australia - Brazylia 
109: 10 I, Grecja - Portoryko 80:69. 
Lidcrcm jest Jugosławia - 6 pkt. 


Rafałowi Szukale. Wicemistrz olimpijski 
z Barcelony wystąpił w finale "A" na dy- 
stansie 100 m stylem motylkowym, w 
którym zajął piąte miejsce. 
W środowych finałach mieliśmy jeszcze 
jedncgo przedstawiciela. Na 200 m st. kla- 
sycznym Marek Krawczyk był szósty. Po- 
niżej oczekiwań spisała się Alicja Pęczak. 
Nie udał się w środę występ polskim ju- 
dokom w Georgia World Congress Ccnter. 
Zarówno Beata Kucharzewska w kategorii 
56 kg, jak i Krzysztof Wojdan w kategorii 
71 kg odpadli z turnieju już w pierwszej 
rundzie. 
Nie udało się awansować do ćwierćfi- 
nału 4 kilometrów na dochodzenie polskie- 
mu kolarzowi Robertowi Karśnickiemu. W 
eliminacjach uzyskał on niezły czas - 
4.35,193, ale wystarczyło to tylko do zaję- 
cia 12. miejsca. O występie Grzegorza Kraj- 
nera na dystansie ł km informowaliśmy. 
Przypominamy, że zajął on szóste punkto- 
wane miejsce. (suw) 


Nieźle spisywali się nasi reprezentanci 
innych dyscyplinach sportu. W grze 
'"dwójncj mężczyzn w tumieju tenisa sto- 
)wego, w swoim pierwszym występie 
Lucjan Błaszczyk i najstarszy uczestnik 
turnieju - Andrzej Grubba - pokonali parę 
z Tajwanu, Chiang Peng-Lung, Wu Wen- 
Chia 21:11,23:25,21:19. 
Od zwycięstwa rozpoczęła udział w 
igrzyskach Katarzyna Krasowska z Tech- 
nika Głubczyce. W 1/32 finału gry poje- 
dynczej kobiet tumieju badmintona, wygra- 
ła ona z reprezentantką Filipin Amparo Lim 
11:6, 11:5. 
Dobrze walczyli w turnieju drużynowym 
polscy szabliści, którzy ostatecznie wywal- 
czyli "niewdzięczne", czwarte miejsce. 
Z żcglarzy najlepiej spisuje się Mateusz 
Kusznierewicz. który po czterech wyści- 
gach w klasie Finn zajmuje czwarte miej- 
sce. 
Nie powiodło się jednej z naszych ostat- 
nich nadziei medalowych w pływaniu - 


Piłka nożna 


Mężczyźni - grupa A: Argenty- 
na - Tunezja I: I, USA - Portugalia 
I: I. Pierwsze miejsce w grupie za- 
jęła Argentyna - 5 pkt. 
Grupa B: Francja - Arabia Sau- 
dyjska 2: I, Hiszpania - Australia 
3:2. Na pierwszej pozycji uplasowa- 
ła się Francja - 7 pkt. 
W meczach o wejście do półfi- 
nału spotkają się: Argentyna - Hi- 
slpania oraz Francja - Portugalia. 


SZERMIERKA 


. 


Raffaello Cascrtą (I :5) i Norberta Jaskota 
1 Tohni Terenzim (0:5) znów dały znacz- 
ną przewagę szablistom włoskim. Okaza- .-
 


Piłka ręczna n; 


Mężczyźni - grupa A: Rosja- 
Kuwejt 32:20. Chorwacja - Szwaj- 
caria 23:22, Szwecja - USA 23: 19. 
Grupa B: Francja - Hiszpania 
27:25, Egipt- Algieria 19: 16, Niem- 
cy - Brazylia 30:20. . 
 


\. 


W Ustroniu Morskim i w Darłówku 


....... 


,. 


Turnieje plażowe 
SIATKÓWKA 


Siatkówka 


-' 


Kobiety - grupa A: Japonia - 
Holandia 0:3, USA - Chiny 1:3, 
Korca Płd. - Ukraina 3:0. Prowadzą 
Chiny - 6 pkt. 
Grupa B: Kanada - Niemcy 0:3, 
Brazylia - Rosja 3:0, Peru - Kuba 
0:3. Liderem jcst Brazylia - 6 pkt. 


dzieci - T. Kławsiuć/P. Orłowski (Mie- 
szko Połczyn). 
Organizatorem imprezy był Nadmor- 
ski Klub Sportowy Astra Ustronie Mor- 
skie i Okręgowy Związek Piłki Siatko- 
wej w Koszalinie. 
* * * 


. 


W Ustroniu Morskim, z udziałem 70 
par, rozegrano [J Otwarty Okręgowy 
Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej. 
W kategoriach seniorek, juniorek, ju- 
niorek młodszych oraz młodziczek naj- 
lepsze okazały się M. Knajdrowska i A. 
Nowak z MKS Przylesie Koszalin. 
Oto zwycięskie pary w pozostałych 
kategoriach: seniorzy - P. Wachowski/ 
G. Czachorowski (Astra Ustronie Mor- 
skie), juniorzy i juniorzy młodsi - A. 
Lach/J. Wojtecki (Joker Piła). młodzicy 
- P. Win kler/M. Kudłaty (Joker Piła), 


"" 


.)  


Na zdjęciu: Norbe'1 Jaskot (z lewej) i Tonhi Terenzi w jednym z pojedynków drużynowego meczu szablistów o brqzowy 
medal pomiędzy Włochami i Polskq. (suw) 
Fol PAP 


(mars) 


W Darłówku odbył się turniej w piłce 
siatkowej plażowej "Lech Premium". 
Zwyciężyli Krzysztof Sterczyński i 
Robert Astasewicz z Kospelu Koszalin. 
Drugie miejsce zajęli Henryk Kubica i 
Paweł Komorniczak z MDK Warszawa, 
a trzecie, Wojciech i Jacek Wojciecho- 
wiczowie z Astry Ustronie Morskie. 
(mars) 


Na 
szklanym 
ekranie 


Żniwa dla koników 


. PUCHAR POLSKI 
Pogoń 
gra dalej 


Gecko. Twierdzi on bowiem, że "chciwość 
jest dobra". Publika chce biletów, niech 
więc płaci. Policja może aresztować każ- 
dego, kto sprzedajc bilety o trzy dolary 
wyżej od jego nominalnej ceny. "Jcst to 
wprawdzie drobne przestępstwo, ale chce- 
my pomóc organizatorom i dać do zrozmie- 
nia ludziom, że nic powinni tak zarabiać 
na igrzyskach" - powiedział z pedagogicz- 
nym zacięciem rzecznik policji. Stróże po- 
rządku starają się wyłapać handlarzy. W jej 
sieć trafiają jednak "płotki" lub przypad- 
kowi winowajcy. (PAP. mars) 


Z UKOSA 


. 


ATLANTA '96 


. 


Policja miasta 26. Letnich Igrzysk Olim- 
pijskich poinfonnowała, żc arcsztowałajuż 
18 koników biletowych. N ie odstraszyło to 
jednak innych spekulantów, którzy nadal 
robią złote interesy. zarabiając po 1000 
dolarów dziennie. 
Biletowc .,żniwa" są tak obfite, że oko- 
ło sa koników przybyło do Atlanty aż z 
Londynu. Postępują zgodnie z zasadą ma- 
klera gIełdowego z Wall Street, Gordona 


W spomagał 
słupski sport 


Piątek, 26 lipca 


W ub. środę trzecioligowa Pogoń 
Lębork zmierzyła się wKolbudach 
w meczu kolejnej rundy rozgrywek 
o Puchar Polski z tamtejszą druży- 
ną GOSiR, (reprezentantem gdań- 
skiej klasy okręgowej). Wygrali lę- 
borczanie 2: l (I: l ). 
Był to niezwykle trudny pojedy- 
nek- powiedział Andrzej Brendler, 
trener lęborskiego zespołu. Musie- 
liśmy walczyć do ostatnich minut 
o końcowy sukces. Gospodarze 
uzyskali prowadzenie w 22 minu- 
cie. Wyrównanie padło w 38 min 
po strzale głową Krzysztofa Wary- 
cha. Zwycięską bramkę Pogoń zdo- 
była w 86 minucie, a jej autorem 
był Tomasz Dołotko. Lęborczanie 
awansowali do dalszych gier pucha- 
rowych. 


godz. 9-11 (pr. 2) oraz 11-12.30 (pr. 
l) - skróty relacji nocnych; 
godz. 16-18 (pr. 2) studio olimpijskie 
(wioślarstwo, kolarstwo, pływanie, lek- 
koatletyka); 
godz. 18-18.55 (pr. l) - studio olim- 
pijskic Ueździectwo, Ickkoatletyka); 
godz. 19-22 (pr. 2) - studio olimpij- 
skie (boks. judo); 
godz. 22-0.30 (pr. l) - studio olim- 
pijskie Uudo, skoki do wody, podnosze- 
nie ciężarów, lekkoatletyka); 
godl. 0.30-2.00 (pr. 2) - studio olim- 
pijskie (lckkoatletyka, pływanie); 
godz. 2.05-4.00 (pr. 1) - studio olim- 
pijskic (lekkoatletyka, pływanie, boks). 


Eugeniusz Pietrasik, zmarły nagle w Atlancie szet poisklei misJi 
olimpIJskiej, pozostanie r6wniet w najlepszej pamięci słupszczan. 
Przed dwoma laty w sierpniu osobiście otwierał w hali "Grylia" 
festiwalowy turniej par o puchary prezesa Urzędu Kultury Fizycz- 
neJI Turystyki. 


Sparingi 
PRZED SEZONEM 


W innym spotkaniu, które rozegrano 
w Świdwinie, tamtejsza Spójnia przegra- 
ła z Pomorzanincm Sławoborze 4:5 (I: I). 
Jutro (sobota, 27 bm.) Pogoń Połczyn 
- Zdrój zmierzy się na własnym boisku z 
Drawą Drawsko. Początck meczu o go- 
dzinie 17. 


UKFiT. 
Wszystkie sportowe publikatory podkre- 
ślają wkład Eugeniusza Pietrasika w przy- 
gotowanie ekipy olimpijskiej. Realizował 
swój plan już dwa lata przed Olimpiadą: 
- Kończymy z działaniami żywiołowy- 
mi, po omacku, również w sporcie wyczy- 
nowym. W przygotowaniach olimpijskich, 
jakie prowadzimy, typujemy zawodników 
personalnie. Będziemy inwestować woso- 
bę, która zawrze z nami umowę. W zamian 
za trzy-cztery lata ciężkiej pracy, propo- 
nujemy komfortowe warunki szkoleniowe. 
A za osiągnięty wynik - również nagrodę, 
zapewniającą dostatni byt do końca życia. 
Specjalną ofertę mamy też dla zawodow- 
ców. 
Pierwszy złoty medal Olimpiady i trzy 
kolejne w trzecim dniu igrzysk dla Polski 
- to spektakularne dowody efektywności 
tych działań. Wielka radość po wielkiej tra- 
gedii - trudno o większy paradoks! 
Eugeniusz Pietrasik wchodził w skład 
komitetu honorowego VI Międzynarodo- 
wego Festiwalu Brydża Sportowego, który 
rozpocznie się w Słupsku 10 sierpnia. Miał 
patronować, z racji pełnienia i tej funkcji, 
turniejowi par o puchary prezesa Fundacji 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Będzie to tur- 
niej przede wszystkim pamięci człowieka, 
którego stmtę dotkliwie odczuje cały pol- 
ski sport... 
MIROSł
A W A MIRECKA 


Wiceprezes UKFiT zjechał do Słupska 
wraz z Jerzym Dachowskim, dyrektorem 
Centralnego Ośrodka Sportu, aby poznać 
stan kultury fizycznej w województwie. 
Zwiedził obiekty sportowe, spotkał się z 
pracownikami resortu i władzami. W roz- 
mowach był konkretny. 
_ Zwizytowaliśmy wszystkie wojewódz- 
twa, żeby naocznie stwierdzić jak ogrom- 
ne spustoszenie nastąpiło w krajobrazie 
życia sportowego. Na szczęście pozostali 
fanatycy, często ratujący samotn ie dorobek. 
Oni są solą tej sportowej ziemi. Słupsk ma 
nie tylko tradycje. Co istotniejsze - ma lu- 
dzi oddanych sportowi. Pomaganie im bę- 
dzie dla mnie wielką satysfakcją. 
I to, co obiecał - spełnił. Słupsk otrzy- 
mał pieniądze na budowę hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 18 i na remont 
Stadionu 65O-lecia. Także kolejną dotację 
na festiwal brydżowy. 
- Problemem są nie tyle zdewastowane 
obiekty czy zaprzepaszczone inicjatywy. 
Głównym dramatem jest to, że zaledwie 5 
proc. polskich dzieci "się rusza" - mówił 
w 1994 roku E. Pietrasik dla ,Płosu Po- 
morza". 
Zjego inicjatywy powstał specjalny pro- 
gram masowego uczestnictwa w sporcie 
dzieci i młodzieży. W ramach tego m.in. 
szanse uruchamiania niepublicznych szkół 
bądź ośrodków, w oparciu o gotowe pro- 
jekty, urządzenia i sprzęt - ze środków 


. 


W towarzyskim pojedynku piłkarskim 
Drawa Drawsko pokonała na własnym 
boisku Calisię Kalisz Pom. 4:2 (1:2). 
Bramki zdobyli: Piotr Styburski - 2, 
Mirosław Noga i Tomasz Sideł dla Dra- 
wy oraz Grzegorz Kruk i Dariusz Czar- 
nojan (z rzutu karnego) dla Calisii. 


(fen) 


(suw) 


(mars) 


JESIEŃ W III LIDZE "POMORZE" 


Do inauguracji piłkarskich rozgrvwek mistrzowskich w III lidze 
"Pomorze" ed,cji 1996/97 pozostało jeszcze trochę czasu. S,m- 
patykom futbolu polecam, terminarz gier w rundzie jesienneJ (w 
nawiasach podajem, końcowe lokaty z minionego sezonu). 


Polonia Rogum - Gryf 95, Gryf 
Wejh. - Bałtyk, Brda - Zagłębie, Gopla- 
nia - Kasztelan. Polonia Elb. - Piast, 
Lcgia - Zatoka, Chemik - Stolem, Le- 
chia II - Pogoń, Kaszubia - Arka. 


Termin I - 3/4.08.1996r. 


Stolem Gniewino (beniaminek) - 
Gryf 95 Słupsk (10), Zatoka Braniewo 
(beniaminek) - Pogoń Lębork (3). Piast 
Człuchów (beniaminek) - Arka Gdy- 
nia (2). Kasztelan Papowo Biskupie (be- 
niaminek) - Kaszubia Kościerzyna (12), 
Zagłębie Piechcin (bcniaminek) - Lechia 
II Gdańsk (ł I), Bahyk Gdynia (spadko- 
wicz z n ligi) - Chemik Bydgoszcz (5), 
Polonia Rogum Pruszcz Gdański (spad- 
kowicz z II ligi - dawna Polonia Gdańsk) 
- Legia Chełmża (6), Gryf Wejherowo 
(9) - Polonia Elbląg (7), Brda Bydgoszcz 
(8) - Goplania Inowrocław (4). 


PIŁKA NOŻNA 


. 


XIV - 26/27.10. 


Gr)'f 95 - Arka. Po
oń - Kaszubia, 
Stoi cm - Lcchia II, 
Zatoka - Chemik, Piast - Legi
 
sztclan - Polonia Elb., Zagłębie - Go- 
piania, Bałtyk - Brda, Polonia Rogum - 
Gryf Wejh. 


IX - 21/22.09. 


V - 24/25.08. 


Zagłębie - Gryf 95. Bałtyk - Kaszte- 
lan, Polonia Rogum - Piast. Gryf Wejh. 
- Zatoka, Brda - Stołem. Gnplania - 
Pogoń. Polonia Elb.
 Arka. Legia - Ka- 
szubia, Chemik - Lcchia II. 


Piast - Gryf 95, Kasztclan - Zatoka, 
Zagłębie - Stolem, Bałtyk - Pogoń. Po- 
lonia Rogum - Arka, Gryf Wejh. - Ka- 
szubia, Brda - Lcchia II, Goplania - Chc- 
mik, Polonia Elb. - Legia. 


XV - 2/3.11. 


X - 28/29.09. 


VI - 31.08J1.09. 


Gryf Wejh. - Gryf 95, Brda - Polo- 
nia 'Rogum. Goplania - Bałtyk, Polonia 
Elo. - Zagł90ie, Legia - Kasztelan, Che- 
mik - IJiast. Lechia II - Zatoka, Kaszu- 
bia - Stolem, Arka - Pogoń. 


11-10/11.08.  
-
 


Gryf 95 - Lechia II, Kaszuoia - Che- 
mik. Arka - Legia. Pugoń - Polonia Ełb.. 
Stolcm - Goplania. Zatoka - Brda. Piast 
- Gryf Wejh., Kasztelan - PoloniJ Ro- 
gum, Zagł
bic - Bałtyk.. 


Gryf 95 - Legia. Chemik - Polonia 
Elb., Lechia II - Goplania, Kaszubia - 
Brda, Arka - Gryf Wcjh., Poguń - Polo- 
nia Rogum, Stolcm - Bałtyk, Zatoka - 
Zagł
bie, Piast - Kasztelan. 


Gryf 95 - Goplania, Polonia Elb. - 
Brda, Legia - Gryf Wejh., Chemik - Po- 
lonia Rogum, Lechia I1- Bałtyk, Kaszu- 
bia - Zagłębie, Arka - Kasztelan, Pogoń 
- Piast, Stolem - Zatoka. 


Z:.i?
 


... :r '" f 
.. .\) 
\ i 
,
 
-/
 , 
... 1°"" .... 
"" 
f:' . 
... 
tli ... '" 
J- 
. 


... 


XVI - 9/10.11. 


.1 
n. 


XI- 5/6.10. 


Gryf 95 - Pogoń. Stolem - Arka, Za- 
toka - Kaszubia, Piast - Lechia II, Ka- 
sztelan - Chemik, Zagłębie - Legia, Bał- 
tyk - Polonia Elb., Polonia Rogum - 
Goplania, Gryf Wcjh. - Brda. 


VII - 7/8.09. 


III - 15.08.(czwarlekJ 
Zatoka - Gryf 95, Piast - Stolem, 
Kasztelan - Pogoń. Zagłębie - Arka, 
Bałtyk - Kaszubia, Polonia Rogum - 
Lechia II, Gryf Wejh. - Chemik, Brda- 
Legia, Goplania - Polonia Elb. 


Bałtyk - Gryf 95, Polonia Rogum - 
Zagłębie, Gryf Wejh. - Kasztelan, Brda 
- Piast, Goplania - Zatoka, Polonia Elb. 
- Stolcm, Legia - Pogoń. Chcmik - 
Arka, Lcchia II - Kaszubia. 


Kasztelan - Gryf 95, Zagłębie 
Piast, Bałtyk - Zatoka, Polonia Rogum 
- Stolem, Gryf We.ih. - Pogoń, Brda- 
Arka, Goplania - Kaszubia, Polonia Elb. 
- Lechia II, Legia - Chemik. 


XVII-16/17.11. 


Hrda - (;ryf 95. Goplania - Gryf 
Wcjh., Polonia Elb. - Polonia Rogum, 
Legia - Bałtyk. Chcmik - Zagłębie, Le- 
chia II - Kasztelan, Kaszubia - Piast, 
Arka - Zatoka, Pogoń - Stolem. 


XII-12/13.10. 


VIII - 14/15.09. 


IV -17/18.08. 


Gryf.95 - Kaszubia, Arka - Lechia 
[I, Poguń - Chemik, Stolem - Legia, 
Zatoka - Polonia Elb., Piast - Goplania, 
Kasztelan - Brda, Zagłębie - Gryf Wcjh., 
Bałtyk - Polonia Rogum.XIII- 19/20.10. 


Gryf 95 - Chemik, Lechia II - Legia, 
Kaszuoia - Polonia Elb., Arka - Gopla- 
nia, Pogoń - Brda, Stolem - Gryf Wejh., 
Zatoka - Polonia Rogum, Piast - Bał- 
tyk, Kasztelan - Zagłębie. 


Gryf 95 - Polonia Elb., Legia - Go- 
piania, Chcmik - Brda, Lechia Ił - Gryf 
Wejh., Kaszubia - Polonia Rogum, Arka 
- Bałtyk, Pogoń - Zagłębie. Stolem - 
Kasztelan, Zatoka - Piast. 


Na zdjęciu: Eugeniusz Pietrasik (tlzeci od lewej) w słupskiej hali "Glyfia" tuż 
po otwarciu tumieju w /994 roku rozmawia z sfdziami i organizatorami/estiwalu. 
Fol. Jan Maziejuk 


(fen)
		

/Image0008.djvu

			8 GLOS POMORZA 


f' 
o 


p 


, 


tł Koszalin: 42-51-14, Słupsk: 42-39-12 


Ewa Krause 
poza podium 
Wczoraj na olimpijskiej tatami w kategorii 52 kg wYstąpiła judocz- 
ka koszalinskiej Gwardii, Ewa LaFYsa Krause. 


łt JUDO 


Koszalinianka spisywała się bardzo 
dobrze w eliminacjach. Najpierw pokona- 
ła przed czasem reprezentantkę Algierii, 
Lyndę Mekzine, a w drugim pojedynku 
zwyciężyła 3:0 przez wskazanie sędziów, 
mistrzynię olimpijską z Barcelony Hi- 
szpankę Almudenę Munoz. W tym poje- 
dynku żadna z zawodniczek nie wykona- 


ła akcji technicznej i zakończył się on 
wynikiem 0:0. 
W walce półfinałowej judoczka z Ko- 
szalina toczyła wyrównany bój z mistrzy- 
nią świata z Makuhari (Japonia) Francuz- 
ką. Marie Claire Rastoux. Reprezentant- 
ka Francji wygrała przez wskazanie sę- 
dziów 2: 1. 
W finale Ewa Krause przegrała przed 
czasem (w 2 min. walki) z Japonką, Nori- 
ko Sugawarą. (suw) 


Punktowane miejsca 
Polaków 
PŁYWANIE 


łt 


W piątym dniu zawodów na olimpi,j- 
skiej pływalni wreszcie zademonstrowa- 
li dobre umie,iętności reprezentanci Pol- 
ski. Wprawdzie medalu nie zdobyli, ale 
dwóch z nich uplasowało się w finałach 
"A'o na punktowanych miejscach. W 
Georgia Tech Aquatic Center padł kolej- 
ny, trzeci już rekord świata. 
Tym razem Rosjanin, Denis Pankratow 
udowodnił. że nie ma sobie równych w sty- 
lu motylkowym. W wyścigu na 100m sty- 
lem motylkowych poprawił własny rekord 
świata wynikiem - 52,27 s. 
Z kolei wśród kobiet Irlandka Michelle 
Smith wywalczyła trzeci złoty medal w 
Atlancie. Tym razem okazała się najlepsza 
na 200 m sL zmiennym, uzyskując czas 
2.13,93 min. 
W finale "A" w wyścigu na 200 m sL 
motylkowym wystąpił Rafał Szukała. Cho- 
rąży polskiej ekipy olimpijskiej medalem 
zdobytym na tegorocznych igrzyskach pm- 
gnął zakończyć swoją bogatą karierę. Nie- 
stety, rekord Polski w doskonałym czasie 
53.29 s. wystarczył do 7aj
l:ia l
 n'll pi.!I
- 
gn. ak 1.1 III pUn"lu\\ .lIh;gO miq"Gl. SfU- 
kała dobrze wystartował. Do połowy dy- 


stansu płynął na trzecim miejscu i gdy wy- 
dawało się, że załapie się na podium, na 
finiszu wyprzedziło go jeszcze dwóch za- 
wodników. 
W środowych finałach mieliśmy jeszcze 
jednego przedstawiciela. Na 200 m sL kla- 
sycznym Marek Krawczyk był najmłod- 
szym spośród ósemki pływaków, którzy 
zakwalifikowali się do finału "A". Polak 
zaprezentował się bardzo dobrze i rekor- 
dem życiowym 2.14,84 uplasował się na 
szóstej pozycji. Do rekordu Polski, Dariu- 
sza Jarzyny zabrakło 0,05 sek. 
26-letnia [rlandka Michelle Smith sko- 
piowała osiągnięcie Węgierki Krisztiny 
Egerszegi i na jednych igrzyskach zdobyła 
trzy złote medale. Smith w Atlancie zwy- 
ciężała kolejno: na 400 m sL zmiennym, 
400 m sI. dowolnym i 200 m sL zmiennym. 
Irlandka zdetronizowała mistrzynię z Bar- 
celony Chinkę Lin Li, która zajęła trzecie 
miejsce. 
Kolejny złoty medal dla Amerykanów 
wywalczyła kobieca sztafeta 4x 100 m sL 
zmiennym. Amy van Dyken jako pierwsza 
dotknęła mety. Była to siódma wiktoria 
ekipy USA w pływaniu, a jednocześnie jej 
czwarty złoty medal w sztafetach W czte- 
rcch startach. (suw) 


Legia i Hutnik 
grają dalej 
W ubiegłą środę (211 bm.) odbyły się rewanżowe spotkania 
przedwstępnej rundy rozgrywek o Puchar UEFA w sezonie 1996/97. 
Zgodnie z oczekiwaniami dwa polskie zespoły, które były rozsta- 
wione w tej razie eliminacji, Legia Warszawa i Hutnik Kraków, nie 
miały żadnych problemów z awansem do rundy wstępnej. 


e 


PILKA NOŻNA 


Występująca w grupie A Legia pokona- 
ła na własnym boisku drużynę Jeunesse 
Esch z Luksemburga 3:0 (l :0). Bramki zdo- 
byli: Marcin Mięcie) -2 (17 i 62 min) oraz 
Roman Oreszczuk (67 min). W pierwszym 
pojedynku legioniści wygrali 4:2. 
Krakowski Hutnik (grupa B) grał na 
wyjeździe i zremisował w Baku z Chazri 
Buzowna 2:2 (1:2). Bramki dla zespołu 
polskiego zdobyli: Robert Ziółkowski (17 
min) oraz Moussa Yahaya (85 min). Na 
własnym boisku Hutnik rozgromił mistrza 
Azerbejdżanu 9:0. 
Oto rezultaty pozostałych pojedynków 
rundy przedwstępnej Pucharu UEFA (w na- 
wiasach wyniki pierwszych meczów - ze- 
społy, które awansowały oznaczyliśmy tłu- 
stym drukiem): 
Grupa A: IB Vestmannaeyjaer - FC 
Lantana Marlekor 0:0 (2: 1), NK Mura - 
FC Becej 2:0 (0:0), Crusaders Belfast - 
Żalgiris Wilno 2: I (0:2), SC Skonto Ryga 
- Newton AFC 3:0 (4:1). 
Grupa B: Dynamo 93 Mińsk - Tiligul 
Tyraspoi I: I (3: l), Vojvodina Nowy Sad 


- Portadown AFC 4:) (I :0), Gotu [drotter- 
sfelag - FC Jazz Pori O: I (I :3), Sileks Kra- 
tovo - lA Akrdnes 1:0 (0:2). 
Grupa C: Dynamo Mińsk-Bohemians 
Dublin 0:0 (l: I), Flora Tallin - Haka Val- 
keakoski o: I (2:2). DC Dyneburg - Barry 
Town 1:2 (0:0), CS Grevenmacher - Dy- 
namo Tbilisi 2:2 (0:4), Partizan Belgrad 
- Maccabi Hajfa 3:) (l :0). 
Grupa D: Vardar Skopje - HIT Gorica 
1:2 (O: I), SKT Tirana - Croatia Zagrzeb 
2:6 (0:4), Floriana La Valetta - Beitar Je- 
rozolima 1:5 (1:3), HJK Helsinki - Pju- 
nik Erewań 5:2 (1:3). 
Grupa E: Apoel Nikozja-Sandoyar B 
71 Idrottersfelag 4:2 (I :5), Lokomotiv 
Sofia - Neftczi Baku 6:0 (l :2), Hajduk 
Split - Zimbru Kiszyniów 2: l (4:0), St. 
Patrick's Athletic Dublin - Slovan Braty- 
sława O: I (3:4). 
Grupa F: FC Koszyce-FC Deuta Dur- 
res 2: l (4: 1), Szirak Gumri - Anathorsis 
Famagusta 2:2 (0:4), Margweti Zastafoni 
- Sliema Wanderers 0:3 (3: 1), [nkras Gri- 
fas Kowno - Slavia Sofia l: l (3:4). 
Pojedynki rundy wstępnej odbędą się 6 i 
20 sierpnia. (mars) 


"Konkurs olimpijski" 


Trwa nasz "Konkurs olimpijski". Dzisiaj 
zamieszczamy kolejny, piąty już, kupon 
konkursowy i przypominamy zasady naszej 
zabawy. Czytelnicy, którzy biorą w niej 
udział muszą oznaczyć w kółku na odcin- 
ku nr 5, literę. pod ktÓr-4, ich zdaniem, znaj- 
duje się prawidłowa odpowiedź. Następnie 
trzeba odciąć tę część kuponu i nakleić na 
kartkę pocztową. Przypominamy, że w su- 
mie zamieścimy dziesięć kuponów, a udział 
w losowaniu nagród wezmą Czytelnicy, 


którzy przyślą do nas kartki pocztowe z 
naklejonymi odcinkami od I do 10 (do 9 
sierpnia bL - decydować będzie data stem- 
pla pocztowego) oraz odpowiedzą prawi- 
dłowo na wszystkie zadane przez nas pyta- 
nia. 
Kartki pocztowe należy przesłać pod 
adresem: Redakcja "Głosu Pomorza", 75- 
604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139 
(Dom Związków Zawodowych). Zaprasza- 
my do konkursowej zabawy. (suw) 


I 
« KUPON KONKURSOWY Odcinek 

 nr5 

 W jakim krdju zostaną rozegl""dne Zimowe A 
Igrzyska Olinpijskie w 1998 roku? 
A - Japonia B 
100 B - Francja 
Atlanta 1996 C - SzwaJcaria C 


....' 


J 


Na olimpijskim ringu 


ZDEKLASOW AL 
RYWALA 


Od zwycięstwa roz
oczął udział w olimpijskim turnieju bokserskim w kategorii 63,5 kg, 
reprezentant Polski Jacek Bielski. BYł, mistrz Europy pokonał wysoko na punkty 18:2 
Luiza Pereza z Portoryko. 


Pięściarz Renomy Start Elbląg cztery dni 
czekał na wejście na olimpijski ring. Nie 
zmarnował swojej pierwszej S7ansy. Zwy- 
cięstwo Bielskiego ani przez moment nie 
podlegało dyskusji. Polak zaprezentował 
bardzo dobry i skuteczny boks. Często ope- 
rował lewym i prawym prostym. Pierwszy 
punkt polski pięściarz zaliczył w 1,56 mi- 
nucie po ładnej akcji, potem drugi cios zna- 
lazł uznanie sędziów, a na 40 sekund przed 
końcem pierwszej rundy znów popisowa 
akcja podopiecznego trenera Jerzego Ba-  


2
,
;r: 


łt BOKS 


ranieckiego, dała mu zwycięstwo w tym 
starciu 3: l. Perez zdołał bowiem trafić w 
końcówce. 
W drugiej rundzie Bielski podkręciłtem- 
po. Rywal coraz częściej gubił się po jego 
szybkich akcjach. Do celu coraz częściej 
zaczęły dochodzić prawe proste Bielskie- 
go. Drugą rundę Bielski wygrał 8: l. 
Wygranie trzeciej rundy przez repre- 


i 


. u . u."<¥':::"N' 
"
 


zentanta Polski w stosunku 7:0 podkreśliła 
przewagę Bielskiego. Perez usiłował w jed- 
nej z akcji skontrować rywala, jednak ko- 
lejny prawy prosty ostudził jego zamiary. 
Wprawdzie przeciwnik Jacka Bielskie- 
go nie prezentował wysokiej fonny i zwy- 
cięstwo przyszło Polakowi bradzo łatwo, 
ale warto podkreślić, że jeżeli pięściarz z 
Elbląga będzie demonstrował taki boks jak 
w tym pojedynku, to ma szanse zajść bar- 
dzo wysoko. 


(suw) 


¥' 


t, 


.,...",", 
:::.:.:::
 


I 


."'
:li\
;"'"..... 
;:t"
if:' 


u 


r, 


.::'

 
;';''-':;' 


... .
::;;.. 


:..::-:- :-::0.-:::. 


,..AI 
Na zdjęciu: walka z pierwszej rundy turnieju olimpijskiego w Atlancie w kategorii 63,5 kg. Polak Jacek Bielski (z prawej) 
zdobywa kolejny punkt w drugim starciu pojedynku z Portorykańczykiem Luisem Perezem. (suw) 
Fol. PAP 


ut 


W skrócie 
Pływanie 


Bartosz Kizierowski zajął 5. miej- 
sce w serii eliminacyjnej na 50 m sL 
dowolnym i nie awansował do finału 
A. 
W wyścigach decydujących o me- 
dalach nie wystąpią także Izabela Bur- 
czyk (200 m sL grzbietowym) oraz 
Marcin Maliński (200 m st. zmien- 
nym), którzy nie uzyskali czasów gwa- 
rantujących udział w finałach A. 


Wioślarstwo 


Polska czwórka bez sternika w skła- 
dzie: Piotr Olszewski, Jacek Streich, 
Piotr Basta i Wojciech Jankowski za- 
jęła czwarte miejsce w wyścigu półfi- 
nałowym i wystąpi w finale B. 
Natomiast dwójka podwójna, Kaje- 
tan Broniewski i Adam Korol, będzie 
walczyła o miejsca 13-18. w finale C. 


Szermierka 


W turnieju drużynowym florecistek 
Polki pokonały w 1/8 finału USA 
45:44, a w ćwierćfinale przegrały z 
Niemkami 35:45 i walczyć będą o pią- 
te miejsce. 


Strzelectwo 


W konkurencji strzelania z karabin- 
ka dowolnego na dystansie 50 m Pola- 
cy nie zdołali zakwalifikować się do 
finału. W serii eliminacyjnej Robert 
Kraskowski zajął bowiem II. miejsce, 
a Tadeusz Czerwiński uplasował się na 
20. pozycji. 
W finale konkurencji pistoletu szyb- 
kostrzelnego Krzysztof Kucharczyk, 
który wszedł do decydującej rozgryw- 
ki z trzecim wynikiem eliminacji, za- 
jął ostatecznie czwartą pozycję. 
(mars) 


Klasyfikacja 
medalowa 


Oto czołówka klasyfikacji medalo- 
wej po rozegraniu 72. konkurencji: 


1. Rosja 
2. USA 
3. Francja 
4. Chiny 
5. Polska 
6. Włochy 
7. Kuba 
8. Korea Płd. 
9. Austntlia 
10. Turcja 


zł. 
II 
10 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 


sr. br. 
7 5 
14 4 
4 7 
5 6 
2 2 
4 4 
4 2 
3 2 
2 6 
O I 
(mars) 


! .. 

.. .. 


,."..."...=.,
<",,' 


"y"nt. ' 
. .,,<"
"{ .\\. j 


"Srebro" już mają 


Podczas wczorajszego dnia reprezen:' 
tacja Polski powiększyła swój dorobek o 
kolejny medal, który w turnieju druży- 
nowym wywalczyli floreciści. Polacy 
walcząc w składzie: Ryszard Sobczak, 
Adam Krzesiński, Jarosław Rodzewicz w 
pierwszym spotkaniu pokonali Wenezu- 
elą 45:27. \\ ćwierćfinale wygrali z re- 
prezentacją Niemiec, uważaną za jedne- 


go z głównych kandydatów do olimpij- 
skiego "złota" 45:44. Następnie w półfi- 
nale zwyciężyli Austrię 45:38 i zapewni- 
li sobie co najmniej srebrny medal. W po- 
jedynku o tytuł mistrzów olimpijskich ry- 
walem Polski była Rosja. Spotkanie 
odbyło się w późnych godzinach noc- 
nych. O jego rezultacie poinfonnujemy 
jutro. (mars) 


Dzisiaj na igrzyskach 


PROGRAM 
Piątek, 26 lipca 
Badminton godz. 15.00: gra pojedyn- 
cza kobiet (2. runda), gra pojedyncza męż- 
czyzn (1/8 finału), 20.00: gra pojedyncza 
kobiet (2. runda), gra pojedyncza męż- 
czyzn (l/8 finału), 2.00: gra pojedyncza 
kobiet (2. runda) i mikst (1. runda); 
Boks - godz. 19.30: wagi papierowa, 
lekka i średnia (2. runda) - startuje To- 
masz Borowski. 2.00: wagi papierowa. 
lekka.i średnia (2. runda); 
Jeździectwo godz. 17.00: WKKW in- 
dywidualnie - startuje A. Społowicz 
(skoki przez przeszkody, FINAŁ); 
Judo godz. 15.30: eliminacje i repasa- 
że w kategoriach: 60 kg mężczyzn (star- 
tuje P. Kamrowski) oraz 48 kg kobiet 
(startuje M. Roszkowska), 21.00: finały 
tych konkurencji; 
Kolarstwo (tor) godz. 15.00: 4 km na 
dochodzenie drużynowo - mężczyźni (eli- 
minacje i 1/4 finału), sprint kobiet (1/4 i 
1/2 finału oraz wyścigi o miejsca 5-8), 
sprint mężczyzn (l/8 finału i repasaże), 3 
km na dochodzenie kobiet (l/4 finału); 
Koszykówka (mężczyźni) - godz. 
r6.00: Portoryko-Australia (gL B), 18.00: 
Angola - Litwa (gLA), 21.00: Korea Płd. 
- Grecja (gr.B), 23.00: Brazylia - Jugo- 
sławia (gr. B), 2.00: Argentyna - Chorwa- 
cja (gLA), 4.00: USA - Chiny (gr.A); 
Lekkoatletyka - godz. 14.00: 20 km 
chód mężczyzn (FINAŁ) - startuje R. 
Korzeniowski, 15.00-18.00: wzwyż męż- 
czyzn - (startuje A. Partyka, 1. Kotewicz i 
P. Radkiewicz), kula mężczyzn (elimina- 
cje), 100 m mężczyzn i kobiet, 400 m ko- 
biet (1. runda), 22.30-03.15: oszczep ko- 
biet, trójskok mężczyzn, 10000 m męż- 
czyzn (eliminacje), 800 m kobiet, 5000 m 
kobiet, 400 m mężczyzn (startuje P. Ry- 
siukiewicz) - I. runda, 100 m kobiet i 
mężczyzn (2. runda), 2.00: kula męż- 
czyzn (FINAŁ); 
Piłka ręczna (kobiety) - godz. 16.00: 
Węgry - Chiny (gr.A), 17.30: Norwegia- 
Angola (gLB), 20.30: Dani..l USA 


(gLA), 22.00: Korea Płd. - Niemcy (gLB); 
Piłka wodna - godz. 21.00, 22.30, 
24.00 i 4.00: mecze ćwierćfinałowe; 
Pływanie - godz. 16.30: 200 m sI. mol. 
kobiet (startuje A. Uryniuk), 200 m sI. 
grzb. mężczyzn (startuje B. Sikora), 50 m 
sL dow. kobiet, sztafeta 4 x 100 m zmien- 
nym mężczyzn (eliminacje) - startują: B. 
Kizierowski, M. Krawczyk, M. Siembida 
i R. Szukała, 1.30: finały tych konkuren- 
cji; Podnoszenie ciężarów - godz. 18.30: 
83 kg - grupa B, 22.00: 83 kg - grupa A 
(FINAŁ) - startuje A. Cofalik; 
Siatkówka (kobiety) - godz. 16.00: 
Rosja - Peru (gL B), 18.30: Holandia - 
Korea Płd. (gLA), 22.00: Chiny - Ukrai- 
na (gr.A), 0.30: Niemcy - Kuba (gL B), 
1.30: USA - Japonia (gr.A), 4.00: Kana- 
da - Brazylia (gr.B);, 
Siatkówka plażowa - godz. 16.00: eli- 
minacje, 20.30: mężczyźni - eliminacje, 
kobiety - 1/2 finału; 
Skoki do wody - godz. 21.00: wieża 
kobiet (eliminacje); Strlelectwo - godz. 
14.30: pistolet sportowy (25 m) kobiet - 
startuje 1. Macur, ruchoma tarcza (10 m) 
mężczyzn, skeet mężczyzn - startują: T. 
Szamrej i M. Rzepkowski (eliminacje), 
18.00: pistolet sportowy (25 m) kobiet 
(FINAŁ) 20.30: ruchoma tarcza 10 m 
mężczyzn (FINAŁ); 
Tenis - godz. 16.00: gra pojedyncza 
kobiet i mężczyzn (2. runda), debel kobiet 
i mężczyzn (l runda); 
Tenis stołowy - godz. 16.00: gra poje- 
dyncza kobiet i mężczyzn - startuje A. 
Grubba (eliminacje), 1.00: debel kobiet (1/ 
4 finału), gra pojedyncza M (eliminacje); 
Wioślarstwo - godz. 15.00: dwójka 
podwójna (waga lekka) kobiet i męż- 
czyzn, czwórka bez sternika (waga lekka) 
mężczyzn, czwórka podwójna mężczyzn 
(l/2 finału i finał C), dwójka bez sternika 
mężczyzn, dwójka podwójna mężczyzn, 
ski
f kobiet i mężczyzn (finał C); 
Zeglarstwo - godz. 19.00: Piąty i 
szósty wyścig w klasach: Soling i Torna- 
do oraz siódmy i ósmy w klasie Mistral 
(startują: D. Staszewska i M. Małek). 
(suw) 


piątek, 26 lipca 1996 r. 


Medaliści 
Judo 
Kat. 56 kg 
- kobiet 


I. Oriulis Gonzalez (Kuba) 
2. Sun-Yong Jung (Korea Płd.) 
3. Marisabel Lomba (Belgia) 
3. [sabel Femandez (Hiszpania) 
Kat. 71 kg 
- mężczyzn 
I. Kenzo Nakamura (Japonia) 
2. Oae Sung Kwak (Korea Płd.) 
3. Jimmy Pedro (USA) 
3. Christophe Gagliano (Francja) 


Gimnastyka 
Wielobój indywidualny - 
mężczyzn 
1. Li Xiaoshuang (Chiny) - 58,423 
pkt. 
2. 'Aleksiej Nemow (Rosja) - 
58,374 pkt 
3. Witalij Szczerbo (Białoruś) - 
58,197 pkL 


} 

 


Pływanie 
200 m st. klas. 
- mężczyzn 
I. Norbert Rozsa (Węgry) 
2.12,57 min 
2. Karoly Gunler (Węgry) 
2.13,17 min 
3. Andrej Korniejew (Rosja) - 
2.13,17 min 
200 m st. zm. 
- kobiet 
I. Michelle Smith (Irlandia) 
2.13,93 min 
2. Marianne Limpert (Kanada) - 
2.14,35 min 
3. Li Lin (Chiny) - 2.14,74 min 
100 m st. mot. 
- mężczyzn 
l. Oenis Pankratow (Rosja) 
52.27 s. 
2. Scott Miller. (Australia) 
52,53 s. 
3. Władysław Kulikow (Rosja) -:- 
53,13 s. 
4 X 100 m st. zm. 
- kobiet 
1. USA (B.Botsford, A.Beard, A. 
Martino, A. van Oyken) - 4,02,88 
min. 
2. Australia (N. Stevenson, S.Riley, 
S.O'Neili, S. Ryan) - 4.05,08 min. 
3. Chiny (Ch. Van, H.Xue, C. 
Hnijne, Ch. Ying) - 4.07,34 min.  
"', 


t, 


Podnoszenie ciężarów 
Kat. 76 kg 
l. Pablo Lara (Kuba) - 367,5 kg 
2. Joto Jotow (Bułgaria) - 360,0 kg 
3. Chol Jon (KRL-O) - 357,5 kg 
Szermierka 
Szabla droż. 
- mężczyzn 
I. Rosja (S.Pozdniakow, G. Ki- 
rienko, S.Szarikow) 
2. Węgrzy (C.Koves, J. Navarrete, 
B.Szabo) 
3. Włochy (R.Caserta, L. Taranti
 
no, T. Terenzi) 
Szpada droż. 
- kobiet 


l. Francja (L.Flessel, S. More- 
see-Pichot, V.Barlois) 
2. Włochy (L.Chiesa, E.Uga, 
M.Zalaffi) 
3. Rosja (M.Mazina, J.Garajewa, 
K.Aznawurgjan) 


Strzelectwo 
Double trap 
- mężczyzn 
l. Russel Mark (Australia) - 189 
2. Albano Pera (Włochy) - 183.7 
3. Bing Zhang (Chiny) - 183,6 
Karabinek dowolny (50 m) 
- mężczyzn 
1. Christian Klees (Niemcy) - 
704,8 pkt. 
2. Siergiej Bielajew (Kazachstan) 
-703,3 pkt. 
3. Józef Gonci (Słowacja) - 701,9 
pkt. 


Kolarstwo (lor) 
4 km na dochodzenie 
indywidualnie - mężczyźni 
I. Andrea Collinelli (Włochy) 
2. Philippe Ennenault (Francja) 
3. Bradley McGee (Australia) 
(suw) 


Dzisiaj 
informacje sportowe 
także na str. 7
		

/Image0009.djvu

			Piątek, 26 lipca 1996 r. 


GLOS POMORZA g 


KOKT AJ L 
JAZZOWO-LUDOWY 


I 
Zanim jednak na pożegnanie rozbły- 
sn,-\ sztucLne ognie nad kołobrzeską pla- 
żą, o godzinie 16 w muszli koncertowej 
wystąpią "Pomorzanie", czyli zespół 
reprezentujący gospodarzy ,Jnterfolku". 
Na scenie przy molo za
, o godzinie 
, ).30, wystąpią Leszek Kułakowski - 
\ nany nie tylko w Słupsku pianista jaz- 
I awy, jego kwartet instrumentalistów 
)raz wokalny zespół "Swing Sin
ers". 
Jazzmanom towarzyszyć będą... "Mo- 
drdki z Parchowa'?, czyli zespół folklo- 
rystyczny specjalizujący się w muzyce i 


Dzisiai (26 lipca) zakoń- 
CzY się tegoroczny le$ti- 
wal "Interfolk", który 
sprawił, że przez kilka 
dni znów w Kołobrzegu 
powiało egzotyką. 


cego wynikiem mariażu jazzowych fe- 
elingów z kaszubszczyzną. 
O godzinie 21.15, także na scenie przy 
molo, wystąpi Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP z Wyszkowa, wreszcie o go- 
dzinie 22 rozpocznie się noc z folklorem 
- tym razem peruwiańskim, prezentowa- 
nym przez zespół "Pasian Quillapas". 
A później, jak zawsze, gdy kończy się 
"Interfolk", niebo rozbłyśnie fajerwerka- 
mi, po których nie pozostanie już nic in- 
nego, jak czekać na kolejny festiwal i jego 
egzotycznych gości. (mk) 


pieśniach kaszubskich. Tak jak niegdyś 
podczas "Jazz Jamboree" Michał Urba- 
niak pogodził jazz z muzyką góralską, tak 
tym razem wysłuchamy koncertu będą- 


-t ._
";:":"
..i.. . 
::: 

 


".0 :,".:.;. "-0."0" .:
_'.._-:-.ł.: ;.:::::
:: .:::.:..::.:.
:.:::::.:::::
'-:.:.:
::@:::::.:::.:..:..::. :."::.': ..... 


: :......::::::.:::::.::::.:::::::::::
 . 
 . 
 . 
::::-"" . 
 
........
.N.'..'.,

.....<'łJ".N=-"'=.:-:U.:'."-:
.. .-:-";'"':-:'<0:- .'
 
. .... 


!:
 
.!i!ti'li 


...'1 


""'¥
 


- 
.t 


../0::::....... 


.
n*
:;. 

i(,
'. '.'1. 

 \), 


\ ! . . 
,. 
.? : 


,JiI 


J 


" ł
,In 
.,: 


, 
f 
 


r-: 


r.:£ 


t? :,:\.A:
) 


"'&i 


ł
 '''" 


"1","-- '- 

 
 »
'K 


Tak było w zeszłym roku. Kto w tym roku otrzyma redakcyjnego "misiaczka" - dowiemy się już dziś. 


Fol. Radoslaw Koleśnik 


W przedzień 
powstańczej rocznicy 


r Muzyka w parku 


W sobotę i niedzielę (27 i 28 lipca) szczecinecki park 
miejski znów będzie rozbrzmiewał muzyką. 
W sobotę, od godzi,ny 17 w muszli koncertowej zapre- 
zentują się młodzieżowe zespoły amatorskie. Nazajutrz - 
w cyklu "Szczecineckie Lato Kulturalne" - wystąpi grupa 
"P oli fon" ze Szczecinka. Tym razem sponsorem "Lata" jest 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Początek kon- 
ceru o godzinie 17. (r) 


W środę (31 lipca), o godzinie 12, w Muzeum Okręgo- 
wym w Koszalinie otwarta zostanie wystawa poświęcona 
Pow",taniu Wars1awskiemu. 
Na ekspozycję, której otwarcie odbędzie się w przeddzień 
52. rocznicy wybuchu powstańczych walk, złożą się głównie 
fotogramy, upamiętniające dramatyczne wydarzenia krwawych 
dwóch miesięcy Warszawy. Oglądać je będzie moż.na w salach 
wyslawowYl:h prLY ulil:Y Młyńskiej. (mk) 


e 


KRZYŻÓWKA Z HASlEM 


De Mono dzieciom 


POZIOMO: 4. Z pętelką; 7. Uprawia- 
na na salonach władzy; 8. Stopień służ- 
bowy; 9. Zapada u drzwi; 10. Zmierza- 
nie do wytyczonego celu; 12. Stare jak 
nowe; 13. Rozdeptana; 15. Obława na 
ludzi; 18. Po rosyjsku z przytupem; 19. 
Krowa mlekodajna: 20. Wybór przez eli- 
minację; 21. Kaktus amerykański; 
PIONOWO: 1. Ziarno zbóż gorszego 
gatunku; 2. Zacqfanie; 3. Płomienna 
mowa;' 4. Dom auta; 5. Blues lub Lasko- 
wik; 6. Miejsce postoju wojska; 11. Z 
półkami w salonie; 12. Chroni stronice 


książki; 13. O matce swojsko; 14. 
Wdzięk; 16. Kromka chleba dla łakom- 
czucha; 17. Afrykańskie jezioro. 
Litery z kratek oznaczonych zakreślo- 
nymi cyferkami po przeniesieniu do dia- 
gramu utworzą rozwiązanie krzyżówki. 
Jest nim tytuł filmu. 
Rozwiązaniem krzyżówki z 12 lipca 
była sentencja Aleksandra Fredry "Nie 
mniemaj, ale wiedz". Nagrodę wyloso- 
wała Izabela Rzeszot, Nętno 10, 78-504 
Rydzewo, woj. koszalińskie. Gratuluje- 
my. 


11 sierpnia w koszalińskim amfitea- 
trze wystąpi zespół De Mono. Z inicjaty- 
wy Roberta Chojnackiego, saksofonisty 
zespołu i wspóhwórcy cieszącej się wiel- 
kim powodzeniem płyty "Sax and sex", 
dochód z koncertu przeznaczony zostanie 
na ,Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w 
Nowych Bielicach. (rok) 


e 


Koszalińska VIDEOMODA poleca wi- 
deomanom następujące filmy: 


KRÓLEWSKA PRZYGODA 
ANNIE 


Familijny. Jeszcze niedawno rudowło- 
sa Annie była wychowanką sierocińca su- 
rowej pani Hannigan. Teraz mieszka w 
domu Olivera Warbucksa -. naj bogatsze- 
go człowieka świata, który traktuje ją jak 
własną córkę. Taki obrót rzeczy zachęca, 
by zapytać o przyszłość wróżkę. Nowo- 
jorska Cyganka przepowiada daleką 
podróż w miłym towarzystwie, ale i moc 
kłopotów. I rzeczywiście, kiedy Annie 
wraca do domu, dowiaduje się o rychłym 
wyjeździe do Londynu. Czyżby wróżba 
miała się spełnić do końca? 
ANNIE; A ROY AL ADVENTURE! 
Reż. Jan Toynton. W rolach głównych: 
Jean Collins i Ashley Johnson. Dystry- 
bucja: ITI. 


o.. . .... ... .. 
on ........ . " . . -_ . _ __ 
--..------
i::ł:
ą... :-J
.


I.. 


,r"'----,:... 


LITER Y Z KRA TEK ZAZNACZONYCH PRZENIESIONE DO 
DIAGRAMU UTWORZĄ ROZWIĄZANIE - TYTUŁ FILMU. 


'!! 


. 


.;jo.
 

 .:--':', 
c,:,,: 


...:
 


m  , 7 8 9 ..w .4,,1 


.' 

. ." 
:
 


::-:;. 
w WY 1d"K'< 
" !\
. u'>. _
 
-",*- ,- - 
>;'-'Jw-nkl!  


,.13 .A
 };- Al.. )ł ..48 


.
 ;..') 


, VJJ 1 


I 
llf _ II I 


I , 


- 


e 


ZAPROSILI NAS - ZAPRASZAMY 


KOSZALIN 


* W piątek, o godzinie 20, w amfite- 
atrze rozpocznie si9 Koncert Galowy 
Chórow Polonijnych. 
* W niedzielę, o godzinie 19.30, w 
amfiteatrze rozpocznie się koncert, 
którego główną gwiazdą będzie Krzy- 
sztof Krawczyk. 
* W galerii "Na Piętrze" (ul. Dwor- 
cowa 2) oglądać można ekspozycję szkła 
artystycznego autorstwa Anny Klim- 
czak-Dobrzanieckiej oraz malarstwo 
Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckie- 
go. Oboje artyści związani są z wrocław- 
ską Akademią Sztuk Pięknych. 
* W Domu Sztuki i Architektury 
czynna jest wystawa prac artysty fotogra- 
fika Andrzeja Świetlika. 
* W chacie jamneńskiej przy Mu- 
zeum Okręgowym (ul. Młyńska) oglądać 
można koronki, tkaniny, hafty, rzeźbę 
oraz malarstwo artystów ludowych i nie- 
profesjonalnych -Iaureató": XXXI Wo- 
jewódzkiego Konkursy Rękodzieła Lu- 


dowego i Nieprofesjonalnej Twórczości 
Plastycznej. (mk) 


SlUPSK 
* W Muzeum Pomorza Środkowego 
czynna jest wystawa malarstwa i rysun- 
ku Ottona Priebego. W Młynie Zamko- 
wym oglądać można wystawę "Dawna i 
współczesna sztuka ludowa na Pomo- 
rzu Środkowym". 
* W galerii "Kameralnej" czynna jest 
wystawa prac Amandy Dunsmore zaty- 
tułowana "Relation-Ships". Autorka 
jest jednym z komisarzy trn:ających obe- 
cnie w Ustce "Iris h Days" zorganizowa- 
nych przez słupskie Biuro Wystaw Arty
 
stycznych. 
* W galerii B W A "Baszta Czarow- 
nic" czynna jest wystawa prac Victora 
Sloane "Poza Bomem-Sulinowem". 


USTKA 


* W Bałtyckiej Galerii Sztuki trwa 
cykl imprez zorganizowanych w ramach 
"Irish Days". 


* W Domu Kultury oglądać można 
wystawę malarstwa zatytułowaną "Mo- 
rze" . 


BYTÓW 


* W Muzeum Zachodnio-Kaszub- 
skim prezentowane są fotografie Hein- 
za Nehringa. Ekspozycja nosi tytuł 
"Miasto i ludzie". 


KLUKI 


* W Muzeum Wsi Słowińskie.i czyn- 
na jest ekspozycja rzeźb Józefa Cheł- 
mowskiego. 


CZlUCHÓW 


* W Muzeum Regionalnym oglądać 
można eskpozycje: "Pradzieje ziemi 
człuchowskiej", malarstwo międzywo- 
jenne ze zoiorów MPŚ w Słupsku, "Z 
dziejów Człuchowa" i "Osadnicy". 


LĘBORK 


* W Muzeum czynna jest wystawa 
"Lębork w zabytkach i dokumentach". 
Oglądać też można prace artystów ludo- 
wych, między innymi rzeźby Alfreda 
Lubockiego. Uoj) 


... 


Połczyński weekend 
świąteczny 


Program imprezy zapowiada się bar- 
dzo interesująco. W sobotę, już o godzi- 
nie 13, w kinie "Goplana'. obejrzeć bę- 
dzie można - gratis - film "Mortal Kom- 
bat". O godzinie 16 rozpoczyna się ma- 
mton rozrywkowy w amfiteatrze. Tanecz- 
nym kunsztem popiszą się zespoły 
"Awers" (wicemistrz Polski w show dan- 
ce), ..Amigos", "Bingo" i "Figiel". 
Później odbędzie się pokaz walk Kosza- 
lińskiego Klubu Karate Kiokushinkai 
i występ peruwiańskiego zespołu "Pasion 
Quillapaz". Miłośnikom kabaretu spodo- 


Wzorem innych miast, także 
Połczyn zapragnął mieć 
swoje święto. Organizacją 
"Dni Połczyna" zajęlo się 
Centrum Animacji Społcze- 
neJ. 


ba się na pewno koszaliński "Koń Pol- 
ski", który wystąpi o godzinie 20. Po tej 
porcji śmiechu, na scenę wyjdą zespoły 
działające przy CAS, które zaprezentują 
widowisko pod obiecującym tytułem 
"Muzyczno--taneczny podarunek". Po- 


tem przeboje "Czerwonych Gitar" zagra 
nowogardzka grupa "Kuranty", a rów- 
no o północy wieczór zakończą pokazy 
sztucznych ogni. 
W niedzielę, o godzinie II, na placu 
Wolności rozpocznie się festyn sporto- 
wy. W programie: wyścigi rowerowe, tor 
przeszkód dla łyżworolkowców, pokazy 
akrobatów i konkurs plastyczny "Na pło- 
cie". Nie może także zabraknąć disco 
polo - o godzinie 16 w amfiteatrze zagra 
zespół "Talizman". Wstęp na wszystkie 
imprezy jest bezpłatny. (r) 


Kopciuszek wyzwolony 
KSIĄŻKA NA LATO 


e 


Edna O'Brien jest irlandzką pisar- 
ką, której największy. rozgłos przynio- 
sła powieść zatytułowana "Dziewczy- 
na o zielonych oczach", przenoszona 
kilkakrotnie na ekran. 
Tytułowa bohaterka pochodzi z ir- 
landzkicj wsi. Postanawia wyjechać do 
Dublina, aby uwolnić się od dotychcza- 
sowej szarzyzny zycia, biedy i wiecznie 
pijanego ojca. W mieście Cathleen wy- 
najmuje pokój i znajduje źle płatną pra- 


WIDEO NA WEEKEND 


UCIEC PRZED SrRACHEM 
Akcja. Wskutek eksplozji w windzie 
ginie profesor Alex King. Jego synowi, 
Chrisowi, tylko cudem udaje się uniknąć 
śmierci. Podczas pogrzebu ojca młody 
człowiek poznaje niejakiego Wakemana, 
który twierdzi, że był wspólnikiem profe- 
sora Kinga i poszukuje jakiejś paczki. 
Wkrótce Chris zaczyna podejrzewać, że 
jego ojciec był uwikłany w tajemnicze in- 
teresy. Kiedy zostaje porwany przez ludzi 
Wakemanajego domysły zamieniają się w 
pewność. Z opresji ratuje go dziewczyna 
o imieniu Jimmy. Wspólnie muszą ucie- 
kać przed płatnym mordercą, policją i CIA. 
CONSPIRACY OF FEAR. Reż. John 
Eyres. W rolach głównych: Geraint Wyn 
Davies i Leslie Hope. Dystrybucja: PO- 
LMEDIA. 


TROLL W NOWYM JORKU 


Animowany. Urocza historia o króle- 
stwie trolli. Jej bohaterem jest zupełnie 


";
. ::: "" 


J  


J 
'- 
'ł [ , 

'.
1
1, I ,;1 
:L __ "_..t": I \ł 


cę ekspedientki. Wiedzie egzystencję nie 
mniej beznadziejną niż ta, od której ucie- 
kła. Tak jest do czasu spotkania pewne- 
go starszego mężczyzny, reżysera filmo- 
wego, który odmienia jej życie. Nie-dla- 
tego jednak, że jest księciem z bajki. który 
ubogie, nijakie dni przemieni w nieusta- 
jące pasmo szczęścia. Uczucie do star- 
szego mężczyzny odmienia Cathleen, 
sprawia, że bohaterka opowieści wewnę- 
trznie dojrzewa. Cathleen zrywa ostatecz- 


wyjątkowy troll-Stanley. Wbrew złośliwej 
naturze wszystkich trolli, jest on szalenie 
miłym, przyjaznym i dobrze wychowanym 
osobnikiem. Na dodatek obdarzonym ta- 
jemniczą zdolnością: jego zielony kciuk 
zamienia wszystko czego dotknie w prze- 
piękne kwiaty. Stanley zostaje jednak uka- 
rany za swoją odmienność i zesłany do 
odległej i pozbawionej kwiatów krainy, 
czyli do... Nowego Jorku. 
A TROL IN CENTRAL PARK. Re- 
żyseria: Don Bluth. Dystrybucja: W AR- 
NER. 


lOWCA MORDERCÓW 


Akcja. Łowca zbiegów to zawód w sam 
raz dla Jersey'a Belliniego, który jest naj- 
lepszy w tej branży. Otrzymał właśnie 
nowe zlecenie. Ma schwytać notoryczne- 
go złodzieja samochodów, który spędza 
sen z powiek miejscowym policjantom. 
Cena za jego głowę wynosi 10 t)'sięcy do- 
larów. Jersey starannie przygotowuje pu- 
łapkę. obserwując garaż, gdzie ma być 
sprzedany skradziony rolls royce. Niespo- 
dziewanie w tym samym miejscu pojawia 


--...
-  

 
"
;:; 


t--_ 


= Ń' , 
:
 


.."::
""
:.  ,.
 
 t


 
,41 1 
- "i
. 
.... '
'"lłł?lę 


nie z przeszłością: postanawia skończyć 
szkołę, stać się kimś innym, kto sam de- 
cyduje o sobie i jakości swojego życia. 
Znakomita galeria postaci, zwłaszcza 
tych związanych z irlandzką prowincją, 
ciekawy portret psychologiczny głównej 
bohaterki, wreszcie wątek uczuciowy 
sprawiają. że powieść Edny O'Brien czy- 
ta się z dużą przyjemnością. 


MAŁGORZATA ZYCHOWICZ 


Edna O'Brien, Dziewczyna o zielo- 
nych oczach, Warszawa, Książka i 
Wiedza, 1975 


się inny łowca nagród. Jest nim młoda ko- 
bieta, z którą Jersey był kiedyś związany. 
BOUNTY HUNTERS. Reż. George 
Erschramer. W rolach głównych: Mi- 
chael Dudikoff i Lisa Howard. Dystry- 
bucja: NVC. 
VIDEOMODA oferuje z nowości (w 
nawiasach ceny filmów): "Zapomnij o 
Paryżu" - komedia - ITI, "Zakochane 
dziewczęta" - obyczajowy - ITI (oba fil- 
my sprzedawane są jako komplet w cenie 
109,80 zł), "Wieżowiec" (97,60) - sensa- 
cyjny - NVC, "Amerykański Yakuza - 
odwet" (97,60) - sensacyjny - BEST 
FILM. "Romans pedagogiczny" (79,30) 
- obyczajowy - EUROCOM, "The V se- 
ries 2" (30,50) - slf - WARNER, "Kle- 
psydra" (85,40) - thriller -ITI. "KosiarL 
umysłów 2" (103,70) - slf - NVC, "Ko- 
chany potwór" (79,30) - przygodowy - 
m, "Robin Hood" (23,18) - bajka 
CASS FILM. 
Filmy te można kupić z 10 % bonifi- 
katą lub wypożyczyć w VIDEOMODZIE, 
Koszalin, tel. 41-42-84 i 41-10-58. (mars) 


F 


.... -
		

/Image0010.djvu

			1 O GŁOS POMORZA 


LATO Z "GŁOSEM" 


Piątek, 26 lipca 1996 r. 


. 
ZAPISKI PL AZOWEJ MIS S KI 


ZO lipca: sobota - Ale kino! Bambus 
się poparzył! Nie, żebym się z tego powo- 
du cieszyła, ale on się zawsze wymądrza i 
wszystkich wokoło poucza, jak należy 
postępować ze słońcem. Przykładowy cy- 
tat z Bambusa:- Nie wirce} niż /5 minut 
za pie/ws:ym razem, a poiem stopniowo 
zwiększać dawkę opalania -takie tam dyr- 
dymały opowiada. A wiadomo, że jak si9 
w końcu słońce pokaże, to nikt się na pla- 
ży nie oszczędza. Okładam Bambusa zsia- 
dłym mlekiem, bo to podobno pomaga, ale 
zapach ma taki. jak kilo szwajcarskiego 
sera, który parę dni leżał na słońcu. A w 
poniedziałek wybory Mistera Lata ... 
Z [lipca: niedziela - Bambus bredzi w 
malignie, ale ze startu w wyborach najpięk- 
niejszego zrezygnować nie chce. Złazi mu 
skóra na plecach i nosie. Wygląda jak [n- 
dianin. Przyznać trzeba, że warun"-i do 
konkursu ma - to nie tylko moja skromna 
opinia, ale też Marty, która, choć Bambus 
zaprzecza, próbuje go najnormalniej w 


świecie poderwać. Nie, żebym była za- 
zdrosna, ale trochę mnie kłują w serce te 
jej zachwyty. Bambus mówi, że to mnie 
kłuje nie z zadrości, ale z reumatyzmu, bo 
Bambus, poza innymi zaletami, jest także 
domorosłym lekarzem. Może zresztą ma 
na myśl i romantyzm. 
Żeby tylko jutro w konkursie nie opo- 
wiadał tego swojego dyżurnego kawału o 
pilotach, bo to kawał z brodą i nieśmie- 
szny, a w wykonaniu Bambusa w ogóle 
nie jest do kawału podobny. 
Z2 lipca: poniedziałek - Bambus od 
rana chodził naelektryzowany. Nawet ra- 
tować skutecznie chyba w takim stanie by 
nic mógł. Całe szczęście, że mało ludzi się 
na razie kąpie, bo z Bambusa (nie mów do 
mnie ..Bamhus" - przypomina mi co chwi- 
lę groźnie) niewielki pożytek. Przed kon- 
kursem wpadł na genialny pomysł, żebym 
mu tę łuszczącą się skórę pumeksem zdra- 
pała. "ho się przecież w takim stanie pu- 
hliC:II().\
ci nie poka::ę". Kąpielówki chciał 


prawie na kant wyprasować, taki był prze- 
jęty. Tytułu Mistera jednak nie zdobył, 
pomimo tych swoich "fantastycznych pa- 
rametrów", a tylko nagrodę publiczności. 
Coś mi się zdaje, że maczała w tym palce 
Marta. 
23 lipca: wtorek -lepiej nie mówić albo 
Icpiej nie pisać. Bambus obrażony na jury 
chodzi i fuka jak głodny jeż. Horror! 
24 lipca: ś
da - wreszcie przyjechała 
mama, choć zapowiadała się od kilku dni. 
Mamę mam, jakjuż kiedyś pisałam, gene- 
ralnie do przodu, ale ma bardzo wysokie 
wymagania, jeśli chodzi o warunki mie- 
szkaniowe. Mimo że w pokoju sprzątałam 
cały wczorajszy dzień, to i tak jest raczej 
mało zadowolona. Mówię, ona by nawet 
sanepid z powodu bałaganu zamknęła. 
Bambus chodzi jak w zegareczku, "tak, 
proszę pani. proszę. pmszę pani. ależ dzię- 
kuję. pmszę pani" i taki tam wersal. Wie, 
że moja mama to uwielbia, a jego maniery 
są dla niej wręcz wzorcowe. Nad morzem, 


choć trochę siąpiło, mamie się bardzo 
podobało. 
25 lipca: czwartek -dziś poczułam się 
jak harcerka lub dzielna i piękna sanita- 
riuszka Marusia z filmu "Czterej pancerni 
i pies". Leżę sobie spokojnie w grajdole, 
aż tu nagle taki mały brzdąc, lat na oko 
trzy, w czerwonych kapiclówkach rozdzie- 
ra się niemiłosiernie tuż obok mnie. Ło- 
patkę ma, wiaderko ma, czemu więc tak 
żałośnie płacze? ,,Maaaaamaaaa" - daje 
się rozróżnić w jednym, wielkim jęku. 
Łapię go za rekę i próbuję się dowiedzieć, 
jak ma na imię. Coś pośredniego między 
Kamil, Łukasz i Adrian. Lecę do radiowę- 
zła i przez 10 minut ogłaszamy, że znale- 
ziono to małe nieszczęście. W końcu zgła- 
sza się "maaaamaaaa" w stanie nie lepszym 
od dziecka. Uściski, całusy. Dumna z sie- 
bie zaszywam się na powrót w grajdole. 
26 lipca: piątek - Bambus jest jednak 
fantastyczny. Pamiętał o moich urodzi- 
nach, to dzisiaj, i złożył życzenia. Jest bo- 
ski! 


Wakacje na rowerze 


Dobrze we dwoje i nieodrzutowo 


Komu zdarzyło się pojeździć w więk- 
szych 
rupach cyklistów, na przykład 
podczas rajdów, ten wie, że na pene- 
trację terenu czasu było raczej niewie- 
le. 
A cóż mówić o spokojnej kontempla- 
cji, rozkoszowaniu się widokiem krajo-. 
brazu, podglądaniu przyrody czy sytu<.\- 
cji tete :i tete na trasie, jeżeli budzi się w 
nas demon szybkości i zaczynamy peda- 
łować jak wyczynowi kolarze. 
Wolniej proszę, bo cały urok rekrea- 
cyjno-krajoznawczej jazdy, zwanej też 
trekkingiem, diabli wezmą. Rower nic 
odrzutowiec, chociaż oba pojazdy jednak 
mają coś wspólnego. W nowoczesnych 
konstrukcjach rowcrowych wykorzystu- 
je się technologię lotniczą, a nawet ko- 


smiczną. Nic widziałem ani jednego lot- 
niska wojskowego, gdzie personel na- 
ziemny i latający nie korzystałby z ro- 
wcrów. Tego prawie już 180-letniego 
wynJlazku K. Draisa, nie przeżyje żaden 
współczesny samolot. No i jest jeszcze 
jakieś podobicństwo między tandemem 
i dwuosobowym myśliwcem typu spar- 
ka. Jeden steruje, drugi instruuje... 
Jak daleko, i ile czasu możemy jechać 
w ciągu jednodnio
ej wycieczki? To już 
zależy od kondycji fizycznej każdego z 
nas. Warto jednak pamiętać o sprawdzo- 
ncj już przez wielu rowerzystów tereno- 
wych radzie: cyklista na równym terenie 
porusza się czterokrotnie szybciej niż pie- 
chur. Zatem prędkość 20 km na godzinę 
jest w sam raz, przy czym średnia może 


być nawet o połowę mniejsza, gdy staje- 
my na popas albo zwiedzamy coś na pie- 
chotę. W warunkach nadmorskich wcza- 
sowisk 40-50-kilometrowe wypady ro- 
werowe powinny sprawiać przyjemne 
zmęczenie, ale stopniujmy ten wysiłek. 
Przykro, że turystom rowerowym, jeż- 
dżącym po Pomorzu Środkowym, nie 
mogę zaproponować korzystania z wy- 
danego w ubiegłym roku przcz warszaw- 
ski Geo Center "Przewodnika rowerowe- 
go - Polska". Jest w nim opis ponad stu 
tras i tyleż mapek, praktyczny poradnik 
rowerzysty, ale ani słowa o Słupskiem i 
Koszalińskiem. Szlaki rowerowe w 
Szczecińskiem, Bydgoskiem i Gdań- 
skiem jakoś urywają się przy granicach 
środkowopomorskich województw. 


/ .  .,
 
.M 'ł,.' 

 


'-- 


" 


, 
t
 


.' 


.., 


..:łł- _ 


A.... 


.  1£t. 


, 


.." 


I>  


':- .'W
1. . 
.1;- 
....'
 't: 


........ 
n -.rP' 
.t,: . 

  . 
--:". '<"
;.-'-" 


..' 


W erze odrzutowców rower przeżywa kolejny renesan.'i.  .. 


- 


: 
ł- 


'l'" 
') 


..t:.................. 
, ..-.;-. 
.... 


,.. 


Ten przewodnik, elegancko zresztą 
wydany, może nam posłużyć gdzie in- 
dziej, a więc nie zniechęcam do jego za- 
kupu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
autorzy preferują asfaltową turystykę ro- 
werową na drogach o nawet dużym na- 
tężeniu ruchu samochodowego. 
To jest akurat to, do czego od paru lat 
zniechęcamy, propagując na tych łamach 
urządzanie bezpiecznych szlaków rowe- 
rowych, najlepiej na nasypach po "zwi- 
niętych torach". W przewodniku jest od 
wydawcy jedno zdanie, które polecamy 
uwadze organizatorów kolejnych szla- 
ków rowerowych: "Pojedynczy kolalz 
nawet /la bocz/lej drodze staje się, jak w 
grze komputerowej, celem do zestrzelenia 
p,zez podpitego wyrostka, rozpal1ego w 
ukradzionym niedawno BMW, mercede- 
sie alho choćby J 26p" . 
IRENEUSZ WOJTKIRWrf:Z 


. . ZEWODNIK ROWEROWY 


'L 

 
L. ,.. < , 1f( _.$- 
", i 
\ " 
]
 .,,
 .#
, I I f . - 
 
" 
,
v ,,' ,
+
<
 :
:;. 
.
 
-+ ", .!
"
' ". .
."-' ) '.. 
,
 , . , 

 . 
 , / ,- "';":) 
;\
 

 ,: 
.. 'I e.
 .-.: 
",",1... 
\ 
 ' I':.' ,- . 
;,\ . 
. 
ł 'y,j' 
-.,.. V} ... ....... 
(,tO(I.NHk.' ,y ,.; 


. 


Strona tytułowa 
ldlęcla: Irenousz Wojtklewlcz .... 
/ 


r 


'


 ' 


;3 
:, 


\., 


Tandecki & Grube 
Bau GmbH 
#ł 
Budownictwo ogólne 
i prace wykończeniowe 
rowniei z płyt gif)sOWO 
- kartonowych. 
Nowoczesny standard, 
fachowe wykonanie 
Tylko wtedy ł akość 
si
 lic,y 
tel. (0593) 15- 
1l244K"{)1 


Zawiadomienie 
Komornik Sądu Rejonowego 
rewir I w Słupsku 
zawiadamia, 


że z dniem 15 VII 1996 r. zmie- 
nił swoją siedzibę. 
Obecnie kancelaria mieści 
się w Słupsku przy ul. 
Kowalskiej 1, tel. 424-627 


,- Zarzqd Miasta w Koszalinie Rynek Staromiejski 6-7 ....... 
ogłasza 
w imieniu Miejskich Wodociqgów 
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koszalinie 
przeTarg 
nieograniczony na przebudowę sieci 
wodociqgowej de 110 PE dł. L-382 m wraz 
z przyłqczami w ulicach Piaskowej i Żwirowej 
w Koszalinie. 


Terminy realiz
cji: 
* po rozstrzygnięciu przetargu 
* zakończenie 17 stycznia 1997 r. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie za- 
mówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zło- 
tych. 
Składane oferty winny odpowiadać Specyfikacji Istot- 
nych Warunków Zamówienia, które można otrzymać w 
Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
III piętro, pokój 328, tel. 42-77-11 w. 263 w godz. 8-11. 
Oferty należy składać do 5 IX 96 r, do godz. 12 w 
Wydziale Inwestycji pokój 328. 
Otwarcie ofert nastqpi 5 IX 96 r. godz. 12 
w Urzędzie Miejskim, pokój 324-326. G-260K 


Inteńolk'96; Włochy, Rosja 


Spagetti, lód i woda 


- W twicu przekazujemy całą naszą 
duszę. Kalah,yjczykowi jak co.{ się podo- 
ba, to powie, a jak się nie podoba, to też 
powie. Kołob,zeg jest wspaniały - zapew- 
nia uderzając się w pierś Diego Pratico, 
choreograf zespołu z Kalabrii. 
Włosi przyjechali do Kołobrzegu ca- 
łymi rodzinami: Diego z rodzicami, sio- 
strą i jej dziećmi. - Dla Kalab,yjczyków 
mdzina jest najważlliejsza - podkreśla 
Diego. W czwartek po północy jego 
mama'w ścisłej tajemnicy przygotowała 
dla organizatorów ,,[nterfolku" wielką 
michę spageUi i przywiezionego z połu- 
dnia ogromnego arbuza. -Dla przyjaciół 
oddamy ws::ystko - 'Zapewniali Włosi, 
dolewając wina. 
Nazwa zespołu "I Strinari di Calabria" 
wiąże. się z pogańską, grecko-rzymską 
tradycją ("strinari" znaczy w dialekcie 
kalabryjskim podarunek bożonarodze- 
niowy). 200-300 lat p.n.e. ofiarowywa- 
no bogini Straenia zabite cielę. Dziś, od 
24 grudnia do 6 sty
znia, Kalabryjczycy 
odwiedzają się z życzeniami i biesiadu- 
ją. - Na naszych IVdzinnych przyjęciach 
hawimy się tak samo jak na scenie. Gdy 
się spotka kilku krewnych. zaraz ktoś wy- 
ciąga tambwyn lub akordeon i śpiewa. 


Rozgrzewka w igloo 
Podczas gdy Kalabryjczycy przewidy- 
wali, że w sierpniu przy ponad 40-stop- 
niowych upałach będą chyba sypiać w 
ogrodzie, Eskimosów po powrocie do 
domu już czeka śnieg. Radośni i pełni 
temperamentu tancerze z zespołu "Ener" 
przyjechali z Magadanu - miasta, w 
którym temperatura spada zimą do mi- 
nus 60 stopni, a mieszkańcy otrzymują 
dodatek do pensji za życie w uciążliwych 
warunkach klimatycznych. Kierownik 
zespołu Lidia Bałdajewa, mówi, że przez 
większą część roku mieszkają w blokach, 
ale wiosną i jesienią zamieniają się w 
koczowników. Wyruszają w krainę lo- 
dów, budują sobie igloo i polują na reni- 
fery. Rybołówstwo, łowiectwo i rzeźba 
w kości, to najpopularniejsze zawody 
Północy. 
Niemal każdy członek zespołu repre- 
zentujc inny naród spod kręgu polarne- 
go. Lidia Bałdajewa i chorcograf Sierio- 
ża - to Buriaci (Mongołowie), małe 
"gwiazdy" zcspołu Weronika i Lena wy- 
wodzą się z Ewenów, "miniłowcy" Ma- 
ksym i Kim-to Czukczc, śpiewak Oleg 
jest Eskulloscm, jedna z tancerck - Ko- 
ria
lką, a jcj kolega z zespołu to przed- 
sławiciel unikalnej nacji Niwchów. 
Miękkie skóry pięknie układają się na 
sylwetce, w które odziani są tancerze, wy- 
prawiane są w tradycyjny sposób. Po za- 
biciu renifera skóra ścierana jest tak dłu- 
go, aż uzyska się delikatny zamsz. 
Tańce eskimoskie wykonywane są w 
miejscu, na ugiętych kolanach, gdyż w 
igloo brakowało miejsca na zamaszyste 
kroki. Uczucia i temperament muszą 
być wyrażone ruchem ciała, gestem ręki, 
spojrzeniem, podczas gdy nogi nie odry- 
wają się od podłogi. Muzyka to głuche 


. 
. 
· "':r 
.1 
 :J 
..-::::;:::--- .1_ i 
 ..., , 


, 


f,. . 


" 


. 


uderzcnie w bęben ze skóry renifcra i głos 
naśladujący krzyk mew lub ryk niedźwie- 
dzia. Gdy narodzi się dziecko, ktoś z ro- 
dziny układa dla niego "pieśń osobistą", 
która towarzyszy mu przez całe życie. 
Mali tancerze z zespołu mają po 7-8 
lat i uczą się tańca zaledwie od pół roku. 
Do "Eneru" wybrane zostały dzieci naj- 
zdolniejsze - drogą konkursu. Każdy ar- 
tysta z magadańskiej grupy ma przygo- 
towanie muzyczne i choreograficzne. 
- Przywieźliśmy ze sohąfolklor samo- 
rodny, któ/y od wieków istnieje w nie 
zmienionej postaci - wyjaśnia Lidia Bał- 
dajewa, spytana o tajemnicę niezwykłe- 
go aplauzu widowni. - A to, co natural- 
ne, zawsze podoba się publiczności. 


Poganie i "Kalinki" 
Zespół "Arrnas" to również Rosja Pół- 
nocna, ale kultura, którą reprezentuje jest 
unikatem. Malutki, l2-tysięczny naród 
Wiepsów do dziś używa na co dzień wła- 
snego języka, który jest najstarszą i naj- 
bardziej złożoną mową ugrofińską. Mają 
też własne piśmiennictwo z alfabetem 
łacińskim. Ta mała grupa dzieli się je- 
szcze na trzy - zależnie od miejsca za- 
mieszkania. Artyści z "Arrnasu" mieszka- 
ją w małej osadzie Winnicy, usytuowa- 
nej w okręgu leningradzkim. - To samo 
selt,'e Wiepsalii - mówi kierownik grupy 
Nina Romanowa, dodając, że jest to na- 
zwa "nieoficjalna". 
- Wiepsowie to naród pogański. Chrze- 
ścijaństwo dotado do nas hanho późno. 
- mówią tancerze. Do dziś żyją w za- 
mkniętych społecznościach, tylko na wsi, 
zgodnie z własnymi tradycjami przeka- 
zywanymi z pokolenia na pokolenie. 
Oddają cześć wodzie, która jest dla nich 
symbolem życia. - Każda nasza osada 
musi być na b,zegu lzeki albo jeziora, 
OlOczona lasem - opowiadają. Ich domy 
również obecnie budowane są z drewnia- 
nych bali, parter ma wysokość dwóch 
pięter, a na środku jest ogromny biały 
piec. Prawie każda rodzina posiada wła- 
sną łaźnię, w której Wiepsowie co sobo- 
tę biorą rytualną kąpiel. W końcu sierp- 
nia nawet staruszki dokonują ablucji w 
jeziorze, traktując ten rytuał jako zmycie 
grzechów i dobrą wróżbę. 
Choć zespół "Wieriesk" przyjechał 
również z północy okręgu leningradzkie- 
go, jego członkowie to typowi Rosjanie. 
. W mieścic Wyoorg, skąd pochodl
. ou- 
dowie nadal pamiętają miesz:kającYl:h 
tam niegdyś Finów i Szwedów, ale obic 
nacje już dawno wyjechały. Grupa szu- 
ka swoich korzeni w kulturze Środkowej 
Rosji. - Nasze stroje są pmjektami au- 
torskimi. Projektant połączył w nich róż- 
norodne elementy z tradycji rosyjskiej - 
tłumaczy kierownik grupy Elena Liubic- 
kaja. - Nasze pieśni są OIyginalne. 
- Rosja to niezwykłe bogactwo kultur 
- konkluduje Ewa Szczygieł, twórca ,,[n- 
terfolku". - Właściwie z samych zespo- 
łów rosyjskich można byłoby złożyć cały 
międzynalVdowy festiwal. 
IWONA SZNAJDERSKA ....': 


... 


'q Io:t 


I 


, 


. 


. 


- 


Foł.. Jerzy Plłln  t an po' 76-200 Słupsk, al. 3 Maja 44 

 tel. (059) 43 18 67 
(059) 43 64 45 
Poleca produkty ze śledzi :
 J

9ł:i 1868 
- najwyższej jakości, firmy Lisner: 
1. Rolmopsy 500 g 
2. Płaty śledziowe a la Bismark 500 g 
3. Filety śledziowe a la Maties 300 g 
4. Filety śledziowe w sosie śmietanowym z jogurtem, jabłkami, 
ogórkiem i cebulką 300 g 
5. Filety śledziowe po hawajsku 300 g ze śmietaną i ananasem 
6. Filety śledziowe po parysku 300 g w sosie pomidorowym 
7. Filety śledziowe w sosie musztardowym ze śmietaną, jogurtem, 
jabłkami, żółtkiem, ogórkiem 300 g 
8. Filety śledziowe w sosie koperkowym 300 g 
9. Filety śledziowe w sosie śmietanowym 400 g z tqgu
em, jabł- 
kami, ogórkiem, cebulą. .-- 
 . ""'-! 
P A M I Ę T A J I:!!!"!JI 
- -.. - -- C.-2S 12...{j
		

/Image0011.djvu

			Piątek, 26 lipca 1996 r. 


OGLOSZENIA 


GLOS POMORZA 11 


e 


OGŁOSZENIA 
DROBNE 
USLUGI 


e 


PRANIE dywanów (itp) "Rainbow". 
Kołobrzeg, 277-42. 
AUTOALARMY. blokady, znakowa- 
nie. Koszalin, Racławicka 15 (WSI), 
42-78-81 w. 372 najtaniej 
WYPOŻ YCZALNIA PRZYCZEP - 
całodobowa. "AUTO-PARTNER", Ko- 
szalin, Szarych Szeregów 3 A, 42-64-49. 


REKLAMY: KONCEPCJA 
3000 Koszalin, Akacjowa 4 tel. 
40-55-57 U-271 


WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BAL TIC - CAR Koszalin. Gnieźnieńska 
38, 422-464, Kołobrzeg, Strzelecka I 
421-5 I, Słupsk, plac Dąbrowskiego 6, 
42-60-88. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Słupsk, 438-911. U-280 
HURTOWNIA BHP WEGA Sami 
szyjemy. Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 
(0593) 34-24, Szczecinek, ul. 28 Lutego 
14, tel. (0966) 43-891. Materiały budow- 
lane -parapety, blaty. Bytów, ul. Lębor- 
ska 24, tel. (0593) 20-87. 


PRALNIA dywanów. Koszalin, 
40-56-35. 


OGRODZENIA, halustrady. 
Koszalin, 40-56-35. 


OŚRODEK wypoczynkowy "PA- 
F AL" organizuje wesela i imprezy oko- 
licznościowe. Kołobrzeg, Sikorskiego II, 
tel. 264-63; 223-64. 
PRZEPROW ADZKI. Słupsk, 
42-41-12. 


. 


NAUKA 


II e" 
uter Co eg 
Cor11P 
" 


UCZENNICE do sklepu spożywcze- 
go poszukuję. Słupsk, 42-87-93. 


. 


MEDYCZNE 


BICOM-MONADITH - bezbolesne 
komputerowe TESTY ALERGICZNE z 
odczulaniem - 250 alergenów. Leczenie 
wrzodów żołądka, nerwic, migren, trądzi- 
ka, prostaty, bóli kręgosłupa, reumatycz- 
nych, nerwobóli. Zniżki: dzieci, emeryci. 
Koszalin, Piłsudskiego 3, tel. 410-761. 
PRA WIDI
OWE odżywianie Herbsli- 
fe tel. 126-23 Kołobrzeg. 
GABINET STOMATOLOGICZNY 
Ilona Rutkowska - Słupsk, Wojska Pol- 
skiego 19/2,44-49-29. 


. TOWARZYSKIE 


"LAURA". Kołobrzeg, 269-73. 
,.VIOLETTA". Kołobrzeg, 271-70. 


ŻAKLIN. Słupsk, 42-31-70. 


KATRIN. Słupsk, 424-230. 


KAMELIA Night Club striptiz. Perło- 
wa 39 Kołobrzeg, 28-410. 
SUPERGIRLS. Kołobrzeg, 
090522060 
BEZ KONKURENCYJNE, Beata, 
Justyna, Ania, Katarzyna. Kołobrzeg, 
22-555. 
MALIBU Kołobrzeg, Świerkowa 3, 
229-46. Zatrudnimy panie. 
NAJ PIĘKNIEJSZE, 213-85. Koło- 
brzeg, zatrudnię. 
KAŚKA, 213-85. Kołobrzeg. 
ELlZABETH. Słupsk, 422-633. 
40-45-84 LABIR YNT -całodobowo! 
Superlokal ! S u perdziewczyny . Masaże, 
ukryty parking. Koszalin, Kasztanowa 8. 
SUPERI>ZIEWCZYNV. Czaplinek, 
)54-0:!. 


Informatyczna 
Szkoła Policealna 


Trwaji/ zapisy na I, II i III semestr na ZafJCZfłe i dzienne 
dwuJetniestudium policealne w zawodzie "technik informatykA' 
Ponadto propdnujemu humanistom dwuletnie studium na kierunku an:hiwi$tylca. 
W programie 171. in. zaaW;,łn5OWana obsługa komputera. 


Informacje i zgłoszenIa: 
.#C
er College" przy POW "AYfo/' tel: 411.725 
, '7S-02B KoszaJio t ol. Zwycięstwa 7':
j l piętro. 


NAJLEPSZE kursy komputerowe 
"UM". Słupsk, Morcinka 21,422-177 


PRY W ATNE Centrum Eduka- 
cyjne Koszalin, Chałubińskiego 15, 
42-48-20, 45-43-95, księgowość 
komputerowa. 


WIT AMY 
NA NASZYCH 
ŁAMACH 


ZATRUDNIĘ atrakcyjne panie. 
(0-965) 263-64 "JENNY". 
BEZKONKURENCYJNE. Koło- 
brzeg, 279-07, zatrudnię. 
ROMA - Kołobrzeg, 226-10. 


DŻESIKA. Słupsk, 443-841. 


MIJODY atrakcyjny pozna panią do lat 
50, w celu spotkań towarzyskich. Kosza- 
lin, 45-73-43. 
EMMANUELLE. Lokal 24 h. Słupsk, 
(O-59) 422-918. 
IDA. Słupsk, 422-453. 


1 
 
, urzqd Morski w Słupsku 
, ogłasza przetarg nieograniczony 

 na wykonanie robót budowlanych w obiektach: 
 

 1. Bosmanat Portu ROWy - remont elewacji. I 
2. Bosmanat portu Dźwirzyno - instalacja 

 oświetleniowa basenu portowego. 
 
I Dokumentacja przetargowa do odbioru w siedzibie I 
Urzędu Morskiego w Słupsku ul. Niemcewiaa 15A p. 13 
, w terminie: 1 VIII 1996 r. G-2ti04 

""""""""""""""""""''''''''''''''''''''""""""""""""
 


J1M 2117 Kolob..zeg 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na remont bram garażowych 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać w kancelarii WAK nr 2 ul. Koszalińska 78 pak. 
nr 121 tel. 743-39 lub 246-09 wewn. 43-39 , 
Oferty należy składać do 16 sierpnia 1996 r. do godz. 15 pok. 117 
z dopiskiem "Remont bram". 
Komisyjne otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 
19 sierpnia 1996 r. o godz. 10, 0-2599 


CHANTAL. Słupsk, 427-197. 
VITECZKA panie, panowie. Słupsk, 
43- 23-98. 


. 


PRACA 


ZATRUDNił<; montażystę ścian gipso- 
wo - kartonowych, glazurnika. Słupsk, 
44-29-65. 
ZATRUDNIĘ ekspedientkę. Słupsk, 
44-24-83. 
POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka. 
Słupsk, 443-862 po piętnastej. 


. 


RÓŻNE 


DO GIOTe Ił. PO ZDROWIE I RELAKS 
wczasy rodzinne 
turnusy rehabilitacyine i sanatoryine 


DOM SANATORYJNO - WYPOCZYNKOWY 


;;;; 


Gl OT  


ZA TRUDNIĘ panie do towarzystwa 
całodobowo, zakwaterowanie. Chojnice, 
(0531) 770-89. 
ZATRUDNIĘ elektryka i mechanika 
samochodowego. FIAT AUTO-DIUG 
Słupsk, 42-40-33. 
PRACA w przemyśle wydobywczym 
- 5000 DM. 81-510 Gdynia, skr. 19, do- 
łącz 4.50 znaczkami A-368 
PANI lat 30 wykształcenie średnie 
ogólne, kurs komputerowy - poszukuje 
pilnie pracy. Koszalin, 43-69-76. 
ZA TRUDNI się sezonowo dwie oso- 
by do mierzenia ciśnienia krwi i promocji 
leku w Mielnie ul. Kościuszki 11. Telefo- 
ny kontaktowe: (0-22) 619-84-54, (0-77) 
69-80-80, telefon komórkowy 090203345 
K-93 I 
EKSPEDIENTKI, sprzątaczki, kie- 
rowcę zatrudnię natychmiast (książeczka 
zdrowia). Rowy, Słoneczna 7 "BEZA". 
MURARZY, cieśli zatrudnię. Słupsk, 
tel. 427-038. 
FIRMA "ROLMASZ", ul. Poprzecz- 
na 7,426-156 zatrudni spawacza z upraw- 
nieniami na spawanie elektryczne i gazo- 
we, minimum 3 lata praktyki. 
ZBiÓR truskawek. Koszalin, 40-22-70. 
POSZUKUJĘ pracy na niepełny etat. 
Koszalin, 40-57-50. 
ZLECĘ wykonanie tynków w domku 
jednorodzinnym. Słupsk, 433-272 po 16. 
ZATRUDNIĘ od zaraz spawacza ga- 
zowego i C02. Ustka, 144-348, 144-003. 
PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane 
zleci wykonanie znacznej ilości tynków 
wewnętrznych. Kołobrzeg, tel. 289-96. 
SPÓŁKA zatrudni projektantów sieci 
telekomunikacyjnych (również do przyu- 
czenia). Słupsk, 442-707. K-945 
APTEKA zatrudni kierownika, magi- 
strów oraz techników farmacji. Słupsk, 
44-05-86 wieczorem. 
RÓŻNE stanowiska 10 - 12 mln. 
Słupsk, 414-573. 


URZĄD Morski w Słupsku za- 
trudni pracownika do Bosmanatu 
Portu w Dźwirzynie na stanowisko 
motorzysty. Słupsk, 41-24-43. 


MECHANIKA samochodowego do 
spółki. Posiadam pomieszczenie (100 m) 
z kanałem - oczekuję propozycji. Słupsk, 
42-82-57. 


ZIEMIĘ ogrodową oddam. Słupsk, 
426-103. 
UNIEW AŻNIAM pieczątkę o treści: 
I. Stowarzyszenie "PRO-BONO" Agen- 
cja Artystyczna "PRO-BONO ART", 
ul. Wodociągowa 6 A, 78-400 Szczecinek. 
2. Kierownik "PRO - BONO ART" Krzy- 
sztof Rożej. 
POSZUKUJĘ do wynajęcia (dłuższy 
tennin) samochodu dostawczego diesel do 
l tony. Płatne co 10 dni z góry. Słupsk, 
437-187. 


. ZGUBY 


LEGITYMACJA WSI - Koszalin - 
Karolina Stefai)czak. 


. TURYSTYCZNE 


HISZPANIA 410 DM, Tunezja od 999 
zł. Kreta, Majorka, Cypr, i inne. Mazury- 
wczasy. RATY!!!. EN-TUR, Koszalin, 
Kaszubska 3, tel. 42-79-64. 
WCZASY wycieczki Hiszpania. Tene- 
rifa, Kenia, Węgry, Superoferta świat. 
Bilety cała Europa. HERKULES 
EXPRESS Słupsk, 42-61-03. 
OBOZY, kolonie językowe na Pojezie- 
rzu Drawskim. BRITANICA Koszalin, 
Zwyciestwa 168, tel. 41-00-28. 
BILETY autokarowe. "EURO- TO- 
URS" Słupsk, 429-873. 
GRECJA, Włochy. Wycieczki, wcza- 
sy. Wyjazd ze Słupska. "EURO-TOURS" 
Słupsk, 429-873. 


. 


LOMBARDY 


LOMBARD "LENO" komis, sprzedaż 
- modernizacja komputerów. - Nowa sie- 
dziba - Koszalin, akrze i 3 (obok Gryni), 
460-277 
LOMBARD, komis. Słupsk, Piłsud- 
skiego 1,42-81-25. 
LOMBARD Tuwima 3. Słupsk, 
42-81-25. 
LOMBARD. Słupsk, Buczka l, 
424-111. 


Urzqd Morski w Słupsku 


ogłasza 
przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia 
pasa technicznego w Rowach i Ustce 
Typ ogrodzenia - siatka ogrodzeniowa na słupkach 
żelbetowych w rozstawie 2,5 m; co drugi słupek osadzo- 
ny gniazdowo w betonie B-lO. Długość ogrodzenia 
1900 mb, Siatka ogrodzeniowa inwestora, pozostałe 
materiały wykonawcy, 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Morskiego 
w Słupsku ul. Niemcewicza 15A, pok. 13 w terminie do 
6 sierpnia br. do godz, lO, G-2(;05 


Jednostka Wojskowa nr 4089 wSiemirowicach 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na wymianę instalacji elektrycznej 
w budynku nr 7 - kasyno 
(na terenie kompleksu koszarowego). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w 
zalakowanej kopercie z dopiskiem "Oferta elektryczna" w terminie 
14 dni od daty u k azania się ogłoszenia, 
Oferta powinna zawierać: 
- nazwisko, imie oraz adres 
- oferowaną cenę i sposób zapłaty 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
- zaświadczenie ZUS 
- zaświadczenie z banku o braku zadłużenia 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 
podatku 
- referencje 
- kosztorys ofertowy 
Przedmiar robót do nabycia w Dziale Technicznym WAK. 
Oferty należy składat w kancelarii Jednostki lub u kierownika 
Wojskowej Administracji Koszar w godz. 8-14. 
Jednostka Wojskowa 4089 zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyc
 J 

 


UZDROWISKO Zł:.OCKIE 
klKrynicy Górskiei 
tel. 018 - 71-43-01 fax 018 - 71-43-02 


:; c$Y
rn4m 
lŁ2s:f.FOJ{u 


,,' 


Zarząd Gminy Połczyn-Zdrój 
informuje, 
że w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 108 
z 12 lipca 1996 roku, pod pozycją 17140 ukazało się ogłoszenie 
o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci sanitarnej 
długości 241 mb oraz kanalizacji deszczowej długości 1404,5 mb 
w Połczynie-Zdroju. 


I 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" 
w Słupsku z ul. Władysława IV 9 
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
materiałów do docie -lenia ścian 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych 
Przedmiotem prac jest budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Jana Kazi- 
mierza 13A, pow. docieplenia 1615 m 2 .Termin realizacji do 15 X 96. 
Oferty należy kierować pod adresem Spółdzielni do dnia 6 VIII 96 do godz. 
15. Otwarcie ofert nastąpi 7 VIII 96 o godz. 10 w siedzibie Spółdzielni, inf. 
tel. 431-907. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w Spółdzielni. 

 
Dom Pomocy Społecznej we Włosciborzu k. Kołobrzegu 
zatrudni 
głównego księgowego. 
Preferowani będą kandydaci 
- posiadający doświadczenie prowadzenia księgowości budże- 
towej 
- z umiejętnością obsługi komputera 
Oferty zawierajqce: 
- życiorys zawodowy 
- zdjęcie 
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
prosimy nadsyłać do dnia la VIII 1996 r. pod adresem 
Dom Pomocy Społecznej Włościbórz 78-114 Wrzosowo. 
G-259K 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" 
z siedzibą w Słupsku przy ul. Władysława IV 9 
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, ocieple- 
nia budynku mieszkalnego w Słupsku ul. Jana Kazimierza 13A 
zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Pow. docieplenia ścian 1615 m 2 
Termin realizacji 30 X 96 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spóldzielni 
G-2595 


r--------------------, 
I Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Ustka" 
I w Ustce, ul. Chopina 2A tel. O-59 144494 
: ogIasza przetarg nieograniczonv na 
I wykonanie nw. prac na własnych obiektach: 
11. Przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów oraz opracowanie 
I ZTE, PT i kosztorysu inwestorskiego, dostosowanie istniejącego 
I budynku administracyjnego do funkcji hotelarskiej wraz ze wszy- 
stkimi uzgodnieniami. 
I 2. Przedłożenie koncepcji wystroju wnętrza Biura Usług wraz z 
I wykonawstwem. 
13. Wykonanie ogrodzenia z blachy trapezowej. 
I 4, Remont wiaty metalowej (magazyn soli). 
I 5, Roboty dekarskie remontowe. 
Informacie o zakresie prac można uzyskać w siedzi- 
bie PPU Ustka w Ustce, ul. Chopina 2A pokói 14. 


I Pożądany termin wykonania poz. 3,4 i 5 - 30 VIII 96 r. I 
I Oferty w zalakowanvch kopertach należy złożyć w tenninie do dnia 
7 VIII 96 r. w siedzibie zamawiaiącego (Sekretariat). I 
I Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 VIII 96 r. o godz. 10 w siedzibie PPU Ustka, I 
I przy ul. Chopina 2A W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający I 
. warunki określone wart. 22 ..Ustawy o zamówieniach publicznych", 
 

------------------
 


I. Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 42-22-91, centrala 42-79.21 
wew.260, tlx 0532275, w godz. 8-17 
- ..Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, tel/fax 45-29-33 całodobowe B.O. na 
telefon i fax 45-29-33 
_ Agencja Reklamowa Andrzej Kikta. tel. 404-620 do 9.30 i po 16 
- ..Nor-Kar" tel. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- ..Ekolam" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
_ Ogłoszenia i reklamy na tel.lfux 45-75-37 Agencja ,.Bemat" (całą dobę) 
_ Agencja Reklamowa ..MEDIA PRESS". ul. Zwycięstwa6A/p24. tel. 42-78-51 w. 294 
godz.8-15. 
2. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa l, pok. 12, tel. 278-55 lub 240-21 wew. 260, w godz. 
9-16 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
3. Szczecinek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-11 (hol PZU) 
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx 582213, fax 251.95, godz. 9-16 
- Consulting Managers, ul. Szczecińska II, tel. 43-85-16, w godz.9- ł 6 
-"Polipress" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, teL/fax 289-54, tlx 582419. tel. 
436-436 (cała dobę). 
5. Białogard: Zakład Budżetowy Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 15, tel. 23-34 (do godz. 15) 
6. BobolIce: Baza GS nr l, ul. Pocztowa, tel. 495 
7. Bytów: ul. Kochanowskiego 8.10 (budynek Bytowsklej Spółdzielni Mieszkaniowej), czynne w 
godz. 9-16, tel, 28-97 
- TUiR ..Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godz. 8-16 


8. Człuchów: ul. Średnia 10, sklep meblowy ..ITO" w godz. 10-18, tel. 42-945. po 18 tel. 
414-08 
9, Drawsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, 
LO. Kęplce: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Buczka I, teL/fax 68-70 
11. Lębork: ul. Annii Krajowej 16. tel,/fax 625-588 (godz. 8-15) 
12. Miastko: Biuro ..Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08; Redakcja "Głosu Pomorza", tel. 35-72 
13. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70-12 
14. 
targard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul, Chopina 2\. tel/fax (0-92) 73-26-35, 
15. Swidwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego l. tel/fax 526-24 
16. Ustka: PHUPiT ..Bałtyk" ul. Żeromskiego 9 j)dz. 8 - 16, tel. 144-220 
17. Dar/owo P.U.H. "Maria". ul. Rzemieślnicza \0, tel. 38-47 
f 


I 
I
		

/Image0012.djvu

			12 GŁOS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Piątek, 26 lipca 1996 r.  


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
7.55 "Nie ma jak w domu" (Home 
and Away) (3) - serial prod. austr. 
8.30 Wiadomości 
8.40 Misiowe rysowanki 
8.50 Lato z czarodziejem - Teleferie 
9.10 "Kuzynki Kevina" (5/6) - se- 
rial prod. ang. 
9.35 Krówka (powl.) --= program dla 
dzieci 
10.00 "Kroniki młodego Indiany 
Jonesa" "Indiana Jones i pociąg widmo" 
(9/15) - serial prod. USA 
10.50 Miniatury: Maria i Andrzej 
Szypowscy "Warszawski Zamek 
Królewski. Zamek Rzeczypospolitej 
11.00 Studio Olimpijskie - Atlan- 
ta '96, 
12.00 Wiadomości 
12.10 Studio Olimpijskie - Atlan- 
ta '96 
12.35 Agrobiznes 
12.40 Szaleństwa medycyny 
12.45 Technomania - program edu- 
kacyjny 


13.00 Kino letnie: "Dotyk anioła" 
(9,10/13) - serial prod. USA (1994) 
14.30 Klan urwisów - serial prod. USA 
14.50 Książki, które wstrząsnęły świa- 
tem - Mały katechizm 
15.05 Pięć łatwych lekcji - program 
eduk. 
15.30 "Inny świat" (3/44) - serial prod. 
USA 
16.00 Bractwo Przygody i Zabawy - 
program dla dzieci 
16.25 Dla dzieci: Ciuchcia - Rebusio- 
we wakacje 
16.50 Kartka z kalendarza 
17.00 Teleexpress 
17.20 "Tata. a Marcin powiedział..."- 
"Ozdoba ściany" 
17.25 Goniec - tygodnik kulturalny 
18.00 Studio Olimpijskie - Atlanta '96 
19.00 Wieczorynka - "Paddy" - serial 
anim. prod. belgijsko-franc. 
19.30 Wiadomości 
20.10 "To nie może być miłość" (This 
cant be love) - film fab. prod. USA (1994) 
21.45 Puls dnia 
22.00 Studio Olimpijskie - Atlanta '96 
(w przerwie ok. 23.00 Wiadomości) 
23.10 Studio Olimpijskie - Atlanta '96 


0.30 ,Jedenasta otiam" (Eleventh Vic- 
tim) - film kryminalny. prod. USA (1979) 
2.05 Studio Olimpijskie - Atlanta' 96 
4.00 Zakończenie programu 


TVP - PROGRAM 2 


7.00 Panorama 
7.10 Sport telegram 
7.15 Wakacyjne muzykowanie 
7.40 Słoneczne lato Dwójki 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 Słoneczne lato Dwójki 
8.35 "Pełna chata" (51/63) - serial 
komed. prod. USA 
9.00 Studio Olimpijskie - Atlanta '96 
11.00 "Życiowa decyzja" (Choices) - 
film fab. prod. USA (1981) 
12.30 Paragon 
12.55 Słoneczne lato Dwójki 
13.00 Panorama 
13.20 Muzyczne lato Dwójki - "Lu- 
ksus" - koncert piosenek Stanisława Grze- 
siuka 
14.0030 ton! Lista, lista -lista przebo- 
jów 


14.30 Rock po rocku - program mu- 
zyczny 
14.55 Słoneczne lato Dwójki 
15.00 "Pmwdziwe przygody profe- 
sord Thompsona" (12/26): "Tansylwa- 
nia" - serial anim. prod. hiszpańskiej 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
(powl. ) 
15.35 "Zastępcza matka" (Le mere 
substitut) - film dokum. prod. francu- 
skiej 
16.00 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96: wioślarstwo, kolarstwo, pływanie, 
lekka atletyka 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.00 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96: boks, judo 
22.00 Panorama 
22.35 "Niezapomniane przeboje" - I 
koncert festiwalowy XV Pikniku Coun- 
try w Mrągowie 
0.25 Panorama 
0.35 Studio Olimpijskie - Atlanta 
'96: lekka atletyka, pływanie 
2.05 Zakończenie programu 


POLSAT 


7.00 Dzień dobry z Polsatem; 7.55 
Poranne informacje; 8.00 Polityczne 
graffiti - komentarz; 8.15 Klub Fitness 
Woman; 8.30 "Jonny Quest' - serial 
anim.; 9.00 "Drużyna A" (16) - amer. 
serial; 10.00 "Dallas" (145) - amer. se- 
rial; 11.00 Klips Klaps - najmłodsza li- 
sta przebojów; 11.30 Pamiętnik nasto- 
latki; 12.00 "Pilot odrzutowców" - film 
prod. ,amer.; 14.00 TV Market; 14.30 
Portret pamięciowy; 15.00 Halo 
Gra!My; 15.20 Ye! Ye! Ye!; 15.30 
"Czarodziejka z księżyca" - (73) serial 
anim.; 16.00 Informacje; 16.15 Przygo- 
dy Leona H.; 16.45 "Grace w opałach" 
(37) - amer. serial; 17.15 Letnie Studio 
Polsatu; 18.15 "Mamuśki" (24) - amer. 
serial; 18.45 "MacGyver" (24) - amer. 
serial sens.; 19.40 Losowania LOTTO; 
19.50 Infonnacje; 20.05 "Strażnik Te- 
ksasu" - amer. serial; 21.00 "Ulice San 
Francisco" (l6)-amer. serial; 21.50 Po- 
lityczne graffiti; 22.00 Informacje; 22.15 
Biznes tydzień; 22.30 "Łowca" - film 
prod. amer. (1980 r.); 0.15 " Życie jak 
sen" (95) - serial amer.; 0.45 Playboy; 
1.15 Pożegnanie 


TV-3 GDANSK 


7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trój- 
miejski s
rwis infonnacyjny; ,8.40 St'!- 


dio "Trójki"; 8.50 Co mnie gryzie?; 9.10 
Radź sobie sam - poradnik; 9.25 Program 
o zdrowiu; 9.35 Sport w "Trójce" - mag. 
Jana Lindnera; 10.10 "Szmacianki" - 
odc.67 "Czterolistna koniczyna"; 10.20 
Roger Odrzutowiec odc.70 - serial anim. 
prod. USA; 10.25 Przygody Kapitana 
Łgarskiego odc.2 - serial anim. prod. ro- 
syjskiej; 10.35 Mali mistrzowie odc.15 
"Namintua - dziewczyna bez kości" - se- 
rial prod. franc.; 10.50 Nocny ogród Toma 
odc.1 - serial przygodo prod .ang. dla dzieci 
i młodz.; 11.20 "Niebezpieczna" odc.113; 
12.05 Bahrajn - kraina życiodajnych wód 
odc.2 - film dok. prod. ang.; 12.35 "Szan- 
taż" - film kryminalny prod. ang. Reż. 
Alfred Hitchcock; 14.00 M{ke Oldfield - 
ang. prog. rozrywkowy. 14.1545 minut- 
mag. młodzieżowy; 15.00 Panorama; 
15.10 Bajkowe trojaczki odc.5 - ang. se- 
rial anim. dla dzieci; 15.35 Nowe odkry- 
cia odc.16 "Nie wszystko stracone" - se- 
rial popularnonaukowy prod. USA; 16.05 
Dziwne przypadki Billy Webb'a odc.1 - 
serial fab. prod. ang.; 16.30 Poradnik we- 
ekendowy: "Magazyn wędkarski", "Kwia- 
ty w domu i ogrodzie"; 17.00 Teleexpress; 
17.15 Niebezpieczna odc.1l4; 18.10 Pa- 
norama; 18.30 Punkt - temat dnia; 18.40 
E O L - elbląsko-olsztyński mag. telewi- 
zyjny; 18.55 "Co jest grane?"; 19.00 Co, 
gdzie, kiedy w Trójmieście - mag. public.- 
kulturalny 19.15 Na planie filmowym; 
19.30 Wieczór z muzyką country cz. I - 


ang. program muz.; 20.00 Ellington odc.5 
- serial obyczaj.; 20.55 Prawo Nowego 
Jorku - film dok. prod. ang.; 21.50 Pano- 
rama; 22.05 Namiętność odc.94; 22.50 Po- 
licjanci z dzielnicy - mag.; 24.00 Zakoń- 
czenie programu 


TV GA WEX 


17.30 Program dnia; 17.35 Echa Dnia; 
17.40 Z naszą kamerą; 18.00 Bajki polskie; 
18.25 Widget - serial film.; 18.50 Wię- 
źniarki - serialobycz.; 19.35 Panna dzie- 
dziczka - serial film.; 20.00 TV Gawex na 
bis; 20.30 Niszcząca siła - film dok. USA; 
21.30 TV Gawex na bis; 22.00 Droga do 
gwiazd - film fab. 
TV TKK KOŁOBRZEG 


9.45 Wiadomości TKK - powl.; 10.30 
"N arniętność" (113) - powt. 
11.15 "Imię diabła" (4) - serial hisl.; 
18.05 "Namiętność" (114) telenowela; 
18.50 Zakupy w A TV - TV Shop; 19.00 
"Niedobrana para" - serial kom. USA; 
19.30 Dookoła świata - mag. krajozn.; 
20.00 Fort Royard-Quebec (9) - teleatnik- 
cja; 21.00 "Wyprawa do królestwa zwie- 
rząt" (19) - serial przyrodn.; 21.30 Epoka 
samochodów (3) - serial popularnonauko- 
wy USA; 
powtórka programu czwartkowego 
22.05 "Namiętność" (113) - telenow.; 
22.50 Zakupy w ATV; 23.00 Modelki-ich 
sylwetki i marzenia (8) - serial dokum.; 


23.30 Zakupy w ZTV; 0.00 "Przygody 
nestora Burmy" (14) - serial sens.; 1.50 
Muzyka na każdą porę; 2.00 Na dobra- 
noc ... 


TV BRYZA KOSZALIN 
8.38 Program dnia; 8.40 Bajki polskie, 
Widget - bajki dla dzieci; 9.30 Więźniar- 
ki - serialobycz.; 10.20 Muzyczny re- 
lax; 10.30 Panna dziedziczka - serial 
obycz.; 11.0Q.-,16.50 Te1etext odkryty; 
16.50 Bajki polskie, Widget - bajki 
dla dzieci; 17.45 Program lokalny TVR 
Bryza - Wiadomości koszalińskie, Pro- 
sto z Parnasu; 18.15 Panna dziedziczka 
- serialobycz.; 18.45 Więźniarki - se- 
rialobycz.; 19.45 Romans w Orient 
Expresie - film fab.; 21.45 Program Lo- 
kalny TVR Bryza: Wiadomości kosza- 
lińskie, Prosto z Parnasu; 22.15 Droga 
do gwiazd - film fab.; 23.55 Muzyka na 
dobranoc; 24.00 Teletext odkryty 
TV SŁUPSK 


17.15 - Serwis słupski, l7 .30 - Pro- 
gram na dziś, 17. 40 - Mała księżniczka 
- film rys. dla dzieci, 18.05 - Tuktu - 
film dla dzieci, 18.20 - Humor zeszy- 
tów szkolnych a gramatyka - audycja 
polon., 19.00 - Karaoke cz. 3 - prog. 
roz., 20.45 - Fabryka marzeń - mag. fil- 
mowy - 21.15 - Muzyka z TV Słupsk, 
21.30 - Serwis słupski, 21.45 - Śmierć 
Anioła - film fab., 23.10 - Zakończenie 
programu 


RADIO KOSZALIN 


Dyżur redakcji wiadomości nr tel. 
45-47 -05 
Telefon w studiu 45-04-38 
Wiadomości: 5.00, 6.00, 7.00 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00,24.00 
Skrót wiadomości: 5,30, 6.30, 7.30, 
8.30,9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00,14.00, 16.00,18.00,20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05, 
19.05, 21.05 , 
Komunikaty dla alergików: 5.05,7.05, 
ll.05, 15.05, 17.05 
5.00-9.00 Studio Bahyk, w nim: 5.50 
Kronika policyjna; 6.10 Serwis informa- 
cyjny dla rolników; 6.20 Prognoza pogo- 
dy dla regionu środkowopomorskiego; 
6.35 English? No problem!; 7.40 Kronika 
olimpijska Atlanta 96; 8.50 Propozycje 
kulturalne; 9.00-12.30 Lato na gorąco - 
w nim: 9.15 Reporter zobaczył; 9.35 Wa- 
kacyjne pozdrowienia; 10.10 Atrakcje tu- 
rystyczne regionu; 10.30 Wiersz na lato; 
11.05 Informacje dla obcokrajowców; 
11.10 Przegląd prasy ogólnopolskiej; 
11.30 Reporter zobaczył; 11.55 English? 
No problem!; 12.10 Konkurs - gdzie jest 
nasz reporter?; 12.30 Radio-Biznes; 13.05 
Muzyczne wędrówki W. Stachowskiego; 
13.45 Notowania giełdowe; 14.00-16.00 
Popołudnie z nami - "Ekologia i nauka", 
w nim: 14.50 Kochajmy rośliny; 15.1 O Psy, 
koty i inne zwierzęta - aud. R. Drozdow- 
skiej; 15.30 Na ryby - felieton J. Nyka; 
15.45 Kącik melomana; 15.55 English? No 
problem!; 16.05 Auto-magazyn motory- 
zacyjny wopr. D. Pawlikowskiego; 17.00- 
18.00 Atut - program reporterów, w nim: 
17.30 Wiadomości sportowe; 18.05 Cały 
ten zgiełk-aud.l. Suboto; 19.45 Opowie- 
ści Gargarnela w wykonaniu Wiesława 
Drzewicza; 20.05 Wieczorne spotkania- 
Zdarzenia - ,,Żydzi - Polacy, czy jesteśmy 
skazani na konflikt?" - aud. J. Rudnik; 
21.05 Radiowy Klub Muzyki - aud. B. 
Gołembiewskiej; 22.00 BBC; 23.00-3.00 
Nocny Koncert Życzeń - aud. W. Sta- 
chowskiego; 3.00-5.00 Muzyka nocą 
RADIO VIGOR 
TELEFON INTERWENCYJNY 
439-924 (czynny całą dobę). Wiadomo- 
ści BBC z kraju i ze świata: od 6.00 do 
23.00 co godz.; Wiadomości lokalne: 
6.30, 7.30, 9.30, 13.30, 15.30; Moto-ser- 
wis: od 6.35 do 24.00 co godz.; Pogoda: 
od 6.06 do 23.06 co godz.; Komunikaty 
reklamowe: 10.30, 12.35,14.35; Ogłosze- 
nia drobne: 9.50, 11.20, 13.30; Kursy wa- 


lut N.B.P. 8.38, MIX 9.38; Horoskop: od 
6.10 do 23.10 co godz. (na sobotę 2.10); 
Kalendarz muz.; 13.38, 15.38; Aktualne 
płatności: 6.53, 7.56; Płyta tygodnia: 
10.20, 15.45 
7.15 Konkurs "Edukacyjny"; 8.20 Prze- 
gląd prasy regionalnej; 8.50 Porady pra- 
wnika; 10.45 Konkurs; 11.45 To był rok- 
muz. non-stop; 12.45 Konkurs; 13.45 Do 
trzech razy sztuka - muz. non-stop; 14.45, 
16.45, 17.45 Muzyka na weekend; 15.51 
Projektor filmowy; 16.06 Nie tylko disko! 
Marek Sierocki; 17.13, 19.26 Zgt:byta płyta 
- konkurs; 18.06 Bardzo fajny mag. radio- 
wy; 20.06 Muz. od NAS dla WAS; 21.00 
Prywatka z RV; 22.06,23.06 Co jest gra- 
ne?; 22.27 Telefoniczy udział słuchaczy- 
"Jak się bawicie z Radiem Vigor FM"; 
24.00-06 Z nami te numery - konkurs; 
2.00-7.00 Muzyczny dżem z Vigorem FM 
RADIO CITY 
66,5 i 100,9 MHZ TEL. 412-564, 
411-902 
6.00-9.00 PORANEK Z RC - poranna 
pieśń echem powracająca, horoskop, felie- 
tony, przegląd prasy, powtórki materiałów 
reporterskich z dnia poprzedniego. 
9.00-14.00 RADIO COUNTRY - pro- 
gnoza pogody i komunikaty meteorolo- 
giczne, serwis RC, horoskop, informacja 
o imprezach, informacja turystyczna, re- 
portaże, korespondencje telefoniczne z 
Ustki i Jarosławca; 10.50 Gry i zabawy na 
pogodę i pogodę inaczej; 11.10 Denervi- 
men to przed obiadem; 11.20 Konkurs z 
Harlequinem; 11.50 Kącik wiersza poetyc- 
kiego; 12.05 Kącik spełnionych marzeń; 
13.48 Powieść w odcinkach. 
14.00-15.00 ŻYCIE NA GORĄCO - 
najświeższe relacje z miasta i okolic, fe- 
lietony, aktualności miejskie, propozycje 
kulturalne i sportowe. 
15.00-1.00 DISCO DANCE RELAX- 
audycja muz. 
18.00-22.00 WIECZÓR Z RC - audy- 
cja muz. 
23.00-6.00 NOC Z RC - muzyka non 
stop 
22.00 - "Krajzega" 
RADIO ZET 


Wiadomości co godzinę: całą dobę 
Wiadomości co pół godziny: 6.00- 
12.00, 14.00-17.00 
Wiadomości co kwadmns: 6.00-9.00 
Wiadomości sportowe 6.08, 6.33, 7.09, 
7.34,8.,07,9.05 
Wiadomości giełdowe: 11.57, 13.05, 
14.05 
4.0CW>.00 Świt z Radiem ZET; 6.00- 
9.00 Poranek z Radiem Zet; 6.20-9.40 
Horoskop Dnia - Wojciech Jóźwiak; 6.50 


Zapowiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdowy; 
8.15 Gość Radia Zet; 8.40 Książki Cze- 
sława Apiecionka; 9.15 Urodziny z Ra- 
diem Zet - konkurs; 9.20 Horoskop Joan- 
ny Godeckiej na urodziny; 9.50 Ciekawo- 
stki Krecika; 10.10 Bulion Zet - program 
Doroty Wellman i MichaŁa Gulewicza; 
12.50 Na krawędzi - najlepsi wykonawcy 
New Rock; 13.15 "Dzwonię do Pani... 
Pana" - program Janusza Weissa; 14.10 
Magazyn reporterów i zapowiedzi kultu- 
ralne; 15.10 Hip Hop Zet - program Ma- 
rzeny Chełminiak i Wojtka Jagieiskiego; 
16.50 Ciekawostki Krecika; 17.50 Na kra- 
wędzi - najlepsi wykonawcy New Rock; 
18.10 Szymoniada - program Szymona 
Majewskiego; 19.05 Komputerowa lista 
przebojów Radia Zet; 20.05 Komputero- 
wa lista przebojów Radia Zet; 20.05 UK 
Chart Attack (w piątki) - przedstawia 
Mariusz Nałęcz Nieniewski; 21.05 Klub 
Radia Zet zaprasza Karolina Piotrowska; 
23.10 Noc z Radiem Zet 
RADIO POŁNOC 


5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z Ra- 
diem Północ; 6.00 Budzik zadzwonił...; 
6.15 Szczęśliwa dwója - konkurs; 7.00 
Informacje o działalności służb miejskich; 
7.45 Krótki przegląd prasy regionalnej; 
8.00 Infonnacje dla kierowców; 8.15 Ser- 
wis sportowy; 9.00 Gdzie się wybrać?; 
9.15 Nasz mikrofon, wasz głos - dyżur 
reportera; 10.00 Rybacka prognoza pogo- 
dy; 10.10 Konkurs - Para za parą; 11.00 
Kursy walut; 12.00 Ludzie mówią; 13.00 
Kalendarium i horoskop; 13.10 Konkurs 
- Zagadka kryminalna; 14.00 Informacje 
dla kierowców; 14.10 Godzina firmowych 
propozycji; 15.15 Giełda papierów warto- 
ściowych; 16.00 Rybacka prognoza pogo- 
dy; 16.05 Rockowe nowości - Patefon; 
18.00 Minął dzień; 19.05 Wieczór z nami; 
20.00 Lista przebojów innego pokroju; 
21.00 Koszalin się bawi; 22.10 Gorąca li- 
nia - koncert życzeń Radia Północ; 23.00 
Godzina autorska; 24.00 Night club Radia 
Północ 


RADIO KOŁOBRZEG 


Częstotliwość 71.15 i 90.20 FM 
Dział łączności z słuchaczami: tel. 
(0-965) 244-79 
Dział reklamy: tel. 282-1l w. 124 
WIADOMOSCI BBC: co godzinę od 
6.00 do 23.00 
6.00-8.30 Przebudzanki z Radiem 
OK'FM, a w nich: 6.00-7.00, 6.15 Pro- 
gnoza pogody, 6.20 Przegląd prasy, 6.40 
Kalendarium, 6.50 Boss Moto; 7.10 Dy- 
żur reportera; 7.15 Pogoda, 7.20 Przegląd 
prasy; 7.45 Prognostikon; 8.15 Mały po- 
ranny zgiełk; 8.30 Wiadomości lokalne 


(komunikat dla alergików); 9.30-9.40 
"Lato w mieście" a w nim: aktualna pogo- 
da (temp. wody, plaża itp.) zapowiedzi im- 
prez kulturalnych (muzeum, kino, DKF), 
dyżury aptek, komunikat dla alergików; 
10.05-11.00 Przedpołudnie z Radiem Ko- 
łobrzeg; 10.10 Konkurs; 11.30-1 1.40 Gieł- 
da pracy i ogłoszenia "pomóżmy sobie"; 
11.50 Kalendarium muzyczne; 12.30 Dwa 
zakurzone przeboje; 13.10 Konkurs; 13.30 
Wiadomości lokalne (komunikat dla aler- 
gików); 13.45-14.00"A tociekawe..."- 
Dor-H'dztwo gospodarcze Tad
usz Laskow- 
ski; 16.30 Wiadomości lokalne (komuni- 
kat dla alergików; 16.45 K"Onkurs; 17.05 - 
"Nowości muzyki dyskotekowej" - pre- 
zentuje Agnieszka Gątkowska; 18.30- 
18.50 Magazyn Aktualności BBC; 19.00- 
19.15 Magazyn Informacyjny Radia Ko- 
łobrzeg; 20.05-21.00 "Muzyka trans"; 
21.05-22.00 "Giganci brzmienia" - clas- 
sic rock, classic jazz' classic blues - Da- 
riusz Chereziński; 22.10-0.00 "Rockowe 
fascynacje" program Mariusza; O.OCW>.OO 
Muzyczna pastylka na bezsenność" 


RADIO REJA 


Szczecinek, UKF 72,38 MHz i 99,00 
MHz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 
Aktualności BBC: 13.30 
Wiadomości lokalne: 6.45,8.45, 10.45, 
12.45,14.45 
POWER PLAY - pomnny: 6.05,8.05, 
10.05, 12.05; popołudniowo-wieczorny: 
14.05,16.05,18.05,20.05 
0.10 Wydarzenie muzyczne; 3.00 Noc- 
na fonoteka; 6.10 Poranne LSD; 9.10 No- 
wości na Playlisty: BMG; 11.10 Magazyn 
reporterów; 14.30 Gawęda historyczna - 
Jerzy Dudź (co dwa tygodnie); 15.10 Ser- 
wis muzyczno-kulturalny; 16.1 O Weekend 
z nami; 18.10 Przegląd list przebojów; 
20.10 Stacje radiowe prezentują; 22.10 
Nowości na Play listy: BMG - powtórze- 
nie; 23.10 Serwis muzyczno-kulturalny - 
powtórzenie 


RADIO DARŁOWO 


Wiadomości: 7.00,9.00, ll.OO, 13.00, 
15.00, 17.00 
Infonnacje lokalne od KOO co dwie 
godziny 
Dzień jak w radiu: muzyka, reklamy, 
giełdy, telefon dla wszystkich, reportaże, 
wywiady, pozdrowienia dla..., wieczorne 
konkursy; 17.00-17.45 "Szkolne jęki" - 
audycja szkolna 


.._..:".....-:s...:
.:::.....-... 


1 


;ij 


...fIiiiiIiIii! 


k. 


.
 


, 


.? 


-* 


$ 


.
 


#.' 


i 
k 


\ 


,
 


I 


Uśmiech 
z rodzinnego albumu 


" T o zdjęcie zostało zmbione J 8 lute- 
go /996 mku, w dniu /8 urodzin Agnie- 
sZki" - pisze Ewelina Kosak ze Smardz- 
ka pod Świdwinem. "Na zdjęciu Agnie- 
śzka jest z Marleną - wyjaśnia nasza Czy- 
telniczka. - Obie są moimi najlepszymi 
przyjaciółkami" . 
Drugie zdjęcie nadesłała pani Jolan- 
ta Sosnowska z Warszkowa pod Sław- 


nem. Jak wynika z opisu załączonego 
przez nadawczynię przedstawia ono 
"męża na zwolnieniu lekarskim pmslll 
jącego kręgosłup" . w czym dzielnie "po- 
magają mu kot. i pies" 
N asz adres: Redakcja "Głosu Pomo- 
rza", ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 
Koszalin (z dopiskiem "Uśmiech z ro- 
dzinnego albumu"). (w) 


r 


I 


,'I 


'" 
< ,t ..' 
r - 


, 


- 


l/' 


l' 


! " 
.,t 


, 


c1I!I _. ...............111:- . 


Z ROZNYCH STRON 


Zuchwały i pechowy 
W ręce policji wpadł 33-letni gdańszczanin Piotr Sz. - złodziej damskiej torcbJ 
Słowo "wpadł" jest tu jak najbardziej na miejscu; bowiem policjanci w poszukiwanil 
przestępcy nie musieli nawet opuszczać murów komisariatu... 
Do idącej ulicą Barbary M. podbiegł mężczyzna, który wyrwał kobiecie torebkę 
rzucił się do ucieczki. Nikt go nie zatrzymał. Straty nie były duże, ale Barbara 1\1 
poszła na komisariat we Wrzeszczu, aby opowiedzieć policjantom o swoim nieszczę- 
ściu. Gdy wychodziła - spostrzegła, że złodziej siedzi w poczekalni komisariatu. Co 
g9 tam sprowadziło? Uprzejmość, znajoma Piotra Sz. miała w komisariacie do zała- 
twienia sprawę, więc poprosiła, by jej towarzyszył. 


("Dziennik Bałtycki") 


Pogrzebany dziennik 


Zdesperowany uczeń szkoły podstawowej w Bodzentynie, któremu groziło pozo- 
stanie na drugi rok w tej samej klasie, zdecydował się na kradzież szkolnego dzienni- 
ka. Policyjne śledztwo szybko .naprowadziło na ślad podejrzancgo. Okazał się T1im 
pewien szóstoklasista, który przyznał się, iż zakopał dziennik przy płocie parafialne- 
go <;mentarza w Bodzentynie. "Ekshumacja" dowodu rzeczowego potwierdziała 
uczniowskie zeznania. Choć nieco sfatygowaną przez ulewne deszcze, klasową do- 
kumentac ję odzyskano. 


(Echo Dnia") 


1 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin; kierownik redakcji Mirosław Węglewicz: WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 
42-42-08; sekretarz redakcji Roman Wojcieszak: 42-42-08; dział sportowy: 42-51-14; dział łączności z czy tel- 137-139, 75-604 Koszalin, prezes Mirosław R y bicki-teL/fax 42-5 ł -40. 
nikami (godz. 9.30-16): 42-50-05; dziennikarze: 42-24-95; 42-44-10. 
Oddział redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Zbigniew Majerowski: teL/fax 42- DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Lampego 
51-95; sekretarz redakcji Anna Czerny-Marecka 42-51-95;' dziennikarze: 42-24-56; 42-43-81; 42-39-12; 18/20. 
 
42-75-91 Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega . .d.... 
Pozostałe oddziały redakcji: Bytów (Krzysztof Sławski, teL/fax 0-593-28-97); Kołobrzeg (Piotr Pasikow- sobie również prawo skracania i redakcyjnego O p racowywania 

.IIi\

. 
ski, teL/fax 278-55,422-84); Lębork (Wiesław Baniak, teL/fax 0-59-62-55-88); Miastko (Konrad Remeiski, ,., . N A K ŁAO K ONTROLOWANY 
te 1.0- 595- 35-72); Szczecinek (Grzegorz Szczepański, teL/fax 403-11 ). tekstow me zamowlOnych. 
DZIAl PROMOCJI I REKLAMY Koszalin leI. 42-51-01, fax 112-51-110, 112-22-91, Słupsk leI. 112-66-08 ZWIĄZEK KONTROLI OYSTRYBUCJI PRASY 


Gms Po \ 0R7A 


Redaktor naczelny: ANDRZEJ MIELCAREK 
telefon 42-26-93 -f 
telefax 42-33-09 
I