/Image001.djvu

			SŁUPSK 


( 


\ 


NR 146 (13595) 


Wtorek, 25 czerwca 1996 r. 


Egzaminy wstępne 
do szkół średnich 


Bez zaskoczenia 


- Prace Idasowe w szkole były 
trudniejsze. Można się było wypisać, 
napisać coś od siebie. Jesteśmy zado- 
wolone - opowiadały wczoraj kandy- 
datki do słupskiego Zespołu Szkół 
Ekonomicznych
 najbardziej oblega- 
nej szkoły średniej w województwie. 
Z pierwszych opinii kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do klas 
pierwszych szkół średnich wynika, że 
wczorajszy egzamin z języka pol- 
skiego można było zdać bez więk- 
szych kłopotów. Ci, CO" lubią pisać 
opowiadania, mogli przedstawić ide- 
ały ulubionego bohatera, włączając w 
swoją opowieść elementy charaktery- 
styki. Dwa pozostałe tematy należały 
do grupy tzw. tematów wolnych. 
Trzeba było rozwinąć myśl zawartą 
w zdaniach: ,.Szkoła jest miej- 
scem...:' albo "Moim marzeniem 
jesL.". Nie zaskoczył też test grama- 
tyczny, na którego rozwiązanie kan- 
dydaci mieli pół godziny. 
- Dla tych, którzy ćwiczyli analizę 
logicznq i gramatycznq zdania oraz 
poznali słowotwórstwo. w pytaniach 
nie było nic skomplikowanego - uwa- 
żają kandydaci do I Liceum Ogólno- 
kształcącego w Słupsku. 
Dzi(
iaj egzamin z matematyki. 
Wielu zdających boi się go bardziej 
niż egzaminu z polskiego. Chociaż... 
Dziewczęta ubiegające się do słup- 
skiego ,.ekonomika" bardziej bały się 
języka polskiego. Matematykę na 
ogół lubią. To był jeden z powodów, 
dla którego zdecydowały się zdawać 
do tej szkoły. Czasem decydowała też 
rodzinna tradycja - mama była eko- 
nomistką, to i córka chce nią zostać. 
Nie dziwi ich to, że o przyjęcie ubie- 
gają się głownie dziewczęta. 
- To dobra szkoła. Po jej ukoń- 
czeniu ma się od razu zawód i dalej 
moźna sie uczyć. zarabiajqc. Teraz 
to się liczy, bo wielu rodziców nie 
stać na dalsze kształcenie dzieci, a 
w zawodach ekonomicznych sto- 
sunkowo łatwo znaleźć pracę. Poza 
tym dziewczyny lubią mieć pew- 
ność zatrudntenia. Chłopcy raczej 
wolą elektryczność i samochody - 
uważa Ania Kiełbik ze Słupska, 
która wczoraj kibicowała swojej 
koleżance. (ma z) 


Sobota z telewizją 


Telewizyjny turniej rodzinny, gry i 
zabawy d!a całej rodziny, pokazy skoków 
spadochronowych, pokazy hippiczne, 
koncert zespołu muzyki country "Za- 
yazd" i słupskiego kabaretu "De-Ka-De" 
oraz konkursy dla posiadaczy rowerów 
górskich i "rolkowców" - to tylko część 
bagatego programu festynu rodzinnego, 
który w najbli7szą sobotę odbędzie się w 
słupskim Parku Kultury i Wypoczynku. 
Imprezę organizuje Słupska Telewi- 
zja Kablowa. Prowadzenie zapewnią pre- 
zenterzy lokalnej telewizji i artyści kaba- 
retu "De-Ka-De". Festyn rozpocznie się o 
godz. 15. (maz) 


Drwale 
na podium 


Podczas niedawnych Krajowych Za- 
wodów Drwali w Ełku, w których starto- 
wało 62 zawodników, reprezentujących re- 
gionalne dyrekcje lasów państwowych, 
nasi leśnicy zajęli trzecie miejsce. 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo- 
wych w Szczecinku reprezentowali: Woj- 
ciech Styrczula z Nadleśnictwa Manowo. 
Stanisław Moczulski z Nadleśnictwa 
Warcino i Andrzej Stroiński z Nadleśnic- 
twa Czame. W klasyfikacji drużynowej re- 
prezentacja Pomorza Środkowego uległa 
tylko warszawiakom i zawodnikom z Bia- 
łegostoku. 


A

Oll
CHJ 
ł-IJru 011 12 32 82 
tel. 081 12 30 11 w. 235 


Sprzedaż ze składu i na zamówienie 
Krótkie terminy realizacji 
dostaw stali 
OH22N24M4TCu 
Oferujemy materiały spawalnicze 


'ł\
i - " 


I 
\ 


GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku 


Bandytów w Ustce łapał sam komendant, a złodziei w Słupsku - ekspedientka 


POHYBEL ŁOBUZOM 


Walentyna Jankowska, ekspedientka w Sklepie 
Rybnym "Orka" przy al. Wojska Polskiego w Słupsku 
schwytała w piątkowe popołudnie jednego z trzech zło- . 
dziei, którzy ukradli jej utarg z szuflady. Pobiegła za 
nimi, choć w sklepie była sama. Pomogło jej to, że nie- 
trzeźwy złodziejaszek nie mógł szybko biec. 
Dzień wcześniej trzej mężczyźni, których podobno 
można często spotkać przesiadujących z tanim winem 
na ławkach w centrum miasta, przynieśli do sklepu 
obraz. Chcieli nim zainteresować właściciela. Akurat 
nie było go na miejscu. Ekspedientka pozwoliła im zo- 
stawić obraz na zapleczu. Mieli po niego wrócić następ- 
nego dnia. Przy
zli tuż przed zamknięciem sklepu. 
-Jeden poszedł ze mną po obraz na zaplecze. Dwaj 
zostali przy ladzie. Kiedy wróciliśmy, coś mnie tknęło, 
żeby zobaczyć, czy w szufladzie jest utarg. Nic już nie 
było - opowiada pani Walentyna. - Wybiegłam za nimi. 
Chwyciłam pierwszego i zaczęłam krzyczeć. Dwaj pozo- 
stali uciekli boczną uliczkq. Panowie z hurtowni obok 
pomogli mi go utrzymać. Policja zjawiła się szybko. 
Zatrzymanym okazał się Andrzej R., 39-letni słup- 
szczanin. W czasie przeszukania w jego kieszeniach 
znaleziono 90 złotych. Z kasy zniknęło 300 złotych. 
- Gdy będzie trzeba, rozpoznam tych dwóch opry- 
szków - twierdzi pani Walentyna. Choć pracuje w han- 
dlu już kilkanaście lat, do tej pory nie zetknęła się ze 


sklepowymi złodziejami. Postępowanie wYJasmaJące 
prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Słupsku. Za- 
trzymanego osadzono w areszcie do wyjaśnienia. 
* * * 


___"i-
.. . 
".'..."
. ;
., 


.
 Er 
liJ 

 . 


'h, 


:"'.'" ,',., ,'o. :'.' .". .r: 
..
. ,'o ..
,
:.
:
:
: 


.,. n:
:\ n .
 
i  ,
 


.... Po  
:.. 


Ryszard Samowski, zastępca komendanta rejono- 
wego policji w Słupsku ds. prewencji, wybrał się w 
czwartek do znajomych z Niemiec, spędzający
h waka- 
cje w Ustce. Pojechał jako osoba prywatna, pobyt za- 
kończył jako policjant - zatrzymując bandytów. 
Po godz. 2 (w piątek) nad ranem Ryszard S. wraz z 
żoną i trójką znajomych wybrali się na spacer po Ustce. 
Przodem szedł Zdzisław T. Na wysokości kościoła przy 
ul. Marynarki Polskiej znienacka zaatakowało go czte- 
rech mężczyzn. Po uderzeniu pięścią w głowę ściągnęli 
mu z ręki zagarek i zabrali portfel z 200 zł. Komendant 
S. pospieszył na ratunek. Też dostał pięścią, ale szybko 
pozbierał się i ruszył w pogoń za napastnikami, którzy 
poturbowali także żonę Niemca i jego kolegę. Do pości- 
gu przyłączył się wracający ze służby, już po cywilne- 
mu, ustecki policjant. Wspólnymi siłami zatrzymano 
nietrzeźwych sprawców rozboju. W sobotę słupski pro- 
kurator wydał nakaz aresztowania. Portfel odzyskano, 
zegarek przepadł, prawdopodobnie upuszczony w trak- 
cie bijatyki i ucieczki. 


,,"..;;.-.-". # 


: 
.' s' ,.   


(maz/mara) 


WaIentyna Jankowska: - Tu go złapałam. 
Fol. Slawomlr 2ablckl 


Wkrótce wybory do izby rolniczej, a rolnicy... 


Wzruszają ramionami 
14 lipca w Słupskiem odb,dą si, pierwsze wybory do Walnego 
Zgromadzenia Izby Rolniczej. Wczoraj w tej sprawie z burmi- 
strzami I wójtami spotka' si, w Urz,dzle WoJewódzkim woJe- 
woda. Kazimierz Kleina. 


Podkreślał, że powodzenie wyborów 
w dużej mierze będzie zależeć od ich za- 
angażowania. 
W województwie powołano 37 okrę- 
gow wyborczych. Czynne będą 93 lokale. 
W każdym okręgu będzie wybierać się 1- 
2 delegatów. W sumie do walnego zgro- 
madzenia izby rolniczej wybranych po- 
winno być 68 rolników. Każdy z kandy- 
datów musi zebrać co najmniej 50 
podpisów. Uprawnionych do głosowania 
jest 23 tys. rolników. 
Aby izba rolnicza powstała, do głoso- 
wania musi pójść co najmniej 20 proc. 
uprawnionych. Mieczysław Borowczyk, 
dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodar- 
ki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego 
w Słupsku powiedział, że przewidywania 
w gminach są różne. W niektórych można 
liczyć nawet na większą niż 30-procento- 
wą frekwencję. Ale w niektórych, rolnicy 
na wieść o wyborach wzruszają ramiona- 
mi. Tam frekwencja może być niska. 
Obawy te potwierdziła też Krystyna 
Stanisławska, dyrektor Delegatury Woje- 


wódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w 
Słupsku, która stwierdziła, że ostatnie kon- 
trole wykazały mniejsze starania nie- 
których gmin o przygotowanie wyborów. 
Dzisiaj mija termin rejestracji kandyda- 
tów. W okręgach, w których nie będzie ich 
tylu, ile jest mandatów, rejestrację prawdo- 
podobnie ttzeba będzie przedłużyć. 
Do wczoraj największe kłopoty z tym 
miały gminy miejskie. Na przykład w 
Słupsku na 200 rolników uprawnionych do 
głosowania nie znalazł się żaden kandydat. 
Podobnie było w Ustce, Lebie i Człucho- 
wie. W Dębnicy Kaszubskiej na dwa man- 
daty, zgłosiło się pięciu chętnych. Ale 
wczoraj wszyscy zbierali jeszcze podpisy. 
Wojewoda obiecał wójtom i burmi- 
strzom po 2-3 miliony starych złotych na 
zorganizowanie dowozu rolników do gło- 
sowania. Poinformował, że wystąpił do 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej o przekazanie na wybory 3 
miliardów zł. Przekazał już gminom na 
ten cel 250 mln zł, nie licząc innej mate- 
rialne.j pomocy. (z) 


Sporu o "stołeczność" Leby ciąg dalszy 


A więc wojna 


leba nie odpowie na ultimatum Ustki. wzywające do zaprze- 
stania używania sloganu "leba - Letnia Stolica Polski". Ter- 
min ultimatum upływa dzisiaj. 


Ultimatum do pani burmistrz Łeby 
wysłał przed tygodniem burmistrz 
Ustki, Wojciech Lewandowski, któ- 
ry dowiedział się, że slogan ma wi- 
dnieć na stemplach pocztowych. Dał 
siedem dni na poinformowanie go o 
przedsięwziętych krokach. Zagroził 
wystąpieniem "na drogę sporną" , 
gdyż - jego zdaniem - łebski slogan 
godzi w interesy Ustki, a poza tym, 
Łeba nie ma "podstaw prawnych", 
żeby się tak nazywać. 
Wczoraj około godziny 14 bur- 
mistrz W. Lewandowski był dobrej 
myśli, mówił o swoich "szpiegach" w 
Łebie, którzy donie
li, że z łebskich 
ulic zniknęły tzw. "witacze" (rodzaj 
transparentów) z kontrowersyjnym 
hasłem. Danuta Kużel, przewodni- 
cząca Rady Miejskiej w Łebie zde- 
mentowała jednak te informacje 
("szpiedzy Ust ki pracują dla dobra 
Łeby") i dodała, że łebski samorząd w 
ogóle nie zareaguje na żądania Ustki. 
Gdy zakomunikowaliśmy to bur- 
mistrzowi Ustki, był wyrainie zdzi- 
wiony. 
- Grzeczność wymagałaby odpo- 
wied:i. Jestem zwolennikiem wytocze- 


nia procesu. Sqdzę, że w piqtek taki 
wniosek poprze Zarzqd Miejski - po- 
wiedział. Dodał, że celem ultim.ttum 
jest wykorzystanie akcji reklamowej 
Łeby do promocji Ustki. W "promo- 
cyjnym" procesie - o ile do niego doj- 
dzie - Ustka będ7ie się domagać od 
Łeby symbolicznej złotówki na PCK 
("roszczenie nie zagrozi budżetowi 
Łeby"). 
Przewodnicząca D. Kużel jest za- 
dowolona, że doszło do sporu z U stką. 
- Proces doda splendoru i Ustce i 
Łebie - stwierdziła. 
* * * 


Andrzej Nagómy, prezes Stowa- 
rzyszenia Rozwoju i Promocji Ustki 
stwierdził, że chociaż popiera ideę bur- 
mistrza, jeg<;> organizacja nie wystąpi 
przeciwko Łebie, gdyż w haśle "Łeba 
- Letnia Stolica Polski" nie widzi nic 
zdrożnego. Z inicjatywą wylansowania 
identycznego hasła dla Ustki Stowa- 
rzyszenie wystąpiło do władz miej- 
skich w ubiegłym roku, jednak pomysł 
nie doczekał się realizacji. Inni nasi 
usteccy rozmówcy sugerowali roz- 
strzygnięcie sporu w drodze "turnieju 
miast". (mb/wb) 


$ 


WJ.N3:JnOOHd AN3:J H:JAMOJ.HnH MO:JHOIBOO ,"O 
ApO.M Ó:)z;)BM.a7..l
pod a.MoM.Ałda7..ld - 
auz;)A.:I:J,"Iala A.:Ialfoq - 
'IołsA,e!8 1IVMVI8 AWJ!j AqOJAM Awa
nuodoJd 
99-£v-£v xeJ '

-OV-£v laJ '9 eMOłSAWaZJd 'In 'UlleZSO)f 
\f S "13Lł\113,, Oh\JSJO!q9!Sp aZJ d a!>lSJOWO 


-- 
-- 
---- 


(c
fJJV
@$V 
[ 


SZCZECINEK 
1 78-100 Szczecinek. ul. Waryńskiego 7 
tel. (0966) 425-11. fax 432-54 


F 


 
DACHÓWKA BLASZANA 


(kor) 


NOWOŚC - NAJNIŻSZA CEN' 


N \ )ł_. 'I II' 
I

('HI 
.»łt'AS 
 \ I
 \I'H 


ZiM@
 
Z
IM 


\ t 


K-702 


bD!SA 8ANK
ŻYwNośaowEJ 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU 
OFERUJEMY USWGI BANKOWE KORZYSTNE DlA WSZYSTKICH 
KUENTÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA R6ŻNYCH FORM 
RACHUNK6w OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I WKAT W ZŁOTYCH I 
WAUn'ACH ORAZ ATRAKCYJNE KREDYTY: 


l. Przyjmujemy wpłaty środków na rachunki: 
a) osób fizycznych (wkłady oszczędnościowe), 
- płatne na każde żądanie (ror, książeczki), 
.- t
rminowe (książeczki, certyfikaty) na okresy 3,4,5,6,9,12 
miesięcy, 
b) podmiotów gospodarczych, osób prawnych, organizacji 
(środki, lokaty).. 
- płatne na każde żądanie, 
- lokaty krótkoterminowe na okresy 7, 7-CAll, 14, 21 dni, 
- lokaty terminowe na okresy 1,2,3,6,9,12,24 miesięcy, 
2. Oferujemy atrakcyjne kredyty o niskim oprocen- 
towaniu: 
a) preferencyjne rolnicze na działalność bieżącą i inwestycje 
już od 5,75 % (w stosunku rocznym), , 
b) na działalność 
ospodarczą, w tym w rachunku bieżącym 
- złotowe I walutowe od 26%, 
c) konsumpcyjne (złotowe i walutowe), w tym w ror, 
d) pożyczkę nie oprocentowaną na rzecz rozwoju małej przed- 
siębiorczości na wsi, (ze środków ARiMR). 
3. Polecamy różne usługi bankowe, w tym: 
a) wynajem skrytek sejfowych, 
b) skup i sprzedaż walut wymienialnych, 
c) rozliczenia dewizowe importow
ksportowe (SWIFT), 
Zapraszamy do korzystania z usług naszego banku: 
w naszych Oddziałach: 
w Słupsku, pl. Zwycięstwa 2; w godz. 8-18, (w soboty 10-14), 
tel. 4246-64, 4272-14 do 19 
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 A. w godz. 8-16, (w soboty prac. 
8-12), tel. 26-33 do 34 0-2129-0 


DZiŚ: WIEJSKIE ODGI:.OSY 


CD 
N 
o
 
CO
 
«e; 
w
 
- en 
Z:J 
«
 
o
 
>--E 
3:
 


Cena 50 gr (5000 ZŁ) 


. 


IMIENINY 


Lucji, 
Wilhelma 
"Teatr jest oknem otwartym na nie- 
rzeczywistość". 


(K. Capek) 


. 


POGODA 


/. 

., 
f T3=1 
 \"/"" 
\ " . : I!!!!!!!!!IiIlJ:l 
 
; ;y . ... . i,... 
'. 
t... 


Zachmurzenie nadal duże. W ciągu dnia 
możliwe są rozpogodzenia. Przelotnie bę- 
dzie padał deszcz. Wiatr słaby i umiarko- 
wany, północno-zachodni. 
Wschód słońca: Koszalin -4.35; Słupsk 
- 4.31 ; 
Zachód słońca: Koszalin - 21.22; 
Słupsk - 21.18; 


. PRZY TELEFONIE 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 
red. Wojciech Frelichowski 
tel. 42-43-83 
Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 
miły Czytelniku, to zadzwoń! 


. W KOSZALIŃSKIEM 


W PONIEDZIAŁEK rozpoczęły 
się egzaminy do szkół średnich. Wczo- 
raj odbył się egzamin z języka polskie- 
go. Dziś kandydaci do szkół średnich 
przystąpią do rozwiązywania zadań z 
matematyki. W piątek - wybrany 
przedmiot. 
PRZED SĄDEM WOJEWÓDZ- 
KIM w Koszalinie rozpoczął się 
wczoraj proces ,,króla pieczarek". Piotr 
S. i Hanna S. zasiedli na ławie oskar- 
żonych. Prokuratura zarzuca oskarżo- 
nemu, że w ciągu trzech lat (od lipca 
1990 do lipca 1993 roku) wyłudził z 
banków około 120 miliardów starych 
złotych. 
W URZĘDZIE WOJEWÓDZ- 
KIM w Koszalinie pożegnano wczo. 
raj członków ekipy olimpijskiej. 
Czworo koszalinian, którzy wyjadą do 
Atlanty i ich trenerów pożegnał woje- 
woda Jerzy Mokrzycki. (ces) 


"Wakacyjna zakreśłanka" 
Włącz się 
do zabawy 


Czy zaczęliście już Państwo waka- 
cyjną zabawę w naszym konkursie? 
Jeśli nie, to jest jeszcze szansa włącze- 
nia się do gry. Przypominamy, że su- 
pemagrodą jest gotówka w wysoko- 
ści 300 milionów starych złotych, a 
w grach dwutygodniowych wiele atrak- 
cyjnych nagród. 
Już od dzisiaj (wtorek, 2S czerw- 
ca) w sekretariacie redakcji w Kosza- 
linie i wszystkich oddziałach redakcji: 
w Słupsku, Kołobrzegu, SzczecWru, 
Bytowie, Lęborku i Miastku można 
jeszcze nabyć magazynowe wydanie 
"Głosu Pomorza" zawierające regula- 
min konkursu z bezpłatną wkładką 
konkursową. Każdy grający może po- 
siadać dowolną ilość wkładek. (tg) 


KUPON NR 4 

 

 


Dzisiaj na wkładce konkursowej 
zakreślamy liczby: 


c:. Fe.A. ... 


J 


66, 44, 50, 
49 
SUPERnnGROOn 
922, 148, 207, 560, 408, 
475, 878, 164, 959, 500 


Czy "Głos Pomorza" należy do Związku 
Kontroli Dystrybucji Prasy? 
TAK NIE 
_ _ PaszubJ od,Dliedli. głzeC
 i "łI
 lłlllłCZI
		

/Image002.djvu

			2 GLOS POMORZA 


KRAJ, ŚWIAT 


Wtorek. 25 czerwca 1 996 r. 


Rosja 


Stocznia Gdańska 


BEZPŁATNE URLOPY 


Na dwumiesięczne bezpłatne urlopy w lipcu i w sierpniu skierowani maią być wSzYscy 
- poza zatrudnionymi na sta.tkach w budowie - pracownicy Stoczni Gdańskiei_ 


Urlopy nie mogą być jednak przymu- 
sowe. Przewodniczący stoczniowych 
związków zawodowych informują, że wy- 
korzystanie bezpłatnych urlopów to spra- 
wa wyłącznie pracowników, którzy mogą 
odmówić ich przyjęcia. 
Prezes zarządu SG Ryszard Goluch w 
piśmie okólnym poleca ,
aprzestanie dzia- 
łalności w obszarach działania, które obe- 
cnie nie są niezbędne". Jest to związane z 
trudną sytuacją SG oraz niedoborem środ- 


ków [mansowych, gdyż banki odstąpiły od 
kredytowania rozpoczętej produkcji. Dla- 
tego nie ma możliwości utrzymania peł- 
nego frontu pracy oraz zapewnienia wy- 
nagrodzeń wszystkim pracownikom SG. 
Do 28 czerwca kierownicy działów i 
wydziałów mają przesłać do działu kadr i 
szkolenia SG wypełnione wnioski urlopo- 
we. Na urlopy bezpłatne mają pójść - je- 
śli wyrażą na to zgodę - pracownicy ad- 


ministracji, ekonomiczni oraz biura pro- 
jektowo-konstrukcyjnego SG. 
Dyrektor ds. pracowniczych SG Jerzy 
Dołężka powiedział, że nie jest w tej chwi- 
li w stanie stwierdzić, ilu pracowników 
stoczni skorzysta z urlopów w lipcu i w 
sierpniu, ponieważ dopiero będą z nimi 
przeprowadzane rozmowy. Dodał, że wie- 
lu pracowników w czasie bezpłatnych 
urlopów będzie mogło podjąć dodatkową 
pracę. (PAP, ces) 


Dodatki mieszkaniowe 


Rozszerzenie prawa niemożliwe 


Przyznanie prawa do dodatku mie- 
szkaniowego najemcom lokali w budyn- 
kach stanowiących własność osób fi- 
zycznych - bez względu na wielkość 
powien:chni użytkowej lokalu - posta- 
wiłoby ich w korzystniejszej sytuacji niż 
pozostałych najemców, właścicieli lokali 
i członków spółdzielni mieszkaniowych 
- twierdzi Barbara Blida. 
Odpowiadając na list RPO Adama Zie- 


KURSY 1NALUT 
24 VI 
I
 
1996r. 

 
. .... _. ... . . 


I KANlUR 
_ ANAHOlU 1
 I 268 00 
KOSZALIN , 
- l1li' 26900 
-- -, 
lmI 267 62 
-:;;- KANlOR 1 
C ANAZKOlU1A j 271 00 
et . KOSZALIN , 
a .. 
73,50 17!!, 
 
e; BIj 275 ,78 180 ,
 
G'UDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki sesji giełdowej z 24 czerwca 1996 r. 
NAJ,WA KURS (PLM) II 
SP OiKI III 

GROS q !ł
iiI
 72. 00 
-Ł 
ANIMEX 54.50 53.00 I +2.' 
B GOAIISKI n:3i1 31.00 IłU" 
BIG 3.25 3
1E lłi:&- 
BORY 32.
 32.10 l +O .
 
BPH 190.00 180.00 I +5.6 
BRE 69.00 69.00 '0:0 
BSK -225.50 220.00.- +2:5 
BUDlMEX 22:60-nk2 22.40 ,+o:g 
liWR 4.00
" 3.95 I +1.3 
BYTOM lx1 39.10 40.20 I -Z.1 
COMPLAND-113.00 113.00 lOr 
DEBICA - 65.00- &2.00 L "" .8 
ELBUDOWA 38.50 38.10 1"".9 
fLEKTRIM 21.00 .60 Ił! .! 
ELEKTROEX 4.95 4.95 -C-_I!.
 
ESPEBEPE l.00JJSl 7.60 I +2.6 
EXBUD 38.00 nt _28.00 Tłt f_ 
FARMFOOD 38.50 29.40 1_ +3.L 
GORAZDZE J3.5O 71.50 1-ł
:8_ 
_IRENA 24.10 24.00 I-!G.L 
JELFA 3&.30 37.40 I -Z.9 
KABELB 14.00 12.50 1 _
.1- 
KABL 3&.SD 35.00 L +

O 
KETY 172.00 72.00 1_0:0 
KPBP-BICK 16.00 16.40' +2.4 
KREDYT B. 8.00 7.10 r 
-.9 
KROSNO 5O.SD ".00 +1.-łI 
_MOSTALEXP .
 .40 .0.5 
MOSTALGO 11.30 _ 11.10 t 1 . 8 
MOSTALWAR 11.90 +3.5 
MOSTALZAB 12.50 "".Z 
NOVIIA 8.50 0.0 
OKOCIM 25.00 24.20 +3.3 
_OłAWA 16,40 .1&.1 fl.
 _ 
OPTIMUS 31,SD 34.60 -.tS.4_ 
PBR _ 20.10 .00 '-.tS.5 _ 
REKPOL 23,70 I 22.11' 
.5 _ 
PETROBANI 13.60 3.30 1_+2.3 _ 
POLFKUTNQ 58.00 55.50 1 
.5 _ 
POllFARBC 3.50 12.ooL
.5 
POUFARBW 13.80 13.10 IjOJ 
PRABANI( 18.40 8.50 1_ -:0.5 
PROCHNI1(10.50
 10.50 LO.O _ 
RAFAID 16.10 5.11 
.3 
RELPOl 66.00 &5.50 I łł1.8 
REMU 12.40 12.40 t- 0.0 
ROllMPEX 38. 12&.00 .-tU 
SOKOł.DW 2.&0 2.49t-
.4 
STALEX 51.00 U.7D 
.t2.6 
STOMil .30 .50 I +.U 
SWARZED 8.00 lO I +1 .1 
TDNS 
 l- . 
 +1.2 
UNIV L 1.10G.2.8 
VISTU o. --ł:3.9 
_WA RTA I 57 50 
4A !i& ,50
.8 
WBI( 
 j4.00 13.50_J3.7 
WĘDEl t25.00124.00
.8 
WOLCZANK 12.50 .1KlU2.3 
ZASADA I 5, 60 .!.-:1.' 
ŻYwiEC 
O. D.III-t- JI.O 
WIG ----1-13.483.6 3.097 .8
.9 
WIG 2n_ _---ł--1.-4t2.5 1 
AKCJE RYNEK-ROWNOLEGY 
AMERBANK 21.40 --1- 20.50 
!4 
BETONSTAL 28JO
.2O 
!.1 
CHEMIS 33.40
.00-L!'
.5 
DOMPLA 42.oo
.5Q.0Z 
DROSEO 4O.70
-,
.! 
ECHO 3O.7 
 1l\ 30.10 +2.0 
EFEKT 1UO t* 19.00 +łU 
INDYKPOL 13.
 11.50 
 .u 
JUTRZENKA 55.00 58.00-1.8 
KRAI(CHEM 4.90 4.75 ..-si 
WASA - 10.50 10.40 I +l.u 
PU -- - 12.80 f2.50 
.4 
rpw" :.z.W 4!I.W ,-.o.-i 
PROCHEM 1.90 1.40 l+o.i 
WIRR 1.1148.9 1.830.2 1.U 
(bsk) 


176,00 
_JJ.5 L 5Ł 
175 ,00 
178,00 


Redaktor wYdania: 
Cezary Sołowij 


lińskiego minister Blida przypomniała, że 
ustawa o najmie lokali mieszkalnych i do- 
datkach mieszkaniowych nie przyznaje 
prawa do dodatku mieszkaniowego oso- 
bom zajmującym lokale, których po- 
wierzchnia użytkowa przekracza o więcej 
niż 30 procent powierzchnię nOm1atywną 
ustaloną dla gospodarstw domowych o 
określonej liczbie członków. Odejście od 
tej regulacji uzasadniałoby zarzut narusze- 
nia konstytucyjnej zasady równości praw 
- twierdzi szefowa resortu budownictwa. 
Intencją ustawodawcy, który ograniczył 
prawo do dodatku określoną powierzch- 
nią lokalu, było wymuszenie racjonalnej 


gospodarki lokalami, poprzez dostosowa- 
nie ich powierzchni do obiektywnych po- 
trzeb mieszkańców. Środkiem do realiza- 
cji tego celu, w stosunku do osób, które 
zajmują lokale o nadmiernej powierzch- 
ni, może być ich zamiana. 
Zdaniem RPO, nie mogą jednak doko- 
nać takiej zamiany ,,za dużego" mieszka- 
nia najemcy, którzy zajmują lokale będą- 
ce własnością osób fizycznych. Prof. Zie- 
liński sugerował więc w liście do resortu 
budownictwa wyłączenie tej grupy najem- 
ców spod działania ustawy o najmie. 
(PAP, ces) 


Remont URM-n 
po demonstracjach 
Rzeczniczka rządu Aleksandra 
Jakubowska poinfonnowała 
dziennikarzy 24 bm., że odnowie- 
nie fasady URM uszkodzonej 
przez uczestników piątkowej ma- 
nifestacji "Solidarności" będzie 
kosztowało mniej więcej tyle, ile 
remont jednej szkoły. Przypo- 
mniała, że w poprzednim tego typu 
przypadku, fasada została uszko- 
dzona poważniej niż obecnie, a 
przeprowadzona w ubiegłym roku 
naprawa kosztowała około 2 mld 
starych zł. Szef URM odstąpił wów- 
czas od prawnej drogi odzyskania 
pieniędzy, które musiały być wyda- 
ne na odnowienie frontonu budyn- 
ku. Nie wykluczyła, że obecny szef 
URM minister Leszek Miller bę- 
dzie chciał, aby za zniszczenia za- 
płacili ci, którzy ich dokonali, a nie 
budżet państwa. 
- Sądzę, że jeżeli uważamy się za 
kraj cywilizowany. który zmierza do 
cywilizacji europejskiej, to formy 
protestu mogą być różne - nieko- 
niecznie związane z niszczeniem pu- 
blicznych budynków - mówiła Ja- 
kubowska. (PAP, ces) 


r 


LATO 
Z G ŁOSEM" 
" 
(czytaj - str. 10) 


Wamnkowe poparcie 
,Jabloka" 
Lider IUchu ..Jabloko" I kandydat na prezYdenta Rosji w pierwszej 
lUrze WJbor6w prezYdenckich 6rlgorlJ JawIInski apeluje do swYch 
zwolennlk6w o udział w drugiej lUrze wYII0r6w.Jednak poparcie 
dla Borysa Jelcyna uzalelnla od spełnienia przez niego kilku wa- 
IUnk6w. 


Komentując wyniki zjazdu ,,Jabłoka", 
który odbył się w miniony weekend, Jaw- 
linski powiedział, że prawie wszyscy de- 
legaci byli jednomyślni w sprawie niedo- 
puszczenia do zwycięstwa kandydata ko- 
munistów Giennadija Ziuganowa, ale nie 
byli zgodni co do poparcia Borysa Jelcy- 
na. Jednocześnie jednak przyznali, że gło- 
sowanie przeciwko obu kandydatom, co 
niektórzy proponowali, oznaczałoby po- 
średnie poparcie dla Ziuganowa i "brak 
rozsądku". 
Grigorij JawIinski powiedział, że kan- 
dydatura Jelcyna może być poparta przez 


zwolenników ,,Jabłoka", pod warunkiem, 
że przed II turą prezydent odpowie na prze- 
słane pod jego adresem pytania. W śród 
nich znalazły się m.in. pytania o mecha- 
nizm i termin całkowitego przerwania kon- 
fliktu w Czeczenii, o następców zdymi- 
sjonowanych szefów ,,resortów siłowych", 
a także to, czy znajdą się one w pełni pod 
kontrolą cywilną. 
- Mam nadzieję, że wyjaśnienia Bory- 
sa Jelcyna pomogą 5 milionom naszych 
wyborców dokonać 3 lipca słusznego wy- 
boru - wyboru na rzecz refonn i demokra- 
cji - powiedział Jawlinski. (PAP, ces) 


Ziuganow proponuje koalicję 


. 


./ 


Kandydat komunistów na prezydenta Rosji Giennadij Ziuganow zaproponował 
w poniedziałek prezydentowi Jelcynowi stworzenie ,,nądu zaufania narodowego", 
w skład którego wchodziłyby wszystkie siły polityczne kraju. ,,Na zasadach paryte- 
tu" tworzyliby go politycy - po 12 - z bloku narodowo-patriotycznego, obecnego kie- 
rownictwa Rosji i pozostałych partii politycznych. 
- Rosja znalazła się w krytycznej sytuacji - powiedział Ziuganow - i w pojedynkę 
żadna z sił politycznych nie jest w stanie tego zmienić. Głównymi zadaniami propono- 
wanego przez Ziuganowa ,,rządu zaufania narodowego" byłaby poprawa warunków 
działalności krajowych producentów żywności, wzmożenie walki z przestępcżością i 
rozwiązanie kryzysu w Czeczenii. (PAP, ces) 


ZDARZENIA 
Dziura w ścianie 


W niedzielną noc włamywacze dostali 
się do sklepu spożywczo-przemysłowego 
w Maszkowie (gm. Sianów). Wybili 
dziurę w ścianie, która zrobiona była z 
płyty pilśniowej. Z półek zginęła m.in. 
kawa, alkohol, słodycze. Właściciel osza- 
cował skradziony towar na 3000 złotych. 


. 


MULTILOTEK 


7,8.9.13,14,17,20.22,41,42,43, 
46,53,54,64,66,67,71,76,80. (ces) 


"Delikatni" 
włamyWacze 
Najpierw wyjęli szybę. Następnie od- 
kręcili kraty, które chroniły okno. Tak 
ubiegłej nocy sprawcy dostali się do ka- 
wiarni, która mieści się w budynku szpi- 
tala przy ul. Lopuskiego w Kołobrze- 
gu. Zniknęły napoje, słodycze, telefonicz- 
ne karty magnetyczne oraz 500 złotych. 
Straty podsumowano na 1084 zł. 


Skradziony samoch6d 
Kołobrzeg - fiat 126p, KOL 00-10, 
seledynowy; (ces) . 


Urzqd Miejski w Kołobrzegu 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie remontu pomieszczeń 
gabinetów prezydenckich 
oraz korytarza I piętra w budynku Urzę- 
du Miasta przy ul. Ratuszowej 
w Kołobrzegu. 
Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Ko- 
munalnej i Inwestycji do dnia 28.06.1996 r. 


Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie 
wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium może być 
wniesione w pieniqdzu na konto Urzędu Miejskiego 
Kołobrzeg PBK SA Oddział Kołobrzeg Nr 373205-5018- 
3620-3-62, obligacjach państwowych i poręcze- 
niach instytucji kredytowych złożonych w kasie Urzę- 
du Miasta Kołobrzeg. Formularz zawierajqcy specy- 
fikację istotnych warunków zamówienia można ode- 
brać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. nr 21, 
tel. 22481 wew. 224. 


K-802 


. 
ŁOZYSKA TOCZNE 
PASY KLINOWE & 
\,,0. 0 

 
'0 
PREMAR Koszalin, ul. Słowiańska 17, tel.lfax (0-94) 427-629 
'N 
o. 
Jj 
O 
... 
\ 


(Rf-96 ) 


( * ) MHz 
UKF FM 


REK< 
KOSZALIN 
 
(0..94) 45-28..12 , 
PIŁA 3: 
(0-67) 12..78..7 » 
SŁUPSK. 
0-59) 29419 


. OGŁOSZENIA 
.. SPRZEDAŻ 


RENAULT 9(1983), audi 80 (1980), 
sprzedam lub zamienię na dostawczy. 
Darłowo, 38-47 
MERCEDES 1242,3 E (1992) sprze- 
dam lub zamienię na tańszy. Ustka, (059) 
146-053. 
SPRZEDAM fiata cinqucento (1995) 
poj. 700 kolor niebieski. Złocieniec, tel. 
720-14. 
SPRZEDAM skodę 120 L (1990). 
Wiadomość: Złocieniec, tel. 718-55 
wew. 50-88. 
SILNIK mercedesa 200 D orginał. lę- 
bork, 627-593. 
12SP (1984) pilnie sprzedam. Sławno, 
34-86. 
NISSAN terano, opel astra 1,7 D. 
Sławno, tel. 78-16. 
SPYCHACZ' DT-75, koparka "BIA- 
ŁORUŚ". Sławno, tel. 73-43. 
VW Polo (1994) l, l benzyna 6 500 
DM + cło. Malechówko, tel. 184-218. 
FIAT 125p (1985) po wypadku. 
Słupsk, 440-431, 432-555. 
BMW 323 i (1983/84) automatik. 
Słupsk, 440-431,432-555. 
WÓZEK widłowy akumulatorowy, 
udiwig 1,2 tony. Słupsk, 425-166. 
MERCEDES 210, 310, mazda 626 
(1994). Kołobrzeg, 271-63. 
FIAT 126p (1984) po wypadku. 
Słupsk, 440-431, 432-555. 
FIAT 126p (1982) po wypadku. 
Słupsk, 440-431, 432-555. 
SEAT malaga 1,2 (1991) po wypad- 
ku. Słupsk, 440-431, 432-555. 
FIAT 126p (1990). Słupsk, 440-431, 
432-555. 
FORD sierra 1,8 (1985) po dachowa- 
niu. Słupsk, 440-431, 432-555. 
OPEL kadett 1.3 kombi (1987). 
Słupsk, 422-648 do piętnastej. 
REKORD 21 (1978), wtrysk, duży 
komputer, hak, 4 800 zł. Słupsk, Szcze- 
cińska 64/64. 
NYSĘ (1993), l 500 zł. (O-59) 
10-82-23. 
VOLKSWAGEN bus 1.60 (1981) 
sprzedam, zamienię. Słupsk, 431-163. 
126P (1989). Słupsk, 428-663. 
KAMAZ wywrotka 5211, ciągnik K- 
150. Zaleskie 60, tel. 141-360. 
BMW 520 (1979) sprzedam, zamie- 
nię. Słupsk, 431-071. 
POLONEZ (1990) benzyna, gaz. 
Słupsk, 44-18-43. 
FIAT 126 el ELEGANT (1995), 
16000 km, 9900 zł. Słupsk, 42-13-99. 
OPEL kadett (1990) 1.6, katalizator, 
tanio! Słupsk, 428-547. 
POLONEZ (1990) przebieg 60000, 
8000 zł - pilnie! Słupsk,44-10-82. 
GOLF (1987). Słupsk, 42-90-60. 
POLONEZ 1500 (1983). Słupsk, 
44-28-99 wiecwrem. 


VOLKSWAGEN golf 1,6i (1986), 
volkswagen polo 1,1 (1987). Słupsk, 
42-64-54. 
PASSAT kombi 1.6D (1987) sprze- 
dam, zamienię na tańszy. Słupsk, 
42-11-44. 
AUDI 100 (1984) po wypadku. Tel. 
(0-90) 52-55-11. 
TRZYPOKOJOWE, DWUPOKO- 
JOWE - oś. Niepodległości. WEX 
Słupsk, Kilińskiego 2,437-903. 
DWUPOKOJOWE (37). Słupsk, 
434-606. 


3-pokojowe (58); 4-pokojowe (75); 
sprzedam. Słupsk, "DELTA" 423-400. 
SAMOTNA, 57 letnia poszukuje po- 
koju z używalnością kuchni (w Słupsku). 
Tel. 436-981 wieczorem. 
ODDAM w dzierżawę garaż (Ponia- 
towskiego). Słupsk,42-33-64. 
POMIESZCZENIA na działalność 
handlowo - usługową w Jarosławcu od- 
dam w dzierżawę. Słupsk, 431-177. 


.. PRACA 


PRZYJMĘ do pracy kucharkę. Grzy- 
bowo, (0965) 815-58. 
KUCHARZA (kucharkę) w małej ga- 
stronomii nad morzem zatrudnię. Słupsk, 
431-177. 
ZA TRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu 
komputerowego w Słupsku. Wymagana 
znajomość sprzętu. Słupsk, 42-63-28. 


.. KUPNO 


GOLF 1,6 D po wypadktl. Warszko- 
wo, tel. 74-71. 
SOLARIA kupię. Tel. 0-90531133. 


.. 


LOKALE 


MIESZKANIA: 2-pokojowe (38); 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
24 czerwca 1996 r. zmarła nagle 
nasza Kochana Żona, Mama, Teściowa i Babcia 


ALICJA MORAWSKA 


Pogrzeb odbędzie się 26 czerwca 1996 r. o godz. 11.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. 
Pogrążony w smutku 
Mąż z Rodziną 


""\1- 

 
.) T 
i! w wieku 85 lat 
\.. nasza Ukochana Mama. Teściowa, Babcia i Prababcia 
ŚP. 
Maria Weiss 


W dniu 23 czerwca 1996 roku zmarła 


Pogrążona w głębokim żalu 
RODZINA 

 Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 1996 r. o godz. ; 
fL,
 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie 
,
 
G-2207 


\ 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
 

 
dnia 22 czerwca 1996 roku. zmarła _ 
 
nasza Ukochana Żona, M
musia, Teściowa i Babci
 
t SP. 
 
WLADYSLA W A SOWIŃSKA 
 


Pogrzeb odbędzie się dnia 26.06.1996 roku na Nowym Cmentarzu 
w Słupsku. Wystawienie godz. 12.20. Wyprowadzenie godz. 13. 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku 
Rodzina 


G-2209 


HERMES' 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
dnia 23 czerwca 1996 roku, 
zmarł ukochany Mąż 
śtp. 
Władysław Rogala 
Pogrzeb odbędzie się dnia 26 czerwca 1996 roku na 
Starym Cmentarzu w Słupsku. 
Wystawienie godz. 13. Wyprowadzenie godz. 13.40 
O czym powiadamia pogrążona w smutku 
Żona z Rodziną G-2201
		

/Image003.djvu

			Wtorek, 25 czerwca 1996 r. 


SŁUPSK 


GLOS POMORZA 3 


Nowa centrala telefoniczna  
BOLE BYŁY 


Od soboty działa w Słupsku nowa cenlrala leielaniezna. W niedzielę łącznościow- 
cy poinlormowali nas, że większych problemów z połączeniami nie było. Jednak 
wczoraj do naszej redakcji zgłosiło si, kilka osób, które mają nieczynne lelelony. 


- Aparat mam nieczynny od piątku. 
Kiedy podnoszę słuchawkę, jest głucha, 
a gdy dzwoni się do mnie, słychać infor- 
mację "nie ma takiego numeru". Brak 
telefonu utrudnia mi pracę - powiedział 
nam Bogusław Grochowski, kierownik 
sklepu "Jubiler" przy ul. Nowobram- 
skiej. Dodał, że jego telefon ma także 
bezpośrednie połączenie z policją, które 
też nie działa. 
W podobnej sytuacji znalazło się 
wielu abonentów - przede wszystkim ze 
słupskiej starówki. Wczoraj gmach Tele- 
komunikacji przy ul. Łukasiewicza na- 
wiedzali zdenerwowani petenci. - Pro- 
wadzę firmę, a telefon jest moim głów- 
nym narzędziem pracy. Bez niego jestem 
jak bez ręki. Tymczasem tutaj dowie- 
działem się, że nie wiadomo, kiedy apa- 
rat zostanie włączony - narzekał jeden z 


abonentów. Ludzie twierdzili, że rozu- 
mieli zapewnienia Telekomunikacji, iż 
kłopoty potrwają dwa dni, ale nie dłużej. 
Według Henryka Skierczyńskiego, 
rzecznika prasowego Zakładu Teleko- 
munikacji "TP" SA w Słupsku niewy- 
kluczone jest, że gdzieś nastąpiło przeo- 
czenie abonentów. 
- To była olbrzymia operacja. W tym 
gąszczu kabli kilkanaście mogło gdzieś 
się zapodziać. Być może nastąpiła awa- 
ria któregoś z modułów - powiedział 
nam H. Skierczyński. 
Rzecznik wyjaśnił, że przyczyna 
"głuchego telefonu" może być w samym 
aparacie. Z nową centralą nie współpra- 
cują telefony z tarczą, ale nie wszystkie. 
Dotyczy to głównie aparatów starszych, 
np. 100letnich. Problemy są także w 
przypadku telefonów bezprzewodowych 


bez homologacji. Te ostatnie mogą "kan- 
tować" licznik abonenta. Np. jeśli abo- 
nent zadzwoni do Gdańska, licznik po- 
traktuje tę rozmowę jak z Wenezuelą. 
- W przypadku jakichkolwiek kłopo- 
tów z aparatem radzę wszystkim klien- 
tom, aby odłączyli telefon z gniazdka i 
przynieśli go do naszego salonu przy ul. 
Jagiełły, gdzie za damzo go sprawdzimy. 
W przypadku przeróbki jej koszt oscyluje 
w granicach 15-20 złotych. Natomiast te 
osoby, które mają aparaty bezprzewodo- 
we bez homologacji, muszą kijpić sobie 
nowy telefon z homologacją - stwierdził 
H. Skierczyński. 
Były także pochwały. Pewien słup- 
szczanin podziękował za naszym pośre- 
dnictwem telefonistce nr 50 z informacji 
,,912" za grzeczną i fachową poradę tele- 
foniczną. (frel) 


,1 

, 
g 
" 
L... 


-, ..ii':{ 
..,;.......'" .-' 


l 
f 


..... 


, 


ł
 
>, 
, 
j .. 


;
::. 


.: 
,'. 


. .
.:;" 
.h.ic:... 


/.,., 


,., 

 


/
j 


. . 
!' . 

 ' 
do: 


l: 


I
 - 
...a. 


n; "t :"" 
 l .,
:
":

.f:':f.Y 


W Galerii "Kameralnej" w Słupsku do 7 lipca czynnajest wystawa malarstwa Kazi- 
mierza Babkiewicza. Artysta studiował malarstwo na Uniwersytecie Mikołaja Ko- 
pernika w Toruniu - dyplom w 1976 r. Mieszka w Sławnie, uprawia malarstwo 
olejne i rysunek. Prace eksponował na 15 wystawach w kraju i dwóch w Niemczech 
oraz wielu zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach artystycznych. (joj) 
flt. lI.wlfllłr 2.b'c'd 


I Stary kontra nowy Gryf" 


laki piłkarski mecz Gwiazdy 
(dawni piłkarze, którzy grali w słup- 
skim Gryfie) kontra trzecioligowy 
Gryf 95 Słupsk musi wywołać emocje. 
Nie będziemy zdradzać wszystkiego. 
Podamy tylko, że w zespole Gwiazd 
wystąpią m.in.: bracia Iwanowie (To- 
masz i Mirosław), Czesław Bogusze- 
wicz, Marek Godlewski, Paweł Kry- 
szałowicz, Piotr Cejrowski, Miro- 
sław Świątek, Artur Suruło, Jan 
Zawadzki, Roman Bogdzia, Roman 
Cech. Akces do gry zgłosił Piotr Ma- 
łecki, studiujący na Akademii Wycho- 
wania Fizycznego w Poznaniu, (obe- 
cnie broni barw Polonii Chodzież), ale 
jego udział jest wątpliwy z uwagi, na 
to, że jego drużyna w środę grać będzie 


* 


Z cenną inicjatywą wyszli działa- 
cze Słupskiego Klubu Piłkarskiego 
Gryf 95. Postanowili oni powołać spo- 
łeczny komitet budowy pomnika dra 
Jerzego Krzysztofowicza na Cmenta- 
rzu Komunalnym w Słupsku. Zmarły 
przed rokiem J. Krzysztofowicz był 
znanym sportowym działaczem. 
Wcześniej był piłkarzem i trenerem 
oraz wykładowcą akademickim w Wy- 
ższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. 
Sprawował wiele funkcji społecznych. 
Mocno związany był z futbolem, który 
\. był jego pasją. Do ostatniego dnia swo- 


mecz mistrzowski w III lidze wielko- 
polskiej. Prowadzone są też rozmowy 
ze Stefanem Klińskim, Robertem 
Mioduszewskim i innymi piłkarzami. 
Trenerem tego zespołu będzie Tade- 
usz Wanat. Ten ciekawie zapowiada- 
jący się pojedynek rozegrany zostanie 
dzisiaj (25 bm.) o godz. 17.30. Warto 
nadmienić, że dochód z tego meczu 
będzie przekazany na budowę pomni- 
ka dla dra Jerzego Krzysztofowi- 
cza, wielkiego pasjonata futbolu. Wej- 
ściówka w cenie 3 zł. Wyjątkowo w 
tym dniu, nie będą honorowane karty 
wolnego wstępu. Dla sympatyków fut- 
bolu powinna być to niezła gratka, a 
zatem do zobaczenia na stadionie przy 
ul. Zielonej w Słupsku. 


* 


* 


jego życia działał jako prezes Słup- 
skiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Prawie całe życie po
więcił 
sportowi na Pomorzu Środkowym. Po- 
mnik byłby "Pomnikiem wdzięcmej 
pamięci" za wodników, szkoleniow- 
ców, działaczy i kibiców, którzy mieli 
do czynienia z panem Jerzym. Wpłaty 
pieniężne można dokonywać na konto: 
SKP Gryf 95, PKO II Oddział 
Słupsk nr 77523-73310-132 z dopi- 
skiem ,,Pomnik" lub bezpośrednio w 
siedzibie klubu przy ul. Zielonej w 
Słupsku, w godz. 9 - 13. (fen) 


Płonąca altana 


W niedzielę (23 bm.) na ogródkach działkowych przy al. 3 Maja w Słupsku 
spłonęło wyposażenie altany ogrodowej. Jego wartość właścicielka Marzena W. 
oszacowała na 800 zł. Pożar był wynikiem podpalenia. Sprawcy najprawdopodob- 
niej mieli też zamiar spalić szeŚĆ innych altanek (maleziono podpalone papiery i 
drewno). Policja jest na tropie podpalaczy. (mara) 


Rakiety nad Krępą 


Na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w Krępie odbyły się zawody pn. "Młodzi mo- 
delarze - lotnicy na start". Ogółem startowało 54 zawodników. W klasie FIA 1f2 
(szybowców jaskółek) zwyciężył M. Podolski (GOK Kobylnica), przed M. Dębkiem 
(OPP Miastko) i M. Opałko (KG Redzikowo). W klasie FIH (dwa razy większych 
szybowców od ,jaskółki") wygrał S. Rudnik (OPP Miastko), przed swoim kolegą 
klubowym P. Włodarczykiem i E. Lewczukiem (ooK Kobylnica). W klasie FI G 
(szybowców napędzanych silnikiem ze.... zwiniętej gumy) pierwszy był P. Gajewski 
(MDK Słupsk), a w klasie S3A (mała rakieta z silnikiem rakietowym napędzanym 
czarnym prochem) zwyciężył P. Sypuła (SP3 Słupsk). Drużynowo wygrało OPP 
Miastko (35 pkt.), przed GOK Kobylnica (30 pkt.) i :MDK Słupsk (29 pkt.). Najlepsze 
ekipy otrzymały puchary. Sędzią głównym zawodów był były mistrz świata w mode- 
larstwie rakietowym, Mieczysław Twardowski ze Słupska. (stemi) 


Po teście 
obezwładnią 


Dzisiaj (25 bm.) 2-osobowe dru- 
żyny policjantów z całego wojewódz- 
twa zmierzą się w Słupsku w wielobo- 
ju służb prewencji. Najlepsi reprezen- 
tować będą Słupskie w centralnych 
zawodach, również w Słupsku, w 
Szkole Policji. NadinspektorZdzisław 
Koroiski, rzecznik prasowy Komendy 
Wojewódzkiej Policji zaprasza na 
konkurs widzów - cywili. 
Eliminacje wojewódzkie wielobo- 
ju policyjnego rozpoczną się o godz. 8 
w komendzie przy al. 3 Maja testem z 
wiedzy policyjnej i egzaminem z tech- 
nik obezwładniania. O godz. 10 na 
strzelnicy wojskowej przy ul. Wester- 
platte - pościg za sprawcą na dystan- 
sie 300 metrów, pokonywanie toru 
przeszkód, strzelanie zza osłony i po- 
kaz interwencji policyjnej. O godz. 
14, ponownie w sali konferencyjnej 
przy al. 3 Maja, wręczenie nagród ko- 
mendanta wojewódzkiego i 'ZZ NSZZ 
Policji. (mara) 


Aukcja dzieł 
M. Kościelniaka 


W swym życiu Mieczysław Kościel- 
Diak (1912-1993) doświadczył wszyst- 
kiego. Był m.in. przez 4 lata więźniem 
obozu w Auschwitz, świadkiem dobro- 
wolnego pójścia na śmierć Maksymiliana 
Kolbego. Był wśród ocalonych, których 
Amerykanie wyzwolili w Mauthausen. 
Tematyka obozowa na zawsze pozostała 
w jego twórczości. Były w niej też portre- 
ty, architektura, sceny rodzajowe, tworzył 
ilustracje do wielu książek. Zdobył uzna- 
nie również poza Polską, m.in. w Niem- 
czech i Japonii. Ostatnie dziesięć lat swe- 
go życia spędził wśród nas, na Pomorzu. 
Od 1983 roku mieszkał w Ustce, a w 1989 
przeniósł się do Słupska. Często bywał w 
rodzinnym Kaliszu. Ciężko schorowany 
zmarł w Słupsku 5 marca 1993 r. Pocho- 
wany został w Ustce. 
Rodzina pragnie wznieść w Słupsku 
pomnik Artyście. Zebraniu pieniędzy na 
ten cel służyć ma m.in. aukcja dzieł Ko- 

cielniaka, zorganizowana wspólnie 
przez Wojewódzki Dom Kultury i Mu- 
zeum Pomorza Środkowego. Odbędzie 
się ona w czwartek 27 bm. o godz. 18 w 
Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomor- 
skich. Dzień wcześniej, w godz. 10 - 17 
można obejrzeć w tym samym miejscu 
dzieła przeznaczone na aukcję. Wśród 27 
prac są kredki, akwarele, obrazy olejne, 
grafIki i akwaforta. (tm) 


$ 
f 


..
 


..
 
ł !.f, Jt 
'
 :t c 


., 


,
 


ł 
*-. 


'.r 


j"". 


., ;1:
ft;Bx 


('łi.

 ę;"
. .
 :......:+" . 

*7; .u: 
a ..
!u' '. ;': 
..,:...... ,x.'

.
 


:. ...... 


:'",,;;; 


-
 -=:.....;.
.,-
 
;: 

\ 


. ........: 
 ..... : ..".. 


Pięć pływających jednostek Straży Granicznej, zdążających z Gdańska do Koło- 
brzegu, musiało niedawno zawinąć do Ustki z powodu awarii. Odpłynęły, gdy ustał 
sztorm. Takie motorówki są bardzo szybkie, zgrabne, ale mogą strzec naszych gra- 
nic tylko wówczas, gdy jest idealna pogoda. (mb) 
Fot. Sławomir 2ablckl 


cią zmniejszenia ko
ztów administra- 
cyjnych i zamknięcia tego etapu dzia- 
łalności Fundacji. Jej Zarząd podkreśla 
jednak, iż zapewnione są fundusze dla 
wszystkich osób zwracających się o po- 
moc, które spełniają warunki Regula- 
minu Komisji WeryfIkacyjnej Fundacji. 
Zarząd przypomina, że składanie 
dokumentów, uprawniających do otrzy- 
mania pomocy, odbywa się poprzez 
organizacje zrzeszające osoby poszko- 
dowane (w woj. słupskim - Stowarzy- 


Wakacje z Internetem 
Na początku lipca w Słupsku zacznie działać kawiarenka 
Internetowa. 


nej oraz rozmaitych serwisów infor- 
macyjnych. Obecnie część tych moż- 
liwości firma chce udostępnić w ka- 
wiarence internetowej albo w całości 
poprzez wejście telefoniczne, dzwo- 
niąc pod nr 235-45. Przymierza się 
również do udostępnienia klientom 
stałego połączenia z serwerem oraz 
oferuje im podłączenie własnego ser- 
wera, co może być atrakcyjne dla 
firm, które chcą stworzyć komunika- 
cję między swoimi oddziałami. 
P. Plecka swoimi usługami za- 
mierza zainteresować media i słupskie 
urzędy. Uważa, że będzie to doskona- 
ła forma promocji i reklamy miasta. 
Osoby zainteresowane korzysta- 
niem z kawiarenki internetowej pro- 
szone są o wcześniejszy kontakt z fir- 
mą "Bicom" pod numerem 235-45. 
(maz) 


Szpital liczy 
na wojewodę 


ubiegłorocznego). Zadłużenie - 6 mln 
zł. Najważniejsze wydatki to, oprócz 
płac, zakup leków, środków medycz- 
nych i opłaty za nośniki energii. Ceny 
tychże rosną szybciej niż "gusowska" 
inflacja - dla porównania w ub. roku 
wg GUS wynosiła ona 21 procent, a 
realna dla szpitala - 34 procent. N a 
ostatnie miesiące roku może zabraknąć 
pieniędzy na działalność, co oznaczać 
będzie konieczność zmniejszenia za- 
kresu usług (zamknięcie części oddzia- 
łów). (mara) 


."" \.; 
;... .. 

 "" 


,,;;.: 


. '¥ 1;\ 
'. .'
 ,,*"..--,,4" .,.AI\.'
; \ . ',:,.' 
::' ;


.. .
f.... .

 
 
 . .,. 
"J' 
.. · ...t.., . ;, . . .:.1...., . . , .1 
'..- 1"""" .., ; < 

 t....". ...):. -ł 00. .. 
"t': .
-> .- 
 ł. 
"" ot <
 
" 11 !	
			

/Image004.djvu

			II GLOS POMORZA 


ROZMAITOŚCI 


Wtorek, 25 czerwca 1988 r. 


N owe, pocztowe przepisy 


SZYBCIEJ 
. 
I DR O Z EJ 


5 czerwca bieiącego roku Poczta Polska wprowadziła 
nowe zasady wysyłania i odbierania przesyłek. Będzie- 
my się zatem musieli nauczyć innego adresowania li- 
stów, nie zapłacimy Jui za paczkę przy Jej odbiorze, a 
przesyłki ekspresowe pojawiać się mają u adresata w 
prawdziwie ekspresowym tempie. 


W
ród najważniejszych zmian, wpro- 
wadzonych zarządzeniem Ministra Łącz- 
no
ci z dnia 15 marca tego roku, znalazł 
się między innymi nowy sposób opłaca- 
nia paczek. Do tej pory płacił za nie i 
nadawca i odbiorca. 
Od czerwca opłatę pobiera się tylko 
od nadawcy paczki. Przy okazji zmie- 
nił się także paczkowy cennik. - 
Podwyżka jest nieznaczna - mówi Jani- 
na Bruska, kierowniczka działu usług 
Rejnonowego Urzędu Poczty w Kosza- 
linie. Dla porównania podaje, że poprze- 
dnio za wysłanie, jak i za doręczenie 
paczki ważącej kilogram płacono po 1,80 
złotych. Teraz tylko przy jej wysłaniu 
nadawca wyda dwa złote. - Poprzednio 
nasi klienci często byli niezadowoleni, bo 
nie spodziewali się paczki, a musieli za 
takq "niespodziankę" zapłacić-opowia- 
da kierownik Bruska. 
Poczta podwyższyła też limit wago- 
wy paczek. Do tej pory najcięższa prze- 
syłka mogła ważyć 15 kg. Teraz - 20 ki- 
logramów. 
Istotna zmiana zaszła w przesyłaniu li- 
st6w ekspresowych. Do tej pory każdy 
zwykły, opatrzony dodatkowo znaczka- 
mi za usługę ekspresową, można było po 
prostu wrzucić do skrzynki. - Obecnie 
ekspresem można wysyłać tylko przesył- 
ki polecone - mówi Janina Bruska. Istot- 
ny jest moment wysłania "ekspresu": te, 
nadane przed godziną 16, muszą trafić 
już następnego dnia do adresata, kt6ry 


mieszka w tym samym mieście, a jeśli 
przebywa on gdzieś dalej, list ekspreso- 
wy "przyjdzie" do niego za dwa dni. 
Przesyłki wysyłane po godzinie 16, Po- 
czta uznaje za nadane dnia następnego, 
dlatego czas ich doręczenia wydłuża się 
o jeden dzień. 
Do tej pory przesyłki, których z róż- 
nych przyczyn nie doręczono adresato- 
wi (na przykład wyjechał lub zmienił 
adres), leżały w urzędzie pocztowym 
dziesięć dni. a potem zwracano je nadaw- 
cy. Teraz będą przechowywane 14 dni 
i dopiero po tym terminie wrócą do wy- 
syłającego. Będzie on musiał zapłaci
 
za jej zwrot. - To na pewno nie zado- 
woli naszych klientów, ale jeśli Poczta 
wyczerpie wszystkie możliwości dostar- 
czenia przesyłki i minie czternaście dni, 
nadawca będzie musiał przy jej zwrocie 
wnieść opłatę - tłumaczy kierowniczka 
działu usług. 
By dostosować polskie listy do stan- 
dardów międzynarodowych, Poczta 
wprowadza też nowy sposób adresowa- 
nia kopert. Adres nadawcy powinien się 
teraz znajdować w lewym górnym 
rogu. a nie - jak dotąd - na odwrocie 
koperty. - Usprawni to segregowanie li- 
st6w. Takie sq zresztą wymogi Unii Eu- 
ropejskiej - dodaje Janina Bruska. Oce- 
nia, że wprowadzone zmiany są wyj- 
ściem "do klienta", ułatwiejącym korzy- 
stanie z pocztowych usług. (agat) 


PIH na tropie 


Uwaga: 
barwione 
wędliny! 
"Faltlowana" ogon6wka 
wYgl.da lak pięknie, że 
ai trudno uwierzyć, że 
wYprodukowano lą w 
zwYkłej masami. A może 
to reklamowa atrapa? 


Parowki są tak intensywnie poma- 
rańczowe, że zmieniają kolor' wody, 
w której są gotowane. 
W ostatnim czasie (głównie w 
czerwcu) w wie
u sklepach, hurtow- 
niach i masarniach natrafialiśmy na 
wędliny w barwionych osłonkach na- 
turalnych, a także na podkolorowane 
wędzonki - dowiedzieliśmy się w Wy- 
dziale Kontroli Jakości Towarów 
Okręgowego Inspektoratu Pili w Ko- 
szalinie. 
Inspektorzy trafIli już na trop hur- 
townika z Trójmiasta, który sprzeda- 
wał płynną substancję, służącą do bar- 
wienia wędlin. Jest ona rozprowadza- 
na w porcjach, na których podano je- 
dynie wskazówki dotyczące jej stoso- 
wania. Jak się jednak okazuje, nawet 
producenci wędlin nie znają nazwy 
tego specyfIku. 
Tymczasem Minister Zdrowia i 
Opieki Społecznej zabronił barwienia 
mięsa i jego przetworów w osłonkach 
naturalnych. Reguluje to zarządzenie 
z 31 marca 1993 roku" w sprawie wy- 
kazu substancji dodatkowych dozwo- 
lonych i zanieczyszczeń technicznych 
w środkach spożywczych" (Monitor 
Polski nr 22, poz. 233). 
- Producenci wędlin muszą pamię- 
tać o przytoczonym zakazie. Chcemy 
też przestrzec hurtowników, detalistów 
i ewentualnych nabywców, że takie 
wyroby nie mogą znaleźć się w obro- 
cie handlowym - dodaje Iwona Lesiń- 
ska z koszalińskiej Pili. 
Barwione wędliny i mięso mają za- 
zwyczaj nienaturalnie intensywny (po- 
marańczowy lub czerwony) kolor. W 
. ten sposób sprawiają wrażenie śwież- 
szych lub lepszych gatunkowo. Gas) 


A pieniędzy brak 


Podwodna sprawa 


Urząd nie chce płacić twierdząc, że pod 
wodą nie widać efektów dodatkowej pra- 
cy koszalińskiej fIrmy. Sprawę bada Sąd 
Wojewódzki w Słupsku. 
Latem ubiegłego roku Urząd Morski 
zaprosił ,,Ekotechnikę" do przetargu na 
remont podwodnej części wschodniego fa- 
lochronu. Z danych wynikało, że na uzu- 
pełnienia dziur w budowli trzeba będzie 
przeznaczyć pięć metrów sześciennych 
betonu oraz zamocować pod wodą 20 me- 
trów blach osłaniających. ,,Ekotechnika" 
wygrała przetarg, oferując najkorzystniej- 
szą ofertę - 32 500 złotych. Szybko jed- 
nak zażądała dodatkowych pieniędzy, gdyż 
odkryła, że zakres remontu zwiększył się 
o prawie 30 procenł. Wynegocjowała ko- 


Koszalińska sp6łka "Eko- 
technika - Nord" domaga si, 
od Urzędu Monkiego w 
Słupsku 1 g 2"0 złolycb Zl 
prace dodatkowe, które - Jak 
IWlerdzl- wYkonala przy re- 
moncie podwodnej cz,ścl 
mola w Ustce. 


lejne zlecenie orna awaryjne wykonanie 
naprawy." Stawki i wskaźniki - takie 
same, jak w pierwszej umowie. 
Gdy jednak przyszło do odbioru robót i 
zapłaty, Urząd Morski wyłożył tylko 
32 500 złotych, jako należno
ć za prace 
"podstawowe". ,,Awaryjne" zlecenie po- 


zostało nie rozliczone. Urząd nie odpowia- 
dał na kolejne wezwania do zapłaty do- 
datkowych 19 240 złotych. Powoływał się 
na swoich nurków, którzy zeszli pod wodę 
i nie dostrzegli tej dodatkowej działalno- 

ci ,,Ekotechniki". 
- To, że część blach osłonowych odpa- 
dła, nie ma znaczenia. Dodatkowe uzupeł- 
nienia betonowe są nienaruszone - argu- 
mentuje spółka. 
. . . 
Kolejna rozprawa za kilka dni. Sąd 
przesłuchuje świadków, między innymi 
nurków pracujących dla obu stron. Naj- 
bardziej wiarygodne byłyby pewnie ryby, 
ale one - jak wiadomo - głosu nie mają. 
(mb) 


Ekscesy ekshibicjonisty 


Alkohol go rozbierał 


Pan Waldemar W. ze Słupska po wypi- 
ciu... rozbierał się w obecności małych 
dziewczynek. Za to stanął niedawno przed 
Sądem Rejonowym w Słupsku. 
Przyłapany został na gorącym uczynku 
rok temu, przez dwóch panów. Jeden z 
nich zauważył go między budynkami, przy 
ulicy Zygmunta Augusta w porze popołu- 
dniowej. Przywoływał dzieci i mówił "jak 
będziecie grzeczne, to co! wam pokażę". 
Dziewczynki uciekły, ekshibicjonista - na 
widok zmierzających ku niemu mężczyzn 
- także. Przedtem jednak - według zeznań 

wiadka - rozebrał się. Złapano go przy 
sklepie spożywczym przy ulicy Piłsudskie- 
go. 
Jak się okazało w wyniku policyjnych 
przesłuchań dzieci, pan Waldemar znany 
był na osiedlu z pokazywania dziewczyn- 
kom męskich walorów. W maju na przy- 
kład, miesiąc przed zatrzymaniem, zapu- 
kał do mieszkania jednej z nich i przed- 
stawiając się jako znajomy jej wujka, roz- 
począł z nią rom1owę. W trakcie pogawęd- 
ki zsunął spodnie od dresu i... Przestraszo- 
ną małą uratował z opresji dziadek. 
Zimą miał zaś zwyczaj chadzać za 


"Od w6dkl rozum kr6lkl" - 
gIosl przystowle, a gobwa- 
nie napoJ6w WJskokowycb 
dla wielu k06cZJ si, lak 
zwanym urwaniem Illmu, w 
kl6rvm to sianie nie wiedzą 
co czynią. 


dzieĆInijeżdżącymi na sankach. Propono- 
wał "odwiezienie do domu" i p6j
e z nim 
do piwnicy' w celu "obejrzenia kotka". 
Mimo zimna. obnażał się. 
- Nie przyznaję się do tych czynów - 
stwierdził na policji, opowiadając, jak w 
dniu, w 
tórym go zatrzymano, poszedł z 
kolegami z pracy ,,na jednego" do baru 
"Tunek". W pewnym momencie, po licz- 
nych zaprzeczeniach, stwierdził jednak: - . , 
Chcę w tym miejscu powiedzieć, że zmie- 
niam zdanie i przyznaję się do popełnie- 
nia zarzucanych mi czynów (poza publicz- 
nym onanizowaniem się - powiedział po- 
tem przed sądem). Od prawie roku coś się 
ze mną takiego dzieje, że po wypiciu alko- 
holu nie mogę wytrzymać i obnażam się 


przed dziewczynkami. Nie jestem w stanie 
tego opanować. Nigdy nie obnażam się 
przed dorosłymi kobietami i kiedy jestem 
trzeźwy. Żałuję, chciałbym się wyleczyć, 
bo myślę, że to jakaś choroba. 
Tę sugestię potwierdzili biegli psychia- 
trzy i seksuolog, którzy zbadali ekshibi- 
cjonistę. W opinii seksuologa można prze- 
czytać. że za chorobliwym obnażaniem się 
kryje się pragnienie zainteresowania i 
przestraszenia kobiety - imjej reakcja jest 
wyratniej okazywana, tym większa saty- 
sfakcja chorego. Tłem choroby w przypad- 
ku pana W. było uzależnienie alkoholo- 
we. 
Sąd wziął pod uwagę zarowno skruchę 
oskarżonego, jak i to, iż w chwili popeł- 
niania zarzucanych mu nieobyczajnych 
czynów miał w znacznym stopniu ograni- 
czoną zdolno
ć rozpoznania ich znacze- 
nia i pokierowania swym postępowaniem. 
Wymierzył karę jednego roku pozbawie- 
nia woln
ci. w zawieszeniu na trzy lata, 
zobowiązał do leczenia się z uzależnienia 
alkoholowego i u seksuologa oraz przy- 
dzielił skazanemu kuratora. (mara) 


o.. 
ID 
o 
:.: 
o.. 


>o- 
o 
lO 
c- 
'0 
c- 
I/) 
:ł 


>- 
N 
c- 
w 
::> 
w 
a: 
< 
:I: 
o.. 
:ł 
'0 
... 
"t) 

 
ol/) 


II> 
N 
>- 
C 
lO 
:ł 
o 
l/) 
c 
lO 
c 


... 
II> 
.
 
o.. 


Ol 
o 
... 
Ol 
:! 
o 
e- 
o 
u 
m 


I 

, ,1.
l 
/ / I 
/ I 
, 
Połowa pasażerów tego autobusu odebrała już swoje Swiadectwa Udziałowe 
A Ty? 


Wiadomo już, że więcej niż połowa dorosłych obywateli skorzy- 
stała z szansy, jaką daje Program Powszechnej Prywatyzacji. 
Świadectwa Udziałowe odebrało ponad 14 milionów ludzi. 
Jeśli ty sam jeszcze tego nie zrobiłeś - zastanów się 
- jest wiele powodów, żeby zacząć działać właśnie teraz. 
Rynkowa cena świadectw jest kilkakrotnie wyższa od opłaty 
za jego wydanie, wynoszącej nadal tylko 20 zł. 


. ..
 $',:. 
't" 


M-' 


Wydawanie świadectw przebiega bardzo sprawnie i jak wynika 
z informacji PKO BP, na razie nie ma kolejek. Nie czekaj 
na ostatnią chwilę! Pomyśl, co będzie się działo jesienią, 
przed zakończeniem dystrybucji. Pamiętaj, swoje świadectwo 
możesz odebrać w dowolnym oddziale PKO BP, 
na terenie województwa, gdzie jesteś zameldowany. 
M usisz mieć tyl ko dowód osobisty i 20 zł. 


"b . ,...... 


'..,.ł J
 
..
.c/' . 
'MJĄ
.... 


,
.:.
 :.-.:. .;...':4- +:4:' .. ) . 


l? ? 


PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI 


Odbierz swoje Świadectwo Udziałowe. Nie przegap szansy 


i.'
		

/Image005.djvu

			Wtonk.25 czerwca 1996 r. 


ROZMAITOŚCI 


"Gron t to rodzinka BIS" 


GlOS POMORZA 5 


Nagroda za konkursowe 
bisowanie 


Główną nagrodą w konkursie "Grunt 
to rvdzinka BIS" jest samochód, które- 
go zdjęcie niedawno Państwu prezen- 
towaliśmy. Wtedy obiecaliśmy zade- 
monstrować także "dodatek" do niego. 
Czynimy to dzisiaj. Ten oto polonez z 
przyczepą kempingową (na zdjęciu) 
już niebawem stanie się własnościąjed- 
nej z osób, która wytrwale uczestniczy- 
ła w naszej zabawie! 
Jeśli w najbliższych dniach nie przyj- 
miemy zgłoszenia o tym, że ktoś nabył 


go) lub składać je w redakcji w Kosza- 
linie i wszystkich naszych oddziałach: 
w Słupsku, Kołobrzegu, Szczecinku, 
Bytowie, Lęborku i Miastku. O termi- 
nie dodatkowego losowania powiado- 
mimy. 
Tymczasem nagrodę główną - polo- 
nez z przyczepą kempingową - moż- 
na oglądać w nowo otwartym salonie 
samochodowym CENTRUM DAE- 
WOO-AUTO CENTRUM-GP w 
Koszalinie, mieszczącym się przy uli- 
cy Morskiej 49. (tg) 


do niego prawo, zasili on pulę nagród 
nie wygranych w czasie trwania kon- 
kursu i, podobnie jak inne, trafi do 
właściciela w drodze losowania dodat- 
kowego. 
Konkurs zakończyliśmy w sobotę, 22 
czerwca, a do 8 lipca włącznie czeka- 
my na dostarczenie wkładek konkurso- 
wych z poprawnymi odpowiedziami i 
kompletem kuponów (trzech może bra- 
kować). Wkładki można nadsyłać po- 
cztą (liczy się data stempla pocztowe- 


-" . ' 


\ 


... 


, 


, 


UT 


. 
.. CENTRUM -G P 


.
 


ł 
- . 


Ił 


.. .... 


-- 


- 


- 


.: -..


. .

:.. 


....". 


'C,:.,,= 
 ." . .... .........--:,,':"...:
.'
">;: :::.


.. 
...?'.... 


";:f 


f 


-
 ., 


GlOWNA NAGRODA 


t 
I  


-- 


.. II! li1 j 


l ' ;I! 


Ui 
 - ' 


r 
, ......,.-qt::;". 

.iw... 


h
=


,GIJ)5 P(l.rORZ_
\
 
. !łiIo .
: I ' .
' ) , ',..:'JOI'
...
_..
.:. 'j..'. .. 


\ 
-: Ił " 


9 

J 


M. .: 


.. 


........... 


\ 


-. 


ty 


"'-., 


. 
, 


...... 


... 


..: 


......   


\ 
.1 
. 


" ............... 'A'\ 


ZdJ,cll: RllIałn IllitaIII 


XIV Regionalny 
Przegląd Orkiestr Strażackich 


Przez 
Bałtyk 
do Unii 


Wielkie 
dęcie 
Strażacka orkiestra moie zagrać wSzYstko. 
Marsze, Doiki, pleśnllealonowe, patriotycz- 
ne, ale I równlei brazvllJską samb,. popu- 
larną plosenk, poP. przyśpiewkę biesiad- 
ną. a nawet ..Greka Zorb,". 


Położenie Polski nad Bałtykiem stwarza nam możliwo- 
ści znacznie wcześniejszego (niż bliżej nieokreślony tennłn 
przyjęcia Polski do UnII Europejskiej) korzystania z do- 
brodziejstw zjednoczonej Europy. 
Taki wniosek nasuwa się po obradach Konferencji Bałtyc- 
kich Regionów Peryferyjnych Europy, w trakcie których (7 
maja tego roku - w Finlandii) powołano Komisję Morza Bał- 
tyckiego. Będzie ona opracowywała stanowisko w wielu spra- 
wach, istotne w tworzeniu nowego programu pomocy regio- 
nalnej Unii Europejskiej "Interreg 2C". 
Polskim przedstawicielem w Regionalnym Komitecie Wy- 
konawczym Komisji Morza Bałtyckiego (zaproponowanym 
przez Związek Miast i Gmin Morskich) jest Kazimierz Klei- 
na, wojewoda słupski. Niedawno (19 czerwca) na Bornhol- 
mie odbyło się pierwsze posiedzenie komisji. na którym Kazi- 
mierza Kleinę reprezentowała Janina Guszpit. dyrektor Wy- 
działu Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego. 
Jak się dowiedzieli
my. strona polska szczególną uwagę bę- 
dzie przywiązywać do rozwiązania dwóch pilnych problemów, 
zgodnych z propozycjami Unii Europejskiej. Przed zjednocze- 
niem z Europą pilnej modernizacji wymagają drogi szybkiego 
ruchu i transportowe na polskim Pomorzu. W województwie 
słupskim jak najszybciej trzeba zbudować obwodnice w Sław- 
nie i Słupsku, a także dokończyć prace przy podobnej w Lę- 
borku. Agendy Unii Europejskiej. związane z ochroną środo- 
wiska, postulują opracowanie długoplanowego programu ,,Zie- 
lone Płuca Europy", obejmującego problematykę ekologicz- 
ną połudhiowego brzegu Bałtyku - od Meklemburgii po Esto- 
nię. Polska. ze swoimi programami ochrony środowiska (Wo- 
liński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy. ochrona wód 
Zatoki Puckiej). ma wiele do zaproponowania. 
Następne spotkanie Komisji Morza Bałtyckiego, mniej ro- 
bocze, bardziej poświęcone omawianiu problemów, odbędzie 
się 11-12 września w F.inlandii. Goj) 


Mieszkańcy Połczyna-Zdroju i kuracjusze przekonali 
się o tym w sobotę. 15 czerwca. W amfiteatrze odbywał 
się XIV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Stra- 
ży Pożarnych. 
Amfiteatr wypełniony był publiczno
cią. Ludzi ubyło 
jedynie podczas obiadu w uzdrowisku - to taka specyf1ka 
połczyńskich imprez... Na scenie zaprezentowało się dzie- 
sięć startujących w konkursie orkiestr z p6łnocno-zacho- 
dniej Polski. Eliminacje do niego odbywają się w kilku 
regionach kraju, a we wszystkich oceniają uczestników ci 
sami jurorzy. Najlepsze orkiestry kwalifikowane są do ko- 
lejnego - og61nopolskiego - etapu. 
Po czę
i konkursowej wystąpiła orkiestra z Grodziska 
Wielkopolskiego. Obserwatorzy zgodnie twierdzili, że była 
najbardziej widowiskowa. Dyrygent dowcipnie zapowia- 
dał kolejne utwory. Znalazła się w
ród nich i piosenka Edy- 
ty G6miak, i "Oczy czarne", i "My, Cyganie", i nawet 
utwór pod intrygującym tytułem "Ani be, ani me, ani ku- 
kuryku" . Było też na co popatrzeć. bowiem kilka grup pięk- 
nych dziewcząt, w jednolitych strojach, tańczyło przy każ- 
dym utworze. 
Jurorom też się podobała ta orkiestra ponieważ przy- 
znali też jej pierwsze miejsce. Ex aequo na pierwszym zna- 
leźli się reprezentanci Kamienia (województwo kaliskie), 
zaś drugie miejskie przypadło muzykom ze Strzelna. 
(geo) 


ł 


Zamiast zabawy - niesportowe emocje 


KWADRA TURA 

 
FUTBOLOWKI 
 
:
.ł 


W tym roku akces do niej zgłosiło szeŚĆ 
drużyn z tutejszych zakładów pracy. Tuż 
przed rozpoczęciem gier wycofała się je- 
denastka PKSIPSS. I pomyśleć, że w la- 
tach osiemdziesiątych rywalizowało w 
"zakładówce" kilkanaście drużyn, a w nie- 
których fmnach dawano piłkarzom wol- 
ne w dniu meczu... " 
Tradycjajednak zobowiązuje i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zajął się organizacją 
rozgrywek. Każda drużyna miała wnieść 
wpisowe (250 złotych), sporządzone zo- 
stały gustowne tenninarze i regulamin. 
Brakowało jedynie sędziów. 
- Na dwie godziny przed pierwszym 
meczem wpadł do mnie kierownik szcze- 
cineckiej grupy Okręgowego Kolegium 
Sędziów, Ryszard Bematek, i zapropono- 
wał sędziowanie" zakładówki" - opowia- 
da Bruno Diankiewicz, sędzia. 
- Główny miał dostać siedem złotych 
za każdy mecz, o bocznych nie było mowy, 
ale wiadomo, że zawsze otrzymują trochę 
mniej. 
Wszystkie mecze SzLF odbyły się na 
bocznym boisku OSiR-u. Od początku 
arbitrzy mieli uwagi dotyczące przygoto- 
wania murawy. "Bomba" wybuchła po 
pojedynku FC Budżet z PKP, w trzeciej 
kolejce. Uznawana powszechnie za fawo- 
ryta ligi, drużyna Budżetu, nieoczekiwa- 
nie przegrała l :2. Problem w tym, że zwy- 
cięski gol został zdobyty w doŚĆ kuriozal- 
ny sposób. Piłka kopnięta przez kolejarzy 
wykonała "świecę" i spadła na górną siat- 
kę bramki. Tu napotkała na dziurę i zna- 
lazła się w bramce. Golkiper spokojnie 
podniósł futbolówkę i ustawił ją na pięciu 
metrach. Tymczasem sędzia boczny sy- 
gnalizoWał. że... padł gol, a główny - po 
konsultacji - wskazał na środek boiska. 


Skandalami, jakie CO 
jakiś czas wstrząsają 
sportowYm życiem 
Szczecinka, można by 
obdarzyć znacznie 
w.iększe ośrodki. Tym 
razem w złej atmosfe- 
rze kończY się pierwsza 
runda rozgrywek mieJs- 
cowej Ligi Futbolowej. 


Wybuchła wrzawa, a pokonani złożyli ofi- 
cjalny protest. Bruno Diankiewicz spisał 
natomiast protokół, w którym stwierdził, 
że boisko nie było przygotowane do gry - 
dziurawe siatki, nie skoszona miejscami 
trawa. 
- Przed pierwszym meczem zawodnicy 
musieli usuwać z murawy ścięte drzewo, 
nie było też chorągiewek -opisuje arbiter. . 
- Następnego dnia po sporządzeniu 
protokołu boisko było przygotowane jak 
należy, a sam dokument gdzieś zaginął. 
Afera wybuchła, kiedy trójka sędziowska 
zgłosiła się po należne jej pieniądze: za 
l3 meczy - według wyliczeń sędziów - 
powinni dostać po prawie 90 złotych. 
Dyrektor OSiR-u, Piotr Nowakowski, 
oświadczył, że muszą przedstawić rachun- 
ki wystawione przez OKS i dopiero wów- 
czas otrzymają pieniądze. 
-Jesteśmy zakładem budżetowym i nie 
możemy wypłacić pieniędzy na .,gębę" - 
replikuje dyrektor Nowakowski. 
- Mnie obowiązuje porozumienie z 
Kolegium Sędziów, które otrzyma należną 
kwotę i rozliczy się z trójkq prowadzącą 


zawody. Szef OSiR-u jest też zdania, że 
arbitrzy liniowi mieli odbywać w SzLF 
staż, a protokół spokojnie spoczywa w 
szafie. 
- W rozmowie pojawiła się też sprawa 
oprotestowanego meczu - denerwje się 
sędzia Diankiewicz. - Powiedziano nam, 
że boczny arbiter był pijany i dlatego uznał 
gola. 
Cała trójka jest mocno rozgoryczona. 
-Nigdy bym nie dopuścił pijanego sę- 
dziego do prowadzenia meczu - mówi 
główny arbiter. - To są młodzi chłopcy, 
dopiero zaczynają gwizdać, poświęcają 
swój czas, a tu takie posądzenie... 
Dyrektor Nowakowski swą opinię o 
nietrzeiwości arbitra oparł na oświadcze- 
niach graczy FC Budżet i przyznaje, że 
obecnie nie sposób jej zweryfikować. 
Wiele do życzenia pozostawia też kwe- 
stia wpłacenia przez drużyny wpisowego. 
Do tej pory część ekip ociąga się z odwie- 
dzeniem kasy OSiR-u. Stąd między inny- 
mi kłopot z kupnem nowej siatki. 
- Boisko było zawsze przygotowane, 
wybiałkowane i oznakowane chorągiew- 
kami - mówi Piotr Nowakowski. 
- Prawda jest taka, że nie ma kto sę- 
dziować. Zachowanie niektórych drożyn na 
boisku jest skandaliczne - stwierdza. 
Sporo kontrowersji budzi też gra bram- 
karza w jednym z zespołów. Jest on jako- 
by zawodnikiem jednego z klubów IV ligi. 
Zgodnie z regulaminem SzLF ktoś taki nie 
może występować i wyniki mecz6w z jego 
udziałem powinny zostać zweryfikowane 
jako walkowery. Tak więc zamiast zaba- 
wy i rekreacji, "zakładówka" wyzwala nie 
do końca sportowe emocje. 
RAJMUND WEŁNIC 
W miniony piątek (21 cze
ca) OSIR 
wypłacił sędziom pieniądze. 


Premiera w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 


" 
SpJ_ęwajmy Szekspira 


., 


Koszalińska realizacja nie jest repliką 
tamtego, legendarnego już dziś przedsta- 
wienia. "Ćwiczenia z Szekspira" były 
spektaklem szkolnym i jako taki miały 
stwarzać możliwość najpełniejszej prezen- 
tacji aktorskich umiejętności. Tytuł spek- 
taklu sugerował, że publiczność jest 
świadkiem twórczych poszukiwań, aoglą- 
dane przedstawienie wyznacza pewien ich 
etap. "Ćwiczenia" to rodzaj wprawek, 
wiodących ku doskonałości. Inna sprawa, 
że "Ćwiczenia z Szekspira" były spekta- 
klem tak skończonym i doskonałym. że 
podbiły teatralną publiczność. 
Przedstawienie koszalińskie, i słusznie, 
pojawiło się pod zmienionym tytułem. 
"Gramy Szekspira" to już nie wprawki, 
wstęp do zawodowej pracy na scenie. To 
repertuarowa propozycja profesjonalnej 
sceny, przygotowana z udziałem doświad- 
czonych aktorów. Prawda, że niektórzy z 
nich ledwie rok czy dwa lata temu ukoń- 
czyli teatralne szkoły. Bardini tamto przed- 
stawienie skonstruował tak, aby poprzez 
Szekspirowskie teksty każdy z młodych 
aktorów mógł wypowiedzieć siebie, wła- 
sne lęki, niepokoje i tęsknoty. Koszaliń- 
ski spektakl mówi o teatrze i prawach nim 
rządzących. W pierwszej części spektaklu 
jego reżyser i autor scenariusza. Józef 
Skwark, wykorzystał metateatralne te- 
ksty, w
r6d nich słynny Sonet XXIn: ,.,lak 
lichy aktor, co stojąc na scenie, zapomniał 
z trwogi słów do swojej roli..." i uwagi 
Hamleta skierowane do członków aktor- 
skiej trupy przybyłych do Elsynoru. Ko- 
szalińscy aktorzy w początkowych sce- 
nach występują niejako "prywatnie", gra- 
ją siebie samych - wyrobników teatru. 
Póiniej dopiero pojawia się kostium, a 
wraz z nim sceniczna postać. Tu aktor na 
oczach widzów przypina sobie potężny 
brzuch, by stać się Falstaffem. Piotr Krót- 
ki jest nie tylko Hamletem i Jakubem, ale 
także, czy przede wszystkim Demiurgiem 
Szekspirowskiej Sceny. Bo też w tej czę- 
ści przedstawienia przywołany zostaje 
duch Teatru, zaludniający go Błaznowie 
będący mędrcami, waleczni młodzieńcy 
krzyżujący szpady... 
W części drugiej wykorzystaITe zostały 
miłosne wątki z utworów Szekspira. Słu- 
chająca wielogłosu Romeów, Julia staje 
się Ofelią, snuje się sen nocy letniej plą- 
czący miłosne ścieżki kochanków. Jest 
miłość tragiczna i jej parodia w historii 
Pyrama i Tyzbe. "Gramy Szekspira" jest 
rzeczą o Teatrze - i o Miłości, bez której 
nie mógłby istnieć, wzruszać i rozśmie- 
szać w
dzów. Fragmenty "Jak wam się 
podoba", "Wieczoru trzech króli", "Ham- 
leta", "Makbeta", "Snu nocy letniej", 
"Cymbelina", "Wiele hałasu o nic", "Ro- 


"Nasze przedstawienie de- 
dvkulemy pamięci proleso- 
ra Aleksandra Bardiniego" - 
cZVIamy w programie do na)- 
nowszego spektaklu Bałtyc- 
kiego Teatru Dramatyczne- 
go. "Gramy Szekspira" zn- 
aUzowano na podstawie 
..Ćwiczeń z Szekspira", 
któn Bardlnl wyreżyserował 
ćwierć wieku temu w war- 
szawskieJ PWST. 


mea i Julii", "Burzy", "Ryszarda III". 
"Henryka IV", "Otella" przenikają się, 
przeplatają, każdy z aktorów gra wiele 
postaci albo wielu aktorów mówi teksta- 
mi tego samego bohatera. 
Pra wie każda scena wzbogacona jest 
muzyką i piosenkami, które stanowią in- 
krustację z najszlachetniejszego kruszcu. 
Właśnie muzyczna strona przedstawienia 
jest jego najwyższą - i nie kwestionowa- 
ną - wartością. Całość może budzić - i 
budziła, jak tego dowodzą komentarze w 
teatralnyn foyer - ambiwalentne uczucia. 
Przydługie, przegadane sceny zwłaszcza 
w pierwszej części nużą, fragmentarycz- 
noŚĆ dobranych tekstów nie pozwala rea- 
lizować koncepcji postaci, myśl przewo- 
dnia rwie się. Chwile prawdziwej radości 
i przyjemności natomiast niosą doskonała 
muzyka i piękne, świetnie zaaranżowane 
i zaśpiewane piosenki. Każda z nich to 
muzyczny majstersztyk. sceniczna całość 

wietnie zrealizowana zarówno pod 
względem wokalnym i aktorskim, by 


wspomnieć choćby pieśń trzech Czarow- 
nic (Żanetta Gruszczyńska, Agnieszka 
Ćwik i Katanyna Ulicka). Wiedźmy 
otwierają drugą część przedstawienia, 
utrzymaną w lepszym tempie, bardziej 
zwartą, z barwnymi kostiumami w sce- 
nach ze "Snu nocy letniej", efektowną aż 
po fmałowy song "Być albo nie być". Po 
jego brawurowym odśpiewaniu bardzo 
niewiele brakowało do owacji na stojąco. 
Koszaliński spektakl trwa ponad dwie 
godziny i aż się prosi, by w tym czasie 
przyznać wyrainiejszy prymat muzyce i 
śpiewowi, bo też na takie wyżyny sztuki 
wokalnej koszaliński zespół wzbił się 
pierwszy raz. Jest to efekt pracy z kompo- 
zytorem Maciejem Małeckim i korepe- 
tytorami Jadwigą Peką i Pnemysławem 
Ostrowskim. W piosenkach aktorzy kon- 
solidowali się naj pełniej, w poczuciu ze- 
społowego tworzenia. Wtedy też kosza- 
lińska publiczność mogła doświadczyć tej 
świeżości. żywiołowości i spontaniczno- 
ści, jaka zapewne była siłą warszawskie- 
go spektaklu sprzed lat. 
MAŁGORZATA KOLOWSKA 


Bałtycki Teatr Dramatyczny, "Gra- 
my Szekspira" -sceny i piosenki z utwo- 
rów Szekspira, scenariusz I reżyseria 
JózefSkwark, scenografia Grażyna Żu- 
browska, muzyka Maciej Małeckl. Wy- 
stępują: Izabela Bujnlewlcz, Agnieszka 
Ćwik, Żanetta Gruszczyńska, Katarzy- 
na Ulicka, Jerzy Balbuza, Artur Czer- 
wiński, Piotr Krótki, Zbigniew Kula- 
gowski, Jacek Piotrowski, Wojciech 
Rogowski, Krzysztof Tuchalski, Tade- 
usz Waslak I Gabriel Wąslński. Premie- 
ra 23 czerwca 1996. 


\ 
v 
..... - 1 
..,. ... . 

 


" 


\. 


. ł 


\ 
 \ '.. 
':. , i 
1."" 
ł 


11
 


Trzon zespołu "Gramy Szekspira" - po środku Piotr Krótki jako Demiurg Szekspi- 
rowskiej Sceny 


Fot. PI.et JuszCZJlr
		

/Image006.djvu

			6 GLOS POMORZA 


OGŁOSZENIA 


Wtorek, 25 czerwca 1996 r. 


. 


OGLOSZENIA 
DROBNE 
SPRZEDAŻ 


. 


FORD sierra 1,6 LX (1990), centralny 
zamek, wtrysk, katalizator. Sławno, Sław- 
no, 88-12. 
DOSTA WCZE: opel combo 1,7 D 
(1994 i 1996). AUTO - KOMIS, Koło- 
brzeg, tel. 42-150. Wystawiamy faktury 
VAT. 
GO LF 1,5 D (1979 rok). Cetyń, tel. 
(0595) 10-10. 
VOLKSWAGEN corrado (1989), lek- 
ko uszkodzony. Koszalin, 41-52-77. 
MERCEDES 190E 2,0(1992)36500. 
Bytów, 27-06,21-52. 
AUDI 100 (1979) benzyna, wtrysk. 
Lębork, 623-198. 
STAR 200 stan dobry. Żółtnica, ul. 
Szczecinecka 14. 
OPEL rekord (1978). Koszalin, 
413-518. 
CIĄGNIK C - 360. 77-133 Tuchomie, 
Łąkowa 3. 
MAZDA 323 (1985) - 5 500 zł. Rowy, 
141-868. 
SEAT ronda 1.2 (1985) silnik porsche, 
srebrny metalik. Słupsk, 422-038. 
126P (1980) - nowy typ hamulców, 
wahacze, opony, stan dobry. Ustka, Wal- 
ki Młodych 7 / 48. Słupsk, 220-71 wewn. 
139 do piętnastej, Ustka, 146-255 (grzecz- 
nościowy). 
OPEL kadett GTI (1988) i nysa (1986). 
Kosalin, 45-20-72. 
PEUGEOT 605 2,0 (1990). Słupsk, 
266-70. 
FORD orion 1,6D (1984). Słupsk, 
444-871. 
GARAŻE blaszane. Kioski. Bramy. 
Stargard: 092n64014 oraz 760673 
A-279. 


SZYBY, SZYBERDACHY 
AUTO-GLAS. Słupsk, Gdańska 8, 
439-745,250-29. 


ARAL - oleje silnikowe fIrmy niemiec- 
kiej. HURT, DETAL. _ BEZPŁATNA 
WYMIANA OLEJU!!! Słupsk, Grottgera 
14 te
. 440-431, 432-555. 


HAKI HOLOWNICZE. Słupsk, 
43-97-99. 


AUTO - HANDEL - KOMIS MO- 
KRZECKI, ETC, Koszalin, Władysława 
N, teL/fax 43-47-93. Bogata oferta. Raty 
- 60, gotówka wymiana. Fonnalności kre- 
dytowe na miejscu. 
AUTO SZYBY JAAN. Koszalin, 
42-60-93, Słupsk, 251-80. 
INTER-CAR. Błotniki. Słupsk, 
437-560. 
AUTOSALON POPLAWSKI: komis, 
kupno, sprzedaż, zamiany, raty, leasing. 
Koszalin, Morska 37 A (094) 408-771, 
(9-17). 
AUTO - RAKOWSKI, salon samo- 
chodowy. Samochody używane wszyst- 
kich marek. Komis - zamiana. NOWE 
FIATY. Raty, ubezpieczenia komunika- 
cyjne, zabezpieczenia. Fonnalności na 
miejscu. Miastko, tel. (0-595) 53-05. 
AUTO - MAREK. Kupno, sprzedaż, 
komis, niskie prowizje. Kredyt bez porę- 
czycieli. Ubezpieczenia komunikacyjne 
PZU. 77-200 Miastko, ul. Kazimierza 
Wielkiego 9 teL/fax 0/595 57-57. 
AMORTYZATORY sprzedaż, mon- 
taż wszystkich typów pojazdów. Badanie 
amortyzatorów. Słupsk, Żółkiewskiego l 
C, 43-49-07. 
SPRZEDAM przyczepę kempingową 
Astral- caravan, rok produkcji 1967. Wia- 
domość: tel. (0966) 428-58, po 18. 
OPRYSKIWACZ 400 L, 12 m, 1.000 
zł. Bobolice, 187-924. 
KOPARKO- spycharkę Białoruś. Ko- 
szalin, 115-109. 


ŚRUBY, nakrętki, haki holow- 
nicze. Słupsk, Żelazna 8, tel. 
256-54,296-30. 


DOM wolno stojący. Słupsk, 429-524. 
OKAZJA! Garaż. Słupsk, 44-36-16. 
SIATKI ogrodzeniowe ocynkowane i 
powlekane pcv z drutu radomskiego, drut 
naciągowy, kolczasty - produkcja, sprze- 
daż. PRODRUT Słupsk, Raszyńska 6 D, 
tel. (O-59) 287-55,0-90502051. 


OKNA i drzwi plastikowe, alu- 
miniowe, drewniane - raty. BOA- 
ZERIA PCV, sufity podwieszane. 
BRAMY garażowe, rolety, marki- 
zy. Koszalin, 42-40-72 (8 - 16). 


I 


HURTOWNIA PASY KI]NOW
 
' MAKRO HURT > ŁOZYSKA I 
! · > > Pierścienie Uszczelniające I 
I Słupsk, ul. 

_ Q
esz
owej 2, tel.lfax (O-59) 439-285, 250-321 
GLAZURA, Terakota. 

zalin, Wą- . NIERUCHOMOSCI 
wozowa 17 B, "TEZA MET . 
KSEROKOPIARKI, tanio, gwaran- rs ..n $towarzyszenie 
cja. Koszalin, 43-22-64, Słupsk, 241-73. 
 Srodkowo - Pomorskie 

 Pośredników w Handlu 
SŚPON Nieruchomościcmi 


ANDRA -KOLORY, pościel. 
RATY. Koszalin, Mieszka I 24, 
tel. 410-500. 


SOLARIA. 058 46-27-16. 
A-308 


TARCICA dąb -buk sezonowany. 
O-58 816-651. 


KOŁDRY, poduszki, koce, po- 
ściele, ręczniki, materiały poście- 
lowe. Koszalin, Legnicka 8, 
42-45-62. 


JAMNIKI. Lębork, 612-820. 
BLACHY szwedzkie - dachówkowa, 
trapezowa + akcesoria. Tanio. "WffiVD". 
Koszalin, Młyńska 19,42-31-04. 
SPRZEDAM obrabiarkę sześciogło- 
wicową GUBISCH tel. do 16 (0966) 
400-93, po 20 (0-597) 32-664. 
ODPADY włókniny, ścinki materia- 
łów tapicerskich, skóry, gąbki PV - gąb- 
ki szarpanej. Ustka, 145-238. 
KOPACZKA dwurzędowa, nawozo- 
wy "Kos", przyczepa 4 tony, star leyland 
wywrotka, polonez 1,9 D (1995), bru- 
kwiarka. Cienmo 1, gmina Tuchomie. 


LUBISZ oszczędzać czas i pie- 
niądze, korzystaj ze sprawdzonych 
środków łączności. "ELMAN" 
Słupsk, Wolności 3. 


PSZENICĘ, jęczmień, owies, żyto. 
Zuka, Fiata l2Sp, £'17. 250, orkan. Miel- 
no. 189-832. 
DACHÓWKI zakładkowe, gąsiory. 
Białogard, Szpitalna 19 tel. 35-86. 
TANIO kocioł gazowy 23 kW, siatka 
do ocieplania styropianu. Koszalin, 
40-55-29. 


GAMA -Urządzenia i akceso- 
ria dla gastronomii. Koszalin, 
Szczecińska 25A, tel. 42-78-41 
wew. 206. 


TWORZYWA sztuczne -granulat 
(O-52) 22-72-53. A-332 
REGENEROW ANE niemieckie lo- 
dówki od 200, zamrażarki - 250, pralki - 
400, zmywarki - 300, witryny, lady chło- 
dnicze. Gwarancja. Bezpłatny transport. 
Słupsk, Norwida 71, 292-87. 
ZESTAW żniwno - omłotowy. Smoł- 
dzino, ul. Jeziorna 20 (Kałuc Jan). 
ŚLIMAKI. Słupsk, 297-13. 
REGAŁ Y, lady, kasę, kraty, zamrażar- 
kę. Odzież używaną (hurt). Słupsk, 
234-33. 
PRZEDSIĘBIORSTWO ELPAS 
oferuje sprzedaż zagrzybionych podkła- 
dów do uprawy boczniaka na działkach. 
Słupsk, 437-408. 
ŚCINACZ zielonek (ORKAN). 
Słupsk, 14-17-84. 
PIANINO nie używane. Słupsk, 
265-15. 


. KUPNO 


125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 
AUT A powypadkowe i na części ku- 
pię (0-61) 141-484. A-305 
VW busa. Koszalin, 43-23-95. 
VOLKSWAGENA busa. Koszalin, 
43-23-95. 
AUTO - BAZAR Bierkowo skupuje i 
sprzedaje samochody w całości lub na 
części. słupsk, 119-150,0-90525511. 
GAŚNICE proszkowe, śniegowe do 
regeneracji - odbieramy własnym trans- 
portem. WPROM, Lulemino 7, tel. (0- 
59)11-12-37. 
AP ARA TY fotograficzne, obiektywy, 
akcesoria. Pentacon, praktica, INNE. 
Słupsk, 244-96. 
POSZUKUJĘ producenta ozdób do 
włosów. Koszalin, 40-70-56. 


NORD -Nieruchomości. Bome- 
Sulinowo, pensjonat z restauracją 
150 m od jeziora, działka 4 200 m 
kw. Koszalin, Piłsudskiego 17, tel. 
411-423. 
JASIŃSKI -Nieruchomości 
Koszalin, 420-888, 426-448. Lo- 
kal handlowo - mieszkalny 80 m 
kw 120 000. 
WYSOKIŃSKI, Rynek Staro- 
miejski 1{2, Koszalin, teL/fax. 423- 
644. Zamiana domów poza Kosza- 
linem na 2-pokojowe. 
DOM szeregowy, stan surowy 
zamknięty (Sucharskieg), DELTA, 
Słupsk, 234-06. 
ABELARD, Koszalin, Matejki 
14, tel/fax. 410-251. 
FART - Nieruchomości. 
Słupsk, Grodzka, 8/3, 276-25. 


FACTORIA - NIERUCHOMOŚCI. 
Koszalin, Laskonogiego l, tel/fax. 41-07- 
69. 2,3,4- pokojowe pilnie zakupimy. 
Sprzedający bez prowizji. 
LEOMAR NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Sienkiewicza 20, 229-24. 
"IBIS" - nieruchomości. Słupsk, (059) 
27-513.  
POL AR@ 
HURTOWNIA BHP 
KOSZALIN, ul. Pawła Findera 52 


R4 tel. 420744 

 O \ 

lS 


- ,.J " 
-
 


\  


. 


J--- 
J
_ 
.J---a .... 
J ---' 
ł ----- 


ł
\{{\!
 


A

..
. 
 
.
 1"IĘ
'll I 
."j 


,

 


":"": -... ,
\1 


WG N NIERUCHOMOŚCI - oferty 
cały kraj. Sprzedamy gospodarstwo rol- 
ne 300 ha - gmina Nowa Wieś Lęborska, 
17 ha - gmina Dębnica Kaszubska. Słupsk, 
ul. Tuwima 6 -7, tel/fax. 280-75. 


KOŁOBRZEG, B
ro 
,,BART - LEX" sprzedaje mieszka- 
nia 36 - 91 m kw., atrakcyjnie po- 
łożone, wysoki standard. Informa- 
cje: ul. Graniczna 6, tel. 0-965 
212-01. 


AGENCJA Nieruchomości "PRA- 
WNIK", tel. (0965) 240-23. Sprzedamy 1 
i 2-pokojowe. Przyjmiemy mieszkania do 
sprzedaży. 
POSIADAMY liczne oferty kupna 
mieszkań, domów. Przyjmujemy nowe 
oferty sprzedaży. FART Słupsk, 276-25. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI, 
Słupsk, Lutosławskiego 1, tel. 42-42-77. 
DO WYNAJĘCIA pomieszczenia na 
hurtownie i sklepy. Koszalin, 41-56-11 lub 
po 1840-58-12. 
WYNAJMĘ domek letniskowy - jezio- 
ro Lubie. Drawsko, (0961) 339-21. 
DISCO Bar na wsi, możliwość zamie- 
szkania sprzedam, zamienię na samochód 
Słupsk, 220-31. 
DO wynajęcia mieszkanie dwupokojo- 
we, umeblowane (płatne za rok z góry). 
Słupsk, 435-964. 


DWUPOKOJOWE umeblowane do 
wynajęcia, płatne za rok. Słupsk, 
42-74-45. 


. 


USŁUGI 


TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
43-45-63. 
NAPRA W A sprzętu RTV krajowego, 
zagranicznego. Słupsk, 430-465. 
TVNAPRA W A solidnie w domu. 
Słupsk, 430-264. 
VIDEO FILMOWANIE, FOTOGRA- 
FIA ,)BP". Koszalin, 42-36-91. 
PRALKONAPRA WY domowe. 
Słupsk, 43-60-83. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI Słupsk, 
435-091. 
PRALNIA DYWANÓW, TAPICE- 
REK SAMOCHODOWYCH. Słupsk, 
Lutosławskiego 3 (9 - 17), 146-408. 
CZYSZCZENIE tapicerki samocho- 
dowej, dywanów, suszenie. Słupsk, Klo- 
nowa 14,440-745. . 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Słupsk, 438-911. 
PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46. 
ŻALUZJE, okna. "BROKAT' Koło- 
brzeg, 234-35. 
ŻALUZJE - verticale - rolety. Produ- 
cent, Słupsk, 248-84. 
ŻALUZJE "Gama-Color" poziome, 
pionowe, rolety. Słupsk, Wolności 11, ; 
235-34. 
ŻALUZJE, VERTIKALE ROLETY. 
Ustka, 144-661 wew. 37. "Stodoła" 
10 - 18. 
ŻALUZJE, verticale, rolety pokojowe, 
stoisko RDT. Słupsk, 284-49 
ŻALUZJE, verticale. Słupsk, 
44-35-81. 
CYKLINOW ANIE. Słupsk, 233-87. 


DECORMIX tapetowanie me- 
todą natryskową. Słupsk, tel/fax 
44-13-07, 23-665. U-246 


MALOWANIE dachów. (0961) 
342-26. 
PODCISNIENIOWE czyszczenie dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. Słupsk, 
437-678. NAJSOLIDNIEJ! 
DODATKOWE drzwi, zamki. Słupsk, 
44-39-20. 
GLAZURA, terakota, stolarskie. 
Słupsk, 44-05-11. 
UKŁADANIE glazury, terakoty. 
Słupsk, 237 -56 po osiemnastej. 
MALO W ANIE, gładzie. Słupsk, 
435-563. 
AUTOALARMY ,,EL SAM". Słupsk, 
21-621. 
ALARMY w obiektach, AUTO- 
ALARMY "Elektroinstal Serwis". 
Słupsk, Niemcewicza 15, 243-70. 
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP- 
całodobowa. "AUTO-PARTNER", Ko- 
szalin, Szarych Szeregów 3 A, 42-64-49. 
AUTOALARMY, blokady, znakowa- 
nie, radioodtwarzacze AUTO-PLUS. 
Słupsk, Zielona, 439-145. Koszalin, Ka- 
szubska, 411-678. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BAL TlC - CAR Koszalin, Gnieźnieńska 
38,422-464, Kołobrzeg, Strzelecka 1 421- 
51, Słupsk, plac Dąbrowskiego 6, 260-88. 
MIKROBUSY. Lębork, 623-586. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów, 
lawet, przyczep, kempingowych, mikro- 
bus6w. Ustka, 144-579. 


. NAUKA 


PR YW A TNE Centrum Eduka- 
cyjne Koszalin, Chałubińskiego 15, 
42-48-20, 45-43-95, księgowość 
komputerowa. 


::
G . . .u.u l . ł 
Do 8f:ł1 lł lł ł r ":\ 

Joo,
O
84.JN":ł' 

..

: ...
 't" 
..'1/ 
 
 'B
9N ry'-i:
rl:I/"'"'' ;!/M,' 


,..,ROL= 
l == MIX 


KOSZALIN 
ul. Szczecińska 57, tel. 42 26 78' ;;1' 


PRYWATNE Centrum Edukacyjne 
Koszalin, Chałubińskiego 15, 42-48-20, 
45-43-95, organizuje kursy: księgowości 
komputerowej, wychowawców kolonii, 
masażu, wózków widłowych, bhp, maszy- 
nopisania, obsługi fIrm, języków obcych, 
komputerowe, sekretarek. 
NAJLEPSZE kursy komputerowe 
"LIM". Słupsk, Morcinka 21,221-77 
PRYW A TNE Zaoczne Liceum Ogól- 
nokształcące Dla Dorosłych w Koszalinie 
o uprawnieniach szkoły publicznej, przyj- 
muje zapisy na rok szkolny 1996/97 ab- 
solwentów szkół podstawowych (3 lata) i 
zawodowych. Tel. 45-71-15. 


. 


MEDYCZNE 


TRANSPLANTACJA włosów. "IN- 
TRAMED" 022 15-57-15 K-689 
PRYWATNA Klinika Chirurgii Ogól- 
nej Plastycznej: krioskopowe leczenie ży- 
laków, tarczyca, przepukliny, odsysanie 
tkanki tłuszczowej, plastyka nosa, twarzy, 
uszu, sutków, przeszczepy włosów i inne. 
Koszalin, 40-31-50, 42-15-52, 42-93-14. 
BICOM - KOŁOBRZEG gabinet te- 
rapii biorezonansowej TESTY ALER- 
GICZNE - bezbolesne, bezinwazyjne. 
Leczenie wielu dolegliwości (stawów, krę- 
gosłupa, głowy, nerwic, prostaty, uzależ- 
nielL). BEZPŁATNE konsultacje. 
"Chalkozyn" Zdrojowa l, tel. 252-86 
(lO - 15), po 16: 29-520. 


. TOWARZYSKIE 


"VIOLETIA". Kołobrzeg, 271-70. 


, 
I 


KATRIN. Słupsk, 242-30. 


ŻAKLIN. Słupsk, 231-70. 


KAMELIA NIGHT CLUB STRIPTIZ. 
Perłowa 39, Kołobrzeg, 28-410. 
SUPERGIRLS. Kołobrzeg, 
090522060. 
BEZKONKURENCYJNE, BEATA, 
JUSTYNA, DOROTA, ANIA, KATA- 
RZYNA. Kołobrzeg, 22-555. 


KA TRIN. masaże gratis. 
Słupsk, 242-30. 


ZA TRUDNIĘ. Kołobrzeg, 269-73. 
"LAURA". Kołobrzeg, 269-73. 
MALmU. Kołobrzeg, 229-46. Zatru- 
dnimy Panie. 
40-45-84 LABIRYNT -całodobowo! 
Superlokal! Superdziewczyny. Masaże, 
ukryty parking. Koszalin, Kasztanowa 8. 


DŻESIKA. Słupsk, 443-841. 


NAJPIĘKNIEJSZE 213-85 Koło- 
brzeg. Zatrudnię. 
CLAUDIA, 213-85 Kołobrzeg. 
BEZKONKURENCYJNE. Koło- 
brzeg, 279-07. 
AFRODYTA. Kołobrzeg, 272-39. 
IDA Słupsk, 224-53. 
EMMANUELLE zaprasza. Słupsk, 
229-18. 
CHANTAL. Słupsk, 271-97. 
DAMA KAMELIOWA. Słupsk, 
43-57-54. 


. PRACA 


ZA TRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowanie. Koszalin, 
40-45-84. 
PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane 
zatrudni murarzy - tynkarzy oraz cieśli - 
dobre warunki płacowe. Pracownikom 
zamiejscowym zapewniamy całkowity 
zwrot kosztów dojazdu. Kołobrzeg, Ma- 
riacka 28 tel. 289-96. 
PANA do działu marketingu. Sławno, 
(05910) 38-54. 
ANKIETERÓW, praca w domu, 800 
złotych miesięcznie 0-70 07-10-06 WPI 
minuta połączenia 3.70 PLN K-781 


,
:,r
-<
"v,,
. ł 


,., 


f"-,.'\", "'\.. 
;


 ',; .' 
\,,'- > 
 
.::", '\ '" 


PRACA sezonowa w Szwecji. Kocza- 
ła, tel. 486. 
PRACA - 70 zł dziennie. Słupsk, 
41-45-73. 


ZLECĘ wykonanie elewacji o 
powierzchni ok. 2000 m kw. Pil- 
ne! Słupsk, 435-287, 431-174. 


. ZGUBY 


LEGITYMACJA studencka WSInż. 
- Koszalin, Krzysztof Praszczak. 
ZGUBIONO legitymację studencką 
WSInż. - Marzena Betcher. 
ZGUBIONO legitymację studencką 
WSInż. - Marzena Montusiewicz. 


LEGITYMACJA szkolna nr. 1032, 
Macel Joanna. 


. TURYSTYCZNE 


, 
I 


BTU "MACIEK" NAJT ANIEJ 
HAMBURG, LUBECK, KIEL. (O-58) 
32-36-80,82-89-86. 
GRODNO - Lida - Nowogródek - Mir 
- Nieśwież - Baranowicze - Stronim - 
Wołkowysk, 19 - 24. 07. 96 "AUGU- 
STYN" Słupsk, 27-513. 
PARYŻ 11- 16 lipca, "AUGUSTYN" 
Słupsk, 27-513. 
KOLONIE letnie w górach i nad mo- 
rzem. Obozy młodzieżowe. Sprzedaż na 
raty "AMITRANS" 42-79-11 wew. 169. 
WCZASY, wycieczki, bilety, WĘ- 
GRY, BUNGALOWY, NAJTANIEJ!! 
KOLONIE, OBOZY! SUPEROFERTA 
CAŁY ŚWIAT. HERKULES EXPRESS 
Słupsk, Reymonta 13, 261-03. 
NAJTAŃSZE wczasy -kolonie,jezio- 
ra -morze. Wczasy 310 - 500 zł. Kolonie 
310 - 410 zł. Tel. (074) 31-16-66, fax 
(074) 31-09-00. A-32S 
ICM - przewozy pod wskazany adres 
Niemcy - Benelux. (0595) 39-60. 


. 


LOMBARDY 


LOMBARD, komis. Słupsk, Piłsud- 
skiego 1,281-25. 
LOMBARD Tuwima 3. Słupsk, 
281-25. 
LOMBARD, Słupsk - Buczka I, 
24-l11. 


- 


-- 


Auto-Salon 
CENTRUM DAEWOO 
w Wojew6dzkiej Kolumnie 
Transportu Sanitarnego 
w Słupsku, 
ul. Paderewskiego5 
oferuje samochody marki: 
DAEWOO NEXIA, 
ESPERO 
POLONEZ CARO, 
CARGO, TRUCK 
Zapraszamy w godz. 8-20, 
tel. 414-520,414-522. 


r. 


HURTOWNIA BHP .' 
WEGA 
Bytów, tel. (0-593) 34-24, uL Wybickiego 2 (PKS) 
Szczecinek, teL (0-966) 43.891, ul. 28 Lutego 14 
- elektroizolacje, 
- zabezpieczenia przed upadkiem, 
spawalnicze, piaskarza itp. 
- rękawice różne, ręczniki, 
- ubrania robocze, koszule (sami szyjemy), 
- buty przemysłowe, gumowe, gumofilco 
we itp., 
- elektrody i drut spawalniczy 
tarcze kamienne szlifierskie 
papier, druki akcydensowe, 
- chemia gospodarcza "BENCKISERA", 
- mat. budowlane- Bytów, ul. lęborska 24 
tel. 20-87 ZAPRASZAMY G-I036-0 


f
		

/Image007.djvu

			OGLOSZENIA 
" 


SLOS POMORZA 7 


Wtorek, 25 czerwca 1 996 r
 


...................... 
I Centrum Rehabilitacji Rolników I 
I Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego I 
I w Kołobrzegu ul. Kołłqtaja l I 
I I ogłasza pisemny przetarg I I 
na dostawy towarów 
I i świadczenie usług w niżej I 
I .. h k h I 
I wymlenlonyc za resac : I 
: - dostawy ryb i przetworów rybnych, : 
I - dostawy ciast, 7 I 
I - świadczenie usług w zakresie 
bót i re- I 
I montów instalacji hydrauliczn¥ch, I 
I - świadczenie usług w zakresie:robót i re- I 
I montów instalacji elektrycznych. I I 
I . 
I Oferty składać należy w sekretariacie Centrum I 
I do l lipca 1996 r. Otwarcie ofert nastqpi I 
I w dniu 2 lipca 1996 r. I 
I Dodatkowe informacje można uzyskać w sekreta- I 
riacie Centrum tel. 260-28. . 
..................... 
, 

 Telekomunikacja PQlska SA 
 

 . Zakład Telekomunikacji w Słupsku 
 
I zaprasza do złożenia ofert w przetargu I 

 nieograniczonym na roboty 
 

 remontowo-budowlane w obiektach: 
 

 - w Słupsku 
 

 - w Bytowie 
 

 - w Człuchowle 
 

 - OW Krzynia 
 

 Oferty w zalakowanych kopertach z napisem 
 

 "Przetarg-remont obiekt w...." nalety złotyć 
 

 w sekretariacie TP SA ZT w Słupsku przy 
 

 ul. Łukasiewicza 3 do 9 VII 96. Komisyjne otwarcie 
 

 ofert nastąpi 10 VII 96 o godz. 10 w siedzibie 
 

 ZT Słupsk. 
 

 Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłalyl 

 wadium w kasie TP SA ZT Słupsk w godz_ 12 - 14 gotów- 
 

 kq lub czekiem potwierdzonym, najpóźniej w przed- 
 

 dzień ustalonego terminu przetargu w niżej podanych 
 

 wysokościach: 
 

 - roboty remontowe w Słupsku - 3 tys. PlN I 

 - roboty remontowe w Bytowie - 4 tys. PLN 
 

 - roboty remontowe w Człuchowie - 8 tys. PLN 
 

 - roboty remontowe w OW Krzynla - 8 tys. PLN 
 

 Wadium wykonawcy, którego oferta zostllllle wy-
 

 brana w wyniku przetargu, zamawiający zatrzyma na 
 

 poczet gwarancJ I dobrego wykonania. Wadium prze- 
 

 pada, Jetell oferent uchyli się od zawarcia umowy.
 

 Oferty nalety przygotować wg wymagań określo- 
 

 nych w warunka
h szczegółowych przetargu, które 
 

 motna otrzymac w pok. 3i5. 
 

 Zastrzegamy sobie prawo do: 
 

 - swobodnego wyboru oferanta 
 

 - odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 

"""""""""""""""""""""""""'""'
"""""'


 


Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu 
ogłasza przetarg nieograniczony na remont-modernizację zaplecza 
kuchennego w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu. 
Wadium w wysokości 3.000.00 (trzy tysiące złotych) należy wpłacić 
w kasie ZBPM w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 p. 41 


Powszechna Kasa Oszczędno
ci - Bank Państwowy 
Oddział w Szczecinku, 
poszukuje pracownika z terenu miasta Szczecinka, 
na stanowisko głównego księsowego Oddziału. 
Kandydat na w.w. stanowisko powinien spełniać 
następujące kryteria: 
1. Wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne lub pra- 
wnicze 
2. 3-letni staż pracy w zawodzie 
3. Praktyczna wiedza z zakresu rachunkowo
ci, księgowo
ci i 
finansów. 
4. Predyspozycje organizacyjne. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. K-793 


Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w ZBPM przy 
ul. Ratuszowej 13 pokój 41. Szczegółowy zakres robót objętych przetargiem, termin 
oraz miejsce części jawnej przetargu zostaną pOdane na druku ofertowym. Szczegółowe 
informacje oraz druki ofertowe można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Miasta KOłobrzegu 
ul. Ratuszowa 13 tel. 224-81 wew. 223. 


K-792 


Nadleśnictwo Leśny Dwór 76-248 Dębnica Kaszubska 
ogłasza przetarg publiczny w formie 
pisemnej na sprzedaż: 
1. Samochód Fiat 126p rok prod. 1993 
cena wyw. 7000 zł 
2. Ciągnik rolniczy Ursus C-385 rok prod. 1979 
cena wyw. 4000 zł 
3. Przyczepa asenizacyjna 2000 I rok prod. 1983 
cena wyw. 600 zł 


Polski Handel Spożywczy SA W-wa O/Pomorski w Koszalinie 
Fllia Handlowa w Słupsku 
ul. Przemysłowa 10 celef. 436-004. fax 436-093 


.. ,... ....,.,'....""".. ",,,",,.. 


.:::....... . -.:;'."::=::: "." .:::
.:).':........ .::::::f.::
.:.::.::} . 
 ". :.. 


'.
-:. .,'.
::::. .:. 
::"-:.:.;.'L. ._..... : 
. . . ,.. . .. . .. .. . 


ogłasza przetarg ustny 
nie ograniczony na sprzedaż 

rodk6w trwałych: 
l. Samoch6d Robur rok prod. 1988 
, .. ... 
ena wywal. 2.200 - zł 
. 2. Samoch6d Zuk rok prod. 1974 
, ..... cena wywal. 350 - zł. 

 


Oferty w formie pisemnej wraz z proponowaną ceną należy składać 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg" 
w biurze N-ctwa Leśny Dwór do dnia 1 VII 1996 r. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 VII 96 o godz. 10 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Nadle- 
śnictwa w terminie wyznaczonym do składania ofert. 
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zosta- 
nie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna. Wadium złożone przez ofe- 
rentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio 
po dokonaniu wyboru oferty. a oferentowi którego oferta została przyjęta - 
zostanie zarachowana na poczet ceny. 
Oferenci, którzy wygrają przetarg zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni. 
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. W.w. sprzęt można oglądać do dnia 1 VII 96 w siedzi- 
bie Nadleśnictwa. G-2179 


Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 1996 r. o godz. 9 w sie- 
dzibie Filii Handlowej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 10. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysoko
ci 10% ceny wywoławczej najp6źniej do godz. 8.30 
. w dniu przetargu w kasie PHS. 
Samochody można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 
od 10 do 15. 


Informacji o przetargu udziela Dział Administracji. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn. 


G-2177 


Zarząd Miasta Lęborka 84-300 Lębork 
ul. Ann" Kraiowel14 pok6j 215 
tel. 624-280 NIP 841-1()()-()4..25 


Gmina Miejska Szczecinek l 
plac Wolności 13 78-400 
Szczecinek tel/fax (0966) 402-54 


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowei 
poniżei 20.()()() ECU (zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku z późnieiszymi 
zmianami) na wykonanie remontu płyty boiska sporto- 
wego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 


ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodnika 
przy ulicach 3 Maja i Limanowskiego w Szczecinku 
na odcinku od ul. Ordona do ul. Wojska Polskiego 
str. lewa. 
Zakres remontu - około 800 m 2 rozbiórki starego chodnika i wja- 
zdów oraz wykonanie nowego chodnika na ciągu dla pieszych i 
zjazdach z kostki brukowej betonowej typu "Pol bruk" . 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest 
wpłacenie wadium w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 1996 
VII 05. godz. 10 w kasie Urzędu Miasta w Szczecinku. 
2. Oferent musi spełniać warunki art. 19 i 22 ustawy o zamówie- 
niach publicznych. 
3. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.1996 godz. 11 w 
sekretariacie Urzędu Miasta. pokój nr 15. 
4. Szczegółową specyfikację istotnych warunków zamówienia 
publicznego odebrać można u pracownika Referatu T echnicz- 
no-Inwestycyjnego, pani Anny Mista, pokój nr 7 w godz. 12 - 
15. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.1996 o godz. 12 w po- 
koju nr 23 Urzędu Miasta. 
6. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zło- 
żenia oferty. K-797 


Pożądany termin wykonania - 10 IX 1996 rok. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz- 
nego jest wniesienie wadium w wysokości 600 złotych, które należy wpła- 
cić w kasie Urzędu Mie;skiego w lęborku przy ulicy Armii KraJowej 14, pok. 
nr 4 lub na konto NBP Oddział Lębork nr 367637-3203-139.32 do dnia 8 
ma;a 1996 roku do godziny 10. 
Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 
215, poczynając od dnia 24 VI 1996 r. w godz. 10 - 15. 
Kopertę oznaczonq "Remont płyty boiska- zawierającq ofertę należy zło- 
żyć w siedzibie zamawiającego pok. 106. 
Termin składania ofert upływa z dniem 2 VII 1996 r. o godz. 11. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój 101 w dniu 
14.07.1996 roku o godzinie 12. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących pre- 
ferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy dostarczą zamawiajqce- 
mu oświaaczenia i potwierdzenia wymienione wart. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. 


G-2183 


Zarząd Miasta Koszalina ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, oddanie w utytkowanle wieczyste, nieruchomości zabudowanych I 
nie zabudowanych, stanowiących własnośC Gminy Miasto Koszalin 
Lp. Położenie Nrdz. Nr KW Pow. Przeznaczenie Cena Wadium 
Nr obr. wm 2 nieruchomości wywoławcza zł (zł) 
1. ul.Mlcklewl- 360/6 29215 1908 adaptacja I 353.400,00 35.400,00 
cza 24 360/9 rozbudowa na w tym: 
360/10 funkcję gastro- cena 
+1/2 nomlczno- 
runtu 
cz. dz rekreacyjno- 99,100,00 
360/12 kulturalną, - cena bud. 
obecnie zabudo- 54.300,00 
wana budynkiem +VAT 
obr.20 byłej kotłowni 
2. ul. Głowac- 193/26 27350 838 zabudowa 75.420,00 7.600,00 
kieco 6 20 mieszkaniowa 
3. ul.Mleszka I 80/1 25338 2471 zabudowa 160.600,00 16.100,00 
nr4 10 związana z 
komunikacją 
samochodową 
4. ul.Szczeciń- 83/2 26882 3588 zabudowa 197.340,00 19.800,00 
ska 2a 10 magazynowo- 
składowa 


sfupska Spóf
zielnia Mieszkaniowa "CZYNił 
76-2.00 sfups
 ul. LesZCZ
ńskieeo 7 
oo£asza przetaro ofertow
 
na wykonanie, zgodnie z opinią 
techniczną opracowanie części 
dokumentacyinei i remontu dachu 
pawilonu przy al. 3 Maia 77. 


Termin realizacji robót 30 VIII 1996 r. 


Oferta winna zawierać: 
1) składniki cenotwórcze określające całkowity koszt robót wraz 
z oświadczeniem o płatności podatku .VAT. 
2) informacje o wielkości merytorycznej wiarygodności zakładu, 
3) oświadczenie o zapoznaniu się z opinią techniczną i warunka- 
mi przetargu. które są do wglądu w siedzibie Sp-ni pokój nr 6. 
Oferty W zamkniętych kopertach składać należy w siedzibie Sp- 
ni w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Wadium w wysokości 3.000 zł uiścić należy w dniu składania 
oferty w kasie Sp-ni. dowód wpłaty warunkuje przyjęcie oferty. 
Zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu: wadium wy- 
grywającego podlega zwrotowi pp podpisaniu umowy i zrealizo- 
waniu 30% zleconego zakresu prac. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 5 dni od upływu 
daty składania ofert. Ogłoszenie zawierające wyniki przetargu 
zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń I piętro obok pOkoju 
nr 23. 


1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 VII 1996 r. o godzinie 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, w sali 300 III piętro. 
2. Nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza 24 można oglądać w dniu 03.07.1996 r. między godziną 10- 12. 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w gotówce) lub czekiem potwierdzonym) do kasy Urzędu Miejskiego w godzinach 11 do 13 codziennie 
oprócz piątku lub na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie PBK SA 11/0 Koszalin nr 363206-1919-225 w przeddzień przetargu. 
4. Wadium osoby.wygrywającej przetarg zalicza się w poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie wypłacone po przetargu. 
5. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta. 
6. Przed podpisaniem aktu notarialnego wygrywający przetarg zobowiązany Jest do wpłaty pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która dla poz. 2 
wynosi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, dla poz. 1,3,4 pierwsza opłata roczna wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu. 
Kolejne opłaty roczne przez okres 98 lat w wysokości 1 % dla poz. 2 I 5 % dla poz. 1, 3,4 ceny gruntu osiągniętej z przetargu, począwszy zapłatę od roku przyszłego. 
Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany ceny gruntu, w okresach nie krótszych niż jeden rok. 
7. Termin rozpoczęcia budowy (stan zerowy - ławy fundamentowe) dla poz. 2 - 2 lata, dla poz. 1,3,4 -1 rok, od dnia podpisania umowy w formie aktu notarialnego. 
Termin zakończenia budowy (stan surowy zamknięty) dla poz. 2 - 5 lat, dla poz. 1.3,4 - 3 lata od dnia podpisania umowy w formie aktu notarialnego. 
UWAGI: 
1. Przyszli nabywcy terenu na własny koszt wykonają uZbrojenie działki niezbędne do funkcjonowania obiektu. 
2. Nabywca nieruchomości opisanej pod poz. 1 wykazu zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT od nabytych obiektów. 
3. Nabywca nieruchomości opisanej pod poz. 1,2.4 wykazu przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z działki bezumownych użytkowników. 
4. Na wniosek wygrywającego przetarg nieruchomość opisana w poz. 1 14 może mu być sprzedana na własność. 
5. Przed przystąpieniem do przeta
u należy zapoznać się z przygotowaną dokumentacją. 
6. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca działki. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pokój 22811 piętro lub pod 
nr tel. 42-77-11 wew. 253. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyc
 

 


Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unie- 
ważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


G-2181 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 
3. Szczecinek. uL Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403-11 (boi PZU) 
4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx 582213, fax 251-95, godz. 9-16 
- Consulting Managers, ul. Szczecińska 11, tel. 43-85-16, w godz.9-16 
-,'poliprcss" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP, tel./fax 289-54, tlx 582419, tel. 
436-436 (cała dobę). 
5. Białogard: Zakład Budżetowy Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 15, tel. 23-34 (do godz. 15) 
6. Bobolice: Baza GS nr l. ul. Pocztowa, tel. 495 . 
7. Bytów: ul. Kocbanowskiego 8.10 (budynek Bytowsklej Spółdzielni MieszkanioweJ). czynne w 
godL 9.16, tel. 28-97 
- TUiR "Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godz. 8-16 


1. Koszalin. uJ. Zwycięstwa 137/139, tel/fax 42-22.91, centrala 42.79.21 
wew. 260. tlx 0532275. w godz. 8 -17 
- "Corinfo" ul. Władysława IV 58132, tel/fax 45-29-33 cabdobowe B.O. na 
telefon i fax 45-29-33 
- Agencja Reklamowa Andrzej Kikta, teł. 404-620 do 9.30 i po 16 
- ,,Nor-Kar" tel. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- ,,Ekolarn" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i po 18 
- Ogłoszenia I reklamy na telJfax 45-75-37 Agencja ,,Bemat" (całą dobę) 
- Agencja Reklamowa ,,MEDIA PRESS", ul. Zwyci
stwa 6A1p24. teł. 42-78-51 w. 294 
godz.8-15. 
2. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa l. pak. 12. teL 278.55 lub 240-21 wew. 260. w godz. 
9-16 


8. Człuch6w: ul. Srednia 10, sklep meblowy "ITO" w godz. 10-18, tel. 42-945, po 18 tel. 
414-08 
9. Drawsko Pomorskie: OKZ ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21, 
10. Kęplce: Miejsko - Gminny O
rodek Kultury, ul. M. Buczka l, tel./fax 68-70 
11. Lębork: ul. Annii Krajowej 16, teL/fax 625-588 (godz. 8-15) 
12. MIastko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, teł. 53-08; Redakcja "Głosu Pomorza", teL 35-72 
13. Sławno, ul. Rapackiego 2. tel. 70-12 
14. Stargard: Agencja Reklamowa "Kwiatlc:owski" ul. Chopina 21, tel/fax (0-92) 73-26-35. 
15. ŚwIdwIn: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego l, tel/fax 526-24 
16. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. 2:eromskiego 9 godz. 8 - 16, tel. 144-220 
17. Dalłowo P.U.H. "Maria", uL Rzemieślnicza 10, tel. 38-47
		

/Image008.djvu

			8 GłOS POMORZA 


Wtorek, 25 czerwca 1996 r 


\  < r I 


lir Koszalin: 
2.51.14, Słupsk: 239.12 


Pod naszym patronatem 


Na finał 
wstęp wolny 


Jutro (środa, 26 bm.) o godzinie 1 g w hali koszalińskiej Gwardii 
rozpocznie się finałowY pojedynek o Puchar POlski w piłce ręcz- 
nej kobiet, w którym zmierzą się: aktualny mistrz POlski - Montex 
LUblin i czwarta drużyna pierwszoligowych rozgrywek - Piotrco- 
via Piotrków Trybunalski. 


. 


Zespół Montexu Lublin to dwukrotny 
mistrz kraju w sezonach 1994/95 i 19951 
96 oraz brązowy medalista w sezonie 
1994. Dwukrotnie lublinianki tóumfowa- 
ły także w rozgrywkach o Puchar Polski, a 
trofea te wywalczyły w latach 1994 i 1995. 
Obecnie w składzie Montexu występu- 
je pięć zawodniczek, które są reprezentant- 
kami Polski: Izabela Kowalewska, Iwona 
Nabożna, Sabina Soja, Anna Garwacka i 
Anna Ejsmont. Jest także szczypiornistka, 
występująca w zespole narodowym Ukra- 
iny, Anna Kriworuczko. Trenerem Mon- 
texu jest Andrzej Drużkowski. 
Piotrcovia była tylko raz mistrzem Pol- 
ski. Tytuł ten wywalczyła w 1993 roku, a 
trzykrotnie, w sezonach 1988/89,1991/92 
i 1994/95, piotrkowianki plasowały się na 
trzecim miejscu pierwszoligowych roz- 
grywek. 
Obecnie w drużynie grają dwie repre- 
zentantki Polski, Iwona Pabich i Agnie- 
szka Matuszewska oraz szczypiornistka. 
która występuje w reprezentacji Ukrainy, 


PIŁKA RĘCZNA 


Maja Fedorowa. Trenerem Piotrcovii jest 
Krzysztof Biemacki. 
Na pewno faworytem jutrzejszego po- 
jedynku jest zespół Momexu, ale w rywa- 
lizacji pucharowej często zdarzało się, że 
drużyna teoretycznie lepsza, nie potrafiła 
uporać się ze słabszym przeciwnikiem. 
Na parkiecie koszalińskiej Gwardii za- 
pewne nie zabraknie emocji. Montex ma 
bowiem szansę na zdobycie "podwójnej 
korony", a Piotreovia będzie walczyła o 
udział w europejskich rozgrywkach Pu- 
charu Zdobywców Pucharów. 
Środowy pojedynek będzie sędziowała 
para arbitrów międzynarodowych: Miro- 
sław Baum z Warszawy oraz Henryk 
Szczepański z Gdańska. 
Organizatorzy spotkania fmałowego o 
Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet pod- 
jęli decyzję, że na mecz ten wstęp będzie 
bezpłatny. Warto więc wybra
 się z całą 
rodziną na to interesująco zapowiadające 
się widowisko sportowe. 


(mars) 


PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY 
Tny medale 
Polek 


. 


We włoskiej miejscowości Siena za- 
kończyły się mistrzostwa 
wiata w pięcio- 
boju nowoczesnym kobiet. 
Reprezentantki Polski potwierdziły 
swoją przynależność do światowej czo- 
łówki. zdobywając trzy medale. 
W pierwszym dniu zawodów, w kon- 
kurencji indywidualnej, tytuł wicemi- 
strzowski wywalczyła Dorota Idzi, która 
zgromadziła 5359 pkt. Polka przegrała tyl- 
ko z Białorusinką Żanną Szubicnok - 5446 
pkt. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Jeli- 
zawieta Suworowa - 5351 pkt. 
W drugim dniu mistrzostw pięcioboist- 


ki rywalizowały w klasyfIkacji drużyno- 
wej. Polski zespół w składzie - Dorota 
Idzi, Iwona Kowalewska oraz Anna Suli- 
ma - zdobył brązowy medal. Triumfowa- 
ły Rosjanki przed Niemkami. 
W ostatnim dniu imprezy reprezentant- 
ki Polski odniosły największy sukces, zdo- 
bywając tytuł mistrzowski w konkurencji 
sztafet. Dorota Idzi, Iwona Kowalewska 
oraz Edyta Małoszyc z dużą przewagą 
wyprzedziły zespoły Włoch i Niemiec. 
Polki po raz piąty w histoói i trzeci z rzę- 
du wywalczyły w tej konkurencji złoty 
medal mistrzostw świata. (mars) 


700-lecie Świdwina 


"Orły" 
bez Górskiego 
PIŁKA NOŻNA 


. 


Sobotni mecz między "Orłami" Kazi- 
mierza Górskicgo a reprezentacją świdwiń- 
skich oldboyów miejscowego zakładu .,Pa- 
met" to jedna z ważniejszych imprez z oka- 
zji obchodów siedemsetlecia Świdwina. 
Stadion OSiR-u wypełnił się kibicami pił- 
ki nożnej. 
Niestety nie dojechał ani trener Górski, 
ani kilku znanych piłkarzy. jak Andrzej 
Szarmach lub Grzegorz Lato. Mimo to 
emocji sportowych nie zabrakło, a publicz- 
ność bawiła się znakomicie. Warto podkre- 
ślić, że pomysłodawca i organizator meczu, 
właściciel ,.Pametu" Adam Paprocki sfi- 
nansował całą imprezę i zobowiązał się 


przeznaczyć z niej dochód na potrzeby świ- 
dwińskiego sportu. Stowarzyszenie Rze- 
mieślników, Kupców i Handlowców ufun- 
dowało wiele atrakcyjnych nagród, które 
rozlosowano w przerwie meczu. 
Pierwsza bramka padła w 18 minucie. 
Zdobył ją dla "Orłów" Marek Kusto. W 23 
minucie Jacek Kotyla, reprezentujący ,,Pa- 
met" wyrównał na 1:1. Przed przerwą Hen- 
ryk Miłoszewicz zdobył jeszcze jedną 
bramkę dla "Orłów" w 40 minucie meczu. 
Pierwsza połowa zakończyła się więc wy- 
nikiem 2: l'. W drugiej części meczu M. 
Kusto ponownie zdobył gola dla "Orłów". 
Było to w 78 minucie. Mecz zakończył się 
rezultatem 3: l dla "Orłów". 


"Euro '96 
W Głosie Pomorza" 


Trwa konkurs ,,Buro '% w Głosie Pomorza". Dzisiaj zamieszczamy już dwunasty 
kupon. Przypominamy, że nasi Czytelnicy, którzy biorą udział w naszym konkursie muszą 
oznaczyć w kółku na odcinku nr 12, literę. pod którą ich zdaniem znajduje się prawidłowa 
odpowiedź, a następnie odciąć tę część kuponu i nakleić na kartkę pocztową. 
Przypominamy również, że w sumie zamieścimy piętnaście kuponów. Udział w losowaniu 
dziesięciu nagród wezmą ci z Czytelników, którzy przyślą do nas kartki pocztowe (do 5 
lipca br. - decyduje data stempla pocztowego) z naklejonymi odcinkami od 1 do 15 i 
odpowiedzą prawidłowo na wszystkie zadane przez nas pytania. 
Kartki pocztowe prosimy przesyłać pod adresem: Redakcja "Głosu Pomorza", 75- 
604 Koszalin. ul. Zwycięstwa 137-139 (Dom Związków Zawodowych). Zapraszamy 
do udziału w naszym konkursie. (suw) i Kupon konkursowy Odcinek 
Który z piłkarzy holenderskich nie WJkorzystał nr12 
(.11! "jedenastki" podczas serii rzutów karnych w me- A 
1IIlmt6 cm ćwierćfinałowym X ME pomiędzy Francj
 I Ho- 
landią? B 
Ery, ..... A - Klullert 
B - Cruylf C 
C - Seedort 


W Urzędzie Wojewódzkim i w WFS 


. 
PO ZE GNANIE 

 
OLIMPIJ C ZYKO W 


.... ";",
' 


" 


, 
 


J. 


t 


. .
'kJ 


v 


, 


, 1' J .
 
J 
1 


.
: 
"--:'>.:., 


",;S-' 
'}. .... " 

l 


. 
' 


Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkiffi oraz siedzibie Wojewódz- 
kiej Federacji Sportu odbyły się spotkania, podczas których wła- 
dze administracyjne i sportowe pożegnały reprezentantów woje- 
wództwa koszalińskiego na 26. Letnie Igrzyska Olimpijskie w 
Atlancie. Obecnie sportowcy pojechali na ostatnie zgrupowania 
przed tą największą sportową imprezą na świecie. 
Na zdjęciu: Podczas spotkania w WFS Koszalin. Stoją od le- 


.1.:  * 
 ( 


: t, 


.. 


-''.\\ 


.
ł.... 


., 
""" .
. 
ł' *' 


Fol Izabela Oleś 


wej: Bogusław Jarecki - jeździec Hubertusa Biały Bór, Joanna 
Nowicka - łuczniczka kołobrzeskiej Mewy. Stanisław Stuligło- 
wa - szkoleniowiec łuczniczek kołobrzeskiej Mewy i trener ka- 
dry Polski, Stanisław Olszyński - wiceprezes WFS, Ewa Larysa 
Krause - judoczka koszalińskiej Gwardii, Lech Czerwiński - 
senator RP, Wojciech Natusiewicz - sztangista AKS Koszalin. 
(suw) 


24 dni do igrzysk 


Gazetka 
olimpijska 


Ponad trzy tygodnie pozostało do 
rozpoczęcia 26. Letnich Igrzysk Olim- 
pijskich w Atlancie, które 19 lipca 
otworzy prezydent Stanów Zjednoczo- 
nych Bill Clinton. 


Dodatkowe nominacie? 


Po zakończeniu w Pile lekkoatletycz- 
nych mistrzostw Polski obradował zarząd 
PZLA. Przedłoży on SztaJJowi Olimpij- 
skiemu wniosek o włączenie do reprezen- 
tacji kraju dodatkowo dziewięciu lekko- 
atletów. Są to: Renata Katewicz (rzut 
dyskiem), Sebastian Chmara (lO-bój), 
Przemysław Radkiewicz (skok wzwyż), 
Szymon Ziółkowski (rzut młotem) oraz 
sztafeta 4 x 400 m: Paweł Januszewski, 
Piotr Rysiukiewicz, Robert Maćko- 
wiak, Piotr Raczek i Tomasz Jędrnsik. 
Zawodnicy ci uzyskali przed mistrzo- 
stwami Polski minima wyznaczone przez 
PZLA, ale w Pile nikt z nich nie osiągnął 
olimpijskiego wskaźnika PZLA. 


Perfekcyjna ochrona 


(geo ) 


W czasie Igrzysk Olimpijskich w 
Atlancie 35 tysięcy osób będzie czuwało 
nad bezpieczeństwem uczestników i go- 
ści imprezy. Ta wielka "armia" będzie się 
składała z 13 tys. agentów ochrony 
ACOG (Komitet Organizacyjny Igrzysk), 
3 tys. policjantów stanu Georgia i 8 tys. 
zatrudnionych w mieście olimpijskim, 9 
tys. żołnierzy oraz 2,5 tys. agentów FBI i 
CIA. . 
Podczas gdy funkcjonariusze ACOG 
będą pełnić swoje obowiązki w mundu- 
rach, pozostali członkowie ochrony 
wmieszają się w tłum w cywilnych ubra- 
niach. 
Personel obsługujący igrzyska będzie 
zaopatrzony w specjalne lunety pozwa- 
lające obserwować Atlantę również w 
nocy. Do dyspozycji ochrony będą także 
helikoptery wyposażone w radary, dzia- 
łające na podczerwień. 


(PAP, mars) 


. W EKSTRAKLASIE 
Rugby 
Wyniki 7. kolejki: Lechia Beaver RC 
Gdańsk - AZS AWF Warszawa 53:6 
(15:3), Budowlani Budexim Lublin - 
Budowlani Łódź 3:12 (3:5), Budowlani 
Renox Olsztyn - Ognisko Sopot 15:26 
(7:26). 
Prowadzi Lechia Beaver RC przed 
Budowlanymi Łódź - po 19 pkt. i 
Ogniwem - 15 pkt. 
Żuzel 
Wyniki 11. kolejki: Polonia Philips Piła 
- Start Gniezno 55:35, Stal Pegro Gorzów 
- Atlas Polsat Wrocław 45:44, Stal Van 
Pur Rzeszów - Polonia Jutrzenka 
Bydgoszcz 47:43, Włókniarz Malma 
Częstochowa - GKM Browary Bydgoskie 
Grudziądz - przełożony, Apator DGG 
Toruń - Unia Tarnów - przełożony. 
Prowadzi Stal Pegro - 17 pkt. przed 
Atlasem Polsatem i Polonią Philips - po 
15 pkt. (suw) 


Najstarszy rekord 
. 
poprawIony 


Amerykański sprinter, Michael Johnson, ustanowił w Atlancie rekord świata w biegu 
na 200 m. 
W fmale eliminacji olimpijskich lekkoatletów amerykańskich uzyskał on czas 19,66 
s i poprawił najstarszy z rekordów lekkoatletycznych. 
Poprzedni rekordowy wynik - 19,72 s. - został ustanowiony 12 września 1979 roku 
w Meksyku i należał do Włocha Pietro Mennei. (mars) 


. 


LEKKOATLETYKA 


To już 
piąty maraton 


Do startu w V Maratonie Ekologicznym 
im. Tomasza Hopfera i X Mistrzostwach 
Polski Weteranów w Maratonie pozostało 
już niewiele czasu. Jak nas poinformował 
jedcn z głównych organizatorów lęborskie- 
go maratonu, Krzysztof Pruszak, do wczo- 
raj wpłynęło ponad 80 zgłoszeń. W tym 
gronie jest duża grupa biegaczy z Pomorza 
Środkowego. Przyjazd do Lęborka potwier- 
dził jeden z najlepszych polskich zawodni- 
ków w historii maratonu - Ryszard Mar- 
czak z Bydgoszczy, który ma na koncie 
ponad sto maratonów w Polsce i na świe- 
cie. Warto nadmienić. że w tym roku w 
bostońskim maratonie zajął on pierwsze 
miejsce w kategorii pięćdziesięciolatków. 
Przypominamy, że tegoroczna rywalizacja 
na dystansie 42.195 m odbędzie się 30 bm. 
(niedziela). Początek o godz. 9. Opłata star- 
towa wynosi 10 zł. Można ją wpłacać na 
konto: PKO BP OlLębork 77624-23197- 
132. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Eko- 
logiczno-Sportowa im. T. Hopfera, 84-351 
Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 
tel. 621-428, fax 612-164. 
W imprezie prowadzona będzie klasyfi- 
kacja w kilku grupach wiekowych. Klasy- 
fikacja niepełnosprawnych objęta jest 
odrębnym regulaminem. Dla najlepszych 
zawodników przygotowane są nagrody fi- 
nansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik. który 
ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal 
i dyplom. 


K ry.szta
 


l 


KOSZAUN, Ul. Szczecińska 55 
tel. 410-469 
. 
Filia: Darłowo, ul. W. Polskiego 32 
tel. 143367 


Organizatorami tej imprezy są: Funda- 
cja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera 
z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej, Komi- 
tet Organizacyjny Maratonu Ekologiczne- 
go, Urząd Wojewódzki w Słupsku, Rada 
Miejska w Lęborku, Rada Gminy w Nowej 
Wsi Lęborskiej, Rada Gminy w Cewicach. 
Wojcwódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Słupsku, Lębor- 
skie Przcdsiębiorstwo Budownictwa Sani- 
tarnego, Państwowy Fundusz Rchabilitacji 
Osób N icpełnosprawnych w Warszawic, 
Polski Czerwony Krzyż w Słupsku, Klub 
Biegacza Braci Petk w Lęborku, Sejmik 
Samorządowy Województwa Słupskiego. 
NOT w Lęborku. Centralny Klub Biega- 
cza w Warszawie, Farm Frites Poland SA 
w Lęborku. Jednostka Wojskowa 5576 w 
Siemirowicach. Jednostka Wojskowa 3659 
w Lęborku, Młodzieżowy Dom Kultury w 
Lęborku, Komenda Rejonowa Policji w Lę- 
borku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lębor- 
ku, Związek Harcerstwa Polskiego w lę- 
borku. Komenda Rejonowa Państwowej 
StraŻY Pożarnej w Lęborku, Fundusz Bie- 
gacza Weterana w Warszawie. 
Patronat honorowy nad imprezą sprawu- 
ją: Witold N amyślak - burmistrz Lęborka i 
Marian Borek - wójt gminy Nowa Wieś 
Lęborska. 
W ramach sponsorowania, wszystkich 
uczestników ubezpiecza Zakład Ubezpie- 
czeń ,,Hestia" SA Sopot, oddział w Lębor- 
ku. (fen) 
)Undabl 
Rautaruukki  


'CNY 
YCIOWE 


.. 


. 


..... 
T
,.tZOV A 20,46 n"3 + VAT 
DACHÓWKOV A 23,36 m 5 + VAT 


STOLARKA 
ALUMINIOWA 


PłYTY RIGIPS 
SPRZEDAŻ. MONTAŻ 


. PIŁKA NOŻNA 
Puchar 
Intertoto 


ł 


W miniony weekend na boiskach 
europejskich zainaugurowano roz- 
grywki o Puchar lntertoto. Stawką tych 
rozgrywek, oprócz premii pieniężnych, 
są trzy miejsca premiowane awansem 
do pierwszej rundy rozgrywek o Pu- 
char UEFA. Udział w rywalizacji o 
Puchar Intertoto biorą dwie polskie 
drużyny klubowe. 
Występujące w grupie 4, Zagłębie 
Lubin pokonało u siebie austóacki ze- 
spół FC Ried 2: l (l: 1). Bramki dla 
Zagłębia zdobyli: Andrzej Szczypkow- 
ski w 38 min. i Radosław Kałużny w 
69 min. z rzutu karnego. Gola dla FC 
Ried strzelił Andrzej Lesiak w 30 min. 
W drugim spotkaniu tej grupy SC 
Charleroi (Belgia) przegrało z Silke- 
borg (Dania) 2:4 (1:3). W pierwszej 
rundzie pauzowała walijska drużyna 
Conwy United. 
Nie powiodło się w wyjazdowym 
meczu piłkarzom ŁKS Łódź, którzy 
występują w grupie 8. Przegrali oni z 
Kamazem Nabierienyje Czełny 0:3 
(0:0). 
W innym spotkaniu grupy 8. Spar- 
tak Warna pokonał TSV 1860 Mona- 
chium 2: l (2:0). Pauzował Kaucuk 
Opawa. 
Oto rezultaty pozostałych pojedyn- 
ków w pDszczególnych grupach: 
Grupa 1 - FC Cliftonville (Irlan- 
dia Płn.) - Standard Liege 0:3, Aalborg 
BK - Happoe1 Hajfa 5:4; 
Grupa 2 - Apollon Limassol (Cypr) 
- Werder Brema 0:2, Linzer ASK- 
Djurgardens Sztokholm 2:0; 
Grupa 3 - Oerebro (Szwecja) - 
Keflavik (Islandia) 3: 1. Branik Mari- 
bor (Słowenia) - Austria Memphis 3:0; 
Grupa S - Kowno - Lillestroem 
(Norwegia) 1:4, Sligo Rovers (Irlan- 
dia) - SC Heerenveen 0:0; 
Grupa 6 - Oergryte (Szwecja) - FC 
Lucerna 3:0. Hapoel Tel Awiw - Ren- 
nes 0:2; 
Grupa 7 - Ataka-Aura Mińsk - 
Rotor Wołgograd 0:4, FC Bazylea- 
Szachtior Donieck 2:2; 
Grupa 9 - Spartak Tmawa - Cuka- 
ricki (Jugosławia) 3:0, Universitatea 
Craiva - Daugawa (Łotwa) 3:0; 
Grupa 10 - Vasas Budapeszt - SK 
Lierse (Belgia) 2:0, FC Groeningen - 
Gaziantepspor (Turcja) 1: l; 
Grupa 11 - Kocaelispor Izmir - 
CSKA SofIa 1:3, Hibernians Edynburg 
- Urałmasz Jekaterynburg 2: l; 
Grupa 12 - Jaro Pietarsaari (Fin- 
landia) - Guingamp (Francja) 0:0, Ze- 
rmun (Jugosławia) - Dinamo Buka- 
reszt 2: l. 
Rozgrywki o Puchar Intertoto po- 
trwają do 20 sierpnia br. (suw) 


. LIGA OLDBOYÓW 


I liga 
W minioną sobotę rozegrano część 
ostatniej kolejki spotkan w Pomorskiej 
Lidze Oldboyów. Oto jej rezultaty: 
Amator Kołobrzeg - Bałtyk Koszalin 
- przełożony, Cer-Bud Sł:upsk - Czar- 
ni Czarne 3:2, Mirstal Mirosławiec - 
Kolejarz Wierzchowo Złocicnieckie 
3:2, OSiR Szczecinek - Rega Trzebia- 
tów - mecz się nie odbył, Unia Biało- 
gard - Sparta Gryfice 3:0 v.O. Pauzo- 
wał Światowid Łobez. 


Tabela 
20 38 58-36 
19 36 52-22 
20 36 46-27 
20 36 46-37 
20 33 30-24 
19 32 39-32 
20 25 33-43 
19 24 29-49 
19 21 37-48 
20 20 35-37 
20 5 11
0 


l. Cer-B ud 
2. Amator 
3. Światowid 
4. Mirstal 
5. Unia 
6. Bałtyk 
7. Czarni 
8. OSiR Szczecinek 
9. Rega 
10. Kolejarz 
11. Sparta 


II liga 
Drugoligowcy rozegrali wprawdzie 
ostatnią rundę sezonu 1995/96 przed 
tygodniem, ale rozgrywki, podobnie 
jak w I lidze, jeszcze się nie zakończy- 
ły. Pozostały bowiem do rozegrania 
dwa pojedynki. 
Dzisiaj (wtorek, 25 bm.) odbędzie 
się mecz pomiędzy Tęczą/Hubertusem 
Biały Bór i Sokołem Karlino (począ- 
tek, godz. 18), a w najbliższą sobotę, 
29 bm. w ostatnim spotkaniu. Pamet 
Świdwin podejmować będzie Darłovię 
Darłowo (początek meczu o godz. 15). 
(suw) 


. EUROSPORT 
Po polsku 
W "kablówkach" 


Od 10 kwietnia br. w programie sateli- 
tarnym ,,Eurosport" przekazywany jest, w 
niektórych pozycjach programowych, ko- 
mentarz w polskIej wersji językowej. Jak 
poinformowała warszawska redakcja ,,Eu- 
rosportu", od 3 lipca br. będzie ona zako- 
dowana. Polskich komentatorów będzie 
można usłyszeć jedynie w sieciach kablo- 
wych. (PAP, suw)
		

/Image009.djvu

			Wtorek, 25 czerwca 1996 r. 


e 


GLOS POMORZA g 


PRAWNIK INFORMUJE 


Zmiany 
w przepisach 
o Agencji (3) 


Kolejną zmianę wprowadzoną prze- 
pisami usta wy z dnia 25 kwietnia 
1996 r. o zmianie ustawy o gospodaro- 
waniu nieruchomościami rolnymi skar- 
bu państwa ("Dziennik Ustaw" Numer 
59 pozycja 268) jest ustalenie ostatecz- 
nego tenninu przejęcia przez Agencję 
Własności Rolnej Skarbu Państwa praw 
i obowiązków wynikających z wykona- 
nia prawa własności w stosunku do mie- 
nia popegeerowskiego oraz Państwowe- 
go Funduszu Ziemi i pozostającego w 
zarządzie innych państwowych jedno- 
stek organizacyjnych - na dzień 31 gru- 
dnia 1997 r. 
Przepisami ustawy został na Agencję 
nałożony obowiązek dokonania wpłat 
ratami w wysokości 30 proc. rocmych 
wpływów - na rachunek budżetu pań- 
stwa - równowartości części sumy kwot 
odsetek i rat kapitałowych obligacji re- 
strukturyzacyjnych, wyemitowanych 
przez Ministra Finansów na podstawie 
ustawy budżetowej na rok 1996, w celu 
zwiększenia funduszy własnych i rezerw 


e 


Banku Gospodarki Żywnościowej SA- 
z przeznaczeniem na restrukturyzację 
zadłużenia Agencji. 
Ponadto, do 31 grudnia 1996 r., BGŻ 
SA moŻe na wniosek Agencji - wszczy- 
nać bankowe postępowanie ugodowe - 
z mocy dodanego artykułu 57a ustęp l. 
Postępowania te toczą się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 
1993 r. o restrukturyzacji finansowej 
przedsiębiorstw i banków oraz o zmia- 
nie niektórych ustaw ("Dziennik Ustaw" 
Numer 18, pozycja 82). 
Z mocy zaś artykułu 57a ustęp 2 usta- 
wy, BGŻ SA - dokonując sprzedaży 
wierzytelności wobec zlikwidowanych 
i przejętych przez Agencję pegeerów - 
jest zobowiązany uzyskać zgodę Agen- 
cji. Zamiar sprzedaży tych wierzytelno- 
ści winien być zatem z Agencją uzgo- 
dniony. Brak odpowiedzi ze strony 
Agencji w ciągu 30 dni - traktuje się 
jako wyrażenie zgody. 
Sabina Lutomska 


GIELDA ROLNO-SPOŻYWCZA 


Środkowopomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze SA Koszalin ul. 
Szczecińska 52, tel. 420-708. . 
Warzywa: buraki czerwone (20 kg) - 8; pomidory importowane (6 kg) - 32-33; 
ogórki importowane (5 kg) - 5; ogórki długie krajowe (l kg) - 0,8-1; szczypiorek 
(l pęczek) - 0,25; ziemniaki (50 kg) - 10; ziemniaki importowane młode (1 kg)- 
1-1,1; papryka czerwona (5 kg) - 30-33; 
Owoce: cytryny (10 kg) - 33-34; greipfruty (15 kg) - 37,5; kiwi (1 szt.) - 0,5; 
mandarynki (10 kg) - 44; pomarańcze (15 kg) - 37; winogrona (5 kg) - 27; brzo- 
skwinie (l szt.) - 0,7-0,93; nektaryny (1 szt.) - 0,75; banany (18 kg) - 40-42; 
gruszki (18 kg) -75; jabłka importowane (12 kg) - 43; 
Jajka (1 szt.) - 0,15-0,16; 
Kwiaty: chryzantemy (5 szt.) - 4-5,5; cymbidium (6 szt.) - 80-100; gerbery 
(25 szt.) - 35; goździki (20 szt.) -14; frezje (50 szt.) - 35-50; róźe: «Mercedes» 80 
cm (20 szt.) - 32-36; «Mercedes» krajowe 60 cm (20 szt.) - 24-30; «Vivaldi» 80 
cm (20 szt.) - 30; «Mercedes» 50 cm (20 szt.) - 20-24; «Sasha» 40 cm (20 szt.)- 
26; kwiaty doniczkowe: azalie (1 szt.) -4-7; róże miniaturowe (1 szt.) - 6; juki (1 
szt.) 5--6,8; spatyfi1ium (l szt.) - 5-7; petunie (1 szt.) - 1-1,8; begonie (l szt.) - 1- 
5; saintpaulie (l szt.) - 3-3,5; guzmanie (1 szt.) - 4-10; surfmie (l szt.) - 4-4,5; 
pelargonie (J szt.) - 3-3,5; 
(Notowania na 21 czerwca 1996 r.) 


(oprac. pu) 


AGRONOTOW ANIA 


Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w StrLelinie pnygotowali listę z 
aktualnymi cenami na płody rolne i środki produkcji w województwie słupskim. 
Mleko (przy 3,5 proc. tłuszczu w I kl. za 11): dla udziałowoow 0,6 (Mlekpol Dobie- 
szewo); średnia cena mleka SSM w Słupsku w maju - 0.59; 
Żywiec (w zł za l kg): tuczniki kl. I - od 2,6 (Jędryczko Miastko, Perensztejn Dębni- 
ca Kaszubska, Rekowski Bytów), do 2,8 (Masarnia Objazda, GS Debrzno, Rzeinia 
Sławno); młode bydło opasowe kl. A - od 2,8 (Jędryczko Miastko) do 3,2 (Rzeźnia 
Sławno); krowy - od 1,8 (Jędryczko Miastko) do 2,3 (AGA Bytów, PSS Bytów, Nowak 
Olszanowo: 
Pasze (w zł za 100 kg): mieszanka L - od 58 (Hanasko Kołczygłowy) do 76 (GS 
Damnica); mieszanka PW - od 70 (Agropasz Borzytuchom) do 80 (GS Damnica, EW- 
Pasz Sławno - dawny POLPASZ); mieszanka DK - od 79 (Rolimpasz Borzytuchom) 
do 94 (GS Człuchów); mieszanka T - od 54 (Hanasko Kołczygłowy) do 57 (EW-Pasz 
Sławno): prowit LP - od 74 (GS Słupsk) do 120 (GS Sławno); polfamix (za l kg) - od 
7 (GS Czarne) do 8 (EW-Pasz Sławno); lizawka (za 10 kg) - od 4 (GS Czarne, GS 
Człuchów) do 5,7 (GS Postomino); otręby pszenne - od 49 (Unirol Bytów, Ar-du Czar- 
na Dąbrówka) do 55 (CN Miastko); 
Nawozy (w zł za 100 kg): saletra amonowa - od 37,5 (Polcoop Lębork) do 41 (GS 
Słupsk); supeńosfat potrójny granulowany - od 58 (GS Debrzno) do 60 (Polcoop lę- 
bork); polifoska 8-24-24 - od 57 (GS Ustka, GS Damnica, Izdebski Lętowo, CN Mia- 
stko, Artech Lipnica, GS Potęgowo, Rychter Bytów, POLBYT Bytów i Polcoop Lę- 
bork) do 61,5 (GS Kępice); 
Ceny na targowiskach (w zł za 100 kg): ziemniaki - od 40 w Człuchowie i Lęborku 
do 60 w Sławnie; prosięta (za parę) - od 90 w Sławnie do 100 w Słupsku i w Człucho- 
wie; pszenica - od 56 w Sławnie do 70 w Lęborku. (oprac. pu) 


e 


NOTOWANIA 


Biuro Maklerskie "Agrocontact", Koszalin al. Zawadzkiego 2, 
tel. 43-15-11, wewn. 168 
OFERTA NA SPRZEOA2 


Kukurydza (import) (tona) 
Pszenżyto (tona) 
Pszenica paszowa (tona) 
Pszenica konsumpcyjna (import) (tona) 
Jęczmień paszowy (import) (tona) 
Owies (tona) 
Żyto konsumpcyjne (tona) 
Śruta sojowa (peletyzowana) (tona) 
Ziemniaki (tona) 
Mleko w proszku (odtłuszczone) (tona) 


NAWOZY 


Polifoska 8 (tona) 
Mocznik (tona) 
Saletra amonowa (tona) 
Fosforan amonu (tona) 
Siarczan amonu (tona) 
Supeńosfat prosty (tona) 
Sól potasowa (granulowana) (tona) 
Lubofoska (tona) 
Salmag (tona) 
Supeńosfat potrójny (tona) 


660 zł 
550 zł 
655 zł 
685 zł 
590 zł 
450 zł 
465 zł 
845 zł + 7% V AT 
190 zł 
1600 USD 


570 zł 
460 zł 
375 zł 
720 zł 
195 zł 
235 zł 
290 zł 
335 zł 
400 zł 
585 zł 


OFERTA NA ZAKUP 


Rzepak (tona) 
Pszenica paszowa (tona) 
Pszenica konsumpcyjna (tona) 
Jęczmień paszowy (tona) 
Pszenżyto (tona) 
Owies (tona) 
Zyto konsumpcyjne (tona) 


750 zł 
640 zł 
675 zł 
550 zł 
540 zł 
440 zł 
450 zł 
(oprac. pu) 


\ 


r li 


ł 


ni 


r 


J \ 


\ 


NIE DOKOŃCZONE INWESTYCJE: 


l. Trzy budynki 4-rodzinne z zabudo- 
wą gospodarczą - Drozdowo; 2. Budynek 
mieszkalny 12-rodzinny z kotłownią - Sie. 
ranie; 3. Trzy budynki mieszkalne wielo- 
rodzinne - Lopienica; 4. Rozpoczęta bu- 
dowa warsztatu mechanicznego - Budzi- 
stowo; 5. Trzy bloki 12-rodzinne z kotłow- 
nią i oczyszczalnią ścieków - Chocimi- 
no; 6. Trzy bloki 8-rodzinne - Bożenice; 
7. Budynek 18-rodzinny z zabudową go- 
spodarczą i oczyszczalnią ścieków - La- 
ski; 8. Budynek l2-rodzinny - Laski; 9. 
Budynek l2-rodzinny - Paszęcino; 10. 
Budynek 12-rodzinny-Rzęcino; 11. Dwa 
budynki 18-rodzinne - Nowe Ludzicko; 
12. Budynek 8-rodzinny - Lęgi; 13. Dwa 
budynki 18-rodzinne - Grzmiąca; 14. 
Budynek 18-rodzinny-Brzeżno; 15. Trzy 
budynki 12-rodzinne-Skotniki; 16. Uboj- 
nia zwierząt -Skotniki; 17. Ubojnia zwie- 
rząt - Brzeżno; 18. Trzy budynki 4-rodzin- 
ne - Osiek Drawski; "19. Kotłownia - Ci- 
sowo; 20. Budynek warsztatowy - Cie- 
szyno; 21. Trzy budynki 12-rodzinne z 
oczyszczalnią ścieków - Bolegorzyn. 
OBIEKTY PRODUKCYJNE WY- 
GASZONE: 1. Chlewnia dla 2 200 sztuk 


.. "J'". 


r 


...
. 
;1,; "II 
'I .. .:;;:; '. 
. ;
7:: 


:::

' :"
Y .;C'. 


II:" " 
.. 11 ' . 
; 
L' 
>c"'-'; ,.".,  : 

'. . 


," :..:..:'Z".
.. :':::z):V;;-...
.:';':'
':X:'::::;:"';.::...:. ..:.:"':: 


Jeden z wielu bloków wielorodzinnych, których budowa nie została dokończona, a 
które czekajq na inwestora. 


"; .:,;......"

 "'( 


e 


W najbliższym czasie Oddział Tere- 
nowy Agencji Własności Rolnej Skar- 
bu Państwa w Koszalinie ogłosi przetar- 
gi ma sprzedaż następujących nierucho- 
mości rolnych i nierolnych: 
KRĘPA (województwo słupskie) - 
znajdują się tu 3 działki; w planie zago- 
spodarowania przestrzennego gminy 
Słupsk przeznaczono je na budownictwo 
jednorodzume: 1. o powierzchni 1,28 ha 
(cena wywoławcza 35 264,00 zł), 2. o po- 
wierzchni 2,44 ha (cena wywoławcza 65 
586,00 zł), 3. o powierzchni 4, 67 ha ( cena 
wywoławcza 110 925,00 zł). 
Przetarg ustny na sprzedaż nierucho- 
mości odbędzie się 4 lipca 1996 roku o 
godz. 12 w siedzibie Sekcji Terenowej 
Agencji w Słupsku, ul. 3 Maja 44. 
LOKCIOWE (gmina Smołdzino, wo- 
jewództwo słupskie) - do kupienia jest tu 
lokal użytkowy w budynku jednokondy- 
gnacyjnym. Składa się on z dwóch pomie- 
szczeń na parterze o powierzchni 64,54 
metra kwadratowego oraz 3 pomieszczeń 


- Czaple; 2. Obora dla 120 szt. bydła - 
Krzycko; 3. Obora dla 150 szt. bydła - 
Trzciona; 4. Bukaciarnia dla 920 sztuk - 
Dąbrowa; 5. Ferma bydla na 1200 stano- 
wisk - Czechy; 6. Ferma owiec dla 700 
sztuk - Sławno; 7. Ferma bydła dla 500 
sztuk - Klępczewo; 8. Obora dla 200 krów 
- Berkanowo; 9. Ferma bydła dla 500 
sztuk - Lekowo; 10. Obora dla 250 sztuk 
bydła - Słowieńsko; 11. Obora na 300 sta- 
nowisk - Międzyrzecze; 12. Ferma owiec 
dla 2 500 sztuk - Kłokowo; 13. Chlewnia 
dla 1000 sztuk - Białowąs; 14. Ferma 
owiec dla 2,500 sztuk - Wardyń Dolny; 
15. Obora dla 180 sztuk - Białowąs; 16. 
Obora dla 250 sztuk - Borzęcino; 17. 
Obora dla 120 sztuk - Boleszkowice; 18. 
Ferma owiec dla 1000 sztuk - Lipno-Gra- 
binek; 19. Owczarnia dla 350 sztuk - 
Żabinek; 20. Chlewnia dla 500 szt. świń 
- Żeńsko; 21. Owczamia- Tyczewo; 22. 
Owczarnia - Sierania; 23. Cielętnik typu 
"H" dla 250 sztuk - Trzebiechowo; 24. 
Zakład mechaniczny - Stare Borne; 25. 
Warsztat, garaże i wiaty - Grzmiąca; 26. 
Cielętnik typu "H" - 250 sztuk - Jeleń. 
27. Fenna bydła na 500 sztuk - Sulisze- 
wo. 


":

. ,:. 
, . . 


>;,.t 
u "II 
.1 


.....
 


.l 


B 


A 


ł, 


l' :. 


. - nie dokończone inwestycje 
. - obiekty z wygaszoną produkcją 


V. KPGR DRA WSKO PO
OR. 
SKIE (gmina Drawsko Pomorskie, woje- 
wództwo koszalińskie): 
- nieruchomość Linowo - ogólna po- 
wierzchnia 281 ha, w tym użytki rolne 266 
ha. W skład nieruchomosci wchodzą m.in.: 
budynek administracyjny, magazyn zbo- 
rowy, budynki dla trzody chlewnej - 6 szt., 
stodoła, warsztat, garaże, stolarnia i inne 
budowle. 
Wymienione nieruchomości będą 
sprzedawane w drodze realizacji prawa 
pierwokupu, a w przypadku rezygnacji 
dzieriawcy - w drodze przetargu ustne- 
go. 
Szczegółowe infonnacje można uzy- 
skać w Oddziale Terenowym A WRSP 
w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A, 
tel. 43-01-17 i w Sekcji Terenowej Agen- 
cji w Słupsku przy ul 3 Maja 44, tel. 
43-63-75 


AWRSP 


....
:::: 


..::r.' W ".,.,-":, ", 


. :.
.}r.: 
 
.); 


:-;':":-.-:'"$ 


I 


ły, warsztat, kuinia, jałownik, budynek 
mieszkalno-biurowy i inne budowle. 
2. Nieruchomość Bobrowo II - ogól- 
na powierzchnia 297 ha, w tym użytki rol- 
ne - 273 ha. 
3. Nieruchomość Darskowo - ogólna 
powierzchnia 779 ha, w tym użytków rol- 
nych - 716 ha. W skład nIeruchomości 
wchodzą m.in.: budynek gorzelni, oczy- 
szczalnia ścieków, magazyn zbożowy, sto- 
doła, silosy, szopy, kuźnia, obora-jałow- 
nik, budynek socjalny, bukaciarnia, gara- 
że i inne budowle. 
m. PGR GRZNIĄCA (gmina 
Grzmiąca, województwo koszalińskie) 
- nieruchomość Grzmiąca - ogólna 
powierzchnia 78 ha, w tym grunty orne - 
73 ha. W skład nieruchomości wchodzą 
m.in.: budynek gorzelni, magazyn zbożo- 
wy i inne budynki. 
IV. PPR BYSZKOWO (gmina Cza- 
plinek. województwo koszalińskie) 
- nieruchomość Byszkowo - ogólna 
powierzchnia 1 325 ha, w tym użytki rol- 
ne 1 282 ha. W skład nieruchomości wcho- 
dzą m.in.: magazyny, obory, stodoła i inne 
budowle. 


Kapitał obcy 


AGENCJA OFERUJE 


i ubikacji na piętrze o powierzchni 70,23 
metra kwadratowego. Łączna powierzch- 
nia lokalu wynosi 134,77 metra kwadra- 
towego. 
Przetarg odbędzie się 4 lipca 1996 
roku o godz. 10 w siedzibie Sekcji Tere- 
nowej Agencji w Słupsku. 
OT A WRSP ogłasza zamiar sprzedaży 
następujących nieruchomości pochodzą- 
cych ze zlikwidowanych: 
I. PGR RĄB INO (gmina Rąbino, wo- 
jewództwo koszalińskie): 
- nieruchomość Paszęcin - ogólna 
powierzchnia nieruchomości wynosi 710 
ha, w tym użytki rolne - 660 ha, lasy - 33 
ha. W jej skład wchodzą m.in.: stodoła, 
wypajalnia cieląt, cielętnik, kuźnia i inne 
budowle. 
II. PGR Zł.OCIENIEC (gmina Zło- 
cienicc, województwo koszalińskie): 
l. Nieruchomość Bobrowo 1- ogólna 
powierzchnia wynosi 583 ha, w tym użytki 
rolne - 543 ha. W skład nieruchomości 
wchodzą m.in.: obora, chlewnia, 2 stodo- 


Udział kapitału obcego w dzieriawie i sprzedaży wg stanu na dzień 20.06.1996 r. 


Powierzchnia w dzieriawie w województwie koazJlńaldm 188 082 ha w tym udział w dzierżawie sp. z kapitałem - 31 591 ha 11&.6%1 
Powierzd1nlaw dzieńawie wwqewódzlwie ałupakim 144 5S4 ha w tym udział w dzierżawie sp. z kapitałem -31 083 ha 121,5%1 


WOJ 


TWO KOSZALINSKlE 
DzJerUWII 
Pow. w h. 
845 
6921 
2207 
12 952 
.. 514 
904 
2274 
974 


KrIlJ 
Anglia 
Oalia 
Hotancla 
NiefT1C)' 
Szwajcaria 


WOJEW SŁUPSKIE 
Dzlertawa 
Pow. w ha 
1931 
5704 
6647 
18 156 
644 


Kr-łI 
AngUa 
Dania 
ł-łoł.1dIa 
Niemcy 
Norwegia 
Szwa;ca;a 
Szwecja 
WIodIy 


Sprzedal. apółkom 
z mnieJuo6clowym udziałem 
Kraj Pow. w h. 
Dania e68 
Niemcy 1 445 


Struktura udzialoWII npłtału zagranicznego w gruntach 
dzleriawlonych 


SZWecjI MIchy NorwIgiII 
..,. 
 
 


Sprzedał apółkom 
z mnleJazołclowym udziałem 
Kraj Pow. w h. 
Dania 442 


Sprzedał cudzoziemcom 
KraJ Pow. w h. 
DanIa 0.1988 
Szwecja 0.0270 


Sprzedat cudzoziemcom 
Kraj Pow. w ha 
Hot8f)dia 1.4292 


Niemr::y 
47"4 


Ubezpieczeniowe składki 
na III kwartał 


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie 
informuje, że w nI kwartale br. składka 
na ubezpiecznie społeczne rolników wy- 
nosi 125,9 zł, W tym: 
- składka na ubezpieczenie wypadko- 
we, chorobowe i macierzyńskie nie ulega 


zmianie i wynosi 42 złote na każdą osobę 
podlegającą temu ubezpieczeniu, 
- osoby, które podlegają wymienione- 
mu ubezpieczeniu, na wniosek, w ograni- 
czonym zakresie opłacają składkę w kwo- 
cie 14 złotych, 
- składka na ubezpieczenie emerytal- 
no-rentowe wynosi 83,9 złotego. 


Termin opłacenia składek upływa 31 
lipca br. W przypadku nieopłacenia skład- 
ki na czas Kasa jest zobowiązana do po- 
brania odsetek, które obecnie wynoszą 
0,14 procent za każdy dzień zwłoki, do 
dnia wpłaty włącznie. (pu) 


Dni 
Pola'96 


Od września 1995 roku polsko-duń- 
ski Projekt Rolnictwa Środowiskowe- 
go wszedł w drugą fazę. Kończy się 
ona 31 lipca br. 
W jego ramach przeprowadzano do- 
świadczenia polowe. W ubiegłym roku 
przeprowadzano doświadczenia doty- 
czące zróżnicowania dawek nawożenia 
azotowego, redukcji dawek herbicydów 
i fungicydów oraz nowych odmian jęcz- 
mienia jarego. Każdy z tematów prezen- 
towany był w dwóch powtórzeniach zlo- 
kalizowanych w różnych miejscach. 
Doświadczenia te były demonstrowane 
rolnikom. 
Organizatorzy programu proponują 
spotkania przy doświadczeniach polo- 
wych u poszczególnych rolników w tym 
roku w następujących terminach: 
25 czerwca, godz. 11 - w Przedsię- 
biorstwie Rolno-Usługowym ,,smargo". 
Smardzko, gm. Świdwin, 
26 czerwca, godz. 11 - 1. u Krzy- 
sztofa Chudego, Karcino, gm. Koło- 
brzeg, 2. Jana Chudziaka, Malechowo, 
gm. Ustronie Morskie, 3. Stanisława 
Trzeszczkowskiego, Grąbnica, gm. 
Ustronie Morskie, 
27 czwerwca, godz. 11- l. u Ryszar- 
da Sochy, Kamieszewice, gm. Sianów, 
2. Mariana Raczyńskiego, I węcioo mT' 
Sianów. 
Po poletkach d"r 
wadzą i om r 
liści 7 
ni"
		

/Image010.djvu

			1 O GlOS POMORZA 


LATO Z "GtOSEM" 


Wlorek, 25 czerwca 1 996 r. 


Jak wypoczywamy? 


Co każdy wojażer 
wiedzieć powinien 
VADEMECUM Wakacje 
PODRÓŻNIKA koszalińskich turystów 
Polacy coraz częściej pOdr62uJą po świecie. W 1995 
roku granicę przekroczyło .at 38," miliona naszych ro- 
daków. Niestety, większośC, wvJetdżaJąc z kraju, nie 
ma nawet poJęcia o obowiązuJących w danym państwie 
przepisach I o karach, Jakle gro2ą za Ich złamanie. 


W tym roku, po raz pierwszy, Departa- 
ment Konsularny Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych opracował informator dla tu- 
rystów. Możemy się z niego dowiedzieć, 
jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jak się 
przed nimi uchronić, i wreszcie - gdzie 
szukać pomocy, jeśli wpadniemy w tara- 
paty. 
Najważniejszą rzeczą, o której musimy 
pamiętać przed wyjazdem z Polski, jest 
wykupienie ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i ubezpiecze- 
nia komunikacyjnego ta,k zwana ,,zielona 
karta" w wiarygodnej frrmie ubezpiecze- 
niowej. Bardzo często, gdy dochodzi do 
wypadku, okazuje się, że koszty leczenia 
za granicą znacznie przekraczają nasze 
możliwości fman
owe. W Rumunii na 
przykład średnia opłata za dobę pobytu w 
szpitalu i leczenia wynosi 120 USD. 
Jedną z najczęstszych plag na turystycz- 
nych wyjazdach są kradzieże kieszonko- 
we. Według raportu polskich służb kon- 
sulamych, najczęściej jesteśmy okradani 
we Francji, w Hiszpanii i Holandii. Wy- 
soko wyspecjalizowani kieszonkowcy 
działają na Węgrzech, a o Włochach mówi 
się nawet, że ,,rodzą się z fachem w ręku". 
Stąd lepiej jest pozostawić w hotelowej 
skrytce cenne przedmioty, bilety, część 
pieniędzy i dokumenty, abyśmy nie stra- 
cili wszystki
go. 


Jeśli wybieramy się 
w podróż samochodem 
Przed wyjazdem z Polski lepiej dowie- 
dzieć się o obowiązujących w danym kra- 
ju przepisach drogowych oraz - na wszel- 
ki wypadek - o wysokości martdat6w. W 
Hiszpanii kara za przekroczenie prędko- 

ci jest bardzo wysoka i co bardzo ważne 
- trzeba ją zapłacić na miejscu. W prze- 
ciwnym razie samochód zostaje zatrzyma- 
ny przez policję. Słowem, jeśli nie zapła- 
cisz - nie pojedziesz. Wybierając się do 
Szwajcarii, warto pamiętać o zostawieniu 
w domu antyradaru. Jeśli policja znajdzie 
go u nas (nawet jeśli jest zdemontowany), 
może nas to kosztować ponad 1000 zło- 
tych. Musimy się także przygotować na 
liczne dodatkowe opłaty drogowe. Jadąc 
do Rumunii lub Bułgańi, będziemy płaci- 
li za każdy przejazd przez most na Duna- 
ju - 15 USD. Natomiast podróżując sa- 
mochodem po Ukrainie, możemy być na- 
rażeni na częste kontrole milicji drogowej, 
połączone z próbą wymuszania "okupu" 
za pozwolenie na dalszą drogę. MSZ ra- 
dzi, aby w takich sytuacjach zachować 
zimną krew, ,,nie zachowywać się aro- 
gancko", a - jeśli spowodowaliśmy wy- 
padek - spokojnie żądać przeprowadze- 
nia badania na zawartość alkoholu we 
krwi. Inną ukraińską specjalnością są ban- 
dy podszywające się za milicjantów. Jeśli 
więc w nocy zatrzymuje nas osobnik w 
niepełnym umundurowaniu, a nigdzie w 
pobliżu nie ma oznakowanego radiowo- 
zu, według rad MSZ, należy go zignoro- 
wać i jechać dalej. 


Nie IUdźmy się - napady 
na zagranicznych kierowców nie są 
rzadko
cią, ale nie należy z tego powodu 
rezygnować z podr6ży. Przy minimum 
szczęścia nie zostaniemy obrabowani. 
Oczywiście nie wolno kusić losu. Trzeba 


pamiętać o tak podstawowych zasadach 
jak unikanie jazdy nocą, zatrzymywania 
się, aby kogo
 podwieźć lub nocowanj.a w 
samochodzie tuż przy drogach tranzyto- 
wych i na podejrzanych parkingach. Z lo- 
kalnych ciekawostek: w Bułgarii, jeżdżąc 
po miastach, lepiej pozamykać się od we- 
wnątrz, gdyż miejscowi złodzieje często 
po prostu siłą wyciągają kierowców i upro- 
wadzają pojazd. 
W krajach Europy Zachodniej możemy 
się spodziewać szczegółowej kontroli sta- 
nu technicznego samochodu. W Niem- 
czech i Holandii policja drogowa spraw- 
dza dokładnie stan techniczny opon i ha- 
mulca ręcznego. Jeśli samochód nie speł- 
nia norm bezpieczeństwa, może zostać 
zatrzymany na kilka dni. 
W niektórych krajach bardzo ściśle 
przestrzegany jest obowiązek zgłoszenia 
pobytu w odpowiednich placówkach. Po- 
lacy przyjeżdżający do Holandii są zazwy- 
czaj nieświadomi obowiązku posiadania 
przez nich biletu powrotnego oraz koniecz- 
ności zameldowania się na policji w ciągu 
3 dni od chwili wjazdu na terytorium Ho- 
landii. Jeśli tego nie zrobimy, możemy 
zostać w trybie natychmiastowym wyda- 
leni. Podobne wymogi istnieją w Hiszpa- 
nii, gdzie musimy przypilnować, aby Straż 
Graniczna podbiła nam paszport. W prze- 
ciwnym razie możemy zostać oskarżeni o 
nielegalny pobyt, internowani, a następ- 
nie wydaleni karnie z ewentualnym zaka- 
zem wjazdu do Hiszpanii na okres od 
trzech do pięciu lat. 


Niewielu polskich 
turystów zdaje sobie sprawę z koniec z- 
ndś'ci posiadania w Bułgarii, oprócz pa- 
szportu, karty przekroczenia granicy, którą 
wypełnia się na granicy, a następnie wpi- 
suje wszystkie miejsca pobytu. Jeśli zgu- 
bimy ten dokument i nie zgłosimy tego w 
bułgarskim MSZ, możemy zostać ukarani 
.bardzo wysoką grzywną. 
Zawsze musimy przestrzegać zasad hi- 
gieny. Nie pijmy napojów z niepewnych 
źródeł, w małych barach lub na ulicy. Na 
Kubie na przykład podstawowym zagro- 
żeniem dla zdrowia jest nie przegotowana 
woda zawierająca liczne bakterie choro- 
botwórcze, zarazki ameby, a także robaki 
i inne trudne do usunięcia z organizmu, 
pasożyty. Pod żadnym pozorem nie nale- 
ży też je
ć na Kubie zielonej sałaty, uzna- 
nej za siedlisko trzech typów ameby. Z 
ryzykiem zatrucia trzeba się liczyć w więk- 
szo
ci państw afrykańskich oraz między 
innymi na Ukrainie, Białorusi, Rumunii. 
MSZ nie poleca wyjazdów do krajów, 
gdzie trwają konflikty zbrojne. Na pewno 
trzeba się zastanowić przed odwiedzeniem 
Algierii, Angoli, Chorwacji, Egiptu, Liba- 
nu, wszchodniej Turcji, Bośni-Hercego- 
winy. Nie warto też ryzykować i jechać 
do kraju, w kt6rym wybuchła epidemia, 
jak to ma obecnie miejsce na Krymie (epi- 
demia cholery) lub w Malezji. Ponieważ 
biura podrÓŻy z reguły nie infonnują o tym 
swoich klientów, warto więc przed wyja- 
zdem pilnie 
ledzić prasę. Koniecznie też 
dowiedzmy się, gdzie znajdują się polskie 
placówki konsularne, do których zawsze 
możemy zwrócić się o pomoc. (P Al) 
Joanna Tańska 


Biura propagują również bardziej ory- 
ginalne wojaże, wydawać by się mogło, 
że nie na naszą kieszeń, a jednak i one cie- 
szą się dużym powodzeniem. 


Bezkrwawe salarl 


Agencja Turystyczna ,,Forte Trip" za 
2400 złotych proponuje dwutygodniowy 
wyjazd do Kenii i pobyt w w okolicach 
Mombasy, w trzygwiazdkowym hotelu, z 
pełnym wyżywieniem. N a miejscu trzeba 
jednak dopłacić 400 marek niemieckich za 
oglądanie przez p6hora dnia dzikiej przy- 
rody lub od sześciuset do ośmiuset marek 
za trzydniowy wypad do parków narodo- 
wych w pobliżu Nairobi. Z Mombasy mały 
samolot przewozi turystów do parków kra- 
jobrazowych, po których podróżują jeepa- 
mi. Jak się dowiedzieliśmy w biurze, do 
końca czerwca do Kenii pojedzie co naj- 
mniej dziesięciu mieszkańców Koszalina. 
W tym roku bardzo popularne są rów- 
nież łączone wycieczki do Tunezji, a stam- 
tąd na Majorkę i Kretę, organizowane 
przez poznańską frrmę "Scan Holiday". Ta 
przyjemność kosztuje około 1600 złotych, 
a pobyt trwa dwa tygodnie. Nie brakuje 
również chętnych na podróż wzdłuż fior- 
dów i fieldów norweskich, połączoną ze. 
spacerem po lodowcu Jostedal. 


W mobilhomie 
lub apartamencie 
nad Morzem Śródziemnym 
Mobilhome to luksusowa przyczepa 
turystyczna. Można w niej spędzić wcza- 
sy na przykład na Lazurowym Wybrzeżu 
w okolicach Saint-Tropez. Od Danuty 
Stelmaszyk, dyrektorki koszalińskiego 
,)uwenturu" dowiedzieliśmy się, że tygo- 
dniowy pobyt w przyczepie dla jednej oso- 
by w sezonie kosztuje 419 złotych bez 
wyżywienia. Każdy mobilhome posiada 
dwie sypialnie, łazienkę, ubikację oraz cie- 
płą wodę. Do dyspozycji jest kuchnia ga- 
zowa, naczynia, sztućce i garnki. A więc 
wszystko, co'jest potrzebne do samodziel- 
nego przygotowywania posiłków..Tuż za 
płotem kempingu w Saint-Tropez znajduje 
się bezpłatna plaża, a wewnątrz ogrodze- 
nia - duży sklep samoobsługowy, gdzie 
można się zaopatrzyć w półprodukty do 
gotowania posiłków. Pobyt na początku 
wrze
nia kosztuje 389 złotych, a w dru- 


Większość Z nas ma Jul zaplanowane tegoroczne lelnle wakacje. 
W koszalińskich biurach podrób dowledzlellśm, się, le mieszkań- 
c, naszego miasta naJchęlnleJ będą odwiedzali Mazury. Niewielu 
wYbierze się na plesze wędrówki górskie. Z wYJazdÓw zagranlcz- 
n,ch najpopulamleJsze są standardowe Iras, europeJskie. Odwle- 
dzlm, zamki nad Loarą, mlasla I miejsca związane z Polską we 
Włoszech, norweskie Ilord, I hiszpańską Kalalonlę. 


giej połowie tego miesiąca już 269 złotych. 
Cena dojazdu zależy od środka lokomo- 
cji. Najtaniej podróżuje się swoim samo- 
chodem. 
Tunezja w tym roku jest nieco mniej 
popularna niż minionego lata. Tygodnio- 
wy pobyt w czerwcu z przelotem, zakwa- 
terowaniem i dwoma posiłkami dziennie 
kosztuje 398 dolarów dla osób dorosłych. 
Młodzież do 16 lat płaci 278 dolarów. 
Natomiast dwa tygodnie dla osób doro- 
słych, na warunkach jak wyżej, wynoszą 
558 dolarów, za dzieci należy zapłacić 
388. Hotel w Hamamet, znajdujący się nad 
samym morzem, oferuje wspaniałą zjeż- 
dżalnię na plaży oraz basen i bar. 
Wielu koszalinian pojedzie na tygodnio- 


. , 
, 


.. 
..... t r .... ( -==- 
L-: 


. '..ł#_

A.., 
,.
...... " .. *' 


we pobyty do Hiszpanii. Zakwaterowanie 
w hotelowych apartamentach, bez wyży- 
wienia, z transportem samolotowym ko- 
sztuje od 700 do 800 złotych. Natomiast 
za dwa tygodnie płacimy od 1000 do 1200 
złotych. Dopłata 120 marek niemieckich 
powoduje, że otrzymujemy codziennie w 
ciągu tygodnia śniadania i obiadokolacje. 
W każdym apartamencie znajduje się w 
pełni wyposażona kuchnia, w której moż- 
na samemu przygotowywać posiłki. 


Autobusem do Grecji 
- bezpiecznie 
Chętnie korzystamy z przejazdów au- 
tobusowych udając się do największych 
stolic na Zachodzie - Paryżu i Londynu. 


.. 
. , 


.. 


.. ., 


--' .
 
.-"- 


Prawdopodobnie ,,Juwentur" jako jedyne 
biuro podróży w Polsce oferuje przejazdy 
autobusowe do Grecji. Z Wałbrzycha i 
Wrocławia autobus wyjeżdża co czwartek. 
Droga wiedzie przez Rumunię i Bułgańę. 
Jak zapewnia Danuta Stelmaszyk, mimo 
obaw o bezpieczeństwo przejazdu - szcze- 
gólnie w Rumunii - dotychczas nie spo- 
tkały pasażerów przykre niespodzianki. 
Bilet w obie strony kosztuje 380 złotych 
plus 7 procent podatku V AT. 
Również koszalińska ,,Evatrans" oferu- 
je przewozy autobusowe. W tym roku do- 
minują letnie przejazdy do szkół języko- 
wych w Wielkiej Brytanii. Poza tym stan- 
dardowe wycieczki objazdowe po Wło- 
szech i Lazurowym Wybrzeżu. 
Ceny wypoczynku za granicą są zbli- 
żone do tych proponowanych za wczasy 
w Polsce. Coraz więcej koszalinian wy- 
chodzi z założenia, że lepiej zwiedzić inny 
kraj niż płacić za kwaterę prywatną nad 
samym morzem. Pobyt jednej osoby, przy 
zapewnieniu jej pełnego wyżywienia wy- 
nosi prawie 100 złotych dziennie. 
Marek Loos 


II \ 
, l 


... 
 
- . 
...
.
 


". ...... *,ż l 
'. \, ;.'..... -:-- -" --..- "'IiI!"'"'.. - 


v- 
" 


'" 


\" 
-t 


Q 


-, 


"'. ." -.- 
,.. 
...... lł. .. --..; :-&
 


--


 
.
 . 


--- 
- tf 
.a: 


, 


-- 


.. 
- , .". 
- .
 
i" - 


....... 


.1"' 


--....... 


\lo< 


....--::;1' . 


.iiii 


.... 


. 
#" 


-" ., 


..,.  
---ł'-' 
\ - --\ . ..,- "-- 
.....\_ - -Y'" 

:t
 - 


"'" 


... 


..;. ........ ---- z 


J 

-

 .. 
".* ł:: 
_,
. - 
;0-,,- 
". 
 ...
3;....,._
 
- 
-.-;.. 
.;...,;..,. ... 
 : > 
.
... -,.1-::;..... .....,.._ 
. ._
.- -- 
........ 

 , -- 


-:. 


.
  - 


Jedni wybierajq zimne norweskie fiordy..., a inni żeglowanie po Mon.u Śródziemnym. 


Fol. aUlOr 


--- 


s 


,
 


Rys. .....rzala '""-Wysocka 


Wolą 
. . 
JezIoro 
od morza 


W Ośrodku Zakładu Energetycznego 
Legnica nad jeziorem Siecino, nie ma już 
wolnych miejsc. Wyprzedano je już do 
końca sierpnia. Pozostało tylko parę 
miejsc dla wczasowiczów w I turnusie, 
który rozpoczął się 22 czerwca. Dwa dni 
później pojawili się tu koloniści z Kra- 
kowa, Warszawy i Dolnego Śląska. 
Koszt pobytu jednej osoby wynosi 34 
złote na dobę. Za turnus trzytygodnio- 
wy trzeba będzie zapłacić 714 złote, a za 
dwa tygodnie 476 złotych. Jezioro Sie- 
cino usytuowane w obrębie Drawskiego 
Parku Krajobrazowego ma już swoich 
stałych bywalców. Dla mieszkańców 
dużych aglomeracji, spragnionych lasów, 
czystego powietrza i wody, cena nie ma 
zbyt wielkiego znaczenia. (zetcze) 


Bytów i Tuchomie zapraszają 


IV Międzynarodowe Spotkania Artystów 
,,Zamek Wyobraźni" zostaną zainauguro- 
wane 26 czerwca, o godzinie 16. Podczas 
kolejnych dni imprezy, o tej samej porze, 
będzie się rozpoczynał kolejny cykl pre- 
zentacji i wykładów. 
Natomiast w lipcu Tuchomie go
cić 
będzie 28 artystów, którzy wezmą udział 
w IV Międzynarodowym Sympozjum, 
które w tym roku odbędzie się pod hasłem 
,,Przekształcanie przestrzeni". Poprze- 
dnie sympozja, fIrmowane przez Andrze- 


ja 1. Piwarskiego i jego Europejskie La- 
boratorium Sztuki, stwarzały możliwość 
nie tylko wymiany myśli teoretycznej, ale 
także zaowocowały licznymi obiektami ar- 
tystycznymi, które powstały i pozostały w 
tym mieście. "Miejsce to ma służyć jako 
interdyscyplinarny dom - znak naszego 
czasu; międzynarodowe miejsce spotkań 
artystów, zwiedzających, mass mediów, 
krytyków sztuki i naukowców" - tak tu- 
chomską ideę tłumaczy Andrzej J. Piwar- 
ski. Z jego inicjatywy oraz przy współpra- 


dą 


na bytowskirn zamku, który w tym czasie 
stanie się miejscem erupcji artystycznej 
wyobraźni, a także wymiany poglądów na 
temat sztuki współczesnej. Przy okazji zlo- 
tu performerów z całego 
wiata zostaną 
przygotowane wystawy instalacji Jana Pie- 
niążka i Zbigniewa Kupisza z Polski oraz 
Hitoshi Kimury z Japonii, a także po- 

miertna ekspozycja Marcosa Kurtycza, 
artysty meksykańskiego. Ponadto zapre- 
zentowane będą realizacje wideo autor- 
stwa Raya Langenbacha z Singapuru. 


Plastyczne lato w międzynaro.dowej obsadzie 
w woJewództwie słupskim do tradycJI weszły Jul dwie Imprezy plastyczne, mające charakter międZY- 
narodoWJ I cieszące si, wvsoklm prestilem. BJlÓw stał się miejscem doroczn,ch spotkań perlormerów 
z całego śwlala, 'uchomie zaś kojarzy się z dllalanlamllamteJsZego Laboralorlum Sztuki I mlędzynaro- 
dOWJmls,mpozJamllrtvstów. 


"Zamek wyobraźni" to nazwa impre- 
zy organizowanej od trzech lat przez To- 
warzystwo Przyjaciół Sztuki Współcze- 
snej w Warszawie oraz słupskie Biuro 
Wystaw Artystycznych, Muzeum Zacho- 
dnio-Kaszubskie w Bytowie i tamtejszą 
Fundację ,,Kultura Łączy". W tym roku, 
już po raz czwarty, będzie można obejrzeć 
prezentacje perfonnance, zrealizowane 
przez wybitnych przedstawicieli tej dzie- 
dziny sztuki współczesnej. Dziesięciu per- 
formerów z Polski, dwóch z Niemiec, t y- 
trzech z Meksyku, artyści z 
. 'lgapuTU, Wielkiej Bry- 
. :.. na liście dwu- 

h uczestni- 


cy rzeźbiarki Barbary Ur powstał Europej- 
ski Park Rzeiby, który podczas kolejnych 
sympozjów wzbogacony zostaje o nowe 
obiekty. 
W tym roku zapowiedzieli swój przy- 
jazd do Tuchomia artyści z Niemiec, Lu- 
ksemburga, Holandii, Litwy i Polski. Swo- 
je uczestnictwo potwierdził Józef Szajna. 
Sympozjum trwać będzie od 14 lipca do 
4 sierpnia. Organizacja wystaw i dysku- 
sje o nich planuje się także w Niemczech: 
w Krefeld, Recklinghausen i DUsseldorfie. 
Będą one stanowić kontynuację tuchom- 
skich działań. A złożą się na nie happe- 
ningi, pokazy wideo, akcje plastyczne, 
wieczory autorskie i odczyty. W Koszali- 
nie, 2 sierpnia, w Domu Sztuki i Archi- 
tektury zostanie otwarta wystawa posym- 
pozjonalna. 
MAŁGORZATA KOŁOWSKA 


. OKRUCHY 
Dvrektor Jak ojciec 
Sanepid w Turku (województwo 
konińskie) sprowadził szczepionkę 
przeciwko kleszczom, ale specyfIk. nie 
cieszył się wzięciem. Tuż przed datą 
przetenninowania, żeby lekarstwo się 
nie zmarnowało, dyrekcja sanepidu 
nakazała zaszczepić przeciw kle- 
szczom wszystkich pracowników sta- 
cji. Pracownicy pocieszają się, że 
szczepionki przeciw wściekliźnie, 
durowi, ospie, malarii, cholerze, 
dżumie, gruźlicy, tężcowi ,,schodzą" 
na bieżąco. 


WybiJanie orła 
Tegoroczni absolwenci Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Opolu zamiast 
eleganckich dyplomów otrzymają 
tylko zaświadczenia o ukończeniu stu- 
diów. Mennica nie wybiła na czas 
uczelnianej pieczęci z oitem w ko- 
ronie. I bardzo dobrze, wybijanie 
orlów jest zabronione. Z koroną czy 
bez ptak pozostaje pod ochroną. 


Słowo naJwatnleJsze 
Zanąd Miasta 
eszowa wydał 
bezlitosną walkę miejscowej mafLi. 
Na początek uderzono we właściciela 
pizzerii "Corleone", odmawiając mu 
zgody na wyszynk. piwa: "Uzasadnie- 
niem negatywnym jest posługiwanie 
się przez podmiot gospodarczy 
nazwą gloryfikującą przestępczą dzia- 
łalność". Trzej podpisani pod decy- 
zją wiceprezydenci miasta chcą dać 
jednak jeszcze jedną szansę pentiti 
(skruszonemu mafioso): "Zarząd po- 
nownie rozpatrzy wniosek o wydanie 
stosownego zezwolenia z chwilą zmia- 
ny nazwy lokalu" . 


Kindersztuba 
Nastolatek z Lądka-Zdroju, prze- 
bywający w poprawczaku za wła- 
mania do samochodów (prawie 60), 
wyszedł za dobre sprawowanie na 
kilkudniową przepustkę, podczas 
której okradł następne 12 aut Wła- 
ściciele samochodów w Lądku z nie- 
pokojem dowiadują się, że młody 
człowiek znowu nienagannie zacho- 
wuje się w poprawczaku nienagannie. 
(P AP)
		

/Image011.djvu

			Ogtosznie 
Komornik Sądu Rejonowego Rewir I w Kołobrzegu' 
zawiadamia że dnia 29.lipca 1996 r. o godz. 11 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 sala nr 
2 odbędzie się I licytacja nieruchomo
ci położonej w Kołobrzegu ul. Akacjowa 3 zapisanej w SR w Kołobrzegu 
Wydział Ksiąg Wieczystych Nr K
 7310 stanowiącej własno
ć Andrzeja i Ewy Kaspru
. 
I'UEkUCl-lOMOŚC IOS.rAtA OSZACOWANA NA K'NO.rĘ - '196.029#00 
CEI'IA WY'IVOtANIA -147.02'1#75 WADIUI'ł\ - '19.602#90 
I licytacja nieruchom
ci położonej w Grzybowie zapisanej w SR w Kołobrzegu Wydział Ksiąg 
Wieczystych Nr Kw 9757 s
al}owiąceJ własno
ć Ewy Kasprug 
NIERUCł-IOMOSC IOS.rAtA OSIACO'lVANA NA K'NO'r
 - 'IO
ł:l
ł'I,OO . 
CENA 'NY¥/OtANIA-78:I05,75 
'IVADIUI'A - 'IO.
ł'l
ł,OO 


WITAMY 
NA 
NASZYCH 
ŁAMACH 


OBWIESZCZENIE 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Urząd Skarbowy w Drawsku Pom. ul. Piłsudskiego 35 podaje do pu- 
blicznej wiadomo
ci, że w dniu 28 czerwca 1996 r. o godz. 10 w Przed- 
siębiorstwie Rolno - Spożywczym Sp. z 0.0. "Ostrowice" w miejscowo- 
ki Przytoń gm.Ostrowice odbędzie sprzedaż z licytacji niżej wyszcze- 
gólnionej ruchomoki należącej do Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywcze- 
go Sp. z 0.0. 
1. Kombaln zbożowy 'LBizon" Z - 056 1989 
rok 30.900,00 zł nr faor. 64967 
Powyższą ruchomogć można oglądać w dniu licytacji, tj. 
28 VI 1996 r. od godz. 9. 
Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokogci 10% 
ceny oszacowania ruchomogci w dniu 28 VI 1996 r. przed rozpoczę- 
ciem licytacji do rą..k poborcy skarbowego. 
Cena wywołania wynosi 3/4 ceny oszacowania. 
w przypadku niedojgcia do skutku I licytacji ogłasza się II licytację 
na wyszczególnione wyżej ruchomogci na dzień 28 VI 1996 r. 
o godz. 14. . 
Cena wywołania II licytacji wynosi 1/2 wartości 
oszacowania. ,:,
 .. RATY. LEASING 
, 
- '.. £5 s.
. 
fj\l
. · I 


NOWE 
NEW, NEU 
FRYTOWNICE 
KOSTKARKI DO LODU 
EISwURFELBEREITER 20-22-30-40 kg/24h 
WYTWORNICE LODU ŁUSKANEGO 280 kg/24h 


"PEKDROB" spółka z 0.0. 
w Sławnie ul. Koszalińska 49 
poszukuje przewoznikow z okolic 
Sławna posiadajqcych zestawy 
samochodowe typu Furgon 
do rzewozu ż wca. 
Praca w okresie od 15.07. 1996 r. do 30.11.1996 r. 
Szczegółowych informacji udzielamy w Sławnie 
pod numerem telefonu 30-76 wew. 58. 


K-791 


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
.Czyn. w Słupsku 
ogłasza przetarg ofertowy 
na ustalenie wkładu budowlanego 
na mieszkania przy ulicy: 
- Wiatracznej 4A/44 o pow. użytk. 33,34 m 2 
(l-pokojowe, na /I piętrze, widna kuchnia). 
Proponowany przez sp-nię wkład budowlany wynosi 
24.000,00 zł. 


-Zyg. Augusta 12/134 o pow. użytk. 25.50 m 2 
(l-pokojowe, na I piętrze, widna kuchnia). 
Proponowany przez sp-nię wkład budowlany wynosi 
16.000,00 zł. 


W.w mieszkania zostanq przydzielone na zasadach własno- 
ściowego prawa do lokalu. 
Członkowie oczeku\ący w SSM "Czyn". ktOrzy maią pierwszeń- 
stwo w uzyskaniu lokalu, mogą składać oferty pisemne w sie- 
dzibie Spółdzielni przy ul. leszczyńskiego 7 pokOi nr 16 do dnia 
27 VI 1996 r. 


W przypadku braku oferentów wśród członków oczekujQcych. 
o wymienione mieszkanie mogQ ubiegać się inne osoby speł- 
niajqce warunki do uzyskania mieszkania spółdzielczego. 
Oferty pisemne od w.w. osób będQ przyjmowane w dniu 28 VI 
1996 r. w godzinach od 10 do 14. 
Przy siadaniu ofert pobierane będzie vaclium w wysokoki: 
- 500 złotych od członków Spółdzielni 
- 1000 złotych od pozostałych osób. 
Bliższych informacji o oferowanym mieszkaniu udziela 
Dział Członkowsko-lokalowy, tel. 432-516 wew. 14. 


ł : I 


INSTYTUT ZIEMNIAKA 
76-009 Bonin 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż następującego sprzętu: 
1. Wózek pOdnośnikowy spalinowy - szt.1 cena wyw. 972,00 zł 
2. Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt.1 cena wyw. 1.040,00 zł 
3. Wózek pOdnośnikowy akumulat .- szt.1 cena wyw. 2.148,00 zł 
4. Wózek podnośnikowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 573,00 zł 
5. Wózek pOdnośnIkowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 973,00 zł 
6. Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 3.139,00 zł 
7. Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 3.049,00 zł 
8. Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 2.959,00 zł 
9. Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt. 1 cena wyw. 2.552,00 zł 
10.Wózek pOdnośnikowy akumulat. - szt.1 cena wyw. 2.477,00 zł 
11. Ciągnik Ursus C-335 - szt. 1 cena wyw. 2.318,00 zł 
12. Uniwersalna maszyna ogrodnicza -szt. 1 cena wyw. 104,00 zł 
13. Kosiarka trawnikowa - szt.1 cena wyw. 106,{)0 zł 
14. Samochód osobowy Ford Transit - szt.1 cena wyw. 29.971,00 zł 
15. Samochód osobowy Polonez - szt.1 cena wyw. 7.612,00 zł 
16. Kopaczka przenośnikowa - szt. 1 cena wyw. 793,00 zł 
17. Kopaczka przenośnikowa - szt. 1 cena wywoł. 543,00 zł 
1 B. Sortownik do ziemniaków - szt. 1 cena. wywoł. 396.00 zł 
19. Spawarka wirowa - szt. 1 cena wywoławcza 270,00 zł 
I Przetarg w pozycjach l-ID odbędzie się w dniu 10 lipca 1996 r, o godz, 10, 
a w pozycjach 11 -19 odbędzie się w dniu 11 lipca 1996 r. o godz. 10 w 
siedzibie Instytutu Ziemniaka w Boninie. 
Wadium w wysokości 1 0% ceny wywoławczej nale1y wpłacić najpó1nieJ do 
godz. 9 w dniach przetargów w kasie Instytutu Ziemniaka w Boninie. 
W.w. sprzęt można oglądać w przeddzień przetargu w Dziale Przechowalniczo 
- Szklarniowym. 
Zastrzega się, że wpłacone wadium przepada na rzecz zakładu, je
1I żaden z 
ucz
stników przetargu nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoław- 
a
 

 


K-796 


Polecamy 


napoje, alkohol: wino, piwo; 
soki na górskiej wodzie. 
Ceny producenta.' Dla hurtowni zniżki. 
ZAPRASZAMY 
ul. Niepodległości 72, Koszalin 
Nawiążemy współpracę z akwizytorami. 


G-2[69-0 


Producenci i dystrybutorzy 
materiałów izolacji termicznej! 
Wykonawcy robót 
ociepleniowych! 


Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
77-100 Bytów 
ul. Kochanowskiego 8-10 tel. 24-37, 27-02 
ogłasza przetarg 
na ocieplenie szczytowych północnych ścian 7 budynków mie- 
szkalnycn naszej Spółdzielni, wg technologii przewidzianej przez 
producentów materiałów ociepleniowych. 
Sposób ocieplenia i materiały zastosowane powinny odpowia- 
dać Polskim Normom. 
Szczegółowe warunki przetargu otrzymają Państwo na piśmie 
po zgłoszeniu swojego zainteresowania. 


Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lipca 1996 roku. 
Rozstrzygnięcie przetargu przewidziano na 
12 lipca 1996 roku. 


Nie zwlekaj - czasu jest bardzo malo. 


G-220()"'{) 


Z
\
'H(ZEGA 
IĘ pr(A'NO UNłPNAŻNłENłA U('rrA- 
(-11 aEZ PO
ANłA pr(Z1(Z1N. 


.. 

. 
 


BAŁTYK 
Hurtownici Wielobranżowa 
Ustka, ul. Słupska 9 a, tel. 144-220 
czynna w godz. 8 - 16 
oferuje 


* wódki 
* wina 
* piwo 
* napoje - soki 
* coca - cola 
* papierosy 
* konserwy 
* nalewaki, rolbarki do piwa 
* piwo w kegach: BOSS, BROK, OKOCIM 
LECH 
Szeroki asortyment - szybka obsługa 
bezpłqtny transport G-2145-O 


IMPORT ..seRWIS 
BRAMY GARAŻOWE 
SIE8AU 


ł 


TON ER · W 
'% 


do kserokopiarek I drukarek laserowych 
. CANON, MITA. RICOH, PANASONIC 
. . RANK XEROX, SHARp, TOSHIBA, 
MINOLTA, 
. . . OKI, EPSON, IBM, HEWLm PACKARD 
I Inne.  
czasow... 


 


Następne 
losowanie 
w czerwcu 


!. 


NAGRODA GŁÓWNA 


'ł . ...;;. 


Atra
@yjna 
ę.:ę.a detala:e?:r!
: 
L)J!Tg
 RABAIJW DLA gmEPÓW r
Hil!J!R.m@WM 
KONKURS 
DO WYGRANIA: 
atrakcyjne wycieczki, 
kolorowe telewizory, 
rowery g6rskie 
oraz 150 cennych nagr6d 
w LOSOWANIU CO MIESIĄC! 
SZUKAJ INFORMACJI W PUNKTACH SPRZEDAŻY I 


PAPIER KSEROGRAFICZNY 


potrzebą 
r;P
 
'\.-. ""-" 

1rł 
.ł oj , 
T .'.. .
 
.... ..r.Ą
'
ł 
j " r'"\.cł.. 
. 
... 
.
 
...... 
,.vP 


f.'trJI 


h 


t\SC« 
\,. \' 
9

e 


, --.. 
 


)1: 


cezex 


W LOSOWANIU CO KWARTAŁ! 


Wyniki poprzedniego losowania: 
Dwie wycieczki turystyczne: Halina Ręszmit - Częstochowa, Jerzy Juranek - Chrzan6w. Cztery telewizory PANASONIC: Witold 
Herman -lód:!. Jerzy Podfilipski -l6d:!, Sklep PiÓRKO Piotr Morawski - Warszawa, BMT ERIDA Sp. z 0.0. - Zielonka. Osiem 
rowerów górskich CRN 26: Miroslaw Ciesielski - l6d:!, Pawel Kotlarski - Warszawa. Andrzej Kozłowski - Lublin. Jerzy Lis - Warszawa. 
Janusz Kryciński - Wrocław, Henryk Rudnicki - Toruń, FUH AWAAntoni Wieczorek - Pyskowice. Apteka prywatna Jadwiga 
Hartowicz-Gryczon - Warszawa. 150 piór kulkowych PARKER typu Vector wylosowały osoby kt6rych listy wywieszone są 
w oddziałach firmy CEZEX. 
PUNKTY SPRZEDA.tV DETALICZNEJ OZNACZONE SĄ NAKLEJKĄ KONKURSOWĄ 
REGIONALNE ODDZIAŁY FIRMY CEZEX: 
UL. GRUNWALDZKA 209 GDAŃSK TEL. (O-58) 41 52 25 


I 


KOSZALIN, ul. Szymanowskiego 66, 
tel. 424-792, 430-661 w. 223 


-- 


t 


" 


HURTOWNllllnKUt6w MONOPOLOwYCH 


WINA 
WODIC' 
IeONIAIC' 
lIAPOJB
 
PIWO 
 
BYTÓW ODDZIAŁ V: 

 Z I. A Lęborska 37, tel. 30-32 
PLINEK 

1. POznańska 4, 
el. 542-29 
OlCZYN-ZDROJ 
ul. MłYńska 1 tel 62-601 62- 443 
SlUPSK ,. , 
Ul. PrZemysłowa 73, teJ. 288-67 
SZCZECINEK 
U k l. WOdociągowa 68 teJ. 425- 37 
OSZALIN ' 
Ul. POprzeczna 11, tel. 42-53- 54 
-.UPU'IIY'IIAIISP'IIT 
- DOIODIIE ..IIUIIKI PtA'II"GI 


-,
		

/Image012.djvu

			12 Gł.OS POMORZA 


RADIO I TELEWIZJA 


Wtorek, 25 czerwca 1996 r. 


TVP - PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Moda na sukces'" - serial USA 
8.30 Wiadomości 
8.40 Dla najłodszych ELA - Ency- 
klopedia Letnia dla dzieci 
8.50 Teleferie - Lato z czarodziejem 
(powt. ) 
9.10 "Przygody bystrego Billa": 
"Billy i okulary babci" - serial anim. 
prod. austrlijskiej 
9.35 Dla dzieci - Kolory (powt.) 
10.00 "Córeczki milionera" (18(22) 
- serial USA 
10.50 Miniatury 
ł1;00 Biesiady humoru i satyry - 
Lidzbark '96 (2) - progr. rozr. 
H.30 Lato z Magazynem Notowań 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Komputerowa szkoła II 
12.30 Bahyckie technologie (powt.) 
12.45 Kuchnia - Dlaczego więdną 
rośliny? 
13.00 Kino letnie: "Grunt to rodzin- 
ka" - fUm USA (1967) 
14.50 Kwant - progr. popularnonau- 
kowy 
15.10 Alfa -Ad Astra 


15.30 "Moda na sukces" - serial USA 
16.00 Taki jest świat 
16.25 Dla dzieci: Łowcy przygód 
16.50 Kartka z kalendarza 
17.00 Teleexpress 
17.15 On, czyli kto - Henryk Wujec 
17.45 Test - mag. konsumenta 
18
05 Opole '96 - studio festiwalowe 
18.30 "Nie z tego świata" (23/48) - 
serial USA 
19.00 Wieczorynka ,,Pszczółka Maja" 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Yesterday" - fIlm polski (1984) 
21.40 Puls dnia 
22.00 Sejmograf 
22.10 Sprawa dla reportera 
22.50 Program rozrywkowy 
23.10 Wiadomości 
23.20 Przeciwko złu; Skini i inni - re- 
portaż 
0.30 Klub Samotnych Serc 
0.50 Książki najlepsze 
0.55 Pożądać rzeczy 
1.25 Adopcja Oli - reportaż 
1.55 Zakończenie programu 
TVP - PROGRAM 2 


7.00 Panorama 
7.10 Sport - telegram 


7.15 Wakacyjne muzykowanie 
7.40 Słoneczne lato Dwójki 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 Słoneczne lato Dwójki 
8.35 ,,John, Georgie i reszta" (9(21) - 
serial USA 
9.00 Gwiazdy z tamtych lat - Jarema 
Stępowski 
9.30 Słoneczne lato Dwójki 
9.35 "Magia kina" (1/18): "Maski i 
lustra" - serial dok. USA 
10.00 "Nagi król" - bajki nie tylko dla 
głuchych - progr. dla dzieci 
10.25 Słoneczne lato Dwójki 
10.40 Familiada - teletumiej (powt.) 
11.05 "Zakazana miłość" (103/127)- 
serial wenezuel.-hiszp. 
11.55 Wieniawski w kwartecie 
12.10 Słoneczne lato Dwójki 
12.15 Teatr dla Dzieci: "Bajki. Rok 
1779" - ,,Ignacy Krasicki" 
12.50 Słoneczne lato Dwójki 
13.00 P,anorama 
13.20 Muzyczne lato Dwójki - Dozwo- 
lone od lat 40 
14.10 F1apjack - progr. muz. 
14.50 Powitanie 


15.00 "Biały Kieł" (25(26): "Wypa- 
dek" - serial kanad. 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
15.35 Studio Sport - Za metą 
16.00 Dziecinada - progr. public. 
16.10 W okolice Stwócy - progr. re- 
dakcji katolickiej 
16.30 ,,5 x 5: Wygrajmy razem" - te- 
leturniej 
17.00 "Zmiennicy" (2/15): "Ostatni 
kurs" - serial TVP (1986) 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny 
19.35 "Nagi król" - bajki nie tylko 
dla głuchych (powt.) 
20.00 Tok szok 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Pogotowie ekologiczne Dwój- 
ki 
21.50 Tropy - progr. publ. 
22.25 "Pewnego dnia w październi- 
ku" - dramat wojenny duńsko-amery- 
kański (1990) 
24.00 Panorama 
0.05 "Zaślubiny. ze śmiercią" - fIlm 
ukraiński (1992) 
1.20 Zakończenie programu 


POLSAT 


7.00 Dzień dobry; 7.55 Poranne in- 
fonnacje; 8.00 Polityczne graffIti; 8.15 
Klub Fitness Woman; 8.30 Hulaba100 - 
serial anim.; 9.00 MacGyver - serial 
USA; 10.00 Statek miłości - serial 
obycz. prod. USA; 11.00 W drodze; 
11.30 Oskar - mag. filmowy; 12.00 Pa- 
nienka z okienka (1) - fIlm polski 
(powt.); 13.30 Popołudniówka w teatrze: 
Pierre Chesnot "Sąsiadka"; 14.304 x 4 
- magazyn; 15.00 HaloGra!My; 15.20 
Ye! Ye! Ye!; l5.30 Johnny Quest - se- 
rial; 16.00 Informacje; 16.15 Pamiętnik 
nastolatki; 16.45 Grace w opałach; 17.15 
Kalambury; 17.45 Letnie Studio polsa- 
tu; 18.15 Mamuśki - serial USA; 18.45 
Drużyna A - serial USA; 19.40 Loso- 
wania LOTrO; 19.50 Informacje; 20.05 
Janosik,- fIlm polski; 22.00 InfonTIacje 
i biznes infonnacje; 22.25 Adam 12 - 
serial USA; 22.50 Magazyn sportowy; 
0.20 Kalambury - progI. roZ!. (powt.); 
0.50 Studio Polsatu; 1.20 HaloGra!My; 
1.45 Pożegnanie 
1V-3 GOANSK 


7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trój- 
miejski serwis infonnacyjny
 8.40 Gdań- 
ski Dywanik - prog. Marka Ponikow- 
skiego; 9.10 Wtorkowe Studio Niepeł- 


nosprawnych; 9.20 Dozwolone od lat 40, 
czyli przeboje starszych nastolatków; 9.40 
Namiętność (80); 10.30 Życie zwierząt 
(10(26) "Safari nad Czerwoną Rzeką" - 
serial przyrodniczy; 10.55 Miód i pszczo- 
ły (188) ,,Zno\Vu spokój"; 11.25 Niebez- 
pieczna (90/150); 12.10 Rytmy przyrody 
(33/36) "Gniazda"; 12.35 "Londyn w 
ogniu" (4/10); 13.25 Poza rok 2000 (31/ 
52) - prog. popularnonaukowy; 14.10 
"Kwadrans z..." - prog. Henryki Dobosz; 
14.30 Pętlowa Lista Przebojów - mag. 
muz. dla młodz.; 15.00 Panorama; 15.10 
"Sierotki" (24); 15.35 Hobart i Cosmo (1/ 
6) ,,Na torach" - prog. popularnonauko- 
wy; 16.00 Witajcie nowi (42/52) - serial 
dla młodz. prod. USA; 16.30 Poradnik 
domowy; 17.00 Teleexpress; 17.15 ,,Nie- 
bezpieczna" (91/150); 18.10 Panorama; 
18.30 Punkt - temat dnia; 18.40 Mozaika 
- Regionalny Magazyn Mniejszości; 19.00 
Polityka i okolice; 19.30 ,,Życie w łodzi" 
- film dok. prod. pol.; 20.00 "Słońce w 
gałęziach" - dramat obyczajowy prod. 
pol.; 21.25 Portret Europejski; 21.35 Wtor- 
kowe Studio Niepełnosprawnych; 21.50 
Panorama gospodarcza; 22.05 Program o 
zdrowiu - "O próchnicy i leczeniu zębów 
mlecznych"; 22.15 Wtorkowe Studio Nie- 
pełnosprawnych; 22.30 Afera na zlecenie 
- fIlm fab.(sens.-przyg.) prod. USA; 24.00 
Zakończenie programu 


TV GAWEX 


17.30 Program dnia; 17.35 Echa dnia; 
17.40 Z naszą kamerą; 18.00 Bajki pol- 
skie - serial; 18.25 Widget - serial anim.; 
18.50 Szpital miejski - serial; 19.35 Pan- 
na dziedziczka - serial film.; 20.00 TV 
Gawex na bis; 20.30 Globtroterzy - serial 
dok.; 21.00 Przeboje domowego kina; 
21.30 TV Gawex na bis; 22.00 Portret 
Doriana Greya - ftlm fab. 
TV TKK KOŁOBRZEG 


10.30 ,,Namiętność" (82) powt.; 17.15 
Wiadomości TKK; 18.05 ,,Namiętność" 
(83) - telenow.; 19.00 Filmowe spotkania 
ze sztuką: "Gdzie wiatr poniesie"; 19.25 
Muzyka na każdą porę; 19.30 "To jest 
kino" - mag. fIlmowy; 20.00 "Wielka mi- 
łość Balzaca" (1) - serialobycz.; 21.00 
Niszcząca siła: ,,Helikoptery" - serial do- 
kum. USA; . 
powtórka programu poniedziałkowego 
22.05 ,,Namiętność" (82) - telenowela; 
23.00 Chwila wspomnień: Power Hits; 
23,30 Zebra Zone; 0.00 "Samo życie" - 
serial oby cz.; 1.00 Wrestling; 2.00 N a do- 
branoc... 


TV BRYZA KOSZALIN 


8.25 Program lokalny TVR Bryza: Wia- 


domości koszalińskie; 8.40 Bajki polskie 
- serial dla dzieci; 9.05 Widget - bajka 
dla dzieci; 9.30 Więźniarki - serial sens.; 
10.15 Muzyczny relax; 10.30 Panna 
dziedziczka - serial obycz.; 11.00 Pro- 
gram Lokalny TV Bryza: Wiadomości 
Ko
zalińskie, STUDIO V.I.P.; 11.30- 
16.25 Teletext odkryty; 
16.25 Globtroterzy - mag. turystycz- 
ny; 16.50 Bajki polskie - serial dla dzie- 
ci; 17.15 Widget - bajka dla dzieci; 
17.45 Poradnik medyczny TV BRYZA; 
18.15 Panna dziedziczka - serial obycz.; 
18.45 Więźniarki - serial sens.; 19.45 
Kojak - serial sens.; 20.30 Dolina lalek 
- serial; 22.15 Portret Doriana Graya - 
fIlm fab.; 23.45 Muzyka na dobranoc; 
24.00 Teletext odkryty 
TV SŁUPSK 


17.15 - Przegląd wiadomosci, 
17.30 - Bajki polskie -ser., 17.55 - 
Widget- ser. dla dzieci, 18.20 - Wię- 
źniarki - ser., 19.05 - Panna dziedzicz- 
ka - ser., 19.30 - Globtroterzy - mag. 
podr., 19.55 - Kojak - ser. (powt. z 
pon.), 20.40 - Dolina lalek - ser.(powt. 
z pon.), 21.05 - Przeboje domowego 
kina-mag. muz. (powt. Z pon.), 21.30 
Portret Doriana Graya - film, 23.30 - 
Zakończenie programu 


WITAMY NA NASZYCH 
LAMACH 


... ..... .... ... 
. ............ . 
.. y ..........: IJJ . :. 
. . .. 
. . ,.'. . ",' '" . . .. 
. . . 
. .' 
. . 
. . 
. . . 
. . 
" . 


......... 


---ł 


:'..
 . 


.
 

 

 


ł' "." y--:- .....-..... ....:..... 

U.P4A::: 


r  

. 


, 


CATERPLAN to specjalna oferta 
dla stołówek, hoteli, restauracji 
i ośrodków wczasowych 
CATERPLAN to ponad 130 
produktów spożywczych 
CATERPLAN to nowatorski 
sposób gotowania 
w profesjonalnej kuchni 


RADIO KOSZALIN 


Wiadomości: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00, 
21.00,22.00,24.00 
Skrót wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 
8.30,9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05, 
19.05,21.05 
Komunikaty dla alergików: 5.05, 
7.05, 11.05, 15.05, 17.05 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.50 
Kronika policyjna; 6.10 Serwis infonna- 
cyjny dla rolników; 6.20 Prognoza pogo- 
dy dla regionu środkowopomorskiego; 
6.35 English? No problem!; 7.45 Wiado- 
mości sportowe; 8.50 Propozycje kultural- 
ne; 9.00-12.30 Lato na gorąco-nim: 9.15 
Reporter zobaczył; 9.35 Wakacyjne po- 
zdrowienia; 10.10 Atrakcje turystyczne 
regionu; 10.30 Wiersz na lato; 11.05 -10- 
fonnacje dla obcokrajowców; 11.10 Prze- 
gląd prasy ogólnopolskiej; 11.30 Repor- 
ter zobaczył; 11.55 English? No problem!; 
12.10 Pod żaglami i nad wodą; 12.30 Ra- 
dio-Biznes; 13.05 Muzyczne wędrówki; 
13.45 Notowania giełdowe; 14.00-16.00 
Popołudnie z nami- o modzie i urodzie- 
w nim: 15.10 Przegląd prasy specjalistycz- 
nej; 15.45 Kącik melomana; 15.55 En- 
glish? No problem!; 16.05 PARK - mag. 
dla młodzieży; 17 .00 ATUT - program 
reporterów, w nim: 17.30 Wiadomości 
sportowe; 18.05 Muzyczny środek - aud. 
S. Podgórskiego; 19.45 Opowieści Garga- 
mela w wykonaniu Wiesława Drzewicza 
(powt.); 20.05 Wieczorne spotkania - 
Przeżyliśmy ze sobą 50 lat - aud. D. Czer- 
niawskiej; 21.05 Muzyczne prądy i poglą- 
dy - aud. W. Stachowskiego; 22.00 BBC; 
23.00-3.00 Radio Koszalin nocą; 3.00- 
5.00 Muzyka nocą 
RADIO VIGOR 
TELEFON INTERWENCYJNY 
439-924 (czynny całą dobę). Wiadomo- 
ści BBC; od 6.00 do 23.00 co godz.; Wia- 
domości lokalne: 6.30,9.30, 11.30, 12.30, 
14.30,15.30,21.30; Moto-serwis: od 6.35 
dO 24.00 co godz.; Pogoda: od 6.06 do 
23.06 co godz.; Komunikaty reklamowe: 
10.30, 9.50, 12.35, 14.35; Ogłoszenia 
drobne: 7.30, 9.50, 13.20; Kursy walut 
N.B.P. 8.38, MIX 9.38; Powerplay: od 
6.05 do 22.05 co godz.; Horoskop: od 6.10 
do 23.10 co godz. (na jutro 23.58); Kalen- 
darz muz.: 13.40, 15.38, 23.30; Aktualne 
płatności: 6.53, 7.56; Płyta tygodnia: 
10.20, 15.45, 23.30 
7.15 Konkus ,,Edukacyjny"; 8.20 Prze- 
gląd prasy lokalnej; 8.50 Porady prawne; 
10.45 Konkurs; 11.45, 16.45 To byłrok- 
muz. non-stop; 12.45 Konkurs; 13.45 Do 
trzech razy sztuka --muz. non-stop; 14.45 
Trzy propozycje do "Gwiazdy Wieczoru"; 
15.51 Projektor filmowy; 16.33 Cała 
wstecz - konkurs muz.; 17.45 Tea-time 
gold: muz. non-stop; 18.06 Lista polskich 
przebojów; 20.30 Muzyka z górnych 
półek - aud. z udziałem słuchaczy; 21.45 
Co jest grane? - konkurs; 24.00-1.00 Muz. 
dla zakochanych i nie tylko; 1.00-6.00 
Muz. dżem z Vigorem FM. 
RADIO CITY 
66,5 i 100,9 MHZ TEL. 440-564 
MUZYKA DLA DOROSL YCH 
oraz: 
6.00-9.00 "PORANEK Z RC" - muzy- 
ka, horoskop, prognoza pogody, przegląd 
wydarzeń dnia poprzedniego 
9.00-13.00 "OTWARTE STUDIO"- 
rozmowy z gośćmi, na bieżąco komento- 
wane wydarzenia dnia, konkursy 
13.00-15.00 ,,ŻYCIE NA GORĄCO" 
- najszybsze relacje reporterów z miasta, 
aktualności miejskie, propozycje kultural- 
ne i sportowe; 
15.00-19.00 ,,Popołudnie z RC" - au- 
dycja muz. 
19.00-22.00 "Wieczór z RC" - audy- 
cja muz. 
23.00-6.00 "Muzyczna noc z Radiem 
City" - muzyka non stop 
RADIO POŁNOC 


95,9 i 69,23 MHz 
Redaktor dyżurny: tel. 410-460 
Studio: tel. 410-444 
5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z Ra- 
diem Północ; 6.00 Budzik zadzwonił; 6.15 
Szczęśliwa dwója - konkurs; 7.00 Infor- 
macje o działalności służb miejskich; 7.45 
Krótki przegląd prasy regionalnej; 8.00 
Infonnacje dla kierowców; 8.15 Serwis 
sportowy; 9.00 Gdzie się wybrać?; 9.15 
Nasz mikrofon, wasz głos - dyżur repor- 
tera; 10.00 Rybacka prognoza pogody; 
10.10 Konkurs - Nieźle buja; 11.00 Kur- 
sy walut; 12.00 Ludzie mówią; 13.00 Ka- 
lendarium i horoskop; 13.10 Konkurs - 
Konkurs z niespodzianką; 14.00 Infonna- 
cje dla kierowców; 14.10 Godzina ftrmo- 
wych propozycji; 15.15 Giełda papierów 
wartościowych; 16.00 Rybacka prognoza 
pogody; 16.05 Euro Top; 18.00 Minął 
dzień; 19.05 Skąd my to znamy?; 20.00 


Lista przebojów polskich; 21.00 Godzina 
z Koszalina; 22.10 Gorąca linia - koncert 
życzeń Radia Północ; 23.00 Godzina au- 
torska; 24.00 Night Club Radia Północ 
RADIO ZET 


Wiadomości co godzinę: całą dobę 
Wiadomości co pół godziny: 6.00- 
12.00, 14.00-17.00 
Wiadomości co kwadrans: 6.00-9.00 
Wiadomości sportowe 6.08, 6.33, 7.09, 
7.34,8.07, 9.05 
Wiadomości giełdowe: n.57, 13.05, 
14.05 
4.00-6.00 Świt z Radiem ZET; 6.00- 
9.00 Poranek z Radiem Zet; 6.20-9.40 
Horoskop Dnia - Wojciech Jóźwiak; 6.50 
Zapowiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdowy; 
8.15 Gość Radia Zet; 8.40 Książki Cze- 
sława Apiecionka; 9.15 Urodziny z Ra- 
diem Zet - konkurs; 9.20 Horoskop Joan- 
ny Godeckiej na urodziny; 9.50 Ciekawo- 
stki Krecika; 10.10 Bulion Zet - program 
Doroty Wellman i Michała Gulewicza; 
12.50 N a krawędzi - najlepsi wykonawcy 
New Rock; 13.15 "Dzwonię do Pani... 
Pana" - program Janusza Weissa; 14.10 
Magazyn reporterów i zapowiedzi kultu- 
ralne; 15.10 Hip Hop Zet - program Ma- 
rzeny Chehniniak i Wojtka Jagieiskiego; 
16.50 Ciekawostki Krecika; 17.50 Na kra- 
wędzi - najlepsi wykonawcy New Rock; 
18.10 Szymoniada - program Szymona 
Majewskiego; 19.05 Komputerowa lista 
przebojów Radia Zet; 20.05 Komputero- 
wa lista przebojów Radia Zet; 20.05 UK 
Chart Attack (w piątki) - przedstawia 
Mariusz Nałęcz Nieniewski; 21.05 Klub 
Radia Zet zaprasza Karolina Piotrowska; 
23.10 Noc z Radiem Zet 
RADIO KOŁOBRZEG 


częstotliwość 71.15 i 90.20 FM 
dział łączności z słuchaczami: tel. 
(0-965) 244-79 
dział reklamy-: tel. 282-11 w. 124 
WIADOMOŚCI BBC: co godzinę od 
6.00 do 23.00 
6.00 - 8.30 Przebudzanki z Radiem 
OK'FM, a w nich: 6.00 -7.30 Prognoza 
pogody, przegląd prasy, kalendarium, 
Boss Moto; 7.30 Prognostikon; 7.40 - 8.00 
Solenizanci i jubilaci, zapowiedzi proga- 
mowe; 8.15 Mały poranny zgiełk; 8.30 
Wiadomości lokalne; 9.30 Wiadomości 
lokalne; 10.05 - 11.00 Audycja publicy- 
styczna (Studio kontakt itp); 11.30 Wia- 
domości Radia OK'FM; 11.35 Giełda pra- 
cy i ogłoszenia Pomóżmy sobie; 11.45 
Kalendarium muzyczne; 12.10 Redakcja 
publicystyki przedstawia; 12.30 Dwa za- 
kurzone przeboje; 12.50 [nfonnator kul- 
turalny; 13.30 Wiadomości Radia OK'FM; 
16.30 Wiadomości OK'FM; 17.05 Szczę- 
śliwa trzynastka disco polo Green Star - 
radiowa lista przebojów muzyki disco polo 
- prowadzą Lidka i Artur; 18.30 Wiado- 
mości Radia OK'FM; 18.35 Redakcja pu- 
blicystyki przedstawia... (powtórzenie z 
godz. 12.10); 19.05 Radioadepci prezen- 
tują - audycja w opracowaniu młodzieży 
szkolnej; 20.05 Muzyka dla koneserów - 
audycja Ryszarda Kądziołki; 21.05 Rock 
Express - nowości muzyki rockowej - 
audycja Tomasza Słonia - powtórzenie z 
soboty 
RADIO REJA 


UKF 72,38 MHz i 99,00 MHz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00,21.00, 
22.00 
Aktualności BBC: 13.30 
Wiadomości lokalne: 6.45, 8.45, 
10.45, 12.45, 14.45 
POWER PLAY - poranny: 6.05,8.05, 
10.05,12.05; popołudniowo-wieczorny: 
14.05,16.05, 17.05, 18.05,20.05 
0.10 Spotkanie z artystą; 3.00 Nocna 
fonoteka; 6.10 Poranne LSD; 9.10 Nowo- 
ści na Playlisty: Warner; 10.15 Kącik pra- 
wniczy - mec. Włodzimierz Elegańczyk, 
kalendarium muzyczne, przegląd prasy; 
11.10 Magazyn reporterów; 15.10 Serwis 
muzyczno-kulturalny; 16.10 Hot mix; 
18.10 Rytm z rytm; 20.10 It's only 
rock'n'roll; 22.10 Nowości na Playlisty: 
Warner - powtórzenie; 23.10 Serwis mu- 
zyczno-kulturalny - powtórzenie 
RADIO DARŁOWO 


Wiadomości: 7.00,9.00,11.00,13.00, 
15.00, 17.00 
Infonnacje lokalne od 8.00 co dwie 
godziny 
Dzień jak w radiu: muzyka, reklamy, 
giełdy, telefon dla wszystkich, reportaże, 
wywiady, pozdrowienia dla..., wieczorne 
konkursy 
RADIO TERAZ 
102.60 MHz 
Telefon w studio: 41-49-23 
17.00 Pozdrowienie i piosenka na do- 
bry początek; 17.10 Moim zdaniem; 17.20 
Nasze rozmowy; 17.50 Wiadomości lokal- 
ne; 18.00 Czas modlitwy; 18.15 Ostatnio; 
18.35 Spotkania z liturgią; 18.50 Wiado- 
mości diecezjalne; 19.00 Zakończenie pro- 
gramu 


(  ' 


Pokaz CA TERPLAN dla 
kucharzy i dietetyków oraz 
właścicieli, ajentów 
i kierowników zakładów 
żywienia zbiorowego 
odbędzie się: 
26 czerwca w Mielnie, 
w ośrodku 
wypoczynkowym Eden, 
ul. Morska 12, 
godz 14.30. 


/i I SBZ 


CPC Polska Sp. z 0.0. 
ul. Bałtycka 43, 60-960 Poznań 
tel. (0-61) 764 364 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin; kierownik redakcji Mirosław Węglewicz: WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 
\ 42-42-08; sekretarz redakcji Roman Wojcieszak: 42-42-08; dział sportowy: 42-51-14; dział łączności z czytel- 137-139, 75-604 Koszalin, prezes-tel./fax 42-51-40. 
nikami (godz. 9.30-16): 42-50-05; dziennikarze: 42-24-95; 42-44-10. DRUK: Prasowe Zakłady GrafIczne, Spółka z 0.0. 
Oddział redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20; kierownik redakcji Zbigniew Majerowski: tel./fax 42-51- w Koszalinie, ul. A. Lampego 18{20. 
95; sekretarz redakcji Anna Czerny-Marecka 42-51-95; dziennikarze: 42-24-56,42-43-81; 42-39-12 Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Pozostałe oddziały redakcji: Bytów (Krzysztof Sławski, tel./fax 0-593-2897); Kołobrzeg (Piotr Pasikowski, Zastrzega sobie również prawo skracania i 
tel./fax 278-55,422-84); Lębork (Wiesław Baniak, tel./fax 0-59-625588); Miastko (Konrad Remeiski, tel. 0- redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówio- 
595-3572); Szczecinek (Grzegorz Szczel!ański, tel./fax 403-11). nych. 
DZIAl PROMOCJI I REKLAMY Koszalin leI. 42-51-01, fax 42-51-40, 42-22-91, Słupsk leI. 42-66-08 


'1\ r \ 


r 
..1' 


Redaktor naczelnv: ANDRZEJ MIELCAREK 
telefon 42-26-93 
telefax 42-33-09 


.
.. 


.J
.
. 
NAKŁAD KONTROLOWANY 
ZWIĄZEK KONTROU OYSTRYBUCJI PRASY