/Image001.djvu

			Spotl 
.
 


Ostatnia droga 
Z. Kwiatkowskiego 


."J¥
' 
":x. 


J.P 
fi 
,
W 


.
.: 


14 bm. na cmentarzu komunal- 
nym w Ustce, w alei zasłużo- 
nych, odbył sią pogrzeb Zygfryda 
Kwiatkowskiego - szypra I klasy 
rybołówstwa bałtyckiego, wychowa- 
wcy kilku pokoleń rybaków. Zegnali 
go liczni mieszkańcy Ustki, maryna- 
rze, rybacy, przedstawiciele władz 
wojewódzkich. 
Zygfryd Kwiatkowski był znanym i 
cenionym działaczem społeczno- 
-politycznym, od 28 lat członkiem 
partii, deleQatem na X Zjazd PZPR, 
członkiem KC PZPR. ostatp,io I sekre- 
tarzem Komitetu Zakładowego partii 
w "Korabiu". 


".,;
> 
< "<<7 ..ft>.tJ/ 
Jeszcze do końca br. na trafi 20 tys. 
modnych ostatnio dżinsów wapnowanych. Pro- 
ducentem tych poczukiwanych spodni są Zakłady 
Przemysłu Odzieżowego ..Odra" w Szczecinie. 
które przy współpracy z tamtejszymi zakładami 
pralniczymi wprowadziły na rynek ten wyrób, 
Na zdjęciu: kontrola jakości po odbarwieniu 
spodni. 


CAF-J. Undro 


Pierwsze w Polsce 
wszczepienie sztucznego serca 


vy kl!nice Kardi.ochirurgii Sląskiej Akademii Medycznej w 
brzu kierowanej przez doc. 
Zblg",ew
 Rehgę, z 13 na .14 bm. dokonano ro raz pierwszy w Polsce operacji 
wszc?:
pienla sztucznego sęrca. 
t
re przywiezioną z moskiewskiego Instytutu Transplan- 
tolOgll1 Sztucznych Organow MInisterstwa Zdrowia ZSRR. Zastosowano ie do ratowania 
żXc: ia . 5? -Ietnieg.o 
cjenta. któremu 10 bm. dokonano transplantacji żywego organu. W 3 dni 
poznlej nastąpiła Jednak niewydolność mięśnia sercowego po przeszczepie. Niestety 
- mimo ogromnych wysiłków zespołu doc. Religi i przybyłego do Zabrza radzieckiego 
uczonego - członka korespondenta Akademii Nauk ZSRR prof. Walerego Szumako- 
wa. stan pacjenta uległ dalszemu pogorszeniu. Wkrótce potem zmarł. 
- Czy uważacie to za porażkę? - zapytał doc. Religę korespondent PAP. 
- Z punktu widzenia chirurgicznego i medycznego wszystko poszło bezbłędnie. 
Sztuczne serce podjęło bowiem pracę, ale stan narzadów pacienta, wynikły z ich 
wcześniejszego uszkodzenia, był już nieodwracalny. Nie mieliśmy żadnych szans. Chciał- 
bym przy'
ej okazji podziękować radzieckim kolegom za okazaną pomoc. Ten medyczny 
pomost między Moskwą a Zabrzem jest także pomostem do życia. 


Aresztowanie zbrodniarza hitlerowskiego 


Hawana (PAP). W argentyńskiej pro- 
wincji Cordoba aresztowano hitlerowskie- 
go przestępcę wojennego Josefa Franza 
Leo Schwammbergera, który popełnił 
wiele zbrodni na terytorium Polski. Uczest- 
niczył m.in. w wysyłaniu ludzi do Oświęci- 
mia i innych obozów koncentracyjnych, w 
tworzeniu gett żydowskich oraz wegzeku- 


cjach. Po klęsce III Rzeszy ukrył się w 
Austrii. a stąd w 1948 r. zbiegł do Ameryki 
Południowej przy pomocy organizacji by- 
łych hitlerowców-"ODESSA". W 1968r. 
jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się 
na liście przestępców wojennych. ukrywa- 
jących się przed sprawiedliwością wArgen- 
tynie. 


CSRS: Dziewczęta w szkołach oficerskich 


Praga (PAP). Po raz pierwszy w tym roku bramy niektórych czechosłowackich wyższych wojskowych 
szkół oficerskich stanęły otworem dla dziewcząt. Do tej pory absolwentki szkół średnich mogły jedynie 
uczyć się na specjalistycznych kursach wojskowych. a w szkołach oficerskich były rzadkością. 
W porównaniu z innymi. zwłaszcza zachodnimi armiami w naszych siłach zbrojnych jest rzeczywiście 
mało kobiet - pisze \IV reportażu ze szkoły oficerskiej w Wyszkowie tygodnik "Młady Svet". Decyzja 
o zwię
szeniu ich obecności w wojsku jest spowodowana niedostateczną liczbą kandydatów do 
oficerskich szkół wyższych. Zainteresowanie nowymi możliwościami zawodowymi przeszło najśmielsze 
oczekiwania. Do wszystkich wytypowanych szkół zgłosiła się ogromna liczba 18-letnich dziewcząt. 
Korzystają one z większych przywilejów niż chłopcy. choć obowiązuje je ten sam regulamin, 


wiednich dokumentach nie budzi zastrze- 
żeń, czego nie można powiedzieć o jej 
realizacji. 
Odpowiadając na pytanie dotyczące na- 
strojów przed referendum dyrektor CBOS 
przedstawił najświeższe wyniki badań 
przeprowadzonych na próbie ok. 1500 


(dokończenie na str. 2) 


Przez wiele niedzielnych godzin na 
warszawskim Torwarze trwała dysku- 
sja o problemach pijaństwa i alkoholi- 
zmu w Polsce. Na wezwanie Marka 
Kotańskiego odpowiedziały przyby- 
ciem setki osób z całej Polski. Niektó- 
rzy przyjechali do Warszawy z wątpli- 
wościami, większość z konkretnymi 
propozycjami, które stanowić będą 
. , 


czy być" 


II 
punkt wyjścia do sformułowań kon- 
kretnych postulatów, dotyczących 
zwalczania tej plagi. Atmosfera spot- 
kania gorąca, dyskusja swobodna, 
głosy różne, czasem kontrowersyjne. 
W spotkaniu wzięli także udział eks- 
perd reprezentujący różne zawody: 
prawnicy, lekarze, ekonomiści, dzia- 
łacze społeczni. Nie brakowało tych, 
których problem ten dotyka bezpo- 
średnio - rodzin alkoholików oraz 
ludzi walczących z uzależnieniem. 


Zderzenie śmigłowców 
Sofia (PAP). Nad Stambułem. w pobliżu mos- 
tu nad Bosforem zderzyły się w sobotę i runęły na 
ziemię 2 śmigłowce. Jedna z maszyn roztsrzaskała 
się na ulicy i stanęła w płomieniach. Pilot zginął na 
miejscu. Drugi helikopter. na którego pokładzie 
znajdowała się ekipa filmowa, runął na boisko 
piłkarskie. Jeden z członków ekipy filmowej zgi- 
nął. a pilot i 2 pozostałe osoby odniosły lekkie 
obrażenia - podała turecka agencja informacyjna. 


:il
!!I;i

;: S ::::::


!!
!
;
;!
!!I;:: R }:::: I .: en 


t

t u 

r m 

!


;


;ł!!j
!'
a m 

;


;


:
:I!j!!!.
lii
;.

!II
j!\!j\I
! 
:!t


!!!I
t
I


t
mf\ltt\t


tftttt B .:


ttllltt!
!

 u t::::::; e 


r l ::::


!!JlI;t\t

J 
.........................
. . .. ......... 1 ...... ....... .n.r.IS.D........... . .o".n. a ............... 
illlllll\I\III\IIIIIII
I
llt

t.!ljililllllllll\1i;
tl1
!!!I!
l
\t

liilllllll;;;;;ii!!ItI!

i


i;
ji\
I:

tiM
@tIi!!IIII\I\I!;:)il' 


Moskwa (PAP). 11 listopada odbyło się plenum Moskiewskiego 
Komitetu Miejskiego KPZR - czytamy w relacji agencji TASS z tego 
plenum. Głos zabrał na nim sekretarz generalny KC KPZR Michaił 
Gorbaczow. Poinformował o Plenum KC KPZR, kt6re odbyło si, 21 
października i rozpatrzyło sprawy związane z 70-leciem Rewolucji 
Październikowej oraz niekt6rymi bieżącymi zadaniami "pieriestroj- 
ki". 


Sekretarz generalny KC KPZR 
stwierdził m.in., że dysonansem na 
plenum było oświadczenie szefa mo- 


skiewskiej organizacji partyjnej, Bo- 
risa Jelcyna, który powiedział, iż 
nie ma uwag W sprawie referatu i w 


pełni go popiera, chciałby jednakże 
poruszyć kilka problemów, które na- 
gromadziły się w czasie jego pracy w 
Biurze Politycznym. Wystąpienie to, 
- kontynuował M. Gorbaczow - 
było w całości politycznie niedojrzałe, 
krańcowo zagmatwane i pełne sprze- 
czności. 


(dokończenie na str. 5)
		

/Image002.djvu

			Str. 2 


t:
::!II
:
':'lllgll\.\t\\:\
!:llł!:II\\\\:\\\\III\\\
\\\\ 
:::::::::::::::::::::::i: O :::::::::::::::: n ::::::}1 1 ': e ::::::::::::?

l r ::::: e :::::: n ::::::: a ::::::;:;:::::::
I;:-!: e ::::::: S :::::: Z :::::: e ::::::: n ::::::: I 
::::: 
:\
[

{
j,. ':f
t
::.
'. ..t
\
I
uj, 

 ':: 
 _{


ł\l..:: .
: :
.'" 
 
 )

 


(dokońc
enie ze str. 1) 
- Na jakiej podstawie wyliczono 
w tym projekcie, że ceny zwi,kuą si, 
średnio o 40 proc., skoro niekt6re z 
nich wzrosną o ponad 100 proc., a 
nawet 200 proc? - brzmiało kolejne 
pytanie. 
- Decyduje o tym udział poszczegól- 
nych grup towarowych w wydatkach lud- 
ności, w wydatkach poszczególnych ro- 
dzin. Wydatki na artykuły, których ceny 
wzrosną najbardziej np. na węgiel, energię, 
centralne ogrzewanie, stanowią 3,1 proc. 
wydatków przeciętnej rodziny pracowni- 
czej, a więc stosunkowo duży ich wzrost 
nie powoduje wysokiego wzrostu kosztów 
utrzymania. Druga grupa, w której ceny 
mogłyby wzrosnąć w wysokim stopniu, 
grupa podstawowych artykułów żywnoś- 
ciowych, stanowi w ogólnych wydatkach 
przeciętnej rodziny pracowniczej mniej niż 
1/4, konkretnie 24,3 proc. W obu tych 
grupach ceny mają wzrosnąć dlatego, że są 
one wysoko dotowane. Od takich dotacji 
chcemy stopniowo odchodzić. 
Są też inne grupy artykułów, np. nie 
podstawowe już artykuły żywnościowe czy 
artykuły przemysłowe, których ceny wzros- 
ną w znacznie niższym stopniu. Tak więc- 
mówiąc terminem naukowym - taka "śre- 
dnia ważona" daje właśnie 40-procentowy 
wzrost cen. Oczywiście trzeba pamiętać, że 
nie obejmuje to skutków wzrostu cen alko- 
holu i tytoniu. 
A oto inne pytania, na które odpowiadał 
W. lewandowski: 
- Kiedy nastąpi planowany ruch 
cen? 
- Nie sposób tego określić. Można je- 
dynie powiedzieć, że nie nastąpi on w 
najbliższych dniach - ani w listopadzie, 
ani w grudniu, że w ogóle nie nastąpi w tym 
roku. Jest to z całą pewnością przesądzo- 
ne. 
- Skoro ceny zmienią si, w roku 
przyszłym, to czy można określić, jaki 
bodzie harmonogram tych podwy- 
żek? 
Wydaje mi się, że mówienie o takim 
harmonogramie też jest pnedwczesne. Ale 


np. te podwyżki, które będą jakoś rozłożo- 
ne w czasie, czy też mniej lub bardziej 
skumulowane w przyszłym roku, będą z 
całą pewnością posiadały swoją logikę. 
- M6wlł pan o znacznym wzroście 
cen wogla opałowego i opłat za cent- 
ralne ogrzewanie. Jesteśmy u progu 
zimy, kiedy on nastąpi? 
- Opublikowane założenia polityki ce- 
nowp-dochodowej to propozycje. Ale od- 
powiadając konkretnie na pytanie o cenę 
węgla opatowego, myślę, że właśnie ta 
logika zmian cen narzuca niejako, że węgiel 
nie podrożeje w trakcie sezonu grzewcze- 
go, a najwłaściwszym na to momentem 
będzie początek nowego sezonu ogrzewa- 
nia. Podobnie, jeśli chodzi o artykuły rolne, 
to ta sama logika nakazuje, aby zmiany cen 
ich skupu odbywały się łącznie ze zmiana- 
mi cen środków produkcji dla rolnictwa 
oraz cen żywności. 
- Skoro informuj. si, o og61nych 
założeniach polityki c.nowo- 
-dochodowej to czy o konkretnych 
cenach ł wyliczeniach rekompensat 
btdziemy wiedzieli wcześniej, przed 
Ich wprowadzeniem? 
- Można wyrazić przekonanie, iż w 
momencie kiedy już będziemy znali struk- 
turę ruchów cepowych i zostanie ona prze- 
niesiona na ceny konkretnych towarów np. 
pieczywa czy mleka, to sądzę, że to również 
zostanie opublikowane. 
- W założeniach polityki c.nowo- 
-dochodowej zapisano m.in., że ,,0- 
peracja dochodowo-cenowa nie 
zmierza w skali og61nej do obniżenia 
poziomu życia". Wzrost cen bodzie 
wifC rekompensowany a oszczf(lnoś- 
ciwaloryzo
ane. VVjakispos6b? 
- Ogólne założenie jest takie, że kwota, 
o którą wzrosną wszystkie ceny w ujęciu 
globalnym, będzie niejako zwrócona spo- 
łeczeństwu w postaci wzrostu jego docho- 
dów. Wzrost cen, bez alkoholu i tytoniu, 
zostanie zrekompensowany wzrQStem do-. 
chodów Dotyczy to oczywiście jakiejś śre- 
dniej. 
- W jaki sposób jest to liczone? 
- Wzrost kosztów utrzymania, a także 


GŁOS POMORZA 


wynikający z niego wzrost dochodów, bę- 
dzie liczony w ten sposób, że we1mie się 
średnie sPOżycie na osobę w konkretnej 
rodzinie. I rekompensaty będą związane 
ściśle z tym, o ile wzrosną koszty utrzyma- 
nia. Będą one miały dwojaki charakter. Z 
tytułu wzrostu cen energii i jej nośników, a 
więc węgla, opału, centralnego ogrzewa- 
nia oraz z tytułu wzrostu cen podstawo- 
wych artykulów żywnościowych, łącznie z 
mięsem - rekompensaty będą pełne. 
Wszyscy otrzymają tyle, ile wyniesie wzrost 
wydatków na te artykuły, czy na te usługi. 
- Pełne i obliczane automatycz- 
ni....? 
- Automatycznie i wypłacane nie dla- 
tego, że pracownik czy świadczeniobiorca 
się zgłasza, lecz dlatego, że podmiot wy- 
płacający będzie to uwzględniał w momen- 
cie podwyżki. Będą to rekompensaty o 
charakterze bezpośrednim. 
Rekompensaty o charakterze bardziej już 
pośrednim otrzyma każdy zatrudniony i 
każdy emeryt z tytułu wzrostu pozostałych 
kosztów utrzymania i cen innych artykułów 
poza tymi, które wcześniej już wymieniłem. 
- Każdy zatrudniony w sektorze 
uspołecznionym? 
- Tak. ale nie sądzę, aby inne sektory 
nie rekompensowały tego. Rolnicy otrzy- 
mają zwrot zwiększonych kosztów utrzy- 
mania poprzez wzrost cen skupu ich pro- 
duktów rolnych. 
- Jaki jest og61ny celop.racji ce- 
nowo-dochodowej? 
- Potrzeba zmiany struktury cen wyni- 
ka z tego, że cena musi być prawidłowym 
parametrem ekonomicznym, musimy wie- 
dzieć co, ile naprawdę kosztuje. Nie można 
zbyt mocno, zbyt daleko - a jesteśmy w 
takiej sytuacji - skrzywiać tego obiektyw- 
nego charakteru cen poprzez nadmierne 
dotacje, bo przez to zaniżamy ceny, czy z 
drugiej strony, przez nadmierny podatek 
obrotowy - bo wÓwczas je zawyżamy. W 
gruncie rzeczy nie bardzo wiemy co ile 
kosztuje. Rachunek kosztów w całej gos- 
podarce jest przez to skrzywiony. 
Reasumując - proponowana przebu- 
dowa systemu cen nie ma charakteru dre- 
nażowego. To o ile wzrosną ceny, zostanie 
- średnio - zrekompensowane wzrostem 
dochodów. Natomiast sens tej przebudo- 
wy ma głęboko systemowy charakter: do- 
starczenie gospodarce, wszystkim jej pod- 
miotom, również gospodarstwom domo- 
wym, prawidłowego miernika wartości. 
(PAP) 


Powinniśmy pójść ostro i szybko 
(dokończenie ze stT. 1) 
Wewnętrznego. Najgorzej jest bowiem w 
obecnym stanie przejściowym, gdy z jednej 
strony wyzwala się pnedsiębiorczośĆ, a z 
drugiej dusi ją różnymi, administracyjnymi 
ogrB
Mtł:wtl"'ł'*'więc nasłt
1 
do Ił etapu są działaniami- metematyczny- 
mi, pOlegającymi na rozwiązywaniu rÓw- 
nań z wieloma niewiadomymi. 
H. K. - Dodajmy, że nic nie wiadomo w 
jakim stopniu zmienią się ceny za usługi i 
czy nasze przedsiębiorstwo wyżyje za mar- 
żę. 
R. M. - A dotychczas zajmuje siódme 
miejsce, wśród piętdziesięciu pokrewnych 
jednostek w kraju, pod względem wydaj- 
ności pracy oraz płac. Ani do reformy, ani 
do metod nowoczesnego handlu nie trzeba 
więc nas przekonywać. Czekamy na kon- 
kretne rozwiązania, nowe instrumenty eko- 
nomiczne. 
H. K. - Na to, że giełdy handlowe będą 
giełdami, a nie ustawianiem cztery razy do 
roku w Poznaniu tasiemcowych kolejek 
handlowców do producentów. 
R. D. - Musi wreszcie dotrzeć do pro- 
ducentów, zwłaszcza monopolistów, że już 
nie sprzedaje się towaru tak łatwo, jak do 
roku 1985, kiedy wszystko szło jak woda. 
Rynek jest już wybredny, potrzebuje więcej 
towaru delikatesowego, lepszej jakości. A 


cóż robią producenci? Upychają nam buble 
na zasadzie: jak wefmiesz towar gorszy, to 
dostaniesz lepszy. Oni dyktują warunki... 
R. M. -I w tej oto sytuacji co kwanał 
organizuje się narady koordynacyjne, które 
są tylko stratą czasu. Naszych kontrahen- 
tÓW z WSS czy PSS interesuje tylko, jakie 
będziemy mieU towary delikatesowe. A my 
mamy też swoich 8 sklepów - to jest 
przykład naszej przedsiębiorczości - w 
których sprzedajemy to, o co sami si, 
wystaramy, czego nie da nam WSS ani 
P
-$. 
R.D. - Powiedzmy więc otwarcie, żeby 
urzędnicy przestali decydować drobiazgo- 
wo o tym, co ma robić nasz dyrektor. Niech 
on odpowiada przed nami w swoim przed- 
siębiorstwie, a nie przed kilkunastoma kon- 
trolerami i lustratorami z zewnątrz, ktOrzy 
sprawdzają jakieś bzdurne sprawy. 
H.K.-Na co dzień mamy do czynienia z 
klientem -lud1mi przedsitbiorczymi, pro- 
wadząc
i zakłady rzemieślnicze, gastro- 
nomiczne, obracającymi większą gotówką. 
A z drugiej strony - z anachronizmami 
systemu finansowo-bankowego. Organi- 
zacja obrotu bezgotówkowego jest fatalna, 
czasochłonna, bo nie ufa się posiadaczom 
rachunków oszczędnościowo-rozliczenio- 
wych, że mają pieniądze na koncie. Oni 
zresztą też nie ufają, bo to nie szwajcarska 


Pod znakiem kapusty 
i używanych ciuchów 


(dokończenie ze str. 1) 
można bylo kupić taniej). Sprzedawano też 
- uważam, że to całkiem dobry pomysł- 
kapustę już poszatkowaną, 1 kg kosztował 
25 zl. Mniejszy był wybór ziemniaków i 
cebuli. 
WŚród dos taw ców warzyw dominowali 
rolnicy i ogrodnicy z okolic Koszalina. Byli 
jednak także i z dalszych regionów kraju - 
z radomskiego, konińskiego. 
Oferta owocowa także nie była bogata. 
Proponowano głównie jabłka, ale w bar- 
dzo niewielkim wyborze i doŚĆ drogo - 
210-300 zł za 1 kg, chociaż trafiły się też 
całkiem niezłe malinówki po 220 zł. 
la żywe kury i kurczaki płacono około 
500 zł. Bardziej w cenie są, jak się okazuje, 
koguty, te kosztowały 100-1000 zł. Po- 
tencjalnym hodowcom proponowano parę 
siedmiotygodniowych prosiąt po 9 tyS. zł i 
króliki. 
Przy punktach sprzedaży mięsa z uboju 
gospodarczego ruch byl niewielki. A kupić 
bylo co. Choć wprawdzie tylko wieprzowi- 
nę, ale za to do wyboru - karkówkę, 
łopatkę, szynkę, podgardle. Ceny umowne, 
zatem i niezbyt niskie - 100-1 000 zł. 
Oczywiście mniej atrakcyjne części prosia- 
ka były odpowiednio tańsze. 


Duży ruch panował też przy budkach i 
stoiskach z odzieżą. Więcej jednak było 
oglądających, niż kupujących. Nic zresztą 
dziwnego, bo co prawda głównie zimowe, 
a więc, na czasie, ale za to przeważnie stare, 
używane rzeczy do zakupów raczej nie 
zachęcały. Podniszczony kożuch damski 
proponowano za 80 tys. zł. Turecki kożu- 
szek dla 2-3-latka, też nienowy, wyce- 
niono na 10 tys. zł, Damskie czapki z 
białego lisa były po około 5 tys. zł. z rudego 
natomiast - ponad dwukrotnie d!oższe. 
Wyraźnie zmniejszył się "import" towa- 
rÓw. Ciekawe, czy jest to spowodowane 
bardziej surowym traktowaniem polskich 
"turystów" na przejściach granicznych, czy 
też zmianą przepisów dotyczących zasad 
wymiany pieniędzy. W każdym razie arty- 
kuły zagraniczne z koszalińskiego targowi- 
ska po prostu zniknęły. Parę kompletów 
sztućców, kilka elektronicznych zegarków, 
modne ostatnio "sprane" dżinsy po 19 tys. 
zł oraz młynek-mikser (po 1 O tys. zł) - to 
właściwie wszystko, co oferowano. Bylo 
też trochę słodyczy - cukierki, enerdow- 
skie i, bodajże, węgierskie czekolady w 
cenie 200-400 zł oraz kakao (po 
300-380 zl za 1 O-dekagramową paczusz- 
, kę). (i) 


alka 


z 


halasem 


Jak skutecznie przeciwdzialać hałasowI? P;oblem ten próbują rozwiązać członkowie ligi' 
wa'Id z hałasem. Kwestie te omawiane są m.in. na łV krajowym zjeidzie delegatów tej 
orgł'nizacji,.który 
ozpoczął obrady.1
 bm..w. Warszawie. Przez ostatnich kilkanaście lat 
hałat niezmlenme jest przyczyną największej liczby chorób zawodowych w Polsce.lr6dła 
uciąż iwych dźwięków i wibracji wpływają szkodliwie nie tylko na narząd słuchu, ale 
i SystE m nerwowy 
złowi
ka, pow.odu.j
 np. chO!'0by jelit,. zmiany akcji serca. i rytmu 
oddY(;llania. Wzdłuz artern komunikacyjnych w wielkich miastach naszego kraju halas 
o 20 p oc. przekracza poziom grożący trwałym uszkodzeniem sluchu. Polska należy do 
tych krc jóW Europy, w których śred,:,i przyr.ost decy
li j
 najwię
szy. . 
Taka :ytuacja nie nastraja optymistycznie - stwierdził doc. VVltold StraszewIcz. 
Członko ie ligi dążą do technicznego i prawnego zabezpieczenia człowieka przed 
ujemnym wpływem hałasu. Przeprowadzamy zlecane nam ekspertyzy, opracowujemy 
projekty c";Jraniczające hałaśliwość urządzeń, organizujemy specjalistyczne szkolenia. 
Staramy si pomóc każdemu, komu hałas uniemożliwia normalną pracę lub przeszkadza 
w wypoczo, nku. 


bankowość. I tu. gdzie powinny najszyb- 
ciej zafunkcjonować prawa ekonomii, jest 
po staremu: konwój z konwojentem, które- 
go roczne utrzymanie kosztuje około 3 mln 
zł, a do tego jeszcze kierowca i samochód. 
Co gorsie, przepisy o końwojowaniu pie- 
niędzy do banków nie uwzględniają skut- 
ków inflęlcji. Jakże to wszystko razem bar- 
dzo obciąża nasze budżety. 
R. M. - O swoim budżecie domowym 
nie chc, się wypowiadać, bo do tej pory, 
jako osobie samotnej, żyje mi się dobrze. 
H. K. - Wystarcza nawet na utrzymanie 
przez pracującego jednej osoby niepracu- 
jącej. Ale teraz jest obawa, że budżety 
rodzinne mogą nie wytrZymać skut:. 
ków zwiększonych kosztów utrzymania. 
Nie mamy zapasów gotówkowych na 
2-3 lata. Zgoda, że powinniśmy pójść 
ostro i szybko. Założenia są do przyjęcia, 
ale żeby się znowu nie rozmydliły i nie 
wyszło na tO, że trzeba będzie płacić na 
tych producentów, którzy sami nie potrafią 
zarobić na siebie. 
R. D. - Mówimy tylko o nas, ustawio- 
nych już w życiu, a cóż zaproponować 
młodym? 
R. M. - Muszą być gwarancje konsek- 
I. wentnej realizacji drugiego etapu reformy. I 
. tylko to, nic więcej. 
Notował: (vvjr) 


Posiedzenie 
Komitetu 
Obrony Kraju 


14 bm. odbyło si, posiedzenie 
Komitetu Obrony Kraju. które- 
mu przewodniczył gen. armii 
Wojciech Jaruzelski. 
Komitet Obrony Kraju ocenił aktua- 
lny stan bezpieczeństwa państwa, 
rozpatrzył przedsięwzięcia dotyczące 
ochrony szczególnie ważnych obiek- 
t6w gospodarki narodowej i om6wił 
sprawę wdrożenia nowo formowa- 
nych ministerstw i urzędów central- 
nych do sprawnego spełniania zadań 
obronnych. Podjęto stosowne decyz- 
je. (PAP) 


Rewaloryzacja 
wkladów 
oszczędnościowy 


Zgodnie z założeniami polityki 
cenowo-dochodowej w II etapie 
reformy gospodarczej. zakłada 
się rewaloryzacj, wszystkich 
wkładów obywateli na rachunkach 
oszczędnościowych. oszcz,dno- 
ściowo-rozliczeniowych i bieżą- 
cych oraz bonów lokacyjnych. 
depozytowych i bonów rewalo- 
ryzacyjnych. Posiadacze oszcz,- 
dności otrzymają specjalne cer- 
tyfikaty rewaloryzacyjne. dające 
po trzech latach taki przyrost 
wkładów, o jaki wzrosną ceny w 
wyniku podwyżek wprowadza- 
nych w 1988 roku. 


Zakładając, że wzrost cen towarOw 
i usług konsumpcyjnych - bez skut- 
ku wzrostu cen alkoholu i wyrobów 
tytOniowych - wyniesie ok. 40 proc., 
posiadacz wkładu oszczędnościowe- 
go, wynoszącego np. 100.000 zł o- 
trzyma certyfikat rewaloryzacyjny na 
kwotę 40.000 zł., która będzie mogła 
być zrealizowana po 3 latach. 


Utrzymane zostaną dotychczasowe 
zasady dysponowania wkładami 0-' 
szczędnościowymi i ich oprocento- 
wania. Np. posiadacz książeczki ter- 
minowej z wkładem 3-letn;m nadal 
będzie otrzymywał 1 5 proc. rocznie 
od wniesionego wkładu, niezależnie 
od tego, że kwota wkładu ulegnie 
rewaloryzacji na wyżej opisanej zasa- 
dzie. Dla mieszkaniowych i budowla- 
nych książeczek oszczędnościowych 
stałą formę rewaloryzacji wkładów są 
premie gwarancyjne, uwzględniające 
wzrost koszt6w budownictwa i zape- 
wniające realną wartość wkładOwo 
(PAP) 


f. 


1987-11-16 


Nie uświadamiać 
uświadomionych 


(dokończenie ze stT. 1) 
stwierdził przewodniczący RW - nie może 
w pełni zadowalać. Powstało 1.059 oby- 
watelskich komitetów do spraw referen- 
dum, uruchomiono wojewódzki i rejonowe 
zespoły lektorskie, zorganizowano stałe 
punkty informacyjne i ośrodki wiedzy o 
reformie i referendum. AktyWnie pracują 
sygnatariusze Ruchu. Mimo jednak tak 
zakrojonych działań, prowadzonych roz- 
mów na zebraniach obywatelskich (odby- 
to ich 211 ), świadomość wielu ludzi, głów- 
nie w środowisku wiejskim i młodzieży, 
wykazuje luki, brak podsta
owej wiedzy 
na temat celów, do który
h zdążamy. 
W żywej, krytycznej dyskusji zwracano 
uwagę, by nie uświadamiać uświadomio- 
nych, lecz całą uwagę poświęcić tym, któ- 
rzy mają wątpliwości. Na często zadawane 
w terenie pytania o gwarancje realizacji 
reform, winniśmy szczerze odpowiadać - 
stwierdził mecenas Michał Płocica - że 
proponowane rozwiązania reformy stwa- 
rzają racjonalnie uzasadnioną szansę po- 
wodzenia. Zapowiadane zmiany cen i do- 
chodów są ściśle powiązane z komplekso- 
wym reformowaniem gospodarki, jej re- 
konstrukcją, unowocześnianiem. 
Janina tagodzicz upatruje szans na 
powodzenie reformy w ograniczeniu sej- 
mikowania. ludzie wyrażają obawy- mó- 
wił poseł Adam Stadnik - czy reforma 
nie zatrzyma się na początku drogi, czy 
siedzący w gabinetach potrafią się przesta- 
wić, czy zechcą to zrobić. Musimy się więc 
już dziś zastanowić nad sposobem kontroli 
przez nasz Ruch i Sejm, realizacji reformy. 
Efektem pracy PRON, sygnatariuszy, win- 
no być - kontynuował sekretarz KW PZPR  


H.nryk Pacjan - stworzenie szerokiego 
społecznego ruchu na rzecz reformowania 
naszej gospodarki. Ksiądz Jan Krzemiński 
zaznaczył, że przęłomowy okres, w jakim 
się znajdujemy, powinniśmy wykorzystać 
do porównania tego co posiadamy dziś, z 
tym co mieliśmy po wojnie. Czas przed 
referendum to także potrzeba refleksji nad 
naszymi narodowymi wadami - powie- 
dział - głównie brakiem konsekwencji w 
pracy i działaniu. 
W przyjętej uchwale w sprawie udziału 
ogniw podstawowych PRON i rad tereno- 
wych w kampanii poprzedzającej ogólno- 
polskie referendum opowiedziano się za 
pogłębieniem i poszerzeniem działań infor- 
macyjno-wyjaśniających. "Opowiadamy 
się -=- czytamy m.in. w uchwale RW - za 
dalszym doskonaleniem i modernizowa- 
niem naszego państwa i demokratyzowa- 
niem politycznego, gospodarczego i społe- 
cznego życia. 
Spotykamy się z przejawami wyrażania 
niewiary w powodzenie i skuteczność re- 
form. Wyrażamy jednak przekonęlnie, że 
jeśli stać nas było w pierwszych latach 
powojennych na kilkuletni wysiłek odgru- 
zowania i odbudowy a następnie rozbudo- t... 
wy Koszalina i innych miast, osiedli I wsi '\III, 
naszego województwa, tak i obecnie stać 
nas na rzetelną pracę, ofiarność, konsek- 
wentne działanie na rzecz wychodzenia z 
kryzysu, rozwoju na
z
i _gospodarki. 
Rada Wojewódzka przyjęła również In- 
formację o stanie realizacji wniosków i 
postulatów z przedkongresowej kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej PRON w br., 
skierowanych do władz wojewódzkich i 
centralnych. (lb) 


"Nasze sprawy 
w naszych rękach" 


(dokończenie ze str. 1) 
społecznego i politycznego. Najwięcej 
pytań pod adresem przedstawicieli 
władz dotyczyło rozwoju budownict- 
wa mieszkaniowego w II etapie refor- 
my gospodarczej, polityki cenowej, 
awansu ludzi młodych, przyszłości 
polskiego szkolnictwa, planowanych 
zmian 
trukturalnych polskiej gospo- 
darki. Pytano o gwarancje powodze- 
nia reformy, podkreślając jednocze- 
śnie konieczność jak naj szybszego jej 
wprowadzenia. Wiele miejsca pod- 
czas tych rozmów. zajęły sprawy zbli- 
żaiaceQo się referendum. 
Na wszystkie nurtujące młodzież 
pytania wyczerpująco odpowiadali 
sekretarze KW PZPR oraz wojewoda. 
Zebrani przyjęli wsp61ne stanowisko, 
w którym poparli referendum oraz II 
etap reformy gospodarczej. W jego 
zakończeniu czytamy: "Reforma i re- 
ferendum są naszą szansą. Tej szansie 
powinniśmy powiedzieć tak". 
Komendant Chorągwi ZHP Zyg- 


([\ 
CZYTELNIKÓW 


/ 


Wstawiono okna 


Proszę uprzejmie o opublikowanie w 
Waszym piśmie moich najszczerszych i ser- 
decznych pOdziękowań Komitetowi Woje- 
wódzkiemu PZPR w Koszalinie za szybką i 
skuteczną interwencję w sprawie wstawie- 
nia okien oraz remont pieców w moim 
mieszkaniu przy ul. Młyńskiej 62 m. 2, na co 
czekałam wiele. wiele lat, gdyż PGM-y 
miały stale jakieś problemy. Ku mojej wiel- 
kiej radości sprawa została zakończona. Tą 
drogą pragnę wyrazić moją głęboką wdzię- 
cznoŚĆ. 


Stała czytelniczka 
Eugenia Sobczak 
Koszalin 


(dokończenie ze stT. 1) 
osób. 42,4 proc. ankietowanych odparło, iż 
na pewno we1mie udział w głosowaniu; 
30,5 proc. jeszcze nie wie, ale prawdopo- 
dobnie weźmie udział; 15 proc. jeszcze nie 
wie, ale prawdopodobnie nie weimie u- 
działu i niecałych 12 proc. st
ierdziło, iż 
udziału w referendum nie we1mie. 12 proc. 
badanych zna oba pytania referendum, zaŚ 
28 proc. ich nie zna. Spośród znających 
pytania 57 proc. rozumie ich treść, a 31 
proc. tylko cześciowo. 
Jeśli chodzi o stosunek młodych do 
otaczającej ich rzeczywistości, to najbar- 
dziei krytyczni są ludzie w wieku ok. 30 lat, 


a więc ci którzy "przeszli na swoje", założyli 
lub zakładają własne rodziny. W tej grupie 
najostrzej swoje zdanie formułują kadry 
inżynieryjno-techniczne, które widzą rze- 
czywistość przez pryzmat zakładów pracy. 
Jednak coraz większa część młodych znaj- 
duje nadzieje w reformie, w satysfakcjonu- 
jących ją zajęciach i możliwości "wyżycia 
się" intelektualnego. Ta grupa będzie licz- 
niejsza w miarę postępów reformy. Bada- 
nia przeprowadzono również' wśród tego- 
rocznych maturzystów i absolwentów 
szkół zawodowych. Na ich obawy co do 
przyszłości największy wpływ mają w ko- 
lejności: wyścig zbrojeń, Al DS, zatrucie 


Wiochy: Upadek rządu G. Gorii 


Rzym (PAP). Włoski rząd z pre- 
mierem Giovannim Gorią podał się 
w sobotę do dymisji. Wczoraj prezy- 
dent Francesco Cossiga rozpoczął 
konsultacje w sprawie sformowania 
nowego gabinetu, na czele którego 
naj prawdopodobniej znowu stanie 
chrześcijański demokrata. 
Dymisja obecnego rządu stała się 


Bulgaria: Skażenie chlorem 
środowiska naturalnego w Ruse 
Sofia (PAP). Poga
sza się Sytuacja e- piero po kilku godzinach można było wyjŚć 
kologiczna w Ruse. naddunajskim liczą- na otwartą przestrzeń jednak jedynie z 
cym 200 tys. mieszkańców bułgarskim 0- odpowiednim tamponem na ustach. Miesz- 
środku przemysłowym. W sobotę rano na kańcv dysponujący prywatnymi środkami 
płynęła nad miasto, wydobywająca się z lokomocji masowo, całymi rodzinami, po- 
rumuńskich zakładów chemicznych w śpiesznie opuszczali miasto. Nie ma jeszcze 
Giorgiu. kolejna zawiesina stężonego chlo- oficjalnych danych dotyczących stopnia 
ru. Tym fazem stężenie bylo tak silne, że stężenia chlorowej zawiesiny, która w so- 
uniemożliwiło oddychanie i powodowało botę zaatakowała Ruse, ale wiadomo że 
bardzo silne łzawienie. ludność, która w przekroczyla ona wielokrotnie dopuszczal- 
wolną sobotę wyszla na spacer do parków i ną normę i była najsilniejsza z dotychczas 
ogrodów uciekala do zamkniętych pomie- notowanych. 
szczeń. Ulice całkowicie opustoszały. Do- 


Radziecko. francuskie przedsiębiorstwo 


MOIkwa (PAP). "Technikord" to nazwa pierwszego wspólnego przedsiębiorstwa radziecko- 
-francuskiego. Dokumenty dotyczqce iego utworzenia podpisano w stolicy Zwiqzku Radzieckiego. 
Francuskie przedsiębiorstwo "SN MI" z Avignonu i radziecki państwowy instytut naukowo-badlwczy 
surowców chemicznych. połqczq swoje siły badawcze. technologię i urządzenia. Firma będzie produko- 
wać materiały do powłok gazotermicznych. 


konieczna, gdy w piątek liberałowie 
wystąpili z koalicji z chrześcijańskimi 
demokratami, socjalistami, republika- 
nami i socjaldemokratami. Powodem 
, był brak zgodności w polityce budże- 
towej. 
Rząd Gorii, 47. we Włoszech od 
1945 r., sprawował władzę 3,5 miesią- 
ca. 


. II 


I 
przeawny 


w ' 
'"' 
pojednaniu 
w Nikaragui 


Waszyngton (PAP). Prezydent 
USA, Ronald Reagan w przemó- 
wieniu wygłoszonym w sobotę do 
narodu amerykańskiego wyraził deza- 
probatę wobec "sposobu", w jaki 
Nikaragua wprowadza w życie gwa- 
temalski plan pięciu przywódców 
państw środkowoamerykańskich w 
sprawie pokojowego uregulowania 
konflikt6w w tej strefie". Poparł on 
",cele polityczne ugrupowania walczą- 
cego z rządem Nikaragui. Prezydent 
odmówił prowadzenia rozmów z de- 
legacją Nikaragui. Tak w_ięc W
s
yn- 
gton m6wi NIEI procesowi pojedna- 
nia narodowego. 


munt Asanowicz zaapelował do ze- 
branych, by zaraz po spotkaniu, w 
pierwszym dniu działalności komisji 
do spraw referendum, sprawdzili 
swoje nazwiska na listach. Eugeniusz 
Jakubaszek zaproponował młodzieży 
cykliczne (raz w kwartale) - podob- 
ne do tego sobotniego - spotkania z 
władzami woj. koszalińskiego, co zo- 
stało przyjęte oklaskami. 
Komisja Współdziałania Socjalisty- 
"61n
h
Ył.iązkp.w Młodziety woj.Jmi 
szahńsklego, kt6ra zorganizowała 

p.otk
,ni
.. 
aq
ała także. o. progra]Y} JL 
-a'rtystyczn, Wy"stąpiły koszafj
ki 
 
"Adidasy", "Diabliki" z Sianowa, ze- 
spół "Bańka-Band" oraz solista 
Adam Chryniewiecki. Po południu 
zał>roponowano natomiast projekcję 
filmu fabularneQo, pokazy filmów vi- 
deo, grotekę. RSW "Prasa-Książka- 

Ruch" przyg
towała kiermasz ksią- 
zek, a w salome wystawowym można 
było obejrzeć ekspozycję zatytułowa- 
ną "Rewolucja-Przyjaźń-Współ- 
praca. (ar) 


środowiska naturalnego, narkomania, 
znieczulica społeczna, katastrofy i awarie 
elektrowni atomowych, alkoholizm. 
Dziennikarze pytali również, czy były 
ostatnio przeprowadzane badania doty- 
czące stosunku polskiego społeczeństwa 
do innych państw i ich przywódców, jak 
również do instytucji funkcjonujących w 
Polsce i do ich kierownictwa. 
Przedstawiając obszernie wyniki badań, 
S. Kwiatkowski powiedział m.in., iż w sier- 
pniu br. 69,6 proc. ankietowanych stwier- 
dziło, że darzy sympatią W. Jaruzelskiego; 
66,5 proc. zadeklarowało swoją sympatię 
do Mo Gorbaczowa, natomiast 19,9 proc. 
- do R. Reagana. Na pytanie czy dana 
instytucja dobrze służy społeczeństwu, 
najwięcej odpowiedzi "tak" - dotyczyło 
Kościoła, wojska, Sejmu, rządu, Rady Pań- 
stwa j. PZPR. Ok. 20 proc. badanych 
wyraża przyzwolenie dla działalności opo- 
zycyjnej, ale zarazem 2/3 z nich odnosi się z 
sympatią do wszystkich legalnycn struktur 
władzy, uważając, iż dobrze one służą spo- 
 . 
łeczeństwu. -.- 


Z' '9statniej 
chwili j 


. PRZEBYWAJĄCY z wizytą oticjalnq w 
ChRL. minister spraw zagranicznych PRL. 
M. Orzechowski gościl w dniach 13-15 bm 
na południu Chin - w Kantonie i na wyspie 
Hainan. zapoznając się z koncepcją rozwoju 
ekonomicznego tych regionów. 
. W GENEWIE przystąpili do wstępnych 
rozmów radziecko-amerykańscy negocja- 
torzy. przygotowujący do podpisu za trzy 
tygodnie przez przywódc6w obu mocarstw. 
projekt ukladu o likwidacji rakiet średniego j 
krótkiego zasięgu (operacyjno-taktycznych) 
z głowicami atomowymi. 
. 17 OSOB zginęło w ciqgu ostatniego 
weekendu w Sri Lance w wyniku działań 
wojskowych i zamachów terrorystycznych. 
. KC KPZR. Prezydium Rady Najwyższej i 
Rada Ministrów ZSRR poinformowaly. że 14 
listopada zmarł nagle w wieku 64 lat członek 
KC KPZR. deputowany do Rady Najwyższej 
ZSRR. I sekretarz KP Litwy Petras Griszkewi- 
czius. 
. PREMIER Indii R. Gandhi otworzyl 
międzynarodowe targi w stolicy republiki. W 
uroczystości wziqł również udział Andrzej 
Wójcik. sekretarz stanu w Ministerstwie 
Współpracy Gospodarczej PRL z Zagranicq. 
który przebywa w Indiach z wizytą oficjalnq. 
Na targach zaprezentowało towary 14 wy- 
stawców z Polski. 
. I N DY JS KI E siły bezpieczeństwa w trak- 
cie operacji prowadzonych w stanie Pendżab 
przeciwko terrorystom sikhijskim zabily czte- 
rech z nich. w tym niejakiego Sukhwindera 
Singha Maulwiego - jednego z przywódców 
terrorystycznego ugrupowania pn. Armia Wy- 
zwolenia Khalistanu. Aresztowano również 
21 terrorystów.
		

/Image003.djvu

			1987-11-16 GlOS POMORZA Str.3 
ODPOWIADAMY NA PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI CZYTELNIKÓW 

 . . . . . 
I I, S I I S I I , C . IW ne I SCI 
. 


Polska reforma i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarki - to 
główne tematy seminarium zorganizowanego w Warszawie dla dziennikarzy 
zachodnich specjalizujących si, w problematyce gospodarczej przez PA ..In- 
terpre_." pod patronatem MSZ. 
Pierwszego dnia goście spotkali si, między innymi z wicepremierem, prze- 
wodniczącym Komisji Planowania przy HM Zdzisławem Sadowskim. 


:::f.':':':':.:':':' I :::::::':':'::::::::::;:: . ';';":'::::::::::::: 1 ::':'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:
:: I '::"""':'::::::::::::::::::: 1 ::::::':':'::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::: 1 "':'::::::::::: . ':':':::::::::::::::::::::: 

:

:.:.:.. .,::::::
 
:::::

:I:::::::::::::
: ::1:.:::::::::::::;- ..: .:1::::::::: .:IBI: ::::::::::1:::::::::::::::::::::: 


Ił 


- Czym różni si, II etap refor- 
my od wcześniejszych prób prze- 
mian?- zapytał Harry Schleicher 
z "Frankfurter Rundschau". 
- Jakie są możliwości i gwa- 
rancje powodzenia? Czy istnieje 
związek mi{t
zy reformami w 
Polsce i podobnymi dzialaniami 
w innych krajach socjalistycz- 
nych? 
- Przed przystąpieniem do obe- 
cnej reformy określiliśmy przede 
wszystkim przyczyny niepowodzeń 
dotychczasowych prób. Uznaliśmy, 
że były nimi: niedostateczna konsek- 
wencja i brak kompleksowości dzia- 
łania. Brakowało w przeszłości świa- 
domości potrzeby przekształceń we 
wszystkich dziedzinach, tj. w gospo- 
darce i równolegle w życiu społecz- 
no-politycznym. Ten błąd naprawia- 
my obecnie. Gwarancją jest powo- 
dzenie w wyzwalaniu społecznej ene- 
rgii. Uważamy, że bez reform sytuacja 
byłaby znacznie gorsza. Problem- po- 
lega jednak na tym, czy zrozumienie 
tej prawdy wystarczy do pobudzenia 
społeczeństwa, bowiem zdajemy so- 
bie sprawę ze sceptycyzmu, który ma 
podłoże w obecnej sytuacji gospoda- 
rczej. Przemiany w innych krajach 


socjalistycznych są kierunkowo zbie- 
żne z tym, co robimy w Polsce. Wy- 
mieniamy doświadczenia zwłaszcza z 
Węgrami, ZSRR, a także z ChRL. 
Niczego jednak nie można przejmo- 
wać automatycznie, kopiować, bo- 
wiem w każdym kraju uwarunkowa- 
nia i problemy są odmienne. 
- Czy istnieje sprzeciw wo- 
bec reform w administracji? - 
To pytanie zadał Friedrich Moll 
(SFB - Berlin Zachodni). 


- Proces reform ujawnia konflik- 
ty, spory i różnice interesów oraz 
poglądów. Jest to rzecz normalna, a 
nawet zaleta, bo ujawniają się konk- 
retne postawy. Występuje pewien 
opór materii w procesie reformowa- 
nia, gdyż istnieje przyzwyczajenie do 
działania w starym systemie praw- 
nym, instytucjonalnym. Konserwa- 
tyzm przyzwyczajeń daje o sobie znać 
również w administracji, z tym że 
częściej w terenowej niż w centralnej. 
Jednak obóz przeciwników reformy 
jest nieliczny, zaś zwolenników - 
przeważający. Poparcie dla reform za- 
uważamy również wśród przeciwni- 
ków politycznych, dla których sytua- 


cja ta jest oczywiście bardzo niewy- 
godna. Akceptacja ogólnego kierun- 
ku przemian - podkreślił wicepre- 
mier - zanika jednak często gdy 
zmiany stają się groźne w skutkach 
dla indywidualnych interesów. 
Renate Marsch z agencji DPA 
zapytała, czy myśli się o zniesieniu 
monopolu w skupie artykułów 
rolnych. Co ma robić samodziel- 
ny dyrektor, jeśli brak mu suro- 
wców do produkcji? 
- O likwidacji monopolu w skupie 
będziemy mogli myśleć dopiero po 
przebudowie struktury cen i w miarę 
rozwoju poszczególnych rynków. 
Jest to jednak proces. Jeśli zaś chodzi 
o zaopatrzenie - to dyrektor, który 
czeka na przydział jest złym dyrekto- 
rem, o starej mentalności, nie widzą- 
cym innej możliwości działania. To się 
musi zmienić i zmienia się, choć po- 
woli. Dyrektor musi sam szukać zao- 
patrzenia i decydować czy kupić je w 
kraju, czy za granicą, jeżeli ma dewizy 
za eksport. Może też wejść w inne 
układy z kooperantami: spółki, wspó- 
lne inwestycje, wzajemne finansowa- 
nie przedsięwzięć itp. 
Dagrum lindwaag z Norwegii 
spytała o jakiego rodzaju demok- 


rację chodzi w drugim pytaniu 
referendum. 
- Zastrzegając się, że czuje się 
specjalistą przede wszystkim w spra- 
wach gospodarczych Z. Sadowski 
odparł, iż jako obywatel uważa, że 
chodzi tu o poszerzenie społecznego 
udzjału w kształtowaniu warunków 
życia, o decentralizację decyzji w u- 
kładzie terytorialnym i tworzenie po 
temu podstaw materialnych. Chodzi 
o rozszerzanie roli wszystkich form 
przedstawicielskich oraz form samo- 
rządności: od Sejmu do samorządu 
gminnegol przedsiębiorstwa i zawo- 
dowego. Jednym z przejawów zmian 
instytucjonalnych powinna być m. in. 
dalsza demokratyzacja ordynacji wy- 
borczej. Rozważana jest również mo- 
żliwość ewolucji roli Rady Społecz- 
no-Gospodarczej przy Sejmie. 
Mogłaby ona np. stać się drugą izbą 
parlamentu. 
Pytanie Johna Daniszewskie- 
go z AP dotyczyło sposobu 
postępowania rządu w przypad- 
ku negatywnej odpowiedzi na 
pierwsze pytanie referendum. 
- Jeżeli odpowiedź będzie 
brzmiała: TAK - odparł wicepremier 
- zastosujemy wariant radykalny. 
Przebudowa cen jest tylko jednym ze 
160 przedsięwzięć w całym progra- 
mie realizacyjnym" etapu. Przedsię- 
wzięcia te są ze sobą ściśle powiąza- 
ne. Jeśli jeden z punktów nie jest 
realizowany - to cały program opóź- 
nia się. Dlatego taki nacisk kładziemy 
na kompleksowość działań. Gdyby 
natomiast padła odpowjedź: NIE, to 
nie znaczy to, że lekarz zrezygnuje z 
leczenia, tylko to, że nie będzie głębo- 
kiej operacji. W takim przypadku pod- 
niesione będą z pewnością ceny pa- 
liw i energii, bo jest to tak czy inacze[ 
absolutnie konieczne. Nie będzie na- 
tomiast mozllwe wycofanie się z nad- 
miernych dotacji, likwidowanie róż- 
nych form reglamentacji. Bez reformy 
nie będzie rzeczywistego postępu -w 
efektywności. Bez reformy skala trud- 
ności i wyrzeczeń byłaby znacznie 
większa. 


Tym razem w Komi- 
tecie Wojewódzkim 
PZPR w Koszalinie dy- 
żurował przy telefonie 
.ekretarzJózef Lewan- 
dowski. 
Pierwszym rozmów- 
cą był mieszkaniec Ko- 
szalina. Chciał się po- 
dzielić uwagami na te- 
mat tego, co obserwuje 
w naszym życiu społe- 
cznym. N iepokoi go 
m.in. sprawa deputa- 
tów przysługujących 
pracownikom niektó- 
rych branż. 


- "Towarzyszu sekretarzu I Jak to 
może być, żeby pracownicy przemys- 
łu mięsnego - a jest ich w Polsce 
sporo - otrzymywali 8-kilogramową 
kartkę mięsną. Wiem, że dostają w 
zakładach mięsnych dodatkowo jesz- 
cze jakieś przydziały, posiłki regene- 


racyjne. Pracownicy służby zdrowia 
mają lekarstwa za darmo, ich rodziny 
- też. Te darmowe lekarstwa załat- 
wiają swoim znajomym. I tak krąg 
osób korzystających z bezpłatnych 
recept jest coraz większy. A korzysta- 
nie ze zniżek za przejazdy koleją? 
Mają zniżki pracownicy administracji, 
telekomunikacji, wojsko. Pozostali 
nie mają żadnych udogodnień. Je- 
stem za tym, by wszelkie deputaty 
zostały zniesione. 
Kilka osób dzwoniło do Komitetu 
Wojewódzkiego w takiej oto sprawie: 
przed sklepem firmowym gdańskiego 
"Unimoru" w Koszalinie uformowała 
się kolejka chętnych na kolorowe te- 
lewizory. Sporządzono "listę społecz- 
ną", ludzie dyżurują od kilku tygodni. 
Tymczasem pojawiła się wywieszka 
informująca, że "z braku podze- 
społów gdańskie zakłady na ra- 
zie nie produkują telewizorów i 
dostaw w tym roku już nie bę- 
dzie". Jedna z mieszkanek Koszali- 
n'a, dzwoniąca w tej sprawie, powie- 
działa: 
- Sklep stoi pusty, ludzie w nim 
zatrudnieni nie mają co robić, kolej- 
kowicze urywają się z pracy, by spra- 
wdzać się na liście. A zakłady nie 


TELEFON 234-18 DZWONI 


produkują telewizorów. Jak to się ma 
do drugiego etapu reformy, o którym 
tak głośno się teraz mówi? 
Podczas dyżuru zasięgnęliśmy in- 
formacji w Wydziale Handlu i Usług 
Urzędu Wojewódzkiego i u kierowni- 
ka sklepu "Unimoru". Niestety, do- 
stawy przewidziane dla województwa 
koszalińskiego już się skończyły i te- 
lewizorów z Gdańska w tym roku już 
nie będzie. 
Sporo telefonów dotyczyło uciążli- 
wości dnia codziennego, w tym oczy- 
wiście kłopotów mieszkaniowych - 
remontów, przeciekania dachów, za- 
lewania mieszkań. 
Mówi mieszkaniec domu nr 3 przy 
ulicy Armii Czerwonej w Koszalinie: 
- W ADM nr 3 nie mogę doprosić 
się, by zajęto się naszą klatką schodo- 
wą. Jest zdewastowana: okna poza- 
bijane deskami, po schodach leje się 
woda. Lokatorzy zwracali się już w tej 
sprawie do ADM. Otrzymaliśmy pise- 
mne zapewnienie w 1985 roku, że 
będzie remont. Do tej pory - zbliża 
się koniec 1987 roku - nic się nie 
zmieniło. Ja już nie mam siły chodzić 
tam ze skargami... 
Mieszkaniec Rokosowa: 
- Jestem kombatantem, przesze- 
dłem trzy poważne operacje. Od kilku 
lat ubiegam się o założenie ogrzewa- 
nia gazowego. Złożyłem wszystkie 
potrzebne pisma i zaświadczenia. W 
domu mam stosowne urządzenia do 
tego typu ogrzewania. Niedawno ta- 
kie ogrzewanie założono u jednego 
dyrektora na ulicy Tulipanowej i u 
mieszkańca ulicy Akacjowej. Mówią, 
że kombatanci mają przywileje, ja wi- 
dzę. że tylko dyrektorzy.... 
Z innych spraw poruszanych na 
wtorkowym dyżurze odnotujmy jesz- 
cze trzy. Mieszkanka Koszalina skar- 
żyła się na złą jakość pieczywa, kupo- 
wanego w handlu uspołecznionym: 


- Dlaczego chleb kupiony w pań- 
stwowym sklepie vii, sobotę, już w 
poniedziałek nie nadaje się do Jedzenia. 
Jest kwaśny,- gliniasty i praktycznie 
jest już tylko do wyrzucenia. A potem 
dziwimy się, że tyle chleba się marnu- 
je. Nie powinno być tyle marnotraws- 
twa. Mówimy o potrzebie oszczędza- 
nia. Gdzie tu oszczędność? 
Mieszkanka Rąbinka w gminie Rą- 
bino zwróciła się z prośbą o interwen- 
cję: 
- Mieszkam w budynku PFZ wraz 
z rodziną. Mieszka w nim również 
sąsiad. Od kilku lat bezskutecznie 
próbuję załatwić sprawę podziału 
podwórka. Niedawno znowu złoży- 
łam podanie do naczelnika gminy. 
Minęły dwa miesiące i dotąd nie mam 
odpowiedzi. Sąsiad bardzo nam do- 
kucza. Wstyd powiedzieć. ale to soł- 
tys i opiekun społeczny. Nie pozwala 
wieczorem przechodzić przez to po- 
dwórko. Szczuje psem, grozi/że obleje 
dzieci gorącą wodą. To, że szczuje nas 
psem i grozi zgłaszałam milicji, ale nie 
poskutkowało... 
.....:... Pracuję jako kierowca w Zakła- 
dzie Robót Budowlanych przy Okrę- 
gowym Zarządzie Zakładów Karnych 
- powiedział rozmówca z Koszalina. 
- Dzwonię do was w imieniu kiero- 
wców tu zatrudnionych. Nasz kiero- 
wnik transportu systematycznie od 
kilku lat skreśla nam godziny nadlicz- 
bowe. Na nasze głosy nie reaguje. 
Zgłaszaliśmy to wszędzie, gdzie się 
dało, bez skutku". 
K OŃCZY się już dyżur w KW 
PZPR. Sprawy na nim zgło- 
szone zostaną przekazane 
odpowiednim władzom i kompe- 
tentnym służbom. Niektóre z 
nich udało się pozytywnie załat- 
wić podczas dyżuru. 


K. SŁODZIŃSKA 


Nasze telefoniczne 
rozmowy z Czytelnil może ale nie musi 
wypełnić. 


- Na odebraniu tej koperty i obej- 

zeniu wskazanej przez pracownika 
Urzędu działki - mówi naczelnik Jan 
Maciążek - kończy się pierwsza wi- 
zyta w Urzędzie. Ludzie na ogół wie- 
dzą co chcą nabyć ale stać nas na to, 
by pracownik wskazał im ich przyszłą 
działke. 
Po zdecydowani"u się na kupno 
muszą pofatygować się do notariu- 
sza, bądź przesłać mu wniosek listem 
poleconym, potem w Wydziale Gos- 
podarki Komunalnej kupić egzemp- 
larz dokumentacji, zlecić w Zespole 
Usług Projektowych bądź znajome- 
mu projektantowi jej adaptację. wy- 
pełnić wniosek o kredyt i złożyć go w 
banku. Mając notarialny dokument o 
prawie własności działki, gotową do- 
kumentację i wypełniony wniosek o 
zezwolenia na budowę muszą drugi i 
ostatni juz raz przyjść do Urzędu. Z 


pieczątką i podpisem na zezwoleniu 
mogą przystępować do dzieła! 
- Ile to może trwać? 
- Zależy od zainteresowanego. 
Jeśli zdecyduje się szybko i wybierze 
sprawnego projektanta, to miesiąc, 
Karlińska koperta jest finałem myśli, 
która zrodziła się dość dawno w pier- 
wszych tygodniach po objęciu stano- 
wiska wicewojewody przez mgr inż. 
Jacka Czaykę. Wówczas to służby 


architektoniczne i planowania prze- 
strzennego zaangażowane zostały do 
wyznaczenia w województwie 20 ty- 
sięcy działek dla budownictwa jedno- 
rodzinnego. 
Idea była zbyt piękna aby ją zmar- 
nować, Ale wymagała gigantycznej 
pracy, Najpierw wyznaczenia potenc- 
Jalnych obszarów. potem sprawdze- 


nych środków - spółdzielczych. ko- 
munalnych, zakładowych budowano 
rocznie po około 100 mieszkań. W ten 
sposób najdotkliwszy głód - zda- 
niem naczelnika i I sekretarza - został 
załagodzony. I tym chyba też można 
tłumaczyć, że ze 129 gotowych dzia- 
łek sprzedanych jest dopiero 40. Na 
15 są już gotowe, zamieszkałe budy n - 
ki, na pozostałych trwają roboty bu- 
dowlane. Jest jednak jeszcze po- 
nad 80 działek do wzięcia! Ten 
spokój, ten brak nacisku ze strony 
zainteresowanych. sprawił, że urząd 
mógł się pokusić na pełny komfort 
działania, ułatwiania mieszkańcom 
załatwiania formalności, którego sym- 
bolem jest szara koperta. Jest to też 
wzór do którego powinni dążyć gos- 
podarze innych miast. 
C ZY znajdą się naśladowcy? 
Gospodarze Karlina twierdzą, 
że nie ma tygodnia. by nie od- 
wiedził ich inspektor budownictwa z 
jakiegoś miastC1. Są dociekliwi, wypy- 
tują o szczegóły. -'- Zdarza się - 
mówi naczelnik - że pytaniami na- 
prowadzają nas na udóskonalan;e na- 
szego systemu. Mozna WięC oczeki- 
wać. że takie szare koperty będą mogli 
kupować zainteresowar.i budowni- 
ctwem jednorodzinnym również w 
innych miastach, Oby nie musieli na 
nie zbyt długo czeJ..dć! (wł)
		

/Image004.djvu

			Str. 
 


GŁOS POMORZA 


StCłn techniczny floty I ybacl< lej PPi U R ,1(ori1b" oraz społdzielnl "Ło<;oś 
I , RV h.llor n1ozliwoścI laplpcza renlontowego Jecł'loc;tel< łOV\/cz ych i pers. 
pektywy pokon
nif; 'Jvyr;;tępu'Cłrych ".N tych dzipcłzlni1ch proh'emow finanso 
wo organlzacvjnych )to u niedawno skupiło UWCłgę zarówno '(omisji 
Morc;kiPJ jal( ówniez Sekretartatu ł(o..nltetu Wojewodzluego PZp. w Słup 
SIHI. W tych Las kWPshach mowiąc ogłędnip uie JPst dobrze 
N a koniec I półrocza br. pańs- uzyskaniu k
ytów bank
wyc;:h. DC?- dzielcy rozglądają 
ię za 
utrami inne-' 
twowa i spółdzielcza flota szło do}
o, IZ w Słup
klem JedYnie go typu, interesując Się 
!aszcza 
rybołówstwa bałtyckiego w "Korab Jako t
k
 pasuJe do banko- bQSł8tą ofertą/Stoczni "I)stka , 
Słupskiem liczyła 64 jednostki, w tym wego wyobrazema o wypłacalnym Rok 1990 ma być dle łebskiego 
14 trawlerów rufowych i 50 kutrów kredytobiorcy. "Rybmo
u" C8ZU
ą oznaczającą za- 
burtowych. 32 jednostki eksploato- kończenl
 wymla!1y starych, 17- 
wał ustecki "Korab", 24 - łebski S ą to problemy tworzące coś w -metrowej długoścI kutrów na nowe, 
"Rybmor" i 8 - "Łosoś" w Ustce, rodzaju łańcucha niemQŻnoś- 21-me.tr
we KB-21, 
4 stare statki 
Jest to potencjał pozwalający łowić ci. Niektóre jego ogniwa próbu- zastąpi Się 10 nowymi. Do tej pory 
po 30 tys. ton ryb rocznie. Gdy jednak je przerwać Komisja Morska i Kom_tet "Ry
mor" otrzymał 4 no
e jednostki. 
przyjrzeć si, bliżej metrykom oraz sta- Woj
w
zki 
ZPR poprzez podejmo- Kolejne uzyska chyba me bez W!ę
- 


. 


. 


t 


. 


. 


I 


I 


, 


. 


. 


. 


I 


. 


. 


nowi technicznemu poszczególnych 
jednostek, trudno nie wyrobić sobie 
poglądu, iż flota jest w dużym stopniu 
wyeksploatowana i wymaga najczęś- 
ciej wymiany. Remonty przestają bo- 
wiem być opłacalne. 
Prawie co piąta jednostka łowcza 
"Korabia" ma ponad 20 lat. Przecięt- 
nie ćwierć wieku eksploatowane q 
jednostki "Rybmoru". Flota "Łososia", 
gdzie 8 statków zakupiono w latach 
1978-1983, moie być przykładem 
nowoczesności. 
Co robią armatorzy woj. słupskie- 
go, aby najstarszymi jednostkami nie 
wpłynąć dq... muzeum techniki poło- 
wowej. Najprościej byłoby kupić no- 
we jednostki; wszak mocą Uchwały 
nr 74 Rady Ministrów z maja 1984 r. 
mogą one liczyć na wsparcie zamie- 
rzeń modernizacyjnych. Mogą? Póki 
co, mają jednak do czynienia z op6f- 
nieniami w kwestii przepisów wyko- 
nawczych Uchwały, dotyczących Z8- . 
kupu statków dla rybołówstwa mors- 
kiego. Wystąpiły trudności z uloko- 
waniem zamówień w krajowych sto- . 
czniach. Na domiar zła-zaoferowały 
one ceny nie do przyjęcia przez spau. 
peryzowane rybołÓwstwo bałtyckie. 
Wystąpiły wobec tego trudnOŚCi w 
. 


wanie rO:!nych, przynoszących także 
różne skutki interwencji i nakłanianie 
armatorów do rozmaitego rodzaju ini- 
cjatyw gospodarczych, Rezultaty są 
do odczytania w programach moder- 
nizacji floty poszczególrlyt:h armato- 
rów. 
W usteckim "Korabiu" minionych 5 
lat realizacji takiego programu to 
przede wszystkim uporczywe starania 
o wejłcie do portfela zamówień na 
nowe trawlery rufowe typu B-280 z 
usteckiej Stocini. Minęły właśnie 
rzy 
lata od zawarcia urnowy na trzy traw- 
lery, które "Korab" ma otrzymać w 
latach 1988-1990. Zakup następ- 
nych pięciu nowych jednostek prze- 
widuje s
 w latach 1991-1995, a 
więc w połowie przyszłej dziesięcio- 
latki ten armator mógłby już mieć 
zmodernizowaną całą flotę, pny czym 
musiałby liczyć tak: jedna nowa jed- 
nostka za wycofanie dwóch starych. 
Klarowniejszą wydaje się być sy- 
tuacja SPRM "Łosoś". Zw Stocznią - 
"Wisła" wynegocjowano umowę na 
bud
 do końca przyszłego roku 
dwóch Jednostek typu KB-21. W tym 
celu "Łosoś" skorzysta z kredyt6w 
CZSP i bankowych. Ponadto, sp6ł- 


"Panie dokton., czy od prz1bdanłe 1 -łow. IiIIi ino.. ....s.. 
wd
l" . 
"Błagam. niech mi pen pomote. M.... atemałcle hit I 
zaułam w ci... Rodzice wyn..
 nmle z domu na pewno. Co 
ze mlMł 
l" 
lIPO naplaanlu tego lIatu 
 aenłOb6J-łWO. Tak zdecy. 
dowałem. Czu" POC"''' tylko do małych dziewczynek. C:ą nie 
ma dla mnie ratunkul · 
"Niech Ibl p8ft wyja'nl, co to jest mIIoł4, bo kołeż.nId : 
opowiadaM. te to taki. .cudowne I rozkoane uczucie, . ja 
choclai mam r6żnych chlopak6w, to nigdy 
 n1e pneiyłam, 
daj. ałowo. A moi. Ja Jestem nlenonnalnal. 


· Ilu'" "'.';i.i'u'.'. ::i: g ;'
::::Dł ('::.1:.(.:':'1' .. . ..... 
:,":c:j"łj:>:;.:.:,NłocDł
" .::;,.... .,:, 
;:. : d q>:: o :
.,,/:< " m <':':::;} O ::::.t:.V , : I
 o :
¥i.l ":
"'.. .... ...: 
:i.::,:,::::}:::':.,/:\},:::. :.:::: ..:,,::.::::::::':1:. o:::: ::.
:.::. :::::::,{::!:::::.::::: ::<...{ ::;:;:::::): 
T AKIEJ treści nity napływają do re- sz
anie patriotyZmem, ojczyzn, i' 
dakcji czasopism, które prowadzą , WI8
 tro
1ł o pnyszłość narodu. Dema- 
kąciki, nazwijmy je umownie, intym- gąg
. w naJQorszym wydaniu. 
nymi. 'łYystarczy sitgnąt po młodzieżowy . 

atący na p
l'fCZnik zaP!'Wnia- 
tygodnik "Razem". Ileż w rubryce "Sztuka J1, ze najlepIej seksualnie wychowuje Koł- 
kochania" poznać można ludz1dch tragedii, Ct6ł. Myśl" że ani KOŚCiół nie wychowuje 
ileż wątpliwości, ileż pytań osób bardzo 
sualrłie, an! szk
a świecka. Pierwszy 
młodych, bo kilkunastoletnich i tych star- Ote moze, pon,lewaz wychowawcy żyją w 
szych, mitdzy dwudziestym a trzydziestym celi
cie i wstrzemi
liwołci seksualnej. 
rokiemiycia. Na takie pytania i na ogromne To Jest trochę tak, Jakby ślepy mówił o 
zapotrzebowanie młodzieŻ)' na wiedlł o kolorach. Szkoła sit stara, ale też jej to nie 
sobie samym miał odpowiedzieć przedmiot bardzo wychodzi. bo nauczyciele zostali 
w szkołach ponadpodstawowych - przy- wychowani w pruderii i zakłamaniu. Pod- 
sposobienie do życia w rodzinie. Czy- rteznik miał im pomóc w przezwycitżeniu 
nił to z wi,kszym lub mniejszym powodze- zahamowań. Ale stało sit inaczej. Ksi
k, 
niem, ale bez podręcznika. W tym roku wycofano. Km1un zaciera roce z uciechy. 
uczniowie i nauczyciele otrzymali długo Triumfuie ciemnogród. Zapewne "Przy- 
opracowywany podręcznik pt. "Przyspo_8posob.enle do życia w rodzinie" znaJ- 
sobienie do życia w rodzanls", którego dz'. si. na pi.rwazym miejscu listy 
autorami są: W. Sokoluk, D. Andziak i beshellerów kończłl
O si. roku, 
M, Trawińska. Nic tak nie smakuje Jak zakUllny 
I rozpętała sit burza. Petycje zbiorowe, owoc. Pomijaj
 straty materialne, dopro- 
listy indywiduałne, prałby i groiby oraz Vl!adzono tą niepttemyślanlł ctecvzją do 
wszelkie inne formy protestu i nacisku niebezpiecznego o precedensu. Przecież 
zaczęły zapełniać szpalty czasopism, teczki można byto dyskutować o podl'tąniku, 
instytucji i instancji. Wszystkie pełne obu- udoskonalić kolejne jego wydanie. Po co 
rzenia i obrzydzenia z powodu jednego takie drastycozne cięcie? Wyzierające z ksią- 
rozdziału o życiu seksualnym człowieka. O iki zgorszenie możni mitdzv bajki włożyć. 
tej sferze egzystencji, która zdaniem Wielu dorosłych bowiem zachowuje sit tak 
psychologów, aeksuolog6w, aocjo. 
 wobec dzieci, ie jtłŻ nie potrzeba 
log6w wywiera ogromny wpływ na żadnych kJiążek, filmów, ani pornografii. 
'o,y czlowktka, jego dzialalnołć 8
- Jak w tym dowcipie: Syn pyta ojca: - 
leczn" trwalość rodziny. ucztkle Tato. co to jest dom publiczny? Matka 
osobiste. mruga porozumiewawczo do ojca i wypra- 
Czytając te epistoły, dochodzi sit do wie go z synem na spacer. Ojciec chrząka, 
wniosku, że najbardziej zgorszone SIł de- jłlka sit, Wł'8SZcie zauważa na kwiecie dwa 
wołki. Jak to - wołają oburzone - nie motyle. 
życ
V sobie, aby nasze dzieci aż tyle sit - Widzisz 
nu te motyle i co one robią? 
dowiedziały o "tym" w szkole. DomyłIat - pyta. - Widz, - powiada latoro6ł z 
się można w podtekście zgorszenia, że rade puchem pod nosem. - Tak samo jest w 
by zapytać nieco inaczej - dlaczego dzieci domu publicmym - woła o
iec radołnie. 
maj, wiedzieć wiocej od nas? - ale tak ł.atwi.j,wid

 nae wymyłl8Ć tego 
zapytać nil wypada. Pomijam już śmieszne rodzaju dowci
, nlł poSzukać odpo- 
przy tym wymachiwanie fłaSM n
odow" wiedzi w ksiłlżce, (eza) 


Myśl- niebezpieczne, 


Gdy wreszcie umrze 
ręczne sterowanie, 
wielu dyrektorów 
sierotami zostanie... 


... li- . 
Sekundę 
był motylem 
sapał dłuższq chwilęl 


(IAZ) 


szych kłopotów, skoro Stocznia "WI- 
sła" bardziej dba o eksport. Niepokoi 
zwłaszcza to, iż ceny nowych kutrÓw 
galopują. Za pierwszą jednostkę Spół- 
dzielnia zapłaciła trzy lata temu 51 
mln. zł, za kupioną rok temu - 81 
mln. zł. Obecnie ten sam kuter kosztu- 
je już ponad 100 mln. zł. Ile zażyczy 
sobie "Wisła" w 1990 roku? 
Z zakładowych programów mo- 
dernizacji floty wynika, iż mi- 
mo zmniejszenia ilości statków 
potencjał połowowy zostanie utrzy- 
many w Słupskiem na dotychczaso- 
wym poziomie, - i to przy znacznie 
zmnie ł 'szonym zatrudnieniu. Popra- 
wie u egm. warunki pracy rybakÓw, 
zmniejszą si, koszty eksploatacji flo- 
ty. Takie nasuwają się logiczne wnio- 
ski, a jak btdzie w praktyce? 
Nie trzeba być futurologiem, żeby 
przewidzieć wzrost roli armatorskich 
zapleczy remontowych. Po prostu co- 
raz bardziej opłaca się remontować 
statki we własnym zakresie bądf w 
ramach swojej branży, "Korab" roz- 
budowuje i modernizuje swój Arma- 
torski OŚrodek Remontowy tak, jak 
nakazują potrzeby. Podnośniki stat- 
ków ma do dyspozycji w Kołobrzegu 


'for" . 


i 


.... '. 


" 
 


"";... ",": 
 ;"' 


'
 


. .
 


¥..' ( 


i-":
.,.(".:"
'" ."' 


:-::
:; 


,. 


lub Władysławowie? Będzie miał bli- 
zej, gdy darłowski "Kuter" użyczy mu 
swojego nowego' pOdnośnika. Nieco 
inaczej rozwiązuje te problemy "Ło- 
soś". Techniczną opiekę nad jednost- 
kami pływającymi sprawuje stale' 
własna, tO-osobowa brygada kutro- 
wa. Poważniejsze prace naprawcze 
wykonuje z sąsiedzką pomocą Stocz..: 
ni "Ustka". "Rybmor" w Łebie ma 
własną stocznię remontową, którą u- 
życza także innym armatorom. W 
związku z wymianą floty musi jednak 
przystosować swoje zaplecze do no- 
wej technologii remontów. Prace 
modernizacyjne mają być zakończone 
w pierwszej połowie przyszłego roku 
a więc ustecki "Łosoś" zapewne już 
wie, gdzie w r2zie potrzeby korzystać 
z uSług remontowych. 
Unowocześnianie floty i jej zaple- 
cza remontowego niewiele da jednak 
bez modernizacji sprzętu łowczego i 
doskonalenia techniki połowów. Wy- 
maga to zakupów sprzętu, m. in. im- 
portowanego, ale 16-procentowy 
odpis dewizowy nie wystarcza na 
tego typu sprawunki. 
Uchwała nr 74 Rady Ministrów, 
zakładająca udzielanie przez NBP 
kredytÓw w wysokości 50 proc. war- 
tości nowo zakupowanych statków, 
nie daje możliwości zmodernizowa-' 
nia floty w zaplanowanych okresach. 
Tym bardziej, że z jednej strony niby 
się daje, a z drugiej armator musi 
wybulić 65-procentowy podatek do- 
chodowy. Podobnie można oceniać 
stan żeglowności portów i red wy- 
brzeża słupskiego - zarówno zimą, 
jak i latem. Na domiar zła - brakuje 
rybaków, gdyż od pracy w tym trud- 
nym i niebezpiecznym zawodzie od- 
straszają zwłaszcza niskie zarobki. Ma 
w tym swój udział także 12-procento- 
wy "prOg" wzrostu wynagrodzeń. 
 
jeszcze sławetne już szczyty poło- 
wowe, które obnażają niedostatki ba- 
zychłodniczej i przechowalniczej. Ta- 
kie oto są uwagi wyrażone we wnios. 
kach Komisji Morskiej i Sekretariatu 
KW PZPR. Trudno się pod nimi nie 
podpisać - poza jednym wyjątkiem. 
S łusznie uważa się, iż rybołóws- 
two morskie powinno częściej 
i systematycznie penetrować ło- 
wiska przybrzeżne w poszukiwaniu 
atrakcyjnych handlowo gatunków 
ryb łososiowatych, które są wszak 
znakomitym towarem eksportowym. 
Ale czy w tym celu nie należałoby 
Wycofanych z eksploatacji kutrów 
odsprzedawać rybakom indywidual- 
nym? Warto zastanowić się nad tą 
sprawą. 


IRENEUSZ WOJTKIEWICZ 


, 


LI' . ,_', fi' f . , y l u ",, I , 
-:,- 


""," 


t 


! " 

 .d' 
,'
 . 


{: to 


,,<,!
:;.:.../ 
 

.
r" . 


.,:. 


. . .. . .... 
...... .,"\..J" 


Spółdzielnia "Prodet.. w koszalinie produkuje wyroby dziewiarskie dla dzieci do lat 11 orez 
kurtki mfłskie. Ten ostatni wyrób jest ekspor1OWeny do Związku Radzieckiego. Tylko w tym roku 
sp6Idziettlia uszyje 19 tys. kurtek mQSkich oraz 10 tys. apódnic na eksport. (kar) 
Fot. K. Ratajczyk 


1987-11-16 


ł 

: U ::::::}>:: h :::
:
:
:}
::::::::::: ł :\}
:::::::: R ::::\
\::: d :::::::::
:
:
:
:
:: R :: :::: :::::<}:::::::: t :::::
:
::::::::::::
{:
:
:::::::::::::::::: 
. ' C '" ..
.:t. a " a '.......... . a ...... '........ :
.....-....... ...... 8 .. ....................., 
: :: : '.: :vir': :0.' ::::::: o '0': .'1::::: "'.: 08 . ':'

" /. ..' "., 
t;
\\\\dri.ii:}:1:1(?Wrdśnia r '1:9it::.,;:; :.:':;:::':raWłe · 
 
.U

i. g \}U
::,:((.


 d . ':):i.::

3: u \i:'\.
' .:.... .' .: 
.H

tf O.u:!
J:Cu...Z
 "I. fd-I
 . . 

{t'i:;:
J{

:
:::
::(;:::
::::: n /
 I :
 a \f

iit e \':-
: d 
:'::\:\:W.7 { \

 } \... :::" :.': 
ł

 tU 'c ł' e "1
1 r
H U . '.' 
 ,..' .. ".' 
:lt::\t:gM\\\::t:t,t\(tt:/
;;
;;;;
.:.:..:.;;;.:;:;\){

\::{N{j\:t:.j\\\\j\i;:;  30. Niezwłocznie po zakończeniu gło- 
sowania obwodowa komisja przystępuje 
do ustalenia jego wyników. 

 31. Przewodniczący komisji otwiera 
urn" po czym komisja ustala: 
1) liczbę osób objętych spisem, upraw- 
nionych do udziału w referendum w obwo- 
dzie, według stanu w chwili zakończenia 
głosowania. 
2) Jiczbę oddanych kart do głosowania, 
czyli liczbę osób. które wzięły udział w 
głosowaniu,' o. 
3) liczbę oddanych kart, które uznano za 
nieważne. ' 
4) liczbę oddanych kart, które uznano za 
ważne. 
ł 32.1. Nieważne są karty do głosową- 
nia: 
1) inne niż urzędowo ustalone bądl. nie 
opatrzone właściwą pieczęcią, 
2). przedarte ca.łkowicie na dwie lub 
więcej części. 
2. Poczynienie na karcie do głosowania 
dodatkowych uwag lub innych dopisków 
nie pociąga za sobą skutków prawnych, a 
w sŻczególności nie wpływa na ważność 
karty. 
ł 33.1. Po ustaleniu liczby głosów waż- 
nych obwodowa komisja przyst,puje do 
ustalęnia liczby odpowiedzi pozytywnych 
("tak") i negatywnych ("nie") na posta- 
wione pytanie albo liczby głosów odda- 
nych na kazdy z zaproponowanycli warian- 
tów. 


Ustalenie wynil<ów 
głosowania 
w obwodzie 


i,tI: 


2. W razie poddania pod referendum 
więcej niż jednej sprawy, komisja ustala 
liczbę glosów oddzielnie dla każdego pyta- 
nia lub wyboru wariantu. 
3. Komisja ustala liczbę przypadków, w 
których uczestniczący w referendum nie 
udzielili odpowiedzi na postawione pyta- 
nie lub nie dokonali wyboru pomiędzy 
zaproponowanymi wariantami, albo też 
przekreślili kartę całkowicie bąd1 w obrębie 
jednej ze spraw, z tym, że ustalenie to 
następuje oddzielnie dla każdej sprawy 
poddanei referendum. 
, 34.1. Obwodowa komisja sporządza 
protok6l.i:głosowanł. . łN .-; Dbwodzi-ł 
 w 
d
6
i:' egzemp'larzach według wzoru sta- 
nowiąc
Qą,zał,
nik 
r 
.do uc

ły.',l,J 
2. W protokole omawie się również skar- 
gi' i podjęte rozstrzygnięcia, a także inne 
istotne okoliczności dotyczące przebiegu 
głosowania. 
, 
 35.1. Przewodniczący obwodowej 
komisji przekazuje niezwłocznie w zapie- 
czętowanel kopercie obydwa egzemplarze 
protokołu głosowania w obwodzie do wła- 
ściwej komisji stopnia podstawowego. 
2.Pozostałe dokumenty z głosowania w 
obwodzie, odpowiednio oznaczone i opie- 
czętowane, k-omisja przekazuje tereno- 
wemu organowi administracji państwowej 
o wlaściwości ogólnej stopnia podstawo- 
wego. 


pnia podstawowego bada protokoły, a na- 
stopnie ustala na ich podstawie: 
1 ) W referendum ogólnokrajowym, albo 
gdy o referendum postanowiła wojewódz- 
ka rada narodowa -:-Iqczne wyniki głoso- 
wania na obszarze swojej właściwości. 
2) W referendum lokalnvm postanowio- 
nym przez rad, narodo
ą stopnia podsta- 
wowego - wynik tego referendum. 
2. Komisja stopnia podstawowego spo- 
rządza w dwóch egzemplarzach protokół 
łącznych wyników głosowania według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
uchwały, albo protok6ł ustalenia wyników 
referendum według wzoru stanowiącego 
zalącznik nr 5 do uchwały. 
t 37.1. Niezwłocznie po ustaleniu Wyni- 
k6w głosowania, o których mowa w I 36 
ust. 1 pkt. 1, przewodniczący komisji 
stopnia podstawowego przekazuje w za- 
pieczętowanej kopercie jeden egzemp- 
larz protokołu głosowania do właściwej po 
ustaleniu wojewódzkiej komisji. 
2. Niezwłocznie po ustaleniu wyniku 
referendum. o którym mowa w 
 36 ust. 1 
pkt. 2, komisja stopnia podstawowego 
przekazuje właściwej radzie narodowej 
stopnia podstawowego jeden egzemplarz 
protokołu ustalenia wyniku referendum, 
wraz ze sprawozdaniem z jego przebiegu, 
or8Z podaje ten wynik do publicznej wia- 
domości.  


u S t a I e n i e w y n i IUI 
referenduln 


ł 36.1. Niezwłocznie po otrzymaniu od 
wszystkich obwodowych komisji protoko- 
łów głosowania w obwodach, komisja sto- 


3. Drugie egzemplar2e protokołów, o 
których mowa w ust. 1 i 2, wraz z pozosta- 
łymi dokumentami przewodniczący komisji 
przekazują organowi administracji pańs- 
twowej o wlaściwości ogólnej stopnia 
podstawowego, w celu ich przechowania. 
, 38.1. Niezwłocznie po otrzymaniu od 
wszystkich komisji stopnia podstawowego 
protokołów głosowania wojewódzka ko- 
misja bada te protokoły i na ich podstawie 
ustala: 
1) w referendum ogólnokrajowym - 
łączne wyniki głosowania w całym woje- 
wództwie, sporządzajlłc w dwóch egzem- 
plarzach protokół według wzoru stanowią- 
cego załącznik nr 6 do uchwały; przewod- 
nicZłlCY komisji przekazuje w zapieczęto- 
wanej kopercie jeden egzemplarz tego pro- 
tokolu do Centralnej Komisji do Spraw 
Referendum. 
2) w referendum lokalnym postanowio- 
f1\łfft. :przez
 wojiw6dzką rad, n8rodo
 ..... 
wynik tego referendum, sporządzaj'IC w 
dwóch-. eg.z.empl8Jzach protokół wedłue 

u stanowiqd)gO za"lcznik nr 7 do 
uchwały; komisja przekazuje wojewódzkiej 
radzie narodowej jeden egzemplarz proto- 
kolu ustalenia wyniku referendum, wraz ze 
sprawozdaniem z jego przebiegu, oraz 
podaje ten wynik do publicznej wiadomoś- 
ci. 
2.- Drugie egzempłarze protokołów, o 
których mowa w ust. 1 wraz z pozostałymi 
dokumentami przewodniczący komisji 
przekazuje terenowemu organowi admini. 
stracji państwowej o właściwości ogólnej 
stopnia wojewódzkiego, w celu ich prze: 
chowania. 
I 39. Po otrzymaniu protokołów od 
wszystkich wOjewódzkich komisji Central- 
na Komisja do Spraw Referendum: 
1) ustala wynik referendum ogólnokra- 
jowego, 
2) przekazuje ten wynik Sejmowi wraz ze 
sprawozdaniem z przebiegu referendum. 
3) podaje wynik referendum do publicz- 
nej wiadomości.  


Rozmowa z ZYGMUNTEM I:::
:::.:<. '. o:'.:::." 
:.: O .... ....:........
,.......-:.: ....:....................:.:.......:.:.........'.....:........ ......, 
. ::' ..... <,:leB: ..:II.:
\
f:;
\
: I : '.85:1..:'  
i
i)


I

;;: I ::::ItfIjflIttttI:rtI::{;\I\j
jf::jrh i :;::::
.:::. .. :'. ... 
'. }fj. e .... ..... ..;.;':h.............:.........................:............
.:- .......... 
;.:::::
::::::lit.I.I
:\
\I.:.\:..\.:\\\I\I1:.g\.I:\:::;;;i::
t:,:...t: 


\ 
my. To samo dotyczy żurawi samo- 
chodowych. Nasza największa bolą- 
czka, to samochody wywrotki. Od 
czasu dożynek dostaliśmy tylko jed- 
ną. Zdarza się, że koparki stoją bez- 
czynnie część dnia, bo wyeksploato- 
wane wywrotki mają awarie. I już 
ludzie nie zarobią. Na przykładzie na- 
szego przedsiębiorstwa widzę, że re- 
zerwy proste się wyczerpały. Wydaj- 
ność może wzrosnąć tylko przez me- 
chanizację robót. 
- Mówi si" że w drugim eta- 
pie musi być pogł,biona samo- 
rzlldnoś
 a jednocześnie zwi,k- 
szy si, rola dyrektora, Czy jedno 
z drugim si, nie kłóci'1 

 Nie widzę w tym sprzeczności.- 
Samorząd powinien zajmować się . 


szym punktem naszeł go.podar- 
ki jest brak motywacji do lepszej 
pracy. Za wi,kszy wkład pracy 
nie zawsze można lepiej płaci
, 
bo oddaje si, wysokie podatki. . 
Zatem - mówili niektórzy - nie 
opłaca si, wifCej produkować... 
- Nas poinformowano, że słynny 
"próg" będzie utrzymany, nie wiado- 
mo tylko na ile procent tę barier, 
określi się. Czy nadal na 12 proc?'Jest 
jeszcze inny próg, tzw. współczynnik 
0,4 o którym się rzadko mówi. Jest to 
współczynnik przyrostu płac w stosun- 
ku do wzrostu' produkcji. Uważam, 
że on też hamuje wzrost produkcji. 
- Chcemy, żeby przedsi,bior- 
stwa gospodarowały oszcz,d- 
niej, co jeszcze im w tym pne- 
szkadze? 


- To, że złotówka nie jest równa 
złotówce, chociaż Wypracowana w 
jednym żakładzie. Przepisy a nie my l... 
decydują na co można pieniądze wy- 
 
dać. Może w drugim etapie będzie 
większa możliwość manewru? 
- . Co jest potrzebne, żeby 
wam si, lepiej gospodarowało 1 
- Należałoby skończyć z inflacją 
ustaw i przepisów. Nie ma stabilizacji. 
Przy końcu każdego roku nie wiemy 
cz
o się trzymać, jak planować za- 
dama. W tych warunkach nie można 
prowadzić długofalowej sensownej 
polityki, a myślenię kategoriami roku 
szkodzi wszystkim. Poza tym ani 
przedsiębiorstwo, ani samorząd nie 
działają w próżni. Czy wystarczy pani 
jeśli powiem, że ułOżywszy wodociąg 
w lazach musieliśmy po próbie ciś- 
nienia zmienić 40 proc. rur? Ile to 
straconych deficytowych materiałów, 
ile robocizny? 
- Wyobrażam Bobie, jakie ka- 
ry zapłacił producent I 
- Odpowiem pytaniem na pyta- 
nie. Chciałaby pani, żeby 50 placów 
budowy stanęło z braku materiałów? 
Już i tak mamy kłopoty. 
- Skoro tak. to ostatnie pyta- 
nie. Czy dostał Pan zaproszenie z 
WRN w Koszalinie na spotkanie 
przedstawicieli ..morzlld6w za- 
łóg i aktywu zwillZków zewodo- .... 
wych'1 "'" 
- Tak, na 18 listopada. Temat jest ' 
podobny. Rola samorządu załóę, i 
związków zawodowych w realizacji II 
etapu reformy. Myśl" że spotkanie 
będzie interesujące, bo uwidoczni si, 
na nim jeszcze jeden punkt widzenia 
-.związkowy. 
- Dzi,kuj, za rozmow, 
EWA SWIETLlK
		

/Image005.djvu

			1987-11-16 


GŁOS POMORZA 


.-. Ił' ......-.-,-",. . t" .", '.f.'.""
''''''.'.'.'.'.'
.'..'''-'.'
..'.'.'.'' ... ..;." ................................-..............-... 
.......... .." .. -J'.'" " ...... .. .. .........-...-...-...-............."." .."" 
::::,.::::::::
::

:::;'::
::::::::::::::::::::::::
:t::::::::;:t.;:::::;:
:t:::::

::::;:::::;::::::::.,:.:':::::
:::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.:.:::.:::.:.:.:::.:.:.:::.:.:.::;.:.:.:.:::::.:::::::: 
:
:
:
 I " ..
'. :.' , " .,
:
:
::::::::::
:
:
:
:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::
:

:: .:::::::::::::::::':.:' .::::......-:::.::::

:
:
::::.:::.:::::-::::::. :::_
::
::
:::::::::.:: 
:::M:::.:::::::::
:

::
::
:::
:
: 
::::::::: :: c '. '::::::::. :::::: Q 
 . :::::::. 
 . 
 :::::: 
., -I 
 \ ł 
 :::::::::::::: 
::::::::::' : . .::::.::. .::::::: 
 
 (' _ D f:.:::.:. 
 
 I J' .::::::. "1 . 1ł' 
 ")o , I , , y 
 .:::....::::-ł:::: 

.i.
t.mlwA

tt»m$':


1ti$:tł
t
$t&l;Wł
 I :::::;;;
;M

;
;

;

;

::
;
 
. .. . 1 ' ......... 1 . .. .. . ... E .... , " . . .. .. ............ ? . '.' - I 
. . . ..........:-.. . . , '.' '.' " II " .................... 
::
:::: .:::::::::: . 
 : . . . . : . :. ::::::::: : 
. .:. -. . ":::::$:::..:::' :. ..... '. "'" .:::::::::::.::=::: 
;:':":' :.:.:.:.:':. . 1$1 ..: '. ',. ir .:.:.:.:.:. 
 8 .... t.. .-.:.:.:.'. )1': .' . :. ." 9 :.:.:.:.:.:=:::..' 
r"ar
ił
jI111f£ł
%ft
f
\jtłł

ii1'
i
1
}t.i
1

tl
r
111łl 


,; 


(dokończenie ze at". 1)  


B. Jelcyn próbował w istocie poddać w 
wątpliwość działalność KPZR w 
akresie 
przebudowy, charakter zachodzęcych 
zmian i doszedł do tego, że przebudowa 
praktycznie niczego nie daje ludziom. 
Szczególnie ostrą reakcję wśród człon- 
ków KC wywołały J)r6by B. Jełcyna przed- 
stawienia w fałszywym świetle pracy i 
sytuacji w Biurze Politycznym KC, przede 
wszystkim w kwestiach dotyczących zasad 
kolegialności. M. Gorbaczow podkreślił. że 
sam fakt wystąpienia członka KC podczas 
plenum z krytycznymi uwagami pod adre- 
sem Biura Politycznego, Sekretariatu i po- 
szczeg61nych osób, nie powinien być tra- 
ktowany jako coś nadzwyczajnego. Jest to 
rzecz normalna. W tej sprawie stanoWisko 
jest jednoznaczne - w partii nie powinno 
być ani spraw nie podlegających krytyte 
ani pracowników, kt6rzy są pod ni.. chro- 
nieni. Partia również w przyszłości będzie 
rozwijać krytykę i samokrytyk, na wszyst- 
kich szczeblach. 
W danym przypadku nastąpiło coś zupełnie 
innego. W odpowiedzialnej politycZnej 
chwili, kiedy uwaga KC była skupiona na 
pryncypialnych problemach teorii i praktyki 
rozwoju. B. Jelcyn podjął pr6bt skierowa- 
nia pracy plenum w Innym kierunku, pre- 
zentując swoje szczegółowe stanowisko w 
wielu kwestiach. 
W zwiąnu z charakterem wystąpienia B. 
Jelcyna na plenum zdecydowano si, N 
wymianę pogl
ów. W dyskusji wzltło 
udział 26 członk6w Komitetu Centralnego. 
Wystąpienie B. Jelcyna wywołało wśród 
członk6w KC konsternacit i oburzenie. 
Plenum wykazało calkowq jednomyśl- 
ność w ocenie tego wystąpienia, uznawszy 
je za politycznie błtdne. Zadan z zabieraM- 
cych głos nie poparł B. Jełcyna. Główne 
pytanie, kt6re pojawiło si, u czlonków KC, 
bylo następujące: Czy Boris Jełcyn rzeczy- 
wiście nie dostrzega nic pozytywnego w 
życiu kraju od kwietniowego (1985 r.) 
plenum KC KPZR? Uczestntcy płenum - 
stwierdził M. Gorbaczow - mówili, że w 
społeczeństwie radzieckim powstała nOWI 
atmosfera. która Itale si, poprawia. Odra- 
dza się aktywność narodu. Z długiego 
zastoju wychodzi partia. trwaj,. procesy 
demokratyzacji i jawności. Nowe metody 
zarz..dzania gospodark, i nowy mecha- 
nizm gospodarczy 1tWIItJa
... waRIIIr 
ki do wzrostu efektywnołci produkcji. Mi- 
mo .trudności znaleziono lIIGŻłiwołci 1'OIr 
wlątania niekt6rych nabrzmiałych prob"- 
mów społecznych. lwioklzyta sit produk- 
cja rolna, wzrosło tempo budownictw. 


mieszkaniowego. W 1987 r. oddano do 
użytku 16 proc. mieSzkań witCej niż w roku 
1986. Wzrastaj, płace lekirZy i nauczycieli, 
atypen$a studentów orlZ emerytury. Trwa 
reforma dtolrrictwa wyższego i łredniego. 
Dodatkowo przeznaczono 6 mld, rubli n. 
pilne potrZtby llłużby zdrowia. ' 


Nawi,zuj.tc do postawy B. Jełcyn., 
M. Gorbaczow powiedtiał. iż postawił on 
swoje własne .mbtcje ponad in18feS partii. 
NI tego roc:tza;u przejawy rvmcano mu 
UW&gł w Biurze PolityCZnym. Obiec... że 
wyci4gnie nlełbtdne wnioski. Jednakże 
nie uczynił tegO. Sekretarz generalny KC 
KPZR wyjaśnił, że zamiar podania lit B. 
Jelcyna do dymłsił był mu znany przed 
plenum KC. Po powrocie z utIopu M. 
Gorbaczow uzgodnił z I. Jelcynem, te w 
przededniu obchodów pafdziemlk. nie ma 
czasu na omawianie tej kwestii. Niemniej 
Jelcyn narusz_Me etyk, partyjfMI wysun. 
ten probłem bezpołrednio n. plenum orni- 
jajllC Biuro PoIłtyczne. M. Gorbeczow po- 
informowel, iż B. Jefcyn 
o JIfZYczvnt 
swego odejkia podaje "brek poparcia ze 
strony Sekretariatu KC". Sekretarz generał- 
ny KC KPZR nazwał to oświadczenie cał- 
kowicie absurdalnym i niezgodnym z rze- / , 
czvwistośa.. KC KPZR - powiedział - 
widzi w organizacji partyjnej Moskwy nie- 
zawodne' OPfFCie w ....,izacji generalnej 
linii połitycznej partii. Włńnie z takiej po- 
zycji Biuro Połłtyczne podchodzi do wszy- 
stkich kwestii dotyCZących inter8l6w ludzi 
pracy stolicy. Przypomniał o kOmpleksie 
wielkich przedsitwzj,t laaprobowtnych 
w ostatnim czesie przeŻ KC KPZR, ktM 
maM na celu przytpies2enie społeCzno- 
-ekOnomicznego r
u stolicy. 
M. Gorbaczow podkreślił, że 'pocz,tko- 
wo zdecydowane ołwiadczenill B. Jełcyna 
o szybkim pokonaniu nagromadzonych w 
stołicy prOblemów spotkały sit z pewnym 
zrozumieniem i poparciem ludzi pracy. 
Pozwoliło ta 0Ii1t0n-Ć znaczne przemiany 
na lepsze. Jednak p6tniej Biuro Komłtełu 
Miejskiego,partii pod wpływem B. Jełcy", 
prObowało osiągać ni&zbętdne młiarw przez 
nacisk i zwykłe adminmrowanie. Widz4c, 
że sytUaCja w stoticy sit nie poprawia, . 
pod niektórymi wzglfdlmi nawet
. 
.,., 8. Jelcyn podj. pr6bt zrzuceni. octpo- 
wiedzialnotciza własne, powIŹ'nł niedo- 
ciłGn;fCie w pracy ne innych. 
w Kdn
 M
i pirIH' z inicjatywy B. , 
Jełtyna i przy jego włHnyrn at1ywnym 
uch'." zacqł dNM rundt pnetIIOWyWe-, . 
nia kadr, o kt6rej nMJdopuszculnolci 
wcześniej mu mówiono. 
Sekf8t8R generalny KC KPZR .połnformo- 


Eksplozja w szpitalu 
 6 ofi r 


Bejrut (PAP). 8 os6b zgintło, a okolo 20 odniosło obratenia w wyniku 
wybuchu w szpitalu amerykańskieqo uniwersytetu w muzułmańskiej 
i 
Bejrutu - podała libańska policja, dodając. iż nie jest to bilans ostet8Czny. 
Jak ustalono, wybuch nastąpił w okresie wzmożonego ruchu o Qociz..11.30 
czasu lokalnego przy gł6wnym wejściu do szpitala, w ()dległości kilku metr6w 
od wind. Policja twierdzi, że ładunek In.jdował li, w pudelku, który niosła 
młoda kobieta. Poniosła ona śmierć na miejscu. . 


Noworodek - ł'. f nt 


Hawane (PAP), Lekarz szpitali miej
 
skiego w Sao Paulo w Brazylii pOinformo- 
wał prasę, o urodzeniu się w tej klinice 
gigantycznego noworodka. Chłopiec o 


PONIEDZIAŁEK 


o Telewizja 


PROGRAM I 
DZIENNIKI: 16.20, 19.30 i 22.46 
13.30 i 14: TV Technikum Rolnicze 
- Chemia i Biologia - sem. I 
14,30 TV kurs rolniczy 
16,20 Powtórka przed maturą: ele- 
menty informatyki 
15.50 NURT (Rachunek ekono- 
miczny) 
16.25 Dla dzieci: "Zwierzyniec' j 
film" Koń" z serii - "Zwierzaki, zwie- 
rzaki" 
17 .16 Teleexpress 
17.30 ..Dni Szecheny'ltgo" - 
odc. III węgierskiego serialu histor. 
18.20 Magazyn PCK 
18.30 "Laboratorium": Krok czy... 
skok" 
18.50 Dla dzieci: dobranoc 
19.00 Echa stadionów 
20.00 Teatr Telewizji - Włodzi- 
mierz Perzyński: ..Aszantka", reż, I. 
Gogolewski; obsada: M. Manteska. L. 


imieniu Ronem waty 7.46 kg i mierzy 82 
cm. Chlrwg przyjmujący poród powiedział: 
"nigdy czegoś takiego riie widziałem. Ten- 
noworodek jest dużo wi,kUy i citiszy od 
mojej półrocznej cc)rki". 27 -letnia matki 
Maria da Glori-a,Costa Lima c:zu;e sit dob- 
rze, aczkolwiek jest trochł zawiedziona, 
gdyż spodziewała li, racZej i)lifńiaków. 


!
Ieszyński, M. Gajda, t. Śmiałowski 
I ID. 
21.26 Tv spotkania: przed r
eren. 
dum w Garwolinie- 
22.06 "Doktor Tomek" - dok. 
film TP . 
23.00 J. niemiecki - t t 


PROGRAM II 
18.6& J. niemiecki -I. 7 
17.26 Program' dni. 
17.30 Magazyn ..102" 
18.00 KRONIKA (Szczecin, Ko- 
szalin, Słupsk i Piła) . 
18.30 "RYzyko" - teleturniej 
19.00 Gałeiie świata: "National 
GaIłery" w Londynie: " Malaratwo ba. 
rokowe we Francji i we Włoszech" 
1'.30 Victoris de Los Angeles n. 
"Vratislawia Cantans
' 
20,00 "Osądtmy sami" 
21.00 Powtórka z historii": Walery 
Sławek -' - 
21.30 Panorama dnia 
21.4& Biografie: ..Maksym Gor... 
ki - lata i dni" - dok. fiłm radz. 
22.16 Studio Festiwalu Dramatur- 
gii Kraj6w Socjalistycznych 
22.30 Wiadomości 


str:zegat, 'ie praca u niego przebiega fłe. 
Łatwiej byto obiecywaĆ i Opl8COwywK 
kompleksowe programy, niż potem tentali- 
zawać - powiedział. "Ostatnio dała o 
sobie znać jedna z moich osObietych cech 
- nadmierna ambicja, o czyM.dziś m(Jwio- 
no. Próbowałem z ni, walczyt, .Ie niestety 
bez powodzenia". . . 
Mówiąc o krytyce pod swoim adresem 8. 
Jelcyn powiedział, że niczego obalić nie 
jest w etanie. "Jako komunistl, straciłem 
polityczn, twarz przywódcy. Czuit sit bar- 
dzo winny wobec moskiewskiej organaa.. , 
wał, że Plenum KC KPZR, które od było S it ' cji partyjnej, wobec Komitetu Miejskiego 
partii, wobec was, wobec Biura, osobiście 
w patdzierniku br., uznało wystąpienie B. wobec Michaiła Gorbaczowa, który cieszy 
Jełcyna na tymże płenum za politycznie . 
błfdne i zaleciło Biuru Politycznemu KC SI' tak wielkim autorytetem w naszej orga- 
nizacji, w naszym kraju i n. całym łwiecie. 
KPZR oraz Moskiewskiemu Komitetowi Jako komunista, jestem przekonany,i. 
Miejskiemu pat11i rozpatrZyć prośbo B. Jeł- moskiewska organizacja partyjna zgadza 
cyna o zwolnienie go z ,obowilłzk6w I 
sekretarza Komitetu.. Miejskiego po u. siO z Komitetem Centralnym partii i stano- 
wzgltdnieniu dySku8ji, która odbyła sit ne wczo idzie i bfdzie szła za Komitetem 
Plenum KC KPZR. Centralnym partii". 
Po wyst"pieniu M. Gorbeczowa na Podsumowuj"c wynłld dyskusji M. 
Gorbaczow powiedział, ii jeszcze raz 
plenum Moskiewskiego Komitetu przekonałe ona o dojrzałołcl i wielkim 
Miejskiego partii rozpcztła si, dyskU- potencjale politycznym m08klewa- 
Ija. Jej uczestnicy scharakteryzowali klej organizacji pertyjnej, kt6ra j8t 
poet,pek 8. Jelcyna jako polityczne nieZawodn" GItoM KC partU, Obecnej 
ewanturnictwo, cios w plecy partii. lekcji - podkreślił sekretarz gen eralny _ 
kt6rego ceł.." było przeciwstawie" 
nie moekiewskiej orgenizecji partyj_ nie można zapomnieć. Jest to lekcja także 
dla KC. M. Gorbaczow powiedział. ie z B. 
nej Komłtetowi Centreinemu partii I Jelcynem niejednokrotnie rozmawiano o 
dokonanie rozłamu w Biurze Polity- jego błędach. Poparłszy tych. którzy mówili- ' 
cznym. h 
Podkr8Ślono, że ultralewicowe ł ultrara. o pozytywnyc stronach pracy Jelcyna, 
sekretarz generalny KC KPZR podkreślił. iż 
etykame ołwiadczenia B. Jelcyn wygłaszał z punktu widzenia politycznego nie stanął 
od pierwlzych dni swej działalności. 
Charakteryzując etyl pracy 8. Jelcyna on na wysokołci ładania, że ponad jego 
uczestnicy plenum podkreślał i, iż decyzje siły okazało sit kierowanie tek, organizacj.. 
podejmował jednoosobowo i izolował si, partyjną, jak moskiewska. . 
od aktyWu partyjnego. W pracy z rezerw.. "Wsztdzie potrzebna jest atmo8fera au- 
kadrową brakowało jawnOści. POŚpiech w tentycznej partyjnołci, krytyki i samokryty- 
pracy z kedrami prżypominał karuzelo. ki, kol89 iałności - powiedział M. Gorba- 
Podkreśliwszy doświadczenie, energio, sił. CZOw. ladnego llfozumiałstwa. Otwarta 
woli i pracowitość 8. Jelcyna, dyskutanci partyjna dyskusja to najlepsza 8tmosfera, w 
lWrecali jednocześnie uwagę na takie jego której tylko m
 powstawać owocne za- 
cechy, jak arbitralnoŚĆ opinii, lekceważenie mierzenia, moie sit sprawdzał słuszność 
zasady ciągłOŚci, niedocenianie łudzi, brak polityki. Kolektywnołć i kolegialność to 
taktu i szacunku dla kadr, niedostateczną ogromna siła". 
cierpliwo8ć i tolerancj,. Boris Jełcyn Z8C%4ł Nawi,zując do wypowiedzi nieprzyja- 
cierpieć n. ten sam syndrom szefa _ ciół ZSRR, kt6rzy przepowiadaj, k.k. 
mówiono w dyskusji -:- przeciw któremu z przebudowy, M. GortNlczow stWier- 
takim zapałem wystOpOwał na zjetdzie par- dzil, że oszczerstwa pod 8dresem 
tii. Szybko uwierzył w swą I)łeomylność, Związku Radzieckiego to rzecz dla : 
odgrodził si, od aktywu partyjnego. Zwr6- nich zwykła. ..Neua drop jest nie. 
eono UWIgf na tak.. negatywną cach, B. lekki, jednek aliłmy pod g6,.., e oI)e.. 
Jełcyna, jak brak zaufania do własnYCh cnie stoimy ni. ne kuriawC8,1ecz n8 Boon (PAP). 5łd we Frankfurcie 
k0teg6w. W pracy 8. Jełcyna było wiele twardym gruncie i dietego prletrwa- n. Menem wydał nakaz aresztowania 
pozorów: uczestnicy plenom byli zgodni co my - poYt(Iedzial, Mamy tek ogromny możczyzny podejrzanego o umyślne 
do tego, że stanowisko B. Jelcyna nie potencj
, ie 2dołamy zr-łizowvee podpalenie w nocy zetrodyna CZWIf- 
reprezentuje stanowiska Mosłtiewskiego wszystko, co umłerzyłlłn..l'. tek budynku opery w tym mieście - 
Komitetu Miejskiego panii i że nł. może on Plenum, jak już informowano. zwolniło podały fr6dła sądQwe. 
 
kierować moskiewską organizacj.. partyj- Borisa Jelcyna z obowiązłtów lsekretam Domniemanym ;podpalaczem jest 
ne. Moski8'łłlkiego Miejskiego Komitetu partii 26. letni bozrobotny obywatel RFN, 
8, Jełcyn. zabrawszy głos ne ple- za poważne niedociągnitcia, jakich dopuf- kt6iy sam telefonicznie prZyznał siO 
num MosJdewski8go Komitetu partii cił si, krerując moekiewsk, organizacją do popełnienia prz_łfpStWa. Jest to' 
zgodzH si, z t
 krytyką. "Powinienem partyjn
. Plenum jednogłośnie wybralo n. - jak określono - człowiek niezr6w- 
powiedziet _ stwierdził, że po partyjnemu 
an
isko
. sekretarz
 Moskiewskiego naważony psychicznie Miał również 
absolutnie zdecydowanie wierz, w gene- Komitetu partII członka 81ura .PoIitytznego, dokonat próby podpalenia frankfurc- 
r.'''4 IInit ",nit f'uchwafV"XXVłł ZjndtJ:
.....

a,ICC KPZftL
a,Zajk
)N'.. "tiegQ.biuraJjniLJQt
&h .5r.; 
.w 
Jestem Ibsolutnie przekonany co do prz._ - "Air Lanka". 
budowy i co do tego, że beiwzgltdu na to, 
o:.
 
=il

k ="
 
,Ja
 podawa1iśtny,. 
ż.r w oper:z e . 
z iakimi trudnościami btdtie przebieglła, c:zych ltanowiskech w leningred%klm pmmyłIe e ' nit lPdWódow" df. lmielUlnyclt. 
jednak ZWyCitżv". B. Jełcyn powiedział, że w ł. 1983--8& był I sekretarzem LenłngnIdzk!eÓo' Straty oszacowano na 100 mln marek 
chyba od początku tego roku zaczął do- Komitetu Miejskiego KPŻRJ (60 mln dol.). 


Nil 


.; 

 , 
- , 
" 
 
, - 
€' , 
__,,::".
 
- ił'iin.ł.J1I Nil T ,1'_ 


Propoza JI8I'Ody dla I'Jbak6w: .... .... 
13.... 21." 


Komanllr.at energetynn, 1 ....--łdwa: 
7.55,13.",21.. 


, ¥akstlm Gorki (na zdjęciu) ucho-. 
d%ł 10 Związku Radzieckim zo 
,,,ojca". nurtu realizmu aoda.listllcz. 
ftef1o, jednego z najaktyumitjszych 
dzialacq kultuT4łnllcPł, znanego 

s%echnie autora ,,Matki" i ta- 
kich d"o.matów, ;ak m.in.: ,,Miesz- 
czanie", ,,No dnie" CZII "Wa.ssa że- 
laznowa";Jemu wla.lnie poświęco-. 
nil jeatjilm bioQ7'ąfiC%n1l "Maksym 
GaTki - lata i dni
' (pr. II, g. 21.45) 
Fot. ATchiwum 


0.07 Muzyka nocą 5.30- 8.00 POranneS7lDały 
,9.00 11.00 Cztery Pory roku 11.00- 11.S7 Kon- 
cert przed hejnałem 11.
 Syanał cusu i ł.ejn.ł 
12.30 Kapela z Bud Lai1cuckich lJ.
 Rolniczy 
kwadrans 13.30 Z tańcemptzez -łieki, 
14.05 16.00 lWJag. "Rytm;' 16.05 Muzyka i aktu- 
alności 1'1.00 Krąg prZyjaciół zespołu "Krug" 
17.50 Muzyka K. Komedy 18:20 Koncert dnia 
19.30 Dla dzieci 20.15 Koncert życzeń 20.45 
Uterack. premiera miesiąca: L. B. GrzenieWs- 
ki "Pod sosen rzeką Ot tra.. 121.(15 Kronika 
aportowa 21.30 Mała Polihymnia 22.05 Zbliżenia 
22.15 Kroniki wędrówek F. Liszta 23.15 Panora- 
ma świata 23.30 Do słuchania we dwoje
		

/Image006.djvu

			Str.6 


SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZYN" 
76-200 SLUPSK, UL GARNCARSKA 4 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 


na zainstalowanie 8.nten zbiorczych azart na bUdynkach spół- 
dzielczych osiedla Garncarska w Slupsku 
o ilości 40-50 rniazd abonenckich ka7.dv_ 
Termin wykonania sukcesywnie od grudnia 1987, 
Materialy częściowo na w/w prace zapewnia Spółdzielnia, 
Oferty wraz z propozycją ceny należy składać w terminie 14 dni, 
od ukazania się ogloszenia. 
Przetarg odbędzie się 15 dnia, od ukazania się ogloszenia w sie- 
dzibie Spóldzielni, o godz. 12. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn. 


Sprzedaż 


FIATA 125p 1500 rok 1983 sprzedam. Słupsk 
tel. 234-81. G-12536 
FIATA 126p rok 1979, kredens, pomocnik 
sprzedam. Słupsk, Tuwima 19/2. G-12537 
FIATA 126p grudzień 1985 r stan idealny, 
przebieg 3.800 km sprzedam. Koszalin, tel. 
228-56. G-12495 


FIATA 126p rok 1982 sprzedam. Koszalin, tel. 
256-15. G-12496 
POLONEZA rok 1987 składak sprzedam. Ko- 
szalin, tel. 231-57. G-12498 
TRABANTA 601 po wypadku sprzedam. Ed- 
ward Szatkowski Kowalki 78-220 Tychowo. 
G-12499 
JAWĘ 250 rok 1959, stan idealny sprzedam. 
Koszalin, Czwartaków 10. G-12500 
RAMĘ do nysy nową sprzedam. Kazimierz 
Pęk. Stare Bielice 13. G-12501 
NADWOZIE poloneza i butle gazowe sprze- 
dam. Koszalin, tel. 353-54. G-12502 
NOWY dom piętrowy z cegły, dach dwuspa- 
dow}J z działką 64 ary (do rzeki blisko, sklep) 
dokumentacja z pozwoleniem na budowę za- 
kładu rzemieślniczego sprzedam. W rozliczeniu 
może być mieszkanie własnościowe w Słupsku. 
Stanisław Dobroszewski 77-330 Czarne, ul. 
Strzelecka 17A tel. 76. Gp-I2366-0 
BIESZCZADY - dom piętrowy, budynki 
gospodarcze, ziemia 3,25 ha sprzedam Stefan 
Mielnik Mokre 108, 48-545 Szczawne. 
G-12503 
GARAZ blaszany rozbierany sprzedam. Ko- 
szalin, ul. Kolejowa 35/14, po siedemnastej. 
G-12505 
DZIAŁKĘ owocowo-warzywną, otomanę 
stylową sprzedam. Koszalin, Poprzeczna 
24B/4. G-12506 
DZIAŁKĘ 2,5 arów owocowo-warzywną 
sprzedam. Koszalin, ul. Jagoszewskiego 12C/l, 
tel. 515-94. G-12507 
PLANTACJĘ wiśni sprzedam oraz zamienię 
mieszkanie trzypokojowe na Słupsk. Koszalin, 
tel. 318-61. G-12508 
KOŻUCH damski sprzedam. Koszalin, tel. 
334-46. G-12509 
PIEC gazowy c.o. sprzedam. Szczecinek tel. 
440-68. G-125lO 
ZAMRAŻARKĘ, segmenty, maszynę do szy- 
cia, zegar ścienny, lodówkę, akordeon sprze- 
dam. Koszalin, Rzemieślnicza 3/1. G-125U 
KOMPUTER atari 800 XL z magnetofonem 
sprzedam. Koszalin, fel. 305-47, Batorego 8. 
G-12512 
KOMPUTER ZX spectrum 48K sprzędam. 
Koszalin, tel. 528-07. G-12513 
NOWY komplet wypoczynkowy delfin (ka- 
napa, 4 fotele) sprzedam. Koszalin, Botaniczna 
11. G-12514 
KASETY video (nagrane) sprzedam. Dąbki 5, 
tel. 81-35. G-12515 
JAMNIKI krótkowłose sprzedam. Koszalin, 
tel. 323-30. G-12516 
SUCZKA dwumiesięczna biała owczarek 
podhalański, okno trzyotworowe sprzedam. 
Mielno tel. 283. G-12517 
VIDEO funai sprzedam. Koszalin, tel. 
306-60. G-12518 


Kupno 


BONY PeKaO kupię. Koszalin, tel. 308-64. 
G-12519 
TAPCZANY, wersalki kupię'. Ustka tel. 
14-54-14. G-12161-0 
PRZYCZEPĘ towarową do fiata 125p kupię. 
Koszalin, tel. 245-84. G-12520 
DLA chorego dziecka pilnie kupię nawilżacz 
powietrza. Słupsk tel. 275-43. G-12521 
Zamiany 
WARTBURGA 1987 rok nowy zamienię na 
fiata 126p (z dopłatą). Słupsk tel. 267-13 lub 
210-09, wieczorem G-12522 
GOSPODARSTWO rolne 8,50 ha zamienię na 
mieszkanie w Darłowie. Kopań 16 gm. Darł9- 
wo. G-12523 
DWA pokoje kuchnia, łazienka (piece, par- 
ter) zamienię z dopłatą na trzypokojowe. Ko- 
szalin, tel. 269-68, po siedemnastej. 


G-12524-0 


Lokale 


SAMOTNA poszukuje mieszkania lub poko- 
ju w Koszalinie. Koszalin tel. 303-86. 
G-12525 
MŁODE małżeństwo poszukuje mieszkania 
do wynajęcia. Koszalin, Szymanowskiego 
30B/13. G-12526 
MAŁżEŃSTWO poszukuje pokoju. Koszalin 
tel. 231-19, po szesnastej. G-12527 
OBCOKRAJOWIEC poszukuje mieszkania 
samodzielnego z telefonem w Koszalinie. Infor- 
macje: tel. 542-06, godz. 16- 18. G-12504 


K-4532 


R6żne 


ZATRUDNIĘ pracowników siatkarzy z prak- 
tyką do produkcji siatek ogrodzeniowych. Moż- 
liwość zakwaterowania. Koszalin, tel. 243-55. 
G-12528-0 
PAN w starszym wieku zatrudni pomoc do- 
mO\Vą. Drawsko, ul. Starogrodzka 5/2. 
G-12529 
ZATRUDNIĘ murarzy pomocników. Słupsk 
Władysława IV 1190, po siedemnastej Jochem- 
czak. G-12530-0 
ZATRUDNIĘ do szycia damskich toreb osobę 
umiejącą dobrze szyć. Słupsk,.Daszyńskiego 5, 
po godz. 15. Łotysz. G-12400-0 
FOTOLABORATORIUM! wywołuje slajdy, 
filmy i odbitki czarno-białe i w kolorze. Obsługa 
fotograficzna imprez: śluby, chrzty, rocznice 
itp. Koszalin, Niepodległości 51 (wieżowiec koło 
kościoła), tel. 336-42, Krzysztof Czapla. 
G-12539 
NAJNOWOCZEŚNIEJ ssąco piorę dywany, 
wykładziny u klienta. Koszalin, tel. 311-44, 
Żeberek. G-12133-0 
VIDEOFILM - nagrywa: śluby, reportaże, 
konferencje inne. Koszalin, tel. 332-32. 
G-11473-0 
AKUPUNKTtffiA - leczenie zmian zwyrod- 
nieniowych, zespołów bólowych, bólów głowy, 
astmy, nerwic, moczenia nocnego i innych. 
Lekarz med. Sławomir Wilk., Koszalin, Matejki 
45, tel. 504-44. G-10559-0 
LECZENIE elektroakupunkturą Szczecinek 
Spółdzielnia Lekarska wtorki godz. 15.30, le- 
karz med. specjalista fizykoterapii, neurolog. 
Jerzy Grzeczkowski. G-12531 
NAGROBKI, parapety, stopnie schodowe, 
płytki 20 x 20 z lastryko wykonuje KazimierL. 
Pęk, Stare Bielice 13. G-12532 
SAMOTNI! Interesujące oferty matrymonial- 
ne poleca "Lido" Gdynia lO, skrytka 37. Dla 
Pań kontakty, oferty zagraniczne. ' 


K-247/B-0 


Zguby 


ZGUBIONO zaświadczenie do biletu miesię- 
cznego WPKM na nazwisko Wojciech Turbiarz, 
zam. Bonin. G-12533 
ZSB Kombinatu Budowlanego Koszalin zgła- 
sza zgubienie legitymacji szkolnej Jacka Sko- 
rupskiego. G-12534 
ZARZĄD Wojewódzki ZBoWiD w Koszalinie 
zgłasza zgubienie legitymacji kombatanckiej 
nr 0575751 Jadwigi Dąbrowskiej. G-12535 
GRZESIK Krzysztof zam. Wien.chominko 
zgubił zaświadczenie do biletu miesięcznego 
PKS. G-12463 
DUBNIK Józef, zam. Koszalin zgubił legity- 
mację kombatancką nr 7373 wydaną przez ZBo- 
WiD Koszalin. G-12462 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 


Kol. Kol. 
Teresie i Edwardowi 
Grzywaczewskim 


z powodu śmierci 
CORKI 'LUIZV 


składają 


DYREKCJA, POP. OGNISKO ZNP, 
PRACOWNICY OSW w SŁAWNIE. 
G-12491 


Wszystkim, kt6rzy 
w bolesnych dla nas 
chwilach okazali nam serce 
i życzliwość, służyli pomocą 
oraz wzi,li udział ' 
w pogrzebie naszej 
UKOCHANEJ ŻONY, 
MAMY, CORKI 
JADWIGI DAŁEK 


za zlożone wyrazy 
wsp6łczucia, wieńce i kwiaty 
najserdeczniejsze 
podziękowania 
składa 


RODZINA 


G-12492 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 10 listopada 1987 roku, zmarla 


Stanisława Modlibarska 


wieloletnia, sumienna pracownica 
Rejonu Dr6g Publicznych w Koszalinie. 
Wyrazy wsp6łczucia RODZINIE 
składają 


K-4534 


DYREKCJA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, KOLEtANKI i KOLEDZY 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 9 listopada 1987 roku, zmarl 
KOLEGA 
Roman Dolny 


wieloletni pracownik naszego przedsiębiorstwa 
Wyrazy s
rdecznego współczucia RODZINIE 
składają 


DYREKTOR. RADA PRACOWNICZA, KZ PZPR, 
ZWIĄZEK ZAWODOWY oraz PRACOWNICY PGR GODĘTOWO. 
K-4538 


GŁOS POMORZA 


PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
W Koszalinie 


zatrudni: 


* inżynierów i techników budowlanych 
* inspektorów nadzoru inw
storskiego z uprawnieniami. 
BLllSZYCH INFORMACJI UDZIELA Dział Służby Pracowniczej w Kosz.linil, 
ul. Bieruta 24, tel. 220-66, wewn. 17, 


K
4508-0 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNO-MONTAlOWYCH 
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO 
Słupsk 
zatrudni 


pracowników na stanowiskach robotniczych w zawodach: 
. ślusarz 
. spawacz - uprawnienia elektryczne 
. ślusarz remontowy 
. ślusarz narzędziowy 
. tokarz 
. pracowników niewykwalifikowanych 


oraz 
. kierownika magazynu 
hutni
zo-sanitarnego 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE Dział Kadr PRIMBR Słup$k, 
ul. Leszczyńskiego 8, tel. 325-10, wewn. 24. 


" 


K-4497-0 


SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO 
W SŁUPSKU 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 


na sprzedaż samochodu marki star A-28, nr rej. SLL 113B, cena 
wywoławcza 343.200 zł i samochodu nr rej. SLL 685B, cena wywoła- 
wcza 514.800 zł 
Przetarg odbędzie się w STW O/Człuchów, dnia 23 XI 1987 r. 
o godz. 9, 
Samochody oglądać można 20 XI 1987 r. w godz, 9-10. 
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 
10 proc. w kasie Oddziału, najpóźniej do dnia poprzedzającego 
przetarg. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 
K-4533 
GMINNA SPÓLDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
W KOŁOBRZEGU 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 


:na wykonanie robót bodowIanych przy budowie pawilonu handlo- 
'wego w Dźwirzynie. 
'W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki uspołecznionej 
:i nieuspołecznionej. 
'Oferty na wykonanie robót z określeniem stawek godziaowyeh 
:należy skladać w biurze GS "SCh" ul. Sienkiewicza 10 KoIobne.. 
.Wybór oferenta nastąpi 20 listopada 1987 r. 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" zas.trzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta jak też odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyn. 


K-4530 
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO 
w KOSZALINIE, ul. BoWiD 
ogłasza 
następujące przetargi w podległych jednostkach: 


PRZETARG NIE OGRANICZONY 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY nr l BIAŁOGARD-23 Ustopada 1987 r. 
- kocioł do gotowania MK-42, poj, 500 l cena wywoław. 50.000 zł 
- kocioł warzelny 150 I cena wywoław. 40.000 zl 
PRZETARG OGRANICZONY 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY nr l BIAŁOGARD-23 Ustopada 1987 r. 
- roztrząsacz obornika l PTU-4 cena wywoław. cena zlomu 
użytkowego 
- roztrząsacz obornika RT l cena wywoław. cena zlomu 
użytkowego. 
TUCZARNIA ZYTELKOWO, gm., BIAŁOGARD - 2ł listopada 
1987 r. 
- ladowacz obornika UNHZ-500 cena wywoław. 155.000 zł 
- rozrzutnik obornika RT 41h cęna wywoław. 136.000 zł 
TUCZARNIA SUCHA KOSZALINSKA - 25 listopada 1987 r. 
- naczepa asenizacyjna T-507 cena wywoław. 72.500 zł 
TUCZARNIA NOSIBĄDY, gm., GRZMIĄCA - 26 listopada 1987 r. 
- przyczepa skrzyniowa D-44A cena wywoław. 55.000 zl 
- przyczepa skrzyniowa D-45 cena wywoław. 43,500 zł 
- przyczepa skrzyniowa D-45 cena wywoław. 46.500 zł 
- przyczepa skrzyniowa D-45 cena wywoław. 46.500 zł 
- rozrzutnik obornika Rt-44 cena zostanie podana w dniu 
przetargu 
- ciągnik ursus C-4011 cena wywoław. 216.000 zł 
- ciągnik ursus C-4011 cena wywoław. 228.000 zł . 
ZAKL.AD TUCZU PRZEMYSŁOWEGO BIAŁY DWOR, gm. BIA- 
L Y BOR - 27 listopada 1987 r. 
- ciągnik ursus C-355 cena wywoła
. 424.000 zł 
TUCZARNIA LUBKOWICE, gm. GOŚCINO - 30 listopada 1987 r. 
- ciągnik ursus C-355 cena wywoław. 462.500 zł 
- przyczepa ciągnikowa D-44B cena wywoław. cena złomu 
użytkowego 
- przyczepa ciągnikowa D-44A cena wywoław. cena złomu 
użytkowego . .' 
- przyczepa ciągDlkowa D-35M cena zostame podana w dmu 
przetargu 
TUCZARNIA KROSINO, gm. GRZMIĄCA - l grudnia 1987 r. 
- rozrzutnik obornika cena wywoław. 61.000:zł 
Przetarg we wszystkich jednostkach odbęd
ie się u g

, l0.. 
Do przetargu ograniczonego mogą .przystąp1C osoł?Y. pO
lad8Jące 
zaświadczenie wydane przez naczelmka lub z upowazmema nacz«:;l- 
nika Urzędu Gminy o celowości zakul?u sprzętu oraz po 
pł
cenlu 
wadium 10 proc. ceny wywoławczej do kasy.w wymIenionych 
jednostkach najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęcIem przetargu. 
Sprzęt moż';'a oglądać codziennie z chwilą ukazania się oglosze- 
,nia w godz. 1
12. ... . . 
'Zastrzegamy sobie prawo umewazmema 

zetargu bez podama 
:przyczyn oraz wyłączenie niektórych POZYCJI z przetargu. 
K-4
 


Dnia 11 listopada 1987 roku, zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie 
nasz UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC, BRAT, TESt, DZIADEK 
Edward Radwański 
lat 76 
o czym zawiadamia pogrążona w smutku 


RODZINA 


Pogrzeb odbędzie si, 17 XI 1987 r., o godz. 12.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. 


G-12676 


1987-11-16 


INSPEKTOR OŚWIATY i WYCHOWANIA 
W lupawie 


zatrudni natychmlaat:  


* nauczycieli pnedszkola w Pott9owie 
* nauczyciela nauczania początkowego w Zochowie 


a.rdzo dogodny dojazd ze Slupek. i L.borka. 
. K-4527 


SPOŁDZIELNIA PRACY 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWA 
" BAŁTYK" 
W Słupsku 
posiada wolne moce przerobowe 
W Zakładzie Usługowym przy ul. 
Gdailskiej 66 
Awiadczącym usługi w zakresie 
STOLARKI BUDOWLANE-J 
Przyjmujemy zamówienia na usługi z materiału powierzonego. 
INFORMACJI UDZIELA: DZIAŁ TECHNICZNY, TEl. 230-01 
oraz kierownik zakładu, tel. 284-89. 


K-4369-0 


POtNOCNE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU SKORZANEGO "ALKA" 
W Słupsku 
zatrudnią pncowników na stanowiska:  


. Alu..rzy 
. frezer6w 
. elektryka samochodowego 
oraz 
.' obuwnlk6w modelarzy 
wymagane wykształcenie średnie techniczne oraz zamiłowanie 
i zdolności plastyczne 
Mile widziani będą tegoroczni absolwenci szkół średnich 
pragnący zrealizować swoje ambicje zawodowe. 
Zainteresowany<;:h prosimy o kontakt z Działem Kadr 
i Szkolenia Zawodowego, tel. 335-04, wew. 213, 218. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu. 
K-4513-0 


SŁUPSKA FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH 
"ZREMB" 
w Jezierzycach 
zatrudni natychmiast 
następujących pracowników: 


ł. 


. tokarzy 
* .paw.czy 
. malarzy 
. elektryk6w 
* elektronika 
. inż. technolog6w 
. 'Inż. kon.truktor6w 
'. Inż. .pawalnlka 
. kierownika Dzialu Ekonomicznego 
wykaztalcenie wy*.ze ekonomiczne 
* referenta technicznego 
. referenta zaopatrzenia 


... .. 


Warunki płacowe wg stawek dla I kategorii zakładu 
. do uzgodnienia na miejscu. 


1.<-
plfJ-O 


KOMBINAT PAŃSTWOWYCH 
GOSPODARSTW OGRODNICZYCH 
w KARNIESZEWICACH, 76-004 SIANOW 
zatrudni 
w nowo budowanei zamrażalni 
nast,pujących pracowników: 
- 2 m.gazynier6w na wsp6_... odpowie- 
dzialnol6 materialIlII 
- maszynist6w chlodniczych z upraw- 
nieniami 
- Ilus.rzy. spawaczy I hydraulik6w 
- dozorc6w 


" 


Stoł6wka i hotel robotniczy na miejscu. 
Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają Kadry 
Kombinatu, tel. Sian6w 85-256. 


K-4547 


PAŃSTWOWY OŚRODEK 
HODOWLI ZARODOWEJ 
Świelino 76-021 Kr,pa 


z.trudnl n.tychml.at pracownlk6w na etanowiaka: 


* KIEROWNIKA GOSPODARSTWA HODOWLI ZARO- 
DOWEJ $WIELlNO, wymagane wykształcenie wyższe 
rolnicze, 3-letni staż pracy, średnie rolnicze, 5-łetni staż 
pracy; 
* ELEKTRYKA, wymagane wykształcenie zasadnicze za- 
wodowe oraz uprawnienia typu "E" i kilkuletni staż 
pracy. 


Wynagrodzenie zgodnie z Zakladowym 
Porozumieniem Placowym. 
Z.pewnlamy rodzinne mie.zkanla funkcyjne.  


Przyjmujemy oferty osobiste i pisemne. 
Kosztów podróży nie zwracamy. 
Na nieprzyjęte oferty nie odpowiadamy 


K
4528
		

/Image007.djvu

			1987-11-16 


GŁOS POMORZA 


Str.7 


SPORT. WYNIKI. REKORDY. TABELE. CIEKAWOSTKI. SPORT  


Turniej Feliksa Stamma 


4 wygrane Polaków  
/ł 


II 


W Warszawie zakończył się IX Mię- 
dzynarodowy Turniej Bokserski im. 
Feliksa Stamma. Z zawodników pOl- 
skich pierwsze miejsca zajęli: Grze- 
gorz Jabłoński, Dariusz Kosedo- 
wski, Stanisław Łakomiec (na 
zdjęciu z prawej) i Andr.zej Gołota. 
Wyniki walk finałowych turnieju 
Feliksa Stamma od papierowej do 
superciężkiej (na pierwszym miejscu 
zwycięzcy): Marcelo Roge1io (Ku- 
ba) - Oczyryn Demberel (Mon- 
golia) 4:1, Timofiej Skriabin 
(ZSRR) - Raul Gonzales (Kuba) 
3:2, Faat Gatin - Jurij Aleksand- 
row (obaj ZSR R) 3:2, Grzegorz 
Jabłoński (Polska) - Rene Pedro- 
so (Kuba) 6:0, Dariusz Kosedow- 
ski (Polska) - Marc Ramsey (
nQ- 
lia,4:1 Todd Foster (USA) - An- 
drzej Możdżeń (Polska) 3:2, Andriej 
Trocenko (ZSRR) - Nick Rupa 
(Kanada) 4:1, Jose Fernandez (Ku- 
ba) - Kornel Ladewig (NRD)-I 
runda rsc, Egerton Marcus (Kana- 
da) - Willie Kemp (USA) - II 
runda poddanie, Stanisław lako- 


miec wygra! walkowerem, gdyż Jó- 
zefa Strzechowskiego (obaj PoI- 
ska) lekarz nie dopuścił do walki, 
Andrzej Gołota - Henryk Zatyka 
(obaj Polska) 4:1, Lennox L8wis, (Ka- 
nada) 
 Marian Klepka (Poiska) II 
runda poddan!e. 


ł 


,,& 
...." 


.";'" 


Finały nie były pokazem wielkiego 
boksu. Większość walk stała na mi- 
zernym poziomie. Stosunkowo nieźle 
wypadli Polacy. Największą niespo- 
dzianką było zwycięstwo w wadze 
piórkowej G. Jabłońskiegol 
Z dwóch startujących w turnieju 
zawodników Czarnych Słupsk żaden 
nie odegrał większej roli w turnieju. 
Jan Dydak odpadł już w pierwszej 
walce zawodów, a Dariusz Michal- 
czewski odniósł tylko jedno zwycię- 
stwo. Obaj pięściarze Czarnych to 
jednak młodzi zawodnicy i w następ- 
nych startach międzynarodowych 
powinni wypaść lepiej! 


.
'. 


::' '.,JV#'" 


, J$:';>' 


,-=...... 
" ;;#.", 


'łf. 


'. " :' 


wf 


'\:.:.. ".:.- 


,
' ,,'..,'-;-:',:f:" ,ił
 ..I" 
Fot. AF - Willczak - telefoto 


Trzynasta partia, grana trzynastego 
i to jeszcze w piątek - zakończyła się 
remisem. Tym razem w meczu o sza- 
chową "koronę" mistrza świata ra- 
dzieckich arcymistrzów Garriego 
Kasparowa i Anatolija Karpowa 
w Sevilli różne kabalistyczne przepo- 
wiednie dotyczące szczęśliwej po- 


Trzynasta 
. 

 remlsovva 


noć dla Kasparowa ,,13" sprawdziły 
się o tyle iż czarnymi wywalczył kolej- , 
ny remis, a to zbliża go do celu - 
obrony tytułu mistrzowskiego. 
Aby jednak zremisować, czarne 
musiały grać bardzo precyzyjnie. Jak 
we wszystkich nieparzystych partiach 
w SevilJi grano obronę Gruenfelda. 
Karpow wybrał wariant, który nie był 
jeszcze grany w obec
ymgm

lu,.; 
'Często grywa go natomlasłlf!t:fen-
 
pretendentów - radzieck
 
r

rz _ 
Artur Juspow. ,u\: .,.
..
 
 "" ' 
Początkowo niewielką przewagę 
miał Karpow. W miarę upływu czasu 
czarne niwelowały ją, a nawet po 24 
posunięciu zyskały według arcymist- 
rza jugosłowiańskiego Ijubomira 
Ljubojevica pozycję nieco mocniej- 
szą. 
Nie była ona jednak wystarczająca 
do wygrania partii i po 36 posunię- 
ciach Kasparow zaproponował remis. 
Po kilkuminutowym namyśle Karpow 
zgodził się. 
Stan mecllJ 7:6 dla Kaspar'owa. 


TOTEI< 


I losowanie: 4. 17. 18. 20. 24. 49. 
dod. 21. 
n losowanie: 9. 16. 21. 28, 31, 39. 
/ 


"t. 


Do jednego 
kosza! 


W ostatnich sekundach meczu II 
ligi koszykarek AZS Koszalin i 
AZs Warszawa kibice oczekiwali od 
drużyny gospodarzy zdobycia stu 
punktów. Ku uciesze widzow uczy- 
niła to V. ł.otysz. która celnie wy- 
konała rzuty .jeden za jeden". Ko- 
szalinianki wygrały 100:47 (61:24). 
Najwięcej punktów zdobyły: V, Ło- 
tysz - 21. R. Ingielewicz 
 19. A. 
Saganowska - 18. A, Cbwalińska 
- 17 i B. Dobrowolska - 14 dla 
Koszalina oraz J. Muszyńska- 
-Kępka - 12 dla Warszawy. 
Pierwszego kosza uzyskały za- 
wodniczki gości, ale później agresy- 
wne krycie koszalinianek na całym 
boisku całkowicie je zaskoczyło. 
Sprawiło to, że ogromną przewagę 
posiadały koszykarki' gospodarzy. 


Dobry występ E. Ryś-Ferens 


Bardzo dobrze spisała się, w pierwszym dniu międzynarodowych 
zawodów w łyżwiarstwie szybkim w Inzell nasza najlepsze panczenistka 
Erwina Ryś-Ferens. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu na 500 m z 
czasem 42 , 58 sek. ustępując tylko zawodniczce Korei Płd,. Sun- 
-Ae- Y ou - 42,23. Jeszcze lepiej wypadła nasza łyżwiarka na 1500 m 
gdzie bezapelacyjnie była najszybsza - 2.11 ;19. 


Goście z NRD 
w Slupskiem 


Z czterodniową wizytą na zapro- 
szenie władz sportowych woj. słup- 
skiego na Pomorzu Srodkowym goś- 
ciła delegacja sportowa z Pocz- 
damu z przewodniczącym DTSB Kloppem. GoŚci z NRD 
przyjęlI prź8dstawiciele władz po'ity- 
ctJ)VcJ1 i ił
{(łłstr.aCVj!,:vch wojew6dz- 
twa' z.sekretarzem KW PZPR Bory- 
sem Drobko i prezydentem miasta 
Słupska Maciejem Kobylińskim. 
Odwiedzili oni obiekty sportowe w 
Słupsku, Bytowie i. Człuchowie, za- 
poznali się z bazą turystyczną SPT 
"Pomorze" oraz z osiągnięciami spor- 
towymi klubów Czarni ł Gryf. 
Na zakończenie podpisano umowę 
o wymianie kontaktów sportowych 
na 1 988 rok. 


Wyprawa 
Jim Dickson chce być pierwszym 
niewidomym, który jachtem poko- 
na Atlantyk. Jego jacht został wy- 
posażony we wszystkie niezbędne 
urządzenia nawigacyjne, ale i tak 
wyprawa Dicksona wydaje się bar- 
dzo niebezpiec,zna. . 


które były lepiej wyszkolone tech- 
nicznie,- szybsze i sprytniejsze w 
akcjach na parkiecie, 20:2. później 
50:14 i 16:20 te wyniki z tablicy 
najlepiej oddąją przebieg I połowy 
meczu. Ostatnie 20 minut nie było 
już tak wyraźnym odbiciem prze- 
wagi koszalinianek. którym zda- 
rzały się niejednokrotne "pudła" i 
to n
wet spod kosza. 
Inne wyniki: Widzew - Czarni 
Szczecin 58:85, Włólmlan - Sto- 
młl 86:14, BKS Bydpszez - AZS 
Gda1\sk 86:93, Stilon - AZS Toruń 
106:11, Hnral"aD. .......; AZS Szczeełn 
- mecz się nie odbył z powodu 
awarU światła. - 
l. Czarni 7 O 14 
2. _ Stomil . 6 l 13 
3.' Włókniarz 5 2 12 
ł. AZS K. '5 2 12 
5. Stilon 5 2 12 
6. Widzew 3 4 10 
7. AZS T. g. 4. 10 
8. AZS W. 3 4 10 
9. AZS Gd. 3 4 10 
10
 BKS O ''1 7 
11. AZS SZ. O 6 6 
12. Huragan O 6 6 


Porażka Gryfa w Szczytnie 


Kolejnej porażki doznali w n li- 
dze koszykarze Gryfa Słupsk. W 
Szczytnie pokonała ich miejscowa 
Gwardia 104:98 (58:53). Najwięcej 
punktów zdobyli: P. Łozowski - 
26, R, Kiezik - 18. A. GUszczyński 
- 171 fi, Pelut1s - i6 dla gości oraz 
E. Wojtczak - 30 dla gospodarzy. 
W pierwsz
ch minutach meczu 
gryfici zaskoczyli gospodarzy celną 
,
serią rzutów za trzy punkty. Nic 
"" więc dziwnego. że goście długo pr-o- 
wadzili, a największą przewagę 
mieli w 10 min. (32:18). W końcówce 
I połowy do głosu doszli gWardziści 
ze Szczytna i wyszli na prowadze- 
nie. 
W następnych 20 minutach obraz 
gry był podobny. Początkowo prze- 
wagę mieli słupszczanie. Jeszcze w 
36 min. Gryf prowadził 89:88, ale od 
tego mor:nentu do baidziej zdecydo- 


wanych ataków ruszyli gospodarze 
i im przypadło zwycięstwo. W 
Gwardii słabiej niż zWykie wypadł 
były wychowanek i kapitan AZS 
Koszalin. Leszek Kropidłowski. 
Pozostałe rezultaty: Spartakus 
- Stal 101:79. AZS Poznań - Polo- 
nia Leszno 95:83 m, Spójnia Star- 
gard - Pogoń 99:101. AZS Toruń 
- Astoria 65:68. Wybrzeże - Tu- 
rów 105:85. 
1. Wybrzeże 
2. Spartakus 
3. Polonia 
4. Gwardia 
5. Gryf 
6. Pogoń 
7. Astoria 
8. Spójnia 
9. AZS P. 
10. Turów 
11. AZS T. 
12. Stal 


7 O 14 
5 2 12 
5 2 12 
4 .3 11 
4 3 11 
4 3 1l 
4 3 11 
3 4 10 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
()" 7. '_ 7 


:::.:.:.:-: . .......;.....:.;.:.:. 1( ...:::::::.:.: , .. ::::::::
:::-:-:.;.;.::::::: 
..... ". ... le ..... 
tt\....-:.:.}I-:..:.)
\:.;.:,;.:.:.:.;.tft
 


* ROZEG RANY w Chodzieżv 
przełajowy wyścig kolarski, zaliczany 
do klasyfikacji Pucharu Europy wy- 
grał Karel Camdra (CSRS) przed 
Edwardem Piechem (Polska) i 
Henrikiem Djernisem (Dania). 
* W MECZU o Puchar Europy w 
siat
ówce .mężc
n (r.łJnda wstęp- 
na) Stal Stocznia Szczecin poko- 
nała" 'Halte Ił (Oan'8) 3:0- (\5:2, 
15:1

'2)} ')J ,.: .,.,.,,..- :r ' 
* W SPOTKANIACH o wejście do 
" ligi w piłce siatkowej mężczyzn 
Granit Swidwin pokonał (dwu- 
krotnie po 3:0) Olimpię Sulęcin. 
* W M ECZACH o wejście do II ligi 
siatkarki AZS WSP Słupsk pokonały 
Technika Pruszcz Gdański - 
dwukrotnie po 3:0. 
* W SPOTKANIU o mistrzostwo 
makroregionu pomorskiego w piłce 
nożnej juniorzy Jantara Ustka ulegli 
Olimpii Elbląg 1:4 (0:0). Jedyną 
bramkę dla gospodarzy zdobył T. 
Szczepański. 


Finisz Formuly I 


Zwycięstwem Austriaka Gerharda Ber- 
gera zakończył się na torze w Adelajdzie 
sezon. automobilist6w startujących w mi- 
strzostwach świata Formuły I. Zawody te 
nie miały większego znaczenia dla końco- 
wego układu czoł6wki - tytuł zdobył Bra- 
zylijczyk Nelson Piquet (zajął w Adelaj- 
dzie 1 O pozycję) wyprzedzając Brytyjczyka 
Nigela Mansella i swego rodaka Ayrto- 
na Senn,. Ten ostatni dobrze zaprezento- 
wał się na austriackim torze. przyjechał na 
metę na drugiej pozycji, ale po stwierdze- 
niu przez komisję techniczną niedozwolo- 
nych przeróbek w jego Lotusie - został 
zdyskwalifikowany. W ten sposób na dru- 
gie miejsce wysunąi się Włoch Michele 
Alboretto, co oznaczało podw6jny triumf 
firmy Ferrari (pierwszy od 6 lat). 


't. 


Zagłębie 
pokonane! 


Bez Leszka Dolińskiego koszy- 
Karze AZS Koszalin mimo wszystk.o 
dobrze sobie radzą w ekstraklasie. 
W Warszawie koszalinianie doznali 
wysokiej porażki z Legią 66:92 
(36:47). Najwięcej punktów zdobyli: 
R. Razik - 18 , A. Kadej - 11, J. 
Zitans -1 O dla AZS oraz T. Pawlak 
- 28 i W. Puc -18 dla Legii. 
W tym meczu tylko raz wygrana 
gospodarzy stała pod znakiem' zapy- 
tania. Tuż po przerwie ataki akademi- 
ków sprawiły, że zniwelowali oni 
przewagę warszawiaków do zaledwie 
pięciu punktów (49:44). Niestety, w 
dalszej fazie gry górą byli koszykarze 
stołeczni. 
Inne sobotnie 
niki: Zagłębie - 
Lech 86:84, Sląsk - Resovia 
79:73, Zastal- Stal Stalowa Wo- 
la 89:94 (!), Stal Bobrek-Górnik 
77:76, Wisła - Gwardia 101 :96. 


Wczoraj koszalinianie odnieśli sen- 
sacyjne zwycięstwo w Sosnowcu, 
gdzie pokonali faworyzowane Za- 
głębie 85:70 (45:43). Najskutecz- 
niejsi byli: R. Razik - 28, M. Mru- 
czkowski - 17 i K. Wierzbicki 16 
w AZS oraz W. Sroda 23 i H. War- 
dach 17 wśród gospodarzy. 
Nie było to zbyt porywające wido- 
wisko, ale w drugiej połowie kibice 
oglądali zaciętą walkę. Najlepszym 
zawodnikiem na boisk!J był Ryszard 
Razik, a końcowy sukces akademi- 
ków to zasługa ich dobrej gry w 
obronie. 
Inne wyniki: Wisła - Górnik 
102:94, Legia - Lech 100:117. 
Zastal - Resovia 99:75, Stal Bo- 
brek - Gwardia 106:96, Sląsk- 
Stal St. Wola 96:74. . 
1. Zagłębie 7 2 16 
2. Lech 7 2 16 
3. Gwardia 6 3 15 
4. Legia 5 4 14 
5. Stal St. Wola 5 4 14 
6. Sląsk 5 4 14 
7. Stal Bobrek 5 4 14 
8. Wisła 4 5 13 
9. Górnik 3 6 12 
10. Zastal 3 6 1 2 
11. AZS 3 6 12 
12. Resovia 1 8 10 


Na boiskach Anglii 


PP Totalizotor Sportowy podaje wynik! 
mecz6w ligi' angielskiej objęte zakładami 
piłkarskimi na dzień 14/15.11.1987 r. 
Coventry - Wimbledon 3:3. ł:verton - 
West Ham 3:1. Manchester Utd. - Liver- 
pool1 :1. Newcastle 
 Derby 0:0. Norwich 
- Arsenal 2:4. Nottingham - Portsmouth 
5:0. Sheffield Wed ..:.- Luton 0:2, Southam- 
pton - Oxford 3:0. Tottenham - Queens 
Park 1 :1. Watford - Charlton 2:1, Crystal 
Palace - Stoke 2:0, Middlesbrough - 
Hull1 :0, Reading - Manchester City 0:2. 


. 


o 


Budowlani - Czarni 0:3 i 0:3 


- 


:.P 


Pod dyktando mistrzyń 


Niedawno drużyna Budowla- 
nych Toruń gościła u siebie siatkar- 
ki Czarnych Słupsk. W ramach roz- 
grywek Pucharu Polski oba 
espo- 
ły stoczyły mecz eliminacji półfina- 
łowych. Bez problemów wygrały 
wtedy zawodniczki słupskie. Sytu- 
acja powtórzyła się w lidze. 
W sobotę mistrzynie Polski po- 
trzebowały niespełna 50 minut. aby 
rozprawić się z beniaminkiem 
ekstraklasy. Torunianki nie były w 
stanie wytrzymać szybkiego tem- 
pa. które im narzuciły podopieczne 
trenera Zbigniewa Krzemińskie- 
go. Te rozstrzygnęły pojedynek w 
trzech setach: 3:0 (6. 7, 2). 
W czorąjszy mecz ponownie udo- 
wodnił, że oba zespoły dzieli różni- 
ca klasy, Walka trwała znów ()kl)łt) 


50 minut. a popJs gry dały: Teresa 
Worek i Anna Sliwłńska. Siatkar- 
ki Czarnych zwyciężyły 3:0 (7,2.4). 
Inne wyniki: Płomień Sosnowiec 
- Gwardia Wrocław 3:0 i 3:1. Wis- 
ła Kraków - Stal Bielsko-Biała 
0:3 i 3:0 (!), AZS Warszawa -;- Kole- 
jarz Katowice 3:2 i 3:1, ŁKS - 
Polonez Warszawa 3:0 i 3:2. 


1. Czarni 6-0 12 18: l 
2. Stal 5-1 11 15: 4 
3. Płomień 5-1 11 15: 5 
4. Wisła 4-2 10 12: 7 
5. Gwardia 2-4 8 lH
 
6. AZS W-wa 2-4 8 10:15 
7. ŁKS 2-4 8 8:14 
8. Polonez 2-4 8 6:15 
9. Kolejarz 1-5 7 7:15 
10. Budowlani 1-5 7 4:16 


W derbach Pomorza 
lepsza... Gwardia 
W sobotnie południe rozegrano w Ustce towarzyski mecz pomiędzy 
piłkarzami miejscowego Jantara i Gwardii Koszalin. Wygrali goście 2:1 
(0:1). Pojedynek oglądało 1.5 tys. widzów. . 
Obaj trenerzy nie dali się ponieść emocjom i nie potraktowali tego 
pojedynku prestiżowo. Szansę występu dano wielu zawodnikom rezer- 
wowym i - niestety - nie przykładano wielkiej wagi do końcowego 
rezultatu. 
Od początku meczu gwardziści przyjęli ofensywną taktykę. Do obrony 
trener T. Wanat desygnował tylko trzech zawodników. Jednak w 27 min. 
meczu kontratak gospodarzy zakończył się sukcesem. Szybka akcja 
skrzydłem, piłka została wycofana do tyłu i pomocnik Piotr Kurowski 
dopełnił formalności. 1:0 dla Jantara. 
Po zmianie stron bardziej doświadczeni koszalinianie zaczęli dość 
wyraźnie przeważać. Efektem tego obrotu sprawy była bramka zdobyta 
w 71 min. przez doświadczonego stopera gości. Bogdana Chwistka. Wynik 
spotkania w 83 min. ustanowił pozyskany niedawno z Pogoni Lębork, 
Edward Puzyr. 


. 

 
O 


Hajduk 
ukarany 


Włochy 
w finale ME 


Komisja Dyscyplinarna UEFA na 
posiedzeniu w Zurychu rozpatrywała 
sprawę wypadków - podczas meczu 
Pucharu Zdobywców Pucharów Haj- 
duk Split - Olimpique Marsylia, kie- 
dy to niezdyscyplinowani kibice rzu- 
cili na boisko petardę z gazem łzawią- 
cym. 
Komisja postanowiła wykluczyć 
zespół Hajduka Split z rozgrywek pu- 
charowych w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Na stadionie Hajduka nie 
mogą odbywać się do 31 lipca 1990 
roku żadne mecze pucharowe, którym 
patronuje UEFA , jak również mecze 
reprezentacji Jugosławii. 


16 tys. członków skupiają szkolne ogniwa sportowe 
w Koszalińskiem. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wf 
i przychylności dyrekc
i szkół wzrasta udział uczniów 
w różnego rodzaju zawodach wojewódzkich. Sztandaro- 
wą i najbardziej masową jest Koszalińska Olimpiada Mło- 
dzieży. W dziesiątej edycji startowali przedstawiciele 153 
szkół podstawowych i 43 ponadpodstawowych. W 
_ X KOM wysokie lokaty zajęły szkolne kluby sportowe: Orlę 
Szczecinek (piąta), Sztorm Kołobrzeg (s'itJdma) 1 junior 
Złocieniec (dziesiąta), Znicz Koszalin (jedenasta), Miesz- 
ko Połczyn Zdrój i Przylesie Koszalin (ex-aequo piętnasta). 
Ogółem sklasyfikowano 43 kluby. 
Aż d
anaście. m
dali, czyli dwukrotnie więcej nl
 
u
rzedmo, przywIeźli reprezentanci woj. koszalińskiego 
z flnałó
 .XII. Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Uzyskali Je: Jud
czkl Mechanika Bobolice (7), akrobaci 
Darzboru Szczecinek (1), badmintoniści Motusa Koszalin 
(1), pływak Znicza Koszalin (1) oraz lekkoatleci SP- 
-8 .Kołobrzeg (1) i 
P-6 Szczecir:łek (1). W klasyfikacji 
wOjewództw Kosza'.1n uplasował Się na czternastym miej- 
scu. 


Piłkarze Włoch. jako szósta dru- 
żyna, znaleźli się w finałach piłkar- 
skich mistrzostw Europy. które la- 
tem przyszłego roku odbędą się 
w RFN. O awansie reprezentacji 
Włoch zadecydowało sobotnie zwy- 
cięstwo w Neapolu nad Szwecją 2:1 
(2:1). 
1. Włochy 
2. Szwecja 
3. Szwajcaria 
4. Portugalia 
5. Malta 


11:3 
10:6 
6:8 
6:6 
1:11 


13-4 
12-5 
8--8 
5-5 
3-19 


Pozostałe mecze: 15.11. Malta 
- Szwajcaria, 5.12. Wiochy - 
Portugalia, 20.12. Malta - Portu- 
galia, 


CAF -telefoto-Staszyszyn 


.." t. 
ł
 f 
t f!:
 , 

t.. 
,> 


.... , 


" " 
'
 /, ',",..,,' 
:J
f')tfł 


l 
'Ą , ;" 
,
i,' '; 
r:., '- r ,1'" 


"
13 
:
.%'"
 

 '-'4,- 


11' 


"J 


"..,p-, ,< 
"1'>..",.., 

'":;!!ł';;:!1:: , 


.-.."..:;'".J, /
 ..
.... . 


łt 


, 
\. ',' 
i 
ł 


W sporcie szkolnym są wyniki! 


Ró
nież '!" finałach XIV Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzle:!y me zabrakło młodych sportowców woj. kosza- 
lińskiego. Tu chwały okręgowemu SZS przysporzyli lekko- 
atleci i żeglarze M KS Orlę Szczecinek.. Na szczególne 
wyróż':1ienie zasługują: Leszek Pazio w chodzie sporto- 
wym I Renata Kozera w biegach średnich. Są oni 
reprezentantami kraju i za sobą mają udział w zawodach 
międzynarodowych. Niedawno oboje uczestniczyli w 
okolicznościowym spotkaniu w siedzibie PZLA w stolicy. 
0," ,Z 
is,tr
	
			

/Image008.djvu

			Str.8 


Słupsk. W sierpniu bieżącego roku Biuro Polityczne Polskiej Zjedno: 
czonej Partii Robotniczej omawiało aktualny stan ładu, porządku I 
bezpieczeństwa publicznego. Zapadły wtedy decy7je o powołaniu ko- 
misji, składających się z przedstawicieli prokuratury, milicji i straży 
pożarnych, których zadaniem jest kontrola realizacji zaleceń wyda- 
nych zakładom pracy i instytucjom. 
Mówi prokurator Waldemar kontrolne odwiedziły też w Ustce 
Mieszczankowski, odpowiedzial- Ośrodek Sportu i Rekreacji a także 
ny z ramienia Prokuratury W oj e- Spółdzielnię Mieszkaniową "Ko- 
wódzkiej za realizację tego zadania: rab". 
- Niemal zawśze, kiedy prowa- Kontrolujący zjawiają się na tere- 
dzone jest w jakimś zakładzie po- nie Szkoły Muzycznej. W marcu 
stępowanie śledcze, milicjanci i 1986 roku milicjanci zalecili upo- 
prokuratorzy natykają się na drob- rządkowanie placu budowy wokół 
ne uchybienia dotyczące zabezpie- nowego gmachu szkoły. Porządek 
czenia mienia, wykorzystania jest w magazynych, porządek wo- 
sprzętu. Wówczas nakazujemy ich kół budynku. W równych pry z- 
usunięcie. Na piśmie otrzymujemy mach - materiały budowlane. Eki- 
też zapewnienia o likwidacji po- py pracują wewnątrz obiektu, mi- 
wstałych uchybień. Postanowili- mo prowadzonych prac nie można 
śmy sprawdzić, czy jest to tylko tu zgłosić zastrzeżeń do porządku. 
zapis na papierze, czy zalecenia te - Zalecenia milicji natychmiast 
są realizowane w rzeczywistości. przekazaliśmy - wyjaśnia dyrek- 
Kontrola trwała trzy dni. Jeden tor szkoły - kierownikowi budowy 
dzień towarzyszyliśmy komisji, w Stanisławowi Olejnikowi. - Na- 
skład której obok prokuratora Mie- tychmiast przystąpiono też do po- 
szczankowskiego wchodził por. Mi- rządków. 
chał Kwinta z Wojewódzkiego U- Kilka minut później wchodzimy 
rzędu Spraw Wewnętrznych i puł- do budynku biurowca Zakładów 
kownik Stanislaw Frankowski re- Sprzętu Okrętowego "Sezamor". 
prezentujący Komendę Wojewódz- Tu sprawa dotyczy wykorzystania 
ką Straży Pożarnej. samochodu dostawczego do zaku- 
- Wczoraj -- wyjaśnia prokura- pu alkoholu. Mówi porucznik Mi- 
tor Mieszczankowski - sporo cza- chał Kwinta: - Tego typu przypad- 
su poświęciliśmy na kontrolę Miej- ki funkcjonariusze milicji napoty- 
s
iego Ośrodka Kultury w Ustce, kają niemal nagminnie. Samocho- 
gdzie w ubiegłym roku doszło do dy służbowe parkują pod sklepami 
poważnych nadużyć finansowych. monopolowymi a kierowcy zaopat- 
Winna przestępstwa odbywa karę rują się w alkohol. Najwięcej tego 
pozbawienia wolności. My intere- typu przypadków ma miejsce w 
sowaliśmy się trybem porządkowa- sklepie przy ul. Kaszubskiej. Pół 
nia dokumentacji finansowej, która litra wódki kosztowało kierowcę 
znajdowała się w opłakanym sta- dostawczego "żuka" z "Sezamoru" 
nie. Trzeba przyznać, że zalecenia upomnienie i 700 złotych wyliczone 
nasze wykonywane są skrupulat- za wypożyczenie samochodu państ- 
nie. Nie została wyjaśniona jeszcze wowego do celów prywatnych. 
sprawa własności odbiornika tele- Podobne konsekwencje wyciągnię- 
wizyjnego znajdującego się na wy- to również wobec jednego z praco- 
posażeniu jednego z klubów. Ekipy wników Lokomotywowni. 


Zwycięzcy konkursów 
o. Kraju Rad, 


Człuchów. Kilka dni temu w Miejskim Domu Kultury odbyły się dwie 
imprezy zorganizowane z okazji 70. rocznicy Rewolucji Październiko- 
wej. Podsumowany został konkurs plastyczny ogłoszony w kwietniu 
br. pt. "Kraj Rad". Na konkurs nadesłano 170 prac ze szkół podstawo- 
wych i średnich. 


Jury pod przewodnictwem artys- 
ty plastyka Zbigniewa Januszews- 
kiego postanowiło przyznać: wśród 
szkół podstawowych pierwszą na- 
grodę Angelice Foiut ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 za pracę pt. "Na- 
rada Lenin -- Dzierżyński", dru- 
gie uzyskali: Krzysztof Ołów z 
SP-1 za pracę "Cerkwie" i Beata 
Kupka z SP-3 za ilustrację do bajki 
o złotym koguciku. Trzy trzecie 
nagrody otrzymali: Dagmara Kor- 
dykiewicz za ilustrację do baśni o 
carze Sałtanie, Andrzej Plewa z 
SP-1 za pracę "Rakieta" i Mariusz 
Ciborowski z SP-3. Ponadto jury 
wyróżniło 30 prac uczniów szkół 
podstawowych i średnich a także 
za masowy udział dzieci i ogrom 
pracy włożonej w przygotowanie 
konkursu Szkołę Podstawową w 
Stołcznie i Szkołę Podstawową nr 1 
w Człuchowie. Obok nagród rze- 
czowych zwycięzców i wyróżnio- 
nych uhonorowano dyplomami. 
Organizatorem konkursu był Miej- 
ski Dom Kultury wspólnie z Zarzą- 


dem Miejsko-Gminnym TPPR. Na- 
grodzone prace oglądać można w 
MDK. 
Drugą imprezą byl miejski finał 
konkursu wiedzy oKraju Rad. W 
finale spotkało się 15 zawodników 
wyłonionych spośród 200 uczestni- 
ków eliminacji szkolnych. W grupie 
szkół podstawowych dwa pierwsze 
miejsca zajęły: Barbara Zybajło i 
Grażyna Stój, drugie - Tamara 
Miszczuk (wszystkie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3), trzecie miejsce 
zajął Robert Majer z SP-l. W gru- 
pie szkół ponadpodstawowych pier- 
wsze miejsce przyznano Grzego- 
rzowi PrzysiaŻDikowi z LO, drugie 
Maciejowi Bieńkowskiemu z 
Zespołu Szkół Mechanicznych, 
trzecie - Janowi Chmielowiecowi 
zLO. 
Nagrody dla zwycięzców tego 
konkursu ufundowali: Zarząd Miej- 
ski ZSMP, Zarząd Miejsko-Gminny 
TPPR, Inspektorat Oświaty i Wy- 
chowania, Rada Miejska PRON i 
Zarząd Miejski TPD. (a) 


,,'
-'" 
r 


,_t 


:"t 
k;;:;
 
":. 


r: ':,:"
'" 
.. 
:
.
 n.i:: 

::, ,
( 


."l  


.
...
.::: 
"'>::;'J

, 


...,,
 ':
 ;U:
ł


 
",,:f --


;'
'- "., " u: >, 

 .
""..,. 


".:
...*:..::.
 ..;.  


- ., 


0.-':---;":::: ".-:." 


/
gt*
f:':'-;

' 
.;);
 ...;
'/'R- ..
 . 


Ol 


Rozruch oczyszczalni 
ściek6\N \IV Lebie 


Leba to miasteczko, które w sezonie letnim rozrasta się do kilkudzie- 
sięciotysięcznego miasta. Dotychczasowy brak oczyszczalni ścieków utru- 
dnial życie mieszkańcom, stawial to uzdrowisko w rzędzie nie cieszących 
się d
brą opinią. miejscowości letniskowych. Za rok problem zostanie 
rozwlązany, bounem tyle potrwa rozruch technologiczny oddanej w mi- 
nioną środę do użytku oczyszczalni ścieków - mechanicznej i biologicznej 
typu bioxyblok. Obiekt na dobę będzie oczyszczać 4,3 tys. metrów sześcien- 
nych ścieków komunalnych. (bz) 
Na zdjęciu: fragment nowej oczyszczalni ścieków, należącej do Sp&ki 
Wodnej w Lebie. 


Fot. Zbigniew Bielecki 


SŁUPSK - WOJEWODZTWO 


Spory plik zaleceń dotyczył zao- 
strzenia dyscypliny pracy wśród 
kierowców PKS, częstszych kont- 
roli trzeźwości. Jak realizowane 
jest to w Słupsku? 
Zastępca dyrektora tej placówki 
wyciąga z szuflady gruby zeszyt. 
Przyznaje, że pijaństwo najbardziej 
rozpowszechnione jest wśród do- 
zorców, palaczy, ale od kieliszka 
nie stroni również część kierow- 
ców. Od lipca br. za spożywanie 
alkoholu w godzinach pracy zwol- 
niono 12 osób, w tym 8 kierowców 
autobusów i wozów ciężarowych. O 
pobłażaniu nie może być mowy. 
Zastępca dyrektora PKS twierdzi, 
że chociaż kierowców brakuje, to 
nie ma to wpływu na surowe sank- 
cje wobec tych, którzy narażają swo- 
je życie i, co najważniejsze, życie 
pasażerów. 
Kolejna firma, tym razem Spół- 
dzielnia Kominiarska. Zastrzeżenia 
do jakości pracy napływają z każ- 
dego niemal zakątka wojewódz- 
twa. Tu z zaleceń nie wykonano 
nic. Szef spółdzielni otrzymuje ter- 
min jednego tygodnia, a prokurator 
Mieszczankowski zobowiązuje kie- 
rownictwo spółdzielni do poinfor- 
mowania prokuratury o wykona- 
niu zaleceń. Wobec rosnącej liczby 
pożarów i wynikających z nich 
strat, licznych skarg mieszkańców 
miast i wsi prokuratura nie może 
pozostać obojętna. 
To była jedyna firma, w której 
zaleceń nie wykonano. Odwiedzili- 
śmy jeszcze tego dnia Zakłady 
Przemysłu Zbożowego i Zakład Re- 
montowo-Budowlany PSS "Spo- 
łem" przy ul. Kaszubskiej. 
Na tych, którzy lekceważą prze- 
pisy i zalecenia, czekają sankcje. 
Tego typu działania prowadzić bę- 
dziemy regularnie - informuje 
prokurator -- i niech to będzie 
przestrogą dla tych,-którzy zaleceń 
nie mają ochoty realizować. (gip) 


ft/f',:
 ./,\J!

łt,,1 ' }, 
, '
/-k 
 'J&., ,! 'i;' Ji.,
 

 

,y{>'If
}; 


....
 


,'
-'-;:" < 
V

, 
I; 


."', ;. 

-
t 

..-: 
:.-:'h'&..-'---".

'
'.- -
 ""C 


" 
>. 
,-:1
  , 


:
rfU jH 

 
, 
. oC: 
ii:S;.;;-, 


! . 
!(u.: 
lu ł 
':........... : -.0 . 


./...-:..,. 
.:.
 


Niepewne 
"szeleczki" 
Słupsk. Kochane "trajtki" wożą 
nas codziennie trzema liniami do 
pracy, po zakupy, do kina i urzędu, 
ale... one też bywają zawodne. "U- 
roki" trakcji dają się we znaki kie- 
rowcom WPK, gdy nagle w czasie 
jazdy "ramiona" odwieszą się z 
"szeleczek". Trzeba wtedy być ek- 
wilibrystą, aby je przywrócić na 
właściwy tor. (c e) 
Fot. Zb. Bielecki 


Słupsk. Wielokrotnie 
przytaczaliśmy na łamach 
"Głosu Pomorza" wypo- 
wiedzi i listy mieszkańców 
osiedla Budowniczych Pol- 
ski Ludowej dotyczące u- 
bogiej i ślamazarnie budo- 
wanej infrastruktury, bra- 
ku: sklepów, punktów 
usługowych, automatów 
telefonicznych, poczty, 
skwerów i boisk sporto- 
wych. 
W Iatach siedemdziesiątych 
spółdzielczość mieszkanio- 
wa w Słupsku miała 
obowiązek realizacji budowy kom- 
pleksowej osiedli. Czy go spełniała, 
to inna sprawa. Obecnie spółdziel- 
nie budują jedynie mieszkania, spo- 
radycznie uruchamiają punkty u- 
sługowe. 
Na osiedlu Budowniczych 'polski 
Ludowej Spółdzielnia Mieszkanio- 
wa "Kolejarz" przekazała w rejonie 
ulic: Pstrowskiego, Nowotki, Sawi- 
ckiej trzy sklepy spożywcze, przy- 
chodnię, aptekę, bar, szkołę pod- 
stawową, kilka sklepów branży 
przemysłowej. Był to jednak pier- 
wszy etap budowania osiedla. W 
drugim etapie "B" oddano do 
użytku 710 mieszkań. Dla ich mie- 


, """, '
' '.., 


F-
 
,-, 

:.  
.w' 

,
  , :: 

" -
 
ł!t' -. ...
 ,.... 


Ił" 


fł;
' . 


":'.-t: 


." .:'::1:.: 


"'" ,
, 


;\;
 
''! .. ...,,\ 


ł;, 
l .ot 
'. 
"" ? 
u,,/ 
· N-; 


"'


,

 

\ · ....4; ; 


"ii, f 
,,1:]1 
- '''i. r: 


.I 


Ji 

 


... 
. . . 
 


,
 


::
, 


l 


'., 


Słupsk. Tylko kilka s:tupskich sklepów zg--losilo akces do konkursu 
tygodnika" Veto" na najlepszego sprzedawcę. Zaloga sklepu Przedsiębior- 
stwa Hurtu Spożywczego nr 8 przy ul. Frąckowskiego, mimo że placówka 
liczy dopiero niewiele ponad trzy miesiące, już zdążyła zaskarbić sobie 
przychylność klientów. Coraz częściej wrzucają oni do wystawionej na 
ladzie skrzyneczki swoje propozycje na kuponach wyciętych z" Veto". (ce) 
Fot. Zbigniew Bielecki 


Mila obsluga, 
tanie dania 


Sławno, Sklep firmowy Z
ła- 
dów Drobiarskich w Sławnie przy 
ul. Polanowskiej znany jest klien- 
tom nie tylko z pobliskich miejsco- 
wości, ale i sąsiednich województw. 
Tutaj zawsze można coś dostać. I 
choć bywa, że ma się chrapkę na 
podroby czy kurczaki, a te niestety 
są na kartki pracownicze - to z 
pustymi rękami ze sklepu się nie 
odchodzi. 
Wanda Dudek i Teodo7ja Ber- 
kiewicz, miłe i sympatyczne ekspe- 
dientki, mają pełne ręce roboty. 
Głównie rano, gdy tuż po otwarciu 


można kupić jajka po cenie niższej 
niż w innych sklepach, czasami in- 
dyki, rosołowe porcje gęsi, kury. 
Kilkanaście miesięcy temu otwa- 
rto ładny, choć mały, firmowy bar, 
sąsiadujący ze sklepem. Można tu 
tanio i dobrze zjeść. Nic dziwnego, 
że dziennie wydaje się dziesiątki 
dań na kartki pracownicze oraz 
drugie tyle dla przejezdnych. Do- 
minują dania drobiowe, choć moż- 
na zjeść także inne wyroby. Za 
dwieście złotych można zjeść obiad 
z dwóch dań. Pozazdrościć miesz- 
kańcom Sławna. (gk) 


Teatr "Ochota" 
w Słupsku 


Słupsk. Z inicjatywy Słup- 
skiego Towarzystwa Spoleczno- 
-Kulturalnego, Wydzialu Kul- 
tury i Sztuki UW oraz Słupskie- 
go Teatru Dramatycznego w 
dniach 2, 3, 4 grudnia w Słup- 
sku wystqpi znany warszawski 
Teatr Jana i Haliny Machul- 
skich. Teatr " Ochota " przyjeż- 
dża ze spektaklami: "Morfina 


0,05" według M. Bułhakowa z 
udzialem Tomasza Mędrzaka 0- 
raz "Pilot" według R. Davisa, w 
reżyserii i z główną rolą Jana 
Machulskiego. Spektakle odbę- 
dą się w Słupskim Teatrze Dra- 
matycznym i Miejskim Ośrodku 
Kultury. Informacji udziela 
STD. (pl) 


Październikovvy "Gryf" 
czeka w kioskach 


W kioskach "Ruch" nabyć można 
jeszcze październikowy numer W 0- 
jewódzkiego Informatora Kultural- 
nego "Gryf'. W miesięczniku m.in. 
Waldemar Pakulski ocenia znacze- 
nie Festiwalu Pianistyki Polskiej. 
Stefan Miler zastanawia się nad 
. stanem kultury na wsi oraz rozma- 
wia z poetą Wiesławem Ciesiels- 
kim. O stowarzyszeniu Wisła-Odra 
pisze Edmund Męclewski. Sesję po- 


szkańców zbudowano pawilon o 
powierzchni całkowitej 860 metrów 
kwadratowych, w którym zlokali- 
zowano usługi podstawowe dla tej 
części osiedla. Jest to za mało w 
stosunku do potrzeb. 
Jednakże Spółdzielnia Mieszka- 
niowa "Kolejarz" nie jest jedynym 
inwestorem tej cz
ści BPL. Zakła- 
dy pracy i inne instytucje, do któ- 
rych należy między innymi budow- 
nictwo "średniowysokie" przy ul. 
Kulczyńskiego nie zadbały o żaden 
obiekt usługowy. 
Ajak wygląda sytuacja sieci han- 
dlowo-usługowej BPL w świetle a- 
ktualnych przepisów? Zgodnie z 
przepisami tzw. usługi ponadnor- 
matywne mają być realizowane 
przez, przedsiębiorstwa handlowo- 
-usługowe działające na zasadach 
trzech "S". Nie podejmują one jed- 
nak budowy obiektów użyteczności 
publicznej na osiedlu BPL, tłuma- 
cząc, że nie mają środków finanso- 
wych lub zaangażowały je w inne 
inwestycje również ważne dla mia- 
sta. Oczywiście, z punktu widzenia 
ekonomiki przedsiębiorstw jest to 
tłumaczenie sensowne, jednakże z 
punktu widzenia interesu społecz- 
nego nie do przyjęcia. 
Odrębną, ale wiążącą się z tema- 
tem zagospodarowania osiedla 
BPL sprawą jest tzw. priorytet mie- 
szkaniowy. Wykonawcy SPB 


kojową w Hytowie re!acJonuje 
Urszula Mączka. Marian Sliwiński 
charakteryzuje człowieka-rybę, 
zaś sylwetkę Stefana Jaracza przy- 
bliża Zdzisława Orłowska-Pogo- 
rzelska. Ponadto - kącik video ma- 
na, opowiadanie, recenzje, komuni- 
katy, repertuary, krzyżówka dla 
dwojga. Polecamy uwadze Czytel- 
ników! (stemi) 


Komunikat RUSW 


Słupsk. Rejonowy Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Słupsku poszu- 
kuje świadków (dwie kobiety i męż- 
czyznę), którzy widzieli jak w dniu 
5 września 1987 roku z balkonu 
przy ul. 
obieskiego 9 wyskoczyła 
kobieta. Swiadkowie proszeni są o 
kontakt telefoniczny lub osobiste 
stawienie się w Rejonowym Urzę- 
dzie Spraw Wewnętrznych w Słup- 
sku, tel. 220-71, wewn.137, pokój 59. 


oraz SPIB mają plany, terminy, 
normatywy. Wiadomo, ludzie z nie- 
cierpliwością czekają na mieszka- 
nia. Budownictwo towarzyszące 
odsuwa się zatem na dalszy plan, 
twierdząc, że jak się zaspokoi naJ- 
pilniejsze potrzeby mieszkaniowe 
to... W tej sytuacji spółdzielczość 
mieszkaniowa stara się pomóc w 
miarę swoich skromnych możliwo- 
ści mieszkańcom osiedla. Przykła- 
dowo SM "Kolejarz" podjęła się 
zaadaptowania na sklep spożywczy 
jednego z osiedlowych pawilonów 
zakupionych w latach siedemdzie- 
siątych. Jednak w trakcie realizacji 
tego zadania wynikły kłopoty z do- 
stosowaniem urządzeń grzewczych 
do aktualnie obowiązującej normy 
cieplnej, co opóźniło znacznie prze- 
kazanie obiektu. Sklep planuje się 
otworzyć w maju 1988 roku. 


Brak infrastruktury osiedlowej 
fatalnie rzutuje na życie mieszkań- 
ców. Jeszcze gorsze skutki mają 
rozgrzebane tu i ówdzie budowy 
różnych pawilonów i budynków u- 
żyteczności publicznej, których re- 
alizacja przedłuża się w nieskoń- 
czoność. Pod osiedlowy dom kultu- 
ry położono jedynie fundamenty, a 
budowy poczty... jeszcze wcale nie 
rozpoczęto. Jak zatem uniknąć wy- 
kopów, rozkopów, brnięcia w glinie 
i błocie po kolana, skoro na nie wiel- 


1987-11-1'6  Telefony 


SŁUPSK: 991 Pogotowie Energetyczne, ...- 
992 Pogotowie Gazownicze. 993 Pogotowie ,.,.' 
Ciepłownicze, 994 Pogotowie Wodno- 
-Kanalizacyjne, 997 MO, 998 Straż Pożar- 
na, 999 Pogotowie Ratunkowe, podstacja 
przy ul. Banacha, tel. 31-371, 913 Biuro 
Numerów, 955 Automatyczna Informacja 
Paszportowa, 280-35 Telefon Zaufania (g. 
16 20 codziennie i w sob. g. 9 13); Informacja 
Kolejowa: 933 Pociągi przyjeżdżające do 
Słupska, 934 Pociągi odjeżdżające ze Słup- 
ska, Telefon zaufania "A" tel. 230-33, czynny w 
środy i piątki g. 16 20, 


-i) 


Dyżury 


SŁUPSK Apteka nr 77-001, ul. A. Zawadz- 
kiego 3, tel. 287-23; 
LĘBORK Apteka nr 77-007, ul. Czołgistów 
33. tel. 21-705  


Te at r 


SŁUPSK Słupski Teatr Dramatyczny: 
..Syn marnotrawny" gościnne występy Teat- 
ru Pantomimy H. Tomaszewskiego z Wrocła- 
wia g, 16 i 19 


t j 


K - - 
I n o 


SŁUPSK 
MILENIUM sala "Pomorska": Jak to się 
robi w Chicago (sensac. USA, l. 18) g. 15.30, 
17.45 i 20; sala "Mieszko": Samoloty torpedowe 
(radz., l. 12) g. 17 i 19.30; sala "Anna" 
pokaz filmu fab. wideo g. 16.15, 18 i 19.45 
POWNIA Obcy decydujące starcie 
(fantast. USA, l. 15) g. 16 i 19; sala wideo g. 
14, }6, 18 i 20 
MCK (ul. 3 Maja) dziś nieczynne; sala 
wideo g. 16, 18 i 20 
DELT A (Rędzikowo) Biały smok (pol.- 
-USA, l. 12) 
BYTÓW Dramat w metrze (radz., l. 12) 
CZARNE: PRZODOWNIK Oskarżony 
(radz., l. 15); WIARUS dziś nieczynne 
CZŁUCHÓW Między ustami a brzegiem 
pucharu (pol., l. 15) g. 16.30 i 19; sala video 
g. 17 i 18.45 
DAMNICA Czułe słówka (USA, l. 15) 
DĘBNICA KASZUBSKA Poszukiwacze 
złota (rum., l. 12) 
DEBRZNO: KLUBOWE Tootsie (USA, l. 
15); PIONIER Wielka draka w chińskiej 
dzielnicy (USA. l. 12) 
KĘPICE Mój przyjaciel Iwan Łapszyn 
(radz.. l. 15) 
LĘBORK: FREGATA Jelonek Bambi po- 
znaje świat (radz.) oraz: Prywatne śledztwo 
(pol., l. 18) 
ŁEBA Ałpamys idzie do szkoły (rad:z.) 
oraz: Nad Niemnem, cz. I i II (pol., 1. 12) 
MIASTKO Misja (ang., l. 15) 
PRZECHLEWO Obcy decydujące starcie .... 
(USA, l. 15) ." 
SIEMIROWICE dziś nieczynne 
SŁAWNO (SDK) Wielka draka w chińskiej 
dzielnicy (USA, l. 12) 
USTKA Tajemnice pani Wong (radz.. L 12) 


Podajemy na podstawie informacji OPRF! 


Znów grożny 
. 
pozar 


Karlikowo. W zabudowaniach 
gospodarskich rolnika W. K. wybuchł 
groźny pożar. Z nie ustalonych przy- 
czyn (bada je Rejonowy Urząd Spraw 
Wewnętrznych) zapaliły się zbiory i 
drewniane stropy stodoły. Ogień był 
tak intensywny, że poza stodołą w 
mgnieniu oka spopielił również wszy- 
stkie przybudówki powodując straty 
sięgające 2,5 mln zł. 
W akcji gaśniczej brało udział 40 
strażaków z Lęborka, Nowej Wsi Lę- 
borskiej i pięciu okolicznych sołectw. 
Ich ofiarnej postawie należy zawdzię- 
czać to, iż "czerwony kur" nie zdołał 
strawić innych obiektów (budynku 
mieszkalnego. obory. warsztatu) oraz 
pojazdów i maszyn rolniczych. któ- 
rych szacunkowa wartość przekracza 
5,5 mln zł. (bz)  


kiej przetrzeni fragmentu osiedla 
realizuje się Jednocześnie plęC obIe- 
któw? Miejmy nadzieję, że na dzie- 
sięciolecie zasiedlania mieszkań lu- 
dzie zaczną w końcu korzystać z 
zaplanowanych dla nich dobro- 
dziejstw... 


Nieszczęściem osiedla BPL jest 
brak miejsca rekreacji i wypoczyn- 
ku z prawdziwego zdarzenia. Osie- 
dle ma tak gęstą zabudowę, że nie 
starczyło miejsca na skwerki i bois- 
ka, których słusznie domagają się 
mieszkańcy. Szkoła Podstawowa 
nr 16 posiada kompleks boisk spor- 
towych. W dni wolne od nauki bois- 
ka są zazwyczaj puste. Podobnie 
jest na boisku przy ul. Pstrowskie- 
go. Być może nie każdy chce lub 
może korzystać z takiej formy re- 
kreacji. Jak wynika z listów na- 
szych Czytelników pragną oni 
więcej miejsc zazielenionych, par- 
ków z ławkami, gdzie można wyjść
 
z dziećmi na spacer, poczytać spo
 
kojnie książkę, posiedzieć wśród 
drzew. Mieszkańcy BPL chcą nie 
tylko spać na swoim osiedlu chcą 
również normalnie w nim żyć, prze- 
znaczając czas po pracy na rozryw- 
kę, kulturę, wypoczynek aktywny, 
życie towarzyskie. Jak dotychczas 
jedynym miejscem ich spotkań jest 
kolejka do nielicznych sklepów lub 
podwórkowego trzepaka. (ce)