/Image00007.djvu

			os 


D Nt; ''kWYCHODZ/ 
RZESN/A 1952 R. 
. ;:'" }- T 
- Nasze 
.- 
I PL ISSN 0137 -9526 I 
Nr indeksu 35024 
... 
Ji u .. 1 \,) czerwone 
-- ,- dachówki 
I najlepsze 
SŁ U' SK i najtańsze 


.LI 


NR 174 (11814) Sobota, niedziela, 28-29 lipca 1990 r. 


CENA 600 ZŁ 


" 


;," 


ł. 

 
.. 


" "':;.
.-::t">:'

 . 
F: ..
 , _
.... 


.. 


"Sloneczny kamień" oprawiony w 
srebro. Cóż może byc piękniejszego? 
(patn str. 5) 


Rolnictwo wymaga 
głębszej przebudowy 


Rozmowa z Euzebiuszem Kotlińskim - pełnomocnikiem 
konwentu ROLA w woj. koszalińskim 


" 

 


- Proszę na początek rozszy- 
frować skrot ROLA. jakim wa- 
sze porozumienie się posługuje. 
- Jest to Ruch Opcji Ludowo-A- 
grarnej. 
- Kojarzy się z rolnictwem. 
-:- Dobrze się kojarzy. Zależało 
nam na tym, by nazwa była .prosta, 
zrozumiała dla rolników. By przycią- 
gała rolników do porozumienia, które 
ma na celu tworzenie gospodarcze 
suwerennej Rzeczypospolitej. 
- Cel porozumienia jest eko- 


:
t 


nomiczny. natomiast środki, któ- 

e mają temu służyć, są wyraźnie 
polityczne. Wynika to z Waszej 
deklaracji założycielskiej. Przy- 
toczę niektóre sformułowania w 
niej zawarte. Opowiadacie się za 
demokracją parlamentarną, plu- 
ralizmem politycznym i gospo- 
darczym. podziałem władz na u- 
stawodawczą. wykonawczą i są- 
downiczą. 


(dokończenie na st
. 2) 


POłIVrót do kosy? 


Wyraźnie zmniejszyły się zamówie- 
nia na usługi żniwne sprzętem kółek 
rolniczych. Tak informuje rzecznik 
prasowy Krajowego Związku Rolni- 
ków, Kółek i OrganizacJi Rolniczych. 
Ilość zbóż zbieranych przy użyciu kom- 
bajnów żniwno-omłotowych będzie 
mniejsza. bo rolnicy mają mniej 


Rada Pracownicza 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego 
w Kołobrzegu 


'9łd
 · 


,.k LU. 


na stanowisko DYREKTORA 
Kandydaci powinni spełniać następujące wa- 
runki: 
. wykształcenie wyższe 
. S-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub 
wykształcenie średnie techniczne i lO-letni staż na 
stanowisku kierowniczym 
Do oferty należy dolączyć: . 
. odpis dyplomu,. lub zaswiadczenie o ukończeniu 
studiów ' 
. kwestionariusz osobowy 
. życiorys 
. opinię z okresu ostatnich S lat zatrudnienia. 
Z
-łoszenia należy składać do Rady Pracowniczej 
PBRol. Kołobrzeg, ul. Cmentarna 10, w terminie 5 
dni od ukazania SIę ogłoszenia w prasie. 


, 


K-2732 


Związkowe biura konsultacyjne 


Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji 
"Solidarności" Lech Kaczyński przedstawił 
niedawno projekt związkowych biur kon- 
sultacyjnych. Ich zadaniem będzie pomoc 
komisjom zakładowym w negocjacjach 
warunków płacy i pracy z szefostwem za- 
kładów. 
W myśl projektu biura byłyby tworzone 
w regionach posiadających zaplecze uni- 
wersyteckie, ale swoim zasięgiem obejmo- 
wały także te regiony, które nie mają takie- 
go zaplecza ekspertów. 
Prezydium KK uważa powołanie związ- 
kowych biur konsultacyjnych za jedno z 
najważniejszych zadań związku. Umiejęt- 


ność bowiem negocjowania spraw kon- 
fliktowych w zakładach pracy będzie decy- 
dowała o sile związku. (e) 


fJ .... ł .... ..... 
b' '. ',' 
.
a. :łIJJłat%ł\ 


Marzenia zwykle się spelniają, ale nie tak i 
nie wtedy, kiedy tego pragniemy. . 
(M. Dąbrowska) 


Imieniny - Aidy. Inncentego 
Niedziela - Marty, Olafa, Beatrycze 
Poniedziałek - Julity, Ludmiły 


Wschód słońca 4.57, zachód 20.59 


pieniędzy, a ceny za usługi wzrosły 
bardzo znacznie. 
Jak podaje "Rzeczpospolita" za 
godzinę pracy kombajnu spółdzielnie 
kółek rolniczych żądają od 200 do 
350 tys. zł. Za godzinę prasowania 
słomy stawka wynosi od 60 do 1 00 
tys. zł. W tej sytuacji rolnicy kalkulują 
bardzo dokładnie co się bardziej o- 
płaca zamówić: kosiarkę czy snopo- 
wiązałkę czy też kombajn. 
Najtaniej wypada wprawdzie kosa. 
ale to też zależy op tego jak w danym 
rejonie wycenia się siłę roboczą. (e) 


Amerykanie 
vvycofują broń 
chemiczną z RFN 


Rozpoczęła się operacja wyco- 
fywania amerykańskiej broni 
chemicznej z terytorium Repub- 
liki Federalnej Niemiec. Pierw- 
szy konwój, liczący 80 pojazdów, 
w tym 20 ciężarówek z 15 tonami 
broni chemicznej wyruszył z ba- 
zy Clausen w kierunku zbiorcze- 
goskładu w Midau. 
Podczas operacji zastosowano 
szczególne środki bezpieczeństwa. 
Trasę przejazdu obstawiają silne od- 
działy policyjne. a nawet zakazano 
przelotu samolotów. Konwój ochra- 
nia 1200 policjantów RFN i kilkuset 
żołnierzy amerykańskich. Na wypa- 
dek nieszczęśliwego wypadku ochro- 
na konwoju dostała pakiety z odtrut- 
ką. 


(dokończenie na str. 2)  Dziś i jutro na Pomorzu Środ- 
',' " . , ' kowym przewidywana jest po- 
goda słoneczna, temperatura w 
ciągu dnia od 22 stopni (nad 
samym morzem) do 25, w nocy 13 stopni, 
wiatr słaby z kierunków południowych, bez 
opadów. 
ffi], " W programie I w sobotę o go- 
. . dzinie 12.00 i 21.45 biograficz- 
ny film włoski "Stradivari" - 
odcinek 1. \ft{ niedzielę o godzi- 
nie 21.45 kabaret Olgi Lipińskiej - "Wspo- 
mnij mnie". 


...... -- EKT AR 125 Film 
 
....'...,.... 
,. - 
- ..::..... .. 
- -------- nowy negatywowy film o 
- 
>- Kodaka w Polsce! o 
c 
 
.N 
"ts o 
o kupisz: 
C) ... 
" ..... 
 
::s W kioskach Ruchu ftS 
C) - 
ar - " 
.u - Klubach Międzynarodowej Prasy 
- o 
- 

 - 
- i Książki 
 

 
- 
:E . 
"ts promocyjne ceny! bezpłatne wywoływanie! 
o 
, 


I 


- 


, 


e I na kw. 
- 32 tys. zł 
e T..anspo..t 
dla 
Ponao..za 
, 
S..odkowego 
na koszt 
fi..nay 


Slupsk 
Plac Dąbrowskiego 6 (Karina) 
tel. 254-25; 278-54 


K-2752 


. 
vvle CO 


robi 


Kaszpirowski 
Fenomen lekarza, 
fenomen pacjenta 


KODAK EXPRESS 
OFERUJE również dla każdego 
nowoczesne automatyczne 
aparaty fotograficzne 
KODAK K-40 elektroniczny Free Focus 
KODAK 5..500 elektroniczny Auto Focus 
wraz z filmem i bateriami 
szczegółowe Informacje w punktach sprzedaży 
ZAPRASZA do swoich punktów 
Warszawa ul. Marszałkowska 104/122 
Warszawa ul. Marszałkowska 116/122 
Wrocław, Plac Kościuszld 21/23, Poznań ul. Ratajczaka 39, 
Gdańsk Długi Targ 30 Katowice Rynek 18 


Potwierdził się pozytywny 
wpływ na zdrowie bezpośred- 
niego przekazu telewizyjnego, 
działają wideoprzekazy, w per- 
spektywie mówi się o filmach 
leczniczych z Anatolijem Kaszpi- 
rowskim. A fotografia, książka, 
artykuł1-zapytał mistrza dzien- 
nikarz "Fizkultury i sportu" - 
czy mają jakiś wpływ1 - Zalicz- 
my te pubiikacje - padła odpo- 
wiedź- jako przygrywkę do sea- 
nsów. Tym, którzy je przeczyta- 
ją, na pewno łatwiej będzie osią- 
gnąć ozdrowieńczy kontakt. 
Zachęcamy zatem do zapoznania 
się z treścią specjalnegf) wydawnict- 
wa "Głosu Pomor:za". które ukaże się 
w poniedziałek z okazji przyjazdu dok- 
tora Kaszpirowskiego do Koszalina i 
Słupska. Liczymy na to. że ludziom. 
którzy nie mieli okazji dotąd zapoznać 
się bliżej z sylwetką znakomitego psy- 
choterapeuty, metodą jego pracy i 
rezultatami. pomoże przygotować się 
do spotkania "oko w oko" z jego 
fenomenem. 
Chociaż... Anatolij Kaszpirows ki 
protestuje przeciwko gloryfikowaniu 
jego niezwykłego zjawiska. Oświad- 
Cza. iż tego co robi nie należy trak- 
tować w kategoriach cudu. a jedynie 
jako rezultat wieloletnich praktyk, 
popartych solidną wiedzą i doświad- 
czeniem. Oczekuje raczej. by ktoś za- 
jął się nie tyle wyjaśnieniem fenome- 
nu lekarza. co pacjenta. Sprawa pole- 
ga na tym - mówi - że w organizmie 
ludzkim funkcjonuje niezależny me- 
chanizm samoregulacji biologicznej i 
to on powoduje wydzielanie się tych 
lub innych substancji potrzebnych 
organizmowi dla przezwyciężenia tej 
lub innej choroby. Ja - tłumaczy 
Kaszpirowski - jedynie to urucha- 
miam. Oddziaływuję na ludzi poprzez 
ich podświadomość i docieram do 
nich różnymi sposobami: mimowol- 
nie rzuconym zdaniem. gestem. mimi- 
ką czy po prostu pojawieniem się. 
To. co jest oczywiste dla doświad- 
czonego i wykształconego doktora, 
zdaje się być nadzwyczajne nie tylko 
dla przeciętnego człowieka. Również 
dla kręgów naukowych i medycz- 
nych. Zajmujący się od przeszło 20 lat 
"uzdrawiaczami" prof. A. Medielia- 
nowski upatruje przyczyn takiego po- 
dejścia do problemu w uporczywym 
trzymaniu się oficjalnej medycyny i 
nauki niektórych krajów (Zachód 
przerwał tę barierę) raz przyjętych 
dogmatów. Tymczasem dopóki roz- 
wija się ludzkość. powinna i będzie 
rozwijała się nauka. Dlatego obecne 
pojęcia nie mogą być definitywnie 
skończone. Prześladowanie poszuki- 
wań i innowacji jest grzechem. 


"Współczesna fizyka- powiedział 
A. Medielianowski - osadziła się nie 
tylko poza teorią metodologiczną, ale 
i z przeświadczeniem o wszechświe- 
cie wypełnionym pustką. W istocie 
zaś otaczająca 'nas przestrzeń wypeł- 
niona jest energią. która nieprzerwa- 
nie współdziała z energią środowiska. 


w którym jest rozprzestrzeniana. Fizy- 
cy pracują na przyrządach. które 
stworzono dla zupełnie innych celów. 
Niektórzy z nich myślą. że. zbadany 
krąg energetycznych współzależnoś- 
ci jest już zamknięty. Wszystko co 
poza nim - to mistyka. szarlataneria. 


(dokończenie na str. 4) 


Na seansach - 20 tysięcy osób 


(Inf. wł.) Tak wynika z wyliczeń organizatora spotkań z radzieckim 
psychoterapeutą gdańskiej firmy "Kontakt". Znakomicie idą bilety w 
Słupsku. Przypominamy. że miejscem seansów jest hala ..Gryfii". Odbędą 
się one 30 bm. o godz. 11 i 17. Bilety w sobotę i niedzielę będzie można 
nabyć w biurze "Gryfii" (ul. Szczecińska 99) w godz. 10-14. 
W Koszalinie sprzedażą biletów zajmuje się w sobotę i niedziel, Estrada 
Pomorska (ul Kościuszki 33) w godz. 10-14. Czynne będą ponadto 
specjalne punkty przed koszalińską katedrą przy ul. Zwycięstwa. Seanse z 
Kaszpirowskim odbędą się 31 bm. o godz. 11 i 17. 


;.:;;:..... .  
1- 


. 0"0: .:..;
.: ." .:.:. . . a, , 


'£.' 

;
' 


-;> 


dJ.. ,'. 


;.,,"::',-, 


., 
: +:ł ,.".
, 
- 
  ;
 


:"1 


,.
 f 

 
f 


:):
"';
" .

 


............. 


,; 


'...- -"r- 
.....
 
"'" .
 
-#i? :,

 


""'" 


... '\ 
(\
 


! 


..7.:. 
"'
#,., ,.1 , :,;( 
'-:" "'. 1/......:.... .' 


1\, . H 
k
 
i] 
'
, 


;l
'
' 
,; ,,#' 
l :
, 


.'1;;..<&;.,- 


':'"l: "'
Z".. .:.... -.: 
..:;"f':::." 


Każdy wodolot wypływający z Kołobrzegu z turystami - odbywa 
krótki spacer po porcie. Dzięki temu wczasowicze mają okazję 
popatrzeć na bazę rybacką "Barki" i " Bałtyku" . a także na statki 
handlowe. 
Na zdjęciu: wodolot "Liwia" na obrotnicy kołobrzeskiego portu. 
Fot. Kazimierz Ratajczyk 


.... 
-.. 
....... 


Kodak 


RODUCTS
		

/Image00008.djvu

			Str. .2 


REGION - KRAJ - SWIAT 


28-29 - 7 - 1990 


Na W5ejskiej 
. Debata budżetowa 
. Grunty dla cudzoziemców 


Wczorajszy dzień sejmowych ob- 
rad rozpoczął się od głosowania. Za- 
stosowano tu procedurę głosowania 
imienn
go. Chodziło o kontrowersyj- 
ną część projektu ustawy. dotyczącej 
sprzedaly gruntów cudzoziemcom. 
Przeszedł wniosek mniejszości. w 
którym -nie przewidziano możliwości 
sprzedazy obcokrajowcom gruntów 
stanowiących własność skarbu pańs- 
twa lub własność gminy. Posłowie 
znowelrzowali ustawę o gospodarce 
gruntami i wywłaszczeniu nierucho- 
mości. 272 posłów opowiedziało się 
za nowelizacją. przeciw było 32. 
wstrzymało się 28. 


. 
 . " :.....:
;.; r ..
..
 6 . ': C ":': I 
 e ":: >:: 
:.:':'" :.::::

: ::.:.:';..';";-:.« 


J Ubłleusz "Solidarności" 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało 
do wiad.omości, że prowadzone są przygoto- 
wania do obchodów. dziesięciolecia "Soli- 
damości" za granicą. Z tej okazji w 44 państ- 
\yach świata odbędą się liczne imprezy. wśród 
nich konferencje prasowe, wystawy, pokazy 
filmów. a także spotkania z działaczami "Soli- 
darności". 


Szanse dla absolwent6w 


Do banku Ministerstwa Precy wpłynęło 
dotychczas 300 podań od tegorocznych ab- 
solwentów szkół średnich i wyższych. Jest to 
odpowiedf na propozycję resortu, zawierają- 
cą możliwość dalszego kształcenia m.in. w 
maklerstwie i bankowości. Młodzi ludzie za- 
interesowani są takża zakładaniem spółek i 
przedsiębiorstw, możliwościami uzyskania 
specjalnych kredytów na te cele. 


Rentownoś
 
W komunikacji 


Potrzeby i możliwości poprawy funkcjono- 
wania komunikacji miejskiej - to temt ogól- 
notJolski8go spotkania z udziałem wojewo- 
dów, prezydentów miast, przewodniczących 
sejmików samorządowych, dyrekcji przedsię- 
biorstw ,kcmunikac": lych. Pos7ukiwano roz- 
wiązań. ,które poprawiając rentowność przed- 
siębiorstw komunikacji miejskiej nie obciąży- 
'yby nadmiernie kieszeni iej pasażerów. (e) 


eklaracja suwerenności 


, 
f 


Plrl8rnent Białorusi przyjął wczoraj dekła- 
cjf suwarenności republiki na wzór tej, 
órą ostatnio uchwaliły parlamenty Rosji i 
reinyi W głosowaniu nie wzięło udziału 

 putowanYCh na 350 ogółem. 
. zasem w Moskwie trwają prace nad 
re. dokumentu zwanego paktem soju- 
c , który ma I;>yć w przyszłości trak- 
spajającym :...n/Verenne republiki w ra- 
mach Związku Radzieckiego. 


Droższa ropa 


Obradujący w Genewia ministrowie krajów 
czlonkowskich Organizacji Państw Ekspor- 
terów Rbpy Naftowej pOdjęli wczoraj decyzję 
o pOdniesieniu ceny ropy z 18 do 21 dolarów 
za baryłkę. czyli 159 litrów. 


Rekordowe plony... 


Zapowiadają się rekordowe plony zbóż w 
Związku Radzieckim. podobne do tych z 
1973 r. kiedy to zebrano 230 mln ton. Gdyby 
jeszcze udało się zmniejszyć straty, które sza- 
cuje się na 35 procent zbiorów - ZSRR 
mógłby zdecydowanie ograniczyć zakupy za- 
graniCZl1e. Glówne problemy kampanii żniw- 
nej to br'ak ludzi do pracy, środków transportu 
i paliwa
 (s) 


Kluczowym punktem wczorajszych 
obrad była dyskusja na temat ubieg- 
łorocznego budżetu państwa i u- 
chwał finansowych. Wykonanie bu- 
dżetu oceniał prezes NIK. Tadeusz 
Hupałowski. Stwierdził on m.in.. że 
poprzedni rząd nie był zdolny do dale- 
ko idących zmian gospodarczych. nie 


mógł pogodzić łagodzenia napięć 
społecznych z kontrolą wypływu pie- 
niędzy. Zdaniem prezesa NIK obecny 
rząd wyraźnie obniżył inflację. ale po- 
wstały także bariery popytu i spadek 
produkcji. 
W głosowaniu Sejm przyjął spra- 
wozdanie rządu z wykonania budżetu 
i planów finansowych w 1989 r. i 
udzielił rządowi absolutorium za ten 
okres. 
Wczoraj też złożył sprawozdanie 
parlamentowi minister spraw zagra- 
nicznych, Krzysztof Skubiszewski. 
Sprawozdanie obejmowało .przebieg 
rozmów politycznych dotyczących 
zjednoczenia Niemiec i polskiej racji 
stanu. (e) 


Senat za zvvrotel11 aptek, 
przecivv specjalnym rentom 


Senat rozpatrzył wczoraj kolejne 
ustawy z dziewięciu przesłanych mu 
przez Sejm. Postanowiono nie wno- 
sić zastrzeżeń do ustawy o wliczaniu 
okresu pracy w indywidualnym gos- 
podarstwie rolnym do p
acownicze- 
go stażu pracy. . 
Senatorowie zajęli także stanowis- 
ko w sprawie nowelizacji ustawy o 
obowiązkach i prawach posłów. Kont- 
rowersyjnym temetem była tu sprawa 
specjalnej renty i emerytury dla po- 
słów. Izba zadecydowała że byłym 
posłom i senatorom nie będzie przy- 
sługiwał proponowany 50-cio procen - 
towy dodatek do emerytur i rent. 
Ustawa wróci do parlamentu. 
Na wczorajszym posiedzeniu Izba 
Wyższa podjęła ponadto inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie zwrotu 


.- 


Y" 
... 
-.. 

 


\, 


""" . 
 '.;i! t..
...  

...t
... " 


aptek przejętych na własność państ- 
wa na mocy ustawy z 1951 r. Zgodnie 
z projektem ustawy zwrot aptek miał- 
by polegać na przeka'zaniu prawa 
własności. Objęłoby ono wyposaże- 
nie apteki wraz z zapasem leków i 
arty'kułó'w sanitarnych. wystarczają- 
cych do prowadzenia działalności 
przez miesiąc. Osobami uprawniony- 
mi do zwrotu są byli właściciele lub 
spadkobiercy. mający polskie obywa- 
telstwo i w Polsce mieszkający. 
Na zakończenie dwudniowych ob- 
rad Senat rozpatrywał budzącą wiele 
kontrowersji ustawę o realizacji 
przedpłat na samochody osobowe. 
Po gorącej dyskusji i wysłuchaniu 
argumentów wicemfnistra finansów. 
Andrzeja Podsiadło przyjęto ustawę. 
Posiadacze przedpłat będą kupowali 
samochody za połowę ceny w dniu 
odbioru. (e) 


'" 


"" , 


....;. 


"- 


" 


'" 


. 


Obiektywy aparatów fotograficznych naszych fotoreporterów skierowane są 
najczęściej w kierunku morza. Nie oznacza to jednak. że z pola widzenia znikają 
inne tematy. Bywamy także głęboko pod ziemią wśród górników... 
Na zdjęciu: W kopalni "Piast" w Tychach. 


Fot. Jerzy Szych 


Dziewięć górniczych 


Wczoraj w Katowicach odbyły się 
rozmowy Krajowej Komisji Górnict- 
wa "S" z przedstawicielami rządu - 
ministrem przemysłu. Tadeuszem Sy- 
ryjczykiem i ministrem pracy i polityki 
socjalnej, Jackiem Kuroniem. 
Przedmiotem dyskusji było dzie- 


Igr
ysk8 Dob'rej Woli 


II 


łoto" Wandy Panfil! 


W ostatnim dniu lekkoatletycznych 
zawodów w ramach II Igrzysk Dobrej 
Woli \I\{ Seatle zabrzmiał Mazurek 
Dąbrowskiego. Złoty medal w biegu 
na 10 kilometrów wywalczyła Wanda 
Panfil, której rezultat na mecie - 
32.01,17 jest nowym rekordem Polski 
w tej konkurencji. 
, . 


Meloman z mazdy 


Mieszkaniec Berlina Zachodniego. pol- 
skiego zresztą pochodzenia. tak rozsmako- 
wał si".uzyce, że w swym aucie marki 
mazda z¥omadził niezłej klasy sprzęt ra- 
diofonictny. Zostawił pOjazd na niestrze- 
żonym parkingu w Lęborku co zachęciło 
złodzieja, którego łupem padł radiomag- 
netofon {,Vasco", wzmacniacz z korekto- 
rem graficznym. 2 kolumny oraz 14 kaset. 
Łączne straty wyniosły 12 mln zl. 
Natomiast Polakowi mieszkajlłcemu we 
Fran«ji skradziono audi, zaparkowane ha 
ul. Kościuszki w Kołobrzegu. Wartość po- 
jazdu wycenił na 90 tys. franków, tj. 162 
mln zł. Numery rejestracyjne skradlionego 
pojazdu:'4118 LV 93. 
Także w Kołobrzegu. na parkingu przed 
ośrodkiem zakładowym "Wistomu", okra- 
dziono 3 samochody na łączną sumę 9.1 
mln zł. 


Czym skoru'pka za młodu... 


W Darłowie ze stoiska na Jarmarku Eryka 
skradziono konfekcję odzieżową wartości 
300 tyS. zł. Wezwany partol policyjny ujął 
w pościgu złodziejki. Okazały się nimi dwie 
dziewczyny w wieku 14 lat i jedna 13-let- 


Sztafeta USA wygrała w biegu 4 x 
100 metrów, ale w składzie USA nie 
wystąpił Carl Lewis. Wspólnie z kole- 
gami zapowiada on w tę niedzielę 
atak na rekord świata. Stawką jest nie 
tylko najlepsze lekkoatletyczne osiąg- 
nięcie, ale i czek na 50 tysięcy dola- 
rów I (wim) 


nia, mieszkanki woj. radomskiego, a prze- 
bywające w Darłówku na obozie letnim. 
Włamanie 
do "Słowińskiej" 


Po wybiciu szyby i wyłamaniu drzwi do 
magazynku restauracji "Słowińska" w Wic- 
ku skradziono 225 butelek wódki. kilkaset 
paczek papierosów i 500 tys. zł w gotówce. 
Straty - 9 mln zł. 


Nie zamknął mieszkania 


Mieszkaniec Sławna. (ul. Matejki) przy- 
szedł do domu na zdrowym gazie i nie 
zamknął mieszkania. Legł snem sprawied- 
liwego i nie słyszał jak w mieszkaniu graso- 
vyał złodziej. który sądząc po ilości za- 
branych przedmiotów i ich różnorodności, 
nie spieszył się. Rano, po przebudzeniu 
niefortunny gospodarz stwierdził, że skra- 
dziono: odzież, obuwie, zegarki. złoty pier- 
ścionek. plecak, maszynkę do golenia... i 
25-litrowy gąsior z winem. Stra
y oszaco- 
wał na 3.3 mln zł. 
Mniej szczęścia miał 22-letni mieszka- 
niec Rychowa (gm. Białogard). został zwi- 
nięty na gorącym uczynku włamania (wy- 
bił szybę w drzwiach wejściowych) do 
sklepu "Marysieńka" przy ul. Zwycięstwa 
w Koszalinie. (s) 


postulatów 


więć postulatów przedstawionych 
przez ten związek zawodowy. Wiążą 
się one z restrukturyzacją górnictwa, z 
zamiarem likwidacji wałbrzy
kich ko- 
palń. Głównym jednak problemem 
były płace górników i polityka finan- 
sowa państwa wobec tej gałęzi prze- 
mysłu. (e) 


Rol"i

wo wymaga głębszej 
.\ 
6 . 
b d .
. · kają właśnie z braku jedności działa- naszej chłopskiej reprezentacji. Teo- 
P rze U O Y nia różnych sił istniejących na wsi. retycznie. zawsze mieliśmy "obroń- 
Spontanicznie podjęliśmy więc myśl ców rolnictwa". ale gdy przychodzi 
o konsolidacji tych sił. Na tym spot- do konkretów. nikt nie rozumie na- 
kaniu byli obecni w roli gości przed- szych pr
blemów. N
rasta konfli
t 
stawiciele PSL. działacze kółkowi. mlę
zy ml.astem a 
Slą. Zarzuca Się 
Nie wszyscy przystąpili do Porozu- rolnlko
. z
 produkują za dr
go. gos- 
, mienia. Ci. którzy zgłosili akces. u- podarują nIeefektywnIe. A Jak m.amy 
tworzyli Tymczasowy Krajowy Kon- gospodar
wać, będąc. zmusz
nI do 
went Założycielski nowego ruchu. Na kupowania coraz drozszych I. prze- 
I ., .. ł .. I . . d ' . 34 starzałych maszyn. coraz drozszych 
ISCle Jego 
a o
ycle I znaj 
Ją s
ę środków produkcji? Bogacą się na 
osoby 
 w	
			

/Image00009.djvu

			Str. 3 


magazyn - ZE Sw lATA 


28-29 - 7 - 1990 


ij ...... ..... ....... ... ...... , ... ........ ...... . ............ ............ . 
 
:

 K ...
:.::
 A ::.:.:


 Illi :.:


 I ::: 
 I\I ::::
::
 I ::: N :.::
::: Ci :::.:.:: 
 R .::::::: A 
:::::


 D ..:::::


 


 
... .... . ... ... .. ...... .. .., . 0.0 0.0 .. ..- 
... .... . ..0 0.0 . . . ., 0.0. 0.0 0.0 .. ..- 
0.0 . 0.0 .. o.. .., . .' .- .. 0.0 .. ..- 
o., .,. .. 0.0 .., ...-....- .... 0. 0 .,. 
O" ._' 0.0 .. .., ._' ... 0.0.. 0'0 O" 
. :: :::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::: ::: :::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :: . 


głos w obronie socjalnych gwarancji 
stał się jednym z nowych zjawisk w 
radzieckim życiu politycznym. 
. Nie sposób tu pominąć kontro- 
wersyjnej postaci Iwana Połozko- 
wa. Niemal nieznany funkcjonariusz 
partyjny z Kraju Krasnodarskiego - 
umocnił swą pozycję w określonyh 
kręgach partii dzięki swej ostrej kryty- 
ce Gorbaczowa z konserwatywnych 
pozycji. Na niedawnym założyciels- 
kim zjeździe Komunistycznej Partii 
Rosji Połozkowa obrano jej liderem. 
Nietrudno jest założyć. iż jego pozycja 
w Biurze Politycznym będzie nader 
dwuznaczna. Nawiasem mówiąc. o- 
statnie wystąpienia Połozkowa do- 
wiodły. iż stać go na korygowanie 
własnej linii i jest nader elastycznym 
politykiem. 
Do nowego Biura Politycznego 
weszli też pierwsi sekretarze wszyst- 
kich piętnastu republik związkowych. 
Nietrudno jest założyć. iż liderzy repu- 
blikańskich partii komunistycznych 
będą musieli skoncentrować się prze- 
de wszystkim na skrajnie zaostrzają- 
cych się problemach narodowościo- 
wych. Wątpliwe. czy pozostanie im 
wiele czasu na "wielką politykę". Po- 
nadto wszycy oni są właściwie nowi- 
cjuszami w kuluarach moskiewskiej 
polityki. nie mającymi wyrobionych 
kontaktów i oparcia w Sekretariacie 
KC. 
W TEN sposób Gorbaczow. 
wybrany na zjeździe trium- 
falnie na sekretarza general- 
nego i wysunąwszy na ,stanowisko 
swego zastępcy człowieka ze swego 
własnego wyboru - został bezdys- 
kusyjnie szefem Biura Politycznego. 
Podczas pięciu z górą lat przebudowy 
zmuszony był lawirować pośród roz- 
licznych tendencji politycznych, iść 
na kompromisy. czynić ustępstwa 
przede wszystkim wobec konserwa- 
tywnych członków poprzedniego 
Biura Politycznego. I dopiero teraz 
polityka Gorbaczowa stanie się w 
pełnym tego słowa znaczeniu jego 
własną. 


-. Who is who W hierarchii partyjnej KPZR 


"partyjnych starców" odeszło. Nowy 
skład drużyny partyjnej Gorbaczowa 
to pokolenie pięćdziesięciolatków - 
co nada dynamiki polityce partii. 
Wszyscy są oni ludźmi z wyższym 


Kaliningrad (Królewiec, nazwa niemiecka - Konigsberg) jest stolicą obwodu 
wchodzącego w skład FSRR, położonego pomiędzy Polską a Litwą. Cały obwód 
zajmuje powierzchnię 15, l tysiąca km kwadratowych i liczy ponad 800 tysięcy 
mieszkańców, w tym miasto około 450 tysięcy. Położony nad Zalewem Wiślanym, 
przy ujściu Pregoły, jest Kaliningrad dużym portem morskim, połączonym z 
Bałtykiem pogłębionym torem wodnym oraz ważnym ośrodkiem przemysłowym i 
kulturalnym. Ze względu na znajdujące się tu obiekty wojskowe miasto było przez 
wiele lat niedostępne dla turystów zagranicznych. 
Kaliningrad założony został w 1255 roku przez Krzyżakó
 i do 1946 roku nosił 
nazwę Konigsberg (Królewiec). Po opanowaniu Malborka przez Polaków w 1457 
roku stanowił siedzibę mistrza krzyżackiego, a potem książąt pruskich. W czasie 
działań wojennych w 1945 roku miasto zostało zniszczone, a ludność wysiedlona 
do Niemiec w latach 1946-48. W mieście i obwodzie osiedhili się Rosjanie. 
W ubiegłym tygodniu Kaliningrad zwiedził fotoreporter "Głosu" Kazimierz 
Ratajczyk, prezentujemy więc kilka wykonanych przez niego zdjęć. 


ważnym przełomem w polityce we- 
wnętrzej Związku Radzieckiego. Jest 
to pierwszy widomy dowód rzeczy- 
wistego rozdziału władzy w kraju na 
władzę państwową i partyjną. Takie 


B U RZA polityczna XXVIII Zjaz- 
du KPZR do gruntu zmiotła 
dawną drużynę z mostku kapi- 
tańskiego radzieckiej partii komunis- 
tycznej. Spośród 24 członków po- 
przedniego Biura Politycznego w no- 
wej kohorcie ostało się raptem dwóch 
ludzi: sam sekretarz generalny Michał 
Gorbaczow oraz jego zastępca w par- 
tii, człowiek numer dwa w partyjnej 
hierarii - Władysław Iwaszko. Sen- 
sacją był rzecz jasna. błyskawiczny 
polityczny zmierzch Jegora Ligaczo- 
wa. Zmierzch tym bardziej robiący 
wrażenie. że w toku zjazdu nic na to 
nie wskazywało. Co więcej - mome- 
ntami wyglądało na to. iż na konser- 
watywnej fali pierwszego etapu zjaz- 
du może on wjechać na białym koniu 
zwycięzcy nie tylko na szczebel nu- 
mer dwa. lecz wręcz zawładnąć fote- 
lem sekretarza generalnego. 
Upadek Ligaczowa (nie wszedł on 
nawet w skład Komitetu Centralnego 
.. i faktycznie znalazł się poza nawia- 
sem) jest znamienny nie tylko sam w 
sobie, jako zmierzch całej epoki w 
życiu KPZR, ery konserwatyzmu dog- 
matycznego. To właśnie skala porażki 
konserwatystów na zjeździe stworzy- 
ła sekretarzowi generalnemu moż- 
ność sformowania z gruntu nowej 
ekipy. 
Zwraca uwagę zgoła nowe pode- 
jście do sprawy formowania tego naj- 
wyższego organu władzy partyjnej. W 
jego nowym składzie nie ma np. żad- 
nego ministra. Szczególnie za rzecz 
niezwykłą uznać można nieobecność 
trzech niegdyś "obowiązkowych" o- 
sobowości. Ani premier Nikołaj Ryż- 
kow. ani minister obrony Omitrij Ja- 
zow, ani też szef KGB Władimir Kriu- 
czkow nie weszli w skład Biura Poli- 
tycznego. Ich nieobecność w składzie 
Biura Politycznego podyktowana zo- 
stała nie sympatiami. czy też antypa- 
tiami sekretarza generalnego. lecz po- 


.... 


>= 


;:
 

.: 
'
: 
 
..' 


,
 
'
 

 


: . 
:.. :. 
.:.: 
... :.:: 


i;
 
.
. 


.:
: 


,::;; 


.... 


;: 'Z.
 f, . 1:-. .. .." 


.,-,....:1:..,. 
. . > 
. .::'':;Jł'''' 1 .HiL'K 
#'

 
 


;;...... :
:
 
. 


wykształceniem. co korzystnie odróż- 
nia ich na przykład od drużyny Leoni- 
da Breżniewa. 
Wielu z nich w swej drodze na 
najwyższy partyjny piedestał. można 
tak rzec. w bojach wywalczyło sobie 
prawo do własnego zdania - i sądzę 
iż zdolnych jest bronić swego stano- 
wiska w razie potrzeby. Nie preten- 
dując do wyczerpującej listy takich 
osób, wymieniłby następujące: 
. Jurij Prokofiew-liderwpły- 
wowej moskiewskiej organizacji par- 
tyjnej. 
. Iwan Frołow - jeden z czoło- 
wych ideologów przebudowy, były 
redaktor naczelny czasopisma "Wop- 
rosy Fiłosofi", obecnie szef "Praw- 
dy" 
. Piotr Łuczynskij - I sekretarz 
Komunistycznej Partii Mołdawii. . 
. Ostatnimi czasy znaczący i w 
miarę niezależny wpływ osiągnął 
Giennadij Janajew -lider radziec- 
kich związków zawodowych. I cho- 
ciaż niektórzy analitycy są zdania. iż 
swą hossę zawdzięcza on fali populi- 
zmu w środowisku robotniczym, jego 


właśnie żądanie wysuwała zresztą od 
dawna demokratyczna społeczność. 
Oczywiście ta nieobecność Jazo- 
wa i Kriuczkowa kryje też w sobie 
dodatkowy niuans. Gorbaczow nie 
mógł nie zareagować. zwłaszcza w 
świetle wydarzeń w krajach Europy 
Wschodniej. na wciąż narastające żą- 
danie reformatorów politycznych. by 
ograniczyć wpływ armii i KGB na 
kształtowanie wewnątrznej i zagrani- 
cznej polityki kraju. Sądzę. iż okreś- 
lony wpływ na tę decyzję wywarła też 
nadmierna aktywność na rzecz kon- 
serwatystów wojskowych delegatów 
na XXVIII zjazd. Nie uszedł też uwa- 
dze obserwujących przebieg obrad 
telewidzów fakt, iż z "wojskowych" 
ław zjazdu rozległy się szczególnie 
gromkie brawa dla Ligaczowa i nie 
mniej gromkie "gwizdy" pod adresem 
Aleksandrowa Jakowlewa. uważa- 
nego w kraju za partyjnego reforma- 
tora. 
Fotoreporterzy nie musieli uciekać 
się do retuszu. przygotowując dla 
swych gazet portrety nowych człon- 
ków Biura Politycznego. Pokolenie 


. . . 

;
j}h
_-R'; 
- , ..,:, .'. >, : ': 1 :: 
} 
""..",ł 


rłś 
i b.' 
'.k ' '.  


;" ł 
l 


:'"  
... 


"I 


.L
 _ 


,fi ' 
,t, ... 


'ł 


7'. 


.,
,;;",,,,,".:
..,:rr 


:.-t .' 


.... 


....-:......

.. ';" ../ ...., 
r.; ,
:.. 


, .-' ---,"",,-	
			

/Image00010.djvu

			Str. 4 


magazyn 


28-29- 7 - 1990 


Duńczvcy przyjechali z wystawą 


Jest W wierzbach 
'lakaś moc 


(Inf.wł.) Stojąca na placu Gwiaź- 
dzistym w Koszalinie duża, kolorowa. 
w większości oszklona naczepa sa- 
mochodowa do"tira" przyciąga uwa- 
gę mieszkańców. Przedwczoraj już o 
godzinie.10 pierwsi zainteresowani 
weszli do środka i oglądali... Bałtycką 
Wystawą Ekologiczną... 
"Folkecenter" - Narodowe Cent- 
rum Odtwarzania Źródeł Energii z Da- 
nii. instyt.ucja wspierana przez tamtej- 
szy rząd - z wystawą tą odwiedziła 
także Koszalin. Duńczycy swoją po- 
dróż (ozpoczęli w NRD, od paru dni 
goszczą w naszym kraju. Byli już w 
Szczecinie i Kołobrzegu. przez ostat- 
nie dwa dni gościli w Koszalinie. dziś 
są w Słupsku - na parkingu przy 
ratuszu miejskim - a zakończą swoją 
podróż po Polsce w Gdańsku. Potem 
wystawa lIna kółkach" pojedzie do 
naszych wschodnich sąsiadów. 
Duńczycy. jak zapewniają. nie są 
nastawieni na zysk z ewentualnej 
współpracy z nami. Ich celem jest 
rozwój systemów energii trwałej, u- 
dostępnianie tej wiedzy i technologii. 
Zwiedzając ekspozycję, można zapo- 
znać się z osiągnięciami Danii w dzie- 
dzinie wykorzystania "czystej" ener- 
gii. różnymi jej źródłami: turbinami 
wietrznymi - wiatrakami. grzejnika- 
mi słonecznymi, generatorami gazu 
biologicznego. Dania przoduje na 
świecie w wykorzystywaniu takich 


źródeł. Pochodzi z nich około 2.6 
procent wytwarzanej tam energii. Do- 
minują wiatraki - jest ich około 
trzech tysięcy. Natomiast w regionie 
Thy. skąd właśnie przyjechali Duń- 
czycy, aż 30 procent energii wytwa- 
rzanej jest w taki sposób. Przewiduje 
się. że za 10 lat wiatraki. grzejniki 
słoneczne i generatory będą wytwa- 
rzały już 10 procent energii krajowej. 
Oczywiście nigdy nie będą to jedyne i 
główne źródła, ale w kraju. w którym 
parlament w 1978 roku zadecydował. 
że nie będzie na jego terytorium elekt- 
rowni atomowych - trzeba szukać 
alternatywnych rozwiązań. I znalezio- 
no takie. 
- Dlaczego przyjechaliśmy do 
Polski? - mówi Niels Freese. koor- 
dynator i przedstawiciel ..Folkecen- 
ter" - Dlatego. że problemy zanie- 
czyszczenia środowiska są ważne dla 
wszystkich. To. co będzie się działo 
tutaj. odbije się także w naszym kraju. 
Jedynie wspólne rozwiązywanie tych 
problemów może przynieść efekty. 
Jest to niejako nasz wkład w to. żeby 
świat był czysty. Poza tym Dania to 
potentat. jeżeli chodzi o takie źródła 
energii. "Folkecenter" pracuje już 8 
lat, mamy dużą wiedzę. a nie chcieli- 
byśmy. żeby inni popełniali podobne 
do naszych błędy. Chcemy pokazać 
niekonwencjonalne źródła energii. a 
jednocześnie nawiązać kontakt z pro- 


ducentami. instytucjami publicznymi. 
ludźmi zajmującymi się gospodarką 
energetyczną... 
Wczoraj przedstawiciele "Folkece- 
nter" spotkali się w ratuszu koszalińs- 
kim z władzami. Czy zaowocuje to 
jakimiś konkretnymi decyzjami i umo- 
wami? 
Duńczycy od wiosny tego roku 
współpracują z fundacją .. Ecobaltic" 
z Gdańska. Efektem tego będą dwa 
wiatraki postawione jeszcze w tym 
roku w okolicach Trójmiasta. Z tą 
firmą właśnie - ..Ecobaltic" - mogą 
kontaktować się wszyscy chętni i za- 
interesowani niekonwencjonalnymi 
źródłami energii. Fundacja ta mieści 
się w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Doli- 
na 76. Jeżeli komuś nie udało dostać 
się na wystawę i bezpośrednio skon- 
taktować się z "Folkecenter", może to 
zrobić poprzez " Ecobaltic". Okazją do 
tego będzie także seminarium w 
Gdańsku - 3 sierpnia o godzinie 9 w 
budynku Uniwersytetu Gdańskiego 
przy ul. Marchlewskiego 16a. Wszys- 
cy będą tam mile widziani. 
Czy i u nas będą powstawały maso- 
wo wiatraki? Jeżeli zostaną wprowa- 
dzone wysokie kary za zanieczysz- 
czanie środowiska. takjak w Danii, to 
jest to wielce prawdopodobne. 
A na koniec jeszcze ciekawostka: 
doskonałym źródłem energii jest wie- 
rzbal Tak. tak. sadzone są już całe 
energetyczne lasyl Przoduje w tym 
Szwecja - wynalazca. Jest tam oko- 
ło 10 tysięcy hektarów takich wierz- 
bowych plantacji - uprawianych o- 
czywiście na słabych glebach. Wierz- 
ba rośnie szybko, ścina się te gałązki i 
spala w piecu. Proste. Spalanie takie 
jest czyste. nie wydziela S02' jedynie 
CO 2 . 
- Nawet jeżeli ludzie przyjdą tylko 
oglądać. to i tak dużo - dodaje Niels 
Freese - a jeżeli zainteresujemy ko- 
goś poważnie. to już będzie sukces... 


STANISŁAW KIEŁB 


Kaszpirovvski vvie CO robi 


Fenomen lekarza, fenomen pacjenta 


(dokończenie ze str. 1) 


Podobnie często lekarze opierają 
się wyłącznie na analitycznych meto- 
dach badających człowieka w izolacji 
od otaczającego go środowiska. A 
przecież człowiek to tylko element 
wszechświata. Ludzi typu A. Kasz- 
pirowski - jakkolwiek to indywidua- 
lność w tym gronie - prof. Medielia- 
nowski nazywa "operatorami bioene- 
rgetyki". Nie ma - twierdzi - specy'- 
ficznego biopola. natomiast istnieje 
umiejętność czerpania i używania 
części kosmicznej energii na własny 
użytek. Zdolności w tym względzie 
zależą od genetycznych właściwości. 
warunków rozwoju osobowości 
człowieka. jak też zdolności wyzwo- 
lenia się od przyjętych norm i dog- 
matów. 
Anatolij Kaszpirowski. studiując 
psychiatrię i praktykując. nie ufał do 
końca podręcznikom i opiniom nau- 
czycieli. że psychoterapia leczy wyłą- 
cznie dolegliwości psychogenne. Po- 
szedł dalej. Skupiając się na pojęciu 
"ekstrasens - nadwrażliwość" zau- 
ważył. że można oddziaływać na czło- 
wieka niekoniecznie obezwładniają- 
cą hipnozą. Wystarczy gest, ruch. jed- 
no słowo. a nawet milczenie. Do- 
wiódł, że wpływa tym na ośrodki 
samoregulacji i w konsekwencji leczy 
też choroby somatyczne. 
Oto dosłownym wyciągiem z 
dwóch badań jamy brzusznej za po- 
mocą ultrasonografu 58-letniej pani 
Teresy ze Słupska: pierwszy z 12VI br. 
- ..... kamień (duży) w pęcherzyku 
żółciowym, wątroba powiększona.....; 
drugie z 24 VII br.. po pięciu telesean- 
sach dr Kaszpirowskiego -" wątroba 
nie powiększona. o prawidłowej 


strukturze, bez zmian ogniskowych; 
drogi żółciowe nie powiększone; pę- 
cherzyk żółciowy średniej wielkości o 
gładkich ścianach bez złogów." 
..Byłam operowana 9.1\1.87 r. - 
napisała na nasz apel Czytelniczka z 
Duninowa - na oddziale ginekologi- 
cznym. Przez 3 lata brzuch "gnil" i 
utrzymywał się stan zapalny. Leczy- 
lam się również na urologii, ponieważ 
moczyłam się 20 razy i więcej na 
dobę. Po trzech seansach dr Kasz- 
pirowskiego zagoił się brzuch i mocz 
oddaję normalnie. Wcześniej prze- 
szłam operację obojczyka i dopiero 
teraz, po 7 latach, nic nie czuję. Cier- 
piałam straszne. bóle nogi, na której 
mam żylaki. Już po pierwszym poka- 
zie w telewizji nabrałam takiej odwagi 
i siły, że wsiadłam na rower i przeje- 
chałam 6 km. Jeżdżę do dźiś, mimo że 
mam 60 lat. Jeszcze dokucza mi bar- 
dzo głowa i mam guz na brzuchu. 
Wierzę, że skoro dr Kaszpirawski po- 
mógł mi na odległość, tym bardziej 
pomoże bezpośrednio. Proszę, abym 
dostała bilet". 
Pani Wanda z Rzeczenicy ma 55 lat 
i nie mniej chorób: zwyrodnienie krę- 
gosłupa. nerwicę. niedotlenienie ser- 
ca i zagrożenie chorobą rakową. Pi- 
sze: lIPO trzecim seansie ustąpiły bóle 
brzucha i nerwica. Teraz mogę zginać 
się, wszystko robić i nie lękam się 
spać. Gdy położyłam się po tym trze- 
cim seansie. odczułam raptowne 
przekręcenie głowy, zaczęło mocno 
boleć gardło, ale potem wszystko u- 
stąpiło, także bóle serca i !asnęłam 
bardzo mocno. Przy okazji pękł mi 
guzek, który miałam na nosie ; się 
oczyścił. Po kolejnej transmisji pocie- 
mniały mi w/osy. Z siwych zrobiły się 
ciemne". 


Pani Helena Ł. ze Słupska również 
wybiera się na spotkanie z radzieckim 
psychoterapeutą. bo wierzy w dalszą 
poprawę zdrowia. Dzięki teleseansom 
pozbyła się arytmii serca, zniekształ- 
cenia na bi6dt2e'j dOkuCzliWych ata- 
ków pęcherzyka. żółciowego. 'Słu- 
chając też transmisji radiowej miała 
interesujące odczucia. Gdy zamykała 
oczy - ..widziała" zieloną murawę, a 
kiedy otwierała czuła nad sobą krysz- 
tałowe kandelabry. brzęczące i koły- 
szące się. 
O różnych doznaniach pacjentów 
doktora piszemy w naszym wydaw- 
nictwie. Przytaczamy również zapew.,. 
nienia A Kaszpirowskiego. że każda 
relacja jest możliwa, także bezruch i 
brak odczuć i z każdej należy się 
cieszyć. gdyż jednakowo może służyć 
poprawie zdrowia. Należy tylko po- 
ddać się wskazówkom doktora pod- 
czas seansu. N ie starać się - jak radzi 
- na siłę wyzdrowieć. nie ..podpo- 
wiadać" w myślach na co A Kasz- 
pirowski ma podziałać. ale odrężyć się 
maksymalnie. pozwolić płynąć'swoim 
myślom swobodnie i ciału zachowy- 
wać jak chce. żeby osiągnąć stan 
naturalnego bycia sobą. bez skrępo- 
wania. niczym .ufne dziecko. 
Otrzymaliśmy ponadto dwa dowo- 
dy spadku cukru. informację o znik- 
nięciu brodawek i zagojeniu się rany. 
Komplet przesłanych dokumentów i 
listów przekażemy AKaszpirowskie- 
mu. Jak pisaliśmy. w Polsce działa 
sztab naukowców i lekarzy groma- 
dzących dokumentację efektów pracy 
doktora. Kto więc mógłby cokolwiek . 
wnieść do tego skarbca ludzkich suk- 
cesów - prosimy jak najszybciej. 


. 
musI U 


, 


I 


ster 


Słupska szkoła przygotowująca ka- 
dry najpierw dla milicji. teraz policji. 
wrosła w pejzaż miasta i wojewódz- 
twa. Różne były o niej opinie. Kierow- 
nictwo szkoły najczęściej podkreślało 
zasługi w czynach społecznych. pra- 
cach na rzecz miasta i środowiska. 
Byli również tacy. co pamiętają słu- 
chaczom inne zasługi. Przez blisko 
dziesięć ostatnich lat miała ona bronić 
socjalizmu - głównie w Gdańsku. 
Wszyscy w szkole wiedzieli. że jak 
przychodzi piątek po południu. trzeba 
się zbierać na ..gościnne występy" w 
Trójmieście. Dopiero teraz mówią bez 
żenady. że dawno obrzydły im te 
wyjazdy. Nie wspominając już o ko- 
sztach. 
Ale to wszystko należy do przeszło- 
ści. Obecnie w słupskiej Szkole Policji 
trwa trudny i z pewnością długi pro- 
ces gruntownych przemian. Zaczęło 
się od zmian kadrowych. po trosze 
wymuszonych przez Niezależny Sa- 
morządny Związek Zawodowy Funk- 
cjonariuszy Policji. Odeszło niemal 
całe dotychczasowe kierownictwo. 
Jedyny. który pozostał - obecny ko- 
mendant, a w przeszłości zastępca do 
spraw dydaktycznych, Zdzisław Ma- 
chura - to, jak powiadają współ- 
pracownicy. człowiek o czystych rę- 
kach. 
W ostatnim czasie odeszło również 
osiemdziesięciu innych pracowni- 
ków. To dużo, trzeba będzie wolne 
miejsca wypełnić nowymi ludźmi. Na 
razie Szkoła najbardziej potrzebuje 
specjalistów: informatyków. lektorów 
języka angielskiego i niemieckiego. 
Nowe kierownictwo rozpoczęło już 
przygotowania do zmian struktural- 
nych. Powołano specjalne zespoły 
przygotowujące projekty pod czuj- 
nym okiem komendanta. 
Szkoła działa w nietypowym sys- 
temie rotacyjnym. Nie ma w niej wa- 
kacji. słuchacze przyjmowani są przez 
cały rok, każda kompania kończy nau- 
kę w innym terminie. To powoduje 
sporo kłopotów. Nie ma czasu na 
chociażby niezbędne remonty bieżą- 

.ce"ale braki kadrowe:-v ,policji są,tak 
duże, że o zmianie systemu na razie 
nikt nawet nie marzy. 
Najbardziej zaawansowane są 
..przymiarki" programowe. Prawdę 
mówiąc. projekty nowych progra- 
mów są już gotowe i całkiem świeże, 
noszą bowiem datę z lipca tego roku. 
Powstały w sposób nowy. Najpierw 
ustalono co powinien umieć słuchacz 
kończący podstawowy kurs szkole- 
nia. Okazało się. że potrzeba na to 
sześć miesięcy. Na kursach 8-miesię- 
cznych kształcić się będą podoficero- 
wie. 


nk 


Wróćmy jednak do kursu podsta- 
wowego. przygotowującego poste- 
runkowych i starszych posterunko- 
wych. Trafią nań młodzi ludzie z cywi- 
la, absolwenci szkół średnich po ma- 
turze. Nie ma dziś mowy o tym. by 
policjantem został chłopak po pod- 
stawówce czy zawodówce. Ranga 
policjanta rośnie, a wymiernym tego 
dowodem ma być także jego status 
materialny. Policjant. zgodnie z prze- 
widywaniami. ma zarabiać od półtora 
do dwóch i pół raza więcej niż wy- 
kwalifikowany robotnik. Przez sześć 
miesięcy pobytu w szkole nie będzie 
już zd.obywał wiedzy politycznej. lecz 
samą fachową. Będzie to kurs policji 
prewencyjnej. Wiedza prewencyjna z 
elementami kryminalistyki, prawa a 
także przedmiotów ogólnych. będzie 
stanowiła część teoretyczną. Teraz o- 
gromny nacisk kładzie się na spraw- 
ność fizyczną przyszłego policjanta, 
stąd ilość godzin wychowania fizycz- 
nego wzrasta z 50 do blisko 100. 
Oczywiście, to nie koniec zajęć fizy- 
cznych. bowiem każdy słuchacz u- 
czestniczy też w wybranej sekcji spor- 
towej. Oprócz sprawności ogólnej 
musi poznać różne techniki walk. głó- 
wnie judo i karate. Nie do wyob- 
rażenia jest sytuacja. by policjant u- 
ciekał przed napastnikiem i nie umiał 
się obronić. W części praktycznej 
nauki do każdego przedmiotu przewi- 
dziane są odpowiednie ilości ćwiczeń 
oraz tzw. praktyka terenowa. Słu- 
chacz każdego kursu odbędzie 
14-dniową praktykę pod nadzorem 
oficerów szkoły. Będzie za nią oce- 
niany. będzie też pod stałą kontrolą 
przełożonych. Obecnie każdego dnia 
od 15 do 30 słuchaczy pełni służbę 
patrolową na ulicach miasta, lecz jest 
to często służba bez specjalnego nad- 
zoru i specjalnych efektów. 
Tak więc nowy model szkolenia 
policjanta na kursie podstawowy'" 
zakłada. że przyszły stróż porządku 
będzie człowiekiem kulturalnym. po- 
siadającym podstawową wiedzę za- 
wodową, odważnym. umiejącym słu- 
żyć radą i. dzielni
 stawać w obfoni
 
słabych. . 
Absolwenci - posterunkowi trafią 
do jednostek. Po dwóch latach niena- 
gannej służby mogą ponownie zna- 
leźć się w słupskiej Szkole Policji - 
tym razem. by zdobyć stopień sier- 
żanta. Tym razem szkolenie potrwa 
osiem miesięcy. Ponieważ sierżant 
musi samodzielnie prowadzić docho- 
dzenie, więc potrzebna mu będzie 
odpowiednia wiedza z zakresu krymi- 
nalistyki. prawa karnego. Nauczy się 
także podstaw informatyki, by umieć 
korzystać z banku danych. Zdobędzie 


. lIT 
18 


IWY 


prawo jazdy i wiedzę z zakresu ruchu 
drogowego. Także - umiejętność pi- 
sania na maszynie. Policjant we 
współczesnym świecie powinien 
znać przynajmniej podstawy języków 
angielskiego i niemieckiego. umieć 
wytłumaczyć zbłąkanemu kierowcy 
jak trafić do hotelu lub wyjechać z 
miasta. stąd też nauka języków ob- 
cych będzie obowiązkowa. 
Najlepsi - ci. którzy zapragną być 
komisarzami - mogą trafić potem do 
Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. 
Tymczasem w programie naucza- 
nia policjantów w Słupsku nie prze- 
widuje się żadnej polityki. Również 
na terenie szkoły nie działają żadne 
partie polityczne. Zniknęła tzw. pro- 
paganda wizualna. Skończyły się o- 
bowiązkowe prace społeczne, ..ro- 
bienie frekwencji" na różnych akade- 
miach. Cała kadra skupia się teraz na 
procesie dydaktycznym. 
Co prawda Szkoła Policji w Słups- 
ku nadal jest tzw. odwodem, ale teraz 
wyłącznie odwodem premiera RP. 
Tylko za jego wiedzą i zgodą może 
zostać użyta do zadań specjalnych. W 
ostatnich miesiącach taka sytuacja 
zdarzyła się tylko raz, kiedy zaszła 
potrzeba udzielenia wsparcia w cza- 
sie ujarzmiania buntu więźniów w 
Czarnem. 
Do słupskiej Szkoły Policji zagląda 
już nowoczesność.leby ułatwić słu- 
chaczom proces nauki języków ob- 
cych zainstalowano urządzenia tele. 
wizji satelitarnej. Zajęcia z informatyki 
też nie będą jedynie teoretyczne, słu- 
chacze wkrótce już zaczną samodziel- 
nie pracować na komputerach. Pyta- 
nie tylko. czy zobaczą je potem w 
swoich jednostkach, gdzie często 
brakuje... roweru. Jeśli znajdą się 
środki finansowe. będą poprawiane 
warunki bytowe. które wbrew obie- 
gowym opiniom nie należą do najat- 
rakcyjniejszych. 
I jeszcze jedna istotna zmiana. Do- 
tychczas niemal wszyscy. którzy trafili 
do SP, musieli ją ukończyć. Takie były 
wymogi przełożonych i potrzeby kad- 
rowe. Teraz nastąpiło przewartościo- 
wanie. W szkole wychodzi się z zało- 
'żenia. że lepiej wykształcić mniej poli- 
cjantów. ale lepszych. Stąd już obec- 
nie zdarza się. że jeśli słuchacz nad- 
użyje alkoholu lub dopuści się innego 
występku. to po prostu wylatuje ze 
szkoły. - Przecież jeśli ktoś pije - 
udowadnia komendant Machura - 
nie może być policjantem. Musimy 
skończyć z negatywną selekcją do 
pracy w policji, chociaż nie będzie to 
proces ani szybki. ani łatwy. 


, 


MIROSŁAWA MIRECKA 


LEOKADIA LUBINIECKA 


.i,:' 'L .<:., ......, 
. .
:

. 
.:.
:. 'ł..-
;;'
'7'."':
''''':'''::'.;;.
:;;
:.'' 
 .
. 


........ 


Polski zespól 
z Wilna 


Szkoda, że zdjęcia w naszej 
gazecie są czarno - białe, bo 
nie mogą należycie oddać pię- 
kna strojów Polskiego Zespo- 
łu Ludowego Pieśni i Tańca 
" Wileńszczyzna': o którym 
szeroko informowaliśmy w 
piątkowym wydaniu gazety. 
W całej swej krasie" Wileńsz- 
czyzna" zaprezentuje się na 
scen/e .koszalińskiego amfite- 
atru już w przyszłą niedzielę, 5 
sierpnia. (kon)  


Repr. JERZY SZYCH 


Młodą dziewczynę na rowerze wziął za turystkę. Białe 
szorty. biała przezroczysta bluzka. opalona na brąz skóra. 
Kiedy cieszył oczy jej widokiem. nadjechało zielone spor- 
towe auto. Kierowca. chcąc wyminąć dziurę w jezdni, 
potrącił młodą cyklistkę. Rower poleciał w jedną stronę. 
ona w drugąl Auto pojechało dalej. Dziewczyna przykuc- 
nęła przy rowerze i oglądała obdarte kolano. 
- Czy mogę pani pomóc? - zapytał. 
- Nazywam się Tandy MacAlIister, A pan? Zawsze 
chcę wiedzieć z kim mam do czynienia... 
- Jack Bails. Jestem dziennikarzem. 
Jack Bails, dziennikarz. wyrr(icony z pracy z tygodnika 
ilustrowanego. Mimo. że starał się. zawsze był pechow- 
, cem. Opuszczony przez żonę. ..Nie nienawidzę cię. Jack, 
ale mam cię dosyć". Pech! Za ostatnie pieniądze pOjechał 
do Meksyku, do tej nędznej dziury Puerto Vallejo. Tam 
zachorował. Pechowiec. Miesiąc leżał w szpitalu. 
1- Normalnie, przy tego typu infekcji chory po dwóch 
tYgodniach jest zdrów. Miał pan pechal - powiedział 
meksykański lekarz. 
Może jednak jego pech zbliżał się do końca, ponieważ 
rozpoznał kierowcę zielonego auta. 
- A więc jest pan dziennikarzem - powiedziała T andy. 
- Chodźmy się czegoś napić. 
- A rower? Jest cały rozbity... 
- Wypożyczyłam go. Należy do przedsiębiorstwa w 
mieście. niech oni się martwią. 
- Będzie pani musiała zapłacić... 
- Czy można wycisnąć krew z kamienia? Jestem bez 
skrupułÓw. życie zrobiło mnie taką. To musiał być drogi 
samochód - ten. który mnie potrącił. Gdyby się zatrzymał, 
ubezpieczenie musiałoby d
żo wyłożyć... 
- Pan też jest bez grosza? 
- Prawię. Mieszkam w przyjemnym domu na wy- 
brzeżu. Komorne zapłacone za następne dwa miesiące. 
Zapłacił mój wspaniałomyślny przyjaciel, zanim opuścił 


mnie przed dwoma tygodniami. Poza tym nie mam nic. Czy 
może pan zapłacić za drinka? 
Popołudnie spędzili na tarasie baru.. Paloma" . Podobała 
mu się coraz bardziej... 
- Mam pewien pomysł, ale proszę nie myśleć nic 


. 


E 


ekskluzywnego stowarzyszenia. A więc mieszka tu w 
okolicy. I ' .ego pół miliona również! 
- Myś isz o szantażu? 
- Uważasz. że nie odda łupu za nasze milczenie? 
- Część łupu? Myślę. że mogłabym dostać całość. Ale 
o tym porozmawiamy w domu. 


(opowiadanie sensacyjne) 


złego. Jeżeli połączymy nasze minimalne możliwości: pani 
mieszkanie oraz trochę pieniędzy. które mogę jeszcze 
nazwać moimi. możemy dojść do dużych pieniędzy. 
- Pan chce się do mnie wprowadzić? 
- Tak, ale tylko, aby tam mieszkać. Proszę mnie ile nie 
zrozumiećl 
- Panie Bails, a co tam. Jack. mężczyzna, który ze mną 
mieszkał miał nie tylko obsługę kuchenną. Wszystko. albo 
nic' Podobasz mi się Jack. A teraz do twego planu' 
- Przy odrobinie szczęścia możemy zdobyć kilkaset 
tysięcy dolarów. Ma to coś wspólnego z mężczyzną w 
zielonym aucie. Mimo ufarbowanej brody i włosów po- 
znałem go. T o był Leo Strasserl 
- A któż to jest, jeżeli mogę zapytać, Leo Strasser? 
- Strasser był wiceprezesem towarzystwa ubezpiecze- 
niowego, dopóki nie zniknął z pół milionem dolarów. 
Policja nigdy nie wpadła na jego ślad. 
.- Teraz mamy więc ten ślad. Skąd jednak wiemy, że 
mieszka w tej okolicy? Może tylko przejeżdżał. 
I' - Na szybie miał nalepkę klubu golfowego bardzo 


Leo Strasser nazywał się teraz Manuel Nariz. Oboje 
dowiedzieli się. że Nariz przychodzi do nocnego klubu ..El 
Bombo" z pięknymi kobietami, i że kobiety te często się 
zmieniają. Tandysiedziała na wprost Jacka przyśniadaniu. 
· - Popatrz chłopcze. nie, nie teraz. zabierz tę rękę. 
popatrz, przecież nie może trzymać tych pieniędzy w 
banku. Mogłoby to podpaść i policja amerykańska dowie- 
działaby się o tym szbko. Nie zakopał ich również w piasku. 
Musi je zatem mieć w swojej willi. Gdybym postarała się o 
dojście tam. mógłbyś te pieniądze, no powiedzmy ode- 
brać... 
- Jak zamierzasz to zrobić? 
- Leo Strasser alias Manuel Nariz ma słabość do 
pięknych kobiet... 
- Nie chciałbym. abyś poszła na ryzyko. kochanie. 
- Raz przespać się z mężczyzną, to dla mnie nie ryzyko. 
Nię przewiduję nic ponadto. 
- Słuchaj. to mi się nie podobal 
- Z pół miliona pozostało na pewno ze 400 tysięcy. 
Wyobraź sobie, jak będziemy mogli za to żyć, ty i ja. 
Pozostaw to mniel 
Tandy poznała Strassera w klubie. Całkiem przypad- 


kowo. naturalnie. I również zrozumiałe. że w ciągu trzech 
dni była u niego w domu. Pewnego wczesnego poranka 
pojawiła się i doniosła Jackowi: 
- Sprawa jest bardzo prosta. W ciągu kilku dni owinę 
go sobie wokół palca. 
- Tandy, boję się o ciebie I 
- Kocham ciebie. nie Strassera. On jest tylko środkiem 
do celu. 
Dom Strassera był zupełnie ciemny. Dobra robota, 
Tandy! Godzinę temu zadzwoniła do niego i powiedziała, 
że Strasser został zaproszony na party, służba ma wychod- 
ne. Z pieniędzy zostało 380 tysięcy dolarów. Tandy 
dostarczyła mu również klucz. Nawet dwa. jeden do 
tylnego wejścia. 
Otworzył żalazną bramę. Zawiasy lekko zaskrzypiały. 
Jack czuł, jak serce bije mu coraz szybciej. Klucz otworzył 
tylne drzwi. Wolniutko i bezszelestnie szedł przez miesz- 
kanie. Tandy dokładnie opisała mu. gdzie znajduje się 
salon. Drugie drzwi na prawo. Otworzył je. zamknął za 
sobą i przy słabym świetle lampy z zewoątrz budynku 
posuwał się w stronę sejfu. 
- Nagle zrobiło się jasno jak w dzień I Zapaliło się wiele 
lamp! 
- Dobry wieczór - powiedział Strasser. stojący obok 
przycisku kontaktu i celujący w Jacka z rewolweru. 
- Miałem wypadek samochodowy. Czy mogę skorzys- 
tać z pańskiego telefonu? - powiedział Jack. 
- Co pan powie? Tandy nie mówiła mi. że ma pan auto. 
- Tandy...? 
- Tak. Tandy. Przemyślała tę sprawę. Dlaczego ma 
kraść moje pieniądze? Czy nie lepiej zostać ze mną? Mądra 
dziewczyna. Pan był tylko jej środkiem do celu. A ponie- 
waż pan wie. kim jestem. muszę pana niestety... rozumie 
pan. To będzie wyglądało jak włamanie i tak to określą moi 
przyjaciele z policji. Miał pan pecha. panie Bails! 
Pech. tak. Jestem pechowcem. powiedział Jack. widzą- 
cy wskazujący palec Strassera na spuście rewolweru... 


,
		

/Image00011.djvu

			28-29 - 7 - 1990 


magazyn 


Str. 5 


,.. 


;
 


... :-.¥h"' J#' .u
:::.
, '. ....,.... "', -lit' <

",,,,,;,:;:.
. 


\.. "''ff
1f' 
,
1 
fi:. 


,a. 


. 


.': { 


.
 


.. ..... 
 . 


 ..
:I
 


ł...,:.:....:.::: 

 
li 


'.
 


'.,
 


t ' . ' 
.:.;i: ." /
 


ł,£ 


( 
,.' ...t 
?

.
 


, 
" 


.
 
r 


1iiIo
 


'" 


... 


- 


Al 


."
":' 


....'ł..
		

/Image00012.djvu

			Str. 6 


magazyn 


28 - 29 - 7 - 1990 


Bogaci 
do 
władzy! 


1[.ij

I

\
[:[ijlll.' 
.ma
............ .... 
:.:.:-:.:.:.:-:':':
:
.I."..':'..:':-:.:.:.:.:.:.:....... 


karmić się tym co, mu ofiarują 
dobrzy ludzie? Być wystawiany na 
pokusy lapówki? Jeździć trolejbu- 
sami z ulicy na ulicę? Czy ma 
czekać aż ktoś bogaty postawi mu 
miłosiernie setkę z oranżadą. Prze- 
cież to totalna bzdura. 
Mecenas nie jest zadowolony. 
Peroruje nadal, iż obecnie na wy- 
sokie funkcje winni pójść ludzie, 
którzy mają tyle pieniędzy, że wła- 
dza, którą sprawują, nie musi ich 
dofinansowywać. Winien być to 
człowiek, którego stać, by zafun- 
dować miastu nowe lawki na 
skwerze, czy umywalki do nowe- 
go przedszkola. 
A skąd tych bogatych brać? 
Przecież ci, którzy faktycznie mieli 
pieniądze, przedtem nie liczyli się 
w opozycji. Nie kusiła ich egalitar- 
na ideologia. Oni już sprawdzili 
praktycznie, że nie sposób dawać 
wszystkim równo, nawet gdyby 
najglośniej krzyczeli. 
Pretensje mojego bohatera do- 
wodzą, iż mamy do czynienia z 
nowym zjawiskiem. Otóż niektó- 
rzy ludzie, zwlaszcza w polityce, 
przemawiają do samych siebie. 
Mówią to, co sami pragną usly- 
szeć, dobierają słowa do tego co 
ich samych przekonuje. Mecenasa 
przekonuje idea nie do zrealizo- 
''" 
M, tI 


Rożmovva Z Ireną CHOJNACKĄ, posłanką 


- Znowu w Sejmie zaczyna 
być głośna ustawa o obywatelst- 
wie polskim. 
- Bo już mamy gotowy projekt 
nowelizacji. 
- Panią uważa się za pierwszą 
osobę. która wie wszystko o tej 
ustawie. 
- Inicjatywa ustawodawcza wy- 
szła od posłów z Komisji Łączności 
Polaków z Zagranicą. której jestem 
członkiem. Wniosło ją kilku posłów. 
Mnie. zapewne dlatego. że jestem 
prawnikiem. przypadło pilotowanie 
tej ustawy w podkomisji. co robię od 
października ubiegłego roku. 
- Kawał czasu. Był rządowy 
projekt ustawy, który został od- 
rzucony przez Radę Ministrów, 
jednocześnie wzięli się za tę u- 
stawę posłowie. minęły miesię- 
ce. Czy aż tak trudno zapisać w 
ustawie prawo Polaka do po- 
dwójnego obywatelstwa, bo o to 
przecież w gruncie rzeczy cho- 
dzi? 
- To prawo wiąże się z noweliza- 
cją wielu aktów prawnych. Kodeksu 
Karnego i Cywilnego, zapoznaliśmy 
się z eksperymentami osiemnastu wy- 
bitnych znawców sprawy. To po pier- 
wsze. Po drugie - praktyka w wielu 
wypadkach wyprzedziła projektowa- 
ne rozwiązania prawne: do Polski 
przyjeżdżają i wyjeżdżają z Polski ci, 
którzy wyemigrowali w ostatnich la- 
tach. nie trzeba płacić haraczu w po- 
staci obowiązkowej wymiany dewiz. 
hotel kosztuje tyle samo dla Polaków 
mieszkających w kraju i za granicą. To 
stwarza nam pewien psychiczny 
komfort pracy nad tą ustawą. 
- Ale na wyrównanie krzywd 
czeka się. Ustawa z 1962 roku 
brutalnie pozbawiła prawa oby- 
watelstwa. Służył temu art. 2 
stwierdzający. że obywatel pol- 
ski w myśl prawa polskiego nie 
może być jednocześnie uznawa- 
ny za obywatela innego państ- 
wa. 
- Został zmieniony. 
- Więc teraz Polak mieszkają- 
cy np. w RFN będzie mógł być 
obywatelem Niemieckiej Repub- 
liki Federalnej i Polski. 
- Tak, jeżeli mając obywatelstwo 
niemieckie zechce mieć także obywa- 
telstwo pols

e. 
- Co jest potrzebne. aby tak 
było? 
- Wobec tych wszystkich. którzy 
pozbawieni zostali obywatelstwa pol- 
skiego lub zrezygnowali z tego oby- 


wateistwa przed dniem wejścia w 
życie nowej ustawy. sprawa będzie 
prosta. Wystarczy wystąpić do właś- 
ciwych władz polskich z wnioskiem o 
udzielenie obywatelstwa polskiego. 
- Ale takie przypadki mogą 
się zdarzać i po wejściu ustawy 
w życie. Ktoś zrezygnuje z oby- 
watelstwa. a potem bądzie je 
chciał mieć. 
- Wówczas obowiązywać będzie . 
pewna procedura. nie ukrywam. że 


Chciałabym jednak dodać. że w u- 
stawie może nie być zapisów o po- 
zbawieniu prawa obywatelstwa. Wie- 
lu ekspertów. a także posłów uważa. 
że instytucja ta powinna się znaleźć w 
Kodeksie karnym. Ja też się z tym nie 
zgadzam. 
- Pomówmy teraz o skutkach 
pozytywnych płynących z usta- 
wy. 
- Przyznanie prawa do podwój- 
nego obywatelstwa ma wielkie zna- 


KTO TV JESTEŚ? 


nień dla cudzoziemców. Nie można 
sobie wybierać wygodnego w danej 
chwili czy sytuacji obywatelstwa. Ta- 
kiemu koniunkturalizmowi prawo II 
stawia bariery. 
- A jeśli przyjedzie do kraju 
dziewiętnastolatek, który powi- 
nien odbywać służbę wojskową 
wedle prawa polskiego? 
- Prawo mówi. że obowiązek 
służby wojskowej mają' obywatele 
stale zamieszkujący w kraju. 
- Czyli mając obywatelstwo 
polskie i obywatelstwo innego 
państwa młodzi mężczyźni mogą 


OBYWATELSTWO POLSKIE 


. 


. 


. 


... 


czenie moralne. wyrównuje krzywdy 
z lat ubiegłych. Dziś - i w przyszłości 
-wielu Polaków osiedla się za grani- 
cą, ale chcą nadal być Polakami. po- 
dwójne obywatelstwo pozwala im na 
to. 
- Przejdźmy do praktyki. 
Mieszkam na przykład w Danii, 
mam duńskie obywatelstwo i 
polskie. przyjeżdżam do Polski. 
chcę kupić ziemię czy jakąś fab- 
rykę. Mogę? 
- Tak, jest pani przecież polską 
obywatelką. Ale prawo musi chronić 
dobra narodowe przed łatwym przejś- 
ciem w obce ręce. Jeżeli więc będzie 
pani chciała sprzedać nabytą ziemię 
czy fabrykę obcokrajowcowi, w zasa- 
dzie nie będzie to możliwe. Ustawo- 
dawca chce zastrzec prawo pierwo- 
kupu przez skarb państwa i przez 
obywateli" polskich mieszkających na 
stałe w kraju. Oczywiście ustawa 
gwarantuje inwestorom poszanowa- 
nie prawa własności. nie ma mowy. o 
jakimś uwłaszczeniu czy czymś takim. 
- A jeśli przyjadę do Polski, to 
kim będę wedle prawa: Polką czy 
obywatelką innego państwa? 
- Jeżeli przyjeżdża pani jako oby- 
watelka innego państwa. a w umo- 
wach międzynarodowych obowiązu- 
ją np. wizy, musi pani taką wizę posia- 
dać. Przebywając w kraju korzysta 
pani wówczas ze wszystkich upraw- 


przyjeżdżać do kraju bez obawy, 
że któś "capnie" ich do wojska. 
- Mogą. 
- A czy Polak posiadający po- 
dwójne obywatelstwo będzie się 
mógł ubiegać o wysoki urząd pa- 
ństwowy? Na przykład fotel pre- 
zydencki. Na tym fotelu widzia- 
ny był Zbigniew Brzeziński. 
- W ustawie proponuje się umieś- 
cić artykuł uzależniający zajmowanie 
stanowisk lub pełnienie funkcji od 
określonych przepisów. Podwójne o- 
bywatelstwo uniemożliwia objęcie 
funkcji prezydenta. 
- A wybór na posła czy sena- 
tora? 
- To powinno być określone w 
ustawie o ordynacji wyborczej. I tu 
właśnie dochodzimy do tego, w jak 
wielu aktach prawnych powinny być 
albo wykreślone, albo dodane przepi- 
sy w związku z wprowadzeniem dla 
nas nowej instytucji podwójnego o- 
bywatelstwa. Reguluje przecież nie 
tylko sferę moralności i społecznej 
sprawiedliwości, ale prawa obywate- 
lskie. Zresztą każde p
ństwo reguluje 
sprawy obywatelstwa według swoje- 
go uznania. 


Rozmawiała: 


EWA OSTROWSKA 
: 
'!IJ
 . 
,--!!, f!/jJ -- 

 CI) () 
Mecenas przychodzi zbulwerso- wania w obecnej sytuacji. Jest 
wany wiadomością, że Rada Miej- nierealna i sztuczna. 
ska w Slupsku zadekretowala Nie pierwszy raz występuje jako 
swemu prżewodniczącemu mie- rzecznik dobrej placy za dobrą 
sięczne pobory w wysokości pracę. Wiedza, umiejętności ludz- 
3 milionów zlotych. Twierdzi, iż kie, fachowość powinny być nor- 
jest to powielanie metod daw- malnym towarem
 a ,!ie jest. Bo 
nych, kiedy dopiero sięgnięcie po gdyby tak bylo, nikt me skręcałby 
wladzę dawalo pieniądze. Mówi, się z. zazdrości, ż
 je.go s
siad 
że obecnie winno być inaczej... zarabIa trzy razy wIęcej od mego. 
- T o znaczy jak - pytam - Nikt nie 
op'atrywl!/
y 
ią sensacji 
Czy człowiek wybrany na świecz- w tym, ze I
der .ml
jskle.go sa,!,o- 
nik miejskiego samorządu ma być rządu z
rabl
 ml.
slęczm
 trzy I pól 
niclym święty Franciszek i świecić razy wIęcej, mz średma polska 
wytartymi na szwach spodniami, placa. 
Mamy powracać do kapitaliz- 
mu, więc nie udawajmy świętych, 
bo nie oni ten ustrój budowali. 
Mówmy otwarcie, że indywidual- 
ny los czlowieka zależy od niego, 
nie zaś od państwa, związków 
zawodowych, czy partii politycz- 
nych oraz Kościola. 
Będę lepszy od innych, to będę 
mial lepsze pieniądze. Biorę za 
moją pracę taką cenę, która jest 
ceną moich umiejętności, talentu, 
fachowości. A czy będę inwes- 
tował moje pieniądze, czy rozdam 
biednym - to już zależy tylko i 
wylącznie od moich przekonań, 
wrażliwości, miłosierdzia. 
Niedawno minister Onyszkie- 
wicz tlumaczyl się publicznie na 
lamach Gazety Wyborczej, że nie 
jest udzialowcem firmy sprzedają- 
cej polskie dworki bogatym polo- 
nusom. Publicznie oświadczyl, że 
wspólwłaścicielem jest jego żona. 
Minister Paszyński pod naciskiem 
zarządzenia premiera, iż czlonko- 
wie rządu muszą być poza podej- 
rzeniem, m usia I zbyć swoje udzia- 
Iy w spółce wydawniczej. Sytua- 
cja ta nie jest niczym nowym. 
Robienie, czy uzyskiwanie pienię- 
dzy nadal, mimo że tworzymy ka- 
pitalizm, jest niczym wyrzuty su- 
mienia. Zamiast świadczyć dobrze 
o czlowieku, sytuować go wysoko 
w ocenach opinii publicznej, jest 
garbem. 
Czy możliwy jest projekt Mece- 
nasa, aby do wladzy szli ludzie 
bogaci, kiedy w naszym kraju bo- 
gactwo jest nadal podejrzane? 


C lEŚĆ, Mamusiu i Tatusiu! U 
nas na kolonii jest fajnie. Jest 
dużo zabaw. Uczymy się śpie- 
wać różne piosenki. Zawsze musimy 
wstawać wcześnie. Zostalo mi 500 
zlotych. Niedawno mieliśmy chrzest. 
Musieliśmy zjeść kawalek kanapki z 
papryką. solą i pieprzem... 
Tak pisała 10-Ietnia Julia z kolonii 
zuchowej w Poddąbiu. Wakacyjny 
rekonesans rozpoczęliśmy od pobytu 
na kolonii zuchowej Hufca Miastko. 
Dzieci trudno było zastać w obozie, 
gdyż wykorzystywały słoneczną po- 
godę i plażowały nad morzem. Zapy- 
tane o wrażenia. Małgosia i Marta, 
odpowiedziały: - Bardzo nam się tu 
podoba. Mieliśmy już ognisko. na 
którym były konkursy. skecze. pio- 
senki. Największym przeżyciem był 
dla nas chrzest kolonijny. Po zjedze- 
niu ostrych kanapek trzeba było 
przejść na kolanach po szyszkach i 
wdrapać się po linie. 
- Dzieci nie muszą narzekać na 
nudę-stwierdza komendant kolonii. 
druh Zbigniew Batko. - Organizuje- 
my im festiwale piosenki zuchowej i 
morskiej. Kiedy jest pogoda, przeby- 
wamy nad morzem. O bezpieczeńst- 
wo dzieci dbają ratownicy - Zdzi- 
sław Snopek i Dariusz Broda. nauczy- 
ciele kultury fizycznej z Łodzi. Dzieci 
chwalą sobie wspaniałą opiekę dru- 
żynowych - Grażyny Jamniak i Anny 
Paduch, którym w pracy dzielnie po- 
magają druhny przyboczne - Kata- 
rzyny - Zdrojewska i Kurdyła. 
Uczestników kolonii czekają jesz- 
cze atrakcyjne wycieczki do Słowińs- 
kiego Parku Narodowego i do Ustki. 
Nie opodal kolonii rozlokowały się 
obozy harcerskie z Bydgoszczy, Wło- 
cławka, Morąga i Gliwic. Ogółem 552 
druhen i druhów wchodzi w skład 
zgrupowania. prowadzonego przez 
hm Krystynę Anuszkiewicz. Druhna 
komendantka chwali wszystkich u- 
czestników obozów i prowadzi nas 
do obozu. z którego jest szczególnie 
dumna. 
Przed obozowiskiem harcerzy z 
Gliwic zatrzymuje nas służba warto- 
wnicza. Po chwili możemy wejść na 
teren obozu. Jesteśmy mile zaskocze- 
ni. Jest to obóz z prawdziwego zda- 
rzenia. Druhowie ze szczepu "Halny" 
przygotowali wspaniałe totemy z dre- 
wna, obóz otoczony jest drewnianym 
"murem". jak w średniowieczu. 
Wszędzie porządek i czystość. Ko- 
mendant obozu pwd Dariusz Szew- 
czyk opowiada nam o swoim sz.cze- 
pie. Ponieważ jest to szczep górski. 
więc niektórzy jego uczestnicy trenu- 
ją wspinaczkę i zjazdy z okolicznych 
drzew. 
Nie jest to jakaś tam dziecinada. 
Mieliśmy okazję przekonać się. oglą- 


dając przygotowane dla nas pokazy. 
Aż dech zapierało. gdy widzieliśmy 
profesjonalne zjazdy po linie z wyso- 
kości kilku pięter. Okazuje się. że i 
alpiniści mogą z powodzeniem treno- 
wać... nad morzem. Krzysztof Struski. 
Jacek Rejman i Paweł Podjasek 
oprowadzają nas po obozie. Mówią o 


;..:::)i_t.:;.
:;::
,
:..:
]<;.,.
ę........... 


r 


J 


* 
I 
l 


konkursach o tematyce górskiej, o 
"dniu pirata". w czasie którego wy- 
bierano najlepszą piratkę i pirata. o 
bitwach na plaży. o konkursie na 
najlepszy strój piracki. 
Wrażeń wiec wiele. a będzie jeszcze 
więcej... Pawła Karpińskiego i Ry- 
szarda Kalinowskiego z obozu har- 
cerzy z Włocławka spotkaliśmy. gdy 
wybierali się na lody. Okazuje się, że 
pieniądze można stracić i w lesie, 
gdyż prawie na każdym kroku na 
wczasowiczów "czyhają" prywatni 
handlowcy ze swoimi towarami. 
Chłopcom bardzo się na obozie po- 
doba. Byli już na wycieczce w Ustce. 
zwiedzali port. kąpali się w morzu. 
opalali. uczestniczyli w uroczystym 
ognisku. Komendant do spraw pro- 
gramowych obozu włocławskich ha- 
rcerzy. hm Kazimierz Pikos. wykorzy- 
stuje nasze spotkanie by pożalić cię 
na miejscowe władze. W ubiegłym 
roku musieli opuścić teren w Ro- 
wach. Władze twierdziły. że harcerze 
brudzą. śmiecą. niszczą środowisko. 
Tymczasem warto rozejrzeć się po 
terenie obozu. Wszędzie ład i porzą- 
dek. Niestety. ówczesne władze były 
nieprzychylnie nastawione do harce- 


rzy. Łatwiej było wydać decyzję o 
lokalizacji budki z piwem. niż wy- 
dzierżawić komendzie ZH P 500 m 
kwadratowych na obozowisko. 
- Może teraz się to zmieni? - 
zastanawia się komendant Pikos. 
Dzieci z terenu województwa włoc- 
ławskiego są szczególnie zagrożone 


..1- 
I 


, 
i 

 


t 


r. 


ekologicznie i każdy pobyt nad mo- 
rzem poprawia ich zdrowie. Na szczę- 
ście w tym roku harcerzy z Włocławka 
przygarnęła Komenda Chorągwi Słu- 
pskiej i 70 dziewcząt i chłopców mo- 
gło wyjechać nad morze. 
W obozie uczestniczą też dzieci nie 
zorganizowane. które mimo iż nie są 
harcerzami. przywiozły ze sobą mun- 
durki. Już po dwóch dniach pobytu 
na obozie przyszły do komendanta z 
prośbą o zapisanie ich,.do harcerstwa. 
Dzięki temu mogły uczestniczyć w 
zwiadzie terenowym w Rowach. w 
opracowywaniu szkicu terenu. grach 
terenowych. 
Komendant Pikos jest też rekordzi- 
stą - od 11 lat nie opuszcza żadnego 
obozu organizowanego w Rowach 
czy Poddąbiu. W pobliżu obozu z 
Włocławka działa stanica Nieobozo- 
wej Akcji Letniej, którą prowadzi 
Konstancja Pęksińska. Turnusy trwa- 
ją tydzień. a 20 osób ma możliwość 
uczestniczenia w wielu imprezach 
harcerskich. Odwiedzamy jeszcze 
przyjaciół harcerzy. Panią doktor Ali- 
cję Mrozowską i pielęgniarkę Marię 
Motyl' zastajemy w gabinecie lekars- 
kim. 


dla zainteresowanego nie tak łatwa i 
prosta. W przeszłości różne okolicz- 
ności decydowały o pozbawieniu 
prawa obywatelstwa: przymus, bez- 
prawie. wymogi związane z egzysten- 
cją w danym kraju. Teraz to nie będzie 
wchodziło w rachubę. Rezygnacja z 
obywatelstwa będzie więc wolnym 
wyborem. A z prawa do obywatelst- 
wa nie można czynić kaprysu, raz 
chcę tak. raz tak. 
- Wobec tego co pani powie- 
działa, czy w ogóle nie będzie 
instytucji pozbawienia prawa o- 
bywatelstwa? 
- W projekcie ustawy jest powie- 
dziane. kiedy obywatel polski przeby- 
wający za granicą może być pozba- 
wiony prawa obywatelskiego: po pie- 
rwsze - kiedy prawomocnym wyro- 
kiem sądu polskiego został skazany za 
zbrodnię przeciwko państwu; po dru- 
gie - kiedy wyrzekł się publicznie 
polskości i obywatelstwa; po trzecie 
- kiedy skazany został za granicą za 
przestępstwo stanowiące zbrodnię 
pospolitą również w rozumieniu pra- 
wa polskiego lub jest recydywistą. 
- Kto będzie o tym rozstrzy- 
gaJ? Poprzednia ustawa milczała 
w tej kwestii. Rozstrzygał kto 
chciał. komu to zlecono. 
- W projekcie ustawy zapisano: o 
pozbawieniu obywatelstwa polskie- 
go rozstrzyga sąd wojewódzki. 


- Dzieci są zdrowe. czasami tylko 
przeziębiają się (szczególnie po ką- 
pieli) - stwierdza pani doktor. - 
Oparzeń słonecznych nie było, gdyż 
słońce nie praży już tak jak dawniej. 
W stołówce ośrodka wczasowego 
" Kora", który przygotowuje posiłki 
dla wszystkich harcerzy zgrupowania. 


słońce, 


I 


. 
r I. Wie, 


, , 
l 'ISC 


w jadłospisie na obiad - zupa kala- 
fiorowa. kotlet schabowy. kompot. 
Dzieci mówią, że posiłki "palce li- 
zać'''. Wielka w tym zasługa kierow- 
nika ośrodka. Kazimierza Świgonia i 
szefowej kuchni Bogumiły Gajownik. 
Kończymy już wizytę u harcerzy w 
Poddąbiu. Czas na krótkie podsumo- 
wanie. W obozach uczestniczą dzieci 
spoza ZH P. co jest w tym roku nowo- 
ścią. Doskonale zaaklimatyzowały się 
wśród harcerskiej braci. Nikt z uczest- 
ników obozów nie ma czasu narzekać 
na nudę. Obozy są doskonale zor- 
ganizowane. w czym duża zasługa 
Komendy Chorągwi oraz Hufca ZHP 
ze Słupska. a także kadry instruktor- 
skiej. która pracuje też społecznie. 
Uczestnicy kolonii i obozów na 
pożegnanie prosili nas o podzięko- 
wanie druhom i druhnom opiekunom 
i komendantom za wspaniałą opiekę, 
co też teraz czynimy. Niestety. zreali- 
zować prośbę harcerzy o "więcej sło- 
ńca" nie jesteśmy w stanie... 


KONRAD REMELSKI 


Zdjęcia autora 


Wakacyjny 


fihh 


t." .... 


........ . 


;j ,:' 


 


i\iIł 
.. 


lIifIii ;}:

: : 


:1
'. 


.:. .
. 
. .t.i'. 


.
. 


Przed uroczystym apelem 


."ł ' 


.: .. - ># 
.:
. 


¥-.:.:
 


@} 


ą'.' ,  


i \
 


J . 


,t. 


.i<'
 


..... 
). ......:.. 


r 
'\ 
< .. ..
A.;
 .., 


Jii" . 


W kolejce po obiad 


rekonesans 


-.0 
:i::::: 


"I 
I 


- 


.. ./ 


, 


, 


.f
 


#' 
,..r-. 


"t: 


.. 


t
 . 


I
		

/Image00013.djvu

			magazyn 


Str. 7 


28-29 - 7 - 1990 


., 


..,. 


\ 


.,: 


, 


.c 
U 
> 
N 
en 
.> 
N 
.. 
Q) 

 


. 

 
O 
U. 


O TO Piotr Kryszan, Waldemar Sierański i Leszek Malinowski w skeczu kabaretu "KOŃ 
POLSKI", w programie zatytułowanym "Łelkam, Europo"! W kabarecie, jak dotąd, 
występuje jedyna kobieta, Małgorzata Malinowska, której i warunki zewnętrzne i walory 
, głosowe zyskują sympatię publiczności. 
Kabaret ten ma już swój stały adres: Koszalin, Domek Kata, jako że działa ostatnio pod 
patronatem Stowarzyszenia "Dialog" i w niedzielne wieczory właśnie w siedzibie "Dialogu" jest 
serdecznie oklaskiwany przez Koszalinian, a w środy I czwartki bawi wczasowiczów w Mielnie. 
"KOŃ POLSKI" działa pięć lat, ma już w dorobku znaczące nagrody; nawet w tym roku 
otrzymał honorową nagrodę Jana Józefa Szczepańskiego na przeglądzie kabaretowym w 
Krakowie i drugą z FAM -u przywiózł Leszek Malinowski. W tym też roku koszaliński kabaret 
wystąpił przed dwutysięczną publicznością w Moskwie, w programie TV. 
A zatem same sukcesy. Życzymy serdecznie dalszych! 


'l 
l 


t!
 
 . . t 


Konkurs im. M. Borzymowskieg
 


. 


.> 


. 


\
 


. 


. 


. 


.. 


Idea nagrody literackiej im. Marcina Borzymowskiego, o 
czym mało kto wie. powstała w 1 978 roku w Baszcie Pro- 
chowej, na jednym ze spotkań środowiska literackiego Koło- 
brzegu. Lata owe - mam na myśli okres 1977-1981 - po 
rozpadzie grupy poetycko-plastycznej "Reda", istniejącej na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zaliczyć 
należy do najciekawszych środowiskowo. 
W tym właśnie czasie, na zaproszenie z Kołobrzegu, przyby- 
wali tu znaczący poeci. Gościliśmy pośród innych Ernę Rosens- 
tein, Adama Ziemianina, Krzysztofa Karaska i Mariana Grześ- 
czaka. Przyjeżdżali też do nas znani krytycy: Zbigniew Bień- 
kowski i Krzysztof Nowicki, a także zaprzyjaźnieni z Koło- 
brzegiem Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Czesław Kuria- 
ta, Anatoliusz Jureń. Życie towarzysko-literackie (nie wyłącza- 
jąc spotkań autorskich na terenie miasta) wyglądało ciekawie i 
niosło wiele znaczących dokonań.   


Między innymi. o czym również 
mało kto wie. przygotowano do wy- 
dania almanach literacki kołobrzes- 
kiego środowiska. który opublikować 
miało Wydawnictwo Morskie. Jed- 
nak rzecz rozbiła się o pieniądze, na 
tamtejsze czasy dosyć małe. Ówczes- 
ne władze poskąpiły forsy i maszyno- 
pis do'piętej już i zrecenzowanej ksią- 
żki zanurzył się w niebycie. 
Nie był to zresztą jedyny błąd krót- 
kowzroczności i lekceważenia środo- 
wisk twórczych. Obiecane pierwotnie 
literatom i plastykom najwyższe pięt- 
ro Baszty Prochowej (klitka poddasza 
kilka na kilka metrów), miejsce sta- 
łych spotkań, z całym obiektem prze- 
kazano oddziałowi PTTK. Wreszcie 
nadszedł osławiony sierpień i nastę- 
pujący później bieg wydarzeń w kraju 
rozmył powstającą szansę na trwalszą 
konsolidację- mieszkających w Koło- 
brzegu pisarzy. 
Nie wszystkie efekty poczynań śro- 
dowiska literackiego sprzed kilkunas- 
tu lat pożarł czas. Nie wszystko znisz- 
czyła indolencja w sferze kultury lo- 
kalnych ośrodków decydenckich. O- 
calał jeden ze świetniejszych pomys- 
łów: doroczna nagroda literacka im. 
M. Borzymowskiego. 


, 


Finanse wysupłała Miejska Rada 
Narodowa. Ustalono regulamin okre- 
ślający rewir zainteresowań już w 
punkcie pierwszym: "Nagroda im. 
M. B orzymowskiego jest przyznawa- 
na za najlepszy tom poezji lub prozy o 
szczególnych walorach artystycz- 
nych -związanych tematycznie z mo- 
rzem i wydany w roku poprzedzają- 
cym przyznanie nagrody". Powołano 
sąd konkursowy. który przejrzał pod- 
padające pod formułę nagrody wyda- 
wnictwa. następnie przyznał wyróż- 
nienie pierwsze... Dalej. poczynając 
od 1979. szło rok po roku, aż po 
ubiegły. 
I oto, po latach, Kołobrzeskie To- 
warzystwo Społeczno-Kulturalne. or- 
ganizator imprezy. opublikowało mi- 
kroantologię laureatów tej nagrody z 
lat 1979-89. 
Co prawda. trudno rzecz nazwać 
wydawnictwem zwartym. lecz nie ta- 
ki przyświecał cel. Szło o...dokumen- 


talny zapis historii nagrody, zwłasz- 
cza. iż nagroda im. M. Borzymows- 
kiego, wysoko ceniona w środowisku 
pisarzy marynistów, szczyci się po- 
nadregionalnym zasięgiem i bez wąt- 
pienia ślad jej przetrwa w przyszłych 
zapisach historii literatury polskiej. 


Jak owo wydawnictwo wygląda? 
Pomyślane jest pod względem edyto- 
rskim smakowicie. Każdemu z laurea- 
tów poświęcono osobny. czterostro- 
nicowyarkusz. na stronie wyjściowej 
informując o roku i tytule przyznania 
nagrody. jak rówież o wydawnictwie. 
które wyróżnioną książkę opubliko- 
wało. Dalej. na odwrocie każdej 
wkładki, mamy zwięzłe noty biblio- 
graficzne o autorach. a także frag- 
menty nagrodzonych dzieł. W sumie 
blisko 30 utworów poetyckich oraz 
10 urywków prozatorskich 9 auto- 
rów. 
Tak wygląda wnętrze. Zaś luźne 
arkusze umieszczono w kartonowej 
teczce. bogato opisanej informacjami 
o patronie nagrody (siedemnasto- 
wiecznym poecie M. Borzymow- 
skim). regulaminie i składach sądów 
konkursowych. 


Przypomnijmy laureatów nagrody. 
w kolejności jej przyznawania. 
1979 r. - Zbigniew Jankowski za 
wybór wierszy "Zywioł wszelki" 
(Wyd. Morskie); 1980 r. - Zygmunt 
ł..anowski za przekład. wybór i opra- 
cowanie tomu "W sali zwierciadeł; 
antologia poezji szwedzkiej 
(1928-1978)" (Wyd. Poznańskie); 
1981 r. Piotr Bednarski za tom opo- 
wiadań "Morze u wezgłowia" (Wyd. 
Poznańskie); 1982 r. - Jan Papuga 
(pośmiertnie) za prozę "Papierowa 
dżungla" (KAW Szczecin); 1983 r.- 
Nikos Chadzinikolau za tom wierszy 
lIPO sztormie" (Wyd. Poznańskie); 
1984 r. - nie przyznano; 1985 r. - 
Jan lechowski za tom wierszy 
"Czterdzieste morze narzekań" (Wyd. 
Morskie); 1986 r. - Lesław Furmaga 
za trylogię "Lot Pingwina" (Wyd. 
Morskie); 1987 r. - Brunon Zwarra 
za trylogię "Wspomnienia gdańskie- 
go bówki" (Wyd. Morskie); 1988 r.- 
Zbigniew Jankowski (po raz drugi) za 
dwie pozycje - wybór wierszy" Peł- 


. 


. 


l. 


.' 


ne morze" (Wyd. Morskie) oraz tom 
"Falochrony" (Czytelnik); 1989 r. - 
Stanisław Wasyl za "Wiersze .wybra-. 
ne" (Wyd. Morskie). 
Całą mikroantologię opracował, fe- 
ksty dobrał i posłowiem opatrzył Ja- 
cek Klimżyński. Właśnie dzięki uporo- 
wi tego człowieka owo wydawnict- 
wo wygląda jak wygląda i w ogóle 
wyszło. Sprawa warta podkreślenia. 
Tym bardziej, gdy słyszy się. że w 
Kołobrzegu na czas dzisiejszy brak 
autentycznych. znających się na rze- 
czy i oddanych kulturze pasjonatów. 


Wydawnictwo - jak na warunki 
lokalne - opublikowano niezwykle 
starannie. Ale szkoda, że opuszczono 
nazwisko tego. który publikację grafi- 
cznie opracował. czyli Jerzego Scie- 
sińskiego. 
I na koniec uwaga ogólna. Po pra- 
wdzie zbliżone '/II formule nagrody 
literackie przyznawał w tym czasie 
Gdańsk oraz Szczecin, lecz w sumie 
tylko kołobrzeska przetrwała. sukce- 
sywnie rozdzielając doroczne laury. 
Przetrwała dotąd. Ale... czy przetrwa 
dalej? Na bieżący rok pewne fundu- 
sze Kołobrzeskie Towarzystwo Spo- 
łeczno- Kulturalne ma zabezpieczone. 
Lecz zbyt niskie. Zaś przed rokiem 
przyszłym i latami następnymi otwiera 
się finansowa przepaść. Nie widać 
nic. 


Czy nowe władze miejskie uhono- 
rują znaczącą w skali kraju nagrodę 
literacką. czy też dorobek minionego 
okresu zaprzepaszczą? A może któraś 
z potężniejszych regionalnych firm 
zechce 1ą sponsorować - na przykład 
Polska Zegluga Bałtycka, "Barka" lub 
"Bałtyk"? Oferty (cóż to jest dla du- 
żych firm 2-3 miliony zł w skali 
rocznej wobec splendoru współme- 
cenasa) pilnie oczekiwane! 
Publikację tę nabyć można w wielu 
miejscach Kołobrzegu: w wypożycza- 
lni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Galla Anonima, w kasach Muzeum 
Oręża Polskiego oraz w Galerii Sztuki 
Współczesnej (lewe skrzydło Ratu- 
sza). 
Dostępne są również w wymienio- 
nych punktach jeszcze inne wydaw- 
nictwa opublikowane w serii "Biblio- 
teka kołobrzeska": "Antologia wier- 
szy o Kołobrzegu" w wyborze i o- 
pracowaniu Ewy lepczyńskiej. "Can- 
tilena albo piosnka wojów..:' oraz 
"Marcin Borzymowski w tchnieniach 
Boreasza", w opracowaniu i wyborze 
J. Klimżyńskiego, a także "Kołobrzeg 
w czasach Bolesława Krzywoustego" 
lecha leciejewicza. 
Celem uzupełnienia dodajmy. iż 
niebawem seria wzbogaci się o pozy- 
cję nową: " Dzieje kołobrzeskich sola- 
nek" Barbary Zabel. 
LECH M. JAKOB 


"Konkurs literacki im. Marcina 
Borzymowskiego 197&--1989". 
Kołobrzeskie Towarzystwo Spo- 
łeczno-Kulturalne i Muzeum O- 
ręża Polskiego; seria "Biblioteka 
kołobrzeska" z V; Kołobrzeg 
1990. nakład 750 egz.; cena 3.000 
zł. 


Wier , trIk I w c I, wieka 


To wyznanie ludmiły Januse- 
wicz, zawarte w jednym z utwo- 
rów. może być dewizą wszystkich 
umieszczonych w tomiku "Oskar- 
żam słowa". Piękny to zbiorek 
zarówno pod względem edytors- 
kim. jak i przekazanych treści. bo 
jest w nim pogłębione spojrzenie 
na otaczający nas świat, w którym 
jest miejsce na sformułowanie te- 
go. co tkwi w sercu poetki - 
kobiety. Wiersze Janusewicz są 
także okazją do wyłożenia własnej 
filozofii. próbami samookreślenia i 
poszukiwania remedium na małe i 
duże tęsknoty. Stara się poetka 
"docierać do siebie w skupieniu". 
a ma do tego prawo. bo "zdjęła z 
oczu gęstą zasłonę złudzeń", bo 
czas własnej. obecnej biografii 
nazwała "łagodną jesienią". 
Mamy przed sobą wiersze, które 
świadczą o dojrzałości artystycz- 
nej Janusewicz i jakże inne od 
tych. które publikowała w latach 
siedemdziesiątych. Dobrze pa- 
miętam wiersze poetki z "Mszy 
zawieszonej między drz
wami". z 
opublikowanego tomu 'w 1985 r. 
..Jestem sową oczekiwania". 
Zmuszały one czytelnika do za- 
stanowienia się nad podstawo- 
wymi zagadnieniami. dotyczący- 
mi człowieka, a więc: nad życiem i 
nad śmiercią. Jakże łatwo można 
było wynaleźć w nich katastrofi- 
czne spojrzenie Janusewicz na 
świat. na gorączkowe poszukiwa- 
nie odpowiedzi jak żyć, jak po- 
dzielić własne ja na działanie spo- 
łeczne i na sferę prywatności. 
Pojawił się wówczas problem 
funkcji kobiety-poetki w życiu ro- 
dzinnym jako żony. matki. a więc 
spraw absorbujących, rodzących 
niecierpliwość, bo jak to wszystko 
pogodzić z pracą twórczą. z do- 


znaniami powstałymi na skutek 
nowych przeżyć. 
N ie jest dziełem przypadku mot- 
to. które umieściła poetka przed 
tomikiem: "Człowiek naprawdę 
posiada tylko to, co jest w nim". 
Zgodnie z tego typu wyznaniem 
wiary poetka stara się ukazać czy- 
telnikowi. co posiada w swoim 
sumieniu, pamięci i sercu. Mamy 
więc utwory będące zapisami do- 
znań własnych. ale także i zaob- 
serwowanych poprzez kontakty z 
innymi ludźmi. Jaka jestem? Czy 
podobna w reakcjach i postawach 
do tych ludzi. z którymi spotykam 
się w codzienności? Ile jest we 
mnie dobroci, umiejętności prze- 
baczania. miłości. rozpaczy i gnie- 
wu? Jakie zjawiska i wydarzenia 
wpływają na moje ja? W utworze 
"Odwiedziłam nasz stary dom" 
Janusewicz napisała: Odwiedzi- 
łam nasz stary dom nocą (był 
słoneczny dzień) zamiast małego 
domku wśród wiśniowego sadu 
(stał dziwny stwór ze stromo bły- 
szczącym dachem) męczyłam się 
wchodząc na strych (nagle stanę- 
łam nad przepaścią) tylko oddaniu 
dobrych ludzi zawdzięczam lekki 
upadek. 
Poetka wiele linijek wierszo- 
wych poświęca sferze działań lu- 
dzkich. Ma świado
ość, że często 
skazane są one na rozminięcie się 
ze słowami, na nie taki rezultat, 
jakiego można byłoby oczekiwać. 
Właśnie współczesny tragizm ist- 
nienia człowieka polega na usta- 
wicznym atakowaniu lawiny słów 
i obrazów. Tak wtedy łatwo się 
zagubić. zaniechać walki i pogrą- 
żyć się w apatii. Tragizm polega 
także na braku romantycznego 
pojmowania rzeczywistości. 
Niemal każdy dzień przynosi 


nam dodatkową wiedzę o kosmo- 
sie. odsłania tajemnice naszego 
ciała, a komputery analizują nasze 
myśli wypowiedziane i zapisane. 
Maszyny potrafią bezbłędnie oce- 
nić naszą przydatność zawodową, 
kiedy wprowadzimy zaprogramo- 
wane informacje. Nie możemy być 
romantyczni. Jesteśmy publiczni, 
ale pozostało nam jeszcze prawo 
do odbywania podróży bez biletu i 
środków komunikacji. Podtrzy- 
mujemy to w sobie. Zachęca nas 
do tego w sposób wyraźny Janu- 
sewicz, pisząc: widocznie musi 
być powód (dla którego wyru- 
szam ciągle w podróże) nie opu- 
szczając miast (wcale o to nie 
zabiegam) nie załatwiam wiz pa- 
szportów niczego mi nie clą (po · 
prostu) odwiedzam kraje spoty- 
kam ludzi zapamiętuję (najdrob- 
niejsze szczegóły doświadczam 
tego) czego w jednym życiu nie 
mogłabym (jestem podzielona na 
cztery strony świata) nigdy bym 
nie przypuszczała, że wyjdą ze 
mnie takie macki. 
Uważny czytelnik wierszy Ja- 
nusewicz znajdzie dla siebie coś 
do przemyślenia. Zrobi to na pew- 
no z podziwem dla umiejętności 
przekazu poetki o wielkiej skali 
odczuć, dla wyciszenia słownego, 
dla głębi przeżycia, dla trafnego 
wyboru metafory i znajomości 
wagi słowa. A jest w czym wybie- 
rać. bo aż z 65 utworów pogrupo- 
wanych w czterech działach. 


ELŻBIETA NIEDŹWIADEK 


Ludmiła Janusewicz: Oskarżam 
słowa. Warszawa 1989. Młodzie- 
żowa Agencja Wydawnicza. s. 83. 
cena 1500 zł. 


Portrety, pejzaże, 
martwa natura 


z 


FLENSBU. GA 


kolekcja malarstwa okręgu Szlez- 
wik - Holsztyn przekracza 1100 
dzieł. Na wystawie w Muzeum Po- 
morza Środkowego w Słupsku można 
obejrzeć cząstkę tych zbiorów - ma- 
larstwo XIX wielu (pejzaże. portrety. 
martwe natury. sceny rodzajowe). 
wszystkie wybitne dzieła najbardziej 
znanych malarzy tego regionu. Na 
początku XIX w. kształcili się.głównie 
w Akademii Sztuk Pięknych w Kopen- 
hadze. która była znaczącą uczelnią w 
północnej Europie. Po długich i rygo- 
rystycznych studiach najlepsi absol- 
wenci otrzymywali nagrodę w postaci 
2-letniego stypendium we Włoszech. 
Zmiany w wyborze miejsca kształce- 
nia przyniosła rewolucja 1848 r.. skie- 
rowana przeciwko Danii; niezgodny z 
oczekiwaniami mieszkańców wynik 
wojny spowodował. że artyści zaczęli 
unikać Akademii Kopenhaskiej i stu- 
diować w Dreźnie, Monachium, Ber- 
linie. 
Artyści Szlezwik- Holsztynu two- 
rzyli nie tylko w pracowniach. wyjeż- 
dżali też na wieś. nad morze. gdzie 
mogli malować urokliwe widoki oraz 
ludność swego regionu. Ale na ogół 
konserwatywni w swoich poglądach 
artystycznych,. preferowali malarstwo 
akademickie, odrzucając najnowsze 
osiągnięcie malarzy francuskich - 
impresjonizm. 
Carl ludwig Jessen był pierwszym 
artystą. który od rządu niemieckiego 
otrzymał stypendium umożliwiające 
mu pobyt w Paryżu i Rzymie. Na 
wystawie możemy obejrzeć jego 
"Autoportret", obrazy prezentujące 
formy życia na wsi fryzyjskiej oraz 
efekt zagranicznego pobytu - płótno 
"Włoski pastuszek". 
Zwracają też uwagę dwa obrazy , ";P.:;; 


v J, 


:-; I.'.. I 


ł :.i "

 
""; 


. ; . 1 . . 1 
c:! 
j.,u.. 
. 


. . 
 


. I. 
t 


jj;; 


*- 
 I 


Valentina Ruthsa namalowane w sce- 
nerii dziennej i nocnej, przedstawiają- 
ce morską potyczkę, której efektem 
była eksplozja duńskiego statku 
"Christian VIII". 
I nteresujące jest akademickie mala- 
rstwo profesora Akademii Kopenhas- 
kiej, Christiana Augusta lorentzena 
(1746-1828). Malarz ten w 1818 r. 
przebywał w Warszawie i tu namalo- 
wał portret 108-letniego Dawida 


Muzeum 
Pomorza 
Środkowego 
zaprasza 


Schurera. Portret ten. jak i utrzymane 
w romantycznym. sielankowym nastro- 
ju pejzaże możemy obejrzeć na słups- 
kiej wystawie. 
Jednym z profesorów Akademii w 
Kopenhadze był też Christoffer Wil- 
helm Eckersberg (1783-1852) wy- 
bitny portrecista. którego portrety 
znajdziemy także w Słupsku. Do jego 
uczniów należeli następujący mala- 
rze: Johann F. T. Baasch z moralizują- 
cym obrazkiem pt. "Ojciec karci sy- 
na"; prezentowany jest też Detlefa C. 
Bluncka - biedermayerowski "Ter- 
cet'.; Carla A. A. Goosa pełen uroku 
portret młodej damy z 1831 r.; louisa 
Gurlita widok jeziora Esrum ze spięt- 
rzonymi. powywracanymi drzewami 
na piewszym planie; Wilhelma Marst- 
randa (1810-1873) - portret Cath- 
riny Christiansen oraz Augusta C. W. 
Thomsena obraz przedstawiający 3 
pastuszków. 


f 


l :" 


fi 


'I: 


;, .. 


," 


't  
j 


W pierwszej sali oglądamy głównie 
pejzażystów, których cechuje realis- 
tyczna obserwacja przyrody. Tutaj też 
wiszą dwie ciekawe martwe natury z 
kwiatami J. L. Jensena i H. Aumonta. 
W drugiej sali zwracają uwagę takie 
prace jak portret włoskiej dziewczyny 
pt. "leda" C. Ch. Magnussena, który 
posłużył jako wzór dla plakatu infor- 
mującego o wystawie" Pisarz listów" 
E. Meyera, " Klasztor Kapucynów 
klAmalfi" F. Th6ninga", Emisariusz 
nad jeziorem" Albano J. Bravo. 
Wśród portretów w tej sali należy 
podkreślić walory artystyczne pracy 
Hansa Christiansena - Portret Claire 
Guggenheim z 1897 r. (malowany w 
Paryżu przedstawiający narzeczoną 
artysty) oraz J. J. C. N6bbego, który 
ukazał swego synka, Erwina. na buja- 
nym fotelu. I wreszcie pejzaże Hansa 
Petera Federsena, który wielokrotnie 
przebywał na Mazurach, a także za- 
trzymał się w Warszawie. Uważany 
jest za najwybitniejszego dziewiętna- 
stowiecznego malarza pejzażystę 
Szlezwik - Holsztynu. Na wystawie 
możemy obejrzeć sześć jego obra- 
zów: "Wydma". "Polska cygańska 
wieś", "Krajobraz ze spławianiem 
drewna". "Obóz cygański w lesie", 
"Grobla". Polska wieś". 
Prezentację obrazów XIX w. mala- 
rzy Szlezwik - Holsztynu niejako 
zamyka dzieło Hansa Olde 
(1855-1917) "Pole rzepakowe nad 
Bałtykiem" z 1895 r. 
Komisarzem tej interesującej wy- 
stawy jest dr Ulrich Shulte-Wulwer. 
historyk sztuki, dyrektor Muzeum 
Miejskiego we Flensburgu. Wystawa 
czynna jeszcze trzy tygodnie. 


ALICJA KOM ER SKA 


../.f  


, 


.. .

., 


-.1 


4 


j"/J':,'" 


.:-; 


l } ł
		

/Image00014.djvu

			Str. 8 


magazyn 


28-29 - 7 - 1990 


- KALENDARIUM 
II" 
 


po,Sko'" e_iekiei 
b 0'5"& 

 I 
',ł..' 
,./.;: 
,.. ] 


}, 
:. 11'j 
\>.. 
. 
. . 
 
, f 
1, Ił, 


( 'I,)
\
 
 


28 lipca 


. 
Trwał odwrót wojsk polskich na 
nową linię obrony. Prawe skrzydło 
Frontu Północno-Wschodniego 
(Grupa Poleska) przesunęło się spod 
lubieszowa nad Stochodem pod Oe- 
rewsk i Borki (1 OG gen. Andrzeja 
Galicy). a północne skrzydło (16 OP 
gen. Kazimierza Ładosia) w okolice 
Annopola-Horodca. Na odcinku 4 
Armii gen. leonarda Skierskiego (na- 
stępcy chorego gen. Szeptyckiego) 
sytuacja także była bardzo niekorzyst- 
na. Utrata Berezy Kartuskiej wytwo- 
rzyła lukę godzącą w zamysł Naczel- 
nego Wodza przygotowującego 
kontrofensywę przy użyciu sił skon- 
centrowanych między Kowlem a 
twierdzą brzeską. 
Trudna sytuacja utrzymywała się na 
odcinku 1 Armii. Jej południowe 
skrzydło, czyli grupa gen. Władysława 
Jędrzejewskiego (1 D Lit. Biał.). 
17 OP. 11 DP, i 4 Brygada z 2 
OPleg.) pobita nad Narwią przez od- 
działy 15 Armii. poniosła duże straty i 
cofała się na Orlankę. Formacje pol- 
skiej 2 Armii kontynuowały przegru- 
powaniesił, zgodnie.z wcześniejszym 
rozkazem gen. K. Raszewskiego. a 
formacje bolszewickie podejmowały 


I 


(odc. 9) 


dalsze działania zaczepne, głównie na 
lewym skrzydle Armii Budionnego. W 
ich wyniku 4 DK przeprowadziła się 
przez Styr, na północny wschód od 
Toporowa, a 11 OK. po sforsowaniu 
rzeki wdarła się w głąb pozycji pol- 
skich i wydostała na linię Horo- 
chów-Busko Z obu tych miasteczek 
została jednak wyparta kontratakiem 
36 brygady (18 OP) oraz polskiej 
kawalerii. 


29 lipca 


Rozpoczęła się zacięta bitwa na linii 
Bugu i Narwi. Jej przebieg był zdecy- 
dowanie niepomyślny dla wojsk pol- 
skich. Zadecydował o tym zły stan 
fortyfikacji brzeskich. Twierdzy broni- 
ła .Grupa Poleskl! gen. Sikorskiego. Po 
wycofaniu do obwodów 14 DP z 
4 Armii, zadanie to przerastało jej siły. 
Brześć atakowały trzy dywizje bol- 
szewickie - 2,10,57. W czasie, gdy 
Grupa Poleska wycofywała się z twie- 
rdzy, dowodzone przez gen. D. Kona- 
rzewskiego prawe skrzydło 4 Armii 
uwikłane zostało w boje odwrotowe 
między Kobryniem i Janowem Pod- 
laskim. Tymczasem na południu roz- 
poczęła się zasadnicza faza bitwy pod 
Brodami. Do najbardziej zaciętego 


I 


d.. rny 


ł I r 


n 


. 
. 


Od dawna znana jest rola Morza 
Śródziemnego jako łącznika różnych 
kultur z trzech kontynentów. Dopro- 
wadziło to wszak do powstania tzw. 
cywilizacji śródziemnomorskiej. W o- 
statnich dziesięcioleciach archeolo- 
dzy zwracają uwagę na kulturotwór- 
czą rolę Bałtyku we wczesnośrednio- 
wiecznej Europie. 
Bałtyk był w I tysiącleciu n.e. miejs- 
cem kontaktu różnych ludów - Ger- 
manów. Słowian. Bałtów, plemion 
ugrofińskich. Sięgały tu również 
wpływy kulturowe Celtów i Rzymian. 
Już w VI wieku istniała na Bałtyku 
zorganizowana żegluga i ożywiona 
wymiana handlowa - co sprzyjało 
przekaz¥waniu zdobyczy cywilizacyj- 
nych. 
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło 
dwa rewelacyjne odkrycia archeolo- 
giczne. rzucające nowe światło na 
historię wczesnośredniowiecznych 
portów i żegługi na Bałtyku. Polscy 
archeolodzy odkryli na dnie Zatoki 
Puckiej pozostałości dużego portu z 
VII - XIII w., o którym milczą źródła 
pisane. Odnaleziono też znany z his- 
torycznych przekazów poszukiwany 
od 150 lat legendarny port Truso. 
Z relacji angielskiego żeglarza. 
Wulfstana, który w IX wieku pływał 
po Bałtyku. wiadomo było. że Truso 
znajdowało się gdzieś w rejonie delty 
Wisły i zachodniej części Zalewu Wiś- 
lanego. ale mimo intensywnych po- 
szukiwań, zapoczątkowanych jeszcze 


W Koszalińskiem jest kilkadzie- 
siąt rezerwatów, w tym także 
archeologiczne. Turystom 
polecamy rezerwat zwany ..Kręgi ka- 
mienne w Grzybnicy". Wieś Grzybnica 
leży przy trasie Szczecinek-Koszalin. 
Rezerwat jest oznakowany przy przy- 
stanku PKS. Zostawiając samochód na 
parkingu należy przejść pieszo okolo 
2 km. Kamienne kręgi są pozostalością 
po wędrujących przed tysiącleciami 
plemion Gotów i Gepidów ze Skan- 
dynawii. Dwa kręgi mają okolo 40 m 
średnicy i są oblożone kamieniami po- 
lnymi. 
W tym miejscu odbywaly się spot- 
kania starszyzny plemiennej, skladano 
ofiary, a także grzebano przywódców 
plemion. Oprócz map i rysunków są tu 
opisy w języku polskim i niemieckim. 
(kar) 
ł- Zdjęcia Kazimierz Ratajczyk 


ł 


w ubiegłym stuleciu. nie udało się go 
zlokalizować. Dopiero niedawno pra- 
ce wykopaliskowe, prowadzone 
przez archeologów z Elbląga i War- 
szawy. doprowadziły do odkrycia 
Truso nad jeziorem Druźno. koło El- 
bląga. 
Jezioro to miało kiedyś szerokie 
połączenie z Wisłą i Zalewem Wiś- 
lanym, ale w ciągu tysiąca lat zmienił 
się jego poziom i zasięg. Prawdopo- 
dobnie zmiany jeziora i ewolucja Za- 
lewu Wiślanego spowodowały zam- 
knięcie wyjścia na Bałtyk - co stało 
się przyczyną upadku Truso. Port zna- 
ny szeroko w Europie - docierali tu 
kupcy ze Skandynawii, Anglii, arabs- 
kiej Hiszpanii, Bizancjum - nagle 
zniknął bez śladu. 
Badania archeologiczne potwier- 
dziły portowy i handlowy charakter 
Truso. Odtworzono zarysy drewnia- 
nych nabrzeży i ślady zabudowy. 
Znaleziono też szczątki łodzi przysto- 
sowanych do żeglugi po Bałtyku. 
Przypuszcza się, że na terenie Truso 
znajdowały się warsztaty okrętowe. 
gdzie budowano i remontowano ło- 
dzie. IX wiek to ..złoty okres" żeglugi 
bałtyckiej. W tym czasie Wikingowie 
ze Skandynawii zapuszczali się dale- 
ko na Atlantyk, a plemiona słowiańs- 
kie podejmowały morskie wyprawy 
na Morze Północne. Rozwijało się 
budownictwo okrętowe. 
Na terenie Truso znaleziono też 
szczątki rozległej budowli, znajdują- 


f;; 


:;ł::< 

- 
h,*!! 


.
 


,
 

  
'M., .".i. .JI't . 


boju doszło p.od Beresteczkiem (4 
Brygada Jazdy przeciwko 4 BK Bu- 
dionnego). Wśród oddziałów pols- 
kich szczególną sławą bojową okryła 
się 1 DK. Wynik boju był nie roz- 
strzyg n ięty. 
Na północnym skrzydle frontu nie- 
przyjaciel dotarł do Osowca. Silne 
patrole, wysłane w kierunku Łomży i 
Wizny, zostały przez Polaków rozbite. 
Na południe od Białegostoku i na 
zachód od Puszczy Białowieskiej za- 
jęto nowe pozycje. 


30 lipca 


I: 


Władze bolszewickie przyjęły dele- 
gatów polskich przybyłych na rozmo- 
wy w sprawie zawieszenie broni. by 
im zakomunikować. iż nie chcą per- 
traktować w sprawie rozejmu lecz 
pokoju, o czym wcześniej nie było 
mowy. a delegacja polska nie miała 
takich uprawnień. W Białymstoku, 
zajętym przez Armię Czerwoną. po- 
wstał Tymczasowy Komitet Rewolu- 
cyjny Polski, utworzony przez 
KC RKP (b). Jego przewodniczącym 
został J. Marchlewski, a członkami: 
Feliks Dzierżyński. Feliks Kon i Józef 
Unszlicht - członkowie Biura Pol- 
skiego przy KC RKP (b). ponadto 
Edward Próchnik - sekretarz Komi- 
tetu ds. Polskich w RFSRR. Komitet 
składał się z pięciu wydziałów, które 
miały dać początek przyszłym minis- 
terstwom. Opublikowany tego dnia 
Manifest zapowiadał utworzenie Pol- 
skiej Socjalistycznej Republiki Rad i 
wzywał do walki oraz przejmowania 
fabryk, majątków, lasów itp. W komu- 
nikacie o swoim powstaniu PoIrew- 
kom zawiadomił także, iż: "... pozba- 
wia władzy dotychczasowy rząd szla- 
checko-burżuazyjny". 
Polska 1 Dywizja Jazdy została 
zatrzymana pod Beresteczkiem przez 
nieprzyjacielską 6 DK, a 1 OP na 
odcinku między Rogoźnem a Woł- 
kowymi przez 14 OK. Większe po- 
stępy poczyniło tylko prawe skrzydło 
sił 6 OP i osiągnęło Mytnicę na połu- 
dnie od Beresteczka. Likwidacja bol- 
szewickiego włamania na zachód od 
Styru okazała się niemożliwa i 4 Bry- 
gada Jazdy została wyparta w kierun- 
ku Sudołówki (lewy dopływ Styru), a 
pomoc z jaką pospieszyły jej 1 OK 
okazała się spóźniona. Ten sukces 
przeciwnika w części łagodziły pomy- 
ślne działania 18 OP. która opanowa- 
ła T oporów. 


(c.d.n.) 


\:  


-:":t4 


cej się w pobliżu głównego nabrzeża. 
Spełniała ona rolę składów kupiec- 
kich i hali targowej. Została spalona w 
IX w. - co można wiązać z jakimś 
najazdem. Truso, jako bogate cent- 
. rum handlowe. położone na styku 
osadnictwa bałtyjskiego i słowiańs- 
kiego, mogło bowiem przyciągać róż- 
nych najeźdźców. Na terenie daw- 
nego portu i osady archeolodzy ze- 
brali wiele wyrobów pochodzących z 
terenów w dorzeczu Wisły, a także ze 
Skandynawii. Europy Zachodniej, Bi- 
zancjum i arabskiego Orientu. 
O bogactwie miasta świadczy zna- 
leziona waga służąca do odważania 
szlachetnych kruszców. Natrafiono 
także na sporą ilość srebrnych monet 
arabskich - dirchemów, które były 
bardzo popularne we wczesnośred- 
niowiecznej Europie. Odgrywały one 
podobną rolę jak współcześnie dola- 
ry. Wreszcie natrafiono na liczne ślady 
działalności rzemieślniczej: od obrób- 
ki bursztynu i rogu po metalurgię i 
przetapianie szkła. 
Prace wykopaliskowe w Truso łą- 
czą się z międzynarodowym progra- 
mem badania wczesnośredniowiecz- 
nych portów i miast związanych z 
handlem bałtyckim. Można tu wymie- 
nić m.in. Starą Łagodę i Nowogród w 
ZSRR. Truso. Gdańsk. Kołobrzeg i 
Wolin w Polsce. Ralswik i Arkonę w 
NRD. lubekę w RFN, Haithabu w 
Danii, Birkę w Szwecji. 


ZENON KOMOROWSKI 


)/. .(H.:
.. :: 


Żołnierze AK w niewoli NKWD (3)" 


J AK mogło dojść do sytuacji, że 
 
radzieckie 'oddziały partyzan- 
ckie, nie posiadające stałych miejsc 
postoju, w warunkach bojowych, a 
przede wszystkim na terytorium obce- 
go państwa (decyzje jałtańskie przeka- 
zujące polskie Kresy Wschodnie ZSRR 
zapadły dopiero w lutym 1945 roku), 
brały do niewoli wojennej i aresztowały 
przedstawicieli prawowitych władz pol- 
skich i żołnierzy AK? 
Dziś, po 60 latach, posiadamy wiele 
dowodów na to, że radziecka polityka 
wobec Polski w pierwszym okresie II 
wojny światowej zmierzała do wyelimi- 
nowania na okupowanych przez ZSRR 
terytoriach żywiołu polskiego. W la- 
tach 1941-1943, pod wpływem śmiertel- 
nego zagrożenia ze strony Niemiec ta 
polityka została zweryfikowana. Kiedy 
minęło niemieckie niebezpieczeństwo, 
zerwano stosunki dyplomatyczne z Pol- 
ską i wrócono do starej polityki, reali- 
zowanej z pewnymi korektami, jakie 
przyniosła nowa sytuacja polityczna. 
Cały więc wysiłek w latach 1943-1944 
poszedł w tym kierunku, by pozbawić 
ziemie wschodnie elementu polskości i 
ułatwić rozmowy z mocarstwami za- 
chodnimi o włączeniu ich do ZSRR. 
W czerwcu 1943 r. odbyły się plenar- 
ne zebrania komitetów centralnych ko- 
munistycznej partii Litwy, Białorusi i 
Ukrainy, na których podjęto decyzje o 
przyśpieszeniu eliminowania żywiołu 
polskiego na Kresach Wschodnich. 
Niedługo potem rozpoczęły się napaści 
radzieckich oddziałów partyzanckich 
na AK, w czasie których rozbrajano, 
brano do niewoli i rozstrzeliwano pol- 
skich żołnierzy. 
Przypatrzmy się bliżej akcji przeciw- 
ko polskiemu oddziałowi ppor. "Kmi- 
cica" - Antoniego Burzyńskiego. Od- 
dział partyzancki "Kmicica" powstał z 
placówki AK w Świrze, Obwodu Świę- 
ciany, w marcu 1943 r. i był obok 
oddziału "Grupa Dąb" z Obwodu Mo- 
łodeczno i l. batalionu 78 pp AK, 
Obwodu Stołpce, jednym z najstar- 
szych oddziałów partyzanckich na pół- 
nocno-wschodnich Kresach. Żołnierze 
"Kmicica" posiadali swój obóz nad 
jeziorem Narocz, w rejonie wsi Hotowi- 
cze. Niedaleko miejsca postoju polskie- 
go oddziału znajdowała się baza par- 
tyzantki radzieckiej, którą dowodził 
Fiodor Markow, Rosjanin, przed woj- 
ną obywatel polski, z zawodu nauczy- 
ciel, syn właściciela majątku ziemskiego 
koło Święcian, po 17 września 1939 r. 
działacz komunistyczny, a od 1942 r. 
dowódca brygady partyzanckiej im. 
K. W oroszyłowa. 
Zgodnie z zaleceniem Komendy O- 
kręgu AK w Wilnie, "Kmicic" podjął 
współpracę z F. Markowem. 26 sier- 
pnia 1943 r. Rosjanie zaprosili ppor. 
A. Burzyńskiego ijego sztab na naradę, 
w czasie której aresztowali zaproszo- 
nych, zaś polski obóz otoczyli, by go 
rozbroić. Świadek pisz
 "Podczas nieo- 
becności dowódcy, w czasie popołudnio- 
wego czyszczenia broni, na teren polskiej 
bazy wjechała bryczka z czterema ofice- 
rami sowieckimi i cywilem, który podał 
się za Polaka. Sowieci chcieli zobaczyć 
się z oficerem inspekcyjnym. Byli nie- 
cierpliwi. Zarządzili zbiórkę wszystkich 
żołnierzy. W bazie powstało zamiesza- 
nie... Szczególnie zaniepokoiło AK-owców 
to, że na zbiórkę mieli się stawić bez 
broni. Niepokój wzrastał. Ktoś krzyknął 
- z bronią! Padały pełne oburzenia 
pytania kto ich upoważnił do wydawania 
rozkazów. Dlaczego są bez "Kmici- 
ca"?.. Sprawę wyjaśniły gęste serie z 
pistoletów maszynowych i trzask spada- 
jących gałęzi. Bazę ostrzeliwało mrowie 
otaczających ją' partyzantów radziec- 
kich. Wszystko nastąpiło tak nagle i 
niespodziewanie, że żołnierzom "Kmici- 
ca" pozostało tylko jedno wyjście - 
musieli się poddać... W trakcie prze- 
słuchiwań wyselekcjonowano ponad 80 
osób. Żołnierzy tych poprowadzono w 
nieznanym kierunku i od tej chwili ślad 
po nich zaginął... ". 
(H. Sobolewski. W pułapce. Wspo- 
mnienie. "Autograf' 1989 nr 6-7-8 str. 
106-107). 


;>'. 


:.
r 


Z pozostałych przy życiu żołnierzy 
Rosjanie utworzyli podporządkowany 
sobie oddział polski im. Bartosza Gło- 
wackiego, którego dowódcą został Win- 
centy Mroczkowski, podoficer 4tWo- 
dowy WP, wyrzucony przed Jbjną z 


..........................r
... 


......., '''''..' 


::-::::::::.
 :;:::::
:
::
:;......:...:".f..:(. ? 
. ..' 


: 71: ( , . . '- 
i"l
_ J\'r 
: 

jtl::
i,."' 
... ;..;.:::-."....... ...v..............:,;..ic:icic-:o;; ...;... 


:.,
 


'00:'-1 
ł 


_L 


.

 


.;.:
t;:::: 


KUf 11 · 
. 
. !>CJ AK 't 

{) s tJ" 0110 
łfl)JJ'O
1 ó tX:1: 
. 
IV 
LI 

 
O lJ'łlLDIIOI;. NOm 
-{ - 
J"D'A1nlOŁ ST..AB
 
) - . 
 

 
ID 
.f2, - - 
') - . 
 .... 
.) - 
 
,-i. 
.;) 
 .:t ...,.- 

..;' 
-.> 
 

 .JO 
-=-:.., 11
'ZY('f 
::::..- - . . 
: 
A:ciflrlC" ..... 

.J,- 
-... . 
-:.: -- Ko l	
			

/Image00015.djvu

			magazyn 


Str. 9 


28-29- 7 - 1990 


D lAM ENT - jeden znajpiękniejszych, najcenniejszych i 
najrzadziej w przyrodzie występujących kamieni szla- 
chetnych fascynował człowieka od wieków. Z czasem 
zainteresowanie nim przerodziło się w poważne badania nau.. 
kowe. I wówczas okazało się, że kryształ ten, prócz wyjątkowej 
urody, dOSkonałej przejrzystości, połyskliwości i dziwnej jakby 
głębi - charakteryzuje się też szozególnymi własnościami 
fizycznymi: t

rdością, odpornością na wysokie temperatury 
oraz biernością chemiczną. Nic więc dziwnego, że zaintereso- 
wał się nim przemysł. 


rranciszka FEL lM ANNA 


łańcuch 


· yczliwości 


,  


l 


K RYSTYNA Loska przyjęła 
propozycję prowadzenia 
b i oe nergotera peu tycznych 
spotkań Franciszka Fellmanna pod 
warunkiem. że sama na sobie do- 
świadczy mocy działania jego ener- 
gii. Akurat cierpiała ostre dolegli- 
wości kręgosłupa. Wystarczyły trzy 
biomasaże podczas tournee po Po- 
lsce. by bóle ustąpiły i popularna 
.i
er
a telewizji powiedz,i
ła... zo- 
staJę. . 
Franciszek Fellmann jest z zavVo
 
du artystą malarzem i jednocześnie 
utalentowanym kopistą dzieł sztu- 
ki. Mówi. że właściwości bioener- 
getyczne musiał posiadać od dziec- 
ka. Jak sobie przypomina. gdy 
wkadał ręce do strumyka. natych- 
miast przypływały ryby. Jego wy- 
gląd jest najlepszą wizytówką ży- 
ciowej energii. którą obdziela in- 
nych. A ma - jak powołuje się na 
przeprowadzone badania - 13 t y- . 
sięcy jednostek, podczas gdy czło- 
wiek przeciętnie wykazuje od 30 do 
50 jednostek. Być może jest to 
kwestia umiejętności czerpania, 
gromadzenia i odpowiedniego 
spożytkowania energii kosmicznej, 
jak tłumaczy to prof. A. Medieliano- 
wski. W każdym razie dotyk. masaż, 
terapia wyciągniętych rąk Francisz- 
ka Fallmanna - skutkują. Pod 
wpływem jego bioprądów ustępują 
_ podaje ulotka - schorzenia ko- 
ści. migreny. choroby oczu, układu 
oddechowego i układu krążenia. 
przewodu pokarmowego. narzą- 
dów wydzielania wewnętrznego, 
1IiII.
kóry, a nawet zaburzenia psychi- 

zne; zmniejszają się objawy pada- 
czki i chorób nowotworowych. Bo 
każda choroba to zmiana energety- 
cznego stanu organizmu. Tak więc 
doładowanie działa na korzyść 
chorego. 
 
Duszna hala "Gwardii" w Kosza- 
linie w dwa upalne czerwcowe po- 
południa nie była odpowiednia dla 
zgromadzenia tłumów. Ajednak lu- 
dzie po półtoragodzinnych sean- 
sach Franciszka Fellmanna wyszli 
jakby lżejsi i radośniejsi. 
) 


Spektakl życzliwego pojednania 
otworzyło "Marzenie" Schumanna, 
grane przez kwartet filharmoników 
koszalińskich. Dobra muzyka w do- 
brym wykonaniu do końca "trzy- 
mała" nastrój. Krystyna Loska ni- 
czym dobra wróżka. łagodnym gło- 
sem rozpoczynała: 


- Jesteśmy jedną wielką rodzi- 
ną, połączoną wspólnym pragnie- 
niem poprawy zdrowia... Uspoka- 
jamy swój oddech... Myślimy o rze- 
czach miłych i przyjemnych... Chcę, 
aby mi pomógł... Proszę, aby mi 
pomógł... Boże spraw, aby mi po- 
mógł.. . 
.. W tym czasie Franciszek Fell- 
mann. stojąC""na estradzie twarzą do 
trybun, spinał łańcuch życzliwości. 
Dłoń na dłoni przez tysiące rąk. 
Głowy swobodnie opuszczone w 
dół. W twarzach oczekiwanie na 
cud. 


- Stwórzmy w sobie nadzieję, 
,przekonanie. że seans ten nam po- 
może... 


- Proszę położyć na karku chu- 
steczkę, w ten sposób naenergety- 
zuje się. Będzie ją można potem 
położyć na bolące miejsce osobie, 
która została w domu... 


Po 15 minutach krótka przerwa i 
znów Krystyna Loska prosi O sple- 
cenie dłoni. Energia wędruje przez 
zamknięty obwód. I tak będzie jesz- 
cze raz. w dużej koncentracji, w 
zespoleniu z muzyką i wszechświa- 
tem. 


. Następnie każdy z osobna i 
wszyscy razem wpatrują się w 
szczupłą sylwetkę na scenie. Fran- 
ciszek Fellmann wyciąga przed sie- 
bie ręce i przesyła kolejno, począw- 
szy od prawej strony widowni. po- 
przez środek do drugiego brzegu 
falę energii. Siedzący naprzeciwko 
przyjmują ją na swoje dłonie. Jest 
ciepło, serdecznie i spokojnie. 
Powoli koniec terapii wyciągnię- 
tych rąk i koniec seansu, ale nie 
spotkania. Odzywa się Krystyna 
Loska. 


- Kto poczuł przypływ energii? 
U kogo nastąpiła jakaś poprawa? 
Okazuje się. że kobieta. która 
przyszła z chorym ramieniem, rusza 
nim i może się obrócić. Chłopiec 
chory na astmę, mówi, że coś mu 
się dzieje w piersiach. Inni pod- 
chodzą do "uzdrowiciela", żeby 
może dotknął bolące miejsca. W 
bocznej salce oczekują z rodzicami 
małe dzieci. Im Franciszek Fellman 
poświęci oddzielnie czas. stosując 
indywidualne masaże. 


Pada zachęta: żeby kupować ka- 
sety magnetowidowe z 40-minuto- 
. wym nagraniem. Zaleca się oglądać 
przed snem, zwłaszcza dzieciom. I 
uwaga - odtwarzać zawsze z tego 
samego aparatu. Na bezpośrednich 
seansach wędrówka energii nastę- 
puje dwiema drogami - przez kon- 
takt wzrokowy i połączone ręce. 
Kaseta działa obrazem i magnetyz- 
mem przekazanym przez pana Fra- 
nciszka. 


Odkrycia bioenergetycznych 
właściwości organizmu Fellmanna 
dokonał pod koniec 1980 r. szwaj- 
carski profesor psychologii, stwier- 
dzając. iż mają cechę uzdrowiciels- 
kiego oddziaływania. Następnie 
pan Franciszek z grupą osób opra- 
cował własny system bioterapii in- 
dywidualnej i zbiorowej. Przepro- 
wadził już 200 spotkań z około 
milionem ludzi. W 1983 r. podjął się 
jako pionier przekazania bioenergii 
za pomocą telewizji w Poznaniu. 
Poddał się też badaniom swoich 
właściwości. m.in. w Polskim To- 
warzystwie Biocenotycznym, a tak- 
że w Stanach Zjednoczonych. Kie- 
dy był podłączony do specjalnej 
aparatury. wykonano mu wówczas 
zdjęcie rąk, które świeciły blaskiem. 


Zainteresowani zjawiskiem nau- 
kowcy cenią tę decyzję Fellmanna 
poddania się metodom badaw- 
czym, świadczącą o czystych inten- 
cjach człowieka obdarzonego 
czymś więcej, niż ogół. Jego ser- 
deczność i chęć służenia ludziom 
poznaliśmy również podczas kame- 
ralnego spotkania w Koszalinie, w 
gronie organizatorów i osób wspie- 
rających akcje zdrowotne pana Fran- 
ciszka. Przybyli, by podzielić się 
wrażeniami: ksiądz prałat Jan Bo- 
rzyszkowski z parafii, katedralnej, 
sekretarz Zarządu Regionu"Soli- 
darność" Andrzej Maciejewski, 
który patronował sprawie oraz pa- 
nowie z PCK, główny' inspirator 
wizyty F. Fellmanna w Koszalinie, 
dyrektor GOK w Tychowie. Wów- 
czas już Franciszek Fellmann obie- 
cał wrócić na Pomorze Srodkowe i 
słowa dotrzymał. 
P ROSI zawsze o składanie 
lub nadsyłanie później 
informacji o efektach swoich 
działań. To bardzo ważne dla przy- 
szłości tego typu leczenia. Gdyż- 
jak wypowiedział się prezes Ameri- 
can Biocenotics Society w Chicago 
- zjawisko bioprądów jest trudne 
do zarejestrowania przy pomocy 
dostępnych aparatów, więc pro- 
blem bioenergoterapii powinien 
być rozwiązany w badaniach klini- 
cznych przy współpracy specjalis- 
tów z kilku dziedzin nauki.' 


MIROSŁAWA MIRECKA 


Już jednak na początku wieku XX 
okazało się. że naturalnych diamen- 
tów przemysłowych, które są produk- 
tem ubocznym produkcji kamieni ju- 
bilerskich, jest w stosunku do potrzeb 
stanowczo za mało. Konstatacja ta 
zmobilizowała do podjęcia prób o- 
trzymania syntetycznych diamentów. 
Wówczas jednak minerał. wydawać 
by się mogło najprostszy z prostych, 
ponieważ zbudowany z jednego zale- 
dwie pierwiastka - węgla. niespo
 
dziewanie twardo przeciwstawił się 
tym zakusom. Okazał się być minera- 
łem - zagadką. kamieniem. przy po- 
mocy którego natura jakby drwiła z 
człowieka. Już bowiem przy wstęp- 
nych badaniach ustalono, że trzy sub- 
stancje występujące w przyrodzie 
dość powszechnie: diament właśnie. 
oraz grafit i sadza mają identyczny 
skład chemiczny. A różnią się przecież 
zasadniczo właściwościami. Diament 
jest w swej najdoskonalszej postaci 
kryształem bardzo twardym
 bezbar- 
wnym, wspaniale przezroczystym i 
połyskliwym. podczas gdy grafit i sa- 
dza są minerałami jednymi z najmięk- 
szych. są smoliście czarne. nieprze- 
zroczyste. bez połysku. 
Na tym przecież zagadki się nie 
skończyły - znajdowano z czasem 
coraz to inne. pośrednie formy mine- 
rału. Różniące się zarówno wyglą- 
dem: m.in. diamenty o zabarwieniu 
niebieskim i diamenty tzw. czarne- 
minerały nieprzeiroczyste. bardzo 
twarde. o szarawej lub czarnej barwie. 
noszące nazwę karbonadu; jak i włas- 
nościami - optycznymi. cieplnymi, 
. elektrycznymi. 
Rozwikłanie tajemnicy odmienne- 
go wyglądu i własności minerałów. 
które mają identyczny skład chemicz- 
ny, trwało długo. Wreszcie jednak 
udało się ustalić. że tkwi ona w ich 
budowie wewnętrznej 
we w:zajem- 
nych powiązaniach atom6w węgla, w 
różnej sieci krystalicznej różnych od- 
mian minerału. 
Poznanie budowy wewnętrznej 


diamentu nie stanowiło przecież koń- 
ca zmagań z "opornym" kryształem. 
Otrzymywano wprawdzie kamienie 
zbliżone właściwościami do diamen- 


W eksperymentalnych warunkach 
można już wytwarzać spore kamienie 
o dużych walorach estetycznych. 
Dwadzieścia lat temu udało się to 
firmie General Electric. Potem jej re- 
kordy pobiły dwie firmy: japońska - 
Sumitomo Electric. która w 1985 r. 
wytworzyła kryształy o wadze 0,4 g i 
wymiarach 8 mm, oraz południowo- 
afrykańska - De Beers, która uzys- 
kała diamenty osiągające wymiary do 
17 mm. 
2adna z tych firm nie podjęła pro- 
dukcji syntetycznych diamentów z 
nastawieniem na wykorzystywanie 
ich w jubilerstwie (chociaż z pewnoś- 


Pomimo to przemysł jubilerski już się 
asekuruje. W tym celu m.in. opraco- 
wał sposoby odróżniania diamentów 
naturalnych od syntetycznych i stara 
się je upowszechnić. 
Czy rzeczywiście będzie to potrzeb- 
ne? Czy firmy, które posiadły tajem- 
nicę produkcji syntetycznych diamen- 
tów o jubilerskiej jakości - wypusz- 
czą sztuczne klejnoty na rynek? Z 
czasem z pewnością tak. Sztuczne 
rubiny. turkusy. szmaragdy. są już w 
precjozach stosowane nagminnie. 
Diamenty jednak. przynajmniej na ra- 
zie. są zbyt ciekawym materiałem do 
badań i zbyt trudno je otrzymać, żeby 


Tajemnice sztucznych diamentów 


Na 
drumli 


_ Wybraliśmy nową miss! - za- 
wołał z dumą pan Wacek. - Miss 
Nacławia. A wieś ta leży przy drodze 
nazywanej aleją bukową. To wyjaś- 
nienie dla turystów oraz dla śpeców 
od reklamy. Może jakaś firma zechce 
zaangażować uroczą nowo wykreo- 
waną królową piękności panią A- 
gniesz/a: Jędrzejewską do reklamo- 
wania swoich wyrobów. Jestem 
przekonany. że zrobi to świetnie. 
Drumlistów zaproszono do Nac- 
lawia. aby uświetnili wybory miss, 
by poniekll.d imprezie nadać rangę 
oficjalną. Nie wszyscy jednak poje- 
chali. Wybory miss Nacławia odbyły 
się w przeddzień dawnego święta 


tu, ale nie identyczne z nim. W końcu 
jednak i w tym przypadku człowiek 
pokonał opór materii. W r. 1954. rów- 
nolegle, pierwsze porcje sztucznych 
diamentów udało się wytworzyć dwu 
firmom: szwedzkiej Allemanna Sven- 
ska Elektriska A. B. i amerykańskiej 
General Electric. W obu metodach 
diament uzyskano z grafitu. stosując 
wysokie temperatury i wielkie ciśnie- 
nia. 
Inną ważną metodę otrzymywania 
diamentów opracowała w r. 1961 i 
wdrożyła na skalę przemysłową firma 
amerykańska Du Pont. W metodzie tej 
wykorzystuje się wielkie ciśnienie fali 
uderzeniowej wybuchów dla wywo- 
łania bezpośredniej przemiany grafitu 
w diament. 
Równolegle z pracami nad wyso- 
kociśnieniową syntezą diamentów la- 
boratoria naukowe wielu krajów 
(głównie USA, ZSRR. NRD i Japonii) 
pracowały nad opanowaniem innej 
metody otrzymywania diamentów - 
syntezy niskociśnieniowej, polegają- 
cej na uzyskiwaniu diamentów z ga- 
zów zawierających węgiel. W końcu i 
te wysiłki przyniosły sukces - w 
wyniku skomplikowanych procesów 
chemicznych i fizycznych udało się 
opracować technol6gie otrzymywa- 
nia powłok diamentowych i diamen- 
topodobnych. Pokrywa się nimi po- 
wierzchnie różnorodnych urżądzeń, 
narzędzi. części maszyn itp., wykorzy- 
stująf: spe.cyfi
zne .
ta6noś
i diarT}en- 
tów: !ch tward	
			

/Image00016.djvu

			Str. 1 O 


magazyn 


SOBOTA - 28 VII 


28-29 7 - 1990 


PROGRAM 1 


7.25 TV TR: zajęcia wakacyjne 
Technologia produkcji wieprzowiny 
8.05 Program <;Jnia 
8.10 Tydzień na działce 
8.40 Na zdrowie - program rekrea- 
cyjny 
9.00 Ziarno - program Redakcji Ka- 
tolickiej dla dzieci i rodziców 
9.15 Kino Teleferii: "Partnerzy". odc. 
7 i 8 serialu USA 
10.05 Film dokumentalny CSRF: 
"SOS z gór, lasów i łąk" 
10.30 Wiadomości poranne 
10.40 Militaria. obronność, nowo- 
czesność 
11.05 Z Polski rodem - mag. polo- 
nijny 
11.35 Tv koncert życzeń 
12.05 "Siódemka"wJedynce-fran- 
cuski program satelitarny przedstawia: 
"Eugene Delacroix" - film dok., filmy 
grozy z cyklu "Złoty wiek kina" oraz 
"kieszonkowy" film fabularny" Wszyscy 
chłopcy mają na imię Patrick", reż. Je- 
an-Luc Godarda z Jean Claude Brialy, 
An ne Colette i Nicole Berger 
14.10 Informacje- program rozryw- 
kowy 
14.40 Laboratorium: szd:ęśliwego 
lotu (spojrzenie na wnętrze boeinga 
"Lotu") 
15.10 "U siebie" -:- magazyn mniej- 
szości narodowych (Ukraińcy w Polsce) 


:.... . '.;ii
'-::
t;..::.
:.. 


.-::::%- 


..
,;. 


."':.,::, 
 
. . :":.:'.::
.';'. ":.-. ".-z..:{: 't. 


Podawaliśmy już, ze w sobotę 
(program 1, godz. 20.05) obejrzymy z 
cyklu: "Mity filmowej pop-kultury" 
- film USA "Jailhouse rock" z EI- 
wisem Presleyem w roli głównej. 
Na zdjęciu: legendarny Presley w 
amerykańskim filmie - "Raj mórz 
południowych". 


Fot. archiwum 


16.45 "Skarbiec" - magazyn histo- 
ryczny 
17.05 Mity filmowej pop-kultury: to 
właśnie Presley! 
17.1 5 Teleexpress 
17.30 Sport. Mistrzostwa Świata w 
WKKW - cross 
19.00 Dobranoc: Maurycy i Hawra- 
nek 
19.10 Z kamerą wśród zwierząt 
19.30 Wiadomości 
20.05 Mity filmowej pop-kultury: 
"Jailhouse rock" - film fab. prod. USA 
z 1957 roku, reż. Richard Thorpe, w roli 
głównej Elvis Presley 
21.45 Siedem dni - świat 
22.15 Sport 
23.00 Życie jest fraszką 
23.10 Telegazeta i jutro w programie 
23.20 "Ośmiornica" - odc. 3 części 
IV serialu sensacyjnego prod. włoskiej. 
reż. Luigi Perelli, w roli głównej: Michele 
PlacidQ 


PROG RAM 2 


Telewizja śniadaniowa: 
8.00 Panorama dnia 
8.15 Kino rodzinne: "A jeśli jestem 
inny" - film fab. (obyczajowy) prod. 
USA 
9.00 Magazyn telewizji śniadanio- 
wej (w tym: "Benny Hill", goście - 
Zdzisława Sośnicka. Zygmunt Kałużyń- 
ski i Jerzy Bralczyk) 
10.00 CNN - Headline news 
10.15 Magazyn telewizji śniada- 
niowef(c.d.) 
10.30 "Aniołek" - odc. 4 filmu keo- 


mediowego USA z serii "Cudowne lata" 
11.00 Studio im. Andrzeja Munka 
12.00 Premiera filmu wieczornego: 
"Stradivari" - odc. 1 filmu biograficz- 
nego prod. włoskiej. reż. Giacomo Bat- 
tiato, w rolach gł.: Anthony Quinn. Vale- 
rie Kaprisky i Stefania Sandrelli 
13.20 Dla niesłyszących: "W świecie 
ciszy" 
13.45 Kontakt TV: w kontakcie z 
przygodą - Rock Safari 
14.55 Odeon w " Dwójce" 
15.30 "Santa Barbara" - odc. 13 i 
14 serialu USA (powtórz.) 
17.00 Wieczór wspomnień Studenc- 
kiego Teatru Satyry 
18.00 Kronika 
18.30 "Benny Hill" 
19.00 Satyrykon 90 - program roz- 
rywkowy 
19.30 Sztuka ogrodowa w Polsce- 
ogrody klasyczne 
20.00 Przed Konkursem Chopinow- 
skim: style i mody 
21.00 Dwa + 2 = wolność (o litews- 
kiej drodze do wolności) 
21 .30 Panorama dnia 
21 .45 "Stradivari" - powtórz. odc. 1 
biograficznego filmu włoskiego 
23.05 Komentarz dnia 


NIEDZIELA - 29 VII 


PROGRAM 1 


7.00 Witamy o siódmej 
7.30 Kraj za miastem 
 mag. spraw 
wiejskich 
8.10 Od niedzieli do niedzieli 
8.55 Program dnia 
9.00 Kino Teleferii: "Strachliwy Ta- 
rzan" - film fab. (obyczajowy) prod. 
duńskiej 
10.30 Telegazeta 
10.35 "Dyktatura wody" film doku- 
fI1entalny z cyklu "Otwarte wrota Ama- 
zonii" 
11.05 Notowania - czyli co się rol- 
nikowi opłaca 
. 11 .30 TV koncert życzeń 
12.15 "N iezwykła lekcja polskiego"' 
- reportaż TVP. 
13.05 Sztuka i my 
13.20 "Dotknięcie słońca" - film 
przyrodniczy 
13.55 Morze - magazyn 
14.15 Zderzenia - tematyka rolna 
15.00 Pieprz i wanilia - z wiatrem 
przez świat: "Podróż do Maorysów" (o 
Nowej Zelandii) 
15.50 "Towarzyszka Tatiana" 
odc. 8 sensac. filmu francuskiego z serii 
",Powrót Arsena Lupin" 
16.50 Antena - o programie tygod- 
nia 
17 .15 Teleexpre
s 
17.30 Teatr Telewizji - Antoni 
Cwojdziński: "Hipnoza", reż. Anna Mi- 
nkiewicz, wyk. Joanna Żółkowska i 
Piotr Fronczewski 
18.40 "Myśli z okienka" (1) - pro- 
gram kabaretowy, wyk.: Krzysztof Jaro- 
szyński i członkowie kabaretu "Elita" 
19.00 Wieczorynka: "Wiwat, skrza- 
ty" 
19.30 Wiadomości 
20.05 "Być najlepszą"' - cz. 3 filmu 
obyczajowego USA 
21.25 Kabaret .Olgi Lipińskiej: 
"Wspomnij mnie"' (1) 
21.55 Sportowa niedziela 
23.35 Wiadomości wieczorne 
23.50 Jutro w programie 


PROGRAM 2 


7 .40 Kalejdoskop - dok. program 
wojskowy 
8.10 Dla niesłyszących: .. Przegląd 
tygodnia" 
8.45 Film dla niesłyszących: "Być 
najlepszą"' (3) film USA 
1 0.00 Program ze Szczecina - "Gry- 
fiada"' 
1 0.30 Jutro poniedziałek - ma- 
gazyn codziennych spraw rodzinnych. 
10.50 Powitanie 
11.00 "Płonące pola" - odc. 9 serialu 
obyczajowego prod. australijsko-angiels- 
kiego 
12.00 Polska Kronika Filmowa 
12.10 "Santa Barbara" - odc. 15 i 
16 serialu obyczajowego USA 
13.40 Maciej Niesiołowski: Z batutą i 
humorem 
13.55 Sport: Formuła I - relacja z 
toru Hochenheim (RFN) 


14.15 "Aniołek"' - odc. 4 filmu ko- 
mediowego USA z serii "Cudowne lata" 
14.04 Formuła I (ciąg dalszy relacji) 
16.00 Sto pytań do... 
16.30 Kontakt TV - archiwum Kon- 
taktu - "Kultura" - film dok. 
17.30 Bliżej świata: przegląd telewi- 
zji satelitarnych 
19.00 Wydarzenia tygodnia (komen- 
tarze) 
19.30 Kobiety dwudziestolecia: Zo- 
fia Nałkowska 
20.00 Tydzień w sporcie 
. 21.00 Piosenki Brassensa 
21.30 Panorama dnia 
21.45 "Płonące pola" - powtórze- 
nie odc. 9 serialu australijsko-angiels- 
kiego 
22.35 Rozmowy bez sekretów: Kirk 
Douglas w programie Donahue show 
23.35 Komentarz dnia 


PONIEDZIAŁEK - 30 VII 
PROGRAM 1 


17.10 Program dnia 
17 .15 Teleexpress 
17.30 Rzeczpospolita samorządna 
18.00 "Dynastia"' - odc. 21 serialu 
USA 
18.45 10 minut 
19.00 Kino Teleferii: "Smurfy" 
19.30 Wiadomości 
20.05 Teatr Telewizji - spektakl na 
bis: Eustachy Rylski - "Chłodna je- 
sień r " reż. Janusz Zaorski. wyk.: Gustaw 
Holoubek, Mirosława Dubrawska. Zofia 
Merle, Jan Peszek i in. - wznowienie 
21.55 Kontrapunkt - komentarze 
22.25 TV informator wydawniczy 
22.40 Wiadomości wieczorne 
22.55 "Dynastia"' - powtórz. odc. 
21 filmu seryjnego USA 
23.40 Jutro w programie 


PROGRAM 2 


15.00 Powitanie 
15.30 "Capital City" - odc. 5 serialu 
obyczaj. prod. angielskiej 
16.30 Kulisy: 'statek - księgarnia 
16.45 Ojczyzna - polszczyzna: te- 
maty główne . 
17.00 Kino rodzinne: "A jeśli jestem 
inny"' - film fab. (obyczajowy) prod. 
USA - powtórzenie 
18.00 Kronika 
18.30 Przegląd polskich kronik fil- 
mowych 
19.00 ",Bagdad Cafe" - odc. 4 seria- 
lu komediowego USA 
19.30 Muzyka dawna i nowa na V 
Warszawskich Spotkaniach Muzycz- 
nych - reportaż 
20.00 Auto-moto-fan club 
20.30 Reportaż 
21.15 Rozmowy o cierpieniu 
21.30 Panorama dnia 
21.45 "Capital City" - powtórz. 
odc. 5 serialu angielskiego 
22.35 "Czy pOlski przemysł ma szan- 
se?" 
23.15 Komentarz dnia 


WTOREK 
PROGRAM 1 


8.00 Dzień dobry 
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 Teleferie: XVII Harcerski Festi- 
wal Kultury Szkolnej 
9.40 "Ślady" - odc. 6 filmu CSRF z 
serii "Tajemnicza wyspa" 
10.00 "Wicher czasów" - odc. 4 
obyczajowego serialu brazylijskiego 
17.10 Program dnia 
17 .15 Teleexpress 
17.30 Spojrzenia: "Ludzie mówią, że 
nie ma żadnej pieriestrojki" - o spra- 
wach ZSJ3R 
18.00 "Dynastia" - odc. 22 serialu 
obyczajowego USA 
18.45 10 minut 
19.00 Kino Teleferii: "Smurfy" 
19.30 Wiadomości 
20.00 Spotkanie z ministrem Jac- 
kiem Kuroniem 
20.15 Wicher czasów" - powtórz. 3 
odcinka serialu brazylijskiego 
21.05 "Za jaką cenę?" - sprawy go- 
spodarcze 


21.50 Ring - recital Buddy Greena 
22.30 Wiadomości wieczorne 
22.40 "Stało się" - film dok. TV o 
księdzu Janie Skibie, który w latach 
1946-48 pełnił rolę kapelana na wroc- 
ławskim więzieniu asystując przy eg- 
zekucji młodych polskich patriotów... 
23.15 "Dynastia" - powtórz. odc. 
22 serialu USA 
24.00. Jutro w programie 


PROG RAM 2 


Telewizja śniadaniowa: 
8.00 Panorama dnia 
8.10 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa" 
9.10 "Santa Barbara"' - odc. 17 se- 
rialu USA 
10.00 CNN - Headline news 
10.15 Magazyn telewizji śniadanio- 
wej 


fi' 


, 


Morgenstern, wyk.: Jerzy Gudejko, Ewa 
Błaszczyk. Katarzyna Łaniewska, Emilia 
Krakowska. Tadeusz Bogucki i in. 
11.35 lIPO sześćdziesiątce" mag. dla 
ludzi "trzeciego wieku"' 
17.10 Program dnia 
17 .15 Teleexpress 
17.30 Żegnaj Europo: pojałtańska hi- 
storia Europy 
18.00 "Dynastia"' - odc. 23 serialu 
USA 
18.45 Rolnicze rozmaitości 
19.00 Kino Teleferii: "Synowie różo- 
wej pantery"' 
19.30 Wiadomości 
20.05 Portrety: "Grot- Rowecki"'- 
film dok. TVP 
21.05 "Wysokie napięcie" - film 
fab. (obyczajowy) prod. USA z 1941 
roku. reż. Raoul Welsh. W rolach głów- 
nych: Marlena Dietrich i Edward G. 
Robinson 
22.45 Wiadomości wieczorne 
23.00 "Dynastia" - powtórz. odc. 
23 serialu USA 
23.45 Jutro w programie 


PROGRAM 2 


Telewizja śniadaniowa 


8.00 Panorama dnia 
8.15 Dla dzieci: "Ulica Sezamkowa"' 
9.10 "Santa Barbara" - odc. 18 se- 
rialu USA 
10.00 CNN - Headline news 
10.15 Magazyn telewizji śniadanio- 
wej 
15.00 Powitanie 
15.05 "Notatnik z powstania"' - film 
dok. TVP 
15.30 Ekspres gospodarczy (po- 
wtórz. ) 
16.00 Kontakt TV: w kontakcie z 
gwiazdami - Super Star Sur i J. Lee 
Lewis 
17.00 "Rozwód"' - ode. 5 filmu fab. 
CSRF z serii - "Szpital na peryferiach"', 
reż. Jaroslav Dudek 
18.00 Kronika 
18.30 Galeria 37 milionów: grafika 
Andrzeja Kowalczyka 
20.00 Siódemka w "Dwójce": "Gla- 
sgow, europejska stolica kulturalna"' - 
fragmenty koncertu muzyki pop 
21.00 Ze wszystkich stron: "Kim jes- 
tem" - rep. TVP o rejsie ..Wodnika"' 
okrętu Marynarki Wojennej do Norwegii 
21.30 Panorama dnia 
21 .45 Sport 
21.55 Telewizja nocą 
22.45 "W labiryncie"' odc. filmu sery- 
jnego TVP 
23.15 Komentarz dnia 


CZWARTEK - 2 VIII 
PROGRAM 1 


8.00 Dzień dobry 
8.00 Wiadomości poranne 
9.10 Sto lat - magazyn PZU 
9.20 Kino Teleferii: "Tomek i Tosia" 
- odc. 6 (ostatni) filmu TVP z serii 
"Dziewczyna i chłopak"' 
10.05 "Cichy wielbiciel" - odc. 
krym. filmu USA z serii "Dwójka karo" 
17.10 Program dnia 
17 .15 Teleexpress 
17.30 Magazyn . katolicki: miesiąc 
trzeźwości 
18.00 ",Dynastia"' - odc. 24 serialu 
USA 
18.45 10 Minut 
19.00 Kino Teleferii: "Synowie różo- 
wej pantery" 
19.30 Wiadomości 
20.05 "Cichy wielbiciel"' - powtórz. 
odc. kryminalnego filmu USA z serii 
"Dwójka karo" 
20.55 Interpelacje 
21.55 "Pegaz" - aktualności kultu- 
ralne 
22.40 Wiadomości wieczorne 
22.55 "Dynastia" - powtórzenie 
odc. 24 serialu USA 
23.40 Jutro w programie 


PROG RAM 2 


Telewizja śniadaniowa: 
8.00 Panorama dnia 
8.10 Dla dzieci: "Ulica Sezamko- 
wa" 
9.10 ",Santa Barbara" - odc. 19 
serialu obyczajowego USA 
10.00 CNN - Headline news 


10.15 Magazyn telewizji śniada- 
niowej 
15.00 Powitanie 
15.30 Komedie i melodramaty na la- 
to: "Tylko jeden zakręt" - film fab. 
(obyczajowy) prod. radzieckiej. reż. A- 
leksander Griszyn 
16.40 Manggha - reportaż o wy- 
stawie fotograficznej 
18.00 Kronika 
.18.30 Teatr Muzyczny w Gdyni (3): 
na świecie 
19.00 "W labiryncie"' - odc. serialu 
TVP 
20.00 Sport: wielki tenis - Roland 
Garros 
21 .00 Ekspress reporterów 
21.30 Panorama dnia 
21 .45 Sport 
21.55 Kino studyjne "Dwójki"': "Zie- 
mia" - film fab. (dramat społeczny) 
prod. USA z 1976 roku. reż. David 
Wheatley 
23.00 Spotkanie z księdzem prof. Jó- 
zefem Tischnerem 
23.25 Komentarz dnia. 


PIĄTEK - 3 VIII 
PROGRAM 1 
7.40 Ekspres gospodarczy 
8.00 Dzień dobry 
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 ..Teleferie": Telelato 
9.40 Kino Teleferii: "Tajemnic!\ 
duch"' - odc. 6 serialu NRD 
10.10 "Studenci" - odc. 2 filmu fab. 
(obyczajowego) CSRF z serii "Było nas 
sześcioro"' 
16.45 Program dnia 
16.50 Piłkarska kadra czeka 
17.15 Teleexpress 
17.30 Raport -'- komentarze 
18.00 "Dynastia" - odc. 25 serialu 
obyczajowego USA 
18.45 10 minut 
19.00 Kino Teleferii: "Synowie różo- 
wej pantery" 
19.30 Wiadomości 


W latach powojennych na ekra- 
nach naszych kin wyświetlany był 
ciekawy film amerykański ..Stra- 
cony weekend" (piątek. program 
1. godz. 20.05). Obraz był adapta- 
cją powieści Charlesa R. Jackso- 
na. relacjonującą życie nałogowe- 
go alkoholika. Rolę tę zagrał w 
filmie Ray Milland. sam zaś film 
zrealizował Billy Wilder; Austriak z 
pochodzenia. Po wejściu na ek- 
rany "Stracony weekend" zyskał 
znaczny rozgłos i przyniósł jego 
twórcom kilka "Oskarów". nie li- 
cząc innych nagród m.in. w Can- 
nes... 


20.05 "Stracony weekend" (dram,' 
społeczny) prod. USA z 1945 roku, re2. 
Billy Wilder; wyk.: Ray Milland. Jane 
Wyman, Philip Terry i in. 
21 .45 W kinie i na kasecie 
22.05 Haich life - program rozryw- 
kowy l udziałem: Andrzeja Zauchy. Ja- 
nusza Grzywacza. grupy "Laborato- 
rium'.. zespół "Teatru Stu" i in. 
22.50 Wiadomości wieczorne 
23.05 "Dynastia" - powtórz. odc. 
25 serialu USA 
23.50 Jutro w programie 


PROGRAM 2 
Telewizja śniadaniowa: 
8.00 Panorama dnia 
8.10 Dla dzieci: "Ulica sezamkowa" 
9.10 "Santa Barbara" --:- odc. 20 se- 
rialu obyczajowego USA 
10.00 CNN - Headline news 
10.15 Magazyn telewizji śniadanio- 
wej 
15.00 Powitanie 
15.40 Ekspres gospodarczy (po- 
wtórz. ) 
16.00 Zwierzęta wokół nas: podaj ła- 
pę 
16.30 Wzrockowa lista przebojów 
Marka Niedźwieckiego 
17.00 "Dwudziesty stopień zasila- 
nia" - odc. 5 filmu fab. TVP z serii: 
"Alternatywy 4". reż. Stanisław Bareja 
18.00 - 21 .30 Program regionalny 
ze. Szczecina 
21.30 Panorama dnia 
21 .45 Sport 
21.55 "Crime story" - odc. 5 serialu 
kryminalnego USA 
22.55 Komentarz dnia 


.. 


..fJ!r; 

\/  


Rad io 


SOBOTA 


Nadawany na częstotliwości 225 kHz od 
godz. 24.00 
Wiadomości: 0.02, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 
5.30,6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00.12.05. 
14.00.16.00,18.06,19.00,20.00,22.00,23.00 
Komunikaty energetyczne i gazownictwa: 
7.55,13.00. 21.00 
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28, 
13.00.21.00 


0.07 -3.45 Muzyka nocą 5.30-8.00 Sygnały dnia 
8.15 Publicystyka międzynarodowa 8.30 Reportaż 
9.00-11.57 Lato z radiem 11.59 Sygnał czasu i 
hejnał 1 2.31 Pieśni ze Słowacji 13.30 K,oncert 
reklamowy 14.05 Piosenka tygodnia 1 5.00 Mój 
program w ..Rytmie" 16.05 Muzyka i aktualności 
16.50 Losowanie gier liczbowych 17.10 Przeboje 
17.35 Studio S-13 - relacje z meczów I ligi piłki 
nożnej 19.20 Studio S-13 - relacje z meczów I 
ligi piłki nożnej 19.30 Radio dzieciom 20.15 
Koncert życzeń 21 .05 Przy muzyce o sporcie 22.1 5 
Zaproszenie do tańca (1) 23.30 Zaproszenie do 
tańca (2) 


II 


Na UKF 69.2 MHz i 68,72 MHz od godz. 


7.00:'2.00 w pozostałe dni od 7.00 do 1.00 
Program nadawany w wersji stereo 
Wiadomości: 7.00. 9.00. 21.10. 1.55 
Skrócony test stereo: 10.00. 18.00, 23.00 


7.05 Poranna serenada 8.30 Z archiwum folkloru 
9.05 Westdeutscher Rundfunk Folk Festiwal - 
Bonn 9.25 Recital E. Bem 10.00 Poranek muzyki 
klasycznej 13.15 Śpiewać życie 14.00 Europejska 
Lista Przebojów 16.30 Dzieła, style, epoki (CD) 
18.00 Gwiazdozbiór 19.30 Letni Festiwal Muzy- 
czny 21.20 Muzyka 22.00 Szanujmy wspomnienia 
23.00 Przebój za przebojem 


III 


Warszawa UKF 71,45 MHz stereo. UKF 
66.41 MHz 70.97 MHz mono, w soboty od 
godz. 5.57 do godz. 2.00 w niedziele od godz. 
6.57 do 1.00, w pozostałe dni od godz. 5.57 
do 1.00 
Serwis Trójki: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 
15.00. 16.00, 17.00. 18.00 


6.00-9.05 Zapraszamy do Trójki 9.00-14.00 Radio 
Mann 14.00 Lato w filharmonii 16.10 Wszystkie 
drogi prowadzą do Nashville 15.35 Korek - mag. 
18.05 Lista przebojów Programu III 22.10 Studio 
202 - wroclawski magazyn rozrywkowy 
23.00-2.00 Zapraszamy do Trójki 


IV 


Nadawany jest na fali średniej o częstot- 
liwości 819 kHz od godz. 5.00-24.00 i na fali 
długiej o częstotliwości 198 kHz od godz. 
8.50-16.00 oraz na UKF 67.94 MHz, 68.03 


MHz, 72.53 MHz od godz. 8.50-16.00 i od 
godz. 19.00-24.00 
Wiadomości: 5.30, 6.00. 7.00, 8.00. 12.30. 
15.43,19.30,23.30 


5.00-8.00 Poranek z Czwórką 8.55 Muzyczne 
legendy 10.00 Mag. Redakcji Katolickiej 10.30 Z 
muzycznego archiwum PA: 12.05 Atlas folklorys- 
tyczny 12.30 "Lądowanie <\waryjne" - słuchowo 
13.00 Koncerty zatrzymane w czasie 14.00-16.30 
Popołudnie młodych słuchaczy 16.30 Ostatne 
opusy wielkich mistrzów 17.30 J. angielski 18.30 
J. angielski 18.45 Angielski w piosence 19.35 
Muzykoterapia 20.30 Oryginały i transkrypcje na 
gitarę klasyczną 21.10 Festiwal Artystyczny mło- 
dzieży Akademickiej - Świnoujście'90 22.00 
BBC - retransmisja 23.20 Piosenki - przeboje 
Głos (RANIE) znaki 3063 
Łukasiewicz 1990.07.26 


NIEDZIELA 


Wiadomości: 0.02, 2.00, 3.00, 7.00, 8.00, 
12.05,16.00,19.00,22.00,23.00 
Komunikaty energetyczne i gazownictwa: 
7.55. 21.00 
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 7.55, 
21.00 


0.07-3.45 Muzyka nocą 4.00 Na początek dnia 
- muzyka 6.55 ..Abyś dzień święty święcił" 7.25 
Moskwa z mel. i piosenką 8.05 Magazyn wojs- 
kowy 8.50 Muzyka chóralna dawnych mistrzów 
9.00 Msza święta rzymskokatolicka (transmisja z 


,fi' 
.'.- ,..' 


i. 


je 10.00 To się nadaje - mag. autorski kabaretu 
..Długi" 11.00 Pod dachami Paryża 12.00 Recital 
Timofieja Dokszycera 13.10 Niech gra rriuzyka 
14.15 Zamkowe spotkania z poezją śpiewaną 
15.30 Co nam zostało z tych... płyt? 16.05 Dzieła. 
interpretacje, nagrania - aud. 17.00 Powstanie 
Warszawskie w komentarzach od 1947 do 1980 
- aud. 17.30 Baw się razem z nami 20. 00 
Mini-max 22.15 Szalona sza kona - aud. 23.10 
Jam session w Trójce 


IV 


Nadawany jest fali średniej o częstotliwości 
819 kHz od godz. 6.0G-24.00 i na fali długiej 
o częstotliwości 198 kHz od godz. 
8.50-16.00 i na UKF 67.94 MHz, 68.03 MHz, 
72.53 M Hz od godz. 6.00-8.00. od godz. 
11 .0G-21 .00 i od godz. 21.3G-24.00 
Wiadomości: 6.00,12.00, 17.00, 19.30,23.00 


6.05 Na muzycznej antenie 7.10 W świątecz- 
nym nastroju 8.00 Klejnoty muzyki i slowa 8.50 
Muzyczne portrety klasyków: H. Berlioz 10.25 
Teatr dla Dzieci: ..Królewna z ogłoszenia" - 
słuchowo 11.00 Magazyn Harcerski 12.05 Muzy- 
czny serwis prasowy 13.30 U źródeł muzyki 14.05 
Pianiści na estradach świata 14.45 Teatr Klasyki 
dla Młodzieży: Rudyard Kipling ..Księga dżungli" 
cz. 5 pt. ..Ankus królewski" 16.00 Quiz popular- 
nonaukowyWIST 17.15 Niezapomniane koncerty 
jazzowe 17.50 Canzony instrumentalne 18.40 
Motety Jana S. Bacha 19.35 Piosenka literacka 
20.30 Soul muzyka smutku i radości 21.29 Punkty 
zwrotne w karierze artysty: J. Marchwiński 22.00 
BBC - retransmisja 23.00 Piosenki przeboje  Koszalin 


Sobota 


6.00-9.00 Studio Bałtyk. w tym m.in. 6.00, 
7.00,8.00 - Wiadomości, 9.00-12.30 Lato na 
gorąco, .w tym m.in. 10.00 Przegląd prasy, 10.30 
Gwiazdy spadają w sierpniu (11 ode. pow. W. 
Biengo), 11.00 Informacje dla turystów, 11.30 J. 
angielski (8) powtórz. 12.00 Wiadomości, 16.00 
Przegląd aktualności, 16.05 Przegląd muzyczny w 
opr. B. Gołembiewskiej, 17.00 W sobotnie popo- 
łudnie, 17.57 Program na jutro. 


Niedziela 


8.00 Powitanie słuchaczy i piosenka na dzień 
dobry, 8.05 Reflekcje na ten tydzień - aud. J. 
Koprowskiej, 8.20 Cały ten zgiełk 
 mag. muz. I. 
Suboto, 9.00 Minąl tydzień. 9.20 Okolice Sltuki- 
mag. A. Ingielewicz, 10.20 Felieton Literacki A. 
Rozenfelda. 10.30 Koncert życzeń, 11.00 Moje 
fascynacje muzyczne - aud. K. Rozbickiego, 
21 .00 Wiadomości sportowe, 


TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian 
w programachi 


GŁos 
POMORZA 


."ł;:. .. 


.:: :..:....,.-t.""?t'>ii::. 


ł>.. 
,. 

 \ ;;:
'1 


W dwa lata po wybuchu ostatniej 
wojny w Hollywood zrealizowano 
film "Wysokie napięcie" (środa, pro- 
gram 1. godz. 21.05), w którym boha- 
terka obrazu (zagrała ją Marlena Diet- 
rich) czując się zagrożona w swojej 
ojczyźnie przez hitlerowski terror. u- 
cieka do USA. W nowym miejscu 
pobytu decyduje się na małżeństwo... 
Fot. archiwum 


15.00 Powitanie 
15.10 Dookoła świata: "Na Zawiszy 
Czarnym" - o rejsie dookoła świata 
15.40 Z wiatrem i pod wiatr - maga- 
zyn żeglarski 
16.00 Kontakt TV: W kontakcie ze 
Światem - "Amisze" 
17.00 "Hollywood i western" -odc. 
4 dok. filmu USA z serii "Historia Hol- 
lywood" 
18.00 Kronika 
18.30 Modlitwa wieczorna 
19.00 "Pierwszy sierpnia" - repor- 
taż 
19.30 Klejnoty kultury: "Budowle 
potęgi. nadziei, cierpienia" 
20.00 Non stop kolor: "Kobiety w 
rocku" -dok. film angielski (wywiady z 
gwiazdami m.in. Brendą Lee, Cher, Tiną 
Turner) 
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic 
21.30 Panorama dnia 
21.45 Filmy Erica Rohmera: "Zielony 
promień" - film fabularny (obyczajo- 
wy) prod. francuskiej; występują: Marie 
Riviere, Rosette, Beatrice Romand i inni 
23.20 Komentarz dnia 


ŚRODA - 1 VIII 
PROGRAM 1 


7.40 Ekspres gospodarczy 
8.00 Dzień dobry . 
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 Teleferie: Altanka (propozycje 
gier i zabaw) 
9.30 Kino Teleferii: "Zagubiona me- 
lodia" - odc. 6 filmu seryjnego CSRF 
10.15 "Godzina W" - film fabularny 
(wojenny) prod. polskiej; reż. Janusz 


kościoła' Świętego Krzyża w Warszawie) 10.00 Z 
życia Kościoła katolickiego 10.15 Recital organo- 
wy 10.30 Lato z rytmem 11.59 Sygnał czasu i 
hejnał 12.05 W samo południe 12.45 Muzyczne 
nowości 13.15 Dziwny jest ten rock 14.00 Z 
płytoteki kolekcjonera - aud. 14.30 "W Jeziora- 
nach". 15.00 Koncert życzeń 16.05 Teatr Pol- 
skiego Radia 18.15 Świat konkursów: im. Antona 
Rubinsteina 19.30 Radio dzieciom 20.05 Przy 
muzyce o sporcie 21.05 W kręgu sceny i ekranu 
22.00 Teatr: "Listonosz z Arles" 23.00 Informacje 
sportowe 23.25 Piosenki naszych twórców: Ja- 
nusz Kępski 


II 


Program nadawany w wersji stereo 
Wiadomości: 7.05, 13.00, 17.00,21.00.0.55 


7.15 Poranna serenada 8.15 Orkiestry, zespoły, 
soliści 9.00 Concertare, znaczy koncertować 
10.00 Niezapomniane głosy, niezapomniane me- 
lodie 11.00 Filharmonia młodych (CD) 12.10 
Koncert na bis 13.45 Nowe płyty, nowe nagrania 
15.00 Recital chopinowski 16.00 Piosenki na 
życzenie 17.05 Radiowa biblioteka muzyczna 
18.00 Giuseppe Verdi "Trubadur" - opera 21.05 
Wieczór płytowy CD 0.10 W świecie kameralistyki 


III 


Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 13.05. 19.00 


7.05 Melodie przebudzanki 8.15 Komu piosen- 
kę... 9.00 Dixie o poranku 9.30 Odkurzone przebo- 


Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, telex-0532275, telefax- 233-09. Centrala telefoniczna- 
279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczelnego- 226-93; 
zastępcy redaktora naczelnego - 251-40; sekretarz redakcji; zastępca sekretarza redakcji - 251-01; Dział Depeszo- 
wo-Zagraniczny- 244- 75; Dział Wojewódzko-Miejski - 224-95; redaktor sportowy - 243-53 (w niedzielę- 244-75). 
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 9.30-16 w siedzibie redakcji 
(III piętro, pok. 313-314); także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót). 
Koszalin. Prawnik udziela porad prawnych w: poniedziałki i czwartki w godz. 13-15 w redakcji (pokój 1007) - 
wyłącznie osobiście. Porady udzielane są bezpłatnie. 
Oddział Redakcji w Słupsku: ul. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: kierownik oddzialu i sekretariat redakcji _ 
251-95, reporterzy - 224-56, 251-95, publicyści - 243-81. Biuro Ogłoszeń - 266-08. Telex - 532213, telefax _ 
251-95. 


Redaguje ze
pół. 
Redaktor naczelny: 
Andrzej Czechowicz 


Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego 
tekstów nie zamówionych. 
Wydawca: Wydawnictwo "Głos Pomorza", ul. Zwycięstwa 137/139,75-604 Koszalin. Centrala telefoniczna - 279-21, 
telex - 0532275, zastępca dyrektora tel. 244-10. Dział Reklamy i Wydawnictw - tel. 242-08. 
Biuro Ogłoszeń: ul. Lampego 20, 75-012 Koszalin. tel. 222-91. Oddzial w Kołobrzegu Cosmas SA ul. Ratuszowa 1, 
tel. 268-00. Ogłoszenia przyjmowane są również w lęborku (siedziba PU PiK, pl. Spóldzielczy, 14/15, tel. 62-17 -19, telex 
53-42-78) i Henryk Zarski; al. Wolności 22, tel. 622-172), Miastku - PHU "Unimarket", ul. 3 Marca 1, tel. 26-61 W. 8 i 
26-62 W. 8 (g. 9-16), Szczecinku (sklep filatelistyczny, ul. Żukowa 18, tel. 409-09), Człuchowie (ul. Zamkowa 5, tel. 
739, telex 0533163), Sławnie - Ekspozytura OST "Gromada", ul. Rapackiego 2, tel. 70-12, Ustce - BWTK "Bałtyk" ul. 
Zeromskiego 9 (g. 8-16) tel. 144-220 i Zlocieńcu - Z. Czerwonka, ul. Czaplinecka 20/28 c, tel. 72-318. Redakcja nie 
odpowiada za treŚĆ ogłoszeń.
		

/Image00017.djvu

			magazyn - ZE SŁUPSKA I WOJEWODZTWA - OGŁOSZENIA 


Str. 11 


28-29 - 7 - 1990 


Słupsk. Przy przeJsclu podziem- 
nym i na rachitycznych już skwerkach 

_"'d domem nr 5 na ul. Filmowej - 

dal handluje się na dziko. Czy 
nie ma żadnych służb w mieście. 


Handel 
na dziko 


które zmusiłyby niesfornych handla- 
rzy do przejścia na rynek. Tam. nie- 
stety. za plac trzeba płacić. tu zaś... 
placowego nie ma. Tylko kto potem 
posprząta pozostawiony przez hand- 
lujących bałagan. Nawet w niedzielę 
handlują, okupując wejście do apteki 
i witryny sklepowe ..Delikatesów" 
przy ul. Zawadzkiego. 
Przez ostatnie kilka dni jeden z 
handlujących stawia na trawniku przy 
- ul. Filmowej wózek, kartony. opako- 
wania. Tu nadal wszystko wolno. 
(as) ) Telel.ony 


SŁUPSK. 991 - Pogotowie Ener- 
getyczne, 992 - Pogotowie Gazowni- 

e. 993 - Pogotowie Ciepłownicze, 

. 
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyj- 
ne, 997 - Policja. 998 - Straż Pożarna, 
999 - Pogotowie Ratunkowe, podsta- 
cja przy ul. Banacha. tel. 31 -371, 913- 
Biuro Numerów, 955 - Automatyczna 
Informacja Paszportowa, Informacja 
Kolejowa, 933 - Pociągi przyjeżdżają- 
ce do Słupska, 934 - Pociągi odjeż- 
dżające ze Słupska. Telefon zaufania 
"A" - 242- 78. czynny w środy i piątki 
_ g. 16-20; Informacja o komunikacji 
miejskiej MPK w Słupsku - 278-67 
POGOTOWIE HYDRAULICZNE - 
Słupsk, tel. 39-81 O - czynne całą dobę 
(naprawy domowe) ) D,żur, 


SŁUPSK: 77002, ul. Wojska Polskie- 
go, tel. 228-93 
LĘBORK: 77006, pl. pokoju. tel. 
621 -1 52  W,staw, 


MUZEUM POMORZA ŚRODKOWE- 
GO, Zamek Książąt Pomorskich: 
"Skarby książąt pomorskich". ..St. I. Wi- 
tkiewicz - Firma portretowa". ..Malars- 
two niemieckie ze zbiorów Muzeum we 
t:lensburgu", "Sztuka dawna Pomorza 
XV do XVIII wieku". Młyn Zamko- 
wy:."Kultura i sztuka ludowa .Pomorza 
Środkowego", Skansen w Klukach: 
"Kultura i sztuka ludowa Słowińc6w", 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZ- 
NYCH: Baszta Czarownic: "Mieczys- 
ław Ziomek - malarstwo, Bałtycka 
Galeria Sztuki: ,,111 Targi Plastyki" I 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY: 
" Krzynia'90" - wystawa poplenerowa. 
"Słupsk i Ziemia Słupska w malarstwie" 
KLUB MPiK: ..XII Ogólnopolska Wy- 
stawa Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży" :J 


Kino 


SŁUPSK: MILENIUM - sala Po- 
morska - 48 godzin (USA, I. 14 - 
komedia) -17.00.19.15, sala Miesz- 
ko - Critters (USA. I. 12 - horror) - 
16.30 (w niedzielę dodatkowy seans o 
godz. 14.00), Nieoczekiwana zmiana 
miejsc (USA. I. 15-komedia) -18.30, 
seanse wideo - 14.15, 14.30. 16.00. 
16.15, 17.45, 18.00, 19.30, 19.45 .(w 
niedzielę dodatkowe seanse o godz. 
12;15. 12.45), niedziela poranek - 
12.15 (zestaw bajek) 
BYTOW: ALBATROS - Goryle we 
mgle (USA. I. 12), Emmanuelle (fr.. 
I. 18). niedziela poranek - Wielki Wąż 
Chingachgook (NRD. b.o.) 
" CZARNE: PRZODOWNIK - Ostatni 
prom (pol., I. 15), WIARUS - Ostatni 
prom (pol.. I. 15) 
CZŁUCHOW: UCIECHA - Gliniarz z 
Beverly Hills II (USA. I. 15), niedziela 
poranek - Liliowa kula (radz., b.o.) 
DAMNICA: RELAKS - nieczynne, 
niedziela - Skorumpowani (fr., I. 15). 
poranek - Czarna kula (ZSRR. b.o.) 
DEBRZNO: PIONIER - Kapitał, czyli 
jak zrobić pieniądze w Polsce (pol.. 
I. 15), niedziela poranek - Dżony i 
Arnika (węg., b.o.), KLUBOWE - Ka- 
mienny wyrok (kanad., I. 18). niedziela 
poranek - Piękna i potwór (czecho- 
słowacki, I. 12) 
DĘBNICA KASZUBSKA: JUTRZEN- 
KA - sobota - nieczynne, niedziela- 
Stan strachu (pol.. I. 15), poranek - 
Bajki Bolka i Lolka (pol., b.o.) 
LĘBORK: FREGATA - Niedźwiadek 
(fr., I. 12), Sextelefon (USA, I. 18). 
niedziela poranek - Skarb na wyspie 
(rum.. b.o.) 
ŁEBA: RYBAK - Wyprawa po złote 
włosy (czechosłowacki. b.o.). Zdrada i 
zemsta (ChRL. I. 15). Młode strzelby 
(USA, I. 15) 
MIASTKO: GRAŻYNA - Czerwona 
gorączka (USA. I. 15), niedziela poranek 
_ Odnaleziony skarb (węg.. b.o.) 
PRZECHLEWO: JEDNOŚĆ - 300 
mil do nieba (pol., I. 15). niedziela pora- 
'Ił nek: Bajki Bolka i Lolka (pol., b.o.) 
SIEMIROWICE: MUZA - Yoy (fr.. 
I. 18), niedziela poranek - Przygody 
Robinsona Cruzoe (radz., b.o.) 
SŁAWNO: SŁAWA - Zdradzeni 
(USA, I. 15), niedziela poranek - Przy- 
jaciel wesołego diabła (pol., b.o.) 
USTKA: DELFIN - Przeklęty zły los 
(NRD, b.o.), Krokodyl Dundee II (USA. 
I. 15). Porno (pol.. I. 18) 


W godz. 7-15 sklep 68 przy ul. 
Marchlewskiego. W godz. 8-15 przy 
ul. Królowej Jadwigi (sklep 50). Kas- 
prowicza. Kaszubskiej, Wojska Pols- 
kiego (sklep 1). Kilińskiego. Racła- 
wickiej, Zygmunta Augusta 14. Kul- 
czyńskiego. Małachowskiego, Sta- 
rzyńskiego 6 i 7, Szczecińskiej (sklep 
73), Braci Gierymskich. M. Konop- 
nickiej. Garncarskiej. Mieszka I. 
Obrońców Wybrzeża. 
W godz. 8-18 przy ul. Jagiełły 1. 
W godz. 10-13 sklep 80 przy ul. 
3 Maja. W godz. 13-18 stoisko mo- 
nopolowe w sklepie przy ul. Zygmun- 
ta Augusta 14. W godz. 18-24 sklep 
nocny przy ul. Szczecińskiej. Piekar- 
nie prywatne przy ul. Długiej. B. Pru- 
sa. Sportowej i M. Konopnickiej w 
godz. 6-16. 
Mięsno-wędliniarskie w godz. 
8-15. Rybny przy ul. Filmowej w 
godz. 9-14. 
Owocowo-warzywne w godz. 
9-15. PHZ "Baltona" przy ul. Sta- 
rzyńskiego w godz. 9-14. 
Z branży przemysłowej w godz. 
10-1 5 dyżurują DT "Centrum" i 
RDT. 


USŁUGI: 
OTV - w godz. 10-14 zakład przy 
ul. Pstrowskiego. Montaż ogumienia i 
wyważanie kół - w godz. 8-14 
zakład przy ul. Tuwima 33 c, w godz. 
8-13 zakład przy ul. Łąkowej 19. 
Pomoc drogowa - całodobowa - 
Słowackiego 8/4. tel. 279-40. Pomoc 
drogowa i parking pojazdów uszko- 
dzonych - całodobowa, Kobylnica 
Witosa 8. tel. 290-31. W godz. 8-17 
czynny ZUM. Zakład Mechaniki Po- 
jazdowej (usługi u klienta). Wazów 
1/32. tel. 317 -07. 
Regeneracja i naprawa chłodnic 
samochodowych. naprawa nagrzew- 
nic piecyków gazowych. Reja 41 w 
godz. 8-13. 
Fryzjerskie: w godz. 8-15 zakłady 
przy ul. Filmowej, Wojska Polskiego. 
Zamenhof
. ..ArIT,)ii Cl.erwonej. Zyg- 
munta Augusta. Braci Gierymskich, 
Nowotki. 3 Maja, Zygmunta Augusta. 
Optyk - zegarmistrz w godz. 1 0-14 
zakład przy ul. Tuwima. 
Kioski "Ruch" czynne w godz. 

-15, połowa w godz. 15-19. 
W niedzielę, 29 bm. od godz. 8 do 
10 dyżurują sklepy spożywcze przy ul. 
3 Maja 77,22 lipca. Poniatowskiego. 
Szczecińskiej, Lelewela, Anny Gry- 
fitki. Zygmunta Augusta 62. Królowej 
Jadwigi (sklep 70), Szymanowskie- 
go. Kościuszki. P. Findera (sklep 29). 
Mickiewicza (sklep 49), Gdyńskiej. 
Grottgera (sklep 89). 
W godz. 8-11 przy ul. Hanki Sa- 
wickiej i Frąckowskiego. W godz. 
8-12 przy ul. Wojska Polskiego 52. 
W godz. 12-18 ..Delikatesy" przy ul. 
Zawadzkiego. 
W godz. 18-24 nocny przy ul. 
Szczecińskiej. 


:ili:lilllll:11Iii:il::III:I:illil:liii.:ilm::mim:mii:: 
\1'11,111111,111:"1\1\,1,11\\\\11'\111111111 1 11111111illlii\\IIII\\\I\\I\IIIIIIIIIIII.\IIII\III\ 


Kioski ..Ruch" połowa w godz. 
8-15. niektóre w godz. 15-19. 


USTKA 


W sobotę w godz. 7-13 dyżurują 
sklepy spożywcze przy ul. Walki Mło- 
dych. Dunina. Słowiańskiej i Kilińs- 
kiego oraz mleczarski przy ul. Grun- 
waldzkiej. W godz. 7-12 przy ul. 
Marynarki Polskiej (GS), Słupskiej 
(kiosk) i Dom Chleba. W godz. 7-15 
prywatny przy pl. Dąbrowskiego. 
W godz. 7-17 przy ul. Grunwaldz- 
kiej. Marynarki Polskiej (sklep 2 i 26). 
Słupskiej. Leśnej. Wróblewskiego. 
Kościuszki. Małej. 
W godz: 10-2 sklep 14 przy ul. 
Marynarki Polskiej. 
W godz. 13-19 sklep 22 przy ul. 
Kopernika i WCH przy ul. Dąbrowsz- 
czaków. W godz. 20-24 - nocny 
przy ul. Marynarki Polskiej. Rybny CR 
w godz. 10-17. 
Piekarnie prywatne w godz. 7-18. 
Mięsno-wędliniarskie w godz. 
9-15. 
Owocowo-warzywne w godz. 
9-18. 
Kwiaciarnie w godz. 10-17 
. Przemysłowe w godz. 10-15. 
sezonowe w godz. 10-19. 
Targowisko przy pl. Wolności i ul. 
Portowej w godz. 7-18. 
W niedzielę. 29 bm. w godz. 8-1 3 
dyżurują spożywcze przy ul. Grun- 
waldzkiej (sklep 1). Kościuszki. Kiliń- 
skiego. W godz. 13-19 przy ul. Dąb- 
rowszczaków. " 
W godz. 20-24 - nocny przy ul. 
Marynarki Polskiej. 
Piekarnie prywatne w godz. 7-16. 
Kioski owocowo-warzywne sezo- 
nowe w godz. 9-18. Kwiaciarnie w 
godz. 11-16. 
Stacja CPN w godz. 7-15. 


LĘBORK 


W sobotę. 28 bm. od godz. 6 do 1 2 
pracują sklepy spożywcze przy uli- 
cach: Gdańskiej, Targowej, Przymu- 
rze, Kossaka, Chłopskiej, Majewskie- 
go, Bolesława Krzywoustego, (sklep 
13 i 43). Harcerzy, Lipowej. Spor- 
towej. 
W godz. 7-10 WCH przy ul. Bole- 
sława Krzywoustego. 
W godz. a-:.14 przy ul. Zwycięstwa 
i piekarniczy przy ul. Staromiejskiej. 
W godz. 11-17 przy ul. Waryńs- 
kiego i Staromiejskiej. 
Masarnicze przy ul. Majewskiego i 
Kossaka w godz. 9-16, a przy ul. 
Staromiejskiej do godz. 17. 
W niedzielę. 29 bm. od godz. 7 do 
10 dyżurują sklepy spożywcze przy ul. 
Wolności (nr 23). Kaszubskiej, Zwy- 
cięstwa, Polewskiego. Czołgistów. 
Okrzei. 
W godz. 10-14 piekarniczy przy ul. 
Staromiejskiej. 
W godz. 13-17 winno-cukierni- 
czy przy ul. Bohaterów Stalingradu. 
(a) 


W Młodzieżowym 
Centrum 
Kultury 


Słupsk. W sobotę. 28 bm. o godz. 17 w 
sali kina MCK odbędzie się koncert pt. 
"Metal-storm". Wystąpią m.in. zespoły 
rockowe: "Betrayer", "State-Control", 
"AGGRESSOR". Bilety w kasie kina na 
godzinę przed rozpoczęciem koncertu. 


* * * 


MCK zaprasza codziennie dzieci na 
godz. 11 do Klubu Video "Lewand" na 
bajki i filmy przygodowe. Natomiast w 
każdy wtorek, środę, czwartek i piątek o 
godz. 16 i 18 wyświetlane są filmy dla 
młodzieży. 


* * * 


W poniedziałek, 30 bm. o godz. 17 - 
giełda talent6w. Do udziału organizatorzy 
zapraszają uzdolnione muzycznie i wokal- 
nie 'dzieci oraz młodzież. amatorskie 
zespoły muzyczne, wokalno-muzyczne, 
młodych parodystów, recytator6w. Impre- 
za odbędzie się w sali kina MCK. (a) 


Dodatkowy seans 
z udziałem 


Franciszka 
Fellmanna 
znanego bioenergoterapeuty 


W SŁUPSKU 


31 lipca - we wtorek, 
godz. 19.30 
Spotkanie i bilety do nabycia 
- w hali "Gryfii" 
G-9300 


(gm) 


MCK zaprasza. na... 
..."Lato 
na podwórku" 


Słupsk. W cyklu imprez pod wspólnym 
hasłem "Weekend z MCK" Młodzieżowe 
Centrum Kultury zaprasza w niedzielę, 29 
bm. dzieci z osiedla do wsp61nej zabawy. O 
godz. 12 na placu za MCK przy ul. 3 Maja 
22 odbędzie się impreza, w programie kt6- 
rej są: gry. zabawy. konkurs plastyczny. 
festiwal piosenki wakacyjnej. turniej war- 
cabowy na powietrzu, zgaduj-zgadula, no 
i... konkurs niespodzianka. 
Jeśli nie dopisze pogoda to organizato- 
rzy zapraszają w6wczas wszystkie dzieci i 
młodzież do kina M CK na godz. 11 . Będą tu 
filmy, a także konkursy i pyszna zabawa. 
(a) 


B.IURO OGŁOSZEŃ 
"GŁOSU PO'MORZA" 


uprzejmie informuje 
że od dziś zlecenia 
n'a reklamy i ogłoszenia 
w naszej gazecie 
pr2yjmuje w MIASTKU 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
..UNIMARKET" 
ul. 3 Marca 1, tel. 26-61 
w. 8 i 26-62 w. 8, 
w godz. od 9 do 16 


ZAPRASZAMY! 


.......................................................................................................................................................... 


SPRZEDAŻ 


FIATA 125p do remontu, simson-skuter. 
Koszalin. 330-45. G-9569 
PASSATA diesla rozbitka. malucha, or- 
gany student. Koszalin, 544-52. G-9570 
KOPACZKĘ elewatorową sprzedam. Pa- 
łowo 38, 76-111 Staniewice. G -9571 
DOM zamieszkaly, stan surowy za- 
mknięty w Darłowie, działka 630 m kw. 
sprzedam. Wiadomość: Koszalin, tel. 
331-01, po godz. 16. G-9572 
ROZPOCZĘTĄ budowę sprzedam. Ofer- 
ty pisemne Słupsk "Głos Pomorza" 
G-9573 
MIESZKANIE jednopokojowe w Słups- 
ku nowe budownictwo własnościowe 
sprzedam lub zamienię na większe. Słupsk, 
tel. 11-21-23. G-9574 
MIESZKANIE własnościowe stare bu- 
downictwo (48 m kw., piece. gaz, ogród, 
pomieszczenie gospodarcze) w Lęborku 
sprzedam. Wiadomość: tel. 622-591. po 
osiemnastej. G-9575 
DOM w Darłowie sprzedam. W rozlicze- 
niu niekoniecznie mieszkanie. Darłowo, 
Wałowa 10. tel. 74-21. G-9576 
DOM wraz z zabudowaniami 0.5 ha 
ziemi. Bolesław Wojciechowicz. Ostropole 
20, 78-460 Barwice. G-9577 
SPRZEDAM pianino, Słupsk, tel. 
300-02. G-9578 
OKAZJA - kubki plastikowe do lodów, 
napoi. Koszalin. tel. 358-34. G-9579 
PUSTAKI betonowe najtaniej. Słupsk. 
tel. 373-51. G-9580 
KLACZ roczną sprzedam. Damnica. ul. 
Szkolna 7. G-9581 

 m-iARTY rosyjskie po championie z 
USA Lębork. Kanałowa 3A. G-9582 
MERCEDESA typ 123, rok 1978 sprze- 
dam. Słupsk, tel. 382-22. G-9599 
SILNIK, skrzynię biegów syreny. wart- 
burga 353W, działkę malinową (25 arów) 
sprzedam. Słupsk-Rędzikowo 26/20. 
220-85. wewn. 621. G-9600 
DZIAŁKĘ budowlaną z ławami pod do- 
mek wolnostojący w Słupsku sprzedam. 
Słupsk, tel. 362-34. G-9601 


I	
			

/Image00018.djvu

			Str. 12 


'-' 


MAGAZYN - ROZMAITOŚCI 


28-29 - 7 - 1990 


,.'!!8JiIi- 


O,J//II; 


',''fr 


:?-::.::: ". 


"'ł 


:f.-"J- ":::'.:. (ł 
..:
 
ff'" '" 


:\
 


.,
 


","-
"fijiijjjiii,iPt
:
..:. . '" 


';". 


.:..:=..::;.
!.. 


....:.:.. :.<:::::,-:.. '" 
. . 


''<; 

 


:::.... .: 


...::?".::.... 


.
:: 


.,
 


.
 


::z,,;;:-.\ '" 
,.\-,: 


Rowerem na zjazd naturystów? 


Repr. Jerzy Szych 


D . I 
DODłowe kino 
"Patriota" 


Zdobycie dominacji w świecie i 
próby naruszenia równowagi sił mili- 
tarnych były tematem wielu filmów z 
serią obrazów o wyczynach super- 
agenta Jamesa Bonda. Opowiada o 
tym również pozycja "Patriota", którą 
otrzymaliśmy z wypożyczalni kaset 
wideo "Vega" przy ul. Fitio w w 
Koszalinie. 
Czterech zamaskowanych osobni- 
ków wykrada z bazy wojskowej gło- 
wice jądrowe. Na co dzień złoczyńcy 
udają badaczy dna morskiego. lecz 
pracująca z nimi kobieta, która zawo- 
dowo zajmuje się podwodnym nur- 
kowaniem, odkrywa nieprawidłowo- 
ści. Opowiada o tym przyjacielowi, 
byłemu oficerowi marynarki, zwol- 
nionemu na niesubordynację ze służ- 
by wojskowej. Wkrótce kobieta ginie. 
a ekswojak rozpoczyna śledztwo. 
"Patriota" to przyzwoicie zrealizo- 
wany film sensacyjny. Główną rolę 
odtwarza w nim Gregg Henry, znany 
kinomanom i entuzjastom obrazów 
wideo z thrillera Briana de Palmy 
..Świadek mimo woli". 
WIDEOMAN 
Tytuł oryginalny: The Patrioto 
Reżyseria: Frank Harris. Wystę- 
pują: Gregg Henry. Simone Grif- 
feth. Michael J. Pollard, Jeff Co- 
naway. Stack Pierce. Leslie Nielsen 
i inni. Produkcja: USA. 1986. 


Dzivvy natury 


W rejonie góry Uaialeala na Hawa- 
jach deszcz pada średnio 350 dni w 
roku. Na pustyni Atacama w Chile 
burze przypadają kilka razy na stule- 
cie. 


Sekscesy asa futbolu 


"Blondynki, szatynki czy czarne, to 
bez znaczenia. Diego kocha wszystkie 
kobiety" - tak o Maradonie mówił 
były reprezentant RFN, Bernd Schus- 
ter, gdy razem grali w barwach Bar- 
celony. , 
Ostatnio boski Diego ujawnił repor- 
terowi francuskiego magazynu "Fran- 
ce Dimanche", jak i gdzie kochał pięk- 
ne kobiety. Powiedział: Kocham kobie- 
ty jakie są i gdzie jest okazja, a było ich 
chyba około 600. Po każdym takim 
"skoku w bok" Diego tłumaczył swojej 
wieloletniej narzeczonej, a obecnie już 
małżonce Claudii: Kocham tylko cie- 
bie. Z innymi kobietami było tylko 
fizyczne zbliżenie, bez serca". 
Po każdym wyskoku przepraszał 
swoją Claudię bukietem z 30 czerwo- 
nych róż. Było w życiu piłkarza sporo 
seksualnych afer, dokładnie opisanych 
na łamach zachodnioeuropejskich ga- 
zet. 
AFERA W SAMOLOCIE. Lecąc z 
Buenos Aires do Barcelony Diego, jako 
jedyny pasażer, zajmował pierwszą kla- 
sę. Dyżurna stewardessa przyniosła mu 
szampana i kawior. Niejako na drugie 
danie zażyczył sobie ...seksu. Kochał się 
z samolotową pięknością na miękkich 
kocach, zwykle służących pasażerom 
do okrywania się. 


AFERA W HOTELfJ. Diego przed 
startem do kolejnego sezonu mistrzow- 
skiego w lidze włoskiej przyjechał z 
drużyną Napoli do Hamburga na towa- 
rzyski mecz z miejscowym HSV. Swego 
niemieckiego przyjaciela poprosił, aby 
na noc po meczu postarał mu się o jakąś 
piękną blondynkę. Na spędzenie nocy z 
Maradoną zgod7iła się jedna z finalis- 


.
:.: 


. .";7' '" 


tek konkursu na miss RFN. Po tcj nocy 
powiedziała: "Kochaliśmy się już w 
minibarze, a potem w pokoju hotelo- 
wym. Tej nocy z Diego nie zapomnę 
nigdy. To było coś wspaniałego". 
AFERA NA STADIONIE. Po jed- 
nym z ligowych meczów w katakum- 
bach stadionu Nou Camp w Barcelonie 
odbył się nocny seans seksu, do udziału 
.w którym Diego zaprosił sześć hiszpań- 
skich piękności. Zabawa była ponoć 
przednia, a panieI).ki o przeżyciach pod- 
czas "różowego baletu" opowiadały z 
ogromnym zachwytem. 
Po skąndal\l w Neapolu, gdy jedna z 
mieszkanek tego miasta oświadczyła, 
że ojcem jej nieślubnego dziecka jest 
Maradona, jego umiłowana Claudia 
nie' zadowoliła się bukietem róż. W 
przypływie złości zbiła cenną chińską 
wazę i oświadczyła: "Teraz, mój naj- 
droższy, już dość afer i skandali. Czer- 
wone róże trzeba zastąpić złotem". Die- 
go kupił więc złote obrączki, a po 
niedługim czasie w Argentynie odbył się, 
ślub i wystawne wesele. Jego dwie córki' 
mają wreszcie legalnego ojca, a Clau- 
dia, choć nie otrzymuje tak często czer- 
wonych róż, ma nareszcie męża i rodzi- 
nę. ("Kronika" Toruń) 


Kaz- Kaczierovski 


tów w akcji: Kaz-Kaczierovski (w tej 
roli Ric
ard Tyson) i Charlie Bates 
(John Aston). Serial zdobył wysokie 
notowa.nia tzw. oglądalności. 
Z pewnością przyjęli go z satysfak- 
cją Amerykanie polskiego pochodze- 
nia. Producenci seriali uwzględniają 
coraz częściej interesy. jeśli tak wolno 
powiedzieć. ludzi rozmaitych nacji 
żyjących w USA i starają się ich 
pozyskać dla swych produkcji. 


I FOTO- 

 
.,' ;.. 
PLOTKI" ,. I 


Razem i osobno 


.1iI';':';'M"
* *
""i:i!. 


=

 
-.iiK,  


ł"'_ 

5.'.: 


Fot. Archiwum 


Był już polski detektyw o czeskirT) 
nazwisku Banaczek. teraz w nowym 
serialu policyjnym "Hardball" pojawił 
się niejaki Joe Kaczierovski (Kaczoro- 
wski?). zwany skrótowo "Kaz". Sce- 
narzystą i producentem jest Frank 
lupo. autor kilku odcinków głośnego 
serialu ,;Magnum" (z Tomem Selle- 
ckiem) i "Inspektora Ricka Hunter.a", 
a więc wybitny specjalista gatunku. 
Znów dwóch nieugiętych policjan- 


Kylie Minogue i Jason Donovan razem występowali w serialu telewizyjnym 
"Neighbours". który zrobił furorę nie tylko w rodzinnym kraju wykonawców- 
Australii. Wspólnie nagrali też superhit "Especially For Y ou". Teraz postawili na 
solowe plany. 
Kylie wystąpiła w melodramacie "The Delinguents". gdzie jej partnerem był 
sam Michael Hutchence z zespołu ,,1 nxs". (zdjęcie w środku). Natomiast Jason 
pojawi się w kolejnym serialu telewizyjnym "Shadow of the Heart", którego 
akcja toczy się w Australii lat dwudziestych. (r) 


;,::::.:.. 


.,' ';" oOIIj!If;l;. 


. .: .("
 
 { .... . 
 


Repr. Kazimierz Ratajczyk 


'7,,,. ::J;
:'.:: .. :':':.:
.
:.:'
.:' 


..,',;fJ... . . 
..

: 


:J 


Humor 
spod żagli 


Stary wilk morski opowiada syno- 
wi: 
- Pewnego razu musiałem oga- 
niać się od setki rekinów. 
- W zeszłym roku mówiłeś o dzie- 
sięciu! 
-. W zeszłym roku byłeś Jeszcze 
zbyt mały. by poznać straszną praw- 
dę. 


* * * 


Dlaczego masz taki smutny wy- 
gląd? 
- Znowu zostałem ojcem. 
- To przecież radosna nowina. 
- Tak, tylko z powodu tej radosnej 
nowiny w tym porcie nie mogę już 
schodzić na ląd. 


* * * 


- Słyszałeś, naszego sternika po- 
trącił samochód! 
- A niech to diabli! Te samochody 
to już nawet rozbijają się po sterów- 
ce... 


,
 


'ilJ.
; 


:( ,.k' 
.", 


<
. . 


.!fi. 


. T yson ma długi 


Były pięściarski mistrz świata 
wszechwag, Mike Tyson jest multi- 
milionerem. ale zdarzają się mu wpa- 
dki finansowe. W jednej z nowojors- 
kich pizzerii zjadł dwie pizze. popił 
coca-colą i powiedział kelnerowi "za- 
raz wracam", aby opuścić lokal i już 
nie wrócić. Jest jednak postacią na 
tyle znaną, że go rozpoznano i teraz 
właściciel pizzerii żąda zwrotu długu 
w wysokości... ośmiu dolarów! 


,
 
 


lri«I 


KRZYZOWKA NR 30 


REDAGUJE SŁUPSKI KLUB SZARADZISTOW PRZY WDK 


"ł @ T :J 
,....., D n n ,-, ,...-, 
....
 łł ....
 ...
 L...
 
 
- 
48 :J8 
 14 
n r---" ,......., ,........, [: 
 
3Ii ....
 5 
 ......... 
 ...... ...
 29 
,..-, ,....-, 
2
 
 ........4 21t 
,...., ,...---, C ,......, ,......., D 
......... ...
 u 
 
,......, 
16 2- J6 ...
 ł5. 
 
,...., ,...-, C D ,......, D 
U ........4 
 
F" ] rJ F' ..,,.. " 
" ... ... 
... 
 
C ,........ C n 
....... 2S 1'3 
 
[ .,,.. .., ł1r[ .,,.. ., 8 
22. ...h.. .... ........ 
 ,.., 
D ,..-, D n 
.......... 39 1,0 ........ 3C 
F" Jr 
[ .., 
12. .... ..... 
,......, n D ,....., D D 

 U 2T 6 ....
 19 
D ,..., 
L...
 2łJ 
D D ,....., D 
10 9 33 28 U 21 
n D 
u 1 31 


,,
. 
 

< 
" Oi': i 
... /". J. 


:.'I! 


":
i. 
. :;... 


:\ 


J' 


Podane wyrazy należy rozmieścić w dia- 
gramie tak, aby powstała prawidłowo uło- 
żona krzyżówka. Litery z p61 ponumerowa- 
nych w prawym dolnym rogu, uszerego- 
wane od 1 do 41 dadzą hasło, które wystar- 
czy nadesłać jako rozwiązanie krzyżówki. 
Wyrazy 3 - literowe: 
AIS, ARA, AZA, INA. LAK, OKA, RAK, 
RAZ, REN, SER, SĘK, TŁO. WÓR, żAK. 
Wyrazy 4 - literowe: 
AKRA, BARD, ŁATA. 
Wyrazy 5 -literowe: 
AFERA, AKORD, AKSIS. ARTUR, BERET, 
BRONA, CHATA, ELIZA. FARAD,.FA
BA, 
JĄ TKA, KLASA, KWANT. LAMPA, tĄT- 
KA, OKŁAD, ORBIS, PAJĄK, PAŁAC, RE- 
MIS, ROMAN, RZEKA, SZPAK, SZTAB. 
Wyrazy 6 - literowe: , 
ADONIS, AKONTO, ARARAT, BALAST. 
KARETA, KRAWAT, KOSZAR, NADAWA, 
OTOKAR, PATERA, SZAJBA. SZARAK, 
ŹREBAK, ŻEGOTA. 
Wyrazy 7 - literowe: 
EREMITA. HERBATA, MEGIERA, TOK- 
SYNA, ZASTAWA. 


..LESZEK" 


Rozwiązania krzyżówki prosimy 
nadsyłać na adres redakcji ..Głosu Po- 
morza....75-604 Koszalin. ul. Zwycięs- 
twa 137-139. z dopiskiem "Krzyżów- 
ka nr 30" - w terminie jednego tygo- 
dnia. 


1.
" 


ROZWIĄZANIE KRZYŹOWKI NR 28 


Poziomo: raport, postęp, żuraw, trener, 
łazarz,. wkład, styk. loża. zakręt, zieleń. 
bicykl, kantor, laik, Arno, agent, cycero, 
Turcja, atlas. arenda, rzutka. 
Pionowo: ratusz, Piecyk, Rżew, turkot, 
pałasz, owad, tiamina. Poznań, talia, krzyk, 
Leśna, żeton, blacha. cięcie. Ligota, kantar, 
trucht, rolada. Arad, tusz. 
Napłynęło 40 rozwiązań. Nagrody wylo- 
sowali: Maria Zwolińska z Człuchowa i 
Dagmara Orzyńska z Koszalinia. Bony 
oszczędnościowe PKO wartości po 4.000 
zł wyślemy pocztą. 


ł 


"t . ' . . . : c 
.."'
 
". -":"li"o. 


. 


ROCKOWY 
"".- .. . 
I' , 

llr 
-: P.1f
 
ŚW' 


Ił- 

tD 


Erotyka 
W stylu pop 


Ojciec - Marty Wilde jest byłą 
gwiazdą pierwszej fali brytyjskiego 
rock'n'rolla. zaś brat - Ricki ma za 
sobą ta«.że nagrania płytowe. choć 
dopierq
.jako producent zwrócił na 
siebie większą uwagę. Trudno się 
więc dziwić, że Kim Wilde została 
wykonawczynią muzyki pop. 
W 1981 roku brytyjskie listy best- 
sellerów zawojowała rytmiczna pio- 
senka "Kids in America", będąca 
skrzyżowaniem dokonań Diany Ross i 
Gary'ego Glittera. Odtąd Kim Wilde 
nagrywała dosłownie przeł1ój za prze- 
bojem, choć jej albumy z lat 
1981-84 nie mogły zachwycić kry- 
tyków. . 
Dopiero dwa lata później Kim Wil- 
de udało się podbić Stany Zjednoczo- 
ne. Stało się to dzięki nowej wersji 
dawnego szlagieru murzyńskiego tria 
dziewczęcego "The Supremes" - 
.l'You Kęep Me Hanging On". Pierw,:, 
'szą pozycję w zestawieniach najlepiej 
sprzedawanych singli płyta osiągnęła 
również w Kanadzie i Australii. Duże 
wzięcie miał też album "Another 
Step" . 


'"'::::':  


, 


'''''ii . :" ....... W<;....... -""... 


W 1988 roku Kim Wilde towarzy- 
szyła - jako samodzielna gwiazda - 
samemu Michaelowi Jacksonowi w 
europejskiej części światowego tour- 
nee wykonawcy. Wtedy wydała kole- 
jny longplay "Close". który ukazał się 
także w Polsce. po występie wokalis- 
tki podczas Festiwalu Piosenki w So- 
pocie. 
Gwiazda muzyki pop znalazła 
szczęście w życiu prywatnym, w któ- 
rym jej partnerem jest Calvin Hayes. 
znany jako klawiszowiec popularnej 
niegdyś grupy "Johnny Hates Jazz". 
Najnowszy album blond piękności 
z Wysp Brytyjskich nosi tytuł "love 
Moves" i jest reklamowany jako "Ero- 
tyka w stylu pop". (r) 


Repr. Kazimierz Ratajczyk 


BOROSKI . 
* 
ic * _4 .:, 
, .., 
() BARAN 
21 .03-21 04 


Sympatyczny i udany tydzień pod każ- 
dym względem. Wyjątkowe perspektywy 
dla zakochanych. Dla pozostałych miłe 
chwile w gronie najbliższych i 'przyjaciół. 
Sporo radości i niespodzianek. Zdrowie i 
finan
e korzystne. Sprzyja ci Panna i Wod- 
nik. 


@ 


BYK 
21 .04-21 .05 


Dla zagubionych w uczuciach, okres 
sprzyjający scementowaniu rodziny i stabi- 
lizacji spraw serca. Pogodna atmosfera do- 
mowa to najlepsze lekarstwo na codzienne 
stresy. Miła niespodzianka i spotkanie w 
gronie serdecznych osób. Znaczna popra- 
wa budżetu. Ważny Lew. 


J" v 
(!t 


BLIŹNIĘTA 
22.05-21 .06 


Tydzień relaksowy, na pełnym luzie. 0- 
potliwe sytuacje już poza tobą. Krótki im- 
prowizowany wyjazd i spotkanie z życz- 
liwymi ci osobami znacznie poprawi na- 
strój. Powodzenie w towarzystwie i być 
może frapująca znajomość. Uważaj na 
Skorpiona.  


RAK 
22.06-22.07 


Nareszcie trochę czasu dla siebie i naj- 
bliższych. Zapowiada się pogodny i relak- 
sowy tydzień, którego nie zakłócą przykro- 
ści i problemy. W domu liczne, sympatycz- 
ne odwiedziny oraz niespodlianka. Tem- 
peratura uczuć rośnie. Najważniejszy Wod- 
nik. 


@ 


LEW 
23.07-22.08 


Gorący okres w działalności zawodowej. 
Liczne oferty interesującej współpracy, no- 
we pola działania. Jedyny mankament to. 
że zaabsorbowanie problemami zawodo- 
wymi rzutuje na życie osobiste, nie od- 
kładaj planów wakacyjnych, uczucia trzeba 
pielęgnować. Zagadkowy Wodnik. 


(!) 


PANNA 
23.08-22,.0, 


W pracy lepsza koncentracja i upew- 
nienie się w słuszności podejmowanych 
ostatnio decyzji. Sukcesy natury osobistej. 
Najlepsza pora na likwidację dawnych 
konfliktów i pogodzenie się z partnerem. 
Zdrowie dopisze. finanse też nie najgorsze. 
Kontrowersyjny Skorpion. ) 


WAGA 
23.09-22.10 


W pracy konieczna będzie pełna dys- 
pozycyjność. ponieważ czekają cię pilne i 
bardzo ważne zadania. Natomiast w domu 
klimat sprzyjający łagodzeniu zastarzałych 
sporów i szansa na pełne zrozumienie. 
Seria interesujących spotkań. Sprzyja ci 
Panna. 


(
 


SKORPION 
23.10-22.11 


Tydzień satysfakcjonujący. Nowe znajo- 
mości i doświadczenia. W domu atmosfera 
zaufania i zrozumienia. Przyjazd bliskiej 
osoby, w pracy wysokie noty i lepsze 
perspektywy. Niespodzianka. która sprawi 
dużo radości. Nie przesadzaj z wydatkami. 
Miły Strzelec.   


STRZELEC 
23.11-21.12 


4 


Tydzień sympatyczny. bez kłopotów i 
konfliktów. Dominować będzie życie do- 
mowo-rodzinne. Duży ruch towarzyski - 
wizyty i rewizyty, Nieoczekiwany przyjazd 
gości z dalekich stron. Zdrowie i humor 
dopiszą. finanse też. Możesz liczyć na Wo- 
dnika. 


(
.) 


KOZIOROŻEC 
22.12-21.01 


W'pracy wskazane opanowanie. Jeżeli 
poniosą cię nerwy, projekt, na którym ci 
zależy zakończy się fiaskiem. W domu na- 
pięcia, naj bliżsi nie popierają twych po- 
czynań w sferze życia prywatnego. Budżet 
domowy zagrożony. Nie licz na Lwa. ) 


WODNIK 
21.01-20.02 


Zażegnanie kryzysu i rozładowanie na- 
pięć w życiu osobistym, wreszcie złapiesz 
pełny oddech. Poprawa zdrowia i nastroju. 
W domu usprawnienia, którymi można było 
cieszyć się od dawna. Niewykluczona po- 
dróż we dwoje. W pracy nieźle. Serdeczne 
Bliźnięta, najważniejszy Lew. 


@ 


RYBY - 
21 .02-20.03 


Trochę zmartwień z powod.u niefortun"': 
nego załatwienia ważnej sprawy osobistej. 
Następnie nieocz
kiwani goście zakłócą 
czas przeznaczony na sprawy zawodowe i 
rodzinnę. Trudno w tej sytuacji mieć szam- 
pański humor. Tym bardziej, że finanse 
bardzo uszczuplone. Pomocna i lojalna 
Panna.