/Image001.djvu

			Pierwsi poslowie i senatorzy z Koszalińskiego i Slupskiego 


Po pierwszej turze wyborów 


ProletallUSLe 
wszystkIch J...,ajow 
łączcie się'  


'" 


(Szczecinek) oddano 1 08.456 gło- 
sów ważnych na 1 09.054 uczestni- 
czących w głosowaniu i 170.083 
osób uprawnionych. Do mandatów 
nr 184 i 185 żaden z kandydatów nie 
uzyskał wymaganej liczby głosów. W 
ponownym głosowaniu kandydować 
będą: mandat nr 184 - Zofia Wil- 
czyńska i Jan Wołosiak. mandat nr 
185 - Piotr Rózanowski i Stefan 
Ryder. W mandacie nr 186 więcej niż 
połowę ważnych głosów otrzymał 
Bogusław Pałka i on został wy- 
brany na posła. 
(dokończenie na str. 2) 


W wyborach do Sejmu. w okręgu nr 
46 (Koszalin), do mandatów nr 181 i 
182 żaden z kandydatów nie uzyskał 
wymaganej liczby głosów, wobec 
czego w głosowaniu za dwa tygodnie 
kandydować będą dwie osoby. które 
uzyskały kolejno największą liczbę 
głosów. Są to: w mandacie nr 181 - 
Stefan Gębicki i Ryszard Ulicki. 
w mandacie nr 182 - Zbigniew 
Puzewicz i Andrzej Wnuk. W man 
dacie nr 183 więcej niż połowę waż- 
nych głosów otrzymał Franciszek 
Sak i on został wybrany na posła. 
W okręgu wyborczym nr 47 


(Inf. wł.) Są już wyniki pierwszej 
tury wyborów do Sejmu i Senatu na 
Pomorzu Środkowym. W wyborach 
do Senatu w woj. koszalińskim wzięło 
udział 66 proc. uprawnionych. Gło- 
sów ważnych oddano 212.726. Wy- 
brano Gabrielę Cwojdzińską i Je- 
rzego Madeja. 
W wyborach do Senatu w woj. 
słupskim na 283.695 uprawnionych, 
w głosowaniu uczestniczyło 181.607 
osób. Głosów ważnych oddano 
156.448. Wybrana została Anna Bo- 
gucka-Skowrońska. W ponow- 
nym natomiast głosowaniu, 18 czer- 
wca, kandydować będą do drugiego 
mandatu Henryk Grządzielski i 
Ryszard Jan Kurylczyk. 


KOSZALIN 


, 


SŁUPSK 


ONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 


DZIENNIK POLSKIEJ ZJE DNO 


PL ISSN 0137-9526 
Nr Indeksu 35024 


ROK XXXVI NR 132 (11.72) $RODA 7 czerwca 1989 r. CENA 25 zł Wyd. 12 


Posiedzenie Biura 
Zasady przekraczania Polity cznego KC PZPR 
granicy nie zmieniły się 


In'odzież
 


dla 


VVażne 


on erenc.a orasovva z. R 


ko 


6 bm. Biuro Polityczne KC 
PZPR na posiedzeniu z udzia- 
łem I sekretarzy komitetów 
wojewódzkich partii oceniło 
sytuację społeczno-politycz- 
ną w kraju. Wstępnie omó- 
wiono przebieg pierwszej tu- 
ry wyborów do Sejmu i Sena- 
tu. 
Rozpatrzono przygotowa- 
nia do drugiej tury wyborów. 
Biuro Polityczne wysłucha- 
ło informacji o sytuacji w wo- 
jewódzkich organizacjach pa- 
rtyjnych oraz o nastrojach w 
niektórych środowiskach za- 
wodowych i społecznych. 
Obrady prowadził I sekre- 
tarz KC PZPR Wojciech Jaru- 
zelski. (PAP) 


Otvvarta gra polityczna 
staje się polską normą 


(Inf. wł.) Wakacje już za pasem. Młodzież i dzieci jak zwykle spędzą 
je na koloniach. obozach i wakacyjnych hufcach pracy. Także za- 
granicznych.  


zagraniczny wypoczynek na podob- 
nych zasadach, jak w roku ubiegłym. 
Przypomnijmy je. 
Zbiorowe wyjazdy do NRD odby- 
wają się na podstawie legitymacji 
szkolnych (młodzież do lat 16), tym- 
czasowych dowodów osobistych. 
dowodów osobistych lub indywidua- 
lnych paszportów. Nieodzowna jest 
przy tym także lista zbiorowa uczest- 
ników. 


Tego roku. podobnie jak w latach 
ubiegłych, wie
u młodych ludzi wyje- 
dzie do NRD, Czechosłowacji. Związ- 
ku Radzieckiego. Bułgarii, bądź na 
Węgry. Na jakich zasadach będą 
przekraczać granicę? Jakie dokumen- 
ty są im do tego potrzebne? Im bliżej 
lata, tym podobnych pytań więcej. 
Z informacji uzyskanych w Wydzia- 
le Paszportów Wojewódzkiego Urzę- 
du Spraw Wewnętrznych w Koszali- 
nie wynika, że dziecięce i młodzieżo- 
we grupy wakacyjne wyjeżdżają na 


Z dotychczasowych, nieoficjalnych 
i niepełnych danych wynika, że wy- 
bory, które przybrały charakter plebi- 
scytarny, przyniosły wynik niekorzys- 
tny dla koalicji. Dokonamy analizy 
tych wyników. Już teraz jednak mogę 
stwierdzić, że indywidualnymi decyz- 
jami wyborczymi kierowała przede 
wszystkim emocja odreagowania. Ot- 
warte pozostaje pytanie, czy suma 
tych indywidualnych decyzji jest wy- 
razem rzeczywistej woli zbiorowej 
społeczeństwa. Ja myślę, że nie. 


14 ekip telewizyjnych. specjalni wysłannicy i stali korespondenci 
wypełniający salę konferencyjną i kuluary -taki obraz przedstawiało 
6 bm. Centrum Prasowe ..Interpress" podczas spotkania zastępcy 
rzecznika prasowego rządu Zbysława Rykowskiego z dziennikarzami. 


Mówiłem to przed wyborami. Po 
wyborach podtrzymuję te słowa. Nie 
są jeszcze znane oficjalne wyniki wy- 
borów. Są to uczciwe wybory. Uwa- 
żam, że dopóki nie będą znane o- 
stateczne ich wyniki dobry obyczaj 
nakazuje mi nie dokonywać zbyt da- 
leko idących interpretacji, by nie oka- 
zały się one pochopną spekulacją. 


Na wstępie złożył on następujące 
oświadczenie: 
Tydzień temu powiedziałem. że na 
wyborach świat się nie kończy. Po- 
wiedziałem: zgodziliśmy się przy o- 
krągłym stole na współistnienie. Po- 
wiedziałem: parlamentarne istnienie 
opozycji może być konstruktywnym 
czynnikiem rządzenia. 


Robocze spotkanie 
przedstawicieli 
strony koalicyjnej 
i opozycyjno- 
solidarnościowej 


(dokończeme na str 2) 


Ile kosztu.e noc pod namiotem? 


(dokończenie na str. 2) 


Recepta na względnie 
tani urlop 


---L 
'\  j 
\  .1 


6 bm. odbyło się robocze spotkanie 
przedstawicieli strony koalicyjnej re- 
prezentowanej przez gen. Czesława 
Kiszczaka. Stanisława Cioska i 
Andrzeja Gdul, z przedstawicielami 
strony opozycyjno-solidarnościowej 
reprezentowanej przez prof. Broni.- 
ł
"Na Geremka, redaktora Tadeu- 
sza Mazowieckiego. a także przed- 
stawiciela Kościoła ks. Alojzego Or- 
szulika. 
W czasie spotkania potwierdzono 
wolę realizacji postanowień "okrąg- 
łego stołu", omówiono wstępne wy- 
niki wyborów, oraz przygotowania do 
posiedzenia Komisji Porozumiewaw- 
czej w dniu 8 czerwca 1989 r. (PAP) 


Rozpoczął si, Festiwal 
Piosenki Radzieckiej 


(Inf. wł.) Już niespełna trzy tygodnie dzielą nas od początku sezono- 
wego szczytu turystycznego na Pomorzu Środkowym. Nie jest 
tajemnicą. że dwutygodniowy pobyt na wczasach nad morzem 
b,dzie o wiele droższy niż przed rokiem. Tury.tykal letni wypoczynek 
nie opa rły się wzrostowi cen... 


tt 


Dziecięcy festyn ..Barwy Przyja
ni". w kt6rym 
wystąpiło blisko 600 dZiewcząt I chłopc6w z 
z..poł6w wokalno-tanecznych. ze Inaugurował 
wczoraj w amfiteatrze zielonog6rsklm XXV Fel- 
/lwal Piosenki RadzieckIej. W kolejnych dniach w 
ZIelonej G6rze zaprezentują Się piosenkarze e- 
matorzy. laureaci og61nopolskiego konkursu pio- 
senki radzIeckieJ. Na zakończenie festiwalu - 
koncert galowy z udziałem gWiazd polskiej I re- 
dZleckiej estrady. 


.- e  


które pozycje cennika na kempingach 
w woj. koszalińskim? - z tym pyta- 
niem zwróciliśmy się do Henryka 
Golika. kierownika Wojewódzkiego 
Centrum Informacji Turystycznej w 
Koszalinie. - Wysokości opłat są ba- 
rdzo zróżnicowane. Właściwie w kaz- 
dej miejscowości jest inaczej. 


Tak jak przed laty, względnie tanio 
można spędzić urlop na polu kempin- 
gowym, przyjeżdżając nad morze z 
własnym namiotem. Wprawdzie wa- 
kacJe pod namiotem nie dorównują 
komfortowi pobytu w wygodnym do- 
mu wczasowym. jednak ta forma wy- 
poczynku niezmiennie cieszy się wie- 
lką popularnością. 
Jak w tym roku kształtują się nie- 


W zakładzie Kotlarsko-Ślusarskim Stanrsława Stanluka w Słupsku wytwarza 
się m. in. kotły, zbiorniki na paliwo. pojemniki na odpady, oraz elementy dla 
rolnictwa (dor) 


Powstaje związkowe 
centrum rehabilitacji 


Og61nopolskie Porozumienie ZWlązk6w Zawo- 
dowych WYStąpltO z inicjatywą budowy ZWiąZ- 
kowego centrum rehabilitacji zawodowe/o Na In 
auguracYJnym polledzenlu społecznego komitetu 
budowy 6 bm w Warszawie wr,czono akty nomi- 
naCYJne 53 członkom. reprezenlUlllcym plac6wki. 
InstytuCje I organizaCJe. kt6re wyraziły zalnteretlO- 
wanle Ideą budowy tego ośrodka Przewodnlczą- 
Lym komItetu został Alfred MiodowIcz 


Fot. Stefan Krajewski 


w. Jaruzelski oczekiwany 
w Wielkiej Brytanii 


.(dokończenie na str. 2) 


Oświadczenie 
na temat wydarzeń 
vv Pekinie 


Pogrzeb 
Chomeiniego 


Pikieta 
przed ambasadą ChR L 


wego pobytu w Polsce - który był 
pierwszą wizytą szefa rządu brytyjs- 
kiego - pani Thatcher rozmawiało 
się bardzo dobrze zarówno z polskjm 
rządem, jak i z ,Solidarnością" i z 
przedstawicielami innych odłamów 
społeczeństwa. Dzięki temu powróci- 
ła ona do W. Brytanii ze znacznie 
głębszym rozumieniem tego, jakie są 
problemy Polski. Przyniosło to po- 
głębienie istniejących już stosunków i 
w jego wyniku - obecną wizytę W. 
Jaruzelskiego. "Mamy nadzieję" - 
powiedziano - "że przybędzie on do 
W. Brytanii i cieszymy się, że do tego 
dojdzie" . 


Londyn (PAP). Korespondent PAP 
Mariusz Kukliński pisze: 


Kllkudzlell(IClu młodych ludzI zorgamzowało 
we wtorek pik ledy pod ambll18dą ChRL w War- 
lZaWle na znak protellu przeciwko zalklom w 
Peklme. Ten ..m charakter ma prowadzone tu 
glod6wka grupy młodzlezy Damonltrancl rozda- 
wah ulotkI I zblerell podpllY pod petyCją protel- 
tacy/ną Ne chodniku przed amba18dll zepalono 
InIcze 


BrytYjskie 
ródła oficjalne oŚwiad- 
czyły, iz między W. Brytanią i Polską 
istnieją dobre stosunki, zwłaszcza od 
czasu ubiegłorocznej wizyty. jaką zło- 
żyła w Polsce premier Margaret That- 
cher. Na ocenę taką zasługują one w 
szczególności - podkreślono - w 
Świetle wydarzeń. Jakie zaszły w Po- 
lsce pótniej. Pani Thatcher bardzo 
oczekuje na spotkanie z W. Jaruzels- 
kim. zwłaszcza iz odwiedza on W 
Brytanię tuż po wyborach. 
Podkreślono, iz podczas listopado- 


TEHERAN (PAP) We wtorek w 
Teheranie odbył Się pogrzeb imama 
Chomemiego. Ciało zmarłego prze- 
wieziono helikopterem na cmentarz 
"Becheszte Zohra" i zlozono do ziemi. 
Helikopter, w którym umieszczono 
zwłoki Chomemiego po incydencie 
podczas próby przetransportowania 
Ich na cmentarz (rozhisteryzowane 
tłumy próbowały dotknąć trumny lub 
oderwać kawałek całunu, w powsta- 
łym tumulcie ciało wypadło na drogę) 
miał trudności z wylądowaniem na 
cmentarzu z powodu nieprzebranych 
tłumów. Takze helikopter wiozący 
dostojników irańskich z nowym lide- 
rem nie mógł wylądować i ceremonię 
odroczono. Według szacunków age- 
ncji zachodnich, na pogrzeb przybyły 
co najmniej trzy miliony Irańczyków. 
W czasie zamętu towarzyszący kon- 
wojowi żałobnemu tzw. strażnicy re- 
wolucji wielokrotnie bezskutecznie 
strzelali w powietrze dla odparcia tłu- 
mów. 


Z gł,bok.. trosk.. społeczeństwo l 
włedze polskie przYJtłv Informecj. o 
tragicznych wydarzeniech w Pekinie. 
Wyrazamy szczere wsp6łczucie ro- 
dzinom zabitych I poszkodowanym - 
ołwladczył za.t,pca rzecznik. rz..du 
PRL. 


, 


Dzieci z Armenii 
w Szczecinie 


Na zaprolzenle Izczeclńskle/ Szkoły Podltawo. 
weJ nr 63 przybyla na wakecYJny wypoczynek 
200-osobowe grupa dZiecI z ArmenII ZWledze 
ona Szczecin I wOJew6dztwo. pojedzie ne wycie. 
czk, do Warlzawy. e nalt,pma na kolonie nad- 
morakle w MltdzyzdrOJech DZieci z ArmenII na 
kazdym kroku IpotykaJlIll, z ogromnąlerdecz- 
nołclą 


Z Chlńakłl Rapubllkłl LudowłllłlcZII Pol- 
ak, tradycYjna WIOZI przYJatnl wzaJamne- 

 go szacunku I wszechstronnaj wsp6łpracy. 
Szczag61n1e w ostatnich latach atolunkl 
polako-chlńskle ukladaly "O pomyjlnIe I 
liczymy ze obecne wydlrz.nll Ole będll 
mieĆ negltyWnago wpływu ni ich dalszy 
rozw6J. 


Elewatory zbożowe na zamówienie rządu 


" 


To. co wydarzyło 110 w Pekinie. Jest 
wielkim dramatem zaprZVJatnlonego z na- 
mi narodu. Wierzymy. ze powstała konflikty 
btdłl rozwlłlzane przez samych Chińczy- 
k6w środkami politycznymi bez uzvcla Siły 
ze tak Jak to bywało w przeszłoścI - 
ZWYCIOlY rozwaga I realizm, nie Z08t8nll 
osłabione procesy reform I międzynarodo- 
wa pozYCJa Chin (PAP) 


Rokowania wiedeńskie - 
Na zdJęcIu szyicI zamieszkali w 
Libanie ogłosili załobę po śmierci 
Chomeiniego. 


Pomyślnie realizowany jest rządowy program rozwoju przechowalnictwa i 
suszarnictwa zbóż. W tym roku po wielu latach zastoju inwestycyjnego w tej 
dziedzinie - przekaze się do użytku 8 nowoczesnych elewatorów zbozowych. 
W każdym z nich będzie można pomieścić od 25 do 50 tys. ton ziarna. 
Tempo robót- mimo wielu kłopotów zaopatrzeniowych na jakie napotykają 
wykonawcy - na wszystkich obiektach jest zadowalające. a na niektórych 
nawet bardzo dobre. (PAP) 


Pańltwa Ukłedu Warlzawlklego I NATO po raz 
p.erwazy prze	
			

/Image002.djvu

			Str. 2 


Polska - Bulgari. 


Ku wzajemnemu pożytkowi 


Z przyjacielską. roboczą wizytą przyb(tdzie 7 bm, do Polski przewo- 
dniczący Rady Ministrów Ludowej Republiki Bułgarii Georgi Atana- 
sow, 


Częstotliwość i zakres polsko-buł- 
garskiej współpracy w rozmaitych 
dziedzinach życia jest przez obu part- 
nerów oceniana bardzo wysoko. Do- 
brze rozwija się współpraca gospoda- 
rcza Polski i Bułgarii w br. Oczekuje 
się, iż wzajemne obroty handlowe 
przekroczą 1,1 mld rubli. Z Bułgarii 
sprowadzamy np. maszyny. urządze- 
nia elektronicznej techniki oblicze- 
niowej, statki. Eksportujemy nato- 
miast m.in. obrabiarki, urządzenia dla 
elektrowni jądrowych. maszyny bu- 
dowlano-drogowe. usługi budowla- 
ne. 


Szczególny rozwój wzajemnych 
stosunków obserwuje się w ostatnich 
latach. Świadczą o tym rezultaty wi- 
zyt i roboczych spotkań Wojciecha 
Jaruzelskiego i Todora Żiwkowa. Is- 
totne znaczenie dla rozszerzenia za- 
kresu polsko- bułgarskiej współpracy 
miała ubiegłoroczna wizyta W. Jaru- 
zelskiego w Sofii i podpisane w jej 
trakcie dokumenty. Warunki dla ko- 


rzystnego współdziałania gospodar- 
czego stworzyla podpisana wówczas 
koncepcja głównych kierunków 
współpracy gospodarczej i nauko- 
wo-technicznej pomiędzy PRL i lRB 
do 2005 r., uzupełniona o porozumie- 
nie dotyczące podstawowych zasad 
tworzenia i działalności wspólnych 
przedsiębiorstw i organizacji gospo- 
darczych. 


Robocza wizyta G. Atanasowa w 
naszym kraju będzie więc okazją do 
przyjrzenia się w jakim stopniu pod- 
pisane porozumienia. zwłaszcza te w 
sprawach gospodarczych, są nasyca- 
ne konkretną treścią. Istnieją w tym 
zakresie znaczne rezerwy, związane 
przede wszystkim z rozwojem spec- 
jalizacji i kooperacji przemysłowej, 
tworzeniem wspólnych przedsię- 
biorstw. Na przeszkodzie stoją tutaj 
kwestie dotyczące rozliczeń pomię- 
dzy jednostkami gospodarczymi. nie- 
wymienialność walut narodowych, a 
także gospodarcze kłopoty obu 
państw. (PAP) 


REGION - KRAJ - ŚWIAT 


6 bm. w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Prezydium Komite- 
tu Obywatelskiego zajmującego 
się zmianą treści i form prezen- 
tacji tradycji oręża polskiego na 
Grobie Nieznanego 20łnierza w 
Warszawie. 


Omówiono dotychczasową dzia- 
łalność merytoryczną komitetu oraz 
realizowane przedsięwzięcia związa- 
r)e z techniczną i finansową stroną 


Zmiana tablic 
na kolumnadzie Grobu 
N ieznanego Żołnierza 


realizacji idei rewaloryzacji Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Przedyskuto- 
wano także wnioski dotyczące tych 
zagadnień sformułowane w kilku- 
dziesięciu listach. które nadesłali 
przedstawiciele środowisk kombata- 
nckich, historycy. osoby prawne. 


Członkowie prezydium przyjęli za- 
łożenie, że na 10 tablicach, które mają 
być umieszczone na kolumnadzie 
grobu, wydarzenia z naszej historii 
będą prezentowane w porządku 
chronologicznym. 
Obradom przewodniczył gen. bryg. 
pil. Stanisław Skalski. (PAP) 


Zasady przekraczania granicy 
nie zmi nily się 


(dokończenie ze str. 1) 


Do Czechosłowacji dzieci w wieku 
do lat 16 jadą na podstawie list zbio- 
rowych - sporządzonych i potwier- 
dzonych przez organizatora wyjazdu 
oraz poświadczonych przez Wydział 
Paszportów WUSW - i ważnej legi- 
tymacji szkolnej. 
Młodzież szkolna i studencka oraz 
junacy OH P wyjeżdżający w ramach 
wakacyjnych hufców pracy do Buł- 
garii, Czechosłowacji, NRD, Związku 
Radzieckiego lub na Węgry muszą 
przy przekraczaniu granicy okazać się 
paszportami indywidualnymi lub pa- 
szportem zbiorowym oraz tzw. doku- 
mentami brygady. będącymi równo- 
cześnie umowami o pracę. Młodzież 
udająca się do krajów socjalistycz- 
nych na praktyki zawodowe przekra- 
cza granicę na podstawie paszportu 
indywidualnego (potrzebnv jest rów- 
nież dokument potwierdzający cel 
wyjazdu) . 
Warto przy okazji przypomnieć. że 


wyjazdy na wczasy wymienne do 
NRD odbywają się na podstawie pa- 
szportów indywidualnych lub zbioro- 
wych. Uczestnicy takiej wymiany o- 
prócz paszportów okazują władzom 
granicznym NRD zaproszenia imien- 
ne. 
W tym roku przy wyjazdach do 
krajów demokracji ludowej nie obo- 
wiązują już karty przekroczenia grani- 
cy (wymaga się ich tvlko przy wyjaz- 
dach służbowych). 
Ci, którzy w ubiegłym roku organi- 
zowali wyjazdy na podstawie list (np. 
w ramach wymiany sąsiadujących z 
polskimi województwami rejonów 
ZSRR) mogą to czynić także w tym 
roku. Pod warunkiem jednak, że przy- 
jmą na siebie odpowiedzialność, je- 
żeli służby graniczne państw. do któ- 
rych ma nastąpić wyjazd, odmówią 
przepuszczenia takiej grupy przez 
granicę, 
Pracownicy wydział6w paszporto- 
wych zachęcają organizatorów wy- 
jazdów grupowych do korzystania - 


tam, gdzie wymagane są paszport y- 
z paszportów zbiorowych. Wydawa- 
nie takie
o dokumentu trwa znacznie 
krócej, mż wydawanie kilkunastu czy 
kilkudziesięciu paszportqw indywi- 
dualnych. Poza tym paszporty zbioro- 
we są znacznie tańsze. Opłata za wpis 
do takiego dokumentu sięga 20 proc. 
opłaty pobieranej za wydanie pasz- 
portu indywidualnego, czyli 2000 zł. 
Dla wielu rodziców zapewne fakt ten 
nie pozostaje bez znaczenia. Przypo- 
minamy zatem, że paszporty zbiorowe 
do krajów socjalistycznych wydawa- 
ne są na podstawie list imiennych. 
Podanie - kwestionariusz paszpor- 
towy wymagany jest wyłącznie od 
osoby, na którą wystawia się paszport 
zbiorowy. Wobec osób znajdujących 
się na liście imienne t ' nie obowiązuje 
właściwość terytoria na, to znaczy. ze 
uczestnicy wyjazdu mogą być miesz- 
kańcami różnych województw. Wy- 
magane w tym przypadku 'Opłaty to: 
znaczek opłaty paszportowej warto- 
ści 1000 zł (tradycyjne podanie za- 
stępuje tu umieszczenie na liście) 
oraz 2000 zł za wpis do paszportu. 
Przypominamy też, że od 1 czerwca 
br. zmieniły się nazwa oraz numer 
konta bankowego, na które nalezy 
wpłacać należności la wydanie pasz- 
portu: ..Opłaty paszportowe". Od- 
dział Okręgowy NBP w Koszalinie nr 
33011-13-249-61. (i) 


1)
::
::;:.:ą&;;:::::1 


Goście z NRD 
w Stronnictwie 
Demokratycznym 


WczorlI Prwydlum Wojew6dzluego Korr1ltetu 
StronnlCtWl Demolu.tyCznego w Koualin.. o- 
m6wtło nlIWlzn"IU. udenll pertyjne i orglnizl- 
cyjne SD w wOJew6dztw.. orli oceniło prz.bieg 
kempenu wyborcIes do per1.mentu. 


Tematem drugiej czt6ci postedz_nia Prezydium 
WK były problemy ołwiaty w wojew6dz!wle ko- 
IIIlińlkim. W obecnołc:l kuratorl ołwiaty I wy. 
chowami. M. Statkiewicu oraz deleglcji Za- 

u Okrogowego LDPN w Neubrendenburgu- 
R. Lud.wlg., wlC8przewodn
cego Za
u 
Okrogowego M. Thomelll, ..krataru. zlpoznl- 
no ai, z ektualNIIlYtuec;łll potrzebemi kadrowymi, 
flnenaowymi I ".nem bezy ołwllty w wOJew6dz1- 
wie. 
Wymieniono teki. dołwl8dczenil SD I LDPN w 
k
1I udziału obu penll w rozwl-łYWlniu pro- 
błemltykl ołw.ety I wychowlml Dełegacil 
LDPN zwledzlłl Zeep6/ Szk61 MuzycznVCh. oru 
wystlwt prac dyplomOWYCh lbeolwent6w LJ. 
ceum Sztuk PI-łycZnych. 


Recepta 
na więdnie 
tani urlop 


(do1collczenie Ztl ,tI. l) 
Tylko jedna pozycja cennika jest 
jednolita - opłata meldunkowa - I 
wynosi ona 10 złotych. W Kaliszu 
Pomorskim za rozbicie namiotu 2-0- 
sobowego płaci Się 124 złote za dobę. 
Tyle samo płaci się za pobyt na kem- 
pingu jednej osoby. Ustawienie przy- 
czepy kempingowej jednoosiowej to 
wydatek 212 złotych na dobt. Za 
ustawienie samochodu trzeba zapła- 
cić 178 złotych, a za motocykl 88 
złotych. Stosunkowo duzo kosztuj. 
mozliwość podłączenia się do gniaz- 
da energII elektrycznej bo az 510 
złotych za dobt. A ze jest to dużo. 
niech 'wiadczy fakt. że za to lamą 
usługę na kempingu ..Biała Mewa" w 
D
wirzynie płaci się tylko 100 zło- 
tych. Wyższs jest tam jednak opłata za 
pobyt i wynosi 200 złotych. Rozbicie  


j ,. 
o .... ,""''!S 
- -"- a 
· I;ełda-ć"i  


(Inf. wł.). Ceny Ilmochodów.szczeg6l- 
nie naazych krajowych, nadal rOlnłl, ale nie 
tak gwałtownie JBk w minionym roku. Ich 
wzrOlt Jest meunlkniony i wynika głównie 
z InflaCJi. Obecnie na głÓwnych krajowych 
gu:tłdach nowy "maluch" kosztujl 6 mln zł. 
Sz"cioletnl wyeeniany J.t ni pon8d 
2 mln zł Jedynie syrenki trzymaj" jeszcze 
can, hczonłl w Mtkech tyłltcV złotyCh. ale 
kilkuletnie pojazdy tej marki oferowane '" 
juz za prawie milion zlotych. Tik WlfC 
nawet posiadacze poczciwych syrenek bł- 
dłl SI' niedlugo czuh milionerami... A teraz 
ostatnie ceny wywoławcze. 
KOSZALIN 
Fiat 128p z 1986 roku - 4.6 mln zł; z 
1984 roku - 2.1 mln zł; z 1982 roku - 
1.85 mln zł; z 1979 roku-2,1-1,6 mln zł; 
z 1978 roku - 1.4-1,2 mln zł; 


namiotu 1-osobowego kosztuje 100 
złotych a ust8wienie samochodu 120 
złotych za dobę. Za ustawienie przy- 
czepy kempingowej pobiera siO w 
Dtwirzynie opłato w wysokoŚCi 160 
złotych. Moina też przyjechać rowe- 
rem i w6wczas za ten 'rodek lokomo- 
cji płaci si, 60 złotych. Wla'ciciele 
motocyklów płacą 80 złotych. 
Na kempingach WPT "Jantaria" w 
Mielnie i Darłowie ceny BIł identycz- 
ne. Drogo, bo aż 370 złotych płacIć 
tam trzeba za pobyt jednej osoby. 
Ustawienie namiotu 4-osobowego 
kosztuje 250 złotych. Ustawienie sa- 
mochodu to wydatek dalszych 350 
złotych. Za wjazd przyczepy kempin- 
gowej trzeba z8płacić równiez 360 
złotych. Mozliwość korzystania z e- 
nergii elektrycznej skalkulowano na 
260 złotych na dobt. 
Trochę taniej wypoczywać będą 
turyści nad jeziorami w Mostowie i 
Piasecznie. Rozbicie namiotu 4-010- 
bowego kosztuje 200 złotych. a za 
jednodniowy pobyt kazda osoba pła- 
ci 300 złotych. WJ8zd na kemping 
samochodem kosztuje 300 złotych, a 
motocyklem 120 złotych. Za korzys- 
tanie z energii elektrycznej trzeba za- 
płacić 260 złotych. (j.) 


"Maluch" - 


FSO-126 z 1976 roku - 1.26 mln zł; z 
1974 roku -1,3 mln zl. 
Polonez z 1989 roku - 4600 bonów; z 
1986 roku - 9.0-7.6 mln zł; z 1980 roku 
- 4,6 mln zł. 
D.cla z 1973 roku - 2.7 mln zl. 
Audi 80 z 1987 roku - 60 mln zł. 
VW pa..at z 1976 roku - 3.0 mln zł; 
VW golf z 1976 roku - 1600 bonów lub 
5,6 mln zł. 
Merced_ 200D z 1981 roku - 4100 
bonów. 
Wołga z 1979 roku - 3,6 mln zł. 
Wsrtburg z 1978 roku - 3,0 mln zł; z 
1977 roku - 2,3 mln zł. 
SŁUPSK 
Fiat 126p z 1 986 roku - 3.0-2.8 mln 
zł; z 1984 roku - 2.2 mln zł; z 1983 roku - 
2,1 mln zł; z 1982 roku - 2,0 mln zł; z 1981 
roku - 1.9 mln zł; z 1980 roku -1,76 mln 
zł; z 1977 roku - 1,0-880 tyS. zł. 
FSO-126 z 1984 roku - 3.5 mln zł; z 
1981 roku - 2,4 mln zł; z 1979 roku - 2.7 
mln zl; z 1977 roku - 2,1 młn zł. 


Normalizuje się 
sytuacja w Ferganie 


Moskwa (PAP). Normalizuje się sytu- 
acja w obwodzie fergańakim w Uzbekis- 
tania. gdzie kilka dni temu doszło do spro- 
wokowlnych przez ekltramistÓw maso- 
wych niepokojów na tle etnicznym - po- 
informował na konferencji prasowej w 
MSW ZSRR rzecznik ministerstwa. płk Bo- 
ris Michajłow. 
Obecnie w miejscach wydarzań skon- 
centrowano oddzialy MSW o liczebno6ci 
ponadr6 tył. ludzi. Zatrzymano ponad 200 
osób podejrzanych o organizowanie za- 
mieszek I udział w nich. 


Po pierwszej turze wyborów 


(dokończenie ze str. 1) 
Także w okręgu nr 89 (Słupsk) do 
mandatów nr 346, 347 i 348 żaden z 
kandydatów nie uzyskał wymaganej 
przepisami prawa wyborczego liczby 
głosów. Ponownie więc kandydują na 
posłów: mandat 346 - Marianna 
Borawska i Jan Sieńko. mandat nr 
347 - Józef Bogusz i Antoni Ma- 
dej. mandat nr 348 - Marian Kę- 
dzierski i Franciszek Klonczyński. 
W mandacie nr 349 otrzymał więcej 
niż połowę ważnych głosów Edward 
Mi.iller. a w mandacie nr 350 Jan 
Król i oni wybrani zostali na posłów. 


Po pierwszej turze wyborów wy- 
branych mamy Więc dwóch senato- 
rów i dwóch posłów w woj. koszaliń- 
skim, jednego senatora i dwóch po- 
słów w woj. słupskim. Wybrani re- 
prezentują WKO "Solidarność". Do 
wyboru pozostaje w drugiej turze 
czterech posłów w woj. koszalińskim 
(po dwóch w okręgu Koszalin i 
Szczecinek), jeden senator i trzech 
posłów w woj. słupskim. O tym, kto 
znajdzie się w gronie kolejnych wy- 
branych zadecydują wyborcy 18 bm. 
Tymczasem gratulujemy już wybra- 
nym. (bel) 


7 . 6 . 1989 


Pracuje Państwowa 
Komisja Wyborcza 


Państwowa Komisja Wyborcza 
pracuje ..na okrągło". Przez całą dob, 
trwają dyżury członk6w komisji, pod- 
czas kt6rych przyjmowana jest z ko- 
misji okręgowych i wojew6dzkich 
dokumentacja wyborcza. O godz. 
18.00 we wtorek brakowało jeszcze 
protokoł6w głosowania z 28 okr,go- 
wych komisji wyborczych i 14 komisji 
wojewódzkich. Tak wi,c naajwcz-ś- 
niej dziś p6tnym wieczorem lub na- 
wet jutro rano można si, spodziewać 
ogłoszenIa przez PKW oficjalnych 
wynik6w głosowania i wynik6w wy- 
bor6w. (PAP) 


" 


wstrząsów. Byłoby zbawienne dla 
Polski pójście drogą porozumienia, 
demokracji, odpowiedzialności", 
My pluralizm traktujemy dosłow- 
nie. Mogliśmy przecież do tych wy- 
borów iść zgodnie z zasadą blok na 
blok. Mogliśmy. Ale przecież ozna- 
czałoby to, że przyjmujemy formułę 
konfrontacyjną. Zmusiłoby to nas do 
podtrzymania centralistycznych prak- 
tyk, do wyznaczania kandydatów. 
Mielibyśmy w pierwszej turze obsa- 
dzone nasze mandaty. Ale nadal po- 
zostawalibyśmy niewolnikami włas- 
nej przeszłości. lewica odradza się 
jako żywy ruch społeczny. Pojawili 
się po naszej stronie w wyborach 
nowi ludzie. Pojawiły się nowe myśli. 
My jesteśmy pluralistyczni. 


Z ubolewaniem stwierdzam. że dłu- 
gotrwała nierozumna kampani8 pro- 
pagandowa przeciwko liście krajowej 
wpłynęła na zachowania wyborców. 


jowa nie znalazła wystarczającego 
poparcia. Pragnąłbym oświadczyć - 
dodał - że ..Solidarność" gotowa 
jest w całej pełni dotrzymać umowy 
podpisanej przy, .,okrągłym 
';.. U,.. 
ważamy, że dotyczy ona zasad 
współdziałania dla przebudowy sytu- 
acji w naszym kratu zllJQbie,ienia I 
gospodarczej katastrofie. na rzecz re- 
form politycznych i gospodarczych. 
Umowa ta przewiduje także, iż 65 
proc. miejsc w Sejmie liczącym 460 
posłów zagwarantowane jest dla 
strony koalicyjno-rządowej. Jesteś- 
my w pełni gotowi - powtórzył B. 
Geremek - dotrzymać przyrzeczenia 
zawartego w ustaleniach ..okrągłego 
stołu". ażeby w przyszłym Sejmie 
proporcje tę zachować. Ufamy, że 
także i druga strona będzie przestrze- 
gać z8wartego porozumienia i że wy- 
bory służyć będą realizacji zasad u- 
stalonych przed dwoma miesiącami. 


Na ponawiane przez dziennikarzy 
pytani8 dotyczące listy krajowej Ja- 


Lasom grożą pożary 


. twarta gra polityczna 
staje się polską normą 


(dokończenie ze str. 1) 


I - sądząc po wypowiedziach na- 
szych partnerów - ten mój pogląd 
nie jest odosobniony. 


Jakby nie oceniać wyników wybo- 
rów, jedno jest pewne. Było to wielkie 
doświadczenie demokratyczne Pola- 
ków. Wybory, które dla koalicji rzą- 
dzącej wiązały się z określonym. u- 
świadomionym ryzykiem, były rezul- 
tatem zdeterminowanej woli realizacji 
ustaleń "okrągłego stołu". Ja nie wi- 
dzę innej drogi niż ta, którą z pełnym 
przekonaniem wybraliśmy. Nie widzę 
innej drogi niż droga porozumienia i 
reform. 


Jest czas na szeroką powyborczą 
koalicję, na swego rodzaju pakt na 
rzecz reform gospodarczych, demo- 
kracji. Przypomnę słowa gen.Jaruzel- 
skiego: ..Byłoby zgubne dla Polski 
pójście drogą wrogości, napięć i 


Myślę, że tym, którzy tę kampanię 
zainicjowali, zabrakło politycznej wy- 
obrafni. Za pófno przyszła właściwa 
refleksja. Nie z8myka się drzwi do 
porozumienia przed tymi, którzy je 
zainicjowali. 


. 


Wyborcy chcą reform. Ich program 
został potwierdzony przy "okrągłym 
stole". Sami reform nie dokonamy. 
Warunkiem ich powodzenia jest 
współdziałanie. My jesteśmy gotowi. 
W naszym obozie dokonujemy głębo- 
kich przewartościowań politycznych i 
strukturalnych. 


Wybory w Polsce były obserwo\)'a- 
ne przez cały świat. Jako pierwsze 
tego typu wydarzenie miały smak se- 
nsacji. To, co pierwsze, zawsze za- 
dziwia. Ale to nie były ostatnie wybo- 
ry. Otwarta gra polityczna staje się 
polską normą. Normalizacja to demo- 
kracja. (PAP) 


Konferencja prasowa przedstawicieli 
Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" 


Z informacji. jakie napływają z po- 
szczególnych województw wynika. 
że ..Solidarność" znalazła szerokie 
poparcie dla swojej listy, zarówno dla 
kandydat6w na posłów jak i na sena- 
torów -stwierdził 6 bm. Bronisław 
Geremek, podczas kolejnej konfere- 
ncji prasowej zorganizowanej w War- 
szawie przez Biuro Wyborcze Komi- 
tetu Obywatelskiego ..Solidarność" 
Chciałbym podkreślić - dodał - że 
oznacza to poparcie także dla pewnej 
filozofii działania NSZZ ..Solidar- 
ność" i jego przewodniczącego Le- 
cha Wałęsy, której zasadą jest kom- 
promis i dialog z władzą. Jest to 
poparcie dla ..Solidarności". która u- 
czestniczyła w procesie ..okrągłego 
stołu", Tym samym jego filozofia i 
zawarte przy nim porozumienie znaj- 
dują swoje potwierdzenie w rezul- 
tatach wyborów. 


B. Geremek powiedział następnie. 
że według informacji posiadanych 
przez Komitet Obywatelski, lista kra- 


nusz Onyszkiewicz stwierdził. że 
to, w jaki sposób zapełnione zostaną 
miejsca nie obsadzóne pozostaje 
sprawą otwartą. Nie jest to jakby nasz 
prbbleHl.!.l- 'dodał - dott
ZY'or1ł bid-II 
wiem miejsc, które zostały przyznane 
sZe
oko rozumianej koalic;ji rządzącej 
i nie rościmy sobie do nich Pteten'sji: 
Ewentualne rozstrzygnięcie tej kwes- 
tii musi być oczywiście zgodne z 
prawem konstytucyjnym. 


- 


Raz jeszcze chcemy jasno sformu- 
łować. nasze stanowisko - uzupełnił 
te słowa B. Geremek. Problem ten 
może zostać rozstrzygnięty zgodnie z 
prawem i gotowi jesteśmy przyjąć 
każde rozwiązanie, które będzie reali- 
zowało porozumienie ..okrągłego 
stołu". Złożyliśmy pod tym dokumen- 
tem podpis i respektujemy zasadO: 
pacta sunt servanda. Akceptujemy 
zasadę że w Sejmie 65 proc. miejsc 
ma strona koalicyjno-rządowa, zaś 35 
proc. - ..Solidarność". (PAP) 


(do1collczenle ze str. 1) 


Pod wzgltdem zagrozenia ekologiczne- 
go Arodkowopomorskie lasy znaJduJłI si, 
na trzecim miejscu w krlJu. Wyprzedzajłl 
nal tylko wOjewództwa południowe. gdzie 
zameczyszczenia powietrza jest najwlok- 
sze. 
W czym tkwlłl przyczyny? Zanieczysz- 
czenil Itmolfaryczne nie znajłl granic, zaś 
zachodme oraz południowo-zachodnie 
wiatry aprzyjaJłI przamieszczaniu SIO zanie- 
czyszczań na nasz obszar. Ponadto. trzy- 
dZieści procent lalów Pomorza Srodkowe- 
go znajduje 110 na gruntach wykorzysty- 
wanych przedtem rolniczo. Ze wzgltdu na 
słab4 Jakość gleb przeznaczono wiele hek. 
tarów pod uprawy Idne, co niestety, nit 
WYChodZI n8 zdrowie lasom. SłI to mlode 
nasadzenia, najbardziej podatne na choro- 
by I najbardziej wrazhwe na zanieczysz- 
czenia atmosferyczne. 
Grolnyml wrogami Iaa6w '" r6wniez 
. 


już 6 mln zł 


Polonez z 1981 roku - 5,0 mln zl; z 
1979 roku - 4.0 mln zł 
Łada z 1982 roku - 6.0 mln zł. 
Skoda z 1984 roku - 6.0 mln zł. 
Zaporożec z 1987 roku - 2.8 mln zł. 
Syrena z 1983 roku - 900 tył. zł; z 
1980 roku - 700 tył. zl. 
WARSZAWA 
Fiat 128p z 1989 roku - 6,0--4,8 mln 
zl; z 1988 roku - 6,0--4.8 mln zł; z 1987 
roku - 4.6-4,0 mln zł; z 1986 roku - 3,8 
mln zł: z 1985 roku - 3,7-2,6 mln zl; z 
1984 roku - 2,7-2.3 mln zł; z 1983 roku 
- 2,6-2 1 mln zł. 
FSO-126 z 1989 roku - 10.6--9,0 mln 
zł; z 1988 roku - 8,5-7.0 mln zł; z 1987 
roku - 8.0--6,0 mln zł; z 1986 roku - 
7,2--6.6 mln zł; z 1985 roku - 6,0-6,0 
mln zł; z 1984 roku - 4.6-4.3 mln zł; z 
1983 roku - 4.3-4.0 mln zl. 
Polonez z 1988 roku -13.6--12.0 mln 
zł; z 1987 roku - 12,0-11,2 mln zł; 1986 
roku - 10.0-9,0 mln zł; z 19f'5 roku 
8,2-7,6 mln zl; z 1984 roku - 7 5-7,0 
mln zł. (ms) 


f 


pozary. Suchy maj Ipowodował. ze straza- 
cy często wzywam by" do gaszenia poza- 
rÓW lasÓw. Jak poinformował nas zastopcI 
dyraktora do spraw produkcji leśneJ O- 
krogowego Zarzłldu La,ów Państwowych 
w Szczecinku Zygmunt Nlzlńskl. w maJu 
odnotowano około 40 pozarÓw lasów, 
których przyczynłl bylo głównie nl80atroz- 
na obchodzenie 110 z ogniem osób przeby- 
waJłlcych Oraz korzystaJłlcych z lasÓw 
Tylko dziOki szybkieJ interwencji praco- 
wnikÓw leśnych i strazaków udało siO um- 
knłlć wiOkszych strat. 
Przelotne deszcze nie odsuntfy zagroze- 
nia pożarowego. Wysuszona trawa. może 
zapłonłlć przy lada niedopałku rzuconym 
przez palacza. Dlatego dyrekcja OZLP w 
Szczecinku apeluje do wszystkich. zarÓw- 
no turystÓw odwle<:łzajłlcych nasz region, 
jak i mieszkańców obu województw. aby 
zechowl" ,zczegÓlnłl ostrożność. 
W tym roku wiosnłl. OZLP w Szczecinku 
ulesiło około 5400 hektar6w. Nieatety,lal 
rośnie bardzo wolno natomiast płonie 
szybko. (mik) 


Dziś dyżur 
prawnika odwolany 
W dniu dzisiejszym. z przyczyn 
od nas niezależnych dyżur praw- 
nika zostaje odwołany. Zapra- 
szamy jutro od godz. 13. Prze- 
praszamy. 


Nie Chlodnia, 
lecz Centrala Rybna 


W ostatmm magazynie sobotnio- 
-niedzielnym ..Głosu" (3--4 bm.) na 
str. 5 zamieściliśmy zdjęcie ukazujące 
proces przygotowywania ikry rybiej 
na eksport do Japonii. Artykuł ten 
eksportuje jednak nie Chłodnia lecz 
koszalińska Centrala Rybna. Przepra- 
szamy. 


::" z '. :::::::-:-:-:::-'-:'.:-:-:-:' t ' ":-:':-:-:_::--:-:::w::: 
..... ....os:
a.. n...81', 
;:
\:
	
			

/Image003.djvu

			7 . 6 - 1989 


OPINIE - KOMENTARZE - PUBLICYSTYKA 


dchudzenie" administracji 


" 


II 


. 
le w 


stare 


"SPOŁEM" W IMPASIE 


Jakby jakieś tajemne siły sprzyslQgły si, ostatnio przeciwko miesz- 
kańcom osiedli usytuowanych w rejonie ulic Annii Czerwonej, Waryń- 
skiego, Zwycięstwa, Grottgera i Wyspiańskiego w Koszalinie. Sklep 
spożywczy "Jarz,binka" od kilku dni czynny jest tylko do godz. 13. Jak 
to długo potrwa - nie wiadomo. Pobliskie małe delikatesy "Zosia", 
zamiast do godz. 20. pracują tylko do 17. Zamknięty jest sklep 
spożywczy "Rozkwit" przy ul. Armii Czerwonej. Myliłby si, ten. kto by 
sądził, że jest to wyraz protestu, jaki oglosili niedawno w imieniu 
swych załóg związkowcy spod znaku "Społem". Powód zamykania 
sklepów lub ograniczenia czasu Ich otwarcia jest znacznie bardziej 
prozaiczny: brak sprzedawców. Pel na obsada w malych delikatesach 
wynosi 18 etatów, obecnie obsadzonych jest 8 i trzy czwarte. Nieba- 
wem pozostanie tylko sześciu pracowników plus jeden zatrudniony w 
nlepelnym wymiarze, ponieważ wymówienie złożyly już dwie kolejne 
ekspedientki. W bardzo okrojonym skladzie pracuje załoga "Jarz,bi- 
nki". Całkowicie zrezygnuwal z prowadzenia placówki ajent sklepiku 
przy ul. Annii Czerwonej.  


Bodajbyś mleko 
i cukier sprzedawal... 


Z OGROMNYMI problemami 
kadrowymi boryka się wiele 
innych placówek spożywczych. 
Ludzie chorują, odchodzą. Rezygnują 
głównie z powodu złych warunków 
pracy i kiepskich zarobków. "Bodaj- 
byś mleko i cukier sprzedawał" chcia- 
łoby się rzec, parafrazując popularne 
powiedzonko. Praca sprzedawcy w 
sklepach spożywczych jest najnie- 
wdzięczniejszym bodaj z handlowych 
zajęć; na zmiany, często także \CI wol- 
ne soboty, niekiedy i w niedziele. 
Całymi dniami "na nogach". A ile 
trzeba się nadźwigać. nataszczyć, na- 
przenosić różnych worków, karto- 
nów, skrzynek z butelkami. Niemal za 
symbol sklepowej mechanizacji u- 
chodzi dziś metalowy hak do przecią- 

 gania stert kontenerów. W bardziej 
..cywilizowanych" placówkach moż- 
na jeszcze spotk
ć ręczne wózki, ot i 
to wszystko. - Zeby choć - mówią 
sprzedawczynie - mieć jakąś rekom- 
pensatę za tę harówkę. Niestety, zara- 
biamy 40-50 tys. zł. łącznie z pre- 
miami. wysługą lat i innymi dodat- 
kami - wykonuJąc nierzadko po- 
dwójną robotę. Ile przy tym m
simy 
znieść upokorzeń. na ile nieprzyjerA:- 
ności jesteśmy narażone. Klienci de- 
nerwują się, że nie ma towaru, ze 
muszą stać w kolejkach. O wszystko 
mają do nas pretensje. bywają agre- 
sywni. Nie wszyscy oczywiście, ale 
jest ich wystarczająco wielu, by;znie- 
chęcić do pracy. 
Zdajemy sobie sprawę, że przyczy- 
ną takich zachowań jest zmęczenie 
spowodowane codziennymi proble- 
mami. Ale przecież mv też jesteśmy 
lud
mi, też mamy swoje kłopoty i 
bywamy zmęczone. To. że część per- 
sonelu zamiast w sklepie znajduje się 
akurat na zapleczu wcale nie znaczy, 
że siedzą tam i plotkując piją kawę. 
Najczęściej ważą cukier albo inne 
"dobra". których nia chcialo się pro- 
ducentowi - choć to jego obowiązek 
- rozsypać do mniejszych opako- 
wań. - Wie pani - wyznała pewna 
ekspedlentk8 -zawsze uważalam. że 
strajk w handlu - a szczególnie w 
spożywczym - to coś wręcz niemo- 
raInego No bo jak ta? Pozbawiać 
ludzi mozliwości zaopatrzenia się w 
podstawowe artykuły? To wydawało 
Się czymś niepojętym. Obecnie Jestem 
tak rozgoryczona tym wszystkim. ze 
gdyby to ode mnie zależało, natych- 
M miast przystąpiłabym do takiego straJ- 
,.- ku..  


. Dlaczego protestują 


K OSZALIN I województwo ko- 
szalińskie - nie są w tym 
względzie żadnym wyjątkiem 


W społemowskim handlu w ogóle źle 
się dzieje Z podobnymi kłopotami 
borykają się spółdzielnie spożywców 
z całego kraju. Ta trudna sytuacja 
skłoniła społemowskich związkow- 
ców do skorzystania z przysługujące- 
go im prawa do protestu. Kwietniową 
akcję protestacyjną poprzedziły wie- 
lomiesięczne rozmowy z przedstawi- 
cielami różnych instytucji rządowych. 
Czego domagali się związkowcy? 
Przede wszystkim poprawy warun- 
ków handlu żywnością. poprawy wa- 
runków pracy załóg. Ządano dosto- 
sowania mechanizmów płacowych 
do rodzaju wykonywanej pracy, po- 
szanowania gwarantowanej ustawo- 
w<\ samodzielności i samorządności 
sp61dzielni spożywców (niby są sa- 
morządne, samofinansujące się, a tak 
samo lak i'nnych dotyczą je różne 
ograniczenia, bariery), a także - rea- 
lizacji rządowego programu rozwoju 
piekarnictwa (chodzi głównie o po- 
moc w modernizacji piekarni oraz o- 
dejście od cen urzędowych na pie- 
czywo). Wystąpiono ponadto do Try- 
bunału Konstytucyjnego w sprawie 
pozbawienia spółdzielców prawa do 
korzystania z funduszu rozwoju ryn- 
ku.Obecnie-stwierdzono-jedno- 
sIki spółdzielcze pozbawione śą moż- 
liwości korzystania z dotacji tego tun- 
duszu. choć opłacają składki tak sa. 
mo. jak jednostki, które korzystają z 
dotacji... ł 
Wyniki rozmów z przedstawiciela- 
mi rządu nie usatysfakcjonowały 
związkowców. postanowiono uciec 
się do protestu. - Nie podjęliśmy 
akcji strajkowej - mówią związkow- 
cy -lecz protestacyjną. Mamy świa- 
domość tego, że jesteśmy ludziom 
potrzebni. Ale musieliśmy zaprotes- 
tować przeciwko krzywdzącym wa- 
runkom pracy i płacy. uświadomić 
społeczeństwu, w jakich warunkach 
pracuJemy. Jesteśmy stale pod społe- 
cznym ostrzalem. Klienci nterzadko 
wyładowują nS nas swoje zdenerwo- 
wante. niezadowolenie. Ząda Się od 
nas uprzejmości, uśmiechów. wyso- 
kieJ kultury obsługi. Ale to nie nasza 
wina. że czynna jest tylko Jedna kasa. 
ze brakuje zółtego sera, ze mleczarnia 
nte dostarczyla śmietany. 90 proc. 
naszej załogi to kobiety obarczone - 
poza zwiększonymi merzadko - o- 
bowiązkami zawodowymi. także licz- 
nymi obowiązkami domowymI. 


Czy tylko 
przepełnione biura 1 


N AJPIERW byly więc informa- 
cje I komunikaty o podjęciu 
akcji protestacyjneJ. umiesz- 
czane w witrynach sklepów oraz pla- 
cówek usługowych "Społem". Po- 
nieważ tego rodzaju działania ostrze- 


y 


gawcze nie przyniosły spodziewa- 
nych rezultatów, powzięto decyzję o 
zaostrzeniu akcji protestacyjnej. Po- 
stanowiono m.in. w wyznaczonym 
dniu skrócić o dwie godziny czas 
otwarcia całej sieci detalicznej, gast- 
ronomicznej i usługowej "Społem". 
Wezwano ponadto do nieotwierania 
placówek -IN dni ustawowo wolne od 
pracy, wstrzymania produkcji nieren- 
townych gatunków pieczywa, ogra- 
niczenia skupu opakowań szklanych, 
niepodejmowania pracy w godzinach 
nadliczbowych oraz nieprzyjmowa- 
nia do sieci detalicznej towarów nie- 
paczkowanych. 
Nie wszystkie społemowskie firmy 
uciekły się do tych radykalnych spo- 
sobów manifestowania swego nieza- 
dowolenia. Koszalińscy związkowcy 
np. postanowili nie uzewnętrzniać 
swego udziału w akcji protestacyjnej, 
choć w pełni ją poparli. 
Autor jednego z materiałów filmo- 
wych zaprezentowanych przez tele- 
wizję, akcję protestacyjną społemow- 
ców skomentował mniej więcej tak:. 
zamiast strajkować przyjrzeliby się le- 
piej sobie. Choćby rozbudowanej do 
niebotycznych rozmiarów własnej 
machinie biurokratycznej. 
Z pewnością coś w tym jest. Nawet 
związkowcy nie mają najlepszego 
zdania o spółdzielczej nadbudowie, 
dostrzegając bezsens istnienia jej aż 
wtakich rozmiarach. Zastrzeżenia bu- 
dzą przerosty administracyjne tak w 
samych spóldzielniach, jak w Central- 
nym Związku Spółdzielni Spożyw- 
ców. Głęboka reorganizacja w "Spo- 
łem" z całą pewnością jest niezbędna. 
Nie wszystko jednak zależy od sa- 
mych spółdzielców, nie ze wszystkim 
są oni w stanie sobie poradzić. 


Nie spóldzielnia, 
lecz wyrobnik 


S POŁDZIELCZOŚĆ spożyw- 
ców znalazła się w specyficz- 
nej sytuacji. Scedowano na nią 
mało rentowny (ze względu na obo- 
wiązujące w przypadku większości 
artykułów ceny urzędowe oraz niskie. 
narzucane przez producentów marże) 
handel żywnością. Na niekorzyść 
spółdzielców działa także ustawa "O 
wychowaniu w trzeźwości", ograni- 
czająca wysokość marży pobieranej 
za alkohol w placówkach gastrono- 
micznych do 25 proc. Lokale innych 
właścicieli. np. firm turystycznych - 
mają dużo większą swobodę w kszta- 
łtowaniu cen za alkohol. Niskie marże 
- żalą się spółdzielcy - nie wystar- 
czają nawet na pokrycie kosztów u- 
trzymania lokalów. Zeby na to zaro- 
bić, musimy "windować" narzuty na 
Jedzenie. W ten sposób konsumenci 
posiłków łożą na tych. którzy przy- 
chodzą do restauracji napić się wód 
ki.. 
"Społem" głównie zaJmuJe się tez 
bardzo nierentownym skupem bute- 
lek kaucjowanych od klientów Marzy 
udzielają tylko odbiorcy opakowań 
po wódce. winie, occie i oleju. Inni - 
am myślą. Koszty skupu butelek po 
artykulach mleczarskich. napojach a 
nawet po piwie ponoszą społemow. 
cy. Skąd mają brać na to wszystko 
pieniądze. skoro brakuje ich na lepsze 
place dla pracowników. na doposa- 
żenie sklepów? W koszalińskim "Pio- 
nierze" średnia marza za pierwszy 
kwartał br. wyniosła ledwie 10 proc. 
By wystarczyło na pokrycie najniez- 
będniejszych wydatków, powinna 
być co najmnieJ dwukrotme wyzsza. 
Zresztą, nawet tych funduszy, które 
znajdują się w posiadaniu spółdzielni 
nie można rozdysponować według 
potrzeb. O tym, jak spółdzielcy mają 
wydawać własne pieniądze. decydują  
!: 
 1 
. r f. 1 


- 


.- 


. .
 f A y I @ go At @ 
 

 

 '.'-:v:-.. . 
x
. v:.. j.:.:.:-:.... ....x:: 
 ::.. J '==»= WJ .:- .. 
i-:-:. ... v.......... - ..' . .. -:-, .... . .... . .. .... .. ......... . ...
 ."" . .... ...... 
 .. . . , . .. .... 
.-. .- 
'\,.. . -. '\,,-.- .-. ........... ...... -.- .-.. .-. .-. -. . .......... . . -.. . . .. .. -..;
. ....... . . 
..:-:. ,..:-..0:.... .. 

. ...
....... ........... x. ......'" ....,.....::=:@... .l::-.'%.... ..'V" .x.. .:-:X";:'. .$';;'
. .'. . 
-:vx ...-:. . .x :-..»::-:: ..,:::;::, .. ...... .-......-:-,...... .. .....-...x....... -:. ......-:...-.:-... .......-..»:> ....... «-:..' 
:W «.' ..... 
.. ... 

-:

.. -:. :::.-:..:=:...x
...
....::::.x....:::..::.-:...:-..-..:,.-:...:::: -:-:':-". -:-:. ...::::...... .xx.::..-:..:::*
£.m.... 
.. .'&.... 


;:::

:::;..::mm::::


:$
;
:


*

;.::::::::::.

:::


::


::::
=:::::
::::

:m:::::
i:
!:

::::
::-.-:....:: 
.......:::.x-:-.::::: .... . ........-:.-:..x.»:;........ . ...:-.....:-,... x.::v"""..:-..:::::=:::::....... .-:-:::""iJ ... 'X)-........ .....x.:-......
 I ...»...'«... vx': 
"'-:.'-:-:: .... . =--:X' . ..»
-:.-:..
.. .:-........... ....:::-.."-::x.......... y-. '.' v....x.:::....""" ..
-:...-:-:::-..-..: ................. . ..... . 
..»:-. 

.... .... :::::
"X:=::=:
'.' ... .....:: ...*.x-:-......
..-:.:::....:::...
-..: . D: ;$i...'::5::::...--::... .'.
 ......... .::::..:-........::
.. 
::::-..
::..-=-..... 

:::-::
-::::::::::::::.=:::x
-::::::::::
:

ł=E:::: I ...:=:::::::.:::

...
 ......;:;-:-

::::.:::.:.:. ł1 . g W..... ::::i:-..
 
 .:.:-..
':5 
$.*=w , :::.:i:
::::::
:;.:::::

%

;-:: $
,*
 .. W 

 . 
 ::;-:::: [f .
' yff if ::::::m-'V

 
 -,'. - V - 


m -
 [ ... --..;>, j)"'" 'Ił . <'0." .-....,:: 
 
m :::.. 
 t .....oł:..:..w:;: ł. k . U . @ , .. 
 
.:..
 ::
--::W..oł:.:::::: 
 ::: .. . '. 
::;i......... . x..:...... 
. 
 . " 
....:--:.. . , . %..
..::;:.;>o .: 
 (: 

...::::..- - ......... - -- 1 _ . '" . 
..... .... 
 0_ '" &. x 
. .. . ......1!}... .. .. .. ...J:ilX....-. .... 0:-;:'" . 
 .. . ..... 
 . .....:. A.:Q
"''' .............. ...... 
........:-.....-::::
-:.:.:-:.:.:.:..............»:-::=:. :-:";:-:-'. 
;. :......:=:-.. .....:-:..:::-..-:x...-..:.-. ......... . . ...
 
tt.:-.....................................:-.......
.....:::::::..
"..,:... . .»..

@..............v:::.
..@=
 


tuacja rodzin. I co gorsza nie jest to 
pochodna faktycznych wyników pra- 
cy uzyskiwanych przez zakłady jak też 
ich poszczególnych pracowników. 
To chlubne i niezbędne założenie no- 
wego ładu ekonomicznego pozostaje 
ciągle w sferze niedościglych idea- 
łów. Przynajmniej w większości 
przedsiębiorstw panstwowych. 
Wszędzie niemal zarobki wzrastają 
bowiem na ogół w podobnym stop- 
niu. Utrwalają się w ten sposób. naro- 
słe latami, dysproporCJe. Jakikolwiek 
ruch plac w jednej branży powoduje 
cały łańcuch roszczeń w pozostałych. 
I jest to prawdziwe błędne koło. Ci 
bowiem, którzy pierwsi uzyskali pod- 
wyżki, szybko pozostają w tyle i zno- 
wu upominają się o swoje. I co tu 
dużo mówić, wiele tych nacisków 
zyskuje zrozumienie, zwłaszcza gdy 
przybierają one formę strajku lub tylko 
jego groźby. Stwierdza się to samo- 
krytycznie w Mmisterstwie Finan- 
sów. 


Od pewnego już czasu powiększa 
się grupa ludzi uwazających. że więk- 
szym problemem jest wydanie pienię- 
dzy niż ich zdobycie. Wielka w tym 
"zasługa" fatalnej organizacji i pracy 
naszego handlu, ale daje w ten spo- 
sób o sobie znać ogromna mizeria 
naszego rynku. Przede wszystkim ar- 
tykułów przemysłowych. Nie tylko 
pod względem ilości, ale także jakości 
podaży. Kraje bogate stały Się nimi m. 
in. dlatego, że wcześnie dobrą jakość 
potraktowały Jako istotną szansę 
zmnieJszenia kłopotów ilościowych. 
Ale tam toczy się twarda walka kon- 
kurencyjna. U nas zaś panuje ciągle 
zasada, ze gdy w sklepach pusto - 
klient kupi wszystko. 
A pusto Jest i to coral bardzieJ. Ze 
sprawoldania N I K przedsta- 
wionego podclas przedostat- 
niego - w dnłu 26 maJa posiedze- 
nia Sejmu oceniającego wYniki prac 
rządu w minionym roku wynika, ze 
dostawy rynkowe wzrosły w tym o- 
kresie, w cenach porównywalnych. 


sza się więc nawis inflacyjny. Przy- 
biera on postać gorących, noszonych 
w kieszeniach złotówek czekających 
na jakąkolwiek rynkową okazję. Za- 
kupy towarów traktuje się przecież 
jako lokatę kapitału w ucieczce przed 
drożyzną i spadkiem wartości pienią- 
dza. Jego sponiewieranie jest tak wieI 
kie, że jak doniosła niedawno PAP, 
dekarze w jednym z wojewodztw wy- 
korzystują monety jednozłotowe jako 
podkładki pod gwoździe. Oryginalne 
detale kosztują bowiem na rynku 
7-10 zł i są znacznie gorszej jako- 
ści... 
Więcej produkować! To słuszne 
skądinąd hasło rozlega się zewsząd. 
Ze sfer koalicji rządowej jak też opo- 
zycji. Kampania wyborcza stała się 
kulminacją tych żądań. Ale - wedle 
stawu grobla. Naiwne są mniemania, 
że jest to jedyna dziś szansa popra- 
wienia rynku. Rosnąca skala inflacji, 
ogwmne kłopoty zaopatrzeniowe 
wytwórców powodują, że pełne vii 
każdym razie odczuwalne urzeczywi- 
str:ienie tego postulatu wymaga cza- 
su. 


Z drugiej wszak strony mówi się, że 
zawsze może być lepiej. I nie jest to 
tani optymizm, lecz zdanie wielu wy- 
bitnych znawców spraw ekonomii 
Każde przedsiębiorstwo - dowodzą 
oni - pracuJe na tyle źle, na ile 
pozwalają mu na to warunki zewnę- 
trzne. Jakie? Przede wszystkim sys- 
tem ekonomiczno-finansowy i bieżą- 
ca polityka gospodarcza. Doskonale- 
nie ich nabrało ostatnio wyraźnego 
rozpędu. Ale to dopiero początek 
zmian. Zmian niewolnych od po- 
tknięć i niekonsekwencji. Np. mimo 
wszystko ciągle latwo o różne ulgi 
finansowe, podatkowe. Korzystają z 
nich nie tylko najlepsi. Kandydaci na 
bankrutów - czują się nieźle. Jest 
WięC Jak Jest. I zmiana teJ sytuacji 
pozostanie nadal pierwszoplanowym 
zadaniem nowego parlamentu i rzą- 
du. 


ANNA JABŁOŃSKA 


J. J. Szczepański: 


Pluralizm może wyjść na dobre 
polskiej literaturze 


- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - powiedział jego prezes Jan Józef 
Szczepański dziennikarzowi PAP - powstało dlatego. że znaczna cztj
 
środowiska pisarskiego przez ostatnie 8 lat nie była zrzeszona. Dla tej grupy 
twórców konieczność stowarzyszenia sit była potrzebą oczywistą. Młodzi 
pisarze chcieli stworzyć rodzaj lobby dla wydawców. twórcy starsi. mniej już 
wydajni. potrzebowali organizacji. która mogłaby zapewnić im oparcie i 
opiekt. 


Zlozylo się tak ze sklad Zarządu Gł6w- 
nego stowarzyszenia pokrywa się ze skla- 
dem ZG ZLP przed jego zawieszeniem w 
grudniu 1981 roku. Ma to zarówno wymiar 
praktyczny, bo do władz weszh ludzie o 
dużym juz doświadczeniu, ale także zna- 
czenie moralne I symboliczne. 


Uwazam. ze istnienie kilku organizacji 
pisarskich to zjawisko normalne i literaturze 
polskiej moze WYJŚĆ tylko na dobre. Plura- 
lizm. o którym mówimy - to także moz- 
liwość swobody wyboru w warunkach 
konkurencji 


Minione osiem lat nie były czasem stra- 
conym. Powstawaly. ukazywały się war 
tościowe ksiązki, a przede wszystkim wy 
tworzyly się duzo bliższe niż wcześniej 
więzi kolezeńskie pomiędzy pisarzami. roz- 
winęły się rozmaite formy kolezeńskiej po- 
mocy. 


Jakie są zamiary i plany Stowarzy- 
szenia Pisarzy Polskich 1 
Chcemy przede wszystkim by nowe sto- 
warzyszenie mialo inny charakter. By. prze- 
de wszystkim. starało się nie korzystać z 


mecenatu państwowego bez względu na 
to. jaki by on był. Naszym zamiarem jest 
nawiązanie do tradycji związku sprzed 
1949 roku. związku O charakterze zawodo- 
wym. Innym waznym novum Jest przYjęcie 
zasady. że naszymi członkami mogą być i 
będą pisarze polscy, którzy nie mają oby- 
watelstwa polskiego lub przebywają na 
emigracji. Otrzymaliśmy juz zgłoszenia np. 
od Czesława Miłosza. Kazimierza Brandy- 
sa. Stanislawa Barańczaka. Zbigniewa Her- 
berta i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 
W chwili obecnej do stowarzyszenia zapi- 
salo się ponad 500 czlonk6w. Wśród zalo- 
zycieli SPP znalazlo się ponad 50 twórców 
młodych. liczących ponizej 30 lat życia. co 
świadczy. ze potrzeba utworzenia nowej 
organizacji byla sprawą calego środowis- 
ka. 


Jednym z naszych zamierzeń jest - 
wobec bardzo trudnej obecnie sytuacji na 
rynku wydawniczym w Polsce. wobec bra- 
ku papieru. zdolności poligraficznych itp. 
utworzenie własnego wydawnictwa o 
charakterze literackim 


Rozmawiał: 
ZBIGNIEW KRZYSZTYNIAK
		

/Image004.djvu

			, .'" :ł 
} ,-'-Ia 
. -'-
':4. '- - - .....n 
,. '-ł:",. . . t 
 I .';.. "'" 
.... . . 
 -' · .nlli, O' . ..<} .'1 1 ' 
..... " T, ( 
 - ... - ,
 \ ,"
 
 
, ;..- y"- 
. -r--t- . "a . 
 '

Ł
 . il, 
oS.MIESzK."POD LASEM.- I 
 1


I, 
ZABUDOWA WIELORODZINNA t ' - "- 

 P.S.M..DOMATOR" W SŁUPSKU ..,\. 
 


Str. 4 . 


,. 


-+ 


..... 


Ja- 


--.. 


.'
 
........ .1;. 


_I 1 


., , 
. 


,... 


Wychodzenie 
z kamiennego 
kręgu 


Na współczesną architekturę słyszy się więcej skarg niż 
pochwał pod jej adresem. Toteż każda proba oryginalnego 
rozwiązania w tej dziedzinie ma dużą wartość społeczną, a 
każdy udany projekt architektoniczny cieszy nie tylko autorów i 
przyszłych użytkowników nowych domów i osiedli. bowiem 
kształt miast. ich wewnętrzna struktura i kompozycja - decy- 
dują o jakości naszego życia. 


W ŁASNIE z myślą o inspiracji 
oryginalnych rozwiązań ar- 
chitektonicznych i urbanis- 
tycznych Centralny Związek Spół- 
dzielczości Budownictwa Mieszka- 
niowego w Warszawie organizuje co- 
roczne konkursy pod nazwą ..Prze- 
gląd Projekt6w Spółdzielczości 
Budownictwa Mieszkaniowe- 
go". Przegląd obejmuje dwa rodzaje 
prac: załozenia techniczno-ekonomi- 
czne i projekty techniczne. z których 
najlepsze premiuje się nagrodami, o- 
raz - plany szczegółowego zagos- 
podarowania przestrzennego, które 
mogą ubiegać się o wyróżnienia. 


Wśród laureatów tegorocznego o- 
gólnopolskiego przeglądu projekt6w, 
już po faz któryś z rzędu znalezli się 
przedstawiciele słupskiego Spółdzie- 
lczego Zakładu Projektowania i Usług 
Inwestorskich .Inwestprojekf' w 
Slupsku. Tym razem jest to zespól w 
składzie: Ryszard Kubacki, Jolan- 
ta Kubacka. Stefan Sterczewski, 
Wiesława Chojnacka. Ewa Mela- 
nowicz i Henryk Tomaszewski. 
Zespół ten otrzymał II wyróznienle za 
plan szczegółowy zagospodarowania 
przestrzennego oSiedla "Pod lasem" 
w Słupsku. O Idei, która przyświecała 
autorom tego projektu rozmawiamy z 
szefem wyróznlonego zespołu mgr 
tnz arch Ryszardem Kubackim. 
- Osiedle ..Pod lasem" ze 
wzgl"du na swoją niecodzisnną 
lokalizację na terenach zielonych 
wymagało zapewne szczegóło- 
wego potraktowania tematu? 


- Nie tylko ze względu na połoze- 
nle, choć ono odgrywa tutaj duzą 
rolę, OSiedle ma dwóch inwestorów 
- naszą własną spółdzielnię miesz 
kanIową przy ..Inwestprojekcle" - 
"Domator" oraz AdministraCJę lasów 
Państwowych. Ten fakt nas obh- 
gował w sposób szczególny. Ja rów- 
niez wystąpiłem w podwójnej roll - 
Jako wiceprezes rady nadzorczej sp6l- 
dZielni I pracownik "InwestproJektu" 
a równocześnie główny projektant 
Za punkt wyjścia przyjęliśmy nasz 
wewnętrzny konkurs. w którym mogli 
brać udział wszyscy projektancI, zaró. 
wno osobiście zainteresowani osta. 
tecznym kształtem tego osiedla jak i 
niezainteresowani. W wyniku konku- 
rsu powstało 5 koncePCJi. W oparciu 
o ten materiał. przy wsparcIu naszej 
zakładowej organizacji SARP opra- 
cowany został tzw zespół zaleceń na 
dalsze etapy projektowania. az do 
etapu szczegółowego. Zalecenia te 
odegrały Istotną rolę, obejmowały o- 
ne bowiem wytyczne tego, gdzie po- 
winna być skoncentrowana zabudo- 
wa wlelorodzmna a gdzie jednoro- 
dzinna, jak powinien wyglądać układ 
dróg ltd. Wazne było również pode- 
Jście obydwu inwestorów - sugero- 
wali oni budynki indywidualne - 
jezeli chodzI o budownictwo wielo- 
rodzmne, zaś jednorodzinne zostało 
rozlozone na doŚĆ duzych działkach, 
co pozwoliło na inne, korzystniejsze z 
punktu widzenia potrzeb człowieka 
wykorzystanie przestrzeni. Część 
przestrzeni wypełniona zostanie bu- 
dynkami parterowymi, atrIalnymi, 
część tzw. szeregówką, ale niewyso- 
ką o dosyć szerokich frontach. Zgod- 
nie z wytycznymi architekta miejskie- 
go całość otrzymuje wysokiej jakoŚCi 
wykończenie. 
Przyjęcie takich załozeń wiąze się 
oczYWiście z podwyższonymi kosz- 
tami. Ale jest to decyzja ludzI, ktorzy 
mają się tam zamiar budować, a więc 
nam, jako projektantom odpadł waż- 
ny społecznie dylemat: tanio czy 
dobrze. Projektując chcieliśmy unik- 
nąć tych niekorzystnych rozwiązań. 
jakie widzimy na wielu juz budowa- 
nych osiedlach z budownictwem jed- 
norodzinnym Domy wraz z otocze- 


'"':"!- 


niem mają tam takie parametry i takie 
usytuowanie, że warunki zamieszka- 
nia nie r6żnią się tam od tych, jakie 
występują w zabudowie blokowej. 
Na tym osiedlu chcieliśmy tego unik- 
nąć. Staraliśmy się tak zagospodaro- 
wać przestrzeń, zeby nawet przy sto- 
sunkowo dużym nasyceniu terenu za- 
chować charakter pewnej intymności 
poszczególnych domów, w różny 
sposób izolować je od reszty. Wlaś- 
ciwie każdy dom posiada ogród, który 
jest wzrokowo niedostępny dla sąsia- 
dów. 
Projekt daje możliwość da
szego 
indywidualizowania części wewnę- 
trznych domów. Nasze propozycje 
ograniczają się do określenia kształtu 
bryły zewnętrznej i zharmonizowania 
jej z otoczeniem. Na kształt wnętrza 
duży wpływ będzie miał natomiast 
sam inwestor. Dlatego ostatnia faza 
projektu będzie wykonywana z udzia- 
łem właścicieli domów. bezpośrednio 
na budowie z pomocą inspektorów 
nadzoru, bądź tutaj w naszej praco- 
wni. ale na tych samych zasadach 
Wzięlo się to stąd. że w trakcie 
dlugich dyskusji doszliśmy do wnios- 
ku, iz nie jesteśmy w stanie wyręczyć 
przyszłych uzytkowników w takim 
zorganizowaniu poszczególnych 
wnętrz. które odpowiadałyby ich gu- 
stom, przyzwyczajeniom. wyobraze- 
niom czy tez przyszłej funkCji domu. 
która takze nie jest przeciez w kazdeJ 
rodzinie jednakowa. Natomiast tech- 
nicznie niemozhwe Jest przedstawie- 
nie takiej liczby wariantów, która po- 
zwoliłaby wybierać r6zne rozwiąza- 
nia. Byloby to zresztą marnotrawstwo 
pracy. Tymczasem, wciągając uzyt- 
kowników w proces projektowania 
uzyskujemy zamierzony efekt unika- 
jąc zbędnych strat 
- Są to te cechy projektu. któ- 
re służą indywidualizacji niezbę- 
dnej dla zachowania dobrego sa- 
mopoczucia. Nie wyobrażam so- 
bie jednak osiedla pozbawione- 
go infrastruktury przeznaczonej 
do wspólnego użytkowania? 
- OCZywIście, i nasz projekt taką 
przewiduje. Ale i pod tym względem 
projektowanie odbywa się przy ścis- 
łym uwzględnianiu realiów. Wprowa- 
dzaJąc obiekty usługowe od razu szu- 
kamy kontrahentów, którzy zechcą 
być ich inwestorami W ten sposób 
zapewniamy nie tylko osiedlową sieć 
handlowo-usługową, ale udało nam 
się równiez przekonać urząd poczto- 
wy do budowy na tym terenie swojej 
placówki. 
- Ale ten tryb projektowania 
musi wam mocno utrudniać pra- 
cę? 
- Rzeczywiście. Ale przynosi efe- 
kty. Zresztą, w naszej pracowni od 
dość dawna staramy się postępować 
w ten sposób. Mamy bowiem w tym 
względzie bogate doświadczenia. 
Np. w przyp
dku osiedla Ustka-Za- 
chód narzucona projektantom Sieć 
usług była tak be
sensowna, że po- 
tem przez pół roku trzeba było sprawę 
,odkręcać". Staramy się więc nie 
trzymać sztywnego podziału, że tu się 
kończą obowiązki projektanta i dalej 
ani kroku. Staramy się iŚĆ dalej, wi- 
dzieć zadanie oczyma realizatora in- 
westycji oraz - a moze przede wszys- 
tkim - przyszłego uzytkownika. A 
użytkownik ten na pewno chciałby 
mieć określone punkty usługowe, a- 
jencję pocztową oraz niezbędne u- 
rządzenia służące rekreacji itp. 
- Jeszcze raz gratulując na- 
grody wypada wyrazić zadowo- 
lenie. że ten sposób traktowania 
tematu przez architektów i urba- 
nistów jest dostrzegany i doce- 
niany. 


W. WiŚNIEWSKI 
Rys. mgr inż. R. Kubacki 


Rozpoczął si" siedemnasty rok działalności Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia, Dzięki dobrowolnym składkom. ogromnej społe- 
cznej ofiarności krajobraz placówek ochrony zdrowia został znacznie 
wzbogacony. Usuwa si" najbardziej rażące dysproporcje przez budo- 
wę przychodni. ośrodków zdrowia. żłobków. kupuje specjalistyczny 
sprzęt i transport. N FOZ słusznie nazwano funduszem serc i nadziei. 
Wspomaga on budżet państwa. stanowiąc jego cenne uzupełnienie w 
wydatkach na baz" społecznej służby zdrowia. 


OPINIE - KOMENTA 


. --. 
to.,\ .... 


1',1 , 


... , 


P IENIĄDZE te powracają do 
mieszkańców właśnie w po- 
staci nowych obiektów i placó- 
wek - tak bardzo przecież potrzeb- 
nych w mieście i na wsi. Czasem i w 
naszym regionie słyszy się głosy po- 
wątpiewające w sens społecznej 
zbiórki i samego Funduszu, gdyż rze- 
komo pieniądze zebrane w jednym 
województwie służą finansowaniu 
inwestycji gdzie indziej. Nie jest to 
prawda. Wszystkie pieniądze pozos- 
tają na miejscu i służą zaspokojeniu 
lokalnych czy regionalnych potrzeb. 
Inwestycje centralne, gdyż rzeczywi- 
ście N FOZ takie prowadzi, finanso- 
wane są z innych źródeł. 
W Koszalińskiem w okresie 17 lat 
zebrano ponad 707 mln zł. lista no- 
wych, oddanych społeczeństwu pla- 
cówek ochrony zdrowia jest długa. 
Wydatkowano na ten cel do końca 
1988 r. 536 5 mln zł. Wśród tych 
placówek znajduje się m.in. pawilon 
dziecięcy Wojewódzkiego Szpi- 
tala w Koszalinie. przychodnie 
specjalistyczne. przemysłowe i 
rejonowe w Szczecinku. Świd- 
winie. Sianowie. Polanowie. 
Czaplinku. Złocieńcu. Kołobrze- 
gu. Barwicach. gminne i wiejskie 
ośrodki zdrowia w Siemyślu. 
Sarbii. Silnowie, żłobki w Kosza- 
linie. Białogardzie. Karlinie. Par- 
tycypowano także w budowie innych 
placówek - Poradni Zaopatrzenia 
Ortopedycznego w Koszalinie. 
wyposażono ją w sprzęt i apara- 
turę. Przychodnię Rejonową w 
Bobolicach. Dom Pomocy Spo- 


E - ..u.LłCVSTVKA 


łecznej w Szczecinku. oddziały 
intensywnej terapii w szpitalu 
białogardzkim. Kupowano karet- 
ki sanitarne. specjalistyczną apa- 
ratur" medyczną do szpitali. fo- 
tele dentystyczne. sztuczne ner- 
ki. 


Skł · 


środowisku wiejskim, gdyż tam wy- 
stępują największe potrzeby. Ze środ- 
ków N FOZ rozbudowuje się także 
ośrodki zdrowia, pozyskuje się miesz- 
kania dla lekarzy i personelu oraz 
pomieszczenia dla aptek. 


Jest też inna bolączka wprawiająca 
działaczy N FOZ w irytację. Zdarza się, 
że nowa czy zmodernizowana placó- 
wka jest gotowa. może otworzyć sze- 
roko drzwi dla pacjentów lub małych 
dzieci w żłobkach, lecz jej uruchomie- 
nie opófnia się, gdyż nie została w 
porę wyposażona. Albo po prostu nie 
zadbano o terminowe zatrudnienie 
personelu, Sekretarz WK N FOZ, 


7 . 6 . 1989 


szczególnych środowisk. W najbliż- 
szych tygodniach zostanie oddany 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Wierz- 
chowie Złocienieckim z pięcioma ga- 
binetami, czterema mieszkaniami dla 
personelu i apteką. NFOZ wyasyg- 
nowal 60 mln zł. 


,. 


Zdzisław Witkowski obok pozyty- 
wnych przykładów służy także takimi, 
które skłaniają do zadumy nad biuro- 
kratyczną mitręgą i niefrasobliwością. 
Inny kłopot o powszechnym zasię- 
gu, to fatalne skutki inflacji w budow- 
nictwie. Kiedyś N FOZ stać było na 
budowę powiedzmy trzech placó- 
wek, dziś za te same pieniądze po- 
wstanie co najwyżej jedna. Wkłady 
bankowe N FOZ do niedawna były 
jedynie minimalnie oprocentowane, a 
zapowiedziano zupełną ich likwida- 
cję. Ta kwestia wymaga rzecz jasna 
regulacji centralnych. Mimo wielu 
trudności, spadku realnej wartości 
gromadzonych funduszów, pozostają 
one praktycznie w naszym regionie 
jedyną formą finansowania budow- 
nictwa placówek ochrony zdrowia na 
wsi i w miasteczkach. 


W tym roku planuje się zebranie w 
Koszalińskiem ponad 100 mln zł, a 
dotychczasowe wyniki zbiórki są o- 
biecujące, choć ujawniają utrzymanie 
starej struktury. W tej z kolei widocz- 
ne są dysproporcje w aktywności po- 


Dobiega też końca rozbudowa oś- 
rodka zdrowia w Sławoborzu (od- 
danie w lipcu br.) z czterema gabine- 
tami i trzema mieszkaniami. Dobre 
tempo robót jest przede wszystkim 
zasługą naczelnika gminy, który na co 
dzień koordynował prace i troszczył 
się o dostarczenie niezbędnych mate- 
riałów. Planowany koszt ośrodka 80 


n własne zdrowie 


Pozazdrościliśmy Brazylijczykom 


. 


I 


W 1988 r. zebrano ogółem prawie 
108,5 mln zł. 102,5 mln zł tej kwoty 
pochodzi z dobrowolnego odpisu od 
funduszu płac pracowników zatrud- 
nionych w przedsiębiorstwach i za- 
kładach pracy. 4 mln 336 tys. zl wpła- 
cili rolnicy. a prywatne rzemiosło i 
handel ok. 2 mln zł. Ofiarność społe- 
czeństwa utrzymuje się więc na wy- 
sokim poziomie, choć nie brakuje za- 
kładów pracy, których załogi w ogóle 
nie świadczą na Fundusz. Zaprzestały 
zbiórki organizacje społeczne, sym- 
boliczny jedynie jest udział spółdziel- 
czości wszystkich form, kiedyś o wie- 
le znaczniejszy. 


Nie są to postawy budujące: prze- 
ciwnie skłaniają do smutnych reflek- 
sji. A przecież działają w nich or- 
ganizacje związkowe, partyjne, pro- 
sperują rozmaici funkcjonariusze i 
działacze niekiedy ze "świecznika", 
odwołujący się do społecznej aktyw- 
ności, mający usta pelne frazesów. 
Jest też prawdą, że od kilku lat zdecy- 
dowana większość nowych placó- 
wek ochrony zdrowia powstaje w 


mln zł, w tym udział NFOZ 60 mln zł. 
Zaczęła się też budowa dużego oś- 
rodka w Ustroniu Morskim z 9 gabi- 
netami i 6 mieszkaniami. Naczelnik 
gminy wykazał wiele inicjatywy i po- 
mysłowości w pozyskaniu środk6w i 
pomocy ze strony przedsiębiorstw 
posiadających tu ośrodki wczasowe 
Łączny koszt budowy ośrodka szacu- 
je się na 420 mln zł. z czego dofinan- 
sowanie N FOZ wyniesie 180 mln zł. 
Pisząc o konkretnych osiągnię- 
ciach i poczynaniach NFOZ w Kosza- 
lińskiem trudno nie wspomnieć o lu- 
dziach, którzy zbierają społeczne pie- 
niądze, popularyzują idee Funduszu. 
Mowa tu o aktywie N FOZ - szczebla 
wojewódzkiego i lokalnego, o społe- 
cznych organizatorach zbiórki bezin- 
teresownie przeznaczających swój 
wolny czas, wreszcie o naczelnikach 
miast i gmin, zwłaszcza tych, którzy 
nie ograniczają się tylko do żądań i 
narzekań. 


l' 


NFOZ dobrze zdał egzamin, a słu- 
szność jego programu wciąż potwier- 
dza życie. 


JERZY RUDZIK 


.... 


'ł \ I 
t' 
r\- , 
.. ., .' 
.. - 
-... 
-a. '- 
. .. 
..-. 
- \ 
- 


00:..  


, 
\ 


Ircncus, Ratke regeneruje 
c.lęści tylnego mostu ciągnika w 
s\\idwiń
kim POM. 


.. ot. K. Ratajczyk 


W szyscy się spieszą, biegają. 
Trzeba przygotować plan. 
Rekwizytor. Zenon Wi
k rzu- 
ca na stół zagraniczne papierosy. 
Wyjmuje też swojskie "Opale". 
- Powkladamy je do tych "cudzo- 
ziemskich" paczek, mówi. Mają żółte 
ustniki, tak jak zagraniczne. Za drogo 
by nas ten film kosztował, gdyby 
wszystkie rekwizyty były autentyczne 
- wyjaśnia. 
Trwa nakręcenie zdjęć do 27 od- 
cinka "W labiryncie". Po planie kręci 
się obsługa techniczna Za chwilę 
przyjdą statyści. Z aktorów jest tylko 
Halina Kowalska i Marek Kon- 
drat. Nie boi się, ze będzie utoż- 
samiany jedynie z rolą Racewicza. 
gdyż ludzie zdążyli go zapamiętać z 
wielu innych kreacji aktorskich. Nie- 
mniej jednak pewien wzrost popular- 
ności zauważa. Ostatnio był u lekarza. 
To niemożliwel-wykrzyknęła lekar- 
ka. Panu nie powinno nic dolegaćl 
Kto będzie grał w następnych odcin- 
kach?1 
Z kolei w sklepie jakieś starsze mał- 
żeństwo powiedziało z uznaniem: do- 
brze pan wychowuje swoją pasier- 
bicęl 
Pani Agnieszka Robótka-Mi- 


. 
Ir 


ncie" 


w tygodniu. Nieczynne od lat kino 
"Szarotka" w podwarszawskim Re- 
mbertowie pełni funkcję atelier. Za- 
projektowano tam mieszkanie Duraja 
i laboratorium. Oprócz tego wynajęto 
dwie prywatne wille na Mokotowie i 
mieszkanie przy ulicy Rozbrat. które 
"gra" mieszkanie Racewicza. Kręce- 
nie wieloodcinkowego serialu jedy- 
nie w Warszawie i ci2jgłe w tych 
samych wnętrznach - ułatwia pracę. 
Ale czasem zdarzają się wyjazdy; eki- 
pa pracowała dzień poza Warszawą, 
w Kazimierzu. Scenariusz 27 odcinka 
przewidywał również zdjęcia w 
night-clubie, dlatego wynajęto popu- 
larne "Kamieniołomy" w hotelu Euro- 
pejskim. . 
Serial "W labiryncie" zaserwowany 
po brazylijskich tasiemcach - od razu 
zdołał przyciągnąć swoją widownię. 
Jego zwolennicy. a jest ich wcale 
niemałe grono - skarzą Się, że do tej 
pory kierownictwo drugiego progra- 
mu TV nie potrafi wyznaczyć stałej, 
rozsądnej godziny nadawania serialu. 
Zaplanowano 52 odcinki. Nakręcono 
już ponad połowę. Czy będą następ- 
ne? Były takie rozmowy ze mną i ze 
scenarzystą Wojtkiem Niżyńskim - 
m6wi reżyser, Paweł Karpiński, ale 
dopóki nie zostanie zawarta z nami 
umowa, trudno coś konkretnego po- 
wiedzieć. Serial natychmiast zyskał 
popularność i... fatalne recenzje. Kry- 
tycy mówią, że to kicz na niskim 
poziomie. A widzowie jednak ogląda- 
ją. I to jest ważne. 


JUSTYNA ZUŃ 


Surowce 
którego k 


O problemach związanych ze sku- 
pem surowców wtórnych pisaliśmy 
niezliczoną ilość razy. A to ceny ma- 
kulatury byly u nas niższe, niż gdzie 
mdziej, a to znów punkty skupu poza- 
mykane. To znowu nie przyjmują ja- 
kichś tam butelek. Żeby nie być goło- 
słownym. jeden z większych punkt6w 
skupu opakowań szklanych usytuo- 
wany przy "Megasamie" na Zatorzu 
w Słupsku co rusz nie odbiera od 
klientów jakiegoś rodzaju butelek. O- 
statnio p6ł1itrowych. Jak informuje 
wywieszona przed kantorem kartka, 
tak właśnie uzgodniono ze słupskim 
Wydziałem Handlu. Trudno więc na- 
wet w tej sytuacji mieć pretensje do 
pracownika punktu. Jeśli władza ad- 
ministracyjna na taki stan rzeczy wy- 
raża zgodę, to coś w tym musi być. A 
że klienci biegają tam i siam, to cał- 
kiem inna kwestia. I jak się dokładniej 
zastanowić, to nie wiadomo czy bute- 
lek w nadmiarze czy opakowań zbyt 
mało... 


Nasza krytyka na szczęście nie po- 
zostaje bez echa, chociaż nie przyno- 
si, jak dotychczas, poządanych skut- 
ków. Systematycznie reaguje na pra- 
sowe notatki Wydział Przemysłu 
Drobnej Wytwórczości i Usług Urzę- 
du Wojewódzkiego. Ostatnio zarea- 
gowało nawet Okręgowe Przedsię- 


6rn 
. . 
n ni 


chaiska - odtwórczyni roli Ewy jest 
aktorką Teatru Nowego w Warsza- 
wie. To jej pierwsza główna rola w 
filmie. Gdy studiowała w szkole teat- 
ralnej, grała zawsze matki, wdowy i 
staruszki. Ciągle była ucharakteryzo
 
wana na staro. Z kolei w teatrze po- 
wierzano jej role dzieci. Jak tylko w 
sztuce występowało dziecko. to wia- 
domo było, że zagra je Agnieszka. 
Gdy po zdjęciach próbnych reżyser 
wybral właśnie ją - zażyczył sobie, 
żeby trochę schudła. Stosowała różne 
diety. I... nic. Więc zaczęla głodować. 
Wtedy waga spadła. Mozna było za- 
czynać. Zresztą. kto poza Agnieszką 
Robótką mógł bardziej nadawać się 
do zagrania roli Ewy? Przecież ona już 
w dzieciństwie "Isaurę" oglądała w 
oryginale. bo mieszkała w Brazyliil 
"W labiryncie" to pierwszy polski 
"tasiemiec" kręcony dla telewizji 
przez łnterpress- Film metodą wideo. 
Pozwala to na pracę w szybszym 
tempie i obniżenie kosztów produkcji. 
Nie trzeba już - jak w metodzie 
filmowej - oddawać taśmy do labo- 
ratorium i czekać kilka dni. Od razu 
można przejrzeć na monitorze nagra- 
nie i ewentualnie dublować. Zazwy- 
czaj udaje się nakręcić jeden odcinek 


- problem, 
widac 


biorstwo Surowców Wtórnych w 
Gdańsku. które trudni się skupem 
makulatury. Z pisma, jakie otrzymaliś- 
my od zastępcy dyrektora tego przed- 
siębiorstwa - Barbary Swiercz 
dowiadujemy się: ..Skupem opako- 
wań szklanych w województwie 
słupskim zajmuje si" Przedsi,,- 
biorstwo Hurtu Spożywczego w 
Słupsku. Krytyczne notatki pra- 
sowe nie dotyczą naszej działal- 
ności na odcinku opakowań 
szklanych. Pragniemy zwrócić u- 
wag". że skup opakowań szkla- 
nych w województwie słupskim 
jest działalnością nierentowną 
ze względu na wysokie koszty 
skupu i transportu w stosunku 
do wielkości marży". Z dalszej 
części pisma wynika, że ..opakowań 
szklanych na terenie województ- 
wa słupskiego nie można zagos- 
podarować ze wzgl"du na brak 
przedsiębiorstw w tym rejonie 
zainteresowanych odbiorem. 
Najbliższy odbiorca opakowań 
szklanych to ..Dagoma" w Gdań- 
sku oraz Starogardzkie Zakłady 
Przemysłu Spirytusowego ..Po- 
Imos". W związku z powyższym 
zaniechaliśmy tej działalności". 
Odnośnie skupu innych surowców 
pani Barbara Świercz wyjaśnia: ..Ce- 


ny stosowane w skupie surow- 
ców wtórnych są cenami rynko- 
wymi. ustalonymi przez przed- 
siębiorstwo i wynikają z rachun- 
ku ekonomicznego. Przy obec- 
nych cenach skupu obserwuje- 
my w województwie słupskim 
ciągły wzrost skupowanej masy 
surowca. Dlatego też sugerowa- 
nie przedsiębiorstwu zmiany cen 
bez uwzględnienia rachunku e- 
konomicznego uważamy za bez- 
podstawną ingerencję w prowa- 
dzoną działalność". 
Tu nasuwa się choćby jedno zdanie 
komentarza. Po pierwsze - co mają 
robić ludzie z makulaturą, gdzie ją 
przechowywać w oczekiwaniu na le- 
psze czasy lub innego odbiorcę? Poza 
tym nie jesteśmy tacy pewni czy było- 
by tak dobrze, gdyby normalnie moż. 
na było kupić papier toaletowy, do- 
stępny obecnie praktycznie tylko w 
zamian za makulaturę. I wreszcie - 
nadal liczymy na konkurencję w tej 
branzy. 
Dalsza część pisma nie dotyczy w 
zasadzie redakcji, ale dla pelnego zo- 
brazowania sposobu widzenia pro- 
blemu przez OPSSW w Gdańsku po- 
stanowiliśmy ją przytoczyć. ..Przed- 
siębiorstwo nie widzi potrzeby 
- czytamy - tworzenia regional- 


nych programów w zakresie 
swojej działalności. biorąc pod 
uwag" niestabilną sytuację gos- 
podarczą i rynkową. Każdy pro- 
gram opracowany w tych waru- 
nkach będzie programem niereal- 
nym. Jedynym programem w 
chwili obecnej jest utrzymanie 
wyniku ekonomicznego. pozwa- 
lającego na samofinansowanie 
swojej działalności w skali całe- 
go przedsiębiorstwa i taki pro- 
gram przedsiębiorstwo realizu- 
je. 
Działając w warunkach refor- 
my gospodarczej, w oparciu o 
ustawę o podejmowaniu działal- 
ności gospodarczej, sugerujemy 
możliwość powstania innego 
przedsiębiorstwa względnie 
spółki o podobnym jak nasz pro- 
filu działalności. Naszym zda- 
niem jest to właściwy kierunek 
działania pełnomocnika woje- 
wody ds. surowców wt6rnych w 
zakresie tworzenia jednostek 
konkurencyjnych, tworząc tym 
samym zdrową rywalizację gos- 
podarczą." 
W tej sytuacji, kiedy OPSSW w 
Gdańsku samo usilnie domaga się 
konkurencji, oczekujemy na pomyśl- 
ne wiadomości ze strony odpowied- 
niego Wydziału UW. Uważamy, że 
dalsza dyskusja w prasie staje się 
bezprzedmiotowa Natomiast od PHS 
domagamy się w imieniu naszych 
Czytelników takiego skupu opako- 
wań szklanych, który nie będzie po- 
wodował marnotrawstwa cennego 
surowca z jednej strony i licznych 
interwencji w redakcji - z drugiej. 
(elg) 


.
		

/Image005.djvu

			7 - 6 . 1989 


AKTUALNOŚCI 


KULTURA - NAUKA - TECHNIKA 


Str. 5 


"Arabeska" ma wzięcie od 20 lat 


.. 


..... 


Nikt nie oprze się młodości i uro- 
dzie. Dlatego gdziekolwiek pokaże się 
w całej krasie i liczbie Słupska Grupa 
Baletowa ..Arabeska". ręce same 
skłaniają się do braw. I tak jest od 
dwudziestu przeszło lat z zespołem 
działającym przy Wojewódzkim Do- 
mu Kultury w Słupsku pod choreo- 
graficznym kIerunkiem Mieczysła- 
wy Kątnik i przy aranżacji plastycz- 
no-muzyczno-świetlnej Stanisława 
Kątnika. 
..Arabeska" świetnie komponuje 
się w pochodach i na festynach, zdobi 
uroczyste otwarcia i zamknięcia. Jest 
też najbardziej eksportową grupą a- 
matorskiego ruchu artystycznego w 
województwie słupskim. Ostanio ba- 
wiła na jubileuszu 40-lecia FDJ w 
Berlinie, który świętowano z gigan- 
tycznym rozmachem, Nieco wcześ- 
niej ..podbiła serca mieszkańców 
Flensburga" - jak napisano w lokal- 
nej gazecie po wizycie ekipy z za- 
przyjaźnionego Słupska. Aktualnie 
dziewczęta przygotowują się do wy- 
stępów na festiwalu kołobrzeskim 
Niebawem czeka je gościna w Ar- 
changielsku i dalsze wyjazdy. Te 
wszystkie atrakcje, mimo uciążliwych 
ćwiczeń, wywołują zawsze żal. gdy 


.. 


, , 
..
 " , 
. , , f, I " .4 , 

 , 

. 
-
 ,
 . 


 ,., 
" 
... . .,. 
'" . 
... .. .' . J 
, , 

 ,- 
::- 
, " 
--' 
.......r ::- 
" 

 . I 
 . 
./ 


przyjdzie się rozstać z zespołem. Nie- 
stety. życie ma swoje prawa, a też w 
grupie obowiązują pewne ogranicze- 
nia wiekowe. Dlatego skład zespołu 
stale się zmienia. Również teraz opif3- 
kunowie ..Arabeski" ogłosili przyjęcia 
świeżego ..narybku". Kandydatki, od- 
powiadające aparycją i lubiące taniec, 


,
 "' : 
,\ , 


'- 


- .... 

. 


" 

. 
-- - . , 
" 

;;.t 


..... 


proszone są o zgłaszanie się w Woje- 
wódzkim Domu Kultury - przycho- 
dząc do sekretariatu przy ul. Pawła 
Findera 3 lub do Ośrodka Teatralnego 
..Rondo" przy ul. Niedziałkowskiego. 
(mim) 
Fot. Jan Maziejuk 


.
 ,

. , 


\ 


Pomnik pięknej czarownicy 


8)'la wd7ięczna i piękna. lTwiodla 
nawct osobę duchowną, co b
 lo jcdn
 m z 
po"odów, dla których jej los potocLyl 
ię 
tak tragicznie. Mowa o pani Kataf7ynie 
Henot, micszkance Kolonii. 362 lata 
temu, w maju 1627 r. została ona pub- 
licznie spalona na stosie za czary, z 
wyroku Ś"iętej Ink"izycji. 


Tragiczna historia Katarzyny Henot 
nie jest tak bardzo niezwykła. Przez 
całe średniowiecze a także później. aż 
po wiek osiemnasty. na stosach w róż- 
nych krajach zginęło wiele kobiet. Wie- 
le utopiono poddając je przed spale- 
niem "próbie wody". Zna takie przypa- 
dki także nasza polska historia. Nie- 
zwykłe w przypadku Katarzyny Henot 
jest to, że została ona po latach zrehabi- 
l\towa
a. a .
ej pomnik stanie w za- 
szt.Lytnym mlcjscu w mszy ratusLi 
miasta Kolonia w RFN. 


o rehabilitację Katarzyny zabiegał 
jej potomek. mieszkający w nadreńs- 
kim mieście. Dzięki jego staraniom u- 
stalono. że proces o czary był sfab- 
rykowany przez konkurencję i dostoj- 
ników kościeln)ch. Katarzyna Henot 
odziedziczyła bowiem po ojcu pocztę. 
W tych clasach był} to pr7edsiębio'r
- 
twa prywatne. Poniewd7 Koloni.. sta- 


"Italia Italia" 89  


Towarzystwo Przyjatni Polsko- 
-Włoskiej (Oddział w Poznaniu) we 
współpracy z lektorami Uniwersytetu 
Im. Adama Mickiewicza wydaje infor- 
mator "Italia Italia" w Języku włoskim 
Znajdują się w nim wydarzenia z zycia 
Włoch - z dziedzmy naukI, kultury. 
sportu itp. 
Zainteresowanych włoskim języ- 
kiem i zyciem tego kraju informujemy, 
ze mformator będzie dostarczany wy- 
lącznle po zaprenumerowaniu. Za 6 
numerów w roku 1989 opłata wynosi 
1400 złotych. Nalezy ją wpłacać 
na konto TPPW-Oddzlał w Poz- 
naniu PKO I OM Poznań 63513 
-15916-132 z dopiskiem ..Italia Italia 
89". (kc) 


Nowa 
"Pomerania" 


Ukazała się ..Pomerania" nr 4, w 
której można przeczytać drugą część 
obszernego fragmentu kSlązki lecha 
Wałęsy ,.Droga nadziei", wydanej w 
Paryzu w 1987 roku. Ponadto w nu- 
merze tym znajduje Się relacja Ed- 
munda Szczesiaka "Ginący półwy- 
sep" z burzliwego i dramatycznego 
spotkania mieszkańców Półwyspu 
Helskiego. Stanisław Janke w re- 
portazu .Grząska sprawa" pisze o 
sporze wokół Blelawskich Błot - 
ginącym torfowisku atlantyckiego 
Pomorza. ..Na tyłach frontu" - to 
nigdzie dotychczas nie publikowane 
raporty o rekwizycjach i aresztowa- 
niach w ostatnich dniach II wojny 
światowej. O Gdańskim Klubie Poli- 
tycznym im. Lecha Bądkowskiego pi- 
sze Jacek Kozłowski. a redakcja 
publikuje ostatnią część zapisków te- 
go gdańskiego pisarza i sygnatariusza 
Porozumień Gdańskich 1980. 
Czytelnik znajdzie również w tym 
numerze ..Pomeranti" felietony zna- 
nych publicystów i pisarzy: Tadeu- 
sza Bolduana. Włodzimierza Ce- 
głowskiego. Erwina Kruka i Zbig- 
niewa Żakiewicza. szkice o gdańs- 
kich ulicach i herbie Koszalina, humor 
kaszubski oraz wiełe innych cieka- 
wych publikacji. 


nowiłd od wieków wai'ny węzeł komu- 
nikacyjny - pOC7mistrze dobrze pil- 
nujący interesu bogacili się slybko. 
Majątek Katarlyny wart był w przeli- 
cleniu na d7isiejs7e pieniądze 30 milio- 
nów marek. Po procesie majątek C7aro- 
wnicy przeszedł w ręce biskupów Kolo- 
nii. Konkurencja odetchnęła. Prawdzi- 


J PO 362 LATACH! I 


we w oskarżeniu było jedynie to. że 
poczmistrzyni była piękna i uwodziciel- 
ska i że jej CTarom uległ jakiś duchow- 
ny. Akt oskarżenia zawierał jednak 
setki zarzutów. M.in. o rzucaniu cza- 
rów na dzieci, o lataniu na miotle, o 
ucztach z szatanami. o zarażaniu cho- 
robami. Wszystkie one zostały obalo- 
ne. 


Ale to dopiero poc7.ątck hi
torii po- 
mnika zrehabilitowanej czarownicy. O- 
tóż ścitmy ratusza w Kolonii zdobiły 
niegdyś rzeźby 124 postaci zasłużonych 
dla tego miasta. Aż 109 tych rzeźb 
zostało znis7czon)ch w cl.asie ostatniej 
wojny. Obecnie została sporządzona 
nowa hsta historyczn}ch postaci. któ- 
rych posągi pono\\nie ozdobią odno- 
wiony gmach rdtuSLl. Fundować te 
rzeiby będą instytucje i orgdnizacje 
społeczne. Zaf74d miejscowej SPD ufu- 


nduje np. posąg Karola Marksa. nie- 
gdyś również mies7kańca Kolonii. Fir- 
ma ..Flektra" zamówiła r7Óhę wiel- 
kiego fizyka Gcorga Ohma. Na swoich 
fundatorów cIekają pomniki takich 
sławnych ludzi jak Karol Wielki C7y 
współczesny pisar7 Heinrich 8611. lau- 
reat nagrody Nobla. 


Pomnik Katarzyny Henot ufunduje 
jednak nie jej rod7ina. 20 tys. marek na 
ten cel przeznaczyła p. Hiltrude Kietz, 
historyk sztuki i konserwator zabyt- 
ków. Jej zdaniem warto. aby pomnik 
poczmistrzyni "przypominal mrOC7ne 
rozdzialy historii Kolonii". Zdaniem p. 
Kietz "ciągle jeszcze są ludzie żalując
, 
iż dziś nie ma tak prostego i praktycz- 
nego sposobu po7bywania sję niewygod- 
nycb kobiet jak palenie na stosie". 


Kłopot jest tylko z odtworJ'cnicm 
rzeźbiarsk.iego portretu Kalarzyny. Nie 
zachowały się żadne rysunki ani ob- 
razy. Zdecydowano \\iI;C. że 
d7ie to 
portret przeciętnej mieszkanki Kolonii 
z XVII wieku Będ7ie to więc zardzem 
pomnik kobiety lam tych Clasów. Cza- 
so\\. \\ któr}ch płci pięknej i słabcj ż:ylo 
się tak7e niełalwo. 


TERESA CEBRZYŃSKA 


15 LAT KARATE V\I SŁUPSKU 


Sempai 


- 
I 


- 
IC 


Mija 15 lat. gdy w Słupsku zor- 
gantzowano pierwszą ..szkółkę" ka- 
rate kyokushmkai. Początkowo dzia- 
łalność upowszechniająca nieznaną 
powszechnie sztukę walk Wschodu 
natrafiła na opory ze strony urzędów, 
lecz dzięki wytrwałoścI działaczy I 
Instruktorów powstało ognisko, gdzie 
rozpoczęto regularne szkolenie adep- 
tów 


A chętnych nie brakowało. Zgła- 
szało się zwykle znacznie więcej o- 
sób, niż mogły pomieścić sale gim- 
nastyczne. To zainteresowanie mło- 
dzieży oraz wielu dorosłych taJem- 
niczą i niezwykłą sztuką walki po- 
zwoliło przełamać trudności oraz 
zdobyć przychylność władz miasta i 
zyskać poparcie ludzI odpowiedzial- 
nych za sport w Słupsku Każdy więc 
kto chce trenować i zglębiać tajniki 
sztuki karate, tak w formie sportowej 
Jak i rekreacyjnej. ma zapewnioną 
opiekę szkoleniową. 


Uprawianie w Słupsku karate kyo- 


'- 


I . 


,- 


,\ 


ł\ 


. 
. 


lTIistr 


kushinkai ma zatem masowy charak- 
ter. Na treningi uczęszczają dZiecI 
mlodziez I dorośli, studencI, robotnicy 
i pracownicy umysłowi. Karate Jest 
dla nich skutecznym sposobem dos- 
konalenid wlasnego charakteru, u- 
trzymania ciała w znakomitej kondycjI 
fizycznej i psychicznej, a takze sposo- 
bem na zycie. Bo karate, tak samo Jak 
inne systemy Dalekiego Wschodu. 
nie ogranicza się do wykonywania 
ćwiczeń. Każdy ruch jest tutaj celowy 
i powinien być wykorzystany w 
kształceniu woli, intelektu i postawy 
moralnej. Specyfika systemu, wyni- 
kająca z odrębności kulturowych, po- 
wierzchownie niezauwazalna, musi 
być kształtowana pod kierunkiem fa- 
chowca. Karate, bowiem, to nie gim- 
nastyka, ale filozofia bycia: umiejęt- 
noŚĆ kierowania własnym postępo- 
waniem, stosunek do innych. 


Aktualnie nauką karate zajmuje się 
specjalistyczne ognisko TKKF "Oya- 
ma" oraz Słupski Klub Karate. Trenują 
tam sempai (uczniowie tej sztuki) ze 
Słupska, Sławna, Lęborka, Miastka, 
Kępic i Dębnicy Kaszubskiej. Najlepsi 
zawodnicy startują w imprezach ogól- 
nopolskich i międzynarodowych, od- 
nosząc liczne sukcesy. W czołówce 
słupskich karateków znajdują się: 
Stanisław Ungier, Mirosław Krupiń- 
ski, Wojciech Daszkiewicz. Jacek 
Świerzputowski. 


,. 


Całe grupy natomiast sempai nieje- 
dnokrotnie pokazami uświetniają róż- 
ne obchody w Słupsku i wojew6dz 
twie. Wszyscy włączają się chętnie do 
prac spolecznych i służą swoim do- 
świadczeniem tam gdzie są potrze- 
bni. 


ł ł 


Słupski Ośrodek Karate, pod nad- 
zorem którego działa ognisko ..Oya- 
ma" i klub, me ma niestety własnej 


W czerwcu wchodzi do rozpow- 
szechniania w kinach 11 filmów, w 
tym 2 polskie, 3 amerykańskie oraz po 
1 - bułgarski, chiński, francuski, ru- 
muński oraz jugosłowiańsko-amery- 
kański. 


..Penelopy" reż. Bohdana Porę- 
by, to oparta na opowiadaniach Lu- 
cyny Jakubiak historia 3 kobiet ocze- 
kujących w Gdyni na powrót z rejsu 
mężów marynarzy. ..Światło odbi- 
te" reż. Andrzeja Titkowa, to opo- 
wieść wykorzystująca biografię An- 
drzeja Bursy, ale opowiadająca o po- 
ecie stojącym obok głównego boha- 
tera z m.in. Zbigniewem Konopką i 
Mariuszem Bonaszewskim. 


W czervvcu 
na ekranach 
kin 


Radziecki ..Grzesznik" reż. Wła- 
dimira Popkowa to komedia opowia- 
dająca o kłopotach tokarza i jego 
rodziny, który zamiast jak wszyscy 
obijać się - przekracza normy i zgła- 
sza projekty racjonalizatorskie. ..O- 
saczona.. Ridleya Scotta (USA), 
choć rozgrywa się w środowisku no- 
wojorskich policjantów jest historią 
miłosną. ..Nocne gry" - to drugi, 
amerykański film Rogera Vadima, w 
którym stosując pastisz i parodię kina 
erotycznego opowiada o małzeńskich 
perypetiach seksualnych. ..Wielka 
przygoda psa Benijego" Joe Cam- 
pa (USA), to pierwszy w Polsce obraz 
z cyklu przygód psa Benijego cieszą- 
cych się olbrzymią popularnością w 
St. Zjednoczonych i Europie, ukazu- 
jących świat z punktu widzenia psa. 


..Ostatnia cesarzowa" Chen, a 
Jialina (ChRL), to drugi po ..Ostat- 
nim cesarzu" film o upadku dynastii 
Ching, obejmujący okres 1922-42, a 
opowiadający o dramatycznych lo- 
sach cesarzowej Wan Jung. .. W imię 
przyjaźni" Jacques'a Deray'a. jest 
kolejnym filmem policyjnym reżysera 
- specjalisty tego gatunku. ..Czaro- 
dziejski las" Suncana Skrinjarica 
(Jugosławia-USA), to animowana 
bajka o leśnych przygodach w świe- 
cie roślin i zwierząt malarza palety. 
..Wczorilj" Włado Dawierowa (Buł- 
garia), wyróżniony w br. główną na- 
grodą w San Remo opowiada o świe- 
cie wychowanków ekskluzywnej 
szkoły dla dzieci z "dobrych rodzin". 
..Usmiech słońca" Vasjlici Istrate 
(Rumunia) jest komedią muzyczną 
ukazującą świat przezyć maturzys- 
tów. (PAP) 


bazy Tym b.udzleJ Jest wdzięczny 
gospodarzom obiektów, z których 
korzysta. Sale gimnastyczne do zajęć 
karatekom udostępnia Zespół Szkół 
Zawodowych Ministerstwa Przemys- 
łu Lekkiego i Szkoła Podstawowa 
nr 11. Sekretariat działaczy karate u- 
lokował się w pomieszczeniach Slup- 
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tak więc, ktokolwiek chciałby upra- 
wiać karate kyokushinkai, może zgło- 
sić się we wtorki lub piątki, w godz 
11-15 w obiektach SOSiR znajdują- 
cych się w Parku Kultury i Wypoczyn- 
ku lub w godz. 16,30-18 w hali 
gImnastycznej Szkoły Skórzanej przy 
ul Grottgera. 


Chlubą słupskich karateków jest 
kierownik Ośrodka Mirosław Zieliń- 
ski, posiadający najwyzszy stopień 
wtajemniczenia 1 dan, uprawniający 
tego znakomitego karatekę do nada- 
wania stopni szkoleniowych. Jak efe- 
ktowne skoki potrafi wykonać - po- 
kazuje zdjęcie. 


MIROSŁAWA MIRECKA 


t
:
:
::}\::;
:::::i:
:':':':""i
 \\; 
 . , - "'" 

i:'. 
 
..i ," t.
.:\ \ 
 , t -C 
J'r .. _
 d 
'

.. ...... 
.0 @\
 Kt..OPOTACH 


Oszczędność paliwa sięga 50 proc.!!! 


Samochód z elektronicznym 
systemem napędovvym 


Z ASApA maszyny ..p
rpetu':lm r:nobile:' pozostanie chyba na zawsze w sferze fantazji 
ma
-lIakó
. Ale czv nI
 <:ta Sl
 
I
 zrobiĆ. by - skoro nie można jej urzeczywistnić- 
. zbllzyć Się p
zynaJmnlej do Jej Iluzorycznego celu? A może udałoby się to także z 
,poJazdem r:n
chanlcznym, który raz wprowadzony w ruch m6głby toczyć się dalej przy 
pomocy minimalnego jUZ tylko dopływu energii? 
"!"e i inne pytania musiał stawiać sobie takze prof. Werner Freise z uniwersytetu w 
Kalserslautern (RFN). .inaczej bowiem nie doszedłby zapewne do swego wynalazku, a 
wynalazek ten. zasługuje na uwagę dziesiątków milionów fachowców na całym świecie. 
Wraz ze swymi współpracownikami z wydziału elektroniki opracował on niezwykły napęd 
samochodowy pozwalający zaoszczędzić do 50 proc. zużywanego dotąd paliwa. 
Według relacji zachodnioniemieckiej rozgłośni ..Deutschlandfunk" istota tego wynalaz- 
ku jest - w dobie wys
ko rozwiniętej elektroniki - dosyć prosta. Silnik w pojeździe 
samochodowyr:n p!Zeds
kolnych. Kolejne przedszkola będą 
nim objęte po wyposazeniu ich w niezbęd- 
ne urządzenia takie jak natryski i sauny.
		

/Image006.djvu

			Str. 6 


RADA NADZORCZA 
SPOŁDZIELNI PRACY PRZEMYSŁU METALOWEGO 
..POSTĘP"w BYTOWIE 
zatrudni: 


e zastępcę prezesa ds. technicznych 


Wymagane warunki: 
wykształcenie wyższe techniczne ekonomiczne lub śred- 
nie techniczne, co najmniej 8 lat stażu pracy. w tym 4 lata 
na stanowisku kierowniczym. dobry stan zdrowia. 
Oferty zawierające: 
- pisemne zgłoszenie 
- kwestionariusz osobowy 
- opinia z ostatniego zakładu pracy 
należy składać w Radzie Nadzorczej w Spółdzielni Pracy 
Przemysłu Metalowego ..Postęp" w Bytowie. ul. Sikor- 
skiego 42. 
Termin składania ofert upływa po dziesi9ciu dniach od dnia 
ukazania Si9 ogloszenia. 


Sprzedaż 


POLONł:ZA. rok 19!!6 
prLed.ml. KO
.l.dlin. tel. 
249-39. G-7940 
FIATA 125p rok produkcji 19!!6. spu.edam. Ko- 
sJ'..din. tel. 231-72. G-78R8 
fIATA 126p rok 197!!sprzedam. Mielno. tel. 214. 
do godJ'. 16. G-7RR9 
FIATA 125p po wYp.ldku .I' pr....ym.mą k.łroserią. 

prJ'.eddm. KO
Lllin. tel. 330-38. G-7890 
FIATA 1:!6p sprzedam. Widdomośc CZdrne. tel. 
66. po piętno1stej. Gp-7891 
ZAPOROlcA rok 1975 sprLeddm. Kolohrzeg. 
CJ'.dmieckiego 2 D1J. Gp-7R92 
7 AST A WĘ IIOOp 1978 rok spf7.edam. Bier- 
l(Owo 19 k Słup
kol. G-7893 
SAMOCHÓD ms...m 
unny. 1.7 diesel spr.r.eddm. 
I\oszahn. tel. 341-41. G-7894 
BMW 518. rok 1979 sprJ'edam. Ko..zalin. tel. 
311-611. G-7895 
SYRENĘ 105 spr...ed.lm. Dęhnica KoIsJ'ubska. ul. 
Lipowa 18. G-7896 
ST AR 21< rok produkcji 1979. stan idealny sprze- 
ddm. KosJ'.ahn. tel. 320-71. G-7897-0 
PRASĘ do slomy spr7.edam. Biesiekierz. Dem- 
bowieckl. G-7898 
NADWOZIE liata 126. taksometr osobowy 
sprzedam. Kosz.din. Poprzeczna 26 a 5. 
G- 7899 
NADWOZIE skoda 105 sprzedam. Kosz.din. tel 
315-12. G-7900 
NAD
OZIE fiata 126p po remoncie przygoto- 
wane do lakierowdnia sprzedam. Bytów. Sikor- 
skiego 23. Masłowski. G-7901 
KAROSERIĘ liata 126p-FL sprzedam. Dam- 
nica. tel. 06. po dwudlJestej. G-7902 
MIESZKANIE własnościowe 45.3 m kw I piętro 
sprzedam. Koszalin 303-62. 
G- 7903 
NOWO uruchomiony zaklad produkcji pustaków 
oferuje do sprzedaży pustaki żużlobetonowe Alfa. 
Raduszka 2. G-8010 
GLAZURĘ oraz &fUjmkl vawiera "przcdam 
Słu
k. tel 292-70 u-7904 
PL ¥TY stropowe tanio sprzedam Ustka tel. 
145-395. po dwudziestej G-7905 
ODST,-\PI Ę dzlalkę warzywną Kontakto
ac
. 
Koszalin ul JII'Ia z Kolna 24 
 
G-7906 
OBOR'l:IK kOl11>ki i kurzy sprzedam Koszalin 9. 
skrytka pocztowa 27 G-7907 
6- n GODI'iIOWE psy wllc7urkl sprzedam. 
Strr.ehnko 30. trasa Słupsk Ustka. 7vgmuDt Piot- 
rowski. G-7908 
TELEWIZOR kolorowy JX11
kl sprzedam. do 
7blOru truskalJoek zapiSUję. Słupsk. tel 320-01. 
G-79(YJ 
TELE\\ sprzedam. 
Robun. tel 120-78 Gp-791O 
Tełe..uor koloru"')' zachodm 7 pilotem sprze- 
dam Koszalm. tel 32s-67 po 
nastej 
G- 79 \I 
fi LI \\ I.lOR kl'lI'roW}. nowy. radTleckl spn:e- 
dam KI"IQlm. tel 309-21 G-7912 
TlI I WI.lOR ruhm 714 om .ukmę ślubn, 
przedam KosJ'.abn, tel S45-41 
G.79 13 
TI lEWlOR elektron pal-!leUłm spuedam Ko- 
17.alm. tel lf7C'U c'1-47 G-7914 
TIllWILOR pum11g lupcrkolor pal-aecam z 
pllolem spr,.ed.m Kołohrag. tel 261-80. 
G-7915 
01>1>\ A RI A( I wideo Bold sur. noVi) telewlJ'Or 
uba, pal __am 7..a
hodm. u ywany IprLCdam 
JanowlC1: poata C"i.rc:t.rgorr.e. 
hork tel 222-27. 
M.nan I'
 G-7916 
PIA/'I.OSl RI
(j vennona Crumdr peńormer. 
akordeon wellmaster 120 basów apr....edam 
SI.l..JeCII
k. tel 474-76 Gp-79 I 7 
GITARĘ eleku) ..Dl' kopii fenderstratOClUter 
plus f1anger sprzedam Blalol(ard. ul Buczka 42/5. 
Suchankl 
G-7911< 
RADIO'łAG'o1 TUI Ol'i dwukaxtoW)' nowy 
sprzedam 
oaahn. te! 305-52 
G-7919 
KOLLMo,jYalton 70 spncdam Koszalm. tel 
262-71 Sado"'-skl G-79:!O 
K l t. H M Ę rmkrof.lo.... sprzedam. Słupsk. tel 
'\67.511 G-792 I 
LAMRA2:ARKĘzachodni,sprzedam KOWihn. 
ul Obotrytow 31. G-794 I 
DYW A/'I. 140 200 ano kredens pokoJowy. 

 do szyna SInger. noma spnedam KOS7..a- 
hn. tel 'W4-5oł. po 
naste' G-7922 


Wyrazy współczucia 


Żonie 


z powodu śmierci M ĘU 


WACŁAWA KLATY 


pracownika naszego 
Oddziału 
składają 
DYREKCJA i WSPOtPRACOWNICY 
POMORSKIEGO BANKU 
KREDYTOWEGO 
1(-311. O. w LĘBORKU 


Wyrazy gl9bokiego 
współczucia 


Rodzinie 


z powodu śmierci 
naszego byłego, 
wieloletniego 
czlonka Zarządu 


ROMANA FABIAŃCZYKA 
składa 
PREZYDIUM WO.JEWODZKIEGO 
KLUBU TECHNIKI 
i RAC.JONALlZAQ.J1 w KOSZALINIE 
K-3115 


K-3133-0 


Kupno 


STARA 200 mechanizm w)'wrotowy. silownik. 
pompę. pr7ystdwkę kupię. Kos7.dlin. tel. 336-51. 
G- 7923 
ZFTORA 7211 kupię. SJ'czccin. tel. 61-26-12. 
K -1301B 
SILNI
 leyland. dellin. spnęglo wola-renk 1:3. 
butlę CO . mdskę puedni4 do volkswdgena golfd 
kupię. Ustka. tel. 146-408. G-7924 
STARE pianino lub fortepian w dobrym stanie 
kupię. Warszawa. tel. 15-42-88. K-1321B 


Zamiany 


FSO 125 ora7 ladę 1300 7.amienię na mies7kanie. 
lokal handlowy lub spf7edam. Kolobu.eg. tel. 
21 R-83. po osiemna
tej. Gp-7925 
POLONFZ trak (dostawcJ'Y) odbiór cJ'.erwiec. 
zamienię na inny osobowy. nowy (Iadd. skoda itp.) 
KosJ'.dlin. tel. 537-52. G-7926 
MIESZKANIE cLteropokojowe (nowe budow- 
nictwo) 7.amienię nd dwa mniejsze (nowe budownict- - 
wo) Slupsk. tel. 345-34. po szesnastej. 
G- 7927 
BYDGOSZCZ. mieszkanie M-2. (38 m kw) za- 
mienię na KosLalin Koszalin. tel. 516-52. 
G- 7928 
DW A mieszkdnia własnościowe zamienię na do- 
mek z mo;;liwością rozbudowy. Koszalin. tel. 
249-41. po szesnastej. G-7929 
MIESZKANIE l-pokojowe 39 m kw zamienię na 
większe z dopłatą. Koszalin. Podgórna 49/6. po 
godz. 16. G- 7930 


Lokale 


POSZUKUJĘ domu lub daczy nad jeziorem. na 
lipiec. Koszalin. tel. 330-33. po osiemnastej. 
G- 7931 
LOKAL o powierzchni 120 m kw wynajmę na 
cichą dzialalnośc rzemieślniczą. Kobylnica. ul. Wi- 
dzińska 30. G-7932 
POSZUKUJĘ JX1koju. Szczecinek. tel. 428-11 
wewn 57. do piętnastej Gp-7933 
WYNAJMĘ M-2 (34 m kw). Ustka. tel. 146-967 
G-7934 


Różne 


SAMOTNI! Atrakcyjne ofen)' matrymonialne 
..Lido" Gdynia 10. skrytka 37. Dla Pan kontakty. 
ofen)' zagraniczne - fotokatalogi. 
K-IWB-O 
TELEWIZJA satelitamd. atrakcyjne ofert)'. in- 
stalacje. informacja. przestrajanie pal. Kołobrzeg. 
tel. 269-80 G-690 1-0 
ZAKLAD pro
oIdzi ndprdwy i konserwację ma- 
szyn szyjących i dnewiarskich Słupsk. Frąckows- 
kiego 7/27. w god.r 8 II. 15 17 G-7935 
NOWO otwarty sklep motory7.8cyjno-rolniay. 
kupno sprzedaż komis. Włynkowko 49. Zapra- 
sza. G-7553-O 
W7MACNIACZE antenowe SLerokopasmowe 
po\epsJ'.djące odblor programow telewi7yjnych w 
pasmie od I 60 kanalu 7.800. .1'1. w pa
mie od 
21 60 kanału 5. 
OO. 71_ Montv puy odbil'r- 
mku. gwdrdnCja dUJ'.e wLmocmenie_ Wy..)'la L..a 
7.ahcl.eniem- Zaklad Ilektromczny. ul. Sienkiewic7.8 
4. 6J-910 Miejska Gorkol. K - /li 8 
LATRUDNIĘ. bufetowe. ke!nerow. kucharJ'.a, 
pomoc kuchenn,. sprJ'Jltaczkę. Reslauracja ..DoIjd- 
na". lJ
tka. tel. 144-Kfl5 G-7570-O 
MAI ARLY. murar,y 7.atrudmę_ Wysokie płolCC. 
Słupsk. Anny Grylitkl Sl12. P1c:tukiewicz 
G-7936 
MURAR/Y. pomocmkow cie..h. betoniarl)' 1.8- 
trudnię. NajchętnIej cale brygad)'. Dobre wdrunki 
płacowe. KO!J'.alin. tel. JJ7-57. po dJ'iewiętnastej. 
G-7739-O 
SLrFA kuchni. kuchoIrki. pomoce ora kelnerki 
..Itrudmę. D"hki. tel. 80-62 G-7738-O 

LUSARLY prJ'YJmę do pracy. Slupsk. ul Tuwi- 
lTId 19 G-7937 
POSLlJ KUJĘ stars....ej samotnej p.lni_ SLl:7.ecinek. 
te! 436-74. Gp-7938 
7SB Kombmatu Budowlanego KOSJ'..dm 7glaS7.a 
.gubienie leglt)'macjl SJ'kolnej Jacka Serkowskiego. 
G-7939 


A-634188 


Orzeczenie 


Kołe.ł- dL \\>krocz.eó przy Naczełalku Mla- 
.. w 4borkll podaje do publicznej wiadomo- 
ki. że na mocy art 86 t 2 Kodeksu wykrOCl.en 
zostal ukarany Ob. Marek Jereczek s. Andrzeja. 
ur 22 I 1958 r. Lam. Lębork. ul. Bema 614 kdrą 
gr7)'Wny w wysokosci 30 000 zł 
Ww. uznany zostal WInnym tego. ze w dniu 12 
IX 1988 r. o gadz 17.05 na ul Zwycaęstwa w 
lęborku będąc w stanie nietrze7W)'m posiada- 
.Me 3,49 prom.. alkoholu w krwi nagle wt.Irgnął 
na jezdnię pod nadje;;&.ający samochód marki 
syrena nr rej SPR-0519 powodując kolizję 
drogową 
Z uwaBI na nagminnośc takich wykroczeń na 
terenie młS7.ego miasta oraz du7.ą IZkodli
osc 
IpoIec:zn,. Kołeglum postanoW1/o podac orze- 
czenie do publicznej wiadomości w ..Gloslc 
Pomor7.a" na koszt obwinionego 


K-2316 


A-67O.188 


Oruc:ze.ie 


KoIeIi- tIs. W> krocuł przy l'iaczeł-kII Miu- 
U w 4bork- podaje do publicznej wiadomosci. 
7.e na mocy ano 87 t I i 3 Kodeksu wykroczeń 
zostal ukarany Ob J_ :\t.ko...... I. An- 
tomego.ur. 3X 1956r..zam. 
bork.ul. I Maja 
611 - karą 8fZY"'ny w WYlOkosci 50 000 71. 
oraz kił" dodatkoW4 zakazu prowadzenia 

.szclklCh pojazdów na okres 3 lat. 
Ww. uznan) zostal WInnym tego. 7.e w dniu 2 X 
1988 r o godz 22 w Lęborku na ul. Kosciuszki 
będąc w stante nietnuwym 2.58 prom. alko- 
holu we krwi kierowa) samochodem osobowym 
marki fiat I31 nr rej. SPR-0757 W czasie i 
miejscu jak w pkt I kierowal _ pojazdem me 
posiadai4c do tego uprawnien Z uwagi na 
nagnunno!ć takich wykroczcn na t.erente nasze- 
go miasta oraz dU7.ą szkodhwośc społeczną 
Kolegium postanowiło podac orzeczenie do 
publicznej wiadomości w ..Głosie Pomorza" na 
koszt ołn..inionego. K-2306 


OGŁOSZENIA 


..INTERFRYS" - KUSOWO 
SPÓŁKA Z 0.0. 
w -Globinie 


SPÓŁKA z 0.0. 
..TEPEX" (J.g.u.) 
w Koszalinie 
ul. Zwyci9stwa 40 


zatrudni 


poszukuje kooperantów 
do przerobu 


pracowników 
sezonowych 
do pracy w chłodni. 


odpadów z przędzy 


Oferty prosimy kierować 
tel. 234-17 lub 247-56. 
K-3128 


Warunki pracy i placy 
do omówienia na miejscu. 
K-3131 


Przedsiębiorstwo 
Zagraniczne 
..FORZA" 
Pabianice, ul. Warszawska 84 
tel. 15-59-27. 15-59-03. 
telex 885585 
OFERUJE DO SPRZEDAlY: 
* gumowy wąż do sprężone- 
go powietrza. olejoodpor- 
ny, średnica wewn.13 mm. 
średnica zew. 21 mm. ciśn. 
rob. 15 atm.. 
* teflonową taśmę 
uszczel n iającą. 
grubość 0.08 mm-o,1 mm. 
szer. 25 mm i 12,5 mm. 
* taśmę teflonową do zgrze- 
warek. 
* węże spawalnicze. 
- tlenowe 
- acetylenowe 
K-1912-0 


Pnerwy w dostawie 
energII elektryCLoej 
w dniu 12 VI 1989 r. 
w godz. 8 15 
w K.rllnie. III. H. S.wlekif'j, 
Krasickiego. NIepodległości. 
Koścluukl, 3O-lecia. 
W)zwolt'llia, Jeclnosci. 
Wolności. Prlyjai.ni. Jaworsk. 
w dniu \3 VI19R9 r. 
w gOO.... K 15 
1ł' K.r/lnle. ul. ul. Wojska 
Polskleao. Cmentarna. 
Księdza Br,oskl. Tr.uKuU., 
Kościuslkl 
w dnidch 14 i 15VI19119 r 
codJ'iennie 
w god7. II 15 
w K.rllnle. ul. Kościuszki 
od nr 78-----85 i od nr 93 do końca 
I Kolejow.. 
Zdklad Energet)'c...ny pUepril
La 
7..1 przerwy w dostdwie 
energii elektrycmej. K-3137 


SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA w LĘBORKU 


zatrudni natychmiast: 
- ekspedientki do sklepu ogólnospożywczego 
- chętnych do prowadzenia sezonowych i sta- 
łych punktów sprzedaży detalicznej branży 
ogólnospożywczej i owocowo-warzywnej na 
terenie lęborka i Łeby 


oraz 


- traktorzystę w Punkcie Skupu Owoców 
i Warzyw w Bytowie. 


Warunki do uzgodnienia w Dziale Kadr 
L9bork, ul. B. Krzywoustego 12, tel. 228-78, 228-67. 
K-3068 


ZARZĄD SPÓŁKI z 0.0. ..TEPEX" (j.g.u.) 
ZAKŁAD DZI EWIARSKI 
ul. Zwyci9stwa 40 w Koszalinie 


zatrudni: 


. mechanika maszyn dziewiarskich lub szwalniczych 
. szwaczki - umiejętność szycia maszynowego 
. pracownicę bez przygotowania zawodowego 
. dziewiarki 


Informacji udziela Dzial Kadr, tel. 234-17 lub 247-56. 
K 3127 


SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI 
w Słupsku. ul. Krzywoustego 8 


zatrudn ią: 


- informatyka 
- samodzielnego kosztowca w Dziale Planowania 
- inżyniera lub technika technologii drewna 
- technika chemika 
- stolarzy meblowych w zakladzie w Slupsku i Lęborku 
- pracowników bez kwalifikacji (kobiety, mężczyźni) 


Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Kadr SFM 
Słupsk. ul. Krzywoustego 8. 


K-3040-0 


NACZELNIK MIASTA I GMINY ZŁOCIENlEC 
oglasza konkurs 
na STANOWISKO DYREKTORA 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ w ZŁOCIENCU 


Wymagane kwalifikacje: 
- wykształcenie wyższe: ekonomiczne. technicz- 
ne lub prawnicze-_8-letni staż pracy. w tym 
4 lata na stanowisku kierowniczym lub wy- 
kształcenie średnie techniczne albo ekonomi- 
czne - 10-letni staż pracy, w tym 5 lat na 
stanowisku kierowniczym. 
- wiek do 45 lat, 
- dobry stan zdrowia. 


Wymagane dokumenty: 
- podanie wraz z motywacją przystąpienia do 
konkursu, 
- życiorys, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia szkoły średniej i 
kursów dokształcających, 
- zaświadczenie o stanie zdrowia. 
- opinie zawodowe za okres ostatnich 5 lat. 
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem .,konkurs na 
dyrektora" należy składać w terminie 14 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3, pokój nr 2. 


Zastrzega si9 prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyn. 
K-3135 


7 - 6 . 1989 


SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 
w LĘBORKU, ul. B. KRZYWOUSTEGO 12 


prosi wszystkich zainteresowanych 


" 


prowadzeniem uprawy truskawek 
w systemie zblokowanym o kontakt telefoniczny 
pod nr 228-78, 228-67, 220-18 


Posiadamy wolne dzialki w Redkowicach kolo L.borka. 
K-3067 


ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY 
FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 
w Mielnie 


świadczy następujące uslugi: 


. cyklinowanie parkietu 
. lakierowanie parkietu 


Ceny konkurencyjne. 
Zlecenia realizowane w kolejności zgłoszeń. 
Nasz adres: Zaklad Remontowo-Budowlany FWP w Mielnie, 
ul. 1 Maja 2, tel. 274. 


K - 3066 


Pl HELIOS  


poszukuje lokalu na swoje przedstawicielstwo 
minimum 150 m kw. z magazynami, koniecznie z telefonem. 


Prosimy o informacje listowne 
ze szkicem sytuacyjnym pomieszczeń 
pod adresem: 04-239 Warszawa, 
ul. Mlodnicka 52 K-121/B-0 


..CENTRALA RYBNA" 
HURTOWNIA NR 1 
w Slupsku 


poszukuje kierowników sklepu rybnego 


w Człuchowie i w Łebie 
Zainteresowani proszeni są o zgloszenie si9 w Centrali Rybnej 
Hurtownia nr 1 w Slupsku, ul. Szczecińska 97A, tel. 328-50. 
K-3129 


..SPOŁEM" ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG TECHNICZNYCH 
Koszalin, ul. Szczecińska 17 


zatrudni pracowników na stanowiskach: 


. pomocnik ślusarza (kobiety) - 2 osoby 
. ślusarza - 4 osoby 


Informacji udziela Dzial Kadr, tel. 230-08, wewn. 42. 
K-3132 


COMINDEX 


COMINDEX" 
Przedsi9biorstwo Zagraniczne 
Zakład Produkcyjny w D.mnlcy 


zatrudni natychmiast: 


- kierownika sekretariatu 


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela PZ ..Comindex" 
Zaklad Produkcyjny wDamnicy, Slupsk, tel. 278-92, 
Damnica 18. K-3130-0 


GMINNA SPÓŁDZIELNIA ..SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
w Mielnie 


przekaże w ajencję 


., 


lub zatrudni na warunkach prowizyjnych 


pracowników w sklepach: 
. Sarbinowo, sklep spożywczy - sezonowy 
. Sarbinowo, sklep AG D - całoroczny 
. Mielno, podhurtownia - sezonowy. 
Gwarantujemy wysokie zarobki. 
Informacji udziela Biuro Zarządu, tel. 225-99. 


K 3134 


PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 
STACJA HODOWLI ROŚLIN 
w Jezierzycach, 76-219 Jezierzyce 


zatrudni natychmiast: 


- specjalistę ds. produkcji roślinnej (mężczyzna) 


oraz 


- traktorzystę-kombajnistę 
- małżeństwa w oborze udojowej 
- blacharza-dekarza  


Zapewniamy mieszkanie funkcyjne. 
Płace i świadczenia wg zakładowego porozumnienia płacowego. 
Przyjmujemy oferty osobiste i pisemne. 
Kosztów podróży nie zwracamy, na nie przyjęte ofertv 
nie odpowiadamy. K-3031 


." .; .
		

/Image007.djvu

			7 . 6 - 1989 


t I wy kor ysta 
'4 . 
tan 


Ustka. Bilans energetyczny staje 
się coraz bardziej napięty. Problem 
ten w pewnym stopniu może złago- 
dzić zastosowanie niekonwencjonal- 
nych' tródeł energii, takich jak: woda, 
słońce, wiatr i biogaz. 
Jak szerzej wdrożyć do praktyki te 
czynniki zastanawiano się podczas 
2 -dniowego sympozjum w Ustce pod 
przewodnictwem mgr. inż. Mie- 
czysława Borowczyka. dyrektora 
WOPR w Strzeli nie. Na starannie 
przygotowane przez strzelińską pla- 
cówkę i Oddział Wojewódzki SITA 
spotkanie przybyło kilkudziesięciu 
pracowników obsługi rolnictwa z ca- 
łego kraju. Uczestniczyli również stu- 
denci SGGW-AR i grupa doktoran- 
tów Katedry Rolnictwa Swiatowego 
warszawskiej uczełni, reprezentują- 
cych Nigerię i Sierra leone. 
W referatach omówiono niektóre 
... przykłady rozwiązań dotyczących 
.'Y wykorzystania tanich źródeł energii w 
województwie słupskim. 
Inż. Adam Jabłoński Z WOPR 
wskazał na te projekty, które w ostat- 
nich latach znalazły zastosowanie na 
wsi slupskiej i jak dotąd dobrze zdają 
egzamin. W Dębnicy Kaszubskiej pra- 
cuje mała elektrownia wodna skon- 
struowana przez Zygmunta Ole- 
cha. Obecnie daje ona prąd o mocy 
około 4 kW. Z chwilą otrzymania 
zakładanego w projekcie generatora 
niskoobrotowego moc jej wzrośnie 
do 10 kW. Pozwoli to na wykorzys- 
tanie prądu do różnych odbiorników 
linii wewnętrznej w budynku właś- 
ciciela. Pierwsza prywatna elektro- 
wnia wodna. z której prąd sprzeda- 
wany jest do sieci państwowej działa 
we wsi Kozin, gm. Czarna Dąbrówka 
a jej użytkownikiem 'jest Edward 
Marcinkowski. 
Sporym zainteresowaniem wśród 
rolników cieszą się kolektory słonecz- 
ne. Jedno z takich urządzeń powstało 
w gospodarstwie Romana Koble- 
rzyńskiego z Charnowa, gm. Ustka. 


. 
energię 


Jest to typowy szklany kolektor da- 
chowy. Wykorzystanie podgrzanego 
powietrza jest tu wielorakie. Służy do 
dosuszania ziarna zbóż. tarcicy w 
przyległym tartaku oraz podgrzewa- 
nia wody ne cele domowe. Kolektor 
połączony został w jeden system z 
'wymiennikiem ciepła. którego tród- 
łem energii jest specjalny piec opala- 
ny trocinami. Całe urządzenie zme- 
chanizowano wykorzystując do ste- 
rowania fotokomórkę. 
Tanim urządzeniem własnej kon- 
strukcji jest szklany kolektor znajdują- 
cy się w gospodarstwie Brunona 
Sikorskiego we wsi lukowo, gm. 
Sławno. Energia słoneczna znalazła 
tu zastosowanie przy dosuszaniu ziar- 
na zbóż i siana. W niedługim czasie 
gospodarz wybuduje szklarnię. która 
zsynchronizowana zostanie z po- 
wstałym wcześniej urządzeniem. 
Energia słoneczna zostala też wyko- 
rzystana przy podgrzewaniu wody na 
cele komunalne w kempingu SPT 
..Przymorze" w Łebie. Myśli się już o 
następnych instalacjach kolektorów. 
Duży rozgłos zyskały sobie w ostat- 
nim czasie biogazownie wykonvw a - 
ne przez Zakład Innowacyjno-Wdro- 
żeniowy PRIMBRoI. w Słupsku. 
Od niedawna działa biogazownia 
w zespole rolników mdywidualnych 
Tadeusza Dolika we wsi Nosalin, 
gm. Sławno. W trakcie budowy jest 
takie urządzenie u Jana Cymbałko 
w Sąborzu. gm.Damnica. 
Z wykorzystaniem odpadów drew- 
na i słomy na cele ogrzewcze zapo- 
znał zebranych mgr Krzysztof Kido 
z WOPR w Strzelinie. Wskazał na 
oszczędności. które można poczynić 
używając do ich spalania specjalnie 
ikonstruowane kotły. Ich produkcją 
zajmuje się m.in. Elbląska Fabryka 
Urządzeń Okrętowych ..Technirol" w 
Gdańsku-Oliwie i indywidualny rze- 
mieślnik Bogdan Ozgo l Murowanej 
Gośliny koło Poznania. Szacuje się, że 
w ciągu roku marn
je się bezpowrot- 


ZE SŁUPSKA I WOJEWODZTWA 


nie ok. 5 mln metrów sześciennych 
trocin i 2,5 mln ton słomy. Stanowi to 
nie tylko poważną stratę ekonomicz- 
ną. ale jest też przyczyną dużego 
zagrożenia środowiska. Zagospoda- 
rowanie tych surowców pozwoliłoby 
na zaoszczędzenie 1,5 mln ton węgla 
kamiennego, a także odciążyłoby at- 
mosferę od dwutlenku siarki i tlenku 
azotu. . 
Na potrzebę instalacji pomp ciepl- 
nych wskazał dyrektor Włodzimierz 
Smal z Zakładów Energetycznych w 
Słupsku. Racjonalizacja użytkowania 
paliw i energii w Polsce wymaga 
produkcji i stosowania tych urządzeń 
w pełnym asortymencie. Warto do- 
dać, że pompa cieplna z powodze- 
niem funkcjonuje już na posterunku 
energetycznym w Ustce. 
Ciekawe rozwiązania dotyczące 
wykorzystania ciepłowni geotermicz- 
nych zastosowano u naszych zacho- 
dnich sąsiadów. W Warren koło Neu- 
brandenburga ciepło pochodzące ze 
złoża solanki ogrzewa osiedle na ty- 
siąc mieszkańców. Również na tere- 
nie Ustki w rozbudowanym zakładzie 
przyrodoleczniczym istnieje możli- 
wość wykorzystania solanki o tem- 
peraturze 21°C z odwiertu o głębo- 
kości 730 m. 
Nie obyło się też bez uwag krytycz- 
nych dotyczących rolnictwa. Na licz- 
ne zagrożenia wynikające ze stoso- 
wania wysokich dawek nawozów mi- 
neralnych i środków ochrony roślin 
zwrócił uwagę inż. Zenobiusz Woj- 
towicz. główny specjalista ds. łąkar- 
stwa ze Strzelina. Podkreślił koniecz- 
ność produkcji zdrowej żywności i 
wskazał na rozwój rolnictwa biody- 
namicznego. Ma ono coraz więcej 
zwolenników również na Pomorzu 
Środkowym. 
Usteckie sympozjum okazało się 
bardzo pożyteczne. Wskazało na licz- 
ne możliwości wykorzystania taniej 
energii nie tylko w naszym wojew6dz 
twie. Była też okazja do zapoznania 
studentów SGGW-AR z ciekawymi 
ofertami pracy w województwie słup- 
skim. Przedstawił je na zakończenie 
sympozjum mgr inż. Jan Tubiele- 
wicz. dyrektor Wydziału Rolnictwa, 
leśnictwa i Gospodarki Żywnościo- 
wej Urzędu Wojewódzkiego w Słup- 
sku. 


KAZIMIERZ JUTRZENKA 


VII Słupskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej 


. 
U. .;(tkoJ\ceń iQa.łlg
!@
yj
y 


Słupsk, W czwartek, 8 bm. rozpoczynają SI' VII Słupskie Koncerty Muzyki 
Organowej i Kameralnej organizowane co roku przez Słupskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne. Krajowe Biuro Koncertowe oraz Muzeum Pomorza 
Srodkowego. Komisarzem koncertów jest Mieczysław Jaroszewicz. dyrek- 
tor Muzeum Pomorza Srodkowego. 
W koncercie inauguracyjnym wy5tllpi Jerzy Roslński - organy oraz 
Akademicki Chór Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku pod kierownict- 
wem Henryka Stillera, W programie usłyszymy m.in. utwory M. Zielińskiego, 
J.S. Bacha, D. Bortniańskiego, J. Swidra. Do kościole Sw. Jacka przy ul. 
Dominikańskiej zapraszamy więc jutro o godz. 19. Tam bowiem będą się 
odbyweły wszystkie czwartkowe koncerty. eż do końca sierpnia br. 
W przyszły czwartek usłyszymy z kolei Jerzego Kukl, - organy oraz Ryszardę 
Racewlcz - mezzosopran, (e) 


y  


'- 


Człuch6w. N8 czterech człuchowsklch Jeziorach juz przed kilkoma lety 
zadomowiły się na dobre łabędzie. Jednak w tym roku jest ich znacznie witcej. 
Na Jeziorze Szpltlilnym pływa ich około trzydziestu. Systematycznie dokar- 
miane przez mieszkańców miasta, szczególnie tych najmłodszych. czują SI' tu 
dobrze i bezpiecznie. (JG) 


Fot. Karol Kreslenklewicz 


Pokaz psovv nierasovvych 
- vv sobotę 


Przypominamy włełclclelom PłÓW nle- 
rlllOwvch. ze w naJbhZSZ4 sabot, - 10 
bm o godz 11 w Słupsku odbtdzl8 Ilę 
konkursowy pokaz kundli wszelkiej makI. 
Radzimy Ikorzystat z oferty Słupskiego 
Oddziału Towarzyttw. Oplełti nad ZWle- 
rzotaml. wszak to rzadka okazja. zeby po- 
chwalić 110 SWOimi wIelor.owcami. kt6re 
często nie ustopuJ' przeclez urodą inteli- 
genCI' I pnywułzanl8m czworonogom 
czystej krwi 
Konkurs pn. ..MÓj przyjaciel pl.... prze- 
widuJe egzamin dl. opiekun., który btdzle 
musiii wykazać I" podstawowymi wlado- 
mołclaml o ZYWlenlU zwyczaJ8Ch I choro- 


bach Iwego ulubieńca. W drugiej zał czo- 
&cI trzebi btdzle zaprezentować pu i jego 
zdyscyplinowame. 
Organizatorzy przewIduJ' oprÓCZ na- 
gród. fechowych porad I inltrukcJI- przy- 
,emn" zabaw, z przyjacielem peem. 
Wpisowe wynosi dowoln, IUmo pieniO- 
zn" Od dZieci do lat 16 nie pobiera liO 
opłat. Zebrane środki Towarzystwo prze- 
znaczy na dOZYW.llnie psów w schroniaku. 
Impreza odbtdzie ... na bollku Zapołu 
Szkól Sk6nanych przy ul. Grong.... 14, 
gdzie mozna dojechet autobusami MPK 
linII nr 2. 7 I 8. (mim) 


NOWA WYSTAWA W ZAMKU 


Słupsk. Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza jutro. 8 bm, do 
Zemku K.iitż",t Pomor.kich na otwarcie wystawy pt. ..Rafeł Mal- 
czew.ki (1892-1966) - malantwo". Początek o godz. 12. (a) 


Grupa "Bez Kantu" 
zaprasza 


Słup.k. Twórcza grupa fotograficzni 
..Bez Klntu", dzlałaj"ca przy Młodziezo- 
wym Centrum Kultury w Słupsku, zapralZa 
członk6w i sympatyk6w dobrej fotografii 
na projekcj, przefroczy z 18 i 19 Konfron- 
tacji Fotograficznych. kt6re odbyły si, w 
Gorzowie Wielkopolikim. 
KonfrontllCje " jedn
 z prestiżowych 
wySław fotograficznych organizowanych 
w Polsce. 
Przeglłt(i odbtdzie si, jutro. 8 bm. o 
godz. 18 w sali kinowej MCK przy uł. 

 Maja 22. 
Grupa "Bez Kantu" zapralza r6wnież 
WIly1tkich. kt6rzy inter8lujll liO fotografo- 
waniem i chc
 podnieść swoje kwalifikacje 
ni spotkani. do pracowni fotograficznej. 
Spotklnia odbYWlj
 li, w kazdy pi,tek o 
godz. 17.30. (I) 


r 


"" 


... J. 
...-;.; 


\. 


", 
./ 


., 


" 


" 


, 


, 


Str. 7 ) Telefony 


SlUPSK 991 - Pogotowie Energetyczne 992 
- Pogotowie Gazownicze. 993 - Pogotowie 
Ciepłownicze. 994 - Pogotowie Wodno-Kanali- 
zacYJne. 997 - MO. 998 - Straż Pożarna. 999 
Pogotowie Ratunkowe. podstacja przy ul. Bana- 
cha. tel. 313- 71. 913- Biuro Numer6w. 955 - 
Automatyczna Informacja Paszportowa. Informa- 
CJa Kolejowa, 933 - Pociągi przyjeżdżające do 
Słupska. 934 - Pociągi odjeżdżające ze Słupska. 
Telefon zaufania "A" tel. 242.78. czynny w środy i 
piątki - g. 1 
20; Informacja o komunikacji 
miejskIej MPK w Słupsku - 278-67. Telefon 
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz. 
16--20 (soboty 
17). ) 


Dyżury 


\ 


SŁUPSK - Apteka nr 77001. ul. Zawadzkiego. 
tel. 287-23. 
LĘBORK - Apteka nr 77008. ul. Tczewska. tel. 
Przebudzenie "Neptuna" 2
 


L,bork. Co zrobić aby przyzwoitą restaurację doprowadzić do przeistoczenia się w 
przysłowiowlI spelunkę? Niewiele. Wystarczy przez krótki czas nie zwracać uwagi na brud. 
machnllć rękll na menu, serwować alkohol byle jaki i w byle czym. lać piwo w kufle i po 
stole, machać rękll na pijanych i awanturujących się konsumentów i... sprawa załatwiona. 
Można mieć gwarancję. ze w świat pójdzie wieść. iż z tzw. lokalu zrobiła się knajpa. Za taką 
też uchodziła restauracja "Neptun" w Lęborku. Kilkakrotnie w swojej długiej historii 
przezywała wzloty i upadki, ostatnie jednak lata uchodziły za najgorsze. Obiekt był 
zaniedbany, obsługa fatalna. menu na poziomie zera. O "Neptunie" po Lęborku zaczęły 
krllŻYć legendy, natomiast gestorzy obiektu zastanawiali Się co zrobić. aby restaurację 
postawić na nogi. W sukurs przyszedł Im przypadek. 
O' prowadzeniu restauracji z prawdziwego zdarzenia marzył już od dłuższego czasu 
Jacek Mejewski. Dla tych. którzy interesują się historią słupskiego sukcesu gastro- 
nomicznego jest to postać znana, Majewski jest jednym z niewielkiej grupy, dZięki którym 
kuchnia "Karczmy Slupskiej" czy "Karczmy pod Kluk,," stała się sławna na całą Polskę. Od 
kilku lat pracuje w Lęborku, od dwóch był ajentem, ale jego podstawowym celem było 
prowadzenie restauracji z prawdziwego zdarzenia. Zgłosił się więc do prowadzenia 
..Neptuna". Postawił sobie za cel odbudowę prestiżu i znaczenia restauracji i prowadzenie 
kuchni, która zadowoli najwybredniejszych smakoszy. 
W ..Neptunie" dokonano bieżącego remontu. Odnowiono, co przez lata zostało 
zniszczone. Całkowicie wymieniono obslugę. Na razie me ma środków. aby całkowicie 
zmienić wnętrze obiektu. Wewn"trz panuje czystoŚĆ a stoły zdobią piękne kwiatowe 
ikebany. 
- Bez wydziwiania - mówi zazwyczaj Jacek Majewski - kiedy przystępuje z szefem 
kuchni Andrzejem Stelmachem do układania codzienneuo menu, Liczy ono zawsze 
kilkadziesiąt pozycji, ale wlaściciel wystrzega się udziwnionych i zapożyczonych nazw 
potraw. Nie ma więc określeń brunszwickie, francuskie. bawarskie. Jest menu proste i 
zrozumiałe. Jak golonka. to nie po bawarsku. tylko zwyczajnie - pieczona. 
Majewski nie ukrywa. że jest kilka dań. które przeniesione zostały z restauracji słup 
Ikich, należy do nich chociażby zupa łebska. Zup jest zresztą w ..Neptunie" bardzo dużo. 
Ten krótki okres od ponownego uruchomienia restauracji nie wystarczył. aby o przebudze- 
niu ..Neptuna" dowiedzieli lię wszyscy mieszkańcy Lęborka czy okolic. WieŚĆ o tym. że 
zjeść tam można smacznie i 110lunkowo tanio - bo nowy wlaściciel zdecydował się 
wypracować łyski nie tyle marźli co obrotem - rozchodzi się dość wolno. Ale już dzisiaj 
kilka przedsi,biorltw Lęborka zdecydowało się na wykupienie posiłków abonamen- 
towych. Z usług "Neptuna" korzystają pracownicy spóldzielni ..Lewino", ..Las", Spółdzie- 
lni Inwalid6w. Pomorskiego Banku Kredytowego. i... Oddziału Wojewódzkiej Stacji 
Sanltarno- Epidemiologicznejl Szef kuchni Andrzej Stełmach nie uznaje półproduktów lub 
gotowych wyrob6w oferowanych przez przemysł spożywczy. Wszystko wykonywane jest 
bezpOŚrednio na miejscu. w restauracji. - Wtedy też - usłyszeliśmy na miejscu - można 
ponosić odpowiedzialność za jakość wyrobu. ' 
Z jakimi problemami mUli liczyć "' kazdy. komu marzy lię prowadzenie reltauracji na 
wysokim poziomie? Jest ich wbrew pozorom bardzo wiele. Do niedawna jednym z 
naj poważniejszych było zaopatrzenie. Dziś nie ma już kłopot6w z zakupem mi,sa, wędlin. 
warzyw. Najwitkszym problemem jest brak rąk do pracy. W ..Neptunie" zatrudnionych jest 
16 os6b I dodatkowo e uczni6w. To wszystko mało, jezeli chce II, jeszcze prowadzić 
działalno6ć rozrywkowlI, A o niej myśli Jacek Majewski. Jak organizować - m6wi - długi 
nocny dancig jeżeli rano nie btdzie komu Itanąć do przygotowania posiłków. Na razie 
dancingi odbywajll li, do godziny 1 w nocy, ale w ..Neptunie" przygotowują się do 
przedłużenia ich czalu minimum do godziny 3, 
Pierwsze kroki zostały zrobione. na razie plany MaJewskiego.. sukcesywnie realizowa- 
ne. Czy Itarczy zapału i energii - pokaze czai. (gip) 
W kuchni ..Neptuna" nie uznaje li, półprodukt6w. Od pocz
tku do końca dania 
powltlj" ni miejscu. 


To był wyjątkowy przypadek 


Po naszej publikacji o niejadal- 
nej bułce zakupionej w prywatnej 
piekarni przy ul. Długiej w Słups- 
ku. odwiedziła nas bardzo przy- 
gnębiona krytyką właścicielka 
zakładu. Oświadczyła. że to pier- 


wszy przypadek w historii tej pie- 
karni. kiedy ktoś uskarża się na 
jakość pieczywa. I chociaż nie 
widziała zanieczyszczonej bułki. 
nie wykluczy oczywiście. ze taki 


Fot. Zb. Bielecki 


>$:LA.Q:.E.M.... . 
:..PU BL:I.KAO..l:1 


niefortunny ..wypadek" przy pra- 
cy mógł się zdarzyć. 
Przeprasza za naszym pośred- 
nictwem klienta, wyrażając jed- 
nak żal. że nie zwrócił Się naj- 
pierw bezpośrednio do niet 
(mim) 


Teatr 

 


SŁUPSK - sala TDIOK - ..Lato Mumlnk6w" 
- 10.00.1230. 


t :J 


Kino 


SŁUPSK MILENIUM - Sala Pomorska "Sztu. 
ka kochania"' (pol.. komedia erotyczna -I. 18) - 
16.00, 18.00. 20.00. sala Mieszko" Klasztor Shao- 
lin" (Hongkong. I 15 - pozegname z filmem) - 
17.00. 19.30. Sala Anna -seanse wideo -16.46. 
17.30.19.16.21.00; 
POLONIA - "Ostatni cesafz" (ang.. I. 1 5) - 
17.30. Manse wIdeo - 14.00. 16.00. 18.00. 
20.00. WIdeorama - duża sala - 20.30; 
MlODZIElOWE CENTRUM KULTURY 
"Tr6jkąt Bermudzki" (pol.. I. 16); 
BYTOW: ALBATROS - ..Magiczny warkoc[ 
(ChRL. I. 16); 
CZARNE: PRZODOWNIK - nieczynne. WIA- 
RUS - "NIezwykła podr6z Baltazara Kobefa" 
(pol.. I. 16); 
CZlUCHOW: UCIECHA - ..Pechowiec" (fr. I. 
12). "Malone" (USA. I. 1 8); 
DAM NICA. RELAKS - nieczynne; 
DEBRZNO: PIONIER -"Męskiuprawy" (pol.. 
I. 16). KLUBOWE - "Kolory kochania" (pol.. I. 
1 6); 
DĘBNICA KASZUBSKA: JUTRZENKA - nie- 
czynne. 
KĘPICE: PRlYJA2Ji1- nieczynne; 
lE BA: RYBAK - nieczynne; 
MIASTKO: GRA2YNA-..lnterkoamos" (USA 
I 12); . 
PRZECHLEWO: JEDNOSC - nieczynne; 
RĘDZIKOWO' DELTA - "Ognisty anioł" (pol. 
1.18); 
SIEMIROWICE: MUZA - "labtdzl ApIew" 
(pol.. I. 1 5); 
SŁAWNO: SŁAWA - nieczynne; 
USTKA: DELFIN - ..Grek Zorba" (USA. I. 16). 
(gm) 


Przyjl11uje 
Univversytet 
Gdański 


Instytut Nauk Politycznych Uniwersyte- 
tu Gdańskiego przyjmuje zgłoszenia kan- 
dydatów na 4-semestralne Podyplomowe 
Studium Nauk Politycznych. 


W programie Studium znajdujll SIO m.in. 
naltępujące przedmioty: teoria polityki. 
współczesne Iystemy ultrojowe, partie i 
Iystemy partyjne we współczesnym jwie- 
cle. teoria rozwoJu Ipołecznego. mlOdzy- 
narodowe Itosunki polityczne, polityka 
społeczna. polityka gospodarcza. etyka, 
socjologia stolunków politycznych. 


Podania - wraz Z zyclorysem. kopi" 
dyplomu ukończenia Itudlów wyzlzych. 
skierowaniem z zakładu pracy i dwiema 
fotografiami - przyjmuje do 16 Sierpnia br. 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Gdańlklego. ul. Wita Stwosza 55, 80-962 
Gdańlk-Oliwa. Szczeg6łowych informacji 
mozna zalięgn"ć pod tel 41-11-21. 
(mim) 


Problemy kultury w gminie Czarne 


Dwa lata temu Miejsko-Gmin- 
na Rada Narodowa uchwaliła 
..Program rozwoju kultury na la- 
ta 1987-96", Obecnie realizacj, 
programu oceniłi radni podczas 
sesji wyjazdowej w Sokolu. Była 
to pierwsza w hi.toril gminy, a 
prawdopodobnie i w wojewódz- 
twie. .e.ja pojwifCona wyłącz- 
nie .prawom kultury i poprze- 
dzone zwiedzaniem przez rad- 
nych w.zvstkich placówek kul- 
turalnych. W sesji ucze.tniczyli 
także zapro.zenl gojcie: praco- 
wnicy Miej.ko-Gminn
o Ojro- 
dka Kultury. Biblioteki Miejs- 
ko-Gminnej. przewodniczący 
rad sołeckich. 
Przed rozpoczęciem obrad sołtys 
Sokola Czesław Gawroński zapo- 
znał zebranych z efektami prac społe- 
cznych. W ciągu ostatnich lat miesz- 
kańcy Sokola rozbudowali świetlicę 
wiejską, zbudowali wiatę z narzędzia- 
mi, urządzili mały plac zabaw dla 
dzieci. przygotowali teren pod boisko 
wiejskie. Gospodynie utworzyły ze- 
spół wokalny "Sokolanki". planuje 
się zorganizowanie zespoi u dziecię- 
cego. Odbywają się tu róznorodne 
imprezy, szkolenia, kursy. Jak powie- 
dział sołtys Gawroński: ..Mieszkańcy 
Sokola mają smbicję. aby coś robić". 
N ic więc dziwnego, że ukończenie 
sesji poświęconej kulturze zaplano- 
wano właśnie tutaj. 
Podczas obrad głos zabrało kilku- 
nastu radnych. Benedykt LIP8ki 


podkreślił, że w ciągu ostatnich lat. 
mimo kryzysu zanotowano w gminie 
znaczne osiągnięcia. Srodków prze- 
znaczonych na kulturę nie należy jed- 
nak rozdrabniać, lecz koncentrować 
się corocznie na realizacji jednego 
zadania. Szukać należy także spon- 
sorów kultury w zakładach pracy. 
- Mam takie nazwisko i mówią o 
mnie, że jestem uparty jak kozioł - 
powiedział radny Cze.ław Kozioł z 
Nadziejewa. Uważam, że podjęte u- 
chwały muszą być bezwzględnie rea- 
lizowane. Teraz żlldam na piśmie o- 
świadczenia. kiedy zostanie napra- 
wiony dach na wiejskiej świetlicy w 
naszej wsi. 
Sprawy związane ze stanem bazy 
kulturalnej w poszczególnych wsiach 
powracały w dyskusji jeszcze wielo- 
krotnie. Podkreślano. że każdy obiekt. 
musi mieć właściciela. który na bieżlI- 
co będzie się nim opiekował, dokony- 
wał drobnych napraw. W przeciwnym 
razie obiekty ulegają dewastacji i pó
- 
niej potrzeba duzych środków na ich 
remonty. Jak gdyby nawiązując do 
tych wypowiedzi radny Andrusiecz- 
ko z Sokola powiedział: "Niektóre 
wioski na kazdym zebraniu krzyczą, 
żeby im dawać. A u nas jak coś trzeba 
zrobić, to robimy sami" 
Radny Czesław Kozioł poczuł się 
widać dotknięty takim stwierdze- 
niem, bo odpowiedział: "Protestuję. 
jeżeli to się odnoSI do mojej wsi. U nas 
w czynie społecznym robi się duzo, 
jak trzeba było materiały budowlane 


wozić, to zawsze znale
li się chętni. 
Ale sprawa dachu to co innego", 
Kolejny dyskutant stwierdził. że od 
mieszkańców wsi żąda się aby wszys- 
tko robili w czynie społecznym, a 
mieszkańcy dużych miast mają wszy- 
stko gotowe. Więcej środków, jego 
zdaniem, powinno przeznaczać się na 
kulturę na wsi. 
Aleksander Gappa. prezes Gmm- 
nej Spółdzielni ,.sCh" powiedział, że 
rozwój kultury i oświaty zajmuje waż- 
ne miejsce w działalności ruchu spół- 
dzielczego na wsi. Zdaniem przed- 
stawicielki Wydziału Kultury i Sztuki 
UW. Jolanty Kazimierczak więk- 
szy powinien być udział środków 
gminnych przeznaczanych na kulturę. 
W Ustce wynosi on np. aż 30 procent, 
a w Czarnem zaledwie 1,6. Dyrektor 
Biblioteki Wojewódzkiej zwrócił u- 
wagę na fakt. że kilka wsi sołeckich na 
terenie gminy nie ma punktów biblio- 
tecznych. 
Do spraw poruszonych w dyskusji 
ustosunkował się naczelnik miasta I 
gminy Andrzej Morylak. Podkreślił 
on że realizowany jest obecnie pro- 
gram zachowania wszystkich placó- 
wek kulturalnych w gminie; zaczęto 
od remontów dachów. Przedstawił 
program inwestycyjny oraz nawiązał 
do spraw związanych z ładem, po- 
rządkiem i estetyką poszczególnych 
miejscowości. W dużej mierze jest to 
przecież świadectwem kultury miesz- 
kańców. Dyrektor MGOK Stanisław 
Kadowski poinformował, że jeszcze 


w tym roku placówka zyska nowe 
pomieszczenia. w których instrukto- 
rzy prowadzić będą zajęcia w po- 
szczególnych sekcjach. Instruktorzy 
są w stanie dojezdżać także do kazdej 
wsi, jeżeli tylko zaistnieje takie zapo- 
trzebowanie. Aneks do realizowane- 
go obecnie programu rozwoju kultury 
w gminie przedstawiła Elżbieta 
Chybińska. 
Podsumowania obrad dokonał 
przewodniczący Miejsko-Gminnej 
Rady Narodowej Jan Zieniuk. Za- 
proponował m. in. aby do 30 czerwca 
naczelnik wspólnie z dyrektorem 
MGOK ustalili gospodarzy poszcze- 
gólnych obiektów kulturalnych na te- 
renie wszystkich wsi. Nawiązując do 
obchodzonego niedawno Dnia Dzia- 
łacza Kultury podziękował wszystkim 
zaangażowanym w rozwój kultury na 
terenie miasta i gminy Symboliczny- 
mi nagrodami wyróżnieni zostali: in- 
struktor Władysław Szpakowski 
oraz zespoły "Pomorzanki" i "So- 
kolanki" , 
Radni przyjęli uchwałę, w której 
okreŚlono terminy i odpowiedzial- 
nych za wykonanie poszczególnych 
zadań. 


* * * 


Bardzo sympatyczny przebieg mia- 
ła nieoficjalna część sesji. Na scenie 
wiejskiej świetlicy wystąpił zespół 
"Sokolanki", który pod kierunkiem 
instruktora Henryka Kowalczyka 
przygotował bogaty repertuar. Gos- 
podynie z miejscowego koła gospo- 
dyń zademonstrowały również swój 
kunszt kulinarny częstując radnych i 
zaproszonych gości doskonałymi cia- 
stami własnego wypieku. (ho)
		

/Image008.djvu

			7 - 6 - 1989 


SPORT - RADIO - TELEWIZJA 


Str. 8 


I Można się jeszcze zgłosić 
EPSON W Słupsku 


. "/ 
I
- 

 


15.50 "Horyzonty przyjaźni" - śpiewa 
Carlos do Carmo (Portugalia) 
16.45 Dziś na świecie 
17.00 ..Intersygnar' - pr. pUbl, 
17.30 Spotkanie z reżyserem R. Byko- 
wem w Ostankino 
19.00 Dziennik "Wriemia" 
19.40 "Reflektor pnebudowy" - pr. 
pub!. 
19.50 ..Nasze dziedzictwo": "Puszkin i 
jego epoka" 
20.35 "To było... było..... 
20.55 "Spojrzenie" - młodzieżowy 
mag. pub!. 
22.30 "Wszystkiemu winne wesele"- 
film fab. 
23.50 Wiadomości 
23.55 $piewa J. Nestorienko 
0.55 "Jeszcze jeden uśmiech" - film 
rozr. 


Roland Garros 


SPORT 


ŚRODA 


lendiodpadł! 


" 


Q Telewizja 


Wszystkie 
mecze 
17 bm. 


. 

 


Dramatyczne, nieprawdopodobne 
wprost zwycięstwo odniósł w 1/8 
finału turnieju Roland Garros, niewy- 
soki Amerykanin pochodzenia chińs- 
kiego. Michael Chang. Pokonał on 
rozstawionego z nr 1 Ivana Lendla 
4:6,4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Chang ma 17 lat 
i przed turniejem zajmował 19 miejsce 
w klasyfikacji ATP. Lendl prowadząc 
2:0 w setach zaczął popełniać proste 
błędy. Chang skorzystał z okazji, przy- 
spieszył grę, a później grając konsek- 
wentnie odniósł nieoczekiwane zwy- 
cięstwol 


Po raz czwarty Światowy Turniej 
Brydżowy ..EPSON" organizowany 
jest pod auspicjami Światowej Or- 
ganizacji Brydżowej WBF. Te same 
rozdania rozegrane zostaną jedno- 
cześnie na całym świecie. W roku 
ubiegłym startowało ponad 40 tys. 
par. 


czwartku włącznie (od godz. 16 po 
południu). Zwycięzcy turnieju w Słu- 
psku otrzymają pamiątkowe dyplony 
WBF, zaś kilkadziesiąt najlepszych 
par w Europie i na świecie - nagrody 
rzeczowe w postaci komputerów 
EPSON i zegarków SEI KO. 


PROGRAM 1 


Dzienniki: 9.15, 16.10, 19.30 i 
22.35 
8.35 ..Domator" - Nasza poczta 
- Szkoła dla rodziców 
8.50 ..Domowe przedszkole" 
9.25 "Śmierć pięknych saren" - 
film czechosłowacki 
10.55 "Domator" - Przyjemne z 
pożytecznym 
12.00 Język polski, kI. VI - Sher- 
lock Holmes-niezwyciężony detek- 
tyw. 
12.50 Język polski, kl. 2 lic. - 
Henryk Sienkiewicz - pisarz historycz- 
ny. 
13.30 TIR - Chemia, sem II - 
Ochrona środowiska 
14.00 TIR - Historia, sem. II - 
Przyczyny upadku Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej 
.15.30 N U RT - Problemy zdrowia 
współczesnego człowieka - Dlacze- 
go umieramy i od czego zależy dlu- 
gość życia 
16.15 Losowanie Express i Super 
Lotka 
16.25 Dla młodych widzów: 
..Scena TOC" 
16.50 Dla dzieci: "Wyprawy prof. 
Ciekawskiego" 
17.1 5 Teleexpress 
17.30 Studio wyborcze 
18.00 Zielona Góra'89 festyn 
dziecięcy 
18.50 ,,10 minut" 
19.00 Dobranoc.. Proszę słonia" 
19.10 Gorące linie. Ratujmy wodę 
20.05 "Śmierć pięknych saren" - 
film czechosłowacki, reż. Karel Ka- 
chyna, wyk.: Karel Hermanek, Marta 
Vancurova, Rudolf Hrusinsky 
21.35 "Raport" 
22.05 Studio Sport - CSIO Sopot 
- skoki przez przeszkody 


Polski Związek Piłki Noznej infor- 
muje wszystkie kluby i organizatorów 
spotkań, że w związku z drugą fazą 
wyborów do Sejmu i Senatu wszyst- 
kie mecze I. II i III ligi należy rozegrać 
17 czerwca br. (sobota) o godz. 
17.00. 


Pary startujące w Słupsku otrzyma- 
ją książeczki z rozkładami skomen- 
towanymi przez słynnego brydżystę i 
aktora filmowego, Omara Sharifa. 
Najlepsza para słupska: Henryk Bąk 
- Maciej Oampc (Pogoń Lębork) 
zajęła w ubiegłym roku drugie miejsce 
w Polsce na linii NS i znalazła się 
wśród najlepszych 100 par na świe- 
cie. 


Jednyrp z miast. które organizują 
rozgrywki jest Słupsk. Turniej roze- 
grany zostanie w piątek (9 bm.) w 
Klubie w Rędzikowie. Organizator 
rozgrywek, Okręgowy Związek Bry- 
dża Sportowego w Słupsku zaprasza 
brydżystów w tym dniu na godz. 17. 
Liczba startujących par ograniczona 
jest do 36. Zgłoszenia wstępne przyjmo- 
wane są pod nr telefonu -256-21 do 


-
 


Największy nakład 
, . . 
na sWlecle 


Radio 


* * * 


PROGRAM I 


Zapraszamy więc do startu I (a) 


Wiadomołci: 0.02, 1.00. 2.00. 3.00. 4.00. 
6.00. 6.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. 10.00. 
12.06. 14.00, 16.00. 18.00. 19.00. 20.00. 22.00. 
23.00 


W Związku Radzieckim wydawa- 
nych jest 39 tytułów prasy sportowej 
- dzienników, tygodników, pism fa- 
chowych itp. 


W drugiej rundzie miksta Iwona 
Kuczyńska i Brett Oickinson 
(USA) przegrali z Nicole Provis i 
Oarrenem Cahiłłem (nr 8) 5:7,4:6. 


Po raz piervvszy vv Kołobrzegu 


Walczą kick-bokserzy 


Komunikaty energetyczny I gazownict- 
wa: 7.56. 13.00. 21.00 


W tym gronie szczególne miejsce 
zajmuje ..Sowietskij Sport", który 
drukowany jest w pięciu wielkich 
miastach Kraju Rad. ..Sowietskij 
Sport" ma największy nakład na 
świecie wśród sportowych pism i wy- 
nosi 5 mln egzemplarzy. Oprócz za- 
trudnionych na etacie dziennikarzy z 
gazetą współpracuje kilka tysięcy ko- 
respondentów z calego Związku Ra- 
dzieckiego i wielu krajów świata. 


.Przywieźli 
7 medali  


Prognoza pogody dla rybak6w: 0.58. 6.28. 
13.00. 21.00 


Ostatnio ukazało się zarządzenie przewodniczącego Komitetu Młodzieży i 
Kultury Fizycznej, dopuszczające uprawianie w kraju walk w stylu kick-boxing. 
Entuzjaści dalekowschodnich sportów będą więc mogli oglądać tego typu 
rywalizację. 
Kick-bokserzy w najbliższą sobotę (10 bm.) walczyć będą w Kołobrzegu. 
Tam o godz. 17 w sali SP nr 7 przy ul. Okopowej stoczony zostanie oficjalny 
pojedynek kick-boxingu typu semi-contact. Rywalizować będą reprezentanci 
sekcji karate stylu taekwondo wersji ITF z Kotwicy Kołobrzeg oraz stylu 
shotokan z AKK Szczecin. W składzie ekipy gości będą m. in. dwaj mistrzowie 
Europy. a w zespole gospodarzy - kandydaci do występu w lipcowym 
Pucharze Świata w KRLD. 
Warto zobaczyć karateków w akcji! (wim) 


l' 


010--3.45 Muzyka nocą 3.45lołnierskl kwad- 
rans 4 05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne 
rozmaitości rolnicze 5.30--8.00 Poranne sygnały 
7.15--7.30 Studio Wyborcze 8.15--8.45 Muzyka 
poranna 8.45 lołnierski zwiad 9.00-11 .00 Cztery 
pory roku 11.
 11.57 Koncert przed hejnalem 
12.25--12.40 Studio Wyborcze 12.45 Rolniczy 
kwadrans 13.05 Radio klerowc6w 13.30 Stara i 
nowa muzyka wojskowa 14.05-16.00 Magazyn 
muzyczny ..Rytm" 16.05 Muzyka i aktualności 
17.00 Marii Koterbskiej przygoda z piosenk/ł 
17.50 Kto tak pięknie gra - Biddu Orchestra 
18.05 Relacje z mecz6w I ligi pilki nożnej 19.30 
Relacje z mecz6w I ligi piłki nożnej 19.50 Radio 
dZieciom: "Złote oczy" 20.15 Koncert zyczeń 
20.45 Mlguel Delibez: "Niewinni święcI" 21.06 
Kronika sportowa 21.30--22.00 Studio Wyborcze 
22.05 Religie i wierzenia 22.16 Trzecie spotkanie z 
Kathleen BatUe 23.1 5 Panorama świata 23.30 
Granie jak z nut 


W Pile odbyły się zawody makro- 
regionu wielkopolskiego w lekkoat- 
letycznych wielobojach specjalisty- 
cznych. Były to eliminacje do Ogól- 
nopolskich Igrzysk Mlodzieży Szkol- 
nej, które odbędą się w dniach 
21-23 bm. w Płocku. Awans do 
finałów uzyskało 13 reprezentantów 
woj. koszalińskiego. 


Zlodzieje 
przerwali podróż 
dookoła świata 


* * * 


Wieści 
z boisk 


. 

 

 


W Pile reprezentanci naszego re- 
gionu zdobyli 7 medali. Uzyskali je: 
złote - A. Bułacińska (SP-3 Zło- 
cieniec) na 1000 m i P. Sobecki 
(SP-1 Szczecinek) na 2000 m, srebr- 
ny - sztafeta olimpijska SP-1 Szcze- 
cinek, brązowe - L. Melonik (ZSO 
Szczecinek) na 2000 m dziewcząt, P. 
Janik (SP-1 Złocieniec) na 2000 m, 
P. Idec (SP Karlino) w skoku wzwyż 
i G. Podgórzański w pchnięciu kulą. 
(wim) 


Z okazji Dnia Dziecka i Tygodnia 
Kultury Fizycznej Słupska ..szesnast- 
ka" była gospodarzem turnieju piłkar- 
skiego, w którym walczyły cztery dru- 
żyny. 
Wygrali młodzi futboliści Bałtyku 
Gdynia, przed SP-16 Słupsk, Gwar- 
dią Koszalin i Jantarem Ustka. 


Odwiedziny w słynnej ze wspania- 
łych zabytków arabskich Grenadzie, 
przerwały niespodziewanie rowero- 
wą podróż dookoła świata. Włady- 
sław Łągwa, 38-letni mieszkaniec 
Bełchatowa. który od października 
1988 r. podróżuje rowerem, i miał 
właśnie kończyć europejski etap za- 
planowanych na 5-6 lat wojaży, 
został 30 maja w Grenadzie przez 
nieznanych sprawców okradziony. 
Stracił rower otrzymany z zakładów 
..Romet" na tę wyprawę, wraz z tury- 
stycznymi sakwami, zawierającymi 
cały jego skromny dobytek, a także 
pieniądze lekarstwa, czę.C dqkume- 
ntów. Okradziony wędrownik, aby 
móc kontynuować swą podróż - na 
co jest kategorycznie zdecydowany 
- potrzebuje jednak nowego roweru. 
pieniędzy. nowej polisy ubezpiecze- 
niowej, świadectwa niekaralności 
(wymagają tego od niego ambasady 
krajów latynoamerykańskich, do któ- 
rych zgłosił się już w Belgii z prośbą o 
wizy). Najblizszy tydzień W. Łągwa 
zamierza spędzić w Madrycie. 


W Bytowie rozegrano pilkarski tur- 
niej w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Makroregionu Pomorskie- 
go. Uczestniczyły reprezentacje pię- 
ciu województw. Dobrze spisała się 
drużyna SP-16 Słupsk, trenowana 
przez J. Przysiażnika i A. Karkow- 
skiego. 


PROGRAM II (atereo) 


PROGRAM 2 


Wiedomołcl: 8.00, 13.00. 21.00, 0.66. 
Skr6cony t..t atereo: 13.60, 18.30. 24.00 


17.25 Program dnia 
17.30 Studio Sport - Międzyna- 
rodowe mistrzostwa Francji w tenisie 
ziemnym na kortach im. Rolanda Ga- 
rossa 
18.00 Telerama 
18.30 Lokalne studio wyborcze 
1
.00 "Harlem story" - pr. roz- 
rywkowy 
19.30 "Portugalia" - pr. publicy- 
styczny 
19.40 Rynek turystyki 
20.00 ..Mistrzowie wiolinistyki" 
- Tadeusz Gadzina 
20.50 Studio Sport - Międzyna- 
rodowe Mistrzostwa Francji w tenisie 
ziemnym na kortach im. Rolanda Ga- 
rossa 
21 .30 Panorama dnia 
21.45 ..W labiryncie" (23) - se- 
riał TP 
22.15 ..Telewizja nocą" 
23.00 Komentarz dnia 


8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej 
piosenki 9.00 Iris Murdoch: "Morze. morze" 9.20 
Muzyka, kt6r/ł lubi Hanna Giza 9.50 Tim O'Brien: 
"W pogoni za Cacciatem" 10.00 Godzina melo- 
mana 11,10 Muzyczny non stop (cz. I) 11.40 Z 
malowanej ,krzyn i 12.06 Muzyczny non stop (cz. 
II) 12.40 Łacińskie motety 13.60 Godzina w stylu 
country 14.20 Folklor na mapie świata 14.60 
Pamiętniki i w,pomnienia: Marek Kulesza - Ry- 
szard Bolesławski - Umrzeć w Hollywood 16.00 
Album operowy 15.30 Piosenki z Francji i Włoch 
17.46 Dzieła, style, epoki 18.16 Tlm O'Brien: "W 
pogoni za Cacciatem" 18 30 Klub stereo 19,30 
Wlecz6r w filhermonil 21 10 PIOIenkl J"t dobre 
na wszystko 21.20--1.00 Wlecz6r IIteracko.mu- 
zyczny 


* * * 


Sześć zespołów ubiegało się w 
Białogardzie o puchar prezesa filii 
OZPN w tym regionie. Trofeum bro- 
nili piłkarze Manowa. 
Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy 
z Drzonowa koło Tychowa. Wyprze- 
dzili oni Tychówko iManowo. 
. (wim) 


. 


Dyskwalifikacja 
Ch. Guignard 


Słupszczanie zajęli pierwsze miejs- 
ce, po remisie z SP-12 Gdynia 1:1 
oraz pokonaniu SP-2 Braniewo 1:0 
oraz SP-16 Toruń i SP-2lnowrocław 
- po 3:0. 


Narciarka francuska Christelle Guig- 
nard zostełe zdyskwalifikowane przez FIS .. 
ze stosowanie niedozwolonych środków 4It' 
dopingowych podczas tegorocznych mis- 
trzostw świata w Vail (USA). Komunikat w 
tej sprawie FIS opublikowała dopiero w 
tych dniach. Nie ma ona prawa startować 
w zawodach międzynarodowych do 31 
stycznia 1990 r. 


Międzynarodowa liga zakładowa 


PROGRAM III 


Tytuł jest nieco na wyrost. ale koszalińska liga zakładowa koszykówki 
mężczyzn rozszerza sportowe kontakty. Do Koszalina przybywa bowiem 
mistrzowski zespół podobnych rozgrywek w Połtawie. 
Goście z ZSR R stoczą dwa towarzyskie spotkania z zakładowymi zespołami 
koszalińskimi. Pierwszy mecz już dzisiaj (7 bm.) o godz, 18.30 w hali KOSiA. 
Rywalem poltawian będzie drużyna Budimertu, która nie tak dawno wygrała I 
ligę zakładową. Kolejny pojedynek zespół radziecki stoczy w najbliższy piątek 
(9 bm.) o godz. 17, a jego przeciwnikiem będzie PBRol., zwycięzca rozgrywek 
II ligi, 
Wstęp na oba mecze jest wolnyl (wim) 


Serwis Tr6jki: 7.00.8.00.9.00.12.00.16.00, 
16.00,17.00,18.00 


6.00-9.06 Zapraszemy do Tr6jki 8.30 Edmund 
Wnuk-Lipiński: "Mord zalozycielski" 9.06 Winien 
i me - magazyn 1 0_30 Jazz let osiemdziesiątych 
11 10 Folk w pigułce 11.20 Andrzej SzczYPiorski' 
,Pocz/łtek" 11.30 Muzyke z przełomu wlek6w 
1205 W tonacJI Tr6jkl 13.00 Edmund 
Wnuk. Lipiński: ..Mord zalozycielski" 13.10 Po- 
wt6rka z rozrywki 1400 Haendel na sterych in- 
'trumentech 1 6 05 WakaCJe na dwóch kółkach 
1610 Rock pod prlld 16_40 Herbatke przy lemo- 
warze 16.00-19.00 upraazemy do Tr6Jkl 19.00 
Codziennie powleAć w wydaniu dfwl,kowym: 
Micha' Bułhekow - "MI'trz IMałgorzeta" 19.30 
Złote lata awlnga 19 60 Andre Brlnk "Sucha. białe 
pore" 2000 Mlni.ma.. China Cn'l' 20.46 Klub 
Tr6Jkl (cz I) Tel 28.03-2821 00 Trzy kwadran.. 
Jazzu 22 16 W krłgU ballady. Roy Harter 22.46 
Muzeum He"JI 2300 Opera tygodnia: Gloac. 
chinO ROleln1 - "Turek we Wloazech" 23_16 
MinIatura poetycka 2400-1.00 Mltdzy dntem e 
lnem 


Christelle Guignard zajęła 3 miejsce w 
slalomie gigancie Kontrola antydopingo- 
wa przeprowadzona po zawodach wyka- 
zała. iż przed startem zażywała niedozwo- 
lony środek zawierający niketamidę. 


TELEVVIZJA 
RADZIECKA 


Reprezentantka Francji pozbawiona zo- 
stała brązowego medalu. Zmieniona zo- 
stała tez końcowa klasyfikacja tej konkure- 
ncji. Na 3 miejsce awansowała Jugosło- 
wIanka Mateje Svet. 


W ślad y _ A4 

 
kolegi , 


Oleg Blochin bez konkurencji 


8Vł 


4,30 120 mmut - pr. mf -muz. 
6.30 .Rodzml Mlcheux' - film feb 
prod, fr. 
7.60 "Klub podróznlków" - mego ge- 
ogr. 
* * * 
13.36 Folklor muzyczny nerodów 
AFSRR 
14.10 ..Kto nil wYlłuche?" ..Oude Pe- 
ImIN" - filmy dok. 
14.46 ,Słoneczne klarnety" - eudYCJa 
z K'lzYnlowa 
16 40 Film enlm 
16.00 ..... do let 16 I me tylko" - pr dll 
młodzl8ZY 
16.45 DZI' ni 'wiecie 
17.00 "Włedze w rłce r.d" - pr. publ. 
17.30 Muzyczny telemClt Moskwe - 
DUlsburg (RFN) 
19.00 DZiennik ..Wnemie" 
19.40 M,tdzynerodowy Konkurs Bale- 
towy - trenamllJe z Teetru Wielkiego w 
Moskwie. A. Miehkow ..Legende o miło- 
ści" 
22.00 DZIŚ ni 'wiecie 
22.15 ..Ostatni car' - film fab 
23 40 WiadomoścI 
23 45 ..2yczymy CI szczęścia Ziemio" 
- pr. rozr 


Oleg Blochin. Ciężko będzie je: 
go młodszym kolegom poprawić 
ten rezultat. Z obecnie występu- 
jących na boisku piłkarzy Oleg 
Protasow może poszczycić się 
tylko 106 bramkami. 


Na liście radzieckich piłkarzy, 
którzy w meczach ligowych 
strzelili 100 i więcej bramek znaj- 
duje się 22 zawodników. Prowa- 
dzi z 211 celnymi trafieniami naj- 
lepszy futbolista Europy Z 1975 r. 


FIS podała do wiadomoŚcI. IŻ lekarz, 
kt6ry zaordynował zewodnlczce francus- 
kieJ środek zewieraJ
cy niketamidę. nie 
będzie miał prawe do akredytacji na zawo- 
dach międzynarodowych, igrzyskach ohm- 
PljSklCh I mistrzostwach ŚWiata Nazwiska 
lekarza nie ujawniono 


W ślady kolegi klubowego. J. CI- 
chockiego poszedł anny biegacz MKS 
Orlę Szczecinek. A. Jakubiec. Pod- 
opieczny trenera Andrzeja Grabo- 
wskiego startował w lekkoatletycz- 
nym mityngu Grand Prix w Mielcu. 
Na dystansie 1500 m osiągnął on czas 
3.49.67. Tym samym uzyskał mini- 
mum uprawniające go do startu w 
młodzieżowych Zawodach Przyja
ni. 
które odbędą się w sierpniu br. 
(wim) 


PROGRAM IV 


W SOZPN "pO staremu" I 


I " 


OPINIE 


WIadomoki: &.0&, 1.00. 7.30.11.00. 18,30. 
23.30 


6 ()()..-.łI 00 Muzyczny poranek 8.06 NURT. 
..Człowiek wobec lIcrum" 6.30 J'ZVk niemiecki 
II 46 PrzeboJem powitej dZień 7.16 
Jhtdzy neml 
(wydeme poranne) 7.40 Magezyn "SolIdarOI 
8 1 O Sygnety łwieta 8 30 Tydzień z Haliną Jarczyk 
9-05 Muzyke (dle kI ł-II): "Paotny wietrzyk" 
9 36 Ne azeroklm łWlecle- Zoltan Helaaz - ..Kar- 
nawe' na zemku Budeńaklm" 10.00 Biologia (dle 
ki VI) "WekacYJne apotkaOla" 1030 Wtdr6wkl 
in'trument6w 11 06 Dom I twlat11.56 Antolog.a 
lOnaty 1230 Redlo Moakwa 1300-1620 Po. 
południe młodych eluchaczy 16 20 W,póIcz_ne 
pertytury 17 10 Jtzyk polalu (dla ki lic) "Obmyj- 
lem twlet wydame drugie 17.60 Wldnokr/łg 
18.20 Muzyczny prolog 1830 J,zyk rOlYJskl 
18 50 Studio ekspert6w 19 36 Lektury Czw6rkl 
Jerzy Bessla - ..Stamaław lółklewakl" 1946 
Kemerahstyka jazzowa 20 10 Z tału kompozytora. 
kleJ Krze'lmlera Dtbałutlgo 20.25 Gre o przyszł
 
20 40Z nagrań zeapolu "Old Tlmera"' 20 60 Idee. 
rzecZYWlstO.ł 21 10 Interpretacje chopinow,kle 
22 00-23 20 Wiecz6r muzylu l.myjll 23 20 PIO- 
senkI z mvukll . 23 35 W poazuklwanlu wlrto- 
ki 


..w całym kraju odnowa i powrót do demokracji, a 
SOZPN działa ..po staremu" - góra to góra, a doły muszą 
sluchać. .. 
Od lat mówi się. że mecze powinny być rozgrywane w 
soboty i niedziele oraz dni wolne od nauki, Wydział 
Szkolema, idąc po linii najmniejszego oporu, wszystkie 
mecze reprezentacji rozgrywa w tygodniu, obarczając 
kluby - zwalnianiem uczniów z zajęć. A przecież nie 
każdy nauczyciel. opiekun klasy czy dyrektor przychylnym 
okiem na to patrzą. Zawodnik czasem nie zostaje zwol- 
niony, ale Wydziału Szkolenia to nie interesuje. Konflikt 
narasta, a klub cierpi. gdyż uprawnienia SOZPN są więk- 
sze. a ..uderzenia" - jak przystało na okręg słynący z 
boksu - są bardzo celne. Na początek przewodniczący 
Wydziału Szkolenia Józef Przysiażnik wspólnie z referen- 
tem WGiD Wojciechem Ostrowskim. po kolejnym zwycię- 
stwie juniorów Jantara w mistrzostwach makroregionu 
pomorskiego i możliwości uplasowania się zespołu w 
górnych tabelach tej klasy rozgrywkowej... ukarał dwóch 
najlepszych zawodników i to nie szukając winnych. Ewe- 
nementem jest fakt powiadomienia osobnymi pismami o 
tym najbliższych przeciwników zespołu. Była to kara za 
niestawienie się zawodników na mecz kadry okręgu. Była 
to absencja usprawiedliwiona, bo w ich wieku nauka jest 
najważniejsza. 
Wszędzie najpierw się wyjaśnia sprawę, a potem o- 
głasza wyrok. W SOZPN jest odwrotnie. A gdyby tak trener 
koordynator SOZPN przyjechał na trening, zobaczył za- 
wodnika, poszedł do szkoły, uzgodnił zwolnienie to na 
pewno wszyscy byliby zadowoleni. 
Mamy zawodnika, który występował w Jantarze przez 2 
lata w okresie służby wojskowej i zapragnął grać dalej, na 


co uzyskał zgodę macierzystego klubu, wraz z wszystkimi 
wymaganymi dokumentami. SOZPN czynił wszystko. ze- 
by zawodnik nie został zatwierdzony dla klubu. Prze- 
prowadzono również dochodzenie w OZPN Wrocław w 
sprawie wiarygodności dokumentów. Zawodnik mógł 
grać tylko do pewnego momentu. bo Wydział Gier powia- 
domił PZPN. że dokumenty przedstawione przez klub są 
nieprawdziwe, PZPN na wniosek SOZPN zawiesił zawod- 
nika do wyjaśnienia całej sprawy. Brak w zespole czoło- 
wego zawodnika wpłynął na nie najlepsze wyniki. Po 
dwóch tygodniach okazało się, że SOZPN nie dysponuje 
wiarygodnymi dowodami i zawodnik mógł wreszcie grać. 
Nasuwają się pytania - kto powinien odpowiadać za 
potwarz? Dlaczego SOZPN robił wszystko. aby uznać grę 
zawodnika za niezgodną z przepisami i uzyskać walkowery 
dla Gryfa i Darłovii. Od kiedy macierzysty okręg podcina 
gałąz, na której sam siedzi? 
W normalnych stosunkach międzyludzkich za potwarz 
wytacza się sprawę sądową, żądając satysfakcji i zadość- 
uczynienia. Jak teraz wytoczyć proces SOZPN za prze- 
grany mecz (0:3) z Orłem Wałcz] 
Zbliża się Zjazd PZPN. Ciekawe. kto będzie reprezen- 
tował woj. słupskie? Podobno wybór delegatów już się 
odbył. I znów wrócić należv do demokracji, Co ci delegaci 
mogą powiedzieć o naszych sprawach? Czy znają nasze 
problemy? A właściwie, czy to są nasi delegaci? Kto i kiedy 
ich wybrał?" 


Rozgrywki 
trampkarzy 


. 

 


Zakończyły się w Słupskiem rozgrywki 
piłkarskiej ligi trampkarzy. prowadzone 
przez Zarząd Miejski SZS. który by' tez 
fundatorem pucharu dla najlepszego ze- 
społu. W tym roku trofeum to zdobyli 
młodzI futboliści SP-16 Słupsk. trenowani 
przez Franciazka Mielewczyka. 
Oto końcowa tabela rozgrywek: 
1. SP-16 I Słupsk 33:3 82-9 
2. Jantar I Ustka 29:7 72-24 
3. SP-16 II Słupsk 29:7 58-17 
4. Dębnica Kaszubska 22:14 33-37 
5. Jantar II 18:18 34-34 
6. ,Damno 15:21 28--41 
7. SP-9 Słupsk 15:21 24-43 
8. SP-15 Słupsk 5:29 19-49 
9. Jezierzyce 5:27 9-43 
10. Damnica 4:28 10-80 
W niektórych meczach padł obustronny 
walkower. stąd pewne drużyny mają mniej 
punkt6w w tabeli. (wim) 


9VI 


4.30 120 minut - pr. mf.-muz 
6.35 ..Łosiątko" .Dlabełek nr 13". "Kto 
mocniej" - filmy anim 
7 05 ..Afisz kinowy" - prowadzI rezy- 
ser K. Szachnezarow 
805 ,Instytut człowieka" 
* * * 
13.35 ..Z obawą i nadzieją" - film dok 
14.10 ..Czytając ponownie Lenina" 
Meteriallzm i emplrokrytycyzm" 
14.55 , Wesołe zawody" -turniej szko- 
lny 
15.40 ,Prawdziwy przyJaciel" - film 
anlm.  Koszalin 


5 30 Sludlo Baltvk 1305 Prawdy PolakÓw 
aud G. Preder 13 20 Sludlo wyborcze 16 00 
PrzegilId aktuelnok. 16 05 Komenterz aktuelny 
R Ulickiego 16.10 Ze skerbnlCY muzyk. polsklej- 
aud B GołemblewakleJ 17.12 Program na Jutro 
17.16 Studio wyborcze 
TP i PR zastrzegeJII sobie możliwo6t 
zmi.n w programie' 


ANDRZEJ ZIEMECKI 
P:S: Autor zaprezentowanego listu jest działa- 
czem MZKS Jantar Ustka. 


Gros 
PoMORZA 


Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139. 75-604 Koszalin. telex - 0532275 Centrala telefoniczna - 
279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczel- 
nego - 226-93; z-ca redaktora naczelnego - 233-09; sekretarz redakcji - 245-59; z-ca sekretarza redakcji 
- 251-01; Dział Społeczno-Ekonomiczny - 251-40; Dział Społeczno-Rolny - 242-08; DZiał Depeszo- 
wo-Zagraniczny - 244- 75; Dział Wojew6dzko- Miejski - 224-95; redaktor sportowy - 243- 53 (w niedzielę 
- 246-51). 


Porady prawne udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 15 00 tylko telefonicznie pod 
numerem 250-05 oraz w poniedziałek. środy i czwartki w godz. 13.00 do 15.00 tylko osobiście. Porady są 
bezpłatne. 
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20. 76-201 Słupsk: telefony: sekretariat I dział ogłoszeń- 
251-95; reporterzy - 254-66 i 224-56. Porady prawne w środy od godz. 14.30 do 16.30. 
Rękopis6w nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie r6wniez prawo skracania i opracowania 
redakcyjnego tekst6w nie zam6wionych. 
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Ksiązka-Ruch" ul. Pawła Findera 27a 
75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna - 240-27. telex - 0532264. 
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a. 75-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń. M -14 


. 


.GlOI Pomorza' - DZiennik Polskiej Zjedno- 
czoneJ Pertll RobotOlczeJ- 
Redaguje zespół 
Redaktor naczelny - Andrzej Czechowlel 


Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje Interesant6w (z obu wojew6dztw) w godzinach 9 30--16 w 
siedzibie redakcji (III piętro. pok 313-314); także telefonicznie pod numerem 250-05 (z WYjątkiem wolnych 
sobót).