/Image001.djvu

			;t. 
.,.a 
Prolelanusze wszystkich 1<1 aj .' 


"0V ., 
.I 
" · C4(:;' się! 


i;r 
}1 
I.. - '
 ł 
E: ':, '.... .#- 
=¥- 

...ł
"::,,:_ 
\¥
 -=--;J 


. 


KOSZALIN 
SŁUPSK 


, 


...... 
'DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 


ROK XXXVI NR 71 (11411) 1989-03-24 PIĄTEK CENA 25 zl Wyd. 2 


PL ISSN 0137-9526 
Nr indeksu 35024 


Sejm zapoznał się z działalnością 
Trybunału Konstytucyjnego 


Po wielkich tematach środowej debaty w Sejmie - wczoraj 
powr6cono na Wiejskiej do spraw spod znaku codziennych pro- 
blem6w. W...drugim dniu posiedzenia Izba powolała dwóch minist- 
r6w, zapoznała się z problemami wynikającymi z działalności Trybu- - 
nalu Konstytucyjnego oraz wysłuchała odpowiedzi na poselskie 
interpelacje i pytania. 
Obrady wznowił marszałek Ro- 
man Malinowski. Na sali - Woj- 
ciech Jaruzelski i Mieczysław 
Rakowski. 
Przystąpiono do punktu siód- 
mego porządku obrad. M arsza- 
łek Sejmu Roman Malinowski u- 
dzielił głosu premierowi M ieczy- 
sławowi F. Rakowskiemu. który 
przedstawił propozycje związa- 
ne z uzupełnieniem składu Rady 


. 


Ministrów. Prezentując Sejmowi w 
październiku ub.r. proponowany 
skład nowego rządu nie zgłosiłem - 
przypomniał premier - kandydata na 
stanowisko ministra pracy i polityki 
socjalnej, licząc na podjęcie mojej 
oferty przez specjalistów wywodzą- 
cych się z grona niezależnych osobis- 
tości. Osoby, które miałem na myśli, 
zajęły na obradach "okrągłego stołu" 
miejsce po stronie opozycyjno-soli- 


darnościowej. W tej sytuacji zdecy- 
dowałem się na inn
 rozwiązanie, 
kierując się wyłącznie fachowością 
kandydata. Na stanowisko ministra 
pracy i polityki socjalnej premier za- 
proponował Michała Czarskiego. 
Mając na uwadze potrzebę utrzy- 
mywania partnerskiej i stałej współ- 
pracy ze związkami zawodowymi, 
premier uznał za niezbędne powoła- 
nie w skład rządu ministra - czlonka 
Rady Ministrów, który byłby odpo- 
wiedzialny za całokształt współpracy 
ze związkami zawodowymi. Na to 
stanowisko premier zaproponował 
kandydaturę Józefa Oleksego. 
(dokończenie na str. 2) 


Społeczne opinie 
o "okrągłym stole" 


Blisko połowa (41 proc.) .responden- 
tów Ośrodka Badania Opinii Publicz- 
nej Radiokomitetu zapytanych 6 i 7 
marca br.. w miesiąc po rozpoczęciu 
obrad "okrągłego stołu" czy intere- 
sują się jego obradami - odpowie- 
działa twierdząco. 39 proc. stwierdzi- 
ło, że interesuje się nimi niewiele. a 14 
proc. - że nie interesuje się zupełnie. 
Sondażem objęto 1000-osobową próbę 

osową reprezentatywną dIs ogółu dorcs. 
'P :;h mieszkańc6w Polski. 
Głównym 1r6dłem informacji o debacie 
przy "okrągłym stole" jest"cHa responden- 
tów telewizja (72 proc. takich wskazań), a 
w dalszej kolejności - Polskie Radio - 40 
proc" prasa poIska (38 proc.) rozmowy z 
innym, ludźmi (21 proc.). Część ankieto- 
wanych wskezała w odpowiedzi prasę ty- 
godniową (8 proc.), 6 proc. zapytanych 
korzysta z audycji zagranicznych rozgłośni 
radiowych, a 2 proc. - wymieniło prasę 
tzw. drugiego obiegu. 
(dokończenie na str. 2) 


Morska gospodarka rybna w ubr. 


......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 W ::T::T:;

 l yH 
 1 :::
H
: S /
jym: e ;jjj
jjH
jj

: S 7
j
 1 :::
H


j

j: m :Z

m


. m 
2U
j
 D W< 
..... . . 1 ' . ... . Z .. .... Z .... .. ... 1 .......... . 1 . . . . .... 
..... . ... . .. .. ..... -.. .. . .. ........ . .. ..... .... 
..... . .. . .. .' ..' .... .... o. . .-. .... . . . . . . . . .... 
j j j H
:::H
::: 
j::: 
 
;. : 
: ::;::: 
::::: 
:::;;: j::::: 
 m 
:::;:; I 
::::: 
::: 
::: j::; 
 H 
 
:);;: 
:;; 
::: 
;:
::: 
 ::d
::::: 
j j 
 
 
:.!!lillll'!.:!!il
IIII_lii,,:.!i 
. . ... . . .. . ... ................................. o. . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . 
 . . . . . . . . . . . . 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 


Połowy krajowej morskiej gospodarki rybnej wyniosły w ubr. ok. 
590 tys. ton ryb. Ponadto 462 tys. ton jest udziałem rybaków 
dalekomorskich zaś 128 tys. ton - bałtyckich. Porównując te wyniki z 
połowami w 1987 r. okazuje się. że w minionym roku były one 
mniejsze o ok. 48 tys. ton. Jednocześnie wartość sprzedaży przed- 
siębiorstw gospodarki rybnej wzrosła ze 126.2 mld zł w 1987 r. do 
202.1 mld w ubr. Nastąpił więc wzrośt o ponad 40 proc. wartości 
sprzedaży. Można zapytać. jak możliwe było osiągnięcie 
ych rezul- 
tatów? Odpowiedi jest prosta - przez podwyżki cen ryb i ich 
przetvvor6vv. . 


Nie jest tajemnicą, że w ciągu o- 
statnich 4 lat ceny ryb "skoczyły" o 
350 proc. Wynika to z samofinan. 
sowania się przedsiębiorstw oraz z 
faktu, że morska gospodarka rybna 
pod względem ulg podatkowych nie 
jest traktowana na równi z innymi 


sektorami gospodarki żywnościowej. 
Zatem nikogo nie dziwi, że 1 kg file- 
tów z dorsza kosztuje 1500 zł, a śledź 
wędzony ok. 1 tys. zł. 
Zwyżkujące ceny natychmiast od- 
biły się na popycie. 
(dokończenie nPJ str. 2) 


Próba przyhamowania Zwiększony r
ch 
handlu trującymi odpadami na promach PZH 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
zwiększonego w okresie przedświą- 
tecznym ruchu pasażerskiego na linii 
Świnoujście- Ystad, Polska Żegluga 
Bałtycka ski erowała na tę trasę dodat- 
kowy prom. Wypłynęły zatem trzy 
tego typu jednostki: "Nieborów", 
"Łańcut" i "Silesia" mogące zabrać 
równocześnie około 1.900 pasaże- 
rów. Dziś powrócą one do Polski, a 
27 bm. udadzą się z grupami świąte- 
cznych gości do Ystad. 


" 


Genewa (PAP). Eksperci nie 
znają dokładnych liczb. Wiado- 
mo jednak. że wskainik waha się 
między 250 a 500 milionami ton. 
Właśnie tyle trujących odpadów 
transportuje się rokrocznie przez 
granice państw. Konwencja. 
którą podpisali w Bazylei przed- 
stawiciele 117 krajów. jest pier- 
wszą próbą uregulowania tych 
praktyk. 
Sygnatariusze konwencji zobowią- 
zująsię do zminimalizowania produk- 
cji toksyn i ich eksportu; zgadzają się 
też co do tego, że eKsport jest zakaza- 
ny. jeśli państwo przyjmujące nie jest 
w stanie zapewnić bezpiecznego 
składowania. Konwencja obejmu- 
je odpady ze szpitali i z produkcji 


lekarstw, plastiku i farb oraz 
związki miedzi. cynku. arsen. 
kadm. rtęć. ołów i azbest. 


Przestawiciele międzynarodo- 
wej organizacji ekologicznej 
Greenpeace skrytykowali doku- 
ment jako ich zdaniem legalizu- 
jący handel toksynami. W kręgach 
ONZ-owskich argumentuje się jed- 
nak. że "sprzedawanie" odpadów jest 
w świecie faktem i dziś najważniejsze 
jest ustalenie pewnych obowiązują- 
cych zasad bezpieczeństwa. Green- 
paece opublikowała w 1986 r. ich 
listę. Znajdują się na niej m.in. Brazy- 
lia, RPA, Chiny. Meksyk, Nigeria, li- 
ban, Turcja, Wenezuela, Węgry, NRD 
i Polska. 


Nowy kurs wloskich komunistów 


Rzym (PAP). Nowy Komitet Cen- 
tralny Włoskiej Partii Komunistycznej 
zatwierdził prawie jednogłośnie A- 
chil/e Occhetto na stanowisku sek- 
retarza generalnego partii. W tajnym 
głosowaniu, Occhetto otrzymał 235 
głosów. Dwóch członków KC głoso- 
wało przeciwko niemu, a siedmiu 
wstrzymało się od głosu. Alessand- 
ro Natta został honorowym przewo- 
dniczącym Komitetu Centralnego. 
Do tego gremium partyjnego, które 
liczy 300 osób (31 proc. stanowią 
kobiety), wybrano 136 nowych czło- 
nków. 
Delegaci zakończonego zjazdu pa- 
rtyjnego zaaprobowali rezolucję w 
sprawie "Nowego kursu partii..." 
Wzywa ona partię socjalistyczną do 


przygotowania wspólnie z komunis- 
tami "programowej alternatywy" dla 
obecnej koalicji rządowej. W doku- 
mencie przyjętym w środę, WŁPK 
zrezygnowała z zasady centralizmu 
demokratycznego. 
Socjaliści, którym przewodzi były 
premier Bettino Craxi, wchodzą w 
skład rządu, kierowanego przez 
chrześcijańskich demokratów. Przez 
długi czas us
łowali oni zająć miejsce 
WŁPKjako najsilniejszej partii lewicy. 
Podczas ostatnich wyborów parla- 
mentarnych, przed dwoma laty WŁPK 
zgromadziła 27 proc. głosów a soc- 
jaliści 14 proc. Occhetto przyznał na 
spotkaniu z prasą, iż nie jest rzeczą 
łatwą pozyskanie socjalistów dla so- 
juszu z komunistami. 


n Jdiłiiditi:':\ 
... ........................1. 


.. 


Choroby c;818 ramII ją pracę rozumll 
(Joost Lips) 


Imieniny - Gabriela. Marka 


1924 - w Grecji proklamowano republikę 
1794 - T. Kościuszko złożył przysięgę na 
rynku w Krekowie - początek po- 
wstania antycarskiego 


1603 - polączenie Anglii i Szkocji w jedno 
królestwo . 
Słońce wschodzi o 5.45. zachodzi o 
18.13. 


*9 


Na Pomorzu Srodkowym spodziewane jest 
zachmurzenie umiarkowane wzrastające do 
dużego z przelotnymi opadami deszczu. Tem- 
peretura maksymalna w dzień 8 sI. Wiatr silny. 
w porywach 20-25 misek południowo-za- 
chodni i zachodni (s) 


Jutra 
, . 
W sW1i/tecznym 
MAGAZYNIE 


który ukaże się na 
25-26-27 marca 1989 roku 
zamieszczamy: 
. o świątecznych tradycjach i 
obyczajach, 
. reportaż Waldemara twię- 
ki "Mała saga rodu Bartmanów", 
. felieton Waldemara Paku- 
lskiego "Jajeczko cokolwiek nie- 
świeże"... 
. "Mowa kwiatów - zapach 
życia" Krystyny Joszkiewicz, 
. kolejne zaproszenie do myś- 
lenia Czesławy Czechowicz 
nosi tytuł: " Dzisiejsze, niedzisiej- 
sze" , 
. "Neuros, czyli Nowy Dzień" 
to losy Kurda, Idresa Abdulla, ko- 
szalińskiego lekarza 
. "W cieniu wielkiej dyploma- 
cji": samochód od Nixona, Kissin- 
ger pije nie tylko piwo, Chrusz- 
czow i jego but. 
. Międzynarodowy Dzień Te- 
atru 
. oraz Dziennik psychiatry, 
ciekawostki i krzyżówki i reprodu- 
kcje pełnych inwencji pocztówek, 
wykonanych przez uczniów Szko- 
ły Podstawowej nr. 7 w Koszali- 
nie. 


J.., :1

;
: . ,( . ,?,1 
'., '. k
 ':( 
-: 
 .... 
I I K ł;, : ("T;' t) #.'; ./,: 

\t ,; , ,., 
łi',. ł,., . 

 ('. 
 
:. \ 


. 


. ,  
.... .  r 
-.....-- ...-.---- 


, 
""f: 1  .... 


. .. ""- --....-< 

.. :ib.. 
 


.. 


",,
1 ./ 
.
t... 


,'\ 
:
. , .'
 .. 
"ł\. 
łt 
, ')11.ł/
 f u':.:. . '.. 
.. f 
.' 
,.,.1 :.'..'''u. 
.. . 
 . 
 
.'. .. ' 


J 
-.
  .r l . 
.  


., 

J 


$' : 
" 


,N.: 


., 
. . ." 


f .' 
c.:' J ' ..'; 


. ;

 L
 


..' 
.
 >« '
I; 
"Bitwa" o bulwar 


(Inf. wł.) Kołobrzeg w swej his- 
torii przeżył już wiele bitew, ale "bit- 
wy" o bulwar przy ul. Wojska Pol- 
skiego jeszcze nie. Cóż, życie dopisu- 
je coraz to nowe wydarzenia i nie 
zawsze przyjemne. Tak było i tym 
razem. 
Mieszkańcy osiedla "Parsęta" w 
Kołobrzegu zadzwonili do redakcji z 
prośbą o pomoc, bo inaczej może 
dojść nawet do rękoczynów. 
Pojechaliśmy. Przywitani zostali- 
śmy przez kilkadziesiąt osób, w tym 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkol- 
nym. Na wypisanym odręcznie trans- 
parencie, przyniesionym przez naj- 
młodszych mieszkańców osiedla, wid- 


Zvviastuny vviosny idą niczym 
gorące bu ł eczki 


Pomyślne prognozy 
na drobiowym rynku 


(Inf. wł.) W zakładach wylęgu drobiu panuje wzmożony ruch. Od 
końca stycznia trwają wylęgi kurcząt. Pisklęta "rozchodzą się" jak 
gorące bułeczki. Biorą je koła gospodyń wiejskich. spółdzielnie kółek 
rolniczych. geesy. a także hodowcy. Właściwie może je kupić każdy. 
kto chce. 


Zakłady Drobiarskie "Poldrob" w 
Sławnie mają w woj. koszalińskim i 
słupskim siedem zakładów dystrybu- 
cji piskląt: w Sławnie, Słupsku, Lębo- 
rku, Miastku, Koszalinie, Kołobrzegu i 
Drawsku Pomorskim. Do tej pory wy- 
produkowały prawie milion kurcząt 
ogólnoużytkowych, a trwają kolejne 
wylęgi. 


- W tym roku planujemy sprzedać 


. 
'" 


\' 


I 
. '.. 
-4 \.,.,., 
...-.\ 


. 

;.'). 

") 


.:';.".. 


.::-.--::.-::..;:.::::.:..... 


2,1 mln kurcząt ogólnoużytkowych, 
6,8 mln brojlerów, 215 tys. kacząt, 
165 tys. gąsiąt oraz 210 tys. kurek 
towarowych nieśnych - informuje 
referentka ds. hodowli "Poldrobu" 
Krystyna Konarska. - Brojlery, 
gęsi i kurki w pierwszym rzędzie daje- 
my na kontraktacje, resztę - na wol- 
ny rynek. 
(dokończenie na str. 2) _..: 


.\j. ' . 


..' ł- 


, ił' .: 


\, 


'.. 
 ........  o:: 


, . 
:
.., 


'. '., 
c , __.'. , 
 , ,. .-"" l . 
,.,. \; 
_'--I , 


'" 


, . 
....,.: 


.:.". ::
:.
:. 
 ..:.:\. .. /. 
 ..": 
 ?"
..::
 .......:... 


,putym powodzeniem cieszyły się przedstawione w Poznaniu na tegorocznych 
Targach Krajowych ." Wiosna 89" wyroby świdwińskiego "Luxpolu". 
Na zdjęciu: Bogumiła Filipowicz Z działu przygotowania produkcji prezentuje 
zestawy dresów dziecięcych, które produkowane będą w tym roku w Swidwinie. 
Fot. Jerzy Patan 


(Inf. wf.) W środę Słupsk uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru. Na 
uroczystość do sali przy ul. Wałowej 3 przybyli aktorzy, pracownicy 
techniczni i administracyjni Teatru Dramatycznego i Państwowego 
Teatru Lalki, "Tęcza", sympatycy teatru oraz przedstawiciele władz 
słupskich. . 


słupskich środowisk teatralnych były przy- 
znane odtnaki i nagrody. Zbiorową od- 
znakę "Za zasługi dla województwa słups- 
kiego" otrzymał Teatr Dramatyczny i or- 
kiestra kameralna. Kilku osobom wręczono 


Psychoza zamachów bombowych 


wowymi i imprezami politycznymi. 
Jednakże ostatnio tego rodzaju do- 
niesienia wiążą się już z pogróżkami 
nie tylko pod adresem instytucji par- 
tyjnych, państwowych czy społecz- 
nych, ale również szkół. szpitali i za- 
kładów przemysłowych. Informacje 
te sieją panikę, a także w wielu wypa- 
dkach wyrządzają ogromne szkody 
gospodarcze. 


Agencja MTI przekazuje, że nieda- 
wno na półtorej godziny zamknięto 
budapeszteński supersam "Sugar" i 
szukano w nim "podłożonej" bomby. 
Z tego samego powod
 ogłoszono 
alarm w 7 szkołach w stolicy. 


takie odznaki indywidualnie, jak również 
medale "Za zasługi dla miasta Słupska". W 
dovyód uznanja za twórczy wkład w rozwój 
sztuki teatralnej Zofia Miklińska - dyre- 
ktor artystyczny PTJ- "Tęcza", Romuald 
Michalewski - aktor STD, Antoni Fra- 
nczak - kierownik artystyczny OT "Ron- 
do" i Mirosława Hopf-pracownik STD 
otrzymali nagrody dyrektora Wydziału Kul- 
tury i Sztuki UW. 


(dokończenie na str. 2) 


Budapeszt (PAP). Wciągu ostat- 
nich dwóch miesięcy - informuje 
agencja MTI - do organów milicji 
węgierskiej napływa każdego tygod- 
nia 90-100 sygnałów o podłożo- 
nych bombach. W związku z tym 
milicja ogłasza alarm, jednak do 
chwili obecnej żadna z tych informa- 
cji nie potwierdziła się: bomb nie 
znaleziono. 


Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych WR l oświadczyło, że na po- 
czątku lat osłemdziesiątych telefoni- 
czne pogróżki o podłożonych bom- 
bach organa milicji odbierały zazwy- 
czaj przed różnymi świętami państ- 


Chiny eksportują 
silę roboczą 


Pekin (PAP). W ubiegłym roku Chińska 
Republika ludowa podpisała ponad 1700 
kontraktów na eksport siły roboczej do 106 
krajów świata. Agencja Xinhua pisze, że 
całkowity dochód z tego tytułu osiągnął w 
roku ubiegłym 2 miliardy dolarów. Chińscy 
robotnicy i specjaliści pracują na Bliskim 
Wschodzie w Azji, w Afryce i w krajach 
socjalistycznych. 


Związek Radziecki podpisał umowy z 
ChRL na sprowadzenie chińskiej siły robo- 
czej w celu realizacji 18 wspólnych inwes- 
tycji w takich dziedzinach, jak rolnictwo, 
przemysł, rybołówstwo i budownictwo. 


niał napis: "Nie oddamy bulwaru". 
Tuż obok pracowała już grupa robot- 
ników z "Hydrobudowy" Gdańsk i 
warczał buldożer. Grodzono teren, 
który z zielonego bulwaru, wyposa- 
żonego w brodzik i boisko, stanowią- 
cego więc m.in. plac zabaw dla dziect 
ma się zamienić w miejsce budowy 
domów wielorodzinnych. Nomen 
omen spółdzielnia, która ma być in- 
westorem tych domów, nazywa się... 
"Porozumienie" i została założona 
pod patronatem RM PRON. Na obec- 
nym bulwarze zaplanowano 72 mie- 
szkania w zabudowie zwartej, z wbu- 
dowanymi w parterze usługami. 
(dokończenie na str. 2) 


:.:.:.:::\:
:,:.:.:
:
::

:::i
::j:.. .:.:..' 
.)

\

:
t
{!-:':¥
:
fl
 


Polsko-urugwajskie 
rozmowy w MSZ 


W gmachu MSZ odbyły się wczoraj pol- 
sko-urugwajskie rozmowy plenarne, którym prze- 
wodniczyli ministrowie spraw zagrenicznych Ta- 
deusz Olechowski i Luis Barrios Tasseno. Obaj 
ministrowIe podpisali umowę o wp6łpracy kul- 
turalnej i naukowej. Na zakończenie oficjelnej 
wizyty w Polsce urugwajski minister przyjęty zo- 
stał przez przewodniczącegó Rady Państwa Woj- 
cieche Jaruzelskiego. 


Obrady' zespol6w 
"okrąglego stolu" 


W Warszewie kontynuowały wczoraj prace gre- 
mia robocze "okrąg/ego stołu". Na kolejnych 
posiedzeniach zebrały się zespoły: do sprew gos- 
podarki i polityki społecznej, do spraw pluralizmu 
związkowego orez do sprew reform politycznych. 


Wzrost plac leśnlk6w 


j 
. 


Zakończył si, zbiorowy spór między Federecją 
Zakładowych Organizacji Związkowych Pracow- 
ników Lasów Pańatwowych a naczelnym dyrek- 
torem lasów państwowych. Dotyczył on poprawy 
płac. Ustalono, Iż wzrost płac pracowników lasów 
państwowych kształtować elę będzie w t
r. n/J 
poziomie przeciętnej placy w gospodarce. uepołe- 
cznionej. 


Po premierze "Feerycznej komedii wed- 
ług "Pluskwy" Włodzimierza Majakows- 
kiego", którą reżyserował Stanisław No- 
sowicz. zespoły teatralne i goście spotkali 
się w foyer STD. Uhonorowaniem pracy 


Koncesja dla "Pomeranil" 


Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Turysty- 
cznych "Pomerania" otrzymało koncesję na bez- 
pośrednią obsługę zegranicznego ruchu przyjaz- 
dowego. W każdy piątek. sobotę i niadzielę przyjeżdża 
do Szczecina ok. 3 tys. gości z Berlina Zechod- 
niego, RFN i Skandynawii. 


Rozbudowa ZWP "Sanwil" 


W decydującą faz, wkroczyła rozbudowa Za- 
kładów Wyrobów Powlekanych "Sanwil" w Prze- 
myślu. W nowo powstejącej hali już wkrótce 
rozpocznie się montaż nowoczesnych, wysoko- 
wydajnych urządzeń produkcji holenderskiej, słu- 
żących do wytwarzania materiałów skóropodob- 
nych, przeznaczonych dla przemysłu obuwnicze. 
go. Dzięki tej inwestycji "Senwil" dostarczeć bę- 
dzie w ciągu roku dodatkowo 3 miliony metrów 
kw. sztucznej skóry, tj. o 60 procent więcej, niż 
obecnie. 


Cl.) 
ii.\
:s:.::.::'..:.:.:.:...;::.::.:..:) 

_"-_"_
:':" ....A..:... WJĘęli. 
...- ..... 
ZSRR - USA: 
Nowe czasopismo 


Na rynku prasowym Stanów Zjednoczonych 
pojawiło się nowe czasopismo zatytułowane "Ja- 
wność - Redziecko-Amerykańskie Nowości". 
które .- jak zepowiada w artykule wstępnym 
redektor naczelny David Hunt-będzie przybliżeć 
czytelnikom sprewy dialogu, jaki pogłębia się 
ostatnio między obu wielkimi mocerstwemi. 


Przywr6cenie swob6d 


W trzy tygodnie po krwewych niepokojach 
społecznych. rząd Wenezueli zniósł utrzymane 
jeszcze w mocy (część przywrócono wcześniej) 
ograniczenia swobód obywatelskich. Chodzi o 
przywrócenie prawa dQ publicznych zgromadzeń 
oraz swobody podróżowania. 


Pomoc dla uchodźc6w 


Europejska Wspólnota Gospodarcza przekazała 
260 tys. ecu. (280 tys. dolerów) ne natychmias- 
tową pomoc dle nemibijskich uchodźców w An- 
goli. Według denych EWG. liczba nemibijskich 
uchodźców w Angoli wzrośnie pod koniec br. do 
50 tys. 


Nagroda dla J. Stuhra 


Ne międzynerodowym festiwelu filmowym w 
San Remo Jerzy Stuhr zdobył jedną z nagród: ze 
nejlepszą męską rolę. Kreował on posteć głów- 
nego bohatera w filmie Andrzeja Kotkowskiego 
"Obywatel Piszczyk". 


Na nartach do bieguna 


Z przylądka Columbia, położonego na północy 
kanadyjskiej wyspy Ellesmere'ctwyruszyla do bie- 
guna pólnocnego międzynarodowa ekspedycja 
polarna "Marsz lodowy". Ośmiu uczestników wy- 
prawy - przedstawiciele ZSRR. USA. Australii, 
W. Brytanii, Irlandii. RFN, Japonii i Kanady - w 
ciężkich warunkach Arktyki pokonać ma na nar- 
tach dystans tysiąca kilometrów. by umieścić na 
biegunie flagę ONZ. 


Wypadki przy pracy 


W 1988 r. w Hiszpanii zanotoweno ponad 
milion wypadków przy pracy. czyli prawie o 46 
proc. więcej niż w roku poprzednim. Poinfor- 
mowała o tym Związkowa Konfederacja Komisji 
Robotniczych powołując się na oficjalne dane 
Glównego Urzędu Statystycznego Hiszpanii. W 
ubiegłym roku w wypedkech przy pracy zginęło 
1.808 hiszpeńskich pracowników. a 16.357 od- 
niosło ciężkie obrażenia.
		

/Image002.djvu

			Str. 2 


Spotkanie przed Zjazdem 


GŁOS POMORZA 


ZHP: jeden, ale atrakcyjny dla calej mlodzieży 


(Inf. wł.) Czy harcerstwo zachowa 
jedno6ć, na ile delegaci na IX Zjazd 
ZHP okażą II, odpowiedzialni za losy 
polskiego harcerstwa? Czy ZHP za- 
chowa IWą tożsamość to tylko niektóre 
z pytań, jakie stawiano podczas przedzjaz- 
dowego spotkania w Komitecie Wojewó- 
dzkim PZPR w Koszalinie. Członkowie 
Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerzy z I 
sekretdrzem KW PZPR Eugeniulzem Ja- 
kubaszkiem i wojewodą Jackiem Czay- 
ką na czele spotkali sią wczoraj z koszaliń- 
skimi delegatami. 
Komendant koszelińskiej Chorągwi ZHP 
Zygmunt Alanowlcz omówił przygoto- 
wania do Zjazdu, na którym przewiduje się' 
całkowitą przebudowę Związku. 
W dyskusji delegaci dzielili się uwagami 
na temat aktualnej sytuacji w ruchu harcer- 
skim. Mówiono, iż organizacja harcerska 
powinna być jedna, choć różnorodna we- 
wnętrznie. Harcerstwo musi być organiza- 


cją świecką, atrakcyjną w szkole i środowi- 
sku, otwartą dla całej młodzieży. 
Mówiono, że atrakcyjność programu or- 
ganizacji zadecyduje o popularności zwią- 
zku, ale potrzebne są pieniądze, trzeba 


'. r 


J- 


-
 
I 


stworzyć bazę dla harcerskiej działalności. 
Na zakończenie spotkania zabrał głos E. 
Jakubaszek. Podkreślił, że wypowiedzi de- 
legatów były interesujące, przepełnione 
troską o losy Związku. (gk) .. t 
;.
 f 


:...

}". 
I ',t-, 


." 


,. 
., 
t 
. . 


" -' 


". 

 


f , 


1"'-' t.' 


. 
 
 .' . 

\
,' 
 1 '., 


j -
- 


." :'i 


-. . 

 , 
,'J' '. 

;;. 

 
:

, 


t 


.;:- o', ;t">q. n 


,; " . 


... 


ł - 


1 


Jl 


,- ." . 


.; ." .. 
....... 


Zadania dla instancji, kół i członków 


(Inf. wł.) Na posiedzeniu plenarnym 
zebrał się Wojewódzki Komitet Stronnict. 
wa Demokratycznego w Słupsku. Tema- 
tem obrad były "Zadanla dla Instancji, 
kół I członków wynikające z uchwały 
V Wojewódzkiego Zjazdu SD w alpek- 
cle tez przedkongresowych". 
W posiedzeniu udział wzięli delegaci na 
XIV Kongres SD woj. słupskiego. 
W referacie wygłoszonym przez przewod. 
niczącego WK 50 Jerzego Mazurkiewi- 
cza zawarto ocenę przebiegu i wyników 
Zjazdu a także tez przedkongresowych i 
wstępnych projektów statutu, deklaracji 
i programtJ SD. 
W dyskusji odniesiono się do poszcze- 
gólnych zadań wewnętrznych i ogólno- 
państwowych. Zwrócono uwagę na konie. 
czność szerszego upowszechniania idei i 
programu 50. Z uwagi na monopol infor. 


macyjny - mówiono - i małe możliwości 
propagandowe SD, społeczeństwo za ma- 
ło wie o 50-letnim dorobku stronnictwa, o 
wislu cennych inicjatywach i propozycjach 


irłJf.@'_lllt4 
. . ..... ':
)j;' .... . ::::;:t;;:: .... . ........... .. .. .. . ... ..c: 
:

I

g
'ef.MB
@tl

@I
r!i; 


dotyczących polityki, gospodarki, życia 
społecznego I kulturalnego. Wiele z tych 
inicjatyw już wprowadzono w życie, wiele 
z nich dyskutują poszczególne zespoły 
"okrągłego stołu", inne czekają ns zainte- 
resowanie i realizację. 
Opowiadziano się za aktywniejszym u- 
czestnictwem SD w przygotowaniu I reali- 


zacji wojewódzkich i terenowych planów 
społeczno-gospodarczych, za umacnia- 
niem pozycji organów przedstawicielskich 
i wykorzystaniem tego forum do prezen- 
towania poglądów i stanowisk, za rozwija- 
niem współpracy międzypartyjnej. Z zado- 
woleniem przyjęto informację o kończą- 
cych się przygotowaniach do powołania 
organizacji młodzieżowej, której program i 
ideologia związane są z SD. Wiele mówio- 
no o .potrzebie doskonalenia i utrakcyj- 
niania form i metod pracy polityczno-or- 
ganizacyjnej. Wyrażono zaniepokojenie 
proponowanym. zbyt małym - zdaniem 
dyskutantów - udziełem członków Stron- 
nictwa w przyszłym Sejmie w stosunku do 
pozostałych członków koalicji. Opowie- 
dziano się za takim pOdziałem mandatów 
poselskich w woj. słupskim, który uwzglę- 
dniałby główne siły polityczne a więc 
PZPR. ZSL, SD i bezpartyjnych. (elg) 


Z POMORZA 


(Inf. wł.) Pod przewodnictwem prezeM WK 
ZSL Stenl,łewe Jenuchty obredow
o .Prezy- 
dlum WK w Slupeku. Dokonllo ocenv bież
cej 
sytuecjl społeczno-politvcznej w wojawództwle, 
zepozńeno .10 z -przebiegiem I wynikami kempanll 
sprawozdewczo-wyborczeJ w kołech ZSL. Zebre- 
nie członkowekle przeblegeły wyjątkowo eprlw- 
nie. Obok członk6w ZSL uczeetnlczyli w nich 
liczni przedstewlciele IPolecznoścllokalnych. or- 
glnlzecjlspołecznych orez Instytucji działających 
w środowilku wiejskim. Kampanie sprawozdlw- 
czo-wyborcze w kolech ZSL steła eię szerokim 
forum dyskusji o najważniejszych dla Stronnict- 
we. wII I wojew6dztwe problem ech. 


W okresie kempenii w szeregi Itronnictwa wstll- 
piło blleko 200 nowych członk6w. Plonem ostrej i 
krytycznej dyekusjl jest bogaty rejestr problem6w 
nurtujlIcych środowisko wlejskls. Czlonkowle 
ZSL domagają się m.In. ultanowienle rzeczywi- 
Itych preferencji dla produkcji rolnaj /etopnlowe- 
go, wolnego od monopolu urynkowisnla goa- 
podarki rOlnej. Opowiadają li, za skuteczną 
obroną Interes6w klasy chłopskiej. Chodzi m.in. o 
stenowllko związków zawodowych, kt6re pr6bu- 
Ją powstrzymać korzystne dla wel zmiany w imio 
partykularnych interes6wludno'ci miejskiej (tanie 
iywno.t przy wysokich cenach środk6w produk- 
cji). DomagaJ
 Ilę też poprawy aytueoji ne rynku 
artykuł6w do produkcji rolnej i ukr6cenla samo. 
woli cenowej. 


W delszej cZQścl obred Prezydium zapoznalo Ilę 
z Informacjll o przygotowaniach jednoatek obsługi 
rolnictwa do wiosennych prac polowych. 


Prezydium przyjęło progrem obchod6w Swlota 
Lud
ego w woj. slupskim. (elg) 


. Z ....................... I ... .......... 1 ... .............ł!t..................... 
.:.. .....ft: S ...... G' " n '" .. . . e . ." , . .......... 
(.:.:.)

j
.:.:.:.:::...;.

::.:.\::
.).):.:.:.:.: . 

tm 
. . " " . & " . .. .. . "-' J łC ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:
ft: .;' :


: I :: 
 1 :1:
:
:1:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:r
:
:
:f 
...ł: I :..;.. ..11.................... 


. PREMIER Rakowski przyjął J. Kubere. 
kiego, kierownika zespołu do spraw stałych 
kontakt6w roboczych mlOdzy rządem Polskiej 
Rzaczypospolltej Ludowej IStoliclI Apostols. 
kil. 
. W NOCY z 22 na 23 bm. ogłoszony 
zostsł strajk na tle płacowym na wielu jedno- 
stkach dalekomorskiej floty rybackiej, znajdu- 
jllcych si, na łowiskach południowego Atlan. 
tyku oraz w rejonie Morza Beringa. Strejkująoy 
przerwali połowy zapewniając r6wnocześnle 
Jednostkom warunki pełnego bezpieczeństwa 
, a mechsnlzmom odpowisdnlll sprawno'ć. 
. NIE WYGASAJĄ niepokoje I protesty 
rolników. Mają one podłoże ekonomiczne. 
NajwlfCej niezadowolenia wywołały wzral. 
tajlIce obciążenia goepodarstw I podwyżki cen 
środk6w do produkcji rolniczej, kt6rych nie 
zrekompensowano zmianami cen skupu pło. 
dów rolnych, co pogorszyło opłacalność I 
zmnlejszs możliwości Inwestycyjne rolników. 
Takle są opinie przedstawicieli terenowych 
komitetÓw protestujllcych z ok. 20 woje- 
wództw. 
. WCZORAJ wieczorem przybył z roboczą 
wizytą do Moskwy sekretarz generalny WSPR 
K. Grosz. Oficjalny program jego pobytu roz- 
pocznie sio dziś. W pierwszej połowie dnia 
odbędzie On rozmowę w cztery oczy z Gor- 
baczowem, a następnie wetmie udział wobie- 
dzie w wąakim gronie, podczas kt6rego będą 
kontynuowane rozmowy. 
. POWOŁANA została specjana komisja, 
kt6ra nadzoruje i kontroluje eytuacj, ekologi- 
czną w rejonie poligonu atomowego w Semi- 
pałatyńsku. Na czele komisji stoi wicepremier 
Kazachskiej SSA - J. Asanbajew. W prasie 
oceniono sytuacj, ekologiczną jako "niezdro- 
wą". 
Przedstawiciele komisji badają obecnie sto- 
pień skażenia radioaktywnego w rejonie poli- 
gonu oraz jego wpływ na zdrowie ludzi I 
zwierząt. 
. 7 0508 ponioeło śmierć, w grotnym 
karembolu na autostradzie 8elgrad- Zagrzeb 
w pobliżu miasta Bregana zderzyły się 2 samo- 
chody oeobowe, na które najechały naltopnie 
2 ciężar6wki i "mercedes". Zginęło 6 obywe- 
teli Jugolłewii I jeden Austriak. 


"Bitwa" o 


(dokollezenie ze str. 1) 
Sytuacja. mieszkaniowa- Kołobrzegu 
jest powszechnie znana. Trudna. Około 
6 tys. osób czeka w kolejce po klucze do 
własnego' "M";' A" jednóbiejnle brakuje 
teren6w pod budownictwo. 
- Nie jesteśmy egoistami - zastrze- 
gają się mieszkańcy osiedla "Parsęta" - 
ale nie wierzymy, że w mieście nie ma 
innych terenów pod budownictwo. Nie 
można przecież zabudowywać wszySt- 
kich placów w Kołobrzegu i niszczyć 
zieleN. Ten bulwar zakładaliśmy w czy- 
nie społecznym wraz z żołnierzami 
WOP. Tutaj odbywa się "Jarmark Sol- 
ny" i wiele innych imprez letnich. Tu 
bawią się też nasze dzieci. Służy nam, 
mieszkańcom osiedla, ale nie tylko, bo 
każdy, kto spaceruje nad rzeką, przy- 


ulw ar 


chodzi tu odpocząć. Nie dopuścimy, aby 
zabrano nam ten teren, zniszczono na- 
szą pracę. Nikt ż władz nawet SIę nie 
zapytał czy można tutaj planować budo- 
wnictwo. Z KO!TIit
tem Osiedlowym też. 
nikt tego nie konsultował, a tyle mówi 
się teraz o randze samorządów miesz- 
kańców. 
Na naszą interwencję prezydent Koło- 
brzegu Jerzy Roszkiewicz polecił 
wstrzymać roboty budowlane i zapro- 
ponował mieszkańcom osiedla "Parsę- 
ta" spotkanie w najbliższą środę, 29 bm. 
Do "bitwy" o bulwar zatem nie do- 
szło, ale konflikt między mieszkańcami 
osiedla i spółdzielnią "Porozumienie" 
pozostał. 00 sprawy tej powrócimy. 
(mik) 
Fot. Jerzy Szych 


Pomyślne prognozy 
na drobiowym rynku 


(dokończenie ze str. 1) 
Wylęgi prowadzić będziemy prawdopo- 
dobnie do czerwca, to zależy jednak od 
zapotrzebowania na pisklęta. Póki co po- 
pyt na nie jest mniej więcej taki sam, jak rok 
temu. 
Jednym z poważniejszych klientów Za- 
kładu Wylęgu Drobiu w Koszalinie jest 
Wojewódzkie Zrzeszenie Drobiarskie. Do 
tej pory kupiło i rozprowadziło' 40 tys. 
kurcząt, a do końca kwietnia zamierza do- 
starczyć swoim hodowcom około stu ty- 
sięcy, czyli mniej niż rok temu. 
Zrzeszenie dowozi pisklęta wprost na 
wieś, a razem z nimi wszystko to, co 
potrzebne jest do Ich odchowu, a więc 
paszl, dodatki witaminowo-mineralne, 
szczepionki, żarówki podczerwieni itd. 
Oprócz tego zapewnia pisklęta jednodnio- 
we własnym odchowalniom. W Drawsku 
Pomorskim Ter.la HUlakowlke odcho. 
wała Już I Iprzedała 10 tys. broJler6w i 
kurcząt ogólnouŻytkowych, a 4 kwietnia 
wstawi "drugl rzut". Danuta Deoyazyn z 
Sianowa ma w odchowalni 12 tys. piskląt. 
Właśnie na kurczaki odchowane jest bar- 
dzo duże zapotrzebowanie. 
W tym roku Zrzeszenie rozpoczęło sprze- 
daż kurek rasy niemieckiej amroka. Na razie 


miało ich 600 sztuk. Mimo ze są one bardzo 
drogie (jedno pisklę kosztuje 400 zł), popyt 
na nie jest olbrzymi. Kobiety chcą brać po 
10-16 sztuk. Kury te szybko rosną. 
W kwietniu Zrzeszenie skończy rozpro- 
wadzać kurczęta, a zacznie - indyki i gęsi. 
Ma zamówienia na 4 tvs.lndyków oraz na 3 
tys. gęsi. 
- Tyle zamówili u nas nasi hodowcy - 
mówi dyrektorka biura zrzeszenia Geno- 
wefa Sobczyk. - Oprócz tego Kielce i 
legnica chcą u nas kupić 30-60 tys. gęsi. 
Są nawet w stanie dać jaje wylęgowe, a 
odebrać pisklęta. Łód! prosi o pisklęts 
ogólno użytkowe. Szkoda, że zgłosili się 
dopiero teraz. Nie wiem czy uda się nam im 
pomóc. 
Na naszym terenie "Poldrob" jest niewąt- 
pliwie potęgą w produkcji piskląt i w ogóle 
drobiu. Jednak własne wylęgarnie mają też 
eskaery, "Drobiarz" i inne jednostki. Ich 
dystrybucją zajmuje się coraz więcej jedno. 
stek. Zaczyna się więc liczyć ten kto oferuje 
pisklęta tańsze i na lepszych warunkach, a 
więc czy dostarczy je na wieś, czy zapewni 
dosyć dObrej I taniej paszy itd. Na pisk- 
lęcym rynku konkurencja jest Coraz więk- 
sza. To cieszy. Przecież im więcej piskląt 
trafi na wieś - do hodowców, tym więcej 
drobiu będzie w sklepach. (bog) 


1989 - 03 - 24 


posiedzenia Sejmu PRL 


(dokończenie ze str. 1) 
Sejm powołał Michała Czars- 
kiego na ministra pracy i polityki 
socjalnej. przy 1 głosie przeciw- 
nym i 31 wstrzymujących się o- 
raz Józefa Oleksego na ministra 
- członka Rady Ministrów. przy 
2 głosach przeciwnych i 36 
wstrzymujących się. 
W kolejnym punkcie porządku 
obrad Izba zapoznała się z infor- 
macją o istotnych problemach 
wynikających z ubiegłorocznej 
działalności i orzecznictwa Try- 


bunału Konstytucyjnego. W tej 
sprawie zabrał głos I1rezes trybunału . 
Alfons Klafkowski, który skoncen- 
trował się na głównych rodzajach 
rozpatrywanych przez trybunał 
spraw, podmiotach inicjujących po- 
stępowanie, dziedzinach i źródłach 
prawa w badaniach trybunału, a także 
niektórych przejawach skuteczności 
jego pracy. 
Tezy wystąpień A. Klafkowskiego 
zamieszczamy oddzielnie. 
Ostatnim punktem porządku 
obrad Sejmu były interpelacje i 
zapytania poselskie. 


Interpelacje i zapytania poselskie, 
na które odpowiadali członkowie ga- 
binetu, dotyczyły m.in. szeroko rozu- 
mianych -problemów ochrony środo- 
wiska, zwiększenia produkcji maszyn 
rolniczych i urządzeń telekomunika- 
cyjnych, chorób zawodowych praco- 
wników handlu, utworzenia Biebrzań- 
skiego Parku Narodowego, odszko- 
dowań łowieckich, obowiązkowego 
ubezpieczenia zwierząt gospodar- 
skich, a także problemów związanych 
z cenami książek. . 
Po godz. 11.30 Sejm zakończył 
dwudniowe obrady. (PAP) 


, 


Tezy wystąpienia A. Klafkowskiego 


. W ub. r. trybunał wszczął postępo- 
wanie w 29 sprawach, w tym w 7 z 
inicjatywy własnej. Zakończył też postępo- 
wanie w 9 sprawach wszczętych w roku 
poprzednim. Łącznie zapadło 8 orzeczeń 
rozstrzygających o zgodności bądź niezgo- 
dności badanych aktów normatywnych z 
konstytucją i ustawami oraz 11 postano- 
wień o umorzeniu postępowania. W 6 
przypadkach trybunał zasygnalizował u- 
chybienia lub luki. prawie, w 2 przypad- 
kach postanowił nie nadać wnioskom dal- 
szego biegu, zaś w 1 zwrócił wniosek w 
celu uzupełnienia. W 14 sprawach postę- 
powanie nie zostało jeszcze zakończone. 
. W 13 sprawach badania trybunału 
dotyczyły podstawowych praw obywatel- 
skich regulowanych przez konstytucję. zaś 
w 12 innych zasad tworzenia prawa. 
. Trybunał wydał postsnowienia w 11 
sprawach dotycząeych niezgodności z u- 
stawami: rozporządzeń premiera, Rady Mi- 
nistrów, uchwał Rady Ministrów oraz roz- 
porządzeń i zarządzeń ministrów. We 
wszystkich przypadkach pOdstawową 
przyczyną niezgodności były istotne uchy- 


bienia występujące w aktach prawnych 
wykonawczych. 
. Najwięcej spraw (8) skierowały do 
trybunału organizacje związkowe i społe- 
czno-zawodowe, w pozostałych wystąpili: 
rzecznik praw obywatelskich (5), prezes 
NSA (4) i prokurator generalny (2). Kiero- 
wane do trybunału wnioski są opracowane 
na wysokim poziomie. Większość z nich 
znajduje poparcie ze strony prokuratora 
generalnego. 
. Zatrzeżenia nasuwa praktyka uchyla- 
nia lub zmieniania kwestionowanych prze- 
pisów przez naczelne organa administracji 
państwowej już po wszczęciu postępowa- 
nia przez trybunał. a przed wydaniem orze- 
czenia. Powoduje to umorzenie postępo- 
wania. zamiast wyjaśnienia istoty sprawy i 
wydania orzeczenia. Tego rodzaju praktyki 
wywołują niekorzystne skutki dla zaintere- 
sowanych uczestników postępowania. 
. Na uwagę zasługują kierowane do 
trybunału skargi i wnioski obywateli. Nie 
mają one mocy inicjowania spraw przed 
trybunałem w znaczeniu ustawowym, są 


jednak przedmiotem starannych badań i 
podstawą do podejmowania przez trybunał 
postępowania z inicjatywy własnej. 
. Dotychczasowa pra!	
			

/Image003.djvu

			1989 - 03 - 24 


: 
 · I!O . .=." .. · 


Biuro Polityczne KC PZPR oceniło 21 bm. sytuację społecz- 
II no-polityczną w kraju. Instancje i organizacje partyjne sygnalizują 
narastający krytycyzm oby-watell wobec strajk6w I przerw w pracy, 
zwłaszcza w instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących I 
zaopatrujących ludnoś
 oraz służbach publicznych, ważnych dla 
sprawnego funkcjonowania pa.ł.stwa. Zakł6cenia w funkcjonowa- 
niu zakład6w użyteczności publicznej dezorganizują życie codzienne 
ludności, są szczeg61nie uciążliwe dla ludzi starszych.  


B iuro Polityczne zwraca się do 
wszystkich instancji i organi- 
zacji partyjnych, aby działały 
skutecznie na rzecz rytmiki pracy i 
zapobiegania zawczasu narastającym 
konfliktom. 
Członkowie kierownictwa partii, 
którzy uczestniczą w rozmowach ,,0- 
krągłego stołu" poinformowali Biuro 
Polityczne o szansach osiągnięcia 
porozumienia i zakończenia obrad w 
przewidywanym terminie. 
Biuro Polityczne oceniło sytuację 
w różnych środowiskach młodzieży, a 
zwłaszcza zjawiska i tendencje społe- 
czno-polityczne w szkołach wyż- 
szych. 
Większość organizacji PZPR w tym 
środowisku działa aktywnie i skutecz- 
nie na rzecz wielostronnego dialogu i 
porozumienia narodowego. Uzyskują 
spory kapitał zaufania i politycznej 
wiarygodności. 
Dorobek uczelnianych organizacji 
partyjnych stwarza platformę konso- 


prezentowało możliwie najwyższy 
poziom. 
B iurą Polityczne omówiło nie- 
które problemy poruszane 
przez członków partii w cza- 
sie kampanii sprawozdawczej PZPR. 
Zwrócono uwagę, że postanowie- 
nia X Plenum, jego linia polityczna 
jest częstokroć rozumiana płytko, po- 
wierzchownie. Zawarte w niej impul- 
sy nie są przetwarzane na konkretne 
działania w stopniu odpowiadającym 
potrzebom sytuacji. Przez rutynę, 
schemat, tradycjonalizm - stwier- 
dzono - z trudem torują sobie drogę 
takie formy oddziaływania partyjne- 
go, które ogniskują zainteresowanie 
społeczne, w przystępny, przekony- 
wający sposób prezentujące zamie- 
rzenia partii, jej stanowisko. 
Partia - podkreślono - staje do 
nowej fazy walki politycznej. Dziś nie 
można ograniczać się do gromkich 
wezwań o lInowy styl" działania, któ- 
rymi przysłania się nierzadko bier- 


· Drogi do postępu 
w szkolnictwie wyższym 
· Wymogi nowej fazy 
walki politycznej 


lidacji wszystkich konstruktywnych 
sił politycznych w szkołach wyższych, 
wzmożenia inspiracyjnych funkcji 
partii w życiu uczelni, w programo- 
....tJaniu ich rozwoju, modernizacji pra- 
...' dydaktycznej i wychowawczej. 
Uczelniane organizacje partyjne u- 
dzieliły zdecydowanego poparcia po- 
stanowieniom X Plenum KC PZPR. 
Większość środowiska akadamickie- 
go jest zdecydowana aktywnie 
wspierać reformy dokonujące się w 
naszym kraju. Uczelnie mogą i po- 
winny w coraz większym stopniu sta- 
wać się inicjatorami przemian cywili- 
zacyjnych, wskazywać na istniejące 
przeszkody i uczestniczyć w ich usu- 
waniu. 


" 


Na X Zjeździe partia dała wyraz woli 
ukształtowania nowoczesnego syste- 
mu szkolnictwa wyższego, otwartego 
na potrzeby rozwoju kraju, harmonij- 
nie łączącego funkcje kształcenia, 
wychowania i badań - aby mogło 
ono sprostać wyzwaniomcywilizacy- 
jnym współczesnego świata. Odpo- 
wiedzią na nie jest tworzenie warun- 
ków przemian szkolnictwa wyższego, 
zgodnie z potrzebami społeczeństwa i 
socjalistycznego państwa oraz tende- 
ncjami rozwoju wyższych uczelni w 
przodujących państwach świata. 
Kondycja szkolnictwa akademic- 
kiego w Polsce nie jest dobra. Syg- 
nalizują to uczelniane organizacje pa- 
rtyjne. Nagromadziło się wiele spraw 
trudnych: niedostateczne nakłady 
materialne, nie najlepszy stan bazy, 
zaplecza dydaktycznego i socjalnego, 
dotkliwe braki aparatury, poczucie 
materialnej degradacji środowiska a- 
kademickiego, niestabilna pozycja 
młodej kadry naukowej, obniżenie 
poziomu krytyki naukowej prowa- 
dzące do erozji etosu uczonego. Te i 
wiele innych problemów muszą być 
podjęte pilnie, rozwiązywane cierp- 
liwie i konsekwentnie, na miarę moż- 
liwości ekonomicznych państwa. 
Biuro Polityczne opowiedziało się 
za głębokimi zmianami w regulacjach 
prawnych, określających zasady 
przebudowy i funkcjonowania szkol- 
nictwa wyższego. Skuteczniej niż do- 
tychczas powinny one wspierać pra- 
cę dydaktyczną i wychowawczą sa- 
morządnych uczelni. Otoczona być 
powinna ochroną twórcza, swobod- 
na atmosfera pracy naukowej i dyda- 
ktycznej, demokratyzm i poszanowa- 
nie samorządności szkoły wyższej, w 
której jest miejsce dla wszystkich u- 
czonych pragnących, aby nauka poI- 
ska i szkolnictwo wyższe re- 


ność, niepewność, defensywność. W 
walce politycznej skuteczni będą tyl- 
ko ci członkowie PZPR którzy po- 
trafią skorzystać z licznych przecież 
argumentów przemawiających "za" 
partią, jej historycznym dorobkiem i 
obecną polityką. Nie uda się nikogo 
przekonać jeśli będzie się o tym mó- 
wiło w sposób nudny, staroświecki, 
jeśli logika, trafność i racjonalność 
argumentów nie będą szły w parze z 
atrakcyjną formą, z "iskrą" umiejętno- 
ści agitacyjnych. Ludzi o takich zdol- 
nościach w partii nie brakuje. Trzeba 
się do nich odwołać, dać im moż- 
liwość działania. Od tego zależy zdol- 
ność partii do przeciwstawienia się 
politycznym adwersarzom, zwiększe- 
nie jej wpływów w różnych środowi- 
skach społecznych, zwłaszcza wśród 
młodych. Na nich nie można czekać. 
Trzeba im wyjść naprzeciw, dyskuto- 
wać, rozmawiać o wszystkim co mło- 
dzież interesuje i niepokoi. Partia po- 
winna być sojusznikiem inicjatywy 
młodych, szczególnie tych ich grup 
które pragną działać konstruktywnie, 
szukają sposobu zaradzenia własnym 
kłopotom bytowym, zawodowym, 
chcą uczynić coś pożytecznego dla 
siebie i innych. 
Biuro Polityczne postanowiło, że XI 
plenarne posiedzenie Komitetu Cent- 
ralnego PZPR zbierze się 31 marca br. 
B iuro Polityczne zapoznało się z 
informacją o roboczej naradzie 
sekretarzy ekonomicznych ko- 
mitetów centralnyc
 partii, krajów 
RWPG. Odbyła się ona w Pradze w 
dniach 6 i 7 marca br. Omówiono na 
niej koncepcję przebudowy RWPG i 
tworzenia warunków do działania 
wspólnego rynku zainteresowanych 
krajów socjalistycznych. 
Biuro Polityczne w pełni poparło 
zgłoszoną w Pradze ideę zintegrowa- 
nego, wspólnego rynku socjalistycz- 
nego. Za pierwszoplanowe uznano 
tworzenie warunków dla swobodne- 
go przepływu towarów, usług, kapi- 
tałów i siły roboczej. Powinny być 
głęboko przebudowane mechanizmy 
ekonomiczno-finansowe współpracy 
i integracji w ramach RWPG, w tym 
systemy cen w handlu, kursów walu- 
towych, wzajemnych rozliczeń. Ce- 
lem jest doprowadzenie najpierw do 
częściowej, a następnie pełnej wy- 
mienialności walut narodowych oraz 
rubla transferowego. 
Biuro Polityczne zaaprobowało 
podjęte w Pradze ustalenia o dalszym 
trybie i harmonogramie prac nad pro- 
pozycjami pogłębienia integracji i 
tworzenia wspólnego rynku RWPG. 
(PAP) 


ALFRED 


IVIIODOVVICZ: 


GŁOS POMORZA 


P 
TANIA. a było ich 11. skie 
rowane zostały do naszych 
Czytelników. Dotyczyły 
pracy administracji: jaka jest. a 
jaka być powinna. 
Jak więc oceniają pracę admi- 
nistracji nasi respondenci - ko- 
szalińscy i słupscy Czytelnicy 
"Głosu"? 


Z odpowiedzi na pytanie: Jak czę- 
sto Pan(i) odwiedza urzędy ad- 
ministracji państwowej'?" wyni- 
ka, że 27 proc. respondentów bywa w 
nich 1-2 razy w miesiącu, 16 proc. 
2-4 razy, 16 proc. stwierdza ogólnie, 
że "bywa często", nie podając bliż- 
szych danych, zaś 11 proc. - "w 
miarę potrzeby". 
Drugie pytanie sondy brzmiało: ,,1- 
le przeciętnie wynosi czas załat- 
wienia sprawy w urzędzie?". O- 
tóż 27 proc. respondentów załatwia 
sprawę w ciągu godziny, 25 proc. - 
w pół godziny, 11 - różnie, w zależ- 
ności od okoliczności, 9 proc. - w 
czasie do dwóch godzin. Pozostali 
odpowiedzieli, że w tej samej sprawie 
muszą przychodzić do urzędu kilka- 
krotnie, że czekają na jej załatwienie 
od jednego miesiąca do pół roku, a 
bywają przypadki, że rok i więcej. 
Oczywiście urzędnicy, w każdym 
razie spora ich część, zdają sobie 
sprawę z tych uciążliwości. Także 
działające w urzędach organizacje 
partyjne i społeczne. Próbuje się też 
wychodzić naprzeciw potrzebom 
społecznym. Potwierdza to między 
innymi "Raport Wojewódzkiej 
Komisji Partyjno-Administracyj- 
nej do Spraw Przeglądu Struktur 
Administracyjnych i Atestacji 
Stanowisk Pracy", jaki otrzymali 
delegaci na Wojewódzką Konferencję 
Sprawozdawczą PZPR w Koszalinie, 
która obradowała 3 marca br. Czyta- 
my tam między innymi, że "rozsze- 
rzono sieć placówek obsługują- 
cych obywateli, wydłużono czas 
pracy placówek usługowych, 
zwłaszcza poczty (od godz. 7.00 
do 20.00). handlowych itp. Urzę- 
dy administracji państwowej w 
Koszalinie, Drawsku Pomorskim 
oraz Urząd Wojewódzki opraco- 
wały kompleksowe programy 
obsługi obywateli. programy te 
zostały wdrożone do realizacji. 
Wprowadzono przejrzysty sys- 
tem informacji o czasie i trybie 
załatwiania spraw obywateli w 
urzędach administracji państ- 
wowej i instytucjach rejono- 
wych. Wprowadzono wydłużony 
czas pracy w niektóre dni, w tym 
także wolne soboty" (...) 
Czy nasi respondenci korzystają z 
tych udogodnień? Niestety, więk- 
szość stwierdza, że nie (ponad 40 
proc.). Jedynie 28 proc. uczestników 
redakcyjnej sondy twierdzi, że załat- 
wia sprawy w urzędach w wolne 
soboty i tyleż samo w czwartki po 
pracy. Niektórzy twierdzą, że w tych 
dniach urzędnicy niechętnie przyjmu- 
ją ich sprawy, sugerują, aby przyjść 


. . ....ł;;.
 


,_" 
u_-!'>1 , 
's...o)-..
::.:..
:_ 


..
 


",. 


.,- ,,}ł.: ,,;,::: 


f 


SONDY O PRACY ADMINISTRACJI 


d.p nich w normalnych godzinach 
pracy. 


Duży "rozrzut" odpowiedzi był na 
następujące pytanie: "Jak ocenia 
Pan(i) pracę administracji'?" Je- 
dynie 9 proc. odpowied
i zawierało 
ocenę dobrą i bardzo dobrą. I to daje 
wiele do myślenia, także w kontekście 
wspomnianego "Raportu". Ocenę 
średnią i dostateczną dało 18 proc. 
respondentów. Przeważały oceny 
"zła", "krytyczna", "negatywna" itp. 
Było ich łącznie 41 proc. W wielu 
ankietach przeczytać można dopiski: 
"Iekceważy się interesantów", "po- 
zbywają się nas, bo herbatka stygnie" 
itp. Mimo takich ocen respondenci 
podkreślają, że w urzędach nastąpiła 
znaczna poprawa w traktowaniu oby- 
wateli i w uprqszczeniu procedury 


tecznie. Dopiero po dwóch tygod- 
niach wykonano uslugę, za- którą - 
mimo że wcześniej byly inne ustalenia 
- rzemieślnik zażądal49.690 zl. Dla- 
czego? Zwróciłam się w tej sprawie z 
prośbą o interwencję do Izby Rzemie- 
ślniczej w Slupsku. urzędnicy z tej 
instytucji odesiali mnie z przyslowio- 
wym kwitkiem, przyznając rację nie- 
solidnemu rzemieślnikowi". 


Bogdan Nawrocki z Lęborka pisze: 
" 10 kwietnia 1988 roku wichura ze- 
rwala dach na budynku gospodar- 
czym, w którym mieszkańcy składują 
swój opal (chodzi o posesję przy ul. 
Polewskiego 13a / 4). Już wkrótce 
minie rok i sprawy nie można załat- 
wić, mimo że w naszym bloku miesz- 
ka inspektor nadzoru MPGKiM. Przy- 
kladem stosunku do obywatela może 
być także i ten fakt: cztery lata chodzi- 


Str. 3 


itp. opracowanych przez urzędnicze 
komisje i gremia. Nie można wyników 
naszej redakcyjnej sondy generalizo- 
wać, ale - wynika to także z naszej 
dziennikarskiej autopsji - nie wolno 
ich też bagatelizować. 
Co więc robić? Usprawniać działal- 
ność administracji, dobierać właści- 
wych, to znaczy kompetentnych u- 
rzędników, ale czy przy niskich pła- 
cach znajdą się chętni? Oto dylematy. 
Na pytanie: "Czy chciałby Pan(i) 
pracować w urzędzie administ- 
racji państwowej'?" zdecydowana 
większość (57 proc.) odpowiedziała 
jednoznacznie "nie". Odpowiedzi 
pozytywnej, czyli "tak" udzieliło 27 
proc. respondentów. To w pewnej 
mierze świadczy o stopniu atrakcyj- 
ności pracy urzędnika, o jego randze 
w opinii publicznej. 


. - -- 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iit::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
 . . . . . 
 . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . 


::' - 


... ............. ......... ..... 
.... .. 
 ... ...........................
....... ........... 
.... .... 
.................... 
......................,......... 
...... 
... 
.... 

....
. ........................
. ............. 
... .............. 
.... .................... ..... ................................... 
........... 


..................... . 1( ................. . 11 ............. .. ....... ...... ............. .... . 1 '" ........ . . ' 1( '" ... , ... .......... . 
 ...... 
. . . . . . . . .. . 
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....... . " 0 ' .. . . O '" C ' .. . " a " c ' ...... 0 . " rz " .... . n . . " .. .. ''' W ' .. ... ..... 
....... p . ... .. , . . ......... I ... ..... ..... ... ...... 
. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 
 . . . . . . .. . . . . . . . . 

......... .., ..... . ..
 ..
 
...
 .. .
 ..... .. . . 
. ..... .. ..
....
 
......... .. ... ....... . ..
.....
 .. .. ..
. .. 
 
 .. .
.... . ... ...
.
.. 

 
 
 
 
 
 
 : ; : : 
 
:: ;; : 
 
 : : : 
 : : ; 
 
: ;;:: 
 
::; :: 
:: : 
::: \::;: :: 
 
 :;;: : 
 
 \ \ \:: ; ;: : 
 
 : : 
 
;:: :;; 
 : : : . . 
 
 ::;;: : 
: : : 
:: : 
: : : 
 : : 
 
: : 
 
 : : ;; : 
 
 
 : : : 
 
:: :: 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


............ 

..
............. 
......... 
....... 
........ ..... 
...
.. 
.......
.... -.......... 
 -... 
.... 
.........
. 
..
. 
.
... 

..Oo.'....'..
.... 
......... 


załatwienia spraw w porównaniu z 
sytuacją sprzed kilku lat. 
lICO uważa Pan(i) za najwięk- 
szy mankament administracji 
(czas pracy urzędów, zawiłe 
przepisy. brak kom-petencji itp. 
(?)" Za największy mankament nasi 
respondenci uznali... niekompetencję 
do załatwiania całości sprawy (42 
proc. odpowiedzi). Kolejny manka- 
ment, to brak orientacji pracowników 
urzędów w zawiłych przepisach pra- 
wnych (38 proc.), zaś na niedogodny 
dla interesantów czas pracy wskazało 
7 proc. respondentów. Pozostałe od- 
powiedzi nosiły incydentalny charak- 
ter wskazywano w nich na wykrętne 
załatwianie spraw obywateli, bałagan 
w dokumentacji, zwlekanie z odpo- 
wiedzią, złą organizację pracy, czy też 
- zwyciajne kumoterstwo, a nawet 
łapownictwo. 


C ZYTELNICY przy okazji redak- 
cyjnej sondy zwrócili się o po- 
moc do redakcji "Głosu Pomo- 
rza" yv różnych sprawach. Oto przy- 
kłady: 
" Wraz z mężem - pisze Zofia Janc 
z Rebima koło Sycewic w wojewódz- 
twie słupskim - jesteśmy inwalidami 
/I grupy, posiadamy samochód inwa- 
lidzki. W maju ub. roku oddaliśmy go 
do lakierowania (maska i boki wozu) 
w Uslugowym Zakladzie Mechaniki 
Pojazdowej w Slupsku. Koszt opie- 
wal na 20 tys. zlotych, samochód mial 
być gotowy po trzech dniach. Cztero- 
krotnie jeździłam do Slupska, bezsku- 


.-< 


l> 


--
 - 


ł 


:. 
.. 
-\.: 


=,  


, 
-o' 
t -i; 
.::.:
:::.:; 


--
:,., 
\l:
,,<
 ,

. 

 .. -'--- .. . }
 . 11 -t;

 , : . , 
_:;
 ,-,J: ;.: 

:t
« 

:.£( 
;',4, ŁJi:
 


lem, dzwonilem w sprawie przesta- 
wienia pieców. Wreszcie sam "dopa- 
dlem" fachowca, który wykonywal 
podobną pracę w sąsiednim domu. 
Wykonal ją i u mnie, nie założyl jednak 
przy piecach drzwiczek, które mialem 
otrzymać przy komisyjnym odbiorze 
wykonanej uslugi. Od tego czasu mi- 
nęly już ponad 3 miesiące i żadna 
komisja, mimo moich monitów się nie 
pojawi/a. Zróbcie cośr 
Eugeniusz Kołakowski z Karniesze- 
wic gmina Sianów zwraca się w na- 
stępującej sprawie: "Obok moich za- 
budowań, na gruntach PFZ stoją dwa 
duże uschnięte drzewa, które w każ- 
dej chwili mogą się przewrócić na 
przebiegającą obok linię wysokiego 
napięcia. Mieliśmy tego już przed- 
smak. Podczas ostatniej wichury ode- 
rwały się konary, które spadły na druty 
elektryczne. Nastąpiło zwarcie, awa- 
ria, światła nie bylo w mojej wsi przez 
7 dni. Zwracałem się w tej sprawie 
kilkakrotnie do Referatu Rolnictwa w 
Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, wy- 
słalem osobiście moją żonę do U- 
rzędu Wojewódzkiego. I co? I nic! 
Mówilem o tym na zebraniu aktywu w 
Siano wie. I dalej cisza, jak grochem o 
ścianę. Boję się, że przy kolejnej wi- 
churze przewracające się drzewa 
zwalą się na moją oborę. Co mam 
robić? Redakcjo, pomóż mir 


O BRAZ skreślony przez naszych 
Czytelników jest zróżnicowa- 
ny, dość wyraźnie różni się od 
różnego rodzaju "raportów", analiz 


I wreszcie pytanie w ankiecie pro 
domo sua: lICzy obraz administra- 
cji państwowej prezentowany w 
środkach masowego przekazu u- 
waża Pan(i) za prawdziwy, czy 
też nie?" Głosy były tutaj wyraźnie 
podzielone. 30 proc. wyraziło swoją 
dezaprobatę do naszych publikacji na 
temat pracy urzędów administracji 
państwowej, 35 proc. - oceniło je 
pozytywnie, 14 proc. nie miało na ten 
temat zdania, zaś 16 proc. twierdziło, 
że "malowany" przez dziennikarzy 
obraz urzędnika jest częściowo zgod- 
ny z ich odczuciami, a 6 proc. pod- 
kreślało, że jest lakierniczy, nie mający 
nic wspólnego z codzienną praktyką, 
pisany niejako na zamówienie decy- 
dentów. Jeden z Czytelników nato- 
miast napisał, ż "Głos" uprawia "ten- 
dencyjną nagonkę na urzędników". 
Każdy z respondentów miał swoje 
- dobre czy złe - doświadczenia i 
przeżycia w kontaktach z administra- 
cją. Być może ci ostatni najczęściej 
sięgali po długopis. 
Wszystkim uczestnikom naszej son- 
dy na temat pracy administracji pańs- 
twowej dziękujemy za nadesłane opi- 
· nie. Informujemy jednocześnie, że 
zgodnie z zapowiedzią wśród tych, 
którzy wzięli udział w naszej sondzie 
rozlosowane zostaną nagrody ufun- 
dowane przez urzędy wojewódzkie w 
Koszalinie i Słupsku. 


LESŁAW BUDZISZ 
WACŁAW NOWAK 


, 
« 


SPOTKANIE GEN. W. JARUZELSKI}EGO 
Z SEKRETARZAMI PARTII,' I 


Czy partia się spóźnia? , 


J AKICH przewartościowań dokonamy w tworzącej się, nowej sytuacji. w 
partii i jej kierownictwie? Dlaczego tak opornie przebiega proces przekazy- 
wania kompetencji z wyższych szczebli władzy na niższe? Czy musimy 
działać z op6źnieniem? Dlaczego tak mizerne są efekty procesu reformowania 
gospodarki? - oto niekt6re dylematy pierwszych sekretarzy miejskich, miejs- 
ko-gminnych i dzielnicowych komitet6w PZPR, zebranych na 3-dniowym semi- 
narium w Ośrodku Kurs6w Partyjnych KC PZPR w Warszawie. Pytania te padły 
ostatniego dnia seminarium, a okazją była wizyta I sekretarza KC PZPR. gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego. 
Podobne szkolenia organizowane są co roku. Tym razem uczestnicy zapoznali 
się z dorobkiem III Og61nokrajowej Konferencji Ideologiczno-Teoretycznej, ak- 
tualnymi problemami polityczno-gospodarczymi oraz sprawami wewnątrzpartyj- 
nymi. Widać jednak prelegenci nie usatysfakcjonowali aktywu partyjnego, skoro 
wątpliwości pozostały. Wątpliwości r6żnego formatu; od drobnych, odnoszących 
się do spraw lokalnych, aż po zasadnicze, jak choćby wymienione na wstępie. 
Wszystkie one wszakże nabierają dla partii znaczenia szczeg61nego sygnału, biorąc 
pod uwagę czas, w kt6rym Się uwidaczniają. Obraduje "okrągły st6ł", tworzy się 
nowa, szersza płaszczyzna porozumienia narodowego, zbliżają się wybory do 
parlamentu w niespotykanej w naszej powojennej historii formule - wszystko to 
stawia członk6w partii przed trudnym wyzwaniem. Czasu na pytania, a tym 
bardziej odpowiedzi, pozostaje coraz mniej. 
Właściwie już go nie ma. Bo c6ż można odpowiedzieć np. przedstawicielowi 
Komitetu Miejskiego PZPR z Opola. kt6ry zastanawiał się. dlaczego podstawowe 
organy administracji państwowej i rad narodowych nie dysponują w praktyce 
przyznanymi im kompetencjami? Okazuje się - co w sumie nie jest odkryciem 
nowym-że polityka w wydaniu wojew6dzkim r6żni się od tej deklarowanej przez 
centrum, nawet jeśli wspierają ją odpowiednie uregulowania prawne. Tym bardziej 
to smutne, że przecież w wojew6dzkich władzach także zasiadają człónkowie 
partii, kt6rych powinna przynajmniej obowiązywć organizacyjna dyscyplina. skoro 
już koniecznie nie chcą zrozumieć intencji wsp6łtowarzyszy z rządu i KC. 
Podobnie rzecz się ma z dylematem zgłoszonym przez przedstawicieli instancji 
miejskiej z Rzeszowa: Czy rozmawiać z przedstawicielami komitet6w założyciels- 
kich "Solidarności", kt6rzy już kilkakrotnie pr6bowali nawiązać kontakt z partią? A 
może czekać, aż formalnie zaistnieją? Wobec podobnych wątpliwości nie ma się co 
dziwić, że z drugiej strony pada pytanie: dlaczego partia działa z op6źnieniem? 
T RUDNO o większe nieporozumienie. Demokratyzacja życia politycznego i 
gospodarczego, reformy, nowe prawa, w końcu idea "okrągłego stołu" - 
wszystko to zapoczątkowała partia i nadal w tym uczestniczy. Czy można 
zatem m6wić o jej sp6źnieniu? 
Sp6źniają się ludzie i nikt chyba nie jest tego bardziej świadom, niż szeregowi 
członkowie partii, konfrontujący dokumenty z plen6w i posiedzeń Biura Politycz- 
nego z praktyką w wykonaniu terenowych instancji. Oczywiście nie wszystkich, 
lecz nie brakuje takich, w kt6rych wciąż czeka się na dokładne dyrektywy, na 
pozwolenia, nawet na interpretację zachodzących zjawisk. A ponieważ żyjemy w 
czasie szybkich zmian, podobna interpretacja siłą rzeczy musi być op6źniona. 
Już w lutym 1982 r., podczas pierwszego po wprowadzeniu stanu wojennego 
plenum KC PZPR. gen. Wojciech Jaruzelski powiedział, że partia będzie ta sama, 
ale nie taka sama. Teraz, podsumowując dyskusję uczestnik6w seminarium, 
stwierdził: "Partia oczywiście się zmieniła, ale nie na miarę potrzeb, sytuacji". 
To Iprawda, że zmiana stylu pracy organizacji i instancji PZPR nie jest sprawą 
łatwą. Najwyższy czas jednak uświadomić sobie, iż członkostwo w partii w og61e 
życia nie ułatwia. Jest jedynie akcesem do aktywnego uczestnictwa w życiu 
politycznym kraju ze wszystkimi tego konsekwencjami. 


--
)<.. 
-- .1 


__o< _ u _ . Iiiik: 
Na hali KOSiR w Kolobrzegu odbył Się turniej rekreacyjny pomiędzy zakładami pracy: 
"Barką", Polską Żeglugą Bałtycką i Przedsiębiorstwem Wodociąg6w i Kanalizacji. 
Przy gromkim dopingu rozegrano takie konkurencje jak: slalom z piłką, rzuty do kosza. 
rzuty rzutką do balon6w, taniec towarzyski. łowienie ryb na wędkę i malowan
e karykatury. 
dyrektora firmy. Pierwsze miejsce i puchar otrzymał zesp6ł pracownik6w PZB. (kar) 
Fot. K. Ratajczyk 


. 
.-=-".'" :
'.
 


!  
. 


.;:..... . i-.:: 


;1 
t.;}. 
'''2:,\ 'r- ......- 


.} 


t 


> 
:...",  N '" 
.. 
. I " 
 e 

H 
 

 ] .
 e 

 
 
 1 S 

 
 
 
 t ;:: ; e 


 q s 
'
 . m : 
: 
 
;
 
 
 ¥ 
 

 
; 
 
 Z ;
 
 I " 
. I :: 
1
 j j' p :
; 
 
 j o 
 
; 
 

 W . 
)
 
 
 j' I T n 
;
 
 1 11 
 
;
 
 j" I ) S 

 j m 
 
: H: q \': : T: 
 r l) '; 
 
 
 , 
 T; : c : 

 \ 
 J j
( e 
 
 T S 
 
 
 
 
 Z ': 
 
 ; C H ;: 
 Z ; 
 
: 
 e 
 
 
 
 
 
 1 1 " 
 e 

 
 
 
 p 
 
;: 
 j s 
 
 
 
 ?' I " 
 
. 
. ...... 
... .. 

... .... ..... .. 
 ..... . . . . . : . . . . 
 .. . . . . ... . . . . .
. ..... . ... 
. ...
. . ... . 
 .. 

 :: 
 : : : 
: : 
:: : : 
 
: . 
::: : 
::: : 
 
:::::: : 
:: i : ::: 
 : : 
:: 
 
 . 
 
 
 
::: : 
:: 
 ::, 
 
 : :: 
:: 
 : 
 
 
 ::
::: 
:: 
:: 
:: 
 :: 
:: 
 :: 
: : :: 
:: 
: : 
: : 
 : 
 
 
::::: 
 
 
 
 
: : :: 
 
: : 
: 
:: 
: 
::: :::: 
: i::: : : : 
:::: 
 
 
:: 
::: : 
 ::: 
:: : : 
:: 
 


W opinii społecznej istniejące związki zawodowe są wysoko notowane. 
Potwierdzać to może również fakt, że w ostatnich miesiącach przybyło ok. 200 
tys. nowych członków. Nie jest więc źle, jednak w nowych warunkach 
pluralizmu związkowego powinniśmy być jeszcze lepsi - powiedział Alfred 
Miodowicz 22 bm. na spotkaniu kierownictwa OPZZ z przewodniczącymi 
ogólnokrajowych organizacji związkowych i wojewód
kich porozumień zwią- 
zków zawodowych. 
L EGALIZACJA "Solidarności" jest- już sprawą przesądzoną. W niedługim czasie 
prawdopodobnie o rejestrację ubiegać się będą związki autonomiczne. Trzeba zatem 
zastanowić się jak integrować ruch związkowy, jak poprawić sprawność działania 
organizacji ponadzakładowych. Jednak kwestią nadrzędną staje się uaktywnienie or- 
ganizacji zakładowych: Te właśnie sprawy były tematem spotkania, na kt6rym przed- 
stawiono także przebieg prac w merytorycznych zespołach "okrągłego stołu". Koncem- 
rowano się gł6wnie na tych zagadnieniach, w kt6rych przedstawiciele OPZZ prezentowali 
stanowiska odmienne od propozycji grupy opozycyjno-solidarnościowej czy koalicyj- 
no-rządowej. 


- 


Generalnie uznano, że na obecnym etapie mało realne wydaje się podpisanie nowej 
umowy społecznej, zwłaszcza w części dotyczącej zagadnień ekonomicznych. Dlatego też 
związkowcy opowiadają się za wsp61nym oświadczeniem lub protokołem zbieżności i 
rozbieżności, z wyraźnym zaznaczeniem ich odmiennego stanowiska w omawianych 
sprawach. 
Uczestnik6w spotkania poinformowano też o planowanej akcji protestacyjnej wetera- 
n6w pracy, kt6ra ma na celu zwr6cenie uwagi na pilną konieczność poprawienia sytuacji 
finansowej rencist6w i emeryt6w. 
O ile bowiem jeszcze przed dwoma laty przeciętna emerytura i renta stanowiła ok. 58 
proc. średniego wynagrodzenia, to już w ubr. jej wysokość spadła do 44 proc. przeciętnej 
płacy pracowniczej, a w pierwszych dw6ch miesiącach br. wyniosła zaledwie 39,5 proc. 
Mimo interwencji w tej sprawie dotychczas nie uwzględniono propozycji związkowc6w, 
domagających się podjęcia doraźnych działań zapobiegających dalszemu pogarszaniu się 
stopy życiowej byłych pracownik6w oraz rozpoczęcia negocjacji dotyczącej nowej ustawy 
emerytalnej, co w konsekwencji prowadzi do powstawania nowego "starego portfela". 
(PAP) 


MAREK KLUCZEK
		

/Image004.djvu

			Str. 4 


GŁOS POMORZA 


wi. n c ajna ministra 
sprawiedliwości na korzyść J. Onyszkiewicza 


. 


Jak dowiaduje się dziennikarz PAP, 22 bm. minister 
sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną na korzyść 
Janusza Onyszkiewicza zarzucając skazującemu go 
wyrokowi Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o- 
graniczenie prawa oskarżonego do obrony. Minister wy- 
stąpił do Sądu Najwyższego o uchylenie tego wyroku i 
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I 
instancji. 
J. Onyszkiewicz stanął 7maja ub. r. przed Kolegium 
Rejonowym ds. Wykroczeń przy naczelniku dzielnicy 
Warszawa Śródmieście obwiniony o podejmowanie dzia- 
łań w celu wywołania niepokoju publicznego, przede 
wszystkim poprzez przekazywanie zachodnim ośrodkom, 
w tym także prowadzącym działalność przeciwko Polsce. 
tendencyjnie przeinaczonych oraz fałszywych wiadomo- 
ści o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Kolegium 
wymierzyło mu wówczas karę półtora miesiąca aresztu, 
karę dodatkową przepadku zatrzymanych w czasie prze- 
szukania materiałów, a ponadto kolegium zdecydowało o 
podaniu orzeczenia o ukaraniu do wiadomości publicznej 
- na koszt ukaranego. 
Następnego dnia obrońca J. Onyszkiewicza złożył 
wniosek o skierowanie sprawy na drogę postępowania 
sądowego. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał 
J. Onyszkiewicza winnym popełnienia zarzucanego mu 
czynu, ale zmienił wymierzoną karę na 2 miesiące o- 
graniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nie- 


odpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne. Na poczet 
.tej k.ary zaliczył mu okres aresztowania od 7 do 16 maja 
ub.r. i tym samym karę 1 miesiąca ograniczenia wolności 
uznał za odbytą. 
Z akt sprawy - stwierdził minister sprawiedliwości - 
wynika, że na rozprawie .przed Sądem Rejonowym obroń- 
ca oskarżonego złożył wniosek o przesłuchanie 8 świad- 
ków, oswiadczając PliZY tym, że 5 z nich jest akurat 
obecnych w gmachu sądu. Wnioskował też o przegląd 
taśmy magnetowidowej relacjonującej przebieg zdarzeń 
mających - zdaniem obrony - związek z zarzutami 
stawianymi oskarżonemu. Sąd Rejonowy dopuścił wów- 
czas dowód z zeznań tylko jednego świadka, a pozostałe 
wnioski dowodowe obrony oddalił, jako nie mające zna- 
czenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
Stanowiska tego - stwierdza rewizja nadzwyczajna - 
nie można podzielić. Treść informacji udzielonych przez 
oskarżonego ośrodkom zachodnim, jak wynika z tekstów 
nadanych przez nie później audycji radiowych, potwier- 
dza, że dotyczyły one zdarzeń będących przedmiotem 
wniosku dowodowego. 
W tych warunkach - wskazał min. sprawiedliwości - 
Sąd Rejonowy naruszył nakazy wynikające z przepisów 
procedury karnej, godząc w zagwarantowane oskarżone- 
mu prawo do obrony poprzez zgłaszanie wniosków dowo- 
dowych na okoliczności mające dla niego istotne znacze- 
. nie. 


Komisje powolane przez Sejm 
w spr wie onioslych ustaw 


Skład komisji nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektu ustawy o 
zmianie Konstytucji PRL: 


Wojciech Budzyński 
PZPR, Edward Dereń - ZSL, 
Zenon Dramiński - PZPR. Jan 
Goczoł - PZPR, Antoni Jasiń- 
ski - PZPR Marek Kabat - 
bezp. PAK Emil Kołodziej - 
ZSL. Kazimierz Kozub - ZSL, 
Krzysztof Maksymiuk - bezp.. 
Teresa Malczewska - ZSL, 
Helena Możejko -- PZPR. Je- 
rzy Nawrocki - PZPR, Stanis- 
ław Nowel- PZPR, Eugeniusz 
Ochendowski - bezp., Kazi- 
miel7 Orzechowski - bezp. 
UCHS, Stanisław Partyła - 
ZSL, Henryk Przygodzki - 
PZPR, Kazimierz Secomski - 
bezp.. Grzegorz Seidler - 
..... PZPR. Anna Staruch ,-;- PZPR. 
Lucjan Stępień - SD, Henryk 
Swinarski - SD. Marian Sza- 
tybetko - bezp. PZKS, Tadeusz 
Szelachowski - ZSL, Jerzy 
Szmajdziński - PZPR, Edward 
Szymański - PZPR, Paweł 
Szymański - PZPR, Ryszard 
Tomczewski - SD, Ryszard 
Wojna - PZPR. 
Skład komisji nadzwyczajnej do 


Lenin - Dziela wszystkie (tom 28). 
Książka i Wiedza; 
Lenin - Dzieła wszystkie (tom 43), 
Książka i Wiedza; 
Alojzy Świątkowski - Ekonomiczne 
problemy socjali7acji rolnictwa w Polsce, 
Książka i Wiedza; 
Krzysztof Rzepa - Socjaliści polscy w 
Niemq:ech do 1914 roku. Książka I Wiedza; 
Urszula '-płowiec - Polityka gospodar- 


rozpatrzenia projektu ordynacji 
wyborczej do Sejmu oraz ordyna- 
cji wyborczej do Senatu. 
Jan Błachnio - bezp. UCHS, 
Alicja Bracławska-Rewera - 
ZSL, Franciszek Dąbal - ZSL, 
Elżbieta Gacek - PZPR, Zbig- 
niew Gessler - SD, Aleksan- 
der Gieżek - PZPR, Zdzisława 
Gnoińska - bezp., Bożena Ha- 
ger-Małecka - bezp.. Włady- 
sław Jonkisz - PZPR, Włodzi- 
mierz Kołodziejuk - PZPR, 
Zygmunt Kostarczyk - bezp. 
PZKS, Zbigniew Kubik 
PZPR. Dominik ludwiczak - 
ZSL, Stanisław Majewski - 
ZSL, Romualda Matusiak - 
PZPR, Kazimierz Paszek - 
PZPR, Wiktor Pawlak - PZPR, 
Barbara Polańska"':':' PZPR, El- 
żbieta Rutkowska - PZPR, 
Stanisław_S_łowik- SD, Kazi- 
mierz Smuda - PZPR, - Piotr 
Stefański - SD, Zygmunt Su- 
rowiec-ZSL, Irena Szczygiel- 
ska - bezp., Józefa Szykowna 
- PZPR, Marek Tr:ochim - 
PZPR, Jerzy Uziębło - PZPR. 
Jan Waleczek - bezp. 
Oto skład komisji nadzwyczaj- 
nej do rozpatrzenia projektu usta- 
wy Prawo o stowarzyszeniach 0- 


Novve książki 


cza USA wobec krajów socjalistycznych. 
Książka i Wiedza; 


Stanisław Markiewicz - Podstawy 
marksistowskiego religioznawstwa i poli- 
tyki wyznaniowej PRL. Książka i Wiedza; 


Maria Jarosz - Samorządność pra- 


raz projektów ustaw dotyczących 
związków zawodowych. 
Norbert Aleksiewicz 
PZPR, Mieczysław Bandurka 
- SD, Czesław Baran - ZSL. 
Józef Barecki - PZPR, lech 
Ciupa - PZPR, Ryszard Czyż 
- PZPR, Czesław Dąbrowski 
- bezp. PAX, Władysław Fa- 
bian - PZPR, Gerard Gabryś 
- PZPR, Danuta Grzywacze- 
wska - PZPR, Jan Kaczmarek 
- PZPR, Tadeusz Łodykowski 
- PZPR. Longin Łozowicki - 
PZPR, Walenty Maćkowiak - 
bezp., Michał Markowicz - 
ZSL. Klemens Michalik - 
PZPR, Tadeusz Myślik - bezp. 
PZKS, Tadeusz Nowacki - 
bezp. UCHS, Jadwiga Nowa- 
kowska 
 'P'lPF{ Kazimierz Pi- 
 
łat - PZPR, Andrzej Polok -. 
bezp., Stanisława Popiela - 
ZSL, Zbigniew Pruszkowski - 
PZPR. Władysław Sawicki - 
bezp., Andrzej Sidor - PZPR, 
Franciszek Socha - ZSL, Bo- 
lesław Strużek - ZSL, Włady- 
sław Szymański - ZSL. Boże- 
na Urbańska - PZPR. Emilia 
Wcisło - SD, Jerzy Wilk - 
PZPR. Jerzy Wójciak.- SD, 
Jacek Piechota - PZPR. 


cownicza. Aspiracje i rzeczywistość. Książ- 
ka i Wiedza; 
Andrzej Wydrzyński - Tylko ta jedna 
noc. Książka i Wiedza; 
Józef Stompor - Duchy Baszty. Wyd. 
lubelskie; 
Władysław Broniewski - Poezje. 
Wyd. Lubelskie; 
Kornel Makuszyński - O dwóch ta- 
kich, co ukradli księżyc. Wyd. lubelskie. 
(sw)  


..... 


»': 


............ 


':ł. "
 " 1 


_. '1,:" -"l' .. 
. . /:
 . 'f 
 


.
 '" 


1).I'ł. 
, .i;tr

 { :f:f.' 
. - . - \ 

 .... \ ; l 'ł

 '- 
:-Ł< I . .-
' 


:._
.,.
\ ,.
. 
. 
1 
.,.
It
._ ' -' _, ; , -: _ ' - -
 _ 
_: '.. iJ ' }. ". ,- '-, - 
 
j<.

;.-,;:3.
.¥ .. 't' '-
':1 ,. -f:: . . 
 ." .
" 
,-,- -)
\""' . ,j 
ł l "---;. 


Mielno 
przed 
sezonem 


'ty!" . " ł .....
 !'f" łll V"Ir;' .. 
J;
! J
"!i :fiiiP !".. 'I-t' 
 

-
- ,- 
 
 . -'-' 1 
Co" . 
J. 


l TIOL 
li' 1
'i 
'- ,
): : 


- 


,.... 


:
! 


\ '\i 
..... .:: 


( 


.
 
iJIjO;"'--:- -o,. __ -.' _ "'-",..j ".__ 


-
- 


"" .
 : 
.sc.......
.. + ...:: 


.;.. 
. 


t 


'---"': - - 
-- ""----- \;
?
i".., . 
-

';.,.
;!W 1 'Ja. ...i- 
;.<

 ,.".,.. 
--,.' 
- .(,-

 

.:ł
. , ifr:
:.

 ...,.""." 'ł'"" '\. . 
;$
:-;' .

 - ...w-:. 


....- 


"4ł 


1\1 


.1 


--... ....... 


( ;
..,: 


,,;;._ń . 


-- 
 


t . , '
; ': . 
', 
1 :
 


, " 1I:::c' .ł. \ 

 
 I . 
.. . n#:"'4/'
 

; 
rs :': 
.'- ...
 ,- . 
J 
 ";:

_ "
 :'t.. 
;( _ ' _ $: ,
 ,;,z;;;
 , """" 
:: ... .'
5 .
.... -. ,.. _
 .;..,.- . 
 


-........ 


Fot. Jerzy Patan 


D OM stoi na skraju wsi. 
Chyli się ku ziemi. Z prus- 
. kiego muru odpada glina i 
przegniłe deski. Na szczycie me- 
talowy kikut. przypominający. że 
niegdyś wisiały na nim przewody 
elektryczne. Domostwo sprawia 
wrażenie opuszczonego. choc 
broni je stary. zmurszały płot. Z 
tej właśnie rudery wysłano do 
redakcji list pełen smutku i żalu. 


Oddajmy głos jego autorce: 
"Jestem wdową, mam dwoje ma- 
lutkich dzieci. Wychowuję je sama (...). 
Po wyjściu za mąż zamieszkałam u 
rodziców męża. Wkrótce urodziłam 
dziecko. Zmarło. Za rok urodziłam 
dziewczynkę. Kiedy miała półtora rocz- 
ku byłam w ciąży z następnym dziec- 
kiem. Wówczas tragicznie zginął moj 
mąż. Dostałam szoku. Znalazłam się 
w szpitalu. Teściowie na pogrzebie 
męża oświadczyli, że nie mam po co 
do nich wracać. Prosto ze szpitala 
wróciłam do moich rodziców, na 
wieś. Za półtora miesiąca urodziłam, 
po ciężkim porodzie, syna. Z początku 
mieszkaliśmy w jednym pokoju. PÓŹ- 
niej rodzice i brat przerobili mi spiżar- 
nię na pokój. Jest to pomieszczenie, 
którego nie można ogrzać. Dom nie 
posiada elektryczności. Trudno utrzy- 
mać w takiej sytuacji ład, porządek, 
dbać aby dzieci nie chorowały, zape- 
wnić im wszystko to, co powinny 
otrzymać..." 
Nie sposób przytoczyć kilkustroni- 
cowego listu napisanego prawie w 
rozpaczy. 
Odwiedziłam mieszkankę Studni- 
czki. Zastałam ją wraz z córeczką. 
Obok siedziała jej matka, schorowana 
kobieta, inwalidka. Po drugiej stronie 
domu - w spiżarnianym pokoju spał 
jeszcze maleńki chłopczyk. 
Wątła dziewczynka sprawiała wra- 
żenie, że boi się ludzi. Nieśmiało spo- 
glądała na obcą.... płakała. 


Młoda kobieta zaczyna swą opo- 
wieść. - W 1980 roku ukończyłam 


szkołę zawodową. Zdobyłam zawód 
krawcowej. Koleżanka namówiła 
mnie na wyjazd do pracy w dużym 
mieście - Stargardzie Szczecińskim. 
Posłuchałam i obie wyjechałyśmy. 
Cztery lata później wyszłam za mąż. 
Zamieszkałam u rodziców męża. Mie- 
szkanie to dzieliły jeszcze trzy ro- 
dziny. 
- Po śmierci zięcia zabraliśmy ją 
do nas. do domu - wtrąca przy- 
słuchująca się rozmowie matka dziew- 
czyny. Ze spiżarni zrobiliśmy pokój, 
aby mieli się gdzie podziać, bo jeden 
jedyny zajmujemy my z dorosłym sy- 
nem. 


ju żarówkę czerpiącą prąd z akumula- 
tora. Na każdym kroku piętrzą się 
problemy. Gdy jest ciepło, suszę bie- 
liznę na podwórzu, gdy leje-- jestem 
zmuszona wieszać ją w pokoju. 
W pokoju czuć stęchlizną, na ład- 
nych meblach duże plamy pleśni. 
Wszystko niszczeje. Pleśń nie ominęła 
stojącego pod ścianą tapczanu, na 
którym śpi matka z córką. 
Dzieci są nadpobudliwe, nerwowe, 
nie potrafią usiedzieć na jednym miej- 
scu, moczą się. widać oznaki choroby 
sierocej. 
- Te ich choroby są powodowane 


ha ta za wsią 


Od urodzin syna Czytelniczka prze- 
bywa na urlopie wychowawczym. O- 
trzymuje 14.300 złotych. Do tego do- 
chodzi renta po nieżyjącym mężu i 
ojcu w wysokości 19 tys. złotych. 
Musi to wystarczyć na życie trzech 
osób. Dzieci często chorują. Wów- 
czas trzeba jechać z nimi do miasta do 
Czaplinka. Najpierw należy dojść do 
przystanku. oddalonego od domu o 2 
kilometry. A gdy dziecko ma otrzymy- 
wać zastrzyki wówczas matka jeździ z 
nim taksówką. 
"W zimie w mieszkaniu jest bardzo 
zimno, mimo dwukrotnego palenia w 
piecu. Gdy na dworze były mrozy, w 
pokojach temperatura sięgała 1 O sto- 
pni. w kuchni i sieni - zera. Zamarza- 
ły pieluchy i woda w wiadrze. Trudno 
sobie wyobrazić w dzisiejszych cza- 
sach życie bez elektryczności. Ja mam 
takie warunki Piorę ręcznie. Zajmuje 
mi to dziennie kilka godzin, bo młod- 
sze dziecko siusia w pieluszki, zdarza 
się to także starslej córeczce". 
- W schowku mam pralkę i lodów- 
kę, ale nie mogę z nich korzystać, bo 
do czego podłączę - słyszę. - Kiedy 
urodził się synek, założyliśmy w poko- 


przez warunki. w jakich żyjemy - 
słyszę. 
Rodzice Czytelniczki są na emery- 
turze za przekazanie gospodarstwa na 
rzecz państwa. Starzy i schorowani. 
Matka jest po gruźlicy. Oni także 
potrzebują lepszych warunków do 
życia, ale teraz już na takie nie będzie 
ich stać. 
Czytelniczka chciałaby, aby Ma- 
rzenka i Kamil mieli znośne warunki 
do życia. Przed siedmioma laty, jesz- 
cze jako panienka, ciułała pieniądze 
na książeczkę mieszkaniową. Dołożyli 
jej resztę rodzice i tak zgromadziła 
wkład na M-2. Po śmierci męża wkład 
przeniosła do czaplineckiej spółdzie- 
lni.l choć jej budżet jest skromny. co 
miesiąc wpłaca po tysiąc złotych. 
Chciałaby mieć swój dach, ale nim 'to 
nastąpi trzeba gdzieś przeczekać... 
Dlatego wystąpiła do Urzędu Mia- 
sta i Gminy w Czaplinku o umiesz- 
czenie jej na liście osób oczekujących 
na mieszkanie kwaterunkowe. Poda- ... 
nie złożyła w 1987 roku. 
- Odwiedziła mnie komisja mie- 
szkaniowa - mówi. - Obejrzeli cha-' 


tę, zapisali w notesach, w połowie 
lutego 1988 roku znalazłam się na 
liście oczekujących na mieszkanie za- 
stępcze. W grudniu otrzymałam pier- 
wszą propozycję, z której nie skorzy- 
stałam. Mieszkanie nie miało wo- 
dy ani komórki na opał. ubikacja 
była na dworze. Obawiałam si" 
że ja sobie w nim nie poradz,. Nie 
wymagam nie wiem czego. ale 
chciałabym mieć warunki do wy- 
chowania dzieci. do życia... 
Za półtora roku muszę wrócić do 
pracy... 
Czytelniczka sądziła, że mogłaby 
pracować w spółdzielni mieszkanio- 
wej. Ale jak dojeżdżać do pracy prze% 
pięć lat? Bo dopiero po takim okresie 
można otrzymać służbowe mieszka- 
nie. 
Pozostaje tylko przydział z puli 
komunalnej. 
* * * 
N aczelnik Miasta i Gminy Czap- 
linek, Henryk Raby zna spra- 
wę. Zainteresowana weszła na 
listę "kuchennymi drzwiami" - mó- 
wi. - Zaraz po zebraniu opinii przez 
komisję mieszkaniową. Prawdą jest, 
że proponowaliśmy mieszkance Stud- 
niczki już zwolnione lokum. Nie przy- 
jęła go, bo nie ma tam wody. toalety. 
Jest to argument, lecz trzeba się także 
liczyć z tym. że mieszkanie zastępcze 
nigdy nie będzie posiadało pełnego 
komfortu. Będziemy chcieli tę sprawę 
załatwić jeszcze w pierwszym półro- 
czu. Zdajemy sobie sprawę, że matka 
wychowująca samotnie dwoje cho- 
rowitych dzieci musi otrzymać po- 
moc. W najbliższych miesiącach 
w mieście zostanie oddany spół- 
dzielczy blok. Nastąpi WÓWCZ8S 
przeprowadzka wielu rodzin z 
zajmowanych do tej pory izb ko- 
munalnych. Dzi,ki temu znajdzie 
się mieszkanie dla autorki listu. 
Liczymy, że tak naprawdę będzie. 
Bo kto pomoże tej kobiecie jak nie 
Urząd. 


GRAżYNA KOŃCZAK 


1989-03-24 


:
t:

:
::

:i;t':"':i:'
\\\
 
., - 

 . , " ;
'::: : ,;' 
'ł ..'1 
. 
 '.-i, \. 
 
 t -C 

1f.!!"-' __
 
 '.' - 
 p , eJ 
ON "KŁ.OPOTACH 
Felieton sądo""y 
Czy sq porzqdne dziewczyny? 


'
 


Seweryn J. mieszkał w hotelu robot- 
niczym. Pracował na budowie. Rodzic&' 
jego mieli spore gospodarstwo. Seweryna 
jednak ciągnęło do miasta. Poszedł na 
budowę, skończył szkołę wieczorową. Do- 
stał kąt w hotelu, kolegów za dużo nie miał, 
bo nie lubił upijać się. Pił z umiarem i 
zawsze wiedział. co robi. A w ogóle był 
solidny, uczciwy i pracowity. Aż. dziw, że 
nie mógł sobie znałeić jakiejś porządnej 
dziewczyny. Poznał nawet taką, która przy- 
padła mu do serca, siostrę kolegi Janinę G., 
na którą wołali Ninka. Nieśmiała blondyn- 
ka, taka co oczy spuszcza. Ale w tydzień po 
poznaniu zobaczył ją w krzakach z Ziutkiem 
N. Wiadomo, że Ziutek pies _na dziewczyny, 
a Ninka zupełnie inna niż przy nim. Smiała 
się głośno i... była zadowolona. 
Pętał się więc Seweryn znowu przez jakiś 
czas samotnie. Aż go przyuważyła ldziśka, 
od wydawania gumiaków i innych rzeczy. 
- Ty Sylwek głupi jesteś - mówiła - 
myślisz, że jak ci dziewucha oczy spuści, to 
już porządna. Ale takie to najgorsze. Fajna 
dziewczyna musi mieć powodzenie. Wi
 
dzisz, jak za mną latają. aż skamlą. Ale ja im 
wszystkim pokazuję figę. albo jeszcze coś 
gorszego. Ty jesteś porządny chłopak i 
bądź mi za parę. 
ldzlśka była żywa jak iskra. Seweryn 
zamyślił się i powiedział: - dobra, za parę 
dni dam ci odpowiedt. Przeszło kilka dni i 
właśnie chciał się ze Zdzichą spotkać i 
powiedzieć. że zgadza się ją mieć za parę. 
Ale przyleciał do niego chudy Franek i 
mówi: - mówiłeś, że ldzicha będzie twoją 
dziewuchą, idź i zobacz do magazynu. 
Seweryn poszedł i spojrzał przez okienko. 
Zobaczył. Starczyło mu. 
Któregoś dnia jadąc autobusem stanął 
przy obfitej dziewczynie. "Byłoby co uła- 
pić" - myślał, bo gorąco na niego bucha- 
ło. Przy wspólnym wysiadaniu pękła pan- 


nie torba i rozsypały się jabłka. Seweryn 
pomógł zbierać. I tak zaczęła się znajomość 
z Zosią C. dziewczyną ze wsi, pracującą 
jako pomoc domowa. Seweryn podchodził 
do tej znajomości ostrożnie, bo lInie wia- 
domo czy to nie wycieruch". Postanowił ją 
sprawdzić. Zaprosił do hotelowego pokoju 
dziewczynę i kolegów. Postawił butelkę i 
zakąskę. Po jakimś czasie wyszedł, gdy 
wrócił wszyscy siedzieli na swoich miejs- 
cach. A Ziutek się dziwił, że Zośka nie 
pozwoliła mu się nawet dotknąć. "W końcu 
mam porządną dziewczynę" - myślal Se- 
weryn. 
Pewnego dnia Zośka powiedziała, że jej 
państwo wyjeżdżają. Seweryn bardzo się 
ucieszył, myślał o wolnym mieszkaniu. 
Przyszła ta upragniona sobota. Spotkali się 
po południu. zjedli lody. a na koniec Sewe- 
ryn zafundował kino. Późno wieczorem 
stanęli na klatce schodowej. Seweryn kie- 
rował kroki do mieszkania, ale Zośka przy- 
19nęła do niego, obłapiała go, przyciskała, 
całowała. - Wejdźmy do mieszkania. nie 
będziemy się dzisiaj kochać na schodachl 
- Oj, nie mogę cię wpuŚcić, nie mogę, 
bo jeszcze co ukradniesz... 
W Seweryna jakby piorun strzelił. On 
miałby kraść? Pociągnął dziewczynę ze 
schodów. Pędzili w ciemności, gdzieś w 
stronę rzeki. 
- Tu się pokochamy - syknął - roz- 
bieraj się. Zosia posłusznie zdjęła szmatki. 
A wtedy Seweryn złapał jej ubranie i cisnąl 
do rzeki. 
- Ty szmato, myślałaś, że się ze złodzie- 
jem kochasz i godziłaś się na złodzieja? 
Zosia prosiła. aby jej nie zostawiał, ale był 
nieubłagany. Oskarżyła go potem o gwałt. 
Dostał trzy lata. 
IWONA GALlŃSKA 


"  


Staropolski 
kr
p
ik 


1 kg wieprzowych kości, włoszczyzna, 
cebula. sól, pieprz. 150 g wędzonego 
boczku, 4 suszone grzyby, 150 g jęczmien- 
nej kaszy "perłowej", 4 ziemniaki, łyżka 
masła, łyżka usiekanej zielonej pietruszki. 
Zagotować wywar z kości, włoszczyzny i 
grzybów. Po ugotowaniu odlać pół litra 
wywaru i zagotować nę nim kaszę. Gdy 
kasza ugotowana, dodać łyżkę masła i 
dokładnie utrzeć z kaszą. Dodać pokrojone 
w kostkę ziemniaki i boczek, zalać przece- 
dzonym wywarem, dodat pokrojone w 
paseczki grzyby i jarzyny i gotować razem 
ok. 20-25 minut. Na talerzach posypać 
zieloną pietruszką. 


Gołąbki Z ryżem 
i grzybami 


Kapusta, łyżka smalcu. Sos: łyżka masła, 
łyżka mąki, wywar z grzybów. szklanka 
gęstej kwaśnej śmietany. Farsz: szklanka 
ryżu, 60 g suszonych grzybów, 2 cebule, 
łyżka masła. 1 jajko, sól, pieprz. Umyte 
grzyby namoczyć na noc, następnego dnia 
zagotować. Ugotować ryż na sypko. Drob- 
no pokrojoną cebulę zeszklić na maśle. 
Ugotowane grzyby drobno posiekać, połą- 
czyć z cebulą i ryżem. Dodać surowe jajko, 
sól, pieprz, dokładnie wyrobić farsz. Głow, 
kapusty. sparzyć wrzątkiem, podzielić na 
liście. Grube włókna w liściach zbić trzon- 
kiem noża. Na każdy liść kapusty nałożyć 
farsz, zwinąć gOłąbki. Na dno dużego rond. 
la -włożyć łyżkę smalcu, wyłożyć kapuś- 
cianymi liśćmi, na nich ciasno układać 
gołąbki, każdą warstw, gołąbków prze- 
kładając liŚĆmi i lekko posypując solą. Za- 
lać wywarem z grzybów, gotować przy- 
kryte na niewielkim gazie lub zapiec w 
piekarniku. Zrobić zasmażkę z masla i mąki, 
rozprowadzić wywarem spod gołąbków, 
zaciągnąć śmietaną. Sos podawać osobno 
w sosjerce. 


Hanka 


- Sąsiadko, czemu pani trzy- 
ma jedną kurę i dwa koguty? 
- Żal mi tej kury. Nie chcę, 
żeby miała takie smutne młode 
lata, jak kiedyś ja. 


Czy wiecie, 
że... 


,.. 


Największą liczbę jaj ku- 
rzych spożywają mieszkań- 
cv.. C
hosłowa&ii.- . WQ. 
gier? Każdy z nich zjada 
przeciętnie 290 jaj rocznie. 
Kolejne miejsce zajmują 
Polacy, Kanadyjczycy i 
Szwedzi.  

 

 


,
Toyota" 
zbuduje fabrykę 
w W. Brytanii 


ł- 


Japoński największy producent sa- 
mochodów "T oyota" wybuduje swo- 
je nowe zakłady w Wielkiej Brytanii. 
Nowa fabryka będzie produkować ro- 
cznie 200 tysięcy samochodów śred- 
niej klasy. 
W Wielkiej Brytanii swoje filie pro- 
dukcyjne mają już inne samochodo- 
we firmy japońskie, takie jak "Nis- 
san"i "Honda". 


Komisarz Cattani musi zginąć 


Serial "Ośmiornica" o bezkompromisowej walce dzielnego - i przystojnego - 
komisarza Corrado Cattaniego z sycylijską mafią jest jedną z najpopularniejszych pozycji w 
programie włoskiej telewizji. W miniony poniedziałek w godzinie emisji ostatniego odcinka 
czwartej już części serialu przed telewizorami zasiadła rekordowa liczba 17,2 mln widzów 
co stanowi blisko 60 proc. całej widowni telewizyjnej w tym kraju. 


W ostatnim odcinku "Ośmiornicy - 4" komisarz Cattani wychodzi z mediolańskiego 
szpitala i w tym momencie przygwożdża go do muru kilkadziesiąt pocisków wystrzelonych 
z broni maszynowej przez mafijnych morderców. Zapowied:f, że czwarta część "Ośmior- 
nicy" skończy się śmiercią popularnego komisarza granego przez aktora Michela Placido, 
wywołała żywe protesty widzów. Jeden z wielbicieli komisarza Cattanłego przysłał 
telegram do telewizji Rai grożąc. że popełni samobójstwo jeśli komisarz zostanie zabity. 


" 


Sam odtwórca roli - Michele PJacido po czterech częściach "Ośmiornicy" twierdzi. że 
jest już zmęczony i że chciał się rozstać z dzielnym 
omisarzem. "Cieszę się, że Cattani nie 
żyje, dla mnie to odrodzenie" - powiedział dziennikarzom. 
Smierć Cattaniego nie oznacza jednak końca "Ośmiornicy". Walkę komisarza z mafią 
podejmie piękna przedstawicielka wymiaru sprawiedliwości Silvia Conti. (grana przez 
Pataricię Miłłardet), która pochylając się na podziurawionym kulami ciałem Cattaniego 
poprzysięga zemstę mafii. Silvia Conti będzie główną bohatęrką piątej cz,ści "Ośmior- 
nicy", do której zdjęcia rozpoczną się w czerwcu w Nowym Jorku. (mak)
		

/Image005.djvu

			1989 - 03 - 24 


". 
MŁODZIEŻ ROZMAWIA eZl' NKIEN' 
PR 


I
;i Dwa autokary młodzieży ze Izkół średnich województwa slups- 
kiego zajechały do Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w 
Bobrownlkach, którym kieruje od wielu lat Jerzy Kals - członek 
Komitetu Centralnego PZPR. Ci młodzi to tzw. "Awangarda-XXI". 
'Wielu z nich można okrełllć mianem młodych - gniewnych, pa- 
trz_cych krytycznym okiem na rzeczyWistość. Jednakże to, co widzą 
w Bobrownlkach, zwłaszcza organizacj41 pracy. porzlłdek, rezultaty 
gospodarowania tego specjalistycznego przedsi,biorstwa hodow- 
lano-rolniczego. wzbudza ich respekt i szacunek dla gospodarzy. 


- 


W rozmowie z kierownictwem 
"strzelają" pytaniami o 
różnorodnej tematyce. Ale 
zdradzają przede wszystkim chęć lep- 
!¥ego poznania gospodarza-działa- 
cza partyjnego i społecznika, który na 
początku rozmowy zdążył się podzie- 
lić kilkoma poglądami i uwagami kry- 
tycznymi na temat stanu gospodarki, 
r$alizacji Uchwały X Plenum KC, ob- 
rad "okrągłego stołu". Wyraził też 
osobiste zdanie o młodych, polskich 
uchodźcach w RFN, gdzie - jak 
zdążył się zorientować podczas kilku 
podróży służbowych - przydaje się 
najbardziej nie intelekt, ale siła ich 

 mięśni... 
Kilka kolejnych pytań dotyczy oso- 
bistych refleksji J. Kaisa na temat 
obrad X Plenum KC, zwłaszcza części 
obrad przy drzwiach zamkniętych. 


I 
Mówi J. Kais: Kontrowersje zaczęły 
się w momencie wyrażania stanowis- 
ka wobec propozycji zaakceptowania 
pluralizmu związkowego. polityczne- 
go. Wówczas chyba każdy z nas mu- 
siał przewartościować ostatecznie 
swoje poglądy. Przyznam. że we mnie 
namąciło się co niemiara. Ba, przea- 
nalizowałem swój życiorys i plany na 
przyszłość, starając się odpowiedzieć 
samemu sobie na wiele pytań i wąt- 
pliwości - co potrafię i będę mógł 
uczynić w nowej sytuacji społecz- 
no-politycznej. Na co się zdadzą moje 
dotychczasowe doświadczenia w 
pracy zawodowej i działalności par- 
tyjnej, którą traktowałem i traktuję 
emocjonalnie. Nie na wszystko' po- 
trafię dziś odpowiedzieć. Sądzę, że te 
osobiste dylematy spowodowały to, 
ze początkowo nie chciano wyrazić 
akceptacji dla stanowiska Sekretaria- 
tu i Biura Politycznego KC w sprawie 
pluralizmu. Gdyby na tym zostało, 
nastąpiłby, jak sądzę, wielki dramat, a 
. co najmniej wybuch strajku powsze- 


chnego. Uważam więc, iż stanowisko 
X Plenum było potrzebne jak tlen do 
życia, bez niego nie można byłoby 
zorganizować obrad "okrągłego sto- 


GŁOS POMORZA 


cego OPzz za to, że przegrał run- 
d, z Wał"ą? 
- Spotkanie to miałem okazję o- 
bejrzeć w większym gronie telewi- 
dzów, na zamku w Bytowie, podczas 
przerwy w podróży z Warszawy do 
Bobrownik. Też uznałem, że Wałęsa 
był lepszy. Potem, podczas okreso- 
wego spotkania konsultacyjnego w 
KC, Miodowicz powiedział, że nie 
miał czasu na przygotowanie się do 
tego spotkania. Czy jest to usprawie- 
dliwienie? 


Trzeba jednak przyjąć do wiado- 
mości to, że Miodowicz miał jednak 
gorszą sytuację i trudniejsze uwarun- 
kowania niż Wałęsa. Spodziewam się, 
że po obradach "okrągłego stołu" 


- Rozumiem o co chodzi. Sądzę, 
iż nazbyt dużo nieporozumień wynika 
z opieszałości kierownictw przedsię- 
biorstw, bo nie potrafią w porę zała- 
godzić konfliktowych sytuacji. Zbyt 
wielu zapomina, iż o wszystkim decy- 
duje efektywność gospodarowania, 
której wyniki ostatecznie wpływają 
na atmosferę w zakładach pracy. Dla- 
tego w obecnej sytuacji, gdy efek- 
tywność gospodarowania pozosta- 
wia jeszcze wiele do życzenia, dziwi 
mnie najbardziej' to, że gdy ludzie 
odmawiają pracy, wtedy wszystko się 
znajduje. I pieniądze, i sposoby lep- 
szego gospodarowania, i wszyscy na- 
raz wiedzą, na czym polega dobra 
organizacja pracy. A co stało na prze- 
szkodzie, żeby zawczasu uniknąć 
konfliktów?... 


łu". A poza tym wszystkim było t
kże 
oczekiwane przez tych. którzy mogą 
nam udzielić pomocy gospodarczej. 
Będziemy narzekali na wszystko, do- 
póki nie uzdrowimy gospodarki. całej 
sfery gospodarczo-ekonomicznej. 
- Pytacie mnie, jaki jest gene- 
rał. jaki jest mój stosunek do I 
sekretarza KC. Mam dla niego wie- 
lki szacunek i uznanie. Jest to czło- 
wiek wielkiego serca, który chce o- 
gromnie dużo zrobić dla kraju. Ow- 
szem, zarzucono mu nie wykorzys- 
tanie w pełni szans stanu wojennego. 
Ale co do tego panuje dziś wiele 
wątpliwości i tudzież nie mniejsze 
przekonanie o nieuchronności dra- 
matu narodowego, który powstrzy- 
mał ów stan wojenny. Historia to 
zresztą oceni i pewnie też kiedyś po- 
wiecie. że miałem rację, wyrażając 
dziś taki, a nie inny pogląd. 
- Jak Pan ocenia telewizyjne 
spotkanie Alfreda Miodowicza z 
Lechem Wałęsą? Czy uważa Pan. 
ie Miodowicz powinien być, ja- 
ko szef OPZZ. w składzie najwyż- 
szych władz partyjnych? Czy te 
władze rozliczyły przewodniczą- 


dojdzie do kolejnego spotkania tele- 
wizyjnego. Obaj partnerzy wystąpią 
już zapewne w odmiennej sytuacji. 
Co się zaś tyczy wyraż:mych przez 
was wątpliwości w sprawie udziału 
przewodniczącego OPZZ we wła- 
dzach partyjnych - na początku maja 
odbędzie się Krajowa Konferencja 
Delegatów PZPR i spodziewam się, 
że zajmie stanowisko w sprawie m. in. 
hierarchii i struktury władz partyj- 
nych, czym zapewne rozwieje dzisiej- 
sze wątpliwości. 
A oto dalsze pytania: 
 Czas roz- 
strzygni,ć zakłócają strajki. Po- 
wiedział Pan. że POHZ w Bob- 
rownikach pod wzglttdem pro- 
dukCji roślinnaj jest na drugim 
miejscu wśr6d tego typu przed- 
si,biorstw w kraju. o pół kwin- 
tala za liderem. Pod względem 
produkcji podstawowej - w pie- 
rwszej dziesilłtce. a w płacach - 
w pierwszej dwudziestce. Takich 
przedsi,biorstw w województ- 
wie może być niewiele. W pozos- 
tałych może być dużo powodów 
do niezadowolenia... 


- Jaka jest przyszłość pols- 
kiego rolnictwa - gospodarka 
indywidualna czy państwowa? 
- pytali młodzi. 
- Sytuacja społeczno-polityczna 
ulega szybkim przemianom i trudno 
mi mówić o perspektywie. Być może 
ja będę kiedyś dzierżawcą Bobrow- 
nik. A gospodarka indywidualna ma 
zresztą duże możliwości rozwoju. Co 
do sektora uspołecznionego to ciążą 
na nim skutki tego, że w przeszłości 
własność państwowa nie była utoż- 
samiana z własnością społeczną. Pań- 
stwowe w nazbyt wielu przypadkach 
znaczyło niczyje. Trudno mi powie- 
dzieć, czy i kiedy uda się nam u- 
społecznić własność państwową. 
Dziś jestem przekonany, iż trzeba do 
tego dążyć. 
- A czy b,dzie mogła powstać 
w POHZ Bobrowniki "Solidar- 
ność"? 


- Owszem, jeżeli będą po temu 
warunki i powody. 


Zanotował: 


IRENEUSZ WOJTKI EWICZ 


Wyspa-Sol n 
...1I.a
,J I Ibl 1j;'jI-)!..
I'
1 


l znów powraca na nasze łamy sporny 
problem zabudowy Wyspy Solnej w Ko- 
łobrzegu. Tym razem publikujemy 'list 
podpisany przez przewodniczącego Ko- 
mitetu Osiedlowego nr 3 w Kołobrzegu, 
Sergiusza Denesiuka. 
"Stanowisko Komitetu Osiedlowego 
nr 3 w K%brzegu jest zdecydowanie 
negatywne w stosunku do zalożeń ogól- 
nego planu zabudowy tego osiedla. Wy- 
stąpiliśmy do Miejskiej Rady Narodowej 
z wnioskiem o zorganizowanie spotkania 
zainteresowanych stron w celu ponow- 
nego przeanalizowania możliwości 
- zmian w opracowanych za/ożeniach. U- 
ważamy bowiem. że można to zmienić, 
pókijest na papierze. Komitet Osiedlowy 
wcale nie broni się przed dalszą zabudo- 
wą wyspy, wyraża tylko swoją negatyw- 
ną opinię w sprawie lokalizacji obiektów 
mieszkalnych i uslugowych w miejscach 
zaplanowanych w założeniach. (...) 
Historia sporów o zabudowę Wyspy 
.Solnej trwa już prawie 20 lat. N a począt- 
ku lat siedemdziesiątych zaplanowano 
na tej wyspie budowę osiedla domków 
jednorodzinnych. Poczyniono wówczas 

 daleko idące Pfzygotowania technlcz- 


- 


no-administracyjne i dokumentacyjne łą- 
cznie z podzialem dzialek. Otrzymtdy je 
osoby .,wplywowe" - wiadomo jakie. 
Sprawa oparła się o Komitet W ojewó- 
dzki partii poprzez ówczesny Komitet 
Powiatowy. W rezultacie Uchwałą Nr 
90/467/72 z dnia 26 września 1972 r. 
Prezydium Powiatowej Rady Narodo- 
wej w K%brzegu uchylono ustalenia 
dotyczące zabudowy ogródków przydo- 
mowych p%żonych -wzdłuż Parsęty do- 
mami mieszkalnymi. Tereny te przezna- 
czono na zieleń rekreacyjną. Kilka lat 
temu zlikwidowano ogródki w celu zago
 
spodarowania tych terenów dla w.w. 
celów. Dwa lata temu zamiast urzad
ać 
tam zieleń, pojawiła się nowa, a r"Óczej 
stara koncepcja zabudowy terenu doma- 
mi. Terminy te zbiegly się z powstaniem 
Międzyzak/adowej Spóldzielni Miesz- 
kaniowej "Porozumienie". Ciekawy jest 
tu splot terminów i okoliczności. Zaloże- 
nia do planu przestrzennego zagospoda-- 
rowania Kolobrzegu były w tym czasie w 
stadium opracowań początkowych, zo- 
sta/y one zatwierdzone uchwalą M RN w 
styczniu 1989 roku. Ale już wówczas - 
dwa lata temu tereny wzdluż Parsęty i 
Kanalu Drzewnego zosta/y niejormaInie  


ITO 10WONA
1 


- - 
"--'-- "
o"
 


__'-J
. 


: 
 
--- 
 


!"  


'='" 


'
 


,- 


.,JOBO" Z Kosz 


lin 


.. 


- Nazywamy się "JOBa" - piszą członkowie 

f!SPołu z Koszalina. - Postanowiliśmy wykorzy- 
f stać okazję. kt6rą dajecie grupom rockowym. bo 
jest to niezła reklama. 
_ , Zespół "JOBa" powstał w lutym 1988 roku na 
, 'bazie formacji "Efekt Współpracy';. Znane po- 
wszechnie problemy sprzętowe oraz lokalowe nie 
'powstrzymały nas przed realizacją pomysłów mu" 
zycznych. Muzyka grupy to konglomerat różnych 
siyl6w, dominujących w ostainich latach na sce- 
nach-światowych i krajowych. Nasze teksty wyra- 
żają stosunek młodych ludzi do otaczającej rze- 
czywistoścI. 
Zespół ma na swoim koncie kilka łokalnych 
sl,Ikcesów. UczestnicZ!1iśmy m. in. w Konfront.- 
'cj
ch Młodzieży Szkdnej w Połczynie, przeglłl- 
dZla "Generacja 8S", Występowaliśmy z grupą 
;,Kobranocks" na imprMzie z cyklu "Na małej fali" 
oraz zakwaliflkowaliśfT1t si, do okrf9owych elimi- 


nacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu 
Piosenki w Szczecinie. Zeapół "JOBa" reprezen- 
tował Koszalin wspólnie z grupami: " Ten Dol/arl'. i 
"Sancti Vanilla", w którym ueszt/ł występują nie- 
kt6rzy członkowie "JOBa". 
Nasz zespół tworzą: Tomasz Szelltg (perku- 
sja). Radek Wilkiewlcz (gitara balowa. śpiew), 
Wojtek Wt9iel (saksofon) i Mariusz "Chea- 
ser" Kozka (gitara, śpiew). 
Grupa pracuje nad nowym programem, przygo- 
towuje się do realizacji nagrań, a naltępnie z 
pomocą klubu "Ne Skarpie", gdzie odbywaj, si, 
próby pod czujnym okiem inłtruktora Jecka Pap- 
rocklego, do szturmu na krajowe sceny roc- 
kowe/. 
Czekamy fUl ko'ejnellsty od młodych grup 
rockowveh pod adrnem: "Głos Pomorze", 
u,. lwyci,stW8 137/138, 76-804 K08zalln z 
dopiskiem" To i owo n. rockowo - prezen) 
t.eJe". 


. 
C 


. 


rna 


przydzielone spółdzielni "Porozumie- 
nie". Czy nie za wcześnie dzielono przy- 
slowiową skórę na niedżwiedziu? Chyba 
zadzia/a/a tu znowu tzw. hierarchiczna 
racja autorytetów władzy. A skoro tak, 
W trzeba ją bylo konsekwentnie pod- 
trzymywać i czyniono to. - 
Przy rozpatrywaniu zalożeń do planu 
przestrzennego Prezydium M RN nie 
wzię/o pod uwagę negatywnej opinii po- 
przedniego Komitetu Osiedlowego. ani 
protestu mieszkańców. Domyślam się. że 
próbowano dzia/ać na zasadzie laktów 
dokonanych. (...) Mieszkańcy osiedla. 
w imieniu których występuje Komitet 
Osiedlowy, nie przeciwstawiają się dal- 
szej racjonalnej i przemyślanej zabudo- 
wie wyspy. Te 32 mieszkania można 
wybudować wzdłuż ul. Bohaterów Sta- 
lingradu w kierunku na zachód do ul. 
Solnej. Jest to plac, który trzeba jak 
najszybciej zagospodarować. (...J 
Osiedla Wyspa. Solna plJd względem 
architektonicznym nie można zaliczyć 
do udanych. Zachwiania proporcji prze- 
strzennych pomiędzy starym a nowym 
budownictwem nie da się poprawić przez 
zagęszczenie zabudowy. Można to czy- 


ŚI
dem publikacji, 


j 
nić pupr;:e: :ieleń, place gicr i :ahaw, 
miejsca wypoczynku. Mieszkańcom wy- 
spy nie o komÓrki chodzi. Są W ar- 
gumenty nie mogące stanowić podstawy 
jakiejkolwiek poważnej dyskusji. (...) 


Park nadmorski z uwagi najego stary 
drzewostall. si/nie pokaleczony podc;:as 
wojny, niszl'Zony przez wspólczesllą cy- 
wilizację, ulega stalej degradacji. Tereny 
ogródków dzialkowych na Wyspie Sol- 
nej zostały przydzielone na sk/adowisko 
materia/ów budowlanych. Do tego do- 
chodzi intensyvma zabudowa wyspy. Je- 
żeli taka gospodarka zielenią potrwa w 
Kolobrzegu dalej, to marne będą losy 
uzdrowiska. 


P RZY "okrągłym stole" dysku- 
tuje się o sprawach ważnych dla 
narodu. państwa, gospodarki. U- 
czestnicy rozmów wypracowują wspól- 
ne stanowiska. tymczasem w Kołobrze- 
gu nie można dojść do porozumienia w 
jednej tylko kwestii - zagospodarowa- 
nia niewielkiego placu położonego w 
centrum miasta. Czy rzeczywiście jest 
to probJem nie do rozwiązania? Uważa- 
my, że czas usiąść przy wspóJnym stolc i 
po prostu dogadać się. (ak) 


ięcej takich koncertów 


Anonsowane przed tygodniem koncerty Krajowej Sceny Młodzieżowej były wyjątkowo 
udane. Miłośnicy rocka z Koszalina i Słupska po kilku latach posuchy mieli wreszcie okazję 
zobaczenia lIna żywo" zespoły z krajowej czołówki. Zwłaszcza koszaliński koncert 
dostarczył wiele emocji. 
Rozpoczął go znany już nie tylko na naszym terenie zespół "Ten Dollars". Występ 
mógł się podobać. chociaż w konfrontacji z innymi grupami, repertuar koszalińskiej 
formacji jest jeszcze mało spójny. 
Gdyński zespół "Canada" łączy w swojej muzyce elementy bluesa, rock.n'rolla 
i boogie. Robi to w oryginalny sposób i jest jednym z niewielu w Polsce, który 
gra tego typu muzyk, i dobrze prezentuje si, na scenie. Nie można tego 
powiedzieć o "Chłopcach z Placu Broni". Krakowska grupa momentami porywała 
mniej wybredną publiczność, ale to jedynie zasługa przebojów znanych z radiowej anteny. 
Koncert "Chłopców" był zbyt długi i monotonny. 
Sporo ożywienia, zwłaszcza wśród punkowej publiczności, wniósł ..KSU". Zagrał 
poprawnie, chociaż tego typu muzyka nie cieszy się już takim wzięciem jak przed laty. 
Dużą niewiadomą był występ "Sztywnego Pala Azji". Wiadomo, że grupa ta zupełnie 
zmieniła brzmienie, a przed paroma tygodniami nagrała swą drugą płytę długogrającą. W 
hali "Gwardii" zaprezentowała się jednak dość asekuracyjnie, grając stary repertuar. 
Usłyszeliśmy więc dobrze znane przeboje, ale w nowych wersjach, o wiele ciekawszych niż 
oryginalne. 
Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ ..Ziyo", o którym pisalem niedawno w 
relacji ze stołecznego przeglądu ,!Kontrola". W Koszalinie tarnowski zespół zaprezentował 
się jeszcze ciekawiej. Widać, że jego nowe brzmienie zostało dopracowane niemal do 
perfekcji. Duże wrażenie zrobił zestaw dwóch perkusji, a także sceniczna osobowość 
wokalisty Jerzego Duram. Miejmy nadzieję, że min
e mu fascynacja sposobem śpiewu 
Bono, a wtedy "Ziyo.' będzie grupą, która bez kompleksów może konkurować nawet z 
zachodnimi zespołami. 
Po rewelacyjnym występie piątki z Tarnowa jako ostatni na scenę wyszedł "Tilt". 
Niestety, w dalszym ciągu jest to zespół nie spełnionych {1adziei. Tomek Lipiński i 
Marcin Ciem pel mają olbrzymie możliwości i doświadczenie, lecz nie potrafią tego 
spożytkować. Ich muzyka jest mało naturalna, choć perfekcyjnie wykonana. 
Do dobrego poziomu zespołów dołączyli organizatorzy. Wszystko odbywało się bardzo 
sprawnie i bel zbędnych przerw. Dopisała również publiczność. 1000 sprzedanych 
biletów w Słupsku i ponad 1500 w Koszalinie świadczy o niesłabnącej popularności 
polskiej muzyki rockowej. 
Impresariat "Spart" zapowiada kontynuację KSM (latem!) o{az koncerty innych 
wykonawców, m.in. Obywatela G.C. (Peem) 


-I p. 
, łr 


.EN 
.. 


Qto zestswlenie najpopularniejszych 
singli na rynku amerykańskim według 
cz.aoplsme "Blltboard" z 11 marca br. 
(w n8włe..ch pozycje z poprzedniego 
tygodnie): 1(1) LOBt In Your Ey.. - 


Debbie Gibson. 2(2) The Llvłng Years- 
Mika and the MechanicB, 3(4) Roni - 
Bobby Brown, 4(7) Glrl You Know It's 
True - MilU Venil/l, 6(5) ParadiS8 City 
- Guns n'Roses, 6(-) Eternal Flame- 
Bengle.. 7(9) My Heart Can't Tell You 
No - Rod Stewart, 8(-) The Look - 
Roxette. 9(3) You Got It - New Kids on 
the Bloek, 10(-) Don.t TeU Me LI..- 
Breathe. 


Str. 5 


ł
6 
.
. 
...... ., 
.' 


Li · a l\lIorska 
.....' e.. ować 


SPOTKANIE 10 


WYTNIJ I ZACHOWAJ I 
WŁĄCZ DO ZSZYWKII  PIERWSZA POMOC 


PIERWSZ POMOC - oby do udzielania jej nigdy w waszej praktyce 
żeglarskiej nie doszło! Mimo to :- musimy znać zasady -udzieJania pierwszej 
pomocy w nies7£zęśliwych wypadkach. gdyż jak się mówi: "Złe-nie śpi!" 
Z R A N I E N I E. Rana jest to przerwanie ciągłości powłoki ciała. Rodzaje ran: 
cięte, kłute, postrzałowe, szarpane. Następstwa zranienia to: ból. krwawienie, 
rozwarcie brzegów rany (zakażenia). 
- Ból to odczyn obronny .or
anizmu i jest objawem pożytecznym oraz 
sygnałem 7.JTlUS7..ającym nas do akcji ratunkowej. 
- Krwawienie to utrata krwi - grozi śmiercią. W ciele ludzkim znajduje się ok. 
51 krwi poruszanej dzięki stałej pracy serca. Wskutek krwotoku zmniejsza się iloŚĆ 
krwi krążącej w naczyniach krwionośnych i zmni
jsza się jej dopływ do serca oraz 
zmniejsza się iloŚĆ krwi jaką serce wrzuca do naczyń tętniczych. Powoduje to 
obniżenie się ciśnienia krwi w tętnicach. Krew płynie wolniej, a w małych 
naczyniach włoskowatych bieg jej może ustać zupełnie. Prowadzi to do niedo- 
tlenienia tkanek i śmierci biologicznej. Wówc7as należy stosować transfuzję krwi. 
(szybko do szpitala). 


Rodzaje krwotoków 


a) krwotok m i ą ż s z o w y (niewielki) - to przecięcie małych naczyń włos- 
kowatych (mały przekrój), 
b) krwotok ż y l n y - to przecięcie żyły. Krew wypływa pod mniejszym 
ciśnieniem, płynie wolno. barwa krwi jest ciemnobrązowa. 
c) krwotok tętniczy - krew wypływa z tętnicy silnym strumieniem (wobec 
dużego ciśnienia panującego w tętni,,}'). Barwa krwi jest jasnoczerwona. Zależy to 
od utlenienia krwi tętniczej. (zawiera więcej tlenu). 
Tamowanie krwotoków 


przez jednolit} i długotrwały ucisk. Krwawiące miejsce należy ucisnąć pakietem 
jałowej. sterylizowanej gazy. Krwotoku żylnego raczej nie spotyka się. Należy 
ucisnąć tętnicę powyżej poziomu rany. Tętnica nie może być uciśnięta dłużej niż 
30--60 minut. Dłuższe uciskanie tętnk}' wymaga zastosowania opaski elastycznej. 
Rozwarcie brzegów rany - z a każ e n i e 


Skóra chroni organizm przed zakażeniem. Przez otwartą ranę mogą wniknąć do 
organizmu bakterie chorobotwórcze. . 
Tęż e c - to skurcz mięśni, niezależny od naszej woli. MOle on doprowadzić do 
unieruchomienia mięśni oddechowych czyli do stanu "uduszenia". Leczenie tężca 
jest bardzo trudne. Zapobieganie - jest bardzo proste - przez zastrzyk surowicy 
przeciwtężcowej. Podawać ją należy w każdym wypadku poważniejszego zranie- 
nia. 


o p a tru nek 


Zdezynfekować, ranę jodyną (działa bakteriobójczo). oraz pokryć ją jałową 
wysterylizowaną gazą i wzmOCnić opatrunek banda:l.em. Zranione miejsce w miarę 
możliwości naJeży unieruchomić. 


Złamanie 


Objawy: 
a) boleśc w miejscu urazu, obrzęk, zasinienie 
b) często występuje zniekształcenie osi kończyny 
c) niemożność stania lub poruszania ręką, znaczne trudności w oddychaniu 
przy złamaniu żebra, 
d) przy delikatnym badaniu miejsca urazu można wyczuć przesuwające się 
odłamy kostne. 
Unieruchomienie kości - jest podstawowym zadaniem. 
Z a s a d a: unieruchomienie dwóch sąsiadujących stawów powyżej i poniżej 
złamania. Tylko wówczas odłamy kostne podczas transportu chorego nie ulegną 
przemieszczeniu, co grozi uszkodzeniem naczyń krwionośnych, wtórnym krwoto- 
kiem lub uszkodzeniem mięśni, ścięgien lub przerwaniem skóry - wówczas 
złamanie zamknięte zamieni się w "złamanie otwarte" grożące założeniem kości. 
Złamanie należy unieruchomić za pomocą deski, laski - owiniętej -przedtem 
miękkim materiałem, aby nie uwierała, a następnie należy. szczelnie przyban- 
dażować. 


Oparzenie 


o niebezpieczeństwie oparzenia decyduje nie stopień jego głębokości, lecz 
procent oparzonej powierzchni ciała. 20% oparzenia powierzchni jest już ciężkim 
schorzeniem. 
Rodzaje opar_zeń: I stopnia: zaczerwienienie. obrzęk II stopnia: pęcherze, 
III stopnia: martwic
, zwęglenie'tkanek. 
Oparzenie powoduje niezwykle silny ból (jest przy"ozyną szoku). 
Pierwsza pomoc 
Wyprowadzenie chorego ze stanu wstrząsu poparzeniowego, gdyż szok może 
nawet spowodować zgon. 
Położenie opatrunku - wyjałowioną gazę lub inną tkaninę należy umoczyć w 
spirytusie. roztworze riwanolu lub 3% roztworze sody i nałożyć na oparzone 
miejsce i umocować bandażem. 
Opatrunku takiego nie należy zdejmować do 10 dni. Nie należy używać maści, 
wody wapiennej, oleju lnianego, oliwy itp. oraz nie lać na oparzone miejsce białka 
kurzego --;- gdyż środki te mogą spowodować zakażenia rany. 
O m d ł e n i a: bJadość - niedokrwienie tkanki. Ułożyć poziomo, rozpiąć 
ubranie. Pokropić twarz wodą, dać do powąchania amoniak. Przekrwienie mózgu 
-- twarz czerwona. Ułożyć chorego głową powyżej tułowia i położyć na głowę 
zimny okład. Po oprzytomnieniu w obydwu wypadkach dać choremu czarną kawę. 
lub mocną herbatę. c.d.n. 


GRZEGORZ RAWĘSKI .. 


>,'IiiIi1W 
.-ł.... 


-
-- ..,.,. 


{

 . 


f 


I 


-'-" 


..... ;;". 
-
 
.; 


'I 


:.:,.. 
t 


".:?i 


:-f 


I # _,
 
t: ' ,
'
':
 ; , W 
)<4 ,- 
- ,,-- 
..,.., . 
 


." ,,,:". 


, " ,\ . 


--.-: 
-ł-" n 


. ,A
>'
 


« 


t.. ""7
 


':.. ,..... 


\'-- 

 
:' 


.------\,'" -,--- 


, «c_, 


(OC: ł. 
..... ..... 
"  
$ ,,-;, 


, 'ił\- 


1 j 'to' 


Fot Jerzy Patan
		

/Image006.djvu

			Str. 6 


DROBNE 


FSO 1500, rok 1986 sprzedam. Wielka Wieś 30. 
0-3H58 
FIATA 1500, rok produkcji 1982 oraz silnik 1500 
do fiata sprzedam. WiadomoŚĆ: SI'.£zecinek, tel. 
411-80. Op-3859 
FIATA I 25p, 1500 rok 1977 sprzedam bard/o 
tanio. Człuchów, ul. Moniuszki 27, po godz. 16. 
Op-
860 
FIATA combi, rok 1978, po całkowitym remoncie 
sprzedam. Koszalin tel. 516-45. 
0-3939 
PRZEDPŁATĘ na fiata 126p, rok 1988 sprze- 
dam. Koszalin, tel. 522-33. 0-3861 
PASSATA po remoncie, rok 1976. nadwolie 
kompletne golfa sprzedam. S7--c7..ecmek, tel. 429-84. 
Op-3862 
OPONY fiata 125p sprzedam. Słupsk, tel. 375-47, 
po szesnastej. 0-3R64 
RUSZTOWANIE metalowe skręcane, ramowe 
sprzedam. Słupsk, tel. 279-34. 0-3866 
DZIAŁKĘ warzywną sprzedam. Słupsk. tel. 
343-34. G-3867 
OGRÓD działkowy w Słupsku, al. 3 Maja spfle- 
dam. Tel. 329-97. G-3868 
ORGANY młod.licżowe student spr.ledam. Ko- 
szalin, tel. 508-09. G-3682 
TELEWIZOR zachodni, 27 cali okazyjnie sprze- 
dam. Ustka, tel. 145-350. G-3870-0 
TELEWIZOR kolorowy monitor helios T0506 
nowy, wieżę midi system sprzedam. Koszalin, Śnia- 
deckich 17/1, tel. 355-57. G-3871 
TELEWIZOR kolorowy rubin 710 sprzedam. 
Słupsk, tel. 245-24. G-38RO 
ZŁOTY pierścionek z 8 brylancikami (0,35 kara- 
ta) sprzedam. Oferty pisemne Słupsk "Głos Pomo- 
rza". G-3872 
SUKNIĘ ślubną z welonem sprzedam. Słupsk, 
Nowotki 8/58, tel. 308-74. G-3873 
DZIAŁKĘ malinową sprzedam. Kosz.alin, tel. 
261-60, po godz. 20. G-3948 
DZIAŁKĘ do 2 ha pod zabudowę nad morzem 
Rowy, Ustka, Łeba kupię_ Słupsk. tel. 378-70, po 
osiemnastej. G-3R74 
BONY PeKaO kupię. Słupsk, tel. 292-79 lub 
230-14. G-3848-0 
MASZYNĘ do siatek ogrodzeniowych kupię. 
Słupsk, tel. 238-64. G-3875-0 
USTKA - spóldzielcze M-3, (38 m kw) z telefo- 
nem zamienię na równorzędne w Słupsku., tel. 
145-620. G-3R76 
WŁASNOŚCIOWE pół domku bliźniaka, trzy 
pokoje, kuchnia, weranda z wygodami, 69 m kw ora7 
pomieszczenia rzemieślnicze murowane ponad 100 
m kw. w Drawsku zamienię na trzy pokoje z kuchnią 


Przedsiębiorstwo 
Zagraniczne 
" Forza" 
Pabianice 
ul. Warszawska 84 
tel. 15.59.27, 15-59.03 
telex 885585 
oferuje do sprzedaży: 
- węże spawalnicze 
- tlenowe 
- acetylenowe 
K-1016-0 


do 60 m kw w Koszalinie, w nowym budownictwie 
lub sprzeddm. \\iadomośc: Drawsko. tel. 2924:- 
Gp-3877 
RENOMOWANE Biuro M,Jtrymonialne "Ewa" 
Gdańsk 6; skrytka 237 - samotnym wysyła oferty. 
K -601B-0 
PRZFSTRAJANIE magnetowidów, tełewizo- 
rów. Dekodery pdl montuje Smolis, Szczecinek, tel. 
439-80. G-24446-0 
VIDEO filmowanie Studio "Kamera" Słupsk, 
tel. 251-80. G-3292-0 
VIDEOFILM - filmowanie. Koszalin, tel. 
332-32. G-402-0 
ŻALUZJE. dr.lwi harmonijkowe, tapicerki. Ko- 
s.lalin, tel. 350-13. G-3692-0 
CYKLINOWANIE lakierowanie, układanie po- 
dłóg, parkiet
w. Koszalin, tel. 358-66, Babiarz. 
G-3378-0 
MURARZY, pomocników zatrudnię. Słupsk. tel. 
375-47, po szesnastej, Grabowski. G-3878 
ZATRUDNIĘ stolarzy oraz tapicerów, mogą byc 
renciści oraz emeryci Zakład Tapicerski KobyInica, 
Główna 54B, Dynowski. G-3630-0 
ZA TRUDNIĘ panią do rocznego d,liecka, kobie- 
ty i mężczyzn do ogrodnictwa, Białogard, Wyspiańs- 
kiego 8, tel. 35-67. G-3754-0 
MURARZY, pomocników na dobrych warun- 
kach 7atrudnię. Słupsk, Chopina 8/1. G-388l 
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocników. słupsk, 
Krzywa 9_ G-3866 
ZA TRUDNIĘ natychmiast piekarzy. wiado- 
mość: Koszalin, ul. Barlickiego 24. 
G-3956 
ZGINĘŁA suka rasy rotweiler w okolicach Siecie- 
mina. Za odprowadzenie duża nagroda. Koszalin, 
tel. 355-75. G-3987 


Wyrazy serdecznego 
współczucia 
Koleżance 


Sabinie Solińskiej 


z powodu zgonu MATKI 


składają 


KOLEŻANKI i KOLEDZY 
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5 
w KOSZALINIE 


G-3857 


Przerwy w dostawie 
energii elektrycznej 
w dniu 30 III 1989 r. 
w godz. 8- 14 
w Szczecinku ul. Świerczewskiego 
od nr 78-82 
w dniu 30 i 31 III 1989 r. 
codziennie 
w god7 8 -16 
w Koszalinie, ul. uł. Zielona. 
Polna, Gerberowa, Morelowa, Sadowa, 
Zalesie, Polnycb Kwiatów, Tulipanowa, 
Jabłoniowa, Lipowa, Botaniczna, 
Cisowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Dębowa, 
Jesionowa, Ka'iztanowa, Akacjowa 
oraz So\\ińskiego-, Batorego, 
Czarnieckiego, Bema i Chodkiewicza_ 
Zakład Energetyczny 
pr.leprasza za przerwy 
w dostawie energii 
elektrycznej 


K-1306 


Przedsiębiorstwo "Comex" Spółka z o. o. (jgu) 


oferuje 


Data Saver 


urządzenie podtrzymujące zasilanie w Twoim komputerze w 
przypadku niespodziewanego wyłączenia prądu z sieci. 


Dokładne informacje można uzyskać w biurze Spółki 
Gdańsk-Oliwa ul. Doroszewskiego 1 
tel. 52-44-64 lub 52-11-26 


K-663-0 


Przedsiębiorstwo Zagraniczne 
"Intercorp - International" 
w Słupsku ul. Wolności 11, tel. 280-72 


zatrudni natychmiast: 
- majstra robót ds. instalacji sanitarnych z uprawnieniami 
oraz pracowników w następujących zawodach: 
- murarz - tynkarz 
- zbrojarz - betoniarz 
- cieśla 
- monter instalacji wod.-kan. (spawacz) 
- elektryk z uprawnieniami 


K-1192-0 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
"Jamar" 
Spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa. ul. Wojska Polskiego 281/285 
MOTEL-ORBIS 
tel. 572-33 wew. 105, 529-00 tlx 037605 


oferuje do natychmiastowej sprzedaży 
na korzystnych warunkach dla jgu. 
- samochody dostawcze i ciężarowe 
Haz, kamaz, kraz , żuk, jelcz, jelcz chłodnia, star, nysa 
- ciągniki siodłowe jelcz, kamaz 
- cementonaczepy 
- naczepy niskopodwoziowe 
- koparki waryński 606, pojemność łyżki 06 
oraz przyjmuje w komis od osób fizycznych 
lub kupi: "- 
- cementonaczepy, ciągniki siodłowe jelcz, kamaz, liaz, żuki, nysy, 
krazy, naczepy i przyczepy, dźwigi od 6 do 100 ton. 
Wystawiamy rachunki dla jgu. 
Nie zwlekajcie - skorzystajcie z okazji. 


K-661 -o 


GŁOS POMORZA 


PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE 
"KORWIS" S r 6łka z o. o. 
w Słupsku u . Lipowa 1 


zatrudni operatywnych mężczyzn do pracy w handlu 
na aktywIzytorów. 
Pożądana łatwoś
 nawiązywania kontakt6w 
oraz łatwoś
 dysponowania własnym samochodem. 
Firma zapewnia atrakcyjne wynagrodzenia prowizyjne. 
K-1297-0 


OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI 
w Koszalinie 


podaje terminarz spędów 
na II kwartał 1989 rok 


I 


na niżej podane zwierzęta: 
- cielęta byczki od 61-300 kg 
- cielęta cieliczki od 61-120 kg 
- byczki powyżej 300 kg o przydatności eksportowej posia- 
dające zęby mleczne, kółkowane 14 dni przed dostawą będą 
kupowane w zależności od zapotrzebowania. 
Na spędach będą kupowane również owce eksportowe o 
odroście wełny do 1,5 cm od 31-60 kg oraz owce poselekcyjne 
od 40-100 kg. 
Ponadto przedsiębiorstwo dokonuje zakupu owiec rzeźnych 
krajowy
h z odrostem wełny powyżej 1.5 cm o wadze od 30 kg 
wzwyż. 
Na podanych spędach kupowane będą także konie eksportowe. 


. 


Miejscowość Godzina kwiecień maj czerwiec 
Karlino 9 6 4 1 
Rymań 9 6 4 1 
Wiekowo 9 7.21 5,19 2.16 
Rąbino 9 25 9 6 
Świdwin 9 25 9 6 
Będzino 9 13,27 11 8 
Kołobrzeg 9 13 11 8 
Sarbia 10 13 11 8 
Darłowo 9 14,28 12.26 9.23 
Biesiekierz 9 10.24 15,29 12 
Świeszyno 9 17 15 12 
Borkowice 9 19 17 13 
Ustronie Mor. 9 19 17 13 
Dygowo 9 19 17 13 
Gościno 9 20 18 15 
Siemyśl 10 20 18 15 
Wyszewo 9 24 15 12 
Sławoborze 9 25 9,23 20 
Rusinowo 9 25 23 20 
Białogard 9 26 24 21 
Pomianowo 9 26 24 21 
Kłos w kazdy poniedziałek tygodnia 
Malechowo 9 14,28 12,26 23 
Lejkowo 9 21 19 16 
Barcino 9 26 24 28 
Bińcze 10 12 10 7 
Brzezie 10 18 16 20 
Borowy Młyn 10 17 22 19 
Borzytuchom 9 24 29 26 
Budowo 10 11 8 14 
Bytów 10 17 22 19 
Charnowo 9 w każdy czwartek tygodnia 
Czarna Dąbr6wka 10 11 8 14 
Czarne 10 12 10 7 
Cewice 10 5 3 14 
Człuchów 10 6 4 1 
Damnica 9 3 8 5 
Debrzno 10 6 4 1 
Dębnica Kaszb. 9 11 9 13 
Gł6wczyce 9 14 18 16 
Kawcze 10 20 18 15 
Kołczygfowy 9 28 30 30 
Koczała 9 20 18 15 
Konarzyny 10 19 17 21 
Kępice 9 26 24 28 
Lipnrca 10 17 22 19 
Łubno 9 28 30 30 
Łupawa 9 3 8 5 
Miastko 10 13 11 8 
Naćmierz 9 4 l 6 
Nowa Wieś Lęb. 9 5 3 14 
Parchowo 9 27 31 22 
Pobłocie 9 25 23 27 
Postomino 9 4 2 6 
Potęgowo 9 3 8 5 
Przechlewo 10 19 17 21 
Rzeczenica 10 18 16 20 
Sławno 9 12 10 7 
Słupsk 9 21 26 23 
Smołdzino 9 14 19 16 
Studzienice 10 27 31 22 
Trzebielino 9 21 26 23 
Tuchomie 9 24 29 26 
Wałdowo 9 13 11 8 
Wrząca 9 7 12 9 
Wrzeście klWicka 10 25 23 27 
Wrześnica 9 10 15 12 
Zukowo 9 10 15 12 t 
Bugno 9 w każdy poniedziałek tygodnia pr6cz1.V.89 
Polanów 9 17 22 19 
Silnowo 9 17 22 19 
Wierzchowo Szczec 9 10 15 12 
Łubowo 9 10 15 12 
Bobolice 9 4,18, 2,16 6,20 
Barwice 9 4.18 2,16 6.20 
Tychowo 10 4,18 2,16 6,20 
Kalisz Pomor. 10 18 16 20 
Grzmiąca 9 5,19 3,17 7.21 
Drawsko Pomor. 10 12 10 14 
Połczyn Zdr6J 10 5.19 3,17 7.21 
Wierzchowo 9 12 10 14 
Biały B6r 9 20 18 15 
Drzonowo Zł. 9 6 4 1 
Czaplinek 9 6.20 4.18 1,15 
Złocieniec 10 20 18 15 
Ostrowiec 10 20 18 15 
Brzeźno 10 7.21 5.19 2.16 
Nowe Worowo 10 7,21 5,19 2,16 
Świerczyna 10 21 19 23 


Ponadto Przedsiębiorstwo rozprowadza jałowice cielne za 
pośrednictwem Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich. 
Poniżej podajemy terminarz aukcji. 
Kłos 11 .04.1989 rok i 13.06.1989 rok 
Charnowo 12.04.1989 rok i 14.06.1989 rok 


K-1308 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 7 marca 1989 roku zmarł nagle 
w wieku 50 lat 
dr Tadeusz Kolasa 


wieloletni pracownik WSzZ w Słupsku 
W Zmarłym tracimy cenionego lekarza i kolegę 
Wyrazy współczucia RODZI N I E 
składają 


I 


DYREKCJA, KOMITET ZAKŁADOWY PZPR. 
ZWIĄZEK ZAWODOWY NSZZ oraz WSPOŁPRACOWNICY 
WO.lEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO 


K-1307 


1989 - 03 - 24 


GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
W Sławnie 


oferuje do sprzedaży 
zestaw wieża "Midi" produkcji "Diora" 
oraz odbiorniki samochodowe wiraż, 
ponadto kalkulatory z drukarką 


Zapewniamy do zakupionego sprzętu zestawy głośnikowe. 
K-1203 


TELEXY: MTX-50, prod. "Mera-Kłap" - 2.400 tys. zł 
TE LE FAXY : Canon i Schneider - od 7.200 tys. zl 


oraz inny (w tym i regenerowany) 
sprzęt łączności i biurowy, 
poleca z dostawą, montażem, 
serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym: 
"Progres" Sp. z o. o. w Szczecinie 
tel. 22 -73-00 
tlx 042-5280 progr. 


" 


K- 75/B 


SPOŁDZIElNIA RZEMIEŚlNICZA "POBRZEŻE" 
w Koszalinie, ul. lechicka 23, tel. 240-35 


przyjmuje zamówienia wraz z przedpłatami 
na pustaki keramzytowo-betonowe typu Alła 
produkowane przez nasz z
kład 


Przedsiębiorstwo Usługowe "S-Bud" 
Mokre 6, 76-005 Szczeglino 
Koszalin tel.224-62 
Przedpłaty dokonywać należy na konto BS Koszalin 
nr 933223-983-131. 
Realizacja zamówień wg kolejności wpływu 
zamówień i dokonanych przedpłat 
odbywać się będzie od 15 kwietnia 1989 f-. 
K-1294 


RSW"PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
w Słupsku 


. 


wydzierżawi na prowadzenie działalności handlowej 
na wlasny rozrachunek: 
kiosk "Ruch" nr 56 ul. Zygmunta Augusta 
kiosk "Ruch" nr h 42" ul. Deotymy 
kiosk "Ruch" nr 54 ul. Batorego 
kiosk "Ruch" nr 41 ul. Kaszubska 
kiosk "Ruch" nr 75 ul. Królowej Jadwigi 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert 
pod adresem: RSW "Prasa-Książka-Ruch" OIW 
w Słupsku ul. Sienkiewicza 7 
Bliższe informacje: tel. 284-66 wew. 27. 


K -1 299 


PC-ARK 
SPÓŁKA Z o.e. 
ul.Jaracza 3 
00.378 Warszawa 
ma duże doświadczenie 
w instalowaniu systemów komputerowych 
do indywidualnych potrzeb klienta 
Proponuje: 


- 


- systemy minikomputerowe 
- mikrokomputery klasy PC/XT lAT 1386 
- terminale 
- sieci i systemy wielodostępne 
- workstations typu SUN 8 PINACLE 
- komputery typu LAP TO P 
- szeroką gamę oprogramowania 
- wszechstronne szkolenie obsługi i serwisu klienta 


Sieć punktów serwisowych na terenie 
całego kraju prowadz'i: 


- instalacje 
- okresowe przeglądy konserwacyjne 
- usługi gwarancyjne i pogwarancyjne 
NA TERENIE WOJEWÓDZTW: 
* Informacje * Instalacje * Serwis gwarancyjny * 
K-38/B-0 


. tel. 26 09 09, 26 2194, 26 4118 
tlx 816962 pc pl 


..
		

/Image007.djvu

			Str. 7 


GŁOS POMORZA 


1 989 - 03 - 24 


Baraże będą 
powtórzone? 


Beata K 
wicemistrzy 


ORT 


PIĄTE 1< 


fi 


USA 


. 


. , . 
leSCI 


. 
7> 


Q Telewiz 


Po zakończonym w niedzielę w Radomiu 
barażowym turnieju koszykarzy o I ligę 
pOjawiły się wątpliwości co do sportowej 
postawy dwóch uczestniczących w nim 
drużyn - Spartakusa Jelenia Góra i Stali 
Bobrek Bytom. Porażka doświadczonego 
l-ligowca - Stali, mającego potencjalnie 
dużo silniejszy skład od II-ligowca z Jele- 
niej Góry. z tą właśnie drużyną różnicą 1 
pkt. sprawiła, że Spartakus awansował do 
ekstraklasy, a opuścił ją inny l-ligowiec 
Hutnik Kraków. Uważa się. że Stal nie 
zagrała na miarę swoich możliwości. 


Duży sukces odniosła w odbywających się w Chapel HiIł w Północnej 
Karolinie mistrzostwach USA na basenie 25-jardowym polska pływaczka 
Beata Kaszuba. W wyścigu na 200 jardów st. klasycznym Polka zajęła drugie 
miejsce z dobrym czasem 2.13,69. Przegrała tylko z utalentowaną 15-latką z 
Georgii Mary Ellen Blanchard, która wynikjem 2.09,54 pebiła dziewięciole- 
tni rekord USA, należący do Tracey C8ulkins (2.11,46). 
Miał rację trener Terry Stoddard, pod którego opieką 'trenuje Kaszuba w 
Mission Viejo, że Polskę stać na wysokie wyniki. Rezultat uzyskany w Chapell 
Hill odpowiada, po orientacyjnym przeliczeniu, czasowI ok. 2.25,00 na basenie 
25-metrowym, a więc lepszemu od rekordu Polski.' 
W drugim dniu mistrzostw odbyło się sześć finałów, a najwięcej braw 
otrzymała trzykrotna mistrzyni olimpijska J.net Evan.. W pierwszym swym 
starcie wygrała pewnie 400 y st. zmien. w czasie 4.08,53. Evans ma nadzieję na 
trzy złote medale w tej imprezie. 


"'OGIłA
 I 


. 


z 


o 


PROGRAM I 


WIł-ł_cIl8.02. ł.88,2...,_3.... 4..,: 5.10,5.38, 
6.80,6.30, 7.8O;.....'.....łt.łO, 12.85,14.81, 16.ID, 
18.eo. 19.... 20M, 22." 23." 


. NIE UDAŁA SIĘ piłkarskiej reprezen- 
tacji juniorów do lat 16 wyprawa do Ru- 
munii, gdzie rozegrano eliminacyjny mecz 
mistrzostw Europy grupy XI. W Ploesti 
Polacy przegrali z gospodarzami 0:4 (0:3). 
. W MINIONĄ środę odbyło się kilka 
interesujących meczów towarzyskich w pi- 
łce nożnej. W Eindhoven zmierzyli się fina- 
liści ubiegłorocznych mistrzostw Europy- 
Holandia i ZSRR. Gospodarze wygrali 2:0 
(1 :0). W Sof U Bułgaria przegrała z RFN 1:2 
(0:0), a w Dretnie NRD zremisowala z 
Finlandią 1:1 (0:1). (opr. wim) 


Dzienniki: 9.15, 16.06, 19.30 i 
22.40 
8.36 "Domator" - Nasza poczta 
- Dookoła świata... 
8.60 "Domowe przedszkole" 
9.26 Ot - Dodatek gospodarczy 
9.40 " Klepsydra" -:.- film fab. prod. 
radzieckiej 
13.30 TTR: Nasze spotkania, sem. 
II - Rozwiązywanie problemów 
14.00 TIR: Matematyka, sem.lI- 
Funkcje trygonometryczne kąta 0- 
st
ego 
15.10 "W szkole i w domu" 
16:30 N U RT: Kultura pracy - Po- 
rzQdek i brud 
16.10 "Radar" -mag. wojskowy 
16.26 Dla młodych widzów: "Ra- 
mbit" - teleturniej 
16.60 Dla dzieci: "Okienko Pan
 
kracego" 
17.1 6 Teleexpress 
17.30 "Kajakiem w Himalaje" - 
film dok. 
18.36 Przed programem " Ryszard 
Karczykowski" 
1 ł.50 Dobranoc 
19.00 Raport - wydanie specjal- 
ne 
19.10 "Monitor rządowy" 
20.00 Pytania dnia 
20.10 Teatr Telewizji: Leon SchiIw 
ler "Misterium wielkanocne", reż. Jan 
Skotnicki, muzyka: Jerzy Dobrzański, 
wyk.: Jerzy Kiszkis, Andrzej Nowiń- 
ski, Halina Winiarska i in. 
22.06 "Czas" - mag. publ. 
22.66 "Ludzie przeciw sobie" - 
,,1 wojna światowa 1914-1918"- 
serial dok. 


Ko8uIIIIUty A.11t...., _I .........a: 7.58, 
13"..21.80 


.ł...... fJIIIIIIJ .....,....,& ... .. l
 
21.. 


Szybko zareagowało na te wątpliwości 
Prezydium Polskiego Związku Koszyków- 
ki. Przekazało redakcji sportowej PAP ko- 
munikat następującej treści: 


O.I(
-3.4S Muzyka Itcq :1.45 tołm.nki kwad. 
ran. ".05 Muzyka pnod Witem 5.05 Poranne roz. 
maitojci rolnicze 5.3()-.:-8.00 Portmao l)'I11ały 
8.15----8.45 MuzykaporłDna B.45 1b>łnimki zwiad 
9.00-1 1.00 CzterY pory roku I 1.OQ-11.S7 Konc:ert 
przed hejnałem 12.31 Ple6ni Wiełkopoltne I2.4S 
Rolniczy kwadrans 13.0S Radio kieroWQ6w 13.30 
Cudze chwalicie IWC'O nit :znaclc 1<4.05-16.00 Ma. 
JUYn muzyczny "Rytm" 16..05 MwYka iaktualnoś- 
ci 17.00 VIP. czyli Vade
 IntercauJłlcoj PiOlCn. 
ki 17.S0 Kto tak p!tknJe ara: Ilk:hard Cłaydemaan 
18.20 W poszukiwaniu uhl"ionej melodU 19.30 Ra. 
dio dmciom: "Ziełona P6łn"tka" 20.J-6 Koncert 
Ż)'cJe6 20.45 S....ław- Srokowaki: "bpatrianci" 
21.05 KroniklI aportowa 2J.30Rcpetycje z Jazzu 
polakiejo 22." Nil 
 in
 23. tS 
Panorama świtta 23.30 Na roekow, nu
. 


-
 


#.ł 
t\ 
,.-1 ,: 
li, .' ,..,,
,-
:
,
j

; -
't!.. 

- 
,-- -' , ';

A .,'
 ...\ 
 
,ił I' 
.) WI 


u' ,. 


"...Wobec jednoznacznego stanowiska 
obserwatorów, komisarza turnieju i spra- 
wozdawców prasowych z turnieju barażo- 
wego w Radomiu postanowiono wstrzy- 
mać weryfikację spotkania Stal Bobrek 
Bytom - Spartakus Jelenia Góra. wszcząć 
postępowanie wyjaśniające oraz rozważyć 
ponowne rozegranie turnieju barażowego. 


. 


.. 


t'- 


oł 


to. 


";} 
.,.;
(\ 
.i _ , _ '. 

- 


.., 


w czołówce 


,. 
l_ 
}, - - - 


-}
 . 


Kajakarze spotkali się w Bvdgoszczy na 
ogólnopolskiej konsultacji seniorów. Na torze 
w Brdyujściu wystartowało około 200 zawod- 
niczek i z8wodnłków z 47 klubów. Zabraklo 
jedynie członk6w śclsłet kadry narodowej. 
W zawodach bydgolkich wystartowali z 
powodzeniem przedstawiciele Piasta Człu. 
chów. Po zawodach na wodzie i sprawdzianie 
&iły ogłoszono wyniki dwudn10wych konsul- 
tacji. 
Wśród kajakarek. pierwsze miejsce zajęla 
Dorota NanartowlGz (Spójnia Warszawa). 
Czwarte miejsce przypadlo Iwonie Pliszce z 
człuchowskiego Piasta, 8 jej kołeżanka klubo- 
wa - Katarzyna Opara była szósta. W 
punktacji kanadyjkarzy WoJciech Bllde z 
Piasta zajął dziewilltlł pozycję. Zwyciężył 
Adem Smyk (qórnik Czechowice). (wlm) 


t 


Stanowisko prezydium związku zostało 
przekazane do Wydziału Gier PZKosl., 
władnego podjąć konkretne działania i de- 
cyzje. Po zbadaniu sprawy stanowisko 
Wydziału Gier przedstawione zostanie za- 
rządowi 13 kwietnia. 


, 


/ 


.W" 
1_-.1- 


} 


, 


':.:-. 


,-,_:--,._,;---- 


J 


:" 


Dla 
przyszłych 
studentóvv 


..08ItAM 'JJ.(ItertO) 


acje W Człuchowie 


. 


Eli IIU8, 13.. 2UI 


W Człuchowie nad Jez. Rychnowskim odbyły się mistrzostwa makroregionu pomor8
 
kiego w biegach przełajowych. Były to eliminacje do OIMS, OSM i mistrzostw Polski 
juniorów. Startowało ponad 360 zawodniczek i zawodników z pięciu województw. 
Z zawodników woj. słupskiego czołowe miejsca zajęli: dziewczęta - juniorki młodsze 
_ 2000 m - 2. Iwona Myałek, 3000 m - 2. Marlene Flak (obie Piast Człuchów): 
juniorki 4000 m - 3. Mełgorzete Dygude (Piast Człuchów): chłopcy - młodzicy 2500 
m - 1. Piotr Kełdowski (SP-6 Bytów), juniorzy młodsi - 3000 m - 1. Leazek 
Z.rleWlkl, 2. Sławomłr Myszke, 3. Merek Moiuch (wszyscy Gryf Słupsk), 5000 m 
- 3. Refeł 80blu (Jantar Ustka). 
Do finałów zakwalifikowało si, 27 zawodniczek i zawodników. (cbe) 
Fot. Grzegorz Jenowczyk 


Akademia Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu zawiadamia, że organizuje 
spotkania konsultacyjn
. Odbędą się 
one 2 kwietnia w auli AWF przy ul 
Marchlewskiego 27/39. O godz. 10 
spotkają się kandydaci na Wydział Wy- 
chowania Fizycznego, a o godz. 12 - 
kandydaci na Wydział Turystyki i Re- 
kreacji. 
Informacji o warunkach przyjęć na 
studia udziela Dział Nauczania AWF 
(tel. 33-00-81, wew. 158), od ponie- 
działku do piątku w godz. 8-15. W 
kwietniu i maju dodatkowo w sobotę 
-w godz. 10-12. (wim) , 


Sk,ł-y .. ...,. 13.», 18.3t. 2UI 


O'i,"pijczycy 
W reprezentacji Polski no Olimpiadę Nie- 
sł>.'szących, która odbyła się w Nowej Zelan- 
dIi znalazła się dwójka zawodników z Od- 
działu Słupskiego Polskiego Związku Głu. 
chych. Odnieśli tam spory sukces, zajmując 
w swoich konkurencjach, czwarte miejsca: 
AUcja FIJal - uczennica Ośrodka Szkol- 
no-W.ychowawczego w Sławnie - w sztafe. 
cie 4 )( 400 m i Młrotlaw SJczerba - praco- 
wnik Spółdzielni Inwalidów ..Gryr' w Słups- 
ku - w rzucie młotem. (a) 


8.10 . Porann-. lIeI'II1ada 8.40 ArchiwUm polakiej 
piolenki 9.00 Mqda Szabl>: "StIfOiwlecka hbto. 
riM" 9.20 MuzykA, kt611 lubi Stanilla.... Celit\ska 
9.50 Peter DritcoU:' "Umarli nie r.d1'lldza.M" JO.OO 
Godzina melomana 11.10 M
CZllY Don lłOp (et. I) 
I J.40 Z malowanej .krzyni J 2.05 Muzyczny DOn .top 
(cz. II) 12.40 Z muzyq poItkuwzcz wieki 13.20,J.zz 
nie tyJko dla Fanów 14.20PoIklor,na mapie ŚWiata 
J4.50 Pamlttniki i WlpolAlllenil: Uv UlImann - 
"Przemiany" I Ś.OO Album operowy 15.30 Muxyczne 
konekaje J 7. J 5 Dzieła. .tyle, epoki (CD) 18.15 Peter 
Drlacołł: "Umarli nie zd
" JI.30 Klub stereo 
19.30 Wieczór w nth.
nll 21.05 Marian Orzeł. 
cak: "Ukoronówanie" 22,(10 UturJia prawoaa.wP 
22.50 Map Sabó: "Staroł...iecka biatoria" 23.10 
Słynne ad.ala. 


1 ....v........................................ TI 
jj\j

j\\
jjjjjj.j
jIMmS!j-

\
\j
jjj
j
\j
 


PROG RAM II 


Rozmaitości 


17.26 Program dnia 
17.30 "Czemu mnie wołasz" - 
wielkopostne śpiewanie Romana Ko- 
, łakowskiego 

 18.00 Telerama 
18.60 Polska Kronika Filmowa 
19,00 "W labiryncie" (2) - serial 
obyczajowy TP .-ł",.im,on' 'II" . 
19.30 ,
Usty Stanisławy Przyby" SerWłaTriIjkII7.00,....'..,IUG.I5....I6.00. 
szewskiej" -' 
17...,1&00 
20.06 Festiwal Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego'88 "Pasja wg. św. Łu- 
kasza" 
21 .30 Panorama dnia 
21 ,46 "Udręka i ekstaza" - film 
fab. prod. amerykańsko-włoskiej, reż. 
Carol Reed, wyk.: Charlton Heston, 
Rex Harrison, Diane Cilento, Adolfo 
Celi i in. 
23.40 Komentarz dnia 


Chcąc uhonorować Ayrtone Senn, - 
"swojego" mistrza świata w wyścigach 
samochodowych "Formuły I" poczta bra. 
zylijska wydała. okolicznościowy znaczek 
pocztowy. Przedstawia on mistrza kierow- 
nicy mknącego w swym "Mc Larenie" po 
torze wyścigowym. 


. POLSKA I Francja wystlłPią w finało- 
wym meczu hokejowych mistrzostw Euro- 
py grupy B juniorów (do lat 18), które 
odbywaira II, w AUltrll. Polacy pokonal! 
Austrio 8:1 (0:1, 3:0. 5:0), a FrancuzI 
wygrali z Danifł 5:1 (1 :0, 2:0, 2:1). 
. MIĘDZYNARODOWA Federacja Za- 
pasów Amatorlkich (FILA) prledltawiła 
aktualn
 list, rankingową. W gronia "wol. 
niaków' na 6 pozycji w kat. wagowej 82 kg 
figuruje Andrzej Redomski z Budowla- 
nych Koszalin. 
. WDRUGIEJrundzietenisowegotur- 
nieju w Key Blscayne na Florydzie. Iwone 
Kuczyńska przegrała z rozstawioną z nr 8 
Keterlną Melejewą 3:6. 5:7. 
. W TRZECI M meczł,l hokejowym mis- 
trzostw świata juniorów do lat 20 (grupa 
"B") Polska pokonała Jugosławi, 6:6 (1 :1 , 
3:3, 2:1). 


MOWIĄ PHŁl
S, OI(RĘGO'WVCH ZWIĄZI(ÓW 


o tu i... zdrowia 


Dla 


PlKJQaAM lU 


* * * 


W końcu stycznia br. powołano w Koszalinie Okręgowy Związek Karate. Jest to jeden z 
pierwszych związków tego rodzaju istniejących w kraju. Pierwszym prezesem wybrano 
Tedeu8ze JeBlokiego, na co dZień doradco ekonomicznego NIK w Koszalinie. 
_ W naszym regionie różne odmiany walk dalekowschodnich uprawia bardzo dużo 
młodzieży - mówi on. - Jak ustaliliśmy tylko piłka nożna wyprzedza karate pod 
względem masowości. Styl shotokan młodzi ludzie ćwiczą w Sokole Karlino iWielimie 
Szczecinak, kyokushinkai w sekcjach Przeciwlotnika Koszalin, TKKF ,,5wit" w Swidwinie. 
MDK w Szczecinku, ZM ZSMP w Kołobrzegu i Białogardzie, a taekwondo - ten styl ma 
naj liczniejsze rzesze zwolenników - uprawiać można w Bałtyku Koszalin, TKKF "Przyle- 
sierr Koszalin, Kotwicy i TKKF "Neptun" w Kołobrzegu oraz SKS Bonin. Kick-boxing 
ćwiczą tylko najbardziej ku temu predysponowani zawodnicy w KKS Bałtyk. Chciałbym tu 
zaznaczyć, że uprawiają różne style sztuk walki nie tylko tzw. wyczynowcy, bo wiele osób 
trenuje dla zdrowia. Tu warto podkreślić wychowaczą rolę sportu, bo przecież treningi 
odciągają młodych ludzi od narkomanii i alkoholizmu. 
W ub. roku karatecy koszalińscy odnieśli wiele sukcesów. Na pierwszym plan wysuwa 
się mistrzostwo świata w taekwondo wywalczone przez Krzysztofa Pajewskiego w 
Budapeszcie. W kraju zdobył 0'1 złoty medal mistrzostw Polski. Podobne osiągnięcie 
zanotował JÓlef Werchoł w mistrzowskich zawodach w stylu full
contact. Nie było 
zawodów, w których reprezentanci Koszalińskiego nie stanęli na podium. Jeśli chodzi o 
mistrza świata to wyrażam ubolewanie, że KKS Bałtyk do tej pory nie potrafił przyspieszyć 
sprawy otrzymania mieszkania w Koszalinie przez zasłużonego dla miasta zawodnika. 
Chcemy utrzymać dotychczasowy poziom sportowy. Będzie ku temu okazja podczas 
lipcowych zawodów taekwondo o Puchar 5wiata w Phenianie oraz jesienią w mistrzost- 
wach Europy w Londynie. Szanse udziału w tych zawodach ma 4 przedstawicieli sekcji z 
Koszalina i Kołobrzegu. Wierzę, że nasz zarząd, w którym zasiadają doświadczeni 
fachowcy jak Henryk Fiaek i Andrzej Kłujszo oraz entuzjaści sportów walki stworzy 
zawodnikom odpowiednie warunki do startów. 
W uchwale, którą podj,liśmy na zebraniu założycielskim OZK wytyczyliśmy plan 
działania. Oto główne cele: doprowadzenie do pełnej konsolidacji pracy instruktorów 
poprzez stworzenie jednolitego systemu rozgrywek, systematyczne doszkalanie instruk
 
torów w zakresie metodyki treningów, wprowadzenie do KOM zawodów karate w formie 
pokazowej, zakupienie niezbędnego sprzętu ochronnego dla początkujących zawod- 
ników, utworzenie własnego funduszu finansowego poprzez pozyskanie sponsorów oraz 
stworzenie stałej bazy szkołeniowej, a także zorganizowanie kursów sędziowskich, bo w 
okręgu organizowanych jest coraz więcej imprez. 
Niedługo czeka nas w Kołobrzegu turniej kwalifikacyjny do kadry Polski (15-16 
kwietnia). W patdzlerniku zamierzamy przeprowadzić w Koszalinie zawody o Klubowy 
Puchar europy; ale jek na razie nie otrzymaliśmy w tej sprawie potwierdzenia od Komisji 
Taekwondo przy PZK. Uczestnicy zawodów przyjechaliby do nas na własny koszt. Jako 
ciekawostkę podam. że pOdobna impreza w stylu shotokan odbyła się w Katowicach, a 
województwo to zarobłło wówczas 100 tysięcy dolarów. (wlm) 


.un1 I)ł( 


Przetarg na pozyskanie do swojej drużV- 
ny znanego szkockiego internacjonała 
Gordona Stracha na, wygrał "ten trzeci", 
czyli klub nie brany pod uwag, przez 
fachowców angielskich. Niezdecydowa- 
nie dwóch pierwszoligowców, Sheffie1d 
Wednesday i Middlesborough, wykorzys- 
tał 1I.ligowy Leeds i podpisał ze Strachł!- 
nem kontrakt za 300 tys. funtów. 


6.00---9.05, ZaprallAm
 4Q Trójki 9J11.. Winien I 
ma" - mapzyn 10.30 Stare i nowe n8lJ'anla 11.10 
Folk w pisułce 11.20 Slo.frlod Lenz: "Muzeurn ziemi 
ojc:zy.tej" J 1.30 Mała amoJeaia nap chopinows. 
kich 12.05 W tonacji Trójki 13.00 Emeat Ha)'COll: 
"Piekło w doli.le" 13.10 ra chwila, ten moment 
14.00 Stabat M'ter doloro8l1S.05 Zamkowe epot- 
kania z poezją 15.40 Klub Drzwi Otwartych 
16.00-J9.00 Zaprawmy do Trojki J9.00 Codzien- 
nie powiełć w wydaniu- dŹ'Nifkowym: Stendhal - 
"Pu.telnia I'!lrmcńska" J9.30 Złote IMtl Netla Sedakł 
19.50 Siefried Lenz: "MWleUm ziemi ojczy.tej" 20.00 
"Niechbym zapomniał o niedolach moich" 21.45 
A.ter PiazzełłłL: T
,o 22.30 Pokoc:h8Ć życie - rzecz 
o Maxie Wa.r 23.00 - Operlł ty,oc1nia: Hector 
Berlioz - .,Potwienie Paulta" . 13.15-.-1.00 Za. 
pruzamy do Tr6jki. 


szystko O badmintonie 


ł 


Englender, U. Grządllel.ka i A.,Szym- 
kowiak. Wszyscy są uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Słupsku. 
* * * 
Zawodnicy MKS Słupsk oraz Sławy Sła- 
wno brali udział w XXIOgólnorosyjskim 
Młodzieżowym Turnieju Badmintona w 
Archangielsku. Startowało też 180 dziew- 
cząt i chłopców z 22 miast Związku Rp- 
dzieckiego oraz klubu Varberg ze Szwecji. 
Tym cenniejsze jest zwycięstwo G. Dudki i 
M. Rodziewicza w grze podwójnej. W 
grze pojedynczej M. Rodziewicz zajął trzfl- 
cie miejsce a G. Dudka był piąty. G. Dudka 
powtórzył swój sukces, wygrywając turniej 
w grze mieszanej razem z T. Zadrożną z 
Archangielska. Zwycięstwa uczni6w z 
SP.16 w Słupsku przyczyniły się do zdo- 
bycia pierwszego mIejsca zespołowo. Była 
to spora niespodzianka zawodów, bowiem 
po raz pierwszy marmurowy 
uchar "Pom- 
nik Północy" powędrował poza granice 
ZSRR. (e) 


I 


W Głubczycach rozegrany został Ogól- 
nopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów 
młodszych. Startowali tam również zawo- 
dnicy MKS Słupsk, pOdopieczni trenera 
KrzY8ztofa Englend.re. 
W grze podwójnej G. Dudka i M. Ro- 
dllewlcl zajoli drugie miejsce. W grze 
pojedynczej G. Dudka był pIerwszy, a M. 
Rodziewicz - czwarty. Obaj zawodnicy są 
w kadrze Polski szesnastolatków, przygo- 
towujlłcej si, do mistrzostw Europy. 
Wysoka forma młodych badmlntonist6w 
jest dobrym prognostykiem przed Ogól- 
nopolskimi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej. 
* * * 
W Gdańsku rozegrany został decydujący 
mecz o wejście do II ligi badmintona. 
zasłużony sukces odnieśli zawodnicy MKS 
Słupek, którzy zwycl,żyli drużyn, MKS 
Gdynia 9:0. Otozwyci,skl zespół: G. Dud- 
ke, M. Rodziewiei, B. Bebech, M. 
Sławek, G. Zl6łkowskl, K, Bebech, 


TV RADZI ECKA 


27111 


4.30 1 20 minut 
6.35 "Wybacz nam, ogrodzie..." 
film fab. prod. radz. '(odc.1) 
7.40 Przegląd piłkarski 
8.10 Na bałałajce gra J. Klepałow 
8.30 Wi
domości 
8.40 "W świecie zwierzqt" 
9.40 Filmy animowane 
* * * 
13.30 Wiadomości 
13.45 "Szkice rostowskie", "Wi- 
tebsk", "Nadzieja" - filmy dok. 
14.35 "Chór i my" 
14.55 Wiadomości 
16.00 "Godzina dla dzieci" - Joz. 
francuski dla dzieci 
16.00 "Lot bumerangu" - rep. o 
operacji KGB Ukrainy i MSW PRL, 
mającej na celu zdemaskowania za- 
chodnich nielegalnych ośrodków na- 
cjonalistycznych 
1e.45 Dziś na świecie 
1 7.00 "Autoportret" - my I gos- 
podarka 
17.45 "Mi,dzynarodowy Dzień 
Teatru - 89" 
19.00 Dziennik "Wriemia" 
19.40 Reflektor przebudowy 
19.60 Utwory M. Musorgskiego w 
wykonaniu Państwowej Orkiestry 
Symfonicznej ZSRR pod dyrekcjq E. 
Swietłanowa 
21.36 Dziś na świecie 
21.50 "Kubańskie noce" - wy.: 
stępy artystów z Kuby 
22.25 "Dworzec białoruski" - 
film fab. prod. radz. 
0.12 Wiadomości 
0.17 Pr. muzyczny 


PlOGRAM IV 


wta.......: 5
 6.0', 7.30,11.00,19.30, 23.30 


5.
.00 MUl)'cmy poranek 6.05-NU
T: Wy- 
chow.nle dla pokoju 6.30 Jpyk nł.młecki 6.45 
Muzyka baron 7.tS MitRy Iłami 7.50 Z mutyCZ. 
nych ann.łów 8. J O Z eWa od qiełku 8.30 Tydzier\ z 
Edwardem Pałlauem 9.05 "ROZlt8ftII, połeanani.. 
powroty" 9.35 Notatnik kulturalny 10.bO Paalm O 
człowieku 10.30 Sonaty orpnowe J J .OS Dom I łwiat 
11.55 Piękno muzyki kameralnej 12.30 Audycja 
lłteracka 13.00-16.20 Popołudnie młodych lłucha- 
r:zy 16.20 Muzyka oratoryjn. 17.10 ..Biblio, ojczyz- 
no moj...." J7.40 Wolr..", Amadł\117. Mozart: 
Andante C-ciur KV 315 "a flet I orkł-tt1 11.50 
"Odyaeja po po1.ku" J8.20 Wolfpn, Amadeu':tI 
Mozart: Adaalo E-dur K V 261 na Jkrzn* i orkloAt- 
'1 J 8.30 J
yk an.ł.liki J 8.50 Studio ekapertbw 
19.35 Lektury CzwÓrki: Chrl.topher Hill - "OUver 
Cromwell" 20-.00 Nabożeńltwo koAcłola ew.nplic- 
ko-autbunkłe.o 21.09 Ref1tklje i rezon.nII muzy. 
czne 22.00---13.20 Włecz6r muzyki i mylił 23.20 
Liryka in.tru"""ulna. 


,,- 


Aż 30 zbiorów zgłoszonych zostało 
do udziału w Ogólnopolskiej Mło- 
dzieżowej Wystawie Filatelistycznej, 
która odbędzie się w czerwcu w Gli- 
wicach. Zbiory środkowopomorskie 
eksponowane będą także na krajowej 
wystawie w Gdańsku, zorganizowa- 
nej z okazji 60. rocznicy wojny obron- 
nej oraz w Warszawie z okazji Mię- 
dzynarodowego Kongresu Stowarzy- 
szeń Ochrony Przeciwpożarowej, u- 
czestniczyć będą w wystawie w Ja- 
nowie Lubelskim, upamiętniającej 
46. rocznicę walk partyzanckich w 
Lasach Janowskich. 
Na Międzyna 'od owej Wystawie 
Filatelistycznej "Bułgaria 89", orga- 
nizowanej w Sofii w dniach 21-31 
maja br., będzie brało udział 15 eks- 
ponatów polskich wystawców doro- 
słych i 5 eksponatów wystawców 
młodzieżowych, a wśród nich jeden 
zbiór koszaliński. Zbiory młodzieżowe 
filatelistów Pomorza $rodkowego 
zgłoszone zostały na Międzynarodo- 
wą Młodzieżową Wystawę Filatelis- 
tyczną "Dusseldorf 90". (mr) 


:7f!;
.' , . \ -,- 
 ,> 
 ' ", <'j 

dr
}i (-<' ;' 
,'
\\
(1fiJWj/-',i<""'- : -. 
':.
 
,.',:<
l !i\\ 
/ ' 'li ki 
-P...' 
- IIJ 


tajlłCY k n 


. 


Młodzieżowej ZO PZF, skr. poczt. 17, 
76-950 Koszalin do dnia 4 kwietnia. 
Uczestnicy kół młodzieżowych poda- 
ją również nazwę koła. 
Wśród autorów poprawnych od- 
powiedzi rozlosowane zostaną na- 
grody rzeczowe w postaci walorów 
filatelistycznych. 
W konkursie lutowym nagrody wv- 
losowali: Małgorzata Michnó- 
wicz z Koła Młodzieżowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Człucho- 
wie, Adam Szypryt z KM przy Szko- 
le Podstawowej w Debrznie, Krzysz- 
tof Kotowski z KM przy Młodzieżo- 
wym Domu Kultury w Koszalinre, 
Wojciech Kaczyński z Klubu Zna- 
czka w Debrznie oraz Koło Młodzie- 
żowe przy Szkole Podstawowej 
w Czarnem. 


Komisja Młodzieżowa Zarządu 0- 
kręgu Polskiego Związku Filatelistów 
w Koszalinie ogłasza wspólnie z reda- 
kcjI( "Głosu" kolejnlł serię pytań dla 
uczniów sZkół podstwowych, zawo- 
dowych i średnich: 
1. Wymień co najmniej 6 znaków 
pocztowych, mówiących o wo- 
Jewództwie w którym miesz- 
ka.z. 
2, Wymień co najmniej 6 na- 
zwisk Polaków, którzy zostali 
przedstawieni na znaczkach za- 
granicznych. Przy każdym podaj 
jednym zdaniem, czym si, zaj- 
mowal i. 
3. Zaproponuj plan zbioru "Młodzież 
w 46-leciu Polski Ludowej". 
Kartkę z odpowiedziamt opatrzoną 
imieniem, nazwiskiem i dokładnym 
adresem należy przesłać do Komisji 


* * * 
W tym roku filateliści Pomorza $rod- 
kowego będlł brali udział, jak zwykle 
w wielu wystawach filatelistycznych: 
okręgowych, krajowych II stopnia i 
międzynarodowych. 
Trwają przygotowania do Okręgo- 
wej .Młodzieżowej Wystawy Filatelis- 
tycznej, którww meju br. odbędzie si, 
w Człuchowie i połlłczona będzie z 
półfinałem okręgowy
 Ogólnopols- 
kiego Konkursu Filateltstycznego dla 
Młodzieży "Młodzież w 45-leciu Pol- 
ski Ludowej". Dwa zbiory wystaw- 
ców dorosłych i dwa zbiory wystaw- 
ców młodzieżowych reprezentować 
będą w maju koszaliński okręg na 
Okręgowej Wystawie Filatelistycznej 
w Neubrandenburgu. 'JI 


15.30 Studio 81łtyk - Nowy dzień 8.00 Studio 
Bełtyk - lokIIn. 7.00 Wladom.1 7.10 Cz.. 
reformy - lud. E. C.,oWlkIej 7.30 Studio B8łty\( 
- wybmtowe ze Szcuclne 13.06 RozmaItołci 
rolnlcze-aud. T. TIłendy 18.00 Przeglłlld aktueI- 
noki '8.
 "P" Jana 
tlan. Bachl" - 
.ud. W. StechoWlkIego 17.12 ProgrJm n. jutro 
TP I PR znt
 lobie rwołIlw* 
zrnllln \IV programl.1 


Poredy praWne udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 tylko telefonicznie pod 
numerem 250
05 oraz w środy w godz. 13100 do 15.00 tylko osobiście. Porady są bezpłatne. 
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk: telefony: sekretariat i dział ogłoszeń- 
261-96: reporterzy - 254-66 i 224-56. Pt>rady prawne w środy od godz. 14.30 do 16.30. 
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania 
redakcyjnego tekstów nie zam6wionych. 
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Pawła Findera 27a, 
76-721 Koszalin. Centrala telefoniczna - 240-27, telex - 0632264. 
Biuro_ Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 278, 76-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń. M -13 


I 


Adres redak
jl: ul. Zwycltttwa 137-139, 76-604 Koszalin, telex - 0632275. Centrala telefoniczna - 
279-21 (łllCZY ze wszyetklmi dziennikarzami zespołu): te1efony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczel- 
nego - 228-93: z-ca redaktora neczełnego - 233-09; sekretarz redakcji - 245-69: z-ca sekretarza redakcji 
_ 2151-01; Dział Społ8Czno
EkonOfnłę:zny - 261-40; Dział Społeczno-Rolny - 242-08; Dział Depeszo- 
wo-Zagraniczny - 244-76: Dzieł Wojewódzko- Miejski - 224-95: redaktor sportowy - 243- 53 (w niedzielę 
- 246-61 ). MORZA 


. 


"Głos Pomorza" - Dziennik Polskiej Zjedno- 
czonej Partii Robotniczej. 
Redaguje zespól. 
Redaktor naczelny - Andrzej Czechowie! 


Dzieł ł,.:zn.1 zCzytelnłklmi przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 9.30-16 w 
sledzłble redekcjt (III plfłro, pok. 313-314); także telefonicznie pod numerem 250-06 (z wyjątkiem wolnych 
sobót).
		

/Image008.djvu

			Str. 8 


SŁUPSK - WOJEWÓDZTWO 


W zakładowych stołówkach 
i lokalach gastronomicznych już święta 


Słupsk. Z cenną inicjatywą wy- 
stąpili słupscy gastronomicy działają- 
cy w PSS "Społem". W dniach 23 i 24 
marca br. zorganizowali w sześciu 
stołówkach zakładowych, między in- 
nymi w Północnych Zakładach Prze- 
mysłu Skórzanego "Alka" gdzie pra- 
cuje kilkutysięczna rzesza kobiet, w 
Zakładach Przemysłu Cukierniczego 
"Pomorzanka", w "Sezamorze" i Za- 
kładzie Naprawczym Mechanizacji 
Rolnictwa kiermasze wielkanocne. 
Ponadto sześć zakładów gastronomi- 
cznych, między innymi "Metro", "A- 
damek", " Piracka", "Archangielsk" 
przygotowało smaczne wyroby gar- 
mażeryjne i ciasta dla słupskich skle- 
pów a także na kiermasze własne. 
Ogółem przygotowano w "Społem" 
4,5 tony wyrobów w ponad 30 asor- 
tymentach. 
Najwięcej wyrobów garmażeryj- 
nych, między innymi ryby w różnych 
postaciach, boczek faszerowany, bia- 
łą kiełbasę, galantynę z drobiu, pisa- 


nki, galaretki zaproponowały praco- 
wnice stołówki w "Alce", które wraz z 
kierowniczką Sabiną Bąk i szefową 
kuchni Pelagią Dawidowicz nie 
spały całą 'noc aby pomóc paniom z 
"Alki" w zorganizowaniu rodzinnych 
świąt. Krystyna Samborska i An- 
na Bukowska wraz z personelem 
stołówkowej kuchni w ZPC "Pomo- 
rzanka" przygotowały aż 500 kilogra- 
mów babek, serników i innych spec- 
jałów. 
Kto jeszcze nie kupił smak01yków 
na święta może udać się do kawiarni 
"Czar" przy ul. Mostnika lub cukierni 
"Ptyś" czy "Stefanka" w śródmieściu 
by kupić doskonałe mazurki i babki. 
Smaczne dania garmażeryjne są jesz- 
cze na kiermaszach w restauracjach 
"Adamek", "Piracka" i w kiosku re- 
stauracji ."Metro". . 


- Polecam gospodyniom ćwikłę z 
chrzanem na wagę, pasztet z dzika, 
boczek faszerowany, galantynę z dro- 


biu, tort "węgierski" i tort" MarcelIo" 
- mówi szef kuchni restauracji "Met- 
ro" Wincenty Deskiewicz. - Mam 
także przepis wielkanocny dla pań na 
żurek z białą kiełbasą i schab po 
staropolsku. Sparzoną białą kiełbasę 
kroimy na krążki, wkładamy do wy- 
waru z zakwasem z żytniej mąki, do- 
dajemy pieprz, majeranek, czosnek i 
śmietanę. Kto lubi może jeść żurek z 
pieczywem albo ziemniakami. Schab 
oddzielamy od kości. nakłuwamy a w 
każdy otwór wkładamy ugotowaną 
śliwkę. Pieczemy i podajemy w sosie 
własnym. Smacznego! 
Atrakcją świąteczną przygotowaną 
specjalnie dla mieszkańców Słupska 
są wyjątkowo pięknie nakryte stoły 
pokazowe, które można oglądać w 
"Metrze", "Archangielsku" i "Pirac- 
kiej". W " Metrze" stoły nakryli laurea- 
ci i uczestnicy licznych krajowych 
konkursów dla gastronomików Bog- 
dan Świtała i Zenon Benewiat. 
(ce) 


Słupsk. W sobotę. 25 bm. sklepy 
spożywcze o obsłudze jednoosobo- 
wej czynne będą od godz. 8 do 12. O 
obsłudze wieloosobowej od godz. 8 
do 14. Do godz. 1 5 pracują: sklep nr 4 
przy ul. Hanki Sawickiej, nr 103 przy 
ul. Hubalczyków, nr 25 przy ul. Ka- 
szubskiej, nr 37 przy ul. Starzyńskie- 
go, nr 65 przy ul. Braci Gierymskich, 
nr 2 przy ul. Kilińskiego, nr 107 przy 


INFORMATOR 
HANDLOWY 


ul. Jagiełły, nr 8 przy ul. Frąckows- 
kiego, nr 50 przy ul. Królowej Jad- 
wigi. 
W godz. 9-15 dyżurują: sklep 80 
przy ul. 3 Maja, "Delikatesy" przy ul. 
Zawadzkiego. W godz. 13-16 sklep 
3 przy ul. 22 Lipca. W godz. 18-24 
sklep nocny przy ul. Szczecińskiej. 
Mięsno-wędliniarskie w godz. 
8--14. Rybne w godz. 
 14. 
Owocowo-warzywne w godz. 
9-14. Sklepy PHZ"BBltonB" przy ul. 
Starzyńskiego w godz. 9-14. 
7: branży przemysłowej w so- 
botę w godz. 10-16 dyżurować 
będą: DT "Centrum" i Rolniczy 
Dom Towarowy przy ul. Koper- 
nika. 
W sobotę prowadzona będzie rów- _ 
nież dodatkowa sprzedaż pieczywa z 
samochodów usytuowanych przy 
sklepie nr 50 na ul. Królowej Jadwigi, 
oraz przy pawilonie na ul. Starzyńs- 
kiego. Ponadto w sklepie nr 65 przy 
ul. Braci Gierymskich czynne będzie 
dodatkowe stoisko z pieczywem. (a) 


Turniej Wiedzy, czyli: 


Wszystko O Słupsku 


Słupsk. Do udanych i cenionych imprez jakie od sześciu lat organizują 
wspólnie słupska oświata i kultura, należy Turniej Wiedzy o Słupsku o Puchar 
prezydenta miasta. W tym roku jej finał odbył się 17 marca w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o Słupsku, jego historii oraz 
aktualnych osiągnięciach w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodar- 
czego. Turniej służy również inspirowaniu działalności kulturalnej i artystycznej 
wśród uczniów szkół podstawowych. Zasadą jest, że do Turnieju przystępują 
wszystkie szkoły, z których najlepsze rozgrywają finał. Trzyosobowe reprezen- 
tacje szkół wraz z drużynami pomocniczymi oceniane są za wiedzę o mieście i 
regionie oraz za przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. 
Kibice zawodników i drużyn oceniani są za oryginalność wystroju plastycznego 
i autoreklamę. Z trzynastu szkół w tegorocznym finale rywalizowały szkoły nr 16 
I 11, którym kibicowali rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz szacowne 
osobistości miasta. Najważniejszymi jednak bohaterami imprezy byli uczniowie 
16-tki i 11-tki, którzy walczyli o laury wspomagani dowcipnym dopingiem 
publiczności. Zawodnicy z obu szkół popisali się bezbłędną znajomością 
historii i najnowszych dziejów miasta nad Słupią, także pomysłowymi strojami i 
hasłami. Byłby remis, lecz oryginalny program artystyczny uczniów t 11-tki 
przesądził o zwycięstwie. Szkoła ta przygotowała fragmenty baśni Andersena, 
w które wkomponowano życiorysy zasłużonych dla dzieci obywateli naszego 
miasta. $piewane piosenki do własnych tekstów wzruszyły słuchaczy oraz 
surowe jury turnieju. Oceniający wraz z ekspertami wydali łagodny wyrok 
przydzielający szkole nr 11 pierwsze miejsce oraz puchary prezydenta miasta i 
dyrektora MOK-u. Drugie miejsce i puchar inspektora oświaty i wychowania 
zdobyła szkoła nr 16. Prezydent miasta oraz kurator oświaty i wychowania 
ufundowali wysokie nagrody pieniężne, a książki i albumy przewodniczący 
MRN i przewodniczący STSK. Indywidualną nagrodę dyrektora Biura Badań i 
Dokumentacji Zabytków dla najlepszego przewodnika po Słupsku otrzymała 
Joanna Szturo ze szkoły nr 11. Nagrodę STSK za najlepszą znajomość historii 
Słupska zdobył Arkadiusz Miłek ze szkoły nr 16. Jego szkolny kolega 
Przemysław Gac otrzymał nagrodę Woj. Konserwatora Zabytków za uzys- 
kanie-największej ilości punktów w półfinale Turnieju. 
Gratulujemy uczniom i ich wychowawcom nagród, natomiast organizatorom 
Turnieju dziękujemy za udaną imprezę. (AP) 


Wojewódzki konkurs o "Złoty czepek pielęgniarski" 


M iastko. W miejscowym Zespole 
Opieki Zdrowotnej spotkali się uczes- 
tnicy wojewódzkich eliminacji kon- 
kursu "O złoty czepek pielęgniarski". 
Do konkursu przystąpiło 20 dziew- 
cząt z siedmiu ZOZ-ów województwa 
oraz jeden mężczyzna - pielęgniarz. 
Po eliminacjach pisemnych na "placu 
boju" pozostało 7 osób reprezentują- 
cych ZOZ-y z Człuchowa, Bytowa, 
Ustki, Miastka, Lęborka i Słupska. Po 


egzaminach ustnych odbyły się zaję- 
cia praktyczn
 na oddziale dziecię- 
cym miasteckietJo szpitala. Po egza- 
minie praktycznym wyłoniono finalis- 
tki. Zwyciężyła pielęgniarka z_Miastka 
- Teresa Buczkowska przed Lu- 
cyną Pawlos z Lęborka i Stefanią 
Januszewską z Człuchowa. T. Bu- 
czkowska jest pielęgniarką oddziału 
pomocy doraźnej szpitala w Miastku. 
Organizatorem eliminacji jak co ro- 


ku był Zarząd Wojewódzki ZS M P przy 
współudziale władz miasteckiego 
ZOZ-u, koło ZSMP oraz Zarządu Od- 
działu Polskiego Towarzystwa Pielę- 
gniarskiego w Miastku. Gratulujemy 
sukcesu sympatycznej pielęgniarce z 
Miastka i życzymy otrzymania "złote- 
go" czepka na centralnych eliminac- 
jach, które odbędą się w czerwcu w 
Warszawie. (kor) 


- 
: 


- - , -- 
 


, 


'.'.') --'c --  


--; I 
! 


---"\ ".'.  


,
 --+ 
. :;, 


"'- 


ił. - > 


lt"< 'J 


.'" - :'.! 


{'" .. "'1
 - 


, 
:
. 


, 


.et 


\. 


.. .. 


\- 


I zieci i młodzież 
povvitały vviosnę 


Człuchów. Rajd pieszy "Na powitanie 
wiosny" organizowany jest tu już od tak 
dawna. że nawet jego najstarsi uczestnicy 
nie sięgają pamięcią do pierwszej edycji 
imprezy. 


Na trasie tegorocznego rajdu stawiło się 
blisko trzystu harcerzy, członków szkol- 
nych kół turystycznych PTTK. Sportowców 
zrzeszonych w LZS. działaczy Związku 
Mlodzieżv Wiejskiej. Spotkali się aby prze- 
żyć nową przygodę i zainaugurować kolej- 
ny sezon turystyczny. Organizatorzy przed- 
sięwzięcia, podobnie jak każdego roku. 
przygotowali bardzo atrakcyjny i bogaty 
program. 


Kiedy dzieci i młodzież dotarli oznako- 
wanym szlakiem "zielonym" na miejsce 
zbiórki nad Jeziorem Rychnowskim roz- 
począł się kilkugodzinny festyn. Rzucano 
lotką do celu, skakano w dal i na skakan- 
kach. Odbył się minikonkurs wiedzy turys- 
tycznej. Nie zapomniano także o wspólnym 
śpiewaniu przy ognisku. bez którego trud. 
no byłoby sobie wyobrazić udany rajd. Na 


zmęczonych, ale zadowolonych uczestni- 
ków imprezy czekała grochówka i kiełbaski 
z rożna, które sami sobie przyrządzali. Ko- 
menda Hufca ZHP wyłoniła najlepszą dru- 
żynę harcerską biorącą udział w rajdzie. 
Została nią 45. Drużyna Harcerska im. 
Szarych Szeregów z Biskupnicy. Naj- 
młodszym uczestnikiem rajdu był trzyletni 
Pawełek Jakubowski. który pod opieką 
taty przemierzył dzielnie całą. kilkukilomet- 
rową trasę. 


Wiosna nie zawitałaby do Człuchowa 
gdyby staropolskiej tradycji nie stało się 
zadość. Marzannę, symbol złej i ponurej 
zimy. podpalono i oddano falom jeziora. 


Wprawdzie kolejny rajd "Na powitanie 
wiosny" odbędzie się tu dopiero za dwana- 
ście miesięcy, ale jego tegoroczni uczest- 
nicy obiecali sobie i organizatorom, że 
stawią się wszyscy bez wyjątku. (J.G.) 


Fot. Grzegorz Janowczyk 


Jak znakowany 
jest chleb? 


Słupsk. Pieczywo sprzedawane w Słup- 
sku opatrywane jest różnego rodzaju ety- 
kietkami. Znakowanie chleba to efekt dłu- 
gotrwałych starań Słupskiego Klubu Fede- 
r(lcji Konsumentów. Nasi Czytelnicy, któ. 
rzy w okresie pr-zedświątecznym kupują 
większe ilości pieczywa chcieliby wiedzieć 
co oznaczają poszczególne symbole. O 
wyjaśnienie symboli znakujących chleb 
poprosiliśmy działaczy Federacji Konsu- 
mentów. 


Etykiety wytłaczane są bezpośrednio na 
kęsach ciasta chlebowego. Chleb zwykły 
znakowany jest literą "Z", chleb wiejski 
literą .,W", chleb staropolski literą .,S" a 
chleb pułtuski literą "P". Na etykietkach 
widnieje cyfra kolejnego dnia tygodnia 
jako data produkcji. Cyfra 1 oznacza ponie- 
działek. W każdym sklepie i dziale piekar- 
niczym powinna znajdować się odpowied- 
nia informacja przy każdym rodzaju pieczy- 
wa. Oprócz nazwy i symbolu oraz ceny i 
wagi bochenków powinna widnieć nazwa 
producenta. Naklejanie etykiet z symbola- 
mi obowiązuje wszystkie - zarówno spół- 
dzielcze jak i państwowe oraz prywatne 
piekarni.e w Słupsku. 


Słupski Klub Federacji Konsumentów 
apeluje do klientów sklepów piekarniczych 
o zwracanie uwagi na znakowanie chleba i 
wywieszki w sklepach. (ce) 


Rzecznik 
prokuratury 
informuje 


Rzecznik prasowy Prokuratury Wojewó- 
dzkiej w Słl}psku informuje, że 1 5 marca br. 
Prokurator Wojewódzki skierował do miej- 
scowego Sądu Wojewódzkiego akt oskar- 
żenia przeciwko Władysławowi Sz., które- 
mu zarzucono, iż 29 października 1988 
roku w Słupsku zadając cios nożem w 
klatkę piersiową, pozbawił życia Zbignie- 
wa J. Do zabójstwa doszło podczas libacji 
alkoholowej, a jego przyczyną było posą- 
dzenie Zbigniewa J. przez oskarżonego o 
zabór pieniędzy. Władysław Sz. w toku 
śledztwa został tymczasowo aresztowany. 


"Zielony 
telefon" 


Słupsk. Wzorem lat ubiegłych przed 
zakończeniem roku szkolnego Wojewódzki 
Sztab Wojskowy ogłasza akcję pt. "Zielony 
telefon" dla młodzieży z ostatnich klas 
szkół średnich zainteresowanej zawodo- 
wym szkolnictwem wojskowym. "Zielony 
telefon" czynny będzie 30 marca br. 
(czwartek) w godz. 13-16. W Słupsku 
przy telefonie: 245-45 dyżurować będzie 
mjr Jerzy Renkiewicz a przy tel. 232-42 
por. Jerzy Janiak. 
W Człuchowie w tych samych godzi- 
nach przy telefonie 740 informacji udzielać 
będziechor.Ireneusz Kłos. Specjaliści w 
punktach konsultacyjnych udzielać będą 
szczegółowych informacji o możliwoś- 
ciach zdobycia zawodu żołnierza zawodo- 
wego, warunkach przyjęć do wojskowych 
akademii, wyższych szkół oficerskich, szkół 
chorążych. (8)  

. ". 
c- 


--
 


< ł 


-0.;- 
 ł 


" 
'A
} 


:....,. 

,.ł'.. ,{ 
\
 · .4t.',,; 
-:r 
;


ł I  -" 
( 

... ...   : 


..,."" -- 


... 


-4,' 
'-'-x 
 


- . ' .. .... .. 
?": 


-. 
ł- 
o;, 


,. 


,.-.
 


.. 1/ 

 


. '
ł 


'\.<>..
:,r..
;. 
. ( 


;-.
 

 :..:..... ":I-, 


..
 , /,;
...
 5 
t.'".. "_>- '- 


'. 


. 
.jj 


:-
!:' < 
1;. 


,".(
:-: 


.:? ',,'łI 


- -.- 


'---,:,
L.. 


-- 
 ' 


-o' i:V r 


'."  


.' 


,": .,-\\ 


J 


...._( 
A :._
; 
.., Li'. 


Coroczny turniej 
w słupskim liceum 


Od siedmiu lat uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 
im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku biorą udział w corocznym turnieju 
wiedzy o patronie szkoły. Turniej jest okazją, m.in. do poszerzenia wiedzy z 
historii Polski oraz doskonałą zabawą, która towarzyszy przygotowaniom, a 
następnie prezentacjom scenek teatralnych tematycznie związanych z pa- 
tronem. Ostatnia prezentacja odbyła się w ub. sobotę w auli szkoły przy 
szczelnie wypełnionej widowni. Co roku turniej ujawnia artystycznie uzdol- 
nioną młodzież już u progu licealnej edukacji. 
Jak czczono imię bohatera szkoły i ,bawiono się obrazują powyższe zdjęcia. 
Fot. 1 - "Bolesław iZbysława" - inscenizacja uczniów kI. t. c, fot. 2 - Puchar 
przechodni dla klasy I c, fot. 
 - rozbawiona widownia. 


ł-' 


Zdjęcia: B. Arszyński 


SYGNAŁY 


Inwalida 
oczekuje pomocy 


Słupsk. - We wrześniu 1988 roku 
w samochodzie stojącym przy garażu 
na ul. Garncarskiej pocięto opony - 
sygnalizuje Jan W. z ul. Gerncarskiej. 
- Powiadomiłem MO i PZU, spisano 
protokół szkody oraz wniosek do PZU 
o odszkodowanie. Sprawy nie załat- 
wiono rzetelnie bowiem do dzisiaj nie 
mogę ubiegać się o przydzielenie no- 
wych opon. Nie przysłano mi waż- 
nego dokumentu - protokołu szko- 
dy. Jestem inwalidą, nie mogę poru- 
szać się bez samochodu. Boli mnie 
opieszał-ość urzędników. 
Prosimy PZU o wyjaśnienie i pozy- 
tywne załatwienie sprawy Jana W. 
(ce) 


1989 - 03 - 24 


. M Telefony 


SŁUPSK 991 - Pogotowie Energetyczne. 992 
- Pogotowie Gazownicze. 993 Pogotowie 
Ciepłownicze. 994 - Pogotowie Wodno-Kanali- 
zacyjne, 997 - MO. 998 - Straż Pożarna. 999 
Pogotowie Ratunkowe. podstacja przy ul. Bana- 
cha. tel. 31 -371. 913 - Biuro Numerów. 955 - 
Automatyczna Informacja Paszportowa. Informa- 
cja Kolejowa. 933 - Pociągi przyjeżdżające do 
Slupska. 934 - Pociągi odjeżdżające ze Słupska. 
Telefon zaufania ..A" tel. 242-78. czynny w środy i 
piątki - g, 16.--20; Informacja o komunikacji 
miejskiej MPK w Słupsku - 278-67. Telefon 
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz_ 
15 20 ( soboty 9 17) 

) Dyżury 


.. 


SŁUPSK 77002. ul. WOjska Polskiego tel 
228-93; 
LĘBORK - 77007. ul. Czołgistów. tel 21 -705; 


t j 


Ki no 


SŁUPSK 
MILENIUM - sala Pomorska 
 "Kosmiczne 
Jaja" (USA, l. 12) - 16.00. ..Przeminęło z wiat- 
rem" (USA. I. .15 - cz. 1 i 2) - 18_00. sala 
Mieszko- ..Męskie sprawy" (pol., 1.15) -17.00. 
19.30. sala Anna-seanse wideo-16.15. 18_15. 
20.15. 
POLONIA - ..Krótkie spięcie"-(USA. I. 12) - 
13.45. 16_00. ..Obcy decydujące spięcie" (USA, l. 
15) - 18.15, seanse wideo - 14_30. 16.15. 
18.30. 20.15. 
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY - (al. 
3 Maja) - ..Greystoke legenda Tarzana" (ang.. I. 
15); 
BYTOW - ALBATROS - ,Łabędzi śpiew" 
(pol.. I. 15); 
CZARNE - PRZODOWNIK - "Nowy Jork 
czwarta rano" (pol., l. 15). WIARUS - "Cienie 
śmierci" (jap.. I. 18); 
CZŁUCHOW - UCIECHA - "Cobra" (USA. I. 
15); seanse wideo - 16.00.17.45; 
DAMNICA - RELAKS - "Powrót na ziemię' 
(USA, l. 12); 
DEBRZNO- PIONIER -..Obywatel Piszczyk" 
(pol.. I. 15); KLUBOWE - ..Trójkąt Bermudzki" 
(pol.. I. 15); 
DĘBNICA KASZUBSKA - JUTRZENKA - 
..Harry Anger' (USA, l. 18); 
KĘ PI CE - PRZY JA2Ń -" Trzech ojców" (fr., l. 
12); 
LĘBORK - FREGATA - nieczynne (remont) 
ŁEBA - RYBAK - "Nieśmiertelny" (ang., l. 
15); 
MIASTKO - GRAŻYNA - ..Smiercionośna 
ślicznotka" (USA, l. 18); 
PRZECH LEWO -J EDNO$C - ..Mściciel znad 
2ółtej Rzeki" (Hongkong. I. 15); 
RĘDZIKOWO - DELTA-..Nietykalni" (USA 
l. 18); 
SIEMIROWICE- MUZA-..Niesamowity jei- 
dziec" (USA, l. 15); 
SŁAWNO - SŁAWA - ..Harry i Hendersono- 
wie" (USA, b/o); 
USTKA- DELFIN -..Critters" (USA, 1.12)- 
17.00, 19.00. (gm) 


"  


Najlepsi 
. .. . 
tenlSISCI 


W Słupsku w Szkole Podstawowej nr 15 odbył 
się Finał Wojewódzki Turnieju Tenisa Stolowego 
o puchar przewodniczącego Zarządu Głównego 
ZSMP. Uczestniczyli w nim dziewczęta i chłopcy z 
kllkunestu mIast I gmin wOjewództwa słupskiego. 
Rozgrywki odbywały się w czterech kategoriach 
wiekowych i wyłoniły najlepszych tenisistów. któ 
rymi w tym roku zostali: Zdzislawa Wszelek i 
Jaroslaw Góral z Zieli na w gminie Trzebielino. 
Grzegorz Bialek z Debrzna i Janusz Lislewski 
ze Slupska. 
Finał Centralny Turnieju Tenisa Stołowego od- 
będzie się w Wałbrzychu. a ekipę z województwa 
słupskiego stanowić będą wymienieni zwycięzcy 
zawodów wojewódzkich. (jak) 


Sprawdzian dla przyszłych rolników 


Od 7 do 10 kwietnia br. odbywać się będzie etap szkolny Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych ZSMP. Spośród 5 szkół o profilu rolniczym z województwa 
słupskiego swoją gotowość do udziału zadeklarowały wszystkie szkoły. 
Jak informują organizatorzy Olimpiady, Marzena Fabich i Jacek Żmuda z Zarządu 
WOjewódzkiego ZSMP w eliminacjach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. których 
interesują następujące bloki tematyczne: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mecha- 
nizacja rolnictwa, ogrodnictwo i melioracja wodna. 
Po etapie szkolnym rywalizacja toczyć się będzie na szczeblu okręgowym. (jak) 


REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Lęborku 


informuje, że 


" 


na podstawie Zarządzenia Wojewody Słupskiego nr 11/89 z dnia 15 III 
1989 r. następuje z dniem 1 kwietnia 1989 r. 


podwyżka cen biletów 
za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w 
Lęborku na liniach miejskich i podmiejskich 
zgodnie z poniższym wykazem: 
A. Komunikacja w granicach miasta 
1 ) jednorazowe 
- normalne 30 zł 
- ulgowe 15 zł 
2) miesięczne normalne 
- na 1 linię 1.500,- 
- na 2 linie 3.000,- 
- na sieć 4.500,- 
3) miesięczne szkolne i socjalne 
- na 1 linię 
- na 2 linie 
- na sieć 
B. Komunikacja podmiejska 
1) jednorazowe 
do 10 km 
od 10 km do 20 km 
2) miesięczne 
- pracownicze do 10 km 3.000,- 
- szkolne i socjal. 10 km 450,- 
- powyżej od 10 do 20 km 4.500,- 
- szkolne i socjalne 650,- 
- Opłata za przejazd bez ważnego biletu 
- Opłata za zjazd z linii celem dowiezienia pasażera 
dla sprawdzenia lub ustalenia tożsamości. 
- Opłata za zabrudzenie wnętrza autobusu 


0. 0 
 


niedziele i święta 
1.800,- 
3.600,- 
5.400,- 


450,- 
650,- 
1.000,- 


normalrle 
60,- 
120,- 


ulgowe 
30,- 
60,- 


3.600.- 


5.400,- 


5.000,- 


3.000,- 
2.000,- 


Ił 


k(łli:t- ..... 
1i
,ł 
{f;i

 ijj' 
.,. 'Y
 - -:J ( .
 t;
, ill'
:v "\' fi.... ;1.1" 

j _ } _ -. - f
 11.-;;:11;f''''', .. r .t'
'A
.. ._ 
Z)t. 
tJt; ,J., '
-J \f _J" ..
-i
 1 1 ł -TWOjEj5"l 
- - _h '\.,. _ . .-, 


Szczegółowych informacji udziela kasa biletowa 
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku. ul. Łokietka 5, tel. 
214-51. 


K-1310