/Image001.djvu

			Obradowa' Komitet Wojewódzki PZPR w Słupsku 


. Ocena kampanii sprawozdawczej 
. 4 marca - wojewódzka 
konferencja sprawozdawcza PZPR 


(Obsługa własna). Tematem wczorajszego plenarnego posie- 
dzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Słupsku była ocena 
przebiegu kampanii sprawozdawczej w wojewódzkiej organi- 
zacji partyjnej oraz przyjęcie materiałów na wojewódzką kon- 
ferencję spawozdawczą. Obradom przewodniczył I sekretarz 
KW PZPR Ryszard J. Kurylczyk. 


,
 


Referat Egzekutywy KW wygłosił 
sekretarz KW Borys Drobko, powie- 
dział m. in., że kampania przebiegała 

 w trudnym okresie, kiedy z niepoko- 


wzbudzała ponadto nowa koncepcja 
uspołecznienia działalności partii. Ze- 
brania i konferencje - stwierdził mó- 
wca - przebiegały sprawnie i bez 
zakłóceń. Cechą charakterystyczną 
dyskusji była szczerość i otwartość 
oraz duże osobiste zaangażowanie 
mówcóW. Tylko w nielicznych przy- 
padkach odnotowano wypowiedzi 
napastliwe, czy złośliwe. 


o ekologii 
i mieszkaniach 
przy "okrąg
m stole" 


W pałacu Rady Ministrów obrado- 
wał wczoraj podzespół "okrągłego 
stołu" do spraw ekologii. Trzeciemu 
już posiedzeniu tego podzespołu 
współprzewodniczy Jerzy Koło- 
dziejczyk i Stefan Kozłowski. 
Także wczoraj w pałacu Rady Mini- 
strów obradował podzespół ds. poli- 
tyki mieszkaniowej "okrągłego sto- 
łu". Było to drugie posiedzenie tego 
podzespołu, a rozmowom współprze- 
wodniczy Aleksander Paszyński i 
Mieczysław Serwiński. (PAP) 


..
 
.,..... 


r 


..
 .; 


"  


.. 


., ił. 


jem rozmawiano o przyszłości partii, 
ścierały się poglądy i stanowiska, szu- 
kano prób odpowiedzi na pytania: 
jaka partia? W Słupskiem dyskusje 


(dokończenie na str. 2) 


... 


...4.. ..,,
 
..
, r:- 
. 
 


, 


t 
/  

: 


f. 


,.u" 


\ ...'. ł 
 »"łit 


.", . . . ." 


\ 


-::\*1 
  


,.. -'lo . 
"
-::. 
,,:__.- 


)f ..,. .  :..":ł; 


-
. 


W Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Górze Kalwarii 
produkuje się soki w opakowaniach austriackiej firmy PKL Combibloc. Wysoką 
ich cenę na rynku wymus
 koszt importowanych z Austrii opakowań. Gdy w 
Polsce powstanie przynajmniej 5 rozlewni, to firma ta zacznie produkować 
opakowania w naszym kraju, co powinno obniżyć cenę soków. 
CAF-M. Wegner 


W koszalińskich pegeerach  


M. Gorbaczow w Kijowie . 


M. Gorbaczow spotkal się wczoraj wieczorem z 
lud:tmi pracy Kijowa i obwodu kijowskiego. W 
Pałacu Kultury "Ukraina" obecni byli robotnicy I 
kołchoźnicy. aktyw partyjny miasta i obwodu. 
przedstawiciele inteligencji twórczej i nauko- 
wo
technicznej. weterani pracy. mlodzież. żolnie- 
rze Armii Radzieckiej_ M. Gorbaczow wygłosi I 
przerfl6wien ie. 


Manifestacja w Pradze 


W tradycyjnym miejscu robotniczych manifes- 
tacji - na rynku starego miasta. odbyła się wczoraj 
w Pradze 120-tysięczna manifestacja społeczeń- 
stwa stolicy. zorganizowana z okazji kolejnej. 41. 
rocznicy "zwycięskiego lutego" 1948 r.. kiedy to 
władzę w Czechoslowacji przejął lud pracujący na 
czele z KPCz. 


Bomba w szpitalu 


W jednym ze szpitali Heratu eksplodowała bom- 
ba ciężko raniąc sześć os6
pośr6d pacjent6w i 
personelu. W okolicach Chostu i w prowincji 
Paktia Mudtahedini użyli około 500 rakiet typu 
ziemia-ziemia. Zginęli czterej żołnierze afgańscy. 
W starciach na tych terenach 50 rebeliantów 
poniosło śmierć. 


Pomoc dla Armenii 


. 


Senat Kongresu USA przyjął rezolucję. w której 
zwraca się :do sekretarza stanu USA Bakera z 
żądaniem. by do dnia 1 kwietnia br. Kongresowi 
przedstawiono raport o rozmiarach amerykańskiej 
pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii (po- 
chodzącej zar6wno ze :tr6deł rządowych. jak też 
prywatnych) oraz o sposobach przyspieszenia 
dostarczenia pomocy poszkodowanym na miejs- 
cu. 


(.....
W}kl
iJi1
f.....::. 
.:. ..... ..... ..,..... .......'" ...:.... ',_:_, .... 'ł ,ł, 


W hołdzie wyzwolicielom 


Mija 71. rocznica powstania Armii Radzieckiej. 
Z tej okazji w calym kraju odbyły się okolicznoś- 
ciowe uroczystości. W Warszawie uroczyście zlo- 
żono wieńce i wiązanki kwiatów na płycie Grobu 
Nieznanego Żolnierza oraz przed pomnikiem na 
cmentarzu - mauzoleum Żołnierzy Armii Radzie- 
ckiej. 


Wyjazd do Rzymu 


Prymas Polski kardynał J. Glemp udał się do 
Rzymu. Towarzyszą mu członkowie prymasows- 
kiej Rady Spolecznej. Jest to - powiedział J. 
Glemp dziennikarzom bezpośrednio przed odlo- 
tem - pierwsza wizyta Prymasowskiej Rady Spo- 
łecznej w Rzymie. a jej celem są m. in. spotkania z 
przedstawicialami polskiej inteligencji żyjącymi na 
emigracji. 


Naukowcy o transferze 
technologii 


W Kiekrzu pod Poznaniem zakończyła się mię- 
dzynarodowa konferencja poświęcona transferom 
technologii. Naukowcy z sześciu państw oraz 
przadstawiciele kilkudziesięciu liczących się w 
kraju przedsiębiorstw omawiali m. in. sprawy kup- 
na i sprzedaży licencji. Doświadczenia Japonii. 
która w latach 1 970--1980 importowała ich ok. 2 
tys. rocznie. wskazują że aktywna pOlityka traf- 
nego transferu technologii może istotnie zwięk- 
szyć dynamikę różnych gałęzi gospodarki. 


Rada konsultacyjna 
w resorcie rolnictwa 


. 


Minister rolnictwa. leśnictwa i gospodarki żyw- 
nościowej powolał radę konsultacyjną ds. regio- 
nalizacji polityki rolnej. która działać będzie przy 
pelnomocniku rządu ds. rozwoju organizacji rol- 
no-przemysłowych i ukształtowania warunków 
życia na wsi. W skład 49-osobowej rady weszli 
rolnicy praktycy z instytutów i uczelni rolniczych. 
przedstawiciele organizacji działających na wsi 
oraz władz terenowych z region6w mających 
mniej sprzyjające warunki dla rolnictwa. 


o sprawach młodzieży 


Ocena realizacji ..Gł6wnvch zadań rządu na 
rzecz młodzieży w latach 1987-1990 "była 23 
I bm. zasadniczym tematem posiedzenia Komitetu 
Społeczno-Politycznego Rady Ministr6w. Posie- 
dzeniu przewodniczył min. A. Kwaśniewski. a 
uczestniczyli szefowia organizacji młodzieżo- 
wych. 


Kondycja przedsiębiorstw 
a naciski placowe 


Proletaliusze wszystkich krajów łączcie się! 


Koszalińskie państwowe przedsiębiorstwa rolne zebrały w 1988 
roku nieco niższe plony zbóż i ziemniaków niż w roku poprzednim. 
Wyższe były zdecydowanie średnie plony rzepaku. Rośnie pogłowie 
świń. zatrzymano spadek pogłowia bydła i tylko w owcach nastąpił 
regres. 
Znane już wyniki produkcyjne i e- 
konomiczno-finansowe koszaliń- 
skich pegeerów za 1988 rok (infor- 
mowaliśmy o nich na łamach "Gło- 
su") zaprezentował na wczorajszej 
sesji Rady Koszalińskiego Oddziału 
Związku PG R, jaka odbyła się w Kom- 
binacie Rolnym "Redło", prezes Ta- 
deusz Grzyb. Ocena ostatniego roku 
gospodarowania wypadła pomyślnie. 


KOSZALIN 
SŁUPSK 


, 


DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 


PL ISSN 0137 -9526 
Nr indeksu 35024 


ROK XXXVI NR 47 (11387) 1989-02-24 PIĄTEK CENA 25 zł Wyd. 12 


Najważniejsze zadania gospodarki morskiej 


Stałym elementem polityki morskiej jest pełne zaspoko- 
jenie potrzeb przewozów morskich polskiego handlu za- 
granicznego. Jakie są inne najważniejsze zadania tej 
gospodarki w br. - dziennikarz PAP zapytał o to dyrektora 
Departamentu Polityki Morskiej w Ministerstwie Trans- 
portu, Żeglugi i Łączności - Józefa Dąbskiego. 
_ Konieczne jest - stwierdził on - dostosowanie 
portów do obsługi statków kontenerowych i do przewo- 
zów kombinowanych np. "ro-ro" oraz promów. Roz- 
budowywana jest więc baza promowa w Świnoujściu i 


Gdańsku, sprowadza się urządzenia ułatwiające wyładu- 
nek i załadunek statków. Ostatnio Polskie Linie Oceanicz- 
ne zakupiły 20 kolejnych ciągników samochodowych 
volvo, które pozwalają na szybkie dostarczenie przesyłek 
kontenerowych do odbiorców. 
Ważnym zamierzeniem jest zapewnienie dostaw ryb i 
ich przetworów na poziomie ok. 8 kg na jednego miesz- 
kańca - powiedział J. Dąbski. W ubr. wskaźnik ten 
niestety nie przekroczył 5,5 kg. 
(dokończenie na str. 2) 


"I f' o.'. 


_-1' . 


\... ". .' 
.: \
- : 


::.. '.
 
.. 


.... 


JI w. 
n .' 


(# ." 


, 
\-:' . t T" 
. ;,,\  
it 


I '
,-
.
.'.:,r

:
: 
,r':

'
 ,.


j '.' 1! 
.". 
 
. 
'?'\ <.>;>,:;'<',<.:.u;:
..,;

,.. 
 


.
 > 


.;

 


."10 .; 

,. /o./::t 


.:' J "\.
'
/ . 
.',:'11 .ł- 
"
J)ł 
;'.
 .ifl'. . " 
t. 
'" 


.,.:.1':,: 


..... , ...".'u..: 
u ....ł. 
, ". '
:l= 
.1 .. 


,"\ 
.., 


.. 


'. ",-  


'd' 


. - .. 
Grupa irackich jeńców wojennych powraca z Iranu samolotem Czerwonego 
Krzyża. Dotychczas oba kraje dokonały wymiany tylko nielicznych grup 
jeńców. 


CAF-AP-telefoto 


SRR: Mniej 
na zbrojenia 


Moskwa, Bonn (PAP). Jak poinfor- 
mował na łamach dziennika "Krasnaja 
Zwiezda" pierwszy wiceminister obrony 
Związku Radzieckiego. szef Sztabu Gene- 
ralnego armii radzieckiej gen. Michaił 
Moisiejew, ZSRR zamierza o 19.5 proc. 
zredukować swą produkcję zbrojeniową. 
Stwierdził on ponadto, że należy stworzyć 
przesłanki teoretyczne. by Armia Radziecka 
nabrała charakteru czysto obronnego. 
O 19.5-procentowej redukcji produkcji 
zbrojeniowej w ZSRR poinformował rów- 
nież przywódca radzieckich związków za- 
wodowych Stiepan Szałajew, który 
przebywa w RFN na zaproszenie tamtejszej 
Federacji Związków Zawodowych (DGB). 
W rozmowie z dziennikarzami powiedział 
on, że ok. 300 radzieckich zakładów prze- 
mysłu zbrojeniowego zostało już przesta- 
wionych na produkcję pokojową. 


Także pod względem finansowym. 
Dwadzieścia sześć przedsiębiorstw 
wypracowało zyski, a tylko PG R Rze- 
czyca, gospodarujące w trudnych 
warunkach glebowo-klimatycznych 
uzyskało ujemny wynik finansowy. W 
sumie rok zamknął się orientacyjnym 
wynikiem 7,8 mld zł zysku, nieporów- 
nywalnie wyższym niż w 1987 roku. 
Wynik jest rewelacyjny, ale... 
(dokończenie na str. 2) 


,Jutro w Magazynie 


. "Naprawdę, towarzysze, coś tąpnie - mial powiedzieć jeden z delegatów, sam 
zapewne nie wiedząc jak blisko byl prawdy. Tąpnęlo 9 lutego". WALDEMAR 
tWIĘKA w reportażu "Kaidy koń ciągnie w swoją stronę" przedstawia tło strajku w 
PGR Jęczniki. 
. "Prawdzi@ąjednak rewelacją byla pompa ciepla. Jest to urządzenie zastępujące 
piec c.o., dostarczające taniego, najbardziej "czystego" ciepla na zasadzie odwrócenia 
funkcji lodówki". 
- . JAN POPRAWSKIopisuje swoje wrażenia z wystawy "INBUD 89". 


. Gdy 26 lipca 1941 r. Anders otrzymal depeszę "Rząd ZSRR zgadza się 
zadośćuczynić staraniom dowódcy armii polskiej... " zadecydowal się los generala". - 
WIESŁAWA W ANA T przedstawia sylwetkę dowódcy II Korpusu, gen. Władysława 
Andersa. 
. "Robotnicy protestują przeciwko haslu "bogaćcie się" 
 mówi w rozmowie z 
IRENĄ SCHOLL prof. Bronislaw GoIębiowskl. 
. Ponadto w "Magazynie" - kolumna literacka, recenzje z premiery "War- 
szawianki" w BTD i ostatniego koncertu w Filharmonii Koszalińskiej, rady psycho- 
loga "Jak kochać?", relacja Jerzego Rudzika o losach Krajny i zachodniej Kaszubsz- 
czyzny po I wojnie światowej - stałe felietony, ciekawostki z kraju i ze świata, 
program TV. 


Salata i szczypior już vv sklepach 


Czy znajdą się amatorzy 
na ogórki po 3,5 tys. zł? 


(Inf. wł.) Tegoroczna, bardzo ła- 
godna i wyjątkowo ciepła zima spo- 
wodowała, że ogrodnicy znacznie 
wcześniej niż zwykle rozpoczęli upra- 
wę ogórków i pomidorów. Np. w 
Kombinacie Państwowych Gospo- 
darstw Ogrodniczych w Karnieszewi- 
cach rośliny te nasadzono o 10- 1 2 
dni wcześniej niż w roku ubiegłym. 
Kiedy pojawią się na rynku na razie 
trudno dokładnie określić. 


- Wszystko zależeć będzie od po- 
gody a szczególnie od słońca - mówi 
dyrektor KPGO, Włodzimierz Ja- 
siakiewicz. - A choć zrobiło się 
ciepło, dni słonecznych jest jeszcze, 
niestety, niewiele. Temperaturę w 
szklarniach moglibyśmy zwiększyć o- 
grzewając je, natomiast słońca zastą- 
pić nie możemy. Imitowane jest po- 
przez odpowiednie naświetlenie je- 
dynie w mnożarkach. 
(dokończenie na str. 2) 


Przyleciały skOllVronki 


Coraz więcejjest oznak zbliżania się wiosny, 
na Kielecczyźnie termometry wskazywaly w 
slońcu plus 14 stopni C. Do poludniowych 
rejonów województwa przylecialy już skowro- 


n/d. a ponieważ na polach nie ma śniegu ptaki 
nie mają trudnośct ze znalezieniem pożywie- 
nia. 
W wielu gminach rolnicy przystąpili do 
nawożenia ląk i wywózki obornika na f!!!la. 
(pAP)  
PIeca potlzebuje m,skiej lęki. slowo - ko- 
biecych ust. 
(przysłowia ormiańskie) 
Imieniny - Macieja. BoguBza 
1920 - w Niamczech utworzono partię na- 
zistowską. 
1848 - opublikowano pracę Karola Marksa 
i Fryderyka Engelsa "Manifest partii 
komunistycznaj" . 


Słońce ,wschodzi o 6.64, zachodzi o 
17.17. 


*9 


Pogoda nadal bez większych zmian. DZiś na 
Pomorzu $rodkowym przewidywana jest za- 
chmurzenie duże z lokalnymi przej
ieniami. 
na ogół bez opadów. temparatura w nocy 
około O stopni. w ciągu dnie do plus 6 stopni. 
wiatr słaby z kierunków południowych. (ho) 


Krowie czworaczki 


Zootechnicy - praktycy stwier- 
dzają, iż krowie czworaczki są wyjąt- 
kową rzadkością w hodowli. Przypa- 
dek taki miał miejsce W Zakładzie 
Rolnym Kombinatu PGR Grzybno na 
Ziemi Szczecińskiej. Urodziła je w 
tamtejszej oborze krowa rasy nizinnej 
czarno-białej. 


Jak powiedział dyrektor tego kom- 
binatu Czesław Sawicki. który pra- 
cuje w rolnictwie już czterdzieści lat, 
dotychczas nie zetknął się on w swej 
praktyce z przypadkiem urodzin kro- 
wich czworaczków. (PAP) 


W YDARZENIA przykuwa- 
ją uwagę wszystkich. 
Przedłużające się w cza- 
sie - powszednieją, zaintereso- 
wanie nimi słabnie, publiczność 
wydaje się jakby znudzona. Tak 
jest i z "okrągłym stołem" a jednak 
sądzę, że mimo trzeciego tygodnia 
trwania rozmów i perspektywy, iż 
potrwają jeszcze co najmniej mie- 
siąc - nie powinna ich zasad- 
nicza treść umykać naszej uwa- 
dze. Nazbyt ważne sprawy są roz- 
strzygane -lub choćby tylko pre- 
zentowane - by rozmowy te 
przestały nas interesować, byśmy 
osłabiali nad nimi swoistą społe- 
czną kontrolę. Aczkolwiek w mia- 


rę upływu czasu grupa ich uczest- 
ników obrasta ekspertami i repre- 
zentantami różnych środowisk, 


....... - 
'-.. 


art/Ul" 
komen 

 tarza 


.......,,-, . ;
 


dzieląc się na mnteJsze zespoły, 
podzespoły, podgrupy dyskutują- 
ce o coraz bardziej szczegółowych 
sprawach i łatwo się w tym wszys- 
tkim pogubić, szczególnie gdy ani 


żadna gazeta, z "Głosem Pomo- 
rza" włącznie, ani żaden program 
radiowy czy telewizyjny nie jest w 
stanie, niestety, przekazać całości 
informacji. Stenogram tylko jed- 
nego posiedzenia tylko jednego 
zespołu, zajmującego się sprawa- 
mi reform politycznych liczy ...200 
stron! 


Po pierwszym posiedzeniu 
podzespołu do spraw nauki, o- 
światy i postępu technicznego 
prof. Henryk Samsonowicz mówił 
o trzech planach, do których moż- 
na sprowadzać treść rozmów. 


(dokończenie na str. 2)
		

/Image002.djvu

			Str'. 2 


71. rocznica Armii Radzieckiej 


Uroczysty koncert w Szczecinku 


(Inf. wł.) W sali widowiskowej Domu Kultury Kolejarza w Szczecin- 
ku, odbyły si, wczoraj wojewódzkie uroczystości z okazjl71. rocznicy 
utworzenia Armii Radzieckiej, które połączono z 44. rocznicą wy- 
zwolenia Ziemi Szczecineckiej. 
Organizatorem uroczystego koncertu, 
zatytułowanego " Barwy przyja:fni" były 
Zarząd Wojewódzki i Miejski TPPA. 
Przybyli przedstawiciele miejscowych 
zakładów pracy. młodzież, pionierzy 
Ziemi Szczecineckiej, kombatanci, ak- 
tyw TPPA. Obecni byli przedstawiciele 
wojewódzkich i miajskich władz polity- 
cznych i administracyjnych oraz LWP i 
Północnej Grupy Wojsk Armii Radziec
 
kiej. Po d:fwiękach hymnów narodo- 
wych Polski i Związku Radzieckiego, 
spotkanie rozpoczął montaż słowno- 

muzyczny w reżyserii Joanny Heilig. 
który przedstawili uczniowie Państwo- 
wej Szkoły Muzycznej im. Oskara Kol- 
berga. 
Następnie w okolicznościowym wy- 
stąpieniu przewodniczący Zarządu Wo- 
jewódzkiego TPPR, sekretarz KW PZPR, 
Henryk Pacjan nawiązał do historycz- 
nych wydarzeń sprzed 71 laty, wkładu 
Armii Czerwonej w utrwalaniu rewolu- 
cyjnych zdobyczy partii lenina oraz pol- 


sko-radzieckiego braterstwa broni, zro- 
dzonego w walce ze wspólnym wro- 
giem. Przypomniał bohaterstwo żołnie
 
rzy Armii Radzieckiej podczas walk o 
przywrócenie Szczecinka polskiej Ma- 
cierzy. Za życzenia podziękował przed- 
stawiciel PGWAR - ppłk Aleksiej Po- 
pow. 
W dalszej części koncertu oklaskiwa- 
no instrumentalne i wokalne popisy 
młodych muzyków z P.Sz.M. Wieczo
 
rem przedstawiciele władz wojewódz- 
kich i lokalnych władz uczestniczyli w 
międzyszkolnym turniej u, poświęconym 
historii i tradycji Armii Radzieckiej, który 
odbył się w sali konferencyjnej Szczeci
 
neckiego Domu Partii. Jego organizato- 
rem był Szczecinecki Ośrodek Kultury a 
konkursowe zmagania młodzieży uroz- 
maicały występy zespołu folklorystycz- 
nego "Terno" i grupy małych form tane- 
cznych "Rebelia". W miejscach pa- 
mitei narodowej i na żołnierskich 
mogiłach złożono wiązanki kwia- 
tów. (ur) 


43. rocznica powolania ORMO 


W spolecznej slużbie 


(Inf. wł.). W tych dniach przypada 43. rocznica powołanie Ochotniczej 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Hlstorl, I ważniejsze dokonania organizacji 
przypomniał wczoraj w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Koszalinie na 
uroczystym posiedzeniu Wojewódzkiego Społecznego Komitetu ORMO. wice- 
przewodniczący WSK, wicewojewoda Stefan Marchewka. 


ORMO liczy ponad 8.700 członk6w i 
stanowi jedną z liczniejszych organizacji w 
wOjew6dztwie. Działa 213 jednostek tere- 
nowych. 253 zakładowe, 162 specjalisty- 
czne: do spraw nialetnich. bezpieczeństwa 
na wodach. kolei, ruchu drogowego itp. 
Tylko w ubiegłym roku członkowie ORMO 
wykonali 212 tysięcy społecznych służb 
oraz blisko 46 tys. wsp61nych z funkc- 
jonariuszami Milicji Obywatelskiej. W ich 
efekcie ujawniono 1.039 przypadków ra- 
żącego naruszenia prawa, 766 przypadków 
marnotrawstwa i niegospodarności. skont- 
rolowano zabezpieczenie przeciwpożaro- 
we I stan sanitarny kilkuset obiekt6w, pod- 
jęto działania antyspekulacyjne. Zatrzyma- 
no w trakcie popełniania przestępstw 214 
os6b. ujawniono blisko 1.500 kierujących 
pojazdami po spożyciu alkoholu. Już tylko 


te wyrywkowe dane świadczą o społecz- 
nym zapotrzebowaniu na pracę ORMO. 
Dzięki bowiem ormowcom, w województ- 
wie jest spokojniej i bezpieczniej. 
Wyr6żniających się ormowc6w udeko- 
rowano odznaczeniami państwowymi. re- 
sortowymi i organizacyjnymi. Krzyże Ka- 
walerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzy- 
mali: Edward Lipka i Zbigniew Maka
 
rewicz. Złoty Krzyż Zasługi - Bronisław 
Początek. Do Księgi Honorowej ORMO 
wpisano 14 ofiarnych i zaslużonych działa- 
czy. 
W imieniu władz wojew6dzkich, za do- 
tychczasowe efekty pracy ORMO, podzię- 
kowania złożyli Stefan Marchewka i 
szef Wojew6dzkiego Urzędu Spraw We- 
wnętrznych płk Stefan Sokołowski. 
(bel) 


. . Polaków' podróż ku demokracji 


(dokolJczenie ze str. 1) 
Plan najdalszy najogólniejszy 
- to przyszłość oświaty: wszyst- 
kim zależy, żeby były dobre szkoły, 
by uczyli w nich dobrzy nauczy
 
ciele i by dzieci miały dostęp do 
najnowszych osiągnięć myśli lu- 
dzkiej. Plan średni - już ujawnia 
rozbieżności: np. czy reforma o- 
światy ma być narzucana, stero- 
wana centralnie czy też należy 
zostawić spory margines na po- 
mysły i eksperymenty różne w róż- 
nych środowiskach. I wreszcie 
plan trzeci, spraw szczegółowych 
i bieżących - jak np. danie satys- 
fakcji nauczycielom relegowanym 
ze szkolnictwa lub ukaranym po 
13 grudnia 1981 (pomyślnie w 
dyskusji rozstrzygnięte). 
Tę różnorodność planów "mak- 
ro" i "mikro" można zapewne od- 
nieść do wszystkich zagadnień, 
poruszanych przy "okrągłym sto- 
le". Oba jego "półkola" potrafią w 
wielu sprawach dochodzić do po- 
rozumienia. Przyjęto np za pew- 
nik, że słuszne są tezy przyszłej 
ustawy o stowarzyszeniach, opar- 
te o zasadę wolności zrzeszenia 
się, jedynym ograniczeniem bę- 
dzie zgodność działania danego 
stowarzyszenia z Konstytucją, 
prawem i własnym statutem. Nie 
będzie więc odmów rejestracji ze 
względu na tzw. "nikły pożytek 
społeczny" lub fakt, że istnieje 
stowarzyszenie mające podobne 
cele i charakter. Zaś rejestrować je 
będą i rozwiązywać - wyłącznie 
sądy. Reformę zaś sądownictwa, 
idącą w kierunku pełnej i wszech- 


stron nej jego niezawisłości - tak- 
że przyspieszyły dyskusje prawni- 
ków, reprezentujących wszystkie 
"wysokie umawiające się strony". 
Jak wiadomo, od 1 stycznia 
funkcjonuje ustawa o radach na- 
rodowych i samorządzie terytoria- 
lnym. Ostatnie decyzje Rady Pań- 
stwa dotyczące projektu ustawy o 
mieniu komunalnym pozwalają 
samorządom przekształcić się w 
rzeczywistego gospodarza swego 
terenu, prowadzić działalność go- 
spodarczą. być odciążonym w po- 
ważnym stopniu ze świadczeń na 
rzecz budżetu państwa. 
A więc wolność, niezawisłość, 
demokracja. Jakże to jednak trud- 
nel Już nikt nie przyśle dyrektywy 
"Z góry", którą się będzie można 
zasłonić. Już nie będzie można 
apelować "wyżej", żeby ktoś coś 
zrobił. aby w Przechlewie, powie- 
dzmy, było tak jak w Rąbinie i 
odwrotniel Od obywatelskich ini- 
cjatyw. od gospodarności zależeć 
będzie w znacznym stopniu uciąż- 
liwość (lub nie) naszego codzien- 
nego bytowania. No i od mądrej 
władzy, która ma tam sterować i 
organizować działania. 
J ERZY Urban mówił o podró- 
ży Polaków ku demokracji. 
Jeśli "okrągły stół" jest lo- 
komotywą, ciągnącą ten nasz po- 
ciąg w pożądanym kierunku to nie 
sądzę, że rola społeczeństwa mo- 
że się ograniczyć li-tylko do zaję- 
cia wygodnego miejsca w wago- 
nie i podziwiania coraz to pięk- 
niejszych pejzaży za oknem. 


S. ZAJKOWSKA 


GlOS POMORZA 


23 bm. zebrała si(t Rada OPZZ, 
by ocenić dotychczasową akty- 
wność przedstawicieli Ogólno- 
polskiego Porozumienia w roz- 
mowach "okrągłego stołu". Na 
tej podstawie rada przyj(tła o- 
świadczenie, w którym określiła 
swój stosunek do poruszanych w 
tej debacie kwestii. W toku ob- 
rad zabra' głos premier Mieczys- 
łew F. Rakowski (tekst przekaie- 
my oddzielnie). 
Rada wysłuchała informacji repre
 
zentantów OPZZ uczestniczących w 
różnych gremiach "okrągłego stołu". 
W dyskusji stwierdzono, że w wielu 
sprawach rozmowy posuwają się do 


Rada OPZZ 
o obradach 
"okrąglego stolu" 


przodu i można oczekiwać osiągnię
 
cia pewnych uzgodnień. Uznano za 
niezbędne, by przedstawiciele OPZZ 
wyrafniej eksponowali niezależny 
charakter tego ruchu jako "trzeciej" 
siły, siły znacznej, bo reprezentującej 
przecież 7 mln członków. Tę odręb- 
ność trzeba też prezentować opinii 
publicznej. 
OPZZ - mówiono - musi się 
przygotować do stawienia czoła no- 
wej sytuacji, skutkom przyszłęgo plu- 
ralizmu związkowego, a zWłaszcza 
rejestracji nowego związku zawodo- 
wego o silnej strukturze skupiającego 
pracowników różnych branż. Stąd 
potrzeba przyspieszenia II kongresu 
związkowego i zastanowienia się nad 
możliwością wzmocnienia struktury i 
zwiększenia operatywności OPZZ. 
Opowiedział się za tym również 
Alfred M lodowicz, który uznał ce- 
lowość zwołania kongresu jeszcze w 
tym roku. Odrodzone związki zawo- 
dowe - podkreślił - domagają się 
respektowania zasad zawartych w 
stanowisku X Plenum KC PZPR, oraz 
obstają przy postulacie obligatoryjnej 
wspólnej reprezentacji związkowej w 
zakładach pracy, a także na innych 
szczeblach. Wskazując, że dla załóg i 
dla państwa najbardziej bezpiecznym 
rozwiązaniem byłoby budowanie no- 
wych związków od dołu, od zakła- 
dów pracy. przewodniczący OPZZ 
wyraził nadzieję, że Sejm, nowelizu- 
jąc ustawę o związkach zawodo
 
wych, wefmie pod uwagę to stano- 
wisko OPZZ. 
Postanowiono upoważnić Radę 
Weteranów Pracy i Sekretariat OPZZ 
do skierowania listu otwartego do 
rządu w sprawie szybkiego przystą- 
pienia do negocjacji z OPZZ projektu 
nowej ustawy emerytalnej, tak by 
mogła wejść w życie od 1 stycznie 
1990 r. (PAP) 


1989 - 02 - 24 


Obradował Komitet Wojewódzki PZPR w Słupsku 


(dokolJczenie ze str. 1) 
Z dyskusji wynika, że wśród człon- 
ków partii panuje duże zniecierpli- 
wienie oraz oczekiwanie na wyrafną 
poprawę poziomu życia i sprawied- 
liwe obciążenie społeczeństwa kosz- 
tami przeciągającego się kryzysu. 
W województwie słupskim - po- 
wiedział B. Drobko - po uzgodnie- 
niu z naszymi partnerami polityczny- 
mi nie planujemy stworzenia specjal- 
nego wojewódzkiego "okrągłego 
stołu", natomiast do udziału w pra- 
cach Wojewódzkiej Komisji Współ- 
działan ia zapraszać będziemy osoby 
reprezentujące określone grupy spo- 
łeczno-polityczne wyrażające chęć 
współpracy w ramach porządku kon- 
stytucyjnego PRL. 
Następnie sekretarz KW PZPR o- 
mówił przygotowania i przedstawił 
propozycje przebiegu wojewódzkiej 
konferencji sprawozdawczej, która 
obradować będzie w czterech zespo- 
łach problemowych. Umożliwi to głę- 
bsze wniknięcie w problemy partii a w 
konsekwencji wypracowanie właści- 
wych wniosków. 
W końcowej części wystąpienia B. 
Drobko poinformował o procesie 
zmniejszania liczby stanowisk kie- 
rowniczych w województwie podle- 
gających akceptacji politycznej KW 
PZPR. Liczba tych stanowisk zmniej- 
szyła się z 11 20 w 1987 roku do 127 
obecnie. Analogiczne działania prze
 
prowadzone zostaną w instancjach 
terenowych. 
Następnie rozpoczęła się dyskusja, 
w której głos zabrało 5 mówców. 
Paweł Kasprzyk -I sekretarz KM 
PZPR w Lęborku przedstawił prze- 
bieg kampanii sprawozdawczej na te- 
renie Lęborka. Rytmika pracy organi- 
zacji partyjnych jest bardzo zróżnico- 
wana. Na 77 POP spora część zwle- 
kała z odbyciem zebrań do ostatniej 
chwili. Najwięcej uwagi w dyskusji 
poświęcono problemom związanym z 
decyzjami rządu premiera Rako- 
wskiego, pogłębiającą się inflacją, sy- 
tuacją gospodarczą kraju. O materia- 
łach sprawozdawczych na konferen- 
cję wojewódzką P. Kasprzyk powie- 
dział, że są one nowatorskie w formie i 
bogate w treść. 
Mieczysław Jaroszewicz - dy- 
rektor Muzeum Pomorza Srodkowe- 
go zaczął swoją wypowiedf od stwier- 
dzenia, że w czasie kryzysu muzy mają 
mało do powiedzenia. Czy tak jest 
również w Słupskiem'? W minionych 
dwóch latach w kulturze województ- 
wa było wiele pozytywów. Powstały 
nowe obiekty. Niektóre z nich - jak 
np. Bałtycka Galeria Sztuki - 


zasługują na miano "perełek kultury". 
Wokół problemów kultury panuje do- 
bra, życzliwa atmosfera. Są jednak i 
sprawy nie rozwiązane, np. z budżetu 
Muzeum Pomorza Srodkowego blis- 
ko 70 proc. pochłania fundusz płac, 
chociaż zarobki pracowników są nie- 
wielkie. Jak widać na działalność me- 
rytoryczną pozostaje mała część bu- 
dżetu. Z takimi kłopotami borykają się 
i inne placówki. 
Edward Kasperski - z-ca szefa 
WUSW omówił obecną sytuację spo
 
łeczno-polityczną w województwie. 
Wskazał na przykłady niezadowole- 
nia załóg pracowniczych na tle płaco- 
wym. Podkreślił także, że na terenie 
województwa nastąpił wzrost prze- 
stępstw pospolitych, szczególnie za
 
grożone jest mienie prywatne obywa- 
teli, rośnie liczba włamań i kradzieży. 
Czesław Rudnikowski - I sek
 
retarz POP w Oddziale WZGS w Sła- 
wnie podkreślił, ża partia staje się 
bardziej demokratyczna, otwarta na 
dyskusje i argumenty. Jest to model 
partii żywej i nowoczesnej. Na X Ple- 
num KC umocnił się nurt reformator
 
ski. 
Henryk Fiodorowicz - I sek- 
retarz POP w Zespole Szkół Drzew- 
nych w Słupsku omówił sytuację w 
środowisku nauczycielskim. Odniósł 
się do problemów szkolnictwa zawo- 
dowego, przybliżenia wzajemnego 
szkoły i zakładu pracy. Baza szkół 
średnich nie jest przygotowana do 
przyjęcia nadchodzącego wyżu de- 
mograficznego. Krytycznie odniósł 
się też do problemów płacowych 
n auczyciel i. 
W sprawach organizacyjnych Ko- 
mitet Wojewódzki PZPR zatwierdził 
nowe komisje KW oraz ich przewod- 
niczących i wiceprzewodniczących 
wykonawczych (etatowych pracow- 
ników KW PZPR). 
Komisja ds. pracy z kadrą kierow- 
niczą - przewodniczący: Ryszard J. 
Kurylczyk, wiceprzewodniczący: 
Stanisław Skorek. 
Komisja ds. pracy partyjnej - prze- 
wodniczący Borys Drobko, wice'- 
przewodniczący: Bernard Kawał- 
kowski. 
Komisja prawa i praworządności: 
przewodniczący: Ryszard J. Kuryl- 
czyk, wiceprzewodniczący: Antoni 
Roman. 
Komisja obsługi ludności i spraw 
socjalnych - przewodniczący: Bo- 
rys Drobko. wiceprzewodniczący 
Tadeusz Gurtowski. 
Komisja ds. młodzieży, sportu i re- 
kreacji: przewodniczący: Borys Dro- 


bko, wiceprzewodniczący: Witold 
Galewskl. 
Komisja ideologiczno-propagan
 
dowa - przewodniczący: Zbigniew 
M urawski, wiceprzewodniczący 
Marian Kandziak. 
Komisja nauki, oświaty i wychowa- 
nia - przewodniczący: Jan Dragun. 
wiceprzewodniczący: Jerzy Mazu- 
rek. 
Komisja kultury - przewodniczą- 
cy: Mieczysław Jaroszewicz. wi- 
ceprzewodnicząca: Teresa Nako- 
nieczka. 
Komisja robotnicza - przewodni- 
czący: Paweł Rystwej, wiceprze- 
wodniczący: Mieczysław Rut. 
Komisja społeczno-ekonomiczna 
- przewodniczący Paweł Rystwej, 
wiceprzewodniczący: Adam Wój- 
cik. 
Komisja wsi I rolnictwa - 
przewodniczący: Paweł Ryst- 
wej, wiceprzewodniczący: Stanis- 
ław Woiniczak. 
Komisja planowania przestrzenne- 
go, budownictwa i ochrony środowi- 
ska - przewodniczący: Czesław 
Wysoki, wiceprzewodniczący: Jó- 
zef Maruszak. 
Komisja inicjatyw gospodarczych i 
rzemiosła - przewodniczący: Stani- 
sław Nisiewicz, wiceprzewodni
 
czący: M ieczysław Perło. 
Komisja ds. działaczy ruchu robot- 
niczego - przewodniczący: Andrzej 
Morylak, wiceprzewodniczący Se- 
bastian Pewiński. 
Zespół ds. skarg i listów - przewo- 
dniczący: Edward Grzywaczews- 
ki, wiceprzewodniczący Henryk Ka- 
rasiński. 
W przyjętej na zakończenie uchwa- 
Ip Komitet Wojewódzki PZPR zaak- 
ceptował wnioski wynikające z oceny 
kampanii sprawozdawczej przedsta- 
wione w referacie Egzekutywy KW 
PZPR i zobowiązał instancje partyjne 
do ich realizacji. KW PZPR zwołuje 4 
marca br. wojewódzką konferencję 
sprawozdawczą, aprobuje i przedkła- 
da pod obrady konferencji sprawo- 
zdanie z działalności Komitetu Woje- 
wódzkiego za okres: pafdziernik 
1986 - luty 1989 oraz informacje 
wojewody słupskiego pt. "Reali- 
zacja zadań społeczno-gospodar- 
czych w woj. słupskim w latach 
1987-1988" . 
Na zakończenie głos zabrał I sek- 
retarz KW PZPR Ryszard J. Kuryl- 
czyk, który podsumował obrady. 


.t 


.. 


. 


LEOKADIA GŁUSIK 


W koszalińskich pegeerach 


(dokollczen;e ze str. 7) 
W trakcie narady, w kt6rej uczestniczył 
prezes zarządu Krajowego Związku PG R. 
Stanisław Wlto.ławskl, a gośćmi byli 
m.in. I sekretarz KW PZPR, Eugeniusz 
Jakubaszek i wicewojewoda. Marian 
Czerwiński, wielokrotnie zwracano uwa- 
gę na fakt. że kwota zysku uzyskana została 
niejako sztucznie i nie oddaje ani trudnych 
warunków gospodarowania przedsię- 
biorstw. ani uwarunkowań. Jak wiadomo, 
w listopadzie wstecznie podniesiono ceny 
płod6w rolnych z datą od lipca. Wyrów- 
nanie rosnących przez caly rok koszt6w 
produkcji przyszło zbyt p6tno, by różnicę 
można było spożytkować na rzecz rozwoju 
przedsiębiorstw. Mimo zaniżonych z ko- 
nieczności kosztów produkcji były one i tak 
wyższe od uzyskanych przez przedsiębior- 
stwa dochodów o ok. 3 mld złotych. Tylko 
w pięciu przedsiębiorstwach dochody były 
wyższe od koszt6w. Tak więc pięciokrotnie 
wyŻszy wynik finansowy. chociażzadowa- 


la, nadal nie pozwala większości przed- 
siębiorstw na rozwój. Pegeery są zadłużo- 
ne w kredytach obrotowych i inwestycyj- 
nych. Brakuje środk6w na zakup podsta- 
wowych maszyn i środk6w transportu. 
Stwierdzono, że niezrozumienie faktycz- 
nej sytuacji przedsiębiorstw staje się COraz 
bardziej widoczne nawet wśr6d zał6g 
PGR. Pracownicy zachłysnęli się miliono- 
wymi zyskami. Mnożą się naciski na płace. 
Aktualnie odbywa się wartościowanie sta- 
nowiSk pracy i wprowadzanie nowych ta- 
ryfikator6w. Odbywa się to w atmosferze 
burzliwych zebrań zał6g i niepokoj6w lo- 
kalnych. Strajkowała załoga Nasutowa w 
Kombinacie PG R Stanomino. Od sześciu 
dni trwa strajk zakładu Zarańsko w KPGR 
Drawsko Pomorskie. Stanęła SHR Strzekę- 
cin. Podobne wieści docierają z innych 
wojew6dztw. 
Srednie wynagrodzenie pracownika pe- 
geeru w wojew. koszalińskim. liczone wraz 
ze świadczeniami, wyniosło na koniec roku 


niewiele ponad 49 tys. zł. Jest ono niższe 
niż przeciętnie w kraju. Wynagrodzenia są 
dość zr6żnicowane w samych przedsiębior- 
stwach, jak i między przedsiębior- 
stwami. Załogi domagają się wysokich 
podwyżek. a tymczasem po przekroczeniu 
40 proc. funduszu płac pegeery zmuszone 
będą płacić wysoki podatek od ponadnor- 
matywnych wynagrodzeń. 
Tak więc finanse zdominowały wczoraj- 
szą pegeerowską naradę. 
Prezes Stanisław Witosławski omówił w 
trakcie narady wyniki przedsiębiorstw i 
zrelacjonował aktualne poczynania Krajo- 
wego Związku. 
- Zakł6cenia w pracy pegeerowskich 
zał6g i naciski płacowe nie wzięły się z 
niczego - stwierdził na zakończenie dys- 
kusji I sekretarz KW, Eugeniusz Jakuba- 
szek. - Trafily one na podatny grunt trud- 
nej sytuacji pegeerowskich załóg. a także 
skomplikowanej sytuacji samych przedsię- 
biorstw. Działać więc trzeba bardzo roz- 
ważnie. a jednocześnie szczeg6łowo infor
 
mować załogi przedsiębiorstw rolnych o 
rzeczywistej sytuacji ekonomicznej i moż- 
liwościach płacowych przedsiębiorstw. 
Załogi muszą czuć się wsp6łodpowiedzial
 
ne za funkcjonowanie pegeerów. (jakr) 


Po incydencie w Varpalota 


Budapeszt (PAP). Jak już informowa- 
liśmy. w Varpalota doszło do incydentu. w 
wyniku kt6rego pobita została przez milicję 
węgierską grupa obywateli polskich. 
Jak dowiaduje się korespondent PAP w 
ambasadzie polskiej w Budapeszcie, jej 
przedstawiciele pOdjęli energiczne działa- 
nia w celu wyjaśnienia do końca tej spra- 
wy. Przeprowadzono rozmowy w resor- 
tach Spraw Wewnętrznych i Zagranicz- 
nych Węgier. Strona węgierska obiecała w 
najbliższych dniach przedstawić wyniki 
dochodzenia. 


I ......... '" ...... ...... .... ..... ..... ...... ' j 
, .............................................. . 
............."...........................................................................". 
............... S ......... I! ...... . .......... a ....... m ..................... 
........ .. .. .. .. ....... 
............
... ..... . .' . ... . ................. 
........ . ..... .. .......... 
........ . .... ... ......... 
........ . .... .. .......... 
. . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . 
 
........ . .... ..... .......... 
::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


Kolejny medal dla Finlandii 


Na mistrzostwach świata w lahti trwa 
zwycięska passa narciarek Finlandii. 
Wczoraj sztafetę 4 razy 5 km kobiet wygrały 
Finki Pirko Matta. Maria-Lisa Kirves- 
niemi, Jaana Savolainen i Mario Mat- 
tikainen, wyprzedzając po porywającej 
walce o 7,1 sek. drużynę Związku Radziec- 
kiego. Na 3 miejscu znalazły się Norweżki. 
Zespół polski ukończył bieg na 12 pozycji 
ze stratą ok. 5 min. do Finek. 


Eliminacje "Italia - 90" 


W kolejnym meczu eliminacyjnym do 
piłkarskich Mistrzostw Swiata "Italia - 
90" w piątej grupie strefy azjatyckiej re- 
prezentacja ChRL pokonała Bangladesz 
2:0. W drugim meczu tej grupy, Iran poko- 
nał na wyje:fdzie Tajlandię 3:0 (2:0). 


'11 / :1:,,11111111:1:11,1 


. POLSKA a świat; ten szeroki temat. którym 
na Wiejskiej interesuje się na co dzień sejmowa 
Komisja Spraw Zagranicznych. będzie dziś przed- 
miotam dorocznej debaty na plenarnym poaiedze- 
niu parlamantu. Przedstawiona zostenie informa- 
cja rządu o kierunkach i zedaniach polityki za- 
granicznej PRL oraz o aytuecji międzynarodowej. 
Ogłoszony porządek dZienny dzisiajszego posie- 
dzenia Sejmu obejmuje również drugia czytanie 
projektów czterech ustaw rolnych. 
. NA SCENĘ Teatru Powszechnego w Wer- 
szawie powrÓClI dwie jednoaktówki wybitnego 
dramaturga czechosłowackiego Vaclava Havela. 
w reżyserii Fellkse Felka. Sil to ..Audiencja" i 
.. Protest". 
. POWOŁUJĄC się ne wYPowiedzi dyplome- 
tów z ONZ. agencja Reutera pisze. że trzy pułki 
piechoty z Finlandii. Kenii i Malezji b,dl/ stenowić 
zasadniczą częśĆ pokojowych aił zbrojnych ONZ 
w Namibii (UNTAG). Wśród obserwatorów wojs- 
kowych będą również Polecy. 
. PLENUM KC KP Mołdawii usunęło ze &kła- 
du Komitetu Centralnego partii byłego drugiego 


sekretarza republikańskiej organizacji partyjnej 
WIKTORA SMI RNOWA. jako osob,. która skom- 
promitowała się. a obecnie została pociągni,ta do 
odpowiedzialności karnej za przast,pstwa popeł- 
nione w czasie pracy w aparacia KC KPZR. Został 
on oskarżony o udział w tzw. eferze uzbekistańs- 
kiej. 
. $WIADECTWEM zaostrzania się konfliktu 
wokół książki ..Szatańskie Wersety" brytyjskiego 
pisarza Salmana Rushdiego stało si, opublikowe- 
ne oświadczenie ajatollahe Chomeiniego stwier- 
dzejące, ża dyplomatyczna i gospodarcze sankcje 
Zachodu nie skłonią Iranu do odwołania wyroku 
śmierci na jej autora. 
. W CZASIE rozp,dzania przez żołnierzy 
izraelskich demonstracji palestyńskich na Zachod- 
nim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy rennych 
zostało co najmniej 8 osób. Od kul plastikowych 
rannych zostało 2 dzieci w wieku 3-6 lat. 
. DWOJE studentów zginęło w wyniku ze- 
mieszak z policją. do jakich doszło 14 lutego ne 
uniwersytecie w Kinszasie w Zsirze. Studenci 
protestoweli przaciwko pogarazajllcym si, warun- 
kom bytowym oraz sytuacji gospodarczej w kraju. 
. RZĄD sudański zwołeł nedzwyczajne posie- 
dzenie. eby zajllć stanowisko wobec memorlln- 
dum 150 wyższych oficarów. którzy dali premiero- 
wi Sadikowl el-Mahdiemu tydzień czasu na po- 
wołanie nowego rzędu. podj
ie rokowań poko- 
jowych z powstańceml ne południu kreju oraz 
działań na rzecz uzdrowienia gospodIIrkI. 


Sałata i szczypior już w sklepach 


(dokoltczen;e ze str. 7) 
W każdym razie pierwsze karnieszewic- 
kie og6rki trafią do sklep6w około 18-22 
marca. a więc jeszcza przed świłtami wiel- 
kanocnymi. W tej chwili Kombinat dostar- 
cza na rynek codziennie około 5 tys. głó- 
wek sałaty, która "rozchodzI się" jak woda, 
także bardzo duże ilości szczypioru, a w 
najbliższych dniach będzie sprzedawać też 
rzodkiewkę. 
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze 
w Słupsku również produkuje sporo ziele- 
niny. Obecnie zaopatruje sklepy w szczy- 
pior, koper i botwinę, a od przyszłego 
tygodnia - będzie r6wnież w sałatę. Pier- 
wsze ogórki znajdą się na rynku w Dzień 
Kobiet. 
- Pierwsze dostawy będą niewielkie, 
gdzieś po 500 kg dziennie. W sumie do 
końca czerwca wyprodukujemy około 700 
ton ogórków, z czego część zamierzamy 
wyeksportować. Słupsk ani nawet całe 
województwo nie będą w stanie zjeść aż 
takich ilości - mówi dyrektor PGO w 
Słupsku, Marian Błażejczyk. - Jaka 
będzie cena pierwszych og6rków jeszcze 
nie wiemy. ustalimy ją w dniu sprzedaży. 
ale na pewno będziemy sprzedawać je, jak 
zwykle. taniej niż inni producenci z woj. 
słupskiego. Na pierwsze nasze pomidory 


trzeba poczekać do końca marca, a może 
nawet do pierwszych dni kwietnia. 
Tyle producenci. A co o nowalijkach 
m6wią handlowcy? 
W sklepach Koszalińskiej Spółdziel- 
ni Ogrodniczo-Pszczelarskiej można kupić 
sałatę z KPGO w Karnieszewicach oraz 
szczypior i pietruszkę natkę. kt6re sp6ł- 
dzielnia odbiera od producentów. w ra- 
mach zawartych um6w kontraktacyjnych. 
lada dzień będą i ogórki. 
- Ogórki sprowadzamy z Kombinatu 
Ogrodniczego w Złotowie - mówi prezes 
KSOP. Jan Bawiac. - Na razie ściągamy 
partie sondażowe. nie większe niż 
100-150 kg i zObaczymy czy klienci chęt- 
nie będą je kupować. Kilogram tych pierw- 
szych ma kosztować 3.5 tys. zł. Mamy 
nadzieję. że potem producenci szybko ob- 
niżą ceny. Pomidorów nie sprowadzamy, 
gdyż w tej chwili musiałyby kosztować po 
5-5,5 tys. zł za kilogram. 
Trzeba przyznać. że tej zimy w naszych 
sklepach warzywnych jest wyjątkowo du- 
żo świeżej zieleniny, a szczególnia sałaty i 
szczypioru. Nadal jednak popyt na nie jest 
znacznie większy niż podaż. Z każdym 
dniem nowalijek. powinno być więcej i 
mamy nadzieję. że będą tańsze. Czekamy 
na pierwsze rzodkiewki i ogórki. 
(bog) 


Trudno dot,rze
 do Kolobrzegu 


Pomoraktl Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Peństwowych w Szczecinie uprzejmie Informuja. 
że w zwillzku z pracami torowymi lelektryfikacyj- 
nymi na odcinku Kołobrzeg - Białogard wpro- 
wadze si, nast,pujące zmiany w kursowaniu po- 
cięgów pea.żarskich: 
W dniach od 28 lutego do 9 marce. 14 do 24 
merca. 29 marce do 7 kwietnie br., 11 do 20 
kwietnie. 26 do 29 kwietnie br.. 3 do 12 maje. 1 e 
do 24 maje br. odwołuje si,: 
Poe. nr 724 ret. Kołobrz.g (odj. 12.28) - 
Białogard (przyj. 13.31) I poe: nr 711 reI. Szcz.- 


clnek (odl. 1165) - Kołobrzeg (przyj. 14.36). 
W dniach od 22 do 24 marca. 29 merca do 7 
kwietnia br.. 11 do 20 kwietnie. 26 do 29 kwietnia, 
3 do 12 maja. 16 do 24 maje br. odwołuje si,: 
Poc. nr 741 rei BI.łogard {odJ. 963 - Koło- 
brzeg (przyj. 10.33) I poc. nr 722 rei. Kołobrzftg 
(odj. 11.10) - Białogard (przyj. 11.66). 
Komunikacji zast,pczej nie przewidujemy. O 
szczegółowe informacje prosimy zwracaĆ ait do 
dyżurnych ruchu i punktów informacyjnych na 
stacjach. 


M. Gorbaczow 
w Czarnobylu 


Moskwa (PAP). Czwarty dzień pobytu 
Michaiła Gorbaczowa na Ukrainie rozpo- 
czął się od wyjazdu do czarnobylskiej elek- 
trowni atomowej (130 km na p6łnoc od 
Kijowa). Radziecki przywódca interesował 
się sytuacją w funkcjonujących blokach 
energetycznych. przebiegiem rob6t dezak- 
tyW8cyjnych. środkami mającymi na celu 
zwiększenie niezawodności urządzeń 
technicznych w elektrowniach jądrowych 
oraz jakością prac budowlanych. 
Dyrektor elektrowni M. Umaniec poin- 
formował gościa. że trzy 1000-megawato- 
we bloki elektrowni pracują stabilnie. 


Najważniejsze zadania 
gospodarki morskiej 


(dokotlezenie ze str. 1) 
Zrealizowanie tego celu będzie możliwe. jeśli 
wynegocjowana odsprledaż państwu dewiz uzy- 
skanych ze sprzedaży cz,ści połowów przez rybo- 
lówstwo dalekomorskie utrzyma si, ne poziomie 
10 proc. Oznacza to. ie pozostale 90 proc. btdzie- 
my mogli przeznaczyć m.in. na utrzymenle floty na 
łowiskach południowego Atlantyku czy innych 
de leki ch akwenach. natomiast za pozostałe środki 
zakupić śledzie czy makrele bo tylko wtedy. gdy 
armatorzy mogą swobodnie dysponować cz,ścią 
środków dewizowych możliwe jest Ich uczest- 
niczenie w twiatowym marketingu rybnym. Aby 
złagodzić proces aterzenia si\! naszej floty. w br. 
krajowi ermatorzy zakupią 6 lub 7 nowych trew- 
lerów dalekomorskich I 7 kutrów bałtyckich. Wa- 
runkiem osillgni,cia trwałych podstew rozwoju 
morskiej gospodarki rybnej - podkreśla J. Dąbski 
- jest jej jednakowe traktowanie w tzw. bloku 
rolno-spożywczym w sensia dostępności do kre- 
dytów i ich oprocentowania. a także w obciąże. 
niach podatkowych. (PAP) 


., 


lIi!!I!IIII!I!I
ltjliliili!illll!i 
mml!m!illilc

!;!ne;!!!mW 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::: 


Jak poinformował nas oficer dyżurny 
słupskiego WUSW wczoraj wydarzył się na 
ul. Wolności w Slupsku tragiczny wypadek 
drogowy. Na przejściu została przejechana 
przez miejski autobus 71-Ietnia kobieta, 
która nagle wtargnęła na jezdnię. Kobieta 
poniosla śmierć na miejscu. 
* * * 
W PGR Domanlca (gmina Miastko) 
spaliły się dwie stodoły, w których składo- 
wano ok. 300 ton siana. Straty oszacowa- 
no na 13 mln zł. Przyczyny pożaru ustala 
specjalna komisja. 
* * * 
W Słup.ku miało miejsce włamanie do 
przedszkola nr 31. Skradziono dwa gramo- 
fony. Milicja wykryla sprawców, którymi 
okazali się dwaj młodociani mieszkańcy 
miasta. Łup odzyskano. 
Znów doszło do kradzieży koła od "ma- 
lucha", co stało się wręcz plag q w Słupsku. 
(s) 


,
		

/Image003.djvu

			Str. 3 


GŁOS POMORZA 


1989 - 02 - 24 


BODŹCEM STAŁA SIĘ NOWA USTAWA 


,kac h społeczno-gospodarczych i nic 
nie ma wspólnego z reformą. 
W ubiegłym roku przeprowadzono 
w kraju ankietę związkową, w której 
trzy czwarte respondentów opowie- 
działa się za utrzymaniem funkcji soc- 
jalnych. Gdyby ją ograniczyć - noto- 
wałam w Złocieńcu - to już żadne 
dziecko nie pojedzie na kolonie. - 
Mamy takie doświadczenie - opo- 
wiada przewodnicząca związku. - 
Wprowadziliśmy swego czasu ekspe- 
rymentalnietzw. kartoteki. Każdy pra- 
cownik miał na koncie swoją cząstkę 
funduszu i mógł nią dowolnie dys- 
- ponować. W rezultacie przez trzy lata 
dzieci nie wyjechały na kolonie. Do- 
piero w ubiegłym roku, po zniesieniu 
kartoteki. znowu miały zorganizowa- 
ny wypoczynek. 
Gospodarowanie funduszem soc- 
jalnym staje się coraz trudniejsze, a 
czasami rodzi konflikty. Coraz wyraź- 
niej daje się odczuć nacisk, by wszelki 
pieniądz wypłacać do ręki. Z fundu- 
szu dla przykładu. W ZPW organizuje 
się liczne wycieczki na grzyby (po 
kilkanaście w roku) wyjazdy na ryby, 
niedzielne imprezy sportowe za mias- 
tem. Ci którzy nie mają ochoty na 
udział postulują. żeby zlikwidować 
ten rodzaj wypoczynku. Olbrzymie 
sumy pochłania akcja letnia. Ale ze 
zorganizowanego wypoczynku mało 
kto korzysta. Na wczasy jedzie 3 pro- 
cent załogi. Mimo to ta forma wypo- 
czynku pochłania najwięcej pienię- 
dzy. Przeforsowano tu, jak w wielu 
innych zakładach, "wczasy pod gru- 
szą". Pieniądze dostaje się do ręki. Na 
dwutygodniowy urlop - siedem ty- 
sięcy. Tyle samo otrzymuje członek 
rodziny. Co dwa lata. 
Kiedyś bawiono się jeszcze w pie- 
czątki i pOdkładki zaświadczające. że 
się było w tym czasie tu i ówdzie. 
Teraz z tych formalności zrezygnowa- 
no. 
Zbigniew Gąsiorowski, dyrektor 
do spraw produkcji, w sprawie dzia- 
łalności socjalnej ma mieszane od- 
czucia. Też mówi, że zakład to nie 
instytucja charytatywna. - Ale żyje- 
my w Złocieńcu - powiada - i w 
określonych warunkach. Jeśli my nie 
pomożemy pracownikom i wetera- 
nom, to kto? Świadczenia są trak- 
towane przez pracowników jak należ- 
na im część wynagrodzenia. Skoro 
nie możemy dać wyższych płac, to o 
czym mówić? 


P rzedsiębiorstwo jest od tego, 
żeby produkowało. W warun- 
kach reformy gospodarczej 
część działalności socjalnej stała się 
kulą u nogi. 
- Tym powinny się zająć inne. 
wyspecjalizowane agendy. Takie opi- 
nie zanotowałam w Złocieńcu. Ale 
były też przeciwne. Z tym, że te pierw- 
sze były głoszone z istotnym zastrze- 
żeniem: - Przedsiębiorstwo zajmują- 
ce się tylko produkcją, to nie model na 
kryzys. Ludzie ubożeją. Jeśli my im 
nie pomożemy, to kto? 
W ubiegłym roku wypłacono tu 
półtora miliona złotych z funduszu 
socjalnego na zapomogi. Połowę o- 
trzymali emeryci i renciści. - Pewnie 
- argumentował przewodniczący 
Rady -lepiej byłoby, gdyby się zaj- 
mowała tym specjalna instytucja spo- 
łeczna, ale... Spotykam naszego daw- 
nego mistrza tkalni. Okazuje się, że ma 
zaledwie 20 tys. złotych emerytury. A 
przecież kiedy pracował był kimś, miał 
stanowisko, zarobki. I co, teraz upo- 
korzyć go, powiedzieć, że ma iść do 
opieki społecznej? Emerytura po tylu 
latach odpowiedzialnej pracy powin- 


ZASŁVSZANE.'VV ZŁąCIEŃCU 


kosztorysy i kalkulacje. Te niejako 
dodatkowe obowiązki wykonuje w 
domu, po pracy w Urzędzie i w spół- 
ce. 
- Zdarza się, że trzeba posiedzieć 
nad tym i do późna w noc - stwier- 
dza. 


Artur Orelik i Zbigniew 
Zytyński od godziny siód- 
mej do piętnastej są pra- 
cownikami Urzędu Gminy 
w Silnowie. Natomiast po 
godzinie piętnastej prze- 
bierają się w kombinezo- 
ny robocze i pracują jako 
spółka cywilna "Usługi 
komunalne". Na terenie 
gminy jest ona czymś w 
rodzaju zakładu gospodar- 
ki komunalnej. 
Spółka zajmuje się wy- 
wozem śmieci i ścieków, 
remontem mieszkań, na- 
prawą dróg i chodników, 
czyszczeniem studni, u- 
rządzaniem zieleni, tere- 
nów sportowych, rekrea- 
cyjnych itp. 


rzyzwyczajono się traktować przedsiębiorstwo jako ro- 
dzaj instytucji filantropijno-charytatywnej. Do dyrekcji 
prośby płyną z różnych stron. O dofinansowanie klubu 
sportowego prosi zarząd "Olimpu". Przychodzi szefowa związ- 
ku - Federacja chce od zakładu po tysiąc złotych na osobę z 
przeznaczeniem na budowę sanatorium. W ZPW, lekko licząc, 
wyjdzie milion złotych. Pieniądze wyciągają ze wszystkich 
stron. Na przedszkole też trzeba dać... 
- Jesteśmy bogatym państwem przeznacza się pół procent ogólnych 
- to słowa Teofila Gila; przewod- kosztów. Ta druga grupa twierdzi, że 
niczącego Rady Pracowniczej w Za- robi się jeszcze za mało. Koronnym 
kładach Przemysłu Wełnianego w przykładem - żywienie zbiorowe. 
Złocieńcu. - Kogo innego byłoby Generalnie znajduje się ono już w 
stać na utrzymanie ośrodka wczaso- stanie szczątkowym. Pięć procent za- 
wego działającego tylko w czasie trudnionych, korzystających ze stołó- 
dwóch letnich miesięcy? A nas stać, wek w skali kraju, to niewielki od- 
podobnie jak wielu innych. Wystar- setek. W sąsiednich krajach kształtuje 
czy przejechać się po wybrzeżu i zo- się to na odwrót. 
baczyć. 


p 


ł 


C ZY się opłaca? Odpowiadają, 
że tak. Chociaż - przyznają - 
dręczy ich niepewność co do 
dalszej przyszłości. Dotąd nie wiedzą 
bowiem, jak wysoki podatek przyjdzie 
im płacić. 
Dlaczego spółka cywilna, a nie - 
jak w większości przypadków z o- 
graniczoną odpowiedzialnością? Bo 
krótsza była droga załatwiania spraw 
formalnych, związanych z jej rejestra- 
cją. Ale większa jest odpowiedzial- 
ność udziałowców. Nie mówiąc o 
tym, że muszą mieć do siebie duże 
zaufanie, większe niż w przypadku 
spółki z 0.0. Po prostu łatwiej można 
pójść z torbami. Tę świadomość obaj 
udziałowcy mają. 
- Jakie plany na przyszłość? 
- Gdy się dorobimy - mówią - 
zakupimy sprzęt, jakiś samochód cię- 
żarowy, zatrudnimy pracowników... 
- Żeby rozpocząć działalność, 
musieliśmy od kolegów pożyczyć 


ZPW należy do tych nielicznych 
firm, w których stołówka uchowała 
się mimo kryzysu. Żywi codziennie 
ponad tysiąc osób. Z tego ponad 600 


Przez Teofila Gila przemawia w tym 
momencie ekonomista, jakim jest z 
zawodu: - Pieniądze trzeba obracać 


N A razie jest to spółka dwuoso- 
bowa. Powstała niedawno, bo 
27 stycznia br. Jest więc spół- 
ką na dorobku. Jej szefowie (także 
ludzie młodzi) są jednocześnie i u- 
działowcami, i pracownikami fizycz- 


Fa . ka 
to nie ochr . nka, ale...  


.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
....... 
........... ...................................................................................................................... 
111111.lilillllllllllllllll_111111 
::i",II::sl.B:' II ,:.""

:
",:..
"::,
!,
.':,,,,,..,,I,,:::
:::,,,II.':
:
::
,.,,I
:llil::
,I.I: 
.................................................. ... ........................................................................... 
.................................................. ............................................................................ 
II Illiililllilllil!1 Iliillillllll l 


na wystarczyć na życie i póki nie 
dopracujemy się takiego modelu, nie 
ma co zaczynać od przewrotu w do- 
tychczasowej działalności socjalnej. 
Irena Kubiak, która przewodniczy 
związkowi dopiero pierwszą kaden- 
cję przedtem pracowała 18 lat w pro- 
dukcji. Na trzy zmiany. Dlatego pod- 
kreśla, że trzeba pamiętać, gdzie się o 
tych problemach mówi. Może gdzie 
indziej jest inaczej. Ale tutaj jest za- 
kład steranych pracą kobiet. Na eme- 
ryturę odchodzą z żylakami, z dysko- 
patią, astmą, reumatyzmem. W tym 
"Iekkim" przemyśle praca jest ciężka 
- i niskie zarobki. Dlatego kobiety 
odchodzą, gdy tylko wybije im 55 lat 
życia. I bardzo często wracają na pół 
etatu. do szatni, do sprzątania, do 
parzenia herbaty, bo emerytura nie 
starcza na przeżycie. I jak im odmówić 
potem np. 26 tysięcy złotych na zakup 
węgla? Przecież to miesięczna emery- 
tural Z czego mają odłożyć? Ale. żeby 
być sprawiedliwym. Jest nie tylko tak. 
Są i podania pracowników. co praw- 
da rzadsze, w rodzaju: "Przepraco- 
wałam tu 32 lata, nigdy zapomo- 
gi nie dostałam, a innym dajecie. 
Ja też chcę". 


to pracownicy ZPW. Jeszcze w grud- 
niu na obiady przychodzili tu stołow- 
nicy z 19 przedsiębiorstw i instytucji 
Złocieńca. Z nowym rokiem wymó- 
wiono umowy kilku zakładom, bo 
wśród własnej załogi wzrosło zapo- 
trzebowanie na abonamenty. 
Obiady są tanie, pracownik za trzy 
dania płaci 135 złotych. Za tę kwotę 
ani nie zje w barze, ani nie ugotuje w 
domu. Stołują się więc teraz całymi 
rodzinami, chociaż członkowie rodzi- 
ny muszą zapłacić więcej. Ale po 
ciężkiej pracy, po przedreptaniu kilku- 
nastu kilometrów wokół krosien, ko- 
biety - a ich tu większość - nie 
muszą już gotować w domowej ku- 
chni. Nie muszą się martwić czy coś w 
sklepie upolują. 
Szef działu socjalnego, Stanisław 
Erett, niegdyś szef związku, też ko- 
rzysta ze stołówki i ani myśli rezyg- 
nować. Czy stołówka jest luksusem? 
Czymś ponad stan w dobie kryzysu? 
Kosztuje, bo kosztuje, ale dopłaca się 
do niej relatywnie mało. Sporo zara- 
bia się natomiast na wypożyczaniu 
sali,na wesela i inne imprezy. Nie, na 
likwidację stołówki nikt by się nie 
zgodził. 
Ale ludzie myślą różnie. Są i tacy. 
którzy mówią: - Ja nie korzystam z 
obiadów. Skoro tak, to tę dopłatę do 
obiadu powinniście mi wypłacić. 
I domagają się pieniędzy... 


w ręku przed wydaniem; a nam lecą 
przez palce. 
Na ośrodek w Sieci nie, nad naj- 
czyściejszym chyba jeziorem, w stre- 
fie Drawskiego Parku Krajobrazowe- 
go, też patrzy ekonomicznie: - Tym 
się powinny zajmować wyspecjalizo- 
wane agendy. To powinno przynosić 
zysk. My do tego nie dopłacamy 
wprawdzie, ale czy tak powinno być? 
Nie tak znów dawno, ktoś zgłosił 
propozycję, by sprzedać ośrodek, 
skoro mało kto z niego korzysta. Po- 
zbyć się kłopotu z nieustanną konser- 
wacją, doposażaniem i remontami. 
Skąd ta jednomyślność? Bardzo pro- 
zaiczna, jak wkrótce się okazało. Lu- 
dzie myśleli, że pieniądze ze sprzeda- 
ży ośrodka wczasowego dostaną do 
ręki. Wtedy byli za. Gdy okażało się, że 
do ich kieszeni nie trafi ani złotówka, 
zmienili front. Nadal większość miejsc 
sprzedaje się z pocałowaniem ręki 
innym zakładom. ZPW nadal są "bo- 
gate", bo mają piękny ośrodek, ale z 
niego nie korzystają. To bogactwo 
jest zatem jakby problematyczne. 


pieniądze, bo na kredyt bankowy nie 
mogliśmy liczyć. Bank nie dałby nam 
pożyczki, ponieważ nie mamy kapita- 
łu ani żadnego zabezpieczenia... 
Pierwszy wydatek, jaki ponieśli 
wyniósł dwadzieścia tysięcy złotych. 
Tyle wystarczyło, żeby założyć konto. 
Złożyli się więc po "dysze" i rejestra- 
cja spółki była już tylko formalnością. 
Dla porównania - żeby dziś prywat- 
nie wyjechać na Zachód. trzeba mieć 
na koncie minimum sto pięćdziesiąt 
dolarów. Licząc więc po kursie, jaki 
obowiązuje w Polskiej Kasie Oszczę- 
dności, wychodzi na to, że trzeba 
-o\Cspoc.o.wać .kwotą ok.ałg ,pje.cW.
1 
dwudziestu pięciu tysięcy zł... 
.. Kteś mógłby zapyta6, dliczegQ o, 
baj udziałowcy nie zdecydowali się 
wcześniej na założenie takiej spółki? 
Notabene bardzo potrzebnej takiej 
wsi, jak Silnowo. W innych więk- 
szych wioskach też by się przydała. 
Zwłaszcza tych o charakterze turys- 
tycznym. 
- Bo - oświadczają - nie było 
klimatu. Dopiero ustawa o przedsię- 
biorczości gospodarczej za
hęciła 
nas do robienia czegoś więcej, niż 
robiliśmy dotychczas. 
Ale dodają jednocześnie, że gdyby 
nie naczelnik gminy Teresa Knapik, 
kto wie czy zdecydowaliby się na 
spółkę. Pani naczelnik, cho
owi- 
sko to objęła w połowie- ubieglego 
roku, dała się już poznać w gminie 
jako kobieta o niekonwencjonalnym 
podejściu do pracy. 
- To była jej inicjatywa - mówią 
szefowie spółki "Usługi komunalne". 
-Zainteresowała nas tym pomysłem. 
Pomogła rozkręcić i cały czas idzie 
nam na rękę. 
O władzach gminnych i miejskich 
słyszy się różne opinie. Zawsze jednak 
z dużą satysfakcją odnotowujemy te, 
jak w tym przypadku, pozytywne. 


nymi spółki: Zaczynali, jak to się mó- 
wi, od zera. Bez dużych pieniędzy i 
tzw. zaplecza technicżnego, czyli ba- 
zy sprzętowo-materiałowej. Na brak 
zleceń nie narzekają. Są konkurency- 
jni w stosunku do podobnych usłu- 
gowców, ponieważ zlecone im prace 
wykonują szybciej i taniej. 
Na pytanie, dlaczego zdecydowali 
się na spółkę, odpowiadają wprost:- 
Dla pieniędzy. Mamy rodziny, dzieci, 
które musimy utrzymać, zaś z urzęd- 
niczej pensji nie bardzo jest to moż- 
liwe. 
Zależy im jednak nie tylko na pie- 
niądzach, ale i na dobrej opinif, Chćą-, 
by ich spółka cieszyła się ren
mą w 
środowisku. Pracują przecież wśród 
swoich, gdzie prawie wszyscy się 
znają. A to zobowiązuje... 
Czasami wynajmują od kogoś 
sprzęt. bo swego jeszcze nie mają. 
Czasem, żeby na przykład przewieźć 
rośliny do nasadzeń na klombach, 
wykorzystują własny samochód oso- 
bowy. Obecnie są w kłopocie, bo 
zepsuł się akumulator. 
Pracują, nie kryją, po kilkanaście 
godzin dziennie. Jak trzeba stanąć 
przy łopacie, obaj stają jednakowo. 
Ale mają w spółce podzielone obo- 
wiązki. Artur Orelik prowadzi księgo- 
wość, chociaż jest po "ogólniaku". 
Do pracy w Urzędzie przyjeżdża o 
godzinie szóstej, mimo iż urzędowa- 
nie rozpoczyna dopiero o wpół do 
ósmej. Te półtorej godziny wykorzys- 
tuje właśnie na wyprowadzenie spół- 
kowej księgowości, bo po południu 
czeka go normalna fizyczna praca. 
Przy czym znajduje jeszcze czas na 
pracę społeczną. Jest przewodniczą- 
cym Zarządu Gminnego ZMW w Sil- 
nowie. 
Zbigniew Zytyński - z wykształ- 
cenia technik drogowy - dojeżdża ze 
Szczecinka. Żeby zdążyć do pracy w 
Urzędzie, musi wstawać co najmniej 
o szóstej. W spółce na jego głowie są 


*** 


c o utrzymać w dotychczaso- 
wej działalności, co zmie- 
nić? Na te pytania w Złocieńcu 
nie było jasnej odpowiedzi. Może 
gdyby była inna sytuacja gospodar- 
cza - wynik rozmów byłby inny. Bo 
trzeba - wskazywali rozmówcy - 
uświadomić sobie sprzeczności, które 
biorą się z pogłębionego w warun- 
kach kryzysu poczucia zagrożenia 
wielu rodzin. Chcą one obronić swój 
poziom życia i dlatego traktują świad- 
czenia socjalne jako swego rodzaju 
waloryzację wynagrodzenia. Ale o- 
piekuńcza rola zakładów nie przystaje 
do warunków reformy gospodarczej. 


'ł 


* * * 


D ziałalność socjalna jaka jest, 
każdy widzi. I ocenia. Jedni 
twierdzą, że państwo jest nad- 
opiekuńcze. a pochodną tego poglą- 
du jest opinia. że zakład to nie o- 
chronka. Inni oponują, że nie ma 
mowy o nadopiekuńczości, że wręcz 
przeciwnie. Na działalność socjalną 


* * * 


I stniejący model działalności so- 
cjalnej ma wiele wad. Przede 
wszystkim - jest przestarzały. Wi- 
dać to chociażby na przykładzie zapo- 
móg. Powstał on w innych warun- 


EWA ŚWIETLIK 


* * * 


Iiliil li¥ d 
 ol s
 lm 
 


Tragiczne trzęsienie ziemi w Armenii w grudniu 1988 r. wywołało spontaniczny odruch 
międzynarodowej solidarności. Znaczny wkład w dzieło niesienia pomocy ofiarom 
katastrofy ma poruszony rozmiarami tragedii naród polski. Władze PRL. Kościół. i 
organizacje społeczne bezpośrednio po trzęsieniu ziemi skierowały do Armenii ekipy 
ratunkowe oraz niezbędne środki medyczne i techniczne. Tysiące obywateli oraz wiele 
instytucji przekazało na rzecz ofiar kataklizmu środki finansowe oraz dary rzeczowe. Na 
specjalnych kontach zgromadzono do tej pory ponad 2.2 mld zł. 
Uwzględniając najpilniejsze potrzeby narodu armeńskiego. zgodnie ze wspólną wolą 
rządu PRL. Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz Polskiego Komitetu Solidarności z naro- 
dami Azji. Afryki i Ameryki Łacińskiej postanowiono. że zgromadzone fundusze prze- 
znaczone zostaną na budowę i wyposażenie ośrodka zdrowia w mieście l-eninakan. Będzie 
to przychodnia spełniająca funkcję podstawowej placówki służby zdrowia w następują- 
cych specjalnościach: choroby wewnętrzne. ginekologia. pediatria. chirurgia i stomatolo- 
gia. Obiekt przeznaczony dla rejonu zamieszkałego przez około 200 tys. mieszkańców. 
będzie sukcesywnie wyposażany w miarę posiadanych i napływających środków. Ich 
wykorzystanie będzie nadzorował społeczny komitet w skład którego weszli przed- 
stawiciele ofiarodawców. 
Ośrodek zdrowia. który zostanie wzniesiony w Armenii będzie trwałym symbolem 
solidarności i przyjaźni narodu polskiego z narodem armeńskim. (PAP) 


tałkami 
Jlicl!lI i ,ilnc pod
\\ Ictlcnic clnJlur 
promieniami 
.,łońca. 


Kolckcja "pionowych budowli" 


Oscar Ałfred Zirgel z Paderborn, w kraju 
związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w 
RFN, jest zapalonym kolekcjonerem wiernych 
makiet wież, baszt, dzwonnic i pagód. 53-letni 
inżynier-mechanik już ponad 30 lat poszukuje w 
archiwach i bibliotekach opisów i rysunków, a 
następnie dobiera odpowiednie materiały i kon- 
struuje makiety "pionowych obiektów. 


Pływająca poczta 


Wyspa Niuafoou, leżąca w połowie drogi 
między Fidżi a Samoa, jest pochodzenia wul- 
kanicznego, nie opasują jej rafy koralowe, które 
amortyzują uderzenia fal, nie ma tu też żadnej 
przystani' portowej. Dlatego też statki rzucają 
kotwice z dala od brzegu, a pasażerów przewozi 
się na ląd łodziami. Niegdyś pocztę dostarczali 
na Niuafoou specjalnie przeszkoleni listonosze 
...wpław. Przesyłki umies7.czano w szczelnych 
blaszanych puszkach po sucharach wojsko- 
wych, bądź kanistrach po benzynie. "Pływająca 
poczta" zakończyła jednak działalność po tragi- 
cznym wypadku w 1931 r., kiedy jeden z 
listonoszy zginął zaatakowany przez rekina. Od 
tamtej pory korespondencję przewozi się na 
wyspę łodziami, ale - zgodnie z tradycją - w 
tych samych wodoszczelnych opakowaniach. 


Różowy śnieg 


Mieszkańcy Pietropawłowska w północnej 
części Kazachstanu oniemieli z podziwu, kiedy 
na krótki czas jak za dotknięciem czarod7iej- 
skiej różdżki cały otaczający ich świat przybrał 
kolor różowy. Takiej barwy były ob/oki, zaru- 
mienił się śnieg, różowa była poświata na 
oblodzonych szczytach gór. Sprawcą zjawiska 
był czerwony pył pustynny zmieszany z krysz- 


MIROSŁAW KROM  


KONIEC Z ZAŁATWIANIEM TAKICH SPRAW "PO UWAŻANIU" 


f 
'. ,r'..u .* ..,<.... ::::..':..u. 


:d:::;::.-':" 


'f:, 


..,.....f: 


dzki W Katowicach nie podjął sam 
decyzji? Czy sprawa uprawnień do do- 
datkowych płatnych urlopów w zakła- 
dach hutniczych oraz przemysłu ma- 
szynowego nie jest aby tylko wierzchoł- 
kiem lodowej góry, skoro w wystąpie- 
niu przedstawiciela RM znalazło się 
stwierdzenie, iż podobnych przypad- 


nisterstwo Przemysłu dyr. Janusz Paw- 
łowski zgodził się w całej rozciągłości ze 
stanowiskiem przedstawiciela Prokura- 
tury Generalnej Alojzego Uszyka i na- 
wet złożył mu podziękowanie! W toku 
krótkiej rozprawy w sejmowej sali im. I. 
Daszyńskiego nikt nie miał wątpliwości 
co do tego, że jeśli istnieją określone 


S prawa, która rozstrzgnięta zos- 
tała 22 bm. przez Trybunał 
Konstytucyjny, trafiła doń drogą 
dość nietypową. Otóż grupa pracow- 
ników Huty "Katowice" poczuła się 
pokrzywdzona decyzjami swej dyrek- 
cji, dotyczącymi płatnych dodatko- 
wych urlopów z tytułu pracy w szczegól- 
nie uciążliwych warunkach. Sąd Rejo- 
nowy w Dąbrowie Górniczej podzielił 
racje skarżących się, dopatrując się nie- 
zgodności dyrekcyjnych praktyk z Ko- 
deksem Pracy. Ale dyrekcja, upełno- 
mocniona w swym przekonaniu do ta- 
kich działań przez zarządzenia minis- 
terialne, odwołała się do Sądu W ojewó- 
dzkiego. W k
towickiej Temidzie nie 
podjęto rozstrzygających decyzji w tym 
sporze, natomiast postanowiono zain- 
teresować nim Prokuratorę Generalną. 
Ta zaś z kolei, dołączając do wcześniej- 
szych wątpliwości własne, dotyczące 
wręcz niezgodności zarządzeń b. minis- 
terstw Hutnictwa i Przemysłu Maszy- 
nowego oraz ich podstawy w postaci 
rozporządzenia Rady Ministrów z lat 
1982 oraz 1987 z Konstytucją PRL - 
zwróciła się o stosowne orzeczenie i 
wykładnię do Trybunału Konstytucyj- 
nego. Był to zresztą debiut Prokuratury 
Generalnej przed Trybunałem w chara- 
kterze wnioskodawcy. 
Sędziowski komplet w składzie: A. 
Józefowicz (przewodniczący), R. Orze- 
chowski (sprawozdawca) oraz H. Gro- 
szyk nie miał większych problemów z 
wydaniem orzeczenia, zwłaszcza, że re- 
prezentujący Radę Ministrów oraz Mi- ,; 
" 


. \ '.'."'.' 

 '..':.;".-., 
.
 .,.,.. . ".... . .."'..... . ' . .,.: .. ..::;P . .:..... 
. .;.... ....:...:::...:....:. __u....:.:.: .," 
:.:
. u n ._:.-:'-':""'- _ .... .". ...... 
;; n. .........:. : 
. '.. .- 
.
 .... . 
-.- .... 
. ...... . 
u . 
. . 
". .:;. .." 
....... . '> u
". .... ..... ..... u 


/
 


:.
 


,.1 


Trybunał Konstytucyjny 
o dodatkowych, płatnych urlopach 


0
:" 
:*-. ., 


-. 


rj, 


,.
 


,. . 


r 


...,'8 


ków w innych branżach jest co najmniej 
siedem? A także - dlaczego dawno już 
uprzedzony o terminie rozprawy przed- 
stawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej zjawia się przed Trybunałem 
Konstytucyjnym bez wymaganych peł- 
nomocnictw? 


zapisy ustawowe (Konstytucja PRL i 
Kodeks pracy) to w tej jak i każdej innej 
materii nie wolno ani Radzie Minist- 
rów, ani poszczególnym resortom, ani 
wreszcie dyrektorom zakładów regulo- 
wać spraw "po uważaniu". Werdykt o 
niezgodności wspomnianych rozporzą- 
dzeń i zarządzeń z ustawą zasadniczą 
oraz Kodeksem pracy i wyznaczenie 
rutynowego okresu 3 miesięcy na usu- 
nięcie wspomnianych niezgodności 
przyjęli wszyscy jako oczywisty. 


.
 r;f 


t 


l 
'\ 


.:=:.;.*.
 


Być może odpowiedzi na niektóre z 
tych pytań przyniesie dalsza praktyka 
Trybunału Konstytucyjnego, który 
właśnie przygotowuje dla Sejmu ob- 
szerny raport o swej działalności w r. 
1988 i całym okresie 1986-1989, nie 
pozbawiony wniosków mających u- 
sprawnić funkcjonowanie tego ważne- 
go organu. 


. 
 . 
.. .. 


 't:
c . 


.
.. 
,
. 


ł- 


Od kilku lat nad stanem zdrowia pensjonariuszy Domu Zbowidowca we Włościborzu 
czuwają lekarze specjaliści wojskowi z Kołobrzegu. W minioną sobotę (18 lutego br.) 
pracowali lekarze mjr Andrzej Wolski. mjr Krzysztof Długoński, kpt. Wiesław Kiszczyński 
oraz Grażyna Maltz. I tak z porad skorzystało prawie 200 pensjonariuszy i mieszkańców 
okolicznych wsi: Wrzosowo. Kłopotowo. Piotrowice i Włościbórz. 
Wraz z lekarzami przyjechali także żołnierze służby czynnej i zawodowej. Pracowali przy 
czyszczeniu stawu. usuwali połamane drzewa w pobliskim parku. (kar) 
Zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk 


O bserwatorowi środowej rozpra- 
wy przed Trybunałem Konsty- 
tucyjnym nasunęło się wszakże 
kilka pytań. Dlaczego Sąd Wojewó 


*' 


KRZYSZTOF STRZELECKI
		

/Image004.djvu

			Str. 4 


"'.,..
..,<.. . "">;ł
 \. 
 
" 
..
 
.--f"";
". - . ,
. 
, " -' 
Om KŁOPOTACH 


D WAJ bracia Maciej i Grzegorz F. 
byli nierozłączni. Starszy Maciej 
pracował w zakładach stolarskich. 
ale do roboty nie przykładał się. Młodszy. 
Grzegorz ślepo zapatrzony w swego brata 
wykonywał wszystkie jego polecenia. A, że 
zarobki w zakładzie meblarskim nie zado- 
walały Macieja. z reguły szukał pieniędzy 
gdzieś na boku. 


- Mam opracowany plan - zapewnił 
brata - wChodzimy do sklepu. zabieramy 
alkohol i rozbijamy kasę. Nikt nas nie 
nakryje. Sklepy będziemy wybierać te na 
uboczu. a w nocy i tak nie spotkasz żad- 
nego patrolu. 


Grzegorza nie trzeba było długo prze- 
konywać. Pierwszy sklep obrabowali w 
noc wigilijną. w Otwocku. Zerwali kłódki 
przy drzwiach wejściowych. weszli do 
sklepu. Zabrali alkohol i artykuły spożyw- 
cze. Stół na święta mieli zastawjony. 


I FELIETON SĄDOWY I 


Spirytus 
na wesele 


.: ,., 


W tym też czasie Maciej poznał dziew- 
czynę. Podobała mu się. była ładna. gos- 
podarna, doskonały materiał na żonę. W 
, niedługim czasie planowali ślub. Na co 
trzeba było zgromadzić przecież większą 
sumę pieniędzy. 
- Będziemy brali jedynie spirytus - 
pouczał brat - trzeba zebrać kilkadziesiąt 
butelek na wesele. Zaprosimy p6ł wsi. 
Niech wiedzą za kogo Magda wychodzi za 
mąż. 
W lipcu ograbili kolejny sklep. tym razem 
w Ciechanowie. Dostali się do niego taką 
samą metodą. jak za pierwszym razem. 
Wynieśli ze sklepu spirytus. Miesiąc póź- 
niej włamali się do spółdzielni usługowej. 
Dostali się do budynku wyrywając kratę i 
wYPychając okno w piwnicy. Dalej już 
poszło gładko. Wyważyli drzwi do pomie- 
szczeń biurowych. Trzy metalowe szafy nie 
stanowiły problemu. Podważyli zamki me- 
talowymi łapkami. Mieli szczęście. natrafili 
na sporo pieniędzy. Grzegorz miał dość, 
chciał trochę poszaleć za zrabowane pie- 
niądze. Ale brat nie myślał ustępować. 
- Mamy teraz szczęśliwą kartę - prze- 
konywał - wszystko idzie jak z płatka. 
Jeszcze kilka skoków i damy na razie spo- 
kój. 
Kilka dni póiniej włamali się do spółdzie- 
lni ogrodniczo-pszczelarskiej. Wyważyli o- 
kienko w drzwiach kasowych a wieko 
metalowej kasy przytwierdzonej do ścian 
rozerwali łomem. Z kasy zabrali pieniądze. 
Póiniej w działalności złodziejskiej obu 
braci nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. 
Maciej musiał zrealizować jakieś pilne za- 
mówienie robót stolarskich. a do tego jesz- 
cze posprzeczał się z dziewczyną. Młodzi 
po pewnym czasie doszli do porozumienia i 
Wyznaczyli termin ślubu na marzec roku 
następnego. Maciej znowu mobilizował 
siły i energię swoją oraz brata. Kolejny 
włam planowali w Mrągowie. Wdarli się do 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnicze- 
go. Z kasy zabrali pieniądze oraz pistolet 
wojskowy. Teraz częstotliwość włamań 
zwiększyła się. no bo termin ślubu naglił. 
Już w styczniu roku następnego chcieli 
obrabować spółdzielnię pracy krawiec- 
ko-bieliiniarską, zostali jednak spłoszeni 
przez dozorcę. Nie zrażeni po kilku dniach 
obrabowali ciechanowski sklep monopo- 
lowy! i jeszcze w tym samym miesiącu 
wyjechali do Otwocka na kolejną robotę. 
Obiektem ich zainteresowania był sklep z 
artykułami spożywczymi. Dostali się do 
niego odrywając klapę w dachu. Wąskim . 
przejściem spuścili się do pomieszczeń 
sklepowych. Tam na wózku sklepowym 
przetoczyli kasę i zaczęli ją rozbijać topora- 
mi. Mieli jednak pecha. bo kiedyś go mieć 
musieli. Zostali zatrzymani przez funkcjo- 
nariuszy MO. którzy w tym czasie kont- 
rolowali zaplecze sklepu. Słysząc podejrza- 
ne ogłosy odnaleźli w pomieszczeniach 
socjalnych dwóch braci ukrytych w szaf- 
kach pracowniczych. Znaleziono przy nich: 
linkę stalową. podnośnik. maski z poń- 
czoch oraz pistolet. Bracia przyznali się 
jedynie do kradzieży alkoholu. 
- Wzięliśmy 46 butelek spirytusu - 
zeznawał Grzegorz F. potrzebny był bratu 
na wesele. 
Wesele zostało odłożone. i to na bardzo 
długo. 


IWONA GALlŃSKA 


r:"\. 
li

/':' 
 . "- 

;
,;!Ił

 
 

.
/.'" 

 ,
 ".,- 

.'ł6łi
.
h. ..', ., 

/
"--.'
'
' ,. 
!


/
/ł:- 
 ..... 
#'
.
.
i/. t ił. , 
.-.;;:1'.,... 
'
 

i 


I 
.J . 
Lł '
 
. . ',' J' 
'ii ' ,
, 


, 
\ 


1989-02-24 


. 


- 


, 


II Timp" nadzieja 
chorych na raka 


DZięki odkryciu gena. który zwalnia lub "nawet 
zapobiega" rozwojowi komórek rakowych w do- 
świadczalnych gryzoniach. mogą być opracowa- 
ne nowe metody leczenia u ludzi nowotworów 
złośliwych - stwierdził dyrektor laboratorium ba- 
dawczego Umwersytetu Zachodniego Ontario 
(Kanada) Dawid Denhardt. 
Podczas doświadczeń pracownicy tego labora- 
torium stwierdzili. że gen. nazwany timp. ma 
zdolność przerywania procesu rozwijania się cho- 
roby raka. 
Potrzebnych będzie jeszcze kilka lat zanim zdoła 
się ustalić czy gen timp rzeczywiście wywiera tak 
korzystny wpływ na organizm ludzki. 


Najbogatszy 
policjant świata 


Richard Coyle z Johannesburga. właś- 
ciciellicznych przedsiębiorstw i fabryk tek- 
stylnych był człowiekiem tak bogatym. że 
w wieku lat 55 postanowił wycofać się z 
interesów i żyć spokojnie z procentów. 
jakie przynosiły dobrze ulokowane kapita- 
ły. Przyszło mu jednak do głowy, że mógłby 
nareszcie zrealizować marzenie swej wcze- 
snej młodości: chciał być wówczas polic- 
jantem. regulującym ruch. Zgłosił się więc 
do miejscowej policji. która okazała zro- 
zumienie dla kaprysu milionera. Coyle 
przeszedł odpowiednie przeszkolenie i za- 
czął regulować ruch na ulicach Johannes- 
burga. pracując tylko na pół etatu - i za 
darmo. Zamierzał zabawiać się w bycie 
policjantem najwyżej pół roku - ale robił 
to prawie 20 lat! Był zresztą nie tylko 
naj bogatszym policjantem na świecie. ale 
także ulubieńcem całego Johannesburga. 
osobistością niezmiernie tam popularną. 
Niedawno zmarł w wieku 76 lat. 


Kobieta 
pracująca 


Deputowana zManitoby (Kanada) 
nakarmiła piersią podczas debaty w 
Winnipeg swoje 1 O-miesięczne dzie- 
cko - podała agencja AFP. 
37 -letnia przedstawicielka Nowej 
Partii Demokratycznej Judy Wasyly- 
cia - Leis stwierdziła, że w ten sposób 
pragnęła pogodzić obowiązki matki z 
obowiązkiem deputowanej i rozwią- 
zać dylemat, przed którym stoi więk- 
szość matek pracujących. 


,  


Sosy do ryb (3) 


Sos chrzanowy. 2 łyżki utartego chrzanu. 
szklanka śmietany. cytryna. sól. cukier. U- 
tarty chrzan wymieszać z gęstą śmietaną. 
Przyprawić do smaku solą. cukrem i kilko- 
ma kroplami soku z cytryny. Najlepszy z 
tym sosem jest smażony karp... 


* * * 


Sos beszamelowy. Do szklanki gotujące- 
go się rosołu dodać łyżkę mąki wymiesza- 
nej wcześniej z kilkoma łyżkami śmietany. 
Po zagotowaniu dodać cztery łyżki utar- 
tego żółtego sera. Szklankę śmietany roz- 
mieszać z 2 żółtkami i wlać do sosu miesza- 
jąc. Teraz pozostało przyprawić sos do 
smaku solą. - Gotowym sosem zalewa się 
ryby przeznaczone do zapiekania. 


Potrzebna mi sukienka za 
duża o dwa numery. 
Dlaczego? 
Chcę, aby koleżanki uwie- 
rzyły, że schudłam. 


. 


ł-'\ 
r 
 , 
«-:o., 
 0 . 0 
..'.,./.'łf., - . 


'I!.l

 
. Ó
 
it.
#."/i

..
 

 '8", 
,lk
I.

'
!. I .! 0 0 0 ' 0 00 
/ '-.. '--'--'
l .;.' 
qiJOO 
,;;. 


o 


. 


L "

 / 


Koniec kłopotów ze słodką wodą 


Zapewni ją wszystkim żeglarzom brytyjski aparat o nazwie "sea fresh watermaker". Jego 
pojcmnośc produkcyjna wynosi od 15 do 252 litrów na godzinę. Proces osmozy pozwala na 
wyeliminowanie z wody wszelkich soli i innych niepożądanych minerałów, które zawiera woda 
morska. 


Woda morska jest zasysana przez specjalną pompę, a następnie doprowadzana do filtrów o 
rozmiarach 5 mikrometrów. Później jest ona kierowana do specjalnej membrany w celu 
odsolenia. Po sfiltrowaniu stopień czystości wody jest jeszcze badany drogą elektroniczną.
		

/Image005.djvu

			1989 - 02 - 24 


, 


N AUCZYCIELE czekają na pod- 
. wyżkę płac. Niedawno dyrek- 
torzy szkół otrzymali projekt 
uchwały na ten temat. Dyskusja trwa- 
ła już od ubiegłego roku - zdecydo- 
wano się na tzw. system widełkowy. Z 
czterech wariantów wybrano ten, 
który budzi najwięcej kontrowersji. 
Rozmawiam o tym z inspektorem o- 
światy w Szczecinku, Zbigniewem 
Najdą. 
- Jakie zmiany wniesie nowa 
uchwała do obecnego systemu 
płac? 
- Poddano ją konsultacji związ- 
kowej. Nowa regulacja płac ma wejść 
wżycie do końca marca. Proponowa- 
ne rozwiązanie zakłada naliczanie 
płacy zasadniczej według tzw. "wide- 
łek". Znaczy to. że w obrębie jednej 
grupy możliwe będą różnice w zarob- 
kach rzędu 8-10 tysięcy złotych. I 
tak na przykład nauczyciel z tytułem 
magistra, pracujący w zawodzie 10 
lat, który zarabiał dotąd 35.500 zło- 
tych, teraz będzie mógł zarobić od 54 
do 64 tysięcy. Uchwała nie precyzuje 
kryteriów, na podstawie których bę- 
dzie się dzielić pieniądze między nau- 
czycieli w jednej grupie. Dodajmy, że 
o przydziale do danej grupy decyduje 
staż pracy i wykształcenie. 
- W czyjej gestii będzie ten 
podział? 
- Najprawdopodobniej będzie to 
zadanie dyrektora placówki. W końcu 
to on najlepiej zna swoich pracow- 
ników. Jeżeli do uchwały nie będą 
dołączone przepisy wykonawcze - 
będzie to olbrzymi problem. Decyzja 
dyrektora może się wydać komuś nie- 
sprawiedliwa. 
- Jaka będzie w nowym sys- 
temie sytuacja nauc
ycieli mło- 
dych? 
- O wiele korzystniejsza, bez  


względu na widełki. Nauczyciel po 
studiach, rozpoczynający dopiero 
pracę, będzie mógł zarobić nawet 51 
tys. Ten sam nauczyciel po Studium 
Nauczycielskim może zarobić 39 tys., 
a nie 25.500 zł, jak do tej pory. 
- A pedagodzy z dłuższym 
stażem pracy? 
- Na przykład magister po 30 la- 
tach pracy w szkolnictwie, którego 
pensja wynosiła dotąd 40.300 zł, za- 
robi teraz od 64 do 74 tysięcy. Tutaj 


GŁOS POMORZA 


poszczególnych ognisk szkolnych. 
Mówiąc najprościej - proponowany 
system nie wszystkim się podoba. A 
co myślą o tym dyrektorzy szkół? 
FELIKS KUCHNIAK-dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego: - 
sprawa podziału pieniędzy na pewno 
nie będzie łatwa. Jest wiele kryteriów, 
według których można dokonać zróż- 
nicowania płac w ramach jednej gru- 
py, ale wszystkie są płynne. Chodzi tu 
o coroczną ocenę pracy poszczegól- 
nych nauczycieli, o ich wyniki w po- 


rozrzut jest już duży i znów będzie to 
dla dyrektora twardy orzech do zgry- 
zienia. 
- Czy będą jeszcze inne no- 
wel izacje w stosunku do układu z 
września? 
- Tak. Wzrosną dodatki funkcyj- 
ne W przypadku polonistów zwięk- 
szą się też stawki za sprawdzanie 
zeszytów. Wzrosną również dodatki 
za wychowawstwo, przy czym w koń- 
cu zauważono wychowawców przed- 
szkolnych. .. 


* * * 


N AUCZVCIELE dyskutują. Od- 
dział ZNP, w Szczecinku zor- 
ganizował spotkania z szefami 


staci np. przyjęć uczniów na studia, 
osiągnięć w olimpiadach przedmio- 
towych itd. 
Osobiście uważam, że widełki, 
chociaż budzą wiele wątpliwości, są 
potrzebne. Przede wszystkim dlatego, 
że preferują nauczycieli najlepszych, 
umożliwiają wyróżnianie ich najwyż- 
szymi stawkami. Nauczyciele, a także 
młodzież wiedzą przecież. że są lepsi i 
gorsi pedagodzy. Dlatego jeśli mam 
dwóch nauczycieli np. języka polskie- 
go z tym samym stażem pracy i wy- 
kształceniem, przy czym jeden z nich 
osiąga wyniki doskonałe, a drugi 
przeciętne, to wyróżnię oczywiście 
tego pierwszego. 
Trzeba stworzyć w końcu system, 
który pozwoli docenić najlepszych 
fachowców. 


JADWIGA WEYNA - dyrektor- 
ka Liceum Medycznego: - Jeżeli 
projekt uchwały wejdzie w życie, wy- 
korzystanie systemu widełek stworzy 
na pewno duże możliwości, ale nie 
można być przesadnym optymistą. 
Trzeba pamiętać i o tym, że dyrektor 
będzie dysponował taką sumą pienię- 
dzy. jaką przyzna mu kuratorium, a 
zatem nie ma gwarancji, że nauczy- 
ciele będą mogli zarabiać tyle, ile 
przewiduje górna granica w danej 
grupie. Sądzę, że w nowej sytuacji 
trzeba będzie maksymalnie wykorzys- 
tać możliwość podwyższenia pensji 
zasadniczej nauczyciela. Jestem za 
tym, aby dla poszczególnych pedago- 
gów ustalić możliwie najwyższą i w 
miarę stabilną stawkę podstawową, a 
najlepszych nagradzać dodatkowo z 
funduszu dyrektorskiego. 
HENRYK SIEGERT - dyrektor 
Zespołu Szkół Mechanicznych: 
Może się zdarzyć, że z dwóch rów- 
nie dobrych nauczycieli jeden trafi na 
dobry, zdolny zespół uczniowski i 
osiągnie duże sukcesy, a drugiemu 
dostanie się klasa trudna, niezdyscyp- 
linowana... Poza tym nowy układ mo- 
że po prostu skłócić grono pedago- 
giczne, wywołać wzajemne utarczki 
zamiast zdrowej konkurencji. 
Sytuacja dyrektora będzie więc 
niewdzięczna. Myślę. że za mały jest 
dodatek funkcyjny dla pracowników 
na kierowniczych stanowiskach. W 
chwili, kiedy na tych ludzi spadnie tak 
duża odpowiedzialność, a nie otrzy- 
mają za to urealnionej zapłaty - po 
prostu zaczną odchodzić z pracy. Te- 
mu trzeba zapobiec. 


Zanotowała: 


IWONA LlTOROWICZ 


FREIE EH II E 


ORGAN DER 8EZIRKSLEIIUNG NEU8RANDEN8URG DER SOZIAUS11SCHEN £INHEITSPARTEI DEuTSCHlANDS 


Ratować naturalne 
środowisko 


.. 


Neustrelitz. W miejscowości Ahrens- 
berg. w pow. Neustrelitz. brygady neub- 
randenburskiego Kombinatu MeliPracyj- 
nego przystąpiły do budowy biologicznej 
roślinnej oczyszczalni ścieków. Autorami 
odpowiadającego lokalnym potrzebom o- 
biektu są racjonalizatorzy - melioranci. 
Obsadzona na odpowiednio przygotowa- 
nym podłożu specjalna odmiana sitowia 
zapewni w 90 proc. eliminowanie zanie- 
czyszczeń. 


Nowe mieszkania 


TempUn. W jednej z dzielnic Templina 
rozpoczęto w lutym budowę bloków. w 
których jeszcze w tym roku zamieszkają 
232 rodziny. Dodatkowy dom z 44 miesz- 


. 


kaniami przeznaczony jest dla rodzin pra- 
cowników Państwowych Zakładów Od- 
zieżowych. Jednocześnie w lychen. pod 
Templinem. oddane zostanie lokatorom 
106 nowych mieszkań. a domki jednoro- 
dzinne zasiedli 53 właścicieli. W minionym 
czteroleciu w tym małym miasteczku pod- 
niesiono standard mieszkaniowy 1400 ro- 
dzinom, to znaczy 28 proc. ludności. 


Rządy kobiet 


Neubrandenburg. Co trzecie stanowi- 
sko burmistrza lub sołtysa w miastach i 
wsiach Meklemburgii zajmują kobiety. 92 
proc. kobiet w wieku produkcyjnym pracu- 
je we wszystkich zawodach. często w cha- 
rakterze kierowników. 82 proc. wśród nich 
legitymuje się wykształceniem zawado. 
wym. 


i formuje 


"Piękny dworzec" 


Neustrełitz. Koleje państwowe dyspo- 
nują w okręgu neubrandenburskim 72 
dworcami i 81 przystankami. Ponad 30 tys. 
godzin społecznej pracy poświęcili w roku 
minionym kolejarze ich uporządkowaniu i 
upiększeniu. Pięć stacji kolejowych otrzy- 
mało w krajowym konkursie tytuły "Piękny 
dworzec". Są jeszcze takie - Jak pisze 
"Freie Erde" - gdzie przyda się miotła. 


Obiad w szkole 


Demmin Ponad pięć tysięcy dziewcząt 
i chłopców ze szkół w powiecie Demmin 
spożywa codziennie posiłki. zwłaszcla o- 
biady. w stołówkach szkolnych. Około 14 
proc. z nich otrzymuje wyżywienie nieod- 
płatnie. 


Więcej mleka na rynek 


Neustrelitz. 260 rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych w Meklemburgii specjali- 
zuje się w chowie bydła mlecznego. Na 
apel RSP w Roggentin. w pow. Neustrelitz. 
przystąpiły one do współzawodnictwa dla 
uczczenia rocznicy NRD. Spółdzielcy z 
Roggentin postanowili m.in. od każdej z 
755 krów sprzedać w tym roku minimum 
po 4 tys. I mleka. w tym 90 proc. w 
najwyższej jakości. Oznacza to zwiększenie 
produkcji w porównaniu do poprzedniego 
roku o 4.5 dniówki. 


Pstrągi i komputer 


Neubrandenburg. 4,5 miliona narybku 
pstrąga wylęgło się i zostało odchowane w 
poprzednim roku w Państwowym Zakła- 
dzie Rybołówstwa Sródlądowego Neub- 
randenburg - Broda na jeziorze Tollense. 
Intensyfikacja produkcji tej szlachetnej ry- 
by nastąpiła po zamstalowaniu aparatury 
komputerowej. Komputer sygnalizuje i re- 
guluje wiele zjawisk w tym poziom wody. 
zawartość tlenu w wodzie oraz kieruje 
pracą pomp i urządzeń utlemających. Po- 
maga też hodowcom w obliczaniu właś- 
ciwych dawek paszy. 


ITOIOWONA
1 
Rozdano nagrody "G ram my" 


W środę w Los Angeles już po raz 31 przyznano doroczne nagrody ..Grammy" . 
Nagrody przyznano w 76 kategoriach. Najwięcej nagród zdobył Bobby 
McFerrin. Zwyciężył on w kategoriach: płyta roku, piosenka roku ("Don't 
worry, be happy"), najlepszy wykonawca muzyki pop i najlepszy piosenkarz 
jazzowy. 
Trzy nagrody zdobyła Tracy Chapman. Uznano ją na najlepszą młodą 
piosenkarkę roku, najlepszą wykonawczynię muzyki pop oraz przyznano 
nagrodę za najlepszą płytę roku muzyki folk. 
W kategorii najlepszego albumu roku zwyciężył George Michael i jego 
płyta" Faith". W 1988 r. na całym świecie sprzedano ponad 12 mln egzemplarzy 
tej płyty. . 
W kategorii muzyki rockowej nagrody przyznano.Tinie Turner (najlepsza 
piosenkarka), Robertowi Palmerowi (najlepszy piosenkarz) "UZ" (najlep- 
szy zespół) i Carlosowi Santanie (najlepszy wykonawca muzyki instrumen- 
talnej). Grupa "Jethro TulI" zwyciężyła w kategorii muzyki heavy-metall 
Nagrodami w kategorii rhythm-and-blues podzielili się Anita Baker (po- 
dwójna lauretka), Terence Trent D' Arby, "Gladys Knight and the Pips" i 
Chick Corea. 
Za całokształt twórczości przyznano ponadto nagrody "Grammy" fredowi 
Astaire'owi, Bessie Smith, Artowi Tatumowi, Pablo Casalsowi, Jaszy 
Hajfecowi, lenie Horne, leontynie Price, Sarze Vaughn i Dizzy 
Gillespiemu 
Nagrody przyznano też w m. in. kategoriach muzyki poważnej, soulowej. 
reggae (Ziggy Marley and Melody Makers"), country, bluesowej i gospel.  


Metalovvy koncert 


W ubiegłym tygodniu podaliś- 
my, że oczekujemy na listy zawie- 
rające zdjęcia, notki biograficzne i 
informacje o personalnych skła- 
dach od grup rockowych z Pomo- 
rza Srodkowego. Pierwszy na 
nasz apel odpowiedział koszaliń- 
ski zespół heavy-metalowy "Pie- 
kielne Wrota". Dziękujemy, ale 
nie przekazaliście nam zdjęcia 
swego ansamblu. Prosimy o fotkę, 
a wtedy dojdzie do prezentacji. 
Członkowie grupy informują 


także, że jutro (25 bm.) o godz. 18 
w Klubie Osiedlowym "Bałtyk" 
przy ul. Spokojnej 48a w Koszali- 
nie odbędzie się impreza metalo- 
wa, w której wystąpią: "Slaugh- 
ter" i właśnie "Piekielne Wrota". 


Czekamy na sygnały od innych 
zespołów rockowych. Listy kieruj- 
cie pod adresem: "Głos Pomo- 
rza", ul. Zwycięstwa 137/139, 
76-604 Koszal i n z dopiskiem 
" To i owo na rockowo - Pre- 
zentacje" . 


"Rolling Stones" nagrają nowe płyty 


Paul Wasserman, rzecznik prasowy lidera i gitarzysty zespołu "Rolling 
Stones", Keitha Richardsa potwierdził w ub. tygodniu, że grupa zamierza 
nagrać wkrÓtce pierwszą od 3 lat płytę. Muzycy chcą również powrócić na 
scenę. . 
Wasserman potwierdził, że Keith Richards i M ick Jagger, wokalista i drugi z 
liderów "Rolling Stonesów" pracują wspólnie na jednej z Wysp Karaibskich, 
gdzie mieszka Jagger i przygotowują nowy repertuar -zespołu. 
Rolling Stonesi wystąpili po raz ostatni na scenie w czasie amerykańskiego 
tournee w 1981 r. W 1986 r. ukazała się ostatnia płyta zespołu "Dirty Work" 


... 


... 


l/f,» 


At.-. 


'estan"  


Rysunek 1 - pachołek - połer pojedynczy. Umieszczony jest na dziobie lub na rufie 
jachtu względnie na nabrzeżu. Służy do cumowania jachtu. Zakłada się nań ucho cumy lub 
szpringu. bądź wiąże jeden z węzłów cumowniczych. 
Rysunek 2 - pachołek - poler podwójny. Umieszczony jak pojedynczy na jednostce 
lub kei, jest urządzeniem mocniejszym i może spełniać więcej funkcji. Służy do odkładania 
wyżej wspomnianych cum i szpringów. .", 
Rysunek 3 - knaga - proste urządzenie do okładania - zamocowywania lin. Do tych 
samych celów służy kołkownica -nagielbank rys. 4 Mocujemy na niej zazwyczaj liny 
pionowe (fały), podobnym sposobem jak na knadze (rys. 3). 
Rysunek 5 - ściągacz - służy do regulacji naciągu lin olinowania stałego (wanty, 
sztagi. achtersztagi). 
Rysunek 6 -I szekła - łącznik. 
Uniwersalne drobne urządzenie żeglarskie o wielorakim i różnorodnym zastosowaniu na 
jachcie. np. do łączenia fałów i szotów z żaglem. Ma jednak jedną przykrą wadę... bardzo 
szybko i chętnie tonie. 
Rysunek 7 - kausza - metalowe zabezpieczenie lin przed ich szybkim i nadmiernym 
wycieraniem się. 
Rysunek 8 - p6łkluza. Stałe urządzenie do zmiany kierunku lin poziomych cum i 
szpringów, mocowane na burtach jachtów w części dziobowej i rufowej po lewej 'i prawej 
burcie. Na rysunku wyraźnie widoczny bandaż zabezpieczający linę przed nadmiernym 
wycieraniem się. co ważne zwlaszcza dzisiaj. kiedy zakup lin roślinnych graniczy z cudem. 
Rysunek 9- kipa - prosta urządzenie pokładowe do prowadzenia i zmiany kierunku lin. 
np. szotów przednich żagli. 
Rysunek 1 0- blok. Proste urządzenie do zmiany kierunku liny, a dzięki obracającemu się 
krążkowi w jego wnętrzu zabezpieczające liny przed wycieraniem. Na rysunku 11 
pokazane jest zastosowanie bloczka jednokrążkowego, a na rysunku 12 bloczka jedno i 
dwu krążkowego w tali rogaczej. np. przy szotach grota. 
Rysunek 11 - szotring. Urządzenie zakladane na bom i służące do zmiany jego 
położenia poziomego poprzez przymocowane do niego szoty. 
Rysunek 12 - talia. Mogą być talie szotowe. fałowe. robocze i inne służące do bardziej 
skomplikowanych prac pokładowych. Zazwyczaj kombinacja dwóch bloczków dwu lub 
wlelokrążkowych. Urządzenie to w znacznym stopniu ułatwia prace pokładowe głównie 
przy żaglach. .. 
Rysunek 14 - kabestan. Urządzenie pokładowe. w tym przypadku służące do 

 
 :.n
 ł 
 ucho I -".3 

 '\iico 
 do 1TI)COrł. 
 _ 
.... ' I tatu .--ł:.- 
u...a- . - 2. \
-::;.
':.
-- 
1 ł)yf\cDhoO 
 w)CQ 1 - . 
-- 
5 ._
, tawka basrT'aieka . i(J."/ Trapy 


l. 

 
 
....,-; 
 
cU«I 
 
'" 
I I'
 .  
8Qc2IIk 

 fI'ICI1dIt Pdr:o 


 
 
t rJn 
WaMD 
 


Ptaca 
 na Ó'1ie : 10  

 ' katwiczna 
---
 --- 
-- - - 
- - - - 
- - - ---.... 
- -- ..,.
 
kotwica lCń::utłI rtf 


Kotwica adm.it9!.Qi . 

 Kdwica mcrtwCI 
wybierania lin kotwicznych lub cum i szpringów. poprzez ręczne obracanie za pomocą 
handuszpaków (szpilszpaków). Nie mylić z kabestanami - windami szotowymi lub 
falowymi. 
Rys. 1 dryfkotwa - sprytne. przemyślne urządzenie pozwalające na utrzymanie 
jednostki dziobem lub rufą do wiatru. Jest stożkowym workiem bez dna rozpiętym na 
składanym krzyżaku lub obręczy. Urządzenie to używane jest trudnych warunkach 
pogodowych. w czasie sztormowania, kiedy nie możemy nieść żagli. 
Rys. 2 - ławka bosmańska, stołek, bosmansztula - wisząca na czterech linkach deska 
służąca do pracy na wysokościach, np. przy górnych częściach masztu. Wciągana do góry 
na fale. 
UWAGAI Przy pracach na wysokościach należy ZAWSZE mieć drugie rezer- 
wowe zabezpieczenie. 
Rys. 3 - trapy - schodnie - kładki łączące zazwyczaj ląd stały z burtą jednostki. 
Schodnia. to strome oporęczowane schodki prowadzące np. z pokładu do pomieszczeń 
załogowych. 
Rys. 4 - bączek - mała łódeczka zazwyczaj wiosłowa z możliwością postawienia 
małego żagielka, lub przyczepienia niewielkiego silniczka. Służy do komunikacji jachtu z 
lądem i innych prac. np. malowania burt. Na rufie widoczne półkoliste wycięcie służące do 
tzw. śrubkowania (przemyślnego wiosłowania jednym wiosłem). które jest "wyższym" 
wtajemniczeniem sztuki wioślarskiej. Poniżej wiosła i nazwy jego części. Miejsce przejścia 
trzonu w pióro nazwane jest szyjką. a koniec pióra obity jest okuciem. Tych dwóch 
szczególików nie uwidacznia prezentowany rysunek. 
Rys. 6 - odbijacz - przenośne urządzenie zabezpieczające burty jachtu przed 
bezpośrednim ocieraniem się - obijaniem o nabrzeże - keję. Odbijacz wykonany jest z 
miękkiego tworzywa, gumy, starych lin i używany w miejscu styku kadłuba (burty) z keją. 


Kot\IVice 


Rys. 6 - kotwica admiralicji - nieczęsto dzisiaj spotykana, a jeżeli już to jeszcze na 
starych dużych żaglowcach np. na "Darze Pomorza". 
Rys. 7 - kotwica patentowa - są różnych typów. Bardzo rozpowszechnione w 
jachtingu sportowym, tym śródlądowym-szuwarowym również. Doskonale trzymają się 
dna i są proste w użyciu. 
Rys. 8 - kot-drapacz - używane są przez wędkarzy, oraz na statkach-barkach żeglugi 
śródlądowej. Kotwica taka, wykonana ze średniej grubości drutu. doskonale służy na 
jachtach do wyławiania z dna różnych osobliwości i potopionych przedmiotów. 
Rys. 9 - kotwica martwa - wykonana jest z betonu z otworem w dnie celem lepszego 
przyssania do gruntu. (tego szczegółu brak na rysunku). Używana do kotwiczenia 
pływających znaków nawigacyjnych jak boje. czy pławy. c.d.n. 


GRZEGORZ RAWĘSKI
		

/Image006.djvu

			Str. 6 


USŁUGOWY ZAKŁAD MURARSKI 
Roman Zastawny 
Sianów, ul. Armii Polskiej 1/4 
Koszalin, tel. 185-632 
zatrudni wysoko kwalifikowanych 
murarzy-tynkarzy 
Wysokie wynagrodzenie akordowe. 
Zatrudnienie na terenie Koszalina. 


Sprzedaż 


FIATA 126p. rok produkcji 1978. stan bardzo 
dobry sprzedam. Koszalin. tel. 185-515. G -2462 
POLONEZA. kolorowy telewizor. video sony 
beta sprzedam. Słupsk. tel. 262-12. G-2459 
FIATA 126p sprzedam. Koszalin. tel. 233-93. 
G-2402 
FIATA 126p. rok 1978 sprzedam. Koszalin. tel. 
271-88. G-2403 
FIATA 126p. rok 1977 sprzedam. Koszalin. 
ŁUŻycka 35/3. tel. 542-37. G-2405 
FIATA 126p grudzień 1988 r. sprzedam chętnie 
za bony PeKaO. Koszalin. ZWM 13/10. G-2407 
POLONEZA. rok 1986 sprzedam. Koszalin. tel. 
249-39. G-2408 
TOYOTĘ corollę sprzedam. Złocieniec. tel. 
713-08. G-2409 
SAMOCHOD osobowy opel askona. diesel. rok 
1980 sprzedam. Koszalin. tel. 263-26. 
G-2410 
PEUGEOTA 204D sprzedam lub zamienię. Ko- 
szalin. Karlowicza 10/2. G-2411 
SYRENĘ 105L. rok 1978 sprzedam. Słupsk. 
Zygmunta Augusta 4/28. G-2412 
SYRENĘ. motorower jawa sprzedam. Wiekowi- 
ce 63. gm. Darłowo. G-2413 
SIMCĘ 1100 na części sprzedam. Koszalin. 
Hołdu Pruskiego 7/5. G-1764 
ŻUKA sprzedam lub zamienię na fiata 126p. 
Grzybowo 44B k. Kołobrzegu. G-2414 
MERCEDESA 300D. rok 1979 sprzedam. Ustka. 
tel. 144-881. G-2382-0 
STARA 200. skrzyniowiec (wywrotka) sprze- 
dam. Wiadomość: Smołdzino. ul. Daszyńskiego 
11. tel. 11-62-56. G-2415 
MOTOCYKL WSK-125 sprzedam. Koszalin. tel. 
351-47. G-2416 
KAROSERIĘ fiata 126p sprzedam. Sianów. 
Strzelecka 3. po piętnastej. G-2417 
UZBROJONĄ karoserię poloneza sprzedam. 
Czarne. Ogrodowa 10/3. Gp-2419 
SILNIK ze skrzynią biegów fiat 128A lub za- 
stawą 1100 sprzedam. Slupsk. tel. 344-76. po 
piętnastej. G-2457 
SILNIK 220D sprzedam. Koszalin. tel. 516-86. 
G-2456 
SILNIK do stara 28 ze skrzynią biegów sprze- 
dam. Koszalin. ul. Morska 23/5. G-2420 
OPRYSKIWACZ zawieszony. kopaczkę elewa- 
torową. kombajn buraczany. przyczepę wywrotkę. 
jęczmień paszowy. kapustę bialą sprzedam. 
Słupsk. tel. 278-80. po osiemnastej. G-2421 
POŁ domu sprzedam. W rozliczeniu dwa poko- 
je. I piętro. Koszalin. tel. 269-81. G-2422 
SZCZECINEK. Jagiełły 38 dom powierzchnia 
mieszkalna 200 m. kw. sprzedam. Gp-1167 
OBIEKT 1600 m. kw.. c.o.. telefon i 11.70 ha k. 
Koszalina sprzedam lub wydzierżawię. Wiado- 
moŚĆ: Koszalin. te/. 251 -99 lub 508-43. 
G-2423-0 
DZIAŁKĘ warzywno-owocową sprzedam. Ko- 
szalin. tel. 257-00. G-2424 
DZJAt.KĘ !NBWfWną w Jamnie z domkiern 
sprzedam. Koszalin. Bieruta 71/1 B. Baraniecki. 
G-2425 
WfĘKSZĄ iloŚĆ mięsa wołowego sprzedarn. 
Szczecinek. Fabryczna 22. Gp-2426 
BURAKI pastewne sprzedam. Słupsk. tel. 
291.15. G-2427 
HYDROFOR. filtr do wody. silnik jednofazowy 
sprzedam. Koszalin. te/. 189-504. G-2428 
TELEWIZOR kolorowy. czarno-biały. lodówkę 
sprzedam. Koszalin. Niepodległości 18/3. 
G-2429 
NOWY licencyjny telewizor radziecki sprzedam. 
Koszalin. te/. 235-13. G-2430 
TELEWIZOR rubin 714p i 3 segmenty młodzie- 
żowesprzedam. Koszalin. tel. 349-57. poszesnas- 
tej. G-2431 
MAGNETOWID panasonic sprzedam. Slupsk. 
te/. 312-81. G-2432 
KOMPUTER atari 600 XL. telewizor junost 
sprzedam. Koszalin. tel. 349-88. G-2433 
OBRĄCZKI złote sprzedam. Sławno. te/. 17-66. 
G-2220 
OBRĄCZKI złote sprzedam. Słupsk. tel. 346-28. 
po szesnastej. G-2434 
OBRĄCZKI i kolczyki złote sprzedam. Koszalin. 
tel. 334-37. G-2435 
TELEWIZOR kolorowy neptun 505 sprzedam. 
Koszalin. tel. 238-44. po siedemnastej. G-2460 


Kupno 


FIATA 126p. rocznik 19B2-84 kupię. Felgi do 
bisa 4 szt. kupię. Koszalin. tel. 342-82. G-2436 
PRZEDPŁATĘ na samochód kupię. Oferty pise- 
mne Koszalin Biuro Ogłoszeń. G-2437 
TŁOKI fiata 850. 65 kupię. Koszalin. tel. 230-61. 
wewn. 76. do piętnastej. Stanisław Dąbrowski. 
G-2438 


G-2455 


ZDECYDOWANIE kupię mieszkanie pokój 
z kuchnią. W rozliczeniu samochód skoda 105L. 
Oferty pisemne, Koszalin, Biuro Ogłoszeń. G-2439 
MIESZKANIE własnościowe w Bytowie kupię, 
Gdańsk, te/. 52-32-40. G-244O 
KAWALERKĘ za bony PeKaO w Kołobrzegu 
kupię. Oferty pisemne Koszalin, Biuro Ogłoszeń. 
0-2441 
STARE meble, bibeloty, srebra, lustra kupię. 
Koszalin, te/. 258-1 I. 0-2304-0 
KLACZE wszelkie wielkopolskie, siano, słomę 
kupię. Gwizd 14 koło Ustronia Morskiego, Stanis- 
law Prussak. 0-2165-0 
MASZYNĘ przemysiową do szycia typu łucznik 
kupię. Sławno, tel. 76-37. Gp-2443 


Zamiany 


PRZED PtA TĘ na fiata 126p odbiór ceny 1987 r. 
I kwartał 1989 r. zamienię na przedpłaty fiata 
125p. skody. wartburga. Słupsk. tel. 228-11. po 
szesnastej. G-2444 
M I ESZKANI E własnościowe dwupokojowe 
w Łodzi zamienię na Koszalin. Koszalin. tel. 
255-15. G-2445 


Lokale 


POSZUKUJĘ kawalerki lub pokoju. Koszalin. 
tel. 505-55. po szesnastej. G-2418 
POSZUKUJĘ samodzielnego pokoju lub kawa- 
lerki w Kołobrzegu_ Oferty pisemne. Koszalin. 
Biuro Ogłoszeń. G-2442 
KOSZALIN - mieszkanie dwupokojowe. tele- 
fon do wynajęcia za bony PeKaO Płatne za rok 
z góry. Oferty pisemne Biuro Ogłoszeń. 


G-2461 


Różne 


RENOMOWANE Biuro Matrymonialne "Ewa" 
Gdańsk 6. skrytka 237 - samotnym wysyła oferty. 
K-10/B-0 
PRAGNIESZ szczęśliwego małżeństwa? Napisz 
"Venus" Koszalin. Czarnieckiego 7. 
G-1459-0 
CYKLINOWANIE. lakierowanie. Koszalin. tel. 
358-66. Babiarz. G-1493-0 
PRZESTRAJANIE magnetowidów. telewizo- 
rów. Dekodery pal montuję. Szczecinek. tel. 
439-80. Smolis. G-2446-0 
TELENAPRAWA. Koszalin. tel. 533-43. Piwo- 
warski. G-2447-0 
PRZESTRAJANIE: OTV kolorowych na syste- 
my pal. secam. magnetowidów. odbiorników ra- 
diowych. Koszalin. Tetmajera 34. tel. 249-97. 
Stanisław Antonowicz. G-2448-0 
WYMIENIAM fleczki oryginalne do oficerek. na 
poczekaniu. Sianów. Łużycka 4. tel. 496. 
VIDEO - filmowanie. Słupsk. te/. 251-80. 
G-1028-0 
VIDEOFILM - filmowanie. Koszalin. tel. 
332-32. G-402-0 
OŚRODEK Kształcenia Zawodowego ZDZ 
w Koszalinie. ul. Zwycięstwa 121. tel. 225-61 
organizuje kursy języków obcych. kosmetyka pie- 
lęgnacyjna i upiększająca. bukieciarstwo. haftu. 
kroju i szycia - popołudniowe. kwaterodawców. 
kierownik małej gastronomii. minimum sanitar- 
nego. bhp i p.poż.. referentów p.poż.. gospodarki 
paliwowo-smarowniczej także na zlecenia zakła- 
dów pracy. Ośrodek czynny codziennie w godz. 
8-18. K-597-0 
ZATRUDNIĘ kobiety (zakwaterowanie zapew- 
niam). Przetwórstwo Rybne Ustka. tel. 145-859. 
145-524. G-1747-0 
UCZNIA pełnoletniego - pracownika zatrud- 
nię. Zakład Slusarski. Turowo. tel. 479-20. Kowal- 
ski. Gp-1944-0 
ZATRUDNIĘ do szycia konfekcji. Praca stała. 
Słupsk. Gdyńska 42. G-2052-0 
ZATRUDNIĘ rencistów w zakładzie rzemieśl- 
niczym do nieuciążliwej produkcji. Słupsk. tel. 
276-74. w godz. 17-19. G-2049-0 
ZATRUDNIĘ murarzy-tynkarzy do pracy w Ko- 
łobrzegu. Kołobrzeg. 1 Maja 13/2. tel. 258-00. 
Wiszniewski. Gp-2261-0 
ZATRUDNIĘ emerytów. rencistów w Usługo- 
wym Zakładzie Stolarskim w Koszalinie. tel. 
359-91. G-2450 
ŚLUSARZY. spawacza gazowego. uczniów. fa- 
chowców na pół etatu zatrudnię. Słupsk. tel. 
230-89. G-2451 


Zguby 


ZSMed. Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji 
szkolnej Anny Stankiewicz. G-2452 
ZSMech. Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji 
szkolnej Roberta Wiśniewskiego. 
G-2453 
KWIATKOWSKI Karol zgubił bilet roczny PKS 
oraz legitymację szkolną wydaną przez ZSMech. 
Koszalin. G-2454 


W dniu 15 lutego 1989 roku, zmarł 


Zdzisław Sech 


emerytowany wieloletni pracownik Zakładu "Las" 
w Białogardzie. 
Wyrazy głębokiego współczucia ŻONIE 
składają 
KIEROWNICTWO ZAKŁADU. ZWIĄZEK ZAWODOWY, POP, 
oraz WSPÓŁPRACOWNICY. 


K-889 


W dniu 19 lutego 1989 roku, 
zginął tragicznie 


Stanislaw Dobrzyniak 
wieloletni pracownik Zakładu Produkcji Leśnej 
"Las" w Białogardzie. . 
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia RODZINIE 
składają 
KIEROWNICTWO ZAKŁADU. ZWIĄZEK ZAWODOWY 
K-890 POP, ZAŁOGA. 


W dniu 21 lutego 1989 roku zmarła 
w wieku 48 lat 


Helena Palka 


pogrążeni w smutku SYNOWIE, SIOSTRY Z RODZINAMI 


G-2458 


Pogrzeb odbędzie się 27111989 r., o godz. 11, 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie 


GŁOS POMORZA 


Spółka z 00. "CERAMEX" 
w Złocieńcu, ul. Drawska 13 


zatrudni natychmiast 
radcę prawnego i referenta prawnego 
Warunki pracy i płacy do omówienia w Zarządzie Spałki 
K-811 


Pracownika po studiach geograficznych 


zatrudni 
Instytut Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu 
do pracy w terenowej placówce w Kołobrzegu 
Zgłoszenia - Poznań tel. 401-82. 


K-882 


URZĄD WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy 


zatrudni 


dwóch pracowników do księgowości budżetowej 
Warunki pracy i płacy do omówienia 
w Urzędzie Wojewódzkim pokój 118. 


K-883 


PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
"G RYFlA" Spółka z 0.0. w Słupsku 
przyjmuje zgloszenia na wynajem 
kwater prywatnych 


w miejscowościach nadmorskich m.in.: 
U5TKA,ROVVY,ŁEBA,DARŁOVVKO 
oraz domków letniskowych 
na terenie woj. słupskiego i koszalińskiego 


ZAPRASZAMY DO WSPOŁPRACY 


NASZ ADRES 
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18 A 
tel. 260-41 wew. 18, wew. 31 


K- 796-0 


PRZEDSIĘBIO RSTWO HAN D LOWO-USŁUGOWE 
"Jamar" 
Spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 281/285 
MOTEL-ORBIS 
tel. 572-33 wew. 105, 529-00 tlx 037605 


oferuje do natychmiastowej sprzedaży 
na korzystnych warunkach dla jgu. 
- samochody dostawcze i ciężarowe 
liaz, kamaz, kra z, żuk, jelcz, jelcz chłodnia, star, nysa 
- ciągniki siodłowe jelcz, kamaz 
- cementonaczepy 
- naczepy niskopodwoziowe 
- koparki waryński 606, pojemność łyżki 06 
oraz przyjmuje w komis od osób fizycznych 
lub kupi: 
- cementonaczepy, ciągniki siodłowe jelcz, kamaz, liaz, żuki, nysy, 
krazy, naczepy i przyczepy, dźwigi od 6 do 100 ton. 
Wystawiamy rachunki dla jgu. 
Nie zwlekajcie - skorzystajcie z okazji. 


K-661 -o 


"OŚWIATA" KSP ODDZIAŁ WROCŁAW 
organizuje 2-tygodniowe kursy 
połączone z wczasami w górach - Borowice k/Karpacza, 
nad morzem - P
gorzelice oraz w NRD: 
- języka niemieckiego - dla początkujących, zaawansowanych, 
konwersacyjne przy wykorzystaniu pobytu wczasowiczów z NRD 
w okresie czerwiec-wrzesień, 
- kwalifikacyjne - na tytuł czeladnika lub mistrza w różnych 
zawodach m. innymi kosmetyczne, krawiectwo, dziewiarstwo, ogól- 
nobudowlane wszelkich specjalności, ślusarstwo, samochodowe 
różnych specjalności, pedagogiczne dla mistrzów 
oraz we Wrocławiu semestralne 2-tygodniowe przyuczające 
do zawodu: 
- kosmetyczne - 3-semestry po 2 tygodnie 
- spawanie gazowe lub elektryczne - 2 semestry po 2 tygodnie 
- spawanie w osłonie C0 2 1ub argonu - 2 semestry po 2 tygodnie 
- masażu i odnowy biologicznej - 3 semestry po 2 tygodnie 
- kosmetyczne na tytuł czeladnika lub mistrza - 1 semestr 
2 tygodnie 
- pedagogiczne dla mistrzów kształcących uczniów - 1 se- 
mestr 2 tygodnie 
OSOBY TOWARZYSZĄCE MILE WIDZIANE. 
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. 
Zapisy przyjmuje KSP "Oświata" 50-079 Wrocław, 
ul. Ruska 46. tel. 44-25-64 lub 377 -77. 


K-762-0 


OŚRODEK WCZASÓW PRACOWNICZYCH "DOLMEL" 
w KOŁOBRZEGU ul. KOŚCIUSZKI 17 
ogłasza 
PRZETARG 


na wykonanie prac malarskich 
w Ośrodku Wczasowym w Kołobrzegu 
w okresie od 11V-15 V 1989 r. 
około 4.000.000 zł, 
Oferty wraz z kalkulacją stawki godzinowej proszę składać do 
28111989 r. u kierownika Ośrodka 
Zastrzega się prawo wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. 
K-884 


Dnia 20 lutego 1989 roku zmarł 


-ł 


Brunon Brzeski 


K-886 


wieloletni pracownik Szkoły Podstawowej w Łupawie. 
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE 
składają 
INSPEKTOR OŚWIATY i WYCHOWANIA 
w ŁUPAWIE, ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP, WSPÓŁPRACOWNICY. 


1989 - 02 - 24 


WIZY 


POŚREDNICTWO 


PT "G ryfia" Spółka z 0.0. 
w Słupsku, ul. Jaracza 18 A 
tel. 260-41, wew. 18, 31 


f 


K-795-0 


WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA 
OG RO DN ICZO- PSZCZELARSKA 
Oddział w Lęborku 


informuje wszystkich zainteresowanych 


zakupem warzyw, owoców, ziemniaków i pieczarek, 


że z dniem 16 lutego 1989 roku 
uruchomiona została sprzedaż 
w/w towarów po cenach zbytu 
Zapraszamy do naszych magazynów hurtowych 
w Lęborku ul. B. Krzywoustego 12 tel. 220-18 
w Bytowie ul. Lęborska 18 tel. 27-47. 


K-862 


Przedsiębiorstwo .,Comex" Spółka z o. o. (jgu) 


oferuje 


Data Saver 


urządzenie podtrzymujące zasilanie w Twoim komputerze 
w przypadku niespodziewanego wyłączenia prądu z sieci. 


Dokładne informacje można uzyskać w biurze Spółki 
Gdańsk-Oliwa ul. Doroszewskiego 1 
tel. 52-44-64 lub 52-11-26 


K-663-0 


Zakład Budowlano-Remontowy Handlu i Usług "Budrem" 
w Koszalinie, przy ul. Wenedów 3 


zatrudni pracowników w zawodach: 


kierownik ślusarni 
ślusarz - spawacz 
stolarz 


" 


na dobrych warunkach płacowych. 


Informacji udziela Dział Kadr, tel. 220-01 wew. 29. 


K 707 


	
			

/Image007.djvu

			1989 - 02 - 24 


o Telewizja  


PIĄTEK 
24.02. 
PROGRAM I 
Dzienniki: 9.15) 15.50, 19.30 i 
22.55 
8.06 Historia, kl. VII - Walka o 
polskość 
8.36 "Domator" - Nasza poczta 
- Dookoła świata... z Katarzyną Po- 
śpieszyńską 
8.60 "Domowe przedszkole" 
9.26 Dt - Dodatek gospodarczy 
9.40 "Młode wino" - komedia 
prod. CSRS 
12.00 Język polski, kl. VIII - Ja- 
rosław Iwaszkiewicz 
12.60 Współczesna genetyka, kI. 
l-IV lic. - Mechanizmy ewolucji 
13.30 TIR Matematyka, sem. II - 
Nierówności kwadratowe 
14.00 TTR Język polski, sam. 11- 
Sonety krymskie 
15.00 "W szkole i w domu" 
15.20 NURT: Człowiek a telewizja 
15.65 "Intersygnał" - mag. kra- 
jów socjalistycznych . 
16.25 Dla młodych widz6w: "Ram- 
bit" - teleturniej 
16.50 Dla dzieci: "Okienko Pan- 
kracego" 
17.16 Teleexpress 
17.30 Studio Sport - M istrzo, 
stwa Świata w narciarstwie klasycz- 
nY
8.10 "Skarbiec" 
18.60 Dobranoc "Sąsiedzi" 
19.10 ,,10 minut" 
19.10 "Monitor rządowy" 
20.00 Pytania dnia 
20.10 Kino muzyczne Ky,dryńskie- 
go "Amerykanin w Paryżu' - musi- 
cal prod. USA reż. Vincente Minnelli, 
wyk.: Gene Kelly, Leslie Caron, Oskar 
Levant 
22.10 Wokół "okrągłego stołu" 
22.40 "Czas" - mag. publ. 
23.16 "Szkoła mistrzów" - Ja- 
nusz Majewski 
23.30 Echa dnia 
PROGRAM II 
16.66 Język angielski (47) 
17.26 Program dnia 
17.30 "Wzrockowa lista przebo- 
jów" 
18.00 Telerama 
18.30 Magazyn" 1 02" - reportaż 
z dni kultury polskiej na Sycylii 
18.60 Polska Kronika Filmowa 
19.00 "W labiryncie" (8) - "Sa- 
ma w pustym domu" - serial TP 
19.30 "Dookoła świata" - "W 
Zairze" 
.. 20.00 Dyryguje John Rubinstein 
.... 20.20 "Dać na przeczyszczenie..." 
-rep. 
20.46 "Brawo" - mag. 
21 .30 Panorama dnia 
21.46 "Hotel Ritz" - rep. z Białe- 
gostoku 
22.10 " Każdy ma swoje piekło" - 
dramat sensacyjny prod. francuskiej, 
reż. Andre Cayatte, wyk.: Annie Girar- 
dot, Stephan H iII el 
23.60 Komentarz dnia 


, 


SOBOTA 


ł 


26.02. 
PROGRAM I 
Dzienniki: 10.30, 19.30 i 23.15 
7.00 TTR Matematyka, sem. IV- 
ciąg geometryczny 
7.30 TTR Język polski, sem. IV- 
Poezja Młodej Polski (2) 
8.00 "Tydzień na działce" 
8.20 "Na zdrowie" - pr. rekrea
 
cyjny 
8.66 Program dnia 
9.00 "Drops" - program dla dzie- 
ci i młodzieży oraz kino Dropsa: 
"Fragglesi" (29 - serial angielski 
1 0.40 "Stare, nowe, najnowsze" 
11.25 "Zdrowie" - mego wojsko- 
wy 
11 .65 Telewizyjny koncert życzeń 
12.25 "Flesz" - mag. muzyczny 
12.66 "Pieprz i wanilia" - Nie- 
znany kraj - Polacy czy ...Ameryka- 
nie" 
13.40 Studio Sport - mistrzostwa 
świata w narciarstwie klasycznym 
15.40 Komedie, komedie, kome- 
die... "Nowy", reż. Jerzy Ziarnik. 
wyk.: Damian Damięcki, Edward 
Dziewoński, Krystyna Borowicz, 
Wiesław Gołas. Bogumił Kobiela 
17.05 losowanie Dużego Lotka 
17 .16 Teleexpress 
17.30 "Portrety" - "Konrad P." 
- film dok. 
18.30 "Butik" 
19.00 Dobranoc "Wielka podróż 
Bolka i Lolka" 
19.10 "Z kamerą wśród zwierząt" 
- "Psia rodzina" 
20.00 Wystąpienie premiera Mie- 
czysława F. Rakowskiego 
20.15 Sobotni seans filmowy: 
"Dzień puszczyka" -film sensacyjny 
prod. włoskiej, reż. Damiano Damia- 
ni, wyk.: Claudia Cardinale, Franco 
Nero, Lee J. Cobb 
22.00 Wokół "okrągłego stołu" 
22.30 "Tydzień w polityce" 
22.40 Telewizyjny przegląd spor- 
towy 
23.06 "Międzynarodowa gala ta
 
neczna" 
23.65 Kino Sensacji: "A stawką 
jest śmierć" - film prod. francuskiej, 
reż. Yves Boisset, wyk.: Gerard Lan
 
vi n, Michel Piccoli, Marie-France Pi- 
sier 
1 .30 Zakończenie programu 


PROGRAM II 


11.65 "Trzy godziny z Telewizją 
Katowice" 
14.66 Powitanie 
16.00 Małe kino: "Miasta świata 
- Stambuł" - film dok. 
16.30 ,,5-10-16" - program 
dla dzieci i młodzieży 
17,00 "W kręgu kina" - w roli 
głównej: Natalie Wood" - film dok. 
18.00 Telerama 
18.30 "Wielka gra" - teleturniej 
19.30 "Zwierzęta wokół nas" - 
"Podaj łapę" 
20.00 Witold Rowicki dyryguje IV 
Symfonią Brahmsa 
20.66 "Wokół górskich schronisk" 
- "Na śnieżnicę" 
21.16 "Egreta"- wiersze Marii 
Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej 
21.30 Panorama dnia 
22.00 "Raj odłożony na pó
niej" 
(5) - "Ludzkie ułomności" - serial 
angielski 
22.50 Komentarz dnia 
22.66 "W labiryncie" (8) - serial 
TP (powt6rzenie) 


-
 


R 


dio 


GŁOS POMORZA 


SPORT 


Chmara 
drugi 
 
w Hadze ' 


Z udziałem znakomitych lawodni- 
czek i zawodników odbył się w Hadze 
halowy mityng lekkoatletyczny. Skok 
o tyczce zakończył się sukcesem re- 
kordzisty świata w skoku o tyczce 
Siergieja Bubki (ZSRR), który uzy- 
skał 5.80 m. Tyczkarz radziecki trzy- 
krotnie atakował wysokość 6.04 m. 
ale bez powodzenia. Na drugim miej- 
scu uplasował się Mirosław Chma- 
ra 5.75 m. Czterech kolejnych zawo- 
dników pokonało poprzeczkę na wy
 
sokości 5.70 m; 


Bardzo dobrze spisał się w biegu na 
300 m Tomasz Jędrusik, zajmując z 
czasem 33,42 sek. pierwsze miejsce. 
Wyprzedził on Waltera McKoya 
(USA) - 33.79 oraz Itrai lIuszem 
(Izrael) - 34.15. Tomasz Nagórka 
w jednej z serii biegu na 60 m ppł 
uplasował się na drugim miejscu w 
czasie 7.83 sek. Wygrał Hoeffer 
(CSRS) - 7.78. 


Agata Karczmarek w skoku w 
dal zajęła trzecią lokatę ze słabym 
rezultatem 6.00 m. Wygrała Czistia
 
kowa (ZSRR) -7.03 m przed Ho- 
lenderką Hidding - 6.11. 


Rewanż 
z Gwardią 


it. 


Jutro początek s achowych 
mistrzostw Polski w Słupsku 


"Nieprzypadkowo tegoroczne 
/S- 
tr.lOStW8 Polski w konkurencji panów 
odbywają się wła$nie w Słupsku, sto- 
licy województwa znanego i szano- 
wanego w kraju za gospodamo
ł, 
dokonania ekonomiczno-społeczno, 
serdeczno
ł wobec go
ci. Słupsk od 
kilku lat pulsuje takżp życiem szacha 
wym, powstał tu wspaniały klimat dla 
intelektualnego rozwoju młodzieży, a 
najzdolniejsi jej przedstawiciele już 
zdobywają rOlgłos daleko, poza gra- 
nicami naszej ojczyzny" - te miłe 
słowa pod adresem przedstawicieli 
naszego regionu skierował prezes Po- 
lskiego Związku Szachowego, Jacek 
2emantowski w publikacji przygo- 
towanej z okazji zbliżających się mist- 
rzostw kraju seniorów. Rozpoczynają 
się one jutro (25 bm.) i potrwają do 
12 marca br. 
W walce o tytuł mistrza Polski u- 
czestniczyć będzie 16 szachistów. 
Złotego medalu broni Włodzimierz 
Schmidt (Kolejarz Katowice), które- 
go prezentujemy na zdjęciu. Pozostali 
zawodnicy to: Robert Kuczyński 
(Spartakus Jelenia Góra) Aleksan- 
der Sznapik (Maraton Warszawa), 
Marek Hawełko (Avia Świdnik), 
Paweł Stempin (Lech Poznań), 
Franciszek Borkowski (Maraton 
Warszawa). Jan Adamski (Kolejarz 
Katowice), Krzysztof 20łniero- 
wicz, Witalis Sapis (obaj Piast 
Słupsk), Marek Matlak (BBTS Bie- 


Isko-Biała), Jsnusz Siekański (Sti- 
lon Gorzów), Aleksander Wojtkie- 
wicz (Polonia Warszawa), Zbig- 
niew Szymczak (Avia Świdnik), A- 
dam Cichocki (Piast Słupsk), Zbig- 
niew Jaśnikowski (AZS Wrocław) 
i Jacek Woda (Lech Poznań). listę 
rezerwowych otwiera Jacek Gdań- 
ski (Piast Słupsk). 
Z reprezentantów Piasta K. Żołnie- 
rowicz już po raz trzeci weźmie udział 
w mistrzostwach kraju seniorów, A. 
Cichocki uczyni to po raz drugi, a W. 
Sapis jest debiutantem w tego rodza- 
ju imprezie. 
Dane statystyczne podają, le słup- 
skie mistrzostwa będą 46 w historii 
imprezy. Dotychczas 29 szachistów 
zdobyło tytuły mistrzów Polski. Naj- 
więcej ich na swym koncie zanotował 
Bogdan Śliwa, bo sześć razy sięgał 
po złoty medal. W Słupsku wyrÓwnać 
jego rekord może Włodziemierz 
Schmidt, który pięciokrotnie wpisy
 
wał się na listę triumfatorów. Ze star- 
tujących obecnie zawodników tytuły 
mistrzowskie' zdobywali także: Alek- 
sander Szndpik (trzykrotnie), Jan A- 
damski, Zbigniew Szymczak, Marek 
Hawełko i Robert Kuczyński. 
Turniej rozegrany zostanie na dys- 
tansie 15 rund. Obowiązują przepisy 
FIDE. Tempo gry: 40 posunięć na 
dwie godziny i 20 posunięć na godzi- 
nę w dogrywkach. 
W sobotę o godz. 10 nastąpi loso- 


Sft. 


"'" 


I J 


I . 


/., 


.. .... 


wanie turnieju. Natomiast o godz. 
13.30 rozpocznie się uroczystość ot- 
warcia mistrzostw Polski. Miejscem 
zawodów będzie sala konferencyjna 
UW przy ul. Bieruta 14. Kibice mile 
widziani, a wstęp jest wolny. 
Przypominamy sympatykom sza- 
chów, że WKFSiT Urzędu Miejskiego 
ogłosił konkurs. Należy odgadnąć 
czołową trójkę mistrzostw kraju oraz 
najwyższe miejsce, które zajmie za- 
wodnik słupskiego Piasta. Zgłoszenia 
prosimy nadsyłać na kartach poczto- 
wych pod adresem: WKFSiT UM, pl. 
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk. Wśród 
autor6wtrafnych odpowiedzi organi- 
zatorzy konkursu rozlosują nagrody. 
(wim) 
Fot. Zbigniew Bielecki 


. 


o 


Rozgrywki "play off" ekstraklasy 


A S gra 
z Warmią 


Nie jest łatwo grać beniaminkom w 
rozgrywkach ligowych. Doświadczy- 
ły tego siatkarki AZS Słupsk. Do 
zakończenia sezonu 1988/89 w II 
lidze pozostały tylko cztery mecze, a 
słupszczanki plasują się na przedo- 
statnim miejscu w tabeli. Być może 
poprawią dorobek punktowy w naj- 
bliższych meczach. Stoczą je u siebie 
w dniach 25-26 bm. z Warmią 
Olsztyn. Ten zespół zajmuje piątą 
pozycję w rozgrywkach. 
Początek spotkań: w sobotę o 
godz. 17 i niedzielę o godz. 11, a 
miejscem zawodów będzie hala WSP 
przy ul. Arciszewskiego 22. (wim) 


20 bramek 
gryfitów 


. 
7> 


o 


l'IUJC.k\\11 


Wla4nmotkł: 0.01, 1.00,1.00,3.00. 4.00, 5.00. 5.30, 
6.00,6.30,7.00.8.00.9.00, 10.00, U.OS. 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 11.00, 13.00 
Kom.nłkaty ent'raet)'czny 1 Kuownictw.: 7.55, 
IJ.OO, 11.00 
Propor.1 pogody dla l')'bak6w: 0.58, 6.28, 13.00, 
11.00 
Relacji I obr.. Sejmu: 9.00, 10.00, 14.00. 16.00. 
18.00 
0.10-- 3.45 M ul'yka nocą 3.45 tolnierski kwad- 
rans 4.05 MULyka pned świtem 5.05,Porllnne roi- 
maitości rolnicu BO - 11.00 Poranne sygnały 8.05 
Co myślI! w RFN o Polsce 8.15 8.45 MU7yka 
poranna 8.45 Zołnicrski zwiad 9.00-11.00 Cztery 
pory roku 11.00 - 11.57 Koncert przed hejnałem 
12.31 Muzyka folklorem malowanu 12.45 Rolnicl.Y 
kwadrans 13.05 Radio kierowców 13.30 Cudze 
chw(llicie swego nie mncie: O
kar Kolberg - 
14.08 16.00 M.łgnyn muzyczny "Rytm" 16.08 
MU7yku i aktualnoki 17.00 VIP, czyli Vademecum 
Interesującej Piosenki 17.50 Kto tak pi
knie gra: 
Orkiestra Mantovaniego 18.05 Jak wywieziono Mi- 
kołajc yka 7 Pol
ki 18.20 W po
zukiwaniu ulubionej 
melodii 19.30 Radio d7jeciom: ,.Zielona Półnutka" 
20.15 Koncert 7yc1.eń 20.45 Grzegorz Musiał: "W 
ptaszarni" 21.05 Kronika sportowa 21.30 Repetycje 
z ja7.7U polskiego 22.15 M uzyka organowa baroku 
(4) 23.20 Sprawozdanie di:wi
kowe 7 obrad Sejmu 
23.45 Na rockową nut
. 


PROGRAM II (stereo) 
W184IotnoIicl: 8.00, 13.00, 11.10 
SkńIcoay test _no: 13.10, 18_10. 14.00 
8.10 Poranna !lCrenada 8.40 Archiwum polskiej 
piosenki 9.00 Gore Vidal: ..Stwor.lenie świata" 9.20 
Muryka. którą lubi Henryk Alber 9.50 Helen.! 
Sekuła: "Siedem domów Kuny" 10.00 God7ina 
melomana II. I O Muzyc7ny non stop (Cl. I) I 1.40 l 
malowanej 
kuyni 12.05 Mu/.)'clny non stop 
(cz. II) I 2.40 Zmuryh polsk4 pr7.ez wieki I 3.20 Jazz 
nie tylko dla fanów 14.20 Folklor na mapie świata 
1450 Pamiętniki i wspomnienia: Edmund i Juliusz 
de Goncourt - "D7iennik" I 5.00 Album opero\\y: 
Sceny 1. opery ..C7.aroo.liejski flet" W. A. M07.arta 
15.30 MU7Yclne koneksje 17.15 D7ieła, style. epoki 
18.15 Helena Sekuła: ..Siedem domów Kuny" 18.30 
Klub stereo 19.30 Wieaór w filharmonii 21.45 
AndJ7.ej Mularczyk: "Goryl. czyli ostatnie zodanie " 
22.30 Słuchajmy ru..em 23.00 Gore Vidal: ..StWOrl.e- 
nie świata" 23.20 Nocne divertimento. 


PROGRAM III 
Serw" Tr6jkl: 7.00,8.00.9.00,11.00,15.00,16.00, 
17.00, 18.00 
6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 "Winien i 
ma" - magazyn. 10.30 Stare i nowe nagrania 11.00 
Sylwetki 11.20 William Oolding: ..Spadkobiercy" 
I I .30 12.00 Mała antologia nagrań chopinowskich 
12.05 W tonacji Trójki 13.00 Konstanty Putrament: 
..Pięć milionów stopni" 13. 10 Powtórka l rozrywki 
14.00 Musica lenra accompugnato 15.05lamkowe 
Spotkania z poc:1:,k 15.40 Gitura wspomnień 
16.00 --19.00 bprasumy do Trójki 19.00 CodLien- 
nie powieść w wydaniu dźwiękowym: Herbert Geo- 
rge Wełłs - "Niewid1.ialny czlowiek" 19.30 7łote 
luta Roya Orbinsona 19.50 William Golding: "Spad- 
kobiercy" 20.00 W
pomnienia 7. kompaktu: Colos- 
seum 20.45 Klub Trójki 21.00 Trzy kwadranse jaau 
22. I 5 W cieniu wielkich gwia1d 22.45 O s1tuk
 
C1.BIÓW 23.00 Opera tygodniu: Julcs Masscnet 
"Don Kichot 23. I S 1.00 Zapraszamy do Trójki. 
PROGRAM IV 
Wladomo4cł: 5.05, 6.00, 7.30,11.00, 19.30,13.30 
5.00 -f>.OO Muzyc7.ny poranek 6.05 NURT: Ak- 
tualne problemy polityki oświatl)wcj 6.30 Ję/yk 
niemiecki 6.45 ABC muzyki rozrywkowej 7.15 Mię- 
dlY nami (wydanie poronne) 7.40 Progn07.8 bio- 
meteorolosiclJIU 7.50 Z lI1w.yclnych Iłnnalów 8.10 Z 
dala od 7giełku - mag. 8.30 TydLień z Ol7.cgorlcm 
Turnauem 9.05 J
zyk polski (dla sześciolatków) 
..Niespod7ianh dla Blutka" 9.35 Notatnik kultural- 
ny 10.00 Historia (dla kI. IV): "Murs?. manil 
I)qbrowski 10.30 Muzyka ery łcomputerów 11.05 
Dom i świat I 1.55 Pi
kno mU7.)'ki kameralnej 12.30 
Jest CT.aS wspominania 13.00 16.20 Popołudnie 
młodych słuchaa.y 16.20 Muzyka oratoryjn. 17.10 
Historia Rltuki (dl.. klas lic). Claude \1onet. meteo- 
rologiczny C5teta 17.50 Widnokrąg 18.20 Piosenki 
mad Tamizy 18.30 J
/.)'k angielski 18.50 Studio 
ekspertów 19.35 Lektury Czwórki: Jwy Łojek - 
,.Dzieje 7.drajcy" 19.45 Swingowe granic 20.25 Mu. 
zykoterapia 21.10 Refleksje i rCl'.onansc muzyczne 
22.00 - 23.20 WiecLór muzyki i myśli 23.20 Z reper- 
tuaru orkiestr Swiahl\\ych. 


cw 


osz 


lin 


Nie ma co ukrywdc. kOSlykcHLe 
AZS Koszalin rozczarowali swą po- 
stawą w pierwszym spotkaniu drugiej 
rundy cyklu "play off" ekstraklasy. 
Tylko leszek Doliński nie po raz 
pierwszy udowodnił, iż należy do ści- 
słej czołówki graczy I ligi, a 55 zdoby- 
tych punktów w meczu z Gwardią 
Wrocław to rezultat rzadko spotyka- 
ny. Kapitan AZS rywalizuje o tytuł 
króla strzelców z Henrykiem War- 
dachem (Zagłębie Sosnowiec) Za- 
danie ma trudne. bo sosnowiczanin 
zapewne rozegra więcej spotkań, a 
rękę ma pewną i chyba utrzyma pro- 
wadzenie w klasyfikacji najskutecz- 
niejszych. 
W tym tygodniu rewanżowa runda 
meczów o miejsca 1.-4, 5-8 i 9-1 2. 
Akademicy po porażce u siebie z 
Gwardią Wrocław mają niewielkie 
szanse na ubieganie się o grę w me
 
czach o piątą lokatę w tabeli ekstra- 
klasy. Przyjdzie im chyba bronić siód- 
mej pozycji, którą zajęli po zakoń- 
czeniu I części sezonu 1988/89. Ry- 
walem AZS będzie drużyna z pary: 
Zastal Zielona Góra -legia War- 
szawa. Koszykarze stołeczni prze- 
grali na wyjeździe, ale u siebie praw- 
dopodobnie odrobią straty. Tak więc 
w trzeciej rundzie rozgrywek "play 
off" koszalinianie zapewne zmierzą 
się z Zastalem, chyba że we Wroc- 
ławiu postarają się o niespodziankę... 
(wim) 


-- 


. PODCZAS mistrzostw świata w 
narciarstwie klasycznym w lahti dru- 
żynowy konkurs skoków do kombi
 
nacji wygrali Austriacy - 629,2 pkt, 
wyprzedzając ZSRR - 602,9 pkt. 
oraz N R D - 602,7 pkt. 
. W MIĘDZYPAŃSTOWYM, to- 
warzyskim meczu piłkarskim gospo- 
darze najbliższych finałów mistrzostw 
świata - Włosi pokonali na stadionię 
w Pizie Danię 1:0 (O:O). Bramkę zdo- 
był w 62 min. Giuseppe Bergomi. 


Zapisy koszykarzy 


Sekcja kOSlykówkl GKS "GRYF" w Słup&ku 
przyjmuje zapisy chłopców ro<:zników 1976 - 
1977. którzy w przyszłości chcą uprawiać te 
dyscyplin, sportu. Mile widziani kandydaci wyró- 
żniajqcy si, sprawnościq fizyczną i wysokim wzro- 
stem. Zainteresowani winni zgłaszać się do pro. 
wadzących zajęcia Krzyaztofa ZIelonki i Janu- 
8za Gaclyń8klego w lali gimnastycznej Szkoly 
Podstawowej nr 14 przy ul. Banacha 6 w Slupsku. 
Zajęcia odbywają si, we wtorki. środy. czwartki i 
pifjtk i w godz. 17.46-19.15. Przvjęcia do sekcji 
jedynie w marcu. (nik) 


- 


Jeszcze jeden mecz 


...wystarczy wygrać z Polonezem 
Warszawa i już siatkarki Czarnych 
Słupsk mogą być spokojne o l-ligowy 
byt. Zwyciężyły bowiem w pierwszym 
spotkaniu - w Warszawie - 3:0. A 
przypomnijmy, że zgodnie z zasadami 
rozgrywek "play off" należy pokonać 
dwukrotnie rywala by wykazać nad 
nim wyższość. Tak się złożyło, że 
zespół Czarnych. który po piprwszej 
części sezonu zająl siódme miejsce 
walczy z Polonezem (dziesiąta loka- 
ta) o pozostanie w lidze. W sobotę, w 
Słupsku odbędzie się drugi mecz, jeśli 
zwycięży Polonez (traktujemy to ra- 
czej jako teoretyczne rozważania) 
wówczas dOjdzie do trzeciego pOJe- 
dynku w niedzielę. Zwycięzca tej 
konfrontacji zmierzy się z lepszą dru- 
żyną, z pary Spójnia Gdańsk - Gwar- 
dia Wrocław (18 bm - 3:1 ) o siódmą 
lokatę w lidze. Zespoły, które poniosą 
porażki opuszczą definitywnie szeregi 
ekstraklasy. 
Przy okazji chcielibyśmy wyjaśnić 
(bo były takie głosy Czytełników), że 
mimo planowanego powiększenia do 
12 zespołów rOdzimej ekstraklasy - 
dwie drużyny zostaną zdegradowane. 
Po prostu na ich miejsce awansują 
wicemistrzowie drugich lig. 


)J 


Co prawda, sporo miejsca pOŚWię- 
ciliśmy dolnej części tabeli, ale na 
usprawiedliwienie mamy to, że w 
gronie drużyn zagrożonych znalazł się 
jedyny przedstawiciel Pomorza Środ- 
kowego - Czarni Słupsk. 
Tymczasem, w pierwszej czwórce 
zespołów walczących o awans do 
finału nie zanotowaliśmy niespodzia- 
nek. Płomień Sosnowiec wygrał w 
Łodzi 3:2, zaś Stal Bielc;ko pokonała 
Wisłę Kraków - na jej boisku 3:1. 
Zdecydowanymi kandydatami na fi- 
nał są zwycięzcy tych spotkań. 
Bez wątpienia rozgrywki play on są 
bardzo atrakcyjne, ale zupełnym nie- 
porozumieniem jest gra o 5 i 6 miejs- 
ce. Drużyny Stali Mielec i' 'Kolej'Brz8 
KatowIce ,w
J.
zctprak!yczni
, 
 R

¥-. 
słowiowq "pletruszkę . To' Jest bez 
wątpienia negatywna strona skąd- 
inąd ciekawego pomysłu. 
Póki co siatkarki Czarnych będą 
chciały postawić kropkę nad "i", eli- 
minując zespół Poloneza. Podopiecz- 
ne trenera Ryszarda Bachorskiego 
liczą na sportowy doping swoich 
wiernych sympatyków. Początek me- 
czu w sobotę o godz. 17 w hali przy 
ul. Grottgera 18. (ebuar) 


Bałtyk 
zwycięzcą 


. 

 


Dziś turnieje! 


Dlisiaj (24 bm.) rozpoczyna się w Szcze- 
cinku turniej finału B rozgrywek elimina- 
cyjnych siatkarzy o wejście do II ligi. Biorą 
w nim udział trzy drul,yny. 
W piątek o godz. 18 drużyna szczecinec- 
kiego Wiehma podejmie Budowlanych 
Koszalin. Jutro koszalinianie !>potkają się 
O godz. 16 z Orłem Mi,dyrzecz. a w 
niedzielę o godz. 10 zospół gospodarzy 
zmierzy się z Orłom. 
Miejscem zawodów będzie sala ZSZ przy 
ul. 1 Maja 22. 
* * * 
Trzy turnieje rozegrają szkolne drulyny 
siatkarzy i dopiero wtedy poznamy mło- 
dych medalistów XII Koszalińskiej Olim- 
piady Mlodzieży. Pierwsze zawody odbędą 
się dziś w Tymieniu. a gospodarzem będzie 
tamtejsza Szkoła Podstawowa. Początek 
gier o godz. 13. a o medale KOM rywalizują 
siatkiule gospodarzy. SP-6 Szczecinek i 
SP-2 Polczyn Zdrój. 
KoleJne turnieje w Szczecinku (4 marca 
br.) i Połczynie Zdroju (18 marca). (wim) 


W lidze 
zakladowej 


.. 
.t
 


Osiem drużyn wystąpiło w halowym tur- 
nieju piłkarzy rocznika 1977 w Slupsku. Naj- 
pierw zespoły walczyły w grupach eliminacyj- 
nych. Czolowe lokaty zajęli piłkarze Gwprdll 
Koszalin (grupa A) i Bałtyku Gdynia (gru- 
pa B). Oba zespoły zmierzyły się ze Babą w 
finale, w którym dopiero po dogrywce zwycię- 
iyli (1 :0) złlwodnicy Baltyku. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny: Stocznio- 
wca Płock, SP-16 II Słupsk, LechII 
Gdańsk, SP-16 I Słupsk, Jantara U.tka i 
SłupIkIego OZPN. 
Przyznano tei wyr6znienia mdywidualne. T. 
Niszcz (Gwardia) zastal uznany najlopszym 
technikiem. El A. Sledzeweki - najlepszym 
bramkar7em. lOŚ R. Szablow8kl (obaj Bał- 
tyk) był krÓlem strzelc6w. (wlm) 


D 


.,ic 


't 


Już w marcu rozpocznie SIl;! tlruYd Cll;!SĆ 
sezonu piłkarskiego 1988/89. To będzie 
ważna runda. Po jej zakończeniu nastąpi 
reorganizacja lig centralnych. Bardzo "o- 
krojona" zostanie m. in. III liga. Tylko 
zajęcie piątej lokaty może być gwarancją 
utrzymania się na szczeblu centralnym. Nic 
zatem dziwnego. że piłkarze pilnie przygo- 
towują się do decydującej rozgrywki.. 
Zespól Gryfa Slupsk odbył obóz kon- 
dycyjny w Czechosłowacji. Rozegrał tam 2 
sparringi z T J Nachod. remisując 6:5 i 
wygrywając 3:2. Po powrocie do Słupska 
gryfici pokonali: Brdę Przechlewa 7:0 i Stal 
Nysa 4:0. zaś zremisowali w Lęborku z 
Pogonią 0:0. 
Podopieczni trenera T. Wenata rOze- 
grali też dwa mecze w Koszalinie, gdzie 
ulegli Gwardii 1 :2 oraz osiągnęli bezbram- 
kowy remis l... Połtawią (ZSRR). 
W spotkaniach towarzyskich po 3 gole 
strzelili: R. Bogdzia, D. Kasperowłcz i 
W. Wieliczko. a po 2 - B. Kłoslńskl, 
T. Mielniczuk, K. P\,dzich i M. Lislecki. 
27 bm. drużyna Gryfa wyjeżdża na drugi 
obóz przygotowawczy do Słubic. Zaplano- 
wano rozegranie tam około 6 spotkań kon- 
trolnych. 
I jeslcze jeden słupski akcent. W Po- 
znaniu, Olimpia przegrała w towarzyskim 
meczu z Zagłębiem Lubin 0:1. Bramkę dla 
gości uzyskał wychowanek Gryfa, a obec- 
nie stoper lublinian - Marek Godlew- 
ski. (ebuar) 


Amatorzy 
w "Gryfii" 


. 

 


5.10 Stullil} B,,/tyk f'ojowy dl.icn 6.00 Studio 
Bałtyk lokalne 7.00 Wiadomo
i 7.10 C.las refor- 
my -- aud. J. Kiepela 7.30 Studio Bałtyk .- wy- 
brzeiowe 
 Szc7ccina 13.05 Rozmaitości rolnicze - 
aud. WI. Króla 16.00 Pr7egląd aktualności 16.05 
M Ul.yka dino7.aurów 16.15 Reporterskie popołud- 
nie: ..Młod.-i potrafią" aud. D. C7erniawskieJ 
17.12 Program na jutro 
TP I PR D
k lObIe moiUwoAc! zmian w 
programie) 


W dwa lata po wybudowaniu węglArski 
tor wyścigowy "Hu,"!Qarorin(i1'" przyniósł 
680 tys. dolarów deficytu. Klerownlctwq 
toru uważa, i7 deficyt jest sztuczny. gdyz 
przy obliczaniu zysków nie dodano wpły- 
wów z corocznego najazdu zachodnich 
turystów na Budapeszt w dniach wyścigu 
Formuły I. Dyrekcja domaga się, na tej 
podstawie. spłacenia dlugów przez państ- 
wo. 


Novve vvladze "Wielima" 


Kolejne spotkania rozegrali reprelonta- 
nci koszalińskich zakładow pracy. którzy 
uczestniczą w rozgrywkach koszykówki 
prowadzonych przez KOSiA. 
Oto wyniki mec7ów I ligi zakładowej: 
Tur - Mechanik - Szkolniak 38:36, 
WUSW - WSlnż. 44:36, KPRI- Prze- 
ciwlotnik 2:0 (vo), Budimert - PGM 
50:44. 
Przodownikami tabel są korzykarze Bu- 
dimetru (1IigD) i Zakladów Graficznych (II 
liga). 
Następne mecze w sobotę (godz. 
10-19) i niedlielę (god7.15-19). a miej- 
scem spotkań jest hala KOSIR. (wim) 


Na posiedzeniu Zarządu MLKS "Wielim" w Szczecinku dokonano wyborów 
władz klubowych oraz omówiono główne kierunki rozwoju poszczególnych 
sekcji w bieżącej kadencji, obejmującej lata 1989-92. Prezesem zarządu został 
ponownie Jarosław Jakubiec - prezes Rejonowej Spółdzielni Ogrod- 
niczo-Pszczelarskiej w Szczecinku. Funkcję wiceprezesów powierzono - ds. 
organizacyjno-wychowawczych - Mieczysławowi Bibikowi, ds. piłki 
nożnej - Bogdanowi Urbankowi, ds. piłki siatkowej - Józefowi Rygiel- 
skiemu, ds. piłki ręcznej - Janowi Siodmiakowi. Sekretarzem urzędującym 
"Wielima" został Witold Tomaszewski. a przewodniczącym komisji rewizyj- 
nej - Grzegorz Markanicz. (ur) 


Do końca zbliża się IV Halowy Turniej 
Piłkarski Zakładów Pracy i Ognisk TKKF 
rOlgrywany W Słupsku. W ostatnich me- 
rzach grupy "A" w kat. wiekowej 30 i 
więcej lat uzyskano wyniki: Veritas - Alka 
0:3. Paltarex - Płomień 3:5. 
Końcowa tabela tej grupy: 
1. Alka 
2. Budroi 
3. Veritas 
4. Płomień 
5. Paltarex 
Awans do dalszych gier 
Alka i Budrol. 
W tej samej kat. wiekowej w grupie "B" 
uzyskano wyniki: CSSMW - Korab 2:3, 
Stocznia - Poligrafia 10:0. 
Dziś (24 bm.) w póHinale grają Alka z 
drugim zespołem z grupy "B" (godz. 
20.30). i Budroi z pierwszym zespołem z 
grupy "B" (godz. 21.15). Zapraszamy do 
hall "Gryfia" przy ul. Szczecińskiej 99. 
Wstęp wolny (nik) 


6 13:3 
6 10:4 
5 10:8 
3 9:12 
O 6:21 
wywalczyły: 


\ 


Gms 
PoMORZA 


"Głos Pomorza" - Dllennlk Polskie; Zjedno- 
czonej Partii Robotniczej. 
RedaguJe zespól. 
Redaktor naczelnv - Andrzej Clechowlcz 


Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-.139. 76-604 Koszalin. telex - 0532275. Centrala telefoniczna - 
279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczelnego 
- 226-93; z-ca redaktora naczelnego - 233-09; sekretarz redakcji - 245-59: z-ca sekretarza redakcji - 
261-01; Dział Partyjny - 233-20; Dział Społeczno-Ekonomiczny - 251.40; Dział Społeczno-Rolny - 
242-08; Dział Depeszowo-Zagraniczny- 244-76; Dział Wojewódzko-Miejski - 224-95; redaktor sportowy 
- 243-53 (w niedziel, - 246-61). 
Dział lęczności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 9.30-16 w 
siedzibie redakcji (III piętro, pok. 313-314); także telefonicznie pod numerem 260-05 (z wyjątkiem wolnych 
sobót) . 
Porady prawne udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 16.00 tylko telefonicznie pod 


numerem 250-05 oraz w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 do 1 6.00 tylko osobiście. Porady są 
bezpłatne. 
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział ogłoszeń - 
251-95; roporterlY - 264-66 i 224-66. Porady prawne w t.rody od godz. 14.30 do 16.30. 
Rękopi'ióW nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania 
redakcyjnego tekstów nie zamówionych. 
Wydawca: Koslalińskie Wydawnictwo Prasowo RSW "Prasa-Książko-Ruch". ul. Pawła Findera 27a, 
75.721 Koszalin. Centrala telefoniczna - 240-27, telex - 0532264. 
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 278. 76- 721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń. M-12
		

/Image008.djvu

			St r . 8 


SŁUPSK - WOJEWODZ1WO 


alkiem mi e miasteczko 


- Sympatyczny ryneczek, 
wokół stare kamieniczki. dwa 
kościoły, kilka sklepów, kios- 
ków... Czy to wieś, czy to mias- 
teczko? 
- Ponoć kiedyś miało Przechlewo 
prawa miejskie, ale to się miejscowej 
ludności... nie opłacało. Wiadomo: 
miasta w historii płaciły daniny a 
przechlewianie chcieli, by ich pienią- 
dze były wydawane na lokalne po- 


wy mleczne i jarskie. Bar będzie dzia- 
łał pod szyldem Gminnej Spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska". Zresztą 
spółdzielnia jest udziałowcem budo- 
wy dworca dając nie tylko część środ- 
ków finansowych, ale również pracę 
społeczną przy wykańczaniu wnętrz. 
Już widać na przyszłym placu dwor- 
cowym stanowiska dla autobusów, 
"wysepki" dla oczekujących pasaże- 
rów. 
- Także w Narodowym Czy- 


GS korzystają z trzydziestoprocento- 
wych ulg przy transporcie i rozładun- 
ku towarów oraz artykułów niezbęd- 
nych do produkcji rolnej. Ponadto - 
z niższych opłat przy wynajmowaniu 
sali GS na uroczystości rodzinne. Rol- 
nicy mają ulgi gdy odstawiają do 
uboju zwierzęta rzeźne w naszej ma- 
sarni. 
- Podczas, gdy wiele zakła- 
dów zasłania się reformą u was 
hojnie dysponuje się pieniędzmi. 
Macie ku temu możliwości? 
- Mamy możliwości, bowiem do- 
bry gospodarz zawsze jest zasobny. 
W 1988 roku osiągnęliśmy 67 mln zł 
zysku przy obrocie handlowym 2.169 
mln. Na korzystne wyniki ekonomiCz- 
ne wpłynęły głównie obroty w detalu, 
skupie i gastronomii. Jest to efekt 
trudnej pracy całej załogi. Warto pod- 
kreślić, iż dynamiczny rozwój handlu 
GS zawdzięcza operatywności tych 
handlowców, którzy codziennie nie 
szczędzą sił i czasu na organizowanie 
dodatkowych dostaw spoza hurtu 
spółdzielczego. W 1988 roku spro- 
wadzono do sieci handlowej Gminnej 
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 
w Przechlewie dodatkowe towary o 
wartości 350 mln zł, w tym obuwie, 
odzież, materiały budowlane i artyku- 
ły spożywcze. 
- Tegoroczny start do no- 
wych zadań jest równie udany 
- Przed nami wiele pracy. Choćby 
te wszystkie budowy i modernizacje, 
o których wcześniej wspomniałem. 
Oprócz tego na nowym osiedlu po- 
trzebny jest sklep spożywczy, który 
zaczynamy budować, remontujemy 
sukcesywnie restaurację znajdującą 
się w starej kamieniczce. Czeka nas 
także pracowita rolnicza wiosna. Pra- 
cowita i trudna, bo chwiejne są wszy- 
stkie relacje ekonomiczne, nie ma 
pewnych podstaw finansowych, 
więc jak udzielać kredytów? Rolnicy 
chcą kupować węgiel, nawozy, mate- 
riały budowlane. Kupuje się nasiona 
na siewy marcowe. Mamy w bazie 
nasiona, opał. pasze i czekamy na 
klientów ale gotówka spółdzielni jest 
zamrożona, co nie ułatwia startu do 
zadań gospodarczych. 
- Dobry gospodarz - a taką 
opinię macie w gminie - z pew- 
nością zaradzi kłopotom. Dzię- 
kuję za rozmowę. 
Rozmawiała: 


Rozmowa z MARIANEM PASTUCHĄ, 
prezesem GS "Samopomoc Chłopska" 
w Przechlewie 


trze by. W dzisiejszej dobie Przech- 
Iewo jest prawie miastem, ale statusu 
takiego nie ma. Cała gmina liczy sobie 
sześć tysięcy mieszkańców, a połowa 
z nich mieszka w samym Przechlewie. 
- Czysto, gospodarnie. nie- 
zbyt skażone środowisko natu- 
ralne. To dobrze świadczy o gos- 
podarzach Przechlewa. Pańska 
firma jest jednym ze współgo- 
spodarzy - żyjecie tu zgodnie? 
- Atmosfera w gminie sama świa- 
dczy o tym, jak tu żyjemy. Dogaduje- 
my się, co jeszcze trzeba w gminie 
zrobić. Dzielimy role, zdobywamy ja- 
koś pieniądze, przyjmujemy zgłosze- 
nia czynów społecznych i działamy. 
Kazdy daje co może: jedni pieniądze, 
drudzy pracę. Liderem w przechlew- 
skich inicjatywach jest Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. To potentat, 
ma około 400 milionów zysku. Stara- 
my się nie pozostawać w tyle. Mamy 
swój warsztat ślusarsko-stolarski. 
Grodzimy płotami miejsca użyteczno- 
ści publicznej, wykonujemy rozmaite 
urządzenia. Jeśli nie mamy możliwo- 
ści robić tego w czynie społecznym. 
to chociaż staramy się po kosztach 
własnych. Zawsze to taniej... 
- Przechlewo będzie pierw- 
szą wsią w województwie słups- 
kim mającą dworzec autobuso- 
wy taki, jak w miastach... 
- Jest już budynek w stanie suro- 
wym. Do końca bieżącego roku zo- 
stanie wykończony. Nowy dworzec 
oprócz poczekalni i kas będzie mieścił 
wiejską centralę telefoniczną, sklep 
warzywniczy, kiosk "Ruchu" oraz bar 
uniwersalny. w którym będą serwo- 
wane w większości popularne potra- 


nie Pomocy Szkole cała gmina 
uczestniczy solidarnie. Jaki jest 
udział GS? 
- Obiekt szkolny z salą gimnas- 
tyczną w Przechlewie jest już na ukoń- 
czeniu. Nasza spółdzielnia zaofero- 
wała pomoc w wyposażaniu wnętrz. 
Pomagaliśmy w kompletowaniu fi- 
ran, zasłon, mebli. Daliśmy też pomoc 
transportową, a nasi pracownicy wło- 
żyli duży wkład pracy w wykończenie 
obiektów szkolnych. Oczywiście 
wszystkie prace wykonywaliśmy w 
czynie społecznym. 
- Zauważyłam. że GS ma obe- 
cnie sporo własnych kłopotów: 
modernizujecie piekarnię, przy- 
gotowujecie się do budowy sieci 
małej gastronomii. Czy w tych 
przedsięwzięciach pomagają 
wam inni? 
- Oczywiście. PGR udostępnia 
nam swoją oczyszczalnię ścieków, z 
której korzysta nie tylko piekarnia ale i 
masarnia oraz zaplecze administracyj- 
ne, techniczne. Zakłady pracy z terenu 
gminy pomagają nam także w zaopat- 
rywaniu się w materiały budowlane i 
inne, niezbędne do prowadzenia 
działalności. 
- Rewanżujecie się miesz- 
kańcom gminy? 
- Trudno byłoby nazwać to re- 
wanżem. Wynika to raczej z naszego 
statutu. Sytuacja ekonomiczna wielu 
rodzin jest dość trudna, każda ulga 
finansowa jest zatem ważna. Zrzesza- 
my w Gminnej Spółdzielni około ty- 
siąca mieszkańców gminy PrzechIe- 
wo. w tym wielu rolników i pracow- 
nikow rolnictwa. Jako członkowie 


EWA CZINKE 


I BRDA '89 
Ahoj, 
do przyszlego 
roku 


Zakończył się siódmy ogólnopolski 
zimowy spływ kajakowy "Brda 89", 
który odbył się pod egidą Zarządu 
WojewódzkiegoZSMPw Słupsku. W 
okazałym nowoczesnym obiekcie oś- 
rodka sportów wodnych w Lipczynku 
przez prawie cztery dni 80 uczest- 


ników z całego województwa korzys- 
tało z bogatego programu sportowe- 
go i rekeracyjno-kulturalnego. Odby- 
ły się konkursy tenisa stołowego, pio- 
senki turystycznej, rozgrywki szacho- 
we. Sporo emocji i zabawy dostarczył 
bal gałganiarzy, podczas którego 
świeżych zdobywców kajakowych o- 
stróg pasowano na wodniaków. Rej 
wodził najstarszy uczestnik spływu 
Zbigniew Weinar, rolnik z Izbicy. 
Wszyscy byli pełni uznania dla dobrej 
organizacji imprezy i atrakcyjnego 
programu. Słowa podziękowań kie- 
rowano do komandora spływu Bog- 
dana Ciazeli i reszty kadry: Janusza 
Dwulita, Piotra Borkowskiego, Jo- 
lanty Cieszyńskiej. Pożegnano się że- 
glarskim "ahoj" do przyszłego roku 
i nie bez żalu. (mim) 


Na szachownicach w Lęborku 


lębork. Rzemieślniczy Klub Szachowy "Lewi no" organizuje w sobotę, 25 
bm. mistrzostwa miasta w szachach. Zapisy zawodników przyjmowane będą w 
dniu rozgrywek od godz. 9.30 w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy pl. Po- 
koju 6. Na zwycięzców czekają nagrody. (a) 


Olimpiada Wiedzy 
Spoleczno- Politycznej 


Słupsk. Trwają eliminacje Olim- 
piady Wiedzy Społeczno-Politycznej 
pod hasłem ,,45 lat Polski Ludowej" 
organizowanej przez ZSMP. W sie- 
dzibie Zarządu Miejskiego ZSMP 
przed kilkoma dniami odbyły się fi nały 
miejskie, w których uczestniczyli u- 
czniowie szkół średnich. Prym wiedli 
tu uczniowie I Liceum Ogólnokształ- 
cącego w Słupsku. podopieczni Tere- 
sy Bubienko. I miejsce zajął Michał 
Kuc, wykazując się wszechstronną 
znajomością tematu. Kolejne miejsca 


gJJfjlfllll:::':i0;!;;i
f 
Z dala od wsi 


Barcino. Helena Sz. -wdowa po 
pracowniku rolnictwa pracująca od 
27 lat w Zakładzie Rolnym w Barcinie 
mieszka trzy kilometry od wsi na tzw. 
wybudowaniu o nazwie Jabłonna. 
Warunki mieszkaniowe Heleny Sz. są 
bardzo trudne. Pominąwszy fakt, iż 
musi codziennie pokonywać trasę 6 
kilometrów do najbliższej miejsco- 
wości i z powrotem, mieszkanie ro- 
botnicy od 20 lat nie było remon- 
towane przez administratora. Wichu- 
ra zniszczyła w ubiegłym roku linię 
energetyczną i spowodowała awarię 
hydroforni. Mieszkanie zostało po- 


zajęli: Michał Mertsch, Rafał Safader, 
Roman Orynicz. 
Zdobywcy dwóch pierwszych 
miejsc zakwalifikowali się do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się w 
sobotę, 25 bm. w świetlicy "Famaro- 
lu". Do zmagań o laury OWSP przy- 
stąpili też uczestnicy pionu II, legity- 
mujący się wykształceniem wyższym. 
Pierwsze miejsce zajął tu Wiesław 
Romański z WUSW. Obok awansu do 
dalszego etapu olimpiady laureaci o- 
trzymali wartościowe nagrody książ- 
kowe. (8) 


zbawione na dłuższy czas wody i 
światła. W odpowiedzi na liczne in- 
terwencje Heleny Sz. w różnych in- 
stytucjach kierownictwo ZR w Bar- 
cinie zobowiązało się udzielić swej 
pracownicy niezbędnej pomocy. No 
L. "udzieliło" proponując w zamian 
za ruderę w Jabłonnie taką samą 
zdewastowaną ruderę w Barcinie. 
Smutny jest los ludzi, którzy czują 
się "odstawieni na boczny tor". Wzo- 
rowo przepracowali po 20. 30 i więcej 
lat okazując przywiązanie do zakładu 
pracy, a teraz spotyka ich rozczarowa- 
nie. Spycha się ich potrzeby coraz 
dalej i dalej bo... lICO staremu jeszcze 
trzeba"? Im człowiek starszy, tym 
większej potrzebuje troski, zrozumie- 
nia i opieki. Należy o tym pamiętać nie 
tylko w ZR w Barcinie. Oczekujemy 
wiadomoścI: co zrobiono by popra- 
wić warunki bytowe Heleny Sz. (ce) 


.:. S ..--.:.. [ ...:.:. A :.......:. O ........:.:. E ........: M .....:.......:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.. 
.. . o.... .. . . .............. 
. . ... . . . 0-. .............. 
.. .. ... .... .............. 
. ... .... . .............. 
.. . o.. .... .............. 
. .. ... .............. 
.. . o... . .............. 
". .. .. " .............. 
:::' 8 :':::'::' U ":':::.:'::' 8 ":::':'::: & ':'::\ 1 :'::: K ".:.:'::: A ::':'::::: e ::.':..::: a ::::.:.:::. 1 ": 
.. .. . .... .. .. ...... . 
. ... .... .. . ..... . 
.. . .. ... "o '" . . 
. ... . . " . 
.. o" . . '" .... 
. .... ...- ........ 


"Pomerania" 
. 
prosI 
o o cierplivvość 


Na prośbę lokatorów bloku nr 8 
przy ul. Tuwima w Słupsku, pisaliśmy 
niedawno o ich niezadowoleniu z 
sąsiedztwa Spółdzielni Rzemieślni- 
czej " Pomerania", która rozgościła się 
nadmiernie na wspólnym podwórku, 
rugując stamtąd skutecznie dzieci, u- 
rządzenia do zabaw i prywatne auta. 
Na publikację " Prawem silniejszego" 
dyrektor spółdzielni, Stanisław Bubka 
odpowiedział: 
"Siedziba spółdzielni wraz z zaple- 
czem magazynowym zbudowana zo- 
stała w latach 70-tych. Ówczesna 
wielkość firmy i jej potrzeby gospo- 
darcze były wielokrotnie mniejsze, a 
istniejąca powierzchnia magazyno- 
wo-składowa - wystarczająca. 
Dynamiczny rozwój spółdzielni w 
ostatnich latach sprawił, że na placu 
składowym zrobiło się ciasno. 
Przedstawione w liście do redakcji 
przez mieszkańców uszkodzenie bra- 
my wjazdowej i słupków przy pias- 
kownicy w pełni potwierdzamy. Wy- 
nikłe uszkodzenia i utrudnienia, które 
przeszkadzają mieszkańcom, nie wy- 
nikły jednak z pozycji "silniejszego" 
lecz z przyczyn obiektywnych. 
Wjazd do naszej posesji i bloku nr 8 
jest zastrzeżony wyłącznie do dyspo- 
zycji spółdzielni i lokatorów. Podob- 
nie parking. Ale pomimo zakazów 
wjazdu i parkowania, wjeżdżają tam 
samochodami osoby nieupoważnio- 
ne, blokując drogę i miejsca pojaz- 
dom dostawczym. Często wzywamy 
organa drogowe MO z prośbą o inter- 
wencję. Po kontroli i ukaraniu man- 
datami na parę dni jest spokój, a 
później znów wszystko wraca do po- 
przedniego stanu. Celem definityw- 
nego rozwiązania problemu, od 1 5 
bm. wprowadziliśmy wjazd strzeżony 
do posesji, tzn. założyliśmy łańcuch, 
przy którym dozoruje nasz pracownik. 
Chcąc polepszyć warunki spółdzie- 
lni i zapewnić mieszkańcom spokój, 
od szeregu lat czynimy starania o 
uzyskanie lokalizacji na peryferiach 
miasta z przeznaczeniem na magazyn 
i zakład pomocniczy. Według infor- 
macji uzyskanych z Wydziału Archi- 
tektury Urzędu Miejskiego, jeszcze w 
b.r. rozpoczniemy budowę obiektów 
przy ul. Portowej. A po zakończeniu 
inwestycji wszystkie nurtujące nas i 
naszych sąsiadów problemy przesta- 
ną istnieć." 
Wobec przedłożonych wyjaśnień i 
takich d
klaracji spółdzielni - loka- 
torom możemy zalecić cierpliwość, 
natomiast silnej i dynamicznej "Po- 
meranii" życzyć błyskawicznego tem- 
pa budowy. (mim) 


1989-02-24 G 
.
  
...
. 


f ."... 

.
.. 


."":'
1 


'"'..c:..' 


., '-i' 
.<.'..
...".,.. 
" 
 »  
....,.,.,...... ....:,.:. ., 

 : \....
,'\ ,".,...: 
..
 ...u "
"
o,. 
,j; 


l 
 1'1 ...1: - 
.11" ! I 
,.. J . 
...;::. 
.
< 
. . Y?,ł.. 
. '.'\ 


.-.-- 
 

. 


\ 


"'
 


;. .,. .:. 


r 


....... 
:::
 

.
. ...
..' i 


.
 


:r;;T 
... 


T",ł.:"' 


F
 . 


.
...;... . 


:",,,'. 


., 


r 


..'Ć' 


';::":;:'
).: 


.*",.) 


Skąpa kieszeń miejskiego budżetu w Słupsku nie bardzo pozwala na 
gruntowniejsze remonty dróg. Ceruje się więc wyszczerbiony asfalt na wielu 
ulicach miasta. Są jednak i takie zakątki Słupska, gdzie stan jezdni od lat jest 
zakałą mieszkańców. Należy do nich m.in. ulica Gdyńska. (bz) 
Na zdjęciu: Remont jednej z głównych arterii ulicznych - Szczecińskiej. 
Fot. Zbigniew Biełecki 


Dyżury w Komitecie Osiedlowym 


Człuchów. Przed miesiącem człon- 
kowie Komitetu Osiedlowego nr 2 
podjęli, jako pierwsi w wojewódz- 
twie, inicjatywę pełnienia cotygod- 
niowych dyżurów mających na celu 
skrócenie drogi obywatel- urząd. W 
każdy poniedziałek mieszkańcy mias- 
ta mogą zgłaszać działaczom samo- 
rządowym, z pominięciem adminis- 


tracyjnej mitręgi, wszelkie sprawy do- 
tyczące lokalnych instytucji użytecz- 
ności publicznej. 
Kolejna taka okazja nadarzy się 27 
bm. Tym razem skargi i wnioski człu- 
chowian będzie przyjmował przewo- 
dniczący KO Piotr Borkowski - jak 
zwykle w godz. 17-19, przy ul. Sło- 
wackiego 16 (pok. 1). (bz) 


Rusza nocny autobus Slupsk - Ustka 


Klub sportowy 
w roli... przewoźnika 


Ustka. W czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej do rad narodowych 
mieszkańcy gminy Ustka postulowali między innymi aby komunikacja PKS była 
tak zorganizowana, by umożliwić obywatelom dojazd do Urzędu Miasta i 
Gminy w dogodnych porach. Najwięcej postulatów tego typu wpłynęło ze wsi: 
Gąbino, Wodnica-Wieś, Pęplino i Starkowo. Dyrekcja Oddziału PKS rozpa- 
trzyła problem, przeanalizowała trasy ale niestety, okazało się, że wszelkie 
zmiany w rozkładzie pociągnęłyby za sobą znaczny wzrost kosztów eksploata- 
cji. Odmówiono UMiG w Ustce spełnienia postulatu. 
Z pomocą pośpieszył Klub Sportowy MZKS "Jantar" w Ustce. Klub 
zaproponował uruchomienie dwóch linii autobusowych: Ustka - Możdżano- 
wo - Ustka (przez Wodnicę-Wieś, Pęplino i Starkowo) oraz linię Ustka - 
Rowy (przez Gąbino ). Uzgodniono również z zarządem klubu dogodne pory 
pojazdów. Autobusy będą kursowały w godzinach 7-20. 
- Naszą komunikację uruchomimy 1 marca - mówi dyrektor Klubu 
Sportowego "Jantar" Andrzej Ziemecki. - Do dyspozycji ludności w gminie 
Ustka oddaliśmy autokar klubowy. Linie funkcjonować będą od poniedziałku 
do piątku. Nie jesteśmy komunikacją państwową, zatem nie uwzględniamy 
żadnych ulg z wyjątkiem przywilejów przysługujących obywatelom, którzy 
ukończyli 75 rok życia, radnym i posłom. Nie honorujemy też biletów szkolnych 
i miesięcznych wydawanych przez PKS. Nasza linia to dodatkowa, zarobkowa 
komunikacja. Dzieci do lat czterech nie płacą za przejazd. 
W związku z tym, że WPK nie obejmuje kursów do Ustki w godzinach: 23-4 
rano "Jantar" podstawiać będzie w Słupsku autokar pod dworzec PKP w 
godzinach przyjazdów pociągów z Warszawy, Gdyni (do Berlina), Poznania. 
Autokar do Ustki podstawiany około gOdziny 00.1 O będzie oczekiwał nawet na 
opóźnione pociągi nocne. Pomoże to wielu mieszkańcom Ustki a także 
podróżnym i kuracjuszom szybciej dostać się do celu podróży. 
Działacze "Jantara" nie ukrywają, że liczą na zarobek. Przypuszcza się, że 
linie dzienne przyniosą po około siedem tysięcy (na dobę). Pieniądze uzyskane 
w ten sposób zostaną spożytkowane na rozwój sportu w gminie Ustka. Zakupi 
się za nie wyposażenie, stroje sportowe, zorganizuje obozy kondycyjne dla 
młodzieży. A zatem inicjatywa ciekawa, może przynieść korzyści zarówno 
społeczeństwu jak i sportowcom. Czy eksperyment się powiedzie, przekonamy 
się wkrótce. Skoro udało się krakowskim studentom przedzierżgnąć w motor- 
niczych tramwajów, może usteccy członkowie "Jantara" nie będą gorsi? (ce) 


M Telefony. 


\. 


SŁUPSK 991 - Pogotowie Energetyczne. 992- 
Pogotowie Gazownicze, 993 - Pogotowie Ciepło- 
wnicze, 994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, , 
997 - MO, 998 - Straż P07.ama, 999 Pogotowie 
Ratunkowe, podstacja przy ul. Banacha, tel. 31-371, 
913 - Biuro Numerów, 955 - Automatyczna 
Informacja Pas7portowa, Informacja Kolejowa, 933 
- Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934 - Pociągi 
odjeżdżające ze Słupska. Telefon 7.aufania "A" tel. 
242-78, czynny w środy i piątki -- g. 16--20; 
Informacja o komunikacji miejskiej WPK w Słupsku 
278-67. Telefon 7aufania 280-35 czynny codzien- 
ni.' \\ !!od/. I 
 
n Is(\h(ll
. \) 171 


.t.'< 


............,...
 


., ',....."'
 
., 
,"," _. !<'i 


-
) Dyżury I l PS" 770\l
. ul. \\ioJ
ka Pol
kl
!:!(I. t
1. 
x-'n: 


I I lU HU': 
711117 ul C/(\'
i'h.'\\. h" 'ł - "0'. 

 Teatr 


Sll ps,," /)ramal}
/n} .. w} klę
i. 
I.yli 
koncert dla tr/e
h solistów przy wtórze opinii pub- 
lionl'i.' ł S 1111: 


t j 


Kino 


SŁUPSK 


. 
MILENIUM -sala Pomorska-"Śmiercionoś- 
na ślicznotka" (USA, I. 18) - - 16.00, 18.00, 20.00, 
sala Mieszko - "Oszołomienie" - (pol., l. 18) - 
17.00, 19.30, sala Anna - seanse wideo - 16.15, 
18.15,20.15; 
POLONIA - "Na srebrnym globie" (pol., I. 18) 
- 13.45, 17.00, seanse wideo - 14.30, 16.15, 18.30, 
20,15, wideorama - duża sala - 20.30, wypożyczal- 
nia kaset wideo - 15.30-19.00. 
MŁODZIE2:0WE CENTRUM KULTURY - 
"Skorumpowani" (fr., I. 15) - 16.00, 18.00; 
BYTÓW - ALBATROS - - "Gliniarz z Beverly 
Hills II" (USA, I. 15); 
CZARNE- PRZODOWNIK - "Klątwa Doli- 
ny Węży" (pol., I. 12); WIARUS - "Zamknąć za 
sobą drzwi" (pol., I. 15,; 
CZŁUCHÓW - UCIECHA - "Nietykalni" 
(USA, I. 18); "Harry i Hendersonowie" (USA, I. 15) 
seanse wideo - 16.00, 17.45; 
DAMNICA - RELAKS - "Imię Róży" (RFN, 
I. 18); 
DEBRZNO - PIONIER - "Nietykalni" (USA, 
I. 18); "Harry i Hendersonowie" (USA, I. 15); 
KLUBOWE - "Johan Strauss niekoronowany 
król" (NRD, I. 12); 
DĘBNICA - KASZUBSKA - JUTRZENKA 
"Superglina" (USA, I. 18); 
KĘPICE- PRZYJAŹŃ - "Uciekający pociąg" 
(USA, I. 18); 
LĘBORK - FREGATA - "Obywatel Pisz- 
czyk" (pol., 1.15); 
ŁEBA - RYBAK - "Maski" (fr., I. 15); a 
MIASTKO - GRA2:YNA - "Kocham kino" r 
(pol., I. 15); 
PRZECHLEWO - JEDNOŚĆ - "Krótki fiłm o 
zabijaniu" (pol., I. 18); 
RĘDZIKOWO - DELTA - .,Przyjaciel mojej 
przyjaciółki" (fi., I. 15); 
SIEMIROWICE - MUZA "Mściciel znad 
Zó/tej Rzeki" (Hongkong I. 15); 
SŁAWNO - SłAW A - "Gliniarz z Beverly Hilts 
II" (USA, I. 15); 
USTKA - DELFIN - "Kosmicznejaja" (USA, 
I. 12) - . 17.00, 19.00; 


SŁUPSK - sala TD i OK - koncert symfoniczny 
- godz. 18.00 (solista - Beata 8ędkowska - gitara 
klasyczna. Zdzislaw Siadlak dyrygent). (gm) 
I I 
:tli,-_:::::::::::t::::::::::!:::: 
r'll1IrłJl!fIJ!!!! 
:::N:ęęIl1e
!
:::;:::::.:.:::::::. 
}

 OO 
:;:1Ił: 9 :
:' 9 \
:?: 2 ':" ): 
::::
:
f..::...:::-..::
:::
.....f:!:...:::;::

:ą... -.::: 


?ił{
ry!
6wif?Ni
Jwi!! 
.....PlWf
. . .......... . ..f!:... .
1.............. 
:11QOO;494

t
f61S:1:
: 
:-:..-:... . .. ..... .:.... .-:.:.....:. . ....... ..:.:. : ........:........:.:.. ........ 
... ... .. . 


i!lii i iliilil!iiiiiiiliilJ,ll!i!i:iiiil:iliilii!iii:i: 


Często otrzymujemy od Czytelni- 
ków listy, w których skarżą się na złą 
jakość wykonanej usługi, na niedo- 
trzymywanie terminów naprawy, na 
nierzetelność usług lub zbyt wysokie 
opłaty za nie. Listy piszą najczęściej 
wówczas, kiedy wyczerpią wszelkie, 
możliwe drogi interwencji. Bywa, że 
chwalą rzemieślnika i za naszym po- 
średnictwem składają mu podzięko- 
wania za uczciwość, solidność i u- 
przejmość. Staramy się je zawsze w 
miarę mo
liwości publikować, mamy 
bowiem nadzieję, iż są dobrym przy- 
kładem dla innych. 


Niedawno otrzymaliśmy list od 
Czytelnika z Ustki (nazwisko i adres 


ł 


o uslugach różnie 


do wiadomości Redakcji), w którym 
przedstawia dwie biegunowo różne 
sprawy rzetelności wykonywania u- 
sług i szanowania klienta. Pierwszy 
przykłap - negatywny. "Obsiałem 
działkę kwalifikowaną pszenicą. Aby 
pszenica nie zarosła "miotłą", SKR w 
Gardnie miał wykonać oprysk odpo- 
wiednim środkiem - pisze Czytelnik. 
- Niestety, pszenica tak zarosła, że z 
30-arowej działki zebrano 20 wiader 
scherlałego ziarna. Więc albo usługi 
nie wykonano, albo spryskano psze- 
nicę wodą, a środek poszedł gdzieś 
indziej, na fuchę. Ale to na jedno 
wychodzi. I proszę nie myśleć, że SKR 
nie ściągnął opłaty za spartaczoną 
usługę. Jeszcze sądem straszył. Ale 


mam też przykład pozytywny i op- 
tymistyczny -, kontynuuje nadawca 
listu. 


Dałem do bieżnikowania opony. Tę 
usługę wykonała Spółdzielnia Pracy 
"Guma Pomorska" w Głobinie. 
Wszystkie opony poddano zabiego- 
wi, ale w czasie odbioru powiedziano 
mi, iż jedna opona ma wewnątrz bań- 
kę powietrzną i nie nadaje się już do 
eksploatacji. I za tą jedną oponę za- 
kład nic nie policzył. Wierzyć się nie 
chce, że są jeszcze takie solidne i 
uczciwe firmy. To się nazywa - być 
frontem do klienta. I dlatego uważam, 
że Spółdzielni Pracy "Guma Pomor- 
ska" w Głobinie należą się pochwały 
i duże słowa uznania. (8) 


'l' 


Bez przesady! 


. 
Słupsk. Słupskie kina proponują ostat- 
nio atrakcyjny repertuar dla dzieci. Podob- 
nie domy kultury i teatr lalki. Szkoły i 
przedszkola wykupują komplety miejsc na 
widowni. Czysta przyjemność - zamiast 
wysiadywania w zamkniętej klasie na lekc- 
jach wybrać się w tym czasie do kina. 
Dzieci się cieszą. Jest jednak w tej całej 
sprawie jedno małe "ale". droga do kina w 
śródmieściu. Nauczycielki ustawiają 
dwie-o trzy klasy liczące około 130 dzieci na 
przystanku i wpychają je na siłę do i tak 
zatłoczonej "piątki" czy "ósemki". Dziecia- 
ki tłoczą się. przepychają, wchodzą na 


siedzenia. spychają starszych pasażerów i 
tak krzyczą, że kierowcy zmuszeni są zwra- 
cać im niejednokrotnie uwagę. Rozrado- 
wane panie nauczycielki ograniczają się 
jedynie do policzenia swojej gromadki i 
gdy nikogo nie brakuje odwracają się do 
okna i podziwiają krajobraz za szybą. Na 
następnych przystankach nikt już nie ma 
szans wsiąść do przepełnionego autobusu. 
Kilka dni temu na przystanku przy alei 
Sienkiewicza ustawiło się...sześć klas. w 
sumie około 300 dzieci i wszystkie niecier- 
pliwie czekały na .....piątkę... Na tenże au- 
tobus oczekiwało także blisko 100 ludzi 


powracających z pracy. Nietrudno sobie 
wyobrazić co działo się na przystanku i w 
podjeżdżających autobusach... 
Szkoły podstawowe Zatorza oddalone są 
od śródmieścia o dwa przystanki. Przy 
ładnej pogodzie trzecio-. i czwartoklasiści z 
powodzeniem w ciągu 15 minut mogą 
przespacerować się w towarzystwie nau- 
czycielki do kina ..Milenium" czy "Polo- 
nia" i nic im się nie stanie. Starsze przed- 
szkolaki także nie ucierpią. bo i tak codzien- 
nie muszą wychodzić na obowiązkowe 
"dotlenianie" i wędrują nieraz na bardzo 
długie trasy, dłuższe. niż droga do kina. 
Jedynie maluchy mają nieco trudności z 
pokonywaniem ulic i lepiaj aby podróżo- 
wały środkami komunikacji miejskiej. War- 
to, by kierownictwo przedszkoli i szkół 
rozpatrzyło ten problem. (ce)