/Image001.djvu

			ła 


/I> 


fJ 


.".... ,¥>- 
"..::-", 

.. .,. 
.".....",... 


'.Ą
: "\ 


.
 


.
 
.ł 


l' ;0(': 
 


A 


." '.
"Jo  
CK'" 


/ . ,.,.... 

 
\ 


'f... f . 
':: i 
,'J'. 
, ł
" 


r 

". 
;;
J 


Fł..
., 
". 


.":if. 
.:/, 


:,.\ 


+.....;...::-
:-ł  


..
  


t 
.,... 


.:
'P,:, 


.
4  


Na Wybrzeżu jak i niemal w c:alym haju styc.'Z1liowa aum w 1Iiczym 1I;e 
przypomina zimy. 


CAF-J. Uklejewski 


Na spotkaniach z Z. Czarzastym 
Nie uchylam się przed 
oceną współtowarzyszy... 


, 


(Inf. wł.) Wczorajszy, drugi dzień pobytu sekretarza KC PZPR 
Zygmunta Czarzastego w woj. słupskim, upłynął na spotkaniach z 
przedstawicielami, różnych środowisk społeczno-zawodowych, 
podczas których nawiązywano do przebiegu i decyzji X Plenum KC. 


W godzinach porannych Z. Czarza- 
sty i I sekretarz KW PZPR J. R. 
Kurylczyk byli gośćmi kierownictwa 
WK ZSL. Jego prezes Stanisław 
Januchta i sekretarz Mieczysław 
Remiszewski złożyli Z. Czarzastemu 
serdeczne podziękowania za dotych- 
czasową współpracę w ramach Wo- 
jewódzkiej Komisji Współpracy PZPR 
ZSL i SD. Wymieniono poglądy na 
temat tych ustaleń X Plenum KC .
 
 -=-
 -
 
I
( - 
:
:ł 
l..
-,-
 


ł.:
.

" =J 


Proletariusze wszystkich krajow /ączGie się! 


KOSZALIN 
SŁUPSK 


, 


-OZ lENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ  


. 
 :"'
'. j( 
..'

' . . 
.... . '. . .'. . .... . . . 


Zaprzysiężenie 
George'a Busha 


Wczoraj o godz. 12 czasu lokalnego odbyła się 
w Waszyngtonie uroczystość zaprzysiężenia no- 
wego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Geo- 
rge'a Busha. 64-letni George Bush. który przez 
ostatnie 8 lat sprawował funkcję wiceprezydenta. 
Jest 41 prezydentem USA. 


Spotkanie w Panmundżonie 


Agencja KCNA potwierdziła w piątek. że 17 
stycznia br. w miejscowości Panmundżon odbyło 
się za zamkniętymi drzwiami posiedzenie wojs- 
kowei komisji do spraw rozejmu w Korei. Powołu- 
jąc się na miarodajne tródła wojskowe KC NA 
podała że w czasie posiedzenia omawiano nie- 
które problemy złagodzenia napięcia na Półwys- 
pie Koreańskim. 


Bankructwa firm 


W Tokio podano. że w 1988 roku zbankrutowa- 
ły 1 O 122 firmy japońskie. Zadłużenie każdej z tych 
firm przewyższało 10 milionów jenów. 


Operacja policji 


W czasie operacji, przeprowadzonej przez poli- 
cję indyjską koło Ghariali w stanie Pendżab. zginę- 
lo 8 ekstremistów sikhijskich. Wszyscy - jak 
podał rzecznik policji - należeli do jednej z 
najbardziej agresywnych sikhijskich organizacji 
terrorystycznych "siły specjalne Khalistanu". 


Katastrofa na promie 


Wypadek wydarzył się w odległości 12 kilomet- 
rów od miasta Barisal w Bangladeszu podczas . 
wjeżdżania na prom autobusu. w którym znaj- 
dowało się przeszło 50 pasażerów. Pojazd nieo- 
czekiw
nie przebił barierkę ochronną. wpadł do 
wody i zatoną/. Przypuszcza się. że liczba ofiar 
wynosi ponad 30 osób. 


PZPR, których realizacja leży we 
wspólnym interesie PZPR i ZSL. 


Na kolejnym spotkaniu. z aktywem 
Oddziału Wojewódzkiego Stowarzy- 
szenia "Pax" jego przewodniczący 
Józef Majkowski pogratulował go- 
ściom wyboru na nowe odpowie- 
dzialne funkcje partyjne. 


(dokończenie na str. 2) 


. ;.s:x. .....- 
.,:t..: 

;:
 
, .. .-. 
-, '.


_..J 


Koszaliński eksperyment nabiera kształtów 


Rozpoczął działalność Białogardzki 
· Komitet Rejonowy PZPR 


Onf. wł.) Wdrażanie koszalińskiego eksperymentu partyjnego na- 
biera przyśpieszenia. Po konferencji £:prawozdawczej PZPR w Bialo- 
gardzie odbyło się wczoraj pierwsze plenarne posiedzenie nowo 
utworzonego Białogardzkiego Komitetu Rejonowego Partii, w skład 
którego wchodzą członkowie KM Bialogard oraz wyłonieni drogą 
wyboru przedstawiciele KG Bialogard, KMG Karlino i KG Tychowo, 
w łącznej liczbie 110 osób. 


Na wstępie posiedzenia sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef 
Lewandowski przypomniał uchwałę 
Biura Politycznego KC w sprawietrybu 
wprowadzania nowych rozwiązań or- 
ganizacyjnych i metod funkcjonowa- 
nia partii w województwie słupskim, 
legnickim i koszalińskim oraz zapoznał 
z kompetencjami i zakresem działania 
komitetow miejsko-rejonowych i rejo- 
nowych PZP R w województwie. 
Szczególną uwagę zwrócił na koor- 
dynacyjne i inspirujące funkcje, jakie 


spełniać mają nowo tworzone komite- 
ty w stosunku do instancji szczebla 
podstawowego i podstawowych or- 
gani?acji partyjnych. O ile dąwn
ejsze 
komitety powiatowe - powledzlał- 
w przeważającej mierze zajmowały się 
kierowaniem pracą komitetów gmin- 
nych i kontrolą pracy POP. komitety 
rejonowe służyć będą przede wszyst- 
kim pomocą w działalności instancji 
miejsko-gminnych i gminnych. pobu- 
dzac je w kierunku rozwiązywania ży- 
wotnych problemów lokalnych środo- 
wisk. 
(dokończenie na str. 2) 


Mir Hossein Musavi opuścił Polsl<ę 


Dalsze zbliżenie i rozwój 
współpracy polsko-irańskiej  


20 bm. premier Islamskiej Republiki Iranu Mir Hossein Musavi 
zakończyi oficjalną wizytę w Polsce, którą składal na zaproszenie 
prezesa Rady Ministrów Mieczysława F. Rakowskiego. O treści 
rozm6w, przeprowadzonych przez irańskiego premiera, informuje 
komunikat prasowy. Oto jego skrót. 


M. F. Rakowski i H. M. Musavi stwier- 
dzili. że stosunki między PRL i IRI opierają 
się na wielowiekowych tradycjach oraz 
zasadach suwerennej równości. nieingere- 
ncji w sprawy wewnętrzne i wzajemnych 
korzyści. Opowiedzieli się również za dal- 
szym zbliżeniem i rozwojem wszechstron- 
nej współpracy między obu państwami. 
Szefowie obu rządów określili kierunki 
dalszego rozwoju wzajemnie korzystnych 


stosunków, łącznie ze współpracą gospo- 
darczą i naukowo-techniczną. Nawiązali 
do ustaleń II sesji Polsko-Irańskiego Komi- 
tetu Ministerialnego i podkreślili znaczenie 
perspektywicznego rozszerzania współ- 
pracy w różnych gałęziach przemysłu. w 
zakresie transferu technologii. budowy ele- 
ktrowni oraz innych dziedzinach wzajem- 
nego zainteresowania. 
(dokończenie na str. 2) 


Ofiara salmonelli 


Londyn (PAP). W Netherton (W. Brytania) 
rozpoczęło się śledztwo w związku ze śmiercią 
9-letniego chłopczyka. który zmarł w szpitalu po 
zjedzeniu iaika skażonego salmonellą. Prowadzą- 
cy śledztwo mają ustalić producenta jaj zakupio- 
nych przez matkę chłopca. 


W grudniu ubr. na kilka tygodni wycofano ze 
sprzedaży 50-60 proc. jaj produkowanych w W. 
Brytanii, po stwierdzeniu w nich bakterii salmo- 
nelli. 
Minister rolnictwa John Macgregorzapowie- 
dział że rząd brytyjski zamierza podjąć "najostrzej- 
sze na świecie kroki" w walce z salmonellą. 


( . 


PL ISSN 0137-9526 
Nr indeksu 35024 


ROK XXXVI NR 18 (11357) 1989-01-21-22 SOBOTA-NIEDZIELA CENA 30 zł Wyd. 12 


Obradowały wojewódzkie zjazdy Stronnictwa Demokratycznego 


(Inf. wł.). Kampania sprawozdawczo-wyhorcza w Stronnict- 
wie Demokratycznym trwa od jesieni. Wczoraj w woj. koszali- 
ńskim zakończył się zjazd delegatów Stronnictwa skupiające- 
go w województwie już ponad 2200 członków. Zjazd otworzyl 
dotychczasowy przewodniczący WK SD Zdzisław Barczak. Powitał 
on przybyłych licznie na obrady gości. a wśród nich: Andrzeja 
Rajewskiego - sekretarza CK SD, Alfreda Beszterdę - wice- 
przewodniczącego Rady Krajowej PRON. I sekretarza KW PZPR w 
Koszalinie - Eugeniusza Jakubaszka. sekretarza WK ZSL - Euge- 
niusza Małygę, przewodniczącego WRN - Jana Kapicę. przewod- 
niczącego RW PRON - Romana Wójcika oraz wojewodę koszalińs- 
kiego Jacka Czaykę. 


Początek dziesiątego. jubileuszo- 
wego Zjazdu miał uroczysty charak- 
ter. Zasłużonym działaczom wręczo- 
no odznaczenia państwowe i hono- 
rowe oraz odznaki partyjne. Wśród 
odznaczonych była Krystyna Deren- 
gowska. uhonorowana Krzyżem Ka- 
walerskim Orderu Odrodzenia Polski 
Następnie referat sprawozdawczy 
Prezydium WK SD przedstawił jego 
dotychczasowy sekretarz Andrzej Ka- 
czmarek. Sprawozdanie było poświę- 
cone analizie stanu społeczno-gos- 
podarczego kraju. Dominowały w 
nim słowa krytyki odnoszące się do 
dotychczasowych zabiegów w zakre- 
sie reformowania gospodarki. Ten os- 
try w tonie referat był - w opinii 
mówcy - barometrem nastrojów pa- 
nujących wśród członków kół SD w 
woj. koszalińskim. W referacie zawar- 
te też były opinie na temat tez przed 
XIV Kongresem SD. Tezy te spotkały 
się podczas przedzjazdowej dyskusji 
koszalińskich członków Stronnictwa 
z pełną aprobatą. 
(dokończenie na str. 3) 


(Inf. wł.) Wczoraj na V Wojewódzkim Zjeździe spotkali 
się delegaci Stronnictwa Demokratycznego z województ- 
wa słupskiego. by podsumować minioną kadencję. ocenić 
osiągnięcia i wskazać niedostatki. a także wybrać nowe 
władze wojewódzkie. 
W Zjeździe uczestniczyło 112 spośród 120 delegatów. Obrady. 
które odbywały się w sali Urzędu Wojewódzkiego poprzedziło 
uroczyste wprowadzenie sztandaru Wojewódzkiego Komitetu SD 
oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Zjazd otworzył przewod- 
niczący WK Jerzy Mazurkiewicz. 
(dokończenie na str. 3) 


/..,r o: ł 
. 
.. 1 


. ../!,T" 


l' 


,1 


. I 


?-.:-=.-?:::.. 


\\- pr/
J"\\ ic ohrad Ija/J LI kova Imsk Icj llrga IlI/al] i 
J). 1<0/111.1\\ iaj.! lasł u)'cni 
d7iałacze Slronniclwa: Jerzy Surowicc. JÓ.lCr Olszewski. Teodor Bcrg. 
Fot. Jerzy Patan 


Węgiel za koguta 


ł- 


Wiedeń (PAP). W czwartek wieczorem w Wiedniu zakończyło się 
trzecie spotkanie przedstawicieli państw - uczestników KBWE. 
Trwalo ono ponad dwa lata - od 4 listopada 1986 roku. 


przedstawicieli prasy spotkało się 
czwartkowe przemówienie radziec- 
kiego ministra spraw zagranicznych 
Eduarda Szewardnadze Wyrażono w 
nim gotowość Związku Radzieckiego 


JI' 


.» 


, 


.". '..  .. 


...::.....: :::.;:.:.\:<::-:: 


(Inf. wl.). Od stycznia tego roku węgiel przestał być towarem 
reglamentowanym. Jest dostępny na wolnym rynku, zalega składy. 
Zlikwidowany zostal zatem decyzją rządową jeszcze jeden przeżytek 
poprzedniej epoki. Tymczasem ten fakt- zamiast radować rolników 
- wywołał ich wzburzenie. Dlaczego 1 
Aby sytuacja stała się bardziej zro- la, ale za sprzedanego knura lub losz- 
zumiała dla przeciętnego Czytelnika, kę hodowlaną już tylko 250 kg. Za 
trzeba przypomnieć pokrótce zasady odchowan
go 
archla
a 
 25 kg. 
jego sprzedaży w czasach regla men- Szale wagi przeginały Się nIerówno, 
t C J 'i Na cele bytowe rolnik uzyskiwał bo na przykład za sztukę bydł
 rzeź- 
a , nego o wadze 500 kg przydzielano 
t
le 
ęgla, 
o kot. 
apła
ał. 
praw- tylko 50 kg węgla, tyle co za cielę 
niema d
. 
,ększeJ Jego '.loścl naby- przyprowadzone na skup. Lista jest 
wał rozwijając lub zbywając prod
k- bardzo długa i nie ma sensu prezen- 
cję rolną. Za sprzedanego tucznika towanie jej w całości. 
należało się na przykład 270 kg węg- (dokończenie na str. 3) 


N ie obawiają się 
zagrożenia ze strony ZSRR 


Londyn (PAP). Tylko 4 proc. Brytyj- 
czyków uważa. że Związek Radziecki 
stanowi "poważne zagrożenie" dla bez- 
pieczeństwa Wielkiej Brytanii - stwier- 
dzają wyniki sondażu opublikowanego 
w piątek w dzienniku "Guardian". 
41 proc. objętych ankietą obywateli w 
wieku 18-53 lat uważa. że ZSRR nie 
stanowi żadnego zagrożenia. a 49 proc 
- "nieznaczne" . 


.... .............................................................. ................. ........... ....................................... .... 
.... .. ...... ..................................... .............. .............................. ................ ....... ... ..... .... 
......::k


e"ie!!Więaep.sU
ijgij::
pot
ariia!.ląWE.ii!:. 


wniesienia wkładu w zbudowanie 
Europy zaufania, prawa i jawności. 
przeprowadzenia rozmów na temat 
konwencjonalnych sił zbrojnych. za- 
stosowania nowych środków umac- 
niania zaufania i bezpieczeństwa na 
kontynencie. (Fragmenty wystąpienia 
E. Szewardnadze zamieściliśmy we 
wczorajszym wydaniu "Głosu"). 


(dokończenie na str. 2) 


.."..,. 
-. 

 
,
. 
J 

 . ;':' :. 
 
,
< ... -.,'< 
.. .: 
. .!'h 'i,:. 
, 't' ; c: · .<'
:
..
t
 i. 


'. .
. ...:. 

?« 


';' '.\ł- . ';tr: _h' ... 
. .f;;,,

: 
f(} C
4! 


Na końcowych posiedzeniach wy- 
stąpili ministrowie spraw zagranicz- 
nych wszystkich 35 państw - uczes- 
tników forum. Z ogromnym zaintere- 
sowaniem członków delegacji 


[{".{'" :.uh.rtlwweKtJ palacu J..'.,J/ell'.\!.i{'KO Ił' 
P/mom Penh (stolicy Kampuczy) jest ohecnie 
miejscem wypoczynku i odwiedzin turystów Z 
kraju i zagranicy. CAF-R. Baliński 


13 karetek od PŻM 


Dobrą tradycją szczecińskiego ar- 
matora - Polskiej Żeglugi Morskiej 
stało się wspomaganie służby zdro- 
wia. Ostatnio PŻM przekazała 13 ka- 
retek pogotowia ratunkowego oraz 
wspomogła zakup czternastej. Wśród 
nowych karetek znalazły się dwie 
specjalistyczne - jedna typu "R" - 
reanimacyjna oraz druga przeznaczo- 
na dla noworodków wymagających 
intensywnego leczenia. (PAP) 


.
 ......;...;: ... ...... :.Ą 
.... .. . "lO . . . lO. . . .. .... lO' ...... ...... . II . . 


List gratulacyjny 


Z okazji 75. rocznicy urodzin zasłużonego dzia- 
łacza ruchu robotniczego Ignacego Logi Sowiń- 
skiego członek Biura Politycznego. sekretarz 
KC PZPR - Józef Czyrek wręczył jubilatowi list 
gratulacyjny od I sekretarza KC PZPR Wojciecha 
Jaruzelskiego. 


M. F. Rakowski spotkał si, 
z prezesem ChSS 


Prazes Rady Ministrów Mieczysław F. Rako- 
wski spotkał się z prezesem Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego Kazimierzem Mora- 
wskim. Przedmiotem rozmowy były problemy. 
wynikające z dyskusji poprzedzającej XV Walny 
Zjazd ChSS. w tym kwestia rozszerzenia udziału 
działaczy chrześcijańskich w różnych strukturach 
władzy państwowej. 


242 mln ezg. książek 
wydaliśmy w 1988 r. 


Blisko 1 0.5 tys. tytułów książek w nakładzie 242 
mln egz. opublikowały polskie wydawnictwa w 
1988 r. Nierytmiczne. zbyt pótne dostawy papieru 
sprawiły. że wyprodukowano o 11 mln egz. mniej 
niż planowano. Zwiększyła się natomiast liczba 
tytułów. Prognozy na ten rok nie przewidują 
większych zmian na korzyść w programie wydaw- 
niczym. CPR zakłada zmnieiszenie puli papieru 
przeznaczonej na cele wydawnicze. 


Siarka na eksport 


Ponad 50 mln ton siarki sprzedano na eksport z 
tarnobrzeskiego zagłębia. Z ilości tej 20 mln trafiło 
na rynki krajów socjalistycznych. a pozostała iłość 
do państw strefy dolarowej. 


Ubył jeden z trucicieli 


Wałbrzych to jedno z najbardziej zanieczysz- 
czonych miast Polski. Ostatnio ubył tu jeden z 
trucicieli środowiska - zakład kwasu siarkowego. 
Zastosowanie urządzeń redukcyjnych ograniczyło 
emisję tlenku azotu i związków siarki poniżej 
dopuszczalnych norm. 


Wsp61na wystawa 


Twórcy głośnej wystawy "Arsenał SS" przygo- 
towują kolejną prezentację dorobku młodych pla- 
styków-wspólną wystawę prac twórców radzie- 
ckich i polskich. 


f2 J(iłtiiUtr:j

 
.......................
.... 


Komu mils chorobs. temu nie wolsj leksrzs 
(przysłowie staropolskie) 


SOBOTA 


Imieniny - Fabian8. Seba8tiana 
1954 - w USA wodowano pierwszy ato- 
mowy okręt podwodny 
1953 - Telewizja Polska rozpoczęła regular- 
ną emisję programu 
1924 - zmarł Włodzimierz Lenin 
1921 - powstała Włoska Partia Komunis- 


tyczna 
1874 - urodził się Wincenty Witos 
1793 - we Francji ścięto króla Ludwika XVI 
NIEDZIELA 


Imieniny - Agnle8zkl. Jarosłew8 
1863 - wybuchło Powstanie Styczniowe 
1849 - urodził się August Strindberg 
1788 - urodził się George Byron 
Słońce w8chodzl o 7.68. zechodzl o 
16.09 


POGODA 


Na Pomorzu Srodkowym spodziewane jest 
zachmurzenie duże z większymi przejaśnie- 
niami. Miejscami słaba mzawl(a. Temperatura 
w dzień do 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany. 
południowo-zachodni. (s) 


Na marginesie ostatnich wydarzeń w Pradze 


Wciąż trwają demonstracje 


Praga. Korespondent PAP Le- 
szek Mazan pisze: Z ostrą raakcją 
czechosłowackich środków maso- 
wego przekazu spotkały się ataki 
podjęte przeciw CSRS w czasie spot- 
kania wiedeńskiego, zarzucające - w 
kontekście ostatnich wydarzeń w 
Pradze - nieprzestrzeganie przez 
władze czechosłowackie praw ludz- 
kich i obywatelskich. "Rude Pravo" 


pisze. iż podejmując ten temat i wy- 
stępując w roli "prokuratora nadzo- 
ru", George Shultz miał najmniejsze 
prawo do brania w ochronę organiza- 
torów prowokacyjnych demonstracji 
na Placu Wacława; reprezentuje bo- 
wiem kraj. w którym właśnie obecnie 
trwają społeczne niepokoje, padają 
zabici i ranni. 
(dokończenie na str. 2) 


RFN żąda od Zachodu zobowiązań zjednoczeniowych 


Bonn (PAP). (Kor. PAP Eugeniusz Guz): RFN oczekuje. że kilkanaś- 
cie państw zachodnioeuropejskiej wspólnoty uroczyście i w formie 
międzynarodowoprawnej uzna zjednoczenie Niemiec za nieodłączny 
cel procesu integracyjnego Europy Zachodniej. Pod naciskiem skrajnie 
konserwatywnego skrzydła chadecji, którego eksponenci szli w swych 
żądaniach jeszcze dalej, frakcja parlamentarna CDU/CSU oraz frakcja 
parlamentarna FDP przedłożyły podczas czwartkowej (19 bm.) "debaty 
europejskiej" wspólny wniosek zjednoczeniowy. Przypomina on kon- 
stytucyjny postulat zjednoczenia Niemiec, stwierdza. że "bez prze- 


zwyciężenia niemieckiego podziału niemożliwe.będzie również prze- 
zwyciężenie podziału Europy i odwrotnie". Następnie postuluje. by w 
trakcie przygotowań do utworzenia unii europejskiej. jako uzupełnienia 
postępującej integracji gospodarczej" rządy państw wspólnoty europe- 
jskiej, instytucje gospodarcze. instytucje wspólnoty i Parlament Euro- 
pejski w projekcie unii europejskiej uwzględniły jako wspÓlny cel 
przezwyciężenie podziału Niemiec i Europy". 
Godzi się wyjaśnić. że z tak daleko idącym "wezwaniem" parlament 
boński dotychczas wobec sojuszników zachodnich nie występował.
		

/Image002.djvu

			Str. 2 


Wpisy do księgi ludzi czynu woj. słupskiego 


GŁOS POMORZA 


Wyróżnienia dla najleps
ych 
Wysokie odznaczeniapatjstwowe 


. 


. 


(Inf. wł.). Sala Konferencyjna Komitetu Wojew6dzkiego PZPR w 
Słupsku była wczoraj miejscem uroczystego spotkania centralnych i 
wOjew6dzklch władz politycznych, państwowych I administracyj- 
nych z ponad .ł.:uoaobową grupą wyr6żniających si" najbardziej 
aktywnych I osiągających najlepsze wynUd w pracy zawodowej i 
dzialalnojcl społecznej ludzi pracy wojewó
wa slupskiego. Pny- 
byli reprezentanci rożnych jrodowisk, młodzl'
 starsi, robotnicy, 
rolnicy i przedstawiciele inteligencji. Zebranych serdecznie powital 
sekretarz Komitetu Wojew6dzkiego PZPR Borys Dro
.ko. 


Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa- 
niem hymnu narodowego przez chór aka- 
demicki WyŻszej Szkoły Pedagogicznej. 
Następnie I sekretarz KW PZPR - Jan 
Ryszard Kurylczyk przewodniczący 
WRN - Andrzej Szczepański i przewo- 
dniczący RW PRON - prof. Andrzej Czar- 
nik podziękowali sekretarzowi KC PZPR 
Zygmuntowi Czarzastemu, do przed- 
wczoraj I sekretarzowi KW PZPR w Słups- 
ku za kilkuletnią owocną współpracę i 
uhonorowali go odznaką "Za zasługi dla 
województwa słupskiego". 


Z kolei rozpoczęła się uroczystość uho- 
norowania zaproszonych na wczorajsze 
spotkanie odznaczeniami państwowymi. 
KrzyŻem Komandorskim Orderu Odrodze- 
nia Polski odznaczony został Henryk 
Kondratowlcz, wieloletni porezes SPRM 
"Łosoś" w Ustce. Krzyżem Oficerskim 00 P 
udekorowano: Zdzisława Dzltko - dy- 
rektora ;,Zwar" w L,borku, Jerzego Kalaa 
- dyrektora POHZ w Bobrownikach, Ed- 
warda Szczura - rolnika z gm. Kobyl- 


nica, Wiesława Rybińskiego - działa- 
cza WZGS ,,5Ch" w Słupsku. Krzyże Kwa- 
lerskie DOP otrzymali: Kazimiera Czaj a 
- pracownica 'Muzeum Pomorza Srod- 
kowego w Słupsk..., Kazimierz Dudek - 
kierowca w PG R - Lębork, Władysław 
Franc - z-ca dyrektora PRIMBRoI. w 
Słupsku. Henryk Grzecza - rolnik z 
Nowego Skorowa, Władysław Kozłow- 
ski - prezes Spółdzielni Pracy "Guma 
Pomorska" w Słupsku, Marian Laskow- 
ski - brygadzista w Stoczni "Ustka", 
Edward Malik - z-ca dyrektora SFM, 
Tadeusz Markowski - naczelnik m. Lę- 
bork, Tadeusz Pawlik - pracownik 
PTSB "Transbud" w Słupsku, Jerzy Perz 
- magazynier w SPB w Słupsku, Ryszard 
Prusak - dyrektor Słupskiego Przedsię- 
biorstwa Ziemniaczanego, Józef Raben- 
da - kierownik Zakładu Rolnego w Kuso- 
wie, Karol Stadnik - kombajnista w 
POHZ Bobrowniki, Józef St,pień - rol- 
nik, sołtys wsi Ryczewo, Francllzek Sza- 
chta - rolnik z Witowna g. Kołczygłowy, 
Leokadia Szmlt - emerytowana pielęg. 


ni
rka WSZZ, Edmund Swieboda - z 
CSSMW w Ustce, Apolinary Zarucki - 
kierow
w WKTS, Jan Zalewski - trak- 
torzysta Za1ą.adu Rolnego w Dąbrówce 
Bytowskiej, Kalimierz Zmełty - kiero- 
wnik Państwowegp Biura Notarialnego w 
Bytowie, Sławomir Stępień - kierow- 
nik Słupskich FabrYk
ebli w Bytowie. 
N azwiska osób. które' lotrzymały złote, 
srebrne i brązowe krzyże zasługi opub- 
likujemy we wtorkowym wydaniu "Gło- 
su". Wszyscy odznaczeni na wczorajszym 
spotkaniu wpisali się do specjalnej księgi 
ludzi czynu, która została założona przed 
dwoma laty i podobnie jak uroczystość 
honorowania odznaczeniami państwowy- 
mi najlepszych pracowników i działaczy w 
progu każdego nowego roku stała się dob- 
rą tradycją życia politycznego w wojewó- 
dztwie. 


Następnie do zebranych zwrócił się sek- 
retarz KC PZPR Zygmunt Czarzasty 
przekazując wszystkim mieszkańcom re- 
gionu wiele serdecznych życzeń w 1989 
roku. Pogratulował odznaczonym i podzię- 
kował za dotychczasową współpracę. O- 
biecał równocześnie, że będzie utrzymywał 
z lud£mi województwa stałe więzi. 


Był też czas i okazja do bezpośrednich 
rozmów ludzi pracy z przedstawicielami 
władz, do wymiany myśli i poglądów, 
szczególnie - na temat ostatnich donios- 
łych decyzji podjętych na X Plenum KC 
PZPR. (elg) 


(dokończenie ze str. 1) 
Przypominając wcześniejsze ich 
.potkania w siedzibie "Pax" podkreś- 
lił, Iż to, co postulował aktyw Stowa- 
rzy.zenia w sprawach zwłaszcza 
światopoglądowych, znalazło odpo- 
wiedni zapił w treści uchwały X Ple- 
num, pod tym względem było więc 
ono przełomowym, wytyczającym 
partii nową lini" zgodną z odczucia- 
mi i oczekiwaniami społecznymi. 
- Co kierowniczych gremiów 
wchodzi nowe, młode pokolenie, co 
nie obywa się bez iskrzenia, bez natu- 
ralnych w takich okolicznościach 
konfliktów - stwierdził J. R. Kury'- 
czyk. - Potrzebne jest mu poparcie 
wszystkich postępowych sił, w któ- 
rych "również stowarzyszenie "pax" 
zajmuje eksponowane miejsce. Bo 
przecież nie brak takich, którzy prze- 
szkadzają, ciągną wstecz. 
Następnie przedstawiciele central- 
nych i wojewódzkich władz partyj- 
nych wzięli udział w Wojewódzkim 
Zjetdzie SD. Potem spotkali się z 
aktywem społeczno-gospodarczym, 
partyjnym i związkowym Stoczni im. 
E. Kwiatkowskiego w Ustce. W spot- 
kaniu prowadzonym przez I sekreta- 
rza KZ PZPR Stanisława Siudka 
wzięła również udział kilkuosobowa 
grupa działaczy byłego NSZZ: "Soli- 
darność", która - jak poinformowa- 


Nie uchylam si, pr e 
oceną wspóltowa y 


no - wystąpiła z inicjatywą zorgani- 
zowania struktur zakładowych "Soli- 
darności" w tym przedsiębiorstwie. 
Pod adresem Z. Czarzastego i J. R. 
Kurylczyka sformułowano wiele py- 
tań_ dotyczących m. in. prz
biegu i 
decyzji X Plenum KC PZPR, w tym 
także tej części obrad, które były pro- 
wadzone przy drzwiach zamkniętych. 
Padł również zarzut wobec Z. Czarza- 
stego, że odszedł z funkcji I sekretarza 
KW w Słupsku nie dokończywszy 
rozpoczętego dzieła w województ- 
wie, np. zagospodarowania Doliny 
Łeby i reformy funkcjonowania woje- 
wÓdzkiej organizacji partyjnej. Sek- 
retarz KC odpowiedział, iż pragnie 
utrzymywać stały kontakt z wojewó- 
dztwem słupskim, pomagać temu"re- 
gionowi, a także nadal pozostać czło- 
nkiem stoczniowej organizacji partyj- 
nej i w tym gremium poddawać się 
ocenie dalszej działalności partyjnej. 


Koszaliński 
eksperyment partyjny 


(dokol1ezenie ze str. 1) 


Powołanie komitetów rejonowych i 
przesunięcie do nich cz,ści etatów Komi- 
tetu Wojewódzkiego pozwoli także przy- 
bliżyć aparat partyjny do PO P, do miejs- 
cowych środowisk, co powinno zaowoco- 
wać skuteczniejlzą pracą partii, zwiększe- 
niem jej siły oddziaływania. 
W dyskusji formułowano pierwsze zada- 
nia Białogardzkiego Komitetu Rejonowe- 
go. Zaliczono do nich potrzebę działań na 
rzecz integracji rejonu, sprawniejszego roz; 
wiązywania potrzeb i kłopotów jego mie- 
szkańców, wspierania lokalnych inicjatyw, 
służących poprawie zaopatrzenia rynku. 
Wśród spraw do załatwienia wyszczegól- 
niano także odbiurokratyzowanie partii, or- 
ganizację działalności członków partii w 
miejscu ich zamieszkania oraz tworzenie 
warunków sprzyjających aktywizacji mło- 
dzieży, prowadzenie z nią stałego dialogu. 
Dzielono się także doświadczeniami pra- 
cy partyjnej i szkolenia partyjnego. Wska- 
zano na potrzebę organizowania zajęć 
szkoleniowych w formie klubów dyskusyj- 
nych na tematy interesujące lokalne społe- 
czności. Prowadzone w tej formie zajęcia w 
Karlinie, otwarte dla wszystkich zaintere- 
sowanych, przyczyniają się do znacznego 
ożywienia oddziaływania na członków pa- 
rtii i bezpartyjnych, zainteresowania ich 
problemami ideologicznymi PZPR. 


W tajnym głosowaniu wybrano 16-oso- 
bową egzekutywę BKR oraz sekretarzy. I 
sekretarzem wybrany został Stanllław 
Majewlkl, dotychczasowy I sekretarz Ko- 
mitetu Gminnego PZPR Białogard, sek- 
retarzami zaś - Jerzy Kotlęga i Danuta 
Piguła. 
Bezpośrednio po plenarnych obradach 
zebrala się na pierwsze posiedzenie nowo 
wybrana egzekutywa Białogardzkiego Ko- 
mitetu Rejonowego. Przymierzano się do 
pierwszych zadań: powołania komisji pro- 
blemowych, upowszechniania treści u- 
chwały X Plenum KC oraz realizacji zgło- 
szonych na plenum wniosków i postula- 
tów. Za sprawę ważną uznano stałą obec- 
ność wśród ludzi pracy, rozmowę na nur- 
tujące ich tematy, ocenę społecznych na- 
strojów, pozyskiwanie aktywu, wspieranie 
ludzi przedsiębiorczych, pOdejmujących 
działania na rzecz poprawy zaopa- 
trzenia rynku. 
Białogardzki Komitet Rejonowy powo- 
łany został jako pierwszy z sześciu, jakie w 
ramach eksperymentu funkcjonować będą 
w województwie koszalińskim. Drugim z 
kolei, do powołania którego trwają przygo- 
towania, będzie Komitet Rejonowy w Ko- 
szalinie. Planuje się zakończenie powoły- 
wania komitetów rejonowych w wojewó- 
dztwie do końca marca br. 


W dniu 19 stycznia 1989 roku, zmarł 


tow. Józef Goluchowski 


us'użony działacz ruchu robotniczego, cz'onek PPR I PZPR, odznaczo- 
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem im. 
Ludwika Waryńskiego oraz innymi odznaczeniami państwowymi I 
resortoWYMi. 
Wyrazy g.,bokiego wsp6lczucia RODZINIE 
sk'ada 
KOMiTET WOJ EWODZKI PZPR W KOSZALINIE 
ORAZ KOMITET MIE.JSKI PZPR w SZCZECINKU 
Pogrzeb ocIb,dzie si. 21 stycznia 1989 r., o godz. 12, na Cmentarzu 
Komunaln m w Szczecinku. 


Natomiast J. R. Kurylczyk przypom- 
niał, iż był również członkiem stocz- 
niowej organizacji partyjnej i chciałby 
do niej powrócić. Dyskusja w gronie 
usteckich stoczniowców, w miarę u- 
pływu czasu coraz bardziej ożywiona 
i polemłCZria, warta jest c>drębnej pll- 
blikacjj w jednym. z najbli2;$ly
h. wy.
 
dań "Głosu Pomorza". 
Na zakończenie Z. Czarzasty w to- 
warzystwie dyrektora naczelnego 
stoczni Jacka Graczyka, odwiedził, 
wydział kadłubowy "K-1" oraz prze- 
bywał na nabrzeżu wyposażeniowym 
interesując się realizacją zadań pro- 
dukcyjnych przedsiębiorstwa. 
Wczorajszy dzień pobytu Z. Czarza- 
stego w Słupskiem uzupełniło jeszcze 
kilka innych spotkań, m. in. z ponad 
100-osobową grupą ludzi uhonoro- 
wanych wczoraj odznaczeniami pań- 
stwowymi oraz z aktywem młodzie- 
żowym uczestniczącym w Konferen- 
cji Wojewódzkiej ZSMP. (wir) 


Rozwój współpracy 
polsko-irańskiej 


( bel ) 


(dokończenie ze str. 1) 
Obie strony opowiedziały się za 
umacnianiem skuteczności działania 
ONZ i jej głównych organów w regu- 
lowaniu konfliktów między państwa- 
mi oraz rozwiązywaniu globalnych 
problemów współczesnego świata. 
Polska wyraziła zadowolenie z zakoń- 
czenia działań wojennych między Ira- 
nem a Irakiem. 
Obie strony są przeciwne, zwłasz- 
cza po ustanowieniu rozejmu między 
Iranem a Irakiem, kontynuacji obec- 
ności obcych sił w regionie, która 
zagraża tam stabilizacji i bezpieczeńs- 
twu, i wezwały do szybkiego wycofa- 
nia tych sił z Zatoki Perskiej. 
Wskazano na pilną potrzebę reali- 
zacji słusznych praw narodu pales- 
tyńskiego. Obie strony wypowiedzia- 
ły się za niezależnym, pokojowym i 
niezaangażowanym Afganistanem, 
co odpowiada woli jego narodu. 
Obie strony wyraziły pełną satys- 
fakcję z przebiegu i wyników oficjal- 
nej wizyty w Polsce premiera Iranu, 
która otwiera nowy rozdział w historii 
przyjaznych stosunków i wzajemnie 
korzystnej współpracy między Polską 
a Iranem. 
Premier Iranu przekazał zaprosze- 
nie dla prezesa Rady Ministrów PRL 
do złożenia oficjalnej wizyty w Iranie. 
Zaproszenie zostało przyjęte z zado- 
woleniem. (PAP) 


1989 - 01 - 21 - 22 


. 
ecy Je 


omitetu Wykonawczego OPZZ 


.( 


20 bm. zakończyły się dwudniowe obrady Komitetu 
Wykonawczego OPZZ poświęcone problemom o zasad- 
niczym znaczeniu dla ludzi pracy i ruchu zawodowego. 
Wynikiem obrad są m. in. uchwały w sprawie stanowiska 
X Plenum KC PZPR dotyczącego pluralizmu politycznego i 
związkowego or82 w sprawie podstawowych problemów 
gospodarczych i społecznych w 1989 r. Ponadto komitet 
zaopiniował projekt nowelizacji ustawy o zakładowych fundu- 
szach socjalnych i mieszkaniowym oraz przygotowane przez resort 
pracy załozenia systemowych zmian w polityce socjalnej. Komitet 
Wykonawczy zwrócił się do wszystkich zakładowych organizacji 
związkowych o poparcie protestu budowlanych "W obronie praw 
związkowych i samodzielności przedsiębiorstw". 
W uchwale dotyczącej pluralizmu Komitet Wykonaw- 
czy zwrócił się do zakładowych i ogólnokrajowych or- 
ganizacji związkowych oraz WPZZ o zebranie w trybie 
pilnym opinii członków związków zawodowych dotyczą- 
cych treści zawartych w stanowisku KC PZPR oraz pro- 
gnoz rozwoju wydarzeń. Będą one stanowić podstawę obrad 
Rady OPZZ 26 bm. W związku z sygnałami o nieprzestrzeganiu 
ustawy o związkach zawodowych przez administrację różnych 
szczebli. Komitet zobowiązał sekretariat KW OPZZ do powołania 
do 1 lutego grup interwencyjnych przy OPZZ i WPZZ. których 
zadaniem będzie wszechstronna pomoc zakładowym organizac- 
jom związkowym w ich konfliktach z administracją. 
Zatwierdzono terminarz najbliższych przedsięwzięć 
OPZZ. W tych dniach przewiduje się m. in. spotkania członków 
kierownictwa OPZZ w macierzystych zakładach pracy a także 
narady przewodniczących WPZZ i ogólnokrajowych organizacji 
związkowych. Na przełomie stycznia i lutego odbędą się regional- 
ne spotkania z przewodniczącymi zakładowych organizacji związ- 
kowych, obejmujące w sumie związkowców z 1600 zakładów, a 3 
lutego - narada przewodniczących związków z 21 O największych 
zakładów pracy. 
Po zapoznaniu się z projektem planu konsolidacji gospodarki, z 
projektem zmian w NPSG na lata 1989-90. z CPR na 1989 r. i 
projektem budżetu państwa oraz po dwudniowej dyskusji z 
udziałem przedstawicieli rządu komitet podjął uchwałę, w której 
domaga się, aby akty prawne i decyzje kształtujące dochody z 
pracy i świadczenia społeczne w br. gwarantowały: w produkcji 
materialnej - wzrost wynagrodzeń odpowiedni do wzrostu efek- 


tów w zakładach pracy, nie niższy od rzeczywistego wzrostu 
kosztów utrzymania; w sferze budżetowej - wzrost wynagrodzeń 
niwelujących rozpiętość między średnią płacą w tych działach a 
średnią płacą w produkcji materialnej; urealnienie świadczeń 
społecznych stosownie do wzrostu kosztów utrzymania. 
Komitet jest przeciwny odejściu od reglamentacji mięsa 
i jego przetworów do czasu wzrostu podaży tych ar- 
tykułów gwarantującego ciągłość sprzedaży. 
Przedstawione przez rząd wska£niki wzrostu cen uznano za 
niewiarygodne. Zdaniem Komitetu istnieje realne zagrożenie wy- 
stąpienia inflacji w skali dużo wyższej od przewidywanej w planie. 
Stwierdzono, że przyjęte przez rząd priorytety rozwoju kraju nie 
znajdują potwierdzenia w proponowanych zmianach N PSG. 00- 
tvczy to budownictwa mieszkaniowego, produkcji rolnej i przemy- 
słu spożywczego, a także spożycia zbiorowego. 
W tej sytuacji Komitet Wykonawczy postanowił zwrócić się do 
posłów, a w szczególności do grupy posłów-związkowców, O 
odrzucenie zapisów ustawy budżetowej w części dotyczącej 
polityki społecznej, jak i tych zapisów w projekcie korekt w N PSG, 
które są sprzeczne z deklaracjami rządu i interesem społecznym. 
Na zakończenie dyskusji w tej części obrad Alfred Mio- 
dowicz przypomniał, że już w czerwcu 1985 r. związki 
oceniły N PSG jako plan bezbarwny i nieatrakcyjny społe- 
cznie. Teraz to się potwierdziło. Trzeba jednak również zrozumieć 
nowy rząd, który miał za mało czasu, by zrobić z tym planem coś 
sensownego. Obecnie sprawa rozgrywa się w Sejmie, a dyskusja w 
komisjach sejmowych wskazuje, że parlament w znacznym stop- 
niu podziela opinie ruchu zawodowego. 
Ruch zawodowy musi obecnie wyciągnąć wnioski z nowej 
sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej będzie działał- podkreślił 
przewodniczący OPZZ. Możliwość pojawienia się innych związ- 
ków zawodowych i dogadania się z innym partnerem ułatwi życie 
administracji. Dlatego związki skupione w OPZZ muszą nieco 
zmienić taktykę działania: nastawić się nie tylko na spektakularną 
krytykę władzy wykonawczej ile na skuteczność w rozwiązywaniu 
wybranych spraw najważniejszych dla ludzi pracy. 
Komitet postanowił powołać grupy robocze do negocja- 
cji z rządem poprzedzających zawarcie umowy społecznej. 
Zajmą się one sprawami nowelizacji ustawy o związkach zawodo- 
wych, Kodeksu pracy, ustaw dotyczących układów zbiorowych 
pracy oraz zakładowych systemów wynagradzania, a także czasu 
pracy oraz nakładów na sferę budżetową. (PAP) 


f 


Posiedzenie Komitetu Społeczno-Politycznego 


erspektywy ro woju środków 
w o przekazu 


Problemy rozwoju prasy, radia I telewizJl- to, 20 bm., gł6wny temat obrad 
Komitetu Spo'eczno-Politycznego Rady Mlnlstr6w. Raport o obecnym stanie 
'rodków masowego przekazu oraz perlpektywach ich rozwoju przedstawili: 
Józef Królikowski - przewodniczący kończącej w'a'nle 3-letnlą kadencJ, 
Redy Prasowej przy premierze, Janusz Roezkowskl - przewodniczący Komi- 
tetu ds. Radisl Telewizji, Bogdan Jachacz - redaktor naczelny - prezes PAP. 


Członkowie Komitetu Społecz- 
no-Politycznego w dYlkusji podkreś- 
lali konieczność przełamania regresu 
w rozwoju bezy materialno-technicz- 
nej środków malowego przekazu. Za- 
stanawiali si, przy tym nad finansowymi 
uwarUnkOWłłnlaml realizacji programów 
rozwolu prasy. radia i telewizll, zwlaszcza 
moż1
wo.
c.iami :illJkAoia DO,' vcł1 tr6c\eł it;:h 
finansowania oraz oszczędnoścI. Przy o- 
graniczonych środkach budżetowych opo- 
wiadano się za ustaleniem priorytetów roz- 
wojowych na najbhzsze lata. Dla telewizji 
byłoby to np. dotarcie z II programem do 
wszystkich zakątków kraju, poprawienie 
jakości emisji oraz wyposażenie ekip spra- 
wozdawczych w wysokiej klasy sprzęt re- 
jestracyjny umożliwiający szybką reakcję 
na ważne wydarzenia w kraju. Zdaniem 
członków komitetu niezbędne jest też upo- 
rządkowanie kwestii prawnych związa- 


nych z rozwojem nowych technik audiowi- 
zualnych, jak telewizja satelitarna czy wio 
deo. 
Uznając potrzebę podjęcia konkretnych 
dzialań dla zahamowania degradacji roli i 
funkcji środków masowego przekazu, po- 
stanowiono opracować i przedłożyć Ra- 
dzie MlI,istrów wnioski do t6ahzaCJi w 
najbliższych latach. 
Komitet Sp()łec
no-Polltyczny o- 
mówił ponadto kweltl, perspektywi- 
cznego zintegrowania Europy zacho- 
dniej i jej skutków dla Itolunków 
Wschód - Zachód oraz dla PolIki. 
Zwrócono uwagę na znaczenie wewnętrz- 
nej stabilizacji w Polsce, kontynuacji poli- 
tyki reform. dla kształtowania pozycji Pol- 
ski w Europie i rozszerzenia współpracy z 
zagranicą. W tym z jednolitym rynkiem 
zachodnioeuropejskim. 
Obrady prowadził min. Aleksander 
Kwaśniewski. (PAP) 


akończenie spotkania KBWE 


(dokończenie ze str. 1) 
Mimo rozbieżności i niuansów w 
ocenie poszczególnych międzynaro- 
dowych wydarzeń, uczestnicy spot- 
kania byli zgodni w kwestii zasad- 
niczej, że wiedeńskie spotkanie było 
ważnym etapem oznaczającym dla 
narodów Europy podjęcie Jakościo- 
wo nowych wysiłków na rzecz u- 
trwalenia pokoju i redukcji zbrojeń, 
współpracy w różnorodnych dziedzi- 
nach Znajdzie to wyraz przede wszy- 
stkim w rozmowach, które wkrótce 
rozpoczną się w stolicy Austrii. 


Zabierając głos na zakończenie 
spotkania wicekanclerz i minister 
spraw zagranicznych Austrii Alois 
Mock zwrócił uwagę na atmosferę 
dobrej woli, która cechowała wszyst- 
kie dni pracy we wzniesionym nieda- 
wno nad brzegiem Dunaju "Aust- 
ria- Centrum". 
Mock podkreślił, że działania na 
rzecz zapewnienia pokoju i współ- 
pracy będą kontynuowane na spot- 
kaniach i konferencjach o zorganizo- 
waniu których mówi dokument koń- 
cowy trzeciego spotkania ogólnoeu- 
ropejskiego. 


Bońskie rozmowy 
M. Rakowskiego 


Na zaproszenie prezydenta RFN RI- 
charda von Welzlaeckera 20 bm. udał 
II, z kilkudniową, prywatną wizytą 
do Bonn premier MleczYlław F. Ra- 
kowlkl. Wefmle on udział w uroczyl- 
tościach 76-lecia urodzin Willy Bran- 
dta- byłego przywódcy, a obecnie hono- 
rowego przewodniczącego socjaldemo- 
kracji zachodnioniemieckiej, o której M. F. 
Rakowski napisał książk" b,dącą niegdyś 
jego rozprawą doktorską. Fakt. że w uro- 
czystościach bierze również udział wiele 
czołowych osobistości wśród nich prezy- 
dent Francji - Mitterrand oraz kanclerz 
Austrii - Vranltzky wskazuje iż rozmowy 
polskiego premiera nie ograniczą się tylko 
do wymiany poglądów z politykami Repu- 
bliki Federalnej. 
Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie 
kanclerza Helmuta Kohla z Mieczysła- 
wem Rakowskim. Dokonana wymiana po- 
-gł lldów dut'l czyła aktualnego rozwoju sto- 
sunków między Republiką Federalnę i Pol- 
skę-. 'Poliki ptemier spotkał się wczoraj ! 
przywódcą partii socjaldemokratycznej H. 
J. 
oglem. 
M. Rakowski był jeszcze w piątek goś- 
ciem ministra spraw zagranicznych Han- 
sa-Dietricha Genschera w jego willi, 
leżącej w pobliżu Bonn. 


tr 


Trwają demonstracje 


(dokończenie ze str. 7) 
CSRS respektuje i poglębia swobody 
demokratyczne, nigdy jednak nie podpisała 
dokumentu, z którego wynikałoby. że zrze- 
ka się obrony własnych praw w walce z 
siłami antysocjalistycznymi, zmierzającymi 
do przywrócenia kapitalizmu. 
Równocześnie z całego kraju płyną - 
obszernie relacjonowane w czechosłowa- 
ckich środkach masowego przekazu - 
protelty przeciw organizatorom 
trwających nadal bez przerwy zamie- 
Izek ulicznych w centrum Pragi. W 
czwartek z jednoznacznym potępieniem 
działaczy opozycyjnych z "Kartą 77" na 
czele, wystąpił członek prezydium KC 
KPCz, przewodniczący CRZZ Mirollav 
Zavadil, Socjalistyczny Związek Młodzie- 
ży, Związek Kobiet Czeskich, a także przed- 
siębiorstwa, w których ludzie- jak wynika 
z tysięcy podejmowanych rezolucji - 
"chcą żyć i pracować w spokoju, pomna- 
żając dorobek socjalistycznego państwa". 


SP 


RT 


" 


FILIPOWSKI WICEMISTRZEM EUROPY 


Grzegorz Filipowski zdobył w Birmingham pier- 
wszy w historii naszego łyżwIarstwa figurowego 
tytuł wicemistrza Europy. Polaka wyprzedził tylko 
broniQcy zlotego medalu Aleksander F8diejew 
(ZSRR) Brązowy medal przypadł Peterowi Ba- 
rnie z CSRS- 


SKŁAD NA MŚ W PRZEŁAJACH 


Trener kadry narodowej w kolarstwie przełajo- 
wym Zbigniew Dziurdź podal ostateczny 
skład reprezentacji Polski na mistrz.ostwa świata. 
które w dniach 28--29 bm odbędą się we Francji. 
W wyścigu senl9rów pojadQ: Sławomir Barul 
(Start Tomasz.ów), Edward Piech (POM Strzel- 
ce Krajeńskie) i Andrzej Bycka (Bizon Biega- 
nów). Rezerwowy Jerzy Woźniak (Baszte 
Bytów) pozostanie w domu. Zakłady pracy w 
Bytowie zgłosiły nawet chęć pokrycia kosztów 
wyjazdu swego zawodnika, ele była to już sprawa 
nie do załatwienia 


Z BOISK PIŁKARSKICH 


Pilkarze Ruchu Chorzów zajęli trzecie miejsce w 
halowym turnif'ju w Lievin. ustępując zespolom 
Banika Ostrawa i FC Metz. W drugim dniu turnieju 
Ruch pokonał FC Metz 5:3 i przegrał ze Spartą 
Rotterdam 0:2. 
W kolejnych meczach piłkarskich mistrzostw 
świata weteranów Brazylia zremisowała z Wio- 
chami 1:1 (1 :0). Argentyna pokonala Anglię 4.2 
(1:1). a Urugwaj wygrał z RFN "0 (0:0). 
Po dwóch seriach spotkań w tabeli prowadzi 
Urugwaj - 4 pkt. 


Z kroniki milicyjne- 


Do godzin wieczornych nie zanotowano wczo- 
raj Na Pomorzu Srodkowym grotnieiszych wypa- 
dków drogowych i pożarów. Dokonano natomiast 
kilku włamań. 
W Kołobrzegu z garażu skradziono akcesoria 
samochodowe o wartości około 475 tys. zł W 
Grzmiącej - motocykl WSK. 
W Słupsku z prywatnego zakładu mechaniki 
samochodowej przy ul. Marchlewskiego skradzio- 
no przedmioty o wartości 230 tys_ zł. Straty w 
wyniku włamania do pIWniCY przy ul. Ogrodowej 
szacuje się na 20 tys. zł. 


Większość włamań nie uchodzi bezkarnie. 
Na wniosek RUSW w Kołobrzegu prokurator 
rejonowy aresztował trzech mężczyzn podeirza- 
nych o włamanie do kawiarni "Skanpol". Jeden z 
nich nigdzie nie pracuje, dwóch zatrudnionych 
jest w zakładach usługowych, zduńskim i malars- 
kim. 
Zatrzymano również podejrzanego o włamania 
do piwnic w Białogardzie, nigdzie nIepracującego 
mężczyznę oraz mieszkańca gminy Bobolice, rów- 
niez nigdzie niepracującego. któremu postawiono 
zarzuty kradziezy i kłllsownictwa (ho) 


Premiera Słupskiego Teatru Dramatycznego 


"Lato Muminków" 


(Inf. wł.) Tym razem Słupski Teatr 
Dramatyczny zaprasza widzów od lat 
kilku do... stu, bowiem "Lato Mumin- 
ków" Tove Janson już od lat frapuje 
wszystkich. Dyrektor artystyczny słu- 
pskiego teatru Marek Gliński wziął 
na reżyserski warsztat adaptację An- 
drzeja Marii Marczewskiego i 
nadał jej kształt musicalu. Przygodom 
bajecznych ludków towarzyszyła mu- 
zyka Tadeusza Woźniaka oraz pio- 
senki Andrzeja Chorązuka. Barw- 
ną scenografię zaprojektowała Jad- 


wiga Pozakowska, a choreografię 
opracował Leszek Czarnota. 
Niespodzianką w spektaklu jest u- . 
dział dziecięcego zespołu wokal- 
no-tanecznego "Wesołe Nutki" ze 
Szkoły Podstawowej nr 4. Zastoso- 
wano scenę obrotową, umożliwiają- 
cą różne działania teatralne. 
- Przygotowaliśmy naszym naj- 
młodszym widzom - powiedział re- 
żyser Marek Gliński - muzyczną 
baśń poetycką, która jednocześnie o- 
powiada o fascynującym świecie tea- 
tru. 
Premiera "Lata Muminków" odbę- 
dzie się w niedzielę o godz. 17 w 
siedzibie STD przy ul. Wałowej 3. 
(mim) 


!.II.I
liilllilll! 
.............................................................................................. 


. W MOSKWIE odbyło Się posledLenle mię- 
dzyrządowej. polsko-radzieckiej komisji wspól- 
pracy gospodarczej i naukowo-technicznej. Pra- 
cami komisji kierowali jej współprzewodniczący 
- wicepremierzy I. Sekula i N. Tałyzin. Podpisano 
porozumienia w sprawie odroczenia spłaty za- 
dłużenia Polski wobec ZSR R w walutach wymie- 
nialnych oraz program współpracy w dziedzinie 
energetyki jądrowej do roku 2000. uzgodniono 
"koncepcję współpracy gospodarczei i nauko- 
wo-technicznej między PRL i ZSRR na okres 
15-20 lat" 
. W czwartym dniu strajku w Pabianickich 
Zakładach Tkanin Technicznych podpisano poro- 
zumienie o zawieszeniu strajku do 8 lutego br. i 
pOdjęciu przez załogę pracy od 23 bm. Do tego 
czasu dyrekcja przedsiębiorstwa zobowiązala się 
przedstawić program dzialań gospodarczych ma- 


iących na celu poprawę sytuacji gospodarczej 
Lakładu. 
. W prowincji Nangarhar toczą się zacięte 
walki między wojskami rządowymi i formacjami 
nieprzejednanej opozycji. Jak podała agencja Ba- 
chtar. oddziały armii afgańskiej. które odpierają 
ataki rebeliantów, opuścily kilka pozycji w powia- 
tach Sorchrud i Kama. wycofując się na zawczasu 
przygotowane pozycja. '\. 
. 1 OSOBA zginęła. a 4 odniosły obrażAnia, w 
tym dwie poważne. w wyniku eksplozji butli 
gazowej w pomieszczeniach kuchennych przed- 
szkola w miasteczku Mezoecsat we wschodnich 
Węgrzech. Na szczęście wybuch nastąpił o godz. 
7. przed przyjściem dzieci do przedszkola. Eksplo- 
zja spowodowała pożar budynku. 
. BRAZYLIA osiągnęła w ub. roku rekordowe 
wyniki w handlu zagranicznym, zwiększając eks- 
port o 22 proc. i zmniejszając import o ok. 2 proc. 
Wygospodarowala w ten sposób największą w 
swej historii nadwyżkę w bilansie handlowym w 
wysokości 19.09 mld dolarów. 
. NEPALSCY celnicy znaleźli 8,92 kg zlota, 
ukrytego w ubikacji w jednym z samolotów nepal- 
skich linii lotniczych, który przyleciał do Katmandu 
z Bangkoku. Zaden z pasażerów nie przyznał się 
do tego drogocennego ładunku. 


t(
		

/Image003.djvu

			1989 - 01 - 21 -22 


GŁOS POMORZA 


Skuteczniej reformować gospodarkę 
I 


I" 'C-- 


t8 


wowymi i odznakami honorowymi. 
Krzyżem Oficerskim OOP udekoro- 
wany został Henryk Kaczyński, 
Krzyżem Kawalerskim OOP - Ed- 
ward Koprowski i Józef Podgór- 
ski. Trzy osoby otrzymały złote krzyże 
zasługi, cztery - srebrne i cztery - 
brązowe krzyże zasługi. Ponadto trzy- 
naście osób uhonorowano odznaką 
"Zasłużony działacz SD" a czternaś- 
cie otrzymało odznaki" Za zasługi dla 
województwa słupskie'go". Delegaci 
powierzyli przewodnictwo wczoraj- 
szym obradom Janowi Brzósce. 


'. 


Referat sprawozdawczo-progra- 
mowy ustępującego Wojewódzkiego 
Komitetu SD przedstawił zebranym 
Jerzy Mazurkiewicz. Stwierdził m.in.. 
że w czasie zebrań sprawozdawczo- 
-wyborczych kół i zjazdów miejskich 
oraz w toku szerokiej dyskusji we- 
wnątrzpartyjnej wysunięto wiele cen- 
nych wniosków. postulatów i uwag 
pod adresem zarówno SD jak i władz 
państwowych. Mówca odniósł się 
następnie do tez przedkongresowych 
i spraw, które najczęściej poruszane 
były w dyskusji. Mówiąc o przyczy- 
nach kryzysu polityczno-gospodar- 
czego stwierdził, że nie sprawdził się 
forsowany do niedawna model soc- 
jalizmu. SD jest za socjalizmem, ale 
socjalizmem demokratycznym. efek- 
tywnym, nowoczesnym, wolnym od 
wynaturzeń i absurdów. J. Mazur- 
kiewicz podkreślił następnie że obec- 
ne zasady tr6jpartyjnej koalicji zostały 
przez członk6w Stronnictwa mocno 
skrytykowane. W projekcie wstęp- 
nym "Programu SD" została okreś- 
lona nowa wizja zasad koalicji. Od- 
nosząc się do środk6w masowego 
przekazu mówca powiedział, że są 
one zmonopolizowane. Dostęp np. 
do telewizji jest znikomy. Czas odpar- 
tyjnić gazety lokalne - stwierdził na- 
stępnie proponując, by stały się one 
dziennikami społeczno-politycznymi, 
pod patronatem np. WRN. Wodnie- 
sieniu do wybor6w do organów 
przedstawicielskich podkreślił, że 
zmianie musi ulec ordynacja wybor- 
cza do Sejmu i rad narodowych. Od- 
nosząc się do problemów gospodar- 
czych powiedział, że SD niejedno- 
krotnie ukazywało sposoby dojścia 
do efektywności ekonomicznej, m,rn. 
przez rozwiązanie uznające nadrzęd- 
ność praw ekonomicznych i reguł 
rynku oraz równoprawne traktowanie 
wszystkich sektorów własności. SD 
było zawsze promotorem i obrońcą 
usług i drobnej wytwórczości, zwła- 
szcza prywatnej. 


wskazane - powiedział mówca - 
pilne podjęcie działań, które dopro- 
wadziłyby do uchwalenia nowej kon- 
stytucji na 200 rocznicę Konstytucji 3 
Maja W referacie znalazło się także 
sporo krytycznych uwag na temat 
wychowania i kształcenia młodzieży. 
Front wychowawczy funkcjonujący 
w Polsce kształtuje człowieka wyra- 
chowanego, któremu obce są ideały 
wyższego rzędu. Skutek jest taki, że 
coraz większa liczba młodych szuka 
swojego miejsca w życiu w ucieczce 
na Zachód. W końcowej części wy- 
stąpienia J. Mazurkiewicz odniósł się 
do problemu zmiany nazwy SD na 
Polską Partię Demokratyczną. Decy- 
zję w tej kwestii podejmie Kongres. 


W dalszej części Zjazdu Zbigniew 
Has przedstawił sprawozdanie Woje- 
wódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz wy- 
stąpił z wnioskiem do delegatów o 
udzielenie absolutorium ustępującym 
władzom Stronnictwa. Sprawozdanie 
z działalności Wojewódzkiego Sądu 
Partyjnego przedłożył delegatom 
Bronisław Chmieliński. 


Następnie rozpoczęła się dyskusja 
wokół głównych problemów zawar- 
tych w referacie. Spośród wielu gło- 
sów szczególnie ostro i dramatycznie 
zabrzmiało wystąpienie dra Stenis- 
ława Sojki, który powiedział na 
wstępie: - Możemy być dumni, że 
nasze żądanie radykalnych reform po- 
litycznych zaczynają si, materializo- 
wać. Większość członków SD nigdy 
nie potępiła "Solidarności" - naj- 
większego, najbardziej masowego 
ruchu lat osiemdziesiątych". "Solida- 
rność" istnieje, jest symbolem wielu 
Polaków. Jest też rzeczywistością. 
Jej relegalizacja przyczyni się nie tyl- 
ko do pluralizmu związkowego. Mo- 
nopartyjny system rządów u schyłku 
XX wieku jest anachronizmem nie do 
przyjęcia. 
W dyskusji wiele uwagi poświęcili 
delegaci sprawom dalszej demokraty- 
zacji życia publicznego w kraju, z 
troską i niepokojem mówili o obniża- 
jącym si, poziomie życia społeczeń- 
stwa, a szczególnie tych jego przed- 
stawicłeli, którzy po latach pracy 
przeszli już na renty i emerytury. Z 
ostrą krytyką spotkała się polityka 
państwa wobec inteligencji, bez któ- 
rej nie ma mowy o wyjściu z kryzysu, a 
która ubożeje dosłownie z dnia na 
dzień. Wskazywano równocześnie 
drogi wyjścia z kryzysu gospodarcze- 
go. 


Do czasu zakończenia naszej relacji 
delegaci "J' głosowaniu bezpośred- 
nim wybrali przewodniczącego Wo- 
jewódzkiego Komitetu SD. Został nim 
ponownie Jerzy Mazurkiewicz. 
Drugim kandydatem na tę funkcję był 
Ryszard Cynalewski. Zjazd zakoń- 
czył się w późnych godzinach wie- 
czornych. 


L. GŁUSI K 


'
.
-
- 
......::.
 
;:-- 
f..
.......j 


ł', It 


Fot. Jerzy Petan 


W kwestiach związanych z inteli- 
gencją Jerzy Mazurkiewicz podkreś- 
lił, że Stronnictwo zgłasza wiele uwag 
i zastrzeżeń pod adresem polityki kul- 
turalnej, edukacji narodowej, nauki, 
techniki, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej oraz ochrony środowiska. 


Stronnictwo widzi także koniecz- 
ność daleko idących zmian w Kon- 
stytucji PRL. Byłoby ze wszech miar 


Konferencja prasowa A. Miodowicza  


Przewodniczący OPZZ Alfred 
Miodowicz spotkał się wczoraj z 
korespondentami zagranicznymi oraz 
przedstawicielami prasy krajowej. 
Większość pytań koncentrowała się 
wokół opinij ruchu zawodowego na 
temat stanowiska KC PZPR w spra- 
wie pluralizmu politycznego i plurali- 
zmu związkowego. 


Alfred Miodowicz stwierdził m.in., 
iż baza związkowa nie jest jeszcze 
przygotowana do bezwarunkowego 
zaakceptowania tego dokumentu. 
Przypomniał. iż OPZZ był inicjatorem 
rozmów z Lechem Wałęsą i grupą 
wokół niego skupioną. Dziś to jest 
inny człowiek. Dobrze by było gdyby- 


śmy się jak najszybciej dogadali z 
grupą Lecha - bez pośredników. 
Przewodniczący przyznał, że w 
przypadku rejestracji innych organi- 
zacji zawodowych zmniejszy się licz- 
ba związkowców skupionych wokół 
OPZZ. Boję się jednak, czy wszystkie 
związki w tym nowym etapie będą 


liczyć w sumie 7 mln ludzi. Sądzę, że 
wielu będzie zniechęconych, którzy 
nigdzie nie będą chcieli wstępować. 


A. Miodowicz oświadczył, że zwią- 
zkowcy gotowi są przystąpić do ob- 
rad "okrągłego stołu", a także mają 
przygotowaną ekipę do debaty tele- 
wizyjnej, której tematem będzie gos- 
podarka i pluralizm. (PAP) 


,,.;ł: ..,iIIW 


'< 
> 
"'" 1
 
. I 


.,. 


Str. 3 


f- 


/". 


." 
 . 


.


. 


:c .-Ą..'. 


..,... 


Ostatnie sztormy nie oszczędziły klifowego brzegu w Ustroniu Morskim. Tuż 
przy ośrodku FWP "Pomorzanka" osunęła się skarpa wraz z zejściem na plażę 
- co widać na zdjęciu. Natomiast jedna ze ścian budynku wczasowego 
zarysowała. Grożą jej dalsze pęknięcia. Na plażę, u podstawy klifu zrzucono 
głazy, które być może zatrzymają niszczycielskie zapędy morskiego żywiołu. 
(kar) 
Fot. K. Ratajczyk 


nadal obdzieliłaby energią paru po- 
stawnych mężczyzn. 
- Miałam być uśmiechniętą gębą 
reżimu - twierdzi rzecznik praw oby- 
watelskich. - Ale z uśmiechem kru- 
cho po tym pierwszym roku. Pięć- 
dziesiąt tysięcy spraw, które dotąd 
wpłynęły, to liczba, która przeszła wy- 
obrażenia największych pesymistów. 
A i tak rozlega się krzyk: Ileż można 
czekać na odpowiedź I Niech się rze- 
cznik bierze do robotyl Gdyby każdy z 
tych listów wziąć tylko do ręki, zaled- 
wie na pięć minut, a trzymaniem ich 
zajmować się przez dwadzieścia go- 
dzin dziennie, świątek, piątek, to i tak 
zaległości rosłyby i rosły. Takie tłuma- 
czenie jednak trafia w próżnię. - Ale 
proszę nie użalać się nade mną - 
zastrzega Ewa Łętowska. Czarną ro- 
botę odwalają ci, których można by 
nazwać perłami w koronie. 
Sędzia Henryk Kempisty z ze- 
społu wymiaru sprawiedliwości, Je- 
rzy Myślicki, specjalista w prawie 
pracy, Józef Majorowicz (nieru- 
chomości rolne i ochrona środowis- 
ka), Ryszard Zelwiański (gospo- 
darka). Wspaniałe umysły, wielkie 
doświadczenie. przedwojenny stosu- 
nek do pracy i ludzi. Przyszli tu, ze 
swoich rent i emerytur-skokietowa- 
ni? Ugłaskani? Uproszeni? Chyba ra- 
czej przekonani do sensu tej roboty, 
bo skoro Łętowska wzięła tego byka 
za rogi, po pierwsze - trzeba jej 
pomóc, po drugie - ma to po prostu 
społeczny sens. 


Anna Grigo: 
"SIŁACZKA" 


50 szkół na 50-lecie wyzwolenia Pomorza 


,,50 szkół na 50-lecie wyzwolenia Pomo- 
rza Zachodniego", Hasło to i inicjatywa 
szeroko zostało poparte przez społeczeństwo. 
które własną pracą i pomocą finansową wspo- 
maga i przyspiesza budownictwo oświatowe. 
Na przykład, wkład społeczny mieszkańców 
ladzina i okolicznych wsi wyniósł w powsta- 
niu nowoczesnego obiektu 9 mln zł. 
Szkoła oddana w ladzinie jest również do- 
wodem. że do 1995 roku szczecińskie hasło 50 
szkół na 50-lecie powrotu Pomorza Zachod- 
niego do Macierzy w pełni zostanie wypeł- 
nione. (PAP) 


I ................................................................................ ,.................. " I 

 
 
 
 w : : 
 
 : : : 
 : : : 
 
 n 
 
 
 
 
 
 ; 
 
 
 ; ; ; 
 
 I : . : 
 
 n 
 
 ; ; 
 
 
 
 1 
 ; 
 
 ; Ił : : ; 
 
 ; 
 
 n 
 
 
 
 
 ; ; 
 
 
 
 ; 
 
 
 
 1 : : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..... . ...................... "................ ....................... 1 . ............... 
.... . . , ' gll .... za .... . . Qgu . ......... 
.0.0 ... . ""1' ...,. I. I . 1'.1.0." 
.... . . I . . ...... 01.1 I'. I ... o. 011...1' 
1IIII I . . I ..... 0ł 0.'1 .. . I o.. ........ 
..... I o. I Ił. ...... I ..t. .... . o. . . .'.1...' 
..... .0.0. .1' l... . I I II ........ 


 

 
::: 

:: :;
::.::;: ",. ::: :
::::
: ::;; 
:: ::::::: ::; 
 

::;::: 
::::: 
 
. I:;::::: 
 
::::::::: 
 
n

 
 
 
, ..................................................................................................... 


bno"t bo udowodnić to czarno na 
,białym można tylko po cierpliwym 
przewertowaniu kwitów w kasach 
gees6w. 
Czasu na wykup węgla lub pobra- 
nie ekwiwalentu nie mieli tylko rol- 
nicy odstawiający mleko. Zgodnie z 
wyznaczoną normą, za każdy tysiąc 
Iitr6w odstawionego mleka należało 
si, 160 kg w,gla. W tym przypadku 
rozliczenia prowadzono raz na kwar- 
tał, ale w poprzednim roku na skutek 
licznych wniosk6w producentów, by 
komasować należności w wojewódz- 
twie koszalińskim wprowadzono sys- 
tem rozliczeń półrocznych. Tak więc 
listy za drugie półrocze ubr. sporzą- 
dzono dopiero w styczniu, gdy węgiel 
był już na wolnym rynku i gdy zniesio- 
no ekwiwalenty. 
Producenci mleka czują się pokrzy- 
wdzeni. Wszak ekwiwalent wkalkulo- 
wali w cenę mleka. Dlaczego mieliby 
na tym stracić? Skoro taki system 
funkcjonował w roku ubiegłym, a 
rozliczenia dotyczą tego właśnie o- 
kresu. to dlaczego nie mieliby uzyskać 
należności? W skali jednego gospo- 
darstwa są to kwoty wielkości kilku- 
dziesięciu tysięcy złotych. W skali np. 
OSM w Białogardzie sprawa dotyczy 
1800 dostawców mleka, którzy uzys- 
kaliby razem 22,5 mln zł. 
Sprawa należności rolników za wę- 
giel zabrnęła w ślepy zaułek. Wielu 
rozm6wców zgadzało się ze mną, że 
sam fakt istnienia ekwiwalentu w do- 
bie reglamentacji węgla był niemoral- 
ny. Tak jak niemoralne było dzielenie 
obywateli PR L na dwie kategorie: 
mieszkańcy miast dostawali opał na 
mieszkanie, wieś - na produkcję. Nie 
zmienia to faktu, że system taki był 
przez obie strony aprobowany. 
Powr6t do normalności okazał si, 
trudniejszy przez to, że wypłacenie 
zaległych ekwiwalentów oznaczało- 
by uznanie cichych podwyżek w sku- 
pie płodów rolnych. Niewypłacenie 
należności za rok poprzedni będzie 
natomiast odczuwane jako krzywda 
przez część producentów. 
JANINA KRUK 


:::::;: ::: . ::::::: ::::::: :::::: : , :::: :::::::: :
::::: ::::::::::::::::: :: n ::::::'::::: :::: ::::;::: :::::::::::::::: ::::::::: ::::: ::
:: ::::: :::::=::: ::::::": ::::: 
..... a" . a ....... .
 ...#II9....4i!!a....- ............ 
::t\m:::::::}::::::::i:::::::::::I
:
:}:{\':*ft:.R
!:t':\\\
\\\\\ 


poz. 99; zm.: 1983. Dz. U. nr 44, poz. 
204). 
Podczas obrad komisji polityki spo- 
łecznej wszyscy wypowiadający się 
posłowie uważali, że skargi te są słu- 
szne. 


Barbara Seidler: 
"KOMBATANCI... A WIĘŹNIOWIE 
GUŁAGÓW" 


POLITYKA 


nr 3 


._r.
  


nr 3 
Wydawałoby się, że ta wymierająca 
już cząstka naszego społeczeństwa 
. powinna w spokoju dożywać swoich 
dni, dość się nacierpieli i nawojowali, 
wszyscy jesteśmy im coś winni. Tym- 
czasem okazuje się, że do sejmowej 
komisji skarg i wniosków napływa od 
nich coraz więcej zażaleń i listów. 
Posłanka Szczygielska referując treść 
tych skarg powiedziała, że znaczna 
ich część dotyczy zadośćuczynienia 
za cierpienia fizyczne i moralne milio- 
na Polaków zamieszkałych na 
wschodnich terenach ziem polskich 
zajętych przez Związek Radziecki. Lu- 
dzie ci byli wywożeni do lagrów, 
osadzeni w więzieniach lub depor- 
towani w głąb Rosji, przy czym nie 
byli to wyłącznie AK-owcy, represjom 
poddawani byli ludzie ze względu na 
pochodzenie społeczne, status mająt- 
kowy lub wykonywany zawód. Lu- 
dzie ci domagają się teraz uznania ich 
za kombatantów, gdyż wyczerpują 
konieczne warunki zaliczenia im do 
emerytury czasu przepracowanego w 
lagrach ( ) (Ustawa z dn. 
31. VII.1981 o kontroli publikacji i 
widowisk, art. 2 pkt. 3 (Dz. U. nr 20, 


\ 
\ 
\ 


Sir William Seeds w pierwszych 
raportach z Moskwy tak pisał: "Prasa 
moskiewska obfituje w uroczyste de- 
klaracje polskich chlopów tej oto - 
przykładowo - treści: wschód słońca 
każdego ranka przypominał chłopu 
pańszczyinianemu, ciężko pracują- 
cemu dla swego dziedzica, o wielkim 
Stalinie, którzy pewnego dnia zjawi 
się na wschodzie, aby go wybawić. 
Można zapytać, którzy spośród niero- 
syjskich robotników w Europie 
Wschodniej lub Północno- Wschod- 
niej będą następnymi na liście urato- 
wanych?" - pytał brytyjski ambasa- 
dor i konkludował: "Nie dostrzegam 
korzyści, jakie przynieśc by nam mog- 
ła wojna ze Związkiem Radzieckim, 
nie mniej odczuwałbym przyjemność, 


gdybym mógł ją osobiście wypowie- 
dzieć panu Mołotowowi". 
Foreign Office żądał. aby dzia- 
łania brytyjskie w żadnym wypa- 
dku nie mogły skłonić Stalina do 
coraz bliższych stosunków z Hit- 
lerem - by nic nie popychało 
Stelina w objęcia Hitlera. Nale- 
żało podtrzymywać rozważne 
handlowe oraz dyplomatyczne 
konta
ty z Moskwą, aż do tej 
chwili, gdy pakt Mołotow-Rib- 
bentrop wskutek własnej, we- 
wn,trznej sprzeczności ulegnie 
pełnej dezintegracji. W rzeczy- 
wistości rząd brytyjski znacznie 
był bliższy wypowiedzenia woj- 
ny Związkowi Radzieckiemu w 
cztery miesiące później, zimą 
1939/40, podczas kampanii fińs- 
kiej, aniżeli jesienią 1939 z powo- 
du wkroczenia 17 września 
wojsk radzieckich do wschod- 
niej Polski. . 
Keith Sword: 
"LONDYN. 17 WRZEŚNIA 1939 ..." 


't'l9Odn'k 
rcitiOtnlczv nr 4 
Ostatnie ustawy, lwane kontynua- 
cją gospodarczą. stworzyły korzystny 
klimat dla przedsiębiorczości prywat- 
nej i kapitału zagranicznego. Zywimy 
nadzieję, że dzięki nim pożądanym 
modyfikacjom ulegnie oblicze naszej 
ekonomiki. Nie ulega wszakże wątp- 
liwości, że o stanie gospodaki decy- 


dować będą w dalszym ciągu przed- 
siębiorstwa sektora uspołecznionego. 
Czy im także stworzono korzystne 
warunki dla rozwoju przedsiębiorczo- 
ści, dla wykazania się aktywnością, 
dla efektywności? (...) 
Na pierwszy rzut oka wygląda na 
to, że apetyty fiskusa znacznie się 
zmniejszyły, podatek dochodowy bo- 
wiem obniżono z 65 do 40 proc. 
osiągniętego dochodu (inna rzecz, że 
ze znajomością podstawowych pojęć 
ekonomii u atorów dokumentu nietę- 
go -znowu pomylili oni dwa elemen- 
tarne pojęcia: dochód i zysk). Są to 
jednak tylko pozory. Równocze- 
śnie bowiem wprowadza się po- 
jęcie tzw. funduszu założyciels- 
kiego stanowiącego wyraz wkła- 
du skarbu państwa w majątek 
przedsiębiorstwa. Od tego fun- 
duszu przedsiębiorstwo wypła- 
cać ma właścicielowi - państwu 
dywidendę. Posunięcie to sta- 
wia przedsiębiorstwa państwo- 
we w znacznie gorszej sytuacji 
niż jednostki będące własnością 
prywatną, które żadnych dywi- 
dent nie płacą. 
Waleria Mikołaczyk: 
"ZNÓW ROZCZAROWANIE" 


prawo 
i Zycie 


nr 3 


W biurze rzecznika wszyscy JUz 
zauważają podkrążone oczy prof. E- 
wy Łętowskiej. Jest zmęczona, ale 


20 bm. w miejscowoścI Ładzin, w gminie 
Wolin, przekazana została młodzieży i pedago- 
gom nowa szkoła S-klasowa. Wprawdzie zna- 
jduje się ona w dawnym obiekcie oświatowym 
służącym trzem okolicznym wsiom. jednak 
remont kapitalny i gruntowna modernizacja 
trwająca 4 lata przekształciły stary budynek w 
nowoczesną placówkę. 
Obiekt zapewni na kilkansŚcie najbliższych 
lat normalną. jednozmisnową naukę prswie 
200 dzieciom. Szkoła w ladzinie na wyspie 
Wolin jest w woj. szczecińskim 21 obiektem 
oświatowym zrealizowanym w ramach partyj- 
nej inicjatywy podjętej w 1983 r. pod hssłem: 


(dokończenie ze str. 1) 
Podam więc tylko kuriozalne przy- 
kłady: za kilogram żywca drobiowego 
- kilogram węgla, ale za odchowanie 
jednego pisklęcia przysługiwało już 
2,6 kg. Nawet za króliki, jeśli ferma 
składała się z co najmniej 60 samic, 
uzyskiwało się prawo do zakupu 800 
kg węgla. 
Uprawnienia to jedna, zaś dostęp 
do węgla, to druga sprawa. Najcz,ś- 
ciej opału brakowało, więc zaległości 
narastały latami. I w6wczas zrodził si, 
projekt premiowania tych, kt6rzy 
przydziałów węgla nie odbierają. Od- 
tąd ,z.ami.ast płac.ić 
a r w.ęgiel, rolr:Jjk 
mógł podejmować z kasy pieniężny 
ekwiwalent. Początkowo nie były to 
duże kwoty, bo i cena węgla nie była 
wysoka. Od kwietnia ubiegłego roku, 
gdy węgiel "skoczył" o trzysta pro- 
cent, ekwiwalent stanowił już sumę 
znaczącą. Na jednym tuczniku rolnik 
zarabiał ponad 4 tysiące złotych wię- 
cej. 
Z informacji uzyskanej w WZGS 
wynika, że w ubiegłym roku rolnicy z 
terenu województwa koszalińskiego 
w ok. 90 proc. korzystali z ekwiwalen- 
tu. Kiedy więc w styczniu zniesiono 
reglamentację węgla, a tym samym 
zlikwidowano ekwiwalenty, wielu rol- 
ników uznało, że pogorszyły im si, 
relacje ekonomiczne. Sprawę oprote- 
stował Związek Rolników Kółek i Or- 
ganizacji Rolniczych. 
Czy protest ten zostanie uznany, 
trudno powiedzieć. Rozdawanie pie- 
niędzy zamiast sprzedawania w,gla 
nie ma bowiem uzasadnienia w prze- 
pisach. Umowy kontraktacyjne zobo- 
wiązywały przecież do zaopatrzenia 
i producentów w węgiel, a nie pienią- 
dze. Węgla teraz nie brakuje. 
Zniesienie reglamentacji zapowie- 
dziano jeszcze przed końcem roku i 
rolnicy mieli podobno dosyć czasu na 
realizację przydziałów. Podobno wie- 
lu przedsiębiorczych zdążyło w grud- 
niu pobrać ekwiwalenty po to, by w 
początkach stycznia spokojnie nabyć 
węgiel na wolnym rynku. W ten spo- 
sób opał mieli za darmo. Piszę "podo- 


-prze J Ił 
g ą" 
-łygodnlowy- 


nr 4 
Komunikat. który ukazał się w sto- 
łecznej prasie 24 listopada ub. roku 
miał co najmniej dziwny początek. 
Zaczynał się od słów: Zrozumiałe za- 
interesowanie wywołała informacja o 
śledztwie wszczętym przez Prokura- 
turę Wojewódzką w Warszawie (...). 
Dalej była mowa o tym, że chodzi o 
spekulacyjny handel alkoholem i de- 
wizami oraz, że w sprawę zamieszani 
są również funkcjonariusze milicji. 
Biorąc pod uwagę, że była to pierw- 
sza oficjalna informacja na temat afe- 
ry korupcyjnej na Pradze, komunikat 
wspominając o tym "zrozumiałym za- 
interesowaniu" odnosił się chyba ra- 
czej od plotek krążących po Warsza- 
wie. 
Nieco szczegółów dzień wcześniej 
- bo 23 listopada - próbował przy- 
nieść "Kurier Polski" opierając się na 
tym, co na konferencji prasowej mó- 
wił rzecznik SUSW kpt. Andrzej Za- 
czyński. Jednak tajemnica wokół śle- 
dztwa prowadzonego już od czerwca 
była tak ścisła, że tekst "Kuriera" 
właściwie nie wyszedł poza ramy ofi- 
cjalnego komunikatu. Informacja zaś 
o dwóch różnych gangach - wód- 
czanym i dewizowym wydaje się być 
wynikiem fantazji autora. 


Andrzej W. Małachowski: 
"WYSTRZAŁ"
		

/Image004.djvu

			Str. 4 


PREZENT '\, .J


"I.!i:P!" 
DLA DZIECKA'
mit!;.;).:;;
; 
Dary przyjmujemy 
do wtorku! 


Słupsk. Na prośbę wielu naszych sprzymierzeńców przedłużamy przy- 
jmowanie darów i pieniędzy do wtorku, 24 bm. Ten termin jest już ostateczny, 
bowiem w ciągu trzech dni musimy przygotować paczki dla dzieci, a przedtem 
jeszcze dostarczyć zaproszenia do wszystkich szkół. Pracy pozostało więc 
sporo. Zaproszenia, jak co roku drukuje nam za darmo Poligraficzna 
Spółdzielnia Pracy w Słupsku. Za ten dar serca dyrekcji, pracownikom oraz 
organizacjom społecznym spółdzielni serdecznie dziękujemy. Postanowiliśmy 
również dyżurować w redakcji w sobotę 21 bm. W tym dniu na ofiarodawców 
oczekujemy w godzinach 10--14. 
W piątek konto naszej akcji "Prezent dla dzieci" wzbogaciło się o 5.850 zł, 
które zebrali uczniowie z klasy Vd Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku. Część 
sumy to pieniądze klasowe. Do redakcji przynieśli je: Marta Dwulit, Tomek 
Wąsowicz i Mariusz Machałek. Bartek i Dominika Dąbrowscy przynie- 
śli zabawki i książeczki. Klasa Ib Szkoły Podstawowej w Kobylnicy z wy- 
chowawczynią Teresą Fir podarowała zabawki i książki. Część ofiarowanych 
zabawek - dzieci zrobiły same z pomocą swoich rodziców. Dar ten tym jest dla 
nas cenniejszy. Od Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Sławnie 
otrzymaliśmy cztery pary nowych butów sportowych. Przywieźli je nam st. 
chor. Kazimierz Falkowski i mł. chor. Jerzy Kasicki. Przedsiębiorstwo 
Transportu Wewnętrznego w Słupsku ofiarowało 20 paczek ze słodyczami, 
zaś Walentyna Najdowska - książki i zabawki. Za dary dziękujemy. 


W tym roku współorganizatorem "Prezentu" jest Młodzieżowe Centrum 
Kultury w Słupsku, które udostępniło nam bezpłatnie dwie sale na zabawę oraz 
przygotowało imprezę choi nkową wraz z całą oprawą. Sądzimy, że i w tym roku 
zaproszone dzieci będą się dobrze bawiły. JA 


SYGNAŁY 


W ciemnościach 


Słosinko (gm. Miastko). Już od 
dłuższego czasu mieszkańcy tej wsi w 
godzinach wieczornych mają trudno- 
ści z poruszaniem się po wsi, bowiem 
droga prowadząca od dworca kolejo- 
wego przez całą wieś jest zaciem" 
niona. Natomiast na osiedlu często 
zdarza się, że lampy jarzeniowe zapa- 
lane są już około godziny piętnastej. 
Pracownicy Zakładu Energetycznego 
z Miastka tłumaczą się tak zwanymi 
trudnościami obiektywnymi, czyli 
brakiem żarówek. Dopiero, gdy w 
ciemnościach zdarzy się nieszczęście, 
w Słosinku będzie jaśniej? Mieszkań- 
com tej wsi, liczącej prawie 800 mie- 
szkańców, wydaje się, że u progu XXI 
wieku Qświetlona ulica nie jest zbęd- 
nym luksusem... (kor) 


W ODPOWIEDZI 
NA KRYTYKĘ 


Zguby 


Słupsk. W sekretariacie redakcji 
przy al. Sienkiewicza 20 (pok. 5) są 
do odebrania: saszetka skórzana z 
dokumentami na nazwisko Leon Bi- 
liński i drobną kwotą pieniędzy, któ- 
rą 19 bm. znaleziono w Słupsku na ul. 
Niedziałkowskiego koło sklepu spo- 
żywczego. Właściciel mieszka w Dar- 
łowie. Torebka aamska, skórzana z 
dokumentami, kosmetykami znale- 
ziona około godz. 13.30 na przystan- 
ku WPK przy ul. Wojska Polskiego 
przez pana J. Woźniaka. W torebce 
znajduje się dowód osobisty na na- 
zwisko Mirosławy Kacperek zam. 
w Słupsku przy ul. Rybackiej. Są też 
do odebrania klucze samochodowe 
na kółku, które przyniesiono do reda- 
kcji przed kilkoma dniami. Po odbiór 
zgl:lb prosimy zgłaszać się w .9.odz. 
9-16. (a) 


GlOS POMORZA 


Słupsk. Dzisiaj, 21 bm. placó- 
wki handlowe oraz zakłady usłu- 
gowe pracują jak w dni powsze- 
dnie. 
W niedzielę, 22 bm. od godz. 8 
do 10 dyżurują sklepy spożywcze 
przy ulicach: 3 Maja 77, 22 Lipca, 
Poniatowskiego, Zygmunta Augusta 
62, Szczecińskiej (sklep 24), Lelewe- 
la, Anny Gryfitki (sklep 46), Grottgera 


I n'ormator 
handlovvy 


(sklep 89), Szymanowskiego 1, Koś- 
ciuszki, Mostnika 7, P. Findera (sklep 
17), Mickiewicza, Gdyńskiej i Hubal- 
czyków. W godz. 8-11 przy ul. Hanki 
Sawickiej i Frąckowskiego. W godz. 
8-12 sklep nr 51 przy ul. Wojska 
Polskiego 52. W godz. 12-18 "Deli- 
katesy" przy ul. Zawadzkiego. W 
godz. 18-24 sklep nocny przy ul. 
Szczecińskiej. 
Owocowo-warzywne PSS przy 
ul. Mickiewicza i Sobieskiego w 
godz. 9-13. Kwiaciarnia "U Szogu- 
na" przy ul. Zygmunta Augusta w 
godz. 10-16. 


Kioski "Ruch": połowa czynna 
w godz. 7-15, niektóre w godz. 
15-19. (a) 


Na arenach 
sportowych 


SIATKÓWKA 


II liga kobiet. W Słupsku: AZS - 
AZS - Białystok (sobota - godz. 
16.30, niedziela - godz. 10.30, sala 
WSP przy ul. Arciszewskiego 22). 
O wejście do II ligi mężczyzn. W 
Słupsku: AZS - AZS Gdańsk (so- 
bota - godz. 18.30, niedziela 
godz. 12, sala WSP). 
KOSZYKOWKA 
O wejście do II ligi mężczyzn. W 
Słupsku: Gryf - Astoria Byd- 
goszcz (sobota, godz. 17, hala spor- 
towa przy ul. Orzeszkowej 4). 
KOLARSTWO 
W Bytowie: mistrzostwa mak- 
roregionu pomorskiego junio- 
rów i juniorów młodszych w 
przełaja
h..( ni
dziela, 
odz..1 
, te: 
reny OSiR). (wlm) 


"Jest wino, a chleba ani śradu..." 


jednym przypadku nie było interwencji względnie skargi 
mieszkańców Mosln zarówno w sklepie jak i w biurze 
Spółdzielni. Przyjmując jednak, że taki przypadek istotnie 
miał miejsce, a nam o tym nie wiadomo, pragniemy tą 
drogą przeprosić zainteresowanych mieszkańców Mosin i 
prosić jednocześnie by w przyszłości starali się inter- 
weniować w zarządzie Gminnej Spółdzielni "SCh". 


Pod takim tytułem zamieściliśmy krytyczne uwagi o 
działalności sklepu GS w Mosinach. Z Zarządu Gminnej 
Spółdzielni "SCh" w Człuchowie otrzymaliśmy obszerne 
wyjaśnienie, które przekazujemy czytelnikom do wiado- 
mości. "Zgodnie z opracowanym harmonogramem do- 
staw pieczywa i dostarczonym do wszystkich punktów 
sprzedaży detalicznej na terenie działania spółdzielni, 
pieczywo dostarczane jest codziennie do sklepu spożyw- 
czo-przemysłowego w Mosinach w godz. 11-12 naszy- 
mi środkami transportowymi odpowiednio dostosowany- 
mi do tego celu. Od grudnia 1987 roku po kilkumiesięcz- 
nym kapitalnym remoncie naszej piekarni skończyły się 
interwencje i skargi ze strony ludności na brak pieczywa 
czy jego złą jakość. Zakładowa komisja d/s jakości produ- 
kcji piekarniczej raz w tygodniu prowadzi szczegółowe 
kontrole. Pieczywo nasze cieszy się dobrą opinią wśród 
konsument6w Człuchowa i gminy, dlatego też dziwi nas 
fakt opisany w notatce, że chleb jest niewypieczony, 
brudny, ze sznurkami i innymi odpadkami w środku. Ani w  


Radio 


SOHOI'A 


PROGRAM I 


Wiadomości: 0.02, 1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,5.30, 
6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,10.00,12.05,14.00,16.00. 
18.00, 19.00, 20.00. 22.00, 23.00 
Komunikaty energetyczny I gazownictwa: 7.SS, 
21.00 
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 7.55,13.00, 
21.00 . 
0.10-3.45 Muzyka nocą 3.45 Zolnierski kwad- 
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne roz- 
maitości rolnicze 5.30-8.00 Poranne sygnaly 
8.15--8.45 Muzyka poranna 7.40 Uniwersytet przy 
śniadaniu 8.45 Merkuriusz rządowy 9.00-11.00 
Cztery pory roku 11.00-11.57 Koncert przed hej- 
nalem 12.30 Muzyka folklorem malowana 13.05 
Radio kierowców 13.30 Koncert reklamowy 14.05 
Radiowa piosenka tygodnia 15.00 Mój program w 
"Rytmie" 16.05 Muzyka i aktualności 17.00 Przebo- 
jez listy Jana Webera 17.50 Kto tak pięknie gra 18.00 
"Matysiakowie" 18.30 Muzyczne wizytówki 19.30 
Radio dzieciom: "Supelek" 20.15 Koncert życzeń 
20.45 Maria Kuncewiczowa: "Listy do Jerzego" 
21.05 Przy muzyce o sporcie 22.05 Zaproszenie do 
tańca (cz. I) 22.45 Radiowy odeon 21.15 Panorama 


Jeśli chodzi o dostawy wina do kawiarni w Mosinach, 
wyjaśniamy, że wszelkie dostawy realizowane są bezpo- 
średnio przez hurt - Zakład Gospodarczy w Człuchowie 
w ramach dostaw bezpośrednich, raz w tygodniu, na 
podstawie zamówień kierownika kawiarni. Posiadamy 
koncesję dla tego zakładu gastronomicznego, bo jest to 
kawiarnia, a nie klub-kawiarnia, na sprzedaż wina i konia- 
ków. Mosiny to wieś "wysokotowarowa", jest tam stosu- 
nkowo duża siła nabywcza ludności i to zobowiązuje nas 
do należytego zaopatrywania punktów sprzedaży zarów- 
no w artykuły spożywcze jak i przemysłowe". (a) 


swiata 23.30 Zapros7.enie do tańca (cz. 11) 23.55 
Północ poetów 


PROGRAM II (stereo) 


WiadomoścI: 7.00,13.00, 17.00,21.10 
Skrócony test stereo: 13.20, 18.30,22.00 
8.40 Tydzień w stereo 9.00 Gore Vidal: "StwOT7.e- 
nie świata" 9.50 H. Mulisch: "Zamach" 10.00 Wiel- 
cy wykonawcy 11.10 Znane czy nieznane? 11.30 
Słynne głosy 11.50 Utwory Straussa i Ravela 12.25 
Jazzowe spotkania 13.20 Przebój za prLebojem 14.50 
Pamiętniki i wspomnienia: Stefania Grodzieńska - 
"Urodził go «Niebieski ptak.. 15.00 Album operowy 
15.30 Niezapomniane glosy, niezapomniane melodie 
17.20 Dzieła, style, epoki (CD) 18.15 Harry M ulisch: 
"Zamach" 18.50 Gwiazdozbiór 19.30 Wieczór w 
filharmonii 21.2(}--1.00 Wieczór literacko-m uzycz- 
ny. 


PPROGRAM III 


Serwis Trójki: 7.00, 13.05, 19.00 
6.00-9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Codziennie 
powieść w wydaniu dźwiękowym: John Braine - 
"Wielka kariera" 9.35--14.00 Radio Mann 11.20 
Ingmar Bergman - "Latema Magica" 13.00 Alis- 
tair MacLean - "Partyzanci" 14.00 Nad pięknym 
modrym Dunajem 15.05 Wszystkie drogi prowadzą 
do Nashville 15.40 "Wielcy wygrani - wielcy poko- 


nani" 16.00-19.00 Zapras7amy do Trójki 19.00 
Pomyślmy raz jeszcze 19.30 Dziś w liście przebojów 
19.50 Ingmar Bergman - "laterna Magiea" 20.00 
-22.00 Lista przebojów programu III 22.10 
"Zgryz" - mag. 23.00 -2.00 Zapraszamy do Trój- 
ki. 


PROGRAM IV 


WiadomoścI: 6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 23.30 
5.00--6.00 Muzyczny poranek 6.05 Dialogi muzy- 
czne 6.30 Język angielski 6.45 PT7.eboje ekranu 7.05 
Sportowy komentarz tygodnia 7.10 Radiowa encyk- 
lopedia świata 7.30 Jazz tradycyjny 8.00 Z historii 
radia 8.10 Moje hobby 8.30 Tydzień L Danutą 
Błażejczyk 9.00 Muzyczne legendy 9.30 Zgadnij, 
sprawdź, odpowiedz 10.00 Ze starego gramofonu 
10.30 Tropy, ludzie, symbole 11.00 Z mikrofonem 
po kraju 12.05 Święto góralskiej poezji 12.20 Biuro 
listów 13.00 Koncerty zatrzymane w czasie: Śladami 
wędrówek Glenna Goulda (III) 14.00-16.30 Popo- 
łudnie młodych słuchaczy 15.00 Program Rozgłośni 
Harcerskiej 16.00 Z muzami pod rękę 16.30 Krajob- 
razy historyczne 17.10 Pejł:aż polski 17.30 Kulisy 
historii 18.10 W cieniu przebojów Hanki Ordonów- 
ny 18.30 Język angielski 18.45 Muzyczny suplement 
19.00 Portrety Polaków 19.35 Lektury Czwórki 
19.45 Nagrania z filmów 20.10 W świecie humanis- 
tyki 20.50 Śpiewa Magda Umer 21.10 Placido Do- 
mingo - moje życie na scenie 22.00 Wieczór ze 
słuchowiskiem 23.35-24.00 Kalejdoskop kultural- 
ny. 


Podsumowanie rejonowej 
edycji konkursu 
"Praca - Trzeźwość" 


Miastko. Ogłoszono tu wyniki co- 
rocznego konkursu dla zakładów pra- 
cy pod hasłem" Praca - T rzeźwość". 
Celem konkursu było zwiększenie ak- 
tywności zakładów pracy w zakresie 
profilaktyki alkoholizmu, wzbogace- 
nie metod, środków i form przeciwal- 
koholowego oddziaływania na pra- 
cowników oraz ich środowisko ro- 
dzinne, a także upowszechnianie za- 
sad trzeźwości wśród pracowników. 
Niestety, mimo wysłania na początku 
ub. roku zaproszeń do wzięcia udziału 
w konkursie do trzydziestu zakładów 
pracy w rejonie, wzięło w nim udział 
tylko pięć: PG R Dretyń i Biesowice, 
Nadleśnictwo Miastko, PSS "Spój- 
nia" Miastko i PKP Stacja Miastko. W 
tych zakładach pracy przede wszyst- 
kim zapoznano załogi z Ustawą o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciw- 
działaniu alkoholizmowi. Przez cały 
rok prowadzono działalność informa- 
cyjno-wychowawczą z pracownika- 
mi nadużywającymi alkoholu. Prele- 
genci SKP i TWP występowali z od- 
czytami o skutkach alkoholizmu. Gro- 
madzono broszury, czasopisma w bi- 
bliotekach zakładowych, zaprenume- 
rowano "Zdrowie i Trzeźwość" oraz 
"Problemy Alkoholizmu". Nawiąza- 
no współpracę z komisją d/s przeciw- 
działania alkoholizmowi, MO, strażą 
przemysłową, ZOZ-em. Jednym z 
ważniejszych zadań konkursowych, 
jak mówi sekretarz Zarządu Oddziału 
Terenowego SKP Urszula Papoń. 


było założenie i aktywna praca koła 
Społecznego Komitetu Przeciwalko- 
holowego. Wprowadzono też kont- 
role przestrzegania obowiązku trzeź- 
wości w pracy na terenie zakładu oraz 
dokonano rocznej analizy pracy i trze- 
źwości załóg. Jury pod przewodnict- 
wem Arkadiusza Koniecznego - 
przewodniczącego komisji d/s prze- 
ciwdziałania alkoholizmowi oraz Ta- 
deusza Wysockiego - przewod- 
niczącego ZOT SKP postanowiło po 
lustracji zakładów pracy przyznać 
pierwsze miejsce i nagrodę w wy- 
sokości 80 tys. zł PGR Dretyń, dru- 
gie miejsce i nagrodę w wysokości 
60 tys. zł PGR Biesowice. Trzeciej 
nagrody nie przyznano, a wyróżnie- 
nia otrzymały - Nadleśnictwo 
Miastko i PSS "Spójnia". Opieku- 
nowie kół SKP zostali obdarzeni na- 
grodami indywidualnymi i dyploma- 
mi. W trakcie wspaniałej imprezy, któ- 
ra odbyła się w klubie Miasteckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej uczestni- 
cy konkursu mogli degustować na- 
poje bezalkoholowe, przygotowane 
przez panie z Ośrodka "Praktyczna 
Pani" oraz obejrzec ,;Miastecki Tele- 
ekspres" w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Miejmy 
nadzieję, że w tegorocznej edycji tego 
pożytecznego i interesującego kon- 
kursu SKP weźmie udział większa 
liczba miasteckich zakładów pracy! 


KONRAD REMELSKI 


.-.
.- I -:
 ' 


ł
 


1. 


Chwila brawury I pół samochodu do kasaCji To lddrlenie mIało miejsce na 
trasie z Lęborka do Wejherowa. Kierowca FSO 1500 z warszawską rejestracją 
nie zachowując bezpiecznej odległości na skutek gwałtownego hamowania 
najechał na jadącego w kierunku Lęborka opla-kadeta z Gdańska. Ofiar w 
ludziach na szczęście nie było, za to straty widać na zdjęciu. (bz) 


1989 - 01 - 21 - 22  Telefony 


SŁUPSK: 991 - Pogotowie Energetyczne. 992 
- Pogotowie Gazownicze, 993 - Pogotowie 
Ciepłownicze. 994 - Pogotowie Wodno-Kanali- 
zacyjne. 997 - MO. 998 - Straż Pożarna. 999 
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Bana- 
cha. tel. 31-371. 913 - Biuro Numerów. 955 - 
Automatyczna Informacja Paszportowa, Informa- 
cja Kolejowa: 933 - Pociągi przyjeżdżające do 
Słupska. 934 - Pociągi odjeżdżaiące ze Słupska. 
Telefon Zaufania "A" tel. 242 - 78, czynny w środy i 
piątki - g. 16-20; Informacja o komunikacii 
miejskiej WPK w Słupsku - 278-67 Telefon 
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz. 
15 JO (soboty 9 17) 


4 


,
 


... 


Fot. Zbigniew Bielecki 


Spravvdzian vviedzy rolniczej 


Gł6wczyce. WOPR wStrzelinie 
wspólnie z Zarządem Gminnym 
ZSMP przygotowały kolejną Olim- 
piadę Wiedzy Rolniczej. 
Na starcie stanęło 25 rolników in- 
dywidualnych i pracowników PGR. 
W ścisłym finale największą wiedzą 
wykazał się Jerzy Łosiak ze wsi 
Rzuszcze. Wyprzedził on Ireneusza 
Rogalskiego z Pobłocia, Mirosła- 


NIEDZIELA 


PROGRAM 1 


Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 7.00, 9.00, 
12.05, 16.00, 19.00,20.00,23.00 


Komunikaty energetyczny I gazownictwa: 7.55, 
13.00, 21.00 


Prognoza pogody dla rybak6w: 0.58, 6.28, 13.00, 
21.00 


0.10--3.45 Mu;ryka nocą 3.45 Zołnierski kwad- 
rans 4.00 Na początek dnia - muzyka 6.00 Kier- 
maSL pod kogutkiem 8.00 Radiowy magaLyn woj- 
skowy 9.10 Przeboje /.aws/.e młode 10.00 Radiowy 
tygodnik kulturalny 11.00-11.59 Koncert prled 
hejnałem 12.45 Muzyczne nowości 13.00 Przegląd 
tygodników 13.15 Dlu tych co nie lubią rocka 13.45 
Dom i my 14.00 Scena i film 14.30 "W Je7ioranach" 
15.00 Koncert i.yczeń 16.05 Teatr Polskiego Radia: 
"liii" - słuchow. 17.00 WiersLe dla ciebie 17.20 Dla 
Warszawy i dla piosenki IIWO Dialogi historyc7ne 
18.15 Świat muzyki: Ravel i jego nowi prLyjaciele 
19.10 Koncert na jeden głos 19.30 Radio d7ieciom: 
"Dziewczyny z naszej klasy" 20.05 PT.lY mULYce o 
sporcie 21.05 Nowa muzyka nowej epoki 21.55 W 
kilku taktach, w kilku słowach 22.00 Teatr PR: 
..Non stop" 23.15 Świat w tygodniu 23.25 Piosenki 
naszych twórców: Tadeusz Śliwiak 23.55 Północ 
poetów. 


wa Wenderskiego z Główczyc i 
Barbarę Wejer z Górzyna. 
Zwycięzca prowadzi 20-hektarowe 
gospodarstwo, specjalizujące się w 
hodowli bydła. 
Najlepsi rolnicy zdobyli cenne na- 
grody, ufundowane przez gminne in 
stytucje obsługi rolnictwa. Uzyskali 
też prawo startu w eliminacjach wo- 
jewódzkich. (jut) 


PROGRAM II (stereo) 


Wiadomości: 8.00, 13.00,21.00 
7.10 Mu yka młodych 11.00 Koncert Orkiestry 
PRiTV 12.00 Poc7ta [)wójki 12.10 Piosenki na 
życzenie 13.05 Ósme cudy świata: ..Świątynia Hagia 
Sophia w Stambule" 14.00 Piosenki z dobrą dykcj:r 
Krystyna Tkacz 14.15 Redakcja Nagrań pri'.edsl"- 
wia 15.00 Koncert chopinowski ł5.30 Katalog ....
. 
dawnicLY 15.35 Europejska lista pr/ebojów 17.():' 
Zakłócenia odbioru 18.00 Giuseppe Verdi: "Mak- 
bet" opera w 4 aktach 21.20 WiecLór płyIO....
 
23.20 Sl.anujmy wspomnienia 0.10 W świecie kame- 
ralisly'ki. 


PROGRAM III 


Serwis Trójki: 7.00,8.00,9.00,15.00, 17.00, 18.00 
7.05 Melodie prLebudł:anki 7.25 CLas zieleni - - 
aud. 7.40 Melodie przebudł:anki (11) 8.00 Światowid 
8.15 Komu piosenkę 8.50 "Bez próby" 9.00 Dixie o 
poranku 9.30 Odkurzone przeboje 10.00 Tylko 50 
minut: BAR - Be-/.alkoholowa Audycja Rozryw- 
kowa 10.50 Wydarzenia 11.00 Pod dachami Paryża 
11.30 ..Generalskie dostatki" - aud. 12.00 Recital 
Mischy Maisky'ego 12.50 WiLyty i podróże 13.10 
Niech gra muzyka 14.00 Prywatnie u Edwarda 
Dwurnika 14.15 Muzyczny portret Eric Burdon 
15.00 Życie na gorąco 15.30 Pop boutique 15.50 
Maga.lyn literacki 16.05 D7ieła. interpretacje, na- 


-
) Dyżury 


SlUPSK 77001. ul. Zawdd.£I<'lego 6. leI. 
287-23; 
LĘBORK 17008, ul. Tczewska 26 tel. 
2J 804  Teatr lUP
K - Tedtl Or.Jn'dIYClny .ldlO Muml- 
nkow' Tove Jdnson (2201 niedziela) - 
pre""PI,1 ,!od, 17 on 


t j 


Kino 


'ł 


- 


SlUPSK MILENIUM sald POIl1or
ka 
"Obywatel PiszczykU (pol. I. 15) - 16.00. 18.00. 
20.00; sala Mieszko - "Niezwykła podróż Bal- 
tazara" - 17.00. 19.30, niedziela poranek - 
"Toruńskie igraszki" (zestaw bajek) - 12.00. 
13.30. sala Anna - seanse wideo - sobota - 
15.45.17.30.19.15.21.00. niedziela - 12.15. 
14.00. 15.45. 17.30. 19.15. 21.00; 
POLONIA - "Szczęśliwa trzynastka" (chiń. I. 
12) -13.45, 16.00, 18.15 (niedziela seans doda- 
tkowy - 11.30), seanse wideo - 14.30. 16.15, 
18.30, 20.15. wideorama - duża sala - 20.30; 
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY - 
"Kopalnie króla Salomona" (USA. I. 12) -16.00. 
18.00. .niedziela poranek - "Konik Garbusek" 
(radz. b/o) - 11.00; 
BYTOW - ALBATROS - sobota - "Szczęś- 
liwa trzynastka" (chiń. I. 12); niedziela - "Super- 
glina" (USA I. 18). niedziela poranek - "Pan 
Samochodzik i praskie tajemnice" (pol. b/o); 
CZARNE - PRZODOWNIK - "Harry Angel" 
(USA. I. 18). niedziela poranek "Sen o zimie" 
(zestaw bajek); WIARUS - "Opowieść Harleya" 
(pol. I. 15); 
CZŁUCHOW - UCIECHA - "Nowy Jork 
czwarta rano" (pol. I. 15). niedziela poranek - 
..Pan Tau w obłokach" (CSRS b/o); sala wideo- 
16.00. 17.45; 
DAMNICA - RELAX - "Kogel mogel" (pol. 
1.12). niedziela poranek - "Wycieczka" (zestaw 
bajek); 
DEBRZNO- PIONIER -sobota-nieczynne. 
niedziela. "Żyj i pozwól umrzeć" (USA. I. 15). 
niedziela poranek "Fałszywy książę" (CSRS b/o); 
DEBRZNO - KLUBOWE - "Paryż Teksas" 
(RFN I. 18). niedziela poranek - "Bajka opowie- 
dziana nocą" (radz. b/o); 
DĘBNICA KASZUBSKA - JUTRZENKA - 
"Imię róży" (RFN I. 18), niedziela poranek "Oj 
sloniu" (pol. zestaw bajek); 
KĘPICE - PRZY JAŻŃ - "Bez litości" (USA I. 
18). niedziela poranek - "Czarne Stopy" (pol. 
b/o); 
LĘBORK - FREGATA - "Samotny Wilk 
McQuade" (USA. I. 15). niedziela poranki - 
..Och Psmpalini" (pol. b/o). "Kolega z Afryki" 
(pol zestaw bajek); 
LE BA - RYBAK - "Żyj i pozwól umrzeć" 
(USA I. 15). niedziela poranki - "Mój Mio" (radz. 
b/o). "Mokry dzień" (zestaw bajek); 
MIASTKO - GRAżYNA - sobota - "Mona 
Lisa" (ang. I. 18). niedziela - "Stowarzyszenie 
złoczyńców" (fr. I. 15). niedziela poranek - 
"Mała czarownica" (CSRR b/o); 
PRZECHLEWO - JEDNOSC - "Nietykalni" 
(USA. I. 18). poranek niedziela "Bocianie gniaz- 
do" (pol. zestaw baiek); 
RĘDZIKOWO- DEL TA-"Kogel mogel" (pol. 
I. 12), niedziela poranek - "Diabeł morski" (radz. 
b/o); 
SŁAWNO - SŁAWA - sobota - nieczynne. 
niedziela - "Zdrada i zemsta" (chiń. I. 15), 
niedziela poranek - "Duch szkolny" (NRD b/o); 
USTKA- DELFIN-"Harry i Hendersonowie" 
(USA I. 15), niedziela poranek - "Pan Kleks w 
kosmosie" (pol. b/o) - cz. I i II. (gm) 


l( 


:.:.: ,.-:......:.......... -..:.......:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 
:::::' . ł ..... łł .:::::::::::::::::::::::::::::::' 
.. . - .... ............. 
.. ... .. . .. o........ ...... ... 
:. S ..:-.... . ....:..... 7lI!IJ ............:........ . ............ E .:.....:.:.:.:. i/1: ......:.:.:.: 
... . .... .... 
.. . o. . ... .... 
I. .:. :::. :.::' . ./ ..:::-:.. .: '::I,trj
 
J::mąg!!!I9P
I.
::[!:[[[[:[[[:::[::[[: 
'{:.;::: .:".'1:> >:
 :.1 :/'
):; ;::: .::.}
 
-- - -- 


grania 17.00 ProSLę czekac. będ/.ie roLI1l0Wa / Ro- 
manem Rogowskim 19.05 Zofia Chąd7yńska - 
"larwa" 20.00 Baw się TU/em z nami 21.00 "C/.y to 
wśród gór Lielonej Anglii" aud. poetycka 21.20 
MU7yka na dworJ:e Marii Teresy 22.00 Dialogi o 
arcydLiełach: Tristan i Izolda 22.15 lubię SLum 
starej płyty 22.50 Ro/myślaniu prLed północą 23.00 
Jam 
essiun w TrÓjce 23.50 24.00 Graham Grene 
\I. 'II,i""".. "kh",,'"   Koszalin 


SOBOTA 
5.30 Studio Baltyk Nowy dzień 6.00 Studio 
Bałtyk - lokalne 6.50 Z tygodnia na tydzień - 
kom. R. Ulickiego 7.00 Wiadomości 7.10 Poranek 
z reportażem "Morskie opowieści" - rep. J. 
Blicharskiego 7.30 Studio Bałtyk - wybrzeżowe 
- prowadzi Gdańsk 13.05 Amatorzy i twórcy 
ludowi na antenie PR - aud. W. Stachowskiego 
16.00 Przegląd aktualności 16.05 Przegląd muzy- 
czny - w oprac. M. Słowik- Tworke 16.45 W 
sobotnie popołudnie-koncert 17.12 Program na 
jutro 


NIEDZIELA 
8.00 Piosenki na niedzielę 8.1 O Obrazy pani Rity 
- rep. J. Koprowskiej 8.30 Muzyczny koktajl 9.00 
Minął tydzień - aud. J. Rudnik 9.20 Rockowe 
rozmówki-aud. P. Mroczka 1 0.20 Proponujemy. 
omawiamy - aud. G. Preder 10.30 Koncert ży- 
czeń 21.05 Wiadomości sportowe - J. Sternow- 
ski 
TP i PR zastrzegają sobie możliwość 
zmian w programie! 


Gms 
PoMORZA 


"Głos Pomorza" Dziennik 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot- 
niczej. 
Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny - Andrzej Le- 
wandowski 


telefonicznie pod numerem 250-05 oraz w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 do 15.00 
tylko osobiście. Porady są bezpłatne. 
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział 
ogłoszeń - 251-95; reporterzy - 254-66 i 224-56. 


Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, telex - 0532275. Centrala 
telefoniczna - 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: 
sekretariat redaktora naczelnego - 226-93; z-ca redaktora naczelnego - 233-09; sekretarz 
redakcji - 245-59; z-ca sekretarza redakcji - 251-01; Dział Partyjny - 233-20; Dział 
Społeczno-Ekonomiczny - 251-40; Dział Społeczno-Rolny - 242-08; Dział Społeczno-Kul- 
turalny -251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny - 244-75; Dział Wojewódzko-Miejski - 
224-95;redaktor sportowy - 243-53 (w niedzielę - 246-51). 


Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania 
i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych. 
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch", ul. Pawła 
Findera 27a, 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna - 240-27, telex - 0532264. 
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada 
za treść ogłoszeń. M -11 


Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 
9.30-16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok. 313-314); także telefonicznie pod numerem 
250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót). 
Porady prawne udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 tylko 


tI