/Image001.djvu

			Zakłady usługowe 
CENTRUM - USŁUGA 
sp. z 0.0. 
WARSZAWA, ul. Strąkowa 22 
tel. 3711 13,365313; tel/fax 3711 18 


CENTRUM 
USLU' . 


Oddzi".. OFER 
I BIAŁYSTOK 
ul. Kolejowa 7 ki owe sprzątanie wnętrz 
tel. 511 583 m,... wacjlb I,nków 
Oddział Czy'" le etoc . nla eblekló 
ŁÓDŹ piel cję zieleni 
Dworzec PKP inne, e porządkowe 
Łódź Fabryczna 
tel. 319449 uslu, I 
 ewozowe 
PxśrlBictwo w zakUPi, sprzęt 
Oddział I ro W czyszcząc,c 
SIEDLCE wypożyczanie sprzętu czyszczą .ge 
ul. Kolejowa wykonywanie napisów reklamo ,ch 
tel. 433 588 na elewacjach 


Gj WAST
ELSO  


OFERUJE ZNIŻKOWE BILETY KOLEJOWE: 
BIJ - dla młodzieży do lat 26 - zniżki do 40% 
BIGT - dla osób pracujących za granicą- zniżki do 25% 


Sprzedaż: kasa biletowa WASTEELS na Dworcu Centralnymw Warszawie 
oraz w kasach PKP, ORBIS-u WAGON LlTS na terenie całego kraju 
Informacje: tel. 22 34 92, fax 22 79 15 
WASTEELS - TO SIEĆ PONAD 200 BIUR W 26 KRAJACH 


.... 

 
< - - 

£
£
 
 
... .... 
LAT KOLEI 


NA 


ZIEMIACH POLSkiCH 
..... 


Druk: UWIPOL, W-wa,Surowieckiego 12 


proj.graf.Magda Sierocinska-Jaros 


liow
 KOLEJOWA OFICYNA WYDAWNICZA 
02-021 Warszawa, ul.Grójecka 17; teL24 4915,244014; kol.11 84 


150 {at /(glei 
na 
:?iemiach 
Polskich 


o':,': -

 
. ,,;' '-
 <, 


 j::'..

 ' 
.

, 
,. . ,

 ,. I' 
r

.;,
, i' 
11 .;:
. lilii 
. ł.;.:.,
 F."" - 
.....! .:.  - ."., 
 
 .... ---- "" 
, ,', 
 Jl-,

 


 \.. 
. ...... "I -' - 
 ,,' 
" _ . ,;\'P.... 'v' 
II 
 _ 
':.- .
 
-- ...'4.,  II 
, "- 
J" t""!;
;. -
. . . -' -- 

 ,:t' ," oJ" , ł i ""Ił 
 -- ___ _ 
. '/J!" 11 ,I:. lł'f l ...... ._0. 
..> 
.:. ',I, '
"i,' ,\, . : 11 ' f 
 'T"'
.." ,'.. - -;;- . .
 
;) "I 
 
i t "" ,,,,'I' , ',' 
,' " 
l" ..'" ,h'/, J. :'
I
II , ,fi : _
 "" 
"""i'l ,,\ ,I" 'o. 
 : ,"-- .; \: 11 ,) · 
c , I,'J i" r
' ','I: " 
 
, ( " ...
, ',,,, .J, "-'
.i.' 
'" .:"" " { ;' J I ,/",_. '

.\', 
." ' ',", 
2' .' I / 'ł" , ' ",; ,..';:.'011'," 
'
', .., 

 ";','H?' - cf : I/ "
'.: '# 
.' { ' /. I !'1"} ,.,. " .. . . . ' ,
 
1> t .. _ \-... \ i- 
ł-. .. I ., 
 ! '"'.. <.I'
 
: ;...
.'!; 
 
..:; 
 
. ;, -t
' _
_ l. I
' . 
'-' 
;::: "
"f
"" /' . - 
". c:
...... =_ 
.c....( \\\ \ 
/ 
 


t' 


kalendaril
m 


\&DYREKCJA GENERALNA PKP
		

/Image002.djvu

			lR35 Henryk Lubieński, wiceprezes Banku Polskiego, występuje 
z inicjatywą budowy linii kolejowej łączącej Warszawę 
z Zagłębiem Dąbrowskim. 


lR3R Założenie akLyjnego Towarzystwa Warszawsko -Wiedeńskiej 
Dmgi Żelaznej (\VWOŻ) i przyznanie mu koncesji na budowę 
tej linii. 


lR40 Rozpoczęcie budowy linii Warszawsko -Wiedeńskiej. 


1842 Otwarcie pie,wszych na telytorium Polski w obecnych jej 
granicach odcinkÓw Kolei GÓrnośląskiej: Wrodaw - Oława 
i Oława - Brzeg. 


lR43 Otwarcie linii Wrodaw - jaworzyna Śląska - Świebodzice 
(lO lat pÓźniej przedhlżonej do Wałbrzycha). 


lR44 Początek budowy Kolei Krakowsko-GÓrnośląskiej. 
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek dworca 
Warszawsko-Wiedeńskiego w Warszawie. Budowę, według 
projektu Henryka Marconiego, ukończono w lR47 r. 


lR45 I'ie.wszy w K,-{'lestwie Polskim pociąg z (j()() gośćmi 14 cze,wca 
pokonuje 30-kilometmwą trasę Warszawa - Gmdzisk 
Mazowiecki. Przekazanie do ekla Techniczna, po 1905 r. 
zamknięta p,"Zez władze car.skie w odwet za strajki uczniowskie). 
Obecnie Technikum Kolejowe im, jana Rabanowskiego. 
likończono budowę linii KcÓlewiec - Bartoszyce - Korsze - Ełk- 
Białystok Starosielce - Czeremcha - Brześć - Kowel - Zd,>lbunÓw. 


lR74 Otwarcie linii Wrodaw - Ścinawa - Rudna GwizdanÓw. 


lR75 uddanie do użytku pielwszego w Warszawie mostu kolejowego 
przez Wisłę na linii obwodowej. 
likończenie budowy linii: Wrodaw - Kłodzko - Międzylesie - 
Lichkov, Kluczbork - Kępno - OstrÓw Wielkopolski - jarocin - 
Pozna,] i Wrodaw - Ole
nica - Krotoszyn - jamcin - Września - 
Gniezno. 


lR76 lTmchomienie warsztat{,w głÓwnych (dziś ZNI1<) w Poznaniu. 


lR77 Otwarcie Kolei Nadwiślań.lączyła się z linią doprowadzoną w tym 
.o;amym roku z Gclańska pl"Zez Malbork i Działdowo. 
likończenie llwającej od lR6R r. budowy linii Legnica - GłogÓw 
- Zielona GÓra - Rzepin - Szczecin. 


lRR4 utwarcie linii: KrakÓw - O
więcim i KrakÓw - ChabÓwka. 
W Nowym Sączu powstają warsztaty g/{,wne. 


lRR5 Otwarcie linii Strzemieszyce - Dęblin przez Kielce, Skarżysko 
i Radom oraz Koluszki - Ostrowiec Świętokrzyski przez 
Skarżysko. 


lRRR Otwarcie linii Leszno - OstrÓw Wielkopolski - Skalmierzyce. 


lR9R W Lazach powstaje dwukierunkowa stal"ja rozrządowa. 
Do roZrz.1du wagon(,w wykorzystano dwa naturalne stoki 
wododziału. 


lR99 Pie.wszy pociąg wjeżdża do Zakopanego.
		

/Image003.djvu

			1903 l!kończenie hudowy linii Warszawa - Lowicz - ŁÓdź - Sieradz - 
Kalisz - Skalmierzyce i połączenie jej z linią do Leszna. 
Uruchomiono pielwsze polączenie Poznania - przez OstrÓw 
W1kp. z Łodzią i Warszawą, oraz połączenia Wrodawia 
z Warszawą przez Oleśnicę - Milicz - Krotoszyn - ŁÓdź. 


191R Powslaje niepodlegia II Rzeczpospolita Polska. Zarządzanie 
kolejami przechodzi w polskie ręce. Roman Podoski występuje 
z dalekowzrocznym projektem elekltyfikacji warszawskiego 
węzla kolejowego oraz Itzech magistrali: z Warszawy do 
Krakowa i Katowic, z Warszawy do Poznania i z Krakowa przez 
Przemyśl uo Lwowa. 


1919 Ministerstwo Komunikacji przekształcono w Ministerstwo Kolei 
Żelaznych. Przyjęto plan przehuuowy i rozwoju warszawskiego 
węzla kolejowego weuhlg projektu A1eko;andra Wasiutyńskiego. 


1920 Uruchomienie "Pielwszej Fahryki Lokomotyw w Polsce" - 
"Fahiok" w Chrzanowie. 


1921 Otwarcie linii: Kutno - Kolo - Konin - Strzałkowo, skracającej 
połączenie kolejowe Warszawy z Poznaniem, oraz Kokoszki - 
Gdynia, omijającej Wolne Miasto Gdańsk. Zaprojektowano 
pielwszy polski parowÓz Tr 21 uo ruchu towarowego. 


1922 Ustalono auministraLyjny podział sieci kolejowej na 9 okręgÓw: 
warszawski, rauomski, wileński, lwowski, stanisławowski 
(włączony w 1934 r. do lwowskiego), krakowski, katowicki, 
poznań.'urzony przez NiemcÓw). 


1944 


Na ziemi luhelskiej powstają: Resort Komunikacji 
(przekształcony I stycznia 1945 r. w Ministerstwo Komunikacji) 
i Dyrekcja okręgowa Kolei Państwowych w Luhlinie 
z poduyrekcjami w Białymstoku i Rzeszowie. Wznawia się ruch 
pociągÓw na liniach na wschÓu od \Visły. 


1945 


PKl> przejmują ,KI rauzieckiej administracji wojskowej zarząd 
kolejami na całym ohszarze państwa polskiego w nowych jego 
granicach. RaLla Ministr(,w ustala pouział auministraLyjny sieci 
PKP na 10 okręgÓw: warszawski, łÓuzki, lu helski, krakowski, 
katowicki, wrodawski, poznański, szczeciński, gLlański 
i olsztyński. 


1946 


W Poznaniu tworzy się Pań.o;twowe Plzedsięhior.,1Wo RohÓt 
KomunikaLyjnych. Ruszają pociągi e1ekltyczne mięuzy 
Warszawą Wschounią i Otwockiem. l !kazuje się pielwszy numer 
miesięcznika Przeglqd Komunikacyjny. 


1947 


W Ministerstwie Komunikacji powstaje Biuro Elekl1yfikacji Kolei. 


194R 


Powstaje Bimu Projekt(,w Buuownictwa Kolejowego 
w Warszawie, przekształcone wkrÓtce w Centralne Biuro 
Stuui6w i ProjektÓw Komunikacji, a pÓźniej w Centralne Biuro 
Studi6w i ProjektÓw Budownictwa Kolejowego. 


1949 


Otwarcie ouhuuowanej (wraz z mostem na Wiśle) i ponownie 
zelektlyfikowanej linii śreunicowej w Warszawie oraz 
tymczasowego uworca Warszawa. l!kończenie hud,>W}' linii 
Tomasz(,w Mazowiecki - Radom. 
l !kazuje się pielWszy numer miesięcznika Przeglqd Kolejowy.
		

/Image004.djvu

			1950 


Wychodzi piełwszy numer Sygnałów - tygodnika kolejarzy 
(od 1992 r. pod tytułem NowcSygnaly). 


1951 


Powstaje Instytut Naukowo--Radawczy Kolejnictwa (INRK) 
(mI195R r. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Kolejnictwa 
(CORiR"lK), a od 19&1 r. Centrum Naukowo-Techniczne 
Kolejnictwa (CNIK)). 


1952 Przekazano do eksploatacji lini" Pyskowice - Luhliniec. 


1953 


tlkończono hudow" linii: Skierniewice - luk"w i Kielce - Busko 
(od Sitk"wki), systemu ohsługi kolejowej Nowej Huty oraz 
drugiej pary tor"w (wraz z elekttyfikacją) z Gdańska do Gdyni 
przez Sopot 


1954 


Pielwszy pociąg trakcji elektrycznej dojechał z Warsz,'lWY przez 
Koluszki do lodzi fah.ycznej. "Pafawag" zaczął produkcję 
piełwszej powojennej sełii elekttycznych zespołÓw trakcyjnych: 
EW 53. Nowe Zakłady Naprawcze Tahonl Kolejowego (ZNlK) 
w Mińsku Mazowieckim wykonały pielwsze naprawy zespołÓw 
elektlycznych. 


1955 


tlłożono pielwsze w Polsce oddnki toru hezstykowego. 


1957 


tlkc)(1czenie elektryfikacji piełwszej linii kolejowej dalekiego 
zasic:gu: Warszawa - Cz"stochowa - Katowice - Gliwice. Ostatnie 
dostawy parowozÓw C1kt 4R) z zakładÓw "H. Cegielski" dla PKP, 
"fahiok" huduJe spalinowe lokomotywy manewrowe SM 30 
(w 5 łat pÓźniej uruchomi selyjną prtra Szymaniaka. 
Zakończono elekttyfikację M.agistrali wc:glowej Śląsk - Karsznice 
- Inowrocław - Bydgoszcz - Gdańsk - Gdynia. Ułożono piełwszy 
na sieci pKP oucinek toru z szyn {lIC 60 (S 60). 


1970 l!kończono elekttyfikacj" linii Poznań - Wrodaw. 


1971 W "Pafawagu" początek sełyjnej produkcji lokomotyw 
elektrycznych ET 22. Buuowa i elektlyfikacja Centralnej 
Magistrali Kolejowej (CMK) dhlgości 223 km zZawiercia uo 
Grodziska Mazowieckiego koło Warszawy (największa po II 
wojnie światowej inwestycja kolejowa). 


1972 Na Magistrali W"glowej wprowadzono radiotelefoniczną 
łączność między maszynistami lokomotyw a posterunka,ni 
ruchu. Linię Kalety - Kluczhork - oleśnic-a - Wrodaw zacz"to 
ohsługiwać trakcją elektryc7l1ą. W Katowicach otwarto nowy 
Dworzec GłÓwny, zaprojektowany przez: Wadawa 
Kłyszewskiego, jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza 
Wierzhickiego. 


1974 Inauguracja kolejowo-promowego połączenia towarowego 
między Swinoujściem a Ystau w Szwecji polskim promem 
l!kończono elekttyfikację linii Kluczhork - Ostt'Ć,w 
\Viełkopolski - jarocin - Poznań. 


1975 Dyrekcje okręgowe kolei ott-zymują nazwy regionalne: Centralna 
(z sieuzihą w Warszawie) Wschodnia (w Luhlinie), Połuuniowa 
(w Krakowie), Sląska (w KatowiGIch), Dolnośląska (we 
Wrocławiu), Zachmlnia (w Poznaniu), Pomorska (w Szczednie) 
i PÓłnocna (w Gdańsku). finał elekttyfikacji linii: z Warszawy 
przez lÓdź - Kalisz - Ostt.ów Wielkopolski - Oleśnic" uo 
Wrocławia i z Krakowa uo Zakopanego. "Pafawag" opuszczają 
prototypy serii EW 5R. Otwarcie Dworca Warszawa Centralna. 
wedhlg projektu Arseniusza Romanowicza. 


1976 Elekttyfikacja linii Poznań - lnowrodaw. 


1977 PKP przewiozły najwi"ksz'1 w swej historii liczh" pasażer"w 
1151,7 mln. "H. Cegielski" podejmuje produkcj" 
uwuczłonowych lokomotyw elekt.ycznych ET 41. 


191R 


Najwi"ksze w hbtorii PKP przewozy towar"w: ponau 41>9 mln 
ton. Zakończenie elekttyfikacji linii Poznań - Szczecin. 


1979 


Otwarcie 397-kilometrowej szerokotorowej Linii Hutniczo- 
Siarkowej (LHS) HmhieszÓw - Huta "Katowice" , zhudowanej do 
przewozu towarÓw hez przeładunku na granicy wschodniej. 


19RO 


Umchomienie trakcji elekttycznej na liniach: Szczecin - 
Świnoujście i Warszawa - Terespol. 


19R3 


{!kończono elektryfikacj" linii Warszawa - Białystok.
		

/Image005.djvu

			191'" 


191'5 


19R7 


19RR 


1'0 CMK, z prędkości 90. 


1993 


Zaczęto instalowanie pakietowej sieci transmisji danych 
KULPAK. (Imchomiono: drugie połączenie EC Warszawa - 
Berlin i pielwsze EC Warszawa - Wiedeń, pociąg IC Warszawa - 
Praga, hezpośrednie połączenia Warszawy z Szestokai i Gdyni 
z Kr(,lewcem. Warszawa otrzymała dodatkowe połączenia 
krajowe IC z Gdynią, Szczecinem, Bielskiem Bia!.I, J{zeszowem 
i Przemyślem. 


1994 


Zakończenie elektryfikacji linii Wrodaw - Międzylesie i Elhląg - 
Ulsztyn. Na CMK osiągnięto rekord prędkości 250,1 km/h. 
Uddano do eksploatacji sieć łączności komputerowej KULPAK. 


1995 


Otwarcie 'pasażerskiego przejścia granicznego Hrehenne - J{awa 
J{uska po torze 1435 mm. 14 ('ze,wGl w Warszawie juhileusz 
ISO-lecia Warszawsko - Wiedeńskiej Drogi Żelaznej (roczniGl 
otwarcia odcinka Warszawa - Grodzisk Mazowiecki). -  -¥- -  


i' 


-¥- 


CHEM TRANS 
Spedycja Międzynarodowa - Logistyka 


Specjalizacja w przewozach chemikaliów 
koleją i drogą morską 
Kompleksowa obsługa ładunków: 
magazynowanie, spedycja, logistyka 
Wieloletnia tradycja w przewozach 
Wschód - Zachód 


Sieć biur, spółek i agentów w całej Europie 
Rzetelny partner w kontaktach między 
Wschodem a Zachodem 


Wysoka jakość świadczonych usług 
Skorzystaj z naszego doświadczenia! 
Zapraszamy do współpracy! 


CHEM TRANS 
Delegatura w Warszawie 
00.697 Warszawa 
AI.Jerozolimskie 65f79 
tel. 0048 2 630 66 78, 
0048 2 630 66 79 
tel/fax 0048 2 630 66 03 
tlx. 81 2449 chem pl 
CHEM TRANS Północ 
80-802 Gdańsk 
ul. 3 Maja 25 
tel.0048 58 38 33 61 
0048 58 38 33 62 
tel.lfax 0048 58 31 13 42 
tlx. 51 32 01 chemt 


CHEM TRANS Baltic 
2722 Wilno 
ul. Bernardina 8/8 
tel. 00370 61 31 26 
0037061 31 27 
tel.lfax 00370 613171 
CHEM TRANS Morava 
73.701 Cieszyn 
ul. Smetanowa 13 
tel. 0042 69 637 16 72 
tel.lfax 0042 69 6371018 


I 
,.. 
- 


;:... 


L , 

;
 -'. t\. - 

'I... 


«I-' 


;: 


CHE M TRANS Rosja 
103001 Moskwa 
ul.Spiridonowka 30/1 
tel. 007 095 202 41 19 
teL/fax 007 095 202 58 00 
tlx. 411099 ina'r ru  


CHEM TRANS Południe 
30-552 Kraków 
ul. Wielicka 28a 
tel. 0048 12 :24 27 91 
004812 242793 
004812 242797 
tel.lfax (0048 12):25 57 06 
tlx.32 28 38 cht pl 
CHEM TRANS 
44,100 Gliwice 
ul. Jagieltońska 4 
tel.0048 32 38 20 00 
0048 32 38 20 06 
teL/fax 0048 32 31 63 38 
tlx. 3 63 20 vec pl 


" 


,--". 


CHE M TRANS Kaliningrad 
236039 Kaliningrad 
ul. Kijowska 1 
tel. 0070112443624 
0070112492666 
tel.lfax 007 0112 44 36 24 
CHEM TRANS Ukraina 
252-034 Kijów 
ut. Szota Rustaweli 
tel. 007 044 221 57 03 
tel.lfax 007 044 221 53 28
		

/Image006.djvu

			in PRZEDSIĘBIORS:WO 
SPEDyC.... .INE 
SP. 7 0.0. 
trade trans 


IMI-973 WaNZ3"a, ul,Grojecka 17 
SPEI>YTOR KOLF.JOW y 
tel, 22 tłO 12 fa'\: 22 76 15 
th, 8163113 
NIEZAWODNY DORADCA 
W D7IEDZINIE 
l\fU;DZYNAROUOWH'H PRZEW070W KOU'.łOWYCH. 
I'AKŻł: lADOWO - MORSKICH, 
oferuje s7eroki "aehlar/. usłuR 
ped
'cy,jnych, w ty m: 
. profesjonalne doradl.h\O " 7akresie 
lo:::i
tyki transportu i 
pedycji 


. infonnacje i kalkulacje taryfowe 


. atrakqjne stawki pl7e,,070\\e we wszystkich relacjach 


. komplekso"a obsługa spedyq,jna tr,ansporto" 
na "sz
'stkich 
tacjach granic7nych ł>I\.P 


. prLe"ozy Jąuone kole,j - "amochod 


. \\ła
ne ali:encje celne 


s.....__........ (POLAND) SP, Z 0.0. 


OFERUJEMY: 
.. usługi spedycyjne międzynarodowe i kraj 'd 
. usługi transportowe między". . dowe 
- (specjalizacja Wielka Brył J1' 
li rezerwacja miejsc na ' 01: 'n'o i z Wiel.qs(B 
, - samochody ciężar. J" . 
 , 
li usługi składu celnego - d . b ja to Ir 
do klientów 
'Ii usługi magazynowe na t. . J OJ Je kle Br tami 
'Ii obsługa przesyłek lotniczy 


tani' 


BIURO W WARSZAWIE: 
02-526 Warszawa, ul.Op",,-." II' 


J " 


STARA FIRMA 
< NOWA JAKOŚĆ 
Życzymy przyjemne; podróży 


PrL\ (lrJ'eja/dach gnl(l(mych " komunikacji 
kmjo\\ej \\agonelTl 
Y(lialny ITI lub k.."etką 
oferujemv miiki: 


I Pll) .I..kupll n
1 Jelll" 111 bl1el et 
ł}d .:::; dn 9 mlq lU od 10 do 141111"--1 20'. 
od 1-" do )l) lIł1l.'T....L 
oł i od 10 I pun, I -ł(J 


'-- 


-=- 


.. -

 


. 
. 


....\ 


. . 


-:WRRS::, 


J)/ied. mlodLiei dn lat U, 
i ,,,,,bY' po\\'v;eJ f,S lat 
(lodnliują(' (lO k..a.iu 
6-cio lTIiej
CO\H! kU'7etką. 
takie 1TI('li:ą ,korJ'"t