/29485-0001.djvu

			I 
mi 


IŻ 
a, 
)- 
)- 
1- 

 
li, 
l 
.}. 
)- 

 
). 
b 
l. * * * * 
l. 
'N 
,.. 
d 
to- 
d 
a 
ą 
l- I 
r: 
)- 


* Zaproszeni nie chciani * Wypiekanie 
bętonu,* Dziś dzierża.wca, jutro obszarnik 


,'14.03..1995 f.. 


" 


.." 
.'" 


DZIENNIK POMORZA ŚRODKOWEGO 


Przypominam
 że już jutro - 15 marca - w godzinach 8.00 - 11.00 
pod numerem telefonu 269-49 w Słupsku wraz z zastępcą słup- 
skiego oddziału Zakładu Ubeżpiecz
ń Społecznych,Alicją Kończyk, 
i kierownikami merytorycznych działów będziemy czekali na py_ 
tania naszych Czytelników dotyczące nowych zasad naliczania i 
wypłat zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz zasad zawierania 
umów zleceń. Już dziś skrzętnie notujemy zgłaszane przez słup- 
szczan wątpliwości i pytania. 
- Czy pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłku pogrze- 
bowego? Jakim kryteriom trzeba sprostać, by otrzymać zasiłek 
pielęgnacyjny na małoletnie dziecko? Czy ZUS 'będzie zwracał 
pracodawcom wypłacone przez nich kwoty z tytułu zasiłków cho- 
robowych? - to tylko niektóre z nich. Na wszystkie odpowiedzą 
nasi goście już jutro. (baj) 


IV 


Ugoda w opałach? 
W ostatniej chwili... 


Wczoraj za pośrednictwem II Oddziału PKO BP w Słupsku do Sądu 
Gospodarczego wpłynęły dwa sprzeciwy wobec bankowej ugody za- 
wartej przez ustecką stocznię. W najlepszym wypadku oznacza to od- 
sunięcie w czasie uprawomocnienia się ugody. 


Przypomnijmy, że bankowe postę- 
powanie ugodowe podpisano 3 lu- 
tego, zaś trzy dni później ogłoszo- 
no w "Rzeczpospolitej". Od tego 
dnia wierzyciele Stoczni Ustka SA 
mieli 30 dni na wniesienie sprzeci- 
wów, tj. do 8 marca. W przypadku 
listów decyduje jednak data stem- 
pla pocztowego. Wczoraj do PKO 
BP dotaz:ły dwa sprzeci
 które 
przekazano do sądu. 
- Takie sytuacje zawsze bywają - 
mówi Antoni Polidowczyk, dyrek- 
tor II Oddziału PKO BP w Słupsku. 
- Stocznia ma aż 170 wierzycieli i 
trudno sobie wyobrazić, by któryś 
nie poczuł się pokrzywdzony. Jed- 
nak wszystko zrobiono zgodnie z 
ustawą i - moim zdaniem - sprze- 
ciwy zostaną przez sąd odrzucone. 
W przeciwnym wypadku oznacza- 
łoby to unieważnienie ugody. 
Dyrektor dodał, że autorzy sprze- 
ciwów uważają, i* zbyt duży pro- 


cent długów usteckiej stoczni ma 
być umorzony (według dokumentu 
80 proc. wierzytelności zostanie 
umorzone, zaś reszta zamieniona 
na akcje). 
Dyrektor Polidowczyk powie- 
dział, że stocznia winna jest nie za- 
dowolonym wierzycielom po ponad 
miliardzie starych złotych, nie 
chciał jednak powiedzieć, jakie to 
są instytucje. Nam udało się nieo- 
ficjalnie dowiedzieć, że sprzeciwy 
wni9sły Narodowy Fundusz Ochro- 
ny Srodowiska z Warszawy oraz 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Me]io, 
racyjne ze Słupska. 
Optymistami są także władze 
stoczni. Być może uda im się nawet 
uniknąć rozpatrywania sprzeci- 
wów przez sąd, jeśli dogadają się z 
funduszem oraz melioracją. Teore- 
tycznie mogą się pojawić kolejne 
sprzeciwy - np. zagranicznych wie- 
rzycieli. (pl) 


* 


* 


* 


ISSN 1231-8132 


KRÓTKO 


* 


Europejscy potentaci inwestuja w ,.ceglany interes" 
" 
"Ceramika" w rękach Austriaków? 


- Lębork ma szansę ściągnąć do siebie jedną z największych w Eu- 
ropie firm produkujących materiały budowlane, dysponującą poka- 
źnym kapitałem, który pozwoli na rozwój "ceglanego interesu" _ 
stwierdził Mirosław Rekowski, syndyk masy upadłościowej Słupskie- 
go Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Lęborku. 
W pierwszym etapie ogłoszonego Jak nas poinformował M. Re- 
przez syndyka przetargu uczestni- kowski, rozpoczął się drugi etap 
czyło pięciu oferentów. Zakład przetargu, w którym biorą udział 
chciały kupić: spółka pracownicza Szwedzi i Austriacy. - Obie firmy 
"Ceramika", spółka cywilna "Cer- znajdują się w pierwszej piątce 
mag" z Opalenia, holenderska fir- europejskich potentantów budow- 
ma "Boral", szwedzkie przedsię- lanych. Dysponują dużym kapita- 
biorstwo produkcji materiałów łem inwestycyjnym i właśnie to 
budowlanych "Euroc" i austriacka zadecydowało o wyborze ich ofert. 
fIrma "Viener-Berger Ziagelindu- Na razie mogę powiedzieć tylko 
stris G.". tyle, że Austriacy zaproponowali 


A na działkach już się dzieje... Stanisława i Jan Nebesio uznali, że naj- 
wyższy czas na pielęgnację truskawkowej grządki. A wiedzą co robią, bo- 
wiem swoje działkowe poletko uprawiajc._ od ponad czterdziestu lat. (az) 
Fot. Krzysztof Tomasik 


Liścik od włamywacza 


Lekarz weterynarz z człuchow- 
skiej lecznicy stwierdził w ponie- 
działek, że włamano się do pomie- 
szczenia, w którym przechowywa- 
ne są leki. Z jednej z szaf zniknęło 
kilka milionów starych złotych. 
Miejscowi stróże prawa nie mieli 


Komisja przetargowa Ministerstwa Przekształceń Własnościowych 
najprawdopodobniej zdecydowała już, kto będzie dystrybutorem po- 
wszechnych świadectw udziałowych w ra
ach Programu Powszech- 
nej' Prywatyzacji. 
Przypomnijmy; że prawo do 
nabycia świadectw przysługu- 
je wszystkim, którzy 31 gru- 
dnia 1994 r. mieli ukończone 18 
lat (około 29 mln osób w kraju). 
Do przetargu stanęły trzy fir- 
my, spełniające wymagania 
komisji: PKO B
 Bank Gospo- 
darki Żywnościowej SA oraz 
Poczta Polska. 
Przy wyborze oferenta komisja 
brała pod uwagę m.in. posiadaną 


E$ 
.IM KOMANDOR 
KANADYJSKI SYSTEM 
DRZWI PRZESUWNYCH 
ZABUDOWA WNĘTRZ 
NA DOWOLNY WYMIAR 
KOSZALIN, Ul. 4 MARCA 38 (Bud. ZETO) 
TEL. FAX 42-38-11 
KOŁOBRZEG, Ul. ARMII KRAJOWEJ 32/13 
TEL. (0-965) 279-34 
 
SŁUPSK, Ul. FILMOWA 1 
 
TEL. 43-08-55, 283-58 0 
C} 


sieć oddziałów, ekspozytur i kas, 
wyposażenie sieci, rzetelność i 
sprawność przeprowadzanych' 
operacji oraz koszty. Do tej pory 
nie podpisano protokołu przetar- 
gu, więc wszystkie przekazywane 
informacje mają charakter nieofi- 
cjalny. 
Centralne środki przekazu nie- 
dwuznacznie sugerują, że wybór 
padł na PKO BP. Tymczasem 
rzecznik prasowy Ministerstwa 
Przekształceń Własnościowych, 


:\ 


Andrzej Wiśniewski, w rozmowie 
z nami nie potwierdził tej infor- 
macji. Dodał, że ministerstwo nie 
wydało jeszcze żadnego komuni-- 
katu. Na pytanie, kiedy zapadnie 
decyzja i będzie podpisany proto- 
kół, odpowiedział: - Nie mam 
zdania. Może to potrwać od kilku 
dni do kilkunastu tygodni. 
Zofia Gumienna, dyrektorka I 
oddziału PKO BP w Słupsku, po- 
wiedziała nam, że o przetargu wie 
tylko nieoficjalnie z prasy i radia. 
Z centrali banku nie ma żadnych 
informacji. Także Leokadia Ro- 
manowska, główna księgowa II 
oddziału PKO w Słupsku nie ma 
żadnych oficjalnych danych na 
ten temat. 
W Słupskiem PKO BP ma sie- 
dem oddziałów w największych 
miastach województwa: dwa w 
Słupsku, po jednym w Lęborku, 
Bytowie, Miastku, Człuchowie i 
Sławnie, osiem ekspozytur oraz 
osiemdziesiąt jeden agencji w za- 
kładach pracy. W skali kraju PKO 
może rozprowadzać świadectwa 
wokoło 1200 punktach i zatru- 
dnić przy tej operacji 3,5 tysiąca 
/ osób. (LL) 


jednak żadnych problemów ze 
schwytaniem złodzieja. Ten bo- 
wiem pozostawił na miejscu prze- 
stępstwa dowód rzeczowy w posta- 
ci... listu. Pisał w nim, że pienią- 
dze są mu bardzo potrzebne, aby 
coś "łyknąć" i nieco się zabawić. 
Nie omieszkał również napisać 
"przepraszam". Okazało się, że w 
podpisie niecodziennego liściku, 
zważywszy okoliczności, figuruje 
imię i nazwisko palacza centralne- 
go ogrzewania w lecznicy - Rober- 
ta O. Kilka godzin później był on 
już "gościem" tutejszej Komendy 
Rejonowej Policji. Część gotówki 
udało się odzyskać. Pozostała tra- 
fiła do kas lokali gastronomicz- 
nych i sklepu nocnego. Epilog - w 
sądzie. (JG) 


Oskarżą 
za wymuszanie 


Jak już informowaliśmy, 21 
stycznia prokuratura lęborska 
wszczęła śledztwo w sprawie wy- 
muszania pieniędzy w Szkole Pod- 
stwowej nr 3 - na wniosek matki 
okradzionego ósmoklasisty, która 
podała nazwiska sprawców. Na 
dwa miesiące tymczasowo are- 
sztowano 20-letniego Roberta G., 
20-letniego Adama W. i 18-letnie- 
go Piotra L. Dwaj z nich byli 
uczniami "trójki". 
- To pierwsza sprawa tego typu 
w lęborskiej prokuraturze - mówi 
prokuratgr rejonowy Henryk Szu- 
belak. - Swiadkami są uczniowie, 
nauczyciele i, rodzice pokrzywdzo- 
nych osób. Sledztwo nie jest je- 
szcze zakończone i areszt został 
przedłużony o miesiąc. Akt oskar- 
żenia będzie gotowy pod koniec 
marca. (ber) 


za zakład aż sto procent więcej niż 
inni oferenci. Suma ma być taka, 
że pokryje wszystkie nasze zobo- 
wiązania i, zostanie jeszcze 
nadwyżka. Poza tym, co niespoty- 
kane jest w innych procesach upa- 
dłościowych, " Viner- Berger" gwa- 
rantuje pracę ponad 200-osobowej 
załodze "Ceramiki" i przewiduje 
dalsze zatrudnienia - powiedział 
M. Rakowski. 
Dodatkowym elementem, skła- 
niającym do przyjęcia oferty Au- 
striaków, jest gwarancja, iż w cią- 
gu najbliższych dwóch lat firma 
zainwestuje ponad pół biliona sta- 
rych złotych w rozwój lęborskiej 
"Ceramiki". - Chodzi przede wszy- 
stkim o wyeliminowanie tradycyj- 
nego ogrzewania na węgiel i miał, 
którego spalano od 200 do 250 ton 
i przejście na ekologiczne ogrzewa- 
nie gazowe oraz zastosowanie lek- 
kich olei palnych. Uchroni to Lę- 
bork od dużej ilości siarki, która 
codziennie spadała na miasto,- 
powiedział syndyk, dodaj ąc, że w 
tej chwili precyzyjnie ustalane są 
zasady i formy przejęcia majątku 
sprzedawanego zakładu. .. 
W sprawie nabycia "Ceramiki" 
przez zagraniczne przedsiębior- 
stwo musi jeszcze podjąć decyzję 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych, ale - jak stwierdził M. Ra- 
kowski - do końca kwietnia br. 
wszystkie formalności zostaną za- 
łatwione. (paw) 


468 sołtysów 
Województwo słupskie liczy obe- 
cnie 425 tysięcy mieszkańców, z cze- 
go 238 tysięcy mieszka w miastach, 
a 187 na wsiach. Miast jest w woje- 
wództwie 11, a miejscowości wiej- 
skich 1.046, w tym 468 wsi sołeckich. 
(ho) 


\ 
- 


Wio
enne śledzie 


Od około tygodnia na Bałtyku 
utrzymuje się pogoda sprzyjają- 
ca rybakom morskim. Kutry z 
U stki łowią głównie dorsze - po- 
informował Witold Sudnik z In- 
spektoratu Rybołówstwa. Kilka 
statków rufowych przywozi z 
morza szproty, niezbędne "Kora- 
biowi" do produkcji konserw. Po- 
łowy dorszowe są różne. Kutry 
17-metrowe z rejsu przywożą 2-3 
tony tych ryb. Nie jest to wydaj- 
ność imponująca. 
W końcu ubiegłego tygodnia 
rufowiec z U stki sprawdzał, czy 
w Bałtyku już utworzyły się wio- 
senne ławice śledzi. Po trzech 
dniach połowów zapełnił tylko 
trzecią część ładowni. Do włoka 
trafiły jednak śledzie duże. 
Spółka "Arka" w Kołobrzegu 
kupuje ryby z 34 statków. Statki 
łowią szproty i dorsze. Część 


szprotów wędruje do krajów by- 
łej Jugosławii. Tomasz Paduch, 
szef handlowy w "Arce", powie- 
dział, że kutry już prowadzą po- 
szukiwania ławic śledziowych. 
Skupiska wiosenne śledzi już się 
pojawiły w Zatoce Pomorskiej. 
Według inspektorów Fybołów- 
stwa z portu Darłowo, tamtejsi 
rybacy łowią głównie dorsze. Dwa 
kutry systematycznie przywożą 
szproty. Wczoraj jeden z rufowców 
wyładował 20 ton szprotów. Ryba- 
cy szukają już wiosennych ławic 
- śledziowych. W pierwszych skupi- 
skach śledzi tarłowych występu- 
ją ryby dorodne. 
Wiosenna koncentracja śledzi 
w Zatoce Pomorskiej spowodowa- 
ła od razu spadek cen śledzi. W 
Darłowie wczoraj rybakom ofero- 
wano od 50 do 65 groszy za kilo- 
gram. (N) 


Szczęśliwa Waga 
Mamy już pierwszą laureatkę naszego 
konkursu. Została nią pani Marianna Labeń- 
ska ze Szczecinka. 
Pani Labeńskajest stałą Czytelniczką na- 
szej gazety, a konkursy są dla niej dodatko- 
wą atrakcją. 
- Do każdego z nich podchodzę bez więk- 
szych emocji, traktuję je jako dobrą zabawę, 
choć bardzo cieszę się z wygranej - powie- 
działa pani Marianna, która po skreśleniu 6 
gwiazdek w obrębie Wagi wylosowała kom- 
plet kosmetyków samochodowych z olejem. 
Życzymy szczęścia w dalszej grze. (kul) 


ELMET Koszalin, tel. 43-12-43 
ul. Przemysłowa 6 ' 
Stalowe ceny - pokaż Swoje możliwości 
Blachy, rury, kształtowniki, stal zbrojeniowa, 
realizujemy indywidualne nietypowe zamówienia. 
GG-561 ph 

---------------------
 
I KUPON KONKURSOWY 
I 
: \ J l, " -lij 
I 
I 
i 
I 
I 


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji katalogu firm 
"POLSKA PÓŁNOCNA'9S w , 


- katalog obejmuje obszar 16 województw płn. i za
iera podział firm na branże, pełną 
charakterystykę firmy i jej działalność, obszerny indeks wyrobów i usług opracowany 
w kilku językach, a także inne informacje. 
Firma Inter-Mes w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska '7, tel. 42-20-85 w. 360 
i BIMAR w Słupsku, ul. Przemysłowa 19 A, tel. 43-61-66 w. 42 
oraz ankieterzy przyjmą Państwa zgłoszenie. 


ZAMIAST 5.000 ZŁ 
PŁACISZ, 
WEDŁUG WSKAZAŃ 
TAKSOMETRU, £. 
TYLKO 4.000 ZŁ Ci) 
M 
ZA KAŻDY KILOMETR ¥ 
C) 


GK-3340p  

 


Dziś, 14.03.1995 r. (wtorek) f(J;l H 3 rpi lJ 
znak "x" stawiamy w kratkach 
 
 
1iJ

[IJ

lQfII] 
'LrS-
		

/29485-0002.djvu

			ŚWIAT / KRAJ / REGION 


Wtorek, 14.03.1995 r. 


Krenz stanie przed sądem 
Jak ujawnił dziennik BILD ZE- Prokuratura zarzuca mu zabój- 
ITUNG, prokuratura skierowała stwa lub usiłowanie popełnienia 
do sądu 1000-stronicowy akt zabójstwa w 8 przypad
ach. Oskar- 
oskarżenia przeciwko Egonowi żony jest także o to, że jako członek 
Krenzowi i 6 innym czołowym Biura Politycznego KC NSPJ w 
funkcjonariuszom byłej wschodnie- "c,lecydujący sposób przyczynił się 
mieckiej partii komunistycznej - do zbudowania i utrzymywania 
NSPJ. Krenz, w 1989 r. objął po wyrafinowanego systemu zabezpie- 
Erichu Honeckerze funkcję szefa czeń na granicach z Republiką Fe- 
partii i państwa w ówczesnej NRD. deralną i Berlinem Zachodnim". (s) 


Dużo słó w
 mało p omoc y 
Szczyt 
. 
rozczarOWanIa 


Zakończony w niedzielę szczyt 
Narodów Zjednoczonych, poświęco- 
ny walce z ubóstwem, jest tematem 
komentarzy światowych środków 
masowego przekazu oraz ocen po- 
lityków. Przeważają opinie bardzo 
krytyczne. Czy przy bardzo wyso- 
kim deficycie w budżecie ONZ trze- 
ba organizować tego typu imprezy, 
które niczego nowego nie wnoszą, 
a kosztują bardzo dużo? - pytają 
krytycy. 
Podczas kopenhaskiego szczytu 
kraje bogate i biedne zgodziły się co 
do głównych kierunków pomocy, 
ale wiele kwestii nadal nie zostało 
rozwiązanych. Kraje zamożne 
oparły się propozycji, aby przezna- 
czać na pomoc krajom ubogim 0,7 
proc. swojego produktu krajowego 
brutto. 
Nie spełniła się nadzieja Trze- 
ciego Świata, że konferencja zaleci 
szeroko zakrojone działania na 
rzecz oddłużenia krajó
 rozwijają- 
cycl1 się. N a konkretne deklaracje 
zdobyły się jedynieAustria i Dania, 
które obiecały anulować krajom 
biednym łącznie 266 mln dolarów. 
To jednak niewiele, zważywszy na 
fakt, iż dług krajów rozwijających 
się zbliża się do biliona dolarów! (s) 


W Los Angeles w Stanach Zjed- 
noczonych po raz 37 rozdano statu- 
etki Grammy, przyznawane przez 
Krajową Akademię Sztuki i Techniki 
Nagrań. Aż trzykrotnie wyóżniona 
została Sheryl 
row: jako najlepsza 
piosenkarka, najlepsza nowa artyst- 
ka oraz za najlepsze nagranie roku 
- "Ali I wanna do". (CAF-AP) 


Pożar w hotelu 


Poprzedniej nocy wybuchł gro- 
źny pożar w hotelu "Sibir" w rosyj- 
skim mieście Irkuck. Ofiarami 
czerwonego kura padło 10 osób, 
które zmarły, oraz 21 znajdujących 
się w szpitalu. Dotychczas nie jest 
znany los kolejnych 24 osób. 


Kontrowersyjna wizyta Castro w Paryżu 
Prezydent Kuby Fidel Castro w m.in. przez prezydenta Francois 
drodze z kopenhaskiego szczytu spo- Mitterranda. Wizyta Castro wywo- 
łecznego ONZ zatrzymał się w stoli- łała wiele sprzecznych komentarzy 
cy Francji. Castro nigdy nie był w prasy francuskiej, jak również spo- 
Paryżu. Trzydniowa wizyta jest nie- tkała się z niechęcią niektórych, 
oficjalna, ale Castro będzie przyjęty zwłaszcza prawicowych, polityków. 
Broniąc decyzji o zaproszeniu Castro 
szef dyplomacji Alain Juppe powie- 
dział, że Francuzi będą naciskać na 
Castro, by poprawił sytuację w za- 
kresie praw człowieka na Kubie. (s) 


Wisielec na strychu 
Wczoraj przed południem mie- 
szkanka ul. Findera w Ustce znala- 
zła na strychu ciało 33-letniego Mie- 
czysława P., który' powiesił się na 
sznurze. Prokurator zadecydował o 
zabezpieczeniu zwłok do badań sek- 
cyjnych. Na razie nie są znane przy- 
czyny desperackiego kroku ani wy- 
boru miejsca śmierci - mężczyzna 
mieszkał przy ul. Walki Młodych. (PL) 


ffij """" ; Zarząd Katedralnego 
r .f-) Cb6ru Chłopięcego 

. II . {t 

h8ZAt.
 I 


chłopców w wieku 6-9 lat, 
kt6ry odbędzie się w dniach 
20, 22, 24.03.95, w godz. 
16 00 -1 730, w salce św. Stanisla- 
wa (za kościolem św. J6zefa). 
GG-917p 


TOTEK PŁACI 


Komendant główny policji Jerzy 
Stańczyk powiedział, że obecnie 
najważniejszym zadaniem policji 
jest poprawa bezpieczeństwa oby- 
wateli. Jego zdaniem, skuteczniej- 
sze działanie policji zapewnią lep- 
sze rozwiązania legislacyjne i 
współpraca ze Strażą Graniczną, 
Urzędem Ochrony Państwa i urzę- 
dami skarbowymi. J. Stańczyk 
wyraził przekonanie, że policja wy- 
korzysta swe rezerwy organizacyj- 
ne, zanim zwróci się do rządu o 
dodatkowe pieniądze. Według ko- 
mendanta, brak pieniędzy na ben- 


. 10:;1 


zynę nie powinien paraliżować 
działań policji na rzecz bezpieczeń- 
stwa obywateli. "Z radiowozu ma o 
widać" - oświadczył, dodając: że 
konieczne jest zwiększenie liczby 
pieszych patroli na ulicach miast. 
A z bezpieczeństwem jest coraz 
gorzej. Rośnie liczba zamachów 
bombowych. Wczoraj w Markach 
pod Warszawą zginęli dwaj 
mężczyźni, ajeden został rann
 
Bomba wybuchła w nowej, okazałej 
willi przy ul. Sowińskiego, najpraw- 
dopodobniej w momencie, gdy jeden 
z mężczyzn nacisnął klamkę w 


drzwiach. Budynek należał kiedyś 
do rłaściciela cegielni. Teraz w 
ogrodzie stoi tablica z napisem "Na 
sprzedaż". Jedna z ofiar to Czesław 
"-. ranny przed trzema tygodniami 
podczas wybuchu bomby na war- 
szawskim Targówku. Policja w nis- 
sanie, którym przyjechali mężczy- 
źni, znalazła granat. Ofiary były 
prawdopodobnie powiązane z tzw. 
gangiem wołomińskim. 
W tym roku był to już 12 za- 
mach bombowy w stoli
 W ub. 
roku było 83 eksplozje, w których 
zginęły 3 osoby, a ponad 20 zostało 
rannych. (s) 


Zadowoleni ze zm.ian 


Polskie elity społeczne są bardzo 
zadowolone ze zmian po roku 1989 
r. - pisze dziennik RZECZPOSPO- 
LITA, powołując się na wyniki te- 
lefonicznego sondażu CBOS. Nie- 
mal wszyscy pytani politycy, bizne- 
smeni i reprezentanci wolnych za- 
wodów twierdzą, że są zadowoleni 
ze zmian, jakie im oso
iście przy- 
niosły ostatnie lata, zaś większość 
pytanych uważa, że ludziom żyje 
się lepiej niż przed upadkiem ko- 


munizmu. Dodajmy, że w niedaw- 
nym sondażu, w którym na to samo 
pytanie odpowiadali "przeciętni" 
obywatele, większość stwierdziła, 
że teraz żyje im się gorzej. 
Jednocześnie 58% pytanych 
członków środowisk rządzących i 
opiniotwórczych uważa, że rząd 
Józefa Oleksego będzie działał le- 
piej niż gabinet Waldemara Pawla- 
ka, a jedynie 5% jest przeciwnego 
zdania. (s) 


Kto zabił gen. Eli ? 


Czeczeńska służba bezpieczeń- 
stwa wzmocniła kontrolę w rejonie 
wschodniej granicy zDagestanem, 
aby zapobiec przenikaniu do Cze- 
czenii agentów rosyjskiego kontr- 
wywiadu. Istnieją bowiem podejrze- 
nia, że to właśnie kontrwywiad Ro- 
sji zlikwidował na ulicach Guder- 
mesu charyzmatycznego przywód- 
cę Czeczenów generała Ali Edele- 
giriewa, zwanego Eli. Czeczeni nie 
wykluczają, że Rosjanie usiłowali 
najpierw przekupić generała Eli i 
skłonić go do zawarcia z nimi sepa- 
ratystycznego pokoju, a kiedy się 
nie udało - zlikwidowali go. 
Prasa rosyjska, powołując się na 
dowództwo sił interwęncyjnych 
twierdzi, że gen. Eli mógł też zgi- 
nąć z ręki swych czeczeńskich ry- 


W chwili wybuchu pożaru w 
hotelu znajdowało się 171 osób. 
Przerażeni goście wybijali szyby i 
wyskakiwali z okien budynku. W 
akcji gaszenia ognia uczestniczyło 
175 strażaków, którzy mieli bardzo 
utrudnione zadanie, bo temperatu- 
ra wynosiła minus 22 stopnie Cel- 
sjusza. (s) 


Wyrazy 
głębokiego współczucia 
Kol. 


Danucie Wojcieszek 
z powodu śmierci OJCA 
składa 
dyrekcja, 
koleżanki i koledzy 

 . z Polikliniki MSW 
w Koszalinie. 
GK-423 


wali. Dowództwo rosyjskie nię 
ukrywa, że będzie dążyć do skłóce- 
nia Czeczenów i pozbawienia w ten 
sposób Dudajewa poparcia ze stro- 
ny przywódców klanów. 
N a froncie, tymczasem, walki 
raczej przygasły. Czeczeńcy, jak 
twierdzą, odparli atak rosyjski na 
wieś Aul. Wł
dze wojskowe w Gro- 
znym uniemożliwiły wyjazd kon- 
wojowi z pomocą humanitarną 
francuskiej organizacji "Lekarze 
bez granic" do dwóch wiosek na po- 
łudnie od stolicy Czeczenii. (s) 
I 


Wojewódzki Urząd Pracy w Ko- 
szalinie przesłał do kolegium woje- 
wody informację o przeciwdziała- 
niu bezrobociu w Koszalińskiem. 
WUP ocenił także rynek pracy w 
1994 r. oraz przedstawił jego pro- 
gnozę na rok bieżący. 
N a wczorajszyrr posiedzeniu, po 
zapoznaniu się z informacją WU
 
kolegium postanowiło przesłać ją 
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnie- 
nia. Przedstawiony program WUP 
zakłada, że po pięciu latach regre- 
su na rynku pracy istnieje realna 
możliwość stabilizacji zatrudnienia 
przez m.in. specjalne programy dla 
wsi popegeerowskich, rozw6i części 
inkubatorów małej przedsiębior- 
czości, aktywnego pośrednictwa 
pracy, zwiększenia liczby szkoleń i 
przękwalifikowań bezrobotnych. 
Kolegium stwierdziła, że podej- 
mowane przez urzędy pracy dzia- 
łania są zgodne z programem 
"Strategii dla Polski" i stwarzają 
możliwości ożywienia gospodar- 
czego i stabilizacji na ryn
u pra- 
cy. (dis) 


Obrazy "poszły" za 5,7 mld st. zł 


Podczas aukcji malarstwa, która 
odbyła się w minioną niedzielę w 
warszawskim hotelu "Bristol", 
sprzedano 45 obrazów za łączną 
sumę 574 tys. zł (5 mld 740 mln st. 
zł). Jedynie cztery obrazy nie zna- 
lazły nabywców. - - . 
Najwięcej, bo 95 tys. (950 mln zł) 
zapłacono za obraz pt. "N a placów- 


Wyrazy 
głębokiego współczucia 
z powodu śmierci l\łATKI 
Kol. 


Irenie Modrzejewskiej 
składają 
Rada, Zarząd 
i współpracownicy 
tj Banku Spółdzielczego 
w Będzinie. 
/" GG-877 


Nie wszystko złot
 


Mieszkaniec Darłowa, jadący swoim sa- 
mochodem, został zatrzymany przez kierow- 
cę białego mercedesa na drodze między 
Sławnem a Sianowem. Z mercedesa wysiadł 
Rumun, który zapytał o najbliższą stację ben- 
zynową, a korzystając z okazji zaoferował 
kupno.... złotych sygnetów. Darłowianin wy- 
targował ich aż 7, za jedyne 300 nowych zło- 
tych. Aby utwierdzić się, ile na tym zarobił, 
zwrócił się o wycenę u jubilera w Koszalinie. 
Tam został poinformowany, że rzekome zło- 
to jest zwykłym tombakiem. 


Lębork wita 


Trzech osobników dokonało bandyckiego 
napadu na mężczynę wychodzącego z dwor- 
ca PKP w Lęborku. Po doprowadzeniu go do 


bezbronności i wykręceniu rąk przeszukali 
kieszenie. Znaleźli jednak tylko 15 nowych zŁ 


Miła woń gorzelni 


W miejscowości Dobrociechy (gmina Bo- 
bolice) włamano się po ukręceniu kłódek do 
gorzelni. Złodzieje wynieśli 20 litrów spirytu- 
su. Ukradli ponadto rury miedziane, przewo- 
dy i inne przedmioty z metali kolorowych. 
Zakład został poszkodowany na 4 tys. zł. 


Noc W barze piwnym 


Nieznani dotychczas sprawcy włamali się 
w nocy do baru piwnego w Międzyborzu, 
gmina Rzeczenica. Do wewnątrz dostali się 
po wyrwaniu drzwi. Ukradli piwo, konserwy 
rybne, gumę do żucia i inne artykuły na łącz- 
ną sumę blisko 1 tys. zł. 


Napadli na kobietę 


Prokurator rejonowy na wniosek policji 
aresztował 23-letniego mieszkańca Sianowa 
i jego 18-letniego kompana z pobliskiego Kło- 
sa. Są oni podejrzani o bandycki napad 7 
marca na kobietę w Kłosie. Po związaniu rąk 
i nóg napadniętej zrabowano złotą obrącz- 
kę i pieniądze o łącznej wartości 530 zł. Ci 
sami sprawcy podejrzani są o włamanie do 
mieszkania samotnej kobiety i kradzież telę- 
fonu, suszarki i żelazka - o łącznej wartości 
około 500 zł. 


Kradł węże 


42-letni mieszkaniec Strzekęcina (gmina 
Świeszyno) ukradł z terenu Gospodarstwa 
Pomorsko-Mazowieckiej Spółki z o. o. czte- 
ry komplety węży ciśnieniowych z końców- 
kami o wartości 1,5 tys. zł. Na gorący
 
uczynku został jednak przyłapany i zatrzyma- 
ny przez policję, a skradzione mienie odzy- 
skano. 


Poszukiwane audi 


W Koszalinie skradziono parkujące przy 
ul. E. Gierczak audi 100, w kolorze zielony 
metalik. Nr rej. KGF 59-47. 


Młot-combi z budowy 


Z terenu budowy, prowadzonej przez ko- 
szalińską "Przemysłówkę" w rejonie ul. Wą- 
wozowej, skradziono młot-combi (wieloczyn- 
nościowy) o wartości 2 tys. zł. (ho) . 


ce - wilk na czatach", autorstwa 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 
Płótno datowane na 18,93 r. 'wysta- 
wiono za 30 tys. zł 'i - jak widać- 
uzyskało ponad 3-krotne przebicie. 
Równie wysokie przebicie uzyskał 
- jeden z nielicznych zachówa-łłych 
młodzieńczych obrazów Stanisła- 
wa Ignacego Witkiewicza - "Pejzaż 
jesienny" z 1912 r., za który kolek- 
cjoner zapłacił 35 tys. zł (350 mln). 
(s) 
NOTOWANIA GIEŁDOWE 
NAZWA AKCJE - KURS W ZŁ 
PAPIERU BIE . CY POPRZEDNI ZMIANA (o/.) MIN 


13 III 1995 r. 


MAX 


LlMllY I 
OGRANI- 
ENIA 


o cz 
WIG 6521,9 6561,5 -0,6 635,0 20760,3 
AG ROS 28,70 28,50 +0,7 24,00 31,10 
BIG 1,39 1,43 -2,8 1,20 8,95 
BIG 2 1,41 1,42 -0,7 1,28 2,30 ns 82 
BPH 58,00 59,00 -1,7 57,00 70,50 nk 39 
BRE 28,70 28,70 0,0 23,50 55,20 ns 34 
BSK 83,00 85,00 -2,4 81,00 675,00 
BYTOM 59,00 59,50 -0,8 51,50 70,00 - 
DĘBICA 18,40 18,50 -0,5 13,20 19,40 
DĘBICA 2 17,10 17,10 0,0 12,50 18,50 
ELEKTRIM 8,50 8,55 -0,6 7,25 28,00 
ESPEBEPE 23,40 23,40 0,0 13,90 34,00 
EXBUD 12,20 12,40 -1,6 9,50 48,50 
IRENA 20,60 21,00 -1,9 16,20 62,50 
JELFA 25,00 25,00 0,0 15,80 42,00 
KABLE BKF 13,30 13,40 -0,7 10,80 20,00 
KABLE 23,50 24,10 -2,5 17,80 120,00 - 
KREDYT BANK 7,55 7,60 -0,7 6,80 19,00 ns 68 
KROSNO 19,00 19,20 -1,0 15,00 98,50 
MOSTALEXP 14,60 14,30 +2,1 9,70 28,00 - 
MOSTALWAR 6,90 6,90 0,0 4,95 27,70 
NOVITA 10,20 10,20 0,0 9,00 13,20 
OKOCIM 56,50 57,00 -0,9 49,20 170,00 
OKOCIM 2 - 75,00 - 69,00 91,00 zaw. 
OPTIMUS 24,90 25,10 -0,8 22,30 60,50 
OPTIMUS 2 24,20 24,40 -0,8 21,50 66,00 
POLlFARB C. 9,25 9,00 +2,8 8,20 36,30 ns 19 
POLlFARB W. 3,80 3,90 -2,6 2,65 8,80 nk 86 
PPABANK 14,40 14,00 +2,9 5,80 14,00 
PRÓCHNIK 22,00 22,50 -2,2 20,40 120,00 
RAFAKO 11,00 11,10 -0,9 8,95 54,00 
REMAK 8,55 8,60 -0,6 4,60 9,50 
ROLlMPEX 27,30 27,30 0,0 16,40 31,60 
SOKOŁÓW 1,80 1,85 -2,7 1,64 8,50 - 
STALEXP 20,40 20,80 -1,9 17,10 28,00 
STALEXP 2 21,00 21,00 0,0 19,50 33,50 ns 76 
SWARZĘDZ 19,40 19,40 0,0 13,10 66,00 
TONSIL 16,60 17,30 -4,0 13,80 83,00 
UNIVERSAL 9,45 9,50 -0,5 7,25 67,00 
VISTULA 12,00 12,80 -6,3 10,30 75,00 
WBK 4,80 4,80 0,0 4,45 24,80 - 
WEDEL 128,00 130,00 -1,5 110,50 330,00 - 
WÓLCZANKA 22,80 23,30 -2,1 20,30 117,00 
ŻYWIEC 158,00 158,00 0,0 127,50 382,50 - 


AMERBANK 
DOMPLAST 
DROSED 
EFEKT 
ELEKTROEX 
INDYKPOL 
KRAKCHEMIA 
MOSTALZAB 
PROCHEM 
WIRR 


RYNEK ROWNOLEGŁ Y 
14,90 15,80 -5,7 13,40 
18,30 18,30 0,0 13,30 
20,00 20,70 -3,4 14,70 
13,90 13,90 0,0 10,70 
9,80 10,10 -3,0 9,55 
10,90 10,80 +0,9 10,10 
4,40 4,40 0,0 3,55 
4,30 4,30 0,0 3,60 
7,20 7,50 -4,0 6,60 
89 2 9107 -1 7 812 C' 


55,00 
50,00 
35,00 
128,00 
14,00 
17,10 
15,60 
9,70 
13,T} 
112 


ns 85 


WARTOŚĆ At<:rYWÓW NETTO (W ZŁ) 
MAX. CENA ZAKUPU JEDt '. 


BIEŻĄCA 
4208 
44,53 


POPRZEDNIA 
4225 
44,71 


t-:-».......-v:-:.:.;.:.:Y»X-»:.:*---:-;..
....:«*X-
-:«O»'"«v."*:*=*:.:V»:-:0W"*:.
.:-: a-:
: . 
 
:c .. : *,"
'-»
 CH " c:m
m ac c c QC: ::ac m c ::c l 
 
I 
0I\P

 l UZ JfSTfSMY .. 
I rIl ił 
 AGENCJA I 
I Tadeusz Kalucki DETEKTYWISTYCZNO...OCHRONNA I 
t: Zd
islaw fs
kowski Koszalin, ul. Piastowska 1 ,:: 

 
 
I JulIan Bugaj tel. (0-94) 43-05-41 .. >:', '. 'h;. M
":'Ji ' 
Wvkonuiemv naifańsze USłUg; W zakresie: 
:::";
;::
_::
_
'
". 

 
;:
'.i'!, 

.' 
 I :':j

t l ;:
 -, ;1 
I ....
ł.f(___W

 
 ' 8
 
t
,,

'::::,,;:h %.::m,
,:}

;
:
?'d
		

/29485-0003.djvu

			Wtorek, 14.03.1995 r. 


NASZE ŻYCIE 


3 


Polskiej i Byłych Więźniów Poli- 
tycznych. Th także mogły być one 
kopiowane. Informacje powinny 
dotrzeć, przez zarządy wojewódz- 
kie ZKRPiBW
 do członków kół 
miejskich. Wszyscy chętni do 
wzięcia udziału w imprezach 
okolicznościowych mieli zgłosić 
się do 15 grudnia ub.r. 
- Tu był nasz błąd, nie dotrzy- 
maliśmy grudniowego terminu 
zgłoszeń - przyznaje płk dypl. w 
st. sp. Zenon Stein, sekretarz ko- 
mitetu organizacyjnego. - Dopie- 
ro w lutym zakończyliśmy przyj- 
mowanie zgłoszeń. I 
Komitet przygotowywał się na 
przybycie do miasta, szacunko- 
wo, 300 kombatantów. Zgłoszeń 


napłynęło jednak 669. Wraz z by- 
łymi żołnierzami zjawią się tu 
t.akże osoby im towarzyszące. - 
Zadnych zgłoszeń już nie przyj- 
mujemy - potwierdza Zenon Ste- 
in. - Mamy wyliczoną liczbę in- 
formatorów i wykonane karty 
identyfikacyjne. Złotnik nie zdą- 
żyłby dorobić okolicznościowych 
srebrnych pierścieni. W obcho- 
dach mogą uczestniczyć wszyscy 
chętni, ale nie we wszystkich za- 
planowanych imprezach. Bez 
wydanych przez komitet identy- 
fikatorów nie będzie można swo- 
bodnie uczestniczyć np. w apelu 
poległych na Cmentarzu Wojen- 
nym w Zieleniewie, manifestacji 
patriotycznej przy ratuszu lub 
ceremonii przed Pomnikiem Za- 
ślubin z Morzem. "N adliczbo- 
wych" kombatantów spotka wie- 
le utrudnień podyktowanych tro- 
ską o porządek i bezpieczeństwo. 
W Kołobrzegu spodziewani są 
bowiem przedstawiciele Kance- 
larii Prezydenta i Rady Mini- 
strów. 
Do naszej redakcji w Koło- 
brzegu dotarli już pierwsi zawie- 
dzeni uczestnicy wa1k o miasto w 
marcu 1945 roku... 
MIROSŁAW SZCZEGLIK 


Po Monte Cassino następna wpadka w... Kołobrzegu 
Zapro
zeni 
nie chciani 


W październiku ub.r. komitet organizacyjny obcho- 
dów 50. rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski 
z morzem rozesłał po całym kraju informacje o im- 
prezach rocznicowych oraz karty zgłoszenia, upo- 
ważniające do udziału w nich. Liczono, że nad mo- 
rze przyjedzie blisko 300 uczestników walk o miasto. 
Zgłoszeń wpłynęło dwa razy więcej. Zainteresowani 
uczestnictwem kombatanci są zawiedzeni. Znowu 
ktoś ich pominął. 
Komitet organizacyjny wysłał 
informacje i 100 kart zgłoszenio- 
wych do działających w kraju 
klubów byłych żołnierzy fronto- 
wych 3, 4 i 6 Pomorskiej Dywizji 
Piechoty WP. Przewodniczący 


klubów mieli rozesłać je do żyją- 
cych uczestników walk o Koło- 
brzeg. Karty mogły być kopiowa- 
ne. 50 identycznych kart otrzy- 
mał Zarząd Główny Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej 


Dodaje się aluminiowy proszek i beton' rośnie 
jak ciasto drożdżowe... 
Wypiekanie betonu 


, I 


J,Jrząd Miasta i' Gminy 
w Białym Borze 
unieważnia 
pieczątki o treści: 
1. Inspektor ds. Urbanistyki, 
Architektury, Nadzoru Budowla- 
nego oraz Gospodarki Komunal- 
nej i Mieszkaniowej Lesław Pącz- 
kowski 
upr. bud. 
 5 ust. 2, 
 6 ust. 3, 

 7 i 
 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 
2. Inspektor nadzoru Lesław 
Pączkowski 
upr. bud. 
 5 ust. 2, 
 6 ust. 3, 

 7 i 
 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 
3. Biegły uprawniony d/s wyce- 
ny nieruchomości Lesław Pącz- 
kowski 
4. Usługi Projektowe, kosztory- 
sowanie i nadzór budowlany. Le- 
sław Pączkowski, Kołtki 20, 78- 
I ' 426 Sępolno Wlk. 
GK-467 


Na początku piasek, cement i 
wapno mielone jest w potężnych 
młynach kulowych. Do tak sprepa- 
rowanej mieszanki dodaje się 
szlam, a całość rurami płynie do 
olbrzymiego silosu. Tam - jak 
drożdże do ciasta - do mieszanki 
dochodzi odpowiednia porcja pro- 
szku aluminium. Masa wyrasta i 
dojrzewa. Taśmociąg przenosi ją 
potem na stanowisko obróbki me- 
chanicznej. Suwnica ustawia blok 
pod noże tnące wzdłuż.i w poprzek 
na żądane wymiary. Wilgotne 
bloczki wędrują teraz do autokla- 
wów. Przez kilkanaście godzin są 
poddawane działaniu pary o ci- 
śnieniu 12 atmosfer w temperatu- 
rze 190 stopni. W ten sposób po- 
wstają bloczki gazobetonu, czyli 
popularny suporeks. 
Z dala od głównych szlaków 
przed dwudziestu lat zbudowano 
wytwórnię gazobetonu w Osławie- 


Dąbrowie w gminie Studzienice. O 
lokalizacji decydowała bliskość 
złóż podstawowego surowca, pia- 
sku kwarcowego, także chęć go- 
spodarczej aktywizacji biednych 
okolic. 
Przez dwie minione dekady 
przedsiębiorstwo produkcji beto- 
nów przeżywało okres prosperity. 
Miało tu pracę 250 mieszkańców 
niedalekich kaszubskich wsi. Z 
wytwarzanych gazobetonowych 
bloczków stawiano domy mie- 
szkalne, hale przemysłowe i bu- 
dynki gospodarcze na całym Pomo- 
rzu. Dzięki swych właściwościom 
służyły do izolacji ścian budynków. 
Są lżejsze, tańsze i bardziej trwa- 
łe od pustaków i tradycyjnej cegły. 
Posiadają atesty budowlane, 
świadczące o zgodności wyrobu z 
ekologią, dają oszczędność ko- 
sztów. Na stałej wystawie budow- 
nictwa w Warszawie przy ul. Bar- 
tyckiej z tutejszych materiałów 
jednorodzinny dom wzniesiono w 
dwa tygodnie! 
- Zapaść budownictwa w ostat- 
nich latach zmusiła do ogranicze- 
nie produkcji. Mieliśmy zwolnie- 
nia grupowe, teraz pozostało 165 
pracowników - mówi dyrektor 
Henryk Teus. Pozbyliśmy się bala- 


skiego, bydgoskiego i elbląskiego. 
Zdolność produkcyjną wykorzysta- 
li w trzech czwartych, teraz powin- 
no być jeszcze lepiej. Są nadal 
przedsiębiorstwem państwowym 
w gestii wojewody. W listopado- 
wym referendum załoga opowie- 
działa się za spółką pracowniczą. 
Teraz trwa przeszacowanie mająt- 
ku. Potem dopiero będzie wiado- 
mo, ile każdy pracownik miałby 
włożyć do wspólnego interesu. Nie 
będzie to proste, choć do biedaków 
nie należą. W tamtym roku śre- 
dnia pensja sięgnęła 6 milionów! 
- Jeśli nie uda się prywatyzacja 
przez spółkę"pracowniczą, pozo- 
stanie szukanie inwestora strate- 
gicznego. Krajowego lub zagra- 
nicznego. Mającego pieniądze, 
gwarantującego nowe technologie 
lub rynki zbytu. Od niedawna ba- 
damy chłonność rynku niemieckie- 
go i jest to szansa na pomyślność 
"Prefabetu" . 


stu nieprodukcyjnego majątku: 
własnego transportu. Sprzedali- 
śniy mieszkania w zakładowych 
blokach. Teraz tylko pozostanie 
I, przekazać gminie okoliczne drogi 
dojazdowe wraz z oświetleniem: 
Ubiegły rok był bardziej udany. 
Wrócili odbiorcy z województw 
słupskiego, koszalińskiego, gdań- 


W 1994 roku "Prefabet" wypro- 
dukował betonowe bloczki o war- 
tości 75 miliardów złotych. Obe- 
cnie pracownicy czekają na prze- 
miany własnościowe, z nadzieją, 
że będzie praca i zarobek. Oby 
spełniły się oczekiwania! (zez) 
Fot. Bartosz Arszyński 


Henryk Sawka komentuje: 


01, I)LłflĄK.. 
t;(ltfJl(
 "J Ił MIR/: . 
1'lłl(iEC,' FAllł,.,p't$711 

 lA f)oWO /)#' ł fł,-!ł'7, 
I 

. c1ĘGZF
/1t 

11 ,. , lł S I 
ł./fłf/tf)t/ł JlA Prr · 
L 


....... 

,- 

 
fil.' 
.. '':--. , " 
*"
 . 

 ' 
IJ  


.. 


- Jak duży areał pan dzier- 
żawi? 
- Niewielki, tylko 62 hektary 
w Budzistowie. Gdybym posiadał 
ich więcej, nie miałbym czasu 
zajmować się sprawami stowa- 
rzyszenia. Moich dwóch synów 
ma większe gospodarstwa. 
- Ilu jest dzierżawców 
gruntów po pegeerach w woj. 
koszalińskim? 
- Jest nas około 1200 i gospo- 
darujemy połową ziemi upraw- 
nej w województwie. Jedni dzier- 
żawią 50 hektarów, a inni - 3 t y- 


cNI- /Ir
 tv:, 
---- 


Unii Europejskiej. Jeśli nasze 
rolnictwo nie będzie stało najako 
takim poziomie, nie będziemy 
mieć swojej żywności, zaleją nas 
towary zachodnie, a nasze ziemie 
będą leżeć odłogiem. 
- Jakiej pomocy oczekuje- 
cie? 
- Tanich kredytów. W tej 
chwili dzierżawca nie może do- 
stać żadnego kredytu, bo nie ma 
czego dać w zastaw. Nie jest wła- 
ścicielem nieruchomości, tylko ją 
dzierżawi. Spłacamy przejęty 
majątek obrotowy. Staramy się, 


Dziś. dzierżawca, 
jutro obszarnik? 


siące. Większość ma około 500 ha 
gruntów. Wśród nas są też spół- 
ki pracownicze, założone przez 
pracowników byłych pegeerów, 
polsko-duńskie, polsko-holender- 
skie, polsko-niemieckie itd. W 
stowarzyszeniu jest nas na razie 
niewielu, gdyż jeszcze je tworzy- 
my. 
- Skąd wywodzą się dzier- 
żawcy? 
- Z reguły są to byli pracow- 
nicy pegeerów, dyrektorzy przed- 
siębiorstw i kierownicy zakła- 
dów rolnych z naszego terenu. 
Mają wykształcenie rolnicze, 
całe zawodowe życie zajmowali 
się uprawą ziemi, hodowlą zwie- 
rząt. Kiedy pegeery zbankruto- 
wały, nie mieli co ze sobą zrobić. 
Mimo iż produkcja rolna nie jest 
zbyt opłacalna, musieli wziąć się 
za nią. W przeciwnym razie by- 
liby bezrobotni. Ludzi obcych, 
spoza naszego województwa, jest 
niewielu. 
- Po co jest wam to stowa- 
rzyszenie? 
- Ma pomagać rozwiązywać 
problemy, organizować szkole- 
nia, bronić naszych praw i zajmo- 
wać się naszymi sprawami. Mu- 
simy walczyć o swój status, opra- 
cować program, przedstawić co 
r6.bimy, w jakim kierunku zmie- 
rzamy, jakie mamy potrzeby i 
jakiej pomocy oczekujemy ze 
strony państwa oraz władz woje- 
wódzkich. Musimy wypowiedzieć. 
się we wszystkich sprawach, 
które nas dotyczą. 
Stowarzyszenie powinno też 
zrobić rozeznanie ile gospo- 
darstw i które zajmują się cho- 
wem świń, krów mlecznych, by- 
dła opasowego, co upI'awiają itd. 
Czasu jest niewiele. Nasz kraj 
za parę lat ma się przyłączyć do 


aby spłacona część majątku mo- 
gła służyć jako poręczenie w ban- 
ku. 
- Jaki jest obecnie status 
dzierżawc
 jakie ma on pra- 
wa i obowiązki? 
- Ma on gospodarować, płacić 
podatki, dzierżawę, a uprawnień 
nie ma wiele. Mamy zagwaran- 
towane prawo pierwokupu ma- 
jątku. Trwają dyskusje, ile ziemi 
powinni mieć dzierżawcy i wła- 
ściciele. Niektórzy chcą nam za- 
bierać grunty, bo uważają, że 
mamy za dużo. Ich zdaniem, "nie 
potrzeba w kraju takich dużych 
gospodarstw, bo one niczym się 
nie różnią od pegeerów. Większy 
dzierżawca nie może dostać kre- 
dytu. A przecież ziemi nie zago- 
spodarowanej jest jeszcze sporo, 
każdy może ją brać i uprawiać. 
Jednak nie można rozparcelować 
jej bez znajdujących się na niej 
obiektów. Cały majątek musi być 
zagospodarowan
 
- Jesteście dzierżawcami, 
w przyszłości macie być po- 
siadaczami ziemskimi... 
- W umowach mamy zagwa- 
rantowane, że będziemy mieć 
prawo pierwokupu. Gdy ktoś 
chce kupić 100 hektarów, może 
wpłacić 20 proc. wartości, a re- 
sztę mieć rozłożoną na ra
 Przy 
zakupie 200 hektarów pierwsza 
wpłata wynosi 40 proc. Teraz 
zasady te mają zostać zmienione, 
propozycje są bardzo różne. 
Większość dzierżawców nie ma 
jednak pieniędz
 bo musi spła- 
cać majątek obrotowy. Gospodar- 
stwa przejmowała w nie najlep- 
szym stanie. A ostatnie trzy lata 
były bardzo niekorzystne dla rol- 
nictwa. 
- Dziękuję za rozmowę. 
IRENA BOGUSZEWSKA 


ł PI 
I i
		

/29485-0004.djvu

			ROZMAITOŚCI 


Wtorek, 14.03.1995 r. 


4 


Przerosło moje wyobrażenie 


waż nie mam wodomierza. Przera- 
ziła mnie natomiast cena wywozu 
nieczystości płynnych. Wyłączam z 
tego wywóz śmieci. Wywóz nieczy- 
stości płynnych wynosi 350 tys. 
miesięcznie. Mama wraz z synem, 
którzy nie mają łazienki, płacą 70 
tys. zł. W skali rocznej koszty wy- 
wozu wynoszą 
5.140.000 sta- 
rych złotych. 
Uważam, że 
przy moich 
potrzebach i 
przy tak wiel- 
kim szambie 
powinienem 
sobie we własnym zakresie wywo- 
zić nieczystości. To jest 4 razy w 
roku. Mama w tej sprawie poszła 
do burmistrza Miasta i Gminy. W 
rozmowie powiedziała, że chce 
uzyskać zgodę na wywóz nieczy- 
stości we własnym zakresie. Bur- 
mistrz się zgodził, natomiast kate- 
gorycznie sprzeciwił się temu dy- 
rektor ZGKiM. Gdybym, jak nie- 
którzy, odprowadzał ścieki "na 
dziko", wprost do rzeki, nic by 
mnie to nie kosztowało. 
Nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji 


Chcę opisać krzywdę, jaka nas 
spotkała w związku z podwyżkami 
czynszu, zużycia wody, wywozu nie- 
czystości stałych i płynnych. Mie- 
szkamy w starym piętrowym bu- 
dynku w Kaliszu Pomorskim. Mie-- 
szka nas dwie rodziny. Piętro zajmu- 
je mama emerytka wraz z synkiem 
rencistą. Ja nato- 
miast wraz z żoną 
i dwójką dzieci 
zajmuję parter o 
łącznej powierzch- 
ni 38 m kw. 
W ten budy- 
nek włożyliśmy 
dużo pracy. Wy- 
mieniłem podłogi, urządziłem ła- 
zienkę. We własnym zakresie mu- 
siałem wykonać duże szambo na 
odpływ nieczystości. Prace zosta- 
ły odebrane komisyjnie. 
Jednak niedługo się tym cieszy- 
łem, gdyż w lutym br. otrzymałem 
nową umowę najmu lokalu. To 
przerosło moje wyobrażenia. Do tej 
pory płaciłem 90 tys. miesięcznie. 
Obecnie będę płacił około 600 tys. 
zł. Nic bym nie miał przeciwko 
temu, bo rozumiem, że ceny rosną, 
jak również i czynsze, nie mam też 
pretensji do poboru wody, ponie- 


na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu 
nie zabudowanego, położonych w Słupsku na tere- 
nach objętych Miejscowym Planem Szczegółowym 
Osiedla "Leśna Wschód", przeznaczonych pod zabu- 

owę jednorodzinną o charakterze wolno stojącym, 
bliźniaczym i szeregowym. 


CZYTELNIKÓW 


13. Działka nr 973/1 o pow. 894 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 9.834 zł 
Wadium - 2.459 zł 
14. Działka nr 974/1 o pow. 945 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 10.395 zł 
Wadium - 2.599 zł 
15. Działka nr 975/1 o pow. 850 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 9.350 zł 
Wadium - 2.338 zł 
16. Działka nr 976/1 o pow. 762 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 8.382 zł 
Wadium - 2.096 zł 
17. Działka nr 977/1 o pow. 843 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 9.273 zł 
Wadium - 2.318 zł 
18. Działka nr 978/1 o pow. 776 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 8.536 zł 
Wadium - 2.134 zł 
19. Działka nr 979/1 o pow. 614 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 6.754 zł 
Wadium - 1.689 zł 
20. Działka nr 980/1 o pow. 620 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 6.820 zł 
Wadium - 1.705 zł 
21. Działka nr 460/2 o pow. 824 m kw. obręb 18, 
KW 39031 
Cena wywoławcza - 10.152 zł 
Wadium - 2.538 zł. 
I przetarg odbędzie się 29.03.1995 r. o godz. 
12.00 w sali 211 tut. urzędu. O ile nierucho- 
mości nie zostaną zbyte w I przetargu, II prze- 
targ odbędzie się 5.04.1995 r. o godz. 12.00 
w sali 211 tut. urzędu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium do godz. 11.30 w dniu prze- 
targu w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 
1a. 
Osobie, która wygra przetarg, ale uchyli się od 
podpisania umowy notarialnej, wpłaconego wa- 
dium nie zwraca się. 
Nabywca pokrywa koszt przeprowadzenia 
przetargu w kwocie 50 zł. 
Opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wie- 
czystego wynosi 25% wylicytowanej wartości 
działki, opłata roczna 1 % tej wartości i może być 
aktualizowana w okresach nie krótszych niż je- 
den rok. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w 
pok. 213 tut. urzędu lub tel. 232-26 w. 376. 
Zarząd Miasta Słupska zastrzega sobie prawo 
odwołania lub unieważnienia przetargu bez po- 
dania przyczyn. GG-90B 


A. Działki przeznaczone pod zabu- 
dowę bliźniaczą: 
1. Działka nr 374 o pow. 973 m kw. obręb 17" 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 12.649 zł 
Wadium - 3.162 zł 
2. Działka nr 375 o pow. 845 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 10.985 zł 
Wadium - 2.746 zł 
B. Działki przeznaczone pod zabu- 
dowę szeregową: ' 
3. Działka nr 376 o pow. 565 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 7.345 zł 
Wadium - 1.836 zł 
4. Działka nr 377 o pow. 533 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 6.929 zł 
Wadium - 1.732 zł 
5. Działka nr 378 o pow. 501 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 6.513 zł 
Wadium - 1.628 zł 
6. Działka nr 379 o pow. 469 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 6.097 zł 
Wadium - 1.524 zł 
7. Działka nr 380 o pow. 437 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 5.681 zł 
Wadium - 1.420 zł 
8. Działka nr 381 o pow. 405 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 5
265 zł 
Wadium - 1.316 zł 
9. Działka nr 382 o pow. 373 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 4.849 zł 
Wadium - 1.212 zł 
C. Działki przeznaczone pod zabu- 
dowę wolno stojącą: 
'10. Działka nr 383 o pow. 741 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 9.633 zł 
Wadium - 2.408 zł 
11. Działka nr 384 o pow. 657 m kw. obręb 17 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 8.541 zł 
Wadium - 2.135 zł 
12. Działka nr 385 o pow. 640 m kw. obręb 17, 
KW 36711 
Cena wywoławcza - 8.320 zł 
Wadium - 2.080 zł 


W tej budce w wydrążonym pniu 
brzozy zamieszkuje rodzinka szpa- 
ków. 


Fot. Kazimierz Ratajczyk 


PRACA CZEKA 


Firma zatrudni młodego, energiczne- 
go po studiach, najlepiej ekonomicz- 
nych (j. niemiecki lub angielski). Kosza- 
lin, tel.lfax 425-427, 425-424 w. 26. 
Zatrudnimy pracownika magazyno- 
wego, wiek do 35 lat. Koszalin,' tel. 
42-79-31 w.281. 
Zatrudnię akwizytora z samochodem 
i praktyką. Koszalin, tel. 45-11-85. 
Kierowcę kat. C, zatrudnię, kontakt: 
Koszalin, ul. Kasprzaka 11/28, po 
17.00. 
Rejonowy Areszt Śledczy w Koszalinie, 
ul. Młyńska 71, zatrudni ekonomistę 
(mężczyznę). Kandydaci winni spełniać 
następujące warunki: wiek do 35 lat, 
dobry stan zdrowia, niekaralność sądo- 
wa, uregulowany stosunek do służby 
, wojskowej, wykształcenie wyższe. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
"Agra" 75-137 Koszalin, ul. Szczeciń- 
ska 42B, tel. 42-20-11 wew. 246, zatru- 
dni bezrobotnych tech.-elektryka z 
uprawnieniami do 1 kW i własnym sa- 
mochodem, hydraulika z uprawnienia- 
mi gazowymi i własnym samochodem. 
Poszukujemy cieśli, stolarzy, mura- 
rzy. Kos
alin, ul. Bohaterów Warszawy 
27, tel. 41-10-32. 
Firma handlowa "Tajfun" zatrudni na 
samodzielne stanowiska handlowe 6 
osób. Mile widziany samochód. Kosza- 
lin, 43-68-15. 
Konzeption II poszukuje kandydatów na 
agentów ubezpieczeniowych z woj. 
słupskiego i koszalińskiego. Zgłoszenia 
i informacje: Koszalin, tel. 411-309. 
ASTiM Koszalin zatrudni akwizytorów 
z własnym izotermicznym środkiem 
transportu. Wymagana książeczka 
zdrowia. Tel. 42-54-11 . 
Firma handlowa zatrudni młodego, 
operatywnego mężczyznę z samo- 
chodem. Praca w terenie. Koszalin, tel. 
43-23-47. 
Kierowcę-akwizytora, minimum kat. 
C. Hurtownia KEVIN, Unieście, tel. 
189-781. 
Pracownika d,o obsługi komputera 
ze znajomością podstaw księgowo- 
ści. Hurtownia KEVIN, Unieście, tel. 
189-781. 
Słupskie Przedsiębiorstwo Remonto- 
wo-Budowlane sp. z 0.0. zatrudni kie- 
rownika budowy. Bliższe informacje 
można uzyskać w siedzibie przedsię- 
biorstwa przy ul. Przemysłowej 35. 
Słupsk, tel. 443-421 . 
Firma handlowa zatrudni sprzedawcę' 
w branży chemicznej (farby, lakiery). 
Wymagana znajomość obsługi kompu- 


ną przez prom pasażersko-samo- 
chodowy "Balanga Sister", ma 
wejść druga jednostka do przewo- 
zu głównie ciężarówek. Szwedzi - 
według deklaracji składanych w 
Morskim Porcie Handlowym Gdy- 
nia, są zainteresowani budową 
nowego promu, przygotowanego 
również do przewozu wagonów. 
Prom ten pływałby na linii Gdynia 
- Karlskrona. 
We wrześniu br. ruszy budowa 
Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, 
która połączy port z przyszłą au- 
tostradą. Wówczas aktualności 
nabierze budowa przystani pro- 
mowej w Gdyni. Trwają starania 
o fundusze na bazę z Banku 
Światowego. Gotowość udziału w 
inwestycji zadeklarowała Polska' 
Żegluga Bałtycka w Kołobrze- 
gu.(n) 


Ekspresowa robota 
W Gdańskiej Stoczni Remonto- 
wej trwa przebudowa niemieckie- 
go promu kolejowo-towarowego 
MUKRAN na prom pasażersko- 
kolejowo-samochodowy. Przebudo- 
wa zostanie wykonana ekspreso- 
wo w ciągu 3 miesięcy. Zapłata 
wyniesie 14,5 mln marek. Prom 
"Mukran" został zbudowany w 
1986 roku i miał wozić ładunki 
między NRD i ZSRR. Obecnie 
musi stać się bardziej uniwersal- 
ny. Po przebudowie pomieści 50 
ciężarówek i 50 wagonów. Liczbę 
miejsc pasażerskich zwiększono z 
12 do 140. Rozbudowane zostanie 
zaplecze gastronomiczne. 


Gdynia - Karlskrona 
Jeszcze w tym roku na linię 
Gdynia - Karlskrona, obsługiwa- . r r 
rr 
 5 6 
1 8 l
 10 
11 
12 113 
r 4 15 l 
116 
-  
I 

 

. 

' 
'O 
eN 

 
N 

 

 


Q _. Koszalin 
p_:_
_, 
.=

68 I 
.:. stolar- 
ka okienna i drzwiowa 
"STOLBUD i _ Go- 
rzów" 
.:. materiały budowla- 
ne GG-905p 


24 
90.20 M 

e$ g0c2iny 
r 88 90 92 ? 95 100 108 " d 
Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty 60, tel. (0-965) 2 44 79 na ,o (I .. 
fax. (0-965) 2 85 07 
AgencJ,a Reklamowa Radia Kołobrzeg tel. (0-965) 2 8211 
Hotel' New Skanpol" ul. Dworcowa 10 wew. 124 
GK-3126p 


POZIOMO: 4) lada w kawiarni, restauracji, 7) był nim 
Piętaszek, 11) smażenie się na plaży, 12) uprawne lub 
minowe, 13) przejażdżka zimowa, 14) saper, 15) ...wiecz- 
nych śniegów, 16) ikra jesiotra jako przekąska. 
PIONOWO: 1) wyręcza aktora w niebezpiecznych uję- 
ciach, 2) w przysł. "Lepszy funt szczęścia niż... rozumu", 
3) strefa międzyzwrotnikowa, 5) niepowodzenie, klapa, 6) 
alkaloid w herbacie, 8) chroni dętkę, 9) płytka zatoka od- 
dzielona od morza mierzeją, 10) ze stolicą Nairobi. 
"Maro" 


22.00 Informacje 
22.20 Sport 
23.20 Marysia i Napoleon - Polska, 
1966 
1.10 Pożegnanie 
'f6L'ltitA 7.00 Panorama 9.00 
Wiadomości 9.15 Urwi- 
sy z Doliny Młynów - serial 1 0.00 W 
labiryncie (53 i 54) 10.55 PKF 11.30 
Historia 12.00 Wiadomości 12.15 
Jak zdobyć pieniądze 13.05 Zawsze 
jeżdżą pociągi 13.20 Kraina 13.50 
Tydzień w polityce 14.15 Wyprawa 
15.00 Postawy 15.20 Nie dokończo- 
ny rozdział 16.00 Sport 16.30 La la 
mi do 17.00 Teleexpress 17.15 
Ciuchcia 18.00 Teatr - Krzyżówka 
19.05 Zawsze jeżdżą pociągi 19.20, 
Dobranocka 19.30 Wiadomości 
20.00 Za chwilę dalszy ciąg progra- 
mu 20.30 Twarze teatru po 20 latach 
- Wojciech Pszoniak 21.00 Panora- 
ma 21.30 Komediantka (6) - serial 
prod. polskiej 22.30 30 lat minęło (1) 
23.35 Przegląd filmów o sztuce 0.15 
Nie mam nic do dnia 0.45 Gliny - 
mag. policyjny 
11 6.00 Zbuntowana (59) - te- 
lenowela prod. argentyń- 
.
 skiej 6.45 Kronika Wyda- 
5 rzeń Tygodnia (powt.) 7.15 
,f Biznes to biznes - magazyn 
ekonomiczny (powt.) 8.10 
Filmy animowane dla dzieci 9.20 
Oddział specjalny - serial detektywi- 
styczny prod. USA 10.15 Jolanda- 
telenowela (odcinek podwójny) 


=sateIi.ty 


- 
. 


kabIa 


-rv 


2: 


PO 
 8.00 Banda Pand (11) - 

:::.
 serial dla dzieci 
SAT . '. 8.30 Program rozrywko- 
wy - Rebusy 
9.00 Sąsiedzi (300) - serial austra- 
lijski 
9.30 W drodze - program katolicki 
10.00 Szpital miejski (49) - serial 
amerykański 
10.50 Film na telefon - powtórzenie 
filmu 
12.30 Disco relax 
13.30 Kuba zaprasza 
14.00 Tylko dla dam 
14.30 Link Journal - magazyn mody 
15.00 Adam-12 (47/48) - serial 
amer. 
16.00 Pamiętnik nastolatki - maga- 
zyn 
16.30 Informacje 
16.40 Gramy! oraz Pepsi Riff 
16.55 Alwin i wiewiórki (23) - serial 
animowany 
17.25 Rebusy - program rozrywko- 
wy 
17.55 Sąsiedzi (301) - serial austra- 
lijski 
18.30 Informacje 
18.55 Skrzydła (69) - serial amery- 
kański 
19.20 Plus Minus - program publicy- 
styczny , 
20.00 Syreny (1) - serial USA, 1992 
21.00 Na każdy temat - talk show, 
prowadzenie Andrzej Woyciechow- 
ski 


kowe 18.25 Rock'n'Roll Daddy - serial 
18.55 Roseanne - serial familijny USA 
19.25Alf - serial'19.55 Wiadomości 20.15 
Wszystko oprócz morderstwa: Punkt 
Ypsilon - niem. film krym. 22.10 Reporte- 
rzy - mag. informacyjny 23.05 Kung-fu - 
serial akcji USA 


MTV 17.00 Wiadomości 17.15 Trzy 
przeboje 17.30 Zadzwoń do MTV 18.00 
Muzyczny non stop 19.30 Sport 20.00 
Największe przeboje 21.00 Mostwanted 
22.30 Beavis i Butthead - serial anim. 
23.00 Raport 23.15 Filmowe MTV 23.30 
Wiadomości 23.45 Trzy przeboje 24.00 
Koniec? 2.00 Soul 3.00 The Grind 3.30 
Teledyski 


Koło fortuny - telegra 20.15 A.S. - niem. 
serial krym. - Róże i śmierć 21.15 Szpi- 
tal w Chicago - serialobycz. USA 22.15 
U. Meyer - Ludzie z pierwszych stron ga- 
zet 23.00 Spiegef TV - reportaż 23.35 
Randka w ciemno 0.05 Miasto przemo- 
cy - film krym. USA z 1983 r. 
.RTL / 
6.00 Wiadomości 6.05 Dla dzieci 9.05 
Kojak 1 0.00 Moda na sukces - serial 1 0.30 
Czas tęsknoty - serial 11.00 Gorąca cena 
11.30 Potyczki rodzinne - quiz 12.00 Punkt 
12 12.30 Rodzina Springfieldów 13.15 
Santa Barbara 14.10 Morderstwo to jej 
hobby 15.00 I. Christen 16.00 H. Meiser 
17.00 Jeopardy! 17.30 Między nami - 
niem. serial 18.00 Moda na sukces - se- 
rial 18.30 Explosiv 18.45 Wiadomości 
19.10 Explosiv 19.40 Dobre, złe czasy- 
serial 20.15 Piłka nożna - bezpośrednia 
transmisja z meczu ćwierćfinałowego o 
puchar UEFA 22.15 Quincy - serial krym. 
USA 23.15 Gottschalk - talk show 24.00 
Wiadomości 0.25 Liga Mistrzów 0.30 Noc- 
ne show - program rozrywkowy 1.30 Ko- 
jak - serial krym. USA 2.20 Morderstwo to 
jej hobby 
. PRO 7 
6.10 Filmy rysunkowe 7.30 Nasz dom- 
serial familijny USA 8.30 Petrocelli - serial 
krym. USA 9.30 Roseanne - serial familij- 
ny USA 10.00 Meteor - film s-f USA, 1977 
12.00 Hartowie w akcji - serial kryminalny 
USA 13.00 Aniołki Charliego - serial 14.00 
Arabella Kiesbauer - talk show 15.00 Dy- 
nastia COlbych - serial 15.55 Prawo Los 
Angeles - serial USA 16.55 Film: rysun- 


11.00 Zbuntowana 11.45 Detektyw 
Remington Steel - serial detektywi- 
styczny, USA 12.45 Cztery diabły - 
film USA, 1975 14.30 Kronika Wy- 
darzeń Tygodnia (powt.) 15.00 Bi- 
znes to biznes (powt.) 15.55 Filmy 
animowane dla dzieci 17.15 Oddział 
specjalny - serial detekt. prod. USA 
18.30 Jolanda - telenowela (odcinek 
podwójny) 19.10 Zbuntowana 20.00 
Detektyw Remington Steele 21.00 
Szczęki 111- thriller USA, 198322.45 
Pełnym gazem - program motoryza- 
cyjny 23.15 Globtroter - magazyn tu- 
rystyczny 23.45 Wielka biała śmierć 
- film przyrodniczy prod. USA 1.30 
Zbuntowana 2.30 Szczęki III 4.10 
Pełnym gazem 4.40 Globtroter 5.10 
Detektyw Remington Steel 


. RTL 2 
5.50 Benson 6.15 Nie bez mojej matki - 
serial 6.40 Seriale animowane dla dzieci 
9.45 Ruck-Zuck 10.15 Uśmiech! 10.45 
Benson 11.15 Nie bez mojej matki - serial 
11.40 Kobieta za 7 milion6wdolarów 12.35 
Seriale animowane dla dzieci 17.00 Męż- 
czyzna za 6 milionów dolarów 17.55 
Ruck-Zuck 18.25 Uśmiech! 19.00 Kobie- 
ta za 7 milionów dolarów 20.00 Wiadomo- 
ści 20.15 Czarna lista (1) - film fab. USA 
22.15 Korzenie - film fab. USA z 1988 r. 
23.55 Na wariackich papierach - serial 
0.50 Potwory 1.20 Cudowna kobieta - se- 
rial USA 2.1 O Reklama 


.DSF 
6.00 Sport na świecie - magazyn 6.30 
Tenis 7.30 Sport na świecie - powt. 8.30 
Powerplay 9.00 Koszykówka 10.00 Klasy- 
cy sportu 10.15 Hattrick Espanol-liga hi- 
szp. 11.00 Hattrick Tifosi - liga włoska 
12.00 Akcja 5 13.00 Sporty magiczne - 
magazyn 15.00 Gimnastyka 16.00 Halo- 
we MS w lekkoatletyce 17.00 Akcja 5 
18.00 Sporty magiczne - magazyn 19.55 
Raport 20.00 Klasycy sportu 20.15 Kaska- 
derzy 21.00 Offensiv 22.00 Wrestling 
22.55 Raport 23.00 Bilard 24.00 Offensiv 
1.00 Reklama 1.15 Wrestling 


.TNT 
8.00 Seriale animowane dla dzieci, m.in. 
Miś Yogi 20.00 Wieczór filmowyTNT: Łow- 
cy szpiegów 20.00 Where the SpiesAre - 
film z 1965 r. 22.00 Likwidator - film z 1966 
r. 24.00 EspionageAgent - film z 1939 roku 
1.25 Szpiegostwo - film z 1937 roku 2.40 
PrzygodyTartu - film z 1943 r. 4.30 Espio- 
nage Agent - powt. z godz. 24.00 


. EUROSPORT 
8.30 Eurogolf 9.30 Lekkoatletyka - 
MŚ w Barcelonie 11.30 Narciarstwo - 
MŚ w Thynder Bay 13.00 Piłka nożna- 
Eurogole 14.30 Świat szybkości - ma- 
gazyn sportów motorowych 16.30 Na- 
rciarstwo - MŚ w Thunder Bay 17.30 
Piłka nożna - Eurogole 18.30 Eurotenis 
19.30 Euronews 20.00 Narciarstwo - 
MŚ wThunder Bay, Kanada - kombina- 
cja norweska, konkurencja drużynowa 
- skoki 22.00 Euroski 23.00 Piłka ncż- 
na - 
uchar UEFA, ćwierćfinały' 1.00 
Euronews 


. SAT 1 
7.30 Telewizja śniadaniowa 7.30 Maga- 
zyn 9.30 Magazyn zdrowia I urody 10.00 
Dla kobiet 10.45 Piłka nożna 11.00 Do 
kasy, kochanie - serial 12.00 Sąsiedzi 
12.30 Pod słońcem Kalifornii - serial fa- 
milijny 13.30 Sokole gniazdo - serial 
14.25 Wszystko, tylko nie miłość 14.55 
Młody Indiana Jones 15.55 MacGyver - 
'serial akcji USA 17.00 Zaryzykuj! 17.30 
Magazyn regionalny 18.00 Na całość! 
19.00 Wiadomości 19.15 Sport 19.30 


. MTV 
6.00 Poranek 7.30The Grind 8.00 Po- 
ranek 9.00 Ingo przedstawia 12.00 Soul 
13.00 Największe przeboje 14.00 Śnież- 
na kula 16.30 Raport 16.45 Filmowe
		

/29485-0005.djvu

			! GLAZURA, TERAKOTA, KLE- 
JE, FUGI, ART. SANITARNE. 
SKLEP NAROŻNY, BIAŁO- 
GARD, RÓG MICKIEWICZA - ZA- 
MOYSKIEGO, 49-28. 
126p (1986) 29.000.000. Koszalin, 
43-69-47, po 15. 
126p (1993) 70 mln. Koszalin, 
43-72-80. 


POLONEZ 1,5 (1982) 3.000 zł. Ko- 
szalin,43-69-95. 
POLONEZ truck (1994) na gwarancji. 
Koszalin, tel. 411-864, R-K, VAT, 9-11. 
RODZYNKI, koncentraty, morele, dak- 
tyle luzem. Szczecinek, tel. 431-11 
wew. 223, po 18 44-133. 
SADZONKI truskawek sprzedam. 
Manowo 65, tel. 183-267. 
SAMOCHÓD Citroen BX 1,90 (1985). 
Koszalin, 40-50-03. 


@ AUTO Handel Best-Pol, komis sa- 
mochodów, motocykli, łodzi, przyczep. 
Zamiana - Leasing - Raty. Koszalin, ul. 
Miła 2, tel./fax 42-38-84. 
ATRAKCYJNIE położoną halę war- 
sztatową 400 m kw. sprzedam - 2 mld. 
Słupsk, 218-31. 
AUTO- części. "Marschel" nowe.za- 
chodnie do wszystkich typów. Ko- 
szalin, Morska 42, tel. 43-25-58, fax 
40-80-67. 
AUTO- Handel Komis "Mix-Car". Go- 
tówka; Raty; Leasing; Wymiana; PTS. 
Wszelkie formalności na miejscu. Ko- 
szalin, ul. Gnieźnieńska 43 teL/fax 
411-540. 
AUTO-HANDEL komis, lombard 
"Skopol" Koszalin, Gnieźnieńska 47, 
42-42-09. 
AUTO-Handel Komis Mokrzecki, Etc. 
Koszalin, ul. Władysława IV, tel./fax 
43-47-93. Bogata oferta. Leasing, 
wymiana, raty 36, PTS. Formalności 
kredytowe na miejscu. . 
AUTOPOŚREDNICTWO. Słupsk, 
438-786. 
BETON, .bloczki, pustaki, stropy Oz, 
nadproża, zbrojenie, roboty budowla- 
ne, zbrojarskie. Romanowski, Kosza- 
lin, Bohaterów Warszawy przy Polmo- 
zbycie, 410-566, 40-57-40. 
BÓB. Skwierzynka 25. Piotr Nesteruk. 
CEGŁA-BIAŁA produkcja - sprzedaż. 
Barwice, tel. 0-966363-74. 
GLAZURA, terakota. Koszalin, Wą- 
wozowa 17b, "Bezamet". 
DWUPOKOJOWE 26.000. Domek w 
Nacławiu - 30.000. Działka w Koło- 
brzegu - 10.500. Koszalin, 45-30-51 
wew. 277. 
DZIAŁKĘ warzywną kier. Jamno. Ko- 
szalin,414-207. 
DZIAŁKI budowlane. Koszalin, 
40-53-10. 
FIAT 126p składak (1990), fiat 125p 
(1988). Koszalin, 414-205 po godz. 
16. 
FIATA 126p (1987) sprzedam. Kosza- 
lin, 45-70-84. 
FOLIE ogrodnicze w rolkach I 
płachtach- RATY, folia Strech 
do owijania palet, reklamówki 
"(duży wybór), opakowania - 
naczynia jednorazowe, worki 
.na śmieci. Plastic-Pol Kosza- 
lin, ul. Zwycięstwa 231, tel./fax 
45-13-03,42-42-86. 
HERBALlFE- zioła (O-59) 288-62. 
HURTOWNIA Budowlana Sezam dla 
dużych i małych odbiorców. Koszalin, 
425-446. 
JAMNIKI krótkowłose, rodowodowe. 
Koszalin, 43-75-93. 
KIOSKI gastronomiczne typu "koło- 
brzeskiego". Koszalin, tel. 42-49-64. 
MATERIAŁY budowlane - cement, 
wapno, cegły według rodzaju, pol bruk, . 
suporex, sufity podwieszane, boaze- 
rie, PCV, fugi, listwy narożne, kleje, 
pianki, podokienniki, płytki elewacyjne. 
Koszalin, Strażacka 1, tel. 42-42-01 
 
42-73-81. 
MERCEDESA 4060 - tanio sprze- 
dam. Sieciemin, 185-167. 
NAJTANIEJ KOŁDRY, POŚCIEL 
U PRODUCENTA. "ANDRA", 
KOSZALIN, MIESZKA I, TEL. 
410-500. . 


OBUWIE Hurt-Import, Szczecinek, tel. 
431-11 wew. 223, po 18 44-133. 
OKNA i drzwi plastikowe, alu- 
miniowe, drewniane - raty. BO- 
AZERIA PCV, sufity,podwie- 
szane. BRAMY garażowe, role- 
ty, markizy. DO KOŃCA MAR- 
CA OBNIZKA CEN. Koszalin, 
42-40-72 (8-16). 
OPEL corsa (1986), agregat prądo- 
twórczy "honda". Koszalin, 45-01096. 
OPEL kadett diesel (1986). Koszalin, 
45-18-03. 
OPEL manta 2,Oi (1979). Silnik fiata 
126p, 650 cm, używany. Gwarancja. 
Szczecinek, 460-01. 
OPEL rekord "diesel" sprzedam 
lub zamienię na mniej- 
szy.Koszalin,40-25-25. 
PARTER domu w Szczecinku. Kon- 
takt: Koszalin, 40-30-59. 


r
aa.u' 


SKODA favorit (X.1991). Koszalin, 
416-267. 
SKRZYNKI i palety do jajek. Słupsk, 
Skłodowskiej 3, tel. 282-42. 
SPRZEDAM: passata (1979) 1300 
cena 3500, golfa (1979/91) 1600 cena 
3500 lub zamiana. Koszalin, 413-630. 
SPRZEDAM IBM 40 MB HO, 20 MHz, 
monitor kolor. Kołobrzeg, tel. 258-43, 
po 20. 
SPRZEDAM kawalerkę lub zamienię 
na Koszalin. Białogard, 45-92. 


SPRZEDAM SAMOCHODY: RO- 
BUR ROK PROD. 1985, TARPAN 
1991. WIADOMOŚĆ WARSZKo- 
WO, TEL. (059) 10-79-60. 
SPRZEDAM TENISÓWKI, 
TRAMPKI, ADIDASKI, INNE, 
CENA IMPORTERA. Koszalin, 
42-79-31 WEW. 270. 


STAR 200 w, rozrzutnik obornika ''Tan- 
dem". Drobiński, Kanin 4 k. Sławna. 


"STOL-PLAST" OKNA, DRZWI 
PCV, PANORAMA, KBE. PRO- 
MOCY JNE CENY. Koszalin, 
ZWYCIĘSTWA 6A, 427-851 
WEW. 257 (12-18). 


SUKNIE komunijne, ślubne, garsonki 
- sklep "Przy Teatrze". Koszalin, Fin- 
dera 18. 
SUPERBEZPIECZNY amerykański 
fotelik samochodowy dziecięcy. 
Słupsk, 261-01. 
TELEWIZORY Neptun - naprawa. 
Koszalin, 42-07-25. 
TV zachodnie. Koszalin, 43-38-57. 
WITRYN Ę chłodniczą, małą lodówkę, 
wagę uchylną. Koszalin, 40-51-91. 
ZAPRASZAMY codziennie do Cen- 
trum Ogrodniczego "Hortulus" w 00- 
brzycy 76. Kilkadziesiąt tysięcy roślin, 
ciekawa kolekcja, setki pomysłów na 
Twój ogród - ogród Twoich marzeń. 


@ WYWIADOWNIA "Info Business" 
Giełda Długów: Windykacje; Bada- 
nia wiarygodności (Polska, Niem- 
cy); Usługi detektywistyczne. Wy- 
druki z bazy 700.000 firm. Koszalin, 
41-17-96. 


125-6p, ładę, poloneza, zagraniczny, 
również remont. Koszalin, 43-23-95. 
AUTA po wypadku i na części kupię, 
0-61 14-14-84. 
DOM, piętro willi, połowę bliźniaka w 
rozliczeniu mieszkanie 100 m kw. 
Słupsk, 261-01. 
KUPIĘ wtryskarki dO remontu ślimako- 
we KUASY siła zwarcia od 50 do 100 
ton. Białogard, tel./fax (0-94) 1231-35. 
MIESZKANIE, domek do remontu. 
Koszalin, 40-32-95. 
OWERLOK i dwuigłówkę - kupię. Te- 
lefon 162-374. 
SKLEP w Kołobrzegu, ewentualnie 
mieszkanie na parterze w centrum 
Kołobrzegu kupię. Białogard, tel. 27-27. 
SKUP makulatury. Koszalin, ul. Kaspro- 
wicza 14, teL/fax (094), 42-70-88. Sku- 
pujemy makulaturę: archiwalną, karto- 
nową, mieszaną. Nasz transport do 100 
km (większe ilości). Oferujemy papier 
toaletowy. Jesteśmy płatnikami VAT. 
SZKLARNIĘ ogrodową 6x3. Koszalin, 
Szczecińska 43, tel. 42-66-65. " 
TUCZNIKI powyżej 50 sz1. Koszalin, 
161-423. 


@ ALARMY - pomieszczenia. 
Koszalin; 42-78-81, wew. 372, 
godz. 8-18. 


CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
amerykański sprzęt, środki. Koszalin, 
45-38-48. 
DEKARSKIE. Koszalin, 41-29-96. 
DEZYNSEKCJA. Koszalin,413-745. 
DOMOFONY. Koszalin, 45-38-48. 
DOMY, magazyny i garaże ocieplane. 
Koszalin, 40-53-10. 
GLAZURA, terakota, tynki. Koszalin, 
40-53-1 O. 
LODÓWKI, pralki. Koszalin, 40-53-10. 
LODÓWKI-pralki - naprawy. Słupsk, 
246-85, Piniański. 
LODÓWKONAPRAWY. Koszalin, 
42-23-89. 
MALOWANIE- szpachlowanie. Ko- 
szalin, 41-42-86. 
MALOWANIE, tapetowanie. Koszalin, 
41-42-70. 
MEBLE kuchenne, szafki, narożniki z 
drewna wykonuje Zakład Stolarski 
Koszalin, Niepodległości 75. 
MONTAŻ boazerii. Koszalin, tel. 
412-220. 


REMONTY mieszkań. Koszalin, 
42-57-63. 
RENOWACJA 
tarych mebli i ram. 
Tel. (O-59) 437-321. 
RENT A CAR - całodobowa wypoży- 
czalnia samochodów, Kołobrzeg, 
247-81,258-55 (18-24). 
SZYCIE przerabienie futer, naprawy 
kurtek skórzanych. Koszalin, Bałtycka 
2, 43-08-23 (Zakład Kuśnierski nad 
"Zorzą"). 
TAPICERSKIE- Chrzanowskiego 3. 
Koszalin, 415-038. Zapewniamy 
transport. 
TAPICERSKIE zapewniamy trans- 
port. Koszalin, 457-309. 


@ AUTOALARMY, odcinacze, 
blokady Mul- T-Lock, znakowa- 
nie. Raty. Autoryzowany serwis. 
Koszalin, Racławicka 15 (WSI) 
42-78-81, wew. 372 w godz. 8-18, 
po godz. 20 tel. 45-74-82. 
ANTENY- montaż, serwis. Adam 
Schmidt, Koszalin, 43-36-36. 
AUTO-GAZ, montaż. Koszalin, 
43-26-92. 
AUTOALARMY, blokady, znakowa- 
nie, radioodtwarzacze. Auto-Plus. 
Słupsk, Zielona, 439-145. 
AUTOALARMY - tanio, szybko. Ko- 
szalin, 410-644, ul. Jana z Kolna 30. 
AUTOALARMY, znakowanie. Kosza- 
lin, (tereny podożynkowe) 452-500. 
BAWEŁNIANE tapety natry
kowe. 
Koszalin, 42-78-41 wew. 248. VAT. 
CAŁODOBOWA pomoc drogowa - 
tanio. Koszalin, 43-62-54, CB 15-95 
kanał 10. 
CIĘŻAROWY - wywrotk.a 13 t. Kosza- 
lin, tel. 45-72-65. 
CYKLINOWANIE. Koszalin, 405-496. 
CYKLINOWANIE, układanie. Kosza- 
lin, tel. 41-22-52. 
, "CZAPLA"- przeprowadzki, biura-mie- 
szkania. Koszalin, 40-50-16. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Koszalin, 402-645. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Koszalin, 43-11-44, 43-05-36. 


TAPICERSTWO samochodowe. Ko- 
szalin, Bosmańska 8, tel. 41-62-39. 
TELEGAZETA, zdalne sterowanie, 
przestrajanie. Koszalin, 413-687. 
TELENAPRAWA- w domu klienta. 
Koszalin, 453-560. 
TELENAPRAWA. Radzieckie, zach.o- 
dnie, krajowe. Koszalin, 40-51-77. 
TELEPOGOTOWIE. Koszalin, 
45-35-79. 
TELEWIDEONAPRAWA. Słupsk, 
43-45-63. 
TRANSPORTOWE 1,5 t. Koszalin, 
43-47-84. 
TRANSPORTOWE 1 t, tanio. Kosza- 
lin, 45-75-99. 
TRANSPORTOWE 2,4 t, 5,5 t. 
Koszalin, 42-07-60, 42-78-41 
wew. 298. 


TRANSPORTOWE 8 t (wywrotka) 
Koszalin" 163-429. 
TRANSPORTOWE, Koszalin, 42-26-80. 
Zabiorę towar do Warszawy. 
UKŁADANIE glazury, remonty ogól- 
nobudowlane. Koszalin, 411-808. 
UKŁADANIE glazury, terakoty. 
Koszal
n, tel. 43-46-70. 


ZŁOTNIK. USŁUGI Z MATERIA- 
ŁU WŁASNEGO, POWIERZONE- 
GO: ŁAŃCUCHY, BRANSOLETY, 
PIERŚCIONKI. BIAŁOGARD. 
LINDEGO 20 (I PIĘTRO). TEL. 
(12), 41-82. 
ŻALUZJE- g\\{arancja, najtaniej. Ko- 
szalin, 42-36-53, 43-64-37. 
ŻALUZJE. Koszalin, 403-276. 
ŻALUZJE, rolety antywłamaniowe. 
Słupsk, 261-30. 
ŻALUZJE, rolety. Gama-Color, 
Słupsk, Wolności 11. Producent, 
235-34. 
ŻALUZJE, tapicerka. Koszalin, 


ŻALUZJE, wertikąle. Koszalin, 
41-41-49. 
ŻALUZJE, wertikale, VAT. Koszalin, 
45-75-97. 
ŻALUZJE, wertikale. Koszalin, 
42-33-12. 


"ANKAM" - NIERUCHOMOŚCI, Ko- 
szalin, Zwycięstwa 1 09, 42-26-19. 
Dwupokojowe .38 m, Podgórna - 
27.000. Pilnie zakupimy mieszkania. 
l!!!! NOR D-NIERUCHOMOŚCI. Dom 
wolno stojący do wykończenia 330 m 
kw., działka 600 m kw., ul. Synów Puł- 
ku, 70.000 zł. Koszalin, Zwycięstwa 
137, tel./fax 425-039, 427-921 wew. 
176. 
! III FACTORIA - Giełda-Nieruchomo- 
ści - Koszalin, Laskonogiego 1, tel.lfax 
41-07-69: Kawalerka 20 m, 15.000 zł. 
Kupimy 2-pokojowe. 
ABAKUS-Nieruchomości. Koszalin, 
ul. Zwycięstwa 152, kupi, sprzeda 
działki, mieszkania, domy. Koszalin, 
41-13-81, Białogard, 59-84, Świ- 
dwin, 523-20, Darłowo, 29-96, Łeba, 
663-128, Bobolice, 187-010. 
AB LAND-Nieruchomości, 42-20-81 
wew. 352, Gnieźnieńska 7 (PZU). 
Koszalin, wieczorem - 406-287. Zaku- 
pimy domki - okolice Koszalina 1-, 2- 
pokojowe do remontu. 
AGENCJA "Jasiński- Nieruchomo
ci". 
Koszalin, 426-448, 422-361. Jednopo- 
kojowe do wynajęcia. Atrakcyjna dział- 
ka na Chełmoniewie 1369 m kw., 
13.000 zł. 
AGENCJA Nieruchomości-Wysokiń- 
ski. Rynek Staromiejski 1. Koszalin, 
42-36-44 kupi 2-pokojowe z telefo- 
nem, do 40 m. Poszukujemy domu do 
wynajmu w Koszalinie dla solidnej 
zagranicznej firmy. 


AGENCJA Standard-Nierucho- 
mości. Koszalin, Zwycięstwa 
137,42-79-21 wew. 212. Działka 
budowlana z budynkiem ponie- 
mieckim - 12.000 zł. Zakupimy 
mieszkania. 


DELTA-Nieruchomości. Szczecińska 
25a. Mieszkanie 4-pokojowe + ogród 
i garaż - Przylesie. Nowy atrakcyjny 
dom, z ogrodem i garażem w Boboli- 
cach - tanio. Mieszkania 1-, 2-poko- 
jowe zakupimy. Koszalin, 423-323, 
43-67-13. 
DOM-LEX-Nieruchomości. Koszalin, 
Wojska Polskiego 24/26, 42-54-51 do 
54 wew. 62, 40-51-91. Dom do remon- 
tu w Białogardzie 26.000. 
DO wynajęcia garaż. Wiadomość: 
Białogard, tel. 71-42. 
DO wynajęcia mieszkanie 80 m kw. 
Koszalin, 45-60-94. 


DO wynajęcia pokój. Koszalin, 
42-53-99. 
DWUPOKOJOWE I piętro - kupię. 
Koszalin, 425-746 (9 - 16), 432-473 
(do 24). 
KUPIĘ mieszkanie do 35 m kw. Ko- 
szali n , 43-00-42. 
MIESZKANIEdo wynajęcia. Koszalin, 
41-32-02. 
POSZUKUJĘ lokalu 150-300 m. kw. 
przy ciągu komunikacyjnym. Słupsk, 
44-38-51. 
POSZUKUJĘ mieszkania z telefo- 
nem. Koszalin, 40-32-95. . 
POSZUKUJĘ małego mieszkania do 
wynajęcia w Kołobrzegu. Kołobrzeg, 
229-33, po 18 - Koszalin 43-32-12. 
TANIO do wydzierżawienia sklep, 
możliwość zamieszkania. Mielno, 
41-50-63, wieczorem. 
WYDZIERŻAWIĘ lub kupię pomie- 
szczenie nie handlowe w centrum 
Słupska, do 30 m kw. Słupsk, tel. 
221-27, 21-772. 


FOTELE 
BIUROWE 


RATY 
.. _ LEASING 
BIURO-TECHNIKA 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 19A 
tel. 42-58-88 
Słupsk, ul. 3 Maja 30 
tel. 43-50-18 GG-178p 


ANGIELSKI. Koszalin, tel. 40-50-50. 
KU RS "Obsługi nowoczesnego biura"- 
icMax, Koszalin, tel. 41-42-44. 
KURSY komputerowe najlepsze na 
Pomorzu, nowy nabór. BiCom, Szko- 
ła Komputerowa. Słupsk, 441-448, 
235-41, icMax, Koszalin, 414-244, 
450-912. 
PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJ- 
NE-KURSY KOMPUTEROWE. Ko- 
szalin, PIŁSUDSKIEGO 28,42-48-20, 
41-18-32. 


DO opieki nad dzieckiem za granicą 
ze znajomością języka niemieckiego 
lub angielskiego. Więcej informacji po 
nr tel. 42-49-40 Koszalin, po 18. 
DYSPONUJĘ czasem i mercedes
m 
123, przewóz osób przesyłek i inne do 
dyspozycji non stop. Białogard 48-84. 
"EKSTAZA" zatrudni panie do pracy. 
Koszalin, Grunwaldzka 6. 
FIRMA zagraniczna poszukuje przed- 
stawicieli z Kołobrzegu i okolic do pod- 
pisywania kontraktów handlowych. 
Spotkanie informacyjne 15.03 godz. 
17 w biurze firmy. Koszalin, Zawadz- 
kiego 6. 
MASZ malucha, fiata czy poloneza? 
Zadzwoń, a szybko przesiądziesz 
się na coś lepszego- 80 zł dziennie, 
45-03-20, Koszalin. 
OGROMNE możliwości zarabiania 
oraz awansu w nowo powstałej firmie 
Green Company, 450-320 Koszalin. 
PRACA - wysokie zarobki. Zaadreso- 
wana koperta plus znaczek. 62-500 
Konin 1, skrytka pocztowa 12 "Kwiat- 
kowska". 


I SOCZEWKI kontaktowe - wszystkie 
rodzaje, także twarde, cylindryczne i 
kolorowe. Joachim Grabowski, spe- 
cjalista chorób oczu. Optyka, Kosza- 
lin, 42-41-58, godz. 9-17, 43-04-09. 
wieczorem. 


BŁASZCZYK Sławomir USG, chi- 
rurgia ogólna, plastyczna. Koszalin, 
45-00-05, 43-65-71. 
GABINET masażu leczniczego. 
Koszalin, ul. Sienkiewicza 6/1, tel. 
416-412. 


LEKARZ dermatolog Wanda Markow
 
ska-Benke przyjmuje wtorki, czwartki 
(15.30-17.00). Koszalin, Jedności 4, 
p.104 (gmach basenu). 
LEKARZ specjalista PSYCHIATRA 
HENRYK SEMMLER. Leczenie za- 
burzeń psychicznych, nerwic, de- 
presji. Wtorki, środy (12-13), 
czwartki (15-16). Koszalin, 1 Maja 
9. Tel. 42-29-46. 
MAMMOGRAFIA, USG. Ko- 
szalin, ArmII Krajowej 1 
(obok dworca PKP) codzien- 
nie (17-18) 43-68-58. 


ł ... ::; . 


BILETY autokarowe- miasta całej 
. Europy. Słupsk, 298-73. 
EUROBUS - wynajem mikrobusów. 
Koszalin, 42-29-40. 


I ..: ,.......: .,. ,.. .::
.. . ,i:. ... .:iIIii.::." 
. .::. ".:.,.: \. ... .:.... :: .:.: .. ..:: P :.. 
AUTO-LOMBARD. Koszalin, Gnie- 
. źnieńska 47, 42-42-09. 
LOMBARD- komis rtv (raty). Kosza- 
lin, Waryńskiego 12, 45-48-43. 
LOMBARD "AS", superpożyczki. 
Słupsk, Wojska Polskiego 19/2 (I pię- 
tro) 43-70-13. 
LOMBARD, komis, raty, Koszalin, 
Kaszubska 3 (w podwórz
), tel. 
42-72-60. 
LOMBARD "Lend". Koszalin, Piłsud- 
skiego 56 (Miastoprojekt), 45-30-51 
wew. 226. 
LOMBARD pożyczki pod zastaw, Za- 
lesie 11, Koszalin, 40-50-03. Wieża 
sony, opryskiwacz turbo, telewizory, 
magnetowidy. 
LOMBARD. Słupsk, Buczka 1 (stara 
przychodnia) 24-111 . 
"PARTNER" - Lombard - 
Raty - Komis. Auto, złoto, 
rtv, agd. Koszalin, Gierczak 
7, tel. 40-89-83. Kołobrzeg, 
Strzelecka 1, tel. 423-90. 


m!! EXCLUSIV NIGHT CLUB 
"ABIGAJ" - intymność, dyskre- 
cja. Mielno, ul. Słowackiego 1 
(20-8). 
III DZWOŃ - Koszalin, 411-210. 
-777- Live girls - coctails. Kaszubska 
1. Koszalin, 411-851. Open 16-4. 
AGENCJA "Sabrina" zaprasza cało- 
dobowo. Koszalin, 42-24-75. 
BONITA. Koszalin, 43-30-31. 
"EKSTAZA" zaprasza na ero- 
tyczne pokazy, masaże, kino 
wideo. Koszalin, Grunwaldzka 6, 
42-57-45. 
IDA. Słupsk, 224-53. 
KLUB Nocny zaprasza, Koszalin, 
404-560 zatrudnię panie, zakwatero- 
wanie i wyżywienie, wysokie zarobki. 
KOŁOBRZEG, 213-85, SARA, zatru- 
dnię. 
KOŁOBRZEG, "Violetta". tel. 271-70. 
LABIRYNT całodobowo, atrakcyjne 
panie. Koszalin, 404-584. 
NOWE dziewczyny - nowe prze- 
życia. Koszalin, 405-899. 
ROMA zaprasza. Kołobrzeg, 226-10. 
Zatrudnię. 


£.
--=-== HURTOWNIA ART. GOSP. DOMOWEGO 


Sl ER' KOSZALIN, ul. SZCZECIŃSKA 25A, Tel. 42-78-41 w.29842Q.760 
ZAPRASZA NA ZAKUPY DO SKLEPÓW ARMOWYCH "MASTER" 

 W KOSZAUNIE: 

1. E. GIERCZAK 3 

 ul. SZYMANOWSKIEGO 30 
A..
" ul. NIEPODLEGŁOŚCI 136A 
.
"""'" ul. PIŁSUDSKIEGO 4 
POLECAMYSPRZĘT ZMECHANIZO WANYA GO: 
ŻELAZKA, CZAJNIKI BEZPRZEWODOWE, EKSPRESY DO KAWY, OPIEKACZE, TOSTE- 
RY, SUSZARKI DO WŁOSÓW, MIKSERY, KOMBIWARY, FRYTOWNICE, ODKURZACZE, MA- 
SZYNKI DO MIĘSA, KRAJALNICE, IMBRYKI CERAMICZNE, KUCHNIE MIKROFALOWE 
ORAZ WIELE INNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW GK-3389p  


@} Pod patronatem Wojewody Koszalińskiego, 
Rada Wojewódzka Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Koszalinie 
NOT organizuje konkurs pn. "Menedżer Techniki 
woj. koszalińskiego" 
Konkurs ma na celu wyróżnienie za techniczno-organizacyjną przedsiębiorczość i 
efektywność w działalności gospodarczej kierowników firm, przedsięwzięć technicz- 
no-organizacyjnych oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych. 
Termin zgłaszania upływa 15 marca br. 
Zgłoszenia przyjmuJe I szczegółowych Informacji udziela: Rada Wojewódzka Fe-, 
deracji SNT-NOT w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38, tel. 42-27-36, 45-43-67. 
GK-422 


III
		

/29485-0006.djvu

			POLMOZBYT, 
oferuje 
URZĄDZENIA 
I NARZĘDZIA 
DO NAPRAWY 
SAMOCHODÓW 
Koszalin, ul. Straiacka 
tel. 42-62-01 wew. 239 
w go
z. 9 - 14. 


GK 


Zarząd Miasta Białogardu 
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o za- 
gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa przeję- 
tymi od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. nr 79, poz. 364) 


zawiadamia 
o przystąpieniu do uproszczonego trybu spo- 
.rządzania miejscowego planu zagospodarowa- 
nia przestrzennego nieruchomości przejętych 
od wojsk Federacji Rosyjskiej położonych w 
Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej, ul. Szosa 
'Połczyńska i ul. Zwycięstwa. 
Instytucje, zakłady, organizacje społeczne, wyznaniowe, osoby 
fizycżne oraz prawne proszone są o zgłoszenie uwag, wniosków i 
propozycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego tych terenów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej- 
szego ogłoszenia pod adresem Urzędu Miejskiego w Białogardzie 
_ Wydział Gospodarki Gruntami i Budownictwa przy ul. 1 Maja 
18. GK4
 


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Oddział Terenowy w Koszalinie 
, ,', ąllla!fJ
1!I fił;czetarg pisemny:
 ateift:. ,." 
na dzierżawę nięruchomości rolnych pochodzących ze 
zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
w Turowie Pomorskim, woj. koszalińskie. 
Nieruchomość Sitno-Dziki: 
- ogólna powierzchnia 793,4650 ha, 
w tym: grunty orne - 669,23 ha w klasach bonitacyjnych: lUb - 7,81 ha, IVa -11 0,93 ha, IVb 
- 201,69 ha, V - 268,36 ha, VI- 73,64 ha, VI z - 6,80 ha; łąki i pastwiska - 46,07 ha w klasach 
bonitacyjnych: IV - 15,94 ha, V - 26,81 ha, VI - 3,32 ha; pozostałe tereny - 78,1650 ha 
. - w skład nieruchomości wchodzą: ferma owiec, suszarnia, budynek administracyjno- 
biurowy, silosy, linie energetyczne i telekom., przechowalnia ziemniaków, melioracje oraz 
inne urządzenia i budowle o wartości brutto 2,15 miń zł (tj. ok. 21,5 mld). 
Majątku podlegającego wykupowi nie ma. 
Wadium - 1.000,00 zł 
I W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli 
wpłacą wadium i złożą pisemną ofertę. Osoby zagraniczne muszą uzyskać zgodę Mini- 
stra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a spółki z udziałem kapitału zagranicznego 
zgodę Ministra Przekształceń Własnościowych. 
Wadium należy wpłacić najpóźniej godzinę przed przetargiem do kasy OT Agen- 
cji w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a. 
Pisemne oferty należy składać osobiście za potwierdzeniem odbioru w Kancela. 
rii Notarialnej u Barbary Kubek Koszalin, ul. Zwycięstwa 137-139, z dopiskiem na 
zabezpieczonej kopercie "Oferta na nieruchomość Sitno-Dzlkl" najpóźniej w przed- 
dzień przetargu. 
Oferta powinna zawierać: 
1. Imię, nazwisko i adres oferenta,albo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna 
2. Dane, pot"Vierdzone dokumentami, o sytuacji finansowej oferenta i rodzaju prowa- 
d
onej działalności gospodarczej 
3. Koncepcję,działalności gospodarczej na wydzierżawionej nieruchomości w formie 
biznes planu 
4. Poziom nakładów inwestycyjnych 
5. Proponowaną wysokość czynszu ogółem w kwintalach pszenicy z podaniem jego 
wysokości odrębnie za grunty (kI. I-V), budynki i budowle 
6. Proponowany okres dzierżawy 
7. Proponowany sposób zabezpieczenia rat czynszu 
8. Przewidywaną wysokość zatrudnienia 
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu 
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy 
11. Zobowiązanie się oferenta do złożenia jednostronnego oświadczenia w formie no- 
tarialnej o poddaniu się egzekucji z ty1. roszczeń AWRSP wynikających z zawartej umo- 
wy w trybie art. 777 pkt. 4 kpc. 
Przetarg odbędzie się 29 marca 1995 roku o godz. 10.00 w siedzibie OT Agencji w 
Koszalinie, ul. Partyzantów 15a. 
Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone po 
jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz agencji, jeżeli oferent, który przetarg wy- 
grał, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawnej. 
W przypadku zbiegu równorzędnych ofert zastrzega się prawo wyboru w pierwszej 
kolejności: 
1. Oferty rolnika powiększającego gospodarstwo 
2. Oferty pracownika lub spółki pracowniczej tworzącej gospodarstwo rolne. 
Szczegółowe informacje o podmiocie przetargu można uzyskać w OT Agencji w Ko- 
szalinie, tel. 43-01-17 lub w siedzibie Gospodarstwa Skarbowego w Turowie Pomorskim, 
tel. 579-22. 
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyc
yn może: 
1) do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia 
2) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty. 
GK458 


BIURO OGŁOSZEŃ 
ZAPRASZA 


KOSZALIN, uJ. Piłsudskiego 43, tel. 41- 
55-07, fax 42-40-58, czynne w godz. 8-17, w so- 
boty 8-13. M. Buczka 14 czynne 8-16, soboty 
8-13, . ul. A. Lampego 18/20, tel. 42-62-61 wew. 
316, w godz. 8.00-16.30, w soboty 8-13. 
"Media Press", ul. Zwycięstwa 6a, tel. 42-78-51 
wew. 294 w godz. 8-16. 
OGŁOSZENIA NA TELEFON: 
.45-75-37.43-38-96 (w godz. 8-10) 
. 45-29-33 (całą dobę). 
SŁUPSK 
"Głos Słupski" - ul. Filmowa 2, teL/fax: 271-12. 
Os. Niepodległości Pawilon Wielobranżowy, ul. 
Dmowskiego 8, poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek 8-19; środa, sobota, niedziela 8-13. 
OGŁOSZENIA NA TELEFON: 
. 436436 . 289-54 (tel. i fax całą dobę). 
BIAŁOGARD. Zakład Budżetowy Kultury i Spo- 
rtu - ul. Kochanowskiego 15, tel. 23-34. 
BOBOLICE . Agencja Pomorskiego Towarzy- 
stwa Ubezpieczeniowego "GRYF" SA, pl. Zwy- 
cięstwa 6, tel. 251. 
CZŁUCHÓW. "Wadimex", ul. Królewska 8, tel. 
42-589. 
BYTÓW. "WARTA" - ul. Kochanowskiego 3, tel. 
22-80 . 
DARŁOWO. DOM KSIĄŻKI - ul. Powstańców 
Warszawy 46, tel, 25-59. 
DRAWSKO POMORSKIE. oddział redakcji, ul. 
Piłsudskiego 29, tel. 327-79. 
KOŁOBRZEG. redakcja, ul. ZwyCięzCÓW 11, tel. 
271-49 Urząd Rejonowy - pl. Ratuszowy 1, p. 6, 
tel. 235-65. PW "KHAN", ul. Sienkiewicza 17, 
tel. 271-64. 
LĘBORK. oddział redakcji, ul. Czołgistów 5, tel. 
625-322. plac Pokoju 6, kancelaria ''Temida'', tel. 
625-088, 622-853. 
MIASTKO., ul. Konstytucji 3 Maja 1, tel. 52-82, 
fax 23-68 (9-13). 
POŁCZYN-ZDRÓJ. ZUH "Dukat", ul. Grun- 
waldzka 4, tel. 63-409. 
SŁAWNO. "GROMADA" - ul. Rapackiego 2, tel. 
70-12.; 
SZCZECINEK. ul. 1 Maja 14 "Intropo)", tel. 423- 
89. Radio "Reja", ul. Fabryczna 13. 
USTKA. OSiR "Jantar" - u! Grunwaldzka 35, 
tel. 144-769, 145-586 - ogłoszenia na telefon 145- 
982 (16-20). 
ZŁOCIENlEC . Księgarnia, ul. Piłsudskiego 2. 


r7;;;:

;;El 
1 * DRZWI HARMONIJKOWE 1 
* DRZWI WEWNĘTRZNE, 
1- ZEWNĘTRZNE 1 
1 Z montażem 1 
1 SKLEP NIDA GIPS 1 
1 KOSZALIN 1 
1 ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 2 1 
1 TEL. 42-56-35 1 
GK-1720p . 
L_____.__.__.. 


lłl
I'IJ')ll' 
Koszalin 45.28.12 
Piła 12-78-78 
Słupsk 29-819 


GK-3217pb 


AUTO  EUROPEJSKI 

 FUNDUSZ 
LEASINGOWY 
ZATRUDNI: 
do filii w Koszalinie osobę 
na stanowisko 
pracownika operacyjnego 
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
- zaangażowania W pracę 
. wykształcenia wyższego 
- znajomości obsługi komputera 
- ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii 
- wskazane posiadanie samochodu 
OFERUJEMY DOBRE 
WARUNKI PRACY , 
I MOŻLIWOŚĆ SAMOROZWOJU 
Pisemne oferty zawierające zdjęcie 
i własnoręcznie napisane c.v. 
prosimy przesyłać pod adresem: 
Europejski Fundusz Leasingowy 
71-682 Szczecin, ul. Golisza 10 
GK-464p 


W bidącc:i spl"l.edaży j 
i oa 7..amówienia 00 48 gOdz. 
Do wszystkich 
marek zachodnich 
PPHU f}1It:IJ 
Koszalin, Gnieźnieńska 18 
(OBIEKT ASO MERCEDES-BENZ) r-. 
tel. 42-23-96, 42-64-94, 42-60-28 Q 
AUTO-EXPRESS HARD 
 
KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 269/7 OJ 
tel. do 18 00 40-58-81, II 18" 40-55-30 


CZ 


ŚCI """""""""""""""""""""""""""""""""""""
 

 Spółka z 0.0. 
 

 "" nr S KI" KOS" ł ,nr 
 

 ,,
1 
1 
 

 \SPRZEDk 
 

 
 

 O apartamenty mieszkalne 
 

 (117,178 m kw.) . 
 

 O pomieszczenia biurowe, 
 

 użytkowe, 
 

 O miejsca garażowe, 
 

 O kamieniczki (140 m kw.) 
 

 tel. 42-35-20, 42-56-79. 
 

 GK-903p 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 


Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 
78-400 Szczecinek, ul. Pilska 5, tel. 434-22 
ogłasza pisemny przetarg ofert 
na dzierżawę sklepu spożywczo-przemysłowego w miejsco- 
wościach Mosina i Kwakowo oraz dzierżawę piekarni. 
Oferty pisemne z ceną dzierżawy prosimy składać w sekretariacie 
GS "SCh" w Szczecinku, ul. Pilska 5, do 24.03.1995 r. / 
Wybór oferenta nastąpi 27.03.1995 r. 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, odstąpie- 
nie od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. 
00-885 


"ESPAR" poleca: 
* MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH 


- wysoka jakość, konkurencyjne ceny 


* KOMPUTEROWY MONITORING "SEZAM" 


- nlezawo. . y, wszec s rOnDle prze es owany 
BIURO HANDLOWE PPHU "ESPAR" sp. z 0.0. 
Koszalin, al. Zawadzkiego 2/229 
tel. 415-472, tel./fax 453-987 (czynny całą dobę) 


GK-46p 


OBWIESZCZENIE 


Postanowieniem Sędziego Komisarza w Słupsku z 
25.01.1995 r. sygn. akt U-22/94 ustalono listę wierzy- 
telności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
"KR
SPOL" w upadłości w Dębnicy Kaszubskiej. 
Listę można przeglądać w sekretańacie Sądu Rejonowego w Słup- 
sku ul. Szarych Szeregów 16 pokój nr 4. 
Termin do wniesienia sprzeciwów wynosi 14 dni od dnia 
ukazania się obwieszczenia. GK-461 


Postanowieniem Sądu Re- 
jonowego Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospo- 
darczy Rejestrowy w Słupsku z 8.02.1995 r. sygn. 
akt. U-33/94 ogłoszono upadłość "MAXI- 
CENTRUM POLAN GmbH" spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością w Człuchowie. 
Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędzie- 
mu Komisarzowi Sądowi Rejonowemu w Człuchowie w terminie 
1 miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia. 


GK-463  


! A-AK (I  

 
 
 ; 
I. ZESTAWY GŁOŚNIKOWE" TElEW::;'
WldE.1 
ITONSIL "UNIMOR "DIORA" EL TRA I 
I PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 7

t2
e

k 
I 
I USłUGOWO-PRODUKCYJNE SCALAI( fel./fax (0-94) 43-4g

3
O
1 

....'.....=w.'.w.'.'

y.w
....w.'
=.='.',.'.y.y.v=,
..w...=.w'=W..'.'.Y.w
w.w.w=.
w.=.m..'.v.,.
w.w
WN,m
'
.
'.=
W
w.=m==.'=..
.',.'
'.

'.':<  c} 
 
tj, 

 

v 


tb 
 
.... 


Stare Bielice 13 
tel. 163-407 
Koszalin 
ul. Szymanowskiego 56 
· CJ' 
" v1-
Oą,-c\
V
 v 

 

 
	
			

/29485-0007.djvu

			OGŁOSZENIA EKSPRESOWE 


GOLFA (1989) sprzedam. Koszalin, 
tel. 43-17-74. 
KURKI sześciotygodniowe- 3.00 zł 
sztuka. Bobrowice 40, Sławno (10) 
31-07. 
MERCEDESA 1900 (1985) sprze- 
dam. Koszalin, 43-47-93. 
PRZEDSIĘBIORSTWO zleci cało- 
dzienną obsługę transportową. 
Wymagany samochód dostawczy 
do 2 t. Wiadomość: tel. 42-24-21, 
42-66-42. 
SPRZEDAM dom. Słupsk, Królowej 
Jadwigi 5/6. 


SPRZEDAM fiata argenta (1984). 
Koszalin, 411-076. 
SPRZEDAM poloneza (1990, 1992, 
1992). Słupsk, 240-33. 
SPRZEDAM przyczepę najazdową 
2 t (niemiecka). Słupsk, 292-08. 
SPRZEDAM VW passata 1,5 diesel 
(1987). Białogard, 54-08. 
SPRZEDAM VW polo (1991). 
Słupsk, 231-61. 
UCZCIWEGO znalazcę kluczy - 
Wojska Polskiego, Grottgera, proszę 
o kontakt. Koszalin, 42-46-34. 
XENON zatrudni handlowców w 
dziale sprzedaży. Koszalin, Szcze- 
cińska 14. 
ZATRUDNIĘ opiekunkę do dziecka. 
Koszalin, 45-11-58. 
ŻALUZJE. Kołobrzeg, 268-94. 
ŻALUZJE. Koszalin, 45-47-75. 
ŻALUZJE. Słupsk, 43-30-60. 
Telewizory Neptun - naprawa. 
Koszalin, 42-07-25. 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Koleżance 
Władysławie 
Jandaczek 
z powodu śmierci MĘŻA. 
a naszego kolegi, 

 ielOletniego nauczyciela 
i członka ZNP 
składają koleżanki 
i koledzy 
z gminy Biesiekierz. 
GK-451 


Serdeczne podziękowania wszystkim 
Przyjaciołom, Bliskim i Znajomym, 
którzy okazali pomoc i współczucie 
oraz uczestI'liczyli w ostatniej drodze 
' naszego ukochanego 

 MĘŻA, TATY i DZIADKA 
śp. WŁADYSŁAWA 
LEWIŃSKIEGO 
składa żona z synami i wnukami. 
Serdecznie dziękujemy Przedsiębior- 
stwu Pogrzebowemu "Ceremoniał" za 
pomoc i kulturalną obsługę pogrzebu. 
GG-915 


Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w pożegnaniu 
naszej MAMY 
śp. 
AGNIESZKI 
TRELI 


serdecznie dziękujemy 
CÓRKI, SYN, WNUKI, 
PRAWNUKI i PRAPRAWNUKI 
GG-875 


Wszystkim, którzy okazali 
mi pomoc i życzliwość w cię- 
żkich chwilach oraz towarzyszyli 
w ostatniej drodze mego zmarłego syna 


śp. MARCINA MALISZEWSKIEGO 


składa serdeczne podziękowania 
Eugenia Maliszewska z synem Norbertem 
GG-919 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 12 marca '1995 r. zmarła nasza najukochańsza 
ŻONA, MAMUSIA i BABCIA 
śj;. LIDIA"RÓG..' 

 ., Pogrzeb odbędzie się 14 marca 1995 r. o 
o
z.1330 
, na Cmentarzu Komunalnym w Koszallme. 
pogrążona w smutku 
RODZINA GG-920 
CEREMONIAŁ 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 12 marca 1995 roku zmarł 
śp. 
BOLESŁAW 
BILIŃSKI 
Pogrzeb odbędzie się 15.03.1995 roku o godz. 11.30 
 
,,(j
 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. 
:';g. tl I 
5 P 
Rodzina .. J" 


GG-922 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 9 ma.rca 1995 r. zmarł nagle naąz ukochany 
SYN i BRAT 


WŁADVSŁAW DARIUSZ 
GRVŃ 


Ce.remonia pogrzebowa odbędzie się 14 marca 1995 r. 
o godz. 14°5 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. 


RODZINA 


GG-932 


CEREMONIAŁ 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 11 marca 1995 roku zmarł w wieku 89 lat 
nasz Kochany TATUŚ, DZIADEK i PRADZIADEK 
śp. 
CYPRIAN 
SŁAWIŃSKI 


Msza żałobna w kościele Świętego Kazimierza w Koszalinie o godz. 11.00. 
Pogrzeb odbędzie się 14.03.1995 r. o godz. 12.30 
na C{l1entarzu Komunalnym w Koszalinie. 
Pogrążona w smutku RODZINA 


GG-924 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 11 marca 1995 r. zmarł nasz ukochany 
MĄŻ, TATUŚ i DZIADEK 
śp. -JÓZEF STOLARCZYK 


Pogrzeb odbędzie się 15 marca 1995 r. o godz. 1330 
ol na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. 
pogrążona w smutku i żalu 
RODZINA 


CEREMONIAŁ 


GG-918 


Wtorek, 14.03.1995 r. 


SPORT 
Wojewódzki 
Puchar Polski 


M. Czernia'W'ski "W' "czubie" 


Nadal śmiało w polskim tenisie 
stołowym poczyna sobie młody zawo- 
dnik ze Złocieńca - występujący obe- 
cnie w barwach OSiR-Spójnia Świ- 
dwin - Marcin Czerniawski. W cen- 
tralnym finale rozgrywek o Puchar 
"Przeglądu Sportowego" i Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego w katego- 
rii młodzików zajął trzecie miejsce. 
Zwycięzcą tej imprezy został Jakub 
Sagan (Lewart Lubartów), a drugi 
był Roman Lewandowski (Noteć Ino- 
wrocław). Lewandowski pokonał w 
półfinale Czerniawskiego. Wkatego- 
rii żaków wystąpił KrzysztofZiemiń- 
ski (Pomorzanin Sławoborze). Zajął 
22. miejsce na 24 startujących. Trze- 
ba jednak dodać, że był to dla zawo- 
dnika Pomorzanina debiut w finale 
tak dużej imprezy. 
W eliminacjach do Turnieju 
"PS" i PZTS wzięło udział łącznie ., Mieszk? (prawie) 
l! 'ij w barazach 


Tenisistki stołowe Mieszka Darło- 
wo są bliskie powtórzenia sukcesu 
sprzed dwóch sezonów, kiedy to gra- 
ły w barażach o awans do I ligi. Po 
sobotnim meczu, wygranym przez 
nie z liderem rozgrywek Gorzovią II 
Gorzów Wlkp. 8:2, mają już trzy 
punkty przewagi nad trzecią w tabeli 
Celulozą Kostrzyn. Z ostatnich 
dwóch meczów wystarczy więc wy- 
graćjeden i drugie - premiowane grą 
w barażach - miejsce zapewnione. 
Nie wątpimy, że tak się stanie, bo 
Darłowiankom zostały spotkania z 
nisko notowanymi Wi!!kordem Szcze- 
cin i Mirstalem Mirosławiec (same 
porażki w rozgrywkach). 
W meczu z Gorzovią II, dorobkiem 
punktowym podzieliły się: Monika 
Gazicka - 2,5, Magdalena Cieśla 2, 
Anna Karwacka 2, Daniela Gazicka 
1,5. W innych meczach: Wiskord - 
Rataje 50 Poznań 8:3, Mirstal - Ce- 
luloza 1:8. 
1. Gorzovia II 
2. Mieszko 
3. Celuloza 
4. Wiskord 
5. Rataje 50 
6. Mirstal 


8 15 
8 14 
8 11 
8 8 
.8 6 
8 O 


65-29 
64-37 
59-42 
48-53 
42-55 
10-72 
(jak) 


Wpadka OSiR-Spójni 


Kończą się pomału drugoligowe roz- 
grywki tenisistów stołowych. Każdemu 
z zespołów do rozegrania pozostały je- 
szcze po 3 mecze. W minionej kolejce 
doszło do kilku niespodziewanych roz- 
strzygnięć. Do takich trzeba zaliczyć 
przede wszystkim porażkę lidera OSiR- 
Spójnia ŚWidwin ze Stellą-GOSiR Gnie- 
zno 5:8. Niespodzianka tym. większa, że 
zespół z Gniezna został wcześniej poko- 
nany przez MKS MDK Białogard 8:0. 
1Ylko niewielkim usprawiedliwieniem 
dla świdwinian może być nieobecność 
czołowego zawodnika Pawła Iwańca. W 
pierwszym spotkaniu OSiR-Spójnia 
wygrała z Heliosem Czempiń 8:6. 
Punkty dla świdwinian w tych spotka- 
niach zdobywali: P. Michna 4,5, T. Gań- 
ski 4, M. Rudka 3,5, G. Spychalski 1. 
MKS MDK po dobrym występie 
przeciwko Stelli przegrał wyraźnie z 
Heliosem 3:8. W spotkaniach punkty 
dla z
społu z Białogardu zdobywali: T. 
Akier 3,5, H. Dzida 3,5, K. Larek 2,5, 
G. Maksymowicz 1,5. 
Najrówniejszą formę zaprezentował 
KTS Koszalinianin. Beniaminek poko- 
nał 8:2 Błękitnych Stargard i 8:6 silny 
zespół Stali Stocznia II Szczecin. War- 
to podkreślić dobrą postawę młodych 
zawodników KTS, P. Rawłuszewicza i 
M. Marczaka. Punkty dla KTS: M. 
Wroński 6,A. Wąsowicz 5, P. Rawłusze- 
wicz 3, M. Marczak 2. 
Inne wyniki: Interak-Noteć Czarnków - 
Stal 118:6, Interak - Błękitni 8:3, Łobzon- 
ka Wyrzysk - SAN II Poznań 1 :8, Łobzon- 
ka - Sparta Oborniki 8:4, Gorzovia Go- 
rzów - Sparta 8:0, Gorzovia - SAN II 8:5. 
1. OSiR.Spójnia 19 32 140-79 
2. Gorzovia 19 30 139-90 
3. Helios 19 26 139-85 
4. Stal Stocznia II 19 24 131-92 
5. KTS 19 23 129-108 
6. Stella-GOSiR 19 20 113-110 
7. Interak-Noteć 19 19 120-109 
8. Błękitni 19 18 113-113 
9. MKS MDK 19 16 96-120 
10.SAN II 19 14 99-124 
11. Łobzonka 19 6 69-140 
. 12.Sparta 19 O 34-152 
G ak) 


ponad 27 tys. młodych adeptów 
ping-ponga. Zakwalifikowanie się 
do finału dwóch zawodników z 
woj. koszalińskiego trzeba więc 
uznać za sukces. Gak) 


W województwie słupskim odby- 
ły się dwa zaległe spotkania z cy- 
klu Pucharu Polski. Stal Jezierzy- 
ce pokonała Wybrzeże Objazda 2: 1 
(2:0). Bramki dla Stali - Mariusz 
Czaiński i Sebastian Rabski, a dla 
WybrzeżaAdam Więcławik. W dru- 
gim spotkaniu Sława/Gryf Sławno 
pokonała Spartę Sycewice 4:2. 
Bramki dla Sławy zdobyli: Grze- 
gorz Bednarczyk, Grzegorz Mrocz- 
kowski, Michał Wolski i Robert 
Jarząbek. Dla Sparty: Bartłomiej 
Bućko i Andrzej Domański. W ko- 
lejnej rundzie 19 bm. Stal spotka 
się z Błękitnymi Motarzyno, a Sła- 
wa/Gryfz Diamentem Trzebielino. 
(mar) 


Najlepsi w makroregionie 
Papow (Technik Świdwin), 41 kg 
M. Słabowski (LKS Spartakus Py- 
rzyce), 45 kgArkadiusz Sobolewski 
(Stargard), 50 kg Radosław Kurow- 
ski (ZKS), 55 kg Przemysław Me- 
dzyński (AKS), 60 
g Gerard Fal- 
tynowski (Technik Swidwin), 73 kg 
Adam Steblewicz (AKS) i 85 kg 
Zbigniew Kiełbasa (ZKS). 
W mistrzostwach makroregionu 
juniorów zwy
iężyli: 48 kg Michał 
Markiewicz (Sroda Wlkp.), 52 kg 
Daniel Połomski (Stargard), 57 kg 
Sebastian Grabarek (Stargard), 62 kg 
Dawid Kret (ZKS), 68 kg Krzysztof 
Kratofel (Środa Wlkp.), 74 kg Marcin 
Jurecki (AKS), 82 kg Remigiusz Lis r 
(AKS), 90 kg Krzysztof Krawiec 
(AKS), 100 kg Piotr Najduch (Spar- 
takus Pyrzyce), 130 kg Mariusz Rze- 
szewski (Spartakus). (wok) 


Zakończyły zwycięstwem 
AZS WSP Słupsk - AZS Białystok 
3:0 I 3:0 
I. (15:13, 15:11, 15:8), n. (15:6, 
15:3, 15:2) 
AZS WSP:Adamowicz, Thkarska, 
Grańska, Grzybowska, Spuler, 
Chmielnicka, Sitko, Motylak. 
Siatkarki n ligi zakończyły roz- 
grywki. Do niższej klasy spadły 
zespoły Visu Skierniewice oraz 
przeciwniczki słupskich studentek, 
AZS Białystok. 
Wyniki spotkań: Skra Warszawa 


W Koszalinie rozegrano makro- 
regionalne mistrzostwa młodzików 
w zapasach w stylu wolnym. Do 
rywalizacji przystąpiło 150 zawo- 
dników z 6 klubów. 
W poszczególnych kategoriach 
wagowych zwyciężyli - dziewczęta: 
30 kg Małgorzata Bielak, 35 kg Iza- 
bella Owczarek (obie Zapaśniczy 
Klub Sportowy Koszalin), 38 kg 
Marta Bara, 41 kgAnna Paulińska 
(obie Atletyczny Klub Sportowy 
Białogard), 45 kg Bożena Nowak 
(LZS Zielone Stargard Szczeciń- 
ski), 49 kg Iwona Dyda (AKS), 53 
kg Beata Małecka (ZKS), 57 kg 
Marta Sztucka (Stargard) i 62 kg 
M. Szcz
pańska (ZKS). 
Wśród młodzików triumfowali: 
30 kg Wojciech Sadowski (AKS), 33 
kg Paweł Sońta (ZKS), 37 kg M.  
1; 


- VIS Skierniewice 3:0 i 3:0, 
Start Łódź -AZS AWF Poznań 3:0 
i 3:1, AZS WSP Słupsk -AZS Bia- 
łystok 3:0 i 3:0, Zawisza Sulechów 
- Nike Węgrów 3:1 i 0:3. 
1. Skra 28 55 
2. Nike 28 51 
3. Zawisza 28 44 
4. AZS AWF 28 43 
5. Start 28 42 
6. AZS WSP 28 40 
7. AZS B. 28 33 
8. VIS 28 28 


83-7 
72-23 
53-51 
53-54 
49-48 
50-54 
26-74 
9-84 
(mar) 


Wl Wyniki 
l}!J spod kosza 


W miniony weekend o ligowe punkty w 
koszykówce młodzieżowej rywalizowano 
tylko w ligach kadetów ijuniorek. Najlepiej 
spisali się kadeci Kotwicy Kołobrzeg, odno- 
sząc zdecydowane zwycięstwo nad Sokołem 
Christianapol Międzychód 107:71 (46:37). 
W zespole prowadzonym przezArtura Gli- 
szczyńskiego najcelniej rzucali do kosza M. 
Leśniak 25 pkt, M. Juszczak 21 pkt i T. 
Barański 18 pkt. W Sokole najskuteczniej- 
si byli M. Wyrwał 19 i J. Sobek 18. Kotwica 
wciąż zajmuje miejsce w czołówce z szansa- 
mi na grę w finałach mistrzostw Polski. 
Po dramatycznej końcówce porażkę - 
65:66 (30:44) ze Spójną-Komfort Stargard 
Szcz. - ponieśli kadeci MKKS Żak Kosza- 
lin. W koszalińskim zespole najwięcej 
punktów zdobyli A. Thmaszewski 16 i K 
Pietrzykowski 13. 


Występujące w lidze juniorek zawo- 
dniczkiAZS Koszalin ponoszą porażkę za 
porażką. Usprawiedliwieniem może być 
fakt, że koszalinianki są młodsze od ligo- 
wych rywalek. W ostatnim meczu AZS 
Koszalin uległ u siebie AZS Szczecin 
54:103 (22:52). Dla pokonanych najwięcej 
punktów uzyskały Agnieszka Pawlak 22 
i Iza Pściuk 12. Dla szczecinianek K Wa- 
niorek 33. (jak) 


7 


Grupa Południe-Wschód 
Zamek Gołańcz - KP SZczecinek 0:0 
Lech II Poznań - Wielim/Błękitni Szczecinek 5:1 
Zjednoczeni Kaczory - Pilanin Pila 0:2 
Sparta Oborniki - Orzel Osiek 2:2 
Nielba Wągrowiec - Klos Budzyń 3:0 
Sparta Zlotów - Herbapol Klęka 4:0 
Energetyk Poznań - Noteć Oziembowo 2:4 
Unia Swarzędz - Polonia Poznań 0:2 
Unia Wapno - Mieszko Gniezno 3:0 
Victoria Września - pauzowala. 
1. Lech II 19 38 75-10 19 O O 
2. KP Szczecinek 19 29 39-11 13 3 3 
3. UniaS. 19 28 49-16 13 2 4 
4. Mieszko 19 24 52-29 10 4 5 
5. Pilanin 19 24 34-18 11 2 6 
6. Polonia 19 23 36-23 10 3 6 
7. Unia W. 19 23 34-29 7 9 3 
8. Victoria 18 21 33-18 9 3 6 
9. Zamek 19 19 29-33 8 3 8 
10. Sparta O. 19 19 21-30 8 3 8 
11. Kłos 19 17 38-39 6 5 8 
12. Orze/O. 19 14 26-43 5 4 10 
13. Energetyk 19 14 22-39 5 4 10 
14. Nielba 19 14 21-43 5 4 10 
15. Zjednoczeni 19 13 25-51 4 5 10 
16. SpartaZ. 19 12 24-38 4 4 11 
17. Wielim/Błękitni 19 12 24-41 4 4 11 
18. Noteć 19 7 18-55 2 3 14 
19. Herbapol 19 7 18-58 2 3 14 
(wok) 
EURO f3) FUTBOL 
Liga niemiecka, 


Bayern Monachium - MSV Duisburg 1:1, 
Werder Brema - Freiburg 5:1, VfB Stuttgart 
- Kaiserslautern 2:2, Karlsruher - Hambur- 
ger SV 2:0, Dynamo Drezno - Borussia Mo- 
enchengladbach 0:3, Bayer Leverkusen - 
VfL Bochum 1:3, Borussia Dortmund - Ein- 
tracht Frankfurt 1:1, Bayer Uerdingen - FC 
Koeln 0:0, Schalke 04 - 1860 Monachium 6:2. 
1. Borusssia Dortmund 21 33 48-18 
2. Werder Brema 21 32 42-22 
3. Kaiserslautern 21 29 32-23 
4. Borussia MG 21 28 46-26 
5. Freiburg 21 28 43-30 
Liga francuska 


Bordeaux - Nantes 1: 1, Lens - Sochaux 
1:0, Lille - Cannes 0:3, St. Etienne -Auxer- 
re 1:1, Martigues - Monaco 1:1, Montpellier 
- Metz 2:0, Rennes - Bastia 2:2, Nicea - 
Olympique Lyon 1:2. 
1. Nantes 
2. Olympique Lyon 
3. Paris Sto Germain 
4. Lens 
5. Cannes 


29 63 55-22 
28 53 44-28 
28 51 43-27 
29 49 38-28 
29 47 40-27 


Liga włoska 


Genua 93 - Brescia 1:0, Cremonese - 
Cagliari 2:0, Juventus 'furyn - Foggia 2:0, 
Bari - Inter Mediolan 0:1, AC Milan - Pa- 
dua 1:0, Fiorent
 ,a - Reggina 1:1, Parma- 
Sampdoria Genua 3:2, AS Roma - AC 'Ibri- 
no 1:1, Napoli - Lazio Rzym 3:2. 
1. Juventus 23 52 38-20' 
2. Parma 23 48 38-19 
3. AC Milan 23 39' 31-21-" 
4. AS Roma 23 38 29-18 
5. Lazio Rzym 23 37 51-31 
Liga hiszpańska 
Atletico Madryt - FC Barcelona 2:0, Se- 
villa - San Sebastian 2:0, FC Valencia - Real 
Valladolid 3:0, Real Saragossa - Deportivo 
La Coruna 1:0, Compostela - Celta Vigo 2:0, 
Espaniol Barcelona - Betis Sevilla 0:0, Spo- 
rting Gijon - Logrones 2:2, Athletico Bilbao 
- Albacete1:2, Real Santender - Real Ma- 
dryt 3:1, CD Teneriffa - Real Oviedo 1:1. 
1. Real Madryt 25 37 58-20 
2. FC Barcelona 25 33 43-32 
3. Deportivo La Coruna 25 32 38-22 
4. Betis Sevilla 25 30 30-14 
5. Real Saragossa 25 30 35-32 
Liga holenderska 


Heerenveen - PSY Eindhoven 1:2, Willem 
Tilburg - RKS Waalwijk 1:0, Maastricht - Vo- 
len dam 1:1, Dordrecht - NAC Breda 2:5, 
Sparta Rotterdam - Roda Kerkrade 0:0, De- 
venter -AjaxAmsterdam 1:2, NEC Nijmegen 
- Vitesse Arnheim 0:1, Groningen - 'I\vente 
1:2, Utrecht - Feyenoord Rotterdam 0:0. 
1. Ajax Amsterdam 23 40 61-19 
2. Roda Kerkrade 24 38 45-16 
3. PSV Eindhoven 25 36 61-28 
4. FC Twente 24 33 53-36 
5. Feyenoord Rotterdam 23 31 46-35 
(wok) 


Pięściarz i pływaczka w kadrze 


Polski Związek Bokserski, doceniając 
umiejętności pięściarskiejunio;ra Czarnych 
Słupsk Pawła Młyńskiego, powołał go do 
kadry narodowej junioróvv. Podopieczny 
trenera Józefa Mazura od kilku dni prze- 
bywa na zgrupowaniu w Szczecinie, gdzie 
przygotowuje się do pojedynku w meczu 
międzypaństwowym Polska - Włochy. Spo- 
tkanie odbędzie się 19 bm. w Szczecinie. 
Podobne wyróżnienie spotkało 12-let- 


nią pływaczkę Marlina Słupsk, Joannę 
Sperę. Polski Związek Pływacki powo- 
łał ją na pływacki trójmecz Słowacja - 
Polska - Czechy, który 18 - 19 bm. 
odbędzie się w Bratysławie. Trenerem 
Joanny jestAndrzej Wróblewski, który , 
poinformował nas, że jego podopieczna 
w kwietniu wystartuje w międzynaro- 
dowych zawodach o puchar MC Donal- 
da we Flensburgu (Niemcy). (mar) 


J'I
		

/29485-0008.djvu

			Wtorek 14.03 


PROGRAM 1 


6.00 Kawa czy herbata? 
7.45 VIP - rozmowa Jedynki 
8.00 Pierwsze pocałunki - serial 
franc. 
8.30 Kolory 
8.55 Gimnastyka 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
9.55 J. ang. dla dzieci (2) 
10.05 Catwalk (23) - serial USA 
10.45 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Zaproszenie do stołu 
11.30 Videofashion 
11.50 Sto lat 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
TELEWIZJA EDUKACYJNA 
12.15 Magazyn Notowań; 12.40 
Komputerowa Szkoła M. Peryta 
(15); 12.55 Księga cudów techniki; 
13.10 Wielkie odkrycia w nauce i 
technice (10) Fotografia Louisa Da- 
guerre'a - film dok. niem.; 13.25 
Atom, gwiazdy, życie; 13.40 Kamie- 
nie z tej i nie z tej Ziemi; 13.55 Łyk 
matematyki; 14.10 Kuchnia; 14.25 
Joysick; 14.45 W świecie nauki; 
14.50 Program dnia 
15.00 Muzyczna Jedynka 
15.30 Sami o sobie 
16.00 Pierwsze pocałunki (powt.) 
16.25 Party-tura 
17.00 Teleexpress 
17.20 Aria ze śmiechem 
17.40 Studio Sport 
18.05 Simpsonowie - serial anim. 
18.30 Sensacje :xx wieku 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Boże, pobłogosław dziecko - 
film fab. USA, reż. Larry Elikann, 
wyk. Mare Winningham, Grace 
J ohnston, Dorian Harewood, Char- 
laine Woodard 
21.50 Puls dnia 
22.05 Sejmograf 
22.15 Ludzie, władza, pieniądze 
22.40 AutomaI).ia 
23.00 Wiadomości 
23.20 Gdzież jesteście przyjaciele 
moi - film dok. 
0.10 Sztuka nie sztuka 
0.30 Tani program o poezji 
0.40 N a Orawie dobrze 
1.05 Program jubileuszowy 
1.20 Inni - Iza 
1.30 Muzyczna Jedynka 
2.00 Zakończenie programu 


8 


-.II 


GŁOS SŁUPSKI 


Liczenie minut nadziei 


W województwie słupskim przeszczep nerki do tej 
pory uratował życie 27 osobom. Troje ludzi żyje z 
przeszczepionym sercem. Na transplantację nerki 
czeka 26 pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Zespo- 
lonym zabiegom dializy poddaje się 55 pacjentów. 
Przytoczone fakty świadczą o rosnącym znalezienia 
dawców ludzkich organów, głównie serca, nerek, płuc 
i wątroby. 


Poseł Władysław Szkop zapo- 
znał dziennikarzy z projektem 
ustawy mającej regulować me- 
dyczne i prawne aspekty trans- 
plantacji. Dokument wsparty 
jest efektami badań CBOS. Wy- 
nika z nich przeważający sto- 
pień przyzwolenia Polaków na 
przeszczepy dla ratowania życia 
i zdrowia. Generalnie też akcep- 
tujemy (około 70 procent respon- 
dentów) oddanie narządów po- 
trzebującemu (w razie śmierci 
własnej lub najbliższych). 
Resort zdrowia wnosi projekt, 
w którym proponuje się m.in. in- 


stytucję zgody domniemanej 
(choć badania CBOS świadczą o 
jej społecznej dezaprobacie). In- 
nymi słowy, każdy nie chcący 
stać się po śmierci dawcą, mógł- 
by uzyskać stosowny wpis w do- 
wodzie osobistym i prawie jazdy. 
Brak takiej adnotacji byłby 
uznawany za przyzwolenie na 
pobranie narządów. Równocze- 
śnie projekt przewiduje bez- 
względny zakaz handlu ludzki- 
mi narządami. 
Rzecz tyczy pogranicza medy- 
cyny, prawa, religii, filozofii. W 
świecie rośnie liczba udanych 


przeszczepów. Ratuje się życie i 
zdrowie tysiącom ludzi. Poseł 
Szkop jest lekarzem. Nie ukry- 
wał więc swego przychylnego 
nastawienia dla idei zawartych 
w projekcie. I 
J ego zdaniem, sprawę trzeba 
rychło uregulować, biorąc pod 
uwagę interes pacjentów. Warto 
też kształtować opinię społecz- 
ną, by przeszczep organu był po- 
strzegany ze zrozumieniem ko- 
nieczności. Wkrótce na ten te- 
mat odbędą się konsultacje w 
słupskim.środowisku medycz- 
nym. 
Przez ostatnich pięć lat w Wo- 
jewódzkim Szpitalu Zespolonym 
dwukrotnie pobrano narządy do 
przeszczepów od ofiar wypad- 
ków. W takich przypadkach po- 
wiadamia się Krajowy Ośrodek 
Transplantologii, wskazuj ący 
placówkę pobierającą potrzebny 
narząd. Jeden człowiek umiera. 
Dla drugiego, jeszcze żyjącego, 
zaczyna się odliczanie minut 
nadziei. (zez) 


Wtorek, 14.03.1995 r. H . 


PROGRAM 2 


7.00 Panorama 
7.10 Sport - telegram 
7.20 Gość poranny 
7.30 Naukaj. ang. (56) 
7.40 Dziennik krajowy 
7.55 Kalendarium 
8.00 Program lokalny 
8.30 Radio Romans (3) - serial TVP 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Magia kina (5) Sztuczna per- 
pektywa - serial dok. USA 
10.00 Przygody Blacky'ego (50) - 
serial kanad.-franc. 
10.25 Familiada 
10.50 Thatr TV: Gabriela Zapolska 
- Tamten - reż. Maciej Prus, wyk. 
Aleksander Bednarz, Bronisław 
Wrocławski, Zbigniew Bielski, Ma- 
rek Kasprzak 
12.40 Mój mały świat 
13.00 Panorama 
13.20 Zakazana miłość (42) - serial 
wenezuel.-hiszp. 
14.05 Clipol 
14.40 Pan Magoo - serial anim. 
14.45 Co jest grane? 
14.55 Powitanie 
15.00 Przygody Blacky'ego (powt.) 
15.25 Najnowsze kino brytyjskie 
15.30 Studio Sport 
16.00 Impresje z lat 80. 
16.30 Nikt nie mówił, że będzie lek- 
ko - film dok. 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 Koncert w ogniu - reportaż 
17.35 Najnowsze kino brytyjskie 
17.40 W okolice Stwórcy 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.00 Koło fortuny 
19.25 Najnowsze kino brytyjskie 
19.35 Hrabia Kaczula - serial anim. 
20.00 Rzeczpospolita Druga i Pół (1) 
20.50 Sport - telegram 
21.00 Panorama 
21.30 Pogotowie ekologiczne 2 
21.40 Reporterzy Dwójki przedsta- 
wiają 
22.00 Bestsellery Dwójki: Na Hożej, 
Jasnej i Słonecznej - film dok. 
23.00 Studio Sport 
24.00 Panorama 
0.05 Bóg jest wysoko - film fab. 
ang., reż. Ross Cramer, wyk. Bill 
Paterson, Sinead Cusack, Minnie 
Driver, Rebecca Edwards 
1.30 Zakoilczenie programu 


Telewizja zastrzega sobie możliwość 
zmian w pragramie. 


":::
:i@' 
Wojciech Gajewski z Miastka do niedawna był zegarmistrzem w Słupsku. 
Teraz jako bezrobotny pracuje w ramach prac interwencyjnych w Nadleśnic- 
twie Oretyń. Oczyszcza pasy przeciwpożarowe z wywrotów i śniegołomów. 
Przy okazji "wyrabia" sobie drewno na opał. (bart) 
Fot. Bartosz Arszyński 


Ekologicznie i statystycznie 


W Debrznie obradowali bur- 
mistrzowie i wójtowie woj. 
słupskiego. Najwięcej czasu 
poświęcono ochronie środowi- 
ska naturalnego. Interesowano 
się przede wszystkim zagospo- 
darowaniem odpadów. 
- Mamy spore doświadczenie w 
budowaniu i modernizacji oczy- 
szczalni ścieków. Teraz przyszedł 
czas na zajęcie się odpadami stały- 
mi. Większość miast i gmin nie ma 
w tym względzie dużych doświad- 
czeń - mówił przewodniczący kon- 
wentu, Władysław Rajszczak. Kie- 
rujący Wojewódzkim Inspektora- 
tem Ochrony Środowiska Jerzy 
Przybyła przedstawił kilka z wie- 
lu możliwych rozwiązań, które 
mogłyby być z powodzeniem zasto- 
sowane w miejskich i wiejskich 
gminach. Sugerował między inny- 
mi zrezygnowanie z małych wysy- 
pisk na rzecz kontenerów. 


13.03.1995 r. 


NBP 


100 
dolarów zmiana 
USA 
N B P skup 234,52 +1,073 
sprzedaż 244,10 +1,081 
PKO skup 232,00 
KOSZALIN sprzedaż 240 00 
PKO skup 232,00 
SŁUPSK sprzedaż 2 
KAi JTOR skup 234,00 
KOSZALIN sprzedaż 24000 
KANTOR . skup 233,00 
SŁUPSK sprzedaż 240,00 


-1 
-1 
+1 
+0,50 


Burmistrzowie i wójtowie pytaii 
o możliwość wykorzystania plasti- 
kowych i szklanych opakowań, o 
projekty technologiczne małych 
wysypisk, segregację śmieci i od- 
padków. 
Na zakończenie dyrektor Woje- 
wódzkiego Urzędu Statystycznego 
Józef Wabiszczewicz przedstawił 
kalendarz i zakres tzw. mikrospisu, 
który odbędzie się w kraju od 18 do 
31 maja. W przypadku wojewódz- 
twa słupskiego zostanie nim obję- 
tych około 10 tysięcy gospodarstw 
domowych. Rachmistrzów intere- 
sować będą między innymi warun- 
ki życia, problemy bezrobocia, 
źródła utrzymania, wyposażenia 
mieszkań. (JG) 


Rzemieślnicy 
na elektromiograf 
Jak informowaliśmy, 6 maja słup- 
skie rzemiosło organizuje uroczy- 
stości z okazji swego 50-lecia. N aj- 
większa impreza z niespodzianka- 
mi odbędzie się na Starym Rynku. 
Rzemieślnicy w tym czasie prze- 
prowadzą kwestę. Komitet Hono- 
rowy Obchodów, na wniosek ko- 
mendanta Szkoły Policji podinsp. 
Edwarda Sobkowa, postanowił 
przeznaczyć zebrane pieniądze na 
wsparcie akcji "Głosu Słupskiego". 
której celem jest zakup elektromio- 
grafu dla neurologii. Gard) 


Najlańszy wśród doskonałych! 
POLSKI CIEPŁOMIERZ "CIEPLIK" 
-100 W do 55 MW, 16. do 160.C 
- 10 wartości mierzonych 
- rejestracja mocy szczytowej 
- atest PKNMiJ nr ZT 113 
Zamówienia przyjmuje: 
COAfBfł ,!
!,M 
75-204 Koszalin 
ul. Jana z Kolna 38 
tel. 41-28-66, fax 42-32-00 GK-310pa 


Bezzasadne obawy? 
Przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce trwają prace modernizacyjne 
stacji CPN. Niektórzy mieszkańcy oburzają się na rozbudowę 
obiektu, usytuowanego w centrum miasta. 


- To jest bulwersująca sprawa. W 
większości przypadków takie obiek- 
ty buduje się na obrzeżach miast - 
mówi Brunon Paluchowski. - Cho- 
dzi mi między innymi o niebezpie- 
czeństwo wybuchu i spaliny, jakie 
będą wydzielać tysiące pojazdów. 
Jak na ironię, stacja znajduje się tuż 
obok biura informacji turystycznej. 


Powrócił z Warszawy st. sierż. 
Radosław Wójtowicz, sekretarz 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w Słupsku. Uczest- 
niczył w posiedzeniu Krajowej 
Komisji Wykonawczej związku. 
Głównym celem posiedzenia 
były losy akcji protestacyjnej 
policjantów. 
Policyjni związkowcy nie chcą za- 
ostrzać formy protestu (oflagowanie 
i akcja informacyjna), ponieważ mi- 
nister spraw wewnętrznych prżyjął 
ich postulaty i zobowiązał się do 
przedstawienia ich Sejmowi. Chodzi 
przede wszystkim o "zdjęcie" z poli- 
cji długu (wynoszącego dziś 1,5 bln 
st. zł) oraz o dofinansowanie. Związ- 
kowcy są zdania, iż tegoroczne fun- 
dusze nie wystarczą policjantom 
nawet na rutynowe działania. 
Uczestnicy posiedzenia spotkali się 
z gen. J. Stańczykiem. 
Zarzucono generałowi faworyzo- 
wanie warszawskich policjantów. 
Warszawiacy otrzymują wyższe do- 
datki służbowe. W innych komen- 
dach wynoszą one kilkadziesiąt zło- 
tych, w Warszawie - ponad 100 zł. 
Mają też wyższe grupy zaszerego- 
wań. Nowinki techniczne i wyposa- 
żeniowe trafiają głównie do stolicy. 
- Gard) 


Rozmawiałem o tym z radnymi, ale 
twierdzą, że nic nie mogą zrobić. 
W tej sprawie protestowała grupa 
mieszkańców w Ministerstwie 
Ochrony Środowiska, ale nic nie 
wskórała. , 
- Thren CPN znajduje się w gminie, 
ale niejest komunalny, a państwowy. 
CPN ma go w wieczystym użytkowa- 
niu - powiedział nam wiceburmistrz 
U stkiAndrzej Świedziński. Dodał, że 
CPN posiada wszystkie potrzebne 
zgody na modernizację. 
- Nie dostrzegam żadnych minu- 
sów tej inwestycji - mówi wicebur- 
mistrz. - Będzie łatwiejszy dojazd 
dla samochodów, poprawi się este- 
tyka oraz stan bezpieczeństwa, po- 
nieważ montowane są tzw. zbiorni- 
ki dwupłaszczowe. Prace prowadzo- 
ne są fachowo i szybko. (PL) 


Napad w biały dzień 
W Słupsku w czwartek około go- 
dziny 14 dwaj uczniowie Techni- 
kum Budowy Dróg i Mostów oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych PKP 
wracali po lekcjach do domu. Na ul. 
Chełmońskiego nieznajomy chło- 
pak rzucił czymś w ich stronę. Kie- 
dy się obejrzeli, nieznajomy zarea- 
gował gniewnie: - Co się tak gapi- 
cie? - Wcale się nie gapimy - od- 
powiedzieli i poszli dalej. Po chwili 
usłyszeli za sobą krzyk i tupot nóg. 
W ich stronę biegło siedem, os
em 
osób. Jeden ze ścigających trzymał 
w, ręku kij baseballowy. Uderzył 
nim szesnastoletniegoAndrzeja. O 
rok młodszy Marcin otrzymał cios 
pięścią w twarz, a kiedy oparł się o 
mur, uderzenie kijem w plecy. Ko- 
menda Rejonowa Policji w Słupsku 
prowadzi dochodzenie w tej spra- 
wie. Gard) 


- 


W otoczeniu zabyt- 
kowego pałacu w Oa- 
mnicy, w którym mie- 
ści się Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wy- 
chowawczy, znajdują 
się także inne relikty. 
Pochylone ze starości 
płoty, chlewiki i wy- 
chodki należące do 
mieszkańców pobli- 
skiego domu. (bart) 
Fot. Bartosz 
Arszyński 


- 


Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer 
I zastępca rl'daktora naczelnego - Aleksandra 
Worsztynowicz, zastępca redaktora naczelnego, kierownik 
redak