/31422-0001.djvu

			WTOREK.. 
Nr 5 (1559), ROK VII, 7.01.1997 r. 
50 gr 


Nr ind. 350648 


* 


* 


* 


* 


* 


* Sąd naruszył prawo?* »Nadgryziony" 
zabytek * Teatr... "radiowy" 
( p 

 
."
 


3/0. C \M\EN\NY 
LUCJANA, JUUANA 


MASZ PYTANIE LUB PROBLEM? 
- Napisz lub .zadzwoń do nasI. 
SŁUPSK 42-54-18 
W redakcji dyżuruje 8.30-16.00 
red. Paweł Połeć 


DZIENNIK POMORZA ŚRODKOWEGO 


* 


* 


* 


Wybrańcy wojewody Zwiazkowcy nie dowierzaja deklaracjom 
o Kosza/ińsko-slupska specjalna strefa ekonomiczna? Strach przed obcym 
Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się inauguracyjne po- 
siedzenie Rady Gospodarczej przy wojewodzie słupskim. Wojewo- 
da Maciej Kobyliński oświadczył, że wybrał 18 członków spośród 
200 zgłoszonych mu kandydatów. Rada jest ciałem nieformalnym, 
nie ma regulaminu ani harmonogramu spotkań. Jej zadaniem bę- 
dzie doradzanie wojewodzie w wyborze najlepszych rozwiązań 
gospodarczych dla województwa. 


W gronie członków rady są m.in. 
były wojewoda Jan Ryszard Ku- 
rylczyk i były wicewojewoda - 
Mariusz Roeder. W pierwszej czę- 
ści spotkania mówiono o pilnej po- 
trzebie stworzenia strategii rozwo- 
ju gospodarczego województwa, 
która powinna była powstać co naj- 
mniej dwa lata temu! Wśród naj- 
ważniej szych zadań wymieniano 
potrzebę budowy drogi ekspresowej 
Berlin-Królewiec przez Słupsk, 
zabiegi o utworzenie giełdy rybnej, 
stworzenie koszalińsko-słupskiej 
specjalnej strefy ekonomicznej, lot- 
niska pasażerskiego i towarowego 
wRędzikowie. 
W drugiej części spotkania do- 
radcy zajęli się sprawą konkretną 
- Fabryką Domów we Włynkówku. 
Jak już informowaliśmy, powróci- 
ła ona do zasobów Skarbu Pań- 


stwa, albowiem spółka "Duetto", 
która wygrała przetarg, nie kupiła 
nieruchomości. Tomasz Sikora, 
prezes Pomorskiej Agencji Rozwo- 
ju Regionalnego SA, która admini- 
struje majątkiem po byłym SPB 
SA, przedstawił różne warianty 
zagospodarowania Fabryki Do- 
mów. Członkom rady najbardziej 
przypadł do gustu pomysł wykorzy- 
stania fabryki jako zalążka przy- 
szłej specjalnej strefy ekonomicz- 
nej. Najwięcej osób opowiedziało 
się za takim wykorzystaniem tego 
terenu, pod warunkiem oczywiście, 
że ostatnia strefa, która ma być zlo- 
kalizowana na północy kr
ju, bę- 
dzie właśnie na Pomorzu Srodko- 
wym. Decyzję w tej sprawie, po 
wcześniejszym zaopiniowaniu 
przez Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów, musi podjąć Sejm. (LL) 


Do egzaminu podejdą ze spokojem? 


Zimowe kasztany 


Jutro abiturienci usteckiego Prywatnego Liceum Ogólnokształcą- 
cego dla Dorosłych będą zdawać... maturę! W prywatnym ogólniaku 
to pierwszy i c;>statni rocznik, któremu egzaminacyjne emocje przy" 
szło przyżywać zimą. 
Do przekroczenia progu dojrzało- 
ści podejdzie 20 spośród 26 słucha- 
czy III klasy, czyli VI semestru. Py- 
tania egzaminacyjne przygotowało 
słupskie Kuratorium Oświaty. Lite- 
racką nadzieją maturzystów jest 
twórczość Wisławy Szymborskiej. 
- Jest to dla nas nowe doświadcze- 
nie. Nasi abiturienci są ustabilizo- 
wani życiowo, mają pracę, a to naj- 
lepiej wpływa na ich psychikę. My- 
ślę, że do egzaminu podejdą ze spo- 
kojem - mówi wicedyrektor PLO 
Barbara Kołakowska. 
Mieszcząca się w siedzibie ustec- 
kiego LO, szkoła prywatna była 
początkowo koszalińską filią. Obe- 
cnie funkcjonuje jako autonomiczna 
placówka. Jej właścicielem i dyrek- 


torem jest Paweł Pawlak. W li- 
ceum obowiązuje system zaoczny. 
Uczniowie zaliczają tylko trzy kla- 
sy, ponieważ program nauczania 
jest oparty na tzw. podbudowie za- 
sadniczej szkoły zawodowej - o 
miejsce w ogólniaku mogą ubiegać 
się absolwenci zawodówek. Obecna 
matura wypadła zimą dlatego, że o 
tej właśnie porze roku rozpoczęli 
naukę pierwsi absolwenci szkoły. 
Będzie to jednak ostatni styczniowy 
egzamin dojrzałości - następne 
roczniki zajęcia rozpoczynały we 
wrześni u. Zainteresowanie doro- 
słych uzupełnianiem wiedzy ogólnej 
jest spore - na III i I semestrze lice- 
aliści uczą się w klasach "a" i "b". 
(ber) 


Skazany za gwrałt 
Sąd w Miastku skazał wczoraj żądając pieniędzy. Później zgwałcił 
20-letniego mieszkańca Słosinka na ją. Po około dwóch godzinach uciekł, 
sześć lat więzienia za pobicie i kradnąc niewielką kwotę pieniędzy, 
zgwałcenie pracownicy Rejonowego trochę słodyczy, kawę i alkohol. 
Urzędu Pracy w Miastku. Sąd wy- Dzięki szybkiej akcji policji już po 
łączyłjawność rozprawy z uwagi na kilku godzinach został zatrzymany 
dobro poszkodowanej. Do zdarzenia na stacji kolejowej - próbował ostat- 
doszło wieczorem, 18 października nim pociągiem dojechać do domu. 
ubiegłego roku. Dariusz R włamał Do czasu uprawomocnienia się 
się do urzędu i zaatakował przeby- wyroku Droj.usz :P. będzie przebywał 
wającą tam pracownicę. W biurow- w Areszcie Sledczym w Chojnicach. 
cu nikogo oprócz niej nie było. Wcześniej był karany za znęcanie 
Sprawca dotkliwie pobił kobietę, się nad rodziną. (ang) 


"Motywacją podjęcia pracy przez polskich bezrobotnych winna być 
godziwa placa
 a nie.szantaż w postaci wizji zatrudnienia obcokrajow- 
ców H - stwierdza w proteście skierowanym do Ministra Pracy i Poli- 
tyki Socjalnej Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku. W ten 
sposób związkowcy zareagowali na próbę zatrudniania w lokalnych 
zakładach fachowców z Rosji i Białorusi. 
- Niedawno oburzaliśmy się na wa KZ "S" w SFM. - Uważam, że w 
chęć przyjęcia do pracy obcokrajow- naszym zakładzie nie wykorzystuje 
ców do usteckiej stoczni. Teraz się wszystkich możliwości, dzięki 
podobną próbę sygnalizują Słupskie którym można pozyskać ludzi do pra- 
Fabryki Mebli - informuje Barba- cy. Mam na myśli umowy o prace in- 
ra Sucho jad, zastępca przewodni- terwencyjne i umowy absolwenckie, 
czącego ZR NSZZ "S" w Słupsku. - dzięki którym w okresie przyuczania 
Nie dość, że firmę przejął obcy kapi- się do pracy w naszej firmie nie pono- 
tał, to jeszcze mówi się o zatrudnia- siłaby ona jego kosztów. 
niu obcokrajowców w regionie, będą- Jak potwierdza Jan Mołdoch, 
cym liderem bezrobocia. kierownik Rejonowego Urzędu Pra- 
- Na grudniowym spotkaniu ze cy, SFM w ubiegłym roku nie sko- 
związkowcami prezes firmy Karol rzystały z ani jednej umowy z RUP! 
Lange stwierdził, że skoro nie ma - Pod koniec ubiegłego roku resorto- 
fachowców na lokalnym rynku, trze- wy dyrektor SFM potwierdził, że 
ba poszukać ich gdzie indziej - infor- wciąż ma kłopoty ze znalezieniem 
muje Bogumiła Poznańska, szefo- odpowiednich fachowców, ale nie 


chciał nowych ofert - mówi J. Moł- 
doch. - Interesował się natomiast, 
jakich formalności trzeba dopełnić, 
by zatrudnić obcokrajowców. 
'lYmczasem Mirosław Nawroc- 
ki, dyrektor ds. pracowniczych spół- 
ki, potwierdza, że fabryka odczuwa 
brak stolarzy, ale zaprzecza, by SFM 
zamierzały zatrudnić obcokrajow- 
ców. - Chcemy wchodzić na rynki 
wschodnie ijeśli nam się to uda, wte- 
dy być może będziemy szkolić obo- 
krajowców w Słupsku. Na razie jed- 
nak, nic mi na ten temat nie wiado- 
mo. 
Związkowcy nie dowierzają 
deklaracjom i ostrzegają, że do- 
łożą wszelkich starań, by zapo- 
biec zatrudnianiu obcej, taniej 
siły roboczej. Gotowi są sięgnąć 
do przewidzianych statutem 
uprawnień, nie wykluczając 
strajku. (baj) 


Z gwiazdą i prosforą 


Wczoraj katolicy uczestniczyli w mszach z okazji święta Trzech 
Króli. Natomiast prawosławni chrześcijanie i unici witali narodziny 
Chrystusa. 
Święto Trzech Króli ustanowio- 
ne zostało we wczesnym średnio- 
wieczu. Chrześcijanie czcili w ten 
sposób przybycie Kacpra, Melchio- 
ra i Baltazara, trzech książęcych 
mędrców Wschodu, do miejsca 
narodzin Chrystusa. Wraz z hoł- 
dem złożonym Dziecięciu, władcy 
podarowali mu złoto, kadzidło i 
mirrę na znak poddania, chwały i 
męczeńskiej śmierci. Tego dnia 
kolędnicy obchodzili gospodarstwa 
z papierową oświetloną od środka 
gwiazdą. Potem do nich dołączyli 
przebierań
y z popularnym turo- 
niem. W kościołach odprawiano 
uroczyste msze, podczas których 
czytana była Ewangelia św. Mate- 


usza, a poświęconą kredą wypisy- 
wano nad drzwiami domostw ini- 
cjały K+M+B i rok na znak pomy- 
ślności i oddania pod opiekę nowo 
narodzonego. Nie inaczej było 
wczoraj w słupskich kościołach i 
domach. 
Zgodnie z kalendarzem ju- 
liańskim ponad 3,5 tys. rodzin 
wyznania prawosławnego i 
unickiego w województwie 
słupskim zasiadło wczoraj do 
uroczystej wieczerzy wigilij- 


nej. Wieczorne nabożeństwa naj- 
'Ycześniej zaczęły się w cerkwi pw. 
Swiętych Apostołów Piotra i Paw- 
ła w Słupsku. Odprawiał je ks. 
Sławomir Troc. Na stole ofiar- 
nym nie zabrakło tradycyjnej pro- 
sfory i ikony. Wierni wyznań unic- 
kich witali Boże Narodzenie tak- 
że w Człuchowie i kościele pw. św. 
Jacka w Słupsku. Dzisiaj, pierw- 
szego dnia świąt, odbędą się msze 
poranne według uroczystej liturgii 
bożonarodzeniowej. Ten dzień ob- 
chodzony jest jako rocznica naro- 
dzin Chrystusa. (her) 
Fot. Krzysztof Tomasik 


GrUba warstwa lodu na jeziorach nie jest żadną 
przeszkodą dla wędkarzy. Wielu wjeżdża na lód sa- 
mochodami. Wyposażeni w wiertła bez problemu 
przewiercają lodową pokrywę. W zależności od za- 


stosowanej przynęty najczęściej łowią płocie i okonie. 
Na zdjęciu: zimowe wędkowanie na jeziorze Buko- 
wo w Dąbkach. 


Fot. Kazimierz Ratajczyk 


, 
Smierć na poligonie 


W niedzielę wieczorem na 
podusteckim poligonie wojsko- 
wym Wicko doszło do tragicznego 
wypadku. Ciągnik prowadzony 
przez 46-letniego Edwarda C., 
mieszkańca pobliskiego Górska, 
przewrócił się i przygniótł kierow- 
cę. 
Przyczyną wypadku była naj-, 
prawdopodobniej źle podłączona 
do ciągnika przyczepa, na której 
rolnik zwoził z poligonu drewno. 


N a pochyłości i nierównościach 
zamarzniętej drogi gruntowej 
przyczepa odczepiła się. Kierują- 
cy ciągnikiem nie zapanował nad 
pojazdem i traktor przewrócił się 
na dach. W wyniku odniesionych 
obrażeń Edward C. zmarł na 
miejscu wypadku. Jak poinformo- 
wał nas podkom. Roman Pacan, 
szef sławieńskiej Komendy Rejo- 
nowej Policji, badane są okolicz- 
ności wypadku. (h er) 


Cieplejszy 
mróz 


Zmarzluchy, którzy obawiali 
się kilkunastostopniowego mro- 
zu, mogą chwilowo odetchnąć... 
cieplejszym powietrzem. Synop- 
tycy wróżą, że w najbliższych 
dniach słupek rtęci zatrzyma się 
tylko na kilku kreskach poniżej 
zera. - Obecne temperatury, 
które utrzymują się w naszym 
województwie, są zgodne z pro- 
gnozami - twierdzi Stanisław 
Kosiński, wicedyrektor słupskie- 
go oddziału Instytutu Meteorolo- 
gii i Gospodarki Wodnej. - Na 
północy mróz nie powinien być 
większy niż minus 1, minus 3 
stopnie. W głębi województwa 
będzie chłodniej, w dzień tempe- 
ratura wyniesie od minus 5 do 6 
stopni, w nocy spadnie o dwie 
kreski niżej. Teraz mamy parę dm 
ulgi, jednak wszystko przed 
nami... 
Tymczasem wczoraj na Bałty- 
ku panowało rybackie ożywienie 
- kutry z pełnymi skrzyniami 
wpływały do portów i wypływały 
na łowiska. Również dzisiaj zi- 
mowa aura ma sprzyjać poło- 
wom. Po zapowiadanej nocnej 
wietrznej "siódemce" toń ma się 
nieco uspokoić. Sprawi to zacho- 
dni do północno-zachodniego 
wiatr, który będzie dmuchać z 
siłą 5-6 stopni w skali Beauforta. 
(ber) 


Pod kołami pociągu 


W miniony piątek w województwie słupskim doszło do dwóch wy- 
padków na torach kolejowych. Jedna z ofiar poniosła śmierć na miej- 
scu. ' 
Do pierwszego wypadku, o samego dnia na słupskiej stacji 
którym już wcześniej informowa- lokomotywa potrąciła 55-letnie- 
liśmy, doszło na trasie Sławno - go Jana S., mieszkańca Słupska. 
Karwice. 44-letni Henryk C., Pijany mężczyzna przechodził 
mieszkaniec Ryszczewa, wpadł przez nie strzeżone przejście 
pod pędzący pociąg relacji Kosza- służbowe. Doznał niewielkich 
lin - Lębork. Ofiara wypadku po- obrażeń ciała i przebywa w słup- 
niosła śmierć na miejscu. Tego skim szpitalu na oddziale chi rur- 


gii. - Do tragedii na torach do- 
chodzi najczęściej w wyniku pi- 
jaństwa
 brawury i zwykłej lek- 
komyślności - mówi Włodzi- 
mierz Słomka, naczelnik stacji 
rejonowej PKP w Słupsku. - W 
ubiegłym roku mieliśmy na tere- 
nie województwa sześć wypad- 
ków, aż trzy były śmiertelne. W 
nowym roku mamy już te dwa 
wypadki. (sta) 


?J'\1Jv
		

/31422-0002.djvu

			2 


ŚWIAT / KRAJ / REGION 


Wtorek, 7.01.1997 r. 


Banki szwajcarskie stracą Za dwa tygodnie - budżet w Sejmie 

tim


  
SWlatowe orgamzacJe zydowskie Do kryzysu doszło w minionym Transformacji Rynkowej "Wiedzieć reformy rynkowe. Chodzi tu głównie międzynarodowych. 
postawiły Szwajcarii ultimatum: w tygodniu, kiedy to premier Szwaj- Jak". Akty nominacyjne członkom o kraje Europy Wschodniej. Funda- Minister Kołodko poinformował, 
ciągu czterech tygodni mają zostać carii sprzeciwił się utworzeniu wie- Rady Nadzorczej wręczył wicepre- cja ma doradzać w sprawach prze- że w następnym tygodniu wszyscy 
wyjaśnione losy bankowych kont lomilionowego funduszu rekom- mieriministerfinansówGrzegorz kształcania sektora państwowego, posłowie otrzymają sprawozdanie 
ofiar holocaustu. W przeciwnym ra- pensat dla ofiar nazistowskich Kołodko. W skład rady weszło 11 prywatyzacji, podatków i ochrony sejmowej Komisji Polityki Gospodar- 
zie organizacje żydowskie na całym prześladowań. Stanowisko premie- osób, w tym byli ministrowie Jacek środowiska przyrodniczego. czej, Budżetu i Finansów z prac nad 
świecie wezwą swoich rodaków do ra zostało poparte przez rząd. KurońiMichałBoni.Prezesemzo- Zainteresowanie pqlską incjaty- tegoroczną ustawą budżetową. Po- 
wycofania swoich pieniędzy z ban- Organizacje żydowskie uznały to za stz;! ?yły szef Komisji Papierów War- wą wykazał już Bank Swiatowy. Na wołując się wypowiedź przewodni- 
ków szwajcarskich. Specjaliści afront i zaostrzyły swoje żąda- tosclOwych Wies


 Paga:. działalność. fund
cji w projekcie cz
c
j k?misji 
iesławy Ziółkow- 
mówią że może tu chodzić o kwotę nia. Celem fundaCJI Jest słuzeme do- ustawy budzetowej na ten rok prze- skleJ wIcepremIer powiedział, że w 
kilkud
iesięciu miliardów dolarów! (o) świa
czeniemiwiedząpol
kicheks- znaczono,6 mili
nów 
ł. Fu.ndacja Sej:ln;ie projekt ustawy głosowany 
pertoworaz pomoc techmczna dla korzystac będzIe takze z Innych będzIe za dwa tygodnie. (o) 


Wybrała śmierć 
52-letnia Australijka Janet MiIIs, 
cierpiąca na rzadką i bolesną odmia- 
nę raka skóry, dobrowolnie i w ma- 
jestacie prawa pozbawiła się życia. 
Dawkę trucizny, dozowaną kompu- 
terowo, zaaplikowała sobie w obe- 
cności lekarza. 
Jest to drugi przypadek "eutanazji 
na życzenie" w australijskim stanie 
Terytorium Północne, od kiedy w 
1995 r. lokalny parlament przyjął tę 
bezprecedensową w świecie ustawę. 
Na zdjęciu: Janet Mills podczas 
konferencji prasowej na 3 tygodnie 
przed pozbawieniem się życia. 
PAP/CAF-telefoto 


12 nowych biskupów 


W bazylice św. Piotra w Rzymie 
papież Jan Paweł II wyświęcił 12 
nowych biskupów, wśród nich Polaka, 
Piotra Liberę, sufragana diecezji 
katowickiej. 
Przypomnijmy, że święto Objawie- 
nia Pańskiego, Trzech Króli, miało w 
pierwszych wiekach znaczenie prawie 
takie samo jak Boże Narodzenie. Zgo- 
dnie z tradycją papież, któremu asystu- 
ją kardynałowie i inni przedstawiciele 
Episkopatu, wyświęca w tym dniu 12 


nowych biskupów. Wśród nowo miano- 
wanych biskupów znajdują się przed- 
stawiciele różnych regionów świata, a 
51-letni sufragan katowicki należy w 
tym gronie do najmłodszych. 
W rozważaniu wygłoszonym z 
okna PałacuApostolskiego papież za- 
apelował o łaskę dalszego pogłębiania 
współpracy chrześcijan ze Wschodu i 
z Zachodu. Różnice tradycji i liturgii 
nie powinny być przeszkodą dla jed- 
ności - powiedział papież. (o) 


Od 11 stycznia 
Zapowiedź strajku 
maszynistów PKP 
Związek Zawodowy Maszyni- 
stów Kolejowych ogłosił pogo- 
towie strajkowe w całej sieci 
PK:P.. Strajk generalny koleja- 
rzy ma rozpocząć się 11 stycz- 
nia o godzinie 23.00. 
Przewodniczący związku Józef 
Smulski powiedział, że pogotowie 
strajkowe ma na celu przygotowa- 
nie organizacyjne struktur związ- 
kowych, natom,ast formą strajku 
będzie strajk do skutku. To znaczy, 
że od wymienionej godziny maszy- 
niści nie będą podejmowali pracy 
i nie będą wyjeżdżały lokomotywy 
do obsługi pociągów. Pociągi, które 
w tym czasie znajdą się na szlaku, 
dojadą do stacji końcowych, a tam 
zostaną skierowane do lokomoty- 
wowni, skąd już nie wyjadą aż do 
zakończenia protestu. 
Związkowcy zarzucają kierow- 
nictwu PKP, że nie wywiązało się 
ze zobowiązań podpisanych ze 
związkowcami ponad rok temu i 
nie spełniło postulatów zgłoszo- 
nych przez związkowców w gru- 
dniu. (o) 


Wyższe naj niższe płace 


Minister pracy i polityki socjal- 
nej Tadeusz Zieliński postano- 
wił podnieść najniższą płacę o 15 
zł. Od lutego będzie ona wynosiła 
406 zł. Nowy szef resortu przychy- 
lił się tym samym do wniosku 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, które 
zwróciło się do niego z postulatem 
podniesienia najniższych płac. 
Związkowcy uzasadnili swój po- 
stulat wzrostem kosztów utrzy- 


mania, spowodowanych podwyż- 
ką cen energii. 
Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych zwróciło 
się również do premiera Włodzi- 
mierza Cimoszewicza z postula- 
tem zwaloryzowania naj niż szych 
emerytur i rent oraz udzielenia 
doraźnej pomocy osobom, które 
najbardziej ucierpiały z powodu 
mrozów. Chodzi to głównie o ludzi 
samotnych, starszych i chorych. (o) 


KOK O integracji z NATO 


Obradujący w Pałacu Prezy- 
denckim Komitet Obrony Kra- 
ju powołał specjalny zespół do 
spraw integracji Polski z 
NATO. Zespół - jak powiedział 
prezydent Aleksander Kwa- 
śniewski - ma przygotować na- 
szych urzędników do negocjacji w 
sprawie przyjęcia do NATO, które 
mają rozpocząć się po lipcowym 
szczycie Sojuszu w Madrycie. - 
Skończyły się już deklaracje, a za- 


6 milionów 
Orkiestry 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo- 
cy zebrała - jak wynika z pierwszych 
obliczeń - kwotę około 6 milionów zł. 
W niedzielę w całej Polsce już po raz 
piąty zbierano pieniądze dla chorych 
dzieci. Zostaną one przeznaczone na 
zakup sprzętu kardiochirurgicznego 
do le'czenia a'iieci w wadami serca. 
Organizatorzy akcji poinformowali, 
że w gotówce zebrano ponad 3 mln 300 
tys. zł. Natomiast podczas licytacji zło- 
tych serduszek zadeklarowano sumę 
2,5 mln zł. Łączna kwota zebranych 
pieniędzy może być większa, gdyż 
wczoraj liczenie jeszcze trwało. 
Przypomnijmy, że za zebrane pod- 
czas pierwszego finału w 1993 roku 
pieniądze fundacja zakupiła sprzęt dla 
11 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej. 
W roku 1994 opłacono sprzęt medycz- 
ny dla ponad 300 oddziałów noworod- 
ków. W 1995 roku zakupiono sprzęt dla 
31 dziecięcych szpitali onkologicznych. 
Łącznie w poprzednich latach zaku- 
piono sprzęt medyczny dla ponad 500 
szpitali, a wartość zakupionego sprzę- 
tu sięga 7,3 miliona dolarów. Jak po- 
informowała "Nowa EuroJ>a" Polska 
dzięki Wielkiej Orkiestrze Swiątecznej 
Pomocy wysunęła się na 6. miejsce w 
Europie pod względem przeprowadza- 
nych operacji serca u dzieci. (o) 


SERBIA: 
Wojsko 
. .. 
DleUZYJe 
siły 


Serbscy studenci po spotkaniu z 
kierownictwem wojska powiedzie- 
li, że armia nie użyje siły wobec 
protestujących od siedmiu tygodni 
zwolenników serbskiej opozycji. 
Wojskowa służba informacyjna 
podała, że kierownictwo armii opo- 
wiedziało się za pokojowym i de- 
mokratycznym rozwiązaniem dłu- 
gotrwałego kryzysu, w jakim 
znalazł się kraj. Podkreślono tak- 
że, że wojsko nie będzie angażowa- 
ło się w spory polityczne. 
Przedwczoraj studenci zaapelowa- 
li, aby zachowujące do tej pory neu- 
tralność wojsko włączyło się do pro- 
testów i poparło opozycję. Coraz czę- 
stsze są przypadki wyrazów popar- 
cia serbskich oficerów dla opozycji, 
która wygrała wybory samorządo- 
we, sfałszowane przez stronę rządo- 
wą, która jak dotychczas nie chce 
uznać ich wyników. (o) 


Wczoraj w Słupsku około godz. 10 
na pl. Zwycięstwa starszy mężczy- 
'zna; w wieku 70 ',:" 80 lat, wtargnął na 
jezdnię i wpadł pod koła nadjeżdża- 
jącego samochodu. Z' poważnymi 
obrażeniami ciała mężczyzna trafił 
do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin 
później. . 
Miłośnicy zwierząt? 
W Lęborku nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu zoologiczne- 
go. Ukradli sprzęt wędkarski oraz... 
trzy klatki z papugami i kanarkami. 
Straty oszacowano na 3.580 zł. Z 
kolei w Sławnie złodzieje ukradli 30 
gołębi pocztowych o wartości 4.000 
zł. 


Okradli I podpalili 
W Łebie nieznani sprawcy wła- 
mali się do domku jednorodzinne- 
go, skąd wynieśli wiertarkę, tuner 
,satelitarny, płyty kompaktowe, ka- 
sety magnetofonowe i robot ku- 
chenny. Wartość złodziejskiego 
łupu wyceniono na 1.600 zł. Zło- 
dzieje nie poprzestali na tym i w 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 stycznia 1997 roku odszedł 
od nas na zawsze mój Kochany Mąż, nasz Tata i Dziadek 
śp. 


_ _STANISłAW JAKONIUK 
- - Msza żałobna odbędzie się 7.01.1997 r. o godz. 19.00 
w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8.01.1997 r. 
o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 
Kaszubskiej w Słupsku. 
Pogrążona w smutku RODZINA GB-63 


okradanym mieszkaniu... wzniecili 
pożar, który - na szczęście - po 
pewnym czasie samoistnie wygasł. 
Straty spowodowane pożarer:p s;ęr 
gają 13.600 
ł. (sta) 
Majeslerkowltze... ", -, 'I 
W Boninie z warsztatu Instytutu 
Ziemniaka skradziono 40 metrów 
miedzianego przewodu spawalni- 
czego oraz wiertarkę. Straty - 2.063 
zł. 
Trzy wiertarki, gwintownicę oraz 
inne narzędzia o łącznej wartości 
3.045 skradziono z pomieszczenia 
spółki "Specmasz" w Szczecinku 
przy ul. Szkolnej. 
Wiertarkę, elektryczne nożyce do 
cięcia b.lachy oraz 40 ram rusztowa- 
nia skradziono w Koszalinie z gara- 
żu przy ul. Pawła Findera. Straty - 
5.290 zł. 


W biały dzień 
Z ul. Piłsudskiego w Koszalinie . 
skradziono forda mondeo, KGF 41- 
01, czerwony, wartość 35.000 zł. 
Ąuto "wyparowało" w biały dzień, 
między 12.10 a 12.50. (s) 


Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite dłonie, 
przestało bić najdroższe serce 
Niech Bóg Cię wynagrodzi pokojem wiecwym 
Dnia 4 stycznia 1997 roku odszedł od nas 
nasz ukochany TATA, TEŚĆ i DZIADEK 
śp. KAZIMIERZ GUZMAN 

 Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia 1997 roku 
o godzinie 13.30 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie 
pogrążona w smutku Rodzina 
 


"... W naszej pamięci pazostanie przede wszystkim jtJko prawy człowiek, 
Dłltlany całYm sercem rodzinie, przyjaciołom i swojej pracy..." 
_
 Z fJlębokim żąlem zawiatlamiamlJ, 
, że 4 sf'lcznia 1997 roku w wieku 42 lat 
odszedl na zawsze Nasz NajukocbańszlJ 
. , I Mąż i Tatuś śp; 
:; '

 
EgE!
ą
ń!
!!
. 
ł o fJodz. 12.05 na Cmentarzu Komunaln'lm :." 
1f=" 
 Ul Koszalinie 
'=- 3" Pogrqżona W smutku Żona z dzUóni 


GA.58 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 


ADAMA 
JABŁOŃSKIEGO 


naszego Męża, Ojca, Teścia, Dziadka, Pradziadka. 
Pogrążona w smutku RODZINA 
Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych nastąpi w Kaplicy 
Cment&rnej w Koszalinie 9.01.1997 r. o godz. 11.30. 
Wyprowadzenie zwłok o godz. 12.00. 


/ r.:=: 


czyna się konkretna praca. Polega 
ona m. in. najak najlepszym przy- 
gotowaniu się do rozmów, które 
będziemy prowadzić z partnerami 
z Paktu - powiedział prezydent. 
Wyraził także życzenie, aby zespół 
składał comiesięczne sprawozda- 
nie. Biorący udział w posiedzeniu 
wicepremier Grzegorz Kołodko 
uznał jednak, że jest jeszcze za 
wcześnie, aby mówić o kosztach 
naszej integracji z NATO. (o) 


Losowanie z 6.01.: 
1,2,8,12,17,19,20,21,24,25,29,33, 
36,41,45,65,68,70,73,79(5) 


Dary dla Bośni 


Z Warszawy wyrusza dziś kolej- 
ny konwój z pomocą humanitarną 
dla Bośni. Organizatorem konwo- 
ju j
st Carita,s\..Ordyn
riątu PO
9- 
wego Wojska Polskiego. Dary zo- 
staną przekazane ludności w rejo- 
nie działania polskiego batalionu, 
pełniącego misję pokojową w tej 
republice dotkniętej skutkami 
wieloletniej wojny. 
W śród zebranych darów znala- 


zły się leki, materiały opatrunko- 
we, odzież, obuwie i inne 
przedmioty przekazane przez woj- 
sko. Ponadto zebrano także znacz- 
ną kwotę pieniędzy na zakup żyw- 
ności, słodyczy, odzieży i opłacenie 
transportu. 
Akcja zbierania darów dla Bo- 
śni w wojsku trwa nadal. Wiosną 
wyruszy tam kolejny konwój. 


(o) 


Dobrze o premierze 


Blisko połowa Polaków uważa, 
że premier Włodzimierz Cimo- 
szewicz dobrze wywiązuje się z 
obowiązków szefa rządu. Nieza- 
dowolenie wobec poczynań pre- 
miera wyraża około jednej trze- 
ciej ankietowanych przez Pra- 
cownię Badań Społecznych. N 0- 
towania premiera były w grudniu 


niemal identyczne jak w listopa- 
dzie. 
Również blisko połowa Polaków 
ocenia zadowalająco dotychczasową 
działalność prezydenta Aleksan- 
dra Kwaśniewskiego. W grudniu 
odsetek osób aprobujących jego po- 
czyniania spadł jednak o 4 procent 
w porównianiu do listopada. (o) 


OGlOSZENłA EKSPRESOWE 


SPRZI;DAM forda oriona (1991). Kosza- 
lin, 161-319,43-63-88. 
AUTO-HANDEL-KOMIS - raty, czę- 
ści samochodowe. Koszalin, Fran- 
ciszkańska 94. łeI.43-25-09 (9-20). 
EMERYT 50 lat podejmie pracę. Dyspo- 
nuje samochodem. Koszalin, 42-36-91. 
KIOSK KK-S. Koszalin, 416-378. 
KIOSK na "manhattanie" - sprzedam. Ko- 
szalin, 43-33-87. 


PRZYJMĘ kierowcę od zaraz na trasy 
międzynarodowe. 5ianów, tel. 185-833. 
SPRZEDAM nysę (1989). Koszalin, 
41-00-76. 
SPRZEDAM renault 21 (1991). Koszalin, 
42-54-21, wew. 1351ub po 16: 183-690. 
TOYOTA corolla (1993). (059)421-991 
po 17. 
TOYOTA corolla 1.4 (1995), benzyna, 
S-drzwiowa, uszkodzona na chodzie 
9.000 DM + cło. Tel. (O-59) 10-81-86. 
ZATRUDNIĘ od zaraz do pracy w doradz- 
twie i sprzedaży bezpośredniej. Koszalin, 
412-676 w godz. 16-19. 


Z gll/boklm żalem zawiadamiamy, że 5 stycznia 1997 roku 
I zmarIa w wieku 99 lat nasza ukochana 
MAMA, BABCIA, PRABABCIA I PRAPRABABCIA 
I I 
'!!
mbo
!!!!n

!.


 
,.p o godzinie 12.30 na Cmentanu Komunalnym w Koszalinie. 
;i

;. Msza żalobna odbl/dzle si, w dniu pognebu o godzinie 8.00  w Koiciele pod wezwaniem Św. Ducha ;, 
i
. pogrłżona w smutku Rodzina J.J.o 


II 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
ze 6 stycznia 1997 roku imarł 
ukochany MJłZ I OJCIEC 

p. MIR OSŁA W JAGIEŁŁO 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się * 
B stycznia 1997 roku o godzinie 11.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie . .
./<.<".; 
pogrfŻona w smutku Rodzina i/i '
. 


(II  
JJ 
m 
;:: 
O 
z 
:;;; 
,.. 


GA-56 '\, != 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 stycwia 1997 roku 
odszedł od nas na zawsze 
mój kochany MĄŻ, nasz TEŚĆ, DZIADEK i PRADZIADEK 
AUGUSTYN WALKER 


Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia 1997 roku 
o godzinie 13.30 na Cmentarzu 
Komunalnym wSianowie 
pogrążona w smutku CI 
Rodvna 
 


GA-66 


GA-57 


Z gł,bokim 
alem zawiadamiamy, 

e 5 styc.znla 1997 roku odszedł od nas 
kochany MĄZ, OJCIEC, DZIADEK i PRADZIADEK 
śp. 
ANTONI I'IERNIKOWSKI -l"


 ,,
!- 
ł'-
)" 
 
-'--. 
\I
. 


Ceremonia pogrzebowa odbłdzle sił 
B stycznia 1997 roku o godzinie 13.30 J, 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie 
 
pogrflłona w smutku Rodzina . 
GA-55 


CEREMONIAŁ 


.
		

/31422-0003.djvu

			NASZE ŻYCIE 


3 


Wtorek, 7.01.1997 r. 


* Echa więziennego buntu w Sądzie Najwyższym 
* Proces-gigant odroczony 


· ...-4 

 

 
ct1 
Ul 
ct1 

 

 

 

 
eJ) 

 


sąd oddalił roszczenia, ponieważ 
nie znalazł podstaw prawnych do 
obciążenia odpowiedzialnością 
Skarbu Państwa. Według Temidy, 
po śmierci więźniów nie pogorszy- 
ła się sytuacja życiowa ich rodzin. 
Spośród 18 sprawo postrzały, w 
tym o użycie środków chemicznych, 
odwieszono na razie kilka proce- 
sów. Dotychczas nie było wyroków 
zasądzających odszkodowania, a 
sprawy o użycie środków chemicz- 
nych oddalono. Natomiast z ponad 
70 sprawo pobicie i zagarnięcie 
mienia, w ubiegłym roku sąd przy- 
znał 6 odszkodowań w wysokości 
500-1200 zł z odsetkami.  
JiA: .r l
 


Sąd naruszył prawo?  . . ::3 ijoN'
' 


Trybunalskim. Stamtąd sąd rów- 
nież otrzymał informację o aktual- 
nym miejscu pobytu skazanego, 
jednak zawiadomienia do więzienia 
w Łęczycy nie wysłał. Więzień nie 
mógł więc brać udziału w postępo- 
waniu sądowym i tym samym po- 
zbawiono go możliwości obrony 
swoich praw. Rzecznik praw oby- 
watelskich wniósł do Sądu Najwyż- 
szego kasację od wydanego przez 
Sąd Wojewódzki w Słupsku wyro- 
ku. Niestety, w Sądzie Wojewódz- 
kim nie mogliśmy zdobyć szczegóło- 
wych informacji na temat spraW)', 
ponieważ akta, które w listopadzie 
trafiły do biura rzecznika praw 
obywatelskich, znajdują się już w 
Sądzie Najwyższym. 
* * * 
Rodziny ofiar buntu oraz poszko- 
dowani więźniowie z roszczeniami- 
wystąpili już w 1990 r. Jednak - 
podczas śledztwa w sprawie buntu 
i wydarzeń z nim związanych - 
procesy cywilne były zawieszone. 
Do tej pory zakończyło się pięć 
spraw w związku ze zgonami wię- 
źniów. We wszystkich przypadkach 
ło około 5 tys. zł. Szef słupskiego 
aresztu, ppłk Zbigniew Obst uwa- 
ża, że całemu zamieszaniu winny 
jest Urząd Miasta, który wydał zgo- 
dę na lokalizację wykopu w tak 
newralgicznym punkcie i że cała 
sprawa najprawdopodobniej skoń- 
czy się w sądzie. 
- Podtrzymuję swoją opinię, że to 
właśnie wykonawca jest odpowie- 
dzialny za zniszczenie muru. Za 
bardzo się po niego podkopali, wgry- 
źli w fundament. Mur pękł i za- 
chwiana zastała jego statyka. Re- 
konstrukcję takiego obiektu może 
wykonać tylko specjalistyczna fir- 
ma. Jeśli inU?estor myśli, że napra- 
wienie szkody wyniesie go tylko 5 
tys. zł, to się grubo myli - powie- 
dział Zdzisław Daczkowski, wo- 
jewódzki konserwator zabytków w 
Słupsku. (bea) 


Rzecznik praw obywatelskich stwierdził, że słupski Sąd Wo- 
jewódzki naruszył prawo, godząc w powagę sądu i interes 
Rzeczpospolitej, która gwarantuje każdemu obywatelowi pra- 
wo do sądu i obrony. W efekcie - odszkodowaniem więźnia - 
pobitego ponad 7 iat temu podczas buntu w Zakładzie Karnym 
w Czarnem - zajmie się Sąd Najwyższy. 


* * * 
Przypomnijmy, że trudne do 
przewidzenia są też losy spra- 
wy karnej, która miała rozpo- 
cząć się w czerwcu w człu- 
chowskim Sądzie Rejonowym. 
W procesie-gigancie ma zezna- 
wać 2600 świadków. Na ławie 
oskarżonych zasiądzie 39 funk- 
cjonariuszy służby więziennej, 
którym prokurator zarzuca znęca- 
nie się nad więźniami po buncie - 
na terenie zakładu, np. organizo- 
wanie tzw. ścieżek zdrowia oraz w 
czasie konwojów, kiedy osadzo- 
nych wywożono z Czarnego do in- 
nych więzień. W śledztwie żaden 
nie przyznał się do winy. Na pierw- 
szej rozprawie zabrakło trzech 
oskarżonych, którzy nieobecność 
usprawiedliwili zaświadczeniami 
lekarskimi. Proces odroczono bez- 
terminowo. (ber) 


· ...-4 

 
eJ) 

 
N 


i D 


W styczniu ubiegłego roku 
słupski Sąd Wojewódzki 
wydał wyrok w sprawie z 
powództwa cywilnego przeciwko 
Skarbowi Państwa, którą wniósł 
Cezary S., odbywający przed laty 
karę więzienia w Czarnem. Za 
cierpienia fizyczne i psychiczne 
oraz naruszenie dóbr osobistych 
podczas buntu w 1989 roku doma- 
gał się odszkodowania. Z roszcze- 
niami wystąpił już w 1990 r. Żądał 
wówczas 6 tys. zł. Jednak sąd za- 
wiesił postępowanie, ponieważ to- 
czyło się jeszcze śledztwo w spra- 
wie buntu i sposobu jego stłumie- 
nia. Natomiast w sierpniu 1995 r. 
Cezary S. zwiększył roszczenia do 
20 tys. zł z odsetkami od 1990 r. 
Słupski Sąd Wojewódzki przyznał 


mu 1200 zł, co z odsetkami.liczo- 
nymi od sierpnia 1995 r. wyniosło 
1750 zł. Wyrok uprawomocnił się. 
Niezadowolony z decyzji słupskich 
sędziów Cezary S. napisał skargę 
do rzecznika praw obywatelskich, 
że proces odbył się "za jego pleca- 
mi". 
Po zbadaniu zażalenia rzecznik 
stwierdził, że wyrok wydano z na- 
ruszeniem przepisów Kodeksu po- 
stępowania cywilnego. Cezary S., 
który po buncie został wywieziony 
z Czarnego, nie został właściwie 
poinformowany o terminie rozpra- 
wy w Słupsku. Mimo że osadzony 
powiadomił sąd, iż przebywa w 
Zakładzie Karnym w Łęczycy, za- 
wiadomiepie o procesie trafiło do 
Aresztu Sledczego w Piotrkowie 


W "Teatrze Przy Stoliku" w grę wchodzi tylko słowo. Nie ma tu ru- 
chów, gestów ani żadnego innego działania. Aktorzy nie korzystają z 
rekwizytów, nie używają kostiumów, na scenie nigdy nie ma dekoracji. 
Aby tekst trafił do widza, artysta musi mu go podać w odpowiedniej 
formie. W opinii widowni i samych wykonawców to teatr... radiowy. 


Ta specyficzna forma sztuki na- 
rodziła się dzięki inwencji Stowa- 
rzyszenia Teatru Propozycji "Dia- 
log" im. Henryki Rodkiewicz w Ko- 
szalinie. W każdy pierwszy czwar- 
tek miesiąca w Teatrze Propozycji 
"Dialog" przy ul. Grodzkiej 3 o go- 
dzinie 19 aktorzy "radiowego" tea- 
tru przedstawiają adaptacje opo- 
wiadań, sztuki teatralne albo mon- 
taże poetyckie. - Repertuar dobie- 
rany jest pod kątem obchodzonych 
rocznic, zainteresowań i możliwości 
wykonawców, pod uwagę bierze się 
również oczekiwania publiczności - 
tłumaczy Jerzy Domin, prezes 
Stowarzyszenia Teatru Propozycji 
"Dialog". Głos widowni ma tu 
ogromne znaczenie, ponieważ-to do 
niej adresowana jest sztuka. Rola 
aktorów nie ogranicza się jednak 
tylko do obserwacji ludzi siedzą- 
cych przed sceną w czasie przedsta- 
wienia. Nikt z artystów nie ocenia 
spektaklu wyłącznie długością 
braw bitych przez publiczność. Wy- 
konawcy chcą nie tylko widzieć pu- 
blicznQść, ale takżę ją poznać. 
Wspólne spotkania obu stron przy 
stoliku, przed albo po zakończeniu 
spektaklu, są najlepszą okazją do 
wyrażenia własnych opinii, zada- 
wania pytań czy zgłaszania nowych 
propozycji. - Dzięki spotkaniom 
przy stoliku znika granica między 
widzem a wykonawcą, wyraźnie ist- 
niejąca podczas przedstawienia - 
tłumaczy Jerzy Litwin, aktor. - 
Rozmowy z publicznością są ogrom- 
ną satysfakcją dla wykonawców jak 


i dopełnieniem zawodowym. Kon- 
takt z widownią dodaje aktorom 
odwagi i pewności siebie. 
Aktorzy" Teatru Przy Stoliku" nie 
pobierają za swoje występy honora- 
rium, nie wymagają także opłat od 
zgromadzonej publiczności. - Trak- 
tujemy ten teatr jako hobby, a nie 
pracę, za którą należą się pieniądze 
- mówi Tadeusz Mroczek, reżyser 
i członek Teatru "Dialog". 
W pierwszy czwartek stycznia 
sympatycy "Teatru Przy Stoliku" 
mieli okazję obejrzeć sztukę tea- 
tralnąAntoniego Libery pt. "Czy 
Europa musi zginąć?". Tekst sztu- 
ki powstał kilka lat temu dzięki za- 
proszeniu autora do ud.ziału w kon- 
kursie teatralnym przez dyrektora 
Royal Court Theatre w Londynie. 
W 1990 r. Libera stworzył dzieło w 
formie "platońskiego dialogu" na 
temat społecznych i politycznych 
przemian zachodzących w Europie 
Wschodniej, za co zdobył jedną z 
czterech głównych nagród. Reguły 
gry przedstawienia są ściśle okre.- 
ślone: występują tylko dwie posta- 
ci, reprezentujące inną rację, ale 
żadna z nich nie jest przedstawio- 
na jako silniejsza. Choć przez dłu- 
gi czas obie strony przedstawiają 
mocne argumenty, spór nie zostaje 
rozstrzygnięty. Koszalinianie mie- 
li okazję zobaczyć i poznać dwóch 
wieloletnich aktorów Teatru "Dia- 
log", Jerzego Litwina i Jerzego 
Domina, obsadzonych w głównych 
rolach tej kontrowersyjnej sztuki. 
(gos) 


Inwestor będzie musiał zapłacić za naprawę 


,,Nadgryziony" zabytek 


Po kilku tygodniach prób ko- 
szalińskiej firmie "Infrabud" 
udało się przeprowadzić pod 
dnem Słupi rurę sieci c.o. Pod- 
czas robót ucierpiał jednak są- 
siadujący z inwestycją frag- 
ment zabytkowych murów 
obronnych. Na wniosek woje- 
wódzkiego konserwatora za- 
bytków w Słupsku inwestor bę- 
dzie musiał zapłacić za jego 
naprawę. 
Inwestorem jest Inspektorat 
Służby Więziennej w Koszalinie, a 
budowany odcinek ciepłociągu wie- 
dzie do słupskiego Aresztu Sledcze- 


go i siedziby Sądu Rejonowego. - 
Nie zgadzam się z argumentacją 
konserwatora, który twierdzi, że to 
niewłaściwy sposób prowadzenia 
robót wpłynął na uszkodzenie muru 
- mówi mjr Henryk Błoński, kie- 
rownik działu inwestycji ISvv. - Nie 
dopatrzyliśmy się żadnych uchybień 
ze strony wykonawcy i odwołaliśmy 
się do generalnego konserwatora za- 
bytków. Niestety, ten podtrzymał 
pierwotną decyzję. Stanęło na tym, 
że nakazano nam zrekonstruować 
około dziesięciu metrów kwadrato- 
wych muru, po prostu przykleić to, 
co odpadło. Będzie to nas kosztowa- 


Anna Kamińska 


Waldemar Rogal 
Już wiem
 
CO W Drawsku 
. 
PISZCZY 


Szefowa trzech firm 


Wystarczy kij, niepo- 
trzebna "marchewka" 
Fot Karol Skiba 


Anna Kamińska jest przedstawi- 
cielem młodego pokolenia ludzi 
biznesu (30 lat). 
Wykształcenie budowlane, zdo- 
byte doświadczenie na budowach, 
wiadomości z dżiedziny prawa, 
zarządzania i marketingu, pozwa- 
la na prowadzenie Biura Nieru- 
chomości. 
Swoją Agencję Nieruchomości 
"Ankam" prowadzi z powodze- 
niem na rynku koszalińskim od 6 
lat. Dewizą firmy jest fachowa 
obsługa prawna i miła atmosfera. 
Nie poprzestała jednak tylko na 
tej działalności. Założyła firmę 
"Wilkam", zajmującą się dystry- 
bucją automatów samosprzedają- 
cych zimne i ciepłe napoje, w koo- 
peracji z firmą "Zanussi". 


Siedzibą firmy "Wilkam" jest 
Koszalin i Poznań
 jednak działal- 
nością swą obejmuje cały kraj. 
Odnosząc sukcesy w obu fir- 
mach, podjęła kolejne wyzwanie i 
stanęła na czele nowo powstającej 
firmy, propagującej System Sprze- 
daży "Della", stawiając wyzwanie 
zachodnim koncernom wypierają- 
cym krajowe produkty. 
Za pośrednictwem systemu 
"Della" sprzedawane są najlepsze 
środki czystości produkcji pol- 
skiej. 
Kierując trzema firmami, Anna 
Kamińska ma normalną rodzinę, 
czas na rozwij anie swoich zainte- 
resowań, pracę społeczną i działal- 
ność charytatywną - pisze Danu- 
ta Molenda z Koszalina. 


BOŚ 


KREDYTY 
NA ZAKUPY 
RATALNE 


Od września tego roku już 
wiem, co dzieje się w moim mie- 
ście, znam opinie o nim i pozna- 
ję dzieje Drawska Pomorskiego. 
A wszystko za sprawą "Gazety 
Drawskiej", którą powołał do ży- 
cia pan Waldemar Rogal. Nie 
jest to pismo Rady i Zarządu Mia- 
sta, które patrzą na nasze spra- 
wy z pozycji władzy. To gazeta, 
w której każdy mieszkaniec 
Drawska i okolic może przedsta- 
wić swoje poglądy, zaintereso- 
wania i inicjatywy. 
"Gazetę Drawską" stworzył 
człowiek, który od dawna o tym 
marzył, ale nie miał pieniędzy. A 
nikt nie chciał go wesprzeć. Wziął 
więc magnetofon, papier, długo- 
pis L. poszedł "w ludzi". Po wy- 
wiady, opinie, troski i radości, po 
historię miasta i po jego przy- 
szłość. Znalazł przyjaciół: pisze 
historyk, ksiądz, nauczyciele, jest 
miejsce na osiągnięcia sportowe, 
na rozrywkę. Do współpracy z 
gazetą zaprasza wszystkich, 
wielu ludziom daje się po prostu 
dowartościować. 
Sukces osiąga się wtedy, gdy 
realizuje się swoje możliwości. 
Pan Rogal właśnie to robi. Kom- 
puter, potem nocne kserowanie, 
przy którym pomaga mu kilku za- 
paleńców. Pieniędzy z tego nie 
ma jeszcze żadnych. 
Pan Rogal od urodzenia jest 
mieszkańcem Drawska, humani- 
stą. Kocha literaturę, poezję i 
sam pisze wiersze. Jest studen- 
tem Kanadyjsko-Polskiej Szkoły 
Pisarstwa przy Uniwersytecie 
Poznańskim. Wygrał też konkurs 
na redaktora szczecińskiego 
wydania "Gazety Wyborczej", 
ale dom i rodzina nie pozwoliły 
mu opuścić Drawska - napisała 
do nas Elżbieta Pazdecka, która 
zgłosiła szefa "Gazety Draw- 
skiej" do naszego konkursu 
"Sukces'96". (grs) 


BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
SPÓŁKA AKCYJNA 


koszt kredytu realnie ok. I % miesięcznie! 
- kredyt do 100% ceny zakupu! 
- okres spłaty rat do 5 lat! 
- minimum formalności! 


SUKCES '96 * SUKCES '96 
ORGANIZATORZY: 
"GŁOS KO
ZALIŃSKI"I"GŁOS SŁUPSKI" 
RADIO KOSZALIN SA 


nowych i używanych 
ochodów 
osobowych, dostawczych, I 
nowych ciągników i motocykli 


kredyty ratalne dla firm 
i podmiotów gospodarczych 


Zgłaszam jako kandydata do nagrody 
"SUKCES '96"  

 

 

. 
r
 

 
ł 


Pan iq/Pana......................................... _................ 


. +.: 


imię i nazwisko zgłaszającego 


1\ 

' 
ł. 
ł 

. 
:. 
ot,. 

, 
t: 

j.. 

. 
L 


sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, a także innych 
artykułów przemysłowych i usług 


m1ejscowość 


urządzeń i usług związanych 
z ochroną środowiska 


ulico, nr telefonu 


Jesteśmy po to, by pomóc, doradzić, sfinansować. 
Bank Ochrony Środowiska SA O/Koszalin 
75-016 Koszalin, ul. Szczecińska 18, tel. (O 94) 42 3005 do 7 w. 27; kontakt: Jacek Napora 


- .. .- 
. . 
. . - . . 
Do kuponu dołączam pisemne uzasadni.enie kandydatury 


KB-04p
		

/31422-0004.djvu

			, 


ROZMAITOŚCI 


4 


Wtorek, 7.01.1997 r. 


Inna szkoła? 


Muzyczny 
rekord 


Przyjaciel ",:,'0 
rad
i
ckięj ,ąrrrjii::' 
Michał Sabadachmiał 11.1at, kie- ..oprowadził ich po zamku i. tak. za- .. 
... dy wraz 
 rodzicami zamieszkał ną: częła się jego przyjaźń z ArmiąRa- ....:. 
DoJnym Sląsku. Przyąyli z Ukrainy, :": dziecką. uByło mu Z Rosjanami do-. 
skąd zostali wysiedleni. W Polsce :):: brze. Generał"pożyczał" mu żołnie- .:" .. 
dostali 25-hektarowegospodarstwo,\; rzy do obróbki pola Ina sianokosy:::: 
które przed wojną należało do ba- ....Kiedyśkazał odwieźć go do domu .. 
...rona Oamichena,niemieckiego riii-. u śrriigłowcem
 Syn Sabadacha, jeśli .i 
nistra. Mały Michał w pół rokunau-: miał ochotę, mógł jeździć czołgiem. 
czyi się języka polskiego, a w miarę .:" Pan Michał mówi, że na Rosjan .... 
dorastania stawał się bardzo aktyw- ':: mógł liczyć. Dawali mu dlacałejwsi' 
. .nym działaczem - harcerskim, par-::': kartkiżywnoścjowe:. Michał Saba..; ,. . 
tyjnYI1); był także radnym. Jako do-.:dach nie godzi się,zeby Ó Armij i 
:. ; rosły człowiek JJiiał zarejestrowaną ::::::A.adiieckjej. mówić,;okupanci'\}..: : 
..pracowl1iępJastyczną, w której, jak i': Czas ichpobytutodlaniego hajlep- 
:.mówi,uprawjaf m.in. propagandę VIi" :\:szy okres wzyciu. KIedy ogłoszono 
zualną. - Moim ulubionym tematem :.;:;: stan. wojenny; Rosjal1ie. przyjechali 
był Lenin
 Za plakatY trzymetrowej.... (jo niegoamfibią dowiedzie6się"czy 
"':. wysokości, 'przygotowane. na. rocz- .
::
.:
 ws
ystko w porządku.- :Qdjazd wojs
 ....
 
. .. nicę Rewolucji Październikowej;t:f radzieckich był dla Michała Sabada
< 
. otrzymywaliśmy 5000 zł, kiedy śre- }::.chasmutną. chwilą; ł)iimo. że by(., 
.. . dnia pensja wynosiła 2000 zł. Opie- :?'. . pierwszym, który na swoim terenią 
... kował. się też . pobliskim zamkiem i: x órganiżował ,;Sb1idarnośC", Zamię
 
.'.Grodziec. Kiedy radzieccyoficero
 :::!rza otworzyć minimuzeum, salę, w 
wie przyjechali pokaząć Grodziec .:. której będą wystawione różne .pa- 
generałowi z Ministerstwa Obrony, ';. . miątkipo tamtych[dla jednych złych;. if 
bo znajdowałousię tam archiwum.. iadła oiegodobrych czasach, .r::...(:} 
.. planu Barbarossa, Michał Sabadach..""::'.::h .:,..;:.:: :::.;". ł,Dzięnnik kij'(::J::. 


Rozmowa z Wojciechem Starzyńskim - prezesem Społecznego To- 
warzystwa Oświatowego 
- Czym różnią się szkoły Spo- 
łecznego Towarzystwa Oświato- 
wego od innych? 
- Głównym celem naszych szkół jest 
przygotowanie młodzieży do nowocze- 
snego myślenia w kategoriach XXI 
wieku i do integracji Polski z Europą. 
Przede wszystkim kładziemy duży na- 
cisk na naukę języków obcych już od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej 
oraz na naukę różnego rodzaju syste- 
mów komunikacyjnych, łączących 
wiele przedmiotów, w tym i informa- 
tykę, nie mówiąc o odmiennym, nowo- 
czesnym podejściu do realizowanego w 
szkołach STO programu nauczania. 
W wychowaniu również stawiamy 
sobie ambitne cele. Chcielibyśmy, aby 
młodzież, wychodząca z naszych szkół, 
była prawdziwą elitą pod względem 
obywatelskim. Chcemy promować 
taki system wychowania, w którym 
byliby oni wyczuleni na różnego rodza- 
ju sytuacje społeczne, a jednocześnie 
mieli poczucie obowiązku. Uważam, 
że polska inteligencja powinna speł- 
niać pewną misję w sferze społecznej 
i obywatelskiej. 
- Stowarzyszenie powstało w 
1987 roku i wkroczyło w swój ju- 
bileuszowy dziesiąty rok istnie- 
nia. Jakie STO ma największe 
osiągnięcia? 
- Sukcesem jest to, że organizacja 
powstała 10 lat temu z woli kilkuna- 
stu osób. Dziś skupia ponad 10.000 
działaczy oświatowych w 110 kołach 
na terenie 38 województw. STO utwo- 
rzyło w tym czasie ponad 150 szkół po- 
zapaństwowych, w tym około 100 
szkół podstawowych, ponad 40 liceów 
ogólnokształcących i średnich szkół 
zawodowych oraz Wyższą Szkolę Wy- 
chowania Specjalnego w Olecku (Ma- 
zurska Wszechnica Nauc.zycielska). 
Ponadto prowadzimy szkoły integra- . 
cyjne, artystyczne, placówki kształce- 
nia i wychowania specjalnego oraz kil- 
kanaście przedszkoli. Do naszych 
szkół chodzi blisko 17 tys. uczniów i 
studentów. Zdecydowana większość 
szkół reprezentuje wysoki poziom na- 
uczania. Dowodem jest to, że ponad 90 
procent absolwentów naszych liceów 
dostaje się do szkół wyższych. I to jest 


Do Birmingham zjechało 2.845 
muzyków w wieku od 6 do 18 lat, 
aby wystąpić w największej 
orkiestrze symfonicznej, której 
koncert trwał zaledwie 15 minut. 
Dwukrotnie wykonano utwór 
Howarda Blake'a "Niech żyje 
muzyka". - To było wspaniałe. 
Bijmy brawo - powiedział muzy- 
kom po występie dyrygujący 
orkiestrą sir Simon Rattle i wy- 
konawcy zaczęli głośno klaskać. 
W sali koncertowej poza członka- 
mi orkiestry nie było już miejsca 
dla publiczności. 
Wydarzenie to zostało wpisane 
do Księgi Rekordów Guinnessa w 
rubryce "największa młodzieżo- 
wa orkiestra symfoniczna". Ru- 
bryka taka będzie wprowadzona 
po raz pierwszy, chociaż tradycja 
występów ogromnych zespołów 
sięga 1872 roku, kiedy w Bosto- 
nie J ohann Strauss-syn dyrygo- 
wał orkiestrą złożoną z 987 mu- 
zyków i chórem liczącym 20.000 
osób. (kw-y) 


chyba najważniejsze nasze osiągnię- uczniów oraz na tworzeniu całej sieci 
cie. naszych szkół. Chcemy spełniać rolę 
_ Czy mógłby pan scharaktery- inspirującą w zakładaniu dobrych, 
zować program nauczania w szko- wzorcowych szkół. Zależy nam, aby 
łach STO? . inicjatywa tworzenia każdej nowej 
_ W zasadzie wiele najistotniejszych szkoły STO powstawała w środowi- 
elementów programu nauczania jest skach lokalnych, wynikała z potrzeby, 
podobnych do realizowanego w szko- chęcl i ambicji samych rodziców. Po 
łach państwowych. Jednak u nas 85 zgłoszeniu nie tylko tych chęci, ale i 
procent szkół kształci na podstawie pewnego przygotowania kadry i bazy, 
autorskich programów i planów w staramy się wówczas przyjść owej "ini- 
zwiększonym wymiarze godzin. W po- cjatywnej grupie" z pomocą organiza- 
łowie szkół nauczanie języka angiel- cyjną. Natomiast co do konkretnych 
skiego rozpoczynamy już w "zerówce" trudności i przeszkód, muszę powie- 
lub klasie I. W zwiększonym 
ia- dzieć, że dziś największym dla nas 
rze godzin trwa nauka języka polskie- problemem jest zadłużenie naszych 
go, matematyki i wychowania fizycz- szkół z powodu zmniejszania przez 
nego. Wszystkie licea mają zwiększo- niektórych kuratorów państwowych 
ny wymiar języków zachodnioeuropej- dotacji. 
skich i informatyki. Są też prowadzo- Brak formy naszej oświaty oraz wa- 
ne zajęcia ekologiczne, z muzyki i pla- dliwie skonstruowany budżet powodu- 
styki, a także w liceach uczymy filo- je nie tylko zadłużenie szkół państwo- 
zofii, ekonomii i psychologii. Każda wych, a obecnie samorządowych, 
szkoła proponuje bogaty zestaw zajęć które wynosi ponad 7 bilionów starych 
pozalekcyjnych. Są to naukowe koła złotych, ale także zadłużenie państwa 
przedmiotowe, a także warsztaty te- wobec szkół niepublicznych. Np. w 
atralne, plastyczne, literackie. Szko- szkołach prowadzonych przez STO dla 
ły oferują jazdę konną, pływanie, te- większości z nich zaniżono dotację w 
nis, kółka fotograficzne, taneczne, fil- granicach od 10 do 50 tys.. zł. Nie- 
mowe i muzyczne. Chcę też powie- którym naszym szkołom w kilku wo- 
dzieć o sprawie istotnej. Nie rozbudo- jewództwach grozi likwidacja. Brak 
wujemy nowych szkół, utrzymując w dotacji spowodował ich katastrofalne 
nich po 280-300 uczniów. Klasy liczą zadłużenie w ZUS i u wielu innych 
najwyżej do 12-17 uczniów, tak aby podmiotów gospodarczych. Postanowi- 
można było poznać każdego z nich i liśmy się bronić przed tego rodzaju 
ułatwiać mu proces kształcenia. praktykami niektórych kuratoriów. 
- Warunki wydają się więc idea!- Dlatego po raz pierwszy w grudniu 
ne.Ale wiadomo, że szkoły STO są 1996 roku wystąpiliśmy z oskarże- 
dość kosztowne... niem przeciwko kuratorowi słupskie- 
- Nie podzielam tej opinii. Obecnie mu do Sądu Rejonowego o zwrot 50 
średnie czesne (miesięczna opłata) wy- tys. zł dla liceum w Człuchowie. 
nosi około 200 zł w szkole podstawo- -Nakoniec,jakiejestpana,jako 
wej i od 300 do 320 zł w liceach i śre- prezesa STO, życzenie na najbliż- 
dnich szkołach zawodowych. Oczywi- szyokres? 
ście tam, gdzie rodzice życzą sobie, aby - Chciałbym, aby na terenie kraju 
uczeń jadał obiady w szkole, koszt powstało jeszcze wiele szkół z inspira- 
opłat wzrasta np. do 400 'zł. Czesne jest cji rodziców i członków stowarzysze- 
tak kształtowane, by nie przekroczy- nia. Najbardziej jednak pragnąłbym, 
ło limitu wyznaczonego przez Mini- aby jak najszybciej zrealizowana zo- 
sterstwo Finansów. Umożliwia to ro- stała w Polsce zapowiadana już od 
dzicom stosowanie odpisu tych kwot dawna reforma naszego szkolnictwa. 
od podatku. Opłaty nie są więc zbyt Aby nie było ono kopciuszkiem, szcze- 
wysokie, biorąc pod uwagę warunki gólnie w dziedzinie finansowania 
kształcenia i wychowania, jakie stara- przez budżet państwa. Oczywistejest 
my się zapewnić naszym uczniom. bowiem, że bez rozwoju nowoczesne- 
- Jakie są trudności w dalszym go szkolnictwa nie mamy wielkich 
ro
'YiJa


_
!?


,

wa? szans na w
jście d,o nowoczesnet Eu- 
- Po plei'W'sze';'nle zalezy' nam: na. ropy XXI Wleku. (PAl) 
masó
ce_ i
n.:a.' zwięks.
an
ti lic;Zby, .."Rozmawiał:LEONLEWANDOWSKI 


NOTOWANIA GIEŁDOWE I 
kurs kurs zmiana 
6.01.1997 bieżący poprzedni w% 
Agros 78,00 78,00 0,0 
Animex 11,10 11 ,40 -2,6 
BGdański 39,20 38,80 + 1,0 
BIG 4,05 4,00 + 1,3 
BK 25,50 24,80 +2,8 
Boryszew 28,70 29,50 -2,7 
BPH 185,00 185,00 0,0 
BRE 90,00 ns 91,50 -1,6 
BSK 293,00 nk 295,00 -0,7 
Budimex 18,70 19,30 -3,1 
BWR 3,75 3,75 0,0 
Bytom 30,50 31,00 -1,6 
Compland 72,00 74,50 -3,4 
Dębica 65,00 nk 64,00 + 1,6 
Elbudowa 50,00 ni< 51,00 -2,0 
Elektrim 26,30 ns 26,00 + 1,2 
Elektroex 4,00 4,10 -2,4 
Espebepe 4,20 4,50 -6,7 
Exbud 27,80 27,80 0,0 
Farmfood 44,10 44,70 -1,3 
Forte 13,00 13,20 -1,5 
Gorażde 71,50 73,00 -2,1 
Irena 13,50 13,30 + 1,5 
Jelfa 49,00 50,50 -3,0 
. .I(abI&SKF..- 17,10 .1])7Q--" .a,4 
Kable 27,20 27,50 - 1,1 
Kęty 200,00 ns ..200,00 ' 1rO,O 
KPBP-BICK 13,90 14,10 -1,4 
Kredyt Bank 7,10 7,30 -2,7 
Krosno 56,50 57,00 -0,9 
Kruszwica 23,00 debiut na giełdzie 
MostalExp 6,70 nk 6,70 0,0 
MostalGd 11,50 11,70 -1,7 
MostalWar 14,20 14,50 - 2,1 
MostalZab 14,50 15,10 -4,0 
Novita 11,20 nk 11,50 -2,6 
Okocim 18,40 18,70 -1,6 
OIawa 12,90 12,90 0,0 
Optimus 47,70 47,80 -0,2 
Paged 12,10 12,20 -0,8 
PBR 20,10 20,30 -1,0 
Pekpol 20,40 20,00 +2,0 
Petrobank 11,80 11,90 -0,8 
PolfKutno 86,50 87,50 -1,1 
Polifarb C. 16,90 16,50 +2,4 
Polifarb W. 16,20 ns 16,10 +0,6 
Polisa 7,10 7,20 -1,4 
PPABank 16,10 16,50 -2,4 
Prochem 6,30 6,50 -3,1 
Próchnik 9,80 9,85 -0,5 
RAFAKO 15,80 16,50 -4,2 
Relpol 60,00 60,50 -0,8 
Remak 6,30 6,60 -4,5 
Rolimpex 22,90 23,00 -0,4 
Soko!6w 4,25 4,20 + 1,2 
STALEXP 27,50 28,00 -1,8 
Stomil 36,00 nk 35,70 +0,8 
Swarzędz 10,40 nk 10,40 0,0 
Tonsil 14,80 15,10 -2,0 
Uniwersal 8,20 nk 8,20 0,0 
Vistula 9,35 9,45 -1,1 
Warta 46,40 47,00 -1,3 
WBK 19,50 19,70 -1,0 
Wedel 139,00 138,00 +0,7 
Wólczanka 17,90 18,10 -1,1 
Zasada 5,50 5,60 -1,8 
Żywiec 132,50 133,00 -0,4 
WIG 14421,6 14484,8 -0,4 


. :: F 
 

t" '"""::

 ;" "
 
 . : . I . ' . ,. . 
 . t . . , : . ; . . . 
 . ' . ' .. 
 . "
 . 
 , . 

J .. ._ : 
 . ' . ; . , . '; . : 

 . 
 . . . 
 . : . i . . . 
 . ! . : . ; . : . ; . . - . . . i . 
.i . .
 .. . . ' . . . .,., _u.,.." -" ¥ . 
.I

:. 
 
 I . ,
. ' .htfr>'.A.,7..'..'
;;. ;f:i::'
 
I' h "' I .... l lt, I Il ,Il '.. .,.,..,.,,, -L.-! . . " .
. . . ł , .....--s .. . ... :, f: . f_ . . . . . : ... . . ' . ' , . . " . .. : 
 , 
 . . . 
 . . . : . . . 
 . . . . : 
 . : _. . . - . ' . : . ' .. . . : . ' .. ' .. : . - . :" : . ' . . . ; .. i . 
l 


 
i a

 :;

 

 :" ":':,._. 
#{.::


::::. 


"
;''''' w'f.: C 


:
t.v>O:'"'
.:.<"'
 L\
:"
 "::r
 .
'
' .::'!f
:.-;::-.
;:,;;
 
Zmienne warunki atmosferyczne oraz brak wyobraźni są przyczyną ko- 
lizji drogowych szczególnie w okresie zimy. Widocznym na zdjęciu poja- 
zdom przyszło w duecie wracać do domu. 


Fot. Krzysztof Sokołów 


Daleko od Polski 


'

-"r,lor "',..... "Gl ''71\(Y\..I.lUH..ł.t;:1&l.,''V/'J ,\Jttv\,...\ ....Gł..Ji.,.., 
Wyjechać z Kazachstanu chcą za wszelką .cęnę. .Niektórzy na ( 

:., wł
ś-ną' rękę .W
zcżęli'starania, nie czekając ria-rząac)\lvy"p'togram 
 
repatriacyjny. Nie wierzą bowiem w pomoc polskich władz pań- 
stwowych. 
Losami Polaków żyjących w Kazach- 
stanie zajmuje się Ośrodek Badań 
Wschodnich Uniwersytetu Wrocław- 
skiego, który zorganizował serię spo- 
tkań oraz sesję naukową. Interesujące 
materiały na ten temat ukazały się nie- 
dawno nakładem wydawnictwa tej 
uczelni. 
ObecnoŚĆ Polaków w tym a
atyckim 
kraju datuje się od ponad 200 lat, odkąd 
znaleźli się tam zesłani konfederaci bar- 
scy. Potem przybywały kolejne pokole- 
nia, a kulminacja nastąpiła w latach 20. 
i 30. naszego stulecia, kiedy całe rodzi- 
ny były objęte zsyłką. W sumie do Ka- 
zachstanu trafiło kilkaset tysięcy na- 
szych rodaków, a obecnie ich liczba wy- 
nosi 60-100 tys. Część z nich uległajed- 
nak asymilacji. 
Po rozpadzie imperium sowieckiego od 
początku lat 90. więzi Polaków w Ka- 
zachstanie z dawną ojczyzną znacznie się 
wzmocniły. Przyjechali tu na studia 
pierwsi studenci, dzieci spędzają waka- 
cje, różne grupy wybrały się nad \\lisłę w 
celach turystycznych lub handlowych. I 
Polska zaczęła im się jawić jako kraina 
obfitości, bezpieczeństwa i łatwego życia. 
Sytuację Polaków w Kazachstanie 
znacznie pogarsza polityka demogra- 
ficzna tamtejszych władz. Zakrojone na 
szeroką skalę przemieszczenia ludności 
kazachskiej z południa na północ mają 
doprowadzić do przekroczenia granicy 
50 proc. w stosunku do zamieszkałych 
w danym rejonie innych narodowości. 


." 


Wydatki na przewodnika dla niewidomych 


}:::::....:wkohcu IistOP
J
 ub:r. Uzgodnio
' 
,"no projekt podziału dorszy z polskiej. 
>
.strefy:rYbackiej w tym roku. Flotylla. 
:.430kutrów będzie miała prawo.:o9ło
';: 
.:wu'35 tys. tontych-ryb, łodzie-:27S0 
..tor:i.Ną kuter. 17 -n:ietrowY.Ue$t ich 116), 
:::.:przypada 66;1't,,0 dorszy, na 24
rT1e
.. 
.:.trowy (12.8 ':sztuk). -..93,4'.ton;na:2S'- 
: met
owY(e1' sztLik) ',:, .97,3 ton, {la. 26

, 
: metr,owy (12 sztuk)' -",o.1, 1 
ton.,óa> 
. statki 27
metrowę (1'2 :SŻłuk) 
'105.'ton:<'" 
. Nęmetr kadłuba kutra przypada.3;S9 .. 
tooy dorszy;: Uzgodnion
fteź wymia-: 
....nę..międz)' PO!$ką l Szwecją; W',:'na-:. 
.. :s'zyc
:Vłodac
 SżWedzi będą' mogli.. 
.....złowićlPOO łOsosij'1 Oop ton śledzi j :1ę 
. . .ty
. ton szprofóvJ:'Natoniiast po1skie 
. .kutry,'uzyskałY prawo..złowienia w;:. 
wodach, szwedzki
h .to tys. ton śledzi." 
'j 3 tys. 

n szprotów. 


Przesiedleńcy mogą liczyć na zwrot ko- 
sztów podróży, bezpłatny przydział do- 
mów i mieszkań, bezzwrotną zapomo- 
gę na zagospodarowanie. Takie działa- 
nia stanowią poważne zagrożenie dla ro- 
syjskojęzycznej ludności Kazachstanu, 
w tym Polaków, powodując ograniczenie 
środków w budżecie państwa na inne 
potrzeby. 
Obok trudności materialnych, wyni- 
kających z ciężkiej sytuacji gospodarczej 
Kazachstanu, mieszkający tam Polacy 
odczuwają także skutki fali przestęp- 
czej. Słabnie więc ich poczucie bezpie- 
czeństwa. Do tego dochodzi uprzywile- 
jowanie obywateli narodowości. kazach- 
skiej w dostępie do miejsc pracy - bez 
znajomości j ęzyka nie ma na nią szans. 
Wprowadzenie języka kazachskiego 
jako państwowego ograniczyło możli- 
wość wstępowania Polaków na uczelnie. 
Ponadto, wisi w powietrzu groźba kon- 
fliktu między Kazachami a Kozakami, 
którzy tworzą nielegalne organizacje 
paramilitarne, dążąc do oderwania pół- 
nocnych rejonów kraju od Kazachstanu 
i przyłączenia ich do Rosji. W razie wy- 
buchu tego konfliktu Polacy mogą się 
znaleźć w samym oku cyklonu. 
Problem pozostaje otwarty: jak za- 
pewnić im możliwość osiedlania się w 
kraju przodków, uregulować z Republi- 
ką Kazachską związane z tym kwestie 
prawne, stworzyć wanmki, ułatwiające 
adaptację w nowym środowisku. (PAP) 
JOANNA KOMOROWSKA 


w roku podatkowym trzykrotnego 
najniższego wynagrodzenia pra- 
cowników, określonego w odręb- 
nych przepisach, za grudzień roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 
Warunkiem odliczenia od docho- 
du tych wydatków jest niefinanso- 
wanie ich ze środ- 
:.
 ków zakładowego 
. funduszu rehabili- 
tacyjnego osób nie- 
pełnosprawnych 
Przy g otowało Wydawnictwo INFOR lub Państwowego 
Funduszu Rehabi- 
litacji Osób Niepełnosprawnych 
albo niezwrócenia ich podatnikowi 
w jakiejkolwiek innej formie. 
Do odliczenia tych wydat. 
k6w nie jest potrzebny żaden 
dow6d wpłaty - zgodnie z 
 8 ust. 
3 rozporządzenia. 
Podstawa prawna: * B ust. 3 
pkt rozporządzenia Ministra Fi- 
nansów z 24 marca 1995 1: W spra- 
wie wykonania niektórych przepi- 
sów ustawy o podatku dochodo- 
wym od osób fizycznych (Dz. U. nr 
35, poz. 173 ze zm.). 


W jaki sposób osoba niewido- 
ma ma udokumentować wydat- 
ki na opłacenie przewodnika? 
Osoba niewidoma, korzystająca 
z usług przewodnika i wypłacają- 
ca wynagrodzenie za te usługi, 
może odliczyć te wydatki do wyso- 
kości 915 zł. We- 
dług 
 8 ust. 1 
pkt rozporządze- 
nia Ministra Fi- 
nansów z 24 
marca 1995 r. w 
sprawie wykona- 
nia niektórych przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób fi- 
zycznych (Dz.U. nr 35, poz. 173 ze 
zm.) za wydatki poniesione na cele 
rehabilitacyjne przez podatnika 
będącego osobą niepełnosprawną 
lub podatnika, na którego utrzy- 
maniu są osoby niepełnosprawne, 
uważa się wydatki na opłacenie 
przewodnikow osób niewidomych 
I lub II grupy inwalidztwa oraz 
osób z niepełnosprawnością ruchu 
zaliczonych do I grupy inwalidz- 
twa, w kwocie nie przekraczającej 


. i

:
t 
.
;,1:'


;
:;1
1\
 
. :'.,F';erahzówymiesię6

ik "Wi.ado'mo- 
.ściRybackie,i przyniósł Inform
cję <> 
mało 
nanej rybie..WY$tępującej w pol- 
skich wodach morśkich i śródlądo- 
wych. Jest to ciO'sa -:'rybaz rodziny kar-o 
piowatych. Jest ona 'tak bardzopodob
 
na do ś1ędzj,:że. nawet rybacy traktują 
.ją'za zbyt rosłego śledzia. Ma 30-50 .cm 
długości, żyje. w wodach słonawych..j 
słodkich. Tarło odbywa od maja do lip- : 
ca w wodach słodkich. Ryby tespoty-'., 
kasię w Zalewie.Wiślanym', wjez.. Dą- 
ble koło Szczecina, w WiślekołoTcze- 
'wa, w Sanie kotą Przemyśla,.wWarcie 
.woko'jcach O
omi
, (n r'O.: ?J: .r:'i;::'>./, 


KRZYŻÓWKA W-II 


liczba na mapie, oznaczająca wy- 
sokość punktu, 9) odruchowe 
otwieranie ust na skutek nudy, 
senności, 10) czworokąt, którego 
wszystkie boki są rów- 
ne, 13) na nim upie- 
czesz kiełbasę, 16) pły- 
nie po twarzy dziecka, 
gdy ono płacze, 17) sta- 
rorzymska pieśń po- 
grzebowa, 18) obok pal- 
ca wskazującego, 19) 
żona Mahometa. 


POZIOMO: 5) specjalista do 
spraw związanych z nawadnia- 
niem gleby, 6) potocznie o samo- 
chodzie towarowo-osobowym, 8) 


ap 


ZAPRASZA 


RYNEK RÓWNOLEGŁ Y 
AmerBank 20,30 ns 20,80 -2,4 
Ariel 11,00 nk 11,50 -4,3 
Betonstal 42,00 42,50 -1,2 
Chemiskór 20,20 ns 20,10 +0,5 
Oomplast 41,90 43,00 -2,6 
Drosed 58;00nk 59,50 -2,5 
Echo 67,00 65,50 +2,3 
Efekt 15,30 15,20 +0,7 
Indykpol 24,50 24,50 0,0 
Jutrzenka 57,50 59,00 -2,5 
KOMPAP 42,00 42,10 -0,2 
Krakchemia 4,70 4,85 -3,1 
LDASA 9,50 9,60 -1,0 
Lubawa 17,20 17,30 -0,6 
Ocean 3,40 3,45 -1,4 
Pll 12,40 nk 12,60 -1,6 
PPWK 20,50 nk 21,30 -3,8 
WIRR 2664,3 2695,2 -1,1 
PSU 142,OOns 143,00 -0,7 
FUNDUSZ POWIERNICZY 
Pioneer 75,67 75,53 
Korona 81,84 82,18 
(sts) 


na:. 


AOENCJA PROMOCJI 
Witold larcz,/lskl 


* Kołobrzeg,'ul. 
1 Maja 47 
Hala Sportowa 
Zespołu Szkół 
- 
11 stycznia, 
godz. 17.00 
* Prowadzenie 
Krzysztof 
Ibisz 


1. Kierownika sa- 
lonu sprzedaży, 
wymagania: min. S-letni 
staż pracy na stanowisku kie- 
rowniczym. 
2. Przedstawici
li 
handlowych, 
wymagania: 
- min. średnie wykształcenie 
- miła prezencja 
. - komunikatywność 
. - prawo jazdy 
. Oferty pracy wraz z 
. życiorysem prosimy 
· przesyłać pod adresem: 
: R-TEL SC 
. ul. Twardowskiego 8 
. 71-100 Szczecin 
· GB.52 
................ 


Międzynarodowy 
Turniej Tańca 
Towarzyskiego 
"KARNA WAl '97" 
o puchar ,,
j 
Prezydenta 
Kołobrzegu. 


PIONOWO: 1) lubi 
prawić morały, 2) sza- 
łas IndianAmeryki Pn., 
3) polski cent, 4) rzeźbi 
w drewnie, 7) owocnik 
grzybów z klasy otocz- 
niaków, 11) kobieta 
wzięta do niewoli, 12) 
potocznie o włosach po- 
zlepianych, 14) jedna z 
funkcji trygonometrycz- 
nych, 15) siano przed 
skoszeniem. 


Sufler 


BB-OSp 


I, 


..
		

/31422-0005.djvu

			FIAT 126p (XII/1988). Koszalin, 
411-379. 
FIAT 126p (XII 1993). Koszalin, 
402-479. 
GLAZURA, TERAKOTA. Koszalin, 
Wąwozowa 17"B", BEZAMET. 
KIOSK owocowo-warzywny. Słupsk, 
Romera 1, Wiadomość na miejscu. 
KOŁA kompletne, alufelgi 185/60R14 
sztuk 4, koła 155/RI5 sztuk 2. Opel 
ascona 1,8E szpryca, rok budowy 
(1983). Tel. (0961 )63-695. 
KOMPLET wypoczynkowy (skóra). 
Koszalin, 45-24-18. 
KOMPUTER PC - tanio. Grzejniki 
żeliwne, 28 żeberek. Tychowo, 115- 
236. 
KREDENS, pralka, lodówka. Kiszko- 
wo 7, gm. Będzino. 
! ! ! r ! 090-217-458 Koszalin. powy- 
MATERIAŁY eksploatacyjne do dru- padkowe, uszkodzone, zniszczone. 
karek komputerowych, papier dla firm Gotówka' 
i biur programy edukacyjne, realiza- 
cja zamówień telefonicznych. MAG. RRMA zakupi regały magazynowe. 
S.C. Koszalin, 410-492, Zwycięstwa Koszalin, 407-010. 
125. FOTELIK samochodowy - 'atestowa- 
NISSAN (1995), Nikon F50. Koszalin, '.
 ny, reJ,JQSen6
:-16Z.. ,'" 
436-127. GARAŻ kupię - wydzierżawię przy 
OPEL vectra 1 ,6 po wypadku (1991 Broniewskiego. Koszalin, 40-30-72. 
XII). Grzmiąca (0966)368-36. ŁOŻYSKA tanio. Sławno, 10-88-11 
PAININO okazyjnie' Koszalin, po 20. 
41-28-47 po 18. NIEDUŻE mieszkanie 1 lub 2-poko- 
PIANINO. Koszalin, 412-811. jowe w Kołobrzegu. Tel. (094)35-287- 
PIŁĘ 380V, wciągarkę WB-150, narty, 78. .. . 
buty, meble. Koszalin, 45-79-09. SILNIK ze skrzymą biegów audi 80 
1.6 lub 1.8 w dobrym stanie. Kosza- 
POLONEZ "Caro" 1,6 GL! (1995). lin, 42-23-05. 
Darłowo, tel. (14)44-84. 
. SKRZYNIĘ biegów toyota hiace 2.2D. 
POLONEZ. Koszalin, 416-062. Koszalin, 45-76-08. 
POLONEZA 1989 r. sprzedam. Bie- 
siekierz, tel 180-456. 
PRASY mimośrodowe 3 i 6 tony. Stan 
dobry. Sianów, 185-385. 
RENAULT clio (1993), 21.500 zł. Ko- 
szalin, 40-58-28. 
SAAB 9000 CD, turbo (1989/90), poj. 
1895, trzy miesiące w Polsce, boga- 
te wyposażenie. Czaplinek, 
(0966)454-53. 
SEGMENT produkcji czeskiej. Kosza- 
lin, 416-208. 
SEGMENT, telewizor, pralkę. wypo- 
czynek (skórzany). Koszalin, 43-48-77. 
SKODA favorit (wrzesień 1994). 
Słupsk, 431-377. 

ODĘ 105. Koszalin, 43-69-36. 
SPRZEDAM ciągnik C-328, C-330. 
Brzeżno, 42-555. 
SPRZEDAM kiosk do sprzedaży mię- 
sa z wyposażeniem na targowisku w 
Białogardzie. Tel. (0961 )43-481. 
SPRZĘT do tapetowania natryskowe- 
go, tynkowania. (059)44-13-07. 
STARA 28 z silnikiem 200. Kołobrzeg, 
35-812-79. 
TEMPRA (1992)- tanio. Koszalin, 
404-753 
TRABANTA, Koszalin, 45-45-35 po 20. 
yw passat (1991/92) kombi. Kosza- 
lin, 45-80-27 po południu. 
VW passat kombi 1.9D (1991). Ko- 
szalin, 402-694. 
WIEŻĘ segmentową "Kenwood", 
2.500 zł. (059)44-13-07. . 
YORKSIHRE terier - szczeniaki 
sprzedam. Kołobrzeg, 35-283-94. 
[ ąIZN: 


r:.SRR'2Eoti5z' 
2 HA ziemi rzemieślniczo-budowlano- 
mieszkalnej sprzedam, koniec Szcze- 
cińskiej. Tel. 090531870. 
125p (1986) do remontu lub na czę- 
ści- 800 zł. (059)44-13-07. 
126p(1983) -tanio. Koszalin, 45-77-90. 
126p (1986), sega master system + 
9 gier. Koszalin, 40-53-18. 
126p, 2.100. Koszalin, 185-722. 
126p tanio. Koszalin, 451-997. 
AUDI 80 (1982). Koszalin, 42-23-05. 
AUTA z Niemiec. Koszalin, 411-586 
wew. 24, 43-45-10. 
CEBULĘ W ŁUSCE, OBIERA- 
NĄ, OKOŁO 500 TON. TEL. 
(056)783-375. 
CIĄGNIK C360, maszyny rolnicze. 
Kiszkowo 7, gm. Będzino. 
DĄB, buk, sosna - sezonowany i su- 
chy. Sierakowice, (058)816-651. 
DOMEK kempingowy, niedrogo, stan 
dobry. Koszalin, 416-208. 
FIAT 125p (1985)- 3.000. Koszalin, 
408-495. 
FIAT 125p i 126p na części, ceny do 
uzgodnienia. Tel. {0961 )43-391. 
FIAT 126p (1987) po kapitalnym re- 
moncie. Koszalin, 40-30-02. 


, , 


'WVWIADOWNIA "INFOBUSI- 
NESS". Windykacje, wiarygodność 


I. 


(Polska, Niemcy) detektywistyczne, 
adresy dostawców, odbiorców. Ko- 
szalin, 411-796. 
BIURO - księgi przychodów i rozcho- 
dów. Koszalin, 41-15-95 po 15. 


! ! ! ! ! ! ! 090-275-372 Koszalin. 
Nowe, stare, powypadkowe kupię. 
l!! AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radia - NAJTANIEJ. Doradz- 
two. Koszalin, Szarych Szeregów 7, 
411-586, Szymanowskiego 24a, 
404-843,45-12-19. 
AUTA powypadkowe do remontu - 
kupię. Koszalin, 090-267-238. 
AUTA powypadkowe i na części ku- 
pię. (061) 143-528. 
AUTA powypadkowe i na części ku- 
pię. (061) 143-528. 
AUTO - Handel - Komis Mokrzecki , 
Etc. Koszalin, Władysława IV teL/fax 
43-47-93. Bogata oferta. Raty - 60, 
gotówka, wymiana. Formalności kre- 
dytowe na miejscu. 
AUTO-HANDEL-KOMIS - raty, części 
samochodowe. Koszalin, Niepodle- 
głości 128, teI.43-25-09 (9-20). 
AUTO-SZYBY JANN.KOSZALlN, 
42-60-93, SŁUPSK, 42-51-80. 
KAŻDE auto do remontu, skorodowa- 
ne kupię. Koszalin, 090-267-238. 
SZYBY samochodowe. Słupsk, 
"AUTO-GLAS", Gdańska 8, 
(059)425-029. 
UŻYWANE części do samochodów 
zagranicznych na zamówienie. Tel. 
090-614-004. 
WYBIERZ samochód, a sprawę 
kredytu zostaw nam. Słupsk, tel. 
44-28-11, 43-73-84. 
WYPOŻVCZALNIAprzyczep całodo- 
bowo. AUTO-PARTNER. Koszalin, 
Szarych Szeregów 3"A", 42-64-49. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów. 
"ELIZA", Koszalin, (094)43-25-09. 
ZDECYDOWANIE kupię auto do re- 
montu po spaleniu lub na części. 
Słupsk, 090-267-215. 


[......
:....:..... .'.....'...KUJ1NO...... 


L 


USŁUGI 


11111 "AUTo-POMOC" 24h. Tel. 090- 
537-404. 
II I I AUTOALARMY, innezabezpie- 
czenia. Raty. Koszalin, Racławicka 
(Politechnika) 42-78-81 wew. 372, 
090-530-929. 
III AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze. AUTO- 
PLUS, Słupsk, Zielona, 414-145, Ko- 
szalin, Kaszubska, 411-678. 
I AUTOALARMY, zabezpieczenia. 
Najtaniej na Pomorzu. Koszalin, Gnie- 
źnieńska 8,42-67-12,415-707. 
ALARMY w obiektach. Tanio. Kosza- 
Iin,42-78-81 wew. 372, 090-530-929. 
AUTQ-ALARMY; CENTRUM ZABEZ- 
PIECZEN SAMOCHODOWYCH. 
Koszalin, Zdobywców Wału Pomor- 
skiego 91, tel.lfax 404-546. Tanio, fa- 
chowo, raty. 
AUTOALARMY "ELSAM". Słupsk, 
(059)421-621. 
CYKLINOWANIE. Koszalin, 413-734. 
CYKLINOWANIE. Koszalin, 420-063. 
CYKLINOWANIE, układanie. Kosza- 
lin, 40-30-33. 
CYKLINOWANIE, układanie. Kosza- 
lin, 40-54-96. 
CZYSZCZENIE dywanów. Koszalin, 
43-11-44. 
DEZYNFEKCJA, dezynsekcja, fumi- 
gacja, deratyzacja. Koszalin, 41-54- 
61, 43-43-21. 
DRZWI, okna, witryny aluminiowe, 
dowolny kształt, kolor - tanio. Kosza- 
lin, 406-241 wieczorem. 
GIPSY, malowanie, glazura, podłogi. 
Koszalin, 41-54-69. 
GLAZURA - układanie. Koszalin, 
411-616. 


GLAZURA, gipsy, malowanie, tape- 
ty, wszelkie remonty, fachowość. Ko- 
szalin, 42-17-45, 421-819. 
GLAZURA, rigipsy, malowanie. Ko- 
szali n , 43-18-09. 
GŁADZIE gipsowe, malowanie, drob- 
ne remonty. Koszalin, 432-730. 
HYDRAULICZNE, instalacja miedzia- 
na. Koszalin, 42-04-55. 
HYDRAULICZNE, junkersy, kuchen- 
ki - naprawa. Koszalin, 420-171. 
HYDRAULICZNE. Koszalin, 
41-12-15. 
HYDRAULICZNE. Koszalin, 
43-64-87,41-31-40. 
JUNKERSY, kuchenki, naprawa, 
montaż. Koszalin, 417-963. 
LODÓWKONAPRAWY. Koszalin, 
40-32-86, 43-64-35 (serwis 24 h). 
MALOWANIE, szpachlowanie, gła- 
dzie gipsowe, płyty KG. Koszalin, 42- 
57-57 (18-21 ). 
MALOWANIE, tapetowanie, gładź 
gipsowa, płyty gipsowo-kartonowe, 
sufity podwieszane, kasetony, pane- 
le. Koszalin, 460-796, 45-76-44. . 
MALOWANIE, tapetowanie, szpa- 
chlowanie, szybko, czysto. "Rodom" 
Koszalin, 415-777. 
MECHANIKA pojazdowa - samocho- 
dy osobowe, ciężarowe. Koszalin, 
Mieszka I 5A (ASTiM). 
MODERNIZACJA i przebudowa biur, 
mieszkań - glazura, ścianki... (1,11 97 
rabat 6%). "Styropłyta" (Pb), Kosza- 
lin, 42-20-81 wew. 308 do 16. 
MONTAŻ boazerii, paneli. Koszalin, 
43-27-67. 
NAPRAWA junkersów tanio, gwaran- 
cja. Koszalin, 40-25-25. 
NIEMIECKI SYSTEM DRZWI 
PRZESUWANYCH "RAUM- 
PLUS" - ZABUDOWA WNĘK. 
EKSPOZYCJA, SKLEP" ALFA", 
KOSZALIN, UL. GWARDII LU- 
DOWEJ 12, TEL. 185-452. 
OGÓlNOBUDOWLANE, remonty, 
glazura, piece, kominki. Mański, 
Słupsk, Mickiewicza 52/1. 
OGÓlNOBUDOWLANE, remonty, 
lekkie konstrukcje ścian, rigipsy, ocie- 
plenia strychów i budynków. Koszalin, 
45-80-55. 
OGRODZENIA, BALUSTRADY. 
KOSZALIN, 405-635. 
OKNA PCY
J<9

ąijD.,4f,-P
-;47
.,' ! 
"PERFEKT".. PERFEK-CYJNY; 
DRZWI SUWANYCH, SZAF
 
GARDEROBY, REGAŁY, ZABU- 
DOWA WNĘK - RATY.. KOSZLIN, 
ZWYCIĘSTWA 152, 43-77-82. 
PRALKONAPRAWY domowe. Ko- 
szalin, 45-25-25. 
PRALKONAPRAWY. Koszalin, 
42-21-47. 
PRZEPROWADZKI. Koszalin, 
41-63-74. 
PRZEWÓZ osób. Koszalin, 42-26-80. 
REKLAMY wszelkiego rodzaju, wizy- 
tówki. PANDA. Koszalin, 460-456. 
REMONTY mieszkań i innych pomie- 
szcz,eń. Koszalin, 420-274. 
SPRZĘT satelitarny - naprawa. Ko- 
szalin, 43-08-22. 
STOLARSKIE usługi schody, podło- 
gi, boazerie, drzwi, ocieplenie podda- 
szy. Koszalin, 40-30-32. 
TAPETOWANIE, malowanie, szpa- 
chlowanie. Koszalin, 413-292. 
TELENAPRAWA - przestrajanie. Ko- 
szalin, 45-33-43. 
TELENAPRAWA. Koszalin, 
41-45-25. 
TELENAPRAWA. Koszalin, 
40-51-77. 
TELENAPRAWA u klienta w domu. 
Koszalin, 405-163. 
TELEPOGOTOWIE. Koszalin, 
45-35-79. 
TRANSPORT 1,5 tony + przyczepa 
VAT. Koszalin, 43-46-02. 
TRA,NSPORTOWE do 3 t. Koszalin, 
411-768. 
TRANSPORTOWE. Koszalin, 
42-26-80. 
TRANSPORT samochodów, odpra- 
wy celne. Koszalin, 40-80-81. 
UKŁADANIE glazury i terakoty. Ko- 
szalin, 43-46-70. 
UKŁADANIE glazury, tynki zwykłe. 
Koszalin, 417-202. 
USŁUGItransportowe 1 tona. Kosza- 
lin, 414-589. 
VIDEOFILMOWANIA "ABV" Kosza- 
lin, (094)43-03-75. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BALTIC-CAR .Koszalin, Gnieźnień- 
ska 38, 42-24-64; Kołobrzeg, 421-51 
Strzelecka 1 ;Słupsk ,42-60..88, plac 
Dąbrowskiego 6. 


ŻALUZJE! VERTICALE, ROLE- 
TY ZEWNĘTRZNE, ALUMINIO- 
WE. HURT - DETAL, RATY OD 
300 DO 3000 BEZ PORĘCZY- 
CIELI. NISKIE CENY. ZAPRA- 
SZA "MARK-POL", KOSZALIN, 
42-77-81 WEW. 334. 
ŻALUZJE, rolety. Kołobrzeg, 
35-45-250. 
ŻALUZJE, rolety zewnętrzne. 
"GAMA-COLOR". Słupsk, Wolności 
11, 42-35-34. 
ŻALUZJE, verticale. Koszalin, 
45-47-75. 
ŻALUZJE, verticale. Słupsk, 
43-30-60. 
ŻALUZJE, verticale. Kołobrzeg, 
35-268-94. 
ŻALUZJE, verticale, relety, tepicerki, 
drzwi harmonijkowe - raty. Koszalin, 
415-284. 
ŻALUZJE, verticale, rolety. Koszalin, 
42-33-12. 
1,!tORALĘ.... 


mm NORD- Nieruchomości. Cztero- 
pokojowe 58 m kw., 62.000 zł. Kosza- 
lin, Piłsudskiego 17, tel. 411-423. 
!!I!! FACTORIA - Nieruchomości, 
Koszalin Laskonogiego 1, tel. 411- 
902, tel./fax 410-769. 3-pokojowe: 53 
m - 58.000; 57 m - 55.000; 60 m + hall 
8 m - 67 m. 
! ! @ DELTA - Nieruchomości, Kosza- 
lin, Szczecińska 25"A". Domy wolno 
stojące - Rokosowo. Rozpoczęta bu- 
dowa - Rokosowo. Mieszkanie 2-po- 
kojowe - Podczele. 3-pokojowe II pię- 
tro - Przylesie. Działki budowlane przy 
Szczecińskiej. Duże działki nad mo- 
rzem. Koszalin, 423-323 i po 16 185- 
617. 
II "ANKAM" - Nieruchomości, Kosza- 
lin, Zwycięstwa 109, 42-26-1
. Dział- 
ka budowlana, Raduszka - 5.000,-. 
Sprzedający bezpłatna obsługa. 
! BIURO WANDOM - Koszalin, Grun- 
waldzka 8/10, 410-230, 407-153. 1- 
pokojowe, na wsi. Zakupimy 1-, 2-, 3- 
pokojowe.. 
, DOM-LEX Nieruchomości, Koszalin, 
Zwycięstwa 100/3, 42-42-22. 2-poko- 
jowe 46 m, 50.000. Dom wolno stoją- 
cy 150.000. 
! KONTRAKT - Nieruchomości. Ko- 
szalin, Grunwaldzka 6, 42-47-58. 
Działka - Darłowo. Zamiana: własno- 
ściowe 2-pokojowe na 1-pokojowe 
(Nasz Dom), kwaterunkowe (stare 
budownictwo) - 70 m na mniejsze. 

'f. '.. . ,..r.'_ ,
 ". ,. r.: -".
 . ''- 
 "ł' " 
 
. .. ABELARD - Nieruchomości; 'Kosza- 
lin, Matejki 14, tel.lfax 410-251. 
ABELARD - niewłasnościowe dwu- 
pokojowe 30 m, Szymanowskiego 
zamiana na trzypokojowe. 
ABELARD - pół bliźniaka, 280 m, 
działka 4 ary, .Mazurska, 170.000. 
AGENCJA "Jasiński" Nieruchomości, 
Koszalin, Piłsudskiego 28, 226-448, 
420-888. Dom szeregowy na Półno- 
cy 160.000. 
AGENCJA Nieruchomości "LOKUM" 
Kołobrzeg, Dworcowa 12, tel. 35-227- 
10. Pośrednictwo kupna, sprzedaży, 
wynajmu. 
AGIT Nieruchomości. Szczecinek, 
Emilii Plater 25A, (0966) 481-97. 
DOwydzierżawienia kawiarnia w Dze- 
wianach. Koszalin, 43-26-57. 
IX) wynajęcia pokój studentkom. 
Koszalin, 42-66-33. 
KUPIĘ MIESZKANIE. Koszalin, 45- 
01-83. 
ODSTĄPIĘ działający lokal. Wiado- 
moŚĆ: Koszalin, 402-344. 
POKóJ do wynajęcia uczniom. Ko- 
szalin, 411-345. 
POSZUKUJĘ dwupokojowego. Ko- 
szali n , 457-420. 
POSZUKUJĘ domu do wynajęcia w 
Koszalinie. Koszalin, 403-007. 
PpSZUKUJĘ garażu do wynajęcia 
(Zeromskiego, Staffa, Tetmajera). 
Koszalin, 40-24-79. 
POSZUKUJĘ hali produkcyjnej (100 
m), produkcji mechanicznej- Koszalin, 
okolice. Możliwość zatrudnienia wła- 
ściciela lub inna współpraca. Kosza- 
lin, 42-21-65. 
POSZUKUJĘ stancji. Koszalin, 
42-26-87. 
STANCJA do wynajęcia. Koszalin, 
40-62-87. 
W Mielnie pawilon gastronomiczno- 
usługowo-mieszkalny w budowie 
sprzedam. Koszalin, 41-62-92 do 15, 
42-56-81 po 16. 
WROCŁAWSKA Giełda Nierucho- 
mości Przedstawicielstwo Koszalin, 
ul. Zwyciętswa 7-9, tel. (094)42-58-08 
wew. 36. Kupno - sprzedaż - dzierża- 
wa - zamiana - najem. Firma posiada 
30 przedstawicielstw w kraju i za gra- 
nicą. 
WYNAJMĘ pokój studentkom lub stu- 
dentom. Koszalin, 408-498. 


DW "EDEN" zatrudni pielęgniarkę, 
wymagany wiek 25-35 lat, operatyw- 
ność, dyspozycyjność, staż pracy w I AUTO złoto RTV, Koszalin, Podgór- 
zawodzie przynajmniej 3 lata oraz in- na 61 (od Bałtyckiej), 407-085. 
struktora rekreacji po AWF ze znajo- ATRAKCYJNE, natychmiastowe po- 
mością prowadzenia zajęć z aerobi- życz ki. Komis. Skup złota. "PART- 
ku, callaneticsu, step-reeboku. NER", Koszalin, Gierczak 7, tel. 40- 
FIRMA PBO Piotr Flens zdecydowa- 89-83, Kołobrzeg, Strzelecka 1, tel. 
nie zatrudni prężnych, operatywrych 35-421-51. 
i dyspozycyjnych pracowników na sta- LOMBARD - komis. Koszalin, Młyń- 
nowiska kierowników budowy. Kon- ska 47. 
ta
 wyłącznie ( osobi
ty - 

szalin, ul. LOMBARD, komis, sprzedaż _ mo- 
4 arca 38 biurowiec TO, pok. ._dernizacja komputerów. Koszalin, 
405), do 15-tej. Okrzei 3 (obok JEANS CENTER 
RRMA PSO Piotr Flens zdecydowa-. t GRYNIA), 460-277. 
rt,..),. , 
nie zatrudni prężnych, operatywnych I ':" . '. ......... ..,:....................,.. ........... ......... ...... . 
i dyspozycyjnych pracowników nasta- ..TQWĄRZYSKJ
 
nowiska kierowników budowy. Kon- .. . . 
takt wyłącznie osobisty - Koszalin, ul. II ! II ! O O O O O O PARADISE club 
4 Marca 38 (biurowiec ZETO, pok. całodobowo zaprasza w nowym loka- 
405), do 15-tej. lu z atrakcyjnymi paniami. Koszalin, 
KIEROWCĘ. (059)425-647. Ruszczyca 9, tel. (0-94)40-44-92. 
KONZEPTION II poszukuje kandyda- m!! (00000)415-827. Koszalin, Wła- 
. tów na doradców ubezpieczeniowych. dysława IV 115 "COLETT", Night Club 
Spotkanie: Kołobrzeg, "NEV SKAN- "Hades" zapraszają całodobowo: 
POL" 8 i 15.01.97 godz. 17. Informa- striptiz, masaż erotyczny, intymne 
. I 35 99 15 ( 9 10 ) pokoje. Realizujemy karty kredytowe, 
cJe, te . -2 - -. czeki, świadectwa udziałowe. Zatru- 
NA atrakcyjnych warunkach za- dniamy panie. 
trudnię Panie do towarzystwa. 111415-827. Koszalin, Władysława IV 
Koszalin,405-917. 115 "COLETr', Night Club "Hades" 
POSZUKUJĘ garażu w domku jed- zapraszają całodobowo: striptiz, ma- 
norodzinnym. Koszalin, 43-43-22. saż erotyczny, intymne pokoje. Rea- 
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGIS" dys- lizujemy karty kredytowe, czeki, świa- 
trybutor alkoholi zatrudni przedstawi- dectwa udziałowe. Zatrudniamy pa- 
ciela handlowego w mieście Człu- nie. Czynne: święta, sylwester. 
chów. Wymagania: wykształcenie ANIA41-29-91 Koszalin, (prywatnie). 
minimum średnie, własny samochód 
osobowy, telefon w miejscu zamie- EKSTAZA - MASAŻ SUŁ TAŃ- 
szkania. Wysokie zarobki. Zaintereso- SKI, STRIPTIZ. NOWE PANIE 
wanych prosimy o przesłanie listu OD 10-18. KOSZALIN, GRUN- 
motywacyjnego, życiorysu i aktualne- WALDZKA 6, 42-57-45. 
go zdjęcia na adres: Biuro Handlowe 
"AGIS", ul. Polna 21, 87-100 Toruń w 
terminie do 17 stycznia 1997r. 
ZATRUDNIĘ akwizytora. Koszalin, ul. 
Morska 19"A". 
ZATRUDNIĘ młodych, ambitnych do 
pracy. Wymagana wytrwałość. Ko- 
szali n , 41-00-71. 
ZATRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowa- 
nie.Koszalin, 40-45-84. MALIBU, miłe chwile. Kołobrzeg, tel. 
ZATRUDNIĘ technologa Zakład 35-229-46. 
Odzieżowy" Tailior". Koszalin, Ka- Wszędzie podwyżka, a u nas obniż- 
szubska 3. kał Koszalin, 405-917. 


WYSOKIŃSKI - Nieruchomości, Ko- 
szalin, Rynek Staromiejski 1/2, tel.lfax 
42-36-44,42-43-74. Koszalin 2,3,5 
pokojowe. Będzino obiekty przy dro- 
dze na każdą działalność 160.000- 
raty. Atrakcyjne działki w Mścicach. 
WYSOKIŃSKI- Nieruchomości, Ko- 
szalin - nowy dom, 2 budynki i 2 
szklarnie na każdą działalność. 
Szczeglino - obiekt gastronomiczny 
przy drodze, 25.000. 


I )i "'.ł\IĄQ
Ą(" . 
MATEMATYKA. Koszalin, 45-76-34. 
NIEMIECKI dla początkujących - ta- 
nio. Koszalin, 43-20-76. 
NIEMIECKI kurs 100 godz, styczeń, 
prowadzi germanistka. Kołobrzeg, 35- 
214-49. 
PRYWATNE CENTRUM EDUKA- 
CYJNE KOSZALIN, CHAŁUBIŃ- 
SKIEGO 15, 42-48-20, 45-43-95. 
KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTERO- 
WA. 


PRYWATNE CENTRUM EDUKA- 
CY JNE KOSZALIN, CHAŁUBIŃ- 
SKIEGO 15, 42-48-20, 45-43-95. 
KURSY MASAŻU I i II STOPNIA. 


SZKOŁA JAZDY PRZYJMUJE 
ZAPISY NA KURS KAT. "B". 
OTWARCIE KURSU 7.01.97R 
GODZ. 16, HALA GWARDII, UL. 
BUCZKA, TEL. 45-16-:12. 


J /2JtĄQ.Ą;> '.' 


DW "EDEN" zatrudni recepcjonistkę, 
wykształcenie średnie, wymagany 
wiek 24-30 lat, znajomość języka nie- 
mieckiego lub angielskiego umożliwia- 
jąca porozumienie, praktyka w zawo- 
dzie przynajmniej 2 lata. Dyspozycyj- 
ność, operatywność. Zgłoszenia indy- 
widualne w biurze ośrodka przy ul. 
Morskiej 20 W Unieściu w godz. 10- 
14. 


l 'ZQą.OWIĘ,. 
, ! , LEKARZ specjalista PSYCHIA- 
TRA HENRYK SEMMLER. Lecze- 
nie zaburzeń psychicznych, nerwic, 
depresji. Wtorki, środy (12-13), 
czwartki (15-16). Koszalin, 1 Maja9. 
Tel. 42-29-46. 
! USG, chirurgia ogólna, plastyczna, 
laseroterapia - bóle stawowe, ścięgni- 
ste, mięśniowe, nerwobóle. Blokady 
stawowe, żylaki i inne. Dr nauk me- 
dycznych Sławomir Błaszczyk, Ko- 
szalin, Lelewela 11/18, poniedziałek, 
środa, czwartek (17-18.30),40-31-50, 
43-65-71. 
I USG. MAMMOGRAFIA. Koszalin, 
Armii Krajowej 7 (16-18), 43-68-58. 


@ BASTEK Krzysztof - gabinet sto- 
matologiczno-protetyczny 17.30.- 
19.30, Koszalin, ul. Traugutta 5"B", 
404-972. 
ALKOHOLOWE odtruwania w domu 
pacjenta, Esperal. Koszalin, okollce. 
Tel. 0-90-257-654. 
LEKARZ PSYCHIATRA Elżbieta 
Kondaków- Konarska. Wtorki, piątki 
16-17. Koszalin, Armii Krajowej 7 
(obok dworca PKP). Tel. dom. 43-41- 
55. 
MEDIN - bezoperacyjne leczenie ka- 
micy żółciowej, nerkowej, prostaty, 
hemoroidów, łysienia. Koszalin,45-25- 
46. . 
PRIMADENT - gabinet stomatolo- 
giczny czynny codziennie. Koszalin, 
Akacjowa 19, tel. 40-53-88. 


I
URM
Nę 


BILETY na przejazdy zagraniczne z 
dostawą do domu. Wynajem mikrobu- 
sów. Tel. (094)42-29-40. 
WVPOCZYNEKi narty w Zakopanem 
od 20 zł za dobę/35 zł. z wyżywie- 
niem. "Globtourist", Kołobrzeg, 
(094)35-426-77. 
ZIMOWISKO Poronin- Sucha k. 
Zakopanego 26.01-8.02.97, cena 
530, Wczasy, 400,-. UT "Guli- 
wer", Słupsk, Wita Stwosza 13, 
411.597. 


l
gMą
Rg
, 


EROTIK Labirynt, całodobowo, strip- 
tiz - dyskrecja, parking. Koszalin, 404- 
584. Kasztanowa 8. Zapraszamy. 
JESTEŚ atrakcyjna, dyspo
ycyjna, 
chcesz dorobić. Oferty towarzysko- 
sponsorujące. Koszalin, 410-633. 


KURTYZANA z NIESPODZIAN- 
KĄ. Koszalin, Wrześniowa 10, 
40-34-95. 


I ' P,.:.

JJQ
P 


BILET miesięczny Józef Huterański. 


I .. .... ..".... ". ." "' 
' . . . ' . . . . , . . . . : . ': ,.,:.".."..:..,.,t' R """''''';:': O ''':''':'' Z ...._..:,. N .'........::,...,
.). 
.. ,."i.....p...... .... ..
O: 


DO wypożyczenia 'laweta. Koszalin, 
181-248,181-291. 
ODDAM 2 miesięczne szczeniaki 
(kundelki). Koszalin, 411-046 do 15, 
43-09-42 po 15. 
REJONOWY Urząd Pracy w Człu- 
chowie unieważnia pieczątkę nastę- 
pującej treści: Kierownik działu reje- 
stracji naliczeń i orzecznictwa Graży- 
na Misztal. 
STÓl bilardowy oddam w dzierżawę. 
Koszalin, 42-39-38.
		

/31422-0006.djvu

			IHALO-TAXI 

 
 SZCZECINEK 
I 
 tel. 473.86 

 Czynne całą dobę 
I DOJAZD DO KLIENTA 
 
I BEZPłATNY 
 
NAJTANIEJ W SZCZECINKU 
\",., 


Gmina Miejska Słupsk 
76-200 Słupsk, plac Zwycięstwa 3 
'e'.:łą$.j:i'H
..ę "
 !. 
na dobór podmiotów prowadzących w imieniu Gminy Miasta 
Słupska zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 1997 r. w 
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji: 
1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Zamojskiego i Łokietka w Słup- 
sku. 
2. Budowa ulicy Nałkowskiej w Słupsku. 
3. Budowa ulicy Akacjowej. 
4. Kanalizacja w ulicy Drewnianej. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł 
dla każdego zadania do dnia złożenia ofert do godz. 12.00 w kasie Urzędu Miej- 
skiego w Słupsku. 
Oferent składa na każde zadanie odrębną ofertę według wymogów zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie 
Miejskim w Słupsku w pokoju 210 po ukazaniu się ogłoszenia. 
Oferty należy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w Urzę- 
dzie Miejskim, pokój 210, do godz. 15.00. 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 8 dnia po ukazaniu się ogłoszenia w Urzędzie 
Miejskim, pokój 210, godz. 9.00. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
- spełniają wymogi stawiane wart. 22 z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu- 
blicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 76 poz. 344) 
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert. 
Osobą upoważnioną do kontaktów jest pani Ewa Weitman, Urząd Miejski Słupsk, 
pl. Zwycięstwa 3, pokój 210, tel. 42-22-74. GB-40 


II przetarg nieograniczony 
na samochód Nysa furgon towos 522, 
nr silnika 151344, nr nadwozia 383120, 
rok produkcji 1990. 
Przetarg odbędzie się w Okręgowej Stacji Hodow- 
li Zwierząt w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, 
10.01.1997 r. o godz. 12.00 w świetlicy (nr 55). 
Cena wywoławcza 2.500 zł + 22% VAT. 

 .!.;). WanJJnkiem przystąpienia do..przetar.gu jest wplacenie . 
wadium w wysokości 100;o ceny wywoławczej
 

d'WaCfiu'm płat'ne !w 'kas'je stacji 'naj p'Ó z'n i el' 1 godzinę 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Zastrzega się, że wadium przepadnie na rz-ecz stacji, 
jeżeli żaden z, uczestników licytacji nie zaoferuje ceny 
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn. 


KB-09 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" 
Koszalin, uJ. Szeroka 24, tel. 42-59-55 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodu marki Nysa T-522, 
rok produkcji 1991. 
Cena wywoławcza samochodu - 4.100 zł. 
Przetarg odbędzie się 10.01.1997 r. o godz. 10.00 w siedzibie spół- 
dzielni. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić 
w kasie spółdzielni w dniu przetargu do godz. 9.00. 
Samochód można oglądać w dniu przetargu przed siedzibą spółdzielni 
w godz: 8.00-10.00. GB-5883 


zarzqd Gminy CZarne 
ogłasza przetarg nieograniczony 
na opracowanie dokumentacji technicznej 
rozbudowy sali widowiskowo-kinowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czarnem 
Oferta powinna zawierać: 
- koszt opracowania 
- termin 
- niezbędne materiały, które należy dostarczyć do opracowania do- 
kumentacji 
Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
do 31.01.1997 r., do godz. 16.00. 
Otwarcie ofert nastąpi 3.02.1997 r. o godz. 10.00 w MGOK w Czar- 
nem. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki 
wynikające z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 
Dodatkowych informacji udziela dyrektor MGOK w Czarnem w go- 
dzinach 8.00-16.00. 
Zarząd zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przy- 
czyn. 


KB-OB 


IO
ma
p

!
i
Y W U 
- , . naukę w państwowej szkole średniej, 
, . zakwaterowanie z wyżywieniem u rodziny 
amerykańskiej, . Wiek: 15-18 lat 
_ * ubezpieczenie medyczne, Cena: od 3.600 USD 
- ,'. odbiór i dowóz na lotnisko w USA. 


A 

JD
J 
SERVICE .. 


Towarzystwo Ubezpieczeń i Rea- 
sekuracji "STU" SA zatrudni w 
charakterze agentów ubezpie- 
czeniowych (korzystne warunki) 
osoby, posiadające licencję 
PUNU z terenu Koszalina i Słup- 
ska (województwa). Kontakt: Ko- 
szalin, ul. Zawadzkiego 6, tel. 
415-561 (62) w godz. 8.00-16.00. 
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i 
Chorób Płuc w Koszalinie zatrudni 
- mgr farmacji na stanowisko 
kierownika apteki typu B. Wy- 
magane wykształcenie wyższe, 
specjalizacja II stopnia oraz 7-let- 
ni staż pracy w zawodzie. Mie- 
szkanie rodzinne do zamieszka- 
nia od zaraz. Warunki pracy i wy- 
sokie zarobki do omówienia na 
miejscu. Wszelkich informacji 
udziela dyrektor zespołu - Kosza- 
lin, telefon: 42-33-39, fax - 42-33- 
39. 
Praca od zaraz w dziale księgo- 
wości, prowadzenie marketin- 
gu. Tel. 186-308, 186-309, 185- 
167. 
Agro-Brusno spółka z 0.0. Kocu- 
ry 14, 78-227 Popielewo, tel. 
(0961) 614-24, zątrudni techno- 
loga przetwórstwa rolno-spo- 
żywczego. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia na miejscu. 
Przyjmę rencistę lub emeryta na 
parking strzeżony w charakte- 
rze dozorcy. Koszalin, ul. Hołdu 
Pruskiego. 
Kierowcę wywrotki zatrudnię. 
Koszalin, ul. Gerberowa 40, tel. 
405-150. 
Agencja Oetektywistyczno- 
Ochronna "SPEC-SERVICE" SC 
zatrudni agentów ochrony - pre- 
ferowani sprawni emeryci służb 
mundurowych. Koszalin, Zwycię- 
stwa 137-139. 
Przyjmę główną księgową ze 
stażem 15-letnim i znajomością 
obsługi komputera. Koszalin, ul. 
Szarych Szeregów- 16, tel. 411- 
116. 
ASTIM nawiąże współpracę z kie- 
rowcą-sprzedawcą z ważną 
książeczką zdrowia do przewozu 
towarów spożywczych. Mile wi- 
dziany własny samochód. Kon- 
takt: ASTIM Koszalin, Mieszka I 
Sa. 


, '," \,'V1'
a
y " t.... '''J 
glębokiego współczucia . 
Pani 
BARBARZE 
CZYŻNIEWSKIEJ 
z powodu zgonu Ojca 
składają Dyrekcja 
i Współpracownicy 
Banku Gdańskiego S.A. 
III Oddział 
w Koszalinie 


W
I ::
I 
 
r 
 I I 


"TORG BUT" sp. z 0.0. w Koszali- 
ie, ul. Połtawska 10, zatrudni eks- 
pedientki do sklepu samoobsłu- 
gowego (OH "TORG"). Kontakt 
osobisty z kierownikiem sklepu w 
godzinach od 9.00 do 13.00. 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Koszali- 
nie zatrudni na 9 godzin tygodniowo 
nauczyciela języka angielskiego. 
Informacje pod numerem 43-07-95. 
Firmą zatrudni inkasentów parkin- 
gowych z Koszalina i okolic, także 
emerytów i rencistów. Koszalin, ul. 
Zwycięstwa 32. 
Mężczyznę do sklepu z używany- 
mi częściami samochodowymi. 
Wiek do 35 lat. Wskazane prawo ja- 
zdy i znajomość części samochodo- 
wych. Koszalin, ul. Gwardii Ludowej 
7 (10-17). 
Zatrudnię krawcową. Wiadomość: 
Koszalin, "Wioleks" , ul. Połczyńska 
54, tel. 42-40-71 wew. 19, tel. dom. 
42-27-61. 
Osobę na stanowisko szefa zmia- 
ny w Fabryce Szyb Samochodo- 
wych. Wymagania: mężcżyzna, wy- 
kształcenie wyższe, umiejętność 
pracy z komputerem, gotowość pra- 
cy na dwie, a w przyszłości na trzy 
zmiany, zdolności organizatorskie, 
umiejętność analizowania i samo- 
dzielnej pracy. Chętnie zatrudnimy 
absolwenta lub osobę w ramach 
prac interwencyjnych. Kontakt te- 
lefoniczny: Koszalin, 460-425. 
Firma zatrudni doświadczonego 
akwizytora z własnym środkiem 
transportu. Warunki płacowe do 
uzgodnienia; dwie osoby ze znajo- 
mością branży elektrycznej do 
montażu instalacji domofono- 
wych, alarmowych i elektrycz- 
nych. Możliwość przeszkolenia; 
pięć osób do bezpośredniej 
sprzedaży atrakcyjnych towarów. 
Koszalin, tel. 411-518. 
Barmana z praktyką i kwalifikacja- 
mi zatrudnię "Korsarz". Ustka (0- 
59) 147-084. 
Zatrudnię portierów rencistów. 
Koszalin, 43-38-57. 
Zatrudnię pracowników do bufetu, 
kuchni. Koszalin, 185-621. 
Zatrudnię młodą osobę na pokojo- 
wą. Hotel "Koral" Koszalin, ul. 
Szczecińska 43. 


Wyrazy 
współczucia 
Mieczysławowi 
Kowalskiemu 
z powodu śmierci SYNA 
sklada Zarząd 
oraz Pracownicy 
" TRANS-CAR" Koszalin 
GA-45 


Sąsiadom, Znajomym, Bliskim podziękowania 
za serce i udział w ostatniej drodze 
naszej kochanej Mamy i Babci 
śp. 
HELENY LENARTOWICZ 
Szczególne podziękowania za okazaną pomoc 
i wzorową organizację pogrzebu 
Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu 
"Charon". 
Rodzina 


" 


GA-44 


Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance 


Magdalenie Polewczyk 


z powodu śmierci Męża 
składa 
dyrekcja 
i współpracownicy 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Ustce. 


GM-39 


Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
naszego drogiego Przyjaciela, wielkiego 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 
Pana 
ALFONSA PRONDZIŃSKIEGO 
:w.,.
 Żonie i Rodzinie 
'
 p 4i składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
, . ,
{"'
, Pracownicy i działacze 
ZW TPD w Koszalinie 


GA-26 


.KOSZALlN: &. 
RfDAKOA, ul. M.Buczko 14, tel. centr. 407-216 fax 407- 
344 (cołą dobę) aynne w godz. 8 - 17; w sobotę: 8 - 13 

GA-FLOR, ul. Zwycięstwo 6A, tel. 417-935, w godz. 9 - 
15.30; robocze soboty: 9 - 13 
KMPiK, ill. Zwycięstwa 106-108, tel. 424-172 w godz. 9 - 
16.30; robocze soboty: 9 - 13. 
MEDIA PRESS, ul. Zwycięstwo 60, tel. 42-78-51 wew. 294, 
w godz. 8-15. 


WOJ. KOSZALIŃSKIE 


Uwaga! Ogloszenia moina równiei 
zlecać we wszystkich urzędach poczto- 
wych . 
BIAłOGARD: 
REDAKOA, ul.I Moja 15, tel. 66-65w
z. 9-17, w saboty 9-13 
ZAKłAD Budżetowy Kultury i Sportu, ul. K«honowskiego 
15, tel. 23-34 w godz. 8 - 15 
COMPENSA, pl.Wolności 19, tel. 56-60 w godz. 10 - 16 


PRZEOSTAWICIELSTWO 
PÓ

dto oferujemy kursy językowe w czasie ZAGRANICZNYCH SZKÓł. JĘZYKOWYCH 
. ie,,'! dla dzieci i mlodzieży w Anglii i 75-005 KOSZALIN 
emczech oraz kursy w ciągu calego roku 
dla dzIeci, młodzieży i doroslych. ul. ZWycięstwa 77/2 
ÓW BEZPŁATNY KATALOG! 68.02, telJfax (0-94) 424-620 


r-----
----------
---, 
KOSZALINSKA CENTRALA MATERlAtOW 
BUDOWLANYCH SP. Z 0.0. W KOSZALINIE 
ogłasza konkurs ofert 


Kandydaci powinni spełniać następujące 
warunki: 
- wykształcenie wyższe lub średnie budowlane 
- 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym 
- umiejętność kierowania zespołem pracowników 
- znajomość materiałów budowlanych 
- dyspozycyjność 
Pisemne oferty prosimy składać w biurze cen- 
trali w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, tel. 42-30- 
48 w terminie 7 dni od daty ukazania się ogło- 
szenia. 
L KB-10 ..I 
-------------------- 


hal, magazynów, chłodni, pawilonów 
- płyty PW8 z okładziną z blach 
- płyty PW11 z okładziną z papy 
- blachy trapezowe, dachówkowe, obróbki wykonuje na za- 
mówienie 


.('..
.
..<:--................
-
.
....
.......,.-_':1
-.---....... 
::;ZQJj:ł=slM.ELj 

_"",..--

< 


Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 32 
tel. (0-94) 42-20-76, (0-91) 62-36-07 
KB-11p 


Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu 
76-031 ,Mścice, tel. 42-78-91 (w. 303) zatrudni 


specjalistę ds. bhp i ppoż. 


Wymagane wykształcenie wyższe techniczne lub średnie. Mile 
widziany staż pracy na stanowisku specjalisty ds. bhp i ppoż. oraz 
kursy bhp i ppoż. 


KB-15 


. .''': .
..t. . ir..-.'. .',.,I.'W' 
Zarząd,. Spółki- - 
Komunikacja Miejska 
w Kołobrzegu 
informuje, że w 1997 
roku wszystkie soboty 
będą traktowane jako dni 
wolne od pracy i w związ- 
ku z tym w dniach tych 
autobusy będą kursowały 
wg rozkładu jak w dni 
wolne od pracy. KB-07p 
............... 


i _)o.-""VłU"tlU
. '_il:)\I"

J.
"")
"."" ";t ", 


Wyrazy współczucia z 
powodu śmierci Matki 
koledze 
Franciszkowi 
Dylowi 
składają 
współpracownicy 
z Terenowej Stacji 
Sanitarno- 
. Epidemiologicznej 
w Szczecinku. 
GB-21 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Pani 
Barbarze Szajnie 
z powodu śmierci Ojca 
składają 
nauczyciele 
i pracownicy 
Szkoły 
Podstawowej 
w Dąbrowie. 
GB-36 


Radzie Pedagogicznej i pracownikom Zespołu Szkół 
Zawodowych im. E. Gierczak w Kołobrzegu 
oraz 
wszystkim, którzy okazali serce i współczucie 
z powodu śmierci mojego Ojca 
Śp. Franciszka Żurka 
serdeczne podziękowania 
składa 
Krystyna Książek 
wraz z rodziną, 


GB-38 


Lekarzom Marii Leszczyńskiej 
i Pawłowi Góreckiemu 
oraz 
całemu personelowi medycznemu oddziału 
wewnętrznego ,,8" szpitala w Kołobrzegu za opiekę, 
okazane serce w ostatnich chwilach życia 
Śp. Franciszka Żurka 
serdeczne podziękowanie 
składa 
rodzina 


GB-37 


DARłOWO: Dom Książki, ul. PowsfońcówWorszo- 
wy 46, tel. 25-59, w godz. 10 - 18 
DRAWSKO: 
WARTA, pl. Konstytucji 1, tel. 342-04 w godz. 9 - 16 
KOłOBRZEG: 
REOAKOA, ul.Zwycięzców 11, tel. 352-71-49, w godz. 8- 
16, soboty robocze: 9 - 13 
Centrum Ubezpieaeń ,,(omplex", Kołobrzeg, ul. Strzelec- 
ko 1, tel./fax 241-31, w godz. 8-15, soboty 8-1.2 
KARLINO: Agencjo Usługowa' B.Wróbel, ul. Kosza- 
lińsko 78, tel. 117-128 w godz. 9 - 17 


POłCZYN: ul. Grunwaldzko 44/1 tel. 62-926 w 
godz. 10-16 


SZCZECINEK: REOAKOA, ul. Bah. Warszawy 
31-35, biurowiec PSS, tel. 423-89, w godz. 9-16 


ŚWIDWIN: PośrednicIwo Ubezpieaeniowe, ul. Krzy. 
woustego 1, tel. 526-24 w godz. 7-15, soboty roboae 7-12 


ZłOCIENlEC: Ośrodek Kultury, ul. Wolności 6, tel. 
714-55, w godz. 7.30-15.00 


SłUPSK: 
'Redakcja, ul. Filmowo 2, tel./fax 427-112 (colq dobę), 
czynne w godz. 8.30-16.30, soboty 8.30-13 
RW NOT, ul. Garncarsko 4, tel. 422-538, w godz. 9-17 
OSIEDLE Niepodleglości - Pawilon, uJ. Dmowskiego 8, sklep 
"Wodnik", tel. 441-279, w godz. 10-18, soboty 10-14 
WOJ. SłUPSKIE 
BYTÓW: WARTA, ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80 
w godz. 8-16, soboty 8-12 
CZłUCHÓW: EMAX, ul. Królewsko lB, tel. 425- 
34 w godz. 8-17, soboty 9-14 


K
PICE: ul. Kościelno 20/21 w godz. 8-16 
L
BORK: 
REOAKOA, ul. Czołgistów 5, tel. 625-322, w godz. 9-15 
MIASTKO: ul. Dworcowa 9, tel. 52-82 w godz. 
10-16 
SłAWNO: BJ."SABA", ul. Rapackiego 20, tel. 70
 
12, w godz. 10-18, w soboty 10-14 
USTKA: OSiR, ul. Grunwaldzko 35, tel. 144-769, w 
godz. 8-15 
Bar "Karolinka", ul. Beniowskiego 10, tel. 146-025 w 
godz. 10-17
		

/31422-0007.djvu

			ł T!
 '. l f\1 


11 


SPORT 


1..--. 


1._-- 11 
ł-... 


\Vtorek, 7.01.1997 r. 
" 


WTOREK, 7.01.1997 r. 
TVP 6.00 Nieustraszony 
7.00 Poranek z Polsatem 
PROGRAM 1 POLSAT 7.55 Informacje 
8.00 Polityczne graffiti 
8.15 Klub Fitness Woman 
8.30 Serial animowany 
9.00 MacGyver 
10.00 Żar młodości - serial kanad. 
11.00 Gliniarz i prokurator - serial 
12.00 W drodze - mag. redakcji 
progr. relig. 
12.30 Magazyn sportowy 
14.00 Czwarty wymiar 
14.304x4 
15.00 HALOGRA!MY! 
15.20 Ye! Ye!Ye! 
15.30 Ufozaury 
16.00 Informacje 
16.15 Wrażliwość - prog. dla mło- 
dzieży 
16.45 Telepuzle 
17.10 Kalambury 
17.40 Skrzydła 
18.10 Świat według Bundych - se- 
rial USA 
18.40 Moim zdaniem 
18.45 Informacje 
19.00 Drużyna "A" 
19.50 Losowania LOTTO 
20.00 Central Park West - serial 
USA (1995) 
21 .00 Ostry dyżur - serial USA 
22.00 Informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Ulice San Francisco 
23.30 Sztuka sprawiedliwości 
23.55 Motowiadomości 
0.30 Żar młodości - serial 
1 .30 Pożegnanie 


Sportowcy ubezpieczeni 


Koszalińska Wojewódzka Fede- 
racja Sportu przedłużyła na 1997 
rok umowę z Państwowym Zakła- 
demUbezpieczeń, dotyczącą 
ubezpieczenia zawodników, trene- 
rów i organizatorów imprez sporto- 
'Ą/ych od następstw nieszczęśli- 
wych wypadków na treningach i 
zawodach. 
Umowa dotyczy organizacji 
wszystkich imprez sportowych w 


województwie oprócz zawodów 
organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy (związek ubez- 
pieczył się indywidualnie). 
Koszty ubezpieczenia pokryły: 
Wojewódzka Federacja Sportu, 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w 
Koszalinie, Rada Wojewódzka Lu- 
dowych Zespołów Sportowych, 
Rada Regionalna "Start" oraz bu- 
dżet państwa. (wok) 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Dobranoc, kochanie (3) - se- 
rial USA 
8.30 Wiadomości 
8.40 Szaleństwa teatralne 
9.05 Gimnastyka 
9.10 Mama i ja 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Nie ma jak w domu - serial 
austral. 
10.50 Pomidor 
11.10 Od niemowlaka do przed- 
szkolaka 
11.25 Teatr jak życie 
, 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Dzieci takie jak nasze 
13.05 Dama za kierownicą 
13.20 Kuchnia 
13.35 Fantastyczne opowieści 
13.50 Nanotopia (1) - film dok. 
ang. 
14.20 Tajniki matematyki 
14.40 Kwant 
15.00 Wiadomości 
15.10 Programik dla zwierzątek 
15.15 Program dnia 
15.25 Chwila z bajką (1) - serial 
anim. 
15.50 Raj 
16.15 Tik Tak 
16.40 Sejmograf 
17.00 Teleexpress TV 
 7.00 Program poranny 
17.25 Moda na sukces _ serial POLONIA 8.10 Spojrzenie na Pol- 
USA skę 8.30 Wiadomości 9.00 Ciuchcia 
- program dla dzieci 9.30 Po kolcach 
17 
50 Sensacje XX wieku - film dokumentalny 10.00 Trzecia 
18.20 Listy o gospodarce granica - serial 11.00 Skarbiec - ma- 
19.00 Wieczorynka gazyn historyczny 11.30 Muzyczna 
19.30 Wiadomości skrzynka - prog. muzyczny 12.00 
20.10 Profit (1) - serial USA, reż. Wiadomości 12.15 Gonitwa - film 
Robert Iscove, wyk.: Adrian Pas- obycz. prod. polskiej (1963) 13.25 
dar, Lisa lane, Allison Hossack Zatańcz ze mną - pr. rozrywkowy 
21.00 Czas na dokument: l Mo- 14.10 Sportowy tydzień 14.30 Roz- 
skwy do Pietuszek z Wieniediktem mowa 15.00 Panorama 15.30 Z ar- 
Jerofiejewem - film dok. ang. chiwum folkloru 16.00 Historia - 
22.00 l głębi serca - reportaż współczesność 16.30 Zaproszenie 
22 30W . 17.00 Teleexpress 17.15 Do prze- 
. centrum uwagI rwy 0:1 - serial 17.45 'Krzyżówka 
23.00 Ktokolwiek widział, ktokol- szczęścia - teleturniej 18.15 Znaki 
wiek wie... szczególne - serial TV 19.15 Polska 
23.35 Szpiedzy (21) - film dok. piosenka - pr. rozrywkowy 19.45 00- 
USA branocka 20.00 Wiadomości 20.30 
24.00-ChafJie BYlc;J.: ,
ossa.Npva #".> SukG9S - serial polski f1996
 21.aD 
Trio - Poznań Jazz Fair'96 ' Trójka. trzech wspaniałych - film dO- 
0.45 Żona z portretu'(1) -'serial wł. a kumentalny 22.05 Bohater w alfab
- 
franc., reż. Philippe Monnier, wyk.: cie - prog. publicystyczny 22.30 Pa- 
Corinne Touzet Giuliano Gemma norama 23.00 Tam, gdzie kwitną 
2.10 WiadomoŚci kaktusy - reportaż 23.30 Rozmowy, 
2.15 Zakończenie programu rozmo.
y: Moje sp
tkania 24.00 
PodwoJna satysfakCJa 0.30 Zapro- 
PROGRAM 2 szenie - prog. krajozn. 0.50 Program 
nocny 


,Hf$ 


Cztery k
arty 
dla Orkiestry 


jI':a 


;.,_.


..::

 . 
, 

:;
, 


,.." 


,
 


Adam Małysz drugi w Bischofshofen 
Adam Małysz wywalczył wczoraj w ostatnim konkursie 45. Turnie- 
ju Czterech Skoczni drugie miejsce. Triumfował Niemiec Dieter Tho- 


Różnymi sposobami zbierano w 
minioną niedzielę pi
niądze dla 
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej 
Pomocy. W Kołobrzegu akcję Je- 
rzego Owsiaka wsparli m.in. miej- 
scowi koszykarze, rozgrywając to- 
warzyski mecz. Naprzeciwko sie- 
bie stanęły na parkiecie zespoły 
drugoligowej Kotwicy i reprezen- 
tacja Kołobrzeskiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki. 
Mecz wzorem amerykańskiej 
ligi NBA podzielono na cztery 
kwarty po 12 minut. Oba zespoły 
zagrały na luzie, starając się 
stworzyć jak najbardziej efektow- 


ne widowisko. Stąd sporo niekon- 
wencjonalnych zagrań i rzutów. 
Od początku do końca dominowa- 
li drugoligowcy, którzy, choć osła- 
bieni brakiem koszykarzy mie- 
szkających w Koszalinie, wygrali 
pewnie 145:81 (37:17, 40:22, 
37:16, 31:26). 
Na, główny cel tego meczu, czyli 
Wielką Orkiestrę uzbierano 300 zł. 
Złożyły się na to datki kibiców i 
zawodników. W stęp na mecz był 
wolny. Organizatorami tego spo- 
tkania były Miejski Zespół Obiek- 
tów Sportowych i MKS Kotwica 
Kołobrzeg. (jak) 


msw pierwszych dwóch zawodach 
rozegranych na terenie Niemiec 
Małysz spisywał się dobrze, ale ocze- 
kiwania kibiców i jego trenera P. 
Mikeszki były zdecydowanie więk- 
sze. Dopiero szóste miejsce, które 
nasz skoczek wywalczył na olimpij- 
skiej skoczni w Innsbrucku dało mu 
awans na 11. pozycję w łącznej kla- 
syfikacji turnieju. 
Wczoraj, jak zwykle na pożegna- 
nie turnieju, rywalizowano na skocz- 
ni w Bischofshofen. Prawo startu w 
tej imprezie wywalczyło dwóch Pola- 
ków - Robert Mateja iAdam Małysz. 
Robert Mateja przegrał w pierw- 
szej serii skoków rywalizację o wej- 
ście do czołowej ,,30" z Japończykiem 
Funaki i zajął ostatecznie 34. miejsce. 
Pierwsza kolejka zakończyła się 
zwycięstwemAdama Małysza, który 
skacząc na odległość 124,5 m wy- 
przedził Primoza Peterkę i Dietera 
Thomę. W drugiej serii najdalej sko- 
czył Thoma - 126 metrów i wygrał. 
Polak poszybował na odległość 121 


m i uplasował się na drugim miej- 
scu. To obok występów sprzed kilku- 
dziesięciu lat Stanisława Bobaka 
najlepsze miejsce Polaka w turnie- 
ju. S. Bobak zresztą zajmował dru- 
gie miejsce także na skoczni w Bi- 
schofshofen. 
Wczoraj reprezentant Słowenii E 
Peterka zajął trzecie miejsce. Jed- 
nak pozycja ta wystarczyła Słoweń- 
cowi do zwycięstwa w klasyfikacji 
generalnej 45. Turnieju Czterech 
Skoczni. Drugą pozycję zajął Au- 
striakAndreas Golbderger, a trzecią 
Dieter Thoma. Adam Małysz osta- 
tecznie zajął ósme miejsce. 
Ciekawe, czy Adam Małysz, 
który w opinii trenera Mikeszki 
przeżywa ostatnio wspaniały okres 
- zakochał się ijeżeli tylko nadarzy 
się okazja dzwoni z telefonu komór- 
kowego do Wisły, gdzie mieszkajego 
wybranka Iza - pokaże jeszcze w 
tym sezonie, że potrafi wygrywać z 
najlepszymi. (wok) 


Piłkarski Puchar "Gryfcia" 


Gryf 95 2:4, Cieśliki - Pogoń 3:1, 
Jantar - Gryf 95 0:4, Cieśliki - 
Gryf 95 0:1, Jantar - Pogoń 0:4. 
Pierwsze miejsce w tej kategorii 
zajęli trampkarze Gryfa 95 (opie- 
kun Tadeusz Wanatjunior). Kolej- 
ne miejsca zajęli: 2. Cieśliki (opie- 
kun Jacek Goreński), 3. Pogoń 
(opiekunAndrzej Małecki), 4. Jan- 
tar Ustka (opiekun Czesław Bu- 
jak). W grupie trampkarzy młod- 
szych uzyskano wyniki: Cieśliki - 
Jantar 0:1, Pogoń - Gryf 95 3:3, 
Cieśliki - Pogoń 0:5, Jantar - Gryf 
950:1, Cieśliki - Gryf 95 5:4, Jan- 
tar - Pogoń 0:2. Pierwsze miejsce 
zajęli nie przegrywając spotkania 
trampkarze młodsi Pogoni Lębork 
(opiekun Andrzej Małecki). Kolej- 
ne miejsca przypadły w udziale: 2. 
Gryf95 (opiekun Tomasz Kępski), 
3. Cieśliki (opiekun Jacek Goreń- 
," sk
),", 4. Jantar Ustka (.opiekun 
CzesławJ
ują.kl...QtgW1izatorem 
turnieju była szkółka piłkarska 
SKP Gryf 95, która za pomoc w 
jego przeprowadzeniu dziękuje: 
Urzędowi Miejskiemu, Scanii Ka- 
penie, Słupskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, firmie poligra- 
ficznej "Tomgraf' oraz rodzicom 
piłkarzy. (mar) 


W słupskiej hali "Gryfia" odbył 
się turniej piłkarski o puchar 
"Gryfcia" w dwóch kategoriach 
trampkarzy. W grupach starszej i 
młodszej wystąpiły te same zespo- 
ły: Jantar Ustka, Pogoń Lębork, 
Cieśliki Słupsk i Gryf 95 Słupsk. 
W grupie starszej uzyskano wyni- 
ki: Cieśliki - Jantar 2:1, Pogoń - 


Fot. PAP 


Przylesie wciąż na czele 
 
Pierwsze mecze pod trzecioligową pewni to jednak automa- 
 
siatką rozegrały w nowym roku tycznego awansu. Do II ligi 
zawodniczki MKS Przylesie Kosza- droga jest długa, a wiedzie poprzez 
Zarząd Klubu Sportowego Piłki lin. Podopieczne Remigiusza turnieje barażowe. (jak) 
N ożnej Gwardii Koszalin za pośre- Oszmiana rozpoczęły od trudnego 
dnictwem naszej gazety zaprasza wyjazdu do MLKS Znicza Stargard 
wszystkie firmy i instytucje do re- Szczeciński. Liderujące w III lidze 
klamy na łamach programu meczo- koszalinianki przegrały pierwszy 
::
 ::re:n
:

:;;
a
 f

)

 


; p 5


:

;5

f
 
d' .. , . JUz znaczme lepI
J.I rZYleSIe zwy- 
z
eWlęclU meczow rundy wIose
- """! ciężyło 3:1 (15:6, 13:15, 15:7, 15:11), 
neJ. t . t d 
Z d KSPN G d . . u rzymuJąc ym samym prowa ze- 
. arzą war: la pr
sI nie w lidze. 
takze o oferty producentow pamIą- Trener Oszmian tłumaczył sobot- 
te
 sporto
ch (od
nak?proporczy- nią porażkę brakiem ogrania po 
kow, szah
ow, aplIkacJI, na
epek, przerwie świąteczno-noworocznej. 
maskotek It
.).oraz fotogr
fow. W przekroju dwóch spotkań wyróż- 
.Je?-noczesme cz
onkoWl
 gw
r- nił Agnieszkę Nowak. W zwycię- 
dYJskIego zarządu InformUją zmn- skim meczu dobrze spisał się cały 
teresowanych, że w najbliższym zespół, a wiodącą zawodniczką była 
czasie powstanie przy klubie tzw. Kinga Bednarz. 
"Klub Kibica", w którym będą mo- Kolejne mecze Przylesie rozegra 
gli się zrzeszać wszyscy koszalińscy za dwa tygodnie w Szczecinie z 
"szalikowcy". Zarząd pokłada miejscową Polisą. Zdaniem R. 
nadzieję, że właśnie "szalikowcy" Oszmiana, jego zespół nie powi- 
opracują graficzną propozycję klu- nienjuż do końca rozgrywek oddać 
bowej maskotki. (wok) prowadzenia w III lidze. Nie za- 


Przy szachownicach 
Szkoła Podstawowa nr 8 i Za- 
rząd Koła Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci zorganizowali noworocz- 
ny turniej szachowo
warcabowy. 
Ucz
smit:zyłó tf7 d2!recj;
W -rywa- 
lizacji szachistów zwyciężył Sła- 
womir Otlinowski przed Katarzy- 
ną Błażejewską i Maciejem Pu- 
chaiskim, natomiast wśród war- 
ąabistów - Kamil Kowalski przed 
Zanetą Woźniak i Renatą Barań- 
czak. ' 


6.45 Kurs języka angielskiego 
7.00 Panorama 
7.05 Sport telegram (powt.) 
7.10 Poranny magazyn Dwójki 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 John, Georgie i reszta (35)- 
serial USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Od Kordoby do Kordoby (5) - 
serial dok. ang. 
10.00 Południk 19. 
10.25 Fam iIi ada (powt.) 
10.50 Studio Sport - NBAAction 
11.10 Podróże w czasie i prze- 
strz
.ni. Dr<>gami Azji (7) - serial 
dok. jap. 
12.00 Leonard Berl')stein - spotka- 
nia z muzyką 
13.00 Panorama 
13.20 W poszukiwaniu Salome (6- 
ost.) - serial szwajc.-niem. 
14.10 Muzyczne nowości Dwójki 
14.25 Clipol 
14.55 Powitanie 
15.00 Harry Świrek (17) - serial 
ang. 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
(powt. ) 
15.35 Magazyn piłkarski 
16.00 Panorama 
16.10 5x5 - Wygrajmy razem 
16.40 Prawosławne Boże Naro- 
dzenie 
17.30 Program lokalny' 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.30 Koło fortuny 
19.00 Reporterzy Dwójki przedsta- 
wiają 
19.25 Pogotowie ekologiczne 
19.35 Południk 19. (powt.) 
20.00 Tok szok 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.35 Muzyczna mandala - Urszu- 
la Dudziak 
21.50 "Michał Heller, czyli prawda 
o komunizmie" - film dok. 
22.50 Kocham kino: "Ludzie jak 
my" - film fab. USA 
0.30 Panorama 
0.40 Zakończenie programu  10.00 Namiętności - serial 

 argenł. 11.15 Tele Box 
POLONIA 11.45 Muzyka 12.00 Home- 
shopping - zakupy w TV 16.00 Fil- 
my animowane. 17.40 Namiętności 
19.00 Sportsworld 19.30 Wojownik 
karate 5 - film fabularny 21.15 Peł- 
nym gazem 21.45 Muzyka 22.20 
Homeshopping 

 7.00 ,,7" zaprasza 7.05 
" Teledyski 8.00 Filmy ani- 
mowahe 8.55 Z pomocą niebios - 
serial 9.40 Teleshopping 10.05 Te- 
ledyski 13.15 Teleshopping 13.55 
Filmy animowane 14.20 Z pomocą 
niebios - serial 15.10 Gram w ,,7" 
15.55 Filmy animowane 16.50 Trze- 
cia planeta od Słońca 17.15 Gram 
w ,,7" 18.00 Z pomocą niebios - 
serial 18.50 Filmy animowane 19.15 
7 minut 19.25 Trzecia planeta od 
Słońca 19.50 Pogoda 19.55 KOP 
20.00 Policjanci z Miami - serial 
21.15 Finney - serial krym. prod. 
amerykańskiej 22.15 7 minut 23.20 
Finney - serial krym. prod. amery- 
kańskiej 1 .35 Gram w ,,7" 
.11.111. 10.00 Mały dziedzic - 
dramat (1984) 12.00 
Anita - thriller (1995) 14.00 Tenis: 
Puchar Hopmana 18.00 Przepis na 
śmierć - thriller (1995) 20.00 Czer- 
wony lis - miniserial (1991) 21.30 
NHL 1996/97 23.00 Morderstwo w 
gronie znajomych - thriller (1993) 
CANAL+ 16.00 Zawiedzione zau- 
fanie - film 17.35 Mupet- 
ty 18.00 Seriale animowane 18.20 
Nie przegap 18.50 Bajer w Bel-Air - 
serial USA 19.10 x 5 reportaże 
19.25 Aktualności 19.30 Szaleję za 
tobą - serial USA 20.00 Farinelli, 
ostatni kastrat - film historyczny 
21.50 Film dokumentalny 22.40 Su- 
perdeser - filmy krótkometrażowe 
23.10 Kochanek czy kochanka? - 
film 0.55 Poślubiłem morderczynię 
- film dniczych 21 .00 Seriale 23.00 
Harald Schmidt Show 24.00 Pro- 
gram nocny 
Telewizja zastrzega 'sobie 
możliwość zmian wprogramle. 


GŁOS KOSZALIŃSKI GŁOS SŁUPSKI 
RADIO'KOSZALIN SA 
SPORTOWY SUKCES ROKU J 996 
-
 
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" .
\j

 
3. .................................... .......... .................... 


ZAWODNICY 


Wyniki spod kO str S er Z a J .a unl . oro '..... . [ i.
' 
W minioną sobotę wznowiła rozgryw- WY. 1f' J 
ki międzywojewódzka liga koszyków- AZS/ZAGAZ Koszalin - ,------- 
ki mężczyzn. W pierwszym występie po MKS Września 84:76 (36:32). Najwię- 
świąteczno-noworocznej przerwie ko- cej punktów dlaAZS/ZAGAZ: S. Bal- 
szykarzeAZS/ZAGAZ Koszalin wygrali Wi h 
z WKK/Massive Września 95:85 cerzak (26), K. lec owski (22), A. 
(48:45). Byłatojuż 12. wygranaakade- Borycz (16). Żak Koszalin pauzował. 
mików w 12 rozegranych meczach. Strefa kadetów. AZS/ZAGAZ Ko- 
Sukces nie przyszedłjednak łatwo. Do szalin - 10,5 Basket Club II Poznań 
przerwy goście starali się dotrzymywać 80:77 (44:36). Najwięcej punktów dla 
kroku gospodarzom. Dopiero w drugiej AZS/ZAGAZ: W. Matuszyn (32), S. 
części gry podopieczni Józefa Janiela Bednarski (16), D. Lipigórski (11). 
odskoczyli na 20 pkt. Ostatnie minuty Żak Koszalin pauzował. Z powodu 
to ambitna pogoń koszykarzy WKK, awarii autobusu na mecze do Pozna- 
którzy odrobili część strat przy dość nia nie dojechali juniorzy i kadeci 
biernej postawieAZS/ZAGAZ. W kosza- 
lińskim zespole najczęściej trafiali do Kotwicy Kołobrzeg. 
kosza: E Komlraciuk (24 pkt), M. Bie- 
galski (20), P. Kaczan (18) i T. Saganow- 
ski (15). 
Kolejnej porażki doznał AZS Poli- 
technikaIFAN Sport Koszalin. Tym 
razem "Studenci" musieli uznać wy- 
ższość koszykarzy Wielkopolanina 
Poznań, ulegając na wyjeździe 57:80 
(23:34). Goście podjęli w tym meczu 
walkę, jednak na przeszkodzie w uzy- 
skaniu lepszego wyniku stanęła im 
słaba skuteczność. Nie wiodło się na- 
Wet takiemu rutyniarzowi jak K. 
Wierzbicki. Najwięcej punktów dla 
AZS zdobyli: D. Kaniewski (15), J. 
Gibalski i Wierzbicki (po 9). 
n I
ne wyniki: AZS Szczecin - eJax 
.rohtechnika Poznań 84:67, Gajal/Zak 
Choszczno - Komfort II Stargard 
79:72, PKK Szczecin - Chemik Go- 
rzów 90:72. 
1. AZSrzAGAZ 
2. AZS Szczecin 
3. PKK 
4. Jax 
5. WKKlMassive 
6. Wielkopolanin 
7. Komfort II 
8. AZS Politechnika 
9. Chemik 
10. GajallŻak 


TRENER 


1. ................................. .............. ............... 
2. .......... ........................ ............................ 
MENEDŻER 


1. ...................................................................................................... 
' I Imię I 
I nazwisko 
I Adres I 


(jak) 


km stylem klasycznym. Wyprzedziła 
. swoje rodaczki: Larysę Łazutinę l 
LjuQow Jegorowę. 
Męski slalom 
Wczoraj w Kranjskiej Gorze ro- 
zegranozawody narCiarskiego Pu- 
: charu 
wiata w slalomie. Zwyciężył 
Austriak Thomas Sykora. Kolejne 
miejsca zajęli: Francuz Sebastian 
Amiez i Austriak Thomas Stanggas- 
singer. 
Kto prezesem? 
Zgodnie z dotychczasowym statu- 
tem Polskiego Związku LekkiejAtle- 
tyki lista osób ubiegających się o 
funkcje prezesa i sekretarza gene- 
ralnego w nowym zarządzie zosta- 
ła zamknięta. 
Na prezesa kandydują - Irena 
Szewińska i Czesław Ząbecki (obe- 
cny prezes), na sekretarza general- 
nego zaś Lucjan Łukaszewski i Wik- 
" tor Pikula, pracownik"" Kultury Fi- 
zycznej i Turystyki. O wyborze za- 
decyduje zjazd, który odbędzie się 
18-19 bm.""w Warszawie. (wok) 


zdobyły Puchar Polski, wygryWając 
w finałowym pojedynku z zespołem 
mistrza kraju - Stalą Bielks03:0. 
Trzecie miejsce wywalczyły siat- 
karki Augusto Kalisz
 a czwarte 
Chemik Police. 
"Najlepsi na korcie 
Międzynarodowa Federacja Teni- 
sa opublikowała wczoraj aktualną li- 
stę najlepszych tenisistów. W pierw- 
szej dziesiątce znaleźli się:Pete 
Sam pras, Michael Chang, Goran 
Ivanisevic, Jewgienij Kafielnikow, 
Thomas Muster, Boris Becker, Ri- 
) chard Krajicek, Andre Agassi, Tho- 
, mas Ebqvist i Wayne Ferreira. 
Wśród kobiet najwyżej sklasyfiko- 
wano: Steffi Graf, Monica Seles, 
Arantxa Sanchez-Vicario, Conchita 
Martinez, Jana Novotna, Martina 
Hingis,Ank
 Huber, Iva Majoli, Lins- 
day Davenport oraz Irina Spirlea. 
Trzy Rosjanki 
Rosjanka JelEma Wialbe wygra- 
łazawody narciarskiego Pucharu 
Świata w Kawgołowie bieg na 15 


KRÓTKO 


Udane starty panczenistów 
Dobrze spisują się nasi pancze- 
niści startujący w zawodach w In-' 
zell. Bieg na 500 m wygrał Holen- 
der Idsma Postma przed Pawłem 
Zygmuntem. Drugi z Polaków Pa- , 
, weł Jaroszek zajął szóste miejsce. , 
Na dystansie 1500 m najszybszy był 
"także I. Postma. Piąty czas uzyskał P. 
Jaroszek, a P. Zygmunt był dziewiąty. 
Widzew pierwszy w hali 
Drużyna łódzkiego Widzewa wy- 
stąpiła w halowym turnieju piłkar- 
skim, który rozegrano w niemieckim 
Halle. 
, W finale, który oglądało 2000 wi- 
dzów Polacy pokonali 1:0 Dynamo 
Drezno. Bramkę zdobył Paweł Mią- 
szkiewicz.Zwycięski zespół otrzymał 
preniięw wysokości 3000 marek. ' 
'Puchar.dla 'Ciek Black 


1204-871 
1060.775 
1008-926 
875-813 
929-874 
922-946 
919-1017 
851-1005 
940-1065 
924.1295 


12 o 24 
10 1 21 
8 4 20 
6 6 18 
7 4 18 
6 6 18 
4 8 16 
4 8 16 
1 11 13 
1 11 13 


,". ' 
'Siatkar)d Dick Black Andrychów 


\ li
		

/31422-0008.djvu

			12 


GŁOS 


IS 


Zu py z wkładk a, mleko l bułki 


. Wtorek 7.01.1997 r. . 


na dożywianie 


Choć mamy już styczeń, to nie wiadomo jeszcze, jak będzie 
wyglądało w tym roku dożywianie dzieci w szkołach podsta- 
wowych w gminie Miastko. W części szkół biedne dzieci nie 
otrzymują na razie żadnych posiłków. 
- Budżet gminy na rok bieżący ze swoich własnych pieniędzy albo . 
nie został jeszcze uchwalony, nie na kredyt sfinansowali posiłki, a 
I otrzymałem więc do tej pory żad- poźniej my to zrefundujemy. 
nych pieniędzy na ten cel - mówi Część szkół jednak na razie w 
Tadeusz Wysocki, kierownik ogóle nie prowadzi dożywiania. - 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po- Szkoła nie ma własnych pieniędzy, 
mocy Społecznej w Miastku. - Zgo- aby wyłożyć na dożywianie naju- 
dnie z odpowiednimi przepisami boższych dzieci. Posiłków więc na 
powinienem otrzymać jedną dwu- razie nie ma. Czekamy na pienią- 
nas tą kwoty zapisanej w projekcie dze z pomocy społecznej - powie- 
budżetugminy. Myślę, że pieniądze działa Anna Wasilewska, dyrek- 
otrzymam za kilka dni. Na razie tor Szkoły Podstawowej nr 2 w 
poprosiłem dyrektorów szkół, aby Miastku. 


Bez gazo"W"ej groźby 
W Lęborku nie ma zagrożenia wybuchu gazu. Jak twierdzi Ka- 
zimierz .Biały, kierownik lęborskiej rozdzielni gazu, mimo dłu- 
go utrzymujących się mrozów kłopoty gazowników wiążą się 
tylko z dużymi zmianami ciśnienia. Zapewniono nas jednak, że 
"nie odbije się to na indywidualnych odbiorcach". 
Z 11 tysięcy odbiorców gazu aż ostatnie lata w całym rejonie lębor- 
1.820 mieszkańców wykorzystuje skim wymieniliśmy sieć gazowni- 
g
 do ogrzewania swo.ich domostw. czą. Różnie bywa z instalacją we- 
ZImą zapotrzebowame na gazowe wnętrzną, której konserwacją zaj- 
paliwo rośnie kilkakrotnie. mufą się poszczególni administra- 
- Latem miesięcznie dostarcza- torzy lokali. Do tej pory, mimo sil- 
my 12 t
sięcy metrów sześciennych nych mrozów, nie zanotowaliśmy 
gazu. Zlmową porą zapotrzebowa- żadnego zagrożenia wybuchu gazu 
nie wzrasta do 60 tysięcy. Przez - powiedział K. Biały. 


Według Stanisława Bednarza, 
kierownika Rejonu Gazowniczego 
w Słupsku, długo utrzymująca się 
niska temperatura może doprowa- 
dzić do głębokiego przemarznięcia 
ziemi i w konsekwencji, w przypad- 
ku ewentualnych przecieków gazu. 
stworzyć zagrożenie jego wybuchu. 
- Zagrożenie istnieje również 
wtedy, gdy instalacja wewnętrzna 
w budynku nie jest sprawna. Taki 
przypadek zanotowaliśmy 20 gru- 
dnia w 15-rodzinnym budynku w 
Słupsku. 'J}-zeba było wyłączyć gaz 
- powiedział S. Bednarz. (paw) 


Komenda Hufca ZHP w Mia- 
stku dysponuje jeszcze wolny- 
mi miejscami na zimowiska w 
Kaliszu i Nowym Sączu. Tur- 
nusy są dwutygodniowe i 
atrakcyjne cenowo. 
Zimowisko harcerskie w Kaliszu 
odbędzie się w terminie 27 stycznia 
- 7 lutego. Koszt 230 złotych, z peł- 
nym wyżywieniem. Zakwaterowa- 
nie w schronisku PTSM. W progra- 
mie, oprócz zajęć typowo harcer- 
skich, przewidziane jest m.in. zwie- 
dzanie Kalisza, wycieczka autoka- 
rowa po województwie kaliskim, 
spotkania ze znanymi ludźmi. 


Zimowisko w Nowym Sączu ma 
charakter wypoczynkowy i prze- 
znaczone jest uczniów szkół podsta- 
wowych i średnicq. Zaplanowane 
jest od 26 stycznia do 6 lutego. 
Koszt 300 złotych, z pełnym wyży- 
wieniem. Zakwaterowanie w schro- 
nisku PTSM. W programie przewi- 
dziane jest zwiedzanie Nowego 
Sącza, Krynicy i Krakowa, zajęcia 
sportowe, wyjścia do kina i teatru. 
Szczegółowych informacji'o zimo- 
wiskach udziela Komenda Hufca 
ZHP w Miastku przy ul. Grun- 
waldzkiej 1, tet 20-81 wew. 
261. (ang) 


Czekają na salę 
Człuchowski Zespół Szkół Rolni- 
czych jest jedyną publiczną placówką 
oświatową w mieście, która nie ma 
sali gimnastycznej. 350 uczennic i 
uczniów korzysta z hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, za którą 


trzeba, oczywiście, płacić. Być może 
już w tym roku starania dyrekcji 
szkoły na rozwiązanie trudnego pro- 
blemu zostaną uwieńczone sukcesem. 
Kosztem 50 tysięcy złotych przygoto- 
wano dokumentację sali gimnastycz- 
nej i uzyskano wszystkie niezbędne 
zezwolenia. (JG) 


. 
INFORMATOR 


TELEFONY 
999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 - 
Straż Pożarna, 997 - Policja, Straż 
Miejska, teI. 433-217,991- Pogotowie 
Energetyczne, 992 - Pogotowie Ga- 
zownicze, 994 - Pogotowie Wodocią- 
gowo-kanalizacyjne, 993 - Pogoto- 
wie Ciepłownicze, 913 - Biuro Nume- 
rów, 933 - pociągi przyjeżdżające do 
Słupska, 934 - pociągi odjeżdżające ze 
Słupska, Pomoc drogowa całodobo- 
wa, teI. 427-940,Młodzieżowy'Thlefon 
Zaufania, Słupsk, teI. 428-035, od pono 
do piątku, sob. w godz. 9-12, Alkoholo- 
wy 'Thlefon Zaufania, Słupsk, teI. 424- 
278, wtorki i czwartki, w godz. 16-20. Po- 
radnia dla uzależnionych Słupsk, tel. 
427-432 (pon., wtorki, czwartki w godz. 
10-16). Informacje o AIDS, teI. 958, 
Porcłdnia Specjalistyczna Słupsk, teI. 
428-035 czynna od poniedziałku do piąt- 
ku w godz. 15-20, (sob.-niedz. w godz. 
9-19). Telefon zaufania Słupsk, tel. 
425-718, czynny od poniedziałku do piąt- 
ku w godz. 11-13, Telefoniczny Bank 
Informacji Gospodarczej ,,Ataner" 
Słupsk, tel. 423-060 w godz. 8-20.00. 
Prywatna Pomoc Doraźna Koszalin 
411-049 (całodobowa), lekarz, laborato- 
rium, zabiegi. 
SLAWNO: Pomoc drogowa całodo- 
bowa 35-85. 
LĘBORK: Delikatesy "Zodiak" za- 
praszają codziennie od poniedziałku 


do soboty, czynne całodobowo, w nie- 
dzielę 8-24. - Postój taksówek: przy 
dworcu PKĘ tel. 624-838, przy placu 
Pokoju, teI. 622-824 (czynne całą dobę). 
DYŻURY APTEK 


SLUPSK - "Staromiejska", ul. Stary Ry- 
nek, tel. 424-932 
BYTÓW - "Je
onowa", ul. Domańskiego, 
tel. 44-19. 
CZLUCHÓW - "Nowa", ul. Sobieskiego 1, 
tel. 411-78. 
USTKA - "Pod Smokiem", ul. Kilińskiego, 
tel. 145-395. 
LĘBORK- "Sit Saluti", ul. IArmii Wojska 
Polskiego, tel. 628-300. 
MIASTKO - "Piastowska" ul. Długa, tel. 
22-45. 
SLAWNO - "Pharmacum", ul. Jedności 
Narodowej, tel. 38-49. 


TEATR 


Państwowy 'Thatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 
zaprasza dzisiaj (7 I) o godz. 9 do Garczego- 
rzy, a o godz. 12 do Nowej Wsi Lęborskiej na 
spektakl pt. "Ludowa Szopka Polska". 


KINA 


SLUPSK:Milenium- Okup, USA, godz. 
16.30, 18.30 i 20.30. 
USTKA: Delfin - Nieugięci, USA, godz. 17 
i 19. 
CZLUCHÓW: Uciecha - nieczynne. 
SLAWNO: Dom Kultury - Dzwonnik z 
Notre Dame, USA, godz. 17; Nędznicy, fr., 
godz. 19.30. 
MIASTKO: Dóm Kultury -nieczynne. 


Zam.arżla 
hydrofornia 
Przez kilka dni mieszkańcy 
wsi Trzebieszyno (gm. Miast- 
ko) pozbawieni byli wody, za- 
marzł bowiem wiejski wodo- 
ciąg. Na razie jednak, mimo 
utrzYmujących się od dłuższe- 
go czasu mrozów, w innych 
miejscowościach w rejonie 
miasteckim woda nie zamarza. 
- N a razie nie jest najgorzej. Za- 
marzanie wody występuje spora- 
dycznie. W 'J}-zebieszynie hydrofor- 
nię udało się nam odmrozić po 
trzech dniach. Mieszka tam kilka- 
naście rodzin - mówi Wiesław 
Frymark, dyrektor Zakładu Wo- 
dociągów i Kanalizacji w Miastku. 
- Poza tym mieliśmy tylko dwa sy- 
gnały o zamarznięciu przyłączy w 
Miastku na ulicy Łąkowej i Zielo- 
nej. 
Wiesław Frymark obawia się, 
że większe kłopoty mogą wystą- 
pić później, kiedy wystąpi duża 
różnica temperatur w dzień i w 
nocy. (ang) 


NBP średni 1,8490 .0,0030 
PKO .skup 1
103 .0,0171 
KOSZALIN sprzedaż 1,8655 .0,0175 
PKO skup 1
103 .0,0171 
SŁU PSK sprzedaż 1,8655 .0,0175 
KANTOR skup 1
1oo +0,01 
KOSZALI N sprzedaż 1,8400 .0
1 
KANTOR skup 1,8200 
SŁUPSK sprzedaż 1,8400 .0,0080 
dolar zmiana 
USA 
NBP średni 2,8700 +0,0055 
PKO skup 2,8398 +0,0212 
KOSZALIN sprzedaż 2,9262 +0,0218 
PKO skup 2,8398 +0,0212 
SŁUPSK sprzedaż 29262 +00218 
KANTOR skup 2,8300 +0,03 
KOSZALIN sprzedaż 
87oo +0,02 
KANTOR skup 2,8300 +0,01 
SŁUPSK sprzedaż 2,8700 +0,0150 


Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer 
I zastępca redaktora naczelnego -Aleksandra Worsztynowicz, 
zastępca redaktora naczelnego, kierownik redakcji "Głosu 
Słupskiego" - Przemysław Lipski, sekretarze redakcji - 
Krystyna Juszkiewicz, Przemysław Stefanowski, Jerzy Szych. 
\\}rdawca: Dziennikarska Oficyna \\}rdawnicza ,,Rondo" sp. z 
0.0. ,ul. Buczka 14,75-503 Koszalin, tel.lfax, e-mail: glo- 
skosz@telbank.pl 
Kieruje Zarząd: Jerzy Blicharski, Waldemar Ćwięka, 
Mirosław Krom, Mirosław Marek Kromer. 
Skład i łamanie: DOW "Rondo". 
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne sp. z 0.0. w Koszalinie. 


"GŁOS SŁUPSKI" 
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2 
tel. 42-71-12, 42-54-18, 42-8&07, fax 42-98-57, Intel'J'l!:!t e-mail gloskosz@telbank.pl. 
BIURO OGLOSZEN: 
w redakcji, ul. Filmowa 2, te1Jfax 42-98-57 
w Drawsku Pomorskim: ul. Piłsudskiego 29, teł. 327-79 
w Koszalinie: ul. Buczka 14, tel./fax 40-73-44 
w Kołobrzegu: ul. Zwycięzców 11, tel 352-71-49 
w Lęborku: ul Czołgistów 5, tel. 625-322. pok. 127 
w Szczecinku: ul. Bohaterów Warszawy 31-35 (biurowiec PSS 
I piętro), teł. 423-89 ' 
w Człuchowie: ul. Królewska lb, teł. 42-668 
w Miastku: ul. Konstytucji 3 maja 1, tel. 52-82, fax 23-68 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada 


W ubiegłym roku dzieci ze szkół, 
gdzie są stołówki otrzymywały 
pełne obiady. Teraz, przynajmniej 
na początku, będą to zupy z wkład- 
ką (tam, gdzie są szkolne kuchnie) 
oraz kakao, mleko i bułki w pozo- 
stałych placówkach. - Na razie nie 
wiem, ile będę miał pieniędzy w 
ciągu całego roku na dożywianie 
dzieci - mówi Tadeusz Wysocki. - 
Budżet gminy ma być uchwalony 
w końcu stycznia. 
W tym roku akcją dożywiania 
ma być objętych prawie 600 dzie- 
ci. MGOPS liczy, że oprócz pie- 
niędzy z gminy, dostanie na ten 
cel pieniądze z budżetu pań
 
stwa. (ang) 


Echa Wielkie j Orkiestr 
 
Dobra, dobra, dobra... 


--.. -...-.'<. ,.,.,. . -- ..x _ .". 
-. o.' 
 o{. ..... .... 

 I
 "'
..' ."' 
..... - . .' '" 
..-. _ ":. " _t 
.. .-l l .:-- ,, -} : : 
_ł.i . - - _ ., _,_
. .' 


4Dadio J{oszalin 


Program Radia Koszalin UKF 
67,73 MHz, 103,1 MHz Koszalin 
UKF 67,73 MHz, 95,30 MHz 
Słupsk UKF 72,80 MHz Piła. Dyżur 
redakcji wiadomości nr tel. 45-47-05 
Telefon w studiu 45-04-38. Wiado- 
mości: 5.00,6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 24.00. Skrót 
wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
9.30. Serwis dla kierowców: 6.00, 
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00. Pogoda na morzu: 
6.45, 9.05, 13.05, 19.05, 21.05. 
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, w nim: 
5.50 Kronika policyjna 6.10 Serwis 
informacyjny dla rolników 6.20 Pro- 
gnoza pogody dla regionu środkowo- 
pomorskiego 6.35 English? No pro- 
. blem! 7.40 Wiadomości sportowe 
8.50 Propozycje kulturalne 9.00 - 
12.30 Studio Kontakt, w nim: 11.10 
Przegląd prasy ogólnopolskiej 11.55 
English? No problem! 12.30 Radio- 
Biznes 13.05 Muzyczne wędrówki 
13.45 Notowania giełdowe 14.00 - 
16.00 Popołudnie z nami - "Z dala 
od miasta" w nim; 15.45 Kącik me- 
lomana 15.55 English? No problem! 
16.05 PARK - mag. :P. Orońskiego 
17.00 ATUT - program reporterów, w 
nim: 17.30 Wiadomości sportowe 
18.05 Muzyczny środek - aud. S. 
Podgórskiego 20.05 Muzyczne prą- 
dy i podlądy - aud. W. Stachowskie- 
go 22.00 BBC 23.00 - 3.00 Radio 
Koszalin nocą 3.00 - 5.00 Muzyka 
nocą 


Refren piosenki zespołu "Golden 
Life" towarzyszył fil)ałowej kweście 
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Po- 
mocy. Po ulicach krążyła młodzież 
ze skarbonkami, a rozmowom z 
ofiarodawcami towarzyszyło dow- 
cipne przymawianie się o większą 
szczodrość. Słupszczanie z chęcią 
sięgali do portfela, chociaż pogoda 
zdecydowaną większość mieszkań- 
ców miasta zatrzymała w domach. 
Zmarznięci kwestarze mogli roz- 
grzać się herbatą, serwowaną im 
m.in. w marketach "Albi" i centrum 
handlowym "Wokulski". 
A wieczorem... jakby sił przybyło! 
W hali "Gryfia" nikt się nie oszczę- 
dzał. Rock w wykonaniu słupskich 
zespołów i tegorocznej gwiazdy, 
grupy "Goiden Life" przekonał do 
orkiestrowej idei resztkę wątpiących 
w sens jej organizowania. (her) 


6.00-23.00 Wia- 
domości RWE - co 
godzinę. 6.00-9.00 
Poranek z RC: prze- 
gląd prasy, poranna 
pieśń echem powra- 
cająca, felietony, powtórki materiałów 
reporterskich z dnia poprzedniego. 
9.00-14.00 Otwarte stu
io - Radio City 
zaprasza, 14.00-15.00 Zycie na gorąco: 
naj świeższe relacje reporterów z miast 
i okolic, felietony, aktualności miejskie, 
propozycje kulturalne i sportowe, 
15.00-18.00 Disco dance relax - audy- 
cja muzyczna, 18.00-22.00 Wieczór z 
RC - aud. muzyczna, 22.05 Fakty, wy- 
darzenia, opinie (RWE), 23.05-6.00 Noc 
z RC - muzyka non stop 
(Telefon interwen- 
.. cyjny 43-99-24, 43- 
· 99-26, fax 43-99-27) 
Wiadomości BBC: od 
6.00 do 24.00 co go- 
dzinę. Wiadomości lokalne: 6.30, 9.30, 
13.30, 15.30, 16.30, 21.30. Moto-serwis: 
od 6.35, 7.35, 9.20, 12.20, 14.20, 15.20. 
Pogoda: od 6.13 do 23.13 co godzinę. Ko- 
munikaty re)damowe: 10.30, 12.35, 
14.35. Ogłoszenia drobne: 9.50, 11.20, 
13.20. Kursy walut: 8.38 - NBp, 9.38 - 
Kantor "Mix". Powerplay: od 6.05 do 
22.05 co dwie godziny. Horoskop: od 6.10 
do 23.10 co godzinę. Gambler serwis - no- 
wości ze świata komputerów: 12.50, 
17.30. Kalendarz muzyczny: 13.40, 15.38. 
Aktualne płatności 6.53,7.56. Płyta ty- 
godnia: 10.20, 15.45. Gwiazda wieczoru 
(trzy utwory non stop): 21.45, 22.45, 
23.45.7.30 Przebudzanki, 7.50 Przegląd 
prasy lokalnej, 8.50 Porady prawnika, 
10.00-13.00 Konkurs "Peep show", 11.40 
Serwis ekonomiczny - "Nowa Europa", 
11.451b był rok - muzyka non stop, 12.45 
Konkurs paliwowy, 13.45 Do trzech razy 
sztuka - muzyka non stop, 14.45 Trzy 
propozycje do "Gwiazdy wieczoru", 15.51 
Projektor filmowy, 16.33 Cała wstecz - 
konkurs muzyczny, 16.45 1b był rok... - 
muzyka non stop, 17.45 Tea - Time Gold 
- muzyka non stop, 18.06 Lista polskich 
przebojów, 20.30 Konkurs "Miner", 21.33 
Konkurs "Z nami te numery" 22.15 Kon- 
kurs "Co jest grane?", 22.30 Konkurs "Z 
nami te numery", 24.00-1.00 Muzyka dla 
zakochanych i nie tylko, 1.00-6.00 Mu- 
zyczny dżem z Vigor FM 


Fot. Bartosz Arszyński 


Zdaniem p rokuratur y zbeszczeszczenia nie b y ło 
Grzywna dla księdza 
Prokuratura Rejonowa w Lęborku umorzyła postępowanie w 
sprawie zbeszczeszczenia miejsca pochówku zmarłej Barbary 
N. Natomiast Kolegium ds. Wykroczeń ukarało 400-złotową 
grzywną zarządcę cmentarza parafialnego ks. Henryka Kaźmier- 
czaka za to, że w październiku br. zezwolił na przeprowadzenie 
eshumacji zwłok bez wymaganego pozwolenia. 
Przypomnijmy: Władysław N. z pochówku. Mimo że zmiana miej- 
Lęborka. złożył 
 p.aź
zierniku sca spoczynku odbyła się bez uzy- 
ub.r. oficjalne domesIeme do pro- skania stosownego zezwolenia 
k
atury w 
pra
e zbeszczeszcze- zarządca cmentarza zaakceptowai 
ma . z
.łok 1 mIejSCa spoczynku postępowanie grabarza i dopilno- 
swoJeJ zony przez zarządcę cmen- wał, by faktycznie tak się stało. 
tarza przy ul. Kaszubskiej. Według Zdaniem Władysława N. umo- 
blisko miesięcznych dociekań pro- rzenie sprawy przez proku
aturę 

uratury w tej sprawie ustalono, i przekazanie jej do rozpatrzenia 
ze zarządca cmentarza dopuścił do przez Kolegium ds. Wykroczeń jest 
pochó
ku w 
iejscu uprzednio skandalem. - Nie mogę się z tym 
wykupIOnym 1 zarezerwowanym pogodzić. Od orzeczenia Kolegium 
d
a .in
ej rodziny. 
stalono rów- będę się odwoływał do sądu - 
nIez, ze pracownIk cmentarza stwierdził mieszkaniec Lęborka. 
sam, bez uzgodnienia tego z za- Zarówno prokurator prowadząca 
r
ądcą, podjął decyzję o przeniesie- postępowanie, jak i ukarany 
mu grobu oddalonego o prawie 100 grzywną ksiądz, odmówili komen- 
metrów od pierwotnego miejsca tarza do całej sprawy. (paw) 


I 

 


7.55 Prog. dnia 8.00 Panorama 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 
Trójrniejski Serwis Inform. 8.45 
Wtorkowe Studio Niepełnospraw- 
nych 8.55 /powt.l Gdański Dywanik 
9.25 /powt.l Dozwolone od lat 40. 
9.50 "Namiętność" - serial 10.35 
Prago publicyst. 10.50 /powt.l Pora- 
dnik domowy 11.20 /powt.l "John 
Ross - Afrykańska przygoda" 11.45 
/powt.l "Przygody Piotrków" 12.10 
/powt.l "Maria Celeste" 12.55 
/powt.l "Czyste szaleństwo!" 13.20 
/powt.l serialu z pono z godz. 20 
14.10/powt.l "Poza rok 2000" 14.50 
Prog. dnia 14.55 Panorama 15.00 
Wtorkowe Studio Niepełnospraw- 
nych 15.10 serial "Szczęśliwy za- 
mek" 15.35 serial "Rozmowy ze 
zwierzętami" 16.00 serial "Miasto 
nad zatoką" 16.30 Pętlowa Lista 
Przebojów 17.00 prÓg. publicyst. 
17.30 Blik - mag. reporterów 17.50 
Podać rękę 18.00 PANORAMA 
18.30 serial "Maria Celeste" 19.20 
Punkt - temat dnia 19.30 "Kolekcja 
nagrań Herb&rta von Karajana" 
20.00 Film łabo pol. 21.30 Wtorko- 
we Studio Niepełnosprawnych 
21.45 Panorama gospodarcza 
22.05 Polityka i okolice 22.35 Film 
fabularny 24.00 Zakończenie prog.