/28583-0001.djvu

			Wielką manifestacją uczciło 
społecz
ństwo wolo katowickiego 
symbol CZYItU Rewolucyjnego 


P ARY2 (P AP). Telewizja 
francuska nadała reportaż z 
wizyty prezydenta de Gaul- 
le'a w Polsce, Odnotowano 
SOSNOWIEC (PAP). Wczo r dziernikowej i 25 rocznicę w nim najważniejsze etapy 
raj w Sosnowcu, stolicy powstania PPR. U stóp poro podróży i pobytu generała 
"Czarnego Zagłębia" odbyła nika - symbolu zwycięstwa z podkreśleniem serdecznego 
alę wielka manifestacja spo- idei socjalizmu, złożono hołd przyjęcia zgotowanego przez BONN (PAP). Za uzna- I dzy NRD a NRF oraz' wy- 
łeczeństwa woj. katowickie- bOhaterskiej walce wielu po mieszkańców Warszawy, niem granicy na Odrze i Ny rzeczenie się przez Niemcy 
go. W czasie manifestacji koleń polskich rewolucjoni- Krakowa, Katowic, Zabrza i sie wystąpiła zachodnionie- I zach. broni nuklearnej ot- 
odsłonięto Pomnik Czynu stów, z których' trudu i Gdańska. - miecka gazeta "Kommenta- worzyłoby drogę do zmniej- 
Rewolucyjnego, wzniesiony krwi wyrosła nasza Ludowa -e- re der Woche". Pismo wskaj szenia napięcia w Europie. 
przez społeczeństwo (w 50 Ojczyzna. KI k I d zuję, że wypowiedzi prezY-1 Konieczne jest - zazna- D . ś d . k - · r d k 
rocznicę Wielkiej Socjali- W uroczystości wziął u- "5 a o o U denta de Gaulle'a w Pol- l cza "Kommentare der Wo- ZI ozyn I wOJewo Z je 
stycznej Rewolucji Paź- dział Władysław Gomułka, ''f 6 sce o niezmienności grani-, the" - by Bonn prz.yjęło 
który w towarzystwie Ed- B I cy między NHD a Polską po rpfopozycjc; NRD w sprawie 
warda Gierka i Ryszarda W razy li twierdz.iły całą absurdalno
ć 'rokowań dotyczących zmniej 
Strzeleckiego dokonał sym- . szeroko reklamowanej prze" I 
zenia wydatków na zbroje- 
bolicznego odsłonięcia pom- H.'\ WARt\. (PAP). ..Jak podaJe I Bonn 'ho\vej polityki nie a także - utworzenia 
korespondent agenC,l1 Prellsa La . .

. .' " 
nika. Jego dwa nieodłączne tina brazylij5:ki leltarz I. co. wschodmeJ . PIsmo opOWJa systemu bezpIeczenstwa eu- 
elementy stanowi 56-metro- stą w. wy.wiadzi
 udzielonym, da się także za uzi1aniem ropejskiego. 
. ' ' l " l . . . dZIemllkOWI "Ultlnla Hora" oś-I . B N " ' k ' . R .. 
¥jej wysO.\:OS.CL sta owa IglI- wiadczył, ii w Brazylii k
?{
eg-o i prze
 "onn Iemlec Je
 e- 
-""""_ 
ca oraz sJenitowa bryła w roku olmło 300 tys. dzieci ł
łlli
- I publIkI Demokratycznej. K 111 'a Już wczoraj, w przed- / sarzy: czuwającego nad ca
 
kształcie zaciśniętej pięści I ra z y,łodu". DOdał on. tak
e, li Rzeczywiście nowa P olit y - ""- S 
 05 - Ś i 
b t . klęska głodu przyczvma SI" do . _ , fU. II' dZI ' en ' wOJ ' ewo ' d zkich dożv- łości ą, a równocze n e or- 
l'O o mcze.j, Na bryle - roz
()WSzeChl1i:wi'a ' się c róż;;
'ch ką wschodnią _ podkreśla II 
płaskorzeźby pq:edstawia ją ! c
orób np, dezynterii. Jest to pismo _ byłoby uznanie n 
 orb - Ic 
 e nek Malbork przybrał od- ganizatora wystawy prze.m1 
walkę robotników Czerwo- m
 tyntO nieszczęście, ale praw- P rze r z ąd b oński NRD U 
 świ
tny -wygląd. Wiodącą słu roln.o-sDożyw
zego dyr. 
. ,, " dZIwa klęslm narodowa - P Od- z. d . t d gę \ Il ale n tego Szeli g i or g an i.. 
nego ZagłębIa . kreślił leltarz. Normalizacja stosunków mię na sta lon spor owy ro' i" . 
MOS6:WA (PAP). W ZSRR wyznaczają transparenty zatora eks,pozycji mC!s,zyu 
wystrzelono wczoraj sztuczneg{) !!łoszace aktualne hasla po- rolniczych dyr. Mieczysla- 
sateJitę Ziemi .,K{)smOS-111". G I . . t n 
Na pol
ładzie sputnika znaj- stępU naszej wsi. O godz. wa 
Uga y l organlza o 
duje się aparatura naukowa. 13 przybywają na plac. Dalsz)' cfatr na su. I 
przeznaczona do kontynuowania Drzed stadionem liczni go- -e- 
'badań w przestrzeni kosmicz- 
ście rolnicy mieszkańcy NRF f d . b . 
n1,paratura działa. norm
lnie. Malborka, 
łodzież ora'z un U l e SD 18 
O.środel< koordynacYJno-oblIcze- przedstawiciele wladz wo;e 
: opracowuje otrzymywane I wódzkich i powiatowych. nową P q rtl ' ę poll 't vczną 
, ,,' ',' ,- ',' . ' Zastępca przewodnicząc
go G lo 


Austria pomaga 
ścigać zbrudniarzy 
hitlerowskich 


. 


przeciw \\ojnie 
W WiE Inamie 


NOWY .JORK (PAP). - .Jak in 
formuje AF'P, w Atlancie (stan 
Georgia) Ogó]nonarodowa Bada 
KościołÓw Amerykańskich gru- 
pująca 34 sekty protestanckie u- 
chwali,ła 114 głnsami przeciwko 
14 rezolucję oświadczająca. że 
polityka aInerykańska w 'Wiet- 
namie nie jest moralnie uspra- 
wiedliwiona. Rezoluc.ia doma
"I 
się wstrzymania bombardnw,dl 
DR'" oraz interwencii Narodów 
Zjednoczonych w celu po!wjo- 
wego uregulowania konfliktu. 


J'>o 


Wizyta de G8uJre'a 
we francuskiej TV 


Uznanie granicy 
na Odrze i Nysie 
znajduje już w NRF 
coraz więcej sojuszników ' , 


l 
t l 


r\. \./ 


.   1"; 


, > I 
:: 
i, 
 ?... ,,
 


'1'  
_ t ::. !'{,:, 
',; 
-'t' 


r1ł; "'I'" 


"w.
: 


. 


. '/" 


, ?-J, 


I 

 
, l ,'
. 
, ,
' 
 ,:
 
. ' 'J, 
),. .
 ,', 
" 'I> I,": . 
L ł ' '2.... ! ,:". ,', 
.\:
, ,r.., " . 

.. 
{(.' 
.: '. ('ł",J, " 


Grupa dziewcząt i chłopców w czasie próby ge. 
neralnej na stadionie sp-ort':Jwym w Malhorku. 
Fot. Wł. Nieżywiński 


zyty marszałka Spychalskie 
go, traktując ja jako naj- 
wa,żniejsze wydarzenie dub. 
Komentarz utrzymany \V 
przyjaznym tonie podkre- 
ślał znaczenie wizyty u mi 
nistra spraw 7.a
r,anicznych 
Be}!;;ii. Harmela. 


j ,,
. J 


Armia francuska pożegnała się 
ze strukturą militarną HATO 


r-!.'.: 

..
' 
 


kok XXIII, nr 220 (7211) . 


'
:;
 " 
.< 
'o' - 
h{
 


"",," 
} 
<

 
t
 


I Cena 5ft gr 


Nledz;ela 17 I ponledzialek 18 wneśnla 1967 r. 


.. 


Obraz dorobku ziemi gdańskiej 
na wystawach rolniczych w Malborku 


Prezydium WRN mgr Ka- 
ro) Smielak w towarzy- 
stwie t!ospooarza ziemi maI 
borskiej - I sekretarza KP 
PZPR . Kazimierza N owa- 
kowskieg-o i przewodniczą- 
cego Prezydium PRN Sta- 
nisła,wa Kalinowskiego oraz 
Innych PTzybyłych os6b do 
konuje uroczyste
o przec;ę- 
cia biało-czerwonej wstęgi. 
Jest to symbol otwarcia 
zor
anizowanYch I okazjj 
doż)'nek wystaw rolniczych 
o
razl1jących dorobek lIB- 
szego woiewód2twa. B szcze 
góJnie Zuław. 
Następuje zwiedzanie wy 

ta w pod kierunkiem korni 


BONN (PAP). Dysydent . 
Hamburga Carl-Heinz Chle!!- 
dorf zakomunikował, że zamie- 
t'Za utworzyć nową partię poli- 
tyczną w NRF. Będzie ona IJO- 
sić nazWę "Związek Narodowo.. 
-Liberalny Niemiec". Oficjalne, 
utworzenie partii nastąPi w pa- 
łowie października w Hambur- 
gu. Chlendod zaznaczył. że n04 
wa partia będzie miała charak- 
ter antykomunistyczny, ale nł. 
będzie także przyjmować działa 
czy byłych skrajnych partii pr. 
wicowych. 
-e- 
Najemnicy 
nie opuszczą KDn
a 


NOWY '.JORK (PAP). Kores- 
pondent AP stwierdza, że radio 
stacja w Bukawu - niedaleko 
wschodniej granicy Konga - 
służąca białym najemnikom. 
oznajmiła, 
e wbrew rezolucji 
afrykańskiej konferencji na 
s7.Czycie w Kinszasie - najem
 
nicy nie ()PUSZ
lą Konga. 
-e- 


Papież Paweł VI 
czuje się lepieJ 


RZYM (P AP). Korespondent 
UPI donosi z Watykanu. że pa- 
pież Paweł VI przystąpił do nor 
majnych zajęć i załatwia bie
ące 
:;;prawy kościelne przy pomocy 
swoich asystentów. Papież. kt6 
ry 26 września obchodzić będzie 
70 rocznicę urodzin, cierpi na 
infekcję dróg moczowych. In- 
tensywna kuracja przezwycię
y- 
ła ostry stan choroby. ale pray 
dopodobnie papież będzie mu.. 
siał poddać się operacji prosta- 
ty. aby zapobiec nawrotom 111- 
fekcji. 


Rośnie zastosowanie chemii 
g,ospodarce morskiej 


SZŁ
ECIN (PAP). - W f spodarki morskiej woje.. 
Szczecinie z udziałem 150 wództw pf>łnocnych odb)'łą 
przedstawicieli pracowni- się konferencja naukowU 
k6w przemysłu chemiczne- nt. chemiz.acja gospodarki 
go oraz wielu sektorów go- morskiej. 
Obrady konferencji prze- 
biegały w 2 sekcjach. W. 
pierwszej poruszono m. in. 
zag-adnienia zastosow.ania 
tworzyw sztucznych do bu 
dowy i wyposażenia stat
 
ków, zabezpiecz
nia stat", 
ków i obiektów portowycb 
przed korozją. 
W sekcji drugiej przeJy. 
skutowano m. in. problemY, 
odsalania. wody morskiej dla 
potrzeb żeglugi i rybołów.. 
stwa, skażenia wód porto.. 
wych paliwami płynnymI, 
kwestie transportu, przeła-ł 
dunku i m,agazynowauia 
chemikaliów. . 
-e- 


Bliski współpracownik Nasera 
marszalek Abdel Hakim Amer 
popełnił sa,mobójsłwo 


KAIR (P AP). Radio kai rskie oraz bliskowschodnia 
agem'ja pra.sowa. MEN pod ały, że były wiceprezydent 
i zastępca naczelnego dow ódcy sił zbrojnych ZRA, mar 
szalek Abdel Hakim Amer popełnił samobójstwo. 


'Yielł:a rewia 
I]OwstaJe 
w IJPninflradzie 


Dziennik "Ał Ahram" pisze, 
że były wiceprezydent ZRA 
już 3-krotnie usiłował popełnić 
samobójstwo. Po raz pierwszy 
Amer próbował odebrać sobie 
życie 8 czerwca, podczas wojny 
z IzraE'lem. 25 sierpnia marsza- 
łek Amer. ljewódz,kiego Swięta J?lo- nie po
zedł na m
rne: Zboze 
Żadne trudności i represje nowo w gmachu. Prezydmm obrodzIło .nam pIękme, plo- 
nie zdołały złamać jej rewo- \V

 odbyła ..SIę uroc
y- ny 
ą obfIte. . 
lucyjnego hartu. To właśnie stosc de
Or
CJl 
rysokłmi. 
lc;prze,:"odmczą
y mgr 
robotnicy, Zagłębia pierwsi o
znaCZel1l:łml panstwow
- mz. K. ŚmI
lak pomform
- 
w historii polskiego ruchu n
l przoduJących pr
co
vm-' wał następn:e zebranyc
, ze 
rewolucyjnego, jesienią 1905 kow rolnict":a gdanskIego: Rada 
anstwa. na wmos
l{ 
roku potężnymi strajkami l Na . uroczy
tosć tę pr
ybyll PrezydIUm WRN v: Gdan- 
demonstracjami sparaliżowa m. m.:. wlceprzewodmcz
c?' 
k\1, przyznała g!UpIe zasłu- 
. PrezydIUm WRN mgr mz. zonych praeowmk6w nasze- 
Karol Smielak, zastępca kie go rolnictwa wysokie odzna 
rownika Wydziału Rolnego czenia jako wyraz uznania 
KW PZPR inż. Stanisław dla owocnej działalności 
I.'rankiewicz. kierownik Wy- zawodowej. 
dzialu Rolnietwa i Leśnict- Nast
puje uroczysta deko- 
wa Prezydium WRN inż. racja odznaczeniami. Krzyż 
Tadeusz l\iąłw\Vsltl oraz pre Kawalerski Orderu Odro- 
zes Woj. Zw:ązku Kółek. Dokoń(,7t>nfe na str. ! 
PARYŻ (PAP). Jak infor , cję ł dowództwo NATO w Rolniczych inż. Marian Racz 
mują kola oficjalne w Pa- każdym poszczególnym, przy kiewicz. 
ryżu. przed 2 tygodniclmi I padku. Zebranych powitał wice- 
nastąpiła wymiana listów Jest to zakończenie pro- przewodn;,czący Prezydium 
między naczelnym dowódcą cesu wycofywani.a sie Frai1- 1 WRN mgr inż. K. Śmielak, 
sił zbrojnych NATO w Eu- cji ze struktury militarnej który przypomniał na wstę- 
ropie 
en. Lymanem Lem- NATO. pi e, że w ostatnich latach 
nitzerem a szefem francu- -. . - ., J , - roln:ctwo gdańskie uzysku- 
skiego sztabu !!eneralnego, 
gen. Pierre Ai11eretem. W 
liście swym gen. Ailleret :n 
najmU, że wojska francu- 
skie będą współdziałały z 
siłami zbrojnymi NATO tyl 
ko wówcz.as, jeżeli rząd 
Francji uzna, iż nasta.pił 
akt wyraźnej agresji. Decy 
zje maja być pOdejmowane 
przez obie strony tj. Fran- 


:,,, Y-.. 


Wizyta Marszałka Polski 
Mariana Spychalskiego w Belgii 
najważniejszym wydarzeniem dnia 
- donosi belgiiska TV 


.... 


BRUKSELA (PAP). Wizy 
ta rn arszałka Polski. Maria- 
na Spychals,kie
o stanowi 
przedmiot zain teres owa:l; a 
bel
ijskiej prasy, radia i te 
lewizji. Prasa Doranna in- 
:Cormuje o wizytach u prze 
wOdniczącego p.arlamentu 
Van Ackera. prezesa rady 
ministrów Van den Boey- 
nantsa i ministra spraw za 
granicznych Harmela. M.ar- 
sza.łkowi towarzyszy mini- 
Iter obrony narodowej 
Charles Posvvick oraz am- 
basador PHL w Bruk'
eli 
Jan Wasilewski. Wszystkie 
wyd.ania dziennika radiowe 
go informują obszernię o 
przyjeździe i przebiegu wi- 
zyty. Telewizja belgijską 
już w pierwszym dniu po.. 
bytu podała dwukrotnie na 
czołowym miejscu w dzien- 
nika,ch wieczornych obszer- 
ny reportaż filmowy z wi- 


:I'-!""f, I 


Według ośwladc,zenla 
agencji TASS 22 'bm. 
rOzpoczyna się w W
- 
szyngtonie XII konsul- 
tatywna konferencja mi- 
nistrów spraw zagranicz- 
nych państ w WQhod
.ą- 
cy,ch w skład Organiza- 
cji Państw Amerykań- 
skich (OPA), zwołana dla 
rozpatrzenia oświadczenia 
złożonego przez \Vcllezue- 
lę w sprawie Kuby. 
W związku z tym. w 
USA i w niektórych, kra- 
ja.ch Ameryki Łacińskiej 
wzmogła się kam'Panła 
antykubańska. 'Vszystko 
świadczy o tym, iż agre.. 
sywne koła krajów OP A 
przygotowują się do no- 
"'':rch prowoka.cJi wo'bec 
Kup
 - 


"Dorta" atakuje 
wybrzeża USA 


MOSKWA (PAP). W LeningrIJ 
dzie powstał zespół rewiowy 
składający się ze 100 pieśnia- 
I rzy, girls, muzyków, akroba- 
tÓw, iluzjonistów itp. Konsultan 
I tarni Jeningradzkiego musie-hal- 
lu są baletmistrze słynnej rewii 
!)er] iilskieJ ..Friedrichstadtpa" 

ast.. . 
Zespół, który zadebiutuje 
pl zed pUblicznością w paździer- 
niku br., otrzym.ał już zarJro- 
szenia na koncerty do polski, 
Qeeho8łowacji. swsar1i i NRD. 


je coraz lepsze vvynik: pro- 
dukcyjne. Jest to m. In. za- 
sługa licznej kadry fachow- 
ców. pra('ują('y('h w rolni- 
ctwie i nie szczędzących wy 
silków, by za,pewnić mu jak 
najszybszy rozwój. Zakoń- 
czone niedawno zbiory zbóż 
.QQw
d_
ą, *, 9sr,omn;v. lrMQ 


NOWY JORK (PAP). Hura- 
gan "Doria" uderzYł wczoraj III 
całą siłą we Wsch{}dnle wybrze- 
że USA. Tysiące mieszkańców 
nadmorskich miejscowości w 
stanach Maryland l Wirginia o- 
puściło domy jeszcze nocą. Hu. 
ragan, któremu towarzyszą u- 
Jewne dencze, wieje z szybkoi. 
cią do 145 km/godz.. a olbrzy- 


 fal
 morski
 JlJJ, O bl'''.I
  b...ela'{
 
/
 r
:J.
w
J
 
Przewidywa'ny przebieg po go 
(iy na dzień dzisiejszy. 
Zachmurz.enie małe. W clą!itu 
dnia wzrastające. Temperatura 
od 13 do 18 st. C" wiatr" UJ 
!niarokowane WJłcAo4n1e.. 


wanych stanowisk, ponownie usi 
łował targnąć się na swe życu
. 
Było to na 2 dni przed planowaną 
próbą odzyskania utraconych 
stanowisk przez Amera. Jak już 
informowaliśmy, Amer stanął 
na czele spisku oficerów I 27 
sierpnia, podczas nieobecności 
Nasera w Kairze, miał objąć 
dowództwo nad częścią sił zbroJ 
nych ZRA. celem wymuszenia 
na prezydencie zaakceptowania 
jego żądań. 


Po wykryciu spisku ł aresz- 
towaniu jego 50 uczestników, 
marszałek Amer osadzony zo- 
stał na początku września w 
areszcie domowym. W Jlb. śro 
dę do jego rezydencji przybyli 
dowódca sił zbrojnych ZRA 
gen. Fauozi oraz sozef sztabu ge- 
neralnego. gen. Riad. aby wez- 
wać go do złożrnia zeznań w 
związku z wykrytym spiskiem. 
Prasa kairska informując o 
imierci Amera ukazała się wczo 
raj w żałobnej szacie. ..Al Ah- 
ranl" p
sze, że Naser został 
wstrząśnięty wiadomością o 
śmierci Amera - IWeco bliskie- 
10 wl.Dólplacowlł!ka 04 II la. 


6 lat wiezienia 
dla zbrodniarza 
BONN (PAP). Na k
ę . 
lat i 6 miesięcy ciężkiego 
więzienia skazano w Shit.. 
tgarcie dr Alberta Widman- 
na. Sąd uznał, że Widmann 
przyczynł się do zamordo
 
wania przeszło 4.000 osób. 
Albert Widmann był głó\'1, 
nym chemikiem w instytu- 
cie kryminalistyki urzędu 
policji kryminalnej Rzeszy. 
Przyczynił się on wydatnie 
do skonstruowania samocho- 
dów przystosowanych do 
1l.1.Pi

gIDi. lJ)alillaJQL
		

/28583-0002.djvu

			I 


t12'ENNTK 13

TYCK' 


120 (72t4J 


Wczoraj ok. godz. 14.30 na tra 
ale z Malborka do Tczewa w 
pobliżu miejscowości cisy 
.,Wołga" prowadzona przez 
Henryka Kruczka z Gdańska 
na zakręcie p'otrąciła motocy- 
klistę Bogusława W.. a następ- 
nie wpadła na drzewo, od któ 
rego odbiła si
, ladu
ąc na 
poboczu. WsIrutek wypadlw 4 
OŚ oby, ja(lące ,,\VoIgą" odnio- 
sły poważne obrażenia: Hilal'Y 
Marulewski z Tczewa zmarł w 
drodze do szpitala. a } . enryk 
Kruczka, Janusz KalinoWSki i 
Stanisław Lewczuk znaJduja 
się w S:!:pitalu Powiatowy}n 
W Malborku w cieikim stanie. 
Przyczyną wypadku najpraw- 
4opodobnieJ była zbyt wielka 
.
bkośe . jak, Jechał samo- 
.
 ilt) 


Ci Dokończenie ze str. 1 rolnik indywidualny ze ws: 
dzenia Polski otrzymuje kie Osice w pow. gdańskim. 
rownik Gdańskiego Zw:ąz- W imieniu odznaczonych 
ku Hodowców K oni Jan podz:ękował wczoraj za za- 
BryI, który od roku 1945 szczytne wyróżnienie Jan 
z,wiązany jest z hodowlą ko- Bryi, który 
 zapewnił przed 
ni na Wybrzeżu Gdańskim. stawicieli wła.dz wojewódz- 
To właśnie J. Brylowi zaw- kirh, iż stanow;ć ono będzie 
Fragment wystawy rolnkz'?j, która, ziosta,la ()- clz:ęczamy w dużej mierze dalszą zachętę do jeszcze 0- 
twart 
 w przeddzień dożynek 'lP Malborku. doskonałe rezultaty hodow- fiarniejszej i wydajniejszej 

ot. Wł. Nieżywiński lane, a zwłaszcza 
ozgłos, ja pracy dla dobra rolnictwa. 
IOtowane pod kierunkiem treściwych, a wybrzeżowe ki uzyskaliśmy, dzięki w y - , Serdeczne g
atulacje od 
Pracowni Sztuk Plastycz cukrownie _ obok produk- hodowaniu tzw. konia sztum KW PZPR złozył odznaczo- 
skiego, dastosm,vanego do na nym zastępca kierownika 
l1ych w Gdańsku stoiska tu zasadniczego. urządzenia 5'zvch lokalnych potrzeb i 'Wydziału Rolnego KW inż, 
uginające się od dorodnych cukrownicze w miniaturze, w
runków. Duzą wymow
 St. Frankiewicz, życząc im 
eksponatów. wytwarzany w Pelplinie i ma także fakt. że wo,jewódz nowych osiągnięć w pracy 
Nie sposób wyliczyć wszy Starym Pol
 
usz bura<'za- two gdańskie zajmuje dziś zawodowej. 
Itkich, wyroby swoje zgro- n
, wysłodkI I. sam suro- pierwsze miejsce w kraju Wczorajsza uroczystość za 
madziło tu aż 17 zaldadów. "':Iec z ,adresamI T?
oducen- pod względem produkcji ma kończyła się tradycyjną lam 
Są to w przeważają,cej tow. ktorzy 
ot
aflh wyh')- teriału hodowlanego, przy ką wina. 
większości produkty. którz dować szc
egol1:11e doro
ne czym gdańskie reprodukto- 
.pożywamy codziennie, nie plony. Z:VledzaJących, za:n: rYt ogiery zimnokrwiste, WY 
zastanawiając' się nad ich teresowac mogą rowmez soko cenione są. we wszyst 
pochodzeniem. Wiele z nich eksponaty przedsiębiorstwa kich rejonach Polski. 
'Uzyskało znaki wysokiej ja- "Las"
 WZGS i innych za- z kolei wiceprzewodniczący 
k " P d k . t k kładów Prezydium WRN dekoruje Zło- 
OSCI. ro u CJą a'ą posz M .... ł ' l <:'7 tymi Krzyżami Zasługi lekarza 
czyciĆ się mogą: Woj. Za- IJaJąc g owną P an


 wet. Mieczysława Grabsk
go, 
kłady Przemysłu Mięsnego obrazującą zaopatrzenie Zu r0lnika indywidualnego ze wsi 
( snl a lec ), Z ai rł a d y J a J ' cza.r -' ław w wodę dzięki budo- C
arne 
olne Władysława Ja- 
>.. -" . nlszewskle
o, prezfsa Pow. 
sko - Drobiarskie (masa j wie gigantycznego wodoClą- Związku Kółek Rorniczych w 
proszek jajowy), ZPC "Bał gu, Drzechodzimy w głąb Starogardzie Gd. Kazimierza 
tyk " (czekolada mleczna '11 na lewo gdzie rozciaga- Pałkowskiego. st. in
pelctora 
 
.. , -.'. . Rejonowym ZarządzIe HodowlI 
orzechami, "kocie języcz- Jący SIę wIdok rozraduJ c Zwierząt Zarodowych Adama 
ki" . mieszanka czekolado, wzrok każdego ceniącego Sosnowskiego. kierownika Refe 
Ó . . ratu Kwarantanny i Ochrony 
wa. i rodzynki w czek ola- sw ] zawód rolmka. To wy Roślin w PrezYdium PRN w 
dzie), Centralny Związek stawa maszyn rolniczych. Starogardzie .Tana Wetta i Ide- 
S p óldzieln l ' Mleczarskich - Na wstę.pie 10 't)'PÓW ciąg- rownika, Gdańskie)2:o Związku .Sztafeta 4 X 100 m _ kOleJ- l noŚciami technicznymi swoir. r} 
. k ' W 
 ' d ' '.. Hodowcow Pszczoł Ignacego 
(.masłO, ser y t3pione), \VZ nI OWo :sro mch uWagę Zimnego. ny p{)kaz nieudolności naszych walom. W tej konkurencji zagra 
. U C " .' niczni przeciwnicy uciekli nam 
Przemysłu Zbożowo - Mly- zwracaJą: nowy "rsus - Srebrne Krzyże Zasługi otrzy- sprmterów zakouczyła pIerwszy daleko. Smo1iński zajął 4 
!ł'l.ar sk i ego (sł one pa lus z k i ' S c -330" i zrekonstruowanv mują: Steiania SOlarew
z - st. dzień zawodów w Kijowie. Licz- miejsce _ 64,72. 
M D 5 " . .' inżynier w WYdziale R.lnictwa 
rowe, makarony), Gd. Za- "L azur - O na gąSlcm- Prezydium WRN, Arkadiusz na grupa polskich kibic6w 0- Jedyne jasne punkty pierwsze- 
kłady Przemysłu Słodow
1i- cach traktor sz,czeg(;J- Rybak - dyrektor Rolnicze
o pUszczała stadion w minoro- go dnia zawodów. to Kołodziej- 
CZO Browarn - l ' cze (P' " \ ''' O nie przydatny na Żuławach. Rejonowego. ZakładU Doświad- wych nastro J 'ach Sztafeta \ CZYk i Stalmach. W hiegu na 
,J' J" ' '. czalnego w Starym Polu. Józef ' . HO m ppł. relmrdzista POlsl{i 
..Gdańskie eksportowe" NIe mnIeJsze zamteresowa- Topór kierownik Referatu 4 X 100 m dopełniła czary go. zademonstrował olbrzymią am- 
znak Q i l oraz piwo spe- nie budzą nośnIki narzędzi. Kwarantanny i Ochrony Roś- ryczy. Zespół Polski zajął pią- bicję. Wystartował bardzo sła- 
. m n d b i ' . . i lin w Prezvdnim PRN w Mal- t ". , . bo i na drugim płotku był 
eplne). aszy Y O z .oru stana. borku f Marian Wielbacki - 
 mIejsce wyprzedz
Jąc Jedy- na ostatniej pozycji, mając ok. 
Udzielający lnformacji I zielonek. zwłaszcza kosiar- a,grono,m W Pow:iatowym Związ Ole Węgrów. Gdyby me fakt, ze 2 m straty do rywali. Nie 
....rr i . st C ., l' ko - ładowacze komba ;rry ku Kołek Rolmczych w Mal- Węgrzy zgubili P ałeczl{ ę Polska zrezygnQwał jednak z wan
i. 
_r nz. . zerwlnStU. '.. . ,J,. borku. , 
zwraca uw.agę na stoiska, wl..Vlstu]e . maszyny do ZOlO Ponadto PrezYdium WRN przy byłaby 
statnia.. pod
bnle, j
k 
l.z
i
łi :::1b
:Jące:
at
OŚfi

:
 
", ,.... _" .",.. , " ru okopowych 
lebogrYlar- znało odznaki honorowe ..Zasłu poprzedmego dnIa KIrszenstem, ukończył na drugiej pozycji za 
. ka roztrząsacze obornika i żony Ziemi Gdańskiej" Henry- Wiesław Maniak kończYł bieg Balichinem (ZSRR), który uzys- 
k l , . - 
 kowi Dietn'chowi - wizy tato- 4 k k d 
O umna p.arnlkowa, wr
::,z rowi w Wy . dziale R0lnictwa Pre daleko w tyle za rywalami. kał 
 .00. W s 0.u w a
 An- 
drzeJ Stalmach spIsywał SIę do- 
cie aparatura i środki 0- zydium WRN i Stanisławowi Nieumiejętność przygotowa- skonale. W pierwszej próbie 
chrony roślin." Sobkowi - dyr,iktnroWi 
ań- nia zespołu sztafetowego jest I miał minimalnie spalony skok 
N . t . stwowego Techm.{um Rolnlcze- na J le p s w d t . , pó ' . ł 
aprzeClW na wys aWle go w Nowym Stawie. '. zYm
, ia ec we,m n
ewe- w granicy 8 m. . ZDJł:j o
iągną 
b d l' . s-ołeJ sytuacJI szkoleOlOWej, ja-! 7,88 i 7.81. pewme zajmując 2 
U OW aneJ, umleszc
onc Jednocześnie warto przy- ka powstała w PZLA. Niewłaści miejsce za rekordzistą Europy 
sprzęt, ktory decyduje o pomnieć, że czterech przed- we koncepcje trenerskie, spory zawodnikiem radzieckim Ter- 
wyższym stopniu uprzemy- stawicieli gdańskiego roln:- między zawodnikami, działacza- -Owanesjanem" 
D . - d 12 ł . . Z . d mi i trenerami sprawiły, że w 
ZIS O go Z. w Zam- S OWlenla naszego Je no- ctwa otrzymało wysokie od- finale Pucharu Europy nasza WYNIKI 
ku Ivlalborskirn nastąpi {)- czenia Budownictwa RoI. znaczenia państwowe w prze reprezentacja musi przeżywać 110 m ppł.: 1) BaIichin (ZSRR) 
twarde III Biennale Foto- niczego w stosunku do ln- dedniu Centralnych Dożynek kOIl1promitujące porażki. _ 14,0, 2) K..łodziejczyk (Pol- 
I'rafii Artystycznej Krajów nych tego rodz.aju placówel{ na uroczystości w Belwede- Sztafeta wystartowała w skła" ska) - 14,2, 3) Schoebel (pran- 
N -,.'I b lt k - h R t cja) - 14,2. 4) Bethe (NRD) - 
a.u a yc IC. eprezen 0- w kraju. Warto wiedzieć rze. Krzyżam: Kawalerski- dzie: Kaczor, Romanowski, .Ja- 14.4, 5) Melekuti (wę
ry) _ 14,7, 
wane Są kluby fotograficz- że gdańskie budownict\r;c mi Orderu Odrodzenia Pol- worski. Maniak. Polacy biegli 6). John (NRF) - 16.0. 
ne Z NRD, Danii, Norwe- rolnI ' cze W 80 proc. reall ' zu - ski zo
tali wó w c za s l 'deko- na l; torze. Fatalna zmiana mię 1.500 m: 1) Matuschewski (NRD) 
. . . l d . - · dzy Romanowskim i Jaworskim - 3.40,2, 2) Tuemmler (NRF) - 
gil, SzwecJI. Fm an 
l, je swoją produkcj
 w opa!'- rowani: Antoni Szaciłło - zepchnęła pOlski zespół na 0- 3.40.5, 3) Raiko (ZSRR) _ 3.41,2, 
Związku Radzieck
go i Pol ciu O prefabrykaty. Wzory przewodniczacy Roln
czej statnie miejsce" 4) Nicolas (Francja) - 3.42,2, 5) 
ski - przy czym każde z tych gotowych - Iemento "w Spółdzielni Produkcyjnej w Pełnym niepowodzeniem za- Kiss (Węgry) - 3.43,0. 6) Szor- 
'-' dykowski (Polska) - 3.44.1. 
państw nadesłało zestaw 20 obejrzeć można na wysta- Korzeniewie. Bronisław '\Tar kończ,::ł się tak
e start S:ord y - 100 m: 1) Sap ej a (ZSRR) _ 
p1:"ac. " . '. l da - kierown;k gospodar- kowsklego w bIegu na 1;)00 m. 10,3, 2) WiIke (NRF) - 10.3. 3) Ma 
O i t ( d . k . wie. Tuz za mmI as nla
 (;"". I znów błąd trenerów odebraI niak (Polska) _ 10,5, 4) Eggers 
rgan za orzy g ans I 0- szyn budowlany
h, przede sh,:a i\,-).tadm
y Kon,I w NO= i nam punkty. 
amias,t Barana, (NRD) _ 10.5. 5) Piquemal (Fran 
kręg Związku Polskich Ar- wszvstkim dŹWIgOWych z we) VrlOsce , Czesł...,w Dab który w ostatUlch dOlach wy- cja) - 10.5, 6) Mihalyfi (Węgry) Wczoraj w Studium Nauczy-I słufonego Działacza Kultury FI 
tyst6w Fotografików. Gdai'1 kt' 
 . . . d ' rowski - dyrektor PGR Fi- kazywał dobrą iormę. wystarto- - 10,6. c,ielskim WF w Oliwie odbyła zycznej. 
Ik1 ' e Towa Z stw Prz v; a orych naJClęZsZa pO ilCSl sze n' o Złot , Kr . Za łUgI ' wał Szorrlykowski. Polak do- 400 m: 1) Hallet (Francja) - SIę uroczysta inau g urac J "a roku W y kład inau g urac YJ 'n v P t. 
r y O 
 
 - na wyso,kos 
 c ' 20 m CI " p.;. ar ' vv. . 
 ZyZ S . trzvm y w ał kroku rywalom do I 46 , 3 . 2 ) Roderield ( NRF ) - 46 , 4 , _ 
. ' 1 S t k . . M Z ..
 t ł T d C k szkolnego. Na uroczystość przy- ..Osobowość Nauczyciela W 
ClO z U I l uzeum am 75 t O rzym a a eus?: ,zaps 1 - l
OO m. Kiedy rozpoczął się fi- 3) Badeński (Polska) - 46,8. 4) br li przedstawiciele wojewódz- świetle potrzeb współczesnego 
kowe W Malborku) przyzna ' R ó . . . . k d' . i _' I . , '. . ., ,,",' OlSz został zdecydowanie w tyle. Zentes (NRD) - 47.1. 5) Saw- kIch i miejskich władz partyj- społeczeństwa" wygłosił dr Jan 
lJ. W tym r l u po raz pIerw wnlez Ja O zWlg mo - nych, administracyjnych oświa SZwarc. Po w
sołym widowisl{u 
. d O{dl kr' 
L' gą być używane koparki Ci W d .' Pewien zaw
d Spr
wl! tym towych i sportow
;ch:' - .,otrzęsiny beanów" odbyła się 
BZy nagro ę' a aJu. LO- .' ,: O 15 O 50 O O W a n III e razem Andrzej Badenskl. W &1 1 " Ił ' I S t P " ł h uroczysta immatrykulacja stu- 
ry najlepiej przygotował V'f- po]emnOSCI , - , m II biegu na 400 m - naszej popi- IV Bulle nB nnprozy por owe ,o.. przywItanIU przyby yc dent{lw I rpku. Wreszcie no po- 
8a n izac YJ 'nie.. sw ą ' £>ks p oz y - sześc. Koparki samobiezne, s
wej konkurencji - wywalczy 

CI d l. stu L deniów h ' dr-r
kto
 

 witaniu nowych studentów 
e .. . h k . - . d t . b b k ... lIsm y zaledwie tr eci e . · r . ac o
 ICZ z ozy .,., 
C J ' ę Na g rod ę t ę P rzyznanI) spyc ar l. SWI rous aWlacz, BZY f " ac 
 e 
 . b ' z, . mle.,- . BOKS sprawozdanie za rok szkolny przez przedstawiciela Z"j ZSP 
. "I. 'k b l t ., ... se, owlem przed Badensklm na GDAŃSK h 1 P 1'1 dZ 1966/67 U l' d' ła " ol1ecni wysłuchali części art y- 
Narodowemu Zrzes7..eniu FO l ' clągnI a .as owy l .,waz metę wpadli Francuz Nallet _ . 
 a o o,nt. go . , ,. cze 
lla zla JUz, k na styczne J " , na któr ą złoż y ły S _ i" 
. D ł " t . ' J M 4 1'>0 . 11 - spotkanIe o mIstrzostwo naszym terenIe od 15 lat, a Ja o - '" 
iografiJs:ów Szwecji. (ak) 
zyma Y - o o mne z u- " ull ' an 
 r P Jhlewskl "ł '''.3 I,R
der!eld (NRF):- 46.4'1 I ligi: Polonia Gdańsk _ Za- Studium Nauczycielslde od 10 występy pianistyczne i skrzyp- 
mIeszczonych tu ekspona- U tJ Badpnskl oSląg?ąl .zaledwle. 46,8' J wisza Bydgoszcz. I lat. W ub. roku szkolnym na I cowe oraz popis gimnastyczny. 
-.a --- tów Obok Woj Biuro Pro A ot
 c.o powIedzIał po bIegu TCZEW, sala Domu Kultury rok uczęszczało 262 studentek i (st) 
1 b i t 3 h ..', .: . ." Ba(!enskl: "Podobnie. jak moi. Kolejarza. godz. 11 - spotkame studentów, na II rok 192 oraz -e- 
Z 
 I Y rannyc Jektow BUdownIctwa WleJ- WczoraJ, w sobotę, na wy- IWlel'lzy, i ja jestem zdania, że,' o . wejście do II ligi: Wisła 100 na studium dla pracujących. 
Li, · skiego przygotowało suge- dziale montażu kadłubów system przy/{otow.ań do ,Pucha- Tczew - Gedania. Aktualnie z nowYł:n rokiem Na "Pi ' ZV m, OfZU " 
stvwne plansze Drzedstawla. K-3 Stoczni Gdailskiej im, ru. 
!Iropy bVł me naJlep!lzy. szkolny"? na l roku Jest 255 stu- f 
IT ł ' i e . 
 . "' . . ; MIellsmy zbyt dłu
ą przerwę w PIŁKA NOZNA deotek I studentów, na II - 
W n8 8S ru leI )ące naJbardziej nowoczes- Leruna zwodowano trzec.ą z startach. Zwvkle tak bywa. że GDYNIA t d' 1 0- 220 oraz 64 na studium dla pra- ł I 
ne rozwiąza.nia w budow- serii przemysłową bazę ry- no dłuższym okresie trenin
o- limpijskiej: ;o
;

 
r

O
k
me cując
ch. Absf!l'Yenci SN W!,' n O łA;
 lita k ub S nn rtowy 
d M I b I.. n"ctw" 'skim backą typu B-69 O nośności WYm lekkoatlf'ta nie czu.j" dy-' o mistrzostwo ligi międzYwoje- PT'1
UJą przewazme 
 szkolm- ... VV tJU 
P o 8 OfhlPm I le 
le.J... . 10000 ton rzeznaczon dla stanSll. Gdyhyśmv mieli jakieś I WÓdzki
j: Bałtyk-Flota. ctwle ,ku zadowolemu swych . . 
Osobne] uwagi wymagal' , P, . ą 
tarty na kiJka dni przed przy- GDANSK - stadion Lechii. przełozo
IyCh. . W 
półdzlel('zym osiedlu mle- 
połączona z aukcją wysta-: armatora radzIeckiego, Mat- Jazdpm do Kijowa w silnej o;taw: godz. t5.30. - spotkanie o mi- Z koleI nast:!plł uro.CZysty mo szkamo
'ym 
rz
m
rze od, .po- 
w b dł l t" . I ką chrzestną statku była Ja- ce, wynik byłbv w pewnościa, strzostwo lIgi międzywojewódz- ment deko
acJI zasłuz,on,ych pe- czątku Jego Istmenla rozwIJało 
a .y.
, 
a {Ore] m. I
'I dwiga Iłajerowa żona I se- inny. A tak pozostało nani jedv i kiej: Lechia - Włókniarz Tu- dagogów I, pracownIl{?w S
 się życie kulturalne i sportowe. 
buhaJki I cIelęta ekspoi1u.J£., - . .' " ;.; nie wycialroięcie nauki z tych I rek. WF. Odzn
kl 1000-lecI:: Pan
: I o
 pe
:nego cza.;o;ll działało tu 
RRZD w Starym Polu Za; kretarza KomItet;t M.eJs
...e niepowo'h:eń. .Je!'tem T'T.ekona- .LIGA OKRĘGOWA _ Geda- stw
. polskle

 otrzymalI. ZOIla tez ogn!sko TRKF. . 
. "" I go PZPR w Gdansku, ktora ny fe o dzi"ipiszvm p bie w Ola - Gryf Wejh. (godz. LO). ł,ozms
a! Adam D?b!'owoISk J , Ob.ecme aktyw oSIedla posta 
kład ten przedstawI.a row- d ł b . .. J I" n
;t n p '."', .gn MZKS Gdynia II - Jurand MaI Włodz1I11Ierz Orł('l
skl I dyr. I
e nowIł powołać do życia, ,jako 
nież na głównym placu. n M a a h a l aZ k ]
' ImIę "u lan tat 
 g ym . oS;;

a:b'cm .rezuł.. bork (godz. 16), Wisła Tczew chosła
 I.achowl
z. DecyzJą 75 w województwie, kiub spor- 
. . arc ews 1 . " ramcac. '" . zUJę I ę - Bałtyk II Gdynia (godz. 16), GKU:.FIT, SN WF Jako uczelma towy. Będzie C'n nosił nazwę 
plan
ze .obrazu
ące. 
orobeK Stat
k zwor1o'yano po zmon bowle
 w dobreJ formIe. Portowiec Gd. _ Unia Tczew odz,naczone zostało I!1edalem Stu Spółdzielczy I
lub Sportowy 
placowkl w dZIedzInIe pod- towamu na mm agre
atów W konku'f'enc.jach technicz- (godz. 16). lecIa, Sportu Polskl.ego. a na- Przymove. Jest to pierwszy W 
noc:zenia rangi gospodarcze' prądotwórczych, rurocląl;6
 nych nie święciHśmy większych stęp.u;Jący P!acowDl
y otrzy- Polsce klub sportowy zorgani- 
, . . J kadłUhowych i kotłów w SI- sllkc p s6w. W pChnięciu kntą PIł.KA RĘCZNA malI, odznakI StulecIa Spo:rtu zowany w spółdzielczym osiedlu. 
Zuław. łowni oraz po próbi p szczel- Władysław Komar zajał piąte '. . Polskiego: Lechosł
w LachowIcz. Klub na razie nie uzależnia 
Te naprawdę ciek.awe eks noś ci. Budowa kierował star- miejsce z rezultatem 18" 54 tvlko GDAI'lSK, ,bOiSko SpóJnI prz} Bolesław Sałwackl. Leon Batu- swej działalności od przynależno 
. tano . ą C cz ę ś,1> szy mistrz Bronisław Gaw- dlatego fe rekordzista' Eur
nv ul. Sło
acklel:;? godz. 11, ro Tade,usz Breguła, 
enryk ści do jakiejkolwiek federacji, 
pozycJe. s . 

 e 
:U Tisz. \ repre'Ze'ntant zwiazk
1 R
d'l:iec: I spot
kame o 
Istrzos_two I lIgI Gaca, Wles!aw Kobrzyński, Zyg ani pionu. 
składową dZlsle,1sZych uro- I Baza przemysłowa Julian kieg Gus . b ł b f : piłkI. ręc
neJ kobiet: St
rt mun,t Kośc

k. Al
!tała 7akłócona przez panów, 
szym kraJu, ktore stanowIą reprezentUjących radio Waln;t 
przedmiot naszej dumy, za- EuroDa i Kl11ture Pary<;ka. któ 
warty jest niemały udziaJ :zy nie przehiE';raiac.w form:<,ch 
. . . ,. , I śłf'dknch, uSiłowalI zaanp,azo- 
myślI 1 trudu pracowmko\V wać mnie do działalności pc- 
śląskiego przemysłu. Za to JitycznE':I. 
odzącej w inten
- 
jest wam wdzięczny i za to sy Polski. 
obdarza was szacunkiem i Wkrótce jednak zdałem so- 
uznaniem cały naród pol- ,?i!,! sprawę. że przez fakt 

1 
. _ SCla w kontakt z przedstawIcie 
(rb) sIn. ami R'VI<: znala7łem sie w <:y_ 


W odpowiedzi Wolnej Europie 


\ 


Oświadczenie dr SI. Wawrzyńczyka 


Dziś dożynki wojewódzkie 


'. 


-e- 


Polski przemysł 
w ysfl w ia w Soczi 


MOSKWA (PAP). W Soczi 
otwarto wystawe 9 polskich 
orz€dsiehioTstw hanrl1u 7a
ra. 
nicznego. Wystawiaja onp. !!:o- 
towa odzież. tk<ł.l1iny, obuwie, 
artykuły 
ospodarst"'a r'o;Y!owe 
p.o, mph'" \vyrohv fa'f""';1rp!1ty 
czne, wyroby z mas pl
stycz- 
ny('h oraz periumy i kosme- 
tyki. 


SPORl 


. 


'>i PORT 


. 


SPORT 


. 


SP()RT 


. 


SPORT 


. 


SPORT 


. 


SPORT 


. ')fHł .. 


II 


Znów nie popisaliśmy się w KijO'wie 
Polscy lekkoatleci na 5 miejscu 
po I dniu finału Pucharu Europy 


czuk (ZSRR) - 47,2, 6) Nemes- 
hazi (Węgry) - 48.7. 
Skok w dal: 1) Ter-Owanesjan 
(ZSRR) - 8,14, 
) Stalmach (Poi- 
ska) - 7,88. 3) Schwarz (NRJo') 
- 7
85, 4) Beer (NRD) - 7,45. 5) 
Margities (W

ry) - 7,44, 6) Pa- 
nis (Francja) - 7,38. 
Slwk wzwyż: l) Gawriło'\\ 
(ZS
R) 209, 2) Schilkowsk i 
(NRF) - 207, 3) Noszaly (Węgry) 
- 207, 4) Elliott (Francja) - 205. 
5) Czernik (Polska) - 205. 6) 
Koeppen (NRD) - 205. 
Młot: 1) Klim (ZSH R) - 70,58 
2) Zivotsky (Węl;ry) - 68 12, 3) 
Beyer (NRF) - 66.80. 4) Smoliń- 
ski (Polska) - 64,79. 5) Losch 
(NHD) - 61,82 6) Chadefany 
(Francja) - 60,20. 
10 km: l) Haase (NRD) 
28:54.2, 2) Mecser (Węgry) 
28:55,6, 3) Makarow (ZSRR) 
28,58.6, 4) Ti.1ou (Francja) 
29:04,6. 5) Korzec (Polska) 
29:52,0. 6) Ge..-lach (NRF) 
30 :42,D. 
 
Kula: 1) Varju (Węgry) - 19,25, :ZOO-kilometrowy, drugi etap 
2) Birlenbach (NRF) - 19,20. 3) XXIV Międzynarodowego Wyści 
ProIIius (NRD) - 18,82, 4) Col- gu Kolarskiego Dookoła Polski 
nord (Francja) - 18,56, 5) Komar na trasie z Ostrowca Swięto- 
(Polska) - 18.54.. 6) Gnszczin krzyskiego do PrzemYśla wygra. 
(ZSRR) - 17,85. po samotnym finiszu Andrzej 
4 razy JOO m: t) Francja - Bławdzin w czasie 5:10.12. sie- 
39.2, 2) NRF - 39.3 (relwrd NRF). dem kilometrów przed metą za" 
3) NRD - 39.4, 4) ZSRR - 39,8. inicjował or. samotną ucieczkę. 
5) Polska - 40.4. sztaieta Węgi
r Mazowszanin wpadł na stadion 
została zdyskwalifikowana., Polonii w PrzemYślu z przewa- 
W pierwszym dniu zawodów gą 48 sek. W walce o dTugie 
r07,egrano 10 konkurencji. W kla miejsce najszybszym okazał się 
syfikacji drużynowej prowadzI Aleksiej Kulibin (ZSRR). ale nie 
Związek Radziecki - 44 pkt.. zdołał on uratować żółtej koszul 
przed NRF - 40 pkt., NRD _ I k,i. Liderem Tour de pologne 
36 pkt., Francją - 32 pkt., Pol po dwóch etapach został Bław- 
ską - 29 pkt. i Węgrami - 28 dzin, który wyprzedza Kulibi- 
pkt. I na tylko o 18 sek. 


Fundin IDlstrzE01 
VI Wembley 


W rozegranym w Wem- 
bley finale mistrzoshv świa 
ta na żużlu tytuł mistrza 
świata zdobvł Szwe.d Fun- 
din zwycięż
jąc w dodatka 
wym wyścigu swego roc1a- 
ka Jahnssona. Trzecie miej 
sce za}ął Mauger (Nowa Ze 
landia). Z POlaków Pogo- 
rzelski był 9, Woryna 12, 
'I'rzeszkows1d - H, a Wy- 
glenda - 15. 


..;.. 


-e- 
8ławdzJn Hderem 
Iour de PoioRne 


140 prac 
fofnUf8iiczuvrh 
. 11 .. 
Z 7 lłrarówv 


Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego w SN WF w Oliwie 


.... 


-l.. ..,
		

/28583-0003.djvu

			.
 


120 7214' 
.. 


DZIENNIK B!\LTYCKI 


'. 


J.. 


api tal" 


po 


pols 


u 


w rozległych regów. Sąd miał 
cholskich. Bił \v Malborku. 
ludźmi dzielnie, a że cała Michałko był już wtedy 
ludność im sprzyjala, tak zbyt głośnym wojownikiem 
PDważnie dali się Szwedom - używał już nawet tytułu 
we znaki, źe ci czuli się bez rotmistrza aby sprawa 
pieczni tylko za murami jego mogła minąć bez echa, 
twierdz. Partyzanci Michi1ł- cddał przy tym sprawie i. swyc.h sze- tego Szwedzi i natychmiast skiego rotmistrza, a także 
v tym, jak chłopi polscy orę reif,ów. Michałko był mły- po oostąpieniu Austriaków uszlachcenie, które sejm 
żnie walczyli w czas e narzem spod TnchoJi. od oblężenia, wyekspe-clio- później zatwier zbIec ze szwed.zk1ch szere:- 1 pIechoty, dow(}dzonyc
 krotnie z bohaterskim par
 
chłopskim, który dzia g?w: Zgr

adzlwsz
 v:ok
ł przez o
erszta Dra

a l tyzantem. 
lał na naszym terenie bl") sIebIe najpIerW nIewIelki, oberszt1eJtnanta Hamhtona. w 1658 roku pułk rajtar6w 
j na Zuław
ch i pod sztu- później coraz potężniejszy WOjsku towarzyszyły dz;ała 5zwt'dzkich, w kt6rym słu- 
lnem a p o lewej sh'onic ,,'j t:d-dział partyzancki, wkr6t- - 2 półkartauny. Otoczono S tYł H;ordon, zał d ng.ow' p ał 
 
'. ł d ' d S d . . ,. k . ' 3 ztumle. Na polu mu omo 
sly od PelplIna, Starogardu ce zaczą napa ac na szwe z ... tarogar l po ClęZ lej - rza stały już wtedy wojska 
i Tucholi aż po Toruń, przy kie oddziały. I kraj, i sto- dniowej walce zmuszono za- koronne i liczne litewskie 
(lOSZQ nam ogłoszone w Mo sunki w nim panujące, on łogę do kapitulacji. Part y- pod ":odzą Sapiehy, który 
."-} . . 1 . dk 
 ł t . , ': ść sam mIał kwaterę w Chełm- 
f1
wle W pOłoWIe XIX Wle- J
g
 po. ,.ome
'un - 'prze zan om Pozwo;()no W) J . Z nIe, W tygodniu wielkanoc- 
ku mało u nas znane pa- wazm mIeJSCOWI chłOPI - zamku, ale Mlchałkę UWlę- nym Sz.wed'Zi nie s}}()dzJe- 
miętniki generała Patl'y
a znali doskonaje. Michałko ?Jono, aby go ()sądzić, jako wali S\ę żadnej !uchliwośc1 
Gordona, który wsławił się znał prawie kaźdą dróżkę dezertera ze szwedzkich sze Z k e . h str p on}' oOdd
la J .ł6w. pOl a - 
. . li JC. ł)wyprawJa I WIęC n 
słuząc pod rozkazamI cara Zuła\\iY liczne oddziały re.. 
Piotra Wi
lkiego, a w mło- kwizycyjne po żywnoś
 i lu..- 
dości swojej, W czasie wo- raż. . 

en szwedzkich walczył w Z
wledJi_ 
Ię je.dnak srog
. 
.J 
 , gdyz wlaSDle f\.hchałkoO, m. 
Polsce. 'Zważając na czas świ
tecz- 
Ciekawa to była postać. ny, nadciągnął tam ze swoją 
Syn szlachcit'a s
kockiego. j37.dą i poznosił szwedzkIe 
jako czternastoletm c:hłopak podjazdy. Wraca,iął: 7.apUŚ" 
przyjeżd:"a od (;d
ńska. sl,
r1 cH się pod Sztum. NajpierW' 
udaje 5,U
 do Brame":a, gdzIe wysłał, jakby na wabia, 
przez kI1ka l.at poObIera . na- mały o{ldział jazdy, a gdY 

ki ...... . tamte
szym koł
g
U
ll z miasta wypadli nań raj- 
JezUlC
lm. Nie 
'\irA\ca .!U7 hO tany szwedzcy pod doOwÓdz- 
SZkOCJI. ale CZUJąc POCI:.g do twcm kapitana Forber3 I 
służby .wojskoOwej \V U::H rn- chorążegoO Gordona, wciąg- 
ku z<łcJfjga się w .H
mburgu njeto ich w zas::tdzkę, z kt6- 
do j;J
dY szwed7.1neJ. dowo- re.l samemu GoOrdonowi udalo 
dzon
l przez marszałka Wi- się cudem tylko ujść. I<'or- 
tcmbf'rga. Służąc '\i, pułku ber wpadł w polskie ręce. 
pontusa de l
 .G:łrdlt", gdy a wraz z nim 40 koni i ty- 
ten w r?k pÓzrueJ walczy z luz rajtar6w. Jazda Michałka 
poOJakamJ, na podkar;>(1C
t1, działała wtedy na. Nadwi!ilu 
dos
a

 su
 G{1rdo':! do 11l
- jl's

ne prze'l; cały rok, czę- 
'WolI I... przech-odzl 
a 5łuz- sto bijąc pojedyncze oddzia- 
bę poJską 'Y choragwl staro- Iy szwedzkie, a stale utrud- 
sty sa
ec
1f
go Konstantego W skTzydle wschodnim z:amku Szczeci1lskiego nlając życie załoOgom twierd. 
LUhOtt'1rslot'P-? . Z okazji festiwalu _ otwarto wystawę fotograficz- !Zajętych "rzez SzwpdÓw. 
Po paru mIesiącach s{użby 
pod poJskimi sztanłfarall1i n.q pn. "Ziemia Szczedńska" naokoło świata. All- 
biorą go znÓw do nie'
 oli torami prac są red. Jan Legut, uczestnik rejsu kpt. 
tym razem żołnierze eIekto
 Ż. w. Antol1 i K01'ziński O f/cer m/s "Ziemia Szcze- 
ra brandenbur'ikiego. Wraca, " 
do służby szwedzkiej, do ci.nska". BUl to p'terws
 rejs polskiego trampa 
pułku przyboc:lnego gf'nen- dookoła świata. Hazem w morzu. statek był 207 dni. 
la Douglasa, który działa Wustawę zorganizov:al M orski Ośrodek Met,')dycz- 
przeciw GdańskoOwi, debnszu no _ InformacyjniJ i Za rząd Okrogu Związków 
Jąc po obu stronach d(lłncj "t 
Wisły. Wtedy to Gordon, jut. Zawod-owych Marynarzy i Portowców w Szcz.ecinie. 
piastujący oficerska szarż
 CAF - Witu3z 
chorążego. zetkńął się z r1zia 


Bardzo malQ znamy epizodów z davmej historii 
polskiej. z których dowiedziećby się maina, jak to 
chłopi polscy w chwilach, gdy ojczyzna wymagała od 
nich chwycenia za oręż, potrafili przelewać za niCi: 
swq krew serdeczną i tD mimo, iż tak zwani "starsi 
bracia", a więc odpowiedzialna za losy Rzeczypospo- 
litej, bo rządząca niq szlachta gnębila lud wiejski pa 
nad wszelką mzarę. 


Rok "XIJ 


NiedzieJa, 17 września 1967 r. 


Nr 37 


" 


MIJA STO LAT OD WYDANIA I TOMU "KA 
PITAŁU" MARKSĄ, DZIEŁA, KTÓRE ODEGRA. 
ŁO ZUPELNIE WYJĄ TK OWĄ, OGROMNĄ ROLĘ 
NIE TYLKO W HISTORII TEORII EKONO- 
MICZNEJ, ALE ST ALO SIĘ T AKŻE FUNDA- 
MENTEM NAUKOWY.!\! I IDEOLOGICZNYM RE- 
WOLUCYJNEGO RUCHU ROBOTNICZEGO Z 
KTÓREGO WYRÓSŁ NOWY SYSTEM SPOŁECZ- 
NO-EKONOMICZNY SOCJALIZMU. 


szego tomu ..n:avitalu U , 
Pierwszy zeszyt bYł gotów 
z początkiem 1884 roku. 
"Zabrakło pieniędzy..... 
pisze we .,Wspomnieniach" 
Lud'Nik Krzvwicki - 
.....ale przerlsiębiorca. wła
 
ściciel niewielkie. drukaren- 
ki w Weimarze, okazał się 
bardzo przyzwoitym człowie- 
kiem... Czekał cierpliwie na 
pieniądze, trzeba było zasta- 
w,ć pare rzeczy..... 


.JI. 


N R 2 "Ełk on omis ty". W "...Pospo1u z Borowskim N . cdł pl . erwszynl 
niewiele mcgli dać. A wI..ś I ugo PO - 
całości poświęcony tej ciwie da.li Jedno: nazwisKo zeszycie ukazał Się drugi. 
doniosłej rocznicy, zawiera Marksa, jako tego, kt6ry na a trzeci i ostatni wydano ze 
m. in. artykuł Tadeusza pisał nową Ewangelię. imi
 wzg!..du na trudności fiuan 
K l . k . zaś te,i Ewangelii - KaIJI- .. 
Ow.a l a przynoszący cle- tal... w pół roku p6źnie,i dar sOWe dopiero w 1890 "., 
kawe uwa.gi dotyczace uka- wałem sie już do Marksa, dzięki zapomodze postępo- 
%ania się pierwszego pol- pierwszej książki ekonomic/; wej młodzieży . w Dubla- 
k . kł d K ' nej, kt6rą czytałem, a w 
$ lego prze a u .. aPl. , miesiąc pH:nie.i ustaliłem na nach koło Lwowa, 
talu". res'r.tę swego życia stosunek W liście ze stycznia 1884 t- 
. S n , y vó Ch f ". dO zagadnień społecz- rok u TT r z ywI ' ckl ' do no sIł En- 
Z pIerwszym znan
rm' L.... 
nam tłumaczeniem dzieła' Na początku 1882 r, Krzy gelsowi: ..Po "Kapitale" za. 
Marks.a na język Dolski wy wicki wraz z innym działa mierzamy wydać inne c1zic- 
,.tąpił Szymon Diksztaju, czem socjalistycznej mll)- la Marksa, w miarę jak 
autor znanei nie tylko w dzieży studenckiej Stanjsła pozwolą na to środld za- 
polski:n ruchu robotniczym wem Krusińskim przystą _ czcrpniętf' ze zbiórek, od. 
ksiażeczki Pt. "Kto z czego pił do pracy nad polsk
m czytów lub oszczędno.ści. 
tyje?". Zaproponował on przekładem "Kapitału". Tłu kosztem codził'nuych po- 
maczenie było dziełem zbi0 trzeb życiowY(Jh". 
rowym, w którym POZ
A T AK to kosztem "co- 
Krzywickim i Krusiński'J1 dziennych potrzeb ży- 
uczestnic7.:y1i inni ówcze3- ciowych" Dolskich d;dała- 
ni socjaliści: Mieczysław CZy socjalistycznych ukazał 
Brzeziński. Kazimierz Pia- się pierwszy Da]ski prze- 
wiński i Józef SiemaszkC'.1 kład ,.Kavitału" i innych 
Zimą 1882 roku przek130 podstawowych dzieł klasy- 
był gotowy. ków marksizmu, które sta- 
Wiosną 1883 r. Krzywicki nowią naukowa i ideolo- 
wyjechał do Lipska z ma- giczną podstawe naszeO'o 
jątkiem kilkuset rubli, aby ustroju socjalistycznego. ,." 
zająć się wydanipm pierw- J. K. 
-- - 


Po raz <1rugi zetknął się 

 nasz pamiętnikarz z Michał- 
i ką w roku następnym. Wte.. 
! dy Gordon znów... zmienił 
; służbę. Jest <)D kwatermi- 
I strzem jednego z pułkóW 
I I POISkiej jazdy. Szwedzi wy- 
coiali się właśnie z Toru- 
I nia do Grudziądza. Wojsko 
- I I polskie obległo miasto. Nim 
przystąpiono do szturmu, 
server", "Die Welt", HAPN" I u
na
 równieł fa
t, że pod
b., I głodu, wojny i nadziei" - Gordon, który jeszcze ze 
t t ł t . . nIe Jak czasopIsma mozna t .. A .. Zb ' I " b S d , ł t 
i inne y u y gaze, l agencji go znaJpźć w coraz licznie,j- ! 
 wreSZCIe eseJ o ZJI" Ig,S u,z Y u zwe ow zna. s. an 
europejskich o wizycie fran- SZYCh miejscach sprzedaży, nIe nlewa Sołuby W ,.ITD. I tWierdzy, wskazał. gdzIe Jest 
cuskiego rnt;:ża stanu w Pol.. tylko w tradycY,ioycl1 księgar tak dalej... naj słabszy punkt oporu. 
sce niach (.n) Dlaczego więe i Wted y to P t y a n c' Mi 
. my _ pyta autor nie mie- Smakosze wiedzą o tym . . a
 . z . l . - 
fi O już nie te czasy, pa- . ,. P OLI TYKA wywiera rów libyśmy wyjść z tą książką doskonale tym zaś którzy chałkI, zamlemeni JUz od 
j nie dzieju.., _ można O ,konfhktacł':, ktoryc.h n
e nież określony wpływ l1a ulicę...?'. jeszcze si
 nie rozs
akowa- 
ość. dawna w regu

rnych 
b' SP
sob z.
pommeć, zna)
,uJe na inne zakresy życia dzi- J\ no, właśnI ' e ' . "Trzęsl ' enl ' e I li , hurtem P olecam felieto- zolmerzy, . przystąpIli d . o 
y powIedzieć, mając na 
y W J teJze "POLITYCE do I siejszych społeczeństw. Jed- h 
-ł 6 .£ 
myśli Wrzesień 1939 i wrze- --ko 1a d k t ziemi i nieba" czyli no- ny Michała Radgowskiego w p:-ac, ma)ą.cyc 
w
 ClI;; 
sień 1967 tudzież oglądając :s ,l -.e 
_ o umen ,o:v any nym z tych zakresów jest wości .,Literatury faktów" I "P
L
TYCE". W felietonie bIeg rzeczkI Mł
?owkl, a 

 materIał JO o L.e c f a a lał M YC a h t
m Ch P o t
 : literatura, konkretniej, "Li- omawl ' a dla nas W tym t Y - z blez ą ce g o numeru P t. Re przez to utrudmc obronę 
okładkę "IJOŁNIERZA POL ,,
zterech .' I teratura w cieniu swasty- . ,," t. d d . 
 ., Z 
jesieniq 1877 roku, aby stu SKIEGO", któr.a reklamuje dZl, rzecz jasna, o tych,. ki" czyli esej Elżbiety Fe. godniu Jerzy Doliński w glamentacJa wzrusz.en' czy- V: ler 
y 
ru Zlą'uz
leJ. a- I 
denci warszawscy przezn.:- reportaż ppłk Janusza Szy- którzy przeżyli obronę Pocz: lik
iak w . POLITYCE'" "ZYCH; LITERACKIM", Li tamy: m
ar SIę Jedn
k n
e udał 
cz y li, na ten cel fundusz mańskie g o P t. " Mar y narze t y Gdańskie ) ': Wład y sław' ". . I teratura faktu - to p o P ro- Mlchałko musIał SIę wyro- 
w sytuacJi czytamy "SIedząc wynalazezołf leka- f Ć . 
zebran y z okaz ) " i jubileu- nad morzem": Młlewczyk f Franciszek Mie. gd " - nh - d . J 
 stu reportaż książkowy po- rzy , dochodzim" d o wniosku , a ze swej na-clrzecznej 1'0- 
P . y cle...a wpraw Zle, ae na"l ' ,1 ,. 
BZU Mikołaja Kopernika. "lJoci w marynarskich mun lewczyk, Andrzej Górski j bardziej tw6rcza i bezkompro- I sługujący się zamia
t lite- że istnieje moda na rzeczy zyCJl. 
Do realizacji projektu nie :
::
h s
ora::rY;e

ze e:irJ
:- Augustyn Młyński. Jak wy- 

o;

va 

rstw
 ł nie"?ieckieJ I racką fikcją - konkretnymi :::;d:'
7ee
 :
z
;

:,u
' I


: T YLE opowiedział nam 
doszło, pra w dopodobnI .... Z e Sk.onl p likowana . O l udziach , nika z P ublikac J 'i . trudna i n e Igen.c.I ,zna az a s
ę po
. I wydarzeniami o fakturze co j d d ' j o swych zetknię.. 
lwia ec wo praw zle l s I go uc a. . .. . . .,Sport dla wybranych ? na naszeJ ZIemI - p zme - 
I'\ ) '. atywa wy da nl ' a polsk i C <10 SIę . zwy - e z po l Y ą, z,a)- , O t k piwem, wykopkj uliczne, e- ł I. ..J ód j 
,",' 'kl d K 't ł" .'" rZYJmy tedy do ..POLITY- storycznej, na ktorej niedo- . au. orac
 l .s1ązkach, ty Sport dla wszystkich?" _ rotyzm, kuchnia bez okna, ma s

. g o>':)n. y uow ea rosy. 
prze a u .' apI a u Wlą- Ki" g d . t klM' syt cierpią wiecznie bońscy le Z , e n . le oPleWaJąc , y , ch ., . ger to t y tuł P ubli k ac J ' I ' Wi e sł a - rynowane rydze, Sałvador Da. sJ{H:h . WOjsk generał Patryk 
że Sl ' ę Z nazwI ' skl ' em L u ,1. ' Zle w ar y u e . le- d t I T . ł Ś ' k d h I n P łl'" k dJI G 
. . 
 czysława F. RakowskIego o we owcy. o Ich w a me mans lego ue a, pIsze wa Iwanickiego w KUL- . i iQ
' ,'. 
"''''.
''.',r ,&.
, .e..... 
. I"" 
 
.. 


-{ t
		

/28583-0004.djvu

			, 


DZIENNIK 


B

TYCKI 20 (7214) 


. 


,..- 

$. .o.. 
.
 d'¥ / : , 
.' / . 
t'" , l 
......,. "" 
.
::\
 
t 
 . 

" 
. 


(KORESPONDENCJA 


,r "'
 'i.""'::'" ..'
 . _.1;:: 
.. " . -". 
,.,;.//..' . 
"'ft' , e:i,:' ".q
i\;f''\
 " 'I;".. 

 - ' 
,;):'
, 
,o!':"'({1/:" .'<1' ,.\' 


... "",'.. H, 
f: ;....1 


z 


KVBY 


) 


do Malmaison, które stli 
lo się wówczas jej siedzi0ą. 
W znajdującej się na dru- 
gim piętrze sypialni stoi u- 
gromne łoże z egzotyczne
o 
drzewa kaoba, pokryte ka- 
pą z epoki napoleol1skkj: 
stoi tu również krzesło, któ 
rego według jednej wersji 
używał papież Innocenty 
VIII, według innej - sam 
cesarz na polach bi te\;- 
1".ych. Najcenniejszym jed- 
nak przedmiotem jest tu m3 
honiowy fotel z brązowyr.d 
okuciami, który należał d') 
Hieronima Bonaparte, króla 
Westfalii. 
N A ostatnim piętrze mie 
ści się biblioteka liczą 
ca trzy tysiące dzieł 
w różnych językach poświf.:- 
conych Napoleonowi i jegfJ 
epUCe oraz wybitnym osob;
 
tościom owego okresu. Z 
księgozbioru tego korzystają 
naukowcy i studenci, prag- 
nący bliżej zapoznać się z , 
czasami Napoleona. Tut
j 
również urządza się wysta- 
wy obrazów i książek, kon 
ferencje naukowe, organi?;u 
je wykłady z historii sztu- 
ki i historii, albowiem mu- 
zeum i jego biblioteka to nie 
tylko skarbnica pamiątek, 

le i prowadząca ożywion:.t 
działalność placówka nau- 
kowa. 
Wspomnijmy na zakończe' 
nie, że w ogrodzie otacztl- 
jącym pałac odbywają s:ę 
koncerty, cieszące się wiel- 
kim powodzeniem wśr6d 
mieszkańców Hawany. 
(PRENSA LATINA) 


Muzeum N3:po'leona. w Haw'anie mieści s.ię w pięknym 
pałac?, stanowIącym "iv!!'rną kf',pię .jednego z pałaców no- 
rencl.1Ch z epoki odrouzcnia. 
..łac ten wyhndowano w 
począt.kach naszego 
tlllecia [Ha pewnegO pOlityka kubań- 

kiego, który uciekł z Kuhy po przewrocie 1933 roku. Po 
jego ucieczce gn:ach ten nie był n':;yt.kuwany przez niema) 
30 lat. Dopic:ro po rnvo1ucji 18::'9 r. postanowiono urządzić 
tu muzeum, poświęcone epoce napoleońs.kiej. 


U ROCZYSTE otwarcie karabin Napoleona, którego 
muzenm nastąpiło w kolba stanowi prawdziwe 
grudniu 1961 roim. dzieło sztuki snycerskiej 0- 
Zgromadzono w nim: 
meble, obrazy i inne PrLCd- / 
mioty pochodzące z oY:resu 
napoleońskier;o, j2kie udslo 
się zebrać na Kubie po re- 
wolucji, kiedy Wszj'stkie cizie 
la sztuki przeszły na włas- 
ność narodu. 


Na parterze tego 4-pi
tro- 
wego gmacl1u znajduje się 
wielki salon oraz zbrojo',- 
lita. Nad drzwiami saloDu 
umieszczony jest obr
2' 
przedstawiający epizod zwy 
cięskiej kampanii egi_psk
ej 
Napoleona; poza tym wi;i 
tu portret Karoliny Bonapar 
te oraz płótno pęc;zla znane- 
go francuskiego malarza J. 
B. Regnault, przedstawia- 
jące cesarza na słynnym bia 
tym Tumaku, a także obLa°': 
malowany przez Andrea Ap- 
piano przedstawiający Napo 
leona w Mediolanie. Wśród 


Na zdjęciu: k1"ysz,tałow1ł żyrandol 
przez Napoleona cesarzo wej Józejinie. 


CAF 
ski mi inicjałami, wygrawe- ł stawiające Napoleona i jegc 
rowanymi na plakietkach. rodzeństwo - siostrę Pauli- 
Widzimy tu także cała k
- nę i brata Hieronima, W 
jednym z pOkojów umiesz- 
czono wielką porcelano\\ą 
wazę, ozdobioną scena,rai 
zwycięskiej bitwy pod Au- 
Fterlitz. 
Na podeście schodów pTu 
wadzących na drugie piętro 
zobaczyć można dwa tró.;- 
kolorowe sztandary, z kt0- 
rych jeden nosi na drzew- 
cu orła cesarskiego. God- 
nym szczególnej U\vagi jest 
na tym piętrze wspaniały 
kryształowy żyrandol z brą 
zowymi okuciami, ofiarowa- 
ny przez Napoleona cesarze 
wej Józefinie. Po rozwodz
c 
I 
 ó
efin.a. 
:
o
.

ła. 
en .żyraoo
 
! .' <=m:::'J.
:;\.. ", f
o " . 
 .' ;- 


. , ,.\('.o ,,\-, 'ł"-;r; ,b.,,' i 
 


, ::t"
 


PDdYJodny VJqWÓZ 


W Stanach Z.iednoczonych 
.porządzana jest obe
nie mapa 
wielkiego podwodnego wą"':ozu 
Bahamsliieg-o, który rozpoczy- 
na sie u wybn"c7Y F'lorydy i 
przechodzi międ-o'y wyspami ar 
chipelag-u B9hamów. Jest to 
najrlłuższy i na jgłęhszy na 
'wipcie vodn:Qr<;ld wawóz. Ma 
On 320 k-m długości i. 
,5 km 
głębokości. 

e- 
Słonecznv piBC-
;
ant 


Do końca bieżącego roku we 
Francji ukończona będzie bu- 
dowa gigantycznego pieca slo- 
necznego. Jest to po lJTO:>tu 
ogromne paraboliczne lustro o 
powierzcbni 2 500 m kw., skła- 
dające się ze zwierciad eI, z 
których każde ma. powIerz- 
chnię po 45 m kw. Przewidu- 
Je się, że piec będzie w stamc 
wytwarzać energię tyshica ki- 
lowatów. 


-e- 
WQ
iel bez dymu 


BrytY.iskie .zakłady koksowni 
eze wytwarzają oblCcnie spe- 
cjalny gatunel< węglą. 
flalają- 
cego się bez dymu, dzięki usu 
uięciu z nit>go wszystldch sub 
.tancji smolistych. Niedymią- 
cy węgiel może z powodze- 
niem konkurować z płynnym 
paliwem w przemyśle oraz w 
._podarC\) domow
J., 


'W przeJściu mie,dzy salonem 
a Z
Jr ojownią, na stele pokry- 
tym n:wrmurowym blatenl, u. 
mi".szcz-nno dwa pudła z pis- 
toletami, którymi posługiwr.- 
no f,.ię podczas peje' 

'. i, . 
" 't,t 
',' 
", 


.p 


czny tłum. Nie budzili tu znali kowalstwo i złotni.. 
sensacji kupcy w egzotycz- ctwo, posiedli umiejętność 
nych strojach. W Wolinie wyrobu przedmiotów szkla 
spotykał się wschód z zacho nych. Cieśle nie tylko bu- 
dem, północ z poludniem. dowali domy. lecz i okręty, 
Za wosk miód skóry i fut I byli korabnikami. Podobno 
ra, tkanIny i jantar, won- bogaci kupcy, po dzi.siejsze 
ności. przyprawy, złote bro I mu - armatorzy, cIchcem 

ze, jedwabie i broń. Na trudnili się korsarstwem. 
handlu bogacili się miesz-I Wyprawa duńskiego wodza 
kańcy grodu. Na Wolinie w Eryka I z końcem XI w. 
X w. istniał już społeczny miała charakter odwetowy. 
podział pracy. Część lud- Podobno Wolinianie trudni- 
ności pracowała w rolni- li się również handlem nie- 
. ctwie i hodowli - łąki i wolnikarni - porywając lu 
N A śla
y starego Wohna pola uprawne położone by- dzi i sprzedając ich kupcom 
natrafIOno w 1952 r., ly na stałym lądzie, połą- ze wschodu. 
gdy budowano nowy most czonym mestem przedmieś- 
na D

wnej. 'Yyłoniły się cia zamieszkiw
li ryba'cy I 
drewnla
e pale l fragmen
y poławiacze bursztynu, a za- 
portowej .załbudcwy. Stacja możni rzemieślnicy mieli 
ArcheologIczna PAN przy- swoje warsztaty i kramy w p OPUŚCMY w()dze fan- 
stąpiła do dzieła. Dziś dzię obrębie wałów. Jak da"lece . tazji. N

ch na.s przeni: 
ki wieloletnim zabiegom Wolin wyprzedzał swą epa 
le. w I?obhze kącmy, cz
l1 
naukowców legendarna Wi kę, niech świadczy liczba' 
Wlą.tJ'nl. boga Trygła
a, s.o 
neta ongiś jeszcze JumnDtą mieszkańców. Oblicza się, I JąceJ . tuz za wałem l połą- 
zw
na, fascynuje prawdą o że sięgała zawrotnej wów- czon.:J 
 P!
cem taorgo
ym. 
sobIe. czas liczby 9 tysięcy. pO_ I DO y_ap1anow . zachodzIlI. tu 
równajmy: Warszawa dcpie c
ęs
o . wspamal.e odzIani 
ARMATORZY I PIRACI ro pięć wieków później li- wlelmo
<:, szukaJ,ąc. porad:y 
czyła ok. 4 tysięcy miesz- we wrozbac
. ŚWIęty kon 
kańców. był . w
roczmą. przesądz
ł o 
Umieli Wolinianie wyra- PO?Ję ClU wy
rawy wOJen. 
bia'Ć 12-litrowe naczynia neJ, 
rzepowladał sukcesy I 
" , klęskI. 
'. o ""..ł i,. ,1,.* '-. ,"" Wdinianie byli ludem 
/J!'. Publiczność wyścigów sta / nych dłoniach zajmują sto- Wszyscy tmktują j€go slo 
rzezor

m. tWz.dł
Ż WySpy . , 

f -1J-p/tJ.4 htJffl#1.
 'J?;ttj{"77
-t:::-A/j'
'. nowi d-ckładny przekrój spo liki na przeszklonej trybu- wa poważnie. Bo istot- Iozs
a'WIJI s.:-azlllce z sy 
I IYI IE ',', I, łeczeństwa. Można tu spot-: nie - i o dziwo! - one naj ni€, jakie w końcu p1"Zy- g.nahz.ac b )ą 
wIet!n t ą. W ra
 
.,.,6 . ;,,; '\ . .,..:. ' kać ludzi różnych warstw,jczęściej stają przy kasa.ch 'jąć J.c1"1jterium? Na'cz ś_ l z1e .nle ezpleczens wa zry" 
· ,,
 I środowisk zawodów. Prze-' z napisem: "Wypłaty". "'7 " .' 
 ę walI most łączący wyspę ze 
c1.ej pr 
eg1 Y1VUJą cz, co t ł l l P . d l . t . 
.. . , waża'ją jednak mężczyźni w Taki sam skład s()cjalny się znaja C' któ"7 _ S a ym ąaem. oSIa a', ez 
- To r
ecz nzesly.cha- j ty.slącach warsz
wI
kow. sta.rszym wieku. Fin de s:e- publiczności - uwzględni:t- drze pe1"
ruj
 sy;i' ą Yc 

- I jedyne w owych czasach na 
na: by ko'l1; 
yr;u Solmwn NI
 tylko wa.rszavn
kow. Z I cle, w którym ustaliła się jąc ogólną charakteryśtykę ... 1" . u - naszym kontynencie urzą.. 
mogł Z W 1/ Cl ęZ,!,/c z klacz.a- kazdego bowIem wIększego dzisiejsza tradycja wyści- danego kraju _ można spot zwam1. 1. f
KtQmZ, Wygry. dzenie - latarnię morską. 
mi tej klasy, co Liberata miasta można stawiać zakłai gów konnych, określił tę g"ę I kać na wszystkich torach wa nato
wst P1".
Ypadek: Bronili swojej wyspy wsze! 
i Szata. 
a g1"Unicą ?y-?y n
 gonitwy! rozgrywa-I j
ko sport hrabiów i ,fryzj
1 europejskich. Oczywiście na tr
f. .Choc, OCZ
wzsc1.e.' mO l kimi śrcdkami. Przed ty. 
ło.by to me ao pomysle- Jące SIę na Słuzewcu: poza l row, chcąc zobrazcwac kran l słynnych torach Paryża czy 

z szę o zn:,owach 
zoke- siącem la.t zagroził jej am- 
nw - pan z monoklem tym w Polsce są Jeszcze cowe szczeble drabiny spo- Londynu wyścigom towarzy J
w, o dor;znfJowamu 
C'- 1 bitny książę polski Miesz- 
ostentacyjnie st1"zepnqł dwa inne tory wyścigowe, I łecznej, b
orące w niej u- I szy większe decorum ze- m, o szwmdlach - :JaK k.o 1. Woli nianie bvć może 
popiół. we Wrocławiu i u nas w I dział. To zostało. Publicz- wnętrzne bogatszy ceremo- zWY.
le przy hazardzie. '"profilaktycznie",' 
da1i się 
- Człowieku, to wszy- 
opocie. Emocje istotnie du I n,cśei nie determinuje tu bo I niaI. Mate dlategD, że tam _ DwoJka przyszła na me.- z nim w wojnę podbechta- 
stko zale;ży od dżokeja -- ze: wiem ani wykształcenie, ani wchodzą w grę ogromne su- tę druga. Przegrałam. Ale ni przez n:emieckieao wo- 
t1"amwajarz WZ1"uszył 1"(1- - GÓ1"ą na Dwójkę, po- stan majątkowy. ani poziom my. A co do koni? w porównaniu z pięcioma dza Wichmana L. p;
egrali. 
mionami. - Ten (tu pa- P1 , "O , SZę - 1"ęka wycią , :J a intelektualn o y. czy zajmow . 3'- K LASA P olskich koni tysiącami... Mój "kolejarz" Nie łudźmy się jednak że 
k h b 1 t k W tk h przedyskutowawszy rzecz, " ' 
dlo nazwisko) umie. z -o
 pzę
 nowyc an m? ow ne stanowIs. J). s
ys I
. stopniowo zaczyna do- (dość spokojnie, jak na w y - , grud kup
eckl tak łaotwo u. 
nia wszystko wyczągnąc, tyszączlot
w?
ch. Kc:sJerkal łączy osobhwa solIdarnosc równywCłć najlepszym fol- . ł W ' l 
Wiadomo było... bez Zm1"U,zemc: powwk WY j toru. blutom francuskim i an g iel- 
okość stawki) ze studentem glą kolana. PiYWY po" 
suwa za n prz z o 1 panem z sygnetem, ze słO- 1 ski ch władców apotem 
R OZMOW A t0CZY się na . w 
, mu:, >' e ,- Sędzia znajduje tu wspól skim. Konie urodzone i wy- wami D j t '" . .ł ., 
Służewcu, na warszaw- kzenk.o p.llK bl:ld?w. Bty-I ny język z emerytowanym hodowane w polskich stadni to
 służ
'wi
Ck
l. ra. opus CI ' książąt pomorskich swoją 
ski ch wyścigach konny
h. sl
a.w1.Czme zmzenwm deCY l tramwajarzem lub chł,ep- nach, a nast
pnie wytrenQ- T AKr sam nałó
, jak każ drogą, a własna polityka 
Czas: sobotnie popołudme, zJę., ,. _ cem, bo i tacy tu się znaj- ;va.ne na Słu,zewcLI, za
zyna dy inny, jak wódka. jak i swoją. W roku 1007 Wolin 
Tor służewiecki należy do --:- .Gorą na. DwoJk
 - dują - o wyglądzie stu den Ją. wygrywac w wyścIgach karty - myślałam. _ Za- słał posłów do c
sarza. Nie 
najlepszych w Europie, śmia mow1.ę!, p.odaJąc kasJe1"l:.e tów, w modnych koszulka.ch mIędzynarodowych. pewnia "męską" rozrywkę i '. 
ło rywalizując z angiel- d
adzz€sc7.a zlotych, naj- polo i z krótko strzyżoną :- . Spl
in.del! SkandaU gwa.rantuje relaks, oderwa- I I prZYP
dkl b e;m pIerwsze n.a
- 
skim Ascot czy paryskim mzszą stawkę zakladu. głową. Mało natomiast dłu W1.dz7.ales, Jak go wstrzy- nie od obowiązków codzien- m()rSkle .skupstwo umIeJ'" 
Long Champs. Zbudowany T ERA Z dopiero przyglą- gowłcsej młodzieży i niewie mał?! - T1"ybuny SZUnt1.ą, ności. Ale może prowoko- scowił Chrobry nie w Wo. 
w ruku 1939 nie uległ wi
k dam się facetowi, który le młodych kobiet. Ale za jak z
Yk
e bezpoś1"ednio waĆ słabszych do nadużyć I linie, ale w Kołobrzegu. Wo 
szym zniszczeniom w c
'- postawił pięć tysięcy na ko- to cała armi,a starszych, dy po gomtwle. . rozlufnienia żYci
 rodzinne ljn skutecznie bronił się 
sie wojny. Dziś emocje, któ nia o wyglądzie skończ.onej styngowanych pań z wypie- - Ja to mam taktego go. Tyle tylko, ze zdrowy. . 
rych doznawał Wokulski 11a chabety. "Emerytowatl1y karni na twa!rzy. Szelesz- ast1"ologa, któ1"y mi m6wJ Cztery godziny na świeżym przed nową Wl3'rą. Nowy 
Polu Mokotowskim, odżywa tramwajarz lub kolejan." _ 1 czą,c k,artkami programu jak 
tawić. .-: Spoglądam I powietrzu... porządek postanowił wresz- 
ją trZY. r
zy' :w: tygodn!u, yv kon.stat.!!j
! tr
ymanymi li! to
dygo
a- na za1: t oU)n7.StQ! !1
e 
ie. EWA BERBERYUSZ . .Qo
o(lczenle na str! I 


.1uż w czternasbm wieku krąz
'ła legenda o wspa- 
niałym mieście zatopionym przez bałh'ckie fale. Po- 
dobno za wJ'stępki mieszkańców. Skoro już wón'czas 
żJ'Ia łegenda. uwieńczona zresztą w naszJ'm stule- 
ciu operą Feliksa Nowowiejskiego, to znaczy, że jej 
racjonalne jądro kn'ło się w czasach grubo wcze- 
śniejszych. Nam wystarczy wiedzieć, że w połowie 
IX stulecia, nim historia zapisała imię Mieszka z ro- 
du Piastów, 'Wolin b
'ł już prężnym centrum sło- 
wiańskiego plemienia WOlinian. 


"...Jest to potężne miasto 
O l nad oceanem mające dwa- 
naście b1"am" - pisał do- 
kła.dnie tysiąc dwa lata te- 
I mu o Wolinie zachwycony 
widać nim podróżnik Ibra- 
him ibn Jakub. Nieeo póź- 
niej inny arabski uczony po 
twierdził to słowami. "Port 
ten stanowi cel, w któ1"ym 
zbiegają się liczne Ok1"ęty. 
Jest to najpiękniejszy port 
owych stron." Wzmianki 
kronikarzy niemieckich są 
niemniej pochlebne dla mia 
sta ciągnącego się wzdłuż 
brzegu Dziwnej, między Sercem miasta był wielki 
Wzgórzem Wisielców a Sre plac taorgowy. Przez cały 
brną Górą. I rok zapełniał go różnojęzy- 


Na zdjęciu: 'tV zbrojow 
n'i- zg1"Omadzono 'l.cieie 
cennych eksponatÓw, 
WŚ1"ód których z.asluguje 
na uwagę karabin Na- 
poleona oraz dwa pisto- 
lety z inicjałami CeSfl1"- 
skimi ofiarowane p1"ZeZ 
cesarza pewnemu majo- 
rowi angielskiemu. 
CAF 


';.

 


.t:>'
 1'; :IIł:l' "'''''1:,0.: t'i r 1(11"

' ... . r. . 


Na zd.jęciu: fotel Hieroni,;na Bona'Pa1"te, dzielo 
8lynnego malarza Jacobu, ozdoby z b1"qZll wykona- 
'l!.e p1"z,ez P. P. Zhami1"e - jednego ;l najsławniej- 
Bzych mistrzów epoki. CAF 
wielu zgromadzonych tu eks l Jekcję karabinów z okres LI, 
pona
ów zwraca uwagę sto. kiedy Bonaparte był Pierw- 
jący zegar z brązu - dzie- szym Konsulem, wśrłsd 
lo jednego z wybItnych ft
ln' l r')ich - dwa tak zwane kQ- 
cuskich złotników craz pod.. r
biny honorowe, przyzna- 
:różne przybory do pisania z, wanc przez Napo1eona za 
kałamarzem, na którego pJ " męstwo na polu bitwy. Na 
krywce vvidnieje. cesars
;:a kI) ilmieszczonych na kolba
l1 
rona. W salon:e tym storą karabinów plakietkach wy 
również dwie gBbloty, w kt-ó mienione są pokrótce zasłi;- 

ych ekspono\vane są stro i0 gi bojowe obdarowanych. 
cywUne i mundury z epoU 
napo}eońskiej z przvpięty- 
mi do nich orderami. 
Z salonu pnoechodzi się do 
mniejszej sali - zbrojo'.v'. 
ri, w k
.órej zgr()lr
aclZ(1l1o 
liczne okazy broni bia.lej i 
palnej, karabiny, muszl:;:iet:
, 
armaty oraz hełmy i pance- 
rze. Zflajduje się tu m" in. 


REPUBI.IKA DOZÓW 
PÓŁNOCY 


, ,
 J 
 .\

 ...
Rfr.1t '\ 1:1}. .. .....:'fr 


... 
 ....
		

/28583-0005.djvu

			220 7214} 


l' 


-- 


"Jawiła" 


.Janusz Morgenstern pod- 
Jął się sfiJmowa))ia znanej 
powieści Stanislawa Dygata 
"Disneylanrl". ScenarJusz 
1 ..JOWit y ", (ho tald jest. ty- 
tuł filmu) napisał Tadeusz 
Konwicki, Wyst
pują m. 
in. Barbara Kwiatkowska, 
DanielOlbrychski, lialina 

 .. < . ';'łdrusik i Zbigniew Cy- 
. bulski. 

 


niami, a w tycb marze- 
niacb knuje siebie na bo- 
hatera po,ytywnego, na ko- 
goś lepszego niż jest w 
istocie. Tematem filmu jest 
nieumie.iętność Marka prze- 
życia wielkiej miłości i 
niemożność szlachetnego po 
stępowania w życiu. WSlYSt 
Ide zamierzenia Marka koń 
czą się przecież źle. Ko- 


ł Akcja filmu dzieJe się w 
t Krakowie, tematem opo- 
t wieści .jest poszukiwanie mi- 
t łości przez gł{twm'go boha- 
i tera (Olbrychsld). Poszuki- 
twanie, lwńczące się tias- 
I(iem. Mówi o tym reży- 
ł ser: "Marka... nie stać na 
wielką miłość. Żyje marze- 


lejne prób
' nie zIllieniają 
jego charakteru. Być może 
zmieni go dopiero próba 
wię7ienia, potra}{towana ja 
ko ostateczna męska eks- 
piacja" . 


"Po \v ielk ie,j 


burzy" 


-#I 


,..'(
  "'j" , 


. "iI' 


"d.. ;
 


',.oi
'" '1'/: .... .. ,Ii: . -la Puntu. Królowi towarzy 
szy słoniv.watych kształtÓw 
-małżonita oraz troje dzif'ci. 
(Chytra, brodata Haczepset. 


" .....: 


... 


<, . 


-''; . 
. 


-r..;.oIł.I.


' t't 


''S' .

 .:.....,' 


...., . 
,:.. ,: I 


't''!tił r,. "", :I. J: PAZUREM 


',,3, l' 


-,\ 


32 


.J9 


. 


. 


: 
ł 
. 
i 
. 
i 
Temat interesujący, współ i 
czesny. }<'ilm też. ł 
ł 
. 
. 
: 
. 
Szwajcarski psycbo10gicz- gomery Clift - jeden z i . . 
no-społeczny dramat "Po najwybitnie.iszych aktorów 
wielkiej burzy" jest dzie- amerykaliskich, zmarly : 
łem reż. Freda Zinnema- przed rokiem. : 
na, popularnego u nas L. . 
glównie dzięki znakomite- i 
mu westernowi "W samo...;...................................... 
poludnie'.' . .Treścią fiJ!"łu,: j ' 
przypommaJącego meco : 
głośny dramat węgiersld i'. Dokończenie ze str. 4 LeJle n da ' I szczony w czasie II woj::1Y 
"Gd . 7ieś w E , u . ropie", s
 P . o- . . 1 ",.. pO 11 1f )CY 
- '.. światowej w 70 proc. Jest 
WOJenne dz
eJe. wywlezlO-: i de zaprowadzić Krzvwou- j.. 
nycb do NlenlJec, be7.dom-. I t P . k" . dziś niewielkim wprawdzie 
nvcb dzieci. Gl()wnv boll3.-: S y. O ZWYC1ęS leJ wypra- W d t t le ' al " k . . W .. b ł t lecz Ż , vwotn ,J "m O re:anizmem 
ter, źydowSłżeli do wojny, to.. belli, 2]} 
szczyt w Tatral'b \Vysokich, 2
) 
przywór1ca, przo"'ownik z CI1- 
dZ{)ziemska 23) inicjały Ko- 
mi"'ji Gospor]arczc>J dla Afryl,1 
z siedziba w /\cldis Abebie. :?1} 
!)i<;arz intłyjski autor "I\; nlis", 
',,5) konif'czne sa w wvsoki"
! 
bnd
7t1I{ach. 26 r'zpka w' płn. 
Andii. 27) bobaterka "Wojny 
'dOltlOwej". . . 
Ant;ł.}el( (Gdańsk) 
CZYTI":LNJCY, ld6rzy do piąt 
ku 22 bm. narlr'ślą PHA \VIDLU- 
\VE 1'0'7.\'\'iazanic pod adre. I{sia';.ki prześl
ny POCZTĄ. 
spm ..Dziel1!1ika Bałt"ckiego" 2:yczymy przyjemnej lektury. 


A oto prawidłowe rozwIąza- 
nie poprze(lniej KRZYZO\vKI 
A PROPOS: POZIOMO - 1), 


Książki - npr7edam. _ \ WYf':ody. 
 PIętr?, zaml
: 
GcJańsk _ Brama Oliwska. '!J.e na m'eszkame - trc] 
Dabrowskip!!o fi G-l '1JlIn mIasto. Tel. 41-10-95, od 
- 1. ':t' .1- !!'odz. 19. G-H7l'
 
PIANINO czarne, krzyżo- .. - __o < . - . 
we MANS-KNOCHE ":,YNAJI\1Ę nok
] z kt..yh 
sprzedam. Gd?ń,k. Rajskc. 
I<1. z wygodami, wycIz::- 
RODZIN.L\ 14a m. 12. Słupianek . 
o
y. członkom SpOi- 
. ',',' 1I'I1II'łfi.l 


 S fifi!!7 G ":lc
iJ4< ,,;lelm. Płatne za rok z 
długI ' ej 1 ' , __ / "'., . _ '". gory. Wrzeg 7 cz, telefon 
W dniu 15 wn:eśnia 1967 r. zmarła po _''-.-.r''-M!1U>" . :

_','ł,), 
JIł'

 41-16-!'!2. G-H777 
chorobie, przeż
wszy lat 78 I 
Dnia 14 września 1967 r. zmarł nasz najulmchań- , li A WALERKĘ, nowe ou- 
MacJ - a D h · k s y . i j - c; o'..\rnictwo. śr6cJmiesde 

: r;c1<1ńska, zamienię na 
. rd
 Ba

lIrec: a .1:; z mąz o c::NRY
' 
Ał.E i GA ' :

1
ke cl.

 P
:
lrun
 
. l , dł l t I . l c; d '.'l' , 'IUb So p otu . Tei. 
emerytowana nauczyclC Ka, ugo e n nauczycIe oficer rezerwy \,\;.p 
Towa1"Lyst
a SzkÓł Ludow
'ch. działaczka społecz- : l rhk:1 7
-6. G-11M'! 
godz.. 8.30. w kościele "Gwiazda Morza" w Sopocie. 
O powyższym zawiadamiają pogrążeni w głębo- S.
l !Ht;HZIEJ,NE 2 pokoje 
kim smutku .
 7 kuchnią. 68 m kw., 1J1C 
14977. G ZON A i SYN ce. zamienie na pok6j z 
kuchnią. Gdvnia. Dzier- 
"" '.<,. . ,
. t .,-, ,.:"," .,..' ....,' , żyń,kiego 55-1. S-6555 


LOKALF 


PRACA 


POMOC. na stale potr7.
b 
na. Rumia, I Dvwi.7.1 i 
WP 1. G-14723 
SAMODZIELNA. docilo- 
dZi
ca, do dwóch osób za- 
raz potr:;ebna, \Varunid 
dObre. Anna W6jcik. So- 
Pot._Okrężna 29b. G-14735 
I UCZNI/\. iat 17, czeIadm- 
ka oraz eks1Jedientke - 
przyjmie piel9 
m . 4. S-662J 
PRACOWNICA do gospo- 
darstwa, praca w dom u .- 
potrzebna. Gdańsk-R
d- 
niki, Miałki Szlak 15-8. 
G-1l835 
UCZNI.l\. do zawodu ślu- 
sarskiego przyjmę. - So- 
pot, Wybickiego 3-5. 
G-14845 
STOLARZ na meble (01- 
nirowane. samodZielny 
potrzebny. Stolarnia. L€- 
wanrlow
ki. Orłowo Ol. 
,:ie!. 
 a 1(\5. ' S-6!i4] 
GOSPOS].l\. do małej ro- 
c17iny pC1trzebna. Waruliki 
dObre. Samodzielny 00- 
1:ó1. Gdynia, Hetma"tska 
19. S-6662 


Kombinat Ogrodniczy PGR Tczew 
oferuje do natychmiastowej !'przedaży 


CEBULKI TULIPANOW 


sIewkę w odmianie Brillant Star, oraz odmianę z 
grupy "Hybridów Darwina" w cenie od 360 - 440 
złoty(
h za l k
, oraz siewkę mieszanki grl'P i odmian 
(wiellt. w obwodzie od 2-9 cm), w cenie 120 zł za 1 Irg. 
SXJuedaż odbywać się będzie w sklepach klucza PGR 
M!linowo na terenie trójmiasta, Malborka i Tczewa. 
629I-K 


"WARTBURG" 3;.3, col, 
produkcji 1967 sprze- 
dam. Tel. 41-17-29. G-14772 
;,OCTAVIĘ" - rok B62 
- sprzedam. Tel. :U-77-(J9. 
G- H8()3 
--------- -, 
"TRABANT-CoOmbi" 500 
- sprzedam. Gdań3k, S:?e 
roka 30-31 m. 3. G-1486
 


"RENAULT" R-1O Ma- 
jor, biały, fabrycznie no.. 
wy - sL1rz€clam. Gd
ńsk, 
3 Maja 25 m. 93. G-I179: 


SPR7F
nA? 


Dnia 15. IX. 1967 ro
u 
zm<,rł nagłe n:'1idroższy 
mąż, ojciec'l dziadek 


Ś. t P. 
Mieczysła w 
GOŚCIl1slii 


Po I':r z-eb odhędzie 5i£' 
dnia lU bm o fwdz. H 
na cmentarzu witom
ń- 
skim w Gdyni. 
O czym zawiad G-l";;;89 


GRĘPLUJĘ waty kołdro- 
we (stare koldry), weł- 
ny wtórne, welny. 
Wrzeszcz-tar
owisko. 
G-l HjlJS 


"RAR"'KII!. 


POSZUKU.JĘ 
Sopocie. Tel. 


garazu W 
51-23-59. 
S-f)'"53 
POSZUKTJJĘ wsnólmka 

ub wspó'nic?lńsku. wynagrodzenie wg układ
J zbioro- 
wego pracy, Podania nalf'ży sk
ac'lać w bil"'>'? OZP 
- OlIwa ul. Grunwaldzka 571. 6233-K 


"DZIENNIK BAl.TYCKł" Gdań.sk, '['arf! Dnewny Ił-'l. rIf.lI!:FONY centr.lł! - al-IW łl lek reł ar'8ł redakc1' 81-33-80. 
z1eł mieJski S1-
-n dz1aj Iłosp.-morski 31 &3-18 dział terenowy 31-18.91 sekretaf7 fp.dalłcJI "1.
/_jj" ..Sm)",ł( 
, Izczene" :n-20-81, hala maszyn 31-28-111 Inne dział, łaczy cf'nłr.'.. Red, nnrns 
1-15-M 81uft n
'08uń' G
eńc:k" Tar
 Drzewny "''1. tel. 31._-80 orar G
ynf. ul. 8w1e:to1ef..ka 8, tel. 11-84-72 . ODDZIAł RFDAfda
u'e KOLEGIUM W .kł.drle
 W.cław RYTIł - 
dAktol' nae7.elnv Wł. MrnC7knwlk, - ust, red na:;zelnegn, W. M
tnlckf - sekret!!lrz redskcj1, R Bolduan, M. 1'ruskolaskł!. Nakłet1f"m 
Gdańskh"go wydawnictw!> prasnwf>gc R!':w .PR
A", . Wlzelk:1cb łntorm.ae" W 1rPI'8wte warunk6w Drenumer.t]' udzlelaJa placćwld ..Ruchu I urzędy pocztowe. . Skład I drUk P(810WYcb Zakładćw Gr . f ic ....... cb RSW 
.Prua" w Gdailsku. .. um. 1110 Z-' __/T
		

/28583-0006.djvu

			11\1 


DZTFNNT'K' B"A"?:TYCKJ 


220 t721
1 


Pozyteczny eksperyment 


Niedzielny 
. y
iad 


i 


,MINIATURA" W sezonie 1967/68 


o gdańskiej placówce naukowej 
Instytutu Ochrony Pracy 


Mały jubileusz obchodzi 
w tych dniach znana i nie 
czesto reklamowana 
dali- 
ska placówka naukowa 
zwiazków zawodowych 
Zakład Morsld Centralnego 
Instytutu Ochrony Prac}' 
Weliczna 
rupa na.ukow- 
ców w Jiczbie 4 osób z 1)0- 


zami i pylem, natężenie ha 
lasu, stopień promiento- 
wania szkodliwość wibracji 
stoso
anych narzędzi pra- 
CY. Prowadzi sie wreszcie 
studia nad zaoobieganiem 
!'1zkodEwym skutkom dla 
zdrowia. stosowanych ma- 
szyn i narzedzi. 


GrUD,a pracowników Za.. 
kładu Morskiego, w wi
k. 
5zości wYDadków incognito. 
przenika do stanowisk p!'8 
cy, by tam niepostrzeżenie 
w formie wywiadów, obser. 
wacH i rozmów, lub pernia 
r6w przy pomocy odpowied 
njei aparaturyocenić w:a. 
runki pracy zatrudniony('h. 
Zmudnie zbierane wynikł 
ich pracy są przekazywane 
zainteresowanym, którzy za 
bowiązani są do stosowa- 
nia wszelIdch zmian ł zale
 
ceń pracowników Instytu- 
tu Ochrony Pracy. 
Polska i instytucja ochra 
ny pracy ma już duże doś. 
wiadczenie i. posiada szero" 
ko rozbudQwana sieć kornó.. 
rek naukowych na terenie 
kraju oraz zajmuie sie ba
 
dzo roz1ee-ła preb1ematyką. 
Centralny Instytut Ochro 
ny Pracy w Warszawie po- 
siada aż 11 zakładów pro" 
bIernewych. z których szeza 
I 
6Inie warto wymienić za.. 
kład akustyki technicznej; 
chemii, fizyki doświadczal- 
ne;' fizjo10,gii pracy. psychd 
loe-ii. soci ologii itp. . 
Wróćmy teraz na chwil.. 
kę do gdańskiego jubilata_ 
który przez 15 lat ZdOI)Y" 
wał ostrogi wiedzy zawo.. 
dowej i ma i uż dziś po.. 
ważne osiagnięcia w swojej 
działalności. nie dorobił się 
jed,nak własnej siedziby 
ani potrzebnego laborato- 
rium z prawdziwego zdarze 
nia. Chodzi tutaj o labora- 
torium - placówkę nielbęd 
ną dla egzystencji Zakładu 
Morskiego CIOP. Co pr
l'w" 
da wladze miejskie na ten 
cel przekazały instytutowi 
budynek DO b. kotłowni 
przy ul. Browarnej w Gdan 
sku, ale darowizna, powiedl 
my sobie szczerze, nie war
 
ta złamanego szelJ\ga. Koszl 
usunięcia urządzeń kotłow- 
ni oraz ad
ptacja budynkU 
wynJesie więcej, aniżeli ko- 
sztowałaby nowa inwesty-i 
cJa, nie móWiąc już '0 tym. 
że mieszkanie przy kOtlCiW.ł. 
ni zajmuje b. pracownik 
Miejsldego Przedsiębiorstwa. 
Ciepłowniczego, który nio 
ma najmniejszej ochoty, 
stamtąd się wyprowadzić. 
NA ZDJĘCIACH: przydzielo
 
ny przez miasto i ohecnie 
adaptowany na laboratorium 
bUdynek kołtowni oraz dYl'ek- 
tor CIOP dr inż. Stanisław 
Rankiewicz, technik Mariusz Ba 
rarlski i kierownik Zakładu 
Morskiego CI OP mgr Aleksan- 
der C 7 ajka we wnętrzu pow- 
stająceJ!o laboratorium. 
Fot i tekst: 
Wł. Nieżywińskl 


,Jednym z ważnych zagad I szkoleniowo - wypoczynko- 
bIeń jest sprawa właści-I wy dla 30 studentów. akty. 

ę,j informacji dla ab
01-1 wistów ZMS. 
wentów, zatrudnianych w I 
zakładach tJracy. Z pcży- Ce
em eboz
 było. stwo.. 
te czn ą l ' n " ! ' c., ' atywa n' y o;: t ." 1-' . : 1 I rzeme ucze , stmkom me tyl- Rozmawiamy I dyrektorem l duże" wymagające pełne- wy dopracowania technfctbe 
vv w "'..- k k teatru mgr Z. BATURO i kie-" , ' 
.. h . d t .
 P . 
Zarząd Uczelniany ZwIS! o warun, 
"': ?o wypoczyn rownikiem artystycznym 1\'1. ZA- go . wypo"azeł:la tec mczne
 go prze s aWh::u. rze]a- 
przy Politechnice Gdań-I ku, 
le rowmez przeorowa- ła;ECKIM. go l pozwalaJące na ekspe- skrawiając: nam wystarcza- 
Ikiej, organizuiac w Miko- i d;e
Ia szkolenia prz!gotn- cj
mCOw t


 se


feO;lUje dzie- rymenty inscenizacyjne, gra ło, że lalka się rusza, "ży- 
łajkach lO-dniowy obóz I \HtJącego kadrę, ktora \
 ne w siedzibie teatru, i je", naszym dzieciom w 
ciągli roku prowadzi akcję - W listopadzie w Z'\viąz sztuki typOWO wyjazdowe, dobie odkrywania kosmosu 
I informacyjną dla. stud(m- ku z rocznicą Wielkiej Re- tak jak wspomniane "Przy- to już nie wystarcza. Myś- 
tów oraz pośredniczy mię- wo1u.cji Październiko',vej 
y gody Tomcia Paluszka". my mieli Alę i kota, oni u- 
I dzy nimi a zakladami pra- stawIamy .sztukę W,. 

rdlU Na okres choinkowy przy czą się czytać, aby w gaze- 
cy. Na oboz
e, którego k
- mowa ,!
h
 M,:
omlec . 
 gotowujemy nową insceni?a cie przesylabizować pro- 
I mendantem był Tade'usz Pe adaPtac
1 Natal1l 
oł

Skle], cję "Flisaka i Przydróżki" gram telewizyjny. 
nar, wybr;:no specjalnn KC- Tytułową postacIą Je
t le- Hanny .Januszewskiej. - "Miniatura" - Nt,
lokro
ny 
m ;" J '.. .. . b d gendarny bohater starorus- Przygody tych dwu posta- laure.at nagród ogólnoPolskict, i 
I ..
..... za
muJaCa SIe a a- k . l b l " . k . . .... międzynarodowych ma na swym 
f'ItZEPI
 niem oDinii środowiska stli- IC 1 y m I ':J. ZWląZ. l
 Z C.I st,warzaJą zna.koml
ą !llez koncie 1ic
ne W') 1:-1 
e l,agranicz- 
KONTRA PASAZER de l' t ' k ' tym postanowIlIśmy nIejako I lIwosć zapoznam a dZl(!Cl Z ne. o"tatnle lwntakty:' 
Bywajq tak zwane racje W n
;
:

h w k

sii Z
C
::I;: ,;rozszerzyć" utwór o fra g - , Kra.kowem, Warszawą, To.- - d W t marc d u. br: 0 t dbYli ,Ś- 
( b' . . - ł " ,.. . . ":x....::.:.:;..::. ..,,;;>;:.' " 
m

»v rumem. I znewu dla na]-. my wu ygo lllo;ve o,urnee 
yc moze,2: rzędu 
!,z! nlczJł 
kt}wme oO!(>kun o
 . '
.«::;:::.>.,... .=
. .
 

&
 młodszyeh amatorów t.eatru artystyczne do osrodkow ko- 
:
z
 C
:;

C
i
 
:

c
 l i o:::ni
t


ł:ni

łruOWp

j
 .jit
![;t:
::
r:.: ..... .....
i;

:
i:::.:.!J
 . 
;fu;f.i= ..:;:...1 proponujemy "Porwanie w cząc w FestJwa1u Teatral- 
ka szę. z mm.1 na co dztf:n, " ce G?ansk1el 1 ł:rac;owmk '. .
.: ..=" 

./
'tr'" ::t
...:. TiuturIistanie" W. Żukrow- nym Vincenne
 _ Paryż. 
je staJą. one w poprzek ,e- WydZIału 7atrudmema Pre, .... -... 


:
 ski ego. _ A jak rCJZwlązano spraw
 
po osobtstych wygód. Tego zydium WRN w Gdańsku: Jp':' . Ó języka? 
t y . .. d'l'" , J . .... - W jal;;:1 spos b te?tr prze- O t m nie było w' ę k 
. pu ,.rac?ę wprowa z
 a oraz mgr Władysław Chnj- ; .::-:i-<:....:

.:.. . prowadza badania percepcjI wy - , Z y. . '. 
np. dyrekcJa WPh
G. d
le.
 nackl, pracownik miedzy-' ':;:111
:'i,r slawianych pozYCji, 
rzeżyć e!>tp szych trudnoścI.. 

k
'lah
- mocniczym personelem in- 
Iqc trasę tramwa31/, IW,li uezelnianee-o zakładu badań .'
.n? ;y tycznych młodego Widza? o:y skła.dankę pleSlll I tan- żynieryjno technicznym 
..U" na dwie strefy: Brzez- nad szkolnictwem w ższym ..:
;y :: - Od 1962 r. systematycz- c0:V. regIOnalnych. M, Gołęb już 15 lat prowadzi ba..'ta- 
no - Targ Węglowy i Targ przy MI ' nl '.. t r t ' O y, , t .{. nie współpracujemy z gdań- Sklej. "Bo w Mazurze taka nia warunków pr.acy w s.ku 
W l 'bk P " e s WIe sWla y . . d "W t ł k't 
d 
g ow d y _ l P b rzer? ' l a,. 0- i Szkolnictwa Wyższego, S b ką WSP, k
ora. szczegołowo k 
sza t ' ys a.rczy o. r k o - Diskach fabrycznych Wy- 
zwl z awa o y Stę ogtCZ- . , ada tę dZledzmę. Rezultat Ie s reszczeme w ]ęzy u brzeża. Głównym terenem 
l'I.y, ale zawiera w sobie pe- Był to. P!erw
zy tego t y- - 15 prac magisterskich na francuskim, wygłoszone d:dałania oracowników Z3- 
wien niuansik, wpraw;ający PU obóz specjalistyczny. zo.." ten temat, prac, które zro- przed spektak:em. Reszty kIadu Mor"Jde,go CIOP są 
I'asażerów w zdumienie. ganizowany tytulem ek<>pe- dziły się tutaj, w teatrze i dOker:ały ,urok l tempo 
e- jak sie łatwo domyśleć, 
Bo oto, co ma robić pasa- rymentu. Próba wypadła stanowią dla na
 niewątpl
- 
o W!dOWlska. Okazało 
lę" 1 nrzemysł oltrętowy i por- 
ler, dojeżdżajqcy do Gdań- J)omyślnie, stad w przy
z- ' wą pomoc. ZdaJemy sobIe ze me tylko :łasze dZleCJ ty. 
.ka pociągiem elektrycznym, łości należałoby organizo- ..< . g .. sprawę, .że ,wYDlag:ł'nia n
- folklor. zdolny Jest po
w:ć, Te typowe dla 
osDodar- 
"d1' mie.;sce " e g o prac y znaj Wać po A obne letnI ' e O t- o 
''' . ' . : ."':... ,;c.' .' .
 .. szych wldzow meuslamlll' rozba,vlć. To samo pOKa
"a- k' k . . d . 1..' r - 
II 
 J ,,
, 
.1 . 
".. ,... T ." k . Hśm y e t g rokI' . l mors lej prze Sle.JlO 
duje 
ię. na Przer?bce? Bi- szkolenjowe i to nie tylko :...,?,W
 ... ./. .;:..;
. i;:' : >.:'
'. I rosną. elewlz.,a, mo, to ' . w cz .:wcu e. o. ..' stwa Są badane komplek!=;o&. 
Zet m t e 
."czn y o p Iewa na dla !" tudento ' w _ "' rzyszł . "" 1 ' 1., >, '.:"<:.. ,..' ..> . ... nasz partner w "wycho- w Jugosławll w ZagrzebIU k . h _-'I 
. 0" ' 
 .....] 
 <. . ".
. ,. .. ,.. .,.". I ....'.., l C ł ść f" 1 ł' ł wo w za reSle oc rony LNro 
ten drugi odcinek trasy, absolwentów. ale również i . ... '
,;-
: .:.'. .' .:'\
 '., ., : 
;:.n..
 wa?iu przez sztu
ę" i po. 
 
 S l mO
B.a .Juge
 ?', \Via Df2COV.1I1ików. Bada s:ę 
czyli dopiero od Targu dl . ,. 
 ':. .">.' I., ::iWł',:: I wazny kOilkurent. Stąd ko- wlanska telewIzJa 1 będzH t... b 
Węglowego 'Gdybyż jeszcze g a aktyw k 
 d
etemesowSk u k
- ,.. .....'.M..;.:. '. <-::, :
,';"::

i. nieczność starannego wybo- poka:l.ana w całym kraju. t
 a1 
rO t dOWISkO pracY t ' ł e
 
". . 4- o z za a ow pracy. - . ru re p ertuaru i nie mnie' sta RozmawlaJ?: Dleczens wo pracy. s OP en 
()wa ,,1.3 -ka. me w..:rzymy- łatwiloby to. znacznie oro- menty autentycznych by1m . . ... ;1 II. M. zanieczyszczenia powietrza 
wala szę przed dworcem..., wadzenie stałej inform
cji w tłuma('zeniu T. Mongirda. rannej msc.em.zacJI. To 
lerw szkodliwymi dla zdrowia ga 
Ale - jak na ironię - sta . . h . t d ' Te wstawki będą stanowić sze zagadmeme stanowI dla . 

 , o Drzeplsac us awy, ot y- '. nas najpoważniejszą trud- 
Je. . . czącei zatrudniania absol- swego rodzaJu komentarz do Ś '" . .' , ;:. 
Ze by byt w zgodzte z lIte- " " P rz yg ód IlU Przeds'aw:enie no ... la dZlCdzma tworc
o.t 
. went6w Jak rowmez po- . l J , n k' j d t 
,.q praktykowa'l1ych przepz- głębiłob
 kontakty 
 pel- adresowane jest do widzów c
. I d e
ac. Je :- t ra
a t u t r- 
sów pasażer może co naj- , . . . ze szkół podstawowvch Jed gla zleClęca Jes, mes e y, 
wyżej próbować dOQonić nOmOCnIkI
m przewodmclą nocześnie !>:ltukę tę 
 pokaże- nie do(:enial19. przez auto- 
(co jest fizyczną niemożliwoś cego KomItetu Pr?cy i Pła my na ogól
okrajowym p;ze rów.. Zd
je się, że ni.e. widz
 
ci q) odjeżdżajqcy 'W 1 aśnie ey oraz zakł.adaml pracy. glądzie teatrów lalkowych tutaJ. Wl.ększych. m
;l!
OŚCI 
obok tramwaj i 'Wsiąść na ot. w Łodzi, gdzieś pod koniec "zro,
Iema nazwIska, I Jak?ś 
następ n llm przystanku, albo -e- listopada. z roz
1Ych 
zglę
ow Wl- 
wykupić na ten jeden przy _ A dla nieco młodszych wi- deczme to SIę me 0I;>łaca. 
,tanek bilet za zlotówke, co KI _ d - ł ' dz6w? Dlatego stale poszuku],emy 
W konsekwenc.ji 'Wyniesie O WI zla. - Dla nich wznawiamy własnych ro

iązań, włas- 
przez miesIqc akurat tyle, ile ..Przygody Tomcia Palusz- nych adaptacJI, czy . na
et 
placilby nie posiadajqc bi Prokuratura Garnizt)nt)wa Ma ka'.. Zawsze staramy się sztukę po p:ostu SIę. p
SZ
 
Zetu miesięcznego w og6le. rynnrki Wo1ennej w Gdyni (ul. równolegle grać sztuki prze lub składa, Jak. c

Cla
?y 
J 7_ t . d . .. Waszyngtona 44) orosi osoby. znaczone dla dzieci star- "Legendy ZodIaku plOra 
al'\, z ego Wl ac, racJa M G ł b k' j . t ., t 
chyba naprawdę z katego- które w dniu 24 maja 1967 ro- szych i dla dzieci młod- k .' k O ł ę d s k le I n eJze M au or- 
'. . h t . t l . - ku około 
odZ. 10.30 na ul. szych. W ten sposób wy- l s a an a " o w azu- 
,.zz wyzszyc, o 3es s uzą . . .. rze tall::a dusza" 
cych interesowi przedsię- Grunwaldzkie] w Oliwie były pełmam
 ZObo
lązam.a wo- . . . 
biorstwa, S
ifJdczqcy przy świadkami potrącenia samocho b
c całe] nas
e
 pubII

n
ś- Te WI.ększe, w'ymaga

a 
a 
tym dobitnie o braku dob- dem marki ..Nysa" na przej. CI? uw
glę?maJąc :ozmce s
ego 
Idz.a, s
Tjadomosc. z
 
rej woli w kiprunku 'YZfJCZY- ściu d1a pieszych w pobli
u w1ek:ł 1 zamteresowan. Je
2 11l
 
amtere
u]ą 
 , pe
m Dewastowa Dl - e drzew 
wistym ułatwienia życia lu- Ośrodka Zdrowia niewiasty z cze Jeden. ",:zgląd decyduJe dZIecI sztukI - baJkI, kto:e 
dziom pracy, bo prz'?cież dzieckiem na ręku. o zgłosze- o. ust

lemu rep
rtuaru. t?;varzyszyły .naszemu dZle 
tylko ich - jako p "turlencka. 22.45 Muzyka tł!- I 
OLIWA "Delfin". ..Francja Kabaret pio!'enki, 9.30 Audyc
a neczna, 23.15 Reportat z festl- gnał: Zarząd Okręgu 
igi 
napr7.ód", fr., od 11 lat: ł!' t cyklu: ,.Ziemie nasze" w21u ..Warszawska JesIeń" Ochrony Przyrody informu- 
H, 16, 18. 20; pan. "Córka geJ- .Oksywska reduta". 9.45 Fe. 0.05 - 3.00 Pro
fam nocny je nas. że pł'ZY ul. Hanki 
szy", koreański, od. ,
ł 
ąt; lipton muzyt.'zny. 10.00 Notat- 
 
g 16; .Zabawna buzIa , U
A. n:k kulturalnv Wyb:leza. ""\..t . 'I Sawicki
j we \Vrzeszczu ros 
cd 16 i. ł!;odz. 18. 20.15. 10.25 "Nadmorsk1e śzm<:.ry" 't .n./ a ':.,<, nę coraz rzadsze u nas 
SOPOT ..Polonia", "Sami 11.27 Koncert rozrywkowy 
 . 
 , 
 : . . ;:#; drze\va. orzechowe, Nietrud- 
f:woi", pol., od 14 1., g. 11, 15.45 Recenzja teatralna sztuki .;.':' . . ". 'I' 
13,30 16, 18.30, :lI; pan. J, w. "l,Óiko" 16,05 Seans spiryt..i- no sobie wyobrazić, co się 
Bałtyk" Tyle wierności nn styczny, fragm, pow.-pam. E. na dziei\ 1'7 W1'7f';;nia lSł'l r. tam teraz dzieje: dzieci za 

ic", węg.," od 16 l., g. 13.15. KObylińskiej. 20.32 Z boisk I NIEDZIELA cichą aprobatą roozi.:-ów 
, 15.30. 17.45. 20; pono ..W mai'- stadionów, 22.20 Muzyka roz- 11.30 TV kun rolnicz" ..2vto 
twej pętli". radz.. od 14 lat; ryw.kowa. tako poplon" IO.OS .,Prz
.roomi- (orzeszki - rzecz łakoma!) 
g. 1
.30. 17.45. 20. OGOLNOPOt,SK1E: namy, radzimv" KI
l.enif' doslownie dewastują. drzl
' 
GDYNIA "warszawa", ..Wi- traw". 10.15 ..W pa
zczv lwa" ok' 1 ,. 
klngowie". USA, od 14 lat; '1.45 Muzyka poranna, S.O\} film z serII, ..K(')ń który rnc')- wa za porn cą 2n1len, Kl
 
GI)A
SK ..Leningrad", ,.We- g, 11, 13.15. 15,30, 17,45, 20; pan. ..Moskwa 7. melodia I piocen- wi" 1040 Sze?;clorlnt6wka mo- jów, rnetalo'yvych prętCJW, 
.terplatte". poL, od 14 lat; g. j. w. "Goplana". "Tom ci o Pa- kl'ł słuchaczom polskim" ;. 35 tocyldowa (sprawon!anle J Ostatnio w ferworze ob- 
10,12.30,15. 17.3Q, 20; pono t. w . Juch", USA, od '1 L, 
. 10. ..Radioproblemy", 1210 Wat.- Zakopane
n). 11.00 "Soczi DO d' . d h' 
"Kameralne", remont. "Kos- 12.30 1530' .,:runel". rum., od szawski Tygodnik Dżw\
kowy. Dolc:ku". bezpośrf>l'1nł ,.eportat ZlE'ranIa rzew Z orzec ow 
m
s". "Niezłomny Wiki:J.g", 16 I:, g: i7.45, 20; pono "Torn- 12.35 Poran.ele s
'mfonicznv, mu l Dnia Polsitlego w Soczi, ktoś za bił nawet oswOlonC\ 
USA t)d 12 1., 
. 14. 16, 18. 20; cio Paluch", 
. lO, 12.30, 1
 

,
; I Z
'kt polskIej. 13.42 Me
od'ł: I 12.55 Sprowo?lianie f!Portowe, miejska wiewiórkę. PLL LOT" poda' e prze'- 
pon..' "Osiodłać wiatr", USA ,, ' Tyle wierności na mc, pIosenki, 14 00 PoetyckI "on.. 1345 PoIska ł{rnni1,t9 F\1mowa J . . 1 ' ł d ,." , '!. ] J 
cd 14 l.. 
. 16. 18. 20. "Zorza . 

ęg., od li lat, g, 17.45, 20. cert tyt'zeń. 14.30 Gra ..ar:łlo- 14 55 Pl1
har Europ;' '1.11' 'ekkic1 ' es l w a, zoro mIejskim SClOWY JesIenny rozkład 10- 
.,Hamida". NRD, od 12 1.. g. "Atlantic", ..Morl'lerca 7o<;ta- wy :zes?ół ..StU<
io 1 M 2'" 15 ?,O at!
tvce '(finałY metczvzn\ _I trudno j.est temu zjawi:;!w I tów ważny do 31 paździer p 
15, 17; ..Wzgórze". ang.. od 
,J wia ślad". pol.. od 16 1., godz. Dla dZ\l':
cl; ..Mow ClCV dą
 "orawnzd'mle , Kł1owa. 17.
O. zapobiec i ustrzec drzewa nika, przepraszając za myl 
lat i/:odz. 19; pono "KapO . 1 13.15, 15.30 17.45, 20; uon. g. 8łuch w
 baśni G. Sand. l630 l N1 E'd7lelnv Teatr l'elewiz11: .. . d b . 
wł
, od 16 1.. 
. 17, 19. "Pia.st", 15.30, 17.45. 20. ..Neptu,,". Koncert cho
inowski.. J'?'?,5 Henrv - de lVontherlant .Mi- pr
e...1 zmszc
emem, 
o wy- me po any 12. m. terml 
"DarlinJt". an
., od 18 t: g. "Ptaki". USA, od 16 1., go
z: ..O czym mówI<1 w śWI'!Cle ł(')
ć CZv ounktua'nollt?'. ko- daJe nam SIę natomIast ..,.) odlotu z Gdanska do \Var- 
,. Ił, 16::10. 19; pono g. 11!.3\1, 15.40, 111, 20.15; pono "F1fl a';1d koresnondentów zagrf:l rn
dla. JR 30 Z cyklU: .,Suot- miare realna i skuteczpą sza wy: 14 min. 30 zamias 
19. .,Drukarz", "z piekła rio Piórko", fr" od 14 l., godz. nlcznych. 17.30 "Pro
ram F dy kanIe t pl!arzem" - F.u
e- godz;ny 14 
Tek5asu", USA, od 14 L, ,;. 15.fO: .,201nierki''. wł.. od 18 waniklem". 18.35 WHijZanka me nlW:'2 Paukszta 1855 .Syn S'WOI ' '. . 
115, 17, 19; pono niecz, "M
tłi\" L,1/.. 18, 20.15. "Marynarz", lOdU, 1845 Gra zesp6ł ..Ha f("
o o'<,a", Pllm Drod. 'tranc-t1" Odloty W dm powszednIe: 
'Wa". "Długie łodzie wiktn" ..3{)0 spartan". USA, od 11 L, e:aw.' 19.00 Rfi'wl,
 Plose'i ek , "kip," UI.2" Dobr
nol!. t930 O ł . z Gdańska do Warszawy 
łów", an
.. od 14 1., goiJ
_ 
. 17.45. 20; pf>n. f. W. .,Fa13"; 19.30 "SZf'h€rf'7Bda o:
 .1..Uk! D7ie!,'nlk 19\'i0 S"rawo7.danle S ro.znie 6.15,9,30, 14.00, 16.00; z 
U.30. 16, 19; pono "Syn kapI- "Bict Bo
Y", pol.. od 14 lat; At Hakima. 2122 Muzyk!.'! ta nlec]a pomnikI! Czvnu Rewo- Gd ' k 
ta':1a Blooda". wł., od 12 1.,
. 14, 16, 18. 20; pono "Fanfan nł..czna, 22.30 Nie
:t.lelne wiec
o !'it
owe z urnC7';<:tof-cJ od':lO- ans a 
o Krak?wa 
g. 15.45; "Zemsta OAS", fr., Tulipan", fr.. !>d 14 1., 
. 16, ry muzyczne, 23.35 Melodie a luC'vine!'o w Katowk
ch. 
t}.10 Z g a ze 
 12.15, 13.3J; z Gdanska do 
od 16 1., 
. 18, 20.15. "Geda- 18, 20. "Promień". .,S7.yfry". dobranoc, 0.05 - 3.00 Program ..Oo
ra('1R V" film fab (now" ... Katowic - 15.40; z Gdańska 
Dla", "Chudy t Inni", pol.. od poL, od 16 t,1/.. 16. 18. 20; nocny, low,,) orod. rarlziecki-ej. )135 do Rzeszowa _ 13.20' z 
18 L, J1:. 16, 18, 20; pono niec:r:. pono ..BOC(,8Cio 70", wł.. od 18 d . 18 " I 196 " r "'t!pc'l71£>h !';portowa 2200 Rep"" W związku Z pracami 
""Trzos", "Wielka uclf.'c?:ka" l., 
. 16, 18, 20. "Klubowe", w Dl
ONIE;
:

;K · . t
:> ł'ilmnwv '7 1 £>'tapu !ł7eś
t')-. przy nowej sieci gazowej Gdańska do Wrocławia' 
USA. od 11 L, 
. 16. 1
; PO? "Zj
dacz dyń", an/1:.: od/ 161:, LOKALNE: rinlf1wkl m otocvk1 oweJ I. Zakt) W Gd y ni może nast ąp ić s....;) 11.35. 
"Nie pnysvłaj mi kWIatów'. 1<. 17.45. 20; pono mecz. "MI 1)anpI!O) 1" Przyloty: do Gdańska z 
USA. od 14 l.. rł:. 16, lS, 20. moza". ,,101 dalmatyńc'Zyków". 13.32 Pios-enkl A"nl£>s7kl II . ń "ł 1967 dek ciśnienia ,gazu w '50- W 
..Włókniarz". "Odwied7iny prc OSA, od 7 1.. 
. 10. 12; "Grek Osieckle1. 13.55 Audycja 
:f:I na zle 18 W1"zp"n a r. dzinach od 9 (lo 15 W dniacl1 arsza wy - 9.00, 11.05, 
zydenta", poL, od 14 L, g. 16; Zorba". USA. od 16 L, godz, rolników, 16.25 Koncert t y- PONJED7.JAŁEK 13.25, 15.10; Z Krakowa 
..narteu". pol.. od HI 1.. 11:. 18; 15. 17.30, 20. "Jagienka". "To- czeń. 1'1.00 Przegl<'jd aktualno- 15.35 ..Teleekspres", 16.55 od 18 wrze
nia do 12 pai 12.40; Z Katowic _ 11.45; 
pono J'1\e
z. ,,1:ak'" .,Wo
en
:.1, warzysz re
ent". c:r:... o
 1S ści Wybrzeta, 1'125 ..Szczeciń- Dziennik. 17.00 ,.Medale , de- dzierl1ika w dzielnicy Gdy. z R-zeszowa _ 1335' z Wro- 
wojenka", rum., od 14 1., 
. 1.. godz. 16; .,NajplęknlejSz.e <;kie popołudnie", tal
", 1'1.20 D1a młodych wl- nia - Sródmieście, a -od, . . 
18, 18; "zwali 
o Al Capone" oszm:twa świata". fr., od 16 l;, d76w .,TurnleJ o 
6łtl'ł 2:yra. clawla - 16.15. 
,ug., od 16 L, R. 20; p011. "Rze- 
. 18. 20; Don, niecz. "Mewa', OGÓI.NOPOI,SKłEI fe:" , 17.50 ..Eureka" 18.30 .,?oł 15 paździer
ika. do 6 Ii
to.. Dodatkowo wprowadzone 
ka C:r:erwona". USA. od 14 1., . Mocne uderzenie". 1'01.. od 12.45 ,.Sztuczne układy eko- nierska opowieść". 18.50 "Zna- pada w dZlelmcy WZJ.'{oue loty w niedzielę: odlot z 
,. 15.30. 18. 20.30. 14 1.. g. 19; pono niecz. - logiczne". 14.00 Francuska t cle ich s:t!t)sy?", 1920 DObra1 1 0C' ! Nowotki. Należy wiec zwra Gd'ańska d nTa 
WRZESZC
 .,Ba;i}{a". ..Wie 1- "Iskra". "Generał", USA. od his7pańska muzyka operowa \9.30 Dziennik, 20.05 ..KIno .. O n rszawy 
ki wyścig". USA, od 11 1. g. 9 1.. I! HI. 18; pon 
odz. 18. 14.35 "Fa 1 a 56" 14.45 .,Od Krótkh'h Filmów". 2025 T€atr cać ,uwage. na, zamy
an:e 15.20; Krakowa - 9.20, 15.00; 
13, 16, 19; pan. ..Nie 7 }omnv RUMIA "A uron". ..Gentle- Straus
a do Straus
2". 15.0\ T'e
ewizH: Sofokles ..Król kurkow, me korzystallle l Kopenhagi - 9.45; przyloty 
Wikinji';", USA. od 11 l.. Ilodz. man z Co('ody". fr., od 14 i, Wspomni
nhi1 z IYJ Fest'walll Edvp". 21.411 Reporta
 fUmOWy ] gazowych kucnenek w r.a- do Gdańska zWarsz a Y - 
lO, 12.30, 15. 17.30, 20. "Zni('Z", 
. 14, 16, 18. 20; pan. ,.A to Pio!*'nki Iiadzteckle1 w Zielo. z II etapu IIześclod'016wld mo-. '. .. w 
..Małżeństwo po włosku". wł., historia". IJSA. Od Ił lat; l. nej Górz.e, 15.30 Dla dzieci tocyklowej (JII Zaa;opanego). ZIe stwlerdzema spadku CiS 8.40; Krakowa - 8,55,14.20; 
" H L. .. lI.ao. li.łI, l&. 18. Ił. ..Nowy" - .łucb. R. Pietrusi. 21.50 Dzlen
 nienla itd. Kopenhaji __ .14.0ij. 


GDA:SSK, Opera, ...Taś iMał 
Rosia" , g. 14; pono niec:r:, .- 
Teatr Wielki, .,Mój but n; e- 
poprawny", 
. 19: pono niecz. 
SOPOT, Kameralny. "Wysz.edł 
r; domu". g. 19; pono niecz. - 
Teatr LE'tni, "V\Tagabunda" 
" 19.ł5; pono niecz Molo - 
mu.szla koncertowa. Koncert 
rozrywkowy. e;. 17; pono j. oN. 
GDYNIA. Muzyczny, ..Druwa 
umierają stojąc". godz.. 19; 
pono j. w. 


I .


, 
.,. 
 
:: .. . . 


propozycja ZO LOP. Otóż 
Liga Ochrony Przyrody pro 
ponuJe, by drzewa orzecIto 
we oddać pod opiekę ją- 
kiejś szkoły czy drużyny 
harcerskiej, by we wła
d- 
wym momencie i w od po.. 
wiedni spo
ób obrać drze- 
wa z oweców. Gdy zabrak. 
nie na drzewach orzechÓw 
- drzewa straca atrakcyj- 
ność i uchroni się je przed 
zniszczeniem, 
Pcmieważ słed7.lba Ko- 
n1("ndy Chora
wi ZHP mie- 
ści się właśnie przy ul. U. 
Sawickiej, mamy nadziej
 
ie zna,jdzie się wśród har- 
cerskich drużyn taka. ktił- 
ra zaonieku,ie się zagrożo- 
nymi drzewa mi. E. 
-.- 
Aktualny rozkład 
loló
 


I 
r 


-.- 
tym wiedzieć' 
ario -=--==--= 


W NIEDZIELĘ... 
Klub MPiK w Gdyni zaf-l!'a- 
Sr.a o gt)dz. 18 na "kalejdo- 
skop literacki" w opracowa..aiu 
mgr E. Kochanowskiej. 
W klubie "Kolejarz" w Gdyu 
ni o godz. 18 wieczorek ta
 
neczI1y. na którym gra zesp6J 
..Nowe Tony". 
W klubie WDK W Gdań8ku 
o godz. 18 min. 30 spotk':1:1ie 
z aktorką BOgusIa wą Czosnow 
ską. 


W PONIEDZIAŁEK 
W k!l1bie WDK o godz. 18 
wieczór poezji Jasnorzewskie'- 
-Pawlikowskiej prowadzony 
przez Andrzeja Grąziewicza. 


EMERYCI 
ORGANIZUJĄ WYCIECZK
 
Zjednoczonv Związelt Emery_ 
tów, Rtmcistów i InWBHd6w W 
Gnańsku przyjmuje zapisy na 
wycieczlt
 autokarem do MaI" 
borka, sztumu. 1 KW1Q.z.vna ... 
alnlu 11 ł- ' 


l'