/27178-0001.djvu

			KONWFNCJ
 PARTII DEMOKIt:ATYC
NEJ 
ZAKONCZYŁA OBRADY 


Z tJdziałem N. Chruszczowa 


W ZSRR wystrzelono 
koleineeo satelitę 
"Kosmos-44" 


. 


.J 
ł 
t 


" 


4 


Johnson zamierza W Bańskiej Bystrzycy 
kontynuować dotychczasową politykę rozpoczęły się centralne uroczystości 
Senałol
 HUlnphrey 20 rCelnlCY słowackmRo pOYistama narodowEgo 
gwałfownie zaatakował Goldwalera  ,'I :/ 
"t

 
,"
o ,; 


4t 
. 
.;.. 
, ,/.( 


\ 
:;
( 


:i., 


i,l 


#I 


r-:. .
t 


MOSKWA (P AP). - W 
Związku Radzieckim WY" 
strzelono w piątek sztucz" 
nego !Satelitę Ziemi "Kos" 
mos-44". 
Sztuczny księżyC' z apa" 
raturą naukową przezna- 
czoną do 'kontynuowania ba 
dań przewidzianych w pro- 
gramie serii "Kosmos" obie 
ga Ziemię po orbicie, któ- 
rej największa odlęgłość od 
planety wynosi 8M km, 
odległość najmniej
za 618 
km, a kąt nachylenia wzglę 
dem płaszczyzny równii,a 
65 stopni. Początkowy okres 
obiegu wynosi 99,5 minuty. 
-.- 
DaJn l10nierencji 
kSiążąt laotańsf{ich 
jEszcze nieustalona 


- f 


....
 


" 
, 
"'. 
'I; 


, 


.'f 


PRAGA (PAP). W otoczo" 
nej górami Bańskiej Bys.. 
trzycy, mieście o ponad 100- 
letniej historii, a w okrc.. 
sie ostatniej wojny głównym 
ośrodku słowackiego ruchu 
oporu, rozpoczęły się 28 bm 
centralne uroczystości 20 ro 
cznicy słowackiego powsta- 
nia narodoweg'o. 
Z całej republiki przybyli 
Uczni uczestnicy walki z hit 
lerowskim okupantem w g.] 


rach słowackich oraz dele
 
gacje ze wszystkich okrę- 
gów kraju. 
W godzinach popoludnio- 
wych przybyła do Bańskiej 
Bystrzycy -:- po zwiedzeniu 
zabytków Pragi, Hradczyna 
1 wystawy "Wielkie Mora- 
wy" - delegacja partyjno- 
rządowa ZSRR z I sekreta- 
rzem KC KPZR, przewodni 
czącym Rady Ministrów - 
N. S. Chruszczowem na cze- 
le, a wspólnie z nią delega- 
cja KC KPCz i rządu CSRS 
na obchody 20 rocznicy sło- 
wackiego powstania naro- 
dowego. 
Delegacja partyjno - rzą- 
dowa ZSRR z N. S. Chrn- 
Czo'w(
m na czele oraz dele- 
gacja KC K
Cz i rządu PARYŻ ( PAP ) P 'ł t - 
CSRS z Antomnem Novot-, .. . 
 po o 
n m p o w l ą dowaniu na hi ra
odzmne] rozmOWIe z przy 
y y. . J wodcą Neo Lao Haksat , 

t t 
rycznY:r:n .IOt
I::4
 Shacz? Souphanouvongiem, premier 
ore na .JesIenI r. znaJ Laosu. Souvanna Phouma. 
dow
łO SIę w rękach pa
t
- podał do wiadomości prasy, 
za.ntow. przybyły owacY
nIe iż data oficjalnei konferen- 
wItane ł: a plac SłowackIego di trzech książąt laotań- 
Powstama Narodowego w ski eh nie została jeszcze u- 

ańs
ie} Bystrzycy i 
ło.ży- j stalona. N a razie toczą si
 
11 Wlence pod pommklem I I w Paryżu nieo.f,icjalne roz- 
bohaterów radzieckich. mowy. 


Cena 50 gr 


RoI< XIX nr 205 (6271) 
Sobota, 29 sierpnia 1964 r. 


A TLANTIC CITY (P AP)' I i "zmniejszenia ni£bezpieczeń
 
Wczoraj, tj. w piątek o go- st
a zagraż.aj
cego człowiekc;- 
d .. ') Wl". Zapowlaoając utrzymanlO 
ZlnIe ... nad ranem cza<;u potęgi militarnej USA. prezYA 
warszawskiego obradująca dent kontynuował: "Nie ma 
W Atlantic City 34 konwen- ! dZisia,j . na świecie miejsca dla 
. t" d l . słaboscl. ::>le nIe ma równie
 
CJa, par 11 emo uatyczneJ miejsca dla, braku odpowiedziaJ 


411 


Ponad milion młodzieży 
wziql. udzi I 
w "harcerskim lecie u 


KOMBINA T 
\V MIASTECZKU SLo 


WARSZAWA (PAP). Wa- 
ramu obozów stanowiły u- 
kacje dohiegają końca - roczystości związane z ob- 
młodzież szkolna i harcer- chodami 20-lecia P(}lsk
 Lu- 
ska powróciła z kolonii j 0- gowej i zlotem młodz,ieży. 
bozów. obecnie zaś przy go- Podobnie jak w latach po. 
towuje się do rozpoczęcia pTzednich młodzież aktyw- 
nowego roku. O przebiegu nie uczestniczyła w życiu 
tegurocznei harcerskiej ak- środowiska podejmując pra 
cj i letniej oraz programie ce społeczne. 
pracy ZHP na najbliższy Około 35 tyS. harcerzy zdo 
rok szkolny pOinfoTmowal1 było w czasie lata młodzie- 
na konferencji pras,owej w żowe odznaki sprawności 0- 
Warszawie 28 bm. naczelnik bronnej. 
ZHP Wlktor Klnecki i z-ca 12 i 13 wrześnIa będą dnia 
naczelnika Marek Wardecki. mi harcerskie; ggtowości do 
W obozach tegorocznego pracy w nOWym roku szkol 
lata harcerskiego wzięło u- nym. Jest to pierwszy roIł 
dział ok. 153 tys. młodzieży, realizacji uchwał III Walne 
a liczba uczestników lata go Zjazdu. ZHP. przygoto" 
nieobozowego była większa, wywania warunków dla da1 
niż w poprzednim roku. 0- szego zwiększenia zasięgu 
gółem akcja letnia ZHP ob- oddziaływania organizacji 
jęła ponad milion dzieci i na młodzież. 
młodzieży, w tym wielu kan -e- 
dydatów na przyszłych za- Iz . · t 
st
P()W!C
 i drużynowych. ....Ie S \IJ l a a 
Dommu]ący akcent pro- . NOWY JORK (PAP). We. 
" ' "dług obliczeń UP I, przebieg 
nominacji prezydenta Johnso. 
na na konwencji demokratycz. 
nej w Atlantic City był oglą. 
dany przez 41 milionów telewi. 
dzów. Natomiast akt nominacji 
Goldwatera na kandydata re. 
pUblikańskiego oglądało w u. 
biegłym miesiącu ołtoło 36 mi. 
lionów osób. 
... * ... 
. BONN - BERLIN (P AP). 
W związku z 25 rocznicą wy. 
buchu II wojny światowej, na 
wielu gmachach w Akwizgra. 
nie (NRF), pojawiły się wyma.. 
lowane w nocy nacjonalistycze 
ne i faszystowskie hasła. Jed. 
nocześnie zniszczono i zama- 
lowano plakaty socjal-demokra 
tyczne, poświęcone rocznicy 
wojny. 
-e- 
1.100 mln. złotych 
wypłaci PZU 
za szkody 
powstałe w rolnicfwie 


Wielka In\vestycja 
"kolo,rowej 
metalurgU" 


KATOWICE (PAP). Budowa 
kombinatu cynkowego w Mia.. 
steczku Sląskim koło Tarnow. 
skich Gór wkracza w decydu- 
jącą fazę. Jest to największa. 
obok budowy nowych kopalni 
miedzi w rejoł)ie LUbina ora:IJ 
huty aluminium W Koninie. 
inwest
cja naszej "kolorowej 
metalurgii" i jedna z najwięk- 
szych i najważniejszych inwe- 
stycji W całym polskim prze- 
myśle. 
Nowa huta cynku przetwa- 
rzać będzie utlenione rudy cyn 
kowo - ołowiane, tzw galmany 
wydobywane W niecce bytom- 
skiej, a także - co ma szcze- 
gólne znaczenie gospodarcze - 
wykorzystywać do produkcji 
metali kolorowych niskoprocen 
towe rudy oraz odpady hutni- 
cze. . 
Najbardziej zaawansowan
 
jest obecnie budowa pierwszej 
części kombinatu - huty tlen- 
ku cynku (półproduktu 1 su- 
rowca dla pieców szybowych. 
Budowa pieców szybowych 
rozpocznie się w roku przy. 
sZłym, a w kOJieu 1967 r. Jeden 
wejdzie do rozruchu. 


rozpoczęła swe posiec 1 zenie 
końcowe. Na posiedzeniu 
tym prz
mówienia akcepta- 
cyjne wygłosili kandydacj 
demokratów na stanovvisko 
prezydenta i wiceprezyden- 
ta w lisicpadowych wybo- 
rach, Lynaou Jobnson i Hu- 
bert Humphrey. 
Hubf;rt Hun1phrey '\\7 swym 
pr
emówieniu ałief:ptac.yj- 
nym niez"fykle gwałtownic 
zaatakował Gold\\atera o- 
świadczając, ż
 "t
'mc;aso- 
wy rzecznik repubIHmnó"'1 
nie tylko nie pozos
aje "- 
zgodzie z ogromną większoś 
cią oby\'\ateli liraju, ale na- 
wet nie kroczy w jednym 
szeregu z wlasn
 part
ą". 
Na dowód tego przytoczył 
szereg wypadków, w któ- 
rych Goldwater głosowa} 'I' 
przeciwko ustawom popar- 
t.ym przez większość kon- 
gresmanów republikańskich. 
Humphrey wezwał "tych po 
stępowych i odpowiedzial- 
nych republikanów", by 
przeszli pod sztandary Lyn- 
dona Johnsona. 
Następnie przemówienie 
akceptacyjne wygłosił obec- 
hy prezydent Lyndon John- 
son. Nie wspomniał on ani 
razu nie tylko o Goldwate- 
rze, ale nawet o republika- 
nach. Prosił jedynie o man- 
dat kontynuowania rozpo- 
czętego przez siebie dzieła. 
Johnson położył silny al
cent 
na konieczność obrony pOĘ:oju 


Na zdjęciu: prezydent 
Johnson i senator H'um- 
phrey w chwili po ogfo- 
szeniu przez pre::.vdenta 
tJS,/-l deqlzji o kandy- 
daturze na wicepre<.'y- 
denta. CAF 


Ludność Sajgonu 
znów eromadzi się na ulicach 
Wojsko ponownie otworzyło ogi
ń 
do demonstrantóVl 


ności. Nie możemy pochopnie 
używać broni nuklearnej, ktO- 
ra wszystkich nas m,oże zni. 
s:.
czyć". Jedyna drog-a, która 
nam pozostała - konytnuo'\vał 
Johnson - to dążyć z całych 
sił do tego. by broń ta nigd
' 
nie została użyta. 
Po przemówieniach akcepta A 
cyjnych delegaci na konwencją 
zgotowali blisko 20-minutową 
owację RObertowi Kennedy'emu 
gdy pojawił się na trybunie, 
by powiedzieć kilka słów przed 
wyświet,leniem filmu o prezy- 
dencie E ennedym 8-krotnie za- 
czynał przemówienie i musiał 
przerywać, gdyż słowa jego za 
głuszały oklaski. 


l\łiędzynar()dow
 
pociąg pośpieszny 
'VVyłsz. 
l
 "Chopin", zdążający z Z
. 
brzydowlc do Warszawy. 
Z nieustaJ('l1ych przyczyn wy 
leciały z szyn 4 ostatnie wago- 
ny osobowe oraz wagon dl) 
przewożenia przesyłek - tzw. 
brankart. Na szczę5cie nie by- 
ło ofiar w ludziach. Jedynie :I 
osobom udzielono pomocy am- 
buIatoryjn('j w Radomsku oraz 
na miejscu opatrzono niegrożne 
lwntuzje u kilku pasażerów. 
\Viększe szkody spowodowała 
katastrofa w uJ'zadzeniach ko- 
lejowych. Zniszcżone zostaly 
m. in. 3 słupy trakcyjne oraz 
siC'ć napowietrzna na przestrze- 
ni art' metrów. 
-e-- 
NA OCZACH 


Dziś. w sobotę, w Stocz- liwości JUZ obecnie wyko- 
ni im. Komuny Paryskie;)' rzystywane są w maks y- 
w Gdyni odbędzie się nie- I malnym stopniu, to znaczy 
codzienna uroczystosć jedno jeszcze przed oddaniem do I 
c
esnego 
odowal1ia aż pię- e
sploatacji w
elkiej dźwig- 
cm statltow. Są one budo- nICY bramowej, która poz- 
wane na suchym doku, dzię woli na przenoszenie do I 
ki czemu j ego wielkie moż- niecki dokowej wielkich. 
prefabrykowanych części ka 
dłuba o wadze kilkuset ton. I 
Wśród wodowanych stat- 
ków największymi są dwi€ 
budowane dla Polskich Li- 
nii Oceanicznych jednostki 
I typu B-41, o nośności 9300} 
11600 ton (trzecia i czwar- 
ta z kolei). 
Pierwszy motorowiec nazywać 
się będzie "Stanisław Duboh" 
, I - ku czci znanego lewicowego 
, działacza młodzieżowego, zamor 
'I: d?wanego. w Oświęcimiu prze" 
, l , łntlerowcow. Matką chrzestną 
"będzie żona zamordowanego 
'; , działac
a, p. Kazi
iera Dubois. 
. DrugI motorowIec otrzyma 
I nazwę "Traugutt". a jego mai 
ką chrzestną ,będzie p. Anna 
e Dokończenie na str. 2 


Podjęta 
rękawica 


WARSZAW A (P AP). Niedaw- 
na powódź w woj. wrocław.. 
skim oraz wcześniejsze opady 
gradu w województwach lubel. 
skim, rzeszowskim i ki.eleckim, 
zwłaszcza w powiatach Kraśnik 
i Bychawa, wyrządziły pewne 
szkody w zbożach. Aby jak 
najszybciej przyjść z pomocą 
poszkodowanym r o l n i kom. 
PZU przyśpieszył wypłatę na. 
leżnych odszkodowań, które 
normalnie otrzymywali ubez. 
pieczeni w październiku. 

o 25 bm. rolnicy zgłosili. 
ogołem w inspektoratach PZU 
ponad 530 tys. różnych szkód! 
spowodowanych przez pażary, I 
powodzie. huragany, gradobi.. 
cia itp. Za straty te PZU wy.! 
płaci tytułem odszkodowań pa. I 
nad 1.100 mln zł, a więc o ok. I 
100 mln zł więcej, niż za ten 
 
sam okres w ub. r. i 


PODRÓZNYCH 


Chuligan 
wyrzucił z autobusu 
kiero1Ucę 
i c=iężko go pobił 
POZNA8 (PAP). Prowadzą- 
l'Y przepełniony autokar z Ko- 
łobrzegu do Poznania, kierow- 
ca poznańskiego PKS Marian 
Gawrych został w Ustroniu 
Morskim za odmowę zabrania 
mężczyzny w stanie nietrzeź. 
wym wyrzucony przez niego:ll 
autokaru. Ponadto chuligan 
widząc bierną postawę podróż- 
nych pobił leżącego na ziemi 
kierowcę. Dopiero na widok 
spieszących z pomocą miesz- 
kańców Ustronia - napastnik 
uciekł. Pobity kierowra mimo, 
że w czasie upad,ku złamał no- 
g.; w kolanie, doprowadził au. 
tokar z pasażerami do Pozna- 
nia i po zdaniu słuzby prze. 
wieziony został do szpitala. 


Gen. Nguyen Khanh 
opuszcza 26 bm. wieczo 
renI. siedzibę' sztabu ar- 
mii po zakończeniu po- 
siedzenia wojskowej ra- 
dy rewolucyjnej. 
--f)- 
SPŁONĘŁO PONAD 50 
BUDYNKÓW 


"Demonstranci wydawali 
się być gotowi do walki"- 
pisze AP. 
Bilans {
zwartkowych zajść 
Według źródeł wietnam- 
skich podczas czwartkowych 
starć zginęło w Sajgonie 
sześć osób, a ok. 80 zostalo 
rannych. Krwawe sceny ro- 
zegrały się w pobliżu kwa- 
tery sztabu generalnego. 
gdzie obradowała junta woj 
skowa. Wojsko otworzyło 
tam ogień do tłumu. 
Sytuacja polityczna W po- 
łudniowm Wietnamie jest 
wciąż jeszcze niejasna. Jak 
podaje agencja AP z Saj- 
gonu, gen. Nguyen Khanh 
oświadczył tam w piątek, 
że junta nie zaakceptowała 
jego rezygnacji z funkcji 
premiera. 
Dalsze donieśienia z Saj- 
gonu. - Grupy ludności ka 
tolickiej zebrały się w pią- 


T o, ze Johnson ka.ndy 
dować będzie w wy 
borach prezydenc,kich 2 
ramienia partii demokra 
tycznej, nie stanowiło dla 
nikogo niespodzianki. 
Jest on jedynym dzisiaj 
politykiem, który awan.. 
turnictwu Goldwatera 
przeciwstawić może nie 
tylko umiar, opanowanIe 
i spokój - ale :również 
doświadczenie, jakiego 
nabył kierując a.merykań 
ską polityką po śmierci 
prezyde
ta Kennedy'ego. 
Jest tez jedynYm polity- 
kiem. który w obliczu o- 
fensywy skrajnej prawi- 
cy mógł scementować sze 
regl własnej partii cho- 
ciażby na czas kampanii 
wyborczej, która - jak 
sadzi się powszechn?e - 
choć krótka. al-e za to bE: 
dzie niezwykle burzliwa. 
\V tej sytuacji uwaga 
skupiła się od pewnego 
czasu na csobie ewentu- 
alnego I wiceprezydenta. 
Sądzono b3wiem, że ka,n 
dydat, wybrany na to sta 
nowisko przez Johnsona, 
h
dzie wskazywał najle- 
piej kierunek. w jakim 
pójdzIe kampania wybor 
cza prezydenta. 
Przywiązywano do te,' 
nominacji wagę tym wi
 
kS7.ą, ze czas, który uply 
nał crl triumfu sen<łto- 
ra GoHwater3 w San 
Francisco d3S1arc'Łył wie 
lu niepokojących sygna- 
łów. Senabr z Arizony 
wkrcczvł w szranki wy" 


"e'i'p.. 
 przy \'I7tót'Z
 ł
ah 
sLw-'( l S
'!"m skr,\J':n
j 
reakcji ze swym progra- 
mem na "nie". atakując 


f
f\ntach 
j}olityk
 
pozycji 
1 rasiz- 


na wszyStkich 
dotychczasową 
Walszyngtonu z 
"zimnej wojny" 
mu. , 
Nie trzeba nie doce- 
niać atrakcyjnej sIły ne- 
gatywnych programów. 
'Wielu wyborców nie wni 
ka w zawiłe tajniki po- 
lityczne. wielu z nich łał 
wiej przyklaśnie krytyce 
tego co jest, niż pochwa 
łom obecnego stanu. 
Kiedy Goldwater nawo 
ływał, że w Wietnamie 
południowym ,.tak dalej 
być nie może" - niewął 
plhvie zyskiwał wdzięcz- 
nych słuchaczy, ldórzy 
wiedzieli, że \V Wietna. 
mie dzieje się źle. ale nie " 
rozumieli jak groźne wnio 
ski wywodzi Goldwater 
ze swoje,! krytyki. 
Prezydent Johnsan w 
pier\vszej fazie kampanij 
przyjął taktykę, na któ- 
rej temat wyrażano wie 
Je wątpliwości: uginał się 
pod naporem zarzutów i 
próbował odebrać prze- 
ćIwnikowi argumenty. 
Klasyczną próbką tej tak 
tyki były incydenty W 
Zatoce Tonkińskiej, któ. . 
re o mały włos nie do.. I 
prowadziły do groźnego I 
konfliktu. 
Ta.ktyka tego rodzaju 
dała wręcz przeciwny 
skutek, niż zamierzony. 
Nie tyle odebrała argu- 
menty Goldwaterowi, ile 
rozzucbwama jego licz- 
nych 'lwolennib:ów. Wie- 
lu ohserwatorów dopatry 
\
'ah s:ę w t	
			

/27178-0002.djvu

			I 


DZIENNIK EAł- TYCK... 


Nr 20
 (6271) 
1J 


1 
,l 


.j 


burżuazyjnej kon.ce'pcjl ob. 
ronności, słabość potencjału! 
wojennego, ubóstwo doktry. I 
nalne i nieudolne kierowni. 
ctwo. 
Spośród problemów doty- 
czących wojskowych przy- 
czyn przegranej, na które 
historycy wojskowi nie dali 
jeszcze dostat
cznie pełnej: 
O KRES 25 lat dzielący odpowiedzi, należy wyróż- ! I 
nas od pamiętnych dni nić za
adnienle polskiego I 
września 1939 r., pozwala planu wojny z Niemcami. 
Już .na retrospektywn
 spoj Nie ulega kwestii, że pla- N IEBEZPIECZEŃSTWO bezych nucJS(.adl 
1J'JaslJ" 
,l...., AdamskI, RybskJ, K.:t- j SKI był dopIero szosty Z wy- 
eline Collet, nada im nazwy nych. wały Się zespoły: 2) Le!
Ia sto-, sp-l"Zak, Kuczn-ierz, Slowakie- ni1-dem 4,5:;. I)i
rwsze miejsce 
"Provence Bretagne" i .,Flan-, Zofia ARTYl\'IOWSKA I sunek zwycięstw 4:2. 3) AZS I wicz j K. Bjel. W drugim me- w tej klJnkurencji 'Zajął Ame. 
d-!8 B.retag:ne". . (a) I .2:ł. 4) Spójnia O:ł. . czu. W iRav-ensburgu. Zy.da- rykanin Dave Tcrk _ 4.85. --,.I 


Wojskowe spojrzenie 
na. 
rzesień. 1939 r_ 


ł 
: 
. 
I 
. 
. 
J 


W dniach ł - 5 września 
1964 r. w Wojskowym In- 
stytucie His,torycznym od- 
będzie się symp{)'Zjum po- 
święcone problematyce woj 
ny polsko - niemie,ckiej 
1939 r. Wezmą w nim udział 
wybitni historycy z cywil- 
nych l wojskowych placó- 
wek naukowYCh z terenu 
\Varszawy. 


Władze cypryjskie przeciwko wymianie 
earnizonu tureckieeo na wyspie 
Wizyta Makariosa w ZRA 


NIKOZJA (PAP). W po- zydentem l\'Iakariosem wy- 
niedziałek zawinąć ma do soki komisarz brytyjsk
 na 
portu C)lpry jskiego Fama- Cyprze - Alec Bishop. 
gusta statek turecki, wio.. Prezydent Makarios ocze.- 
zący 335, żołnierzy, którzy I kiw
ny był w .A.leksandnJ 
zluzować mają połowę gar- w pIątek o godzlme 21. Zda 
nlzonu tureckiego na Cr.- niem zachodnich kół dyplo- 
prze, stacjonującego tam na ma tycznych, w rozmowach 
mocy postanowień układów z prezydentem ZRA Nase- 
w Zurychu z roku 1959 r
m będzie on zabiegać () 
Władze cypryjskie opowie- poparcie bloku krajów afro- 
działy się przeciwko wymia azjatyckich dla polityki rzą 
nie żołnierzy tureckich. du cypryjski
go podczas nal 
.' · bliższej s
sji Zgromadzenia 
"NIe 
yrazamy zgody .na Ogólnego NZ. 
lądow
me nowych. wOJsk Premier Grecji, Papari. 
tureck.Ich na "\vysple
 po dreu, zapytany przez dzien- 
osta. tm . ch ,
takach !ot:
Ictwa nikarzy o stanowisko rządu 
tureckIego 
osw.c	
			

/27178-0003.djvu

			Nf 205 
6271) 


DZIENNIK BAŁTYCKI 


I 


Realizacja zobowiązań 
portowc6w m'dyńskich 
dla uczczenia IV Zjazdu Partii i XX-lecia PRL I 
przyniosła gospodarce narodo",ej I 
ponad 200 Iys. dolar6w 


W ub. czwartek i piątek I 
w portach gdańskim i gdyń 
skim przebywała 50-osobo
 
wa grupa hutników z Cze- 
chosłowacji. 
Wczoraj portowcy gdalL- 
scy zorganizowali swoim goś 
ciom wycieczkę holowni
 
kiem do Jastarni, a następ
 
nie zwiedzanie portu oraz 
Westerplatte. Na nabrze.. 
żach Basenu Władysława IV 
hutnicy mogli się przeko
 
nać jak się przeładowuje 
na statki ich "produ
cję". 
W ciągu pierwszych 7 mie- 
sięcy tego roku, port gdań. 
ski przeładował ponad 47 tys. 
ton żelaza profilowego, bla- 


fJJrf
 ket łr ' I J 
.. .r 
 

: . 
 /..'!. -.. . 


, '{

t
 ;
;t 


" \
f., 


I, 


I, 
ł 


,. nas., ch ł). or.l;cwkacll 
w pr"ddzle ((eta 


. 


"I 


W niedzielę straże po
 
żarne naszego woje- 
wództwa organizują 'łJ) 
Sopocie na placu wyści- 
gowym zawody pożarni- 
cze. Jest to jeden z ele
 
mentów doskonalenia za 
wodowego strażaków UJ 
walce z ogniem, aby, gdy 
tego zajdzie potrz,eba, 
skutecznie z nim walczy- 
li. 

a zdjęciu fragmenty 
akcji przecitvpożarowej 
w czasie groźnego poż
- 
ru, który w ub. niedzie- 
lę u
ybuchł w W ojewńdz 
klej Hurtowni Chemicz- 
nej w Bydgoszcz.y, obł:?j- 
mujqc materiały łatwo- 
palne. CAl-' 


21 sierpnia odbyla się 
w Tokio próba urocz1J
 
stoŚCi wciągania flag 
pail stw biorących udział 
w 18 Olimpiadzie w To" 
kio. Specjalny oddZ'iał 
kompanii honorowej W 
czasie próby na stadio- 
nie olimpijskim 'W To- 
kio. 


I,Mein Kampf" 
Goldwatera 


oJ 'e , 


I 


- I ,-< ' 
" .?
 " 1 
' . \ lA , ' 


..... 


Warszawie dla dokonania ba- 
JAK Z E CZĘSTO DO NIEDAWNA PRZY ŚWIE- dań laboratoryjnych. Prze() 
dwoma laty zakład wykonał 
TLE ZAP AŁKI SZ UKAL IŚMY ŚWIECZKI, KTÓ- pierwszy W Europie przewoź- 
RA AKURAT SIĘ GDZJEŚ ZAWIERUSZYŁA, BO... ny generator udarowy 500 
ŚWIATŁO ZGASŁO. PS]OCZYLIŚMY WÓWCZAS kW. I 
NA "ELEKTROWNIĘ", NIE BARDZO ORIENTU- W


:C
 Ł W 
!r 
W porcie gdyńskim dOkO- 1 zaoszczędzenie 1.663 statko- JĄC SIĘ W TYM, ŻE Z RÓWNYM POWODZE- w ostatnich 8 latach 14 elek- 
nano ostatnio podsumowa
 godzin oraz 3.009 roboczo- NIEM MOGLIBYŚMY PS IOCZYC NA SIEDEM IN- trowni zespołu zostalo całko- 
nia realizacji zobowią- gQdzin. Dało to gospodarce I STYTUCJI, OD KTÓRY CH H A R M O N I J N E J wicie zautomatyzowanych. C;S 
, d' t . ł d' k ś Ż łą załogę stanowi 1, najwy- 
zan, pO Ję ycn przez za 0- naro owej zysk w wyso o - i WSPÓŁPRACY ZALE' Y NIEPRZERWANA DO- żej 2 ludzi. AutomatyzacJa 
gę dla uczczenia IV Zjaz- ci -30.111 dolarów. I STAWA PRĄDU. we wszystkich elektrowniach 
du Partii i 20-lecia Polski Zrealizowano również wip.- TO ZE TAKIE WYP A DKl DZIŚ JUŻ N ALE- wykonana została puez wła- 
L d . Z d , 10 ' Ie czynów społecznych, ktO- , O sne brygady, a w 11 elek- 
U OWej. aoszczę zOno rych realizacja pochłonęła ZĄ DO WYJĄTKÓW, JEST ZASŁUGĄ ZAŁ G trowniach na podstawie do- 
tyS. 397 statkogodzin i uzy- 3.810 roboczogodzin. Portow- WSZYSTKICH SIEDMIU ZAKŁADÓW. MOŻNA lmmentacji opracowanej przez 
skano z tego tytułu 213.78R cy gdynscy wykonali m. in I BY O ICH PRACY PO'\-V lEDZlEC WIELE. własnych pracowników inży- 
dolarów czyste g o Z y sku (t J ' szer
g prac. przy porządko- nieryjno - technicznych. Sta- 
. wanIU KamIennej Góry, ul łymi wykonawcami instalacji 
5.130 tys. zł). Kieleckiej i 
Olibek.. E LEKTROWNIE wojewód2 '}kręgowa odbędzie się jui :


:


i S{:
tiSł:;

d:;Iin
 
W czasie trwania IV Zjaz 
la uczcz
ma 20-lecLa PO,l twa gdańskiego przed w sobotę w Słupsku, cen
 cem i Józefem BrzeziIiskim. 
d SkI Ludowej portowcy gdyn . b ł ł .. k t l d . l we Większość załogi pracuje tu 
U PZPR załogi podjęły 415 scy podjęli i zrealizowali wOJ
ą Y y ma e 
 
uee 0- ra na - w nie Zle ę od 1945 roku. Nieraz obsłu
,l 
brygadowych zobowiązań szereg zobowiązali. dla przy- I nomlczn:: Po . WOJllle roz- Wrocła
iu. Prz
 tej s
o- poszczególnych elektrowni 
produkcyjnych, których ce- spieszenia obsługi statków I budowahsmy Je na, elek
 sobnoścI dobrze Jest powle- przechodzi z ojca na syna. 
lem było przyspieszenie ob- dzięki czemu uzyskali OSZ
! trown!
 ś
edniej 
 m
cy. Wie r dzieć ?a
ę słów o załogach Wielu sukcesami może się 
sługi statków i zwiększenie czędność 560 statkogodzin j le mlhonow złoLycn kosz-I przedsIębIOrstw e
ergetycz- poszczycić Gdańska Pracow 
wydajności pracy. Wyni- dodatkowy zysk w wysokoś I towało zabudowanie 7 tur- nych naszego regIOnu. nia Instytutu Energetyki. 
kiem tych zobowiązań było I ci 12.176 dolarów. (a) I bin o łącznej mocy 71,2 MW Przykładowo - załoga ZA: Najważniejsze z nich to 
i 5 kotłów o ł ą czne J ' W y - KŁADU ENERG
T
<:ZNEGO 
-.- . " 26 procent załogI JUz w la- opracowanie konstrukcji 1 
H ł · C h ł · · daJnoscl 270 t pary na go- tach 1945-46 pracowała przy uruchomienie seryjnej pro- B a I 
U ni cy Z zec os owacJI dzinę. Osiągnęliśmy W ten usuwaniu z!1iszczeń. wojen- dukcji oryginalnych krajo- a z 
sposób 911 MW załnstalo" nych. W mesłychame trud- 
. ' nych warunkach pracowano wych regula.torów napięcia Bundesmarlne 
ROS ' e , rn . 1 pO t ' I k a h wan
J mocy i 514 t pary na ofiarnie, aby naszym por- do generatorów synchronicz - I 
r OWCOW pO S IC godzmę. Od nowa. zbudo. tom, zakładom przemysło- nych i transformatorów w P 
wano człony ciepłownicze w
m, szpitalom, szkołom o
 WILHELMSHA VEN (ZA ).: 
.., oSIedlom dostarczyć energIJ Zakładzie Remontowym E- Dobiegają końca prace przy I 
chy, rur i stali, pochodzących I W Gdym 
 Gdansku oraz elektrycznej. nergetykl ' W Gda ńsku . Re
 . . k 
h t h ł k O h o t l . l . odbudowie jednej z naJw 1 ę . 
z l! czec os owac IC I s:ł- ma,gistra e sieci Clep neJ. I dziś praca, ich nie jest gula tory te -rn ra cu J ' ą w ta- h Ś . 
nowlących eksport tego kraju I S d , od . , p szych śluz portowy c W . , la . - 
do kraj6w zamorskich. zereg urzą . z , en zm e . rn . l- łatwa. Ot, chocby pracow- . kich elektrowniach , J 'ak Ko 
D u ta, tzw. czwartego weJscla 
'\-V godzinach popołudnio.. zo
ano. . . ZI
 . przy uzyCI nicy zatrudnieni w r
chu 1 nin, Skawina., Żerań i "Oło- do portu Wilhelmshaven, 
wych w sali konferencyjnej teJ sameJ llosCI węgla pro" w brygadach awaryjnych. wianka. Obecnie rozpoczą) którego budowę rozpoczęto 
Zarzą
u Portu zeka,ją (wraz 
skie biuro podróży IBUSZ z turystami) na il1icjaty- 
I wyprzedało wszystkie wal- wę 
ne pokoje _ nad B
latonem . Andrzej SITEK J
		

/27178-0004.djvu

			ą 


D-lENNIK 


BAŁTYCKI 


Nr 2G5 (6271) 


LOl(Ąl'E" 6--+ 


ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku 
chnią st. bud. na 3 poko- 
je. st. bUd. Wrzeszcz, ul. 
Klonowicza 2 E m. 4. 
__ G-1041 
ZAMIENIĘdWapOkoje z 
kuchnią w Szczecinku, na 
pokój w trójmieście. Wia 
dem ość Gdańsk Heweliu- 
Sza 3 m. 8. tel. 31-44-29. 
G-1046 
SAMOTNY, kulturalnypo 
szukuje pokoju niekrępu- 
jącego Gdańsk lub Gd.- 
Wrzeszcz. Oferty: Biuro 
Ogł. Gdańsk pod 1049. 
G-1049 
MAŁZENSTWO poSzukuj
 
pokoju sublokatorskiego 
od września, na okres l 
roku. Oferty: Biuro Ogł. 
Gdańsk_ pod 1052. G-1052 
KULTURALNEMU wynaj- 
mę komfortowy pokój na 
okres jednego roku. Oli- 
wa, tel. 52-10-17. G-I057 
ZAMIENIĘ - 2 pokoje-:-im- 
chnia, sto bud. możliwość 
hodowli inwentarza, o- 
gród. na pokój z kuch- 
nią. Wiadomość: telefon 
41-23-26. od 8 - 15. 
G-1058 
ZAMIEN IĘ - 2 pokoj
 :-ku: 
chnia, nowe bUdownic- 
two (wnętrze gdańskie). 
możliwość - uzyskania do- 
datkowo pokoju z kuch- 
nią, na 2 pokoje z kuch- 
nią, nowe bUdo"vnictwo 
konieczne. Gdańsk. ulica 
Św. Ducha 123-125 m. Ib. 
G-l060 
POKOJU umeblowanego, 
dwuosobowego wraz z po- 
ścielą, na trasie Wrzeszcz 
...:.- Sopot poszukują od l 
września 1964 (członkowie 
spółdzielni mie,-.:zkanio- 
wej). Oferty Biuro Ogło- 
szeń Gdańsk pod 1061. 
G-1061 
MAŁZEŃSTWO (pływaj'ł- 
cy) członkowie sp-ni, po- 
szukują pokoju nieume- 
blowanego od październi- 
ka. Oferty: Biuro Ogło- 
szeń Gdańsk pod 1063. 
G-1063 
--- -
-- 
l\UESZK1
NIE 4 pokojo- 
, 
, wygody, zamienię na 
<. 'a oddziąlne mieszka- 
nia. Jedno parter lub I 
piętro. Wiadomość: tele- 
fon 21-73-51, godz. 11 - 18 
G-82
i3 
-
-- - 
ZAMIENIĘ 2 duże polw.. 
je, kuchnia, ogród, do- 
bre położenie. Iława Ża- 
gańska. Pałacowa 4, Paul. 
G-8254 
SAMODZIELNE 3 pokoje. 
służbówkCJ, kuchnia w ł
o- 
cIzi. zCJmienię na 2 pokoje 
W trójmieście. - Oferty: 
Biuro Ogł. Gdynia pod 
S-8257. G-3257 
2-- POKOJE, z kuchni
, 
komfort, nb. zamienię na 
2 X po pokoju z kuchnią 
w Gdyni. Wiadomość: tel. 
21-22-46. 
8
 
WYNAJMĘ pokój samot- 
nemu, kulturalnemu pa- 
nu Gdynia - V,Tzgórze No 
wotki, Stoczniowców 25. 
G-B273 
WYN AJl't1Ę pokój 2 pa- 
nom. Gd. - Wrzeszcz, ul. 
Dubois 78. G-I0BB 
Z A 1\'1 I E N I Ę mieszka- 
nie trzypokojowe, wygo- 
dy, na dwupokojowe ma- 
łe w centrum Wrzeszcza 
lub Oliwy. Oferty:" Biuro 
Ogł. Gdaiisk pod lOn. 
G-lOn 
ZAMIENlĘpokÓjz- kuch: 
nią, samodzielne, na 2 po 
koje z kuchnią s3modziel 
net Wrzeszcz, Wajdeloty 
!-:.I':_____ _ _ G-I07
 
PRZYJMĘ dwóch panów 
na pokój. Orunia, My!'i3 
34. . . G-I08! 
Z AMIENI Ę- duż y pokój, 
wspólna kuchnia i wygo- 
dy we \Vrze!'zczu, na sa- 
mOdzielny pokój, Oferty: 
Biuro Ogł. Gdańsk porl 
lC86. __G:::!O

 
PRZYJMĘ ucznia (cę) na 
mieszkanie. Wrzeszcz. ul. 
.Jesionowa. Oferty: Biuro 
Ogł. Gdańsk pod 1084. 
G-108.1 
Z-A M I E N IĘ mieszkanie, 
dwa pokoje, kuchnia, na 
równorzędne lub mniej- 
sze tylko nb. Gdańsk. ul. 
Kaznodzie;ska 1-3, boczna 
tlI. Zaroślak. _
!Q_

 
Z AMI ENIĘ -- t 
ZY d uże po- 
koje w Kwidzynif>, pełen 
komfort, na mniejsze lub 
podobne w trójmif>ście.- 
Oferty: Biuro Ogł. Grlaf,c:k 
pod i103. __
-::.1_1
 
BYTOM----=- d
ap;,koje za 
mienię na mniejsze 
Gdań,,:k. - Oferty: Biuro 
Ogł. Gdańsk pod 1111. 
G-UU 
'KULT-URAi: --NA. - -mR gistf'r 
- po!'zukuje dobreg:o, nie 
krepujacego pokoju na 
tra
ie Gdynia - Gdańsk. 
Oferty: Biuro Ogł. Gdcn'isl-;: 
pod i217. G-1
!? 
ZAMIENIĘ 2,5 p(lkoju z 
lcuchnią (suterena) t1 a 1 
lub 1,5 z kUchniokoj 
z- ku- 
chnią w Lublinie, z mo- 
żliwością wszelkich wy- 
gód po remoncie, na - 2 
pokoje w trójmieście, lub 
na trasie Gdynia - Wej- 
herowo. Oferty: Biuro 
ogI. Gdańsk pod 1216. 
G-1216 
MAŁ :f.E
ST\VO - b
zdzietne 
(członkowie spółdzielni), 
poszukuje pokoju z uży- 
walnością wygód na tere- 
nie Gdańska-Wrzeszcza.- 
Oferty: Biuro Ogł. Gdańsk 
pod 12 20. G- 1


 
POKOJ- z _ uźywalnością 
kuchni w Gdańsku, zamie 
nię na równorzędne lub 
samodzielne, dzielnica o- 
bojętna. - O-rerty: Biuro 
ogI. Gdańsk pod 1223. 
G-1223 
W SiiODMIESCIU- Gdy-ni 
poszukuję małego ume- 
blowanego pokoju oraz 
g:'\rażu. Gdynia. telefon 
21-15-62. 
-8300 
2 - P-OKOJE wyłączone od- 
dam. Oferty z ceną: Biu- 
ro Ogł. Gdynia pod S- 
-1)302. 
-830 2 
SAMODZIELNY pokój z 
kuchnią w nowym bud.. 
zamienię na dwa. Gdynia, 
Czołgistów 18-4 . G-8305 
\V-YNAJMĘ-p"'Okój ume- 
blowany dwom paniom. 
Orłowo, Goplany 10. 
G-8306 
WYN AJMĘ pokój umeblo 
wany samotnemu, pływa- 
jącemu. Gdynia - Orłowo. 
Boh. Stalingradu 40-13. 
G-8307 
KUPIĘ wyłączone k omfor 
towe mieszkanie, samo- 
dzielne dwupokojowe, ku 
cłmia, z wygodami. Sopot 
względnie Gdynia. Mil- 
czewski, Gdynia-Witomi- 
no. ul. Pionierów 15. 
G-8308 
ZAMIENIĘ pokój plus 
kuchnia, na 2 pokoje plus 
kuchnia, samodzielne. 
Zmarzła, Orłowo, ul. My- 
sjowicka 1-3 od 17 - 20. 
. G-8315 
KIELCE - mieszkanie jed 
nopokojowe, centrum, wy 
gody, telefon. zamienię 
na podobne w trójmie- 
ście. Wiadomość: Gdynia- 
Chylonia, Żwirowa 11 m. 
2, rrol-ł-ł_


 k. G-B:n 
ZAM II
NU:; pokój w War- 
szawie na mieszkanie w 
Gdyni. Warszawa, ul. Dy- 
mińska 10A m.. 13. G-8282 


STARSZA. samotna. pO- I GOSPODYNI dochodząca 
szukuje pokoju niekrępu- potrzebna. Gdańsk, ulica 
ją('ego w śródmie
ciu - Stolarska 4c m. 5 zgłosze- 
Gdańska. Oferty: Biurn nia po god z. 17. G-1246 
agI. Gdańsk pod "Spo- POS Z U -K UJ Ę dziecię- 
!cojna'
._ _ K:::3711 cej pielęgniarki, która w 
POZNAN - zamienię po- swoich znośnych warun- 
kój z kuchnią, duże, sa- kach domowych pOdejmie 
modzielne na równorzęd- się (np. z matką) wycho- 
net przedpOkÓj I p. trój- wania niemowlęcia do ro- 
miasto. Oferty: Schrot::der. ku. Oferty Biuro Ogło- 
Poznań, Umińskiego 6 m. szeń Gdańsk pod ,,1044". 
3. G -86
 
_::-.! 044 
ZAMIENIĘ 2 pokoje. ku- POMOC domową do dziec 
chnia, parter, na pokój, ka dochodzącą przyjmę. 
ln
chnia, samodzielne. Dobre warunki. - Sopot- 
Wrzeszcz, Hibnera 7-1. Wyścigi, 20 Października 
G-109a 649-1, zgłoszenia po 16. 
WYNAJM Ępokój- ucz- G-1062 
r:iom-studentom (central- GOSPOSIA do dwóch o- 
ne ogrzewanie, łazienka). sób potrzebna. Warunld 
Sopot, plac Rybaków 1. bardzo dobre. Referencie 
_ ' G-113
 konieczne. - Wiadomość: 
SOPOT - trzy pokoje sa- Wrzeszcz, ul. Wiązowa la 
mOdzielne, zamienię na (sklep). G-lOn 
dwa mieszkania: 2 poltoj!' C U K I E R N I K poszuku 
i kawalerka - może być :je prDcy najchętniej po 
Gdynia. Sopot, Boh. Mon- gOdzinie 15 lub inne pro- 
te Cassino 23 m. 8. pozycje. - Oferty Biuro 
G-1208 Ogł. Gdańsk pod ,,1116". 
ZAMIENIĘ 3 pokoje, kii:" G-11l6 
cłmia, łazienka, st. bud. PRZYJMĘ -ucz- nlchętnie 
parter, centrum Wrzesz- przyuczonych, dobrze za- 
cza, na 2 pokoje' nb. - płacę. War
ztat kowalski, 
Oferty Biuro Ogł. Gda
'isk ł.ęgowo, pow. Prtlszcz, 
pod_1142. ______0....1142 Kozak. G-1129 
DWUPOKOJOWE wydzie- DOCHODZĄCA---uczciwa ż. 
lone mieszltanie w trój- referencjami do rDcznego 
mieście słoneczne, suche dziecka przyjmę. Zgłosze- 
kupię. Tel. 21-15-30. nia Gdańsk, Żabi Kruk 9 
G-8236 m. 16. G-1l37 
----------. . 
ZAMIENIĘ mieszkanie GOSPOSIA lub pomoc do 
pokoje, kuchnia na podob chodząca potrzebna. Zgło- 
ne. Oliwa, ul. Piastowska 8zenia po 16, - Vvrzeszcz, 
38-6. G-1233 Partyzantów 99-19. G-1l38 
--
.
 ..-.---- 
ZAMIENIĘ mieszkanie - DOCHODZĄCA pomoc do 
spółdzielcze 2 pokojowe mowa potrzebna. ZgłaszC1c 
w Gnieźnie na mieszlla, Gdynia, Sląska 78 POMOC do dwuletniego 
m. 32. G-8297 dziecka dO'chodzącą lub 
FRYZJERKA Lidia zawia stałą przyjmę. Gdynia, ul. 
damia Szanowne Klientki. Kapitańska 20 m. 5. 
że pracuje obecnie w __________ 
-8218 
Gd.-Wrzeszczu, ul. Sobót- I'OMOC domowa na sta- 
ki, róg GI;"unwaldzkiej. łe potrzebna od zaraz. - 
G-1236 Warunki b. dobre. Zgło- 
PRZYBŁĄKAŁ sl ęO\vc za- szeni
: Gdańsk. ul. Doki 2 
rek alzacki. Tel. 41-35-50 m . 31. G-1104 
Wrzeszcz, Karłowicza Mb. POMOC domowa na stałe 
G-125:1 potrzebna. Sopot, Puła- 
ZGINĘŁA suka owczarek -skiego 4a, Dąbrowska. 
alzacki, uszy obwisłe. G- 1159 
Wiadomość: podać tele- SAMODZIELNA gospody- 
fon 31-38-26. G-1359 ni do 2 osób pilnie po- 
trzebna. - Oferty Biuro 
Ogł. Gdańsk pod ,,1342". 
G-1342 
SAMODZIELN A gosposia 
do małżeństwa i cztero- 
miesięcznego dziecka TJO- 
trzebna. Referencje ko- 
nieczne. Gdańsk, tlI. Doki 
l m. 48 (wieżowiec prz." 
stoczni) od godz. 16. 
G-1238 


-Q... 


:P'RAtA{
 " 


POMOC domowa docho- 
dząca potrzebna od zar;:Jz. 
Wiadomość: Gda{lsk, ul. 
Kartuska 20 od godz. 16- 
-20, tel. 31-24-80. G-1053 


..';:'>P'
A'C O W'
'lęY";ROS,'Z
U;' 
r'. '1 i 


Oudział Państwowej Komunikacji SamoChO?Owej V1 
Starogardzie Gdańskim zatrudni od zara
 .kIerowc6w 
z II i III kategorią prawa jazdy (odnosme III ka.t. 
wymagana praktyka od 2 - 3 l
t). Wynag.rodz
nl<: 
według stawek akordowych. Z
mteresowam wl
m 
zgłaszać się w sel26-0 


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowycll 
Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gd. zatrudni:>d 
zaraz 16 monterów instalacji wod.-kan. i C. o. Wy- 
magane kwalifikacje do pracy samodzielnej. Zgłosze- 
nia przyjmuje sekcja zatrudnienia w Pruszczu Gd.. 
111. Grunwaldzka 29. tel. 321. Dojazd z Gdańska za- 
pewniony. 3838-K 


Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Gdańsku zatrudni od zaraz magazyniera. Warunki 
płacy zgodnie z układem zbiorowym pracy w spół- 
dzielczości. Zgłoszenia przyjmuje i udziela informa- 
cji biuro NSM Wrzeszcz, ul. Lelewela 17. 1173-G 


Centrala "Polcargo" w Gdyni poSzukuje pracownika 
z wyksztalceniem co najmniej średnim - pożądane 
W) ższe ekonomiczne - ze znajomością jęz. francus- 
kiego i angielskiego lub francuskiego i niemieckie- 
gu w mowie i piśmie - możliwie zapoznanego z za- 
gadnieniami handlu zagranicznego. wynagrodzenie da 
uzgodnienia. Zgłoszenia kierować: dział kadr, ul. PU; 
h
skiego 6. 3795-K 


'Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w 
Gdańsku, ul. Chmielna 74-76 zatrudni od zaraz jed- 
m; księgową z wykształceniem średnim i praktyką 
oraz jednego dyspozytora do sekcji transportu. VVa- 
runki pracy i płacy zostaną uzgodnione na miejscu. 
1264-G 


Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Gdań- 
sku, ul. Jedności -Robotniczej 3-11 zatrudni niezwłocz 
nie 1 osobę z odpowiednimi kwalifilcacjami na sta- 
nowisko głównego księgowego. Osobiste zgłoszenia 
u dyrektora hurtowni. l245-G 


Gaailska Stocznia Remontowa zatrudni od :zarbZ ślu. 
sar£y maszynowych. kadłubowych. okrętow)"ch. kot,. 
larzy. tokarzy, wytaczar'lY. trez,erów, strugal
zy. elpli 
tryków okrętowych, spawaczy auloJ;t'n. . cIekłr., hy- 
rlTaulików, chłodniarzy. malarzy, k.t'rowców z I kat. 
prawa jazdy do straży pożarnĘ'j. strażak()w P-PO?, 
wartowników oraz rohotników do konserwach stat. 
ków. Dla tokarzy i slu
ar7Y kadłubowych zakwałe- 
l'owanie w pi ywatnych kwaterach zapewnione. Wv- 
nagrodzenie za pracę wg układu zbiorowego pracy. 
N-n.leży zgłaszać się w dziale kadr Gdańsk - Ostrów, 
ul. Na Ostrowiu. 3648-K 


Gdańskie Przedsiębiorstwo Badawczo - Dokument>:!- 
cyjne Terenowego Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych w Gdańsku - Narwiku. barak 60 (tel. 31-33-39) 
7.atrudni geotechnika do nadzoru terenowych prac 
wiertniczych. Wymagane wykształcenie średnie tech- 
mczne względnie ogólnokształcące. Warunki pracy 
i płacy do omówienia na miejscu. 1182-G 


Zakłady Gazownictwa Okręgu Gdańskiego Gdańsk. 
ul. Wałowa 18 zatrudnią: 
- 1 inżyniera mechanika na stanowisko gl. mecha 
nik a - wymagane odpowiednie kwaJifikacje i 
staz pracy. 
7ninteresowani zgłoszą się w dziale kadr Gdańsk, ul. 
\\TDłowa ]3 w godz. od 7.15 do 15.15. 3796-H: 


Zaltłady Mięsne w Gdańsku zatrudnią 2 kierowni- 
ld)w magazynów. l zastępcę magazyniera; 5 wartow- 
ników. Warunki pracy i płacy do omówienia w tut. 

l'licji kadr. 3767-K 


Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni poszukuje 
robotników wykwalifikowanych, posiadającYch ukoń 
czoną szkołę zawodową lUb świadectwo czeladniczr:l 
VIi następuj ących zawodach: 
- spawaczy gazowych. 
- malarzy i konserwatorów 
- oraz wartownil<ów do straży przemysiowej. 
Fłaca.zgodnie z układem z_biurowym pracy dla prz'i! 
mysłu metalowego. Zgłoszenia przyjmuje i udziela 
informacji dział kadr stocz:u..,- Biuro Przyjęć w 
Gdyni, ul. Czechosłowacka 3. tel. 21-19-71. wewn. 313 
w gOdzinach od 8 do 14, w soboty do 12. 3659- K 


Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne zatrudnią .)d 
zaraz: 
inżyniera mechanika ze znajomością i praktylią 
W zakresie budowy urządzeń cieplnych i en
r- 
getycznych - (budowa elektrociepłowni i sieci 
cieplnych). Zakład gwarantuje mieszkanie w no 
wym budownictwie (l pokój z kuchnią i ła- 
zienką), 
technika - mechanika do wydziału warsztatów 
naprawczych. Wymagana praktyka zawodowa. 
Zgłoszenia należy kierować do działu kadr i szko- 
lenia Starogardzkich Zakładów Farmaceutycznych _ 
Starogard Gd.; ul. Kościuszki 24-26. 3750-K 


Zaklady _ Gazownictwa Okręgu Gdańskiego Gdańsk, 
ul Wałowa 18 zatrudnią: 
l operatora maszyn budowlanych, 
- J elektryków do konserwacji urządzeń i obsługi 
stacji energetycznych - wymagane kwalifika- 
cje i praktyka. 
Zainteresowani zgłoszą się w dziale kadr Gdańsk. uj. 
Wałowa 18 w godzinach od 7.15 do 15.15.' 3733-K 


Zakł. Okrętowych Urządzeń Elektrycznych w Gdań- 

ku, ul. Wałuwa63 przyjmą od zaraz pracowników 
fizycznych w zawodzie tokarza, ślusarza. frezera _ 
wymagane swiadectwo szkoły zawodowej lub świa- 
dectwo czeladnicze. techników elel(trYków. technika 
mechanika oraz robotników niewykwalifikowanych 
do transportu wewnętrznego. Warunki płacy I pra. 
cy do omówienia na miejscu w dziale kadr. 3763-K 


Gdańska- Fabryka Kwasu Siarkowego w Gdańsku, 
ul. Kujawska 2 (dojazd autobusem 106 z pl. l Maja) 
Zć!trudni ód zaraz: 
l. W dziale in-yvestycji: 
inżyniera względnie technika budowlanego 
wymagane uprawnienia budowlane. 
inżyniera lub technika mechanika. 
inżyniera lub technika elektryka. 
2. W dziale gł. mechanika: 
inżyniera lub technika mechanika. 
3. W sekcji transportu; 
2 kierowców samochodowych z II lUb III kat. 
do samochodu ciężarowego i furgonu, 
dwie ekspedytorkj wagonów - wymagane wy- 
kształcenie podstawowe. 
4. W warsztacie elektrycznym: 
elektryka do konserwacji urządzeń. 
Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale kadr 
telefon 31-70-51 do 53, wewn. 17. 3691-K 


Przedsiębiorstwo BUdownictwa Rolniczego w Tczewie 
zatrudni od zaraz techników budowlanych. Warunki 
placy i pracy do omówienia w dziale zatrudnienia. 
3f26- K 


Kierowca samochodowy z długoletnią praktyką na 
c;amochód ciężarowy "Żuk" do przewozu zwierząt _ 
potrzebny. Zgłoszenia przyjmuje Przedsiębiorstwo 
Obro_tu Zwierzętami Hodowlanymi w Gdań
u_ ut 
3 lVIaja 9. pok6j 31. 3779-1\: 


Spółdzielnia Pracy Przem. Drzewnego lm. J. March- 
lewskiego w Elblągu, ul. Warszawska 142 zatrudni 
inżynierów technologów drewna z praktyką zawodo- 
wą na stanowiska kierownicze. Podania wraz z ży- 
ciorysem należy składać w biurze zarządu spółdziel- 
ni. Warunki pracy i płacy do omówienia na miej- 
scu. 3846-K 


fE ,o, 


Kb'JlAVil\ł/tKA'T
.\
,7;' 
 
...., ,. 
 " ". ., ." !. ':" ' . f.o 


Prezydium MRN - Mif'jskl Zarząd Dróg t Mostów 
w Gdańsku zawiadamia, że w związku z robotami 
inwestycyjnymi z dniem 29. 8. 1964 r. o godz. 6.00 zo- 
staje zaml\:nięty jeden kjf:"runek ruchu na ul. Jed- 
ności Robotniczej (wJazd do Gdańska). 
Objazd ulicami: Gościnna, Smętna, Równa, Sando- 
mierska, Mostowa. Dolna Brama, Pod Zręben
, Augu 
styńskiego. OkoPowa K-3684 


Przedsiębiorstwo Geologiczno - Inżynieryjne. Bud. 
,V odnego "Hydrogeo" - pracow
ia Gdań_s
. umewai 
nia zagubioną pieczątkę następ'-:Jącej trescl. PGI
_
 
"Hydrogeo" Magazyn Nr 3 Gdansk. 132;) ..;1 


. 
 ' , 
, ('{R¥
rtrRG1j\r;(łCMl'Ą
3' 


'
J
. 
.
 
 ,l 


. L k' ów ogłasza przetarg 
Gdańsl:opertach z podaniem ce- 
ny jednostkowej prosimy lderować na nasz adres. 
Do przetargu mogą przystąpić przedsi
biorslwa Pal} 
stwowe. spółdzielcze i prywatne. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21. 9. 1964 r. o go- 
dzinie 10 w biurze spółdzielni. 3B62-K 


Prezydium Gromadzldej Rady Narodowej w Ch',v3- 
szczynie, pow. Wejl1eu)wo ogłasza przetarg na UOKU- 
nanie budowy pawilonu sZkolnego przy szkole w 
OSOWf'j. 
W przetargu mogą wziąĆ udział przedsiębiorstwa 
państwowe. spółdzielcze i prywatne. Termin wyko- 
nania robót 30 października 1964 r. 
Dokumentacja techniczna oraz kosztorys do wglą- 
du w biurze gromadzkim Prez. GRN w Chwasz
 
czynie, Termin 
kr3dania off>rt do 12. 9. 19i',-t rok u. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15. 9. l
ij':l r. w I)imze 
gromadzkim. 
Prezydium GRN zastrzega sobie prawo dowolnego 
'Nyboru oferf'nta względnie unic....ażnienia przetargu 
b
z pOdania przyczyn. . 384
-
		

/27178-0005.djvu

			Nr 205 (6271) 


DZIENNIK BAŁTYCKI 


II 


.. _. _. - II - II _. -. - II _. _. - II _. -. -. - 11_. -.-.-. -. - II -. - II - ..-. -... 1 ................................... ....... ... +t 
. . . 
I I : s. I. "P L A S T O P I A N" W GDAN.8KU : 
. : ul. Wałowa 17 : 
I: POSZUKUJE WYKONAWCO W t 
. . . 
_! : państwowych lub uspołecznionych na wy- . 
I i iwnanie nietypowych usług i robót w za- i 
. kresie części wymiennych i oprzyrządowań : 
: zakładu tworzyw sztucznych bez dokumen- : 
. tacji lub z wykonaniem dokumentacji przez . 
i wykonawcę. Oferty prosimy składać na : 
.. adres jw do 31. 8. br w kopertach z napi- : 
: sem "wykonawstwo". 3752-K : 
A . 
;............ ..... ... o ........

.....4-......t. 


zakładach 


! 


PRZEMYSŁU 


GDYNSKIE ZAKŁADY 
TERENOWEGO - PRZEDSIĘB. 
Gdynia - ul. Starowiejska 50 


P ANSl.'WOWE 


uSługi dla ludności: 
1. Zakład Nr 1 w Gdańsku-Oliwie, 
";. ul. Polanki 7. tel. 52-11-92 


1. WYKONUJĄ usługi dla ludności, kółek rolniczych 
ni produkcyjnych w zakresie: 
- Wykonawstwa konstrukcji stalowych jak: 


spółdziel- 


11;." 


Roboty ślusarsko - spawalnicze. 
jak naprawa sprzętu dOmowego, 
remont ogrodzeń, balustrad, bram. 
Hoboty blacharskie, remont ry- 
nien ściekowych, rur piecowych, 
bojlerów. pieców łazienkowych 
itp. 
nr 3 w Gdańsku. ul. Na stępce l-d, telefon 31-51-94: 
tokarskie, spawalnicze, ślusarskie. naprawa wag i ma- 


Dźwigary, słupki ogrodzeniowe i bra- 
my, poręcze, drabiny p-poż., zbiorniki 
nisko - ciśnieniowe, cięcie blach na 
gilotynie itp. w zakładzie Cisowa, ul. 
Zbożowa 39, tel. 23-76-32. 
Naprawy i legalizacje wszelkiego ro- 
dzaju wag w zakładzi
 Chylonia, ul. 
Kartuska 33, tel. 23-77-16. 


2. 7a!" 'au 
Rohoty 
SZ)H. 
::) ZakIad nr 4 w Gd.-Wrzeszczu, ul. B. Chrobrego 5, tel. 41-07-32 
\VszysUde prace wchodzące w zakres obrÓbki mechanicznej 
metali. roboty spawalnicze. ślusarskie. '1aprawa maszyn. 
ll. Za,lilad Nr 5 w Gd. - Oruni, ul. Jedn. Robotniczej 13. tel. 31-48-14: 
Roboty ogrodzeniowe. remont bram, balustrad z materiałów 
własnych i powierzonych. Inne prace wchodzące w zakres ślu.. 
sarstwa konstrukcyjnego. 
5. Zakład Nr 7 \V Gdailsku, 
u1. Pszenna 8, tel. 31-38-85: 
i 
Wszystkie powłoki galwaniczne, \3" 
jak chromowanie, niklowanie, 
srebrzenie, kadmowanie, cynko- 
wanie, miedziowanie i mosiądzo 
wanie. Powłoki wykonujemy na 
sprzęcie motoryzacyjnym, wóz- 
kach dziecięcych i in. elemen- 
tach dekoracyjnych. 
6. Zakład nr 8 w Gdańsku 
telefon 41-31-72: 
Wykonuje remonty i konserwację wag wszystkich typów. Re- 
mont wag dla kółek rolniczych wykonujemy w p i e r w s z e j 
kolejności! 
Wszystkie wymienione wyżej usługi wykonujemy również dla 
I"ółek rolniczych. Oferujemy przystępne ceny. wysoką jakość 
i terminowość. 


! 
!  ! Miejskie --;;:
montowo-Budowlane 
w Gdyni 
pOdaje do publicznej wiadomości, że z dniem 3 
września 1964 r. nastąpi 
\" 


całkowite zamkmęCle ruchu pIeszego 


tunelu (przejście pod torami PKP) w ciągu 
ul. Zwirl{i i Wigury w Gdyni. 
W dniu 7 wrzesnia br., zgodnie z zawartą umo- 
wą z Miejską Służbą Drogową Prezydium MRN 
w Gdyni, przedsiębiorstwo rozpocznie przeprowa- 
dzanie robót związanych z przebudową i remon- 
tem kapitalnym tunelu. Termin zakończenia robót 
przewidziany jest wg umowy na dzień 31. 5. 65 r. 
Za spowodowanie z tego tytuiu trudnosci i nara- 
żenia Obywateli na uciążliwość poprzez zamknię- 
cie i zmianę kierunku ruchu pieszego - bardzo 
przepraszamy. K-3856 

 


'........................ ......t ............... 
. - 
: Dyrekcja : 
: Szkoły Rzemiosł i Technikum Budowlanego : 
: Gd.- Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 238 : 
: zawiadamia uczniów wszystkich klas oraz ! 
i innych zainteresowanych, że uroczyste roz- : 
: poczęcie nowego roku szkolnego 1964 - 1965 i 
: ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 WRZESNIA BR. : 
: O GODZ. 9 W SAl,I KINA "LENINGRAD" . 
: W GDANSKU. : 
.... 1315-G · 

............ ......... ........................
. 


11A&

A


.
' 
3 ZAWIADOMIENIE , E' 
... 
 

 Przedsiębiorstwo Polowów Dalekomorskich 
 
... 
 

 "DALl\'IOR'" 
 
... 
 

 zawiadamia wszystkich pracowników, że w 
 

 dniach od 31 sierpnia do 5 września 1964 r. 
 

 sekcja socjalna 
 
... 
 

 PRZYJMUJE ZAPISY NA ZIEMNIAKI 
 

 JADALNE NA SEZON JESIENNO-ZIMOWY 
 
j K-3857 
 
V
TT
TTTTTTTTVVTVVTTTVTTyyVTTTTTTTTTTTTTT.YT.yyY . 


'd' 


bieżące, średnie. główne i powypadkowe - szybko i solidnie 
w ramach usług dla ludności dla użyt 
kowników prywatnych. kółek rolni- 
czych i spółdzielni produkcyjnych w 
zakładzie przy ul. Podolskiej nr 9 - 
tel. 21-77-25 (równoległa do Śląskiej). 
Posiadamy duży asortyment oryginal- 
nych części wymiennych do skuterów: 
Wiatka, Osa i Lambretta LD 150 oraz 
różnych typów motocykli. 


r 
" 
 "r ,__.r_. 
,

t. 
 

:_ I" 
.
:
 1//\\ , ".' .l . '- T
( 


\ 


l/- 
illl' I ..m . 
 

,,( 
 
'1,). \::: "-. 
.:,: '
 .;
: 

. -, .

i

, ,t 


3. W ramach usług dla ludności - naprawy zmechanizowanego 
sprzętu gospodarstwa domowego jak: 


\Vr
eszczu, ul. Grunwaldzka nr 12. 


pralki, odkurzacze, wszelkiego rOdzaju 
grzejniki elektryczne, przezwajanie sil- 
ników elektrycznych itp. w zakładzie 
przy ul. Świętojańskiej nr 130 
 tel. 
21-98-22. 
Usługi wykonujemy szybko i solidnie 
według obowiązujących cenników. 


3834-K  


I 
. 
I 
. 
I 
. 
I 
. 
I 


..-._.-.-.-._.-.-._._.-.-.-.-.-._.-._.
.
.
.-._.-._.. 


\................. .................. ................................
. 
; 
 
. w 
ł (A). ' . Ji'A . . . . .' .. A. .J A : :: 
" 
_
, "it 
, .""I"\
"X' 
ł 
i'
 P O'L E CA'
"Y ł I 
i:U:'i PO OBNIZONEJ : I 
: : . ''1 ENIE i : 
I 
lA do natychmiastowegc wykonania ma.. 
. lowania powierzchni drewnianych "JUNAKA" sprzedam. 
: . Gd.-Jelitkowo, ul. Jelit- 
. f WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKCJI NRD i I 
?;
:
y:p

t:
Y-i


:
 
i 1. 700 zł sprzedam. Sopot- 
ł stoliki Z gramofonem "Rafena" 950 - Zi .-"
. Wyścigi, Lokięt

 17. " 
ł gramofony "Ziphona" 500:- zł i . . .; '\'Ii?:
' MO T
R
 WFM 1.20iJ 
t
:
 
i . Ponadto oferU ] 'enl Y nowe g o t yp u telewhmry "S Z A F I R" ; oraz wykonania robót malarskich' W ! .,.
dt
n:Gd.


::;


iI
l
 
.., zakresie roznym w IV kwartale br. Szarotki 41. G-1l79 
. 17 cal., produkcji krajowej. 
 Jednocześnie podajemy do wiadomości I i\i-ASZYNĘ --t aśmO\v ą---:--
 
. ;; że posiadamy wierciarką i silnik sprze- 
. magnetofony BG-23 i "Szmaragd" - prod. NRD, , D O U P Ł Y N N J E N I A I 

;
__ 
r :arCZYk. .:
 
i . taśm y ma g netofonowe 350 m , P rodukc ] .i kra J . owe J ., i ł ' ! . ,. ,.,./: . , _ 
, "' .

 
 . ; . 
 . -. . .: ,,: 
 ., . . . . ' . I AKORDEON "HoYC11 Stan 
f .' <.' zakładom państwowym i uspołe
znio- j dard" 96 basów nowv - 
nym'. fa . rby emulsyjne w kolorze peł- sprzedclln. Wrzeszcz. ulica 
: baterie wszystkich typów, równie:
 do radioodbior.. 
 ; ,;".:, Kosciuszki 84-8. G-1196 
m- Ą' \ nym zIelonym ca 220 kg oraz szarym I S.o\MOCHÓD --r -emon t---lttb 
i ników tranzystorowych. i 'D "
'ł(1 ca 600 kg. 3802-K I na częsci sprzedam. 
. ! _ _..,...,.__
"..___...,..__..,.
' GdC1ńsk. Zaroślak :n, war 
: . Do nab y cia w skle p ach SOR-T wO J '. g dańskie g o. 3826-K i . D 
 OM ..r'.J' d .. w .r- u ...,. r --- od -- z . l -: nn J' y 
""" , . o ' g .... ro . d DYF - ER - ENCJAŁ H " lmbera I sztat. G-119'1 
_ ... RURKI zagraniczne d') 'CIAST -łiAR N JĘ czy rmą'-':: 

 : okazyjnie sprzedam. Po -Chryslera-Dodge lub Ply długopisów polf'ca firma I sprzedam z powodu wy- 
...........................................

........."................ kupnie mieszkanie wolne. mcutha kupię. Warsztat Roman Ługowsld. Warsza- jazdu. Józef KrÓl, .Taniko- 
Kartuzy, MC1jkowskiego 9. sc:mochodowy. Strumpski, wa, Szpitalna 6, telefon ' I wo. ul. 1 Maja 6, pow. 
KULTURALNA, z prezen- DOM z ogrodem w Tcze- P-1350 Puck. P-1349 
7-:.31-68
 _---'-.___ K

! Inowrocław. G-1202 
U W A G A cją, materialnie nie7.ależ- wie własność sprzedam. DOMEK :3 pokoje. ' I\i
ol;;-;" -ÓiEl\'Jjl(Ai
j
l\-d()impre- "FIAT 600" sprzedam. - . .... KO RD E ON "Weltlnel '- 
na (z dzieckiem). wyl>:ształ Mieszkanie zapewnione. - . . ,.
 
MIESZKAŃCY RUMlI cenie średnie. lat 26 poz- Bliższe informacje: Tczew, I ogród z powodu starości! gnacji tkanin: Impranil, Gd.-Wrzeszcz, Jaskowa Do I ster" 80 bC1Sów sprzedam 
POLSKI na pana l>:ulturalnego do ul. Kościuszki nr 15-8, Fr. 1 sprzedam. Rumia, Gdyń-' Imprafix prndukcji Baye- 11
a__39a-

._0?__16.__c:;:-

9
 cknyjnie. Orunia, Pod- 
lat 37. Cel matrymonial- H.czmer. G-1032 ska 32. G-8316 ra NRF kupiE:;. Oferty pi- 2 WOZy ogumione nowe, mi('jska 17-14. G-1206 
ZWIĄZEK MOTOROWY ny. Oferty Biuro Ogłoszeń'- -------- . D-O-M E-K-fedlloro'ctzinny: s
mnc: "H-5682': PAR, pojedynkę i parokonny - SAMOCHÓD osobowy - 
o r g a n I z u j e Gdynia pod "SM-8319". DOM jednorodzinny pię- w KO
cierzy ? nie, ul. Maj-! VI arszawa. poznanska G _,> , 3 7 8 6 ' 1 sprzedam. Gd. - Brzeźno. ,,\Varszawa" 
przedam. - 
G-8319 trowy z ogródkiem (wy- lwwsklego _, komfort ________-:....:!__.__ ul. Korzeniowskiego 24a. Grudziądz. tel. 29-30. 
łączony) w Wejherowie - S p rzedam tanio lub Z::1- 'l'UAK (Gater) górnonapę- G-1119 G -1210 
sprzedam. Po sprzedaży - l .. --- . 
piętro wolne. Oferty Biu- mienię na podobny w trój aowy mplę. Podac cenę. MA.SZYNĘ
 Szycia elek NORKI - i kiatkT-sprzedam-: 
ro Ogł. Gdańsk pod mieście. G -1226 Oferty Biuro Ogł. Gdańsk. tryczną "Tuła" nową Gd.-Siedlce, Nowe Uje- 
,,1118". ..___.__' _.___.__
=-1
 DOM --jednOrodZinny z 
'o: pOd_.,,1065". ___
:

6
 sprzedam. Wrze
zcz, ulica ścisko, Wojskiego 7. 
GOSPODARSTWO rolne grodem 0,25 ha w woj. kie "MULTIPLĘ" może być Pestalozzi
g


.:
.! G-1215 
5 , 50 ha w t y m 1 ha ł ą ki leckim sprzedam. '"Wiado-! uszkodzona lub do remon- DWUMIE SIĘCZNE bernar WESTFALKĘ gazo w ą 4- 
mość: tel. 41-54-29 po gOdZ.! tu kupię. Oferty Biuro j 
okolica Pruszcza Gd. sprze 16. G-893 , Ogł. Gdynia pod "S-8276". dyny czyste rasy sprze- palnikową z piekarnikiem 
dam. .Wiadomość: Pruszcz dam. Wrzeszcz, Sobieskie- tanio sprzedam. Oliwa. 
Gd., ul. J. Matej.ki 4:. .Tana' -JUNAKA" - Zb'ocznym FORTEPIAN-marki ,,:8ec- 495-6. G-1227 
____
:.1!

 z Kolna 19-3. G-1100 
ózkiem po 7000 km sprze ker" sprzedam lub zamie- SAMOCHÓD nowoczesny 
WOJEW. 'gdańskie: gospo DOM, ogród, meble oka-I dam. Gdańsk, ul. Th
Hman nię na pianino. Gdynia, sprzedam. Wiadomość: 
de,rstwa rolne od 3 do 20 zyjnie sprzedam. Mieszl>:a na 11-12-3 (koniec ul. Łą- Władysława IV 48 m. 14. Sopot-Kamienny Potok, 
ha oraz różne inne nie- nie wolne. Dziadul, -' kowcj). G-1040 tel. 21-30-32. G-8267 warsztat samochodowy. 
ruchomości w tró
mieście Tczew, Krasińskiego 13. I "l\f OSKWICZ 402" stan 'PI.t\NJNO --p iyta m etalo: . G-1229 
pcleca _ poszukuje Biuro P-1352 . bardzo dobry sprzedam. wat krzyżowe sprzedam. SYPIALNIĘ białą, zegar 
Grabowski Sopot. Czerwo- DOMY jednorodzinne, pół, Elbląg, ul. Fałata 23 m. 3, Gdynia, Władysława IV stojący Beckera. biblio- 


L
_rmi
_ 69._____.9.: domy. działki z płanamii tel. 42-38 po 16. G-2152 28 m. 3 . G-8270 teczkę komb.. szafy. pie- 
':l1dowy poleca OTLEW- I WÓZEli. -dzieci ę c
s p ace: ' - , SKOD Ę . t yp 1011" stan rzyny. porcelanę. stołki, 
DZIAŁKĘ wraz z zabudo- SKI G . A h J ławki składane ogrodowe, 
waniem sprzedam. Stani- · .xdynla, bra ama rowy sprzedam. - Sopot, dobry sprzedam. Sopot. kafle piecowe i inny 
sław Kosznicki. Nowe 0- 
9. G-8331 Chopina 13-5, Tarasiewicz. .Jagiełły 10, oglądać po sprzęt domowy sprzedam 
siedle, ŹUkowo, pow. Kar G-I051 f.Odz._17. G-7271 tanio. Oliwa, ul. Polanki 
tuzy. P-1348 " SAl\'IO-CnO D osobow y -- --= FORTEPIAN do ćwiczeń 57-58. G-909 
GOSPODARSTWO 3,8 ha ':if(OP: 
. .; . , ,.Oper' starszy tyD. stan tanIo sprzedam. .Orlowo.. :iVIOS KWICi - 402-407" --- 
sprzedam. Gd.-Rudniki. ul ' I. dobry tanio sprzedam. - 
erkuna 15-_
..__ 
:B21!.
 
przedam. Witold Sawicki, 
Tarniny 36. dojazd auto- Sopot, ul. Bieruta 48 m.2. \VYSOIOEJ rasy. bardzo Pruszcz Gd., ul. Droga 
busem linia 112. G-1200 G-1070 I ostrego, pięknego owczar- Słowackiego 1. tel 281. 
DZI A ŁKĘ- -ogr odnic:2;o-bU- SŁOWNIK polsko-angiel- W ANNĘl -70 cm i akw'a-: ka niemieckiego sprzedam G-861 
dowlaną 4600 m kw. w ski Wydawnictwa Funda- rium duże sprzedam. pilnie. Gdynia, ul. Ejsmon WOZ jednokonny. twarde 
Wiczlinie/Gdynia _ tanio cji Kościuszkowskiej ku- Wrzeszcz, ul. Bohaterów 
a _14.__._ op-umienie - wymaga na- 
sprzedam. Tel. 21-66-54. pi.ę. Tel. 51-18-57. P-1345 Ghetta 15 m. 5. G-1072"W ARSZA WĘ" fabrycznie rrawy sprzed;:lm. Oliw;). 
G-1203 KO ł,NI E -RZ pi c
 ;k cif'mny \\:Qz -;:;-gumiO;:ly

 Ukon- nową sprzed;
m. Oferty 
wip,tt)pdkCł 11. G-719 . 
DOM w Zblewie pow. st:> kupię. Oferty Biuro Ogł.' ny nowy sprzedam. Biuro Ogł. Gdynia pod POLSKI ..Fiat" malolitra- 
rogard Gd. sprzedam z po Gdańsk pod ,,718". 1 Gdańsk-Orunia, ul. Pta- ,,8293 ". G-8293 żowy, dwudrzwiO\'\'y. stall 
wodu wyjazdu za granicę. G-718 sia 2 1. G-1081 S-AMOCHÓD osobowy na cobry 12.000 fortepian 
Mieszkanie wolne. Wiado- :-LAl\i:B RET'Ii 
"-'-f
bryc
: I BOI{SERY szczenięta ta- chodzie tanio sprzedam. Bessalie sprzedam. W roz- 
mość: Maria Lipska, Kali- nie nową kupię. Wiado-. nio sprzedam. Nowy Port, Ropela. Kaliska, poczta liczeniu przyjmę moto- 
ska pow. Starogard. mość: telefon Jastarnia 33.\ ul. Gronkiewicza 16-12. Dzierżążno. p<1w. Kartuzy. cykl. Konarzewski, PGH 
P-1351 G-1
07 G-8244 G-1096 G-1151 Malbork, tel. 379. P-1331 
\ 


ł 


KURS 
samochodowo- 
motocyldowy 


Rozpoczęcie w dniu 10. 
IX. 1964 r. w R U M I I 
świetlica MDK. 
Informacje i zapisy w 
Prezydium Miejskiej Ra- 
dy Narodowej w Rumii. 
pok. nr 5 w godz. od 
8 do 15 codziennie. 
3815-K 


" 


.A "Mb\Al
 


DWIE młode panie z za- 
wodem, jedna z dziec- 
kiem, poznają kultural- 
nycll panów. Cel matry- 
noonialny. Oferty Biuro 
O,L Gdańsk pod "M- 
-1149". G-1H 
 
E-A \:\7 ALER pływający lat 
23 w celu matrY
!loniClI- 
nym pozna panienkę kul- 
tnralną, przystojną z mie- 
s

kaniem. Oferty Biuro 
OgI. Gdynia pod "SM- 
f.290". G-8290 


4U.I.ETNI na stanowisku, 
pcslllbi milą panią chęt- 
nie z mie
zhaniem w El- 
Ł>lągll. Oferty Biuro Ogło- 
H.e11 Elbląg. Mickiewicza 

:
 _ pOd _.,
:-.
1 
AMERYKANIN chirurg - 
pozna panią int.eligentną. 
L'. IC1oną, zgrah l 1ą. Cel 
m:: trvn-'o;,i;:>lnv. Cfer!v z 
fn'Pgrcfidu starości korzyst- 
nie sprzedam lub wydzier 
żawię. Karol Kaczmarski. 
Owidz. poczta Jabłowo. 
pow. Starogard Gd. 


.,OCTAVIĘ Super" - stan 
idealny 23.000 km sprze- 
dam. Malborl>:. Słowackie 
W? 78. G-1218 
KONIA lekkiego 'sprze- 
dam 4 tys. Ździebko. - 
Gdańsk, Beethovena 125. 
, G-1314 
PIANINO Okazyj ni e sprze 
dam. Gdańsk,. ul. Płowce 
1 m. 2. G-1232 

:P ANNONIĘ" tanio sprze 
dam. Gdańsk-Stogi, ulica 
Tamka 32- 2. G-124 2 
"JUNAKA" zamienię na 
, Mikrusa" lub' sp.rzt;da
. 
Warunki do omOWlenla. 
\Vrżeszcz, Biała 3a-10, tel. 
41-38-92. G-124:9 


ij.\;r
I\
.ii:
 '...A ZQ.. . . 

r


:.'
'
. 
. /
 
-.... 


UDZIELAM lekcji gry na 
fortepianie Wrzeszcz. ul. 
Kilińskicgo tel. 41-5B-70. 
G-1033 
- ---- '-- -
 
STUDENT szkol y muzycz 
nej udzif'la lekcji gry na 
fortepianie u siebie lub 
w domu uczniów. Oferty 
Biuro Ogł. Gdańsk pod 
!,1067".___ ___
 
ZAKt.AD Doskonalenia Za 
wodowego w Gdańsku - 
przyjmuje zapisy na kur.. 
sy przygotowujące do 
egzaminów na tytuł mi- 
strza i robotnika wy kwa- 
IifikDwanego i czeladnika 
we wszystkich zawodach. 
Informacji udziela sekre.o 
tariat Wrzeszcz. ul.. Mi.. 
szewskiego 12; tel. 41-03-62, 
K-3778 
-- --- ---- 
ANGIEI,SKIEGO, niemiec 
kiego udzielam gruntow-- 
nie. Tłum::1czę również od 
nośne teksty. Tel. 21-84-76. 
G-821JO 
TOW ARZYSTWO KRZ"
- 
WIENIA WIEDZY PRAK.. 
TYCZNEJ: kursy 
pawa" 
nia elektrycznego. 1 ace- 
tylenowego '- podstawo- 
we i dla zaawansowa- 
nych, kursy palaczy c.o., 
zapisy uzupełniające przyj 
mujf'my do dnia 5 wrześ- 
nia Sopot, ul. Kościuszki' 
lI-a. K-3797 
KURS Y kroju
 zyc
I 
i II stopnia dla potrzeb 
włC1snych. kursy manicu- 
re-pedicure na uzupełnie- 
nie kwalifikacji. 100 go- 
dzinne uzupełniające kur- 
!:'y kreśleń technicznych 
elektrycznych i budowla- 
nych dla absolwentów kur 
sów poprzednich organi- 
zuje TKWP Sopot, Kc>- 
Ści 
1 
zk i __1! a. K -3';9!'1 
7.APfSV na ---ł{Ur'sy m
szy : 
nODis:Jni;t w Gdvni, CeI"''i 
sku, Gc'!C1 ń!miało i szczerze" :n-:'O-62, lwIa maszyn 31-26-51, inne dZIały łączy centrala. Redakcja nocna 31-35..66. Biuro ogłO
leń: Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31-35-1:>0 oraz Gdynia. ul. Swiętoj c lllsi>.a 9, tel :.II-B.} 72 . ODDZIAŁ 
REDAKCJI W ELBLĄGU, ul. Grunwaldzka 31, tel. 20-95 . pismo redaguje KOLEGIUM w składzie: Wacław Hyra - redaktor naczelny, Wł. MroczkowskI - zast. red. naczelnego, W. MężnickI - $ekretarz redakcjI R B01
 
duan, W. Mergel . Nakładem Gdańskiego Wydawnict
a Pras0.w_eg
 RSW ,.PRASA'. 
 Ws
el
icQ info.rmacjl W. sprawie warunków. pren4
er
ty. \ł-dzielają placówki ..Ruchu" 1 urzedv 
.nI''7tnm... · !::lrbti ł t'lruk GDAN.. 
SKIE ZAKŁADY G
AFICZ:NĘ W GDA
SKU: 
 Zam
 1814.. A-8
		

/27178-0006.djvu

			8M 


DZIENNIK BAŁTYCKl 


I
 


Nr 205 (6271) 


tł1ttło 


. ____ --:r .--
 _ 


NOWY GAZOMIERZ 
W CIĄGU DOBY... 


Dwa dni temu w miesz- 
kaniu swoim poczulem na- 
gle zapach ulatniającego się 
gazu. Ponieważ czytałem 
swego czasu różne narzeka 
nia. kierowane pod adresem 
gazowni, z niechęcią pomy- 
ślalem o tym, że wypadlo 
mi mieć z nią do czynie- 
nia. Zadzwoniłem jednak 
niezwlocznie. Po niecal'ych 
dwóch godzinach zjawił si
 


Już jutro w Sopocie 
atrakcyjne zawody 


Na Państwowych Torach 
Wyścigów Konnych odbędą 
się jutro o godz. 11 wielkie 
wojewódzkie zawody pożar- 
nicze. w kt6rych wystartu- 
je 31 najlepszych jednostek 
straży pożarnych naszego 
województwa. w tym - o- 
prócz zawodowych i ochot- 
niczych - trzy drużyny żeń 
skie, 3 młodzieżowe harcer. 
skie oraz 4 jednostki stra- 
żaków - kominiarzy w tra- 
dycyjnym rynsztunku. 
W programie ćwiczenia in 
dywidualne zawodnik6w na 
torach przeszkód oraz ćwi. 
czenia alarmowo - bojowe 
jednostek zawodowych i o.. 
chotniczych. Straże zade- 
monstrują społeczeństwu no 
woczesny sprzęt bojowy o- 
raz wysokiej klasy spraw" 
ności pożarnicze. Wstęp na 
imprezę bezpłatny. 


',.2'" ,;:. ł.
' 


.. 
.. <"- 
 
 - ........-....-. 
"łI5
-.:
.. _ _ 
... __ __... - ..... 
t", 
-
 


specjalny .monter, kt6ry 
stwierdził, ze gaz ulatnia 
się na skutek uszkodzenia 
gazomierza. Natychmiast go 
więc wymontowal i obiecał 
na drugi dzień pr.zynieść no 
wy. Zdziw;enie moje bylo 
naprawdę ogromne, kiedy 
rzeczywiście na drugi dzień 
zobaczylem "mojego" mon- 
tera w drzwiach z gazomie 
rzem pod pachą... 
Może uznacie to za dro- 
biazg, nie wart publikacji 
ale chcialbym bardzo tq 
drogą wyrazić swoje uzna- 
nie dla tej, tyle razy kry'" 
tykowanej przedtem insty- 
tucji. Tym bardziej, że nie 
mam absolutnie powodów, 
by przypuszczać, iż moja 
sprawa potraktowana zosta- 
la wyjqtkowo. 
Władysław Z. 
Z Wrzeszcza 
(nazwisko i adres znane 
redakcji) 


_e- 


Specjalny W}lstęp 
. 
"Sląska.-- 
dla młodzieży szkolnej 


j ,';,.
:
 r'kf
,Jfj
;;. 
L _, '>':" _ 1 ... , _. '
 . ' 
_ , _ ", ' c 1 " :"" 
 . _ ?r_""'!"=- . \"" ;, ' . 1: , ' .,:'; :
;'::.""-<
 tl};
'" .
 
:-....-.

I::;'
 .. /t.i.;'rl";
'., .....>.f:

7-:.",:t.. 


'r
; 
 


KINA l 
GDAŃSK "r,eningrad", "win 
da towarowa". fr.. od 16 l., g. 
10.30. 12.30, 14.30, 16.30. 18.30, 
20.30. ..Kameralne". "Król Ma. 
ci us I", pol., od 7 l., g. 15.30; 
"pojedynek na wyspie", fr:., 
? 
16 l., godz. 17.45, 20. "PIast, 
"Wódz czerwonoskórych". 
:dZ. 
od 12 l., g. 16; "ZalotnIk 
fr. od 121., g. 18, 20. "Drukarz" 
"T'ysiąc oczu dr Mabuse". N,
!.. 
od 16 1., g. 17, 19. "Przyjazn , 
Rancho w dolinie", USA, od 
16 1.. g. 17, 20. "Panorama", 
"Czarny żwir". NRF od 16 1., g. 
15.45, 18, 20.15. "Motława", "Roa 
wodów nie będzie", pol. od 16 l. 
g. 15.45. 18, 20.15. "Zak", "Dwa 
oblicza zemsty", USA, od 16 1., 
g. 15.30, 18, 20.30. "Gedania", 
Wszystko dla pań", fr. od 181., 
gOdzina 20; "Byłem Montgo. 
rnerym". ang.. od 12 l., g. 1,
' 
"Wrzos", ,,\Vojna trojańska, 
wł., od 12 1.. g. 10. 12, 14. 16, 
18, 20. "Włókniarz":- ni
c,
' 
Zorza" - Świat mIlczenIa. 
fr
 od 7 l., g. 18; "Śmierć na. 
zy
a sie Engelchen", cz., od 
16 1., g. '20. "U:'osmos", "Źródło 
trzech prawd", fr.. od 16 lat, 
g. 16. 18, 20. 
WRZESZCZ "Znicz". "Słodkie 
życie", wł., od 18 1., g. 16, 19. 
,.Bajka", "Zakochany kundel", 
USA, od 9 1.. g. 10, 12; "M6j 
drugi ożenek", pol., od 16 1. g. 
14 16 18, 20. "Tramwajarz", 
"Kar
azynowy pirat", USA, od 
12 l., g. 16; "Prawo i bezpra. 
wie", ang., od 16 1.. g. 18, 20. 
NOWY PORT - ,,1 Maja". 
"W srodku nocy", USA, od 18 
lat, g. 16, 18, 20.30. 
OLIW A "Delfin", "Ali I wl«::J 
błąd", I ser., ang., od 9 l., g, 
16; ,.Wszystko dla ps6w". ang., 
od 16 1., g. 18, 20. 
SOPOT "Bałtyk", "Wyspa ta- 
j€mnic7a". ang.: od 12 1., g. 
15.30; "Foto Haber", węg. od 16 
1., g. 18, 20.30. "Polonia" "Nagie 
ostrze". ang., od 16 1., g. 11.30, 
14, 16.30, 19, 21.30. "Letnie". 
,.Prawo i pięść". pol.. g. 21. 
GDYNIA ..Warszawa"'. "Nagłe 
()SlrZ

", ang., od 16 L, g. 10, 
14.45, 16, 18.15, 20.30. "Goplana" 
"Taksówką do Tobruku", fr.. 
od 14 1.. godz. lO, 12.30. :15.30. 


. 


WAZNIEJSZE AUDYCJE 
w dniu 29. VIII. 64 r. 
SOBOTA 
LOKALNE: 
11.10 "Opowieści 5 m6rz", 
16.05 "Pochwała lata", 16.40 
Monolog pt. "Prawdziwa przy 
jaźń" M. Szczepkow- 
skiej, 17.10 Polskie zespoły i 
soliści, 17.30 Przegląd aktual- 
ności Wybrzda. 17.50 "SIadami 
Parta", 18.00 Muzyka jazzowa, 
18.30 Reportat Kazimierza Ra 
dowicza "Palą się światła", 
20.00 Almanach morski, 20.20 
Melodie morskie, 20.30 AUdycja 
satyryczna .,Radiokuter". 


OGOLNOPOLSKIE: 
12.15 Polskie melodie ludo- 
we. 12.35 "Urząd a człowiek", 
13.02 Wi
zanka melodii roz- 
rywkowych, 13.10 Kultura pil- 
nie poszukiwana, 13.45 Kon- 
cert popularny dla wczasowi- 
cz6w, 14.30 Z notatnika repor- 
tera, 14.45 "Błękitna sztafeta". 
15.30 Dla dzieci "Kr61 walca". 
21.40 Gra Poznańska 15-tka Ra- 
diowa. 22.00 Radio Varlete, 
23.00 Muzyka taneczna, 23.51) 
Ostatnie wiadomości. 24.00 Mu- 
zyka taneczna, 0.15 "Kraj" 
0.45 - 2.00 d. c. muzyki ta- 
necznej. 
w dniu 30 sierpnia 1964 r. 
NIEDZIELA 
LOKALNE: 
8.10 "Dorotka". tartobIiwe 
m,lkr9.sluch
w1sko. 10.00 ..Ale 


Przed n owym rokiem szkolnym /iX1
HR6iIf8lt 
Ostatnie przygotowania tVARltY 
 .,). lIrl::' 
dz wonka Po osie mnastu mies iącach 
I 


do 


. 
pierwszego 


We wszystkich szkołach tr6jmiasta nastąpiły teraz gorą- 
ce dni. Porządkuje się sale, wnosi ławki i tablice, zmywa 
podłogi, usuwa ślady pobytu kolonijnych gości, słowem 
wszędzie odbywają się osta1 nie przygotowania do pierw- 
szego dzwonka. Jak już infol mowaliśmy w tym roku eki- 
py remontowo - budowlane działające na terenie szk6ł 
tr6jmiasta zasługują na poch wałę. 


Przed paru dniami wr6ciły 
z wczasów do Oliwy dzieci ż 
Domu Dziecka nr 2. Donosząc 
o tym napisaliśmy, iż towa- 
rzyszyli im marynarze radziec- 
cy. Oczywiście był to błąd. 
"Domem Dziecka" nr 2 od kil- 
ku już lat opiekuje się załoga 
Szpitala Marynarki Wojennej, 
a dzieciom powracającym z ko 
lonii towarzyszyli oficerowie i 
marynarze z tego właśnie szpi- 
tala. 


r,'.It ,_ ';" 


,..-' 


Nie ma specja,lnych roz- nia szef ekipy GPBM, maj 
bi'eżnoŚci między nakreślo" ster Teodor Pawełczyk. - 
nymi z góry terminami, a "W poniedziałek miało być 
przebiegiem rob6t, nikogo oddane i musi być odda- 
nie zaskoczył bliski 1 wrze- ne...". 
śnia, budowlani postarali si
 Przyglądając się uwijają- 
wywiązać dobrze z zadania. cym sprzątaczkom, robotni- 
Nawet w szkołach, w któ kom usuwa,jącym gruz z 
rych prowadzono poważne podw6rka szkolnego, szyb- 
kapitalne remonty, często kim pociągnięciom pędzla 
powiązane z kompletną malarzy kończących prace 
przebudową części budy n- w hallu szkoły, można be1 
ku, wszystko gra. Te słowa zastrzeżeń uwierzyć maj- 
pochwa,ły nie tyczą niestety strowi Pawełczykowl. Ci lu- 
ekip remontujących obiekty dzie na pewno postarają 
przedszkolne, lecz na ten się, by 1 września zasta) 
temat napiszemy osobno. szkołę w należytym porząd... 
Wczoraj odwiedziliśmy ku. 5 nowych gabinetów 
jedną z gdańskich szk6ł. niewątpliwie zaważy na roz 
"ll"-kę na Stogach przy ul. luźnieniu cia,snoty w ,,11"- 
Stryjowskiego, gdzie od- ce, lecz to trochę złudna 
świeżano cały budynek oraz na,dzieja. - "Mamy tera3 
dobudowano jedno skrzy" 960 uczniów - informuje 
W związku z gościnnymi dło. Pomieszczenia szkolne nas kierownik szkóły p. 
występami w Sopocie zespo poszerzyły s
ę o 5 ga,bine- Stanisław Siniecki ale 
łu pieśni i tańca "Śląsk" t6w specjalistycznych i sa- liczymy. że we wrześniu 
Balt - Tourist, organizator lę gimnastyczną. Zasadnicze zbierze się cały tysiączek. 
tei imprezy na Wybrzeżu roboty już zakończono po- Stogi bardzo rozbudowują 
. .. 1 ' ł zostały jeszcze prace' po- się, wciąż dochodzą nowe 
mformuJe ze wrzesn aj . d i d . . kt6 
'. rządkowe. "Nie ma obawy, omy nowe ZleCI, re 
tj. W poniedziałek o godz. zdążymy na czas _ zapew- trzeba przyjąć do szkoły. 
(rt) 11 w Operze Leśnej w So- Może w tym roku jakoś po- 
_..- pocie .,Sląsk" wystąpi spe- dz
ę,limy się "przyrostem" 
. C J 'alnie dla młodzieży szkol l ał o tJ3 Sz nl t 
 la Ma r WOJ ze szkołą nr 62. ale na 
Hania sluka nej. . " .
"'. · .. prawdziwe. rozluźnienie li- 
. opiekuje Się czymy dopIero po wybudo. 
n o pekl ' n ' II Zy ' K3 By umożliwić jak najwlęk waniu nowej szkoły. Nowa 
czarne S tj ... 'szej.licz
ie młodychwidz6w n omem n ZI ' Bek l] 2 szkoła będzie się mieścić 
.' . .' . obeJrzeme tego barwnego, U U U nr. 
otrzym.al1
my WCZOr?J lIst P
-I rozś p iewane
o spektaklu 
sany dZlecmnę rączką. Hama .. 
Czepułkowska z Sopotu (Boha- wszystkie bIlety będą w ce 
terów Westerplatte 36 m 6, te- nie po 15 zł. 
lefon 51-26-64) prosi nas o po- 
moc w znalezieniu małego Warto by ,szkoły skorzy. 
czarnego pekińczyka, 
t6
y zgu stały z tej okazji i zam6wi 
bił się ,przed. P?ru _ dmamI. Mo: ł y zbiorowo bilety w Balt- 
że ktos znaJdzIe l odprowadzJ.. , .." 
zgubę do Hani, a swoją drogą Tounst (Gdansk, Elzbletan. 
właśnie wczoraj pisaliśmy oska 18, tel. 31-38-74). Impre 
obowiązku pilnowania swych za dla szkół organizowana 
piesk6w, ni
 puszczania ich 
UA J 'est w porozumieniu i z a- 
zem. ProsImy o tym pamlę- . 
tać. probatą kuratorIUm. 


"c> '
' . 
. . 
sc a E 

 
(, ;'-FJ '.. r 
, , \ł, :
; , " 


TEL lE I'IIIZJJI 


na dzień 29 sierpnia 19G4 
SOBOTA 
8.50 "Komu śpiewają skowron 
ki", film fabul. prod. węgier- 
skiej. 18.25 Wyprawy telewi- 
zyjnych przyjaciół. 18.45 "Spa- 
cer po Bukareszcie". 19.20 "Por 
trety". 19.50 Dobranoc. 20.00 - 
Dziennik. 20.20 "Wieczorne roz- 
mowy". 20.35 Kabaret "Miks". 
21.20 Dziennik. 21.25 "Obława", 
film' fabul. prod. franc. od 
lat 18. 


W przeddzień 
25 rocznicy 


...Że po przerwie wakacyj 
nei wznawia swe zajęcia, 
Pierwsza lekcja odbędzie 
się w dniu 31 bm. o godz. 
19 w stołówce NBP przy 
ul. 10 Lutego 8. Tamże przyj 
mowane będą zapisy no- 
wych członk6w chóru. 
..Echo" przygotowuje .się 0- 
becnie do Festiwalu Ch6- 
rów, kt6ry odbędzie się w 
orzyszłym roku. Uczestnicy 
festiwalu walczyć będą o 
Laur XX-lecia PRL. Rów- 
nież w przyszłym roku we 
wrześniu przewiduje się wy 
jazn "Echa" na Węgry. Bę- 
dzie to wymiana kulturalna 
z tamtejszym zespołem chó 
ralnym. 
-e- 
Z kroniki 
\łVypadk6\łV 


na ul. Kłosowej, już zaczę- 
to tam roboty przy funda. 
mentach. Żeby tylko szyb- 
ko ją wybudowali, nam bę- 
dzie lżej pracować, a idzie 
ciom lepiej się uczyć...". 
Powr6ćmy do tematu, czy 
li sprawy remontów szkół, 
przygotowań do pierwszegu 
dzwonka. W innych szko- 
łach gdańskich gros rob6t 
dawno zakończono, W Gdy- I I 
ni W szkole nr 14 przepro- 
wadza się ostatnią kosme" 
tykę szatni, sali gimnastycz 
nej i ga
inetu leltarskiego. Publikując wówczas list 
W SOPo.Cle przeprowadzu- I p. A. Tyca zgodziłem się 2 
no kapItajny rem.ont w nim, że uregulowanie tej 
Szkole PodstawoweJ nr 3 kwestii jest na pewno ce- 
oraz w Zasadniczej Szkole lowe. Nieopatrznie jednak 
Zawodowej. Jeszcze tylku napisałem, że nie wiem, kto 
w sopockiej ,,6"-ce przy uJ. to ma robić: WPK GG, 
MIckiewicza. uwijają się czy zakład pracy? 
malarze. Zakończą roboty 


Verba volant, scripta ma nent. Słowa ulatują, napisa- 
ne pozostaje. Tak brzmi sta rorzymskie przysłowie. Ale. 
żeby echa artykułu napisane go przed półtora rokiem -ode. 
zwały się teraz, to już ch)' ba przesada. Nie ze strony 
p. A. Tyca z Gdyni, kt6.ry ten m6j artykuł nie tylk'!) 
przypomniał, ale mi go r.:a desłał, ale ze strony tycb, 
kt6rzy poruszony w nim te mat zbagatelizowali. Chodziło 
o zlikwidowanie zbędnych p rzewoz6w na linii Gdańsk 
Gdynia. Pracownicy Stoczni Gdańskiej np. - pisałem - 
mieszkają w Gdyni, zaś gdy (ukiej w Gdańsku. I codzif'n- 
nie odbywa się pielgrzymka narod6w. Proponowałem d-o. 
konanie wymiany tych prac') wników między przedsiębior. 
stwami. 
P. A. Tyc zaopon-ował p rzeciwko temu projektowi. 
d-omagając się przedtem ut"e gUlow'ania sprawy komunika. 
cji między ośrodkami mien kaniowymi stoczniow('ów. a 
ich zakładami pracy. Bo - pisał - łatwiej jest z hote- 
lu stoczniowego przy ul. Slą skiej dostać się d-o Stoczni 
Gdańs.kiej, niż do Stoczni lm Komuny paryskiej. 


Gdyńscy portowcy 
poznają piękno 
swego kraju 


I oto po kilkunastu mie- 
siącach sytuacja nie uległa 
zmianie. A p; A. Tyc ma 
do mnie pretensje, że uleg) 
mojej argumentacji i zmie- 
nił miejsce pracy. \Vłaśnie 
na Gdynię, gdzie mieszka. 
. "P6łgodzinna droga na 
piechotę - pisze - lub 
półgodzinny przesiadko- 
wy przejazd przy 7-mi- 
nutowej efektywnej jeź- 
dzie w ładny dzień jest 
nieprzyjemny. W dzip.ń 
deszczowy jest się zmu- 
szonym do przejazdu i 
wtedy trwa on 50 mi- 
nut. Sprawny transport 
trójmiasta albo przycho- 
dzi w swoim czasie. albo 
trochę później, lub wca- 
le, a jak przychodzi to 
jest tak przeładowany, że 
MO musi z niego zdejmo 
wać grona. W godzinach 
szczytu wsiadanie przy- 
pomina więcej rugby n i
 
komunikację... Czy auto- 
bus 103 idący 7. Witomi- 
na musi kończyć bieg 
przy Gdyni Gł6wnej. gdy 
z niego korzystają stocz- 
niowcy, ażeby się prze- 
siadać na następny auto- 
bus? ... Czy 7.000 załoga 
m usi walczyć ze sobą o 
miejsce i czas dla punk- 
tualnego' oostania się do 
m iejsca pracy?... Me.że 
WPK GG po sprzedaniu 
ulgowych kart na 60 prze 
jazd6w nie jest finanso- 
wo zainteresowaoe czy 
się chodzi na piechot
 
czy jeździ? Jak się sprze- 
daje karty. to chyba nie 
jest tajemnicą ilu ludzi 
i gdzie z tego transportu 
chce korzystać. Może by 
raz te karty i ilo3ć mieJsc 
w autobusach zliczyć ł 
sprawdzić czy jest wystar 
czająca przepustowość? 
Mamy na Wybrzeżu ma. 
szynę elektronową, ma.. 
my port i załączoną do 
listu metoaę badania. 
Czy taka metoda nie o.. 
bowiązuje poza bramą s
 
czni? 
P. S. Proszę nie rzucać 
piłki między dwóch gra- 
czy, bo nikt jej nie po.. 
dejmie". 
Istotnie, mój korespon- 
dent załączYł kilkunasto- 
stronicowy artykuł. zamie" 
szczony w jakimś piśmie 
(chyba stoczniowym), opi.. 
sujący metody ustalania 
optymalnych warunków tran 
sportu w przemyśle okręto" 
wym przy pomocy maszyny' 
elektronowej. Nie wiem. . 
czy ta metoda zda egza- 
min przy obliczaniu ile i 
jakich autobusów należy u. 
żyć do przewozu pracowni. 
ków stoczni. Wydaje mi się. 
że są metody znacznie pro. 
stsze. Tylko trzeba chcieć. 
A tej dobrej woli zabrakło. 
Rzuciłem piłkę międz., 
dwóch graczy: WPK GG 
i Stocznię im. Komuny Pa- 
ryskiej. To był błąd. Rzu. 
caro więc teraz dwie. Je. 
dną do WPK GG, drugą do 
Stoczni. I dołączam prośbę. 
aby się t.ymi piłka,mi zbył 
długo nie bawili. Bo spra. 
wę przewozu pracowników 
trzeba rozwiązać. Nalepiej. 
gdyby się tym z inicjatyw., 
stoczni zajęło WPK GG. 
Gdyby do porozumienia nie 
doszło - trudno, obowią.. 
,ek ten spadnie na stocz- 
nię. (erg)  


, 

 -r/ 
)'f
 . 
 
..,. . ue 


WYSTAWA RYSUNKU 
I PLAKATU... 


...Jerzego Flisaka zostanie 
otwarta dziś o godz. 17 w sa- 
lonie wystawowym w Gdyni 
Wystawa będzie czynna do 27 
września. 


DZIS W "ZA KU" 
I "NON STOPIE" 
...wieczorek taneczny. począ' 
tek o godz. 19. W programie 
piosenki Ameryki PÓłnocnej - 
..Z ak" w Gdańsku. 
W . sopockim "Non Stopie" 
dziś quiz pn. "Z pUblicystyką 
na ty". 


-.- 
Kasa biletowa w Sopocie 
tylko przy ul. Kościuszki 


W związku ze zmniejszo" 
ną frekwencją podróżnych, 
od 1 września br. będzie 
zamknięta kasa biletowa w 
Sopocie przy ul. Marynarzy. 
Prosimy o korzystanie z u
 
.sług ka.sy podmiejskiej przy 
ul. Kościuszki. 


-
.-' 
Gdyńscy 
stoczniowcy dzieciom 


\ 


, 


T E A T R Y 1 17.45, 20. "Atlantic" - "Ży
 I baba i 40 rozbójni
ów" - .odc. 
_ . cie prywatne". fr., od 16 1., g. VIII pt. "Nasz. Zeromski - 
GDANSIt, Teatr WIelki, "Ko- 15.30 17.4.5 20. .,Fala", "Alt j aud. R. WitkowskIej. 10.15 Kwa 
mu bije dzwon", g. 
9.30. virieI'błąd", , II ser,. ang., od 9 1.. drans piosenek. 11.00 Muz:9'czne 
SOPOT, :ł'eatr. L
!DI, "Drze- g. 16; "Zycie nie jest łatwe", I przedpołudnie. 11.15 Rozmowa 
wa umieraJą stoJ
c , god
; 20. wł.. od 16 l., g. 18, 20.15. "Ma. ze słuchaczami. 15.45 Mu
yka 
Kameralny. "Duze jasne - rynarz" Przeminęło z wia. rozrywkowa. 16.02 SpotkanIe z 
godz. 19.30. trem", 'USA, od 14 1., g. 15,19. min. Waniołką. 20.30. "Wesoły 
GDYNIA, Muzyczny, "Fajer" "Neptun", ,,
6łte psisko". US
 kyva<:rans". 21.25 Z bOISk i 
ta- 
werk", g. 19.15. od 7 l., g. 16; "Kandyd - czylI dIOnow. 22.20. AUdycja sporto- 
_ optymizm XX wieku". fr., od wa. 
GDANSK, plac Z
br
,ń LUdo A 18 lat, godz. 18, 20. "Promień", OG()J
NOPOLSKIE: 
wych, cyrk "Gdansk, godz. "Złodziej z Bagda.du". ang., 
d 
15, 19. 12 l.. g. 16; "SamI zakochanI", 12.10 Poranek symfoniczny. 
fr. od 16 l. g. 18. 20. "Aurora". 13.15 "Zaginione miasto". 13.30 
"Waltacje nad morzem", rum.. "Moskwa z melodią i piosenką 
od 9 1., g. 18, 20.15. "Mimoza". słuchaczom polskim". 14.00 "W 
"Przygody Hucka". USA. od 1
 niedzielne popołudnie". 15.00- 
1., g. 10, 12, 14; "Przemytnik Dla dzieci słuchowisko pt. "Ta 
z Piemontu", fr., od 16 1., g.16, jemnica rodzinki". 16.30 Kon- 
18, 20. "Mewa", "Si6dmy przy- cert Chopinowski. 17.15 Operet- 
sięgły", fr., od 16 l., g. 20. "Klu ka w III aktach "Sztygar" K. 
bowe", "O czymś innym", cz.. Zellera. 18.15 Muzyka rozryw- 
od 16 1.. g. 18, 20.15. "Jagien. kowa. 19.00 Rewia piosenek. 
ka". niecz. 19.30 "Klub 60" "Pikawka" wg 
PRUSZCZ "Krakus", "DW3 opow. Fr. Browna. 20.10 Utwo- 
żebra Adama", pol.. od 16 lat. ry na gitarę. 23.00 Ze świata 
g. 18, 20.15. opery. 23.30 Muzyka taneczna. 
--- 
RIłDIO 


na dzień 30 'Sierpnia 1964 
NIEDZIELA W Gdatisku.Orunl na ul. Pod 
10.
0 "Plotka o milionie", kO- 1 mIejskiej G-letnia Marła B. rap 
medIa prod. ang. 11.15 "Decy. ' I townie weszła na jezdnię, wslml 
dująca jazda", film z serii Bo- tek czego wpadła na bok ja. 
nanza. 14.30 ..Ludzie i zdarz e- dącego sah1.-ocbodu osobowego 
nia". 15.00 Niedzielna Biesia- I "Oc ta via". Dziecko odniosło 
da. 15.45 Teatrzyk dla przed- lekkie obratenia. 1 zostało opa' 
szkolak6w "Po wakacjach". trzone w Pogotowiu Ratunko- Rada Zakładowa Stoczni 
16.15 Sprawozdanie Z między- wym. im. Komuny Paryskiei w tJ..... / _ 
I f, 
narodowych zawod6w hippicz- · · · Gd . nr ąd n . d . lę ;. - -. . I' . .. 
ynl z za W le Jle,. ' 1d.......'1 A 
nych z Budapesztu. 17.25..Wszy W Gdańsku-Stogach na ul 30 sierpnia br. o godz. 14,30 .....Ą.P_T:;,

-1-- "'-'-,1/' - 
stkiego po trochu", pr. roz- Budzisza. skuter "Pe.ugot". pro wielki fest}'D pod nazwą 
rywkowy. 18.05 "Chwila wspom wadzony przez Jerzego D.., Stoczniowcy dzieciom". "Zainteresowani" z Plenie- 
. . k 1950 " f ' l P rzewrócił si ę na j ezdni ę wsku ' I ' . l wa. - Żadnych, a tym bar. 
men - ro . 1 mowa s
- mp
ez
. 
tore] program dziej tego typu !'praw jak Wa- 
ria dokumentalna. 18.30 "Pre- tek urwania się przedniego za- przewiduje hczne konkursy sza nie załatwiamy nie zn3jąc Dyrekcja WPKGG infor- 
zentujemy młodych", pr. mu- wieszenia. Jadąca na skuterze Z na
rodami oraz 
ry i za-! n
zwisk. i. ad.resów i
h. aulo. ilU je, Że w związku z prze 
zyczny. 19.00 Zapraszamy do pasażerka 20-letnia. Alicja W. baw y odb ę dzi e si'" na stoa- I r?w. ..Tez.eh. WIęC jestescle .zda. udow ą lini 1 . tra m waJ . owej 
d i żk' b b ' i '.' '.... " I nIa, ze zyclem hotelu powlnn\' 
studia - teleturniej. 19.50 Do- oznała c ę IC o rażen zo- dionle AKS .,Ba'łyk W Gdy 
ie \.,lanzE' zainlprpsnw
Ć'. pro. nr 6 - od dziś 
odz. 15 do 
branoc. 20.00 Dziennik. 20.201 s
ał.a pr
ewie
i-ona do 111 KIl- ni, prly ul. O:jmT).jo:kif'
 "1.my o U
l1np'nipr.
p W "'.V' I i' 'n b :n bm. goiz. 4 zamiast 
"Gertie szuka szczęscia", filml Dlkl ChIrUrgIcznej AMG, za!! (dojazd koleją elektnczną Pi"nyrl
 w:'-'7['.1 (hł1
'(.'l. wn:!:" ramwajĆJW na trasie Targ 
S t ! kierowca odni6s1 lekkie rany, 1 b t 1 . b . d I nIe !"kl''''.awanłe ".;3r
 bez po- O . 
fabul. prod. USA, 21.20 por o.. u ro ej \1saml o prlY-; średnio cio dyr
k('ji instytucji. Wę,gloWY - runla kurso- 
wa niedziela. _ -,Sa,tehtą kQ
m
s-.ł . .stanku Gdynia - Redłowo).1 której plac6wka podleca; lwać będą autobusy. . 


w poniedziałek, wcze
nie
 I 
nie dało się z uwagi na 
przebywający w budynku 
szkolnym turnus wczas6
 
Związku Nauczycielstwa Pol 
skiego. 
Jak wynika. z tej tele- 
graficznej relacji nie po- 
napadu hltlerowS " I ' e n O wInny się zdarzyć żadne 
f\ b niespodzianki, we wszyst- 
W . d . ł k . 31 b I kich szkołach trójmiasta 
ponle Zła e , m.. d k b . 
o 
odz. 20 odbędzie się w plerw
zy zwo?e. za rzml 
Gdyni na Skwerze Koś- w dnIU 1. 
r
esma." (Jar) 
ciuszki uroczysty cap- Na. zdJęcIU. ,,11 -ka na 
strzyk, po czym nastąpi Stogach. 
przemarsz oddziałów woj Fot. Zb. Kosycarz 
skowych ulicami miasta. _..- 
° 
odz. 20.30 odbędzie siE: 
na Skwerze Kościuszki a- 
pel poleg-łych i składanie' 
wieńców pod pomnikiem 
Wdzięczności. Prezydium 
MRN prosi o jak naj licz- 
niejszy udział społeczeń- 
stwa Gdyni w tych uro. 
czystościach. 
_..- 
Chór "Echo" 
informuje. . . 


Dzięki inicjatywie swej ra 
dy zakładowej, gdyńscy do- 
ker2;y mają okazję poznania 
piękna swego kraju poprzez 
liczne wycieczki, W ciągu 
roku bieżące
o zorganizo- 
wano 36 wycieczek krajo- 
znawczych. realizowanych 
za pośrednictwem "Orbisu" 
lub We własnym zakresie, 
Gdyńscy portowcy zwie- 
dzili w tym roku m. in. Kra 
k6w i okolice. Zakopane, 
Dolny Śląsk, Bieszczady. 
Warmię i Mazury. pole grun 
waldzkie, nie zapominając 
oczywiście o pieknym Poje- 
zierzu Ka.szubskim. 


(a) 


-..- 
Zgubiono zegarelt 
ale nie stracono 
nadziei. . . 


To skutek ogromnego 
roztargnienia. Wczoraj 
28 bm. w Brzeźn-ie, w o- 
kolicy przystanku lub w 
tramwaju linii ,,7", koło 
godz. 17 zgubiono zega- 
rek .,Delbana" na jasno- 
beżowym pasku. Wierzy- 
my, że uczciwy znalazca 
odniesie go do naszej Te 
dakcji, zaskarbiając so- 
bie wdzięczność zrozpa- 
czonej właścicielki. 
_..- 
ode brania 


Do 


W dniu 22 bm. na dworcu 
kolejowym w Gdańsku znale- 
ziono portmonetkę z niewielką 
sumą pieniędzy. którą można 
odebrać w Komisariacie Kole. 
jowej MO w Gdańsku, w go- 
dzim:ch od 8 do 16. 


_.
- 


-8- 
Na Orun:ę autobusem