/Image001.djvu

			GAZETA NIE ZALEŻNA 


Bałt eka Galeria Sztuki Ws · ółczesne. 
sir. 4 - Słupsk jest naprawdę atrakcyjnym miastem. 
Moi znajomi z zagranicy zwykli mówić, że jest 
ono przytulne i jednorodne architektonicznie. 
Problememjest niewłaściwy sposób wykorzystywania atu- 
tów miasta. Przecież ulica Wojska Polskiego mogła by stać 
się ulicą niezwykłą, gdyby została zamknięta dla ruchu sa- 
mochodowego. Zaistniałaby szansa montażu ogródków 
i podkreślenia walorów tego miejsca. Słupsk powinien żyć 
również w nocy. Tymczasem o godzinie 22.00 na ulicach 
nie widać ż we" dusz. 
Siu · skie I. dowisko 
str. 5 - By uruchomić lotnisko należałoby pozyskać inwes- 
tora - dodaje prof. Janowicz. Kto jednak wyłoży ol- 
brzymie pieniądze na port lotniczy w miejscu, 
gdzie nie ma wielkiego przemysłu, nie ma też dużej liczby tury- 
stów, a większość mieszkańców jest zbyt uboga by podróżować 
samolotami. - Myślę, że inwestorem mogłyby być samorządy 
lokalne, czy organizacje biznesowe - mówi pełnomocnik pre- 
zydenta - tym bardziej, że lotnisko generowałoby dodatkowe 
miejsca pracy i podnosiło walory inwestycyjne miasta. Można 
b też do: adać się w te. kwestii z władzami Koszalina. 
"Karczma Polska" 
str.8 Podobnie jak wcześniej projektowane karczmy 
słupskie składała się z kilku sal, każda w niepowta- 
rzalnym, ludowym stylu. Zaraz przy wejściu po le- 
wej stronie znajdowała się piwiarnia. Serwowano tu do piwa 
placki ziemniaczane ze śmietaną - ulubiony przysmak Węgrów. 
Przy okazj i należy wyjaśnić, że placek po węgiersku nie po- 
chodzi z Węgier, jest to potrawa polska. Po.prawej stronie znaj- 
dowała się szatnia, a na wprost salka bufetowa z kołyskami. Da- 
lej zaś salka góralska, a na końcu salka myśliwska. W środku lo- 
kalu znajdował się letni ogródek zakończony końskim bufetem. 
We wszystkich salkach było około 120 miejsc konsumpcyjnych 
i około 60 roie" sc sezonowych w ogródku. 
Ofiara Temid 
str.. 14 Po utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Okręgowego 
z Krakowa przez Sąd Najwyższy - w dniu 23 
września 1933 roku - Gorgonową przewieziono do 
ciężkiego więzienia w Fordonie. 24 maja 1940 roku miał być 
ostatnim dniem odbywania przez nią kary. Po wybuchu wojny 
ustawą amnestyjną darowano jej jedną trzecią orzeczonej kary 
i 3 września 1939 roku opuściła więzienie w Poznaniu. W cza- 
sie wojny przebywała w Warszawie. Po wojnie uznała, że naj- 
bezpieczniej będzie dla niej, gdy osiedli się gdzieś na Ziemiach 
Zachodnich. Przyjechała do Słupska. Jakież było jej zaskocze- 
nie, kiedy niedługo po przyjeździe została rozpoznana... 
Kalamara I aksa 
str. 15 Caryl Swift poznałem 12 lat temu w Oldershort pod 
Londynem. Pracowała tam jako reżyser (przygoto- 
wywała 12 przedstawień w sezonie). Zaproszona do 
Polski - najpierw na warsztat letni teatru "Blik" w Koszalinie, 
potem do współpracy z tym zespołem (bardzo udany sezon ka- 
baretowy), po dwóch latach związała się ze słupskim teatrem 
"Rondo". W tym czasie intensywnie pracowałem nad pierw- 
szym projektem związanym z Witkacym. Wystawialiśmy 
wtedy "Nowe wyzwolenie". Caryl zagrała "pysznie" postać 
kobiecego demona kat. II. Studiując życiorys Witkacego od- 
kryłem osobę Winifred Cooper - była to angielska artystka...  

 


. 


{I 
A" 

:. 
.. . . 


BEZPŁATNY 


SŁUPSKI 


DWUTYGODNIK 


Nr 12 (23) czerwiec 2003 


Nakład 10 500 egz. 


ISSN 1644-4507 


-- 


-- 


-ł---- 


'!Jj)jJ
j
 
J 
J 
J 0 

j)J 
J 


o 


ł 
o, j 


pJ 


REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' "EK:'AMA' REKLAMA' REt---. Q 
 t 
,...., . 
.... 
-
 
'- ....fI.!' 


BEZPŁATNY INFORMATOR WAKACYJNY POMORZA ŚRODKOWEGO  


I\.SI£(
A1łNJ \ 7 AC FI\. 


Of, '11 
ł r. 
ł-łi dn 


Pl 
nIk, 
p 


....
 


(I\n'U'ł.łd80ł) ł9.UQ" .,t- ł. d700 


c::J 


#', 'ł-- 


USTKA · ŁEBA · BYTOW . ROWY . DARŁOWO . SMOŁDZINO . JAROSŁAWIEC. KLUKI . PODDĄBIE 


r A TARGOWA 
O?9) 8457270 
11 Banacha 
BOX 70 


OKNA I DRZWI pcv
B 
=
 
76-200 SŁUPSK
 ul.Portowa 7 Największy w Polsce Producent, 
I 1 f. . 11 O Okien PCV w s stemie THYSSEN 
Konkurs dla klienłóvv 


t£:>Ą- 


 -.-C>"V"C>-.-
 "V"

.
 
VVłaściciel Firmy zapewnia najkorzystniejszą 
CENĘ i JAKOŚĆ okłen popartą certyfikatami 
oraz otrzyma n mi 
aJJ '=9daml i wyroż nienlaml 
nt
f? TAXI (96-27 
od l czerwca ....-.0I000444-443 1 a- 
WYGRAJ -_ 
lVI. N '-W' E Ż li Więcej informacji str.l. 
ORAZ WIELE INNYCH NAGRÓD
		

/Image002.djvu

			2 MOJE

MIASTO 
Nowe kierunki 


Sms biletem 


Od 1 lipca br. zacznie obo- 
wiązywać nowa taryfa bileto- 
wa za przejazdy autobusami 
komunikacji miejskiej - więcej 
o tej sprawie piszemy na stro- 
nie 6. 
Jak dowiedzieliśmy się od 
prezesa słupskiego MZK, Ja- 
nuarego Senko - od przyszłe- 
go miesiąca będzie można ku- 
pić bilet nie tylko w kiosku, 
czy innym punkcie sprzedaży, 
lecz również za pośrednic- 
twem wysłanego z telefonu ko- 
mórkowego sms'a. 
Technologia pozwalająca 
na zakup biletu drogą telefo- 
niczną funkcjonuje w innych 
krajach europejskich dopiero 
od roku i cieszy się coraz wię- 
kszą popularnością. W Finlan- 
dii sprzedano w ten sposób 7% 
ogólnej liczby biletów. Słup- 
skie MZK wdroży tą technolo- 
gię jako trzecie w kraju. W 
związku z trwającymi jeszcze 
pracamiszczegółowąinforma- 
cję zamieścimy w kolejnym 
numerze naszej gazety. 


Towarzystwo Edukacji 
Bankowej istnieje od 1998 r. 
Od początku istnienia siedzibą 
Szkoły jest IV LO w Słupsku 
przy ul. Grottgera 13. Trady- 
cyjne kierunki kształcenia 
obejmują: technik rachunko- 
wości, technik ekonomista, 
technik administracji oraz uru- 
chomione w ub. roku szkol- 
nym: technik obsługi turysty- 
cznej i technik administracji, w 
przyszłym uruchomione zosta- 
ną następujące kierunki: język 
angielski i niemiecki, psycho- 
logia i socjologia. Szkoła kła- 
dzie nacisk na kształcenie pod 
kątem wejścia Polski do UE. 
Wykładowcami są renomowa- 
ni nauczyciele szkół średnich 
oraz PAP i Politechniki Kosza- 
lińskiej. W br. szkolnym na 
preferencyjnych warunkach 
przyjmowani są księgowi z 
jednostek samorządu teryto- 
rialnego. 
Towarzystwo Edukacji 
Bankowej: 76-200 Słupsk ul. 
Grottgera 13 tel. 8439206. 


"Władca Pierścieni" w IV 
Gimnazium 


W dniu 23 maja w Gim- 
nazjum nr 4 przy ulicy Ba- 
nacha w Słupsku odbył się I 
Turniej Wiedzy o Twórczości 
J.R.R. Tolkiena. Impreza przy- 
gotowana została z inicjatywy 
pań Hanny Czudowicz i Gra- 
żyny Świekatowskiej oraz dy- 
rektora gimnazjum - pana-Le- 
cha Raś. 
W konkursie zmierzyło się 
6 trzyosobowych zespołów, 
przed którymi stanęło trudne 
zadanie udzielania odpowiedzi 


na pytania związane z trylogią 
"Władca Pierścieni". Zgodnie 
z werdyktem jury, w którym 
zasiadali zarówno nauczyciele 
gimnazjum, jak i redaktorzy 
Dwutygodnika "Moje Mia- 
sto" - I miejsce zajęli ucznio- 
wie klasy II h - Bartosz Sza- 
farz, Stefan Machura i Woj- 
ciech Serowiec, II miejsce - 
przedstawicielki klasy I g - 
Kalina Bartosik i Natalia So- 
bocińska (jedyny dwuosobo- 
wy zespół, jednakże walczący 


--,  
 'L.. 


Stanął Witkacz 
Pierwszy tzw. "witkacz" - tablica witająca turystów, a jed- 
nocześnie informująca o największej w Polsce kolekcji pasteli 
Witkacego (jednej z naj ciekawszych atrakcji turystycznych Słup- 
ska) - w ubiegłym tygodniu stanął przy wjeździe do Słupska od 
strony Koszalina. Kosztował około 7500 zł. Kolejne staną na ro- 
gatkach Słupska w przyszłym roku. . 


10... 


tlf. 


Na rogatkach witają nas charakterystyczne Wilkacze, na raZle tylko 
zachodniej strony. 


nie mniej zawzięcie), zaś III 
miejsce - Leszek Smoliński, 
Tomasz Mączek i Jędrzej 
Iskrzycki z klasy lIg. 
Konkurs cieszył się tak 


dużą popularnością, iż w przy- 
szłym roku planowana jest 
międzyszkolna impreza o tej, 
jakże ostatnio popularnej te- 
matyce. 


30 czerwca br. upływa 
termin składania wniosków o 
nadanie licencji klubom pił- 
karskim, które biorą udział w 
rozgrywkach III i IV ligi oraz 
niższych klasach rozgryw- 
kowych i pucharowych, pro- 
wadzonych przez Związek Pił- 
ki Nożnej, OZPN-y i podo- 
kręgi. W celu uzyskania li- 
cencji kluby są zobowiązane 
do spełnienia odpowiednich 


\ 


licencia na lepsze granie 


kryteriów prawnych, sporto- 
wych, a także dotyczących 
infrastruktury i administra- 
cyjno-finansowych. Wszystko 
to wiąże się z nadejściem zna- 
cznych zmian, które nie ominą 
również słupskiego "Gryfa", 
znajdującego się obecnie w IV 
lidze. 
- " Klub spełniajuż tryma- 
gania w zakresie kryteriów 
sportotrych, a do pozo stałych, 
A 


.. 


iPi;- 


./ 


M[(())JlE Ji.'".;n MIA8TO 


Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "ToMa" 
Redakcja i Biuro Ogłoszeń, Słupsk ul. W. Polskiego 46-47, 
p.l0 czynne od pono do czw. w godz. 10-15 
Kontakt: tel. (O-59) 84 00 H2, fax (O-59) 84 13 038 
e-mail: mojemiasto@konto.pJ 


Red. Naczelny: Maciej Korotki, Sekretarz Redakcji: 
Tomasz Woj taś. Skład: Grzegorz Kamiński, Czarek Grabski. 
Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść ogłoszeń. Prawa autorskie opracowań 
graficznych, tekstów, ogłoszeń i reklam zastrzeżone. Druk: 
Drukarnia ,,Agora" w Pile Nakład: 10.500 egz. Nr ISSN 
1644-4507. 


obejmujących m.in. infra- 
strukturę, na pewno się dosto- 
suje" - twierdzi pan Janusz 
Reichel, kierownik zespołu. 
- "Tutaj także zaistnieją 
najistotniejsze zmiany, doty- 
czące popratry stanu muratry 
boiska, montażu krzesełek, jak 
i odgrodzenia placu gry od wi- 
downi ". 
Uchwała Zarządu PZPN 
nakazuje drużynom czwarto- 
ligowym utworzenie do 1 lipca 
2004 roku dwustu indywidua- 
lnych miejsc siedzących w 
postaci ławek lub krzesełek 
oraz tyle samo siedzisk. Poza 
tym kluby muszą wykonać 
m.in. zadaszenia dla kie- 
rownictw i zawodników rezer- 
wowych obu drużyn, zabez- 
pieczyć nosze i noszowych, 
oznaczyć punkty sanitarne, 
wydzielić miejsca dla autokaru 
drużyny gości i samochodów 
osób funkcyjnych. 
- "Ze stadionu przy ul. 
Zielonej zniknie pas żużlotry, 


dzięki czemu będzie miejsce na 
utworzenie odpowiednich za- 
daszeń, Oprócz tego zostaną 
również utworzone klatki dla 
kibiców przyjezdnych w spe- 
cjalnie wydzielonym dla nich 
sektorze" - mówi kierownik 
słupskiej drużyny. 
Zarząd klubu ma nadzieję, 
że termin dokonania zmian w 
zakresie infrastruktury zosta- 
nie znacznie przesunięty. Naj- 
ważniejsza część prac rozpo- 
cznie się już 11 czerwca. Pi- 
eniądze na remonty pochodzą 
z Urzędu Miasta i Urzędu Mar- 
szałkowskiego, w skład któ- 
rego wchodzi m.in. Totalizator 
Sportowy. Wszystko wskazuje 
na to, że "Gryf' bez problemu 
otrzyma licencję na kolejne 
dwa lata, a tym samym pozwo- 
li widzom na oglądanie me- 
czów na dobrze wyposażo- 
nym, oznakowanym i bezpie- 
cznym obiekcie. Żeby jeszcze 
wzrósł poziom gry naszych 
zawodników... 


REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA 


SPEc.JALISTYCZY GABINET 
PROTEZOWAN
S
UCHU 
O CS

 O 
APARATY SŁUCHOWE 
cyfrowe i klasyczne 


Wysoka jakoś; 
najlepszy,h ś,,!;
'ił,wY'h - r
 \;.:, 
produlenłów....mn.. 
 
 

 
BEZPUTNE BADANIE SłUCHU! UBEZPIECIENI-;iłDUIA INIIKA 
J 
 '" 
SI.UPSK, PI. Dabrowskiego , 
Informacja tel.: 8.00-16.00 (059) 840 Z4 as 


Z życia mias
a... 
Pelnq gębq 
"Obywatele kraj stoi nad przepaśc:iq, ale zrobiliśmy wielki krok do 
przodu" - tow. Władysław Gomułka. 
Tak, na "nie" czyli nie, na "tak" 


Na ekranie pojawia się 
kontur Polski na mapie. Przy 
zbliżeniu widać małą śmie- 
szną figurkę miotającą się po 
całym tym polskim obszarze. 
"Lata" człowieczek w te i we 
w te od granicy. do granicy, 
chce przeskoczyć (bardziej 
przez tę zachodnią), odbija 
się od tej granicy, jak piłe- 
czka ping-pongowa, leci na 
pysk do środka mapy, jest 
bardzo zagubiony, bardzo 
nieszczęśliwy, ale taki sło- 
dziutki i zabawny w tym 
swoim niemądrym zagubie- 
niu. Przez zachodnią się nie 
dało, no to na wschód! Pędzi 
nasz ludek, malutki pola- 
czek, na wschód i znika z 
ekranu. Słychać wycie wil- 
ków. Za sekundę nasz pola- 
czek, co jest tchu, wyrywa z 
powrotem do Polski i, o, zba- 
wienie(!), widzi takich sa- 
mych polaczków, tylko 
szczęśliwych i z teczusz- 
kami. Są szczęśliwi, ponie- 
waż stoją w kolejce(!) przy 
zachodniej granicy. Ostatni 
podaje naszemu ludkowi te- 
czkę. A tam - "TAK!" 
Nasz polaczek dołącza do ko- 
lejki i za chwilę bramka się 
otwiera i cała ta zgraja roz- 
biega się po całej Europie. 
Wolni! !! Siuuu. 
Im bardziej wpatrywa- 
łem się w ekran tego sobot- 
niego ranka, tym mniej 
chciało mi się wierzyć w to 
co oglądałem. -"Nie", cho- 
ciaż ojciec mi mówił, że 
skończę w wariatkowie - 
powiedziałem sobie. - Ale 
chyba to jeszcze nie teraz... 
Ktoś ma mnie za idiotę!" 
Ale byłem na tyle zszo- 
kowany, że to przyćmiło mi 
moje rozeźJenie i nie mogłem 
wyżyć się na popielniczce, 
ciskając nią o ścianę. Już le- 
ciała reklama jakiegoś kremu 
depilacyjnego, a ja ciągle je- 
szcze oglądałem twarz szczę- 
śliwego ludka - polaczka od- 
pieczętowaną w moim umy- 
śle. 
- Więc tak o nas myśli- 
cie, panowie... - mamrotałem 
sobie pod nos. - Kretyni, de- 
bile, plebs bezmózgowy. W 
taki sposób, więc, zachęcacie 
nas do głosowania na "Tak". 
A LPR, krzycząc "Nie", roz- 
wiesza plakaty z Pinoccio o 
długim nosie. I też przedsta- 
wiają polaczków, jako zagu- 
bionych nierozgarniętych lu- 
dzików, którym wmawiają 
kosmiczne bzdury i ci wie- 
rzą. Ten sam stosunek do spo- 
łeczeństwa, wyborców, nas 
wszystkich - głęboka pogar- 
da! Więc nikt z elity politycz- 
nej nie szanuje narodu, które- 
mu z definicji służą i którego 
częścią z założenia są! 
Przełączyłem kanał w 
obawie, że mogę ulec ogląda- 
nej właśnie medialnej pro- 
mocji Wspólnoty i pobiec po 
teczkę i czym prędzej ruszyć 
na zachodnią granicę. Rad- 
ość polaczków, przypomina- 
ła szczęśliwą błogość debila, 
oczekującego przeniesienia 
na komfortowy oddział za- 
kładu psychiatrycznego. 
Szpitala największego na 
kontynencie z personelem 
medycznym o europejskiej 
sławie. Jakiś kosmiczny 
cyrk. 
Obraziłem się nie na żar- 
ty. Jaka zniewaga! A za znie- 
wagę trzeba bić po mordzie! 
Może jednak pieprznąć tąpo- 
pielniczką? 


Wiele plusów widziałem 
w przystąpieniu Polski do 
Unii, przede wszystkim, na- 
dzieję, iż poprawi się sytu- 
acja z prawami obywatel- 
skimi, zwłaszcza kobiet, że 
zmusi to do legalizacji abor- 
cji i ograniczenia władzy 
kościoła, obniżenie wpły- 
wów Wielkiego Brata w Pol- 
sce. O wielu obawach wysłu- 
chałem od mieszkańców wsi 
wokół Słupska. Ludzie się 
boją bo nie mają aktów wła- 
sności na ziemie, a Niemcy 
mają. Po gminach krążą prze- 
rażające plotki o tym co bę- 
dzie kiedy "Niemiec przyj- 
dzie". Wiedzą na pewno, iż 
wielu straci wszystko, bo nie 
będą w stanie prowadzić go- 
spodarstwa przy nowych re- 
gułach gry. Ale co ja czy ci 
chłopi mogą rozumieć w obe- 
cnym zwrocie historycznym, 
co my maluczcy możemy w 
ogóle wiedzieć o kosmosie?! 
Puścić nam kreskówkę z lud:- 
kiem i tyle! Niech wiedzą 
kim są i gdzie ich miejsce! To 
znaczy my, moi drodzy. Mo- 
że jednak to prawda i polity- 
cy mają racje, myśląc o nas w 
taki sposób. W końcu, przez 
kilkanaście lat z godnąpodzi- 
wu konsekwencją niszczono 
Polską gospodarkę, spycha- 
no społeczeństwo w przepaść 
ubóstwa, a my wszystko 
przyjmujemy i tylko gdzie 
niegdzie popiskujemy po 
swoich kontach. Milczenie 
owiec! Więc dokąd dalej jeśli 
na wschodzie wyją wilki? 
Dobra, jak nie my to oni u gó- 
ry muszą wiedzieć dokąd 
brniemy! Oni są wysoko i 
mają Jepszy widok na wszy- 
stko. Więc może należy im 
wybaczyć, że tak nas traktu- 
ją, że mają prawo gdzieś i 
kontynuują agitacje podczas 
ciszy wyborczej. Normalka! 
Oni wiedzą... 
Niedziela. Poseł Rokita 
właśnie oddał swój głos na 
"Tak". Na ekranie jego zado- 
wolona, podniecona twarz: - 
"Jestem bardzo szczęśliwy! 
Wreszcie spełniły się nasze 
marzenia, kiedy Polska jest 
Niepodległa, możemy sami 
zdecydować o tym, żeby..."- 
wstrzymałem oddech. Czy- 
żby miał teraz powiedzieć: 
"tę niepodległość utracić"? 
"przystąpić do wspólnej Eu- 
ropy!" Albo jakoś tak. Moż- 
na oddychać. Nie wiedzą. 
Prawda. Jeśli przemysł 
polski został rozgrabiony, 
rolnictwo zniszczone i nic nie 
zostało prócz taniej siły robo- 
czej, wtedy oni mają rację, 
mówiąc nam bezczelnie: 
"Jeśli nie Unia to co?" 
Obraziła mnie ta rekla- 
ma, jako obywatela i czło- 
wieka. Obraziła moją inteli- 
gencję pogardą i zniewagą. 
Jeżeli wcześniej nie byłem 
zdecydowany do końca to te- 
raz. A może to nie było takie 
proste... Może jednak wie- 
dzą?.. Może to była reklama 
ukryta... Wyliczona na inteli- 
gentnego człowieka... Taki 
myk: niby na "TAK", ale for- 
ma zachęty jest odrażająca, 
czyli działa odwrotnie. Taka 
piąta kolumna w działaniu... 
Tajemna ręka Rydzyka... Ży- 
dokomunistyczna masone- 
ria... Urban... Saddam... 
Ku...! 
A może mój ojciec miał 
rację i rzeczywiście zwario- 
wałem.. . 


SB
		

/Image003.djvu

			ł- 
NAZBYT 
WYKWALIFIKOWANY 


Rosnące wymagania naszei rzecz,wistości w,- 
muszaią na nas ciągłe dokonywanie zmian 
i ulepszeń w nas sam,ch. Nie t,lko musim, b,ć 
szybsi, sprawnieisi i na bieiąco z nowinkami 
świata elektroniki, ale takie wciąi si, do- 
kształcać - uzupełniać w,kształcenie, podnosić 
kwalifikacie, słowem - robić wsz,stko, b, b,ć iak 
nailepszym, naibardziei kompetentn,m pracown- 
ikiem. Nasz pracodawca, widląc nasze w t,m kie- 
runku wysiłki i ich pOlytywne skutki, powinien 
być z nas zadowolony, awansować nas o kolein, 
szczebel drabin, kariery zawodowei. 


Tak powinno być i wydaje 
się, że tak właśnie jest, że taka 
jest prawidłowość. Tymczas- 
em prawda jest zupełnie inna. 
W niektórych grupach za- 
wodowych prawdziwą plagą 
stały się najpierw .,zrzucenia" 
pracowników na gorsze sta- 
nowiska a następnie ich zwal- 
nianie, lub wymuszanie odejś- 
cia. Dotyczy to tych ludzi 
(w wieku powyżej 35 lat), któ- 
rzy chcąc podnieść swoje kwa- 
lifikacje, ukończyli studia 
wyższe. Efektem było, za- 
miast spodziewanego wyróż- 
nienia, zwolnienie. Dla- 
czego? Okazuje się, że zarów- 
no zarządy, jak i pozostali 
pracownicy danego zakładu, 
posiadali wykształcenie co na- 
jwyżej średnie lub wyższe, 
ale nie związane ze spec- 
jalnością danego zakładu, za- 
wodu. Obawa o zostanie 
zastąpionym na stanowisku 
przez świeżo wykwalifikowa- 
nego pracownika doprowa- 
dzała i doprowadza do szyb- 
kich i nieetycznych działań. 
Przy wykorzystaniu, póki co 
posiadanej, władzy wynajdu- 
je się powody (niekoniecznie 
zgodne z prawdą), na podsta- 
wie których konkretny pra- 
cownik traci pracę. Jest on czę- 
sto zwalniany dyscyplinarnie, 
ze skutkiem natychmiasto- 
wym, a w środowisku zawo- 
dowym rozsiewa się nie- 
zdrowe i nieprawdziwe plotki 
o powodach zwolnienia i nie- 
kompetencji zwolnionego. 
Wszystko, aby nie pozwolić 
tak potraktowanemu znaleźć 
pracy w swoim zawodzie po- 
mimo podniesionych kwalifi- 
kacji i do tej pory spokojnego 
i wzorowego przebiegu stażu. 
Tak jakby chciano mu udowo- 
dnić, że na nic tu wyższe wy- 
kształcenie, że nie trzeba się 
było "wychylać" Takie po- 
stępowanie to ewidentny 
przykład łamania Kodeksu 
Pracy. 
Zgodnie z Artykułem 94. 
określającym obowiązki pra- 
codawcy (taki sam zapis w Ar- 
tykule 17.), w punkcie 6 czy- 
tamy: ,,(Pracodawca jest:) 
obowiązany ułatwiać pra- 
cownikom podnoszenie kwa- 
lifikacji zawodowych", Zapis 
z Artykułu 103 brzmi podob- 
nie: "W zakresie i na warun- 
kach ustalonych, w drodze 
rozporządzenia, przez minis- 
tra edukacji narodowej oraz 
ministra pracy i polityki so- 
cjalnej pracodawca ułatwia 
pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych". 
I faktycznie ułatwia: zo- 
bowiązany jest przecież tym 
samym do współfinansowa- 
nia lub całkowitego finanso- 
wania studiów (lub kursów) 
pracownika. Nic jednak 
w Kodeksie Pracy nie znaj- 
dziemy na temat zwalniania 
pracowników, którzy, prze- 


cież zgodnie w prawem, pod- 
nieśli swoje kwalifikacje. Nic 
nie znajdziemy, bo oficjalnie 
problem nie istnieje. W ciszy 
czterech ścian niejednego biu- 
ra co jakiś czas rozstrzygają 
się losy kolejnego nazbyt wy- 
kwalifikowanego pracownika, 
który chciał być lepszy od sze- 
fa. Kompletny absurd - zwal- 
nia się tych, którzy byliby 
w stanie podnieść prestiż swo- 
jego zakładu pracy, którzy 
chcą tym samym dać jak naj- 
więcej z siebie i maja ku temu 
predyspozycje i pomysły, któ- 
re dzięki dokształcaniu umieją 
i mogliby rozwijać się dla swe- 
go dobra i dobra swojego 
zakładu pracy. 


Problem ten dotyczy także 
Słupska. Coraz większe bez- 
robocie (i coraz większy 
w nim odsetek ludzi z ukoń- 
czonymi studiami) każe wal- 
czyć o posiadane miejsca pra- 
cy choćby kosztem innych 
osób. Zwolnienia pracowni- 
ków, którzy ukończyli \\1yższe 
studia, są coraz częstsze. To 
nie science-fiction, choć tak 
wygląda. Od lat przecież 
wszem i wobec wiadomo, że 
tylko podnoszenie swoich kwa- 
lifikacji może zapewnić nam 
utrzymanie pracy lub ułatwić 
znalezienie nowej. Tymczas- 
em okazuje się, że co za dużo, 
to niezdrowo i nazbyt wykwa- 
lifikowany pracownik nadaje 
się tylko do tego samego, co 
ten, który kwalifikacj i żad- 
nych nie posiada - do zwolnien- 
ia i upokorzenia. 


ANA 


Art. 39. Pracodawca nie 
może wypowiedzieć umowy 
o pracę pracownikowi, któ- 
remu brakuje nie więcej niż 
2 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego. jeżeli okres za- 
trudnienia umożliwia mu uzys- 
kanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wieku. 


Art. 41. Pracodawca nie 
może wypowiedzieć umowy 
o pracę w czasie urlopu pra- 
cownika, a także w czasie in- 
nej usprawiedliwionej nieobe- 
cności pracownika w pracy, 
jeżeli nie upłynął jeszcze 
okres uprawniający do roz- 
wiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. 


Art. 94. określający obo- 
wiązki pracodawcy: 6) ułat- 
wiać pracownikom podnosze- 
nie kwalifikacji zawodowych. 


Art. 103. W zakresie i na 
warunkach ustalonych, 
w drodze rozporządzenia, 
przez ministra edukacji na- 
rodowej oraz ministra pracy 
i polityki socjalnej pracod- 
awca ułatwia pracownikom 
podnoszenie kwalifikacji za- 
wodowych. 


M({})
]E
hMIASTO 
 


j 


j 


!"ichał m,a 20 lat. Student. Od 1.6 roku.i,cia 
arabia roznosząc ulotki dla róin,ch prywatn,ch firm 
I z
kładow w Słupsku. Teraz tel pracule dla lednego z nich. T,godniowo za rozniesienie 2000 nie- 
duz
c
 ul.otek 
ostaił: do 50 - 60 z!ot,ch. T
 
a!e mniei wi,cei 200 zlot,ch miesi,cznie. Nie narzeka, 
ch.oClaz bieganie po pl,trach blokow do nalbelsz,ch zai,ć nie nalei,. Takich iak Michał iest bardzo 
wielu. 


Roznoszenie ulotek, plakatów, kolpor- 
taż gazet i folderów reklamowych to spo- 
sób na zarobienie tych kilkudziesięciu 
złotych. Dla uczniów i studentów to 
wciąż jedno z najlepszych zajęć - przede 
wszystkim nie koliduje ze szkołą. 
Te tak zwane "mc prace" - czyli pra- 
ce dorywcze, nielekkie i niskopłatne - 
wciąż cieszą się dużym wzięciem. Na 
jedno ogłoszenie pracodawcy, poszuku- 
jącego osoby do roznoszenia ulotek, od- 
powiada co najmniej dziesięciu chęt- 
nych. Coraz większa liczba dużych 
sklepów, hipermarketów, sprzyja po- 
szukującym zarobku młodym ludziom. 
Niby to dobrze, że istnieją dla młodz- 
ieży takie możliwości dorobienia so- 
bie. Niby, bo zupełnie inaczej wygląda 
to z pozycji tak pracującego. 


Jak duże firmy znajdują swoich kol- 
porterów? Ogłoszenie w prasie mówi 
o kolportażu prasy lub roznoszeniu ulo- 
tek. Podany jest numer telefonu, najczę- 
ściej komórkowego. Po dodzwonieniu 
się ktoś informuje, jaka to firma, powta- 
rza treść ogłoszenia z prasy dodając, że 
więcej szczegółów na spotkaniu i po- 
da
e datę, miejsce i czas, pytając czy na pewno się przyj- 
dZIe. Czasem wymaga też podania nazwiska. Na spotkanie 
przybywa bardzo wiele ludzi, w rożnym wieku, ale wszy- 

cy z ogłoszenia. Pada w końcu dokładna nazwa firmy 
I szczegóły pracy. Bywa, że jest to roznoszenie tzw. prasy 
reklamowej - czyli znanej nam dobrze formy reklamy hi- 
permarketów. Za sztukę oferują 3 grosze, a skoro gazet 
(z dostawą do domu pracującego) jest od 4 do 6 tysięcy, 
wygląda na to, że takie zajęcie się opłaca. Najpierw trzeba 
jednak popakować poszczególne gazety w foliowe re- 
klamówki. To żmudna praca. Dodatkowo kolporterzy do- 
stają też formularze raportów, które wypełniają wpisując 
a
resy mieszkań, na których klamkach pozostawiają za- 
WIeszone foldery. Najtrudniejsze zaczyna się dopiero, gdy 
kolp
rter rusza w, ściśle mu wyznaczony, teren. Bieganie 
po pIętrach bloków, przez kilka godzin dziennie, jest bar- 
dzo męczące, tym bardziej że zwykle ma się na rozniesie- 
nie tych tysięcy reklam od 2 do 4 dni. Niby nic - wszystko 
można wytrzymać dla tego potrzebnego młodemu 
człowiekowi zarobku, ale najgorzej we znaki daje się zmę- 

ze
ie psychicz
e. Wiele razy trzeba tłumaczyć ludziom, 
ze nIe przyszło SIę dewastować klatki schodowej lecz pra- 
cować. Niektórzy dość ordynarnie informują że oni sobie 
"tych śmieci nie życzą". Poza tym często spotyka się wyro- 
stków szukających tylko zaczepki lub ćpających w kącie ko- 
rytarza narkomanów. Czując na sobie badawcze spojrzenia 
mieszkańców, młody człowiek zaczyna się czuć jak... 
złodziej, ma wrażenie, że osiadł na nim cały kurz z koryta- 
rzy, a ludzie postrzegają go jako wandala. 


I 


Ulotki reklamowe wcale nie muszą zaśmiecać klatek - \o1Ystarcz
 dobry pomysł 


Dużo przyjemniej jest przy wypłacie, choć i tu nie 
brak kłopotów. Przypadek ze Słupska - duża zachodnia 
firma, prowadząca z całej Polsce sklepy w meblami i ak- 
cesoriami do urządzania mieszkań, zatrudniła wielu kol- 
po
terów s,w
ich ulotek. Problem zaczął się, gdy pra- 
cUJący chcIelI odebrać zapłatę. Numer komórki, na którą 
kontaktowali się ze swoim koordynatorem, zmienił 
właściciela. Uzyskane od nowego właściciela informa- 
cje naprowadziły na ślad, jak się okazało, już ex-koordy- 
natora, który już za nic nie odpowiadał. Połączenie z cen- 
tr,alą 
irm
 v: Polsce, także okazało się niepotrzebne - 
n
e wIedzIelI nic o swoich ludziach, ani jak odebrać pie- 
nIąd.
e. Od
słali do głównej siedziby firmy, czyli do.,. 
DanII. DopIero strasznie prokuraturą i prasą odniosło 
skutek. Tyle tylko, ze pieniądze były do odebrania w fir- 
mie 
ie 
ającej nic wspólnego z opisywaną. 
HIS
O
Ia prawdziw
 - ktoś chciał po prostu wykorzystać 
mło.dzI
Z 
o d

oweJ pracy, bo zbywając dzwoniących tłumac- 
ZenIamI, ze pIemądze wysłano pocztą, że komórka zmieniła 

łaściciela 
 rzucaniem kolejnych tego typu kłód pod nogi, mo- 
z
a s.zybko I 
kutecznie zniechęcić młodych ludzi do upomina- 
ma SIę o swoJe wynagrodzenie. 
. .Ilu na
iągnę.ła firma - nie wiem, ale od tej sprawy minął 
JUz prawIe rok I skoro do dziś reklamy tej firmy są roznoszo- 
ne,. t
 pr
wdopodobnie zrobiła się bardziej uczciwa. Nie- 
mnIeJ opIsan.y p
zypadek niech będzie przestrogą, że choć 
to praca za nIewIelką kasę, to naciągaczy nie brakuje. 


Znacznie łatwiej załatwi c sobie taką "mc pracę" we 
własnym mieście u lokalnej firmy. Zwykle reklama polega 
na rozniesieniu zwykłych ulotek po miejscach najczęściej 
obleganych przez ludzi - sklepach, urzędach, parkingach, 
przychodniach, salonach kosmetycznych itd. Jest to nie tyl- 
ko lżejsze, ale i pewniejsze zajęcie, bo pracujący pozostaje 
w stałym kontakcie z pracodawcą. Jedynym mankamentem 
(prócz czasem nie sprzyjającej pogody) jest traktowanie roz- 

osząceg
 ulotki przez np. obsługę sklepu, która głośno 
I 
stro daje do zrozumienia, że nie życzy sobie niczego ta- 
kIego, lub przez zdenerwowanych kierowców, którzy są nad- 
wrażliwi na punkcie swoich wycieraczek. 
W Słupsku prawdopodobnie setki młodych ludzi 
dorabia w ten sposób, co możemy stwierdzić po stosach re- 
klam na wycieraczkach, w miejscach publicznych i na 
wszelkich tablicach ogłoszeń ta liczba może być zaskaku- 
jąco duża. 


W większości przypadków nie podpisuje się umowy z kol- 
porterami. To wygodne dla pracodawców. Poza tym, ani roz- 
noszący ani zlecający nie traktują tego zajęcia jak poważnej 
pracy. Niemniej, jakkolwiek ironicznie myślimy o tego typu 
"mc pracach", to jest to jedno z zajęć bardzo poszukiwanych 
przez młodzież. Kto raz złapie podobną okazję, już jej nie 
wypuści. W całej Polsce można spotkać rozdających ulotki. 
Na przykład Na Starym Rynku w Krakowie spotkałam 
chłopaka, który, jeżdżąc po ogromnym placu na rolkach re- 
klamował w ten sposób Restaurację "U Wierzynka". Cho- 
ciaż nikt nie traktuje tak pracujących serio, a bywa, że wro- 
go, t
 ten sposób zarobkowania trwale wpisał się w życiory- 
sy wIelu młodych ludzi. Oni się tego nie wstydzą. Wolą "mc 
pracę" za "mc kasę" niż nie robienie nic i wiszenie przy ro- 
dzicielskiej kieszeni. 


ANA 


REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA 


Agopol SP. Z 0.0. IPChr - Agencja Ochronv 
76 1j\ -:O : O UPSk, ul. Bah. ,W

erPlatte ;:. t:,
.,.s42-50m ł 

 '( ,
 "-' , 
. '-" ,!"". ' , 
. 7', --, . ... ,A-, ",; , 
.
 '/ 


" 
Organizuje dla studentów PAP szkolenie dla 
pracowników wykonująCYch" zadania 
ochrony osób i mienia w zakresie 
niewymagającym licencji oraz dla członków 
służb porządkowych nie posiadających 
licencji. 
Koszt kursu dla studentów 180 zł. 
Program zajęć zgodny z Rozporządzeniem MSWiA 
z dn. 07.08.1998 r. Dz. U nr 113 poz. 731
		

/Image004.djvu

			EJ MOJfE
.hM][
r(Q)  


Bałtycka Galeria Sztuki 
Współczesnei 


Biuro Wystaw Artystycznych, które iui od ponad 25 lat funkcionuie w Słupsku, wśród artystów iest instytuciq znanq i 
powszechnie darzy si, iq sympatiq. O tym dlaczego BWA iui nie iest BWA, ale BGSW, iaka iest polityka promocyina ga- 
lerii i dlaczego koiarzy si, z niq król Slaś . w rozmowie z Macieiem Korotkim - mówi dyrektor Władysław Kaimierczak. 


- 28 lat istnienia BGSW zapewne po- 
zwoliło wam na wyznaczenie ścieżek i sposob- 
ów promocji sztuki współczesnej, które są 
charakterystyczne jedynie dla was. Niepr- 
awdaż? 
- Tak. Funkcjonująca od 1 sierpnia- 1975 
roku BWA swoją statutową działalność, czyli 
promocję i upowszechnienie sztuki współczes- 
nej zapoczątkowało w skromnej przestrzeni wy- 
stawienniczej w zabytkowych wnętrzach" Basz- 
ty Czarownic ", przy ul. Francesco Nullo. Na 
przestrzeni lat BWA wykrystalizowało charakt- 
er prowadzonej działalności, wzbogacając ją 
o ofertę edukacji kulturalnej i promocji twórcz- 
ości rodzimej, jak i zagranicznej. 
Historię galerii określają właściwie dwa 
przełomowe momenty: pierwszy nastąpił w 
1987 roku. kiedy BWA otworzyło swój oddział 
w Ustce - Bałtycką Galerię Sztuki, Drugi elem- 
ent to otrzymanie własnej siedziby adminis
- 
racyjnej oraz nowej galerii przy ul. Partyzan- 
tów 31a w 1992 r. W 2000 roku na podstawie 
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
zmieniono nazwę instytucji na Bałtycką Ga- 
lerię Sztuki Współczesnej. 
- Czym spowodowana była ta zmiana, 
przecież nazwa BW A była nazwą stosunk- 
owo znaną i rozpoznawaną? 
- Poprzez zmianę nazwy chcieliśmy odróżnić 
się od podobnych instytucji i uzyskać własną 
tożsamość, by pokazać, że jesteśmy galerią 
w przenośni i dosłownie "z nad morza ". 
Słowem "Baltic Galery" to zmiana marketingo- 
wa. 
Niemniej ważnym dla nas jest "troska" 
o sztukę oraz możliwość naświetlania pewnych 
trendów i idei, które charakteryzują sztukę 
współczesną. Chcemy pełnić rolę inspiratora 
oraz informatora, który istnieje po to, by poka- 
zywać społeczeństwu - co dzieje się w sztuce pol- 
skiej i zagranicznej. Dlatego tak znaczny na- 
cisk kładziemy na ochronę zagrożonych warto- 
ści takich, jak: kreatywność, wrażliwo.
ć 
estetyczną i etyczną, umiejętność odbioru oraz 
interpretacji dzieła sztuki, a zatem tych wart- 
ości, które pozwalają współczesnemu człowiek- 
owi na rozwój intelektualny i duchowy. 
- Docelowo jednak większą uwagę poświę- 
cacie artystom ze środowiska słupskiego 
i województwa Pomorskiego? 
- Zgadza się. Tym artystom w pierwszej kolej- 
no.ki udostępniamy galerię BGSW. 
- Wachlarz waszej oferty jest szeroki. 
Czym kierujecie się przy określaniu kierun- 
ków działalności? 
- Program galerii charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem, po to, by ukazać różne dyscyp- 
liny i techniki w sztuce, w tym m. in. malarstwo, 
rysunek, rzeźba, grafika, sztuka wideo, fotog- 
rafia, instalacje przestrzenne i performance. 
BGSW realizując program upowszechniania 
sztuki współczesnej aspiruje do bycia instytu- 
cją nowoczesną, gotową do spełnienia funkcji 
informacyjnej, nie przypisującej żadnej ten- 
dencji w sztuce roli ważniejszej, a tym samym 
otwartą dla każdej formy wypowiedzi artys- 
tycznej, reagującą na krytyczną ocenę i dialog 
z publicznością. Dlatego tak ważny jest dla nas 
bezpośredni kontakt z widzem. 
Od maja 2002 r. w każdy czwartek o godz. 
17.00 prowadzimy spotkania z miłośnikami 
sztuki pn. "Spotkania Czwartkowe ", które 
mają charakter otwarty, wręcz klubowy. 
BGSW organizuje program spotkań 
z artystami oraz program wykładów o sztuce, 
zapraszając krytyków i historyków sztuki, Sta- 
ramy się rozwijać kontakty i nawiązywać 
współpracę z galeriami i artystami krajowy- 
mi, ale także zagranicznymi, albowiem zamier- 
zamy uczynić BGSW miejscem artystycznie wa- 
żnym i liczącym się w kraju. Temu służy m.in. 
wystawa pn. "Labolatorium Balticum" - 
przedstawiająca twórczość artystów z krajów 
nadbałtyckich. 
- Edukacja stanowi ważną część prowadzo- 
nej przez was działalności. Jakie przyjmuje- 
cie rozwiązania w tym kierunku? 


ł 


, 


--" 


la 


l(, 


, 


RI 


Siedziba BGSW przy ul. Partyzantów 31a 


- Szeroko pojęta edukacja artystyczna, którą 
realizujemy - polega głównie na objaśnianiu 
sztuki różnorodnymi metodami i środkami. 
Posługując się nimi, dążymy do tego, by BGSW 
mogła działać w różnych kierunkach i w róż- 
nych miejscach. Propagujemy imprezy plenero- 
we, plastyczne połączone z muzyką. Jest to 
szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych. dla 
których coraz większe znaczenie odgrywa nie 
tylko wystrój wnętrz, ale cała otoczka towarzy- 
sząca imprezie. 
Wielką popularnością cieszy się Mię- 
dzynarodowy Festiwal Sztuki Peiformance 
"Zamek Wyobraźni ", który jest jedynym cy- 
klicznym, międzynarodowym festiwalem sztuki 
performance 'u na Pomorzu i w Polsce. W ciągu 
/O lat uczestniczyło w nim 260 artystów z 31 
krajów. Zasadniczym celem festiwalu jest jak 
najlepsze zaprezentowanie różnorodności 
współczesnych form sztuki "żywej" (live art). 
Bezpośrednia komunikacja artystów z widzami 
stanowi ważny element edukacji oraz dostępu 
społeczności kulturalnej do sztuki współcze- 
snej mającej niepowtarzalny, eksperymentalny 
charakter, znajdujący zainteresowanie zwłasz- 
cza wśród młodzieży. W tym roku Festiwal od- 
będzie się po raz jeden as ty, tym razem w trzech 
miastach - Ustce i Słupsku oraz w Gdańsku, 
w dniach od 29 sierpnia do 2 września. 
- Słowem jesteście w stanie poskromić 
"głód" młodzieży na sztukę? 
- Staramy się. Wychodzimy na przeciw ich za- 
potrzebowaniom. Na bieżąco prowadzimy mo- 
nitoring twórczości najmłodszego pokolenia ar- 
tystó\-v, z dużym sukcesem or- 
ganizując ogólnopolską 
wystawę Benniale Sztuki 
Młodych "Rybie Oko ". Pre- , -. 
zentacja ich twórczości 
połączona jest integralnie z 
promocją słupskich artystów 
ze Słupska i Trómiasta. Naj- 
lepszym pomagamy, wyróż- 
niając ich i organizując try- 
stawy. Przykładem może być 
wystawa pt. "Młodzi zdolni", 
która jest odpowiedzią na py- 
tanie, jak młodzi artyści po- 
strzegają swoje otoczenie wi- 
zualne, mentalne, społeczne, 
polityczne i stanowi obraz ten- 
dencji aktualnych poszukiwań 
artystycznych pokolenia 
młodych artystów, związa- 
nych ze Słupskiem, jako mia- 
stem rodzinnym. Stosowane 
różne formy trypowiedzi artys- 
tycznych: malarstwo, fotog- 
rafia, obiekt, instalacja pre- 
zentowane są w wybranych 
miejscach publicznych miasta 
Słupska. Wartym podkreślenia 


..... ..........: I" 
 
-': ..t4,,'
4;}
 
:::
I I 
 
 I "" 
if'" 'I 
.. 


.. 


Dyrektor BGSW - Władysław Każmierczak 


w 1701 roku spalono ostatnią czarownicę - 
Trinę Papisten, 
Sztuki nie można traktować instytucjonal- 
nie, albowiem wygląda to zbyt sztucznie i sztyw- 
no. 
Główną przeszkodą w podejmowaniu 
działań niekonwencjonalnych jest stereotypo- 
we myślenie, które niestety charakteryzuje jesz- 
cze wielu ludzi. Naszym celem jest integracja 
wszystkich ludzi, z różnych dziedzin sztuki, by 
wspólnie przeżywać jej piękno i wspólnie ją 
odkrywać. 
- Są więc powody, dla których tygodnik 
"Newsweek" poświecił uwagę, mimo wszyst- 
ko małomiasteczkowej galerii? 
- Jest to niewątpliwie sukces, na który zap- 
racowaliśmy właśnie poprzez niekonwencjonal- 
ne podejście do sztuki i sposobów jej prezentacji. 
Zamieszczony na stronie internetowej (www.bal- 
tic-gallery.art.pl), roczny program z prostym obja- 
śnieniem idei wystawy, pozwala zwłaszcza 
dziennikarzom na dogłębne odwiedzenie odpo- 
wiednich odnośników zamieszczonych przy opisie 
trystll\1Y lub napisanie do artysty lub kuratora uży- 
wając podanych adresów e-mailotrych. 
- Promocja galerii w pełnym tego słowa 
znaczeniu? 
- Koncentrujemy się na promocji swoich ga- 
ler;; przede wszystkim wśród innych galerii 
w Polsce, kuratorów sztuki oraz wybitnych pol- 
skich artystów. Słupskie BGSW zdołało już 
wypracować sobie dobrą pozycję na rynku 
sztuki, np. w roku 1995 było nominowane do 
"Paszportu Polityki" w dziale plastyki, jako 
wyróżniająca się placówka wystawiennicza w 
Polsce, 
- Czy uważa pan, że Słupsk jest równie do- 
brze promowany jak BGSW? 
- Słupsk jest naprawdę atrakcyjnym mia- 
stem. Moi znajomi z zagranicy zwykli mówić, że 
jest ono przytulne i jednorodne architektonic- 
znie. Problemem jest niewłaściwy sposób wy- 
korzystywania atutów miasta, Przecież ulica 
Wojska Polskiego mogła by stać się ulicą nie- 
zwykłą, gdyby została zamknięta dla ruchu sa- 
mochodowego. Zaistniałaby szansa montażu 
ogródków i podkreślenia walorów tego miej- 
sca. Słupsk powinien żyć również w nocy. 1j;m- 
czasem o godzinie 22.00 na ulicach nie widać 
żywej duszy. 
- Dziękuję za rozmowę. 


Jfystawy w Galerii BGSW intrygują wyjątkowością aranżacji ekspozycji. 


Maciej Korotki 


. 
; 


jestfakt, że w ciągu ostatnich 5 lat nasza galer- 
ia wygenerowała ok. 15 artystów światowej 
słatry, prezentujących swoją sztukę w Nowym 
Jorku, czy Paryżu. Zdając sobie sprawę 
z ogromnego znaczenia promocji - wydajemy 
katalog, podsumowujący wystawę. 
Ponadto zwracamy uwagę na środowisko 
osób niepełnosprawnych. 1fYstawa pt. "Do- 
tknij swojej tryobraźni " jest właśnie taką zbio- 
rową wystawą prac dzieci nie pełnosprawnych 
intelektualnie, która jest efektem cyklicznych 
warsztatów artystycznych z udziałem dzieci. 
Warsztaty odbywają się co miesiąc w Galerii 
Kameralnej od września 2001 roku, Projekt ten 
zakłada wprowadzenie elementów terapii, po- 
przez swobodny kontakt dzieci z materią ma- 
larską, wzmocnienie więzi wśród rodziców 
i opiekunów dzieci upośledzonych oraz pokaza- 
nie prac dzieci z upośledzeniem umysłotrym, 
które zupełnie inaczej postrzegają otaczający 
ich świat. 
- Jesteście także organizatorami "Spot- 
kań Ezoterycznych". Co tak naprawd
 
kryją one w sobie? 
- W lipcu" Spotkania Ezoteryczne" zorgani- 
zowane zostanąpo raz trzeci. Są one kontynu- 
acjąprojektu zrealizowanego przez Pawła Alt- 
hamera w 2001 roku. Do udziału zapraszamy 
kilkanaście ciekawych osób z całej Polski, 
które w sposób niekonwencjonalny zajmują 
się uzdrawianiem ludzkich serc, dusz, poma- 
gają odnaleźć sens i codzienne piękno, 
nawiązując jednocześnie do miejsca tj. basz- 
ty, która była więzieniem dla kobiet, gdzie 


O"
		

/Image005.djvu

			Miejskie sprawy 
Siu p ski e Iqdowisko 


,) 


_t', 
'!
'.' 


I' 5 


Dobra infrastruktura, szybki transport to wedlug prawideI ekonomii podstawy dobrei gospodarki i rozwoiu go- 
spodarczego. Przepływ towarów, moiliwość szybkiego przemieszczania si, iest moiliwy tylko w przypadku ist- 
nienia droinych arterii komunikacyinych. 'o nie przypadek, ie w kraiach gdzie nie ma autostrad, brakuie lotnisk, 
portów morskich i kolei PKB na głowę iest niski. 


Słupska infrastruktura komunikacyjna po- 
zostawia wiele do życzenia. Droga kolejowa 
Szczecin - Gdańsk, która biegnie przez Słupsk 
jest co prawda zelektryfikowana, ale na wielu 
odcinkach jednopasmowa, przez co jej 
przepustowość jest niewielka. Podobnie się ma 
rzecz z połączeniami do Poznania, czy do 
Ustki. Żeby pokonać pociągiem dystans 130 
km do Gdańska trzeba poświecić przeszło 1,5 
godziny. Znacznie gorzej wygląda sytuacja je- 
śli chodzi o transport drogowy. Zresztą w tej 
dziedzinie nie odstajemy zbytnio od reszty kra- 
ju. Walory transportowe miasta poprawia fakt 
usytuowania w Ustce portu morskiego i w sa- 
mym już mieście lotniska. 


Lotnisko 
Na dawnym placu ćwiczeń, od 1912 roku, 
zaczęto organizować w niedzielne popołud- 
nia, pokazy lotnicze. Kogo było na to stać, 
mógł również przeżyć nie lada atrakcję i zoba- 
czyć z powietrza panoramę Słupska. W 1916 
roku, Zarząd Miasta zakupił około 500 mor- 
gów gruntów, aby wybudować lotnisko woj- 
skowe. Wybudowano na tym terenia budynki, 
hangary i wieżę kontroli lotów. W 1926 roku 
Miasto Słupsk na połowie, wcześniej wyzna- 
czonego terenu, wybudowało lotnisko i han- 
gary dla samolotów Lufthansy obsługujących 
regularne loty pasażerskie na trasie Szcze- 
cin-Słupsk-Gdańsk. Do 1939 roku w Słupsku 
lądowały zarówno samoloty cywilne jak i woj- 
skowe. 
Od wybuchu II Wojny Światowej było to 
lotnisko wyłącznie woj skowe, na którym 
lądowało około 200 samolotów dziennie. Od- 
bywały się tam też loty próbne samolotów 
Messerschmidt, Junkers, Fokke- Wulf'fi Hein- 
keI. Położenie lotniska było bardzo wygodne, 
dostać się bowiem można było na nie, jadąc 
tramwajem od centrum miasta, w ciągu 10 mi- 
nut. 
Drugie lotnisko, wyłącznie wojskowe, wy- 
budowano w 1930 roku w Redzikowie. Były 
tam samoloty myśliwskie i bombowce, artyle- 
ria przeciwlotnicza i lądowisko dla hydro- 
planów. Lotnisko to należało do III Berliń- 
skiego Okręgu Luftwaffe i było bezpośrednio 
podporządkowane dowództwu w Szczecinie. 
Powierzchnia lotniska wynosiła 1200 m 2 , 
Na jego terenie było pięć hangarów, ponad 
dwadzieścia baraków dla załóg i budynek do- 
wództwa. Załogę lotniska stanowiło 2500 osób 
obsługi naziemnej, pilotów, nawigatorów 
i strzelców pokładowych. 
Na wiosnę 1945 roku lotnisko zajęli Rosjan- 
ie, którzy zdemontowali i wywieźli w głąb Ro- 
sji wszystkie urządzenia techniczne. Odjesieni 
1946 roku kompletnie zdewastowane lotnisko 
zostało przekazane polskiemu lotnictwu woj- 
skowemu. 
W latach 50. Lotnisko istniejące przy obecnej 
ul. Grottgera przestało istnieć, w jego miejscu 
stanęła Słupska Fabryka Butów "Alka". Mia- 
stu pozostał obiekt w Redzikowie, typowo woj- 
skowy. Stacjonował tu 28 Pułk Lotnictwa Myś- 
liwskiego. Pod koniec lat 70 -tych powstał tu cy- 
wilny port lotniczy, który obsługiwał 
połączenia z Warszawą i Koszalinem (te ostat- 
nie połączenie ze względu na bliskość obu 


Jeszcze niedawno stały tu MIG-i... 


miast głównie wycieczki szkolne). Z lotnictwa 
cywilnego wycofano się na początku lat 90 
wraz z nastaniem gospodarki wolnorynkowej, 
po prostu połączenia były deficytowe i nie 
opłacało się ich utrzymanie. - Kilka lat temu 
był pomysł, żeby przywrócić połączenie lotnic- 
ze z Warszawą - mówi Zdzisław Kropiński 
ostatni p/o dowódca 28 PLM w Redzikowie.- 
w przedsięwzięcie zaangażowały się między 
innymi Porty Lotnicze, władze i słupscy biz- 
nesmeni. ale z powodu niedoborów finansowy- 
ch w krótkim czasie wycofano się z tego po- 
mysłu. 
Kres słupskich snów o lotnictwie przyniósł 
rok 2000 kiedy to zlikwidowano 28 PLM, 
a w Słupsku powstała jedynie baza zapasowa 
pułku lotniczego z Marlborka. Podobno na li- 
kwidację pułku wpłynęły liczne listy ze skar- 
gami wysyłane przez mieszkańców do 
MON-u, którym nie podobały się loty nad mia- 
stem. Po lotnictwie został obiekt, dziś nie 
w pełni wykorzystany (w zeszłym roku odbyło 
się na nim około 600 lądowań), jednostka 
sanitarna stacjonująca na lotnisku i osiedle 
wojskowe wRedzikowie. 


Likwidować ezy konserwować 
-Lotnisko trzeba konserwować, nie likwido- 
wać- twierdzi rektor WSZ prof. E. Janowicz.- 
obecnie podr.óżowanie samolotem to luksus, na 
który niewielu może sobie pozwolić, za 10, 15 
lat taki transport to będzie codzienność. 
Dziś zakup biletu lotniczego z Gdańska do 
Warszawy to wydatek rzędu 600 zł, eksperci 
szacują że w chwili wstąpienia Polski do UE 
cena ta obniży się nawet o 500/0- 60%. 
Prezydent miasta niedawno powołał spe- 
cjalnego pełnomocnika ds. organizacji cywilne- 
go portu lotniczego. Został nim słupski radny, 
emerytowany pilot myśliwski - Ireneusz Bi- 
j ata. - Sprawa lotniska i przywrócenia 
połączeń cywilnychjest bardzo skomplikowana 
- mówi pełnomocnik prezydenta - należy zm- 
odernizować część infrastruktury redzikows- 
kiego obiektu, zainwestować w kosztowne wypo- 
sażenie, wyszkolić obsługę. Obecnie przygo- 
towuję kosztorys takiej inwestycji, która 
następnie chcę zaprezentować słupskiej radzie 
miejskiej. 
Koszt ponownego uruchomienia lotniska do 
ruchu lotniczego to duża kwota. - Miasto nie 
stać na taką inwestycję - twierdzi Z. Kropiński 
- sama reaktywacja portu lotniczego to jedno, 
a utrzymanie to drugie, Trzeba przecież opłacić 
personel, zapłacić dzierżawę, dziś wojsko płaci 
za energię zużywaną na lotnisku kilkanaście 
tysięcy złotych miesięcznie. Ripostuje mu pełno- 
mocnik prezydenta. - Po ostatniej moje wizycie 
na identycznym obiekcie pod Zieloną Górą, 
współużytkowanym przez Porty Lotnicze, 
okazało się, że koszty odtworzenia nie byłyby 
zbyt wielkie biorąc pod uwagę możliwości środ- 
kowopomorskich samorządów - dodaje. - Bu- 
dowa terminalu portu to ok. 2 milionów zł, dru- 
gie tyle potrzebne jest na niezbędne wyposaże- 
nie. Roczny koszt utrzymania obiektu wraz 
z personelem, który tworzyłoby 30 pra- 
cowników obsługi i i6 pracowników ochrony 
i opłaty ekploatacyjne to 2 miliony złotych rocz- 
nie. Nie są to moim zdaniem kwoty szokujące 


zważywszy, że koszt wybudowania dwupas- 
mowej drogi to ok. l ,5 miliona zł, 


Inwestor 
- By uruchomić lotnisko należałoby pozysk- 
ać inwestora - mówi prof. Janowicz. Kto jed- 
nak wyłoży olbrzymie pieniądze na port lotnic- 
zy w miejscu, gdzie nie ma wielkiego prze- 
mysłu, nie ma też dużej liczby turystów, 
a większość mieszkańców jest zbyt uboga by 
podróżować samolotami. - Myślę, że inwes- 
torem mogłyby być samorządy lokalne, czy or- 
ganizacje biznesowe - mówi pełnomocnik 


-Inwestowanie w lotnisko to wybieganie 
w przyszłość - mówi I. Bijata - przed 
podjęciem decyzji musimy dobrze przekalku- 
lować, czy to się nam na pewno opłaci. Koszty 
ponosić będzie przecież samorząd, a co za tym 
idzie podatnicy, czyli my wszyscy. W tej kwestii 
nie możemy liczyć na żadne pieniądze z wojewó- 
dztwa. 
Korzyści z istnienia lotniska są oczywiste 
i nikogo chyba nie trzeba o tym prze- 
konywać. Transport lotniczy jest szybki i bar- 
dziej bezpieczny niż samochodowy - mówi 
pełnomocnik prezydenta - poza tym lotnisko 


Puste już warsztaty, gdzie przeprowadzano przeglądy samolotów bojowych. 


,
 r. \ ,. 
. \, I . ... 
tt" ol I, 
,t". ... 
\o 

 
 


ds. lotniska - tym bardziej, że lotnisko gener- 
owałoby dodatkowe miejsca pracy i podnosiło 
walory inwestycyjne miasta. Można by tez dog- 
adać się w tej kwestii z wladzami Koszalina. 
Nie do końca wyjaśniony pozostaje pro- 
blem terenu lotniska. Obecnie jest on we 
władaniu administracji wojskowej. -istnieje 
możliwość uregulowania tej sprawy - twier- 
dzi pełnomocnik - miasto mogłoby dzier- 
żawić część w tej chwili i tak bezużytecznego 
obiektu od wojska lub współpartycypować 
w kosztach eksploatacji. Podobnego zdania 
jest profesor Janowicz. 


Na lotnisku niszczeje nieużywana infrastruktura. 


W jego opinii obiekt mógłby, a nawet 
powinien spełniać zarówno funkcje wojskowe 
jak i cywilne. 
- Szansą dla słupskiego lotniska jest roz- 
wój lotnictwa prywatnego - mówi rektor 
WSZ - lądowisko przeznaczone dla małych 
samolotów i awionetek tak popularnych na 
Zachodzie podniosłoby niewątpliwie walory 
transportowe miasta. To na razie tylko hipo- 
tezy dotyczące przyszłości. - Według 
szacunków w naszym kraju jest obecnie 
około 100 posiadaczy małych samolotów, 
gdy np.. w Czechach jest ich 200 - mówi 
Z. Kropiński. Profesor Janowicz ocenia, że 
rozwój tego typu komunikacji nastąpi 
w przeciągu najbliższych l O - 151at. - W kra- 
jach o bardzo wysokim PKB (dochód narod- 
owy na głowę mieszkańca) tego typu trans- 
portjest bardzo popularny - twierdzi E. Ja- 
nowicz. 


zwiększyłoby atrakcyjność inwestycyjną i tu- 
rystyczną miasta, Jedynym problemem jest 
koszt utrzymania obiektu lotniczego. - Na 
dzień dzisiejszy w Słupsku praktycznie nie 
ma żadnego przemysłu -odpowiada R. Karpi- 
ński - sytuacjafirm, które są nie jest najleps- 
za, miasto jest biedne, więc sny o lotniczej 
potędze możemy odłożyć na parę lat. 


A gdyby.... 
Ostatnio mówi się o ewentualnym przenies- 
ieniu wojskowych jednostek amerykańskich 
z terenu Niemiec do Polski. Czy istnieje szansa 


", , 


. ,. t. ,. 


, ' 


.; 


JI 
'... 
 r 


-,. 


by jedna z takich jednostek znalazła się 
w Słupsku? Zarówno I. Bijta jak i Z. Kropiń- 
ski twierdzą, że bliskie położenie jedynego 
w Europie poligonu do strzelań lotniczych, 
które znajduje się w położonym 20 km od 
Słupska Wicku jest atutem, który mógłby 
przyciągnąć amerykańskie siły lotnicze do 
miasta. 
- Takie rozwiązanie w chwili obecnej bardzo 
hipotetyczne - mówi I. Bijata- byłby to dla mia- 
sta tzw. złoty środek na wszystkie bolączki. 
Baza lotnicza to wielkie pieniądze, wpompowa- 
ne nie tylko w samo lotnisko. ale również 
w miejską infrastrukturę. 
Nic nie zapowiada jednak, by Amerykanie 
byli skłonni przenieść się do Redzikowa i za- 
inwestować w mieście duże pieniądze. Nam po- 
zostaje niewykorzystane lotnisko i problem co 
z nim zrobić. 


Tomek Wojtaś
		

/Image006.djvu

			. 
-
 
 MOJE

MIASTO 


Znamy ceny 
biletów MZK 


Zainteresowanie spoleczności miasta oraz sygnały naszych Czytelników do- 
tyczące zmian w slupskim MZK gości od kilku numerów na lamach "Moiego 
Miasta". Tematem wielu rozmów i debat były m. in. bilety, a dokladniei ich 
ceny. W związku z tym iui dziś przedstawiamy oficialny cennik wchodzący w 
łycie od I lipca 2003 roku. 


Przypomnijmy, że 28 maja br. Rada Miasta 
podjęła uchwałę akceptującą projekt nowej ta- 
ryfy komunikacyjnej słupskiego MZK. Na jej 
podstawie od czerwca trwają, np. prace przy bu- 
dowie pętli autobusowej w centrum miasta 
(ul. Kołłątaja - Kaufland). Nowa zajezdnia od- 
dana ma być do użytku 13-14 sierpnia. 


Bilety iednoralowe i karnety 
Ceny biletów ustalone zostały dla trzech 
obszarów - "A", "B" i "C" (patrz rysunek). 
Strefa "A" obejmuje miasto Słupsk, gdzie 
ceny biletów jednorazowych nie zmienią się - 
normalny 1,70 zł, ulgowy ustawowy 0,85 zł, 
ulgowy lokalny 0,95. Karnet 6-cio przejazdo- 
wy - normalny 9,60 zł, ulgowy ustawowy 4,80 
zł, ulgowy lokalny 5,10 zł. 
Strefa "B" obejmuje gminy Słupsk i Kobyln- 
ica (w tym miasto Słupsk). Za bilet normalny 
zapłacimy w niej 2,60 zł, zaś ulgowy 1,30 zł. 
Strefa "C" dotyczy gmin Słupsk, Kobylnica, 
Ustka i Dębnica Kaszubska (w tym miast 
Słupsk i Ustka). Bilet normalny będzie w cenie 
3,20 zł, a ulgowy 1,60 zł. 
Przejazd między strefą "B" i "C" (bez prze- 
jazdu przez strefę "A") będzie kosztował 1,80 
zł normalny i 90 gr ulgowy. 
Bilet nocny na przejazd w Słupsku kosz- 
tował będzie 3,40 zł, a ulgowy 1,70 zł. Za noc- 
ny kurs linią podmiejską zapłacimy 5 zł zaś 
z ulgą 2,50 zł. 


Sieciówki 
Nowością będzie bilet sieciowy dla osób pra- 
cujących czy uczących sie od poniedziałku do 


piątku. MZK wprowadza również bilet na 
okaziciela. Jest to oferta, stworzona dla firm, 
czy całych rodzin - nie będzie imienny, lecz 
przypisany zakładowi pracy czy rodzinie. 
Nowe możliwości da również bilet sieciowy 
stref C i B - podmiejski, który pozwala poru- 
szać się w obrębie całych stref. 
Nie będziemy mogli, jak dotychczas, uży- 
wać biletu sieciowego w oparciu o numer do- 
wodu osobistego, czy legitymacji studenckiej. 
Od 01.07, br. sieciówka będzie ważna tylko z le- 
gitymacją wystawianą przez MZK. Są one wy- 
rabiane bezpłatnie i na miejscu od kilku mie- 
sięcy w punktach sprzedaży biletów (dworzec 
PKP oraz pętla przy ul. Dmowskiego) wystar- 
czy mieć jakiekolwiek dokument tożsamości 
oraz zdjęcie legitymacyjne. 
Ceny biletów sieciowych obowiązujące od 
01.07.2003 r. przedstawiamy w poniższej ta- 
beli. 


Naiwainieisze opiaty dodatkowe 
Brak ważnego biletu lub jego niepełna war- 
tość będzie kwitowana opłatą dodatkową w wy- 
sokości 85 zł. Osoby, które zapomną dokum- 
entu uprawniającego do ulgi zapłacą po jego 
przedstawieniu tylko 5 zł. Dodatkową opłatą 
objęty jest brak biletu na przewóz żwierząt 
i większego bagażu w wysokości 34 zł. 
Pasażerowie, którzy spowodują zatrzymanie 
bez przyczyny lub zmianę trasy przejazdu auto- 
busu zapłacą ku przestrodze 250 zł. 


Nasza gazeta rozpoczyna druk cyklu artykulów dotykaiących problematyki 
ubezpieczeniowei. 


PORADlliK 
UBEZPIECZEIIIOWY 


Polski rynek ubezpieczeniowy w okresie od 
roku l S80 ulega bardzo szybkim zmianom. Do- 
tyczą one wszystkich obszarów jego funkcjon- 
owania. Zwiększa się liczba i rośnie konkur- 
encja między zakładami ubezpieczeń. Z lat 
80-tych wychodziliśmy z trzema, a dzisiaj 
działa w Polsce ponad 70 zakładów ubez- 
pieczeń. Coraz większa jest oferta ubezpiecze- 
niowa kierowana do klienta. Pojawiają się 
nowe. wcześniej nieznane produkty ubezpiecze- 
niowe (np. ubezpieczenia utraty zysku, bu- 
dowlano- montażowe, ubezpieczenia na życie 
z funduszem inwestycyjnym i wiele innych). 
Następuje ciągły wzrost świadomości ubezpie- 
czeniowej klientów oraz wzrost znaczenia ubez- 
pieczeń w działalności przedsiębiorstw. Zwię- 
ksza się z roku na rok zbiór składki i liczba wy- 
stawionych polis. Jednocześnie wzrasta zapot- 
rzebowanie na informację i na 
profesjonalnych pośredników zajmujących się 
sprzedażą ubezpieczeń. 
Życiu i działalności człowieka towarzyszy 
ryzyko. Jest ono związane z realizacją naszych 
określonych zamierzeń jak też z zachowaniem 
istniejącego stanu rzeczy, z niepodjęciem lub 
zaniechaniem określonych działań. Ryzykiem 
dla osoby jadącej na wczasy może być wypadek 
powodujący uszkodzenie ciała, nagłe zachoro- 
wanie za granicą i konieczność pobytu w szpi- 
talu co wiąże się z poniesieniem jakichś ko- 
sztów. W handlu ryzykiem będzie trudność ze 
zbytem towaru. W przedsiębiorstwie ryzy- 
kiem może być brak dostaw, uszkodzenie ma- 
szyn, pożar itp. 
* ryzyko jest niezależne od jednostek lub 
podmiotów nim dotkniętych. Nie są one 


spowodowane umyślnym działaniem lub za- 
niechaniem. Ryzyko losowe może dotknąć 
każdego z nas. 
* ryzyko jest nadzwyczajne. Nie jest ustalo- 
na ,a nawet niemożliwa do przewidzenia osoba 
lub firma, której może dotknąć strata, jak rów- 
nież nieznany jest czas w jakim zdarzenie musi 
nastąpić, 
* ryzyko występuje ze statystyczną pra- 
widłowością. Można w sposób wielce praw- 
dopodobny obliczyć możliwość wystąpienia 
zdarzenia w masie wszystkich zagrożonych 
osób lub przedmiotów. 
* ryzyka są losowe, Nie można wskazać kon- 
kretnych osób lub przedmiotów które im 
ulegną. 
Każde ryzyko związane jest z niebezpie- 
czeństwem. Niebezpieczeństwo to potencjalne 
zagrożenie, realizacja to skutek i efekt. 
W przypadku pożaru niebezpieczeństwami są: 
podpalenie, samozapłon, zwarcie itp. Realiza- 
cja pożaru to sam ogień, jego intensywność, 
a skutki to straty jakie powstały. Bezpośredni 
wpływ na wzrost niebezpieczeństwa mają wa- 
runki zewnętrzne lub cechy fizyczne (np. typ 
budynku, jego przeznaczenie, lokalizacja); nie- 
uczciwość danej osoby lub jej skłonność do 
przestępczego działania; wszelkie działania po- 
wodujące zdarzenie iub próby osiągnięcia ko- 
rzyści materialnych poprzez spowodowanie 
zdarzenia (np. pożaru, wypadku itp,) Osoby 
lub firmy posiadaj ące ubezpieczenia wykazują 
się obniżeniem dbałości o siebie lub o mienie 
wynikającym ze złudnego poczucia bezpie- 
czeństwa. 


Antoni Bubienko  


Ceny biletów okresowych od 01. 07. 2003 r. 
B-I B-I k - - I 


I et Imienny wazny letnao aZlcle a wainy 
codziennie od pono do pl. codziennie od pono do pl. Bilet 
specialny 
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy 
Strefa "A" 62 zł 31 zł 56 zł 28 zł 74 zł 37 zł 66 zł 33 zł 7 zł 
miosto Słupsk 
Strefa "AB" 43 zł 76 zł 
miasto Słupsk 86 zł 38 zł 1 02 zł - 90 zł - 7 zł 
gminy Słupsk, Kobylni(o 
Strefa "ABC" 
miosto Słupsk, Ustko 1 06 zł 53 zł 96 zł 48 zł 126 zł - 114 zł - 7 zł 
gminy Słupsk, Kobylni(o, 
Ustko, Dębni(o Kaszubsko - 
Strefa "BC" 54 zł 
przejozd międzygminny 27 zł 48 zł 24 zł 64 zł - 57 zł - 7 zł 
bez wjozdu w strefę ,,A" 


SCHEMAT STREF TARYFOWYCH 
a 


MZK 
Sł.UPSK 


MDS 


Granice stref taryfowych. . 
. Strefa "A" i "B" - linie: nr 3 Arciszewskiego (leśniczówka); nr 4 Gdańska III; nr 5 Poznańska (Urząd 
Kontroli Skarbowej); nr 7 Kaszubska - Owocowa, Drzymały; nr 10 Portowa (Specjalna Słupska Strefa Ekono- 
miczna); nr 11 Słupsk - Guma Pomorska; nr 12 Prof Poznańskiego; nr 14 3-go Maja (granica miasta). 
- Strefa" B" i "C" - linie: nr 1 O Bydlino; nr 11 Głobino Kolonia, 


. 
. 


NOCĄ DO USTKI 


. 
. 


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom MZK 
Sp. z 0.0. Od dnia 21 czerwca 2003r. w każdy piątek, sobotę, 
niedzielę wprowadza na trasie Słupsk-Ustka-Słupsk 
Linię nocną 


SŁUPSK  . USTKA 


Przystanek: SŁUPSK DWORZEC PKP i PKS - Wojska Polskiego 
4 1 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1101111121131141151161171181191 20 121 1 221 231 00 01 02 
15 I 15 15 15 15 
 15 15: 15 i 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15w: 
:- 
5-
 

-


 -


 

 t
 
{
 I 
H* ;
: 

- 
 :}'-
 


 -

f;

- 35 - -
f5W1 


PKS 
RAMI 
MZK 


USTKA 


--+ 


SŁUPSK 


P stanek: USTKA - Plac D, browsk ' . o 
4 1 5 I 6 1 7 I 8 1 9 1101111121131141151161171181,19120121122123/00101/ 021 03 
40 00 00 00 00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 m . I I __ PKS 
- m 20 20 mlfDłD 20 20 20: 20 20 20 20 20 mm __ RAMI 
mm 40 40. 40 40 40 40: 40 ' 40 : 40 mmm -. OOW OOW MZK 


. NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWlI;'TA 
W - kursy nocne - funkcjonują w piątki, soboty i niedziele 
ROZKŁAD WAlNY OD 21 CZERWCA 2003R. 


A 
,.. 


u. . * 
....
.' ' 
.
 
, u:;.." 


.. 


----- 


--- 
SPRZEDAŻ BILETÓW TYL-ł	
			

/Image007.djvu

			OPERACJE RATUJĄCE ZDROWIE 
Gdy masz problem 
w NOSiE.... 


. 


MOJErrJ
MIASTO 6 


[il
 


· tl!,!na,em 
. 


Ziola świata 


Nos to szczególny narząd. Patrząc geograficznie jest epicentrum twarzy i bliskim sąsiadem za- 
tok przynosowych, patrząc medycznie - nos takjak inne organy potrafi ciężko i boleśnie zachoro- 
wać. Choroby nosa i zatok przynosowych można rozpoznać po charakterystycznych objawach, ta- 
kich jak: obecność zwiększonej ilości wydzieliny w nosie, utrudnienie oddychania przez nos, 
bóle głowy lub twarzy, choroby sąsiadujących narządów (zębów, oczu, jamy ustnej, gardła). To 
z zakażonego nosa choroba przenosi się do jednej lub kilku zatok, stając się przyczyną zapalenia 
zatok przynosowych - bardzo powszechnej choroby. Skąd się w ogóle biorą choroby nosa? Naj- 
częściej przyczyną są zakażenia wirusowe, reakcje alergiczne, a czasami również inne czynniki, 
jak zmiana temperatury lub wilgotności, alkohol, kurz, dym, a nawet stres. Dość częstą przyczyną 
niedrożności nosa bywa również skrzywienie przegrody nosa - wrodzone lub spowodowane uraz- 
em. Chory nos zwykle łatwo jest zauważyć i usłyszeć. Typowe objawy to kichanie, wydzielina 
z nosa, niedrożność, uczucie ciśnienia w głowie, a u alergików również zapalenie spojówek 
i łzawienie. Chory nos prawie zawsze jest opuchnięty i zaczerwieniony. Gdy choroba nosa ma 
charakter przejściowy, choć często gwałtowny, traktujemy jąjak każdą inną chorobę. Zazwyczaj 
skutkuje tutaj leczenie farmakologiczne lub punkcje miejscowe, jak w przypadku zapalenia za- 
tok. 
Gdy zapalenie zatok ma charakter przewlekły lub gdy u podstaw choroby leży skrzywienie 
przegrody nosa, trzeba sięgnąć do radykalnych rozwiązań. Tutaj najwłaściwsza jest operacja. 
Operacyjne leczenie zapalenia zatok prowadzone jest w Szpitalu SALUS, w Słupsku, przy 
ul. Zielonej 8. Wśród zabiegów są, m.in. operacje plastyczne przegrody nosa, operacje zatok przy- 
nosowych w przewlekłych zapaleniach zatok z upośledzeniem drożności ujść zatok, usunięcie po- 
lipów nosa, a także operacje plastyczne nosa i przegrody nosa. Co istotne, prawie wszystkie opera- 
cje w obrębie nosa i zatok przynosowych w Szpitalu SALUS wykonywane są w znieczuleniu ogól- 
nym. Gwarantuje to komfort j bezbolesność zabiegu. Hospitalizacja po zabiegu trwa zazwyczaj 
1-2 dni. W 2002 roku w Szpitalu SALUS przeprowadzono prawie 600 zabiegów otolaryngologicz- 
nych, w tym również operacje zatok przynosowych. W całym 2002 roku liczba operacji wykon- 
anych w Szpitalu SALUS przekroczyła 2 tysiące! To najlepsza rekomendacja naszej placówki. 
Dodajmy do tego doskonałych otolaryngologów, profesjonalny personel medyczny i komfortowe 
warunki pobytu (2 i 3 osobowe pokoje z wc i łazienką), a decyzja o nieuchronnym zabiegu stanie 
się dużo łatwiejsza. 
Pami,lai: 
Pańsiwo raluie życie - zdrowie ralui sam! 
Wybierz sprawdzonq firm, . miei salysfakci" że swoie zdrowie ulokowałeś w do. 
brych r,kach. 


. 
Ceny operaeii 


* aktualne ceny Klinki SALUS 
dane dotyczące cen zaczerpnięto ze stron internetowych szpitali 


Warszawa 
od 2380 zł 
od 1700 zł 


I ' GRAMED I 
r-- -... 
\ 
 J Pielęgniarka Domowa 
76.200 Słupsk, ul. Piłsudskiego 16 C, tel. 845 68 99, 602 779 567 
Zapraszamy do zgłaszania się pacjentów (w zakresie pielęgniarskiej opieki 
domowei) osobiście, telefoniunie albo przez osobę trzec:ią. 
PROGRAM EDUKACYJNY Z NADCiŚNIENIA T
rNICZEGO 
umowa z N
Z 
Zapraszamy: wlorek i piqlek 16.00.17.00 
PAKIET INFORMACYJNY DLA KAŻDEGO PACJENTA DO DOMU 
I OFERUJEMY ODPŁATNĄ CAŁODOBOWĄ OPIEK( PIEL(GNIARSKĄ 
I Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie medycyny szkolne
 
polożnei-środowiskowo-rodzinnej. Wybór położnej u pacjenta w domu 
oraz na terenie biura. OPIEKA CAłODOBOWA 
TEREN SŁUPSKA USTKI I OKOLIC 


ZAKŁAD OPTYCZNY 
JQlEF G(LL 


tel: +48 59/ 84 22 547 e-mail: optyk@optykgill.pl 
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 
10.00 - 18.00 w soboty 10.00 - 15.00 
REALIZACJA WSZYSTKICH RECEPT OKULAROWYCH 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. WSZYSTKIE 
RODZAJE SZKIEŁ OKULAROWYCH. USŁUGI NA 
POCZEKANIU. SZEROKI WYBÓR OPRAW kOREKCYJNYCH 
I OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH 


GABINET OKULiStyCZNY 
Jadwiga Orzoł - Szymańska 


kompleksowe badania okulistyczne 
komputerowy pomiar wad wzroku 
komputerowy pomiar pola widzenia 
aplikacja soczewek kontaktowych 


',,- 

 "'. tel: +4859/8400330 
"'1
'" czynny od wtorku do piątku 

 w godzinach: 10.00 -18.00 
\S\, 

A

 ul. Mickiewicza 13/1 
'''J- 
 76-200 SŁUPSK 
'" 


Finał konkursu 

f? TAXI 


Losowanie I dn. 18.06.2003r. 
Nagrodq w tej edy(ji konkursu było 
suszarko do włosów + kornet do 
solarium "Tropimno" w Słupsku, ul. 
Partyzantów 33 


Nagrody wylosowały: 
- Renato Nolzel z Krępy 
- Małgorzato Chrobot z ul. Batorego I 
- Małgorzato Sreng z ul. Piłsudskiego 
- Agnieszko Bilenda z ul. Wojsko 
Polskiego 
GRATULUJEMY!! ! 


sparDOM Mianowice 13 d 

 J (12 km od Słupska) 

 tel.8113888, 

 602578019 
PRODUCENT 
Q-
 
o 
 
 
Q llilW  
L 


Od tego wydania "Moiego Zielnika" rozpoczynamy cykl artykułów przed- 
stawiaiqcych naibardziei znane i stosowane w światowym ziołolecznictwie 
rośliny. Bohaterkq pierwszego odcinka iest znana wszystkim z nazwyale 
często nie do końca z działania... 


mięta pieprzowa. 
Mięta pieprzowa jest byliną otrzymaną ze 
sztucznego skrzyżowania mięty nadwodnej i mię- 
ty zielonej. 
Surowcem używanym do celów farmaceuty- 
cznych są dobrze rozwinięte i ulistnione pędy, 
które osiągnęły wysokość około 30 cm, a na ich 
szczytach pojawiły się pierwsze pąki kwiatowe. 
Następnie obrywa się liście i suszy w cienistym 
i przewiewnym miejscu, Przechowuje się go 
w szczelnym opakowaniu w miejscu ciemnym, su- 
chym i chłodnym. 
Przez destylację z parą wodną liści i ziela mię- 
ty pieprzowej otrzymuje się olejek miętowy, sta- 
nowiący osobny i najpopularniejszy surowiec 
leczniczy, z którego przez wymrożenie można 
otrzymać mentol. 


Działanie 
Wyciągi z liści mięty pobudzają czynności wy- 
dzielnicze żołądka i wątroby. Zwiększają ilość 
soku żołądkowego oraz żółci, dzięki czemu 
ułatwiają trawienie i przyswajanie pokarmów. 
Jednocześnie wykazują dzia- 
łanie rozkurczowe i obniżają 
napięcie mięśni jelit oraz dróg 
żółciowych i moczowych. Przy- 
wracają prawidłowe ruchy pe- 
rystaltyczne jelit, umożliwiają 
odpowiednie przemieszczanie 
treści jelitowej oraz odejście ga- 
zów i zapobiegają wzdęciom. Po- 
nadto zwiększają nieznacznie 
dobową ilość wydalanego mo- 
czu. 
Ważne znaczenie praktyczne 
ma również działanie przeciwba- 
kteryjne liści mięty, przypisywa- 
ne niektórym składnikom olejku 
eterycznego, zwłaszcza mentolo- 
wi. Po przyjęciu doustnym 
ogranicza się ono jednak głów- 
nie do przewodu pokarmowego oraz dróg żółcio- 
wych, gdyż mentol i wydalają się z żółcią. 
Olejek miętowy działa podobnie jak liść mięty, 
niektóre jednak jego własności, zwłaszcza odka- 
żające, rozkurczowe i uspokajające, wyrażone są 
silniej, a inne znacznie słabiej. Najskuteczniej 
działa rozpylony w postaci aerozolu. Zastosowa- 
ny w ten sposób na skórę i błony śluzowe, działa 
miejscowo silnie bakteriobójczo, a także przeciw- 
bólowe i przeciwzapalnie. Bardzo ważną i chyba 
najbardziej dostrzegalną smakowo cechą olejku 
sąjego właściwości chłodzące ważna szczególnie 
w okresie upałów dla obniżenia narastającej tem- 
peratury organizmu. 


Działania niepożądane 
Liście mięty pieprzowej oraz wyciągi z liści 
stosowane w zalecanych dawkach leczniczych, 
a nawet nieco wyższych, nie powodują objawów 
szkodliwych. Olejek miętowy, podany doustnie 
w dawkach większych od leczniczych, może 
wywołać ból brzucha, wymioty, a w dużych daw- 
kach zachwianie równowagi i głęboki sen. 
Olejek i mentol stosowane zewnętrznie mogą 
wywołać u osób nadwrażliwych pokrzywkę, 
świąd i przekrwienie skóry. Nie należy stosować 


również mentolu w kroplach do nosa u małych 
dzieci. 


Zastosowanie 
Liście mięty należą do najwszechstronniej- 
szych i najczęściej stosowanych surowców zie- 
larskich. Napary i inne przetwory zjej liści podaje 
się w zaburzeniach trawiennych, zwłaszcza bólu 
brzucha, wzdęciach, braku łaknienia, stanach nie- 
żytowych przewodu pokarmowego, nieprawi- 
dłowej fermentacji, złym trawieniu tłuszczów, 
a nawet w kolce jelitowej i stanach skurczowych 
przewodu pokarmowego. 
Przetwory z mięty są stosowane w schorze- 
niach wątroby i dróg żółciowych, zapaleniu pęche- 
rzyka i przewodów żółciowych, a także w lekkiej 
niewydolności wątroby i zmniejszonym wytwa- 
rzaniu żółci. Pomocniczo stosowane są w kamicy 
żółciowej i żółtaczce oraz w okresie rekonwale- 
scencji po przebytym zapaleniu wątroby. 
Zewnętrzne napary z mięty służą do płukania 
jamy ustnej i gardła, najczęściej jednak w połącze- 
niu z innymi surowcami 
ziołowymi. 
Liście mięty wchodzą 
w skład preparatów złożonych 
używanych w leczeniu nieży- 
tów żołądka, jelit, niedokwaś- 
ności, zaparciach biegunkach 
i stanach skurczowych dróg 
żółciowych. 
Olejek miętowy nie jest sto- 
sowany doustnie ze względu na 
zbyt silne reakcj e jakie 
wywołuje po przedawkowaniu. 
Mimo tego w aptekach wchodzi 
w skład niektórych preparatów 
np. nalewka miętowa. 
Mentol, otrzymywany 
z olejku miętowego, służy do 
wyrobu niektórych maści i pa- 
pek przeciwświądowych oraz 
preparatów do wcierań przeciwbólowych. 


Przetwory i przepisy 
Napar z liści mięty: zalać l łyżkę liści l 1/2-2 
szklankami wody wrzącej i naparzać pod przy- 
kryciem 10 min. Odstawić na 5 min i przecedzić. 
Pić po 1/2 szklanki na l godz. przed jedzeniem 
w nieżytach żołądka i braku łaknienia, natomiast 
po posiłkach jako środek rozkurczowy, wiatropęd- 
ny i żółciopędny. Do płukania jamy ustnej i gardła 
sporządzić napar z l łyżki liści na l szklankę wody 
wrzącej. 
Nalewka miętowa: krople miętowe:.stosować 
doustnie 20-40 kropli w kieliszku wody 2-5 razy 
dziennie na 30 min przed jedzeniem jako środek 
pobudzający trawien!e, a po jedzeniu jako lek wia- 
tropędny i żółciopędny. 
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy 
do współtworzenia rubryki "Mój Zielnik". Jeśli 
znają Państwo tradycyjne przepisy na leki 
ziołowe prosimy o kontakt z Apteką "Przy Placu 
Dąbrowskiego" lub Redakcją. Najciekawsze 
przepisy opubljkujemy. 


Przygotował pracownik apteki 
- Monika Kozłowska. 


REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


Sp6łdliF tCIA KA\A 
OSltl
dNOscio
o KREdYTOWA 
iM. \\\1. JA
A I 1(
1 \\1 RUMU 
KORZYSTNE lOKATY TANIE KREDYTY · CHWILÓWKI 
''',esz nas poznai 'epiej1 · krttłlyty do 4000 
Odwiedź nasze oddziały! be. po..ycl". 
· 80R I rachun.k 
· Słup'" ul. I.'''el.. 2 Itl.a_cy 4.... 
tel, I.' -O, -40 · pr....wy .. I .t. 
.l,wk. II. Orłłlnowet n zus I at 
łtI. 163'" ..15 Dt"*lt': tło Rł'#ltfł 
 
e Cłł.tMw t II. 
OIłt 3' Hłł.\,,'C'It-l 
łtL a34.13..'0 :;fłdtnłlfJloHJ,(./t 
etytłw, ... .... hwła " 22 Ali
Hw"'1 
ttLIIJ-I5..10 llł11JJJri7 NAJl!& 


OMO A LAKIERNIA "KOLOR" 
. łuPSk. ul. wroCławska. teł x ..7 51 n 
III. Iłem. 102 011111, 


R 


RE KL AMA' RE KL AMA' RE KL AHA' RE KL AMA' REKLAMA' RE K LAMA 
I 
I Hiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnei 
GRAMED 


I' , 


LOWANIE · p 
łUG 
ANIA 
. biurowI. r 
I NIA OKIEN I 
(dreWRO I PCV) 
PONAD 11SltOlOROW 
DOBIERANYCH KD UTlROWD 
EKOLGIłCZHYCH FARI AKRYLOWYCH 
ZAPEWNIAMY GWARANCJĘ I KROTKlE TERMINY REALIZACJI 


CJA 


,ł , lIP.)
		

/Image008.djvu

			8 MOJE.hMIASTO 
Spac rlc, m po slups ich knaj 
at 60. ; 70. 
Przystanek Budapeszt (cz.2) 


"Karczma Polska" po- 
dobnie jak wcześniej proje- 
ktowane karczmy słupskie 
składała się z kilku sal, każda 
w niepowtarzalnym, ludo- 
wym stylu. Zaraz przy wej- 
ściu po lewej stronie znajdo- 
wała się piwiarnia. Serwowa- 
no tu do piwa placki ziemnia- 
czane ze śmietaną - ulubiony 
przysmak Węgrów. Przy 
okazji należy wyjaśnić, że 
placek po węgiersku nie jest 
znany na VVęglzech, jest to 
potrawa polska. Po prawej 
stronie znajdowała się szat- 
nia, a na wprost salka bufeto- 
wa z kołyskami. Dalej zaś sal- 
ka góralska, a na końcu salka 
myśliwska. W środku lokalu 
znajdował się letni ogródek 
zakończony końskim bufe- 
tem. We wszystkich salkach 
było około 120 miejsc kon- 
sumpcyjnych i około 60 
miejsc sezonowych w ogród- 
ku. 
Pewnego razu goście z 
Polski zarezerwowali wszy- 
stkie miejsca w ogródku na 
potrzeby' weselne. Ponieważ 
byli to goście znani z nie 
najlepszej strony, personel 
miał obawy jak skończy się ta 
impreza. Przyjechały delega- 
cje ze Szczecina, Łodzi, War- 
szawy oraz z innych miast 
Polski. Pan Młody oddelego- 


Sala góralska 


, 


Bufet koński w ogródku 


wał jednak kilku silniejszych 
do utrzymania porządku i jeśli 
ktoś wstawał to natychmiast 
sadzano go z powrotem na 
krześle. Oczywiście lokal w 
tym samym czasie był zam- 
knięty dla innych, porządnych 
gości. Poza połamaniem 
jednego fotela i zniszczeniem 
rynny impreza przebiegła spo- 
kojnie. 
Karczmę często od- 
wiedzał korespondent polskie- 
go radia i telewizji Witold 
Wieromiej, autor książki ku- 
charskiej "Kuchnia Węgier- 
ska", Ekipa ze Słupska współ- 
pracowała z polonią węgier- 
ską, z okazji rocznic lub świąt 
narodowych w siedzibie To- 


, 


... 


-*ł 


c 


I 
 ,_
, 


. 


warzystwa Poloni im. Józefa 
Bema kucharze przygotowy- 
wali potrawy polskie. 
Po pięciu latach działal- 
ności, w czerwcu 1983 roku 
lokal powtórnie przekazano 
gastronomikom z VVarszawy, 
po kolejnych kilku latach 
"Karczma Polska" przestała 
istnieć . Ostatecznie lokal prz- 
ekazano Mongolczykom, któ- 
rzy po zmianie wystroju urzą- 
dzili tam restaurację mongol- 
ską. 
W czasie działalności 
"Karczmy Polskiej" w Buda- 
peszcie lokal należał do przed- 
siębiorstwa hotelarsko-gastro- 
nomicznego "Pannonia", które 
zarządzało ponad tysiącem 
lokali gastronomicznych w 
Budapeszcie i około dwustu 
lokalami nad Balatonem. 
W słupskiej ekipie w Bu- 
dapeszcie pracowali znakomi- 
ci kucharze: Andrzej Delikat, 
Zbigniew Karkuciński, Stani- 
sław Jożwin. Andrzej Ślebio- 
da. Brali oni udział w wielu 
konkursach i festiwalach 
gastronomicznych, zdobywa- 
jąc dyplomy i nagrody. 
Za całoksztah pracy słup- 
ska ekipa trzykrotnie otrzy- 
mała od7naczenie "Kivaló 
Dolgozó" (Wybitny Pracow- 
nik), nadane przez władze 
resortowe. 


KĄCIK DZIELNICOWEGO. 
(() WY Dzielnica nr .: ____----/ -: 
 /
 
I I 
PreIentac;ę dzielnicowych rozpoczynamy od II Komendy Mie;ska Polic;i w Slupsku przy ul. 3. 
Maia l, która swoim zasięgiem obeimu;e tereny połoione po lewe; stronie torów kole;owych, ai do 
osiedla Niepodległości, które obeimuiq 12 dzielnic, w tym 10 mie;skich i 2 wieiskie. 


Funkcję dzielnicowego. pełni tu st. sierż. 
Tomasz Klimczak. Pod jego opieką znajdują się 
budynki położone przy ulicach: Szczecińska 1- 
32, Szczecińska 84-1 13 A, Chełmońskiego. 
Fałata, Grottgera, Kossaka, Koszalińska 2-10, 
Krzywoustego, Malczewskiego i Narutowicza. 
Dzielnica nr 19 jest zróżnicowana archi- 
tektonicmie ze względu na występujące blo- 
kowiska, domki jednorodzinne, a także nowe 
bloki mieszkalne. 
- Dzielnicowym jestem od roku czasu, 
dlatego wiem, które strefy są mniej lub bardziej 
bezpieczne. Blokowiska (np. osiedle TBS przy 
ul. Fa/ata) to skupiska młoazieży, która w dzi- 
siejszych czasach, w obliczu. nadmiaru wolnego 
czasu i związanej z tym nudy - lubi rozrabiać i 
hałasować. Najczęstsze problemy, które zda- 
rzają się tutaj, dotyczą konfliktów międzysą- 
siedzkich, zwykle wywołanych spożytym alko- 
holem - mówi Tomasz Klimczak, dzielnicowy. 
- Chciałbym przestrzec mieszkańców przed 
włamaniami do piwnic, które w tej dzielnicy są 
plagą i zdarzają się nagminnie. Dlatego uczu- 
lam i gorąco namawiam do ich zabezpieczania- 
dodaje dzielnicowy. 
Informacja i wizerunek sf. sierż. Tomasza 
Klimczaka znajduje się m.in. na klatkach 


St. sierż, Tomasz Klimczak: 31 lat, żonaty, hob by: 
motoryzacja, wędkarstwo, turystyka 
schodowych, w Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Kolejarz", witrynach sklepowych. 
- Mieszkańcy znają mnie i rozpoznają. 
Codziennie interweniuję kilka, kilkanaście razy. 
Zadaniem dzielnicowego jest przede wszystkim 
pełnienie funkcji rozjemcy, dlatego większość 
interwencji kończy się jedynie upomnieniem - 
kończy Tomasz Klimczak. 
Kontakt: st. sierż. Tomasz Klimczak 
II Komenda Miejska Policji w Słupsku 
ul. 3. Maja l, tel. 848 0266, p.S; 
w godz. 7.30-9.30 i 14.00-16.00. 


NA 


ROZI11 . 
TAK" I 
" 


. . 
Wiosną ubiegłego roku w 
dawnym magazynie parkietu przy 
ul. Zielonej 7 rozpoczęła 
działalnoŚĆ nowa hurtownia płyt 
meblowych i budowlanych, 
Utworzono tu słupski oddział 
koszalińskiej tinny KOSMAZ, 
znanej już wcześniej naszym 
tinnom z branży meblowej, jako 
dostawca solidny i bardzo 
atrakcyjny cenowo. KOSMAZ 
jest autoryzowanym przed- 
stawicielem tinny KRONOPOL, 
należącej do grupy KRONO - 
największego światowego pro- 
ducenta płyt wiórowych. Posiada 
ona w sprzedaźy cały asortyment producenta w najlepszych na naszym rynku cenach. 


III 
 
ot 


l1li> 1(1"f 
.N 


MAUJAAŁ.Y TAPf 'RSKI£ 
f ORlA LCJ '" 


Kosmaz - nasza firma 


Miniony rok był dla słupskiego oddziału bardzo pracowity. Stopniowo zwiększano zaopatrzenie 
magazynu płyt. Miesuzą.się w nim dzisiaj płyty laminowane - ponad 60 dekorów, blaty kuchenne 
- ponad 40 dekorów oraz suroka gama wstęg drzwiowych, Wszystko to dostępne w ilościach 
zarówno hurtowych,jak i detalicznych. Finna oferuje UJługę docinania wszystkich rodzajów płyt 
na wymiar, Dysponuje łeź własnym transportem, 
Oprócz płyt meb1owyc
 słupski KOSMAZ proponuje płyty budowlane OS8, HDF, wiórowe i 
sklejkę. Zainteresowani brantą. remontowo-budow1aną znajdą tu równieź parapety wewnętrzne 
oraz panele ścienne i podłogowe. 


Równolegle z posUJ7aniem asortymentu płyt prowadzono prace remontowo-budowlane w 
pawilonie handlowym, Obecnie 
przy ul. Zielonej mama zaopatrzyć 
się we wszellde akcesoria i okucia 
meblowe, systemy drzwi pru- 
,uwanych LAGUNA, lampki 
halogenowe oraz tkaniny obiciowe. 
Nie 'polÓb wymienić w'zyltkich 
grup towarów: = ,,Klienci CZfNIo 
wracają do naN kilkakrotnie, bo 
przy kaid'J wizycie wypatrują CON, 
co od dawna chcieliby mleć, ale 
dopiero u naN lo znaleźli" .. imieje 
'tę Paweł Wawrzyniak, ,uf Iłup- 
,kiej placówki. Co bardw ciekawe, 
znaczna część uortymentu jelt w 
najni7łfz)'ch na rynku lłuptkim Szef - Paweł Wawrzyniak - zawsze u.
miechniętv.. 


., ....  


'. 


,..A' EJ OFE CI 


AJlJ lEC E PA'J 


PŁYTY MEBLOWE 

 
CENA LCHA BUK 


BLATY KUCHENNE 


GRUSZA POLNA 
RUSTIKAL 
-. .ł, RAVENN 
't -l 
 NIEBIE 
.ł .
.'r 
 . 
.If .. 


WP 


PŁYTY . .B 
DOBRA 
CENA 


GRUBOŚĆ 9,5mm 
GRUBOŚĆ 11,5mm 


DOBRA I 
CENA 


_PANELE PODŁOGOWE I BOAZERYJNE 
_PŁYTY WIÓROWE, MDF I HDF 
(j MATERIAŁY TAPICERSKIE 
W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY R6wNIEl PEŁNĄ GAMĘ 
DO DRZWI PRZESUWNYCH 


_ SOFTY 
_ SKLEJKI 
_ PARAPETY 


SYSTEr 


AKCESORIA MEBLOW .OBRA 
CENA  . . 
.
:
:;::16

.. 


ZESTAW 
HALOGENOWY 2 SZT. 
42 ZŁ kp l. 


1 ZAWIAS + PROWADNIK 
1,16 ZŁ kp l. 


. 


. 


. 


OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH 
JUŻ OD 4,32 ZŁ 


UCHWYTY MES 
JUŻ OD 1,8 


Firma KOSMAZ, Słupsk ul. zielona 7, tel. O 59 848 28 90, www.kosmaz. 


,  


Autoryzowany
		

/Image009.djvu

			mmIII 


KLIENTA 


M AT cenach. 
( Jednak słupski oddział finny 
At KOSMAZ nie chce być tylko 
punktem sprzedaży. - "Staramy 
się być maksymalnie wyczuleni na 
potrzeby i upodobania klientów. 
Dlatego każdy klient może liczyć 
na naszą uwagę, pomoc i po- 
radę". Rzeczywiście nawet 
laikowi uda się kupić tu wszystko, 
co potrzebne do zrobienia gar- 
deroby z drzwiami przesuwnymi, 
czy wykończenia podłóg w nowo 
budowanym domu. Co sprytniejsi 
mogą nawet, przy niewielkiej 
pomocy pracowników firmy, 
sami zaprojektować i wykonać wymarzony mebel. Oczywiście, większość klientów zakupi po 
prostu materiały, a wykonawstwo zechce zlecić profesjonalistom, A gdzie ich szukać, skoro 
wszystkie dobre zakłady stolarskie i budowlane zaopatrują się w naszej finnie? - "Tak Ilę Ikłada, 
czy do tego dążymy, czy nie, że drogi olób remontujących, bądź meblujqcych mlelzkanla I firm 
zajmujących Ilę tym zawodowo krzyżują Nlę częato w nalzej firmie, W związku z tym chcielibyśmy 
być czym, więcej nlź tylko mJejlcem, gdzie Ilę Iprzedaje, NaNI pracownicy Iq zawlze otwarci na 
pytania klientów, w miarę 1Ul8zych możltwo,cllłuŹ)'my radą I pomocą" nie tylko Ntrlcte handlowq, 
ChcleltbyJmy, aby kllenct czuli, źejelteŃmy do nich naltawlenl "NA TAK", 
Zatrudnienie w ciągu tego roku działalności na rynku słuptkim wzrosło w firmie z trzech do ojmiu 
osób, - l' Wtf/azoJć z nal pracuje ze lobq od niedawna, dlatego waźne jeNt dla naN, aby NtwOrzyĆ 
zeNpół ludzi naltawlonych przyjaźnie do Ileble I tym Namym do klientów. WclqijelteŃmyotwarcl 
na ludzi kreatywnych, komunikatywnych I taktch, którym "chcellę chcieć", 


- -. ......c 
SB BLATY 


I: 


KGs11
 


... 


.... 


Wszyscy nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji 


Plany na przyszłość? 
W najbltźNzym czalle planujemy 
wprowadzić na nalzym rynku 11 
Ntworzony przez KRONOPOL 8J'ltem 
Izkleletowy budowy domów, Jelt to 
budownictwo ekologiczne, energo- 
olzczf(1ne, Na zachodzie Europy I w 
Ameryce Północnej okazalo 'If 
atrakcyjnq alternatywą dla budow- 
nictwo tradyC)'jnego, 
A na razie? 
Zopralzamy do nal, na ullcf Zle/on4 
przekonajcie IIf Pańltwo lal1l1, czy 
to, co lu pllzemy Jeltprawdq, Każdą płytę przytniemy na wymiar...  
" 


19002 


1\ 
SKA 


ów  
\« 

 
 


"-- 


OWE 
ZŁ 


. 
. 


ł 


om. pl 


.ł..111-111111 


dyst 


I'sol! 

DDODD 


butor 


MOJE
MIA
TO 
 


HOR08J1ROD , 
20czcrwi cc..O 11 i pi cc Wróżka Teresa. 840 36 24 


!
 


KOZIOROŻEC 
22.XII 4 19.1 


W sprawach domowych poczucie 
stabilizacji i zadowolenie. Bę- 
dziesz pełen energii i chęci do 
przeprowadzenia korzystnych zmian w życiu. 
Sprawy zawodowe ułożą się też po Twojej myśli. 
Nastąpi niezwykły zbieg okoliczności: spotkanie z 
wpływowym człowiekiem i nadzieja na lepszą 
przyszłość. W stałych związkach, poprzez zaan- 
gażowanie w pracy i wieczny pośpiech, zabraknie 
I Ci czasu dla partnera. Wolne Koziorożce będą w 
dobrej fonnie i będą zdolne każdą rozpoczętą 
sprawę doprowadzić do końca. Intennsywny tryb 
życia może Cię zmęczyć, uważaj na zdrowie. 
Pomyśl o odpoczynku,  


WO[)NIK 
20. I .. 1$. II 


Atmosferę domową mogą zakłó- 
cić jedynie drobne nieporozumie- 
nia z partnerem. W sprawach 
zawodowych będziesz się starał wprowadzić 
zmiany dla zwiększenia efektywności, spowoduje 
to nerwową atmosferę, ludzie wolą marazm. W 
stałych związkach stan powoli będzie się stabi- 
lizował, aż do osiągnięcia zadowolenia i spełnie- 
nia, powrót do zdrowia, Wolne Wodniki zakończą 
wreszcie wszystkie zaległe sprawy. Po okresie 
potrzebnym dla nabrania oddechu rozpoczną 
intensywne działanie, będzie to najlepszy okres do 
wykazania swojej przedsiębiorczości. Uzyskasz 
zrozumienie u swoich dzieci i partnera. 


! 

\ 


RYBY 
19.11 4 20.II1 


Sprawy domowe ułożą się dos- 
konale. Nastąpi spełnienie nadziei 
związanych z przypływem go- 
tówki. W sprawach zawodowych zaczniesz za- 
stanawiać się nad odpoczynkiem i urlopem. 
Zamarzy Ci sięjakaś kariera i dobrze płatna posa- 
da. W stałych związkach zmiany mogą do- 
prowadzić do przeprowadzki lub wyjazdu za 
granicę, a tam rozpoczęcie wszystkiego od nowa. 
Wolne Ryby poprzez upór, niewłaściwy tok 
myślenia i mylne założenia, mogą ponieść 
porażkę. 
Karty przestrzegają przed interesami z jakąś nie- 
uczciwą osobą. Miej się na baczności.  


BARAN 
2T.III 4 20.IV 


Atmosferę domową i poczucie 
bezpieczeństwa zakłóci ktoś 
bardzo despotyczny, impulsywny 
i uparty, Będziesz musiał mu się przeciwstawić dla 
dobra rodziny. W sprawach zawodowych, kłopoty 
finansowe, zadłużenie i niepewność będą Cię 
jeszcze jakiś czas niepokoić. W stałych związkach 
dążcnia partnera do dominacji mogą spowodować 
zobojętnienie i oziębłość. U wolnych Baranów 
stagnacja. Karty przestrzegają przed zaniechaniem 
z podjętych zamierzeń. Przed Tobą niezwykłe i 
niespodziewane zmiany, rozbudzenie uczuć, nowe 
plany, powrót chęci do życia, wyzwolenie z 
ograniczającego Cię związku. 


BYK 
2T.IV 4 20. V 


Przezwyciężysz wszystkie domo- 
we problemy. Będziesz skutecz- 
nie przewodził w rodzinie. 
W sprawach zawodowych, żadnych zmian. Twoja 
walka o podwyżkę, to walka z wiatrakami, W sta- 
łych związkach stabilizacja, pełne podporząd- 
kowanie się zwyczajom i tradycji rodzinnej, 
Wolne Byki zdominują swego partnera ale 
I równocześnie zadbają o jego dobro. Gorący okres 
na okazanie swych uczuć, temperamentu i na- 
I miętności. 
I Byki zaczną myśleć. o roztoczeniu opieki nad 
i potrzebującymi i słabymi, czym zyskają ogólne 
!ji 


BLIŹNIĘTA 
2T. V 4 2T. VI 


W domu miłość, radość i speł- 
nienie życzeń. W sprawach 
zawodowych zajmiesz się spra- 
wami wymagającymi dogłębnej analizy. Za- 
; czniesz dążyć do podwyższenia swych kwali- 
fikacji zawodowych. W stałych związkach Bliź- 
nięta będą rozleniwione i przybite problemami fi- 
nansowymi. Wolne zaś rozpoczną nowe życie 
izolując się od najbliższych w poszukiwaniu 
spokoju i swego miejsca na Ziemi, Bliźniętom 
zapowiada się poprawa sytuacji finansowej, jakaś 
wygrana lub korzystna pożyczka, zaś bezro- 
botnym znalezienie upragnionej pracy, 


RAK 
22. VI 4 22. VII 


Poprzez niewystarczające prze- 
analizowanie ważnej sprawy, 
gwahowność w działaniu. Utra- 
cisz energię i nie zakończysz sukcesem inicjatywy 
związanej z domem. W sprawach zawodowych 
Twoja przenikliwość rozwiąże ważny problem. 
Będziesz zmuszony do podjęcia poważnej decyzji. 
W stałych związkach poddasz się przeciw- 
nościom losu. Wolne Raki zajęte będą walką o 
niespełnione nadzieje i zabiegane likwidacją 
przeszkód w osiągnięciu celu, 
Karty przypominają o wywiązaniu się ze 
zobowiązań wobec osoby, której nie powinieneś 
lekceważyć,  
\iF, 


LEW 
23. VII 4 22. VII 


W domu brak stabilności, 
zmienność i powolne dochodze- 
nie do sukcesu. W sprawach 
zawodowych kłopoty, utknięcie w martwym 
punkcie, blokada. W stałych związkach I 
uwolnienie od wszelkich ograniczających 
układów. Wolne Lwy doznają miłości cielesnej 
bez uczuciowego zaangażowania. Będą poszu- 
kiwać drogi, która całkowicie zmieniłaby ich 
życie, Lwy zaczną przygotowywać się do podróży, 
wyjazdu za granicę. Dotknięte chorobą, podejmą I 
ważną decyzję. Przed Lwami nieoczekiwane 
zmiany wnoszące korzyści pozwalające na pełną 
stabilizację materialną. I 
PANNA I 
zz. VIII . Z2.IX i 
W domu poczujesz dyskomfort i 
spowodowany naciskiem ze i 
strony głowy rodziny, narzu- i 
cającej swoje zdanie, W sprawach zawodowych, i 
stagnacja, spowolnienie działań, droga pod prąd. i 
W stałych związkach wracać będziesz myślami do ! 
przeszłości i ubolewać nad nieuchronnym ! 
przemijaniem i zmarnowanymi szansami. ! 
Wolne Panny staną się podejrzliwe i nieufne I 
wobec ludzi. Zrodzi się u Panien potrzeba , 
spełnienia potrzeb wyższego rzędu, realizacji " 
wzniosłych idei. Niebawem osiągniesz hannonię 
wewnętrzną, I  
\ 


WAGA 
23.IX" 22.X 


I 
W domu skoncentrujesz na sobie I ' 
uwagę najbliższych, którzy , 
zechcą za Ciebie rozstrzygać I 
Twoje sprawy i ksztahować charakter, W spra- 
wach zawodowych, ciężka praca niedoceniana i , 
nie dająca satysfakcji. Poczujesz się wyko- I 
rzystywany. W stałych związkach pycha i ego- I 
centryzm partnera doprowadzi do nicporozumień. I 
Wolne Wagi będą bardzo zapatrzone w siebie i 
skupione na realizacji własnych potrzeb. Mimo 
natłoku zdarzcń odnajdziesz wreszcie swoje 
miejsce i zaangażujesz się w pracy. Uskarżać się 
będziesz na brak czasu dla siebie. Otrzymasz 
propozycje podróży lub dalszej nauki. 


,A
 


SKORPION 
23.X 421.XI 


W domu niepokój spowodowany 
przez dzicci i przemęczenie. W 
sprawach zawodowych zmiana, 
która wytrąci Cię z równowagi, strata lub kradzież. 
W stałych związkach zagubienie, osamotnienie, 
ucieczka, wewnętrzne zmagania. Wolne 
Skorpiony dadzą się opanować przez partnera i 
utracą poczucie własnej wartości. Zanosi się na 
poprawę sytuacji finansowej, jakaś korzystna 
pożyczka lub spłata długu. Karty zapowiadają 
również wygraną na loterii, Strzeż się w pracy, 
ostatnio spocząłeś na laurach i szefowie zaczęli 
patrzeć na ciebie mniej łaskawym okiem. Czas się 
zrehabilitować. 


STRZELEC 
22.XI 4 21.XII 


W sprawach domowych nie- 
załatwione pilne sprawy, 
spowodowane ignorancją pozo- 
stałych domowników. W pracy nieporozumienie, 
zmienność nastrojów, kaprysy szefa, stworzą 
nieprzyjemną atmosferę. W stałych związkach 
spotkania z przyjaciółmi i oczarowanie kimś 
młodym i utalentowanym. Wolni Strzelcy będą 
marnotrawić czas wskutek nietrafnego wyboru 
obiektu swych uczuć. Powrócisz jednak do fonny i 
nabierzesz nowych sił, zerwiesz z przeszłością i 
rozpoczniesz na nowo szczęśliwsze życie.
		

/Image010.djvu

			.. 


IEMOJE
MIASTO 


I 


I 


. 


. 


e 
rlv I 


Światowa premiera Opla Merivy odbyla si, we wrześniu 2002 roku w czasie Salonu Samochodowego 
w Paryiu. Produkcia rozpoczęła si, w styczniu 2003 roku w hiszpańskich zakładach Opla w Figueruelas 
niedaleko Saragossy, a do europeiskich salonów nowy minivan trafił w maiu 2003 br. 


Koncepcja Merivy została opracowana w Międzynarodo- 
wym Ośrodku Rozwoju Technicznego Opla w Russelsheim 
i Centrum Konstrukcji i Działań Technicznych w Sao Paulo 
w Brazylii. 
Początków Merivy należy doszukiwać się już w 1999 kiedy 
Opel pokazał we Frankfurcie koncepcyjny model oznaczony 
G90. 
Jest on odpowiedzią na potrzeby swoich segmentów rynku, 
różniąc się napędem, systemem foteli oraz cechami, takimi jak 
wykończenie wnętrza i wyposażenie. 


Opis 
Meriva to wszechstronny i dający poczucie swobody mi- 
nivan o niebywale elastycznym i przestronnym wnętrzu. Me- 
riva przypomina troszkę "nadmuchaną" Corsęjednak do jej kon- 
strukcji użyto aż 80% nowych części. Elastyczne i przestronne 
wnętrze Merivy zawdzięczamy rozstawowi osi wynoszącym 
263 cm, niemal tyle co w Zafirze (269,4 cm). Różnica między 
pojazdami jest niewielka. Przy długości 404,2 cm, Meriva jest 
o 27,5 cm krótsza od "większego brata" (Zafira 431,7 cm). 


r 


" 


., 


, 


\ 


," 
,'.":.. 


.. 


Zaś doskonałe jakościowo wykończenie wnętrza przejęła Me- 
riva natomiast z nowej Vectry. 
Pasażerowie tylnych siedzeń mogą mieć do dyspozycji sys- 
tem pozwalający za pomocą słuchawek korzystać z radia lub 
CD niezależnie od tych, którzy zajmują przednie fotele. W Me- 
rivie zastosowano najnowocześniejszy system siedzeń o nazwie 
FlexSpace - 5 lub 4 siedzenia oraz 2 osobowa "ciężarówka" oto 
jakie możliwości daje ten system. System ten znamy już z Za- 
firy ale tu jest o wiele lepiej dopracowany. Tylna kanapa regulu- 
je się i przesuwa w kilku osiach. W efekcie uzyskano kombina- 
cje: 3 fotele z tyłu z niezależną regulacją pochylenia i możliwo- 
ścią przesuwania do przodu i tyłu, 2 fotele (środkowy się chowa' 
w podłodze) możliwość przesuwania na boki kanapa złożona - 
płaska podłoga prawie jak w luksusowej limuzynie i to 
wszystko w samochodzie wielkości Astry. 


Dane leehniezne 
Wymiary Meivy to: długość 4042 mm, szerokość 1694 mm, 
wysokość 1624 mm, rozstaw osi 2630 mm. Pojemność prze- 
strzeni ładunkowej zależy od kąta oparcia i przesunięcia tylnej 
kanapy. Gdy kanapa jest w pozycji normalnej wynosi ona 350 l, 
zaś w złożonej 1410 1. 
Masa samochodu brutto wynosi 1705 kg, a gotowego do jaz- 
dy 1255 kg. Ładowność bagażnika do 450 kg. 


"   


, 


---- 


Rozstaw osi czyli parametr decydujący o przestronności 
przestrzeni pasażerskiej jest większy o 270 mm od Agilii, 
a jedynie 64 mm mniejszy od Zafiry, (dla porównania 
o 11 mm więcej od Astry II), długość przestrzeni ładunko- 
wej po złożeniu tylnych foteli wynosi 1640 mm to jest 
o 78 mm więcej niż Zafira. 


Silniki 
Do wyboru mamy silniki benzynowe o pojemności 1,61- 87 
lub 100 K(64 lub 74 kW) oraz jednostkę 1,81 mającą 125 KM 
(92 kW). W silnikach 1,6 zastosowano dwukanałowe układy do- 
lotowe Twin Port, zwiększające zawirowanie mieszanki przy 
małych prędkościach obrotowych. Rozwiązanie to ma za- 
pewnić do 6% mniejsze zużycia paliwa. Silniki te oferowane są 
również ze skrzynią automatyczno - manualną. Do wyboru zo- 
staną także wprowadzone dwa diesle: starszy 1,7 l o mocy 
75 KM (55 kW) i nowy 1,7 z systemem common rail, rozwija- 
jący 100 KM (74 kW). Diesle są konstrukcji Isuzu i powstają 
w Tychach. 


Bezpieezeńslwo 
Przy projektowaniu Merivy bezpieczeństwo było pierwszo- 
planowym celem. Meriva oferuje pakiet active i passive w skład 
którego wchodzą klatka bezpieczeństwa, 2 czołowe airbagi, 
2 boczne airbagi, 5 regulowanych zagłówków, 5 pełnych pasów 
bezpieczeństwa, napinacze pasów bezpieczeństwa, 2 mocowa- 
nia fotelików i system uwalniania pedałów opatentowany przez 
Opla, 


ZawiesIenie 
Przednią oś i cały układ napędowy zaadaptowano z Cor- 
sy, poszerzając jednak rozstaw kół, zaś tylna oś pochodzi 
z Astry kombi - uzyskano w ten sposób płaską podłogę ba- 
gażnika. 


REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA 


MDS 


SKLEP MOTORYZACYJNY 
((QO
1ł
e ) 
sprzedaż akcesorii 
i cz,ści do samochodów 


IIl1fJJl1 


......,.;, =\,.r.e:e.ljj..i)J 


Dral części do 
samochodów 
dostawczych 
Ducato 


SIupik, ul. MIkolalika 5 
t.l. 842 3337,605408620 
Zapraszamy: pon,'pt. 8.00'18.00 
lob. 9.00.14.00 


KtJCItARSki S.c. 
SZUFIERNIA WAŁÓW I CYLINDRÓW 
- C ,$CI lO ....OCIIODOW 
..ODUKCJI WłOSKłlł 


IVECO 
,Ił LASCI
 
,,,.uPAł tlt CI DO ,n,NIIłÓW 
ft J 
 . 'ł -! P_Q 
co:b: . 
:'
..
 
I SKLEP ul. Główna 8 
tel. 848 5951,84291 55 
WARSZTAT ul. Kolejowa 2 
tel. 842 90 64, fax. 848 59 52 
ZAPRASZAMY 
1 1 klep 8.00-17.00 10boty 9 00-14.00 
warsztat 7.00-15.00 lobo nie, ne' 


City TAXI 
9629 


604 96 29 00 


owi-anie taxi 
O 800 429 800 


r 


PRZYJDŹ I POZNAJ NOWEGO OPLA 


Abl!@ 


PRODUCENT ŻALUZJI OKIENNYCH ORAZ ROLET TKANINOWYCH 
Słupsk, ul. Tuwima 23 tel. 84 20 600, fax. 84 20 599 
www.alko.slupsk.pl. biuro@alko.slupsk pl 


£L-Ce 


@ 
S.A. 
Ogólnopolska Sieć Hurtowni Elektrycznych 


tru 


OFERUJEMY: 
· kable, przewody 
· osprzęt elektroinstalacyiny 
· aparatura: - łączniki nn 
- styczniki 
- przekaźniki 
- włączniki nadprądowe 
- przyciski sterownicze 
- transformatory 
- aparatura średnich napi"t \." 

.. 


 ł.\ 
\... 

.. "'
... 

 
'S 


- ciekawe promocje 
- konkurencyjne ceny 
- atrakcyjne warunki kredytowania 
GMAC BANK 


, \ 


/ 


.o
 
It#r; l.''''o 
o
./ It 

#It 'Ą
./, 


- atrakcyjny 
FUTURA LEASING OPLA 


SIupsk, ul. Poznańslca l a, tel/fax (059) 845 62 61 


s  Q) II) 
en 
y 
a.. o....... 
II) II) 
::::)co . . 


 N II) 
"II:t "II:t 
en .
 00 00 
o
 - 
Q) 
oC) II) 
N 
 
. ::::J 
CD Ci) 
....... ... 


YBY 


OPEL JEST DLA CIEBIE 
JUŻ OD 29.950 PLN * 


OPEL SIGNUM * 


l\ 


OPEL MERIVA *  


* szczegóły w salonie sprzedaży 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


. 
. 


DPEL -e- 


SPRZEDAŻ I MONTAŻ SZYB SAMOCHODOWYCH 


I 
 - -:::: auto-m "i ni a 


r;m10ti7 1.1 
AUTOPOMOC I I 
U L. Z I E L ONA l 
T E L . 842 44 40 
CE N y OD l O ZŁ 
I DLA STAŁYCH KLIENTÓW STACJI ... Mu '. 


WYTNIJ I ODWIEDŹ SAL0 r- PLA 
W SŁUPSKU UL. GDAŃS KA 18 
TEL. (59) 842 28 80 84 88 26 
- SERWIS 
- USŁI;JGI BLACHARSKO-LAKIE

NICZE 
- CZĘSCI ! 
15% UPUSTU / 


DLA PARY MŁODEJ NIESPODZIANKA
		

/Image011.djvu

			Moja szkoła I RekiaRIa 
Szkola artystów · Liceum 
Plastyczne w Slupsku 


l września 2003r. rozpocznie dzialalność pierwsze w historii Slupska Liceum 
Plastyczne. Szkoła tego typu byla od dawna oczekiwana przez środowisko ar- 
tystyczne miasta, pozwoli bowiem zatrzymać uzdolnioną mlodziei na miei- 
scu. Do tei pory mlodzi artyści byli zmuszeni wyieidiać do Koszalina, Gdyni 
bądź Bydgoszczy. Poprosiliśmy o krótką rozmowę Panią Dyrektor Liceum Pla- 
stycznego Monik, St,pnik. 


- Co skłoniło Państwa do 
utworzenia tego typu szkoły 
w Słupsku? 
W Zespole Szkół Informaty- 
cznych zawsze kładliśmy duży 
nacisk na grafikę komputerową. 
Uczniowie Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego mają jej 
3 godziny w cyklu nauczania - 
w niektórych liceach jest tylko 
2 godziny informatyki w ogóle. 
W ten sposób kiełkowal w nas 
pomysł rozwijania tego kie- 
nmku w naszej szkole. Dodatko- 
wy, bardzo silny, impuls do 
działania dała nam Pani Ma- 
rianna Stafirska, słusznie 
twierdząc, że tego typu szkoła 
w mieście o dość silnych trady- 
cjach artystycznych na pewno 
by się przydała. Zrobiliśmy 
małe rozeznanie co do zaintere- 
sowania szkołą wśród młodzie- 
ży i rodziców i przystąpiliśmy 
do działania. 
- Jakie przeszkody stały na 
drodze do utworzenia szkoły? 
Większych przeszkód w trak- 
cie tworzenia szkoły nie napot- 
kaliśmy, największą był trymóg 
formalny co do kadry. Otóż prze- 
pisy stanowi{b że nauczycielem 
przedmiotów artystycznych 
w Liceum Plastycznym mogą 
być jedynie osoby z wykształce- 
niem kienmkowym oraz przygot- 
owaniem pedagogicznym. 
W ten sposób musieliśmy od- 
mówić współpracy kilku wspa- 
niałym artystom, posiada- 
jqcym znaczqcy dorobek artys- 
tyczny, 
- Wiadomo, że nauka 
w tego typu szkole to przede 
wszystkim doskonalenie 
warsztatu artystycznego. Ja- 
kie inne korzyści daje słup- 
skie Liceum Plastyczne? 
Przede wszystkim, jak każde 
Liceum Plastyczne, pozwala do- 
brze przygotować się do stu- 
diowania na Akademii Sztuk 
Pięknych. Absolwenci LP z in- 
nych miast wybierali również 
studia politechniczne: archi- 
tekturę i wzornictwo prze- 
mysłowe. Poza tym szkoła na- 
daje tytuł technika plastyka. 


- Jakie specjalności szkoła 
oferuje młodym artystom? 
W pierwszym roku dzia- 
łalności nastawiliśmy się na de- 
koracje wnętrz, grafika komput- 
erowa i fotografię. Jak łatwo się 
domyślić jesteśmy otwarci 
również na inne dziedziny. 
- Jak wiadomo malarze, ry- 
sownicy, fotografowie to ró- 
wnież plenery. Czy program 
nauczania przewiduje tego 
typu spotkania z naturą? 
Plenery to jedna z naj- 
ważniejszych pozycji w kształto- 
waniu młodego artysty. Dlatego 
też rok w rok zaplanowane są 
tryjazdy na plenery, W pierw- 
szej kolejności w piękne okolice 
ziemi słupskiej, a następnie 
w dalsze rejony kraju. Już dziś 
nawiązujemy współpracę z po- 
dobnymi szkołami w innych re- 
jonach kraju. Mybrzeże słupskie 
jest bardzo atrakcyjne dla 
mieszkańców innych części Pol- 
ski, dlatego nasza wstępna de- 
klaracja współpracy spotkała 
się z dużym odzewem, 
- Czy związek z Zespołem 
Szkół Informatycznych - bez 
wątpienia najlepszą tego typu 
szkołą w mieście - będzie owo- 
cował zwiększoną ilością go- 
dzin z grafiki komputerowej? 
Nie mnie oceniać, czy Zespól 
Szkól InfOrmatycznych jest nąj- 
lepszą tego typu szkolą w Slupsku 
- o tym niech świadczą nasi ab- 
solwenci, uczniowie i ich rodzice. 
Niemniej jednak Liceum Pla- 
styczne jest integralną częścią 
ZSl i niejako z definicji grafika 
komputerowa jest dla nas bardzo 
istotnym przedmiotem. 
- Liceum Plastyczne to 
szkoła niepubliczna. Co to 
oznacza dla uczącej się w niej 
młodzieży? 
Koszty kształcenia zostały 
tak skalkulowane, aby nie były 
większe niż w przypadku, gdyby 
uczeń miał mieszkać w interna- 
cie w innym mieści. Poza tym 
szkoła - inaczej niż w państwo- 
trym Liceum Plastycznym - za- 
pewnia materiały trykorzysty- 
wane w czasie zajęć praktycz- 


nych, dzięki czemu rodzice nie 
musząponosić dodatkotrych ko- 
sztÓł\l. Inną kwestiąjest jeszcze 
rozłąka z domem rodzinnym. 
Chodząc do szkoły na miejscu 
młody, bardzo wrażlitry prze- 
cież, człowiek nie przeżywa do- 
datkowego stresu 
- Jakie zagrożenia mogą 
stanąć na przeszkodzie istnie- 
niu szkoły? 
Ciężko dostrzecjakiekolwiek 
zagrożenia. Zainteresowanie Li- 
ceum Plastycznym, jak i innymi 
szkołami istniejącymi przy Ze- 
spole Szkół Informatycznych 
(tj. Prywatnym Liceum Ogólno- 
kształcącym, Technikum Inform- 
atycznym, LO dla Dorosłych 
i policealnym Studium Zawodo- 
trym) jest bardzo duże. W przeci- 
wieństwie do innych szkół nie- 
publicznych Zespół Szkół In- 
formatycznych nie ma kłopotów 
z naborem, a więc nie ma zagro- 
żenia, że nagle trzeba szukać in- 
nej szkoły. Niestety, nie wszyst- 
kie szkoły mogą udzielić tego 
typu gwarancji. W ZSl co roku 
otwieramy dwie nowe klasy, 
w roku szkolnym 2003/2004 
otworzymy trzy oddziały, wli- 
czając w to Liceum plastyczne. 
- Terminarz przyjęć do 
szkół ponadgimnazjalnych 
jest ściśle ustalony. Czy młody 
człowiek, który dopiero dziś 
się dowiedział o słupskim Li- 
ceum Plastycznym ma jeszcze 
jakąś szansę, żeby się do niego 
dostać? 
Dla wszystkich takich osób 
mam dobrą wiadomość. Otóż 24 
czerwca o godz. 9.00 odbędzie 
się drugi sprawdzian uzdolnień 
kierunkotrych dla kandydatów 
do naszej szkoły, Sprawdzian ten 
stanowi rozpoznanie wniejętnoś- 
ci z zakresu rysunku, malarstwa i 
kompozycji i jest kluczotry jeśli 
chodzi o przyjęcie, tzn. nie jest 
dla nas najważniejszy trynik te- 
stu gimnazjalisty czy świade- 
ctwo ukończenia szkoly. Wszyst- 
kich zainteresowanych prosimy 
o wcześniejszy kontakt z sekret- 
ariatem szkoły. 


LICEUM - STUDIUM 


im. Wacława Sierpińskiego 
Słupsk, ul. Wita Stwosza 13, tel. (059) 841 45 75 . 
www.plt.edu.pl_ 
SZKOłA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOty PUBLICZNEJ 
Uceum Profilowane e najstarsza szkolo prywatno 
- zarzqdzanie informaciq W Slupsku! 
Uceum Ogólnokształcące e najniższe ceny! 
- rozszerzony program nauczania e stypendia naukowe! 
z języków obcych i informatyki e wysoko skuteczność nauczania! 
Policealne Siudium Zawodowe e nowoczesne teclmiki nauczania 
- technik informatyk e pracownio internetowo - ogólnie 
- technik rachunkowości dostępno 
Uceum Ogólnokształcące e żeglarstwo, turystyko, prawo jazdy, 
dla Dorosłych raltiny, survival 
- na podbudowie szkoły zasadniczej 
(nauka trwa 2 lata) e zajęcia przygotowawcze do FCE 
- na podbudowie ośmioletniej szkoły 
podstawowej (3 lata) (ffi) 
 
m?i!I3J
 
 
!1l!p
fJ flauka. p!t
p! 


. 


Rok zało7cnia 1993 


, 


MOJE,t:;, MIASTO 11 


.  


Towarzystwo Edukacji Bankowej SA 
szkoły policealne 
PIać rnniej 
CJ . ROMOCd · 
Technik ekonomista DO 15 LIPCA 
- specjalizacja: rachunkowość 
Technik administracji 


,. STUDIUM 
FINANSÓW 


1 


Szkoła 
Informatyki 
i Internetu 


Technik Informatyk O 
Informatyka i Internet CJ   


£uroCol1csc 
Szkoła Europejska 


Gospodarka Unii Europejskiej O 
Administracja i prawo UE 
Język angielski w administracji 


Szkoła 
Języków 
ARS U>.;GUA 


Język angielski CJ 
Język niemiecki  


6ZKOLA 

 f:::'

lC:IA 


Technik ekonomista O 
Technik rachunkowości 


HUMANISTYCZNE 


CJ 
Podstawy psychologii i socjologii 


· Szkoła 
Turystyki 


Technik obsługi turystycznej c::J 
- pilot wycieczek 
- organizator czasu wolnego  


ZADZWOŃ I ZAMÓW BEZPŁATNY I 
Słupsk, ul. A. Grottgera 13 
tel. (59) 843 92 06 
e-mail: slupsk@teb.pl 


. · MA TOR 
Pr
ferencyjne warunki dla 
kSięgowych z jednostek 
samorządu terytorialnego: 
- bra
 .opłaty wpisowej, 
- '!E!!lzone czesne. 


PRYWATN1 ZESPÓl:. SZKÓl:. ZAOCZN1CH 
DLA OOROSI:.1CH W SI:.UPSKU 


Szkoła powstałą w 1992 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej 
76.200 Słupsk ul. Przemysłowa 100 tel. 8400666, 8429859 
e-mail alfaomega@kki.pl 
SEKRETARIAT SZKOł.Y CZYNNY: ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK OD 15.30.19.00 


.. 


OG
SZA NABÓR NA ROK 2003/2004 


AS 


ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAł.CĄCE 
- nauka trwa 3 lata, czesne wynosi 100 zł 
- na podbudowie szkoły zawodowej 
- na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej 


. 


STACJONARNE LICEUM OGÓLNOKSZrAł.CĄCE (WIECZOROWE) 
- nauka trwa 3 lata, czesne wynosi 140 zł 
- na podbudowie szkoły zawodowej 
- na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej 


POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE - KSZTAI:.CI W ZAWODACH: 
(nauka trwa 3 lub 4 semestry, czesne wynosi 130 zł) 
- technik administracji 
- technik rachunkowości 
- technik prac biurowych 
- technik organizacji usług gastronomicznych 
- technik ekonomista 
- technik obsługi turystycznej (w programie kurs pilotów wycieczek) 
- technik hotelarstwa 
- technik informatyk 
- opiekunka środowiskowa (nauka trwa 1 rok, czesne wynosi 150 zł) 
- asystent osoby niepełnosprawnej (nauka trwa 1 rok, czesne wynosi 150 zł) 
- opiekun w domu pomocy społecznej 
- pracownik socjalny (nauka trwa 2,5 roku, czesne wynosi 140 zł) 


')I 


..
		

/Image012.djvu

			Co 


.. 


IEMO.JE
MIA
TO 


SKLEP 
ZOOLOGICZNO 
WIiDKARSKI  


_R NA PROWA ZC,NA 


,., 


o 


PATR
NATEM SKLEPU ZOOLO
l ZN 


NE 


ma... 


W koleinym odcinku naszego cyklu poświ,conego oczkom wodnym zaimiemy 
si, tym razem sprawą utrzymania i piel,gnacii iego mieszkańców, czyli ryb. 
Nie muszą być one tylko smaczną potrawą, ale mogą być również ozdobą 
oczka wodnego w naszym ogrodzie. Co daią nam ry_by w naszym og;odzie? 
Ryby możemy obserwować. Możemy obserwować takie obserwatorów na- 
szych ryb. Ci ostatni, szczególnie interesuiąco wyglądaią, gdy okazuie si" że 
ich ryby są mnieisze i brzydsze. Poniiei przedstawiamy kilka podstawowych 
w hodowli ryb porad. 


.. 


Karmienie. Jest bardzo 
istotne - wiemy to po sobie. Je- 
żeli nie mamy dostępu do spraw- 
dzonej karmy, możemy sto- 
sować tutaj z dobrym skutkiem 
karmę granulowaną stosowaną 
w produkcji stawowej. 
Z reguły jest to pasza wyso- 
kobiałkowa. Przedawkowanie 
jej może być groźne dla ryb 
więc proponuję nie zapominać 
o pokarmie żywym. Przekopu- 
jąc ogród, odżałujmy kilka 
(-naście) dżdżownic dla na- 
szych pupilków. Karma po- 
winna być zjedzona przez ryby 
w czasie kilku minut. Tym po- 
winniśmy kierować się ok- 
reślając wielkość jednorazowej 
dawki pokarmowej. 


,  


Ochrona narybku. Jeżeli 
chcemy dochować się potom- 
stwa (myślę o rybach), musimy 
zapewnić im możliwość ukry- 
cia się przed rodzicami. Jednym 
z rozwiązań może być sposób 
przedstawiony przy opisie 
ogródka wodnego. Tam zapłod- 
niona ikra przenoszona jest 
przez prąd wodny do niższych 
zbiorników gdzie nie ma 
większych ryb. Inny sposób po- 
lega na utrudnieniu pożerania 
jaj i narybku przez wprowadze- 
nie dużej ilości roślin, kamieni 
i grubego żwiru. Stosuje się też 
przeszkody sztuczne (np. siat- 
ki), które jednak w stawach 
ozdobnych wyglądają dziwnie. 


. 


Woda. Może być ona przy- 
czyną naszych niepowodzeń, 
a nawet tragedii. Wydaje się, że 
najważniejsza jest jej ilość. 
W zbyt małych zbiomikach, bar- 
dzo trudno jest utrzymać od- 


powiednie parametry wody. 
Przy odpowiedniej jej ilości, 
a także przy właściwym obsa- 
dzeniu roślinami, zachodzące 
procesy po pewnym czasie do- 
prowadzają do równowagi, um- 
ożliwiając rozwój zróżnicowa- 
nym organizmom. Odpowiedź 
na często zadawane pytanie 
o częstotliwość wymiany wody 
powinna brzmieć: możliwie 
najrzadziej. Przy napełnianiu 
i wymianie wody musimy pa- 
miętać o chlorze zawartym 
w wodzie wodociągowej, który 
ulatnia się po kilkunastu godzin- 
ach. Często występujący nad- 
miemy rozwój glonów może- 
my ograniczyć kilkoma sposoba- 
mi: wprowadzając większą 
iloŚĆ roślin cieniujących wodę, 
doprowadzając do właściwej 
kwasowości wody, środkami 
chemicznymi. 


Choroby. Obserwowanie ryb 
to nie tylko przyjemność. To tak- 
że obowiązek. Po stwierdzeniu 
nienaturalnego poruszania się 
ryb, występowania zmętnienia 
śluzu pokrywającego ich ciało, 
uszkodzeń skóry lub płetw po- 
winniśmy zasięgnąć porady do- 
świadczonych hodowców lub na- 
wet lekarza. Przed podjęciem le- 
czenia możemy: wstrzymać 
dokarmianie, usunąć nadmiar 
osadów, zwiększyć napowietrze- 
nie wody, przeprowadzić częścio- 
wą wymianę wody (uwaga na 
chlor z wody wodociągowej), 
wrzucić do wody kilka garści 
soli kuchennej. 


Pasożyty. Niektóre zwierzę- 
ta żyjące w naszej sadzawce, 
podobnie jak my, lubią nasze 


ryby. Może nawet bardziej niż 
my, ale jest to miłość inna. Na 
co dzień powinniśmy być bar- 
dzo tolerancyjni w stosunku 
do kochaj ących inaczej. 
W tym jednak przypadku war- 
to obserwować i eliminować 
owady, które mogą zagrażać 
naszym rybom. Czasami do 
takich owadów zaliczyć trze- 
ba larwy ważek i żółto- 
brzeżka. 


Zimowanie. Aby koniec je- 
sieni nie był końcem naszej ho- 
dowli rybek (karasie ozdobne), 
proponuję rozważyć poniższy 
sposób zimowania. W okresie 
przed przymrozkami odławia- 
my ryby, sortujemy pod względ- 
em wielkości i oddzielamy cho- 
re. W pomieszczeniu gdzie tem- 
peratura w okresie mrozów nie 
spada poniżej kilku stopni 
(u mnie około 10) ustawiamy 
beczkę metalową lub z two- 
rzywa sztucznego o objętości 
200 litrów. Bezpośrednio. przed 
odłowieniem rybek napełniamy 
beczkę wodą ze stawu. Po 
umieszczeniu ryb dopełniamy 
beczkę wodą, która może pocho- 
dzić z wodociągu. Jeżeli woda 
jest chlorowana, czynimy to por- 
cjami (10 litrów) w odstępach 
doby. W podanej objętości zi- 
mujemy ryby w ilości: kilka 
sztuk rybek kilkunastocen- 
tymetrowych lub kilkanaście, 
kilkadziesiąt ryb kilkucentymet- 
rowych. Takich rybek przez 
cały okres zimowania nie kar- 
mimy. Jeżeli zimujemy rybki 
mniejsze to należy je bardzo ost- 
rożnie karmić, kontrolując za- 
nieczyszczenie wody. 


REKL AMA. REKLAMA. REK LAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA 


A.K. 


i-UP'" 


JOHANSON 
I_
 I """" 
www.lohanson.pl na slro.i. zawsze aktualny cennik lest 6w i poclzespołow  


. 
 I , 


-,gl _ 


· 'on ery, tusze do 
· konso e I I 


· s 


. 


detal) 


TANIEJ!!! 
JESTEŚMY WYŁĄCZNYM A,filfe Jel 
PRZEDSTAWICIELEM TUSZY 
NAWIĄŻEMY WSPÓłPRAq Z DYSTRYBUTORAMI 


Słupsk, ul. Murarska 3, tel. 840 22 00, 840 22 28 
www.fohanson.plbiuro@iohanson.pl 
Zapraszamy: pon.pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00 


.. 


.... 


WĘD KAR KIEGO 


· ryby, gryzonie, gady 
· sprz,t i akcesoria niezbędne 
do utrzymania zwierząt 
· ryby i rośliny to stawów i oczek 
(boga la oferta sprz,lu) 
r · wtdkarslwo (przyn,ty, zan,ty) 


'ł 

 
" 

 
" 
" 
" 
" 
'- 
" 
\, 
" 
" 
" 
" 
\ 
" 
., 
" 
\ 
\ 
" 

 
"' 
\ 
" 
" 
" 
'- 
-"'POS
AL_ 
, - 
 t....._ 
" 
" 
.. 
" ----------------- 

 Kiribati przekszta-łcilo się'z kolo
ii 
., brytyjskiej w niepodległe od 1979 
, roku pallstwo 
"-. 
 "'" 
 
 '- '" "\. '" ,.. ,. " '- '- " " '- 
.. ,.. '-- '- "'" "'-  


NEO 


realr 


J 
 --- - 
@ n NEON 
Zapraszamy w godz. 
otwarcia hipermarketu REAL 


Okiem filatelisty (5) 
Znaczek to "pocztowy pieniądz" 


Znaczek pocztowy służy jaki środek uiszczenia opłaty pocztowej za jej usługi. 
Powstanie znaczka to żmudny proces, na który składa się opracowanie projektu, 
druk i wydanie. 
Wydany znaczek staje się pełnoprawnym dowodem zapłaty za usługi pocztowe z 
chwilą wprowadzenia go do obiegu na podstawie zarządzenia. Poczta, która pobrała 
należność obowiązana jest do przyjęcia, przesłania i doręczenia korespondencji, z 
naklejonym na niej znaczkiem pod wskazany przez nadawcę adres. 
Aby znaczki mogły być "międzynarodową walutą pocztową", Zarząd Pocztowy 
(kraj) powinien być członkiem Światowego Związku Pocztowego CUPU). Polskajest w 
nim zrzeszona od 1919 roku. Inicjatorem i współtwórcą tego Związku był urodzony w 
Słupsku pracownik poczty Heinrich von Stephan. Postać i zasługi von Stephan'a 
upamiętnia tablica znajdująca się w budynku poczty przy ul. Łukasiewicza. 
Wróćmy jednak do tematy. Na każdym znaczku znajduje się rysunek, wartość 
nominalna, teksty informacyjne i nazwa kraju. Motywy rysunków wybierane są przez 
specjalne komisje. Wzory znaczków przygotowują artyści - plastycy lub także grawerzy. 
Drukarze zapewniają znaczkom wysoki poziom wykonania poligraficznego stosując 
najnowocześniejsze technologie druku. 
Znaczki, lub całe ich serie wydawane są najczęściej dla upamiętnienia i uczczenia 
wydarzeń dziejowych kraju. Często są małym dziełem sztuki, które po wysłaniu za 
granicę staje się wręcz ambasadorem i wizytówką danego kraju. 
Znaczki dzielimy pod względem: 
· formalnoprawnym - znaczki poczt państwowych, prywatnych, wojskowych, 
miejskich, i innych upoważnionych do tego organizacji, np.. Izba Przemysłowo- 
Handlowa we Francji 1909 rok, czy Rada Getta Łódzkiego. Do tej grupy zaliczamy 
również znaczki poczt obozowych i harcerskich; 
· dostępności - znaczki powszechnie dostępne. różnorodnych opłat, lotnicze, 
dobroczynne i urzędowe. Niektóre emisje znaczków są przeznaczone np. tylko dla 
zwiedzających daną wystawę filatelistyczną. Poczta dysponuje również znaczkami 
wyłącznie do użytku wewnętrznego, w obrocie pocztowym; 
· przeznaczenia - znaczki opłat, urzędowe, dopłat i specjalnego przeznaczenia. 


_ ..r...r-..r...rJ_""_-.r.r..,r..r.rJ..rJ..rJ 


;
. 
'-

'.(I 


". 
\- 


St.Ki(ts-- 
ł- I 


..-.....-...."\."\."'\.
.."....,.."'\........."'\."'\.
""\.""L."'\..""\,."'\. 


J.H. 


ł 

, 


St. Kitts to zespół wysp 
Christopher i Navis, których 
terytoria łączono lub dzielono 
co wiązało się ze zmianami 
nazwypoczt 


"- 

 " . .., 
-'i.I 
- - 
Kaidy iakieś hobby 


REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


l\ 


m ELEKTROMET 
WYKONUJEMY: 
· instalacie elektryczne 
220/380V 
· araniacie oświetlenia 
· pomiary elektryczne 
MONTAŻ: 
. alarmów 
. central telefonicznych 
. sieci slrukturalnych 
Słupsk, ul. Tuwima 23 
tel. (059) 842 59 63 
tel. kom. 502 236 440 
krzysiek64@interia.pl  AW ł-e 
KLIMATYZACJA 
naprawa 
i napelnianie 
ukladów 
klimalyzal;i 


Edward SIendrak 
Słupsk, ul. Kopernika 35A 
tel. (059) 842 44 83 
fax (059) 842 44 42 
kom. 0602 12 90 61 


. 
KOLP" RIAZ 
ULOTEK 


dla firm iui od 
5 gr. szl. 
lei. 8400 112 


CH ROB RY 
KREDYTY 
GOTÓWKOWE 


Slupsk, ul. Tuwima 23 a 
(pok. 16) tel. 848 28 29 


WAKACJE W SIODLE 


KONNA NIEOBOZOWA 
AKCJA LETNIA 
W RĘDZI KOWI E 


nauka jazdy konnej 
ogniska i inne 
imprezy integracyjne 
możliwość 
organizowania 
imprez konnych 
w miejscu wskazanym 
przez klienta 


REDZIKOWO 4C 
76-204 SŁUPK 6 
tel.: 59/8402677, 
605729429 


. 
 '," 
ł, \ 


www.ranczc&z.pl 
- 
 -- 


KONNA STANICA 
HARCERSKA 
w DĄBKACH 
k1Darłowa 


Program obozu 
obejmuje naukę 
obsługi i pielęgnacji 
koni oraz codziennq 
lekcję jazdy konnej, 
dla poczqtkujqcych i 
zaawansowanych. 


Komenda Hufca 
ZHP Słupsk 
76-200 Słupsk, 
ul. Partyzantów 31 J 


. . =; -- -).. 


'n 
oSTode J!4 cki 
RANCZO
		

/Image013.djvu

			Slupska Gielda 
Nieruchomości 


Przekształcenie spółdzielczego 
prawa własnościowego w prawo 
własności ! 


Przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego 
w prawo odrębnej własności lokalu następuje na warunkach 
analogicznych jak opisywaliśmy w ostatnim artykule. 
Wyjątkiem jest okoliczność, iż nie zachodzi potrzeba wpłaty 
zwaloryzowanej wartości wniesionego wkładu mieszkaniowe- 
go w stosunku do wartości rynkowej lokalu, gdyż operacja taka 
musiała mięć miejsce wcześniej, tzn. przy przekształcaniu pra- 
wa lokatorskiego we własnościowe. Również opłaty pozostają 
na opisanym wcześniej poziomie. 
Ustawodawca przewidział możliwość transformacji 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
w prawo własnościowe. Następuje ona na pisemne żądanie 
członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokator- 
skie prawo do lokalu. Osoba wnosząca o przekształcenie musi 
także wpłacić wkład budowlany w wysokości wartości rynko- 
wej lokalu, przy czym na poczet wkładu budowlanego zalicza 
się wkład mieszkaniowy członka, zwaloryzowany według war- 
tości rynkowej lokalu. 
Koszt określenia wartości rynkowej lokalu, czyli np.: 
powołania rzeczoznawcy do jej oszacowania, obciąża osobę, 
z którą spółdzielnia zawiera umowę o przekształcenie lokalu 
mieszkalnego. Umowa powyższa powinna być zawarta w for- 
mie pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowe zasady 
rozliczeń z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskie- 
go prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościo- 
we prawo do lokalu określa statut spółdzielni. Tam też mogą 
być przewidziane ograniczenia dotyczące możliwości prze- 
kształcenia przez spółdzielnię lokatorskiego prawa do lokalu 
na własnościowe prawo w domach dla inwalidów, osób samot- 
nych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu. 


Ważne do zapamiętania!!! 
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 
nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem 
środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego! 


Mgr Mateusz Kocioł 


KONKURS!!! 
lUBORATO RIUM fOTOGRAł łtJ.M'fM 


I 


. 
,..._ losna W 
,

B'EK1YW'E 


StU"" .1. S..rzylilkl... 4, .... 142 65 95 


Cykl konkursów fotograficznych pod patronatem 
Laboratorium Fotograficznego "FOTOS", a pierwszy z nich 
pod hasłem "Wiosna w obiektywie" kieruiemy do dwóch 
grup wiekowych: 
- dzieci i młodIieźy w wieku od 12 do 18 lat, 
- młodzieży w wieku od 19 do 26 lat. 
Dzięki uprzeimośd LF FOTOS wybrane przez Was zdięcie 
konkursowe zostanie odbite gratisowo. Aby uniknąć 
wykorzystywania starszych zdięć, do konkursu będą 
dopuszczone tylko fotografie wywoływane w trakde iego 
trwania. Fotografie konkursowe naleźy dostarczyć 
osobiście lub nadesłać na adres redakcp do ostatniego dnia 
wiosny. Na odwrocie prosimy podać pełne dane personalne, 
wraI z datą urodzin oraI tytuł i datę wykonania zdięcia. 
Co dwa tygodnie typowane będą dwie "Fotografie 
numeru", nagradzane drobnym upominkiem. Wszystkie 
wytypowane zdięda wezmą udział w finale konkursu 
o nagrody główne w posIczególnych kategoriach. 


( ul. Zabytkowa 54 ) 


MOJJE 

MJ[AS'F(Q)iE 


-----1 


. 


Aleia Sienkiewicza 4 
I I 
W ósmym odcinku w 54-częściowym cyklu powracamy do 
al. Sienkiewicza, prezentując budynek oznaczony numerem 4. 
Budynek usytuowany jest w pd.-wsch. pierzei al. Sienkiewicza, 
której plan wytyczenia zatwierdzony został przez magistrat mia- 
sta 10 lipca 1880 roku. Teren ten nazwano placem Bluchera, 
przemianowany w 1902 r. Na plac Biskarcka, który przylegał 
murów miejskich zachodniej części miasta. 


W 1843 r. w wyniku przeprowadzonej szczegółowej inwent- 
aryzacji obiektów wzniesionych przy al. Sienkiewicza, stwier- 
dzono, że właścicielem zabytku był Grosgerge Eduard - mistrz 
dekarski. W 1934 roku właścicielem kamienicy czynszowej 
domu mieszkalnego był Beottcher Carl - doktor higienista. 
Obecnie mieści się tu siedziba Stronnictwa Demokraty- 
cznego. 


SUPER PłYTY 


Poliwęglan to tworzywo, któ- 
re łączy w sobie mechaniczne, 
optyczne i tenniczne właści- 
wości innych materiałów, dzię- 
ki czemu znajduje różnorodne 
zastosowanie w wielu dzie- 
dzinach przemysłu i życia co- 
dziennego. Płyty wykonane z 
tego surowca zachowują naj- 
wyższe parametry optyczne 
i wytrzymałościowe, stanowiąc 
niezastąpiony materiał do szkle- 
nia zabezpieczającego. 
Tworzywo takie możemy 
wykorzystać do przekrycia 
basenów, parkingów, hal spor- 
towych i szklarni, wypełnie- 
nia konstrukcji ogrodów zimo- 
wych, elementów werand, wia- 
trołapów, sufitów 
podwieszanych, ścianek 
działowych, wypełnień bram, 
drzwi i balustrad. 
Poliweglanowe płyty ko- 
morowe produkowane są 
w różnej kolorystyce np: 
mlecznobiałej (opal), bez- 
barwnej czy dymnej. Sprze- 
dawane są również w rozmai- 
tych formatach (nawet do 
2100 x 6000 mm) i gru- 
bości( od 4 do 30 mm). Wiel- 
kimi zaletami tego materiału 
jest 10 letnia gwarancja 
trwałości oraz specjalna bu- 
dowa powodująca, że płyta 
jest niepalna i samogasnąca. 


Bezbarwne płyty charakt- 
eryzują się znakomitą przepu- 
szczalnością światła (nawet 
do 83%). Promieniowanie UV 
jest pochłaniane w całości, na- 
tomiast podczerwone prze- 
puszczane jest tylko czę- 
ściowo. Płyty w kolorach 
mlecznym i brązowym do- 
skonale nadają się do zabezp- 
ieczenia pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznie- 
niem. 
Dzięki wielowarstwowej 
strukturze płyty węglanowe 
skuteczniej od zwykłego szkła 
(nawet o 60%) zapobiegają 
utracie ciepła. Stosowanie ich 
w obiektach w fonnie dodatk- 
owego przeszklenia pozwala 
zwiększyć oszczędność 
energii nawet 080%. 
Dodatkową zaletą płyt wę- 
glanowych jest odporność. 
Ten "supermateriał" wska- 
zuje 200 razy większą odpo- 
rność na uderzenia niż szkło. 
Nie ulega rozbiciu ani pęknię- 
ciu pod wpływem działań 
czynników atmosferycznych 
burz czy gradobicia. Jest od- 
porny, co wydaję się niemoż- 
liwe, nawet w przypadku 
osiadania budynków. Opisy- 
wane przez nas płyty wykazu- 
ją się doskonałą odpornością 
na starzenie się pod 


wpływem czynników atmo- 
sferycznych deszczu, słonca, 
czy zmian temperatur. Na- 
niesiona na ich powierzchnię 
warstwa ochronna zabezp- 
iecza przed działaniem pro- 
mieniowania uv. Płyty poli- 
węglanowe są odporne na 
działanie kwasów nieorgan- 
icznych i dużą część organ- 
icznych, utleniaczy, oboję- 
tnych i kwaśnych roztworów 
soli, tłuszczów, detergentów 
(co w praktyce umożliwia 
łatwe utrzymanie ich czysto- 
ści). 
Płyty te są kilkakrotnie 
lżejsze od szkła, co w przy- 
padku zadaszeń o dużych po- 
wierzchniach, pozwala na 
ogran iczenie wydatków 
związanych ze stosowaniem 
ciężkich, kosztownych kon- 
strukcji wspornych. 
Właściwe połączenia płyt za- 
pewniające sztywność gwa- 
rantują profile aluminiowe. 
Profile te ze względu na ma- 
teriał z którego są stworzone 
nie podnoszą znacząco masy 
całej konstrukcji, 


Węglanowe "superpłyty" 
są dostępne również w 
Słupsku, m.in. w sklepie 
"Marbud" przy ul. Prze- 
mysłowej. 


f< r. y L A M A ' r' E Y u "A' r' E. Y ,. A ,
 A . P E Y :.. A M A . " E K L A 'I A . P E Y " A M A 


LOGA, GRAFIKI 
DZWONKI, 
POLIFONICZNE 
MELODY JKI, 
KOLOROWE 
TAPETY 
do komórek 

..I. · · o \;I. I - - I 


\, 


d do \(he nta 
do}3%: 


"HU IRBOL I.C. 
USI.UGI 
TAPICERSKIE 
tapicerka meblowa i samochodowa 
".JJe ;Je HIW- ul. Garncarska 19, tel. 84 J 25 95, kom. 060 I 835 516 


A tO O
L 

 . 
e . 
!

 
PROłłOOE NAWOSNĘ 
e P(V - najnowsze systemy 
wielokolorowych profili okiennych 
eAlU . cie
 e i zimne 
e 
IAN[ 
e;one - mahoń 
J sosna 
e ROlf1Y . zewnętrzne 


PRZYJDŹ I PRZEI«JNAJ SI
 
Ż £ OOBII N'£ łłłl5\ B
{ IlOO£ ł " 


SŁ UPSK 
ul. Aoc 
 browskiego 6 
tel. (059) 8 400 310 


HURTOWNIA MATERIAłÓW 
BUDOWLANYCH 

ARKOM 
NAJTAŃSZE: 
· styropiany 
· papy 
· welny mineralne 


 
8- 

 


ul. Zaborowskiei 29 
tel. (059) 845 50 63 


Sł,UPSK, UL. PRZEMYSł,OWA 9 
TEL. (059) 842 40 44 
MOZAIKA-am- N
 TERFNIE MIASTA TRANSPORT _GRATIS 
· systemy dociepleń · płyty gips-karton 
· glazury od 13 90 zł · styropian 
· terakoty , · eement 
. kleie fugi Kupul w pol.lel,,, .lel.".,,, pol.lele pro"ulety 
, illIewi".,; 6ezrobo,i. w Pol.,., ni. gIlz'. in"zi.l. 


o Sł.UPSKA GIEł.DA 
l ITn \ NIERUCHOMOŚCI 

 
 f! SI.UPSK. USTKA LICENCJA 2216 
Słupsk, ul. W. Polskiego 38, tel/fax. (59) 84-270-17, 607-56-83-79 czynne: 10-17 
www.g1elda-nleruchomoscl.slupsk.pl 


Filar · otwieramy horyzonty 
Jesteśmy 
ku 


FILAR 


Zapraszamy Państwa do nowego biura w Słupsku. 
I Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR SA - Przedstawicielstwo w Słupsku 
ul. Kilińskiego 45 tel. (59) 848 51 73, fax (59) 848 51 72 I 
I e-mail: przedstawicielstwo.slupsk@filar.pl  AUTORYZOWANY SERWIS I SPRZEDAŻ 
. r, ELEKTRONARZ
DZII NAR

DZI SPALIN O GH71IaIci:ta 
FANTON Slupsk, ul. Staszica 8A - 
R B T tel. 847 53 63, tel./fax 840 42 9 : 
00 t.' www.fanton.com.pl
		

/Image014.djvu

			14 M({))JJE
\MIASTO 


I 'iara Temidy 


W sqdach malopolskich istnialo coś na ksztalt chóru greckiego: lawa przysi,glych. Byl to chór niemy, za- 
gadkowy, bezwzględny, upaiaiqcy si, swq wladzq, od którego iednak zaleialo iycie podeirzanych. 
Dura lex sed lex (Iae. twarde 
prawo, ale prawo) 
Sądy małopolskie ferowały masowo wyroki 
śmierci z równym okrucieństwem jak lekko- 
myślnością. Mimo straszliwego okrucieństwa 
wYnikającego z przestarzałego systemu prawa 
austryjackiego, przedstawiciele lewicy wielbili 
bezkrytycznie w sądach przysięgłych jakieś mi- 
tyczne wcielenie wolności obywatelskiej, 
ludzkości, sprawiedliwości wyrażonej ustami 
ludu. 
Po odzyskaniu niepodległości, jeszcze przez 
dłuższy czas, w poszczególnych rejonach Pol- 
ski, obowiązywało prawo dawnego zaborcy. 
We Lwowie, w dawnej Galicji, obowiązywało 
prawo austryjackie. W sprawach o pewne 
zbrodnie słowo ławy przysięgłych: winien!, 
pociągało za sobą automatycznie wyrok śmier- 
ci. Nie ma tu miejsca na wahania, na stopniow- 
anie kary, na okoliczności łagodzące. Jedno py- 
tanie, jedna odpowiedź, jeden wyrok. Stąd 
w Małopolsce sąd przysięgłych skazał na szu- 
bienicę nędzarkę-dzieciobójczynię, która, 
w tychże okolicznościach, w innej dzielnicy 
Polski dostałaby może rok więzienia. 


Piękna Rita 
Emilia Margarita urodziła się 3 marca 1989 
roku na wyspie Zlavin w Chorwacji w gminie 
Knin. Do czwartego roku życia wychowywała 
ją matka, przez następne dwa lata brat matki, 
a od 1907 do 1911, Białe Siostry w Sarajawie. 
Następnie powróciła na wyspę. W piętnastym 
roku życia wyszła za mąż za Erwina Gorgona, 
porucznika armii austryjackiej. Mając siedemn- 
aście lat przyjechała z mężem i trzymie- 
sięcznym synkiem do jego rodzinnego miasta, 
do Lwowa. Zamieszkała u teściów na Zamars- 
tynowie. Gorgon pracował w Kamieńcu Podols- 
kim, tam, korzystając z usług miejscowych 
piękności, zaraził się kiłą. Po redukcji z wojska 
w 1921 roku, by nie zarazić żony, wyjechał do 
Ameryki. Z początku przesyłał pieniądze. Jed- 
nak pełni temperamentu zawiedzeni w swych 
nadziejach bracia, oczernili Ritę. Przestał prze- 
syłać pieniądze, teściowie zabrali wnuka. Nie 
zgodziła się być kochanką teścia i musiała się 
wyprowadzić. Żyła z oszczędności, potem szu- 
kała pracy, podejmowała każdą nadarzającą się 
okazję aby zarobić na życie, groziła jej nędza. 
W 1924 roku, pracując w kawiarni poznała, 
stałego bywalca, piećdziesięcioletniego archi- 
tekta Henryka Zarembę. Obiecywał jej 
małżeństwo, żona jego była w zakładzie dla 
psychicznie chorych wKulparkowie. Zaremba 
mieszkał we Lwowie, ona z dwojgiem jego 
dzieci w Brzuchowicach. Opiekowała się dzieć- 
mi Elżbietą i Stasiem. Przez pół roku stosunki 
były poprawne, potem stały się bardzo bliskie. 
Owocem miłości bogatego architekta z opiekun- 
kąjego dzieci była Romusia urodzona w 1928 


roku. Po kilku latach stosunekZaremby do Rity 
stał się oziębły. Znalazł sobie inną kochankę 
biuralistkę Ireną S. Teraz Zaremba szukał pre- 
tekstu aby się pozbyć Rity. 


Śmierć Lusi Zarembianki 
30 grudnia 1931 roku Rita cały dzień 
sprzątała. Wieczorem przyjechała ze Lwowa 
Elżbieta. Wpół do dziewiątej wszyscy siedzieli 
przy kolacji, jedli pierożki z mięsem. Przed 
zaśnięciem czytała książkę Ludwiga Ameryka. 
Obudził ją krzyk Stasia - Lusię zabili! 
Rozpoczęło się śled?two, przeprowadzone 
amatorsko. Nie zabezpieczono odcisków pal- 
cówani śladów na śniegu. Potem sam proces to- 
czył się w atmosferze ulicy, brukowej prasy, 
roznamiętnienia tłumu, który w swym zapamię- 
taniu posunąłby się nawet do samosądu. 
Główną oskarżoną stała się Margarita Gorgono- 
wa. Brak było jakichkolwiek wiarygodnych 
dowodów potwierdzających jej winę. Os- 
karżały ją bez litości kobiety. Nie umiały wy- 
baczyć jej wejścia pod dach starszego pana i zo- 
stania jego kochanką i utrzymanką. 
Powołany do oceny nagich faktów biegły 
przystąpił do udowodnienia winy Gorgonowej . 
Rok po aresztowaniu Gorgonowej, w obecno- 
ści całej ławy przysięgłych przeprowadzono 
wizję lokalną w Brzuchowicach wyreżyserow- 
anej przez biegłego. Hipotetyczny bieg wydar- 
zeń odebrali przysięgli jako dowód. Kiedy je- 
den z adwokatów dr Maurycy Axer nie wy- 
trzymał zbyt jawnej tendencyjności i 
zaprotestował, został ukarany grzywną. 


Sprawa Gorgonowei 
Sprawa Gorgonowej miała różne aspekty, 
najważniejszy to możliwość omyłki sądowej. 
Jest to jedno z najgroŹlliejszych zjawisk wys- 
tępujących w aparacie państwowym, jest bo- 
wiem zalegalizowanym morderstwem. Nie- 
bezpieczeństwo tą może zawisnąć nad ka- 
żdym, może zdruzgotać każde istnienie 
ludzkie, zanim zdążymy krzyknąć. W przy- 
padku przestępców rzeczywistych sytuacja jest 
mniej groźna, bowiem omyłka sądowa może prze- 
stępcy jedynie pogorszyć sytuację lub zapew- 
nić bezkarność, spokojnego obywatela unicest- 
WIa. 
Przy okazji procesu Gorgonowej odbył się 
spektakl 
ądownictwa, co pozwoliło spojrzeć 
chłodnym okiem na ławę przysięgłych, 
sędziów, biegłych, na tych którzy roszczą sobie 
prawo do nieomylności. Sprawa ta pozwoliła 
również zaobserwować pewne zjawiska z dzie- 
dziny obyczajowości. Bezlitośnie zostało ob- 
nażone życie, niekiedy potworne, groźne. 


Rozprawa 
Sceneria samej rozprawy była ponura, jakby 
abstrakcyjna w swym lodowatym okrucień- 


stwie. Wysoki trybunał składał "} ..
 
 " 
się z dwunastu panów o za- 
 
stygłych twarzach, którzy chyba 
naj uczciwiej i naj skromniej od- 
powiedzieliby na pytanie czy 
winna - nie wiem. Dwóch pro- 
kuratorów, trzech obrońców, 
uczeni biegli, stenografowie. 
Pośród nich siedzi kobieta nie- 
ruchoma jakby nieobecna, zmar- 
twiała. 
Irena Krzywicka relacjonując ten. proces 
pisała: "... muszę powiedzieć, że ta gromada 
tryumfujących mężczyzn, otaczających kołem 
złamaną kobietę, jest widokiem niezmiernie 
przykrym, jest optycznie prawie nie do wy- 
trzymania. " 
Ostatecznie panowie przysięgli dali wyraz 
swemu przekonaniu: dziewięć głosów powied- 
ziało - winna, trzy głosy - niewinna, a że wy- 
nikła z tego kara śmierci, zwalić by należało ra- 
czej na karb przestarzałego kodeksu niż przysi- 
ęgłych. 
W krakowskim procesie kasacyjnym wyrok 
zmieniono na osiem lat więzienia. 
O omyłkach sądowych Lailler i Vonoven, 
tak piszą: "Sędzia karny nie powinien skazy- 
wać, jeżeli nie może oprzeć swego prz- 
eświadczenia na absolutnej pewności. Jeżeli 
wina nie jest tak oczywista, aby niewinność 
oskarżonego musiała się wydać niemożliwą, sę- 
dzia powinien się schronić za mur wątpliwości 
i zakończyć proces uniewinnieniem, Uniewin- 
nić nie znaczy to samo co ogłosić wszem wo- 
bec czyjąś niewinność, to nie znaczy reha- 
bilitować..... Najlżejsza nawet niepewność 
musi wyjść na korzyść oskarżonego ... jeżeli 
czynią inaczej, myślą że robią dobrze i przygoto- 
wują wyrok bardziej zbrodniczy niż sama 
zbrodnia", 
Tak też było w procesie Margarity Gorgo- 
nowej . 


Z kaM: historii 


.f
 


.
.,,\; 


.. 
., 


."",.. 


.. 


Ewa Da/kowska w roli Gorgonowej. 


, f 


Epilog 
Po utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Okręg- 
owego z Krakowa przez Sąd Najwyższy - 
w dniu 23 września 1933 roku - Gorgonową 
przewieziono do ciężkiego więzienia w Fordon- 
ie. 24 maja 1940 roku miał być ostatnim dniem 
odbywania przez nią kary. Po wybuchu wojny 
ustawą amnestyjną darowano jej jedną trzecią 
orzeczonej kary i 3 września 1939 roku Gorgo- 
nowa opuściła więzienie w Poznaniu. W czasie 
wojny przebywała w Warszawie. 
Po wojnie uznała, że najbezpieczniej będzie 
dla niej gdy osiedli się gdzieś na Ziemiach Za- 
chodnich. Przyjechała do Słupska. Jakież było 
jej zaskoczenie, kiedy niedługo po przyjeździe 
została rozpoznana. Nie wiedziała, że tu właśn- 
ie przyjechało sporo repatriantów ze Lwowa, 
niektórzy z nich słynny proces Gorgonowej 


Slupsk W starei fotografii 


jeszcze pamiętali. Sytuacja stawała się dla Gor- 
gonowej nie do zniesienia. Wtedy to zdecydo- 
wała się na opuszczenie Polski, z początku 
starała się o wyjazd do Jugosławii. Było to jed- 
nak ze względów politycznych niemożliwe. 
W tej sytuacji, po długich staraniach otrzymała 
wizę i wyjechała do Szwecji. Od tej pory ślad 
po niej zaginął. 


"Sprawa Gorgonowei" znów na 
wokandzie 
W 1978 roku w sali warszawskiego sądu woj- 
ewódzkiego rozpoczął się proces jaki twórcom 
filmu "Sprawa Gorgonowej" wytoczył bratan- 
ek nie żyjącego już profesora medycyny sądo- 
wej Jana Stanisława 0lbrychta, który był jed- 
nym z biegłych w procesie. Zarzucił im, że w 
kilku sekwencjach filmu przedstawili go 
w sposób uwłaczający pamięci uczonego. Tak 
więc "Sprawa Gorgonowej", choć tylko fil- 
mowa, wróciła znowu na wokandę sądową. 
Reżyserem filmu był Janusz Majewski, scenar- 
zystą Bolesław Michałek. Film miał wy- 
śmienitą obsadę aktorską. Główną rolę grała 
Ewa Dałkowska, -zaś wspomnianego biegłego 
Wojciech Pszoniak. 
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który 
w ostatecznym wyroku odrzucił roszczenie 
o umyślne naruszenie dóbr osobistych poszkodo- 
wanego, bowiem w danej sprawie umyślność 
działania nie zachodzi, intencją autora filmu nie 
było uwłaczenie czci i pamięci prof. Olbrychta, 
lecz stworzenie anonimowej postaci dla potrzeb 
dramaturgii filmu, Proces ten miał ponadto cha- 
rakter precedensowy, podjęto w jego toku po raz 
pierwszy próbę sformułowania zasad do- 
tyczących granic swobody twórczej. 
Atmosferę sali sądowej oddaje pięknie 
i wzruszająco poemat Marii Konopnickiej 
"Przed sądem": 


A dziwna to była sala sądowa, 
Wielka i pusta, i ciemna, i chłodna, 
I bezlitosna, i łez ludzkich głodna, 
I nigdy dla nich nie mająca słowa 
Miłości bratniej, i taka surowa, 
Tak spiskująca ławkami w półkole 
Na ludzką nędzę i ludzką niedolę, 
Że Chrystus biały, co stał tam w pobliżu, 
Zdawał się cierpieć i drżeć na swym krzyżu. 


MS 


Dzięki uprzejmości KrzystofaKellera właściciela Słupsk i najbliższą okolice. Na pierwszt3 pocztówce 
antywariatu Art-Keller z Sycewic rozpoczynamy pre- widok "ulicy Lange Strasse, nieistniejącej obecnie 
zentacje starych pocztówek przedstawiających ulicy pomiędzy ulicami Mostnika i Mikołajską. 


LI, 


, 
" . 
\ r 'l l . 
" . ,. " A\ 
, . " 
,,
\ 
'< r l ł."'
' ::'- 
ł. \.. J\ 
I, :r" 
..... '1, 


STCJLP ,. I f 11 

 J i
i , 
Ił .. 
.. """, 
I 


A 


.. 


ł  


, 


7'" 


Lan
e-StraBae 


,. 
ą 


l'j 
'i ,r. 


{ 


- , .l 
, 
.,/ " 
. i 


ł!' ' 


./ 


. .4'" 
i J 
] 
J  


.. /':
 


J& . . . .... 
 


.. ' 


,.. 


:1 1 

 

 . 


" 


]f- 


Druga widokówka przedstawia ulicę Dang- przedstawia Banhofstrasse z dawnym dwor- 
zigerstrasse, czyli obecną ulicę Gdańską. Na cem kolejowym. 
zdjęciu nr dwa widzimy Marktplatz, trzecie zaś MM '\. y

 

q(łkYłA:Y
, -v,'
 


..1.. 
. ....... 

. o, 

. " \" 
 


Dandgorillraase  - . - 
....,. '
 i -''1' . 
7: . . ':,,;;;.;
 . 
 
 . ' .'.' ... ,

, 
, ' 
 I 
t ł 1" 
,.4I,
,ł'''''ł- 
 
" .i
' 


I 
f 


, -
. 


-", - 


. . .i- 
. . '1 .1 -ili 
 
B:
 .
', 
 'G':
 
.< '. ,'2
i V
r 
" 'JF: 
' 
,.I . .:...'JI,.. \' 
 [ , 
.:.' .!.. '. . 1, 
 
- "':.uafih 


... 
- ...a.:....... 


;,
 *
 ;- .
 
l' " , , 


Pra.ust, WE'stpr. 


l\ft\rktl,'abl 


./ 

I: 
:ł".. " 
- riM'Jt'

' 
I ""I. "" ... 
tA ,.,,
; 


+ , 


'
J'  . 
:I
:.' 
- ,> 1 ;1. / 
l\' . :., . .. 1
 . 


Ua}lDhof6trnase  
II"",
 
»-':";1<-;1. w.:" 


,-, 


,- . 
'
 


7;,.. 


---f-
 


.......,.., --
		

/Image015.djvu

			Co, lidzie, kiedy 
Slupszczanie piszą...  KINA 


Kino Milenium 
Stary Rynek l, tel. 842 51 91 
Sala A 
- "Pokojówka na Manhatanie" - 
20.-26., g. 18.00,20.30, sob. i nie. 
dod. g. 15.30. 
- "Prosiaczek i przyjaciele" 22.06. 
g. 12.30, 14.00 
Sala B 
- "Prosiaczek i przyjaciele" 20.- 
26,06. g, 16.00, 17.30 
- "Adaptacja" - 20.-26.06, g. 19.30, 
Kino"Rejs" MCK, 
al. 3 Maja 22 
- "Godziny" 20.06.-26.06, g. 18.00 


'
4':: WYSTAWY 


Zamek Książąt Pomorskich 
ul. Dominikańska 5-9 
. Wystawa "Sztuka dawna 
Pomorza od XIV do XVIII wieku" 
. Wystawa "Skarby Książąt 
Pomorskich" 
. Wystawa "S.l. Witkiewicz - 
Witkacy (I885-1939) - twórczość 
plastyczna" 
. Wystawa "Dawna i współczesna 
sztuka i rękodzieło ludowe na 
Pomorzu Środkowym" 
Bilety: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł 
Galeria "Bursztynowa", 
ul. J. Tuwima 9. 
. "Inkluzje roślinne i zwierzęce w 
bursztynie". Wstęp wolny. 
Galeria Kameralna 
- Wystawa prac Kuby Bąkowskie- 
go, Prace malarskie i testy lotnicze, 
od 06.06. do 13.07. 
Galeria "Baszta Czarownic" 
- Wystawa prac Moniki Grzesiew- 
skiej "Jedyna sensowna myśL.. 
Szczęście" . 
Jej twórczość odwołuje się 
bezpośrednio do rzeczywistości 
kiczu. Jest kolorowym, pla- 
stikowym opowiadaniem o dob- 
rym i złym świecie.Artystka trochę 
się z nim spiera, a jednak akceptuje 
z pełną świadomoścIąjego zalety i 
wady, wiedząc, że nic nie można w 
nim zmienić. 
Zapraszamy od 06.06, do 13.07. 
W stęp wolny. 
Herbaciarnia w Spichlerzu, 
pl. Rynek Rybacki 1 
- ,,55 lat MPŚ w Słupsku w plaka- 
cie i afiszu" do 29.06. 
Wstęp wolny. 
Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce 
- Zdzisław Nitka - wystawa indy- 
widualna, malarstwo 
Artysta jest jednym z bardziej zna- 
nych malarzy średniego pokolenia 
"polskich dzikich". Opracował on 
własną koncepcję, a jego obrazy 
mają niezwykłą ekspresyjną i ene- 
rgetyczną fonnę. Są ironicznym 
komentarzem rzeczywistości. 
Zapraszamy od 13.03. do 13.07, 
Wstęp wolny, 


-fi DYŻURY APTEK 


20.06. Piątek 
"Nowomiejska"ul. II-go 
Listopada 5, tel. 845 35 40 
21.06. Sobota 
"Parkowa" ul. Moniuszki 7 , 
tel. 847 5352 
22.06. Niedziela 
"Phannacum" ul. Wileńska 12, tel. 
8402803 
23.06. Poniedziałek 
"Piastowska" ul. Braci 
Gierymskich l, tel. 843 06 33 
24.06. Wtorek 
"Pod Emką" ul. Zygmunta 
Augusta 14, tel. 843 96 78 
25.06. Środa 


Muzeum Pomorza Środ- 
kowego oraz Związek Litera- 
tów Polskich, Oddział w Słup- 
sku, zapraszają na spotkanie z 
Ryszardem Kurylczykiem 
oraz promocję jego ostatniej 
książki pt. "Papież". 
Spotkanie odbędzie się 21 
czerwca br. o godz. 11.00 w 
Sali Rycerskiej Zamku Książąt 
Pomorskich. Fragmenty książ- 
ki czytać będzie Jerzy Karni- 
cki. 
Ukazała się także kolejna 
pozycja słupskiego historyka 
Zdzisława Machury "Z ziemi 


włoskiej do Słupska. Opo- 
wieść legionowa". Jest to opo- 
wieść o trzech generałach le- 
gionowych: Karolu Kniazie- 
wiczu, Janie Henryku Dą- 
browskim i Michale Sokolnic- 
kim i ich dokonaniach m.in. w 
legionach włoskich i legii nad- 
dunajskiej. 
Książkę można kupić w 
kasach słupskiego muzeum w 
Zamku Książąt Pomorskich i 
Młynie Zamkowym oraz w 
siedzibie Promocji Miasta przy 
al. Sienkiewicza w Słupsku.  IMPREZY 
"Świ,toiańskie 
moce" 


28 czerwca br. o godzinie 
21.30 na Starym Rynku 
rozpocznie się krocząc koro- 
wodami uosabiającymi dobro i 
zło - widowisko plenerowe pn. 
"Świętojańskie noce" w 
wykonaniu aktorów Teatru 
RONDO z użyciem nad- 
marionet. Korowody po obu 
stronach rzeki przejdą na wy- 
spę w parku kultury i wy- 
poczynku i tam zacznie się 
właściwe widowisko - którego 
inspiracj ą są obrzędy święto- 
jańskie. 
Reżyseria: Antoni Fran- 
czak; Scenografia: Andrzej 
Szczepłocki; Muzyka: Tade- 
usz Woźniak. 
Teatr "Rondo" pierwsze 
widowisko plenerowe wy- 
stawił w 1977 roku - czyli 26 


lattemu. 
Były to "Sztandary i Zna- 
ki". Kolejne to "Kalendarz 
polski", "Don Kichot", "Noc 
Kupały", "Światło i ciem- 
ność", "Memento", "Circle" 
Dwukrotnie Teatr Rondo 
organizował na zlecenie Fe- 
deracji Teatrów Nieprofe- 
sjonalnych z Kopenhagi - Mię- 
dzynarodowe Warsztaty Wido- 
wisk Plenerowych, w których 
uczestniczyli ludzie z całego 
świata (Indie, Izrael, kraje 
skandynawskie, Wielka Bryta- 
nia). 
Widowiska grane były na 
festiwalach w Portugalii, 
Austrii, byłym Związku Ra- 
dzieckim, na Węgrzech i w 
Polsce. 


Balonowy lot 


W Parku Kultury i Wy- 
poczynku przy ul. Rybackiej w 
dniach 28.06.-29.06.odbędzie 
się l Słupski Festiwal Balo- 
nowy. 
Jest to jedna z tych 
wyjątkowych imprez ma- 
sowych, jakich jeszcze w 
naszym mieście nie było. 
Wielkie, niezwykłe wido- 
wiskowe balony pojawią się 
nad naszym miastem, aby 
wziąć udział w rywalizacji o 
miano najlepszych. Na ten 
festiwal zapowiadana jest wi- 
zyta wielu załóg balonowych z 
Polski i Europy, co nie tylko 
podkreśli widowiskowość, ale 


"Pod Gryfem" ul. Hubalczyków 8 
tel. 842 II 70 
26.06. Czwartek 
"Pod mnichem" ul. Armii 
Krajowej 36, tel. 842 88 57 
27.06. Piątek 
"Pod wieżowcem" 
ul. 3-go Maja 82, tel. 8432533 
28.06. Sobota 
"Pomorska" ul. Woj. Polskiego 9, 
tel. 8422893 
29.06. Niedziela 
"Porto" ul. Kołłątaja 15, tel. 84034 
30 
30.06. Poniedziałek 
"Przy PKS", ul. Kołłątaja 15a 
tel. 842 7914 


U PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW 


Policja - 997, 112, Komenda 
Miejska Policji - 842-24-31, 
Policyjny telefon zaufania - 0-800- 
156-032, Crime Stoppers - 848-01- 
11, Pogotowie ratunkowe - 999, 
112, Straż pożarna - 998, 112, Straż 
miejska - 986, 843-32-17, 
Pogotowie Energetyczne - 991, 
Pogotowie Gazowe - 992, 
Pogotowie Ciepłownicze - 993, 
Pogotowie Wodnokanalizacyjne - 
994, Pogotowie Drogowe - 842- 
79-40, Pogotowie Weterynaryjne- 


842-26-31, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe - 843-17- 
08, Biuro numerów - 913, 
Informacja PKP - 94-36, 
Informacja PKS - 842-42-56, 
Infonnacja LOT - 952, Informacja 
paszportowa - 955, Izba Dziecka - 
845-16-10, Alkoholowy telefon 
zaufania - 841-46-05, Schronisko 
dla zwierząt - 842-29-59, Ośrodek 
Informacji Turystycznej i 
Promocji Miasta - 842-43-26, 842- 
07-91 


równie z rangę słupskich 
mistrzostw. 
Impreza potrwa przez dwa 
dni, podczas których będziemy 
świadkami niezwykłych wy- 
darzeń, nie tylko o charakterze 
sportowym. Oprócz kon- 
kurencji typowo sportowych w 
programie imprezy znajdą się 
również pokazy, konkursy, 
zabawy uliczne. Szczególnie 
imponująco powinna pre- 
zentować się nocna gala, 
podczas której balony mają 
być podświetlone inten- 
sywnym płomieniem. 
Tego jeszcze w Słupsku 
nie było. 


OGłOSZENIA DROBNE 


SPRZEDAM 


Trzypokojowe, ul. Wazów, 
Norwida, Frąckowskiego tel. 
84-270-17 www.gielda-nieru- 
chomosci.slupsk.pl 
Dwupokojowe ul. Drew- 
niana nowe budownictwo, tel.: - 
84-270-17 


Czteropokojowe ul. Nor- 
wida 73m2, tel.: 84-270-17 
Domy: Kępice, Korzybie, 
Krępa Słupska, tel.: 84-270-17 
Dom w Kobylnicy nowy 
komfortowy, pow. ok. 400m2, 
6 pokoi, tel.: 84-270-17 
Apartamenty bezczyn- 
szowe w Ustce z widokiem na 
morze. tel.: 84-270-17 


Przyłączę SIę do grupy 
wyjeżdżającej do pracy do 
Niemiec, tel. O 504 349 275 
Mycie reklam i szyldów, 
bez rachunków, sprzątanie 
koło sklepu, tel. 843 0043  


:MI(())JJE
MIASTO 15 


Trzysta razy 


W sobotę 7. czerwca o godz. 20.00 w Ośrodku Teatralnym Rondo odbyła się Wielka 
Gala Teatralna - trzechsetne przedstawienie "KALAMARAPAKSA" - 1 O-lecie grania 
spektaklu (aryl Swift - w reiyserii Stanisława Otto Miedziewskiego. 


Caryl Swift poznałem 12 lat temu w 
Oldershort pod Londynem. Pracowała tam jako 
reżyser (przygotowywała 12 przedstawień w 
sezonie). Zaproszona do Polski - najpierw na 
warsztat letni teatru "Blik" w Koszalinie, potem 
do współpracy z tym zespołem (bardzo udany 
sezon kabaretowy), by po dwóch latach związać 
się ze Słupskim Teatrem Rondo. W tym czasie 
intensywnie pracowałem nad pierwszym 
projektem związanym z Witkacym. Wy- 
stawialiśmy wtedy "Nowe wyzwolenie", Caryl 
zagrała "pysznie" postać kobiecego demona kat. 
II. Studiując życiorys Witkacego, odkryłem 
osobę Winifred Cooper - była to angielska 
artystka związana z nim w jego "Teatrze 
formistycznym" w Zakopanem. Fakt ten 
posłużył mi do napisania scenariusza mo- 
nodramu o Witkacym i ekscentrycznej Angiel- 
ce. Oczywiście przedstawiona osoba została 
wyposażona w życiorys hipotetyczny - 
skompilowany z wielu życiorysów kobiet, które 
działały w zasięgu rąk Witkacego. Oh! Ten 
erotyzm w jego sztukach! Wspaniały! Trujący! 
Cała encyklopedia wynaturzeń! Coś dla aktora z 
zachodu w sam raz na pierwsze spotkanie - z 
prowincjonalną kulturą. 
Powstało przedstawienie pt. "Kalama- 
rapaksa" - grane po polsku, z cennym dla po- 
staci głównej, wyczuwalnym obcym akcentem, 
co dawało walor dodatkowy - rodzajowy nie- 
powtarzalny ton czegoś autentycznego. Zapro- 
szony do współpracy znany słupski artysta 


Andrzej Szczepłocki zaproponował dopełnia- 
jącą adekwatnie instalację scenograficzną. 
Caryl Swift jako wykonawczyni tej roli od 
początku została zaakceptowana przez publi- 
czność i krytykę. Na Festiwalu w Toruniu 
(1993 )otrzymała pierwsze polskie wyróżnienie. 
Oczywiście od czasu premiery przedstawienie 
uległo znacznej dekonstrukcji. Było wiele 
wariantów. Prezentowane 7 czerwca po raz 300- 
setny to wersja chyba ostateczna. 
Zagraliśmy ten monodram 299 razy we 
wszystkich znaczących teatrach niezależnych w 
. Polsce. Pokazane było też na Festiwalach w 
Moskwie i w Pradze. Wyznaję, że od czasu 
powstania "Kalamarapaksy" serio zająłem się 
formą monodramu. Później sze moje osiągnięcia 
z aktorem Marcinem Bortkiewiczem mają 
źródło w tej inicjacji. Tymczasem Caryl Swift 
bardzo mocno, w sposób znaczący wrosła w 
życie teatralne Słupska - biorąc udział we 
wszystkich realizowanych w naszym teatrze 
projektach, a także podejmując inicjatywy 
własne - znany w Polsce festiwal "LIPS" - dla 
młodych artystów grających po angielsku. 
Jesienią tego roku zobaczymy aktorkę w 
nowych rolach - w przygotowywanych przeze 
mnie w teatrze RONDO przedstawieniach, jako 
Bruneldę w "Cyrku Oklahoma" według Franza 
Kafki oraz Charlottę w monodramie "Lotta w 
Weimarze" wg Thomasa Manna. 


... 


.. 


Stanisław Otto Miedziewski 


-. 


IE W TWOJEJ GAZECIE 


Regulamin ogłoueń bezpłatnych 'W " Moim Miejcie"': 
ogłoszenia darmowe mogą być zamieszczone tylko przez osoby prywalnL, zos w przypadku podmiotów gospodar=ych lub 
przekroczenia limilu słów, obowiązuje stawko wg cennika ogłoszeniowego (50 gr./ słowo net/o) zo WYiQtkiem ogloszeń w dziale 
.Da,,, pracę" 
ogloszenia przyjmowane są wr('-:łakcii "Moje Miasto' ul. Woisko Palskir-o 46-47, Słupsk, lub za pośrednictwem poczty. 
- bezpłOlne ogl( 5zen'6 można nC/dać 'y/ko na drukowanym w gazeCIe kuponie, 
I " kup0l> i"5t IIuJ.'owony. 10"0 ..dno ,-,]105" ni"" i ni., pCJ.-n-'go "umulaLj; L więbz:q liczbq kuponow, 
-1'85c ogł .szeń musI Spe/0I0Ć kry tella prZY7wo,tości oraz norm wsp6łzyc :J <'polec2'''Ip'3 o . 
- redo
c''J zaslrzega 501...Ie prawo do Olepublikowania owoszenia. me podajQc przyczyny, 
termin sKładania b 'zplotnych kuponów mija no dwa dni przed kolejną eml
lą gazely, 
- redakc'o r'e pallV
1 odpo wl edzlalno5L1 za trek emilowonychogłor.zeń, X 
Kupon do zamieszczenia jednego 
. 'rł-T A 
 TO bezpłatnego ogłoszenia (do 10 słów) 

 l'.Li' 
 wyłącznie dla osób fizycznych 


)IOJE . 


TREŚĆ OGŁOSZENIA 


DZJAł. 
{ I.ICA/:\"R nO\'flJ 


\11 E.JSC( )\"OŚĆ' 


.. 


TELF:FO
 


I'HĘ 1 NAZ\\'[SKO 


AI>RFS _ 
O
loszclliu prL}.illłu.icm
 " rcdakc,ii: ul. W. Polskic
o 46-47/10. Slupsk, tel. 8400112 


Oponex - Opony - Serwis 
Opony osobowo - 
ciężarowe - Oponex! !! 
Motory-Skutery - 
Oponex! !! 
Opony rolnicze - 
przemysłowe - Oponex! !! 
Taczki - Widłaki - Wózki - 
Kosiarki - Meleksy - 
Oponex! !! 
Oponex, ul. Szczecińska 
17, tel. 845 6242 


Dom w Słupsku wysoki 
standard os. Niepodległości o 
pow. 200m2, 6 pokoi tel.: 84- 
270-17 


Lokale handlowe w Ustce 
tel.: 84-270-17 


Dwupoziomowe ul. Sło- 
wackiego komfortowe tel.: 84- 
270-17 


Działki budowlane i rekre- 
acyjne (Słupsk, Borne Sulino- 
wo, Smołdziński Las, Dębina, 
Jarosławiec, Charnowo, Rusi- 
nowo, Krępa) tel.: 84-270-17 
Mało używane dwa zesta- 
wy wypoczynkowe i segment 
pokojowy, tel. 8425209 


USłUGI 


Transport betonu gruszką 
do 2m3, tel. 8440 872, O 602 
619431 


Świecowanie uszu - tanio, 
tel. 84345 75,0604554126 


Oprawa muzyczna imprez 
okolicznościowych: 
dyskoteki, dancingi, wesela, 
bankiety, studniówki, tel. 0609 
536839 
Schody dędowe, bukowe 
wykonam, tel. 842-88-53 


. 


RÓŻNE 


Ziemia, piach, żwir, 
kamienie usługi 
transportowe, tel. O 693 467 
038 


Technik handlowiec 
poszukuje pracy w charakterze 
przedstawiciela handlowego, 
tel. 0603 863 976 


. 


PRACA 


Poszukuję pracy - 47 lat, 
minimum sanitarne, kurs 
komputerowy, grupa inwa- 
lidzka, tel. 843 2416 
Docieplenia -wykończenia 
wnętrz szukam pracy stałej lub 
dorywczej, tel. O 506 815 926 


Poszukuję wsparcia na 
zakup leków dla 4-osobowej 
schorowanej rodziny (3 renty - 
1500zł), tel. 8444446 


System zabudowy wnęk 
MILAN 
szafy wnękowe, zabudowy 
garderoby, meble biurowe; v. 
systemach "Staniey" 
"Libella"; Słupsk, PI 
Dąbrowskiego 6, tel. 8400310 


.. 


Kosztorysant robót 
budowlanych, podejmie pracę, 
Słupsk, tel. 0604 623 910 


f'
		

/Image016.djvu

			mMOJE
MIASTO 
 
"EKLA!oSA. "(EKLAMA' '"<_",....".. ....,. ....
.,,' ""'_" "., '
_
.."'
................""...."v'>t-
....
 """"
,"','

.............,..,..>."...'.........'
 
,,,,.....--,.,, ..<,.......',
........__.......'
..._,
"'<..
,-""',
.....,"<"'
"".... 


N  
I SENATOR I 

 


9 I
z{ 


-..,'" ,"
.."'" 


'-- --  


20 zł 


od 8 O zł 


· szafy · materace 
· garderoby · łóżka 
· zabudowy wnęk · stelaże 
· meble z drewna sosnowego i olchowego 
DRZWI PRZESUWNE 
u producenta 
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
DRZWI PRZESUWNYCH, SKŁADANYCH, SKOŚNYCH 
.. NOWOŚĆIH: DRZWI PRZESUWNO-SKŁADANE 
INNOWACJA WYPEŁNIEŃ Z ŁĄCZNIKAMI GIĘTYMI  


., 


SPECJALNA OFERTA DLA HOTELI, 
OŚRODKÓW WCZASOWYCH I PENSJONATÓW 
PRZECENA l 
12
- 30 0/ 
nAU (lN
 /0 
969,- 


GID 


MOWA (lNllIITAWU 


249,. 


. , 


li MAGDA" 


PRZECENA 
09 - 50% 
ł STIRA CI
I o 
490,- 


'I 


NOWI Clili 


S fA HlEN'\' 


. .
 Salon Firmo wy SKLEP OLIMP" SKLEP "OLIMP" 
Słupsk, ul. Deotymy 24 

 tel. (059) 8 420 330 " r - <'KI 
Hurtownia 
 Woj ,..... lAPRA'IAMY 
C '11ł1F' .1 l AI'II'''/AIIIY 
pc.v.;i....łti..łt-k...p4uil.. po"'lldJlAh
 pc...ulo 
Kobylnica, ul. Witosa 25 w.pol. 1000-\800 ... 1 w (f.il. 1000-18.00 
- D ,,"OhOIA Vi \(JbtJl" 
tel./fax (059) 8415271 )Tnn'
 "epoił \0.00 J.1 00 ul Hiedziolkowskiego Ci w (jocb. 10 00.14.00 
Obo\. _Mul44.'\II........ 


, 


, 


es. 
nr 


S 
at 


cz 


Słupsk, ul. Grottgera 15, tel. 8456070 
sekretariat@zsi .sl u psk. pl 
l - 
Gimnazjum I Prywatne LO 
klasa językowa : 6 godzin nauki języków obcych I najsilniejsze podstawy dla studiów technicznych 
t d. I przedmioty wiodące : matematyka, angielski, informatyka (Java 
ki wygo nlu .. , sieci, Linux, bazy danych, grafika komputerowa, serwis komputerowy) 
asa artystyczna : dodatkowe zajęcia z rzez by, 
malarstwa rysunku, fotografii 


I oczywiście informatyka, informatyka, informatyka... 


LO dla Dorosłych 
dwu- i trzyletni cykl kształcenia; 
zajęcia 3 razy w tygodniu lub zjazdy co 2 tygodnie; 
języki obce do wyboru. 


.. 


Technikum Informatyczne 
tylko u nas poszukiwany zawód w 3,5 roku 


Liceum Plastyczne: 
I specjalizacie: malarstwo, rzeźba, dekoracja wnętrz 
badanie uzdolnień kierunkowych: 24.06. 2003, godz. 


I Policealne Studium Zawodowe 
I Technik : Obsługi turystycznej Hotelarstwa Administracji 
Agent Celny Urzędnik Skarbowy Ekonomista Fotograf 
Organizacji reklamy Plastyk 
I Informatyk o specjalności: Bazy danych - Sieci 
Graf/ka komputerowa Programowanie - Aplikacje 
Internetowe Serwis komputerowy