/18402-0001.djvu

			ŚRODA 
26 listopada 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 23 279. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 275 (15 840). Wydanie A B C 


Oszust matrymonialny. Szukał i znaidował SIR. 8 


Wiadomości 
lokalne 
- SIR. 11-13 


www.glos-pomorza.pl 


WSKROCIE 
. Chorzy robi.. zapaay 
W aptekach już 
zaczyna brakować 
niektórych insulin 
i aerozoli na astmę. 
'Je i inne lekarstwa 
znikną 1 grudnia z listy 
leków refundowanych, 
co oznacza, że zdrożeją. 
Więcej zapłacą m.in. 
astmatycy, chorzy na 
cukrzycę, czy 
na nadciśnienie. 


atr. 


DODATEK 


uo 


. Komputer 
za kierownic.. 


9:30 
.iJ 2a JJ' 
J
- 


Za dwa-trzy lata 
samochody wyposażone 
w nowoczesne 
komputery pokładowe 
będq "same" omijać 
wyboje i przeszkody, 
trzymać się linii 
namalowanej na jezdni, 
a nawet powoli 
przesuwać się w 
ulicznych korkach 
atr. 11 


. Więcej 
aprzedanych aut 
Jakich samochodów 
sprzedano w tym roku 
najwięcej, a jakich 
najmniej? 


atr. 18 


48 


A r"'-L-"-M-" 


. 


DZWONISZ ZA DARMO 
f O 800 444 443 
5' 1 ' 
'j ' I>.':""\> " w,..... IMI 
I _.,'U7 
-'-'
 
II' lIII ,) I 
PT 


p.....cz.".. bezpMtn. 
1-111-111-111 


Dzwoń lub wyślij SMS: 
ulica nr domu 


Sl
-S3
-S3
 


Rea1IZOCJ
 zamóWIenI. potwIerdza SMS: 
mu\a _bodu i nwner boczny IIloOwki 
T.lefon dod.tkowy 
#I,.'SI-III 
U103 


. 


. 


.. 


I 


. 


I  I 
_I I 
\. .../ 
'
nnlk Pomorza Środkowego 


:'r --------- - 
I 
- 
- 
- 'łI 
r .. 


Ireneu
1 lłijala pokieruje shlll
kim I)KS-em od I grudnia. 


patrzyłem na przeszłość. Wszy- 
scy zaczynalI od zera - mówi. 
Jest jeszcze jedna sprawa: 
oskarzenia skierowane przeciw 
Bijacie przez polsko-niemiecką 
spółkę Dea, której przedstawiciele 
twierdzą, że Bijata żądał od nich 3 
mln zł łapówki w zamian za uła- 
twienia w staraniach o pozwolenie 
na budowę farmy wiatrowej. Spra- 
wę bada Prokuratura Okręgowa 
w Gdańsku. - Czuję się niewinny 
- tłumaczy Bijata. - Nie ma wyro- 
ku, więc nie ma sprawy. Do tej po- 
ry pan Bijata nie był karany - do- 
daje wojewoda. 
Zaskoczenia nominacją nie 
kryje Stanisław Szukała, lider 
Solidarności w Słupsku, bo liczył 
na ogłoszenie konkursu przez wo- 
jewodę, ale na razie nie protestu- 
je. - Trzeba oceniać drzewo 
po owocach, a nie po wyglądzie. 
Dlatego uważamy, że należy dać 
Bijacie szansę - tłumaczy. Doda- 
je, że od ręki załatwiono pięć po- 
stulatów związków zawodowych. 
- One wiązały się ze zmianą za- 
rządcy. Dwa pozostałe - dotyczą- 
ce prywatyzacji i represji stosowa- 
nych wobec niektórych pracowni- 


Dyrektorski lot 
Totalne zaskoczenie: Ireneusz Bijata, szef Klubu Radnych 
SLD w Słupsku I emerytowany dowódca Jednostki lotniczej 
w Redzikowle, od l grudnia będzie szefem słupskiego PKS-u. 


lollug.: ""OWAL, Fol. SI.AWOMIR 7ABI(,KI 


ków - spodziewamy się rozwią- 
zać 2 grudnia, podczas końco- 
wych rozmów w sprawie sporu 
zbiorowego - dodaje. 
Natomiast opozycyjny radny 
w Radzie Miejskiej w Słupsku Miro- 
sław Pająk uważa, że nominacja 
Bijaty to kolejny przejaw opanowy- 
wania miasta przez mundurowych. 
- Major i komandor sąJuż zastęp- 
cami prezydenta miasta. Teraz puł- 
kownik z dobrą emeryturą został 
szefem dużej firmy. Niedługo po- 
czujemy się jak w wojsku - uważa. 
Oficjalnie przeciw nominacji 
zaprotestował poseł LPR Robert 
Strąk. W oświadczeniu stwierdził, 
że doszło do nominacji politycz- 
nej, która będzie negatywnie rzu- 
towała na wizerunek PKS-u. We- 
dług niego wojewoda powinien 
ogłosić konkurs, a nie mianować 
kolesia, który "pobiera już wyso- 
kie świadczenie emerytalne oraz 
dietę radnego miejskiego, a teraz 
otrzymuje kolejne iródło dochodu 
w sytuacji wzrastającego bezro- 
bocia w mieście". Strąk wezwał 
Bijatę do rezygnacji z funkcji za- 
rządcy PKS-u. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Klienci gazowni protestują, prezydent interweniuje 


Rachunki bulwersują 


Pomorski Zakład Gazowniczy 
w Gdańsku nas oszukał - twierdzą 
nasi czytelnicy, oburzeni wysokośdą 
ostatnich rachunków za gaz. Wczoraj 
w tej sprawie Interweniował prezy- 
dent Słupska. 


A- E K 1:'""'",,-11. -A 


( 


ndrze 'fi 
(Ba 


4 


Rlu 
ZK 
BO 
L 
 
K L 
ON 
I 
]i 


1\ 


1J 


,--., 


Taką decyzlę podjął wOJewoda, 
który mianował Bijatę po rezygna- 
cji Sylwestra WoJewódzkiego. 
Odejścia tego ostatniego domagali 
się związkowcy, którzy zagrozili 
strajkiem, jeśli wojewoda nie zmie- 
ni zarządcy firmy. - Pan Bijata 
od kIlku miesięcy jest szefem Rady 
Nadzorczej PKS-u. Poznał firmę 
dokładnie. Może przystąpić do pra- 
cy z marszu. Dlatego to był najlep- 
szy wybór - wyjaśnia Anna Cyk- 
slńska, rzecznik wojewody. 
Nieoficjalnie natomiast dowie- 
dzieliśmy się od wysokiego urzęd- 
nika w Pomorskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim, że być może dzięki tej 
nominacji Bijata "się wreszcie 
przymknie", bo obecnie mocno 
angażuje się w kampanię 
za utworzeniem województwa 
środkowopomorskiego. 
- Sam się zgłosiłem do woje- 
wody, ale z aktywności w sprawie 
województwa się nie wycofam - 
zapewnia Bijata. Zamierza także 
kontynuować przygotowania 
do prywatyzacji firmy. Nie będzie 
natomiast robił żadnych czystek 
personalnych. - W żadnej firmie, 
w której zaczynałem pracę. nie 


Dysłotełll : uspolem 
Elektric Fisch 
prułqski 
wr6tby 
19.11.1DOJr. 
,04 l'.DO 
ZlIprosulli.Io".... .: ł 
.. rmpc); Ar(Kkllli ręglemla 
Karaoke Pub, Kręgl.lnla EMKA 
ul Jene Pawia II 20. 1.1 94 34761 65 
14",  


O denerwujących klientów ga- 
zowni rachunkach pisaliśmy już 
w sobotę. Tekst wywołał szeroki 
oddźwięk wśród czytelników. 
Okazało się, że wielką podwyżkę 
opłat odczuło wiele osób. Mimo 
zbliżonego zużycia gazu w sto- 
sunku do analogicznego okresu 
poprzedniego roku klienci gazow- 
ni po wymianie gazu i podwyżce 
obowiązującej od 1 października, 
muszą zapłacić rachunki od 20 
do ponad 40 procent wyższe niż 
przed rokiem. 
- Podwyżka miała wynosić 
najwyżej kilkanaście procent, 
a jest szokująca. Oszukano nas. 
Trzeba z tym iść do sądu - twier- 
dzi Ewa Jakubowska ze Słup- 
ska. Podobnych opinii było wię- 
cej. W podobnym tonie wypowia- 
dali się wczoraj słuchacze Radia 
Słupsk. 
Z kolei Marek Zapolski, miej- 
ski rzecznik praw konsumentów 


'" 


twierdzi, że nie można mówić 
o oszustwie. - Taryfa dla Pomor- 
skiego Zakładu Gazowniczego zo- 
stała zatwierdzona przez Urząd 
Regulacji Energetyki. To jest pra- 
wo. Błąd gazowników polegał 
na tym, że jednocześnie wprowa- 
dzili droższy gaz i podwyżkę opłat 
bez odpowiednio nagłośnionej 
kampanii informacyjnej - tłumaczy 
Zapolski, ale jednak wystąpi 
do URE, aby jeszcze raz zbadał 
wyliczenia gazowników. 
Wczoraj sprawą zainteresował 
się prezydent Słupska Maciej 
Kobylińskl. Już odwiedził dyrek- 
tora generalnego PZG i przedsta- 
wił mu wysokie rachunki. - Usły- 
szałem, że to sporadyczne przy- 
padki, ale dyrektor zarządził 
sprawdzenie sytuacji w Słupsku 
i obiecał odpowiedi. Czekam 
na nią - powiedział nam Kobyliń- 
ski. 


(maz) 


.. 


... 


I 


. 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


OPOZYCJA CHCE ODWOŁAĆ MARSZAŁKA 


Głosy za stanowiska 


Radni opozycji chcą odwołać zarząd województwa pomorskiego. For- 
malny wniosek w tej sprawie złożyli na ostatnim posiedzeniu sejmiku. 
Pod wnioskiem podpisało się 14 samorządowców z SLD, Samoobrony, 
Ligi Polskich Rodzin. Opozycja liczy również na poparcie pięcioosobo- 
wego klubu Pomorskiej Ligi Samorządowej, który powstał miesiąc temu 
(należy do niego dwóch byłych radnych Samoobrony, po jednym z PiS 
i Platformy Obywatelskiej oraz radny PSL). - Zarząd łamie podstawowe 
zasady demokracji i rządzi w sposób manipulacyjny - uzasadnia wnio- 
sek Roman Wołoszyn, radny Samoobrony z Lęborka. 
Z kolei słupska radna SLD Małgorzata Kamińska-Sobczyk zarzuca 
władzom województwa, że nie potrafią porozumieć się z opozycją. - 
Marszałek traktuje nas instrumentalnie. Poza tym po powstaniu nowego 
klubu, utracił wymaganą większośĆ do rządzenia - tłumaczy. 
Żeby wniosek przeszedł, musi go poprzeć co najmniej 20 radnych. 
Z naszych informaCji wynika, że opozycja może liczyć na 19 pewnych 
glosów. Nie wiadomo jeszcze, jak zachowa się dwóch radnych LPR. - 
Wniosek, pod którym się podpisałem, miał być formą straszaka. Jeżeli 
zarząd zmieni swoją dotychczasową politykę, to nie wykluczam, że bę- 
dę głosował przeciwko Jego odwołaniu - mówi Leslaw Grabarczyk, 
słupski radny LPR. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że LPR w zamian za głosowanie prze- 
ciwko odwołaniu chce dla siebie dwóch stanowisk. - Chodzi o szefa 
słupskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego - twierdzi nasz informator. 
Zdaniem Miry MossakowskleJ. rzecznika Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku, wniosek opozycji jest bezzasadny. - Tak naprawdę chodzi 
tylko o niezaspokojone ambicje polityczne. Kaida taka inicjatywa to do- 
skonała okazja do targów politycznych. Jestem spokojna o wynik 
glosowania - zapewnia rzecznik. 


(jac) 


KIEROWCY MZK DONIEŚLI DO PROKURATURY 
Załoga swoje, dyrektor swoje 


Kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku skierowali do Pro- 
kuratury Rejonowej doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez 
zarząd firmy. 
W MZK od knku miesięcy trwa konflikt załogi z prezesem Januarym 
Senko. Według związkowców nadal powinien obowiązywać układ zbio- 
rowy, podpisany jeszcze w 1996 roku, który gwarantował załodze szereg 
przywilejów. - Według prezesa układ jest nieważny, tymczasem Pań- 
stwowa Inspekcja Pracy twierdzi co innego - informuje Janusz Janulls, 
szef Zakładowej Rady Kierowców Związku Zawodowego Kierowców 
w Polsce. Ponadto pracownicy są przeciwni nowemu regulaminowi wy- 
nagradzania. - Prezes nie zastosował się do wytycznych PIp, dlatego 
skierowaliśmy sprawę do prokuratury - mówi Janulis. 
Z pisma Państwowej Inspekcji Pracy, które dostarczyli zWIązkowcy, wy- 
nika, że nadal powinien obowiązywać stary układ zbiorowy, ponadto 
inspekcja uznała, że regulamin wynagradzania był wprowadzony nie- 
zgodnie z przepisami. . 
Prezes nie chciał komentować zarzutów związkowców. - Są to organi- 
zacje samorządne, każdy związek może interpretować dokumenty 
na swój sposób - powiedział prezes. 


(kmb) 


AEK.AMA 


PULA 


HULA! 


. 
DUZV 


...
 
-łł 


W ŚRODĘ 
7 000 00' 


PRZEWIDYWANA PULA 
NA WYGRANE I STOPNIA 


I 
BH4431  C!57nEeif! er 
Słupsk, ul. Garncarska 19 
tel.ffax (059) 842 80 29 
CENTRUM 
CHOINK01NE 


.. SCAWI tł " 


OLEJ OPAłOWY 
NA TELEFON 
(059) 142 99 40. 0602 491 127 
K-8407 


--------. 


Dl:ISldJ zakr my liczby: 
III ID El 
mi 
ID 


kupon n 
. 


., 
. 


e 


l!"... .', 


- RAT PANDA 


I 
I 
I 
--------------------------------- 


. 


Auto Centrum GP Koszalin 
ul. Morska 49, tel. 345 30 07 


ot  


"1/1 


.. 


,
		

/18402-0002.djvu

			sIr. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 


Reklamacja 
P arafraluJ"c pewIen lnany dowdp, co może by
 
,orsze,o od .tarych afer7 Tylko nowe afery. Za. 
no""t wltc na to, te wkrótce .kandal Lwa Rywlna, 
kt6ry lablokowal u.tawt o medIach Jak Andrzej Lep- 
per mównlct I dro,I, przy
ml lupe'nle nowa 
awantura. 
I Andrzej B8rclkow.kl, szef A,encJI BelpleczeńltWlt 
I Wew""rzne,o, czlowlek l natury.pokoJny, lapowIedz"", te podcza. wtor. 
kowych obrad Sejmu ujawnI budzlfCe w"tpllw04cl okollczn04d lwolan'" 
I przetar,ów na kontrakty,azowe, ofertt fIrm farmaceutycznych I powstanIe 
I Centralnej EwidencjI Pojazdów l Kierowców. 
Oznacza to, te co najmnIej trlY ,,,.,ód k11kudlles/tdu branż l dziedzIn 
najbardzIej la,rożonych korupcJ" I wp'ywaml polttylc6w (nIe uWlze dzl"a- 
JlłCych wyIIfcznle w ImIenIu wyborców), losta'y prawdopodobnIe w ostatnich 
mle./lfC8Ch nalnaczone pl"nem lobbln,u I trzeba było aż zwo'anla .pecko. 
mllJI, żeby .",awy te mo,'y trafl
 pod obrady Sejmu, w wltc w praktyce 
uJrze
 'wlałło dzienne. 
Ale czy rzeczywfide uJrze
7 Gdy pllz, te Ilowa, pod lnaklem lapytanIa 
.taje przemowa .eJmoWlt Andrzeja B8rclkowlklelO. Do JalO wyst"plen'" po- 
trzebna Jelt bowiem decy
 o odtajnieniu obrad wlpomn"'neJ speekom"JI. 
Nie kryjmy; to faru. Wszystko, co urztdnlcy, btdlłCf na usługach podatnI- 
ków, przed tymI podatnikamI ukrywaJ", tntd kamedl". Sprowlldz8llfC sprawt 
do ran,' knajpy, sporo plact I wy"",,.m, a ,dy nIe otrzymu
 tefO, co la"",. 
wlam, tek"'muJt. Kolo w tym przypadku powInIenem reklamo.7 
PIOTR PAWlOWSKI 
 
.
 ./ 


., 


. 


ŚftO D KOWOPO MO\\Sf.'\ 
Slup.kl. 
-.. 

 


o Koua\l
.'O O 
..!ł-... 
."tJ)., . 
.. j .. 
38000 zwolenników 


o przebiegu akcJI zbierania podpi- 
sów rozmawiamy z Eugeniuszem Zu- 
berem z Komitetu Inicjatywy Usta. 
wodawczej na rzecz powołania woje- 
wództwa środkowopomorskiego. 
..; Ile podpllów Pop8l'cla dla woJe- 
w6dztwa udało II, zebrK? 
- Na to pytanie nikt dzisiaj nie po- 
trafi odpowiedzieć. Listy z podpisami 
cały czas krązą w terenie. Wiele in- 
stytucji, organizacji i środowisk zaan- 
gażowanych w ich zbieranie nie d0- 
starcza na bieżąco list z juz zebrany- 
m podpisami, bo przecież akcja trwa. 
Na podstawie tych list, które już są 
w dyspozycji Komitetu mogę pOWIe- 
dzieć, że mamy okole 38 tysięcy poli- 
czonych podpisów poparcia pod ini- 
CJatywą. 
- Czy nIe obawia II, pan, ie tem- 
po zbierania podpllów słabnie? 
- Wręcz przeciwnie. Inicjatywa 
jest wciąz żywa i nadal budzi zrozu- 
miale emocje. W miarę upływu czasu 
zainteresowanie naszym wojewódz- 
twem rozszerza się, i to w całym kra- 
ju. Coraz szersze kręgi zatacza też 
akcja zbierania podpisów, choć nie 
zawsze jest ona widoczna. Temat po- 
Jawia się coraz częściej w mediach 
centralnych, co dobrze nam wróży. 
- Wierzy pan, ze uda II, lebrać 
wymigane 100 tYI. podpllów? 
- Obserwując angażowanie się 
w sprawę coraz to nowych środowisk,  
) 


roi. NAnOSI AW KOLF!>NI" 
jestem przekonany, !e osiągniemy 
wymagany pulap. Ostatnio do akcji 
przylączyła się młodzież ze szkól po- 
nadgimnazjalnych. 27 listopada le- 
matem zajmie się Rada Miejska 
w KoIobrzegu, która, jak wierzę, po- 
prze inicjatywę i włączy się do akcji 
zbierania podpisów. To tylko niektóre 
przykłady. Takich oddolnych iricjatyw 
jest znacznie więcej. Dużą aktywnoŚĆ 
wykazują obywatele z naszego regio- 
nu, którzy osobiście zbierają podpisy 
a także wysyłają listy do ich skladania 
rodzinom i znajomym z innych regio- 
nów Polski. 
Rozmawiał: 
HENRYK SOBOLEWSKI 


Protestują emeryci i niepelnosprawni 


. .' 
""., 


- 


.. 


I 
I 
1 


FOl. PAP/JACEK TLRCZYK I 
P ani Bogumila DaWidowicz (na zdjęciu) była jedną z uczestniczek 
wczorajszej pikiety emerytów, rencistów i niepełnosprawnych 
zorganizowanej przez .Solidarność' w Warszawie Protestujący domagali 
się zmian w przepisach o zatrudnieniu mepełnosprawnych, wycofaniu planu 
oszczędnościowego wicepremiera Jerzego Hausnera I zrównaniu wieku 
emerytalnego kobiet I mężczyzn. (PAP) 


Weryfikacja w SLD 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(a1glos-pomorza.pl 


Sroda, 26lislopada 2003 r. głos Pomorza 


Koledzy ufają 


Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sobot- 
ka (SLD), któremu prokuratura postawiła zarzuty związane z aferą stara- 
chowicką, został pozytywnie zweryfikowany przez partyjnych kolegów. 


- Nie bylo przeszkód, aby pan 
Sobotka uzyskał nasze poparcie. 
Na obecną chwilę nic się takiego 
nie dZIeje, co mogłoby nam prze- 
szkodzić w podjęciu takIej decyzji 
- tłumaczył wczoraj przewodni- 
czący koła SLD w Tomaszowie 
Mazowieckim Ryszard Gofdzlk. 
Sobotka uzyskał poparcie jedno- 
głośnie. Zdaniem Goździka, były 
wiceszef MSWiA nigdy "nie za- 
wiódł swoich partyjnych kolegów, 
zawsze jest chętny do pomocy". 
Przypomnijmy: w drugiej po- 
łowie października prokuratura 


w Kielcach postawiła Sobotce 
zarzuty ujawnienia tajemnicy 
państwowej, godzenia się 
na utrudnianie postępowania 
przygotowawczego w śledztwie 
w tzw. sprawie starachowickiej, 
jak też godzenia się na naraże- 
nie na bezpośrednie niebezpie- 
czeństwo życia I zdrowia poli- 
cjantów biorących udział w ak- 
cji specjalnej w Starachowi- 
cach. 
Wiceszef SLD Józef Oleksy 
mówił wczoraj, Że dobrze ocenia 
decyzję koła SLD w Tomaszowie 


Mazowieckim. Jego zdaniem, 
trudno potępiać Sobotkę. dopóki 
nie wiadomo jak cała sprawa się 
zakończy. 
Wiceszef SLD przyznał, Że 
pojawialy się sugestie, by dzia- 
lacze, wobec których sformuło- 
wano zarzuty prokuratorskie, 
powstrzymywali się ze składa. 
niem partyjnych deklaracji. We- 
dług niego widocznie Sobotka 
uznał, Że takie postępowame l 
mogłoby oznaczać, Że ma po- 
czucie winy. 


(PAP) 


TVP Szczecin rusza do Iraku 
I I 


Redaktor Piotr Dzlemlańczuk, opera. 
tor Marcin Przylecki, kierownik bazy 
technicznej Bartłomiej Wo)tczak I asy- 
stent operatora Robert Romanowlcz 
wyruszają dziś do Iraku. Spędzą tam 
śwl
,przywnaJąNowyRo
 


Wczoraj w siedzibie TVP 
Szczecin żegnał ich dyrektor 
ośrodka Krzysztof Matlak. - T 
trudny wyjazd, nie tylko ze wzglę- 
du na bezpieczeństwo, ale także 
ze względów psychIcznych. Mam 
nadzieję, że we czwórkę będzIe- 
cie stanowIć zgodny team. 
Pracownicy przeszli dwa szkole- 
nia, m.in. w lasach Rembertowa. 
- DowiedzIeliśmy S/{J mi{Jdzy inny- 
mi, ie podczas ostrzeliwania nale- 
ży padać na ziemi{J, uczyliśmy s/{J 
orientacji w terenie, wykrywama 
m1f7 i innych. przydatnych w warun- 
kach bojowych rzeczy - opowiadał 
Piotr Dziemiańczuk. 
Z Berlina jeszcze dzisiaj ruszą 
do Ammanu, stamtąd 1000 km cy- 
wilnym samochodem do Camp Ba- 
bilon. W obozie wojskowym będą 


PIOTR GUZlAŁ 


koordynator tworzenia Federacji 
Młodych Socjaldemokratów 
(nowej młodzieżówki SLD) 


"Domagamy 
się wolności" 


.... 


- Podczai lobotnlego zJazdu In- 
au,uracyJnego FederacjI Mło- 
dych SocJaldemokratów, członko- 
wie organJzlCJI ogłollll man"elt, 
w którym domagają II, legallzlCJI 
zwIązków partnerlklch, proltytu- 
cjl I narkotyków ml,kklch oraz 
aborcjI z przyczyn Ipołecznych 
I opodatkowania Kościoła kato- 
lickiego. Czy to nie za oltre po- 
Itulaty, Jak na początek dzlałal- 
IlOŚci? 
I - Nie! Przyjęliśmy zasadę pelnej 
otwartości i mówimy głośno o tym, 
o czym inni nie mogą lub nie mają 
odwagi. Na sali by/o trzysta osób, 
w tym wykladowcy akademiccy, 
doktoranci, studenci. Manifest zo- 
stal przyjęty jednoglośnie, przy du- 
żym aplauzie, a nawet, w pierwszej 
wersji tekstu, niektóre żądania ujęte 
były w sposób bardziej zdecydowa- 
ny, nie budzący wątpliwości, 
na przykład zamiast o .środkach 
odurzających o niskiej szkodliwości. 
mówiliśmy wprost o marihuanie. 
- Jak ten man"8It zOltał przYJęty 
przez polityków SLD? 


1.1 I 


I I 


.. 


I I 


. I 
I I 
ara _\ ,.11 
. 
..  


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 
Czyt.elnlczka z Koszalina: 
- Bardzo oburzyła mnie infor- 
macja, ie posłowie dostaną 
700 zł więcej na prowadzenie 
swoich biur. Sąsiaduję z czte- 
roosobową rodziną, która 
utrzymuje się z zasiłku dla bez- 
robotnych. alimentów na jedno 
dziecko i znikomej pomocy 
opieki społecznej. Ich mie- 
sięczny dochód wynosi około 
900 zł. Nie płacą za mieszka- 
me, inne rachunki regulują 
sporadycznie. To uczcIwi, ale 
biedm ludzie, dlatego wspoma- 
gają ich sąsiedzi. I jak tu się 
nie denerwować, gdy poseł, 
mImo ie dostaje spore pienią- 
dze, otrzymuje jeszcze pod- 
wyikę. Jeszcze bardziej irytuje 
fakt, gdy kto
 mówi, ie nie stać 
go na utrzymanie biur, zatrud- 
nienie fachowców czy wyjazdy 
na spotkania z wyborcami. 
I pomyśleć, ie tacy ludzie zo- 
stalI wybrani do parlamentu, by 
mieć wpływ między mnymi 
na poprawę iycla przeciętnego 
obywatela. 
Marian P. ze Slupska: - MI- 
nisterstwo Infrastruktury 
na półtora miesiąca przed koń- 
cem roku raptem odkryło, ie 
nie zdąiy wykorzystać 100 mln 
zł na Inwestycje drogowe. 
Wszystko wskazuje na to, ie te 
pieniądze przepadną. PIenię- 
dzy nie moina odłoiyć do szu- 
flady. Ciekawe więc co teraz 
wymy
" minister Pol, według 
którego na remonty dróg bra- 
kuje pieniędzy. To odkrycie 
wskazuje na to, ie nie brak 

rodków jest przyczyną fatal- 
nego stanu polskich dróg, lecz 
bardzo zła gospodarka. 
Jan Rzesz_wskl z Koszali- 
na: - Telekomunikacja Polska 
przebIera miarę w lekcewaie- 
nlU klientów. Żeby zgłosić awa- 
rię telefonu, muszę dzwonić 
do Olsztyna, a je
1i chcę po- 
znać numer wskazanego abo- 
nenta, łączę się z Poznaniem. 
W doble łączno
cl ełektronlcz- 
nej i komputerów mógłbym to 
zrozumieć, gdyby takie rozwią- 
zania dZIałały bez zarzutów. 
Niestety, przekonałem się, ie 
dane posiadane przez Poznań 
bywają nieaktualne od kilku ty- 
godni. W miniony czwartek te- 
lefonując pod znany numer 
znajomego, usłyszałem auto- 
matyczną informację "nie ma 
takiego numeru". Pomimo to, 
informacja w Poznaniu podała 
znany mi wcze
niej numer te- 
lefonu znajomego. Sprawa wy- 
ja
niła się, gdy telefonując 
na telefon komórkowy jego io- 
ny przebywającej w tym cZjJsie 
we Wrocławiu dowiedziałem 
się, że od kilku tygodni mają 
oni inny numer. Po co nam za- 
tem taka mforma , cja która 
na bieiąco nie uaktualnia da- 
nych abonenta? (te) 


II 


.. 


101. MAk.'" IIIt IV" 
Na ldjęciu od lewej - Marcin Przylecki, Hart'omlej WOjtCLllk, Piotr 
DLiemiańcLuk, Robert RomanowiCl L TVP Szclecin. 


mieszkać w klimatyzowanych 10- 
osobowych namiotach. Pogoda jest 
podobna do naszej, zwlaszcza ra- 
no. - A b{Jdzle jeszcze zimniej - po- 
cieszal Bartłomiej Wojtczak. 
- Zona akceptuje moją decy- 
zj{J wyjazdu - powiedział "Głoso- 


ROZMOWA DNIA 


I 


, 


- Tego jeszcze nie wiem. Nie 
otrzymalem żadnych sygnalów. 
Wkrótce spotkam się z Markiem Dy- 
duchem, sekrelarzem generalnym 
Sojuszu lewicy Demokratycznej. 
Spodziewam się jakichś komentarzy. 
- JakIch, Jak pan sądzi? 
- Ależ, proszę pana, przeciel 
nie mówimy niczego nowego. 
O wszystkich sprawach, które zna- 
lazły odbicie w naszym manifeście, 
czyli legalizacji niektórych prawem 
zakazanych używek, prostytucji 
i tak dalej, Sojusz i inne ugrupowa- 
nia lewicowe mówią od dawna. 
Weźmy narkotyki. 
- Prowadzą do uzależnlonII. 
- Zaraz, zaraz. To dlaczego nie- 
które są zalegalizowane w Holan- 
dii? W Anglii trwa publiczna dysku- 
sja, co zrobić z marihuaną. Wszyst- 
ko to nie jest takie proste, jak 
przedstawiają radykalowie. Wielu 


wi" Marcin Przy1eckl. - Pięć lat ts- 
mu byłem z kamerą w HImala- 
jach, tam tei nie były najlatwiej- 
sze warunki pracy. 
Ekipa telewizyjna wróci 
do Szczecina 8 stycznia. 
EWA I\.OSZUR 


młodych ludzi ma bardzo liberalne I 
podejście do środków odurzających I 
o niskiej szkodliwości. Czy mamy 
sami siebie oszukiwać? Żyjemy 
w dwudziestym pierwszym wieku! 
- Ale narł	
			

/18402-0003.djvu

			głos Pomorza 


CZŁUCHÓW 
Region manifestuje 


Dzisiaj o godzinie 13.30 rozpocznie 
się w Człuchowle manifestacja Soli- 
darności regionu słupskiego. Organi- 
zatorzy spodziewają się ponad 300 
demonstrantów. 


Akcja zostanie przeprowadzo- 
na w ramach ogólnopolskich dni 
protestu przeciwko antyspolecz- 
nej polityce rządu. Związkowcy 
będą się domagać m.in. bez- 
względnej ochrony wyplaty wyna- 
grodzeń, wprowadzenia syste- 
mów osłonowych dla tracących 
pracę, realizacji postulatów zagro- 
żonych branż oraz emerytów 
i rencistów, a także podjęcia dzia- 
łań zmierzających do wyelimino- 
wania przypadków szykanowania 
pracowników z powodu działalno- 
ści w związkach. Z tego właśnie 
powodu na miejsce manifestacji 
wyznaczono Człuchów. 
Z tamtejszej firmy Radpol bez- 
prawnie zwolniono przewodniczą- 
cego zakladoweJ SolIdarności. 
Były tam równiei inne przypadki I 
utrudniania dzialalności związko- 
weJ - mówi Stanisław Szuksła, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ Solidarność. 
Zbiórka uczestników manife- 
stacJI przy ulicy Jerzego z Dąbro- 
wy, przy ogródkach dZiałkowych. 
Następnie przemarsz w kierunku 
centrum miasta. Przed ratuszem 
I budynkiem starostwa 
ęczenie 
petycji burmistrzowi I staroście. 
(ram) 


Środa, 26 listopada 2003 r. .glos-pomnorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


Przed podwyżką większy ruch w aptekach 


I' 


Uwaga dla posła Macierewicza 


Nasz region str. 3 


Oczyścili Sieńkę 


Komisja Etyki Poselskiej zwróciła 
uwagę posłowi Antoniemu Meciere- 
wlczowl za bezpodstawne szkalowa- 
nie słupskiego posła SLD Jana Sleń- 
ko. 


Jak juź informowaliśmy, Sień- 
ko wystąpil do Komisji o ukara- 
nie posła Macierewicza po tym, 
jak ten ostatni 28 lipca podczas 
dyskusji w Sejmie dotyczącej 
programu zapobiegania i zwal- 
czania korupcji powiedział, źe 
"elita rządzącej partii ma w swo- 
im składzie ludzi, którzy są po- 
wszechnie uważani za ludzi uwi- 
kłanych w działalność przestęp- 
czą". Wypowiedź uzupełnił 
krótką listą osób związanych 
z działaniami korupcyjnymi 
i przestępczymi. Wśród nich wy- 
mienił nazwisko posła Sień ki. 


Sieńkę oburzył ten fakt, jak 
równieź i to, źe poseł swoją 
wypowiedź i listę osób zamie- 
ścił w związanej z nim gaze- 
cie. 
Tymczasem Macierewicz wy- 
jaśnił nam, źe poprzez swoją 
wypowiedź chciał zaprotesto- 
wać, bo jego zdaniem Sieńko 
świadomie lobbuje w Sejmie 
na rzecz farmy wiatrowej, w któ- \ 
rej udziały ma jego żona. 
Komisja nie zgodziła się z je- 
go argumentami. - Nie rozu- 
miem kolegów. ale nie będę ko- 
mentował ich decyzji - powie- 
dział nam poseł Jsrosław 
Kaczyński, obecny przewodni- 
czący Komisji. 
Macierewicz zapowiada od- 
wołanie do prezydium Sejmu. 
(maz) 


I W . d . . łk . 
I °lewo a me pomoze marsza OWI 
Paragrafy są w porządku 
I 


...._OI 
n 

' ołtI' 

..--" 
...,..,. 
""', ..,.. ... 
illit 

t' 
,,,,, '"' 
" 


Wojewoda pomorski nie uchyli 
uchwały Sejmiku Pomorskiego 
w sprawie przekazania budynku Ze- 
społu Szkół Medycznych w Słupsku 
Pomorskiej AkademII Pedagogicz- 
nej. 


- Wojewoda nie widzi pod- 
staw formalnych do uchylenia 
uchwały. a tylko pod takim ką- 
tem moie ją rozpatrywać. Nie 
moie natomiast oceniać, jak gło- 
sowali radni - wyjaśnia Anna 
Dykalńska, rzecznik wojewody. 
O uchylenie uchwały wystąpił 
do wojewody marszałek woje- 
wództwa, który uwata, że została 
przeforsowana przez słupskiego 
radnego SLD Pawia Kasprzyka 
i jest niezgodna z interesami wo- 
jewództwa, bo w budynku nadal 
działa szkoła, której organem za- 
łożycielskim jest samorząd woje- 
wództwa. Co w tej sytuacji zrobi 
marszałek? - Na razie czekamy 
na oficjalną odpowiedi wojewo- 
dy. Potem się zastanowimy, co 
zrobimy póiniej - komentuje MI- 
ra Moasakowska, rzecznik 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Tymczasem prof. Danuta 
GIerczyńska, rektor PAP twier- 
dzi, źe nie ma powodu do roz- 
dzierania szat przez Urząd Mar- 


FilI. SI.AWOMIH tABlC'KI I 
I Od kilku dni choony roohlą lal'asy. Z Ilólek aplek I.nikają leki. które ..spadly" L listy leków rerundoowanych. 


I Chorzy robią zapasy 
w aptekach już zaczyna brakować niektórych rodzajów insuliny i aerozoli 
na astmę. Te i inne lekarstwa znikną 1 grudnia z listy leków refundowa- 
nych, co oznacza, że zdrożeją. Więcej zapłacą m.in. astmatycy, chorzy 
na cukrzycę, nadciśnienie. 


BORNE-SU LINOWO 
Związek 
wypędzonych 


5 grudnia o godz. 16 w Urzędzie Mia- 
sta w Bomem-Sullnowle (woj. zachod- 
niopomorskie ) odbędzie się zebranie 
załotyclelskle Związku Wypędzonych 
Polaków. 


Związek zamierzają powolać 
Wiesława Błaslńska i Zbigniew 
R6iyckl z Bornego-Sulinowa. - 
To jest inicjatywa całkowicie od- 
dolna i otwarta na wszystkIe 
orientacje polityczne. Chcemy 
stworzyć przecIwwagę dla euro- 
pejskich działań nagłaśniających 
wysiedlanie Niemców - wyjaśnia 
Wiesława Błasińska, której rodzi- 
na została wysiedlona ze Lwowa. 
Jako główny cel inicjatorzy po- 
wołania związku stawiają sobie 
zachowanie w pamięci narodowej 
i historii Polski wiedzy o wypędze- 
niu Polaków z kresów. Chcą też 
solidaryzować się z przedstawi- 
cielami innych narodów, którzy 
ucierpieli wskutek wypędzenia. 
Ponadto będę dążyć do uzyska- 
nia zadośćuczynienia od spraw- 
ców wypędzenia. - Nie mamy jed- 
nak zadnych zamiarów rewizjom- 
stycznych - zapewnia Błasińska. 
Zainteresowani związkiem m0- 
gą uzyskać szczegółowe informa- 
cje pod numerem telefonu 094- 
3733080. 


W hurtowniach leków już bra- 
kuje niektórych popularnych insu- 
lin, więc trudno je dostać również 
w aptekach. Insulina Mixtard, któ- 
ra do tej pory kosztowała 2,50 zł, 
podrożeje do 19,82 zł. - Są pol- 
skIe zamienniki - tłumaczą ukła- 
dający listę leków. - Ale nie kaidy 
dobrze toleruje określony lek 
I trzeba zapisać zagraniczny za- 
miennik - ripostują lekarze. 
W kazdym razie w aptekach insu- 
liny zaczyna brakować. - Ludzie 
przychodzą, pytają o przyszłą ce- 
nę i chcą kupić, proszą, ieby Im 
sprowadzić leki jeszcze po sta- 
rych cenach - mówi Karłna Jane- 
czek, właścicielka apteki 
przy ul. Armii Krajowej w Slupsku. 


Chorzy na astmę pytają w apte- 
kach o leki w aerozolu, m.in. o Fo- 
radli. Do tej pory chory płacił za ten 
aerozol cenę ryczałtową - 2,50 zł. 
Od 1 grudnia zapłaci 13,83 zł. - 
Dla przewlekle chorych to bardzo 
duio pieniędzy- mówią aptekarze. 
Podobnie jest w przypadku leku 
Severent Dysk na astmę: jeszcze 
kosztuje około 7 zł. Po podwyżce 
chorzy zapłacą 24,14 zł. To samo 
dotyczy leku Norvascem na nadci- 
śnienie: spadł z listy i będzie kosz- 
tował ponad 70 zł. Polskie zamien- 
niki tego leku nie są za dobrze tole- 
rowane przez wielu chorych. 
- Nowa lista leków Jest tak 
skonstruowana, ieby budżet pań- 
stwa jak najmniej doplacał do le- 


karstw - mówi Dariusz Tatara' j 
współwłaściciel apteki przy Sta- 
rym Rynku w Słupsku. - Na pod- 
wyice zarabiają hurtownie leków: 
wyzbyły się starych zapasów in- 
sulin. a następne dostawy będą 
mieć po nowych cenach. 
Przewlekle chorzy - na cu- 
krzycę, astmę, nadciśnienie - za- 
reagowali natychmiast, robiąc za- 
pasy leków. Jednak Tatara za- 
uważa, źe przed tą podwyżką 
ruch w aptekach jest mniejszy, niż j 
przed poprzednimi zmianami cen. 
- Albo ludzie nie mają pieniędzy. 
albo już jest im wszystko jedno - 
mówi aptekarz. . 
MAŁGORZATA 
BUDNIK-ŻABICKA 


Mamy naj droższe w Europie kosmetyki 


,Akcyzą W perfumy 
ł 


(maz) 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Areszty dla przestępców 
SŁUPSK. Trzy miesiące 
aresztu orzekł sąd wobec trzech 
mężczyzn, którzy w piątek przez 
pięć godzin więzili swojego kole- 
gę w kontenerze. Następnie bili 
go młotkiem i ogłuszali gazem 
łzawiącym. Pokrzywdzony w cięż- 
kim stanie trafił do szpitala, miał 
m.in. połamaną kość czaszki. 
Bandyci zabrali mu 30 złotych. 
Gnębicielom - Krzysztofowi G., 
Przemysławowi G. i Erykowi R. - 
grozi do 12 lat więzienia. 
Również trzy miesiące spędzi 
w areszcie 29-letni Andrzej S., 
który w sobotę za pomocą atrapy 
pistoletu groził sprzedawcy i klien- 
tom sklepu spożywczego w Grąsi- 
me, a następnie ukradł p6ł litra 
wódki o wartości 17 zł. 


(krab) 


R-e K l A M A 


MIESZKANIA 
ostatnie w tym roku 
. 48 m 2 po 1850zł/m 2 brutto 
. 92 m 2 po 2150zł/m 2 brutto 
PBOIUI Piotr Flens - Koszalin 
ul.Gnie1nleńska 74 teI.347-47-14 I 
BH4354 


Jeżeli Polska nie zniesie akcyzy na ko- 
smetyki, będzie jedynym z 25 krajów 
UE pobierającym ten podatek. Mote 
to być przyczyną upadku polskich firm 
I zwiększenia szarej strefy. Sprawą 
zajmą się dziś posłowie. 
I 


Obecnie akcyzą objęte są ko- 
smetyki zapachowe (perfumy, WO- 
dy toaletowe) i upiększające (po- 
madki, cienie, róźe). Jest to ok. 
35-40 proc. rynku kosmetyczne- 
go. Podatek na kosmetyki impor- 
I towane wynosi 25 procent, nato- 
miast na produkowane w Polsce - 
20 procent. 
Według ekspertów Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Pry- 
watnych utrzymanie akcyzy niesie 
ze sobą wiele zagrożeń, jak prze- 
noszenie produkcji polskich firm 
za granicę i niechęć firm zagra- 
nicznych do inwestowania w Pol- 
sce. Analitycy rynku obawiają się 
leż strat w handlu detalicznym. 
Konsumentom będzie się bardziej 
opłacało przywozić kosmetyki zza 
granicy, gdzie będą tańsze o oko- 
ło 25 procent niż w Polsce. 
Jarosław Skoczeń, prezes 
słupskiego Lotonu, nie ma wątpli- 
wości - pozostawienie podatku 
obniży konkurencyjność polskich 
I firm, a co za tym idzie pogorszy 
I ich finansową kondycję. - Będzie- 
my dyskryminowani względem 
producentów zagranicznych i im- 
porterów - tłumaczy. - Skutkować 
to będzie tym, że staniemy się 
rynkiem zbytu dla wyrobów z in- 
nych krajów Unii Europejskiej. 
Graiyna I Leszek Grzech, 
właściciele dwóch słupskich dro- 
gerii, sprzedażą kosmetyków zaj- 
mują się od 10 lat. Ich zdaniem 
perfumy są w Polsce zdecydowa- 
nie za drogie. - W efekcie nasi 
klienci przerzucają się z droż- 
szych kosmetyków na tańsze - 
żalą się przedsiębiorcy. - Szcze- 


I 
.. 


. I  


} 


.. 


fi 


.J.. 


Fot. SLAWOMIR :tABlCKI 
Katarzyna Noowakoowska z drogerii państwa Grzech zachęca klientów 
doo kupienia perrum. Jednak chętnych jest cooraz mniej. 


gólnie dotyczy to lakierów do ps- 
znokci i pomadek. W porównaniu 
do roku ubiegłego obroty spadły 
nam o polowę. Plagą są tańsze 
kosmetyki sprowadzane niełegal- 
nie z Niemczech. 
W podobnym tonie wypowia- 
dają się inni sprzedawcy. - Z roku 
na rok coraz gorzej, mało kto ku- 
puje dziś markowe perfumy. czy 
wody toaletowe - załamuje ręce 
ekspedientka z drogerii w cen- 
trum Słupska. - Nie ma co się dzi- 
wić, ludzie nie mają pieniędzy, 
a na kosmetykach najłatwiej jest 
zaoszczędzić. 
27-letnia Agnieszka z Ustki 
na kosmetyki wydaje od 80 
do 120 zł miesięcznie. - Z czegoś 
bęclę musiała zrezygnować - nie 
kryje ustczanka. - Już teraz wiele 
moich kolezanek zamiast tuszów 
do rzęs renomowanej francuskiej 
firmy kupuje te polskiej produkcji, 
które są o polowę tańsze. 
Projektem ustawy o zwolnienie 
z podatku akcyzowego branży ko- 


. 


smetycznej zajmie się dziś Sejm. 
Zwolennikiem takiego rozwiąza- I 
nia jest slupski poseł SLD Włady- 
sław Szkop. - Polki są pięknymi 
kobietami, powinny więc podkre- 
ślać swoją uroc:lę - uważa parla- 
mentarzysta. - Nie może być tak, 
ie nasze żony będą mniej zadba- 
ne niż mieszkanki innych krajów 
europejskich. 


JACEK CEGŁA 


RYNEK KOSMETYCZNY 


W Polsce działa obecnie około 
450 firm kosmetycznych. Rocz- 
ny obrót ze sprzedaży 
kosmetyków wynosi 5 mld zł. 
Około 50 procent kosmetyków 
sprzedawanych na polskim ryn- 
ku to wyroby rodzimych firm. 
Do budżetu wpływa rocznie 120 
mln zł z tytułu akcyzy na kosme- 
tyki, co stanowi 0,35 procent 
pobieranej rocznie akcyzy (ogó- 
łem 34 mld zł). 


Testy kompetencji w gimnazjach 


szałkowski i Zespół Szkół Me- 
dycznych. - Sprawa zaczęła się, 
gdy nastąpiła zmiana w syste- 
mie kształcenia pielęgniarek. 
Wtedy poprzedni marszałek wy- 
stąpil do nas z propozycją utwo- 
rzenia studiów licencjackich 
z zakresu pie/
gniarstwa - tłu- 
maczy Gierczyńska. - Abyśmy 
mogli to zrobić, poprzez porozu- 
mienie marszałek przekazał 
nam w bezpłatne uiyczenie 
do 2005 pomieszczenia w Ze- 
spole Szkół Medycznych. Płaci- 
my tylko za media. Teraz chce- 
my tylko odwrócić tę sytuację: 
budynek naleiałby do nas, 
a szkoła korzystałaby z niego 
na zasadzie bezpłatnego uiy- 
czenia. Nie zamierzamy nikogo 
zwalniać. Według pani rektor ta- 
ki ruch jest konieczny, aby PAP 
mógł uzyskać akredytację Rady 
Akredytacyjnej przy Minister- 
stwie Zdrowia i otworzyć kolejne 
kierunki licencjackie medyczne - 
fizykoterapeuty i ratownika me- 
dycznego. 
. Rektor ma nadzieję, że uda 
się jeszcze wypracować kom- 
promis podczas spotkania zain- 
teresowanych stron z Komisją 
Nauki Sejmiku Pomorskiego. 
(maz) 


Sprawdzają wiedzę 


Próbne testy z wiedzy humanistycz- 
nej pisali wczoraj uczniowie trzecich 
klas gimnazjów z województwa po- 
morskiego. Dziś druga część - mate- 
matyczno-przyrodnicza. Jednak 
prawdziwy sprawdzian czeka Ich 
w maju. 


W Gimnazjum nr 1 w Bytowie 
nerwowo było tylko przed godz. 9. 
Stres minął szybko, gdy ucznio- 
wie weszli do sali i usiedli w ław- 
kach. - Jestem dosyć dobrze 
przygotowany - mówił Maciej 
Smantek. - Myślę, że pójdzie mi 
dobrze. - Starałam się powtórzyć 
cały materiał. Najbardziej boję się 
zadania opisowego - nie ukrywa- 
ła Kinga Dawldowska 
Spokojni o swoich wychowan- 
ków byli równieź nauczyciele. 
Uważają, że jeśli ktoś uczył się 
systematycznie, to nie powinien 
mieć problemów z rozwiązaniem 
testu. I chyba mieli rację, gdyż 
uczniowie, którzy wyszli z sal 
po dwóch godzinach, nie kryli za- 
dowolenia. - Test był łatwy - 


oceniła Sylwia Stoltman. - Doty- 
czył tematyki igrzysk olimpijskich. 
- Mały problem mieliśmy z napi- 
saniem listu, który miał być od- 
czytany sportowcom - mówiła 
Beata Witek. - Trzeba było też 
podpisać rysunki, przedstawiają- 
ce różne dyscypliny sportu. 
Według gimnazjalistów dzi- 
siaj będzie trudniej. - Wczoraj 
wystarczyło wykorzystać inteli- 
gencję i logikę - mówiła Małgo- 
rzata Saldatke. - Dziś w teście 
matematyczno-przyrodniczym 
będą elementy fizyki i chemii, tu 
przyda się przede wszystkim 
wiedza. 
Wyniki testu próbnego nie są 
brane pod uwagę przy wystawia- 
niu ocen na świadectwie, ani re- 
krutacji do szkoły średniej. Mają 
stanowić informację dla szkoły, jB- 
ka jest wiedza uczniów i przygoto- 
wać ich do prawdziwych testów. 
JUTRO W "GLOSIE POMORZA" 
OPUBLIKUJEMY TEST HUMANISTYCZNY 
Z ROZWIĄZANIAMI. 
(zida) 


RE K-Ł-A-M A 


Ze względu na konieczność wykonania prac na urządzeniach energetycz- 
nych, wystąpią przerwy w dostawie snergll elektrycznej w dr.iach: 
2:1.11.03r. godz. 8-14.30 Słupsk ul. Madalińskiego cala, Stadion, nurto
mia 
wędlin, Kaszubska 14-20, Krzywa 1-13 i 2-24, Jasna 2-12 
28.11.03r. godz. 8-11 Słupsk ul. Kotarbińskiego 5 i 7 kl. 1-2 
1-3 I 5.12.03r. godz. 8-14.30 Sierakowo wieś 
3.12.03r. godz. 8-9/14.30-16 Kobylnica ul. Orzechowa, Młyńska 17-31 
3.12.03r. godz. 8-16 Kobylnica ul. Młyńska 1-15, 2-14, Szkoła, Sala sportowa 
4.12.03r. godz. 8-9114.30-16 Bydlino całe 
4.12.03r. godz. 8-16 Bydlino ,.za rzeką", przetwórnia ryb, zakłady, mieszkańcy. 
za wynikające utrudnienia związane z przerwami w dostawie prądu, 
Rejon Dystrybucji Słupsk przeprasza. 


. 


G-8463 


,
		

/18402-0004.djvu

			str. 4 Kraj 


zus 
Kapitał w czasie 


ZUS bez ograniczeń czasowych bę- 
dzie przyjmował dokumenty po- 
trzebne do wyliczenia kapitału po- 
czątkowego - poinformowała wczo- 
raj rzeczniczka Zakładu Anna 
Warchoł. Zaprzeczyła tym samym 
doniesieniom prasowym, jakoby tyl- 
ko do końca tego roku przedsiębior- 
cy mieli przesyłać do ZUS stosowne 
dokumenty, 


.Mamy obowlljZek przyJąĆ dokumen- 
ty do wyliczenia kapitału początkowego 
i przeliczyć świadczenie w każdym cza- 
sie. Kapitał początkowy jest to boWIem 
hipotetyczna emerytura" - powiedziała 
Warchol. WYJ89niła, te zapISana w usta- 
wie data 31 grudnia 2003 J8ko data skła- 
dania dokumentów do ZUS dotycz:y tyl- 
ko Zakladu I przedslęblorc6w. .Jeżeli 
przedsiębiorstwo nie złoży stosownych 
dokumentów do końca roku, może zgło- 
SIĆ się do ZUS z wnioskiem o przedłuże- 
nie tego terminu. Przekroczenie daty 31 
grudnia nie wiąże się z zadnyml konse- 
kwencjami dla przedsiębiorców" - wyJ8- 
śniła Warchol. 


(PAP) 


OPTIMUS 
Kluska niewinny? 


Wniosek o umorzenie śledztwa prze- 
ciwko byłemu szefowi Optimusa Ro- 
manowi Klusce, podejrzanemu o wy- 
łudzenie podatku VAT, złozyll wczoraj 
do Prokuratury Apelacyjnej obrońcy 
przedsiębiorcy. Powołali się w nim na 
poniedziałkową decyzję NSA, te jego 
firma nie wyłudzała podatku. 


Roman Kluska razem z czterema 
osobami z byłego kierownictwa Opti- 
musa jest podejrzany o wyludzenia 
należności podatkowych w wysokości 
ponad 9 mln zl. W ramach śledztwa 
prokuratura zastosowała wobec Klu- 
ski poręczenie majątkowe w wysoko- 
ści 8 mln z, i zabezpieczy/a majątek 
na poczet ewentualnych przyszłych 
roszczeń w wysokości 30 mln zl. 
(PAP) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(a)glos-pomorza. pl 


SONDAŻ. Tylko prezydent ma więcej dobrych ocen niż złych 


Rząd na 8 procent 


Działalność rządu źle ocenia 87 proc. 
badanych - dobrze 8 proc. Premierowi 
oceny negatywne wystawiło 78 proc. 
ankietowanych - dobre 14 proc. Tylko 
prezydent uzyskał większość dobrych 
ocen - 63 proc. Negatywnie jego dzia- 
łalność oceniło 28 proc. badanych - wy- 
nika z najnowszego sondażu TNS OBOP. 


"Raczej żle" dzialalność rządu 
ocenl'o 39 proc. ankietowanych (w 
pażdzierniku - 45 proc.); "zdecydowa- 
nie żle" 48 proc. (w pażdziemiku - 42 
proc.); "raczej dobrze" prace rządu 
oceniło 8 proc badanych (tyle samo 
co w pażdziemlku). Nie miało zdania 


w tej sprawie 5 proc. uczestnik6w son- 
dażu (tyle samo co w pażdzierniku). 
Na pytanie, czy Leszek Miller do- 
brze wypełnia obowiązki premiera "ra- 
czej nie" odpowiedziało 32 proc. ba- 
danych (w pażdzierniku - 36 proc.); 
"zdecydowanie nie" odpowiedziało 46 
proc. ankietowanych (w pażdzierniku - 
42 proc.). .zdecydowanie tak" odpo- 
wiedziało 2 proc. uczestnlk6w sonda- 
tu (w pażdzierniku - 1 proc.); "raczej 
tak" - 12 proc. (w pażdziemiku - 13 
proc.). Nie miało zdania 8 proc. bada- 
nych (tyle samo co w pażdziemiku). 
Czy Aleksander Kwaśniewski do- 
brze wypelnia obowiązki prezydenta 


"zdecydowanie tak" odpowiedziało 15 
proc. badanych (w pażdziemiku - 20 
proc.); "raczej tak" - 48 proc. (w pafdzler- 
niku - 50 proc.). Negatywnie - "raczej 
nie" - pracę prezydenta oceniło 18 proc. 
ankietowanych (w pażdziernlku - 17 
proc.); ,.zdecydowanie nie" 10 proc. ba- 
danych (w pafdziemlku - 6 proc.). Nie 
miało zdania 9 proc. uczestnikÓW sonda- 
żu (w pafdziemlku -7 proc.). 
Sondat przeprowadzono w dniach 
8-10 listopada na og6lnopolskiej,loso- 
wej, reprezentatywnej pr6bie 1005 
mieszkańców Polski w wieku 15 i wię- 
cej lat 


(PAP) 


Pomagają Darii Trafankowskiej 


.... 


, 

f(Or( 00 £'11 
cURvp 
.: i, 
--" 


"" 
f .-. 
., 

 


. (' t. 


,,- 
r 
- (, 
.. 1<,.. i' 
. ... 
.J\ 
 


.. 


.-,.. 


'-,., - 
hl, Itr,. 
)  


!' ) 
'/ 
t'; 


ł" 


I Fol. PAP 
S tanls'aw Tym przy współpracy zespołu aktorskiego zorganizowali w Teatrze Powszechnym w Warszawie koncert, 
loterię fantową oraz aukcję, z kt6rych dochód zostanie przeznaczony na leczenie onkologiczne aktorki Darli T ra- 
fankowsklej. Aktorka walczy o życie w klinice w austriackim Salzburgu. 


R f K L A lA A 
r PoIudnlowy Korx:em Energetyczny Sp6I(a Akcyjna z aledzlblt 
I w Katowicach ul. Lwowska 23 - Elektrownia "t.aziaka" 
w ł.aziakach Górnych, ul. Wyzwolenia 30 
ogłasza 
piMmny pnetarg nIeogranlc:zony na aprzecbd: nleruchomo6cl 
poIotoneJ w Mielnie przy ul. Przyjaciół 4, cia której w SądzIe 
Rejonowym w KORannIe prowadzona Jeat kaJtga wieczysta 
oznaczona numerem KW 10316. 
Przedmiotem sprzedaży jeSt prawo uzytkowanla wieczystego gruntu stano- 
I wlącego działkę budowlaną nr 725 o pow. O, 0704 ha oraz prawo własno- 
ści usytuowanych na niej następujących obiektów 
1) budynku mieszkalnego, 
2) budynku świetlicy, 
3) budynku 
J hydroforni, 
4) śmietnika. 
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 11.12.2003 r. o godz. 10. w Elek- 
trowni .Łazlska" w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30. 
Oferty naWy ekłIIdać o.obI6cie lub Poc:zbt do dn.. B.12.2OO3 I. na adres: 
Południowy Koncern Energetyczny Sp6I(a Akcyjna 
Elektrownia "ł.aziaka" 
Wydział Socjalno-Gopspodarczy 
ul. Wyzwolenia 30 , 
43-170 t.aziska Górne 
OI.r.nI związany jIsł of.rtą do linio 28.02.204 r. 
Oferta powinna byt zIoiono w dwóch egDIIpIarladl w oddzielnych .optrtam oZllOaDllym odpo- 
wiednio nopisem .oryginał i .opio.. Kaida .operta powinna byt ozaoczana inilniltn, nam 
K*", nazwą lub firmq of.r.nta Mm dokładnym odrMII, a 1akie lawiIfDt napis .prz.targ 
Mielno.. 
W razie romietnaki pamitdzy trlłcią .apii i oryginalu rmtrzygajqcl znaaenit Iłfdzie miala 
trrit oryginału. 
Do of.rty noleiy doIQayć epis I odpowiedniego r.jestru lub ewidencji potwierdzojęCf uprawnienie 
..f..nta do wysttpClWllnia w oItrOÓl prawnYII (nie dotyczy to of.rent6w btdących _mi fi. 
zyanymi nit prowdzqcymi dzalCllalnaśd gospodaraej). 
Prudniot sprudaty IIOtna ogIqdać do doia 1.12.2003 r. w godz. od 10.00 do 14.00. 
Cena wywolawaa wynosi: 182.380 zł. 
I Warunidem przysIqpieaia do przetarg. jIsł wpIacenie wadi.m w wysokold 20.000 zł. 
Wadium powinna byt wnitsioIII w gotllwte no rachuMlt llankowy: 
liSI S. A. OthbI" talsk. G«M 13701170-260-27000-00o-o1003 
w tenninil do linio 9.12.2003 r. 
WnitslOlll wadium pmpoda no fZI(l sprzedającego jeuli: 
11 żaden I uaestnik6w nie ZDDleruje (O najllllliej (Ony WJWQIawa.
 2) oferent, 
órego oln 
leKI. wybrana uchyli sit od zawarcia umowy w ustalonym I nin terminie. 
3) ofer.nt, .t6Iego oferta została wybrCIIII nil wpIad laoferawaaej tłny nobycia nojp61niej 
w dniu wyznaaonym ja.o dliU lawarÓD UIIIDWy. 
Wadium wnitsin pruI ol.lntów, kt6rym olerty nil zaslallq przyjętllłfdzie in zwr6cn nie- 
I zwIaanie pa doItonaniu wy\Jorł oferty, nololnias1 oferentowi, kt6rego oln ICK1anie wyIIre- 
no wadium ICK1anie zatKlOlN no poaeł uny nabyóa. 
Of_1II wygrJWlltllCf przetarg, kt6ry lKhyI 'ił od lawarcia Ullowy w formie aktu natarlOlnego 
I trad wwltie upr....niI zwiqzn I wygranym pmtargiem. 
J.ż.li .llu o...... zaoferuje jednakową UIIf spmdającalllU przysługuje prawa przeprawa- 
dzenia tlty1acp 
DIw, .16re nie spełni wun1l6w episonym . niniejszym ogIosuniu ID51CInie odrllKOllO. 
I 
I Wsu'.im inlorllOQi _la pani GraiyIa lusek, lit. (0-32) 324 31 22 w godz.1,OO - 9.00 
113.0 -14.00. 


l, 


K-2481 


Środa, 26 listopada 2003 r. głos Pomorza 


, 


"'\' 


.. 'A - . 
t'I.'i ł ' · 


Idą święta 


. 


. . 
.- . 
... 


..ic..'" 


.... 
..ł.. 


--ł 


... ) 
\\ 

 ... . 

 


1'01. PAP 
C hocla2 do świąt pozostał leszcze rnlesląc, właściciele sklepów prześciga- 
Ją się w tworzeniu świątecznej atmosfery 


11 


SEJM. Debata nad nowelizacją ustawy o RTV 


Misja z definicji 


Wczoraj w Sejmie odbyła się deba- 
ta nad rządowym projektem tzw. 
małej nowelizacji ustawy o radiofo- 
nII I telewizji. Projekt dostosowuje 
polskie prawo medialne do norm 
unijnych. Znajduje się w nim rów- 
nle2 definicja misJI publicznych me- 
diów. 


...-ł 


ZgodOle z projektem, nadawcy 
są zobowiązani do przeznaczenia 
co najmniej połowy kwartalnego 
czasu nadawania programu na 
audycje europejskie I co najmniej 
30 proc. na audycje wytworzone 
pierwotnie w języku polskim. 
Projekt ustala czas ochronny 
dla dzieci (od 6.00 do 23.00), czyli 
zakaz emisji treści o negatywnym 
wpływie na małoletnich I propago- 
wania treścI pomograficznych lub 
zawierających przemoc. 


UE - POLSKA. Komisarz 11e zrozumiał słowa posła Platformy Obywatelskiej 


Ostry Verheugen 


Poniedziałkowa ostra wymiana zdań 
z komisarzem Guenterem Verheuge- 
nem b)ła w częśd zawiniona przez tłu- 
maczenie. Komisarz wziął do siebie 
uwagi ogólnej natury dotyczące mojej 
oceny działań całej komisji - powiedział 
wczoraj poseł PO Janusz LewandowskI. 


Podczas poniedzialkowej sesji 
Parlamentamej Komisji Wsp61nej UE- 
Polska w Brukseli wymiana zdań mię- 
dzy komisarzem a poslem dotyczyła 
krytyki postawy Polski w rokowaniach 
nad unijną konstytucją. Lewandowski 
oceni' działania Unii jako pr6by jedno- 
stronnej rewizji Traktatu Akcesyjnego 
oraz stosowanie podw6Jnej miary 
w ocenie np. poziomu deficytu budże- 
towego państw Umi i kandydatów. 


R f K L A lA A 


Verheugen odparł, że nic nie kryty- 
kował w polskich przygotowaniach do 
akcesji. "Dlatego też zastanawiam się, 
jak panu w og61e przyszło do głowy, 
że są jakieś podw6jne standardy. Je- 
stem bardzo rozczarowany pana slo- 
wami. Jeżeli tek właśnie Polska za- 
czyna członkostwo w Unii Europej- 
skiej, to żaluję swoich dZla'ań na 
rzecz Polski" - powiedział. 
Lewandowski tłumaczy' wczoraj, 
że ostra odpowledż Verheugena wzię- 
ła się ze złego przekładu jego sł6w 
przez tłumacza. W jego ocenie komi- 
sarz wziął do siebie uwagi skierowane 
og61nie do Komisji Europejskiej. 
"M6wiłem, że rozlicza się kandy- 
dat6w, samemu nie dotrzymując usta- 
lonych reguł dotyczących np. poziomu 


deficytu budżetowego. Zmienia się też 
reguly wynegocjowane w Kopenha- 
dze na inne, jeszcze zanim weszly 
one w tycie" . tłumaczył swoją wypo- 
wiedż Lewandowski. 
W jego ocenie, zapisane w unij- 
nych dokumentach przyzwolenie na 
dowolne dotowanie wschodnich lan- 
d6w Niemiec albo należałoby rozcią- 
gnąć na wszystkie kraje, kt6re byly tak 
samo historycznie doświadczone - 
czyli inne kraje dawnego bloku 
wschodniego, albo zrezygnować z te- 
go zapisu. "Chcemy jednych reguł" - 
m6wił poseł PO. "My nie żądamy do- 
datkowych przywilej6w, tylko obser- 
wujemy to, jak dotrzymywane są regu- 
Iy obowiązujące w Unii" - wyjaśnił. 
(PAP) 


WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 
zleci opracowanie dokumentacji rzeczowo-t1nanaowej pn. 
"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Śclek6w 
w Dębnicy Kaszubskiej" 


Szczegółowe Informacje oraz dokumentację I materiały 1r6dło- 
we mo:tna otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komuna'nej 
Iw Dębnicy Kaszubskłej tel. 81-31-211 oraz u Wicew6jta Gminy 
I tel. 81-31-305, e-mali: ugdk@post.pl 
Oferty w tej sprawie mo:tna składać 
I do dnia 28 grudnia 2003 roku w sekretanacle Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16A. 
K-8610 


Nadleśnictwo Łupawa, 
76-242 Łupawa 49 
podaje do publicznej władomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedały na rzecz najemcy lokalu, 
zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w Wenzawie: 


1. Budynek mieszkalny jednorodzinny - Gogolewko 13 
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny - Ochodza 6 
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny - Czarna Dąbrówka 29 
4. Budynek mieszkalny dwurodzinny - lupawa 51 
I 


BH4433 


POIZIIkujemy pilnie do pracy 
w terenie, obe)muMcego obIzar 
województwa uchodnIopomorski. 
10 I JII)I1IOI'Ikieł, IItfłczyznt 
z Koszalina I okolic. 
Wvmallanla : 
- wiek do 45 lat 
- dyspozycyjność 
- prawo jazdy kategorII B 
- własny samochód 
dostawczy 
Wynagrodzenie 
około 4 . 5 tys. zł. 
Tel. (0-58) 691. 1.7 1.5. 


8-14297 


DRZWI, WITRYNY, FASADY 

 
SCHOCO 
INTERNATIONAL 


FABRYKA OKIEN ł DRZWI PCV LASTRlK 
KOSZALIN SŁOWIAŃSKA 11 F 
34071&4, 3421222,3426228 FAX 3402814 
BH3414 


w projekcie zdefiniowano, 
czym jest misja nadawców pu- 
blicznych. ,Publiczna radiofonia 
I telewizja realizuje misję publicz- 
ną, oferując na zasadach określo- 
nych w ustawie całemu społe- 
czeństwu I poszczeg61nym Jego 
częściom zróżnicowane programy 
I inne usługi w zakresie informacji, 
publicystyki, kultury, rozrywki, 
edukacji I sportu, cechujące się 
pluralizmem, bezstronnością, wy- 
ważeniem I niezależnością oraz 
InnowacYJnością, wysoką Jakością 
I Integralnością przekazu" - czyta- 
my w projekcie. 
Pomoc publiczna przekazywa- 
na mediom publicznym musi być - 
według twórców projektu - księgo- 
wana oddzielnie od środków 
z działalności komercyjnej. 


(PAP) 


KOMISJA 
Prowokacja Pęka 


Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej 
oddaliła wczoraj wniosek Aleksandra 
Małachowskiego (UP), który doma- 
gał się ukarania Bogdana Pęka 
(LPR), za to, że ten nazwał go z try- 
buny sejmowej ,szowinistą'. 


Wiceprzewodnicząca komisji Elz- 
bieta Piela-Mielczarek (SLD) powie- 
działa PAP, że według większości 
członków komisji wniosek jest nieza- 
sadny. "Komisja uznaJa, że wcześniej- 
sze wypowiedzi posła Małachowskie- 
go podczas debaty sejmowej sprowo- 
kowały posła Pęka do użycia takiego 
sformułowania" - wyjaśniła. 
Komisja Etyki odroczyła natomiast 
rozstrzygnięcie innego wniosku o uka- 
ranie Pęka - zgłoszonego przez mar- 
szałka Sejmu Marka Borowskiego. 
Według Borowskiego, posel LPR pod- 
czas debaty nad wnioskiem o odwoła- 
nie marszałka Sejmu "podał niepraw- 
dziwe informacje, kt6re naruszyły jego 
dobra osobiste". 
Piela-Mielczarek wyjaśniła, że ko. 
misja, zanim podejmie decyzję w tej 
sprawie, chce zasięgnąć opinii praw- 
I nej. 


(PAP) 


R-!-K L A lA A 


OBWIESZCZENIE 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku 
z dlJ818 listopada 2003 r. syg. akt 1).52/01 ustalo- 
no doda_1Istt Wltrzyt8loości Wiesława WLIP- 
ka wł. Lęborskiego Prz
twa Budownttwa 

nego w L_. W terminie dwócIIly' 
godri od dnia "azalia sit obwieszczenia wierzy. 
Ciel mo
e wrweść eciw do lis . elllOŚci. 


ł= ' POCZT. POUD 
ł-per1u !_acha..",?: 
70.661 Szatdl, ul. Gdaisk. 1 

 ====:=za- 
0ddDaI SkIpsk d. -ło SIwosza 14 
- tu. 1.07, rek prad. 1"5, ...nmIa 
SULOO111HSG577150, _ wp. 2900 II 
- tu. 1.07...., rek..... 1996,.... 
SULOO111HT0581335, _ wp. 2500 II 
- tU. 1.07211, rek..... 1"5. .... 
SULOO711HSGS77477, _ wp. 29SO II 
Pnetorg dtdIIe sit w lWu 08.12.2003 t na II- 
.. CJdiIzISI o todz. '00. Wcrunkiem JIZYSIt 
pIeIIo do pnMgu jestwplm!a ..... w.,.. 
ki ł"".,
 lClllrZlgllsltlll-ł 
dl 
 JII'1'IIIIIU bu.... przyayI1. 
Sl.1314 


.. 


I
		

/18402-0005.djvu

			glos Pomorza Środa, 26 listopada 2003 r. 


GRUZJA 


Saakaszwili 
faworytem 


4 stycznia 2004 roku odbędą się 
W Gruzji przedterminowe wybory 
prezydenckie - zdecydował wczoraj 
gruziński parlament, obradujący 
w Tbilisi na nadzwyczajnej sesJI. 


Parlament zdecydował o nowych 
wyborach 155 głosami, przy braku gło- 
sów przeciwnych. Lider Ruchu Naro- 
dowego, 35-letni Michai' Saakaszwili, 
powiedział, 
e jego ugrupowanie I De- 
mokraci Nino Bud
anadze I Zuraba 
Żwanli wystawią ,jednego" kandydata, 
którego nazwisko wkrótce ogłoszą. 
Obserwatorzy gruzińskiej sceny 
politycznej są zdania, że to w'aśnle 
Saakaszwlli będzie kandydował i zo- 
stanie nowym prezydentem Gruzji. 
Pomimo apeli Saakaszwllego, deputo- 
wani odl
yli do dziś głosowanie nad 
datą przedterminowych wyborów par- 
lamentarnych. Wcześniej tego dnia 
Sąd Najwy
szy unlewa
nił część wy- 
ników wyborów parlamentarnych z 2 
listopada, dopatrując się nadu
yć I na- 
kazując powtórzenie wyborów. 


USA 
Miliardy dolarów 
na obronę 


Prezydent USA podpisał w ponie- 
działek ustawę o wydatkach na 
obronę, które osiągną rekordową 
wysokość ponad 400 mld dolarów. 


Bush powiedział, 
e siły zbrojne 
USA są zaang
owane w wielkie i hi- 
storyczne zadanie 
alki z terrory- 
zmem. Ustawa przewiduJe, 
e o 4,15 
proc. wzrośnie żołd. Będą te
 pienią- 
dze na badania nad nowymi typami 
broni nukleameJ. Podczas uroczysto- 
ŚCI w Pentagonie Bush powiedział, że 
USA stoją wobec wrogów, dla których 
miarą postępu jest chaos, strach 
ł śmierć. Bud
et na obronę, w wyso- 
kości 401,3 mld dolarów, Kongres 
przyjął ju
 na początku listopada. Od- 
rębne ustawy są potrzabne, aby pie- 
niądze m
na było faktycznie wyda- 
W!lć. Z wydzielonych pieniędzy ponad 
9 mld dolarów jest przeznaczonych na 
obronny system rakiet balistycznych, 
12 mld na zakup samolotów myśliw- 
skich. Siły powietrzne dostano 100 
nowych samolotów-cystern. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


ONZ. W tym roku zmarło aż trzy miliony osób 


Nie ma pieniędzy 


Wytknięto przede wszystkim 
zbyt niskie nakłady na walkę z epi- 
demią w krajach najubo
szych. 
Tym bardziej 
e potrzeby są coraz 
większe - według oenzetowskich 
szacunków w 2005 roku wyniosą 
10 mld dol. W kolejnych latach 
przekroczą prawdopodobnie 15 
mld rocznie. Tymczasem obecnie 
globalne wydatki nie sięgają na- 
wet 5 miliardów dolar6w. 


Ryzykowne kontakty 


Eksperci ONZ zaobserwowałl 
klika niepokojących zjawisk doty- 
czących AIDS. Jednym z nich jest 
ogólny wzrost zachorowań na 
choroby przenoszone drogą 
płciową, np. na rze
ączkę, w Au- 
stralii, JaponII, Stanach Zjedno- 
czonych I Europie Zachodniej. 
Świadczy to o podejmowaniu 
częstszych ryzykownych kontak- 


tów seksualnych, co sprzyja roz- 
przestrzenianiu się AIDS. Zda- 
niem ekspertów, dotyczy to gł6w- 
nie osób młodych i o skłonno- 
ściach homoseksualnych. 


Brak wiedzy 


Innym wielkim problemem jest 
brak wiedzy o chorobie. W raporcie 
napisano na przyklad, 
e w USA co 
najmniej jedna czwarta ze wszyst- 
kich 850-950 tys. nosicieli HIV nie 
wie o tym, 
e jest zarażona. Tym- l 
czasem AIDS jest główną przyczy- 
ną zgonów amerykańskich Murzy- 
nek w wieku 25-43 lata. 
W zeszlym roku szacunki mówily I 
o 42 mln osób 
jących z HIV/AIDS. 
Niewielkie zmniejszenie tej liczby do I 
40 mln wynika z dostępu epidemio- 
logów do lepszych metod badaw- 
czych I statystycznych. Nie oznacza 
to natomiast żadnego cofania się 
epidemII - podkreślili autorzy cenze- I 
towsklego raportu. 
(PAP) 


IRAK. W Nadtafle stan gotowości 


I Koniec ramadanu 


, AIDS wciąż zabija 
Każdego dnia wirusem HIV zaraża się 14 tys. osób. Epidemia AIDS po- 
chłonęła w tym roku trzy miliony ofiar - więcej niż kiedykolwiek. Walka 
trwa, ale do zwycięstwa jest jeszcze bardzo daleko - ostrzega opubliko- 
wany wczoraj raport ONZ o AIDS na świecie. 
I Znacząco pogorszyła się sytu- W tym roku 5 milionów kolej- 
acja w Chinach, Indonezji, krajach nych osób zaraziło się wirusem 
byłego ZSRR i Afryce Północnej - HIV powodującym AIDS. Liczba 
ostrzegli autorzy dokumentu. osób zakażonych lub chorych wy- 
"Walka z AIDS jest na rozdrożu. nosi okolo 40 milionów. W tej gru- 
Albo poprzestaniemy na małych ple jest okolo 2,5 mln dzieci. 
kroczkach w tę czy tę stronę, albo Podobnie jak w poprzednich la- 
zdecydujemy się z pełną determl- tach najbardziej dotkniętym plagą 
nacją zniszczyć chorobę. Wybór AIDS regionem świata jest Afryka 
jest prosty" . napisano w raporcie, subsaharyjska. Mieszka tam po- 
który ukazał się z okazji zbliżają- nad połowa światowej populacji 
cego się Światowego Dnia Walki żyjącej z HIV/AIDS (ok. 26,6 mln). 
z 
IDS (1 grudnia). Ponad 3 mln z nich zaraziło się 
w 2003 roku. 


IRAK. ONZ 
Przejmowanie 
władzy 


Na trzy tygodnie przed terminem 
tymczasowe władze Irackie przeka- 
zały ONZ program przejęcia władzy 
I poprosiły Radę Bezpieczeństwa 
o uchwalenie rezolucji stwierdzają- 
cej, te Ich celem jest zakończenie 
amerykańskiej okupacji Iraku. 


Program opracowany razem 
z przedstawicielami USA i Wielkiej Bry- 
tanii miał być gotowy na 15 grudnia, we- 
dług rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
NZ. Dżalal Talabani, obecny szef Rady 
Zarządzającej, w swoim liście zwmca 
uwagę na zobowiązanie do poszanowa- 
nia praw człowieka, swobód religijnych, 
decentralizację i ustanowienie .zasady 
cywilnej kontroli nad irackimi siłami 
zbrojnymi i s
ami bezpieczeństwa", 


TURCJA 
Dziewięciu 
oskarżonych 


Turecki sąd formalnie oskartył wczo- 
raj 9 Turków O udział w zeszłotygo- 
dniowych zamachach terrorystycz- 
nych w Stambule. 
Jak podała turecka agencja praso- 
wa Anatolia, w akcie oskadema zarzu- 
cono 9 osobom .przynal
ność do nie- 
legalnej organizacji i wspiemnie jej dzia- 
łań". Na tej samej rozprawie sąd zwoln
 
3 inne osoby, zatrzymane klika dni 
wcześniej. Większość aresztowanych 
i oskadonych o udział w zamachach 
pochodzi z Bingol- regionu przy gmmcy 
z 'ranem, znanego jako centrum funda- 
mentalizmu islamskiego w Turcji. Wata- 
kach 20 listopada na konsulat brytyjski 
I siedzibę banku HSBC w Stambule 
zginęło co najmniej 30 osób, a ponad 
400 odniosło obr
enla. 


(PAP) 


.... 


Wielki ajatollah Ali al-Slstanl ogłosił, 
te ramadan dla Irackich szyitów skon- 
I czył się wczoraj. a dziś przypadnie 
święto Eld al-Fltr (Id al-Fltr). Z tego 
powodu do Nad
afu, świętego szyic- 
kiego miasta w polskiej strefie, ścią- 
gają tysiące wiernych. Miejscowe wła- 
dze w obawie przed zamachami wpro- 
I wadziły najwymy stan pogotowia. 


Gubernator prowincji Nadżaf we- 
zwał policję, aby byla gotowa "na 
wszelką ewentualność". 
W Bagdadzie wiele meczetów za- 
palniło się M w poniedzialek, bo- 


wiem iraccy sunnici zaczęli obchody 
Eid al-Fitr już tego dnia, po tym, jak 
ich duchowni ogłosili w niedzielę wie- 
czorem pojawienie się na meble księ- 

yca po nowiu. Oznacza to koniec ra- 
madanu i początek nowego miesiąca 
ksi
ycowego. 
AI-Sistani jest naJwy
szym autory- 
tetem duchowym dla irackich szy
ów, 
którzy stanowią blisko dwie trzecie 
mieszkańców kraju. Dlatego większość 
Irakijczyków zwlekała z zakończeniem 
świętego postu. Dotyczy to zwlaszcza 
polskiej strefy stabilizacyjnej, wyr
nle 
zdominowanej przez szyitów. 


W Nad
afje wystawiono dodatko- 
we posterunki na drogach i całkowicie 
zamknięto kilka głównych ulic. W go- 
towości jest dodatkowy personel szpi- 
talny i członkowie Irackiego Korpusu 
Obrony Cywilnej. Na razie wszystko 
przebiega spokojnie. 
Nadżaf, eel pielgrzymek szyitów 
z całego świata muzułmańskiego, stał 
się w sierpniu sceną krwawego zama- 
chu bombowego. Jego ofiarą padł cie- 
szący się wielkim autorytetem ajatollah 
Mohammad Bakir al-Hakim, a także 82 
inne osoby. Kilkaset zostało rannych. 
(PAP) 


R' .r--r-A M-A 


.. 


.. . .. 


.. .. 


.. 


.. .. 


- 
- 
- 


--A 


AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC FINANSOWĄ W RAMACH 
SPECJALNEGO AKCESYJNEGO PROGRAMU 
NA RZECZ ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
SAPARD 


4R;MR 


PREZES 


realizowanego na podstawie 
Wieloletniej Umowy Finansowej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej w Brukseli w dniu 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 
30, poz. 502) 
oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz 
sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej 
(Dz. U. z dnia 9 lipca 2002 r., Nr 102, poz 928, z póin. zm.) 
Pomoc finansowa będzie udzielana na przedsięwzięcia z zakresu: 
RÓł:NICOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
NA OBSZARACH WIEJSKICH 
Wyznaczone zostały następujące terminy składania wniosków o pomoc finansową 


od 3 grudnia 2003 r. do 22 grudnia 2003 r. 
od 23 grudnia 2003 r. do 12 stycznia 2004 r. 


Wnioski przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych terytorialnie 
dla miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia_ Szczegółowe informacje 
o warunkach ubiegania się o pomoc finansową mo!na uzyskać w oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tald:e na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. 
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 
Wszelkie informacje na temat Programu SAPARD udzielane są równie! pod numerem bezpłatnej 
infolini 0800380084. 


A2493 


, 
Swiat str. 5 


24 GODZINY 


--- 


I 


Fot. PAP 


PoIIIuII HI.... zdecydow.... bronIIt kOl1'lpl'Ollllsu 
z Nicei - nie ma powodów, by zmieniać nicejskl system podejmowania 
c\ecy2j1 w Radzie UE jeszcze przed jego wejściem w życie - oświadczyli 
wczoraj premierzy Hiszpanii i PoIsIó Jose Maria Aznar (z lewej) i Leszek 
Miller. Szefowie obu rządów spotkaJl się w Madrycie na pierwszych 
poIsko-hiszpańskJch konsultaqach międzyrządowych. W opinii obu 
premierów, Konwent Europejski, przygotowując projekt Traktatu 
Konstytucyjnego UE, nie mial mandatu do rozpatrywania kwestii 
Instytucjonalnych i do przedstawiania rozwiązań dotyczących systemu 
glosowania w Radzie UE. Miller i A:mar podkreśliU, że Polska i Hiszpania 
uważają,lż Traktat Nlcejski jest rozwiązaniem kompromisowym, 
potrzebnym rozszerzaJącej się Unii i powinien wejść w życie. 
Wielka Brytani. Jest gotowa zawetow.ć now.. 
konstytuCję europejską Jeśli nie zagwarantuje ona kontroli narodowej 
nad najważniejszym! dziedzinami polityki państwa, poinformowały 
.tr6dla rządowe, cytowane wczoraj przez dwie gazety brytyjskie. 
Wielka Brytania walczy o utrzymanie niezależności w decydowaniu 
o podatkach, obronie i polityce zagranicznej, przed rozpoczynającą 
się w przyszłym miesiącu decydującą fazą negocjacji na temat 
konstytucji UE. .Traktat jest wysoce pożądany, ale nie absolutnie 
konieczny", powiedział dziennikowi .limes' jeden z ministrów, chcący 
zachować anonimowość. 


R.tyfikacJa rozuenenl. UnII Europejskiej pnel 
francuskie Zgromadzenie Narodowe (izbę niższą parlamentu) miała 
być formalnością, jednak z powodu natloku mówców debata - która 
rozpoczęła się wczoraj wieczorem - potrwala do p6mej nocy, a 
głosowanie przeprowadzone zostanie dopiero dziś. 


Premier Belgii Guy Vemofstaclł opowiedzlaI si. 
przeciwko zawieraniu .zbyt szybko' kompromisów z krajami 
krytykującymi opracowany przez Konwent projekt europejskiej 
konstytucji. .Powiedziałem niedawno Silvio Berlusconiemu, że nie 
powinien dążyć zbyt szybko do kompromisu z tymi krajami, kt6re 
przeciwne są projektowi konstytucji w wersji proponowanej przez 
Konwent Europejskr - powiedział Verhofstadl. Ostrzegł on, że jeżeli 
Wiochy ustąpią przed żądaniami krytyków konstytucji, to Belgia 
natychmiast przedstawi własne propozycje zmian idących 
w"całkowicie innym kierunku'. .To nie fair, jeśli uwzględnia się 
zastrzeżenia tylko tych krajów, którym nie podoba się projekt 
Konwentu' - wyjaśnił belgijski polityk. 
Ministrowie finansów krajów 81ft postanowili odejść od 
twardych reguł dotyczących deficytu budżetowego. Ustalenia 12 
ministrów, podjęte nocą z poniedziałku na wtorek, zatwierdziło kilka 
godzin później gremium ministrów finans6w caIej unijnej Piętnastki. 
lJsIIujące wyjść z zastoju gospodarczego Francja i Niemcy narzuciły 
vkcIsną Interpretację reguł dyscypliny wydatków publicznych w Unii 
Europejskiej. Po raz trzeci z rzędu te dwa największe kraje strefy auro 
przekroczyly w tym roku poziom deficytu finans6w publicznych zalecany 
przez Traktat o UIlII Europejskiej - 3 proc. produktu krajowego bnJtto - 
i zapowIedziaIy, że obniżą go do tego poziomu najwcześniej w 2005 roku. 
P.lestyń
kl pnyw6clca J..... Araf.t ocInucH WCIOraj 
jako .wyraz złej woli" propozycje premiera Ariela Szarona, dotyczące 
,jednostronnych decyzji' Izraela w razie ostatecznego fiaska realizacji 
planu pokojowego, zwanego mapą drogową. Szaron na niedzielnym 
posiedzeniu rządu zapowiedzial podjęcie takich jednostronnych 
decyzji w konflikcie z Palestyńczykami. jak demontaż części malych 
osiedli żydowskich na terenach Autonomii oraz wytyczenie granicy 
izraelsko-palestyńsklej. Premier Izraela zastrzegał jednak, iż nadal 
jest zdecydowany realizować plan pokojowy. Jaser Arafat IJznaI 
wczoraj, że inicjatywa Szarona wyratnie dowodzi, że premler Izraela 
uznał ostatecznie mapę drogową za nierealną. .To wskazuje, iż 
Szaron faktycznie nie myśli o pokoju' - powiedział Arafat. 
Indie i Pakistan postanowiły ogłosić rozejm na bw.linii 
przerwania ognia w Kaszmirze. Zawieszenie broni miało obowiązywać 
od wtorku wieczorem - potwierdzono w Delhi. Z inicjatywą rozejmu na 
kaszmirskiej granicy - gdzie niemal co dnia dochodzi do incydentów 
zbrojnych między silami pogranicza Indii i Pakistanu - wystąp
 
w niedzielę premier Pakistanu Zafarullah Jamali. 


RZłld niemiecki odm6wił koment.1'IIł na temat 
doniesień tygodnika .Focus', że Berlin postanowił nie eksportować 
kolejnych okrętów podwodnych do Izraela, obawiając się, że mogą 
one zostać wyposażone w broń atomową. Nie podając .tr6deł 
.Focus' poinformował, iż rząd odrzucił zamówienie Izraela na clwa 
okręty podwodne .Delfin'. Pod koniec lat 90. Niemcy przekazaly 
Izraelowi trzy nowe okręty tego typu niemal za darmo. 
Wybuch g.IU W kop.lni w.gl. W prowincji Hen.n 
w Chinach spowodował śmierć 18 osób, podała wczoraj prasa 
chińska. W tym roku w wypadkach w kopalniach chińskich zginęło 
już ponad 4600 osób. Wybuch nastąpił w sobotę w prywatnej 
ł	
			

/18402-0006.djvu

			str. 6 


Gos odarka 


Kursy walut - kantory 
25.11.2003 r. 


I Dyskusja na temat rozwoju województwa 
Dwie godziny 
"kreowania" 


I DOLAR$ fi ' II . I i 
Kantor .lord' .. 
KOlzalln . · 
I popmclnl kUli.. . 
Kantor .Milml .. . . 
Nic,' Słupsk . 
I popmclnl kUli: . 
-- 
EUROE fi , II . '.i 
Kantor .Lord- ,.,. 
KOIzilln · . 
popmclnl kUli', ' I 
Kantor.Mlaml 

 
NI'" Słupsk 
I popmcInlkulI' ----J 


PKO BP SA 
25.11.2003 r. 


DOLAR '. II ' (I . ,.
 
.. , I 
poprlldnl kurl': . I 
-- 


EUROE __I 
popmclnl kUli: 

J i 
II 
I 


NIE PRZEGAP 


Jut obowllłzuJIt: 
. rozporządzenie Rady Mini- 
strów z 15 pafdziernika 2002 r. 
w eprawle dopuszczalności po- 
mocy publicznej w sektorze te- 
glugl rnorskiej (Dziennik Ustaw 
Nr 186, pozycja 1552) 
. ustawa z 17 pafdziernika 
2003 r. o zmianie ustawy o regu- 
lacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych (Dziennik Ustaw Nr 
189, pozycja 1853) 
. rozporządzenie miniatra fi- 
nansów z 23 pafdziernika 
2003 r. zmieniające rozporzą- 
dzenie w sprawie sposobu i try- 
bu określania dochodów podat- 
nlk6w w drodze oszacowania 
cen w transakcjach dokonywa- 
nych przez tych podatnik6w 
(Dziennik Ustaw Nr 189, pozycja 
1856) 
. rozporządzenie ministra fi- 
nansÓw z 28 pafdziernlka 
2003 r. w sprawie regulaminu 
pracy WojewÓdzkich Kolegiów 
Skarbowych (Dziennik Ustaw Nr 
190, pozycja 1866). (mp) 


opłaty drogowe w AustrII 
Autobusem 
w kolejce? 


CIętarówkil autobusy, które po 1 
stycznia 2004 roku będą poruszać 
się austriackimi autostradami, mu- 
szą przygotować się do nowego sys- 
temu pobierania opłat drogowych. 
Opłaty będą nie tylko wyższe, 
o czym jut informowaliśmy. Ciętar6wki 
i autobusy wjetdżające na teren Austrii 
będą musiaty posiadać urządzenia po- 
kładowe (Go-Box) slutące do pobiera- 
nia opłat. Jak informuje Asflnag, au. 
striacki operator autostrad, jedynie nie- 
liczne polskie ciężarówki i autobusy 
wyposażone są w tej chwili we wspo- 
mniane urządzenia. 
Austriacki operator obawia się 
'w związku z tym długich kolejek 
i oczekiwania na granicach. - Kto nie 
zamówi urządzenia pokladowego 
na czas lub nie zamówi go wcale, 
może oczekiwać wiełogodzimych ko. 
lejek w punktach dystrybucji w Austrii 
pod koniec 2003 roku i na początku 
2004 roku - podkreśla Mare ZIm- 
mermann, rzecznik operatora auto- 
strad Asflnag. 
Właściwe dokonywanie opłat bę- 
dzie monitorowane już od pierwszego 
dnia wprowadzenia systemu. 
Dodatkowe informacje: Centrum 
Telefoniczne w sprawie pytań doty- 
czących systemu pobierania opłat 
i składania zamówień na Go-Box: ()(). 
43-19551266, internet: www.asfi- 
nag.at. (nai) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@gl
s-pomorza.pl 


Środa, 26 listopada 2003 r. głos Pomorza 


Europejskie warsztaty dla naukowców I przedsiębiorców 


o rybach naukowo 
i praktycznie 
I "1:ywność funkcjonalna - produkty 
noś, ciow9j. Drugi dzień jest adre. 
rybne, profilaktyka poprzez dietę" sowany do przedsiębiorców (hodow. 
- to temat dwudniowych warsztatów c6w i przetw6rców ryb). Wśród teme- 
organizowanych przez Regionalny t6w: regulacje UE w dziedzinie pro. 
Punkt Kontaktowy 6 Programu Ra- dukcji i przetwarzania tywnoścl, 
mowego Unii Europejskiej w Szczecl- tajniki wnioskowania o środki unijne, 
nie. Spotkanie zaplanowano możliwości przyłączenia się do istnie- 
w Szczecinie na 2-3 grudnia. jących konsorcj6w projektowych. 
Warsztaty poprowedzą przedstawi- 
ciele Komisji Europejskiej, admlni. 
stracji rządowej oraz krajowi i zagra. 
niczni eksperci z zakresu produkcji 
tywności "funkcjonalnej" I produkt6w 
rybnych. 
Organizatorzy zachęcają do zgła. 
szanla swojego udziału w szkoleniu. 
Formularz wraz z ankietą oraz Inne 
informacje moine znaletć na stronie 
internetowej www.pollood.pl lub bez. 
pośrednio w siedzibie Regionalnego 
Punktu Kontaktowego 6 PR przy PolI. 
technice Szczecińskiej. (1111) 


woJ.fIfd1WA 
r»I . .. .' SKIEGO 
" ., 
---- 
lit"" ..... 
t '" lirB 
- 
a C Ił 
\,. . 
( . . 

 
- 
I 
.... 
""""'- -- 
--.. ol. PMIł"I\
' A" (..nN 
taden z dysklltant6w nie przekonaj Innych do ..swojeio.' sposobu promowania wojew6dLtwa... 


Dyskusja na temat kreowania roz. 
woju gospodarczego regionu towa. 
rzyszyla Dniom Województwa Za. 
chodniopomorsklego, kt6re odbyły 
się w zesztym tygodniu w KoIobrze. 
gu. Uczestniczyli w niej przede 
wszystkim włodarze województwa: 
wojewoda Stanisław Wzllltek, mar- 
szalek województwa Zygmunt Mey- 
er i jego zastępca Henryk Rupnik. 
radca ministra gospodarki Tomssz 
Gorzeński, starosta kołobrzeski Ry- 
szard lawrynowlcz i dyrektor Od- 
działu Regionalnego PKO BP Szcze. 
cin Stefsn W,grzynek. Przysłuchi- 
wało się im około setki samo- 
rządowców I przedsiębiorców. 
Za sprawą wojewody, głównym 
wątkiem dyskusji stała się promocja 
wojew6dztwa zachodmopomorskie- 
go. I chociat wszyscy byli zgodni co 
do tego, te region potrzebuje dobrej 
promocji, to wnioski płynące z rozmo- 
wy nie są budujące. No bo jak tu się 


reklamować, kiedy Jako region jeste. 
śmy podzieleni. 
Wystawa gospodarcza w Koło- 
brzegu byle co prawda przez niektó. 
rych rządzących odczytywana jako 
"krok ku temu, te motemy być ra. 
zem", ale jednocześnie na stoisku tut 
przy wejściu do hall targowej zbiera- 
no poq,lsy za poparciem idei utwo- 
rzenia wojew6dztwa środkowopo. 
morskiego... 
Nie wiadomo tet, co powinno być 
głównym przedmiotem reklamy WOje- 
wództwa. Turystyka? Agroturystyka? 
Przetwory rotno-spo
cze? Nauka 
I myśl techniczna - jak sugerował 
marszalek Meyer, czy tet młodość, 
wyobratnia, wykształcenie i znajo- 
moŚĆ języków - jak chce poslanka 
SKL Małgorzeta Rhode. 
- A może Odra, nasza znakomIta 
rzeka przygranIczna, lub SIeć połą- 
czonych ścieiek rowero
ch? Albo 
to, że jesteśmy regionem o najwl,k- 


szej sieci kanalizacyjnej I lIczbie I 
oczyszczalni ścieków? - zastanawiał 
się głośno wojewoda Wziątek. 
Jut z tej wyliczanki wynika, te nie 
ma dziś - jak to Się teraz mówl- pro- 
duktu, który by się wyratme z woje. 
wództwem zachodniopomorskim ko. 
jarzy!. Trzeba więc taki "produkt" 
stworzyć i to jak najszybciej, bo ina. 
czej jako region w Unii Europejskiej 
na pewno nie zaistniejemy. 
Tak jak nie istniejemy teraz dla 
władz krajowych. Na zaproszenie licz. I 
nych oficjeli minister gospodarki przysłał 
radcę, który niewiele mial do powiedze- 
nia, poza jakfniŚ ogólnikami na temat 
małych i średnch przedsiębiorstw, za to 
wojeWÓdztwo utotsamia z Kołobrze- 
giem i dzieciństwem, bo parę lat po woj- 
nie tu spędzil. Nie przyjechał na regio- 
nalne święto gospodarcze nawet Wice. 
minister gospodarki Jscsk Piechota. 
Szczecinianin. 
JOLANTASTEMPOWSKA 


W warsztatach wezmą udział ne- 
ukowcy I przedsiębiorcy, a celem ich 
I spotkania jest wlączenle polskich firm 
działających w bran1:y 
nościowej 
w realizację unijnych projekt6w ba. 
dawczych oraz nawiązanie współpre- 
cy pomiędzy placówkami naukowymi 
i zakładami przemy- słowymi Polski 
p6/nocneJ. 
W pierwszym dniu warsztat6w 
uczestnicy poznają najlepsze projekty 
reellzowane w ramach program6w 
unijnych dotyczących gospodarki 


PRZECZYTANE 


Luksusowe komórki 


Korzystanie z telefonu komórkowego 
w Polsce jest średnio dwukrotnie 
drobze nit w krajach UnII Europej- 
skiej. Być mote za rozmowy płacili- 
byśmy mnieJ, gdyby pojawił się 
czwarty operator. 


Według Instytutu III Rzeczypo- 
spolitej, rynek telefonii kom6rkowej 
w Polsce został podzielony między 
trzech r6wnorzędnych operator6w, 
mających podobne oferty. Era ma 
36 procent udzial6w w tym rynku, 
Idea - 33 procent. a Plus - 31 pro- 
cent. Obni!ka cen byłaby motliwa 
po wkroczeniu na rynek czwartego, 
konkurencyjnego operatora. 
Sprawia to, te korzystanie z "ko- 
mórki" jest w Polsce np. o 40 procent 
dromze nit w Niemczech, o 50 procent 
drobze nit we Francji i w Wielkiej Bry- 


289 894 

: 
mochodów sprzedano w Polsce 
od stycznia do końca pafdzier- 
nika tego roku. To o ponad 12 
procent więcej, nit w takim sa- 
mym okresie ubiegłego roku. 
Natomiast sprzedat nowych aut 
osobowych w pafdziernlku 
wzrosła o 18,28 procent wobec 
pafdzlemika 2002 roku I wynio- 


tanli oraz o 60 procent drotsze nit 
w NorwegiI. Finowie płacą około 3S pro- 
cent kwoty opiaty w Polsce. 
Mimo to eksperci Instytutu prze- 
widują dalszy wzrost liczby os6b po. 
siadających telefon kom6rkowy. 
Obecnie jest to 42 procent Polak6w, 
a w 2004 roku z telefonu kom6rko. 
wego ma korzystać 60 procent Jut 
obecnie uslugl telefonII stacjonarnej 
są zastępowane przez usługi telefo. 
nil kom6rkowej. W krajach UE tele. 
fony kom6rkowe ma średnio 70.86 
procent mieszkańc6w. 
Ograniczona konkurencja spra- 
wia, te korzystanie z telefonu ko- 
m6rkowego w Polsce Jest Średnio 
dwukrotnie drotsze nit w krajach 
Unii Europejskiej - wynika z danych 
Instytutu III Rzeczypospolitej. 
(IIalI. mil) 


BILANS 


sła 32 056 sztuk. Najwięcej aut 
od stycznia do końca pafdzier- 
nika 2003 roku sprzedał w Pol- 
sce Fiat: 52 274 sztuki (wzrost 
o 10,26 procent). Na drugim 
miejscu znalazla alę Skoda (34 
794 sztuki, wzrost o 20,81 pro- 
cent), a na trzecim Toyota - 30 
985 aztukl, wzrost o 51,53 pro- 
cent. 


Kredyty I potyczki 


(mil) 


I Na świąteczne wydatki 
Zblltające się święta Botego Naro- Przed świętami wzrasta takte klient6w informacją o zerowym banku, czy tet nie, kształtuje się 
dzenla to dobry okres dla banków popularność potyczki okazjonal- oprocentowaniu. od 9 do 15 procent. 
I firm potyczkowych, które oferują nej w Banku Przemyslowo-Han- Nalety pamiętać jednak Pierwszego grudnia w Kredyt 
swoim klientom kredyty okazjonaJ- dlowym. Motna z niej korzystać o prowizji, która w zaletności Banku pojawi się nowy produkt 
ne. do 15 lutego. Bank przyciąga od tego, czy ktoŚ jest klientem - kredyt zimowy. - Będzie to 


Województwu zachodniopomorskiemu potrzebna jest promocja. Ani 
jednak wojewoda, ani marszałek nie wiedzą, czym powinniśmy chwalić 
I się najgłośniej. 


ZAPROSZENIE 


Jaka ranga Kołobrzegu? 
W czwartek (27 listopada) o g0- 
dzinie 17 w sali konferencyjnej Domu 
Ekonomisty w Koszalinie przy ul. 
Franciszkańskiej 52 odbędzie Się 
spotkanie na temat: "Ranga i funkcje 
KoIobrzegu w województwie zachod- 
niopomorskim". Wprowadzenia do 
dyskusji dokona dr Edward Wiśniew- 
skI. Do udziału w spotkaniu zaprasza 
koszaliński oddział Polskiego Towa. 
rzystwa Ekonomicznego. (nai) 


Pracownicy bank6w twierdzą 
zgodnie, te przełom listopada 
i grudnia to tradycyjnie jut okres 
wzmotonych wizyt klientów, któ- 
rzy rozglądają aię za szybką i ta- 
nią potyczką na świąteczne wy- 
datki. W bankowej ofercie trudno 
jednak znalefć kredyt typowo 
świąteczny. Najczęściej jest to 
tak zwany kredyt okazjonalny, 
który motna przekazać na r6t- 
nego rodzaju pilne potrzeby. 
Kuszlt korzystnym 
oprocentowaniem 
Generalna zasada jest taka: 
kredyt okazjonalny jest tańszy, 
na pieniądze czeka się krócej. 
Na przykład WBK Bank Zachod- 
ni ma w swojej ofercie ..kredyt 
gwiazdkowy". Motna z niego ko- 
rzystać od 15 liatopada do 15 
stycznia. - Minima/na kwota 
na jaką można się zadlużyć to 
1,5 tya. zl, maksymalna to 6- 
krotność zarobkÓw. Oprocento- 
wanie jest korzystniejsze niż 
przy standardowym kredycie. 
wynosi 8,3 proc. w skali roku 
- uałyszeliśmy w koszalińskim 
oddziale WBK Banku Zachod- 
niego. Obecnie przybywa tam 
wniosk6w o kredyt gwiazdkowy. 


1 , 
... 
''''1 
ł- 
.' 
... 


'" 


, 


.. '1 
t - 
-' 
" :-s 
. - 
" - 
- 
II- - 
.. 
Ress 
, '" "- 
I' 


. ' 


ł 


FoI.PMZf.M\ 
LA W (;MYN 
Kredyty okazjonalne .'1 tańsze nU: standardowe. Chętnie z nicb korzystamy nil. IIrzed świętami. 


. 


kredyt gotówkowy, który można 
przeznaczyć między innymi 
na świąteczne wydatki. Zastoso- 
waliśmy niższe oprocentowanie 
niż przy standardowej ofercie 
- wyjaśnia Lidia KUm z kosza- 
lińskiego oddzialu Kredyt Banku. 
Kredyt zimowy przyznawany bę- 
dzie klientom Kredyt Banku, któ- 
rzy posiadają rachunek co naj- 
mniej od trzech miesięcy - opro- 
centowanie 9,9 proc. w skali 
roku, prowizja 80 zł. 
Po gotówkę 
nie tylko do banku 
Z potyczek okazjonalnych 
mogą korzystać takte klienci 
niekt6rych spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych. 
Na przykład SKOK im. Stefczy- 
ka, która ma swoje filie między 
innymi w Koszalinie, Słupsku, 
Połczynie Zdroju, Kołobrzegu, 
Szczecinku i Lęborku oferuje po- 
tyczkę "konkret". - Jej wysokość 
i oprocentowanie uzależnIone 
jest od zarobków. Na gotówkę 
czeka się okolo trzech dni. 
Obecnie notujemy wzrost zainte- 
resowania naszą ofertą. nie 
wiem czy spowodowane jest to 
zbliżającymi się świętami, czy 
też chęcią wykorzystania ulgi re- 
montowej - tłumaczy Jacek Ka- 
.perowskl, kierownik jednego 
z koszalińskich oddziałów SKOK 
im. Stefczyka. 
RAFAŁ NAGÓRSKI
		

/18402-0007.djvu

			glos Pomorza Środa, 26 listopada 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Krótki poradnik fachowego rzucania klątw i robienia pieniędzy 
. . . 
la e ceni SI 


Rozmaitości str 7 


W Polsce jest już firma, która profesjonalnie rzuca klątwy. Oczywiście za pieniądze. I niestety tylko w jedną stronę. Żeby zdjąć taką klątwę trzeba 
poszukać innej firmy. 


Diabla można wycenić. I podpi- 
sać z nim cyrograf. Z tym, że nie za. 
płacimy za niego duszą lecz gotów- 
ką. Będzie to kosztoweło tylko 50 
złotych z VAT-em. 
Maciej WIelecki, prowedzący 
niewielki biznes we Wroc/ewiu, 
na próżno próbował ściągnąć 
od kontrahenta należność za profile 
okienne. Kwota niewielka w sumie - 
Jakieś 4,5 tysiąca, ale nie dewało się 
w żaden sposób. Pomogło dopiero, 
Jak wzlą/ się na sposób I rzuci/ urok 
na nierzetelnego partnera. Pienią- 
dze wpłynęły na trzeci dzień. 
Panu Maćkowi osobiście pomógł 
niejaki Zalambur. czyli demon nie- 
uczciwości kupieckiej. Powodować 
on ma niezwyczajne straty handlow- 
ców. Kupiec, którego zacznie prze- 
śladować Zalambur, zaczyna nagle 
spotykać na swej drodze samych 
nieuczciwych pertnerów. ChOĆby nie 
wiem Jak dobrze by prosperował do- 
tychczas, splajtuje. Nie pomogła 
medlecja, nie pomogła policja ani 
nawet biuro windykacyjne, które 
Maciej Wieleckl zalnteresowa/ zale- 
głością płetnlczą. Niezawodny oka- 
za/ się dopiero Zalambur, i to jest 
właśnie nowa jakość w biznesie, jak 
przekonuje Jerzy Tyrakowlkl, za. 
łożyciell szef firmy "Eblis" profesjo- 
nalnie rzucającej uroki. Obojętnie 
na kogo: firmę, poliCJanta, co zalaz/ 
za skórę, żonę, teściową. nieuczci- 
wego kolegę czy złośliwego szefa, 


Roszak 
podsyca zawiść 
Jeżeli doczytaliście do tego 
miejsca, i jesteście zdania, że plotę 
bzdury, to niewątpliwie opęta/ was 
Sut - muzułmański demon k/am- 
stwa. Podsuwa on myśli, że to, co 
ktoś do nas mówi, nie jest prawdą. 
Ale też zmusza do kłamania. Nie 
wykluczam również - opierając się 
na dziełach takich egzorcystów jak 
o. Amorth, o. Candido czy biskup 
Polettl - że dostaliście się (przynaj- 
mniej niektórzy z was) w sferę mocy 
Roszaka. Podsyce on fałsz i za- 
wiŚć. Może to być też Charsz, od- 
powiadający za wspieranie nienawi- 
ści. 
Jeśli lo nie demony, to dlatego, 
że pewnie uważacie się ze twar- 
do stąpających po ziemi realistów, 
dla których rzucanie czarów, uroków 
I w ogóle cała sfera demonologicz- 
na nie istnieją. W takim razie po- 
zwolę sobie przemówić faklami. 
Fakt pierwszy to uznanie czarów 
przez norweski Fundusz Rozwoju 


- Miejmy nadzieję, te strumyczek zamieni się w rzekę... 


;::::. 


Regionu I Przemysłu. Ten to Fun- 
dusz przyzna/ niedawno nieJekiej 
Lenie Skarning 6,5 tysiąca euro 
peństwowej zapomogI. Pieniądze 
mają pomagać młodym przedsię- 
biorcom, a że pani Lena jest cza- 
rownicą rzucającą uroki, sporządza- 
jącą eliksiry i uwalniającą ze złych 
mocy, państwowe (fakt, że norwe. 
skie) pieniądze przyznano tym sa- 
mym na czary. 
Faktem jest także I lo, że rów- 
nież u nas czary zostały uznane 
za normalny biznes. Dowód: firma 
"Eblis" Jerzego Tyrakowskiego. 
Właśnie za pośrednictwem lej firmy 
Maciej Wielecki odzyska/ swoje 4,5 
tysiąca złotych. "El bis" pomógł, 
zresztą nie tylko jemu. 


lalrlk zasmuca 


Firma Tyrakowskiego została 
wpisana do ewidencji dzia/alnQści 


gospodarczej w Urzędzie Miejskim 
w Szczecinie. Zajmuje się rzuce- 
niem uroków I z tytułu tejże dzia/al- 
ności płaci regularnie podatki. Czy 
w obliczu fiskusa ktokolwiek jeszcze 
może powiedzieć, że czary to bajki? 
To drugi fakt. 
Próbuję skontaktować się z pa- 
nem Jerzym drogą elektroniczną. 
Po wysłaniu obszemego listu otrzy- 
muję zdawkową odpowiedż: "Pomi- 
mo nalegań jestem zdecydowany 
Panu odmówić (rozmowy - przyp. J. 
K). Moja osoba i działalność jest 
mało malownicza i średnio atrakcyj- 
na medialnie". 
Odprawiony z kwitkiem poczu- 
lem smutek, jakby pochwycił mnie 
w szpony sam Zairik - staroegipski 
demon smutku. To zresztą niewyklu- 
czone, ponieważ zarówno Zairik jak 
i wymienieni Sut, Roszak, Charsza 
i 33 inne demony pracują dla "Ebli- 
SUli.  


4 i,(! 
 J A l 
f 
 
" \")'7) ..-...... i')) / 

 \"-\" ..., r _ 
 hl I ,J 
I'" 11.:'" ,'. '''_ I
 / ,
.r j'" 
\ 
..
 . "), /,,
,. 
 - /j' 
( , c. . I. I Ił ",.. , 
1-; ." ,rj 1. / 
! \'
':' ,
JI,(I, ." 
 . , ':' . , 
I 
. . NI .. -i'" .,... J.. ł:. 'I .... 
'I I' I "i .......
.: .1 ., '. 
II ' ( t ,
;
 {
 '''''1I.:.h;
 
I. 
 "',.. " I 
 ........-,..:w l ,
. 
f j "'iIr 
 
 J1 1 .....; ..J1I.' 
 
.:- ," 
 
 t 
......... .' l 
',ff I. .; ".....;. 'l (. 
', ?
, C, 
''f' ..I,' 

 
y'(" 
' 
1;"(' li \; ':__ / 7 - -(
 lt,; 
. I'" f y : /) t'... 
, -) '.

, I' I f; / ') 

J 1 'f'/} I I / 

" "
 /- 
 '.J 
'11 l'." I- . 
_
/t....,r t 
11'
'l
/,- - f/ '" 
" ,t' ("fi  
);, 


Jak działają? Najpierw musi być 
ktoś, kto chce rzucić na kogoś urok 
lub klątwę. Naturalnie powód takie- 
go postępowania musi być poważ- 
ny, gdyż z klątwami żartów nie ma. 
Ojciec Gabriele Amorth w swym be- 
stsellerowym dziele "Wyznania eg- 
zorcysty" przytacza całą kopę mro- 
żących krew w żyłach histoni z de- 
monami w roli głównej. Oraz z mało 
odpowiedzialnymi osobami, wzywa- 
jącymi je bez wyrażnej potrzeby. 
Pewnego dnia do ojca Amortha, któ- 
ry cieszy/ się już wówczas zas/uże- 
nie sławą dobrego egzorcysty, przy- 
szedł pewien mężczyzna. Podwinął 
nogawki i pokazał księdzu nogi 
straszliwie pocięte podczas kilku 
operacji. Potem opowiedział rodzin- 
ną historię, z której wynikało, iż to 
jego rodzona babka, nie akceptując 
związku jego ojca a swego syna, 
przeklę/a chłopczyka dotkliwie. Po- 
wiedziała dokładnie: "Niech nogi te- 


Armia, która walczy 


Rozmowa z 


RADKIEM SIKORSKIM 


byłym wiceministrem 
obrony i spraw zagranicznych 
RP. 
dyrektorem Nowej Inicjatywy 
Atlantyckiej w Waszyngtonie 


- Opłaca sI, by
 przyjacIelem 
Ameryki? 
- Z pewnością. Szczególnie 
w porównaniu do czasów, gdy byli- 
śmy nie tyle przyjacielem co satelitą 
Rosji. Przy poparciu i pomocy Ame- 
ryki Poiska jest dziś wolnorynkową 
demokracją i nie powinniśmy o tym 
zapominać. Myślę, że nasze zaan- 
gażowanie w Iraku jest po części 
oznaką wdzięczności, którą wielu 
Polaków odczuwa w stosunku 
do Ameryki za jej solidarność z nami 
w przezwyciężaniu komunizmu. 
- W lutym tago roku przekonywał 
mnie pan, ie powIedzenie: "nie 
b,dzlemy umlera
 za Bagdad fle 
by si, kojarzyło I czasamI trzebi 
podJą
 ryzyko w Iml, długofalo- 
wych InterelĆlw państwa". Sp6Jrz- 
my III kr6tkofalow, Inter,sy pol- 


J 


sklej gospodarkI: nasze firmy 
w Iraku nIe zarobią... 
- O ile wiem, ogłoszono właśnie 
pierwsze kontrekty, które uzyskały 
polskie firmy przy odbudowie tego 
kraju. Miejmy nadzieję, że strumy- 
czek zamieni się w rzekę... 
- "frak Jast 111m wInIen ponld p6ł 
mllllrda dolar6w (...). Wzywałem 
premIera MIlIara, aby uzyskał za- 
pewnIenie prezydanta USA, ie 
Am,rykl wesprze IIIsze starania. 
aby nowy rząd Iraku - po zdJ,clu 
sankcji ONZ - spłlclł pollkle wie- 


rzytefno'cl w pierwszaj kolaJno- 
'ci" - m6wlł pan osIem mlesl,cy 
temu. Tymczasem koalicjanci wzy- 
waJą do umorz,nla dług6w, anIa 
do Ich odzysklnla. Nas nie sta
 
III taki gest. 
- Naturalnie i jestem przeciwni- 
kiem umorzenia długów kraju, który 
za parę lat może mieć wpływy z eks- 
portu większe od polskich. Cieszę 
się, że przypomina pan, że zawcza- 
su wzywa/e m premiera Millera 
do tego, aby uwarunkował nasz 
udział w stabilizacji Iraku od wymie- 
rzalnych korzyści dla naszego kraju. 
Jeśli tego nie zrobił i Poiska tych ko- 
rzyści nie uzyska, to jest to kolej- 
na porażka naszej dyplomacji i tego 
rządu. Targować się trzeba 
przed podjęciem decyzji, potem wy- 
gląda to jak prośba o jałmużnę. 
- Częłć arablst6w nla wierzy, by 
kladykolwlek w Iraku zIpanowała 
demokrlcJa III wz6r zachodnI. Za- 
stanawiaJą si" do czego prazy- 
dentowl Kwa'nlewsklemu po- 
trzebn, było nasze militarne za- 
angażowanie w Iracką woJn,? Nie 
wystarczyło poprze
 t, wojnę 
symbolicznie? Czy taką dacyzJ, 
moina wytłumaczy
 "strateglcz- 


nyml problemami blzpleczeń- 
stwa"? 
- Zapewne arabiści mają rację, że 
grunt islemu jest dla demokracji wy- 
jątkowo nieprzyjazny, ale nie przesa- 
dzajmy. Turcja jest nie tytko demokra- 
cją, ale i kandydatem do Unii Euro- 
pejskiej. Tych samych argumentów 
używano w stosunku do konfucjań- 
skich i rzekomo niezdolnych do de- 
mokracji krajów Dalekiego Wschodu, 
a dzisiaj Tajwan, Korea Południowa 
czy Tajlandia są względnie stabilnymi 
demokracjami. Gdy mieszkałem 
w Wielkiej Brytanii w latach 80., też 
słyszałem, że Polska do demokracji 
się nie nadaje i nie przypadkiem ma 
reżim wojskowy. 
- Czy tak wyobrażał pan sobla 
rozw6J wypldk6w w Iraku? 
- Przyznam, że nie spodziewa- 
lem się, że po.p6/ roku od opanowa- 
nia stolicy, Saddam Husajn nadal 
nie będzie w grobie albo w amery- 
kańskiej niewoli. Tak jak terroryzm 
jego zwolenników, jest to ewidentnie 
wynik słabości amerykańskiego wy- 
wiadu. Myślę, że gdyby Hitler prze- . 
trwa/ upadek Berlina i hasa/ gdzieś 
"po Niemczech pod koniec 1945 ro- 
ku, pacyfikacja i demokratyzacja 


go chłopce będą zawsze chore, 
a jeśli ty (czyli ojciec człowieka z po- 
ciętymi nogami - przyp. J. K.) po- 
wrócisz do rodzinnego miasteczka, 
abyś umarł w łóżku, w którym przy- 
szedłeś na świat". Ta klątwa spełniła 
się co do joty. Podobnie jak wiele in- 
nych, rzucanych w gniewie, zapal- 
czywości czy też zupełnie na zimno, 
by szkodzić - przekonuje o. Amorth. 


Warun skłania 
do rozpusty 
Zatem jeśli już zdecydujesz się 
rzucić na kogoś klątwę, zrób to do- 
brze. Oczywiście najlepiej nie rób 
wcale, ale jak przekonuje Jerzy Ty- 
rakowski - czasem nie da si, unik- 
nąć przeklinania. Ot, chociażby 
nieuczciwego partnera w biznesie. 
Podobno ostatnio nic lepiej nie 
działa na opornych dłużników, niż 
stylowe pismo z "Elbisu", zapowia- 
dające, że jeśli pieniądze nie wpły- 
nł! w oznaczonym terminie, to 
za krnąbrnego partnera wezmą się 
demony dla "Eblisu" pracujące, 
Wchodzę na intemetową stron, 
www.licho.pl. za pośrednictwem któ- 
rej mogą zamówić rzucenie klątwy 
na kogokolwiek. Kosztuje to zaled- 
wie 50 złotych (na stronie jest nawet 
numer rachunku), a w zamian do. 
stanę certyfikat "PACTUM MALEFI- 
CIA" - oryginał i kopię. I teraz: orygi- 
na/ zatrzymuję sobie, kopię wysy- 
łam temu, o którym chcę, żeby żle 
myślano. Certyfikat jest piękny - 
czerwono-czarny, spisany gotykiem; 
iście diaboliczne kolory odpowiada- 
jące treści. Od tej chwili ludzie z fir- 
my "Eblis" ("wykwalifikowane media 
odmawiające st,osowne zaklęcia 
i wysyłające zle myśli w kierunku 
wskazanej osoby" - cytat za instruk- 
cją "Eblis u") zaprzęgną w naszej 
sprawie odpowiednie demony. 
Efekt: zagęszczenie negatywnej 
energii i wystąpienie jeszcze bar- 
dziej negatywnych skutków. "Inicjo- 
wana przez nas magia działa bez- 
terminowo, sż do wystąpienia ocze- 
kIwanych skutków'. A zacznie 
działać, gdy obiekt czarów dotknie 
certyfikatu. 


lurman 
przyspiesza starość, 
Dltlmu 
sprowadza szarańczę 


Jeśli tak się zapędzisz w swej 
żądzy zemsty, że dla pognębienia 
teściowej nie wystarczy ci pomoc 


Niemiec też by/aby utrudniona. Po- 
grobowcy starego reżimu nie uwie- 
rzą, że gra się skończy/a, dopóki 
wojska koalicji nie ujmą by/ego dyk- 
tatora. 
- Ta wojna moie trwać bez końcI. 
Rośnie op6r przeciwko nieJ nie tyl- 
ko w Stanach ZJadnoczonych 
I Polsce. Jui taraz Waszyngton 
szuka sposobu zmnlaJsz,nla licz- 
by amerykańskich żołnlarzy w Ira- 
ku. A kiedy - pańskim zdaniem - 
powinni si, wycofa
 stamtąd Po- 
lacy? 
- DługoŚĆ naszego zaangażowa- 
nia powinna być jedną z tych spraw 
które premier Miller i prezydent Kwa- 
śniewski powinni zawczasu uzgodnić 
z administracją amerykańską. Czy 
sugeruje pan, że mieli tak mało wy- 
obraźni. aby nie przewidzieć, że oku- 
pacja Iraku może być trudna i że bę- 
dą ofiary? Natomiast jeśli zgodzili się 
w ciemno, bez żadnych warunków 
i żadnych terminów, to teraz nie tytko 
Polska może nie osiągnąć korzyści, 
ale jeszcze wyszłaby na tchórza, gdy- 
byśmy dali drapaka po pierwszych 
trudnościach. Wojsko Polskie ma re- 
putację armii, która walczy, nawet 
w trudnych warunkach, i tej renomy 


Zurmana i Jego 36 kolegów, kup so- 
bie w "Eblisie" kamienie z góry Urulu 
(Australia). Wysypiesz je w domu te- 
ściów, i "wyjątkowy pech nie opuści 
tego miejscd' - jak zapewnia Tyra- 
kowski. 
No, ale mniejsza o kamienie, bo 
tak naprawdę egzorcyści świeccy 
i duchowni - osoby poważne i nie- 
skłonne do dowcipkowania - ostrze- 
gają: nieprzemyślane rzucanie uro- 
ków jest gorsze niż dziecięca zabawa 
z zapałkami. - Złe słowo naprawdę 
szkodzi. Nie ma dWÓCh zdań. Dziwię 
się więc nieodpowiedzialności szefa 
tej firmy. Oddając drogą internetową 
taką armię demonów na uslugi ludzi 
nie zawsze powsżnych i odpowie- 
dzialnych może narobić wiele szkód. 
To naprawdę nie jest zabawa, cho- 
ciaż może na taką wyglądać - mówi 
anonimowo jeden z księży (każdy 
z księży katolickich ma moc egzorcy- 
zmowenia, czyli wyrzucania złych du- 
chów - przyp. J. K.). 
Naturalnie "Eblis", jak każda po. 
rządne firma, przyjmuje też reklama- 
cje w razie nie zadzie/ania klątwy, 
Można je nadsyłać drogą mailową, 
ele z tego co wiem, do tej pory nikt 
z zamawiających uroki się nie skar- 
żył. JACEK KOWALSKI 
- 
PS, PodczaI pisania ninieJsze- 
go tekstu dwukrotnie WYlladł mi 
komputer, kaluJlłc obszerne frag- 
menty. Dowodzić to mołe Ingeren- 
cJI Drułdła, przynoazęcego znisz- 
czenie. Mocno bolały mnie teł ple- 
cy I gardło. w czym udzla/ IWÓJ 
mieli zapewne Złe Utukku I złe As- 
saku z Babilonu. Raz teł poczu- 
łem nieodpartlI ochot, rzucenia 
zacz,teJ roboty I wyjścia do mla. 
sta, by zjeść cokolwiek, za co od- 
powladl według listy ..Ebilau" Az. 
ZACZAROWALI MNIE 
- CO ROBIĆ? 


Przed urokami I czarami 
chronią rozmaite amulety, 
Inną bronią Jest medalion ŚW. 
Benedykta (uwaga - nie jest 
on amuletem), Jeśli Jednak 
Jul się stało I podejrzewasz, 
le ktoś rzucił na ciebie urok, 
poszukaj egzorcysty. 
Pomole ci w tym ksiądz 
w naJblllszej parafII, który 
tel - Jeśli czary są niezbyt 
mocne - sam mole ściągnąć 
z ciebie klątwę. 
Bezpłatnie, ma się rozumieć. 


musimy bronić nawet wtedy, gdy poli- 
tycy zawodzą. 
- Napisał pan na łamach "Wa- 
shington Post", ż, nasza wydatki 
III utrzymanil polskich iołnlerzy 
w Iraku op6fnlaJą modernlzacJ' 
polskiej armII. Co można zrobl
, 
by zmlenl
 ten stan rzeczy? 
- Myślę że w interesie Stanów 
Zjednoczonych jest, po pierwsze, po- 
kazać, że dbają o swoich prawdzi- 
wych przyjaci6/, a po drugie to, aby 
armie prawdziwych przyjaci6/ były 
na poziomie technicznym, który 
umożliwi współdziałanie w potu. Są- 
dzę więc, że Stany Zjednoczone po- 
winny uruchomić duży program po. 
mocy sprzętowej i szkoleniowej dla 
Wojska Polskiego podobny to tych, 
z jakich kiedyś korzysIały Hiszpania 
czy Turcja. Dałoby to rządowi argu- 
menty za kontynuowaniem misji 
w Iraku, utwierdziłoby proatlantyckie 
nastroje w wojsku i zwiększyło szan- 
se na powodzenie naszej wspólnej 
misji. Zaczynam jednak wąlpiĆ czy 
obecna ekipa ma dość wyobrażni,. 
kompetencji i charakteru, aby taki 
program wynegocjować. 


Rozmawiał 
ROMAN LAUDAŃSKI
		

/18402-0008.djvu

			slr. 8 Nasze życie 


www.glos-pomona.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Środa, 26 listopada 2003 r głos Pomorza 


- Każdej powtarzał, że ona miała być tą najważniejszą, ale pojawily się inne i wszystko zepsuly 


"Mężczyźni kochają oczami, a kobiety uszami". Ta zasada potwierdza się w przypadku wielokrotnego oszusta matrymonialnego zatrzymanego w Toruniu. 


Zdjęcie Manusza Z. pokazali 
w telewizji autorzy "Kryminalnej 
jedynki". Pod wieczór, na alar- 
mowy numer 997 zadzwoniły 
anonimowo dwie torunianki: - 
Znamy go. Wiemy. gdzie miesz- 
ka. Następnego dnia do miesz- 
kania Kasi I Mariusza Z. zapuka- 
ła policja. Ktoś byl w domu, ale 
nie otwierał drzwi. Policjanci za- 
stanawiali się nad ich wyważe- 
niem, ale akurat na tym piętrze 
zatrzymała się winda i wysiadł 
z niej Mariusz Z. Nie stawiał 
oporu. W mieszkaniu była Kasia, 
którą poślubił w maju tego roku. 
Przed ołtarzem stanęli we From- 
borku. Na uroczystość nie przy- 
jechał mkt z rodziny lub przyja- 
ciół Mariusza. 22-letnia Kasia 
przeżyła szok, ponieważ okaza- 
ło się, że wyszła za notoryczne- 
go oszusta matrymonialnego. 


Będziesz moją panią 


Kielce. Z Magdą, jedną z ofiar 
Mariusza Z., spotykam się 
pod pałacem Tomasza Zieliń- 
skiego (zbieżność nazwiska 
z micjałem nieprzypadkowa). 
- T u oświadczył mi s/fl na pierw- 
szym spotkaniu, powoływał 
na arystokratyczne pochodze- 
nie... Magda jest niewysoka, 
zgrabna, 25 lat. Gustował w ta- 
kich, mających wszystko 
na swoim miejscu: "magiczny 
rozmiar biustu 75 D". Dwa lata 
temu była pewna siebie, zaan- 
gażowana w mnóstwo spraw 
na uczelni, ale akurat miała "do- 
łek". Pojawiały się kolejne pro- 
blemy, rozmawiała o nich pod- 
czas intemetowych czatów. Ma- 
riusz pisał do niej o życiu, 
pasjach i bardzo chciał się z nią 
spotkać. Dopiął swego. 
Na drugie czy trzecie spotka- 
rue przyszedł z pierścionkiem 
zaręczynowym. "Daj palec, to ci 
założę". - Tak "romantyczne" 
wyznanie nie pasowało mi 
do radcy prawnego, za którego 
sifl podawał. Nie spodobał mi 
sifl: mały, gruby i łysy. 
Kobietom opowiadał też, że 
skończył drugi fakultet - elektro- 
nikę - na Politechnice Gdań- 
skiej. Zgodnie z prawdą w rubry- 
ce wykształcenie powinien wpi- 
sać: nieukończona zawodówka. 
Ale miał bajer, potrafił pięknie 
mówić, urabiać, przekonywać. 
- Mistrz manipulacji - przyznaje 
Hanna z Gliwic, z którą Mariusz 
był dziewięć miesięcy. 
Magdę poznał we wrześniu 
2001 roku. W listopadzie, jesz- 
cze przed ślubem, poprosił 
o siedem tysięcy złotych pożycz- 
ki. - Kwiatuszku, kupifl nam 
mieszkanie w centrum Kielc. 
Do 200 tysifICY brakuje mi tych 
siedmiu. Potem zamieszamy 
w Gdyni, tam budujfl dom. 
Pożyczyła od rodziców, dała. 
Wtedy zadzwoniła do niej Han- 
na z Gliwic: - Mariusz to oszust. 
Niech odda mi pieniądze za ro- 
wer. 
Hance winien był prawie trzy 
tysiące. Nie tylko za rower. 
- Chciał otworzy t kawiarenkfl in- 
ternetową. Pożyczył tysiąc zło- 
tych przedpłaty na łącza. Sama 
znalazłam mu lokal. Podejrze'" 
nabrałam, gdy koleżanka powie- 
działa mi, że tam nie bfldzie żad- 
nej kafejki, tylko salon fryzjerski. 
Mariusz mfltnie sifl tłumaczył, 
nabrałam podejrzeń. 


Nie uwierzyłam Jej 


Magda po telefonie Hanki 
przeżyła wstrząs: - Myślałam, 
że to jakaś pomyłka, nie uwie- 
rzyłam... Zażądałam pisemnej 
umowy na pożyczkfl. Napisał, 
następnego dnia zabrał mi ko- 
mórkfl i przepadl. 
Mieszkanie Hanki w Gliwi- 
cach. H-letni syn na samo 
wspomnienie Mariusza zaczy- 
na krzyczeć. Hanka ma 35 lat 
i ten sam "magiczny. rozmiar 
biustu. - Nie wiem, czym zwrócił 
moją uwagfl na czacIe? Trafił 


, 
.. 
. 


.,. 
, 


... 


I 


0& 


Wfdruwał przez Pułskę. Szukał i znajduwal... 


w moment, gdy potrzebowałam 
jakiegoś spotkania, stabilizacji, 
bo jestem "po przejściach". Szu- 
kał takich kobiet, wyłapywal je 
w internecie i bardzo dobrze Ich 
słuchał. Każda z nas, w tym sta- 
nie, podawała mu s/fl "na tacy". 
To nie byl przystojny facet. Ra- 
czej mIły i ciepły. domator. Cza- 
sami zmywał, sprzątał, choć wie- 
lokrotnie mi to później wypomi- 
nal. 
Przed Hanką nie musiał grać 
narzeczonego z kwiatami i pier- 
ścionkiem zaręczynowym, bo 
nadal jest mężatką. Gdy nabrała 
podejrzeń, zaczęła sprawdzać 
jego komórkę, do kogo dzwonił. 
I doszło do tego, że z komórką 
chodził nawet do toalety. - Ko- 
mórkfl, którą mu kupiłam, poda- 
rował później Magdzie z Kielc. 
Tak do niej trafiłam. 


\ 


\ 
, 
\ 
. 
 
. \ 
. \ 

\ 
. 
. 
\. 
\ 


Szukałam mężczyzny 


Karolina ze Śląska, pucuło- 
wata blondynka z bardzo dużymi 
niebieskimi oczami i długimi rzę- 
sami. Ma 32 lata. Do niej Ma- 
riusz uciekł od Magdy. - Jestem 
, normalną kobietą, która chciała 
mieć dom, drugie dziecko i mę- 
ża. Czy to są wygórowane ma- 
rzenia? Może trudno w to uwie- 
rzyt, ale od dawna nie byłam 
z żadnym mflżczyzną. Jestem 
zakompleksiona, latwo wzbudzit 
we mnie poczucie winy. a Ma- 
riusz wykorzystał to perfekcyj- 
nie. słyszałam, jak przez telefon 
mówił do kogoś .kochanie", py- 
tałam o to, a on tak mną manipu- 
lował, że to ja okazywałam sifl 
winna, że coś tam sobie ubzdu- 
rałam. Głupia byłam, po prostu 
głupia i naiwna... Głos jej drży. 
Do Karoliny zadzwoniła Mag- 
da z Kielc. Oświeciła ją, .ale Ka- 
rolina i tak była z Mariuszem 
jeszcze przez jakiś czas. Wyrzu- 
ciła go z domu dopiero wtedy, 
gdy odkryła, że ma jeszcze inną 
na boku. Chodziło o Jagodę 
z Bytomia, prawniczkę. Jagoda 
wystawiła go za drzwi dopiero 
wtedy, gdy dała mu do zinterpre- 
towania jakąś ustawę. Rzekomy 
radca prawny nie poradził sobie 
z zadaniem. Poszedł do następ- 
nej. 


- Nie spodobał mi się: mały. łysy, gruby 


niądze przepadły) a także kilka 
innych dziewczyn. Do części 
z nich dotarła kielczanka: - Naj- 
pierw spotkałyśmy sifl w Krako- 
wie z Mirką i Hanką. Prosilam, 
aby przywiozły wszystko, co zo- 
stawił u nich Mariusz, nawet 
brudną ska1petkfl. Mirka to jed- 
na z kilku kobiet oszukanych 
w Krakowie. 
Kawiarnia "U Louisa" i one 
trzy. - Początkowo patrzyłyśmy 
na siebie, jak na rywalki. Najw/,- 
cej papierów zostawił u Hanki. 
Były tam rachunki telefoniczne 
i bi/ingi. Na poczcie kupiłyśmy 
karty telefoniczne) zaczęłyśmy 
dzwonić... Znalazłyśmy Mario/fl 
i KarolinfI. W Krakowie dowie- 
działy się o pułapce, jaką dwie 
Przed Karoliną, Magdą i Han- oszukane kobiety zastawiły 
ką było jeszcze kilka w Krako- na Mariusza. Przez pewien czas 
wie: Teresa, Mariola, Mirka, Ania . mieszkał on raz z jedną, raz 
i Ula (od dwóch ostatnich poży- z drugą. Dowiedziały się o sobie, 
cza kasę na buty narciarskie, pod McDonald'sem przy Floriaflt 
które miał im załatwić tanieJ. Pie- skiej jedna umówiła się z nim, 


Krakowskie podboje 


t' 


'" 


, 
.. 


. 


. , 


1  


" 
. 


" 


-t 
..
,. 


, 
" 


a druga miała ich nakryć na go- 
rącym uczynku. I nakryła. Na- 
tychmiast jedną wciągnął do toa- 
lety i sprzedał jej jakąś historyj- 
kę, a drugiej powiedział, że to 
dawna znajoma, która ma myśli 
samobójcze i on musi jej pomóc. 
Obie "kupiły" jego wersję. 


Nie tylko kobiety 


Mariusz wykorzystywał rów- 
nież znajomych kobiet. Tym spo- 
sobem dotarł do małżeństwa, 
któremu zaproponował pomoc 
w zorganizowaniu wyprawy 
do Peru. Stracili w ten sp0s6b 35 
tysięcy. Na jednej ze studenc- 
kich stancji poznał też Piotra, 
krakowskiego studenta, który 
zarobił w Niemczech trochę gro- 
sza i chciał zainwestować pie- 
niądze w jakiś interes. Zainwe- 
stował w Mariusza, który zapro- 
ponował mu wspólne kupno 
kamienicy do remontu i przyszłe 


4]- 


.. 


biznesy. Piotr dał mu 40 tysięcy 
złotych ... 
Będąc z Magdą, Mariusz ury- 
wał się na weekendy (tłumaczył 
się, że jako radca prawny ciągle 
musi być w ruchu, ale pracuje 
w krakowskiej firmie "Capitol" 
i tylko za przekroczenie progu 
Jego drzwi klienci muszą płacić 
180 złotych...). Z dat rozmów te- 
lefonicznych wynikało, że musiał 
mieć kogoś w Rzeszowie. - Do- 
dzwoniłam s/fl do Wojtka, kolegi 
Agnieszki, która była kolejną 
ofIarą Mariusza. A on, jak typo- 
wy facet, powiedzlai Agnieszce 
prosto w oczy: Mariusz to 
oszustl 


W samych slipkach 


\ 


Magda nieustannie poszuki- 
wała Mariusza. Kilkakrotnie ła- 
pała go na czacie, a jak okazało 
się, że mieszka z Karoliną i na- 
wiązała z nią kontakt, to umówiły 
się razem z Hanką, że wspólnie 
złożą mu wizytę. 
. Karolina: - Powiedzialam 
Mariuszowi: - Kochanie, mamy 
gości. Do mieszkania weszły: 
Magda z ojcem i bratem oraz 
Hanka z H-letnim synem. Ma- 
riusz stał w samych slipkach, 
akurat przygotowywał kurczaka 
na obiad. Trochę się przestra- 
szył. Każdej podpisał zobowią- 
zanie, że odda pożyczone pie- 
niądze. Ażeby to zrobić - mu- 
siałby ukraść je innym. - Co 
chwilfI, którejś z nas puszczały 
nerwy. a on to wykorzystywał. 
Każdej powtarzał, że ona miała 
być tą najwsżniejszą, ale pojawi- 
ły sifl inne i wszystko zepsuły - 
mówi Hanka. On oskarżał je 
wszystkie, nawet o gwałt. 
W Krakowie odbyło się jesz- 
cze jedno spotkanie z udzialem 
czterech oszukanych pań. Po- 
dzieliły między siebie zajęcia: ty 
dzwonisz, ty sprawdzasz jego 
pocztę (włamały się do jego 
skrzynki Internetowejl), a my jeź- 
dzimy po Polsce. Deptały mu 
po piętach. 


Coraz więcej kobiet 


Karolina, dzięki bilingom 
z kolejnych komórek dotarła 
do następnych kobiet oszuka- 
nych przez Mariusza: Jagody 
z Bytomia, Judyty ze Słupska 
i Żanety z Torunia. Magda znala- 
zła w Gdyni Olgę - pierwszą by- 
łą żonę z córką, Irenę - byłą 
konkubinę z córką i Jeszcze sio- 
strę Mariusza. Na córeczki Ma- 
riusz nie płacił. Potrafił opleko- 


wać się dziećmi kobiet, z którymi 
akurat przebywał, ale rue intere- 
sowały go własne. Fundusz Ali- 
mentacyjny ścigał go za długi. 
W 1999 roku trafia do aresztu 
śledczego w Przemyślu. Rok 
wcześniej wyszedł z mieszkania 
konkubiny w Gdyni I nie wrócił. 
Policja poszukiwała go jako oso- 
by zaginionej. Za alimenty, przy- 
właszczenie powierzonych rze- 
czy I oszustwa trafił również 
do zakładów karnych w: Wał- 
brzychu, Wejherowie I Warsza- 
wle-Grochowle. Z Przemyśla 
wyszedł ponoć za poręczeniem 
ze schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn w Krakowie. Teraz 
siedzi w Kielcach. Prokuratura 
zdecydowała o jego trzymie- 
sięcznym areszcie. - Nawet tro- 
chfl baliśmy s/fl zostaw/t go sam 
na sam z panią prokurator. ale 
poradzlla sobie z nim - żartują 
kieleccy policjancI. Dziennika- 
rzom wykrzyczał na schodach 
prokuratury, że jest niewinny. 


Tantra z Kamasutry 


- Podczas stosunków Ma- 
riusz nigdy nie osiągał wytry- 
sków - opowiadają kobiety. - To 
do pewnego momentu jest ba,- 
dzo mIłe dla kobiety. spraw/a 
przyjemnośt, ale później on nas 
masakrował. Zapewniał, że 
uprawia bezpieczny seks, bo pa- 
nuje nad sobą, posiadł tantrfl 
z Kamasutry. Jedna z kobiet: 
- Dla mnie to chory człowiek. 
Analizowałem jego opowieści 
o dZleci"'stwle / wczesnej młodo- 
ści. Albo matka zrobiła mu jakąś 
straszną krzywdfI, albo był mole- 
stowany? 
- Może był zgwalcony w W/fi- 
z/enlu? I stąd jego problemy? 
- zastanawia się inna. - Kocha- 
jąc się ze mną liczył czas, czy 
poblffl rekord orgazmu... 


Co za facet? 


Zdaniem profesora Zbłgnłewa 
IŻdebakłego, seksuologa, każdy 
taki przypadek należy rozpatry- 
wać indywidualnie. Czy oszukiwa- 
nie kobiet dla kogoś takiego było 
ekscytujące ze względu na seks, 
aktywność ładującą życiowy aku- 
mulator, czy też fakt przywłasz- 
czania dóbr materialnych - czyli 
wygodny sposób na życie? 
- Pożyczał od kobiet pienią- 
dze i znikał - mówię. - To moty- 
wacja wydaje sifl jasna - odpo- 
wiada profesor Izdebski. - Zna- 
czącym motywem było wiflC 
wyłudzanie pieniędzy i sposób 
w jaki to robił. To śWIadczy 
o tym, jaki jest deficyt facetów 
na naszym rynku, że tak kobiety 
dają sobą naiwnie man/pulowat 
i tak łatwo wierzą facetom. Pro- 
fesor jedzie akurat pociągiem 
z Zielonej Góry do Warszawy. 
Po ostatnim zdaniu słychać w tle 
śmiech innych podróżnych. 
- WierzfI, że miłośt potrafi byt 
ślepa, ale te wszystkie kobiety 
tak sifl w nim od razu zakocha- . 
ły? Wszystkie tak bardzo potrze- 
bowały faceta? Wzbudzał tak 
wielkie zaufanie, taką życzli- 
wośt, ale - z tego co pan mówi 
- był to jego sposób na życie. 
- Nie znamy jego biografii, 
może była to chflĆ odegrania sifl 
na kobietach za zawiedzioną mi- 
łość, może on został kiedyś oszu- 
kany przez kobietfI? Różne mogą 
być motywy. Kolol}'t ludzkich za- 
chowa'" w sferze - nie tylko seksu 
- ale także zachowa'" obyczajo- 
wych Jest ogromny - dodaje prof. 
Izdebski. - Przed kim
 takim mu- 
sialby USIąŚĆ psychiatra, psycho- 
terapeuta, psycholog, seksuolog 
i zobaczyć, co komuś takiemu do- 
lega. Kielecka prokuratura po- 
stawiła Mariuszowi siedem za- 
rzutów wyłudzenia pieniędzy. 
Do części się przyznał. 
ROMAN LAUDAŃSKI 
PS. Imiona większości kobiet 
I niektóre miejscowości zostały 
na prośbę zainteresowanych 
zmienione.
		

/18402-0009.djvu

			głos Pomorza Środa 26 listopada 2003 r. 


JUDO 
Słupsk 
W czołówce 


Mocną obsadę miał VII Międzynaro- 
dowy Turniej Judo Dzieci I Młodzików 
z okazji Święta Niepodległości. 
SłupszczanIe uplasowali się w czo- 
łówce. 


Szczecińskie zawody przepro- 
wadzono w dwóch grl.4)ach wieko- 
wych. Uczestniczyli w nich przedsta- 
wiciele Uczniowskiego Klubu Spor- 
towego Piątka Slupsk. Podopieczni 
Jacka Slupsklego dobrze walczyli 
i uplasowali się w gronie najlep- 
szych. Oto ich miejsca: dzieci (rocz- 
nik 1990 i młodsi) - 1. Adrian Bor- 
kowski (32 kg) I Konrad Rzecz- 
kowskl (48 kg); 2. Dawid Bodnar 
(23 kg) i Adrian Flnke (52 kg), 3. 
Mateusz Mazurek (26 kg), Łukasz 
Ceremus (29 kg), Tomasz Stanl- 
sławczuk (35 kg) i Michał Król 
(38 kg). lokaty w stawce młodzików 
(roczniki 1989-1990): 2. Dawid Dy- 
dyna (46 kg), 3. Karol Kostrzewa 
I Tomasz Kublckl (obaj - 60 kg). 
Drużynowo Słupsk uplasowal Się 
na trzeciej pozYCJi. Oprócz Polaków 
walczyli jeszcze Niemcy. (fen) 


LIGA OKRĘGOWA 
JUNIORÓW - KOSZALIN 


Zakończyły się rozgrywki pilkar- 
skie rundy jesiennej sezonu 
2003/2004 we wszystkich klasach 
rozgrywkowych. Czas na przedsta- 
wienie ektualnej sytuacji w tabelach 
tych rozgrywek, o których nie infor- 
mowaliśmy na bieżąco. Dzisiaj za- 
mieszczamy tabele ligi okręgowej ju- 
niorów Koszalińskiego OZPN. (
uw) 
Grupa P6łnocna 
1. Wybrzele BIesiekierz 15 33 45.17 
2. Gryf PolanOw 15 28 43-32 
3. Mechanik BobolIce 15 27 42-24 
4. OrzelNlclorla SlanOw 15 26 48.31 
5. Ratel Dygowo 15 26 35-21 
6. Iskra Bldlogard 15 25 66-36 
7. WlcherlHalka Mlerzym15 25 31-24 
B. Sława Sławno 15 24 33.24 
9. LeśnlklRossa 15 24 45-42 
10. MKS KarIIno 15 23 40.36 
11. Piast Drzonowo 15 22 37-30 
12. Radew BlałogOrzyno 15 111 35-54 
13. Jantar Slemyśl . 15 15 25.39 
14. Płomień MyślIno 15 13 25-44 
15 Saturn Mielno 14 10 19-42 
16. WIekowianka 14 3 20.93 


Grupa Południowa 
l. Zawisza Grzmiąca 14 3B 66.13 
2 Błonie Barwice 14 33 64-20 
3. Głaz Tychowo 14 28 72.27 
4. Callsla Kalisz 13 28 54.18 
5. Lech CzapIInek 14 26 57.27 
6 Drawa Drawsko 13 25 33-17 
7. MIrstai MIrosławlec 14 24 37.30 
8. Drzewiarz Świerczyna 14 22 24.35 
9. Hubertus Biały BOr 14 19 47-29 
10. Orze/lubowo 14 16 36-43 
11. SpOlnla Śwldwln 14 14 26-48 
12. Jedność Tuczno 14 10 31-56 
13. Kolejarz Wierzchowo 14 10 21-62 
14, LZS KarslbOr 14 7 15-69 
15. Pogoń Wierzchowo 14 3 12-101 


W SKR · ClE 


. Firma Samsung, która pozyskała I 
tytuł generalnego sponsora Pol- 
skiego Związku Lekkiej Atletyki, 
wspierać będzie w 2004 roku rów- 
nież masowe zawody dla dzieci 
I młodzieży. W poniedzlalek prezes I 
PZLA Irena SzewlMIIa oraz prezes 
zarządu Samsung Electronlcs Poi- 
ska Jln-an Klm złożyli podpisy 
pod umową, na mocy której połu- 
dniowokoreańska firma została 
I sponsorem strategicznym PZLA. i 
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 
do 31 grudnIa 2004 roku. 


. Dwóch piłkarzy szkockiego klubu 
Dundee Unlted zostało aresztowa- 
nych w związku z Incydentami, któ- 
re miały miejsce w poniedziałkową I 
noc w jednym z nocnych klubów 
w Dundee. Trzech mężczyzn zostało 
aresztowanych I doprowadzonych 
do prokuratury. Według gazety I 
.Dundee Evenlng Telegraph. aresz- 
towani piłkarze to napastnik Nacho I 
Novo I obrońca Brem Sancho. I 
. Jeden z najlepszych koszykarzy 
w historii NBA Alonzo Moumlng PO- I 
trzebuje transplantacji ner1d I praw- 
i dopodobnle nie wystąpi jut na par- 
kietach ligI. 33-letlll Mourning la- I 
I tem tego roku przeszedł z Miami 
Heat do New Jersey Nets. Czterolet- 
I ni kontrakt opiewał na sumę 22 mI- I 
II0nów dolarów. W tym sezonie za- 
gral we wszystkich 12 spotkanIach 
Nets, mając średnIą 8 punktów I 
na mecz. (PAP) 
I 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


SZACHY. Półfinały mistrzostw Polski 


Awans Joanny 
Bardzo dobrze spisała się Joanna Majdan z Hetmana Koszalin podczas 
rozgrywanych w Po raj u koło Częstochowy półfinałów szachowych mi- 
strzostw Polski seniorów i młodzieży do lat 20. Koszalinianka awanso- 
wała do finału MP do lat 20. 


Niewiele brakowało, by 15-letnia 
koszalińska szachistka uzyskała 
również kwalifikację do finalu MP 
seniorek. Niestety, do awansu za. 
brakło jej 0,5 pkt. Przypominamy, 
że w ubiegłym roku J. Majdan zaję- 
ła ósme miejsce w finale MP do lat 
20, a wówczas byla najmlodszą 
uczestniczką tumieju. 
W tegorocznym półfinale w Po- 
raJu koszalinianka miała szczegól- 
nie udaną drugą połowę turnieju, 
zdobywając w meczach z czolo- 
wyml zawodniczkami 2,5 pkt: szó- 
sta runda - remis z Edytą Kup- 
czyk (Hetman Katowice), siódma 
runda - porażka z Jolantą Za- 
wadzką (MUKS MDK Śródmie- 
ście Warszawa), ósma runda - 
wygrana z Anetą KoroBclei 
(MDK Budoprojekt Glogów), dzie- 
wiąta runda - wygrana z Izabelą 
Teklelak (Start Katowice). 
Czołowe miejsca w póllil)ale 
zajęly: 1. Agnieszka Matra. 
(MKSz Rybnik), 2. Dorota Czar- 
nota (Kłos Czarny Koń Olkusz) - 
po 6,5 pkt, 3. E. Kupczyk, 4. Syl- 
wia Gapa (lKS Szach-Centrum 
Łódt), 5. J. Majdan - po 6 pkt. 
Do finału mistrzostw Polski senio- 
rek zakwalifikowały się cztery czo- 
łowe zawodniczki, a do mistrzostw 
Polski do lat 20 szachistki, które 
zajęły miejsca 2-5. 
W półfinale mężczyzn rywalizo- 
wał Piotr MIckiewicz, który jest 
klubowym trenerem J. Majdan. 
Koszalinianin zdobyl w sumie 4,5 
pkt i uplasował się na 26. pozycji. 
(mars) 


Pod amatorskim koszem 


II 


"t 
, 


I ot. RAf)()
1 A W KOI F.ŚNIK 

rów. 


Joanna Majdan L jednym LwywalcLonych 


... 
I'" ł 


Emocji nie brakowało 


W niedzielę w Koszalińskiej Amator- 
skiej Lidze Koszykówki rywalizowali 
pierwszoligowcy I drugoligowcy. 
LIcznie zgromadzona w hall 
przy ul. Głowackiego pUbliczność 
miała okazję obserwować wIele za- 
ciętych spotkań. Emocji nie brako- 
wało. 


I liga 
W rozgrywkach I ligi doszło 
do meczu dwóch zespołów zajmują- 
cych czołowe lokaty w tabeli, 
Na Skarpie i Bajgiel. Przed tym spo- 
tkaniem można było się spodziewać 
twardej walki od pierwszej do ostat- 
niej minuty gry i rzeczywiście tak by- 
ło. Chociaż przez cały mecz niewiel- 
ką przewagę punktową mieli koszy- 
karze Na Skarpie, to jednak .czuli 
na piecach oddech rywali". Wostat- 
niej minucie gry Bajgiel doprowadził 
do remisu 44:44, ale końcówka na- 
leżała do Marcina Marclnowlcza 
(najlepszego zawodnika meczu). 
Jemu koledzy zawdzięczają końco- 
wy sukces na miarę utrzymania po- 
zycji lidera. 
W drugim meczu zespół Akcji 
Katolicka/Jaś nie mial żadnych pro. 
blemów z odniesieniem zwycięstwa 
nad niespodziewanie słabo spisują- 
cymi się zawodnikami Toris Papieru. 
Już na początku sezonu wydaje się, 
że Toris Papier to jeden z kandyda- 
tów do spadku, oczywiście jeżeli nie 
wzmocni skladu i nie poprawi swojej 
gry. 
Do ciekawej rywalizacji doszlo 
w spotkaniu sąsiadów z tabeli dru- 
żyn MOAS i NMC ENMIC. Beniami- 


nek MOAS mógł sprawić kolejną 
niespodziankę kiedy w ostatnich se- 
kundach meczu Bartłomiej SIew- 
ruk rzutem za trzy punkty doprowa- 
dził do remisu (34:34). Szczęście 
tym razem uśmiechnęło się do ko. 
szykarzy NMC ENMIC, którzy 
w ostatniej sekundzie spotkania 
za sprawą celnego rzutu za trzy 
punkty Dariusz Kozaka odnieśli 
zwycięstwo. 
W ostatnim spotkaniu pierwszoli- 
gowym faworytem I1yli zawodnicy 
drugiego beniaminka, drużyny Su- 
per Mix, którzy zmierzyli się z ze- 
spolem z Bonina. Faworyt zapre. 
zentowal jednak slabszą grę i do- 
szło do niespodzianki. warto jednak 
podkreślić, że drużynę z Bonina 
wzmocnili bracia Mariusz I Ronald 
Widz znani z występów w drugoligo- 
wym bialogardzkim Orle. To sygnał 
dla wszystkich pozostałych drużyn, 
że ekipa z Bonina zamierza w tym 
sezonie włączyć się do walki o me- 
dale. 
Wyniki (w nawiasach nazwiska 
zdobywców największej liczby punk- 
tów dla obu zespolów): Bajgiel - 
Na Skarpie 44:47 (Robert Mordzak 
15 oraz Norman Dróżdż 17); Akcja 
Katolicka/Jaś - Toris Papier 70:33 
(Michał Grzęda 18 oraz Marek 
Zblewsld14); MOAS - NMC EN- 
MIC 34:37 (Radosław Dzlu- 
baslk 13 oraz Dariusz Kozak 8); 
Bonin - Super Mix 63:52 (Mariusz 
Widz 24 oraz MarcIn Kulikowsld 
15). 


l. Na Skarpie 
2. Akcja Katolicka/Jaś 
3. NMC ENMIC 


4 7 209-169 
4 7 244-193 
4 7 199-176 


4. Bajgiel 
5. Super Mlx 
6. MOAS 
7. Bonln 
8. T orls Papier 


4 6 222-202 
4 , 6 229-236 
4 6 177.188 
4 5 206.217 
4 4 145-250 


II liga 
W rozgrywkach drugoligowych 
nie zwalniają tempa koszalińscy 
strażacy, którzy pozostają jedyną 
drużyną bez porażki. Przez pierw- 
sze 15 minut górą byli Amatorzy, ale 
na tyle tylko było stać w tym meczu. 
W kolejnych minutach nie było już 
wątpliwości kto jest liderem w lidze. ! 
W meczu innych czolowych dru- i 
żyn Energetyk do ostatniej minuty 
walczył o zwycięstwo z niepokona- , 
ną dotąd drużyną Nabli. Zwycięzcy 
zawdzięczają sukces najbardziej ! 
Andrzejowi Rajcy, który rozegral 
bardzo dobry mecz. 
Wyniki: Koszalińska Straż Po- 
żarna - Amatorzy 53:34 (Artur 
Dzlęclelsld 20 oraz Robert Gront- 
kowsld11); Energetyk - Nabla 56: 
54 (Andrzej Rajca 27 oraz Marek 
Adamczyk 25); Państwowa Straż ' 
Pożarna - MESS-13 36:33 (WIe- 
slaw Derdoń 11 oraz Robert Topo- 
rowskI9). (suw) 


l. Koszalińska Straż 4 8 258-172 
2. Energetyk 4 7 240-219 
3. Nabla 4 7 225-201 
4. Państwowa Straż 4 6 175.180 
5. Amatorzy 4 6 212-230 
6. Belomex Ił 3 5 195-169 
7. 31337 3 5 161-161 
8. EMKA 4 5 199-250 
9. Format 3 4 151-147 
10. MESS -13 4 4 158-222 
11. K-DRT 3 3 152-165 


TENIS. Mistrzostwa wojew6dztwa zachodniopomorskiego 


Sukces koszalinianki 


W Szczecinie rozgrywane by- 
ły tenisowe mistrzostwa kadetek 
I (do lat 16) województwa za- 
chodniopomorskiego. Turniej za- 
kończyl się sukcesem koszali- 
nianki Katarzyny JasIńskiej, 


która reprezentuje barwy STT 
Szczecinek. W finałowym poje- 
dynku K. Jasińska wygrała z Ur- 
szulą Fiolek (KT Masters 
Szczecin) 6:2, 1 :6, 6:4. Trene- 
rem mistrzyni województwa ka- 


detek jest Serglej Sobo'ew. 
W rankingu Polskiego Związku 
Tenisowego koszalinianka zaj- 
muje aktualnie 17. pozycję w ka- 
tegorii kadetek. 


(mars) 


Sport str. 9 


BOKS. I Turniej o Puchar Prezydenta Gdyni 


Słupszczanie wygrywali 


I Turniej Bokserski o Puchar Prezy- 
denta GdynI miał dobrą obsadę. Po- 
zytywnie zaprezentowali się zawod- 
nicy Słupskiego Klubu Bokserskiego 
CzarnI. 


W gdyńskim turnieju walczylo 
prawie stu pięściarzy, którzy re- 
prezentowali 20 klubów. Wśród 
uczestników byli zawodnicy 
Slupskiego Klubu Bokserskiego 
Czarni. Słupszczanie wygrali 5 
walk finalawych. W stawce mło- 
dzików Tomasz Mazur (40 kg) 
pokonał w III rundzie przez prze- 
wagę MarcIna LamparskIego 


(Astoria Bydgoszcz). Wśród ka- 
detów Krzysztof Potalski 
(57 kg) zwyciężyl Rafała Łazar- 
ka (Stoczniowiec Gdańsk) i zo- 
stał uznany za najlepszego tech- 
nika turnieju oraz Łukasz Gier- 
szyński (63 kg) pokonał 
Marcina Małeckiego (Sztorm 
Szczecin). Triumfatorami 
w stawce juniorów zostali: Ma- 
rek Pałucki (75 kg) po zwycię- 
stwie nad Tomaszem Stolar- 
skim (Zagłębie Konin) i Szymon 
Wojtaslak (+ 91 kg) pokonał 
Dariusza Dampsa (Sokół Gdy- 
nia). (fen) 


LEKKOATLETYKA. Grand Prix Sopotu 


659 uczestników 


Na piaty zainaugurowane zostały 
biegi przełajowe w ramaCh Grand 
Prix Sopotu 2003/2004. Startowali 
w nIch reprezentancI regionu lębor- 
skiego. 


Na starcie sopockiej imprezy 
, zameldowało się 659 uczestni- 
, ków. Bieg glówny mężczyzn 
l na dystansie 8000 m wygrał Ca- 
rIusz Klein (Oleśniczanka Ole- 
śnica). W kategorii od 20 do 29 
lat Micha' :tmlja (Tęcza Nowa 
Wieś Lęborska) zostal sklasyfi. 
kowany na czwartym miejscu, 
a w grupie wiekowej 60-69 lat 
Zygmunt Petk (lęborski Klub 
Biegacza Braci petk) uplasowal 
się na drugiej pozycji. W katego- 
rii open kobiet na dystansie 


4000 m triumfowala Magdalena 
Zdrojewska (RKS Rumia). Gra- 
łyna KulJkowska (lKB BP) by- 
la trzecia. lokaty młodych adep- 
tów biegania z regionu lębor- 
skiego: roczniki 1991-1993 
(dystans 1000 m) - dziewczęta 
- 4. KlaudIa Brzózka, chłopcy- 
3. Mateusz Paczuła (obydwoje 
- lKB BP); 1989-1990 (1000 m) 
- dziewczęta - 2. Kamila Gra- 
bowska (lKB BP), chlopcy - 3. 
Paweł Źmudzkl (Tęcza), 4. 
PIotr Mlelewczyk (lKB BP); 
1985-1988 (4000 m) - dziew- 
częta - 2. Agnieszka Rzesze- 
wlcz; 1986-1988 (4000 m) - 
chlopcy - 3. Krzyaztof Pa proc- 
ki (Tęcza). 


(fen) 


Kołobrzeska Amatorska Liga SIatk6wkl 


Po pięć setów 
w dwóch meczach 


W czwartej kolejce rozgrywek o mi- 
strzostwo Kołobrzeskiej Amatorskiej 
LIgi SiatkówkI w dwóch meczach 
do wyłonienIa zwycięzcy potrzebne 
były tie-breaki. 


W meczu Fanza - Rega 
Trzebiatów ta pierwsza drużyna 
wygrała dwa sety i wszystko 
wskazywala, że również w trze- 
cim poradzi sobie z rywalem. 
Tymczasem po dramatycznej 
końcówce kolejna partia zakoń- 
czyła się sukcesem siatkarzy 
z Trzebiatowa. Zwycięstwo to 
podbudowala zespół Regi, który 
z minuty na minutę grał coraz le- 
piej. Czwarty set trzebiatowski 
zespół wygrał różnicą czterech 
punktów, a w tie-breaku nie po- 
zostawił złudzeń ekipie Fanzy 
kto jest lepszy. Podobny scena- 
riusz był w meczu Pawiaki Go- 
ścino - Skoczów-Dygowo. Paw- 
Iaki prowadzili już w setach 2: O 
i byli pewni zwycięstwa. Od trze- 


: II I 
I 


! I lU 


.. 


.. 


ciej partii dobra passa odwróciła 
się jednak od drużyny z Gości- 
na, która w trzech kolejnych se- 
tach musiała uznać wyższość 
zespolu Skoczów-Dygowo. 
Wyniki 4. kolejki: Fanza - Re- 
ga Trzebiatów 2:3 (25:20, 25:22, 
25:27, 21 :25, 9:15), Pawiaki Go- 
ścino - Skoczów-Dygowo 2:3 
(25:17, 27:25, 17:25, 23:25, 
13:15), Nafta Karlino-ZS im. H. 
Sienkiewicza 0:3 (19:25, 23:25, 
21 :25), MOSiR Kolobrzeg - Ka- 
ziki Siemyśl 1:3 (25:22, 24:26, 
21 :25, 24:26). Mecz zaległy: 
MOSiR - ZS im. H. Sienkiewicza 
3:2 (25:22, 25:21, 23:25, 22:25, 
15:10). (mars) 


l. SkoczOw.Dygowo 4 8 12-4 
2. MDSIR 4 7 10-8 
3. ZS Im. H. Sienkiewicza 4 6 10-6 
4. Kazlkl 4 6 8-7 
5. Pawiaki 3 5 8-5 
6. Rega 3 5 7-7 
7. Fanza 4 4 5-12 
8. Nafta 4 4 1-12 


:[
L 


..0 


fi 


\ " 
.... 


....... 


- 


Fot PRZEMYSLAW GRYŃ 
Migawka z meczu, w kt6rym Fanza przegrała z Regą 2:3.
		

/18402-0010.djvu

			str. 10 Sport 


SIATKÓWKA 
Rekordowy wynik 


Siatkarze III ligi rozegrali drugą 
kolejkę spotkań sezonu 2003/2004. 
Wszystkie mecze były niezwykle 
emocjonujące, a rekordowym wyni- 
kiem zakończył się czwarty set me- 
CZU Bronka Koszalin z Regą Mendą 
Trzebiatów, który zakończył się zwy- 
cięstwem koszalinian 39:37. Dwa 
czołowe miejsca w tabeli zajmują 
drużyny, które mają komplet zwy- 
cięstw: Spartakus Remdr6g Pyrzyce 
i Głaz Tychowo. Zespól z Pyrzyc nie 
stracił Jeszcze seta w rozgrywkach. 
Wyniki 2. kolejki: Spartakus 
Remdr6g Pyrzyce - Szejk Karlino 
3:0 (26:24, 25:22, 27:25), Maraton 
Świnoujście - Głaz Tychowo 1:3 
(25:20, 26:28, 23:25, 26:28), UKS 
Bronek - Rega Merida Trzebiatów 
2:3 (20:25, 25:17, 22:25, 39:37, I 
10:15). 


l. Spartakus RemdrOg 2 4 6-0 
2. Głaz 2 4 1-3 
3. Rega Merlda 2 3 5-5 
4. Maraton 2 3 4-5 
II. Szej. 2 2 2-1 
UIUI 8rone. 2 2 2-1 
(man) 


TENIS STOŁOWY 
Pierwszy turniej 


Zainaugurowana została rywalizacja 
w tenisie stołowym o Grand Prix 
Sławna. 


W pierwszych zawodach gra- 
ło 24 zawodników w różnych 
grupach wiekowych. Czołowe 
miejsca wywalczyli: roczniki 
1988-1990 - 1. Kacper Ch oj- 
nackl, 2. Krzysztof Mroiek, 3. 
Piotr GIerszewski (wszyscy - 
Sławno); 1991-1994 - 1. Alek- 
sander Zdzltowleckl, 2. Piotr I 
Malinowski, 3. Bsrtosz Wilk 
(wszyscy - Sławno); mężczyfni 
open - 1. Włodzimierz Wasle- 
lewaki, 2. Zdzisław Kwsśnlak, 
3. Zbigniew Śwlttochowskl 
(wszyscy - Slupsk). 
Następny turniej z tego cyklu 
zaplanowany jest 14 grudnia 
(niedziela) o godz. 10 w Sław- 
nie. 


(fen) 


PIŁKA NOŻNA. Liga Mistrzów 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Oczy na Amsterdam 
Mecz Ajaxu Amsterdam z AC Milan to szlagier dzisiejszych spotkań 
w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Zespoły z grup E, F, G i H rozegrają dziś 
przedostatnie spotkania. 


.... 
-O f 
I 

. . 
"- 
\ 


, 


Je.t dośt prawdopodobne, ie al Milanu Andrlj SLewclenko (.tnela) 7dobęd71e kolejną bramkę. 


I nI. PAPIF PA 


GRUPA E: VfB Stuttgart - Glas. 
gow Rangers, Panathinaikos Ateny 
- Manchester United 
Jeżeli VfB Stuttgart, lider nie- 
mieckiej Bundesligi, nie przegra - to 
zapewni awans sobie i Mancheste- 
rowi United. 


1. Manchester 
2. Sluttgart 
3. Rangers 
4. Panathlnalkos 


3 O 1 10-2 9 
3018-49 
1123-64 
O 1 3 2-11 1 


2. Porto 
3. Marsylia 
4 Partlzan 


2 1 1 
l O 3 
022 


6-6 7 
7-8 
 
1-5 , 


Mecz Ajaxu z Milanem to 8zla- 
gier dzisiejszych meczów. I rewanż 
za ćwierćfinał ubiegłorocznej Ligi 
Mistrzów, kiedy po remisie 0:0 
w Amsterdamie, Milan szczęśliwie, 
w ostatniej chwili wygrał u siebie 
w rewanżu 2:1. Ciekawe czy piłka- 
rze strzelą dużo goli, ponieważ 
w czterech dotychczasowych me- 
czach z udziałem Milanu paclly tylko 
trzy bramki. 


,. Milan 
2. Ajax 
3. Celta 
4. Bruges 


2 l 1 2-1 7 
2025-46 
1214-45 1 
l l 2 2-4 4 


GRUPA F: Olympique Marsylia - 
Real Madryt, FC Porto - Partizan 
Belgrad 
Real Jest już pewny awansu, zaś 
Porto będzie, jeżeli wygra dziś 
z Partizanem. 


l. Real 


3 1 O 8-3 10 


GRUPA G: Chelsea Londyn - 
Sparta Praga, Lazlo Rzym - Besik- 
tas Stambuł 
Remis zapewni Chelsea awans. 
A i dla Sparty może być bardzo ko- 
rzystny - pod warunkiem, że 
w ostatniej kolejce ogra u siebie La- 
zio, które teraz wygra z drużyną Ro- 
mana Dllbrowsklego, Besiktasem. 


,. Chelsea 
2. Beslktas 
3. Sparta 
4. Lazlo 


3 O l 7-3 9 
2024-46 
1124-54 
1125-84 


Mecz Ajaxu z AC Milan pokaże 
TVP 2. Początek o godzinie 20.45. 
(de) 


Środa. 26 listopada 2003 r. głos Pomorza 


Walne Zebranie Sprawozdawcze KOZPN 


Wydają walkę 
agresji i chamstwu 


Jak już Informowaliśmy, w sobotę 
w Klubie POdchorążego Centrum 
Szkolenia Wojsk Lotniczych I Obrony 
Powietrznej w Koszalinie odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze Ko- 
szalińskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej, podczas którego pod- 
sumowano okres ostatnich dwóch 
lat działalności. 


Informowaliśmy też o przy- 
znanych odznaczeniach i wyróż- 
nieniach oraz o tym, że dyskusja 
sprowadziła się do bieżącej sy- 
tuacji w KOZPN oraz propozycji 
zmian, szczególnie w wzbudza- 
jących najwięcej kontrowersji 
rozgrywkach młodzieżowych. 
Jednak jeden z tematów, któ- 
ry został poruszony przez preze- 
sa KOZPN, Jana Bednarka, 
podczas jego wystąpienia spra- 
wozdawczego, zostawIliśmy 
na osobny artykuł. Chodzi o wal- 
kę z narastającą agresją, cham- 
stwem I zdziczeniem obyczajów 
w czasie zawodów sportowych. 
- Zanim podziękuję działaczom 
klubowym, sędziom I zawodni- 
kom, chc{l poruszyć sprawę, któ- 
ra moie decydować o przyszło- 
ści naszej dyscypliny, sprawę 
postępującego zdziczenia jakie 
notujemy na meczach seniorów 
I niestety takie jUi młodzleio- 
wych - mówll Jan Bednarek. - 
Jeiell nie wydamy wojny tej pla- 
dze, to kiedyś dOjdzie do tragedii 
I to będzie komec naszej dyscy- 
pliny. Wspólme musimy walczyć 
z rynsztokowym, plugawym ję- 
zykiem, chamstwem i brutaliza- 
cją gry - podkreślał prezes 
KOZPN. 
Następnie Jan Bednarek za- 
apelował do sędziów. - Arbi- 
trzy muszą korzystać z przep'- 
sów gry, a nie udawać, ie mc 
się nie dZIeje i tolerować za- 
chowanie piłkarskich pseudo- 
gwiazdorów. Mówił również, że 
Wydział Dyscypliny KOZPN 
będzie wykorzystywał swoje 


uprawnienia do egzekwowania 
porządku, będzie stosował za- 
kazy stadionowe zamykanie 
boisk i kary porządkowe. - 
Wiemy, ie często prowokują 
takie, a nie Inne zachowania 
nasi sędziowie. Jest Ich prawie 
dwustu I me wszyscy są Ideal- 
ni, takle jest iycle. Ale uderz- 
my się pIersi - zwrócil się 
do działaczy i szkoleniowców 
prezes Bednarek - Jak często 
sami dajecie najgorsze przy- 
kłady zawodnikom I to nawet 
tym najmłodszym. 
Szef koszalińskiego OZPN 
podkreślił również, że tolerowa- 
ne jest spożywanie alkoholu 
podczas Imprez sportowych 
I z tym też należy walczyć wspól- 
nymi siłami jeszcze bardziej niż 
do tej pory. Dodał także, że 
KOZPN ufunduje nagrody dla 
zespołów stosujących zasady 
fair play I liczy na wsparcie me. 
dlów w tej sprawie. 
Na zakończenie obrad w jed- 
nej z uchwał Walne Zebranie 
członków KOZPN zobowiązało 
kluby, działaczy, sędziów, za- 
wodników oraz organy statutowe 
związku I KOZPN do walki z na- 
rastającą agresją, chamstwem 
I zdziczeniem obyczajów pod- 
czas zawodów sportowych. 
Upoważniło też odpowiednie or- 
gany do stosowania nadzwy- 
czajnych środków w walce 
z wcześniej wymienionymi za- 
chowaniami. 
Mamy nadzieję, że słowa pre- 
zesa KOZPN będą miaty odzwier- 
ciedlenie w działaniach już pod- 
czas rundy wiosennej w przy- 
sztym roku. Mamy jednak również 
nadzieję, że związkowi I klubowi 
działacze nie będą mieli zbyt wie- 
lu powodów do stosowania sank- 
cji wobec drużyn, piłkarzy, nle- 
sfomych kibiców czy nawet roze- 
mocjonowanych nieraz zbyt 
mocno dzlalaczy. 


liga Akademicka Koszykówki 


(suw) 


I Bez żadnego zagrożenia 


44. Konkurs-Plebiscyt "Głosu Pomorza" 


GRUPA H: Ajax Amsterdam - 
AC Milan, Celta Vigo - Club Bruges 


Zapraszamy do głosowania 


W poniedziałek wystartowaliśmy już 
po raz 44. z organizowanym przez 
redakcję naszej gazety "Konkursem- 
-Plebiscytem" na najlepszych spor- 
towców I trenerów z klubów zareje- 
strowanY<;.h w sportowych związkach 
Pomorza Srodkowego. 


W poniedziałek przedstawili- 
śmy listy kandydatów, a wczoraj 
zamieściliśmy regulamin naszej 
sportowej zabawy oraz pierwszy 
kupon. Nadszedł bowiem czas 
by zastanowić się, którzy spor- 
towcy oraz trenerzy dali najwię- 
cej powodów do zadowolenia 
swoim kibicom w naszym regio- 


nie i zasługują na to, aby zna- 
lefć się w gronie laureatów tego- 
rocznej imprezy. 
Przypominamy, że region ko- 
szaliński obejmuje obszar po- 
wiatów: koszalińskiego grodz- 
kiego i ziemskiego, kołobrze- 
skiego, sławieńskiego, 
drawskiego, szczecineckiego, 
białogardzkiego oraz świdwiń- 
skiego. Natomiast kandydaci 
do miana "naj" w regionie słup- 
skim pochodzić będą z klubów 
działających w powiatach: słup- 
skim grodzkim i ziemskim, człu- 
chowskim, bytowskim oraz lę- 
borskim. 


k


 k;
k

 - - - - -. - - ar- - - - - - gł

-;
- 
Region ................................ .......... ....................... 
SPORTOWCY 
Dyscypliny indywidualne: 


Dyscypliny zespołowe: 


TRENERZY 
Dyscypliny indYWidualne: 


Dyscypliny zespołowe: 


Imię, nazwisko, adres ............................................... 


.................
............................................................................ 


Zpdzam SIt.. przeIWarzanle mołcn 
 
 z&Odn... l UoI8w. l dnie 
29 08 1997 r o ocI\rOnIe da
 0I0IJ0v0ych (DL U nr 133 poL 833) 


ClyI8Iny poc1p/a 
------------------------------------------ 
Wypełnione kupony należy przesłać pod adresem naszych redakcji: 
7
 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139 (Dom Zwlązkow Zawodowych) 
oraz 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19. 
Kupony mozna również wrzucać do naszych redakcyjnych skrzynek, 
umieszczonych pod wyżej wymienionymi adresami, a także składać bezpo- 
średnio w naszych oddziałach terenowych: w Bytowie, w CzhJchowie, w Ko- 
łobrzegu, w Lęborku, w Miastku i w Szczecinku. 


Prosimy naszych czytelników, ł 
którzy zechcą wziąć udział 
w głosowaniu o wpisywanie 
w kuponie nazwiska jednego 
najlepszego sportowca w grach 
zespołowych . oraz jednego 
w sportach indywidualnych. Po- 
dobnie przy wyborze sZkole- 
niowców. Wypełnione kupony 
w regionie koszalińskim przyj- 
mować będziemy do 29 grudnia 
2003 r., a w regionie słupskim 
do 6 stycznia 2004 r (decydować 
będą daty stempli pocztowych). 
Prosimy o czytelne wypełnia- 
nie kuponów, bo to ułatwi pracę 
komisji konkursowej. Przypomi- 
namy, że nie można wpisać 
na kuponach nazwisk sportow- 
ców i trenerów, którzy nie zna- 
lefli się na zamieszczonych 
przez nas listach kandydatów. 
Podczas liczenia brane będą 
pod uwagę tylko oryginalne ku- 
pony wycięte z naszej gazety, 
a wymienionemu sportowcowi 
lub trenerowi dodawany będzie 
do konta jeden punkt. 
Kupony są jednakowe. Trze- 
ba więc samemu wypełnić rubry- 
kę "Region...." Na jednym kupo- 
nie mogą się znajdowaĆ nazwi- 
ska kandydatów tylko z jednego 
regionu. W przypadku pomie- 
szania nazwisk z obu regionów 
kupon będzie niestety unieważ- 
niony. Zgodnie z regulaminem 
każdy czytelnik ma prawo przy- 
słać dowolną liczbę wypelnio- 
nych kuponów. Prosimy jednak 
o rzetelną ocenę sportowych do- 
konań zawodników i trenerów 
w 2003 roku. 
Przypominamy również, że 
podobnie jak w kilku poprzed- 
nich latach w drugiej części or- 
ganizowanego przez nas "Kon- 
kursu-Plebiscytu" wyróżnimy 
w obu regionach dwóch trene- 
rów młodzieżowych grup szkole- 
niowych. Osobno szkoleniowca, 


który zajmuje się pracą z mło- 
dzieżą wyłącznie w klubie spor- 
towym oraz trenera - nauczycie- 
la wychowania fizycznego - pro- 
wadzącego zajęcia w szkole 
i w uczniowskim klubie sporto- 
wym. Wybietzemy także "Obja- 
wienie roku 2003", czyli młodego 
sportowca, który swoimi sukce- 
sami rozsławiał regiony kosza- 
liński lub słupski. 
Prosimy o przysyłanie na- 
zwisk swoich kandydatów - 
w trzech wyżej wymienionych 
kategoriach - listownie z krótkim 
uzasadnieniem pod adresy na- 
szych redakcji: 75-004 Kosza- 
lin, ul. Mickiewicza 24 oraz 76- 
200 Słupsk, ul. Henryka Po- 
bożnego 19. Prosimy o dopisek 
na kopertach - "Kandydaf'. Wy- 
boru dokona kapituła złożona 
z przedstawicieli stowarzyszeń 
sportowych oraz dziennikarzy. 
Usty kandydatów w pierwszej 
części naszego konkursu nie są 
jeszcze zamknięte. Prosimy 
o zgłaszanie swoich kandydatów 
do miana najlepszych - do 5 
grudnia (pod wyżej wymienione 
adresy). Wtedy zamkniemy listę 
i opublikujemy ją w całości w po- 
niedziałek, 8 grudnia. Prosimy 
o nadsyłanie zgłoszeń jak naj- 
szybciej, bo będzie decydowała 
kolejność. Usty sportowców za- 
mkniemy, gdy znajdzie się na niej 
30 osób, a listę trenerów kiedy 
będzie zgloszonych 15 osób. 
Wyniki 44. Konkursu-Plebi- 
scytu "Głosu Pomorza" w regio- 
nie koszalińskim zostaną ogło- 
szone 10 stycznia 2004 roku 
podczas "Balu Sportowca- w re- 
stauracji "Makler T mieszczącej 
się w hotelu Gromada (dawniej 
Arka) w Koszalinie, a laureatów 
z regionu slupskiego poznamy 
na podobnym balu tydzień pM- 
niej .w rastauracji "Metro" w Slup- 
sku. (suw) 


Koszykarze AZS Politechniki Kosza- 
lińskiej drugi raz w tym sezonie wy- 
stąpili przed własną widownią w me- 
czu w ramach rozgrywek LIgi Akade- 
mickiej Koszykówki. I tym razem 
akademicy zanotowali zwycięstwo. 
Pokonali oni AWFIS Gdańsk 102:87 
(28:18,19:17,30:28,25:24). 


Po pierwszej bardzo udanej 
dla koszalinian kwarcie widać 
było, że gospodarze nie będą 
mieli większych problemów z po- 
konaniem rywali. W następnych 
trzech kwartach koszalińska dru- 
żyna praktycznie kontrolowała 
bieg wydarzeń na boisku i po- 
większała w każdej z nich nie- 
znacznie przewagę. Trener le- 
szek Dollńskl dał możliwość 
dłuższego przebywania na par- 
kiecie wszystkim swoim koszy- 
karzom. 
Punkty dla zwycięzców zdo- 
byli: Zańczuk 19, Schreiber 18, 


Zalewski 14, Stefanowski 13, 
Domański 12, Halicki 12, Tartas 
12, Szalankiewicz 2. 
Rezultaty pozostałych spo- 
tkań: AWFiS Gdańsk - AZS 
AWF Biala Podlaska 83:77, AZS 
Uniwersytet Gdańsk - AZS AWF 
Biala Podlaska 73:67, AZS Uni- 
wersytet Warszawa - AZS Poli- 
technika Poznań 61 :59, AZS Po- 
litechnika Opole - AZS AŚF 
Piotrków Trybunalski 88:84, AZS 
Politechnika Częstochowa - 
AZS AR Lublin 86:78. 


1. Polllechnlka CZ. 5 10 407-325 
2. Polltechnl.. K. 1 10 508-481 
3. Politechnika O. 6 8 480-513 
4. AR Lublin 4 7 363-341 
5. Uniwersytet Gd. 5 7 365-379 
6. AWF 81ała Podlaska 5 7 352-378 
7. AŚF PlotrkOw 4 6 312-299 
8. Polllechnlka P. 4 5 273-275 
9. AWFIS Gdańsk 4 5 305-345 
10. Uniwersytet W 3 4 196-225 
(suw) 


TENIS STOŁOWY. IIUga mężczyzn 


Niepowodzenia lęborczan 


W miniony weekend drugoligowi 
pingpongiści lęborskiej Pogoni 
II walczyli bez powodzenia I doznali 
dwóch porażek. 


W sobotę AZS AWFiS 
Gdańsk podejmował Pogoń 
II Lębork. Gdańszczanie wy- 
grali gładko 8:0. W niedzielę lę- 
borczanie u siebie gościli 
Gwiazdę Bydgoszcz. Młodzi 
pogoniści przegrali 5:8. Dla lę- 
borskiego zespołu punkty wy- 
walczyli: Piotr WlIslk - 2, Da- 
mian Jsnczewskl - 2, Marcin 
Jsnczewskl - 1. 
Rezultaty meczów w 6. kolej- 
ce: AZS UMK Toruń - Konradia 
Gdańsk 8:4, Zagłębie Piechcin - 
MRKS II Gdańsk 7:7, Gwiazda 
Bydgoszcz - Agro-Sieć Chełm- 
no 7:7, Elektryk II Toruń - GOK- 


SiR Subkowy 8:3, Krajna Sępól- 
no - Agro-Kociewie Starogard 
Gdański 1 :8. 
Wyniki spotkań w. 7 serii: 
Agro-Kociewie - AZS UMK 8:5, 
GOKSiR - Krajna 8:4, Agro-Sieć 
- Elektl')lk II 8:5, MRKS II - AZS 
AWFiS 1 :8, Konradia - Zagłębie 
6:8. 


l. Agro-Koclewle 7 14 56-19 
2. AZS AWFIS 7 12 54-14 
3. AZS UMK 7 10 50-26 
4. Zagłębie 7 9 44-34 
5. Gwiazda 7 9 44-38 
I. Pogeń II 7 II 44-31 
7. MRKS II 7 7 36-40 
8. Konradla 7 4 37.51 
9. Elektryk II 7 4 30-47 
10. Agro-Sleć 7 4 33-51 
11. GOKSIR 7 4 23-52 
12. Krajna 7 O 15-56 
(fen)
		

/18402-0011.djvu

			głos Pomorza 
www.glos-pomorza.pl 


NA SPORTOWO 
Jantar lepszy od Byków 
SŁUPSK. W Szkole Podstawo- 
wej nr 3 rozegrano Halowy Tumiej 
Niepodległości - Słupsk 2003 w Pił- 
ce Noznej. Zwycięska ekipa Jantara 
Ustka (SP 2) otrzymała puchar dy- 
rektora Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego. 
W finale ustczanie pokonali 
Uczniowski Klub Sportowy Byki 3 
Słupsk 3:0. Dalsza kolejność w tur- 
nieju: 3. SP 9 Słupsk, 4. Orliki Jezle- 
rzyce, 5. SP 6 Słupsk. 6. LUKS Bał- 
tyckie Rowy. Wyróżnienia otrzymali: 
najwszechstronniejszy piłkarz - Łu- 
kasz Karski (UKS Byki 3), najlep- 
szy bramkarz - Dawłd lemańcZYk 
(Jantar), najlepszy piłkarz tumieju - 
Szymon Budzlńskl (Jantar). KrÓ- 
lem strzelców został Patryk Stasz- 
klewlcz (Orliki), który zdobył osiem 
goli. Zespoły grały piątkami. W akcji 
można było zobaczyć chłopców 
z rocznika 1992 I młodszych. 


Piłkarze zaczęli gry 


SŁUPSK. Rozpoczęła Się rywa- 
lizacja w XXVIII Halowym Tumieju 
Piłkarskim o Puchar Dyrektora 
Szkoty Podstawowej nr 4. Jest to 
najstarsza impreza w mieście dla 
młodych adeptów futbolu. W pierw- 
szych meczach zanotowano wynrki: 
rocznik 1993 - grupa A: SP 4 1- SP 
10 II 0:2, SP 4 I - Dębnica Kaszub- 
ska 3:2, SP 10 II - Dębnica Ka- 
szubska 2:2 - awans do dalszych 
gier zdobyły ekipy: SP 10 II i SP 41; 
rocznik 1991 - grupa A: SycewlCe- 
SP 3 I 0:10, Sycewice - SP 10 
II 2:2, Sycewice - SP 4 I 0:6, SP 3 
I - SP 10 II 2:4. SP 3 I - SP 4 I 5: 1, 
SP 10 II - SP 4 I 2:0 - awans: SP 
10 III SP 31; grupa B: SP 1 - SP 10 
10:5, SP 1 - Jezlerzyce 5:1, SP 1 - 
SP 4 III 4:1, SP 10 1- Jezierzyce 
6:0, SP 10 1- SP 41115:1, Jezlerzy- 
ce - SP 4 III 0:1 - awans: SP 10 
II SP 1; grupa C: SP 9 - SP 23:1, 
SP 9 - SP 3 II 1 :5, SP 9 - SP 4 
IV 10:0, SP 2 - SP 3 II 4:3, SP 2 - 
SP41V 11:0, SP311-SP4IV7:0- 
awans: SP 2 i SP 3 II. 


(fen) 


DZISIAJ 
Dyżur radnego 
SŁUPSK. W godz. 15-16 w sie- 
dzibie Polskiego Stronnictwa Ludo- 
wego przy al. Sienkiewicza 5, tel. 
840-11-39 dyżuruje Eugeniusz 
Dllńczak - członek Zarządu Po- 
wiatu, wiceprzewodniczący Komisji 
Rozwoju i Integracji Europejskiej 
i Przeciwdziałania Bezrobociu. 


JUTRO 


Ze sztuką na Ty 
SŁUPSK. O godz. 17 w Gale- 
rii Kameralnej przy ulicy Party- 
zantów 31 a rozpocznie się ko- 
lejne czwartkowe spotkanie 
z cyklu "Ze sztuką na Ty'. W pro- 
gramie Autoprezentacja Adllm 
Gllrnek. Wstęp wolny. 


(lir) 


PRAWNE PONIEDZIAŁKI 
W "GŁOSIE POMORZA" 
. Uwaga, czytelnicy! W słup- 
skiej redakcji ..Głosu Pomorza" 
przy ul. H. PObożnego 19, co po- 
niedziałek w godz. 15-17 bezpłat- 
nych porad prawnych będzie 
udzielał radca prawny Dllrlusz 
Młynarklewlcz. WczeŚniejsze za- 
pisy przyjmujemy w sekretariacie 
"Głosu" - osobiście lub telefonicz- 
nie (842-51-95). Mecenas Młynar- 
kiewicz nie będzie pisał pism pro- 
cesowych. 


R-E K L A-M A 
rz _ b ury.Iyc:zM 
!1zg lll0tz&fJ 
s....... 
76-200 Słupsk. 
ul. Jedności Narodowej 4 
tel. 059 842 40 35 
poleca: 
. Sylweater 2003/2004 
w Pary!u. Wiedniu. Wllnla 
. atrakcyjne wyjazdy 
na narty 
. zimowiska dla dzieci 
I młodzieży 
. wczaay krajowe 
I za ranlczne 


KS1254 


Wiadomości słupskie 
SŁUPSK, USTKA, KĘPICE, DAMNICA, DĘBNICA KASZUBSKA, GŁOWCZYCE, KOBYLNICA, POTĘGOWO, SMOŁDZINO 


Sroda, 26 listopada 2003 r. 


str. 11 


SŁUPSK. Galeria byłych starostów 


POGODA W REGIONIE 


Honory 
dla poprzedni
ów 


dzisiaj B oC 
1010 hPa 


N 

 w
. 


Zachmurzenie będzie na og61 du- 
że, mogą jednak występować przeja- 
śnienia. Temperatura od 7 sI. C do 9 
sI. C. Wiatr południowo-wschodni i po- 
łudniowy, do 15-20 km/h. Ciśnienie 
w południe: 1010 hPa (757 hPa). 


wiatr: 15-20 km/h 


w nocy BOC 
1005 hPa 


Jutro 4 oC 
1000 hPa 


N 

 w
. 


N 
w
.  


.' 


.' 


wiatr: 20-25 km/h 


wiatr: 25-30 km/h 


Portrety czterech starostów słupskich, piastujących swe urzędy 
w powojennej historii powiatu, odsłonięto wczoraj podczas uroczystej 
sesji Rady Powiatu Słupskiego. 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk ul. H. PObożnego 19 
Tel./lax: 842 51 95 
e-mail: slupsk@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


- Przed wOjną W gabinecie sta- 
rosty eksponowane były portrety 
Jego poprzednik6w, kt6re przypo- 
minały Ich dokonania d/a powiatu 
słupskiego - mówi starosta Zdzl. 
slllw KołodzłeJskl. - Postanowi/I- 
śmy powr6clć do tej tradycji. Wsi- 
nej tym bardziej, ie niedawno ob- 
chodziliśmy setną rocznicfł 
oddania do uiytku budynku staro- 
stwa. 
Portery czterech atarostów: 
KazimIerza lacwika, Andrzeja 
Przybylskiego, Stefana Wojtarowi- 
cza I Stanisława Kądzieli, autor- 
stwa sławieńskiego artysty plasty- 
ka le.zka Mrozka, zawisły w re- 
prezentacyjnej sali 
konferencyjnej. Ich odsłonięcia 
dokonały Krystynll KlIdzielII, 
wdowa po Stanisławie Kądzieli 
I AllcJII WoJtllrowlcz-Kopllcz, 
cÓrka starosty słupskiego piastu- 
jącego sWÓj urząd do czerwca 
1950 r. Zakup wszystkich portre- 
tów sfinansowali sponsorzy. 
- Artysta miał prz8d sobą trud- 
ne zadanie,. bowiem portrety 
trzech starost6w musiał namalo- 
wać na podstawie kserokopii daw- 
nych zdjfłĆ - mówi leszek Kreft, 
członek Zarządu Powiatu. - Ga/e- 
rIfł b{łdą uzupełniały portrety kolej- 
nych starost6w, kt6rzy skończą 
swoje kadencje. 
Uroczystość odsłonięcia por- 
tretów uświetnił występ Zespołu 


. 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Regina Zabłocka 


tel. 840 25 74 


ZDANIEM CZYTELNIKOW 


r 


-- 
Zebry bezpieczeństwa 
l i-
4' , 
· : ł ilU b. In' . . 
,.ł. 
B
HE . 'IDJ'
. ( ł 
. 
 
... j 
H łtI ,. I 
 
, , . 
r. 
- 
.I!('-- 


. MIlclej Jackowski: - Jestem zbułwersowany, ie gaz 
podroiał prawie o sto procent. Uprzedzano nas o niewielkich 
podwyikach, sifłgających kilku procent, ałe nikt wspomniał, I 
ie wzrost cen bfłdzie tak drastyczny. Powinniśmy na to re- 
agować, inaczej zaraz śładem gazowni p6jdzie energetyka 
i inne instytucje. Nikt nie przejmuje sifł tym. ie ludzi nie stać I 
na nowe stawki. I 
. Iwona Lewllndowskll ze Słupska: - Jestem zaskoczona, 
że związki zawodowe w PPKS chcieli odwołać swojego dyrekto- 
ra. Moim zdaniem ciągnie się za nami socjalizm i znowu to 
związkowcy decydują o tym, kto jest kim. A ludzie tacy jak Syl- I 
wester Wojewódzki, którzy mają inicjatywę i coś robią, są przez 
nich krytykowani. I 
. Stały czytelnik ze Słupska: - Spacerowałem z rodziną 
po ulicy Nowobramskiej i zauwaiyłem. ie budki z kwiatami 
w og61e tam nie pasują. Moim zdaniem nawet psują wizerunek 
Starego Miasta. 
. Czytelnik ze SIuplIkII: - Denerwuje mme, ie wszyscy 
chcą strajkować. Przeczytałem ostatnio, że w podobny spos6b : 
zamierzali protestować pracownicy PPKS. Dziwifł się, że nie za- 
uwaiyli, ie za kadencji dyrektora Sylwestra Wojew6dzkiego po- I 
prawił sifł wizerunek firmy i stała sifł ona konkurencyjna d/a ko- ! 
lei. Wydaje mi sifł, ie w tym wypadku działania związk6w zawo- 
dowych nie idą w dobrym kierunku. I 
. Jolantll B. ze Słupska: - Dlaczego to związkowcy mają 
decydować o losie PPKS. Myślałam, ie czasy kiedy szef związ- 
k6w decydował, kto i ha jakim stanowisku ma pracować już 
dawno minęły. I 
, . Teresa Ubysz: - Jeidżę autobusami PKS od wielu lat, 
, i przez ostatnie kilka miesięcy zauważylam zmiany na lepsze: 
I I I ładniejsze perony, czystsze i sprawniejsze autobusy, sympa- 
I tyczniejsi kierowcy. Cieszy mnie też, ie autobusy jeidżą w dłu- 
I gie trasy i chfłtnie z tej usługi korzystam. Dlatego dziwi mnie 
stanowisko związk6w zawodowych,. ich rolą jest chyba dbanie 
I o interesy pracownicze, a nie zajmowanie się polityką ekono- 
miczną firmy. 
. Czytelnik: - Jestem mieszkańcem Osiedla Batorego 
w Słupsku i chciałbym, by ustawiono gdzieś między naszymi 
blokami bankomat banku PKO BP. Jako mieszkańcy tego osie- 
dla mamy problem z wypłacaniem pienifłdzy. Co prawda 
przy ul. Konarskiego jest ajencja banku, ale jest nieczynna 
w weekendy i pieniądze moina podejmować dopiero po wypi- 
saniu czeku, co jest dodatkowym utrudnieniem. Najbliższy ban- 
komat znajduje sifł przy ulicy Banacha, a to cZfłsto zbyt daleko, 
zwłaszcza dla os6b starszych. I 
. Malgorzata GrochockIl: - Od 45 lat mieszkam w Słup- 
sku, często też jeżdżfł autobusami i chciałabym powiedzieć. że 
nie wszfłdzie jest tak ładnie, jak u nas. Nawet w Bytowie, czy 
w Gdyni, nie ma porządnych przystank6w autobusowych. 
Związki zawodowe w PPKS chcą odwołać dyrektora, który 
wprowadził ład i estetykę. Może chcą wrócić do starych brud- 
nych peronów? 
. Kierowca PPKS Slupsk: - Pracuję tu już kilka łat i jestem 
zadowolony, że dyrektor Wojewódzki zajmował swoje stanowi- 
sko, dokonał dUio dobrego i stara sifł wprowadzać porządek. 
Nie podoba sifł to jednak związkowcom. Związek prowadzi swo- 
ją politykę i ogłupia innych kierowców, kt6rzy sami do końca nie 
I wiedzą, o co tak naprawdfł chodzi. Moim zdaniem wojewoda 
powinien osobiście porozmawiać z kierowcami, miałby zupełnie 
inne spojrzenie na całą tę sprawę. 


FOl. SI AWOMIR :t.ABIC'KI 
IJorlery Cllerech !llarOJillÓw zawisly w rel)rezenlacyjnej 
ali konferencyj- 
nej lIaroslwa. 


Hejnalistów z Zespołów Szkól le- 
śnych w Warcinie i chóru z ustec- 
kiego liceum. Sylwetki starostów 
przypomnieli uczniowie Zespołu 
Szkól Agrotechnicznych. 
Warto przypomnieć, że ustawa 
z 1950 roku zniosla m.in. staro- 
stwa I stanowiska starostów, 
a kompetencje zlikwidowanych Or- 
ganów administracji przekazano 
prezydiom rad narodowych. Taki 


stan trwał do roku 1973, gdy 
zgodnie z kolejną zmianą, powo- 
łano naczelników powiatów. I 
W wyniku reformy z 1998 r. po- 
wiaty utworzono ponownie i staro- 
stą nowego powiatu słupskiego 
został Stanisław Kądziela. Po je- 
go nagłej śmierci przez pół roku I 
obowiązki starosty pełniła Graży- 
nil Pokuć. 


(lir) 


n 


,1 


110ft' 


I 
 


- 


- 


..;. .....;...I 
Fot. SLA WUMIR :ł:ABICKI I I 
N owe przejścia dla pieszych powstały przy al. Sienkiewicza. Piesi nie muszą teraz chodzić dookoła parku, żeby prze- 
prawić się na drugą stronę Jezdni. - Przejścia wyznaczyliśmy zgodnie z sugestiami słupszczan - mówi Janusz Ro- 
szyk z Zarządu Dróg Miejskich. - LudzIe wcześniej przechodz/1/ przez jezdnie me zważając na nasilenie ruchu samo- 
chodów. Teraz będzie tam bezpieczniej, bo przejścIa są oznaczone. (Ioc) 


R- E- K- L A M A 


( 
OMEGA 


SŁUPSKIE TARGI NIERUCHOMOŚCI 
29-
O listopada 200
 
goclz. IO....I7.00 
KUPISZ: 
- MIESZKANIA 
-OOMY 
- OZIALKI 
ul. Kilińskiego 4sA 
(
... ..... BPS PIIIO 
8ANKBPH& 8ANcPBKA 
Patronat medialny I OS I 
OTWÓRZMY DRZWI MARZENI
M 


(toc) 


"Ti4
 
-1([ 


(wysl. regi) 


SŁUPSK. Gratka dla miłośników ryb 


'" 


Troci podglądanie 


1
 


Prawie półtora tysiąca osób odwie- 
dziło w sobotę przepławkę na Słupi 
w słupskim Parku Kultury I 
Wypoczynku. Miłośnicy troci I łoso- 
si na własne oczy mogli zobaczyć 
Jak te szlachetne ryby wędrują 
w górę rzeki. 


DZięki podwodnej kamerze, 
wszyscy mogli oglądać na moni- 
torze wędrówkę troci. - Chcemy 
powtórzyć naszą akcjfł i jeszcze 
raz udostępnić przepławkę zwie- 
dzającym - zapowiada Teodor 
Rudnik, szef Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Słupsku. - Je- 
śli ludzie zobaczą i poznają ryby 
i ich obyczaje zaczną o nie dbać 
i je chronić.  

 '..::::I 


{2?n 


Przepławkę zwiedzali przede 
wszystkim wędkarze, uczniowie 
słupskich i usteckich szkól oraz 
uczestnicy szkólek wędkarskich. 


SL2111
		

/18402-0012.djvu

			str. 12 Wiadomości słupskie 


Środa. 26 listopada 2003 r. głos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk(Wglos-pomor .la.pl 


Słupsk . Ustka . K,piee . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główezyee . Kobylnlea . Potęgowo . Smołdzino 


SŁUPSK. Pozwolenia tylko w komendzie woiewódzkiei 


PRACA CZEKA 


SŁUPSK. Konkurs na logo rozstrzygnięty 
. , 
Rozpoznac 
Mirosław Marmaj ze Słupska został laureatem konkursu "Głosu 
bl\"
 
Pomorza" i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego..' 
'o ;: ..
 
Zwycię'zca otrzyma nagrodę pieniężną. 
=
 


Po pistolet do Gdańska 


. , 
siec 


Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 
przy ul. Leszczyńskiego 8, tel. 845- 
75-29, proponuje oferty pracy: 


czas egzaminu, tak aby petent nie 
musial jeidzić kilka razy do Gdań- 
ska - mówi naczelnik. 
Do końca września do Zespołu 
Wydziału Postępowań Administra- 
cyjnych w Slupsku wplynęło 108 
wniosków o przyznanie licencji pra- 
cownika ochrony i 46 wniosków 
o pozwolenie na broń (w tym gazo- 
wą, palną i sportową). 


Od grudnia słupszczanie, którzy 
ubiegają sIę o pozwolenie na broń, 
czy licencję pracownika ochrony, bę- 
dą musieli załatwiać formalności 
w Gdańsku. Policjanci zapewniają, 
te petent będzie musiał tylko raz od- 
wiedzić stolicę województwa. 
Słupski Zespól Wydziału Postępo- 
wań Administracyjnych Komendy 
Wojewódzkiej Policji, który zajmuje 
się m.in. wydawaniem licencji pra- 
COWnika ochrony, detektywa oraz po- 
zwoleniami na broń, przestanie ist. 
nieć z końcem listopada. ()znacza to, 
że osoby, które chcą ubiegać się o li- 
cenCJe, będą musiały składać wnioski 
w Gdańsku. - Wystarczy Jak dosta- 
memy Je pocztą - mówi podinsp. Ma- 
rluaz Darabaaz, naczelnik wydziału. 
Jednak oprócz wniosku policjan- 
ci muszą Jeszcze sprawdzić wnio- 
skodawcę, na przykład, czy nie byl 
karany. - Postaramy S/{l aby wszyst- 
kie formalności były zalatwione pod- 


. wykwalifikowani spawacze 
w osłonie C02 z uprawnieniami, 
praktyką - Firma Bagra sp. z 0.0., 
By1ów, ul. Drzymały 26a, tel. 822- 
24-54 
. fryzjerka damska (może być 
absolwentka) - Salon Fryzjerski, 
ul. Leszczyńskiego 1B, tel. 845-71- 
34 
. samodzielna kSięgowa - wy- 
kszl. średnie lub wytsze, pełna księ- 
gowośĆ, księgi handlowe - Firma 
Handlowa Gelato, Reblinko 1, tel. 0- 
502-761-185; 0-502-032-220 
. mechanik samochodów oso- 
bowych - wykszt. zawodowe me- 
chaniczne - Mechanika Pojazdowa 
StUdZIński, ul. Zetazna 4, tel. 0-606- 
382-509 
. pracownik budowlany - praca 
na wysokościach dachy, obudowy 
hal, prawo jazdy kat. D - Zakład 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Stal-Dom, Dębnica Kaszubska, kon- 
takt tylko tel. 0-601-675-389 
. kierowca ciągnika siod/owego- 
-mechanik z prawem jazdy kat. 
C+E- transport krajowy; kierowca 
z prawem jazdy kat. B+C - przewóz 
tywności i nabiału, minimum sani- 
tarne, aktualna książeczka zdrowia 
(praca na terenie Gdańska i okolic) 
zakwaterowanie zapewnione - Fir- 
ma Drewpal, Lapino Kartuskie27B 
kJGdańska, kontakt tel. (O-prefiks- 
-58) 303-52-27 w godz. 7-8 lub 20- 
22 
. przedstawIciel handlowy art. 
techniczne związane z branżą mon- 
tażową - wyksz!. średnie technicz- 
ne, prawo Jazdy kat. B, zdolności 
negocjacyjne (praca na terenie El- 
bląga i okolic) - Wurth Polska sp. 
z 0.0., ul. Mostek 2/8, 80-759 
Gdańsk z dopiskiem na kopercie 
"Auto-Gdańsk"; oferty pisemne (CV, 
list motywacyjny, zdjęcie) 
. przedstawiciel handlowy art. 
chemii budowlanej i gospodarczej - 
wykszt. średnie, prawo j81dy kat. B 
I własny samochód (praca na tere- 
nie województwa pomorskiego) - 
Firma Dominium Polska, Ostrów 
Wlkp.-Zacharzew, ul. Krotoszyńska 
7, tel. (o-prefiks-62) 593-00-23; O- 
605-044-554 
. fakturzystka - wykszt. średnie 
ekonomiczne, znajomość obsługi 
komputera i fakturowania - Fimal 
sp. z o. o., PS B, ul. BaHycka 3, tel. 
848-31-50, kontakt osobisty 
. projektant odzieżowy - wy- 
kszl. średnie odzieżowe z praktyką 
w projektowaniu toreb, plecaków, 
biegła znajomość języka angielskie- 
go, znajomość programów graficz- 
nych - Nfm Polska sp. z 0.0., Potę- 
gowo, ul. Darżyńska 2, tel. 811-51- 
66, e-mail: nfmpolska@xl.wp.pl 
. monter instalacji sanitamych 
CO i Gazowych z upr. spawacza ga- 
zowego, wykszt; zawodowe - 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Re- 
montowych Zasobów Mieszkanio- 
wych ul. Z. Augusta 72, tel. 
8456744; 0-501-627-943. 
. cieśla - wykszt. zawodowe 
z praktyką - Przedsiębiorstwo Bu- 
downictwa Regionalnego ul. Lesz- 
czyńskieg010, tel. 84-32-300 
. sprzedawca art. dziecięcych - 
wykszt. średnie, obsługa kompute- 
ra, praktyka w handlu - Centrum 
DAD Sklep Baby, ul. Szymanow- 
skiego, tel. 840-24-16, zgłaszać się 
z CV i listem motywacyjnym 
. kierowca z prawem jazdy kat. 
B, C+E - aktualne świadectwo kwa- 
lifikacji przewóz stali - Firma Leann 
S.J., ul. Konarskiego 6, tel. 845-62- 
62 
. kierowca ciągnika siodłowego 
Kamaz-Jelcz - prawo jazdy kat. B, 
C+E, aktualne świarlectwo kwalifi- 
kacji - Zakład Produkcyjno-Handlo- 
wo-Usługowy, Budo-Dom, kontakt 
tylko tel. 842-66-97 w godz.7-8 lu- 
b14-15 
. monter urządzeń wentylacyj- 
nych - wykszt. zawodowe z prakty- 
ką - Przedsiębiorstwo Instalacji 
i Konstrukcji Instalex, ul. Sportowa 
3E, tel. 842-92-63 
. kierowca z prawem jazdy kat. 
B, praktyką min. 3 lata, osoba mlo- 
da, świadectwo kwalifikacji; opie- 
kunka środowiskowa - wykszt. wyż- ! 
sze pedagogiczne kierunek resocja- 
lizacja lub średnie medyczne PCK, 
ul. Kopernika 35a, tel. 842-85-77, 
kontakt osobisty w godz.7.30-15 
. ślusarz-spawacz w osłonie 
C02 - wykszt. zawodowe - Firma 
Optimus, ul. Miedziana 6, tel. 842- 
82-57 


(krab) 


pejskieJ. Sponsorami konkursu 
są: DGKoncept, Cen- 
trum Wspierania Bizne- 
su Andrzej Sułkowski 
przy Stowarzyszeniu 
Wolna Przedsię- 
biorczośĆ w lębor- 
ku oraz Pomorska 
Agencja Rozwoju Re- 
gionalnego. 


Na ogłoszony w ubiegłym 
miesiącu konkurs wpłynęło kil- 
kanaŚcie prac. - Prawie wszyst- 
kie bardzo się nam podobały, 
Jednak po długiej naradzIe wy- 
brali
my logo, które wedlug 
nas najbardziej charaktery- 
zuje sieĆ Agro-Net - mówi 
Ewa Milewska z PARA. 
Po małym zmodyfikowamu, 
stame SIę znakiem gra- 
fIcznym. 
Wygrał Mirosław Mar- 
mej, który w nagrodę otrzyma 
400 złotych. Agro Net to lokalna 
sieć współpracy z mieszkańca- 
mi obszarów wieJskich. Rolnicy 
bezpłatnie mogą korzystać 
z porad ekspertów, którzy pod- 
powiedzą jak pozyskać pienią- 
dze na Inwestycje z Unii Euro- 


(;U/,IE 1'0 "ROŃ? 


. Wnioski nale
y wysyłać 
pod adres: Komenda WoJewódz- 
ka Policji, Wydział Postępowań 
AdministraCYJnych, 80-819 
Gdańsk, ul Okopowa 15. 
. Wnioski mo
na składać oso- 
biście w KWP, ul. Słowackiego 
161, poniedziałki I piątki godz. 
7.30-15.30, wtorki I czwartki 
godz. 7.30-18.00. 


Al 
h ) 
L 
 
o 


(krab) 


lOKO wykonane 
puel Mlrodawa 
Marmaja będlie 
niedługo łnaklem 
firmowym sieci 
AKrn Net. 


SLUPSKIE TARO I NIERUCHOMO CI 


Zdążyć przed podwyżką 


ty sprzedaży lub 61\ Ił 
zamiany o _ oł j,o
 
mieszkań, $I. ... '. 
działek bu-: Pomoru ' 
dowlanych itp. ':o 
 
zaprezentują ..,. .. 
biura pośrednic- o n 
twa nieruchomości, spółdzielnia 
mieszkaniowa Dom nad SłUPią, 
gmina i miasto Słupsk oraz firma 
deweloperska Mat-Bet. 


Jeśli chcesz kupić lub zamienić 
mieszkanie, kupić działkę budowIa- 
I ną, to masz ostatnią szansę, aby 
zdątyć przed podwytką cen na ma- 
terIałów budowlanych. Odwledf 
Słupskie Targi Nieruchomości. 


6 1 \aał 


 

 ... . 
/-::-4- 
"r,o::-. 
.. II 


Napisz do świętego Mikołaja 
.!!. 
., ' 
. 

 
. . 
 
.
 ... 
" 
..... . 
.. 
r 
. 
,,
 
\- " ku 


W sobotę i niedzielę, w godz. 
10-17 w Banku Przemysłowo- 
-Handlowym PBK odbędą się 
pierwsze Słupskie Targi Nieru- 
chomości, na których swoje ofer- 


(krob) 


I euek Orki
t 


Jerzy 
Gierzyński 


prezes spó/dlic:lni 
mieslkaniowc:j 
DOII1 nad Słupią 


preus Mat-Bc:tu 


- 
erdecLDle LII- 
prll!zam 
!'Up!ZC7an 
I na targi. pod- 
eza! któryeh zaprezentujemy 
I bardzo elekaw" ofertę dla kUllUj,,- 
cyeh mie!zkanla. Będzie to 
I parancja zachowania eeny 
mle!zkanla I dawki podatku VAT. 
I Oznaeza to, :te o!oby, które pod- 
, eza! targów wy rai" ehęć kupna 
I mie!zkania, otrzymaj" od nal za. 
Iwiadezenie gwarantuj"ee 
niezmienność een, nawet po pod- 
wytee. 


- " Ibiegu ulic 
Wlatraeznej I 3 
I Maja pow!taje 
nowe olled'e. którego zalet" je!t 
spokój, cisla, duto zieleni I mlejse 
parkingowyeh oraL dobra koma- 
nlkacja z centrum mla!ta. 
l.amlenamy tam hudować domy 
po bard/o atrakcyjnych eenaeh, 
cLyli okolo 1,5 tysi"ca za metr 
kwadratowy. Zapral7Bmy do na. 
Izego stoiska po !Iczególowe 
informaeje na temat mieukań. 
FOl. SI AWOMIR :ŁADICk! 


"I 


. Fot SLA WOMIR :ŁADICKI 
Z yczenia do świętego Mikołaja można wpisywać do specjalnej kSięgi wystawione, w pasatu hlpermarketu Real. Naj- 
piękniejsZe życzenia zostaną nagrodzone, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia o godz. 15. Tego samego 
dnia Real zaprasza dzieci na przejażdżkę wesołą ciuchcią, a Jeśli rodzice dostarczą paczki, ich pociechom wręczy Je 
święty Mikołaj. la pośrednictwem Poczty POlsklej-Pocztex Mikołal wręczy również paczki pod wskazany adres za je- 
dyne 10 zł. Chętni do skorzystania z tej oferty mogą się zgłaszać do punktu Informacyjnego w Realu. Ponadto przez 
trzy dni maluchy będą sobie mogły zrobić zdjęcie ze świętym Mikołajem - 5 grudnia w godz. 15-20, 6 grudnia w godz. 
11-18 i 7 grudnia w godz. 11-15. (lir) 


SŁUPSK. Sesja Rady Mlejskiei 


ROZMOWA" GŁOSU" 


Konfliktowe uchwały 


Ordynator w Japonii 


ła jednak, że łamie ona prawo. Pre- 
zydent chce ją teraz uchylić, bo oka- 
zała się już niepotrzebna. 
Duże kontrowersje wywolał także 
projekt uchwały w sprawie kupna 
przez ratusz budynku po przedszkolu 
wojskowym przy ul. Westerplatte, 
gdzie ma zostać przeniesiona przy- 
chodnia dziecięca z alei Sienkiewi- 
cza, której siedzibę prezydent miasta 
chce przekazać sądowi. Część rad- 
nych nie akceptuje tego pomysłu. 
(maz) 


DzIsiaj obradować będzIe Rada Miej- 
ska. W programie przewIdziano dys- 
kusję nad kilkoma uchwałami, które 
wywołały kontrowersje, 


ja ich operowa/. Operacje' będą się 
odbywać normalnie. Mój wyjazd nie I 
wpłynie na organizację pracy w od- 
dziale. 
PomiJając względy naukowe, za- 
wsze chciałem zobaczyć Japonię. 
To inna kultura, tradycja i jestem cie- 
kaw tych różnic. 
Rozmawiała MAŁGORZATA 
BUDNIK-ŻABICKA 
Fol SLAWOI\IJIR 
:ŁADICKI 


do spraw onkologii. Juz po pięciu 
dniach miałem zaproszenie pocztą 
elektroniczną, a list przyszedł póź- 
niej. Teraz będę praktycznie żył 
na walizkach: jeśli przyjdzie zapro- 
szenie, bo profesor zgromadzi pa- 
cjentów, pakuję się i wyjeżdżam. 
Normalnie na zaproszenie czeka się 
nawet cztery lata. 
- Jest projekt utworzenia relfo- 
nalnalo cantrum onkololll. Czy 
Słupsk ma szans'ł, aby ono po- 
wstało u nas? 
- Ostatnio mieliśmy wlZy1ację 
konsultanta krajowego do spraw 
onkologii - bardzo pozytywnie wyra- 
żał się o oddziale i naszej działalno- 
ści. Między Szczecinem, Gdań- 
skiem i Poznaniem nie ma takiego 
centrum, a jest potrzebne. A gdzie 
powstanie - to zależy od wielu 
czynników, między innymi stwo- 
rzenia ośrodka leczenia ra- 
dioterapii. Ale trzeba się 
szkoliĆ, rozwijać i myśleć 
przyszloŚCiowo. 
- Jak przyjęto wfe6t 
o pańskim wyjei- 
dzle? 
- Po mieście ro- 
zeszło się, że wy- 
jeżdżam. Pa- 
cjenci się do- 
magają 
szczegóło- 
wych termi- 
nów, bo 
chcą, żebym 


Zoran Stoj
ev 


ordynator oddziału chirurgii 
onkologicznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 


Chodzi m.in. o uchylenie uchwa- 
ły w sprawie zaciągnięcia kredy1u 
debetowego w wysokości 90 milio- 
nów złotych, który miał stanowić 
gwarancję dla tajemniczego inwe- 
stora. Uchwalę radni przegłosowah 
pod presją prezydenta miasta. Re- 
gionalna Izba Obrachunkowa uzna- 
. 


- Wyjeżdżl pln do Jlponll. Kiedy 
, po co? 
- W Tokio dziala najlepszy 
na świecie ośrodek leczenia ra- 
ka przełyku i żołądka, ponieważ 
to właśnie w Japonii i Chile jest 
największa liczba zachorowań 
na te nowotwory. To z ośrodka 
w Tokio mamy całą wiedzę o le- 
czeniu tych nowotworów. Chcę 
pojechać i sprawdzić u źródeł, 
czy nasze umiejętności nie od- 
biegają od światowych standar- 
dów. 
Najpierw chciałem pojechać 
w połowie grudnia, ale w Japonii 
też obchodzą święta i nie ma 
w tym czasie operacji. Wstępny 
termin to druga połowa stycznia 
lub początek lutego. Pojadę 
na jakieŚ trzy tygodnie, może 
trochę dłużej. Przez ten czas 
profesor Harushi Udagawa z kli- 
niki w Tokio zgromadzi ciekawe 
z punktu widzenia medycyny 
przypadki - dzięki temu w trzy- 
-cztery tygodnie zobaczę tyle, ile 
w innych klinikach przez kilka 
miesięcy. 
- .lik doItał PIlI uproszenie? 
- Wysłałem swój list z rekomen- 
dacją od krajowego konsultanta 


.- 


-1 


ZAPROSZENIA 
I I Koncert multimedialny I 
SŁUPSK. Teatr Impresaryjny zaprasza w piątek 28 listopada na Pierw- I 
szy multimedialny speaking koncert poświęcony analizie "Requiem" Mo- 
zarta. Niecodzienny koncert ma przekonać do muzyki poważnej tych, któ- 
rzy myślą, że jej nie lubią. Będzie miał oprawę niepodobną do tradycyjnych 
koncertów symfonicznych - specjalne oświetlenie, telebim, na którym bę- , 
I dą wyświetlane krótkie filmy dotyczące tematu koncertu. 
I "Requiem" to dzieło bardzo szczególne. Historia jego powstania obro- 
sla na przestrzeni ostatnich dwóch wieków w szereg mitów i spekulacji. Je- 
żeli chcesz się dowiedzieć: I 
. Czy "Requiem" jest dziełem oryginalnym, czy tez plagiatem 
. Kto naprawdę zamówił utwór? 
. Dlaczego Mozart przy ją' zamówienie i czy dużo na tym zarobi'? 
. Jaka była prawdziwa przyczyna śmierci Mozarta? 
. Czy rzeczywiście podczas jego pogrzebu padał deszcz i dlaczego ni- 
kogo z jego przyjaciół nie było przy grobie? I 
I przyjdf koniecznie w piątek o godz. 19 do Teatru Impresaryjnego. 
W pierwszym w Słupsku speaking koncert na temat "Requiem" Mozarta 
wystąpi Chór Pomorskiej Akademii Pedagogicznej "Iuventus Cantans". or- I 
kiestrę poprowadzi MarcIn Sompollńak/. Bilety do nabycia w kasie teatru. 
(lir) 


, 


\ 


"- 


(teb)
		

/18402-0013.djvu

			glos Pomorza Środa. 26 listopada 2003 r. 


Wiadomości osiedlowe str. 13 


INFORMATOR 


osiedlowy 


USŁUGI 
- 


AVON - zostań konsultantką i odbierz 
atrakcyjne nagrody. 059/844-09-84, 
()..607 -614-825. 
-OOI
 
DEZYNSEKCJA, dezynfekCJe, aeratyza. 
cja. Skutecznie, tanio. Promocja dla 
firm, 059/842.Q8-27. 
---OOIl2OO3IIiIIII" 
OKNA PCV. Wysoka jakość, atrakcyjna 
cena. ANSE. Słupsk. Poznańska 79, 
()"59/84()"30-43. 
11111110111.11\" 
SPOMASZ - naprawa urządzeń chlodnl. 
czych. gastronomicznych: sprzedaż czę- 
ści zamiennych. 842-24.70. 


OOJ/'JOJ!Uł" 
ZAKłAD tapicerski - tapicerka meblowa 
I samochodowa. Słupsk. Garncarska 
19,059/84.12.595. 


OOIOOIOlI	
			

/18402-0014.djvu

			slr. 14 Informator regionalny/TV 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanallzacyj- 
ne - 994 


... 
ie 
.... 


TELEFONY a 
INTERWENCYJN. ' 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTóW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 
POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 844-04-1;:1 
31; 842-79-40; 842-44- 
 
40; 811-91-50 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 882-17-87 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Psszportowa - 955 
Kolejowa - 94-38 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56 BY- 
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHOW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 
Bsnk Informacji - 842-65-48 


ta 


POGOTOWI. 
WETERYNARYJNE 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 
KURSY WALUT E3 
Kantor MIAMI "Galeria c 
Podkowa", ul. Starzyń- t 
sklego, Słupsk, tel. 841- 
70-31  


USD 
EURO 
GBP 
CHF 


Skup 
3,82 
4,58 
6,50 
2,92 


Sprzedaż 
3,99 
4,73 
8,77 
3,03 


REKREACJA 
 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekreacJI, ul. I( 
Szczecińska 99, tel. 843- 
40-17; 843-40-16 - pływalnia 
czynna w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia 
"Aqua-Tur". Codziennie 7-22 - 
baseny: sportowy, rekreacyjny, 
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauna, solarium, 
bar, sklepik, tel. 372-96-28 
PORADNICTWO ... 
SŁUPSK: Dla ofiar L%J 
przemocy "TAMA" - 
tel. 841-40-46, al. Sienkiewicza 7, 
w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 841- 
46-05, w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. za- 
ufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i Środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkohołowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 
841-19-99, czynny w poniedział- 
ki, wtorki i czwartki w godz. 16- 
19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek 
i wtorek w godz. 10-17.30; Środa 
i czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu I Współuzależnlenla, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i Środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16' 
Poradnia TerapII Uzależnień 
od Środków Psychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzieży 
z problemami uzależnień, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin - 
godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18: piątek 
w godz. 8-16 


Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
WolnoŚci 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., Środa i czwartek w godz. 
17-19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12, czwartek 
godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Mila 26, 
tel. 822-32-54 - poniedz. w godz. 
15-19: wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów "Krokus", ul. Szczecińska 5, 
tel. 834-63-33 Środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek, piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NerkomanII, ul. Wojska Polskiego 
7, tel. 834-24-82 - wtorek godz. 
15-18 
USTKA: Towerzystwo Zapoble- 
gsnla NarkomanII (punkt Infor- 
mecyjno-konsultacyjny), ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 
- wtorek i czwartek godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wy- 
padkach I Kolizjach Drogowych 
"Alter-Ego", ul. Botaniczna 38A, 
70-786 Szczecin, tel. (O-prefiks- 
-91) 464-39-35 lub 0-607-544-491 
POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-89 
LĘBORK - 862-03-00 


c 


USŁUGI MEDYCZNE i1 
SŁUPSK: Nocne dyżu- + 
ry stomatologiczne, al. 
Wojska Polskiego 1/14, 
tel. 840-18-99; 0-606-358-473 
Prywetne Pogotowie Stomato- 
logiczne "VItrodent", Słupsk, ul. 
Soldka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. KOłłą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Głównej) - całodobowa; 
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł- 
mońskiego 3, tel. 84 -fl1-eO - 
czynna w godz. 8-19 . 
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czyn- 
na w godz. 7-19; Przychodnie 
POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 841-37- 
63 w godz. 8-19; ul. Mochnackie- 
go 19, tel. 848-26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska Sta- 
cja Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.30-14 
USŁUGI RÓŻNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobo- 
we, Slupsk, ul. Ponia- 
towskiego 44,tel/fax 842-57-67 
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro- 
niczny, szkolenie w siedzibie 
klienta, 0-801-941-463; (O-prefiks- 
-59) 842-33-07 
Hotel dla psów (całojjobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 842- 
84-14, 840-02-21, 0-603-070-170 
PIZZA NA TEL. rd 
Bar Norton, ul. Starzyń- ,. ". 
 
skiego 2, tel. 848-65-00 ., 
Bar Pizzeria Italia, ul. 
Mickiewicza 48, tel. 842-60-10, 
czynna 10-22 
Bar Pod Kasztanem, ul. Wojska 
Polskiego 52, tel. 842-70-46 (do- 
wóz tylko do firm) 
Chata Macochy, ul. Wojska Pol- 
skiego 30a, tel. 840-22-80 
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 842- 
08-77 
Kaapertlno, ul. Szczecińska 81 a, 
tel. 843-46-33 
Pepe, al. Sienkiewicza 7, tel. 840- 
18-14 (naleŚniki francuskie) 
Plnocchlo, ul. Towarowa 2 (wej- 
Ście od ul. Szczecińskiej - tel. 
841-19-98 
Presto, ul. Kotarbińskiego 8a, tel. 
845-68-00 (zestawy obiadowe, 
faktury Vat) 
OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA · 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): 
Słupsk - 840-28-05; Slawno - 
810-48-05; Koszalin - (O-prefiks- 
-94) 342-28-83; Kołobrzeg - (0- 
prefiks-94) 354-21-67; Białogard- 
(0-prefiks-94) 312-25-35 
POCZTAlTELE. 
 
KOMUNIKAc.JA .... 
SŁUPSK. ul. Kołłątaja 
31 (całą dobę) tel. 841- 
30-45; 842-52-47 


DYŻURY APTEK D 
SŁUPSK - "Ratuszo- ,. , 
wa", ul. Tuwima 4, tel. 
842-49-57; "Przy Placu 
Dąbrowskiego", (wejŚcie od ul. 
Przemysłowej) otwarta codzien- 
nie 8-22, tel. 840-30-22; 
"BYTÓW - "Rodzinna", ul. Lę- 
borska 13, tel. 822-72-02 
CZŁUCHÓW - "Oberland", ul. 
Długosza 29, tel. 834-17-52 
LĘBORK - "Żlwa". ul. Zwycie- 
stwa, tel. 862-56-28 
ŁEBA - "Słowlńske". ul. Ko- 
Ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Rodzinna", ul. Wy- 
bickiego 30, tel. 857-87-25 
USTKA - "Remedium". ul. Wy- 
szyńskiego 1b, tel. 814-69-69 
WICKO - "Pod Agawą". tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY 
SŁUPSK: MUZEUM PO- FA 
MORZA ŚRODKOWE- 
 
GO 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. 
Dominikańska 5-9, czynne 
w godz. 10-16: Skarby Książąt Po- 
morskich; Sztuka dawna Pomorza 
od XIV do XVIII wieku; Młyn Zam- 
kowy, czynny w godz. 10-16: 
Dawna i wsp6łczesna sztuka ludo- 
wa na Pomorzu Środkowym; Szli 
na Zachód osadnicy; Tęczowy 
Świat bajek; Herbaciarnia w Spi- 
chlerzu, czynna codz. 10.30-20: 
Pulss Jazzu w fotografii Bartosza 
Arszyńskiego; Galeria Burszty- 
nowe, ul. Tuwima 9: Inkluzje ro- 
Ślinne i zwierzęce w bursztynie; 
Galeria Kameralna. ul. Partyzan- 
tów 31a, czynna w godz. 8-16; 
WOJciech Ledera - Obrazy; Basz- 
ta Czarownic, ul. F. Nullo 8, czyn- I 
na w godz. 10-17: Mieczyslaw 
Wejman (1912-1997) - grafika 
I malarstwo 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskie, tel. 822-28-23 
w godz. 10-18: Kultura materialna 
Kaszubów bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Barbara Ur - rze1ba, Andrzej Pi- 
warski - malarstwo 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio- 
nalne, tel. 834-25-86 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Ziemi 
cz/uchowskiej; Pradzieje; Rze- 
mlos/o artystyczne XV-XIX wie- 
ku; Z dziejów miasta i zamku; 
Haft ludowy z powiatu człuchow- 
skiego; Krystyna Hehorowicz - 
pastele 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skiej. tel. 846-30-20 w godz. 9-18: 
Architektura i kultura materialna 
S/owińc6w; Pomorskie plenery 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
18: Lębork w zabytkach i doku- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemios/o w pradziejach; 
CMcz kaszubska; Gabinet Paula 
Nipkowa (twórca telewizji): Słowo 
i Papier Korespondencja z prze/o- 
mu XIX i XX wieku ze zbiorów 
Krzysztofa macieja Kowalskiego; 
Galeria Strome Schody: Henryk 
Mądrawski - malarstwo I 
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne 
po uprzednim uzgodnieniu telefo- 
nicznym 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki. ul. Zaruskiego 1a, czynna 
w godz. 10-16: Zmiana wystawy 


KINA 
SŁUPSK: MILENIUM tel. m 
842-51-91 - Sala A - 
 
Gdzie Jest Nemo, godz. 
15 i 17; To właŚnie mi/oŚć, godz. 
18.45 i 21; Sala B - Matrix-rewo- 
lucje, godz. 17.30 i 20 
MCK: REJS - Przystanek Wood- 
stock godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Stara 
Baśń,godz.18 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Nacią- 
gacze, godz. 18 
USTKA: DELFIN - nieczynne 


USŁUGI ił 
POGRZEBOWE . : 
SŁUPSK: "KALLA", ul. 
Armii Krajowej 15, tel. 
842-81-98; 0-601-928-600; Infoll- 
nla bezpłatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
"ZIELEŃ", tel. 842-30-42, (calo- 
dobowe) tel. 0-502-525-005 
"HERMES". ul. Obrońców Wy- 
brzeża 1, (calodobowo) tel. 842- 
84-95; 0-604-434-441. 
... 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, ul. Henryka 
Poboznego 19. 


WWW.glos-pomorZ3.pl 
slupsk@glos-pomorn.pl 


ma 


6.00 Wladomojcl 
6.05 Telezakupy 
6.15 Kawa czy herbiti? 
6.00 Wladomojcl 
6.10 Prognoza pogody 
6.15 Woronlcza 17 
6.25 Moda na eukcee 
(2068) - telenowela 
6.50 Klllyka animacii: 
W lejnel gęetwlnle 
9.10 Klaeyka animacJI: 
Skarb Jetyka 
9.20 Pllltellnek 
I przyjaciele 
9.45 BaJeczki Jedyneczkl 
10.00 WitaJ, Franklin 
. serial animowany 
10.25 Nleuetraezony (32) 
- serial sensacyjny 
11.16 Kloek przy Wep61neJ 
- program poradnikowy 
11.25 Technika koemlczna 
w medycynie (1/4) 
- serial dokumentalny 
11.50 Kelllłkl na Jeeleń 
- magazyn ku"uralny 
12.00 Wllldomojcl 
12.10 Agroblznee - rolniczy 
magazyn Informacyjny 
12.20 Simo tycie - rsportai 
12.40 Klan (769) (powt.) 
13.06 Tak czy nie? (6) 
. serial krym. (powt.) 
14.00 Naeze rytmy zdrowia: 
Klopoty w przełyku 
- zgaga I rlfluke 
14.20 Leey I ludzie . mag. 
14.40 Światowe dziedzictwo 
kultury: Stlre mlaeto 
w Sienie - film dok. 
16.00 Wllldomojol 
16.10 Obraz 
niekontrolowany 
. magazyn reportsrskl 
16.30 Tylko u nae - mag. 
16.00 Rower BlałeJa - mag. 
16.26 Moda na eukcee 
- tslenowela (powt.) 
16.50 Sportowy Exprlee 
17.00 Teleexprlee 
17.20 Gott Jedynki 
17.35 Klan (781) -telenowsla 
18.05 Trzecie etrona 
medalu - pr. publIcyst. 
18.40 Irak 2003 
18.00 Wieczorynka: 
Mały M" 
18.30 Wladomojcl 
19.65 Sport; Pogoda 
20.20 Śmiertelne oezuetwo 
- dramat eensacyjny. 
USA 1987, 
ret. John Uewellyn 
Moxey 
21.66 Poleka 2004 
22.05 Kryminalna Jedynka 
22.26 Naeze bendera - rep. 
22.46 Oblicza medl6w 
23.10 Monitor Wladomojcl 
23.25 Blznee rlport - mag. 
23.30 Studio eport: Liga 
Mlatrz6w - Ikróty 
0.30 Nleuetrlezony (33) 
- serial sensacyjny 
1.26 Zakońcanle progrlmu 


OD 


(teb) 


8.45 Teleeklep 
7.30 Drlw C.ey Show 
(34/80) - serial 
komediowy (powt.) 
8.00 Alf (731100) 
- serial komediowy 
(powt) 
8.30 TaJemnice pocałunku 
(92/99) - teienowela 
(powt.) 
8.20 Cena mllojcl (28/95) 
- teienowela (powt.) 
10.16 lamlel6wka 
- teletumiej 
11.05 Mleelon Impoeelble 
(31135) - serial 
sensacyjny (powt.) 
12.00 Mała kaltinlczka 
(401175) - telenowela 
(55) 
12.65 Teleeklep 
14.26 TaJemnice pocałunku 
(93199) - telenowela 
16.20 Cena mllojcl (29,'g5) 
- telenowela 
18.10 Norman 
w tlrapltlch 3 
(19122) - serial 
komediowy (powt) 
16.40 Alf (741100) -sarial 
komediowy 
17.10 Paml,ć 
ebeolutnl (19122) 
- serial sensacyJny 
(powt.) 
18.10 Mleelon Impolelble 
(32135) - serial 
sensacyjny 
19.10 Drew Carey Show 
(35180) - serial 
komediowy 
19.40 Norman w tirapIłach 
3 (20122) - serial 
komediowy 
20.10 Taniec 
ulotnych marzeń 
- film obyczajowy, 
ang.-lrtan.-emeryk. 1998. 
ret. Pat O'Gonnor, 
wyk. Mery! Streep, 
Michael Gambon 
22.05 Gliniarze 
na motorich (10123) 
- senal sensacyjny 
23.05 Kawaler do wzl,cla 
- Extrl - program 
rouywkowy 
23.35 Morderczy upII 
- film sensacyjny, 
USA 1997, 
ret. Douglas Barr, 
wyk. Dale MidkJtl. 
Erika Eienlak 
1.30 Taniec 
ulotnych marzeń 
- film obyCZajowy, 
ang.-Inm.-emeryk. 1998, 
ret. Pat O'Gonnor, 
wyk. Mery! Streep, 
Michael Gambon 
(powt.) 
3.16 Zakończenie 
progrlmu 


Środa. 26 listopada 2003 r glos Pomorza 


lmII 


7.05 Studio urody - mag. 
7.15 Dw61ka dzieciom: 
Pleclk pełen przyg6d 
(10113) - serial przygod.; 
Pomyelowy wnuczak; 
Dziwne przygody 
Koziołka Matolkl 
- seriale animowane 
8.00 M Jak mllojć (151) 
- serial obyczaJowy 
8.50 Pytlnie na jnllldanle 
- magazyn 
10.25 Zoblcz to... - program 
ku"uralny 
10.35 Herbltka u Tlldkl 
- program rozrywkowy 
11.20 Klinika Berlin 
Centrum (7/13) - serial 
12.15 Wielkie rom....ee 
dwudzleetego wieku: 
MIchelli Ralea 
Gorblczow - eerial 
dokumentalny 
12.40 Telezakupy 
13.00 Panorama 
13.16 ZIotopolecy (400) 
- telenowela 
13.45 Sokole Oko (7/22) 
- serial przygodowy 
14.30 30 tonI Llatl, lIetl 
- lista przebojÓw 
16.00 Wokół nae: 
Kaeztlnek - Iztukl 
Krystyny Jak6bczyk, 
pol. 1997, 
ret. T ereSl Kotlarczyk 
16.00 Panorama 
16.25 Prognoza pogody 
16.30 Film 
dla nleetyezllcych: 
M Jek mllojć (176) 
- eeriel obycz. (powt.) 
17.20 Jazde kulturalna 
- magazyn ku"uralny 
17.50 Program lokalny 
18.30 Panorima 
18.66 Prognoza pogody 
19.05 Jeden z dzleel,clu 
. tsletumlej 
18.36 Cameratl - magazyn 
muzyczny 
20.00 Linia epeclalnl: 
Januez Śniedek 
20.30 Studio eport: 
Liga Mletrz6w 
- mecz: AJax 
Ameterdem 
- AC Milan (w przerwie 
meczu Panorima) 
22.50 Panorama 
23.10 Sport telagram 
23.111 Prognoza pogody 
23.26 Wr6g naturliny 
-thriller, USA 1997, 
re2. Douglas Jackson, 
wyk Donald 
Sutheńand, 
William McNamara 
0.65 15 amore 
. film obyczajowy, 
austral.1998, 
ret. Maurlce Murphy, 
wyk. Usa Hensley, 
Steve Bastoni 
2.25 Zakończenie progrlmu 


mm 


6.50 Echa dnll 
7.15 Telezakupy 
7.30 Kurier - program 
Informacyjny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorami, 
Prognoza pogody 
8.00 PodlĆ r,k, - magazyn 
społeczny (powt.) 
8.16 Gojć Tr6Jkl - wywiad 
8.30 Kurier - program 
Informacyjny 
S.40 Prognoza pogody 
8.45 Gojć dnia - wywiad 
8.00-16.00 
TranemleJe obrad 
SIJmu RP 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 16.30 
Kurier - program 
informacyjny 
16.00 Gojć Tr6Jkl - wywiad 
(powt.) 
16.15 Panorima, Prognoza 
pogody, Wladomojcl 
eportowe 
16.30 Kurier -j?rogram 
informacyjny 
16.40 Prognoza pogody 
16.45 Rozmowe dnia 
- pr. publicystyczny 
17.00 Partnerzy - magazyn 
17.30 Kurier - program 
informacyjny 
17.46 Prognoza pogody 
17.50 Kwiaty I ogrody 
- program poradnikowy 
18.00 Panorimi, Prognoze 
pogody, Wladomojcl 
eportowe, Punkt 
18.30 Kurier kulturalny 
18.40 Prognoza pogody 
18.45 Temat wlaJekl - mag. 
19.05 Rodno zemll - mag. 
kaszub8kl (powt.) 
19.30 Telezakupy 
19.45 Rozmowa dnia 
- pr. pltJlicystyczny 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurier - program 
Informacyjny 
20.45 Studio pogoili 
20.50 Echa dnia - program 
publICystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier goepodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.411 Panorama, 
Prognoza pogody 
- program Informacyjny 
22.00 Tygodnik 
goepodlrczy 
22.15 To Jeetłemlt 
22.30 Kurier - program 
Informacyjny 
22.45 Kurier eportowy 
22.55 Studio pogoili 
23.05 Koplinia plenl,dzy 
- komedia, USA 1992, 
ret. Bill Phllllps. 
wyk. Je" Daniela, 
Catheńne O'Hara 
0.30 Zakończenie progrlmu 


&mi 


6.00 Ploeenka 
na tyczenie 
6.45 TV Market - l'1\I8Oazyn 
reklamowy 
7.00 power Rangere (52) 
- serial SF (powt.) 
7.30 Tranetormery (24) 
- serial animowany 
(powt.) 
8.00 MecGyver (108) 
- serial sensacyjny 
(powt.) 
9.00 Bar blz granic 
- reallly show 
9.30 SIoneczny pltrol 8 
(140) - serial 
przygodowy (powt.) 
10.30 Bar blz granic 
- realIty show 
11.16 Awanturl o kae, 
- teleturniej 
12.15 Samo tycie (285) 
- serial obyczaJowy 
(powt.) 
12.46 Serca na rozdrołu 
(19) - telenowela 
13.40 TV Market. magazyn 
reklamowy 
13.66 Czulojć I klamatwa 
(84) - serial 
obyczajowy 
14.26 power Rangere (53) 
- serial SF 
14.50 POkemon - eerill 
animowany 
15.16 NaJz'blwnleJeze 
zwlerz,tl jwlata 
- program 
rozrywkowy 
16.411 InformacJe 
16.10 InterwencJa 
. reportai 
16.30 Herkulee (6) . serial 
fantaBy 
17.30 Hugo Expreee 
- program dla dzieci 
17.66 Ber bez granic 
- realIty show 
18.30 Informaoje, Sport 
19.00 Prognoza pogody 
19.16 Awantura o ka.. 
. teletumlej 
20.16 Bar blz grlnlc 
- reilIty show 
21.00 Samo tycie (2811) 
. eerlal obyczajowy 
21.30 Studio LOTTO 
21.40 Spleek 
-thriller, USA 1999, 
ret. Anthony Hlckox 
wyk. Dolph Lundgren, 
Mystro Clari< 
23.35 Blznee Informac/e 
24.00 Prognozl pogody 
0.05 Gratłltl 
. program 
publicystyczny 
0.20 Fala zbrodni (3): 
Dziedzictwo 
- serial eensacyjny 
(powt.) 
1.20 Aquaz Superchat 
4.30 Megezyn rełlglJny 
6.30 Zakończenie 
programu 


HALLMARK 


7.411 Dzl,kl Bogu, 
epotkal Llzzle 
- komedia obYCzaJOWI, 
austral. 1997 
9.30 Gle.eon - film obycz., 
USA 2002 
11.15 OddaJcie mi eyna 
- dramat obyczajowy, 
USA 1998 
13.00 Powr6t 
do Provld.nce - serial 
13.45 Dr Qulnn (128) - serial 
14.30 Dzl,kl Bogu, 
apotkal Llzzle 
- komedia obYCzaJOWI, 
austral. 1997 
16.15 Gleleon - film obycz., 
USA 2002 
17.45 Powr6t 
do Provld.nce - serial 
18.30 Dr Qulnn (128) -serial 
19.30 Rlver Street 
- film obyczaJOWY, 
austral. 1997 
21.00 Hlroezll'Ol (112) 
- dramat obyczaJowy. 
Jap.-kanad.1995 
22.45 GorlIczka nocy: 
Zaetlrzelemy el, 
razem - dramat 
sensacyjny, USA 1995 
0.30 Rlver Street 
- film obyczajowy, 
austral. 1997 
2.16 Hlroezlml (112) 
- dramat obyczajowy. 
Jap.-kanad.1995 


POLSAT SPORT 
8.30 Mlgazyn LIgi Mlatrz6w 
9.00 Studio LIgi Mletrz6w 
9.35 PI/ka nołna: Liga 
Mletrz6w (powt.) 
11.35 Studio LIgi Mletrz6w 
11.45 Pliki nołna: Liga 
Mletrz6w - skróty 
(powt.) 
12.45 V max 
13.10 NaJkrbtez. hletorla 
poleklei pliki notnel 
13.20 Plika notne: Liga 
Mletrz6w (powt.) 
15.10 Gllletle World Sport 
15.36 Powerweek 
16.00 Narclarlkl rlport 
16.25 Plika nołna: Ligi 
Mlatrz6w (powt.) 
18.16 Koezykówka: Liga 
EuroplJeka FIBA 
(powt.) 
20.00 Studio LIgi Mletrz6w 
20.35 Liga Mletrz6w - mecz: 
Lazlo Rzym - Baslktas 
Stambul 
22.36 Studio LIgi Mletrz6w 
22.55 Liga Mlatrzów - skróty 
23.65 Liga Mletrzów - mecz: 
AJax Amsterdam 
- AC Milan 
1.411 Liga Mletrzów - mecz' 
Ołymplque Maray1la 
- Real Madryt 


ID 


6.20 Uwaga' - magazyn 
(powt.) 
5.40 Prlwdzlwa mllojć 
(51/90) - telenowela 
(powt.) 
6.30 Teleeklep 
7.10 C6rka przeznaczenia 
(1081109) - telenowela 
(pawt.) 
8.00 Śclełkl ml/ojcl 
(157/220) 
- telenowela 
8.50 Actlon Man (13126) 
- serial animowany 
9.15 Tele Gra -teletumiej 
10.16 Teleeklep 
11.16 Rozmowy w toku 
- talkshow 
12.16 Na Wep61nel (193) 
- serial obyczaJowy 
(powt.) 
12.46 Sevannah (9134) 
. serial obyczaJowy 
13.411 Actlon Men (13126) 
- serial animowany 
14.10 Brzydula (111/169) 
- telenoweln 
16.00 Nlklta (54196) - eeńal 
sensacyjny 
16.00 TVN Fakty, Pogoda 
16.20 C6rka przeznaczania 
(109-oet.) - telenowela 
17.10 Prawdziwa mllojć 
(62190) - telenowela 
1S.00 Rozmowy w toku 
talkshow 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Sport I 
19.40 Pogoda 
19.45 Uwaga' - magazyn 
20.10 Na WepólneJ (194) 
. eerlal obyczajowy 
Rodzina I przyjaciele 
Brzozowskich poszuku- 
Ją zaginionego Daniela. 
Wlodek jesl zaskoczony 
widokiem Iwony w ewo-o 
Im blrze. Kobieta wypy- 
tuje go o aprawy zwią- 
zane z prowadzeniem 
lokalu. Okazuje się, te 
nie przyszła z przyjacIel- 
Iką wizytą. Andrzellpo- 
tyka al, z ekscentrycz- 
nym panem Julianem, 
ewolm potencjalnym 
klientem. 
20.40 Kaweler do wzl,cla 
- program 
rozrywkowy 
22.00 Druga twarz 
- program 
rozrywkowy 
23.05 TVN Fakty 
Wieczorne 
23.30 twoJa droga 
do gwiazd: Trlnlng 
- progrem 
rozrywkowy 
24.00 Cela - reporta.t 
0.30 SIlacz. - program 
rozrywkowy 
1.36 Nic etreconego 
- powtóri<1 
program6w 


lmmD 


17.111-18.26 
Dzlj w programie: 
Obeerwator - serwis 
Informacyjny 
I prognoza pogody; 
Słupekl mlgazyn 
eamorzlldowy; 
Muzyczne 
rozmaltojcl - magazyn 
muzyczny 


EUROSPORT 
8.30 YOZ - Youth Only 
Zone (powt.) 
9.00 YOZ Se..lon (powt.) 
9.30 Eurogole (powt.) 
10.30 KIerunek Ateny 
11.00 Snooklr: 
Mletrzoetwa Wielkiej 
Brytanii w York 
(powt.) 
13.00 Boke: Walka 
o mletrzoetwo 
jwlatl federacJllBF 
w KolumbII - waga 
musza I. Pacheco 
- D. Kelty (powt.) 
14.00 Snookar: Mlatrzoetwa 
WielkieJ BrytanII 
w York 
18.00 Podnoezenie 
cl,hrów: 
Mletrzoltwa Śwlatl 
w Vancouver (powt.) 
20.00 Snooker: 
Mletrzoltwa 
WielkieJ BrytanII 
w York 
- ćwierćfinały 
23.00 Wladomojcl 
Euroeportu 
23.15 Jełdzlectwo: 
Skoki pokazowe 
w Kuala Lumpur 
0.16 Boke: TurnieJ 
mltdzynarodowy 
w Hamburgu 
(powt.) 
1.15 Wladomojcl 
Euroeportu (powt.) 
1.30 Zakończ.nle 
programu 


RADIO SLUPSK 
95,3 FM 


6.30-14.30 Co godzinę 
wiadomości lokalne. 7.00. 
10.00 Program miejski. 
10.00-11.00 Studio Kon- 
takt. 15.30-16.00 Muzycz- 
na Bitwa. 16.00-18.00 Pro- 
gram reporter6w Atut. 
18.00-20.00 Nawigator - 
muzyczna audycja dla mle- 
dzlety. 21.00-22.00 Spo- 
tkania z muzyką - prezenta- 
cJa muzyki powatneJ. 22.00 
Dobry wlecz6r Europo. 


......
		

/18402-0015.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Środa, 26 listopada 2003 r. 


Coraz więcej elektroniki w naszych samochodach 


Kompu er 
za kierownicą 


PA"'1!rTNEA D o D A T K U 


. 


EURO CENTRUM TADEUSZ JJ. Dudo'( 
 
O J: 
. .. KOIzalln. ul. Gnleźnlenska 43 ID 
:el. 094 / 342 29 45. 341 05 76 
Szczecin, ul. Struga lA 
tel. 091/ 43134 00, 464 9123 


: głos Pomorza, 


Oodatek 1 


,d 


dachem 


zawsze w czwartek 
w GŁOSIE POMORZA 
Jutro przeczytasz w nim m.in.: 
. Rady" Muratora" 
· Fotooferty I notowania nieruchomości 
Zamicsc oglovcnie w dodalku, lei.. 
Kos/alin (0-94) 347 J5 14, 347 
5 03 07. 
Słllp
" (O-59) X40 11 '; I. X41 17 41 


Wprawdzie nowoczesne technologie elektroniczne jeszcze nie wyręczają kierowcy, ale w coraz 
większym stopniu wspomagają go tworząc np. samoczynne systemy ostrzegania lub biernego 
I czynnego bezpieczeństwa. 


Ju1: obecnie w luksusowych mo- 
delach aut montowanych jest ok. 60 
systemów komputerowych.Rozpo- 
znają one mrok, deszcz, uruchamia- 
jąc Śwlatlalub wycieraczki, ostrzegają 
przed zlodowaceniem nawierzchni, 
Informują o zagro1:enlach I awariach 
podzespołów, a Inteligentna klimaty- 
zacJa sama reguluje temperaturę 
w naszym aucie. Niemal standardem 
w nowoczesnych samochodach są 
systemy ABS, EBD. ESP. 


Ominie wyboje 


W pracowniach konstrukcyjnych 
koncemów samochodowych Ilnstytu- 
tów badawczych powstają nowe pro. 
jekty, które w nledaleklaj przyszłości 
znajdą się na wyposa1:enlu naszych 
aut. 
W ciągu najbll1:szych 2-3 lat w sa- 
mochodach POJawią Się kierowane 
przez komputery systemy omijania 
dziur I wybojÓW na drodze bez Inge. 
rencjl kIerowcy, pilnujące, aby nie zje- 
chalon z zajmowanego pasa, a na- 
wet minimalizujące skutki uderzenia 
w przechodnia. 


Mniejsza rola kierowcy 


Zdaniem specjalistów, zapowia- 
dają one nadejście ery, w której domi- 
nUJącą rolę w samochodzie odgrywać 
będą komputery, coraz bardziej ogra- 
niczając, a w przyszloścl być mo1:e 
nawet eliminując rolę kierowcy. 
Dwie firmy amerykańskie - Delphi 
i TRW - pracują nad systemem złom- 
nym ze sterowanej przez komputer 
kamery, która ŚledzI linie wyznaczają- 
ce pas ruchu i w przypadku zbacza- 
nia pojazdu z toru jazdy zawiadamia 
o tym kierowcę np. poprzez lekką WI- 
braCJę kola kierownicy. System nie 
będzie reagowal na manewr skrętu 
ponieważ wyczuje silę, z jaką obraca- 
na jest kierownica. 


": 


WYGRALI TANKOWANIE!! 


Wśród nadawców wielu poprawnie wypelnionych kuponów rozlo- 
sowaliśmy dwóch szczęśliwców, którzy otrzymają karty wartości 75 zł 
na darmowe tankowanie na stacJI paliw PKN Or1en. Sil nimi MIeczy- 
alaw Krawiecki z Dllbek oraz Barbara Bł.zklewlcz z O.ow.. 
Zestawy gad1:et6w PKN Or1en trafią do: Wojciecha Pecaka 
z Kar1ina, Jacka Skołowskiego z Koszalina, Agaty Curyło z Koaza- 
lina oraz Krzysztofa Ro1:ka ze Smołdzlna. 
Gad1:ety zostaną przesiane pocztą. Aby odebrać karty na tan- 
kowanie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 94/3473509. 


,,.. 
- 11 L] rll'E 9:30 
l..u../ 7 
li 
l!... MAił,(", .;.; 22.0 "C 

 1[ 
ot 1 NJTO j 
,\" .ff 
__ ---d. _ 


La.!..t.1!.. ' ..... elslnlelemy od 1993 r. 
L
 ,. \ 
i..J.. e samochody eksponulemy 
ł- -ł L L... '- pod dachem 

 
 lłsz I 
£!Ib 
 ffiD e naln a prowlz a 
O::ab 
 @fl iXI komisowa 


I_
 


KOMIS POPtAWSKI340-87-71 
KIA (1999) 
1,51. benz.. wspom., imobiliser. 
Cena: 18.000 zł 


'- 


Fot. \\ OJCllCl 'IE:.Z , K 
Wielofunkcyjne komilutery pokladowe to w nowocLesnych samochodach niemal standard. 


Przyda się w korku 


Systam Crułse Control następnej 
generacji, nad którym pracuje m. In. 
TRW, Robert Bosch GmbH, będzie 
nie tylko pilnowal odpowiedniej odle- 
głości do poprzedzającego samocho- 
du i utrzymywal6lalą prędkość jak do- 
tychczasowy, ale zatrzymywal pojazd 
w razie potrzeby. Przyda się te1: w kor- 
ku, bowiem będzie go mm:na nasta- 
wić na automatyczne przesuwanie au- 
ta do przodu na mewIelką ocłegłość. 


Wyczuwa dziury 


PROMOCJA 


Najnowszy system ESP, czyli sta- 
bilizacji jazdy, wyczuwa wyboje i dziu- 


glos Pomorza 
Wy' raj nagrody 


wyślij 8ms na numer  
 ' 
 7140 O treści 

 
 
 JJ gp auto nagroda 
r Co tydzień losowanie nagród 
Koszt zabawy 1,22 zł brutto 


ry na drodze, odpowiednio korygując 
manewry wykonywane przez kierow- 
cę. Tego rodzaju system Boscha 
wszedl do sprzeda1:y w nowych BMW 
serii 5. Podobny przygotowuje Conti- 
nenta! AG. 
James Renfrey z Boscha mówi, 
1:9 system jego firmy mo1:e zapobiec 
np. dachowaniu samochodu, po wy- 
konaniu przez kierowcę nagiego ma- 
newru w sytuacji kryzysowej, gdy ule- 
ga pamce i nie wie co robić. 


Czulnik 
w zderzaku 


Firmy elektroniczne pracują tak1:e 
- zgodnie z zalecemami Unii Europaj- 


.. . 
----- 


sklej - nad systemami zmniejszający- 
mi skutki uderzenia pojazdu w piesze- 
go. Siemens opracowal system opar- 
ty na umieszczonych w zderzaku 
czujnikach światłowodowych, które 
są w stanie odrÓ1:nić czy pojazd zde- 
rzy się z martwym o
iektem, czy 
z Istotą 1:ywą i odpowiednio zareago- 
wać. 


'- 


KOMIS POPtAWSKI340-87-71 
VW PASSAT kombi (1995) 
2,0 I. benz., + I08tal. gazowa. 
Cena: 23.000 zl 


- 
W.dlu, specJalistów, wazystkle te pro- 
Jekty llPO W IldlJ4 nadeJIde ery, w kt6rt} 
domInuJ4c4 roIt w Umochodlle od,r,. 
lit'" komputery, COIIl bardziej ofranlcz.. 
JIłc, . w pnyszlokl być moż'/IIwet el/mi- 
n
 roIt kierowcy. 
JERZY DERENDA 


.,'
 


KOMIS POPtAWSKI340-87.71 
DAEWOO MATIZ (1999) 
0,81. benz. + gaz. 
Cena: 15.900 zl 


I 
, 
 


. 
I
 


. 


REK L A--M A 


75-522 Koszalin 
ul. Orląt Lwowskich 26A 
181 094 34 35 883 
kom 0802 134 796 J'
 
. -..

 .JVC Aoneer 


PROFF1ijONALNY MONTAŻ 
AUTOALARMY; RADIOODTWARZACZE 
SYSTEMY ANTYNAPADOWE 
CENTRALNE ZAMKI 
IMMOBILIZERY 
NIEKONWENCJONAlNE ZABEZP. 
ZESTAWY GŁOŚNOMOWIĄCE 
AlARMY BEZPILOTOWE 
SYSTEMY AUDIOWIZUALNE IDVDI 
REKLAMA 


OGRZEWANIA NIEZALElNE 

 ",",eba stoj 
ł-' Eberspacher 
Koezalln, ul. Przemysłowa 8 
.tel. 341 7544, kom.:0 802 729 56 
0-4182 


'" 

 OBOWI Ą ZK O WE U BEZPIE C ZENIE OC 
 
liliiii\ POlSkiE Do um6w ubezpieczeń zawartych po 14.07.2003r. napojazdy oaobowe 1Ii 
V 
:ł:

S.A lidollu "-nt a CH. \II' uniI tlutlUtI..U\\:1 W.... IlIii!..',u 
FILIA ul. KołbltaJa 14, tel. 840 36 22 1 
.....bod. I 

I.d'" pl d... ZIIIIkIweplade..ł.dlda: 
AGENCI: "fturn ". ul. Bema 9-10, te\. 842 77 1 ' p. . ;.j::::U ;;
::b)
:. - 
 ....... ub lilii! _u, 
82' Robert Dar,ac ul. Kowalika 1 pok. 213 .lJnib..«... ...J....p.kIrp "-ł% 
': 'do900. - 
.Oll* _.Ia _I"" 
tel. 84113 50; LidIa Józęlowska . ul. Jena Pa- '''rymC''''!-..lOj 441 -.... ubląi1 _u, ACwP1Us.A 5% 
wła III pok. 101, tel. 840 32 48; Danut
 KUbik ' l 90'-12'0 '94' . we;,. 1""......-łlMlllaewa........ 
ul. Andena lO, te\. 845 41 62; $)lIwIa Pach - ml-l400 837' 
"31.1ł.-3r. 
lłIlM!JI., ul. Br. Glerymlklch 2, tel. 845 71 72; _ 
Wanda W",cz
 
 ul. W. Pol.klflo 29'1 140'-1600 918' . , . t. . "I 
tel. 842 89 84;1IiIJIIIIIS Edward Grzvbowskl , 1601-2000 .130 .. fi 
. - ., ..I..... 
PL ....j. .. od. .., " "; __ Ł.-
:j _ _.OC..._ ...... 
PI.PokoJu6,tel.8622760; 
I."":,(IJ t Po")'20j2000 mo _.3I%............wweJ. 
MInk, u
 Kazimierz a W lk.
, t

-=- 8 57 57 5
 PYTAJ RÓWNIEŻ O INNE ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA!! 
B49/408  'Il:... "JI'" rl' 
.. 


..... 


KOMIS POPtAWSKI 340-87.71 
HIUNDAY SCUPE (1992) 
1,51, ben., wspomaganie, el. szyby, radio, 
stan bardzo dobry. 
Cena 13 000 zl  


.. 


WYSOKOPRĘŻNA OFERTA OD 62 300 Zl- 
Do ko"ce roku, kupując Mitsubishi Cerism, lub Spece Stere równisż w wersjach 
z silnikiem 1.9 DI-D (Oirect Injection Diseel) 


OTRZYMASZ GRATIS: fil OPONY ZIMOWE fil RADIOODTWARZACZ 
fi' BAGA:2:NIK DACHOWY fil AUTOALARM 
.\. 
", .. 
... \- . . 
. 
.: 
'1. 

 'f 
- 


.CARISMA 1.9 DI-D ceny od 88 350 :d .SPACE STAR 1.9 DI-D ceny od 62 300 zł 
')alon MItsubIshi JB Auto Trade, uJ. Kmaziewicza 9; 76-200 Słupsk. 
tal. (59) 8417040, fax (59) 8417049 
ul;' .clńska66, 76-137 Koszalin, tel (94) 3459161, fax (94) 3459162 
MITSUBISHI I 


MITSUBISHI 
M010RS 


BH1230 


Zawsze w środę w Głosie Pomorza dodatek 
/Jl1lie
l 0bł()
/enie w dod..ll
u. leI. (O-l}4) 347 35 03 - 07.34735 14, (O-5l}) X40 3251. X41 1743 


.....  


.
		

/18402-0016.djvu

			str. 16 Auto 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl roda. 26 listopada 2003 r. glos Pomorza 


ANKRIS SŁUPSK 
84
24ł1,KOM.69

 
PEUGEOT PARTNER (2000) 
1.9 diesel, srebrny met. 
CENA: 32 000 zł 
KUPIONY W SALONIElI  
FRONTON 
Mołllwołl udllelunlo 
gwarancp 


SALON POJAZDÓW 
UŻYWANYCH 


. . odel Ko 


Gnalin ul. Szczecinska (Slare Bielice 2) 
www.maxcar.ne.pl 
'1. (0.94) 3465916,0502588305 
NAJWIĘKSZY KOMIS 
NAJSZYBSZA SPRZEDAŻ 
PrzYJmuJemy auta w komis 


KOSZALIN, UL. BOH. WARSZAWY 23, tel. (094) 346 29 S4 


KS1280 


ANKRIS SŁUPSK 
84
24ł1,KOM.69

 
PEUGEOT 206 XT 6-D (2000) 
2.0 HDI 90 KM, pomarańczowy met. 
CENA: 38 900 zł 
KUPIONY W SALONIElI 


WIJ t _ 
 
[-
' J 
I 


- 


SALON POJAZDÓW UtVWANYCH 
(094) 346 29 54 
Atrakcyjna oferta przed końcem 
roku dla firm I os6b prywatnych. 


-  


MAX CAR 346-59-16 
CITROEN C5 (2002) 
2,21. HOI, wspom., 8 x airbag, ABS, 
81. szyby, radio, tempomaI. 
kllmalyzacja. 
CenI: 84.300 zl 


... 


\ 


... 


KS1280 


.. 


SALON POJAZDÓW UtVWANYCH 
(094) 3462954 
FIAT SEICENTO (1999) 
1,11. benz., alarm, cenI zamek, 
el. szyby, airbag, 2 komplely opon. 
CenI: 15.200 zl 


'IfJ 


- 
--- 


MAX CAR 346-59-16 
DAEWOO LANOS (1999) 
1 ,5 I. 1SV kat, radio, zestaw 
głośno mówiący NOKIA, 
blok. skrzyni biegów. 
CenI: 18.300 zl 


- 


ANKRIS SŁUPSK 
84
24ł1,KOM.69

 
FORD ESCORT 3-D (1998) 
1.6 benzyna, srebrny met. 
CENA: 18900 zł 
STAN BARDZO DOBRYII 


: 


c--. 


KS1280 


ANKRIS SŁUPSK 
84
24ł1,KOM.693-34
3 
206 XR PRESENCE 5-D 
1.1, benzyna 60 KM, złoty met 
CENA: 36 500 
FABRYCZNIE NOWYIII 


\; 
... 
- 
.. 


SALON POJAZDÓW UtVWANYCH 
(094) 346 29 54 
Doskonale pojazdy także 
na zimę. 
Alrakcyjna oferta przed końcem roku dla 
firm i osób prywatnych. 


----3 - 

- 
..... - 
............... 


MAX CAR 346-59-16 
OPEL VECTRA kombi (2001) 
2,21. TOI, 4 x airbag, ABS. 
CenI: 52.000 zl 


- 


KS1280 


o HELi'" 


.. 


MAX CAR 346-59-16 
RENAULT MEGANE (1999) 
1,91. diesel, cent. zamek, wspom., 
radio, e1.szyby. 
Cena: 35.500 zl 


I". 


MAX CAR 346-59-16 
MB 290 kombi (2001) 
2,21. TO, wspom., radio, automat, 
4 x airbag, et. szyby I lusterka, 
ASA, klimalyz8Cja, alufelgi, cent. zamek, 
alar;;:.. CenI: S9.000 zl 


.. 


I ' MAX CAR 346-59-16 
FORD FOCUS (1999) 
1,41. benz., ImObiliser, wspom., radio, 
hak, airbag, cent. zamek, ABS, 
el. szyby, radio 
CenI: 31.500 zl 


Czego potrzeba, by mieć Nissana tańszego o 220/0? 


- 


MAX CAR 346-59-16 
RENAULT SCENIC combi (2002) 
1,S I. benz., wsporn., el. szyby i lusterka, 
S x airbag, ABS, alarm, 
klimalronic, cent. zamek, radio. 
CenI: 53.200 zl 


Kratki. I to za darmo. 


..."- 


- 


--- 


MAX CAR 346-59-16 
VW T-4 MULTIVAN (1996) 
2.41. diesel, wspom., alarm, cent. zamek, 
radio + minidisc, 1 x airbag, 
et szyby, lusterka, alufetgi. 
CenI: 58.000 zl  


MAX CAR 346-59-16 
OPEL ASTRA combi (1997) 
1.71. diesel. wspom., ABS. cent. zamek, 
2 x airbag, et. szyberdach, 
alarm. 
Cena: 22.300 zl 


.. 


.. 


MAX CAR 346-59-16 
OPEL ASTRA II (1998) 
1 ,SI. kat. benz., 1 x airbag, radio z 
pilotem. ABS, wspom., 
81. szyby i luslerka, radio CD. 
CenI: 29.900 zl w ofercie 2 szt. 


... 


" 


. .. 
.... 


. 
.4 
" 


PRIM ERA 
ALMERA 


,. 


*Szczeg6łowe informacje w salonach Polmotor Nissan 


MAX CAR 346-59-16 
OPEL CORSA (1995) 
1,2 kat., benz., 1 x airbag, radio, 
imobiliser. 
Cena: 15.500 zl 


Tylko do końca roku przy zakupie Nissana nie dopłacasz nic 
za wersję ciężarową. Skorzystaj z okazji i odlicz 220/0 VAT. 
Sprawdź, jak atrakcyjne oferty kredytowe i leasingowe czekają 
na Ciebie w naszym salonie.  
15 N 


... 


www.nissan.com.pl 


I ---...-- 


-....o=:- 


MAX CAR 346-59-16 
NAJWIĘKSZY WYBÓR AUT 
CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH 
BEZPOŚREDNI IMPORT. VW 14, 
MB SPRINTER, FORD TRANSIT... 


--- 


- 


--  

 
. 


Autoryzowany Dealer i Serwis Nissana 
POLMOTOR Spółka Jawna 
75-737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24, tel. (O 94) 343-88-99 
77-300 Człuch6w, ul. Szczecińska 44, tel. (O 59) 834-50-11 
http://www.polmotor.szczecin.pl. e-mail: polmotor1@nissan.com.pl 


'f7I11 AUTOR;Y:ZOWANT
Z:AKŁAD '75-728 Koszalin 
U MONT Atu A
RMOW (
:z,:"
e


) 8 1 

 RHIDDdlWmaCZD ImDblllse" AatDalann D
 
(. ZnakDwanIJ III1azd6w BPs/GSM Zamki clllllrllnD I 
tel. (0014) 346 22 87, tel. kom. O 502 532 639. O 501 532 639 
81/155 REKLAMA 


..
		

/18402-0017.djvu

			głos Pomorza Środa. 26 listopada 2003 r. 


.. 


AUTO HANDEL KOMIS 
Ryszard Lisowski 
Samochody dostawcze 
i ciężarowe na zamówienie 
Koszalin ul.Gnieźnieńska 43 tel. 34 11 540 


Rok z.łotenl. 1 Q84 


-. 


MIX CAR 346-23-55 
FIAT PUNTO (2000) 
1,21. benz., cen\. zamek, el. szyby, 
książka serwisowa, 1 wlaśclciel. 
Cena: 25.600 zl 


MIX CAR 346-23-56 
OPEL VECTRA-B kombi (1998) 
1 ,8 I. kat., benz. + instalacja gazowa, 
pełne wyposażenie. 
Cena: 36.400 zł 


.... 


MIX CAR 346-23-55 
MB 126 (1982) 
280 SEL, radio, webasto, klimatyzacja, 
cent. zamek, wspom, 
Cena: 13.800 zl 


".I
 


..... 


,\ 


- 


... MIX CAR 346-23-55 
VW GOLF A4 (1999) 
1,61. ka\., benz., wspom., alarm., ABS, 
cen\. zamek, 2 x airbag, 
pierwszy wlaściclel, radio. 
Cena: 41.600 zl 
MIX CAR 346-23-55 
RENAULT CLIO (2001) 
1.21. (16V) kat., benz., cen\. zamek, 
(' wspom., ABS, el. szyby, radio, 
4 x airbag, reg. Światel, komp. kół 
zimowych, 1 wlaściciel. Cena: 31.950 zł 
I MIX CAR 346-23-55 
SEAT TOLEDO (2000) 
1,61. kat., benz., klimatyzacja, wspom., 
2 x airbag. ABS, el. szyby, el. lusterka, 
. radio, Imobiliser, alarm, cent. zamek, 
od dealera, 1 wlaśclciel. Cena: 44.900 
MIX CAR 346-23-55 
PEUGEOT 406 kombi (1997) 
"' 1,81. kat., benz., wspom., airbag. 
cent. zamek, od dealera, 1 wlaściciel, 
el. szyby. hak. 
Cena: 26.800 zł 
, MIX CAR 346-23-55 
FIAT TIPO (1992) 
1,91. TO. wspom., el. szyby i lusterka. 
szyberdach, reg. kierownicy, 
- ABS, hak, radio, cent. zamek. 
Cena: 9.300 zl 
.. '''_r-- MIX CAR 346-23-55  DUŻY WYBÓR SAMOCHODÓW 
., DOSTAWCZYCH 
. 
 


, 
- 


,. 


OPONY - OSOBOWE. CII;
ROWE I 
ROLNICZE. SP
C.JALlSTYCZNE 
ZiI'TlO""8 
Lł:JFELGI, KOŁPAKI 
AKUMULATORV 
EXODUS - MGR INZ. LISOWSKI ZDZIStAW 
78-200 Blllogard, ul. Szosa Połczrńlka 11, III. 312110 II 'al 312 110 Ol 
REKLAMA 


Nadaj ogłoszenie 


-- 
-- .,... - 
- - 
r- - 


:: Iti __ _ _ 

 ..;::- ę ---;ł.... : 
My nadamy m
 
ozgłos....:.,,
 
.. ...... 
Ogłoszenie w gazecie - gratis w Int
n
cl
1Ił 
www.elo.pomorza.pl I www.r
ec;
JIOspollta.
 
Usługa realizowana przy wspołpracy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych p unktów ogłoszeniowych III 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Auto str 17 


N(ł"TY ł{łłNł{IJlłS 
"
lł' 'lłN 'łJ, I
) Y 


ł,ł
łłS IJ 
;1 Jr 'ł ! 
Co tydzien 2 Czytelnik 
 w ma szansę wygrac karty 
na darmowe tankowanie paliwa. 


Co zrobić. aby wygrać? 
Wystar..zy w l slav lub prz nieść ponrż zy kupon z prawidłową odpoWiedzią do 1 grudnl8 
pod a'" . re.!. J pA-A'la", ul 'I' :kiewlcza 24, 7S. 004 Koszalin. z Ot vn,8m 
JJnkowanle". \>poSród w!.. .J1 kuponów co tydzi"
 k..n7'''"1Y losowat 2 

w, 
któ..y W"n, 

r!v n 11 

 'i" '-owe t, tac pc W, . 
oraz gadt.a Warunkiem odŁ oru nagrody jest 
przyjechInie do redakcJI ulOIU z Z m po drwze" 
Listę plerwł...y II 
 ' 


Pytanie: Podaj nazwy ulic, na kt6rych znajdują się 
stacje PKN Orlen w Koszalinie lub w SłupSku. 
OdpowIedź: . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Iml" nazwisko. .. 
Adres: 


Wyratam zgadł na 'piżit...a;z8nlł. moich ilanych' oiobO...yCh ni. poirŻ8by konkursu: . . . . . 
Uatawa Z 29 08. 1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. Nr 133 p. 883. 
 


I 


I JAPPART6 
.C 


( 
-- 


CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 


ZAMIENNIKI 
I ORYGINAłY 


HURT I DETAL 


PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYłKOWĄ 
FIRMAMI SPEDYCYJNYMI 


80-465 Gdońsk-Zospo, ul. Hynko 21 paw. 50, fox (O-58) 344 34 53, 
lel./fox 344 34 52 
81-356 Gdynio ul. Slorowiejsko 52, lei. (O-58) 661 -29-20 


SL1146 


www.vwuzylkowp.pl 


Nowy Tra 
42 00' 


N.kleJk. moJna otrz¥lftłIó w: 
Biurach Reki m I 
oszeń GlOIU: 
KoRz.Q\ln I 
 - 
I( 


c: 


B 
LI 
Nalła. 
Koszalin 
r 


h " l..l.l;lł 
S' pslt 
r 


ORLEN 


o 


E 


Q, 


17 tglos Pomorz
 
N II
 I) IłZI
f.jłl) '1'1\ li II
,J O UlłZ,J I 


. 
M 


II 


::s 


.łC 


D2350 


GORAŻCŻe BeTON 
HEIDELBRTGCEMENT Group 
Wiodący producent 
betonu towarowego w Polsce, stanowIąc y 
część ogólnoświatowej grupy kapitałowe 
HEIDELBERG CEMENT 
ZATRUDNI do zakładów w KoszalinIe I Słupsku: 
Zastępcę kierownika zakładu ds. handlowych 
Od kandydatów oczekujemy: 
· Entuzjazmu I zaanga:towanla w pracę, 
· .UmieJętności negocjacY j nYCh. 
. Wiadzy na temat rynku okalnago. 
· Umiejętności obslugi komputera i pakietu Offlce, 
· Prawo jazdy kategoni B, 
· Poświadczenie w sprzeda:ty materiałów budowlanych będzie 
dodatkowym atutem. 
Oferujemy: 
Pracę w stabilnym przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
Wynagrodzenie stosowne do wyników pracy. samochód slu:tbowy, zatru- 
dnienie na zasadzie umowy o pracę. 
Oferty wraz CV oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać w ciągu 
14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenIa na adres: 
Górażdże Beton sp. z o. o. 
75-211 Koszalin, ul. Boh. Warszawy 29 a 


KS1315 


sporter 
po
od : 


(\-\ 


....".- 


\ \ 


Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować 
się na zakup nowego Transportera. Siedem wersji 
nadwozia. Trzy wysokości dachu. Dwa rozstawy 
osi. Przestrzeń ładunkowa o pojemności do 9,3 m 3 . 
Ładowność do 1,4 tony. Moc 174 KM silnika wysoko- 
prężnego 2,5 TDI oraz imponujące 235 KM jednost- 
ki benzynowej 3,2 V6. Dwie poduszki powietrzne 
i kompletny pakiet sy
temów bezpieczeństwa . 
gwarancii 


VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 


,.. 


-- 


J 


,.,\ I 


.
 '."\  

 OO
3
 


\ 


ABS + EDS + ASR + MSR w wyposażeniu 
standardowym..: 
Teraz masz jeszcze jeden powód. Wystarczy wpłacić 
tylko E"....H1nł netto, by wyjechać z salonu nowym 
Transporterem. Resztę zapłacisz za rok, bez odsetek 
i prowizji dzięki kredytowi 60/40 Volkswagen Bank 
Polska. Liczby m6wiq same za siebie. Sprawdt 
szczeg6ły w salonie Volkswagena. 


Nowy Transporter 


. 
\..j 


Autoryzowany dealer Volkswagena Autosłupia 
76-251 Słupsk-Bolesławice, ul. Sezamkowo 7. tel. (059) B4B 5900, fax (059) 848 5910 
75-737 Koszalin. ul. Gnieźnieńska 43, tel. (094) 34B 08 36, fax (094) 342 42 36 


(nfoUnla: 0801 200600 (k08ZI połączenia - opłata jak za jednostkę IlI1}'fIkaC}'Jną połączenia lokalnego) 


BH4307
		

/18402-0018.djvu

			str 18 Auto 


SPRZEDAŻ. Do końca października o 12,47 proc. 
. 


. 


s 


Sprzeda! aut osobowych w Polsce wzrosła od początku roku do końca pat- 
dzlemlka o 12,47 proc., do 289 897 sztuk, z 257762 w analogicznym okre- 
sie 2002 roku - podała w raporcie firma Samar, analizująca rynek motoryza- 
cyJny. 


Sprzeda2 aut produkowanych w Polsce spadla od początku roku 
do końca patdziernika o 37,25 proc. i wynlosla 42 695 sztuk. Sprzeda2 
samochodów importowanych wzrosla w tym czasie o 30,29 proc. i wynio- 
sla 247 202 sztuki 
"DZ/flkl nowemu modelowi Fiata po raz pierwszy od początku roku 
2000 udzIał polskich producent6w w sprzeda1y całkowitej nieznacznie s/fl 
zWlfłkszył. Nie jest to wzrost spektakularny. Jednak przełamany został do- 
tychczasowy trend spadkowy" - podal Wojciech Drzewiecki z firmy Sa- 
mar. 
W ciągu dziesi,clu miesi,cy 2003 roku najwl,ceJ samochodów sprze- 
dal w Polsce Fiat (52 274), przy wzroście sprzeda2y o 10,26 proc. wobec 
analogicznego okresu 2002 roku. Na drugim mieJscu znalazla si, Skoda 
(34794), ze wzrostem o 20,81 proc., a na trzecim - Toyota (30 985), która 
odnotowala wzrost sprzeda2y o 51,53 proc. 
Praktycznie nie zanotowano zmian w segmentacji cenowej rynku. 
Wcią2 utrzymuje si, tendencja spadkowa sprzeda2y w segmentach do 25 
tys. zl oraz poml,dzy 30 a 35 tys. zl 
. Tendencja ta Jest wynIkiem pomnleJszaJąc6j s/fl sprzeda1y Fiata Se- 
Icento, bfłdącej po CZflścl efektem wprowadzenia na rynek nowego mode- 
lu z gamy Fiata Pandy. a takie rosnącego Importu samochod6w osobo- 
wych w wieku od 4 do 6 1st, kt6rych ceny kształtują s/fl wlaśnle na POZIO- 
mIe wymienIonych segment6w. - podal Drzewlecki. 
Sprzeda2 nowych samochodów osobowych w patdziemiku wYnlosla 
32067 sztuk, o 18,32 proc. więcej ni2 w patdzierniku roku ubieglego. 
Do końca patdziernika 2003 roku sprzeda2 nowych aut dostawczych 
(do 3,5 t), wzrosla o 20,34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 
2002 roku I wyniosla 19 485 sztuk. 


. 


l. ł:.11ł
:.' ..'. 


. .1. 


Producent 


Samochody osobowe 
Liczba sztuk Udział w rynku w proc. 
2003 2002 2003 2002 
52.274 47.411 18,03 18,39 
34.794 28.801 12,00 11,17 
30.985 20.448 10,69 7,93 
30.434 25.631 10,50 9,94 
26.849 22.884 9,26 8,88 
21.648 19.111 7,47 7,41 
19.296 12.899 6,66 5.00 
13.206 17.329 4,56 6,72 
12.886 10.635 4,45 4,13 
8.091 8.380 2,79 3,25 
39.434 44.233 13,60 17,16 
289.897 257.762 100,00 100.00 


Fiat 
Skoda 
Toyota 
Renault 
Opel 
Peugeot 
Ford 
Volkswagen 
CitroAn 
Seat 
Pozostałe 
Razem 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


ny.. 


aut 


Środa, 26 listopada 2003 r. glos Pomorza 


SPODNICA I KIEROWNICA 


Drogowe 
grzecznosci 


#' 


.. 


" 


. 


Samochody dostawcze 
Producent Liczba sztuk Udział w rynku w proc. 
2003 2002 2003 2002 
Volkswagen 2.412 2.524 12,38 15,59 
Fiat 2.381 1.780 12,22 10,99 
CltroAn 1.987 1.842 10,20 11,38 
Ford 1.981 1.458 10.17 9,00 
Mercedes 1.979 2.014 10,16 12,44 
Dzlealę
 najlepieJ aprzedaJących lIę I8mochod6w osobowych: 
Marka Liczba sztuk Zmiana w proc. 
Skoda Fabla 25.937 22,18 
Fiat Selcento 25.064 1,15 
Toyota Corolla 12.237 42,87 
Toyota Varls 12.179 45,82 
Fiat Punto 11.846 20,73 
Opel Corsa 10.528 31,06 
Peugeot 206 10.493 5,77 
Ford Focus 9.566 14,08 
Renault Megane 8.234 38.99 
Skoda Octavla 8.096 14,77 
Dzlellę
 aut olobowych, kt6rych Iprzedaż naJbardzieJ wzrolła: 
Marka Liczba sztuk Zmiana-liczba sztuk 
Fiat Panda 6.675 6.675 
Skoda Fabla 25.937 4.709 
Toyota Varls 12.179 3.827 
Toyota Corolla 12.237 3.672 
Toyota Avensis 5.219 3.260 
CltroAn C3 4.650 3.159 
Opel Vectra 3.676 2.816 
Opel Corsa 10.528 2.495 
Ford Fiesta 2.769 2.444 
Renault Megane 8.234 2.310 


Dzlellę
 aut olobowych, których Iprzedaż naJbardzieJ apadła: 
Marka Liczba sztuk Zmiana-liczba sztuk 
Fiat Uno 68 -6.577 
Daewoo Matlz 5.361 -3.720 
Daewoo Lanos 1.823 -3.689 
Opel Astra CIassie O -3.393 
Volkswagen Polo 3.452 -2.523 
Volkswagen Passat 2.545 -1.556 
Daewoo Polonez 4 -1.093 
Renault Laguna 4.312 -1.049 
CitroAn Xsara 1.910 -916 
Seat Cordoba 2.401 -763 


(PAP) 


Dzwonlt} do znajomego 
na kom6rkę. - Cześć Anka - 
m6wl. - No I co robisz baranie 
jedenl- słyszę zaraz po pOWIta- 
nIu. -IdIoto, debIlu, iycle ci nie- 
miłe? Już wiem, że Jacek O., 
m6j rozm6wca, prowadzI auto. 
Muzyka łagodzi obyczaje, 
a jazda samochodem przeciw- 
nie. Nawet niesłychanie spokoj- 
nlludzle, gdy sledzll za kierow- 
nicą, przem/enlajll się w agre- 
sywne potwory. Pewnie gdyby 
pan Stevenson dzIsiaj plsalawo- 
jll powieść "Doktor Jekylll Mister 
Hyde", przemiana sympatyczne- 
go Jekylla w bestl
 Hyde'a od- 
bywałaby s/fl me po wypiciu elik- 
siru, lecz po wejściu do auta. 
Kiedy wsIadamy do taks6w- 
kI, trzaśnlt;JCie drzwiami już na- 
bIja licznik. Kiedy wsIadamy 
do własnego pojazdu, zamkni
- 
cle drzwI powoduje zapewne 


\ 


natychmiastowy wzrost adrena- 
liny. 
Najgorsze wyzwiska, jakle 
słyszałam bt}dąc pasaierkll 
z ust kierowców obu płci, pada- 
jll przy najw/
kszych prędko- 
ściach, a zwłaszcza w trzech 
przypadkach - gdy wyprzedza- 
my, a kierowca wyprzedzany 
nagle daje gszu; kiedy ktoś wle- 
cze się przed namI szeŚdz/e- 
sllltką I kiedy wyprzedzający 
z naprzecIwka na trzeciego spy- 
cha nas na pobocze. W pIerw- 
szym I ostatnim przypadku moż- 
na zgInąć, więc nerwy mają prs- 
wo puścić. Ale po co wyzywać 
żółwia? 
- Bo Jeśli nie umie jeldzló, 
nIech Idzie pieszo, dotrze do ce- 
lu w tym samym czasie - pIeklI 
s/fl na samo wspomnienie po- 
wolnych klerowc6w Jacek O. 
ANNA CZFRNY-MARFf'KA 


R E KLAM A 


J , Zakłady Szkolenia Zawodowego 
M G M KOŁOBRZEG - DARŁOWO - USTKA 
76-100 SŁAWNO, ul. Koszalińska 36A/B 
BPOŁKAZO.O tel.lfax (059) 810 44 89, 810 44 94, O 600 721 302, e-mail: knap@knap.pl 
http://www.knap.pl BIH Sosnowiec tel. O 602 632 816, e-mail: sosnowiec@knap.pl 
NADMORSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 
Uprzejmie informuję, ż
 rozpo

yna.r:nY szkolenia 
celem uzyskania kwalifikacji do: 
A. NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW 
gazem skroplonym L P G 
KOSZALIN 28.11 2003 godz. 10.00 
75 - 001 Koszalin ul. Zwycięstwa 105 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 


Stare ceny 
wysłaliśmy 
w kosmos 


. · . . tO r. godz. 10.00 
81 - 777 Sopot ul. Emilii Plater 7 "ZATOKA" 
Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem 
zaświadczeń kwalifikacyjnych przez 
TRANSPORTOWY DOZÓR TECZNICZNY. 


B. KONSERWACJI WÓZKÓW PODNOŚNIKO- 
WYCH I DŹWIGNIC . 


. 


3
ZI 
Ju
 od 36 900 zł 


e.;j1łltJO Zł 
JUZ co Cle 400 .d 


4
ZI 
Już od 44 000 zł 


Cltro'n es 


I U 7' 
JuJ: od 02 500 zl 


p. 


Cltroln X....a 


luz 


4 
43 r zł 


- t . .12.20 3 r godz. 14.00 
76 - 270 Ustka ul. Wczasowa 14 "JANTAR" 


Nie przegap SWOjeJ szansy! Teraz możesz kupić wybrane modele Cllr06nB: C3, C5, 
Xaara, Xaara PicasAO I Berlingo po wyjątkowo korzystnych cenach. Ponadto 
w związku z planowaną zmianą przepisów na początku 2004 roku może być to 
ostatnia okazja, by kuplÓ wersj, z homologacją ciężarową i odliczyć podatek VA.T. 
To ostatnie odlicla'll8 tego rokuJ Crtroiln. Polubisz kazdą drogę. 


CITROEN 
POWIISl w." 
OGI 


Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem 
zaświadczeń kwalifikacyjnych przez 
URZĄD NADZORU TECHNICZNEGO. 


, 

 . 
 w 1U!oty3OW4WIYC/I u/oMcłI CIIIo*IL 
 dol)'CZ)' lI&'IIOC/IOC1t) rrJc f)IIXJ. 2003. ZItJIOIMIych I OdIbIwI)ch od 03. 1 1.2D03. 
Ik»t -łIodOw. mocW I -łłł obJfIyt:h ... ogtIIIIcloM. MrleJaa promocja tN moje IfCZfC .. z 
 In",.... ot."... P'O"'ocyjIPpnI. 


a CITROEN 
., A. DREWNIKOWSKI 


Salon i serwis: 
Koszalin, ul. Piastowska 1 
tel. (0-94) 343 09 93 


INFORMACJA TELEFONICZNA: 
059/810 44 94, O 602 632 816, O 600 721 302 


---
 


SOUDNY PARTNER SPRAWDZONEJ MARKI 


Krecttt Utulng www.dll.otn.pl 


InformlOj. o .leoI konct4loner6w: ł-OI1 t1 eN 
(1	
			

/18402-0019.djvu

			głos Pomorza Środa, 26 listopada 2003 r 


SPRZEDAŻ 


SAMOCHODY 


.. ......... 
PoW'ypadboW'e 
0604-235-892 
0602-157-399 
I-604.21-21-74. 
- - Illl!lJOJlAVA 
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana I sprze- 
daż komisowa bez dodatkowych opłat. 
AtrakcYjne warunki kredytowania. 
Koszalin, GnieŹnieńska 18, 
tel. 34-6D-659, tel./ fax 34-62'()60. 
oo17I2O""'IO'A 
AUDI B4 avant 1.9 TO! (1993), 
lekko uszkodzony tył. o.601-86o.329. 
L OOJIOIOIILWA 
AUTO KOmis Max-Car. Największy wybór 
samochodów osobowych I ciężarowych. 
Uproszczone kredyty, leasing. zamiana. 
Koszalin, Szczecińska 90, tel. 346-59-16. 
1IOO21"'''OIOI/A 
BIZON super Z056 (19R6), 059/857-50.81 
_"QOCVA 
BMW 7301, gaz (1989). C>-606-722.366. 
1IOłU4_",A 
COROLLA 1,8 D, C>-606-658-750. 
OOUJIOJIIOł'!'A 
CORRADD G-60 (1991), C>-60O-S34-884. 
- 1IOO22OOJOf00000A 
ESCORT 1.4 gaz. o.59/84.13.363. 
oolJ1OO11LWA 
FELICIA 1,3 (1999). D-609.441-210. 
ooWOlJJSLWA 
FIAT tipO (1992) 2 500 zł (2,0 E), 
120 000 km, białe tablice, o.602-276-358. 
CDJmow.l\'& 


FIAT uno (1997). o.59/844-23-23. 
IXII-696-382-757. 
CIIIIIIOIU\IIA 
KREDYTY .Imochodowe, hipoteczni, 
gotówkowe. Słupsk, Slenklewlczl 3, 
0-59/842-58-99. 
Q111'2OII4VA 
MERCEDES .beczka. diesal (1977). 
C>-693-864-572. 
- QII!WJUV. 
MERCEDES 190 2.00 1986. 
059/857-24o.81 


SPRINTER 312 max 1997, o.605.()9o.256. 
- . OOI05IIOJI-605-73-23-55. 
OOJOIIOJIIOł'!'A 
CZTEROPOKOJOWE (114), Ip - 
środmieścle. o.59/84.52-900. 
- - OOIIIIOUV' 
DWUPOZIOMOWE Słowackiego WEX 
8411'()29. 


00JI31OJ1CQOCVI 
FIRMA sprzeaa taniO auże mieszkanie. 
D-606-36- 36-97. 


00I121OJLłjlA 
GIEŁDA NIERUCHOMOSCł. Jednopokojowe 
- czteropokojowe. 059/84-27o.17. 
www.
elda-nieruchomosci.slupsk.pl 
00201OJllOBHIA 


JEDNOPOKOJOWE Sygietynskiego, 
Konczewo WEX, 841l'()29. 
- - ______OO39J
A 


KUPNO - .przeda! - wynlJem 
_Ar- Hlnd-, 059/84-14-993, 
0-605-374-601. 


_, 
SM _Dom nad Słuplll- buduJe mlellklnłl, 
1406-1554 zł / mkw. 0-59/843-01-54. 
_
/A 
TRZYPOKOJOWE (72) - Słupsk. 
o. 22/643-94.()7. 


00II01IIUVA 


DZIAŁKI 
- 


BUDOWLANE Kobylnlcl, Wlto.a, 
0-604-581-708. 
ooml_O 
BUDOWLANE Łosino, 0-602-345-004. 
00JI11OJllOAI¥C 


Mieczysławie i Piotrowi Biblisom 
wyrazy współczucia 


z powodu zgonu 


MĘŻA i OJCA 


W6Jt I Pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo 


składają 


BH4439 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja({ilglos-pomorza.pl 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 19 


Wyślij SMS-em ogłoszenie drobne do "Głosu Pomorza" 


l Wpisz w telefonie kom6rkowym SMS 
o treicl: IP num... rubryki ....ł
 ogło.zenia 
2. Wyłiii ten SMS na numer 2800 
(koszt wysłania zwykłego Ims.-695-476-854. 
amortyzatory. Kob'jlmca. Szczecińska 1 A I - ooeAIBOJUSII' 
I (wylot z miasta), 059 /845-2C>-6 5. DZIAŁKI budowlane, Stare Bielice, 
1IOO1500"OBIVI 094/3-163.369, o.506-646.()53. 
, AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, I - - - - oo21B101K0-691-300.015. 
tyjne, Bolesławlce, 841-53-53. Słupsk, 00!3\OO3Sl.W' 
Bałtycka 8b 841-48-42. ZIEMIĘ 28 ha + las. 059/858-31-82. 
'-IlOO1l1li3<0lOI/' --00«I1/03.l0M;" 
AKUMULATORY. Słupsk, Ostroroga 3, RÓŻNE 
o.59/844.()2.95. - 
oor51BOJUIV. II N.JtlnlIJ materiały hydrauliczne. 
AUTA NA GAl (BRC). NAJTANlEJI RATY. KO. Hurtowma Santex l, Poznańska 42, 
BYLNICA. WIDZINSKA 23,0-602-644-337. 059/84.13-260, plac Bromewsklego 14, 
oo.rOO3LJII/' O 9 84 
AUTG-GAZ INSTALACJE _ BRC, 2 LATA I 5 / 2 -85-10. 
GWARANCJI. USŁUGI MECHANICZNE. BARAKOWOZ, C>-691-179-341, 
SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 842-33-82, 059/861-56-55. 
0-602-294-682. 


IIOO_
/' 
oolmoJStł'!" CHOINKI - hurt. o.60o.37-42-46. 
AUTOTAPICERSTWO. o.501-531-938 OOJ3II03SLWA 
- - oo3B1B03<0A
' DREWNO kominkowe, opałowe. 
CZĘŚCI renaun, BMW, opony. 094/3405-923. NosalIn o.504-686-825. 
-IlOO00;\1""'''' ooUW35iJlVA 
OPONY 175x70x13 - tanlol GAWE - blaszakl najtanlejl Transport, 
o.59/847-10-43 po 18-tej. I montaż w cenlei 094/35-42'()23, 
- ooJlOOOlkWI 069.()34-39.75,058/76-29.512. 
SILNIK .Andorla., 4 gary, nowy. I - - - 002łrI03-60o.2SO-917. 
- - ooFll501/SV' 
BH2176 TELENAPRAWY domowe. o.59/84-2o.970. 
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż, , REMID. 0-59/842-33-90, I 1111I00I03L/SV' 
naprawa, przyciemnianie. Koszalin, 0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20. NAPRAWA SPRZ ĘI' U 
34-65-710, Kołobrzeg. 35-28-281, POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT. · _ 
Słupsk, 84-25-180, Szczecinek, WWW.REMID.SLUPSK.Pl 41115 A I II!!! Arged Słupsk, 059/843-54-88, 
37-46-242, Połczyn Zd rój, 36-63-749. I . h .. !OOMI< 84-56-156. Pralkonaprawy, zmywarki, 
oolJllOJKOIOI/1 AR - HAND Nleruc omOSCl, [ I dó . rk . f . 
SILNIK 1,4 D VW, części, 094/3161-392. 059/84-14.993, D-605-374-601. o wkozamraza l, mikro alowkl 'oool/!OJSl&OV' 
- 
 - OO«Ió'OOJI-606-99o.201. III 059/842-35-34 Glma-c01or- Rolety 
OOO15lO3'1IOI{B - 
. ni okna PCV, rolety zewnętrzne, mOlldtlery, 
SPRZEDAM aom w DrawsKu Pomorskim, ŻBluljl, markizy. PromocJI' Morclnka 21. 
OOJ3II03SlSl{' C>-692-861-864. _1003'..... 
oo31.!B031<0'0 zy, napędy, bramy. 


/. ; M" Mokrzeccy 
711-137 108Z.lIn. ul. IzczeclrllskIB 45 
tel.!t..: 1094) 343 47 83 
tel_: 1094) 348 10 76. 1094) 34810 77 
SAMOCHODY 
. OSOBOWE. DOSTAWCZE . KOMBI 
rr W dqglelsprzedoty około 100 somochod6w 
.., Raty 1 leasing, kupno, zamiana. 
rr formalnołd na mlljSlu. 
.., Wszystkll somichody sprawdzamy w (RPU 1 (RI. 
OFERTA unO w: 
GBG SA GE Caplla' BANK 
PKO B.P Domino' BANK 
PKO S A lucas BANK 
'nVlSI BANK PTF 
'IIlEI U6EZ'IECZEJJ 
ROK ZAl02ENIA 1991 www.aulohltlmokrzeccy 


KUPNO 


OKNA PC V 
'rUR..pl/.\s'r ' 


CZAPLINEK 
www.tur-plast.com.pl 


BIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 


ul. Koszalińska 52 c 
TEL. 354-55-13 
KOSZALIN 
ul. Lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
\ 
CZAPLINEK 


ul. Plawieńska 7 
TEL. 37 544 95 


SIATKI, słupki, druty - kolczasty. 
Producent. Transport gratis. 
059/847-13-44,847-16-42. KAWALERKĘ lub dwupokojowe w Ustce 
- ooJAI203''''I>'A kupię. C>-696-382-757. 
SKÓRA tapicerska w blanach, szwedzka; CIIIIIa1UVI 
parkiet dębowy, C>-604-85-64-18. KUPIĘ dwupokojowe, trZYPokOJowe, 
- OOOJII03-607-15-5o.15. 
TOKAR KĘ do drewna. o.59/847-10-4 3 po 18. Ó . 
- oo3AOCKJJSt5liA R ZNE 
WORKI foliowe - producent. Słupsk, Spor- I _ 
towa 61, o.59j84.53-226, o.604- 2

1 ANTYKI, meble, wszystkie starocie, itp. 
WWW. MARKET. SRUBU. Bil C>-694-226-983. 


PROSTOWNIK rozruchowy 300A. Manekin 
krawiecki regulowany. o.502-251-584. 
OOJJIWSLSAIA 
SIATKA ogrodzemowa. o.59/846-11-10. 
ooeA
03L/SV' 
SIATKI, SłUpKI - produkCJa. Transport gra- 
tis. o.59/81o.29.Q7. 


OODIJOL6J/A 


00I0IB03IU!IM 
MONDEO (2002) TOI, bezwypaakowy, 
gwaranCJa - maj 2005 - 48 000 netto. 
o.602-59.39.62. 
IIMOOJtJIIiA 
NEXIA (97), wlsnia - metalik, 14 500, 
o.506-664-740. 
_1IIMOK/{A 
NISSAN almera 1.4 (1996). 0-601-40-57-59. 
- - 
-- ---łSV' 
OKAZJAI Opel astra combi 1,70 (1992). 
059/842-19.25, o.502-86-37-46. 
-- - ooJAOJ!)ISLSI{' 
OPEL astra kombi 1.7 TDS (1997). 
o.59/84-65-383. 
--IIOB56B03lJIIiA 
OPEL frontera (1993), 10 000 zł 2,4, 
200 000 km, bordowy, bogate wyposaze- 
nie, białe tablice, D-602.276-358. 
0II02210JII
 
OPEL kadett 1.3 (1990), stan dobry. 
o.59/84-29.777. 
---OO3392035III'A 
PEUGEOT 306 (1994). o.501-541-575. 
003A0203SISI{' 
RENAULT twingo (2002), salonowe, 
pełna oPCJa. C>-604-85-64-18. 
_OGP/' 
SEAT cordoba 2000, C>-609-489'()71. 
-IIOOO\I_A 
Qll51203L1S11A 
SIENA 1.4 (XII 1997). o.59/843-13-42 WODNICA _ działki 5 ha (5 500) + budow- 
po 15-tej. 0033/IOIILSI{A ' lana 8 200m (42 000). o.59/84o.17-34, 
SKUPsamochodow,0-604.283-435. o.607-329-641. 
IIOOI_A 


0022IB03I<01<1{A 


BH3748 


POLONEZ rocznik (1993 do 1996), 
059-857-5O-S1 


_0AGIt 


POWYPADKOWE kupię. o.59/811-91-50, 
0-606- 2C>-6o. 77. 


0016J2OUV' 


MIESZKANIA 


oo388_A 


- 


KUPIMY POWYPADKOWE NIERUCHOMOŚCI 
0604.997 .422 
 
WYSOKIE CENY I &/ 
0602-506-359 SŚPPON 


G2453 


MOTORYlACJA 


G2453 


'0-601-78-40-02 Powypadkowe, 
zniszczone kupię. 


00210_' 


'0-602-722-790 KOSZALIN. 
ROZBITE, USZKODZONE. 


002101031!0<1{B 


, Mercedes - części dostawcze. 
cięzarowe. NAPRAWA. Mścice 17 kjKosza- 
lina, 094/316-5C>-67, C>-604-756-696, 
o.602-518-651, o.602-517-573. 


0003l1_A 


, 059/84-14-420 Nieruchomości DETEKTYWI, wiarygodnoŚĆ, windykacja, . .. . ooJ266OJSUłV' 
OMEGA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny. 
ełda długów, 094/341-17-96. . 
AJ
Y okolicznosclowe kraj 
. . OO402J03NMI!'A : I zagranica PKS Koszalin, 34-78-781. 
www.meruchomoscl.sluPSk.PI IlOOI_A KANCELARIA windykacyjna, długi - odzyski' 
 00IIA203II0III'C 
, GIEłDA NIERUCHOMOSCI W PolskIego 38 wanie, firmy, osoby fizyczne, kupno, sprze- REMONTY 
, . , ! daż długów, spółek prawa handlowego, we- 
059/84-270-17,0-607-56-83-79, ksli not odsetko wyc h. o.59 V 845-66-73. . Remon ty ". o.604-228-115. 
www.glelda-n'eruchomoscl.slupsk.p' ' 1W.t3OUV' - 
"";:.JOJIf1llV1l 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskle 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


- 
DELTA o.59/84.234.()0. 
www.delta.slupsk.pl 


00II2103lSłt 


KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. 
www.krynicki.com.pl 


00191203US1'A 


WEX 8411'()29 www.wex.com.pl 
1I03931113110A1ó'J1 


AGENCJE 


I '059/840-25-40 .Emgma" Nieruchomości. 
ooJ55503lfOAló'B . 


. , 


Twole ..ło-nIe _idzie ... 
w ..0hNIe P.moru" w nolbllłuym 
mollwym lennInIe 
Dozwalono laba _kbw w SMJ.ie 
wraz n .,.claml,lnterpunkcll(, kod.m 
goaety i numerem rubryki ni. mołe 
pn:
 lOO_kbw 
Regulamin prze""nI. SMJ.6w 
do...,ny w.1urach otIaaea\ 
..0ł01U P.moru"l no eIronle 
int _towei gantyI 
httpall_..lof1lOmorzo.pl 


Jut aktywne rubryki.' 
02 Kupno 
 
05 Utywane Sprzedam 
06 Używane Kupię 
07 Zwierzaki 
08 Rolnictwo 
11 Bank Kwater 
12 Rozrywka 
14 Poznajmy Si" 
16 Komputery 


..... 
") 


. 


DI039 


CENTRUM lIREOnOWO .LEASINGOWE 
IUZlIII, IL l..... 3 
Auloryzonn, przedltewlcl.1 Binośllpklllo 
"nku BlllpodlrCZllO, Towlrzyltn 
lIIIInlo.llo BIB _Fln.lII" I ........0 
FlndlllZl LelIn..... 
- leasing na samochody nowe I ul}'wane do 5 lat 
- Cłę2arowe I osobowe rOwnle2, bez homologacji 
w PlN. USD. EURO. CHE 
Informacja kredytowa: lei (094) 345 91 27 
lel./fax: (094) 345 91 28 
PROCEDURA UPROSZCZONA 
Kredyt samochodowy do 15 lal z okresem spłaty. 
rOwnle2 BEZ AUTOCASCO. 
IAEOn IUPOTECZJIY I oOTOWIOWY W 
24 OODZlNY III 
Pytaj o naszą ofertę kredytu I leasingu u DealerÓw 
samochodÓw nowych I utywanych 


NCW - skup, odzysk wierzytelności. 
(094) 343-89-40. 


OOJ41I()3II0AG/A 


BIURA PODATKOWE 


KADRY, place, ZUS, "Płatnik., księ
 
handlowe, książka przychodów - 
Słupsk, okolice. C>-696-462-940. 
IOO/JOJIJSI/' 


TELENAPRAWY 


, N.prlwl RTV. Słupsk, 845-55-63. 
/1)115103'0lOI/1 
, Nlprlwa telewizorow Robert Deszcz. 
Słupsk, 845-63-17. 


1IOO1S2OJI{0BI\" 


SPRZEDAM 


KUPIĘ 


WYNAJEM 


IIOO2000JIIOBIV' 
BRAMY SEGMENTOWE - PROMOCJA 
- 4 CM OCIEPLENIA - OD 1990 ZŁ BRUTTO 
Z MONTAŻEM. GARAŻE, DRZWI, OKNA, RO- 
LETY. MEGA 059/842-96-33,842-96-40 
oolOB!OJSl&OVA 


059/840-20-62, 842-1o.94 DOMUS. 
Mieszkama. 
ClllllJ03K"'IO" 
842-80-711 - DWUPOKOJOWE - WGN. 
00111_ 


OKNA PCV - montaż, raty. 
Słupsk, 84-24.()19, 84-2o. 753. 


AJ-POtAWSCY 059/8-402-402 
MIESZKANIA. /A 
OKNA PCV - nowy styl - nowa forma 
1IOO1OOOJII0BIV1I _ 5 komór - profil "Salamander". Bezpo- 
średnio od producenta. Szybkie terminy! 
Qll5I103W' Koszalin - Morska 48, 094/341-41-86. 
002A8BOJ1-609-773-965. 


0009610JIIOBlVA 


MIESZKANIE do wynajęcia. 
o.59/84-15-393 


CIIIII10UiIA 


PAWILON (33) biurowo-handlowy. , Podciśnieniowo, 059/843-68-79, 
o.59/84-256-83. 0-606-192-718. 00BJ203-608-66-55-64. 


1II»J6I03SISI{A 


OO122B03SL81VA 


POSZUKUJĘ pokoju (okolice Szczeciń- 
skiej). Słupsk, C>-604-787-154, 
o.59/84-56-458. 


, ALARMY w obiektach, kamery. 
, 059/842-43-70. ELSER - Muchnicki. 
I 001238JJSLBfVA 
1 AUTAALARMY. Słupsk, 0-59/84-11-604. 
00I09/03-693-272-869. 
003«II03SISI{A 


00295J!)1SLS1{A 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


, USŁUGI transportowe - 5 t. 
o.506-135-801. 


OO33IBOJS(SI{A
		

/18402-0020.djvu

			str 20 Ogłoszenia drobne/reklama 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Sroda. 26 listopada 2003 r. glos Pomorza 


M20R
EJr;:m 


HOTELC') 
Między 
Promenada Gwiazd 34 
Tel. (091) 3280106,3280098; Biuro 3280912, Fax 3280114 
www.hotelslavia.pl 
SPRZEDAJEMY PRYWATNE APARTAMENTY 80M OD MO 


I FRESCO. TAPETOWANIE NAT1łYSKOWE, 
REMONTY. 059/8-458-888; 
WWW.FRESCO.SLUPSK.PL 


.XI4_1 
I TapetOWInie natryskowe. remonty. 
0-59/84-42-957, 0-809-249- 705. 
OOIUJOUVA 
059/843-92-31,0-607-288-199. gazowe. 
co., hydrauliczne. 


OOU".OIH/A 


CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
0-692-266-887. 


CIOIIłI_A 
CYKLINOWANIE bezpo,1owe. 094/35-815-21 
_A 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układame. 
Słupsk. 0-59/843-43-20. 
0-601-64-10-92 KalIszewskI. 
-DIII21401U!1'A 
CYKLINOWANIE. 0-59/84-13-586. 
-DIII21JOJSL1-łA 


CYKLINOWANIE. Remonty. 
0-692-944-672. 


OOI_A 
DECORMIX. Remonty, tynki gipsowe 
maszynowe. 0-603-75-62-95. 


GWURA. remonty - solIdme. 
0-59/84-35-761. 
IIIIOUOUVA 
GWURA. Remonty. 059/858-26-06. 
0-696-647-305. 


REMONTY, panele. drzwi, inne. 
0-59/84-20-802, 0-602-316-693. 
- - - OOIjA!OJSlS4iA 
REMONTY.059/84-Q3-135 
0-504-722-349. 


RÓŻNE 


- 


ELEKTRYCZNE. 059/814-79-99. 
0-601-84-05-25. Ustka. 


00I.I1I03l