/18396-0001.djvu

			Czym zdobędziemy 


Wiadomości 
lokalne 
- S TR. 11 -13 


www.glos-pomorza.pl 


DODATEK 


1 uo 


... Wlewamy oktany 


. 


'II \ 


Jesieniq i zimq silniki 
naszych aut pracujq jak- 
by gorzej. Może warto 
zaopatrzyć się w jeden 
z "polepszaczy" paliwa, 
kt6re - jak zapewniajq 
producenci - zmniejszq 
jego zużycie i zapewniq 
większy Iwmfort pracy 
silnika? 


str. 11 


... Fołooferty 
samochodowe 


str. 16-17 


II-E-KL -A - M-A 


DZWONISZ ZA DARMO 


o 800 444 443 
.va .\\IU)'
 ",IIIJ IMI 
"'''--- -- '-17"21 
A. ."21 
.--02 


f 
I 
I 

 


d£ 777£7r 
Słupsk, ul. Garncarska 19 
tel./fax (059) 842 80 29 
CENTRUM 
CHOINKO\NE 


........ 


PER CENY 


-  


ZIIpros'l.elli. 
do lUlbyclil 
"' ncepcji 
Irtgkbri 


Itrtile1nla 
Karaoke Pub. Kr,glelnla EMKA 
ul. Jana PawIa II 20, tel. (94) 347 61 65 


, - -- Jl 
PT 


PoII\c:zanle bazp/atne 
'."'."'.111 


Dzwoń lub wyślij SMS: 
ulica nr domu 
R!!
:!

:Sf!: j 
marU _bodu i .wner boczny labówlu 
Telefon dodatkowy 
1I?-IISI.111 
U103 


\ 


'V 


. 


-  


-41 ( 


'0' 


l. ... 
.t 
II 
f 
. 
I 
J-r- 
\ 


- 


".",. 
 


I 


ka 

 
\ 
J  \\ 


 
*


 
. 
wS

 


ŚRODA 
19 listopada 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 24 464. UkazuJe się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 269 (15 834). Wydanie A B C 


rozmowa STR. 6 


. 


I 


Dziennik Pomorza Środkowego 


, 


( . 
1 


.. 


.....,..'r 
... 


, 


... 


Fol. TOMASZ CZĘŚCI" 
Pny nad.lWYCLajnych 
rodkach be.lpieueńslwa pned slupskim 
lIdem .leI nawal wczoraj świadek koronny. 


Sąd pod nadzorem 
. Policjanci w kuloodpornych kamizelkach, z bronią maszy- 
nową I ostrą amunicją oraz patrole z psami - tak strzeżono 
wczoraj gmachu słupskiego Sądu Rejonowego. Zeznawał w 
nim pierwszy w historII miasta świadek koronny. 
, 
-\-- 
.. ._') I 
ił 


47 


Wczoraj wcześnie rano poli- 
cJanci obstawili budynek Sądu 
Rejonowego. Wylączono z ru- 
chu ulicę Sądową od skrzyżo- 
wania z ulicą Armii Krajowej 
po skrzyżowanie z Partyzan- 
tów. Przy barierkach z każdej 
strony stali uzbrojeni w broń 
maszynową policjanci. Wspie- 
rały ich patrole z psami. Do za- 
mkniętej strefy mogli jedynie 
wejść pracownicy sądu oraz 
osoby wezwane na sprawy. 
Każdy musial wylegitymować 
się przed fu nkcjonariuszami. 
Następni policjanci i ochrania- 
rze sprawdzali wchodzących 
do gmachu sądu zaraz 
przy wejściu. Każdy musiał po- 
konać bramkę z wykrywaczem 
metali. Funkcjonariusze za- 
mknęli także część piętra, 
na którym odbywala się rozpra- 
wa. Przez tę barierę nie wpusz- 
czano nikogo, nawet dziennika- 
rzy. - Naszym zadaniem nie 
jest utrudnianie życia prasie 
i interesantom, lecz ochrona 
sądu - mówi komisarz Janusz 
Kramek ze słupskiej policji. 
- Na salę rozpraw mogą wejść 


Jedyme osoby z wokandy. kt6re 
i tak sprawdzamy wykrywacza- 
mi metali. 
Przed sądem zeznawal 
wczoraj skruszony gangster Ry- 
szard W., który dzialal w zorga- 
nizowanej grupie przestępczej. 
Jak twierdzą pracownicy slup- 
skiego sądu, podczas procesu 
w sali rozpraw zaslonięto okna. 
Siedmiu kompanów Ryszar- 
da W. oskarżonych jest o po- 
siadanie i rozprowadzanie nar- 
kotyków, czerpanie korzyści 
z nierządu, wyludzanie towa- 
rów i pieniędzy oraz o posiada- 
nie broni. Gang dzialał na ca- 
łym Pomorzu. Przestępców ze 
Slupska, Koszalina i Szczeci- 
na oskarża Prokuratura Okrę- 
gowa w Szczecinie. Na czele 
szajki stał Kazimierz S., wła- 
ściciel budynku, w którym 
znajduje się jedna ze słupskich 
agencji towarzyskich. W ubie- 
głym roku ścigany listem goń- 
czym Ryszard W, zgłosi! się 
w prokuraturze i opowiedział 
o dzialalności przestępców. 
Swoimi zeznaniami obciążył 
pozostałych członków bandy. 


Zeznania świadka koronnego 
stały się podstawą oskarżęnia. 
Jednak żaden z j'ego bylych 
wspólników nie przyznaje się 
do winy. 
Skruszony gangster w za- 
mian za zeznania ma zapew- 
nioną ochronę i będzie miał 
zmienioną tożsamość. - To nie 
tylko pierwszy świadek koronny 
w historii słupskiego sądu lecz 
także naszej prokuratury - mó- 
wi Anna Gawłowska-Rynkle- 
wlcz, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 
- Na razie nie możemy jeszcze 
powiedzieć ile będzie koszto- 
wała ta forma oskarżenia. 
Zdaniem jednego ze słup- 
skich prokuratorów koszty po- 
wołania świadka koronnego 
mogą sięgnąć nawet setek ty- 
sięcy zlotych. Skruszony gang- 
ster nie tylko będzie ochraniany 
i będzie mial zmienioną tożsa- 
mość. Może przejść także ope- 
rację plastyczną. Poza tym 
państwo musi pomóc mu zmie- 
nić miejsce zamieszkania lub 
umożliwić wyjazd za granicę. 
TOMASZ CZĘŚCIK 


W Słupsku będzie tomokomputer 


Nowy sprzęt dla szpitala 


Marszałek zgodził się, by słupski 
szpital kupił tomograf komputerowy. 
Na tę decyzję placówka czekała aż 
trzy lata. 


Pieniądze na zakup tego urzą- 
dzenia wylożą samorząd miejski 
oraz szpital. - Rada Miejska prze- 
znaczy na ten ceł 1,25 mln zło- 
tych, a szpital 1,75 mln złotych - 
mówi Mira Mosaakowska, rzecz- 
nik prasowy Urzędu Marszałkow- 
skiego. - Miasto przekaże te pie- 
niądze w ciągu pięciu łat. Każde- 
go roku po 250 tysięcy złotych, 
natomiast szpital w latach 2004- 
2007 po roeco ponad 437tys/ęcy 
złotych. 


Zgoda marszałka była potrzeb- 
na bo jest on organem założyciel- 
skim szpitala. Po trzech latach za- 
stanawiania się, kto ma zapłacić 
za kosztowny, ale niezbędny 
sprzęt, wreszcie zapadła decyzja. 
Słupski stary tomograf jest wysłu- 
żony. Pierwotnie rozpatrywano kil- 
ka sposobów pozyskania nowego 
sprzętu. Według pierwszego z nich 
sprzęt mial kupić lub wziąć w le- 
asing marszalek, jako organ zalo- 
życieiski szpitala. Projekt upadł. bo 
Urząd Marszałkowski nie mial pie- 
niędzy. Szpital także nie byłby 
w stanie wydać trzech milionów 
zlotych. Inna wersja m6wiła o nie- 
publicznym zakładzie opieki zdro- 


., 


wotnej, który wstawilby swój 
sprzęt, ale za to miał pobierać 
opłaty od szpitala i wszystkich ko- 
rzystających z urządzenia. To bylo- 
by niekorzystne dla szpitala, który 
straciłby pieniądze z budżetu 
za badanie za pomocą tomografu. 
Dopiero kiedy Urząd Miejski zade- 
klarowal, że wyłoży część potrzeb- 
nej kwoty zapadła decyzja o kup- 
nie urządzenia. 
Dyrektor Andrzej Piotrowski 
jest zadowolony z takiego obrotu 
sprawy. - Te pieniądze trzeba 
będzie wygospodarować w bu- 
dżecie, ale nowy sprzęt był nie- 
zbędny- mówi. 


(law) 


I 


. 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


PIELĘGNIARKI MANIFESTOWAŁY W STOLICY 
Protest w białym czepku 


Prawie 50 pielęgniarek ze Słupska protestowało wczoraj w Warszawie. 
W ten sposób manifestowały swoje niezadowolenie z projektów dwóch 
poprawek do ustawo zakładach opieki zdrowotnej. Jeśli propozycje te 
wejdą w życie, to pielęgniarki stracą dodatki za dyżury świąteczne, dni 
wolne od pracy, za pracę w systemie zmianowym, nagrody jubileuszowe 
oraz odprawy. Każda pielęgniarka straci przeciętnie 350-400 złotych mie- 
sięcznie. Następna obawa dotyczy restrukturyzacji szpitali. W latach 
2004-2006 jednostki te mają zostać przekształcone w sp6/ki prawa han- 
dlowego. Pielęgniarki boją się, że wówczas długi szpitala będzie mógl 
wykupić którykolwiek wierzyciel - energetyka, elektrownia lub dostawca 
leków. Podczas protestu nie ucierpieli pacjenci. Do Warszawy pojechali 
tylko ci pracownicy, którzy mieli wolne. (law) 
WIĘCEJ O PROTEŚCIE NA STR. 2 


DZiŚ ŚWIATOWY DZIEŃ CHOROBY PŁUC 
Oddychaj swobodnie 


Ta choroba jest grafniejsza od raka płuc. W Polsce może na nią cierpieć 
od dwóch do nawet sześciu milionów osób. 
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc atakuje ludzi po czterdziestce. - 
Ale przede wszystkim palaczy - przestrzega Roman Niemczyk ze Spe- 
cjalistycznego Zespołu Gruflic i Chorób Płuc w Koszalinie. - POChp, 
najprościej rzecz ujmując, to wyniszczenie układu oddechowego. które 
prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza w płucach. To choroba 
nieuleczalna - spustoszenia, jakie czyni w płucach i oskrzelach są nieod- 
wracalne. Ale można łagodzić objawy POChP i wydlużać czas życia 
zmą. 
O tym, że jest to problem naprawdę poważny, świadczą statystyki. 
Na oddziałach koszalińskiej placówki grufliczej od 60 do 70 procent pa- 
cjentów to właśnie ci z POChP. Leczenie ich nie jest skomplikowane: 
na początek na pewno muszą rzucić palenie, przyjmują również leki roz- 
szerzające oskrzela. - Zapewniam, że warto wyrzec się papierosów - 
mówi Roman Niemczyk. - Ta choroba może nam ukraść nawet 20 lat zy- 
cia. 
Objawy, które powinny zaniepokoić to przewlekły kaszel, odkrztuszanie, 
zadys
kl (paula) 


ł 
I 


, 111 tJ 


.. 


oJ, 


.... 


-- 


'--- 


Fot. RADOSLA W KOLEŚNIK 
Jednym z elementów terapii przy POChP 
ą inhalacje. 


!r PO DYŻURZE... O kapitale początkowym 
Zadbaj o emeryturę 


Wczorajszy dyżur telefoniczny 
przerósł nasze oczekiwania. Nasi 
eksperci: wicedyrektor Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Koszalinie Danuta Borsuk-Za- 
wadzka i naczelnik Wydziału Kapi- 
tału Początkowego w ZUS Koszalin 
Elżbieta Hrynkiewlcz nie miały ani 
chwili wytchnienia. Zadali im pań- 
stwo pewnie z setkę pytań. Najczę- 
ściej - czy wnioski o obliczenie ka- 
pitału początkowego muszą skła- 
dać renciści. 
Odpowiedź nie była jedno- 
znaczna, bo wszystko zależy 


od tego, kiedy rencista się urodził. 
Jeżeli do końca 1949 roku, to nie 
musi, ponieważ jego nie obejmuje 
reforma ubezpieczeń społecz- 
nych zapoczątkowana w 1999 ro- 
ku. Jeżeli po roku 1949 to tak. Na- 
wet jeśli rencista obecnie nie pra- 
cuje. Zrezygnować z kapitalu 
mogą natomiast kobiety, które 
do 2006 roku zamierzają skorzy- 
stać z przywileju wcześniejszej 
emerytury. 
SZERSZĄ RELACJĘ Z DYŻURU 
ZAMIESZCZAMY NA STRONIE 7. 
(jola) 


PR-oM o c J A 


-------1 
Dzisiaj zakreślamy liczby: kupon n 
III mi,.. ,- 
m 

 
III 'S 


116 


- 
.. 


FIAT PA 


1 
.1 


Auto Centrum GP Koszalin 
ul. Morska 49, tel. 345 30 07  


1 
I 
I 
--------------------------------- 


. 


" 


oJ 


.. 


... 


.ł 


'*
		

/18396-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DN/A 
Dialog 
ze sztachetą 


W czoraJ po raz kolejny centrum Warszawy 
zekorkowały tYI'"ce taks6wek. Doszło 
do - Jek to okre"aJ" oflcJa'ne komun.katy - 
"przepychanek. utarczek słownych". Z P'acu 
Defilad wydeflloW811 natom'ast pracown'cy służby zdrow'a, na cza'e 
swoJa,o pochodu nle'" trum"" w r,kach m'ell m.otły "do wym'ata- 
n'a Hausnera, przez kt6relO służba zdrow'a um'era". O,6'nopolsk., 
kroczlfCY protest rozpocz,II też - w tym przypadku n'a w Warszaw'e 
- ce'n.cy, kt6rzy Jak na raz'e o,ran'czyll s" do rozw'eszen'a trans- 
parent6w' rozdawan'a ułotek. 
Ludz'e wychodził na ulice z różnych powod6w. A'e Jedno Jest pewne 
- nie ze IZcz,k'e. 
To w tek'm raz'e po co? Odpow'edi Jest zawarta we wczorajszym 
dlalOlu taks6wkarzy z policjantamI_ K'edy mundurowI zapowIedz'elI, 
te w raz'e konlecznojcl użyj" ,azu . armatek wodnych taks6wkarza 
zlłl'epllkowell: "N'e traktujcie IJBS Jak bandyt6w, przyszll'my tu rozma- 
wllłĆ". 
No wla'nle, oto k.ucz do uozumlenla tej sytuacJI. GabInet Leszka 
Millera podejmuje coraz bardzIej kontrowersyjne ekonomIczne decy- 
zje. Nast,pn'e zaczyna rozmowy z Ich bezpo'rednlmladreutaml 
dopiero po tym, kIedy wyjd" z trumn" na ulICO. A'bo 'rubaml, benzyn" 
I psIkIł w roku. 
M8Io ta,o. Ten rZlłd nazywa to "tworzeniem atmosfery do podJfCla 
d"'o,u społeczne,o". 


TOMASZ OC;ONOWSKI 


Ś1\ODKQWOPQM01\S
\\. 


o 


Slupekl. 
I(::
 
 K . - · · 
,. . 
" ", 
Prezentujemy kOlejne opinie samo- Taniej na swoim 
rządowców na temat Inicjatywy do- 
tyczącej powołania województwa 
środkowopomorskiego 


Łączenie wzmacnia 
słabszych 


Marian 
Hermanowicz 


wójt Biesiekierza 


Jestem zdecydowanym 
zwolennikiem utworzenia wo- 
jewództwa środkowopomor- 
skiego. Podział administracyj- 
ny kraju wprowadzony 
po ostatniej reformie nie ma 
racji bytu. Skoro nie powstało 
osiem-dziesięć silnych regio- 
nów, to powinno być siedem- 
naście województw. Nie zga- 
dzam się z opiniami, że połą- 
czenie biedy z biedą 
(Koszalina I Słupska - red.) ni- 
czego dobrego nie przyniesie. 
Wyliczenia wskazują, że wcale 
nie byłoby tak ile, a należy za- 
uważyć, że Szczecin ostatnio 
wyrainie podupada. Po utracie 
statusu wojewódzkiego wyco- 
fali się od nas inwestorzy, bo 
spadła atrakcyjność regionu. 
Decentralizacja finansów pań- 
stwa nie poszła tak głęboko, 
jak oczekiwaliśmy. Z tego po- 
wodu ciągle brakuje pieniędzy 
na realizację zadań nałożo- 
nych na samorządy. Szczegól- 
nie widoczne jest to w powia- 
tach, które bez dochodów nie- 
wiele znaczą. Należałoby 
zastanowić się nad łączeniem 
słabszych ekonomicznie po- 
wiatów i gmin w większe jed- 
nostki. 


Zbigniew 
Choiński 


wójt Mielna 


Nie mam żadnych wątpliwości, 
że dla dobra naszego regionu 
i powstrzymania jego dalszej de- 
gradacji województwo środkowo- 
pomorskie powinno powstać. 
Brak. województwa oznacza dla 
jego mieszkańców zahamowanie 
możliwości rozwojowych. Odczu- 
wamy to wszyscy. Załatwianie 
spraw w Szczecinie naraża nas 
na niepotrzebne wydatki, których 
nie byłoby we własnym woje- 
wództwie. Gdyby zsumować 
koszty, 'jakie ponoszą wszystkie 
samorządy z regionu na same 
dojazdy, okazałoby się, że są to 
niebagatelne kwoty. Przez lata 
mieliśmy przecież własne woje- 
wództwo i potrafiliśmy dobrze się 
rządzić. Jego likwidacja była de- 
cyzją polityczną, podobnie jak 
utworzenie powiatów. W obec- 
nym kształcie powiaty są kom- 
pletnym niewypałem i nadają się 
do likwidacji. Ich działalnOŚĆ spro- 
wadza się do mówienia, że na nic 
nie ma pieniędzy. Kto jednak od- 
waży się podjąć decyzję o likwi- 
dacji powiatów, skoro, jak wiado- 
mo, pracują w nich działacze poli- 
tyczni? (hs) 
. Przypominamy, że listy po- 
parcia dla inicjatywy utworzenia 
województwa środkowopomor- 
skiego można podpisywać w na- 
szych redakcjach w KoazsUnle 
(ul. Adama Mickiewicza 24) 
i Słupaku (ul. Henryka Poboż- 
nego 19). 


N"-'E K'R CfL Ó G 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2003 r. 
zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 


, 
Sp. 
t Irł:
:'SI

orpiej 


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19 listopada 2003 r. 
Wystawienie w kaplicy przy ul. Hubalczyków w Słupsku o godz, 14.20. 
Wyprowadzenie na Stary Cmentarz o godz. 14.50. 
Pogrąiona w smutku Rodzina 


G84" 


www.glos
pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Środa. 19 listopada 2003 r. głos Pomorza 
- 


Stolica protestów 


Kilka tysięcy pracowników służby zdrowia demonstrowało wczoraj 
w Warszawie. Po raz kolejny ulice stolicy blokowali też taksówkarze. 
Doszło do przepychanek z policją. 


. 
J I 


I I  


.. 


I n' PAI'/J'lut 'Ul( WltlU( .IłOWSI\. 
MiędlY prole
lu.lęc:"mi w Wuruuwle luk
ówkur:l'uml U IlIIlicJunluml dll
llłI do pr:l'cpychRnck lulurclek 
Iłlw- 
nych. 


Manifestację pracowników 
służby zdrowia zorganizowały 
wspólnie OPZZ, NSZZ Solidar- 
nośĆ i Forum ZWiązków Zawo. 
dowych. Sprzeciwiają się one 
zapisom zawartym w ustawie 
o pomocy publicznej i restruktu- 
ryzacJi zakładów opieki zdrowot- 
nej, zwłaszcza dotyczącym 
przekształcenia szpitali w sp6łld 
prawa handlowego. Przewod/li- 
cząca Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność, Ma- 
ria Ochman, powiedziała, że 
od zmiany statusu szpitali pie- 
niędzy nie przybędzie. Dodała, 
że pracownicy służby 
drowia 
nie doczekali się bilansu, który 
pokazałby skąd wzięło się zadłu- 
żenie ich placówek. - Przyczyna 
zadłużenia to nie niegospodar- 
no
ć, jak wmawia wicepremier. 
minister gospodarki Jerzy Hau- 
sner. Zbyt niskie nakłady 
na służbę zdrowia spowodowały 
gigantyczne zadłużenie. Od tego 
przekształcenia pieniędzy nie 
przybędzie, natomiast na pewno 
będziemy mieli do czynienia 


EUGENIlJSZ CYRA 


dyrektor Biura Kontroli 
i Bezpiec7eń
twa Produktów 
Generalnego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej 
w Warszawie 


- Dlaczego InlpekcJa Handlowa 
zdecydowała II, na rozpoczęcie 
kontroli Jako'd paliw na ItacJach 
benzynowych? 
- Skargi od konsumentów i jed- 
noslkowe badania, które wskazy- 
waty na złą jakość paliwa, przyspie- 
szyty zgodę rządu na przyznanie 
nam pieniędzy na przeprowadzenie 
I zmasowanych kontroli. Wcześniej 
kilkakrotnie składaliśmy wnioski 
, o przekazanie pieniędzy na analizy 
; laboratoryjne. Rezultalem działań 
; naszych oraz Urzędu Ochrony Kon- 
kurencji i Konsumentów, była wizyta 
u nas premiera, a później decyzja 
i o rozpoczęciu pierwszego elapu 
; kontroli. 
- Sprawdzanie Jakości paliw 
na ItacJach w całym kraJu trwa 
od plęcłu miesięcy. Jakle wnlolkl 
wypływaJą z obydwu etapów kon- 
troli? 
- Dostrzegamy postęP. jaki do- 
, konał się na rynku pod względem 
i jakości paliw. Początkowo kontrole 
I wykazywaty, że ponad trzydzieści 
i 
, 


z faktem upadło
cI szpitali - 
stwierdziła Ochman. Alicja MI- 
lewaka z Federacji Związków 
Zawodowych Pracowników 
Ochrony Zdrowia uważa, że rzą- 
dowe propozycje zmiany statusu 
szpitali mają "dać ludziom igrzy- 
sks', skoro nie ma pieniędzy. 


"Związki razem" 


Protestujący pracownicy służ- 
by zdrowia przybyli wpierw 
pod Sejm. Z delegacją związ- 
kowców spotkał się wicemarsza- 
łek Sejmu Tomaaz Nałłcz (UP). 
Oprócz szefowych protestują- 
cych związków służby zdrowia 
w spotkaniu wzięli udział prze- 
wodniczący: "Solidarności" - Ja- 
nuaz Śniadek i OPZZ - Maciej 
Manlckl. W petycji do ministra 
gospodarki związkowcy napisali 
natomiast, że protestują m.in. 
przeciwko "likwidacji ok. 30 za- 
kładów opieki zdrowotnej, zapo- 
bieżeniu upadłości kolejnych 
szpitali oraz nie kontrolowanej 
prywatyzacji jednostek ochrony 


ROZMOWA DNIA 


procent sprzedawanego paliwa 
mialo niewiaściwą jakość. W drugim 
etapie stwierdziliśmy dwudziesto- 
dwuprocentowy udział paliw niewla- 
ściwej jakości w sprzedaży global- 
nej. W ciągu kilku miesięcy zanoto- 
waliśmy spadek sprzedazy paliwa 
złej jakości o osiem punktów pro- 
centowych. 
- To pewnIe plerwlzy, wymierny 
efekt tych kontroli. 
- Tak, lecz nie ostatni. Kontrole 
spowoclowaty różne reakcje właści- 
cieli stacji i osób tankujących pali- 
wo, kierowców i wlaścicieli pojaz- 
dów. 
- W obydwu przypadkach pIerw- 
IZą reakcją był strach przed kon- 
lekwencJaml: Iprzedaży I korzy- 
Itanla z paliw nlewłnclweJ Jako- 
'el. 
- Tak, ale co najważnięjsze, na- 
sze kontrole i wyniki badań spowo- 
dowały wzmożenie kontroli we- 
wnętrznych w koncernach nafto- 
wych, które mają stacje paliw 
w różnych regionach kraju. Z sy- 
gnałów, które do nas docierają wy- 
nika, że właściciele stacji są świa- 
domi potrzeby przeprowadzania 
wewflętrznych badań laboratoryj- 
nych. Jezeli kontrole wykazaty 
uchybienia, zmieniają dostawców. 
Użytkownik samochodu powinien 
bez przeszkód otrzymać na stacji 
charakterystykę jakościową paliwa. 


zdrowia". Protestujący skando- 
wali:: "Solidarność", "Związki ra- 
zem". Nieśli transparenty: "Nam 
zabieracie, sobie dokładacie", 
"Za sumienną pracę chcemy 
godną płacę", "Miller i Sikorski 
do spółki i niech odlatują jak ja- 
skółki", "Jola na pielęgniarkę, nie 
na prezydenta", "My Polacy 
z krwi I kości nie sprzedamy 
swej własności", Policja nakaza- 
ła protestującym wyłączyć wyją- 
ce syreny karetek. 


Taks6wkarze 
nie ustępują 
W tym samym czasie war. 
szawską ulicę Świętokrzyską 
(mieści Się przy niej m.in. Mini- 
sterstwo Finansów) blokowali 
swymi pojazdami taksówkarze 
sprzeciwiający się obowiązkowi 
instalowama kas fiskalnych. Tak- 
sówkarze, których samochody 
zaczęła odholowywaĆ policja, 
zamierzali połączyĆ się z mani- 
festacją służby zdrowia. 
(onel. pl) 


- Brania wcląi Jednak czeka 
na weJście w iycle znowelizowa- 
neJ ultawy o Iystemłe monitoro- 
wania I kontroli Jako'cl paliw cie- 
kłych. 
- Nasze kontrole ujewniły man- 
kamenty, które występuję na ryn- I 
ku paliw. Wnioski znajdą odzwier- 
ciedlenie w odpowiednich rozwią- 
zaniach prawnych. Wiele 
z naszych uwag, poprzez UOKiK, 
zostalo uwzględnionych w noweli- 
zowanej ustawie o systemie moni- 
torowania. Ta ustawa zostala juz 
podpisana przez prezydenta i po- 
winna wejść w życie w styczniu 
przyszlego roku. Na skutek uwag 
przeszła gruntowne znowelizowa- 
nie i znajduje się obecnie w proce- 
sie legislacji w Sejmie. W tym pro- 
jekcie zawarto wiele istotnych dla 
rynku paliw rozstrzygnięć i rozwią- 
zań. 
- Czy kontrole będą kontynuowa- 
ne? 
- Tak. Doświadczenia, klóre ze- I 
braliśmy podczas tegorocznych 
kontroli na pewno wpłyną dodatnio 
na kontrole, które od stycznia przy- 
szłego roku będziemy prowadzić już 
według modelu obowiązującego 
w Unii Europejskiej. 


ROLmawiał: I 
PIOTR PAWlOWSKI 
Fot. RAJ)()SLAW KOLEŚNIK 


PROSTO Z MOSTU 


(94) 347-35-35 
. Magdalena z Koszalina: 
- Propaganda związana z naci- 
skami na utworzenie wojewódz- 
twa środkowopomorskiego za- 
czyna być już irytująca! Nie moż- 
na nigdzie się ruszyć, by nie być 
wręcz zaatakowanym przez 
zbieraczy podpisów. Nawet 
w centrum handlowym EMKA w 
Koszalinie nie ma szansy 
na spokojne zrobienie zakupÓw 
bez konieczności obcowania 
z polityką: z głośników regular- 
nie jest tu powtarzany komuni- 
kat, gdzie można złożyć swój 
podpis i poprzeć micjatywę. Sie- 
demnaste województwo było mi 
obojętne, ale teraz jestem jego 
przeciwnikiem. Skoro sprawa 
potrzebuje aż takiej reklamy. to 
chyba nie jest zrozumiała sama 
przez się. A interes jak zwykle 
zrobi tylko wąska grupa osób, 
Oby im się nie powlodłol 
(1)olllu) 


. K. Jabłońakl z Koszalina: 
- Premier Miller zapowiedzIał, że 
Jeśli Rada Krajowa SLD nie po- 
prze planu oszczędn
clowego 
ministra Hausnera, to on poda się 
do dymisjI. Swoim ewentualnym 
odejściem wcale by nas nie zmar- 
twił. Niby to była z jego strony 
zwykła proba przekonania nas, że 
me zależy mu na tym, by tkwić 
na stanowisku do końca kadencji. 
Nic bardzIej złudnego. On wie, że 
pojedyncze głosy członków SLD 
me wpłyną na decyzJę Krajowej 
Rady. ona z pewnością poprze ten 
plan. a tym samym premier nie 
będzie musiał ustąpIĆ. Lepiej było- 
by. gdyby OblBCBł, że złoży dymi- 
sję, gdy Sejm nie przegłosuje Clęt 
Hausnera. Jego odejście byłoby 
bardzIej prawdopodobne. 


. Kombatant z Koszalina: 
- Ciągnąca S/
 od lat sprawa wy- 
płaty odszkodowań zabużanom 
jest wIelkIm meporozumiemem. 
Nie dość. że w 1939 roku zabra- 
no nam nasze ziemIe, to jeszcze 
my musImy wypłacać odszkodo- 
wania. Takle bezsensowne poro- 
zumienie zawarl w 1944 r. z 
ZSRR Polski KomItet Wyzwole- 
nia Narodowego. Wtedy. w ra- 
mach wdzięczności za wyzwole- 
me, polski rząd przYjął na sIebie 
ten obowiązek. Teraz już wiemy. 
że wdzięczność była wymysłem 
tamtejszych władz. NIe ma już 
ZSRR, a mimo to Sejm przyjął 
prolekt ustawy o wypłacie 15 
procent wartości pozostawione- 
go mIenia poszkodowanym. 
WIększość tych ludzi już me żyje, 
a prawa do odszkodowania rosz- 
czą sobie ich spadkobiercy. Czy 
rzeczywiście nie można zmienić, 
zaniechać lub przedawnić poro- 
zumienia zawartego prawie 60 
lat temu? WIelu Polaków dostało 
odszkodowania za prześladowa- 
nia wojenne, ale te pieniądze nie 
pochodzą z krajowego budżetu, 
dał je ówczesny agresor. Prze- 
cież Polski nie stać na rekom- 
pensaty. (ti) 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 


ASTRA kombi diesel (92) 0-£04.561-708. 
---'--- - OOJ9r7OJ.<()06oII 
GOLFY (87) diesel, (88) S-drzwiowy, 
0-602-345-004. 


00»/1O.Io\tw;{1 


DOROTA. 0-503-549-978. 


--I 


Ii
 
.J; :t liczby pod8Jemy Z8 PAP 


Multllotek -17.11.2003 
.. 17 22 23 29 33 14 
38 48 45 47 51 52 53 
57 Ba 88 75 77 1111 
Numerek 
15 . Z6 31 40 


Redaktorzy prowadzący 
Alil.sdiusz 
(;RYKO 
Jaro
aw 
jlRKIEWICZ 
Redaktor sponowy 
Zbigniew 

UWAŁ.OWSKI 


[g łos Po
orz!l J IIEROIIICY OZIUÓI: ODDZIU I nUPslu: IIDAWCA: 
 KolZllln, ul. IIlcklewtCZII 24, 7&-200 SIupIk. II. SIriIIwIcD 20 IZBA 
76-200 5ąIsk. lA. Herrytia PdJoinego 19 Koncern WydawTIay .FORUM. Sp. z o. o. - w godz. 8-t7. - w godz. 8-1&. 
..........łt
: CIItnII: lII.fIu (059) 842-51-95 75-004 Koszain, lA. MicIuewIcza 24 BitJo CJ!Ioszeń 8nJo CJ!Ioszeń 1eI..1ax (059) 8426608. WYDAWCÓW 
ADREI REDAKCJI: 

(094)347-35-55 lIkIIIIR ł-kcJ PIł- 1eI..1ax(094) 347 3515111'12, 347 3511. Za 
eść ogIoszeń 
da zlecel1l00 
75-004 KoszaItn, ul. MickiewIcza 24 Besla Jankowsb (
) 842.51-95 Ancizej Kooszewsla BitJo Reklamy lei. {0941347 35 10, dawca. za termin ICh zamieszczania PRASY 
CIIItrIII: (094) 347.35-00 __I ,..n,cz.,: \IyrIkI. ...ą. 34735 Q31(W()5114, IelAax (094)347 35 0007. 8nJo Ojosleń. Prenumeratę prZYJmują 
TIłetax: (094) 347-35-47 Pdr PawkMski (094)347.35-59 ArtI.r MieIcaTek lei. (094) 347 35 00 7&-200 SIupIk, ul. ltInryU Pobob1Igo 18 oddziały Rucliu SA, urzędy pocz1owe I 

... 
..... -- .,.,...,. IAZnA W IIURIECIE: DzIIIwr-J: - w godz. 8-16. Itstcnosze. Prenumeral/j EJj)les5 przyj- 
m
{00III842-51.g; Zbipw SuwakJwskI (094)347-35-20 -
-pooma.p Koszalin, lei. (094) 347-35-56109 8Iro Reklamy mUJ8 redakcja w SlIC)SIw I Koszaltrie 
Z-ł.,cI nMtn ...... .mai: r8dBkqai	
			

/18396-0003.djvu

			Nasz region str 3 


glos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


Środa. 19 listopada 2003 r. 


P R o-M o C J A 
Nagroda główna: 
 . I . 
. 
FIAT PANDA '"d, 
r- . 
. . 
'1 ' . ,m,,, 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Wpadł włamywacz 
SŁUPSK. Po brawurowym 
pościgu policjanci zatrzymali 
jednego z dwóch przestępców, 
którzy włamali się do dwóch sa- 
mochodów i uszkodzili trzeci. 
Auta zaparkowane były na par- 
kingu osiedlowym przy ul. Wła- 
dysława IV. Włamywacze ukradli 
stację UKF, taksometr i komplet 
kluczy imbusowych. W ręce 
funkcjonariuszy wpadł 18-letni 
Daniel D. ze Słupska. Zatrzyma- 
ny miał przy sobie skradzioną 
stację UKF. Policjanci poszukują 
drugiego sprawcy. 


Mało pieniędzy na służbę zdrowia 


Niezdrowy punkt 


Będą mniejsze pieniądze na poszczególne procedury medyczne - 
wynika z ostatnich zapowiedzi prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Dla pacjentów to gorzej, dla szpitali tragedia. 


Prezentujemy laureatów 


Pan Ireneusz Baryla ze swoją 
dziewczyną Anetą z Przebędowa 
b
m. Glówczyce) 


Wygrali kino domowe Philips. Od daw- 
na wspólnie próbują szczęścia w naszych 
loteriach. Na los szczęścia czekali długo, 
ale cierpliwość się op/aciła. Przyznali, że 
odkrycie wygranej było ogromną niespo- 
dzianką. Cieszą się z nagrody i zapewnili, 
że będą grać dalej, bo przecież moze to 
I być dopiero początek kolejnych sukcesów. 
Do zakończenia zabawy coraz bliżej. Już 28 listopada wydrukujemy 
- 
ostatni kupon. Nagroda główna - samochód Fiat Panda, radiomagnetofon 
oraz nagrody pieniężne nadal czekają na najwytrwalszych uczestników za- 
bawy. Tych, do których los się uśmiecha, zapraszamy do odbioru wygra- 
nych nagród. Wydajemy je codziennie (oprócz dni wolnych) w redakcji 
I w Koszalinie i za pośrednictwem naszych oddziałów. (tg) 
I Fot. SLAWOMIR 1.ABICKI 
Z WOKANDY 
I Wicewójt przed sądem 


Poszukiwany kierowca 
KOBYLNICA. Słupska poli- 
cja poszukuje kobiety, która 10 
pażdziemika około godziny 15, 
na skrzyżowaniu ulic Głównej 
i Kolejowej w Kobylnicy, potrą- 
ciła przechodzącego przez 
przejście dla pieszych mężczy- 
znę. Poszkodowany doznał zła- 
mania obu nóg. Kobieta 
przed przyjazdem policji odwio- 
zła pokrzywdzonego do domu. 
- Koblet
. kt6ra uczestniczyła 
w tym wypadku pros/my o kon- 
takt z posterunkiem w Kobylm- 
cy - mówi aspirant sztabowy 
Emilia Adamłec, rzeczniczka 
słupskiej policji. - Ponadto pro- 
simy o kontakt 
wladk6w tego 
zdarzenia. Informacje naleiy 
kierowat pod numer telefonu 
842-2336, er/me Stoppers 
848-0111 lub 997. 


Ol 


.... 


.. 


--... 


..... -  


...... 


'.... 
....  


.... 


.... 


.... 


,. 


- 
- 


- 
, 


""-... 


cz
o zdarza si
, ie ktoś obser- 
wuje nasz dom lub finn
. Mamy 
si
 czego bat. 
Wczoraj przed słupskim są- 
dem zeznawali samorządowcy 
z gminy Ustka. Wójt Tomasz 
Wazólkowskl powiedział, że o 
gr6żbach rozmawiCłł z Lipczyń- 
skim. - Powiedziałem mu żeby 
na ten temat rozmawiał z moim 
zast
pcą - relacjonował samo- 
rządowiec. - Uważam, że po- 
winni odbyt rozmow
 jak m
i- 
czyzna z m
iczyzną. Jednak nie 
wiem, czy do takiej rozmowy do- 
szło. 
Wyrok w sprawie ma zapaść 
10 grudnia. Wicewójtowi grozi 
kara do dwóch lat więzienia. 
(toc) 


Mieliśmy podstawy, by bać się 
o nasz dom I zaklad. Ostatni rok to 
dla nas koszmar - mówiła przed są- 
dem Anna D., tona biznesmena z Ro- 
wów, któremu miał grozłć włcew6jt 
glmy Ustka Zdzisław Lesleckl. 
W ubiegłym roku podczas spo- 
tkania przedwyborczego wicewójt 
miał grozić pozbawieniem życia 
opozycyjnemu radnemu Bernar- 
dowi Upczyńsklemu oraz Kazi- 
mierzowi D. - Pami
tam jak mąi 
wrócił po tym spotkaniu do domu 
i by/ jaki
 dziwny- mówi żona biz- 
nesmena. - W końcu spu
cił gID- 
w
 i powiedzial, ie "Lis" mu groził. 
Od tamtej pory mamy cały czas 
kontrole w naszej finnie. Próbo- 
wano nam ukra
t samoch6d, 


" 


.. 


SKRADZIONE AUTA I TABLICE 
SŁUPSK. Policja poszukuje 
samochodów I tablic rejestracyj- 
nych. które w okresie od 8 d013 
listopada 2003 roku zostały 
skradzione w Słupsku I powIecie 
słupskim. 
. samochód marki porsche 
nr rej. MDJG-66. 
. samochód audi 4000 nr rej. 
SlF 8373 
. samochód audi combi nr 
rej.HH-AW 2103 
. seat toledo nr rej. GSl 
A052 
. vw sharan nr rej. SX 91123 
. audi A6 nr rej. GKB 101 P 
Tablice rejestracyjne: GS 
13834, GO MKK 
Słupska policja zachęca 
wszystkich do wzięcia udziału 
w akcji "I ty możesz pomóc". 
Każdy kto poinformuje o miejscu 
przechowywania skradzionego 
samochodu lub tablic będzie 
miał zapewnioną anonimowość. 
W zamian za informację 
otrzyma wynagrodzenie. 
Zgłoszenia można kierować tel. 
997, 112 komórkowy, Crime 
Stoppers 848-0111 , 
cs@slupsk.com.gov.pl  , 


f 


Fot. SI.AWOMIR 1.ABIC'KI 
Nowe prolllllycjc Ilrele
u N"'Z 'pruwily, ie więszośf oddlłutów 
III/tulnych mote popaśf w jeuCle więkue 
problemy finu!lowe. 


łach wiele pieniędzy pochłania 
tak zwana część hotelowa. Nie- 
możliwe Jednak jest leczenie 
domowe większości przypad- 
ków ze względu na specyfikę 
chorób dermatologicznych. 
Dyrektorzy nie mają możli- 
wości manewru. Nie mogą ne- 
gocjować z Narodowym Fun- 
duszem Zdrowia kwoty 
za punkt, bo ta została ustalo- 
na odgórnie, podobnie jak licz- 
ba punktów za poszczególne 
procedury. Podczas rozmów 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o przyszłorocznym 
budżecie, szefowie placówek 
zdrowia mogą jedynie walczyć 
o przyznanie większej liczby 
konkretnych zabiegów. Pio- 
trowski jeszcze nie wie, 
na czym będzie oszczędzał. 
(Iuw) 


rostek chirurg będzie wycinał 
za 80 punktów. - Skoro 
za punkt mamy stałą stawk
. 
a/e zmniejsza si
 liczba punk- 
t6w za konkretny zabieg. to 
wpadniemy w bł
dne koło - 
mówi Piotrowski. - Rob/ąc wi
- 
cej. ieby nadrobit strat
, zuiy- 
wamy wi
cej materiałów opa- 
trunkowych, szw6w, materiałów 
jednorazowych. a pieniądze są 
mmejsze. To oszustwo, bo stra- 
ty b
dą wi
ksze. 
Dyrektor ocenia, że najwięk- 
sze straty będą na oddziałach 
zabiegowych, czyli tam, gdzie 
przeprowadzano operacje. Jed- 
nak stracą też oddziały nieza- 
biegowe, na przykład dermato- 
logia, gdzie leczenie jest dro- 
gie, bo niekiedy pacjenci 
zajmują szpitalne łóżko po kilka 
tygodni. Na tego typu oddzia- 


Na każdą procedurę me- 
dyczną przypada określo- 
na liczba punktów. Jeden punkt 
to 10 złotych - tak ustalił prezes 
NFZ. Dyrektorzy ostrzegają, że 
przy takich stawkach większość 
oddziałów okaże się deficyto- 
wa. Na wprowadzonej wycenie 
straci też wiele poradni specjali- 
stycznych. 
Problem nie polega 
na stawce za punkt. bo w tym 
roku jest tak samo - mówi An- 
drzeJ Płotrawski, dyrektor Wo- 
jewódzkiego Szpitala Specjali- 
stycznego w Słupsku. - Proble- 
mem jest to, ie na konkretne 
procedury w przyszłym roku b
- 
dzie mniej punkt6w. nii w tym. 
Na przykład: jeśli wycięcie 
wyrostka robaczkowego skal- 
kulowano na 100 punktów, to 
w przyszłym roku ten sam wy- 


\ 
I 


(toc) 


Próbny test szóstoklasistów 


Sprawdzian przed 
godziną prawdy 


wiedzieli na jakie zagadnienia 
kłaść wi
kszy nacisk. 
W miasteckiej jedynce 
uczniowie pisali test w 11 po- 
mieszczeniach. W każdym 
z nich nad prawidłowym prze- 
biegiem sprawdzianu czuwały 
trzyosobowe zespoły. Dzieci mi- 
mo że to dopiero próba, przy- 
szły do szkoły w odświętnych 
strojach. - Test poszedł mi bar- 
. dzo dobrze. Nie miałam żad- 
nych trudno
ci - ocenia Mag- 
dalena Taraszkiewlcz z Via 
SP nr 1 w Miastku. - Zatrzyma- 
łam si
 tylko na dłuiej nad za- 
daniami matematycznymi. 
W sumie były proste, tylko nale- 
iało wpa
t na to, co trzeba było 
zrobit. I 
W słupskiej Szkole Podsta- 
wowej nr 7 do pisania testu przy- 
stąpiło 64 uczniów. - Sz6stokla- 1 
si
ci wychodzi z sali zadowoleni 
- informuje Alicja Cięciwa, dy- 
rektor szkoły. - Najwięcej trud- I 
ności sprawiły im zadania zwią- 
zane z tekstem. 


Nlemalte wszyscy szóstoklasiści 
z regionu słupskiego pisali wczoraj 
próbny test. Ucznłowle mieli godzinę 
na rozwiązanie kilkudziesięciu za- 
dań. Prawdzłwy sprawdzian na za- 
kończenie podstawówki czeka Ich l 
kwietnia. 


Fot. TOMASZ CZĘŚCIK 
Wczoraj przed sądem na luwie oskarionych zusiadl wicewójt gminy 
Ustka, a juko świudkowie zeznuwali inni sumorządowcy 


, 
I '8+ 
 6+rok
2003/2004 
Plebiscyt "Głosu Pomorza" Belfer na 6+  


... 


Mimo że próba był dobrowol- 
na przystąpiła do niej większość 
pomorskich podstawówek. - Je- 

Ii chodzi o nasze wojew6dz- 
two, test pIsało 99 procent sz6- 
stoklasist6w - mówi Magda 
Szylko z Okręgowej Komisji Eg- 
zaminacyjnej w Gdańsku. - Pra- 
ce b
dą sprawdzat nauczyciele 
z macierzystych szk61 na pod- 
stawie przysłanych przez nas 
kryteri6w. 
Do próby uczniowie przygoto- 
wywali się na wielu lekcjach. 
Sprawdzian był r6wnież testem 
pracy nauczycieli. Okazało się, 
że zakres testu był bardzo sze- 
roki. Przydała się znajomość nie 
tylko gramatyki, ale i historii, ma- 
tematyki, a nawet zagadnień 
muzycznych. 


n · 


" 


Ostatni dzień głosowania 


...... 
.. 


\ft 


mkniemy ranking najwyżej ce- 
nionych nauczycieli z każdego 
powiatu. Będzie nam miło wy- 
różnić tych, którzy zaskarbili so- 
bie największą sympatię 
uczniów, ich rodziców, współpra- 
cowników oraz przyjaciół szkoły. 
Superbelfrów i szkoły, w których 
uczą uhonorujemy nagrodami, 
a laureaci drugiego i trzeciego 
miejsca otrzymają od nas pa- 
miątkowe dyplomy. 


Wspólnie z naszymi czytel- 
nikami wybieramy supernau- 
czycieli Pomorza. Jeszcze dzi- 
siaj do godziny 13 czekamy 
na sms-y i kupony z głosami 
na najlepszych nauczycieli. 
Kupony można dostarczać 
do naszych redakcji w Słup- 
sku, lęborku i Człuchowie 
i Miastku. 
W najbliższy poniedziałek 
opublikujemy listy z nazwiskami 
zwycięzców. Tym samym za- 


- 


..-- 


Fot. KONRAD REMELSKI 
Justyna Stunisluwska podobnie juk i większość szóstoklusistów z mia- 
steckiej jedynki w czasie pisuniu testu bylu bardzo skupiona. 


Kazimierz Kaplan, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Miastku. - Poza tym nauczy- 
cie/e b
dą mieli lepszy obraz 
stanu wiedzy uczniów i przez to 


- Ten sprawdzian zorganizo- 
wali
my po to, by uczniowie le- 
piej nastawili si
 psychicznie 
do prawdziwej próby. która cze- 
ka ich w przyszłym roku - mówi 


(luk) 


(kor, juc) 


1  


"
		

/18396-0004.djvu

			. 
sIr. 4 Swiat 


Środa, 191istopada200J r. glos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


24 GODZINY 


TURCJA 


UE - POLSKA. Konstytucja musi być do przyjęcia także dla Polski 


.,,;__ain: 
.. .. 


1 


Atak na sąd 


'I! 


. 'ł 
.. 


. - 
,..... -- 
... t.
' 1 
 ...... . 
, J ' 

 .
 - 
 . ..... 1"_ pl"" , 
- .... 


'""'l' 


Angielskie poparcie 


, 1 .... 
J... 
. 


.. 


Turecka policja utyła gazu łzawiące- 
go podczas szturmu na sąd, który 
został zajęty we wtorek w Stambule 
przez stronników kurdyjskich rebe- 
liantów. .. 


., i' 

r . '"'""' . .' f 
..
 l 
.w 
. .- 
, 
 . 
,- 
,.. I 
 
." {-- 


Szef brytyjskiej dyplomacji Jack 
Straw oświadczył we wtorek, te kon- 
stytucja UnII Europejskiej musi być 
do przyjęcia dla wszystkich państw, 
w tym dla PolskI. W przeciwnym ra- 
zie zostanie utrzymany nlcejskl sys- 
tem głosowanIa w Radzie UE. 
Straw zlożył to oświadczenie na 
WIorIIowej konferencJi prasowej wobec- 
ności ministra spraw zagranicznych 
Włodzimierza Cimoszewicza, z którym 
jadł w poniedzialek wieczorem kolację 
w Brukseli. 
"Jest teraz sprawą przewodniczą- 
cych Unii WIoch, żeby zaproponować 
kompromisowy pakiet, na podstawie 
którego zostaloby oSiągnięte porozu- 
mienie. Ale jeżeli nie będzie propozy- 
cji, która Jest do przyjęcia dla Połskl 


I dla wszystkich pozoslałych państw, 
to mówimy jasno, że tym, co pozosta- 
je, musi być status quo w sprawie po- 
działu głosów, czyli porozumienie 
osiągnięte w Nicei" - powiedzial Straw 
dziennikarzom. 
"To jest rzeczywistość. Brytyjski 
rząd mówi jasno, że możemy poprzeć 
niceJski system glosowania" - zapew- 
nil. Przypomniał, że takie stanowisko 
zawarl już w "bialej księdze", oficjal- 
nym dokumencie politycznym, przed- 
stawionym we wrześniu w brytyjskim 
parlamencie i cieszącym się popar- 
ciem deputowanych. 
Polski minister kladł nacisk na to, 
te konstytucja jest potrzebna Unii, ale 
zastrzegł, że sukces konferencji mię- 
dzyrządowej w sprawie konstytucji za- 
leży przede wszystkim od Włoch. 


Według polskiego ministra, obaj ze 
Strawem zgodzili się, że "traktat kon- 
stytucyjny jest potrzebny, że może 
wnieść wiele nowego i dobrego do 
konstrukcji i funkcjonowania Unii Euro- 
pejskiej i że chcemy dzialać na rzecz 
sukcesu konferencji międzyrządowej". 
CimoszeWIcz wyraził "nadzieję, że 
za tydzień, kiedy spotkamy Się w Ne- 
apolu, będziemy mogli już także pu- 
blicznie odnieść się do włoskich pro- 
pozycji". 
Ostatnio wśród brukselskich dy- 
plomatów pOJawily się wątpliwości, 
czy WIochy chcą zdążyć z kompromi- 
sową propozycją na spotkanie szefów 
dyplomaCJi 25 państw uczestniczą- 
cych w konferencji międzyrządowej, 
zaplanowane na 28-29 listopada 
w Neapolu. (PAP) 


\ 

r, I I' 
oa.. 


Napastnicy wzięli jako zakladni- 
ków pracowników trybunału. Porywa- 
czy, których było okolo dwudziestu, 
pOJmano - powiadomil minister spraw 
wewnętrznych Abdulkadir Aksu. 
Zatrzymani to stronnicy nielegalnej 
partii Kurdów, która dawniej nazywała 
się Partią PracującyCh Kurdystanu 
(PKK), a obecnie nosi nazwę Kongres 
Narodu Kurdyjskiego (KGK). 
Rebelianci okupowali sąd pod ha- 
slami poparcia dla uwięzionego przy- 
wódcy teJ partII Abdullaha Ocalana, 
który odsiaduje karę dożywotniego 
więzienia za przygotowywanie party- 
zanckiej wojny o autonomię w połu- 
dniowo-wschodniej Turcji, w której 
zginęło 37 tysięcy ludzi. 
Ocalana pojmano w roku 1999 I 
skazano na karę śmierci. Potem karę 
tę zmIeniono na dożywocie. 
Zwolennicy Ocalana prowadzą 
kampanię o jego uwolnleme. 


-.. 


ł 
IJ 
ł; 


-   ,
. 
',\ 
\\ f i ' 
, '\ 
" \  


r- 


1 


38 gubernator Kalifornii 


1111 PAP 
Ploaenk8rka muzyki pop .rltney Spea,. jest umieszcza- 
na jako 2242 gwiazda w Alei Sław w Hollywood. 
Dwu Izr.elczyk6w zgln.ło we wtorek rano w ataku palestyń- 
skim pod Jerozolimą - podaje agencja France Presse. Samochód, 
którym jechali Izraelczycy, został ostrzelany przez snajperów pale- 
styńskich na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu, tu
 przy 
południowym wjefdzle do Jerozolimy - twierdzi Izraelska wojskowa 
rozgłośnia radiowa, 
W Bagdadzie uatnelony zoatat dzlalacz jednej z głównych 
partii posaddamowskiego Iraku -Irackiego Kongresu Narodowego. 
Husajn Ali został zabity przez nieznanych sprawców. którzy ostrzelali 
samochód działacza Kongresu. W czasie Incydentu, Jaki miał miej- 
sce w poniedziałek, rannych zostało dwu Innych Irakijczyków. 
Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma został w poniedziałek 
wieczorem pilnie przewieziony do szpitala rządowego Feofanla w KI- 
jowie, gdzie przeszedł operację jelita - poinformowała sMba 
prasowa administracji prezydenta. W związku z tym odwolane zosia- 
ło zaplanowane na wtorek spotkanie Kuczmy z goszczącym na 
Ukrainie z oficjalną wizytą marszałkiem Sejmu Mar1dem Borowskim. 


SUDAN 
Katastrofa 
lotnicza  
\ 


Co najmniej 12 osób, w tym czte- 
rech Rosjan, zginęło gdy samolot 
transportowy rozbił się podczas lotu 
ze stolicy Sudanu, Chartumu, do 
Wau. na połudnIu kraju, podała tele- 
wizja sudanska w poniedziałek. 
"Samolot stanął w pIomieniach na 
pół godzinY przed lądowaniem w 
Wau. Wiemy, że zginęła rosyjska czte- 
roosobowa załoga i przedstawiciel 
sudańskiego banku., powiedzial 
urzędnik władz lotniczych. 
Według innych żródel, wśród sze- 
ŚCIU czlonków załogi, którzy zginęłi 
byl jeden obywatel Rosji i czterech Ar- 
menii. Na pokładzie znajdowali się 
także policjanci I czlonkowie służby 
bezpieczeństwa, ale ich liczba nie jest 
znana. 


t 


..  
- 


,,\ 


,.. 


Sklad.jllc wizyt, w Korei Południowej szef amerykań- 
.klego resortu obrony Donald Rumsfeld określił we wtorek Kore, 
Północną mianem "demona", oskarż
ąc ten kraj o wydawanie ol- 
brzymich sum na budowanie potęgi wOJskowej w momencie, gdy 
zwykli obywatele KRLO umierają z głodu. We wtorek - drugiego dnia 
8wojeJ wizyty w Korei Poludniowej - Rumsfeld wizytował amerykań- 
skie bazy w tym kraju. 
turecki miniater ap...w ugranlcznych Abdullah Gul po- 
Wiedział, że śledztwo w sprawie samobójczych zamachów na 
synagogi w SIambule ujawniło ślad prowadzący do Afganistanu. W 
sobotnich zamachach zginęło 25 oSÓb, a 300 zostało rannych. Przy- 
znaJa się do nich Al-Kaida. organizacja Osamy bln Ladena. 
Procea Ukralflca o...z dwóch Polak6w, oska
onych o 
zmuszanie kobiet z Europy Wschodniej do prostytucji, rozpoczął si, 
przed sądem w Berlinie. Główny oska
ony. 33-letnl Ukrainiec Borys 
B., utrzymywał od maja 2001 r. na terenie Niemiec agencję zatrud- 
niającą co najmniej 15 dziewczyn z Ukrainy i Polski. Na ławie 
oskarżonych zasiedli te
 25-letni Krzysztof M. oraz 23-letni Mariusz 
M. z Polski. ul PAP 
A rnold Schwarzenegger składa przysięgę w biurze gubernatora KalifornII na Kapitolu w Sacramento. ,ego 
ona Ma- 
ria Shrlver trzyma Biblię. Schwarzenegger ,est 38 gubernatorem KalifornII. 


IRAK 
Rada chce 
rezolucji ONZ 


- 
W. BRYTANIA. Wyjątkowe środki bezpieczeństwa przed wizytą Busha 
. "" 
Kontrowersyjny gosc 


Iracka tymczasowa Rada Zarządza- 
jąca zabiega o potwierdzenie przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ - w for- 
mie przegłosowanej rezolucji. poro- 
zumienia zawartego w sobotę z USA 
w sprawie przekazania przez Amery- 
kanów Irakijczykom władzy w Ich 
kraju w czerwcu przyszłego roku. 


Brytyjskie siły policyjne wzmogły na 
skaię dawno niespotykaną środki 
bezpieczeństwa w zwIązku z kilku- 
dniową wizytą prezydenta USA Geo- 
rge'a W. Busha. 


gham jako gość monarchy. Zwykle w 
roku dochodzi do dwóch wizyt pań- 
stwowych. 
Ochrona prezydenta USA, oba- 
wiająca się ataków AI-Kaidy, nalegała, 
by przedsięwzięto wszelkie motliwe 
środki ostrożności. W związku z tym 
zrezygnowano nawet z odbycia przez 
gościa tradycyjnej przejazdżki przez 
miasto powozem konnym z królową. 
Z obawy przed zagrozeniem za- 
machem terrorystycznym i protestami 
przeciwników wojny z Irakiem, prasie 
nie podaje się bliższych szczegółów 
programu wizyty, która zakończy się w 
piątek. 


Obaw i napięcia przed wizytą na 
pewno nie zmniejszyły wydarzenia w 
Stambule, gdzie w dwóch zamachach, 
do jakich przyznała się AI- Kaida, zgi- 
nęło 25 osób. 
Wzmocniona ochrona gościa przy- 
da się także w związku z planowany- 
mi protestami przeciwko wojnie z Ira- 
kiem. Mimo że organizatorzy prote- 
stów zapowiadają liczny udzial - do 
100 tysięcy ludzi - opublikowany w 
dzienniku "The Guardian' sondaż 
wskazuje, że 43 proc. Brytyjczyków 
aprobuje wizytę amerykańskiego pre- 
zydenta, podczas gdy 36 proc. sprze- 
ciwia się wizycie. (PAP) 


Jak poinformowal we wtorek rano 
w Bagdadzie członek irackiej Rady, 
Mahmud Ali Osman, gremium to wy- 
słalo list do przewodniczącego Rady 
Bezpieczeństwa oraz do sekretarza 
generalnego ONZ, zwracając się o 
uchwalenie nowej rezołucji Rady, w 
której Narody Zjednoczone udzieliłyby 
poparcia planom przekazywania wła- 
dzy w Iraku i zatwierdziły kalendarz ta- 
kiego przekazania. 
Osman jest jednym z dwunastu 
czlonków specjalnej komisji, powoła- 
nej w zeszłym tygodniu przez iracką 
Radę Zarządzającą w celu opracowa- 
nia do 15 grudnia szczegółowego har- 
monogramu, w tym także prac nad 
konstytucją kraju i terminami wyborów 
w Iraku. 


Nad bezpieczeństwem amerykań- 
skiego gościa i towarzyszących mu 
osób ma czuwać przez czas trwania 
wizyty państwowej do 14 tysięcy 
funkcjonariuszy. 
Wizyta państwowa jest w Wielkiej 
Brytanii najwyższym honorem przy- 
znawanym przywódcy innego pań- 
stwa. Protokół wymaga. by osoba ta- 
ka zatrzymała się w Pałacu Buckin- 


PRAWO. Nie chronią uchodzców 


Czeski wstyd 


Wbrew międzynarodowym zwycza- 
jom czeskIe Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych nie chroni uchodźców, 
ale Informuje ambasady poszczegól- 
nych krajów, te na terenie Czech 
przebywają nlelegalnie Ich obywate- 
le; dotyczy to przypadków, kiedy 
uchodźcy występują o przyznanie 
azylu politycznego - podał we wto- 
rek dziennik .Mlada Fronta Dnes'. 


to przykład irańskiego uciekiniera 
Alego Rezy JadolIaha, który, mimo 
że w Czechach wystąpił o przy- 
znanie azylu, doprowadzony zo- 
stał na spotkanie z sekretarzem 
irańskiej ambasady w Pradze. 
Wkrótce potem młodszego brata 
JadolIaha przesłuchała irańska 
policja. Podobnie postępowano w 
innych przypadkach. 
Urząd WysokiegQ Komisarza 
ONZ ds. Uchodźców, czeska rzą- 
dowa Rada ds. Praw Człowieka I 
Urząd Rzecznika Praw Obywatel- 
skich zaprotestowały przeciwko 
praktyce czeskiego MSW twier- 
dząc, że pozostaje ona w jaskra- 
wej sprzeczności ze zwyczajami 
międzynarodowymi. 
.W procesie postępowania 
azylowego obowiązuje zakaz po- 
dawania jakichkolwiek informacji 
o uchodfcach urzędom kraju ich 
pochodzenia, w tym także amba- 
sadom. W wielu państwach ju
 
sam fakt ich nielegalnego opusz- 
czenia jest wystarczającym powo- 
dem do prześladowania rodzin. - 
powiedziała Marta Mikluszakova z 
czeskiej misji Urzędu Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Uchodfców. 
Zastępczyni rzecznika praw 
obywatelskich Anna Szabatova 
zapowiedziała, 
e jej urząd zajmie 
się przynoszącą Czechom wstyd 
praktyką MSW wobec azylantów. 
(PAP) 


W hołdzie ofiarom terroru 


. . 
. \ 
" .. 


, 

Ji 
 

 
... 
... 
, , 
.... .>/ 
 
\ ,I 
'. . .. 
-- , 
. 
-. \' 
'i 


.Czechom grozi wstyd na are- 
nie międzynarodowej. Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych przy- 
znało, 
e uciekinierów - wbrew ich 
woli - po prostu doprowadza do 
urzędników krajów, z których ucie- 
kli. Nawet wtedy, kiedy stanowi to 
zagro
enie dla ich bezpieczeń- 
stwa. - napisała .MF Dnes". 
Dziennik przypomniał, 
e WIel- 
ka Brytania - uzasadniając to mię- 
dzynarodowymi zwyczajami - zde- 
cydowanie odmówiła np. wydania 
Czechom listy czeskich Romów, 
którzy na wyspach brytyjskich wy- 
stępowali o przyznanie azylu. 
Romowie mogli być oskarżeni, 

e w chwili, kiedy w Wielkiej Bry- 
tanii przez wiele miesięcy czekali 
na wydanie decyZji o przyznaniu 
azylu (w wi,kszości bezskutecz- 
nie), pobierali - zdaniem czeskich 
urzędów, bezprawnie - zapomogi 
socjalne w Czechach. 
Czechy, według gazety, nie 
chronią uchodfców. Dokumentuje 


METEOROLOGIA 
Awaria 
komputerów 


"- 
''f
\. 
. ' 


[/ 


Z powodu awarii komputerów mete- 
orolodzyw Kraju Nadmorskim, na da- 
lekim wschodzie Rosji, nie mogli w 
poniedziałek ostrzec tadnego portu 
w regionie o nadchodzącym sztormie. 
Szef Nadmorskiego centrum hy- 
drometeorologicznego Boris Kubaj 
powiedział, że brak pieniędzy nie po- 
zwala kupować nowego sprzętu. W 
tym roku centrum dostało tylko 30 
proc. środków z zaplanowanego bu- 
dżetu. Brak pieniędzy juz zmusił me- I 
teorolog6w do zrezygnowania z c0- 
dziennego prognozowania niebez- 
piecznych zjawisk pogodowych, 
powiedzial Kubaj. 


..... 


, 


.,. 


4 


Fol. PAP 
P onad milion Włochów zlolyło hołd 19 ofiarom zamachu terrorystycznego w Irackie' Naslrll. We wtorek, który we 
Wloszech był dniem ułoby narodowej, w rzymskie, bazylice św. Pawia odbyły się uroczystoś&lulobne poległych 
w ubiegłą środę 17 tołnlerzy I dwóch cywilów. Na zdJęciu: okolo 300 bezrobotnych pali znicze w centrum Neapolu, 
oddając hold ofiarom zamachu w NaslrlJt 


(PAP) ,
		

/18396-0005.djvu

			głos Pomorza Środa, 19 listopada 2003 r 


SONDAŻ 


PO przed SLD 


Gdyby wybory parlamentarne odbywa- 
ły się w listopadzie, 22 proc. głosów 
uzyskałaby Platforma Obywatelska (o 
5 pkt proc. więcej niż w październiku), 
a 20 proc. - Sojusz Lewicy Demokra- 
tyczneJ, którego notowania obniżyły się 
o l pkt proc. - wynika z sondażu CBOS. 


W listopadzie, po raz pierwszy od 4 
lat, CBOS odnotował zmianę lidera 
rankingu popularności partii politycz- 
nych. WczeŚniej taką zmianę wykazał 
sondaż TNS OBOP. Według CBOS' I 
kolejne miejsce w rankingu, z 14-pro- 
centowym poparciem, zajmują: PiS 
(spadek o 4 pkt proc.) oraz Samoobro- 
na (wzrost o 4 pkt proc.). Na LPR oraz 
PSL głosowałoby po 6 proc. respon- 
dentów. W porównamu z peździemi- 
kiem poparcie obu partii obniżyło się 
o 4 pkt proc. Podobnie jak w paździer- 
niku, do parlamentu nie weszłaby UW - 
4 proc. badanych, KPEiR - 3 proc., I 
UPR - 1 proc. Poparcie dla koalicjanta I 
SLD-Unii Pracy zadeklarowało 4 proc. 
respondentów (spadek o 1 proc.). 
(PAP) 


ł. E K L ... M ... 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PROTEST. Kopalnie wydobyły o 145 tys. ton węgla mniej 


Wrócili do pracy 


Załogi wszystkich śląskich kopalń 
podJęły wczoraj rano pracę, kończąc 
tym samym 24-godzlnny strajk, który 
I zatrzymał wydobycie w ponad poło- 
wie kopalń Kompanii Węglowej. Strajk 
spowodował zmniejszenie wydobycia 
węgla w stosunku do planu o ok. 145 
tys. ton, czyli o prawie 60 proc. 


"Dobowy plan wydobycia 
we wszystkich kopalniach wynosił ok. 
250 tys. ton węgla, a wydobyto ponad 
105 tys. ton. Ale trzeba pamiętać, że 
straty w dobowym wydobyciu są moż- 
liwe do odrobienia, to zaleźy od gómi- 
czych załóg" - powiedział wczoraj 
rzecznik Kompanii Węglowej, Zbi- 
gniew Madej. 
Według niego, w związku z możli- 
woŚcią odrobienia zaległości, trudno 
na razie móWIć o wymiernych stratach 
finansowych. Według wyliczeń PAP, 
przy Średniej cenie węgla 145 zł za to- 


Stare. ceny 
wysłaliśmy 
w kosmos 


nę, brak 145 tys. ton oznaczałby 
zmniejszenie przychodów o ponad 21 
mlnzł. 
"To hipotetyczne wyliczenia. Jeżeli 
ubytek w wydobyciu nie zostałby nad- 
robiony i węgiel nie trafiłby na rynek, 
ponieślibyśmy straty. Ale liczymy, że 
do końca miesiąca uda się to nadrobić 
i sprzedać zakładaną ilość węgla, za- 
spokajając potrzeby klientów" - zazna- 
czył Madej. 
W pozostałych spółkach - Katowic- 
kim Holdingu Węglowym i Jastrzęb- 
skiej Spółce Węglowej - odbywające 
się w częŚci kopalń masówki i związa- 
ne z nimi op6źnienia w rozpoczęciu 
pracy (według związków - o dwie go- 
dziny, według pracodawców maksy- 
malnie o godzinę, a zwykle o kilkana- 
ście minut) me spowodowały zmniej- 
szenia wydobycia i strat. 
W sumie 24-godzinny protest, pole- 
gający na całkoWItym lub częściowym 


Cltroin C3 


wstrzymaniu wydobycia węgla, objął 
(według danych zebranych po trzeciej 
. zmianie) 15 kopalń Kompanii Węglowej 
(.S" podaje 16, ale oddzielnie liczy dwie 
kopalnie połączone w jedną). W 11 wy- 
dobycie wstrzymane było całkowicie, a 
w czterech częściowo. Siedem kopalń 
pracowało normalnie, a w kopalni "So- 
śnica" trwa akcja ratownicza w związku 
z podziemnym pożarem. 
Górnicza "Solidarność" uznała 
strajk za udany, mimo że stanęły nie 
wszystkie, lecz co trzecia kopalnia. 
Związkowcy uważają, że to wystar- 
czający sygnał ostrzegawczy dla rzą- 
du. "S" podtrzymuje zapowiedź "gene- 
ralnej akcji protestacyjnej" w grudniu, 
w przypadku braku porozumienia. 
Opr6cz wycofania decyzji o likwidacji 
kopalń "S" chce też gwarancji utrzy- 
mania gómiczych uprawnień branżo- 
wych i emerytalnych. 


(PAP) 


\ 


3 O zł 
Już od 36 900 zł 


Cltroln X.ere Pica o 


ł 


--- 


6 O zł 
Już od 56 400 zł 


C t ",In Beri "" 


-- 17, 


4 5 zł 
już od 44 000 zł 


C troi" C5 


7 00 zł 
już od 62 500 zł 


Cltroln X_ara 


. 


już 


..... 


4!5- p. 
43800 zł :=: 


Nie przegap swojej szansyl Teraz możesz kupić wybrane modele Cłtro6na: ca, 
es. )(sara. Xsara Picasso i Bertingo po wyjątkowo korzystnych cenach. Ponadto 
w związku z planowaną zmianą przepisów na początku 2004 roku może być to 
ostatnia okazja, by kupić wersję z homologacją ciężarową I odliczyć 
podatek VAT. To ostatnie odliczanie tego rokul CItroAn Polubisz każdą drogę. 


... 
, 


CITROEN 
POLUBISZ KAŻO", DIIOG
 


Sprecyzow.. oferty lir 
 uIonach CIttoMa. Promocja dol)'CZ)' umochoddw role prod. 2003, DII'I6wion)'ch I odebranych od 03.11.2003. 
bć 
 model , MII/J objftych ofwt4 ogrII1Icmna. NInIejaza ptfJtrIOCja nie moa ł.czYt alf z tadnymł innymi dwtImI promocyJnymI. 
. 


KomUN 
CITROEN A. DREWNIKOWSII 
ul Piaslowska 1 
tel o 94 343 09 93/94 


SŁUPSK 
CONTINENTAL 
ul. Szaecińska 40 
tel. o 59 845 32 45, 848 20 40/41, 845 24 98 


c:rT'ROeN polec_ "lbTAL  


KrecJ.ft 


LmsJng 


_.
 


InforInIIqIa O 8IecI 1koI--łcM_i6w. -ł11 U _ 
(KDat poł/fczInM: t lnpuIa TP SA,I 


, 


Kraj str. 5 


Włamanie do lubelskiej filharmonii 


) ł .1 " 
{ I 
.1 
'
 "\, \ 
.ł 


Fol. PAP 
P olicja zatrzymała 20-letnlego mieszkańca Lublina. który włamał się do lu- 
belskiej filharmonII. Zniszczył Instrumenty muzyczne, zdemolował po- 
mieszczenia. Straty oszacowano na 100 tys. zł - poinformowała policJa. Do 
włamania doszło w poniedziałek Około godz. 19. Drzwi do budynku. w którym 
mieści się filharmonia, były otwarte. Sprawca wszedł na trzecie piętro I wła- 
mał się do pomieszczeń zajmowanych przez muzyków. "Przez okno wyrzucił 
osiem ró1nych Instrumentów muzycznych. Wyłamał zamki, zniszczył szafki z 
garderobą, drzwi do archiwum, a nawet podwieszany sufit" - powiedział 
rzecznik komendy wojewódzkiej pOlicji w Lublinie Janusz WóJtowicz. Włamy- 
wacz został zatrzymany. Policja ustala motywy I okoliczności zdarzenia. 


PRAWO. Prezydent podpisał ustawę obiopaliwach 


Bak pełen spirytusu 


Od l stycznia przyszłego roku w pali- 
wach znajdzie się więcej etanolu I ole- 
JU rzepakowego nl1 dotychczas. Mimo 
źe w poniedziałek prezydent Aleksan- 
der Kwaśniewski podpisał ustawę 
o blokomponentach stosowanych 
w paliwach ciekłych I blopallwach cie- 
kłych, nadal niewiele wiadomo o tym 
co I z Jak oznakowanych dystrybuto- 
rów będziemy lali do baków. 


Wiadomo natomiast jedno . nowa 
ustawa ma charakter tymczasowy, po- 
nieważ nie jest zgodna z prawem euro- 
pajskim. Zakłada bowiem, że surowce 
I do produkcji biokomponentów dodawa- 
nych do paliw muszą pochodzić z pol- 
Iskich p61. Unia oczywiście się na to nie 
zgadza, dlatego przed akcesją ustawa 
będzie musiala zostać znowelizowana. 
Ile etanolu w benzynie? 
Ustawa zakłada, że biokomponen- 
ty (bioetanol wytwarzany ze zbóż lub 
ziemniaków oraz estry wyższych kwa- 
sów tłuszczowych, wytwarzane np. 
z rzepaku) będą mogły być dodawane 
do benzyny i oleju napędowego. 
- Nie oznacza to jednak, że produ- 
cenci mają obowiązek dodawania bio- 
komponentów do każdego litra paliwa 
. wyjaŚnia Kazimierz Zmuda, z-ca 
dyr. departamentu gospodarl	
			

/18396-0006.djvu

			str. 6 


Gospodarka 


Kursy walut - kantory 
18.11.2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Środa. 19 listopada 2003 r. głos Pomorza 


, . 
wodką 


Nie podbijemy Unii samą 
; i kiełbasą 


DOLAR $ II ' . . I'
 
Kantor .Lord' .. 
Koszalin . 
poprzedni kUB:, . 
Kanlor.Mlaml ¥
 
NIC.' Słupek . · 
poprzedni kUli'. , 
-- 
EURO€ !I I (I . I 
 
Kantor .Lord' ... I 
Koszalin . 
poprZldnl kUI1., 4. 
Kantor ,Miami . 1 
 
NIC.' Słupek . 
poprzedni kUli:, , 
-- 


PKO BP SA 
18.11.2003 r. 


DOLAR. __ 
poprZldnl :UII. 9
 
-- 


EURO€ LI '. II . I I 
.. 4 .ol" 
poPlZldnl kUII,4 
 
-- 


NIE PRZEGAP 
Do 20 listopada należy: 
. wpłacIĆ skladkę na Państwowy 
Fundusz RehabilitaCJi Osób Nlepel- 
nosprawnych 
. wpłacIĆ zshczkę na podatek do- 
chodowy od osób prawnych 
. wplacić miesięczną zaliczkę 
na podatek dochodowy od przycho- 
dów ze stosunku pracy oraz z tytułu 
umów zlecenia i o dZieło. z wyjątkiem 
umów opodatkowanych w sposób 
zryczałtowany 
. wpłscić zaliczkę na podatek 
od dochodu ze sprzedazy udzlalów 
w spółkach (PIT-13) 
. wpłacić zryczałtowany podatek 
dochodowy od przychodów ewiden- 
cjonowanych 
. wpłacić zaliczkę na podatek do- 
chodowy od osób fizycznych prowa- 
dzących dzialalność gospodarczą 
oraz od umów z najmu i dzierżawy 
. wpłacić zaliczkę na podatek d0- 
chodowy od przychodów ze stosunku 
pracy. 


Do 25 listopada należy: 


. rozliczyć miesięczny podatek 
VAT (VAT-7) 
. rozliczyć miesięczny podatek 
akcyzowy (AKC-2). (mp) 


PKO BP współpracuje z PZU 
Nowe 
ubezpieczenia 


PKO BP nawlązal współpracę z towarzy- 
stwami ubezpieczeniowymi PZU SA 
I PZU Życie. W związku z tym do swojej 
oferty wprowadził trzy nowe produkty. 


Pierwszy z nich - ubezpieczenie 
mieszkań - oferowane jest posiada- 
czom rachunków oszczędnościowo- 
-rozliczenIOwych w PKO BP Roczna 
skladka na sumę ubezpieczenia 10 
000 zl wynosi 95 zl, a na sumę 20 
000 zl-155 zl. 
Kolejne ubezpieczenie nosi na- 
zwę ,od odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym'. Chroni klienta 
przed roszczeniami osób trzecich 
związanymi z wykonywaniem przez 
niego lub członków jego najbliższej 
rodziny czynności w życiu prywatnym 
(uzytkowanie nieruchomości, posia- 
danie zwierząt). Roczna skladka 
ubezpieczenia na sumę ubezpiecze- 
nia 10000 zl wynosi 20 zl, a na sumę 
ubezpieczenia 30 000 zl - 50 zł. 
Trzecim ubezpieczeniem jest ,Su- 
peropieka' - ubezpieczenie na życie. 
(Rag) 


BILANS 


1 3 procent wyniosla w paz- 
dziemiku inflacja, w po- 
, równaniu z tym samym 
miesiącem w 2002 roku - podal nie- 
dawno Główny Urząd Statystyczny. 
Natomiast ceny towarów i usług kon- 
sumpcyjnych w porównaniu z wrze- 
śniem tego roku ceny wzrost.} o 0,6 
procent. Ceny żywności i napojów 
bezalkoholowych wzrost.} o 1,2 pro- 
cent w stosunku do października 
2002 roku i o 1,5 procent w stosunku 
do września 2003 roku. OpIaty zwią- 
zane z mieszkaniem wzrost.} w Paź- 
dziemiku o 2,7 procent w stosunku 
do paźdzlemlka 2002 roku i o 0,5 pro- 
cent w porównaniu z wrześniem 
2003. (m p) 


R07mowa z 


dr. RI<'HARDF:M MBFWF: 


glównym ekonomistą 
Warszawskiej Grupy 
Inwestycyjnej SA, ekspertem 
programu ..Plus minu,," w TVPI 


- Pochodzi pan z ZambiI. Czy moi- 
na porówna
 ,olpodark, te,o 
kraju z pollklł gOIpodarkIł? 
- To są dwa zupelnie różne 
światy. Jedyną cechą wspólną 
tych państw jest pewien proces, 
czyli transformaCJa, która nastą- 
plla zarówno w Zambii, jak 
I w Polsce. Zambia do 1991 roku 
byla krajem prosocjalistycznym. 
Wówczas odszedl prezydent, 
który rządzil przez 27 lat I na je- 
go miejsce przyszedl przywódca 
związków zawodowych. Podob. 
nie bylo przecież w Polsce. 
- Czy to wszystkie podobleńltwa? 
- Może jest jeszcze jedno. 
Gospodarka Zambii też byla 
oparta kiedyś na gómictwie, ale 
górnictwie miedziowym. W la- 
tach siedemdziesiątych byliśmy 
nawet drugim producentem mie- 
dzi na świecie. Z biegiem czasu, 
z rozwojem gospodarki świato- 
wej, to się zmienilo. Teraz zara- 
bia się przecież na oferowaniu 
uSlug, a nie towarów. W związku 
z tym gospodarka Zambii musia- 
la upaść, ponieważ była oparta 
tylko na eksporcie jednego pro- 
duktu. Podobnie bylo w Polsce, 
gdzie eksport także w znacznej 
mierze byl oparty na surowcach 
naturalnych i półproduktach. 
Po transformacji gospodarczej 
na rynkach r.twiatowych nie bylo 
miejsca na polskie produkty. 
- lik rozwllłz-ł wapoll'ri8ne pro- 
bletllJlIOWJ,rezydent l.....l? 
- Przeprowadzil bardzo szyb- 
ką prywatyzację. W ciągu dzie- 
sięciu lat sprywatyzowal 94 pro. 
cent majątku. Ta prywatyzacja 
nie odniosla jednak sukcesu, tyl- 
ko zwiększyla bezrobocie. Nowi 
wlaściciele przedsiębiorstw 
chcieli traktować Zambię jedynie 
jako rynek zbytu. Zaczęli więc 
przenosić zaklady produkcyjne 
do swoich krajów, bo to byla już 
ich wlasność. 
- A Jak ocenia pan prywatyzacJ, 
w Police? 
- Jest w miarę udana. Mam 
tylko jedno poważne zastrzeże- 
nie: bardzo szybko sprywatyzo- 
wano system finansowy 
i w związku z tym banki są głów- 
nie w obcych rękach. 
- Czy to ma JakI" DUlCzenIe? 
- To ma bardzo duże znacze- 
nie. W tej chwili widać, że jeśli 
wlaściciele większości banków 
są spoza Polski, to inwestowa- 
nie tutaj może nie być ich priory- 
tetem. Żyjemy przecież w go- 
spodarce zglobalizowanej. Poli- 
tyka inwestycyjna 
poszczególnych wlaścicieli reali- 
zowana jest z punktu widzenia 
kraju pochodzenia kapitalu, 
a nie jednego z krajów, w któ- 
rych posiada się banki. Wynikają 
z tego pewne problemy, szcze- 
gólnie dla małych i średnich 


Richard Mbewe: - /),ogo od p(1my
'u do przemydu JI!.
I d'u1(u / zowllo. 


\ 


przedsiębiorstw, które mają klo- 
poty ze zdobywaniem kapltalu_ 
- Gdzie te,o kapltalu powinny 
IZUk8c!? 
- Mają niewiele takich możli- 
WOŚCI. Albo muszą taki kapital 
sami stworzyć, albo należaloby 
znalefć inny system finansowa- 
nia ich dzlalalności. 

 A moie Polacy nie maJIł zdolno. 
'el do robienia Interelów? 
- Polacy to naród umiarkbwa- 
nie przedsiębiorczy. Czasami 
nadal myślą stereotypowo, że 
państwo im wszystko zapewni. 
A tak przecież nie jest. Nawet 
pomysly na prowadzenie wla- 
snej dzialalności gospodarczej 
nie są za bardzo odkrywcze. Po- 
lacy często powielają wzorce In- 
nych. Próbują na przykład swo- 
ich sił na rynku spożywczym 
i większość chce wyprodukować 
pierogi, inni chcą sprzedać sała- 
tę. Polacy wykazują się malą in- 
nowacyjnością, a- bez tego trud- 
no ożywić rynek pracy. 
- No wla'nle. Bezrobocie w Pol- 
ICe Jelt bardzo wysokie. 
- Jest wysokie, to fakt. Nie 
można jednak porównywać skali 
tego zjawiska z tym, co dzieje 
się w Zambii. W moim kraju 80 
procent ludzi młodych, w wieku 
produkcyjnym nigdy nie praco- 
wało. Tam jest jeszcze większy 
problem z bezrobociem i po czę- 
ści dlatego notuje się bardzo wy- 
soką przestępczość. Nie zmie- 
nia to jednak faktu, że w tej 
chwili największym problemem 
społeczno-gospodarczym Polski 
jest wlaśnie bezrobocie. Od tego 
należaloby zacząć rozwiązywa- 
nie wszelkich problemów. 
- Ale Jak to zrobl
? 
- Rozwiązanie jest tylko 
jedno. Należy kreować nowe 
miejsca pracy. Jednym z wa- 


riantów jest napędzanie ko- 
niunktury, ożywianie gospodar- 
ki. Można to zrobić stosując 
odpowiednią politykę monetar- 
ną. Stopy procentowe w Pol. 
sce ustalono już jednak na ni- 
skim poziomie I tutaj niewiele 
da się zrobić. Pozostaje jesz. 
cze jedno narzędzie - polityka 
fiskalna Rząd powinien obni- 
żyĆ pOdethi a1M zwięk!łzyć wy. 
datki. Chodzi tutaj na przyklad 
o wydatki na infrastrukturę, 
czyli na przyklad na budowę 
autostrad i tak dalej. Jak wi- 
dać, rząd ani nie obniża podat- 
ków, ani nie decyduje się 
na wspomniane inwestycje. 
Polską gospodarkę ogarnął 
pewien marazm. Pomimo że kraj 
wychodzi ze stagnacji i notuje 
się wzrost gospodarczy, może 
on nie mieć trwalego charakteru. 
Brakuje cały czas impulsu, który 
mógłby utrzymać ten wzrost. 
- Na JakIm poziomie wzrolt '0- 
Ipodarczy powinien II, utrzymy- 
wa
, ieby w Police zacz,ły po- 
wltoK nowe mleJlca pracy? 
- Większość ekonomistów 
twierdzi, że jest to S-procentowy 
wzrost gospodarczy. Rząd za- 
kłada, że do roku 200S Polska 
osiągnie ten poziom. Ja jednak 
nadal nie wiem, co będzie napę- 
dzać gospodarkę. 
- Moie b,dlł to na przykład pozy- 
tywne wypowiedzi ekspertów? 
- Tutaj poruszyI pan ciekawą 
kwestię. Z pewnością wypowie- 
dzi ekspertów mają pośredni 
wpływ na to, co dzieje się w go- 
spodarce. Często jednak jest 
tak, że na wytlumaczenie skom- 
plikowanych zjawisk ekonomicz- 
nych mam 20-30 sekund. To wy- 
nika z konwencji programu, 
w którym występuję (..Plus mi- 
nus" - dop. red.). W tak krótkim 


Byliśmy w... 


W "Gamie" myślą o Iraku 


Wlasclclele koszalińskiej firmy .Gama. 
po powrocie z misji gospodarczej w Ara- 
bii Saudyjskiej liczą na podpisanie kon- 
traktów z koncernami zajmującymi si, 
odbudową Iraku. 


,Gams' moglaby dostarczać 
do Iraku sprzęt gastronomiczny dla 
duzych kuchni i stołówek. - Do tego 
niezbędna jest jednak znajomość 
tamtejszego rynku. Trzeba po pro- 
stu tam być - tlumsczy Krzysztof 
Zawisza, wspólwlaściciel firmy. 
Przybliżeniu oferty koszalińskiej fir- 
my slużyl między innymi wyjazd 
do Arabii Saudyjskiej - tak zwana 
misja gospodarcza. 
Wszystko zaczęlo się jednsk 
od wpisania ns listę prowsdzoną 


w Polsce przez Krajową Izbę Go- 
spodarczą. Szefowie ,Gamy" posta- 
nowili spróbować swych sil i zgłosili 
się jako chętni do udzialu w gospo- 
darczej odbudowie Iraku. Po kilku 
miesiącach pojawila się możliwość 
wyjazdu we Iłspomniane rejony. 
Dzięki temu firma zostala czlonkiem 
Polsko-Arabskiej Izby Gospodar- 
czej. 
Zdaniem Krzysztofa Zawiszy, że- 
by faktycznie ,gdzieś się zaczepić' 
konieczny jest jednak duzy kapital, 
nie bez znaczenis jest takle znajo- 
mość tsmtejszego języka. - Cho- 
ciai Polska ma ,własną' strefę 
w Iraku, mozemy funkcjonować ram 
tylko pod szyldem firm amerykań- 
skich !ub jako podwykonawcy firm 


z państw ościennych - opowiada 
przedsiębiorca. Szefowie ,Gamy' 
nie ukrywają, że myślą o powtórze- 
niu wyjazdu. Być może wezmą 
udzial w targach organizowanych 
w styczniu w Kuwejcie. Taka promo- 
cja jest bardzo kosztowna. Wyjazd 
wraz z przygotowaniem ekspozycji 
i tlumsczem może zamknąć się 
w kwocie 30-50 tysięcy zlotych. 
Krzysztof Zawisza zwraca uwa- 
gę także ns inny problem. Żeby 
zrealizować duży kontrakt, ko- 
nieczne będzie zaciągnięcie kredy- 
tu lub znalezienie poważnego in- 
westora. Jak na razie banki scep- 
tycznie podchodzą do koncepcji 
koszalińskiej firmy. 


( Rag)  


\ 


J 


\ 


, 


, 
tul. ARCHIWIIM 


czasie nie sposób jest dokonać 
dokladnej analizy. To może spo. 
wodować, że ludzie fle rozumie- 
ją pewne zagadnienia. Ekono- 
mia to nauka, gdzie często mówi 
się: to jest tak, ale.... ludzie na- 
tomiast wolą proste rozwiązania, 
gdzie jest powiedziane, że dwa 
razy dwa jest cztery. Nie lubią, 
gdy ktoś dorzuci: pięć minus je- 
den to też cztery. 
- Czy nfe moina WYJa'nla
 te,o, 
co II, dzieje w,olpodarce, prolt- 
Izym J,zyklem? 
- Próbujemy tak robić, nie za- 
wsze to się udaje. To jest wla. 
śnie to, o czym mówIlem, że za- 
wsze jest jakieś ,ale". 
- Czy przez te rozblein"cI tn/dno 
Jelt wlkazK mocnlł Itron, pol- 
Iklej ,ospodarki? 
- Tutaj akurat nie będę orygi- 
nalny, kiedy powiem, że trzeba 
robić coś, co już umiemy. Naj- 
pierw jednak chcę zaznaczyć, że 
transformacja gospodarcza 
w Polsce byla przeprowadzona 
prawidIowo. Chodzi tutaj szcze- 
gólnie o prywatyzację sektorów 
przemysIowych, które zostaly 
przeksztalcone na początku 
w jednoosobowe spólki skarbu 
państwa, pófniej już w spółki ak- 
cyjne. Ta droga była bardzo do- 
bra. Popelniono tylko jeden błąd, 
że nie zrobiono tego w rolnic- 
twie. PGR-y lub przedsiębior- 
stwa takie jak Igloopoł nie zosta- 
ły przekształcone w firmy, które 
mogą konkurować na rynku. 
W momencie przystępowania 
Polski do Unii Europejskiej na- 
sza gospodarka powinna być 
oparta na dwóch filarach. Pierw- 
szym z nich jest wlaśnie rolnic- 
two. Możemy przecież produko- 
wać taniej i efektywniej niż pań- 
stwa Unii. Drugim filarem 
powinny stać się usługi, na przy- 


kład w dziedzinie marketingu, 
czy też badań rynku. 
- Tym podbijemy Unl, EuropeJ- 
llut? 
- Samą kielbasą i wódką te- 
go nie zrobimy. 
- Czy rozumleJIł to WIZYSCy? 
- Najważniejsze, żeby bylo to 
założenie rządu. Owszem, każ- 
dy rząd tak mówi, ale czy póżnlej 
to realizuje? Z tym bywa różnie. 
To, co mówIlem na początku - 
male I średnie przedsiębiorstwa 
mają duże klopoty ze zdobywa- 
niem kapltalu. W Polsce brakuje 
instytucji, która pomaga zdobyć 
pieniądze na przejście od fazy 
pomyslu do fazy jego realizacjI. 
Od pomyslu do przemysIu - da. 
leka I zawlla droga. 
- Podobne problemy maJIł rolnicy? 
- Rolnictwo, niestety, pada. 
Mieszkańcy tak zwanych obsza- 
rów popegeerowskich wcale nie 
skorzystali na przemianach go- 
spodarczych, jakle nastąplly 
w Polsce. Należaloby uaktywnić 
wlaśnle Ich. Podkreślam jeszcze 
raz: polscy rolnicy są w stanie 
produkować taniej niż farmerzy 
z krajów Unii Europejskiej. 
- Czy wobec tego, PoIlka Jelt '0, 
towa na przyJ,cle wlpólneJ waluty 
- euro? 
- Nie jestem zwolennikiem 
szybkiego przyjęcia euro. Naj- 
pierw polska gospodarka musi 
osiągnąć odpowiednio wysoki 
poziom rozwoju. Dopiero wtedy 
przyjdzie czas na przyjęcie tak 
mocnej waluty. Przypominam. 
że euro jest walutą kilkunastu 
państw o różnym potencjale go. 
spodarczym, co niesie ze sobą 
różne niebezpieczeństwa. 
Patrząc na problem z drugiej 
strony - przyjęcie euro zmusi 
nas do zachowania odpowied- 
niej dyscypliny budżetowej, 
a z tym w Polsce są klopoty. 
- A Jak ocenllby pan dystanl po. 
ml,dzy Pollklł a pańltwaml UnII 
EuropeJlkleJ? Rozumiem, ie Jelt 
mnleJlzy nli poml,dzy Zambllł 
aPollIut? 
- (śmIech) Polska na pewno 
ma bliżej do krajów Europy Za- 
chodniej niż Zambia do Polski. 
W pewnych momentach jednak 
Zambii było blisko do Polski - 
kiedy byly państwami socjali- 
stycznymi. Teraz jednak ten dy- 
stans się zwiększył. Chodzi tutaj 
nie tylko o poziom rozwoju go- 
spodarczego, ale także o kon- 
takty pomiędzy naszymi krajami. 
Kolejne polskie rządy postawiły 
sobie za zadania przystąpienie 
do NATO i Unii Europejskiej. 
Wszystkie ..przyjaźnie" z innymi 
państwami zostały zaniedbane. 
- Na koniec prolz, powledzle
, 
co pan wiedział oPellce 
przed przyjazdem tutaj? 
- Wiedziałem o Wałęsie, 
Stoczni Gdańskiej, związku za- 
wodowym "Solidarność', no 
i oczywiście o papieżu. Żeby się 
czegoś więcej dowiedzieć, już 
po przyjefdzie uważnie studio- 
walem gazety. 


Rozmawial: 
RAFAŁ NAGÓRSKI 


Karty płatnicze 


Zamiast gotówki 


RośnIe popularność plastikowego 
pieniądza - Informuje firma Master- 
card. 


Wedlug danych czołowego do- 
starczyciela produktów płatniczych, 
z różnego rodzaju kart tej firmy ko- 
rzysta 5,4 mln klientów w Polsce. 
O popularności kart decyduje bez- 
pieczeństwo zawieranych nimi 
transakcji oraz duża dostępność. 
Karty Mastercard na przyklad są ak- 
ceptowane w ponad 30 milionach 
punktów handlowych i usługowych, 
w tym w ponad 900 tysiącach ban- 
komatów na całym świecie. Firma 
dostarcza kilks rodzajów kart płatni. 
czych. Jedną z nich jest karta kredy- 
towa. Jej użytkownik spłaca kwoty 
równe tym. jakie wydsl za pomocą 


karty. Ponadto może dokonać spłaty 
w ratach uzgodnionych z bankiem. 
Wlaściciel karty kredytowej ma 
do dyspozycji z góry określony bu- 
dżet, zwany limitem kredytowym, 
którego wysokość uzgadnia wspól- 
nie z bankiem. Inną kartą jest Ma- 
stercard electronic. SIuży do zawie- 
ranis transaRcji w Polsce. Jej wlaści. 
dei nie musi dysponować wlasnym 
kontem bankoW)1m. Dużą popular- 
nością cieszą się także karty debe- 
towe Maestro. W odróżnieniu 
od karty kredytowej, rachunek po- 
siadacza karty debetowej jest obcią- 
żany natychmiast po dokonaniu 
transakcji. Ponadto ksrtami Maestro 
można poslugiwać się w każdym 
kraju. 


(Rag)
		

/18396-0007.djvu

			głos Pomorza Środa, 191istopada 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Redakc
 "ny dyżur str. 7 


Zadbaj o swoją emer tur 
Nasz wczorajszy dyżur telefoniczny dotyczył kapitału początkowego. Na pytania czytelników odpowiada y Danuta Borsuk-Zawa zka, zastępca dy- 
rektora Oddziału ZUS w Koszalinie i Elżbieta Hrynkiewicz, naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego w koszalińskim ZUS-ie. 


Oto odpowiedzi na najczę- 
ściej padające pytania: 
. Do kIedy molnIl .klll- 
dll
 dokumenty w .prllwle 
kllpltlllu pocz"tkowego? 
Płatnicy składek (czyli pra- 
codawcy) mają obowiązek 
zło!enia skompletowanych 
wniosków pracowników w ter- 
minie podanym przez ZUS. 
W razie trudności pracodaw- 
cy mogą wystąpić do ZUS- 
-u o przesunięcie terminu 
I ZUS Idzie Im na rękę. 
Ubezpieczeni muszą wnio- 
sek kapitałowy zło!yć do 31 
grudnia 2006 roku. 
. ZIo:łylem wnlo.ek kll- 
pltlllowy w tym roku, I.ko
 
wlo.n". J.k dlugo b,d, 
leszcze czekll
 nil decyz/, 
ZUS-u? 
Zgodnie z przepisami, 
na wydanie "decyzji w sprawie 
kapitału początkowego ZUS 
ma czas do końca 2006 roku. 
W tej chwili na przykład Od- 
dział ZUS-u w Koszalinie re- 
alizuje wnioski jeszcze z ze- 
szłego roku. Trzeba się 
uzbroić w cierpliwość I spo- 
kojnie czekać na informacje 
z ZUS-u. 
. Przed 1999 rokIem 
przeprllcowlllllm tylko p61- 
torll roku. Czy I I. musz, 
zlo:ły
 wnlo.ek o nllllcze- 
nIe klIpItIIlu pocz"tkowe- 
go? 
Tak. To le!y w pani Intere- 
sie, teby ZUS przy obliczaniu 
przyszłości pani emerytury 
nie pominął !adnego okresu 
opłacania składek. 
. Kto mu.' sllm zlo:ły
 
wnlo.ek kllplt.'owy, 
II Zll kogo robI to prllco- 
dllwclI? 


Kapitał początkowy to suma 
składek ubezpieczeniowych, 
które wpłaciliśmy do końca 
1998 roku. Zostanie on nam 
dopisany do konta 
Indywidualnego, które ZUS 
prowadzi każdemu 
ubezpieczonemu od 1 stycznia 
1999 roku. Z sumy kapitału 
początkowego I składek 
zgromadzonych na koncie 
Indywidualnym ZUS 
w przyszłości obliczy nam 
emeryturę. 


Zasada jest prosta. For- 
malności związane z kapita- 
łem początkowym sami zała- 
twić muszą: 
- pracownicy zakładów za- 
trudniających mniej ni! 20 
osób, 
- bezrobotni, 
- osoby prowadzące dzia- 
łalność gospodarczą, 
- renciści, 
- zatrudnieni na zlecenia 
lub umowy agencyjne, 
- osoby pobierające z po- 
mocy społecznej zasiłki stałe 
lub okresowe 
- przebywający poza kra- 
jem, którzy pracowali w Pol- 
sce przed 1 stycznia 1999 ro- 
kiem. 
. Czy wnlo.ek o 'nllll- 
czen/e klIpItIIlu trzebIl zlo- 
:ły
 osobIścIe? 
Nie. Mo!na komplet doku- 
mentów zło!yć osobiście, ale 
można je przesłać na adres 
ZUS-u listem poleconym. 
. Czy ZUS mI zwr6cl 
wszy.tkle śwllldectwlI prll- 
cy I Inne dokumenty doł,,- 
czone do wnIosku o u.tllle- 
nIe klIpItIIlu pocz"tkowe- 
go? 
ZUS zatrzymuje w swoich 
aktach zaświadczenia o za- 
trudnieniu i wynagrodzeniu 
(druki Rp-7) i zeznania świad- 
ków. Pozostałe dokumenty 
ZUS zwraca pocztą. 
. Z takIm trudem udlllo 
mI ." .kompletowlI
 CII- 
loś
 dokument6w potwler- 
dZlllllcych zlltrudn/en/e 
I wynllgrodzenlll, :łe ze 
strllchem myśl" że moglll- 
bym to prze.'II
 do ZUS-u, 
II tllm to gdzIeś ." zagubI. 
Czy moglllbym do wnIosku 


\ 


I)anuta Borsuk-7awadLka. 


kllpltlllowego dolllcZY
 
k_ro dokument6w? 
Absolutnie nie. ZUS hono- 
ruje wyłącznie oryginały do- 
kumentów. 
. Czy do wnIosku kllpl- 
t.'owego musz, doł"czy
 
k.,,,:łeczk, wol.kow", le:łe- 
II w 
wllldectwle prllcy lest 
wyszczególnIony okr.s Zll- 
.lIdnlczel .'u:łby wol.ko- 
we/? 
Niekoniecznie. Pracodaw- 
ca mo!e skserować ksią- 
teczkę wojskową i potwier- 
dzić własnoręcznym podpi- 
sem zgodność z oryginałem. 
Podobne pracodawca mo- 
!e postąpić w przypadku: dy- 
plomu ukończenia studiów, 
aktów urodzenia dzieci, wpi- 
sów dzieci w dowodach oso- 
bistych, wpisów do legityma- 
cji ubezpieczeniowych. 
Na prawach oryginału są rów- 
nie! traktowane wszystkie 
dokumenty potwierdzone 
przez notariusza. 
. Do 1999 roku przeprll- 
cowlllllm 20 IlIt. Przed pra- 
C" przez pi,
 IlIt .tudlowlI- 
111m, mImo :łe nIlukIl 
w szkole wy:łszel nil moIm 
kIerunku trwlllll cztery IlIta. 
Ile wynIesIe mól .ta:ł og61- 
ny do klIpItIIlu pocz"tkowe- 
go? 
24 lata, w tym: 20 lat sta!u 
składkowego (pracy) i cztery 
lata sta!u nieskładkowego 
(studia dzienne), bo tyle lat 
objętych było programem na- 
uczania pani studiów. 
. Mól m,,:ł lest nil rencIe 
od 1992 roku. Urodził ." 
w 1949 roku. Czy powInIen 
zloly
 wniosek o obl/cze- 
nIe klIpitIIlu pocz"tkowe- 
go? 
W zasadzie niekoniecznie. 
. Zgodnie z ustawą o emerytu- 
rach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych - 
kapitał początkowy naliczany 
jest osobom urodzonym 
po 31 grudnia 1948 roku. 
Jednak!e, je!eli pani mą! 
jest mimo renty czynny zawo- 
dowo lub powadzi działalność 
gospodarczą - mo!e zło!yć 
wniosek o ustalenie kapitału 
początkowego. Wówczas 


w chwili ukończenia 65 lat pa- 
ni mą! będzie miał wybór 
między emeryturą naliczaną 
według zasad obowiązują- 
cych do 1998 roku włącznie 
i emeryturą z konta 
(z uwzględnieniem kapitału 
początkowego I składek 
wpłaconych po 1 stycznia 
1999 roku). 
. Je.tem nil rencIe 
od 1996 roku, mllm 51 lat. 
Czy musz, wyat"p/
 do ZUS 
z wnIoskIem o uata/en/e b- 
pltslu pocz"tkowego? 
Tak, poniewa! akcja nali- 
czania kapitału początkowego 
obejmuje wszystkich (z nielicz- 
nymi wyjątkami, które podaje- 
my w ramce obok) urodzonych 
od 1 stycznia 1949 roku, któ- 
rzy do końca 1998 roku zdą!y- 
li przepracować pół roku i je- 
den dzień. W kwestionariuszu 
dotyczącym przebiegu zatrud- 
nienia (ZUS Rp-6) wystarczy 
tylko podać numer świadcze- 
nia i wtedy ZUS skorzysta 
ze zgromadzonych dotych- 
czas dokumentów. Do tego 
trzeba dołączyć świadectwa 
pracy i zaświadczenia o 
wynagrodzeniach w latach 
1996-1998 je!eli pani 
pracowała. 
. Jak ZUS obUcza kapl- 
tal początkowy? 
Ubezpieczeni mają do wy- 
boru jedną z dwóch mo!liwo- 
ści: 
- albo im się liczy kapitał 
na podstawie zarobków z 10 
kolejnych lat kalendarzowych 
wybranych z okresu 1980- 
1998, 
- albo na pOdstawie zarob- 
ków z 20 dowolnie wybranych 
lat z całego stażu zawodowe- 
go do 1998 roku. 
. Co zrob/
, le:łel/llrchl- 
wum nIe mil IInl moIch do- 
kument6w pIlICOwych, anI 
IIkt o.obowych? 
Co do dokumentowania 
zatrudnienia, to można do- 
datkowo posiłkować się: wpi- 
sami do dowodu osobistego, 
umowami o pracę, pismami 
kierowanymi do pani przez 
byłych pracodawców (o po- 
wołaniu, mianowaniu, zwol- 
nieniu, wyróżnieniu, udziel e- 


I<]}'hieta Hrynkiewlcz. 


niu urlopu, podwy!ce, nagro- 
dzie itp.), o ile na ich podsta- 
wie mo!na określić, kiedy pa- 
ni w danej firmie pracolNała. 
W ostateczności, gdyby 
w domowym archiwum nic 
pani nie znalazła, mo!na 
zło!yć w ZUS-ie "oświadcze- 
nie w sprawie braku doku- 
ment6w' i powołać się 
na zeznania dwóch świad- 
ków, którzy z panią praco- 
wali i gotowi są to potwier- 
dzić na piśmie. 
Co do płacy, to za tzw. do- 
wód pośredni ZUS uznaje 
tylko ta anga!e, z których 
wynika płaca zasadnicza 
i wysokość dodatku sta!o- 
wego. Mo!e do tego doliczyć 
Geśli ktoś ma to na piśmie): 
nagrodę roczną, premię 
kwartalną itp. Gorzej jest 
z umowami, w których poda- 
na jest stawka godzinowa, 
a zakład lub archiwum nie 
ma list obecności. ZUS ta- 
kich umów nie uznaje (bo nie 
wiadomo, ile kto godzin 
w miesiącu przepracował) 
i wtedy trzeba wystąpić 
do sądu pracy o "ustalenie 
wynagrodzenia na podstawie 
zeznań świadk6w'. Najlepiej 
jeśli są nimi przeło!eni, ka- 
drowi, księgowi, którzy za- 
świadczą przed sądem, !e 
była pani pracownikiem su- 
miennym, nie chodziła pani 
na zwolnienia lekarskie i nie 
korzystaliśmy z urlopów bez- 
płatnych. 
. Z/o:łylllm lu:ł wniosek 
o u.tlllen/e klIpItIIlu pocz"t- 
kowego, IIle chcllllllm, żeby 
ZUS wzi,,1 pod uWllg, tylko 
faktyczny okre. zatrudnle- 
nlll, bo nIe m.m pełnych 10 
IlIt prllcy. Przed 1999 ro- 
kiem .tudlowlllllm, I oczy- 
wIste le.t, że w cm./e .tu- 
dl6w nIe zllrllbllllllm, 
w zwi"zku z tym nIe mog, 
przedlo:ły
 ZlIkllldowl wy- 
nllgrodzenlll. ZUS odpo- 
wledz/al mI, że to n/emolli- 
we. Dlllczego? 
- Jest to niemo!liwe, ponie- 
wat ustawa o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez- 
pieczeń Społecznych (Dzien- 
nik Ustaw nr 162 z 1998 roku, 


H 


pozycja 1118 z póżniejszymi 
zmianami), bo to ona jest 
podstawa obliczania kapitału 
początkowego, pozwala 
ZUS-owi pominąć jedynie 
okres czynnej lub zastępczej 
służby wojskowej i okres ko- 
rzystania z urlopu wycho- 
wawczego. 
Ustawodawca nie przewi- 
dział sytuacji, !e akcja nali- 
czania kapitału początkowe- 
go obejmie także osoby stu- 
diujące w latach 1989-1998. 
Skutek tego taki, !e ZUS mu- 
si czas studiów traktować ja- 
ko lata z zerowymi zarobka- 
mi, co - niestety - niewątpli- 
wie obniża kapitał 
początkowy. 
Z tego, co wiemy, trwają 
prace nad zmianami niektó- 
rych zasad obliczania kapita- 
łu początkowego. Proszę śle- 
dzić publikacje w tej sprawie. 
Je!eli tylko coś się w przepi- 
sach, natychmiast pOinformu- 
jemy. 


ZUS nalicza kapltal 
początkowy wszystkim, którzy 
przed I stycznia 1999 roku 
przepracowali co najmniej pół 
roku I jeden dzień. Wyjątek 
stanowią tu: 


. urodzeni przed 1 stycznia 
1949 rokiem (ich nie obejmuje 
reforma emerytalno-rentowa; 
będą mieli obliczane emerytury 
według starych zasad), 
. rolnicy, sędziowie 
I prokuratorzy (mają odrębne 
systęmy emerytalne), 
. służby mundurowe 
(policjancI, żołnierze zawodowi, 
funkcjonariusze Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(dawniej - UOP), strażacy, 
pogranicznicy, służba 
więzienna), gdyż również oni 
do 1999 roku byli wyłączeni 
z ubezpieczenia zusowsklego, 
natomiast ci, którzy zaczęli 
służbę od 1999 roku, mają już 
Indywidualne konta w ZUS-le. 


. Czy mam prawo zwr6- 
c/
 ." do prywatnego IIrchl- 
wum z prośbę o wystawIe- 
nIe świadectwa pracy? 
Nie. Prawo do wydawania 
świadectw pracy ma tylko 
pracodawca lub jego następ- 
ca prawny. Archiwum może 
jedynie wystawić panu za- 
świadczenie, że jest w posia- 
daniu pana akt osobowych 
i wymienić, od kiedy do kiedy 
trwała umowa o pracę. 
. Czy IIrchlwum mo:łe 
wy.tllwlll
 zll
wllldczenlll 
o zarobkllch nil druku Rp- 
-7? 
Nie. Zaświadczenie o wy- 
nagrodzeniu na drukach ZUS 
Rp-7 mo!e wystawić wyłącz- 
nie pracodawca, syndyk i 
likwidator. W takich sytu- 
acjach ZUS przyjął następu- 
jącą praktykę: pracownik po- 
wiadamia ZUS, w jakim archi- 
wum są jego dokumenty 
płacowe, a ZUS sam spraw- 
dza, czy dokumenty są wy- 
starczające do ustalenia wy- 
nagrodzenia pracownika. 
. Co zrob/
, le:łell z lir- 
chlwum do.tlllllm pl.mo, 
:łe otrzymllm zll
wllldcze- 
nIe o zllrobkllch, tylko nIe 
wllldomo kIedy? 
Zło!yć wniosek kapitałowy 
z dokumentami jut zdobyty- 
mi, a kiedy dojdzie zaświad- 
czenie z archiwum, przesłać 
je na adres z ZUS-u jako do- 
kument uzupełniający. 
UWAGA czytełnlczka 
z Błalogardul Podajemy 
obiecany adres: Urząd 
do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, 
00-926 Warszawa, ul. Wspól- 
na 2/4 (tel. 0-22/661-87-28 
lub 661-87-40). 
JOLANTASTEMPOWSKA 
Fot RADOSŁAW KOLEŚNIK 


Nie muszą szukai zaświadczeń o zarohkach (w nawiasie podajemy 
od kiedy ZUS gromadzi ich dokumentację): 
. rzemieślnicy (od 1 lipca 1965 roku), 
. taksówkarze (od 1 lipca 1969 roku), 
. rybacy pracujący na własny rachunek oraz Ich współpracownicy 
(od 1 marca 1970 roku), 
. prywatni handlowcy I osoby świadczące prywatnie usługi wraz 
z ich współpracownikami (od 25 sierpnia 1973 roku), 
. adwokaci (od 27 czerwca 1984 roku), 
. twórcy i artyści objęci przepisami emerytalnymi dla twórców (od 1 
stycznia 1974 roku), 
. duchowni (od 1 lipca 1989 roku), 
. osoby prowadzące działalnośĆ gospodarczą i Ich współpracownicy 
(od 24 maja 1989 roku), 
. zatrudnieni w gospodarstwach domowych i przy obsłudze 
prywatnych domów mieszkalnych (od 1 lipca 1979 roku), 
. zatrudnieni w tzw. nieuspołecznionych zakładach pracy, 
a od stycznia 1990 roku - pracownicy zakładów do 20 pracowników, 
. agenci prowadzący stacje benzynowe albo zakłady gastronomiczne 
oraz Ich współpracownicy (od 1 patdziemika 1966 roku), 
. prowadzący kolektury "Totolotka" I przewodnicy turystyczni wraz 
z ich współpracownikami (od 1 sierpnia 1968 roku), 
. agenci RSW Prasa-Książka-Ruch i Ich współpracownicy (od 1 lipca 
1973 roku). 
Osoby te w kwestionariuszu okresów składkowych i nieskładkowych 
muszą tylko podać: okres pracy, nazwę zakładu (lub nazwisko 
pracodawcy), adres zakładu i NKP (Numer Konta Płatnika). 
Zatrudnieni w spółce cywilnej dodatkowo podają nazwę Spółki 
i nazwisko właściciela (właścicieli); prowadzący działalnośĆ 
gospodarczą I wykonujący wolne zawody - okres działalności, adres, 
pod którym firma była zarejestrowana i NKP.
		

/18396-0008.djvu

			str. 8 Rozmowa 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza pl 


Środa. 19 listopada 2003 r. glos Pomorza 


,... .... 
rQ \ 
, 'J 
, 
\ I 
.... 
, 


""- 
...... 


A 


\ 


.1 
. 


- Terroryzm jest zagrożeniem poważnym, ale w Polsce ciągle potencjalnym 


Ręce pełne roboty 


Rozmowa 
z 


ANDRZEJEM 
BARCIKOWSKIM 


szefem Agencji 
Bezpieczenstwa Wewnętrznego 


- "lIItrzepm lObIe prIWO uderzenII 
w dowolnym cZI.I. I ml.J.cu 
we wszystkie kraje IICZ
' w tej 
nle.prlwltdllweJ woJnie, ZWłlSZCZI 
w WI
 
, 1IIzpMę, AustrI- 
.., PDIIk4, JaponIę I Włochy" - to iło- 
we przypIsyWIllI 0IImIt bln ł..denowI. 
Co PIlI RI to? 
- To nas nie zaskoczylo i nie mu- 
sieliśmy podejmować nowych decy- 
zji. Na początku tego roku wzmocnili- 
śmy czujność, a przede wszystkim 
wzmocniliśmy wsp61pracę ze Strażą 
Graniczną, Policją, Generalnym In- 
spektorem Informacji Finansowych 
(przeciwdziala praniu brudnych pie- 
niędzy), Wojskowymi Służbami Infor- 
macyjnymi, Agencją Wywiadu i Służ- 
bą Celną. One odpowiadają za prze- 
ciwdziałanie terroryzmowi, gdzie 
najważniejsza jest prewencja. Przy- 
gotowaniem do opanowania skutków 
ewentualnego zamachu terrorystycz- 
nego zajmuje się Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w kt6- 
rym powołano zespól kryzysowy. 
W Polsce nie ma obecnie bezpośred- 
nich, stwierdzonych zagrożeń terrory- 
stycznych. Dziś najbardziej zagrożo- 
ne jest bezpieczeństwo naszych 
wojsk w Iraku, placówki dyplomatycz- 
ne w rejonach napięć i działań organi- 
zacji terrorystycznych. Analizowali- 
śmy tę wypowiedf i doszliśmy 
do wnIOSku, że nie ma podstaw do te- 
go, by czynić coś nowego, ponieważ 
zrobiliśmy już bardzo wiele. 
- MImy cz. Ił. bić? 
- Trzeba zachować rozsądek. Nie 
wolno lekcewazyć sygnal6w, ale nie 
zauważyliśmy, aby w związku z wy- 
powiedzią przypisywaną bin Ladeno- 
wi wzrosło zagrożenie w Polsce. 
W kraju jest ono stosunkowo niskie, 
wyższe dla wspomnianych instytucji 
polskich za granicą. To zadanie dla 
Agencji Wywiadu, WSI i Biura Ochro- 
ny Rządu. Powiedzialem o wzmoc- 
nionej wsp6lpracy polskich shJżb od- 
powiadających za przeciwdziałanie 
terroryzmowi. Odpowiednie kroki 
w tym kierunku podjęto juz w styczniu 
br. - jeszcze przed rozpoczęciem 
działań w Iraku. Wydawaloby się, że 
taka wspólpraca jest uzasadnio- 
na i oczywista. Proszę jednak pamię- 
tać o wynikach raportu, który powstał 
w Stanach Zjednoczonych po 11 
września 2001 roku. Podstawowe 
wnioski dotyczyły słabości współdzia- 
lania pomiędzy poszczególnymi służ- 
bami. My jesteśmy w innej sytuacji, 
zagrozenie Polski nie jest aż takie du- 
że, ale najważniejsza jest wymia- 
na informacji. Bez niej nie zatrzymali- 
byśmy Algierczyka na lotnisku w Kra- 


kawie poszukiwanego przez algierski 
rząd w zWiązku z przynależnością 
do organizacji terrorystycznej, a jeśli 
już o tym przypadku, to powiem, że 
szukamy odpowiedzi na pytanie: 
po co on tutaj przyjechal? Według 
nas, najbardziej prawdopodobną hi- 
potezą jest, że Polska może być za- 
pleczem logistycznym dla terrory- 
stów. Tu mogą próbować zaopatry- 
wać Się w broń, materiały 
wybuchowe, nawiązywać kontakty. 
- Klm Interesujeci. Ił. w IZczeg6lno- 
6cI: pmcIwnIkemI wojny, 'rlklJczykeml 
I AI'IbImI mltlzkeMcYmI w PalIce? 
- Nie mogę mówIĆ o szczegóło- 
wych działaniach operacyjnych. Inte- 


ku - rzekomego wąglika. BardzQ 
szybko policja, straż pożama przysto- 
sowały się do właściwych reakcji. 
Jest też rzeczą oczywistą, że coś, co 
zdarza się pierwszy raz, może wywo- 
lać pewien chaos. Zadne spolaczeń- 
stwo nie jest wolne od zagrożenia 
atakiem terrorystycznym. Izrael od- 
gradza się od Strefy Gazy i Zachod- 
niego Brzegu Jordanu wysokim mu- 
rem, ma najlepiej zorganizowane 
struktury sluzb bezpieczeństwa, spD- 
leczeństwo jest wyczulone na niebez- 
pieczeństwa, a i tak co chwilę docho- 
dzi tacn do ataków terrorystycznych. 
Można tylko zmniejszyć prawdopodo- 
bieństwo zagrożenia. 


Interesów ekonomicznych państwa. 
Mamy pełne ręce roboty, szczeg61n1e 
z uszczupleniami dochodów budżetu 
państwa. Od prania "brudnych" pie- 
niędzy, poprzez fikcyjne faktury, pod- 
wyższanie kosztów dzla'alności go- 
spodarczej w celu oszukania fiskusa, 
fałszywe darowizny - to wszystko 
bardzo nas angażuje. Coraz bardziej 
interesuje nas zjawisko lobbingu 
przez podmioty gospodarcze, kt6re 
mają w Polsce swoje interesy. A one 
nie zawsze idą w parze z interesami 
skarbu i budżetu państwa. Lobbing 
najlatwiej zauważalny jest w prasie. 
Bardzo dużo wielkich kampanii lobby- 
stycznych przetoczyło się przez poI- 


....., 
'1 

 
. 
.. 1 


- Nawet drobne sprawy maJq dute znaczenie 


resuJemy się wszystkimi potencjalny- 
mi fród'ami zagrożeń terrorystycz- 
nych. Natomiast społeczność 
muzułmańska w Polsce nie może być 
stereotypowo traktowana jako poten- 
cjalne fr6dlo terroryzmu! To są ludzie 
mieszkający od dawna w naszym 
kraju, pełnią zawody zaufania pu- 
blicznego - byłoby wstecznictwem, 
gdybyśmy całej tej spolaczności przy- 
pisywali coś takiego! W Niemczech 
czy Francji są ogromne społeczności 
muzułmańskie i tam też nie są w calo- 
ści traktowane jako obszary zaintere- 
sowania slużb 
- Leszek Drewniak, prezes zlrzlldu 
FundlcJI GROM twierdz', te gdyby 
w Wlrszawle powtórzyłI Ił. sytuIcJI 
z IIIDIkIewIkIelo teatru RI D*owce, 
to zapanowałby c:hIoI. 
- Jesteśmy społeczeństwem 
i państwem wcale nie najgorzej zor- 
ganizowanym i trudno powiedzieć, 
czy tak by się stalo. Wszyscy pamię- 
tają, jak po 11 września były w Polsce 
przypadki podrzucania bl8lego prosz- 


- Przygotowall6c:l. analizę dla prezy. 
denta I premiera 1IIłrz8l8Jąc11 o poten- 
cjllnych Z8IIIIChac:h po IIIIzym Z8III- 
l8ŻDwriI mllłtlmym w Ireku? 
- Rozmawialiśmy o tym, ale za- 
grożenia pojawiły się przed drugą 
Wojną w Zatoce. Przecież zaangażo- 
waliśmy się w koalicję antyterrory- 
styczną u boku Stanów ZJednoczo- 
nych o wiele wcześniej. Nasi żołnie- 
rze byli juz w Afganistanie, gdzie 
terrorystów jest WIęcej. Jesteśmy czę- 
ścią Zachodu, a on jest zagrożony 
atakami. 
- Mówicie e WIZyItkJch zagl1lŻlnl8ch, 
przed którymi e.trzegall! PoI.kę za- 
chodnie służby specJalne? 
- Nie ma takiej potrzeby, prawie 
wszystkie weryfikowane są negatyw- 
nie. 
- Co RljbtntzItJ więc za'" dzj PlI- 
sce? 
- Terroryzm jest zagro
eniem po- 
ważnym, ale w Polsce ciągle poten- 
cjalnym. Na co dzień mamy do czy- 
nienia z zagrożeniami podstawowych 


THE WORLD 


Ił 


Fal. ROMAN LAUDAŃSKI 


skie media i nie tylko media. Firmy 
z natury rzeczy nastawione są 
na egoizm ekonomiczny, często 
kosztem pieniędzy publicznych. By- 
wa, że jeśli mamy do czynienia z pr6- 
bą dyskredytowania podmiotu, który 
wygra/ jakiś duży przetarg, bo zapro- 
ponowal zdecydowanie najlepszą ce- 
nę, stoi za tym agresywna, przegra- 
na w przetargu konkurencja. Zadaję 
sobie pytanie: co by było - z punktu 
interesów państwa - gdyby w prze- 
targu zwycięży' podmiot oferujący du- 
żo wyzszą cenę? 
- Agencje Bezpltczlńltwe Wewnętrz- 
nego nit Z8IpIłI przy tzw. lprIWIt Ry- 
.ma? 
- Agencja, zgodnie z uprawnie- 
niami ustawowymi bada korupcję 
wśród funkcjonariuszy publicznych. 
W tak zwanej "sprawie Rywina' takiej 
korupcji nie odnotowaliśmy ani my, 
ani p6fniej prokuratura. W moim 
przekonaniu postępowanie Rywi- 
na było bleffem biznesowym. Propo- 
zycja korupcyjna między prywatnymi 


nadawceml nie Jest dziedziną ABW. 
Nie zajmu,emy się też poprawnością 
procedur w procesach ustawodaw- 
czych. 
- A IpI'lWllItftchowk:lcl nit 
- 
Je u PIIII wyrzutów 1UmIenIa? 
- Nią zajmowali si
 koledzy z poli- 
c/I, teraz prokuratura. Patologii i uwi- 
klanla władzy lokalnej w niejasne in- 
teresy mamy w kraju z pewnością 
sporo. Zarzuca się czasem Agencji, 
że nie powinniśmy zajmować się 
drobnymi sprawami - na poziomie 
Drohobycza czy gminy Czorsztyn, ale 
nawet te drobne sprawy mają duże, 
prewencyjne znaczenie. 
- Mott wykrywacie Ich Zl mało? 
- Coraz więcej. DZięki rozpraco- 
wywaniu takich spraw dowiadujemy 
się coraz więcej na temat mechani- 
zm6w korupcji, one są coraz ciekaw- 
sze. 
- A CD lIkIego cleltlwego RI ten temat 
dowIedzIIł Ił. pen ostetnło? 
- Sporo. Dziś to już nie jest koper- 
ta wymieniana z kieszeni do kieszeni. 
Dziś obowiązują mechanizmy by- 
-passowe - omijające. A to ktoś jakoś 
dziwnie drogo sprzeda komuś posia- 
deny przez siebie dom, a firma, która 
go kupi, sprzedaje go za niższą cenę, 
a to ktoś np. zleci' komuś bardzo lu- 
kratywne konsultacje, kt6rych nikt 
p6fniej nie przeprowadzi, a to ktoś 
wpłaci na rzecz instytucji charytatyw- 
nej bądf wyznaniowej dużo pienię- 
dzy... 
- Czlklłem, at wymieni pan Instytucje 
partyjne Z8ll1111e w ten 1pDI6b. 
- One również. Często stoją 
za tym lokalne struktury partyjne, ale 
głównie chodzi o korzyŚCI osobiste. 
Ludzie pełniący funkcje partyjne 
na rachunek swojego ugrupowania 
czerpią korzyści osobiste. Ustawy 
o finansowaniu partii politycznych, 
o ordynacji wyborczej ograniczyły po- 
le korupcji. Niektórych moŻe dener- 
wować, że państwo finansuje po czę- 
ści partie znajdujące się w parlamen- 
cie, refinansuje im koszty kampanii 
wyborczej, ale proszę pamiętać, ze 
tak jest w dużej części demokratycz- 
nych krajów. To zawęża pole korum- 
powania partii i struktur państwo- 
wych. 
- I nie ma przypadków finansowania 
kaqlanll przez ,życzliwych' biznesme- 
nów, którzy oczekulI! później pomocy 
w załatwIIJiI włIInych Interesów? 
- Badamy r6zne wątki, ale nie 
zweryfikowaliśmy - jak dotąd - pozy- 
tywnie żadnego przypadku. 
.. Nie obawII Ił. pan, ie skoro to dzItn.' 
n'urze wykrywali! tlkle przypadki, 
a nit fII1kcjon1rk1sze ABW, to nanzk:Ie 
Ił. RI krytykę, ie ,kryJecie' ciemne 
/lDWlllZ8n1a dzllłaczy SLD? 
- Pochodzenie polityczne os6b, 
którymi interesuje się ABW jest róż- 
ne. Dużo rządowych decyzji perso- 
nalnych, oczywiście tych negatyw- 
nych, zostało podjętych po naszych 
sygnalach. Inne decyzje nie zapadły 
na skutek naszych interwencji. WSpD- 


\Ą, 


mnleJlśmy już o Dorohusku, otóż ten 
wójt stał wcześniej na czele lokalnych 
struktur SLD. Zajmiemy Się każdym 
przypadkiem, niezależnie od partii, 
do których taka osoba należa/a. To 
jest sila prawa. Na podstawie praktyki 
ABW w żaden sposób i nikt nie udo- 
wodni, że "kryjemy" SLD. 
- Dzlałlcze, której part'l naJblrdzleJ 
uwlklanl__ w korupcję? 
- Nie prowadzę takich statystyk. 
Do tego należałoby przeanalizować 
całą historię polskiej transformacji. 
Polskie partie polityczne są dziś solid- 
nie finansowane z budzetu, a to ogra- 
nicza korupcję. Przecież we wszyst- 
kich państwach świata mamy takie 
przypadki. ChOĆby afera z Helmutem 
Kohlem, tak dzieje się wszędzie. 
- Tut przed RlIZII rozmowlI poJawili 
Ił. Infonnacjl, te generał Kowllczyk 
zrezygnował z kierowinla palIcII!. NI. 
za długo dojrzlWłł do tej decyzJI? 
- Nie chcę się wypowiadać na ten 
temat. Jako wiceminister spraw we- 
wnętrznych i administracji wsp6/pra- 
cowałem z komendantem Kowalczy- 
kiem.. Uważam go za czlowieka dużej 
kultury i doświadczenia. Wyolbrzy- 
mianie tej sprawy krzywdzi policję 
i generala Kowalczyka. Ten czlowiek 
na to nie zasluzyl. Jeśli nawet wystą- 
piły jakieś niedokładności w jego ze- 
znaniach, to byloby rzeczą wysoce 
niestosowną przekreślanie dlugolet- 
niej kariery takim szczeg6/em. To tak- 
Że kwestia reputacji naszej policji. 
Ona pracuje niefle. Oczywiście, jak 
każda duża organizacja ma swoje 
ciemne strony dzia'alności. Sukce- 
sem policji byk> rozbicie układu w Sta- 
rachowicach, ale do niego przykleil 
się brak wyobrafni, uczciwości i ele- 
mentamej dojrzałości niektórych po- 
słów. Starachowice nie są naszą 
sprawą, ale inne rozpracowujemy 
spokOjnie i konsekwentnie. To są cza- 
sem sprawy przykre i bolesne. Nie 
mam, na przykład, żadnej satysfakcji 
zawodowej z faktu, że niedawno po- 
stawione zostały zarzuty trzem zna- 
nym działaczom gospodarczym 
z Wybrzeża. 
- Szefowie Stoczni GdyńskIeJ? 
- Tak. Zdecydowanie wolałbym. 
żaby byli to ludzie uczciwie zapraco- 
wanego sukcesu ekonomicznego. 
- RZIId szuu oszczędności w górnic- 
twie lna kolei, górnicy I hutnicy szykuJII 
Ił. do .traJku generalnego. Mott ABW 
zalnterllOW8łaby Ił. milionami złotych 
trwonionymi w tych 18ktorach? 
- Przyglądamy się aktywnie. Jed- 
nym z naszych sukcesów były zatrzy- 
mania zorganizowanej grupy prze- 
stępczej z udziałem byłych bardzo 
wysokich urzędników PKP, która kra- 
dła pieniądze pośrednicząc między 
"Bogdanką", kopalnią węgla kamien- 
nego a koleją. Sprawami gómiczymi 
także się interesujemy. 


Rozmawia' 
ROMAN LAUDAŃSKI 
Collage RYS.f.ARD 
ZMITK()WSKI 
"..
		

/18396-0009.djvu

			glos Pomorza Sroda, 19 listopada 2003 r. 


POMORSKA 
LIGA JUNIORÓW B 


Wyniki piłkarskich meczów w 15. 
kolejce: Polonia Gdańsk - Arka 
Gdynia 2: 1, Wierzyca Starogard 
Gdański - Jantar Pruszcz Gdański 
3:1, Gryf 95 PPKS Słupsk - Lechia 
Gdańsk 0:2, Wisła Tczew - Unia 
Tczew 3:0, Pomezania Malbork - 
GKP Brzetno 2:0, KP Sopot - Or- 
kan Rumia 4: 1, Piast Człuchów - 
Canal + Słupsk 2:2. (fen) 


l. Lechia 15 39 73-8 
2. Wierzyca 15 37 39-16 
3. Pomezania 15 36 51-12 
4. Arka 15 35 36-8 
5. Polonia 15 25 44-32 
6. Wisła 15 23 34.23 
7. Cho)nlczanka 15 22 35-37 
8. Cene' + 15 22 27-31 
II. Gry/1I5 PPKS 15 21 24-38 
10. Bałtyk 15 21 28.28 
11. KP 15 16 22.36 
12. GKP 15 15 17-25 
13. Jantar 15 12 15.51 
14. Orkan 15 9 15-36 
15. Unia 15 7 12.46 
18. Ple.t 111 7 10.115 


SLUPSKA KLASA A 


WYnik zaległego meczu piłkar- 
skiego seniorów z 3. seni grupy I: 
Skotawia Dębnica Kaszubska - 
Gryf 95 II SłupSk 1 :9. 


1. SwePoi Llnk 11 25 32.19 
2. Szansa 11 22 36-17 
3. Gryl 95 II 11 22 31-14 I 
4. Słupld 11 22 39.13 
5. Sokół 11 17 31-30 
B. Echo 11 16 34.31 
7. Diament 11 15 25-25 
6. Barton 11 12 23.42 
9. Czarni 2001 11 11 19.28 
10. Skotawla 11 10 18.34 
11. 'nter 11 9 20-27 
12. DQb 11 5 21.49 


Rezultaty zaległych spotkań pił- 
karskich z 6. kolejki grupy II (pierw- 
szy dotyczy seniorów, drugi - Junio- 
rów A, tabela seniorów): Leśnik Ce- 
wice - Chrobry Charbrowo 2:0 i 6:7. 


l Chrobry 
2. Janterle 
3. RowokOł 
4. Skolawa 
5. ZS 
6. B1
kllnl 
7. Polonez 
8. I
kra 
9. Pomorze 
10. Orkan/Seeger 
11 Płast 
12. Leśnik 


36-12 
32-19 
22-19 
33-22 
14-13 
27-17 
14-19 
23-30 
14-17 
18-27 
17-35 
13-33 
(fen) 


11 24 
11 21 
11 21 
11 20 
11 19 
11 18 
11 18 
11 16 
11 12 
11 8 
11 7 
11 6 


KLASA B 
- PODOKR G SZCZECINEK 
Zakończyły się rozgrywki rundy je- 
siennej klasy B Koszalińskiego Okrę- 
gowego Związku Pilki Nożnej - Pod- 
okręg Szczecinek. Wyniki drugiej se- 
rii: Błyskawica Parsęcko - LZS-OSP 
K'anino 2:0, Błękitni Gonne Male - 
Smak-P Wilcze Laski 2:3, Torpedo 
Szczecinek - Błękitni Omulna 4: O, 
Torpedo - BłyskaWica 2:2, Błękitni O. 
- Błękitni G. M. 0:0, Smak-P - LZS- 
-OSP 2:0, Błyskawica - Smak-P 4:3, 
LZS-OSP - Błękitni O. 0:2, Błękitni G. 
M. - Torpedo 1:1, Błękitni G. M. - Bły- 
skawica 5:4, Torpedo - LZS-OSP 5:0, 
Błękitni O. - Smak-P 3:3, Błyskawica 
- Błękitni O. 3: 2, Smak-P - Torpedo 
2:2, LZS-OSP - Błękitni 1: 1, Smak-P 
- Błękitni G. M. 1:1. Mecze zalegle 
z pierwszej serii: Smak-P - Błękitni G. 
M. 6:1, Błękitni G. M. -Błękitni 0.1:1. 
(man) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PL YWANIE. Międzynarodowe zawody w Bremen 


Promowali Lębork 
Przez dwa dni w niemieckiej miejscowości Bremen rozgrywane były 
Międzynarodowe Zawody Pływackie Arena. Dobrze spisali się lęborcza- 
nie. Na najwyższą ocenę zasłużył Mateusz Zawada, zdobywca trzech 
złotych medali. 


\ 


. 


. 


4 


i na 100 metrów stylem grzbieto- 
wym (1.15,75 min). Pływak ten dwa 
razy razy był trzeci na 100 metrów 
stylem dowolnym (1.06,25 min) 
I na 100 metrów stylem klasycznym 
(1.25,63 mln). W stawce dziewczę- 
cych dwunastolatek brązowe krązki 
wywalczyły: Aleksandra Szyłko 
na 200 metrów stylem motylkowym 
(1.20,68 mln) i Joanna Czecho- 
wlcz na 100 metrów stylem kla- 
sycznym (1.27,22 min). Bohaterem 
lęborskiej ekipy był jednak 11-letni 
Mateusz Zawada. Ten utalentowa. 
ny pływak zdobyl trzy medale i to 


.... 


L Ił 


I'B 


101. AlU 'I/IWliJ\1 1\.1 tII\OW.' 
I.ęhonka ekilla 1)lywacka. Od lewej: ukotenlowiec narill
L (;romlll
ki. Aleksandra SLyłko. .Ioanna Cncho- 
wlcL, UarthllJ)iej lłllranow
kll Annn OSIminn. 


- 


Młodzle1owa Liga Piłkarska 


z naj szlachetniejszego kruszcu. 
Uczynil to w wyścigach na: 100 
metrów stylem motylkowym 
(1.24,03 min), 100 metrów stylem 
grzbietowym (1.19,81 min) i na 100 
metrów stylem klasycznym (1.29,11 
min). 
- Jestem zadowolony z wystę- 
pów swoich podopiecznych - 
stwierdzI' Dariusz Gromuiski, lę- 
borski trener pływania. - Nasze wy- 
niki i medale na międzynarodowej 
arenie są dobrą promocją Lęborka 
przed wejścIem do Unii Europej- 
skiej. (fen) 


1. Młodzi Konserwatyści 
2. Mlode Centrum 


7 18 21-7 
7 15 12-9 


W Niemczech startowało ponad 
400 mlodych adeptów plywanla. 
Reprezentowali oni 27 klubów z An- 
glii, Szkocji, Francji, Litwy, Łotwy, 
Polski , Niemiec. Wśród uczestni- 
ków tej wielkiej imprezy byli repre- 
zentanci Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jedynka Solex Lębork. 
Lęborczanle zdobyli 9 medali (5 zlo- 
tych i 4 brązowe). W stawce chlop- 
ców z rocznika 1991 znakomicie 
spisal się Bartłomie) BaranowskI. 
Lęborczanln wygrai dwie rywaliza- 
cję na 100 metrów stylem motylko- 
wym (jego czas - 1.17,24 mln) 


Poznaliśmy finalistów 
I Zakończyła się zasadnicza runda rzyckl oraz Sebastian Fil i Marcin 3. Mlodzl Demokraci 7 14 
rozgrywek o mistrzostwo Młodzle!o- Kozak), Forum Mlodych PiS - Mlo- :: 

PPIS 
 l 
 
wej ligi Piłkarskiej. Awans do etapu de Centrum 1:2 (Daniel Kasperski 6. Młodzie! Wszechpolska 7 7 
finałowego wywalczyły cztery czoło- oraz Cezary Kisiel i Mateusz Miał- 7. SMLD 7 3 
we drużyny: Młodzi Konserwatyści, czarek), Mlodzi Konserwatyści - 8. Federacja Młodych UP 7 1 
Młode Centrum, Młodzi Demokraci Mlodzież Wszechpolska 2:1 (Bar- 
I Związek Harcerstwa Polskiego. tosz Gołemblewskl i Sebastian 
Jachlmowskl oraz Kowalski), Mlo- 
dZI Demokraci - Federacja Mlodych 
Unii Pracy 8:0 (Sebastian Fil - 4, 
Marcin Kozak - 2, Wolclech Sub- 
alskl i Łukasz Wóltowlcz). Mlo- 
dzież Wszechpolska - Sojusz Mlo- 
dej Lewicy Demokratycznej 2:0 (A. 
Piekarski i Jacek Serwisz), ZHP - 
Federacja Młodych UP 7: 1 (Lukasz 
Kułak - 3, Artur Blngłel - 2, To- 
masz Kulis i Grzegorz Benke oraz 
Piotr Kuźnicki). 


1. Błyskawica 10 23 29-17 
2. Smak-P 10 16 30-21 
3. Błękitni D. 10 14 23-18 
4. Torpedo 10 13 20-17 
5. Błękitni G. M. 10 10 15-21 
6. LZS-OSP 10 4 8-30 


STRZELECTWO 
Pneumatyczna 
rywalizacja 


Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju 
w Koszalinie odbyły się otwarte za- 
wody strzeleckie z broni pneuma- 
tycznej. Imprezę zorganizowano 
z okazji Dnia Niepodleglości. 
W strzelaniu z karabinu pneuma- 
tycznego 20 triumfowal Ryszard 
Bobryk, który zdobyl 138 pkt. Dru- 
gie miejsce zająl Adam Nowakow- 
skl-135, a na trzeciej pozycji upla- 
sowa' się Marcłn Lagutko - 119. 
W konkurencji strzelania z pistoletu 
pneumatycznego 20 zwycięży' z du- 
żą przewagą Stanisław Żyła - 190 
pkt. Kolejne miejsca w czolówce za- 
jęli: Boźen8 Pankowska - 153 
i Grzegorz Pankowski - 152. 
(man) 


W minioną sobotę w hali kosza- 
lińskiego "ekonoma" odbyło się sie- 
dem spotkań, które zadecydowały 
o końcowym układzie tabeli po run- 
dZie zasadniczej. Wyniki (w nawia- 
sach strzelcy bramek): Mlode Cen- 
trum - Mlodzież Wszechpolska 1:0 
(Paweł Marchiewski), ZHP - So- 
jusz Mlodej Lewicy Demokratycznej 
1: 1 (Michał Slmonlukszłls oraz 
Kamil Lukaalk), Mlodzież Wszech- 
polska - Mlodzi Demokraci 2:2 (Ar- 
kadiusz Plekarskł i Tomasz Waw- 


I 
ASHIHARA KARATE. III otwarty Puchar Pomorza 


W klasyfikacji strzelców liderem 
jest S. Fil. który zdobyl12 goli. Dru- 
gie miejsce zajmuje B. Golembiew- 
ski - 9, a trzeci jest C. Kisiel- 7. 
W sobotę (22 listopada) w hali 
sportowej "ekonoma" przy ul. Ander- 
sa 30 zostanie rozegrana runda fi- 
nałowa. W pierwszej fazie Mlodzi 
Konserwatyści spotkają się z ZHP, 
a Mlodzi Demokraci z Młodym Cen- 
trum. Zwycięzcy tych meczów za- 
graJą w wielkim finale, a pokonani 
o tl']ecie miejsce. Początek turnieju 
o godzinie 9, finał okolo godz. 
10.30. (man) 


Grot Chynów najlepszy 


Ekipa Grotu Chynów wygrała klasyfl- 
kac)ę drużynową III Otwartego Pu- 
charu Pomorza w ashlhara karate. 
Zawody odbyły się w hall sportowej 
Gimnazjum w Malechowla. 


Do pucharowej rywalizacji przy- 
stąpili reprezentanci sześciu ośrod- 
ków ashihara karate z Pomorza 
oraz zawodnicy shotokan-ashihara 
karate z chynowskiego Grotu. Im- 
prezę otworzył wójt gminy Malecho- 
wo Jan Szluflk. 
Sensei Dariusz Winiarski, sę- 
dzia główny tumieju: - Walki prze- 
prowadzono w systemie knockdown 
w kategof/ach juniorów, juniorów 
starszych i seniorów oraz w syste- 
mie semi-knocdown w kategoriach 
miodzików, Juniorów młodszych i ju- 
niorek. Zawodnicy walczyli w ka- 


skach, ochraniaczach golen - stopa 
i ochraniaczach dłoni. Najmłodsi 
uczestnicy tumieju do walk dodatko- 
wo zakładali ochraniacze tułowia. 
Większość pojedynków stała na za- 
dawalającym poziomie sportowym, 
a zawodnicy zaprezentowali dobre 
przygotowanie kondycyjne i taktycz- 
ne. Najlepszym zawodnikiem tumie- 
ju został Aleksander Kucharczyk, 
a najlepszą zawodniczką Marta Slu- 
zewska. Oboje reprezentują Grot 
Chynów. W klasyfikacji drużynowej 
klub z Chynowa wyprzedził Dar/owo 
i Mai echowo. 
W poszczególnych kategoriach 
czołowe lokaty zajęli: mlodzicy 
mlodsi - 1. Bartosz Grywiński 
(Darlowo), 2. Marcin Minkiewicz 
(Iwięcino), 3. Adrian Jeż (Darłowo); 
młodzicy - 1. Sylwester Slrko 


(Iwięcino), 2. Piotr Gzieło, 3. Mar- 
cin Kaczanowicz (obaj Darłowo); : 
juniorzy młodsi - ,. Maciej Lucz- 
kow (Darłowo), 2. Konrad Makow- 
ski (Chynów); juniorzy - 1. Alek- 
sander Kucharczyk, 2. Adam 01- 
czak (obaj Chynów), 3. Mateusz 
Sazon (Malechowo); juniorki - 1. 
Marta Sluzewska, 2. łrmina Waż- 
niak (obie Chynów), 3. Magdalena 
Sawa (Kopnica); juniorzy starsi - 1. 
Lukasz Glinka (Chynów), 2. Da-. 
mian Skóra, 3. Sebastian Choina 
(obaj Malechowo); seniorzy - 1. Lu- 
kasz Grochal, 2. Mateusz Grochal 
(obaj Chyn6w). 
Głównym sponsorem tumieju był 
zachodniopomorski biznesmen, 
Sensei Zbigniew Pajewskl (2 Dan) 
z Darłowa. 


(man) 


Pod amatorskim koszem 


Sport str. 9 


Z dużej chmury 
- mały deszcz 


-I 


Kolejne mecze rozegrano w Kosza- 
lińskiej Amatorskiej Lidze Koszyków- 
ki. W ekstraklasie miała się odbyć 
bardzo zacięta kolejka, ale w rzeczy- 
wistości było tak: "z dużej chmury - 
mały deszcz". 
Tylko pierwsze kwarty trzech 
pierwszych meczów były w mia- 
rę wyrównane - później już 
na parkiecie dominowali teore- 
tyczni faworyci i to oni odnieśli 
wysokie zwycięstwa. 
Ekstrakłasa 
W ostatnim meczu niedziel- 
nego wieczoru spotkali się "sta- 
rzy znajomi". Jeden z faworytów 
tegorocznych rozgrywek Zagaz 
i ciągle nieobliczalni zawodnicy 
Betomexu. Zawodnicy Zagazu 
zdążyli (niestety) przyzwyczaić 
publiczność do tego iż przystę- 
pują do meczu w nie komplet- 
nym składzie! Na szczęście dla 
widowiska pozostali w grze da- 
wali szansę na ciekawy mecz - 
i tak też bylo. Całe 40 minut 
trwala walka o każdy punkt, 
a na tablicy wyników ani przez 
minutę - niemal ciągle prowa- 
dząca drużyna Betomex-u- nie 
mogła odskoczyć na więcej niż 4 
punkty. Jednak to wystarczylo 
do zwycięstwa i co warto pod- 
kreślić sporej niespodzianki. 
Wyniki (w nawiasach zdo- 
bywcy największej liczby punk- 
tów dla obu zespołów): CES - 
Kaliszczak 60:52 (Maciej K8- 
mlenl8rz 23 oraz Marcin Wr6- 
blew8kl 18), Tymbark 
XYZ/Metabo 44:68 (Seba8tl8n 
Tała) 19 oraz. Paweł Wachow- 
8kl 19), Wilbo - Torg 45:73 (Bo- 
gumił DoI881ń8kl 16 oraz Ja- 
kub Nag6rskl 23), Zagaz - Be- 
tomex 55:59 (Piotr Kondracluk 
26 oraz Andrzej Ll8ztwan 17). 


1. CES 
2. XYZ/Małabo 


4 8 322-194 
4 8 247-207 


20-6 
20-8 
12-10 
8-16 , 
'7-18 
6-34 


3. Zagaz 
4. Torg 
5. Betomex 
6. Wllbo 
7. Tymbark 
8. Kahszczak 


4 6 274-223 
4 6 291-251 
4 6 231-252 
4 5 206-248 
4 5 195-328 
4 4 188-255 


II liga 
Uchodzący za jednego z fa- 
worytów na drugoligowym fron- 
cie zespół Energetyka został za- 
skoczony przez swoich rywali 
konsekwentną obroną i niezłą 
skutecznością. Do przerwy pro- 
wadzenie Amatorów wynosiło 
Już 20 pkt i wydawało się że "jest 
po meczu". Jednak ubiegłorocz- 
ni pierwszoligowcy z mozołem 
odrabiali straty, wykorzystując 
wkradającą się w szeregi prze- 
ciwników nerwowość i w ostat- 
niej minucie meczu doprowadzili 
do remisu. Na 7 sekund 
przed końcową syreną - zawod- 
nikiem nr 1 spotkania (i całej ko- 
lejki) został Albert KQ81k - który 
ze stoickim spokojem wybiegł 
na czystą pozycję pewnie trafia- 
jąc do kosza Energetyków i za- 
pewniając tym samym wygraną 
swojej drużynie. 
Wynikł: Energetyk - Amato- 
rzy 70:72 (Kamil Jabłoń8kl 18 
oraz Robert Grontkow8kł 21), 
Nabla - EMKA 53:44 (Robert 
Berezowskł 20 oraz Paweł So- 
koł8nko 16), 31337 - K-ORT 
49:46 (Michał G8wroń8kł 13 
oraz Tom88z P8Iu8łń8kI14). 


1. Koszalińska Strat 3 6 205-138 
2. Nabla 3 6 171-145 
3. Betomex II 3 5 195-169 
4. Energetyk 3 5 184-165 
5. Amatorzy 3 5 178-177 
6. 31337 3 5 161-161 
7. EMKA 4 5 199-250 
8. Format 3 4 151-147 
9. Państwowa Stra2 3 4 139.148 
10. K-ORT 3 3 152-165 
11. MESS -13 3 3 126-186 
(SIIW) 


, 
.\.
 .tf1 
tt. ł
( 
'
ł' 


. 


ni 


Fot. RADOSLA W KOLEŚNIK 
Fragment spotkania II ligi pomiędzy zespolami Nabła i EMKA. 


SZACHY. Turniej w Słupsku 


Integracyjne granie 


W Słupsku z okazji Dnia Niepodle- 
głości organizowany był Integracyjny 
Turniej Szachowy. Wygrali faworycI. 
Zawody odbyły się w słupskiej 
sali Młodzieżowego Centrum Kultu- 
ry. Rywalizowalo prawie 80 uczest- 
ników. W tej stawce były też osoby 
niepełnosprawne. Tumiej A wygrał 
Piotr Mickiewicz (Hetman Kosza- 
lin) - 8,5 pkt. Drugi był Ryszard Wi- 
smont (Slupsk) - 7,5 pkt. Z osób 
niepelnosprawnych najlepiej zapre- 


zentowała się Klaudia Kulon. 
W końcowej klasyfikacji szachistka 
Hetmana Koszalin zajęla ósme 
miejsce. Jej dorobek to 5,5 pkt. Tur- 
niej B był rywalizacją dla dzieci. 
W tej stawce zdecydowanie triumfo- 
wał Szymon Dural (TSz MCK 
Słupsk) -9,5 pkt. Drugie miejsce wy- 
walczy/ Lukasz Karski (TSz MCK) 
- 8, 5 pkt. Na trzeciej pozycji została 
sklasyfikowana Karolina Staśkie- 
wicz (TSz MCK) - 6 pkt. 


(feD)
		

/18396-0010.djvu

			str. 10 Sport 


PllKA NOŻNA. IV liga - Szczecin 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(cj)glos-pomorza.pl 


Darzbór i Astra wysoko 
w sobotę zakończyła się tegoroczna rywalizacja w grupie szczecińskiej piłkarskiej IV ligi. Roze- 
grano wtedy pierwszą kolejkę rundy wiosennej. Cieszy dobra postawa dwóch zespołów z okrę- 
gu koszalińskiego, Darzboru Szczecinek i Astry Ustronie Morskie. 


Mistrzem jesieni został zespół 
Odry Chojna, który dysponował naJ- ł 
skuteczniejszym atakiem w roz- i 
grywkach. Piłkarze Odry w 18 me- 
czach zdobyli aż 62 bramki, co daje 
znakomita średnią, 3,44 gola na Jed- 
no spotkanie. 


Są wiceliderami 


Kibice z naszego regionu cieszą 
się z wysokiego miejsca piłkarzy 
szczecineckiego Darzboru, którzy są 
wiceliderami Drużyna prowadzona 
przez trenerów Tadeulzl Dl"' 
i Krzysztofa Slemaszko w osiemna- 
stu meczach strzeliła 42 bramki. 
Od WielU lat żaden z zespołów szcze- 
cineckICh nie zajął po rundzie ł96len- 
neJ pozycJi Wicelidera IV ligi I jest to 
ruewątpllwy sukces na który złożyło 
SIę kilka rzeczy: dobrze przepracowa- 
ny okres letru szeroka I wyrównana 
kadra zawodruków, dobra kadra mł0- 
dZieżowców i bardzo dobra skutecz- 
noŚć Grzegorz. Kalzczyca. - 
Przed rundą zarząd postawił 
przed nami zadanie oby miejsce w ta- 
beli było I\Yzsze mż siódme. Takle za- 
jęliśmy w poprzedmm sezonie. Zdo- 
bylIśmy 35 punktów czyli tyle samo co 
w rundZltJ wiosennej poprzedmego 
sezonu, chociaz kilku zawodników 
odeszło, a doszli tylko Paweł Oroz- 
dowski i Rafal Dudka - mówi trener 
Darzboru, Tadeusz Datta. - Najlepsze 
mecze rozegraliśmy z Odrą, Sokolem 
I dfUQą połowę z Pogonią w Szczeci- 
me, a o talach meczach JBk ostatnio 
z Pomorzamnem Nowogard u siebie 
czy z Ragą Mendą Trzeb/atów na I\Y- 
JeźdZIe chcemy szybko zapomnieć - 
dodał szkoleniowiec Darzboru. 


Wiele kontuzji 


W rundzie jesiennej piłkarzy 
Darzboru trapiły jak nigdy do tej po- 
ry, kontuzje. - Tylko w jednym me- 
czu z Sokołem I\YstąpiliWly w opty- 
malnym składzie. Szczególme dał 
SI' odczuć brak BracI Sztubów oraz 
w końcówce BrzezińskIego Pozy- 
tywną cechą jest to, że łapaliśmy' 
stosunkowo mało kartek i w tej kla- 
syfikacji plasujemy si, na jednym 
z czołol\Ych miejsc. Tylko raz Kasz- 
czyc musIał pauzować - mówi tre- 
ner Dalta. - Bardzo dobrze układała 
się współpraca z trenerem Krzyszto- 
fem Siemaszko oraz szkoleniowca- 
mi grup mlodzieżol\Ych, którzy nie 
stwarzali problemów żeby utalento- 
wam juniorzy zagrali czy zadebiuto- 
wali w zespole seniorów - dodaje 
z zadowoleniem szkoleniowiec 
szczecineckieJ druzyny. 


Nie Jest różowo 


Nie wszystko Jednak jest takie 
.rózowe.. Dużym problemem stały 
się w Szczecinku boiska treningowe 
obecnie zostało jedno boisko na trzy 


KOSZYKÓWKA 
Przedsprzedaż 
biletów 


W 7. koleJCe rozgrywek EBL doj- 
dZie do bardzo ciekawej rywalizacji 
z udziałem dwóch reprezentantów 
Pomorza Środkowego. Słupscy Czar- 
ni spotkają się z koszalińską drużyną 
AZS Gaz Ziemny i będzie to w sobotę 
(22 listopada) o godz. 13.30. Na ten I 
atrakcyjny mecz prowadzona jest 
przedsprzedaz biletów. Można je ku- 
pić codziennie w restauracji McDo- 
nald's przy ul. Szczecińskiej 36 
w Słupsku, która czynna jest od godz. 
8 do godz. 24. Ceny biletów: 5 zł, 
10 zł, 15 zł, 20 zl i 30 zl. W dniu spo- 
tkania kasy czynne będą od godz. 10 
W hall Gryfia przy ul. Szczecińskiej. I 
(fen ) 


Wyśli.SMS-eM .. I 
ogloszenie ;:........ 
drobne ........ 
do .Głosu I 
Pomorza. 


, 


. 


.. 


.-... . 


ł 


Najlep!zy !najper c7Wllrtoligowych I"ol&rywek, (;rLe&orL KIISlCLYC (w clerwonym !troju) w 1)11&0011.11 IllIkl! 
w meeLU L Pomorzllninem Nowogard. 


ul '. " 


zespoły seniorskie nie mówiąc JUż 
o młodzieżowych. - Czasami nie 
mIeliśmy odzie trenować, a zawod- 
nicy mlodZI9Z0l\Ych grup grać. je- 
den Ich mecz zakończyl SIę przez to 
walkowerem. TreningI cały czas 
na boisku plaskol\Ym źle wpływaJEl 
na zdrowie zawodmków i zapewne 
były jednym z powodów tak wielu 
kontuzji - stwierdził trener Dalta. 
Obecnie jeszcze nie wiadomo 
czy piłkarze Darzboru pojadą 
na obóz zimowy, który zdaniem 
szczecineckich szkoleniowców jest 
niezbędny do tego aby być w czo- 
łówce IV ligi. W najblizszych dniach 
zadecydują się także losy kilku za- 
wodników, którzy zostali wypoży- 
czeni do Darzboru. Działacze mają 
obecnie również duże pole do popi- 
su. Co zrobić czy podJąć kroki by 
Darzbór walczył o awans do III ligi 
czy być może znowu ogrywana bę- 
dzie młodzież w tym zespole. 


Beniaminek nie zawiódł 


Bardzo dobrze w tegorocznych 
rozgrywkach spisywał się jeden 
z ich beniaminków, Astra Ustronie 
Morskie. Piłkarze z tej nadmorskiej 
miejscowoŚci nie bali się nikogo 
i grali bardzo ofensywnie, a siódme 
miejsce w rozgrywkach dobrze 
o nich świadczy. - Wydaje mi si" że 
jako taki typowy beniammek, bo 
Astra jeszcze w IV lidze nigdy nie 
grała, z miejsca w tabeli możemy 
być zadowoleni. Zdobyte punkty 


świadczą, że wszystko poszło w do- 
brym kIerunku - mówi grający trener 
Astry, Robert Żollk. - Myśl,. ze naj- 
gorzej bolą wpadki przed własną pu- 
blIcznością, ale wierz" że wiosną 
będziemy grali dobrze zarówno 
na I\Yjazdach JBk i u siebie. Zresztą 
porażki u siebie ponieśliśmy z ze- 
społami czołówki tabeli - dodał 
szkoleniowiec Astry. 


Ponl1eJ oczekiwań 


Gorzej niż przypuszczano 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
spisywali się piłkarze Lecha Cza- 
plinek, trzeciego zespołu z okręgu 
koszalińskiego. Zespół wzmocnili 
tacy gracze jak Dariusz Szperlak, 
czy Andrzej Dębowski (obaj mają 
za sobą lata występów w Gwardii 
Koszalin), ale Lech plasuje się ak- 
tualnie dopiero 15. pozycji. - Oce- 
na I\Ystępów naszych piłkarzy mo- 
że być tylko negatywna. Zarząd 
postawił za cel zdobycIe JesIenią 
przynajmniej 24 punktów. a jest ich 
tylko cztemaście. drużyna rozcza- 
rowała szczególnie w końcówce 
rundy jesiennej. W pi,ciu spotka- 
niach nie zdobyliśmy punktów, 
a przegraliśmy między innymi z ze- 
spolami niżej od nas notowanymi, 
Piastem Choszczno i Mirsta/em Mi- 
rosła wiec - powiedział trener Le- 
cha Filip Skowron. - Za kilka dni 
zbierze si, zarząd klubu by zdecy- 
dować co dalej. Jedno jest pewne 
- nie składamy broni. Nadal na- 


K' SZALlŃSKA 
LASA A 


W zaległym meczu grupy Grupa II 
II Legion Dobrzyca pokonał 1. Olimp 13 29 44-20 
Olimp Gościno 6:2. Do roze- 
grania w tej gr.upie pozostał 2. Pogoń 13 27 36-13 
3. Pomorzanin 13 26 37-25 
jeszcze mecz Zaki '94 Koło- 4. Contra 13 25 33-19 
brzeg - Graf Bukówko. Spo- 5. Graf 12 20 26-20 
tkanie odbędzie się na wio- 6. Aksa/lkar 13 19 25-28 
snę 2004 roku. Przedstawia- 7. Wicher t3 17 30-28 
my tabele po rundzie 8. Tęcza 13 17 19-28 
jesiennej zweryfikowane 9. Wrzos 13 16 22-28 
przez Koszaliński Okręgowy 10. Syrena/Grot 13 15 29-30 
11. Resko 13 14 23-33 
Związek Piłki No
nej. 12. Żaki' 94 12 13 28-39 
13. legion 13 10 18-41 
Grupa I 14. Drzewiarz 13 9 27-45 
1. Zellr 13 29 38-11 Grupa III 
2. Granica 13 29 34-12 
3. Orzeł 13 29 37-18 1. Korona 13 33 44-12 
4. StaM ymbark 13 29 40-23 2. Plonle( 95 13 32 51-15 
5. Passat 13 25 38-21 3. Wspólni 13 31 43-21 
6. PremlumlWęgorla 13 19 26-28 4. Sad 13 23 27-25 
7. Mechanik II/Grom 13 18 20-20 5. Granit 13 22 26-17 
8. Saturn 13 17 32-41 6. Huragan J. 12 21 29-26 
9. LZS KowalewIce 13 15 32-34 7 BlękitnllWektra 13 19 24-26 
10. Płomień 13 13 23-38 8. Huragan B. t3 14 26-30 
11. Pomerania 13 10 26-42 9. Bytyń 13 14 23-30 
12. OllmplkIMleszko 13 10 21-43 10. Orzeł 13 14 18-30 
13. Zryw 13 8 16-31 11. Wiarus 13 13 34-29 
14. Grot 13 6 18-39 12. Callsla IIlGrom 13 11 23-41 
13. Mechanik 13 t1 13-42 
(man) 14. StrmkIWlellm 13 3 9-46 


szym celem jest utrzymanie SI' 
w IV lIdze - dodał trener Lecha. 


Najsłabiej Darłovia 


Siedemnasta pozycja w tabeli 
i słaba postawa zespoły Darłovii 
Darłowo me napawają optymizmem 
kibiCów tego zespołu po rundzie je- 
sienneJ. Klopoty finansowe i zWiąza- 
ne z tym trudności ze skompletowa- 
niem składu sprawiły, że darłowIanie 
mieli zdecydowanie najsłabszą 
obronę w lidze. Darłovia straciła aż 
65 bramek, a sumie zdolala .uzbie- 
rać' tylko 7 punktów. Niczym nie 
przypominała drużyny, która w ubie- 
głym sezonie była jedną z najlep- 
szych w rozgrywkach IV ligi. 


574 bramki 


Łącznie w 295 rozegranych je- 
sienią spotkaniach w grupie szcze- 
cińskiej IV ligi strzelono 574 goli. To 
daJe średnią na jeden mecz 1,95 
bramki. W klasyfikacji strzelców pro- 
wadzi Grzegorz Kaszczyc z Darzbo- 
ru, który ma w dorobku 20 bramek 
Drugie miejsce ex aequo zajmuJą 
Grzegorz Gunia z lny Goleniów 
i Robert Sikorski z Odry Chojna, któ- 
rzy zaliczyli po 16 trafień. Warto 
również podkreślić, ze wysoko 
w klasyfikacji jest najlepszy snajper 
Astry Ustronie Morskie, Artur Len- 
kiewicz, który trzynaście razy poko- 
nywał bramkarzy rywali. 


(suw) 


............ .. 


Sroda. 191islopada 2003 r. głos Pomorza 


PllKA NOŻNA. Eliminacje młodzle1owych ME. 


Awans blisko 


Na ośmłu stadionach Europy ro- 
zegrane dziś zostaną rewanżowe 
mecze 1/8 finału piłkarskich 
młodzieżowych mistrzostw Euro- 
py. Polacy we Wronkach podej- 
mować będą Białoruś, Płerwsze 
spotkanie zakończyło się remi- 
sem 1:1. 


Podopieczni Edwarde 
Klejndłnste na stadionie 
w Mińsku strzelili bramkę, 
która w rewan
u mo
e oka- 
zać się bardzo cenna. "Biało- 
-czerwonym" do awansu wy- 
starczy bezbramkowy remis. 
Na mecz rewan
owy 
Klejndinst powołał dwóch do- 
datkowych pi/karzy - Łuke- 
sze Gerguł, z GKS Bełcha- 
tów i Wehene Geworglene 
z Wisły Płock. Z powodu cho- 
roby mepewny Jest występ 
Pewle Strąki!, Łukesze Me- 
deJe. MIchala Gol/ńsklego 


I Sebastiana Mili. Początek 
meczu we Wronkach o godz. 
18. Bezpośrednia relacja 
w TVP 2. Zwycięzcy ośmiu 
par 1/8 finału zagrają w przy- 
szłorocznych finałach mło- 
dzie
owych mistrzostw Euro- 
py, które odbędą się w dniach 
17 maja - 8 czerwca. Organi- 
zatorem będzie jeden z finali- 
stów. Medaliści zapewnią so- 
bie start w turnieju olimpij- 
skim w Atenach. 
Progrem rewan:ł:owych 
meczów 1/8 fInelu MM E 
(w nawiasach wyniki pierw- 
szych spotkań): Turcja - 
Niemcy (0:1), Francja - Por- 
tugalia (2:1), Norwegia - Ser- 
bia I Czarnogóra (1 :5), Szko- 
cja - Chorwacja (0:2), Wło- 
chy - Dania (1:1), Hiszpania 
- Szwecja (0:2), Polska - 
Białoruś (1:1), Czechy - 
Szwajcaria (2:1). (steL) 


PllKA NOŻNA. Bara1e do mistrzostw Europy 


Łotysze w finałach? 


NIedawni grupowł rywale Polaków, 
Łotysze, staną dziś przed wielką 
szansą awansu do finałów piłkar- 
skich mistrzostw Europy. W rewan 
towym spotkaniu z Turcją będą bro- 
nłć zwycięstwa 1:0. 


Turcja to trzecia dru:tyna 
ostatnich mistrzostw ŚWiata. 
Jednak w pierwszym spotkaniu 
na wyje:tdzie z Łotwą (z którą 
Poiska wygrała 2: O) przegrała. 
A :te Łotysze grać na WYJazdach 
potrafią - zwycię:tyli m.in. 1: O 
z Polską i Szwecją - to odrabia- 
nie strat wcale nie musi być dla 


Turków łatwe i przyJemne. Trud- 
ne chwile mogą czekać tek:te In- 
nych faworytów: Hiszpanów, 
Chorwatów, RosJan oraz Holen- 
drów. Żaden z nich nie mo:te się 
czuć pewny. Ciekawe czy po An- 
glikach ewans wywalczą koleJne 
dWie dru:tyny z Wyap Brytyjskich 
- Szkocja i Waha. 
Zestaw par (w nawiasach 
przypominamy wyniki pierw- 
szych spotkań): Norwegia - 
Hiszpania (1 :2), Turcja - Łotwa 
(0:1), Słowenia - Chorwacja 
(1 :1), Walia - Rosja (0:0), Holan- 
dia - SzkocJa (0:1). (de) 


TENIS STOLOWY. II Wojew6dzkl Turniej Klasyfikacyjny 


Zwycięstwa faworytów 


W Słanowie rozegrano II Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny w kategorii ju- 
niorów w tenisie stołowym. Do rywa- 
lizacji przystąpiło 81 zawodniczek 
I zawodników z 15 klubów woje- 
wództwa zachodniopomorskiego. 
zarówno wśród Juniorek jak I junio- 
rów triumfowali faworycI. 


W turnieju chłopców zdecy- 
dowanie dominowali zawodnicy 
UKS Chrobry Międzyzdroje, któ- 
rzy między sobą rozegrali grę fi- 
nałową. Zwyciężył w niej Jen 
Surwllo pokonując 4:2 Retele 
Jenowicza. 
Podobnie było w rywalizacji 
juniorek. W finale spotkały się 
bowiem zawodniczki UKS Su- 
cha Koszalińska, Agete Dude 
i Barbere Redzlun. Wygrała 
zdecydowanie Agata Duda 4:0. 
Warto jednak podkreślić, :te 
gry finałowe miały swoich fawo- 
rytów i nie były już tak zacięte 
i emocjonujące, jak pojedynki 
półfinałowe, które stały 


Konsternacja 


H. 


na znacznie wy
szym poziomie 
i dostarczyły obserwatorom wie- 
le prze:tyć. 
Spotkanie Jana Surwily ze 
Zdzislewem Witkowskim (wy- 
nik 4:3) było niezwykle wyrówna- 
ne, a o tym kto zwycię:ty nie było 
wiadomo do samego końca. 
W decydującym siódmym aecie 
przy stanie 9:9 dwie ostatnie pił- 
ki wygrał Jan Surwiło. 
Tak:te obie gry półfinałowe 
juniorek, Agaty Dudy z Roksa- 
ną Załomską (wynik 4:1) i Bar- 
bary Radziun z Eweliną Lesiak 
(wynik 4:3), były bardzo cieka- 
we, wyrównane i bardzo emo- 
cjonujące. 
Zdobywcy pierwszych miejsc 
w sianowskich zawodach oraz 
Pewel Klbele z ATS Stargard 
Szczedński (z listy PZTS) mają 
zapewniony start w II Ogólnopol- 
skim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Juniorów w Jastrzębiu Zdroju 
w dniach 29-30 listopada. 


(suw) 


z wJflO j 


M 


Fot'RADOSl AW KOLEŚNIK 


D o dość zaskakującej sytuacji doszło przed sobotnim meczem ekstraklasy koszykówki mę1czyzn w Koszalinie, w którym 
miejscowy AZS Gaz Ziemny podejmował aktualnych wicemistrzów Polski Prokom Treli Sopot Podczas prezentacji 
koszalińskiego zespołu na parkiecie pojawiły się tradycyjnie miejscowe cheerleaderki w strojach o barwach 1Ołto-czarnych (Jak 
widać na zdJęcIu). Na trybunach, szczególnie w sektorze zajmowanym przez kibiców gości zapanowała konsternacja Przypatrywali 
się oni bacznie koszalińskim dziewczętom, zadając sobie pytania: czy to nasze dziewczyny przyjechały do Koszahna, czy być m01e 
jest to ukłon w stronę naszeJ dru1yny. Barwy Prokomu Trefla są właśnie 1Ołto-czame. Dziwili się te1 koszahńscy kibice. Jeden z nich 
nawet Się nieco oburzyli stwierdził: - Dzisiaj mogły założyć na prezentaCfę Inne stroje. Do koszalińskich cheerleaderek pretensJI 
mleć Jednak nie m01na. Oysponufą one dwoma kompletami strojów, w których występują od początku sezonu. Zapewne nie stać 
Ich na zakupienie lub uszycie Innego kompletu. Być m01e znajdzie się sponsor, ktÓry zafunduje Im koleiny komplet w barwach 
biało-niebieskich, bo w końcu to są barwy koszalińskiego klubu I w takich strofach występują koszykarze AZS Gaz Ziemny. (IUW)
		

/18396-0011.djvu

			www.glos-pomorza.pl 


głos Pomorza Sroda, 19 listopada 2003 r. 


SŁUPSK, USTKA, KĘPICE, DAMNICA, DĘBNICA KASZUBSKA, GŁOWCZYCE, KOBYLNICA, POTĘGOWO, SMOŁDZINO 


SŁUPSK 
Trójka 
dla wszystkich 


Władze województwa I parlamentarzy- 
ści powinni podjąć radykalne działania, 
aby regionalny program Telewizji 
Gdańsk był dostępny dla wszystkich 
mieszkańców miasta - uwata Klub Rad- 
nych Słupskiego Forum Prawa I Spra- 
wiedliwoścI. 


Radni klubu chcą, aby Rada 
Miejska podjęla w tej sprawie ofi- 
CJalne stanowisko. Jego projekt 
szef klubu Zbigniew Wlczkowskl 
przekazal JUż przewodniczącej Ra- 
dy Miejskiej. 
"Domagamy się pilnych działań 
zmIerzających do uruchomIenia 
przekaln1ka telewizyjnego, umożli- 
wIającego korzystanie przez 
słupszczan z programu regIonalne- 
go gdańskIej TrÓjki. Nasze wystą- 
pienia w tej spraWIe pozostają bez 
echa, lub bywają kwitowane bra- 
kiem pieniędzy. Coraz częścIej sły- 
szy się aTpument, że brak progra- 
mu gdańskIej Trojki jest aTpumen- 
tem wygodnym dla iniCJatorów 
województwa środkowopomorskIe- 
go I wykorzystywanym dla pokaza- 
nia braku integracjI ZIemI słupskIej 
z wOjewództwem pomorskIm" - 
czytamy w piśmie do przewodni- I 
czącej Rady MieJskiej. 
Radni SFPIS podkreślają, że 
słupszczanie, tak jak mieszkańcy 
innych regionów, oplaceJą abona- 
ment telewizyjny i oczekują w za- 
mian równego traktowania. 


W SKRÓCIE 
ZE SLUPSKA 
UPR O województwie 
Oddziel siupski Unii Polityki Re- 
alnej Jest przeciwny nierealnym 
przedsięwzięciom. Za takie uważa 
powołanie województwa środkowo- 
pomorskiego, bo spowodowaloby to 
"zwIększenie i rozdęcte do granic 
absurdu aparatu bIurokratycznego", 
Zarząd oddzlalu apeluje do pozo- 
stałych ugrupowań lokalnej sceny 
politycznej, aby zaniechały inicjatyw 
sprzecznych z Interesem ogółu oby- 
wateli i mających na celu Jedynie 
zaspokojenie interesów niewielkiej 
grupy przedstawicieli elit lokalnych, 
(mul) 


Dowody do wymiany 


Urząd Miejski przypomina oso- 
bom, których dowody osobiste były 
wydane w latach 1962-1972, o ko- 
nieczności ich wymiany. Należy 
zgłaszać się do Biura Obslugi Inte- 
resanta w ratuszu i pobrać odpo- 
wiednie wnioski oraz ustalić termin 
zlożenia kompletu dokumentów 
(dwa zdjęcia, wniosek, dowód 
wplaty - 30 zl) w Wydziale Spraw 
Obywatelskich. 


DZISIAJ 
Czekają na mieszkańców 
SŁUPSK. W godz. 15-16 
w siedzibie PSL przy al. Sienkie- 
wicza 5, tel. 840-11-39, dyżuruje 
Stanisław Jank - przewodniczą- 
cy Komisji Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa Publicznego 
oraz czlonek Komisji Polityki Spo- 
łecznej. 
W biurze Rady Powiatu SLD, 
w godz. 15-16 przy al. Sienkiewi- 
cza 3, mieszkańców oczekuje rad- 
ny Lesław Rflkss. 
Biuro Porad Obywatelskich dy- 
żuruje w godz. 12-15 przy ul. Luto- 
sławskiego 33, tel, 840-29-20. 
(teb) 


p R'-b M o C J A 


}' \ 
'" AJ'" "" 
;\' : ,,' ' O ' 
I', 
, ,
\I', Jk- 
11/ 'I .
 


Wiadomości słupskie 


SŁUPSK. Kontrowersyjny pomysł władz miasta 


Sąd W przychodni 


Miasto chce przenieść poradnię dziecięcą z alei Sienkiewicza na ulicę 
Westerplatte, a opuszczony budynek ma zająć Sąd Okręgowy. 
Przeciwni temu pomysłowi są rodzice małych pacjentów. 


(bej) 


Ryszard Kwiatkowski, za- 
stępca prezydenta miasta mówi, 
że pomysł przekazania budynku 
sądowi nie jest nowy. - Nie było 
jednak miejsca, do którego moż- 
na by przenieść przychodnię 
dZIecięcą - mówi Kwiatkowski. - 
Teraz jest taka możliwość. 
Za część zadłużenia Agencji 
Mienia Wojskowego wobec mIa- 
sta mo'łemy przejąć budynek 
po bylym przedszkolu 
przy ul. Westerplatte. Tam moż- 
na urządzić przychodnię. 
Jarzy Iwaszko, dyrektor MieJ- 
skiego Zakladu Opieki Zdrowot- 
nej, któremu podlega przychod- 
nia, jest za przenosinami, ale nie- 
koniecznie na koniec miasta. - 
Potrzebne jest pomIeszczenie dla 
wózków dziecIęcych, dobry pod- 
jazd, większe pomieszczenia - 
wylicza. - Ale jednocześnie me- 
wygodne jest wyprowadzanie 
przychodni z centrum miasta 
na peryferie. Mamy dużo pacjen- 
tów spoza Słupska, trudno Im bę- 
dzie odnalelć nową placówkę. 
Dlatego wolałby, aby nowa przy- 
chodnia mleŚClla się także w cen- 
trum miasta. Natomiast wicepre- 
zydent Kwiatkowski mówi, że 
wszystkich nie da się zadowolić. 
Zapewnia jednak, że w nowym 
miejscu będą lepsze warunki. 
I Na pewno na zamianie zyskałby 
Sąd Okręgowy: bliskość obu bu- 
dynków I więcej pomieszczeń biu- 
rowych rozwlązalyby problem 
zbyt małej powierzchni 
przy ul, Zamenhoffa. 
W poradni przy al. Sienkie- 
wicza leczy się już drugie poko- 
lenie slupszczan. - NIe podoba 
mi SIę przeniesIenie przychodni 
- mówi pan Zbigniew, którego 
dzieci korzystają z przychodni 
od ponad 10 lat. - Przyzwycza- 
Iłem się. Podobnego zdania 
Jest pani Iwona z podslupskiej 
wsi. - Przyjeżdżam autobusem 


r 
/.1 

 


, 


, .". '. 
fr :,;
 ,: l
 \ 


, 
'- 


str. 11 


POGODA W REGIONIE 


dzisiaj 


11°C 
1008 hPa 


N 

 w
. 


Zachmurzenie duże i opady desz- 
czu. Na termometrach 10-12 stop- 
ni C. Wiatr z kierunków zachod- 
nich, do 30-40 km/h. Ciśnienie 
umiarkowane: w południe 1008 
hPa i będzie wolno rosnąć. 


" 
.' "i 
V. 

 


,- 


't. 


.' 


wiatr: 40 km/h 


....... 


.. . ł. 


w nocy 12°C 
1012 hPa 


jutro 1 O .C 
1016 hPa 


N 

 w
.  


f\.
- 
-- 
'-. "O. 


. 
,. 


N 

 w
. 


. 


.' 


wiatr: 30 km/h 


, 
,. 
.. 
': 


m 


wiatr: 30 km/h 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz, 10-14 Regina Zabłocka 


tel. 840 25 74 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


. Apolonia Cha'uplec-Brandt ze Słupska: - Choć dopiero 
od września jestem mieszkanką Słupska, to ciągle muszę rewidować 
opinie o mieście. Gdy wyjeżdżałam z Katowic (z powodów zdrowot- I 
nych), przestrzegano mnie przed Słupskiem jako miastem "mar- 
twym". Na temat życia kulturalnego w tym mieście wiedziałam tylko 
tyle, że znajduje się tutaj Impresariat Teatru, który importuje produk- 
cje - delikatnie mówiąc - bardzo różnej jakości. Tymczasem na so- I 
botnią premierę Teatru Rondo musiałam rezerwować bilety, ponie- I 
waż chciałam zobaczyć przedstawienie w wykonaniu miejscowych 
artystów. Nie spodziewałam się zbyt wiele po adaptacji prozy Kafki,l 
którą jako polonistka i nauczycIelka, wychowawczyni młodzieży, zo- 
I bowiązana jestem znać. Tymczasem nie zawiodłam się. Premiera I 
"Cyrku Oklahoma" przypomniała mi najlepsze przedstawienia te- 
atralne, które przez przeszło 30 lat miałam okazję i przyjemność, 
oglądać w Katowicach i w Krakowie. Uderzyła mnie nowoczesność' 
wystawienia tejże prozy. Kompozycja scenariusza i to co wykonawcy 
chcieli mi przekazać, powiedzieć o świecie, szlachetno
ć środków 
realizacji, przekonały mnie, że ten teatr traktuje widza poważnie, jako: 
paltnera w dialogu jakim jest sztuka, co przy dzisiejszej skłonnoścI' 
do ułatwiania i serwowania "papki i sieczki" my
/owej i artystycznej, I 
Jest odwagą. I 
. Kazimierz Kętrzyński ze Słupska: - Chciałbym się wypo- 
wiedzieć na temat sobotniej chały wystawionej na deskach Teatru 
Impresaryjnego. Cóż, absolutnie zgadzam się z radnym Pająkiem, 
- idę do teatru i chcę oglądać komedię, człowiek chce się bawić, 
a tu co? Sztuka, której nikt nie rozumie. Człowiek spodziewa się 
zabawy, chce zobaczyć rodzimą sztukę, a tu nagość aktora! Tym 
bardziej mnie zaszokowała, iż na widowni znajdowały się matki, 
dzieci. Moja żona także nudziła się okropnie, po przedstawieniu, 
nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego nie było zabawy, przecież po- 
szliśmy na cyrki , 
(internet) I 
. Jadwiga ze Słupska: - Chciałam podzIelić SIę swoimi ob- I 
serwacjami na temat pana Wojewódzkiego (dyrektor PPKS 
w Słupsku - przyp. red.). Tak to jest, że jak człowiek na stanowi- : 
sku postanowi ukrócić Samowole w firmie, jest szykanowany 
i od razu się nie podoba. Pan Wojewódzki ukrócił handlowanie I 
paliwem i już załoga buntuje się przeciwko niemu. Najlepiej było- I 
by, gdyby niC nie robił. I 
. Edmund ze Słupska: - Szlag mnie trafia, kiedy przejeż- 
dżam koło budowanej stacji benzynowej przy ul. Kaszubskiej. I 
Krawężniki przy wyjazdach są bardzo niebezpieczne. Jak ktoś je- 
dzie przy prawej stronie, łatwo uszkodzi swój samochód. Jeżeli I 
.{ drugiej strony będzie nadjeżdżał samochód ciężarowy, ciężko 
będzie ominąć ten bubeł i dojdzie do tragedii. Ktoś wziął za to 
pieniądze, a teraz ciężko mu to poprawić? Jak spadnie śnieg, wy-; 
stające krawężniki nie będą widoczne. Czy musi dojść do trage- 
dii, żeby ktoś w końcu zaczął myśleć? I 
(wysł. klin) 
. Danuta ze Słupska: - Chciałabym jeszcze zabrać głos I 
w sprawie flag państwowych. Mam sąsiadów - emerytów, którzy 
wspólnie pobierają 2500 zł emerytury. Przez ki/ka lat bardzo do- : 
brze im się wiodlo. Wtedy w każde 
więta państwowe wywieszali 
na balkonie olbrzymią flagę i pouczali innych, że powinni robić tak 
samo. W tym roku jednak ich córka i syn stracili pracę, więc moi 
sąsiedzi muszą się z nimi dzielić pieniędzmi. Z tego powodu za- : 
częli pomstować na państwo. Flagi państwowej już w Święto Nie- 
podległości na ich balkonie nie zobaczyłam. Może to jest powód, I 
że słupszczanie generalnie nie demonstrują patriotyzmu? I 
(wysł. maz) 


PRAWNE PONIEDZIALKI W "GLOSIE POMORZA" 


Fot SI A WOMIR ŻABICKI I 
P rzypomnieli nam o tym pracownky MieJskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, którzy wczoraj zaczęli wieszać lampki I 
i dekoracje na drzewach wokół ratusza w Slupsku. Jak co roku, będzie świetlny święty Mikołaj z zaprzęgiem reni- 
ferów i wielka choinka na środku placu. Wokół ratusza zapłome około 40 tysięcy żarówek, Iluminowana świetlnymi j 
girlandami będzie też aleja Wolska Polskiego; ważą się decyzje co do oświetlenia w ten sam sposób ulicy Nowobram- 
sklei. (law) 
-- 


. Uwaga, czytelnicy! W slup- 
skiej redakcji "Głosu Pomorza" 
przy ul. H. Pobożnego 19, co po- 
niedziałek w godz. 15-17 bez- 
platnych porad prawnych będzie 
udzielal radca prawny Dariusz 
I Młynarkiewicz. Wcześniejsze 


zapisy przyjmujemy w sekreta- 
riacie "Głosu" - osobiście lub te- 
lefonicznie (842-51-95). Mece- 
nas Mlynarkiewicz nie odpowie 
na listy, więc trzeba przyjŚĆ oso- 
biście, nie będzie też pisał pism 
procesowych. 


.
 
, 


I .:. t 


IUI 


"  " I . 
r 


l 


Specjalny dodatek "Komeda Jazz Festiwal" 
w czwartek 20 listopada 
w Głosie Pomorza 


..c:--... 


1,- 


. 
.. ,;, 
... 
: e
'/
" .." 't,' 

 lro 
.,' 
.\ \ ...
,: . 
.. . 
.. ", . ł 
t' 


- 


tmRNA110HAL 
20-23xISLUPSK 


... 


" 


. 
I ... 


Ił. I łIIU 


lit 


.. 


fot. SI.A WOMIR ŻARI(''''I 
Po okolo 511 lutuch dLiulalno
ci I)uychodniu dLiecięcu będLie musialu 
Imienić lokul. 


PKS, wysIadam przy Sienkiewi- 
cza, przechodzę na drugą stro- 
nę i jestem z dZIeckIem u leka- 
rza. NIe muszę zabierać wózka 
- mówi. - Jeśli przeniosą przy- 
chodnię na drugi kOniec mia- 
sta, będę musiała dotrzeć 
do niej z dzieckiem na rę- 
ku. Do PKS-u nie zabiorę prze- 
cież wózka, a nie stać mnie 
na taksówkę. 


Pierwsze wiążące decyzJe 
mają zapaść na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej 26 listopada. 
Wtedy radni wypowiedzą się, 
czy miasto przejmie budynek 
po wojsku. - Jeśli Rada wyrazi 
zgodę, będziemy dążyć do prze- 
nosin przychodni - mówi wice- 
prezydęnt Kwiatkowski. 
MAI,(;ORZATA 
8UDNIK-ŻA8ICKA 
1 1 


I dą święta, idą 


.\
		

/18396-0012.djvu

			str. 12 Wiadomości słupskie 


SPACERKIEM 
PO SLUPSKU 


. Kierowcy jadący ulicą So- 
bieskiego, zwłaszcza w desz- 
czowe dni, są narażeni na urwa- 
nie zawieszenia: kałuże maskują 
głębokie dziury w asfalcie. 
Na takiej pułapce łatwo uszko- 
dziĆ pojazd. 
. Drogowcy utrudnili kierow- 
com skręt na świat/ach z ulicy 
Szczecińskiej w Kołłątaja. 
Przy wysepce dla pieszych trwa- 
ją prace drogowe, dla kierowców 
skręcających w KoIłątaja zostaje 
niewiele miejsca. Autobus 
na pewno Się nie zmieści. 
. Worki z zebranymi z trawm- 
ków liŚĆmi powinny być natychmiast 
wywożone. Inaczej ich zawartość 
Jest wysypywana przez dzieci idące · 
lub wracające ze szkoły. 
. Na sklepie rybnym 
przy ul. Piekiełko wisi kartka ,,10- 
kal do wynajęcia". Czyżby sklep, 
który od dziesięcioleci prowadzi 
sprzedaż ryb, zmieniał branżę? 
. Nieustającym problemem 
dla bywalców teatru przy ul. Ja- 
na Pawła II jest brak parkingu. 
Przed populamymi spektaklami 
wokół teatru krążą zdesperowa- 
ni kierowcy, usiłujący znaleźć 
skrawek wolnego miejsca dla 
pojazdu. 


(law) 


ZAPROSZENIE 
Szkolenie dla 
przedsiębiorców 
SŁUPSK. Mozliwości I zasady 
pozyskiwania środków finanso- 
wych z funduszy strukturalnych 
dla małych i średnich przedsię- 
biorstw - to tytuł szkolenia organi- 
zowanego przez Agencję Rozwo- 
ju Pomorza, Urząd Miejski 
w Słupsku oraz Starostwo Powia- 
towe. 
Seminarium i warsztaty odbę- 
dą się 27 listopada w słupskim 
ratuszu, sala nr 211. Program 
szkolenia i formularz zgłoszenio- 
wy dostępne są na stronie 
www_slupsk.pl/szkoleniemsp 
oraz w Wydziale Gospodarki 
i Planowania Strategicznego UM 
w Słupsku (pok.202). Formula- 
rze zgłoszeniowe mozna nadsy- 
łać do 20 listopada do wyzej wy- 
mienionego wydziału, do Natalii 
Mal/ckłej, na adres e-mail: 
wgps-nmalicka@wp.pl lub fax: 
842 35 83 z zaznaczeniem: 
"WG PS - N. Malicka". Ze wzglę- 
du na to, ze szkolenie jest bez- 
płatne, o udziale decyduje kolej- 
nośĆ zgłoszeń. 


f" 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


<;roda. 19 listopada 2003 r. głos Pomorza 


Słupsk . Ustka . K,plce . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnlca . Potęgowo . Smołdzino 


SŁUPSK. Radny Leśniak nie zreformuje lekcji wuefu 


Bez przeginania 
Nie będziemy narzucali dyrektorom szkół, jak mają organizować lekcje 
gimnastyki w klasach nauczania początkowego - zapowiada dyrektor 
Wydziału Oświaty w ratuszu. To odpowiedź na postulat, aby lekcje te 
prowadzone były przez profesjonalistów. 


Przypomnijmy: zdaniem 
radnego Grzegorze Le6nłaka 
zajęcia wychowania fizyczne- 
go w tych klasach powinni pro- 
wadziĆ tylko absolwenci AWF 
i kierunku Pedagogiki Opie- 
kuńczo-Wychowawczej i Wy- 
chowania Fizycznego w Po- 
morskiej Akademii Pedago- 
gicznej. 
Radny przygotował interpe- 
lację w tej sprawie. Jego pro- 
jekt to skutek ustaleń IV Sej- 
miku Wychowania Fizycznego 
w Spale. Z opracowanych 
przez sejmik materiałów wyni- 
ka, że w bardzo wielu szko- 
łach na pozIomie kształcenia 
zintegrowanego w klasach 1- 


-II/ zajęcia wychowania fizycz- 
nego odbywają się niezbyt 
często lub wcale. Jeśli już się 
odbywają, najczęściej prowa- 
dzone są poza salami gimna- 
stycznymi I nie przez specjali- 
stów. Tymczasem - uważa 
radny - absolwenci PAP 
w Słupsku cieszą się bardzo 
dobrą renomą i to oni mogliby 
prowadziĆ lekce wuefu. 
Według Leśniaka, który jest 
pracownikiem PAP, zatrudnie- 
nie specjalistów zahamuje pro- 
ces deformacji kręgosłupów 
u wielu uczniów, poprawi ich 
rozwój fizyczny i pozwoli zwięk- 
szyĆ zatrudnienie wuefistÓw. 
Leśniak przekonuje też, że nie 


stracą na tym nauczyciele na. 
uczania początkowego, bo dy- 
rektor szkoły zawsze może do- 
łożyĆ na każdą klasę godziny 
z tzw. pull dyrektorskiej, co 
w pełni zrekompensuje przejęte 
godziny przez nauczycieli wy- 
chowania fizycznego. 
Bogdan Leazczuk, dyrektor 
Wydziału Oświaty w ratuszu, 
rozmawiał na ten temat z dy- 
rektorami szkól. Okazało się, 
że opinie są podzielone, 
zwłaszcza że szkoły stosują 
rozmaite systemy organizacyj- 
ne. - Nic nie b
dziemy narzu- 
cać. PozostawIamy dyrektorom 
wolną r
k
 - mówi Leszczuk. 
(ma7) 


SŁUPSK. B,dzle bezpieczniej I wygodniej 


Remont alei 3 Maja 


Rozpoczął się pierwszy etap moder- 
nizacJI alei 3 Maja. Na skrzyiowanlu 
z ulicą Batorego powstanłe dla pie- 
szych. 


Wysepka ma stanąć 
na środku jezdni. Zdaniem dro- 
gowców poprawi to bezpie- 
czeństwo pieszych, przecho- 
dzących przez ruchliwą ulicę. - 
Wysepk
 wybudujemy Jeszcze 
w tym roku. Jednak reszt
 
prac, z uwagi na pogod
, do- 
kończymy w przyszłym - mówi 
Januaz Roazyk, zastępca dy- 
rektora Zarządu Dróg Miejskich 
w Słupsku. 
Drogowcy poszerzą też jezd- 
nię oraz wybudują nowe chod- 
niki i ścieżki rowerowe. Te 
ostatnie będą wydzielone. 
Od części dla pieszych mają 
odróżniaĆ się kolorem na- 
wierzchni. Cały remont będzie 
kosztował ok% miliona złotych. 
(toc) 


.. 
" 
, , ./.. 
.. - .. \r
 
 
- 


..   


FOl. !ol AWO:\1IN ŻARlCKI 
JeLdnia przy al. 3 Mlljll będLie SLerSLII, pośrodku niej powstlInie wysep- 
ka dla pieSLych. 


Nagrody dla bibliotekarzy 


, 


. 


I · 
I' 


, 
.. 


., 
"'., efI; 
I ... J 
, 4 4.
'" Ił" 
1 1
 ,\ 
, ... 
ł .. ł 


I 
I 


· "ol. SI AWUMIN lAIIU"KI 
Z OkaZjl 100-lecla Miejskiej Biblioteki Publlcznel pracownicy tej InstytucJI 
zostali uhonorowani medalami I nagrodami. Trzy osoby otrzymały medal 
"Za zasługi dla miasta Słupska", sześć - medal "Zasłu20nego działacza kul. 
tury", Dyrektor biblioteki Tadeusz MatYlaszek dostał Nagrodę Prezydenta J 
Miasta Zostały te2 wręczone nagrody dyrektora bibliotekI. Krystyna Trzeb- 
ska, kierownik wypożyczalni centralnej (na zdjęciu), odebrała od przewod- 
nicząceJ Rady MIejsklei Anny Bogucklej-Skowrońsklej medal "Za zasługi 
dla miasta Słupska", Przyznan o Jej le2 nagrodę dyrekt ora placówkI. (law) 


SŁUPSK. Cenne rzeczy do depozytu 


Pływaj spokojnie 


Chocld wyremontowana pływalnia 
Jest jui czynna, uiytkownlcy skarią 
się, b! w szatni zostały stare szafki, 
które nie chronią przed kradzleią. - 
Jest depozyt - uspokajają szefowie 
pływalni. 
- Ch
tnie korzystałbym 
z pływalni, Jednak boj
 si
 
choćby o telefon kom6rkowy 
i portfel z kartami kredytowymi 
- mówi jeden ze słupszczan. - 
Dlaczego przy okazji remontu 
nie wymieniono szafek? Każdy 
miałby sw6J klucz i nie byloby 
problem6w. 
Zbłgnłew Kozłorowłcz, 
zastępca dyrektora Słupskie- 
go Ośrodka Sportu i Rekre- 
acji uspokaja: jeśli ktoś ma 
cenne rzeczy, może oddaĆ je 
do depozy1u w szatni. - Ma. 
my dwie kasy pancerne, prze- 
chowywane w nich rzeczy są 
bezpIeczne zapewnia. 
W tym roku nie starczyło pie- 
niędzy, ale w przyszłym dy- 
rekcja SOSiR planuje wymia-- 


, 


Listonosz Twoim Partnerem 


Trwa nasz plebiscyt, w którym nasi 
czytelnicy będą mogli wybrać naJ- 
bardziej sympatycznego listonosza 
ze swojego urzędu pocztowego, 
podległego Obwodowemu Urzędowi 
Poczty w Słupsku. 
Aby zagłosować, należy wy- 
słaĆ do nas SMS (szczegóły 
w ramce) lub kupon na adres: 
Głos Pomorza", ul. Henryka Po- 
bożnego 19, z dopiskiem listo- 
nosz. Kupony można także przy- 
nosić osobiście. lista nazwisk 
i kupony będą drukowane do 25 
listopada (wtorek) włącznie. 
Na wypełnione kupony czekamy 
do końca listopada. Za każdy 
głos (SMS lub kupon) listonosz 
dostaje 100 punktów. Wygrywa 
ten, który uzbiera ich najwięcej 
(łącznie: SMS i kupony). liczą 
się tylko oryginalne kupony wy- 
cięte z gazety. Jeżeli skorzystają 
państwo z drogi pocztowej, pro. 
simy o nadanie przesyłki w takim 
dniu, aby doszła do redakcji 
w wyznaczonym terminie. Dla 
zwycięzców plebiscy1u oraz 
oSÓb głosujących mamy nagro. 
dy rzeczowe. 


(klin) 


WYKAZ LISTONOSZY 
1. Ferdynand Pawlik - Słupsk 
2. Władysław Dyjas - Słupsk 


3. Edgar Piwowarczyk - 
Słupsk 
4. Henryk Cebula - Słupsk 
5. Andrzej Iwański - Słupsk 
6. Paweł Kalota - Słupsk 
7. Przemysław Konwerski - 
Słupsk 
8. Jadwiga Kostrzewska - 
Słupsk 
9. Grzegorz Kusibab - Słupsk 
10. Szczepan litwicki - 
Słupsk 
11. Krystyna litwicka 
Słupsk 
12. Zdzisław Maroszek 
Słupsk 
13. Władysław Maroszek - 
Słupsk 
14. Eugeniusz Papierowski - 
Słupsk 
15. Dorota Rodziewicz - 
Słupsk 
16. Krzysztof Siwiak - Słupsk 
17. Janina Szymańska - 
Słupsk 
18. Marek Wali/ko - Słupsk 
19. Andrzej Witczak - Słupsk 
20. Artur Włodarski - Słupsk 
21. Daniel WÓjtowicz - 
Słupsk 
22. Paweł Śląski - Słupsk 
23. Piotr Modrzejewski - 
Słupsk 
24. Artur Jędrzejewski - 
Słupsk 
25. Dariusz Ventzke - Słupsk 
26. Daniel Murawski - Słupsk 


27. Bartłomiej Antosiewicz - 
Słupsk 
28. Przemysław Wójtowicz - 
Słupsk 
29. Adam Jurkowski - Słupsk 
30. Tomasz Szewczyk - 
Słupsk 
31. Marcin Grodzki - Słupsk 
32. Marcin Brudzikowski - 
Słupsk 
33. Jacek Gruchała - Słupsk 
34. Robert Wojewoda - 
Słupsk 
35. Narcyz Walczak - Słupsk 
36. Tomasz Wietrzyński - 
Słupsk 
37. Robert GÓrecki - Słupsk 
38. Henryk Czekaj - Słupsk 
39. Edward Jasiński - Słupsk 
40. Grzegorz Szepielewicz - 
Słupsk 
41. Zbigniew Sawicki - 
Słupsk 
42. Zygmunt Wiechhold - 
Słupsk 
43. Robert Hazier - Słupsk 
44. Janusz Wojcieszak - 
Słupsk 
45. Zygmunt Dura - Smoldzi- 
no 
48. Andrzej Jagieła - Smol- 
dzino 
47. Apolonia Rorzkowska - 
Smoldzino 
48. Jacek Bębelek - Ustka 
49. Barbara Chabowska - 
Ustka 


50. Dorota Dalidowicz - Ust- 
ka 
51. Andrzej Gadoś - Ustka 
52. Jarosław Jagoda - Ustka 
53. Tomasz Paul - Ustka 
54. Zbigniew Puszakowski - 
Ustka 
55. Piotr Rakowski - Ustka 
56. Dariusz Rzepecki - Ustka 
57. Waldemar Sala - Ustka 
58. Przemysław Adamczew- 
ski - Ustka 
59. Andrzej Kuczborski - Ust- 
ka 
60. Rafał Kwaśniak - Ustka 
61. Ziemowit Siwiec - Ustka 
62. Waldemar Bazylczyk - 
Damriica 
63. Zbigiew Cebula - Damni- 
ca 
64. Krzysztof Wilk - Damnica 
65. Jadwiga Kazimierczak - 
Dębnica Kaszubska 
66. Henryk Stenka - Dębnica 
Kaszubska 
67. Teresa Żarna - Dębnica 
Kaszubska 
68. Jerzy Włodarski - Dębni- 
ca Kaszubska 
69. Lech Bama - Główczyce 
70. Roman Drabkowski - 
Główczyce 
71. Bogdan Gliwa - G/ówczy- 
ce 
72. Jan Motyl- Główczyce 
73. Andrzej Zalewski - Głów- 
czyce   ''''''
''''''''' j 
,,,AJrM,....... 
w.r",,,'"
'''''4i.''' 
..--.... -- 
" 
.,d, 


...., 


1'01. SI A WOMIN ZAIIICkl 
Nlllllywlllnl cenne rleClY schowa- 
ją nllm do kas pllncernych. 


nę szafek. - Może b
dą na- 
wet na czytntk - zapowiada 
Koziorowicz. 


(law) 


" 

 


- 


/ 


. . . 
: : : 


080020 3S 3S 
Serwis Prenumeratora 
. 

,
 

 


74. Zygmunt Orysz - Głów- 
czyce 
75. Zbigniew Abramczyk - 
Kobylnica 
76. Wanda Dziawgo - Kobyl- 
nica 
77. Andrzej Gruszczyński - 
Kobylnica 
78. Jan Kazulkiewicz - Kobyl- 
nica 
79. Marek Kołtun - Kobylnica 
80. Krzysztof Startek - Kobyl- 
nica 
81. Wioletta Bryzek - Borzę- 
cino 
82. Halina Grzelak - Budowo 
83. Beata Zalewska - Gardna 
Wielka 
84. Bożena Jackiewicz - Ku- 
sowo 
85. Ewelina Trofimowicz - 
Kwakowo 
86. Monika Kurek - Motarzy- 
no 


87. Danuta Dyjas - Motarzy- 
no 
88. Robert Harkowiak - Ob- 
Jazda 
89. Paweł Walczak - Rowy 
90. Anna Pelowska - Stara 
Dąbrowa 
91. Janina Stępniewska - Sy- 
cewice 


Wyślij SMS 


na nr 7128 


w plebiscycie głosujemy 
SMS-em o treści 


gp Is numer listonosza 


koszt SMS-a 
1,22 zł brutto 


Listonosz Twoim Partnerem 


Najbardziej sympatyczny listonosz to...................... 


z UP w....................................... 


Kupon naleiy wysłać na adres: Redakcja "Głosu Pomorza", ul. H. Poboinego 
19, 76-200 Słupsk, z dopiskiem "listonosz". 


I 
,L 
I
		

/18396-0013.djvu

			glos Pomorza Środa. 19 listopada 2003 r. 


Wiadomości słupskie, osiedle Ryczewo i Słowińskie sir 13 


INFORMATOR 


osiedlowy 


USŁUGI 
- 


AVON - zostań konsultantką I odbierz 
atrakCYjne nagrody. 059/844-09-84, 
0.607-614-825. 
--l1li<1_' 
DEZYNSEKCJA, dezynfekcje, deratyzacja. 
Skuteczme, tamo. Promocja dla firm, 
059/842'()8-27. 
- - -IIII	
			

/18396-0014.djvu

			str. 14 Informator regionalny/TV 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Poiarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanallzacyjne 
-994 


:-. 
..... 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MłASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 


aJ 


POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 844-04- 
 
31; 842-79-40; 842-44- 
 
40; 811-91-50 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56 BY- 
TÓW - 822-22-38, CZlUCHOW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 
Bank Informacji - 842-65-48 


m 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 
KURSY WALUT E3 
Kantor MIAMI .Galeria c 
Podkowa" . 
ul. Starzyńskiego, SkJpsk, 
tel. 841-70-31  


USD 
EURO 
GBP 
CHF 


Skup 
3,80 
4,49 
6,42 
2,85 


Sprzeda! 
3,96 
4,64 
6,62 
3,95 


REKREACJA (iI 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. ( 
Szczecińska 99, tel. 843- 
40-17; 843-40-16 - pływalnia czyn- 
na w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacji, ul. OlimpijczykÓw 31, tel. 
862-71-77 - plywalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływal- 
nia "Aqua-Tur". Codziennie 
7-22 - baseny: sportowy, rekre- 
acyjny, brodzik; zjeżdżalnia, ja- 
cuzzi, atrakcje wodne, sauna, 
solarium, bar, sklepik, tel. 372- 
96-28 


PORADNICTWO m 
SŁUPSK: Dla ofiar prze- 
mocy "TAMA" - tel. 841- 
40-46, al. Sienkiewicza 7, 
w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KROKUS", 
al. Sienkiewicza 7, tel. 841-46-05, 
w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. ze- 
ufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 841- 
19-99, czynny w poniedziałki, wtorki 
i czwartki w godz. 16-19 
Towarzystwo Zapobiegania Nar- 
komanII, al. Sienkiewicza 7, tel. 
840-14-60 - poniedziałek i wtorek 
w godz. 10-17.30; środa i czwartek 
w godz. 10-14.30; piątek w godz. 
10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu I Wsp6luzależnlenla, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78; 
842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
Poradnia TerapII Uzależnień 
od Środków Psychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzieży 
z problemami uzaleinleń, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78 - 
poniedz. i czwartki w godz. 16-18, 
w środy terapie dla rodzin - godz. 
16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz. -piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 


Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzle!y I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
njedz., środa i czwartek w godz. 17- 
19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, ul. 
Paderewskiego 9, tel. 842-57-51 - 
wtorek godz. 10-12, czwartek godz. 
16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Mila 26, tel. 
822-32-54 - poniedz. w godz. 15- 
19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynentów 
"Krokus", ul. Szczecińska 5, tel. 
834-63-33 środa-niedziela godz. 
17-21 
Ols ofiar przemocy w rodzinie, 
ul. WOjska Polskiego 7, tel. 834-24- 
82 - poniedz., czwartek, piątek 15- 
18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania Nar- 
komanII, ul. WOjska Polskiego 7, 
tel. 834-24-82 - wtorek godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII (punkt Infor. 
macyjno-konsultacyjny), ul. Ma. 
rynarkl Polskiej 83, tel. 814-58-88 - 
wtorek i czwartek godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie 
Pomocy Poszkodowanym 
w Wypadkach I Kolizjach Dro- 
gowych "Alter-Ego", ul. Bota- 
niczna 38A, 70-786 Szczecin, tel. 
(0-prehks-91) 464-39-35 lub O- 
607-544-491 


POLICYJNY L'J 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
USLUOIMEDYCZNE a 
SŁUPSK: Nocne dyiury + 
stomatologiczne. al. 
WOlska Polskiego 1/14, 
tel. 840-18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowia Stomatolo- 
giczne "VItrodent", Słupsk, ul. 
Sołdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Gl6wnej) - calodobowa; 
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł- 
mońskiego 3, tel. 845-61-60 - czyn- 
na wbodz. 8-19 
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czynna 
w godz. 7-19; Przychodnie POZ: ul. 
Mlyńska 1 a, tel. 841-37-63 w godz. 
8-19; ul. Mochnackiego 19, tel. 848- 
26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska Stscja 
Opieki Carltss Hospicjum Domo- 
we, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58 
czynne od poniedzialku do piątku 
w godz. 8.30-14 
USLUOIRÓźNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe. 
SIupsk, ul. Poniatowskie- 
go 44, teVfax 842-57-67 
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro- 
niczny, szkolenie w siedzibie klien- 
ta, 0-601-941-463; (O-prefiks-59) 
842-33-07 
Hotel dla psów (calodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 842- 
84-14,840-02-21,0-603-070-170 
PIZZA NA TEL 
 
Bar Norton, ul. Starzyń- I . ", 
skiego 2, tel. 848-65-00 ' h 
Bar Pizzeria Italia, ul. 
Mickiewicza 48, tel. 842-60-10, 
czynna 10-22 
Bar Pod Kasztanem. ul. Wojska 
Polskiego 52, tel. 842-70-46 (do- 
wóz tylko do firm) 
Chata Macochy. ul. Wojska Pol- 
skiego 3Oa, tel. 840-22-60 
Euro-Bar. ul. Tuwima 6, tel. 842- 
08-77 
Kaspertino. ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Pepe. al. Sienkiewicza 7, tel. 840- 
18-14 (naleśniki francuskie) 
Plnocchlo. ul. Towarowa 2 (wej- 
ście od ul. Szczecińskiej - tel. 841- 
19-98 
Presto. ul. Kotarbińskiego 8a, tel. 
845-68-00 (zestawy obiadowe, fak- 
tury Vat) 
OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA · 
MONITORINO 
 
Lex Crlmen (Patrol): 
SkJpsk - 840-28-05; Sławno - 810- 
48-05; Koszalin - (0-prefiks-94) 
342-28-83; Kołobrzeg - (O-prefiks- 
-94) 354-21-67; BiaJogard - (O-pre- 
fiks-94) 312-25-35 
POCZTA I TELE- f5ł 
KOMUNIKACJA ...... 
SŁUPSK. ul. Kołłątaja 31 l 
(calą dobę) tel. 841-30- 
45; 842-52-47 


DYŻURY APTEK D 
SŁUPSK - "Ratuszo- 
' ( 
wa", ul. Tuwima 4, tel. 
842-49-57; "Przy Placu 
Dąbrowskiego", (wejście od ul. 
Przemysiowej) otwarta codzien- 
nie 8-22, tel. 840-30-22; 
"BYTÓW - "Helios", ul. Wojska 
Polskiego 36E, tel. 822-66-68 
CZŁUCHÓW - "Oberlend", ul. 
Długosza 29, tel. 834-17-52 
LĘBORK - "Bluszczowa", ul. 
Czołgistów, tel. 863-32-05 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Królowej Jadwigi", 
ul. Królowej Jadwigi 12B, tel. 857- 
56-76 
USTKA - "Panaceum 013", ul. 
Kopemika 18, tel. 814-43-67 
WICKO - "Pod Agawą", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY [1 
SŁUPSK: MUZEUM PO- 
MORZA ŚRODKOWEGO .:
...: 
Zamek Ksląiąt Pomor- 
skich, ul. Dominikańska 5-9, czyn- 
ne w godz. 10-16: Skarby KSiążąt 
Pomorskich; Sztuka dawna Pomo- 
rza od XIV do XVIII wieku; Jak we- 
wnątrz arkI. Rze
bl8rz Helnz Theu- 
erjahr; Młyn Zamkowy, czynny 
w godz. 10-16: Dawna I wsp6lcze- 
sna sztuka ludowa na Pomorzu 
Środkowym; Szli na Zachód osad- 
nicy; Tęczowy śWiat bajek; Herba- 
ciarnia w Spichlerzu, czynna 
codz. 10.30-20: Ryszard Nowa- 
kowski (SAS) - Fotografie sOCjolo- 
giczne; Galerie Bursztynowa, ul. 
Tuwima 9: Inkluzje roślinne I zwie. 
rzęce w bursztynie; Galeria Kame- 
ralna, ul. Partyzantów 31a, czynna 
w godz. 8-16; WojCIech Ledera - 
Obrazy; Baszta Czarownic, ul. F. I 
Nullo 8, czynna w godz. 10-17: Mie- 
czyslaw WeJman (1912-1997) - J 
grafika i malarstwo 
BYTów: Muzeum lachodnlo-Ke- 
szubakle, tel. 822-26-23 w godz. 10- I 
18: Kultura materialna Kaszubów by- 
towskich; Portrety Ksiąbłt Zachodnio. 
pomorskich; Barbara Ur - rze
ba, I 
Andrzej Piwarski - malarstwo 
CZŁUCHÓW: Muzeum Reglonal- I 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi czkJchow- 
skiej; Pradzieje; Rzemioslo arty- 
styczne XV-XIX wieku; Z dziejów 
miasta I zamku; Haft ludowy z po- 
wiatu czluchowskiego; Krystyna 
Hehorowicz - pastele 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowlń. 
sklej. tel. 846-30-20 w godz. 9-18: 
Architektura i kultura materialna 
Słowińców; Pomorskie plenery 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10-16: 
Lębork w zabytkach i dokumentach 
(Lębork na starej fotografii); Alfred 
Lubocki - prace ludowe; Rzemioslo 
w pradziejach; CMcz kaszubska; 
Gabinet Paula Nipkowa (twórca te- 
lewizji); SIowo i Papier Korespon- 
dencja z przełomu XIX i XX wieku 
ze zbiorów KrzysztGfa macieja Ko- 
walskiego; Galeria Strome Scho- 
dy: Henryk Mądrawski - malarstwo 
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Naro- 
dowego. tel. 811-73-68 czynne 
po uprzednim uzgodnieniu telefo- 
nicznym 
USTKA: Bałtycka Gslerla Sztuki. 
ul. Zaruskiego 1 a, czynna w godz. 
10-16: Manusz Stanowski - Plaże 


TEATR 
 
Peństwowy Taatr Lalki - 
Tęcza. ul. Waryńskiego 2: 
 
Wielka draka o drogo- 
wych znakach, godz. 10,12 


KINA Im) 
SŁUPSK: MILENIUM tel. ł--'&l 
842-51-91 - Sala A - 
Matrix rewolucje, godz. 
17.30 i 20; Sala B - Naciągacze, 
godz. 18.30; 25 godzina, godz. 
20.30 
MCK: REJS - Equilibrium, godz. 
18 
BYTÓW: ALBATROS - Zróbmy 
sobie wnuka, godz. 18 


USLUOI II 
POGRZEBOWE . . 
SŁUPSK: "KALLA", ul. 
Armii Krajowej 15, tel. 
842-81-96; 0-601-928-600; Infoll- 
nla bezpłatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
"ZIELEŃ", tel. 842-30-42, (calodo- I 
bowe) tel. 0-502-525-005 
"HERMES". ul. Obrońców Wybrze- 
ża 1, (calodobowo) tel. 842-84-95; 
0-604-434-441, 
... 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem SkJpsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 


(teb) 


www.glos-pomorza.pl 

lupsk@glos-pomor7a.pl 


OD 


6.00 Wladomo'cl 
6.05 Telezakupy 
6.15 Kawa czy herbata? 
6.00 Wladomo'cl 
6.10 Prognoza pogody 
6.15 Woronlcza 17 
6.25 Moda na aukcea 
(2062) - telenowela 
6.50 Kluyka Animacii: Na 
wyaokleJ górze 
8.05 Kluyka Animacii: 
Opowle'cl Starego 
D,bu 
8.20 Plutelinek 
I przyjaciele 
8.45 Baleczkl Jedyneczkl 
10.00 WItal, Franklin - serial 
animowany 
1D.25 SI6dme niebo (67) 
- serlalobycz. (powt.) 
11.10 ZUS radzi - magazyn 
poradnikowy 
11.25 Fauna I flora naazego 
orgenlzmu (12-oat.) 
- serial dokumentalny 
11.50 KalIliki nalealeń 
12.00 Wladomo'cl 
12.10 Agroblznea 
12.20 Semo iycle - reportaż 
12.40 Klan (756) (powt.) 
13.05 Tak czy nie? (51 
- serial krym. (powt. ) 
14.00 Nasza rytmy zdrowia 
- maga;ryn 
14.20 Zhlczenl EuroPII 
14.40 Światowe dziedzictwo 
ku"ury: Stare mlaato 
w Selzburgu - nim dok 
15.00 Wladomo'cl 
15.10 Flllbnka z ReJaklej 
wyapy - reportaż 
15.35 ObHrwator 
wolakowy 
16.00 Rower Blaiela - mag. 
16.25 Moda na aukcea 
- telenowela (powt.) 
16.50 Sportowy Expreaa 
17.00 Teleexpreaa 
17.20 Go'ć Jedynki 
17.35 Klan (756) - telenoweta 
16.05 Trzecia 8Irona 
medalu - program 
publicystyczny 
16.45 Irak 2003 
18.00 Wieczorynka: Maty 
MI' - serial animowany 
18.30 Wladomośct 
18.51 Sport: Prognoza 
pogody 
20.20 Zab61czy kochanek. 
thriller, USA 1995, ra2. 
Steven Schachter, wyk. 
Judlth Ughl, Jack 
Wagnar 
21.51 Kryminalna Jedynka 
22.20 Obraz 
nlekontrotowany 
22.45 Oblicza mediów 
23.10 Monitor Wladomo'cl 
23.28 Blznea report 
23.35 Sobowtór (2-oat.) . 
film historyczny, jap. 
1980, ret. Aklra 
Kurosawa 
0.88 Zakończenie progremu 


OD 


6.45 Teleaklep 
7.30 Drew Carey Show 
(29/80) . serial 
komediowy (powt.) 
6.00 Alf (681100) - serial 
komediowy (powt.) 
6.30 Talemnice 
pocałunku (67199) 
- telenowela 
(powt.) 
8.20 Cena milości (231951 . 
telanowela (powt.) 
10.15 Lamlatówka - 
taletumleJ 
11.05 Mlaalon Impoaalble 
(26/35) - serial 
sensacyjny (powt.) 
12.00 Mala kal,inlczke 
(35/1751 - telenoweła 
(55) 
12.55 Telaaklep 
14.25 Talemnice 
pocalunku (68199) - 
telenowela 
15.20 Cena ml/o'cl (24/95) . 
telanowela 
16.10 Norman 
w tarepetach 3 
(14/22) - serial 
komedIOWy (powt.) 
16.40 Alf (69/1001 - serial 
komediowy 
17.10 Paml,ć abeolutna 
(18/221- senal 
sensacyjny (powt.) 
16.10 Mlaalon Impoulble 
(27/351 - senal 
sensacyjny 
18.10 Drew Carey Show 
(30180) - serial 
komediowy 
18.40 Norman w tarepetach 
3 (15122) - senal 
komedIOWy 
20.10 CÓrka iotnlarze 
ni. piecze 
- film obyczajowy, 
ameryk. -ang.-franc. 
1998, re2. James Ivory. 
wyk. Kris Knstollerson, 
Barbara Hershey 
(powt.) 
22.40 Gliniarze na 
motorech (9/23) - 
senaJ sensacyjny 
23.40 Kawaler do wzl,cla - 
Extra - program 
rozrywkowy 
0.10 Obl,ienle Waco 
- film sensacyjny, 
USA 1993, 
re2. DlCk Lowry, 
wyk. Timolhy DaIy, 
William O'Leary 
2.00 Króleatwo 
niewidomych 
- nim sensaCYJny. 
USA 1995, 
ret. Nick Vallelonga. 
wyk. MlChaeł Blehn, 
William L. Petersen 
3.50 Zakończanie 
progremu 


Środa. 191istopadd 2003 r. glos Pomorza 


OD 


7.05 Studio urody - mag. 
7.15 DwóJka dzieciom: 
Plecak palen przyg6d 
(5/13) - serial przygod.; 
Pomyalowy wnuczek: 
Dziwna przygody 
Kozlo/ka Mato/ka 
- seriale animowane 
8.00 M lak mIlość (144) - 
senal obyczaJOWY 
8.50 Pytanie na 'nladanle 
- magazyn 
10.20 Zobacz to... - program 
ku"uralny 
10.35 Song of Love - Joae 
Cura I Ewa Malu- 
Godlewaka - koncert 
11.25 Klinika Berlin 
Centrum (6/13) - serial 
obyczajowy 
12.15 Wlelkla romanae 
dwudzleatego wieku: 
Paul Newman 
I Joanna Woodward 
serial dokumentelny 
12.40 Telezakupy 
13.00 Panorama 
13.15 Zlotopolacy (385): 
Niech iywl nie tracll 
nadziei - telenowole 
13.45 Sokole Dko (2/22)- 
serial przygodowy 
14.30 30 toni Llata, IIata 
lista przebojów 
15.00 Wokół naa: 
Talemnica 
przeazloścl - eztuka 
Jacka Butrymowlcza, 
pol. 1997, tato Jacek 
Butrymowlcz 
16.00 Panorama 
16.28 Prognoza pogody 
16.30 Film dla 
nlealyazllcych: M lak 
mllo'ć (173) - serial 
obyczejowy (powt.) 
17.30 Studio aport: 1/8 
Młodzleiowych 
Mlatrzoatw Europy - 
mecz Polaka - 
Blaloru' 
20.05 M lak mllo'ć (174) - 
senal obyczl1JOWY 
20.88 Paragraf 148 - kara 
'mlercl - cykl 
dokumentalny 
21.25 LInia apeclalna: 
Jaroalaw KalInowaki 
22.00 panorema 
22.20 Sport talegram 
22.25 Prognoza pogody 
22.40 Stopi ReportU 
22.118 Kino Mocnych 
Wraień: Agent - nim 
sensacyjny, USA 2000. 
ret. Robert Lee, wyk. 
BrIan Bosworlh, Bob 
Dawson 
0.40 Dla naazych 
chlopców - 
komadiodramat, USA 
1991, re2. Mark Rydell. 
wyk. BeIIe MIdier, 
James Caan 
3.05 Zakończenie programu 


11m 


6.50 Echa dnia - program 
publicystyczny 
7.15 Telezakupy 
7.30 Kurier - program 
InlormaCYJny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panoreme, Prognoza 
pogody - program 
Inlormacyjny 
6.00 Podać r,k, - magazyn 
społeczny (powt.) 
6.15 Go'ć Trólkl - wywiad 
6.30 Kurlar 
6.40 Prognoza pogody 
6.45 Go'ć dnia - WYWiad 
9.00 Tranamlala 
poaledzenla 
SeJmowel KomlaJI 
Śledczaj 
111.45 Z archiwum TVG: 
Zaufal naturze 
16.15 Penorema, Prognoza 
pogody, Wiadomości 
aportowe - program 
InformaCYJny 
16.30 Kurlar 
16.40 Prognoza pogody 
16.45 Rozmowa dnia - 
program publicystyczny 
17.00 Paychlatrla bez I,ku - 
magazyn 
17.30 Kurier 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Kwiaty I ogrody - 
program poradnikowy 
16.00 Panorama, Prognoza 
pogody, Wiadomości 
aportowe, Punkt - 
program publicystyczny 
16.30 Kurier kulturelny 
1S.40 Prognoza pogody 
18.45 Temet wIeJakI- 
magazyn 
19.05 Rodno zamla (powt.) 
18.30 Teiszakupy 
18.45 Rozmowa dnle- 
program publicystyczny 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurlar - program 
Informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnia - program 
publicystyczny 
21.15 Eurotal - magazyn 
21.30 Kurier goapodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, Prognoza 
pogody - program 
informacyjny 
22.00 Tygodnik 
goapodarczy 
22.15 To leat tamat - cykl 
reporWy 
22.30 Kurier - program 
Informacyjny 
22.45 Kurier aportowy 
22.55 Studio pogoda 
23.05 1ycle al, zmienia - 
nim sensacyjny, wt. 
2000, re2. Gianlulgł 
Calderone 
0.40 Zakończanie 
programu 


mmI 


6.00 Ploaenka 
na iyczanle 
6.45 TV Market - magazyn 
reklamowy 
7.00 power Ranger. (47) 
- senal SF 
(
WI.) 
7.30 Tranaformery (22) 
serial animowany 
(powt.) 
8.00 MacGyver (105) - 
serial sensacyjny 
(powt.) 
8.00 Bar bez granic - 
realIty show 
8.30 Słoneczny petroi 6 
(138) - serial 
przygodowy 
(powt.) 
10.30 Bar bez granic - 
realIty show 
11.15 Awanture o kaa, - 
teleturniej 
12.15 Semo iycla (261) - 
serial obyczajowy 
(powt.) 
12.45 Serca na rozdrotu 
(15) -telenowela 
13.40 TV Market - magazyn 
reklamowy 
13.55 Czulość I kłamatwa 
(81) - serial 
obyczajowy 
14.211 power Rangere (48)- 
serial SF 
14.50 Pokemon - seriAl 
enlmowAny 
15.15 Nalzabawnlelaza 
zWlerz,ta 'wlata - 
program rozrywkowy 
15.45 Informecle 
16.10 Interwencia - reportat 
16.30 Harkulea (51 - serial 
fantAsy 
17.30 Hugo Expreaa 
program dle dzieci 
17.55 Bar bez granic - 
reAllty show 
18.30 Informacie. Sport 
18.00 Prognoza pogody 
18.15 Awantura o kaa,- 
teleturniej 
20.15 Bar bez granic - 
realIty show 
21.00 Semo tycie (262) - 
serlalobycl..jOWY 
21.30 Studio LOTTO 
21.40 Charlla Cykor - 
komedia sensacyjna, 
USA 2000, 
re2. ErIc Blakeney, 
wyk. Sandra Bullack. 
Llam Neeson 
23.40 Blznea Informacje 
24.00 Prognoza pogody 
0.05 Graffiti - program 
publicystyczny 
0.20 Fala zbrodni (2): 
Nlawlnno'ć 
- serial sensacyjny 
(powt.) 
1.20 Aquaz Superch81 
4.30 Magazyn rellgllny 
5.30 Zakończenia 
progremu 


HALLMARK 


7.45 Trudny mecz - film 
obyczajowy, USA 2002 
8.30 Z dala od Nairobi - 
film obyczajowy, USA 
1985 
11.15 Zlamana 'luby - film 
obyczeJOWY. USA 1987 
13.00 Powrót do 
Provldence (7) - serial 
obyczaJOWY 
13.45 Dr Qulnn (123) - serial 
obyczajowy 
14.30 Z dala od Nairobi - 
film obyczajowy, USA 
1985 
16.15 Trudny mecz - film 
obyczajowy, USA 2002 
17.411 Powrót do 
Provldence (7) - serial 
obyczaJOWY 
16.30 Dr Qulnn (123) - serial 
obycZ8)OWY 
18.30 Szare rzeczywlato'ć - 
dramat obyczaJOWY, 
USA 1992 
21.15 Strói brata mego - 
thnller, ameryk.-kanad. 
2002 
23.00 GOrllczka nocy: 
ZwilIzany 
obowlllzklem - dramat 
sensacyJny. USA 1995 
0.30 Szare rzeczywlatość - 
dramat obyczaJOWY, 
USA 1992 
2.15 Strói brata mego - 
thnllar, ameryk.-kanad. 
2002 


POLSAT SPORT 


8.00 Hokej na lodzie: NHL 
- mecz Colorado 
Avalanche - Anaheim 
Mlghty Ducks 
10.20 Punkt, Ht, mecz 
11.20 Koazykówka: Liga 
Europejaka FIBA 
(powt.) 
13.00 Magazyn LIgi 
Mlatrzów 
13.30 Studio futbol 
14.00 KO TV Claulca (74) 
15.00 Glllełte World Sport 
15.30 HokeJ na lodzla: NHL 
(powt.) 
17.50 Futbol Mundial 
18.20 NaJkrótaze hiatorla 
MŚ w plice noineJ 
16.35 Koazykówka: 
Eurollge Mticzyzn - 
mecz Efes PIlsen 
Stambuł - 8enetIon 
TravlM 
20.35 Koazykówka: 
Eurollge M,iczyzn - 
mecz PameB8 Val8ncla 
- Alba Berlin 
22.35 Koazykówka: 
Eurollge M,iczyzn - 
mecz Pau.{)r!hez - FC 
Barcelona 
0.20 K.O. TV 


lmI 


5_20 Uwagal - magazyn 
(powt.) 
5.40 Prawdziwa mllo'ć 
(46190) -tełenowela 
(powt.) 
6.30 Teleaklep 
7.10 Córka przeznaczania 
(1031110) -telenowela 
(pawi.) 
6.00 Ścleikl mllo'cl 
(152/219) - lelenowels 
6.50 Acllon Man (8/26) 
senal animowany 
8.15 Tele Gra -teleturnlaJ 
10.15 Teleaklep 
11.15 Chwila prawdy - 
program rozrywkowy 
12.35 Na Wapólnel (168) - 
serial obyczajowy 
(powt.) 
13.10 Savannah (4/34) - 
serial obyczejowy 
14.10 Brzydula (106/168) - 
telenowela 
111.00 Nlklta (49196) - serial 
sensacyjny 
16.00 TVN Fakty 
111.10 CÓrka przeznaczenia 
(1041110) - telenoweła 
17.00 Kropek 
17.10 Prawdziwa mllo'ć 
(47190) -telenowl!la 
16.00 Rozmowy w toku - 
wlkshow 
18.00 TVN Fakty 
18.30 Sport 
18.40 Pogoda 
18.411 Uwagal - maga;ryn 
20.10 Na Wapólnel (1681- 
serlalobyczejowy 
I Marla odkrywa, te 
nie jesl lak tolerancyjna, 
Jak do tej pory SlJdllln. 
AndrzeJe odwiedza MI- 
chał, kl6ry Jest zasko- 
czony skromnymi wa- 
runkami. w Jakich 
mieszka jego braI. 
Do domu Igora przycho- 
dzą koledzy. StAralłlslę 
przekonać chlopaka, 2e 
pozytywne myślenie 
mota mleć zbawianny 
wpływ na Jego stan 
zdrowia I pozwoli mu 
wr6cłć do eportu. Izabe- 
la wciąż lest przekona- 
na o wierności Saba- 
allana. Kinga me wyrzu- 
ty sumienia z powodu 
ukrywanls przed przyja- 
ciółką prawdy. 
20.40 Kawaler do wzlf(:la . 
program rozrywkowy 
22.00 Druga twarz - program 
rozrywkowy 
23.011 TVN Fakty Wieczorna 
23.30 Twoja droga do 
gwiazd: Trening - 
program rozrywkowy 
24.00 Cela - reportaż 
0.30 Sltacze - program 
rozrywkowy 
1.35 Nic atraconego - 
programy powtÓrkowe 


TV VECTRA 


17.15-16.25 
Dz" w programie: 
Obaerwator - serwts 
InformaCYJny 
I prognoza pogody; 
Słupakl magazyn 
HmorZlldowy; 
Moto Mag - magazyn 
motoryzacyjny; 
1ycle w tańcu 
- reparta2 biogranczny 


EUROSPORT 


6.30 Klarunek Ateny 
(powt.) 
8.00 Watta (powt.) 
8.30 Podnoazenla 
cl,brów: 
Mlatrzoatwa Świata 
w Vancouver 
13.00 Pltka noina: 
Droga do Euro 2004 - 
mecze banuowe 
(powt.) 
15.00 Podnoazenle 
cl,brów: 
Mlatrzoalwl Świata 
w Vancouver (powt.) 
17.00 Plika noina: 
Droga do Euro 2004 - 
mecze baratowe 
(powt.) 
18.45 Magazyn olImpijaki 
20.15 Wednasday Selecllon 
20.30 Jeździectwo: Skoki 
pokazowe 
w Portlmao 
21.30 Jeździectwo: Puchar 
Świata w BarIlnie 
22.30 1eglaretwo: Magazyn 
Świat ieglaretwa 
23.00 Wladomo'cl 
Euroaportu 
23.15 Plika noina: Droga 
do Euro 2004 - 
mecze berdowe - 
n8jwatnieJsze 
wydarzania 
1.15 Wiadomości 
Euroaportu (powt.) 
1.30 Zakończanie 
programu 


RADIO SŁUPSK 
95,3 FM 


6.30-14.30 Co godzinę 
wiadomości lokalne. 7.00- 
10.00 Program mieJski. 
10.00-11.00 Studio Kon- 
takt. 15.30-16.00 Muzycz- 
na Bitwa. 16.00-18.00 Pro- 
gram reporterów Atul. 
18.00-20.00 Nawigator - 
muzyczna audycja dla mIo- 
dZlety. 21.00-22.00 Spo- 
tkania z muzyką - prezenta- 
CJa muzyki powa2nej. 22.00 
Dobry wieczór Europo.
		

/18396-0015.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Środa, 19 listopada 2003 r. 


Jak poprawić jakość paliwa? 


uo 


. 


lewa my oktany 


- Jetdtę czasamI slutbowo na Za- 
chód. Dlaczego. kIedy tankuję 
w NIemczech. auto sprawIa mI sIę 
jakby lepIej. silnIk spokojnIej pracu. 
je 1- takle odnoszę wratenle - osIą. 
ga wIększą moc? Czy mote to ozna- 
czać. te jest bardzIej zasobne 
w oktany? 
Takle pytanie zadał nam 
ostatnio po kolejnej podróży 
do Niemiec Zygfryd K., kierowca 
zawodowy. Przyznał, że mogą to 
być tylko I wyłącznie jego wraże- 
nia subiektywne, ale - mówi - 
rozmawiam z Innymi kierowcami 
I oni mają podobne zdanie o ja- 
kości tankowanego w Polsce pa- 
liwa. Daje się to odczuć zwłasz- 
cza jesienią I zimą. 


Batalia o lepsze 


Niedawno przez polskie pu- 
blikatory przetoczyła się batalia 
o lepszą jakość paliwa. Zwłasz- 
cza oleju napędowego. Ileż to 
już bowiem głośnych afer z ole- 
jem opałowym, ba, nawet ma- 
szynowym w roll napędowego. 
Ale my dziś zajmiemy się spqso- 
baml ulepszania tankowanego 
na stacjach benzynowych pali- 
wa. 
Okazuje Się, że stacje benzy- 
nowe oferują spore Ilości tzw. 
ulepszaczy. Ich mnogość może 
zadziwić. I to, że coraz więcej 
kierowców je kupuJe. 


Aż 24 rodzaje 


Na szczecińskich stacjach 
spotkaliśmy aż 24 rodzaje prepa- 
ratów, produkowanych przez klika 
firm. Niektóre zapewniają, że 
swoje ulepszacze testowały w bo- 
lidach i samochodach rajdowych. 
Jeśli wierzyć producentom - ich 
stosowanie w autach osobowych 
i ciężarowych gwarantuje kierow- 
com spore oszczędności finanso- 
we na paliwie oraz zabezpiecza 
przed niepotrzebnymi wizytami 
w warsztatach naprawczych. Ce- 
na jednego opakowania: 
od 9,50 zł do prawie 30 z/. Jeden 
pojemnik najczęściej wystarcza 
na 60 litrów paliwa. Czyli na jedno 
tankowanie. Jednym z wyjątków 
jest ,Anti-gel" za 21,45 zł, zapo- 
biegający wytrącaniu się parafiny: 
wystarczy na 380 litrów oieju na- 
pędowego. 


Więcej mocyl 


"Przywraca moc i przyśpie- 
szenie, redukuje dymienie, i ha- 
łaś, zapewnia równomierną pra- 


Fł-E-K-L-A-M A 


. II 
O --,I 
. - 
, .0 'ng 99 I 
U . :, 
I , 
_Ol 
\ 
 
_. 
. 
. 


· .lg 99+ 


.. 


Roc "'9 99+ 


I 
cę silnika". Tak swe wyroby re- 
klamuje jeden z producentów. 
STP do czyszczenia wtryskiwa- 
czy silników dieslowskich kosztu- 
je 19,20 zł. Kolejny preparat 
do diesla z antyżelem zabezpie- 
cza przed wytrącaniem się para- 
finy -15,60 zł. "Formuła do ben- 
zyny" za 14,30 zl "redukuje zuży- 
cie paliwa i obniża toksyczność 
spalin, utrzymuje gaźnik, wtryski- 
wacze i zawory ssące w stanie 
maksymalnej skuteczności 
i sprawnoścI". Kolejny preparat- 
"Octan e booster" - za 28 zł - 
"podnosi liczbę oktanów, ułatwia 
rozruch I poprawia czystość spa- 
lin". 


Kto smaruje, ten Jedzie? 


Do benzyny - jeśli wierzyć pro- 
ducentowi - warto dolać "Petroi 
additive" (11,30 zł), do oleju napę- 
dowego w tej samej cenie - "Die- 
sel additive." .zwiększa moc, sma- 
ruje wtryski, zmniejsza zużycie pa- 
liwa, oczyszcza cały układ 
paliwowy". Podobne działanie ma- 


Znakowanie doskonałe" 


,. 


Auto-RMIo I 
...........,. .... tlił -ł .111IU04I01504 
BH3733 


"'1. "...alłl lIIU 


J 


\ 


... 


I 
, 


ją preparaty kolejnej firmy, wystę- 
pujące w sprzedaży pod nazwą ..K 
skydel karburatorskydel" i ..Rhigen 
diese!". Kosztują niewiele po- 
nad 10 zł. 
Na uwagę zasługują też środki, 
które - jak reklamują je producenci 
- usuwają wodę z układu paliwo- 
wego i zapobiegają zamarzaniu zi- 
mą, a latem absorbują parę wod- 
ną. O tym, że w paliwie może zna- 
leźć się woda i jakie to może 
przynieść skutki, wspomnieliśmy 
niedawno pisząc o teście biopali- 
wa. Najczęściej nadmiar jej daje 
o sobie znać jesienią i zimą. 
Zwłaszcza w autach z silnikami 
benzynowymi przerobionymr 
na gaz, gdy benzyna długo długo 
,,,leżakuje" w baku. "STP water re- 
nover" można kupić za 29,90. Ta- 
kich preparatów usuwających wo- 
dę z paliwa spotkać można na sta- 
cjach benzynowych więcej. Są też 
specjalne środki do aut zasilanych 
gazem - m. in. "LPG gaz additive" 
(Dostrzegłem to w jednej z bydgo- 
skich stacji Orlonu"). Zawarte 
w nim "dodatki zapobiegają sta- 


.. 


,...... 


.. 


... 


rzeniu się benzyny w baku i ukła- 
dzie paliwowym oraz skutecznie 
usuwają zanieczyszczenia". 


Sprawdzony 
w klimacie syberyjskim 


W czasie mrozów, w aucie nie 
najnowszej generacji, może się 
przydać "K super start" w aerozolu 
- "sprawdzony przez producenta 
w klimacie syberyjskim". Dozuje 
się go wprost do gaźnika. 
W stacji "ESSO" spotkałem 
klienta, który kupował jeden z wy- 
mienionych uiepszaczy do paliw. - 
Jesienią, gdy zaczynają się chłody 
i deszcze. oraz zimą, gdy mrozy, 
wlewam taki środek do baku - po- 
wiedzia/. - Oczywi
ie nie za każ- 
dym razem. Staram się dolewać 
ten środek zwłaszcza w trasie, gdy 
tankuję w przypadkowych sta- 
cjach. Nie wszystkie mają te pre- 
paraty, wifIC dziś kupuję na zapas. 
Po wlaniu polepszacza do baku 
silnik jakby rÓwniej pracuje i chyba 
jest bardziej zrywny. 
ADAM LEWANDOWSKI 


l 


PRO}<'FSJONALNY M()N1."'AL 
AUTOAlARMY; RADIOODTWARZACZE 
SYSTEMYANTYNAPADOWE 
CENTRAlNE ZAMKI 
IMMOBILlZERY 
NIEKONWENCJONALNE ZABEZP. . 
ZESTAWY GŁo$NoMówIĄCE 'I 
ALARMY BEZPILOTOWE 
.
..VI: 
 SYSTEMYAUDlOWIZUALNE/DVDI 
BH4303 


75-522 Koszalin 

.on
L

ch26A 
tel 094 34 35 883 
kom. O 602 134 796 


PRĘŻNA OFERTA OD 62 300 ZŁ- 
Do kof1ca roku, kupujlIc Mitsubishi Csrism
 lub Spscs Stsra r6wnisż w wersjsch 
z silnikism 1.9 Dl-D (Dirsct Injection Diessl) 


OTRZYMASZ GRATIS: t/ OPONY ZIMOWE 
t/ BAGAŻNIK DACHOWY 


.. 


- 


. 


. 


.: .... 


.CARISMA 1.9 DI-D es n)' od 88 350 zl 


.SPACE STAR 1.91JI-D esn)' od 82 300 zl 


MITSUBISHI I 


.f. . 


-'Z ł' 


t/ RADIOOOTWARZACZ 
t/ AUTOALARM 


. 


. 


.. 
. 


.. ........ 


tOOIS 


SL1230 


--= 


OGRZEWANIA NIEZALEZNE 

 ł-Iebasło 
ł-- Ebe
cher 
Koszalin, ul. Przemysłows 8 
tel. 341 7544. kom.:0602 729 561 
G-4182  RAIFFPOL 


Firma RGiffpollpruda . 
lIICII'Id lubi... S 
rok produkcJI. 2000 
pojlllll104t 1l1ni1G.2417 CII 1 
cIopuIlczoIna 
t ;l
 
kolor fllldMJia; Cł-IMCI zJcIIł 


blibU i
: .00000:mQ6 


fA 


BH4328 


PR--O-M o-c- J-A 


I glos Pomorza 


Oodatek 


,d 


1\ da . hen 


zawsze w czwartek 
w GŁOSIE POMORZA 
Jutro przeczytasz w nim m.in.: 


. Fachowcy z "Muratora" radzą naszym Czytelnikom 
. Oferty nieruchomości 


I:. 


Zdmieść ogłoszenie w dodatku, tel.: 
(0-94)3473514,34735 03-07.(0-59)8403251 


glos Pomorza 
. ra · nagrody 


w 


- 


wyślij sms na numer 

 . 
 7140 O treści 

" 
 JJ gp auto nagroda 
Co tydzień losowanie nagród 


Koszt zabawy 1,22 zł brutto 


02308 


NA STACJACH PKN ORLE N 


Wygrali 
tankowanie! ! 


Spośród wielu poprawnie przysłanych kuponów rozlosowaliśmy 
czterech szczęśliwców - z dwóch edycji konkursu, którzy wygrali 
karty wartości 75 zł na darmowe tankowanie na stacji pałiw PKN 
Orien. 


.. nllll: 
JAROSŁAW SZARKOWSKl Z KOllallna 
JÓZEF GŁOWACKI Z Koszalina, 
BERNARD sroKA ze Slupska 
ZBIGNIEW WRUSZCZAK ze Slupskl. 
Zestawy gadzetów PKN OrIen trafią do: 
Grzegorza Prusinowskiego z Mielna, Janusza Molsklego z Koszali- 
na, Krzysztofa Gałka z Koszalina, Ryszarda Nakoniecznego z Koszali- 
na, Kazimierza Honarskiego z Kołobrzegu, Zdzislawa Kapicy ze Szcze- 
cinka, Mieczysława Krawieckiego z Dąbek, Andrzeja Huniniuka z Po- 
łczyna Zdroju, Adama Kulika z Bobolic, Jarosława Figla ze Słupska, 
Michała Nowaka ze Słupska, Zenona Stanislawaskiego z Ponanowa, 
Beaty Stelmachowskiej ze Słupska, Tomasza Gotofrta z Kędzierzyna 
oraz Janiny Piotrowicz ze Słupska. 
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
94/3473509. 


biuro reklamy 
glos Pomorza 


świadomy wybór 


... 


· YJ JAPP AR.. T 6 :>.c 


CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPONSKICH I KOREAŃSKICH 


ZAMIENNIKI 
I ORYGINAłY 


HURT I DETAL 


PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYłKOWĄ 
FIRMAMI SPEDYCYJNYMI 


80-465 Gdańsk-Zaspo, ul. Hynko 21 pow. 50, fax (O-58) 344 34 53, 
tel./fox 344 34 52 
81-356 Gdynio ul. Starowi ej ska 52, tel. (O-58) 661 -29-20 
SL1146
		

/18396-0016.djvu

			str. 16 Auto 


www.glos-pomorza.pl 
redakcjaICVgtos-pomorza.pt 


ANKRIS SŁUPSK 
84
2
1,KOM.69

 
PEUGEOT PARTNER (2000) 
1.9 diesel, srebrny met. 
CENA: 32 000 zl 
KUPIONY W SALONIE!!  
FRONTON 
Moillwaji udzielania 
gwarancp 


SALON POJAZDÓW 
UŻYWANYCH 


KS1280 


KOSZALIN, UL. BOH. WARSZAWY 23, tel. (094) 346 29 54 


\
i f- i
. . 'I I
 SALON POJAZDOW U!VWANYCH 

 ' (094) 346 29 54 
NOWE ATRAKCYJNE CENY DLA 
..... . ... PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 

 
.- SALON POJAZDÓW U!VWANYCH 
(094) 346 29 54 
FIAT SEICENTO (1999) 
1,11. benz., alarm, cent. zamek, 
'" 'I el. szyby, allbag, 2 komplety opon. 
Cena: 15.200 zl 

 L 1\ SALON POJAZDÓW U!VWANYCH 
,.. (094) 346 29 54 
, 
 SKODA FABIA (2000) 
ł 1,41. benz., kupiony w salonie. 
Cena: 26.000 zl 


ANKRIS SŁUPSK 
84
2
1,KOM.69

 
PEUGEOT 206 XT &oD (2000) 
2.0 HDI 90 KM, pomarańczowy met. 
CENA: 38 900 zł 
KUPIONY W SALONIE!! 


KS1280 


- 


ANKRIS SŁUPSK 
84
2
1,KOM.69

3 
FORD ESCORT 3-D (1998) 
1.6 benzyna, srebrny met. 
CENA: 18900 zl 
STAN BARDZO DOBRY!! 


www.nissan.com.pl 


NISSAN 
PRIMERA 


ISSA 


Autoryzowany Dealer i Serwis Nissana POLMOTOR Społka Jawna 
75-737 Kosz
in, ul. Gnieźnieńska 24, tel. (O 94) 343-88-99 
77-300 Cz/uch6w, ul. Szczecińska 44, tel. (O 59) 834-50-11 

 http://www.polmotor.szczecin.pl. e-mail: polmotor1@nissan.com.pl 

 
. 


KS1280 


... 


ANKRIS SŁUPSK 
84
2
1,KOM.69

 
206 XR PRESENCE 5-D 
1.1, benzyna 60 KM, zloty met. 
CENA: 36 500 
FABRYCZNIE NOWY!!! 


KS1280 


...... 
HELI 


, 


Nissan Prim era 
KTÓRĄ WERSJĘ WYBIERZESZ?  


-: 


_OlA 


,I .. 
. 
".. . ,,
 
... A 
.... 

.. 
. --- .. 
j' 
 


 
",,- 
" 
. 
, \ 
I
 
..... 
..

 


.Szczegółowe informacje w salonach Pol motor Nissan 


Nissan Primera - to trzy różne wersje nadwozia: hatchback, 
sedan oraz wagon.. To także pełna gama silników benzynowych 
oraz najnowsza propozycja - sześciobiegowy turbodiesel 1.9 dCi. 
Nissan Primera. Masz teraz pełen wybór. 
.Samochody dostępne także w wersjach z homologacją cięzarową. 


Środa. 19 listopada 2003 r. głos Pomorza 


ato Handel Kom . szalin ul. Szuetińska (Store Blehce 2) 
( www.maxcar.ne.pl 
el. (0.94) 346 59 16, 0502588 305 
NAJWIĘKSZY KOMIS 
.,AX- AR NAJSZ YB SZA SPRZEDAŻ 
hn/ JU#.ł PrzYJmuJemy auta w komlc; 
'\ MAX CAR 346-59-16 
CITROEN C5 (2002) 

 2,21. HOI, wspom., 8 x airbag, ABS, 
- 
 el. szyby, radio, tempomat. 
klimatyzaCJa. 
Cena: 84.300 zl 
MAX CAR 346-59-16 
'r DAEWOO LANOS (1999) 
. 
-....... 1 ,5 I. 16V kat, radio, zestaw 
r--- głośno mówiący NOKIA, 
blok. skrzyni biegów. 
Cena: 18.300 zl 
'. MAX CAR 346-59-16 
MB VITO 108cdl (1999) 
2,21. COl, ABS, airbag, wspom., 
- alarm, radio. 
I Cena: 57.400 zl 
-- 
1 _. , .- ---Ił!Jjffii'" /II!!' MAX CAR 346-59-16 
I 
. .'7' VW PASSAT (90/95) 
... .. 
1 ,9 I. diesel 
Cena: 12.500 zl 
" II'  


.
 MAX CAR 346-59-16 
OPEL ZAFIRA.A (1999) 
1,61. benz., cent. zamek, ABS, 
rag: kierownicy, radio, 2 x airbag, 
et szyby i lus\., alarm. 
Cenll: 39.885 + VAT 


- 


-' ." .. ...-. 


MAX CAR 346-59-16 
FORD FOCUS (1999) 
1,41. banz., imobiliser, wspom., radio, 
hak, airbag, cent. zamek, ABS, 
el. szyby, radio. 
Cena: 31.500 zl 


.._r_- 
' ,'Iii' . 
\.' 


" 


- 


... 


MAX CAR 346-59-16 
RENAULT SCENIC combi (2002) 
1,6 I. benz., wspom., et szyby i lusterka, 
6 x airbag, ABS, alarm, 
klImatronie, cent. zamek, radio. 
Cena: 53,200 zl .- 


-"', 


- 


MAX CAR 346-59-16 
VW T-4 MULTIVAN (1996) 
2,41. diesel, wspom., alarm, cen\. zamek, 
. radio + minidisc, t x airbag, 
el. szyby, lusterka, alulelgi. 
Cena: 58.000 zl 


II 


--- 


"'1 1 ak' 


MAX CAR 346-59-16 
CHŁODNIA 5 SZT. 
MERCEDES 25-34,18-24,13-20,11.14, 
809, 612. 
VOLVO FL718-26 
CENY OD 16.000 + VAT 


=0-'::: 


o.....- 


" 


MAX CAR 346-59-16 
OPEL ASTRA II (1998) 
1,61. kat benz., 1 x airbag, radio z 
pilotem, ABS, wspom., 
et szyby i lusterka, radio CD. 
Cena: 29.900 zl w ofercie 2 szl 


'- 


" - - 

 - 


MAX CAR 346-59-16 
OPEL CORSA (1995) 
1,2 kat.. benz., 1 x airbag, radio, 
imobiliser. 
Cena: 15.500 zl 


.. 


MAX CAR 346-59-16 
NAJWIĘKSZY WYBÓR AUT 
CIĘi4ROWYCH I DOSTAWCZYCH, 
BEZPOŚREDNI IMPORT. VW T4, 
MB SPRINTER, FORD TRANSIT... 


..- 


-
 


-- 


.. 


A-3921 f"7łfj AUTORYZOWANY ZAKłAD 7&-728 Koaulln 
'AJ MONTAŻU ALARMOW (
-=:::ł.
:
) 6 
R..IDtftwarzac 1 +''''lllsl'' AD11Jalaml I
 
Znatrowanll IIIIaZd6w M'SI&SM lamki 1:1II1I1I_ 
tel. (0-94) 3462287, tel. kam. 0502532639, 0501532639 
REKLAMA
		

/18396-0017.djvu

			glos Pomorza Środa, 19 listopada 2003 r. 


L
l!.l t!.. L_U.LL
Lb. 
L
L!.L -ł-ł.a:L. t:..i.J. 
IDfrn 
 
1!I1 
 €R:I 
(bib (p$ €):OO) €Ji7 'lfl) 


. IstnieJemy od 1993 r. 
. samochody eksponuJemy 
pod dachem 
. naJniisza prowizja 
komisowa  
-. 

 " ,I 
. 
'1 1 . 


r 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
KIA CARNIVAL (2000) 
2,91. diesel, cent. zamek, wspom, ABS, 
alarm, el. szyby i lusterka, airbag, 
klimatyzacja, radio, orurowany, alufelgi. 
CenI: 58.500 zł 


-. 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
. VW PASSAT kombi (1995) 
2,0 I. banz., + instal. gazowa. 
CenI: 23.000 zł 


\  


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
DAEWOO MATIZ (1999) 
0.81. benz. + gaz. 
CenI: 15.900 zł 


,. 1\ 
"I 


:)  


-- 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
HIUNDAY SCUPE (1992) 
1,51, ben., wspomaganie, el. szyby, radio, 
stan bardzo dobry. 
CenI 13 000 zl 


t 


. 


gp -= AUTO HANDEL KOMIS 
I R,szard Lisowski 
Samochody dostawcze 
i ci,iarow. na zamówienie 
Rok z_kenle 1_ Koszalin ul.Gnieinieńska 43 tel. 34 11 540 


) MIX CAR 346-23-55 
Gr CITROEN ZX (1995) 
- 
, "- 1,41. benz., kat., reg. światel, 
airbag,lmoblhser. 
, CenI: 14.300 zł 
l. 
, 
.......
 MIX CAR 346-23-55 
r. 
FIAT PUNTO (2000) 
"" 1,21. benz., cent. zamek, el. szyby, 
ksiąika serwisowa, l właściciel. 
.... Clnl: 25.600 zł 


- . ... 
MIX CAR 346-23-55 
FIAT TIPO (92/94) 
.
 1,91. TO, wspom., el. szyby i lusterka, 
el. szyberdach, reg. kierownicy, ABS, hak, 
- radio, cent. zamek. 
( .. 
CenI: 9.300 zł 

- ! . 
1....... MIX CAR 346-23-55 
l MB 126 (1982) 
... 
280 SEL, radio, webaslo, klimatyzacja, 
, cent. zamek, wspom. 

 CenI: 13.800 zł 


.......... -łft!"&-r '-t 


MIX CAR 346-23-55 
OPEL VECTRA-B kombi (1998) 
1,8 I. kat., banz. + instalacja gazowa, 
pelne wyposażenie. 
CenI: 36.400 zł 


- 
 


-  


-- 


f 
 


MIX CAR 346-23-55 
VW GOLF A4 (1999) 
1,61. kat" banz., wspom., alarm., 
ABS, cent. zamek, 2 x airbag, 
pierwszy wlaściciel. radio. 
CenI: 41.600 zł 
./ 


-- 


i{ 


MIX CAR 346-23-55 
RENAULT CUO (2001) 
1,21. (16V) kat., benz., cent. zamek, 
wspom., ABS, el. szyby, radio, 4xairbag, 
reg. świateł, komp. kół zimowych, pierwszy 
wlaściciel. Cena: 32.500 zł 


o 


7k l ". . - 


.. 

........ 
 


MIX CAR 346-23-55 
DU
YWYB6RSAMOCHODÓW 


 DOSTAWCZYCH 
.' 


- 


- 


...... 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomol'za.pl 


Auto str. 17 


SP(}f)\IC j I hIFRU/J \1(' j 


Straszno i duszno  


K Iedy klika lat temu w Słupsku orlan/zowano w centrum strefę platnelo postoju, w'adze miasta 
tłumaczy'y, że o,ran/czy to Jazdę prywatnymi autami po mIeście, a tym samym emisję spalin. 
Mieliśmy pnesląść się do tak zwanych środków komunIkacJI miejskiej (piękna nazwa). Nie wIem, Jak te , 
jrodkl wY"ądaJ" w Koszalinie czy Ko'obnelU, ale w Słupsku... 
W Słupsku miejskI autobus zostawia za sobą chmurę dymu I wielkI, iluszący smr6d. Kiedy rusza 
z pnystanku czy wjeżdża pod 16rkę, Jest to Już olbrzymie czarne chmurzysko. Od refleksu klerowcYJadącelo 
za autobusem zależy, czy podtruje się trocht, czy prawIe straci pnytomnośc!. Od refleksu, czyli od szybkości, 
z jak" zamknIe okna I nawIew. 
Jazda za czy obok autobus6w miejskIch dostarcza wiele przeróznych atrakcJI. Opr6cz telo, że daj" czadu, 
można tel na pnykład zostac! zmiażdżonym. Niedawno Jak wczoraj pneJeżdża'am obok przelubowca 
.toJącelo na przystanku. Kiedy by'am w Jednej trzeciej Jelo długości, dał znak kIerunkowskazem, że chce 
wyjachac! z zatoczkI. OczywIście od razu ruszył, wymuszając na mnie ostra hamowanie. Miałby poczekac! at 
przejadę? Po co, pnec/ez kIerowca autobusu doskonale wIedzIał, że w razie cze,o to Ja będę bardzIej 
pokIereszowana. 
Ostatnio sIupski przewofnlk tak zmienił rozkład Jazdy, że na pnykład autobusem Jednej linII JedzIe się 
z Jednelo kolka miasta na dr",1 prawIe ,odzlnę. Tyle czasu wystarczy mi na pnejechanłe drogi z Koszalina 
do Słupska. Trudno wIęc si, dzIwIe!, że nIe nnłItPlła "emlalna pnesladka ,'upszczan z prywatnych aut do 
autobu.6w. Na szczęście jrodowl.ko naturalne na tym nIe stracHo. Prywatni truj" o wiele mniej nli nasza 
miejska komunikacja. ANNA CZF:RNY-MARECKA 


, 


... 


\ 


, 


..... 


PH-C-M o c J Ą 


Nf)"ry Iif)NIilJłłS f;ł..f)SIJ 
,. 
lł 't' lł N Ii (J .J I
 )1 Y (
I lł (J't1)! 
Co tydzień 2 Czytelnik
w ma szansę wygrać karty 
na darmowe tankowanie paliwa. 


Co zrobl
1 .by wygr.
? 
Wystarczy wysiać lub przynieść po0l3 ... Y kupon z prawIdową odpowJed
i de ,)A 
pod adres reda . t:!&..su Pomorł., ul. 
. ewlC - 24, 7 004 r.za dDpl 11m 
T ankowan. od wsz . . I , tydzi ń I 'V, 
k' ,zy w I k
rty W 
O,dZ ga 'i ulu uW n 
p
)e
hlnle do redakCji 
Listę pterw..,..h ZW'J I 


NakleJk. mol trzy 
Biurach Reklam I Or'oszeń Głosu: 
r . I '. t "4 
t 


Pytanie: Jakle zwierzę Jest symbolem PKN Orlen? c: 


, Ol LEN 
I( n .....plk 
F 
2 B 17 

.. 


ORLEN 


Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . 
Iml" nazwlako. . . 
Adraa: _ 


o 


[glos Po m orzaj 


Q, 
:a 
.-c 


Wy'a2am zgadł ni 'p,Żoitwaizinie' moICh dinych OBO't,owyi:ti na poirżtiliy. kOnku;.u: . . . . . . 
Ullawa z 29 08. 1997r. o Ochronie Danych OlObowych Dz.UlI. Nr 133 p. 883. .:. 


NII
 1)IłZI
(Jl'l) rł'l'lill
.J O li l\ Z.JI 


D2350 


www.vwuzyrmw,. 1.1 


NO\NY Tra 
42 00 . 


sport er 
pO \NO d : I 


(: ' 


I. 
\ 


.. ,t\ 


.. 


.

.OO\)3\) 


, \ 


\ 


Jest wiele powodów. dla których warto zdecydować 
się na zakup nowego Transportera. Siedem wersji 
nadwozia. Trzy wysokości dachu. Dwa rozstawy 
osi. Przestrzeń ładunkowa o pojemności do 9,3 m 3 . 
ŁadownoŚĆ do 1.4 tony. Moc 174 KM silnika wysoko- 
prężnego 2,5 TDI oraz imponujące 235 KM jednost- 
ki benzynowej 3,2 V6. Dwie poduszki powietrzne 
i kompletny pakiet systemów bezpieczeństwa 


ABS + EDS + ASR + MSR w wyposażeniu 
standardowym... 
Teraz masz jes zcze jeden powód. Wystarczy wpłacić 
tylko 
i'....t;I.-.-z1 netto, by wyjechać z salonu nowym 
Transporterem. Resztę zapłacisz za rok, bez odsetek 
i prowizji dzięki kredytowi 60/40 Volkswagen Bank 
Polska. Liczby m6wiq same za siebie. Sprawdi 
szczeg6ły w salonie Volkswagena. . 
gwarancji 


Nowy Transporter 


. 
\..) 


VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 


Autoryzowany dealer Volkswagena Autosłupia 
76-251 Slupsk-8oleslawice. ul. Sezamkowa 7. tel. (059) 848 59 DO, fax (059) 848 59 10 
75-737 Koszalin. ul. Gnieźnieńska 43. tel. (094) 348 08 36, fax (094) 342 42 36 


InfolInla: 0801 200 600 Owlzt połączenia - op'ata Jek za Jednostkę taryfikacyj"" połączenIa lokalnego) 


BH4307
		

/18396-0018.djvu

			str 18 Ogłoszenia drobne/reklama 


Wyślij 
ogłoszenie drobne 
do , Głosu Pomorza" 


-e 


! gl
s POm

 !lJ 


SPRZEDAZ 


SAMOCHODY 


CINQUECENTO 704 (1998). 
()'506-75-2
7 lub ().59/81.31.e65. "Auto - TANIX - Kobylnica' Części uzywa. 
- - !Ie!4UV' . 
ne - 059/84.29-732. CZęŚCI nowe - 
CUO II (1999), kupiony w salonie, czarna 059 / 84.15-495 B l si _ A t _ 
perła, 5-drzwlOWY, 64 000 przebiegu, bez- ł , . o e aWlce ,u o 
I'I)'padkol'l)' - 22 500 zł. I Kasacja, skup - sprzedaz aut POl'I)'pad- 
kowych. Hurt - detal 
()'502'()32-298. oomaw. 059/84.15-192 
DAEWOO nubira kombi (1999) sprzedam, I "AUTO _ WYDECH Tłumiki, hamu
 
zamienię na busa. 
04-507-621. .łv7
 to KO ..." S .....

 1 A I 
1III01JIUjI, amo",
 ry. ""nica. ZCzech ""'" 
DAEWOO tlco 0.8 (1999), kolor zielony, I (1'I)' lot z miasta), 059/845-
5 '1IIM1_ 
centralny zamek - 10 300. o 

08-178-468. I Amortyzatory, zawieszenia, przekładnie I 
lIIIIJ/łGUV' kierownicze - regeneraCja. Raty. ZYiIT1un- 
ta Augusta 41, 059/84.3().233. 
--łIOJi2lOJlfQllVl 
I AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, 
hamulce, zawieszenia, części el	
			

/18396-0019.djvu

			glos Pomorza Środa, 191islopada 2U03 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


NIERUCHOMOŚCI - Kaczynska. 
059/84-12-583. 


OOOUIOJIIIJIVA 


SPRZEDAM 


BOKS Wokulski. 30 m. 10.000. 
059; 8-442-146 
GARA! (Hubalczyków). 
Słupsk,84-72-672. 
GARA! (ZaborowskieJ). 
Słupsk. Q.6()()'()57-115. 


00031iOJ1f1JlVA 
I 


I 
IXllI'03lSVA 


OOI3IIOUVA 
SPRZEDAM dom w Drawsku Pomorskim. I 
Q.692-861-864. 
IIJIQI03I!OII 10-17, sob. 10-14 
Drwaako Pom.:Centrum Reklamy. ul. SlkoroklBio 6. tel. 363 80 65. fax 363 80 62 
SI...no: Sklep j 81uro Ollloszeń, ul. Rapackiego 2. teljfax (059) 810 70 12 
hlclwln: 81uro Ubezpieczeń. ul. Krzywoustego 1. te t/fax 365 26 24 
łwldwln' INTER-CAFFE - Park Wodny ,Relax". pl. Syb"ak6w 1. tel. (094) 365 4371 
'lYcllowo: ,PRZVSZt.OŚĆ 2000. ul. WoInoo!ci 23. tel. 311 57 38. 0604 377 829 (9-17) 


-- 


-.. 
- 


ODTRUWANIE alkoholowe. NIGHT Club. Koszalin. 
również w domu pacjenta. (094) 348-06-47. 
Esperal. Q.602-706-553. Zatrudnimy. zakwaterowanie. 
0001970JII08f\'A 0II311I11J11
A 
OLMED, odtruwanie nikotynowe, OlA. 0,505-65-28-41. 
nerwice. depresje. skutki stresu OOI38I01.SVA 
bez farmakologii, choroby skóry, PANIE zakwaterowanie Oub 
alergie. Słupsk - czwartki 10 - 18. z Gdańska. 0-504-049-116, 
094/347-04-96,0-501-454-737. 0-58/55-22-933. 
0II3921111AQOiiIA OIIIJ3103lSVA 
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT- PARA BI. 0-501-93-62-88. 
DIII3IOO3US(IA 
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy. tyla- POMYSŁOWA 20-letnia. 
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG. Słupsk. 0-503-324-542. 
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu- ,- II08A0103lJ\Ij' 
rochirurgiczne. Koszalin. Szczecińska 32. RÓŻA. Q.697-259-583. 
informacje: 343-4Q.64; rejestracja. OOIJAOOUVI 
Q.603-990-401. TRZYDZIESTOlATKA 
0DII391031<08I(I' 0-501-920-108. 
WWW. ESTMED. KOSZALIN. PL. OO3I0203KQlIiIA 
Zmarszczki. nad potliwość, ZADZWON przyjedziemy, 
peelingi, ochudzame, Q.602-773-762. 0-504-641-678. Zatrudnię. 
000003OJll!iI'VG Dll3139OJ1!QI(\Ił 
ZADZWOŃ, przyjedziemy: 
TOWARZYSKIE 0-507-56Q.640. 
00I339OUVA 
ZATRUDNIĘ panie. 
I!!!I Atrakcja Studio 2000, Zapewniam zakwaterowanie, 
sauna. jacuzzl, Kołobrzeg, 094/37-408-24. 
35-814-48. Zatrudmę. roOC!!OJKCWWA 
DII39AOOJI<08I(I' ZATRUDNIĘ. 0-501-93.62-88 
III HAVANA. Ustka, OIIIIAIOUV' 
0-601-84-43-94. 
DIII09I1WSVI MATRYMONIALNE 
IMallbu, 100% satysfakcJI, 
35-188-18,0-607-929-100. KDłobrzeg. BOAN - andrzejki. 
Zakwaterowanie gratis. 
-OOOIAIOJlllJlVI 094/340-56-35. 
I ROMANTIKA-CLUB k/Ustki. I Q.601-783-911. 0II2A02OJ11
' 
0-504-172-480. 
Dll3313O!S1Si!," 
I Violetta. Kolobrzeg, 35-171-70. Zatrud- ROZRYWKA 
nię. Zakwaterowanie gratis. 
-DII3I3IOJIIIJIV' 


20-lATKA. 
Q.601-866-508. 
21-lATKA. 
Q.609-239-707 
22-lATKA. 
0-607.917-961. 
35-lATKA. 
0-506.365-459. 


DOM Weselny. 094/347-11-77. 
--łI022OIOJIIOIW' 
OIIIJADIIUV'I I PETRICO Park - wesela 140 zl osoba 
I (nocleg + poprawiny); dancing 
1 15.11.2003, Andrzejki 29.11.2003. 
DlllJ4D113WIC 094/3117-230. 
www.hotel-petrico-park.com.pl 
OOOIJJIIJIIIJIV' I 


00I315OJW'1 
ANGIELSKI korepetycje dla dzieci 
z .podstawówki". Q.604-105-342. 
- OOI3llOJlSVA 
ANGIELSKI, memieckl - młodzlez i doro- 
śli, wszystkie poziomy. Q.6OS-096-275. 
- --DIII2I10UVI 
LICEUM l rok potem matura, 
zapisy 840-06-10 
I FRESCO TAPETOWANIE NATRYSKOWE - - 0III21AOJSIIIII'A 
OII
A REMONTY.OS9/8-458-888; . POMOGĘ napisać - prace licencjackle. 
I WWW.FRESCO.SLUPSK.PLI
aglsterskle. Q.604-99-5 5-32. _OJWA 
OIiI)IIOJlSVA - -00018lOJK0If!Ił 
059/843-92-31, Q.607-288-199. 
c. o. gazowe. hydrauliczne. 


II Brodawki. kurzaJki, odciski, zamykame 
Dll39IAOJllQOiilA I rozszerzonych naczynek na twarzy. no- 
I CYKLINOWANIE bezpyłowe. I gach, Inne LASEROWO. Alergaczne testy. 
00II111_' Q.692-266-887. odczulame. CHIRURGIA. NEUROLOGIA BI- 
l! PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46. I DIII3I1J.UVA COM-MED . K os zalin , Pllsudskie"o 73 
OOO.łIIeOJllOIIII" .. 
CHŁODZIARKOZAMIWARKI, pralkonapra- CYKLINOWANIE bezpyłowe. (O prefiks 94) 340-49-40. 
094/35-815-21. - Dll2I19OJK08I(II 
wy. "PolarserwJs., Wileńska 12 B, OIIJ\J503K08I(IA /I Gabinet chirurgiczny. OZONOTERAPIA. 
059/840-38-30, Q.601.789-892'DII39II11J11081(1A CYKLINOWANIE bezpyłowe. I Choroby odbytu, naczyń, stawów: dlagno- 
DOMOWE pralkonaprawy lodówkozamra. Układanie. Słupsk, 0-59/843-43-20, styka lieczeme. Brodawki. kurzajki. włók- 
zarkl. AGD - części akcesoria. Q.601-64-10-92. KalIszewski. maki, wrastające paznokcie, odciski - la- 
EIIech Wolnoścll1A 059/840-30-11 I _",-A I serowo. 094/3412-875. Q.602-187-867. 
0II1_1IV' CYKLINOWANIE. 0-59/84 13-586. OOAJ3IOJII08f\" 
I - OOJIIIOI5!SII' I IRYDOLOGIA - określanie stanu zdrowia 
CYKLINOWANIE. Remonty. I na podstawie badania tęczówki. ZloIolecz- 
Q.692.944-672. mctwo Tera p ia bólów masaze krę"osłu- 
4_ 
I
 . I 
 
III LIIluzje. vertlcale. rolety .lInda., DECORMIX. Remonty, tynki gipsowe ma- I pa. .MEGAVITA. - Władimir Stepowy. 

ółklewsklego. 059/843-73-73. szy n o w e. n 10 03 -75 -62 . 9 5 Koszalin, WOjska Polskiego 24-26. 
OOOJA'OJK08I(I' v-u _ OIIIJIAOUI'A 094/341-14-63. 
l! 0-59/841-79-00, Q.601-652-588 OIIIIII1)3KOIIIt1I 
.BlIŹNIAK". Chodkiewicza 20 Rolety GLAZURA. gladzle. 0-59/84-56-21
IAOUVA I PSYCHOTERAPIA uwal mająca. 
na okna PCV. rolety zewnętrzne. vertlcale. GLAZURA, ramonty _ solidnie. I (094) 347-47-91; 0606-901-113. 
Promocja I OIIIIIJOUVA 0-59/84-35-761. _ IXllIIOUI'A A GABINETY Stomatologiczno _ P;; 
I 059/ 842-35-34 .Gama-Color" Słupsk. I GLAZURA, remonty. I ne Bastek Krzysztof. Lekarz stomatolog 
Morclnkl 21. 0111111 . 059/858-26-06, Q.696-647-305. Gąseckl Tomasz. chirurg stomatolog Mru- 
_ I OOJI
A czyński Jarosław, speCJalista ortodonta 
84-24-884 Słupsk - zaluzJe, rolety, MIlAN. Szafy. garderoby, zabudowy. 
 Mruczynska Magdalena. Koszalin, PIlsud- 
markizy, napędy. bramy. OOO/Wj)K08I(IA 059/84-00-310. Lębork 862-14-86. sklego 31, 346-16-44; Darłowo. 
erom- 
BRAMY SEGMENTOW E _ P ROMOCJA _ 4 Sprzedaz detaliczna I hurtowa. sklego 7, 314-62-05. 
I ,WIlIłXllILIIVA, ... 
AI 
CM OCIEPLENIA - OD 1990 ZŁ BRUTTO NAJTAŃSZE remonty mieszkań, ALKOHOLOWE odtruwanie. 
Z MONT
EM. GARA!E, DRZWI. : gldzura, hydrdullka. I Esperal. Lek. med. Marek Jaroszyk. 
OKNA, ROLETY. MEGA059/842-98-33, Słupsk, Q.694-522-491. tel. Q.602-773-762. 
842-98,40 I - Dll321!OJ1!S11" 000003OJll0lJll0t 
DIIJOIJOJSIIIIV' REMONTY mieszkań. ALKOHOLOWE odtruwame. Narkomania. 
I 0-59/842-78-72.0-603-086-339. 059/847-50-68, Q.602-46-86-31. 
0IIIJI10JlS1'A OOAOII03If08l(l' 
I BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne. 
I protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin. 
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30. 
0IIIIIJ1llA0IIIV0 
CEBUlA Dorota i Witold - Gabinet Stoma- 

A tologlczny - pełen zakres, lasery, ultrą- 
dzwiękl. Pomedzlałek, Środa, piątek 16- 
I 18.30. KosżalIn. Zgoda 9/04, 340-22-61. 
Q.602-32-1Q.64. 
OODII!«IJII08f\'A 
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin. Świętego 
Wojciecha 24, 094/348-06-20. 


0III39A0JLISV. 


PRACA 


Centrum Dystrybucyjno Szkoleniowe 
firmy BOSCH zatrudni osoby: 
. na stanowisko kierownicze 
. koordynatora dIs technicznych, 
. przedstawiciela handlowego 


Wymagania: 
dobra znajomość bran:ty motoryzacyjnej, obsługi komputera, 
znajomość j.niemieckiego (ewentualnie angielskiego), wiek do 40 lat 
Oferujemy: 
atrakcyjne warunki pracy, stałe zatrudnienie. 


Koszalin, tel. (094) 348 9000, 0606 60 50 60 
re ama 


-OIIIIII!OJIIDII1oIA 


28 lat, wy
sze ekonomiczne, ambitna, ko- 
munikatywna. dyspozYCYjna, komputer. 
staż w banku podejmie pracę biurową. 
Koszalin. Q.606-369-819. 


ADAM paniom, prZYJadę. 
Q.604-884-641. 


AGNES Kołobrzeg 35-163.64. 
Pilnie zatrudnię. 
ANIA Q.603-705-198. 
ASIA. 0-504-835-545. 
ATRAKCYJNE, Kolobrzeg, 
Q.694-173-740. 


00IAADII3II0II41 


0II39!D113K08I(I' 


BUDOWNICTWO - zatrudnię 
Q.601-558-289. 


OOJII)IIIIA
' 


OIII3SOLISjIA 


0III3&J0UjI1 


CLUB w Poznaniu zatrudni 
dziewczyny. zakwaterowame 
(wysokie zarobki). 0-501-706.708. 
Q.61/814-25-54. 


000241031<081(11 


BLONDYNKA. 
Słupsk. Q.605-317-508. 
--- 
DŻESIKA Słupsk. Q.606-426-664, 
059/842-60-98. 


GOLUTKA. Kolobrzeg, 
Q.69 2-964-998. 
KA MA. 0-503-47-98-14. 
KAMELIA Słupsk, 
0-503-77-55-62. 
KOBIECA 25-latka. 
, Słu p sk Q.694-105-347. 
LUIZA prywatme. 
Słupsk, Q.600-157-253. 
NICOL. 
0-503-47-98-14. 


. 

 


. 


Ci 


0II1319031..5!i' 


DO roznoszenia ulotek. 0-508-06-08-08. 
00I'ł-1 


Dll39ID11J11
A 


DO sprzedazy funduszy 
inwestycyjnych. 059/8131-473. 
059/84-019-01. 


OOOJAIOJIIOIIII'A 


Dll3901X131(08I(I' 


IXllUOUVI 


MŁODE. energiczne osoby z Koszalina 
do pozyskiwania klientów (prasa). 
0-501-632-997. 


-
 


DII393!OJ11
' 


00JIII03SlJII'1 


POSPRZĄTAM, zaopiekuję się 
osobą starszą. dzieckiem. 
Q.604-99-55-32. 


IIIIAOm.6iII 


00I35D11Mł" 


RZETELNYM, domową pracę. 
900 miesięcznie. Umowa. 
Q.602-39-49-31. 


IXIIImMA 


DII3III03J	
			

/18396-0020.djvu

			str 20 Ogłoszenia drobne/ogłoszenia 


CHROBRY, Kredyty - Słupsk, Tuwima 23, 
1IIXW7'-;, 059/848-28-29. KUPIĘ bańki o poj. 10 I 20 litrów, 
- 110"..,..... W tel. 0602 579 131. 
EXPRES-KREDYT.059/840-22-72- 
OOl1U1Jll..ltVA 
KREDYTY. 059/84-02.552. _ (I1J211OJ11S/," NASZE ZWIERZAKI 
KREDm. 0-59/842-92-38. 

. 
KREDYTY. Ustka, 0-502-551-685. 
I 007lI.lllUi" 
QS KREDYT - GOTÓWKOWY, SAMOCHo. AMSTAFFY,094/345-10-98, 
II1II"-,, DOWY. SŁUPSK GALERIA PODKOWA liP 0-502-494.143. 
9 I 059/84-03-470. -OIIIUJiI]II!N" 
LOMBARD. Słupsk, Norwida 1 , oo.IMlJA
' AMSTAFFY, 094/348-00-39, 
059/84.362-14. __A VNIW. PODSLUCHYOO7. PL 0-504-535-070. 0-603-171-451' 
OIII"
JII(>(4i'1 J12
' 
BASSETY szczemęta. 094/318-11-90. 
-1III1<-ł 


Poszukujemy pilnie do pracy w tereme, obeJmuJąceeo obszar wOfewOdztwa 
zachodniopomorskieło i pomorskiego. mę
czyzntl z Koszalina I okolic. 
Wvmuanl. : - wiek do 45 lat 
- dyspozycyjność 
- prawo jazdy kategorii B 
- własny samochód dostawczy 
Wynagrodzenie około 4.5 ty.. zł. Tel. (0-58) 69117 15. 
BH4297 
WUTO-DIUG kat. B - cena 550. RATY, 
ciągły nabór. Słupsk, 842-40-33. Teona 
środy, piątki godz. 16. 


ZAPRASZAM panie dO współpracy w klu- 
bie nocnym. Koszalin, 0-602-75-66-55, 
094/340-58-99. 


1IOIt1łO_. 
ZATRUDNIĘ absolwenta technikum 
samochodowego, prawo jazdy kat B. 
059/84.24-854. 


-«11__" 
AUTO - Nauka Tkaczyk. 094/347-11-77 
_(>(4i' 
INKUBATOR, Słupsk, Tuwima 23. Rozl» 
częcle 19 listopada, godz. 16. 
0-59/845-50-50. 1215OJ11.
/" 


ZATRUDNIĘ fryzjerkę damską 
lub damsko - męską, kosmetyczkę - ma- 
nlklurzystkę.0-606-286-402. 


1IOI111OU1-11 


OSK .STOp. Jacuła Eugemusz. 
1IIIImIUł" Kursy kierowców kat. A, B, C, D, E. 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ Koszalln,0-601-78-01-33. 
- AKWARYSTĘ. 0-59/842-88.00, - 00II1*_, 
0.801-708-301. RONDO. Otwarcie kursu 20 listopada 
(gI1JIIUV' godz. 17, Słupsk, Wojska Polskiego 46-47, 
I sala 206. 0-59/84-39-126, 
0-603-756-330. 


TURYSTYKA 


IlOl1._ 
USTKA bursa, Wróblewskiego 5. 
Rozpoczęcie 20 listopada, godz. 16. 
0-59/845-50-50. PromOCJa - 580 zł. 
- 1W7iOJL11'1 


I Busy - wynajem/ wypozyczalma. 
Skutery - wypozycza'ma, 
tel. 3411-418, 0-504-091-647. 


O?Il1aot11ł'i 
GLOBTOUR1ST - wynajem samochodów: 
osobowe, mikrobusy, autokary, koncesja, 
kraj, zagramca. 094/354.26-77, 
0-601 555-174 


BIZNES 


TRANS.LUX. Autokary, 
mikrobusy, wynajem. Koncesja. 
Kraj, zagramca. 094/340-59-74 
OOOI
t 


LOMBARDY 


LOMBARD. Lutosławskiego 1, 
Słupsk, 84-24.111. 


ZGUBY 


NASZ REGION 


LEGITYMACJA studencka nr albumu 
34561. 


RÓŻNE 


_.' 


- 


LEGITYMACJA stuaencka 
Umwersytetu Poznansklego 
Joanna StrlyŻewska. 


DREWNO. 0-506-313-395 


ZIEMNIAKI Jadalne (większą Ilość). 
0-507-834-678. 


1111121AOUV' 


I MASZYNY ROLNICZE 


CIĄGNIK FENDT-614 165 KM - 38000. 
0-59/846-25-24. 
! 
UZYWANE 


IIOIJIIJJUSIJ' 


SPRZEDAM 


, 
ARO 243 D + PRZYCZEPA + CZĘŚCI 
1984 r. 0608477310. 


00 1141O,JI()łIIII 


AUTOCYSTERNĘ do przewozu 
paliw o pOI. 3500 litrow. 
tel. 0602-579-131. 


-OO11'IO)ll:OII&IIC 


KRAJALNICA. 0-59/843-67-92. 
- (gI1_' 
MEBLE największy wybór. Ustka, 
Słupska 7; 059/814-81-14. 
-- CIIJ!2III3I!OI\' 
SPRZEDAM forda MONDEO 5 D 97/98 ku- 
piony w salome, l wieściClei, pilne 
tel. 601926272. "7OJI(!N'AO 


TANIO meble. 059/840-17-75. 
- 1IIWIIiIJII!łI. 
TELEWIZORY - rOzne. 0-59/81-13-222. 
GOI'" JLlLtA 


kUPIĘ 


-OOI7AJIlJAOIII.'IO 


SPRZEDAM 


KRÓLIKI. 0-508-99-54 96. 


OIIIJIJIIJUIV' 


PUDELKI, mimaturki, 
094/35-178-82, 0-607-410-383. 
-1W11OJII
' 


OIUI/DUV' 


ROLNICTWO 


0IIII7--ł1 I SHAR - Peie szczenięta 
po championach. 0-602-713-779, 
094/340-53-76. 


KOMPUTERY 


SPRZEDAM 


KOMPUTERY - sprzedaz, 
modernizaCJa, Koszalm, 094/340-54.98. JAŁÓWKI, krowy, 059/ 810-43-47. 
-.AlJI_. _OOI¥' 
KOMPUTERY nrskle ceny. I MARCHEW, uprawa ekologiczna, 6 ton 
Oplmus Inrach, 094/347-40-86. I sprzedam tanio, tel. 094/314.26-81. 
- 001'
' Darłowo, Morska 71 b. . 


NAUKA JAZDY KUPIĘ 
0-803.801-553; 059/84-57-460; ZlEMNIAKI.astenx., santa. kuplę. 
.Wlraz.. 0-601-662-974. 
---łC IIOI(4i' 


I WESTlE - szczenręta, 094/318-1

. 
YORKSHIRE terier calrm, szczenięta sprze- 
dam. 059/8148-272, 0-507-184-538. 
lIIIJi!7OJIIiIA4" 


Burmistrz Miasta Sławno 
Informuje, t. 
zostanie podany do publicznej 
wiadomości w siedzibie 
Urzędu w terminie 
od dnia 19.11.2003 r. 
do dnia 11.12.2003 r. 
wykaz nieruchomoŚci przezna- 
czonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym 
(na rzecz aktualnych 
najemców) położonych 
w Sławnie przy ulicach: 
- Kopernika 3/4 
- Kopernika 3/18 
- Kopernika 3/1 
- Kopernika 3/2 
- Kopernika 3/3 
- Basztowa 19/3 
- Gdańska 17/13. 
B45/3948 


a ZLECENIE 
 
, s ft O ",Of1- ..._\ na ogłoszenia drobne 
g O .... - - "'....0 POCZTA POLSKA 
Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego 
w najbliższym wydaniu "Głosu Pomorza" 
Wpisz tresć ogłoszenia drukowanymi literami, 
każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcjatll)glos-pomor7a. pl 


Od 1 grudnia br. 
LECZNICA 
DLA ZWIERZĄT 
llup.k, ul. Dunlkow'k'"go a, III. 144 2a 75 

 
.
 0802 424.27 
j>
 
" J10

 
Zostanie przeniesiona 
na ulicę Norwida 71 
ZapraszamyIII 
\
 STRZY EN'E '-- 

 PSÓW I KOTÓW 
... 


OKNA PCV 
DRZWI, WITRYNY, FASADY 

 
SCHOCO 
IN' I I łNI\ r IUNAL 


NAJTAŃSZE Z NAJLEPSZYCH 
JAKOŚĆ Z CERTYFIKATEM 
CERTYFIKAT ITB 371/02 


FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV WTRtK 
KOSZALIN SlOWIANSKA 11 F 
L 34071&.4, 3.426222, 3.426228 FAX 3402814 
BH34 14 


*** 
* * 


Środa. 19 listopada 2003 r. glos Pomorza 


Wyślij SM S-e m .. 
 
ogłoszenie drobne / 

 
do Głosu Pomorza" "II' 
" 1Jir..... 

 ., 
l. Wpisz w telefonie komórkowym SMS 
o treści: SP numer rubryki treść ogłoszenia 


2. Wyślij ten SMS na numer 2800 
(koszt wysłonio zwykłego sms-o zgodny z toryfq sieci I 


3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy 
informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym 


4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym 
ode
lij go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT) 


5. Otrzymasz następnie sms-a informującego 
o publikacji ogłoszenia. 


Twoi. ogłolllenlo IInoldlllo II, 
w ,,010110 Pomorllo" w nolbllbllym 
moiliwym "minio 


Jut aktywne 
rubryki 
02 Kupno 
05 Utywane 
. Sprzedom 
06 Utywane 
Kupię 
07 Zwierzoki 
08 Rolnictwo 
11 Bonk Kwater 
12 Rozrywka 
14 Poznojmy Się 
16 Komputery 


DtI.-lona IIaba _łrft w IMl-lo 
wrallll. apaclaml, łnterpunłrqq. kodom 
pAty I numorem ",bryki nlo molo 
pnokroczyi 100 anaWw 


....Iarnln pl"llooyłanla IMUw 
....,.pny w alurac:h Oglollloil 
..Ol... 1Iom_.." I n. atronlo 
łnł.rn-ł-llfCllloty! 
hltplllwww.glo-.pomorza.pl  "RCNER 


Od 1.11 - 31.12.2003 
HDS 895 S 
wysokociśnieniowe 
urządzenie czyszczące 
z podgrzewaniem wody 
w cenie 9 990 pln. 


, 


/ 


. 


kupuj bezpiecznie 


*należy doliczyć 22% VAT 


DEALER: 
Słupsk 
Flmal 
ul. Poznańska 98 
tel.lfax: (059) 841 40 14 
841 41 14 
842 06 66 


lDCHa 


PUNKT SPRZEDAŻY: 
Koszalin 
tel.: (094) 346 76 83 
Kołobrzeg 
tel.: (094) 354 45 54 
Szczecinek 
tel.: (094) 374 37 88 


. 


www.karcher.pl 


pytał o autoryzację 


243003KOBH 


Cena 1 słowa w wydaniu zwykłym 1,10 zł 
w wydaniu magazynowym 2,20 zł 
(ilosc słów) ....... x (cena 1 slowa) ..........zl = (oplata) ............ zł 
(ilość emisji) ....... x(oplata) ............ zł 
(do za piaty brutto)..........................zł 


..................,;;;ię...;;;,'ź;;iSi.o.,;;i);;iiz;;s.;;;m;:................. 


.....................,;;;ajsco;;;tć:k'Xj" :.jjOCiia..................... 


Wymoen_ rubryld _III podrubryk.. 
,._oe W)'CIru-łl". 
.. pod"'bt)<1e zaoonoe z _ "*... 
"'decyzjl.
.. 


...................
iii:a:;;;.do;;,;;:.
;.;;,;eśżka;;..;,......... .......... 


BłUlO 0II0u1łi .1IIoIu 
.. 7Il-004 _lin. ul. Mickiewicza 24 L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f 


.. 


POCZTA POLlKA 


OPLATA OPLATA 


(Ilość słów) ....... x (cena 1 slowa) .........zl - (op/ata) ............ zł (Ilość słów) ....... x (cena 1 słowa) .........zl - (op/ata) ............ zł 


(IlOŚĆ emisji) ....... x(op/ata) ............ zł 
(do zap/aty brutto).................m.....,zl 


wydanie zwykłe D wydanie magazynowe D 
,_to 100") 

 NASZE RUBRYKI - zaznacz x 
O SPRZEDAŻ O LOMBARDY 
O KUPNO O KOMPUTERY 
O ZAMIANY O NAUKA JAZDY 
O MOTORYZACJA O BIZNES 
O NIERUCHOMOŚCI O NASZ REGION 
O USŁUGI O BUDOWNICTWO 
O NAUKA O ROLNICTWO 
O MEDYCZNE O UŻYWANE SPRZEDAM 
O MATRYMONIALNE O UŻYWANE KUPIĘ 
O PRACA 
O INNE 
O ZGUBY 
O TURYSTYCZNE 


€o 
.&1 

1 
:5ł! 
CI 


(ilość emisji) ....... x(op/ata) ............ zł 
(do zap/aty brutto)..........................zl 


. .NADAWĆ;;,.................... 'i..';;ie.tn'Sż;';;śi.oi;;b '
a;;;;'. ;,
;;;yj. 


..NADAWĆ;;,..................... ii';;ię.t n'Sz;';iśi.o i
'b '
-';;;';;" ;i
;;;yj' 


............................. 
ozn. kod. 


....... ............ i;;l;ca:;;; d
;;;
: .
;.riii
ka;;18i""'".''''''''''' 


............................. 
ozn kod. 


poczta 


................... i;;lic-';:;;; d
;;i
:;;;.rii..';szk;,;;lai............. ...... 


poczta 


........................................................... gr. ....._....... 
zlotych 


Słownie I 
złotych 


Biuro O,łoazoń "GIOlU Pomorza- 
75-004 Koazalln. ul. MIckiewIcza 24 


ł 
1 
c 


........................................................... gr. ............. 
złotych 


Słownie [ 
złotych 


Jaroszy ł 
Jak wyzeJ a 
I 


l i 
I fa
teJ a 
I 


Biuro O,łoazoń "Głoau Pomorza" 
75-004 Koazalln. ul. Mlcklowlcza 24 


!II 
ł: 
!' 


.......;;o;;;,is.jj;;yj;;,;;jącelO... .... 


..............
;.;;ad;,;;i8.............. 


.......;;o;;;,is.jj;;yj;;,;;j
celO....... 


.............

.;;8dii
iii............. 


.............. '.iiiliii
;;""'"'''''''''' ..........;;O;;;,;S........... 


"