/17858-0001.djvu

			Z życia wsi - informacie dla rolników 


AJ 


SKLEP SEZONU 
PAŹDZIERNIK '02 


Prezentacja j kupon 
wewnątrz gazety. 


www.glos-pomorza.pl 


WsKROCIE 


Szanaa na ,6wnr atart 
w Unii 
Rozmowa 
z Edwar- 
dem Szepe- 
lem z Wę- 
gorzynka, 
hodowcą 
trzody 
chlewnej i wiceprezesem 
Polskiego Związku Ho- 
dowc6w i Producent6w 
'lrzody Chlewnej w War- 
szawie 
Str. I 

 Meldunek dla kaide.o 
Orzeczenie 'Irybunalu 
Konstytucyjnego ułatwia 
meldowanie się na stałe. 
Właściciele mieszkań 
obawiają s
, że ułatwia 
także życie dzikim loka- 
torom i oszustom 


, 
, 


Str. 6 


DODATEK 


. 
, nera  Politechnika 
Koszallilaka 
po boloilaku 


"" 1 
fi "" 
1""11 
..,.." 11 


... 
!n !".. 
. I. I_ 
I' ,,
'., 
" 4.. "" 


Koszalińska uczelnia do- 
łączyła do grona 600 
uczelni - sygnaturiuszy 
Wielkiej Karty Uniwer- 
sytet6w Europejskich. 
Tego zaszczytu dostąpiły 
zaledwie dwie polskie 
uczelnie 


Str. 17 


RE "L A MA 


. 


.. 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Mniej za hektar 
Biedne gminy wiejskie zbiednieją jeszcze bardziej. 


Właściciele gruntów rolnych o po- 
wierzchni do jednego hektara nie 
będą ju
 pładć podatku od nieru- 
chomości. ale znacznie nlbzy poda- 
tek rolny. Uchwalona właśnie przez 
Sejm nowelizacja ustawy o podatku 
rolnym uderzy w bud
ety gmin. 
zwłaszcza wiejskich. 
Zmiana ustawy powoduje po- 
nadto, że z podatku rolnego 
zwolnieni będą wlaściciele naj- 
slabszych gruntów V i VI klasy. 
Wedlug resortu rolnictwa ma to 
m.in. ujednolicić zasady place- 
nia podatków. 
W gminie wiejskiej Słupsk za 
hektar wlaśclciel placi ok. 72 zł 
podatku rolnego (po nowelizacji 
wzrośnie do ok. 150 zł). Tymcza- 
sem właściciel hektarowej dzialkl 
obciążonej podatkiem od nieru- 
chomości uiszczają teraz 350 zl. 
Do budżetu gminy wpłynie więc 
znacznie mniej pieniędzy. 
- Nasza gmma może na tym 
dużo nie stracIĆ, ale gminy typo- 
wo wiejskie na pewno tak - mó- 
wi wójt gminy Słupsk Marlu_z 
Chmiel. 
Jego zdaniem rząd jest nie- 
konsekwentny w tym co robi. bo 


z jednej strony zapowiada pod- 
niesienie pułapu ziemi (obecnie 
1 ha), który upoważnia do uzna- 
nia właściciela za rolnika i płace- 
nia niższej składki ubezpiecze- 
niowej w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, a 
z drugiej obniża się obciążenia 
podatkowe dla ich właścicieli. 
Przypomnijmy, że urzędy gmin 
w całym kraju są zasypywane 
ofertami kupna hektarowych 
działek od przedsiębiorców ucie- 
kających przed wysokimi skład- 
kami ZUS-owskimi. - Dziwi 
mnie, że zasiadający w rządzie 
PSL, mający działać na rzecz 
rolnictwa, uszczupla dochody i 
tak JUż biednych gmin wiejskich 
- oburza się wójt Chmiel. - 
Mam nadzieję, że przeciwko 
zmianie ustawy zaprotestuje 
ZwIązek Gmin Wiejskich i zosta- 
nie ona zastopowana w Senacie 
lub przez prezydenta. 
Także w gminie Przechlewo 
nie obliczono jeszcze, Ile na tej 
nowelizacji może stracić budżet. 
- Projekt budietu na rok 2003 
leży w szufladzie, bo nie mamy 
Informacji nie tylko na ten temat, 
ale też o wysokOści dotacji, sub- 


r- 


-...... '.. " 
 


wencji itp. - mówi skarbnik Irena 
Szok. 
W Przechlewie podatek rolny 
za hektar wynosi 87,S zł, a od 
nieruchomości za taką samą 
działkę trzeba zapłacić 500 zl. 
Oczywiście urzędy gmin bę- 
dą musiały także uaktualnić ewi- 
dencję gruntów. 
- To czyste wariactwo, my tu 
na dole chcemy pracować nor- 
malnie, bo nie da się któryś rok z 
kolei ciągnąć tej prowizorki przy 
układaniu budietu gminy - de- 
nerwuje się wiceburmistrz Cza- 
plinka Jan Kubeb.kl. Jak obli- 
czył, jego gmina po zmianach w 
ustawie straci na podatku od 
nieruchomości 35 tys. zł, na po- 
datku rolnym zyska 15 tys. zł i 
per saldo wyjdzie "do tyłu" 20 
tys. zl. - Niby niedużo. ale jak 
dodamy do tego zmniejszone 
nakłady na dodatki mieszkanio- 
we, obciętą subwencję oświato- 
wą, czy dotację na oświetlenie 
ulic to nasze dochody topnieją o 
jakiś milion złotych w przyszłym 
roku - mówi Kubabski. - Przy 
kilkunastomilion0wYm budżecie 
to naprawdę sporo. 


Druga wygrana Czarnych Słupsk 


... 


( 


"' 


, 


.......... 


I 


(' 


., 


l 
\\" 


, 


..... 


43 


Fot. SLA WOMIR 1ABICKI 
K oszykarze Czarnych Słupsk wygrali w sobotnim meczu 56:55 z Komfortem Kronoplusem ze Stargardu Szczeciń- 
skiego. Zwycięzcy musieli się jednak sporo namęczyć, by osiągnąć ten wynik. To była droga przez mękę. Mecz 
pozbawiony był finezji, ale oba zespoły grały twardo i bardzo ambitnie. Kibice byli rozczarowani niskim poziomem gry, 
ale zadowoleni z wygranej. WIĘCEJ NA STR 7 


. 


, 
 


U I 
za nawozy i gotówkę 
0601 946846 Z b d " dk 
GROMOR Sławno O awy prze wpa ą 
1 -' , I 


- z lilelano. lIom6rUwycb tylko: 


-lIOhIczlnll blZJlllnI 
l 


.11 


Odnalazł się komputer amerykańskiej armil 


W nocy z soboty na niedzielę nIezna- 
ni sprawcy podrzucili pod drzwi Ko- 
mendy Powiatowej Policji w Wałczu 
komputer, który tydzień wcześniej 
skradziono cywilnym pracownIkom 
armII USA. 


O zniknięciu sprzętu z tajnym 
oprogramowaniem wartym 500 
tysięcy złotych pisaliśmy kilka 
dni temu. 
Żołnierze amerykańscy od kil- 
kunastu dni biorą udział w ćwi- 
czeniach "Victory Strike III" na 
poligonie drawskim. O obsługę 
informatyczną działań dbają cy- 


wilni pracownicy armii amerykań- 
skiej. Trzech z nich urządziło s0- 
bie zakrapianą alkoholem kola- 
cję, na którą zaprosili dziewczęta 
z agencji towarzyskiej. Obudzili 
się bez głośników komputero- 
wych, zegarka, aparatu cyfrowe- 
go i najnowszej generacji lapto- 
pa. Złodzieje nie zabrali portfeli z 
dolarami, kartami kredytowymi i 
dokumentami. 
- Podrzucony pod drzwi ko- 
mendy komputer marki "De"" to 
ten sam, którego zniknięcie zgło- 
sili Amerykanie - twierdzi 
Krzy_ztof Targań_kI. rzecznik 


.h 


prasowy komendanta wojewódz- 
kiego policji w Szczecinie. - Zło- 
dzieje przestraszyli się zaintere- 
sowania sprawą zarówno policji, 
jak i mediów. Woleli oddać kom- 
puter. 
- Złodzieje wiedzieli. że 
sprzętu z tak specjalistycznym 
oprogramowaniem nie sprzeda- 
dzą na czamym rynku. Wartość 
łupu najwyrainiej ich przerosła. 
Obawiali się wpadki - uważa po- 
licja, która będzie jednak konty- 
nuować poszukiwania sprawców 
kradzieży. 


(ppa) 


..... 


PONIEDZIAŁEK 
21 października 2002 
Cena: 1,10 Ił (w tym 7% VAT) 
Naklad 27 452. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 246 (15 512). Wydanie A B C 


. ł 


I 


. 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


WSTĘPNE WYNIKI REFERENDUM 
Kochamy was, jak Irlandię 


Tak mogą już mówić zwolennicy przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Ze wstępnych obliczeń wynika bowiem, że w sobotnim 
referendum ponad 66 procent h:landczyków opowiedziało się za 
przyjęciem Traktatu Nicejskiego. stanowiącego podstawę przyjęcia 
nowych państw. w tym Polski, do Unii. Oznacza to, że poszerzenie 
"piętnastki" możliwe będzie już w 2004 roku. (pmb) 


, 


I 


-- 


- 


. 'I 


Fot. PAP 


Premier Irlandii Bertie Ahern glosowal w Dublinie. 


WIĘCEJ - STR. 2 


BYTOWSZCZVZNA POD ŚNIEGIEM 
Zima zaskoczyła 


(r) 


Wczoraj w nocy w regionie bytowskim spadło ponad 10 centymetrów 
śniegu. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia. 
Gminy Studzienice, Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy spowiła 
pierzynka śniegu. Powoli topniała. jednak nie obyło się bez kolizji. 
- O jednym samochodzie w rowie wiemy, reszta kIerowców pewnie 
jeidzi ostrożnie spodziewając się poślizgów - mówili bytowscy 
strażacy, którzy usuwali też z dróg powalone przez wichurę drzewa. 
Tylko do południa było 10 zgłoszeń o tarasujących drogi konarach. 
Paździemikowym śniegiem nie jest zaskoczony Krzysztof Ścibor z 
Biura Pogody Calvus. - Z północnego zachodu napływa chłodne 
powietrze, które może powodować takie zjawiska - mówi meteorolog. 
- Nas trochę chroni morze, działając jak kaloryfer. W tej chwili woda 
ma 10-11 stopni Celsjusza. Im dalej w głąb kontynentu, tym zimniej. 
Według Ścibora, ten tydzień będzie chłodny, pochmumy i z opadami. 
jednak nie będzie przymrozków. - Od wtorku będziemy mieli 
dwudniowe ocieplenie, od czwartku znów chl6d - przewiduje. 


Oaw) 


UT 
od 10.00 do 12.00  


(059) 842 51 47 


Zapytaj specjalistę o pieniądze 
Urzędy pracy dostały fundusze na przekwalifikowanie bezro- 
botnych, ich aktywizację, szkolenia, na program "Pierwsza praca". 
Jak można z nich skorzystać? Na te i inne pytania odpowiedzą 
specjaliści z Powiatowego Urzędu 
racy w Słupsku. Pytania przyj- 
muje dziś również red. Małgorzata Zabicka, nr (O 59) 8423912. 


R--r-K-r-A M A 


\ 


IK
I __=
 


Grupa Handlowa ZO F IX 
Prol110cja! 
I Płyta K/G 12,5 
cena 11,20 zł 
I Śnieżka ultrabiel 10 
cena 29,90 zł 
Słupsk 
ul. Towarowa 1..lol.IU.GZ-17, 18 
ul. KOlIomika 10.IOI.14HO-24 


OLEJ 
OPAlOWY 


Pon.-Pt.7.00-16.00 
tel. bezpłatny- O 800 157 001 
tel.(O-94) 3471871-72 


,............
................................. 


L 


l 


kupon 
27 


, 


Dzisiaj zdrapujemy: 
@  

 


Uwaga! Karta z usunlętq.forbq ztnnych pó/jEST NIEWAŻNA ...............................................................
		

/17858-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 
Irlandia dała nam 
zielone światło 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek, 21 października 2002 r. głos Pomorza gl 
- 


"Tak" dla Polski 


Irlandczycy opowiedzieli się zdecydowanie za Traktatem z Nicei i po- 
szerzeniem Unii Europejskiej - z satysfakcją stwierdził wczoraj premier 
I tego kraju Bertie Ahern. 


Cala EuropIł z zacJebwlenlem wYII"dała WCZOla} 
wlejcl z irlandII. Od telo, czy Irlandczycy przyjm" 
(WlZystko wskazuje na to, te przYJ"1) w drodze refe- 
rendum traktat nlcejskl zalety, czy 10 IrandyduJlłCych 
krajów, w tym PoIsIla, wejdzie do UnII Europe}slrJeJ w rollu 2004. Traktat nI- 
cepIII, zatwIerdzony wczejnle} przez Inne państwa UE, opIsuje bowiem 
.pos6b wew",trzneJ organIzacJI UnII po Jej rozszerzenIu. Gdyby Irlandczycy 
powiedzieli "nIe", nIe byloby prawnej podstawy rozszerzenIa, bo nIe byloby 
wIadomo, JIII" uprawnIenia zysbllby nowI członkowie - np. łle pOSlczel61- 
M kraje dostałyby mIejsc we wsp6lnych or,anach zarządzaJ"cych UnIą, 
Probl.m z łrlandl" pol.,., na tym, te traktat z Nlcel- poza opIsem now.J 
wew",trzneJ orfanlzacJI powl,kszoneJ UnII - zawIerał Jednocze'nl. postlno- 
wlenll dotyczlfC' wspólnej politykI za,ranlczneJ zJ.dnoczoneJ Europy. Duta 
cz,'ć społeczeńlłwa Irlandzkle,o odbl.ra t, drug. kwestl, Jallo ze,rotenle 
dla tradycyjnej neułralnolcll nlezaletno'cl ZIelonej Wyspy. Obawiano sI, 
dylltatu w.prawach polityki za,ranlczneJ odblera!IłC"o Irlandczykom po- 
czucIe ,uw8fennolcI, do które,o q bardzo przywl,zanl. 
Wst,pne wynllll refer.ndum zapowlatlaJlł zWycl,lłwo postaw prounIJnych. 
Matna przypuSZCZIłĆ, te wl,IIszolć ,łosuJlłcych Irlandczylr6w doceniła poz,. 
tywna tlrułlll..,o wstlłPlenla do UnII (np. 100procenłowy roczny wzrost 
,ospodarczy w delladzle lat 90.) I zdała .obIe spraw" te "nI." oznaczałoby 
faktycznI. postawienie ," poza Vnllł. 
Dla nas, Polików, Irlandzkie dojwladczenll q szcze,61nle Interesu}lfCe. 
Oba kraje q w duzym .topnlu katolickIe. Poliki, tik Jall wcze'nleJ Irlandia, 
łlczy na szybII. modernizacJo ,o.podarcz. po weJ'clu do UnII. Jednocze'nle 
w obu krajach Idea polltyczno-,ospodarcze,o jednoczenia Europy wywołuje 
opór dutej ,rupyobywatell. WczOla}szy wyb6r Irlandczyllów poIIazuje, tel,. 
ki motna przezwycl,tyć, a w błlansle zysk6wllłrat dostrzec przewa" 
korzy'cl z udzIału w proce"e zJednoczeniowym. 
ANDRZFJ MIEL('ARFK 


....- 


OKLASKI DLA... 


Aktorów Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego 


Katarzyny Michalskiej-Dyjak 
i Marcela Wierciehowskie&o 


Oboje grają w spektaklu "Au- 
diencja III, czyli Raj Eskimosów" 
Bogusława SChaeffera, w reży- 
serii Bogusława Semotluka. 
Spektakl ten prezentowany był 
podczas odbywającego się 
od 11 do 19 pażdziernika VI Fe- 
stiwalu Komedii "Talia" w Tarno- 
wie. Jury pod przewodnictwem 
Izabeli! Cywińskiej przyznało 
trzy indywidualne nagrody aktor- 
skie. Wśród nagrodzonych zna- 
lazł aię koszaliński duet. 
Sukces jest tym większy, że 
w tarnowskim festiwalu uczestni- 
czą świetne teatry i znakomici 
aktorzy. W tym roku były to dwie 
renomowane stołeczne sceny: 
Teatr Ateneum ze spektaklem 
"Kolacja dla głupca" Franclsa 
Vebera (grają w nim między in- 
nymi Marzena Trybała, Piotr 
Fronczewskl I Krzysztof Ty- 
niec) i Teatr Powszechny 
z przedstawieniem "Nad Złotym 
Stawem" Ernesta Thompsona 
w reżyserii Zblgnłewa Zapasie- 
wlcza i z jego udziałem, zako- 
piański Teatr im. Stanłsława 
Ignacego Witkiewicza ze spek- 
taklem "C" est la vie" według 
Plerra Caml, a także teatry 
z Rzeszowa i Legnicy oraz Gru- 
. pa Rafała Kmlty. 
Główną nagrodę "Talii 2002" 
zdobył spektakl zakopiańczy- 
ków. Główną nagrodę aktorską 
w wysokości 10 tys. zł. otrzymał 
Krzysztof Tyniec. Katarzyna Mi- 
chalska-Dyjak i Marcel Wierci- 
chowski uhonorowani zostali na- 
grodami po 3 tys. zł. każda. 
Oboje w koszalińskim teatrze 


2 w y kro c z e ń 
od ustawy o wy- 
c h o.w a n i u 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al- 
koholizmowi wykryli policjanci za- 
chodniopomorscy podczas week- 
endowej akcji "Cywil". - Wzięli 
w niej udział policjanci po cywilne- 
mu - wyjaśnia Krzysztof Targoń- 
ski, rzecznik prasowy komendanta 
wojewódzkiego policji w Szczeci- 
nie. - Sprawdzili ponad tysiąc lo- 
kali gastronomicznych i sklepów 
oraz ponad dwieście pubów i dys- 
kotek. Kontrolowali targowiska, 
dyskoteki i sklepy. Zwracali szcze- 
gólną uwagę na spożywające al- 


21 


1 


.. 


I 


\ 
II!
 

 


.... 


I 


... 
'- 


r 
*+** 
*" * 
* * 


/- 


graża ich neutralności oraz margina- 
lizuje ich kraj w poszerzonej UE. 
- Irlandia teraz daje zielone 
światło rozszerzeniu Unii - komen- 
tował na gorąco przewodniczący 
Komisji Europejskiej Romano Prodi. 


()I> I N II<: 
, Paul McNamara , 
. 


"'I' 


.... 


Irlandczyk, nauczyciel JfLyka anRlelsklea:o I historII 
w Ana:lojfzyclnym SpolecLnym LIceum 
Oa:ólnok!i7łalcącym w I fborko 


.. 


... 
. .. 
.. .. 
. .. 
...." 


1,,1. I'AI'/Ał" - nuu ANIWHSEN 
Zwolennicy rol57erlenla linii Europejskiej 
więtują po oRloueniu w
tfpnyeh wyników oRólnokraJoweKo re- 
ferendum w irlandlkim AskanUKal). Ju} po oblieleniu Klosów w 7 7 42 okręKów wyborel.}'ch okalalo się, te 
ponad 66 procent Irlandclyków 0l)owiedliuło się lU I)nyJfciem Traktutu Nicejskle&o, stanowląceao podstawę 
pnyjęcia nowych państw do IlE. 


DOROTA 
K DZIERZAWSKA, 


reżyser między innymi "Wron" 
nagrodzonych w 1994 roku 
w Cannes, Gdyni, Toruniu, Bel- 
faście, Berlinie i Monachium 
oraz najnowszego "Nic", prze- 
wodnicząca jury Ogólnopolskie- 
go Przeglądu Amatorskiej Twór- 
czości Filmowej OPATFILm 
2002, który odbywał się 
w Kołobrzegu 


- Zgodziła .1. panł przewodnl- 
czy
 Jury kołobrzeskłego przegllł- 
I du OPATAlm 2002, łl/l8rto było? 
- Warto. Parę lat temu byłam 
Jurorem w Gdyni i przyrzekałam, 
! że już nigdy więcej nie będę te- 
, go robić, bo jest to bardzo nie- 
; wdzięczna funkcja. Natomiast tu 
i z dużą przyjemnością ogląda- 
. łam filmy, które zasługiwały 
na nagrody i rzeczywiście mnie 
zaskoczyły. 
I - W JakIm kierunku łdlł poszukl- 
I wanla flłmowców amatorów? 
W kinIe pol.klm )Vlelcy twórcy 
ekranlzuJIł lektury szkolne, tWM- 
cy nlezaleinl, tak Jak pani, uJaw- 
niaJą problemy I bolączki naszege 
życia, zdobywając za to nagrody, 
a czego szukaJIł amatorzy? 
- Nie ma jednego kierunku. 
Fantastyczne jest to, że nie ma 


Podkreślił, że wskażnlkl są jeszcze 
lepsze, niż przewidywano. - Jest to 
pokój, jest to głos Europy, jest to 
także przyszłośĆ ekonomiczna 
- oświadczył Prodi we francuskim I 
radiu Europe 1. (PAP) 


- W Polsce mieszkam od pięciu-sześciu lat. Czuję się 
Irlandczykiem, ale referendum odbierałem te
 lako 
ktoś, kto w Polsce zamierza pozostać na 10, a mo
e I więcej lat. 
Widząc wczoraj ok. godz. 11 w Internecie nieoficjalne wyniki 
odetchnąłem z ulgą. To dobrze wróty Polsce, bo drzwi do Europy 
będą dla nieJ otwarte. Przybędzie tu InwestycjI. Polska ma ogromny 
potencjał turystyczny I Jako kraj UE będzie mogła lepiej go 
wykorzystać. Unia będzie musiała się z Polską liczyć, bo pod 
względem obszaru naleteć będziecie do czołówki krajów 
członkowskich. Ja te
 będąc w IrlandII głosowałbym na "tak", choclat 
Jeszcze miesiąc temu powiedziałbym "nie". 
wysłuchał: ANDRZEJ RADAJEWSKI 


PROSTO Z MOSTU 


DE 


\ 


pracują od ubiegłego sezonu, 
ale "Audiencję III" zrealizowali 
jeszcze podczas studiów w łódz- 
kiej Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej, Filmowej i Telewizyj- 
nej. Przedstawienie także 
wtedy wyreżyserował Bogusław 
Semotiuk. Zaprezentowana pod- 
czas przeglądu szkolnych przed- 
stawień "Audiencja" otworzyła 
młodym aktorom drogę do war- 
szawskiego teatru "Ochota". Ka- 
tarzyna Michalska-Dyjak i Mar- 
cel Wiercichowski, zanim wybrali 
aktorstwo, kształcili się w szko- 
łach muzycznych. To bez wąt- 
pienia pomaga im odnos
ć suk- 
cesy w sztuce napi8
eE przez 
kompozytora, w której ko;,struk- 
cji i tekście jest wiele ,odnl
sień 
muzycznych. 
Marcela Wiercictv:>wsklego 
w ubiegłym sezonie oglądaliśmy 
także w roli tytułowej w "Amade- I 
uszu". Obecnie gra Kostryna 
w "Balladynie". Jest zdobywcą 
nagrody publiczności dla najlep- 
azego aktora BTD w minionym 
sezonie. Katarzyna. Michalska- 
-Dyjak zagrała między innymi 
Lindę w "Zagraj to jeszcze, Sam" 
Woody" ego Allena. Obecnie gra 
tytułową rolę w Żabusi" Gabrieli 
Zapolskiej. (mk) 


BILANS 


kohol osoby nieletnie oraz 
na sprzedających alkohol nielet- 
nim. Policja zatrzymała 27 pija- 
nych kierowców oraz 25 osób po- 
niżej 18 roku życia pijących alko- 
hol, nałożyła 190 mandatów 
karnych. 14 osób doprowadziła 
do izb wytrzeżwień, wylegitymo- 
wała 1, 7 tys. osób i zatrzymała 21 
osób poszukiwanych za różne 
przestępstwa. W działaniach kon- 
trolnych wzięli udział strażnicy 
miejscy i gminni, przedstawiciele 
komisji do spraw rozwiązywania ! 
problemów alkoholowych, Towa- 
rzystwa Przyjaciół Dzieci, ośrod- 
ków pomocy społecznej. (ppa) 


-.. 


r,...... 


,ł 


.  


Cały wczorajszy dzień trwało go- 
rączkowe przeliczanie głosów ir- 
landzkich wyborców. Po południu, 
kiedy zamykaliśmy ten numer gaze- 
ty, było wiadomo, że w jedenastu 
z 42 okręgów wyborczych zdecydo- 
wanie zwyciężyli zwolennicy rozsze- 
rzenia Unii Europejskiej i Traktatu 
z Nicei, który ł	
			

/17858-0003.djvu

			.a głos Pomorza Poniedziałek, 21 października 2002 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


. Debata kandydatów na prezydenta Słupska w Radiu Słupsk 


Miasto jak firma 


Maciej Kobyllńskl, kandydat 
in SLD-UP uważa, że ma olbrzy- 
,y, mie doświadczenie: jako prezy- 
0- dent współpracował z trzema ra- 
r'/y daml mieJskimi, potem był rad- 
e- nym miejskim I woJewódzkim, 
,ie sprawował też urząd wojewody. 

e - Nie muszfl slfl uczy6 zsrzą- 
8- dzsnis mlsstem - ocenil stano- 
0- wisko kontrkandydatkl. 
Js - To psn jui wszystko wIe? - 
to zaatakowała Szczypińska. 
m - Psnl nie wIe nic, s js wIem 
=h duio - ripostował Kobyliński, 
tr- podkreślaJąc, że ma za sobą 
0- aplikację radcowską I sędziow- 
K) ską. 
- Żeby by6 dobrym prezyden- 
a: tem, trzebs m/
 duią w/8dZfl o 
y- mie
cle, s ją zdobyws sifl dws 
Ici 
ni 

: Prawybory Radia Słupsk 
n- 


lub trzy Ists - twierdził Jerzy 
Wandzel, kandydat Slupskiego 
Porozumienia Samorządowego. 
Według niego doświadczenie jest 
konieczne i wcale nie prowadzi 
do rutyny. - Gdybym przedtem 
nie byl rsdnym, nie pocfąłbym sifl 
funkcji prezydents - zdradzi/. 
- Ale wsins jest tei znsjo- 
mo
6 problem6w mieszksńc6w 
- wtrąciła się ponownie Szczy- 
pińska. 
- Nie przypominsm sobie, 
sby psni przez rok wystąpiłs do 
prezydents z zspytsniem w 
sprawie mleszksńc6w jsko szef 
blurs poselskiego. Poseł Strąk 
tsklch dzisłsń ms bsrdzo duio. 
On przez to wiele sifl nsuczy"- 
odciąl się Wandzel. 


Rutyna to nie atut 


Marek Zbigniew Blernackl 
jako kandydat Platformy Obywa- 
telskiej od kilkunastu lat pracuje 
w Wodociągach Miejskich. Uwa- 
ża, że ma dużo dobrych i zlych 
doświadczeń. - Jestem sbsol- 
wentem Politechniki Gdsńskiej. 
Odbyłem szereg kurs6w w kraju 
i zs grsnlcą. Prowsdziłem mo- 
dernizscjfl oczyszczsIni miej- 
skich I uzbrojenie Słupskiej Stre- 
fy Ekonomicznej, pomagsm wie- 
lu inwestorom. Stąd wldzfl 
oczekiwsnis drugiej strony - za- 
chwalał swoje kwalifikacje. - 
MOIm wsIorem moie by6 duie 


do
wisdczenie, sle jeszcze brak 
rutyny - podkreśla/. Nie zgodził 
się z nim Kobyliński. - Natursl- 
nym krokiem w psns ksrierze 
byłoby, gdyby psn zostsł wice- 
prezesem Wodociąg6w - wyja- 
śnił Biernackiemu. 


Nie tylko magister 


- Je
1i msgister, nie bfldąc 
magistrem, moi e zosts6 prezy- 
dentem krsju, to tym bsrdziej 
prezydentem Słupsks moie zo- 
sts6 człowiek, kt6ry ms do
wisd- 
czenie psrlsmentsme, zns sys- 
tem prswny i zdobył do
wisd- 
czenie w zsrządzsniu firmsmi - 
zachwalał swoje przygotowanie 
Ryszard Bogusz, kandydat 
Polskiej Partii Biednych. 
Robert Strllk, kandydat Ligi 
Polskich Rodzin czuje się do- 
brze przygotowany: prawnik, 
studia podyplomowe z zakresu 
szacowania nieruchomości, koń- 
czy studia magisterskie z ekono- 
mii. Pracował w Urzędzie Rejo- 
nowym w Słupsku, w banku, w 
Inspekcji pracy, a ostatnio zdo- 
bywa nowe doświadczenia jako 
pose/. 
Slanłsław Popłołek, kandy- 
dat Samoobrony kwalifikacje 
zdobywał jako dyrektor technicz- 
ny PKS-u w Kołobrzegu,. a po- 
tem w Zakładzie Portów Zeglugi 
Trampowej i Spółdzielni Kółek 
Rolniczych. Z samorządami nie e 
ifl 
vi- 
I(- 
z. 
6, 
!P- 
s- 
IfI 
'0 Kandydaci zachęcali do 
łv -głosowania na siebie prezen- 
D- tując swoje programy. 
ie Najwięcej głosów - 401 - 
k) zdobył Robert Strąk. Za nim 
I uplasowali się Jerzy Wandzeł 
(220 głosów), Maciej Kobyllń- 
ski (196 głosów), Jołanta 
Szczypińska (150 głosów), Ma- 
rek Blernackl (111 głosów), 
StanIsław Popiołek (84 głosy), 
Anna Bogucka-Skowrońska 
(78 głosów) i Ryszard Bogusz 
(14 głosów). 
Zaden z kandydatów na 
prezydenta nie dostal bez- 
względnej większości (50 pro- 
I : ce
 t 9 ł oSÓ
 plus jeden). 
,p.REKLAMA 
I 
i 
I 
I 
i 
i 
I 
I 


Robert Strąk I Liga Polskich Rodzin 
zwyciężyli we wczorajszych prawy- 
borach prezydenta I radnych Słup- 
..ka. W ciągu dwóch godzin udział w 
głosowanłu wzięło 1271 osób.  ". 


...... 
(' 


.  


... 


Fol. SI.A WOMIR ŻABICKI 
Głosy były zbierane do urn w czterech punktach miasta. 


Mandaty do rady miejskiej 
otrzymaly komitety: Liga Pol- 
skich Rodzin (8 mandatów) KW 
SLD-UP (5 mandatów), KWW 
Słupskie Porozumienie Samo- 


rządowe (5 mandatów), Słupskie 
Forum Prawa i Sprawiedliwości 
(3 mandaty), Samoobrona i PO 
(po 1 mandacie). 


(ław) 


SŁUPSK 
ul. Poznańska 10 
tel. 84 751 81 do 84 
pon.-pt. 8-17, sobota 8-14 


J _ LIS 
 . TO ł. 1_ 
P ODŁÓG I BO A ZERII 
PAŻOZ'ERtUK 
_MOtł1A% 
GRA1'Sn t 
Cl1ER
 
PROMOCJE 
'0.89 z 
zł/m 
lMt)f) 


.PODŁOCjI 
SZWEDZKIE 
. DESKA 
BARLINECKA 
. BOAZERIE 


l 


. BLATY 
· PŁYTY MEBLOWE M\ŁA OBSŁUGA, 
. PŁYTY OSB TRANSPORT 
. PILŚNIA 


NOWE LOKALE 
USLUGOWE 
na sklepy, usługi, 
gastronomię, gabmety 
lekarskie i inne 
Lok.lluc).: 
Centrum SłupskB. Przekazanie od uraz. 
Cena lu! od 66.000" zł brutto (33 m') 
MlESZXANIA 
u2 OD U,IIIIII,. zł lnIII 
("... klucz") 
SPRZEDAŻ .SELFA': Slups
 ul. Sygielyńskiego S 
(0
1ła59) 840 "45; KoSIiII, ul. Slowitllisko 3, 
(G,nfi.94) 342 25 18, 342 24 2' K 1 


rC&R 


PHU "C&R" 
OKNA PCV I ALUMINIOWE 


BIURO ZLECEŃ zasIało Drzeniesione 
ul. Szueclńske 57, p. 110 (budynek ZDZ) 
lei. (59) 845 24 81, fex (59) 848 24 81 


ZAMÓW U NAS 


WYSOKA JAKOŚĆ 
NAJNIŻSZA CENA 


współpracował. - To slfl jednsk 
niczym nie r6ini od rady w sp6ł- I 
dzielni. Tu trzebs podją6 uchws- 
łfl i tsm tei, s wszfldzie trzebs 
sifl przekomsrzs6 z ludźmi. Po- 
trafifl sifl dogsds6 z biednymi i 
bogstymi - zapewnia. Uważa, , 
że ma przygotowanie polityczne, 
bo kiedyś ukończył studia pody- 
plomowe, nś! których uczono o 
stosunkach politycznych w de- 
mokracjach zachodnich. 


Prawo pozwala każdemu 


Mecenas Anna Bogucka- 
-Skowrońska, kandydatka z 
Komitetu Wyborczego ..Nasz 
Słupsk": - Prawo pozwsls ksn- I 
dydows6 kSidemu, sle poiy- 
teczne jest, je
1i ksndydst ms 
odpowiednie do
wisdczenie i " 
jest specjslistą. Wtedy jest bsr- 
dziej wisrygodny - uważa. Sa- 
ma nie ma doświadczeń w pracy 
w samorządzie, ale jako senator 
pracowała nad ustawami zWią- 
zanymi z nim. Pełniła też funkcje 
w samorządzie zawodowym i or- 
ganizacjach pozarządowych. - 
Oprscowywsłsm budiet Wsp61- 
noty Polskiej, kt6ry jest wiflkszy 
od budietu Słupsks. Oczywi
cie 
mlsłsm wsp6łpracownik6w, bo 
ksndydst ns prezydents nie mu- 
si do
wisdczy6 iluminacji Duchs 

w. Wsine, sby otoczył sifl od- 
powiednimi ludźmi- dodałs. 
ZBIGNłEW MARECKI 


ZDARZENIAI WYPADKI 


Tajemnicza 
plama oleju 
MOLCZYCE (gm. Cewlce). I 
W sobotę rano strażacy z Lębor- I 
ka usuwali z jezdni dlugą na 1,5 
kilometra plamę oleju. 
Na razie nie udało się ustalić, 
z jakiego pojazdu wyciekał olaj. I 
Kłusował na rzece 


ŻELKOWO (gm. Kępice). W 
piątek przed północą policjanci 
zatrzymali na gorącym uczynku I 
kłusownika. 
Mężczyzna łapał w Słupi ry- 
by, używając haka na drewnia- 
nym trzonku. 


(ław) 


R-EK'""L A- M- A 


50 000 zł 371,83 zł/m-c 
100000 zł 743,67 zł/m-c 


RZECZYWISTA 
ROCZNA 
STOPA 
PROCENTOWA 


DLA PlłRWSZ'l
H 
tRI'IDZ'łStU KUłNtOW 
r POD"SUJĄn( w H o U

:
 
DODAtKO . 
GWARANtowaNA. 


. WYSOKOŚĆ UZALEŻNIONA OD KWOTY 
NA KTÓRĄ OPIEWA UMOWA 


OGóLNOPOLSKI PROGRAM 


,- 
.' 
dla 
.. 


. 
- 
kazdegD 

 


& 


& 


Nasz region str 3 


NASZA IMPREZA 


Wspomnienie lata 


Ponad 400 osób po- 
szło z nami wostat- 
nią w tym roku wę- 
drówkę w plener. Tym 
razem odwiedziliśmy 
gmłnę Główczyce. 


W 63. wyprawie 
w plener zorgani- 
zowanej przez na- 
szą gazetę, Park I 
Dolina Słupi, ZO 
PTSM i samorząd 
Główczyc wzięli 
udział turyści ze 
Słupska, Lipnicy, 
Lęborka, Dębnicy , 
Kaszubskiej. Dre- 
tynia, Smołdzina i 
z
 szkół w gminie 
Główczyce. 
Zwiedzaliśmy 
gł6wczycki kościół, 
słuchając interesu- 
J jącego wykładu 
księdza probosz- 
cza Jacka Ja- 
szewskiego. Cie- 
kawie było też w 
jednej z komnat w 
pałacu należącym 
do roku Puttkame- 
rów. W Borku Gó- 
rzyńskim podziwia- 
liśmy prace twór- 
ców ludowych, a 
na cmentarzu w 
Izbicy ogrom prac 
porządkowych wy- 
konanych przez uczniów. Na 
mecie część turystów weszła na 
wieżę widokową, skąd rozciąga 
się wspanialy widok na jezioro 
lebsko. 
W konkursie wiedzy o gminie 
zwyciężył Danłel Worona z 
Dębnicy Kaszubskiej przed 
Magdll Bu9ałll iKarollnll Ka- 
czorowskll - obie z Lęborka. - 
Szkods, ie było trochfl zimno, 
sle dziflki tej wycieczce zobs- 
czyły
my miejsca, w kt6rych ni- 
gdy dotąd nie były
y - zauwa- 
żyła Ola Włodarczyk z Gimna- 
zjum w Głowczycach. 


, 
.. 


.. 't 
'" Jaki prezydent? 

; Czy prezydent mi?sta powinien mieć specjalne kwalifikacje? - zapytaliśmy kandydatów 

: podczas ostatniego "Politycznego poranka", audycji Radia Słupsk i "Głosu Pomorza". 
cy . 
'Ci- - Nikt slfl nie rodzi z d
wisd- 
wl czeniem, sle ludzie nsjbsrdziej 
,et do
wisdczeni wpadsją w rutynfI 
en i nie widzą sprsw, kt6re nsleiy 
zsłstwi6. Brskuje Im ludzkiego 
spojrzenis - mówiła Jolanta 
a: Szczypińska. kandydatka Słup- 
ny sklego Forum Prawa i Sprawie- 
'R dliwoścl, która zanim została dy- 
'0- rektorem biura poselskiego Le- 
'0- chs Kaczyńskiego, była 
fu, pielęgniarką. Według niej prezy- 
'0 dent nie musi mieć specjalnego 
96 przygotowania menedżerskiego, 
m bo w ratuszu będzie go wspiera- 
0- ła jego ekipa. 
rło 
'e- 


. 


'- 


... 


J' 


Fol. JAN MAZIEJUK 
Najpiękniej za jesień przebrały się Paulina Liń- 
ska i Kasia Olszewska z SP nr 8 w Słupsku. Naj- 
piękniejszy bukiet jesienny zrobiła Ania Milcza- 
rek ze Szczypkowic. 


Bez zaangażowania wójta 
Czesława Kosiaka oraz na- 
uczycieli - Teresy Janusewicz i 
Jerzego Horbacza w organiza- 
cję imprezy, niewiele byśmy 
zdziałali. Najbardziej podobały 
się nam występy zespołu "Klęci- 
nianki" i solistek z GOK-u w 
Gł6wczycach. Na koniec, kiedy 
lunął deszcz, zaśpiewały - 
"Dzień - wspomnienie lata...... 
Niestety, wędrówki w ciepłe dni 
możemy już tylko powspominać, 
ale do gościnnych Główczyc 
jeszcze będziemy wracać. 
KONRAD REMELSKI 


R""'E"K ł:-"A-M-A  


Koalicyjny Komitet Wyborczy 
SLD - UP  .:. 
-RACY 


Warnel Gabriel 
PREZES SŁUPSKIEJ IZBY ROLNEJ 
Poz.3 
lista nr 3 


p. 


.L 


Przymiarka do foteli 
I",
 
TU MOŻESZ 
OOOAC 
, J G
O
 
s
o 


KANDYDAT DO SEJMIKU 
WOJEWOczKJEGO 
WOJ. POMORSKIEGO 


. 


.... 


ł 


UWAGA . 
OFERTA DOSTOSOWANA DO PROKONSUMENCKICH 
ZMIAN W USTAWIE O KREDYCIE KONSUMENCKIM 
z dnia 19.09.2002 r. 


Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z form finansowania, 
która pozwoli Ci na płacenie niskich rat miesięcznych. 
to na pewno przeanalizujesz tę ofertę. 


I 


PODAWANA STOPA PROCENTOWA 
MA CHARAKTER STAŁY 
KWOTY OD 10.000 do 250.000 zł 
NIE WYMAGAMY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 


PAMIĘTAJ! ZGODNOŚĆ TEJ OFERTY Z USTAWĄ 
O KREDYCIE KONSUMENCKIM GWARANTUJE CI 
PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO. 
WARUNKI pROMOCYJNE OBOWIĄZUJĄ 
DO DNIA 31.10.2002 r 


. Koszalin - Zwycięstwa 10, tel. 094/348-91-16,347-42-09 
. Słupsk - Filmowa 3D, tel. 059/841-10-15, 841-11-90
		

/17858-0004.djvu

			, 
str. 4 Kraj/Swiat 


SONDAŻ 
Pytania o Sejm 


39 proc. Połaków uwata, te po 
ostatnich wydarzeniach w parlamen- 
cie powinien on zostać rozwłązany. 
41 proc. uznało, te nie - wynika 
z badań złeconych przez TVN. o czym 
poinformowały w sobotę Fakty. 
Sonda! przeprowadziła Sopocka 
Pracownia Badań Społecznych. Jed- 
no z pytań dotyczyło postępowania 
marszałka Sejmu, Marka Borowskie- 
go..Z ankiety wynika, te 40 proc. an- 
kietowanych uznało, i! postępowanie 
marszałka było właściwe, zaś 36 proc. 
powiedziało: nie. 
.Nale!ałoby dodać jeszcze Jedno 
pytanie, czy jesteśmy w Polsce za de.' 
mokracją I przestrzeganiem zasad, 
czy za anarchią I pogardą dla Jakich- 
kolwiek reguł i zasad, które sami 
przyjmujemy?' - skomentował wyniki 
prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
Ponadto 52 proc. spośród ankieto- 
wanych podpisało się pod twierdze- 
niem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
który zachowanie LPR I Samoobrony 
nazwał warcholstwem. 35 proc. nie 
oceniło tego w ten sposób. 


tPAP) 


PARTIE 
PiS ma plan 
antykryzysowy 


Rekonstrukcję Prezydium Sejmu. 
zmianę regulamłnu obrad Izby. ustą- 
pienie ministra skarbu państwa oraz 
powołanie komisji do zbadania 
umów prywatyzacyjnych dot. bezpie- 
czeństwa energetycznego przewidu- 
Je .antykryzysowy płan dla SeJmu' 
przedstawłony w nledzlełę przez PIS. 
PiS proponuje rekonstrukcję Prezy- 
dium Sejmu, .która szanując wybraną 
demokratycznie większość, uszanuje 
r6wniet prawa posiadającej r6wnie de- 
mokratyczną legitymację opozycji'. 
Zmiana regulaminu obrad Izby 
miałaby - według PiS - .z jednej strony 
wzmocniĆ zasadę kolegialności przy 
podejmowaniu najwatniejszych decy- 
zji w parlamencie, a z drugiej strony 
wprowadzi radykalne sankcje wobec 
J,.t'o;ł6w drastycznie łamiących regula- 
mlf1 i uniemotliwiających pracę Sejmu 
do wykluczenia z posiedzeń Sejmu na 
trzy miesiące wraz z pozbawieniem 
uposa!enia oraz diety włącznie.. 
Ustąpienie ministra skarbu pań- 
stwa PiS wyjaśnia tym, te .swoim po- 
stępowaniem, w szczeg61ności odmo- 
wą przedstawienia Sejmowi umowy 
prywatyzacyjnej Stoenu, przyczynił 
się w znacznym stopniu do zaostrze- 
nia konfliktu'. 
Sejmowa komisja śledcza, której 
powołanie proponuje PiS, miałaby 
.zbadać zgodnoŚĆ umów prywatyza- 
cyjnych z lat 1990-2002 z zasadami 
bezpieczeństwa energetycznego i pa- 
liwowego państwa polskiego'. 
Uder PiS Jaroslaw Kaczyński po- 
informował, te plan antykryzysowy 
zostanie przekazany klubom parla- 
mentamym. .Będziemy czekać na od- 
powiedf - jeśli nie, to oznacza, te 
większość rządowa chce siłowego 
rozstrzygnięcia' - m6wil Kaczyński. 
(PAP) 


OSP 
Pawlak pozostał 
strażakiem 


Waldemar Pawlak został ponownie 
wybrany na prezesa zarządu Związku 
Ochotniczej Straty Potarnej. To bę- 
dzie trzecia kadencja byłego premie- 
ra. Wybrany został te! nowy zarząd 
Związku. 
.Wybory były tajne. Prezesa 
wybierali spoŚród siebie członko- 
wie zarządu. ale z tego co wiem, 
prezes Pawlak nie mial konkuren- 
cji, a przynajmniej nie dotarły do 
mnie !adne przecieki na ten te- 
mat" - powiedziała PAP rzecznik 
prasowy ochotniczej straży Regi- 
na Rokita. 
Wybory odbyły się w sobotę 
podczas XI Zjazdu Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Po- 
żamych w Jachrance k. Warsza- 
wy. W obradach uczestniczyli 
m.in. minister spraw wewnętrz- 
nych i administracji Krzysztof Ja- 
nik. a tak!e wiceministrowie obro- 
ny Piotr Urbankowski i edukacji 
Tadeusz Sławecki oraz wicemar- 
szałek Sejmu Janusz WOjcie- 
chowski. 


(PAP) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(aJglos-pomona.pl 


SEJM. Czy PSL zagłosuje za odwołaniem marszałka Borowskiego? 


Opozycja w koalicji 


Jeśli marszałek Borowski zostanie 
usunięty ze swego stanowiska także 
głosami posłów PSL, to będzie to 
oznaczało koniec koalicji - powie- 
dział w niedzielę w Radiu Zet premier 
Leszek Miller. 


.Wszystko zalety od we- 
wnętrznej opozycji w PSL. Jest 
grupa posłów, zdaniem której ko- 
alicja jest dobrym rozwiązaniem 
dla Polski, ale jest te! grupa, która 
uwa!a, te koalicja jest zła i trzeba 
ją zerwać. Kto będzie mial więk- 
szość, o tym się przekonamy już 
niebawem' - powledzial premier. 
Przypomniał o deklaracji wice- 
premiera Jarosława Kalinowskie- 
go (PSL), który powiedział, że po. 


r, 
'l 
. .ę, 


\ 


slowie Stronnictwa, którzy złamią 
dyscyplinę i będą głosować za od- 
wołaniem Borowskiego, powinni li- 
czyć się z konsekwencjami. 
Niektórzy poslowie PSL i opo- 
zycja sprzeciwiają się sprzedaży 
85 proc. Stoenu niemieckiej firmie 
RWE. Podczas Środowego posie- 
dzenia Sejmu domagali przepro- 
wadzenia debaty na ten temat. 
Zarzucili Borowskiemu, że nie 
zgodził się na debatę, co sprowoko- 
walo wydarzenia, m.in zablokowa- 
nie mównicy przez posła Gabrieła 
Janowskiego, które zmusiły mar- 
szałka do przerwania i odroczenia 
obrad Sejmu. Premier nie jest prze- 
ciwny sprzedaży Stoenu niemiec- 
kiemu inwestorowI. Zapytany jed- 


Koncertowy samochód 


I 


nak, czy od razu powinien on nabyć 
pakiet 85 proc. Stoenu, odpowie- 
dział: "Można było zastanawiać się, 
czy sprzedać mniej, ale w tym nie 
ma nic niewlaściwego, taki był plan". 
Według niego, sprzedaż większo- 
ściowego pakietu nie jest niebez- 
pieczna dla polskiej gospodarki. 
W ub. wtorek minister skarbu 
państwa zdecydował, te sprzeda 
85 proc. akcji warszawskiego dys- 
trybutora energii Stoen SA za po- 
nad 1,5 mld zl niemieckiej firmie 
RWE Plus AG. Założenia prywaty- 
zacji sektora elektroenergetyczne- 
go, przyjęte przez rząd w maju 
2000 r., zakładały sprzedaż 25 
proc. akcji spółki Stoen. 


(PAP) 


... 


..- 


'" 


........ 


-..  


. 


" 


Fol. TOMAS.f. KWIATM)WSKI 
P odczas mistrzostw Europy w nagłaśnianiu samochod6w, które odbyty się w Katowicach, mieszkaniec Wlocławka 
Arkadiusz Pruszczyński zajął trzecie miejsce w kategorII "bez limitu", za naglośnlenle samochodu marki Opel Ome- 
ga. W auto trzeba bylo zainwestować 150 tys. zł - czyli Jego równowartość - I 9 miesięcy pracy. Wewnątrz Jest 6 
wzmacniaczy, 6 glośnlk6w, procesor dlwlęku. zmieniarka do płyt CD ze sterownikiem, monitor cleklokrystallczny z ak- 
tywnym wyświetlaczem I DVD. Efekt Jest Imponujący. W środku mo1na więc poczuć się Jak w sali koncertowej. Na 
zdjęciu: ArkadIusz Pruszczyńskl przy koncertowym aucie. 


- 


::--r 


\ l' 


USA. Mężczyzna postrzelony w Wirginii 


Snajper wciąż groźny 


Mężczyzna wychodzący wraz z toną 
w sobotę wieczorem z restauracji 
w miasteczku w stanie Wirginia. zo- 
stał postrzelony. Wcześniej agencje 
podawały. że zginął. Nie jest jasne. 
czy stał się on kolejną ofiarą snajpe- 
ra-psychopaty. 
37-letni mężczyzna dostał jeden 
postrzał w.brzuch w chwili, gdy 
znajdował się na parkingu restaura- 
cji Ponderosa w Aschland w stanie 
Wirginia. Jego stan jest stabilny. 
Od 2 paździemika nieuchwytny 
snajper-psychopata zabił dziewięĆ 
osób w stanach Maryland i Wirgi- 


nia oraz w rejonie Waszyngtonu. 
Przypadkowo dobrane ofiary zabi- 
jał jednym strzałem używając pre- 
cyzyjnej strzelby. 
Policja poinformowała, że 
w swych działaniach traktuje tę 
próbę morderstwa, jak gdyby 
sprawcą był ten sam osobnik. 
Mężczyzna. którego nazwiska 
pOlicja nie ujawnila, podróżowal 
wraz żoną po Wirginii i zatrzymał 
się na posiłek oraz nabranie ben- 
zyny. Strzał, który go dosięgnąl, 
najprawdopodobniej padł z pobli- 
skiego lasku. 


(PAP) 


Szkoci są przeciw 
-t- I 


I 
 . .," 
t. . - , ' 
ł 

.. . 
. J. -:-.
 I. 
 . 
.' _, r. ' . 
 


-j,ll i "'. 
iii! " 
ił 
. .
 
_11....... 
AR ". 
ft
;. i ; 
, # 
łOI'" , 
" '. 
...... 


,,, 
l:: I 
. 
J;
\'\",,' > 


f'.. .".... 


" 


. 
 
ł-, 


I, '4' 


.1IIii1 


'. 
X! '-" 
I 


I J 


f
-  


.J>'
 " 
), ,- 


. 
.. 
'. I 
/ 

 ... 
. 
". .} : 


ł 


, 


......, 
 


... 


Fol. PAP 
B lisko 15 tySięcy ludzI wyszło w sobotę na ulice Glasgow, aby zaprotesto- 
wać przeciwk!> ewentualnej wojnie z Irakiem. Manifestacja została zorga- 
nizowana przez Szkocką Koalicję na rzecz Sprawiedliwości I przeciw Wojnie. 


..Ą 


... 


WATYKAN 
Pierwsi katecheci 
z Ugandy 


Jan Paweł II dokonał w niedzielę be- 
atyfikacji sześciorga sług Bożych, 
wśród których znaleźli się pierwsi 
dwaj katecheci z Ugandy.  


Pierwsi afrykańscy katecheci 
Davlde Okelo (1902-1918) i Jildo 
Irwa (1906-1918) należeli do ludu 
Aczoli z grupy Luo, którego czlon- 
kowie mieszkają dziś w północnej 
Ugandzie. Sudanie. Kenii, Tanza- 
nii i Kongo. 
Kreśląc w homilii sylwetki 
dwóch nowych błogosławionych 
Jan Pawel II podkreślił, że przy- 
kład dwóch mlodych męczenni- 
ków afrykańskich powinien stano- 
wić inspirację dla mężczyzn i ko- 
biet w Afryce i na innych 
kontynentach, .aby wielkodusznie 
odpowiedzieli na powolanie do 
pracy katechetycznej". 
Papież wyniósł w niedzielę do 
chwaty ołtarzy również biskupa Tre- 
viso Andreę Giacinto Longhina 
(1863-1936), ks. Marcantonia Du- 
rando (1801-1880), pracującą 
w Etiopii siostrę Uduinę Meneguzzi 
(1901-1941) oraz zalożyciełkę Zgro- 
madzenia Misjonarek Maryi Marie 
de la Passion Helene Marie de 
Chappotin de Neuville (1839-1904). 
Odbywająca się na placu Św. 
Piotra uroczystość beatyfikacji 
oraz celebrowana po niej przez 
papieża msza Św. ożywione były 
afrykańską muzyką i tańcami. 
Przed rozpoczęciem uroczystoŚCi 
kard. Bernardin Gantin, dziekan 
Kolegium Kardynalskiego, złożyl 
papietowi życzenia z okazji przy- 
padającej we wtorek 24 rocznicy 
objęcia pontyfikatu. 


(PAP) 


Poniedziałek. 21 października 2002 r. glos Pomorza 


24 GODZINY 


. 
""'t",.
 ".... 
......... 
 


.... 
. 


Fol. PAP 
MuIta Abu B.k.r Balzlr, znany Indonezyjski radykał Islamski 
I przywódca organizacji Dżlmah Islamija, oskarżanej o powiązania 
z AI-Kaidą, został w w sobotę aresztowany w szpitalu, podały fr6dła 
policyjne. Jeszcze w piątek prezydent Indonezji Megawati 
Sukamoputrl podpisala dwa dekrety ułatwiające policji walkę 
z terroryzmem i schwytanie organizatorów zamachu na Bali, 
w którym w ubiegłą sobotę zginęło około 200 osób, głównie 
zachodnich turystów. Światowa prasa powszechnie spekuluje, że za 
ubiegłotygodniowym zamachem bombowym na Bałl stoi Dżlmah 
Islamlja. Baszlr nieraz wyrażał podziw dla Osamy bln Ladena Jako 
"prawdziwego muzułmańskiego bojownika", jednak kategorycznie 
zaprzecza podejrzeniom o terroryzm. Na zdjęciu: kobiety przebrane 
za anioły uczestniczą w niedzielnych obchodach dnia pamięci ofiar 
zamachów na Bali. w Sydney. . 
Przyw6dc. 'r.ku Sadd.m Husajn po uzyskaniu przed 10 
dniami 10o-procentowego poparcia w referendum w sprawie jego 
kolejnej 7-letniej kadencji oglosll w niedzielę amnestię, obejmującą 
tak!e wszystkich więtnlów politycznych. W czasie swych 23-letnlch 
rządów iracki prezydent po raz pierwszy amnestionował wlęfnlów 
politycznych. 
Premier Izr.el. Ariel Szaron zgodził się w nledzlełę na 
propozycję ministra obrony Benjamlna Ben Ellezera częŚCiowego 
wycofania sil izraelskich z Hebronu, kolejnego, po Betlelem, miasta 
Zachodniego Brzegu Jordanu. 
Podczai niedzielnego lpotk.nl. w Phenianie delegacji 
obydwu koreańskich państw Korea Południowa za!ądała od Koreł 
Północnej natychmiastowego wstrzymania programu oukieamego 
I rozpoczęcia dialogu z USA. 
W czalle Ita
 z IlIamll'Złłdowyml na poludniu Filipin 
zginęło pięcju rebeliantów - podały w nledzlełę fród'a wojskowe. Do 
potyczek doszlo w rejonie, gdzie filipińska armia zintensyfikowała 
działania przeciwko rebeliantom, których podejrzewa się o związki 
z siatką terrorystyczną Al-Kaida. 
Dzlelllltkl tYII,cy ol6b wyszły w sobotę na ulice San 
Sebastian, by zaprotestować w ten sposób przeciw terroryzmowi 
i opowiedzieć się za respektowaniem autonomii Kraju Basków. 
Manifestacja została zorganizowana przez ruch obywatelski Basta Va 
(.Wystarcz,!,). utworzony przed trzema laty jako wyraz protestu 
przeciw terroryzmowi separatystów baskijskich z ETA, którzy 
domagają się stworzenia niepodleglego państwa Basków. 
Złtloga 'r.nculklego trawlera, lowiącego na kanale La 
Manche przeżyła w nocy z piątku na sobotę spory wstrząs, kiedy. 
w sieci zamiast ryb znalazła ważącą tonę bombę z czasów drugiej 
wojny światowej. Trawler z bombą skierowano pod eskortą na 
specjalną redę dla statków z niebezpiecznym ładunkiem. Przedtem 
miejsca czterech z szeŚCiu czlonków załogi zajęli saperzy.  


ł 
[ 


.t l 
r 
I 
I 
I 


- 


. 
..,. . 
'" 
_ J 

i' 
{ 


f 
b iiJlt: I . 
I!1IOBJfHO 
'- le
BaM 

 I
-H 


I '.. .... 


. t 


Fot. PAP 
Kobieta zap.l. świeczk, przed tablicą z napisem 
informującym, że w tym miejscu w przyszłoŚCi powstanie .pomnik 
ofiar reżimu Kuczmy" w Kijowie. Co najmniej 2 tysiące osób 
protestowalo w sobotę na ulicach Kijowa w 10. rocznicę objęcia 
przez Leonida Kuczmę urzędu prezydenta Ukrainy. 


OGlOSZENIE 


P l A T N E 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 paf- 
dziernika 2002 r. zmarl nasz kochany tata, teść, dziadek 
i pradziadek Śp. 
JÓZEF 
KOWALCZYK 
lat 77 
Pożegnanie odbędzie się 22.10.2002 r. o godz. 11.50 na cmen- 
tarzu komunalnym w Słupsku. 
Msza Św. odbędzie się 22.10.2002 r. o godz. 8.00 w kościele 
św. Maksymiliana Kolbego w Slupsku. 
W smutku pogrążona 


r -n 
ir' 


J 


RODZłNA 


_J:. 


.. 


.. 


1'1 
1
		

/17858-0005.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek.2\ października 2002 r. 


W SKR · ClE 


1 


Zła jakość win 
Wyroby winiarskie sprzeda- 
wane w polskich sklepach nie 
spełniają norm jakościowych, 
są źle oznakowane, a ich obję- 
tość i termin przydatności 
do spożycia nie zawsze zga- 
dzają się z deklarowanymi 
przez producenta na etykiecie. 
Wykazały to kontrole przepro- 
wadzone przez Inspekcję Han- 
dlową w 208 sklepach na tere- 
nie całego kraju. 
Zbliża się kryzys 
w produkcji jaj 
Choć kryzys w produkcji 
:tywca drobiowego powoli 
I ustępuJe, narasta w dziedzinie 
produkcji jaj. Obecnie notuje 
się ich dużą nadprodukcję 
a ceny jaj spadły do 10 gr 
za szt. Tylko największe jaja 
można jeszcze obecnie sprze- 
dać z jakim-takim zyskiem. I 
Na mniejszych, pochodzących 
od młodych kurek, zdecydo- I 
wanie się traci. 
Cukier w g6rę 
Rynek cukru w Polsce nie 
ma nic wspólnego z zasadami I 
wolnej konkurencji, bo jest 
urzędowo regulowany, Fatal-I 
nie na tym wyjdą klienci. Usta- 
wa o rynku cukru zobowiązuje I I 
importerów, hurtowników i wła- 
ścicieli sklepów do sprzedaży I 
cukru po cenach wyższych niż 
cena interwencyjna, która Wy- I 
nosi 1,80 zł plus podatek VAT. 
W związku z tym w najbli:t- 
szych tygodniach czekają nas I 
. najprawdopodobniej podwy:tki 
cen cukru w sklepach. 
I . 
Żywność droższa czy tańsza? 
Po wejścIu Polski do Unii 
Europejskiej przestaną obo- 
wiązywać cia, w związku z tym I 
zaczną wyrównywać się ceny I 
I żywności w naszym kraju z ce- I 
nami w krajach Piętnastki. Co 
to może oznaczać dla polskich I 
konsumentów? Należy liczyć 
się z podwyżkami cen owo- I 
I ców, pieczarek i niektórych I 
warzyw, jak cukinia, fasola, 
groch, bakłażany. Jeśli chodzi I 
o mięso, to nie zmieni się naj- 
prawdopodobniej cena wle-: 
przowlny, bo jest zbli:tona 
do cen europejskich, więcej I 
będziemy płacić natomiast 
za mięso wołowe. Spadną 
za to ceny chleba, niektórych 
przetworów zbożowych i mle-I 
I ka, bo do tych produktów będą 
dopłaty. (łm) 
I Inwestują w gospodarstwa I 
Rolnicy mogą starać się 
o preferencyjne kredyty z do- I 
płatami do oprocentowania 
I z Agencji Restrukturyzacji I 
i Modermzacji Rolnictwa. 
W województwie zachodniopo- I 
I morskim ciągle rośnie liczba 
producentów rolnych, którzy 
z nich korzystają i w tym roku 
I będzie ich aż o jedną trzecią I 
więcej niż w ubiegłym. 
W ciągu 9 miesięcy tego ro- 
I ku Ośrodek Doradztwa Rolni- 
czego w Koszalinie i Regional- 
ne Centrum Doradztwa, Roz- 
woju Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich zaopiniowały pozy- 
tywnie aż 531 przedsięwzięć 
realizowanych z dopłatami 
AriMR (tyle samo ubiegało się 
w całym 2001 r.). Rolnicy kre- 
dytobiorcy zamierzali zainwe- 
stować w swoje gospodarstwa 
226 milionów złotych, wnio- 
skując o kredyty w wysokości 
155 milionów zł (średnia kwota 
kredytu wynosi 229 tys. zł). 
Największym zainteresowa- 
niem cieszy się linia kredytowa 
przeznaczona na utworzenie 
lub urządzenie gospodarstwa 
rolnego przez osoby, które nie 
przekroczyły' 40. roku życia - 
229 wniosków (49 proc.), 
o kredyt preferencyjny na za- 
kup gruntów stara się 112 rol- 
ników, na inwestycje w gospo- 
darstwie - 115 (w tym np. 21 
, . na rozwój agroturystyki). 
Dużym zainteresowaniem 
cieszą się leż kredyty w ra- 
mach programu rybołówstwa 
w Polsce - doradztwo rolnicze 
w województwie zachodniopo- 
morskim wydało już 17 opinii, 
które dotyczyły przetwórstwa, 
floty rybackiej oraz rybactwa 
śródlądowego. 
(pu - na podstawie informacji 
ODR w Koszalinie)  


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(
'yglos-pomorza.pl 


ROZMOWA "GŁOSU" 


Szansa na równy 
start w Unii 


FI>WARD SZEPEL, 
-- 


rolnik z podmiasteckiego Węgo- 
r7ynka. hodowca trzody chlew- 
nej. wiceprezes Polskiego Związ- 
ku Hodowców i Producentów 
rr70dy Chlewnej w Warszawie 


- Czy podziela pan stanowłsko 
PSL, żeby pOltawł
 twarde warun- 
ki podczas negocjacji z Unią Euro- 
peJską w dziale rolnictwo? 
- To stanowisko Polski przy- 
jęte przez rząd w bardzo do- 
brym kierunku. Jeżeli zdamy so- 
bie sprawę z tego, :te stupro- 
centowe dopłaty do rolnictwa 
nie są możliwe do osiągnięcia, 
to zaproponowane rozwiązania 
są korzystne dla polskiego rolni- 
ka. Je:teli uda się je wynegocjo- 
wać, można liczyć na to, iż 
większość rolników po wejściu 
do UE nie ucierpi. Liczymy, :te 
zostaną zachowane warunki 
równej konkurencji na rynku 
unijnym. 
- Rząd proponuje kilka rozwłą- 
zań. Które najbardziej zadawala- 
'yby polskich rolników? 
- Pierwsze - czyli mo:tliwość 
dofinansowania rolników w po- 
staci dopłat bezpośrednich z na- 
szego budżetu krajowego, jest 
trudne do wykonania z racji te- 
go, :te bud:tet jest zawsze na- 
pięty i zawsze brakuje pieniędzy 
na różne cele słuszne społecz- 
nie. Musiałoby się to odbyć czy- 
imś kosztem. Rozwiązanie dru- 
gie, mówiące o tym, że Polska 
wprowadziłaby po wejściu 
do UE na jakiś określony czas 
cia na niektóre produkty rolne, 
tak by ochronić rynek i stworzyć 
warunki do zdrowej konkurencji 
naszym produktom w konfronta- 
cji z produktami wyżej dotowa- 
nymi wytwarzanymi w krajach 
Unii, jest nie do przyjęcia ze 
strony UniI. Pozostaje więc roz- 
wiązanie, według mnie najko- 
rzystniejsze, chocia:t trudne - 


""'.....,. 


\. 


roku uprawnienia dotyczące 
prowadzenia ksiąg hodowla- 
nych i oceny świń zostaną 
przekazane związkom. Minister 
uznał, że zarówno przygotowa- 
nie merytoryczne, jak i organi- 
zacyjne Związku Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej 
(Polsus) gwarantuje prawidło- 
we prowadzenie prac hodowla- 
nych. Podobnego zdania są do- 
radcy holenderscy, którzy po- 
magają naszym związkom 
dostosować się do wymogów 
Unii Europejskiej. 
- Jak pan, Jako czlonek Rady 
AgencJł Rynku ROłnego, wldzlsys- 
tern Interwencji na rynkach rol- 
nych po wejściu do Unlł? 
- System interwencji musi 
być taki, jak ten obowiązujący 
w Unii, gdyż zawsze mówimy, 
że chcemy mieć takie same pra- 
wa i takie same obowiązki jak 
rolnicy unijni. Ważne, abyśmy 
ten rok właściwie wykorzystali 
na wejście w nowy system. Cie- 
szę się, że posłowie zapropono- 
wali nową ustawę dotyczącą 
rynku zboża, a ściślej mówiąc 
płatności bezpośrednich dla 
producentów zbóż. Ma ona co 
prawda jeden podstawowy man- 
kament, bo przewidywała dopła- 
tę do zboża, które trafia do ob- 
rotu, a nie do wszystkich produ- 
centów. To rozwiązanie nie 
do przyjęcia. Cenne jest jednak 
to, że w ogóle o tym się myśli 
i nad tym pracuje. Mam nadzie- 
ję, że zespół do spraw interwen- 
cji rynkowej działający w ra- 
mach Rady Agencji Rynku Rol- 
negor6wnolegle opracuje 
propozycję rozwiązań dotyczą- 
cych interwencji na rynku zbóż. 
Pozwoli to zapewne uniknąć tak 
drastycznych sytuacji, jakie mia- 
ły miejsce w tym roku w czasie 
żniw przed elewatorami zbożo- 
wymi. 


R07mawiał 
KONRAU RF.MELSKI 
Fol. h.ONRAD RE:MFLSh.1 


... 
\. ...... . . 
. 
- .;;.",
... '"II ' 
'.. " ..( .tf. ' 
 ,,

:..)!. 
 \'ł 
 
 (


. 
 
c- Ił.....-, \.
 1:
. 
<...
..>.-"',,,,,"" 
'.,. '" ..*,
j.._;. 
'.i, 
\r -, . Q 
"."_
:- ..
' 
 ...,,,4/....,,._. 
:,I -.... . ' ,.
..,..._
, 
..... . 
--ł'!----j 
, . 


" . 
\ 

  ..!. 
'KOP i 
7\01 " 
-, 


.... 


't  

- 


.,., 


... 


, 
..... 


't 


. J'o,T..L .1 
."-
< 
.; / 1. 
 
; , 
,,). 
. 
I... :b-.1';"' 
'
." 
\
:-. :
 
- - . . . 
" .!I. 'I' 
1łJ. ..... ' . - 
. . ł 
' 1\t ,r ..,;.1 J. ' 
I 
- J .... . 
\! 
\ 


J .' 

 


"" ... 


1 Ja 

- 


\. 
" 


wynegocjowanie zgody Unii 
na przesunięcie części środków 
z funduszy z tzw. drugiego filaru 
(programy rolno-środowiskowe, 
strukturalne itp.) i przeznacze- 
nie ich na płatności bezpośred- 
nie. 
- Czy branża bodowI! trzody 
chlewnej Jest Już przygotowana 
na wejście do Unii EuropeJskieJ? 
- Jesteśmy przygotowani 
częściowo, Poubojowa ocena 
zwierząt w zakładach mięsnych 
jest zgodna z rozwiązaniami 
przyjętymi i funkcjonującymi 
w UE. Został nam jeszcze rok 
na kosmetyczne poprawki. Je- 
żeli chodzi o hodowlę zwierząt 
to sprawa jeszcze nie jest 
do końca rozstrzygnięta. Roz- 
wiązania ustawowe, zgodne 
z wymogami UE, dają możli- 
wość związkom rolników pro- 
wadzenia ksiąg hodowlanych 
I oceny zwierząt. Mimo usilnych 
starań związków hodowców 
i wieloletnich rozmów z resor- 
tem rolnictwa, nie doszło 
do formalnego przekazania 
nam uprawnień w tej kwestii. 
Po niedawnym spotkaniu z wi- 
ceministrem rolnictwa Ryszar- 
dem Pilarczykiem jesteśmy 
optymistami, gdyż z jego ust 
padło zapewnienie, że 
odtlpierwszego stycznia 2003 


Buraczane żniwa 


, '. 


ł :-.ł-C 
. 
 ,:
.,
. 
'4' . " 


, i f: 
.;.f\
 fi' 


" 
I 


.... 


.r.;' '\ 


t
' 
\ ":' 
i
}
r 


I ::..... j 
. .
.. 
;\1 I 
" ' 


.
ł \, 


,. 


\ 


\' 


.f 


'",\ 


\ 

\ 
\ \ 


1-- 


'V'..;::-:-'t.j; 
 


FOl. PRZEMYSLAW GRYŃ 
B uraki obrodzily, cukrownia płaci w terminie, nie ma kolejek w skupie. Nic dziwnego, że plantatorzy należą do 
najszczęśliwszych wśród rolników: - Jest lepiej niż w zeszłym roku, bo nie była suszy. Wychodzimy lepiej niż na 
zbożu - mówi Władysław Kazin z Ząbrowa, Rolnicy z całego powiatu kołobrzeskiego dowożą buraki na plac 
w Dygowie, a stąd są one wywożone koleją do cukrowni "Gryfice". Cukrownia zwraca rolnikom koszty dowozu do 
Dygowa. Za tonę płaci bez op6tnień tyle samo co rok temu - 120 złotych. Zbiory z hektara są natomiast o połowę 
wyższe - ponad 300 kwintali, rok temu było tylko ponad 200. Buraki cukrowe rosną do ostatniej chwili przed terminem 
odstawienia. Aby zdążyć z ich dostarczeniem do skupu, przy zbiorach pracuje cała rodzina Kazinów i najemni 
robotnicy. 


.: 


"  


.: 


\. 


k. 


, 


(pp) 


-. 
,.....,,- 


". A\ 


1 
, 
, . 


... . 


.. 


łt 


. ..,.' .." 


-
 '. 
FOl. PRZF.MYM.AW GRYN 
W tym roku trawa bylI! zlej jakości - mówią rolnicy  


Suche lato- mniej mleka 


Z życia wsi str 5 


..: 


\ 


\ :.. 


i 


ł 


'.3 


t 
I 


} '\ 


,..-. 
- 
h 
'.
c 
"" ł ł'. 
},: .tO, 
... 


Hodowcy zmartwieni 


Tegoroczne lato okazało się nIela- 
skawe dla producentów mleka. Dłu- 
gotrwały brak opadów spowodował, 
że oddają go do spółdzielni mnieJ. 


- Oceniam, że w cIągu łet- 
nich miesi
cy sprzedawałam 
o około 1000 litrów mleka mniej 
niż w poprzednich normalnych 
łatach - powiedziała Danuta le- 
bioda z Rosochy w gminie Pola- 
nów, utrzymująca stado liczące 
30 krów. Ireneusz Nowak z Do- 
brego w gminie Sędzino oblicza, 
że odstawiał do skupu o 600- 
700 litrów mleka mniej. W go- 
spodarstwie ma 16 dojnych 
krów. - Z braku deszczów latem 
trawa była sucha, miała małą 
wartość odżywczą, wolniej odra- 
stała. Zwierz
ta tylko si
 nią "za- 
pychałY' - tłumaczy Danuta le- 
bioda i potwierdzają to inni ho- 
dowcy bydła mlecznego. 
Zmniejszenie sprzedaży mle- 
ka odbiło się na ich dochodach. 
Otrzymują od 59 do 69 groszy 
za litr mleka w klasie ekstra (ce- 


REKLAMA 


na zależy od od
iorcy). letnie 
straty mogą więc sięgać u więk- 
szych producentów do kilku ty- 
sięcy złotych. 
Mniejszy skup odnotowano 
w skali calego kraju i jest to po- 
wód do zmartwienia. Osiągnię- 
cie jak największej produkcji 
mleka w tym roku było dla Polski 
o tyle ważne, że od kwietnia 
2002 do marca 2003 roku trwa 
rok referencyjny na podstawie 
którego Unia Europejska określi 
nam tzw. kwoty mleczne czyli li- 
mity produkcji. Unia byłaby 
skłonna zwiększyć limit produk- 
cji mleka niż wcześniej propono- 
wany na poziomie 9 mln litrów. 
W 2001 roku wyprodukowaliśmy 
11,57 mld litrów, eksperci szacu- 
ją, że w 2002 roku skup nie 
ę- 
dzie wyższy niż 7,2 mld lit,ów 
mleka. Dla producentów mleka 
to wiadomość niedobra, bo mo- 
że oznaczać mniejsze limity 
w poszczególnych gospodar- 
stwach. 


(pu) 


DostalNY 
oleju opałolNego 
IN całej Polsce 
Sto procent ciepła 
w Twoim domu  

 
:
 . el zamówie 

 7 I 18.'00. sob. 8.0 O) 
" (V( -1" 55 11 0603 1'1 55 11 
.. 
 
 J!"'1i
en . r.. 


...::- 


"., 


./ 


 

 
,y  '... 
"," 
.... ,'.
 )itł . r
. 
 ., 
, ",,'/'

 ol J 
 < i 
" . " 
-". 
 f.. .. 
I 
 '
',r.- ) 1t.' '
 . .. "'
' 
".r o "yj ......; ł-.. . 

P,.( ;C,
 

\::,' 

 -', 
 
. ".. "'.\,.; ..,i! ł\;,r 
.; :";:;' i C't . - 
.. ł 1" 
 - j ' ... " 'J: 
 ,
.. ' : ,,' : 
 _ 
_ 
...... ,.. . ..t' - . '. 
: ,t
::'{l.i"" '-;I" ,
.... :..... .
,,__ s ,:'"> . 
 \\.... -..... 

 


 P. t" ,::""...';, ..f .li 
. ,... d 'h: " _", 4I....ił..h ft ... -t' 


J 


'" 


STATOIL 


" 


a 


;/O unpu1su W połączeniu IokaIlMli
		

/17858-0006.djvu

			str. 6 


Głos Czytelników 


Temat na zamówienie 


www.gl os-pomorza.pl 
redakcja(ą)glos-pomorza.pl 


Poniedziałek, 21 października 2002 r. głos Pomorza 


Meldunek dla każde D 


Nie trzeba mieć prawa własności do lokalu, żeby się w nim zameldować na stałe. Nowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego budzi grozę 
właścicieli mieszkań do wynajęcia i nadzieję u wynajmujących: 


Wszystko zaczęło się od skargi 
rzecznika praw obywatelskich 
do Trybunału Konstytucyjnego. 
W świetle starych przepIsów, zeby 
zameldować się w lokalu, trzeba by- 
ło mieć prawo własności do niego. 


Interwencja rzecznika 


Rzecznik wykazał, !e przepis 
jest sprzeczny z Konstytucją. Wiele 
osób w związku z tym nie ma możli- 
wości wykazania rzeczywistego 
miejsca zamieszkania. Utrudnia to 
zycie, znalezienie pracy, prowadze- 
nie korespondencJi, wzięcie' kredytu 
i wiele innych czynności. Trybunał 
przychylił się do skargi rzecznika 
i 19 czerwca 2002 roku orzekł, że 
teraz, by zameldować się w lokalu 
na stałe, wystarczy w nim mieszkać. 
Niepotrzebne są zaśWIadczenia, ze 
mamy tytuł prawny do zajmowanych 
pomieszczeń. 


Obcy w moim domul? 


. 


Na wynajmujących i administra- 
torów budynków mieszkalnych, któ- 
rzy dotarli do orzeczenia, padł blady 
strach. - Czy to oznacza, ie obcy 
zamelduje SIę w mOIm domu i ja nic 
nie będę o tym wiedzieć? - pytają 
co przezorniejsi. - Dowiem się 
po czasie, ie ktoś ma prawo do mo- 
jego domu, mieszkania? 


T E K B T 


ś p o N S o 


i 
WOJSKO. Firma TOI TOI jest sojusznikiem Amerykanów I Niemców w pewnych sprawach. Nie wszystkim to si, podoba... 


Rzecznik praw obywatelskich 
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji uspokajają, że tak nie 
będzie. To ze ktoś jest zameldowa- 
ny, nie znaczy wcale, że jest współ- 
właścicielem nieruchomości, jak było 
dawniej. Przepis mówi o tym wyra!- 
nie. 
Ustawodawca chciał uregulować 
sytuację tych osób, które zameldo- 
wane są gdzie indziej - zgodnie ze 
starym prawem, a mieszkają gdzie 
indziej, na przykład w wynajmowa- 
nym mieszkaniu. Do tej pory w wy- 
najmowanym lokalu w świetle prze- 
pisów nie mogły się zameldować, 
a ze starego się nie wymeldowały, 
żeby mieć stałe miejsce pobytu. 
Wskutek tdgo część ludności była 
po prostu niezewidencjonowana, 
a niektórzy byli ujęci nie w rzeczywi- 
stych miejscach swojego zamiesz- 
kania. Nowy przepis niewątpliwie 
ułatwi między innymi ewidencję lud- 
ności. 


Jak się zameldować 


Zgodnie z orzeczeniem Trybuna- 
łu Konstytucyjnego, zameldować się 
na pobyt stały lub czasowy powyżej 
dwóch miesięcy mo!emy na dwa 
sposoby. Albo sami zgłaszamy się 
z formularzem meldunkowym, 
na którym właściciel mieszkania wy- 
raża podpisem zgodę na zamerdo- 


ROWANY 


wanie, albo właściciel mieszkania 
melduje nas sam. 
Pracownicy Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta 
w Słupsku uprzedzają, że będą bar- 
dzo ostroznie podchodzić do podań 
o meldunek. - Do tej pory nie mieli- 
śmy sytuacji, ie ktoś chclal SIę za- 
meldować na nowych zasadach - 
mówi naczelnik wydziału Barbara 
Skóra. - Kiedy POJawią się wątpli- 
wości, wraz ze Strazą Miejską bę- 
dZIemy robić kontrolę meldunkową. 
W mieszkaniu na pewno są osobiste 
rzeczy tego czlowieka, spotyka on 
sąsiadów, którzy potwierdzą, czy 
dana osoba tu mieszka, czy nie. 
Mozemy tei o to zapytać gospode- 
rza obiektu. 


Ostrożnie z wyjazdami 
na dłużej 
Zdarza się, !e ktoś wynajmuje 
mieszkanie od osoby, która od lat 


Tryb administracyjny polega 
na tym, te składamy w jakiejś 
sprawie wniosek w urzędzie, 
gmina powołuje zespół, który 
sprawdza, czy podajemy fakty 
zgodne z prawdą, I na tej 
podstawie wydawana jest 
decyzja. 


przebywa za granicą. Nie ma z nim 
kontaktu, najemca opłaca rachunki, 
a odstępne wpłaca na wskazane 
przez właściciela mieszkania konto. 
- Jeżeli ktoś w takiej sytuacji złoży 
u nas podanie o me/dunek, za/atwie- 
me jego sprawy trochę potrwa - mó- 
wi naczelnik Skóra. - Najpierw 
sprawdzImy stan faktyczny i postara- 
my się dotrzeć do w/aściclela. Mel- 
dunku nie odmówimy, ale w/aśclcie/, 
jeśli się odnajdzie, będzie mial pra- 
wo odwołać się od decyzji w trybIe 
admmistracYjnym. Warto jednak 
w przypadku podnajmu mieszkania, 
jeśli wjeidiamy na d/uiej, spisf1ć 
umowę u notariusza I tak ją sprecy- 
zować, ieby nie było niespodzIanek. 
Wbrew temu, co mówią zartow- 
nisie, nie będzie możliwości zamel- 
dowania się w budynkach uzytecz- 
ności publicznej, na przykład w ratu- 
szu mIejskim czy szpitalu. Takie 
adresy biura meldunkowe będą 
szczególnie sprawdzać. 
Święte prawo własności 


Ka!dy właściciel lokalu, który 
obawia się, !e w jego mieszkaniu 
ktoś się "domeldował", mo!e przYJść 
do Wydziału Spraw Obywatelskich 
i sprawdzić liczbę zameldowanych 
w danym lokalu. Gdy poprosimy 
o wydanie zaświadczenia o liczbie 
zameldowanych osób, będziemy 


Kiedy wojska NATO opuszczają 
poligon drawski 


Ktoś musi szybko I dobrze sprzątać 
po wojskach państw NATO, od sze- 
ściu lat toczących ró!ne kampanie 
na poligonie drawskim. Ich sojuszni- 
czą firmą do wywożenia nieczystości 
zostało TOI TOI. Inni te! oferowali 
swoje usługi, ale nie przedstawili tak 
korzystnej oferty. Zachodni wojskowi 
znają się nie tylko na !ołnlerce, ale 
także na gospodarce rynkowej I wy- 
bierają to, co jest dla nich korzystne. 
Wybrali JOl TOI.' Niektórzy mają Im to 
za złe. Wiadomo dlaczego: chodzi 
o pieniądze. 


Trzeba umleć I mleć 
Wokół poligonu drawskiego 
rodzą się lokalne biznesy, które 
upatrują swojej szansy na wy- 
mianie usług z żołnierzami 
w różnych mundurach. I bardzo 
dobrze. "Wojsko ma na to fundu- 
sze. Wojsku potrzeba dostaw- 
ców, rzemieślników, rozrywek... 
Dla każdej armii w dzisiejszych 
czasach ważne jest także kto 
sprawnie i niedrogo wywiezie 
nieczystości oraz kto zadba 
o utrzymanie toalet w należytym 
porządku. 
TOI TOI ma kilka tysięcy 
przenośnych toalet, a do tego 
kontenery sanitarne i magazyno- 
we, umywalnie wolnostojące 
i agregaty prądotwórcze. Poza 
tym ma duże doświadczenie wy- 
nikające z wielu Iilt działalności 
w kilku krajach. Nic dziwnego, 
że firma zgłosiła swoje usługi 
wojskowym. I nic dziwnego, że 
została wybrana, ponieważ nie 
znalazł się nikt, kto byłby w sta- 
nie zaoferować coś lepszego. 
Nie wystarczy być 
Są jednak firmy mniejsze 
i dysponujące mniejszymi możli- 
wościami, które uważają, że to 
im należało się zlecenie 
od Amerykanów. Sądzą, że za- 
służyły na to tylko dlatego, że są 
miejscowe. W prasie pojawiły się 
skargi pana Eugeniusza. Gra- 
bowskiego, którego ofertę od- 
rzucono. Narzeka on, że ma co 
prawda 200 toalet - dużo mniej 
niż TOI TOI- i nie mógł zaofero- 
wać tak niskiej ceny za obsługę, 


jak TOI TOI, ale jednak - mówił 
dziennikarzom - to on powinien 
dostać zlecenie, a nie jakaś tam 
obca firma. 
Dziennikarze słuchający 
skarg pana Grabowskiego nie- 
wiele wiedzą o firmie TOI TOI. 
Nie wiedzą, !e TOI TOI jest 
spółką polską i w Polsce płaci 
podatki oraz zatrudnia polskich 
pracowników. Niektórzy dzienni- 
karze dali się wmanewrować 
w konflikt interesów, który może 
być zrozumiały na gruncie bizne- 
su, ale jest niezrozumiały na fo- 
rum prasy. Przy okazji niektórzy 
narazili się na posądzenie 
o chęć dzielenia rynków w cza- 
sach, gdy jesteśmy blisko Unii 
Europejskiej. Co tam blisko: 
pod pewnymi względami już 
w niej jesteśmy. Państwa za- 
chodnie same przysyłają do nas 
swoich żołnierzy wierząc w na- 
szą otwartość na świat. 
Skoro tak nas traktują, to nic 
dziwnego, że wierzą, iż tak sa- 
mo rozumiemy niektóre sprawy, 
między innymi sprawę wydawa- 
nia pieniędzy. 
Na kłopoty Bednarek 
Tymczasem rzecznicy praso- 
wi sojuszniczych wojsk są zmu- 
szani do tłumaczenia, jak to się 
stało, że przetargu nie wygrała 
firma miejscowa. Podnosi się 
kwestię bezrobocia i biedy 
na lokalnym rynku. Z pewnych 
sugestii wynika, że natowskie 
armie powinny przede wszyst- 
kim przyjeżdżać do nas po to, 
by pompować pieniądze i uzdra- 
wiać gospodarkę regionu. 
Dziennikarz jednej z gazet, 
Krzysztof Bednarek, pisze: 
"Trudno się dziwić, że biznes- 
men jest rozgoryczony sposo- 
bem, w jaki został potraktowany 
przez Amerykanów". 
Jest to niepoważne. Jak to 
nie można się dziwić? Trzeba 
się dziwić! Ktoś, kto przegrał 
przetarg może czuć się rozgory- 
czony, ale nie może mieć pre- 
tensji do nikogo, tylko do siebie. 
Kto twierdzi inaczej, ten wysta- 
wia sobie złą ocenę z przedmio- 
tu jakim jest gospodar1	
			

/17858-0007.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek, 21 października 2002 r. 


KOSZYKÓWKA 
Zacięte mecze 
w Tarnowie 
i Słupsku 


Najbardziej zacięte spotkania 6. ko- 
leJki PolskłeJ LIgi Koszykówki odbyły 
się w Tarnowie I Słupsku, między ze- 
społami. które znajdują się w dolnej 
części tabeli. Gospodarze, koszyka- 
rze UnII I Czarnych pokonali rywali 
różnicą Jednego punktu. 


W najciekawszym spotkaniu 
kolejki Stal Ostrów Wlkp., zmę- 
czona meczami w Pucharze Eu- 
ropy FIBA oraz dalekimi podró- 
żami uległa drużynie Old Spice 
Pruszków 80:82. 
Była to piąta wygrana prusz- 
kowian w sezonie i trzecia z rzę- 
du porażka Stali na własnym 
parkiecie. Decydujący o zwycię- 
stwie Old Spice kosz padł po ak- 
cJi Amerykanina Sherella For- 
da. 
Czaml Słupsk wygrali z Kom- 
fortem Kronoplus 56:55 (szerzej 
o tym spotkaniu piszemy obok), 
a Unia Tarnów pokonała mającą 
spore kłopoty finansowe Legię, 
76: 75. Punkty na wagę zwycię- 
stwa zdobył na półtorej sekundy 
przed końcem meczu lewła lo- 
tton. 
Na brak emocji nie narzekali 
także kibice w Lublinie, gdzie 
Start (beniaminek rozgrywek), 
długo prowadził wyrównaną wal- 
kę z mistrzem Polski Ideą Ślą- 
skiem Wrocław. 
Ostatecznie wrocławianie, 
którzy rozczarowali swoją posta- 
wą, odnieŚli zwycięstwo dzięki 
punktom swojego kapitana Ma- 
cłeJa Złellńakłego. 
Wyniki sobotnich spotkań 6. 
kolejki ekstraklasy koszykarzy: 
Czarni Słupsk - Komfort Krono- 
pius Stargard Szczeciński 56: 
55 (16:23, 13:15, 13:7, 14:10), 
Prokom Trefl Sopot - Noteć 
Inowrocław 98:76 (23:20, 
23:11, 26:25, 26:20), Stal 
Ostrów Wlkp. - Old Spice 
Pruszków 80:82 (21:21, 20:17, 
15:21, 24:23), Start Lublin - 
Idea Śląsk Wrocław 68:74 
(15:17, 19:19, 23:15, 11:23), 
Unia Tarnów - CWKS Legia 
Warszawa 76:75 (22:22, 
18:25,16:13,20:15). 
O wyniku niedzielnego me- 
czu Anwil Włocławek - Polonia 
Warbud Warszawa poinformu- 
jemy w jutrzejszym wydaniu na- 
szej gazety. 


1. Idea Śląsk 6 12 529-414 
2. Prokom Trefl 6 11 559-466 
3. OId Splce 6 11 523-453 
4. Anwłl 5 10 460-331 
5. Stal 6 9 506-492 
- 6. CWKS Legia 6 6 440-524 
7. Unia 6 6 426-466 
8. Czarni 8 I 404-450 
9. Polonia Warbud 5 7 365-390 
10. Komfort Kronoplus 6 7 400-421 
11. Start 6 7 404-534 
12. Noteć 6 7 469-544 


(
uw) 


I LIGA 


Wynłkł 8. kolejki: Turów 
Zgorzelec - AZS ZAGAZ Ko- 
szalin 84:78, SKK Szczecin - 
AZS Lublin 80:96, Alba Alstom 
Chorzów - Polpharma Staro- 
gard Gdański 72:84, Wisła 
Snieżka Kraków - Pogoń Ruda 
Śląska 98:94, SMS PZKosz. 
Warka - Intermarche Zastal 
Zielona Góra 84:89, Daikin Ko- 
twica Kołobrzeg - Stal Stalowa 
Wola - wynik i relację zamieści- 
my w jutrzejszym wydaniu ga- 
zety. 


1. Turów 
2. AZS ZAGAZ 
3. SKS POlpharma 
4. Zastal 
5. Alba Alstom 
6. Pogoń 
7. Stal 
6. WIsła Śnietka 
9. P-l.S Lublin 
10. Dalkin Kotwica 
11. SMS Warka 
12. SKK Szczecin 


6 16 
8 13 
8 13 
8 13 
8 12 
8 11 
6 10 
7 10 
8 10 
II g 
7 7 
4 5 


689-572 
1171-605 
677-661 
627-619 
634-648 
665-689 
496-457 
562-561 
611-652 
452-443 
503-619 
302-342 


, 


W najbliższą sobotę, 26 paź- 
dziernika w 9. kolejce zmierzą 
się: Stal Stalowa Wola - Turów 
Zgorzelec, Intermarche Zastal 
Zielona Góra - Daikin Kotwica 
Kołobrzeg, Pogoń Ruda Śląska 
- SMS PZKosz. Warka, SKS 
Polpharma - Wisła Śnieżka, 
AZS Lublin - Alba Alstom, AZS 
ZAGAZ Koszalin - SKK Szcze- 
cin. (suw) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa mężczyzn 


Męczyli się 
W sobotę słupscy kibice doczekali się drugiego zwycięstwa swoich pu- 
pili w rozgrywkach ekstraklasy sezonu 2002/2003. 
. CZARNI SŁUPSK - KOMFORT 
KRONOPlUS STARGARD \.I. 
SZCZECINSKI 
56:55 (16:23, 13:15, 13:7, 14:101 
CZARNI: Augenijus Vaskys -13 
(1x3), Przemyslaw Frasunklewicz- 
11 (2x3), Grzegorz Arabas - 8 (2x3), 
Rafal Frank - 5 (1 x3), lee Wilson - 
5, Gintaras Stulga - 4, Zbigniew Bla- 
lek - 4, Rolandas Jarutis - 4, Andriej 
KrivorlOS - 2. 
KOMFORT KRONOPlUS: Shawn 
Respert - 16 (3x3), Jaroslaw Dami- 
kowski - 8 (2x3), Kevin Tumer - 8, 
Artur Robak - 7, Rafa' Bigus - 6, 
Mlndaugas Jarus9VlclUS - 5 (1 x3), 
Piotr Nizloł - 3 (1 x3), Robert Morkow- 
ski - 2, Arkadiusz Soczewsld - O. 
SĘDZIOWAU: Grzegorz Zlembllcki 
i Dariusz Kowalczyk (obaj Wroclaw). 


I polowa dla gości 
Jako pierwszy na listę strzel- 
ców wpisał się stargardzki ko- 
szykarz Jaroaław Darnłkowskl. 
Odpowiedź miejscowych była 
natychmiastowa. Mocno ostatnio 
krytykowany Augenljua Vaakya 
popisał się "trójką". Do 7. minuty 
trwała rywalizacja kosz za kosz. 
Od stanu 14:14 Czarni trochę 
się pogubili. Zaczęli grać bardzo 
nerwowo i popełniali sporo błę- 
dów. Słupscy koszykarze nie po- 
trafili wykorzystać kilku doskona- 
łych sytuacji podkoszowych. 
Cztery z nich zmarnował Zbł- 
gniew Białek. Ponadto słup- 
skiemu zespołowi zbyt często 
zdarzały się straty, a gracze ze 
Stargardu Szczecińskiego 
skrzętnie to wykorzystywali. 
W tej fazie meczu skutecznie 
grał Shawn R_pert, na którego 
słupscy zawodnicy nie mogli 
znaleźć sposobu, żeby go za- 
trzymać. W I kwarcie amerykań- 
ski koszykarz zdobył 10 punk- 
tów. Z minuty na minutę sytuaCja 
podopiecznych Tadeuaza Alek- 
aandrowlcza stawała się coraz 
trudniejsza, bo przyjezdni byli 
na fali. W 14. minucie po trafie- 
niu Piotra Nlzloła zza linii 
6.25 m Komfort Kronoplus miał 
już 11 punktów przewagi 
(31 :20). Było to najwyższe pro- 
wadzenie przyjezdnej drużyny 
pod wodzą trenera Jerzego 
Blnkowakłego. Do końca I poło- 
wy właśnie goście spokojnie 
kontrolowali przebieg wydarzeń 
na boisku, a Czarni na czele 
z rozgrywającym Rolandaaem 
Jarutlaem walczyli chaotycznie 
i nie potrafili uporządkować gry. 
Nic więc dziwnego, że po dwu- 
dziestu minutach gry Komfort 
Kronoplus prowadził różnicą 9 
punktów (38: 29). 
Odwrót ról po przerwie 


. 
Po rozpoczęciu III kwarty 
miejscowi koszykarze solidnie 
wzięli się do pracy i zaczęli odra- 
biać straty. Ponownie o sobie 
dał znać Vaskys i po jego dwóch 
trafieniach w 22. minucie było 
już tylko 38:33 dla gości. W 29. 
minucie za pięć przewinień po- 
żegnał się z grą Darnikowski. 
Czarni cały czas gonili rywali, 
sukcesywnie zmniejszali dy- 
stans punktowy, a przy tym grali 


Sparingi w lidze NBA \J
 
) 
 


, 


J
 
\. 


\ 


\ 


" 


.
 


FOl. SŁAWOMIR AUI('KI 
Słupski kOSLykarz Przemysław Frasunkiewicz (z lewej) próhuje minęć 
MindauJ(asa .Iaruseviciusa. MiJ(awka z sohotnlego meczu Polskiej Ligi 
Kou:ykówki w Slupsku (' Larni - Komfort Kronoplus StarJ(ard Szcze- 
ciński. 


niezwykle agresywnie. Do tego 
trzeba dodać, że słupscy koszy- 
karze znakomicie bronili. Go- 
ściom trudno było wypracować 
pozycje do rzutu i nic dziwnego, 
że w III kwarcie zdobyli tylko 7 
punktów. Nadzieje na sukces 
Czarnych odżyły w ostatnich 
dziesięciu minutach. 


Szczęśliwa końcówka 


Na początku IV kwarty 
po rzucie centra lee Wllaona 
i po "trójce" Grzegorza Arabaaa 
miejscowi odskoczyli na 49:45. 
Następnie za 5 fauli plac gry mu- 
siał opuścić Robert Morkowakl 
ze Stargardu Szczecińskiego. 
W 36. minucie na tablicy Świetl- 
nej pojawił się wynik 53:45 dla 
Czarnych. Goście przez sześć 
minut w IV kwarcie zatracili sku- 
teczność i nie mogli trafić do ko- 
sza. Nie załamali się tym faktem . 
i przezwyciężyli chwilowy kry- 
zys, bo w 38. minucie doprowa- 
dzili do remisu 53:53 za sprawą 
dwóch trójek Resperta i Mlndau- 
ga88 Jaruaevicłuaa. W nerwo- 
wej końcówce szczęście było 
po stronie gospodarzy. Przy ży- 
wiołowym dopingu na rzut zza li- 
nii 6.25 m zdecydował się Prze- 
myaław Fraaunklewlcz i trafił 
ku radości ponad dwutysięcznej 
widowni. Goście odpowiedzieli 
tylko dwoma celnymi rzutami 
wolnymi Kevina Turnera i za- 
brakło już im czasu na odrobie- 
nie strat. Taki niski wynik rzadko 
zdarza się w męskiej ekstrakla- 


Pierwsze dwa punkty 


Jedyny Polak grający w koszy- 
, karskiej lidze NBA, Cezary Trybań- 
ski zdobył pierwsze dwa punkty 
w sparingowych meczach przed no- 
wym sezonem. Jego zespół Mem- 
phis Grizzlies pokonal w sobotę 
u siebie Chicago Bulls 123:99. Po- 
lak przebywał na parkiecie sześć 
minut, oddając dwa rzuty z gry, 
w tym jeden celny. Najskuteczniej- 
szy w zespole Grizzlies był Jason 
Williams, zdobywca 27 punktów 
i ośmiu asyst. Nieoczekiwaną po- 
rażkę z Phoenix Suns 84:90 odnieśli 
na własnym parkiecie mistrzowie li- 
gi, los Angeles Lakers. 


Wyniki meczów sparingowych 
NBA: Memphis Grizzlies - Chicago 
Bulls 123:99, Utah Jazz - Philadel- 
phia 76ers 99:107, Washington Wi- 
zards - New Orleans Hornets 92: 
99, Detroit Pistons - los Angeles 
Clippers 83:79, Minnesota Timber- 
. wolves - Boston Celtics 83:95, DaI- : 
las Mavericks - Milwaukee Bucks ' 
103:95, Atlanta Hawks - Indiana 
Pacers 108:99, San Antonio Spurs- 
Miami Heat 81 :68, Seattle Superso- 
nics - Denver Nuggets 79:73, los 
Angeles lakers - Phoenix Suns 
84:90. 


(pap, suw) 


sie. Czarni okazali się minimal- 
nie lepsi i wymęczyli waż
 zwy- 
cięstwo. Końcowa syrena w hali 
Gryfla została przyjęta z wielką 
ulgą. Spotkanie stało na niskim 
poziomie, ale zaciętości i woli 
walki nie brakowało obu zespo- 
łom. 


Tadeusz 
Aleksandrowicz 


trener Curnych 
Słupsk 
\ - Nie bylo to 
olśnlewaj,ce 
wldowi!ko. bo 
!ławka dla obu 
druiyn była wy!oka. Dla na! bylo 
to niezwykle ważne ZWYCłf!IWO, 
które na pewno podbnduje 
ko!zykarzy. Mój zt!pól nie 
u!trzegl się pro!tych blędów 
w pierwszej polowil
. Dopiero od 
III kwarty moi podopieczni 
zaczęli realizowa
 zalożenia 
taktyczne. Poprawili 
zdecydowanie grę w obronie I to 
przyniosło powodzenie. Z meczu 
na mecz powinno by
 jut lepiej. 
W dolnej sz6stce zawsze będzie 
obowi,zywała twarda walka. bo 
rywale s, o podobnej kla!le. My 
mamy je!zcze wielki handicap. 
Zawsze możemy liczy
 na 
I wspanlalych kibiców, którzy !, 
na!zym sz6!tym zawodnikiem. 
Zanotował 
KRZYSZTOF NIEKRASZ 


KOSZYKÓWKA 
Porażka Orła 


Koszykarze Orła Białogard zanoto- 
wali kolejną porażkę w drugoligo- 
wych rozgrywkach, ale tym razem 
grali bez jednego ze swoich czoło- 
wych zawodników Andrzeja KIrejczy. 
ka. który Jest kontuzjowany. 
Wyróżnił się Marek KcqIel. 


. SM MAG RYS ZGIERZ - ORZEŁ 
BIAŁOGARD 
86:67 16:23 29:12 25:16 16:16 
ORZEŁ: Korgiel- 21, M. Widz- 
13 (2x3), Raszpunda - 10, Kondra- 
ciuk - 8, LUĆ - 8 (2x3) oraz Bąk - 5 
(1x3), Niemir - 2. 


(!uw) 


Sport str. 7 


KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn 


Trzecia z rzędu porażka 


Trzeciej z rzędu porażki w rozgryw- 
kach o mistrzostwo I ligi koszyków- 
ki mężczyzn doznali koszykarze 
AZS ZAGAZ Koszalin. Tym razem 
przegrali w Zgorzelcu z liderem ry- 
walizacJI I beniamin kłem tegorocz- 
nych rozgrywek tamtejszym Turo- 
wem. 


. TURÓW ZGORZELEC - fV..S 
ZAGfV.. KOSZALIN 
84:78 20:21 25:15 24:21 15:21) 
TURÓW: pierwsza piątka - Zabłocki 
- 22 (4x3), Nowak - 5, Mordzak - 17 
(2x3), Czemiak - 8, lewandowski- 
22: pozostali gracze - Skowroński - 
1, samiec - 6 (2x3), Żak - 3 (1 x3). 
AZS ZAGAZ: pierwsza piątka - Klo- 
cek - 2, Briegmann - 22 (2x3), Milo- 
szewski - 15 (2x3), Karaś - 13 (2x3), 
Wiechowskl- 4: pozostali gracze - 
80gdan - O, Tomaszewski -16, Raj- 
kowskl- 3 (1x3), Balcerzak - 3, Dą- 
browski - O. 


W meczu "na szczycie" ligo- 
wej rywalizacji, w którym lider 
podejmował wicelidera spodzie- 
wano się wyrównanej i zaciętej 
walki. 
Rzeczywiście tak bylo, ale 
drużyna Turowa ostatecznie ze- 
szła z parkietu jako zwycięska. 
Tym samym beniaminek rozgry- 
wek ze Zgorzelca zanotował 
ósme kolejne zwycięstwo i stał 
się kandydatem numer 1 
do awansu do ekstraklasy. 
Wprawdzie zespól AZS ZAGAZ 
personalnie prezentuje się rów- 
nież bardzo dobrze i też ma ape- 
tyt na awans, ale zespól zatracił 
ostatnio swoje walory i jeżeli tak 
dalej pójdzie to zarówno gracze 
jak i dzialacze koszalińskiego 


klubu o awansie będą mogli je- 
dynie pomarzyć. 
W pierwszej kwarcie tego 
spotkania toczyła się wyrówna- 
na walka, zakończona jedno- 
punktowym prowadzeniem go- 
ści. Jednak już na początku dru- 
giej kwarty gospodarze pokazali 
"lwi pazur". Dwukrotnie zza linii 
6,25 m trafił Tomasz Zablocki 
i to zdeprymowało nieco koszali- 
nian, którzy po kilku kolejnych 
błędach przegrywali do przerwy 
dziewięcioma punktami. 
Trzecia kwarta zaczęła się 
bardzo podobnie jak druga. Po- 
nownie dwoma celnymi rzutami 
za trzy punkty popisal się Za- 
błocki, a chwilę później przewa- 
ga gospodarzy urosla do szes- 
nastu punktów. 
Od tego momentu gra zaczę- 
ła się lepiej układać koszaliń- 
skiemu zespołowi, który z mozo- 
łem zaczął niwelować różnicę 
punktową, szczególnie w ostat- 
niej części gry. 
Bardzo dobrze w tym okresie 
gry spisywał się Tomasz Brieg- 
mann, który mimo czterech prze- 
winień na koncie grał odważnie 
pod obiema tablicami, a szcze- 
gólnie w ataku. Po jego kolej- 
nych dwóch punktach w 37 mi- 
nucie Turów prowadził już tylko 
czterema punktami. Wydawało 
się, że koszalinianie.dogonią ry- 
wali, ale popełnili błąd w kolej- 
nym ataku I zamiast dwóch 
punktów różnicy zrobiło się sie- 
dem, bo "trójką" popisał Krzysz- 
tof Samiec. Wtedy gospodarze 
kontrolowali już bieg wydarzeń 
na parkiecie i nie dali sobie wy- 
drzeć wygranej. 


R l K L-A-M-A 


(suw) 


HURM ANN 
Bramy e Drzwi e Napędy 


(fen) i ""!fIl 


- 


. ,. 
I 


...... 


- 
." 
, 

 


) 


'/ 


. 


.... 


" 
5 


o": 
l 


Brnmv Uchvlnej 


Trwałość i bezpieczeństwo 
na długie lata 


Wysoka jakość, niezawodność, precyzja wykonania, a tald:a wygoda 
oraz iatwość obsługi i bezpieczeństwo, to atuty, na które firma 
Hermann pracowała przez ostatnie 50 lat. 
Kupując dzisiaj uchytną bramę garażową, otrzymacie Państwo nia 
tylko prezent - w postaci eleganckiej klamki czy dodatkowego rygla - 
ale przede wszystkim pewność, że kupiony produkt będzie Wam 
niezawodnie słuZy! przez wiele lat. 
Zapraszamy do naszych przedstawicieli na terenie całego kraju. 


prezencl' : 
kaŻde! bremY uchylnej w .rebf1Iym.' 
I 00 ł ""'. ztotyrn lub . 
kawkO"'- 
Prel e n :: =dodatk 0:l


 
""-- .. 
- 


Hormann Polska Sp. z 0.0. 
ul. Otwarta 1, 62-052 Komomiki 
tel.: 0.61 8197300, fax: 0.618107575 
http://www.hormann.pl , 


[I 


Autoryzowany partner: 
Tomex, Koszalin, ul. Spokojna 50, tel./fax (094) 343 25 84, 
tel.3416521 
Punkty aprzedaży: 
KPPD Szczecinek S.A., Szczecinek ul. Pilska 2, 
tel. (094) 372 95 00, fax 372 95 05 
Ertroc, Koszalin, ul. Franciszkańska 18, tel./lax (094) 3408634 
Goram B, Koby1nica, ul. Szczecińska 3a, tel. (059) 8415444, 
fax8415447 
Pantera-Gepard, Kobylnica, BoIesławice ul. Słupska 35, 
tel. (059) 841 5424, fax 848 50 68
		

/17858-0008.djvu

			slr. 8 Sport 


BQKS 
Dominacja 
Czarnych 


W Szczecinie odbył się Mlędzynaro- 
.dowy Turnlaj o Puchar Ziem Nadbał- 
tyckich z udziałem młodych adeptów 
boksu. Dobrze walczyli reprezentan- 
ci Czarnych Słupsk, którzy domino- 
wali w ringu I wygrywali swoje walki. 


Uczynili to: młodzicy - Tomasz 
Mazur (36 kg) i Krzysztof Potalskl 
(57 kg); kadeci - Jakub Glerszyń- 
ski ilukasz Glerszyńskl (obaj - 
63,5 kg), Bartosz Ratka (71 kg); ju- 
niorzy - Lukasz Ruszczyński 
(63,5 kg), Lukasz Goł,blewskl 
(67 kg), Daniel Koniuszek i Błaż.j 
Wllusz (obaj - 81 kg). W punktacji 
drużynowej juniorów pierwsze miej- 
sce wywalczyli Czarni Słupsk. 
Słupszczanin Józef Mazur został 
uznany za najlepszego trenera 
i w nagrodę otrzymał okazały pu- 
char. W sobotę pięściarska ekipa I 
korzystała z transportu samochodo- 
wego, którego użyczyli Kazimierz 
Adach i Sławomir Kozłowski. 
(fen) 


LEKKOATLETYKA 
Pierwszy 
Klein 


Wczoraj Gminny Ośrodek Kultu- 
ry I Sportu w Damnicy by' organiza- 
torem IV Biegu Ulicznego Jesienna 
Pętla Damnicka na dystansie 15 ki- 
lometrów. Do udziału zgłosiło się 58 
biegaczy i biegaczek. Szczególnia 
zacięta walka na trasie toczyła się 
stawce męskiej. Aż do ostatnich me- 
trów wazyły się losy zwycięstwa. 
Najwięcej sił na finiszu zachował 
Dariusz Klein (Bobowo Dąbrówka) 
i on jako pierwszy zameldował się 
na mecie. Zwycięzcy zmierzono 
czas 42.59 min. Za nim uplasowali 
się: 2. Sławomir Kwiatkowski 
(Sztorm Kołobrzeg) - 43.00 min, 3. 
Piotr Pobłockl (Lębork) - 44.12 
min, 4. Ryszard Formela (Tęcza 
Nowa Wieś Lęborska) - 44.51, 5. 
Artur Pelo (Stamice) - ubieg'orocz- 
ny triumfator - 45.37 mln, 6. Irene- 
usz Wlellgda (Rokity Gliśnica) - 
45.40 min. Czołówka kobiet: 1. Arie- 
ta Mak....włcz (Biały Bór) - 55.24 
min, 2. Lucyna Kukllńska-Nur- 
kowska (Lęborski Klub Biegacza 
Braci Petk) - 55.47 min, 3. Marla 
Trzablatowska (Chojnice) 
1.11.02 godz. 
- Zimna aura nie odstraszyła 
najwierniejszych sympatyków bie- 
gania od przyjazdu do Damnicy - 
powiedział Włodzimierz Godlew- 
skł, główny organizator zawodów. - I 
Przed biegiem glównym odbyła się : 
biegowa rywalizacja dzieci i mło- : 
dzieży. Liczyliśmy na trochę więk- , 
szą frekwencję. Po raz pierwszy 
przeprowadziliśmy bieg VłP-ów, któ- 
ry wygrał Wojciech Wilkowski, radny 
gminy Damnica, sołtys Bobrownik. 
(fen) 


Przed wyborami 
Debata w hali 
Gwardii 


Działacze Klubu Sportowego Piłki 
Nożnej Gwardia Koszalin postanowili 
włączyć się do kampanii wyborczej 
I organizują otwartą debatę o spo- 
rcie z udziałem kandydatów na pre- 
zydentów Koszalina. Spotkania od- 
będzie się jutro (22 pafdzlernlka) 
w hall Zarządu Obiektów Sportowych 
Gwardia przy ul. Fałata 34. Początek 
o godzinie 17. 


Inicjatorem spotkania z kandyda- 
tami na prezydentów Koszalina jest 
dyrektor KSPN Gwardia Dariusz 
Płaczklewicz. - Dzięki tej debacie 
kandydaci będą mogłi zaprezento- 
wat swoje programy wyborcze - po- 
wiedział Płaczkiewicz. 
- Do dyskusji z kandydatami za- 
praszamy wszystkIch koszalinian - 
dodał Ir.neusz Bazgłer, prezes klu- . 
bu. - Sport przecież zajmuje poważ- 
ne miejsce w naszym życiu i nie 
sposób w wyborczych programach 
go pominąć. Chcemy by sympatycy 
naszego kłubu, a także przedstawi- 
ciele innych koszalińskich stowarzy- 
szeń w tym przede wszystkim ko- 
szykówki, piłki ręcznej, pi/ki siatko- 
wej, judo, zapasów i karate 
w szczerej dyskusji przedstawili ' 
swoje oczekiwania. (mars) 


SIATKÓWKA. II liga kobiet 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Samodzielny lider 
Znakomicie spisują się w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi siatkarki 
MKS Koszalin. W 3. kolejce spotkań koszalińska drużyna pokonała 
na własnym parkiecie Zawiszę Sulechów 3:0 (26:24, 25:13, 25:16) 
i została samodzielnym liderem. 


... 


(l 


.> 


ł 


11 


\ 


" 


..J 


Siatkarki MKS Koszalin spontanicznie cleuyly się z kałdej udanej akcji. ol. IłAD..K KOI.... 'NIK 


MKS Koszalin: Czerwińska, I 
Czaplicka, Wrzochol, Pazder- 
ska, Zaganiacz, Malinowska, 
Oleszklewicz, Sulima (libero), 
Olejnik. 
Wyniki 3. kolejki: MKS Ko- I 
szalin - Zawisza Sulech6w 3:0, 
Pałac II Bydgoszcz - ucznio- I 
wsk I Klub Sportowy OPP Po- 
wiat Kołobrzeski, Olimpijczyk 
Gdańsk - AZS Słupsk 3:1, 
KATS ALPAT Gdynia - Nowy 
Dom Chodzież 3: 1. 


Poniedziałek. 21 października 2002 r. głos Pomorza 


PILKA RĘCZNA. I liga kobiet 
I Spokojna Słupia 
l Wczoraj w Słupsku piłkarki ręczne - 8, Ewa Kobylińska - 3, Anna 
I plerwszolłgoweJ Słupi pokonały AZS Myśllńska - 2, Aleksandra Gło- 
AWF Wrocław 30:26 (16:11). Kom- dek -1. 
piet punktów jest miłym prezantem Wyniki meczów w 6. serii: Ocho- 
dła słupskich fanów szczypiorniaka. ta Warszawa - AZS AWF Katowice 
23:43 (11:19), SMS Gliwice - Sokół 
Żary 28:26 (16:15), Słupia Słupsk- 
AZS AWF Wroclaw 30:26 (16:11), 
AZS AWF Poznań - Cracovia Kra- 
ków 21 :27 (7: 11), Beskid Nowy 
Sącz - GOŚcibia Sułkowice 15:18 
(5:8). Spotkanie MKS Zgierz - AZS 
Politechnika Koszalin zakończyło 
się wczoraj wieczorem i relację 
z wynikiem podamy jutro. 


Trener koszalinianek Remł- 24:24. Decydujące d¥ punkty 
głusz Oszmlan obawiał się tro- zdobyły siatkarki z 
oazalina, 
chę meczu ze spadkowiczem czym ucieszyły liczną grupę 
z I ligi. Potwierdził to pierwszy swoich sympatyków. 
set. kt6ry po emocjonującej koń- Następne dwa sety nie były 
c6wce wygrały jednak koszaliń- Już tak emocjonujące. W drugim 
skie siatkarki. Początek tej partii przy stanie 10:9 dla koszalinia- 
był wyr6wnany (12:12), a zespół nek, po serwisach z wyskoku 
Zawiszy postawił bardzo trudne Doroty Malinowskiej, MKS 
warunki koszaliniankom. P6fniej Przylesie prowadził 16:9 i p6f- 
koszalinianki uzyskały cztero- niej powiększył przewagę. 
punktową przewagę (18:14) Od początku trzeciej partii po- 
i wydawało się, że spokojnie wy- nownie na parkiecie dominował 
grają seta. Tymczasem kilka Ich koszaliński zesp6ł, kt6ry syste- 
błęd6w wykorzystały rywalki matycznie punktował Zawiszę. 1. MKS KOlzalln 3 II '-1 
i wkr6tce MKS Koszalin przegry- W drużynie MKS Koszalin 2. 

:,fc$ 3 
 

 
wał 18:19. Od tego mOmentu za postaw\f w całym meczu 4. KATSALPAT 
 4 . 6-0 
rozpoczęła się "wojna nerwóW'. na wyr6żnieme zasłużyła D. Ma- 5. Pałac II 2 3 3-3 
Koszalinianki przegrywały juf linowska, natomiast za grę II. UKS OPP 8 8 1-11 
20:22, następnie doprowadziły w drugim i trzecim secie po- 7. AZS Słupllt 2 2 HI 
do remisu 23:23, a po chwili chwała należy się Karollnłe 8. Zawisza 2 2 !Hi 
na tablicy pojawił się wynik Pazderaklej. (msr.) I 
SIATK ÓW KA. II liga kobiet I 
Pechowe dwa sęty I 
wał kołobrzeżanki, że nie potrafi- I 
ły odeprzeĆ kolejnego ataku ry- ! 
walek. Dwa pechowo przegrane 
sety spowodowały, że w trzeciej 
partii rozbite psychicznie siatkar- 
ki z Kołobrzegu nie podjęły prak- I 
tycznie walki. Wprawdzie 
przy stanie 8:18 kołobrzeżan ki 
zerwały się jeszcze do odrabia- 
nia strat, ale trwało to zbyt kr6tko 
i Pałac II nie miał żadnych pro- , 
blem6w z wygraniem seta. ' 
UKS OPP Powiat Kołobrze- ! 
ski: Pawlowska, Kijana, Kozłow- 
ska, Kowalska, Ullrich, Galik 
Kwaśnik, Stefan, Stefaniak (Iibe- ! 
ro), Szpak. ' 


Nadal bez zwycięstwa są w tym se- 
zonie siatkarki UKS OPP Powiat Ko- 
łobrzeski w rozgrywkach o mistrzo- 
stwo łlllgl. W 3. kolejce spotkań ko- 
łobrzezankl przagrały na wyjefdzłe 
z Pałacem II Bydgoszcz 0:3 (25:27, 
24:26,14:25). 


Mimo porażki kołobrzeskie 
siatkarki rozegrały najlepszy 
mecz w sezonie ligowym 
2002/2003. W pierwszym secie 
emocje sięgnęły zenitu przy sta- 
nie 25:25. W6wczas po p6/me- 
trowym autowym ataku byd- 
goszczanek sędzina wskazała, 
że piłka uderzyła w pole UKS 
OPP. Arbiter gł6wny, który przy- 


znał, że nie widział dobrze tej sy- 
tuacji "uwierzyf' swojej koleżan- 
ce po fachu i punkt zdobył Pałac 
II. W ekipie kołobrzeskiej zapa
 
nowała w6wczas nerwowa at- 
mosfera, kt6rą wykorzystały 
bydgoszczan ki i następna ich 
akcja zakończyła się sukcesem. 
W drugim secie nadal kołobrze- 
żanki prezentowały bardzo do- 
brą formę i w niczym nie ustępo- 
wały rywalkom. Przegrały, bo 
miały pecha. Przy stanie 24:24, 
po mocnej zagrywce zawodnicz- 
ki Pałacu II, piłka po taśmie spa- 
dła tuż za siatkę ich pola. Ten 
szczęśliwie zdobyty przez byd- 
goszczanki punkt tak zdeprymo- 


SIATKÓWKA. IIUga kobiet 


(man) 


Olimpijczyk górą 


W sobotę drugoligowe siatkarki 
gdańskiego Ollmpłjczyka gościły 
AZS Słupsk. Gdańszczanki wykorzy- 
stały atut własnego boiska ł wygrały 
3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:23). 


Dwa pierwsze sety przebie- 
gały pod dyktando Olimpijczyka. 
W tym okresie słupszczanki gra- 
ły nieco stremowane i nic im nie 
wychodziło. Ataki z ich strony 
często były autowe. Dopiero 
od III partii nastąpiła metamorfo- 
za. Akademiczki odważnie za- 


częły sobie poczynać i pokazały, 
że potrafią być grofne dla wyżej 
notowanych rywalek. R6wnież 
w ostatnim secie trwała zacięta 
walka do stanu 23:23. Decydują- 
ce słowo należało jednak do go- 
spodyń. 
- Gdańszczankom w zdoby- 
CIU dwóch ważnych punktów wy- 
raźnie pomogli sędziowie - 
stwierdził Marek Majewski, 
słupski szkoleniowiec. - Moje 
podopieczne były bliskie tie-bre- 
aku. Piąty set zawsze jest loterią 


i kto wie, jak potoczyłyby się losy 
tej konfrontacji. Nie mam preten- 
sji do zawodniczek za drugą po- 
rażkę w sezonie, bo jeszcze się 
uczą siatkarskiego rzemiosła. ! 
Na razie płacimy frycowe 
za brak boiskowego cwaniac- 
twa. ale widzę, że w niedalekiej 
przyszłości jest szansa na spra- 
wienie niespodzianek. 
AZS: KwaŚniak, Preiss, Czy- 
nienik, Zi6łkowska, Majewska, I 
Rozmus - G6rska (libero), Sera- 
fin, Kolesińska. (fen) I 


Słupska drużyna była żądna re- 
wanżu za ostatnie niepowodzenia 
w pierwszoligowych rozgrywkach. 
Nic więc dziwnego, że słupszczanki 
do gry przystąpiły z mocnym posta- 
nowieniem przerwania złej passy. 
Od razu dodajmy, że sztuka ta im 
się udała. Od początku niedzielne- 
go meczu inicjatywa należała 
do podopiecznych Adama Fedoro- 
wicza, które w 6. minucie prowa- 
dziły 5:1, a w 37. minucie 23:16. 
Dopiero w końcówce spotkania 
miejscowe poluzowały sobie I wro- 
cławskie akademiczki zmniejszyły 
rozmiary porażki. Słupia była spo- 
kojna o zwycięstwo. W słupskiej 
drużynie dobrze spisywała się 
bramkarka Katarzyna Kił/szew- 
ska. Dla zwyciężczyń bramki zdo- 
były: Adrłana Chudzłk - 8, Marta 
Sokołowska - 8, Paulina Wasak 


l. Gośclbla 6 12 127-83 
2. AZS AWF Kat. 6 9 146-114 
3. Cracovia 6 8 153-129 
4. Sokół 6 8 150-147 
li. Słupi. II 7 1611-140 
6. AZS AWF W. 6 6 134-141 
7. MKS 5 6 91-98 
II. AZS PolIIIchniItI K. li 4 104-100 
9. Beskid 8 4 130-128 
10. SMS 6 4 121-146 
11. Ochota 6 2 t33-159 
12. AZS AWF P. 6 O 110-173 
(fen) 


PILKA RĘCZNA. II liga m,tczyzn 
Zabójcze kontry 


W 3. kołejce spotkań o młstrzostwo 
II IIgł piłkarz. ręcznł Szabel Gwardii 
Koszalin pokonali wa własnej hall 
Cułavlę łnowrocław 41:22 (24:8). 
W pierwszej części meczu gwardziści 
znakomicia grali z kontry, zdobywa- 
jąc po tych akcjach at 13 bramak. 


Cuiavia przyjechała do Koszali- 
na tylko w ośmioosobowym składzie 
I już przed rozpoczęciem meczu 
wiadomo było, że gospodarza mu- 
szą wywelczyć kolejne dwa punkty. 
W pierwszej minucie prowadzenie 
dla Szabel Gwardii zdobył Płotr 
Stasluk, ale kilkanaŚcie sekund 
później gOŚCie wyrównali. Na 2:1 dla 
koszalinian podwyższył Jarosław 
Pawłak, a w 4 minucie było 3:1. 
Wprawdzie jeszcze w tej samej mi- 
nucie Cuiavla zdobyła drugą bram- 
kę, ale później na parkiecie domino- 
wali już gospodarze. Największym 
atutem gwardzistów była gra z kon- 
try. Przez kolejne dziesięć minut ko- 
szalińscy szczypiorniści zdobyli 
w ten sposób sześć bramek i prowa- 
I dzili 10:2. Ambitni goście starali się 
jak mogli sforsować defensywę ko- 
szalinian, ale prawie ich wszystkie 
akcje były skutecznie zatrzymywane 
przez szczyplomistów Szabel Gwar- 
dii. Przewaga bramkowa gwardzi- 
stów rosła z minuty na minutę 
I na przerwę schodzili oni prowa- 
dząc różnicą 16 bramek. 
Po przerwie w składzie Szabel 
Gwardii nastąpiły liczne zmiany, ale 
do 42 minuty koszalinianie nadal 
systematycznie powiększali przewa- 
gę. W tym momencie na tablicy by' 
wynik 31:10 na ich korzyŚĆ. Wyso- 
kie prowadzenie uśpiło czujnoŚĆ go- 
spodarzy. W ostatnim kwadransie 


piłkarze ręczni z Koszalina zaczęli 
grać "pod publiczkę", ale nie wszyst- 
kie ich akcje kończyły się sukcesem. 
Natomiast goście nadal grali swoje, 
a że defensywa Szabel Gwardii nie 
była już takim monolitem jak 
w pierwszej połowie, Culavia zaczę- 
ła zmniejszać rozmiary porażki. 
W 55 minucla koszalinianie prowa- 
dzili "tylko" różnicą 18 bramek 
(38:20) i niektórzy kibice zaczęli gło- 
śnymi okrzykami ponaglać zawodni- 
ków do bardziej skutecznej gry. Nie- 
wiele to pomogło, gdyż mecz zbliżał 
się już do końca i widać było, że ko- 
szalińskich szczypiornistów w pełni 
satysfakcjonuje tak wysokie zwycię- 
stwo. Na kilkanaŚcie sekund 
przed końcem meczu ostatnią bram- 
kę dla Szabel Gwardii zdobył Ro- 
bert Dzladyk. 
Szabel Gwardia: Wojtkiewicz, 
Pl6ciennik; Kaca, Pawlak - 5, Jacz, 
Stasiuk - 9, Gibalski, Dziadyk - 6, 
Koszykowski - 4, Wachowski, Ga- 
las, Suszka - 9, Krawczyk - 2, Try- 
balski - 8. 
Wynłkl 3. kolejki: Szabel Gwar- 
dia Koszalin - Cuiavia Inowrocław 
41 :22, AZS Politechnika Gdańsk - 
Legia Chełmża 28:22, Hetman Gniew 
- KPR Bydgoszcz 28:27, Borowlak 
Czersk - PKSPR Wlocławek 31:12. 
Pauzqwał T echtrans Darad Elbląg. 
1. Szabli Gwardl. 3 II 109-117 
2. Hetman 3 6 96-67 
3. T echtrans Darad 2 4 62-37 
4. AZS Politechnika 3 4 75-64 
5. Borowlak 3 2 73-70 
6. KPR Bydgoszcz 3 2 69-75 
7. legia 3 O 69-100 
8. Culavla 2 () 37-71 
9. PKSPR Włocławek 2 O 30-69 
(mars) 


SIATKÓWKA. II liga m,tczyzn 


Skuteczne zagrywki 


Kolejne dwa punkty wywalczylł siat- 
karz. Astry Ustronłe Morskla w roz- 
grywkach o mistrzostwo II ligi. W 3. 
kOlejce spotkań pokonali na wyjef- 
dz'e Progres Września 3:0 (25:18, 
25:18,25:21). 


Progres okazał się niezbyt wy- 
magającym rywalem dla drużyny 
z Ustronia Morskiego. W pierwszym 
secie tylko do stanu 10:10 można 
było mieć wątpliwości, która druży- 
na wygra mecz. Później mądre, od- 
rzucające od siatki zagrywki zawod- 
ników Astry, szczególnie Krzyszto- 
fa Basa, siały zamieszanie 
w szeregach ekipy Progresu. Zespól 
z Ustronia Morskiego szybko "odje- 
chał" na dziesięć punktów i spokoj- 
nie zakończył tę partię. W drugim 
secie od początku prowadziła Astra 
(nie było żadnego remisu). Wpraw- 
dzie gospodarze czasami zbliżali się 
1-2 punkty, ale w6wczas ponownie 
skuteczne zagrywki siatkarzy 
z Ustronia Morskiego uniemożliwiały 
dobre przyjęcie piłki przez gospoda- 
rzy i w efekcie straty punktów. T rze- 
ci set był najbardziej wyrównany. 
Dopiero od stanu 17:17 gOŚCie za- 
brali się solidnie do gry. Kiedy pro- 


wadzili 23:21 trener Marłusz Ma- 
kowskł wprowadził na boisku de- 
biutującego w barwach Astry Grze- 
slowsklego (poprzecjnio grał w Mo- 
rzu Szczecin), który swoim 
wzrostem 203 cm "postraszyf' rywa- 
li. Kolejny punkt dla gOŚci zdobył 
mocnym atakiem Grzegorz Cza- 
chorowskl, a mecz zakończył po- 
trójny blok Astry na prawym skrzy- 
dle w wykonaniu Czachorowskiego, 
Grzesiowskiego i Jacka Legienla. 
Astra: Piotrowski, Bas, Czacho- 
rowski, Głód, Legień, Subel, Tarka 
(libero), Dobek, Dydak, Stachura, 
Grzesiowski. 
Wyniki 3. kolejki: Progres 
WrzeŚnia - Astra Ustronie Morskie 
0:3, Joker Piła - Orzeł Międzyrzecz 
3:2, Ikar Legnica - KATS ALPAT 
Gdynia 3:0, Stal Grudziądz - AZS 
Gwardia Gubin/Zielona Góra 1 :3. 


l. 


l. Joker 3 6 9-4 
2. Orzet 3 5 8-5 
8. Astr. 3 5 7-4 
4. AZS Gwardia 3 5 7-6 
5. Ikar 3 4 5-6 
6. KATS AlPAT 3 4 5-7 
7. Stal 2 2 3-6 
8. Progres 2 2 0-6 
(mars) 


i 
I
		

/17858-0009.djvu

			g.O$ Pomorza Poniedziałek, 21 października 2002 r. 


III LIGA - GRUPA 2 


Wyniki 12. kolejki: Obra Agro 
Handel Kościan - Polonia Crulex 
Bydgoszcz 3:0, Warta Poznań - 
Flota Świnoujście 1 :0, Unia Janiko- 
wp - Sparta Brodnica 4:0, Błękitni 
Stargard Szczeciński - Amica 
II Wronki 0:0, Chemik Zawisza Byd- 
goszcz - KP Police 2:1, Toruński 
KP - Tur Turek 3: 1, Kotwica Koło- 
brzeg - Unia Tczew 2:1, Gwardia 
Koszalin - Gryf Wejherowo 1 :0. 


1. Błękitni 12 30 19-4 
2. Warta 12 25 24-13 
3. Unia J. 12 24 23-13 
4. Unia T. 12 22 22-15 
5. Tur 12 20 21-14 
6. Chemik Zawisza 12 20 22-18 
7. Obra Agro Handel 12 18 19.13 
8. Polonia Crulex 12 18 15-12 
9. Flota 12 18 20-20 
10. GWlrdl1 12 18 18-18 
11. Kotwlcl 12 15 14.16 
12. TKP Toruń 12 13 18.22 
13. Amlca II 12 12 8-16 
14. Sparta 12 12 12-21 
15. Gryf 12 6 8-27 
16. KP Police 12 3 6-27 
(suw) 


IV LIGA - SZCZECIN 


Wyniki 14. kolejki: Arkonia 
Szczecin - Dąb Debno Lubuskie 
1: 1, Pogoń II Szczecin - Drawa 
Drawsko Pomorskie 2:0, Victoria 95 
Przeclaw - Rossa Rosnowo 1 :0, 
Darzbór Szczecinek - Pogoń Barli- 
nek O: 1, Odra Chojna - Osadnik My- 
ślibórz 2:1, DarłovIa Darłowo - Wy- 
brzeże Rewalskie Rewal 6:3, Lech 
Czaplinek - Orzeł Biały Walcz 1 :1, 
Zorza Dobrzany - Gryf Kamień Po- 
morski 2:1, Rega-Merida Trzebiatów 
-Ina GoIeniów 2:2. 


1. Zom 14 35 38-11 
2. Pogoń II 14 29 24-17 
3. Gryf 14 28 26-20 
4. Wybrze2e 14 27 35-20 
li. Dlrtovll 14 24 3tHII 
6. Odra 14 22 26-20 
7. Pogoń B. 14 22 20-18 
8. Osadnik 14 21 27-20 
9. Arkonla 14 21 17.23 
10. Victoria 14 20 16-17 
11. lich 14 11 22-20 
12. Orzeł Biały 14 17 26-31 
13.lna 14 16 17-25 
14. Dlrzbór 14 111 211.28 
15. Rega Merlda 14 13 23-30 
16. DrewI 14 11 11-30 
n. Ro... 14 8 11.211 
18.0ąb 14 4 12.29 
(suw) 


IV LIGA POMORZE 


Wyniki spotkań piłkarskich 
w 13. serII: Wisła Tczew - Ka- 
azubia Kościerzyna 1:1 (0:1), 
Kaszuby Polchowo - Gryf 95 
Słupsk 2:2 (1 :0), Intermarche 
Pogoń Lębork - Bałtyk Gdynia 
0:2 (0:1), Stole m Gniewino - 
Piast Człuch6w 4:3 (2:2), Pome- ł 
zania Malbork - Klub PI/karski 
Sopot 0:1 (0:0), Wierzyca Staro- 
gard Gdański - Rodło Kwidzyn 
1:2 (0:1), Jantar Ustka - Flotylla 
Nordcoop Gdańak 0:0, Orlęta 
Reda - Olimpia Sztum 3:3 (2:2), 
Chojnlczanka Chojnice - Cartu- 
sia Kartuzy 0:1 (0:1). 


1. Kaszubla 13 33 30-11 
2. Flotylla Nordcoop 13 28 22-6 
3. Cartusla 13 23 18-13 
4. ChoJnlczanka 13 22 24-11 
5. Pomezania 13 22 24-18 
6. Olimpia 13 20 25-19 
7.0rl(lta 13 19 20.15 
8. Bałtyk 13 19 16-14 
9. Rodło 13 18 17-21 
10. Kaszuby 13 16 15-23 
11. KP 13 15 17-19 
12. Stolem 13 15 16-20 I 
13, Inllrmlrche POllolI 13 15 13-21 
14. Gryf Iii 13 15 16-28 
11i. Jlnlar 13 13 11-22 
16. Wierzyca 13 11 20-28 
17. Wlsla 13 9 19-25 
18. Pllat 13 li 18.37 
(fen) 


"Dwunastka" 
dla kibiców 


Piłkarską koszulkę z numerem 12 
I napisem wKlblce Lecha w wręczył 
w sobotę przedstawicielom Stowa- 
rzyszenia Kibiców wWlara Lecha w 
prezes klubu Radosław MaJchrzak. 
Od tego momentu na podsta- 
wie apecjalnej uchwały zarządu 
klubu z tym numerem nie będzie 
grał żaden piłkarz w pierwszej 
drużynie Lecha. To dowód uzna- 
nia kierownictwa za postawę ki- 
biców, którzy wspierali drużynę 
w trudnych chwilach, kiedy spa- 
dła do drugiej ligi. 


. 


(pap. mars)  


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


III LIGA - GRUPA 2. GWARDIA kOSZALIN - GRYF WEJHEROWO 1:0 (0:0) 


Z wielkim trudem 


Mimo znacznej przewagi sporo musieli się natrudzić w niedzielę piłka- 
rze Koszalińskiej Gwardii by zanotować kolejne zwycięstwo. 


3 


'" 


. 


łI A 1I/); 
e  


.... 


.. 


ł 
" 


\.... 


. 


':i 


\ 
f 


I _ ł 


v"P  


I 


Fol. RADOSŁAW KOLK'NIK 
I>nmncnik (;wardii Marcin 12nasLewskl (w środku) walc7yl wczoraj w meczu L (;ryfem na calej dlugości i Ize- 
rokości boIska. 1>lIkę Ilróbują mu odebra
 KrzysLtof Jezienki (z lewej) i Michal Freiberg (z prawej). 


BRAMKA: 1:0 - Wojciechowski 74 
mln. (rzut kamy). 
GWARDIA: Jędrzelczyk - Pastwa, 
Kublak, Wiśniewski, Ignaszewskl, le. 
wandowskl (80 Grajper), Jaroslewlcz, 
Nadolny (46 Grodzicki), Sęk, Goslk 
(62 Marczak), WOJciechowski. GRYF: 
Chamera - Pędowskl, Malinowski, 
Wasiek, Frelberg, Kolenda (78 Sta- 
nek), Jezlerskl, Zagórski, Grudzień 

3? Zejewski), Nowęcki, MIIQ\II!i
I. 
ŻOl TE KARTKI: Wiśniewski, Sęk 
(Gwardia) oraz Malinowski, Freiberg, 
Grudzień, Zelewskl (Gryf). 
CZERWONA KARTKA: Frelberg 
(Gryl- SB mln. - za drugą żółtą). 


Koszalinianie od pierwszych mi- 
nut zepchnęli rywali do obrony, ale 
ich miażdżąca przewaga trwała tyl- 
ko dziesięć minul. W tym czasie naj- 
gro:tniej pod bramką Gryfa było w 9 
minucie, kiedy strzelał Andrzej 
Wojciechowski. Bramkarz gości 
skrócił jednak kąt wychodząc kilka 
metrów z bramki i piłka trafiła w jego 


nogI. P6:tniej okazje strzeleckie mie- 
li Jeszcze Arkadiusz Goslk w 19 
minucie i Grzegorz Lewandowski 
w 22 minucie, ale pierwszy z nich 
posłał piłkę nad poprzeczką, a drugi 
tuż obok słupka. Goście nastawili 
się na grę z kontry i kilka z nich było 
bardzo niebezpiecznych. Brakowało 
jednak skuteczności. Najbliżej zdo- 
bycia bramki był w 22 minucie Piotr 
Grudzień, ale strzelił bardzo niece'- 
nie. Od tego momentu na boisku nic 
wielkiego się nie wydarzyło aż 
do przerwy. lniecierpliwieni kibice 
spoglądali na zegarki, czekając 
na przerwę i licząc, że po niej coś 
w grze gwardzistów zmieni się 
na lepsze. Jednak pierwsze dwana- 
ście minut drugiej części spotkania 
tez było nudne. Kiedy w 57 minucie 
Ireneusz Malinowski faulował 
w polu karnym Gosika, a lu kasz 
Jaroslewlcz nie wykorzystał podyk- 
towanego rzutu karnego (Michał 
Chamera obronił jego strzał), kibice 
zaczęli wątpić, że gospodarze za- 
kończą skutecznie przynajmniej jed- 


III LIGA - G UPA 2. OTWICA - UNIA 2: 1 1: 1 


Ambitnie do końca 


BRAMKI: O: 1 - Marcin Chyla - 7 
min., 1: 1 - Dariusz Janasiak - 28 
min., Robert Sylwesiuk - 87 min. 
KOTWICA: Tłoczek - OgieJko, Wa- 
wiórko, Muzyczuk, Sanecki (B9 Kosz- 
lak), Kubowlcz, Muskała, Młynarczyk 
(61 Michalak), Janasiak, Urban (55 
Gębicki), Sy1wesiuk (88 Drozdowski). 
UNIA: Opuszewicz - Czuk, Mazur- 
kiewicz, Kaczmarek, Gąsiorowski, 
Kalkowskl (38 Bartosiewlcz), Chyła, 
KObus, Borkowski, Szutowicz, Jaku- 
biak. 
ŻÓl TE KARTKI: Michalak (Kotwica) 
oraz Kobus, Jakubiak (Unia). 


Niezłe piłkarskie widowisko - mi- 
mo złych warunków atmosferycz- 
nych - stworzyły w sobotę w Koło- 
brzegu drużyny tamtejszej Kotwicy 
i Unii Tczew. Oba zespoły postawiły 
na atak i od początku mecz obfito- 
wał w iele sytuacji podbramkowych. 
Kołobrzeżanie mogli objąć prowa- 
dzenie już w 2 minucie, ale Dariusz 
Janasiak po wrzutce Kamila Mł9- 
narczyka, strzelił niecelnie. W od- 
powiedzi w dobrej sytuacji dwie mi- 
nuty p6:tniej przestrzelił Kamil Ja- 
kubiak (w ubiegłym sezonie bronił 
barw Kotwicy). Goście objęli prowa- 
dzenie w 7 minucie. Po akcji lewą 
stroną i dośrodkowaniu Marka Szu- 
towłcza piłka trafiła do stojącego 
siedem metrów od bramki Jakubia- 
ka, ten uderzył z woleja, ale Artur 
Tłoczek odibił piłkę, dobijał Marcin 
Chyła, ponownie kołobrzeski bram- 
karz obronił, ale przy drugiej dobitce 
tego zawodnika był już bezradny. 
Kołobrzeżanie nie załamali się takim 
obrotem sprawy. Już w 15 minucie 


bliski wyrównania Sławomir Sanec- 
kl. Piłka po jego strzale z około 25 
metrów odbiła się jednak od po- 
przeczki. Od 20 minuty uwidocznila 
się przewaga gospodarzy, którzy 
udokumentowali ja zdobyciem gola 
w 28 minucie. Piłkę w środku boiska 
przejął Młynarczyk, podał do Rober- 
ta Sylwesluka, a ten posłał ja 
na wolne pole do wybiegającego 
Dariusza Janasiaka, który mając 
przed sobą już tylko bramkarza nie 
zmarnował okazji. Dwie minuty p6:t- 
niej goście mogli objąć prowadze- 
nie, bo sam na sam z Tłoczkiem był 
Jakubiak. Napastnik Unii strzelil jed- 
nak zbyt lekko i wprost w kolobrze- 
skiego bramkarza. 
W drugiej połowie tempo gry 
nieco spadło, gra była wyrównana, 
ale więcej tak zwanych okazji bram- 
kowych mieli gospodarze, którzy 
grali bardzo ambitnie do końca i do- 
pięli swego w 87 minucie. Sławo- 
mir Sanecki odebrał pilkę w środku 
boiska i posiał ja w kierunku wybie- 
gającego na dobrą pozycję Sylwe- 
siuka. Podanie przedłuzył jeszcze 
Piotr Michalak, a Sylwesiuk puścił 
piłkę między nogami Piotra Opu- 
szewicza, który znajdował się już 
poza polem karnym i tym samym 
znalazł się sam z piłką na wprost 
pustej bramki, spokojnie kierując 
futbolówkę do siatki. Wcześniej 
okazje do objęcia prowadzenia mie- 
li sanecki (50 min.), Sylwesiuk (69 
min.) i Paweł Gębicki (86 min.), 
który po ładnej akcji i podaniu Mar- 
cina Wawiórkl zbyt daleko wypu- 
ścił sobie piłkę i bramkarz gości do- 
biegł do niej pierwszy. 


(suw) 


ną swoją akcję. I rzeczywiście tak 
było, bo gol padł z kolejnego rzutu 
karnego, podyktowanego w 74 mi- 
nucie, tym razem za faul Malinow- I 
skiego na Lewandowskim. Pewnym 
ekgzekutorem był Wojciechowski, 
który zupełnie zmylił bramkarza 
z Wejherowa. P6:tniej zaatakowali 
goście wierząc, że uda im się urato- 
wać remis. Bliski szczęścia był w 85 
minucie Tomasz Nowacki, który 
popisał się znakomitym strzałem 
przewrotką. Koszaliński bramkarz 
Tomasz Jędrzejczyk nie dal się 
jednak zaskoczyć popisując się zna- 
komitą paradą. Kiedy w 88 minucie 
za faul na Jacku Grajperze drugą 
żółtą i w konsekwencji czerwoną 
kartkę ujrzał Michał Frelberg, piłka- 
rze Gryfa nieco stracili animusz 
do dalszej walki i nie stworzyli już 
większego zagrożenia pod koszaliń- 
ską bramką. Warto podkreślić, że 
w zespole Gwardii bardzo dobra for- 
mę zaprezentował w tym spotkaniu 
Marcin Ignaszewskl, będąc najlep- 
szym zawodnikiem meczu. (suw) 


JANTAR - FLOmLA 0:0 


Bez ikry, bez goli 


JANTAR: D. Mikolajczak - M. KUm- 
czuk, A. Pietras, R. Szczuka P. Pisz- 
ko - M. Skorobohaty, R. Kozina, M. 
Iwan, R. Zawistowski (46 - W. Jar- 
muż) - K. Pijanowski, M. Bosiacki (71 
- M. Miecznikowski). - 
ŻÓlTA KARTKA: Pijanowski (Jan- 
tar). 


i 
-i 
Sobotni mecz piłkarski nie mógł 
olśnić nielicznej grupy kibiców w Ust- 
ce. Gra toczyła się na śliskiej mura- 
wie. W I polowie obydwie drużyny 
kilka razy groźniej zaatakowały, ale 
ich akcje kończyły się przeważnie 
w obrębie pola karnego. Jednym 
i drugim brakowało ikry. Miejscowi 
i przyjezdni mieli problemy z odda- i 
niem celnego strzału. Po przerwie 
rywalizacja odbywała się głównie 
w środkowej strefie boiska. W 61. 
minucie z Jantara ladnie strzełił Mar- 
cin Boslackł, ale gdański bramkarz 
był na posterunku. W rewanżu w do- 
skonałej sytuacji znalazł się gdańsz- 
czanin Szymon Hartman. Po jego 
uderzeniu pilka przeleciała nad po- 
przeczką w 74. minucie. Dwie minu- 
ty p6:tni
 stuprocentową okazję 
do zdobycia gola mieli ustczanie. 
Niestety, po dośrodkowaniu Mariu- 
sza Skorobohatego do piłki spóźnił 
się Krzysztof Pijanowskl, a pusta 
bramką była przed nim. Końcówka 
należała do gospodarzy, którzyata- 
kowali z determinacją, ale bez powo- 
dzenia golowego. 
- Remis 41 siebie zawsze pozo- ; 
stawia niedosyt - stwierdził Mlro- ; 
aław Iwan, grający trener Jantara. - , 
Dopiero w końcowej fazie meczu ; 
uwierzyliśmy. że można pokonać ' 
wicelidera. Szkoda zaprzepaszczo- ; 
nej szansy na trzy punkty. (fen)' 


Sport str. 9 


IV LIGA - SZCZECIN. DARŁOVIA - WYBRZE2E 6:3 (3: 1} 


Bardzo skutecznie 


BRAMKI: 1:0 - Dariusz Szperlak - 2 
min. (rzut kamy), 2:0 - Wojciech Po- 
lakowski - 10 min., 2:1 - Paweł Ka- 
miński -18 min., 3:1 - Adam Paproc- 
ki - 36 min., 4:1 - Dariusz Szperlak- 
53 min., 5:1 - Adam Paprocki - 54 
min., 5:2 - Jarosław Chwastek - 65 
min. (rzut kamy), 6:2 - Grzegorz Du- 
da - 77 min., 6:3 - Paweł Kamiński- 
84min. 
DARlOVIA: J. Śliwiński - R. Śliwiń- 
ski (89 Matusewicz), Remplewicz (86 
Grzelak), Kwapisz, Tamionek, PoIa- 
kowski. l. Hinc (67 Miękus), Szper- 
lak, Duda, Sawa, Paprocki (17 Ster- 
mach). 
ŻÓl TE KARTKI: Polakowski, Kwa- 
pisz (Darlovia) oraz Włodarczyk, Ka- 
miński (Wybrzeże). 
CZERWONA KARTKA: Klejber (Wy- 
brzeże - 81 min. - za laul). 


Aż dziewięcioma golami piłkarze 
Darłovii Darlowo i Wybrzeża RewaI- 
skiego Rewal uraczyli darłowskich 
kibiców, których ze względu 
na przenikliwe zimno i padający 
deszcz na stadion przy ulicy Sporto- 
wej przybyło bardzo mało. Mecz mi- 
mo złych warunków do gry mógł się 
jednak podobać. Spotkanie rozpo- 
częło się bardzo pomyślnie dla go- 
spodarzy. Już w 2 minucie faulowa- 
ny w polu karnym był Dariusz 
Szperlak, który sam wymierzył 
sprawiedliwość, pokonując bramka- 
rza gości strzałem z rzutu karnego. 
Osiem minut p6:tniej, Wojciech Po- 
lakowskl przejął piłkę 45 metrów 
I od bramki rywali, przebiegł z nią 
do linii pola karnego i silnie uderzył 
podwyższając na 2:0. Drużyna go- 
sci nie zamierzał się jednak podda- 
wać. W 18 minucie na strzał z około 
20 metrów zdecydowal się Paweł 
Kamiński, pilka odbiła się jeszcze 
od Piotra Kwapisza i po rykoszecie 


wpadła do bramki. W 30 minucie 
mogło być 2:2, ale piłka po strzale 
głową Jarosława Włodarczyka tra- 
fiła w poprzeczkę. W pierwszej czę- 
ści meczu padł jeszcze jeden gol, 
ale dla gospodarzy. Po kontrze w 36 
minucie i podaniu Macieja Rempłe- 
wicza sam na sam z bramkarzem 
Kamilem Tworzynskim znalazł się 
Adam Paprocki i nie zmarnował 
okazji. 
Na początku drugiej polowy za- 
atakowali wprawdzie goście, ale na- 
dziali się na skuteczne kontry darło- 
wian. Najpierw w 53 minucie po po- 
daniu Grzegorza Dudy, sytuacji 
sam na sam z bramkarzem gości nie 
zmarnował Szperlak, a minutę p6:t- 
niej, Paprocki będąc w podobnej sy- 
tuacji posłał pilkę do siatki i było 5:1. 
Wcześniej, bo w 52 minucie przy- 
jezdni byli bliscy zdobycia bramki. 
Po strzale Dariusza Górnlewicza 
piłke z linii bramkowej wybił Mariusz 
Sawa. W 65 minucie Górniewicz wy- 
konywał rzut wolny z około 20 me- 
trów, a pilka trafiła w rękę jednego 
z zawodników Darłovii, stojących 
w murze i arbiter podyktował rzut 
karny. Wykorzystał go Jarosław 
Chwastek. P6:tniej w 77 minucie 
po błędzie tego pilkarza, który zbyt 
lekko podawał piłkę do swojego 
bramka"tza, szóstego gola dla go- 
spodarzy zdobył Duda. Dwie minuty 
potem Chwastek miał znakomitą 
okazję do rehabilitacji, bo sędzia po- 
dyktował rzut kamy za faul Sławo- 
mira MIękusa na Piotrze Michal- 
skim. Obrońca gości trafił jednak 
z jedenastu metrów w słupek. Od 81 
minuty zespól Wybrzeża grał w dzie- 
sięciu, bo czerwona kartkę za brutal- 
ny faul na Remplewiczu ujrzał Mar- 
cin Klejber. Drużyna przyjezdna 
grała jednak ambitnie do końca 
i zdobyła trzeciego gola po strzale 
Kamińskiego w 84 minucie (suw) 


IV LIGA - SZCZECIN. LECH - ORZEŁ BIAŁY 1:1 (0:0) 


W ostatniej minucie 


Bramki: 0:1- Tomasz Kincze!- 57 
min., 1:1 - Sebastian Szymański - 90 
min. 
LECH: Bocian - Bębas, Bołdysz, 
Chudzyński, Piotr Kibitlewski, Kuzio, 
Mazur, Mazurek, SI. Mleczek (17 Pa- 
weł Klbitlewski), Rodzlewicz (75 Szy- 
mański), Saja. 
ŻÓl TE KARTKI: Mazur (lech) oraz 
Truszkowski, Świerszcz, Drapiński, 
Kacprzak (Orze! Biały). 
CZERWONA KARTKA: Świerszcz 
(Orzel Biały - 81 min. - za drugą żół- 
tą). 


Pilkarze Lecha Czaplinek urato- 
wali dość szczęśliwie jeden punkt 
w doliczonym czasie gry w meczu 
przed wlasną widownią z Orłem Bia- 
łym Wałcz. Spotkanie - podobnie jak 
i pozostałe mecze w nszym regionie 
- toczyło się w bardzo złych warun- 
kach przy ciągle padajacym desz- 
czu. W pierwszej polowie lepiej ra- 
dzili sobie zawodnicy Orfa Białego, 
którzy grając ze sprzyjającym wia- 
trem zepchneli gospodarzy do głę- 
bokiej defensywy i dwukrotnie byli 
bliscy zdobycia gola. Najpierw w 31 
minucie ładny strzał Roberta Dra- 


pińsklego obronil Daniel Bocłan, 
a w 35 minucie Lecha od utraty gola 
po uderzeniu Przemysława Trusz- 
kowsklego uratowala poprzeczka. 
Po przerwie piłkarze Lecha, którzy 
w pierwszych 45 minutach nie stwo- 
rzyli zagrożenia pod bramką gości, 
zaatakowali śmielej. Skończyło się 
to jednak skuteczną kontra drużyny 
przyjezdnej i rzutem rożnym, po któ- 
rym Bocian tak niefortunnie piąstko- 
wał pilkę, że ta odbila się od pleców 
Tomasza Klnczela i Orzeł Biały ob- 
jąl prowadzenie. Miejscowi zaatako- 
wali, ale najczęściej nie potrafili koń- 
czyć swoich akcji strzałami, bo ich 
poczynania były chaotyczne. Widać 
było brak w linii ataku pauzujacego 
za żółte kartki Mariusza Mlaczka. 
Najlepszą okazję do wyrównania 
mial w 70 minucie Piotr Rodzle- 
wlcz, ale będąc sam na sam z bram- 
karzem gości przegrał pojedynek. 
Kiedy już w doliczonym przez se- 
dziego czasie gry kibice powoli 
opuszczali stadion, Sebastian Szy- 
mański niespodziewanie przejął pił- 
kę sześnaście metrów od bramki 
i popisał się skutecznym strzałem, 
ratując tym samym jeden punkt dła 
Lecha. (suw) 


IV LIGA POMORZE. STOLEM - p'ASr 4:3 (2:2) 


Ostre strzelanie 


BRAMKI: 1:0 - Mariusz Kalamaszek 
- 21 min, 2:0 - Janusz Zaczek - 23 
min, 2:1 - Robert Pruszak - 28 min, 
2:2 - Robert Pruszak - 44 min, 3:2 - 
Piotr Nowicki (samobójcza) - 55 min, 
4:2 - Piotr Basiński - 57 min, 4:3 - 
Marcin lewicki - 69 mln. 
PIAST: P. Nowicki - M. Sobiegraj, P. 
Wnuk-Upiński, K. Wilk - R. Michalski, 
K. Grzębowski, A. Żołądź (55 R. Ha- 
ziak), G. Kądziela, B. Klirnowicz (65 P. 
Farbotko) - R. Pruszak, M. lewicki. 
ŻÓl TE KARTKI: Kalamaszek (Sto- 
lem) oraz lewicki, Żołądź (obaj 
Piast). 


W Gniewinie kibice zobaczyli 
emocjonujące widowisko piłkarskie 
z udziałem drużyn zagrożonych 
spadkiem.. Miejscowy Stolem i czlu- 
chowski Piast urządzili sobie ostre 
strzelanie. Początek czwartoligowej 
potyczki należał do gospodarzy, któ- 


rzy stosunkowo szybko zdobyli dwa 
gole. Szczególnie pierwszy był wyjąt- 
kowej urody, bo po uderzeniu Mariu- 
sza Kalamaszka piłka zatrzepotala 
w samym okienku człuchowskiej 
bramki. SloIem prowadząc 2:0 nieco 
pofolgował. Człuchowianie otrząsnęli 
się z przewagi drużyny z Gniewina 
i sami ruszyli do ataków. Ich akcje 
zostały uwieńczone dwoma trafienia- 
mi napastnika Roberta Pruazaka, 
który ostatnio utrzymuje się w dobrej 
dyspozycji strzeleckiej. Po przerwie 
Stolem miał inicjatywę do zdoby
ia 
czwartego gola. Ambitni czluchowia- 
nie nie dawali za wygraną. Zdobyli 
kontaktową bramkę. Przez ostatni 
kwadrans meczu stroną dyktującą 
warunki gry był Piast. Podopieczni 
Marka Włelewickiego mieli trzy oka- 
zje, by doprowadzić do remisu, ale 
zabrakło im szczęścia. W dodatku 
bardzo dobrze spisywał się miejsco- 
wy bramkarz Artur Pranga. (fen)
		

/17858-0010.djvu

			str. 10 Sport 


łł 
Ił 
H 


W SKRÓCIE 


I 
. Tomasz Adamek (Panix Europe) 
wywalczył tytuł bokserskiego mlę- : 
dzynarodowego mistrza Polski 
w wadze półclętklej, wygrywając 
w trzeciej rundzie przez techniczny 
nokaut z Amerykaninem Laveme 
CIarklem. Walka odbyła się pod- 
I czas gall bokserskiej w Kozieni- 
cach. Jest to 20. wygrana Adamka. 
Clark poniósł 17 porażkę. I 
. W Houston amerykański bokser 
Vlvlan Hanls zdobył nieoczekiwanie 
pas mistrza świata organizacji WBA 
I w wadze junior-półśredniej, poko- 
nując przez rsc w drugiej rundzie I 
I obrońcę tytułu Kubańczyka Dlobe- 
IYSI HurtAldo. I 
. Do pięciu lat więzienia grozi An- 
drzeJowi G. znanemu polskiemu 
I bokserowi za pobicie mętczyzny. 
Zawodnik został w piątek wleczo- I 
I rem zatrzymany w Sopocie. Został I 
zwolniony po wpłaceniu kaucji - po- 
I Informował Jan Ko6cIuk z biura pra- I 
sowego Komendy Wojewódzkiej Po- 
licji w Gdańsku. I 
I . Włoch Marco Mełandll (AprIlla) I 
wygrywając w niedzielę przedostat- 
ni wyścig w sezonie - Grand Prix Au- 
stralii na torze na Phlllip Island za. I 
pewnił sobie tytuł motocyklowego 
mistrza świata w klasIe 250 ccm. 
I 
. Kanadyjczyk Jean-Luc Bl'Ullllrd, 
były mistrz świata w narciarstwie 
w stylu wolnym, w Jeździe po mul- 
dach, zapowiedział w sobotę za- 
kończenie kariery sportowej. 


. Ekipa Yawary Newa Sankt Peters- 
burg obroniła Klubowy Puchar Eu- 
ropy w judo, zwyclęzając w sobot- 
nim finale niemiecką drużynę TSV 
Abensberg 8: 6. 
. 
utlowlec Point S PolonII Byd- 
I goszcz Piotr Prota.lewlcz wygrał I 
Tumie] o Puchar Prezydenta War- 
I szawy. Drugie miejsce zajął Rafał 
Dobruckl (BGŻ SA Polonia Piła), 
I a trzeci był Andrzej Huszcza (ZKŻ 
Zielona Góra), 
I I 
. Lucjan Błaazczyk przegrał w so- 
I botę w 3. rundzie turnieju tenisa 
stołowego z cyklu ITTF Pro-Tour, I 
który odbywał się w Magdeburgu 
I odpadł z dalszej rywalizacji. Polak 
nie sprostał aktualnemu mistrzowi 
Europy Niemcowi Tlmowl BolIowi, 
któremu w pojedynku o ćwierćfinał 
I uległ 1:4 (11:4, 2:11, 9:11, 8:11, 
8:11). 
. Reprezentacja Polski w rugby I 
I przegrała w Kijowie z Ukrainą 
I 11:20 (5:15) w meczu Pucharu Eu- 
ropy Narodów FIRA. 
. Mstrzynl olimpijska z Salt Lake I 
I City w konkurencji solistek, Amery- 
kanka Sarah Hughe. nie wystąpi 
w zawodach łyżwiarzy figurowych I 
Skate Amertca, które w dniach 23- 
27 października odbędą sIę w Spo- 
kane. Powodem absencji H-letniej 
Hughes jest niegroźna kontuzja I 
prawej nogi. 
. Włoch Mlchełe BartolI z grupy I 
I Fassa Bartolo wygrał 96. edycję 
kolarskiego klasyku Dookoła Lom- 
I bardII, dziesiąty i ostatni wyścig 
z cyklu Pucharu Świata. I 
I . Remisem 4:4 zakończył się w sto- , 
I Ilcy Bahrajnu - Manamle szachowy 
mecz mistrza świata Rosjanina 

 Władlmlra Kramnlka z niemieckim 
komputerem Deep Fritz. (mars) 
______ -ł 


\\ 


- 


. .. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Nowe .lInlkl Flre 16v. I 
Rekordowa polemnołc! 
bauatnlka at 515l1lr6w. 


OPONY 
ZIMOWE. 


I · Kredyt 70/30 
- 70% wplacCIU teraz , 
a 30% za rok. 
Lea.lnu 0%. 


SKOKI NARCIARSKIE. Pożegnanie z igelitem 


Ostatni trening 
w sobotę kadra polskich skoczków narciarskich odbyła w Zakopanem 
ostatni trening na igelicie. Dzisiaj kadrowicze rozpoczną ćwiczenia już 
na śniegu, ale... jeszcze nie będą skakać. Najpierw oswoją się ze śnie- 
giem na nartach zjazdowych. 
ł 


." der,,_ ,. 


I .
 


.' 90S 


.I " 


.......... 


Ol. PAP 
W sezonie 2002/2003 Adam Malysz będLie bronił tytulu naJ'łpszello skoczka w klasyfikacji Pucharu Świata. 
W sobotę na Średniej Krokwi tre- jak wszyscy. Szybko nadrabia za/e- wych i zdaje to egzamin - dodal 
nowalo tylko czterech kadrowiczów: g/otcl treningowe. Apoloniusz Tajner. - W ten sposób 
Adam Małyaz, Tomasz Pochwała, Dzisiaj kadrowicze rozpoczną zawodnicy oswajają BI, ze 
nlegiem. 
Tornlslaw Tajner i Robert Mateja treningi na śniegu. Będą szusować SkoczkowIe lubią I umIeją jeździ6 
Wykonali po sześć skoków. Woj- na lodowcu w Xintertux na nartach na nartach zjazdowych. Nie stawlsm 
clech Skupień obserwowal tylko zjazdowych. Na lodowiec pojedzie im żadnych ogramczeń dotyczących 
trening. Jest lekko kontuzjowany, bo tylko czterech kadrowiczów: Ma- szybkotel Jazdy na nartach. 
ma naciągnięty mięsień grzbietu Iysz, Mateja, Skupień i Bachleda. Po powrocie z lodowca kadra 
i został zwolniony z zajęć. Nie ska- Nie pojadą T. Tajner, który w tym skoczków przejdzie już po raz drugi 
kal Marcin Bachleda, który nie po- roku szkolnym zdaje maturę i musi sprawdziany w tunelu aerodyna- 
jawił się na treningu z niewiadomych teraz więcej czasu poświęcić na- micznym w Instytucie lotnictwa 
powodów. uce, a także Grzegorz Śliwka, stu- w Warszawie. Z kolei 8 listopada 
- W sobotę zakończy/itmy cykl dent AWF, który pozostanie w kraju wyjedzie, prawdopodobnie 
trening6w na igelicie - powiedzial ze względu na studia. Natomiast do Szwecji, bo miejsce treningów 
trener kadry Apolonluaz Taj ner. - Pochwała zostal wylączony z ekipy, nie zostalo jeszcze ostatecznie 
Wykona/itmy plan w calotci. Co bo po ostatniej kontuzji kolana Jaz- ustalone, na pierwsze skoki na śnie- 
prawda Adam Małysz wskutek kon- da na nartach zjazdowych bylaby gu. A już 29 i 30 listopada czeka na- 
tuzji muslai pauzowa6 prawie mie- dla niego trochę ryzykowna. szych skoczków pierwszy poważny 
siąc, ale doszedl do pełnej sprawno- - Od trzech lat rozpoczynamy sprawdzian w nowym sezonie - za- 
tci fizycznej. Jest zdrowy. Nie od- treningi na tniegu przed nowym se- wody o Puchar Świata. 
czuwa już bólu w nodze i trenuje tak zonem od jazdy na nartach zjazdo- (pap, mars) 


AUTOMOBILIZM. Mistrzostwa Europy 


ŻUŻEL 
Jedenaście 
turniejów 


Janusz Kulig liderem 


Janusz Kulig jadący z pilotem Jaro- 
sławem Baranem samochodem Ford 
Focus WRC wygrał Rally du Valals 
w Szwajcartl, eliminację mistrzostw 
Europy O wsp6łczynnlku trudności 
.10. I ponownie objął prowadzenie 
w klasyfikacji generałnej ME. 
Przed decydującym dla losów ty- 
tułu Rajdem d'Antibes We Francji 
(wsp6lczynnik .20.) Kulig ma 20 
punktów przewagi nad Wlochem 
Reneto Travagllą. W piątek Kulig 
mial awarię skrzyni biegów i tracił 
przewagę nad rYwalami. W ostatnim 
dniu samochód polskiej załogi spi- 
sywał się już bez zarzutu. 
- Pierwszy odcinek pojechalitmy 
spokojnie, ponieważ byla bardzo 
gęsta mgla. Pole do popisu mieli lo- 
kalni kierowcy. Nie ustrzeglem się 


drobnych blędów i raz wyjechałem 
lekko poza drogę. Na szczęście bez 
żadnych konsekwencji - opowiadał 
na mecie Kulig. - Potem pogoda się 
poprawi/a. Wygralitmy kilka oesów 
i ostatecmie cały rajd. Dla nas prio- 
rytetem by/o zdobycie stu punktów 
i ten cel uda/o się zrealizowa6. Je- 
stem bardzo szczętliwy. Dzit jest 
19 paździemika, moje urodziny. 
Rok temu tego dnia zapewniłem 
sobie mistrzostwo Polaki, teraz 
objąłem prowadzenie w mistrzo- 
stwach Europy. To najlepszy 
prezent urodzinowy jaki moglem 
sobie sprawić. Najwainiejazy 
rajd sezonu jest jednak jeszcze 
przed nami. Już za tydzień Rajd 
d'Antibes, decydująca batalia 
o tytuł mis
rZ8 Europy. Myślami 
jesteśmy już we Francji. (mars) 


Jedenaście turnlej6w znalazło się 
w programie cyklu Indywidualnych 
mistrzostw świata - !u!loweJ Grand 
Prix 2003. 


Jedenastą imprezą ma być GP 
Nowej Zelandi, ale umieszczono ją 
w kalendarzu waruri«>wo. Indywidu- 
alne mistrzostwa świata na żużlu za- 
inauguruje GP Polski, 17 maja 2003 
roku. Nie ustalono jeszcze gdzie od- 
będzie się tumiej, podobnie jak w wy- 
padku drugiej polskiej imprezy, za- 
planowanej na 20 września. Cykl za- 
wodów europejskich zakończy GP 
Norwegii, 4 patdziernika, a na po- 
czątku listopada planowane są dwie 
imprezy na Antypodach - GP Nowej 
Zelandii w Wellington i GP Australii 
w Sydney. (mars) 


A E K ---r--A" M A 


Jan Bednarek 
Prezes Koszalińskiego Okręgowego 
Związku Pliki Notne) 
DNI JUŻ .'LI DNI MUSZ
 ODEJŚĆ 
CZAS IM lMIAIIY 
WYJtJRCO ZAUFAJ MI 
SEJMIK 
ł ZACHODNIOPOMORSKI 
., 
KANDYDAT SAMOOBRONY 


Lisia nr 2 
poz. 2 


(If! PKO BANK POLSKI .) 
'HIJ SPÓŁKA AKCYJNA S. nowni KI/encil 
Od 26.10.2002r. II Oddział PKO Banku 
Polskiego SA w Słupsku przy ul. 11 Listopada 2 
będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00. 18.00. 
We wszystkiE! soboty zapraszamy do I Oddziału Centrum 
w Słupsku przy ul. Banacha 12 oraz do Agencji naszego · 
Banku. 
Wykaz placówek i bankomatów PKO Banku Polskiego 
Spółki Akcyjnej dostępny jest w Oddziałach. 


Poniedziałek, 21 października 2002 r. glos Pom
rza 


Dwuletnia uwarancla bea: limitu kilometr6w. 


-...... 
ljoii.
.."t.A. 
tt O 8011' .9 .9 


www..lal.pl 


PIŁKA NOŻNA. Garbarnia - Ruch 6:2 
. 
 
Setny gol Srutwy 


Martusz Śrutwa zdobył w sobotę set- 
nego gola w hlstortl swoich wystę- 
p6w w ekstraklasie. Napastnik Ru- 
chu Chorz6w strzelił Jedną bramkę 
w przegranym 2:6 meczu z Garbar- 
nią Szczakowlanką Jaworzno. 
Mariusz Śrutwa Jako 26. za- 
wodnik w historii wszedł do eks- 
kluzywnego "Klubu Stu", który 
zrzesza piłkarzy mających w do- 
robku co najmniej sto goli w pol- 
skiej ekstraklasie. Liderem kla- 
syfikacji wszech czasów pod 
względem liczby goli zdobytych 
w pierwszej lidze jest Ernest 
Pol, który trafiał do bramki 166 
razy. Sześć goli mniej ma w do- 
robku Lucjan Brychczy, a trze- 
cią pozycję z 167 golami zajmu- 
je Gerard Clełllk. Wśród graczy 
występujących jeszcze w ekstra- 


I liga 


Wyniki 10. kolejki: AmlC8 
Wronki - KSZO Ostrowiec Święto- 
krzyski 5:1, Dospel Katowice - Gór- 
nik Zabrze 2:0, Polonia Warszawa - 
Pogoń Szczecin 2: 1, Wisła Płock - 
legia Warszawa 0:2, Widzew Łód! 
- Dyskobolla Groclin Grodzisk Wiel- 
kopolski 0:2, lech Poznań - Zagłę- 
bie lubin 0:0, Garbamia Szczako- 
wianka Jaworzno - Ruch Chorzów 
6:2, Odra Wodzisław Śląski - Wisla 
Kraków 3:2. (mars) 


1. Odra 
2. Legii 
3. Dospel 
4. Wis" 
S. Amie. 
6. Groclln 
7. Górnik 
8. Polonia 
9. Glrblmll 
10. Wlsla P. 
11. Widzew 
12. Ruch 
13. Lech 
14. Zagł,ble 
15. K5Z0 Ostrowiec 
16. Pogoń 


10 21 16-12 
10 20 19.11 
10 20 13-5 
10 16 25-14 
10 17 15-9 
10 16 14-13 
10 14 16-15 
10 14 15-17 
10 12 19-20 
10 12 11-13 
10 10 10-12 
10 10 10.17 
10 9 9-10 
10 6 11-13 
10 6 10-21 
10 5 8-21 


REK L A 
A 


klasie, oprócz Śrułwy, w "Klubie 
Stu. jest również Jerzy Pod- 
bro:ł:ny. Zawodnik Orlenu Plock, 
który wcześniej występował 
w lechu Poznań, legii Warsza- 
wa, Zaglębiu lubin, Pogoni 
Szczecin i Amice Wronki zdobył 
do tej pory 118 bramek. W klasy- 
fikacji wszech czasów zajmuje 
12. miejsce. 
Śrutwa od ponad roku nie 
mógł pokonać magicznej bariery 
stu goli w ekstraklasie. Po raz 
ostatni wpisał się na listę strzel- 
ców w meczu z GKS Katowice 6 
kwietnia. Zlą passę przelamal 
w sobotę w Jaworznie. 
31-letni piłkarz przez niemal 
całą karierę występowal w Ru- 
chu Chorzów, jednak jest wy- 
chowankiem Polonii Bytom. 
(suw) 


II liga 
Wyniki 12. kolejki: Górnik Łęcz- 
na - Stasiak/Ceramika Opoczno 1 :0, 
Ruch Radzionków - Gómik Polkowi- 
ce 0:3, Hetman ZamoŚĆ - Tloki Go- 
rzyce 0:0, PiotrcovialPtak Piotrków - 
Polar Wrocław 1 :0, Arka Gdyma - 
ŁKS 2:0, Aluminium Konin - Lukullus 
Świt Nowy Dwór Maz.2:1, Radomsko 
- Stal SI. Wola 2: 1, Śląsk Wrocław - 
Bełchatów 1: 1, Podbeskidzie Bielsko- 
-Blala - Stomil Olsztyn 2:1. 


l. lukullul Świt 
2. Górnik P. 
3. Górnik l. 
4. Arka 
5. MC Podbeskidzie 
6. Śląlk 
7. Aluminium 
6. Plotrcovla/Plak 
9. RKS Radomsko 
10. Połar 
11. Staslak/Cerlrnlka 
12. Ruch 
13. Stal 
14. GKS Belthatów 
15. Stomil 
16. Tłoki 
17. ŁKS lOdt 
18. Hetman 


12 26 15.9 
12 22 16-7 
12 22 19-18 
12 20 16-12 
12 18 15-14 
12 17 1/).12 
12 17 15-16 
12 16 16-13 
12 15 16-14 
12 15 16-15 
12 13 10-12 
12 13 11-17 
12 13 10-16 
12 12 16-13 
12 12 13.16 
12 12 11-14 
12 12 9-13 
12 10 13-21 


DostallVY 
oleju opałovvego 
vv całej Polsce 
Sto procent cIepl 
w TwoIm domu 


, , 


ł1 


, 
t 


Inform e I zamówienia 
(pon"pl 7. I I ".00, lob I '.00 1 100) 
0801 11 11-, 0603 11 55 11 
*(.I!kowily kOlZt 
ł!nlł rłNfny cenił Jednego Impuku w P'lączenlu Iotalnwn 


STATOIL
		

/17858-0011.djvu

			. 
, 


glos Pomorza Poniedziałek, 21 października 2002 r. 
www.glos-pomorza.pl 


LODZIERZ 
Recytowali 
wiersze Papieża 


W szkole rolniczej w podmia- 
steckiej Łodzierzy odbył się II 
Konkurs Recytatorski Poezji Ka- 
rola Wojtyły pod naszym patro- 
natem. Wystąpiło ponad 80 
uczniów z Pomorza. Wyniki 
słupszczan: wśród uczniÓw 
szkół ponadgimnazjalnych I 
miejsce Katarzyna Opolska z 
IV LO, a drugie Marcela Barbe- 
ta z IV LO. 


(kor) 


SLADEM PUBLIKACJI 


Jestem oburzony 


SŁUPSK. Nie zgadzam się z 
artykułem w mojej sprawie, pt. 
"Ludzie się mylą" z 16.10. Za leki 
zapłaciłem ostatecznie nie dwie 
trzecie mniej, jak napisali
cie, a 
tylko 12,50 zł, a w aptece przy 
ul. Kllińsklego chcIano prawie 
700 zł. Nie uznaję tłumaczenia 
nadzoru farmaceutycznego. 
łlENRYk. HARANOWSKI 


" K-' A M A 


. 
II 


TOW..ZY."WO 
.INAN.OW. 


KREDYTY 
GOTÓWKOWE 


dla kaidego 
szybko 
I bez zbędnych formalnoicl 


Słupsk. PI. Dąbrowskiego 3 
V tel. 059 840-18-51 


agent6w I poarednlk6w 
finansowych. 
OteruJemy 
atrakcyjne warunki prowizyjne. 


HURTOWNIA 
ODZIEtv' 
mile" 


. odzież damska, 
męska, 
młodzieżowa 
I dziecięca 
w:m IR
EN
 I  P.NDFRSON 


. dziewiarstwo 

 ek\ 
 18 
A,M.u 
OO",L.OTIOM \ - 
I E
AND
: 


, 

 


MERKURIUSZ 


. kurtki, płaszcze AMACHI 


1 'FI 


Z.A.IC:S 


£:LveE 
. rajstopy 


Slupsk, ul. Słonecznej 16b 
tel. (059) 845 58 96 
fax. (059) 84548 32  


Wiadomości słupskie 


. Słupsk. Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


SLUPSK. Blok komunalny ma już lokatorów 


str. 11 


Przeprowadzka 
na Wiatraczną 


Urząd Miasta ostatecznie ustalił listę najemców, którzy będą mogli 
przeprowadzić się do nowego budynku komunalnego przy 
ul. Wiatracznej. Prezydent podpisał już z nimi wstępne umowy. 


Do budynku jeszcze w tym 
miesiącu przeprowadzą się 
mieszkańcy budynków komunal- 
nych, którzy chcieli zamienić sta- 
re mieszkania na nowe. - Za- 
rząd Miasta ostatecznie, po roz- 
patrzeniu odwołań, ustalił listę 
lokatorów - mówi prezydent Je- 
rzy Wandzel. - Podpisałem z ni- 
mi wstępne umowy. Wstępne, 
bo z d
wiadczenia wiemy. że 
kto
 może się rozmy
lit I wyco- 
fat. W tej sytuacji jego mieszka- 
nie zajmie osoba na pierwszym 
mIejscu z lIsty rezerwowej. 


.... 
 -.... 


- 
".....,.. 
- 


.- 


.. 


... 


.. 


.. 


.. 


Prezydent podkreśla, iż 
wszystkie zażalenia zostały roz- 
patrzone. Z trzech protestów, ja- 
kie wystosowali najemcy, jeden 
zostal rOzpatrzony pozytywnie. 
dwóch innych nie uwzględniono. 
W pierwszym przypadku osoba 
wróciła na listę mieszkańców, 
gdy okazało się, że mylnie od- 
czytano jej zarobki. 
Przy ul. Wiatracznej powstały 
44 mieszkania komunalne. De- 
cyzją Zarządu Miasta dwa lokale 
przeznaczono do dyspozycji Po- 
morskiej Akademii Pedagogicz- 


- 


nej - zamieszkają w nich pra- 
cownicy naukowi. Także dwa lo- 
kale przystosowano dla osób 
niepełnosprawnych. 
Miasto, aby ustalić ostatecz- 
ną listę lokatorów, musiało prze- 
dłużyć termin nadsyłania wnio- 
sków. O zamianę starało się po- 
nad 100 osób. W pierwszym 
terminie nie udało się wyłonić 
wszystkich kandydatów. Ze 107 
wniosków, które napłynęły, tylko 
30 spełnialo kryteria ustalone I 
przez Radę Miasta. 


(seb) 


"" 


\ 


..  


" 


FOl. SI A WOMIR tABICKI 
S tadion 650-lecla jest jednym z najplęknlel pOłolonych w Polsce. Od dawna jednak nie mole doczekać się remon- 
tu. Urząd Miasta zapowiadał rozbiórkę wlely telewizyjnej. Pracy nie dokończono. Jak widać, na obietnicach się 
skończyło. (klin) 


Słupski stadion straszy 


, 


i 


110 


:tł 


II I 


Powstaje Złota Księga Słupska 


Doktor Tomasz 
Katafiasz 


pracownik 
Instytutu Historii 
PAP w Słupsku 


- Sklld wzlllł Ilę 
pomysł Itworzenla 
Złotej Kllęgl hl- 
Itorll Słuplka, w której opłlzecle 
wybitnych mlelzkańców mialta? 
- Inicjatorem był Warcisław 
Machura, doradca metodyczny 
nauczania historii. Odczuwali- 
śmy potrzebę takiego dzieła przy 
różnych okazjach. na przyklad 
podczas obchodów stulecia ra- 
tusza. Nie ma dziejÓw miasta 
ukazanych prtez pryzmat wybit- 
nych osobistości. Skupiano się' 
na zagadnieniach gospodar- 
czych, politycznych, spolecz- 
nych, kulturalnych. 
- Jakle były kryteria doboru po- 
Itacl do KsięgI? 
- Czas od 2. połowy XVIII 
wieku do 1945 roku. Chcemy 
odejść od postrzegania, że byl to 
"niemiecki" okres słupskiej histo- 
rii. Osobami urodzonymi po 
1945 roku również się jednak 


.. 


II'
 


nej. Grupa uczniów gimnazjum z I 
nauczycielem Dariuszem Dudą 
dostała do opracowania trzy po- 
stacie, a pozostałe podzieliliśmy 
w ten spoSÓb, że jeden biogram 
opracowuje jedna, a najwyżej 
dwie osoby. 
- Co zOItanie ujęte w biogramie? 
- Chcemy, żeby obudować I 
go materiałem ikonograficznym: 
jeśli jest możliwość, chcemy do- 
dać rysunek czy zdjęcie postaci, 
dołączyć zdjęcie budynku czy 
dworku, w którym osobistość 
mieszkała albo schemat mapki z 
zaznaczonym miejscem, gdzie 
znajdował si
 jej dom. 
- Jaka b,dzle Księga wydana? 
- Jeszcze nie mamy na nie 
pieniędzy. W pierwszym etapie, 
kiedy rozstrzygniemy wartość 
biogramów postaci, będą one 
opublikowane w Intemecie. 
- Kiedy będll plerwlze efekty? 
- Już w tym miesiącu. Zorien- 
tujemy się, z jakimi trudnościami 
boryka się młodzież, co jeszcze 
trzeba dodać albo jakim materia- 
łem uzupełniĆ biogramy. 
Rozmawiała 
MAŁGORZATA ŻABICKA 
Fot. SLA WOMIR tABICKI 


. Re- K"L"'A M A 


- . 


...... 


, ,;:.. 
_ .1" 


"Słupskie Forum Prawa i Sprawiedliwości" Radny "Słupskiego Forum Prawicy" 
Zbigniew Wiczkowski-szefPPKSSłupsk 
N
6ić wącej z fepszym skJttfc.iem.. to mój program na t!ziś i jutro. Okręg N r I 
Zawsze 6{isf(ą fut!zfc.icii pro6ferruiw na osiedlu, w t!zie{nicy i w mieście. Lista 9 
SenIemIe II S W .. 2712002 ntb miejsce 2 na karcie wyborczej 


I 
. 


. 


'"  


.h. 
.... 


"..- 
....   


"'""'lo 
 - 
, '. 


... 


.. . 


:, 


'" 


Rozmowa Głosu 


zajmiemy. Po drugie osobistość 
musiała się urodzić w Słupsku 
lub w nim przebywać i zostawić 
trwały ślad w historii, wpłynąć 
znacząco na bieg dziejów w wy- 
miarze międzynarodowym czy 
regionalnym. To, że ktoś był rad- 
nym, nie znaczy, że zostawił ja- 
kiś znaczący ślad w historii. 
Chodzi raczej o ludzi, o których 
było głośno. Na razie wyodrębni- 
liśmy ponad 40 postaci, są mię- 
dzy nimi Heinrich von Stephan, 
Sebastian von Belling, Otto Prie- 
be czy Hans Hoffmann. 
- Kto tworzy Kslęg,? 
- Oprócz mgr. Machury i Woj- 
ciecha Wachniewskiego, autora 
przekładów niemieckich broszur 
i książek, jest jeszcze ponad 40 
gimnazjalistów, licealistów i 
uczniów szkól średnich. 
- Czy "pżGwanle młodzieży nie 
Jelt ryzykiem? 
- Poprosiliśmy nauczycieli hi- 
storii i germanistów o wytypowa- 
nie uczniów. My służymy pomo- 
cą i wiedzą. Zauważam, że dzi- 
siejsza młodzież o wiele lepiej 
radzi sobie ze zdobywaniem in- 
formacji choćby za pomocą In- 
temetu czy poczty elektronicz- 


6 


.. 


.. 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel./fax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik dzialu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GLOSU 


I · 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10.14 Roma Llnke 
rslupsk@glos-pomorza.pl 


i p J 
i 


.tel. 842 42 60 


JUTRO 


I 
od 10.00 do 11.00 


842 75 91 


!r 


Zapytaj o wybory 
Jak głosować? Co zrobić, gdy chcemy wziąĆ udzial w wybo- 
rach, a nie mamy dowodu osobistego? Kiedy poznamy oficjalne 
wyniki wyborów? Na te i na inne pytania odpowie Państwu sędzia 
Andrzej Jaatrz
bakl, słupski komisarz wyborczy, który będzie dy- 
żurowal przy naszym redakcyjnym telefonie. O dziś pytania pod I 
tel. 842-75-91 do komisarza przyjmuje Jacek Cegła. 
E-MAIL: JCEGLAliiGLOS-POMORZA.PL 
(jac) 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Dyrektorze, to nie tak 


MOTARlYNO (gm. Dębnica Kaszub- 
ska). W "Glosie" z 26 września dy- 
rektor SP odniósł sIę do stawianych 
mu zarzutów. Po Jego wypowiedzi 
napisali do nas nauczycIele. 


Dyrektor mówi o chwilowej 
nieobecno
cl podczas lekcji. Na- 
leżałoby mówit o chwilowej 
obecno
ci. I nie z przyczyn służ- 
bowych, np. organizowania za- 
stęptw, bo to rzadkie. W razie 
I nieobecno
c1 kogokolwiek z nas 
uczniowie są kierowani do 
wie- 
tlicy. A jak dyrektor wytłumaczył- 
by nieprzeprowadzanie za jęt in- 
formatyki z jedną grupą przez 7 
kolejnych tygodni? (...) 
Do informacji o ,,
ciąganiu fil- 
mów" pornograficznych wkradł 
się błąd wynikający z nieznajo- 
mo
ci slownictwa użytkowników 
Internetu. Nie chodziło nam o 
,,
ciąganie" filmów, łecz o oglą- 
danie przez uczniów tre
ci por- 
nograficznych. (...) Następna 
sprawa. Nie chodziło o to, że 
dzieci dyrektora przebywają po 
południu w szkole, lecz że ją sa- 
modzielnie otwierały. Także w 
soboty i niedziele. Kiedy za
 jed- 
na z koleżanek wieszała po po- 
łudniu dekoracje do mającego 
się odbyt nazajutrz spektaklu, 
dyrektor upomniał o to panie 
sprzątaczki. Nasuwa się jeszcze 
jedno pytanie. Z jakiego powodu 
dzieci dyrektora korzystają z łn- 
ternetu w szkole, skoro mają go 
w domu? 
Nauczyciele faktycznie nie 
musieli odej
t do innej szkoły, 
ale zostali postawieni przez dy- 
rektora w takiej sytuacji, że nie 
mieli wyboru. Pierwsza z koleża- 
nek, 
wietna anglistka, której 
jest tak dobrze, bo nie musi do- 


jeżdżat do pracy. przez 10 lat 
odrzucała rÓżne propozycje za- 
trudnienia. Dlaczego zdecydo- 
wała się teraz? Druga na od- 
chodnym usłyszała: "Nie jeste
 
mi już potrzebna" i mimo wcze- 

niejszej obietnicy. nie została 
zatrudniona po to, aby zakoń- 
czyt cykl kształcenia w swojej 
klasie (obecnie VI). Trzeci z ko- 
legów nie spelnił oczekiwań dy- 
rektora, byt może dyrektorowi 
nie spodobało się duże zaintere- 
sowanie uczniów historią albo 
sympatią dzieci do tego nauczy- 
ciela, albo wreszcie metody ak- 
tywizujące stosowane prze nie- 
go podczas zajęt? Porzucając 
kpinę. przyczyną jest to, że kole- 
ga o
mielił się zająt w naszym 
konflikcie stanowisko niezgodne 
z oczekiwaniami pracodawcy. 
Nie jest prawdą i to, że godzi- 
ny dydaktyczne zostały rozdy- 
sponowane zgodnie z kwalifika- 
cjami, a sugestii pana dyrektora, 
że aby otrzymat więcej godzin, 
trzeba ukończy t studia podyplo- 
mowe zaprzeczy fakt, iż kole- 
żanki, które takie studia ukoń- 
czyły, zostały zatrudnione: 
pierwsza - na 1/2 etatu, druga 
(dwie podyplomówki) - po batalii 
otrzymała godziny etatowe i 
trzecia - kończąca studia magi- 
sterskie - w niepelnym wymia- 
rze godzin. Poza tym, gdy jedna 
z koleżanek zapytała pana dy- 
rektora, czy mogłaby podjąt 
jeszcze jakie
 studia w celu po- 
szerzenia kwalifikacji i uzupeł- 
nienia etatu, usłyszała, że w 
szkole pracuje wykwalifikowana 
kadra i nie brakuje już żadnego 
specjalisty. 


j!f"'""E" I<--r- A- Ił. A 


NAUCZYCIELE 
(nazwiska znane redakcji) 


+ FAKrORIA 
oferuje: 
MATERIALY BUDOWLANE 
RENOMOWANYCH FIRM W SZEROKIM ZAKRESIE 
... umiarkowane ceny 
... profesjonalne doradztwo 
... transport na terenie Słupska - GRATISI 
... kompleksowe dostawy materiałów na budowy 
. WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 


PROMOCJA 
EXTRADACH - papa zgrzewalna, modyfikowana, 
w.k., gr. 5,2 mm -14,02 zł jm kw. 
WAPNO hydrat. op. 25 kg - 6,99 zł/op. 
SŁUPSK, ul. Słoneczna 15a 
te t/fax (O-59) 842 51 66, 842 57 55 
faktoria@virtual.pnet.pl 
ZAPRASZAMY pon.- pt. 7 - 16 sobota 8 - 1 


ł' 


. 


.ł. 


. 


f 


..
		

/17858-0012.djvu

			sIr. 12 Wiadomości lokalne 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl. 


Poniedziałek, 21 października 2002 r. glos Pomorza 


Słupsk . L,bork . Bytów . Człuchów . Miastko . I:eba . Debrzno . Czarne  


los. 


'-'.-' 


.. 


MIASTKO. Sztandar dla zrzeszeńców 


Kaszeb 


, 


. . 


Swiacónie 
stanice partu 


Nr 39 (225) Rok VI 


Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Miastku otrzymał sztandar. Ufundowali go sobie 
zrzeszeńcy, wsparci przez hojnych sponsorów, już po niespełna trzyletniej działalności oddziału. 


Mszę świętą w kościele pw. 
NMP Wspomożenia Wiernych 
celebrował ksiądz biskup senior 
Ignacy Jet. Msza miala bardzo 
podniosły charakter. Śpiewał 
chór parafialny Petrus i grała 
żeńska orkiestra dęta z Koście- 
rzyny. W jej trakcie ksiądz bi- 
skup poświęcił sztandar. Po 
mszy uczestnicy uroczystości, w 
tym jedenaście pocztów sztan- 
darowych z oddziałów Zrzesze- 
nia z całego Pomorza, wraz z or- 
kiestrą przeszło do Miejsko- 
-Gminnego Ośrodka Kultury. - 
Kto by pomyślał, że w Miastku 
jest tylu Kaszubów - komento- 
wali przechodnie. 


W sali MGOK 


zgromadzili Się członkowie 
miasteckiego oddziału Zrzesze- 
nia oraz zaproszeni goście, w 
tym przedstawiciele oddziału 
miasteckiego Związku Ukraiń- 
ców w Polsce i Związku Ludno- 
ści Pochodzenia Niemieckiego. 
Sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności oddziału przedstawił 
sekretarz Stanisław Główczew- 
ski. Prawie 80 fundatorów 
sztandaru wbijało symboliczne 
gwoździe w drzewicę sztandaru. 
WŚród nich byli przedstawiciele 
partów ZK-P z Bytowa, Chmiel- 
na, Jastrzębiej góry, Dębogórza, 
Kartuz, Lipusza, Przechlewa, 
Słupska, Redy, Stężycy, Wierz- 
chucina, Wejherowa i Żukowa. 
- Bez waszej pomocy, dzi- 
siejsza uroczystoś6 byłaby nie- 


LĘBORK. Próba monografii 


ot. 


1l' 
' 
= II 
II 
:4 'I 

 
«c " 
.. 


.. 


" 
,.' 
 I 
.."1,,;.. 


i 
j  


; Ol. KONRAD RFMFLSKI 
SLtandar poświęcił ksiądz biskup senior łgnacy Jd 


, 


...... 
, 


możliwa do zrealizowania - 
zwrócił Się do fundatorów prezes 
zarządu oddziału ZK-P w Miast- 
ku Henryk Teleslńskl. - Dlate- 
go też kaszubska społecznoś6 z 
Miastka, której wspólnym zada- 
niem jest troska o pielęgnowanie 
wiary i tradycji naszych ojców w 
duchu kaszubskim, jest wdzięcz- 
fla za kBŻdą "cegielkę". Nadmie- 
niam, że w naszym społeczeń- 
stwie tkwi ogromny potencjał do- 
bra i kaszubskiej solidarności. 
Chcemy, by te cnoty jeszcze 
bardziej zaowocowały poprzez 
wyświęcenie sztandaru. 


Prezea Zarządu Głównego 
ZK-P proł. Brunon Synak od- 
czytal akt nadania a wil::eprezes 
partu w Miastku Mariusz Treder 
- akt ufundowania sztandaru. 
Następnie prezes Synak przeka- 
zal sztandar w ręce prezesa H. 
Telesińskiego. 


Sztandar wykonała 


znana kaszubska hafciarka - 
Inga Mach z Bytowa. - Czuję 
się tak, jakbym przekazywała 
komuś swe własne dziecko - 
wyjawiła ze sceny. 


Z fascynacji ubóstwem 


Na rynku księgarskim pojawiła się 
książka "Królowa Kaszub" Eugeniu- 
sza Pryczkowsklego. Niedawno au- 
tor promował Ją w Lęborku. 


Pryczkowski, dziennikarz, pu- 
blicysta i poeta kaszubski po- 
chodzi ze Stążek w sianowskiej 
parafii. - Tam byłem ochrzczony 
i przyjęty do komun;; - mówi 
Pryczkowski. - Tam osiem lat 
temu brałem ślub. Spotykając 
się z działaczami kaszubskimi- 
-wielbiciełami Krółowej Kaszub, 
zacząłem interesowa6 się wła- 
snymi korzeniami. Bolało mnie 
jednak, że nie było dotychczas 
dobrego opracowania o sanktu- 
arium sianowskim, podczas gdy 
inne, mniej czy bardziej znane 
sanktuaria, posiadały takie publi- 
kacje. Zacząłem więc penetro- 
wa6 archiwa, aby da6 odpo- 
wiedi na częste pytania ludzi, 
dotyczące cudownych uzdro- 
wień dokonanych przez Matkę 
Boską Sianowską. 
Nie bez przyczyny jedną z 
pierwszych promocji książki zor- 
ganizowano w Lęborku. To wła- 
śnie z miejscowej parafii Św. Ja- 
kuba Apostola, z inicjatywy fran- 
ciszkanina o. Janusza 
Jędryszka i tutejszych zrze-  

 


I 
" 


ł 


J 


FOl ANDRZE.J RADAJEWSKI 
Engeniusz Pryczkowski (z prawej) nie mógł narzekać na brak nabyw- 
ców swojej najnowszej książ"i. 


- 


J 


szeńców, wyruszyla 13 września 
1980 roku pierwsza zorganizo- 
wana piesza pielgrzymka do 
Sianowa, przez Popowo, Linię, 
Kobylasz, Mirachowo i Stanisze- 
wo. Pryczkowski: - Pielgrzymki 
prywatne w groflie familijnym i 
sąsiedzkim zdarzały się do Sia- 
nowa od początków istnienia 
świątyni tj. od końca XIV wieku. 
Pielgrzymkę lęborską odbywano 
trzy lata, by odrodzi6 ją w 1997 


roku dzięki zaangażowaniu o. 
Wiesława Przybysza. Stała się 
wzorcem dla innych parafii. Co 
roku liczba jej uczestników wzra- 
sta. W br. odnotowano w Siano- 
wie 20 tys. pątników. 
Pryczkowski podkreśla, że 
książka o Królowej Kaszub naro- 
dziła się nie tylko z miłości do 
niej, także z fascynacji samym 
sanktuarium sianowskim. - Fa- 
scynuje mnie to - mówi Prycz- 


Na sztandarze jest Matka Bo- 
ska Królowa Kaszub z nowymi 
koronami na tle konturów nasze- 
go kraJu. Sztandar zdobiony jest 
złotymi i czamymi literami, sym- 
bolizującymi bogactwo i dostoj- 
noŚĆ. Na rewersie jest Gryf Ka- 
szubski. - Chciałabym, żeby pod 
tym sztandarem była zgoda i 
szczęście - dodała hafciarka. 
Na koniec z koncertem wy- 
stąpiła żeńska orkiestra dęta z 
Zespolu Szkół nr 1 w Kościerzy- 
nie, prowadzona przez Antonie- 
go Wencklego. Tak się wszyst- 
kim podobała, że oklaskiwano ją 
na atojąco. Były więc bisy. 
Miasteckich zrzeszeńców, jak 
I całe Zrzeszenie, za inicjatywę i 
działalność chwalił biskup Jeż. 
Miastczan chwalili także przed- 
stawiciele poszczególnych od- 
działów Zrzeszenia i władze sa- 
morządowe Miastka. 
Prezes proł. Brunon Synak: - 
Cieszę się, że tu na pograniczu 
dzisiejszego zasięgu kaszubsz- 
czyzny ten oddział tak pięknie 
kw

.Wh
rorozrzeszen
n
 
było takiego przypadku, by od- 
dział po dwóch latach i paru mie- 
siącach działania otrzymał 
sztandar. Stąd moja ogromna 
radoś6. Wiele sobie obiecuję po 
tym oddziale, jeżeli chodzi o dal- 
szą działalnoś6. Wszyscy radu- 
jemy się, że to środowisko za- 
częło tętni6 jak gdyby nowym ży- 
ciem po powstaniu oddzIału i 
mam nadzieję, że tak będzie za- 
wsze. 


KONRAI> RF.MELSKł 


kowski - że jest ono bardzo ubo- 
gie i tym różni się od innych po- 
dobnych miejsc kułtu religijnego. 
To ubóstwo, które możemy od- 
nieś6 do stajenki beltlejemskiej, 
jest kluczem do zrozumienia siły 
kultu sianowskiego sanktuarium. 
Mnóstwo ludzi (w tym także no- 
wożeńców, bo Matka Boska Sia- 
nowska jest patronką najczyst- 
szej miłości) przybywa tam na 
modlitwę poza odbywającymi się 
w lipcu i wrześniu odpustami. 
Żłóbek betlejemski też w podob- 
ny sposób przyciągał ludzi swoją 
tajemnicą. 
Spotkanie promocyjne odbyło 
się po mszy kaszubskiej w ko- 
ściele Św. Jakuba, dzięki inicjaty- 
wie Reginy Szczupaczyńskiej, 
sekretarza ZG Zrzeszenia Ka- 
szubsko-Pomorskiego w Gdań- 
sku oraz Lęborskiego Stowarzy- 
szenia Św. Jakuba Apostoła w 
Lęborku. Uświetniły je pieśni w 
wykonaniu zespolu kaszubskiego 
"Lewino" prowadzonego przez 
Jana Formelę oraz recytacje 
uczennic miejscowych szkół: Ma- 
rysł Szczupaczyńskłej, AndŻe- 
liki Labudy i Ani Rogowskiej. 
Kuch ufundowała piekamia Ma- 
riana Darżnika z Mostów. 
ANI>RZEJ RAI>A.JEWSKI 


PRACOWNICY POSZUKIWANI 


"'i
IJ;t.'i:ł 


Powłatowy Urząd Pracy, ul. 
Leszczyńskiego 8 tel. 843-66-86 - 
oferty do pracy w zawodech: 
. psycholog - wykszt. wyższe, 
psychologia kliniczna lub przemy- 
słowa, może być absolwent - Woje- 
wódzki Szpital Specjalistyczny, 
Słupsk, ul. Jana Pawła 11/1, na tere- 
nie Urzędu Wojewódzkiego II, piętro 
p. 242, tel. 841-10-08 w. 641 w 
godz. 8-12 
. nauczyciel matematyki - wy- 
kszt. wyższe matematyczne lub po- 
krewne (możliwość otrzymania 
mieszkania) - Gimnazjum w lebie, 
leba, ul. Nadmorska 21, tel. 866- 
29-91 
. elektronik samochodowy - 
uregulowany stosunek do służby 
wojskowej - Firma Elpol-Waszkie- 
wicz, Słupsk, ul. Kilińskiego 2-3, tel. 
841-29-03 
. operator koparko-spycharki i 
spycha z uprawnieniami; monter in- 
stalacji sanitarnych z uprawnieniami 
spawacza elektryczno-gazowego; 
ślusarz-tokarz lub spawacz - wy- 
kszt. zawodowe mechaniczne - Za- 
kład Instalacji Budownictwa Hydro- 
mont, Dębnica Kaszubska, ul. Le- 
śna 1212, tel. 813-1S-S1; 
0-60S-639-612 
. sprzedawca RTV i AGD - 
Centrum Handlowe AS, Słupsk, ul. 
Jedności Narodowej 4-S, tel 840- 
00-01 
. ślusarze; osoba do działu 
marketingu - wykszt. wyższe tech- 
niczne, znajomość języka angiel- 
skiego i rosyjskiego lub niemieckie- 
go i rosyjskiego - Przedsiębtorstwo 
Zasta, Słupsk, ul. Owocowa 4-8, tel. 
842-93-40 
. spawacze z uprawnieniami 
metodą 111 i 13S; ślusarze; osoba 
do działu projektów - Firma Zasta- 
-Poiska sp.z 0.0., Włynkówko 49 A, 
tel. 846-16-30: 848-16-80 
. montażysta do przecierania i 
nabłyszczania - Zakład Obuwia 
Tupko, Słupsk, ul. Hubalczyków 4A, 
tel. 840-43-80 
. sprzedawca-kasjer art. spo- 
żywczych; magazynier - wykszt. 
średnie, praktyka, uprawnienia na 
wózki widłowe; fakturzystka - wy- 
kszt. średnie, znajomość obsługi 
komputera; kierownik obiektu - wy- 
kszt. średnie lub wyższe marketing; 
nadzór kasowy, osoba do prowa- 
dzenia księgowości - wykszt. śred- 
nie lub wyższa, znajomość kadr, 
praktyka; masarz-rozbieracz mięsa 
- Gielda Pracy z pracodawcą, kon- 
takt PUP Słupsk ul. Fabryczna 1, 
pok. 23, obowiązkowo zgłaszać się 
ze świadectwami pracy (codziennie) 
oferta ważna do 31.10.2002 
. kierowca z prawem jazdy kat. 
C - oferta dla osób które załozą wła- 
sną działalność - Przedsiębiorstwo 
Wosana, Damnica, ul. Przemysłowa 
7, tel. 811-31-09 
. tokarz-frezer z doświadcze- 
niem do wykonywania detali (okucia 
z mosiądzu), praca w lokalu pracow- 
nika lub pracodawcy - Zakład Wod- 
nik, Rumia, ul. Grunwaldzka 24, 
tel.(0-prefiks-S8) 871-16-31 
. Powiatowy Obwód Lecznictwa 
Ogólnego - Samodzielny Publiczny 
ZOZ w Słupsku poszukuje pilnie le- 
karzy na pełny etat-kontrakt z pensją 
około 4.000 zł. miesięcznie, specjal- 
ności; lekarz internista, rodzinny, 
ogólny. Możliwość otrzymania 
mieszkania - kontakt, p. dr Kazi- 
mierz Czyż, teł. 842-71-32 lub 842- 
40-31 


miim 
Powiatowy Urząd Pracy w By- 
towie, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 
822-22-27 i 822-34-45, dysponuje 
ofertami dla osó!ł. 
. kierowca - prawo jazdy kat. B 
. operator piły taśmowej - wy- 
kszt. zawodowe, ślusarz lub spa- 
wacz 
. pracownik biurowy (pośrednic- 
two finansowe) - wykształ. średnie, 
operatywność 
. przedstawiciel handlowy - 
marketing-akwizycja, komunikatyw- 
noŚĆ, własny samochód Zielone 
Miejsca Pracy - PUP w Bytowie 
dysponuje wolnymi miejscami do 
odbycia stażu zawodowego dla ab- 
solwentów - 2002 r. - o kierunkach 
związanych z gospodarką leśną, rol- 
ną i ochroną środowiska 
. Klub Pracy - Filia Miastko 
czynny jest dla bezrobotnych w 
godz. 12-14 
. Klub Pracy gm. Czarna Dą- 
brówka - czynny jest dla bezrobot- 
nych w godz. 7-1S 


IIt'WIIoI:IIW'I 


Powiatowy Urząd Pracy w 
Człuchowłe, ul. Jerzego z Dąbro- 
wy 3, tel. 834-34-41 - oferty pracy 
dla osób: lekarz weterynarii, farma- 
ceuta, inżynier mechanik, informa- 
tyk, lekarz medycyny - mile widzia- 
na specjalizacja chorób wewnętrz- 
nych lub zakażnych (małżeństwo); 
spawacz, stolarz, dekarz, cieśla, 
murarz, pracownik obsługi baru i 
kuchni, szwaczka, mechanik 


mI!lil;.t 
Powłatowy Urząd Pracy w Lę- 
borku, ul. Gdańska 35, tel. (O-pre- 
fiks-59) 862-37-28: 
. spawacz kadłubowy, monter 
kadłubów okrętowych (praca w 
Stoczni Gdańskiej, uprawnienia 
PRS) 
. kroJczy, szwaczka. technolog 
odzieży (staż pracy - praca w Gdy- 
ni, pracodawca zwraca koszty do- 
jazdu) 
. magazynier-sprzedawca czę- 
ści zamiennych (średnie wykszt., 
praca w Kębłowie k/Wejherowa) 
. operator maszyn numerycz- 
nych - wykszt. średnie techniczne 
. mechanik, uprawnienia pala- 
cza c.o, uprawnienia na wózek wio 
dłowy 
. kucharz, kelner, pokojówka 
(praca w Sasinie) 
. stolarz mebłowy 
. spawacz C02 
. cukiernik (praca w Rowach 
k/Slupska) 
. fryzjer damski 
. krawcowa 
. kierowca kat C+E, aktualne 
świadectwo kwalifikacji 
. murarz (układanie cegły klin- 
kierowej. praca w Słupsku, praco- 
dawca zapewnia zakwaterowanie) 
. agent ubezpieczeniowy - wy. 
kszt. średnie, pracodawca zapewnia 
szkolenie 
. elektronik - wykszt. średnie 
elektroniczne, praca w Słupsku w 
serwisie audio-video, własny samo- 
chód, ewentualnie tylko prawo jazdy 
kat. B 
. główny mechanik - wykszt. 
średnie, praca w leble 
OFERTY PRACY DLA OSÓB 
NIEPElNOSPRAWNYCH: 
. szwaczka, kroJczy 


mmJ 
Filia Powiatowego Urzędu 
Pracy, ul. Koścłuszkl 2a, tel. (O- 
prefiks-59) 814-46-48 oferuje 
oferty pracy: 
. hydraulik - wykszt. kierunko- 
we, staż pracy min. S lat 
Morpol sp. z 0.0., Duninowo 39, 
tel. 814-11-70 
. księgowa - wykszt. ekono- 
miczne, doświadczenie w zawodzie, 
znajomość obsługi komputera; ope- 
rator sztaplarki, wymagane upraw- 
nienia, prawo jazdy kat. B, C - kon- 
takt: PUP Filia w Ustce 
. tokarz - wykszt. zawodowe 
kierunkowe, staż min. S lat. Kontakt: 
PUP Filia w Ustce 
. Przetwórca ryb - wymagany 
kurs minimum sanitarne oraz ksią- 
żeczka zdrowia z aktualnymi bada- 
niami lekarskimi, praca na pól etatu 
(dla mężczyzn - wskazane upraw- 
nienia na sztaplarki) - PPPiH Korab, 
Ustka ul. Westerplatte 4, tel. 814- 
SO-31 
. cieśla budowlany (więźby da- 
chowe); blacharz-dekarz - ZUW Fi- 
lar, Ustka, tel. 814-4S-SSlub 0-60S- 
855-767 
. tokarz, ślusarz - wymagane 
doświadczenie w zawodzie - ZPUH 
Mikon, Ustka, ul. Dar/owska 29 h, 
tel. 814-96-93 
. murarz, tynkarz, posadzkarz- 
-glazurnik - wymagane doświad- 
czenie w zawodzie - PPPiH Korab, 
Ustka, ul. Westerplatte 4, tel. 814- 
50-31 
. elektronik - montaż i projekto- 
wanie, praca w serwisie i w produk- 
cji - Nord Elektronik, Ustka, ul. Ko- 
pernika 22: tel. 814-61-54 
. tokarz - wskazane umiejęt- 
ność i uprawnienia .spawania ręcz- 
nego lub w osłonie C02 - Remor 
Usługi Mechaniczne Remonty Stat- 
ków, Ustka, ul. Westerplatte 38. tel. 
814-99-29 
. diagnosta samochodowy- wy- 
magane wykształcenie kierunkowe 
(technik-mechanik samochodowy) 
oraz uprawnienia diagnostyki samo- 
chodowej L PUH Gabar, Ustka, ul. 
Grunwaldzka 11, tel. 814-94-70. 
(teb) 


l
		

/17858-0013.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 2\ października 2002 r. 


m 
:. 
. ..e 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 . 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanaliza- 
cyjne - 994 
TELEFONY AJ 
INTERWENCYJNE !I!I 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogojowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTOW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69  


POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 844- 
04-31; 842-79-40; 842-44-40; 
811-91-50; PKS 843-93-67; 
0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


m 


INFORMACJA 
Biuro num.rów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56, 
BYTÓW - 822-22-38 CZŁU- 
CHÓW - 834-22-13, 'LĘBORK- 
862-19-72 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 
KURSY WALUT  
 


Skup Sprzedai 
USD 4,08 4,23 
EURO 3,97 4,12 
GBP 6,32 6,50 
CHF 2,69 2,80 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności Narodowej 4/5, 
Słupsk 


REKREACJA 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. Szcze- 
cińska 99, tel. 843-40-17; 843- 
40-16 - pływalnia czynna codz. 
w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I 
Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 
tel. 862-71-77 - pływalnia czyn- 
na codz. w godz. 6-22 
USTKA: Ośrodek WCD.OWY 
"Tramp", ul. Polna 3a, tel. 814- 
86-10 - pływalnia, sauna, jakuz- 
zi, solarium, bilard czynne codz. 
w godz. 11-22 


c 


m 


PORADNICTWO 
SŁUPSK: Dla ofiar 
przemocy "TAMA" - tel. 841- 
40-46, al. Sienkiewicza 7, w 
godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwo'cl "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 
841-46-05, w godz. 17-22 
Alkoholowy tel. zaufania - 
842-42-78 we wtorki g. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 
841-19-99, czynny w poniedział- 
ki, wtorki i czwartki wg. 16-19 
Dla kobiet z problemami tel. 
zaufania - 842-03-00, we wtor- 
ki godz. 9.30-12.30 i środy w 
godz. 15.30-17.30 
Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek i 
wtorek w godz. 10-17.30; środa i 
czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Poradnia Uzaleinlenla od Al- 
koholu I Wsp6łuzaleinlenla, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 
842-42-78; 842-30-33 - po- 
niedz. i środa w godz. 8-18; wto- 
rek, czwartek, piątek godz. 8-16 
Poradnia TerapII Uzależnień 
od Środków Psychoaktyw- 
nych, al. Wojska Polskiego 50, 
tel. 842-42-78 - poniedz., środy 
i czwar. w godz. 12-15; wtorki i 
piątki w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzie- 
iy z problemami uzaleinleń, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 
842-42-78 - poniedz. i czwartki 
w godz. 16-18, w środy terapie 
dla rodzin - godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; pią- 
tek w godz. 8-16 


.....- 


. 


Dom Interwencji Kryzysowej, 
ul. Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży i 
rodzin, tel. 840-07-70 - od po- 
niedz. do piątku w godz. 10-14 
oraz poniedz., środa i czwartek 
w godz. 17-19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842- 
57-51 -wtorek godz. 10-12, 
czwartek godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapo- 
biegania Narkomanii, ul. Miła 
26, tel. 822-32-54 - poniedz. w 
godz. 15-19; wtorek i piątek w 
godz. 15-18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów "Krokus", ul. Szczecińska 
5, tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofiar przemocy w rodzi- 
nie, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 
834-24-82 - poniedz., czwartek, 
piątek 15-18, wtorek g. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, ul. Wojska Pol- 
skiego 7, tel. 834-24-82 - wto- 
rek godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo Zapo- 
biegania NarkomanII (punkt 
Informacyjno-konsultacyjny), 
ul. Marynarki Polskiej 83, tel. 
814-58-88 - wtorek i czwartek 
godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie 
Pomocy Poszkodowanym w 
Wypadkach I Kolizjach Dro- 
gowych "Alter-Ego", ul. Bota- 
niczna 38A, 70-786 Szczecin, 
tel. (0-prefiks-91) 464-39-35 lub 
0-607-544-491 


POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


f13 


a 


UaUGIMEDYCZNE 
SŁUPSK: Pogotowie 
Stomatologiczne "Medlcus", 
ul. Pilsudskiego 16B, tel. 845- 
62-22 - czynne w godz. 8-22 
NIepubliczny ZOZ Lekarz Do- 
mowy, ul. Kolłątaja 31, tel. 840- 
35-50 (budynek Poczty GlówneJ) 
- calodobowa; Przychodnia Le- 
karska, ul. Chełmońskiego 3, tel. 
845-61-60 - czynna w g. 8-19 
NIepublIczny ZOZ Klllnka SA- 
LUS, ul. Zielona 8, tel. 840-19- 
40 - czynna w godz. 7-19 
LĘBORK: Franciszkańska 
Stacja Opieki Caritas Hospi- 
cjum Domowe, ul. Basztowa 8, 
tel. 863-31-58 czynne od ponie- 
działku do piątku wg. 8.30-14 
UaUGI RóiNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe, 
Słupsk, ul. Poniatowskiego 44, 
tel/fax 842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, 
tel. 842-84-14, 840-02-21, 0- 
603-070-170 
PIZZA NA TELEFON n 
Kaspertino, ul. Szcze- lifII:1 
cińska 61 a, tel. 843-46-33 
Norton, ul. Starzyńskeigo 2, 
tel. 848-65-00 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a, 
tel. 845-68-00 
Black Jack, ul. Ostroroga, 
tel. 843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Pol- 
skiego 26, tel. 840-06.-13 
Amphlrlon, ul. Grodzka 12a, 
tel. 840-24-96 
italia, ul. Starzyńskiego 7, 
tel. 842-60-10 
Marco-Polo, ul. Bema 6, 
tel. 841-38-78 
PI nokio, ul. Starzyńskiego 6, 
tel. 841-19-98 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Cafebyle, ul. Wileńska 12, 
tel. 842-01-20  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Słupsk- 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (0-prefiks-94) 342- 
28-83; Kołobrzeg - (O-prefiks- 
-94) 354-21-67; Białogard - (0- 
prefiks-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJA U. 
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 (całą 
dobę) tel. 841-30-45; 842-52-47; 
DYŻURY APTEK 
 
SŁUPSK - "Al-Farm", .. 
ul. Norwida 35, tel. 843-80-00; 
"Przy Placu Dąbrowskiego", 
(wejście od ul. Przemysłowej), 
otwarta codziennie 8-22, 
tel. 840-30-22 


. 


, 
www.glos-pomorza.pl 
redakcja@głos-pomorza.p\ 


BYTÓW - "Ducha Świętego", 
ul. Sikorskiego 14, tel. 822- 
80-80 
CZŁUCHÓW - "Nowa", ul. So- 
bieskiego 1, tel. 834-11-78 
LĘBORK - "Na Osiedlu Spor- 
towym", ul. Olimpijczyków 11, 
tel. 863-15-87 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 . 
MIASTKO - "Pod LIpami", ul. 
Dworcowa 24A, tel. 857-22-56 
USTKA - "Pod Smokiem", 
ul. Kilińskiego, tel. 814-53-95 
WICKO - "Pod Agawą", tel. 
861-11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY 
 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Książąt Pomorskich, 
ul. Dominikańska 5-9: nieczyn- 
ne; Herbaciarnia w Spichle- 
rzu, czynna codz. 10.30-20: 
Polska Szkoła Plakatu VIII - Od 
zakazanych piosenek do Quo 
vadis; Galeria Bursztynowa, 
ul. Tuwima 9: Inkluzje roślinne i 
zwierzęce w bursztynie; Galeria 
Kameralna, ul. Partyzantów 
31a, w godz. 8-16: Andrzej 
Szulc - Li tylko grzesznikiem je- 
stem; Baszta Czarownic, al. F. 
Nullo 8 - nieczynne 
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 w 
godz. 10-16: Kultura materialna 
Kaszubów bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Broń i uzbrojenie; Krzyżacy - 
Aleksandra Forda 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio- 
nalne, tel. 834-25-86 w godz. 
10-16: Kultura materialna Ziemi 
Człuchowskiej; Pradzieje; Rze- 
miosło artystyczne XV-XIX wie- 
ku; Z dziejów miasta i zamku; 
Stroje Indian Meksyku 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skiej, tel. 846-30-20 w godz. 9- 
15: Architektura i kultura mate- 
rialna Słowińców; Wystawa po- 
plenerowa - Pomorskie pejzaże 
Izbica 2002 
SMOŁDZINO: Muzeum Przy- 
rodnicze Słowińskiego Parku 
Narodowego, tel. 811-73-68 
czynne od poniedziałku do piąt- 
ku w godz. 9-17; w sobotę i nie- 
dzielę po uprzedniej rezerwacji 
telefonicznej 


m 


KINA 
SŁUPSK: MILENIUM 
(tel. 842-51-91) - Zemsta, godz. 
16.30, 18.30 i 20.30 
BYTÓW: ALBATROS - nie- 
czynne 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - nie- 
czynne 
LĘBORK: FREGATA (tel. 863- 
31-74) - nieczynne 
MIASTKO: GRAŻYNA - (tel. 
857-29-09) - nieczynne 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46- 
77) - nieczynne 


il 


uaUGI 
POGRZEBOWE 
SŁUPSK: "KALLA", 
ul. Armil Krajowej 15, tel. 842- 
81-96; 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15, 
tel. 842-98-91; całodobowo 0- 
601-663-796 
SŁUPSK - USTKA: "ZIELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502
525- 
005 
USTKA: "DĄBEK", ul. Wyszyń- 
skiego 8a, tel. 814-70-05 
... 
O wszelkich zmianach prosimy 
informować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Slupsk, al. Sien- 
kiewicza 20. 


R-E-K-r- A- M A. 


City 


. X, 
I rea/ J - 
800 
4 8 


'ILI-' AZI 
Słupsk 96-26 
84-26-100 


	
			

/17858-0014.djvu

			str. /4 Telewizja i radio 


lmII 


6.00 KliwII czy herbllłll? 
8.00 Wllldomo'cl 
8.10 PrognoZll pogody 
6.15 WoronlcZll 17 
6.25 Telezllkupy 
8.40 Trzy nledtwllldkJ (7/26) 
- senal animowany 
9.10 Budzik - program dla dzieci 
9.35 Rycarz Plotru' herbu Trzy 
JllblkII (6) - serial animowany 
10.05 NowlI ZIemiII (2) - serial SF 
(powl.) 
10.55 GotowInie ni ekrllnle 
- magazyn kullnamy 
11.111 ZUS rldzl - magazyn 
poradnikowy 
11.25 Thll LOlt SlICm (8) 
- kurs języka angielskiego 
11.40 Tlllezllkupy 
12.00 Wllldomo'cl 
12.10 Agroblzn.. - rolniczy magazyn 
informacYJny 
12.20 KontrlIsty - 'Wlllt, ludzie, 
pieniądze 
12.25 Rolnictwo nil 'wlllCle - rep. 
12.45 Plebsnlll (217) - serllll 
obyczajowy (pow!.) 
13.111 ZWlerz,ta 'wlllta: 
Zdolno'ć prze1rwllnlll (1116): 
Wilki z p61 minowych (1) 
- serial dokumentalny 
13.411 Telezakupy 
14.00 Studio .port: RIIJdowe 
Blmochodowe Mlstrzo.twll 
Polski - Rlljd Wllr.ZIIwskl 
14.211 M6J "1Id w Telewizji: 
Jerzy AnIczak 
. cykl dokumentalny (pow!.) 
14.30 II minut o Unii EuropeJ.kleJ 
14.311 NormIlIniII jllk w domu: 
Morlllno'ć - pr. edukacyjny 


1mB 


7.00 Studio urody - magazyn 
7.10 Zlotopol.cy (33): Egzotyczne 
zaplIchy - telenowela 
7.35 Dw6jkll Dzlllclom: 
Bolek I Lolek nil wllkacJllch, 
Rekslo - seriale animowane 
'.00 Studio Komltet6w 
Wyborczych - region 
9.00 Pytlnlll nil 'nllldlnlll - mag. 
10.30 POdr6ie kullnllrne Robertll 
MllkłowlcZll: Piwny smllk 
- magazyn kullnamy (powl.) 
10.55 Śwl,ta wojnIl: 
Psychollnlllltyk - serial 
komediowy (pow!.) 
11.20 RodzinnIl .ekrety (216): 
Rycarze A..lmu - serial dok. 
11.50 SukcelI (4136) - serI51 obycz. 
12.30 Nil "ubnym kobiercu - rep. 
12.45 Wlzytl bIlIkupa La.zlo 
Toekoll - reportat 
13.00 PlInorIImIl 
13.111 Mlllml Blind. (331110) - serial 
obyczajowy 
14.00 Na dobrll I nil zle (110): 
Sercowe roztlrkl - senal 
obyczajowy (powl.) 
111.00 Krzyi6wka 13-ll1lk6w, 
czyli Śwllltowld - teletumlej 
dla młodzieży 
111.211 Nllrll, ksltinlczkll OcelInIl 
(25126): Olltatnle chwile 
- serial animowany 
16.00 Pllnorllme 


&Dl 


6.00 Piosenka nil tyczenie 
7.00 Bllr - reality show 
7.30 POkemon (191) - serial 
animowany (powl.) 
7.55 Jednoroiec Kleo (12) - senal 
animowany (powl.) 
6.20 Luzlk guzik (8) - serial 
obyczajowy (powl.} 
9.10 Bllr - reality show 
9.50 JAG - Woj11kowe Biuro 
Śledcze (18) - serial 
sensacyjny (pOwI.) 
10.50 AWlnturll o kil., - teletumiej 
11.45 Kllchorrll to JII (19) 
- telenowela (powl.) 
12.40 Luz Mllrlll (11) - telenowela 
13.40 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
14.10 Tw6j lekarz - mag. medyczny 
14.30 Wystarczy chcieć 
14.40 Pokemon (192) - senal anim. 
15.10 Śwlllt wedlug Klep.klch 
(124): - serial komed. (pow!.) 
15.45 Informecje 
16.10 Kllchorrll to jll (20) 
- telenowela 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 Odkrywcy nlewlllrygodnych 
tajemnic - senal dla dzieci 
7.00 KlockowlI krlllnll (13-0.1.) 
- senal animowany 
7.30 Kurier - progrem informacYJny 
7.40 PrognoZll pogody 
7.45 PlInorIImIl, Prognozs pogody 
8.00 Studio Komltet6w 
Wyborczych 
9.00 Śwlętll I uroczysto'cl 
nil 'wlecle (11/12) - serial dok. 
9.30 Kurier, PrognoZll pogody 
9.40 Słoneczny patrol (16122) 
- serial przygodowy 
10.30 Kurier - program informacYjny 
10.40 PrognoZll pogody 
10.45 Telekurler - magazyn 
11.111 Go'ć dnia 
11.30 Kurier - program informacyjny 
11.40 PrognoZll pogody 
11.45 Polllkll Agencjll Blltyrycznll 
12.30 Kurlllr - program informacyjny 
12.35 Żyjmy dłuiej - film dok. 
13.30 Kurier, PrognoZll pogody 
13.50 Agroblzne. - magazyn rolniczy 
14.00 Od niedzieli do niedzieli 
- program publicystyczny 
14.30 Kurier - program informacyjny 
14.40 Prognozll pogody 
14.45 Wy'clgl Sluiewlec 2002 
15.00 Cyrkowcy (27/52) - serial 
przygodOWY 
15.30 Kurier - program informacyjny 
15.40 PrognoZll pogody 
15.45 PlInorIIme, Prognoza pogody, 
Wllldomo'cl .portowe 
16.00 VI letni Festiwal Kllbsrltu: 
Koń Polekl 
16.15 Go'ć Tr6Jkl - wywiad 


f 


# 


... 


15.00 Wladomo'cl 
15.10 Studio Komltet6w 
Wyborczych 
16.55 Rzuć palenlll rllzem z nIlmi: 
Piotr Kraiko 
16.00 Rower Bllliejll - magazyn 
dla mlQdzieży 
18.30 Moda nil sukces (1749) 
- telenowela 
17.00 Teleexpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Go'ć Jedynki 
17.40 Kllln (630) -telenowela 
18.10 Mllgazyn olimpijski: 
Echll stlldlonów 
18.40 Wrzuć Jedynk, 
18.50 5 minut o UnII Europejskiej 
- program publicystyczny 
19.00 Wieczorynka: Tllbaluga 
- senal animowany 
19.30 Wllldomo'cl 
20.00 Sport; PrognoZll pogody 
20.20 MieJ oczy .zeroko otwllrte: 
Pocllłunek - film dokumentalny 

 Telltr Tlllewlzjl: Zegllrllk 
- sztuka Jerzego Szaniawskiego, 
pol. 1961, reż. Jerzy Antczak, 
wyk. Kazimierz Opaliński, 
Tadeusz Łommckl 
22.10 110 IlIt Telewizji Pol.klej: 
. Telltr Telewizji - film dok. 
23.05 Monitor Wllldomo'cl 
23.25 Profit. wiadomości 
ekonomiczne 
23.30 Rozmowy nil cZllllle: 
Czy modli Jeat Iztuką, 
czyli o prowokacjech 
Arklldlu.1I 
24.00 W zakl,tym kr,gu 
- film dokumentalny 
0.30 ZakońCZllnle progrllmu 


16.20 Prognoza pogody 
16.25 Zlotopolscy (449) -telenowela 
(pow!.) 
17.00 Studio Komitetów 
Wyborczych - region 
17.211 Studio Komltet6w 
Wyborczych 
18.10 Progrllm lokalny 
18.30 Pllnorllmll 
16.55 Prognozll pogody 
19.011 VII banque - teletumiej 
19.311 Jestem .tąd...: 
Ludzlll z InkubatorlI 
- film dokumentalny 
20.00 ŚplewlIJące fortepillny 
- teletumlej muzyczny 
20.55 Kochllj mnie (14) -telenowela 
dokumentalna 
21.211 997 - magdzyn kryminalny 
22.00 PlInorIImIl 
22.20 Sport telegrIIm 
22.25 Prognoza pogody 
22.35 Konoplelkll 
- komedia, pol. 1981, 
reż. Witold Leszczyński, 
wyk. Krzysztof MaJchrzak, 
Anna Seniuk 
0.10 Arcydzlelll polskiego 
dokumentu: Korkociąg 
- film,dokumentalny 
0.20 Bunt: PrllwdzlwlI hlstorlll 
"Czerwonego Pllidzlernlka" 
- film dokumentalny 
1.15 Zakończenie progrllmu 


17.10 Idol - program rozrywkowy 
18.10 Bllr - reality show 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 PrognoZll pogody 
19.15 AWllnturll o kasę - teletumiej 
20.05 Bllr - reality show 
20.45 Bllmo tyclll (113) - serial 
obyczajowy 

 Gllnlllrz z Beverly HlIIs 3 
- komedia sensac., USA 1994. 
reż. John Landis. 
wyk. Eddie Murphy, 
Judge Reinhold 
21.30 LosowIlnie LOTTO 
23.20 InformllcJe, Sport 
23.35 PrognoZll pogody 
23.40 Grllfflll - pr. publicystyczny 
23.1111 Fundacja PolSllt 
0.05 Bumerllng - progrem 
publicystyczny 
0.35 Bllr - reality show 
1.30 Latająca kllrlltka (2) - serial 
dokumentalny (powl.) 
2.05 Muzyka nil bis 
5.00 Zakończanie programu 


16.30 Kurier - program informacyjny 
16.40 PrognoZll pogody 
16.45 RozmowlI dnia - pro publicyst. 
17.00 Studio Komitetów 
Wyborczych 
17.30 Kurlllr - program informacyjny 
17.45 PrognoZll pogody 
17.60 Mllgazyn lIłupskl 
16.10 Pllnorame, PrognoZll pogody, 
Wllldomo'cl sportowe, 
Punkt - temllt dnlll 
18.30 Kurlllr, PrognoZll pogody 
18.35 Regiony kultury - magazyn 
18.45 Halo, Tr6Jka 
19.00 Piknik Country Mrągowo'98 
19.30 Kurier sportowy 
19.40 PrognoZll pogody 
19.45 RozmowlI dnlll - pr. publiCYst. 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurier - program informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echll dnlll - pr. publicystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier gospodllrczy 
21.40 Prognozll pogody 
21.45 PanorlImII, Prognoza pogody 
22.00 Etos - magazyn redakCji 
programów religijnych (pow!.) 
22.15 To jest temat - cykl reportaty 
22.30 Kurier - program informacYjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogodll 
23.00 Dzlllł przesyłek 
niedoręczonych - komedia 
obyczajowa. austral. 1998, 
reż. John Ruane. 
wyk. Miranda Otto, 
George Dei Hoyo 
0.30 ZlIkończenle progrllmu 


.. 


TVN 7, GODZ. 20.00 
LE
RZE Z SEATTLE 


'l 

 


.... 


.. 


Fn\. rVN 
Grupa pełnych ideałów I zapału stu- 
dentów I roku medycyny próbuje prze- 
trwać w trudnym świecie nowoczesnej 
medycyny. Wciągająca fabuła gwaran- 
tuje widzom wiele emocji, gdy razem 
z grupą mlodych rekrutów zagłębiamy 
się w labirynt dylematów, jakim co- 
dziennie przychodzi im stawić czoła. 


TVP 1, GODZ. 21.15 
ZEGAREK 


.... 


JA 


. , 


'" 


'" 


FUI.I'AT 
W sklepie zegarmistrzowskłn, pod- 
czas chwilowej nieobecnoścI właści- 
ciela, ginie cenny zegarek. MJody, za- 
ufany czeladnik twierdzi, że przez cały 
czas w zakładzie byJ tylko on. Zegar- 
mistrz nie wierzy w zapewnie ma 
chłopca, oskan:a go o kradzież I wy- 
dala z pracy. Zagadka wyjaśnia się 
po latach - zegarek ukradła żona ze- 
garmistrza, by dopomóc finansowo 
swojemu kochankowi. Pochylony 
nad warsztatem czeladnik nie do- 
strzegł jej i nie uSłyszaJ kroków kobie- 
ty, ponieważ głuszył je turkot WOZÓw 
przejeżdżających ulicą. 
POLSAT, GODZ. 21.15 
GLINIARZ Z. BEVERLY HILLS 3 
Trzecia odsłona popularnej serii ki- 
nowej, której bohaterem jest Axel Fo- 
ley, niapokorny i zabójczo dowcipny 
detektyw policji z Detroit, który znów 
odwiedził sJużbowo południową Kali- 
fomię. Przyjechał do Beverly Hills tro- 
piąc dwóch złodziei samochodów. 
Na miejscu odkrywa, że są to ci sami 
bandyci, którzy zabili jego szefa. Po- 
dążając ich śladem trafi też na trop 
ogromnego fałszerstwa. Pomimo wy- 
raźnej niechęci miejscowych władz 
policji Axel może liczyć na pomoc 
swojego wypróbowanego przyjaciela 
z posterunku w Beverly Hllls, Billy'ego 
Rosewooda, którego poznał jeszcze 
podczas swojago pierwszego pobytu 
w .mieście snów", a który wykazuje 
coraz więcej brawury i determinacji 
w ściganiu przestępców. Rozpoczy- 
na się szaleńczy pościg. 
TV 4, GODZ. 22.15 


. 


MARGINES ŻYCIA 
John Le Tour dostarcza narkotyki 
bogatym mieszkańcom Manhattanu. 
Kilka lat temu sam uwolnij się od nało- 
gu, ale nadal jest dealerem, gdyż dzię- 
ki temu może dobrze zarobić. Zajęcie 
to wywołuje u niego wyrzuty sumienia, 
coraz częściej myśli o porzuceniu tego 
procederu. Pewnego dnia na ulicy 
spotyka dawną ukochaną, która opu- 
ściJa go, chcąc uciec od narkotyków. 
Mężczyzna pragnie, by Marianne wró- 
ciJa do niego, lecz ona boi się, że po- 
wrót do Johna oznaczałby również po- 
wrót do naJogu. 
TVN 7, GODZ. 22.50 
NA PRZEDMIEŚCIACH 
Ambicje Jeffa i jego przyjaciół nigdy 
nie wykraczały poza granice rodzinne- 
go majego teksańskiego miasteczka. 
Miejscem ich wieczornych spotkań 
jest parking przed caJodobowym skle- 
pem wielobranżowym, gdzie zwykle 
wypijają po kilka piw. Ale pewnego 
dnia wszystko się zmienia. Do mia- 
steczka przyjeżdża ich szkolny kolega 
Pony, któremu udało się zrobić karierę 
muzyka rockowego. Po zakrapianej 
alkoholem nocy, pełnej agresji i wza- 
jemnych pretensji, mlodzi ludzie od- 
krywają, że ich życie już nigdy nie bę- 
dzie takie samo. 


. 


., 


.. 


" 


www.glos-pomorza.pl 
- 
redakcja(lI) glos-pomol7a.p I 


liII 


Ponied7iałek, 21 paźd7iernika 2002 r. glos Pomorza 


mo 


6.00 Strefa P - pr. muz. 6.55 Telesklep 
6.30 V Mllx - magazyn 7.10 Drllgon Billi Z 
7.00 Muzycznll listy - serial animowany 
7.50 Sklep Mopotopa (15) 8.00 W niewoli uczuć 
- senal anlm. (pow!.) (38/135) - telenowela 
6.15 Rudzielec (6) - serial 6.50 Daniela I przyjeciele 
animowany (powl.) (221100) - telenowela 
8.40 Masked Rlder (27) 09.40 Melrose Piece (206) 
- senal animowany - serialobycz. (pow!.) 
09.05 Florellll (132) 10.30 lamlsf6wka 
- telenowela (powl.) 11.00 Prllwo I milość 
10.00 Zbuntowany IInlol (22-osl.) - serial (pOwl.) 
- telenowela (pow!.) 11.50 Porywy lerCII (85190) 
10.50 Anloty milosierdzilI - telenowela 
(2) - serial (pow!.) 12.40 Telesklep 
11.40 KarolInII w mieście 14.30 Dragon Bali GT (powl.) 
(21) - serial komediowy 14.50 Drllgon Billi Z (powl.) 
12.05 Rycerz nocy 2 (24) 15.35 Pełna chlltll (116/192) 
- senal sensacyjny - serial komediowy 
13.00 Strefll P - pr. muz. 16.05 BlIjer w Bel Alr (1/99) 
13.25 V Max - magazyn - serial komediowy 
13.55 Sklep Mopotopa (16) 16.35 Trzeclll plllnetll 
- senal animowany od SłońclI 5 (36/42) 
14.20 Rudzielec (9) - serial - serial komediowy 
animowany 17.05 NowojorlIki kllln (1/9) 
14.45 MlIsked Rlder (26) - serlalobycz. (powl.) 
- senal animowany 18.00 Aktualno'cl 
15.05 Florellll -telenowela 18.10 Żllr troplk6w (1/66) 
16.00 Muzycznllllsty - serial sensacyjny 
17.00 KarolInII w mlllścle 19.05 Melrose PIlice (209) 
(22) - sonal komediowy - serial obyczajowy 
17.30 HOT CHAT - program EI!J!Ii) Lekarze z Sell"le 
pUblicystyczny -111m obyczajowy. 
17.411 Dziennik I Prognozll USA 1995, 
pogody reż. Graeme ClilIord, 
18.00 Zbuntowllny IInlol wyk. Jensen Daggett. 
(36) - telenowela Oonald Logue 
19.00 Kemeleon (14) - serial 21.60 Medlcopter 117 
20.00 lowcy ko.zmllru (6) (24/36) - serial sensac. 
- serial SF mi Nil przedmle'clllch 
20.55 Idol Extrll . 111m obyczajowy. 
21.50 Dziennik USA 1996, 
22.05 InformllcJII .portowe reż. RIchard LInklater, 
I Prognoza pogody wyk. Jayce Bartok. 
ElIIiJ Mllrglne. tyclll Amie Casey 
- dramat sensacyjny, 1.011 TenbIl GSM 
USA 1991, 1.311 Zabij Ich wezystklch 
reż. Paul SChrader, - film obycz., pol 1999, 
wyk. Wlllem Dafoe, reż. Przemyslaw 
Susan Sarandon WOlcleszek 
0.16 Mllgllzyn .portowy 2.40 PelnIl chatlI (116/192) 
1.111 XLlIskl - pr. erotyczny - serial komediowy 
1.45 Muzyczne listy 3.05 BajlIr w Bili Alr (1/99) 
2.35 Strefa P - pr. muz. - serial komed. (pow!.) 
3.00 V Mllx magazyn 3.30 Trzeclll plan lita 
3.25 Supar VIP od SłońclI 5 (36/42) 
- wydarzenlll I plotki - senal komed. (pow!.) 
3.60 Zakończenlll programu 3.611 Zakończenie progrllmu 


.. 


TV POLONIA 


6.00 KaWII czy herbata? 
6.00 Wllldomo'cl 
8.10 PrognoZll pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Klan (609) 
- telenowela 
9.00 Boże mleJ.ce 
nil zlllml: Święty 
Krzyi - reportaż 
9.20 Mlnotllur, czyli Sflnk. 
- program dla dZIeCI 
9.35 Poetycki oddech: 
RyaZllrd Krynicki 
- I nllprllwdę 
nie wledzlell'my 
9.45 Chłopaki z SosnowclI 
(2) - pr. artystyczny 
(powl.) 
10.30 Krodolyla dllj mi 
luby... Jllk powstll'lI 
..ZemstII" (powl.) 
1 0.50 Budzik - pr. dla dZieci 
11.16 Przygody Sklppy 
(7/26) - serial przygodo 
11.35 Takle kino na bis 
12.00 Wllldomo'cl 
12.15 Blogrllfle: Całkiem 
.porll Apokallp.1I 
- film dok. (powl.) 
13.05 Dobry wieczór 
- film animowany 
dla dorosłych 
13.15 Kr61ewskle sny 
(8-ost.) - serial histor. 
14.30 Kochaj mnlll (5) 
- telenowela dok. 
15.00 WIlIdomości 
15.16 Boie miejsce 
nil ziemi: Święty 
Krzyi - rep. (powl.) 
15.35 Minotaur czyli Sfinks 
- pr. dla dzieci (powl.) 
15.50 poetycki oddech: 
RyaZllrd Krynicki 
I nIlprawdę 
nie wiedzleilimy 
(powl.) 
18.00 Kllln (609) 
- telenowela (powl.) 
16.25 Z kllpltańsklego 
.lIlonu 
16.40 Ojczyzna-polszczyzna: 
Sami profesjonllli'cl 
17.00 Telellxpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Go'ć Jedynki 
17.45 Budzik - pr. dla dzieci 
(powl.) 
16.10 Przygody Sklppy 
(7/26) - serial przygodo 
(pow!.) 
18.35 Rozmowy nil cZllsle: 
Dlllczego kochamy 
Mlchllła 
Wlinlewsklego, 
czyli o gustach 
PoIllków 
19.00 Przez Bsethovenll 
do Europy - reportaż 
19.10 Zgadnij - odpowiedz 
- program dla dzieci 
19.15 Dobrllnocka: 
Pomysłowy Dobromir 
19.30 Wllldomo'ci 
20.00 Sport; PrognoZll 
pogody 
20.15 Klan (609) 
- telenowela (pow!.) 
20.40 Sportowy tydzień 
21.16 Kr61ewskle sny 
(!kisI.) - serial histor. 
(pOwI.) 
22.30 KresowlI DuaZll - rep. 
22.50 SprllwlI dlll reporterII 
- pr. publicystyczny 
23.20 Kochaj mnie (5) 
- telenowela dok. (powl.) 
23.45 Przez Bsethovenll 
do Europy - reportaż 
24.00 Monitor Wllldomoścl 
0.15 Progremy powtórkowe 


Dl 


6.50 Mlło'ć I nienawiść 
(6/130) telenowela 
(pow!.) 
6.35 Telesklep 
7.05 Przyjllcl6lkll rywalki 
(19/185) -telenoweJa 
(powl.) 
7.110 Anlmllnlacy (37/65) 
- serial animowIlny 
8.15 Flllputkl (14/26) 
- serial animowany 
8.40 LIIbaki Hllrry (4/86) 
- serial animowany 
9.05 Świat Bobby'ego 
(7/10) - serial anlm. 
9.30 Telll Gra - teletumiej 
10.35 TlIlIlIIkiep 
11.50 Rozmowy w toku 
- talkshow 
12.50 Co ty wiesz 
o gotowllnlu, 
czyli Llndll w kuchni 
- talkshow 
13.25 Flllputkl (14/26) 
- serial anim. (powl.) 
13.50 Łebski Harry (4/86) 
- serial anim. (pow!.) 
t 4.15 Beverly Hill. 90210 
(239) - serIalobycz. 
15.15 Milionerzy -teletumiej 
16.00 TVN Fllkty I Pogodll 
16.10 PrzyJllcl6lkll rywlllkl 
(20/185) -telenowela 
17.00 MI/o'ć Inlenewlść 
(7/130) - telenowela 
17.50 Kropak 
16.00 Rozmowy w toku: 
Oklelznllć lęk 
- talkshow 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Sport 
19.35 Pogodll 
19.40 UWlIgal - magazyn 
20.00 ChwIIII prllwdy 
- program rozrywkowy 
21.20 Milionerzy - teleturniej 
22.05 Usterkll (8): . 
Odpromlennlkl - serial 
dokumentalny 
22.40 MarIIton u'mlechu 
- program rozrywkowy 
23.10 TVN Fakty 
23.25 Kropka nlld I 
- pr. publicystyczny 
23.45 Fakty, ludzie, 
pieniądze - magazyn 
gospodarczy 
0.111 PlImięć IIbsolutnll 
(12/22) - serial sensac. 
1.10 Mulllklno - magazyn 
filmowy 
1.30 Nie do wiary 
- opowleicl 
nle.llmowlte 
1.55 Nic strllconego 
- programy powtórkowe 


CD 


8.45 Dziwny, wspanlllły 
'wlllt (16) - serial 
dokumentalny (pow!.) 
9.15 Telesklep 
10.00 Bylo sobie życie (7): 
Serce - senal 
animowany 
10.30 Polak, katolik, 
obywlltel - magazyn 
(pow!.). 
11.00 Piątka u Semkl 
- pr. publicystyczny 
(powl.) 
11.30 Detektyw w sutannie 
(32): Śwlątecznll 
tajemniclI - serial 
sensacyjny (powl.) 
12.30 Telesklep 
14.30 Allo, allo (67) 
- senal komediowy 
(pow!.) 
16.00 Dotyk IInlola (141): 
Żyjąc relztką swego 
iyclll - serlalobycz. 
(powl.) 
16.00 Było soblll iycle (7): 
Serce - serial 
animowany (powl.) 
16.211 Kllcpar I przyjlIciele 
(29, 30) . senal 
animowany 
17.00 UIlclI zakochllnych 
(119) . telenowela 
18.00 Detektyw w Ilutannie 
(33): Uciekinier 
- sorlal sensacyjny 
19.00 Dotyk IInlolll (142): 
Skrlldzlonll my*' 
- senal obycLajowy 
19.45 PytIIniII KrzysztofIl 
Skowrońskiego 
- pro publicystyczny 
20.00 Serwis Pul.u, Sport, 
Pogodll 
20.26 Nllltykalnl (32): Stlldt 
. sen,11 sensacYjny 
21.16 Pogotowie lotnicze 
(13): Nil dobre 
I nil zle - serial 
sensacyjny 
22.05 Allo, 11110 (68) . serial 
komediowy 
22.40 UlIclI zakochllnych 
(119) - telenowela 
(pow!.) 
23.30 Nietykalni (32): Stlldt 
- senal sensacyjny 
0.20 Zakończenie progrllmu 


Em!!I 


7.05 lllpu-cllpu 
7.15 NIII przegllP 
7.25 Dlabal.kl Mtyn 
8.00 (K) Aktulllnoścl 
muzyczne 
8.30 (K) AktUlllno'cl 
fllmowlI 
9.00 (K) Przyjaciele 8 
- serial komediowy 
9.25 (K) Przez 24 godziny 
(24) - serial 
10.10 (K) Rok Szymplln.1I 
- film przyrodniczy 
11.05 (K) Joe Kldd 
- westem, USA 1972, 
reż. John Slurges, 
wyk. Cllnt Eastwood, 
Robert Duvall 
12.30 (K) Dow6d tyclll 
- dramat sensacyjny, 
USA 2000, 
reż. Taylor Hackford, 
wyk. Russel Crowe, 
Meg Ryan 
14.40 (K) Hlndenburg 
- film sensacyjny, 
USA 1975, 
reż. Robert Wise, 
wyk. George C. ScolI, 
Anna Bancrolt 
16.45 (K) Zazdro'ć 
I medycynIl 
- melodremat, 
pol. 1973. 
reż. Janusz Majewski, 
wyk. Ewa Krzyżewska. 
Manusz Dmochowski 
16.25 (K) Holldlly Hellrt 
- film obyczajowy, 
USA 2000, 
reż. Robert Townsend, 
wyk. Ving Rhames, 
Allre Woodard 
20.00 Dlllbalskl mtyn 
20.35 Nie przegap 
20.45 lapu-capu 
20.60 Mlnlsport+ 
21.00 (K) Comedle 
PolonIIIsIl 
- film dokumentalny 
21.36 (K) Blalo-czerwono- 
-czarny - film dok. 
22.05 (K) 90 minut 
-Imlgrllcjll 
- film dokumentalny 
23.45 (K) Być IIlbo nie być 
stąd . laureaci 
konkurllU - film dok. 
1.15 (K) Być Illbo nie być 
stąd - film dok. 
2.00 (K) Mllczenlll owilIc 
-thnller. USA 1991, 
reż. Jonathan Demme, 
wyk. Jodie Foster, 
Anthony Hopkins 
3.55 Zakończenie programu 


RADIO VIGOR 
KOSZALIN 99,7 FM; SLUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM 
Wiadomości BBC -codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Serwis re- 
gionalny co godzinę PN-CZW- 5.30-17.30 PT 5.30-14.30 SOB 6.30-12.30. 
MOTO-Serwis PN-PT 7.25, 8.25. 9.25.14.25.15.25.16.25. Studio Gazety 
Prewnej PN-PT 6.50. Porady Gazety Prawnej PN-PT 7.50. Program Mot
- 
ryzacyjny Autorodeo P-CNI - 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkanie z naczelni' 
klem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Słupsku. PT-1'.00- 
11.15 Porady Specjalisty do spraw Prawa Pracy. WT.NDZ 18.00-20.00 .LI' 
sta Plus Minus'. PN.Radiowa Lista Dance-18.00-22.00. WT-CZW 20.00. 
23.00 ,Dobry wiecz6r Grabowski". Piątek 20.00-21.00 ,MJzyka od nas dla 
Was' 21.00-24.00 .Fnday Dance Party.. Sobola 7.00-13 00 ,Sobotme dziań 
dobry' 21.00-24.00 ,Hause Party.. Niedziela 17.00-18.00 ,Niedzielne gra- 
nie' 20.00-23.00 .Wybuchowa niedziela.. 


RADIO SŁUPSK 95,3 FM 


6.30.14.30 Co godzinę wiadomoścI lokalne. 7.00-10.00 Program miej- 
ski. 16.00-18.00 Magazyn reporter6w - ATUT. 18.00-20.00 Nawigator - ma- 
g. 21.00-22.00 Przegląd muzyczny - muzyka klasyczna. 22.00-22.30 BBC - 
rellektorem. 


l' 


. 


HALLMARK 


7.00 Zaciemnienie 
-thriller, USA 2000 
9.00 Kumple 
, - komedia. USA 1987 
11.00 Nlewldomy'wladek 
. thriller, USA 1989 
13.00 PsilIrII: 
Skazaniec w obroiy 
- komedia sensacYJna, 
austraL 2000 
15.00 Szampański Charlle 
(2) - film obyczajowy, 
USA 1989 
17.00 Kumple 
- komedia, USA 1987 
19.00 Dr Qulnn (68) - serial 
obyczajowy 
20.00 Skazaniec 
- film sensacyjny, 
USA 1995 
22.00 Chrlsty: powr6t 
do CU"lIr Gap 
-111m obyczajowy, 
USA 2000 
24.00 Dr Qulnn (68) - serial 
obyczajowy 
1.00 SkazlInilIC 
- film sensacyjny, 
USA 1995 
3.00 Chrlsty: Powr6t 
do Cu"er Gllp 
- film obyczajowy, 
USA 2000 
11.00 Przepis 
nil mordlIrlItwo 
- thriller, ameryk.-ang.- 
-kanad. 2001  


9.00 Shllrk Gordon: 
Mako - przyjlIclei 
czy wr6g 
9.215 Buenll VI.ta 
FI.hlng Club 
9.55 Turbo 
10.20 W.pomnlenlll 
z kallyna: Drugll 
aZlln.1I 
10.50 NIlrodziny 'mlgłowclI 
11.15 OCli leni .pod 
Stllllngrlldu (1) 
12.10 Supar konstrukcje: 
Boeing 747-400 
13.05 Nle.llmowlte 
mllezyny: 
Lotnl.ko O'Hllrll 
14.00 Zrozumieć 
kontrolllrow lot6w 
15.00 Wojenne opowilIści: 
IlIn Bell - 10wcII 
nllzlstów 
15.30 Bohaterowie 
16.00 Nle.llmowlte 
mll.zyny: Okr,ty 
podwodne 
17.00 Wędkllrsklll przygody 
Rexa Hunta 
17.30 WojnIl nil w,dkl 
16.00 Wyprewy w cza.le: 
NIlvan - pałlIce 
krolów Irlllndll 
19.00 Obleiy'wlat: 
Grecklll wy.py 
20.00 Pu.tynne mumie 
z Peru 
21.00 ŁowclI krokodyli: 
WojnIl w 'wleclll 
zwierząt 
22.00 Sztuka przetrwllnlll: 
Chł6d 
23.00 Ludzkie cllllo: 
PlllrwsZll kroki 
24.00 Loty testowe: 
Żądza prędko'cl 
1.00 Wyprllwy w czasie: 
Telgnmouth 
2.00 NIlrzędzIII wojny: 
Niemieckie my6llwce 
odrzutowe 
3.00 Zakończenie 
progrllmu 


EUROSPORT 


8.30 Automobilizm: 
Wyścigi w Wlllencjl 
9.30 Automobilizm: 
Wy'clg serii NASCAR 
w Chllrlo"e 
10.30 Automobilizm: 
Supar Racing 
Wellkend wEstorli 
- wyścig w klasie FIA 
European Touring Car 
11.30 Piłka noinll: 
Legendy pl/karllklch 
Mistrzostw Europy 
13.30 Tenis ziemny: 
Turniej WTA 
w Zurychu - flnal 
16.00 Bilard: 
Mistrzostwa ŚWlllta 
w odmiIInie 
o'mlobllowej 
16.00 Eurogol 
19.45 Wa"a 
20.15 Boks: GlIIII 
boklerska w Lipsku 
- welka w wildze 
suparlllkko'rlldnlej 
R. Martlnez 
- M. Beyer 
22.15 Eurogol (powl.) 
24.00 Wiadomości 
Euroeportu 
0.15 Sport motocYklowy: 
Motocyklowe MŚ 
- Grand Prix AustrIIIII 
w Phlllpp Islllnd 
- wyścig w klasie 
Moto GP 
1.15 Wllldomo'cl 
Eurosportu 
1.30 Zakończenie progremu 


TV VECTRA 


Dzli w progrllmle: 
Obserwlltor 
- serwis informacYjny, 
Ilustrowllny 
Komentarz Radiowy 
- magazyn 
publicystyczny. 
Studio Sport 
- magazyn sportowy, 
Jubileusz "GłOIlU 
Pomorza" - reportat 


(K) - programy kodowane 


.
		

/17858-0015.djvu

			głos Pomorza 


Poniedziałek, 21 października 2002 r 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


· nadoi. drobne 

 9 'OSz.en\e 

 o S m S-e
ądch<_' 
, . dy chce S 7. 's d bne 
. 1ero7. k,e d Ć og\oszenie rO 
tv\ożesz na o o Stv\S-em 
. do G\Osu pomorz 8 
, na numer 792 


SPRZEDAŻ 


SAMOCHODY 


126P (1989) - 1000 zł. 0-59/810-22-46, 
Q.608.31-97 -49. 
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daz komisowa bez dodatkowych opłat. 
Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza- 
lin, Gnieźnieńska 18, tel. 346-06.59, 
tell fax 346-20-60. 
AUDI 100 2.3 (1991) + gaz. 
0-502-236-502. 
AUDI 80, 1.8 (1990), sprzedam, zamie- 
nię; 0-502-481.525. 
AUTO - Handel KomiS Mokrzeccy, Kosza- 
lin, Szczecińska 45, tel. 343-47-93. Boga- 
ta oferta. Kupno, zamiana samochodów. 
Raty bez zaŚwIadczen. InformaCja, 
341.44-08, również z giełdy i ogłoszeń. 
www.autohlt.pl/mokrzeccy. 
AUTO - Victoria - skup, sprzedaż samo- 
chodów. Wynajem przyczep. Słupsk, 
SzczecInska 57, 059/845-28-60. 
AUTO Zlomowanle - AUTO BAZAR Bierko- 
wo - skup - sprzedaż - samochodow - 
całych - na CZęśCI - usługi - blacharskie 
- lakiernicze: 059/811-91.50. 
ARMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD. 
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK, 
845.60-00, 0.604.913-453. 
HONDA acord (1993) 21, 16 V, bogate wy. 
posażenle: 0-604.526-678. 
KREDYTY SAMOCHODOWE I HIPOTECZNE 
na sImochody nowe I uzywane, oprocen- ' 
towlnle od 5,9% Pakiet AC, OC, NW od 
4,8% Słupsk, Sienkiewicza 3, 842.58-86; 
Bytów, 822-76-16; Szczecinek, 
374-23-38. 
MBI00 2.4D (1991) - 7900. 
0-502-066-830. 
MERCEDES 190 diesel (1984), 6 200, 
123 (1982) 5 400, robur (1989), 1000. 
Q.601-190-838. 
MERCEDES 208 (1993). 0-601-269-994. 
OKAZJA - żuk A06D dostawczy blaszak; 
silnik wysokoprężny, 1992 r.; sprawny 
technlcmle, tel. 059/ 81-13-109 lub 
0.501.510.252. 
POLO 1.6 (1997). 0-59/84-31-675. 
SCORPIO kombi (1992). 0-59/84-01-461. 
STAR 200. 0-591847-53-53, 
0-604-251-450. 
UNO 1.3D (1985). 0-59/811-82-85, 
Q.602-666-907. 
VOLKSWAGEN polo 1,3 (1990). 
0-605-948-883. 
VOLVO V40 1.9TDi (1997). 
Q.603-075-745. 
VW passat 1.8 (1998), pełne wyposaze- 
nie. 0-59/81-45-494. 
ŻUKA kupię, 059/ 8146-058, 
0-601-840-525. 


AUTO.MOTO 


I Amortyzatory - montaż gratis, zawiesze- 
nia, hamulcę Euro-Cars. Słupsk, Przemy- 
słowa 33, 0-603-049-150. 
I TANIX - Kobylnlca. Części używane - 
059/84-29-732; części nowe Hurt - De- 
tal - 059/84-15-495. Skupujemy auta 
powypadkowe. _ _ 
I Tłumiki, katalizatory, Słupsk. Szczeciń- 
ska (
ot z_miasta), 059j84-5
-oę

 
AKUMULATORY - serwis. Słupsk, Ostroro- 
ga 3, 844-02-95. 
AMORTYZATORY, zawieszenia, hamulce. 
Słupsk, Zygmunta Augusta 41, 
843-02-33. - 
- - --- 
AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, 
hamulce, zawieszenia, części eksploata- 
cyjne, Boleslawice, 841-53-53. 
AUTO - GLAS - ORYGINALNE SlYBY. 
SŁU
K, GDAŃSKA 8, 059/8425.029. 
AUTO-GAZ INSTALACJE - BRC PROMOCJA. 
SŁUPSK, KOPERNIKA 27A, 842-33-82, 
840-02-74. 
BORNY - CZĘŚCI VW, AUDI, MERCEDES:- 
NAPRAWYPOGWARANC
NE-OSOBOW
 
DOSTAWCZE VW, AUDI. SŁUPSK, SlYMA- 
NOWSKIEGO, 842-55-57. _ 
KWIATKOWSKI 80sch-Service. Elektronika 
- części. Słupsk, Cecorska 11, 
0-59/841-54-35. 


DOMY 
- 


0-59/84-234-00 Łosino, surowy, zadaszo- 
ny, działka (3750) - 130 000. DELTA. 


BRUSKOWO wolno stojący, nowy, WEX, 
8411-029. " 
DOMY parterowe, szeregowe, 
do wykończenia. Atrakcyjna 
lokalizacja - Dębnica Kaszubska. 
0-59/81-31-363,0-502-314-490. 
GRĄSINO 34 000, Warcino 55 000, Ka- 
czynska, 059184-12-583. 
JEDNORODZINNY, 059/ 842 7-017 spgn. 


MIESZKANIA 


0.59/84-234-00 Dwupokojowe - Wyszyn- 
sklego, 60 000. DELTA. 
0-59/84-234-00 Ustka, trzypokojowe 
(60,6) - 95 000. DELTA. 
3-POKOJOWE. 0-602-671-550. 
842-80.75 - DWUPOKOJOWE 
-(BANACHA)-TRZYPOKOJOWE 
- (PIŁSUDSKIEGO - KOSZALIŃSKA) - 
WGN. 
CMROPOKOJOWE (81) lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą. 0-59/840-13-71, 
0-608-10.37-10. 


9zł 
+ ';;A-T 
 
P 09 ca\OSK\ 
G . "'dam 
dla Ż01l K \. :- 
pomorsKI 


GltlF'\ ' 
 


GRZEJNIKI, KOTŁY GRZEWCZE, ARMATU- 
RA INSTALACYJNA. 094/346-73-61. 
IMPORTER odzieży dziecięcej poszukuje 
odbiorców. Tel. Q.606-24-20-43. 
KASY fiskalne, 059;84-14-282, 
0-601-558-252. 
KOPARKA linowa KM-251.wędka". 
0-603-96-12-12. 
KOSTKĘ granitową, dużą. Tanio. 
0-502-144-120. 
KOTŁY opalane drewnem. 
0-59;84-12-608. 
KRZEWY ozdobne - produkcja własna, 
Czaplinek, 37-556.61. Q.602-643-596. 
ŁOZE sypialniane. 0-604-251-450, 
0-59;847-53-53. 
MEBLE sosnowe. Odzież skórzana. Kosza- 
lin, Morska 53 A. 
PARKIET bukowy, tanio. 0-59;842-45-21. 
PlUGI odŚmezające, zamiatarki podwie- 
szane do wózków widłowych, traktorow, ła- 
dowarek, samochodów. Producent BU. 
MASZ, tel./fax 059/833-19.30. 
PODESTY podgrzewane. 0-59/811-92-53. 


OKNA PC V BIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 
ul. Koszalińska 52 c 
TEL. 354-55-13 
I 'rUR..PlAS'r @ ' KOSZALIN 
ul. lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
CZAPLINEK CZAPLINEK 
ul. Plawie"ska 7 
www.tur.plast.com.pl TEL. 37 544 95 


CMROPOKOJOWE Wybickiego, WEX, 
8411-029. 
ARMA sprzeda gotowe, duże mieszkania 
z garazami. 0-59/84-11-898. 
KAWALERKA (20) Ostroroga. 
0-608.36.35-22. 
KOMFORTOWE (65) - Rejtana. 
0-59/843-4396, 0-607-94Q.697. 
MIESZKANIE (73), lip, zadbane - 79 000. 
Słupsk, Q.606-394-793. _ 
MIESZKANIE własnoŚdowe, Sławno, 43 m 
(dwa pokoje), 0-604-584-811. 
MIESZKANIE, 059;8427-017 spgn. 
SPRZEDAM lub wynajmę dwupoziomowe 
mieszkanie w Ustce; 0-502-481-525. 
- - 
TANIO (95) z garażem, mozliwe raty, za- 
miana na mniejsze. 0-59/84 4-17- 57. 
TRZYPOKOJOWE (45), Xp. 
0-608-36-35-22. 
- - - 
TRZYPOKOJOWE WOjska PolskiegQ (66) - 
66 000, czteropokojowe 
Leszczyńskiego (95) - 85 000, 
Kaczyńska, 059/84-12-58
. 


DZIAŁKI 


- 


4 ha - Nlestkowo. 0-501-634-706. 
BUDOWLANA, 059/84-27,0-17 spgn
 
BUDOWLANA, szeregowa (320 m), 
rozpoczęta budowa, 37 500, Słupsk, 
844-13-65. 
- ---- 
KS. Ziei Bierkowo, Kobylnica, Globino, 

oleslawice-, WEX, 
U:Q29. 
MIELNO, 600 m, atrakcyjne położenie, 
0-502-89-78-44. 


ElEKTRONIKA 


KASY fiskalne. SłupSk,
841-33-41. 
KSEROKOPIARKI. faxy, papier. Tanio. 
094/ 34-35 -373. 


RÓŻNE 
- 


I Klimatyzacja pomieszczeń. 
Inwestmat-Eko, 0-59/84-12-328. 


I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. SANTEX l, 
SŁUPSK, LESZClYŃSKIEGO 8, 
059/843.25.10. _ _ 
BARAKOW6z, 0-691-179.341 
DREWNIANE domy i domki. 
0-504-716-784. 
GARAŻE, altany - metalowe. 
Roboty ślusarskie 0-59/842-13-48, 
842-87-24. 


:
:::UKABHP l 
POL TAKI 
Kompleksowe 
zaopatrzenie 
w odzież zimową 


Najbogatsza kolekcja 
markowej odzieży 
zimowej 


BENEFIT 
WINTERMAN 
BRIXTON SNOW 


ul. H.Modrzejewskiej 52 
75-134 KOSZALIN 
tel.: 342.07.53 fax.: 341.00.79 


PREZENTACJA i sprzedaż rehabilitacyjno - 
leczniczych kompletów pościelowych z 
wełny merynosa australijskiego, Koszalin 
34Q.61-85. 
SIATKA ogrodzeniowa, słupki. Słupsk, 
Chopina 16.
59/845-55:10. KS421 
SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 
drut, słupki, transport. 059/842-87-55, 
Raszyń
a 6 D._ _ _ __ 
SIATKI, słupki - produkcja, transport gra- 
tis. Sławno, Gierymskiego 5, 
Q:59/_810-2
7. 
SIATKI, słupki, druty - kolczasty. Produ- 
cent. Transport gratis. 059/ 847-13-44, 
847-16-42. 
WAPNO, nawozy, OJ4/365-63-18. 
W6ZEK inwalidzki elektryczny, 
tel. 316-90-29. 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0606-997 -422 
0602-506-359 
WYSOKIE CENY 


III!! Powypadkowe najkorzystniej. 
0-606-814-679. 


--- 
--- 
--- 


Ogłoszenia drobne stl: 15 


Wzór sms-a: - 
GP odstęp numer rubryki odstęp treść ogłoszenia 

 dowolno do 94znoków 
(Iqcznie z odstępomi) 
Już aktywne rubryki 
05 Używane Sprzedam 09 Serdeczności 
06 Używane Kupię 11 Bank Kwater 
I 07 Zwierzaki 12 Rozrywko 
I 08 Rolnictwo 14 Poznajmy się 


c
 


, 
I 
I 
I 
I 
. 
I 


ZNICZE, LAMPIONY 
WKłADY 


[uh \ł:}'lti)ł- 
1 l'. \11, -.\. 4LI 
... 
UIJR'roWNIA 
K()S)II\TV(
ZN()-CUI\MICZNA 
"TJ
fJA JJIS 


Slupsk, Grougera 1 5 
(059) 8443-796 
(
prLedlli "y1Ilc,nie dla 
klepów) 


1111 0.603-788-888 Powypadkowe kupię 
II Rozbite spalone. 0.604-228-214. 
I Mercedes - części dostawcze, ciężaro- 
we. NAPRAWA. MŚclce 17 kjKoszalina, 
094/316-50-67, Q.604-756-696, 
0-602-518-651, Q.602-517-573. 
AUTO - CZęŚCI USA - zamowienla, 
094/341-56-25,0-602-557-917. 
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż, 
naprawa, przyciemnianie. 
Koszalin, 34-65-710, Kołobrzeg, 
35-28-281. Słupsk, 84-25-180, Szczeci. 
nek, 37-46-242, Po/czyn Zdrój, 36-63-749. 
AUTOKOMIS - BanaŚ. Raty. Koszalin, 
342-56-57. 


HAKI holownicze. 
0-59/842-56-54,842-98-30. 


REGENERACJA przekładni kierowniczych 
ze wspomaganiem, tel. 059/ 8430-233. 
SERWIS Samochodowy BOSCH, klimatyza- 
cja, montaz Instalacji samochodowych na 
gaz. Ustka, 0-59/814-78-04. 
SILNIK ford fiesta 1,3 (1993), skrzynia 
5 - biegowa, Inne części (zachodnie), 
094/34-330-10 - wieczorem. 
TACHOGRAFY - naprawa, sprzedaz, naj- 
niższe ceny. Koszalin, Szczecińska 38, 
094/346-51-98, 0-602-461-398. 
TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż. 
Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 
70,094/346-76-64. 
WSPOMAGANIE kierownicy, pomp, prze- 
kładnie. Koszalin, Kupiecka. 
0-606-998.591. 


KUPNO 


SAMOCHODY 


III Powypadkowe najkorzystniej. 
0-604-235-892. 
II 0-602.722-790 Powypadkowe - Kosza- 
lin. 
10-606-20.60.77 - powypadkow
. 
POLONEZA trucka, Q:604-786-812. 
 
POWYPADKOW
 rozbite, spalone. 
0-604-412-810. 
--- 
STAR 200 lub jelcz na części. 
0-502-401-108. 


DOMY 
- 


KUPIĘ dom, Słupsk, okolice. 
0-506-618-984. 


MIESZKANIA 


OWUPOKOJOW
 trzypokojowe kupię. 
059/845-65-05. 


DZIAŁKI 
- 


DZIAŁKĘ budowlaną lub ziemię na trasie 
Słupsk - W/ynkówko kupię. 
0-5
84 7-12-69 , 0-6 06- 3
86-Q 
 


RÓŻNE 
- 
3 + 2 + 1+ skórzany, wypoczynkowy, 
094/346-93-06. 
CIAGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze, 
tel. 059;822-52-13. 


GORZELNIA Wrząca - skup zbóż. 
0-59/846-29-25, 0-606-14-25-27. 
KUPIĘ lokal o powierzchni ok. 300 m kw. 
w Słupsku, tel. 0-692-414-553. 
KUPIĘ maszyny stolarskie. 
0-609-193-690. 


NIERUCHOMOŚCI 


, 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskie 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


, 
SSPPON 


AGIT, Szczecinek, 094/37-481-97. 
DELTA. 0-59/84-234-00. 
0-60-84-234-00 
www.delta.slupsk.pl 
KRYNICKt:NIERUCHOMOŚCI
 
Słupsk,84-11-662. 
WEX, 8411-029 www.wex.com.pl 


AGENCJE 


1059/840-25-40. .ENlGMA" Nierucho- 
mości. Poszukujemy nowe oferty 
sprzedazy. 
1059/84-14-420. Nieruchomości. OME- 
GA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny. Poszukuje- 
my nieruchomości dla naszych klientów. 
www.nieruchosci.slupsk.pl 
1059/848-55.75 Consilio - nieruchomo- 
ści, kupno, sprzedaż, wynajem. 
I 840-20-62, 842-10-94 DOMUS - Nieru- 
chomości. Kupno, sprzedaz, wynajem. 
I MERKURY, Słupsk, 840-32-32. Poszuku- 
jemy mieszkań (Słupsk) do sprzedaży dla 
oczekujących klientów, Oferujemy aktual- 
nie dwupokojowe oraz domy. 
059/84.12.583 Nieruchomości - Ka- 
czyńska. 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. 
059/842-70-17. www. domyslupsk
 
IBIS 842-54-05. 


SPRZEDAM 


BOKS .Manha!Bn. góra. (}.5Ql-269-215. 
BUDYNEK po młynie wodnym w Sławsku. 
0-501-674-605. 
GARAŻ (Piłsudskiego). 0-59/84-12-175, 
Q.604-131-381. 
LEŚNICZ6wKĘ zamienię n a m ie szk anie, 
094/342-27-82. __ 
PUNKT gastronomiczny - centrum Słup- 
ska. 0-504-4Q.60-83. 


KUPIĘ 
- 


BOKS na .Manhatanie", parter. 
0-59/847 -12-69 , 0-60 6-3
86-07. 


WYNAJEM 


11840.20-62,842-10.94. MIESZKANIA. 
.DOMUS". 
- 
 
I Do wynajęcia lokale handlowe i biurowe 
w "Centrum za Rzeką". 0-59/840-36-55. 
059/848-55-75 Consilio - nieruchomo- 
Ś
i. P
zu
0e !!1Y no wy
h ofert... _ 
842-80-75 - MIESZKANIA - UMEBLOWA- 
NE - (SŁUPSK - USTKA) - WGN. 
BIURA (centrum), tanio! 0-59/81-31-332. 
BOKS .Manhatan" ę
ra. 0-59/842-78-61. 
CMROPOKOJOWE do wynajęcia. Słupsk, 
0-601-059-425. 
--
--- 
D. H. 
.Alex. - tanio boksy, stoiska; 
0-502-144-110. 
- --- - 
LOKAL (100) - WOjska Polskiego. 
0-5
84-13-851, 0-603}2 9-93 9. 
LOKAL (24) do wynajęcia. 
Q:59Lę- 4 - 22 !!-36. 
LOKAL handlowo - usługowy (120) 
- Ustka, Marynarki Polskiej. 
0-5
81.:44 -307. 
LOKAL usługowo - handlowy, Stryjewskie- 
go, Lębork, 862-33-72, 0-604-133-628- 
POK6J d o wyn aj ęcia. Słupsk
 - 
0-504-826-994. 
POK6J.0-59/842-37-91. 
POK6J. 0-

84-54-301. 
POMIESZCZENIA biurowe parter - cen- 
trum Słupska, 1200.059/8438-251 
w.595. 
POMIESZCZENIE (500) na sklep, hurtow- 
n ię - S łup sk. 0-6 00-37-42-46. 


SKLEP do wydzierżawienia. 
0-59/846-26-36. 
TRZYOSOBOWE - studentom (oddzielne 
YiejŚcie)._(}.59j 84 ł 7 -?6I-. _ 
TRZYPOKOJOWE (57) do wynajęcia - Gry- 
fltki. Słupsk, 0-504-237-535. 
WYNAJMĘ lokal handlowy 55 m, 
w centrum Po/czyna. 094/366-42-02, 
Q.602-681-365. 
-
 -
- 
WYNAJMĘ pokoje studentom. 
0-609-182-872. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


SERWIS -DACH SŁUPSK, POPRZECZNA 7, 
TEL./FAX, 0-59/840-23-60. BLACHODA- 
CHÓWKA, DACH6WKA, OKNA DACHOWE, 
PAPY, SYSTEMY RYNNOW
 MATERIAŁY 
IZOLACYJNE, CEGŁA KLINKIEROWA. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


059/848-55-75,059/842-36-82 Consi- 
'io - windykacje, skuteczny odzysk dłu- 
gów. 
GIEŁDA Długów. Windykacja należnoŚcI. 
0-59/845.66-73. '5-444 
-- 
INFO-BUSINESS, detektYWistyczne, wiary- 
godność, windykacje, giełda długów 
www.dług.pl. 0-94 34-11-796. 


BIURA PODATKOWE 


0-59/844.16-86,0-606.67-55-72. 


TElENAPRAWY 


II Naprawa telewizorów Robert Deszcz. 
Słupsk,845-63-17. 
I Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63. 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów, druka- 
rek. Słupsk, 84.30-465. 
TELEPOGOTOWIE. Słupsk. 84-20-970. 


WIDEO 
- 


WIDEOALMOWANIE; 059/842-08-09, 
Q.602-663-756. 


NAPRAWA SPRZĘfU 


1111 Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843-54-88, 84-56-156. 
'" PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, mikrofalówki. 
Słupsk, 843-54-88, 84-56-156. 
PIECYKI, kuchenki, 0-691-530-547, 
059/840-34-90. 
PRALKONAPRAWY, chłodziarkozamrażar- 
ki. Serwis gwarancyjny Polar, Whirlpool. 
059/842-28-31, 059/840-38-30, 
Q.601-789-892. 


ŻALUZJE, ROLnY, OKNA 


II Unda, żaluzje, verticale, rolety, bramy, 
garaże. 059/84-37-373. 
I Rolety na okna PCV .Gama - Color", 
Słupsk, Wolności 11, 059/ 842-35-34. 
059/84-20-600 Alko - żaluzje poziome, 
rolety tkaninowe. 
84-24-884 Słupsk - żaluzje, rolety, marki- 
zy, okna, bramy, moskitiery. 
BRAMY, GARAŻ
 DRZWI, ROLETY, OKNA, 
VERTlCALE, MEGA, 059/842-96.33. 
OKNA PCV - montaż, raty. Słupsk, 
84-20-753,84-24-019. 
OKNA PCV, glazura, terakota, panele; 
059/84-3
827, 0-692-362-345. 
OKNA PCV. NAJTANIEJ. BIEL NA LATA. 
SZCZECINEK, 374-01-10, SŁONECZNA 12; 
KOSZAUN, 341.16-32, KASZUBSKA 
(PZMOT). _ _ _ 
ROLETY, okna. 059/84
2p2: 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341-08-65. 
ŻALUZJE, rolety, verticale. Najtaniej. 
0-59/845-2
81. 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA '
L$, PARKlEn 
PODŁOGI EGZOTYCZNE 
- Z drewna gatunków 
europejskich i tropikalnych 
- do wyboru 5000 m2 podłóg 
- kleje i lakiery, listwy 
- aranżacja wnętrz, kompleksowo obslugo 
KOSZALIN II. Szczecińska 70 
t.l./fll 094.346 76 54 
NOSKOWO (,rzy Irasi. Sławno-Słv,sk) 
tel./fll 059 810.88.19, 605-836.455 
www.fagls.,r,.,1 
e'lIIail: fagls _,arkiety@interia.,1 


OKNA - drzwI PCV - producent. .TRAX. 
Koszalin, Morska 53, tel. 346-67-05. Wy- 
sokie rabaty - niskie ceny.
		

/17858-0016.djvu

			str. 16 Ogłoszenia drobne 


Serdeczne podziękowania 
za opiekę lekarską I troskliwy 
stosunek do pacjentów 
P.nom: 
lek. med. Jackowi 
Halickiemu I 
dr. n. med. Wojciechowi 
Homendzle 


składa 
wdzięczna pecJentka 
Krystyna G6rawska 


PARKIET,094/37-516-46. 


CZYSZCZENIE 


I Per. dywany, tapicerka, verticale, 
059/843-44-53. 
DYWANOPRANIE - najsolidniej, 
346-27-84. 
DYWANY, tapicerka - podciśnieniowo. 
()'59/84-36-879,0.606-192-716. 
DYWANY, tapicerki. NajsolidnIej! 
()'59/843-76-78, o.603-66-4()'30. 
DYWANY. ()'59/84-38-911. 


AlARMY, MONITORING 


AlARMY w obiektach, kamery. 
()'S9/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI 
AL-DOM. fJ59/ 81()'39-78. 
AUTAALARMY. Słupsk, 059/84-11-604. 
AUTOALARMY, alarmy domowe. AUTO-STU- 
DIO, ().59/84-o2-675. 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUT().PLUS, 
Słupsk, 841-41-45. 0<5-120 


TRANSPORT 


l t, 094/318-90-43, 0.604-696-169. 
1,6T. Słupsk, 84-31-411, 0.602-102-173. 
A-Z. Przeprowadzki, winda. 
0.602-33-22-23. 
PIK - wynajem busów. 0.602-697-405, 
340-42-32. 
-- 
PRZEPROWADZKI meblowozem, winda. 
Słupsk. 0.602-284-693. 
PRZEPROWADZKI,094/343-50.84. 
PRZEPROWADZKI, transport. 
()'59/84-32-o38, ().601-61-4().93. 


REMONTY 


I Dachy, docleplenia. ()'59/84-21-407, 
()'503-89-Q8-12. 
I FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE. 
REMONTY. 059/8-456-888. 
I Gładzie, reglpsy, panele. 
()'59/84-21-407, ()'503-89-Q8-12. _ 
059/843-92-31,0.607-288-199. gazowe, 
c. O., hydrauliczne_ 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
()'59/84-32-o38,0.601-61-4()'93. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Ukladanie. 
()'59/843-43-20, 0.601-64-1()'92. Kali- 
szewski. 
-
 
CYKLlNOWANIE.059/84()'38-92. 
CYKLlNOWANIE.059/84-!3- 586. _ 
CYKLINOWANIE. ()'59/84-13-586. 
DEKARSKIE, ogolnobudowlane. 
0.606-43-21-08. 
DOMOFOMY. Słupsk, 0.604-36-72-92. 
ELEKTRYCZNE. Słupsk, ().604-36-72-92. 
HYDRAULlCZNE,0.691-53().547, 
059/84()'34-90. 
HYDRAULICZNE. ()'607-859-742. 
- -- 
MIESZKANIOWE._o-59/844-31-39._ 
OGÓLNO BUDOWlANE, dekarskie. 
().604-o87 -061. 
OGóLNO -BUDOW LANE. 0.59/8 4-3 8-911 . _ 
()GÓLNOBUDOWLANE. 81()'33-11, 
()'608-484-903. 
POKRYCIA dachowe. Słupsk, 
0.609-88-78-61. 
---- 
POLBRUK układam. 059/84()'13-32, 
0.604-149-691. 
----- - 
REMONTY A-Z. Słupsk, 84-03-135, 
()'504-565-254. 
STANLEY-MILAN systemy zabudowy wnęk, 
szafy, garderoby, jesienna promocja do 
40%. Salony firmowe, 
Słupsk, ().59/84-o().310, 
Lębork ()'59/862-33-42. 0<5-161 


RÓŻNE 


- 


I Kominki - pracownia, wklady 
- projekt, montaż. Koszalin, Lutyków 4 -6, 
341-81-53. 
AUTORYZOWANY serwis kotłowni olejowo 
: gazowych. ()'
9/84-34-657. __ 
DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, deratyzaCJa. 
Skutecznie, tanio_ Promocja dla firm, 
059/842-08-27. _ _ _ _ _ 
HAFT komputerowy - usługi dla firm Ewa 
Sadowska, 094/343-43-41 
ewa!ad@
lbox.
o_m 
KOMINKI norweskie, francuskie, 
polskie. "Termika". Koszalin, 
094/345-46-52; Krucza 21. 


,.  
ob 


Biuro Ogłoszeń w Koszalinie 
ul. Mickiewicza 24 
czynne pn.-pl. w godz. 8 - 17 
tel./fax (094) 347 35 15/12, tel.347 35 13 
Biuro Ogłoszeń w Słupsku 
ul. Sienkiewicza 20 
czynne pn.-pl. w godz. 8 - 16 
te t/fax (059) 842 66 08 


Szczególnie serdeczne 
podziękowania 
dla Pana Doktora 
Wojciecha 
Wernecklego 


za fachową, troskliwą 
i ofiarną opiekę 
składa 
wdzięczna pacjentka 
Krystyna G6rawska 


KOMINKI. .Decor" - Jesienne 
promocje. Słupsk, SZczecińska 61 A, 
059/843-41-09. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- 
mOCJa - montaz gratis! .Krystom". Kosza- 
lin, Wąwozowa 15 a. 094/341().354. 
MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, akceso- 
na, 059/842-28-38. 
PAZNOKCIE akrylowe, zelowe, tanio. 
094/345-03-73,0.601-418-306. 
SCHODY - producent. 059/842-66-71. 
STROJENIE pianin. 0.604-436-906. 
USŁUGI mini koparką, 094/345-82-70, 
()'501-634-436. 


NAUKA 


pROGn.,
s 


10 fat 
,(ołwtD4cun/iJ 


ANGIELSKI 


. dzieci,mlodzie:t i dorośli 
. kursy do FCE 
. 2-letni kurs do CAE 
9 RAT BEZ PROCENTOW 
KURSY 2 LETNIE -15% TANIEJ 


Slupsk, ul. Szczecińska 57 (ZDZ) 
tel. 0603 881 118, (59) 845 22 55 
progress.lingo@interia.pl 


I AS - nauka angielskiego - matura, FCE, 
CAE; niemieckiego - Z D, Z MP; hiszpań- 
skiego, francuskiego. 059/84()'26-45, 
843-59-80, ()'502-526-003. 
ANGIELSKI indywidualnie. Słupsk, 
842-98-42. 


BRmSH-SCHOOL Kursy J,zyka 
angielskiego I niemieckiego. Rekruta- 
cJa trwa. 094/346-38-62. 


CENTRUM Edukacji Doroslych ZDZ 
Słupsk, Grodzka 9, 842-49-35 prowadzi 
nabór na kursy: palaczy c. o., księgOWOŚCI, 
komputerowe, kasy fiskalne, minimum sa- 
nitarne, mistrz sprzedawca, instruktorów 
nauki jazdy, bhp i inne. _ 
EDUKACJA oferuje opiekę nad dziećmi, k0- 
repetycje z języka angielskiego i niemiec- 
kieg(). ()'601-498-246, 094/34 22-4 44. _ 
JĘZYK polski. Matematyka. 
()'502-283-913. 
- - 
LOGOS niemiecki do matury. Słupsk, 
843-60-10. 
LOGOS rosyjski do matury, Słupsk, 
843-60-10. 
MATEM ATYKA. ()'59/ 8
4
1- 14. _ 
OŚRODEK Wspierania Przedsiębiorczości, 
Tuwima 22 a, 841-3()'32 zaprasza na kur- 
sy komputerowe: podstawowy, fakturowa- 
nie, płatnik ZUS, Excel, Word, księgowość 
komputerowa, intemet, tworzenie stron 
WWW, poczta elektroniczna i inne. 
POLSKI. ().59/84().36-69. 
- - -- 


PROFESJONALNE szkolenie 
przedłużania, modelowania paznokci, 
pedicure leczniczego. Koszalin, 
tel.jfax 094/345-20-96 


ZOZ Koszalin, Zwycięstwa 121, 34-22-561 
kursy: kierowca wózków jezdniowych 
gazowych, transport taksówką, 
certyfikat kompetencji zawodowych, 
przewoz materiałów niebezpiecznych, 
pedagogiczny dla mistrzów. 
instruktorów zajęć praktycznych, czelad- 
nik - mistrz różne zawody, 
bhp, inne. 


.. 


...  
ob 


I 
" 
. 
I 
J 
I 
- 
I 
I 
1 


MEDYCZNE 


" Alergiczne testy, odczulanie, zylaki, 
paJączki.. Zabiegi chirurgiczne LASE- 
REM. CHIRURGIA, NEUROLOGIA 
BICOM - MED" Koszalin, 
Piłsudskiego 73, 340-49-40. 
II Brodawki, kurzajki, wlokniakl, wrasta- 
ące paznokcie, odcIski - laserowo. 
094/3412-875,0.602-187-867. 
I LIKWIDACJA NAŁOGU NIKOTYNOWEGO 
KOSZALIN, SŁUPSK, KOŁOBRZEG, UST- 
KA, StAWNO, SZCZECINEK, 
091/489-19-26. 


OKNA PCV 


DRZWI WITRYNY FASADY 

 
SCHOCO 
INTERNA nONAI 


NAJTAŃSZE Z NAJLEPSZYCH 
JAKOŚĆ Z CERTYFIKATEM 


FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK 
KOSZALIN SlOWIANSKA 11 F 
EL. 34071&4, 3426222,3426226 FAX 3402814 
IRYDOLOGIA - okreslanIe statu zdrowia 
na podstawie badania tęczówki. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia bólów kręgosłupa. "MEGA- 
VITA., Koszalin, WOjska Polskiego 24-26, 
094/341-14-6
. 
Odtruwanie nikotynowe. Słupsk, Lębork. 
094/34-70-496. 
0-503-47-93-87. Ginekolog, zabiegi. 


0-600-558-930. Ginekolog, zabiegi za- 
awansowane. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. 
059/847-50.68,0.602-46-86-31 
ALKOHOLOWE odtruwanie. ESPERAL. Lek. 
med. Marek Jaroszyk. Tel. ()'602-773-762. 
AUDIOLOG, laryngolog - Grażyna Pieróg, 
094/34()'33-35. 
BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne, 
protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin, 
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30. 
BIOENERGOTERAPEUTA. ()'59/84().36-13. 
"BIO-MED KOSMETOLOGIA. przebarwie- 
nia, trwałe usuwanie owłosienia, naczyn- 
ka, lifting bezoperacyjny. 094/346-49-49. 
CEBULA Dorota I WItold - Gabinet StomIto- 
logiczny - pełny zakres, lasery, ultradźwl,kI. 
Poniedziałek, środa, plllłek 16-18.3D. 
Koszalin, Zgoda 9/04, 340-22-61, 
0-602-32-10-64,0-602-873-898. 
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin, ŚWIętego 
Wojciecha 24, 094/34()'39-17. 
CENTRUM Laserowe, chirurgia ogol na, es- 
tetyczna, USG. 094/34()'31-50; 
()'60S-284-307. Pajączki, brodawki, 
zmarszczki, trądzik, żylaki, nerwobóle. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-1()'573, 
0.603-748-588. 
DR n. med. Tomasz Marszalek, 
specjalista chirurg, chirurgia ogólna, 
naczyniowa, rektoskopia, drobne 
zabiegi chirurgiczne, wtorki, 
piątki 15 - 18_ Koszalin, Zamenhofa 26, 
094/ 34()'59-Q0. 
GABINET DĄBROWSKI Wojciech, BRATOŚ 
Ryszard. Chirurgia ogólna: tarczyce, prze- 
pukliny, żylaki... Chirurgia estetyczna: . 
twarz, uszy, nosy, piersi... Liposubcja. 
Cellulitis. CERTYFIKAT HOLENDERSKI. 
Rejestracja, 094/34-21-552, 347-16-64, 
0.601-726-305, 0.601-266-950. 
GINEKOLOG, zabiegi. ()'60 S-38 9-680. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


KLUB Kwadransowych Grubas6w "Efekt". 
Słupsk, Sławno, Koszalin. Dieta Cambrid- 
ge; 059/810-50-62, 0-601-84-76-36. 
KOMPLEKSOWE leczenie chorób przyzę- 
bia, gabinet parodontologiczny Katarzyna 
Roman, Słupsk Sienkiewicza 5a/ 2a 
0.600-047-849, 84-25-100. 
ŁUSZCZYCA, bielactwo. ()'601-214-388. 
MASAŻ przeciwbólowy kręgosłupa. Słupsk, 
Ustka, 841-00-99, ()'501-454-771. 
MEDICAL Beta, Całodobowa Przychodnia 
Lekarska, wizyty domowe, ZRKCH bezpłat- 
nie, lekarze specjaliści, badania kierow- 
ców, medycyna pracy, laboratorium, reha- 
bilitacja, 094/341-10-49. 
MELISSA poleca usługi wysokiej klasy 
speCJalistów w dziedzinach: IRYDOLOGII - 
określenie stanu zdrowia z tęCZÓwki oka 
(młodzież, studenci, renciści, emerYCI zniż- 
ka 30%), AKUPUNKTURY, MASAŻU SPECJA- 
LISTYCZNEGO. Koszalin, ul. Moniuszki 2, 
tel. 34()'35-97. 
ODCHUDZANIE, zdrowie, witalność. Dys- 
trybutor Herbalife, Ewa Żur. 346-03-69, 
342-01-73, ()'501-56-7S-13. 
ODTRUWANIE alkoholowe, również w do- 
mu pacjenta, esperal, 0.602-706-553. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
()'504-366-477. 
PWIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT- 
NIE! OperacJe: przepuklin, tarczycy, żyla- 
ków. laparoskopia. Kruroskopla. 
USG. Koszalin, Szczecińska 32, 
informaCJe: 343-40.64; 
rejestracja, 0.603-990-401. 
SANATUS - Serż Karżanowskl poleca: no- 
woczesne badanie diagnostyczne OBE- 
RON; Zabiegi: akupunktury, MRT, kwanto- 
terapii, masazu, świecowanla uszu. 
Zniżki dla rencistów, emerytów. 
Koszalin, Andersa 26, 34 63-363. 
STOMATOLOG Agnieszka Frątczak, prote- 
tyka estetyczna, znieczulenie, laserotera- 
pia, narkoza, Falata 17, 094/341-33-23, 
094/345-4()'51. 
WWW.KRUPINSKJ.UROLOGIA.PRY.PL 


TOWARZYSKIE 


11111111 Atrakcja Studio 2000, sauna, 
jacuUl, KołDbrzeg, 35-814-48. Zatrudnię. 
1111111 Amor, Kołobrzeg. 0.604-593-576. 
Zatrudnię. 
II MALIBU. Kołobrzeg, 35-188-18. Nowe 
dzlewczynyl Zatrudni,. 
I NICOLETTE. 069/16-82-421. Zatrudnię. 
I Violetta. Kołobrzeg, 3S-171-70. Zatrud- 
A:N2 nię. Zakwaterowanie gratis. 
0-502-058-791, atrakcyjne, mile, dyskret- 
ne. Kołobrzeg. 
0-600-162-195. Słupsk. Aga. 
0-602-649-148. Słupsk. Pamela. 
0-694-331-581. Prywatnie. 
20, 2S-latka. 0.601-866-508. 
22-LATKA. 0.609-239-707. 
AGNES, Kołobrzeg, 3S-163-64. Zatrudnię. 
ANIA,0.603-70S-198. 
ATRAKCYJNE. o.691-74()'253. 
BEATA, ()'505-594-966. 
DŻESIKA Słupsk. 0.606-426-664, 
842-6()'98. 
EKSKLUlYWNA agencja w SZwajcarii po- 
szukuje pań do pracy. 0041-76?-275-667. 
HADES Night Club. Zatrudnimy panie. Ko- 
szalin, 094/3415-827. 
KAMILA, ().504-603-170. 
LANDRYNKA.0.60()'5S-7()'27. 
NIGHT-CWB k/Ustki. ()'504-172-480. Za- 
trudnię_ 
PIĄTECZKA. ()'504-688-S68. 
POSTAW na doswiadczenie. 
()'506-365-459. 
PRYWATNIE. ()'601-866-710. 
-- - 
USTKA, .Havana-Club". ()'601-64-43-94 
-. - - -- 
ZADZWOŃ przyjedziemy, ()'504-641-678. 
Zatrudnię. 
ZADZWOŃ. ()'505-96-96-59. - 
ŹAKLlN, 84-11-484. 
-- 


MATRYMONIALNE 


ENIGMA, Koszalin, Zwycięstwa 148/ 406, 
346-00-00, ()'601-16-57-57. 
NIEMIEC lat 53, 180 wzrostu, bez nało- 
gów pozna panią 40 - 45 lat, znaJomośc 
języka niemieckiego lub angielskiego. 
Wiadomość, 316-53-95. 
- - - 


Wf.klclelom I Pr.cownlkom Firmy ,;zASTA", 
ZBrutdowll Pl'llcownlkom "QS" Słupsk, wszystkim 
Zn8jomym I Kolegom, którzy okazali pomoc i współczucie 
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 


ŚP. 
Ryszarda' Ceynowy 


serdeczne podziękowania 
składają 
ŻOM z C6ft(łł, ZI,clem I Wnukiem 


t(.150 


. 


I I 


Poniedziałek 21 października 2002 r. glos Pomorza 
. 


IM S
rf\CJf\ 
V .	
			

/17858-0017.djvu

			/ 


głos Pomorza 


Poniedziałek, 2\ października 2002 r. 


www .glos-pomorza.pl 
redakcJa @ glo s:p omorza.pl 


8 Jesteśmy jedn . ą z najbardziej ekspansywnych firm handlowych w 
ł..D Europie naszych sukcesach decydują przede wszystkim wy- 
L kwalifikowanJ )racownicy. Dlatego też poszukujemy do naszego 
paw' IIIJ hand'lwego w Słupsku kandydatów na stanOWisko: 


pra 


wnik sklepu 


Od k¥dydat6w oczekulemy: 
. zaa Igazow " . gotowoś i ktywnej współpracy :t 
. dyspC' .yc i O (" 
 
. możliwosci p jęcia pra r}Lpełnym wymiarze godzin" 
. doświadczer..a w handlI. w branży spożywczej 
. umiejętno
'. obsługi k y fisJ<'1!rJej 
Oferulemy: 
. stabilną, interesL i OJpoWiedzł Iną pracę 
. atrakcyjne wyn o nie 
Jeśli wzbudziliśmy Pańslvl n . pro Im o przesIanie listu moty- 
wacyjnego wraz z tycloryse. I I ,wami a skt Inego zdlęc,a na adres: 


Lldl Poiska SP. .0. 


Centrum Dystr Jankowice. 
ul. Przemvsłowd 2. 
62-080 Tarnow odgórne 
z dopiskiem "Sklep w Słups _ e i daniu) 
Dokumentów aplikacyjnych nie odsy'. ntaktuJemy się listownie 
z wybranymi kandydatami. W aplika "'o;imy zawrzeć 
sformułowanie: "Wyrażam zgodę na p - · ie moich 8 
danych osobowych dla potrzeb procesu, II 'godnie .. t- L 
z Ustawą o ochronie danych osobowycll . .u8.1997 r. - 
Dz. U. nr 133,poz. 883)" 


8 


Jesteśmy jedną z najbardziej ekspansywnych firm handlowych w 
Europie J naszych sukcesach decydują przede wszystkim wy- 
kwalifi "i pracownicy. Dlatego też poszukujemy do naszego 
pawilnnu ha! dlowego w Słupsku kandydatów na stanowisko: 


ierownik sklepu 


k8"s1ydat6w oczekujemy: 
. wyksz Ic<>nia minimum średniego 
. gotowości ,łktywnej \ 
 acy 
. moż"iwo I J: ' 'l,la pr Y po miejscem zamieszkania 
. umiej
nośrl si uterz acji założonych celów 
. zaangażo\ nls. dys -z:ycyjności oraz umiejętności pra- 
 
cy w warunkach strE"':;O'\Iych '" 
. doświadc enla w kler waniu z "połem pracowników " 
. stosownyCh II I kar
",...h 
. znajomość j. . mi jego mil WI ziana 
Oferulemy: 
. stabilną, interes IJ owiddz In ł pracę 
. atrakcyjne wyna
rod niA 
. dużą samodzielno
 w dział "ilU 
Jeśli wzbudziliśmy Państwa Za, "im) O zesłanie listu moty- 
wacyjnego wraz z tyciorysem i ś\o\" raZ a "zdjęcia na adres: 


Lldl POls 


P. Z 


. 


Reklama str.i7 


Naczelnik Urz,du Skarbowego w Słupsku 
podaje do pUblicznej wiadomości. te w dniu 24.10.2002 r. 
o godzinie 11.00 w Urz,dzie Skarbowym w Słupsku ul. 
Szczecińska 59 odbędzie si, I licytacja nw. ruchomości na- 
leżących do Roman Stencel zam. Słupsk ul. Romera 12./7: 
1. AutomId do ..... ZI'fCZIIOW owych 
Golden Real Magic - 7 szt. 
wartość szacunkowa 1 szt. - 300,00 zł. 
Wartość szacunkowa 7 szt. - 2.100.00 zł, 
rok produkcji 1994. 
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej. 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. 10.00. Uczest- 
nicy licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 
szacunkowej przed przystąpieniem do licytacji do rąk poborcy skar- 
bowego. 
W wypadku niedojścia do skutku I licytacji, dOla następnego tj. 
25.10.20021'. odbędzie się II licytacja w ww. miejscu o godzinie 
11.00. Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości szacunkowej. 
Urząd Skarbowy nie odpowiada za ukryte wady automat6w zręcz- 
nościowych. Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez poda- 
nia przyczyn.  

 


CIb 
Centrum Dystrybucyjne Ja kowlc . Prz mysłowa 2 
 
62-080 Tarnowo Podgórne (z do. erownik sklepu-Słupsk) 
.Dokumentów aplikacyjnych nie odsylamy, ujemy się listow- 8 
 
nie z wybranymi kandydatamI. w aplikacji p ,ć ś'ormu- rr 
łowanie: ..Wyratam zgodę na przetwarzanie. h osobo- ł..DL I 
wych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie v.ą o ochronie 
danych osobowych z 29.08.1997 r. Dz. U. nr 1 ,poz. 883)". 


Agencja Mienia Wojskowego 
Oddział Terenowy w Bydgoszczy, 
ul. Warszawska lO, 85-915 Bydgoszcz 
mienie tel. O (prefiks) 52 377 00 77. 
377 00 73, fax 377 01 45 
www.amw.com.pl; e-mail: mlenle@amw.com.pl 


OBWIESZCZENIE 


E 


Zakłlld 
Tran_portu 
En.r..tykl 
Spółka z 0.0. 
Grupa ZE Koaza!ln S.A. 


s,dzia Komisarz post,powania upadłoś- 
ciowego Prlldll,blonlwa Produk- 
cYlno' U lIugowo-Handll wiga 
"TAJPAN" lp. I 0.0. w Slclldnku 
zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Koszalinie 
V Wydział Gospodarny postanowieniem 
z dnia 8 października 2002 r., wydanym 
w sprawie a Iygn. akl VU 63/00, 
stwierdzil ukończenie post,powania upad- 
iościawega Przesl,biorslwa Praduk. 
(Yina-Uslugowo-Handlowega "TAJPAN" 
sp. z 0.0. w Sznecinku, wpisanej do 
Rejeslru Przedsi,bian6w pod numerem 
kRS 0000086S91. 


Cheesz jeUzfe 
lIezpieeznie1 
Słłorz
słaj Z 0łłazji 


OkręKIJWa StacJa Kontroli Pl
iazdów w!,pIJlnie 
Z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miei
kieKo w KosUllinie 
UlprasUl w.
zy.
tkich zmotoryzowanych 
w IJniQ('h U-.H patdziernika na ul. Mor.
kq W. 
Ilczpłatnie w.tawimy .(wiatła. sprawdzimy jakość płynu w 
układzie hamulcowym i układzie chłodzenia. 
Zapra.
Ulmy w Kodz. S-/S. !wboty 9-/4. 
Ko.
Ullin, ul. MtJr.
ka W, tel. 34J -5S-7/ 


-11f11 


I I 
GRZEJNIKI, KOT.ł.Y c.o. 
WKł:.ADY KOMINOWE I 
hydro-gaz Słupsk, ul. Jaracza 10, tel. 842 23 60 


rem tY/pJlkBt 
OKNA PCV 
Cieplejsze niż inne! 
WITRYNY, DRZWI, 
ZABUDOWY Z PCV, ALUMINIUM 


- 


Słupsk. ul. Stary Rynek 3 (Millenium). tel. (O-59) 841 37 86 


Firma INTERMARKET poszukuje 
os6b do pracy w domu 
(od zaraz) przy adresowaniu 
kopert, kopertowaniu 
materlał6w reklamowych. 
Bez znaczenia Jest wiek, 
wykształcenie, oraz miejsce 
zamieszkania. 
Zapewniamy zbyt 
oraz dostawę materiałów. 


Gwarantowany zarobek 
1950 zł/miesięcznie. 
Aby otrzymać bezpłatne, 
szczeg6łowe Informacje 
prosimy przesłać sw6j adres 
na adres naszej firmy, 
wraz z wycinkiem ogłoszenia, 
a także dołączyć znaczki (luzem) 
2 szt. x 1,10 zł. 
kt6re przyspieszą przesyłkę. 
INTERMARKET 
at. W. Korfantego 2 
4().{)04 Katowice 


PROMOCJA tjHusqvarna 
Tak tanio, że koń 
I
! 5
mia' 
od 14.10.2002 
do 14.12.2002 


w promocyjnej cenie. 


f)łJ9 ,. 


....- 


12.99*,- 
.. 


'" 


',1 


-ilość maszyn w promocji ograniczona 
Bialogard: Koszalińska 3. (0-94) 312 77 44 . Bobolice: Łąkowa 5. (0-94) 318 73 81 . Bytów: Pochyła 3a. 
(O-59) 572 23 85 . Choczewo: Wojska Polskiego 4/2. (O-58) 572 23 85 . Chojnice: Piłsudskiego 20b. (O 52) 
3972880. Choszczno: Koleiowa 2. (0-95) 765 80 68. Czaplinek: Poznańska 4. (0-94) 375 41 00 . Czarne: 
Młynska S. (O-59) 833 21 68 . Dobrzany: ArmII Czerwonej 3, (0-91) 562 06 78 . Drawno: Choszczenska 87. 
(0-95) 76822 70 . Drawsko: Dworcowa 14, (0-94) 363 2046 . Gryfice Wałowa 34. (0-91) 384 5066 . Kępice: 
Sikorskiego 13, (0-59) 857 61 80 . Kliniska: Pucko I. (0-91) 418 15 84 . Kołobrzeg: I Armil Wojska Polskiego 9, 
(0-94) 354 20 74 . Koszalin: Monte Cassino 2. (0-94) 343 22 23 . Kościerzyna: Drogowców 6, (O-58) 686 74 58 
. Lębork: I Armil Wojska Polskiego 32. (O-59) 862 76 75 . Miastko: Górna 4, (O-59) 857 31 58 . Połczyn Zdrój: 
S-go Marca 4, (0-94) 366 36 00 . Resko: . JednoścI Narodowej 7. (0-91) 395 10 87 . Sierakowice: Parkowa 6. 
(O-58) 684 75 76 . Sławno: Polanowska 41a, (0-59) 81044 96 . S ednek: Boh. Warsza'WY 31-35. (0-94) 372 1602 
. Słupsk: Grodzka 10, (O-59) 842 29 04 . Świdwin: Połczynska 62. (0-94) 365 23 57 . Walcz: DWorcowa 18/7. 
(0-67) 258 04 00 


li! 
... 
>I: 


'I 

) l 

J! 


HURTOWNIA BHP 


JUŻ W SPRZEDAŻY 


A-293 


· kamizelki 
ocieplane 
· ubrania 
ocieplane 
· swetry 
akrylowe 


SZEROKI ASORTYMENT 


II 


76-200 Słupsk, 
ul. Wita Stwosza 11, 
tel. (O-59) 8481502, 
kom. 602 824103  
" 
... 
:3 
a 


Zaprasza 
firmy prywatne I przedsiębiorstwa oraz osoby i
dywidualne do udzia- 
łu w przetargu organizowanym w dniu 24.10.2002 r. o ,odz. 12.00 
w Jednostce Wojskowej Nr 1128-KL-2 wRedzikowie kjSłupska 
W ofercie: 
- SamochoCly clętarowe, terenowe URAL 375, Zlł 131 (furgon), SIar 660 
(furgon. poCIwozie ) 
- Samochód dostawczy Nysa 522 
- all....lkl kołowa: Unu. C-380. Unu. 0.904. Unu. 0.914 I MTZ-82 
(powypadkowy) 
- Samochody osobowe, terenowe UAZ 469B I UAZ 452 (po urządzeniach 
specjalnych) 
- Piu, od6nletny 
- Wtrnlkowy zaarnlacz 'nła,u typ 0.470 na samochodzla Zlt 157 
- Warsztat obsługi smarowniczej (WOS) na samochodzie Star 660 
- Zespoły prądotwórcze AB-4-T/230/M-1/R na ramach 
- Zbiorniki na wodę: 500 I na płozach I 3000 I na przyczepie 2-oSlowej 
D-44A, zbiornik stalowy 50000 I. 
- Kucnnle polowe: KP.120 na plozach, KP-200 I KP-340 na przyczepach 
1-oslowych 0,& 
- Przyczepy łr.wportowe
, typ D-732 - wywrotki, o 1Itdowno6cI3.11 t. 
Urządzenia spycharkowe USCz-55 
Cysterny dystrybutory paliwa o pojemnoŚci 5000 l, typ CD-5 na samocho- 
- dzle Ster 266 
- Cysterny dystrybutory paliwa o pojemnoŚci 7500 l, typ CD-7,5 na samo- 
cnodzle Jelcz 325 
- Cysterna paliwa o pojemnoŚci 11000 l, typ CP-11B, na przyczepie 2-oslo- 
wej 0-83 
- Cysterny paliwa o pojemnOŚci 4000 l, typ CP-4, na przyczepach 2-oslo- 
wych D-46 
- Polowe stacje ładowania akumulatorów PSl-16 na samochodach 
Star 660 (z częściowym wyposatenlem) 
- Bufet polowy na samochodzie Star 660 
- Ciastownia polowa na samocnodzle SIar 660 
- Plac piekarski OPP na przyczepie 2-osloweJ 
Chłodnia na samocnodzle Star 29 
- Przęsła składane most!J BLG 
- Wiertarka stołowa W5-15 
- Wlata o kon.trukcJI .talowaJ o wymIarach 18,0 x s,O I wy.ok06cl 3 m, 
powfarzchnla zabudowy 128 m' - do demontetu. 
Termin prZY.Imowanla wadium upływa 24.10.2002 r. o ,odz. 11.00. 


!EJ 

 


, . I I 


. I . II I I I I . 


I. 


." '...1, I. 


I...... 


I: . I I 
L..L.. ; I: . I. I ."HI ..... :.., I I : 


I '"" 
I '. . I . 


., , 


-II.. I . : 1.1.1. .-t I '" 


, : t. 


. Informacje można uzyskać w OT AMW Bydgoszcz tel. O prefiks 52: 
377.00-77,3770073, wew. 14. 15. 24, 25. 


I E.\o 
"tQ1 
\.
 Wo . ..,,, · fA\ 
- . -I.n
 


J)
 l'l'ktol' S/pitala "\'oje\\ od/kiego \\ h.os/alinil' 
utrudni dw6ch lelUlrzy chlru..,6w 
do Oddziału Chlru....1 0.61..J I Naczyniowej 
Od kandydat6w oczekujemy: specjalizacji II stopnia. umiejętności 
współpracy z zespołem oraz'dzialania w warunkach rynkowych. 
Oferty wstępne zawieraJące: życiorys zawodowy, list motywacyjny 
oraz kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje I doświadczenia 
zawodowe. prosimy przesyłać na adres: 
Szpital Wojewódzki. ul. T. Chałublńskle,o 7. 75-581 Koszalin 
lub pocztą elektroniczną: kbfOllWk.med.pl K-l888 


I cą 

tal 

 WO L:;.;...:. C62 
Dyrektor Szpitala WojewÓdzkiego w Kos,-alinie 
o"aua konkun ofert na I.karzy prow8dzllCYch Indywldualnll pr8ktyk, lekanlut w ukr.... radlolo,lI. 
Wybranej osobie zostanie powierzony nadz6r i koordynacja świadczeń wykonywanych przez lekarzy w ramach 
indywidualnych praktyk lekarskich oraz wykonywanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej. Zakres prac 
Zakładu to: 
* badania KT, 
* badania tętnic m6zgowych i obwodowych, diagnostyczne i lecznicze (embollzacje, angioplastykl). 
* cały pozostały zakres radiologii klasycznej, USG. 
Od kandydat6w oczekujemy: 
a) specjalizacji drugiego stopnia z zakresu radiologii, 
b) doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
c) umiejętności organizowania pracy i sprzedaży usług w warunkach rynkowych. 
Oferty wstępne zawierające: 
* życiorys zawodowy, 
* list motywacyjny. .. 
* kopie dokument6w poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. 
prosimy przesyłać na adres: 
Szpital Wojewódzki w Koszalinie. ul. T. Chałublńsklego 7. 75-581 Koszalin 
w terminie do dnia 15 listopada 2002 r. 
. Konkurs nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu'llstawy o zam6wieniach publicznych. K-l8888
		

/17858-0018.djvu

			JUTRO 


DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


dodatek: 
BIZNES 


Poniedziałek, 21 pa1dziernika 2002 r. 


Integracja europejskiego szkolnictwa wyższego 
Politechnika Koszalińska 
po bolońsku 


Od 2005 roku 


Język obcy 
od I klasy 


Ministerstwo Edukacji Narodowej 
I Sportu chce od 2005 r. wprowa- 
dzlt obowiązkową naukę języka ob- 
cego od pierwszej klasy szkoły pod- 
stawowej. We wtorek rząd przyjął In- 
formację resortu edukacji 
o programie działań na lata 2002- 
2010. 


II II IIII 
1111 1111 
=- 

 ...... CI 
q..;1, ' 

r 
.... . 


1111 IIII 1111 IIII 
II II I II 1111 1111 : 
...-. ,! .
' II 
''«O..... . 
" 


... 


.' c

 
.:" 


Jak powiedziała minister eduka- 
cji Krystyna lybacka na konferencji 
po posiedzeniu rządu, założenia te- 
go programu będą "skonsumowane" 
w przygotowywanej właśnie noweli- 
zacji ustawy o systemie oświaty. Po- 
informowala, że rząd zajmia się pro- 
jaktem nowelizacji ustawy za dwa 
tygodnie, 
W Polsce nauka języków obcych 
zaczyna się obowiązkowo w czwar- 
tej klasie szkoły podstawowej. 
W cZęści szkól wprowadzono ją jed- 
nak wcześniej, na przykład w Gdyni 
w/adze samorządowe zdecydowały 
się na naukę języka obcego 
we wszystkich szkolach podstawo- 
wych jut w trzeciej klasie. Według 
danych MENiS, w roku szkolnym 
2001-2002 w klasach l-III szkól pod- 
stawowych Języków obcych uczy/o 
się ok. 700 tys. dzieci w całej Pol- 
sce. 
W programie działań MENIS 
na najbliższe lata zapisano także 
wprowadzenie ustawowego obo- 
wiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 6-letnich 
jako etap przejściowy przed obni!e- 
niem wieku rozpoczęcia edukacji 
oraz stopniowe upowszechnienie 
edukacji przedszkołnej dzieci S-let- 
nich. 
Obecnie obowiązkowa nauka 
w polskim systemie edukacji rozpo- 
czyna się w wieku siedmiu lat 
w szkole podstawowej. Wprowadzo- 
ne w latach siedemdziesiątych "ze- 
rówki" (oddzia/ przedszkolny przy- 
gotowujący do nauki w szkole) nie 
j są obowiązkowe, nie stały się więc 
powszechne, szczególnie na wsi. 
Rodzice nie mają obowiązku posy- 
lania dziecI do zerówki. Zerówki mo- 
gą być prowadzona zarówno 
przy szkołach podstawowych, jak 
I przy przedszkołach. 
W roku szkolnym 2001-2002 
do zerówek chodzi/o 96,4 proc. 
dzieci miejskich i 87 proc. dZieci 
wiejskich. Równocześnie do przed- 
szkoli uczęszcza/o 48 proc. dzieci - 
w mieście 60,5 proc., a na wsi 33 
proc. 
Rządowy projekt nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty przewi- 
duje wprowadzenie obowiązkowych 
zerówek od 1 wrzaśnia 2003 r. 
Program zakłada także zapew- 
nienie dzieciom i młodzieży profi- 
laktycznej opieki zdrowotnej 
w szkole oraz raalizację badań 
przesiawowych, umożliwiających 
wczesną diagnozę i terapię zabu- 
rzeń słuchu, wzroku i mowy wśród 
dzieci. MENiS chce także, aby 
wszyscy uczniowie mieli zapewnio- 
j ną możliwość spożywania posiłków 
I na terenie szkoły. 
Wśród celów i zadań oświaty 
na najbliższe lata zapisano również: 
podniesienie Jakości nauczania, 
działania zmierzające do większego 
motywowania uczniów do nauki, 
a także wyrównywanie szans edu- 
kacyjnych i przystosowanie systemu 
edukacji do potrzeb rynku pracy. 
Rząd chce, aby uczniowie mieli 
większe możliwości korzystania 
z technik informatycznych. W tym 
celu, zdaniem lybackiej. niezbędna 
jest zmiana systemu kształcenia na- 
uczycieli. 
Rząd proponuje, aby kształcenie 
to od 1 paMziernika 2004 r. obej- 
mowa/o: przygotowanie merytorycz- 
ne do nauczania jednego lub dwóch 
przedmiotów, a także odbycie se- 
mestralnego treningu pedagogicz- 
nego w szkole. Nauczyciele musieli- 
by wykazać się ponadto znajomo- 
ścią języka obcego na poziomie 
zaawansowanym, a także certyfika- 
tem umiejętności z zakresu techno- 
logii informatycznych. 
Obecnia, jak poinformowała mi- 
nister edukacji, tylko polowa pracu- 
jących nauczycieli ma jakąś wiedzę 
na temat informatyki, a jedynie 20- 
30 proc. wykorzystuje te techniki 
w nauczaniu. 


Jak już informowaliśmy, Politechnika Kosza- 
lińska dołączyła do grona ponad 600 uczelni - 
sygnatariuszy WIELKIEJ KARTY UNIWERSY- 
TETÓW EUROPEJSKICH. Rektor uczelni prof. 
Krzysztof Wawryn złożył swój podpis pod tym 
dokumentem podczas uroczystości zorganizo- 
wanej 18 września w Uniwersytecie Boloń- 
skim. Drugą polską uczelnią, która jednocze- 
śnie dostąpiła tego zaszczytu, była Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie. 


'" 


. . 


Sygnatariusze 
Wielkiej Karty 


ności - zagwarantować wolność 
student6w I zapewnić warunki, 
w kt6rych mogą oni przyswajać 
kulturę oraz wyksztalcenie będące 
celem ich studi6w. 
4. Uniwersytety - szczeg61nle 
w Europie - uwataJEI wzajemną 
wymianę informacji i dokumentacji 
oraz częste wsp61ne działania 
na rzecz rozwoju nauki za nlezbęd- 
nedmsm
gopo
ępuw
dz
 
Uniwersytety obecnie, podob- 
nie jak u zarania swych dziej6w, 
popierają swobodne przemiesz- 
czanie się nauczycieli i student6w, 
stwierdzają ponadto: wspólna poli- 
tyka rownoważnego statusu, tytu- 
16w naukowych. egzamln6w (nie 
dyskryminując przy tym dyplom6w 
narodowych) oraz przyznawania 
stypendl6w są niezbędne dla wy- 
pełniania Ich powolania w obec- 
nych warunkach. 
My, nitej podpisani rektorzy, 
w imieniu naszych uniwersytet6w 
zobowiązujemy się uczynić wszyst- 
ko co w naszej mocy, by nakłonić 
poszczególne państwa oraz odpo- 
wiednie organizacje ponadnarodo- 
we do kształtowania swej polityki 
według wskazań tej Wielkiej Karty 
wyrstającej jednomyśłną wolę uni- 
wersytet6w. kt6rą niniejszym de- 
klarujemy i oświadczamy". 


pracy pomiędzy wszystkimi naro- 
dami europejskimI oraz glęboko 
przekonani, ze narody i państwa 
powinny lepiej uświadomić sobIe 
rolę, jaką przyjdzie pełnić uniwer- 
sytetom w zmieniającym się i co.. 
raz bardziej międzynarodowym 
spoleczeństwie, stwierdzamy, co 
następuje: 
,. U schyłku naszego tysiącle- 
cia przyszlość ludzkości zalety 
przede wszystkim od rozwoju kul- 
turalnego, naukowego I technicz- 
nego i te kształtuje się on w ośrod- 
kach kultury, wiedzy i badań na- 
ukowych, jakimi są prawdziwe 
uniwersytety. 
2. Zadanie uniwersytet6w, Ja- 
kim jest szerzenie wiedzy wśr6d 
młodych pokoleń, oznacza, it 
w świecie wsp61czesnym muszą 
one slutyć r6wniet całemu społe- 
czeństwo, atakte, it kulturalna, 
spoleczna i ekonomiczna przy- 
szlość spoleczeństwa wymaga 
znacznych naklad6w na rozw6j 
szkolnictwa wytszego. 
3. Uniwersytety muszą dać 
przyszlym pokoleniom wykształce- 
nie i wychowanie, kt6re zapewnia 
szacunek dla wielkiej wsp6łzalet- 
ności pomiędzy środowiskiem na- 
turalnym a naszym życiem". 


trzebom otaczającego nas śWIata, 
jego dZIałalność naukowa I dydak- 
tyczna musi być moralnie i intelek- 
tualnie niezależna od władzy poli- 
tycznej i ekonomicznej. 
2. Działalność naukolła i dy- 
daktyczna w uniwersytetach musI 
być ze sobą nierozerwalnie zwią- 
zana (...). 
3. Swoboda prowadzenia ba- 
dań naukowych i kształcenia jest 
najbardziej fundamentalną zasadą 
życia uniwersyteckiego. a rządy 
i uniwersytety w miarę swoIch moż- 
liwości muszą zapewnić poszano- 
wanie dla tego podstawowego wa- 
runku. (...) 
4. Uniwersytet Jest powIernI- 
kIem europejskiej tradycji humani- 
stycznej, nieustannie dąży do osią- 
gnięcia wiedzy uniwersalnej. wy- 
pelniając swe powolania 
przekracza on granice geograficz- 
ne i polityczne oraz zaspokaja 
istotną potrzebę poznania i oddzia- 
ływania różnych kultu": 


z 1998 roku i podpisana rok p6t- 
niej DeklaraCJa bolońska. Doku- 
menty te sankcjonują pojęcie "Eu- 
ropy Wiedzy", w której granicach 
są tak!e kraje Europy Poludniowo- 
-Wschodniej. DeklaraCJę bolońską 
podpisali przedstawiciele rządów 
państw europejskich, wśród któ- 
rych nie zabrakło reprezentanta 
polskiego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu. W ten sposób 
rząd zostal zobowiązany do współ- 
uczestniczenia w "Procesie boloń- 
skim". 
Opracowany przez MENiS har- 
monogram wdra!ania Deklaracji 
bolońskiej przawiduje, ze w Polsce 
w roku akademickim 2004/2005 
absolwenci obligatoryjnie będą 
otrzymywać dyplom razem z suple- 
mentem w języku angielskim, za- 
wierającym pelną informację o ro- 
dzaJu ukończonych studiów oraz 
nabytych kwalifikacjach akademic- 
kich i zawodowych. 
W polskich uczelniach nadal I 
będą wdra!ane systemy kredytów 
TempuslPhare i Socrates/Era- 
smus oraz rozwijać się będą pro- 
gramy wymiany nauczycieli akade- 
mickich i studentów pomiędzy I 
uczelniami polskimi i europejskimi. 
W lipcu 2001 roku powstała 
Państwowa Komisja Akredytacyj- I 
na (miniater edukacji powołał 
do niej m. in. pro!. Zdzisława Piąt- 
ka z Politechniki Koszalińskiej). 
Przedstawiciel MENiS uczestniczy 
w seminariach służących .kształto- 
waniu wspólnej, europejskiej rze- 
czywistości akademickiej. 
MALGORZATA KOLOWSKA 
FOl. WIEŃCZVSŁAW SPORECKI 


Magna Charta Universitatum - 
powstała w 1988 roku (zakres po- 
jęcia uniwersytet" w krajach Euro- 
py Zachodniej jest szerszy aniżeli 
w Polsce i obejmuje takze uczel- 
nie techniczne - odpowiedniki na- 
szych politechnik). Podpisanie do- 
kumentu przez rektorów uczelni - 
głównie z Europy Zachodniej - by- 
/o fragmentem obchodów 900-le- 
cia Uniwersytetu w Bolonii. Pierw- 
si sygnatariusze swoje podpisy 
z/ożyli 18 września 1988 roku. Do- 
k/adnie w rocznicę tamtego wyda- 
rzenia zaproszono do Bolonii ko- 
lejnych rektorów: trzech uczelni 
włoskich, dwóch polskich i po jed- 
nej z Anglii, Portugalii, Grecji, Tur- 
cji i Rosji. 
Pro!. KrzY$ztof Wawryn podkre- 
śla niezwykle podniosły nastrój 
spotkania w Bolonii. Mówi zara- 
zem, że fakt dołączenia do gro- 
na sygnatariuszy Magna Charta 
Universitatum ma przede wszyst- 
kim wymiar moralny, sankcjonuje 
bowiem trwającą już od wielu lat 
aktywną obecność koszalińskiej 
uczelni w europejskiej społeczno- 
ści akademickiej. 


Jednomyślna wola 
uniwersytetów 
"I. Dla zachowania wolności 
w dzia/alności naukowej i dydak- 
tycznej wszyscy czlonkowie spo- 
łeczności uniwersyteckiej muszą 
mieć dostęp do środk6w umożli- 
wiających realizację tej wolności. 
2. Zatrudnianiem nauczycieli 
oraz regulacją ich statusu musi 
rządzić zasada, it działalność na- 
ukowa jest nierozerwalnie związa- 
na z dydaktyczną. 
3. Każdy uniwersytet musi - 
uwzględniając szczeg61ne okolicz- 


Karta dla przyszłości 


Państwom I sumieniu 
narodów 
Rektorzy "obwieszczają funda- 
mentalne zasady, które muszą, te- 
raz i zawsze, wspierać powolanie 
uniwersytet6w. 
. 1. Uniwersytet jest autonomicz- 
ną instytucją (...). By sprostać po- 


"Proces boloński" 
w Polsce 


W preambule, sformułowanej 
14 lat temu, czytamy: "My, niżej 
podpisani rektorzy uniwersytet6w 
europejskich, (...) na cztery lata 
przed zniesieniem granic pomię- 
dzy krajami Wsp61noty Europej- 
skiej, w oczekiwaniu ścisłej wsp61- 


Magna Charta Universitatum 
zapoczątkowała proces integracji 
europejskiego szkolnictwa wyższe- 
go. Kolejnymi kamieniami milowy- 
mi byJy Deklaracja sorbońska 


L-" -M A 


REK 


Na razie jest projekt 
Doradcy zawodowi w szkołach  BANK DOBRYCH RAT l!! 
 
DWA WIEKI TRADYCJI !n 


Mlnłsterstwo Edukacji Narodowej J Sportu 
chce, aby w szkołach pracowali doradcy 
zawodowI. MIeOby oni m.In. prowadzić za. 
jęcia związane z wyborem kierunku kształ- 
cenia I zawodu. 


MENiS planuje uruchomienie 
studiów podyplomowych ksztalcą- 
cych szkolnych doradców zawodo- 
wych - poinformowano w czwartek 
podczas konferencji "Perspektywy 
poradnictwa edukacyjno-zawodowe- 
go w Polsce". Obecnie poradnictwem 
zawodowym dla uczniów zajmują się 
poradnie psychologiczno-pedagogicz- 
ne. Prowadzą one konsultacja indywi- 
dualne dla osób zainteresowanych 
i różne formy pomocy grupowej. (PAP) 


Z satysfakcją Informujemy, i8 jako jedna 
z nielicznych firm z plafformy finansowej 
w Polsce spełniamy wymagania 
USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKJM 
Dl U nr 100 pozycja 1081 z dn. 18.09.2001) 


Zakończono już prace nad pro- 
jektem nowalizacji rozporządzenia 
w sprawie zasad udzielania i organi- 
zacji pomocy psychologiczno-peda- 
gogicznej w publicznych przedszko- 
lach, szkolach i placówkach. 


20.000 PLN 
rata 213 PLN 


SPECJALNA OFERTA JESIENNA: 
6- wlasnoręczne oświadczenie o dochodach 
(i- całkowity koszt: 35,6% (plan spłat 120) 
6- weryfikacja do 24h 

- profesjonalna obsluga 
6- opłata zwrotna 4% (na zasadach DWU) 
(i- żadnych losowań 
Z NAMI POCZUJESZ GRUNT POD NOGAMI 
NIE STRASZNE CI BĘDĄ INNE ZADł.UŻENIA 
DLA KAŻDEGO KLIENTA NIESPODZIANKA - UPOMINEK! 
ZAPRASZAMY: SŁUPSK, ul. Kołłątaja 1a (Hala Wokulski, Ip,), tel. (59) 841-36-52 wew. 352 


ł - 
50.000 PLN 
rata 532 PLN 


R-' EK L A M A 


(j e ) 
PKO BANK POLSKI 
(fi SPÓŁKA AKCYJNA Szanowni Klienci! 
Od 26.10.2002r. II Oddział PKO Banku 
Polskiego SA w Słupsku przy ul. 11 Listopada 2 
będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00. 18.00. 
We wszystkie soboty zapraszamy do I Oddziału Centrum 
w Słupsku przy ul. Banacha 12 oraz do Agencji naszego 
Banku. 
Wykaz placówek i bankomatów PKO Banku Polskiego 
Spółki Akcyjnej dostępny jest w Oddziałach.. 


1t 
Dl 


.. 
. 


70.000 PLN 
rata 745 PLN 


ŚRODKI CELOWE 
>FUNDUSZ EURO 2002< 


(PAP) 


. ..
		

/17858-0019.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 21 pazdziernika 2002 r. 


I 
... . 
........ 
l' . '. 


SZUKAM PRACY 


20-L£TNIA, technikum 
hotelarskie, znajomość angielskiego i 
. niemieckiego, prezentacja: 
praca - recepcjonistka, 
kelnerka - barmanka 
(minimum sanitarne), 
059/B145-625, 
0-607-54-16-97. 
23-L£TNI, mechanik, wykształcenie 
średnie, doswladczeme 
w handlu, prawo jazdy kat. B, 
obsługa komputera, podejmie 
każdą pracę. 
0-59/843-95-61. 
46-LATEK, technik mechanik, 
dYSPozycYJny, duży staż 
pracy, znajomość metalurgii. 
0-600-735-641. 
DOŚWIADCZENIE w pracy biuroweJ, dys 
POZYCYjna, dobra 
znajomość komputera, 
łatwość nawiązywania kontaktów. 
Tel. -grzeczn o 0-609.Q9-0 9-72. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glus-pomorza.pl 


I i.... 
.I.':
. 


r ..
.. 
I .I
I..
. 


SZUKAM PRACY 


SZUKAM PRACY 


24-L£TNIA, magister historii. 
absolwentka, obsługa komputera 
I biura (podstawy kSięgowości 
komputerowej), kreatywna, 
odpowiedzialna, lubiąca kontakt 
z dziećmi. 0-601-884-205. 
28-L£TNIA, licencjat WSZ, 
doświadczenie w. kadrach 
i księgowości, sekretariacie. 
LOjalna, dyspozycyjna, sumienna 
szuka pilnie jakiejkolwiek pracy, 
tel. 845.32-36. 
21-LATKA, wykształcenie 
średnie handlowe podejmie 
pracę (prawo jazdy kat. B, 
minimum sanitarne, kurs 
handlowy z zasad funkcjonowania 
przedsiebiorstwa). 
0-506-408-531. 
46-LATEK - proste prace 
domowe, malowame, tapetowanie, ślu- 
sarskie, hydrauliczne, inne. 
0-600.735-641. 


ABSOLWENTKA akademii medycznej, 
kierunek: zarządzanie w opiece 
zdrowotnej, podejmie pracę 
na terenie S1upska. 
0-503-409-555. 
ELEKTRYK - prace 
konserwacyjne, 
pomiary do 1kV, 
tel. 094/346-56-11. 
ELEKTRYK - uprawnienia 
SEP + pomiary, naprawa 
zgrzewarek impulsowych, 
tel. 317-14-10. 
EMERYT mundurowy, licencja 
ochrony, samochód pOdejmie 
dodatkową pracę, 
094/35-12-581. _ 
INFORMATYK, programista, 
projektowanie I administraCJa 
baz danych, tworzenie 
serwisów intemetowych. 
059/810-61-59. 


DZiałamy na rynku polskim od ponad 6 lat i zaJmUjemy się udzielaniem pozy czek w domu Klienta. 
Nale;ymy no hrytyjskle) grupy kapitałowe) Provident Financlal Pk, która on , 20 lat jest liderem na ryn- 
ku hrytyjsklm w świadczeniu tego typu uslug. 


Lubisz prac, z lud:łmi1 
Jesteś komunikatywny? 
Umiesz wyznaczać aobie cele I realizować Je? 
Chcesz powi,kszyć swój bud:łet domowy? 
Zapraszamy do w.półpracy w charakterze 


PRZEDSTAWICIELA 


w miastach: Koszalin - S/anów, Kołobrzeg, BIałogród, Darłowo, Polanów 
lich okolica 


Będziesz odpowiedzialny za udzielanie pożyczek w domu klienta oraz cotygodniowe przyjmo- 
wanie spłat. 
Oferujemy: . współpracę z renomowaną firmą finansową' bezpłatny system szkołeń . atrakcyjny 
program motywacYJny dla najlepszych Przedstawicieli 


PROVIDENT 
,,
 


Zadzwoń I 
tel. (094) 347 1800 (01) 


infolinia: 0801 124 124 


... . 
...I:
. 


SZUKAM PRACY 


... . 
.I.I.'
. 


SZUKAM PRACY 


Kariera str. /9 


... . 
.....:
. 


SZUKAM PRACY 


KIEROWCA BDE, świadectwo, 
paszport. Słupsk, 0-506-367-103. 
KIEROWCA z kategorią C + E 
poszukuje pracy. Posiada wszelkie bada- 
nia i duże doświadczenie. 
Kontakt: 0-605.722-45B 
KOREPETYCJE (mgr): matematyka, 
fizyka. mechanika. chemia, 
informatyka, szkola 
podstawowa, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalne. 
0-59/Bl1-36-81 po 20-tej. 
MGR fizyki z uprawnieniami 
pedagogicznymi, studia zaoczne: 
matematyka z informatyką, 
poszukuje pracy w S1upsku 
lub oko
icy. 0-prefi
s-59/811-3
 
MŁODA fryzjerka damska 
szuka pracy na terenie Słupska, 
059/843-54-53. 
MYCIE okien, sprzątanie 
klatek, prace domowe. 
0-602-748-872. 
ODPOWIEDZIALNA, solidna, 
dyspozycyjna, z grupą inwalidzką 
podejmie każdą pracę. 
0-59/84-35-618. 
PODEJMĘ prace dorywcze 
- opieka, sprzątanie, 
prace domowe (na terenie Słupska). 
0-608.Q8-77 -63. 


.!!Ww .glos-pomorza.PI ' 
l 
?  
4) 
O 
O 
! . 


Słupska Filia firmy 
POST DATA S.A. 
poszukuje kandydatów 
na stanowisko: 
Informatyk/Serwl.ant 
Wymaljania: 
- wyksztalceme Informatyczne 
lub pokrewne 
- bardzo dobra znajomość: DOS, 
Windows 911/2000, Novall 
- dobra znajomość zagadnień SIe- 
ciowych LAN,WAN 
- doskonala znajomość kompute- 
ra (obsługa, konserwacja I mo- 
dernizacja) 
prawo jazdy (mile widziany wla- 
sny samochód). 
CV I list motywacyjny prosz, 
sklad8Ć:szczecln@po.tdata.pl 


PILNIE poszukuję pracy 
fizycznej. Uprawnienia, prace 
leśne, budowlane, itp. Proszę 
o zdecydowane, przemyślane 
propozycje. Chętnie wyjadę 
w teren. Dzwoń: 0-691.Q88-206 
- całą dobę. 
- 
--- 
POSZUKUJĘ pracy uczciwej, 
mogę robić wszystko. Jestem 
młody. uczciwy. 

Z'łI0 ń: 0-691
B8-206 - calą dobę 
SPRZEDAWCZYNI - minimum 
sanitarne, znajomość kasy 
fiskalnej, przyjęcia towaru, 
dyspozycyjna, duży staż pracy. 
0-600-654-392. 
ŚWIADClYMY usług i bud o wlan e 
TANIO (gładzie, glazura, 
płyty karton -gips, malowanie). 
Koszalin, 0605-894-295; 
0602-8B6-390. 
TANIOI Dwie uczciwe, 
odpowiedzialne, dyspozycyjne 
studentki, chętnie przyjmą 
sprzątanie mieszkań, opiekę 
nad dziećmi, 0-691-966-240 
lub 0-691-966-264. 
WYKONAM stroiki, wiązanki, 
pogrzebowe, solidnie, dobór 
kwiatów do uzgodnienia. 
0-602-748-872. 


WYKONUJĘ remonty mieszkań komplek- 
sowo.0-505-617.Q50. 
- - 
ZAOCZNA studentka zaopiekuje 
się dzieckiem / dziećmi. 
Możliwość nauki języka 
niemieckiego w formie zabawy. 
0-59L84-13.QB7 =----- 
ZAOPIEKUJĘ sie dzieckiem. 
Kontakt: 059/844-34-15. 
--- - ___o - 
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - 
059/840-01-19. Poważne oferty. 
ZDYSCYPLINOWANA, doświadczona, 
wykształcenie średnie 
techmczne, pilnie podejmie 
pracę biurową. Czy 
jest pracodawca. 
który przyjmie do pracy 
samotną 
matkę? 0-59/842-34-81, 
0-503-667-849. 


... . 
.....:
. 


DAM PRACĘ 


TELEWIZJA Kablowa .Vectra' 
poszukuje doradców klienta 
w Lęborku. Spotkanie 
z kandydatami 
23 października, godz. 16.30, 
Szkoła Podstawowa nr 8, 
ul. Mireckiego. 


Spółka zatrudni do nowo organizowanego składu opału 
i skupu surowców wtórnych w Koszalinie 
- ma'8Zynler. - wykllZtalcenle 'rednie, wiek do 40 lat 
- opsntor. koperki hydreullczneJ 
Spotkanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 23.10.2002 r. w Koszalinie 
ul. Bohaterów Warszawy 4a w godzinach 10 - 12. Zainteresowani winni 
zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie. K.1887 


Biur I 


I gl I 


. 


[KOSZALIN 
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w 1001. 8-17. 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12. 347 35 11 
Biuro Reklarnytel. (094) 347 3510, 347 35 03/04/05/14, 
tel./fax (094) 347 35 06/07 
· (."'11 ",'. ul. Ratuszowa 3, pok.12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55 
."O("O(:(IłI
I.:t:. pl. Wolnoicl10 - Wlodz. 9-16 
nad sklepem .Rossman' (wejście od ul. Bah. Warszawy) 
tel./fax (094) 31 403 11 


. 


, riero 
poniedziałek 


. 


. 


. 


. 


, 


, 


. . 


lznes 


wtorek 


od k;p.dachem 
czwartek 


kazja 


,. 


drowo 


. 


ufo 


Mltota 


. 


I 


. 


prom 


. 
J 


o szczegóły pytaj naszych specjalistów ds. reklamy. 
Wynegocjuj najlepsze warunki. 


Biura reklamy 
75-004 Koszalin' 
ul. Mickiewicza 24 
teL/fax 347 35 03 
tel.jfax 347 35 04 
teL/fax 347 35 06 
teL/fax 347 35 07 
tel. 347 35 05 
tel. 347 35 14 
76-200 Słupsk 
ul. Sienkiewicza 20 
teL/fax 840 32 51 
teL/fax 84117 43 
Biura ogłoszeń 
Koszalin, ul. Mickiewicza 24 
teL/fax 347 35 12, 347 35 15 
Słupsk, ul. Sienkiewicza 20 
teL/fax 842 51 95 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3 
tel.jfax 352 78 55 
Szczecinek. pl. Wolności 10 
teL/fax 374 03 11 
Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 
tel. 822 82 80 
Lębork, ul. Armii Krajowej 16 
teL/fax 862 55 88 


I glos Pomorza I 


SZUKASZ PRACY? 


--------------------. 
J 
I 
I 
I 


Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne w poniedziałkowym dodatku "Kariera" 
w rubryce wSzukam pracyW 


(dotyczy tylko osób fizycznych noe prowadzących działalnoścI gospodarczej). 
Kupon na Jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne. 

 Tutaj proszę wpisać tresć ogłoszenia drukowanymi literarni maksymalnie do 20 słów. 


to 


_. _.......................__..................__.........__ ...................... .. .... h...n................ .___.... ..___n__. ........ ....... .-.. 


ogIoszenle należy dostarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń "Głosu Pomorza" lub wysłać pod adresem; 
Biuro Ogłoszeń "Głosu Pomorza", 75-0Q4 Kpszalin, ul. Mickiewicza 24 (Z dOPISkiem "Szukam pracy"). 


ogIoszenle na najbliższy 
poniedziałek należy 
dostarczac do srody. 


I głos Pomorza I 


. .. 


Dane zlecającego tdO wiadomości redakcji) 
,-----------------------------------------1 
I I 
I I 
: .................u......;;;.ię.i.na
;sko...............uu.......... ...........j)O(iP.s...........: 
I I 
I I 
: ................................................dokiadnyad;
................................................ : 


------------------------------------------ 
---------------------------------------------- 


SZUKASZ PRACY? 


-- - - - -- -- -- - - -- - - ---. 
I 
I 
I 
I 


o\- 


Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne w poniedziałkowym dodatku "Kariera" 
W rubryce wSzukam pracyW 


o\- 


(dotyczy tylko osób fizycznych noe prowadzących dzl 
Kupon na Jednorazowe bezpłatne ogłoszenie d 

 Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanymi litera 
1)()ŚW,4'l){3gl:tJt1t. - -." _.. ..t...... .._. 


u Bi ń "Głosu Pomorza" lub wysłać pod adresem; 
. Mickiewicza 24 (l dopiskiem "Szukam pracy"). 


ne ającego (do wiadomości redakcji) 
-----------------------------------------. 
: ......f!
.
 t!!!!!.!4
?... ......... ...............................: 
1 imię i nazWIsko podpiS I 
: ......
!!...?........?
-.(?.(?.!!..
f?.?1!14'?JJ.............. : 
I dokladny adres I .. 
==========================================----
 


g
 
s P
 mO
aj 


ł- 


to 


...
		

/17858-0020.djvu

			str. 20 Kariera 


SKLEPY 
SPORTOWE 
ZAPRASZAJĄ 


.1 ';J.JJ
lł.) 1 
j..i...J.1..J :J...LJ 
eraz 
na ch odlle dni - ciepła od2iez 
. 

[j " BAUGI 


KOSZALIN, ul. Dworcowa 17 tel 342-09-54 
KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 90 tel. 343-51-12 
SZCZECINEK, PI. Wolności 16 tel. 372-32-43  e ł POLITECHNIKA KOSZAlINSKA 
f ( --..:-
 WYDZIAł EKONOMII I ZARZĄDZANIA 
KATEDRA RACHUNKowołcl I FINANS6w 
organizuje studia podyplomowe 
II edycja 


I. UBEZPIECZENIA I KADRY. 
2. SYSTEMY PODATKOWE I FINANSE (program studiów wzbogacony jest o laga- 
. dnienia przygolowuiące do egzaminu na uslugowe prowadzenie ksiąg). 
3. ADMINISTROWANIE FINANSAMI JEDNOSTEK BUDtnOWYCH (studia skie- 
rowane są do głównych ksitgowych jednosIek budżelowych). ; 

 
oli 


Politechnika Koszalińska Wydział ElconomllI larzqdzanla 
ul. Kwlatkowsl!!ego 6E, 15-363 Koszalin, p. 324A, tel. (0-94) 34-39-204, teljlax 10-94) 34-39-160. 


r 


PRASA POMORSKA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:  konsultant ds. promocji (kod ref. ,prom1 
wvmaganla: 
- wykształcenie mln. średnie, 
- prawo Jazdy kat. B, 
- umiejętność obsługi komputera, 
- znajomość lOkalnego rynku mediów. 
- zmysł plastyczny, 
- kreatywność, dyspozycyjność, 
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
mile wIdziane: 
- umiejętność prowadzenia rozmów handlowych, 
- znajomość specyfiki działań BTL. 


Wszystkich zamteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 28.10.02 r. CV ze 
zdjęciem, odręcznego listu motywacyjnego oznaczonych podanym wyżej 
kodem referencyjnym oraz Inlormaclą o tytule gazety, w której spotkaliście się 
Państwo z tym ogłoszemem pod adres: 
Koncern Wydawniczy FORUM, Dział Marketingu, ul. Mickiewicza 24, 
75-004 KOlzalin, "kod reI." 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzame mOich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych (DZ.U. nr 133/1997. poz. 883). 
DOkumenty me będą zwracane. Skontaktujemy Się tyłko z wybranymi osobami 


I Tak wynika z sondażu 
Często i chętnie słuchamy muzyki 
Preferencje muzyczne Polaków 
Czy lubimy słuchać muzyki? Jakli muzyk, najbardziej lubimy 
Muzyb współczesna 78 
czerpiąca z folkloru 
Pop_ 53 

1udowa_52 
Disco poIo_ 47 w" 
Rod_ 44 
Muzyka poważna _ 32 
5 I Reagge_31 
Nie w" Hip hop" 22 
Wo: TNS OBOP Infografika PAP 


92 proc. Polaków lubI, gdy muzyka 
towarzyszy Im w codziennych zaJę- 
ciach lub odpoczynku - wynika 
z sondatu przeprowadzonego przez 
TNS OBOP. 


Większość z nas slucha muzyki 
często lub bardzo często. Ponad po- 
lowa badanych (54 proc.) zadekla- 
rowała, te bardzo lubi słuchać mu- 
zyki. Tylko 8 proc. Polaków przyzna- 
lo. te słuchanie muzyki nie sprawia 
im przyjemności. Dwie trzecie bada- 
nych (66 proc.) zadeklarowało, it 
słucha muzyki często lub bardzo 
często. Co czwarty Polak (25 proc.) 
słucha muzyki czasami, co dziesiąty 
I (9 proc.) - ma z nią kontakt rzadko 
lub wcale. Ulubionym gatunkiem 
muzycznym Polaków - jak wynika 
z sondażu - jest muzyka pop czer- 
piąca z folkloru - lubi ją 78 proc. ba- 
danych. Ponad połowa badanych 
zadeklarowała, te słucha popu (53 
proc.) I muzyki ludowej (52 proc.). 
Nieco mniejszym zainteresowaniem 
Polaków cieszy się rock - Jego siu- 


I 
" 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


54 


Bardz 


'\  


chanie deklaruje 47 proc. respon. 
dentów, i disco-polo - słucha go 44 
proc. badąnych. Jedna trzecia Pola- 


REKLAMA 


1.799 zł I 1 789 zł I 1.799 zł I 


Szkola Średnia 
z maturą w ciągu 
jednego roku 
Zajęcia W soboty i niedziele. 
Czelne 130 zł m-c 

)....... 1IIpIk14H7.u 
r J: r..,.. ....... 
I .1, &6iop. ...,... '. 


całodobowy 0606 724 712, 


1.799 zł I 1.799 zł I 1.789 zł I 


.I)II
(
I
 
2-1
IJNK(
V.JNI
 
1.799 zł I 1.799 zł I 1.799 zł I 


II Ił IJ't"t'() 
KoIobrze" B8Ityck. S 
(094) 35-188-11 


.) --.I J(lł.) I) 
j..i...J.1..J :..J.1..j.:.J 


SKLEPY 
SPORTOWE 
ZAPRASZAJĄ 


na cJntlrJdinsl dnl!- ciepkJ/ tJdll1e1: 
[EmmJ 


. f..'r-\"r- 


KOSZALIN, ul. Dworcowe 17 tel. 342-09-54 
KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 90 tel. 343-51-12 
SZCZECINEK, PI. Wolności 16 tel. 372-32-43 


· DU ODBIORCÓW HORTOWYCH ATWaJNE UPUSTY I PREFERENCYJNE WARUNKI PłATNOśCI 
· POLECAMY USłUGI W ZAKRESIE ROZWUNKU WAGONÓW I USłUGI TRANSPORTOWE 
MAnRWÓW SYPKICH ZESTAWAMI SAMOWYWOWAwmMI O POJElNCKa NAaEP 
OD 311 1 00 5011 Z Pl.ANDEUM
 NA nRENIE CAłEGO KWU 
· USłUGI: FADROMA t-34, łADOWARKA UN-051, 10lK 
!J YQ 11JE!.. ;ffJ;f;J j!JJJJJł 
!Jrł:ł
 -
'l;IJ
'J Z; ;;:ł'E'.J J;I;fU:1!JJ !J /l1:.; 
'l
IJnUllEJl 
Brykiet węglowy 
· worki 
tt
11! 


1° 


I . 


Ił 


r  


 

,
+ 
f,tJ'
ą,J- 
 
.,.. 
-c'l1o. 
 
 
'\. 
;
 


Biuro H I dlowe ł Skła. .. aJ 
Słupsk, u . P I ni ,Iowsk . , , 27 
fax (059) 842 4. 46, te. 'S9) 842 00 31,8428330 


-- 
REWELACYJNY GAZOWY 
OGRZEWACZ WNĘTRZ 
MORA 
0SZCZItII1 -..... 
(1 kW III II ... 11111) 
UWAGAJ Idealny do molych 
InstalacJI c.o. - zy" .... 50% 

=I 
tel. 0-94348-93-16; 
kom. ().6()9.()43-748 


Poniedziałek, 21 października 2002 r. głos Pomorza 


\ 
aCieJ tak 


38 


ków lubi sluchać muzyki poważnej 
(32 proc.). Podobną liczbę zwolen- 
ników ma reggae (31 proc.), nieco 
mniejszą - blues (26 proc.). Co pią- 
ty badany lubi hip-hop (22 proc.), 
soul (21 proc.) lub rap (21 proc.). 
Najmniej lubiane rodzaje muzyki to 
- według sondażu - jazz I metal. 
Jazzu chętnie słucha 15 proc. bada. 
nych, gdy tymczasem trzy czwarte 
respondentów (76 proc.) przyznaje 


się, te nie darzy tego gatunku sym- 
patią. 
Podobnie liczne grono przecIw- 
ników ma muzyka metalowa (75 
proc.) - tylko co dziesiąty Polak de- 
klaruje, że przypada mu ona do gu- 
stu (11 proc.). 
Badanie zostalo przeprowadzo- 
ne w czerwcu 2002 roku na repre. 
zentatywnej próbie mieszkańców 
Polski w wieku powytej 15 lat. (PAl') 


REKL A.;TA   J OT STUDIA PODYPLOMOWE 
" lITR 

ł.. · Wy(eno nieru(homl&i 
-') · Roane studio podyplomowe z ekonomii - ra(hunkowośl budżetowa 
· Ro(hunkowośl 
· Roane studium podyplomowe z zakresu Controllingu 
KURSY: 
Zarządzanie nieruchomościami. zam6wlenla 
puhllczne. wszystkie z zakresu bhP. ochronw 
ro.'Ln. poqllkDwe. konserwacja wodoCląg6w I Inne. 
EKSPERT-5ITR Koszalin, tel.1fax 342 25 81, 342 39 13 


.... ,..,
... Pomorska Akadtmla Ptda 8 0 8 1una 
... ""#. 
! 
 w Słupsku 
c ... Instytut fllolo8 11 PolskltJ 
ul. ArciszewskJego 22a, 76-200 Słupsk, tel. 059 8405326, fax 059 8405475 
.... ..ud'. podypolomow. dla abao"nt6w 
k"Nnk6w hum. I tycznych 
o Ko m u n ikacja J,
kowa 6 Komunikacja jwkowa 
I tec hn o l ogie komunl 
 I dziennikarstwo 
system zaoczny - 2 semestry system zaoczny - 3 semestry 
(soboty, niedziele) (soboty, niedziele) 
W programie studiów 
- psychospltcznl problemy _ warsztaty prasowI, radiowe. 
komunlkacjllnterperlOnaln'J t,lewlzyJne 
- ufZ4CIzanle InformecJ
 - współczesne technologie 
- komunikacja w public relatlona, Informacyjn, w m... mediach 
rekalmle praktyki dziennIkarskie 


REKRUTACJA 
do 15 listopada 2002 na podstawie dyplomów ukończenia 
studiów 'AQ kole'ności zQloszeń  POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 
· 1. przy Prywatnym Zespole SzleM Zaocznych dla Dorosłych 
ul. Przemysłowa 100, tel. 8429859, 8400666 
ORGANIZUJE 
KURSY PRZY G O TOVVAVVCZE 
. Do egzaminu dojrzałości 
. Do egzaminów gimnazjalnych 


" 
U ter College 
comp 
" 


Kursy komputerowe 


... MS Off\ce (podstawy obllługl, edytory, arkusze) 
... Wprowadzanie do bazy danych MS ACCESS 
... Internet szybki 00_ do InfonnacJI 
... Grafika komputerowa CorelDraw 
... Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCad 
... Projektowanie RODOS 


Kursy autoryzowane 


* Technologie sieciowe (565) 
* Adminletracja NetWare Sx (520) I (560) 
* Zaawansowana administracja 
NetWare Sx (570) 
* AdmlnlatracJa MSWIndowe NT 4 


Pro1Nadzllcv: 
Ośrodek autoryzowany 


Uwaal: Certyfikat 


Pro1Nadzllcy: 
Specjaliści z wysokimi 
kwalifikacjami 
I przygotowaniem 
pedagogicznym 
Uw.al : 
Po zakończenIu szkolenia 
lIuchacH otrzymutll 
załwJadczenlt MEN 
STUDIA PODYPLOMOWE "MATEMATYKA" dla nauczycieli organizowane w Koszalinie 
przez Uniwersytet A. Mickiewicza Informacje: 34 11 741 


przy POW "A Y A" 
75-728 Koszalin 
ul. Modrzejewskiej 71 
lei. 34 11 741