/17849-0001.djvu

			Od dziś "Po dzwonku" - gazeta nastala <>;10; 


NAJLEPSZY 


SKLEP SEZONU 
PAŹDZIERNIK '02 


Prezentacja t kupon 
wewnqtrz gazety. 


www.glos-pomorza.pl 


WSKROCIE 
.. Znowu zaplaclmy? 
Nie jest wykluczone, że 
w ramach ratowania 
budżetu rzqd nakaże 
nam ubezpieczaf 
mieszkania i budynki. 
Jest też propozycja, by 
od zawartej przez 
kierowcę polisy OC 
firmy ubezpieczeniowe 
przekazywały państwu 
cztery euro etr.8 
.. Tektura z Borne,o 
PrzecLęiębiorcy z 
Pojezierza Drawskiego 
na miejsce robienia 
interes6w najczęAciej 
wybierają prężny i 
bogaty Poznań. Mariusz 
Piasecki porzucił Poznań 
i osiedlił się na 
Pojezierzu. etr. 8 


''''1..''...'....1...... 


IOMAR 


"'m1 


CIICłllepez.,o tycia 
Byli pracownicy PGR 
walczą o swoje. 
Sytuacja, w kt6rej sU: 
znaleźli jest nie do 
pozazdroszczenia etr. 7 


, 
od ..n dachem 


.. Suchy tynk na plackach 
- Jak przyklejać płyty 
gipsowo-kartonowe 
etr.18 


I. 


'\ 


.. Tydzień w ogrodzie 
Praktyczny poradnik dla 
działkowiczów i 
właścicieli przydomowych 
ogródk6w etr. 18 


lo 1 


. 


.. 


I 


. 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Banda z młotkami 


Bilans działalności koszalińskiego gangu w Niemczech: 
100 napadów, 30 milionów euro strat 


Berlińska policja aresztowała w po- 
niedziałek pięciu kolejnych członków 
gangu koszalińskiego, który okradał 
z zegarków niemieckich Jubilerów. 
Na razie w tej sprawie zatrzymano 
23 osoby. Szykują się dalsze aresz- 
towania. 


Sprawę prowadzi Prokuratura 
Okręgowa w Koszalinie. Polska 
policja aresztowała już 12 mło- 
dych mężczyzn, w większości 
mieszkańców Koszalina i okolic, 
podejrzanych o udział w napa- 
dach. Niemcy niedawno zatrzyma- 
li sześciu członków gangu, a teraz 
pięciu. 


"Banda młociarzy" 


- Grupa wyspecjalIzowała się 
w kradzleisch zegsrków - mówią 
policjanci. - Do Jej oststecznego 
rozbicis jeszcze dsleko. Zresztą 
me ma ons jednolitej struktury i 
podzielons jest ns ki/ks środo- 
wisk. Przypomins jumsków z po- 
czątku 1st dziewięćdziesiątych. 
Policjanci niemieccy, ze wzglę 
du na sposób działania sprawców, 
nazwali gang "bandą młociarzy" 
(Hammerbande). Napastnicy dzia- 
łają metodycznie w małych gru- 
pach. Gdy Jeden ubezpiecza wyj 
ście i pistoletem terroryzuje sprze- 
dawców i klientów, drugi tłucze 
mlotklem szklane witryny, ściąga- 
jąc z ekspozycji po kilkadziesiąt 
drogich zegarków znanych marek. 
Koordynujący przebieg akcji od- 
biera łup na sąsiedniej ulicy i prze- 
kazuje go innej osobie. 
Sprawcy wtapiają się w tłum, 
straty idą w miliony złotych. Zegar- 
ki trafiają do pośredników działają- 
cych na międzynarodowych ryn- 
kach paserskich. 


Strach padł na Jubilerów 


w pól roku po pierwszym na- 
padzie (na zaklad Sedlatzka przy 
ulicy Kudamm), grupie udało się 
sterroryzować Berlin i kilka innych 
niemieckich miast, zwłaszcza w 
regionach pólnocnych. W stolicy 
Niemiec koszalinianie uderzali 
pótniej jeszcze siedmiokrotnie (na 
punkty jubilerskie przy ulicach Fa- 
sanen, Ahein, Karl-Marx oraz 
Unter den Linden). Niektóre skle- 
py odwiedzali kilkakrotnie. Jubile- 
rzy zaostrzyli środki bezpieczeń- 
stwa, np. uzbrajając wejścia w 


" 


ł- 
." : , 
< 
f 
\), , 
, ..1. " 
.\. 

 .. ... 
. 
... A. 
'. 
., 

 
, 
,
 ' . 
, " 
'f' 


. ,  " 
.' lPfI&JR 


" 


... 


, 


tI' .. 
. C I 
,\"'," .4f ! 
,. 
.. . 
......... 
.'.,
_. 
r'" ,.  


'- 
, 
...... 


... 


\.. 


,,. . 
't- 


1"1 R\IIUSI.AW "'ULł:
NIK 
7atrzymanie 23 członków RanRu to dOł)iero początek. 


Dzisiaj w słupskich aptekach 
pojawią się czarne plakaty - wy- 
raz protestu przeciwko nowej 
ustawię farmaceutycznej. Pozwa- 
la ona m.in. zakładać apteki oso- 
I bom bez wykształcenia farmaceu- 


Berlin - Koszalin. Mężczytni zo- 
stali tymczasowo aresztowani. 


Rządzi Koszalin 


Przy rozpracowywaniu polskie- 
go gangu niemiecka policja wspÓł- 
pracuje z polską i z prokuraturą 
koszalińską. 100-120-osobowa 
..banda młociarzy" dziala na tere- 
nie całej Europy, lecz - jak infor- 
muje policja - jest sterowana z 
Koszalina. 
Na koncie ma ponad 100 napa- 
dÓw na jubilerów w Niemczech 
oraz m.in. w Holandii, Danii i Fran- 
cji. - Przywódcy werbują włamyws- 
czy. którzy otrzymują zlecenia na 
konkretne kradzieie - oświadcza 
Ryezard Gąsiorowski, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej w 
Koszalinie. - Włamywacze nie zna- 
ją się między sobą. Po aresztowa- 
niu podejrzanych odzyskaliśmy to- 
war o wartości miliona zlotych. 
PIOTR PAWŁOWSKI 
CZYTAJ TAKlE NA STR. 2 


TUCHOMIE. 
Zbierali 
narkotyczne 
grzybki 


I Nie podoba się im nowa ustawa 
Aptekarski protest 
I 


CZWARTEK 
10 października 2002 
Cena: 1,10 zł (w tym 7% VAT) 
Naklad 27 292. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 237 (15 503). Wydan'e A B C 


I 


. 


Bytowscy policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku dwóch młodych 
zbieraczy grzybów halucynogennych. 
To Już trzeci taki przypadek w na- 
szym regionie. 
Zdaniem Urszuli Szycy z T 0- 
warzystwa Zapobiegania Narko- 
manii w Bytowie, grzybki halucy- 
nogenne spożywają osoby mniej 
zamożne, których nie stać na 
narkotyki u dilerów, głównie mło- 
dzież w wieku gimnazjalnym i star- 
sza. 
- Naszą uwagę powinno zwró- 
cić inne niż normalne zachowanie 
dziecka. Jeżeli więcej pije, jest in- 
ne w kontskcie slownym, bardzo 
pobudzone lub otumanione - to 
sygnał, że może spożywa grzybki I 
- mÓwi Szyca. 
(MS) 


dzwonki, montując szyby pancer- 
ne i instalując systemy kamerowe. 


Zaczęli wpadać 


Policjanci niemieccy nawiązali 
kontakt z członkami gangu. Dzięki 
pracy operacyjnej uzyskali infor- 
mację o planowanym dziewiątym 
napadzie. WśrÓd wskazÓwek była 
data i lokalizacja. W poniedziałek, 
ok. godz. 17.20, dwÓch Polaków w 
maskach i z pistoletami straszaka- 
mi usiłowało wedrzeć się do skle- 
pu Wempe przy ulicy Friedricha. 
Zostali ujęci przed drzwiami. W 
pobliżu sklepu policja zatrzymała 
dWÓch innych Polaków. Obaj 
uchodzą za osoby wysoko posta- 
wione w strukturach grupy. Star- 
szy (poruszający się rowerem) za- 
mierzał przejąć łup. Młodszy był 
berlińskim rezydentem gangu. 
Piątego podejrzanego zatrzymano 
w mieszkaniu kontaktowym w Ber- 
linie. Prawdopodobnie był kierow- 
cą obsługującym trasę Koszalin - 


tycznego. Pomorskie jest pierw- 
szym województwem w kraju, w 
którym aptekarze protestują. Dzi- 
siaj na ten temat debatować będą 
aptekarze w Koszalinie. 


(law) 


WYDANIE SŁUPSKIE 


ILU NA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZY
ENTA? 
Szykuje się ostra walka 


144 kandydatów ubiega się w regionie słupskim o fotel wójta, burmistrza i 
prezydenta. Średnio o każdą z tych funkcji walczy czterech kandydatów. 
Największy tlok panuje w miastach. Rekord padł w Ustce. O fotel burmistrza 
walczy tam aż 9 osób. W Słupsku o najważniejszy gabinet w ratuszu zabiega 
8 osób. W Bytowie burmistrzem chce zostać 7 kandydatów, w Debrznie - 7, 
w lebie i Człuchowie - po 6. W Lęborku i Miastku - po 5 kandydatów, a w 
Czarnem - 4. 
Wśród gmin wiejskich prym wiedzie gmina Trzebielino, gdzie o stanowisko 
wójta powalczy aż 7 kandydatów. Po dwóch kandydatów na wójta zglosiło się 
w gminie wiejskiej Ustka oraz w Przechlewie. Ewenementem jest gmina 
wiejska Chojnice, którą także obsługuje Krajowe Biuro Wyborcze w Slupsku. 
Tam o stanowisko wójta ubiega się tylko jedna osoba. Wystarczy więc, że 
zagłosuje na kandydaaa rodzina, a zostanie wodzem gminy. 


(maz) 


KASA CHORYCH SKONTROLOWAŁA 


Szpitale pod lupą 


Pomorska Regionalna Kasa Chorych wyrywkowo skontrolowała 12 spośród 
prawie 40 szpitali w województwie. Natrafiono na nieprawidłowości, które 
mogą kosztować placówki nawet 2,5 miliona zlotych. 
Kontrola dotyczyła wykonania kontraktu za 2001 rok. Szpitale. w tym słupski, 
wybrano losowo. - Najczęstszymi zarzutami bylo dublowanie badań 
specjalistycznych. T en sam pacjent robił badania w szpitalu i te same u 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a Kasa za to podwójnie płacila - 
mówi rzecznik kasy Aleksandra Trzaska. - Poza tym stwierdzono podwójną 
hospitalizację: pacjent byl ujmowany jako łeczony w dwóch oddziałach 
równocześnie. 
Kasa obliczyla, że 12 skontrolowanych szpitali będzie musialo zwrócić w 
sumie 2,5 miliona zlotych. - Trwa weryfikacja danych, kwoty mogą się 
zmniejszy6 lub zwiększyć - mówi Trzaska. Poinformowała także, że żaden 
szpital nie dostał jeszcze oficjalnego pisma od Kasy, dyrektorzy placówek nie 
znają więc wyników kontroli. -l tego względu przed weryfikacją nie mogę 
poda6 kwoty, jaką musialby zapłacić słupski szpital- oŚwiadczyla Trzaska. 
(law) 


TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 


Caritas zbiera dary 


..-- -
 


.. 
..... 


" 


- 


...
 \ 
.r 
" \, 
-- 
\. 
t'lw rA5 I 


'- , 
. 
, 


--.. 
""", 
,. 
\i 


Fol. SLA \\.UI\UR AIIIC.... 
Dary trafią do najuboższych rodzin oraz do świetlicy dla dzieci prowa- 
dzonej przez Caritas. 


Do soboty Caritas parafii Mariackiej w Słupsku będzie prowadzH w wybranych 
sklepach zbiórkę darów z okazji trwającego Tygodnia Miłosierdzia. Jeszcze 
przez trzy dni młodzież z LO nr 5 oraz wolontariusze dyżurować będą w 
godz. 14-17 w sklepie Czar przy ul. Mostnika, Delikatesach Mariackich, 
Biedronce przy ul. Wolności i Kauflandzie. Młodzież ma płakietki z 
nazwiskiem i pieczątką Caritas oraz pozwolenie na prowadzenie zbiórki od 
proboszcza parafii Mariackiej. Rozdaje ulotki zachęcające do przekazywania 
, żywności, środków czystości i innych produktów. 
(lir) 


PROMOCJ
 


R EKL A M A 


I l ,.......:;r......................................... ........, 
hUf 

 


!lń!!! L J\ 11 Ul '"' 
kupon 

_ 
:. 
18 


- Z ..I....... lIom6rkoWJcIIlJllID: 


, 


, 


- D
czenlD bezPłatne 
lJ.81111-f -Ifl 


ENA 
glazury I terakołY 
do 50°/0 
tel. 0-59/ 841 39 01 
84 


. . 


Dzisiaj zdrapujemy: 
W@ 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Uwaga! Kartazusun;ętqfarbqz;nn,chpólfESTN/EWAŻNA : 

...............................................................: 


si
		

/17849-0002.djvu

			. 


str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PlILS DNIA 
Z przyzwyczajenia 
i wygody 


)I 


W spr.wle z.trzYlMnle kolejnych pltclu czlonków ko- 
IZ.IIl1skIeJ ..blindy młocl.rzy" ("H.mmerbllnde"), ,rupy 
młodych rrttżczyzn, wyspecJellzow.nych w ollrlłdanlu 
z IMrllowych z...rllów nlemlecllkh Jubilerów, "".'clwle wszfltllo jest J.- 
sne. PodeJrz.nych z.trzym.no n. lorlfCym uczynIlu, podcz.s napadu, mIeli 
pistolet y- Sfr8lZ.lII, ttrarze ulIryte z. komlnlark.ml. Z. Stroje czyny 04po- 
wIedz" przed poIslllm Slfdem. PozosfaJ" dwIe w"f1IIIwojcl. 
Grupa dollonała potIIłd 100 n.padów. Stratyslt."J" 30 mln euro. GdzIe III 
te p1enllfdze? DrobnI złodzIeje, pr.wdopodobnle wyw04zlfCyslt z d.wneJ Ju- 
my, swóJ Zflll przepu'clll w nocnych lIIubach, to oczywIste, .Ie w co I Idzie 
z.lnwestonll 'udzie stoJIfCY ""JwyżeJ w strullturze ..n.u? Które z kosz.I",- 
sllk" czy kolobtzeslllch InwestycjI wyrosly n. strachu ber11ńslllch Jubilerów, 
w kt6rych budynllac" cybj" nIemIeckie ze."rlll? Czylltokolwlek w Polsce 
bada tt sttOllf med.,u? A może ""'zle fak, j.k w przypadku Jumy- złodzieje 
okradaJIfCY nIemieckie ""epy pozostenll poz. "'t,'em z.Interesow.nl. po- 
licJI polskieJ? W mP1 z.sady: ce nIe u n.s, nIe o n.s. 
w"tplltr.ć "'uI.. Przez pól roku IZczeclńsll. prokuratura ""dzoruJ"u 
przebIe, dochodzenia prowlłdzone.o przez Centr.lne BIuro Śledcze odm.- 
wlała ""m udzielenI. J.klchkolwlek InformacjI w spr.wle ..blindy młocl.rzy". 
Powód? ..Dla dobra posttponnl.... esś milczało z przyzwycz.jen',' W1lo- 
dy. Doniesienie o posttP8ch w spr.wle polslllm mediom przek.z'" wItc... 
pollcJ' nlemlecll.1 Nasze Instytucje wyml"u sprawledlltrlŃcI z"e..ow"y 
tylko W6WCZIS, ,dy niemieccy polIcjanci osII'lŻyll polskk" o lIoruPC}t 
, utrudnianIe dochodzenI.. 


Nieuczciwi policlancl 


PIOTR IIAWł.OWS
1 J 


. 


Kolejna łapówka 


Policjanci z komendy miejskiej policji 
w Krakowie zatrzymali trzech poli- 
cjantów z wydziału ruchu drogowego 
tej komendy, którzy są podejrzewani 
m.In. o wzięcie łapówki. 
- W zeszły piątek oficer dy!ur- 
ny przyjął zgloszenie, że funkcjo- 
nariusze kontrolujący samochody 
przy jednej z krakowskich ulic 
wzięli lapówkę od kierowcy. 
Świadkiem tego zdarzenia był 
statszy mężczyzna, który przy- 
padkowo tamtędy przechodził - 
powiedzial rzecznik małopolskiej 
policji Dariusz Nowak. 
Kiedy mężczyzna zwrócii poli- 
cjantom uwagę, ci wsadzili go 
do samochodu i wożąc przez kil- 
kanaście minut i strasząc próbo- 
wali zmusić, żeby nie powiadamial 
ich przełożonych. - Pomimo to 
mężczyzna zgłosił sprawę policji. 
Funkcjonariusze, którzy pełnili wte- 


Negocjacje budżetowe z UE 


dy sluzbę, zostali zidentyfikowani 
i we wtorek zatrzymani. Przedsta- 
wiono im jul zarzuty mówiące 
o przekroczeniu uprawmeń, groź- 
bach w stosunku do starszego 
mężczyzny i przyjęcIu łapówki. Zo- 
stanie też skierowany do sądu 
wniosek o ich tymczasowe areszto- 
wanie - dodal rzecznik. Zatrzymani 
policjanci w stopniach sierżanta 1 
sztabowego i starszego sierżanta 
mieli 21, 18 i 6 letni staż pracy. 
To już kolejny przyklad przyję- 
cia lapówki przez policjantów. 
Wczoraj pisaliśmy o przykladzie 
funkcjonariuszy z Gdańska podej- 
rzanych o wzięcie 20 zł łapówki. 
Ze względu na złą sytuacje ro- 
dZinną nie zostali jednak areszto- 
wani. Kierowcę, dającegQ im pi e- I 
niądze, sfilmowano amatorską ka- 
merą. Nagranie zaprezentowano 
w TVN. 


(PAP) 


Ile dostaniemy, 
gdy będziem w Unii 


Jak wynika z poufnego dokumentu 
roboczego Rady Ministrów UE, 
w 2005 r. Poiska dostałaby 0140 
mln euro więcej, ni! szacowała 
wcześniej Komisja Europejska, zaś 
w 2006 r. - o 164 mln. 


Przewodzący UE Duńczycy 
chcą nieco zmienić metodologię 
liczenia strumieni pieniędzy, któ- 
re po wejściu do Unii zaczną pły- 
nąć do nowych państw członkow- 
skich. Wszystko po to, by za po- 
mocą przesunięć funduszy 
z jednej budżetowej szufladki 
do drugiej stworzyć wrażenie, że 
kandydaci dostaną więcej. I że 
ich pozycja budżetowa netto 
po członkostwie polepszy się 
przynajmniej na papierze. 
Według wyliczeń Komisji 
z września w 2004 r. otrzymaliby- 
śmy netto 870 mln euro. Z duń- 
skiej propozycji omawianej już 
wstępnie przez szefów dyploma- 
cji krajów Piętnastki wynika, że 
moglibyśmy dostać 1 mld 330 
mln euro. Skąd się wzięlo więcej 
pieniędzy w duńskich wylicze- 
niach? W budżetowych rachun- 
kach Duńczycy dopisali 4-pro
. 
zaliczkę na poczet projektów re- 
alizowanych w 2004 r. z funduszu 
spójności - w sumie jakieŚ 188 
mln euro w 2004 r. Dania propo- 
nuje więc 1 mld 773 mln euro fun- 


duszy strukturalnych, Komisja 
oferowała 1 mld 585 mln. Duń- 
czycy uważają też, że w 2004 r. 
będziemy mieli więcej "zaległych" 
pieniędzy z niewykorzystanych 
do tego czasu funduszy przed- I 
członkowskich - ISPA, SAP ARO 
czy PHARE (Komisja zakladała 
901 mln euro, Dania - 968 mln). 
Propozycja Duńczyków popie
 
rana jest przez głównych unijnych 
platników do budżetu: Niemcy, 
Holandię, Szwecję i Wielką Bryta- 
nię. Sprzeciwiają się jej kraje, 
które same korzystają z funduszy 
spójności - Hiszpania, Portugalia 
czy Grecja. Ich zdaniem jest ona 
tylko w teorii korzystna dla Polski. 
Jak uczy doświadczenie tych 
państw, które przed Polską uczy- 
ły się korzystania i programowa- 
nia funduszy spójności, startują 
one bardzo wolno. Zaliczek 
na poczet projektów, które mają 
być realizowane z tego funduszu, 
w pierwszym roku w Unii po pro- 
stu nie sposób wykorzystać. 
Z propozycji Duńczyków wYrJi- 
ka, że stolice państw UE starają 
się dać nowym członkom jak naj- 
mniej rzeczywistych i łatwych 
do zagospodarowania pieniędzy. 
Oferują zaliczki z pełną świado- 
mością, że "nowi" ich nie wyko- 
. rzystają. 


(PAP) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Czwartek, \O października 2002 r. glos Pomorza 


"Wprost" i "Focus" na tropie "bandy młotkoweów" (Harnrnerbande) 


Młotek na jubilera 
Niemiecka zatrzymała na gorącym uczynku kilku członków polskiej 
szajki złodziei okradających w jubilerów. Poszlaki wskazują, że 
bossowie mieszkają lub rezydują w Koszalinie. 


- Wszystko trwalo może ki/kadzie- 
I siąt sekund. Wpadli z krzykiem, ster- 
roryzowali sprzedawców i klientów, 
rzucili nas na podłogę - wspomina Jo- 
sef Lauber, szef berlińskiego sklepu 
mieszczącego -się na rogu ruchliwej 
Friedrichstrasse i Unter den Linden. 
W tym roku aż trzy razy napadano 
na salon Laubera: 8 marca, 14 maja 
i 10 lipca. WartoŚĆ skradzionych ze- 
garków przekroczyla 3,6 mln zl. Dwa 
napady przeżył też wlaściciel salonu 
Sedlatzek przy handlowym pasażu 
Kurfżrstendamm. W lutym zeszlego 
roku stracil29 zegarków za prawie mi- 
lion zlotych, uzupełn
 towar, po czym 
we wrześniu rabusie wYnieśli z jego 
sklepu 37 zegarków wartych 1,2 mln 
zl. KOlejne rabunki w stolicy Niemiec 
zdarzały się co kilka tygodni. Ofiarami 
zlodziei padły m.in. sklepy przy Rhein- 
strasse w Steglitz i przy Fasanen. 
strasse w Charlottenburgu. 


Gotowy scenariusz 


Policja dostawała meldunki o po- 
dobnych napadach z całych Niemiec. 
Scenariusz rozboju jest zawsze taki 
sam. Dwóch zamaskowanych spraw- 
ców wchodzi do sklepu, jeden terrory- 
zuje pistoletem sprzedawcę, drugi bły- 
skawicznie rozbija mietkiem witryny 
i zabiera najdroższe zegarki. Stąd 
wzięla się 
toczna nazwa szajki - 
"banda młotkowców" (po niemiecku 
Hammerbande). Po napadzie łup na- 


tychmiast trafia do rąk trzeciej, a po- 
tem czwartej osoby. Sprawcy uciekają 
zazwyczaj pieszo lub na rowerach. 
Zrabowany towar jest sprzedawany 
w Niemczech lub przerzucany do pa- 
serów w Polsce, Francji i Hiszpanii. 


Policja na tropie 


21 listopada zeszlego roku poli- 
cjancI śledzili trzech mężczyzn za- 
mierzających okraść jubilera 
przy Karl-Marx-Strasse w Berlinie. 
Podejrzani zorientowali się, że są 
obserwowani, I uciekli, lecz podążyl 
za nimi policjant w cywilu. Zatrzyma- 
no ich na Alexanderplatz, gdy spo- 
tkali się z czwartym kompanem. Ra- 
busie mieli od 20 do 28 lat. Wszyscy 
pochodzili z Polski. Badania porów- 
nawcze DNA wykazaly, że Jeden 
z nich brai udzial Ił! napadzie na jubi- 
lera w Norymberdze. Policja schwy. 
tała też jednego ze sprawców kra- 
dzieży w Essen, także tym razem 
analiza DNA umożllwila poszerzenie 
listy zarzutów. Nieco wcześniej funk- 
cjonariusze znależll w Berlinie za- 
krwawioną bluzę. Była na niej krew 
Polaka zatrzymanego w Essen, który 
skaleczył się podczas rozbijania ga- 
blot w stolecznym salonie Sedlatzek 
i wyrzucił zabrudzoną odzież. Lars 
Beringer, rzecznik policji w Hanowe- 
rze, przypisuje napady "doskonale 
zorganizowanej międzynarodowej 
siatce kierowanej z Koszalina". 


Nikt nic nie wie 


Tylko na północy Niemiec odnoto- I 
wano w tym roku 24 akcje rabunkowe 
w sklepach Jubilerskich. Dotarcie 
do szefów bandy jest trudne, gdyż poj- 
mani sprawcy nie znają zleceniodaw- 
ców, ba - nie znają nawet siebie na- 
wzajem. Poszlaki wskazują, że bosso- 
wie mieszkają lub rezydują 
w Koszalinie. Przestraszeni jubilerzy 
zamykają dziś drzwi do salonów, a za- 
nim wpuszczą klientów, chcą zoba- 
czyć ich twarze. Wielu zainstalowalo 
w gablotach z zegarkami szyby pan- 
cerne i urządzenia alarmowe polączo- 
ne bezpośrednio z posterunkami poli- 
cji. W Niemczech "mlotkowcy" uderzy- 
li co najmniej sto razy. Rabunki 
w sklepach jubilerskich dokonywane 
podobną metodą zglosili też policjanci 
z Danii, Holandii, Belgii I Francji 
uczestniczący niedawno w berlińskiej 
konferencji na temat walki z ponad- 
graniczną przestępczością. 
Rzecznik Ryszard Gąsiorowski 
potwierdza, że w koszalińskim areszcie 
śledczym przebywa obecnie dwunastu 
"mlotkowców", kilku odsiaduje wyroki 
za inne przewinienia, a kilkanaście 
osób objęto tajnym dochodzeniem. Za- 
rekwirowano również skradziony towar 
o wartości miliona zlotych. 
1 1 10 nł ("VWIŃSKI, "Wpru
t" 
lłOIWIU VHłNJIo:R, "Focus" 
I'r,.edruk '..I 'godą tygodnik., 
"Wprn't" 


Noble przyznane 


.Iohn B. Fenn 


Amerykanin John B. Fenn, Japończyk 
Koichi Tanaka oraz Szwajcar Kurt 
Wuethrlch zostali laureatami Nagro- 
dy Nobla z chemII w 2002 roku 
za badania nad makrocząsteczkami 
biologicznymi oraz rozwój metod 
spektrometrii. 
Jak napisal Komitet Noblowski 
w uzasadnieniu, "tegoroczni laureaci 
nagrody Nobla zrewolucjonizowali 
metody analizy dużych cząsteczek 
biologicznych, takich jak na przykład 
białka. Umożliwiło to szczególową 
analizę struktury tych molekuł, a co 
za tym idzie lepsze zrozumienie pro- 
cesów życiowych komórek". 


Koichi Tanaka 


Koishi Tanaka (ur. w 1959 roku 
w Toyama) jest inżynierem w Shi- 
madzu Corporation w Kyoto w Japo- 
nii. Amerykanin John B. Fenn (ur. 
w 1917 r. w Nowym Jorku) jest pro- 
fesorem na Virginia Commonwealth 
University w Richmond w stanie Vir- 
ginia. 
Fenn i Tanaka unowocześnili me- 
todę spektrometrii masowej, dzięki 
czemu możliwe stalo się identyfiko- 
wanie i badanie struktury dużych 
cząsteczek biologicznych. Przedtem 
możliwa byla jedynie analiza małych 
cząsteczek. 
Szwajcar Kurt Wuethrich (ur. 
w 1938 roku w Aarbeg w Szwajca- 


Kurt Wilthrich 


rii) opracował metodę jądrowego re- 
zonansu magnetycznego, która 
na początku lat 80. pozwoliła na ba- 
danie trójwymiarowej struktury czą- 
steczek w roztworach i ich dyna- 
micznych zmian. Wuethrich jest 
obecnie profesorem w SzwaJcar- 
skim Federalnym Instytucie Tech- 
nologii. 
Amerykanin, mający również 
obywatelstwo izraeleskie, Daniel 
Kahneman i Amerykanin Vernon L. I 
Smith zostali tegorocznymi laure- 
atami nagrody ,Nobla w dziedzinie 
ekonomii. Nagrodę otrzymali za stu- 
dia nad alternatywnymi mechani- 
zmami rynkowymi. (pap) 


Z ,1
bolcim t.lem zaulitul.mi.mlJ, te S październilca 2002 r. 
zmarł. nasz. Kochana Mamus;., Telcioul., 
Babc;. i I'r.b.bci. śp. 


\
 


I \ I I: I 


I ' 


ISII 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


. Była nauczycielka z Koszali- 
na: - Zbulwersowaly mnie informa- 
cje o słabych wynikach zachodnio- 
pomorskich uczniów podczas egza- 
minów zewnętrznych. Uważam, że 
przyczyn jest kilka. Przede wszyst- 
kim programy nauczania, mimo za- 
powiadanego ich "odchudzenia", 
wciąż są przeładowane wiedzą en- 
cyklopedyczną (zw/aszcza w gImna- 
zjum) Słabe jest przygotowanie na- 
uczycieli do zawodu - wIem o tym, 
bo przez wiele lat ksztalciłam stu- 
dentów. Dyrektorzy zatrudniając na- 
uczycieli powinni większą wagę 
przywiązywał do kompetencji, ę nie 
do znajomości. No i system wyna- 
gradzania nauczycie/i powinien od- 
zwierciedlał Ich osiągnięcia (inaczej 
powmny' był rozdzielane dodatkI - 
np. motywacYjny). (
l) 
. Emerytka z Kolobrzegu: - 
K,edy wymyślono opodatkowanie 
odsetek od lokat, bardzo szybko za- 
częto nam zabierał pieniądze nawet 
od z trudem uciulanych oszczędno- 
ści. O lekach za złotówkę mówią 
i mówią I na tym się kończy. Choruję 
na astmę .ale licząc na łaskawośł 
rządu zwlekalam z wykupem leków 
ale dłużej czekał nie mogę. Musia- 
łam za nIe zapłacić jak dawnIej. Ja 
wIem, że latwlej jest brał nIż dawał 
ale podobnie jak inni, bardzo chcia- 
łam wierzył mmlstrowi zdrowia. Ko- 
lejni raz zostaliśmy oszukani przez 
ludzi, którzy robią sobie kpiny z naj- 
biedniejszych. (IK) 
. Katarzyna ze Slupska: - Mat- 
ka utopionego na jej zlecenie dziec- 
ka jest na wolności, bo jakIeś prze- 
pisy prawne są na tyle niedoskona- 
łe, że sprawczynIę okrutnego 
morderstwa nie można zamknął 
wareszcie NatomIast detektyw Rut. 
kowskl za skuteczne działanie I do- 
prowadzeme mordercy przed obli- 
cze sądu, musi się tłumaczył i był 
moze będzIe ukarany, gdyż naru- 
szy/ prawo międzynarodowe. Te I in- 
ne sytuaCje dają pelny obraz jak zle 
są nasze przepisy prawne. Kolejni 
ministrowIe sprawiedliwości, między 
mnymi Kaczyński, przyznają, że jest 
źle, że trzeba to zmienił ale nic nie 
robią, bo łatwIej jest kryty1	
			

/17849-0003.djvu

			glos Pomorza Czwartek, \O października 2002 r. 


El 


I 


www.głos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Trybunał Konstytucyjny urynkowił czynsze w domach komunalnych 


Czy je po 


Ili- 
a- 
'0- 
a- 
te 
;t- 
'a- 


1", 
'n- 
'a- 
'a- 
71, 
'u- 
'a- 
7ę 
'ie 
IS- 
Id- 

ej 


-- 


Unieważnienie ustawy o ochronie lokatorów stworzyło możliwość urynkowienia czynszów 
nie tylko w prywatnych kamienicach, ale i w zasobach komunalnych. Jednak pomorscy 
administratorzy wielkich podwyżek nie prorokują. Nie udźwignęliby ich ubodzy najemcy. 


. . 
l' 


z) 


"e 
'a- 
,et 
10- 
rią 
Iję 
ść 

w 
Is- 
Ja 
ać 
la- 

o- 


,\ 


ez 
sj- 
K) 


st- 
IC- 

e. 
,a. 
riO 
ąć 
ut. 
to- 
)//- 
ryć 
ru- 
In- 

/e 
Ijni 
Izy 
9st 
'1ie 
in- 
IK) 


. 
., 


,II!:I 


. 


I I Ił 
1 I 
I 


Ił 


fi 


Kamienica prry ul. mUKlej 18 w Slup
ku. I okator7Y 7apewnlaj., ł.e o
tatni remont klatkI schodowej byl30 
lat temu. Bo L rLynSLów na remonty nie Ntarela. 


Ustawa o ochronie lokatorów 
mówila, że czynsze w mieszka- 
niach lokatorskich nie mogą być 
wyższe niż trzy procent wartości 
odtworzeniowej lokalu rocznie. 
Ten zapis, szczęśliwy dla najem- 
ców, uniemożliwial praktycznie 
wlaśclclelom większe remonty w 
starsz)IC11 budynkach. Bo me. mieli 
na nie pieniędzy. O niezgodności 
ustawy z Konstytucją RP w ubie- 
glym tygodniu zawyrokowal Try- 
bunal Konstytucyjny. Tym samym 
ustawa przestala obowiązywać. 
We wczorajszym wywiadzie 
dla "Rzeczpospolitej" byla wice. 
prezes Urzędu Mieszkalnictwa i 
Rozwoju Miast Ewa Bończak-Ku- 
charczyk ocenila, że w obecnej 
sytuacji prawnej czynsze urynko- 
wić mogą nie tylko prywatni ka- 
mienicznicy, ale także w swoich 
zasobach komunalnych samorzą- 
dy. Czy skorzystają z tej możliwo- 
ści zarządcy domów komunalnych 
w naszym regionie? 
- Na remonty w naszych zaso- 
bach potrzebujemy 20 milionów 


9nt 
re- 
Idu 
ja- 
:ne 
cji. 
"er 
lei 
sli- 
likt 
:to- 
się 
Ont 
lak 
ma 
za. 
Ira- 
tg) 


am 
ds- 
limi 
pe- 
'm- 
;i/ki 
7io- 
że 
9dy 
zą- 
ich 
dr) 


ZDARZENIA I WYPADKI 


Podpalona dacza 
policjanta 


PAP 


LUBOWIDZ (gm. Nowa Wieś 
Lęborska). We wtorek wieczorem 
wybuchl pożar w wolno stojącym 
domku nad jeziorem Lubowidz, 
należącym do ojca jednego z za- 
stępców komendanta powiatowe- 
go policji. Z domku policjant korzy- 
sta w wolnych chwilach. - Spalilo 
się wyposażenie kuchni, m./n. me- 
ble i kuchenka gazowa - mówi 
brygadier Jaroslaw Olenycz z 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku. - 
Chyba bylo to podpalenie, bo wy- 
łamane były drzwi. 


la 
. 


(anra) 


REK L A M A 


Q Complex ..c. 
\::J AutolJZOWUJ Dylłtrybuto.- 


W 
IV 


I \ 
 
.. 


l, 


- 


, 


SYSTEM ZARZ4DZANIA 
SYMFONIA@ 


U. M...... 33-35 tel. (094) 343 44 23 
7!1-212 KOSZALIN 
.....1IQcompp-cc.pI http1/wwwcompł..-<:c pl 


złotych - mówi Henryk Kęckl, dy- 
rektor Miejskiego Zarządu Budyn- 
ków w lęborku. - Tymczasem w 
tym roku dostałem od miasta tylko 
mi/lon dotacji, przed rokiem wcale. 
Z czynszów na remonty nie star- 
czy: w 2001 roku Rada Miasta 
podniosła czynsze o pięć procent, 
w tym roku wcale. 
Jednak zdaniem dyrektora 
Kąckiego znaczne podwyżki czyn- 
szowe w lęborskiej komunalce nie 
zmieniłyby sytuacji. Już w lej chwi- 
li z dopłat mieszkaniowych korzy- 
sla polowa najemców. Podwyżka 
dalaby tylko tyle. że gmina więcej 
dopłacalaby najemcom. a pienię- 
dzy na remonty nadal by brakowa- 
lo. 
Nieco inaczej ocenia sytuację 
Edward Rokosz, prezes Ustec- 
kiego Towarzystwa Budownictwa 
Spolecznego. zarządzającego 
usteckimi zasobami komunalnymi. 
Tu z dopłat korzysta jedynie jedna 
trzecia lokatorów. - Większość 
naszych zasobów to budynkI 
przedwojenne - mówi prezes. - 


Stawka bazowa czynszu wynosi w 
nich 1,60 złotego za metr kwadrs- 
towy, S koszt eksploatacji to 1,20 
złotego. Zostaje ns remonty 50 
groszy. O wiele zs msło. Spół- 
dzielnie gospodarujące nowymi 
blokami dostają od kaidego metra 
80 groszy miesięcznie i tam widać 
efekty. W rezultacIe ciągle się co- 
fsmy, a budynki niszczeją. Dla ja- 
snoścI: w Ustce taka podwyżka, 
na jaką zezwala zakwestionowana 
ustawa, pozwala na zrobienie re- 
montu dwóch dachów w ciągu ro- 
ku. 
.. - Ta ustawa była legislacyjnym 
bublem - dodaje prezes slupskie- 
go PGM lech Zacharzewskl. - 
Potrzebowalbym 20 rocznych bu- 
dżetów, by remonty i naprawy 
przez nas dokonywane były do- 
strzegalne. Czy podwyżka popra- 
wi sytuację? Słupszczanie placą 
czynsze do
ć rzetelnie, ale czy 
udiwigną więcej? Tu trzeba być 
bardzo ostrożnym. 
GRZEGORZ BORKOWSKI 
Zdj
ciB SLA WOMIR ŻABICKI 


SONDA 


Mówią słupscy lokatorzy: 


Anna Borko 


- Remontu 
klatki schodowej 
nie pamiętam. 
Wolałabym za- 
płacić trochę 
wyższy czynsz, 
ale żeby admini- 
stratorzy zadbali 
o te stare budynki trochę bar- 
dziej. Staram się jak można, za- 
noszę podanie za podaniem, ale 
wiecznie słyszę, że nie ma pie- 
niędzy. 


Helena 
Nadarkiewieł 


I 


j' 


- U mnie by 
kiedyś remont 
dachu, bo woda 
się lała. Ale 
dawno, nie pa- 
miętam już kie- 
dy. Ostatnio na- 
pisałam podanie o wymianę 
okien, wcze
niej prosiłam o 
ocieplenie budynku. Dostałam 
odpowiedzi odmowne. Miesz- 
kam od podwórza, w ciemnym 
miejscu, slońca nie widzę. Płacę 
170 złotych miesięcznie i jesz- 
cze muszę sama ogrzać miesz- 
kanie. Moim zdaniem jak na ta- 
kie warunki to za duży czynsz. 


Filomena 
Marszalkowska 


- Dwa lata 
temu prosiłam o 
wymianę okien. 
Usłyszałam w 
administracji: 
 
"Czy pani sobie 
wyobraża, ile 
kosztuje takie okno?". Przecie- I 
kają dachy komórek, nikt nic z 
tym nie robi. Może i czynsze nie 
są wysokie. ale to nie jest życie, 
to wegetacja. Tu wszystko się 
sypie. Okien nie mogę domknąć 
już od dwóch lat. A administracja I 
mi tlumaczy, że jeszcze muszę z 
nimi wytrzymać, bo nie ma pie- 
niędzy na nowe. Każdy, kto ma 
choć trochę grosza, ucieka do 
nowego budownictwa. 


Nasz region sIr. 3 


Z WOKANDY 


Wyrok za tydzień 


Czterech policjantów z Kołobrzegu 
stanęło przed sądem pod zarzutem 
przyjęcia łapówki od nietrzeźwego 
, kierowcy. Prokurator zażądał trzech 
lat wIęzienia I lO-letniego zakazu 
wykonywania zawodu policjanta. 
Oskarżeni nie przyznają się do 
winy W śledztwie ustalono, że w 
nocy z 7 na 8 lutego ubieglego ro- 
ku policjanci zatrzymali kierowcę 
peugeota. Badanie wykazalo, że 
mial on 1 ,4 promila alkoholu we 
krwi. W zamian za zatuszowanie 
sprawy policjanci zaproponować 
mieli 1500 zlotych lapówki. Zatrzy- 
many nie mial przy sobie pienię- 
dzy, funkcjonariusze podjechali 
więc z nim pod dom. Sprawa wy- 
szla na jaw następnego ranka, 
gdy do komendy zglosila się sio- 
stra kierowcy. poszukująca auta i 


. 
. 
. 
. 


brata. Widziala w nocy, jak podje- 
cha/ przed dom z policjantami i ra- 
zem odjechali w nieznane miej- 
sce. Rano stwierdzila brak samo- 
chodu przed domem, 
przypuszcza/a, że zostal na poli- 
cyjnym parkingu. Tam okazalo 
się, że auta nie ma, nie bylo też w 
dokumentach zgloszenia o inter- 
wencji z udzialem nietrze:twego 
kierowcy. 
Z czwórki oskarżonych o przy- 
jęcie lapówki trzech nadal pracuje 
w policji, ale są zawieszeni w wy- 
konywaniu czynności, jeden zwol- 
nil się z pracy. Przed sądem sta- 
nie też kierowca, który będzie od- 
powiadal za jazdę po pijanemu 
oraz wręczenie lapówki. Wyrok 
Sądu Rejonowego w Kolobrzegu 
zapadnie 14 patdziernika. 


(ed) 


Zabójcza kombinacja 


ZeznanIa zmieniłem. bo doszedłem 
do wniosku. że nie ma powodu. że- 
bym sam odpowiadał za zabójstwo - 
mówił wczoraj Ireneusz J. podczas 
kolejnej rozprawy wznowionego pro- 
cesu zabójców z Lęborka. 


I 


Dwa lata temu na stacji benzy- 
nowej w Lęborku zginąl zamordo- 
wany w bestialski sposób jej 24- 
letni pracownik Daniel M. O zbrod- 
nię oskarżono Ireneusza J., 
znajomego ofiary. który przyznal 
się do zabójstwa. Początkowo 
utrzymywał. że zrobil to sam. Po- 
tem zmienil zeznania i jako inicja- 
tora zbrodni wskazal swojego wu- 
ja Lecha J. Ten nie przyznawal się 
do udzialu w zbrodni. TwierdziI, że 
próbuje go w nią "wrobić" siostrze- 
niec. W czasie pierwszego proce- 
su obaj oskarżeni zostali skazani 
na 25 lat więzienia. 
Po apelacji sprawa wrócila do 
slupskiego sądu. który próbowal 


wczoraj ustalić, dlaczego Ireneusz 
J. przypomnial sobie o udziale wu- 
ja w zbrodni dopiero w czasie ko- 
lejnego przesluchania. - Na po- 
czątku nie zależało mi na niczym 
- zeznawal Ireneusz J. - Jednak 
gdy uslyszałem, że moja konkubi- 
na dzwoniła i powiedziala, że mnie 
kocha, i będzie na mnie czekać, 
postanowilem powiedziet prawdę, 
by miet mniejszy wyrok. Po zda- 
rzeniu na stacji chcialem dać Le- 
chowi czas na ucieczkę z kraju i 
dopiero wtedy powiedziet, jak by- 
ło. Jakby go nie znalelIi, ja bylbym 
wolny po trzech latach. 
Sądowi nie udalo się ustalić, 
kto powiedzia/lreneuszowi J. o te- 
lefonie konkubiny. Nie przyznal się 
do tego żaden z policjantów pro- 
wadzących śledztwo. Lech J. dalej 
utrzymuje, że jest niewinny. a sio- 
strzeniec w areszcie podjudza 
przeciw niemu innych osadzonych. 
(pjL) 


Okradli własną firm, 


Słupska policja zatrzymała przed- 
wczoraj dwóch mężczyzn podejrza- 
nych o kradzież 86 ton płatków 
zIemniaczanych wartoścI 347 ty- 
sięcy złotych. 


Platki należące do firmy z 
Pruszcza Gdańskiego były prze- 
chowywane w hurtowni spożyw- 
czej w Słupsku. W magazynach 
znajdowało się ich prawie 300 ton. 
Pracownicy postanowili część to- 
waru upłynnić "na lewo". - By nikt 
się nie zorientowal, skonstruowali 
z europalet stelaż, dookoła które- 
J go poukładali worki ił płatkami, a 
środek byl pusty - informuje Rc-  Pomysłowi złodzieje 


Nie wiedzieli, co mają 


Słupsk może straclt prestiżowe wyr6żnienie 


]!x;. 
.-
 


 


# , 


, . 


Urząd pocztowy przy ul. Łukasiewi- 
cza w Słupsku Jako jedyny w Polsce 
ma flagę Swlatowego Związku Pocz- 
towego. Ma, ale wyeksponował ją 
dopiero po naszym telefonie. spo- 
wodowanym Interwencją ofiarodaw- 
cy - pana Jerzego Henkego. 


Znany filatelista Jerzy Henke 
trzy lata temu doprowadził do od- 
slonięcia na poczcie tablicy upa- 
miętniającej Heinricha von Ste- 
phana, slupszczanina. wynalazcy 
karty pocztowej. Z tej okazji Świa- 
towy Związek Pocztowy uhonoro- 
wal Henkego flagą. Pan Jerzy po- 
darowal to wysokie wyróżnienie 
slupskiej poczcie. . 
- Sądziłem, że flaga będzie 
wywieszana w momencie waż- 
nych uroczystości, choćby w psi- 
dz
mm
 kMryd


s

h 
związanych z pocztą jest ważnym 
miesiącem - mówi ofiarodawca. - 
Tymczasem leży w zamknięciu. W 
Warszawie mówią z zazdrog;ią, 
że Słupsk jako jedyny w Polsce 
ma flagę. A u nas malo kto o niej 
' słyszall 
Gdy przedwczoraj zadzwoniIi- 
I śmy na pocztę okazalo się, że in- 
stytucja la nawet nie wie, czym 
dysponuje. - To nie jest flaga 
I Swiatowego Związku Pocztowe- 
go, tylko Unii Europejskiej - upie- 

 
-" 


. 


ł)' ty 


Fol. SLA WOMIR ABICKI 
Po naszej interwencji flaga zawi- 
sła na budynku poczty 9 paździer- 
nika, w Dniu Filatelisty. 


rał się rzecznik poczty Jerzy 
Szulc. Dopiero po naszych nale- 
ganiach sprawdził. - Rzeczywi- 
ście, to flaga związku - przyzna/. 
- Będzie wywieszona przy Łuka- 
siew
za do 18 psidziemika. Wte- 
dy przypada Dzień Poczty. 
Henke jednak już podjąl decy- 
zję. - Odbiorę flagę z urzędu 


pocztowego - mówi. - ZnaleiIi się 
chętni - Muzeum Poczty we Wro- I 
clawiu weimie tę flagę i wywiesi w 
stosownym miejscu. Dodam do te- I 
go obrazy - olejny przedstawiają- 
cy pocztę przy ul. Łukasiewicza w 
Słupsku i akwarelę przedstawiają- 
cą nieistniejący już słupski dom 
von Stephana, twórcy 
pólcze- 
snej poczty. 
Rzecznik Szulc powiedział 
nam, że też rozmawial z filatelistą 
i nic nie wie o odebraniu flagi. - 
Nikt nie może nam tego odebrsć - , 
powiedzial. 


- 
I znowu okazuje sit, że nIe porran- 
my wypromować tego, z czego 
motllbyśmy być dumnI. Przez Ignoran- 
* ludzI bez wyobraźnI możemy I 
stracić JedyRlf w Polsce flagę-wyróż- 
nienie, która mogłaby być magnesem I 
przycllf,aJ4eym turyst6w na "st.,." 
poczt,. Tu można by przyblIżać syl- 
wetlr, von StepIlana, mało zna"" 
nawet mIejscowym. To porażaJące, że 
twórca IwlstoweJ poczty nIe Jest 
atralrcJą Siu ps"" w slralllwlstoweJ. 
Niestety, odpowIedzialnI za ten stan 
obudził sit za późno. Pozostanie ut y- 
IIrIwanle, że w Slupslru nIe ma 
atrakcjI"'" delrawostek na lira" 
Iwlstową. 
MAŁGORZATA ŻABICKA 


man Dobak. naczelnik sekcji do 
walki z przestępczością gospodar- 
czą. 
Na pierwszy rzut oka wszystko 
wyglądalo w porządku, jednak 
podczas remanentu pod jednym z 
pracowników stelaż się zalamal i 
mężczyzna wpadl do środka. 
Oszustwo wyszlo na jaw. 
Zatrzymani sprzedawali płatki 
mężczy:tnie poszukiwanemu przez 
policję. Zastosowano wobec nich 
dozór policyjny. Za kradzież mie- 
nia znacznej wartości grozi im kara 
pozbawienia wolności od roku do 
1 O lat. 


(kra h) 


WYBORY 2002 


Radny wrócił na listę 


Tomasz Pietrzak znów jest kandyda- 
tem na radnego w gminie Smołdzl- 
no. Wczoraj zrezygnował z ubIeganIa 
się o wybór na radnego do Sejmiku 
Wojewódzkiego. 


Jak już informowaliśmy. sędzia 
Andrzej Jastrzębski, .okręgowy 
komisarz wyborczy w Słupsku, 
skreślil Pietrzaka z listy wyborczej 
do Rady Gminy w Smoldzinie, gdy 
na jaw wyszlo. że wcześniej zostal 
zarejestrowany jako kandydat na 
radnego Sejmiku Wojewódzkiego. 
Wszystko dlatego, że zgodnie z 


ordynacją wyborczą można kan- 
dydować tylko do jednego szcze- 
bla samorządu. . 
- Pan Pietrzak złożyl oświad- 
czenie. że nigdy nie zamierzał 
ubiegać się o wybór na radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego. Dlatego 
znów zostal przywrócony na listę 
gminną - wyjaśnia Krystyna Sta- 
nlslawska, szefowa Krajowego 
Biura Wyborczego w SIupsku. 
Jak się tam znalazl. zapewne 
wyjaśni prokuratura. Twierdzi. że 
jego zgloszenie sfalszowano. 
(maz) 


R E KLAM-A 


KOMUNIKAT 


W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi - 
ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA 
Informuje komitety wyborcze, że nie wyraża zgody na 
umieszczanie materialów propagandowych na swoich urzą- 
dzeniach elektroenergetycznych. 
W razie nieprzestrzegania powyższego zakazu - przedmioto- 
we materiały będą usuwane na koszt komitetów wyborczych. 
Jednocześnie ZE Słupsk S.A. przypomina, że osoby narusza- 
jące art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wy- 
borcza do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw - 
 
podlegają karze grzywny (art. 199 ww. Ustawy). '"
		

/17849-0004.djvu

			str. 4 Kra. 


PARTIE 


Odrzucona 
rezygnacja 


Szef Krajowej Partii Emerytów I Ren- 
cistów Tomasz Mamlńsklza kuriozal- 
ne uznał podjęcie decyzji o wyklu- 
czenie go z klubu SLD już po tym, jak 
on sam złożył rezygnację z członko- 
stwa w klubie Sojuszu. 


.To jest nie do pojęcia, jak można 
wykluczyć kogoś, kto już nie jest 
członkiem klubu, bo złożył rezygnację. 
- powiedział wczoraj Mamiński. Przed- 
stawlłteż pismo, jakie otrzymał od se- 
kretarza klubu SLD Wacława Mart y- 
niuka, z którego wynika, że prezydium 
klubu SoJuszu rozpatrując sprawę Ma- 
mińskiego najpierw odrzuciło jego re- 
zygnację I potem podjęło decyzję 
o wykluczeniu go z klubu Sojuszu. 
Mamlńskl zastanawial się, czy z tego 
wynika, że .żyjemy w systemie nie- 
wolniczym i nie można mieć już wOlnej 
woli I złożyć samemu rezygnacji.. 
We wtorek prezydium klubu SLD 
wykluczyło Mamińsklego spośród jego 
członkÓw. Wcześniej Mamiński sam 
złożył rezygnację. Wykluczenie ma 
związek z tym, że KPEiR poparła An- 
drzeja Olechowskiego, kandydata 
Platformy Obywatelskiej na prezyden- 
ta Warszawy, a nie kandydata SLD- 
UP Marka Balickiego. 


(PAP) 


SEJM 
Gwizdy 
nie osądzone 


Sejmowa Komisja Etyki bez rozstrzy- 
gnięcia pozostawiła wniosek prezy 
dlum Sejmu w sprawie wygwizdania 
przez czterech posłów unijnego komi- 
sarza ds. rolnictwa Franza FIschiera. 


POinformował o tym wczoraj po po- 
siedzeniu komisji jej szef Franciszek SIe- 
faniuk (PSL). Wyjaśnd, że komisja tak 
podzieliła się w glosowaniu w tej spra- 
Wie, że rozstrzygnięcie byto riemożliwe - 
dwóch członków komisji byto za ukara- 
niem gwiżdzących posI6w, dwóch prze- 
ciw i jeden wstrzymal się od głosu. 
Do wygwizdania Fischlera doszło 
12 września podczas spotkania z ko- 
misarzem senackiej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyli 
również poslowie. Kilku z nich - Antoni 
Stryjewski, Halina Nowina-Konopka, 
Piotr Krutul (wszyscy z LPR) i Bogdan 
Pęk (PSL) - wygwizdało komisarza. 
Część z nich użyła do tego specjalnie 
przyniesionych gwizdkÓw. 
Komisja przesłuchała wczoraj NowI- 
nę-Konopkę, Stryjewskiego i Pęka. Nie 
przesłuchała Krutula, bo w tym samym 
czasie zabieralon glos w sejmowej de- 
bacie. Stefaniuk powiedział, że wśród 
jej członków .ścierały się. różne poglą- 
dy na sprawę - m.in. .o niestosowności 
zachowania się i uznano, że gwizdanie 
to zachowanie niepariamentame.. Do- 
dał, że poslowie składający wyjaśnienia 
.informowali o enigmatycznych wypo- 
wiedziach komisarza Fischlera i nieod- 
powiadaniu na pytania (posI6w).. 
(PAP) 


PROCES 
Chim odpowiada 
na zarzuty 


Janina Chlm, b. wicedyrektor gene- 
ralna FOZZ, nie przyznaje się do za- 
rzutów w sprawie tej największej nle- 
rozliczonej afery gospodarczej, na 
której w latach 1989-1990 polskie 
państwo miało stracić 354 mln zł. 
Wczoraj Chim składa przed Są- 
dem Okręgowym w Warszawie wyja- 
śnienia w tej sprawie. Przed tygo- 
dniem do winy nie przyznał się główny 
oskarżony Grzegorz Zemek, b. dyrek- 
tor generalny FOU. Po raz pierwszy 
mówił wtedy publicznie o swoich 
związkach z wywiadem wojskowym 
PRL, który - według wielu komentato- 
rów - stal za aferą FOU. 
Proces zaczął się od nowa 30 wrze- 
śnia. Na ławie oskarżonych zasiadają: 
Żemek, Chim, szef Rady Nadzorczej 
(do niedawna prezes) spółki Ur'\iversal 
Dariusz Przywieczerski oraz trójka biz- 
nesmenów. Grozi im do 10 lal więzie- 
nia. Nie przyznają się do zarzucanych 
czynów. Wszyscy odpowiadają z wolnej 
stopy. Jesienią 2001 r. proces przerwa- 
no, bo prowadząca go wtedy sędzia 
Barbara Piwnik została ministrem spra- 
wiedliwości. Teraz sprawę prowadzi sę- 
dzia Andrzej Kryże. (PAP) 


WWW.glos-poR1orza.pl 
redakcja(UI&los-pomor7a.pl 


UE . POLSKA. Wiosną poznamy datę rozszerzenia 
Na dobrej drodze 


Opóźnienia we wdrażaniu przez Pol- 
skę systemu IACS, konłeczność po- 
prawy bezpieczeństwa żywności 
I potrzeba walki z korupcją - takle 
m.In. uwagi, zdaniem minister ds. eu- 
ropejskich Danuty Huebner, znajdą 
się w raporcie Komisji Europejskiej. 
.W mojej ocenie raport (o przygo. 
towaniu Polski do członkostwa w UE) 
jest dobry - powiedziała wczoraj Hu- 
ebner na spotkaniu z dziennikarzami. 
- (on) Nie odbieramy tych elementów. 
które pokazują, co jest do zrobienia, 
jako elementów krytyki Polski - to by- 
łoby niepoważne. Ja osobiście odbie- 
ram to jako czynnik mobilizujący.. 
Wczoraj Komisja Europejska 
przedstawiła w Bruksełi kolejny raport 
oceniający stopień przygotowania kra- 
jów kandydujących do członkostwa 
w Unii Europejskiej. Zdaniem minister, 
tegoroczny raport jest szczególnie 
ważny, gdyż rekomenduje Radzie kra- 
je kandydujące jako państwa mogące 
zakończyć negocjacje w tym roku i zo- 
siać przYjęte do UE w 2004 roku. 
Skala wielkich zmian 
.Raport nie tylko ocenia nasz 
stopień przygotowania do członko- 
stwa w UE, ale stan zaawansowania 
naszej transformacji - powiedziała 
Huebner. - Pokazuje skalę wielkich 


zmian, które zaszły w Polsce w la- 
tach 90, oraz że motywacją większo- 
ści reform transformacji było przygo- 
towanie do wejścia do UE.. 
Według minister, raport przewidu- 
je, że podpisanie traktatu akcesyjnego 
nastąpi wiosną przyszłego roku. .Ma- 
my nadzieję, ze nastąpi to na przeło- 
mie marca i kwietnia 2003 r." - mówiła 
Huebner. Jej zdaniem, wiadomo też, 
że w traktacie akcesyjnym będzie mu- 
siała znaleŹĆ się data, z którą traktat 
ten wejdzie w życie, czyli którego dnia 
nastąpi rozszerzenie. 
Trzy kryteria 
Podstawą raportu są trzy grupy kry- 
teriów (tzw. kopenhaskich): polityczne. 
ekonomiczne oraz związane ze zdol- 
nością do prZYjęcia prawa wspólnoto- 
wego, zdolnością Instytucjonalną i ad- 
ministracyjną do członkostwa. 
Jeżeli ChodZI o kryteria polityczne, 
ocena KE jest - według Huebner - do- 
bra i nie są niespodzianką uwagi 
wskazujące na potrzebę rozwoju służ- 
by cywilnej, usprawnienia sądownic- 
twa, dalszej walki z korupcją. Huebner 
przyznała, że niezbyt podoba jej się 
łączenie problemu korupcji tylko z na- 
. szą CZęścią Europy. 
W zakresie kryteriów ekonomicz- 
nych KE powtarza, że Polska ma do- 
brze funkcjonującą gospodarkę rynko- 


wą. Według Huebner, pozytywna oce- 
na dotyczy także zdolności Polski do 
konkurowania na rynku UE, chociaż ra- 
port wskazuje na potrzebę kontynuacji 
restrukturyzacji m.in. hutnictwa, prze- 
mysłu chemicznego i farmaceutyczne- 
go. Zwrócono uwagę na koniecznoŚĆ 
przyśpieszenia prywatyzacji. 
Jezeli chodzi o trzecią grupę kryte- 
riów, wskazano, że do załatwienia pozo- 
stają kwestie związane z bezpieczeń- 
stwem żywności (w tym zakresie przy. 
gotowana jest już przez rząd strategia 
bezpieczeństwa żywnoŚCiOWegO). Wie- 
le uwag dotyczy - Jak mówiła Huebner - 
rolnictwa, w szczególności opóżnień 
w budowie systemu IACS. Konieczne 
są też dostosowania zapewniające 
sprawne funkcjonowanie unii celnej 
W raporCie przewidziano także moż- 
liwoŚĆ zastosowania szczególnej klau- 
zuli ochronnej po rozszerzeniu, która, 
według Huebner, nie jest niczym szcze- 
gólnym. Najprawdopodobniej w ciągu 
dwóch lal każde państwo UE (stare I n0- 
we) będzie miale prawo do wystąpienia 
o zgodę na dZiałania ochronne, gdyby 
rozszerzenie UE spowodowalo nieko- 
rzystne skutki. Przy poprzednim rozsze- 
rzeniu UE także przewidziano takle 
klauzule, choć ich nigdy nie zastosowa- 
no. Nie ma jeszcze ustaleń, jakie to kon- 
kretnie moglyby być działania. 


(I'AI') 


ZDROWIE. Termoablacja - przeciw rakowi wątroby 
. 
Zycie w pod
runku 


.... 


J 


"  


\ 


.. 


) 


" 


" 


..... 


FOl. \tAR..... ni'" MI
IAK 
Zespól medyczny pod kierownictwem docenta Krzyutofa I eksowsklego ze upitala wojskowego w BydguSL- 
czy przeprowadził wczoraj, pierwsI.}' w regionie, Labieg nluCLenia tkanki nowot\łoro\łej prLY pomocy wyso- 
kieJ temperatury. 


Wczoraj w bydgoskim szpitalu woj- 
skowym przeprowadzono pierwszy 
w regionie zabieg niszczenia tkanki 
nowotworowej przy pomocy wyso- 
kiej temperatury. 


Termoablacja, bo tak nazywa się 
ten zabieg, pozwala na zniszczenie 
tkanki nowotworowej w wątrobie bez 
konieczności otwierania jamy brzusz- 
nej. U chorego nie występują więc po- 
wikłania pooperacyjne, poddani mu 
pacjenci zwalniani są do domu zazwy- 
czaj w drugiej dobie po zabiegu. 
Wczoraj zabieg termoablacji prze- 
prowadzony został, pierwszy raz 


w województwie kujawsko-pomor- 
skim, w Klinice Chirurgii 10 Wojsko- 
wego Szpnala Klinicznego z Poliklini- 
ką SP ZOZ w Bydgoszczy. Zadania 
podjąt się docent Krzysztof Leksow- 
skI. Asystowali mu m.in.: radiolog, 
anestezjolog i doktor n. med. Dariusz 
Zad rożny z Kliniki Chirurgii AM 
w Gdańsku (pierwszy w Polsce zabieg 
przeprowadzono właśnie w tej klinice). 
- Przerzuty nowotworowe do wątro- 
by u wielu chorych są tak mnogie i tak 
niekorzystme umiejscowione, że nie 
można ich usunąć operacyjnie - mÓwi 
docent Leksowski. - Próbowano więc 
niszczyć tkankę nowotworową alkoho- 


CUKROWINICTWO. Konieczna podwyżka ceny cukru 


lem, niskimi temperaturami. Bez rezulta- 
tu. Termoablacja jest więc dla chorych , 
wielką szansą. Dajemy im życie. 
Sam zabieg jest stosunkowo pro- 
sty: polega na wprowadzeniu do guza 
specjalnej elektrody - jest ona jedno- 
razowa I koszluje 4 tysiące - poprzez 
niewielkie nacięcie skóry. Precyzyjne 
umiejscowienie elektrody we właści- 
wym punkcie umożliwia kontrola ultra- 
sonograficzna. 
Zabieg termoablacji wykonuje tyl- 
ko kilka ośrodków w kraju. Wczorajszy 
w szpitalu wojskowym nie jest ostatni. 


(jot) 


Słodka nadwyżka 


Interwencyjna cena cukru wprowa- 
dzona 1 października (1,80 zł/kg) 
nie zadowoliła działaczy NSZZ .So- 
IIdarność. przemysłu cukrownicze- 
go, którzy domagają się od premie- 
ra podwyższenia jej do 2,20 zł za 
kilogram. 
Według danych Agencji Rynku 
Rolnego, w magazynach zalega 
270-300 tys. ton cukru z poprzed- 
niej kampanii. Tak znaczna ilość 
może spowodować kłopoty ze 


sprzedażą partii pochodzącej z te- 
gorocznego skupu. Szacuje się, 
że w tym roku produkcja wzrośnie 
do 1,85 mln ton (z 1,54 mln w roku 
poprzednim). Wzrosną plony oraz 
wydajność cukru z burakÓw. 
Istnieją obawy, że cukrownie 
będą musiały sprzedawać cukier 
poniżej kosztów produkcji. Koszt 
wyprodukowania tony cukru wy- 
niÓsł w poprzedniej kampanii ok. 
1986 zł. - Sytuacja w przemyśle 
cukrowniczym jest trudna. Pod- 


wyższenie cen mogłoby ją trochę 
poprawić - stwierdza Ryszard 
Gatka, przewodniczący NSZZ 
.Solidarność. w cukrowni w Żni- 
nie (woj. kujawsko-pomorskie). 
Wczoraj Małgorzata Ołeś, wi- 
ceminister skarbu państwa uzna- 
ła, że postulaty związkowców są 
słuszne: - W 2003 roku konieczne 
jest podniesienie ceny interwen- 
cyjnej cukru ze 1,80 do 2,20 zł Z8 
kilogram. 


(ska, PAP) 


I ' 


C7wartek. 10 pa7d7iernika 2002 r. głos Pomorza 


24 GODZINY 


ł  


, '" 


- 


ł 
I 
I 
l 


"Ol. 1'\1' 


Ka.. 25 lat wl,złenła wymierzył wczoraj Sąd Okręgowy 
w Radomiu 44-letnlemu AndrzejowI Cz., który w grudniu ubieglego 
roku udusił po pijanemu sznurowadłem śwoją córkę, 7- letnią Ewelinę. 
Według sądu, materiał dowodowy Jednoznacznie pozwala stwierdzić, 
że oskarżony dokonał zarzucanego mu czynu. Sędzia Jacek Michalski 
podkreślił, że Istolne dla procesu były zeznania 16-letniej Marty P., 
która była świadkiem duszenia dziewczynki przez oskarżonego. Marta 
p. została przesłuchana w obecności bieglego psychologa. Sąd nie 
znalazł podstaw, by kwestionować jej zeznania. 
Zdaniem sekretarza ds. ml,dzynarodowych Kancelarii 
Premiera Tadeusza Iwlńskiego, po rozmowie Aleksandra 
Kwaśniewskiego z leonidem Kuczmą nie ma żadnych wątpliwości 
dotyczących międzynarodowej konferencji w sprawie Ukrainy. 
W przyszłym tygodniu ma się odbyć w Warszawie międzynarodowa 
konferencja na temat miejsca Ukrainy w Europie po rozszerzeniu 
NATO I UE "Ukraina w Europie". 
Platforma Obywatelska zaapelow"a do prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego o zawetowanie ustawy o aboliCji 
podatkowej. Jeśli prezydent podpisze ustawę, Platforma zapowiada 
zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego. "Ustawa 
wprowadzająca abolicję podatkową wzmacnia powszechne 
przekonanie, że opłaca się oszukiwać. - powiedział wczoraj szef PO 
Maciej Płażyńskl. Jego zdaniem, ta ustawa jest .szkodliwa etycznie, 
ekonomicznie I prawnie". 


Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej ks. kardyn" 
Angelo Sodano odebrał wczoraj doktorat honoris causa Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczystość odbyła Się przed 
rozpoczęciem 319. plenamego zebrania Konferencji Episkopatu 
Polski, które obraduje również we Wrocławiu. Uroczystość 
Z udziałem m.in. prymasa Józefa Glempa, kardynala Henryka 
Gulbinowlcza, gospodarza uroczystości I metropolity wrocławskiego 
oraz szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza odDyła się w katedrze 
WikJIJ. 
49 proc. rodziców, maJllcych dzieci w wieku szkolnym 
przyznało, że żadne z Ich dZIeci nie wyjechało w tym roku na 
wypoczynek. Co dwunasta rodzina (8 proc.) wysłała na wakacje tylko 
część dzieci - wynika z sondażu CBOS. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym nieznacznie - z 41 proc. do 43 proc. - wzrósł odsetek 
rodzin, które w czaaie wakacji zapewniły wszystkim swoim dZieciom 
przynajmniej tygodniowy wypoczynek poza miejscem zamieszkania, 


.1 


Nadinspektor Mieczyslaw Kluk nie jest Jut "lIskim 
komendantem wojewódzkim policji. Złożył rezygnację na ręce 
komendanta głównego policji. Swoją decyzję Kluk tłumaczy 
względami zdrowotnymi i tym, że nabral już pełnych uprawnień 
emerytalnych - w milicji, a potem w policji przepracował 35 lal. 
Szefem śląskiej policji został w marcu 1998 roku. 


SlId Apelacyjny w Lublinie uchylił wczol'llj wyrok 
przeciw byłej prokurator z Białej Podlaskiej, skazanej za płatną 
protekcję i łapownictwo na dwa lata więzienia. "Zaskarzony wyrok nie 
może się ostać, bo jest dotknięty licznymi uchybieniami. - uznał sąd 
Zdaniem sądu, dotyczą one m.in. sposobu przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, przyjęcia ustaleń faktycznych oraz 
prawno-kamej oceny dokonanych przez sąd niższej instancji ustaleń 
dowodowych. 
Ofiara przest,pstwa powinna wldziet w policji 
prokuraturze i sądzie partnera, który stara się pomóc i minimalizować 
wszelkie dolegliwości związane z byciem ofiarą - uważa prokurator 
krajowy Karol Napierski. Wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości 
odbyłe się sesja, zorganizowana przez resort i Ogólnopolskie Forum 
na rzecz Ofiar Przestępstw, poświęcona pomocy ofiarom 
przestępstw. 
Policjanci zatrzymali 51.letnlego łodzianina 
podejrzewanego o wystawianie fałszywych faktur na towary i usługi 
dla przedsiębiorców. Każda z wystawionych przez niego faktur 
opiewała na co' najmniej 100 tys. zł. Ustalono, że w p%wie lat 90. 
mężczyzna był likwidatorem jednej z łódzkich firm, która jednak już 
nie istnieje. Działał w latach 1999-2001. Według policji, sprawa ma 
charakter rozwojowy. 


T 4( t}17 
....fł 


fł't": 


.. 


.. 


r., 


'" 
-'-.
 


-, 


Fol.l'AP 


Wiadukt w Mucharzu (woj. małopolskie) prowadzi 
najwyraźniej donikąd.
		

/17849-0005.djvu

			I 
I I I 
I I 
J. I 
. I 
, I 
I 
I 
I 
I 


I I 
I 
ł 


.1 1- 


glos Pomorza Czwartek, 10 października 2002 r. 


ROSJA 
Prezydent 
sektora usług 


Stanowisko - prezydent, sektor - 
usługi dla ludności - tak Władimir 
Putln odpowiedział na pytania spisu 
powszechnego. 
Wizytę ankieterki w domu prezy- 
denta i jego żony Ludmiły sfilmowa- 
no, by, jak piszą agencje, dać przykład 
tym ludziom, którzy niezbyt chętnie 
widzą u siebie prowadzących spis, 
"Czy mówi pan po rosyjsku?" - od- 
czytała Jedno z pytań spisu onieśmie- 
lona młoda studentka-ankieterka. 
"Tak, mówię" - odpowiedzial uśmie- 
chając się Putin. Z odpowiedzi na dal- 
sze pytariia wynikło, że zna Jeden ję- 
zyk obcy - niemiecki, jego żona zaś 
trzy: niemiecki, hiszpański, francuski. 
Nie wiadomo, czy prezydent de- 
klarujący pracę "w sektorze usługo- 
wym" przejdzie do historii podobnie 
jak w roku 1897 przeszedł do niej w 
jednej z anegdot ówczesny wladca 
car Mikołaj II. 
Uczestnicząc w spisie car zadekla- 
rował w rubryce "funkCJa", że jest 
"pierwszym arystokratą". Dopiero gdy 
uniżenie zwrócono mu uwagę, że ta- 
ka funkcja nie Istnieje, władca raczy' 
odręcznie napisać slowo "Imperator", 
Pod rubryką "zajęcie" Mikołaj II 
bez ogródek wpisał: "pan ziemi rosyj- 
skiej". (PAP) 


RE
lAIAA 


t= 
,= li.  I 


. 


II 
I - 


c I I ' 
 


I 


 

 
. 
t
 
'. 
 
()) 
. 

 -, 
t 


I 

 
 


 


 

 
. 

 
 

. 
 


 

 
- 
- 
- 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


RAPORT. 113 mln dzieci na świecie nie chodzi do szkoły 


Lista niepiśmiennych 


W krajach rozwijających się co piąte dziecko w wieku szkolnym nie 
pobiera nauki, co w sumie daje liczbę 113 mln dzieci na całym świecie 
- wynika z ogłoszonego wczoraj raportu Banku Światowego. 


Wśród dzieci powyżej 6 roku 
życia, które nie chodzą do szkoły, 
60 proc. to dziewczynkI. 
Liczbę niepiśmiennych doro- 
słych raport ocenia na 900 mln, z 
czego dwie trzecie (600 mln) sta- 
nowią kobiety. 
Raport Banku Światowego za- 
prezentowano na konferencji w 
Stut1garcie poświęconej edukacji I 
rozpowszechniono równocześnie 
w Waszyngtonie. 
"Cały świat jest zgodny, że 
edukacja jest kluczowym I naj- 
ważniejszym elementem rozwoju 
oraz likwidacji biedy. - podkreślił 
prezes Banku Światowego James 
Wolfensohn w wystąpieniu otwie- 
rającym konferencję, współorgani- 
zowaną z władzami Badenii-Wir- 
tembergiI. 
I Wyrażna przepaść w oświacie . 
między krajami rozwiniętymi a 
rozwijającymi się nie dziwi, gdy 


- 
- 


wetmle się pod uwagę, te te 
ostatnie mają 4,8 mld mieszkań- 


"Cały świat jest zgodny, :te 
edukacja jest kluczowym I naj- 
wa:tnlejszym elementem 
rozwoju oraz likwidacji biedy' - 
podkreślił prezes Banku Swia- 
towego James Wolfensohn w 
wystąpieniu otwierającym 
konferencję, współorganizowa- 
ną z władzami BadenII- 
WIrtembergiI. 


c6w, a wytwarzają tylko 20 proc. 
światowego PKB - dodał. 
Wedlug raportu, 40 proc. dzieci 
nieuczęszczających do szkoły po- 
chodzi z Afryki subsaharyjskiej, 
kolejne 40 proc. - z Azji Południo- 
wej, a 15 proc, - z Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. 


Raport wymienia państwa, któ- 
re zdołały zmodernizować swą 
gospodarkę, stawiając na eduka- 
cję. Według Banku Światowego 
są to: Chile, Finlandia, Mauritius, 
Wietnam i Litwa. 
Finlandia na przykład prze- 
kształci/a gospodarkę z opartej na 
eksploatacji zasobów naturalnych 
w bazującą na wysokiej technolo- 
gii. Udział telekomunikacji i infor- 
matyki w eksporcie tego kraju 
wzrósł z 7 proc. w 1990 r. do 30 
proc. w 2000 r. 
Bank Światowy zobowiązał się 
w 2001 r. do wyłożenia 1,6 mld 
dolarów na programy oŚwiatowe 
w ponad stu krajach rozwijających 
się. Jest ponadto zaangażowany 
w milenijny program "Oświata dla 
wszystkich", którego celem jest 
zapewnienie miejsca w szkole 
wszystkim dzieciom na świecie od 
2015 r. (PAP) 


---.. 
. .. O c;::
 

 

, 

 I 
U) -łI 
: 

 

 ., 
q 
 
W 
 -.. 

 
. ol 
 IW -- 
, .. 

 
, . .:i N 
 -C 
 
,.... 
" 
 
 O 
 
.. , 
Ul 
 eJ 

 
. '" ł 

, 
4t O O 
. 
'" I-ł. 
.,,

 
:'\ 
 

 
,. 

, 
.. 
II 
" r I 
ł 
ł:- 
L ""- 


I 

 
 
- 
 

. 
 


 


 


 

 
. 

 
 


 


 


 


I 
I 


, "' 


r 


- 

 ...... 
I
 .... 


'\ 

.J 
ol 


 
'i, 


r III 

 
-,=w. 
I 


., 
. 


., . 
.... 


. - 
4f ,,' 
I 


... 
. 


\f 
#' 
, 
, 
. 
, 
" 
.."...; 


.. 


. 


\
 


.. 
'. " 


- 
.,  


.. 


, 
, Swiat sIr. 5 
, 
24 GODZINY 
" 


l. 
. 
") 
... 
, 
1 
.... 
- 
- 


FOl PAPIE PA 


ł 
Dzieci 
wlczł. zakładanie masek gazowych, na wypadek 
katastrofy w pobliskiej elektrowni atomowej w Kozloduju. okolo 200 
km na północ od Sofii. Na mocy porozumienia z UE, Bułgaria za- 
mknie dwa najstarsze reaktory do końca br. 


Katanka stacja telewizyjna Al Diazlra nadala we wtorek 
taśmę z nagraniem dźwiękowym Aymana aI-Zawahiriego, człowieka 
nr 2 w Al-Kaidzie, który zapowiedział kolejne ataki na USA oraz ich 
sojuszników Niemcy i Francję. 


SzaleJł.ce na poludniu Australii potary buszu pochłonęły 
co najmniej 21 domów pod Sydney. Ewakuowano także ponad dwu- 
stu mieszkańców przedmieść Sydney. Silny wiatr utrudnia akcję 
ratowników, walczących z co najmniej 47 ogniskami pożaru. 


W zakończonych wczoraj, rozłoionych na cztery raty 
wyborach w indyjskim stanie Dżammu I Kaszmiru uczestniczyło w 
sumie 45 procent uprawnionych - podano 'Ii środę w DelhI. 
39-letnla kobieta zgln'" wczoraj rano w centrum Sofii, 
kiedy w jej samochodzie eksplodowała bomba. Wybuch nastąpił, kie- 
dy samochód przejeżdżał kolo wejŚCia do szkoty. Ustalono już, że 
bomba domowej roboty była podłożona pod fotelem. 
Do rodzinnej tragedii doszło wczoraj rano w Dachau 
w górnej Bawarii. Pewien mężczyzna zamordował tam żonę I dwoje 
dzieci, po czym popełnił samobójstwo. Policję zaalarmowal sąsiad, 
który usłyszał "podejrzane odgłosy" I wraz z gospodarzem domu zaj- 
rzał do mieszkania czteroosobowej rodziny. 
Z czeskiego wl,zlenla w Kolovle kolo Kynszper1	
			

/17849-0006.djvu

			slr. 6 


Gospodarka 


Kursy walut - kantory 
09.10.2002 r. 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


FINANSE. Debata nad ubezpieczeniami obowiązkowymi 


DOlAR$ fi ' . .
 ,. 
Kantor .Lord"' 'J'. 
Koszalin . 
poprztdnł kurs', . 
Kantor .Pod . . . 
Arklllaml' SłupsIc 
popnednI kUli:, . 
-- 
EURO€ !I ' . '11' 
I Kantor .lord' ..'. 
KoIlalln · 
poprIIdnl kUli:, 4, 
1
'
IUPslc . R1:1
 I zawartej przez kierowcę polisy OC firmy ubezpieczeniowe przekazywały 
popmdnl kUli -r-m- 
l 
-I I państwu cztery euro. 
Bank PKO BP SA 
09.10.2002 r. 


DOLAR ł. lU ' !I , ,. I 
. ,. . 
popmdnl kUli: ......:. ____: I 
EURO
 

 
popmdnlkul1: 

 
-- 


NIE PRZEGAP 


Ważne terminy 


Przypominamy przedsiębiorcom 
o naJbll!szych terminach płatno- 
'ci: 


. 


10 pafdzlernlka 
, 
. składka na ubezpieczenia 
zdrowotne, ubezpieczenia spo- 
łeczne. deklaracja rozliczenio- 
wa ZUS DRA od osób fizycz- 
nych opłacających skladkę wy- 
łącznie za siebie. 
15 pafdzlernlka 
. wpłata miesięcznej kwoty 
podatku leśnego od osób praw- 
nych i jednostek organizacyj. 
nych nie posiadających osobo- 
wości prawnej; 
. wpłata miesięcznej kwoty 
podatku od nieruchomości 
od osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadają- 
cych osobowości prawnej; 
.. składka na ubezpieczenia 
zdrowotne, ubezpieczenia spo- 
łeczne, deklaracja, rozliczenio- 
wa ZUS DRA od płatników, nie 
będących jednostkami budżeto- 
wymi, zatrudniających pracow- 
ników; 
. skladka na Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
21 pafdzlernlka 
. składka na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- 
pełnosprawnych; 
. zaliczka na podatek do- 
chodowy od osób prawnych; 
. zaliczka miesięczna 
na podatek dochodowy od przy- 
chodów ze stosunku pracy; 
. zaliczka na podatek 
od dochodu ze sprzedaży 
udziałów w spółkach (PIT-13); 
. zryczałtowany. podatek 
dochodowy od przychodów ewi- 
dencjonowanych); 
. zaliczka na podatek do- 
chodowy od osób fizycznych 
prowadzących działalność go. 
spodarczą; 
. zaliczka na podatek do- 
chodowy od osób fizycznych 
od wypłat dokonanych z tytułu 
zatrudnienia na podstawie 
umowy-zlecenia lub umowy 
odzielo. 


(mp) 


SKORZYSTAJ, SZEFIE! 
Kandydaci 
przedsiębiorcom 


W najbliższy wtorek (15 paź- 
dziernika) Koszalińskie Forum 
Dialogu organizuje otwartą debatę 
na temat programów gospodar- 
czych, przygotowywanych przez 
kandydatów na prezydenta Ko- 
szalina. 
Do udziału w spotkaniu zostali 
zaproszeni wszyscy ubiegający 
się o fotel prezydenta miasta, 
czlonkowie Business Centre Club 
oraz sygnatariusze Koszalińskie- 
go Forum Dialogu. 
Debata odbędzie się w siedzi- 
bie NOT przy ul. Jana z Kolna 38, 
o godz. 17. 


Znowu zapłacimy? 


Nie jest wykluczone, że w ramach ratowania budżetu rząd nakaże 
nam ubezpieczać mieszkania i budynki. Jest też propozycja, by od 


W ubiegłym tygodniu w sejmo- 
wych podkomisjach dyskutowano 
nad projektem ustawy o ubezpie- 
czeniach obowiązkowych. Pojawil 
się pomysl. by nakazać Polakom 
obowiązkowo ubezpieczać domy 
i mieszkania od następstw kata- 
strof i terrbru. Ze wstępnych sza- 
cunków wy
ika, że polisa mialaby 
kosztować od 50 do 100 zł rocz- 
nie. 


To nie Jest dobra myśl 


Choć obowiązek wykupienia 
takiej polisy z pewnością byłby 
na rękę towarzystwom ubezpie- 
czeniowym, to i tam trudno o apro- 
batę dla lego pomysłu. - NIe wy- 
daje mi się to dobrym pomysłem, 
tym bardziej, że nie żyjemy w rejo- 
nie zagrożonym większymi kata- 
klizmami - komentuje Tadeusz 
Majcher, dyrektor Inspektoratu 
PZU w Koszalinie. - Rzecz może 
ewentuałnle dotyczył rolników, 
którzy są najbardziej narażeni 
na klęskI. ale Oni i tak muszą 
ubezpieczał swoJe budynki go- 


spodarcze I w Ich przypadku obo- 
wiązek można by rozszerzył 
o ubezpieczenie wyposażenia 
mIeszkania. 
Przeciwne takiemu ubezpie- 
czeniu jest także Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Właścicieli Nie- 
ruchomości. - Ludzie powinni sa- 
mi decydował o tym. czy chcą 
SIę ubezpieczył, czy nie - mówi 
Tomasz Urbaś, zastępca prze- 
wodniczącego stowarzyszenia. 
Nie akceptujemy przymusu - 
kazdy wla
ciciel mieszkania po- 
winien przede wszystkIm polegał 
na własnej Intuicji i przezorno
ci. 
Tomasz Urbaś uwa!a poza tym, 
że obowiązkowe ubezpieczenie 
mieszkań i budynków jest pomy- 
słem osób związanych z towarzy- 
stwami ubezpieczeniowymi, które 
chcą na tym zarobić. 


Ale to nie wszystko 


W projekcie ustawy o obowiąz- 
kowych ubezpieczeniach pojawiła 
się Jeszcze propozycja, by towa- 
rzystwa ubezpieczeniowe od ka!- 


BYLIŚMY W... 


dej sprzedanej polisy OC odpro- 
wadzały równowartość 4 euro 
na fundusz ministra spraw we- 
wnętrznych i administracji. Za te 
pieniądze miałby powstać central- 
ny rejestr pojazdów i kierowców, 
którego utworzenie przewiduje ko- 
deks drogowy. Pojawia się zatem I 
pytanie: czy po wprowadzeniu ta- 
kiego obowiązku kierowcy zapłacą 
więcej za polisę? 
- To nie są duże pieniądze 
w stosunku do ceny POlISY, dlatego 
my
/ę, że towarzystwa będą same 
mogły ponie
ł te koszty - uspokaja 
dyrektor Majcher. - A centralny re- 
je
p


wi
rowrowz

 
no
/ą się przyda. Ter
 kaida flr- I 
ma ubezpieczeniowa tworzy wła- I 
sny rejestr. ale ma w nim Informacje 
tylko o osobach, które u nieJ się 
ubezpleczyly. Stworzenie ogólno- 
polskiego rejestru może zapobiec 
wyłudzenIOm odszkodowań przez 
nieuczciwych klientów. 
Je!eli pomysł znajdzie się 
w ustawie budżet państwa zarobi I 
na kierowcach 72 mln złotych. 
MARCIN lłAWI AK 


Tektura z Bornego 


--=.J 


I 
ł . 
I  


/I 


I 
,IT 
l , 
. , 


. 
'.'''' 


A 


\. 


. I 
} 


." 


..... 
, 
- -. 

 
... -<::-.:.;a.
. _ 

-...... 
 

 :... 
-;:...... '.. 


./"" 
..... 


--- 


......... 


Mariusz Piasecki i jeden z produkowanych w jego firmie kartonów. 


"""' 
 .,." 


Przedsiębiorcy z PoJezierza Draw- 
skiego na miejsce robienia Intere- 
s6w najczęściej wybierają prę!ny 
I bogaty Poznań. Mariusz Piasecki 
porzucił Poznań I osiedlił się na Po- 
Jezierzu. 


(mp) 


Tu też założył swoją firmę, 
na dodatek ani w mieście, ani 
na wsi, tylko daleko od szosy, 
nad jeziorem Kielpino (w pobliżu 
wioski Borne, która nie ma nic 
wspólnego z Bomem Sulinowem). 
Miały być tylko ryby... 
- Wła
ciwie zadecydował 
przypadek - mówi Mariusz Pia- 
secki. - MieszkaMmy w Pozna- 
niu, ale jakie
 13 - 14 lat temu ku- 
pili
my z żoną domek nad jezior- 
kiem.. Mia/a to był tylko ..baza 
wypadowa" na ryby. Ale z czasem 
doszli
my do wniosku, że równie 
dobrze można tu przecież zlokali- 
zował produkcję. Nie jest ona 
uciążliwa dla 
rodowiska, ani ha- 
ła
liwa. Nasi go
cie w domkach 
letniskowych nawet nie słyszą 
maszyn. 


Mariusz Piasecki, z zawodu 
budowlaniec, miał już wcześniej 
kilka firm, ale na produkcji opa- 
kowań z tektury falistej nie znal 
się za bardzo. Firmę Tekmar za- 
lożył w 1996 r. Uczył się wszyst- 
kiego sam metodą prób i błędów, 
a gdy jakąś umiejętność opano- 
wał - przekazywał swoją wiedzę 
zatrudnianym pracownikom. 
Na halę produkcyjną zaadapto- 
wał pomieszczenie gospodarcze, 
kupił jedną, prostą maszynę i 
zaczął szukać pierwszych klien- 
tów. 
Bezrobocie szaleje, a do pracy 
nikt się kwapił 
Najbardziej jednak zdumiało 
przedsiębiorcę to. że choć wokól 
szalalo (i szaleje) bezrobocie, to 
miał spory klopot z naborem pra- 
cowników. Praca nie jest skompli- 
kowana, ale nie każdy się do niej 
nadawał. W końcu jednak udało 
mu się skompletować duwdziesto- 
osobową zalogę (gównie miesz- 
kańców Bornego i Ostrowic), 
z której jest całkowicie zadowolo- 


r ...'I\Jł' 


l

 

R
. 


,.' 1 
. L 


I tl"hld ł'rf'Jdukn ,nltw [ ..lu
fI'" 


'DMAR' 2 


E
 r&
n 


i In&\lU 
, " 


- 
 


..;;;;zo 


Fot. (;RZE{;ORZ SZCLł.PA 
KI 


ny. Uważa, !e dzięki niej firma od- 
niosła sukces. Dziś Tekmar ma 
zlecenia na opakowania z 50-80 
firm (reprezentują najróżniejsze 
branże) rozrzuconych w promieniu 
300 kilometrów. W tektury z "Tek- 
maru" pakowane są między inny- 
mi meble. grzejniki, artykuły spo- 
żywcze. . 
Tektura to przyszłość 
Nie znaczy to, że Mariusz Pia- 
secki spoczął na laurach. Przeciw- 
nie. Ma już projekt budowy nowej 
hali, planuje zakup kolejnej ma- 
szyny (tym razem z Chin) i z po- , 
wodzeniem radzi sobie na tak : 
trudnym rynku jak Poznań, gdzie- 
jak mówi - panuje "mordercza ' 
konkurencja". 
Swoją branżę przedsiębiorca i 
uważa za rozwojową. - Opakowa- 
nia tekturowe są nieszkodliwe dla 

rodowiska, ulegają całkowitemu 
rozkładowi i jestem przekonany, , 
że coraz więcej firm będzie chcia- . 
ło pakował w nie produkty - twier- 
dzi właściciel Tekmaru. 
C;RZF.GORZ SZCZEPAŃSKI 


Czwartek, 10 października 2002 r. głos Pomorza 


24 GODZINY 


. Rzęd upowa:tnlł ministra finansów do podpisania umowy 
z Europejskim Bankiem Rozwoju (EBI) na współfinansowanie projektu 
wybudowania do 2005 r. 80 km dróg ekspresowych oraz ośmiu ob- 
wodnic. 
. Narodowy Bank Polski chce, aby w 2006 roku Polska przy- 
stępiła do strefy euro, jednak nie wyklucza opóinienia tego terminu 
o rok - powiedział wiceprezes NBP Andrzej Bratkowski. 
. Bez poprawek przyjęła komisJa sejmowa rządowy projekt 
ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych. Kredyt, do oprocen- 
towania którego będzie dopłacać państwo, ma wynieść obecnie 8 
proc. 
. Do końca roku fundusze InwltstycyJne powinny zarządzat 
19 miliardami złotych - szacuje firma Analizy Online. Wrzesień jest 
drugim miesiącem w tym roku (po styczniu), w którym nastąpił zdecy- 
dowany przyrost środków w funduszach, o 963 mln zl. 
. Departament Rozszerzenia UE zakończył negocjacje z Pol- 
ską w sprawie hutnictwa. W czwartek zajmie się tym problemem Ra- 
da Komisarzy UE - poinformował wiceminister gospodarki Andrzej 
SzarawarskI. 
. Doroczny raport Komisji EuropeJakleJ o stanie przygotowań 
kandydatów do czlonkostwa w UE prawdopodobnie zaleci przyjęcie 10 
kandydatów i będzie pozytywny dla rynku - oczekują analitycy ban. 
ków zachodnich. 
. Jedną z dwóch firm, które w ubiegły piątek zlożyły wnioski 
o upadłość Elektrimu jest J. Walter Thompson - Parintex Sp. z 0.0. 
. Ministerstwo Skarbu Państwa przeprowadzi audy! w cu- 
krowniach Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier w celu jej ewentu- 
alnego dokapitalizowania - poinformowała wiceminister skarbu Mał. 
gorzata Ostrowska. 
. ZmnlaJszaJąca si" podu nowych mlaazkań przy równocze. 
snym spadku cen oraz oprocentowania kredytów mieszkaniowych 
powinny - zdaniem analityków - ju! w przyszlym roku zaowocować 
wzrostem popytu i o!ywieniem rynku w największych miastach Pol- 
skI. 
. Bielski Sąd Okr"gowy uznał, !e Skarb Państwa nigdy nie był 
właścicielem części znacjonalizowanych w 1944 roku lasów Habsbur- 
gów, które znajdują się obecnie w gestii Nadleśnictwa w Ujsołach (woj. 
śląskfe). 
. Połaka, Czechy I W"gry w aposób pośredni I bezpośredni 
uclarplą w wyniku spowolnienia w eurostrefie, ale skutki dla ka!dego 
z krajów będą zale!ały od stopnia otwartości gospodarki I miejsca 
w cyklu gospodarczym i politycznym. 
. Ze względu na brak materiałów do budowyatatków w Stocz- 
ni Gdynia, kilkudziesięciu pracowników zakładu zostało wysłanych 
na urlopy - polnformowa/ rzecznik prasowy stoczni Mlroaław Pio- 
trowskI. 
. Amerykański koncem Generai Motors zamierza zainauguro- 
wać dZiałalność wspólnego przedsięwzięcia z Daewoo Motor najwcze- 
Śniej 17 paidziernika - poinformowały iródla przemysiowe cytowane 
przez "Korea Herald". 
. Rządowa propozycja przeaunl"cla o rok rozpoczęcia wielo. 
letniego programu ochrony brzegów morskich wzbudziła sprzeciw 
posłów komisji sejmowych: infrastruktury I finansów publicznych. 
. Komisja Nadzoru Bankowego zgodzłła el" na przeJ"cle 
przez PKO BP detalicznej bankowości elektronicznej Inteligo - 
komisja podała w oficjalnym komunikacie. 


(PAP) 


Oferty Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Zrób interes 


W banku ofert na wsp6łpracę firm 
zagranicznych z przedsiębiorcami 
polskimi Koszalińskiej Izby Przemy- 
słowo-HandloweJ są obecnie nastt- 
puJące propozycje: 


. przedsiębiorstwo niemieckie 
szuka producentów podstaw 
do mebli wyścielanych, 
. firma z Niemiec poszukuje 
partnerów z branży informatycz- 
nej; oferuje używany sprzęt kom- 
puterowy i recykling, 
. przedsiębiorstwo węgierskie 
nawiąże kontakt z producentami 
sprzętu strażackiego, 
. firmę węgierską interesuje 
współpraca z podwykonawcami 
z branży elektrotechnicznej, 
. przedsiębiorstwo sloweńskie 
poszukuje dostawców obuwia, 
. brytyjskie przedsiębiorstwo 
szuka dostawców prętów stalo- 
wych, 
. słoweńska firma nawiąże 


wspólpracę z dystrybutorami 
i dostawcami wyrobów tekstyl- 
nych, 
. sloweńskie przedsiębiorstwo 
interesuje kontakt z producentami 
wyposażenia dla mal
rzy, 
. firma z Wielkiej Brytanii szu- 
ka producentów bram odlewanych 
i kutych, 
. przedsiębiorstwo kanadyj- 
skie poszukuje producentów rur 
i prętów ze stali węglowej, nie- 
rdzewnej i aluminiowych. 
Po szczegółowe informacje 
o telefonach, faksach i adresach 
przedsiębiorców zagranicznych 
prosimy zwrócić się do Koszaliń- 
skiej Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej, 75-950 Koszalin, ul. Andersa 
34, tel. (0-prefiks-94) 342-85-62 
do 65; e-mail: koopera- 
cja@kiph.com.pł. 


(jola) 


- ---- 
KOSZALIN. Własciciele kwater niechętnie płacą podatek 


Wynajmę... krewnemu 


Niewiele os6b pamięta o tym, !e 
tak!e zarobek od wynajmu stancji 
Jest opodatkowany. 


W Koszalinie za stancję trzeba 
zapłacić średnio 170 - 200 zł mie- 
sięcznie. Za jednopokojowe 
mieszkanie - mniej więcej dwa ra- 
zy tyle. Po całym roku wynajmują- 
cy mogą sobie z tego uzbierać 
całkiem przyzwoitą sumkę. Także 
od tego biznesu trzeba odprowa- 
dzić należny państwu podatek, - 
To najem, z którego pochodzi do- 
chód. więc obowiązują tu takie 
same jak wszędzie reguły - wyja- 
śnia Ewa Regulska, zastępca na- 
czelnika I Urzędu Skarbowego 
w Koszalinie. - Trudno mi powie- 
dzieł, czy szara strefa jest w tym 
obszarze duża. Ale istnieje 
na 
wno. 
Szukający kwater studenci 
często słyszą, że przed sąsiadami 


mają udawać krewnych właścicieli 
mieszkania. Ci ostatni boją się bo- 
wiem, że znajomi z klatki schodo- 
wej mogą powiadomić urząd skar- 
bowy o ich dodatkowym iródle do- 
chod
. I takie sygnały 
rzeczywiście docierają do skar- 
bówki. 
- Często jednak sąsiedzi infor- 
mują akurat o tych. którzy należne 
podatki odprowadzają - relacjonu- 
je Ewa Regulska. 
To, że szara strefa wynajmu 
istnieje, potwierdzają jednak fakty 
z biur nieruchomości. Te, które 
zajmują się również pośrednic- 
twem wynajmu, ofert od właścicie- 
li mieszkań lub pokoi mają niewie- 
le albo wcale. Omijają pośredni- 
ków, starając się, by 
w dokumentacji nie zostal ślad po- 
twierdzający chęć wynajęcia . 
mieszkania. 


(panla)
		

/17849-0007.djvu

			Pravvo pracy 


glos Pomorza Czwartek, 10 października 2002 r. 


str.7 


www.glos-pomorza.pl. 
redakcja@glos-pomorza.pl 


NASZE INTERWENCJE 


WOK' PRAWA PRACY 


Byli pracownicy PGR walczą o swoje 


Praca wbrew 
wykształceniu? 


. W tej samej firmie dwa ra- 
zy z rzędu zatrudniony byłem 
na podstawIe umowy o pracę 
na czas określony. 1 paźdzIernI- 
ka pracodawca nIe wręczył mI 
trzecIej umowy, tylko aneks 
przedłuiaJllcy trwanIe umowy 
drugIeJ. Czy Jest to zgodne 
z prawem? - pyta Ryszard z Ko- 
łobrzegu 
Artykuł 25 ze znaczkiem 1 Ko- 
deksu pracy mówi w tej sprawie 
tak: "zawarcie kolejnej umowy 
o pracę na czas określony jest 
równoznaczne w skutkach praw- 
nych z zawarciem umowy o pracę 
na czas nieokreślony, jeżeli po- 
przednio strony dwukrotnie zawar- 
ły umowę o pracę na czas określo- 
ny na następujące po sobie okre- 
sy, o ile' przerwa między 
rozwiązaniem popr2edniej a na- 
wiązaniem kołejnej umowy o pracę 
nie przekroczyła jednego miesią- 
ca". 
Prościej mówiąc: jeżeli praco- 
dawca podpisał z panem dwie 
umowy o pracę na czas określony, 
to trzecia z rzędu umowa termino- 
wa jest z mocy prawa tak samo 
traktowana jak umowa na czas 
nieokreślony. Warunek przy tym 
jeden - przerwa między poszcze- 
gólnymi umowami nie może być 
dłuższa niż miesiąc. 
Pracodawcy bardzo często sta. 
rają się ominąć powyższą regułę 
i - zamiast podpisać z pracowni- 
kiem trzecią umowę - przedłużają 
aneksem termin trwania drugiej 
umowy na czas określony. 
Kodeks pracy nie zakazuje sto- 
sowania takich praktyk wprost, ale 
bez wątpienia jest to próba obej- 
ścia prawa. Zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy na przykład pracodawca 
przedłuża umowy aneksem nie- 
mal "mechanicznie", wszystkim 
pracownikom. 
Co można w takich przypad- 
kach zrobić? Nie zgodzić się 
na przedłużenie umowy ewentual- 
nie zgłosić tego rodzaju praktyki 
Inspekcji pracy. 


Oznacza to, że - jak słusznie 
pan podejrzewa - do pańskiego 
stażu w zakładzie pracodawca po- 
winien doliczyć okres wypowie- 
dzenia. Ponieważ będzie pan miał 
wówczas więcej niż '3 lata zatrud- 
nienia w firmie, należy się panu 
trzymiesięczne wypowiedzenie 
umowy o pracę. 
Proszę zwrócić pracodawcy 
uwagę na błąd, a jeżeli będzie się 
upierał przy wypowiedzeniu jedno- 
miesięcznym - radzę odwołać się 
do sądu pracy. 
. W sIerpnIu 2000 roku wra- 
caJIIC z pracy mla'am wypadek. 
Lekarz orzecznIk ZUS stwIerdził 
S-procentowy uszczerbek 
na zdrowIu, za który otrzyma- 
łam Jednorazowe odszkodowa- 
nIe. W tym roku ponownIe zo- 
sta'am przebadana przez leka- 
rza orzecznIka ZUS I tym razem 
lekarz orzekł, ie wskutek wy- 
padku ponlos'am 7-procentowy 
uszczerbek na zdrowIu. Czy 
w zwlllZku z tym mogę ubIegać 
sIę o "dopłatę" do odszkodowa- 
nIa? - pyta czytelniczka z Kosza- 
lina. 
Niestety nie. Rozporządzeme 
ministra pracy, płac i spraw so- 
cjalnych oraz ministra zdrowia 
i opieki społecznej z 17 paździer- 
nika 1975 roku w sprawie zasad 
i trybu orzekania o uszczerbku 
na zdrowiu oraz wypłacania 
świadczeń z tytułu wypadków 
przy pracy, w drodze do pracy 
i z pracy oraz z tytułu chorób za- 
wodowych (Dziennik Ustaw nr 
36, pozycja 199) jest w tej kwestii 
jasne. Wynika z niego, że pro- 
porcjonalnego zwiększenia jed- 
norazowego odszkodowania mo- 
temy się domagać tylko wtedy, 
gdy "stały lub długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu, będący 
następstwem wypadku przy pra- 
cy lub choroby zawodowej, ule- 
gnie zwiększeniu co najmniej 
o 10 procent w stosunku do tego, 
który by' podstawą przyznania 
odszkodowania ". 
Zatem: mogłaby pani wystąpić 
o wyrównanie jednorazowego od- 
szkodowania, gdyby w tym roku 
lekarz orzecznik ZUS stwierdził 
u pani 15-procentowy uszczerbek 
na zdrowiu. 


Chcą lepszego życia 
Sytuacja, w której znaleźli się dawni pracownicy PGR, jest nie do po- 
zazdroszczenia choćby z dwóch powodów. 


Panu Tadeuszowi ze Słupska, mi- 
mo że jest elektronikiem, Powiatowy 
Urząd Pracy zaoferował stanowisko 
sprzedawcy. - To nieprawdopodobne. 
Czy po to państwo przez tyle lat placl- 
ło za moje kształcenie? - pyta obu- 
rzony czytelnik. 
Jako technik elektronik nasz czy- 
telnik wyspecjalizował się w naprawie 
komputerów, urządzeń telekomunika- 
cyjnych i elektronice medycznej. - 
Wezwano mnie telefonicznie - opo- 
wiada. - Urzędmk wręczyl mi skiero- 
wame do pracy na stanowisku sprze- 
dawcy, nie bacząc na moje protesty 
i tłumaczeme, ie nie mam praktyki 
w handlu, nie potrafię ocenić potrzeb 
am gustu potenCJalnych klientów. 
Pan Tadeusz (szuka pracy 
w swoim zawodzie od 1998 roku) po. 
dejrzewa praco.wników urzędu pracy 
o złą wolę. - To pozorowane zatrud- 
nIanie. Daje sIę pracę komuś. kto 
prawie na pewno sobie w nowym za- 
wodzie nie poradzi, ale to nIkogo nie 
obchodzI. Będę kiepskIm sprzedaw- 
cą, więc ani wiele nie zarobię, ani 
za dlugo się w tej pracy nie utrzy- 
mam, ale za to statystyka bezrobocia 
poprawi się. A co z wyksztalceniem? 
Czy po to przez tyle lat państwo pla- 
ciło za mOJą naukę, bym teraz byl 
sprzedawcą? Czy to me Jest dziala- 
me na szkodę państwa? - zastana. 
wia się czytelnik. 
Kierownik Powiatowego Urzędu 
Pracy w Slupsku Jsnuaz Chalublń- 
akl: - Ustawa o zatrudnieniu i prze- 
ciwdziałaniu bezrobocIU wyrainie 
mÓWI, ie bezrobotny będący w trud- 
neJ sytuacji iycloweJ moie przyjąć 
pracę, która wymaga miszych kwali- 
fikacJI zawodowych. Nie ma WięC I 
przeszkód prawnych, ieby Iniynler 
elektronik zacząl pracować jako ro- 
botnik na budowie, chociai sytuacja 
odwrotna Jest niemoi"wa. Żaden ro- 
botnik nie dostanie pracy jako iniy- 
nler. PrzYjęcie oferty pracy o nli. 
szych wymogach Jest dobrowolne. 
Nie moiemy mkogo zmusić. by za- 
trudnll się na stanowisku poniżej Je- 
go kwalifikacji. 
Ocena, czy oferta pracy jest wla- I 
ściwa, naleiy do nas. Mamy pewne 
sposoby na uchylających się od za. 
trudnienia, które od czasu do czasu 
wykorzystujemy. Jeśli ktoś dwa razy 
odmówi proponowanej pracy. moze- 
my na dwa miesiące zawiesić go 
w prawach bezrobotnego I - co 
za tym idzie - wstrzymać mu na ten 
czas wypłatę zasiłku. Ta swoista .ka. 
ra" nie dotyczy jednak osób. którym 
oferujemy zajęcie poniżej wykształ- 
cenia. Po prostu wychodzimy na- 
przeciw tym bezrobotnym, którzy- 
chociaż wykształceni - potrzebują 
Jakiejkolwiek pracy. 
GRZFGORZ BORKOWSKI 


Po pierwsze - znakomita więk- 
szość z nich ma wykształcenie 
niepe/ne podstawowe, podstawo- 
we lub zawodowe. Po drugie - 
mieszkają w oddalonych od więk- 
szych ośrodków wsiach lub ma- 
łych miasteczkach, gdzie nie ma 
dla nich pracy. A jeżeli nawet po- 
wstaje w pobliżu jakiś zakłady, to 
ich właściciele zwykle wymagają 
od przyszłych pracowników wie- 
dzy i umiejętności, których zatrud- 
nieni niegdyś w państwowych go- 
spodarstwach rolnych po prostu 
nie mają. 
Rozgoryczenie pracowników 
PGR jest tym większe, te są 
praktycznie pierwszą grupą za- 
wodową, którą dotknęly zmiany 
gospodarcze w kraju i pewnie 
jedną z nielicznych, która nie do- 
czekała się tadnych osłon socjal- 
nych ani szczególnych przywile- 
jów związanych z likwidacją Ich 
zakładów. 


oczekiwaniom środowiska, z przy- 
wileju świadczenia pegeerowskie- 
go udało się skorzystać nielicz- 
nym. 
Dlatego w maju br. Zarząd Kra- 
jowy Stowarzyszenia postanowił 
rozpocząć akcję zbierania podpi- 
sów pod apelem do premiera, pre- 
zydenta i parlamentarzystów, 
w którym dawni pracownicy pege- 
erów żądają rekompensat z racji 
utraconych miejsc na takich sa- 
mych zasadach, jakimi cieszą się 
na przykład górnicy, hutnicy, kole- 
jarze, pracownicy telekomunikacji. 
Akcja zakończyła się 30 września; 


Według szacunków Stowarzy- 
szenia-Związku Byłych 
Pracowników PGR, w kraju jest 
450 tys. ludzi niegdyś .pracują- 
cych w pegeerach. Blisko 110 
tys. mieszka w Zachodniopo- 
morsklem, drugie tyle - 
w Pomorsklem. 


Co konkretnie będzie w usta- 
wie, tego jeszcze nie wiadomo 
(dopiero powstał Komitet Inicjaty- 
wy Obywatelskiej, który ma rozpo- 
cząć całą procedurę związaną 


I ADRESY 
. Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia-Związku Byłych 
Prat!owników PGR ma siedzibę w Gryfinie przy 
ul. 1 Maja 10; tel. 0-preflks-91/416-38-37 
. Oddział Pomorski Stowarzyszenia-Związku Byłych Pracowników 
PGR mieści się przy placu Wolności 22 w Nowym Dworze Gdańskim; 
tel. 0-preflks-55/246-25-48. Biuro czynne Jest we wtorki I czwartki 
I 


Jest stowarzyszenie 


wkrótce dokument wraz z podpi- 
sami ludzi powinien trafić do poli- 
tyków. 
Świadczenie bardziej 
dostępne 
Na tym jednak nie koniec. 
Na niedawnym nadzwyczajnym 
zjeździe Stowarzyszenia-Związku 
Byłych Pracowników PGR (odbył 
się w połowie września br. w War- 
szawie) zapadła kolejna watna 
dla środowiska pegeerowskiego 
decyzja: Stowarzyszenie opracuje 
własny projekty dwóch ustaw. 


z ustawą obywatelską). PeV{ne 
Jest tylko, że Stowarzyszenie do- 
magać się będzie zmian w usta- 
wie o zatrudnieniu i przeciwdziała- 
niu bezrobociu. 
- Chcemy wnieść trzy po- 
prawki: teby świadczenie pege- 
erowskie wypłacane było w ca- 
Iym kraju (dziś - tylko w powia- 
tach o' strukturalnym 
bezrobociu), żeby na świadcze- 
nia to mogli przechodzić ludzie, 
który warunek wieku spełnią 
w ciągu najbliższych 5. lat (dziś 
jest to niemożliwe). No i chcemy, 
teby był zniesiony wymóg zare- 
jestrowania bezro- 
botnego w urzędzie 
pracy. Wystarczy 
naszym zdaniem 
fakt, że ktoś jest 
bez pracy i ma za- 
świadczenie 
z urzędu skarbo- 
wego o braku do- 
chodów w danym 
roku - mówi Wal- 
demar Mejna, szef 
Oddziału Zachod- 
niopomorskiego 
Stowarzyszenia- 
-Związku Byłych 
Pracowników PGR. 
Druga ustawa 
z inicjatywy Stowa- 
rzyszenia ma doty- 
czyć zadośćuczy- 
nienia pracowni- 
kom pegeerów 
likwidację ich sta- 
nowisk pracy. Czy 
to byłaby rekom- 
pensata w postaci 
ziemi, czy gotówki 
- jeszcze nie jest 
ustalone. 
JOLANTA 
STEMPOWSKA 


Dobrze więc się stało, te 
w 1998 roku ludzie związani z pe- 
geerami stworzyli własną repre- 
zentację - Stowarzyszenie-Zwią' 
zek Byłych Pracowników PGR, 
który liczy dziś ok. 43 tys. człon- 
ków. Tak silna organizacja jest 
w stanie powalczyć o swoje pra. 
wa. 
Pierwsze zwycięstwo Stowa- 
rzyszenie ma jut na swoim kon- 
cie. Jest nim niewątpliwie świad- 
czenie pegeerowskie, ustanowio- 
ne przez Sejm w ubiegłym roku. 
Tyle że wbrew powszechnym 


. ,,30 czerwca br. mln,ły mI 
3 lata pracy obecnego tej sa- 
meJ firmIe. 31 maja pracodaw- 
ca wrfłczył mI JednomIesIęczne 
wypowIedzenIe umowy o pra- 
cę. ZastanawIam sIę, czy przy. 
padklem nłe powInIenem otrzy- 
mać wypowIedzenIa trzymIe- 
sIęcznego" - pisze czytelnik ze 
Słupska 
Zgodnie z artykułem 36 para- 
graf 1 Kodeksu pracy, okres wy- 
powiedzenia umowy o pracę za- 
wartej na czas nieokreślony zale- 
ży od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi: 
. 2 tygodnie - jeżeli pracownik 
był zatrudniony krócej niż 6 mie- 
sięcy, 
. 1 miesiąc - jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 6 mie- 
sięcy, 
. 3 miesiące - jeżeli pracow- 
nik był zatrudniony co najmniej 3 
lata. 
Co do pana sytuacji, to w po- 
dobnej sprawie wypowiedział się 
już dawno Sąd Najwyższy. 
W uchwale z 4 kwietnia 1979 roku 
(sygnatura akt: I PZP 33/78, 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
z 1979 roku, zeszyt 10, pozycja 
188) pisze wyraźnie: "do okresu 
zatrudnienia, od którego zależy 
długość okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony w rozumieniu artyku- 
łu 36 paragraf 1 Kodeksu pracy, 
wlicza się okr
s wypowiedzenia tej 
umowy". 


Bezrobocie na wsi 


Bezrobotni na wsi* 
76 


Stopa bezrobocia 


w 2001 r 


w 2001 r. 
I 


35 . Męż 
 źni 
3L O -I - 01 
25_. Kobitt
 w >I) 
f
- I - 
10 
.5 
i 
Wieś Wieś gosp. Wieś gosp. 
razem domowe rolne domowe 
belrolne 
Bezrobotni ne wsi - czy chCł 
zmienić miejsce llJmieszkania? 
70DTak O Nle - -= 
60 . N . - 
5!L:.. 1 1e . - wiem 
 
40 
 
{JJ; Q : 
Mężczytńi Kobiety 
hM/o: FundacL' na Rzscz Rozwoju 
Polskiego RoIn/C!Ws, GUS 


85 


w tys. 


. Jestem matkIl samotnIe 
wychowUJIICII dzIecko. Przez 10 
lata pracowałam w zakładile 
odz/eiowym. Od czterech mIe- 
sIęcy zakład nIe wypłaca mI na- 
leinego zasIłku wychowawcze- 
go. Jest to Jedyny mój dochód. 
Co mam zrobIć, aby otrzymy- 
wać pIenIlIdze? - pyta Eltbleta 
z Dąbek. 
W takiej sytuacji mote pani 
wystąpić do Zakładu Ubezpie- 
czeń Społecznych z wnioskiem 
o przejęcie wypłaty zasiłku wy- 
chowawczego. Możliwość taką 
stwarza artykuł 63 ustęp 1 usta- 
wy z 25 czerwca .1999 roku 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
(Dziennik Ustaw nr 60, pozycja 
636 z późniejszymi zmianami). 
Przepis ten stanowi, że ubezpie- 
czony (tu
 pani) może wystąpić 
do Zakładu Ubezpieczeń Spo- 
łecznych z wnioskiem o ustalenie 
uprawnień do zasiłku, jeżeli uwa- 
ża, że zostały naruszone jego 
uprawnienia w tym zakresie. 
EWA 
BRZOZOWSKA-KOWALKA 
BOŻENA 
SOBOLEWSKA 


Ogółem 
dla Polski 
E). 


Znaleźli pracę 


Prawie 130 byłych pracowników 
PGR I członków Ich rodzIn z kilku 
gmin powiatu przemyskiego znalazło 
zatrudnienie w miejscu zamieszka- 
nia, głównie przy pracach drogo- 
wych, melioracyjnych I komunal- 
nych, 


.Bezrobotni 
zerejestrowsni 
w urzędsch precy 
......., 
, . 
ł 


.. 


:. 


A 


..... 
. 


łnfogrsfiks PAP 


-. 


Okres zatrudnienia potrwa od 6 
do 24 miesięcy. Wynagrodzenie 
wynosi 760 zł miesięcznie brutto. 
Zatrudnienie b. pracowników 
PGR stało się możliwe dzięki po- 
rozumieniu podpisanemu przez 
rzeszowski Oddział Agencji Wla- 
sności Rolnej Skarbu Państwa, 
przemyski Powiatowy Urząd Pra- 
cy i Starostwo Powiatowe, które 
wspólnie realizują program. Poro- 
zumienie zawarto na dwa lata. 
Największy udział (ok. 80 proc.) 
w'kosztach realizacji programu 
ma AWRSP, resztę środków za- 
pewniają PUP i samorządy. 
Np. w gminie Fredropol, gdzie 
istniały duże PGR-y w Kupiaty- 
czach, Sierakoścach i Ryboty- 
czach, pracę otrzymało 30 osób. 
Cztery zatrudnił właściciel miej- 
scowej piekarni, a pozostali wyko- 
nują prace związane z utrzyma- 
niem, porządkowaniem i konser- 
wacją urządzeń melioracyjnych, 
terenów zielonych, dróg i pobo- 
czy oraz odkrzaczaniem cmenta- 
rzy. 
Wśród ponad 6 tys. bezrobot- 
nych ze środowiska wiejskiego, 
zarejestrowanych w ptzemyskim 
PUP, znaczną grupę stanowią b. 
pracownicy PGR. Bardzo ciężko 
znaleźć im pracę. 


Świadczenie pegeerowskie 


Popatrzmy na datę 


"Jestam na zasiłku przedemerytal- 
nym, spełniam wszystkie warunki 
przejścia na świadczenie przedeme- 
rytalne. Kiedy jednak wystąpiłem 
do urzędu pracy o przeniesienie z za- 
siłku na świadczenie, urząd odmó- 
wił. Napiszcie, dlaczego?W - pisze 
Henryk R. 
Jak tylko weszły w życie przepi- 
sy ustawy o zatrudnieniu i przeciw- 
dzialaniu bezrobociu wprowadzają- 
ce świadczenie dla były£h pracow- 
ników państwowych gospodarstw 
rolnych, na użytek czytelników 
stworzyliśmy listę pięciu pytań, 
na które powinien odpowiedzieć 
każdy, kto zamierza (zamierzał) 
ubiegać się o nowe świadczenie. 
Pięć pytań pomocniczych 
Przypominamy te pytania: 
1/ czy 7 listopada 2001 roku by- 
łem zarejestrowany w urzędzie 
pracy jako bezrobotny (nieważne - 
czy z prawem, czy bez prawa 
do zasiłku)? 


2/ czy 7 listopada 2001 roku 
miałem wymagany wiek (50 lat ko- 
bieta, 55 lat mętczyzna)? 
3/ czy 7 listopada 2001 roku 
miałem wymagany staż emerytal- 
ny (20 lat kobieta, 25 lat mężczy- 
zna)? 
41 czy mam świadectwo pracy 
potwierdzające 10 lat stażu w pe- 
geerze na pelnyr?l etacie? 
5/ czy powiat. w którym miesz- 
kam, należy do rejonów zagrożo- 
nych bezrobociem strukturalnym? 
Jeżeli odpowiedź na wszystkie 
pytania brzmi "tak", to należy jak 
najszybciej złożyć w urzędzie pra- 
cy wniosek o przyznanie świad- 
czenia pegeerowskiego. Jeżeli 
na któreś pytanie odpowiedź 
brzmi "nie", to świadczenia stałe- 
go nie będzie. 

oJsko.W)'chowawcz
 
zasiłek to staż 
Osobom ubiegającym się 
o świadczenie do stażu ogólnego 
urząd pracy wlicza wszystkie 


wcześniejsze okresy pobierania 
zasiłków dla bezrobotnych, służbę 
wojskową, urlopy wychowawcze, 
studia dzienne i gdy będzie trzeba 
- również pracę w gospodarstwie 
rolnym rodziców. 
Do stażu pracy w PGR-ze nie 
liczy się ani praca na niepełnym 
etacie, ani umowa zlecenie, ani 
tzw. praca na dochodzenie. Nie li- 
czy się także zatrudnienie w spół- 
ce powstałej na terenach byłych 
pegeerów. 
PamiętaJmy: nie dostanie 
świadczenia pracownik pegeeru, 
który zarejestrował się w urzędzie 
pracy po 7 listopada 2001 roku. 
Nawet jeśli spełnia wszystkie po- 
zostałe wymogi stawiane przez 
urząd pracy. 
Swiadczenie pegeerowskie 
jest równe minimalnej kwocie za- 
siłku przedemerytalnego i wynosi 
obecnie - to 597 zł 90 gr mie- 
sięcznie brutto. Przysługuje ono 
następnego dnia po złożeniu 
wniosku (jola) 


WARTO WIEDZIEĆ 


. 42 zł 50 gr 
zasiłek rodzinny na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko 
.52zł60gr 
zasiłek rodzinny na trzecie dziecko 
. 65 zł 70 gr 
zasiłek rodzinny na czwarte i każde kolejne dziecko 
.146 zł 64 gr 
kwota zasiłku pielęgnacyjnego 
.318 zł 10gr 
zasiłek wychowawczy dla mężatki 
. 505 zł 80 gr 
zasiłek wychowawczy dla matki samotnej i każdej matki wychowu- 
jącej trzecie i następne dziecko 
. 548 zł 
do takiego dochodu na jednego członka rodziny przyznawany jest. 
zasiłek wychowawczy i rodzinny 
.612 zł 
dopuszczalny dochód na członka rodziny w przypadku sa"1S>tnych 
matek, które mają zamiar ubiegać się o zasiłek rodzinny 
. 760 zł 
najniższa płaca w Polsce 
.2061 zł 95 gr 
średnia placa krajowa w drugim kwartale br. 
. 


(PAP)
		

/17849-0008.djvu

			str. 8 


Po t/zWOH,{1I 


A 


A NI\\łOll\r 


Po rdZ pierwsZlf wltdmJj Slf Z f!dsqmi 
lodJjmi cqte/f!iktmi f!d strof!ie dldl1d- 
sto/dtków Odtqd W kt.żdJj cZWdrtek ppziem,/ piSdĆ 
O sprdWdch które 
s do'tJjcą POf!ieWdŻ Wlfks,Zl)śĆ 
z 
s ropi prdWO Ji:lzdJf Zdf!im skońcq szkolf 
średf!itJ, dzis przede wsqstkim o tJjm. Ile 0110 
koszt'!!!. f!d co powlitf!lsmJj zwrxlc JlWdgf wJjPierqtzc 
szkolf Iji:lk wJjgkzdt1 egZdmlit. Nie Zdprdkf!ie clektwo- 
stek i k.qcików z 
dowctPdmi Zdprd- 
sZdmJj 
s do 
wspólprtJCJj prq 
rtthgowdf!iJl f!dSZę! .'. 
strof!,! Jeśli cltce- 
Cle slf cqms po- 
Cltwt1llC. podpowie- 
dzieć temdt. alw 
f!d prqkltJd prq- 
slt/Ć fqitJj dowcip 


9-'Z.'INIA 2 ł\ 


o prawko radzi zaś, by nie sugero- 
wali się przesadnie oceną instrukto- 
ra, bo i tak najwa:tniejsza jest opinia 
egzaminatora 
Kurs nauki jazdy obejmuje od 20 
do 40 godzin wykładÓW (w zale:tnoścl 
od szkoły) i 20 godzin jazdy. Instrukto- 
rzy twierdzą, :te to niezbyt du:to czasu 
na naukę. Tym bardziej. :te według 
ich szacun- 


Woda lodowa I gry 


............ - 


.. -- - - - 


-' 


., 


, 

 


...................................,........,............,..................................................,.............................................,......,..,.........,'.'........."..... 


Hała ubła. ciekawa putta 


ł 


Od dzwonka do dzwonka 


. 


Kącik ekologiczny dla maluchów, wspomnienia z wa- 
kacji, sonda o prawach ucznia i zabawa w skojarzenia - 
to tylko wybrane pozycje, które znajdą się w najnow- 
. szym numerze gazetki wydawanej w niewielkiej wiej- 
skiej szkole w Damnie, w powiecie słupskim. Pierwszy w 
tym roku szkolnym numer "Od dzwonka do dzwonka" 
trafi do rąk czytelników jeszcze w tym tygodniu. 
Pisemko to młodsza siostra gazetki "Ego", powołanej 
do życia 10 lat temu przez ZbignieVfa Studzińskiego, 
obecnego dyrektora szkoty. Gazetka, reaktywowana po 
kilku latach nieobecności, wzbudzala początkowo wiele 
emocji, tkkże wśród nauczycieli. Dzisiaj można mówić o 
! przyzwyczaJeniu. Wrzesień oznaczal dla pisemka Istot- 
i ne zmiany. Do tej pory gazetka była redagowana dla 
uczniÓW podstawówki i gimnazjum, które znajdują się 
we wspólnym budynku. Zdecydowano jednak o podziale 
na dwa odrębne pisma. Numer dla młodsZych uczniów. 
który zachował nazwę, jest ju:t na ukończeniu. 
- Przygotował go zmieniony zespól redakcyjny - mÓ- 
wi Jerzy Mazepus, nauczyciel 
prowadzący gazetkę od kilku 
lat. - Do pracy zgłosilo się wy- 
jątkowo dużo uczniów. Zoba- 
czymy, ilu wystarczy wytrwało- 
ści. Pomagają nam również na- 
uczyciele. 
Najnowszy numer "Od 
dzwonka do dzwonka" otworzą 
strony skierowane do najmłod- 
szych uczniów. Stała dyskusja z 
maluchami na ważne tematy 
tym razem będzie poświęcona 
przYJatni. Nie zabraknie zaga- 
dek. Starsi uczniowie powspo- 
minają wakacje i ostatnie szkol- 
ne wydarzenia. Będzie kolejny . 
wywiad z naucz"ycieiem i strona 
poświęcona prawom i obowiąz- . 
kom ucznia. Cykl "Skojarzenia" 
zostanie poświęcony jesieni i Młode reporterld oał.claJ, I: a:aIatereeowaalem plel'Wll:)' teaol'OCZDY 1111mer 
.... pierwszym dniom w szkole. ukobleJ pzetId. . 
a..a.................a..........a...................n.........nn............aa...n.....................................a...............a.a..........a...................................... 


Jedna ze stron zainteresuje uczniów klas szóstych, bo- 
wiem znajdą tu odpowiedzi na pytanie, co Ich czeka w 
gimnazjum. Na zakończenie stala rubryka. czyli pozdro- 
wienia. 
Gazetk;l, ukazująca się co półtora miesiąca, liczy so- 
bie ponad 20 stron, kosztuje złotówkę. Cały naklad roz- 
chodzi się w CiągU kilku dni. 
Od dwóch lat szkoła w Damnie jest organizatorem 
warsztatów dziennikarskich, w których udzial biorą ze- 
społy redakcyjne przygotowujące gazetki w szkołach re- 
gionu słupskiego. Warsztaty są okazją do nauki, spo- 
tkań z dziennikarzami pracującymi w lokalnych gaze- 
tach i wymiany dośwladczel'i. 


- 
Jeśli w Waszej szkole jest coś, czym chcielibyście się 
pochwalić, dzwońcie, piszcie. mailujcie - adresy w na- 
szej ..Skrzynce z kontaktem". 


(Dr) 


,
:::::
\ 


100. \ 


\\"'\\
 
. ----. , 


.. 


" 


-.. 


.. 


" . 


, 


I- 


. 


fot. ROMA I '. 


.aaa....a...a.........................................a....a..a......a....................a.......a....a.a......a.......a...... . .........a.......................aa..........a.........a..... 
..' Do łml - echu Po chwili wchodzi drugi kowboj, siada przy ba- '. 
rze, wyciąga cygaro, potem kolta. strzela na oślep, 
kula po drodze odbija się od stołów i ścian, trafia 
Dziki Zachód. Do baru wchodzi kowboj. Siada w jego cygaro, które zapala. A on na to: 
przy barze. Wyciąga cygaro i wkłada je do ust. Po- - I'm Jim. Whisky please... 
tem wyciąga kołta. strzela. Kula leci w górę, odbija Po chwili wchodzi trzeci kowboj, siada przy barze, wyj- 
się od sufitu, trafia w cygaro, które zapala, a kowboj muje cygaro, potem kolta, strzela, kula odbija się od pod- 
na to: logi, baru i trafia w barmana, którego zabija. A on na to: 
\ -I'm John. Whisky please barman III -I'm Sorry... 
......a.........................................a.................a.............a....a.a...............a......................a............a.a......a.........a..................a...a.....a..... 


ł 
I 
II
		

/17849-0009.djvu

			Sport str. 9 


glos Pomorza Czwartek, \O października 2002 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


W SKR' ClE 


KOSZYKÓWKA. Puchar Europy FIBA 


ŻEGLARSTWO. Międzynarodowe mistrzostwa Niemiec 


I 
. Włoszka Anna Zugno wśród junio- 
rek I Litwin Tomas VaJtkus w gronie 
młodzieżowców (do lat 23) zwyclę- 
tyli w jefdzle Indywidualnej na czas I 
w pierwszym dniu kolarskich mi- 
strzostw świata w belgijskim Zol- 
der. 


Dwa zwycięstwa 


Bracia mistrzami 


Rozegrano 2. kolejkę spotkań w ra- 
mach rozgrywek koszykarzy o Pu- 
char Europy FIBA. Prokom Trefl So- 
pot I Polonia Warbud Warszawa wy- 
grały mecze, a Stal Ostrów Wlkp. 
doznała porażki. 


nad drużyną Chimki, która byla fa- 
worytem meczu, poprowadzil Po- 
lonię słoweński rozgrywający Wal- 
ter Jeklln, który nie tylko mądrze 
kierował poczynaniami kolegów, 
ale byl najskuteczniejszym koszy- 
karzem "Czarnych Koszul". Jeklin 
zdobył 27 pkt, w tym pięciokrotnie 
trafil zza linii 6,25 m. Koszykarze 
Polonii prowadzili różnicą kilku 
punktów od pierwszych minut spo- 
tkania toczonego w szybkim tem- 
pie. Najlepiej radzil sobie pod ko- 
szami Amerykanin Ed O'Bannon, 
który zapisał na swoje konto 14 
zbiórek i 25 punktów. W trzeciej 
kwarcie koszykarze z Warszawy 
prowadzili różnicą 12 punktów, ale 
Rosjanie zniwelowali przewagę 
gości i zacięta walka trwala 
do ostatniah minut spotkania. 
litewska drużyna BC Siauliai 
pokonała Stal Ostrów Wlkp. 89:81 
(26:17, 12:22, 24:17, 27:25) w me- 
czu grupy A. W pierwszym spotka- 
niu Stal, która debiutuje w roz- 
grywkach europejskich, pokonała 
mistrza Czech BK Opavę. W spo- 
tkaniu z BC Siauliai, mimo dobrej 
gry amerykańskiego rozgrywają- 
cego Erlca Elllotta, ostrowianie 
nie zdołali pokonać skuteczniej 
grających pod tablicami litwinów. 
(pap, ma n) 


Duży sukces odnieśli bracia Patryk i Tomasz Boguccy z MKR Tramp 
Mielno, którzy zdobyli tytuł międzynarodowych mistrzów Niemiec 
w żeglarskiej klasie Cadet. 


. Wicemistrz świata w Indywldual- I 
nym tumleju florecistów z 2001 ro- 
ku, Francuz LoIc Attelly został przy- I 
łapany na dopingu podczas czerw- 
cowych zawodów Pucharu Świata I 
w Wenezueli - poinformował dZlen- 1 
nik "L' Equlpe-. 
. Izabele Zatoraka (Krośnianka 
I 
Wrocanka) wygrała w Lublanie I 
ostatnie zawody z cyklu Pucharu 
Świata w biegach górskich. W kla-I 
syflkacjl generalnej PŚ Polka zajęła 
drugie mieJsce, ustępując Szkotce 
AnI
IMud", I 
. Polska przegrała w Buzau z Ru- I 
munlą 2: 3 w meczu drugiej kolejki 
Eurollgl tenisistów stołowych. 


Zespól Prokomu Trefla pokonal 
na wyjeździe wicemistrza Czech, 
Mlekarnę Kunin Novy Jicin 105:77 
(34:21,23:22,21 :18,28:16) w me- 
czu grupy C. Jest to drugie zwy- 
cięstwo wicemistrzów Polski 
w rozgrywkach Pucharu Europy. 
Przewaga wicemistrzów Polski nie 
podlegała dyskusji od pierwszej 
do ostatniej minuty meczu. Czesi 
mimo przegranej wysoko pierw- 
szej kwarty walczyli ambitnie 
w drugiej i trzeciej kwarcie, ale wi- 
cemistrzowie Polski z minuty 
na minutę powiększali przewagę. 
Najniższe prowadzenie Prokomu, 
w drugiej kwarcie, to przewaga 14 
punktów. Walką pod tablicami 
Prokom, grający bez powracają- 
cego po długiej przerwie po kontu- 
zji Joe McNaulla, wygrai 30:22. 
Zespół Polonii Warbud pokonał 
w Moskwie BC Chimki 89: 80 
(22:21,22:19,19:19,26:21) w me- 
czu grupy D. Była to pierwsza wy- 
grana warszawiaków w rozgryw- 
kach pucharowych. Do wygranej 


ty, w tym chaosie sędziowie mieli 
problemy z prawidiowym ustale- 
niem miejsc poszczególnych za- 
lóg i podjęli decyzję o anulowaniu 
szóstego wyścigu. W tej sytuacji 
moja zaloga spadla na czwartą 
pozycję 
Dwie pozostale załogi MKR 
Tramp zajęły dalsze miejsca. Jo- 
snna Patrzałek i Zuzanns La- 
skowska uplasowały się na 34. 
pozycji, a Rafał Patrzałek i Filip 
Kazuła zajęli 44. lokatę. 
- Są to jeszcze bardzo mlodzl 
żeglarze i sukcesy dopiero 
przed nimi. Na regaty do Niemiec 
pojechali praktycznie po naukę 
i jestem zadowolony z ich postawy 
- dodał szkoleniowiec MKR 
Tramp. 


się mojej drugiej zalodze stanąć 
na pOdium - powiedzial trener 
mieleńskich żeglarzy Ryszard 
Bryzek. - W ostatnim dniu roze- 
grano szósty wyścig, a tuż 
po starcie Gustaw Pruski i Marcin 
Furman byli na prowadzeniu. 
Po pierwszym okrążeniu spadli 
na drugą pozycję. Ponieważ 
na drugim okrążeniu nastąpił 
skręt wiatru o 180 stopni sędzio- 
wie w ostatniej chwili zdecydowali 
się na skrócenie trasy. .Zrobili to 
jednak tak szybko i nieudolnie, że 
n/e zdążyli odpowiednio ustawić 
się na meCIe, a dodatkowo spo- 
wodowali chaos wśród wpływaJą- 
cych na metę lódek. Gustaw 
I Marcin przypłynęli na drugiej po- 
zycji, co dawalo im trzecią lokatę 
w klasyfikacji generalnej. Nieste- 


Na pięknym i malowniczo poło- 
żonym jeziorze Helennosee odby- 
ły się międzynarodowe mistrzo- 
stwa Niemiec w klasie Cade!. Nie- 
miecka Federacja Żeglarska 
w klasie Cadet zaprosiła do udzia- 
łu w regatach dziesięć zalóg z Pol- 
ski, w tym cztery z Młodzieżowego 
Klubu Regatowego Tramp Mielno. 
Przy sprzyjającej pogodzie i sile 
wiątru od 2 do 5 w skali Beauforta 
rozegrano sześć wyścigów. Do- 
skonale spisali się bracia Boguc- 
cy, którzy zdecydowanie zajęli 
pierwsze miejsce. Niewiele brako- 
wało, aby miejsce na podium wy- 
walczyli ich koledzy klubowi Gu- 
stsw Pruski i Marcin Furmsn, 
ostatecznie sklasyfikowani 
na czwartej pozycji. 
- Bardzo żaluję, że n/e udalo 


. Szachowy mistrz świata Rosjanin 
Władimir Kramnik wygrał trzecią 
partię I prowadzi 2,5:0,5 pkt w roz. 
grywanym w Manamle meczu z nie. 
mlecklm komputerem Deep Fritz. 


., 


(man) 


. Jedyny Polak grający w koszykar 
sklej lidze NBA, występujący 
w Memphls Grłzzlles Cezary TrybI/I- I 
akl zapisał na swoim koncie dwie I 
zbiórki w ataku I Jeden blok. Jego 
zespół przegrał z Houston Rockets I 
98: 106 w pierwszym meczu sparłn' l 
gowym przed nowym sezonem. 
. Jeden z najlepszych koszykarzy I 
NBA, Hakeem OlaJuwon zakończy 
karłerę 2 listopada po meczu swej 
obecnej drutyny Toronto Raptors 
z ekipą, w której grał przez 17 lat - 
Houston Rockets - poinformował 
dziennik . New York Post". I 
. W Bahrajnie zapoczątkowano pro- 
cedury, zmierzające do zbudowania I 
toru Formuły 1. Prace budowlane 
mają ruszyć w przyszłym miesiącu I 
I tor ma być gotowy w 2004 roku. 
. Koncern naftowy lukolI został 
sponsorem Rosyjskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Na przygotowania I 
do Igrzysk w Atenach w 2004 roku 
przeznaczy od 1 do 1,5 mln dOla- , 
rów. 
. Ósmego dnia zmagań na Zatoce 
Hauraki w Auckland ponownie wiatr 
nie sprzyjał teglarzom uczestniczą- I 
cym w regatach Louis Vultton Cup. 
Rozegrano tylko Jeden wyścig, 
w którym wioska Prada była szyb- 
sza o 2 minuty ł 35 sekund 
od szwedzkiego Vlctory. 
I 
. 99-letnl Chartle Booth, najstarszy 
lekkoatleta świata, postanowił za- 
kończyć przygodę ze sportem. Au- 
stralijczyk podjął decyzję po zwy- 
cięstwie w biegu na 100 metrów 
podczas Światowych Igrzysk Wete- 
ranów w Melbourne. 


I 
I PIŁKA RĘCZNA. II liga mętczyzn 
Na wyjeździe z legią 


T£NIS STOLOWY. Ekstraklasa mężczyzn 


Trudne spotkania 


bramkową nad bydgoszczanami. Za- 
pewne zespół Szabel Gwardii będzie 
się "rozkręcać" z męczu na mecz, I 
a potwierdzeniem tego powinien byĆ 
korzystny wynik spotkania z Legią. 
W innych meczach 2. kolejki zmie- 
rzą się: Borowiak Czersk - Hetman 
Gniew, KPR Bydgoszcz - AZS Poli- 
technika Gdańsk. Cuiavia Inowrocław 
- Techtrans Darad Elbląg. Pauzuje 
PKSPR Włocławek. (ma n) 


prawdopodobnie najgroźniejszym ry- 
walem gwardzistów w walce o I ligę 
i dlatego ciekawe będzie porównanie 
wyników obu drużyn w meczach z le- 
gią. W pierwszej kolejce Szabel 
Gwardia pokonała KPR Bydgoszcz 
28: 20, alę koszalińscy kibice zadowo- 
leni byli jedynie z rezultatu. Gwardzi- 
ści zaprezentowali bowiem przeciętną 
formę i dopiero w ostatnim kwadran- 
sie spotkania uzyskali przewagę 


Szabel Gwardia Koszalin zagra w so- 
botę (12 pafdzlernlka) na wyjefdzle 
z Legią Chełmta w 2. kolejce spo- 
tkań o mistrzostwo II ligi piłki ręcz- 
nej mężczyzn. 


o tym wiemy. Dla naszej ekipy 
bardzo ważna będzie płocka kon- 
frontacja. Chcemy przynajmniej 
zremisować, a to jest możliwe 
przy odpowiedniej mobilizacji - 
mówi Marek Prędzlnskl (pingpon- 
gista Tęczy). - W Grudziądzu cze- 
ka nas trudna walka - przekonuje 
Jacek Wltyk (prezes sekcji tenisa 
stołowego Pogoni). - Oba zespoły 
są nieobliczalne. Zapowiada się 
ciekawa rywalizacja. Kto okaże 
się lepszy przy stole? Zadecyduje 
dyspozycja dnia. Każdy wynik jest 
możliwy. 
W innych meczach sobotnich 
spotkają się: Odra Głoska Księgi- 
nice - AZS Politechnika Śląska 
Gliwice, ZKS Zielona Góra - 
PKTS Pabianice, AZS PW Wro- 
cław - Morliny Ostróda. (fen) 


Męskie drużyny pingpongowej eks- 
traklasy grają z częstymi przerwami. 
Dzisiaj (10 października) 
o godz. 16 w szkolnej hali w No- 
wej Wsi Lęborskiej gracze Tęczy 
odrabiać będą zaległości z 3. ko- 
lejki w meczu z Zielonogórskim 
Klubem Sportowym. Faworytem 
łej potyczki jest ekipa z Zielonej 
Góry. 
W sobotę (12 października) za- 
planowana jest 4. seria spotkań. 
O godz. 16 w Grudziądzu Olimpia 
Unia zmierzy się z Pogonią Lę- 
bork, a w Płocku Alumn podejmo- 
waĆ będzie Tęczę. 
- Chcemy dobrze zaprezento- 
wać się przed wlasną publiczno- 
ścią z zielonogórzanami. Siła gry 
gości jest bardzo mocna i wszyscy 


Mający pierwszoligowe aspiracje 
koszalinianie spotkają się z drużyną, 
która w pierwszej serii przegrała w El- 
blągu z tamtejszym T echtransem Da- 
radem 22: 32. Elbląski zespół będzie 


, 

   

 


ł 


{ 
» IS 

 


StU SA 


11  


r 
a 


LEKKOATLETYKA. Biegowe Grand Prix 


Zapraszają na przełaje 


- 
......., 
- 


L 


Q(&n1
. 
t 


Biuro Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Lęborku zaprasza 
do udziału w Indywidualnych Bie- 
gach Przełajowych o Puchar 
Grand Prix Lęborka edycji 
2002/2003. Inauguracja imprezy 
12 pa:tdziernika (sobota) o godz. 
12 w lasku obok cmentarza żołnie- 
rzy radzieckich. Kategorie wieko- 
we i dystanse: krasnale (dziew- 
częta i chłopcy rocznik 1992 
i mlodsi) - 600 m; szkoły podsta- 
wowe (dziewczęta i chłopcy) - 
1000 m; gimnazja (dziewczęta 
i chłopcy) - 1400 m; szkoły po- 
nadgimnazjalne (dziewczęta) - 
1900 m; szkoły ponadgimnazjalne 
(chłopcy) - 3800 m; kobiety - 
3800 m; mężczyźni - 5700 m. Są 
nagrody pieniężne. Podajemy na- 
stępne terminy lęborskiej imprezy 
biegowej: 26 października, 29 
marca 2003r., 26 kwietnia, 1()ma- 
ja. Zapraszamy do masowego 
uczestnictwa w biegach, które są 
najprostsza formą ruchu. 


Już po raz szesnasty odbędzie słę 
Impreza pod nazwą Biegi Przełajowe . 
Grand Prix Bytowa. 


,-  


ł.. 


I 


Inauguracja w najbliższą sobo- 
tę (12 października) o godz. 11 
na bytowskim stadionie Miejskie- 
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Mickiewicza. Kategorie 
wiekowe i dystanse - roczniki 
(1995,1994) -400 m; 1993, 1992 
- 800 m; 1991, 1990, 1989, 1988 
- 1000 m. 'Również na 1000 m 
biegać będą przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych (dotyczy 
roczników: 1986-1987, 1984- 
1985). W programie imprezy jest 
też bieg na 10 kilometrów (dotyczy 
kobiet i mężczyzn). Pozostałe ter- 
miny zawodów w Bytowie (zawsze 
o godz. 11): 9 listopada, 7 grud- 
nia, 15 lutego 2003r., 29 marca, 
19 kwietnia, 10 maja i 1 czerwca 
w ramach Biegu Gochów. Głów- 
nym organizatorem jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w By- 
towie. 


ł OI. HAUF.... "OLESNIK 
W meczu z KPR Bydgoszcz zawodnik SLabel Gwardii Kos:i'alin, JanU!1L Trybaiski (nr IS) zdobyl trzy 
bramki. 


. Były lider rankingu tenisistów, 
Brazylijczyk Gultavo Kuerten wy-I 
stąpi w tumleju z cyklu ATP Masters 
Serłes w Madrycie. dzięki tzw. .dzl- 
klej karcie" przyznanej przez orga- 
nizatorów. 


TENIS STOŁOWY. Startuje II liga 


. Pokazowy mecz pomiędzy Niem- 
cem 8011l81li Beck8rem, który Jut 
zakończył karłerę, a najlepszym ak- 
tualnie czeskim tenisistą Jlllm No- I 
vaklern, który miał się odbyt 29 11- i 
stopada w Bmle, został przełożony 
na przyszły rok. 


Trzy nasze zespoły 


sportowej Katolickiej Szkoły Pod- 
stawewej przy ul. Staszica" 
o godz. 11 walczyć będzie z Chro- , 
brym, a o godz. 15 z drużyną 
OSiR Wyspiarz. , 
Pingpongistów Spójni czekają ; 
natomiast dwa wyjazdowe mecze . 
i to z faworytami rozgrywek. Naj- 
pierw o godz. 11 zmierzą się , 
w Stargardzie Szczecińskim' 
z tamtejszym ATS, a następnie, 
o godz. 17 z Notecią w Czarnko- . 
wie. 


czołowe role w rozgrywkach. Z ze- 
społu KTS ubył czołowy zawodnik, 
Andrzej Wąsowicz, który został 
wypożyczony do OSiR Wyspiarz 
ŚwinoujŚcie. Powrócił jednak To- 
masz Akier, który przez rok bronil 
barw UKS Chrobry Międzyzdroje. 
W KTS poza tym nie zaszły zmia- 
ny. - Na wzmocnienfł3 zespolu, co 
być może pozwoliloby na walkę 
o awans do I ligi brakuje nam 
po prostu pieniędzy - powiedzial 
Jan Nowicki, kierownik drużyny 
KTS Koszalinianin. 
W rozgrywkach powinna liczyć 
się również Spójnia, chociaż skład 
tego zespołu został znacznie od- 
młodzony. Zapewne Już pierwsze 
mecze pokażą na ile staĆ każdą 
z tych drużyn. 
W pierwszej rundzie koszaliń- 
skie ekipy grać będą u siebie. AZS 
Politechnika Koszalińska o godz. 
11 zmierzy się z OSiR Wyspiarz 
ŚwinoujŚcie, a o godz. 15 z Chro- 
brym Międzyzdroje (oba mecze 
w hali sportowej PK przy ul. Ra- 
cławickiej). natomiast KTS Kosza- 
linianin, który swoje spotkania roz- 
grywać będzie tradycyjnie w sali 


W najbliższą niedzielę rozpoczną się 
rozgrywki II ligi tenisa stołowego 
mężczyzn w sezonie 2002/2003. 
W grupie "Północnej" rywalizacji 
prowadzonej przez Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego zagra 
osiem drużyn, w tym trzy z regionu 
koszalińskiego: AZS Politechnika 
Koszalińska, KTS Koszalinianin Ko- 
szalin I Spójnia Świdwin. 


. Organizatorzy wyścigu Formuły 1 
o Grand PrIx Austrii na torze A l-Ring 
koło Spielberga ogłosili w środę, że 
jut sprzedali ponad 33 tysiące bile- 
tów na przyszłoroczny wyścig, który 
odbędzie się 18 maja. I 
. Prezydent Międzynarodowej Fe- . 
deracjl Siatkówki (FIVB) Ruben I 
Acosta oskartył szefa komitetu or- 
ganizacyjnego trwających w Argen- I 
tynle mistrzostw świata o to, że wy- , 
korzystał część pieniędzy przyzna- 
nych mu przez RVB na Inny cel niż 
organizacja turnieju. 
. W roku obrachunkowym 2001- 
I 2002 tylko trzy kluby angielskiej 
ekstraklasy piłkarskiej zanotowały 
I zysk - Manchester Unlted, So- 
uthampton I Tottenham Hotspur: 
Manchester Unlted uzyskał zysk 
32,3 mln funtów, Southampton - 
1 3,3 mln, a Tottenham - 0,9 mln. I 
(pap. :.:j 


(fen) 


Przypominamy, że w ubiegłym 
roku najlepszym zespołem w gru- 
pie "Północnej" był AZS Politech- 
nika Koszalińska. Niestety w bara- 
żach klub ten musiał uznaĆ wyż- 
szość dwóch innych drużyn i nie 
zdołal awansowaĆ do I ligi. W se- 
zonie 2002/2003 nie będzie grał 
już w tej drużynie Paweł Mlchns 
i tym samym o wiele trudniej bę- 
dzie jej walczyć o pierwsze miej- 
sce. Ogólnie za faworytów zbliża- 
jącej się rywalizacji drugoligowej 
uważane są zespoły A TS Star- 
gard Szczeciński i KTS Noteć 
Czarnków. Jednak zarówno AZS 
Politechnika Koszalińska, jak 
i drugi klub z tego miasta KTS Ko- 
szalinianin powinny odgrywać 


JUDO. Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 


Wywa I czy U awans 


Składy drużyn 
AZS Politechnika Koszalińska: 
Tomasz Marciniak, Tomasz Ta- 
bor, Paweł Komorowski, Andrzej 
Sawicki, Henryk Gaweł. 
KTS Koszalinianin: Tomasz' 
Akier, Marcin Marczak, Sebastian : 
Rawłuszewicz, Paweł Gawienow- ' 
ski, Michał Wdowiak, Marek Grze- ; 
gorczuk, Mariusz Matejek, Ma- . 
rirJsz Ryłów, Marcel Młyńczak. 
Spójnia: Paweł Iwaniec, Miro- 
sław Rudka, Rafał Staluszka, Sła- 
womir Lampka, Piotr Bajson, lu- , 
kasz Szczygielski, Grzegorz Mak- 
symowicz. (suw) , 


znaniu następujące miejsca: kate- 
goria wagowa 46 kg - 3. Przemy-o 
sław Machlowlec, kat. 50 kg - 1. 
Jakub Bogacki, kat. 55 kg - 3. 
Cezary Zukowskl (wszyscy 
Gwardia), kat. 60 kg - 3. lukasz 
Stryluk (UKS Tori), kat. 81 kg - 1. 
lukasz Laskowski, kat. +81 kg- 
1. Kacper Serafin (obaj Gwardia). 
Szkoleniowcami zawodników są: 
Dorota Adamska (UKS Tori) oraz 
Marian Standowlcz i Cazary 
y/ojnlusz (Gwardia). (mars) 


W Poznaniu odbyły się międzywoje- 
wódzkie mistrzostwa młodzików 
w Judo - trzecia eliminacja do mi- 
strzostw Polski. 


W zawodach startowali między 
innymi reprezentanci Gwardii Ko- 
szalin i UKS Toń Dąbrowa, a sze- 
ściu wśród nich wywalczyło awan
 
do mistrzostw Polski, które zosta- 
ną rozegrane 9-10 listopada w Ja- 
strzębiu-Zdroju. Szóstka judoków 
z naszego regionu zajęła w Po-  


.', 


...
		

/17849-0010.djvu

			str. 10 Sport 


LIGA ŻAKÓW 


PILKA NOŻNA. Eliminacje mistrzostw Europy 


Najm/odsi piłkarze z naszego 
regionu rozegrali kolejne spotka- 
nia mistrzowskie. W ubiegłym ty- 
godniu ponownie zmieniono na- 
zwę rozgrywek, która ostatnio 
brzmiała liga młodzików star- 
szych. Obecnie organizatorzy po- 
wrócili do poprzedniej nazwy - li- 
ga Żaków. 
Grupa 
"Koszallnske" 
Wyniki 7. kolejki i strzelcy bra- 
mek: Don Bosko Salos Słupsk - 
Dar/ovia II Dar/owo 18:0 (10:0) - 
Damian Kosakowski, Szymon 
Schulz, Kamil Wereszczyńsk/ _ r 
po 3, Marek Gasperow/cz, Kamil 
Madej - po 2, Rafal Arc/mowlcz, 
Marc/n Klimaszewski, Piotr L. 
wandowsk/, Daw/d Zanlewsk/ - I 
po 1 i samobójcza; Gryf 95 Slupsk 
- Saturn Mielno 7:1 (2:1) - Da- 
mian Lewlńsk/ - 3, Wojciech 
Cyt/au - 2, Mateusz. Budzyńskl ;;:::;:..... 
I Mlchal Kołodziejczyk - po 1 I . 
oraz Marcin C/kicz - 1; lesnik I 
Manowo - Bałtyk II Koszalin - nie I 
odbył Się; Rossa Rosnowo - Bal- 
tyk Koszalin 0:13 (0:7) - Damlin 
Kupisz - 5, Borys Bana', lu- 
kasz Duszk/ew/cz, Adrian Ko- 
walczyk / lukasz Szymański - 
po 2; Gwardia Koszalin - Sława 
Sławno 7:0 (4:0) - Robert Henich 
- 3, Mateusz Grygorowlcz - 2, 
Dam/an Rybak I Rafal Zlloga - 
po 1; UKS Victoria SP 2 Sianów - 
Victoria Sianów 2:4 (0:2) - Natalia 
Chudzlk - 2 oraz Marcin WOź- 
n/ak - 2, Patryk Cyra I lukaaz 
Mrówczyński - po 1 


. 


1. Don BOlka Salol 7 21 60-3 
2. Gwardia 5 15 58-0 
3. Gryf 95 6 13 28-7 
4. Bałtyk 6 12 31-13 
5. VICtoria 6 12 21-18 
6. DarłovIa 5 10 48-12 
7. UKS VICtoria SP 2 5 9 20-9 
8. Sława 6 7 10-18 
9. Saturn 7 7 16-26 
10. Bałtyk II 6 3 12-42 
11. leśnik 3 O 0-9 
12. DarlOVla II 6 O 2-72 
13. Rossa 6 O 3-76  


W klasyfikacji strzelców prowa- 
dzi Robert Hen/ch (Gwardia) - 20 
bramek prze Konradem Piotrow- 
skim (Dar/ovia) -19. 
Zestaw par 8. kolejki (10 paf- 
dziernika - czwartek): Dar/ovia II - 
Victoria, Slawa - Victoria SP 2, 
Darlovia - Gwardia, Bałtyk II - 
Rossa, Saturn - leśnik, Don Bo- 
sko Salos - Gryf 95. Pauzuje Bał- 
tyk. 
Zestaw par 9. kolejki (14 paź- 
dziernika - poniedziałek): Gryf 95 
- Dar/ovia II, leśnik - Don Bosko 
Salos, Rossa - Saturn, Gwardia - 
Bałtyk, UKS Victoria SP 2 - Dar/o- 
via, Victoria - Sława. Pauzuje Bał- 
tyk II. 


Grupa 
"Szczecinecka" 
Wyniki 5. kolejki: Pionier 95 
Borne Sulinowo - Darzbór Szcze- 
cinek 3:5 - Maciej Aniklej - 2, 
Sebaatlan KraJewskl - 1 oraz 
Wofclech Rubasznlak - 2, Piotr 
Sternal, Radoalaw Kucharczy - 
po 1 I samobójcza; Hubertus Biały 
Bór - Wielim II Szczecinek 4:4 - 
Edward Wlczyńskl I Mateusz 
Andrasz - po 2 oraz Patryk 
Gruszka, Wojciech Borowakl, 
Mateusz Kaczyński I Bartlomlej 
Zacn/ewskl - po l; Spójnia Świ- 
dwin - UKS 7 Szczecinek 2:3 - 
Tomasz Maślak I Grzegorz Kot- 
po l oraz Robert Slemaszko - 2, 
Jacek Makowski - l; UKS Piast 
Połczyn Zdrój - UKS Zawisza 
Grzmiąca 2:2; Błekitni Barwice - I 
UKS Olimpia Bobolice 5:2; Żaki 
2000 Gmina Świdwin - Wielim 
Szczecinek 3:2 - Paweł Budzan 
- 2, Marcin Tabaszewskl - 1 
oraz Tomasz Spryszyńskll WoJ- 
ciech Gersztyn - po 1. 


1. UKS 7 Szczecinek 5 15 26-5 
2. Wlellm 5 12 55-6 
3. Darzbór 5 12 27-6 
4. UKS Zawisza 5 10 18-5 
5. laki 2000 5 9 14-10 
6. Błękitni 5 9 9-12 
7. UKS Olimpia 5 7 31-14 
8. Spójnia 5 6 11-21 
9. Plonler'95 5 4 8-13 
. 10. UKS Piast 5 1 7-29 
11. Wle11m II 5 1 4-31 
12. Hubertus 5 1 1H56 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Kadra w komplecie 


Przygotowująca się do sobotniego meczu z Łotwą w eliminacjach 
mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja Polski trenuje w komplecie. 
t) ,\ , 
.\ 


r 
, I 
\., 


. 


- 
oC ,... 
. .. , V 
... . 
--< 
......-..,. 
-. 

 '
 "f' 

 
..ł...-.-.. 
 
-- 


. . 


.,. 


- 
-- 


A
 


znalem jui wcze
niej, choćby z ligo- 
wych boisk. Zostalem bardzo dobrze 
przyjęty, atmosfera w zespole jest 
bardzo dobra, wszyscy koncentrują 
się przed czekającym nas meczem 
z Łotwą. Surma podkreślił, że chce jak 
najlepiej zaprezentować się na trenin- 
gach. - Jest jeszcze kilka treningów 
I zrobię wszystko, by pokazać SIę z jak 
najlepszej strony. Każdy z pl/jarzy 
po cichu liczy, ie trener na medo po- 
stawi I dostanie szansę gry w spotka- 
niu z Łotwą. Podchodzę do tego bar- 
dzo spokojnie, dos talem dopiero 
pierwsze powolanie do kadry i przYje- 
chalem na zgrupowanie, aby się 
uczyć i nabierać do
wladczenia. Choć 
je
/i selekcjoner uzna, że jestem mu 
potrzebny, to oczYW/
cie postaram się 
me zawle
ć - zakończył piłkarz. 


Są najlepsi 


Olisadebe jest zatem trzecim pił- 
karzem, który ze względów zdrowot- 
nych musiał zrezygnować z przyjazdu 
do Polski. WczeŚniej podobny los 
spotkał Jacka Bęka I Rados/awa Ke- 
lułnego. - Nie ma w kadrze tych 
trzech pUkarzy, ale są wszyscy inni, 
/h.I 
PlIkarze reprezentacji Pol
ki (od lewej): Artur Wichnlarek, Mariuu I ewandow
k/ i Maciej 
uraw
ki 
podc78llpotkania I dliennikapami w waruaw
kim hoteh. ..Sontc/-Victoria". 


Piłkarze Hapoelu Tel Awiw muszą 
znaleźĆ stadion, na którym będą po- 
dejmować leeds United w Pucharze 
UEFA, bowiem wykorzystany przez 
nich w pierwszej rundzie obiekt lew- 
skiego Sofia będzie zajęty przez go- 
spodarzy. Zespoły Hapoelu i lewskie- 
go awansowały do drugiej rundy 


horenkovs (Maccabi Tel Awiw). 25- 
letni Prohorenkovs swego czasu wy- 
stępował w polskich klubach, m.in. 
w Odrze Opole i Górniku Zabrze. 
W porównaniu ze składem ogloszo- 
nym dwa tygodnie temu, nie ma także 
kontuzjowanych pomocników; V/ktor- 
88 Moroz88 (Skonto Ryga), Vlktor88 
DobrecOV88 (Metalurgs lipawa), 
Igor88 Stepanov88 (Ventspils), a tak- 
że napastnika Erlk88 Pelcl88 (Dina- 
burg). 
Skład Łotwy na mecz z Polską: 
bramkarze - Aleksandrs Kollnko 
(Crystal Palace), Andrejs Pladels 
(Skonto Ryga), Andrls Van/ns (Vent- 
spils); obrońcy - Aleksandrs /sa- 
kovs, Mlhalłs Zemlłnsk/s (obaj 


i w wyniku wtorkowego losowania bę- 
dą gospodarzami pierwszych meczów 
w tym samym dniu, 31 października. 
Izraelczycy mają czas do piątku by za- 
proponować UEFA rozwiązanie tego 
problemu. 
- Być może będziemy grać 
we Wloszech, Szwajcarii lub Bulgarii. 


Debiutantem w kadrze jest Marek 
Zleńczuk z Amikl Wronki. - Jui duio 
wcze
niej bylem w dobrej dYSPOZYCJI, 
ale w kadrze byla wysoka konkurencja 
- powiedział Zieńczuk - na lewej stro- 
nie pomocy gral Jacek Krzynówek lub 
Kamil Kosowski, tak wi(/C trudno bylo 
oczekiwać powolania. Mi pozostalo 
tylko trenować I jak najlepiej grać 
w klubie. Teraz dos talem szansę 
i chcę ją jak najlepiej wykorzystać. 
Zdaniem trenera mecz z lotwą bę- 
dzie niezwykle ważny dla polskiej dru- 
żyny. - Jeieli uda SIę nam wygrać, 
będziemy mieli dobrą sytuację wyj- 

ciową prz9d kolejnymi spotkaniami. 
W tym roku czekają nas jeszcze dwa 
mecze towarzyskIe, z Nową Zelandią 
i z Danią. Będą one sluzy/y temu, aby 
sprawdzić nowych zawodników i aby 
do
wiadczenla nabralI ci, którzy mają 
malo meczów w reprezentaqi. 


Powrót Hajty 


Do kadry powrócił Tomasz HaJto, 
który nie był powoływany na dwa po- 
przednie mecze pod wodzą Bońka. - 
Moja gra w reprezentacji jest sprawą 
otwartą - powiedział Hajto - Trener 
wie, na co mnie stać I nie ma w związ- 
ku z tym żadnych niedomówiel1. W tej 
kadrze nic mnie nie zaskoczylo, wia- 
domo, ie kBŻdy selekcjoner ma swoje 
koncepcje. Trzeba to akceptować i ja 
mam zamiar przekonać do siebie 
obecnego trenera, (pap,luw) 


Zmiany w składzie 


Skonto), Igors Stapanovs (Arsenal 
londyn), O/egs Blagonadezdlns, 
Va/entln. Lobanovs (obaj Skonto), 
Dzlntars Zlrnls (Metalurgs lipawa), 
Vladlm/rs Zavoronkovs (Ventspils), 
Jurgis Puclnsks (Dinaburg); pomoc- 
nicy - Jurl. Lelzan. (CSKA Mo- 
skwa), Vl/allJs Ast8fJevs (Bristol Ro- 
vers) , Imants Bleldells (Southamp- 
ton), Andrejs Rublns (Crystal 
Palace), Janls Rlnkus (Metalurgs li- 
pawa); napastnicy - Vladimir. Kole- 
snlcenko, Marls Verpakovskls (obaj 
Skonto), Marlans Pehers (Southamp- 
ton), Andrejs Stolcer. (Fulham), Vłts 
R/mkus (Ventspils), Andrejs Proho- 
renkoVl (Maccabi Tel Awiw). 
(pap, suw) 


Puchar UEFA 


i Szukają stadionu 


Jak już informowaliśmy, polska 
drużyna w spotkaniu z lotyszami za- 
gra bez Emmanuela Oll_debe. 
We wtorek w Warszawie mial Się on 
pojawiĆ jako ostatni z kadrowiczów. 
Jednak dzień wcześniej wieczorem 
okazało się, że zawodnik Panathina- 
Ikosu Ateny ma na tyle silną grypę, że 
nie jest w stanie przylecieć do Polski. 
W związku z tym selekcjoner Zbi- 
gniew Bonlek powoła/ Lukasza Sur- 
"" z legli Warszawa, który jest de- 
biutantem w kadrze. 
- NIe powola/em Surmy w miejsce 
Olisadebe - zaznaczył Boniek - two- 
rząc reprezentacj, wybrałem pięciu 
napastników, mając na uwadze fakt, 
ze wykorzystam czterech. Tylu mi zo- 
stalo, są Oni w dobrej formie, WięC po- 
stanowilem wzmocnić 
rodek pomo- 
cy, bowIem z klasycznych pomocni- 
ków mam tylko Kukielkę 
i Lewandowskiego. Surma zabezpie- 
cza nam tę część boiska, która prze- 
znaczona byla dla Ka/uinego. 


Pochlebne recenzje 


Łuka8Z Surma zebrał ostatnio 
wiele pochlebnych recenzji za mecze 
ligowe i pucharowe. 25-letni zawodnik 
l,egii powiedział: - Zosta/em powola- 
ny do kadry jako ostatni i dlatego, że 
choroba zmogła Emmanue/a Olisade- 
be, a/e nie ma to wpływu na mOje sa- 
mopoczucie. Nie czuję się specjalnie 
stremowany, wlększo
ć chlopaków 


Kilku zmian w skIadzie na mecz 
z Polską w ellm/nacjach mistrzostw 
Europy dokonal trener reprezentacji 
Łotwy, Aleksandrs Starkovs - poln- 
fonnowal .ekretarz generalny lotew- 
sklaj federacji, Gunars Akerbergs. 


Trzecim powołanym bramkarzem 
jest 22-letni Andrls Vanin. (Ventpils). 
Z problemami zdrowotnymi boryka się 
.etatowy. bramkarz - Alek88ndr. K0- 
I linko (Crystal Palace), dlatego Star- 
kovs zdecydował się powołać dodat- 
kowo Vaninsa. W kame pojawili się 
także Vladimir. Zavoronkovs (Vent- 
spils), Jurgis Puclnsks (Dinanburg), 
pomocnik Janls Rlnkus (Metalurgs 
lipawa) oraz napastnik Andrejs Pro- 


Zobaczymy - powiedział wiceprezes 
Hapoelu Ag/v Rafael. 
Europejska Unia Pi/karska wpro- 
wadzi/a zakaz rozgrywania meczów 
w Izraelu ze względu na trwający kon- 
flikt izraelsko-palestyński. W lidze Mi- 
strzów Maccabi Hajfa gości ry"ali 
w Nikozji na Cyprze. (pap, suw) 


Czwartek, 10 października 2002 r. głos Pomorza 


PILKA NOŻNA. Eliminacje MME do lat 21 paring Z Dolcanem 


W ponledzlalek w Rembertow/e roz- 
poczęło się zgrupowanie kadry U- 
21, która w piątek 11 patdzlernlka 
w Grójcu rozegra mecz z Łotwą w eli- 
minacJach mlodzleżowych mi- 
strzostw Europy, będących Jedno- 
cześnie pierwszym etapem kwalifi- 
kacji do Igrzysk olimpijskich 
w Atenach w 2004 roku. 


. 


- Łotwa przegrala wysoko pierw. 
szy mecz w elIminacjach, ale to nie 
oznacza, że czeka nas latwe spotka- 
nie. Wprost przeciwnie - to będzIe 
cięika przeprawa - uważa trener mło- 
dzieżowej reprezentacji Polski, 
Edward KleJndlnst. 
Przed miesiącem, na inaugurację 
Polska pokona/a w Serravalle San 
Marino 5:1, a lotwa przegrała w Ry- 
dze ze Szwecją 0:4. - Wyniki pierw- 
szych spotkal1 wskazują, ie najbfiiszy 
mecz powinien być dla nas latwy. Ow- 
I szem, atmosfera w kadrze po zwycię- 
stwie z San Marino jest bardzo dobra, 
ale jednocze
nle przestrzBQam 
przed lekcewaieniem Łotwy. Widzla- 
lem Ich mecz ze Szwecją - gdyby 
w pierwszych minutach wykorzystali 
I dwIe bardzo dobre sytuacje, moie to 
I spotkanie inaczej potoczyloby się. 
StracilI cztery bramkI, ale gdyby nie 
gapiostwo, uniknęliby Ich - powiedzial 
trerler Klejndinst. 
Z 18 zawodników powolanych 
przez polskiego szkoleniowca, 


W klasyfikacji strzelców prowa- 
dzi Tomasz Spryszyń.k/ (Wie- 
lim) - 21 bramek. 
Zestaw 6. kolejki: Darzbór - 
Wielim, UKS Olimpia - Żaki 2000, 
UKS Zawisza - Błękitni, UKS 
Piast - UKS 7, Wielim 11- Spójnia, 
Pionier'95 - Hubertus. (lltW) 


na zgrupowaniu nie pojawi/ się tylko 
chory Przemysław Katmlerczak 
z Piotrcovii Ptak Piotrków Trybunalski. 
Jego miejsce zajął Łukasz Mierze- 
Jewskl z innego drugoligowego klubu, 
ŁKS Łódź. - Klopoty zdrowotne mają 
także m.in. Micha' Stasiak, Seba- 
stian Mila I Tomasz Kuszczak, ale 
nie są to na tyle powaine urazy, które 
mogłyby wyeliminować ich z gry 
w piątkowym spotkaniu - poinformo- 
wał szkoleniowiec polskiej "młodzie- 
żówki". 
We wtorek reprezentacja Polski 
do lat 21 przegrala w sparingowym 
meczu z czwartoligowym Dolcanem 
Ząbki 1:2 (1:1). Spotkanie odbyło się 
na boisku w Rembertowie i trwało dwa 
razy 30 minut. Bramki: dla reprezenta- 
cji U-21 - Sebastian Olszar (23 min. - 
z karnego); dla Dolcanu - Dariusz Da- 
dacz (29 min.) i Pawel Wernio (33 
min.). 
Trener Klejndinst nie przywiązywał 
wżej wagi do tej porażki. - T o by/ tyl- 
ko trening I tak wla
nie ten spanng po- 
traktowaMmy. Z Łotwą zagramy 
z pewno
clą InaczBj I w zupelnie In- . 
nym skladzie. Dzisiaj me moglem sko- 
rzystać z czterech pllkarzy, którzy na- 
rzeka/ą na drobne urazy. OczYW/
cie 
nie mogę być zadowolony ze skutecz- 
no
cl moich zawodników. Na pewno 
reprymenda Ich nie ominie. Jeszcze 
raz Jednak powtarzam, ie dla nas by/ 
to tylko trening. (
IIW) 


PUCHAR UEFA. Po losowaniu II rundy 


Opinie trenerów 


Podczas wtorkowego losowania dru- 
gieJ rundy rozgrywek o Puchar UEFA, 
polskie drużyny klubowe traflly 
na trudnych rywali. O ewans do trze- 
cieJ rundy LegII, Arnice I Wiśle nie 
będzie latwo. . 


Wolałbym PAOK albo Sturm... 
Trener legli Warszawa Drago- 
mir Okuka przyznał, te wola/by 
grać z PAOK Saloniki albo Stru- 
mem Graz, a nie z Schalke 04 
Gelsenkirchen. - Co ja mogę po- 
wiedzieć? Schalke to czolówka 
Bundesligi, bardzo utytułowany 
klub, (Jrający od lat na wysokim 
poziomIe. Moim zdaniem ze 
wszystkich polskich zespolów wy- 
stępujących w Pucharze UEFA 
Legia wylosowala najgorzej. Bar- 
dzo trudno będzie nsm wywalczyć 
awans dalej. Łatwiej byloby grać 
z PAOK czy Sturmem - powie- 
dZla/ Okuka na kilka minut 
przed odlotem z Wiednia do Bel- 
gradu. - Czasami na papierze wi- 
dać, Je szanse jednego zespolu 
są większe, a drugiego dużo 
mniejsze. Tak chyba jest w tym 
przypadku. Ale w praktyce często 
jest inaczej. Myślę, że dużo bę- 
dzie zależeć od dyspozycji dnia. 
Pierwszy mecz gramy u siebie, ale 
to nic nie zmienia. Wynik na Ła- 
zienkowskiej nic nam nie załatwi. 
Trzeba tak samo dobrze zagrać 
na wyjeidzie. Fajnie, ie zmierzy- 
my się z Tomaszem Waldochem 
i Tomaszem Hajtą. To moie być 
dodatkowa motywacja dla na- 
szych pilkarzy - powiedział Oku- 
ks. 


Malaga robi wrażenie 
Trener pi/karzy Amiki Wronki 
M/rosław Jabłoń.kl, uważa Ma- 
lagę - trzecią drużynę ligi hiszpań- 
skiej za bardzo trudnego i cieka- 
wego rywala. - Ogląda/em ostat- 
nio ten zespól w telewizyjnym 
meczu ligowym. Zrobił na mnie 
duże wrażenie. Jest bardzo dobry 
technicznie, zgrany, a pi/karze im- 
ponują szybkością. Demonstrują 
te wszystkie atuty, które stanowią 
o si/e hiszpal1skiego futbolu. łch 
(Jra pokazala, że Mala(Ja nieprzy- 
padkowo zajmuje w najsi/niejszej 


lidze trzecIe miejsce wyprzedzając 
w tabeli Real Madryt - powledzia/ 
Jabłoński. 
Postaramy Ilę o nlelpodzlankę 
O wylosowaniu AC Parmy 
w drugiej rundzie Pucharu UEFA 
piłkarze Wisły Kraków dowiedzieli 
się tut po zejściu z treningu i przy- 
Jęli to spokoJnie. Mają cichą na- 
dzieję na sprawienie niespodzian- 
ki i wyeliminowanie słynnej wlo- 
skiej drużyny. - Parma to znana 
druiyna, (Jrająca na wysokim po- 
ziomie, ale to wcale nie oznacza, 
Je stoimy na straconej pozycji. 
Postaramy SIę sprawić niespo- 
dZIankę - powiedzial trener Wisły 
Henryk Ka.perczak. - To dla nas 
pewIen handicap, ie gramy pierw- 
sze spotkanie na wyjeidzie. Bę- 
dziemy chcieli w Parmie zdobyć 
(Jo/a, a stać nas na to. Zdaję sobie 
sprawę, Je zapowiada się cięika 
walka. ale na łatwiznę nikt nie li- 
czyi, bo na tym etapie rozgrywek 
już nie było słabych zespołów. Na- 
szym celem jest awans do trzeciej 
rundy - doda/ szkoleniowiec kra- 
kowskiej drużyny. 
Cztery lata temu 
Przypominamy, że Wis/a spo.- 
tkala się z Parmą już cztery lata 
temu także w drugiej rundzie Pu- 
charu UEFA. W pierwszym meczu 
na wlasnym stadionie krakowianie 
zremisowali 1: 1, a w rewanżu 
przegrali 1: 2. Spotkanie w Krako- 
wie zakończy/ się skandalem. Je- 
den z pseudokibiców rzuci/ notem 
na boisko, raniąc D/no Bagglo. 
W/oski piłkarz po opatrzeniu rany 
gral dalej. Wisla zostala ukarana 
za ten incydent wykluczeniem 
na rok z europejskich pucharów. 
W rewantowym meczu za karę 
nie mógł wystąpić Ryszard Czer- 
wlec, który stał w pobliżu Dino 
Baggio i odrzucil poza murawę 
nóż, chcąc zatuszowaĆ sprawę. 
Kibic-chuligan, noszący pseudo- 
nim Misiek, za ten czyn stanął 
przed sądem i znalazł się za krat- 
kami. Parma po wyeliminowaniu 
Wisły spisywała się w rozgryw- 
kach bardzo dobrze, zdobywając 
Puchar UEFA. 


-ł 


(pap, suw) 


PILKA NOŻNA. Liga hiszpańska 


Dokończenie meczu 


Real Betis zremisował z Re- 
alem Madryt 1: 1 w dokończonym 
meczu hiszpańskiej ekstraklasy 
piłkarskiej. 
14 września mecz tych drużyn 
został przerwany w 44. minucie 
z powodu awarii oświetlenia 
na stadionie Betisu. W tym mo- 


mencie gospodarze prowadzili 
l :0, po bramce zdobytej w 35 mi- 
nucie przez Capiego. 
We wtorek rozegrano pozosta- 
le 47 minut spotkania. Wyrównują- 
cego gola zdobyl w 51 minucie 
Raul. 


(suw)
		

/17849-0011.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 10 października 2002 r. 
www.glos-pomorza.pl 


SŁUPSK 
Konferencja 
o zdrowiu 


Jutro o godz. 12 w sali 211 ratusza 
odbędzie się otwarta dla wszystkich 
konferencja 
Śwladomle walczymy z 
raklem plersl
. 
W programie m.in. wykład Wik- 
tora Chmlelarczyka z Zakładu 
Badań Masowych Instytutu Onko- 
logii w Warszawie, wykład Jacka 
Gronwalda z Zakładu Genetyki i 
Patomorfologii Pomorskiej Akade- 
mii Medycznej w Szczecinie, wy- 
kład Barbary Jobdy z Instytutu 
Onkologii w Warszawie. Zoran 
StoJcev z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego mówić będzie 
na temat VIII Zjazdu Naukowego 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii I 
Onkologicznej w Ustce, a Marla 
Mazur z SPMZOZ w Słupsku o re- 
alizacji programu ,.Jesteś tego war- 
ta - zbadaj swoje piersi" w popula- 
cji kobiet Słupska w latach 2000- 
2002". Wystąpi też Halina Szafarz 
ze Stowarzyszenia "Amazonka" 
oraz nauczyciele, którzy mówić 
będą o profilaktyce raka piersi w 
szkołach. 


(law) 


DZISIAJ 


. SŁUPSK. W Galerii Kame- 
ralnej przy ul. Partyzantów 31 a ko- I 
lejne spotkanie z cyklu "Ze sztuką 
na Ty". W programie projekcja wi- I 
deo oraz dyskusja "lubię nie lubię I 
w sztuce". Początek o godz. 17. 
Wstęp wolny. 


(law) 


1- 


. SŁUPSK. W biurze ligi Pol I 
skich Rodzin przy al. Sienkiewicza 
7/12, tel. 847-50-22 w godz. 16-18 
dyżuruje Jadwiga Henning, 
przedstawicielka Obywatelskiego 
Stowarzyszenia Obrony Praw 
Mieszkańców. Można uzyskać in- 
formacje na tematy związane z 
przeksztalceniami prawa wlasno- 
ści mieszkania I gruntu. 


(teb) 
. SŁUPSK. Dzisiaj i jutro w 
godz. 16-18, w siedzibie Komitetu 
Prawa I Sprawiedliwości przy ul. 
lutosławskiego 33 dyżurować bę- 
dą kandydaci do Rady Miasta z 
Komitetu Wyborczego Słupskie 
Forum Prawa i Sprawiedliwości, 
rekomendowani przez partię Pra- 
wo i Sprawiedliwość. 


(teb) 


W PIĄTEK 
 I 
P.d 10.00 862 75 91 
do 11.00 telefon redakcyjny 
O uzależnieniach 


Co to są narkotyki i jak wy- 
glądają? Jak poznać, czy moje I 
dziecko bierze? Gdzie mogę I 
uzyskać pomoc? Na te i inne py-I 
tania odpowie Państwu pracow- I 
nik Poradni Terapii Uzależnień I 
od Środków Psychoaktywnych, I 
który w piątek, 12 października 
w godz. 10-11 będzie dyżurował I 
przy naszym redakcyjnym tele- I 
fonie, nr 842-24-56. Przez caly 
tydzień Państwa pytania przyj- I 
muje pod tym samym numerem I 
telefonu, w godz. 10-14 Piotr I 
Kawałek, e-mail: Pkawa" 
lek@glos-pomorza.pl 
(krab) I 
_--.J ' 


II"-r- K ""'LA'"" M A 


Wiadomości słupskie 


str 11 


Słupsk . Ustka . Kępice. Damnica. Dębnica Kaszubska. Glówczyce. Kobylnica. Potęgowo. Smołdzino 


SŁUPSK. Mieszkańcy: niech ktoś posprząta po pijakach 


Tereny niczyje 
Są miejsca w Słupsku, których od miesięcy nikt nie sprząta. 
Jednym z nich jest nadrzeczny bulwar przy ul. Garncarskiej, 
gdzie co wieczór przesiadują pijacy. 


- 


- 


.. 


- 
. 


.  


.. 


... 


f 


,. PIh 
.. 
.. 
. 

 

 
. .. 


... 


- 


Tak wYKlądal krajobraL 1)0 amatorach tauich trunków jesLcLe kilka dni temu. 


HA. Al 
I AMO '''-1 


Ławki znajdujące się tuż przy 
I Słupi, naprzeciwko budynku stra- 
ży pożamej, są prawdziwym utra- 
pieniem mieszkańców pobliskich 
bloków. Odosobnione miejsce 
upatrzyly sobie osoby, które co 
wieczór "okupują" lawkl. - Co- 
dziennie przesiaduje tu kilku męż- 
czyzn, PIJą alkohol, caly czas krzy- 
czą, awanturują się, często zacze- 
piają spacerowiczów. Siedzą tam 
do póinej nocy I nie dają ludziom 
spać. Latem nawet nocowali w po- 
bliskich krzakach i na lawkach. 
Pozostają po nich stosy butelek, 
potluczoneQo szkla i innych śmIe- 
ci, których nikt nie sprząta - skar- 
ży się pan Piotr, który mieszka w 
bloku obok. 
Wokól ławek rzeczywiście Jest 
pelno rozbitego szkła i porozrzu- 
canych śmieci, a w powietrzu uno- 
sil się fetor moczu. 
Okazuje się, że przez kilka 
miesięcy nikt tam nie sprzątal. 
Miasto twierdzi, że teren wzdłuż 


rzeki należy do Regionalnego Za- 
rządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku, który powinien <:Ibać o 
utrzymanie porządku. Według 
RZGW natomiast to miasto powin- 
no sprzątać. bo zagospodarowalo 
teren m.in. stawiając lawki i sa- 
dząc drzewa. Jednak po naszej in- 
terwencji obie strony doszly do po- 
rozumienia. - oogadsliśmy się już 
z miastem I dzIęki dobrej woli obu 
stron okolIce lawek mają być wy- 
sprzątane. ChcIelibyśmy równiei 
sporne tereny w jakiś sposób 
przekazać miastu, np. w dzierża- 
wę i w ten sposób uregulować 
problem sprzątania, decyzjs w tej 
sprawie zapadnie pod koniec pai- 
dziernika - informuje Henryk Jad- 
czak, z-ca dyrektora RZGW w 
Gdańsku. 
Podobnych miejsc jest w Słup- 
sku więcej. Mimo że policjanci 
często kontrolują i karzą pijaków 
zappożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, ich liczba wcale się 


WYBORY 2002 


nie zmniejsza. W samym tylko 
wrześniu do sądu grodzkiego 
wpłynęło 356 wniosków o ukara- 
nie. Najczęściej pijący "pod 
chmurką" stoją przy al. Wojska 
Polskiego, ul. Mieszka l, Szyma- 
nowskiego, Zygmunta Augusta i 
Grunwaldzkiej. 
I'IOTR KAWAI.EK 


KAR\' NIE ODhRASZA- , 
JĄ PIJAKÓW 
W myśl ustawy o wychowaniU 
w trze1woścll przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi za piele alkoholu 
w miejscu pUblicznym grozi od 
50 do 5 tys. zl grzywny. W Słup- 
sku w trzech ostatnich 
kwartałach policjanci skierowali 
do sądu grodzkiego prawie 
600 wniosków o ukaranie osób 
pijących w niedozwolonych 
mieJscach. Średnia kara wahała 
się od 50 do 150 złotych. 


Ożywić serce miasta 


Stary Rynek w Słupsku powinien zo- 
stać przebudowany - twIerdzą zgod- 
nie rywalizujący o fotel prezydenta 
miasta I o głosy tego samego elekto- 
ratu Maciej Kobyłlńskl (SLD) I Jerzy 
Wandzel (Słupskie Porozumienie Sa- 
morządowe). Wczoraj obaj zorgani- 
zowali konferencje prasowe. 


Zdaniem Kobylińskiego Słupsk 
jest miastem nieprzyjaznym dla 
przedsiębiorców z kiepską infra. 
strukturą i źle zarządzaną strefą 
ekonomiczną. - Poza tym w mie- 
ście brakuje starówki z prawdzi- 
wego zdarzenia. która moglaby 
być naszą wizytówką - uwaŻa 
kandydat SLD. - Jestem za ulga- 
mi dla wlaścicieli sklepów, którzy 


r7 DYSTRYBUGlA SZKŁA BUDOWLANEGO 
r7 PRZEMYSWWA OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 
r:r SZYBY ZESPOWNE K .1,1 . 
r7 LUSTRA MIREX" 
" 


Sł.UPSK, ul. Słoneczna 15A, tel./fax (059)841-30-81, 
83, 84, www.mlrex.slupsk.pl 


odnowiliby na swój koszt elewa- 
cje. Upiększona powinna zostać 
również ul. WOjska Polskiego i 
Plac Zwycięstwa, który jest drugim 
sercem miasta. 
Kobyliński opowiada się także 
za połączeniem Słupska z Ustką, 
a docelowo za utworzeniem "dwu- 
miasta". - To właśnie w Ustce, 
która jest stolicą nadmorskich ku- 
rortów powinien powstać park 
wodny- przekonuje. 
Przebudowę starówki. wybudo- 
wanie traktu pieszo rowerowego 
na trasie Nowa Brama-Stary Ry- 
nek, modernizację al. Wojska Pol- 
skiego i utworzenie przy ul. Górnej 
punktu widokowego proponuje z 
kolei skupiony wokól prezydenta 


SKRZYDŁA 
DRZWIOWE 


Wandzia komitet Słupskie Porozu- 
mienie Samorządowe. - Koniecz- 
ny jest również remont stadionu 
650-/ecia i modernizacja taboru 
autobusowego MZK - mówi Wan- 
dzel. - W budżecie miasta muszą 
się znaleić na to pieniądze. . 
Koncepcję połączenia Słupska 
z Ustką liderzy porozumienia 
określają mianem "idei fixe". - Ta 
koncepcja była łansowana już w 
latach 70. - twierdzi Jan Szum- 
ski, czlonek SPS. a zarazem 
przewodniczący slupskiej Rady 
Miasta. - Pomysł jest jednak nie- 
reałny, gdyż w między Słupskiem 
a Ustką znajdują się jeszcze dwie 
gminy. 


JACEK CEGŁA 


CENY 
'OfłOIfOCrJN£ 


- 
W YPRZ EDA Z 


HURTOWNIA MATERIAlOW BUDOWLANYCH L. 
Słupsk, ul. Poznanska 10, tel.lfax (059) 84 3495 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel./fax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik dzialu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Jacek Cegła 
Jcegla@glos-pomorza.pl 


tel. 842 42 60 


SŁUPSK. Konkurs "Tęczy" rozstrzygnięty 


Pojazdy na wiatr 


- j 


'Ił 


W\ 


Repr. GHZEGORZ PAl YS 
NagrodLona I)raca Karoliny Pakuly ze SIUI)ska. 


Znamy Jut zwycięzców konkursu pla- 
stycznego na ekologIczny pojazd. 
Komisja oceniła sto prac uczniów ze 
slupsklch I podsłupskich szkół. 


glówne nagrody i trzy wyróżnienia. 
Glówne laury otrzymają Kamila 
laga (SP-7), Marcin Drabek (SP- 
-3) i Karolina Pakuła (SP-4). Wy- 
różnienia dostaną Alicja Szambe- 
lan (SP-7). Ania Dyguiska (SP 
Damnica) i Mikołaj Prus (SP-3). 
Nagrody dyrektora teatru dostaną 
Ola Sikorska (SP-7) i Natalia Pa- 
cek (SP-8). Wszystkie zostaną 
wręczone 12 października o godz. 
11 w teatrze lalek "Tęcza" przed 
spektaklem "Piękna i Bestia". lau! 
reaci otrzymają dwuosobowe bez- 
płatne zaproszenia na przedsta- 
wienie. 


..... 


Malowane, rysowane i wykleja- 
ne obrazki przedstawiają pojazdy 
rzeczywiste i fantastyczne, napę- 
dzane wiatrem, slońcem, muzyką, 
siłą mięśni i czystą wodą. Komisja, 
w sklad której weszli Malgorzata 
Kamlńska-Sobczyk (PTl "Tę- 
cza"), Barbara Wojtaniec (kierow- 
nik pracowni plastycznej "Tęczy"). 
Piotr Mareckl (Radio Koszalin) i 
Małgorzata Budnik-Żabicka 
("Glosu Pomorza"), przyznala trzy 


(law) 


Wymusił pierwszeństwo 


- 


r 


I 


- 


. 


\ 


" 


SLA WOMIR tABICKI 
W e wtorek ok. godz. 20, na skrzy:towanlu ulic Westerplatte I Mleroslaw- 
skiego w Słupsku dostawczy mercedes nie ustąpił pierwszeństwa nad- 
jeżd;tającemu renaultowi, który uderzył w bok furgonetki. Obaj kierowcy by- 
li trze1wl. W miejscu wypadku przez kilka godzin ruch był utrudniony. (krab) 


R-E-K-r-A
A 


. FAIiTORIA 
SŁUPSK, ul. Słoneczna 15a, tel.łfax (O-59) 842 5166,8425755 
faktoria@virtual.pnet.pl 
OKNA. DRZWI PV 
Nasze okna ma ią ws zy stko: I -I 
) trójkomorowa konstrukcja profili II r 
) bezpieczny, niezawodny w działaniu 
system okuć II \ 
W standardzie : 
) szyby termoizolacyjne u=1,1 W/m'K I 
) mikrowentylacja 


ATRAKCYJNE CENY 
KNO 032 (1165x1435) jednoskrzydłowe UR 
cena 435 zł netto 
Zapewniamy : fachowe doradztwo, pomiary, montaż. 
Trans, ort na terenie miasta GRATIS.
		

/17849-0012.djvu

			str. 12 Wiadomości słupskie 


, 


NA SPORTOWO 


Liga "górali" 
SŁUPSK. Po raz drugi odbę- 
dzie się rywalizacja w ramach Ligi 
w Kolarstwie Górskim. Właśnie 
zawody z 6 patdziernika zostały 
przełożone na 13 pa1dziernika. 
Tak więc w najbliższą niedzielę o 
godz. 12 nastąpi start. Zapisy 
przyjmowane będą do godz. 11. 
Obowiązują trzy grupy wiekowe: 
1991-1992, 1989-1990, 1987- 
1988. Przewidziane są starty w 
kategoriach masters (kobiety i 
mężczy1ni): 1970-1984 i 1960- 
1969. Wpisowe 3 zł. Zgłoszenia 
przyjmowane są też telefonicznie 
pod numerem 843-61-87 (po 
godz. 15). Miejsce zawodów to 
Lasek Północny koło stadionu 
650-lecia. 


(fen) 


Rywalizowali 
w ramach ligi 
SŁUPSK. 532 uczniów (w tym 
247 dziewcząt) uczestniczyło w li. 
dze lekkoatletycznej (runda je- 
sienna), która objęta jest punkta 
cją Słupskiej Olimpiady Młodzieży. 
Klasyfikacja drużynowa: 
dziewczęta - 1. LO Ustka - 
1203 punkty, 2. ZSP nr 3 Słupsk- 
1059,3. ZSO nr 1 Słupsk -1031, 
4. ZSP nr 2 Słupsk - 1010, 5. 
ZSEiO Słupsk - 967, 6. ZSOiT 
Słupsk - 949; chłopcy - 1. LO Ust- 
ka - 1106, 2. ZSP nr 2 - 1023, 3. 
ZSP nr 3 -1002, 4. ZSOiT Słupsk 
- 989, 5. ZSP nr 1 Słupsk - 943, 
6. ZSO nr 1 - 933. Zwycięzcy w 
poszczególnych konkurencjach: 
bieg na 100 m - Karolina RosJsn 
(LO Ustka) - 12,81 s i Bartosz 
Kwlnts (ZSO nr 2) - 11,70 s; bieg 
na 400 m - Aleksandra Kłełkow- 
ska (ZSP nr 2) - 67,40 s i Łukasz 
Drus (ZSP nr 2) - 53,74 s; bieg na 
800 m - Mslwlns Wlld (ZSO nr 1) 
- 2.34,09 min: bieg na 1500 m - 
Roman Antropłk (ZSP nr 3) - 
4.02,02 min; sztafeta 4x1oo m - 
LO Ustka (dziewczęta i chłopcy) - 
52,84 s i 47,97 s; skok w dal- Ka- 
rollns Plask (LO) - 4.80 m oraz 
Tomasz Wiśniewski (ZSO nr 3) i 
Piotr Słoma (LO) - obaj po 5.95 
m; kula - Adriana Chudzlk 
(ZSPnr 3) - 9.44 m i Kamil Zieliń- 
ski (ZSTech. Ustka) - 12.41 m. 
Najlepsze wyniki według tabeli 
punktowej: dziewczęta - K. Ro- 
sjan - 153, MIreis Mslaczek (LO) 
- 146, A. Chudzik - 138; chłopcy 
- A. Antropik - 147, K. Zieliński - 
139, B. Kwinta - 136. 


Piąta kolejka 


W niedzielę rozegrano piłkar- 
skie mecze słupskiej klasy "B" se- 
niorów. Oto rozstrzygnięcia. 
Grupa I: Krokusy Stowięcino - 
Błękitni/SALUS Bierkowo 3:0 (wal- 
kower), Victoria Wrząca - Czarni 
2001 Słupsk 2:4, Sokól Kczewo - 
Tuka Wodnica 1 :1, Dom-Star 00- 
maradz - SokóllJantar Szczypko- 
wice 3:3. 


1. Czarni 2001 5 11 17-4 
2. Dom-SIar 5 8 16-9 
3. Sokół/Jantar 5 8 10-5 
4. Krokusy 5 8 10-10 
. 5. Sokół 5 7 14-8 
6. Tuka 5 7 9-10 
7. Victoria 5 6 8-12 
8. B
kłlnVSALUS 5 O 2-28 
Grupa II: Smoki Podole Małe - 
Inter Świerzenko 1:1, Magic Nie- 
zabyszewo - Słupia Kwakowo 
4:0, Wiraż Kruszyna - WKS Noży- 
no 2:1, Zorza Słosinko - Zawisza 
Borzy1uchom 1:1 


1. Magle 5 15 21-4 
2. Inler 5 10 10-6 
3. Słupia 5 9 12-10 
4. Smoki 5 8 10-6 
5. Zawisza 5 7 6-11 
6. Wiru 5 6 5-13 
7. WKS 5 1 6-13 
8 Zorza 5 1 6-13 
(fen) 


Zawody spinningowe 
KONRADOWO. Słupskie Koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
organizuje w niedzielę (13 bm.) na 
zalewie w Konradowie (gm. Dębni- 
ca Kaszubska) zawody spinningo- 
we Szczupak 2002. Wpisowe 10 zl. 
Zapisy jutro w siedzibie Koła przy 
al. Sienkiewicza 7, tel. 842-2523, 
0-602-333-587 w godz. 16-18. 
Zbiórka w Konradowie przy 
stanicy wędkarskiej o godz. 8. 
(joj) 


. 


. 


.. 


www.glos-pomoRa.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


CLwartek. 10 października 2002 r. glos Pomorza 


SłupSk . Ustka . Kęplce . Damnica . Dębnica Kaszubska . Glówczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smoldzino 


SŁUPSK. Czy mieszkańcy zobaczą przeszłośt? 


Powrót tramwaju 
Pomysł bardzo mi się podoba. Trzeba się tylko zastanowić, gdzie tram- 
waj mógłby stanąć - tak prezydent Słupska Jerzy Wandzel komentuje 
pomysł dziennikarzy, aby do miasta wrócił tramwaj. 


..... 

 

, 
 
, , 
, 
. L\ I 
. 
--- 
.. 
\8 , 
I 
- ., 


 


lo.. 
I AWUMIR .AHU'II.I 
Pań
lwo Klllimiera i ZYl:munl Witkow
cy I)rllcowllli w 
IUI)
kich Irlllllwlljllch. On byllllotorniclym. II onll 
konduktorem. Są calym .erce La .prowudlenielll Yllmwlljll. - l'rIYl)uminlllby nllm mluduśt - m/,wią. 


(fen) 


Projekt sprowadzenia do Słup- Gdańsk. - Teraz wiem, że nie. 
ska tramwaju, który kursował po Natomiast w Bydgoszczy nadal 
ulicach miasta i ustawienia go w funkcjonuje jako plug śnieżny 
dobrze eksponowanym mieJscu, tramwaj. który zbudowano w Slup- 
narodził się w, środowisku słup- sku w 1946 roku z CZęŚCI pozosta- 
skich dziennikarzy i organizatorów wionych przez Niemców. Sądzę, 
"Dnia bez samochodu". Od ponie- że wladze samorządowe obu 
działku dyskusja na ten temat trwa miast moglyby się w tel sprawIe 
na falach Radia Słupsk. Wzbudzi- porozumieć. 
ła duże zainteresowanie. Słucha- Prezydent Wandzel przypusz- 
cze bardzo popierają ten pomysł. cza, że byłob¥ to możliwe. - Trze- 
Większość z sentymentem wspo- . ba się jednak zastanowić, gdzie w 
mir]a czasy, gdy tramwaje kurso- Slupsku usytuować tramwaj, bo 
wały po mieście. Wiele osób jesz- po wiO/en być elementem dekora- 
cze pamięta ich dzwonki, konduk- cyjnym, ale nie powinien prze- 
torów i jazdę na podeście przy szkadzać. NIe chcialbym, aby w 
otwartych drzwiach. nocy stal się miejscem libacji oko- 
Czy sprowadzenie tramwaju licznych pijaczków - tłumaczy 
jest możliwe? - Dwa IiI pot Y stoją Wandzel. 
na prywatnej posesji w Nowej Hu- Prezydent uważa, że akurat 
cie. Kiedyś myślałem. że pacho- dobrze się sklada, bo jest gotowy 
dZlly ze Slupska - opowiada Piotr plan przebudowy przejŚcia od No- 
Ostrowski, dziennikarz TVP wej Bramy do Starego Rynku. 


SŁUPSK. Tydzień zwierząt zakończony 


Przypuszcza, że tam można by 
ustawić wagonik, ale chcialby to 
skonsultować z urbanistami. Nie 
wyobll8ża sobie natomiast, aby w 
tramwaju mógł działać pub. Tak 
naprawdę do pomysłu powróci 
jednak dopiero po wyborach. 
(ma7) 


- 
PomysI z łramw.Jem Jelł 'wlełny. 
Gdyby poJ.wlł II. w SIUPIku, mó,łby 
lłat II. .utentycznym Iymbolem ml.- 
Ił., n,w14zuJ4cym do Je,o h/ltorll I 
I"czlfCym dobre wlpomnlenla PoI.k6w 
I Nlemc6w. MoIm zd.nlem w.rło II. 
zalł.nowlć, czy nIe n,/eżałoby"ozy- 
wIć" łr.mw'Ju. W Pradze łeż lłol ł.kl 
pomnllf I bardzo dobrze 'unlreJonuJe w 
nIm pub, przyc/,,'.JIfCY uwe,. łury- 
lłow. W SIupuu też molfoby II. ł.k 
lłat. 


ZBU;NIF.W MAIU.( 'KI 


, 


Do serca przytul psa 


12 psów I dwa koty znalazło nowe 
domy dzięki akcji w schronisku dla 
zwierząt. Ich właściciele na dobry 
początek dostali wyprawki. 
W ramach Światowego T ygo- 
dnia Zwierząt wszystkie polskie 


schroniska przeprowadziły dni 
otwartych schronisk. Można było 
bez żadnych opłat i zbędnych for- 
malności adoptować któreś z 
mieszkających tam zwierząt. - 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
aż tylu naszych podopiecznych 


.. 
.. 
.. 
... 
.. 
... 
... 
- 


\ 


Fot.!.ł AWO\IIR tARICKI 
Częśt zwierząt ze !chroni!ka znalazla !woje domy i wlaścicieli  


. 


.  


, 


znalazlo dom - mówi Piotr Kro- 
ban, kierownik schroniska. - 
Każdej z osób, która wzięla zwie- 
rzaka daliśmy ufundowaną przez 
sponsorów wyprawkę. Byl to wo- 
rek karmy i miska. Dzięki temu 
przynajmniej na początku nie bę- 
dą mieli ze zwierzakami proble- 
mu. 
W słupskim schronisku na co 
dzień mieszka około 80 psów i 20 
kotów. Bez dotacji i darowizn od 
prywatnych sponsorów jego funk- 
cjonowanie byłoby niemożliwe. 
Przez ostatnich kilka lat placówka 
była "w zawieszeniu". Jej nie- 
szczęścia polegało na tym, że 
znalazła się w granicach Słupskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Wstrzymano więc wszystkie re- 
monty i inwestycje, bo władze li- 
czyły na to, że znajdzie się inwe- 
stor chcący zbudować w tym miej- 
scu zakład pracy. Nikt się jednak 
na to nie zdecydowal. 
- Dziś już wiemy. że zostajemy 
w strefie - mówi Kroban. - Mamy I . 
obietnicę, że znajdą się pieniądze 
na ocieplenie budynków. może 
nową kotlownię. Mam nadzieję, że 
zatwierdzi to w budżecie miasta 
nowa Rada Miejska. 
Schronisko przy ul. Bałtyckiej 
działa już od wielu lal. Znajdują w I 
nim schronienie bezdomne zwie- 
rzęta ze Słupska i okolicznych 
gmin. Trafiają tu także chore, dzi- 
kie zwierzęta. W niedzielę przy- 
wieziono tam chorego labędzia, a 
we wtorek oklejonego taśmą izola- 
cyjną gołębia. 
PAWF.ł. ZGÓRSKI 


. 


SŁUPSK. Trwa remont sygnalizacji świetlnej 


Po.licja przypomina: 
na rondzie patrz w lewo 


Do 15 pafdzlernlka ma potrwać re- 
mont sygnalizacji świetlnej na ron- 
dzie przy ul. Sienkiewicza I Jedności 
Narodowej. Mimo znaków niektórzy 
kierowcy nie potrafią Jefdzlć bez 
świateł. 


Skrzyżowanie ulic Jedności 
Narodowej, Sienkiewicza i 9 Mar- 
ca jest Jednym z watniejszych w 
mieście. W związku ze zmianą 
przepisów ruchu drogowego nale- 
żało na nim przerobić sygnalizację 
świetlną. Prace rozpoczęły się w 
poniedziałek i wtedy wyłączono 
sygnalizatory. Niebawem na 
skrzytowaniu doszło do kolizji - 
Na rondzIe kIerowca wymusił 
pIerwszeństwo przejazdu i naje- 
chal na drugi samochód - mówi 
Krzysztof Duszklewłcz, naczel- 
nik słupskiej drogówki. - Skończy- 
lo się na szczęście tylko na uszko- 
dzenIu pOJazdów.  
l 
' ....- 
.. 
 
. 
I I r T 


-.. 


--- 


...... 


. 
- 


Skrzyżowania z ruchem 
okrężnym należą do najbez- 
pieczniejszych rozwiązań komu- 
nikacyjnych. - Obowiązuje na 
nich zasada, że pIerwszeństwo 
ma pojazd znajdujący SIę już w 
ruchu okrężnym - przypomina 
Duszkiewicz. - MówIąc prościej, 
na skrzyżowanie wjeżdżamy do- 
piero y;tedy, gdy nasza lewa 
strona jest wolna. W momencie 
zjazdu ze skrzyżowania należy 
wlączyć prawy kierunkowskaz. 
To bardzo proste, ale niektórzy 
widać o tym zapominają przy. 
zwyczajeni do światel regulują 
cych ruch. 
Brak sygnalizacji świetlnej nie 
zwalnia nikogo od myślenia. Wy 
muszenie pierwszeństwa przejaz- 
du może skończyć się dla kierow- 
cy wysokim mandatem i kilkoma 
punktami karnymi. 


(pjL)  


1" 


,III r
 -1-1 , 
'I 
'l n n 
I ..,11 '.;I .. 
II. . i 
II 
- 


v 
L 
. 
t, 
c 
l 


- ...... 


Fili. RAF 1\1 ':\/1\'\10CKI 

ygnaliLacja świetlna będLie I)onownie wlączona 15 pazdLiernika. 


. mieszkanie trzypokojowe, 
Słupsk (centrum), 750 zł, tel. 842- 
29-83; 0-608-883-736 
. pokój dla dw&ch osób, osob- 
ne wejście, Słupsk, 200 zł, tel. 
842-26-88 
. pokój dla 1 lub 2 osób w sa- 
modzielnym mieszkaniu, Słupsk, 
175 zł+rachunki, tel. 0-501-306- 
986 
. dwa oddzielne pokoje, kuch- 
nia, WC, Słupsk, 250 zł od pokoju, 
tel. 0-607-986-486. 


" 
a 
s 
g 
lo 
S 
S 
u 
2 
N 
Z 
u 
(ł 
d- 
u 
6 
N 
Z 
Z 
w 
L 
cJ 
D 


Nasza akcja 


Stancja dla studenta 
mm 


Nasza gazeta postanowiła po- 
móc studentom poszukującym 
stancji i osobom, które mają kwa- 
terę do wynajęcia. Do końca 
tygodnia drukujemy kupon, dzięki 
któremu będziemy mogli skoja- 
rzyć studentów poszukujących 
stancji z właścicielami kwater. 
Następnie bezpłatnie będziemy 
zamieszczać ich oferty. Wypeł- 
niony kupon (max. 18 słów) nale- 
ży dostarczyć osobiście lub pocz- 
tą do redakcji "Głosu Pomorza" w 
Słupsku, al. Sienkiewicza 20, z 
dopiskiem "mieszkanie dla stu- 
denta". 


(teb) 
-
---l 
P!II! 
. 
, 
. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 


R- 


)lip,szkanir. dla studenta 


DAM / SZl TKAM": 


. warunki lOkalOwe 


, 

 
[ 


. ..!ł'!.
 jscowość  


. cena 


. telefon 


__ .niepptrzełJ
 
IT4
i{ 


. 


[glos Po_
orza l
		

/17849-0013.djvu

			'. glos Pomorza Czwanek, 10 października 2002 r. 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Strat Potorna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetycme - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanalizacYJ- 
ne - 994 


g) 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZLUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZLUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
LEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 
POMOC DROGOWA lIE3 
SŁUPSK - 981; 844-04-31 
 
842-79-40: 842-44-40; 811-91-50: 
PKS 843-93-67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


m 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paazportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56, BY- 
TÓW - 822-22-38, CZLUCHÓW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SLUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


KURSY WALUT 


E3 


Skup Sprzeda:t 
USD 4,07 4,20 
EURO 4,00 4,13 
GBP 6,35 6,55 
CHF 2,72 2,82 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. JednoścI Narodowej 4/5, 
Słupsk 


(a1 


REKRIACJA 
SLUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekreacJI, ul. Szczeciń- 
ska 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 
- pływalnia czynna codz. 
w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, 
tel. 862-71-77 - pływalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
USTKA: Ośrodek Wcza80wy 
"Tramp", ul. Polna 3a, tel. 814- 
86-10 - pływalnia, sauna, jakuzzi, 
solarium, bilard czynne codz. w 
godz. 11-22 a 
USLUGIMEDYCZNE 
SŁUPSK: Pogotowie 
Stomatologiczne "Medlcus", 
ul. Piłsudskiego 16B, tel. 845-62- 
22 czynne w godz. 8-22 
NIepublIczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Lekarz Domowy, 
ul. Kol/ątaja 31, tel. 840-35-50 . 
(budynek Poczty Głównej) - cało- 
dobowa; PrzychOdnia Lekarska, 
ul. Chełmońskiego 3, tel. 845-61- 
60 - czynna w godz. 8-19 
NIepublIczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Klllnka SALUS, ul. 
Zielona 8, tel. 840-19-40 - czynna 
w godz. 7-19 
LĘBORK: Franciszkańska Sta- 
cJa Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 


REK-r-"-M-.. 


C o .t . ,
 
. '. rea/ J . J 
tel. 96 29, 842 98 00 
::";AVMJ 0800429 


LUX TAXi 
ZAMÓW te'. 841 00 00 
ZA 
DARMO tef. 0800 4 00 8 8
 


TELE-T AXI 
Słupsk 96-26 
84-26-100 


o" 
ł. 
.... 


863-31-58 czynne od poniedzial- 
ku do piątku w godz. 8.30-14 
USLUGI RÓŻNE OJ 
SLUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 
842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603-070- 
170 
PIZZA NA TELEFON P 
Norton, ul. Starzyń- 
 
skeigo 2, tel. 848-65-00 
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a, 
tel. 845-68-00 
Black Jack, ul. Ostroroga, 
tel. 843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Polskie- 
go 26, tel. 840-06-13 
Amphlrlon, ul. Grodzka 12a, 
tel. 840-24-96 
Italia, ul. Starzyńskiego 7, 
tel. 842-60-10 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Plnoklo, ul. Starzyńskiego 6, 
tel. 841-19-98 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Cafebyte, ul. Wileńska 12, 
tel. 842-01-20  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Slupsk - 
840-28-05; Slawno - 810-48-05; 
Koszalin - (0-preflks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELIIKOMUNIKACJA
 
SLUPSK, ul. Kol/ątaja 31 (całą 
dobę) tel. 841-30-45; 842- ii 52-47' 
DYiURY APTEK " 
SLUPSK - "Pod 
Gryfem", ul. Hubalczyków 8, tel. 
842-11-70; "Przy Placu Dllbrow- 
sklego", (wejście od ul. Przemy- 
słowej), otwarta codziennie 8-22, 
tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Rodzinna", ul. Lębor- 
ska 13, tel. 822-72-02 
CZLUCHÓW - "Oberland" , 
ul. Długosza 29, tel. 834-17-52 
LĘBORK - "Przy Browarze", 
ul. Wolności, tel. 862-27-66 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Vitae", ul. Dworco- 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - "Panaceum 013", 
ul. Kopernika 18, tel. 814-43-67 
WICKO- "Pod AgawII", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY 
 
SLUPSK:MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Kslątąt Pomorskich, 
ul. Dominikańska 5-9: czynne w 
godz. 10-16: Skarby Książąt Po- 
morskich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztuki 
XIX i XX wieku; Karol Szymanow- 
ski w 120. rocznicę urodzin; Młyn 
Zamkowy: Dawna i współczesna 
sztuka ludowa na Pomorzu Środ- 
kowy",: Słupskie wzory zdobnicze 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


w ceramice i hafcie; Znalezione w 
kufrach i skrzyniach naszych 
dziadków; Herbaciarnia w Spi- 
chlerzu, czynna codz. 10.30-20: 
Polska Szkoła Plakatu VIII - Od 
zakazanych piosenek do Quo va- 
dis; Galeria Bursztynowa, ul. Tu- 
wima 9: Inkluzje roślinne i zwierzę- 
ce w bursztynie; Galeria Kame- 
ralna, ul. Partyzantów 31 a, w 
godz. 8-16: Andrzej Szulc - U tyl- 
ko grzesznikiem jestem; Baszta 
Czarownic, al. F. Nullo 8 - Domi- 
nika Krechowicz - Double Time 
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 w 
godz. 10-16: Kultura materialna 
Kaszubów bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Broń I uZbrojenie; Krzyżacy - 
Aleksandra Forda 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio- 
nalne, tel. 834-25-86 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Ziemi Człu- 
chowskiej; Pradzieje; Rzemiosło 
artystyczne XV-XIX wieku; Z dzie- 
jów miasta i zamku; 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skieJ, tel. 846-30-20 w godz. 9- 
16: Architektura i kultura material- 
na Słowińców: Wystawa poplene- 
rowa - Pomorskie pejzaże Izbica 
2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach I doku- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemiosło w pradziejach; 
CMcz kaszubska; Galeria Stro- 
me Schody: 6 o'clock - Katarzy- 
na Zygadlewicz, Tadeusz Sobko- 
wiak, Jacek Strzódka 
SMOLDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9-17; w sobotę i niedzielę po 
uprzedniej rezerwacji telefonicz- 
nej 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki, tel. 814-60-89, ul. Zaruskiego 
10, w godz. 10-18: Rafał Jakubo- 
wicz - Dicke Luft 


Im) 


KINA 
SLUPSK: MILENIUM 
tel. 842-51-91 - Zemsta, godz. 
14,30 16.30, 18.30120.30 
MCK: REJS - Amores Perros, 
godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Epoka 
lodowcowa, godz. 17: Niewierna, 
godz. 19 
CZLUCHÓW: UCIECHA - Epoka . 
lodowcowa, godz. 17; Wehikuł 
czasu, godz. 19 
LĘBORK: FREGATA (tel. 863- 
31-74) - Resident Evil, godz. 18; 
Byliśmy żołnierzami, godz. 20 
MIASTKO: GRA
YNA - (tel. 
857-29-09) - Ulo i Stitch, godz. 
16.30; Asterix i Obelix, godz. 19 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46-77) 
- Blade-Wieczny łowca II, g. 19 
!3 
g 


USLUGI 
POGRZEBOwa 
SLUPSK: "KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842-81- 
96: 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
SLUPSK - USTKA: "ZIELEŃ", 
(całodobowe). tel. 0-502.525-005 
USTKA: "DĄBEK", ul. Wyszyń- 
skiego 8a, tel. 814.70-05 


R r\.- LA ... A 


(teb) 


.., 
. 


,. 

 . 
., 
. 


.''\10 


.ł- 
A.:' / 


l'- - 


KA YAN IS 
1,lIh()JJlir.kdr(/SI
(/k Z "",'po/e1l1 
Ponad 20 osób na scenie Ośrodka Teatralnego "Rondo" 
w Słupsku 11 X d 19 15 _T_ 
. ., go Z. . 


Bilety do nabycia w Rondzie i Behemocie. 


"
"':II:'I'ł.1 1 

\ieIIĄ 


"WDJ IIP.BOP
 
111
N () łll
N, II I 1S r l'lł, 
0:6: \ 11lSZ oraz DJ 


 III PO RAZ PIERWSZVW UPSKU 
..
 
12 pe:tdzlem'ka. godz.18.00, Hale .Gryfla. .......-." 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia: . 
 r,,=
 
Teetr,BluroOgloszeń.GIoIuPomorzao r:
..::- (,1 W
IKI\ 


Informator regionalny str. 13 


PROGNO ZA POGODY 
12 uc 
12.14 
 a 
= 
J 
'-#--..:>___ '" oC --e 
s:oj= .:! 
?1-

- 
2-1
 j ł łY 9. . IPri 8. 
/3-111 C F I + I V-- · !!"psk r 
j fn II! II :.,':f!.0""" :: 


· Gryfla 
. Swldu-ł" .9. 
Połczyn . Sx 
Zdrój 
. Złocle"i« 
. .\"2xzecfn ł 
 
· .\/a'1(arr/ 8 l' 
!>zczeettlsiti 
lO. . Pyrzyce 


-
 


· Stalogu"" 


lO
 


w.chód Słorica 7:10 zachód Słolica 18fJ7 


Mtu&I*o 


ect"e1l 
. Człuch{)w 


· Walcz 


81' 


8. 


c- --:J 

 
= 


. Bydgoszcz I 


STRZELI NO 


. Piła ł 


Dla działkowców 


Jut po raz 20 Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Strzeli nie organizuje 
Jesienne Targi Ogrodnicze. 
W najbliższą sobotę i niedzielę 
będzie można kupić drzewka i 
krzewy owocowe z najlepszych 
krajowych szkółek. Ogrodnicy bę- 
dą oferować kwiaty, krzewy 
ozdobne liściaste i iglaste, nasio- 
na i cebulki. Nie zabraknie poszu- 
kiwanych jesienią różnych odmian 
róż. Meble ogrodowe, sprzęt 
ogrodniczy i metaloplastyka, to 
okazja dla tych, którzy zamierzają 
.lijzupełnić swoje działki czy upięk- 
!zyć otoczenie ogrodu. Stacja Do- 
świadczalna Oceny Odmian Ziem- 
niaka w Karżniczce sprzedawać 
będzie ziemniaki jadalne. Będzie 
można również kupić jabłka, wa- 
rzywa i miód. 
Podczas targów odbędą się 
liczne irpprezy towarzyszące. W 
sobotę, o godz. 10, rozegrany zo- 


REK l .. M A 


plebiscyt 


. . 


., 


" " 
, 


stanie turniej szachów szybkich. 
W niedzielę o godz. 12 nastąpi 
podsumowanie konkursu rysunko- 
wego "Unia Europejska w oczach 
młodego artysty". Rozstrzygnięty 
zostanie również konkurs Kasy 
Rolniczgo Ubezpieczenia Spo- 
łecznego na bezpieczne gospo- 
darstwo rolne. Dla najmłodszych 
przygotowany zostanie atrakcyjny 
park rozrywki, będzie okazja do 
konnej przejażdżki. 
Targi rozpoczną się w sobotę o 
godz. 10 i potrwają do niedzieli do 
godz. 16. Uruchomione zostanie 
połączenie autobusowe z Placu 
Zwycięstwa do Strzelina. Odjazdy 
w sobotę co godzinę od 9.45 do 
15.45. W niedzielę od godz. 9.45 
do 14.45. Ze Strzelina autobusy 
odjeżdżać będą również co godzi- 
nę. Pierwszy odjazd o godz. 10.15. 
Patronat nad imprezą sprawuje 
"Głos Pomorza" i Radio Koszalin. 
Out) 


t" 


Nazwa sklepu: ABC. ,TESY CAŁODOBOWE 
Asortyment: Artykuły pożywcze, Wędliny, 
Napoje alkoholowe I bezalkoholowe, Chemia 
gospodarcza i kosmetyki, Prasa, Karty 
telefoniczne, Bilety autobusowe 
Aktualne promocje: Majonez Winiary, Makaron 
Wienox. Musztarda Kamis, Ketchup Kotlin, Kawa 
Nescafe, Tetley+Kubek. Dżemy Sorella, Soki 
Herbapol, Cappucino Gellwe, Princessa, Knorr 
Zupa Pomidorowa, Majonez Domowy i inne 
"Słowo do klienta": Sklep czynny całą dobę, 
bogaty asortyment, markowe towary, miła 
i sprawna obsługa, niska marża 
Adres (położenie): Słupsk, ul. Kowalska 1 
Telefon: 842 78 33 


czwartek 
10 października 


dzisiaj 


Na Pomorzu zachmurunie 
umiarJwworw, bu opadów. 
Nadal zimno, temperatura 
nu przekroczy 10 C. Wiatr . 
6laby. wschodn.i. zimny. 
Bw....' lwf%J't'ny. W nocy 
_00";', bu opadów, 
zimno. W w
lu mi	
			

/17849-0014.djvu

			str 14 Telewizja i radio 


OD 


8.00 KIwI czy herblU? 
8.00 Wlldom06cl 
8.10 Prognozl pogody 
8.111 WoronlcZl17 
8.30 TeleZlkupy 
8.45 Kundle I relzła (10): 
Pll mlaz-mlaz - serial 
animowany 
1.10 Budzik - program dla dzieci 
9.50 Słodkll zmartwlinia (31) 
- serlll dla młodzlety 
lIiID Mlnlwry mlłolnl 
- komedii, pol. 1935, 
ret. Jln Nowlnl Przybylski 
I Konrad Tom, 
wyk. ToII Mankiewlcz6wna, 
Mra limlńska 
Porucznik huzar6w. Nlko, 
zlkochlł 11(1 ni balu w pl(lkneJ 
baronowej. Niestety, rodzlnl 
chce go tenlć z Innll panną. 
Zmuszony, jedzie do nieJ w 
przebraniu swego ordynlnsl. 
kt6ry Zl to grl rol(l porucznika. 
TymczIsem plnna takte za- 
mienI/I 11(1 roll mi ze Iwoją po. 
koj6wkll. Oczywiście nieporo- 
zumienia sl(l wyłaAniliII. I 
plnnl oklzuje się być barono- 
wą, w kt6rej włl'nle zlkochał 
sl(l porucznik. 
11.20 W krllnll wilikich PUIZCZ 
-repanat 
11.40 Tlllzakupy 
12.00 Wladomo6cl 
12.10 Agrobiznie - rolniczy magazyn 
Informacyjny 
12.20 Horyzonty - magazyn rolniczy 
12.411 Klin (828) - telenowela (pawt.) 
13.15 Chmury nil ą kulami 
(2-olt.) - film dokumentalny 
13.411 TI'IZlkupy 
14.00 ObHrwltor woJlkOWy - mag. 


mm 


7.05 Studio urody - magazyn 
7.111 Zlotopolecy (28): Ucieczki 
- telanowela 
7.40 Dw61kl Dzllclom: 
Bliki Bolkl I Lolkl, Rlkllo 
- seriale Inlmowlne 
8.00 Clnl tycia (23/40): OPłlln11 
- serial obyczajowy 
8.50 Pytlnll ni 6nladenla 
- magazyn 
10.30 Blhlmy: 
YJllce wYIPY (113) 
- film dokumentalny 
11.10 Smak Europy (pawt.) 
11.211 W cllnlu Kremli: 
Oltltnll rozdanil . program 
publicystyczny 
11.110 Rldlo Romlnl (21132): 
Rozwód - telenowela 
12.111 Od uchl do uchl: 
Kabarlt Poilrcll 
12.30 Arki Noego - magazyn 
przyrodniczy (pawt.) 
13.00 Plnorlma 
13.111 Mllml Sandl (28) - sertal 
obyczajowy 
14.00 PI,knl trzydzllltoletnll, 
czyli JublllUIZ Dwójki (1) 
111.00 Europub: Europup . Izkoll 
- program dll mlodzlety 
111.211 Nerl, kll,inlczkl Oc..nll 
(20/28): Dziwni uczucll 
tonltcll - serial animowlny 


IBD 


8.00 PloHnkl ni tyCZlnl1 
7.00 Blr - rea
ty ehow 
7.30 Pokemon (184) - senal 
Immowany (pawt.) 
7.55 Plotny Bili (28) - serial 
animowiny (pawt.) 
8.20 RoewIli: W kr(lgu tlJlmnlc 
(12) - serial SF (powt) 
1.10 Blr - reałity show 
1.50 Benny Hill - program 
rozrywkowy 
10.20 Rozw6d po emlryklńlku 
- senal obyczajowy 
10.45 
yclowI Izanle - teletumlej 
11.411 SercI ni rozdroiu (129) 
- telenowell 
12.40 Luz Mlrll (4) - telenowela 
13.311 HItminii - program muzyczny 
14.30 Poklmon (185) - serial 
animowany 
14.55 Miodowe Ilu (87) - serial 
komediowy (pawt.) 
15.411 Informacji 
18.10 Kachorrl to II (13) 
- telenowela 
17.10 Idol Extrl - pr. rozrywkowy 


TVP 3 REGIONALNA 


8.30 Nlefortunnl CZlrownlce 
(5128) - senal dll dzieci 
8.1111 KlockowI krllnl (8113): 
Środki trenlportu - senal 
ammowany 
7.20 Rlkllo (13): Rlkllo 
czy'cloch - serial animowany 
7.30 Kurier - program informacyjny 
7.40 PrognoZl pogody 
7.411 Plnorlml, Prognozl pogody 
8.00 Tygodnik lIolpodarczy 
(pawt.) 
8.111 Kwllty I ogrody - program 
poradnikowy (pawt.) 
8.30 Kurier - program informacyjny 
8.40 PrognoZl pogody 
8.45 Go6ć dnie 
11.00-18.00 
Trinimil" obrad SaJmu RP 
11.30,10.30,11.30,12.30, 
13.30, 14.30, 15.30 
Kurier - program informacyjny 
18.00 Tlrnat wlIJlkl - magazyn 
(powt.) 
18.15 Go6ć Trójki - WYWiad 
18.30 Kurier - program InformaCYjny 
18.40 Prognozl pogody 
18.411 RozmowI dnll - program 
publicystyczny 
17.00 Tlle motor lport - magazyn 
motoryzacyjny 
17.30 Kurier - program informacyjny 
17.411 PrognoZl pogody 
17.50 Magazyn elbllllkl 
18.00 PlnOraml, PrognoZl pogody, 
Wlldom06cl lportowe, 
Punk1 . temlt dnll 
18.30 Kurier, PrognoZl pogody 


.. 


14.30 NegocJltor - program 
edukacyjny 
111.00 Wlldom06cl 
111.10 KWldrlnl ni kiw, 
- program Barbary Marllowsklej 
dla osób otyłych 
15.30 Kobiety BIliego Domu: 
Hllllry Clinton 
- cykl dokumentalny 
15.40 Blblnlec - magazyn 
18.05 Rower BIlieli - magazyn 
dla mlodzlety 
18.30 Moda ni lukcli (1740) 
- telenowela 
17.00 Teleexprell 
17.20 Sportowy Exprlll 
17.30 G06ć Jedynki 
17.40 Pllblnll (213) . serial 
obyczajowy 
18.10 NI tywo - program 
pubhcystyczny 
18.40 Motoexprela TV 
19.00 Wieczorynki: 
Przygody Izewczykl 
Grzeiii 
11.30 Wlldom06cl 
20.00 Sport; Prognoza pogody 
20.20 Blz plrdonu (2) - serial 
krymlnałny 
21.10 Sprlwl dll reportera 
- program publicystyczny 
21.411 Tygodnik polityczny 
Jedynki 
22.311 Lincz. pocztówki 
z hlnllbnlJ przllzl06cl 
- film dokumentlIny 
23.00 Monitor Wlldomo'cl 
23.20 Profit - wtldomoŚCI 
ekonomiczne 
23.211 PlglZ - magazyn kulturalny 
23.55 Klin (824, 825, 828) 
- telenowela (powt.) 
1.10 Zakończlnll progrlmu 


18.00 Panorlml 
18.20 PrognOZI pogody 
18.211 Podr6i za Jedln u6mllch 
(1n): Pechowy dzllń - serlll 
dll młodzlety 
18.55 Śwllt obok nla: 
Czarwonl Iku (1/4): 
TIJny progrlm koemlczny 
- 111m dokumentalny 
17.50 Progrlm lokilny 
18.30 Panorami 
18.1111 Prognozl pogody 
18.05 Jlden z dzllll,clu 
- teletumlej 
1U5 Smak Europy (pawt) 
um StiloWI magnolii 
- 111m obycz8jowy, USA 1989, 
ret. Herben Ross, 
wyk. Sally Field, DoIly Panon 
22.00 Plnorlml 
22.20 Sport telegrlm 
22.30 Prognozl pogody 
flIE Zlkr,ty loeu: 
Mltkl mojego dzllCkl 
-'11m obyczajowy, USA 2000, 
ret. Jean-Mane pallardy. 
wyk. David Carradlne, 
Pierre Du Lat 
0.20 Śwllt obok nil: 
Bez oetrzlbnll (II) - serial 
dokumentalny 
1.011 Zakończenll progrlmu 


18.10 Blr - plulY I mlnulY - rea
ty 
show 
18.45 InformlcJl, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.111 ROIyJlkI rulltkl - teiatumiej 
20.05 Blr . plulY I mlnulY - reałity 
show 
20.411 Samo tycll (108) - serial 
obyczajowy 
21.111 Idol - program rozrywkowy 
21.30 LOloWlnle LOTTO 
22.111 Ally MeBel' (95) - serial 
komediowy 
23.10 InformlcJl, Sport 
23.211 PrognoZl pogody 
23.30 Grlffltl - program 
publicystyczny 
23AII Blr - rea1lly show 
0.411 Anlol Itrói 
- komedia romantyczna, 
amer.-kand.-nowozef.1990, 
ret. Erlc TUI, 
wyk. Reben Carradine, 
Kate Troller . 
2.25 Muzyki ni bil 
11.00 Zakończenie progrlmu 


18.35 Raglony kultury - magazyn 
18.45 Forum Wyborcze 2002 
11.30 Kurllr lportOWY - program 
Informacyjny 
11.40 PrognoZl pogody 
11.45 Rozmowi dnll - program 
publicystyczny 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurlir - program Informacyjny 
20.411 Studio pogodl 
20.50 Echl dnll - program 
publicystyczny 
21.111 Eurotel- magazyn 
21.30 Kurlir gOlpodlrczy 
21.40 PrognoZl pogody 
21.45 Panorima, Prognozl pogody 
22.00 Motorlport - magazyn 
22.15 Pltrol TróJki - magazyn 
22.30 Kurlir - program informacyjny 
22.411 Sport 
22.55 Studio pogodl 
fłEi1 Hit TróJki: Sto dni W Pllermo 
-'ilm obyczajowy, franc. 1984. 
ret. Giuseppe Ferrara, 
wyk. Uno Ventura, 
Gluliana de Sio 
Rok 1982. General Dalia 
Chiesa przybywa na Sycylię, 
by zlikwidować mafili" Trudna 
walka z przeciwnikiem trwa 
sto dni. Wreszcie bezwzględ- 
ni gangsterzy organizują uda- 
ny zamach na życie generala. 
Ofiarą mafiosów pada r6w- 
niet małżonka Chiesa. Film 
opar1y na autentycznych wy- 
darzeniach. 
0.311 Zakończenll progrlmu 


. 


TVP 2, GODZ. 19.55 
STALOWE MAGNOLIE 
W małym amerykańskim mia- 
steczku mieszka sześć kobiet, które 
łączy przyjaźń, wzajemne zaufanie 
i pewność, że w trudnych momen- 
tach zawsze mogą na siebie liczyć. 
Ich życie jest nierozerwalnie zwią- 
zane z miejscowym salonem pięk- 
ności, w którym można zadbać 
o modną fryzurę, poddać się zabie- 
gom upiększającym, a także poroz- 
mawiać o życiowych problemach. 
Wiadomość o poważnej chorobie 
córki jednej z przyjaciółek odmienia 
życie kobiet. 
TVN 7, GODZ. 20.00 
DONATO I CÓRKA  


I"u\. IVN 
OJCiec I córka, oboje policjanci, ra- 
zem prowadzą śledztwo w sprawie se- 
ryJnego mordercy grasującegq na uli- 
cach Los Angeles. t. 


."j/.ł['] " "
 I ICI I . 


ZUMANA 
PRZYSI
GA 
Dopiero po tragicznej w 8kutkach 
katastrofie lotniczej, kobieta, która 
była przekonana, że jej trwające po- 
nad dwadzieścia lat malżeństwo na- 
leżało do udanych, dowiaduje się, że 
mąż ją zdradzał. Przez lata utrzymy-. 
wał w tajemnicy, że kocha Inną kobie- 
tę i ma z nią dziecko. 


TV PULS, GODZ. 21.15 
SMAŻALNIA 
STORY 
Dwaj muzycy, Broda I Redaktorek, 
po kilku latach pobytu w Finlandii wra- 
cają promem do kraju, w którym trwa 
stan wojenny. W mercedesie przemy- 
cają kilkadziesiąt modnych kombine- 
zonów, a w futerale akordeonu kameo 
rę filmową. Pierwszy wieczór na oj- 
czystej ziemi spędzają w nocnym lo- 
kalu. Po 8uto zakrapianej całonocnej 
balandze budzą się rano w zepsutym 
mercedesie w leśnej głuszy. Po kom. 
blnezonach nie ma śladu, pozostała 
jedynie kamera. 


TVP 2, GODZ. 22.40 
MATKA 
MOJEGO DZIECKA 
Małżeństwo Francoise, kapryśnej 
córki bogatego przemysłowca, 
i Matthew, skromnego Inżyniera 
z prowincji, nie układa się najlepiej. 
Sytuację pogarsza fakt, że nie mogą 
mieć dzieci. Postanawiają więc zna- 
leźć zastępczą matkę. Małżonkowie 
zgłaszają się do pośrednika zajmu- 
jącego się wyszukiwaniem odpo- 
wiednich kobiet. Kilka tygollni póź- 
niej okazuje się, że zostaną rodzica- 
mI. Matt cieszy się na myśl, że 
wreszcie będzie ojcem. Intryguje 
go, jak wygląda nieznajoma, która 
nosi w łonie jego dziecko. Postana- 
wia w tajemnicy przed żoną odna- 
leźć tę drugą. 


."
.ł[ ' ] " " I "'.ł.1I 


TIIT 
Alex jest zawodowym żołnierzem, 
weteranem wojny w Zatoce Perskiej. 
Po jej zakończeniu zaciągnął się 
do jednej z grup specjalnych ,tak- 
tycznej neutralizacji', zwanych 
w skrócie TNT. Jego grupą dowodzi 
niejaki Russo. Alex od początku ma 
wątpliwości co do legalności działań 
przełożonego. Szczególną niechęć 
wywołują w nim stosowane przez 
Russo okrutne metody neutralizacji 
niewygodnych ludzi. Pewnego dnia 
Alex samowolnie opuszcza grupę, 
stając się od tej chwili celem do 
zneutralizowania. 


.. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcjallvglos-pomor7a.pl 


liD 


.. 


6.00 Strefi P - pr. muz. 
6.30 Tllt TV - magazyn 
7.00 Muzyczne Illty 
7.50 Sklep Mopotopl (8) 
- senal anim. (powt.) 
8.15 Rudzielec (1) - senal 
animowany (pawt.) 
8.40 Mllked Rldlr (20) 
- senał anim. (powt.) 
9.05 FIorelli (125) (powt.) 
10.00 ZbuntOWIny Inlol 
- telenoweła (pawt.) 
10.50 Blza PenNcoll (8) 
- serlał senaac. (powt.) 
11.40 Klrollnl w mle'cll 
(17) - serial (powt.) 
12.05 Menlierll (11) - serial 
obyczajowy (pawt.) 
13.00 Strefi P - pr. muz. 
13.25 Tllt TV - magazyn 
13.55 Sklep Mopotopl (9) 
- serial animowany 
14.20 Rudzielic (2) - serial 
animowany 
14.411 Mllked Rlder (21) 
- senal animowany 
111.00 FIorelli .telanowela 
18.00 Muzyczni IIlty 
17.00 Dhlrrna I Greg (12) 
- serial komediowy 
17.30 HOT CHAT 
17.45 Dziennik I Prognozl 
pogody 
18.00 ZbuntowIny Inlol 
(29) - telenowela 
11.00 Sneakerl 
- komedia. USA 1992, 
reż. Phll Alden 
Robinson (pawt.) 
21.30 MIIJI w czaili (2) 
- serial SF 
22.211 Dziennik 
22.40 InlormlcJllportOWI 
I Prognozl pogody 
22.50 
yclowl amnll 
- leielumiej 
23.80 Komlndl . mlgezyn 
policyjny 
WII TNT - 111m sensacyjny, 
USA 1998. 
ret. Roben Radler 
2.05 X Lilki - pr. erotyczny 
2.35 Muzyczni IIlty 
3.25 Muzyczny VIP 
3.50 A kuku - pr. rozrywko 
4.15 To Ilę w glowll 
nil mll'cl - magazyn 
4.311 Zakończenie programu 


TV POLONIA 


8.00 KIWI czy hlrblta? 
8.00 Wlldom06cl 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Zlotopolicy (384) 
- telenowela 
9.00 Sekrety zdrowll 
9.25 KWldrlnl ni kiw, 
- pr. dla osób otyłych 
11.40 BenlIII Jeckl 
W61clcklago 
w Teltrzl STU (powt.) 
10.30 Szkoli 
pod baobabam 
- repanat (powt.) 
10.411 Krzyiówkl 
trzynlltolltkow 
- czyli Śwlltowld 
- teletumlej 
11.10 ZgldnlJ. odpowladz 
- program dla dzieci 
11.111lndlba (4/25) - serial 
przygodowy 
11.45 Euro!ll - magazyn 
12.00 Wlldomo6cl 
12.10 Nllze mIlitO: 
KItowIce (powt.) 
12.50 POdr6ie kullnlrne 
Robartl MIkłowicza: 
Smlk MIIIJ Litwy 
(powt.) 
13.20 Tletr Jldnego 
Aktorl: Dzllnnlk 
bez lemoglOlek 
- sztuka Alaksandra 
wata, pol. 1996, 
ret. Tomasz 
Dobrowolski, 
wyk. Wiesław Komasa 
14.05 Ploaankl Wlady"IWI 
Szpilmini - koncen 
111.00 Wlldom06cl 
15.15 Sekrety zdrowie (powt.) 
15.40 KWldrlnl ni kiw, 
(powt.) 
18.00 Zlotopollcy (384) 
- telenowela (powt.) 
16.30 Zloty pilot - teletumiej 
17.00 Tellexpresl 
17.20 Sportowy ExpreBl 
17.30 Goić Jedynki 
17.40 Krzyż6wkl 13-lltków 
. czyli Śwlltowld 
(powt.) 
18.10 Indaba (4125) - serial 
przygodowy (pawt.) 
18.40 KlllztOry POlikii: 
Lubiąi. u6plonl 
OplctwO 
19.10 ZgldnlJ - odpowiedz 
- pr. dla dZieci (pawt ) 
19.15 Dobrlnockl: 
Dziwne przygody 
Kozlolkl Matolka 
19.30 Wlldom06cl 
20.00 Sport; PrognoZl 
pogody 
20.15 Zlotopollcy (384) 
- telenowela (powt.) 
20.40 Forum Polonijne 
21.30 Tletr Jldnego 
Aktora: Dziennik 
baz lemogIolek 
- sztuka Aleksendra 
Wata, pol. 1996. 
ret. Tomasz 
Dobrowolski, 
wyk. Wiesław Komasa 
22.10 Forum polonijne 
. odpowiedzi 
ni pytlnłl 
22.25 Piosenki WładY"lwI 
Szpilmini (powt.) 
23.15 Świat wedlug 
Adlml P. - '11m dok. 
24.00 Monitor WlldomoAcl 
0.15 ProlIt - wiadomości 
ekonomiczne 
0.20 Tygodnik polityczny 
Jadynkl 
1.10 Programy powtórkowe 


C7Wartek, 10 paźd7iernika 2002 r. glos Pomorza 


Iim 


6.45 Drlgon BIli GT 
- senal animowany 
7.10 Drlgon BIli Z 
- seriał animowany 
8.00 W niewoli uczuĆ 
(31/135) - telenowela 
8.50 DInleli I prZYJlclel1 
(15/100) -telenowela 
9.40 Melrose Plice (201) 
- senal obycz. (powt.) 
10.30 lamlllówkl 
- teleturniej 
11.00 Big Brother I (pOwl.) 
11.45 Porywy lerCI (78190) 
- telenowela 
12.40 Telelklep 
13.55 H&:mln I wlldcy 
wlzech6wlltl (18/28) 
- serial animowany 
14.20 Dragon Bili GT 
- serial anlm. (powt.) 
14.45 Dragon BIli Z 
- senal anlm. (pOwl.) 
111.311 Pelnl chltl (111/192) 
- senal komediowy 
18.05 Szkoli zieminych 
lerc (74/80) - serial 
16.35 Trzecli pllnetl 
od Slońcl II (29/42) 
- serial komediowy 
17.011 Gllnllrzl (8132) - serial 
sensacyjny (pawt.) 
18.00 Aktulln06cl 
18.10 Prawo I mll06ć 
(18/22) - serlalobycz 
19.011 MelrOle PIICI (202) 
- serii' obyczajowy 
Em1 Donlto I c6rkl 
-'11m krym., USA 1993, 
ret. Rod Holcomb. 
wyk. Chartes Bronson. 
Dana Delany 
21.80 Cobrl . oddziel 
lpecJllny (31/33) 
. serial senlecYlny 
22.50 Big Brothlr I 
23.35 KrwlWl pl,6ć 2 
- film sensacyjny, 
USA 1990, 
ret. Andy Blumenthal. 
wyk. Don Wilson, 
James Wsrrlng (pawt.) 
1.10 Donlto I c6rkl 
-111m krym., USA 1993, 
ret. Rod Holcomb, 
wyk. Charles Bronson, 
Dani Deliny (powt.) 
2.411 ZakońCZln11 programu 


lEI 


11.311 Kropki nld I 
- pr. publicystyczny 
(pOwl.) 
11.50 TIJemnlcl pocllunku 
(98199) - telenowela 
(powt.) 
8.311 Tlilikiep 
7.05 PrzyJlclółkl I rywllkl 
(12/185) - telenowela 
(pOwl.) 
7.110 Anlmanllcy (27/65) 
- senal animowany 
8.111 Flllputkl (8/28) - serial 
ammowany 
8.40 Szezanllk zwany 
Scooby Doo (24/27) 
- serial animowany 
9.05 Przygody Anlmk6w 
(118-011.) - senal anlm. 
1.30 Tell Grl - teletumlej 
10.311 Tliliklip 
11.50 Rozmowy w toku 
. talkshow 
12.50 Ulterkl (8): 
Odpromlennlkl . serial 
dokumentałny (pOwl.) 
13.25 Flllputkl (8/28) - senal 
animowany (powt.) 
13.50 Szczanllk zwany 
Scooby Dco (24/27) 
- serial animowany 
14.111 Beyerly HIIII 90210 
(232) - serlalobycz. 
15.15 Milionerzy - teletumlej 
(pOwl.) 
18.00 TVN Flkty I Pogodl 
18.10 PrZYJlclółkl I rywllkl 
(13/185) - telenowela 
17.00 TIJemnlce pocalunku 
(99-olt.) - telenowela 
17.50 Kropek 
18.00 Rozmowy w toku 
- talkshow 
19.00 TVN Flkty 
19.30 Sport 
19.35 Pogodl 
19.40 Uwagi' - magazyn 
20.00 KIliii Tomik (12) 
- senal komediowy 
f1!II!J Prawdziwe hlltorll: 
Zllmlnl przyll,gl 
- 111m obyczajowy, 
USA 2000. 
ret. Larry Peerce, 
wyk. Roma Downey, 
William Russ 
22.211 Chlclgo (8) - senal 
dokumentalny 
23.00 TVN Flkty 
23.15 Kropki nld I 
- pr. publicystyczny 
23.35 Brygada rltunkoWl 
(19/23) - senal sensac. 
0.311 Strong Mln. Slllcza 
1.30 Nic Itraconego 
- programy powt6r11owe 


OD 


9.15 Telesklep 
10.00 Byli lobie 
odkrywcy (26): 
Aż do gwllzd - senal 
animowany 
10.30 Krakowlkl Izwadron 
(1, 2): Święto 
Nlepodlegl06cl, 
Dzieje Itridycle 
- film dokumentalny 
11.30 Detektyw 
w lutlnnle (24): 
Trup w azpltllu 
- serial sensacyjny 
(powt.) 
12.30 Telelklep 
14.30 Allo, 1110 (80) - serial 
komediowy (pawt.) 
15.00 Dotyk Inloll (130): 
Śwlllteczny 
podlrunek - serial 
obyczajowy (pOwt.) 
18.00 Byli lobie odkrywcy 
(26): AJ: do gwllzd 
- serial animowany 
(powt.) 
18.25 Klcplr I przyJlclele 
- serlIII anlmowllny 
17.05 Pogotowlllotnlczl 
(8): Szcz,6Ilwl 
urodziny - serial 
sensllcyJny (powt.) 
18.00 Detektyw w lutlnnll 
(25): Urnowe - serial 
sensacyjny 
19.00 Dotyk Inloll (131): 
Mlllnlum - serial 
obyczajowy 
20.00 Serwll PUllU, Sport, 
Pogoda 
20.25 Szeryl (23): 85/1111 
- serial sensllcyJny 
EłID Smlblnll Itory 
- komedia obyczajowI, 
pol. 1985, 
ret. J6ze' G(lbskl, 
wyk. Zbigniew 
Buczkowskl. Wlesłlw 
DrlAwlcz (powt.) 
22.411 Allo, 1110 (81) - 'erial 
komediowy 
23.20 Szaryf (23): 85/V5 
- seriii senslcyjny 
(powt.) 
1.10 Ariinil orle 
. magazyn lotniczy 
1.40 Zlkończanle 
progrlmu 


EmJ!I 


7.00 Mlnllport+ 
7.10 Łlpu-clpu 
07.15 Nie przeglp 
07.25 Dllballkl Mlyn 
8.00 (K) Molly 
- komedia, USA 1999, 
ret. John Dulgan 
9.40 (K) Wlplnllloić 
Ambarlon6w 
- dramat obyczajowy. 
USA 2001, 
ret. Allonso Arau 
11.111 (K) DeHr 
11.55 (K) Głowy pelnl 
gwllzd - dramai 
obyczajowy. pol. 1983. 
ret. Janusz Kondrlatluk 
14.311 (K) W rodzinnym 
10111 - komedia, 
'ranc.1996. 
rat. Cedrlc Klaplsch, 
wyk. Agnes Jaoul, 
Jean-Pierre Darroussln 
18.25 (K) BraYldoa 
-thriller. USA 1958. 
ret. Henry King. 
wyk. Gregory Peck, 
Joan ColI,"s 
18.00 (K) Deler 
18.20 (K) Brzdllc w opIłich 
- komedia. USA 1994, 
ret. Patnck Read 
Johnson, 
wyk. Lara Flynn Boyle, 
Joe Mantegna 
20.00 Dllballkl Mlyn 
20.35 Nie przeglp 
20.45 lapu-Clpu 
20.50 Mlnllpert+ 
21.00 (K) Przez 24 godziny 
(24) - senal 
21.45 (K) PrzYJlclele 8 
- serial komediowy 
22.10 (K) Bye, bye Love 
- komedia, USA, 1995. 
ret. Sam Welsman. 
wyk. Mallhew Medine. 
Randy Quaid 
23.115 (K) WrÓĆ do mnll 
- melodramat. 
USA 2000, 
ret. Bonnie Hunt. 
wyk. David Duchovny. 
Minnie Drlver . 
1.50 (K) Sztuki umlerlnll 
- thriller. hiszp. 2000, 
ret. Alvaro Femandez 
Armero, wyk. Fele 
Mar1lnez, Maria Esteve 
3.30 (K) Henry I June 
- dramat obyczajowy, 
USA 1990, 
ret. Phllip Kaufman, 
wyk. Fred Ward, 
Uma Thurman 
5.40 zakończenII programu 


RADIO VIGOR 
KOSZALIN 99,7 FM; SŁUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM 
Wiadomości BBC -codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Serwis re- 
gionalny co 
odzinę PN-CZW- 5.30.17.30 PT 5.30-14.30 SOB 6.30-12.30. 
MOTQ-Serwls PN-PT 7.25. 8.25. 9.25:14.25,15.25.16.25. Studio Gazsty 
PrawnI) PN-PT 6.50. Porady Gazety Prawnej PN-PT 7.50. Program Moto- 
ryzacYJny Aulorodso p-cm - 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkame z naczelni. 
klem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Słupsku. PT-11.00. 
11.15 Porady Specjalisty do spraw Prawa Pracy. WT-NDZ 18.00'20.00 .Li. 
sta Plus Minus". PN-Radiowa Lista Dance-18.00-22.00. WT CZW 20.00- 
23.00 .Dobry wieczór Grabowski.. Piątek 20.00.21.00 .Muzyka od nas dla 
Was. 21.00.24 00 .Fnday Dance Pany". Sobola 7.00.13.00 "Sobotme dZień 
dobry" 21.00-24.00 "Hause Pany". NiedZiela 17.00.18.00 .Nledzielns gra- 
me" 20.00.23.00 .Wybuchowa medziela". 


RADIO SŁUPSK 95,3 FM 


6.30.14.30 Co godzinę wledomoścllokalne. 7.00-10.00 Program mieJ- 
ski.. 16.00-18.00 Magazyn reporterów - ATUT. 18.00-20.00 Nawigator - 
mag. 21.05 Jazzowe spotkama Radia Koszalin. 22.00-22.30 BBC. reflsk- 
torem po śWiecie. 


HALLMARK 


, 


7.00 Trudne decyzje 
- film obyczajowy. 
USA 1986 
9.00 Szamplńlkl Chlrlle 
(2) -film obyczajowy, 
USA 1988 
11.00 W drodza ni IZCzy1 
-'11m przygodowy, 
USA 1990 
13.00 Dziki kwllt - dramat 
obyczajowy, USA 1991 
15.00 Niezwykle dziecko 
- dramat obyczajowy, 
USA 2001 
17.00 SZlmplńlkl Chlrlle 
(2) -'11m obycz8jowy, 
USA 1988 
19.00 Dr Qulnn (61) - serial 
obyczajowy 
20.00 Dobranoc, pinii Tom 
- dramat obyczajowy, 
ang. 1998 
22.00 CorIZ bllieJ 
-thnller. USA 1995 
24.00 Dr Qulnn (61) - serlał 
obyc/ajowy 
1.00 Dobrlnoc, pinie Tom 
. dramat obyczajowy, 
IIng. 1998 
3.00 Corlz blliel 
-thriller, USA 1995 
11.00 PIJ ,czyni kllmltw 
-thriller. USA 1994  


9.00 Przygody 
Mirki O'Shel: Cichy 
grzechotnik 
. 9.25 Buenl Vlltl 
Fllhlng Club 
9.55 Turbo 
10.20 Wlpomnllnll 
z kllynl: Spotklnll 
mlltrz6w 
10.50 Odrodzenil 
limochodu 
11.111 Zlglnlonl Iklrby 
IteroJ:ytn06cl; 
Jlponll 
12.10 Wielkie ucllczkl: 
CI1I9II w ruchu 
13.06 Ślldy IIlroJ:ytn06cl: 
Mordlrltwo w bagnll 
13.35 ślady Itlrożytn06cl: 
Kronln 
14.00 U-234. oltltnl okr,t 
podwodny Hltllrl 
15.00 Stltek XXI wieku 
18.00 Czołgi: TygrylY ni 
pUltynl 
17.00 W(ldkltlkll przygOdy 
RexI Hunta 
17.30 Buenl Vlltl 
Fllhlng Club 
18.00 wyprawy w czaili: 
Zlglnlonl wilii 
19.00 NOloroiec I Ip6lkl: 
Gdyby zwlerz,tl 
umlely m6wlć 
20.00 Czarwonl rozdzlaly: 
Fltllny udlr 
20.30 Mistrzowie zll: 
Idl Amin 
21.00 Detektywlllldowl: 
Nlturllny 6wlldek 
22.00 Z Ikt FBI: Ukryty cel 
23.00 Ameryklńlcy 
prlwnlcy: 
Bezbronni olllrl 
24.00 Pola bitew 
1.00 Wyprlwy w czaili: 
Sundlrllnd 
2.00 Dzieci Hitlera: 
PoAwl,cenll 
3.00 Zakończanie 
progrlmu 


. 


EUROSPORT 


8.30 Golf: Chlllenge 
Tour Chlrlll Church 
w Bowood 
8.00 GolI: US PGA Tour 
- tumlej Mlchelob 
Champlonship 
w Wllllamsburgu 
10.00 Śwllt iegllrltwl 
(pawt.) 
10.30 SarleI (powt.) 
11.00 Suplr Rlclng 
Weekend (pawt.) 
11.30 Automobilizm: 
RIJdowe MŚ 
. rlJd Nowej Zellndll 
12.30 Pliki nożni: 
Mecz pożegl'lllny 
Zyonlmlrl Bobani 
14.00 Kollrltwo: 
SZOlOWI Mlltrzoltwe 
Śwlltl w Zolder 
- jazda indywidualna 
na czas rrętczyzn 
17.00 Tenll ziemny: 
Turniej ATP 
w Wiedniu - 4 dŻleń 
20.00 
egllrltwo: 
Puchlr Loulll 
Vulttonl w Auckllnd 
- 1 runda 
21.00 Pliki nożni: 
Mlcz towlrzylkl 
LIs Pllmll 
. PSV Elndhoven 
23.00 Wlldomo'cl 
Eurolportu 
23.15 Inllde Formuli 
(powt.) 
23.45 Superblke 
0.15 Kollrstwo: 
Szosowe MlltrzOltwl 
Śwlltl w Zolder 
- ,azda Indywidualna 
na czas rrętczyzn 
1.15 Wlldom06cl 
Eurolportu 
1.30 zakończenie 
programu 


TV VECTRA 


17.20-17.30 Oblerwltor 
- serwiS In'ormacyjny 
KIJlnl1 (1) - wywiad; 
Mojl Metlmorfoza (6); 
IluItroWlny 
komentarz rldlowy 
- mag. publicystyczny; 
Akcji przygoda - rep. 
(K) - Programy kodowane
		

/17849-0015.djvu

			.fI. 


Ogłoszenia drobne str. 15 


. 


glos Pomorza Czwartek, 10 października 2002 r 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


NIERUCHOMOŚCI 

 Stowarzyszenie 
Ś,odkowo-Pomorskle 

ZI Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 
SŚPPON . 
- KRYNICKl.NIERUCH OM OŚCI. 
Słupsk,84- 11-£6 2 
MERKURY, 840-32-32. 
www.merkury-slupsk.gratka.pl 
- ---
 
OMEGA,059/84-14420 
www.nieruchomosci.slupsk.pl 
AGENCJE 
I 059/840.25-40. .ENIGMA" 
Nieruchomości. Poszukujemy nowe oferty 
sprzeda Ż}'. - 
1059/848-55-75 Consilio- 
nieruchomości, kupno
rzeda ż, wyn ale m. 
I 840.20-82, 842-10-94 DOMI,IS - 
Nieruchomości. Kupno, sprzedaż, 

najem.:. _ 
059/84-12.583 Nieruchomości. 
Kaczyńska. 
 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. 
959/8

 
0-17. www.domyslupsk.pl 
IBIS 842-54-05. 

--
- -- 
LOCUM 81 48 904 www.locum.ustka.pl 
. 
SPRZEDAM 
ABELARD - Nieruchomości 
- 094/341'()2-51, warsztat samochO	
			

/17849-0016.djvu

			str.16 Ogłoszenia drobne.. 


Biuro Ogłoszeń w Koszalinie 
ul. Mickiewicza 24 
czynne pn.-pl. w godz. 8 - 17 
tel./fax (094) 347 35 15/12, tel.347 35 13 
Biuro Ogłoszeń w Słupsku 
ul. Sienkiewicza 20 
czynne pn.-pt. w godz. 8 - 16 
te t/fax (059) 842 66 08 


GAW (Wiatraczna) do wynajęcia. 
0-59/844-25-19. 
HALA 430 m do wynajęcia. Koszalin, 
O 602 74 15 74 
CZTEROPOKOJOWE studentom 
059/ 84 288 62 
KAWALERKA do wynajęcia. Słupsk. 
MQ4-105-342. 
LOKAL (67) - centrum Słupska. 
0-502-131-750. 
. 
LOKAL do wynajęcia (90 m), Szczecinek. 
centrum, 0-604-566-432. 
LOIW. do wynajęcia. 82 m kw.. II piętro. 
1¥6w. Jana PawIa. 822-6044, po 16. 
POKOJE - studentom. 0-602-365-275. 
POKÓJ do wynaJęcia. 0-692-291-432. 
POKÓJ. 0-59/84-04-419, 0-607-155-550. 
POMIESZCZENIA biurowe do wynajęcia - 
parter. centrum Słupska. 059/ 8438-251 
w. 595, 0-501-233-764. 
POSZUKUJĘ boksu na .Manhatanle. - 
parter. Pilnie! 0-606-908-631 
POSZUKUJĘ lokalu w centrum Słupska 
(200 - 300). 0-502-132'{)57. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


GAZOBETON, transport na budowę. 
0-605-362-383. 
TYNKI szlachetne - elewaCYJne. Producent; 
Spardom. 059/B11-3S88. 0-602-578.{)19. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


059/848-55.75.059/842-36-82 Consdlo 
- windykacje, skuteczny odzysk długow. 
INFO-BUSINESS. detektYWistyczne. 
wiarygodność. windykacje. giełda długow 
www.dług.pl. 0- 94 34-11-796. 


BIURA PODATKOWE 


0.59/844-16-88.0-606-67-55-72. 


TELENAPRAWY 


II Naprawa teleNizorow Robert Deszcz. 
Słupsk. 845-63-!l. _ 
I Naprawa RTV. Słupsk. 845-55-63 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorowo 
drukare!<. Słupsk
8
3
5. 
TELEPOGOTOWlE. Słupsk. 84-20-970. 


Wyrazy żalu i głębokiego 
współczucia 


Rodzinie 
 


z powodu śmierci 


Metodego 
Metkowsklego 
Radcy Prawnego 
składa 
ZaR4d KPPD.Szczeclnek S.A. 


NAPRAWA SPRZ ĘT U 
III1 Pralkenaprawy, zmywarki. Słupsk. 
843-54-88. 84 56-156. 
III PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46 
LODóWKOZAMRAŻARKI, mikrofalówki. 
Słupsk, 843-54-88. 84-56-156. 
PIECYKI. kuchenki. 0-691-530-547. 
059/840-34-90. 
PRALKONAPRAWY. chlodzlarkozamrazarkl. 
Serwis gwarancyjny Polar. Whlrlpool. 
059/842-28-31. 059/840-38-30. 
0-601-789-892. 


ŻALUZJE, ROLm, OKNA 


mmURZ
DOWSKl 
OKNA I DRZWI 
PROMOCY JNE 
CENY! 
PRZEDŁUloNE 
DO KOŃCA 
PAŹDZIERNIKA 
Słupsk, ul. Micklewlna 8a 
'el.llax 840.09.21 
S PARKIETY 
PODLOGIEGlOTYClNE 
- Z drewna gatunków 
europejskich i tropikalnych 
- do wyboru 5000 m 2 pOdłóg 
- kleje i lakiery, listwy 
. arlllzacja wnętrz, kompleksowa obslugo 
KOSZALIN ul. hCI.cll.kl 70 
t.I./łll 94.346 76 54 
NOSKOWO (pn, trl.l. Sławlo-Sła,.kJ 
t.I./łll 059 110....", 605.136.455 


I Rolety na okna PCV .Gama - Color., 
Słupsk. WoInascl 11, 059/ 842-35-34. 
059/84.20.600 Alko - zaluzje poziome, . 
rolety tkaninowe. 
84.24.64 Słupsk - żaluzje. rolety. markizy. 
okna, bramy, moskitiery. 
842.64-49. Słupsk RDT. Rolety. żaluzje do 
okien PCV. 
BRAMY, GARAŻE. DRZWI, ROLETY, OKNA, 
VERTICALE. MEGA, 059/842-96-33. 
DRZWI antywłamamowe Gerda, elektryczne 
grzejmkl. kurtynypowietrzne, nagrzewnice 
firmy Noirot. Sprzedaż - montaż ARBA - 
Lębork. 862 13 18. 862 28 21 
OKNA PCV - montaż. raty. Słupsk. 
84-20-753. 84-24.{)19. 
OKNA PCV, glazura, terakota. panele; 
059/84-35-827.0-692-362-345. 
OKNA PCV. NAJTANIEJ. BIEL NA LATA. 
SZCZECINEK, 374-01-10. SŁONECZNA 12; 
KOSZAUN. 341.16-32, KASZUBSKA 
(PZMOT). 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła. 
341'{)8-65. 


Nadaj ogłoszenie 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA 
PARKIET, 094/37-516-46. 
OKNA - drzwi PCV - producent. . TRAX. 
Koszalin. Morska 53. tel. 346-67'{)5. 
Wysokie rabaty - mskle ceny. 


CZYSZCZENIE 


I Pers dywany, tapicerka, verticale. 
059/843-44-53. 
--- -- 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
.Falowlec. 0-59/840-17-34, 84-57'{)50. 
DYWANOPRANIE. 346-27-841. 
DYWANOPRANIE, najtaniej, 841-34-35. 
DYWANY. 0-59/84-38-911. 


ALARMY, MONITORING 


ALARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI 
AL-DOM. 059/ 810-39-78. 
AUTAALARMY. Słupsk. 059/84-11.£04. 
AUTOAlARMY. AllTOSIUDIO, 0-59/84-02-675. 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUTO-PLUS. 
Słupsk, 841-41-45. K5-120 


TRANSPORT 


Ą-J.. Przeprowadzki, winda. O 602 33 22 23 
1,51. Słupsk. 84-31-411. 0-602-102-173. 
PIK - wynajem bus6w. 0-602.£97-405. 
340-42-32. 
PRZEPROWADZKI 094/ 843 50 84, 
O 502 637 252. 
PRZEJAZDY mikrobusem Bytów - Słupsk - 
Koszalin - Braunschwelg - Wolfsburg. 
Polska. 0049 -171-344-89-80, Nlemcy- 
0171-344-89-80. 
PRZEPROWADZKI meblowozem. winda. 
Słupsk. 0-602-284.£93. 
PRZEPROWADZKI tanio. 0-503-761-367. 
USŁUGI transportowe 1.5t. Faktura VAT. 
0-607-385-512. 


REMONTY 


059/843.92.31.0-607-288-199. gazowe, 
c.o.. hydrauliczne. I 
A.Z. Remontujemy mleszkama - solid me, 
8433-058. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
0-59/84-32'{)38.0-601.£1-40-93. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanie. 
0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92. 
KalIszewskI. 
CYKUNOWANIE bez
. 094/ 35 815 21 
CYKLINOWANIE. 059/84-13-586. 
CYKLINOWANIE. 0-59/84-13-586 
DEKARSKIE. ogólnobudowlane_ 
0-606-43-21'{)8. 
DRZWI, okna. remonty. Słupsk, 
0-609-88-78-61. 
ELEKTRYCZNE O 604 12 90 57. 
GłADZIE. glazura, reglpsy. 0-59/84-35-044. 
HYDRAULICZNE. 0-691-530-547. 
059/840-34-90. 
HYDRAULICZNE. 0-607-859-742. 
OGÓLNOBUDOWLANE. dekarskie. 
solidnie, tanio. .0-506-924-321. 
OGÓLNOBUDOWLANE. 0-59/840-36-13. 
OGÓLNOBUDOWlANE. 0-59/84-38-911. 
OGÓLNOBUDOWlANE. 810-33-11, - 
0-608-484-903. 
POLBRUK układam. 059/840-13-32, 
0-604-149-691. 
REMONTY A-Z. Słupsk. 84'{)3-135, 
0-504-565-254. 
- -- 
STANI.£Y-MllAN 
 zalJudcrł,y wnęk, 
szafy. g
, jesienna promoqa do 4m6. 
Sa
 firJ1'1(7Ne,5/u1S<. 0-59/8400-310, 
Lębork 0-59/862-33-42. K5-167 


RÓŻNE 
- 


KOMINKI norweskie, francuskie. polskie. 
"Tennlka". Koszalin, 094/345-46-52; 
Krucza 21. 
KOMINKI. .Decor" - Jesienne promocje. 
Słupsk, Szczecińska 61 A, 059/843-41-<>9. 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcjarcvglos-pomorza.pl 


KUtNIA - ogrodzenia, balkony. solidnie, 
tanio. Q-59/841-54-18. 0-602.£17-911. 
MEBLE kuchenne na wymiar. Rabat 10 % 
+ montaż gratis. .Kostor. Słupsk, 
059/841-48-69. 
MEBLE kuchenne oraz inne (na wymiar). 
montaż gratis. Słupsk, 842-97.£3. 
MEBLE na wymiar... kuchenne, 
łazienkowe. szafy, inne. Rabat 10%, 
projekt + montaz gratis. 0-59/846-22-80. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, lazienkowe. 
szafy. garderoby. lustra kryształowe. 
PromoCja - montaż gratisl .Krystom.. 
Koszalin. Wąwozowa 15 a, 094/3410-354. 
MEBLE: kuchnie. łazienki. lustra. 
akcesona. 059/842-28-38. 
NAGROBKI z granitu - taniol.Marmurek.. 
0-59/84-28-555. 
STROJENIE pianin. 0-604-436-906. 
SZYCIE kolder, czyszczenie pierza. Słupsk. 
Tuwima 20 a. 84-278-73. Do każdej 
koldry .jaslek. gratis. 
WYKONANIE I montaz wkładów 
kominowych z blachy merdzewnej. 
Dystrybutory do kominków oraz akcesoria. 
0-59/842-97-91,0-607-183-623. 


NAUKA 


pnOGn.ss 


10 lat 


. 


Czwartek, 10 paidziemika 2002 


NIEMIECKI, indywidualnie. 0-59/842-43-41. 
OKU Anna Słupsk - średnie w 12 miesięcy. 
059/84-37-810.0-606-277-916. 


PROFESJONALNE szkolenie 
przedłużania, modelowania paznokci, 
pedicure leczniczego. Koszalin, 
tel,ffll 094/345-20-96 


głos Pomorza 


POTENCJA, panowie wysyłam. 
0-504-366-477. . 
POTENCJA, panowie wysylam. 
0-504-366-477. 
STOMATOLOG Iwona FIrmanty. Koszalin, 
Władysława VI 23 b/ 5. poniedziałek - 
piątek. 340-80'{)6. 0-602.£5-25-35. 
WWW.KRUPINSKI.UROLOGIA.PRV.PL 


TOWARZYSKIE 


11111111 Atrakcja Studio 2 000. sauna. 
jacuzzi. Kolobrzeg, 35-814-48. Zatrud nię. 
I111111 Amor, Kołobrzeg. 
0-604-593-576. Zatrudnię. 
II MALIBU. Kołobrze.. 35.188-18. NowI 
dziewczyny I Zatrudnili. 
I Violetta. Kolobrzeg. 35-171-70. 
Zatrudnię. Za kwaterowa me gratis. 
0-602.649.148, 844-00-14. Słupsk 
Pamela. 
20. 25-1atka. 0-601-866-508. 
22.LATKA.0-609.239-707. 
AGA. Słupsk. 0-600-152-195. 
AGATA, Majka. 0-601-866-710. 
AGNES, Kolobrzeg. 35 163 64. Zatrudmę 
ANIA. 0-603-705-198. 
ATRAKCYJNA, 0-506-645-549. wyjazdy. 
BEATA, 0-505-594-966. 
CZARNULKA. 0-691-740-253. 
DŻESIKA Słupsk. 0-606-426-664. - - 
842-60-98. 
GOSIA. 0-692-573-104. 
HADES Night Club. Zatrudmmy panie. 
Koszalin. 094/3415-827. __ 
KAMELIA, Słupsk. 0-503-77.55-62. 
KAMILA,0-504.£03-170. 
KATRIN.0-59/84'{)3-717. 
KWADRANSIKI 0-607.800'-1 
LANDRYNKA. Słupsk. 0-600-55-70-27. 
MONIKA 2D-1etnla. 0-503-47-25-34. 
NIGHT Club w Gdym zatrudni panie. 
zakwaterowanie, wysokie zarobkI. 
0-601.£7.£7-88. 
NIGHT Club zatrudm panie. Gdynia pilnie. 
0-601.£7.£7-88. 
POSTAW na doświadczenie. 0-506-365-459. 
SZCZUPŁA z .5-ką.. 0-504.£88-568 
(10-19). 
SZUKAM sponsora. 0-506-843-691. 
USTKA, .Havana-Club.. 0-601.£4-4394. 
WENUS. AblgaJ zepralla całodobowo. 
KOllalln. ul. Zwyclllstwa 327. 
094/340.59-17. 
ZADZWOŃ przyjedziemy. 0-504.£41.£78. 
Zatrudmę. 
ZADZWOIQ. 0-505-96-96-59. 
ŻAKLIN, 84-11-484. 


MATRYMONIALNE 


ENIGMA, Koszalin. Zwycięstwa 148/ 406, 
346{X}Q0.0-60
16-5
51 


ROZRYWKA 


DOM Weselny. 094/347-11-77. 
HOTEUK Gwardia - prZYjęcia. bankiety. 
konferencje. noclegi. Koszalin. Falata 34. 
teł. 345-13-21. fax 346-46-81 


PRACA 


ABSOLUTNIE dochodowa domowa. 
0-6tJ7-388-489. 
DO sprzedaży jajek. 0-600-645-481. 
GERMANISTA przYjmie pracę w szkole:--- 
0-504-088-309. 
-- 
HOSTESSY (Club). zakwaterowame 
Gdansk. 0-504'{)49-116. 0-602-235-465. 
K5-353 
-- 
WYNAJMĘ kierowcę z samochodem bus 
lub kombi (diesel). 0-503-40-12-33. 


.. 


, 


do_da,,,,'" 


ANGIELSKI 


. dzlecl.m/odzlet I dorośli 
. kursy do FCE 
. 2-letni kurs do CAE 
9 RAT BEZ PROCENTÓW 
KURSY 2 LETNIE -15"1. TANIEJ 


Słupsk, ul. Szczecińska 57 (ZDZ) 
tel. 0603 881118, (59) 8452255 
progress.llngo@lnterla.pl 


Szkola Język6w 
Obcych 
(lI)
 
Wiadomo, 
kim jesteśmy 
Teraz do pełnej 
oferty językowej 
dodajemy kredyt: 
7 rat bez formalności 
I procent6w 
Koszalin, ul. lwycitslwa 106/108 
tel. 346 24 30, 346 03 27 
Słupsk, Stary Rynek 6 
tel. 840 11 50, 840 16 31 


I AS - nauka angielskiego - matura. FCE, 
CAE; memieckiego - Z D, ZMP; 
hiszpariskiego. francuskiego. 
059/840-26-45, B43-59-80, 
0-502-526-003. 
ANGIELSKI, niemiecki, francuski SML w 
Galerii Emka, 094/347-73-13. k-1504 
ANGI&LSKI. Słupsk. 0-693-369.{)03. 
BRITISH-SCHOOL Kursy Jllzyka 
anJlelsklego I niemieckiego. 
Rekrutacja trwe. 094/346.38.62. 
HISZPANSKI. 0-59/84-40-503. 
LOGOS biologia. fizyka, chemia na 
medycynę. Słupsk. 843-60-10. 
LOGOS niemiecki do matury. 
Słupsk. 843-60-10. 
LOGOS testy kompetencji. 
Słupsk. 843-60-10. 


. 


. 
. 


KOSZALIN 
ul. Mickiewicza 24. 75-004 Koszalin - we;odz. 8-17. 
BIuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12. 347 35 11 
BIuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 3503/04/05/14. 
tel./fax (094) 3473506/07 
ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95. tel. /fax (094) 35 278 55 
pl. Wolnośct 10 - w godz. 9-16 
nad sklepem .Rossman- (wejścIe od ul. Boh_ Warszawy) 
tel./fax (094) 37 40311 
Punkty przylmow.n" o.łoN_ń do "OłHU PomOf'D"' 
KOSZAUN: 
"AGENCJA REKLAMOWA Andrzej K,kta' tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16) 
"BERNI" ul. Orl\'fTlaly 10 (sklep PANASONIC) tel. 341 05 02. Iax 345 75 37. kom. 0601558 5B3 
.CORINFO sc" Agencje Rekiemowo - Informacyjne. ul. Włedysłewa IV 5B/32. 
tel./fax (094) 345 29 33. calodobOwe B.O. na tel./fax (094) 345 29 33 
..Et«)LAM' ul. Z_ 137 "ZwiązI&Zań. ul. Rapackleio 2. teL/fax (059) Bl0 70 12 
_wIdwin Biuro Ubezpieczeń. ul. KrzywousteiO 1. tel./fax 365 26 24 
_wldwln. INTER-CAFFE - Park Wodny .Ralax'. pl. Sybiraków 1. tel. (094) 365 43 71 
"PRZ\'SZŁOOć 20c0. ul. Wołności 23. tel. 31157 38.0604 377 829(9-17) 


"- 


. 


"- 


i 


- 
... G-" 
My nadamy mlCrozgłos-'
" 
_ _ 15"_ 
= 
. - 


Ogloszenle w gazecie - gratis w Internecie lIr .. 
www.g10s-p0morza.pl I www.rzeczpo.poUta.Pł 
.. 
Usługa realizowana przy współpracy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych punktów o gloszenlo wych!1I  


MEDYCZNE 


III Alergiczne testy. odczula me. żylaki, 
.pajączkl". Zabiegi chirurgiczne LASEREM. 
CHIRURGIA. NEUROLOGIA .BICOM - MED. 
Koszalin, Piłsudskiego 73. 340-49-40. 
III Brodawki, kurzajki, włókniaki. 
wrastające paznokcie, odciSki - laserowo. 
094/3412-875, 0-602-187-867. 
II LIKWIDACJA NAŁOGU NIKOTYNOWEGO 
. KOSZALIN, SŁUPSK, KOŁOBRZEG, 
USTKA, StAWNO, SZCZECINEK. 
091/489-19-28. 
I IRYDOLOGIA - określame stanu zdrowia 
na podstawie badama tęczówki. 
ZloIoleczmctwo. Terapia bólów 
kręgosłupa. .MEGAVITA.. Koszalin, WOjska 
Polskiego 24-26. 094/341-14.£3. 
I Odtruwanie nikotynowe. Słupsk. Lębork. 
094/34-70-496. 
0-503-47-93.87. Ginekolog. zabiegi. 
0.800-558.930. Ginekolog. zabiegi 
zaawansowane. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. 
059/847-50-68. 0-602-46-86-31. 
AUIOHOLOWE odtruwanie. ESPERAL 
Lek. med. Marek Jarmzyk. Teł. OM2-773-762. 
BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne. 
protetyka, zachowawcza. raty. Koszalin. 
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30. 
BÓLE kręgosłupa. osteoporoza. nadwaga. 
Studio rehabllltajl. Słupsk. 059/840-41-47 
CEBULA Dorota I Witold. Gabinet 
Stomlłoloj\czny . pełny zekl'8l. lasery. 
ultrad1wlllkl. Poniedziałek. 'rodał pilItek 
16-18.30. KoIuIIn.l&ocIa 9/04, 340-22.81, 
0.602.32.10-64. 0-602-873-898. 
CENTRUM Dentystyczno - 
AnestezJologiczne. codzlenme. Koszalin. 
ŚWiętego WOjciecha 24. 094/340-39.17. 
CENTRUM Laserowe. chirurgia ogólna. 
estetyczna. USG. 094/340-31-50; 0-605- 
284-307. Pajączki. brodawki. zmarszczki. 
trądzik. zylakl, nerwobóle. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin. 34 10-573. 
0-603-748-588. 
DR n. med. Tomasz Marszałek. specjalista 
chirurg. chirurgia ogólna, naczyniowa. 
rektoskopla, drobne zabiegi chirurgiczne. 
wtorki. piątki 15 - 18. Koszalin. 
Zamenhofa 26, 094/ 340-59.{)O. 
GABINET DĄBROWSKI WOjciech, BRATOŚ 
Ryszard. Chirurgia ogolna: tarczyce, 
przepukliny. zylakl... Chirurgia estetyczna: 
twarz, uszy. nosy. piersi... LiposubCja. 
Cellulitls. CERTYFIKAT HOLENDERSKI. 
RejestraCJa. 094/34-21-552, 347-16-64, 
0-601-726-305.0-601-266-950. 
GABINET masazu - promoCJa. 841'{)0-99. 
GINEKOLOG. zabiegi. 0-605-389-680. 
KLUB Kwadransowych GrubalÓW "Efekt". 
Słupsk, SI_, Koszalin. DIeta Cambl1dJl; 
059/810-50.62,0-601-84-76-38. 
KOMPLEKSOWE leczenie chorób 
przyzębia. gabinet parodontologiczny 
Katarzyna Roman. Słupsk Sienkiewicza 
5a/ 2a 0-600.{)47 -849. 84-25-100. 
LARYNGOLOG - audiolog - Grażyna Pierog, 
340-33-35,0-503-136-727. 
ŁUSZCZYCA. bielactwo. 0-601-214-388. 
ODCHUDZANIE. zdrowie. witalność. 
Dystrybutor Herbalife, Ewa Żur. 
346-03-69, 342'{)1-73. 0-501-56-75-13. 
ODTRUWANIE alkoholowe, również w 
domu pacjenta. esperal, 0-6 02-70 6-553. 
PRAXlS Lecznica Chirurgiczna. 
BEZPŁATNIE! Operacje: przepuklin, tarczycy. 
żylaków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG. 
łla;zalin. Szczecińska 32. informaCJe: 343- 
40-64; rejestracja. 0-603-990-401. 
PRYWATNY Gabinet Stomatologiczny 
Maria loranc. Koszalin. Jana Pawia II 3, 
343-47-85. 0-604-483-422, poniedziałek, 
ś!oda_od godziny 17. 


. 


c-} 


. 


- 


al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w e;odz. 8-16. 
Biuro Ogłoszeń tel.jfax (059) 842 66 08 
BIuro Reklamy tel./fax (059) 84117 43. 840 32 51 
ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16 
(budynek BytowskleJ Spółdzielni Mieszkantowej). tel. /fax (059) 822 B2 82 
ul. ArmII KraJo_J 16 - w godz. 8-15 
(budynek BIblioteki). tel. /fax (059) 862 55 88 


. 


.. 
SŁUPSK 


Punktr przylmow.n1. 
ON.n do ..Oło.u Pomoru!"' 
SŁUPSK: _AIIancJa UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP). 
tel,lfax 842 89 54. 841 27 00. tel. 843 84 36 (cała dobę) 
.A&encja RUBIKON" Media Reklama Projektowania. LII. Morclnka 21 (I plętrOl. 
tel. 840 29 BO. 840 27 10. fax 842 B9 94 (8-1B). p'zyjmujemy "IIIoazanla na telefon 
.CONSULTING MANAGERS- ul. Szcmcińska 11. tel. 843 B5 16 (9-16) 
Bytow. TUIR "WAFfTA" ul. Kochanowskleao 3. tel. 822 22 BO (8-16) 
M_: Biuro ..WAFfTA" ul. Dworcowa 29. tel. 857 5308 
RedakcJa.Głoeu Pomorze". tel. (05918573572 
U-łIuI: AIIencja .CENTRUM KOSO. ul. Grunwaldzka 16. tel. 814 gr 77 
PHUPlT _BAŁTYK" ul. .terom_lO 9. tel. Bl44 220(8-16) 
P.P.H. .HANTUR" ul. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA 
tel. 8146 058. Bl 45 57B (8-16) 
W_kle .,.,...,nla drobne z wydania pmty. traflaja bezpłatnla do Intern_lO 
Banku Oj!IoslBń Drobnych "Głoeu Pomorze" wwwllJoS-pomoria pl oraz do wydania 
IntametDweiO CJIIÓInOOOllki"iO dziennika .RZ8CZj)08pOlrta. - """8CZn1a Z8prll8Z8my!
		

/17849-0017.djvu

			,I 


. 


głos Pomorza Czwa
ek, 10 października 2002 r. 


MAGAZYNIERA - kierowcę. Słupsk, 
ul. Zielona 7, tel. 848-28-90. 


ZATRUDNIĘ osobę do renowaCji mebli z 
doświadczeniem. .Spichlerz', Miastko, 
0
9/857-17-10. 


RÓŻNE 


AMERYKAŃSKA loteria wizowa, 
tel. 0-603-650-499. 
POTRZEBUJĘ pozyczkl 10 000 zł. Dobre 
oprocentowame. 0-505-623-293. 


TURYSTYKA 


I AVIOTOUR1ST. Autobusy, busy - wynajem. 
Przewozy.l(oncesJa. 094/3411418, 
0-505-903-674. 
GLOBTOURIST - wynajem mikrobusów, 
autokarów od 9 do 51 osób, koncesja, kraj, 
zagranica. 094/354-26-77. 0-601.555-174 
ODYS - autokary, wczasy. 094/346-27-64. 
TRANS-LUX. Autokary, mikrobusy, 
wynajem. Koncesja. Kraj, zagramca. 
094/340-59-74, 0-602.398-892. 


LOMBARDY 


LOMBARD. lutosławskiego 1. Słupsk, 
84-24-111. 
LOMBARD. Norwida 19,059/84-362-14. 
LOMBARD. SIu
. PIIsudskiego 184-37ffi4 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY. sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 094/340-54-98. 
KOMPUTERY, notebooki, Intemet, CDN, 
oprogramowame dla firm, www.komplx.pl. 
094/340-49-49. 
MONITORY używane, superceny. 
0-604-977-020. 


NAUKA JAZDY 


I AUTONAUKA. Punto II. 0-59/845-62-88, 
0-502-563-797. 
0-602-651-956 .U Tomego', A. DąbrowskI. 
AUTO - Nauka Tkaczyk, 094/347-11-77. 
INKUBATOR Przedsiębiorczości, Tuwima 
23. Rozpoczęcie 10 paźdzlemlka godz. 
16, 059/ 843 77 14, 0605 064 300 
KURS, kat. B. Słupsk, Prywatne liceum 
Ogólnokształoące, Kołłątaja 31 A. 
Otwarcie 10 pazdziernlka godz. 16.15. 
059\ 843 97 95, 843 36 76. 
OSK Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
wszystkie kategone. Słupsk, 84-14-520. 
PRAWO jazdy. Ustka, Wroblewsklego 5, 
845 50 50, Bursa Młodzieżowa. 
Rozpoczęcie 10 pafdziermka, godz. 16. 
R ONOO. 0- 59/84-39.126, 0-603-756-330. 


BIZN.ES 


I Absolutnie pewny kredyt, do 5 lat, 
z poręką, mskie raty. 0-603-089.217, 
0-607-245-035. 
I Kredyty, pozyczki hipoteczne. 
059/84-11-350. 
059/842-36-82, 059/848-55-75 
Consillo - kredyty. _ __ 
BANKOWY kredyt bez poręczYCieli, 
094/340-38-89, 0-606-311-928. 
CEY - Kredyt. 059/840-22-72. 
KREDYTY gotówkowe. .TRAF' Słupsk, 
W.Połsklego 53, 84-03470. 


KREDm. Chrobry, Tuwima 23/16. 
059/841-30-32 w. 134; 
Władysława IV 9/1. 059/845-67-06. 
UDZIELĘ pożyczki do 2 000 emerytOm, 
rencistom, rolmkom tylko okolice 
Koszalina, tel. 094/373-95-19. 


ODDŁUŻENIA podatkowe_ 
0-691-165-708. 


KREDm gotowkowe, 059/842-50-88. 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


CIĄGNIKI I kombajny new hollana nowe I 
uzywane. Atrakcyjne ceny, finansowanie. 
Potęgowo, 059/8464148 
CIĄGNIKI wszystkie moce 20 % wpłaty, 5 lat 
4 %. 094/316-51-24, 0-691-979474. 
PRZYCZEPKA dwuosIOwa do przewozu koni. 
Podnośnik hydrauliczny (przedm) do 
clągmka. 0-59/847.25-73, 0-505-039-063. 


KUPIĘ 
SKUP, KONI, tREBIĄT. m. 0-608-757-178. 


MASZYNY ROLNICZE 


ZETOR 12245 (1995), ursus 914 (1989). 
D-601-644-957. 


UŻYWANE 


SPRZEDAM 


LADA chłodmcza - 2 000 zł. 
0-59/844-07-08. 
RENAULT clio II (rok produkcji 1998) 
wlśma metalik. 0-602.277-358. 
URZĄDZENIA gastronomiczne sprzedam 
lub lamłenię, skrrynle rybne, hill. 
0-59/844.()(}.14,0-602-649.148. 
UŻYWANĄ kuchnię gazową + szafkI- 
kuchenne. 0-59/842-14-80, 842-3741. 


KUPIĘ 
KUPIĘ prl)<:zepkę samochodową z plandeką 
dłg od 2 m Jednoosiowa. Tel. 094 3642490 


NASZE ZWIERZAKI 


SPRZEDAM 


BERN
SKI pies pasterski - szczenięta 
rodowodowe. 0-501-062495. 
DALMATYNKA . pll me! 0-502-030-674. 
OWCZARKI niemieckie, szczenięta, 
sprzedam 094/345-10-98, O-i02-761.123. 


BANK KWATER 


POSZUKUJĘ mieszkama dwupokojowego 
w Słupsku. 0609834912, po 18. 


INP RO Marek Wójcik 
76-200 Słupsk 
ul_ Hubalczyków 12C/35 
Autoryzowany dystrybutor pro- 
gramów Systemu Zarządzania 
SYMFONIA: Finanse i Księgo- 
woŚĆ; Kadry Płace; Handel; Mała 
KsięgoWość Pro i inne 
Sprzedaż -Wdrożenia - Serwis 
0604 517061, (059) 840-44-49 
KLrsy (El. 059 843-92-00): 
-SYMFOOIA Katy Pma, 
-SYMFOOIA Fnanse i Księ!;pł.ość, 
-SYMFOOIA Harl!I, 
-SYM=O'JIAMaa
Pro. 


"AWO" Słupsk, tel. 842 72 06 sprzeda: 
- samochód Star 1995 r. z plandek.., z przyczepą; 
- oklelnlark, wąskich płaszczyzn - Jednostronn..; 
- pI1ły 21.11. m2, z wiatą 
 o pow. 409,2 m2; 
- Jrunty 1493 m 2 z m
ynem o pow. 629 m 2 ; 
- płyty droJowe Jumbo z demontatu. 


@'fJJ 
 Pomorski Przemysł Mięsny 
rpP111 "AG ROS-KOSZALIN" S.A. 


Informuje Szanownych Klientów o otwarciu 
nowego Sklepu Firmowego I hurtowni mięsa 
I wyrobów wędliniarskich w Słupsku 
przy ulicy Ziemowita 1a. 


Godziny pracy Sklepu Firmowego: Godziny pracy hurtowni: 
Pon-pt 9.00-17.00 Pon-50b 6.00-16.00 
Sobota 8.00-14.00 


Serdecznie zapraszamy od lilia 10 paidziemlka 2002. 
Życzymy udanych zakupów 


U- 248 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pł 


KOMUNIKAT 
Iz.. Sk.,..w. W Szczlclnll 


zwraca uwagę, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych na- 
leżności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. nr 155, poz. 1287) daje możli. 
wość oddłutenla przedsiębiorców mających na 30 czerwca 2002 r. zaległości we 
wpłatach podatkowych należności budżetowych. 
Oddłutenle może być dokonane wylącznie na wniosek przedsiębiorcy, który należy 
złożyć najpóźniej do 15 listopada br. we właściwym urzędzie skarbowym. 
Restrukturyzacja daje też małym przedsiębiorcom prawo do premii podatkowej. Uza- 
leżnia ją jednak m.in. od złożenia w urzędzie do 15 października br. wykazu wierzytel- 
ności. Informacji o szczegółach dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego udzie. 
lają urzędy skarbowe według poniższego wykazu: 
Urząd Skarbowy w BIałogardzie, ul. Mickiewicza 3/5, 78-200 Białogard 
tel. 312-24-38 wew. 115. 
Urząd Skarbowy w Choszcznle, ul. 22 Lipca 16, 73-.200 Choszczno 
tel. 765-24-48. 
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 35, 
78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 36-334.31 wew. 304 
Urząd Skarbowy w Golenlowle, plac Lotników 1, 72-100 Golemów, 
tel. 43-21-505 
Urząd Skarbowy w Gryflcach, plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 
tel. 384-20.11 wew. 309 
Urząd Skarbowy w Gryflnte, ul. Szczecińska 24, 74-100 Gryfino, 
tel. 416-37-42 
Urząd SkarboWy w Kamieniu Pomorskim, ul. Jedności Narodowej 5, 
72-400 Kamień Pomorski, tel. 38-22-054 
Urząd Skarbowy w KołobrZegu ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg, 
tel. 35-51-905 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kowllnle, ul. Przemysłowa 3, 
75-316 Koszalin, tel. 345-95-01 
Drugi Urzqd Skarbowy w Kowllnle, ul. Moniuszki 15, 
75-549 Koszalin, leI. 347-75-00, 347-76-08 
Urząd Skarbowy w My*ilborzu, U. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz 
tel. 747-27-32 wew. 307, 747-25-92 wew. 317 
Urząd Skarbowy w Pyrzycach, ul. 1 Maja 16, 74-200 Pyrzyce, 
1e1. 570-40-70 wew. 130 
Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Towarowa 15, 73-110 Stargard 
Szczeciński, tel. 573-27-37 wew. 111 
Urząd Skarbowy w Szczecinku, ul. Mickiewicza 13/14, 78-400 Szczecinek 
tel. 37-46-843 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Drzymały 5, 
70-217 Szczecin, tel. 48.07-670, 48-07-757 
Drugi Urzqd Skarbowy w Szczecinie, ul. Felczaka 1, 71-417 Szczecin 
tel. 455.40-37 wew. 265, 269 
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Rydla 65, 7()"783 Szczecin 
tel. 464-43.16 wew. 303, 319 
Urząd Skarbowy w ŚwinouJściu, ul. Pulaskiego 8, 72-600 Świnoujście, 
tel. 322-03-07 
Urząd Skarbowy w Walczu, ul. Kościuszki 4, 78-600 Wa!cl, 
tel. 258-00-72 wew. 261 
oraz Zaklad Ubezpieczeń Społecznych (sprawy ze skladek) 
Oddział w Szczecime ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin tel. 459-69-42, 459.69-32, 
OddziaIw Koszalinie ul. Piotra Skargi 1, 75-950 Koszalin leI. 34-11-129 wew. 2124 
a także Izbl Celna w Szczecinie (sprawy z należności celnych) ul. Energetyków 55, 
71-952 Szczecin tel. 450.56-35 
Punkty InformacYJne w urzędach skarbowych do 15 listopada czynne będą 
również w soboty. Wszełkie niezbędne informaCje (w tym wZÓr wnloaku) dostępne są 
równiez w Internecie pod adresem www.mf.g\v.pI. 


. 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 17 


ZARZĄD MIASTA DARI.OWO 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go- 
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. nr 46, 
poz. 543 z późno zm.) uprzejmie informuje, że wywiesił na tablicy 
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie wykaz nieru- 
chomości przeznaczonych: 


. r.. -. .: r. 


. .-.. ...: I 


1. Do sprzeda
y , 
ul. Polna 4 i 6, Al. Wojska Polskiego 2a. 
2. Do oddania w utytkowanle wieczyste na lat 99 
- ul. Kotwiczna 4 i 6 
3. Do wydzler
awlenla na okres 3 lat 
a) ul. Słowiańska - na prowadzenie pola namiotowego, parkingu, 
szaletów i usług gastronomicznych 
b) ul. Południowa - na prowadzenie parkingu 
w drodze bezprzetargowel 
1. Do sprzedaży na rzecz najemców 
-lokale miesz. ul. WaIowa 2/1 i 2/2, Karlowicza 4812 i 40'6, Leśna 29/1 
2. Do wydzler
awlenla na cele rolnicze na rzecz dotychczaso- 
wych dzlermwców_ 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu 
Miejskiego osobiście lub telefonicznie pod nr (094) 314-22-23 do 
26 wew 207.  
'" 
-=" A.. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

 I
 
 . 
 
Oddział Terenowy w Słupsku J, 
'" 
poszukuje, w drodze zapytania o cenę, 


wykonawcy logistycznego 
zabezpieczenia przekwaterowań 
lokatorów do innych lokali. 


Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie WAM OT 
Słupsk przy ul. Westerplatte 64 (pokój nr 7). 
Termin składania ofert upływa 30 X 2002 roku. 


li 
;;; 


Nadleśnictwo Damnica 
ul. Leśna 11, 76-231 Damnica 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprze- 
da
 samochodu NIVA nr rej. SLF 6726 rocznik 1998. 
Cena wywoławcza 15.300 PLN. Cena wywoławcza jest cenę bnrtto. 
Samochód można oglądać w dniu 21 X 2002 r. o godz. 9. Prze- 
targ odbędzie się w dniu 21 X 2002 r. o godz. 10. Przystępujący 
do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywo- 
ławczej w kasie Nadleśnictwa Damnica do dnia 21 X 2002 r. godz. 
9. W przypadku niewylicytowania ceny wywoławczej lub uchylenia 
się nabywcy od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na 
rzecz sprzedającego. Do kontaktów z oferentami upoważniony 
jest Zdzisław Romanków - sekretarz. Nadleśnictwo Damnica za- 
strzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn. K.IS08 


. 


. t . .. . 
 - . IJ . 
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Słupsku (tel. (059) 8403455) ogłasza, że: w dniu 15 
X 2002 r. o godz. 14 w Boleslawieach, ul. Leśna 6 "ELPOL" odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 
kpc pierwsza licytacja ruchomości skladających się z: 
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Suma wywołania 
1. wózek widłowy ELECTRONIC WW 120 1 4.000,00 3.000,00 
EZ SUCHENlQW r. prod. 1997 
2. wózek widłowy spalinowy 1 6.000,00 4.500,00 
3. maszyna stolar. POL YMAC SPEEDY 1 1.000,00 750,00 
90, r. 1997 
4. wózek ręczny paletowy 1 120,00 90,00 ;! 
5. maszyna stolarska "BLUM" 1 400,00 300,00 it 
6. maszyna stolarska ..BLUM" 1 400,00 300,00 CI 
7. wózek paletowy ręczny BELET 1 260,00 195,00 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 
75,00 % sumy oszacowania. 


r  


OBWIESZCZENIE 
Sqd Rejonowy W Koszalinie V Wy- 
dział Gospodarczy zawiadamia, 
że postanowieniem z dnia 
18.09.2002 roku (Sygn. akt 
VU 5/97) umorzył postępowa- 
nie upadłościowe 
n Telcza n 
spólki Z ograniczonq 
odpowiedzialnościq 
W Czaplinku. 


141t82 


RENAULT 
lCangoo I-łelios 
, 


.... 


Ren,UII Kangoo z limItowane, strii 
Helios to samochód wzorowo wyposa- 
lony i przystosowany do życia w rodzinił'. 
Dowody? Klimatyzacja. dwie poduszki 
powirtrznł'. drugir prlesuwanr drzwi 
boczne, iwiatła przeciwmgielne, elek-' 
tryczne szyby i lusterka boczne. Piu. dla 
kirrowcy: skórzana kll:
rownlca. białł' 
u'gary na drscr rozdziclCltj. nOWOCltSnł' 
.ilniki, a zwL..zcz8 1.5 dCi 80 KM. 
Wszy.tko dla rodziny. limitowana .eri. 
Helios jw od 44 200 zł'. Kongoo dostfPM 
już od 38 500 zł" po uwzglfdnicniu rabatu. 

 


, 


Widocznie rodzinny. 


. 


Sw 


r;> 
IV 
.. 

 


....... "'- 

 
, 
:- 
.  


" 


....1111 Credll Po..... 
-e- mEJ..I3[;). 


.crn)' po uwrg!fdnic:n",1 f.batu 


Opaliński Sp. z 0.0. 
76-251 Bolesławice, ul. Słupska 5 
tel/fax ( 059) 841 53 47, .841 53 32
		

/17849-0018.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA"  
od rn dachem 


Czwartek, 10 października 2002 r. 


TYDZIEŃ W OGRODZIE 
(10.16 X) 
. Jesienne szarugi uzupelni!1 
medobór wody w glebie, co będzie 
mialo korzystny wpływ na zimozie- 
lone drzewa i krzewy. Brak przy- 
mrozków pozwala odwlec decyzję 
o zabezpieczeniu wrażliwych roślin. 
Pelargonie bluszcz ol istne nadal 
więc mogą zwieszać z balkonów 
efektownie kWiaty. Pogoda może 
się Jednak pogorszyć w każdej 
ChWIli, toteż jeśli zależy nam 
na przechowaniu przez zimę nie- 
których balkonowych roślin, trzeba 
bacznie śledzić prognozy pogody 
i wskazama zaokiennego termome- 
tru Spadek temperatury po zacho- 
dzie słońca do plus 6 stopm grozi 
rannym przymrozkiem. Wtedy trze- 
ba wrażliwe rośliny zabrać do domu 
albo przykryć włókniną. 
. Trawnik prosi o skoszenie - 
potem możecie nie zdążyć. liście 
opadłe z drzew skrzętnie zbieramy 
z trawnika, a jeśli nasz ogrodowy 
stawek rośnie w pobliżu drzew, 
siatka zabezpieczająca zbiornik 
przed osiadaniem w nim liści musi 
być zawieszona tak długo, aż spad- 
nie ostatni listek. Uwaga, wszędzie 
tam, gdzie rosną kasztanowce, ICh 
liści nie przeznaczamy na kompost, 
tylko palimy. To jedyny wyjątek i - 
jak dotąd - jedyna skuteczna meto- 
da w walce z grofnym zabójcą 
kasztanowców - motylem szrotów- 
klem kasztanowiaczklem. 
. Hipeastrum i amarylisy oraz 
podobne inne doniczkowe rośliny 
cebulowe już we wrześniu należalo 
przestać podlewać. Liście po za- 
schnięciu trzeba obciąć, a doniczki 
z cebulami do lutego przechowy- 
wać w suchym i chłodnym miejscu. 
W niższych temperaturach cebule 
tracą mniej wody, dzięki czemu 
na WIOsnę szybciej i obficiej zakwit- 
ną 
. Jeśli na drzewach w sadzie 
przypadkiem uchowały się jeszcze 
owoce p6fnych odmian grusz i ja- 
bleni, według kalendarza księżyco- 
wego, przed pełnią w kwadrze owo- 
cu (12-13 X) korzystnie będzie za- 
kończyć ich zbiór, a także 
otrząsanie orzechów laskowych. To 
również dobry czas na zbiór boga- 
tych w witaminy owoców dziko ro- 
snącej dzikiej róży, berberysu, tar- 
niny i głogu. Zbiór najlepiej przepro- 
wadzać w dni słoneczne 
po południu. 
. W dni liściowe (10-11 X) sa- 
dzimy rozsadę salaty zimującej; 14- 
16 X (dni korzeniowe) sadzimy 
do gruntu drobną, dobrze zasuszo- 
ną cebulę dymkę (dla przyspiesze- 
nia wiosennego zbioru cebuli ze 
szczypiorkiem), jak również ząbki 
czosnku. No i oczywiście w dal- 
szym ciągu tulipany. 
. W tych samych dniach od- 
działywanie księżyca sprzyjać bę- 
dzie przygotowaniom grządek 
pod ozime uprawy kopru, marchwi 
i pietruszki. 12-13 X (dni owocowe) 
kalendarz księżycowy poleca jako 
korzystne do nawożenia dojrzałym, 
najlepiej 2-letnim kompostem 
wszystkich roślin. 
. Kapustę do kwaszenia po- 
winno się zbierać w pierwszej poIo- 
wie pażdziernika, a ze zbiorem p6f- 
nv<:h odmian do przechowywania 
można zaczekać do końca miesią- 
ca, ponieważ w tym czasie główki 
jeszcze rosną. 
. Połowa pafdziernika to 
ostateczny termin na wykopanie 
cebul, bulw ł kłączy roślin nie 
zimujących w gruncie (galIonii, 
begonii bulwiastej, tygrysówki). 
Wykopywać w dni pogodne, potem 
dosuszyć w temperaturze 18-20 
stopni i przechowywać w chłodnym, 
wilgotnym pomieszczeniu. (arko) 


Jak przyklejać płyty gipsowo-kartonowe 
Suchy tynk na plackach 


Płyty gipsowo-kartonowe pozwalają czynić cuda. Zarówno w starych 
budynkach, gdy chcemy zasłonić nadgryzione zębem czasu ściany, jak 
i w zupełnie nowych, fantazyjnie zaaranżowanych wnętrzach o nietypo- 
wych kształtach i podwieszanych sufitach. 


Wykańczanie ścian wewnętrz- 
nych za pomocą płyt gipsowo-kar- 
tonowych, czyli tzw. suchego tyn- 
ku, ma coraz więcej zwolenników. 
Co prawda. daleko nam jeszcze 
do krajÓw zachodnich. gdzie zuży- 
ciłl tego materiału jest kilkakrotnie 
większe niż w Polsce. ale i u nas 
to już normalna budowlana prakty- 
ka, a nie nowinka techniczna 
Płyty można mocować na dwa 
sposoby: przykleić je do ściany 
gipsową zaprawą klejową lub osa- 
dzić na stalowym czy drewnianym 
ruszcie. wcześniej przytwierdzo- 
nym do podłoża. Pierwsza metoda 
stosowana jest częściej, choć - 
w zależności od jakości ściany - 
należy wybrać właściwą metodę 
przyklejania: mocowanie na plac- 
kach gipsowych, klejenie płyt 
na styk do podłoża oraz mocowa- 
nie płyt na pasach gipsowo-karto- 
nowych. 
Trzeba też pamiętać, że nie 
przykleja się płyt do sufitów. Tu 
zamiast kleju stosuje się ruszt. 


Najpierw mokry, 
potem suchy 
Przed przystąpieniem do przy- 
klejania płyt należy zwrócić uwagę 
na kilka elementów, które wpłyną 
zasadniczo na efekt końcowy. 
Podłoże powinno być mocne, su- 
che i stabilne oraz nie zmarznięte. 
Resztki starych farb, zapraw, ku- 
rzu. brudu. i tłuszczów trzeba usu- 
nąć. Źle związane .części po- 
wierzchni należy uprzednio roz- 
kuć, a części lufne usunąć 
szczotką stalowI\.. Wszystkie ele- 
menty stalowe mogące stykać się 
z klejem powinny być zabezpie- 
czone antykorozyjnie. Gładką po- 
wierzchnię betonową należy po- 
malować podkładową masą tyn- 
karską (dla jej wzmocnienia), 
a podłoża chłonne zagruntować 
emulsjI\. 
W przypadku, gdy na jednej 
ścianie leżeć będzie tynk suchy 
i mokry, najpierw należy położyć 
tynk mokry. Wylać też trzeba po- 


, 


\. 


sadzki. jeśli są w plame. Przed po- 
łożeniem płyt wykonaĆ również 
należy instalacje podtynkowe, pa- 
miętaJąc, by puszki rozdzielcze 
czy gniazda elektryczne wystawa- 
ły od ściany. 
Wszystkie prace należy wyko- 
nywać w temperaturze powietrza 


. 


.. . 
II .. . 
. "-- 
. -. 
er 

 .. 
- - - ---..- - 


Rys. A f LAS 
1)0 niwelacji ścian wykorzystuje- 
my aipsowe marki kontrolne. 


nie niższej nit 5 stopni C I wilgot- 
ności względnej w gran
ach 60- 
80 proc. W przypadku bkładanla 
płytami ścian i sufitów najpierw 
montujemy płyty na ścianach. 


Na plackach gipsowych 


Płyty gipsowo-kartonowe po
 
winny być takiej długości, Ja
a 
jest wysokość ściany, do której 
chcemy je montować. Grubość 
płyt do wyboru: 9,5 lub 12,5 mili- 
metra. Płytę przycinamy do wyso- 
kości ściany minus 15 mm. Roz- 
rabiamy klej gipsowy poprzez 
stopniowe dosypywanie materiału 
do naczynia z wodą (0.6 litra 
na 1 kg kleju) i mieszamy wiertar- 
ką wolnoobrotową do uzyskania 
jednolitej masy bez grudek. Nale- 
ży przygotować taką ilość kleju, 
by móc ją wykorzystać w ciągu 30 
minut. 
Klej nanosimy na spodnią stro- 
nę płyty w postaci placków w roz- 


\. 


...ł..ł.
 


.  


Fol. ATLAS 
Klej nanosimy na spodnią stronę płyty aipsowo-kalJonowej w postaci 
placków w rozstawie 30-40 cm. przy krawędziacb płyty należy uklada
 
je aęściej, powinny też by
 one trochę wębze. 


stawie 30-40 centymetrów (w pio- 
nie i w poziomie) o średnicy ok. 
10 cm oraz grubości od 1,5 
do 2 cm. Placki przy krawędziach 
płyty nalety układać gęściej, po- 
winny też być one trochę węższe. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
otworów okiennych, umywalek, 
konsoli lub kominów zaprawę na- 
nosi się w sposób ciągły. Przykle- 
jenie I korygowanie ułożenia mon. 
towanycl? elementów powinno na- 
stąpiĆ nie pófnieJ niż po 10-15 
minutach od momentu nałożenia 
kleju (w zależności od temperatu- 
ry I chłonności podłoża). 
Pod płytę gipsowo-kartonową 
przed Jej ułożeniem należy podło- 
żyć kawałki płyt tak, aby szczelina 
dolna miała ok. 10. a górna 5 mm. 
Ułatwia to wietrzenie pustki po- 
wietrznej oraz skraca czas wiąza- 
nia zaprawy. Obłożone zaprawą 
płyty gipsowo-kartonowe przykła- 
da się do ściany i lekko uderzając 
w łatę gumowym młotkiem, wy- 
równuJe się je w kierunku piono- 
wym I poziomym. W pomieszcze- 
niach. gdzie manewrowanie płytą 
Jest utrudnione (wąskie korytarze 
itp.) często stosuje się metodę na- 
kładania placków na ścianę. 
Jeśli ściana przeznaczona 
do obłożenia ma na swym licu od- 
chyłki do 20 mm/mb, należy ją zni- 
welować przed montażem płyt. 
Do niwelacji wykorzystujemy gip- 
sowe marki kontrolne, które wyko- 
nujemy w rozstawach wynikają- 
cych z szerokości zastosowanych 
płyt. Średnica marek powinna wy- 
nosić 10 do 15 cm (patrz rysunek). 
Do montażu ściany możemy przy- 
stąpić po związaniu marek gipso- 
wych i ponownym sprawdzeniu li- 
ca ściany. 


Na styk 


W przypadku ścian równych, 
starannie wymurowanych, o od- 
chyłce do mniej więcej 3 mm/mb 
można zastosować mętodę kleje- 
. nia płyt na cienkiej warstwie kleju 
gipsowego. Na ułożoną licem 
do podłogi płytę nakłada się sto- 
sunkowo cienką warstwę klejącą 
za pomocą szerokiej pacy z zęba- 
mi (o grubości zębów 8 mm). Klej 
należy rozprowadzać wzdłuż płyt, 
.a jego konsystencja powinna być 
na tyle rzadka, aby umożliwić jego 
równomierne rozprowadzenie 
w momencie dociskania płyt 
do podłoża. 
Na pasach 
Metodę tę stosujemy, gdy ma- 
my do czynienia z bardzo nierów- 
nym podłożem. Wstępne wyrÓw- 
nanie powierzchni przeprowadza- 
my poprzez naklejenie pasów 
gipsowo-kartonowych. Pasy 
o szerokości 10 cm klei się w roz- 
stawie co 60 cm. Poziome pasy 
montuje się przy suficie i przy pod- 
łodze. Po związaniu kleju gipso- 
wego mocującego pasy płyt 
do podłoża kleimy płyty tak jak 
opisano powyżej. 
(na podstawie materiałów 
firmy Atłas oprac. jas) K-,:-r-M A  
.l.\UeEJa 1 - WIĘZBT 


 .\ DACHOWE 

\ Ol .' kom. 0607 271 735 
Sht,Ik, f t -l! l 1 M 3 550 zł netto 
II I 
Z"..." Ali''''. 63', 
"'.10.5'1 .43 5' 'T, ; 
 ł-J J 
 
S,u"'.,ł. "1'". US 62 4' 
 , 
I,tó., 
 10_11 fiIdE DREWMANE 
..d.....,łl... . "20, "22, "28 
",. .22 2S T4 
 


JUTRO 


dodatek: 


OKAZJAI 


, ' 


Ładniej wokół nas 


n n 
'n II 


n 
\- 
II 
... .'   


I 


WJJ 
U 
;J l oT 


"\f." , 
tli 
... 
.. i. 


tj  


.
'; 
, 1', _..: 
. c' " 
'. J!'* 


.. 


, 
'. , 
I  
- II:- 
'ił f 


.,.. 


.. 
-- 


-'
 


li 


. 
. 


, 
. 


. , 


.'
 


:., 


,
 .

 
. 
-< - 
 

 ::6ł . 
 
 t 
(1 : 
,.'''I A . \101 
,. L: o
 \
 t -' { 
.[ ......ł.' ł I ,,
 
-. ':'l-, \...ł;
 1'

 

 
" ,-
"\ 1 1 1 - 
't i 
.:...""'+> '\ 

 ,.:- o
 


ł  


o
 /.

 


I 


\ 


. 


. 
. 


..,. 


. 
\. 


,.. 
...  


ot 


... 
...... f 


..A ..'
 
,..\ . '- , . '!ioo 
\ '. -,.-- # 
.-I 
.... 'IIt.,. łł-i. t 


.. ,. 


... 


M'.J .. nI. PR/F.MVSI AW (.NYN 


N a betonie kwiaty nie rosną. śpiewał przed trzydziestu laty Wolclech 
Korda z zespołu Niebiesko-CzarnI. Ale w betonie, owszem, Jut rosną, a 
nawet potrafią wyglądać pięknie I ozdabiać miasto. Rośliny w donicach 
wokół kołobrzeskiego ratusza do pólnelleslenl cieszą oczy zielenią, dodając 
uroku otoczeniu. (ed) 


. Wątpliwości rozstrzyga ustawa 
Jak obliczać powierzchnię mieszkań 


Według wGazety Prawner . IstnłeJe 
u nas problem dotyczący prawidło- 
wego sposobu określania po- 
wlerzch!!1 mleszkanła przy Jego zaku. 
płe. Świadczą o tym liczne listy I te. 
lefony od zainteresowanych os6b. 


Dzieje się tak dlatego', że przy usta- 
laniu wielkości mieszkania sprzedająca 
je firma .nie uwzględnia 
cl8n we- 
wnętrznych., które w mniejszym lub 
większym stopniu pomniejszają po- 
wierzchnię użytkową - wyjaśnia "Ga- 
zeta Prawna". Stąd na przykład jeden 
z klientów zapłacil firmie deweloper- 
skiej za 60 metrów, gdy tymczasem 
rzeczywista powierzchnia użytkowa Je- 
go mieszkania wynosi 58 m kw. 
Kwestię obliczania powierzchni 
mieszkaniowej reguluje ustawa z 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych - przypomina gazeta. (PAP) 


. 


Zwyklejest tak, że przy obliczaniu 
kwoty wkładu budowlanego oraz czyn- 
szu - zarówno spółdzielnie mieszka- 
niowe, jak i firmy deweloperskle biorą 
pod uwagę większą powierzchnię 
mieszkania, nabywca zaś faktycznie 
otrzymuje mieszkanie, którego po- 
wierzchnia użytkowa jest mniejsza I-A.M'" 


I E C)

 
panele podłogowe \j 


www.witex.com 
Regionalny przedstawiciel Koszalin. ul. Spokojna 48 
APEX" tel.lfax (0-94) 3413000. kom. 0502121705 


SPRAwot KTÓRE MIESZKANIE MOU BYĆ TWOJE? 

 WkIed lMuny Kredyt" 
Molla2wm CenI m' WIW106ć bnrtIo WpIIII WpIoty Max Kwoli Ralllf'llty Wymogeny 
17'4 VAT )ld1'lO	
			

/17849-0019.djvu

			glos Pomorza 10 października 2002 r 


\ 


F I I 
oferty 
NIERUCHOMOS 
w każdy czwartek 
pokaż I sprzedaj 
nieruchomość! 


o.
, '. . z-łłftym I 
PRYImuJlł Biura Ogłoszeti GP. 


, 
, 


'f 


, 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gratka.pl 
Domek, 14 km od Szczecinka. działka 
1 24 ha stan dobry (mozhwa zamiana na 
M3 Koszahn). Cena 55.000 zł. 


. '. NIERUCHOMOŚCI 
,:;ł(!T:. IMIIOBILlEN 
. www.mlt.kolobrzeg.home.pl 
mlt.olobrzeg@home,pl 
78-100 KOŁOBRZEG 
ul. Ratuszowa 3, I piętro pok, 19 
Kolobrzeg. Mieszkame dwupoziomowe 
o pow 38 m' po kapltalnynm remoncie. 
Cena 73.000 zl 


MIT 35-231-11,0080-272-362 
www.mll-kolobrzllll.bomo.pl 
mll-kolobrzog@homo.pl 
Dom wolno stojący o pow. 80 m', dZiałka 
5900 m' przy trasie Szczecin.Gdańsk 
24 km od Kołobrzegu i do Koszalina. 


. 


l 
 '" ,': i 
,. 
r ' . 
, 
, 


NORO 347-12-30 
Koszalin, ul. Zielona, dom wolno stojący 
300 m', zagospodarowana działka 
1225 m', dwa garaże, 5 pokoi, 2 kuchnie- 
jedna z wyjściem na ogród, sprzedaż lub 
zamiana na mieszkanie. 


" 

 . 
... 


'" 


ANKAM NIERUCHOMOŚCI 
342-28-1 g 
Lazy, pensjonat. 30 miejsc, pow. calk. 
640 m', w tym część handl. -gastronom: 
220 m', taras przed budynkiem 150 m', 
dzialka 700 m'. Cena 500.000 zl  


I 


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
www.nllw.cem.pl 
Unieście, nowy ośrodek na 60 miejsc. 
Cena 1 750 000 zł. 


Biuro Obrotu 
Nieruchomościami 


vOŚREDNlk 
'fil. .J7ł to'" 


Dorota Pietrzak-Jaroszyńska 


SZCZECINEK, 28 Lutego 2 
372 20 21, O 604 23 91 08 
e-mail: bonOl0poczta.oneł.pl 
www.dorota....atka.pl 


(' 
d, , . 
t .. I -
'" 
. . 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gralka.pl 
Gwda Mata, atrakcyjnie wykończony 
domek, dzialka gramczy z rzeką+ domek 
letm Cena 129 000 zł  

t, \. .. "
 I 
,..
 -,I T ".j' ilripit 

 
 -"r Jj ." 
Il, _ r 


MIT 35-231-11,0800-272-382 
www.mll-kolobrzeg.homo.pl 
mll-kolobrzeg@bomo.pl 
Kolobrzeg. Sprzedam lokal użytkowy o 
pow. 130 m' dwupoziomowy przy 
przejściu na plażę. Cena 230.000 zl 


. 

, 


1 


MIT 35-231-11,0800-272-382 
www.mll-kolobrzeg.bomo.pl 
mll-kolobrzeg@homo.pl 
GlIskowo, 14 km od Kolobrzegu. 
Sprzedam dom o pow. 140 m', działka 
3300 m' Cena 75.000 zł. 


- . 


f 


;-
p 


I 


NORO 347-12-30 
Mielno, ul. Chrobrego funkcjonujący lokal 
gastronomiczny 84 m' nad jeziorem, 
atrakcyjne położeme, 2 sale, 3 pom. 
mag., kuchnia, l pok, wc. 
Cena 158.000 zl 


t  


..!a 


., , 
,. 


INKAM NIERUCHOMOŚCI 
342-28-1 g 
Koszalin, ul. WOpistów dom wolno stOjący 
310 m', 5 pokoi w tym salon 34 m' z 
kominkiem, w przyziemiu porn. do dzierżawy, 
działka 600 m' wlasnośc. Cena 250.000 zl 


.... 


WYSOKINSKI 342-36-44 
www.nllw.com.pl 
Koszalin KOMFORTOWA WilLA. 
Cena 120 000 $. 


,- 


ą 

 
liII 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 
 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gralka.pl 
Marcelin k. Szczecinka, komfortowy dom 
120m z warsztatem 240 m (dla TIRów), 
Cena 395 000 zł. 


.. ... 


. 
. 


.... .'. 'j, 

 
. 
" II -9 


( 


. 
,. 


",r 


l' 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gralka.pl 
Gmina BobolIce, dom wolno Slojący do 
remontu, zabudowania w dobrym stanie, 
dzialka 3755 m' . Cena 37.000 zl 


. ... 


"1:---4... 
, . 
\, 'I 


,... . 


:r 
-.. 
 
,. I '11 


,- . 


MIT 35-231-11,0600-272-382 
www.mll-kolobrzog.heme.pl 
mll-kolobrzeg@home.pl 
Mrze!yno. Sprzedam dom 
o pow. 150 m', działkę 362 m'. 
Cena 495.000 zl 


NORO 347-12-30 
Koszalin, ul. Mieszka I hala magazynowa 
430 m', biura, pom. socjalne 
188 m', ogrzewanie olejowe, alarm, 
nadaje się na hurtownię, produkcję, 
sprzedaż lub dzierżawa. 
. 


NORO 347-12-30 
Koszalin, Ul. Szczecińska budynek 
325 m' dwukondygnacyjny z poddaszem 
użytkowym, idealny na firmę, bank, 
położony bezpośrednio przy ulicy, 
parking. Cena 250.000 zl 


WYSOKIŃSKI 342-36-44 
www.nllw.cem.pl 
Miastko, pól bliźniaka na dzialce 656m'. 
Cena 120 000 zl .
 
..ł,
 wł..i 


. 


WYSOKIŃSKI 3"2-38-44 
www.nllw.cem.pl 
Ustka, parter( 180m') w willi 150 m 
od morza. Cena 260 000 zl. 


Rzecznik przesłał do Trybu- 
nalu Konstytucyjnego wniosek 
o stwierdzenie, że rozporządze- 
nie Rady Ministrów z grudnia 
2001 r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych jest niezgodne 
z konstylucją. Rzecznik przypo- 
mina, że dodatek mieszkaniowy 
jest wyplacany przez gminę 
osobom o niskich dochodach 
i w trudnej syluacji w celu umoż- 
liwienia im zaplaty czynszu oraz 
pokrycia Innych wydatków 
na lokal. W myśl ustawy o do- I Koby1nica 
datkach mieszkaniowych, przy- 
sługują one za czynsz, opłaty 
za świadczenia eksploatacyjne I Grąsino 
w spóldzielni mieszkaniowej, Warclno 
zaliczki placone przez wlaści- 
cieli lokali mieszkalnych 
na koszty związane z nierucho- 
mością wspólną, świadczenia 
związane z eksploatacją domu 
jednorodzinnegC\ oraz wydatki 
wynikające z odrębnych przepi- 
sów. Tymczasem rozporządze- 
nie rządu wyłączylo te wydatki 
z podstawy obliczenia dodatku 
mieszkaniowego. Zdaniem 
rzecznika, rząd nie mial do tego 
prawa, przez co zlamal konsty- 
tucję. (PAP) 


Rzecznik praw 
obywatelskich w sprawie 
dodatków mieszkaniowych 


Rozstrzygnie 
Trybunał 


Wyłączenie ubezpieczenia, podat- 
ku od nieruchomości I opłat 
za wieczyste użytkowanIe gruntów 
z wydatków stanowIących podsta- 
wę obliczenia dodatku mIeszka- 
niowego łamIe konstytucję - uwa- 
źa rzecznik praw obywatelskich 
prof. Andrzej Zoli. ' 


1 II 


" 


Nlemchomoścl-KacZJl'lska 
to I. 84 12 583 
www.lnk.pll-mallnk@z.pl 
SIEMIANICE, komfortowy dom wolno 
stojący, 224 m kw, działka 720 m kw, 
z wyposażeniem, wysoki standard. 
Cena 325.000 zl. 


'I: 


11 


. 


nr 


11 
 1 


Nlemchomoścl-Kaczytlska 
101. 84 12 583 
www.lnk.pll-mallnk@z.pl 
WARCINO, zabudowa bliźniacza, 
75 m kw, 3 pokoje, dzialka ogrodnicza, 
budynek gospodarczy. 
Cena 55.000 zl. 


II 


-- 


GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-"1-84 
Mśclce, pawilon handlowy 55 m kw. 
Cena 52 500 zl. 


Fotooferty nieruchomości str. 19 


DOMY 


Pow. Pow. Cena 
Lokalizacja wm' dZiałki m' tys. zł Charakterystyka Agencja 
Słupsk, os. 220 404 170 5 pok. C.O., garaż, ocieplony, 
Ryczewo otynkowany, okna drewniane DElTA 
. _ __ _ __ ....mmmm __. _... ._._. 
losino 306 3580 130 6 pok., dach kryty dachówką 
DElTA 
Mielno. 340 794 290 10 pok., widok na jezioro, NORD 
Azaliowa ogrzewanie olejowe 
-- --- 
Kretamino, 220 952 98 7 pok., dach dwuspadowy NORD 
Maślaków 
.. 
Gardna Wielka 136 500 130 szeregowy, ocieplony, C.o. olejowe, 
. ..- ............ . garaż, ogród, blisko jeziora Merkury 
........ ..."... .............. 
Słupsk, os 169 241 205 szeregowy, ocieplony, garaż, taras Merkury 
Akademickie 


Stara Dąbrowa 150 1667 
Krępa 148,4 1020 
Słupsk, Zygmunta 160 628 
Augusta 
.................... . 
Ustka Zacl'odnia 268 236 


852 parterowy z lokalem użytkowym OMEGA 
49 -wolno stojący w budowi e, uZbrojenie OMEGA 
_ _ _. m... . _. hu 
185 pol blitniaka, 4 pok., C.o. gazotłe Krynicki 
garaz 
..mm................. 
szeregowy, stan surowy zamknięty, 
10 pok., 6lazienek Krynicki 
.. -- - - .. 
wolno stojący. 4 pak., kominek, garaz, 
taras, warsztat Jasiński 
w lesie, 2 km od Polanowa Jasiński 
.... . ............. .... __ _ ..hm........... ..... 
wolno stojący, 4 pak.. poddasze, 
podIoga podgrzewana 
wolno stojący, pomieszczenia na 
działalność, 4 pok. WEX 
blitniak. 2 pok., kominek, kuchnia Kaczyńska 
... .... 
blitniak, 3 pok., ogród, budynki 
gospodarcze 


168 


Koszalin, 
I Jantarowa 
Polanów 
Bruskowa 


200 460 


190 


120 19400 120 
... . nn." 
145 10000 250 
658 250 
43 1000 38 
75 800 55 


WEX 


Lokalizacja 
Poddąbie 
I . 
Rowy 


OBIEKTY 
Pow. Cena Typ 
wrn' tys. zł lokalu Charakterystyka Agencja 
70 150 domek 400m od morza, caIk wyp 
letnisk i urządzony, dzialka 200m DElTA 
. ............. 
90 950 letniskowo parter-6lok hand, piętro-mieszk 
-handl 6-poIe., obiekt gaslr, wolno Slojąca, DELTA 
875 250 . hala murowana, utwardzony plac NORD 
- - 


Sianów 
Ogrodowa 
Koszalin, 
Morska 
Gardna Wielka 320 


280 


473 


prod. 


budynek parterowy, pom. biurowe, 
socjalne, garaż 
do prowadzenia baru, restauracji, 
pełne zaplecze, ogród, taras, 
.............. no .. ................. ......... ..". 
4 pok, c.o. elektryczne, i na koks, 
okna PCV. dobra lokalizacja 
promenada nadmorska, uzbrojenie, 
woda, uzbrojenie 
4 budynki magazynowe, 1 budynek 
produkcyjny, 1 bud. biurowy, warsztat 
...................... .n.. ............... h. 
I piętro, aktualnie lokal, biurowy, 
wnryny 
12 pok., toaleta, par1dng 


Krynicki 
Jasiński 


NORD 


220 


gaslr. 


Merkury 


Słupsk Centrum 90,5 


80 


biuro, 
gabinet 
handl .. usl 


Merkury 


Ustka 


4788 4,8 


OMEGA 


Slupsk 


3843 2 


mag - prod 


OMEGA 


Slupsk centrum 54,8 


120 


usl.handl. 


Koszalin, 
I I Szczecińska 
Koszalin 
Powstańców 
Wlkp. 
I Koszalin 300 200 mag-prod budynek murowany, plac manewrowy Jasiński 
I Dzierżęcińska 
I m .m.....m.... .... mm .. ....m m m_... m _n m... '" 
. Słupsk 150 120 usl-mieszk stan sur zamknięty, szereg, 
Nowowiejska skrajny, podpiwniczony 
- -- 
Słupsk 124,8 195 użytkowy 7 pom biurowych, okna pcv, centralka WEX 
Kopernika I81efoniczna, zaplecze soqalne 
... 
Koszalin 380 350 utytkowy duży parking, ler ogrodzony, 
centrum ogrzew eleklr-ekonomlCZne 


240 


190 


biurowy 


70 


90 


handl-blur parter, wejście z ulicy, stan dobry 


Jasiński 


WEX 


WEX 


lwww::;


;

:1 
Nordea Bank Polska S.A. 
ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia ,,, : '.' .. 
 'I:. .,: Ił: 1 , . l'Jt.". :1'0,
 łJ.':..'lł ł 
: h'.It..,:....:.... ',,' "'. . .... ttJ..'łl1' '.I.'.Il" :'.1." Ł :.1. 1.1. 'h", .... '':'' 


Dla powylszego lokalu o powI8rZchnt 124,43 m' poIozOłl8QO na 1 piętrZe budynku lT1ł8Szkalnego 
prowadzona jest księga wieczysta KW 14403 w Sądzie Rejonowym WydZIale Ksiąg Wieczystych W 
Szczecinku Prawem ZWIąZanym z własnośCią opisanego wytej lokalu J95I udział wlaśClciela lOkalu 
wynoszącego 1f7 czfŚCi we wspóIwłasności wszelkich czfŚCi domu, które nie siutą do uZylku wIa. 
ściciełi poszczególnych lokali oraz prawa wieczyst9jlo użytkowania gnmtu o powierzchni 0.0275 ha 
(d2ialka nr 240), dla któł'ej Sąd R8JOI1OWY w Szczecinku Wydział Ksiąg WI8CZ)'SIyCh prowadzi księgę 
wieczystą KW 13504. PIsemne oferty w zamkni
ch kopertach opaI!Zonych dopiskIem .szczecinek 
- sprzedaz lokalu' należy składać pod adresem jak niżej w terminie do dnia 21 X 2002 r. 
Szczegółowe Inlormaqe dotyczące powyższej nieruchomości udzielane są w Departamencie 0rgani- 
zacji i Admmislracji Nord8a baok rolska S.A. ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 181. 05&'66t.78-8(} wew 
105, faJ 0581620-41.57 
Nordea Bank Polska S.A: zastrzega sobie prawo do: 
- swOOodnego wyboru oferty 
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami 
- uniewaŻnienie niniejszego zaproszenia bez podania przyczyn. 


GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-"1-84 ł- 
.. r 
 
JOt rp -	
			

/17849-0020.djvu

			. 


str 20 Pod dachem 


laooalrzenle Energetyki Koszalin SD. z 0.0. 


KouaHn, uL Morska 10, tel. (094) 345 56 80 do 90, fax 345 56 82 


www.zenko.pl 


e-mail: zenk@Zeksa.koszalin.pl 


EKOLOGICZNIE CZYSTA 
Energia Elektryczna 
u.F pompy ciepła 
u.F kolektory słoneczne 
u.F ogrzewacze akumulacyjne LE.M. 
u.F urządzenia I automatyka . 
grzejniki z nastawą cykliczną, 
systemową I Indywidualną 


-. & 
... 


, 


II 


Kable i przewody, 
osprz,t elektryczny, 
tablice rozdzielcze, 
zabezpieczenia... 
Koszalin, ul. Mor.ka 10, tel. (094) 345-56-84, kom.: 0605-688-023 
Szczecinek, ul. Kaszubska 24a tel. (094) 374-37-11, kom.: 0609-138-375 


_ _ : -= 
 I l; -=- S -:- -łTj11 SKŁADY BUDOWLANE 

 .:. .:. - .=.' .:. - = - e 
 == UJ materiały na szczęśliwy dom 
Kupuj. W akładach budowlanych VOX 
Panel, podłogow" Ki,nne. drzwi, okna. glazura. terakota. płyty 
gipsowe. wełna mineralna i szklana. styropian. 
tynki akrylowe I mineralne, tynki I'fCzne I maszynowe KHAUf 
armatura Instalacyjno-sanitarna, pokrycia dachowe. parapety. 
chemia budowian i wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe 
. 
. 
O
.
... '11 u.. 
Słupsk 
l!m 
UG)_ 
Przemysłowa 100 tel. 840 30 72 d t · D 18 1 b t 914 
Poznańska 98 tel. 842 52 73 go ZI O warcla U' J W 50 O Y · 


J l
 :ol] 1J !) JJa ,. 
\ uu' '"' 

 ;j!J J .. k:J J'"1":} 


.... 
- 
.... 
.... 
.... 
.... 

 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
..
 
.... 
.... 
.... 


i imetr 


Jedyna na lwiecle 
płyta gipsowo-kartonowa z miarką 


Szybki. ob in ani e 


,,' 


.. ....... 
" .  
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
.: 


. i czasu oszczędzanie 
. 'R . · 
. . . ,gIps 
.
 


I j 1)1n. n. 'wl.cI. op.t.ntow.n. płyt. I ml.rk
. 
I t k wyml.rn. korlykl, J.k: Ilybko't I wyd'Jnołt 
t I 11.1 CI.II.I I pl.n1tdIY. Z Rlglmttr.m m'll 
r..III.cJI k.łd.go I.mówl.nl.. Spróbl.lJ. 
rr metr.m pr'CI.IJ'lllpr.wnl.J I .f.ktywnl.J. 


Rlglpi Polik. . Stlwl."y Sp. z 0.0. Oddzl.1 w WIrUlwii. tli. (0.22) 645 12 40 (lub 1). f.IC (0.22) 645 12 43. www.rlglpt.pl .glos-polnorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Czwartek. 10 października 2002 r. głos Pomorza 


l' 


+SERWIS+ 


I 
...
 I . 


Przeglądy pieców 
gazowych I olejowych 


! UWAGA 
PROMOCJA! 
PIec: 2.'unkcyJny 'Inny >- 
CHAFFOTEAUX et MAURY!ci 
PO SUPERNIlKlEJ CENIE m: 
tel. (094) 35-180.18 O 2.531-910 


DELTA (59) 842 34 00 
www.delta.slupsk.pl 
losino, v.łolno stojący, stan 
surowy, powierzchnia 230 
m. kw., dzialka 3754 m. kw. 
Cena 130.000 zł. PilNIE III 


'. MARlEY 


Dy.trybutor reglan_lny 
..HYDROPLUS .. 
ul. Szczeclń.k_ 34 
76-137 Ko.z_lIn 
tel./I_x (084) 348 03 18 


SYSTIMY RYNNOWE I uPCV .sYSTEMY WENTYlACYJNI 


SYSTEMY RYNNOWE, 
WENTYLACY"NE 
I ODWODNIENIOWE 


OFERUJ.MY wyaOKI.J JAKOKI PRODUKTY 
CHARAKTERYZUJĄCE al" L.KKOKIĄ 
WY.OKĄ FUNKCJONALNOKIĄ 
ZRÓ2NICÓWANĄ KOLORnTYKĄ 


Zapl'luamy do wap6lpl'lcy firmy handlowe I wykonawcz. 


OKNA PCV ALUMINIUM 


Zakład Produkcji Okien 
Slupsk: ul. Wrocławska 44a 
Tel. 8413-639; 8429-848 
Lębork: ul. Armii Krajowej 6 
Tel. 8620-653 
ATRAKCY.lNE CENY 
I RABATY I 
b r a m y d r z w i a u t o m a tyk a 
S I 
ośćQ 
+
tt\'ł slybkobf
tn
 
se e 
( do 
rzemysłu 
spozywczego 
bap S.rvlce, Koszalin. ul. Szczec lńaka 32 
tel. (094) 348 29 30, fax 094 348 29 32 e-rr ,;.. . "\et .1 


Hurtownia: 
Słupsk, ul. Bałtycka 10 
tel. (059) 840 01 44 
fax. (059) 842 72 53 


Sklep: 
Słupsk, ul. Kaszubska 9 
tel. (059) 842 55 37 


D 


f" 


- 


Oferuje w ciąglej sprzedaży: 
o glazurę i terakotę firm krajowych i zagranicznych 
°kleje do glazury o armaturę sanitarną 
o fugi. farby, listwy oraz inne materiały budowlane 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 


 RE' I 


,  
 

 
'.
. '. 
 
... , 
;.
 ."'., 
"'


 
IRBOL u. 


PPUH 
MEBLE 
TAPICEROWANE: 
. NARo2NIKI. 
KANAPY I f O 
-KOMPLETY l 
WYPOCZYNKOWE. 
USŁUGI 
TAPICERSKIE 


ME.L
 - SAMOCHO
 
76.200 ...,.k, .1. ..,...,.,. I' 
t.l. łOS.) 141 2S 'S 


DachPrbfi1 I 

DACH 
Kobylnlca k/Słupska, Główna 8 
(059)841 55 01, 0608 764 753 
_. dachprolll.pl 
r:r: ... II .. I 
23 50 Zł. M.KW BRUTTO 
r:r DADI1wA 
22.00 Zł. M.IM ERIrnJ 


PHU 


l 


r- 


r- 1 


r 


SYSTEMY 
o WI TLENIOWE 
OF
RUJE: 
p Bwkl sull W 
W cenie neno lu2 
od 2,99 zł 
HURT I DETAL 


K_lIn. ul. ",Ilckl o 13 .. 
.... (OM) 342 IW 26, o 1101 112 lIIłI 
_ . pt. ..00 . 17.00. _. . 00 . 1..00 


RewelacJa!!! 
Wielka promocja!'! 
KOTt y NA DREWNO 


- 1"1-0 


7D 
apmIdU -1nfonnM:ja - dotwdztwo 
aufol)'Zowany dM#er i 
PPHU "POLONEZ.' 
Koszalin. ul. ZJelona 48 


, 341131, Of/OUU37 


REWELACYJNY GAZOWY 
OGRZEWACZ WNĘTRZ 
MORA 
orze", ........ 
n kW lał D Ul zllll) 
w)elka Jesienna promocja 
poleca 
autoryzowany dystrybutor 
PPHU .Polonez" 
Koszalin, ul. Zielona 48 
tel. G-94-34&-93-18; 
kom. 0.609-043-748 


"ES TEL" 


Sl.UPSK, Sakoin. 4, 
.el./f.. ,O.9)14Z ZI .1 


Produkcja ! 
MEBLI 
ŁAZIENKOWYCH 
I KUCHENNYCH 
AKCESORIA