/17848-0001.djvu

			Oddłużanie przedsiębiorców - 


NAJLEPSZY 


SKLEP SEZONU 
PAŹDZIERNIK '02 


Prezentacja ł kupon 
wewnątrz gazety. 


www.glos-pomorza.pl 


W SKRÓCIE 
Nasi w'r6d dutych 
Pomorze Środkowe 
wypada blado na 
gospodarczej mapie 
Polski. '1jlko kilkanaście 
firm z naszego regionu 
znalazło się w gronie 
tysiąca największych 
polskich przedsiębiorstw 
str. 6 

 W mięsnych bez paniki 
Mimo kolejnego 
przypadku BSE 
wołowina sprzedaje się 
normalnie str. 6 


ł _ 


., 


"\ 


DODATEK 


1 ufo  "Garbus" w wersji 
cabrlo - Już w 
pierwszym kwartale 
przyszłego roku 
Volkswagen wypuAci na 
europejski rynek nowy 
model kabrioleta - New 
Beetle Cabriolet str. 18 


\ . 


"  Jazda w harmonII z 
naturlt - Firma 
Reanault 
zaprezentowała swój 
nqjnowszy pojazd 
koncepcyjny - Ellypse 
str. 18 


j 


.. 


. 


- 


. 


Dziennik Pomorza Środkowego ..-. 


... 


, I 


Co tydziet1 prosimy Urzqd Woje- 
wódzki o pieniqdze. Bez echa. 
Jednak mamy nadzieję, że braku- 
lqca kwota trafi do nas przed ter- 
minem październikowych wypłal 
W gminie Kobylnica we wrze- 
śniu wypłacono wszystkie zasiłki 
rodzinne i tylko sześć pielęgnacyj- 
nych. Te drugie nie trafiły do 21 
osób. - Nieustannie upominamy 
się o pieniqdze w Urzędzie Woje- 
wódzkim - zapewnia Dlnuta za. 
Ilń.ka. kierownik ośrodka. - Na 
bieżqce wyplaty zasilków pielę- 
gnacyjnych brakuje nam 6 tys. zl 
Na rodzmne potrzebujemy okolo 
tysiqca zl Urząd obiecuje, ale nie 
może nic zrobić do czasu, 8Ź 
otrzyma pieniqdze z ministerstwa. 
W Ustcezasiłkl pielęgnacyjne 
trafiły we wrześniu tylko do trzech 
osób. Zabrakło dla 17. Zasiłków 
rodzinnych, które powinny trafić 
do 10 rodzin, ośrodek nie wypła- 
cał. Jak nam powiedziała AlicJe 
Roguacuk, kierownik ośrodka, 
do końca roku na wypłatę zasił- 
ków brakuje 18 tys. zl. 


może wcale nie trafić do naszeJ. 
konsul/acji przed wprowadzeniem 
w życie. 
Trwają więc spekulacje co do 
leków umieszczonych na ,liście za 
złotówkę'. Mówi się o preparatach 
stosowanych w chorobach układu 
krążenia, oddechowego. neurolo- 
gicznych i okulistycznych. Właśnie 
te głównie dotyczą ludzi star- 
szych. Pojawiają się te:t głosy, :te 
wiele środków to leki starej gene- 
racji, mało skuteczne. . 
- Teraz już niek/órzy pacjenci 
nie wykupujq leków czekając na 
wprowadzenIe zlotowej stawki - 
mówi Gr8łyne Tetere, kierow- 
niczka apteki ,Staromiejska' w 


Bieda z zasiłkami 


. y STR. 7 


ŚRODA 
9 października 2002 
Cena: 1,10 Ił (w tym 7% VAT) 
Nakład 27 142. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 236 (15 502). w,dlnll A B C 


Urząd Wojewódzki nie przekazał pieniędzy ośrodkom 
pomocy społecznej. 


, 


- 


- 


- 


i,! 


.... 


p 


Fot. RAFAŁ SZAMOCKI 
Podopieczni MI ej I Idea o Ołrodka POlDocy RodzIale w SłupIka otrzymaj. pał.dzłerallwwe zuUld rodzIaae I 
plelftllacyjae w tenabUe. 10 jedaak wyj... w lluplkba ....oale. 


Ośrodki pomocy społecznej w po- 
wiecie słupskim mają problemy z 
wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych I 
rodzinnych. Są gminy, w których 
wypłat nie było od kilku mlesłęcy. 
Szczególnie trudna sytuacja 
jest w gminie Dębnica Kaszubska. 
gdzie zasiłki pielęgnacyjne i ro- 
dzinne po raz ostatni wypłacono w 
lipcu. Na te pierwsze czeka 22 
mieszkańców. Rodzinne nie trafiły 
do ośmiu rodzin. Do końca roku 
na ich wypłaty ośrodek potrzebuje 
ponad 18 tys. zł. Mimo nieustan- 
nych monitów do Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. pracow- 
nicy ośrodka pomocy społecznej 
słyszą jedno - trzeba czekać. 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Główczycach wystarczyło jedy- 
nie na wrześniowe wypłaty zasił- 
ków rodzinnych dla 17 rodzin. Pie- 
lęgnacyjnych 47 osobom ju:t nie 
wypłacono. - Do końca roku na 
wypłaty zaSllków brakuje nam 30 
tys. zl - mówi Kry.tyne Oeu- 
ehow.ka. kierownik ośrodka. - 


Nie ma natomiast problemu z 
wypłatami w gminie Smołdzino. - 
Wyplaciliśmy we wrześniu, bę- 
dziemy pIaciIi w październiku- za- 
powiada Uru:ule DUr8. kierownik 
GOPS. - Nie oznacza to jednak, 
że nie mamy problemów. Na wy- 
piaty do końr.a roku brakuje nam 
okolo 2 tys. zł. Brakującq kwotę 
mamy otrzymać w tym miesiqcu. 
ROMA LINKE 


KOMU ZASILKI 
Zasiłki pielęgnacyjne I rodzinne 
są obligatoryjne. finansowane z 
bud
etu państwa. Do ośrodków 
pomocy społecznej trafiają za 
pośrednictwem wojewody. Pie- 
lęgnacyjne (136 zł miesięcznie) 
przysługują nlepeinosprawnym 
od dzieciństwa oraz powy
ej 75 
roku lycla. Zasiłki rodzinne wy- 
płacane na pierwsze I drugie 
dZiecko wynoszą 42 zł. .Na kolej- 
ne dzieci Ich kwota jest większa. 


Wszyscy niecierpliwie czekałą na szczegóły 
Leki za złotówkę 


\ 


Niektórzy emeryci nie wykupują )u:ł: 
recept mając nadzieję, 18 potrzebne 
Im leki będą kosztowaf złotówkę. 
Nie wiadomo jednak najwa:ł:nlejsze- 
go: które leki stanieją, dle Jakiej gru- 
py wiekowej I kiedy to będzie. 


Słupsku. - Pytajq o termin, ale nic 
nie moiemy im powiedzieć. 
Prezes Falender mówi, :te nie- 
przyjmowanie leków i oczekiwanie 
na obni:tkę mo:te się skończyć tra- 
gicznie dla pacjenta, na przykład z 
nadciśnieniem. - Dla wielu ludzi 
kilkanaście zlotych za jedno opa- 
kowanie, kiedy potrzebujq ich kil- 
ku, jest sporym wydatkiem. Apte- 
karze sq za wprowadzeniem zlo- 
towej stawki. Wtedy emeryt czy 
rencista przyjdzie i wykupi ten lek, 
choćby i trzy razy w miesiącu - 
dodaje prezes izby aptekarskiej. 
Jej zdaniem ,złotówkowa lista' nie 
wejdzie w :tycie w tym miesiącu. 
(law) 


I 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


SZWEDZI OBIECALI, ALE... 
Jest podwyżka 


Od 1 listopada w Słupsku wzrosną opłaty za energię cieplną. Średnio o 
ponad cztery procent. 
- Napisaliście w relaCJI z przejęcia miejskiej cieplowni w Slupsku przez 
Szwedów, że nowy wlaściciel nie wprowadzi podwyżek, a tymczasem w 
poniedzialek wieczorem otrzyma/am ze Spóldzielni Mieszkaniowej .Kolejarz' 
informację, że podwyżka wejdzie w życie 'listopada. Komu wierzyć? - pytała 
nas czytelniczka. Podobnych telefonów odebraliśmy więcej. 
O wyjaśnienie poprosiliśmy Bogdana Rybf, prezesa spółki Sydkraft EC. - 
Zapewnienia, że nie będzie podwyżek, dotyczy!y ekstra podwyzek z tytulu 
wejścia nowego wlaścidela - mówi Ryba. - Natomiast podwyżka listopadowa 
by/a już zaplanowana, gdy Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nam taryfę, 
zanim jeszcze pojawili się Szwedzi Dopuszcza ona corocznq podwyżkę op/at 
o wysokość inRacji minus ',5 punk/a. To nie jest wielka podwyżka, ale taka, 
którą stosują wszyscy prowadzqcy dzialalność gospodarczą. 


(IDU) 


DWA WYPADKI, DWOJE RA 
Cud, że wszyscy przeżyli 


Wczoraj w okolicach Słupska doszło do dwóch gro:tnie wyglądających 
wypadków samochodowych. Na szczęśCie ofiar śmiertelnych nie było. 
Okolo godziny 10 w Głobinie (gm. Słupsk) jadący od strony Slupska golf 
zderzy! się czolowo z nadjeżdżającym z przeciwka lublinem. Kierowca i 
pasażer zmiażdżonego golfa, Adrian W. i Marian B., mieszkańcy Głobina, ze 
złamanymi rękami i nogami trafili do słupskiego szpitala. Ich stan jest ciężki. 
Pasażer lublina Zygmunt W. doznał urazu głowy i ręki. Po opatrzeniu został 
zwolniony do domu. Kierowca furgonetki wyszedł z wypadku bez szwanku. 
Policja bada przyczyny wypadku. Według nieoficjalnych informacji golf 
najechał na plamę oleju. wpadł w poślizg i uderzy! w furgonetkę. Do 
popołudnia strażacy usuwali skutki wypadku, ruch w tym miejscu był 
utrudniony. . 
Do gro:tnie wyglądającej kolizji doszło też pod Redzikowem (gm. Slupsk). 
Kierowca fiata 126 chciał zawrócić na dwupasmowej drodze, nie zauważy! 
jednak nadjeżdżającego z przeciwka poloneza, który z dużą siłą uderzy! w 
"malucha". W wyniku zderzenia fiat przewrócił się i dachowa\. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 
(mb) .- 


': 


.. 
..- 


'? 


41 


Ministerstwo Zdrowia opraco- 
wuje projekt leków za złotówkę dla 
emerytów i rencistów. Początkowo 
zni:tka miała dotyczyć ludzi po 70. 
roku :tycia, teraz mówi się o 65- 
latkach. - Wiem tylko tyle, ile usly- 
szalam w telewizji - mówi MIu1łI 
Felender, prezes Środkowopo- 
morskiej Okręgowe) Izby Aptekar- 
skiej w Koszalinie. - Listy leków 
aptekarze i lekarze nie znają. Spis 


\ 


.. \.:':" 


'. 


-  


" 


" 


...." 


Fot. SLAWOMIR UBICKI 
Golf z wypadku w GIoblDle udaje II, jut: tylko U złOID. 


SZANSE NA UNIJNE PIENIĄDZE 
Dla giełdy rybnej 


Nawet milion euro z funduszu PHARE może otrzymać ustecki samorząd na 
wyposażenie pilotażowej aukcji rybnej, której budowa rozpoczęła się kilka dni 
temu. Unijne pieniądze zostaną podzielone najp6:tniej do końca miesiąca. 
Sprawa ewentualnego dofinansowania gieldy by!a tematem spotkania 
usteckich samorządowców z delegacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Przedstawiciele rządu mają zabiegać o jak największą kwotę dla Ustki z 
europejskiego funduszu. - Delegaciz Ministerstwa obejrzeli teren, na którym 
powstaje aukcja - mówi Sławomir Zlemlanowlcz, sekretarz miasta Ustki. - 
W Polsce ma powstać aż siedem centrów sprzedaży ryb, najważniejsze w 
Ustce i Dziwnowie. Za unijne pieniqdze kupilibyśmy komputety. maszynkę do 
robienia lodu i myjnię skrzynek. 
Na terenie po zachodniej stronie Ustki, gdzie stanąć ma gielda, trwają prace 
rozbiórkowe. Inwestycja, która pochłonie okolo 9 mln zł, zakończy się 
najp6:tniej jesienią 2003 roku. 


Oac) 


R EKL AM A 


P AO 
O C J A  
J 


T. \ 


KUMULAc.JA 
W DUŻYM LOTKU 


Przewidywana pula na wygrane l-go stopnia (szóstki) 
w dniu 9 października 2002 r. może przekroczyć 


r 


Zapraszamy do kolektur, życzymy trafnych typowań 


HURT Et 
?LCIJ
 
Słupsk. ul. Przemysłowa 34 
tel. 601-65-59-29.601-65-59-30 
CENA DNIA 
"ON-2,60: 
U Pb - 3,29 T 
R U-3,29 A 
T LPG-l,34 L 
Rabaty dla slałych klientów 
ZAPRASZAMY 00 WSI'6ł.PRACY FIRMY 


S..CJ. c.Nod.b......... 


I · 


I ........ ........ .............. .......... . .... 
II .) l \ ,x ,,' l ) 
""-"- 


- Z II1111n6w kom6Jt&oWJch IJlkl: 


, , 


-II,*ZIIII blZJlalll 
, 


kupon 
17  


.
 


Dzisiaj zdrapujemy: 
ID  
Uwaga t Karta zusun;ęl4farlJq złnnych P6/jEST NIEWAŻNA ...............................................................
		

/17848-0002.djvu

			str. 2 


Ludzie, fa
 opinie 


Pl!LS DNIA 
Ludowcy 
kontratakują 


, 


PSL jelt d" SLD t,udnym, bo nlepTlew/dyw,'nym 110- 
.IIcJantem. Ludowcom najłatwIej p,zychodzl 
zalblllwanle locjaldemoll,at6w w polu ne,ocJacJI z UnI4 
Eu'opeJllllf. Tam liczy lIt II.ide Ilowo. WYlt.,czy",6t"., lecz nlefOl'tunna 
wypowledl, by b,ulll"l/de ztnlłTlzcz.nle czoła odbiło lIt czllaw"" u Leszlla 
Mllle,.. 
Józef OIelllY ma Jui nawet op,acowany "ym", "t6,ym rea,uJe na pytanIe 
dz/ennlll"zyw Itylu: "Ja,osław Kallnowl'" powIedzIał... Co pan na to 1". 
O/e",y pat,zy wtedy w boli, zamy"a lIt, nadyma pol/cz'" I IIlIcllll,m Ult wy- 
I 'ZIlCll: "NIe demon/zuJmYlp,awy". 
Te1lz ludowcy wpadli na pompl, ie po",awl4 notowlnla IwoJe,o wlcepre. 
mlera w Tllldzle. Metodd Szantai. W polityce to nIc nadzwyczaJne,o. UE 
o'eruJe polllllm ,o/nl"om dopłaty bezpolTedn/e w wpollojcl 25 p,ocent te. 
1'0, co otTlymuJIf ,olpoda,ze unIJnI. DochodzenIe do pełne,o wyml.,u mi 
zaJlfć JO lit. O zrellompenaowlnle nlilzych doplat mIałby w6wczalzldb-ć 
I budiet pallltwl. Co ,obI PSL1 Ustlml Ilefa Illubu, Zbl,nlewl Kulmlulla oce- 
n", }lIto ne,atywnlf o'ertt u,ztdnlllów unijnych I ,'oz/, ie w p,zypadllu 
pTlyJtc/a p,opozycJI KomllJI Eu,opeJlll/eJ w Ip1lwle ,oInlctwl, PSL nIe po. 
p,ze p,zptlfPlenll Po""I do UE. 
Tall t'8dyllalne poltlw/enle Ip1lWY by#obyz,ozumlałe tylllo w6wczal, ,dy- 
by ludowcy "'onlll "'eIlenI pollllle,o TOInlIla. Ody Jednali na plan plerwlzy 
tWflUwlj1f Inter" plTtll, wybOl'cy mlJIf p,ewo czuć lIt oszull.nl. Z,8Ilt", nIe I 
po TlZ plerwlzy I na pewno nIe o.tatnl. 
I PiOTR PAWI.OW4iiKI 


LUDZIE 


.IF.
ZY UFNKE, 


wiceprezes Okręgu Polskiego Zwią7ku Filatelistów 
w Ku
zalinie. 


Na XVIII Walnym Zjetdzie Delegatów Polskiego Związku 
Filatelistów w Ciechocinku, zakończonym 6 patdziernika, 
przyznano mu tytuł Członka Honorowego PZF: T o najwyższe 
wyróżnienie w związku. W okręgu słupsko-koszalińskim Hen- 
ke jest jedyną osobą z takim wyróżnieniem. 
Jerzy Henke urodz
 się w 1930 roku w Chelmnie nad Wisłą. Z ojcem, zwolenni- 
kiem Józefa P
sudskiego, uczestniczył w pogrzebie Marszalka. Ojciec podtykal mu 
znaczki, między innymi z Marszałkiem i tak się zaczęła filatelistyczna pasja pana 
Jerzego. Po wybuchu wojny matka ograniczyła kontakt ze znaczkami, ponieważ 
drukowano je z podobizną Hitlera Dopiero w 1950 roku Henke wróc
 do filatelisty- 
ki, która stała się jego pasją i drugim zawodem. W latach 70. przyjechal do Słupska 
i mieszka tu do dziś. Jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Toruńskiego 
przez lata prowadz
 kólka filatelistyczne w słupskich szkotach. Jego zbiory filateli- 
styczne ilustrują historię regionu słupskiego i wszystko, co wiąże się z Heinrichem 
von Stephanem, słupszczaninem, twórcą karki pocztowej. Drugi temat, który reali- 
zuje w filatelistyce, to "Pieniądzom wszystko jest posłuszne". (law) 
Fol. SLA"O\UR :ł:A8ICKI 


Nobel z fizyki 


Raymond Davis Jr 


... 
Masatoshi Koshiba 


Riccardo Giacconi 


Za płonlerskle badanła astrofizyczne 
- wykrywanie kosmicznych neutrin 
I źródeł promieni rentgenowskich - 
przyznano tegoroczną nagrodę No- 
bla w dziedzinie fizyki. 


Amerykanin Riccardo Giacconi 
otrzymał połowę nagrody za badania, 
które doprowadziły do odkrycia ko- 
smicznych tródeł promieni rentge- 
nowskich. Druga połową podzielili się 
Raymond Davis Jr. (USA) i Masatoshi 
Koshiba (Japonia). Ich główną zasłu- 
gą jest opracowanie metody wykrywa- 
nia kosmicznych neutrin. 
Odkrycia tegorocznych noblistów 
zmieniły nasze spojrzenie na Wszech- 
świat. 
Neutrino to tajemnicza cząstecz- 
ka, której istnienie przewidzial w roku 
1930 Wolfgang Pauli (laureat Nagrody 
Nobla w roku 1945). Dopiero ćwierć 
wieku pótniej istnienie neutrina po- 
twierdził Frederick Reines (Nobel 
w roku 1995). 
Doktor honoris causa Uniwersyte- 
tu Warszawskiego (1996) - Ameryka- 
nin Riccardo Giacconi (ur. 1931 r. 
w Genui we Włoszech), doktoryzował 
się w Mediolanie, obecnie jest prze- 
wodniczącym Associated Universities. 
Skonstruował instrumenty badające 
w przestrzeni kosmicznej promienio- 
wanie X. Jako pierwszy odkrył tródło 
promieniowania X poza Układem Sło- 
necznym. 


Raymond Davis Jr. (ur. w 1914 r. 
w USA) jest emerytowanym profeso- 
rem Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Pennsylwanii. Skon- 
struowal nowy detektor, umieszczo- 
ny w kopalni ogromny zbiornik zwie- 
rający 600 ton cieczy, do wykrywania 
neutrin. W ciągu 30 lat wychwycił 
okolo 2 tys. neutrin pochodzenia sło- 
necznego. 
Masatoshi Koshiba (ur. w 1926 r. 
w T oyohashi w Japonii) jest emery1o- 
wanym profesorem na Uniwersytecie 
w Tokio. Koshiba zbudował podobny 
detektor, który potwierdził badania 
Davisa. W 1987 r. wykrył neutrina po- 
chodzące z eksplozji odległej super- 
nowej. Prace Davisa i Koshiby przy- 
czyniły się do powstania nowej inten- 
sywnie rozwijanej dziedziny badań - 
neutrino-astronomii. 
Zdaniem przewodniczącego Komi- 
tetu Badań Kosmicznych i Satelitar- 
nych PAN prof. Roberta Gałązki, ba- 
dania neutrin - niezwykle trudne 
w warunkach laboratoryjnych - przy- 
czyniły się do zmiany poglądu na bu- 
dowę Wszechświata. Jednym z wiel- 
kich osiągnięć w tej dziedzinie było 
stwierdzenie, że wbrew wcześniej- 
szym teoriom neutrina mają masę. 
Drugim odkryciem było ujawnienie, że 
do Ziemi dociera znacznie "mniej neu- 
trin ze Słońca niż wynikałoby to z teo- 
retycznych modeli. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(0glos-pomorza.pl 


Środa, 9 października 2002 r. głos Pomorza ł 


Polska zmienia stanowisko w sprawie rolnictwa 


Równe warunki! 


Rząd zdecydował o zmianie naszego stanowiska negocjacyjnego z Unią 
Europejską dotyczącego rolnictwa. Minister do spraw europejskich 
Danuta Huebner podkreśliła po posiedzeniu rządu, że rada ministrów 
chce zapewnić polskim rolnikom równe warunki konkurencji 
na unijnych rynkach. 


Chodzi między innymi o możli- 
wość dotowania naszych rolników 
z wlasnego budżetu. Chcemy też 
zaproponować Brukseli przesu- 
nięcie części pieniędzy z funduszy 
strukturalnych na doplaty bezpo- 
średnie. W ostateczności będzie- 
my się domagać utrzymania przez 
kilka lat cel na niektóre unijne pro- 
dukty rolne. 
Zmienionego stanowisko nie 
przekażemy Unii od razu. Prawdo- 
podobnie nastąpi to w listopadzie, 
gdy będzie ju;t znane stanowisko 
Piętnastki w tej sprawie. Stanowi- 
sko Unii Europejskiej w sprawie 
rolnictwa będzie znane po unijnym 
szczycie w Brukseli zaplanowa- 
nym na 24-25 pa.tdziernika. 


Polityczny szantaż 


Przed posiedzeniem rządu. 
szef klubu parlamentarnego PSL 
Zbigniew Kużmiuk zapowiedział, 
że jego partiI' powie "nie" w refe- 
rendum akcdsyjnym jeżeli w nego- 
cjacjach z UE Polska przyjmie 
propozycje Komisji Europejskiej 
w sprawie rolnictwa. W poniedzia- 
łek, w przeddzień posiedzenia 
rządu, PSL przyjął własne stano- 
wisko, w którym negatywnie ocenił 
propozycje Unii Europejskiej doty- 
czące warunków akcesji Polski, 
w tym polskiego rolnictwa, jako nie 
spełniające minimalnych oczeki- 
wań strony polskiej oraz wcze- 


MARFK BlERNACKI, 


były mini'iter spraw 
wewnętrznych i administracji. 
który przyczynił się 
do rozbicia grupy 
"pruszkowskiej", autor głośnej 
książki "Polska bez ma/ii" 


- Czy pana zd8l11em w PolICe łlt- 
nleJe klalyczna mafia w Itylu 
włoskim, czy też możemy m6wlł! 
Jedynłe o dzlałalno'cł przelt,p- 
czych grup zorganizowanych? 
- W Polsce na pewno istnieje 
przestępczość mafijna, ale na py- 
tanie czy jest to klasyczna mafia 
w stylu sycylijskim odpowie nam 
proces "pruszkowski". Na pewno 
można mówić o zorganizowanych 
strukturach przestępczych, głębo- 
ko zakonspirowanych i powiąza- 
nych ze światem biznesu i polityki. 
- Sugeruje pan, że nłekt6rzy polł- 
tycy mogli mleć, czy też maJIt po- 
włltzanla z podzłemłem przest,p- 
czym? 
- Oczywiście, że tak. Przecież 
jeden z oskarżonych w procesie 
I 


(PlJp) 


Policjanci wolni 
Gdański sąd nie aresztowal dwóch 
policjantów podejrzanych o wzięcie 
20 zł łapówki, ze względu na złą sytu- 
acje rodzinną. Kierowcę, dającego im 
pieniądze, sfilmowano amatorską ka- 
merą. Nagranie zaprezentowano 
w TVN. Wcześniej Prokuratura Rejo- 
nowa Gdańsk-Południe postawiła 
funkcjonariuszom zarzut przyjęcia ko- 
rzyści majątkowej nie mniejszej niż 
20 zł w zamian za odstąpienie 
od przeprowadzenia kontroli drogo- 
wej. Każdemu z policjantów grozi 
do ośmiu lat więzienia i wyrzucenie 
z pracy. (pap) 


Gospodarstwa rolne według wielkości ekonomicznej 
W llljacb Uf i w PoIJce W wojew6dztw.ch 
I irolandll 78.1 ł' .ł.. 
BelgII 63.1 ]L; 
., 
.uks8rnbo.rg &4, 4 4
.b 
VI BryUlmo52,4 4
 1.3 
DaI1115O.5 .
 
FIlIIClI 4&.2 
4.B 
SIWIICI8 38,4 
Niemcy ]I 

wU
 17.' 
Fi".odillI3,l. "1
2 
Irlll1dlll2.3 
Aiislrll 8.i 
Wbcłiy 7,] J' 
HISII*1I11 U 4MJJ 
PortuglIliI l.' . 15.6 
GreCJI O., .... 
'OLKAO.15 3.7 


1,1 


" .-J JU 


w" 


1 


----. 
8 
e 
e 


41.1 


(91
 G,15 
.7 


I 
- 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


I 
I 
ł ,.,,,. 
54.5 wedtut WIlli*, ełe,,/IIIClł-J 
I 49.1 . POWyllJ 40 FSU" (S"dlo dun/.I-40 FSU (DuJe) 
1 12,5 o Do 1 ESU (Moll) 
1 12,7 "Europe"kI JeIiIoeIkI Wllllkała, I ESU . ckmlane 
I tI.1 
=

:
:oe
razOnej 
1.Il/1O' r.1I
 '''1MW golpoda'1lW!l dlle. S" n. Śr 
Batcllo m.1e - d
 4 ESU, Malu 4-1 bU ednia male 
- ..11 FSJ. 
r"dli(l dUIII-I6-40 FSIJ Duu - 4MIO FS! 
, " D.P e.d1o dUle " 1011 włtc-i FSU 


śniejszych zapowiedzi warunków 
wejścia nowych krajów, zawartych 
w Agendzie 2000. 
Komisja Europejska proponuje 
rolnikom z krajów kandydujących 
do UE w pierwszym roku członko- 
stwa dopłaty bezpośrednie w wy- 
sokości 25% tego co otrzymują 
rolnicy unijni i dochodzenie do peł- 
nego wymiaru doplat przez 10 lat. 
Wicemarszałek Sejmu Janusz 


ROZMOWA DNIA 


"pruszkowskim" był kandydatem 
na ministra skarbu. Przez 10 lat 
grupa funkcjonowała bezkarnie, 
co daje powody przypuszczać, że 
w robieniu insteresów gangste- 
rom pomagali zarówno politycy, 
jak i biznesmeni. , to ci z pierw- 
szych stron gazet. 
- Jak daleko II,ga'y mackł 
"Pruszkowa"? 
- Grupa działała na terytorium 
całego kraju, również w Słupsku, 
Koszalinie, czy Ustce. Macki 


Wojciechowski z PSL uznał postu- 
lowane przez Unię 25-proc. dopła- 
ty bezpośrednie za niemoralną 
propozycję. Takie doplaty nie po- 
zwolą, jego zdaniem, polskim rol- 
nikom na konkurowanie z rolnika- 
mi państw unijnych. Jest to, w opi- 
nii Wojciechowskiego, sprzeczne 
z zasadami obowiązującymi 
we Wspólnocie, a być może także 
z prawem unijnym. (PAPl 


"Pruszkowa" sięgały również 
USA, Meksyku, Kolumbii i Hiszpa- 
nii. W Polsce rodzimi gangsterzy 
rywalizowali o wpływy z mafią ro 
syjską. 
- Czy pana zdanłem zebrany przez 
pollcJ' materia' dowodowy Jelt 
na tyte mocny, by bOSlowłe pod- 
ziemia trafili w końcu za kratki? 
Przygotowany jeszcze 
za moich czasów materiał dowo- 
dowy jest bardzo silny. Jestem 
przekonany, że oskarżeni zostaną 
skazani. Mój niepokój budzi jedy- 
nie fakt, że prokuratorzy, którzy 
przyczynili się do rozbicia gangu 
już nie zajmują się to sprawą. 
- Co pan Ilłdzl o .kcJI detektywa 
KrzYltota Rutkowlklego w Cze- 
chach? 
- Była to spektakularna, sku- 
teczna akcja, jednakże przepro- : 
wadzona z naruszeniem przepi- . 
sów międzynarodowych. Rodzi 
się zatem pytanie, czy łamanie 
prawa można usprawiedliwić wal- 
ką z przestępczością. Moim zda- 
niem nie można. 
Rozmawiał: JACEK CEGLA 
Fol. RAFAL SZAMOCKI 
, 


N E K R' i5 I. ó cI 


z głębokim żalem żegnamy 


JANUSZA KORPALSKIEGO 


długoletniego Prokuratora Prokuratury 
Okręgowej w Koszalinie 
prokuratora w stanie spoczynku 
Rodzinie Zmarłego 
wyrazy najgłębszego współczucia 
sklada 

 Prokurator Okręgowy wKolzallnle 

 
'" ł Pracownicy Prokuratur okręgu koszalll\sklego 


. Krzysztof z Koszalina: 
- Mało kto przejmuje SIę tym, 
że wiełe rodzin mieszka w urą- 
gających przyzwoito
ci warun- 
kach. Wszyscy wiemy, że nie 
są przestrzegane normy po- 
wierzchni na osobę w zajmowa- 
nych mieszkaniach. W wielu 
jest przerażające zagęszczenie. 
Mieszkal1 nłe ma i basta. Za to 
co jaki
 czas wraca probłem 
więziennictwa. Powtarza się, że 
więinłowie przebywają w zlych 
warunkach. Sami skazani też 
wysuwają żądania. Przecież oni 
znaleiIi się tam jakby na wlasne 
życzenie. 


p 
t: 
a 
b 
k 
d 


n 
E 
s 

 
r 

 
, 
, 
e 


. Czytelniczka z Koszalina: 
- Z niedowierzaniem przeczyta- 
łam w "Głosie Pomorza" ile praw 
mają więżniowie. DZIwią mnie 
utyskiwania, że więinlowłe prze- 
bywają w zlych warunkach. WIę- 
zienie, to nie hotel z restauracją. 
W telewizji uslyszalam. je nad- 
miernie zagęszczenie przyczy- 
nia się do tego. że skazany nie 
może być do kol1ca zresocjallzo- 
wany. Warunki w wiezieniu po- 
winny być tak złe, by ludzie. któ- 
rzy tam byli. na długo zapamię- 
tali swÓj pobyt, mgdy nie chcłell 
tam wrócić. Tobylaby wła
ciwa 
resocjalizacja. 


r 
JI 
C 
E 
r 
c 
r 


. Anna P. ze Słupska: - Nie 
pomogą przestrogi przed bra. 
niem kredytów w systemie ar- 
gentyl1sklm. Dopóki będą takle 
możllwo
ci ludzie będą z nich 
korzystać i będą naciągani. Nie 
mamy nawyku czytania dluglch, 
zawllych umÓw, ulegamy miłej 
atmosferze Jaką wprowadza f,,- 
ma, by pozyskać klienta, wpla- 
camy wymagane pieniądze 
a potem placzemy. Ja też to 
przeżyłam. Niedawno weszły 
nowe przepisy bankowe. Dla- 
czego więc równocze
nie me 
zakazano działalno
ci naciąga- 
czom? Wręcz przeciwnie. uzna- 
no, je jest to legalna działalno
ć 
I nieustannie poucza słę nas, by 
nie podpisywać umowy bez jej 
przeczytania. Brzmi to tak jakby 
komu
 zależało na istnieniu nie- 
uczciwej konkurencji dla ban- 
ków. 


. Major emerytowany z Ko- 
szalina: - Pik Chwastek wiedział 
co robi. Najpierw odkrył prawdę 
o wojsku, a potem postanowił 
startować w wyborach. Pewnie 
już wcze
niej zależalo mu, by 
staĆ się osobą publiczną. Udało 
się. Zrobił też dobrą robotę dla 
armii. Szkoda tylko, że cala uwa- 
ga skupila się na osobie pułkow- 
nika i sposobie ukarania go. 
a nie na analizie tego co powie- 
dział. Gdyby chciano pój
Ć tro- 
pem jego slów, uczciwe kontrole 
odkryłyby wiele ukrytych niepra- 
widłowo
ci warmii. Tak się nie 
stało, bo w naszym kraju wojsko 
i to co tam się dzieje, to temat ta- 
bu. 


wysłuchała: (tg) 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 


SILNIK 1,9 TDI, 0-503-612-492. 
CZARNULKA. M91-740-253. 
KATRIN.0-59/84-03-717. 
--- -- 
BYDŁO rzeźne kupię. 
Q-59/8 !1
't?3- 


(

 
.;

j,3i


 
t n; liczby podajemy ze PAP 
MultIlotek - 07.10 I 
21121313438S7 
31 41.... &11711 
82 18 18 7 7 
Numerek 
36 I 211 a 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY -MARECKA 
Man:in 
STEF ANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbłgnlew 
SUWALOWSKI 


igło
_
 ()lrio

 R.daktor necIlIlIJ IPOrtny: WYDAWCA: IeIAax (094) 347 3515113/12,347 mleszczania Biuro Ogloezeń. 
Andrzej Mielcarek (094) 347-35.00 Zbigniew Suwalowski (094) 347.35-20 Koncern Wydawniczy .FORUM' 35 11 Biuro Reklamy leI. (094) 347 Prenumeratę przyjmuJą oddziały IZBA WYDAWCOW 
ZeIt'PCl red. necIlIn... t....wy: Spób. z o. o. 35 10. 347 35 03I04/05/14,IeIJlax Ruchu SA, urzędy pocztowe I Ii- 
Anna Czemy-Marecka (059) 842-51-95 Stan1tlaw Ki8łb (094) 347-35-48 ' 75-004 Koszalin, ul. Micki8W1CZ8 24 (094) 347 35 06/07. stonosze. PRASY 
ADRES REDAlICJI: I.kretlrz fldlkcjl WYDAlIlE MAOAlYIIOWE: 'mea: 76.200 Slupsk. al. Sienkiewicza 20 
75-Q04 Koszalin, uł. MickiewICZa 24 Artur Mielcarek (094) 347.35.00 DRUII: 
Clm": (094) 347-35-00 Mariola Skolimowska (094) 347 .
5 Piotr KOOaIczyk (094) 347-35-54 DzIII preRII:II: -w godz. 8-16. Drukarnia GAZETY POMORSKIEJ Ai.
 
filetu: (094) 342-35-47 IIIERDWIIICY DZlnÓW: OAZETA WIIlTERIIECIE: Koszalin - (094) 347-35-56109 Biuro Ogłoszeń IeIJlax (059) 842 MEDIA lip. z o. o.. 
o .ko.lllllm.-ko_...cki: www.glos-pomorza.pl Slupek - (059) 842-51-47 66 08. Biuro Reklamy IeI.Jfax (059) 85-461 Bydgoszcz, 
ODDZln W UUPIIIU: Jolanta Slernpowska (094) 347-35-55 e-mail: redakcja(u glos-pomorza.pI REIlLAMA I OO
OIZEIIIA: 84117 43. 84032 51 LA. OIowiana 10. 
76-200 Slupsk. al. SienklertlCZ8 20 ...ł.cZlI.polltyCZIIf, ....1II1II1 otIaID.lr. 75-004 Koszain, uł_ MICI	
			

/17848-0003.djvu

			glos Pomorza Środa, 9 października 2002 r. 


a 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I Konflikt w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku 


. 


DZIECI DZIECIOM 
Uzbierają 
, 
gorę grosza 


a: I 
71, 
'ą- 
'n- 
,ie 
0- 
'a- 
,lu 
ie. 
to 
,m 
że 
ch 
ei 
)ni 
ne 


Ponad cztery miliony uczniów z 20 
tysięcy szkół rozpoczęło w ramach 
akcji "Góra grosza" corocznązbl6rkę 
bilonu dla najbiedniejszych rówleśnl- 


dziecka. 


la: 
ta- 
iW 
lie 

e- 
/ę- 
Ją. 
Id- 
w- 
1ie 

o- 
)0- 
tó- 
ię- 
leli 
wa 


(krab) 


lIie 
ra- 
er- 

Ie 
ich 
Vie 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Nabrali wody w usta 
SŁUPSK. Dwaj mętczy!ni, ra. 
nieni nożem w sobotę na stacji 
benzynowej, odmówIli skladania 
zeznań. Utrudni to policyjne śledz- 
two, bo bez Ich pomocy clętko I 
będzie ustalić sprawcę. 
(krab) 
PIJani rowerzyści 
POWIAT SŁUPSK. W ponie- 
działek policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej dwóch pijanych 
rowerzystów. 26-letni Łukasz l. I 
jadący ulicą Darłowską w Ustce w 
wydychanym powietrzu mial 1,98 
promila alkoholu. We W1ynkówku 
policjanci zatrzymali 45-letnlego 
Jerzego M., u którego alkomat wy- 
kazal 2 promile. h, 


iłej 
fir- 
lła- 
'ze 
to 
"lły 
la- 
'1ie . 
1a- 
1a- 
)ŚĆ 
by 
jej 
,by 
"e- 
in- 


<0- 

iał 
Idę 
'wił 
nie 
by 
'sło 
dla 
lVa- 
)W- 
go, 
vle- 
tro- 
'ole 
ira- 
nie 
sko 
'ta- 


(krab) 


Pirat komputerowy 
SŁUPSK. W mieszkaniu przy I 
ul. Mochnackiego policja znalazła I 
pirackie oprogramowanie kompu- 
terowa. 


(krab) 


Po rusztowaniu do celu 


SŁUPSK. Z soboty na niedzie- 
lę złodziej wspiąl się po rusztowa- 
niu remontowanego biurowca przy 
ul. Kowalskiej, wszedł przez uchy- 
lone okno na I piętrze i wyniósl 
sprzęt komputerowy wartości 18 
tys. zł. Policja prosi osoby mogące 
pomóc w ujęciu złodzieja o kon- 
takt, tel 997, 848-01-11. 


(tg) 


I 


(krab) 


Ukradł sieci 


LIPNICA. Rybakowi Józef C. w 
okresie od 5 do 8 patdziernika z 
jeziora Kamieniczno ukradziono 
sieci rybackie. Straty 600 zl. 


PAP' 
! 


Urządzał mieszkanie? 
REKOWO (gm. Bytów). W po- 
niedziałek nieznany sprawca wła- 
mał się do domku jednorodzinne- 
go Katarzyny S. Ukradł 9 grzejni- 
ków, lodówkę, wiertarkę i glazurę. 
Straty 4300 zl. 


.7 
81 


R E K L A M A 


i 
__J 


a Complex..o. 
AlltoryzowaDy o,.tQbutor 


/ \' 


- 
( 


/, 


)w 
sv 


,. 
SYMFONIA
 I 


! 
SY 


LI _ 33-3S leI. (094) 343 44 23 
15-212 KOSZALIN 
...............«.p h\1p1/www.complex-Q: pl 


. 


. 


..  


... 


1 


.- , 


\. 


Itracownlcy MZK L&ad/aJII 
Ię na 7mlany, ale nie na warunkach 7arLądu. 


W piątek wszystkie związki za- 
wodowe Miejskiego Zakładu Ko. 
munikacjl weszły w spór zbiorowy 
z zarządem spółki. - Nad nowym 
układem pracujemy Jui od marca 
tego roku I nie moiemy dojść do 
porozumienia - mówi Włodz/- 
mierz Smolak, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ Solidar- 
ność. - Problem W tym. ie według 
zarządu układ podpisany w 1996 
roku jui nie obowiązuje. a według 
naszych informacji stary układ 
obowiązuje do momentu podpIsa- 
nia nowe{}o. Zarzuca się nam. ie 
spór zbiorowy jest elementem 
kampanii przedwyborczej, ale to 
bzdury. Nam chodzi jedynie o 
przestrzeganie prawa. 
Związkowcy nie chcą działać 
na szkodę spółki i nie chcą straj- 
kować. Smolak przyznaje, te 
związki są skłonne do rezygnacji z 
trzynastych pensji, corocznych 
sortów mundurowych i ciepłych 
posiłków gwarantowanych im 
przez układ sprzed 6 lat. Nie chcą 
jednak pozbyć się dodatku stato- 
wego. - Możemy zawiesić jego 
coroczny wzrost na jakiś czas, ale 


pomysł o wlączenlu go w stawkę 
zaszeregowania uwaiam za nie- 
wlaściwy - twierdzi Smolak. 
Według prezesa zarządu MZK 
wszystko jest w porządku. "Spór 
zbiorowy ma wymu.sić na zarzą- 
dzie uznanie starego układu za 
obowiązujący' - czytamy w stano- 
wisku przesłanym przez prezesa 
MZK Jenuarego Senko. - "Pra- 
codawca nie ma bowiem wpływu 
na fakt obowiązywania czy te i 
nieobowiązywania układU'. Dyrek- 
cja MZK powołuje się na zapis Ko- 
deksu pracy, według którego 
układ zbiorowy wygasa po roku od 
przekształcenia zakładu w spółkę. 
- Układ moie wypowiedzieć 
kaida ze stron - mówi Roman 
Gledrolć, kierownik słupskiego 
oddziału PIP. - Jednak powinien 
obowiązywać do momentu stwo- 
rzenia nowego. W przypadku MZK 
badamy sprawę. do końca nie jest 
bowiem jasna. Dwa lata temu za- 
rząd Alki w Słupsku postąpił po- 
dobnie. Wówczas uznano, ie 
układ obowiązuje nadał, bo nowy 
nie został podpisany. 
W MZK pracuje ponad 300 


WYBORY 2002  


..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
-.. 
-.. 
-- 


.... 


"01. RAFAL SZAMO("I\.! 


osób. Zakład w marcu ub. roku zo- 
stał przekształcony w spółkę pra- 
wa handlowego. Przed przekształ- 
ceniem zapewniano pracowników, 
te nowy twór przejmie wszystkie 
zobowiązania, w tym zawierający 
przywileje układ zbiorowy pracy. 
Zarząd MZK zobowiązal się do 
podpisania nowego układu 15 
patdziernika. - Jeśli uda nam się 
do tego czasu zakończyć negocja- 
cje w sprawie wynagrodzeń, ter- 
min będzie dotrzymany - zapew- 
nia prezes Senko. 
PAWEł,ZGÓRSKI 


r 
MAJĄ UKŁAD 
I ZBIOROWY 


, 
W regionie słupskim układy 
zbiorowe pracy obowiązują w 
ponad 100 zakładach. 
Największe z nich to: FamaroI. 
SpÓłdzielnia Mieszkaniowa 
"Czyn", ZDZ w Słupsku, PKS 
Słupsk, Sezamor, Nestle. 
Kapena, PGK sp. zoo, wszystkie 
oddziały Banku Spółdzielczego. 


o jedną listę za dużo 


Andrzej Jastrzębski, sędzia komisarz 
wyborczy w Słupsku, skreślił wczoraj 
z rejestru komitetów wyborczych Ko- 
mitet Wyborczy Ruch Społeczny 
Przyszłość dla Smołdzlna. 


(ms) 


Powód: zarejestrowany na tej 
liście kandydat na radnego To- 
masz Pietrzak był jednocześnie 
zarejestrowany na radnego do 
Sejmiku Wojewódzkiego przez 
Komitet Wyborczy Konfederacji 
Ruchu Obrony Bezrobotnych RP. 
- Ordynacja dopuszcza reje- 
strację kandydata tylko na jednej 


łiście. Skreśliłem z wykazu listę ze 
Smoldzina, bo na niej pan Pie- 
trzak zostal zapisany p6iniej nii 
na liście do Sejmiku - wyjaśnia 
sędzia Jastrzębski. - Jeieli komi- 
tet wyborczy ze Smoldzina zaktu- 
alizuje łistę i wykreśli z niej pana 
Pietrzaka. to zarejestruję go na 
nowo. 
Pietrzak jest oburzony. - Chęć 
kandydowania zgłosiłem tylko ze 
Smołdzina. Do żadnego innego 
komitetu się nie zapisywałem - 
mówi. - Sędzia komisarz powinien 
wyjaśniĆ sytuację, a nie od razu 


skre
/ać calą listę. Jeśli tego me 
zrobi, będą uwaiał, że 
wiadomie 
dąży do usunięcia mnie z listy i 
pozbawienia praw wyborczych. 
Pietrzak przypuszcza, że jego re- 
jestracja na innej liście to świado 
my zabieg konkurencji politycznej. 
Zastanawia się, czy sprawy nie 
wyjaśniać w sądzie. 
Usunięcie Pietrzaka z listy nie I 
przeszkadza, aby wystartował w 
bezpośrednich wyborach na wójta 
Smołdzina, w których też chce 
uczestniczyć. 


(maz) 


Urząd Skarbowy w Człuchowie zach,ca 


Oddłużajcie się! 


(ms) 


Do wczoraj ani jedna firma z powiatu 
człuchowskłego nie zwróciła się do 
Urzędu Skarbowego o oddłuienle. 
Skarbowcy szacują, ie z "oddMe- 
nlowej" ustawy mogłoby skorzystać 
co najmniej 300 przedsiębiorców. 
Szturmu na Urząd Skarbowy, 
jak w przypadku PIT -ów lub za- 
świadczeń o dochodach. nikt się 
nie spodziewał. Oczekiwano jed- 
nak sporego zainteresowania. 
Niesłychanie rzadko państwo ma 
taki gest wobec swoich obywateli. 
Tymczasem do człuchowskiej 
skarbówki nie wpłynął ani jeden 
wniosek o restrukturyzację zadłu- 
żenia. Nawet nikt nie zatelefono- 
wał. 


Naczelnik I
ena Kaczyńska 
jest zdania, że podawane w nie- 
których mediach informacje mogły 
sugerować, że oddłużanie dotyczy 
wyłącznie dużych przedsiębiorstw 
zalegających dziesiątki tysięcy lub 
nawet miliony złotych, takich jak 
stocznie lub kopalnie. - Restruktu- 
ryzacją objęte są wszystkie pod- 
mioty gospodarcze: wielka fabryka 
i sklepik warzywny, gdzie wlaści- . 
ciel stanowi jednoosobową zało- 
gę. Nie ma także znaczenia kwota 
zobowiązania - mówi Kaczyńska. 
Pani naczelnik podejrzewa też 
inny powód braku reakcji na pro- 
pozycję ministra finansów. Przed- 
siębiorcyobawiają się, że proce- 
dura oddłużeniowa jest skompliko- 


wana. - Nie taki diabel straszny 
jak go malują. Jesteśmy przygoto- 
wani do udzielenia przedsiębior- 
com daleko idącej pomocy. Oczy- 
wiście nie będziemy za nich wypi- 
sywali wniosków i gromadzili 
dokumentów, ał
 jeśli będzie trze- 
ba, "poprowadzimy za rękę" aż do 
momentu złożenia dokumentów - 
deklaruje szefowa człuchowskie- 
go Urzędu. 
Z jej szacunków wynika, że z 
oddłużenia mogłoby tu skorzystać 
co najmniej 300 podmiotów go- 
spodarczych na łączną kwotę 
trzech milionów złotych. Jeśli jed- 
nak nie złotą wniosku do 15 listo- 
pada, stracą tę szansę. 
ROBERT MAŁO LEPSZY 


Nasz region str. 3 


KONKURS "RANDKA Z FABI . " 


Kolejni zwycłęzcy cieszą się z nagr6d zdobytych w naszej zabawie. 


Elżbieta 
Sobiecka 


z Ustki 


, 
Wygra/a żelazko. 
. - "Głos Pomorza. 
kupuję codzien- 
nie, czytam 
i gram. Pierwszy 
raz udało mi się coś wygrać. Cieszę 
się bardzo, bo mam stare żelazko 
i dawno już myślalam o wymianie go 
na nowocześniejsze. Może to zapo- 
wiedi dalszych wygranych? - zasta- 
nawiała się laureatka. 


Tomasz 
Drewla 


z 
Polanowa 


Przyjechal 
z żoną 
I i malym Oliwierem. Zg/osili się po 
nagrodę zdobytą przez babcię pana 
Tomasza Annę Szewczyk. Wyloso- 
wali komplet /azienkowy. - Babcia 
ciągle gra i zdarza się jej czasami 
coś wygrać. Bardzo przeżywa swoje 
sukcesy. Jestem pewny, że ta na- 
groda bardzo ją ucieszy - przekona- 
ny był pan Tomasz. 


. 


Alicja 
Szalawska 


Chcą stażowego 
Związki zawodowe w MZK twierdzą, że stary układ zbiorowy pracy 
ków I tworzenie rodzinnych domów . .. 
dalej obowiązuJe, a zarząd firmy uważa, że wygasł już w marcu. 
Zbiórkę jut po raz trzeciorga- I Strony są zgodne jedynie co do tego, że nowy układ musi powstać. 
nizuje Towarzystwo "Nasz dom". J " 1\ 
Będą ją prowadziły samorządy . 
szkolne pod opieką nauczycieli. 
Młodziet w skarbonkach gromadzi 
monety od 1 do 50 groszy. 
Wszystkie trafią do Krakowa, i 
gdzie 9 listopada na Rynku Stare- I 
go Miasta odbędzie się wielki finał 
akcji. 
Dyrektorzy podstawówek I gim- 
nazjów w Słupsku zapewniają, te 
Jut w piątek, a najdalej w ponie- 
działek zostaną wystawione w 
szkołach skarbonki, do których 
młodzież będzie mogła wrzucać 
drobny bilon. W dwóch poprzed- 
nich edycjach akcji zebrano ok. 
300 ton monet o wartości dwóch 
mln zł. Towarzystwo "Nasz dom" 
liczy, te podczas tegorocznej akcji 
zbierze 200 ton monet, czyli 1,5 
mln zł. Patronat nad akcją "Góra 
grosza" objęło Ministerstwo Edu- 
kacji Narodowej i Sportu. 


z Mścic 


Gra razem z ma- 
: mą. Wylosowa/a 
frytkownicę i po- 
wiedziała: - To 
świetna nagroda. 
Wszyscy lubimy frytki. Laureatka 
jest uczennicą Technikum Handlo- 
wego, w czasie wolnym chętnie słu- 
cha muzyki, interesuje się koszy- 
kówką. wcześniej grała w szkolnym 
zespole. Dodała, że nagroda jest 
zachętą do dalszej zabawy. 


Alina 
.....
 
ze Słupska 


Długo wyliczala 
nagrody wcze- 
śniej wygrane 
w naszych kon- 
kursach. Dorobek jest całkiem po- 
kaźny. Tym razem wygrała mikser. 
Zapewnia, że każda nagroda daje 
jej wiele radości. Zachęcona sukce- 
sem zapewnia/a, że grała będzie 
nadal. 


Przypominamy, że wybierając się po nagrodę należy zabrać ze sobą kartę "wy- 
grywającą", komplet kuponów wydrukowanych do dnia odbioru wygranej i dowód 
osobisty. (t
, krab, borg) 


Poseł nie przeprosił 


Radny poszedł do sądu 


Pod koniec listopada w słupskim Są- 
dzie Okręgowym rozpocznie się 
sprawa o ochronę dóbr osobistych. 
Radny Leszek Orkisz twierdzi, ie ob- 
raził go poseł SLD Jan Sleńko. 


W lipcu na łamach "Dziennika 
Ba/tyckiego" ukazała się wypo- 
wied!: ,,- Są tacy ludzie, którym 
wszystko jedno, jaką partię repre- 
zentują. To tacy ludzie do wynaję- 
cia - mówi posef Sieńko o Leszku 
Orkiszu" ("OB" z 9 lipca 2002). Za 
to stwierdzenie radny domagał się 
od posła przeprosin w gazecie. Po- 
sef pytany wówczas przez nas, czy 
przeprosi radnego stwierdził, że nie 


przypomina sobie, by w jakiejkol- 
wiek wypowiedzi podawał nazwi- 
ska, ale skoro radnemu tak na tym 
zależy, to może go przeprosić. 
- Termin, który wyznaczyłem 
na przeprosiny, dawno minął - 
mówi Orkisz. - Dlatego zgodnie z 
obietnicą złożyłem do sądu pozew 
o ochronę dóbr osobistych. Jeśli 
nie udalo się załatwić sprawy z 
panem posłem inaczej, niech roz- 
strzygnie to sąd. 
- Ta sprawa mnie nie interesu- 
je, to wszystko co mam do powie- 
dzenia - powiedział nam wczoraj 
przez telefon posef Sieńko. 


Barbarzyńca z taśmą 


(pjz) 


Zabija gołębie 


Do naszej słupskiej redakcji pracow- 
nice Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko- 
munalnej przyniosły gołębia szczelnie 
oklejonego taśmą Izolacyjną. 


Ktoś go złapał, okleił i zostawi/ 
w klombie. Bez pomocy by nie 
przetył. - Na dole leżą jeszcze 
trzy sklejone tak samo, ten jeden 
tylko przeiył. Przyniosłyśmy go, 
żeby pokazać, jak ludzie zdziczeli 
- mówiły kobiety. 
Gołąb by/ unieruchomiony na 
tyle skutecznie, te próba uwolnie- 
nia go przez nas zakończyła się 
wyrwaniem piór. Ptaka z redakcji 
zabrali pracownicy schroniska dla 
zwierząt. - Powoli nożyczkami bę- 
dziemy odcinać taśmę. Jeśli ptak 
będzie w dobrej formie. wróci za- 
raz na wolność - zapewnił pra- 
cownik schroniska. 
PAWEŁ ZGÓRSKI 


Fot. SLA WOMIR ABICKI 
Pracownice PGK uratowały gołę- 
bia uwięzionego w klombie przy 
al. Sienkiewicza w Słupsku. 


Szansa dla młodych bezrobotnych 


Pieniądze na pracę 


Prawie 1,5 mln zł ma otrzymać z 
Gdańska Powiatowy Urząd Pracy w 
Słupsku na kontynuację programu 
"Pierwsza praca" I Innych. 
Pieniądze będą wykorzystywa- 
ne do kwietnia. - Przede wszyst- 
kim na organizowanie pracy dla 
absolwentów szkół ponadgimna- 
zjalnych. ale chcemy też kontynu- 
ować nasze programy ogranicza- 
nia bezrobocia na terenach wiej- 
skich i w miasteczkach do 7 
tysięcy mieszkańców - deklaruje 
Janusz Chałublńskl, kierownik 
PUP w Słupsku. - Zamierzamy 
rozszerzyć program robót publicz- 


nych. Gminy otrzymają pieniądze 
na utworzenie w ich ramach po 10 
miejsc pracy dla bezrobotnych. 
W Słupsk
 i powiecie słupskim 
bezrobocie wciąż rOŚnie. W sto- 
sunku do sierpnia - o 11 osób. 
Ogółem we wrzeŚniu w PUP było 
zarejestrowanych 23 tys. 972 oso- 
by. 612 osób to absolwenci. 3898 
osób korzysta ze świadczeń 
przedemerytalnych. Na nowo za- 
rejestrowało się 1541 osób, a wy- 
rejestrowało 1530 osób. 934 zna- 
lazły pracę. Tylko niespełna 30 
procent bezrobotnych w powiecie 
ma jeszcze prawo do zasiłku. 
(maz)
		

/17848-0004.djvu

			str. 4 Kra. 


WOJSKO 


Dziewczyna 
z Bundeswehry 


Prokuratura Wojskowa we Wrocła- 
wiu zarzucIla tołnlerzowl slutby nad- 
terminowej ze Świętoszowa (Dolno- 
śląskie) zgwałcenie starszej szere- 
gowej Bundeswehry. 


- Do zdarzenia doszło w ubie- 
głym tygodniu w Śwł
toszowle. 
Kobieta nie odniosła powalnIej- 
szych obra1611 I wr6clła do Nie- 
miec
 Ze wzg/
du na dobro 
śledztwa nie mog
 podał szcze- 
g6ł6w tego Incydentu - powie- 
dział wczoraj ppłk Longin Kulik 
z prokuratury wojskowej we Wro- 
cławiu. Kobieta przebywała 
w świętoszowsklej 10 Brygadzie 
Kawalerii Pancernej, która oetat- 
nlo otrzymała od Niemców no- 
woczesne czołgi typu "Leopard. 
Grupa kilkudziesięciu niemiec- 
kich tolnierzy przebywa co pe- 
wien czaa w $wlętoszowle od 
trzech lat, od kiedy datuje się 
wsp6lpraca tych jednostek. Poi- 
ska brygada współpracuje z dy- 
wizją pancerną z Duesseldorfu 
w ramach sil szybkiego reago- 
wania NATO I podlega tej nie- 
mieckiej dywizji. 


(PAP) 


TELEFONY 
Kaucja odstrasza 


Sprawdzanie wlarygodnoścł klientów 
okazało się strzałem w dziesiątkę - 
twierdzą operatorzy telefonii komór- 
kowej. 


Minął rok od wprowadzenia 
w ;tycie przez trzech operatorów 
komórkowych: Polskiej Telefonii 
Cyfrowej, Polkomtela i Polskiej 
Telefonii KomÓrkowej Centertel 
procedury weryfikacji klientów. 
Wobec nie płacenia rachunków 
za telefon I wyłudzeń aparatów 
telefonicznych operatorzy zdecy- 
dowali, te katdy klient, który 
chce kupić telefon w promocji 
musi być sprawdzony. czy nie za- 
lega z opłatami u Innych operato- 
rÓW. W przypadku odmowy wpła- 
ca wysoką kaucję (760 zł). Po ro- 
ku operatorzy twierdzą, te to 
rozwiązanie okazalo się niezwy- 
kle skuteczną metodą odstrasze- ł 
nia nieuczciwych klientów. 
W praktyce wszyscy nowi 
klienci decydują się na poddanie 
procedurze weryfikacyjnej. Jedy- 
nie 500 oSÓb u wszystkich oRera- 
torów zdecydowało się wpłacić 
kaucję zamiast poddać się wery- 
fikacji. W ciągu 12 miesięcy ope- 
ratorzy odrzucili ponad 60 tysię- 
cy klientów. - Nowe regulacje od- 
straszają tyłko wyłudzających 
nasze usługl-,osoby nieuczciwe, 
które z załolenia nie zamierzają 
regulował ladnych płatności - 
mówi Jacek KalInowaki, rzecz- 
nik PTK Centertel, operatora sie- 
ci Idea. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pł 


POLITYKA. Ukrainie nie są potrzebne nasze rady 


To polski mebel... 


Prezydent Ałeksander Kwaśniewski 
uwata, te Połska powinna być 
ostrotna w proponowanłu rozmów 
.okrągłego stołu. Innym państwom, 
dla rozwiązania Ich wewnętrznych 
problemów. 


Premier Leszek Miller, oceniając 
w ubiegłym tygodniu sytuację na 
Ukrainie, zaproponował zorgamzo- 
wanie w Warszawie spotkania, na 
kt6re zaproszeni zostaliby zar6wno 
przedstawiciele władz ukraińskich, 
jak i ukraińskiej opozycji - co dzienni- 
karze nazwali .okrągłym stołem.. 
Kwaśmewski pytany o tę propozycję 
powiedział wczoraj: .Okrągły st61 ko- 
jarzy się z wydarzeniami w Polsce 
i jest w jakimŚ sensie naszym pol- 
skim meblem.. .Powinniśmy być 
ostrot", w proponowaniu tego roz- 
wiązania innym państwom, specyfika 
katdej sytuacji jest nieco r6tna. - 
podkreślił prezydenł. Zaznaczył, te 
.dialog jest lepszy od przemocy, a 
consensus lepszy od walki.. 


Nie mieszać przypadków 
.Siły odpowiedzialne za losy pań- 
stwa powinny szukać porozumienia, a 
nie prowadzić ze sobą wyniszczający 
sp6r" - ocenił Kwaśniewski. Jego zda- 
niem, forma porozumienia, to kwestia 
bardzo specyficzna. 
.Chcę zwr6cić uwagę, aby nie 
mieszać przypadku Polski sprzed lat 
z dzisiejszym przypadkiem Ukrainy" - 
pOWIedział prezydent. Dodał, te PoI- 
ska przechodziła z braku demokracji 
do demokracji. .0 Ukrainie motemy 
m6wić dziś wszystko, tylko nie to, te 
tam nie ma instytucji demokratycz- 
nych, motemy m6wić o słabościach 
demokracji, o braku dialogu. - oceni\. 
Prezydent z wyboru 
Kwaśniewski powiedzia', te pre- 
zydent Ukrainy Leonid Kuczma .nie 
jest w sytuacji cZlowieka, kt6ry pelni 
to stanowisko nie dysponując man- 
datem pochodzącym z wybor6w de- 
mokratycznych.. .Dziś, jeteli coś pro- 


Hurtownia w ogniu 


ponujemy Ukrainie, to wzmacnianie I 
instytucji demokratycznych i rozpo- 
częcie szerszego dialogu polityczne- 
go niż do tej pory, a nie zaczynanie 
wszystkiego od samego początku, 
jak to bylo w Polsce w 1989 r. Polska 
wychodziła z 50 lat realnego socjali- 
zmu; Ukraina buduje swoją demokra- 
cję po 70 latach komunizmu i stalini- 
zmu. - zaznaczył. 
Kuczma: to próba Ingerenc)1 
.To przypomina pr6bę ingerencji 
w wewnętrzne sprawy Ukrainy" . tak 
Leonid Kuczma ocenił wczoraj w Kijo- " 
wie zaproszenie do przyjazdu do War- 
szawy w celu przedyskutowania we- 
wnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukra- 
iny. .Sami damy sobie radę, niech I 
nam nie przeszkadzają, gdy t nie uwa- 
tamy, te Jest to forma pomocy" - po- 
wiedzlal Kuczma na spotkaniu 
z dziennikarzami z okazji otwarcia 
centrum prasowego w administracji 
prezydenta kraju. 


(PAP) .-. 
I 
, 
, 
-ł 

 
l , 

r ... li 
. I 
-. 
,- 

 .. , 
... "., 
./ .. 
........ 


Fol. PAP 
S trażacy opanowali wczoraj nad ranem pożar hurtowni odzieży używanej w G6rkach Szczukowsklch koło Kielc. 
W gaszeniu uczestnlczy'o ponad 30 jednostek strażackich. Spłonęły cztery hale z odzieżą. Pożar wybuchł przed 
godz. 2 w nocy I błyskawicznie rozprzestrzenił się na cztery hale o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadrato- 
wych, kt6re uległy doszczętnemu spalenIu. Strażacy uratowali pięć sąsiednich budynkÓw. Nie wiadomo, co było przy- 
czyną pożaru. 


_A. 


. 
WOJSKO. Pułkownik Chwastek w ogniu prokuratur 


- 


, Minister wyłączył się 


BIESZCZADY 
Spadł ,. 
pierwszy smeg 


Około trzech centymetrów śniegu 
spadło w nocy z poniedziałku na 
wtorek na Połoninie Wetllńsklej 
w Bieszczadach. Od wczoraj rano 
śnieg prószy takte w Ustrzykach 
Górnych - poinformowała dyturna 
GOPR w Sanoku. 


Pierwszy w tym sezonie śnieg 
w wytszych partiach gór utrzy- 
muje się dzięki minusowym tem- 
peraturom, natomiast na nitej po- 
łotonych terenach tylko nie- 
znacznie bieli trawę - powiedział 
dytumy z ustrzyckiego GOPR-u. 
W opinii ratowników górskich, 
opad śniegu na .początku paf- 
dziemika nie jest zjawiskiem za. 
skakującym i rzadkim. Bywało 
jut, te śnieg sypał we wrześniu. 
Wysoko w górach widoczność 
jest słaba, sięgająca 10 metr6w. 
W Wetlinie panują takte bardzo 
trudne warunki turystyczne. Na 
piesze wędrówki motna nato- 
miast wybrać się do Cisnej i Woli 
Miechowej. 
W poniedziałek pierwszy śnieg 
spadł w Zakopanem i Tatrach. 
(PAP) 


(bel) 


Minister obrony narodowej oraz se- . 
kretarz stanu w MON wyłączyli się 
z prowadzenia postępowania dyscy- 
plinarnego wobec płk. Ryszarda 
Chwastka, więc prowadzi je Prokura- 
tura Garnizonowa w Bydgoszczy. 


Dlaczego zwierzchnicy płk 
Chwastka nie chcieli zająć się jego 
ukaraniem dyscyplinarnym? Tego 
płk. Wojciech Kowalczyk, szef woj- 
skowej prokuratury nie ujawnił. Do- 
wIedzieliśmy się tylko, te sprawa 
płk. Chwastka, jeteli zostanie on 


uznany obwinionym, mote zakoń- 
czyć się wnioskiem o ukaranie. 
O winie rozstrzygnie wtedy Sąd 
Gamizonowy w mieście, w kt6rym 
słu;tył- Szczecinie. Temida wojsko- 
wa mote udzielić mu upomnienia 
bądf nagany, obcią;tyć karą pie- 
niętną, przesunąć na nitsze stano- 
wIsko, a nawet usunąć ze słutby. 
Jak informowaliśmy wczoraj - 
byłego dowódcę szczecińskiej 12. 
Dywizji Zmechanizowanej czeka 
proces kamy za odmowę wykona- 
nia rozkazu zwierzchnika. Akt 


oskartenia kilka dni temu trafił do 
Wojskowego Sądu Okręgowego 
w Poznaniu. Według prokuratury - 
płk Chwastek odm6wił odwolania 
zwolanej przez siebie konferencji 
prasowej, na kt6rej wypowiedział 
posłuszeństwo ministrowi obrony 
narodowej, zarzucając mu m.in. ła- 
manie prawa. I to prawdopodobnie 
spowodowalo, te minister oraz se- 
kretarz stanu MON wyłączyli się 
z prowadzenia wobec płk. Chwast- 
ka postępowania dyscyplinamego. 
(ale) 


ZAKRZEWO. Przejechał kolegę i uciekł... 


. 


'Tragiczna libacja 


Wczoraj policjanci z Aleksandrowa 
Kujawskiego zatrzymali mętczyznę, 
podejrzanego o spowodowanie po 
płjanemu wypadku drogowego, 
w którym zginął człowiek. 


W poniedziałkowy wieczór, 
okolo godz. 22.30, policjanci 
z KPP w Aleksandrowie Kujaw- 
skim zostali powiadomieni o zna- 
lezieniu na drodze gruntowej na 
terenie gminy Zakrzewo zwlok 50- 
letniego mieszkańca tej gminy. 
Jak ustalono, został on potrącony 


przez samochód, kt6ry oddalił się 
z miejsca wypadku. Wczoraj okolo 
godz. 2.00 policjanci zatrzymali 
48-letniego Zdzisława N. Jest on 
właścicielem fiata 125p z widocz- 
nymi uszkodzeniami karoserii: 
W chwili zatrzymania mętczyzna 
by' pijany. 
Z wstępnych ustaleń wynika, 
te to właśnie on potrącił śmiertel- 
nie swojego znajomego, z którym 
wcześniej spotywał alkohol. 
W trakcie libacji Zdzisław N. poje- 
chał swoim samochodem do skle- 


pu, po kolejną porcję alkoholu. 
Wracając potrącił śmiertelnie swo- 
jego kolegę, który w tym czasie 
wracał jut do domu. 
Z informacji uzyskanych przez 
.Pomorską. od komendanta Fran- 
ciszka Eluszkłewlcza z aleksan- 
drowskiej komendy wynika, te po- 
dejrzanego osadzono w policyjnej 
izbie zatrzymań. Gdy wytrzefwie- 
je, zostanie przesłuchany i wtedy 
podjęte zostaną decyzje co do je- 
go dalszych losÓW. 


(bas) 


Środa, 9 października 2002 r. głos Pomorza 


24 GODZINY 


I 


" 


. 
. 


Fol. PAP 


Prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski I Chile 
Ricardo Lagos Escobar wyrazili niezadowolenie z niewysokiego 
poziomu wsp6Ipracy gospodarczej między obydwoma krajami. 
Prezydent Kwaśniewski doda', te obaj prezydenci postanowili powołać 
dwustronną grupę roboczą, po trzy osoby z katdej strony, która 
w ciągu trzech miesięcy ma się zastanowić co zrobić, aby zwiększyć 
wsp61pracę gospodarczą. Na zdjęciu: obaj prezydenci lich małżonki w 
czasie uroczystego powitania przed spotkaniem w Pałacu 
Prezydenckim. 
Nletrzer.ego kierowe, autobu.u, kt6ry miał zawlefć 
wycieczkę młodzle;ty gimnazjalnej do Zwardonla, zatrzymali wczoraj 
policjanci w Sędzinie (Śląskie) - poinformował zespól prasowy 
Śląskiej policjI. Badanie wykazalo, te 43-letnl kierowca miał 0,6 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. .Pollcję wezwali rodzice, 
by sprawdzić stan autokaru. Kierowca odmÓWi' złotenla WYJaśnień. 
Dzieci pojechały na wycieczkę z Innym kierowcą. - powiedział Adam 
Jachlmczak z zespolu prasowego. 
NaJwyisu 1_ Kontroli złoiyła wczo...) w sądzie w Lubinie 
wniosek o ukaranie prezesa KGHM Polska Miedf SA Stanisława 
Speczlka. We wniosku o ukaranie prezesa KGHM, NIK zarzuca mu 
odmowę zgody na przeprowadzenie kontroli w kombinacie. Wniosek do 
wydziału grodzkiego Sądu Rejonowego w Lubinie (tam bowiem swoją 
s1edz1bę ma zarząd KGHM), podpisa' dyrektor Departamentu 
Gospodar1	
			

/17848-0005.djvu

			. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


I 
, 


. 
'j 


. 


I 


glos Pomorza Środa, 9 października 2002 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


BLISKI WSCHÓD 


Szaron 
ubolewa 


I 


Premier Izraela wyraził ubolewanie z 
powodu cywilnych ofiar poniedziałko- 
wej Izraelskiej operacji wojskowej w 
Strefie Gazy, zapowiadając jednak, It 
pOdobne działania będą "w razie po- 
trzeby" podejmowane przez armię. 


Co najmniej 12 Palestyńczyków zo- 
stalo zabitych w nocy z niedzieli na po- 
niedzialek przez izraelską armię w Stre. 
fie Gazy w al-Amal i Chan Junis. Wśród 
zabitych bylo palestyńskie dziecko. Ucz. 
ba rannych miala sięgać stu osób.lzrael- 
czycy atakowali m.in. palestyński szpi- 
tal. Była to największa akCja Izraelskiej 
armii skierowana przeciw palestyńskim 
C}'WIlom od czerwca. Szaron przedstaw
 
cele akcji w czasie wtorkowego spotka- 
ma z prezydentem Izraela Mosze Kaca- 
wem. Uznał, It operaCja była "sukce- 
sem" , gdy t doprowadziła do likwidacji 
k0m6r1	
			

/17848-0006.djvu

			str. 6 


Gospodarka 


www.glos-pomorza.pl 
rt:d	
			

/17848-0007.djvu

			glos Pomorza Środa, 9 października 2002 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Z REDAKCYJNEGO DY URU 


Porady sIr 7 


Oddłużanie przedsiębiorców 


Wczoraj na Państwa pytania dotyczące ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców odpowiadały 
Ewa Regulska, zastępca naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie i Halina Świerkowska, kierownik referatu orzeczeń 
pOdatkowych w koszalińskiej izbie skarbowej.  


- W 2000 roku nie zapłaciłem po- 
datku VAT. Czy w związku z tym 
mogę Ilczyf na oddłużenie? 
- Tak. Ustawa przewiduje, że 
restrukturyzacji podlegają zaleglo- 
ści znane na dzień 30 czerwca 
2002 roku. Należy teraz najpót- 
niej do 15 listopada tego roku zło- 
żyć wniosek o oddłużenie do wła- 
ściwego, ze wzg)ędu na siedzibę, 
urzędu. Jeżeli będą to zaległości 
podatkowe, to do urzędu skarbo- 
wego, a jeżeli zaległe składki 
na ubezpieczenia społeczne - to 
do ZUS-u. Mały przedsiębiorca 
do wniosku musi dołączyć również 
krótką informację o sytuacji przed- 
siębiorstwa. 
- Mam zaległości wobec unędu 
Ikarbowego, co do których toczy 
Ilę POltępowanle Iporne. Czy 
w takleJlytuacJI mogę lkorzystaf 
z restrukturyzacJI? 
- Jeżeli postępowanie rozpo- 
częło się przed 30 czerwca tego 
roku, to także można skorzystać 
z oddłużenia. Należy tylko 
we wniosku zaznaczyć, że oddłu- 
żenie ma dotyczyć zaległości 
spornych. Wtedy urząd zawiesi 
postępowanie o restrukturyzacji 
do momentu rozstrzygnięcia sporu 
o należności. Istnieje możliwość 
wycofania się ze sporu i zaległe 
kwoty od razu poddać restruktury- 
zaCji. 
- Jeżeli mam zaległoścI wobec kil- 
ku unędów, to czy mogę złożyf 
wnIosek o oddłużenIe do każdego 
z nIch, czy tylko do Jednego? Co 
z odletkaml? 
- Wniosek można złożyć 
do każdego urzędu restruktury- 
zacyjnego (urząd skarbowy, 
ZUS), wobec którego ma się za- 
ległości. Do wniosku o oddłuże- 
nie można też dołączyć informa- 
cję o zaległych odsetkach. po- 
nieważ one także mogą zostać 
umorzone. Nie musimy przy tym 
pamiętać, dokładnej wysokości 


R--E lK L A M A 


tych odsetek, bowiem urząd poli- 
czy je za nas - trzeba podać tyl- 
ko kwotę głównej zaległości i za- 
znaczyć, że wniosek dotyczy 
również odsetek od tej zaległo- 
ści 
- Gdzie mogę znaleźć InformacJe 
o reltrukturyzacJI I wzory wnło- 
Ików? 
- Pelną informację można zna- 
letć na stronie Ministerstwa Fi- 
nansów, pod adresem www.mof- 
net.gov.pl. Wzory wniosków są 
wywieszone dodatkowo w urzę- 
dach skarbowych i oddziałach 
ZUS-u. 
- Czy z restrukturyzacją wiążą lłę 
dodatkowe opłaty? 
- Każdy mały przedsiębiorca, 
co do którego rozpoczęło się po- 
stępowanie oddłużeniowe będzie 


musiał zapłacić 15 procent kwoty, 
która podlega oddłużeniu. Od za- 
ległych odsetek nie pobiera się 
opłaty. Dodatkowo za złożenie 
wniosku zapłacimy 5 złotych, 
i po 50 groszy za każdy załącznik 
z tytułu opłaty skarbowej . 
- Czy oddłużenie dotyczy r6wnłeż 
załegłege podatku od nłerucho- 
mości wykorzystywaneJ w dzlałał- 
noścl golpodarczeJ? 
- Tak. Jednak decyzję o tym 
podejmują gminy specjalną 
uchwałą, ponieważ podatek 
od nieruchomości zaliczany jest 
do dochodów budżetowych 
gmin. Zatem najlepiej jest dowie- 
dzieć się w swoim urzędzie gmi- 
ny, czy taka uchwała została już 
podjęta. Gminy mają na to czas 
do końca patdziernika. Podobna 


. 


- . 'OS '0\1\ I 


- 


. 


\ 


. 
. 


 

'..: 
'- 


.. 


....  


"-./ "'- 


Fot. WIf:ŃCZVSł.AW SPORł:CKI 
Podcl.a
 wC7oraj
Ie
o dyi.uru Ewa Re
ul
ka (na Idjęciu L lewej) i Hali- 
na Świerkow
ka nie mialy chwili wytchnienia - telefony dlwonily be7 
przerwy. 


ZAWIADOMIENIE 
Zarzłldu Gminy Czarna Dłlbr6wka 
o terminie wyłożenia do publlcznelo w&1ądu prnJektu zmiany 
mlejlcowelo planu zalolpodarowanla przeltrzennelo 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospo- 
darowaniu przestrzennym (tekst Jednolity Dz. U. nr 15, poz. 139 z pó:t- 
nlejszymi zmianami) zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Jasień dla tere- 
nu zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Otnoga (dz. 85/18) I progno- 
za, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone 
do publicznego wglądu w dniach od 18 X do 7 XI 2002 roku w siedzi- 
bie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce - pOkóJ nr "21 w godz. 8 do 14. 
Zgodnie z art. 23 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję- 
te w projekcie zmiany planu może wnieść protest. 
Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego Interes prawny lub upraw- 
nienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu może wnieść zarzut. 
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu 
Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni po up/ywlt! okresu wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu. 


'" 

 
to> 


Za ZarzlId 
PrzewodnlczlIcy Zarzlldu 
Wojciech Gralak  Pomorski Przemysł Mięsny 
71/1111 "AG ROS-KOSZALIN" S.A. 


Informuje Szanownych Klientów o otwarciu 
nowego Sklepu Firmowego I hurtowni mięsa 
I wyrobów wędliniarskich w Słupsku 
przy ulicy Ziemowita 1a. 


Godziny pracy Sklepu Firmowego: Godziny pracy hurtowni: 
Pon-pt 9.00-17.00 Pon-50b 6.00-16.00 
Sobota 8.00-14.00 


. 


Serdec2rie zapraszamy od dnia 10 P8
 ka 2002. 
Życzymy udanych zakupów 


- 
4.8 


KIEROWNIK GMINNEGO 
CENTRUM KULTURY 
W CEWICACH 


 cdIlD> =iklIJIJcdISlIJI)DSI .1T1i 
IJI)SI 
SIIJWDDtN?lCDlli!llftl 'ifI 
Im6iKdIlfIIIJikll!II (i

 'ifI @1I'if1bSl 
ogłasza przetarg ofertowy 
..SIII'ZIIId sa...... '.. PfIIII Z.. r. 
.-i ..1...zt. 


Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny i sposobu zapła- 
ty oraz z dopiskiem na kopercie - Przetarg V U 41/02 - należy skła- 
dać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sekcji Układów i Upadłości 
przy ul. Grottgera 4 w Koszalinie do dnia 28 X 2002 r. Otwarcie 
ofert nastąpi 29 X 2002 r. o godz. 9 w biurze syndyka przy ul. Boha- 
terów Warszawy 22/1 w Koszalinie. Zakończenie przetargu może 
nastąpić bez wyboru oferty i bez podania przyczyn. 
Wszelkie łnformacJe pod numerem telefonu 0604 344 708. 


. Komornik Sądowy Rewiru II 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie (tet./fax 342 61 43) 
ogłasza 

: 
dnia 13 listopada 2002 r. o godz. 13 w budynku Sądu Okręgowego 
w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 7 w saD nr 11 odbędzie się 
PIERWSZA LICYTAC.JA 


lokalu mIeSZkalnego należącego do; 


BAł.TYCKA WYŻSZA SZKOU HUMANISTYCZNA 


stanowiącego: lokal nr 6, mieszkalny Oeden pokój, kuchnia, 
łazienka, i przedpokój) oraz udział do pozostałych części 
budynku w 1/9 części polożanego: 
Koszalin, ul. Ks. Anastazji 6 (Zawiszy Czarnego 3-7), 
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr KW 18478. 
Suma oszaoowania wynosi 53.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 314 sumy 
oszacowania i wynosi 40.350,00 zł. 
licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zIożyć rękojmię w wysokośd 
1/10 sumy oszacowania, ij. 5.380,00 zł w gotówce lub książeczce oszc:zędnościcf. 


.
		

/17848-0008.djvu

			slr. 8 Sport 


BIEGI 
Wokół dworku 
Wybickiego 


29 wrześnIa w Będomlnle odbył się 
XX Bieg Mazurka przy Muzeum Hym- 
nu Narodowego. 


W zawodach uczestniczyła 
młodzież gimnazjalna oraz ponad- 
gimnazjalna. Jej występ należy 
ocenić pozytywnie. Zespołowo 
gimnazjaliści z Bytowa zajęli III 
miejsce. I miejsce zdobyła 'mlo- 
dzież z Gimnazjum nr 1 w Koście- 
rzynie. W kategorii zespołowej 
wśród szkól ponadgimnazjalnych I 
miejsce zdobył Zespól Szkól Eko- 
nomiczno - Rolniczych w Bytowie. 
Oprócz zawodów zesp%wych 
odbyły się też biegi indywidualne. 
Wśród 96 gimnazjalistek w bie- 
gu na 1500 m zawodniczki Olimpii 
Bytów wywalczyły kolejno miej- 
sca: 6. Joanne Kł,czyńalul, 29. 
Kamil. KI,czyńak.. 34. Ann. 
O.ńak.. W biegu na 2500 m 
wśród gimnazjalistów zawodnicy z 
Olimpii Bytów zdobyli miejsca: 4. 
AndrzeJ Wolaki. 6. Oar8kl MI
 
.aw. 
Wśród juniorek na 2500 m 2. 
miejsce wywalczyla Ew"lne Dol- 
ne z ZSER w Bytowie. Natomiast 
wśród juniorów w biegu na 5000 
m 2. miejsce zdobył Paweł 
Orzonlul z LO Bytów. 8. miejsce 
Rolbleckl Mich" również z LO 
Bytów (wszyscy z Olimpii). 


PILKA NOŻNA 
Przebudzienie 
Kaszubii 


W StudzIenicach pIłkarze Kaszubll 
nareszcie przebudzili się w rundzie 
JesIennej sezonu 2002/2003 I po 
raz drugi z rzędu na własnym boisku 
zanotowali zwycięstwo. Tym razem 
było to skromne 1:0 (1:0) z Czarny- 
mi Czarne. 


. KASZUBIA-CZARNI 
1:0 1:0 


BRAMKA: 1.0 - Bogdan Wolski (3'). 
KAIlUBIA: T. Dacz - R. Duda, M. 
Szultk, K. Marcholewski. Krzysztof Wol- 
ski - Artur Koblella, Wllold Kobiella. S. 
Lrszewski (70 - D. Ulwlński) - J. Sie- 
prawskI. Bogdan Wolski (86 - H. Dar- 
gasI. Sł. KIrdzik (80 - W. Trzebiatow- 
ski) 
CZARN: R. Kosek -I: Krawczuk. J. 
Szwalek. R. Rolniczak. R. Śliwiński - 
A. BartkOWIak. M. Miklis (46 - M. Petry- 
szyn), K. Stanios - G. Kraśka. P. Ko- 
tys. P. Hatała (72 - M. Szulc). 
tót.TE KARTKI: SIeprawski, Marcho- 
lewski, KirdzIk i K. Wolski (wszyscy Ka- 
szubla) oraz Kotys, Stanios, RolnICzak I 
Halała (wszyscy Czarm). 
SĘDZIOWAŁ: Jarosław Grycklewicz 
(Bytów). 


Niedzielny mecz piłkarski w ra- 
mach slupskiej klasy okręgoweJ 
odbył się na śliskiej murawie, 
fragmentami w deszczu. Goście 
zdobyli nawet bramkę w 2. minu- 
cie. ale sędzia jej nie uznał i od- 
gwizdał spalonego. Kaszubia na- 
tychmiast przeprowadziła udaną 
akcję. W 3. minucie najlepszy 
snajper Bogdan Wolaki z bliskiej 
odległości skierował piłkę do siat- 
ki. Szybko zdobyty gol miał wpływ 
na dalszy przebieg rywalizacji. 
Obie drużyny grały nerwowo i 
chaotycznie. Optyczną przewagę 
posiadali gospodarze. Goście li- 
czyli na kontry. ale studzienicka 
obrona wykazala się wyjątkową 
czujnością i wszystkie akcje w po- 
rę zostały przerwane. Największe 
niebezpieczeństwo ze strony pił- 
karzy Czarnych groziło ze stałych 
fragmentów gry. 


(feD) 
FoL JAN MAZWUK 


J6zef IJtwIiJId 


ł 


wiceprezes Ka- 
szubii Sludzienice 


- DrUyay CZIIły 
do deble rapeId. 
N... brakmnlao 
plyue6d w _- 
epa. Polutull6ay wytej 
lIOtowuep przecłw.Jka. Nie byIo 
to pifkDe widowiIko. NajwUDiej- 
Ile, te .... dntyDa wzIIopdIa 
lit o trzy wdIIe pakty. 


LEKKOATLETYKA. Czwartki lekkoatletyczne 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Biegali, skakali, 
rzucali piłeczką 


W zawodach pod nazwą "Czwartki lekkoatletyczne" w Słupsku 
i w Bytowie startowało kilkuset młodych adeptów "królowej sportu" 


" 


'-o 


(maI) 


r 


, 


'.
L ł 


- :::< 


1)m chłopcom blepDIe Ipnwla ndoU. Mot.e kiedy' ¥. mlltrzamL 


Niestety. niektórzy przedstawi- 
ciele słupskich szkól nie mogą się 
zmobilizować do udziału w tej po- 
pularnej imprezie sportowej. która 
ma wylonić talenty lekkoatletycz- 
ne. Przypomnijmy. że chłopcy i 
dziewczęta rywalizują w trzech 
grupach wiekowych Oto niektóre 
rezultaty. 


1'1'
1

J
"i:(11 
Rocznik 1880 - dziewczęta: 
bieg na 60 m - Karollne MaIki.. 
wlcz - 9.61 s; bieg na 300 m - 
Nadalla Mallń.k. - 55.44 s (oby- 
dwie SP 1 Ustka); rzut piłeczką 
palantową - S.ndr. Strug.'. 
(SP Jezierzyce) - 36 m; chłopcy: 
skok w dal - Dawid Ko6c16w - 
4.60 m; rzut pileczką palantową- 
PIotr Dankowakl- 53.50 m (obaj 
SP 1 Ustka); bieg na 1000 m - 
Darluaz Umr (SP Jezierzyce) - 
3.22,13 min. Rocznik 1991 - 
dziewczęta: bieg na 60 m - MaI- 
gorzata O...lak (SP Jezierzyce) - 
10.12 s; rzut piłeczką palantową - 
Ilona Oolla (SP 9 Słupsk) - 30 m; 
I chłopcy: rzut piłeczką palantową 
- Marek Kulaa (SP Jezierzyce) - 
41 m. 
Rocznik 1892 - dziewczęta: 
bieg na 60 m - Alekallnd... GlbI- 
I. (SP 9 Słupsk) -10,72 s; skok w 
dal - Ollwla Turkowalul (SP Ob- 
jazda) - 3.60 m; chłopcy: bieg na 
60 m - Adrian Czaj. (SP 1 Ustka) 
- 10.02 s; skok w dal - lukaaz 
Karakl (SP Jezierzyce) - 3.82 m; 
f rzut piłeczką palantową - Paw" 
Solltra (SP 1 Ustka) - 36 m. Jutro 
(10 pafdziernika) na słupskim sta- 


dionie przy ul. Madalińskiego za- 
planowane są trzecie zawody. Po- 
czątek o godz. 16. 


l'l'l:r.(Il'i'JI
 I 
Zawody odbyły się na 
bytowskim stadionie. Pierwsza 
impreza odbyła się 19 września. 
następne 28.09. i 3 bm. 
Startowały dzieci w wieku 12 lat i 
młodsze - w 6 konkurencjach. w 3 
kategoriach wiekowych. 
Do tej pory dzieci z bytowskie- 
go rejonu dojeżdżały na zawody 
do Słupska. Ponieważ zawodni- 
ków było dużo zrodzil się pomysł 
zorganizowania imprezy w By to- 
wie. Podajemy najlepszych z 
ostatniego czwartku 3 bm. 
Dziewczęta rocznik 1990: 60m 
- Katarzyne Mal.k SP 5 Bytów - 
8,85s; 600m - Monllul ztbala - 
SP 2 Bytów - 2.02.46min; skok 
wzwyż - Karollne Uplńalul - SP 
Lipnica - 1 .15m; skok w dal - Ka- 
tarzyn. Mal.k - SP 5 Bytów - 
4.52m; rzut pileczką - Allne Bn.- 
zlńalul - SP Lipnica - 45m. 
Dziewczęta rocznik 1991: 60m 
- Joanne W.... - SP 2 Bytów - 
9.76s; 600m - Aneta CIchoaz - 
SP Rekowo - 2.02.21 min; skok 
wzwyż - Paullne Tur - SP Borzy- 
tuchom - 1.1 Om; skok w dal- D0- 
rota Lem.ńczyk - SP 5 Bytów - 
4.01 m; rzut piłeczką - N.tall. 
Gl6wczewalul - SP 5 - 33m. 
Dziewczęta rocznik 1990 i 
młodsze: 60m - Anne Wlczkow- 
aIuI - SP 2 Bytów - 9.60s; 600m - 
SylwIa OWI:tdt - SP Przechlewo 


. 


"'- 


(mai) 


CZLUCHÓW. Najlepsze w wojew6dztwle 


-. 
-  


'" 


tul SLAWOMIRŻABICKI 


(feD) 


- 2.02.66min; skok wzwyż - Ju- 
atyn. ....... - SP Niezabyszewo 
- 95cm; skok w dal - Marcellne 
NIIJman SP Lipnica - 3,65m; rzut 
pileczką - M.gd.l.n. Kuch.,- 
czyk - SP 2 Bytów - 26m. 
Chłopcy rocznik 1990: 60m - 
Radoalaw Woronkowlcz - SP 2 
Bytów - 9,11 s; 300m - AndrzeJ 
Skib. - SP Borowy Młyn - 
47,74s; 1000m - Wojciech Kr61- 
SP 2 Bytów - 3.28.21 min; skok 
wzwyż - Wojciech R.kowakl - 
SP Borzytuchom - 1.15m; skok w 
dal - J.roal.w NIIJman - SP Lip- 
nica - 4,08m; rzut piłeczką - J. 
cek Gl6wczewakl- 48m. 
Chłopcy rocznik 1991: 60m - 
Tomaaz Oallkowakl - SP 2 By- 
tów - 9.16s; 300m - Artur J.ku- 
bek - SP Nakla - 48.83s; 1000m 
- Mat.uaz H.rlng - SP 5 Bytów 
- 3.30.09min; skok wzwyż - Mar- 
cin B8ml.k - SP Borzytuchom - 
1.20m;skok w dal - A. J.kubek - 
3.97m; rzut piłeczką - D.nl.1 
Czamowakl- SP 5 Bytów - 49m. 
Chłopcy rocznik 1992 
i mlodsi: 60m - P.tryk Słyj>R.. 
kow.kl - SP 2 Bytów - 9.77s; 
300m -luk.az Rutkowakl - SP 
Przechlewo - 51,77s; 1000m - 
Zbigniew Kaazew8kl - SP 5 By- 
tów - 3.30.88min; skok wzwyż - 
Sebeatlan Treder - SP Borzytu- 
chom - 1.15m; skok w dal - L 
Rutkowakl - SP Przechlewo - 
3,64m; rzut piłeczką - Kryatl.n 
Stohman - SP 2 Bytów - 44.5m. 
Następny 'czwartek lekkoatle- 
tyczny" już 1 O pa:tdziernika. Za- 
praszamy. . 


Sukces siatkarek 


Uczennice Zespołu Szk6ł Agrobizne- 
su mistrzyniami województwa w pił- 
ce siatkowej dzIewcząt ze szk6ł rol- 
niczych. 
Spośród 12 zespołów rywali- 
zujących o ten tytuł w Przodkowie 
(pow. Kartuzy). podopieczne 
WINI.. 
browakleao okaza- 
ły się najlepsze. W finale pokona- 
ły Zespól Szkól Rolniczych z Lę- 
borka 2:0 (w setach 28:26 i 
25:14). - To byla mila niespo- 
dzianka. W mistrzostwach staro- 
waliśmy po raz trzeci. Raz zdoby- 
liśmy jui brązowy medal- mówi 
trener. Dzięki tej wygranej druży- 
na zakwalifikowała się do elimi- 
nacji XX Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS Młodzieży Szkolnej. które 
odbędą się 12 i 13 pafdziernika 
w Bydgoszczy. 


(ram) 


......., ,
, r , I 
ł.
'11I 


, ... 


!J.
J
ł 
I ; '.' 


\ 


'" 


Fol ROBERT MAŁOUPSZY 
Zelp6I ara w Ikład.rJe: MarleDa Olelzczuk, MODika Porałyuka, Ju- 
ltyDa Stuzewlka, Katanyna PeDcanka, JoauDa GIDter, EweliDa 
Zblewlka, Dorota GIllzczy6lka, Olaa Drozd, Syhria Babulyk, Malda- 
leDa WItkiw, MODIka Katmlerczak, Aplaw OlejDIk, Ewa Lewicka 
I taDeta DellDa 


Środa. 9 października 2002 r. głos Pomorza 


LEKKOATLETYKA. Najlepsi wa6rach  


Grzegorz i Darek 
z Taleksu 


Brązowy medal w Mistrzostwach 
Świata w Insbrucku w AustrII 
(14.09) I złoty z Mistrzostw Polski w 
SIedlcach przywieźli biegacze górscy 
Taleksu Borzytuchom. 
Zdobywcą brązowego medalu 
w biegach górskich w Insbrucku w 
kategorii juniorów był 19-1etni 
Grzegorz Dorazyńakl. 
- TM. 1/czyf6 9,2 lon. Był. 
onI MjCł,bą t,...., z tych, w 
kl6rych dotychczl. .t.r/OWI- 
ltHn, .. jI ukltllub". R6b11c1 
wznł-ItNł wyn06b U IDU m- 
mówi Grzegorz. 
Na jego koncie w tym roku jest 
również srebrny medal z Mi- 
strzostw Polski w biegach przełajo- 
wych juniorów oraz złoto w mistrzo- 
stwach Polski Zrzeszenia LZS. 
J.roal.w ŚCig.... trener z Ta- 
leksu Borzytuchom: - Jest to naj- 
wlfJkszym sukcesem Grzegorza 
no I klubu. Co prawda Grzegorz 
już wcześniej mial startować w Mi- 
strzostwach Swiata. jednak PolskI 
Związek lekkiej Atletyki wyslal 
okrojony sklad. 
W ślad za kolegą idzie Darluaz 
Złotelc. W Siedlcach na odbywają-  
\
 
" 


cych się tam 28-29 września Mi- 
strzostwach Polski MIodzików 15- 
letni zawodnik zdobył złoty medal 
w biegu na 2000 metrów. 
- Oarek jest w naszym klubie 
od póltora roku. Były to jego 
pierwsze mistrzostwa. Wcześniej 
co prawda wywalczyi sobIe srebro 
w mIstrzostwach Zrzeszenia LZS. 
lubi t/l1sy plaskie i szybkie, dlate- 
go jest lepiej widziany na bieini- 
tłumaczy trener. 
W oficjalnych mistrzostwach 
Polski w tym roku z klubu Talex 
startowało 14 zawodników. 
- Sezon 2002 moiemy uważać 
za bardzo udany - mówi J. Ściga- 
ła. - Mamy brązowy medal z MI
 
strzostw SWiata, III miejsce w pu- 
charze MIstrzostw SWlata oraz 3 
medale z Mistrzostw Polski. w tym 
2 zlote i l srebrny. Na naszym 
koncie jest też 5 medali z mi- 
strzostw Polski LZS. Obecnie klub 
w kwalifikaCji sportu dzieci i mlo- 
dzieży ma najlepsze wyniki. zdo- 
byl 71 punktów. Jest to zaslugą 
wielu osób, no i sponsorów, glów- 
nie Talex I Okr{Jgowego Zrzesze- 
ma LZS w Slupsku. 


j  

 


(Ol) 


-  


fot. ALEKSANDRA SAZON 
Darluu Złotek, Jaro"'w Ścilala I Gnqorz Donzy6JkI z klubu Tale:l 
Borzytucbom maj. powody do dumy. 


PiLKA 'NOŻNA. Wybrzl
e nadal liderem 


Pięć goli i sporo emocji 


W niedzielne popołudnie na boisku 
w Objeździe doszło do piłkarskiego 
meczu na szczycie. Tamtejsze Wy- 
brzeże po nIeustęplIwej walce poko- 
nało Bytovlę Bytów 3:2 (3:2) I nadal 
zachowało fotel lidera w słupskiej 
klasie okręgowej. 


l 


. WYBRZE2E-BYTOVIA 
:2 "2) 
BRAMKI: 1:0 - Adam Węclawlk (3', 
rzut karny). 1:1 - Maciej Maciejewski 
(8'), 1:2 - Piotr Mudyń (10'). 2:2 - Jaro- 
sław Kierzkowski (25'), 3:2 - Michał Mi- 
kulski (28'). 
WYBRZEtE: K. Wasilewskl- P. Grud- 
niewski. A. Węcławlk, P. Pączek, T. Ja- 
kubiec - M. Bury, T. Wanat (50 - T. 
Rudzik), M. Mikulskl, A. Sikora - J. 
Kierzkowski (85 - K. Kolasiński). J. Ru- 
binowicz. 
BYTOVIA: D. Misiura - Zb. Oblizajek, 
T. Mielewczyk, D. Petryszyn. R. Wolski 
- P. Mudyń (67 - A. Ignalowicz). R. 
Mądzelewski, T. Lupa (76 - M. Do- 
maszk), T. Cierson - M. Maciejewski, 
K. Chojnackl. 
tót.TE KARTKI: Sikora. Pączek. Jaku- 
biec. Rubinowlcz (wszyscy Wybrzeże) 
oraz Petryszyn, Oblizajek. Chojnacki 
(wszyscy BytovIa). 
CZERWONE KARTKI: RublnOWICz 
(Wybrzeze) oraz Oblizajek (Bytovia). 
SĘDZIOWAŁ: Jan Koenig (Ustka). 


Duże zainteresowanie wywo/a- 
ła konfrontacja lidera z wicelide- 
rem. W tym meczu od samego po- 
czątku było sporo emocji. Rzadko 
się zdarza. żeby w ciągu dwóch 


, 


Piotr 
Czerwonu 


trener Wybrze'.a 
Objazda 


- To zwycłtmro 
było Dam Dle- 
zwykle ' 
potrzebDe. Wyp1Ulll z tak trud- 
uym przechnilldem ma pochr6j.... 
wartoU. Moja clraiyaa zqrała 
m..ł,u taktyaDIe 111w.ecmie. 
BytovIa adowodDiła, te do ko6ca 
mIItnowlldej batalll bfdzIe bar- 
dzo pW.aL Mol zawodnicy 
uwlerzyU w deble I.. w ltaDIe po- 
walczył o czwart.t 11ft. Szkoda 
tylko, te dwaj Dul pUkane WDa. 
I Klen:lulwlld dozuli koDtuzjL 


pierwszych kwadransów kibice zo- 
baczyli aż pięć goli. Nastroje w 
ekipach zmieniały się. W I p%wie 
więcej z gry mieli gospodarze. Po 
przerwie mocniej przycisnęli gra- 
cze z Bytowa. ale nie udało się im 
zmienić niekorzystnego wyniku. W 
85. minucie na chwilę zostaly 
przerwane zawody. gdy bytowscy 
kibice rzucili puszki i butelki na bo- 
isko. nie mogąc się pogodzić z po- 
rażką swoich ulubieńców. Dwa ze- 
społy kończyły grę w ..dziesiątkę". 
Po tym spotkaniu Bytovia jest na 
trzecim miejscu w tabeli i ma czte- 
ry punkty straty do Wybrzeża. 
(feD) 
Fol ARCHIWUM DOMOWE 


,
		

/17848-0009.djvu

			glos Pomorza Środa, 9 października 2002 r. 


, 


WSKROCIE 
! . Chińska sztanglstka Tang Gon- 
: gbung wynikiem 167,5 kg ustano- 
wiła rekord świata w podrzucie 
w kategorii powyteJ 75 kg, podczas 
odbywających się w Pusanle 14. 
Igrzysk Azjatyckich. Poprzedni re- I 
kord naletał do JeJ. rodaczki Dlng 
Melyuan - wynosił 165 kg I został 
ustanowiony na Igrzyskach olimpiJ- 
skich w Sydney w 2000 roku. 


. Szachowy mistrz świata, Rosjanin 
I Władimir Kramnik objął prowadze- 
nie 1,5:0,5 pkt po dwóch partiach 
rozgrywanego w stolicy Bahrainu, 
Manama, meczu z niemieckim kom- 
puterem Deep Fritz. 


I 
I 


. Brazylijski kierowca Clłltlano da 
Matta wygrał wyścig o Grand Prix 
Miami I zapewnił sobie tytuł mi- 
strza formuły CART, amerykańskie- 
go odpowiednika Formuły 1. 


. 
IIF 


. Hokeiści Detroit Red Wlngs będą 
bronić Pucharu Stanleya w naJblit- 
szych rozgrywkach za Oceanem, 
które rozpoczynają się 9 paidzler- 
nlka. Red Wlngs byli takte naJlep- 
szą drutyną sezonu zasadniczego. 


. Komisja złotona z tenisistów, 
działaczy ATP oraz przedstawicieli 
Międzynarodowej Federacji Teniso- 
weJ przyznała doroczną nagrodę 
Challenger Award - dla najlepszego 
challengera w sezonie - organizato- 
rom szczecińskiego Pekao Open. 


. Brytyjska królowa Elibleblll do- 
konała symbolicznego rozpoczęcia 
meczu hokejowego w Vancouver, 
w którym miejscowi Canucks zmie- 
rzyli się z San Jose Sharks. Było to 
spotkanie sparingowe przed no- 
wym sezonem ligi NHL.  


. Reprezentanci 22 narodowych fe 
deracJI wyrazili sprzeciw wobec 
projektu Międzynarodowej Unii Ko- 
larskieJ zakładającego organizowa- 
nie mistrzostw świata na torze 
w miesiącach zimowych. I 
. Kolarskie mistrzostwa świata 
w 2005 roku na IzosIe odbtdą się I 
w Madrycie, a w konkurlllCjach to-I 
rowych w Los Angeles - postanowił 
w belgijskim Zolder Dyrektoriat 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej. I 
I . Robert DadoI (Atlas Wrocław) za- 
Jął piąte miejsce w tutlowym 34. I 
Memoriale Lubosza Tomlczka, który I 
odbył się na stadionie Marketa I 
w Pradze. I 
. Trener piłkarzy Sunderlandu Peter 
Reld został zdymisJonowany. Reld 
prowadził klub z północno-wschod. I 
nieJ Anglii od siedmiu lat I wprowa- 
, dzlł go do ekstraklasy w 1999 roku. 
I . Holenderski kierowca JOl Ver- 
I ltappen zapewnia, te propozycja I 
. powrotu do Formuły 1 I startu 
I I w przyszłym sezonie w ekipie MI- I 
. nardl to nie Jedyna oferta współ- I 
pracy jaką otrzymał. Nie chce Jed- 
nak zdradzać kto jeszcze Jest nim 
zainteresowany. 


, 


. Rlck N8Ih, numer jeden tegorocz- 
nego draftu hokejowej ligi NHL, 
podpisał kontrakt z zespołem Co- 
lumbus Blue Jackets. W ciągu 
trzech lat gry w tym klubie zawod- 
nik moze zarobić 12 milionów dola- 
rów. 


, 
t 


. Jeden z najlepszych koszykarzy li- 
gi NBA - Latrell Sprewell zapłaci 
250 tys. dolarów kary za to, te za- 
taił kontuzję przed swoim klubem 
New York Knlcks. Sprewell, który 
cztery razy grał w Meczu Gwiazd 
NBA, złamał palec dwa tygodnie te- 
mu. 
I. W piątej serii wyścigów elimIna- 
I cyjnych pretendentów do walki 
o Puchar Ameryki - Louis Vultton 
Cup - z powodu zbyt słabego wiatru 
I w Auckland udało się rozegrać tylko 
2 pojedynkI. Kolejne punkty zdoby- 
ły zespoły Allnghl (Szwajcaria) 
I lOneWorId (USA). 
. . MalłulZ Czertcawskl był najsku- 
I tecznlejszym hokeistą drużyn NHL 
w serII meczów testowych 
I przed rozpoczynającym się dzisiaj 
. sezonem NHL. Polski napastnik 
w siedmiu meczach zdobył dla 
Montreal Canadiens cztery bramki 
I asystował przy siedmiu. Drugie 
miejsce w tej klasyfikacji zajął Sło- 
wak Petr Bondra z Washington Ca- 
pltals, który zebrał 10 punktów 
za sześć bramek I cztery asysty. 


(pap. mars) 


r.  


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pornorza.pl 


KICKBOXING. Mistrz świata ze Szczecinka 


Czuje dystans 


Na mistrzostwach świata juniorów, 
które rozegrano w Budvie w Jugosła- 
wii wychowanek szczecineckiego Klu- 
bu Sportów Walki pokonał po kolei 
Chorwata, Niemca, Sloweńca. by w fi- 
nale spotkać się z drugim Chorwatem. 
- Wygralem z nim na punkty - mówi 
Wysocki, osiemnastoletni maturzysta 
z III Liceum Ogólnokształcącego 
w Szczecinku. Zloty medal wieńczy 
niejako juniorską karierę zawodnika 
KSW. który w swojej kolekcji ma już 
cztery tytuły mistrza Polski juniorów 
w kickboxingu, mistrza kraju juniorów 
w taekwondo i seniorów w kickboxin- 
gu. Swoją przygodę ze sportami walki 
zaczął dziesięć lat temu. - Do klubu 
przyprowadzila mniej koleianka z po- 
dwórka - wspomina Wysocki. - 
Spodobalo mi sifl i jui zostalem. Suk- 
ces nie przyszedł latwo. Każdego dnia 
przez półtorej godziny trwa morderczy 
trening, a przed zawodami obciążenie 
zajęciami na sali i w silowni wzrasta 
dwukrotnie. - Tytul z Jugoslawil otwie- 
ra mi drzwi na akademie wychowania 
fIzycznego w calym kraju I chcialbym 
studiować, na której
 z nICh - M. Wy- 
socki chce swą przyszlość związać ze 
sportem. W samych superlatywach 
o swoim podopiecznym wyraża się K. 
Pajewski: - Oprócz ciężkIej pracy 
wkladanej na treningach ten chłopak 
ma takze wIelki talent - mówi. - Jego 
najwiflkszą zaletą wyróiniającą go 
od tlumu przeciwników Jest naturalne 
czucie dystansu, bardzo waine 
w sportach walkI. (r) 


c
 
...t l 


. . 
. 


.:ł:
ł- 


"\ 
't' '._ 
 
'
' . 
 ' 
,'. ' r:' i
 
"'_... lo 
-r t , 


t . 


ł 


'
 
, 4 
.1 
fi 4 


/11" 


"ł" 


t 


W,\!t K.\ 


) 
. 


ł 


.
. 


(  
\, 
I(
\ 
,j\I\ 
'(('':'i\{ 
::l.:..
fA 
"
1l 
I.... 


Fot. RA./MIINI> WEI.N/e 
Maciej Wysocki I Klubu 
portów Walki Le Slczecinka powięk.
zyl swo- 
ją kolekcję trofeów o tytuł mistrza świata w kickboxina:u. 


! JUDO. Eliminacje d, OTK juniorów i juniorek 
I 
I 


Wielokrotnie na podium 


Z udziałem 195 zawodników I za- 
wodniczek w Gdyni odbyły się elimi- 
nacJe do Ogólnopolskiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego Juniorów I juniorek 
w Judo. W rywalizacji dziewcząt zna- 
komide spisały się Judoczkl Samu- 
raJa Koszalin, zajmując wiele miejsc 
na podium. 


W poszczególnych kategorIach 
wagowych awans do OTK, który 
odbędzie się 26-27 paMziernika 
w Koszalinie, wywalczyły (podaje- 
my również lokaty zajęte w Gdy- 
ni): kat. 48 kg - 1. Ewelina Baslń- 
ska, 2. Katarzyna Megier; kat. 
I 52 kg - 1. Małgorzata Bielak; kat. 
57 kg - 2. Magdalena Morawlec; 
kat. 63 kg - .3. Diana Faszczew- 


ska; kat. 70 kg - 1. Justyna Kuła- 
gowska, 2. Agata Madallńaka; 
kat. 78 kg - 1. Anna Ozlero, 3. 
Ewa Lechoclńska. Ponadto re- 
zerwowymi judoczkami na OTK 
będą: kat. 57 kg - 3. Maiwina MI- 
lecka, 5. Paulina Wota; kat. 63 kg 
- 5. Sylwia Wenderlich. 
W rywalizacji juniorów repre- 
zentanci klubów z naszego regio- 
nu wywalczyli trzy lokaty premio- 
wane awansem do OTK: kat. 
55 kg - 2. Łukasz Kałwiński 
(UKS Tori Dąbrowa), 3. Kamil GI- 
życkl (Gwardia Koszalin); kat. 
60 kg - 3. Paweł Chołub (Gwar- 
dia). rezerwowymi podczas kosza- 
lińskiego turnieju będą: kat. 73 kg 
- 3. Mateusz Morawlec (Samu- 


raj), 5. AdrIan Baslńskl (Gwar- 
dia). Szkoleniowcami judoków i ju- 
doczek są: Dorota Szymańska 
(UKS Tori), Marian Standowlcz ! 
(Gwardia) i Andrzej Adamski 
(Samuraj). 
Po raz kolejny bardzo dobrą 
formę zaprezentowała Malgorzata : 
Bielak, która wygrała wszystkie . 
walki przed czasem. Ostatnim 
sprawdzianem formy koszalinianki 
przed wyjazdem na mistrzostwa 
Europy będzie jednak turniej OTK 
w Koszalinie. Rywalizacja o me- 
dale ME odbędzie 14-17 listopada . 
w Holandii, a koszalińskiej judocz- . 
ee będzie "sekundował" jej trener 
klubowy A. Adamski. 


(mars) 


SZACHY. Indywidualne mistrzostwa województwa pomorskiego 


Sześć medali juniorów 


Gdańsk był organizatorem trzeciej 
tury Indywidualnych mistrzostw wo- . 
jewództwa pomorskiego w szachach 
z udziałem grup Juniorskich. 
Udane występy zanotowali 
młodzi adepci "królewskiej gry" 
z Towarzystwa Szachowego Mło- 
dzieżowego Centrum Kultury 
Słupsk. Z 21 medali do podziału 
slupszczanie wywalczyli szeŚĆ (1 
zloty, 4 srebrne, 1 brązowy). 


V Mityng Pływacki 


W klasyfikacji medalowej słupska 
ekipa TSz MCK wywalczyła' drugą 
lokatę. Podopieczn
 Bogusława 
Kumy zostali wyprzedzeni tylko 
przez Jantara Tamę Pruszcz 
Gdański. Oto miejsca slupskich 
szachistów i szachistek: chłopcy: 
do lat 10 - 2. Rafał Gan - 7 punk- 
ty, 10. Paweł Szabat - 3,5; do lat 
12 - 2. Jakub Pająk - 7,3. Arka- 
diusz Kubów - 7, 14. Szymon 
Borowski (Orion SP 2) - 2; do lat 


14 - 2. Michał Foryś - 7; do lat 18 ' 
- 2. Łukasz Pawełoszek - 3,5; 
dziewczęta: do lat 12 - 4. Natalia 
Gan - 4, 7. Karolina Staśklewlcz 
(Orion SP 2) -1; do lat 16-1. Mo- 
nika Barańska - 4. Stawką tych 
zawodów byl awans do mistrzostw 
makroregionalnych, które zaplano- 
wane są w dniach 21-27 paździer- 
nika w Toruniu. Słupsk reprezento- 
wany będzie przez dziewięciu , 
przedstawicieli. (fen) 


.- 


Urodziny Pana Rysia 


W środę I czwartek (9-10 paidzler- 
nlka) na basenie Zarządu Obiektów 
Sportowych przy ul. Głowackiego 
w Koszalinie odbędzie się V Mityng 
Pływacki - Urodziny Pana Rysia. 


Do udzialu w zawodach zgloszono 
pływaków i pływaczki z Warty Poznań, 
Neptuna Stargard Szczeciński, Solek- 
su Lębork i Znicza Koszalin. 
W środę o gOdzinie 14.30 rozpocz- 


nie się rozgrzewka, a pól godziny pót- 
niej rozpocznie się pierwsza konku- 
rencja. Zawodnicy i zawodniczki będą 
rywalizować na dystansie 50 m styla- 
mi: dowolnym, motylkowym, klasycz- 
nym i grzbietowym oraz na 100 m sty- 
lem zmiennym. W czwartek początek 
rozgrzewki zaplanowano na. godzinę 
9, a po trzydziestu minutach pływacy 
i pływaczki przystąpią do rywalizacji. 
Będą startować na dystansie 100 m 


. 


stylami: dowolnym, motylkowym, 
grzbietowym i klasycznym. W drugim , 
dniu mityngu dodatkową konkurencją ! 
będzie sztafeta mieszana 10x25 m ' 
stylem dowolnym o Puchar Pana Ry- ; 
sia - Ryszarda Markuszewskiego , 
(trenera Znicza Koszalin). Tegoroczne . 
zawody połączone są z obchodami 
25-lecia pełnienia funkcji dyrektora 
sportowego SP 1 Koszalin przez WIe- 
slawa Clchecklego. (mars) 


Sport str. 9 


KOSZYKÓWKA. EUfoliga mężczyzn 
"Też jesteśmy dumni" 


Meczem z Olympiakosem Pireus ko- 
szykarze mistrza kraju - Idei Śląska 
Wrocław, zainaugurują w środę 
we Wrocławiu rozgrywki Eurollgl. 


j 


Wrocławianie zagrają w grupie 
C, a ich rywalami oprócz Olympia- 
kosu będą zespoły CSKA Mo- 
skwa, Kinderu Bolonia, Ulkeru 
Stambul, Partizana Belgrad, Re- 
alu Madryt i Asvelu Villerbaune. - 
W rozgrywkach międzynarodo- 
wych uczestniczę od 16 lat. Rói- 
nie się nazywaly: Puchar Europy, 
Suproliga, Euroliga, ale jedno mo- 
gę powiedzieć - nigdy jeszcze nie 
byly to tak trudne rozgrywki, jak 
w tym sezonie. Przed nami d/uga 
droga, aby wyjść z grupy i awan- 
sować do czolowej szesnastki. 
Naszym celem jest odniesienie 7- 
8 zwycięstw - powiedział trener 
Śląska Zvl Sherf. 
Prezes rady nadzorczej klubu 
Grzegorz Schetyna zapewnia, że 
zespól jest dobrze przygotowany. 
- Jesteśmy gotowi do gry w Euro- 
lidze, do wyzwań, jakie stoją nie 
tylko przed Śląskiem, ale również 
przed calą polską koszykówkll. 
Nie ma bowiem drugiego krajowe- 
go zespolu w Eurolidze i Pucharze 
ULEB. To nie jest dobra sytuacja 
- stwierdził Schetyna. Sheń pod- 
I kreśla, że pierwszy mecz ma kolo- 
salne znaczenie. - To ma być 
I spektakuJarne spotkanie, przesIa- 
nie dla koszykarskiej Europy - 
mówi trener. W opinii Sheńa bę- 
dzie to bardzo ciężki mecz. - 
Olympiakos, to tradycja greckiej 
koszykówki. W porównaniu do po- 


Maciej Wysocki, kickbokser ze Szczecinka, mimo młodego wieku ma 
już na swoim koncie wiele sukcesów. Bez wątpienia jednym 
z największych osiągnięć podopiecznego Krzysztofa Pajewskiego jest 
wywalczony niedawno tytuł mistrza świata. 

-
_. 
 
'-r;'li{ . 

I
...:, 
;.
.;
. 
-'II- ." 

" 
../. ..".,; 
":}:1 
. . 

 


przedniego sezonu Grecy wymie- 
nili większość skladu. Odeszli 
podstawowi Forrest i Ford, ale 
przyszedl między innymi nowy li- 
der zespolu Amerykanin Demarco 
Johnson, nie wolno zapomnieć 
o Mi/anie T omiciu, jest tei twardy 
gracz podkoszowy, Rosjanin 
z greckim paszportem Alexis 
Amanatidis Zevrosenko. Znam ich 
dobrze, to dumny klub, ale my im 
pokażemy, że leż jesteśmy dumni 
- podkreślił trenerSląska. 
Sheń sądzi, ze przed począt- 
kiem rozgrywek trudno wskazać 
faworytów, bowiem wiele zespo- 
lów uzupelnia jeszcze sklady, po- 
za tym forma obecna może być 
różna od tej, którą drużyny osią- 
gną za parę miesięcy. - Obecnie 
w najwyiszej formie jest chyba 
Ulker. Z kolei CSKA, klub, który 
poczynil największe zakupy, nie- 
dzielny mecz ligowy wygraI dzięki 
rzutowi oddanemu w ostatniej se- 
kundzie. Wiele lig wystartowalo 
dopiero w ostatnim tygodniu - za- 
znaczył szkoleniowiec. 
Kapitan Idei Śląska Maciej 
Zieliński oczekuje, że zespół 
osiągnie więcej, niż w ubiegłym 
sezonie. - Chcemy grać w TOP 
16. Są nowi zawodnicy, zespól 
jest chyba silniejszy. Faworytami 
naszej grupy będą na pewno 
CSKA, Real i Kinder - to są znane 
firmy - zauważyl popularny "Zielo- 
ny". 
Mecz z Olympiakosem Pireus 
zacznie się w środę o godzinie 18 
we wroclawskiej hali ludowej 
(pap. suw) 


KOSZYKÓWKA. Polacy wś 
 d "sprawiedliwych" 
Pięć nominacji 


Dwóch komisarzy meczów I trzech 
sędziów - to polscy przedstawiciele 
w rozpoczynających się dzisiaj roz- 
grywkach Eurollgl koszykarzy. 


Komisarzami meczów Euroligi, 
podobnie jak w minionym sezonie, 
są byli międzynarodowi arbitrzy - 
Wiesław Zych z Wroclawia i były 
prezes Polskiej ligi Koszykówki 
Krzysztof Koralewski z Kielc. 
Polskimi sędziami w gronie najlep- 
szych arbitrów Euroligi jest tercet 
międzynarodowych arbitrów 


z Wrocławia: Grzegorz Zlembllc- 
ki, Marek Ćmlklewlcz i Jakub 
ZamoJski. W minionym sezonie 
Polskę w rozgrywkach Euroligi re- 
prezentowało czterech sędziów. 
Tym czwartym był Marek Nowicki 
z Wrocławia, który zrezygnował 
# z sędziowania zarówno na parkie- 
tach Polskiej ligi Koszykówki, jak 
i w Europie, ze względów zawodo- 
wych. Nominację sędziowską 
na jeden z meczów 1. kolejki Eu- 
roligi koszykarzy otrzymał G. 
Ziemblieki. (pap. mars) 


AUTOMOBILIZM. Rozstanie z Gristem 


McRae zmienił pilota 


Brytyjski kierowca rajdowy Colln 
McRae, jeżdżący Fordem Focusem, 
postanowił rozstać się ze swoim pi- 
lotem Nlcky Grlstem. Powodem są 
nieporozumienia między obydwoma 
zawodnikami. 


- Nasze stosunki przez ostatnie 
dwana
cie miesiflcy bardzo ile sifl 
ukladaly i po dlugich dyskusjach po- 
stanowili
my zakończyć wspólpracfl. 
To najlepsze rozwiązanie dla nas obu, 
rozstajemy się w przyjacielskiej at- 


mosferze - wyjaŚnH Grist, który wraz 
z Colinem McRae wygral17 rajdów. 
Pilotem Brytyjczyka będzie teraz 
Derek RInger. Obaj w przeszlości jet- 
dzili już ze sobą, a w 1995 roku wy. 
walczyli mistrzostwo świata. Teraz 
wystartują razem w dwóch ostatnich 
wyścigach w tym sezonie - Rajdzie 
Australii i Wielkiej Brytanii. McRae zaj- 
muje obecnie trzecie miejsce w klasy- 
fikacji mistrzostw świata kierowców 
rajdowych. 


(pap. mars) 


TENIS STOlOWY. I OTK młodzików i juniorów 


Agata Duda druga 


W Gdańsku rozegrano I Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny w kategoriach 
młodzików I Juniorów. Bardzo dobrze 
wśród młodziczek spisała się Agata 
Duda z UKS Sucha Koszalińska. 


Do rywalizacji w kategorii młodzi- 
czek przystąpilo 39 zawodniczek. 
W finałowym pojedynku Agata Duda 
zmierzyła się z Anitą Jaworską 
z LKS Odra Księginice i po bardzo za- 
ciętej pięciosetowej walce przegrała 2: 
3. Drugie miejsce zawodniczki z UKS 
Sucha Koszalińska, to duże osiągnię- 
cie i potwierdzenie, że zdobycie wio- 
sną tego roku wicemistrzostwa Polski 
w tej kategorii wiekowej nie było przy- 
padkiem. Osiągnięcie Agaty zostało 
zauważone przez trenerów kadry. Zo- 
stala ona powołana na konsultację 
szkoleniowa do Krakowa, która odbę- 
dzie się w dniach 14-17 listopada. 
Agata Duda zapewniła sobie bez gry 
w kwalifikacjach wojewódzkich udział 
w II OTK w Walczu (23-24 listopada). 
Wśród 40 rywalizujących młodzi- 


-' 


kÓw triumfowal Maciej Karmollńskl 
ze Stelli Gnieżno, który w finałowym 
pojedynku pokonala Patryka Jędrze- 
jewskiego z Gwiazdy Bydgoszcz. Re- 
gion koszaliński byl reprezentowany 
w tej kategorii wiekowej przez Marce- 
la Młyńczaka z KTS Koszalinianin 
Koszalin. Został on sklasyfikowany 
na pozycji 17-20. i tym samym zapew- 
nił sobie udział w II OTK w Walczu 
bez gry w turnieju wojewódzkim. 
Rywalizację juniorek wygrała Aga- 
ta Pastor z Pogoni Siedlce, pokonu- 
jąc w finale Ann, Jant,-Llplńską 
z Bronowianki Kraków. Nasz region 
reprezentowała Agnlaszka Grzy- 
wacz, która wystąpiła w tumieju jako 
niestowarzyszona i zostala sklasyfiko- 
wana na pozycji 21-23. Zapewniła ona 
sobie udział w II OTK w Orzonkowie 
(23-24 listopada). 
Wśród juniorów najlepsży okazał 
się lukasz Lewandowski z Kastora 
Łask, który zwyciężyl w pojedynku fi- 
nalowym Zbigniewa Grzoślaka 
z Kormorana Ostróda. (suw)
		

/17848-0010.djvu

			str. 10 Sport 


SŁUPSKA KLASA "A" 
Wyniki meczów 7. kolejki se- 
niorów I Juniorów (tabele se- 
niorskie): 
Grupa I: Skotawia Dębnica 
Kaszubska - Barton Barcino 3:1 
i 0:1, Ikar Redzikowo - Sokół Ku- 
leszewo 1:2 i 4:2, Echo Biesowice 
- Swe Pol Link Bruskowo Wielkie 
4:4 i 5:0, Gryf 95 II Słupsk - Szan- 
sa Siemianice 2:2, Stal Jezierzyce 
- Granit Kończewo 4:0 i 6:0, Dia- 
ment Trzebielino - Dąb Kusowo- 
prze!. na 10 listopada. 
l. Ikar 7 14 15-8 
2. Szansa . 7 13 21-12 
3. SokO! 7 13 15-9 
4. Granit 7 13 14-10 
5. Stal 7 12 17-10 
6. Barton 7 12 18-12 
7. Skotawla 7 11 11-11 
8. SwePoł Llnk 7 9 16-15 
9. Diament 8 7 9-15 
10. Echo 7 5 17.23 
11. Gry195 II 7 3 10-17 
12. Dąb 6 l 8-27 
Grupa II: Zenit Redkowlce - 
Błękitni Główczyce 4:3 I 1 :5, Le- 
śnik Cewice - Rowokół Smołdzino 
2:1 i 2:6, Piast Wrzeście - Iskra 
Gogolewo 2:4 i 6:2, ZS Damnica - 
Polonez Bobrowniki 1:0 i 0:2, 
Chrobry Charbrowo - Pomorze 
Potęgowo 2:1, Orkan Seeger Ce- 
cenowo - Skotawa Budowo 2:3 
i 4:1. 


l. Chrobry 7 19 24-11 
2. Polonez 7 15 17-11 
3. eloldtnl 7 11 16-11 
4. RowokO! 7 11 16.13 
5. Skotawa 7 11 22-20 
6. Drkan/Seeger 7 10 11-9 
7. ZS 7 9 19-12 
8 Pomorze 7 9 10-10 
9. Leśnik 7 8 11-13 
10. Zenit 7 7 18-23 
11. Iskra 7 8 13.20 
12. PllSt 7 3 9,33 
Grupa III: GTS Czarna Dą- 
brówka - Granit Koczała 4:2 i 6:0, 
Arkonia Pomysk Wielki - Iskra 
Dretyń 3:2 i 4:0, Koral Dębnica - 
Myśliwiec Tuchomie 6:2 i 6:1, Ku- 
ner/Grom Nakla - Juve Uniechów 
12:1 i 0:2, Drzewiarz Rzeczenica 
- Stegna Parchowo 2:0 i 4:0, So- 
kół Wyczechy - GKS Kolczygłowy 
1 :2. 
l. GKS 7 19 22-9 
2. MYśliwiec 7 16 24.14 
3. Koral 7 3 26-19 
4. Arkonla 7 12 12-18 
5. Iskra 7 11 11-12' 
6. Granit 7 10 23-16 
7. Sokół 7 9 14-17 
8. Kurlar/Grom 7 8 18-15 
9. Stegna 7 8 14-15 
10. Drzewiarz 7 8 11-19 
11. Juve 7 5 12-24 
12.GTS 7 3 12-21 
(fen) 


W PIŁKARSKIM 
SKRÓCIE 


. Schalke 04 Gelsenklrchen, Malaga 
I AC Parma to rywale polskich zespo. 
łów w drugiej rundzie piłkarskiego 
Pucharu l£FA. We wtorek w Nyonle 
odbyto się losowanie par tej fazy roz- 
grywek. Mecze drugiej rundy odbę- 
dą się 31 pafdzlemlka I 14 listopa- 
da. Legia Warszawa zmierzy się 
l Schalke, Arnlca Wronki z Malagą, 
a Wisła Kraków z Panną. Mistrz Pol- 
ski rozegra pierwszy mecz na wła- 
snym stadionie, a Wisła z Arniką do- 
piero w rewantach wystąpią 
przed własną publicznością. 


. W rozegranym w poniedziałek 
ostatnim meczu 9. kolejki plłkar. 
sklej ekstraklasy, w derbach War- 
szawy Legia pokonała Polonię 4: 1 
(2:0). Bramki dla zwycięzców zdo- 
byli: Stanko Svltllca (36 mln. z kar- 
nago), Cezary Kucharski (43 mln.), 
Łukasz Surma (77 mln.) I Dariusz 
Dudek (88 mln.), a dla pokona- 
nych: Arkadiusz Bąk (68 
min.).Legla zajmuje aktualnie 
3. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 
pkt., a Polonia jest na 9. pozycji I 
ma na koncie 11 pkt. 


. W poniedziałek został rozegrany 
równlet ostatni mecz 9. kolejki 
w angielskiej Premlershlp. Manche- 
ster Unlted zwyclętył w nim I 
przed własną widownią Everton 
3:0. Bramki zdobyli: Paul Scholes 
w 86 I 90 minucie oraz Ruud van 
Nlstelrooy z zrutu karnego w 89 
mln. 


. Dzisiaj (środa, 9 pafdzlernlka) 
w Jezierzycach o godz. 16 tamtej- 
I sza Stal zmierzy się z Wybrzetern 
Objazda w meczu drugiej rundy roz- 
grywek odycjl wojewódzkiej o pił- 
karski Puchar Polski. (suw) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PIŁKA NOŻNA. Łukasz Surma w reprezentacji 


I "Oli" jest chory 


Łukasz Surma z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji pił- 
karskiej Polski na sobotni mecz z Łotwą. Zastąpi on chorego Emmanu- 
ela Olisadebe - poinformował w poniedziałek selekcjoner reprezentacji 
Polski Zbigniew Baniek. 


- Emmanuel jest chory na gry- 
pę, ma stan podgorączkowy. 
W związku z tym zrezygnowalem 
z powolywania go do kadry. Jego 
mIejsce zajmie Surma, który dzi
 
bardzo dobrze wypadl w meczu 
Legii z Polonią Warszawa - po- 
wiedział Boniek. Napastnik repre- 
zentacji Polski miał przylecieć 
do Polski we wtorek. 
lukasz Surma strzelił gola dla 
Legii w wygranym 4: 1 poniedział- 
kowym meczu derbowym z Polo- 
nią Warszawa. - O powolanIu 
do reprezentacji dowiedzIalem się 
zaraz po meczu. Podszedl 
do mnie trener Majewski i powie- 
I 'dzlal, że otrzymalem powolanie. 
I My
/ę, że op/acllo SIę dobrze grać 
nie tylko w Legii, ale w ogóle. Nie 
spodziewalem SIę, że tak szybko 
I uda mi się weJ
ć do pierwszej je- 
denastki w klubie, a tym bardziej 
nie spodz/ewalem się powolania 
do kadry. Jestem bardzo zadowo- 
lony z dzisIejszego występu. Za- 
gra/em dobre spotkanie, ale jesz- 
cze bardziej cieszę się z tego. że 
I będę mógl spotkać się z reprezen- 
tantami. 
W poniedziałek 14 zawodnik6w 
uczestniczyło w pierwszym trenin- 
gu piłkarskiej reprezentacji przy- 
gotowującej się do sobotniego 
meczu z Łotwą w eliminacjach mi 
strzostw Europy W kadrze brako- 
wało jeszcze czterech piłkarzy. 
Zajęcia odbywały się na stadionie 
stołecznego RKS Marymont. Tre- 
ner reprezentacji postanowił nie 
forsować zbytnio swoich pod- 
'opiecznych i przeprowadził im go- 
dzinny trening. Zresztą pogoda ra- 
czej uniemotliwiała intensywne 
ćwiczenia - siąpiący deszcz po- 
wodował, te murawa boiska była 
śliska. Sztab kadry w pierwszym 
dniu zajęć chciał przede wszyst- 
kim zorientować się w jakiej dys- 
pozycji zdrowotnej są piłkarze. 
Spośród 14 przebywających 
na zgrupowaniu zawodników nikt 
nie uskartal się na poważniejsze 
urazy i w zajęciach brali udział 
wszyscy obecni w Warszawie re- 
prezentanci. W kadrze brakuje 
jeszcze czterech zawodników.   


I 


.... 
\......- _, 


Fol. PAP (ARCHIWUM) 
Napastnik Panathinaikosu Ateny I reprezentacji Polski, Emmanuel Oli- 
!l8debe nie zaira w mel:LU z Łotwę. 


. 


W poniedziałek wieczorem 
do kadry dołączyli Jerzy Dudek, 
który przyleciał z Londynu, Jacek 
ZielIńskI i lukasz Surma z Legii 
Warszawa oraz MarcIn Kuś z Po. 


lonii Warszawa, którzy wieczorem 
występowali w ligowym meczu 
derbowym w Warszawie. O 
rezultacie tego spotkania 
informujemy obok. (suw) 


Środa, 9 października 2002 r. glos Pomorza 


LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH 
Szczecin Pomorska ,,8" 
Wyniki 10. koleJki: Żaki 95 WynikI 10. kolejki: Piast Człu- 
Kołobrzeg - Pogoń Szczecin 0:8, chów - Gryf Wejherowo 3: O, 
KP Police - Olimp Złocieniec 16:0, Chojniczanka Chojnice - Arka 
Wybrzeże Rewalskie - Gwardia Gdynia 1: 5, Polonia Gdańsk - 
Koszalin 0:3, Ina Goleniów - Dra- Pomezania Malbork 5: 2, Bałtyk 
wa Drawsko Pomorskie 2:2, Stal Gdynia - Cartusia Kartuzy 2:0, Le- 
Szczecin - Arkonia Szczecin 3:3, chia Gdańsk - Wierzyca Staro- 
Błękitni Stargard Szczeciński - LO gard Gdański 9:0, Wisła Tczew - 
nr 6 Pogoń II 0:6, Darzbór Szcze- Unia Tczew 8:0, Intermarche Po- 
cinek - Flota 'Świnoujście 3:1, goń Lębork - Klub Piłkarski Sopot 
Orzeł Biały Wałcz - Energetyk 1 :4, Gryf 95 Słupsk - Jantar 
Gryfino 1 :0. Pruszcz Gdański 5:0. 
l. KP Police 10 30 62-2 l. Wisła 10 30 54-8 
2. Pogoń 9 27 49-6 2. Arka 10 30 50-8 
3. Stal 10 25 50-8 3. Lechia 9 22 45-15 
4. Gwardia 10 24 33-12 4. Polonia 10 21 30-15 
5. Darzbór 9 22 35-19 5. Pomezania 10 21 25-17 
6. Arkonla 9 16 40-15 6. Bałtyk 9 17 34-19 
7. Orze! Biały 10 15 21-26 7. Gry195 10 16 42-23 
8. BIokltnl 9 13 25.29 8. Chojnlczanka 10 18 18-30 
9. LD nr 8 Pogoń II 9 12 42-30 9. KP 9 11 18-19 
10. Orawa 10 10 24-40 10. Unia 10 9 17-50 
11. Flota 10 9 24-31 11. Gry1 W. 9 7 18-33 
12. Olimp 10 9 22-54 12. Piast 10 7 19-37 
13. Energelyk 10 7 11-35 13. Wlerzyce 10 7 7-28 
14.lna 10 5 19-49 14. Intermarche Pogoń 10 5 9-43 
15. akl94 10 3 10-52 15. Jantar 9 3 11-34 
16. WybrzeZe Rewalakle 9 O 2-61 18. Carlusla 9 2 5.23 
(suw) (fen) 
KOSZALIŃSKA KLASA A 
Grupa I - wyniki 9. koleJki: 4. Drze! 9 17 21-19 
Wiekowianka Wiekowo - LZS Ko- 5. Drzewiarz 9 16 23-16 
8. Olimp 9 15 20-18 
walewice 4:0, Start Mokre - Pre- 7. Saturn 9 1.4 24-17 
mium/Węgoria Skibno 2:1, Zefir 8. Aksa Ikar 9 13 17-19 
Wyszewo - Płomień Jetyczki 3:2, 9. Wrzos 9 12 22-18 
Wybrzete Biesiekierz - Pneumati- 10. Syrena Grot 9 10 18-19 
calMewa Jamno 4:2, Pomerania 11. akl 94 9 10 18-215 
Ostrowiec - Zryw Kretomino 1 :3, 12. Contra 9 8 21-36 
13. Gral 9 5 12-30 
Orzeł Smardzewo - Grot Bonin 14. Derby 9 2 12.38 
3:0, Passat Bukowo Morskie - 
Mechanik II/Grom Świelino 4:0. Grupa III - wyniki 9. koleJki: 
Błękitni Trzesieka - Drawa 
l. WIekowianka 9 21 36-12 II Drawsko Pomorskie 3:0, Orze! 
2. Wybrze2e 9 21 32-12 Gudowo - LZS Karsibór 0:1, Po- 
3. Slart 9 19 18-12 goń Wierzchowo - Wspólni Róte- 
4. Premlum W,gorl. 9 16 23-14 
5. Płomień 9 18 20-18 wo 3:2, Leśnik Trzclnno - Mecha- 
6. Zryw 9 14 20-14 nik Turowo 4:2, Granit Marcelin - 
7. Pomerania 9 13 18-31 Wiellm Gwda Wielka 0:1, Bytyń 
8. LZS Kowalewica 9 12 39-33 Nakielno - Pionier 95 Borne Su Ii. 
9. Pneumatlce Mewa 9 11 22-18 nowo 3:2, Grom Gltyno - Wiarus 
10. Paeslt 9 10 28-32 Żółtnica 0:5. Pauzował Huragan 
11. Drze! 9 10 18-27 
12. Zellr 9 9 10-27 Blerzwmca. 
13 Mechanik II Grom 9 8 12.22 l. LZS KarslbOr 27 
14. Grot 9 l 5-27 34-5 
2.Bytyń 18 24-16 
Grupa I - wyniki 9. koleJki: 3. Pogoń 18 22-17 
4. Wiarus 16 33-17 
Wrzos Wrzosowo - Legion Do- 5. Slrauk Wle11m 4 20-18 
brzyca 0:2, Radew Blałogórzyno - 8. elokltnl 14 14-12 
Wicher Rąbino 1 :1, Żaki 94 Koło- 7. Granit 12 24-12 
brzeg - Derby Karścino 1 :1, Syre- 8. Leśnik 11 23-22 
nalGrot Rymań - Orze! Lubiecho- 9. Pionier" 95 11 23-23 
wo 1 :3, Drzewiarz Krosino - Graf 10. Huragan 9 14-22 
11. Mechanik 8 14-17 
Bukówko 7:0, Olimp Gościno - 12. Drze! 7 8-24 
Aksallkar Krosino 2:0, Contra Ru- 13. Wspólni 9 15 14.19 
sinowo - Saturn Gąski 2:4. 14. Grom 8 5 10.28 
15. Drawa II 9 3 6-33 
l. Wicher 9 22 30-10 
2. Radew 9 22 24-10 (suw) 
3. Legion 9 18 28-13 


Po roku pracy nowego Zarządu KSPN Gwardia 


Kilka znaczących sukcesów 


Rozmowa z 


MARCINEM 
SZULCEM, 


wiceprezesem Klubu 
Sportowego 
Piłki Nożnej 
Gwardia Koszalin 


..., 


- W pafdzlemlku mila rok działalności obec- 
11810 zm.... klubu. Słyc:h8
 było ostatnio 
wiele lłolÓW, te w klubIe lut zła Iytuacla 
or....lzacylna I finansowa I chyli on II, ku 
upadkowi. 
- Sytuacja finansowa w Gwardii od wielu 
lat nie jest dobra. Ja jednak sądzę, podob- 
nie jak i pozostali przedstawiciele zarządu, 
te przez ostatni rok udało się zrobić kilka 
rzeczy, które poprawią tę sytuację. W za- 
rządzie jest obecnie sześć osób i każda 
z nich za coś konkretnego odpowiada. Nie 
ma tego, że wszyscy robią wszystko, bo 
byłby bałagan. Moim zdaniem sytuacja 
w klubie pod względem organizacyjnym jest 
dobra. 
- Co uwau pen za nalwlększy IUkcu obec- 
nalo z..... 
- Chyba najważniejszą sprawą jest po- 
prawa współpracy między klubem i władza- 
mi miasta. Myślę, te klub został zauważony 
jako ten, który może i powinien być wizy- 
tówką ponad stutysięcznego miasta, więc 
należy zwrócić na niego większą uwagę. 
W związku z tym udalo się trochę zwiększyć 
dotacje z budżetu miejskiego i myślę, że 
jest to duży sukces zarządu Gwardii i duże 
zrozumienie ze strony władz miejskich, 
I szczególnie prezydenta Henryka Sobolew- 


skiegO. Przez wiele lat w klubie był deficyt 
jeżeli chodzi o sprzęt piłkarski. Dzięki obec. 
nemu zarządowi zawodnicy mają nowe dre- 
sy, koszule, koszule wizytowe, buty, piłki. 
Kolejną sprawą jest to, że od 25 lat obiekt 
przy ulicy Fałata nie był remontowany. Dzię- 
ki staraniom tego zarządu i dobrej współ- 
pracy z Zarządem Obiektów Sportowych 
udało się doprowadzić do rozpoczęcia re. 
montu. 
- To na powno clelzy, alo nie wykonano 
wuystklch załotonych wcze'nlo) prac. Była 
przeclei mowe o rnontuu krzosełek lulenlą 
telo roku, a lak do teJ pory nlo zostały one 
zamontowane. 
- Zabiegaliśmy o to, ale nie da się w tym 
roku zagospodarować tylu pieniędzy by 
móc je zamontować i w końcu doszliśmy 
do porozumienia, że tę inwestycję zostawia- 
my na przyszły rok. Remontujemy nato- 
miast płytę bocznego boiska. 
- Od wIelu lat klub IlIt zadłużony. PienIędzy, 
które otrzyma lub lut otrzymał z mIasta nlo 
sterczy zapewne na zllkwldowanlo długów. 
- Udało nam się te długi zewidencjono- 
wać i okazało się, że sięgają one kwoty po- 
nad stu tysięcy złotych i są to jeszcze długi 
sięgające lat 1995 i 1996. Myślę jednak, że 
znajdziemy rozwiązanie aby długi zostały 
zlikwidowane. Być może uda to się dzięki 
nowej ustawie na zasadach proponowa- 
nych przez Ministerstwo Finansów, które 
mówią, że przedsiębiorstwa i stowarzysze- 
nia użyteczności publicznej mają szansę się 
oddłużyć na zasadzie piętnastu procent 
płatności długów. Będziemy oto zabiegać, 
a jeżeli się nie uda w ten sposób to może 
poprzez reorganizacje klubu. Obecnie klub 
nie jest w stanie spłacić długów nawet 


przy korzystnym rozłożeniu ich na raty. 
- A dłull tak zwane nzwl
owe? 
- Od wielu lat klub wisiał na ścianie jak 
dłużnik w okręgowych związkach w Koszali- 
nie, w Szczecinie i w Poznaniu. Z satysfak- 
cją mogę -stwierdzić, te wszystko obecnie 
zostało uregulowane. Wyprzedzając pana 
kolejne pytanie powiem, że klub nie ma 
również żadny'ch zaległości w stosunku 
do piłkarzy. Udało się wprowadzić rozsąd- 
ny, moim zdaniem, system premiowania 
za wygrane mecze pierwszego zespołu se- 
niorów oraz system stypendialny. Myślę, że 
to również można zaliczyć do sukcesu 
obecnego zarządu. 
- Z telo wnlolok, te dotacla mlellka wyster- 
cza klubowi na dZlałalnoić, bo z tOlo co 
wiem, a by
 może II, myl" klub nlo pozy- 
skał żadnych sponlorów. 
- Pieniądze z miasta nie wystarczają 
na wszystko. Zarząd klubu od roku stara się 
pozyskać sponsorów. Udało się uzyskać 
pieniądze od kilku takich sponsorów, którzy 
dokonywali jednorazowych wpłat różnych 
kwot na konto klubu. Był nawet jeden, który 
nie chciał aby go ujawniać, a przekazał 
kwotę 20 tysięcy złotych. Myślę, że z cza- 
sem sponsor ten się ujawni, ale na razie 
prosił by jego tożsamość pozostawić w ta- 
jemnicy. 
- Czy przedltawlclelo zarządu nlo czulił lut 
znużonla tym Itałym poszukIwanłom spon- 
lorÓW, które w zasadzie zbyt wielkich efek- 
tów nie przynosi. 
- Cały czas prowadzimy rozmowy 
z przedstawicielami dużych koszalińskich 
firm i składamy im swoje propozycje. Mię- 
dzy innymi chcielibyśmy ponownie nawią- 
zać współpracę z firmą Brok. Myślimy rów- 


niet bardzo poważnie o współpracy z firma 
Espersen i czekamy na odpowiedzi tych 
firm. 
- Na odpowiedzi można lednak dłulo czo- 
kać. 
- Nie zostaliśmy z tadnej z firm odpra- 
wieni z kwitkiem, ale wiadomo, te w obec- 
nej sytuacji finansowej kraju, regionu I na- 
szego miasta trudno jest liczyć na jakąś sta- 
łą pomoc. Liczymy chociat na kwoty 
jednorazowe, które są bardzo potrzebne 
na dalszą dzialalność klubu. 
- Pomówmy chwil, o ..mej drużynie, która 
przez wielu obserwatorów oconl8lltl bardzo 
wysoko leżoli chodzi o umlol,tno'cl po- 
Izczol61nych piłkarzy. Jak by pan oconlł 
w takim razlo dopiero 6smlł poZYCI,. którlł 
aktualnie zajmule w rozlrywkach trzoclej Il- 
lit. ' 
- Myślę, te bolączką tego zespołu jest 
słabsza postawa w meczach wyjazdowych. 
Wydaje się, te piłkarzom brakowało w tych 
spotkaniach większej koncentracji. Dobrym 
symptomem zmiany tej sytuacji był występ 
we Wronkach i wierzę, że w kolejnym me- 
czu wyjazdowym będzie jeszcze lepiej. 
- Przeciwnik lednak nlo b,dzle łatwy. Gwar- 
dlaledzle do Floty Śwlnoujicle, która rów- 
nlei ma na koncie 15 punktów I pl8luJe II, 
oledno mlollco wyżel. 
- Zawsze gwardzistom trudno grało się 
z tym zespołem, który prezentuje podobny 
styl do naszej drutyny. Flota jest trudna 
do ogrania na własnym boisku, ale wierzę, 
że nasi piłkarze, którzy wystąpią w optymał- 
nym składzie postarają się o korzystny re- 
zultat. 


Rozmawiał: 
ZBIGNIEW SUWAŁOWSKI
		

/17848-0011.djvu

			.. 
glos Pomorza Środa, 9 października 2002 r. 
www.glos-pomorza.pl 


W PI. TEK i- 
od 10.00 842 24 56 
do 11.00 telefon redakcyjny 
O uzależnieniach 


Co to są narkotyki i jak wy- 
glądają? Jak poznać, czy moje 
dziecko bierze? Gdzie mogę 
uzyskać pomoc? Na te i inne py- 
tania odpowie Państwu pracow- 
nik Poradni Terapii Uzależnień 
od Środków Psychoaktywnych, 
który w piątek, 12 października 
w godz. 10-11 będzie dyżurował 
przy naszym redakcyjnym tele- 
fonie, nr 842-24-56. Przez cały 
tydzień Państwa pytania przyj- 
muje pod tym samym numerem 
telefonu, w godz. 10-14 Piotr 
Klwałek, e-mail: pkawa- 
lek@glos-pomorza.pl. 


(krab) 


ZAPROSZENIA 


. SŁUPSK. Jutro o godz. 17. 
w Galerii Kameralnej przy ul. Par- 
tyzantów 31 a spotkanie przy ka- 
wie i herbacie ,:Ze sztuką na Ty". 
W programie projekcja wideo i 
dyskusja "Lubię nie lubię w sztu- 
ce". Wstęp wolny. 


(law) 
. SŁUPSK. "W 80 minut do- 
okoła świat" - to temat pierwszego 
po wakacyjnej przerwie spotkania 
w Klubie Obieżyświata, które od 
będzie się 11 pażdziernika o godz. 
17.30 w auli Instytutu Neofilologii 
przy ul. Słowiańskiej 8. GOŚciem 
spotkania będzie red. Bogu"ew 
Ultulzklewlcz z Wydawnictwa 
Kolumb," który zaprezentuje multi- 
medialny magazyn podróżniczy 
"Obieżyświat", zawierający relacje 
poskich podróżników z wypraw na 
wszystkie kontynenty. 


(mu:) 
. STRZEUNO. Z okazJi Targów 
Ogrodniczych Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego organizuje IV Otwarty 
Turniej Szachów Szybkich. Impre- 
za rozpocznie się 12 paździemika 
w sobotę o godz. 10. Zapisy szachi- 
stów przyjmowane będą od godz. 
9. Na najlepszych czekają nagrody 
i dyplomy. Informacji udziela komi- 
sarz zawodów WIIdy.... Szu... 
kowIId, tel. 847-12-81. 


Wiadomości słupskie 


sIl: 11 


Słupsk . Ustka . Kępice. Damnica. Dębnica Kaszubska. Glówczyce. Kobylnica. Potęgowo. Smołdzino 


USTKA. Sąd Najwyższy oddalił wniosek o kasację 


Bez nocnego handlu 
Samorząd nie złamał prawa, podejmując uchwałę o zakazie handlu 
na promenadzie w godzinach od 2 do 8 - orzekł Sąd Najwyższy. 
Z wyrokiem nie zgadzają się gastronomicy, którzy zamierzają 
skierować sprawę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 


, 


II) 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel.lfax: 842 51 9
 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


lir- 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Roma Llnke 
rslupsk@glos-pomorza,pl 


tel. 842 42 60 


REK LA MA 


GWIAZDY nIP.UOP
 
111
Nł) łll
N, łlł)I£S'I'l\, 
1 1 ISZ oraz I)d 


... 
r.b ' 
.J' " I 


. 


,.. --... 


od Z '" 

.... ) 

:ł- 


Slewomlr Zlemllnowlcz, sekre- 
tarz miasta Ustki. - Samorząd, w 
trosCe o zapewnienie spokojnego 
snu mieszkańcom, ma prawo 
ograniczać nocny handel. Orze- 
czenie SN jest ostateczne. Biz- 
nesmenom pozostaje jedynie 
skmrowanltJ sprawy do tlJtJroptJj- 
skiego trybunalu w Strasburgu. 
Możliwości takiej nie wyklucza 
Walczak. - Zwróciłem się jui do 
SN o przesIanie mi pisemnego 
uzasadnienia wyroku - mówi biz- 
nesmen. - Jeżeli nie przekona 
mnie a'llumentacja sqdu, skieruję 
sprawę do trybunalu. Nadaluwa- 
żam, że ustalanie przez samorząd 
godzin otwarcia lokali uderza w 
podstawową wolność, jakq jest 
wolność gospodarcza. To absur- 
dalne, ie turysta nie w nocy nie 


. 
Zycie jak gobelin 


Barbara 
Kosmowlka 


b)'tOWlD pilarka, 
a.torka 
beltleUen 
"Teł- 
prywatay", 
ndaa I adłaDkt 
w PomonldeJ 
Akademii PedalOlkzaej " Slapllku, 
- W kllęgarnlach dz" pojawlllę 
pani kll-Żkl "Gobelin", napilIna 
już dołć dawno, Dlaczego tak dłu- 
10 tneba było czekać? 
:- Zdecydowały o tym kłopoty w 
wydawnictwie "Twój Styl". Jednak, 
gdy jego były dyrektor założył wła- 
sną firmę wydawniczą "Gobelin" - 
"pułkownik" trafił do czytelniczek. 
- Czy., już pierwsze opinio o no- 
wej kll
co? 
- Są. Pochodzą od nieoficjal- 
nych czytelniczek - moich przyja- 
ciółek i koleżanek, które poznały 
bohaterkę jeszcze w wersji kom- 
puterowej. 
- Jak przyjęły powle'ć? 
- Zaskakująco dobrzel Oba- 
wiałam się, że po dowcipnym i pi- 
sanym z przymrużeniem oka "Te- 
renie prywatnym", "Gobelin" wyda 
się zbyt ciężką i za ponurą próbą 
przełożenia na język literatury po- 
pularnej problemu uzależnienia. 
Ale nie Panie polubiły powieścio
 
wą Annę, choć nie dzielą jej kłopo- 
tów.  


Fot. RAFAŁ SZA.MOCICI 
Zaodale z wyrokiem SN aa promeaadzle bfdzIe motaa laaadlowaf tylko od pdz. . do pdz. 2. 


(Jat) 


Przypomijmy, w 2000 roku Ra- 
da Miasta w Ustce uchwaliła, że 
lokale na promenadzie mogą.dzia- 
łać tylko w godzinach od 8 do 2. 
NiekOrzystną dla biznesmenów 
uchwałę zaskarżył do NSA Józef 
Wllczlk, wlaściciel restauracji 
"Korsarz". Jednak sąd nie dopa- 
trzył się naruszenia prawa. Ga- 
stronomik zainteresował sprawą 
rzecznika praw obywatelskich, 
który przyznał mu rację i wniósł do 
Sądu Najwyższego o kasację wy- 
roku. SN podtrzymał jednak orze- 
czenie NSA i uznał, że gmina ma 
prawo do ustalania godzin handlu. 
- Z wyroku SN jasno wynika, że 
ustalenie godzin otwarcia punktów 
gastronomicznych nie narusza 
gwarantowanej przez konstytucję 
wolności gospodarczej - mówi 


Rozmowa Głosu 


- Jaki jelt nakład kll,żkl I plany 
promocyjne? 
- 6 tysięcy egzemplarzy. 
Chciałabym, aby czytelnicy polubi- 
li "Gobelin", ponieważ został obar- 
czony szczególną misją. Ma za 
zadanie pomóc Fundacji Ewy 
Błlazczyk, znanej i lubianej ak- 
torki, zabiegającej o zdrowie 
skrzywdzonych chorobą dzieci. 
Planów promocyjnych jeszcze nie 
znam, poza sugestią, że powieść 
prawdopodobnie w moim towarzy- 
stwie trafi na krakowskie, paź- 
dziernikowe Targi Książki. 
- Llteracklo plany na pnyszłMć? 
- W przygotowaniu są dwie 
kolejne książki. "Prowincja" roz- 
poczęła już swój powieściowy ży- 
wot na antenie Polskiego Radia, 
gdzie w programie I od ponie- 
działku jest emitowany cykl 14 od- 
cinków czytanych przez JOlnn, 
t6łkowskll. "Bu ba", laureatka 
ogólnopolskiego konkursu na po- 
wieść młodzieżową, przechodzi 
właśnie autorską korektę. Ma 
ukazać się w grudniu. 
- A co z praclJ. naukowIJ.? 
- Myślę o habilitacji, ale mam 
mało czasu. Pracuję nad scena- 
riuszem do "Terenu". To pomysł 
Krzysztofl Krauze. W wolnych 
chwilach zajmuję też się dialogami 
do planowanego przez Slewoml- 
reldzlakl filmu .Heidi". 
Fot. AUTORA 
Rozmawiała 
ALEKSANDRASAZON 


B ' 
GOBEU 


o KSIĄŻCE 
Gobelin to swoista triada losów 
trzech kobiet. Ich sposobów ty- 
cia I recept na istnienie - 
opowieść o miłości, przyjatnil 
zdradzie. O walce jaką trzeba 
stoczyć, by pozostać sobą, jed- 
nocześnie ocalając wlasną 
godność, tak latwo rozpływającą 
się w złudnym szkle markowego 
alkoholu. Świat Anny Mołty jest 
jak misternie spleciony gobelin - 
prosty, nieskomplIkowany. Z 
czasem staje się dla wrażliwej I 
osamotnionej bohaterki złotą 
klatką. Anna nie potrafi uciec, 
ale też nie znajduje w sobie dość 
sił, by stanąć w obronie zagro- 
żonego małżeństwa. Czy wygra 
w walce o siebie? 


PO RAZ PIERWSZY 
W SŁUPSKU 
12 pażdzlemlka, godz.18.00, Hala .Gryfla" 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia: 
Teatr, Biuro O ,vszeń .Głosu Pomorza"  


-' 


. 
t 


. 


będzie mógl napić się piwa na 
promenadzie, czy kupić hambur- 
gera. Ponadto ustecki samorząd, 
podejmujqc tę uchwalę opar! się 
na komuflistycznycń przepisach z 
1st 70., kiedy to obowiązywala go- 
spodarka nakazowo-rozdzielcza. 
JACEK CEGłA 


KA A_NIS 
lul}( mirJ
id 'a
/(/k:- :!t (ł£ 11 
Ponad 20 osób na scenie Ośrodka Teatralnego ..Rondo" 
w Słupsku 11 X d 19 1
 _T_ 
. ., go z. . r:H;,n",'J,,[';'
 I 


R E K L A M 
 


Bilety do nabycia w Rondzie I Behemocie  


NAJLEPSZY 
S'K EP SEZONU 


plebiscyt  I 
- .. 
r 
, .."- 
. ,..- 
..-
 
. ...- 
.... 
... 


, 


Nlzwa sklepu: SKLE CCC' 
Asortyment: Obuwl damskie, męskie, 
dziecięce, skarpety, rajstopy, podkolanówki. 
Aktualne promocje: 
Botki sk6mme Cafe NOIR - 109,99 zł; 
Botki sk6rzane JOE SANCHEZ - 169,99 zł; 
Półbuty damskie od 29,99 zł; 
Półbuty męskie skórzane LANETI - 99,99 zł 
"Słowo do klienta": Największy salon obuwniczy 
w Słupsku. Największy wybór. Oferujemy buty na 
codzień, wizytowe, sportowe a także domowe w 
atrakcyjnych cenach. Przyjdź, zobacz, kup! 
Adres (położenie): Słupsk, Rondo Sienkiewicza - 
Grodzka 
Telefon: 840 39 55 


---- 


glos Pomorza  \1CiA 


PAŹDZIERNI. 
'O uponKon
ffiowy........._......._......_._.: 


NAJLEPSZY 
SKLEP SEZONU 
PAŹDZIERNIK'02 


to: ..................................................................... : 
. 
ponieważ:.........................................................: 
, 
. 
............................................................................ 


...........................................................................- 
, 
. 
, 
, 
, 
, 


Imię, nazwisko i adres głosujacego: 


...........................................................................: 
, 
, 
............................................................................ 


, 
, 
, 
---------------------------------------- 


Dane osobowe zostanIl wykorzystane na potrzeby konkursu. 


Sklepy blorllce udzIał w pteblacycle: 


Drogeria Natura. INTERFLOR., Aqua 
Zoo, CCC, Delikatesy ABC, Sklep 
ANNA, Kamil, Piastowski, Tora, Abimet, 
Deichmann, Piekiełko, Remont, sklep 
WANDA, Lewiatan, sklep.U Ady", 
Samnet, Wina Świata 


. 


'-) 111
t 


'JUJAIł' 


wwwllupok.net
		

/17848-0012.djvu

			sIr. 12 lfl"adomości slupskie 


SPACERKIEM 
PO SŁUPSKU 
. Przy ul. 9 Marca zderzyły się 
dwa samochody. Kierowcom nic 
się nie stalo, ale warto pomyśleć o 
własnym życiu. Prędkość trzeba 
dostosować do warunków,na dro- 
dze i własnych umiejętności. 
. Zbliża się listopad i święto 
zmarłych. Na ulicach pojawiły się 
ulotki proponujące usługę czysz- 
czenia pomników. Je1:eli jesteśmy 
zabiegani i nie mamy czasu, moż- 
na pomyśleć o takim rozwiązaniu. 
. Przy ul. Sobieskiego trwają 
prace na drodze. Kierowcy lubią 
tam przycisnąć pedał gazu. Radzi- 
my więc pamiętać, że jezdnia jest 
remontowana. Szkoda zdrowia i 
samochodu, a jazda kilka minut 
dłużej nikogo nie zbawi. 


(klła) 


ZADBAJ O ZDROWIE 


Tańsza mammografia 
SŁUPSK. Do końca pa:tdzier- 
nika, który jest Miesiącem Walki z 
Rakiem PiersI, panie mogą zrobić 
badania profilaktyczne z 30-pro- 
centową zni1:ką: usg za 28 złotych 
i mammografię za 38 złotych. 
Chętne na badania mogą zgła- 
szać się do pracowni radiologicz- 
nej, ul. Tuwima 37 w godz. 8-17. 
Najlepiej umówić się telefonicznie 
pod nr. 840 1941. 


(law) 


Świąteczny pediatra 
SŁUPSK. W przychodni przy 
ul. 11 Listopada w święta, soboty i 
niedziele mo1:na zasięgnąć pora- 
dy pediatry. Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej zatrudnił trzech leka- 
rzy, którzy w dni wolne od pracy w 
godz. 8-18 będą do dyspozycji 
małych pacjentów z terenu całego 
miasta, ubezpieczonych w Pomor- 
skiej Regionalnej Kasie Chorych. 
Ta usługa będzie dostępna do 
końca roku. 


(law) 


SŁUPSK 
Kurs 
przed studiami 


Kurs przygotowawczy dla 
przyszłych studentów architektury 
i uczelni plastycznych proponuje 
znany słupski artysta Andrzej 
Szulc. Osoby zainteresowane 
kursem mogą się kontaktować z 
plastykiem pod adresem; Słupsk. 
ul. 3 Maja 79/11, lub telefonicznie 
pod numerem 843-41-24. 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Polityczny 
tomograf 
w nawiązaniu do wypowIedzi 
posla Ił'ł'8djIIMtJtlr SzIr.. War- 
tykule z 24 września pl "Posel 
Szkop sprawdzi i pomoże "pragnę 
poinformować, że nie byloby pro- 
blemu z zakupem tomografu dla 
szpitala w Slupsku, gdyby rząd 
(SLD-UP) nie zmniejszyl nakla- 
dów na inwestycje w ochronie 
zdrowia dla naszego wojewódz- 
twa o 12mlnzl 
Mimo to Zarząd Województwa 
podjąl decyzje o zainstalowaniu 
aparatury tomokomputerowej w 
slupskim szpitalu. Obecnie trwa 
procedura formalno-prawna i 
wszystko wskazuje, że tomograf. 
będzie wkrótce SllJŻyl pacjentom. 
Wszelkie informacje w tej sprawie 
są dostępne zarówno w Urzędzie 
Marwszalkowskim. jak i u dyrekcji 
szpitala. 
Trudno więc zrozumieć wypo- 
wiedź posla Szkopa, który sugeru- 
je na lamach "Glosu Pomorza'; że 
latwiej będzie wywalczyć tomo- 
graf, jeśli do sejmiku wejdą radni z 
SLO 
MIRA MOSSAKOWSKA, 
rzecznik prasowy UM 


r' .'

(J'@ 
..I 

 
 
848-011
 7P 


I 


ł 


Ą 
.; 


www.glos-pomorza.pl 
reoakcja@głos-pomorza.pł 


Środa. 9 października 2002 r. głos Pomorza 


Słupsk . Ustka . Kęplee. Damnica. Dębnica Kaszubska Główczyce Kobylnlea Potęgowo Smołdzino 


SŁUPSK. Reklama wyborcza bez podtekstów 


Układ finansowy 
Od kilku dni na budynku Zarządu Regionu Solidarności wisi billboard 
Komitetu Wyborczego Słupskie Forum Prawa i Sprawiedliwości. 
Zdaniem słupskiego szefa "S" nie oznacza to jednak 
zaangażowania związku w kampanię wyborczą. 


/tJ/lP# 
f/t1f'.f;f/E f 


1 


lIr 
/IJ1#'
s/(" 
- " 


sc,\ 
\1\10 

1I" ePł...' 
11"" I' 


\I 


ł 


BWboard u budyaka SoUdarao6cl Jllt wldoczay z daleka. 


I nI. Sł..A WOMłR WlCKł 


- To jest uklad czysto hnan 
sowy. Komitet wystąpll z wnIo- 
skiem o pozwolenie wywieszenia 
bill-boardu, zaplacil za to, więc 
Zarząd Regionu tę propozycję 
przyjąl - mówi Stanialaw Szu- 
kała, szef Solidarności w Słup- 
sku - Nikogo jednak nie popiera- 
my. Ja tei nie kandyduję do sa- 
morządu. 
Szukała zdradził jednak, 1:e z 
prośbą o poparcie związku wy- 


stąpił poseł Robert Stl1k, kandy- 
dat na prezydenta Słupska. 14 
pa:tdziernika w tej sprawie spotka 
się z członkami Zarządu 
Regionu. Co zdecyduje, jes i ze 
nie wiadomo. 
- Nasze stanowisko nie ozna- 
cza jednak, ie szeregow;..czlon- 
kowle SolIdarnoścI nie mogą kan- 
dydować do samorządu. Wybór 
komitetu zaleiy od nich samych. 
Traktujemy to jako ich sprawę 


osobIstą - dodaje Szukała. 
To du1:a zmiana, bo przed 
czterema laty Zarząd Regionu za- 
anga1:ował się w wybory samorzą- 
dowe, wywieszając na swojej sie- 
dzibie słynny metr krawiecki, który 
miał odliczać ostatnie dni rządów 
"czerwonych" w ratuszu. Stało się 
akurat odwrotnie: slo wprowadzl- I 
ło do ratusza największą liczbę 
radnych. 
ZBIGNIEW MARECKI 


SŁUPSK. Ostatnia I8IJa Rady Powiatu 


Pionierzy san:-orządu 


Był kieliszek szampana, podzięko- 
wania, prezenty I podsumowanłe 
osiągnięć. Zdaniem większości rad- 
nych była to udana kadencja. W po- 
nłedzlałek odbyła się ostatnia sesja 
Rady Powłatu słupskiego. 


(Dr) 


- To byla bardzo owocna ka- 
dencja - ocenia Oratyna Pokut, 
wicestarosta słupski. - Jesteśmy 
strukturą, która dZlala dopiero 
cztery lata. Mamy się jednak czym 
pochwalić. Udalo nam się urucho- 
mić Dom Pomocy Spolecznej w 
LublJczewie. Oddaliśmy w Ustce 
salę wIdowiskowo-sportową. Na- 
prawiliśmy wiele dróg. przezna- 
czając na ten cel 15 mln zl z kre- 
dytu. Jestem zadowolona z tej ka- 
dencji, choć uważam. że byla za 
krótka. Jeszcze wiele spraw pozo- . 
stalo do rozwiązania. 
Dla przewodniczącego Rady 
Powiatu mijająca kadencja była 
wyjątkowo trudna. - Tworzyliśmy 
dopiero zręby nowej samorządno- 
ści - mówi Tomau Wez6lkow- 
akl. - Udalo nam się wiele zrobić, 
choćby znacznie poprawić stan 
dróg powiatowych. Możemy się 
pochwalić osiągnięciami w oświa- 
cie. Były jednak niepowodzenia. 
Przede wszystkim nie udalo się 
zmniejszyć bezrobocie. Nie mogli- 
śmy jednak wiele zrobić, nie otrzy- 
mując pieniędzy na ten cel Naj 
ważniejsze, że byliśmy pionierami 
nowej samorządnośd Stworzyll
 
śmy podwaliny dla radnych kolej 
nych kadencjt: 
Najbardziej tragicznym mo- 
mentem obecnej kadencji była na- 
gła śmierć starosty StanlalaWR 
Kltdz"". 
Na zakończenie sesji każdy z 
radnych otrzymał pamiątkowy dy- 
plom z podziękowaniem za współ- 
pracę od przewodniczącego Rady 
Powiatu. pamiątkowe zdjęcie oraz 
album o Słowińskim Parku Naro- 
dowym. Ksiądz prałat Jan Olrlato- 
wlcz obdarował radnych dekalo- 
giem św. Franciszka z Asyżu. 
(Dr) 


c. 


t 


SONDA 


Co zrobiłem dla swoich wyborców? 


Zbigalew Kowalczyk, radny z gminy Kohylnica, SI D 


- DDłld mojej laicJatywle udało .Ił zmienit uawlenchDił 
.. drodze od ł.o.laa do Bardaa I popnri .tau baple- 
czeiltwa w pdaie. PowItaI poItenmek policji w 
Ktplada, a w ....Inie KobylDłca Jat wiłcej poliejut6w. 
Przeprowadzouy zo.tał projekt meUoncyjuy rzeld Kwa- 
r:zy ua odeIaku Sienkowo-Kuleazewo. Udało .Ił załatwit 
pleDłtdze z Powlatoweao 'uaduuu Ochrouy Środowllka, 
dziłkl czemu we wlłada .tmłIY pojemalki ua .arowce 
wt6ne. DDłld mojej lalcjatywle Ulpnwalouo obllalł kUeat6w w Powiato- 
wym Ul'7fdzle Pracy. 


Marla Kobylarz, radna z POI
gowa, b.:zpartyjna 


- Niemał wlZ)'ltlde komllJe przyjłIY m6j walCIlek o złalo- 
dzenie wanmk6w zakupu ziemi pna: pobklda robalk6w. 
Ubleplam .ą, by roluicy wpłacali S proceDt warto6d zie- 
mi, monc pozoIłaq kwołł .placet pna: dłuDzy. Dii 
obecale obo,.ł.zuj¥Y okrel. Ubleplam .Ił o modendzacjł 
pa.\Duyda dr6&- Na _jl Rady Powiatu pnedlławiałam 
wlZ)'ltlde boltczld mielzka6e6w uuzej ....lay. DDłld mule 
orpaizoWlUłe jat Powiatowe ŚWlfło PłoD6w. 
tadeusz Pietkun, radny ze Smołdzina, A WS 


- DDłld moim ltarulom zmodenlzowua,zodala drop 
.. oddulal tełuo-smoldzlDo. Przyczyuilem .Ił do utwo- 
rzeDła ŚrocIowllkoweao Domu Samopomocy w Gardale 
Wlelldej. WlłioIkowałem o utworz.eaie komiIJi utykorup- 
cyjueJ. Poplenlem działania .ł..ł.ce rozwojowi powiatu, 
.przechriaJ.c .Ił dzIałaaIom pozonaeldm, m.1a. .tworzo- 
uej pleudolłnteall powiatu. Przyc:zyulłem .Ił do 
moderulzacjl droP KluJd-Smoldzlouo, kt6n jedaak moim 
zdaalem zoIłaIa wykoaau w .poI6b ulepnwicllowy. 


RADA POWIATU W LICZBACH 
Podczas minionej kadencji odbyło się 39 sesji Rady Powiatu słupskie- 
go. którą tworzyło 35 radnych. W ciągu czterech lat podjęli 237 
uchwał. Co miesiąc przewodniczący Rady otrzymywał 1560 zł. Dieta 
jego zastępców I przewodniczących komisji wynosiła 1259 zł. Pięciu 
członków Zarządu otrzymywało 1416 zł, dieta radnych wynosiła 1180 
zł. Każda nieobecność na posiedzeniach Rady lub komisji kosztowała 
radnych utratę 10 procent diety. W czasie calej kadencji diety radnych 
pochłonęły 1,67 mln zł. 
Najbardziej aktywny był Paw" Ganera, który brał udział w 35 sesjach 
zgłaszając wiele Interpelacji. Z kolei radny Jeny Izdeblkl był jedynie 
na 25 sesjach. 
I  


, 


.. 
"' 


SŁUPSK. Czy multlklno to tylko plotka? 


Strach w kinie 


Główny projektant zabudowy grun- 
tów sprzedanych przez Sezamor przy 
ul, Szczecińskiej nic nłe wie, aby 
właściciel działki zamłerzał tam zbu- 
dować multikino. 


, 


- To chyba plotka - mówią w 
spółce "Terrapol" z Sopotu, gdy 
zapytaliśmy jej szefów, czy to 
prawda, że nowy wlaściciel działki 
planuje tam budowę multiklna za- 
miast pierwotnie planowanego hi- 
permarketu. Na razie obowiązuje 
już zatwierdzony plan. Ewentual- 
ne nowe pomysły nie dotarły jesz- 
cze do projektodawcy. 
Tymczasem Paweł Wlllńakl, 
kierownik słupskiego kina "Mille- 
nium" nadal nie ukrywa zaniepo- 
I kojenia. - Gdyby do Slupska we- 
szlo multikino, to "MIllenium" z 
pewnością powtórzyloby los Do- 
mu Towarowego "Slowiniec'; który 
I stoi PlJsty i nic się w nim nie dZieje 
- uwa1:a. 
Niepokojące informacje ju1: 


spowodowały, 1:e Wiliński wstrzy- 
mał przygotowania do moderniza- 
cji kina. - Chcialem zaciągnąć 200 
tys. zl kredytu i tak przerobić wnę- 
trze kina, aby powstały:3 niezależ- 
ne sale. w sumie na prawie 800 
miejsc. Jeśli jednak w Slupsku 
mialoby się pojawić multikino, to ta 
inwestycja nie mialaby sensu. bo 
wtedy nie wytrzymamy konkuren- 
cji- przekonuje. 
Według Wilińskiego jego kino 
przegrałoby z multikinem, bo te 
przedsięwzięcia zwykle są zwalnia- 
ne z podatków, a ich właściciele 
płacą pracownikom najni1:sze staw- 
ki. - U mnie nie ma iadnejlewizny. 
Wszyscy pracownicy. 7 osób, są 
zatrudnieni na umowę o pracę I 
przyzwoIcie zarabiają - dodaje. 
Uwa1:a tak1:e, że władze miej- 
skie mogłoby go wesprzeć, gdyby 
zwolniły go częściowo z podatków 
i dały gwarancję, 1:e nie wpuszczą 
do miasta multukina. 


(mu) 


USTKA. Inauguracja roku kuUuralnego 
Wieczór z kandydatami 


- Widząc wypełnłoną po brzegI salę o 
kulturę w mieście mogę być spokojna 
- rozpoczęła uroczystą Inaugurację 
Roku Kulturalnego Aldona Staszew- 
ska-Klimek, dyrektor Domu Kultury. 


Rzeczywiście, takich tłumów w 
sali OK nie było ju1: dawno. Zainte- 
resowanie imprezą bylo tak du1:e, 

e Jeszcze przed jej rozpoczęciem 
organizatorzy musieli dostawiać 
dodatkowe krzesła. Wśród pu- 
bliczności dostrzegliśmy wielu 
kandydatów na radnych oraz pre- 
tendentów do fotela burmistrza. - 
No cói, .zbhiajq się wybory mo- 
rzqdowe I teraz wszyscy udają, ie 
kocha,ł, kulturę - podsumowaf Je- 
den z mieszkańców Ustki. 
Owacjami na stojąco publicz- 


ność nagrodziła wspaniały występ 
Iwony Lorantc, zdobywczyni 
Grand Prix na tegorocznym Festi- 
walu Piosenki Aktorskiej we Wro- 
cławiu. Uzdolniona I niezwykle 
skromna solistka podczas swojego 
recitalu zaprezentowała znane 
utwory z nurtu poezji śpiewanej. 
Po koncercie publiczność mogła 
obejrzeć wystawę prac młodej ar- 
tystki z Ustkl Ewy Or...lak, zatytu- 
łowaną "Próby', - Pod koniec roku 
zorganIzujemy warsztaty muzycz- 
no- plastyczne. które poprowadzI 
znany muzyk Sambor Dudzlńakl 
- mówi Staszewska-Klimek. - W 
okresIe ferII będą zajęcIa wokalne 
dla mlollzl8iy z udzialem specja- 
"sikI od 8mlsjl glosu Ewy KOlllk. 
(JIU:) 


Nasza akcja 


Stancja dla studenta 


Nasza gazeta postanowiła po- 
móc studentom poszukującym 
stancji i osobom, które mają kwa- 
terę do wynajęcia. Codziennie 
przez dwa tygodnie drukujemy ku- 
pon, dzięki któremu będziemy mo- 
gli skojarzyć studentów poszuku- 
jących stancji z właścicielami kwa- 
ter. Następnie bezpłatnie 
będziemy zamieszczać ich oferty. 
Wypełniony kupon (max. 18 słów) 
nale1:y dostarczyć osobiście lub 
pocztą do redakcji "Głosu Pomo- 
rza" w Słupsku. al. Sienkiewicza 
20, z dopiskiem "mieszkanie dla 
studenta". 


lillZI 
. 2 duże pokoje 3 i 4 osobo- 
we. łazienka, kuchnia, Ustka, 200 
m od morza, 200 zł od osoby, tel. 
0-691-590-806 
. samodzielny pokój dla stu- 
dentki, mieszkanie w bloku, 
Słupsk, ul. Braci Gierymskich 
4/26, 230 zł, tel. 841-33-63; 0-606- 
989-368 


. pokój z u1:ywalnością kuchni, 
Słupsk, ul. Mostnika, 250 zł, tel. 
841-30-68; 0-600-455-765 
. dwa pokoje, kuchnia łazien- 
ka - umeblowane. Słupsk, ul. Zyg. 
Augusta, cena do uzgodnienia, 
tel. 843-95-21 
. pokój w domku, Słupsk. 220 
zł, tel. 843-49-48 
. oddzielne wejście, kuchnia, 
łazienka, Słupsk. ul. Norwida, tel. 
843-76-67 
. parter domu. 2 pokoje, kuch- 
nia, łazienka, Kobylnica, 150 zł od 
osoby, tel. 842-99-67 
. 2 pokoje (2 osobowe), ła- 
zienka, kuchnia, Słupsk, ul. Mickie- 
wicza 27/6. 250 zł od osoby(cena 
do negocjacji). tel. 0-600-891-101 


tf,(IJ:fJL'lI 


. jednoosobowy pokój, lazlen- 
ka, ku
hnia, lodówka, Słupsk (bli- 
sko ul. Partyzantów), do 200 zł w 
tym: woda, prąd, gaz. ogrzewanie, 
tel. 0-504-508-297. 


(teb) 


Mi;8
i
---

-;fud


----- -- 
 ---- 
1111\1 / SZCTKANI*: 


. warunki lolwlowe 


. miejscowość  


. cena 


. telefon 


.n
potrzekl'ł4!_B
rę

i!.. __ ______h___ 


[g ros P omorza J 


, 


,
		

/17848-0013.djvu

			glos Pomorza Środa. 9 października 20Q2 r. 


TELEFONY 
ALARMOWE 


... 
.. 

... 


Policja - 997 
Straż Potarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanalizacYJ- 
ne - 994 


g) 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZlUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 
POMOC DROGOWA IWA 
SŁUPSK - 981; 844-04-31 
 
79-40; 842-44-40; 811-91-50; 
PKS 843-93-67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZlUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


,.. -I( L-Ą- M-" 


m 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56, BY- 
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHÓW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


KURSY WALUT 


E3 


Skup Sprzedaż 
USD 4,08 4,22 
EURO 4,02 4,14 
GBP 6,40 6,55 
CHF 2,72 2,82 
Kantor MIAMI NICE SC, Słupsk 
ul. Jedności Narodowej 4/5 
 
REKREACJA C 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekreacJI, ul. Szczeciń- 
ska 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 
- pływalnia czynna codz. w godz. 
6-22 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacJI, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
USTKA: Ośrodek Wczasowy 
"Tramp", ul. Polna 3a, tel. 814- 
86-10 - pływalnia, sauna. jakuzzi, 
solarium, bilard czynne codz. w 
godz. 11-22 


m 


PORADNICTWO 
SŁUPSK: Dla ofiar 
przemocy " TAMA" - tel. 841-40- 
46, al. Sienkiewicza 7, w godz. 
15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 
841-46-05, w godz. 17-22 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy PrzyJaclel- tel. 
841-19-99, czynny w poniedziałki, 
wtorki i czwartki w godz. 16-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek i 
wtorek w godz. 10-17.30; środa i 
czwartek w godz. 10-14.30; piątek 
w godz. 10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu I Wsp6łuzależnlenla, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i środa 


w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
Poradnia TerapII Uzależnień od 
Środków Psychoaktywnych, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz., środy i czwar. w 
godz. 12-15; wtorki i piątki w 
godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzieży 
z problemami uzależnień, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin 
-godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 
Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 (przy 
PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
. niedz., środa i czwartek w godz. 
17-1.9 
Katolicka Poradnia Rodzinna, 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842-57- 
51 -wtorek godz. 10-12. czwar- 
tek godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Miła 26, 
tel. 822-32-54 - poniedz. w godz. 


, 
Rozmawiasz więcejJ 
bo płacisz mniej 


Wszystkie połączenia z wybranym 
numerem w sieci Era tańsze o 


NDK lA 


r 
f 
.... 


, 
a 
\fif ttl. 


[re 


II 


NOKIA 
3510 
9 


· WAP po GPRS 
· polifoniczne dzwonki 
. 5 nowych gier 
. ",I,um wibracyjny 
. wymienne obudowy 


f> 


-- 
--- 
illiT 
.- . . . 
31 

 ,.. ł 
. ,.. 

 .... 
CZ) (I 


67 0 0 


ł 
p. 


Siemens MTSC 
1zł 


· WAP 
· JAVA - wgrywame progr"ntÓW 
j glcr l SIeci 
· GPRS - szybki inlrrnet 
· dostępna lI\lug.1 I)[wunlll I Ikonkl 
· EMS - grdfir.lnt' I mUZYl'lnl SMS-y 
· ",Iarm wlhr dl'YJ"Y 
· wymienne prlednlt' i tylne p.mt'le 


o r '" ki ofrrty PFOIIICI<"łJllrj I .-..rJ doa"....r '" punkt cli "nrd w CI ha , /lA wonk ...."'" -łłł 
JdlI nlr 
 IlUIorj. 
ny ftCtto Do 
n Mtto IIolicDny 1"1 2 podalrk VA' 


..... 
era 


Mażeez więcej 


.. 


Informator regionalny str. 13 


15-19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów "Krokus", ul. Szczecińska 5, 
tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek, piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, ul. Wojska Polskie- 
go 7, tel. 834-24-82 - wtorek 
godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII (punkt Infor- 
macyJno-konsultacyJny), ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 
- wtorek i czwartek godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wy- 
padkach I Kolizjach Drogowych 
"Alter-Ego", ul. Botaniczna 38A, 
70-786 Szczecin, tel. (O-prefiks- 
-91) 464-39-35 lub 0-607-544- 
491 
POLICYJNY 
 
TELEFON ZAUFANIA 1£:.1 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00  -- 
 
USLUGIMEDYCZNE 
 
SŁUPSK: Pogotowie 
Stomatologiczne "Medlcus", 
ul. Piłsudskiego 16B, tel. 845-62- 
22 - po godz. 22 lekarz pełni dy- 
żur telefoniczny (usługi odpłatne) 
NIepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Lekarz Domowy, 
ul. Kołłątaja 31, tel. 840-35-50 . 
(budynek Poczty Głównej) - cało- 
I dobowa; Przychodnia Lekarska, 
ul. Chełmońskiego 3, tel. 845-61- 
60 - czynna w godz. 8-19 
NIepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Klllnka SALUS, 
ul. Zielona 8, tel. 840-19-40- 
czynna w godz. 7-19 
LĘBORK: Franciszkańska Sta. 
cja Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe, ul. Basztowa 8, 
tel. 863-31-58 czynne od ponie- 
działku do piątku w godz. 8.30-14 
USLUGI RóiNE LU 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, teVfax 
842-57-67 

 Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, 
tel. 842-84-14, 840-02-21, 0-603- 
070-170 
PIZZA NA TELEFON 
 
Kaspertino, ul. Szcze- 
cińska 61 a, tel. 843-46-33 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a, 
tel. 845-68-00 
Black Jack, ul. Ostroroga. 
tel. 843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Polskie- 
go 26, tel. 840-06-13 
Amphlrlon, ul. Grodzka 12a, 
tel. 840-24-96 
Italia, ul. Starzyńskiego 7, 
tel. 842-60-10 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Plnoklo, ul. Starzyńskiego 6, 
tel. 841-19-98 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Cafebyte. ul. Wileńska 12, 
tel. 842-01-20  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Słupsk - . 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJAu;.j 
SŁUPSK. ul. Kołłątaja 31 (całą 
dobę) tel. 841-30-45; 842-
 
DYiURY APTEK .. 
SŁUPSK-"Po Emką", 
ul. Zygmunta Augusta 14, tel. 
845-68-58; "Przy Placu Dąbrow- 
skiego", (wejście od ul. Przemy- 
słowej), otwarta codziennie 8-22, 
tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Rodzinna", ul. Lębor- 
ska 13, tel. 822-72-02 
CZŁUCHÓW - "Nowa", ul. So- 
bieskiego 1, tel. 834-11-78 
LĘBORK - "Żlwa", ul. Zwycię- 
stwa, tel. 862-56-28 
ŁEBA - "SIowińska" . ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Vitae", ul. Dworco- 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - "Jantar", ul. Grun- 
waldzka 27a, tel. 814-46-72 
WICKO- "Pod Agawą", tel. 861- 
11-14. w godz. 8.15-17 


WYSTAWY PA 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Kslątąt Pomorskich, ul. 
Dominikańska 5-9: czynne w 
godz. 10-16: Skarby Książąt Po- 
morskich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztu- 
ki XIX i XX wieku; Karol Szyma- 
nowski w 120. rocznicę urodzin; 
Młyn Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomo- 
rzu Środkowym; Słupskie wzory 
zdobnicze w ceramice i hafcie; 
Znalezione w kufrach i skrzyniach 
naszych dziadków; Herbaciarnia 
w Spichlerzu. czynna codz. 
10.30-20: Polska Szkoła Plakatu 
VIII - Od zakazanych piosenek do 
Quo vadis; Galeria Bursztyno- 
wa, ul. Tuwima 9: Inkluzje roślin- 
ne i zwierzęce w bursztynie; Ga- 
leria Kameralna, ul. Partyzantów 
31a, wg. 8-16: Andrzej Szulc - Li 
tylko grzesznikiem jestem; Baszta 
Czarownic, al. F. Nullo 8 - Domi- 
nika Krechowicz - Double Time 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 w 
godz. 10-16: Kultura materialna 
Kaszubów bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Broń i uzbrojenie; Krzyżacy - 
Aleksandra Forda 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio- 
nalne, tel. 834-25-86 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Ziemi Człu- 
chowskiej; Pradzieje; Rzemiosło 
artystyczne XV-XIX wieku; Z dzie- 
jów miasta i zamku; 
KLUKI: Muzeum Wsi SiowIń- 
sklej, tel. 846-30-20 w g. 9-16: Ar- 
chitektura i kultura materialna Sto- 
wińców; Wystawa poplenerowa- 
Pomorskie pejzaże Izbica 2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i doku- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemiosło w pradziejach; 
Checz kaszubska; Galeria Stro- 
me Schody: 6 o'clock - Katarzy- 
na Zygadlewicz, Tadeusz Sobko- 
wiak, Jacek Strz6dka 
SMOlDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze SIowińsklego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne od 
poniedziałku do piątku w g. 9-17; 
w sobotę i niedzielę po uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki. tel. 814-60-89, ul. Zaruskiego 
1a, w godz. 10-18: Rafał Jakubo- 
wicz - Dicke Luft 
KINA . r::-n 
SŁUPSK: MILENIUM 
 
tel. 842-51-91 - Zemsta, 
godz. 14,3016.30,18.30 i 20.30 
BYTÓW: ALBATROS - Epoka 
lodowcowa, godz. 17; Niewierna, 
godz. 19 . 
CZlUCHÓW: UCIECHA - Epoka 
lodowcowa, godz. 17; Wehikuł 
czasu, godz. 19 
LĘBORK: FREGATA (tel. 863- 
31-74) - Resident Evil, godz. 18; 
Byliśmy żołnierzami, godz. 20 
MIASTKO: GRAŻYNA - (tel. 
857-29-09) - nieczynne 
USTKA: DELFIN - nieczynne 
il 


USLUGI 
POGRZEBOWE 
SŁUPSK: "KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842- 
81-96; 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15, 
tel. 842-98-91; całodobowo 
0-601-663-796 
SŁUPSK - USTKA: "ZIELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502-525-005 
USTKA: "DĄBEK", ul. Wyszyń- 
skiego 8a, tel. 814-70-05 


(teb) 


RE""K L A M" A 


Cit - :
eal,- I 
tel. 96 29. 842 98 00  I:" .: I , 


HALO TAXI 
.Janł..... t"." 


Teraz możesz na komórki 
0600 H7 96 27 
0601 HO 96 27 


LUX TAXI 
ZA
:W te'. 841 00 00 
DARMO tel. 0800 400 


. TELE-T AXI 
Słupsk 96-26 
84-26-100
		

/17848-0014.djvu

			str. 14 Telewizja i radio 


TVP 1 


6.00 Kawa czy h.rbata? 
6.00 WIadomoki 
6.10 Prognoza pogody 
6.15 Woronlcza17 
6.30 T.lezakupy 
6.45 Kundl. I r.azta (II): 
Sprawa lyońskl.J klelbalY 
- senal animowany 
11.10 Jedynaczka. program 
dla dzieci 
11.35 BIJ.czkl Jedynaczki 
- program dla dzieci 
9.50 Słodki. zmlrtwl.nll (30) 
- serial dla młodzłety 
10.15 B.zplecznlllldowanl. 
(6-0sl.): CI.ń przeszloki 
- serial obyczajowy 
11.015 Klo.k przy W.p6lnsJ 
- poradnik dla ubezpieczonych 
11.20 360 .topnl dookol. cieli: 
'R.um_tyzm ni_ musi 
oznaczać kalectw_ 
11.40 T.lezakupy 
12.00 WI_domokl 
12.10 Agroblznl. - rolniczy magazyn 
informacyjny 
12.20 Kontrasty - 'wlet, ludzie, 
pl.nllldza 
12.26 S_mo tycie - magazyn 
12.411 KI_n (825) - t.l.now.1a (powt.) 
13.10 Łowcy zaginionych Iksrbów 
(516): C...r.kl dlemant 
- serial dokum.ntalny 
13.411 T.I.zakupy 
14.00 Plus minul' magazyn 
ekonomiczny (powt.) 
14.40 Sztuka prz.konywanl.: 
Styl J_ko Inatrum.nt 
prz.konywanla - program 
edukacyjny 


111m 


7.015 Studio urody - magazyn 
7.15 Zlotopolacy (26): Zarfezyny 
- telenowela 
7.40 DwóJka dzieciom: 
BeJkI Bolka I Lolka, R.kl/o 
- sertale anlmowan. 
8.00 C.na tyci. (22/40): 
SpoJrzat pr.wdzl. w oczy 
- sertal obyczajowy 
8.50 Pytani. ns 'nladsnle 
- magazyn 
10.26 Praca dl. kaidago (poWl ) 
10.35 MIIgazyn Eklprllu 
R.port.rów (powt ) 
11.20 WI.lkl. rom.n.. 
dwudzllltago wieku: 
Królows Nur I król Jordanii 
Hu"Jn - sertal dokumentalny 
11.50 Radio Romanl (28132): 
Uwolnił: Dominik, 
- t.l.nowela 
12.16 1l1O-tyal,czny dyplom UMCS 
13.00 Panorami 
13.111 Mllml Sanda (25/110) - aerlal 
obyczajowy 
14.00 H.rbatka u Tldka - program 
rozrywkowy 
14.50 Od ucha do uchl: 
Krawczyk & Drozda 
16.00 S.lekcJI2002 (powt.) 
15.211 N.rl, ka!tinlczka OClInIl 
(111128): Elgarde zdobYWI 
krylZtll - senaJ animowany 
18.00 Panorlml 


li.&I 


6.00 Ploaanka na tycz.nl. 
7.00 Bar - realIty show 
7.30 Pok.mon (183) - aerlal 
animowany (powt.) 
7.511 Koamlczn. wojny (41) - serial 
animowany (powt.) 
8.20 Roa_lI: W kl'fQu taJ.mnlc 
(11) - aerlal SF (powt.) 
11.10 Ber - realIty show 
11.50 Samo tycie (105, 1015) - serial 
obyczajowy (powt.) 
10.50 RoayJlka ruletka - teleturnl.J 
11.45 Sarca ni rozdroiu (129) 
- tal.nowela 
12.40 Luz Mlrll (3) - tal.nowela 
13.40 Z.rwana wI,zl - taJkshow 
14.40 Pok.mon (184) - aerlaJ 
animowany 
15.10 NaJzablWnl.).z. zwl.rztta 
'wllta - program rozrywkowy 
15.45Informlc). 
18.015 Klchorra to )1 (12) 
- telenowela 
17.10 Idol Extra - pr. rozrywkowy 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 WyprawI na Zachód (2126) 
- aenal animowany 
7.00 Anltol (2126): 
Szczury kanel6w - serial 
animowany 
7.20 Kaaztanllkl (28138): 
NIHpodzłewany koniec 
)HI.nl - aerlal animowany 
7.30 Kurier - program informacyjny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
8.00 Podli: rtk, - magazyn 
społeczny (powt.) 
8.10 Go6i: Trójki - WYWiad 
8.30 Kurl.r - program Informacyjny 
8.40 Prognoza pogody 
8.45 Go'ł: dnll 
11.110-16.00 
TranamlsJI obrad S.Jmu RP 
11.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30 
Kurier . program Informacyjny 
18.00 R.glony - program 
publicyatyczny (powt.) 
18.30 Kurier - program informacyjny 
18.40 Prognoza pogody 
18.411 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
17.00 Europa w zagrodzie 
- magazyn 
17.30 Kurier - program inform8CYJny 
17.411 Prognoza pogody 
17.50 Kwiaty I ogrody - program 
poradnikowy 
18.00 Panorama, 
Prognoza pogody, 
Wlldomokl aportowa, 
Punkt - temlt dnia 
18.30 Kurier, Prognoza pogody 
18.35 R.glony kultury - magazyn 
kulturalny 


.. 


.. 


15.00 Wlldomokl 
15.10 MI.)I w Plrllcoto - reportu 
15.35 Bezpl.czna Jedynka 
16.00 Row.r Blli.)1 - magazyn 
dla młodziety 
18.30 Moda na sukc.s (1739) 
- telenowela 
17.00 T.leexpra.. 
17.20 Sportowy Expraa. 
17.30 Go'ł: Jedynki 
17.40 Klin (626) - telenowela 
18.10 50 lit TVP: Tika byla 
t.l.wlz)a (4): Taka byla 
telewlz)1 regllm.ntowanl 
- aenal dokumentalny 
111.00 5 minut o Unii Europ.Jlkl.) 
- program publicystyczny 
111.10 WI.czorynka: 
Bolek I Lol.k 
ni Dzikim ZachodzI. 
111.30 WIadomoki 
20.00 Sport; Prognoza pogody 
EJ Okruchy tycll: 
Ptaaz.k w kletc. 
- dramat obycz., USA 2001, 
rei. Harry Bromley-Davenport, 
wyk. Sandra Tannen, 
Norma Glazer 
22.05 Kronika kryminalni Jedynki 
- poza praw.m 
22.30 Kto mi rac),? - program 
publlcyatyczny 
23.00 Monitor Wlldomokl 
23.20 Profit - wiadomości 
ekonomiczne 
23.211 Sz.rokl. tory - program 
pubUcystyczny 
23.511 PI.banll (210, 211, 212) 
- aerlal obyczajowy (poWI.) 
1.10 Zakończ.nl. programu 


16.20 Prognoza pogody 
16.25 Wlkac). z duchlml (7-011.): 
Strachy na lichy - aerlll 
dll mlodzlety 
17.00 Ryzykanci 2 (3) - r.allty show 
17.50 Program lokalny 
18.30 Plnoraml 
18.55 Prognoza pogody 
111.05 Jed.n z dzI.l/felu 
- teleturniej 
111.35 Wlrazawaka J.al.ń 2002 
-reportai 
20.00 M )Ik ml/oii: (82) - aerlal 
obyczajowy 
21.00 LInii spac)llnl: 
Jaroe/aw Klllnowlkl 
- program pubUcystyczny 
22.00 Plnoram_ 
22.25 Sport t.lagrlm 
22.30 Prognoza pogody 
Im] Kino Mocnych Wraień: 
Opowl.'cl z krypty: 
Uczta wlmplrów 
- horror, USA 1996, 
rei. Gilbert Adler, 
wyk. D.nnls MIII.r, 
Erlka Elanlak 
0.20 Jlk upolował: Inficzyzn" 
czyli Mks w wielkim mle6cle 
(8/18): Ma.ndry zdrady 
- serial komediowy 
0.411 Z Archiwum ..X" (15) - serial 
sensacyjny 
1.30 Zakończ.nl. programu 


18.10 Blr - realIty show 
16.45 Informac)., Sport 
111.10 Prognoza pogody 
111.15 
yclowl az.na. - teleturnie) 
20.05 Ber - realIty show 
20.411 Samo tyci. (107) - serial 
obyczajowy 
fDm Rocky 3 
- film sensacyjny, USA 1982, 
re
. Sy1vester Stallone, 
wyk. Sy1vester Stallone, 
Carl Weathers 
21.30 LOlOwlnle LOTTO 
23.10 Informacj., Sport 
23.26 Prognoza pogody 
23.30 Graffiti - program 
publicystyczny 
23.45 Ber - realIty show 
0.45 ZamlHZlnl w Ipraw, (2/4) 
. komedia obycz., WI. 1997, 
rei. Franco GiraJdl, 
wyk. Omella Muti. Lulgi Proieni 
2.30 Muzyka n. bil 
5.00 Zakończenie programu 


18.45 T.met wleJlkl - magazyn 
111.05 Rodno z.mll - magazyn 
kaszubski (powt ) 
111.30 Kurier aportowy - program 
Informacyjny 
111.40 Prognoza pogody 
111.45 RozmowI dnll - program 
publicystyczny 
20.00 T"akurler - magazyn 
20.30 Kurier - program 
InformaCYlny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnIa - program 
publicystyczny 
21.15 Eurot.l- magazyn 
21.30 Kurier goapodlrczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.411 Panorama, Prognoza pogody 
22.00 Tygodnik goapodlrczy 
22.15 To ).st temat - cykl reportaty 
22.30 Kurl.r - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogoda 
fłI!Ii] Szalony dzl.ń 
- komedia, franc. 1999, 
rei. Migu.1 CourtOlS, 
wyk. Richard Berry, 
Anne Brochet 
Mar\< ma wszystko, co moie 
był: potrzebne do szczęścia 
młodemu męiczy
nie: ciekawą 
pracę, kochaiqcą kobietę, a na- 
wet pian pięknegO ślubu. Wla- 
śnie znalazl dla narzeczonej 
Ideilny prezent urodzinowy 
I zaprosił przyszłych teściów 
na przyjęcie. Bardzo się stara, 
ieby wezystko przebleglo bez 
zaklóceń. Niestety, zlośliwy los 
plata mu same ligie. 
0.35 Zakończ.nl. programu 


t 


J 


TVN 7, GODZ. 20.00 
CllOWIEK Z KSI
CA 


""  


.t 


" 


:; 


I 
t. 


, 
'J 
. 
;;. 


Fol....VN . 
Miłość do tego samego chłopca 
staje się przyczyną konfliktu dw6ch, 
bliskich sobie dotychczas, si6str. Za- 
równo czternastoletnia Danielle, jak 
I siedemnastoletnia Maureen tęsknią 
za prawdziwym. gorącym uczuciem. 
Kiedy w Ich tyciu pojawia się Court 
Foster, Dani nie ma wątpliwości, :l:e 
oto spełnia się jej marzenie o pierw- 
szej miłości, zaś Maureen jest tak 
obezwładniona uczuciem do chłop- 
ca, :l:e zapomina o silnych więzach 
emocjonalnych, łączących ją dotąd 
z siostrą. Dopiero finałowa tragedia, 
kt6rej ofiarą staje się Court, sprawia, 
:l:e Danielle I Maureen na nowo się 
do siebie zbli:l:ają. 
TVP l, GODZ. 20.20 
PTASZEK W KLATCE 
Katle przyszła na ŚWiat jako drugie 
dziecko Wesleya I Loulse Standon6w. 
Szczęście rodzinne zburzyła tragiczna 
śmierć matki Wesleya, kt6ra zginęła 
pod kolami samochodu. Od tej pory 
w domu Standon6w wszystko Się 
zmienia. Syn boleśnie prze:l:ywa utra- 
tę bliskiej osoby, popada w chorobę 
psychiczną, co odbija si
 na tyciu ro- 
dzinnym. Zaczyna dręczyć małą Katle, 
kt6rą lekarze podejrzewają o niedoro- 
zwÓj umysłowy. t 
POLSAT, GODZ 21.15 
ROCKY III 
Po zwycięskiej walce z Apollo 
Creedem I zdobyciu tytułu mistrzow- 
skiego Rocky Balboa przez trzy ko- 
lejne lata osiąga sukcesy na ringu. 
Wkr6tce jednak musi stanąć do wal- 
ki z bezwzględnym przeciwnikiem, 
Clubberem Langiem, który przypad- 
kowo przyczynił się do śmierci tre- 
nera Rocky'ego. Załamany tym Bal- 
boa traci wiarę w mo:l:liwość zwycię- 
stwa. Z pomocą przychodzi mu Cre- 
ed, który decyduje się zostać jego 
nowym trenerem. 


TVP 2, GODZ. 22.50 
UCZTA WAMPIRÓW 
lowca nagród Vincent odnajduje 
ukryty w głębi egzotycznego lasu pra- 
dawny grobowiec ze szczątkami Li- 
lith, mitycznej krÓlowej wampir6w. 
Chcąc przywrócić ją do tycia, umiesz- 
cza wewnątrz szkieletu serce innej 
wampirzycy. Zmurszałe kości Lilith 
częściowo pokrywają się ciałem. 
Dawną postać kr610wa odzyskuje jed- 
nak dopiero po skonsumowaniu serc 
towarzyszy Vlncenta. On sam nie 
dość, te uchodzi cało, to jeszcze, 
dzięki magicznemu amuletowi, uzy- 
skuje nad Lilith władzę. Następnie ak- 
cja filmu przenosi się do jednego 
z amerykańskich miast. 


TV 4. GODZ. 23.15 
SlEAKERS 
Czterej genialni hakerzy: Martin Bi- 
shop, Donald Crease, Cosmo i "Mat- 
ka", tworzą zespół do wynajęcia, dzia- 
łający na terenie sławnej Doliny Krze- 
mowej, kolebki postępu informatyczne- 
go. Demonstracja coraz niezwykJych 
motJiwości komputerów tworzy tIo bra- 
wurowych hakerskich wyczynów. 
TVN 7. GODZ. 23.45 
UŚMIECH NEW JERSEY 
Fergus O'Donnell, dentysta z po- 
woIaniem, przemierza Amerykę PoIu- 
dniową na swoim motocyklu. Fergus 
działa na rzecz fundacji "Eversmile" 
z New Jersey, a jego zadaniem jest 
walka z próchnicą mieszkańców ma- 
Iych poludniowoamerykańskich miej- 
scowości. Pewnego dnia Fergus spo- 
tyka Estellę, ktÓra za kilka dni ma 
wyjŚĆ za mąt. Sęk w tym, :l:e dziew- 
czyna nie chce tego zrobić I prosi Fer- 
gusa, by ten podwiózł ją do miastecz- 
ka, 
 którym mieszka jej byly chłopak. 
Doktor przewiduje kłopoty, ale w koń- 
cu ulega prośbom dziewczyny. 


Ił 


" 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(!!)glos-pomorza.pl 


SI 


6.00 Muzyczny VIP 
6.30 KINOminliK - mag. 
7.00 Muzyczne listy 
7.50 Sklep Mopotopa (7) 
. senal anim. (poWI.) 
8.15 Arthur (75) (powt.) 
8.40 Mlsked Rlder (111) 
- serial anim. (poWI.) 
09.05 FloraIII (124) 
. tełenoweła (poWI.) 
10.00 Zbuntowany Inlol 
. telenowela (poWI.) 
10.50 Vlper (10) - serial 
sensacyjny (poWI.) 
11.40 Dhlrml I Greg (11) 
. serial komed. (powt.) 
12.05 Rycerz nocy 2 (21) 
- senal sensacyjny 
13.00 Rljdow. Mlstrzo.twl 
Śwllta - rajd Nowej 
Zellndll (pOWI.) 
13.55 Sklep Mopotopa (8) 
- serial animowany 
14.20 Rudzielec (1) - serial 
animowany 
14.45 MIskad Rlder (20) 
. serial animowany 
15.05 Floraiii - telenowela 
18.00 Muzyczne listy 
17.00 KIrolina w mlekl. 
(17) - serial komediowy 
17.30 HOT CHAT - program 
publicystyczny 
17.45 Dzlannlk I Prognoza 
pogody 
18.00 Zbuntowlny Inlol 
(28) - telenowela 
19.00 Anioły mlloal.rdzll 
(1) - serial obyczaJowy 
20.00 Baz. P.nalColl (8) 
- serial sensacyjny 
20.56 Idol Extra - program 
rozrywkowy 
21.50 Dzl.nnlk 
22.05 Informlc). lportowe 
I Prognoza pogody 
22.16 
yclowe az.nsl 
- teleturniej 
mm Sneakera . nim senaac., 
USA 1992, rei. Phll 
Alden Robinson 
1.46 X laski . pr. erołyczny 
2.16 Muzyczn. Illty 
3.015 Str.fl P - pr. muz. 
3.30 KINOm_nIIK - mag. 
3.65 To", w glowle 
ni. ml.kl . magazyn 
4.16 Zakończenie programu 


TV POLONIA 


6.00 Klwe czy h.rbata? 
8.00 WIadomoki 
8.10 Prognoza pogody 
8.16 Woronlcz.17 
8.30 Klin (1184) 
. telenowełl 
11.00 Zabawy j,zykl.m 
pol.klm - tel.tumlej 
językowy 
11.20 Wehikuł CZ.IU 
-program 
dla młodzlety 
11.45 Ojczyzna-poł.zczyzna: 
Od obronlczkl 
do obrończyni (powt.) 
10.00 Wieczór z Jlglelsklm: . 
Andrz.J Grabow.kl, 
Ewa Sklblńlka 
- talkshow (poWI.) 
10.45 BIJkl poliki. 
- program dla dzieci 
11.10 Zgldnlj - odpowiedz 
- program dła dzieci 
11.15 Klrrypal kontra 
gro.zkl (219) - serial 
animowany 
11.46 Eurotet - magazyn 
12.00 Wlldomo'cl 
12.15 Jaetem Polikiem: 
W krainie braapolltów 
(powt.) 
12.40 Jelenlowskl Plrk 
Krajobrazowy (powt.) 
13.00 Wle'cI polonlłna 
(powt.) 
13.15 Menedier 
-film obycz., pol. 1985, 
rei. Ryszard RydzewskJ, 
wyk. Leonard PIe!raszak. 
Joanna Jędryka 
14.45 Szkol. 
pod baobabem - rep. 
.15.00 Wlldomokl 
15.16 Zabawy j,zyklem 
polskim - teletumlej 
językowy (powt.) 
15.35 Wehlkul cz.au 
- pr. dla młodziety 
(poWI.) 
18.00 Klin (684) 
- telenowela (powt.) 
16.30 Rewizja 
nldzwyczaJnl: 
Polacy delegaci 
- program historyczny 
17.00 T.leexpra.. 
17.20 Sportowy Expra.. 
17.30 Go'ł: Jedynki 
17.40 BIJkl polskie 
- pr. dla dzieci (poWI.) 
18.05 Karrypel kontra 
groazkl (219) - serial 
animowany (powt.) 
18.30 MIIgazyn ollmplJlkl: 
Echa .tsdlonów 
111.10 Zgldnlj - odpowiedz 
- pr. dla dZieci (pawi.) 
111.16 Dobrlnocka: 
Nlazwykl. przygody 
pod wlerzblml 
19.30 Wlldomoicl 
20.00 Sport; Prognoza 
pogody 
20.15 Klan (584) 
- telenowela (powt.) 
20.40 Nlaz. milato: 
Katowloe - reportu 
21.20 M.ned:l:er 
- 111m obycz., pol. 1985, 
re
. Ryszard Rydzewski, 
wyk. Leonard 
Pletrsszak, Joanna 
Jędryka (powt.) 
23.00 Plmlttajcl. 
o Osiecklej - koncert 
24.00 Monitor Wladomo'cl 
0.15 Profit - wiadomości 
ekonomiczne 
0.20 Linia apecJlln. 
- pr publicystyczny 
1.16 Programy powtórkowe 


Środa. 9 paźd7iernika 2002 r. glos Pomorza 


IDII 


6.45 Dragon Bali GT 
- senal animowany 
7.10 Dragon Bali Z 
- serial animowany 
8.00 W niewoli uczuł: 
(30/135) - telenowela 
8.50 Danieli I prZY)lclele 
(14/100) - telenowela 
11.40 Malro.. Piece (200) 
- serlalobycz. (poWI.) 
10.30 lemlslówka 
11.00 Big Brother I (powt.) 
11.45 Porywy .ercI (77/90) 
- telenowela 
12.40 Tele.klep 
13.55 He-mln IWledcy 
wszech'wlatl (15/26) 
- serial animowany 
14.20 Dragon Bili GT 
- serial anim. (poWI.) 
14.45 Dragon Bali Z 
- serial anlm. (poWI.) 
15.35 Pełna chlta (110/192) 
- serial komediowy 
16.06 Szkoła zllmanych 
serc (73/80) - serial 
16.35 Trzecli plan.ts 
od Slońcl 5 (28/42) 
. serial komediowy 
17.06 La. Vegal (5/10) 
. serial sensac. (poWI.) 
18.00 Aktullno'cl 
18.10 Prawo I mlloii: 
(15/22) - serlalobycz. 
111.05 M.lrON Place (201) 
- sarlal obyczajowy 
EE Czlowl.k z ksl,łyca 
. film obyczajowy, 
USA 1991, 
re
. Robert Mulllgan, 
wyk. Reese 
Wltherspoon, 
Gall Strlckland 
22.00 Gllnllrz. (8132) . sertal 
23.00 Big Bro/her I 
f!II:1 U'mlech New J.r..y 
-111m obyczajowy. 
ang.-arg. 1989, 
rei. Carlos Sorln, 
wyk. Daniel Day-Lewls, 
Mlrjana Jokovlc (pOWI.) 
1.25 Krwawa pl,ii: 2 
- 111m sensacyjny, 
USA 1990, 
rei. Andy Blumenthal. 
wyk. Don Wilson, 
James WarrIng 
2.50 Zakończanie programu 


lmI 


5.35 Kropka nld I 
- program 
publicystyczny (powt.) 
&.50 Tlłemnlc. pocalunku 
(1171811) - tel.now.la 
(poWI.) 
8.35 Tlra.kI.p 
7.011 Przyłlclólkl I rywalki 
(11/185) . telenoweli 
(powt.) 
7.50 Anlm_nlacy (25165) 
- serial animowany 
8.15 Flllputkl (5/211) . serial 
animowany 
6.40 Szcz.nllk zwany 
8cooby Doo (23/27) 
- serial animowany 
11.05 Przygody Anlmków 
(95/96) - serial 
animowany 
11.30 T.I. Gra - teletumlej 
10.35 T.I.skl.p 
11.50 Rozmowy w toku 
- talkshow 
12.50 Mllraton u'mlechu 
- program rozrywkowy 
13.25 FI/lputkl (5/211) 
. serial animowany 
(poWI.) 
13.50 Szcz.nllk zWlny 
Scooby Doo (23/27) 
- serial animowany 
14.15 Bev.rly Hllls 110210 
(231) - serial 
obyczajowy 
15.15 Mlllonarzy - teleturniej 
(poWI.) 
16.00 TVN Flkty I Pogoda 
16.10 Przyjaclólkl 
I ryw.lkl (12/185) 
- telenowela 
17.00 Tljemnlce pocalunku 
(118199) - telenowela 
17.50 Kropak 
18.00 Rozmowy w toku 
- talkshow 
111.00 TVN Flkty 
111.30 Sport 
111.35 Pogodl 
111.40 Uwlgll - magazyn 
20.00 Oko za oko - program 
rozrywkowy 
21.00 Agant - reality show 
22.00 KompinIe braci (1) 
- serial sensacyjny 
23.30 TVN Flkty 
23.45 Kropka nad I 
- program 
publicystyczny 
0.05 NI tropie Igenta 
0.35 Kryminlina gry 
- serial dokumentalny 
1.05 SuparwlzJer 
- magazyn 
1.35 NIc Itracon.go 
- programy powtór\	
			

/17848-0015.djvu

			glos Pomorza Środa. 9 patdziernika 2002 r. 


Handel K. 


( 


- - 


.--------- 


,', 
\
 


MAX CAR 346-59.16 
VW T4 (1995), 2,41, diesel. 
Książka serwisowa, prosto z Niemiec, 
możliwość przebudowy na 6 osób + 
800 kg, Cena: 25.800 zł + VAT. 


. 


- 


c- .,. 
'\ 


MAX CAR 346-59-16 
MB VITO (1997), 2,31, TO, centr. zamek, 
ABS, airbag, wspom., el. lusterka, 
nieeksploatowany w kraju. 
Cena: 35.500 zl + VAT 


Koszalin III. Szczecińska 
www.maxcar.ne.pl 
'1. (0.94) 346 5916, 0502588 305 
NAJWIĘKSZY KOMIS 
NAJSZYBSZASPRZEDAŻ 
- rzyjmujemy auta w korni 


MAX CAR 346-59-16 
VW PASSAT (1998),1,81 benz., wspom., 
radio, cenI. zamek, ABS, dr. w dieslu. 
Cena: 44.000 zl. 


-- 

 
-- LI 


MAX CAR 346-59-16 
OMEGA KOMBI (1995), 2,51, 
TOS, ABS, klimatyzacja, wspom., 
2 x airbag, el. szyby, cenI. zamek. 
Cena: 27.800 zl. 


MAX CAR 346-59-16 
MERCEDES C KLLASE (1994), 1,81, 
benz., airbag, el. szyby Ilust., szyberdach, 
wspomaganie, centr, zamek, radio, alarm, 
ABS. Cena: 33.800 zl. 


.... 


- 


www.glos-pomorza.pl 
bo@glos-pomorza.pl 


,£ 


Andrzej Piszczecki 

 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 29 
I 

t,,!

,
,
? .
? !-
 


Fotooferty samochodowe str. 15 


 


AUTO HANDEL KOMIS 
Ryszard Lisowski 
Samochody dostawcze 
i ciężarowe na zamówienie 
Koszalin utGnieźnieńska 43 tel. 34 11 540 . 


\ \ 


AUTO LAND 347-17-73 
IVECO 49.10 kontener (1991) 2,51, D. 
Cena: 19.500 zl z VAT 


, \ 


. .: ! 


. Rok zało.tenle 1994 


,-- 


MIX CAR 341-1540 
BMW 525 (1993) 2,5 TOS/142, 
szyberdach, alarm, c. zamek, radio, 
wspomaganie, el. lusterka. 
Cena: 23.200 zl 


- 


Ił- 


AUTO LAND 347-17-73 
LUBLIN 3504 (1997/98) 2,41, TO. 
Cena: 19.800 zl.  


.. 


" "" -- 


MIX CAR 341-1540 
CHRYSLER VOYAGER (1991/96) 
3,0 I, kal., wsp., radio, aut, c. zamek, 
el. lusterka i szyby, klima, relingi, 
komputer pokładowy, instalacja gazowa. 
Cena: 21.830 zt 


.... 


- 


... 


AUTO LAND 347-17-73 
KIA PREGIO (1999),2.71, diesel, 
wspom., centr. zamek, 
CB - radio, tele'on, radio. 
Cena: 24.500 zl + VAT. 


AUTO LAND 347-17-73 
.. OPEL VECTRA (1998), 1,61, benz., 
imobiliser. centr. zamek, radio, wspom., 
ABS, airbag, klimatyzacja 
Cena: 35.500 zl 


, 
. 


AUTO LAND 347-17-73 
BMW (1997), 1,61, benz. imoblliser, 
alarm, et szyby i lusl., cent. zamek, 
radio, wspom. ABS, szyber, airbag. 
Cena: 35.500 zl. 


L
 


_. 
... ... 


, 
. - 


MIX CAR 341-1540 
FORD ESCORT CLX (1992) 1,8 kat. 105, 
wspomaganie, szyberdach, halogeny. 
Cena 9.500 z, 


, 


ł"- ...-.-.-....t.... - _...... 


MIX CAR 341-1540 
FIAT PUNTO (1998) 1,1 kat. 55. 
Cena 18.950 zl 


i- -,,' ,--, 
_.
 


MIX CAR 341-1540 
OPEL ASTRA (1993) 1.4 kat., 
c. zamek, alarm. Cena 14.200 zl 


MAX CAR 346-59-16 AUTO LAND 347-17-73 '" ,
 MIX CAR 341-1540 
"-t. CI 
MERCEDES SPRINTER 312 (1997), ;.. MB 13-17 CHŁODNIA -- VW GOLF II (1986/96) 1,6 benzyna. 
3,0 I, TOI, długi, wysoki, ABS, ABD, . JI (1987), wspom. kier. Cena: 6.800 zl 
airbag Cena: 38.500 zl + VAT. Cena: 38.000 zl + VAT 
- I e- 
-- 
MAX CAR 346-59-16 AUTO LAND 347-17-73 .... -- MIX CAR 341-1540 
.
4 . T 
IVECO EURO CARGO (1999), 4,0 I, - . MERCEDES 124 (1994), 2,0 I, 
I VWTRANSPORTER (1992) 2,51, kat. 110, 
diesel, wlnda,lad. 2,5 ton, 
, diesel, imobiliser, alarm, 
kontener, 6,0 x 2,45 x 2,30. cent. zamek, radio, wspom. ABS. 9 miejsc, osobowy, inst. gazowa, 
...... , wspomaganie, webesto, alarm, radio. 
Cena: 35.000 zl + VAT. \ Cena: 28.500 zl. Cena: 27.950 zł 
. ..-::-- - 
AUTO - KOMIS 
, AUTO LAND 347-17.73 T-"'" _ MIX CAR 341-1540 
. działamy na rynku od 1991 roku . t.. 
 
BASS-MOTOR . sprzedał ratalna samochodów . MERCEDES A 170D, 1,71, TO, imobiliser, -, PEUGEOT 406 (1998) 1,8190, 
. możliwość kredytu alarm, et szyby, centralny zamek, poduszka powietrzna, el. szyby i lusterka, 
Stanisław Banaś na samochód bez wpłaty wspomaganie ABS, alfbag. J!.-"" wspomaganie, c. zamek, radio. 
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 42 . możliwość zamiany sjlmochodu Cena: 46.000 zl + VAT Cena: 28.300 zl 
ttl.lflx (O
) 342 56 57, tel. kom. 0604 430 376 
Zapraszamy w godzinach 9-17 . również skupujemy samochody 


BAS5-MOTOR 342-56-57 
VW GOLF IV (1998),1,61 kat. benz. 
4 x airbag, wspom., radio, automat. 
Cena: 35.900 zl. 


BAS5-MOTOR 342-56-57 
VW GOLF III (1991), 1,81, kat. 
benz.el. szyberdach i lusterka, 
alarm, centr. zamek, wspom. 
Cena: 13.400 zl 


BAS5-MOTOR 342-56-57 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1991), 
1,91. diesel Cena: 19.900 zl 


BAS5-MOTOR 342-56-57 
NISSAN PATROL (1991/97), 2,81, TO, 
4x4, el. szyby, radio. 
Cena: 36.900 zl 


-- 
.. 


... 


- 


- 


...:a... 


" 


A 


,t___ . 
II! - 
I' 


- 


- 


Giełda samochodowa 


WW\
 .glos-pomorza.pl 


I _ 


AUTO LAND 347-17-73 
ŻUK A-176, (1996), 2,0 l, benz. + gaz. 
Cena: ą.600 zl z V A T 


L'i...U t l!..l
l!..hLLt:.. . Istniejemy od 1993 r. 
(:..l.!..L ' I, l - c..i..J... samochody eksponujemy 
-L..:..... L. pod dachem 
mm3 
 
l!11 
 €R) . najnlisza prowizja 
oab (JD$ 
 ITJil 'UlI komisowa 


- 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
JACHT ZATOKOWOMORSKI 
MX kompletny z wózkiem. 
Cena: 12.000 zl 


... 


KOMIS POPtAWSKI 340-87-71 
AUDI 100 (1987/93), 2.31, benz., 
kat.,szyberdach, wspom., centr. zamek. 
Cena 7.850 zl  --- 


KOMIS POPtAWSKI 340.87.71 
VW GOLF (1988), 1,61, automat 
Cena: 7.900 zl 


. 


... 


..... 


- . 


. MIX CAR 341-1540 
TOYOTA PREVIA (1991) 2,41, ciężarowy, 
lad. 875 kg, 7 miejsc, instalacja gazowa, 
radio, wspomaganie, el. szyby, obrotowe 
'otele, blokada kodowa, c. zamek, . 
szyberdach, hak hol. Cena 23.000 zl 


I' 
BIURO OGł.OSlEN L głosPomorza] 
rrro1ttOcje ogfoszen oro "1n-:gClJ 
dla firm I osób fizycznych 
Koszalla. 'el.nu 014 347 3515 Słupsk, tel./fu 059 842 66 08 


wp' . 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
FORD SIERRA (90/95), 2,0 l, benz., 
radio, centr. wsp. kier., szyberdach. 
Cena: 10.500 zl 


. 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
IVECO 8035 (1994), 2,51, TO, 
podwyższony, ład. 1100 kg. 
Cena: 21.000 zl 


--- I"' 


- 


'\ 


. . 


KOMIS POPtAWSKI 340.87-71 
OPEL VECTRA (1992/96) 1,61, kat. 
benz. radio, alarm, cenI. zamek, wspom. 
Cena: 11.500 zl. 


.. 


\
		

/17848-0016.djvu

			str.16 Ogłoszenia drobne 


SPRZEDAŻ 


SAMOCHODY 


AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daz komisowa bez dodatkowych op/at. 
AtrakcYjne WarUl1kl kredytowanra. Kosza- 
lin, Gnieznreńska 18, 
tel. 346-06-59, tel./ fax 346-20-60. 
AUDI 80 (1990) 1.8 benzyna + gaz. 
0-609-215-187. 
AUTO - Handel Komis Mokrzeccy, Kosza- 
lin, SzczecInska 45, tel. 343-47-93. Boga- 
ta oferta. Kupno, zamlańa samochodowo 
Raty bez zaśwIadczen. InformaCJa, 
341-44-08, równrez z giełdy logloszeń. 
www.autohit.pl/mokrzeccy. 
AUTO - Vlctona - skup, sprzedaz samocho- 
dów. Wynajem przyczep. Słupsk, Szczecin. 
ska 57, 059/845-28-60. 
AUTO ZIomowanie - AUTO BAZAR Bierko- 
wo - skup - sprzedaz - samochodów - ca- 
łych. na CZęści - uslugl - blacharskie - la- 
kiernicze. 059/811-91-50. 
AUTOBUS H9 21 (rok prod. 1989), stan 
bardzo dobry. 0-609-492-682. 
FAVORit 1991, gaz, hak, 059/81-42.226. 
FELICIA (1999) 1.3, 57 000 km. 
0-59/842-81-32 po 16-tej. 
RAT 126 P (1996), 65 000 km, Koszalin, 
0-502.503-641. 
FIAT 126p (1997), katalizator. 
094/342-59-49. 
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY USZKO- 
DZONE. SŁUPSK, 84-40-431, 
0.604.913-453. 
FORD fiesta 1993 rok, 059/ 858-25-05. 
HONDA CIVIC (1997) 1.4, z salonu. 
0-59/84-36-998 po 20-tej. 
JELCZ wywrotka trzystronna, .kamaz wy- 
wrotka. 0-601-718-084. 
MAm (2 000), 16 500 + faktura VAT. 
0-505-048-862. 
MERCEDES 808. 0-60166-41-63. 
MERCEDES 814, kontener (1993), 
059/822-53-08,0-601-69-13-02. 
MERCEDES C 250 TO (1996); 
passat 16 TO (1991), 341-78-75. 
NISSAN laure na częSCI. 0-607-222-984. 
NUBIRA II 2,0 I sedan CDX r. 2 000, me- 
talik, 29 000 km, garazowana, na gwa- 
ranCji 26 500 PLN, 094/352-52-35 
OD 18-20. 
OPEL astra 1.7 TOI (1995). 
0-501-470-540. 
OPEL kadett 1.6D (1986) - 4 600. 
0-59/84-275-92, 0-605-787-922. 
OPEL omega 18GL (1989) 5 moCy w kra- 
jU, stan bdb. 0-505-696-171. 
POLONEZ (1990), instalacja gazowa. 
0-59/843-81-43. 
POLONEZ caro 1.4 rover, stan bdb. 
0-606-45-66-82. 
RENAULT 19 (1991), gaz 126 p (1989), 
059/8147-022, 0-692-181-271. 
RENAULT 19 chamade (1992) 
lub zamienię na dostawczy. 
094/346-97-53. 
RENAULT clio 1.4 (1992). 
0-59/811-84-80, 0-607-384-971. 
SEICEHTO young (1999), autoalarm, 
centralny zamek, bezwypadkowy. 
0-608-46-02-97, 094/36-62-168. 
URSUSY 914 (1988), 1224 (1989); 
zetory 12245 (1995), 8145 (1989), 
0-605-090-256. 
VECTRA (1991), lekko uszkodzony przód, 
6 500 zł. 0-505-137-827. 
VOLVO V40 1.9TOI (1997). 
0-603-075-745. 
VW passat 1,8, gaz (1998), kombi, 
41 000, 0-604-950-677, 094/34-38-456. 


AUTO-MOlO 


I AmOrtyzltOry - montaż gratis, zawiesze- 
nia, hamulce Euro-Cars. Słupsk, Przemy. 
slowa 33, 0-603-049-150. 
I TANIX - Kgbylnica. Częsci używane - 
059/84-29-732; części nowe Hurt - Detal 
- 059/84-15-495. Skupujemy auta powy- 
padkowe. 
I Tłumiki, katalizatory, Słupsk. 
Szczecińska (wylot z miasta), 
059/84-52-065. 
AKUMULATORY - serwIs. Słupsk, Ostroro- 
ga 3
 844-O
-95
 
AMORTYZATORY, zawieszenra, hamulce. 
Słupsk, Zygmunta Augusta 41, 
843-02-33. 
-
 
AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, ha- 
mulce, zawieszenra, CZęŚCI eksploatacyj- 
ne, Boleslawice, 841-53.53. 
AUTO - GLAS - ORYGINALNE SZYBY. 
SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 059/8425-029. 
AUTO-GAZ INSTALACJE - BRC PROMOCJA. 
SŁUPSK, KOPERNIKA 27A, 842-33-82, 
840-02-74. 
KWIATKOWSKI Bosch-Service. Elektronika 
- części. Słupsk, Cecorska 11, 
0-59/841-54-35. _ _ 
PRZYCZEPA dł.4,80. 0-604-612-774. 
SPRZEDAŻ BLACH, cZĘŚa UŻYwANYCH 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH, 
0.604-938-881. 


DOMY 


- 


BRUSKOWO wolno stOjący, nowy, WEX, 
8411-029. 
BRUSKOWO wolno stojący, nowy, WEX, 
8411-029. 
DOM - Siemlanice. 0-607-86-05-08. 
DOM - Ustka. 0-692-447-860. 
DZIAŁKA (770) - Słupsk ul. Joclłowa, pro- 
jekt domu (260), wykonane fundamenty, 
przyłącza - 42 000. 
Pilnie! 0-601-618-228 
JEDNORODZINNY, 059/8427-017 spgn. 


MIESZKANIA 


I 8-402-402 AJ POlAWSCY KAWALERKI: 
SŁOWACKIEGO, RYBACKA, AUGUSTA; 
DWUPOKOJOWE: SZYMANOWSKIEGO, 
GARNCARSKA, ROMERA, WILEŃSKA. 
I 8-402-402 AJ-POlAWSCY TRZYPOKOJO- 
WE: KOSZALIŃSKA, ROWECKIEGO, WY- 
SZYNSKIEGO, MONIUSZKI; CZTEROPOKO- 
JOWE: SŁOWACKIEGO, KOSZAlINSKA, RO- 
MERA; DWUPOZIOMOWE: NOWOWIEJSKA, 
MONIUSZKI. 
I Pilnie. Dwupokojowe (Wyszynsklego) . 
tanro. SIupsk, DELTA, 84-234-00. 
842-80-75 - TRZYPOKOJOWE. (CHEl- 
MONSKIEGO - ARMII KRAJOWEJ - NORWI- 
DA) . WGN. 
CZTEROPOKOJOWE Wybickiego, WEX, 
8411-029. 
OWUPOKOJOWE - Piłsudskiego, Wester- 
platte, Mochnackiego WEX, 8411-029. 
DWUPOKOJOWE 39 m, Słupsk, 48iOO, 
059/8624-884 po 20, 0-603.796-205. 
DWUPOKOJOWE Ustka - tanro, WEX, 
8411-029. 
JEDNOPOKOJOWE - Przemyslowa, WEX, 
8411-029. 
JEDNOPOKOJOWE. Słupsk, 
0-609-10-29-29. 
KAWALERKI do wykończenia - 25 000. 
Słupsk, 0-502-96-92-66. 
KAWALERKI do wykończenra - 30 000. 
Słupsk, 0-502-96-92-66. 
KOMFORTOWA KAWALERKA - 42 000. 
SŁUPSK. 0-603-687-058. 
MAŁE, większe, największe. Ceny 
od 32 000 do 80 000. MERKURY, SIupsk, 
840-32-32, Filmowa 6. 
MIESZKANIE (45), dwupokojowe - cen- 
trum SIawna, 0-609
547.328. 
MIESZKANIE, 059/8427-017 spgn. 
NOWO budowane sprzedam. Słupsk, 
0-502-96-92-66. 
OKAZJAI CzteropokOjOwe (115) plac 
Broniewskiego, 80 000. DELTA, Słupsk, 
84-234-00. 
TRZYPOKOJOWE (59). 0-59/84-33.274, 
0-607.385-512. 
TRZYPOKOJOWE komfortowe, Kotarblnskle- 
go (75) -130 000, Mochnackiego (59)- 
65000. Kaczynska, 059/84-12-5ą3. 
TRZYPOKOJOWE Komorowskiego, Rejtana, 
WEX,8411-029. 
TRZYPOKOJOWE sprzedam, zamienię na 
mnieJsze. 0-59/842-69-70. 
TRZYPOKOJOWE tanie. 0-602-671-550, 
345-44-07. 


DZIAŁKI 
- 


BUDOWLANA, 059/84-270-17 spgn. 
DZIAtJ- 
żenie, Kobylnica; rolna 2 ha Damnrca. 
.ENlGMA", 840-25-40. 
- - - 
 - --- 
ZATORZE budowlana, WEX, 8411-029. 


ELEKTRONIKA 


KASY fiskalne. SIupsk, 841-33-41. 


. RÓŻNE 
- 


I Klmltyzacje pomieszczelI. 
Inwestmat-Eko, 0.59/84-12-328. 


I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. SANTEX l, 
SŁUPSK, LESZClYŃSKIEGO 8, 
059/843-25-10. 
ADIDAS kurtki. tanio. 0-604-677-529. 
BARAKDWÓZ, 0-691-179-341. 
GARAŻE, altany - metalowe. ROboty ślu- 
sarskie 0-59/842-13-48, 842-87-24. 


GRZEJNIKI KONWEKTOROWE KOLORO. 
WE - 100 ZŁ. 094/346-34.40. 


GRZYBY bQcznlakl. 0-59/847-11-59. 
JAJA. (0
9185
-6 
13. _ _ 
KASY fiskalne, 059/84-14-282, 
0-601-558-252. 
KONIA wierzchowego sprzedam lub za- 
mienię na samochód. 059/ 846-29-42. 
KORY opalane drewnem. 
0-59/8
 !2-6
s.. 
KO
UCHY Z PODHALA - TANIO. 
0.601-706-073, PO 16-TEJ: 
0.59/84-2 3-872. 


ł 


I =

OUKA
BHPl 
'.OL AR I 
Markowe 
kurtki zimowe 


BENEFIT Basic 
BENEFIT Boss 
BENEFIT Al 
BENEFIT Air 
WINTERMAN 
WINTERMAN TK 


Kompleksowe 
,-aopatrzenie Bil P 
I 


UI.H.ModrzejewskleJ 52 
75-734 Koszalin 
tel: 3420753 '8X: 341 0079 


KROWĘ wysokocielną. Przytok gm, Sla- 
nów, 0-505
96-511. 
KRZEWY ozdobne - produkCJa własna, 
CzapIInek, 37-556-61, 0-602-643-596. 


ww w.glos-pomorza.pl 
redakcja(iiiglos-pomorza.pl 


KUPNO 


SAMOCHODY 


III Powypadkowe najkorzystniej. 
0-604-235-892. 
110-602-722.790 Powypadkowe 
. Koszalin. 
I 0-606-20-60-77 . powypadkowe. 
BIZON - szarpacz. 8115-102. 
POWYPADKOWE, rozbite, spalone. 
0-604-412-810. 


MIESZKANIA 


DWUPOKOJOWE lub okaZYJnie trzypokojowe 
kupię. Słupsk, 84-27-160, 0-502-094-739. 
DWUPOKOJOWE, trzypokojowe kupię. 
059/845-65-05. 


OKNA PC V SIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 
ul. Koszalińska 52 c 
TEL. 354-55-13 
. . KOSZALIN 
'rUR..ptASI @ ul. lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
CZAPLINEK CZAPLINEK 
ul. Plawleńska 7 
www.tur.plast.com.pl TEL. 37 544 95 


MASZYNĘ do produkCJI waty cukrowej 
I popcornu. 0-59/84-233-50. 
MEBLE sosnowe. Koszalin, Morlka 53 A. 
SIATKA ogrodzenrowa, slupki. Słupsk, 
Chopma 16.0-59/845-55-10: KS-427 
SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 
dnlt, slupki, transport. 059/842.87-55, 
Raszynska 6 D. 
SIATKI, słupki - produkCJa, transport gra. 
tlS. Sławno, Glerymskiego 5, 
0-59/810-29-07. 
SIATKI, slupki, druty - kolczasty. Produ- 
cent. Transport gratis. 059/ 847-13-44, 
847-16-42. 
SKLEP wlelobranzowy Borys, Borne Suh- 
nowo, ClJrobrego 15b/6, zaprasza od 15 
października. Polecamy: odzież, galantenę 
skórzaną. Towar bezpośrednio od produ- 
centa. 
TANIO, kllkuletnrą westfalkę, Borzytu- 
chom, 059/ 822-30-62. 
WAPNO, nawozy, 094/365-63.18. 
WYPOSAŻENIE gabinetu kosmetycznego. 
0-692-139-657. 
ZESTAW do cwiczen, 858-26-87. 
ZIEMNIAKI Bryza, 40 ton, 
094/365-10-86. 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0606-997 -422 
0602-506-359 
WYSOKIE CENY 


IIIII Powypadkowe najkorzystniej. 
0-606-814-679. 
Iiii 0-603-788-888 Powypadkowe ku- 
pię. 
II Rozbite spalo
e. 
.604-228-214. 
I Mercedes- części dostawcze, ciężarowe. 
NAPRAWA. Mśclce 17 k/Koszalina, 
094/316-50-67,0-604-756-696, 
0-602-518-651,0-602-517-573. 
AUTO - Częsci USA - zamówienia, 
094/341-56-25, 0-602-

7-917. 
AUTO SlYBY JAAN. Sprzedaz, 
montaź, naprawa, przyciemnianie. 
Koszalin, 34-65-710, 
Kołobrzeg, 35-28-281, 
Słupsk, 84-25-180, Szczecinek, 37-46-242, 
Połczyn Zdrój, 36-63.749. 
HAKI hol
nicze. (}59/842-56-54, 
842-96-30. 
SERWIS Samochodowy BOSCH, 
klimatyzacja, montaż instalacji 
samochodowych na gaz. Ustka, 
0-59/814-78-04. 
TACHOGRAFY - naprawa, sprzedaż, 
najniższe ceny. Koszalin, 
Szczecińska 38, 094/346-51-98, 
0-6.02-461-398. 
RUMIKI, katalizatory, montaź, 
sprzedaż. Zbigniew Czekaj. 
Koszalin, Szczecińska 70, 
094/ 346-76-64. 


KUPIĘ mieszkanie trzypokojowe l, II, III 
piętro, chętnie na Wiatracznej lub mne - 
Słupsk,0-601-92-65-92. 


DOMY 
- 


KUPIĘ dom, 059/841-49-76. 
KUPIĘ dom, Słupsk, okohce. 
0-506-618-984. 


DZIAŁKI 


- 


POSIADŁOŚt na WSI k/ Słupska, 
najlepiej z budynkiem do remontu, 
84-52-380, 0-604-623-910. 


RÓŻNE 
- 


CEGŁĘ klinkierową kupię. 
0-59/842-13-48. 
GORZELNIA Wrząca - skup zboż. 
0-59/846-29-25, 0-606-14-25-27. 
KUPIĘ: bronę talerzową bm, plug sklbowy 
- obrotowy, przyczepę traktorową samowy- 
ladowczą. Tel. 0-501-665-800. K-1798 
PROSTOWNIK z rozruchem I wyciąg spalin 
kupię. 059/ 814-78-04, 846-14-05. 
SKUP palet, Słupsk, tel. 0-600-606-069. 


ZAMIANA 


SAMOCHODY 


KUPIĘ toyotę carinę - E (97/ 98), 
0-609-54-72-71. 


NIERUCHOMOŚCI  


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskle 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


SSPPON 


KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. _ __ 
MERKURY, 840-32-32. WWW.mer- 
kury-slupsk.gratka.pl 


AGENCJE 


1059/840-25-40. .ENIGMA" Nieruchomo- 
ŚCI. Po
ukujemy nowe oferty sPrzedaży. 
! 059/84-14-420. Nieruchomości. OME- 
GA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny. Poszukuje- 
my nieruchomości dla naszych klientow. 
www.nieruchosci.slupsk.pl 
1059/848-55-75 Consilio - nreruchomo- 
śCi, kupno, sprzedaz. wynajem. 
I 840.20-62, 842-10-94 DOMUS - Nieru- 
chomości. Kupn
, sprzedaż, wynajem. 
059/84-12-583 NIeruchomośct - Kaczyńska. 
- - - 
EKSPERT-5, WYCENY NIERUCHOMOŚCI, 
MASlYN, URZĄDZEŃ. SŁUPSK, 
845-27.10. 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. 
059/842-70-17. www.domy slups k.p!.....- 
IBIS 842-54-05. 


I 


Środa. I) paźd7iernika 2002 r. głos Pomorza 


SPRZEDAM 


DOM szeregowy stan surowy zamknięty, 
uslugi na parterze, 094/342-23-91. 
GARAŻ (Malachowsklego). Słupsk, 
0-607-597-097. 
KONTRAKT. Koszalin, 094/342-47.58. 
Dwupokojowe, Piłsudskiego - 60 000. 
SKLEP (Kotarblnskiego). Słupsk, 
0-602-53-54-21 


KUPIĘ 
- 


KUPIĘ młyn, 0-607-15-50-15. 


WYNAJEM 


I 8-402-402 AJ-POlAWSCY MIESZKANIA 
LOKALE UŻYTKOWE. 
059/848-55-75 Consilio - nieruchomoścI 
Poszukujemy nowych ofert. 
842.80-75 - MIESZKANIA - WGN. 
DO wynajęcia hale na cele produkcyjne i 
hurtowme, 0-603.393-777. 


DO wynajęcia lokal handlowy (130), 
094/34-25-197,345-23-42. 
DO wynajęcia lokal w centrum Słupska. 
0-691-269-071. 
DO wynajęcia miejsca parkingowe dla sa- 
mochodów clęzarowych w Słupsku, 
059/841.30-81. 
DO wynajęcia pomleszczenra biurowo - 
magazynowe w centrum Słupska. 
Tel. 059/8444.166,0-607-245- 050 . 
DO wynajęcia pomieszczenie 
. kosmetyczce. Słupsk, 0.604-810-884, 
845-64-99. 
DWUPOKOJOWE (centrum). 
0-59/84-44 446. 
DWUPOKOJOWE. 0-59/84-38.463. 
KAWALERKA do wynaJęcia. Słupsk, 
0-604-105-342. 
KAWALERKA. Słupsk, 0-503-054-775. 
KONTRAKT. 094/342-47.58. Do wynajęcia 
hala - Kołobrzeg. 
LOKAL do wynajęcia (90 m), Szczecinek, 
centrum, 0-604-566-432. 
POKOJE - studentom. 0-602-365-275. 
POKÓJ do wynajęcia - studentkom. 
0-600-26-17-69. 
POKÓJ do wynajęcia. 0-692-291-432. 
POSZUKUJĘ boksu na .Manhatanre. - par- 
ter. PlInre! 0-606-908-631. 
STANCJA dla studentki. Słupsk, 
0-503-054-775. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


SERWIS -DACH SŁUPSK, POPRZECZNA 7, 
TEL./FAX, 0-59/840-23-60. 
BLACHODACHÓWKA, DACHÓWKA, OKNA 
DACHOWE, PAPY, SYSTEMY RYNNOWE, 
MATERIAŁY IZOLACYJNE, CEGŁA KLINKIE- 
ROWA. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


059/848-55-75,059/842-36-82 
Consilio - windykaCJe, skuteczny odzysk 
długów. 
INFO-BUSINESS, detektYWistyczne, wiary- 
godnosć, windykacje, giełda długów 
www.dług.pl. 0-94 34-11-796. 


BIURA PODATKOWE 


0.59/844-16-86,0-606-67-55-72. 


TELENAPRAWY 


II Naprawa telewizorow Robert Deszcz. 
Słupsk,845-63.17. 
I Naprawa RTV, Słupsk, 845-55-63. _ 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorow, druka- 
rek. SIupsk, 84-30-465. 
TELEPOGOTOWIE. Słupsk, 84-20-970. 


WIDEO 
- 


WIDEOFILMOWANIE; 059/842-08-09, 
0-602-663-756. 


NAPRAWA SPRZĘTU 
IIII Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843.54-88, 84-56-156. 
--- - 
III PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46. 
iODÓWKOZAMRAŻARKl, mikrofalówki. 
SIupsk, 843-54-88, 84-56-156. 
PIECYKI, kuchenki, 0-691-530-547, 
059/840-34-90. 
PRALKONAPRAWY, chłodziarkozamrażar- 
ki. Serwis gwarancyjny Polar, Whirlpool. 
059/842-28-31, 059/840-38-30, 
0-601-789-892. 


ŻALUZJE, ROLID, OKNA 


II LInda, żaluzje, verticale, rolety, bramy, 
garaże. 059/84-37-373. 


059/84-20-600 Alko - żaluzje poziome, 
rolety tkamnowe. 
84-24-84 SIupsk - żaluzje, rolety, markizy, 
okna, bramy, moskitiery. 
842-84-49, Słupsk RDT. ROlety, żaluzje do 
okien PCV. 
BRAMY, GARAŻE, DRZWI, ROLETY, 
OKNA, VERTlCALE, MEGA, 
059/842-96-33. 
OKNA PCV - montaz, raty. Słupsk, 
84-20-753,84-24-019. 
OKNA PCV, glazura, terakota, panele; 
059/84-35827, 0-692-362-345. 
OKNA PCV. NAJTANIEJ. BIEL NA LATA. 
SZCZECINEK, 374-01-10, SŁONECZNA 12; 
KOSZALIN, 341.16-32, KASZUBSKA 
(PZMOT). 
ROLETY, okna. 059/8400.202. 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341-08-65. 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA 


OKNA - drlwl PCV. producent. .TRAX" Ko- 
szalin, Morska 53, tel. 346-67-05. Wyso- 
kie rabaty - niskie ceny. 
PARKlET,094/37.516-46. 


CZYSZCZENIE 


I Pers dywany, tapicerka, vertlcale, 
059/843 44.53. 
CZYSZCZENłE dywanów, tapicerkj. .Falo- 
wlec" 0-59/840-17.34, 84.57-050. 
DYWANOPRANIE, 346-27-841. 
DYWANOPRANłE, najtaniej, 841-34.35. 
DYWANY. 0-59/84-38911. 


ALARMY, MONITORING 


ALARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI- 
AL.DOM. 059/ 810-39-78 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUTO-PLUS, 
SIupsk,841-41-45. KS. 120 


TRANSPORT 


1,&T. Słupsk, 84.31-411, 
0-602-102-173. 
PIK - wynajem busów. 0-602-697-405, 
340-42-32. 
PRZEPROWADZKI meblowozem, winda. 
Słupsk. 0-602-284-693. 
PRZEPROWADZKI, transport. 
0-59/84-32-038, 0-601-61-40-93. 
USŁUGI transportowe l,5t. Faktura VAT. 
0-607-385-512. 


REMONTY 


I FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE. 
REMONTY. 059/8-456-888. 
A-Z. Remontujemy mieszkania - solidnie, 
8433-058 
CY
LlNOWANIE bezpyłowe. 
0-59/84-32-038, 0-601-61-40-93. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanre. 
0-59/843-43.20,0-601-64-10-92. Kali- 
szewskI. 
. CYKLINOWANIE. 059/84-13.586: 
CYKLINOWANIE. 0-59/84-13-586. 
CYKLINOWANIE. SIupsk, 84-13-173 
po 16-tej. 
DEKARSKIE, ogólnobudowlane. 
0-606-43.21-08. 
GŁADZIE, glazura, regipsy. 
0-59/84.35-044. 
HYDRAULICZNE, 0-691-530-547, 
059/840-34-90. 
HYDRAULICZNE. 0-607-859-742. 
OGÓlNOBUDOWLANE. 0-59/840-36-13. 
OGÓlNOBUDOWLANE. 0-59/84-38-911. 
OGÓlNOBUDOWLANE. 810-33.11, 
0-608.484-903. 
OGÓlNOBUDOWLANE. SIupsk, 
0-609-88-78-61. 
POLBRUK ukladam. 059/840-13-32, 
0-604-149-691. 
REMONTUJESZ - potrzebujesz pomocy - 
zadzwoń: 0-691-913.553. 
REMONTY A-Z. SIupsk, 84-03-135, 
0-504-565-254. 
STANLEY-MILAN systemy zabudowy wnęk, 
szafy, garderoby, jesienna promocja 
do 40%. Salony firmowe, 
Słupsk, 0-59/84-00-310, 
Lębork 0-59/862-33-42. KS.167 


RÓŻNE 
- 


I Komlnkl- pracownia, wkłady - projekt. 
montaż. Koszalin, Lutyków 4 -6, 
341-81-53. 
059/843-92-31, 0-607-2
 199. gazowe, 
C.O:, hydrauliczne. 
DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, deratyzacja. 
Skutecznie, tanio. Promocja dla firm, 
059/842-08-27. 
HAFT komputerowy - usługi dla firm 
Ewa Sadowska, 094/343-43-41 
ewasad@polbox.com 
KOMINKI norweskie, frlncuskle, polskie. 
.Termlka M . Koszalin, 094/345-46-52; 
Krucza 21. 


, 


..
		

/17848-0017.djvu

			glos Pomorza Środa. 9 października 2002 r. 


Dr J. Kabzie 
;J 
:; 


serdeczne 
podziękowania 
za wszystko składa 
Teresa Świtoń 


KOMINKI. .Decor" - jesienne promoCJe. 
SłUP9k, Szczecińska 61 A, 
059/843-41'()9. 
KUtNIA - ogrodzenia, balkony, solidnie, 
tanio. 0-59/841-54-18, 0-602-617-911. 
MEBLE kuchenne na wymiar. Rabat 10 % 
+ montaż gratis. .Kostol", Słupsk, 
059/841-48-69. 
MEBLE na wymiar... kuchenne, lazienko- 
we, szafy, inne. Rabat 10%, projekt + 
montaz gratis. 0-59/846-22-80. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. 
PromoCJa - montaz gratisl .Krystom". 
Koszalin, Wąwozowa 15 a, 
094/3410-354. . 
MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, akceso- 
na, 059/842-28-38. 
SCHODY - producent. 059/842-66-71. 
STROJENIE pianin. 0-604-436-906. 
SZYCIE kołder, czyszczenie pierza. Słupsk, 
Tuwima 20 a, 84-278-73. Do każdej koł. 
dry .jaslek" gratis. 


NAUKA 


pnOGnus 


10 fat 


d,,/Wwtlae,,'" 


ANGIELSKI 


. dziecl,młodzle! I dorośli 
. kursy do FCE 
. 2-letnl kurs do CAE 
9 RAT BEZ PROCENTÓW 
KURSY 2 LETNIE -15% TANIEJ 


Słupsk, ul. Szczecińska 57 (ZDZ) 
tel. 0603881118 , (59) 845 22 55 
progress.llngo@lnterla.pl 


Szkol a Język6w 
Obcych 


 
Wiadomo, 
kim jesteśmy 
Teraz do pełnej 
oferty Językowej 
dodajemy kredyt: 
7 rat bez formalności 
I procentów 
Koszalin, ul. lwyd,slwa 106/1 08 
lei. 346 24 30, 346 03 27 
Słupsk, Siary Rynek 6 
lei. 840 11 50, 840 16 31 


I AS - nauka angielskiego - matura, FCE, 
CAE; niemieckiego - Z D. Z MP; hiszpań- 
skiego. francuskiego. 059/840-26-45, 
843-59-80, 0-502-526.003. 
- - - 
ANGIELSKI indYWidualnie. Słupsk, 
842-98-42. 


ANGIELSKI, niemiecki ze znajomością 
Bytów, lębork, Słupsk zatrudnię. 
0-59/840-17-30,0-609-70-32-32. 
ANGIELSKI. Słupsk, 0-693-369.()03. 


BRITISH-SCHOOL Kursy języka 
anglełsklego I niemieckiego. 
Rekrutacja trwa. 094/346-38-62. 


HISZPANSKI. 0-59/84-40-503. 
LOGOS biologia, fizyka, chemia na medy- 
cynę. Słupsk, 843-60-10. 
LOGOS testy kompetencji. Słupsk, 
843-60-10. 
OŚRODEK Wspierania Przedslęblorczoscl, 
Tuwima 22 a, 841-30-32 zaprasza na kur- 
sy: archiwista, obsługa kas fiskalnych, 
przedsiębiorczości, pracownik biurowy, 
komputer w nowoczesnym sekretariacie. 
bhp I inne. 
POLICEALNE Studium Zawodowe - technik 
Informatyk. Słupsk, Wita Stwosza 13, 
841-45-75. 


PROFESJONALNE szkolenie pnedłuia- 
nla. modelowania paznokci, 
pedicure leczniczego. Koszalin, 
tal./f811 094/345-20-96 


MEDYCZNE 


III Alerl!czne testy, odczulanie, 
żylaki, .pajączkl". Zabiegi chirurgiczne LA- 
SEREM. CHIRURGIA, NEUROLOGIA 
.BICOM . MED" Koszalin, Pilsudskiego 73, 
340-49-40. 
II LIKWIDACJA NAŁOGU NIKOTYNOWEGO 
. KOSZALIN, SŁUPSK, KOŁOBRZEG, UST- 
KA, SŁAWNO, SZCZECINEK. 
091/489-19-26. 
I IRYDOLOGIA - określanie stanu zdrowia 
na podstawie badania teczówki. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia bólów kręgosłupa. .MEGA- 
VITA., Koszalin, WOjska Polskiego 24-26, 
094/341-14-63. 
I Odtruwanie mkotynowe. Słupsk, lębork. 
094/34-70-496. 
0-503-47-93-87. Ginekolog, zabiegi. 
0-600-558-930. Ginekolog, zabiegi za- 
awansowane. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. 
059/847-50-68, 0-602-46-86-31. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. ESPERAL. 
lek. med. Marek Jaroszyk. 
Tel. 0-602-773-762. 
BEZBOLESNE leczeme stomatologiczne, 
protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin, 
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30. 
"BIO-MED KOSMETOLOGIA" przebarwie- 
nia. trwałe usuwanie owłosienia, 
naczynka, lifting bezoperacYJny. 
094/346-49-49. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573, 
0-603-748-588. 
GABINET masazu - promocja, 841'()0-99. 
GI NEK OLOG, zable I. 0-60 5-38 9-680. 


Wszystkim. ktorzy okazali 
pomoc i współczucie 
oraz uczestniczyli w ostatniej 
drodze 
ŚP. 
Ewy Barbary 
KolodyńskieJ 


serdeczne pOdziękowania 
składa 
 
 


Mąż Z C6rkaml 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
dnia 7 października zmarł w wieku 74 lat 


t 


ŚP. 
Tadeusz Lewicki 


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 10 października 2002 r. o 
godz. 14. w kaplicy na cr:nentarzu w Szczecinku 


Pogrążona w smutku 
Rodzina 


Prosimy o nieskładanie kondolencji 


Z głębokim żalem zegnamy 


METODEGO 
METKO WSK lEG O 


wspaniałego Człowieka i oddanego Radcę Prawnego 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
KYrazy współczupia 
składa 
Prtłzes ZBTZlldu "POM-EKO" Sp. z 0.0. w SzcztlCłnku 
wraz ze wsp6łprBcownlkBml  
'" 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pornorza.pl 


CEBULA Dorota I Witold 
- Gabinet Stomatologiczny - pełny 
zakres, lasery. ultradiwlękl. Poniedziałek. 
środa. piątek 16-18.30. Koszalin, Zgoda 
9/04.340-22-61.0-602-32-10-64, 
0-602-873-898. 
CENTRUM Dentystyczno 
- Anestezjologiczne, codziennie. 
Koszalin, Świętego Wojciecha 24, 
094/340-39-17. 
KLUB Kwadransowych Grubas6w 
"Efekt". Słupsk. Sławno, Koszalin. 
Dieta Cambridge; 059/810-50-62, 
0-601-84-76-36. 
KOMPLEKSOWE leczenie chorób przyzę- 
bia, gabinet parodontologiczny Katarzyna 
Roman, Słupsk Sienkiewicza 5a/ 2a 
0-60Q.()47 -849, 84-25-100. 
ŁUSZCZYCA, bielactwo. 0-601-214-388. 
MEDlCAL Beta, Całodobowa 
Przychodnia lekarska, wizyty domowe, 
ZRKCH bezpłatnie. lekarze specjaliści, 
badania kierowców, medycyna pracy, 
laboratorium, rehabilitacja, 
094/341-10-49. 
ODCHUDZANIE, zdrowie, witalność. 
Dystrybutor Herbalife, Ewa Żur. 
346.03-69, 342'()1-73, 
0-501-56-75-13. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
0-504-366-477. 
PRAXIS lecznica Chirurgiczna. BEZPLAT- 
NIE! OperaCJe: przepuklin, tarczycy, zy1a- 
k6w. laparoskopia. Kruroskopia. USG. Ko- 
szalin, Szczecińska 32, 
Informacje: 343-40-64; 
rejestracja, 0-603-990-401. 
STOMATOLOG Agnieszka Frątczak, 
protetyka estetyczna, znieczulenie, 
laseroterapia, narkoza, 
Fałata 17,094/341-33-23, 
094/345-40-51. 
WWW.KRUPINSKI.UROLOGIA.PRV.PL 


TOWARZYSKIE 


IIIIIII Amor. Kołobrzeg. 
0-604-593-576. Zatrudnię. 
I I MALI BU. Kołobneg, 35-188-18. Nowe 
dziewczyny I Zltrudnlę. 
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud- 
mę. Zakwaterowanie gratis. 
0-502-058-791 Gorące chwile. Kołobrzeg, 
Wyjazdy. 
0-604-841-247. Prywatnie. 
20, 25-latka. 0-601-866-508. 
22-LATKA.0-609-239-707. 
AGATA, Majka. 0-601-866-710. 
ATRAKCYJNA, 0-506-645-549, wYjazdy. 
BEATA, 0-505-594-966. 
DŻESIKA Słupsk. 0-606-426-654, 
842-60-98. 
GOSIA. 0-692-573-104. 
HADES Night Club. Zatrudnimy panie. Ko- 
szalin, 094/3415-827. 


KWADRANSIKI 0-607-800-606. 


LANDRYNKA. Słupsk, 0-600-55-70-27. 
NIGHT Club w GclYnlzatrudni panie, 
zakwaterowame, wysokie zarobki. 
0-601-67-67-88. 
NIGHT Oub zatrudni pame. Gdynia pilnie. 
0-601-67-67-88. 


POSTAW na doświadczenie. 
0-506-365-459. 
SZCZUPŁA z .5-ką". 0-504-688-568 
'(10-19. 
SZUKAM sponsora, 0-506-843-691. 
WENUS - Ablgaj zaprasza całodobowo. 
Koszalin. ul. Zwycięstwa 327, 
094/340-59-17. 
ZADZWOŃ przyjedziemy, 0-504-641-678. 
Zatrudnię. 


MATRYMONIALNE 


POZNAM panią w wieku około 50 lat. 
0-694-356-851. 


ROZRYWKA 


HOTELIK Gwardia - przyjęcia, bankiety, 
konferencje, noclegi. Koszalin, Fałata 34, 
tel. 345-13-21, fax 346-46-81. 


PRACA 


DO sprzedaży jajek. 0-600-645-481. 


ENERGICZNĄ I reprezentacyjną ekspe- 
dientkę zatrudnię na stoisku kosme- 

cznym w hlpermarkecle w Słupsku. 
0-604-59-74-62. KS-424 


ARMA zatrudm osoby z paszportem nie- 
mieckim, 094/318-83-19. 
GERMANISTA przYjmie pracę w szkole. 
0-504.Q88-309. 
HOSTESSY (club), zakwaterowame 
Gdansk. 0-504.Q49-116, 0-602-235-465. 
K5-353 


MAGAlYNIERA - kierowcę. Słupsk, 
ul. Zielona 7. tel. 846-28-90. 


NIEMIECKI koncem poszukuje menadże- 
rów i agentów. 0-59/84'()1-901. 
0-602-622-678. 
PLATFORMY - 3 700 EURO. 
0-604-850-636. 
STOLARlY zatrudnię. 0-505-307-423. 
ZATRUDNIĘ osobę do renowacji mebli z 
doświadczeniem. .Spichlerz". Miastko, 
059/857-17-10. 


RÓŻNE 


AMERYKAŃSKA loteria Wizowa, 
tel. 0-603-650-499. 
POTRZEBUJĘ pozyczkl 10 000 zl. Dobre 
oprocentowanie. 0-505-623-293. 


TURYSTYKA 


I AVIOTOUR1ST. Autobusy, busy - wynajem. 
Przewozy. Koncesja. 094/3411-418. 
0-505-903-674. 
BILm, zagranica, dworzec PKS, Koszalin. 
Centrum Międzynarodowych Przewozów 
.INTERGLOBUS", 094/346-24'()4. 
346-29-26. 
GLOBTOUR1ST - wynajem mikrobusów, au- 
tokarów od 9 do 51 osób, koncesja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555-174 


Wyrazy współczucia Rodzinie 
z powodu śmierci byłego pracownika 


Barbary 
Ciszewskiej 


składa 
Dyrekcja oraz kolełankI I koledzy 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 


" 


. 


. 


. 


. 
. 


KOSZALIN 
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17. 
Biuro Ogloszen tel./fax (094) 347 35 15/13/12. 347 35 11 
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 lO, 347 35 03/04/05/14, 
tel./fax (094) 347 35 06/07 
ul_ Ratuszowa 3. pok_ 12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55 
pl_ Wolności 10 - w godz_ 9-16 
nad sklepem oRossman. (wejście od ul. Boh. Warszawy) 
tel./fax (094) 37 403 11 
Punkty przyJmow.nle o.łoaz.... do ..Głosu Pomorze" 
KOSZALIN: 
_AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Klkta° tel. 340 46 20 (do 9.30 I po 16) 
,,8ERNI" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563 
_CORINFO sc" Agencja Reklamowo - Informacyjna. ul. Władysława IV 58/32, 
tel-/fax (094) 345 2933. całOdobowe 8.0. na tel-/fax (094) 3452933 
..EKOLAM" ul. ZW)<:lęStWa 137 .,lw.ązI 


. 
.. 


fi 


.  


al. Slenkl_lcza 20, 78-200 Słupsk - w godz. 8-16. 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08 
Biuro Reklamy tel./fax (059) B4117 43. 840 32 51 
. .,. . ... . '..- ul_ Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16 
. (budynek Bytowsklej Spółdzielni MoeszkamoweJ), tel. /fax (059) 822 82 82 
ul. ArmII Krajowej 16 - w godz. 8-15 
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 SB 


.  . 


Punkty przyJmow8ni. o-łoszei'l do "Głosu Pomoru" 
SŁUPSK: _Agencja UNIPRESS. ul. WOjska PolskIego 29A (dawny bIurowiec PKP). 
teL/fax 842 89 54. 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę) 
"Agencja RUBIKON" Media Reklama Projektowanoe. ul. MOrCInka 21 (I piętro). 
tel. 840 29 80. 840 27 10. fax 842 89 94 (8-18), przyJmujemy ogłoszenia na telefon 
"CONSULTING MANAGERS" ul. SzczecIńska 11, tel. 84385 16 (9-16) 
Bytów: TUiR ..WARTA- ul. KochanowskIego 3. tel. 822 22 80 (8-16) 
MI_: Biuro ..WARTA- ul. Dworcowa 29, tel. 857 5308 
Redakcja "Głosu Pomorza", tel. (059) 857 3572 
UetkIo: AgenCJa "CENTRUM KOBO' ul. Grunwaldzka 16. tel. 814 97 77 
PHUPiT _BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16) 
P.P.H. _HANTUR. ul. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA 
tel. 8146 058. 8145 578 (8-16) 
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydanie gezety. trafiają bezpłatnie do internetowego 
Banku Ogłoszeń Drobnych .Głosu Pomorza- www.gtos-pomorza pi oraz do wydania 
internetowego ogólnopolskiego dziennika ..Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
		

/17848-0018.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Środa, 9 patdziernika 2002 r. 


uo 


Światowa premiera na Motor Show w Detroit w styczniu 2003 roku 


"Garbus" w wersji cabrio 


Rok 2003 rozpocznie się obiecująco dla wszystkich miłośników kabrioletów - w pierwszym 
kwartale na europejskim rynku pojawi się New Beetle Cabriolet. 


Ten nowy rtlodel Volkswage- 
na będzie kontynuował tradycję 
najpopularniejszj(J:h 4-osobowych 
kabrioletów na świecie: Golfa 
i Garbusa. Pod względem rozwią- 
zań technicznych New Beetle Ca- 
briolet z wyjątkowo sztywnym 
nadwoziem, pełnowartościowymi 
miejscami siedzącymi z tyłu, wy- 
suwającą się automatycznie w ra- 
zie wypadku osłoną zabezpiecza- 
jącą pasażerów przed skutkami 
dachowania, składanym dachem 
z ogrzewaną tylną szybą ze szkła 
i - dostępną jako opcja - 6-biego- 
wą przekładnią automatyczną po- 
kazuje, jak jest niezwykle bez- 
pieczny, wygodny i użyteczny. 
lakiery specjalnie stworzone 
dla New Beetle Cabriolet dodają 
kolorów codziennemu życiu. Już 
nazwy niektórych z nich - Aqu- 
arius Blue, Mellow Vellow i Ha- 
rvest Moon - świadczą o tym, jak 
bardzo twórcy tego modelu za- 
dbali o to, aby budził on pozytyw- 
ne emocje. 
New Beetle Cabriolet będzie 
dostępny na rynku z trzema silni- 
kami benzynowymi i z silnikiem 
TOI o mocy od 55 kW / 75 KM 
do 85 kW./ 115 KM. Model z naj- 
mocniejszym silnikiem może być 
wyposażony na życzenie w 6-bie- 
gową przekładnię automatyczną 
(z funkcją tiptronic). 
Warto zwrócić uwagę na roz- 
wiązanie konstrukcyjne oraz spo- 
sób otwierania i zamykania trój- 
warstwowego, tekstylnego dachu. 
Podobnie jak w Garbusie, składa- 
ny dach "softtop" po otwarciu znaj- 
duje się w miejscu, gdzie powinien 


- 


. . 
----- 


r-= 
I
 . \ 


. 
, 


." I' 
, 
 I 
 
. 


"lfo-. 


4 
I
 . C\ \ 

A 


"' 


, 
" .. 
r., Qf
1-ro 


!i 
.u.' 


.- . 
'" .- 


, -. 


I'nl. VUI.J	
			

/17848-0019.djvu

			glos Pomorza .Środa, 9 października 2002 r. 


KIEROWNICA 
I SPÓDNICA  


#i' 


" 


)'" 


Baba babie 
nie zaufa 


RedsJ	
			

/17848-0020.djvu

			Procedura 
EXPRES 
na nowe i utywane 
Pakiet w PZU 
d 3, 0/0 
Słupsk, ul. Gdańska 4, tel. 841 22 05, kom. 501 525 506 


Europejski 
Fundusz 
Leasingowy 


str 20 Auto 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Nadaj ogłoszenie 


) 


JAPP AR.. T!:J !J.C 


i 


CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 


-- --- 
_. 


ZAMIENNIKI 
I ORYGINAłY 


--- ...... 
.. 
- ftt:1 :- ' 
Lo .:;.. 
 .-- - 
- 
 - o-- 
My nadamy mu rozgłos 
 


HURT I DETAL 


PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYłKOWĄ 
FIRMAMI SPEDYCYJNYMI 


Ogłoszenie w gazecie - gratl w InternecielIt. 
www..łos-pomona.pl I WWW.I'l8Czpaepollta. 
Usługa realizowana przy współpracy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych punktów ogloszenlowychlll 


80-465 Gdańsk-Zaspa, ul. Hynka 21 paw. 50, fax (O-58) 344 34 53, 
lei /fax 344 34 52 
81-356 Gdynia ul. SIarowiejska 52, leI. (O-58) 661 -29-20 


nasze wydani- 
nternetowe 

.łlo " , 

) I 


AUTOALARMY 
 RADIOODTWARZACZE 
- 
 M/NRYZOWA NY PRZEDSTAW IC I El, . -......r 
PIOn..r 
T 3Ił-35-113o ,_131ł-711 .JVC 
A T£Rm POOOtTNI(OWI I 


'-Jebasto 
IS Eberspścher . 
'. 
t..UU
I1aJ 
OGRZEWANIE 
NIEZALEŻNE 


CE 
KOSZAI.If, 


CENA 


JJ 


" \ 
..1 


.J!JJJ 
.-,J 
SUZUKI SWIFT 


Koszalin, ul. Przemysłowa 8 
tal. 341-7S-ł4, 
kom. 0102-721"1 


UIAT IIIr11U11..... 
...." ''''14 .LI 
...." ,,,'14 eu 
...." '."14 tLI 


..... , 


e 


FHU OLBROMSKI 
NAJWIĘKSZY "- 
DYSTRYBUTOR 
OLEJU Qua.. Slab! I 
W POL.C. Pól.NOCN.J 
ZAPRASZA DO wPC)ŁPRACY 
KORZYSTNE PROMOCJE 
tel. 0-602-277-028 
fax O-58 552-00-97 
e.m.11I biur. olbromakl.pl 
www.olbromakl.pl 


. 
. 


_
CI.llł
 


.--..-.-....... 


UPUSTY NA SAMOCHODY TERENOWE!!! 


I 


ZAPRASZAMY DO SALONU SUZUKI 


AUTOIIVZOW.......-.. Ald.."II" W',,'.rrzył 
SUZUKI .IITO.ILlI. 
t:ou

'
.. Bł!IIIAIIIC., 
"1.11.. (0-6"14' 1.10 
- 
..-, .0.-- 
J :li --- Mobil 


$8UZI.. 
. 
1IIMI1IIII00_....,_.
't..ItIIII1I.II,___ 


Masz REGON? Nowa promocja w sieci Idea 
Ta oferta jest dla Ciebie. 


· Do 6 wybranych numerów 50% taniej 
· Pakiet 100 SMS-ów za 10 zł netto 
· Taryfa malejąca 
Autoryzowany salon sprzedaży: 
CASCADE Słupsk, ul. W. Polskiego 29a 
tel. 84 12 215, kom. 501 52 55 06 


-
 


Środa. 9 października 2002 r. głos Pomorza 


_ I =:......ł- A\.'
, 
E ......... . Sp6IIazo.o. IIIUIIIIIIIV .. 
GnIpa ZE KoIDII1t SĄ 


.... 


I" 


..do 


"IZ".I.'I: .11._1., t_'alł.. 
..n_'zl., zla.IUlłł 1..lrtrzallry 
Pracujemy od poniedziałku do piątku 7 - 15 
Koszalin al. Marska 11101. 3"5 5888 


2+ 


Dostępny już 
od 31 920 zł 
plus opony zimowe gratis. 


...- 
- 


, 
.. 
ł 
ł 
ł 
I 
I 


»> 1 
.... mLO wyprzedza m
lą 


.. 


"- 


, 


Wyjątkowo atrakcyjne formy zakupu: 
- oferta kredytowa: pł.clsz 70%. . pozostałe 30% motesz spł.clł 
po roku 
- 1500 zł upustu. jeśli płacisz got6wką 
- 2500 zł upustu. jull oddajesz sw6j stary s.moch6d w rozliczeniu 


" 


AUTO DlUG 
... II, p
 74, lei, (059) 8424 03J 
1.tbotk." . Anni WP 11. lei, (059) .2. 847 


-łlatlt11o.pI 


-----:> 


, I 
: 1fJe4 


doświadczenie i kapitał 


I . 
, 
.9 Z3 
e t t . 


MI RJTUM 


. 


, 


RENAULT 
lCangoo ł-łellos 


Widocznie rodzinny. 


R.naul. Kangoo z limitowan'J s.rii 
Hrlios to samochód wzorowo wyposa- 
tony i przystosowany do życia w rodzin" 
Dowody? KlimatyzacJa. dwi. poduukl 
powi
t'ln
. drugir przfsuwanr drlwi 
boczn.. światła prnciwmgirln.. .I.k- 
tryczn. uyby I lust.rka boczn.. Plus dla 
ki.rowcy: skórzana ki.rownica, bIB" 
z.gary na d=. rozdzirlcnj, nowocnsn. 
Slln,kl, a zwłaszcza 1.5 dCi 80 KM. 
Wszystko dla rodziny. limitowana ...10 
H.II", już od 44 200 zI". Kangoo dost
pn. 
już od 38 500 zI" po uWlg
dnl.niu rabatu. 
www.r.n11.calll
DI 


, . 


.  


""-" 


..  


....... c....oU. ........ 
-..- 


ccmm..
[;1. 


. rr"y po uwtgl,dntC'niu ,.b..u 


Opaliński Sp. z 0.0. 
76-251 Bolesławice, ul. Słupska 5 
tel/fax ( 059) 841 53 47, 841 53 32 


. 


" 


ł 


' 1 . 

 I 
Ivo ....... ... '.I.U.'. ł--łW 
Autoryzowany DyI1r)lbutor Filmy · 
 .;.a- ,.,.., . 
1J. AłłA".......
 E"-""""" - ..... t:qId -JW 
 

II'
 
 .-, "'tIf'Hl1nG .
kl 
· M .,.....,- 
SłUPsk. Al. 3 Ma.a 80/'1311. .el. 8" 25 79. III.nal 843 52 54. Iln.lllnl@w. III 
I..... III ucztll _'.1' 


BEZPIECZNIE I TANIE.... 
. SORSK. 
OKAI;ODWA STACJA kONTAOU POJAZDOw --ł03 


KOBYLNICA, GlOwNA 2A (koniec Poznańskiej) 
PON., PT. 7.00-20.00, 
SOB. 8.00-15.00 


Dopuszczanie pojezdów do ruchu. 
piel'WBZ8 rejelltl'ecja. pokolizyjne 
i powypadkowe. Osobowe. ciflŻ8rowe. 
rolnicz.. motocykle. 


-a 


LlWAGA PRZED KUPNEM 
UŻYWANEGO SAMOCHODU ) 
SPRAW02: JEGO STAN 
TECHNICZNY 


Poznańska 


Główna  
O 
OJ 
-< 

 
z 
(=) 
> 


oOA8KI- SEAWI8 OOUMIEMA 


KOBYLNICA, GlOwNA 2A 
(koniec Poznańskiaj) PON., PT. 7.00-20.00, 
SOB. 8.00-15.00 


Opony oaobowe. ciężarowe. rolnicze z komplakeowę ob-ługę 
na najnowoczeAniejszym sprzęcia. 
Badanie i wymiana amortyzetorów. 


. SUPER OFERTA NA OPONY ZIMOWE 


,