/17843-0001.djvu

			CZWARTEK 
3 października 2002 
Cena: 1,10 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 28 000. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 231 (15.497). WydlnleA B C 


Dzisiai wokół prawa pracy - str. 7 


Relacja z dyżuru 
redakcyjnego 
- STR. 8 


www.glos-pomorza.pl 


WsKROCIE 
.. Sędzi. PIwnik 
Była minister 
sprawiedliwo
ci wczoraj 
zn6w poprowadziła 
sprawę sądową atr. 2 


- 


. 


.. 


.. 
.. 
.. 
... 
" 
.,  

 
, 
, 

 
-, 
V 


- 


.. PKO BP winien 
Sqd Antymonopolowy 
uznał, że aż trzy 
postanowienia 
regulaminu Banku PKO 
BP SA naruszają prawa 
klient6w atr. 6 


od
dachem 
, 


.. Oclepl.my tycie 
rodzinne 
Jak docieplM ścianę w 
mieszkaniu przylegOJącq 
do nieogrzewanego 
garazuF atr. 18 


- 


...... 


40 


REK L 


A-M-A. 


. 


- 


. 


, . 
(ł'.;4 


I , 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Lista Wandzia 


. Umorzenia podatkowe Już nie są tajne 
Prezydent Słupska ujawnił wczoraj listę firm i instytucji, którym 
w pierwszym półroczu tego roku umorzył podatek od nieruchomości. 
Łącznie na ponad 3,6 mln zł. 


Przed tygodniem ujawnienia 
tych danych zażądali radni miej- 
scy. Prezydent nie zgodził się za- 
słaniając się przepisami prawa. 
Mimo to opisaliśmy sprawę i 
przedstawiliśmy przykłady miast, 
gdzie pod wpływem prasy i wyro. 
ku NSA władze miejskie ujawniły 
listę firm, które skorzystały z umo- 
rzeń. 


Ratował miejsca pracy 


- Zdecydowalem się na 
ujawnienie po rozmowach z zain- 
teresowanymi i uzyskamu ich 
zgody - wyjaśnia prezydent Słup- 
ska. 
Najbardziej na umorzeniach 
skorzystała' Szkoła PolicjI. 
Podarowano jej ponad 665 tys. zł 
podatku. - Ta zaleglość jest skut- 
kiem niejasności prawnych. bo 
poczlltkowo Szko/
 Policji trakto- 
wano jako placówkę 
śwlatowll. 
Na tej podstawie Rada Miejska 
zwolnl7a jll z.podatku. Potem in- 
terpretacja prawa się zmisnila, 
sl8 Szkola Policji nie miala w bu- 
diecie funduszy na oplacenie po- 
datku. który powinna placić od 
1999 r. -tłumaczy Wandzel.- Po. 
stanowilem ten spór przerwać, 
aby ktoś nie wpadł na pomysI jej 
likwidacji. Od poczlltku roku 
szkola regularnie placipodatek. 
Z kolei umorzenie podatku 
wobec Famarolu, Alki i Margo 
prezydent wyjaśnia chęcią rato- 
wania tych firm, bo wpadły w za- 
dłużenie i bez pomocy nie miały- 
by szans na odzyskanie płynno- 
ści finansowej. - FamaroI jui jest 
na plusie i zatrudnil nowych pra. 


':)
 
( . 
-4 
, li.... 
ł\ . POUCJ' 
i)i\U 
, 
.. I ,,1 


----- 


Ful. SLAWOMIR WICKI 
Najwltbą kwott pnzyc1eDt WIIOny. Szkole Policji 


cowników. A ja zawsze patrzę na 
ewentualne skutki finansowe dla 
miasta i himy - dodaje Wandzel. 
Umorzenie podatków szpitala i 
zoz-Ów tłumaczy tym, że kasa 
chorych w zawartych z nimi kon- 
traktach nie przewiduje pieniędzy 
na podatki od nieruchomości. Za 
naturalne uznał zwolnienia wobec 
rozmaitych stowarzyszeń. Nie 
ujawnił natomiast umorzeń podat- 
ku od nieruchomości dla osób 
prywatnych, bo do końca czerw- 
ca było ich tylko 10, w sumie na 
niespełna 6,5 tys. zł. - To za ma- 


la kwota, aby podejrzewaćkorup- 
cję - tłumaczy. 


Wnioski pod lupą 


Na biurko prezydenta trafia c0- 
dziennie po kilka wniosków o umo- 
rzenie podatków. - Wszystkie sil 
sprawdzane. Czasem okazuje si
 
że przedstawia się nam nieprawdzi- 
we dane - zdradza. Ci, którzy nie 
uzyskali umorzenia, mogą się sta- 
rać o rozłożenie podatku na raty. 
ZBIGNIEW MARECKI 
PEŁ N A LlITA U.ORZE.. -1111. a 


Malka oskamn. O zab6Jstwo noworodka 


Udusiła i spaliła dziecko 


Potwierdza się najbardziej maka- 
bryczna wersja - Krystyna G. ze 
Starnic (gm.Dębnica Kaszubska) 
świadomie zabiła swoje dziecko. Ko- 
bieta przyznała się do winy. 


Wczoraj podczas przesłucha- 
nia 35-letnia Krystyna G. przyzna- 
ła, że dziecko urodziło się żywe. 
Poród odbył się w domu. Matka 
owinęła dziecko płaszczem prze- 


Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Warszawie 
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie 
przyjmuje jeszcze zapisy 
na studia wyłsze o kIerunku EKONOMIA 
SpecJalności: 
Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw 
Handel Zagranian 


r ,,,,' 


Ponadto prowadzimy rekrutację na uzupełniające 
studia magisterskie, kierunek EKONOMIA 
w trybie eksternistycznym 
InformacjI udzIela dzIekanat WSE WZ w KoszalinIe 
przy ul. ChalubIńskIe go 1.5, tel. (094) 343 59 69 


ciwdeszczowym, przytuliła do 
piersi i udusiła. Ciato schowała w 
wychodku. Na drugi dzień spaliła 
zwłoki w kuchennym piecu. 
Z ustaleń prokuratury wynika, 
że Krystyna G. już gdy była w cią- 
ży planowała pozbycie się nie- 
chcianego dziecka. 
Mężowi Krystyny, Jerzemu G. 
nie przedstawiono zarzutów. Dziś 
sąd zdecyduje, czy kobieta trafi do 
aresztu. Za zabójstwo grozi jej na- 
wet dożywocie. Jednak mogą po- 
jawić się okoliczności łagodzące, 
które wpłyną na zmniejszenie wy- 
roku. - Okoliczności" tak" jest 
przyznanie się do wŃ7y. Być moie 
pojawią się inne, np. zla sytuacja 
materialna - informuje Tomasz 
W8lendzl8k, prokurator rejonowy. 


Krystyna G. nie pracuje, jej 
mąż jest robotnikiem leśnym. Żyją 
w skromnych warunkacł1, w domu 
z jednym pokojem i kuchnią. Mają 
6-letnie dziecko. 
Przypomnijmy, sąsiedzi 35-let- 
niej Krystyny G. zdziwieni, że ko- 
bieta była w ciąży, a nie ma dziec- 
ka powiadomili policję, która za- 
trzymała ją i męża. 
W styczniu tego roku do po- 
dobnego zdarzenia doszto w Nie- 
stkowie (gm. Ustka). 20-letnia ko- 
bieta zakopała w śniegu swoje no- 
wo narodzone dziecko. Zgłosiła 
się do lekarza, który powiadomił 
policję. Kobieta tłumaczyła, że 
dziecko urodziło się martwe. Po- 
twierdziła to sekcja zwłok. 
PIOTR KAWALEK 


REK--r- A -M A 


UWAGA PRZEDSI BIORCY 
"DEBET" - Szkolenie w dniach 5 i 7.10.02 r. 
w Koszalinie, ul. Modrzejewskiej 71A godz. 10, 
w Sławnie 8.10.02 r. godz. 10, 
w Bialogardzle 9.10.02 r. godz. 10 
JZasady i warunki umorzenia zaległości podatkowych, składek 
ZUS, PFRON i innych naleZności publiczno-prawnych 
J"Prernia podatkowa na nalBtności 
J"Abolicja podatkowa 
Z · losz . ni : 


\ 


. 1-569; 341-14-76 


I 


- 


WYDANIE SŁUPSKIE 


ZMIA NY W "GLO
IE" 


Inaczej i ciekawiej 


Od poniedziałku .Głos Pomorza" ukazuje się w większym formacie 
i z częściowo zmie-nionym układem stron. Aby ułatwić Państwu ko- 
rzystanie z nieco odmienionej gazety, przez najbliższe dni, w tym 
właśnie miejscu, zapowiadamy zawartość każdego wydania. 


Dzisiaj moina przeczytać w "Głosie Pomorza": 


Strony 1-5 Najważniejsze aktualne wydarzenia 
. . . .. . . ............. . .i. 

i.
i.
 .-:. 

.i
.
,. .


j. 
 .


t. . 
. 
.
... .


.

.
I?


.r


.. ...... ............... ...... 
. 


o

.!... ..... . .
 p.


¥............................... 
Strona 8 Relacja z wtorkowego redakcyjnego dyżuru 
...... .......... .... ..


 .
i
.r

.

. ..... .......... 
. 
¥. 
 

 . .... .I.

.r
gr
."!I 

!


¥j
¥. ............. 
. 
t


¥. 
_
.1.
.. . .

! 


,. 
.t! 
Dzisiaj zdrapujemy: 
18m 


. 
kupon 
12 


......,. 


Uwaga! Ka"f4 zusuniętq.forlJq z innych P61JEST NIEWAŻNA 


,...............................................................
		

/17843-0002.djvu

			slr. 2 Ludzie, fakty, opinie 


Czwartek. 3 października 2002 r. głos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pornorza.pl 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


Negocjacje Polski z Unią Europejską 


Ogłoszenia drobne str. 15-16 
dodatek "Pod dachem" str. 18-20 


Kres jest bliski? 
We wtorek zakończyliśmy negocjacje z Brukselą o zasadach podziału 
funduszy strukturalnych. Warunki integracji wsi pozostają jedynym, ale 
bardzo poważnym problemem na drodze Polski do Unii Europejskiej. 
Chłopskie lobby 


. Czytelniczka z Koszalina: 
Zbyt często słyszymy o tragediach 
dotyczących noworodków. Nowo- 
narodzone dzieci są mordowane 
i zakopywane, podrzucane. a jak 
się ostatnio okazało i to na na- 
szym terenie, nawet spalono ma- 
leństwo w piecu. Brakuje słów 
na to bestialstwo. Z drugiej strony 
należy się zastanowić dlaczego 
tak się dzieje. Z pewnością nie do- 
chodziłoby do tylu takich czynów. 
gdyby nie zakaz aborcji. Nikt jed- 
nak głośno o tym nie mówi. Może 
wreszcie gorliwi zwolennicy tej 
ustawy zechcą głośno powiedzieć 
co jest cięższym grzechem I więk- 
szą tragedią, usunąć płód czy za- 
mordować narodzone dziecko. 


. 


PULS DNIA 
Jurczyk daje 
nadzieję 


, 


dyfikacja CAP, aby objąl polskie spe- 
cjalności rolne typu ziemniaki, nie ma 
szans na akceptację Brukseli. Rząd 
Jerzego Buzka już doprowadzil 
do wstrzymania rozmÓw na wiele mie- 
sięoy, występując z nierealnymi postu- 
latami w sprawie sprzedaży ziemi cu- 
dzoziemcom i prawa do pracy dla Po- 
laków w Unii. 
Pierwotne postulaty resortu miały 
kosztować budżet państwa kilkana- 
ście miliardów zlotych rocznie. - Mim- 
ster fInansów jest śCIśle włączony w tę 
dyskusję - zapewnila minister Hueb- 
ner, 


Komisja Europejska proponuje 
odlożyć dla naszego kraju 13,8 mld 
. euro w latach 2004-2006. z czego 
I okolo 5,7 mld euro powinniśmy wyko- 
rzystać w tym czasie. Reszta puli mia- 
I laby być przekazana w kolejnych la- 
tach, w miarę realizacji projektów. 
Państwa .15" muszą jednak zatwier- 
dzić te zalożenia. 


lJdeuyła mnll WCZorljszl wllłflomoU 
o unl.wlnnl.nlu Marlina Jurczylel od zarzutu 
le"'mstWllustrlCf/ne,o. Można t.,o człowl.lel różnI. 
oc.nIK, ucz.,6Inl. /1'0 dzllll/ł-
 w nl.podl."./ 
Polsc.. ł- p.wno wIeIolerotnl. bllldzll. Trudno t.ż odm6w1
 rle/I tym 
wszystlelm, Iet6rzy /1'0 polityczne wybory oc.nll/II /.Ieo mało ucz,j/lw.. NI. 
popI"" lit .nl/.leo ..nałor, .nl/.leo prezydent SzczecIna. 
Jednale /lIt /liZel' dru,' Jurczyle, t.n .przed 1989 roleu. Wybitny dzlallcz 
"SolIdarnoKI", letóry w,'czył ml.dzy InnymI o to, .bym m6" bez przeszle6d 
I naplut. ż. 
 mI lit w Polsc. nI. podoba. NI. w.1lll1It też z.ryzyleowK 
Ilwo/.,o życi. I w"'ln./ rodzIny, .by wyw"czy
 nl.co ,odł-cI dl.leol.,6w 
ze Itocznl. 80lil0 mnll, Ż.lcłoł leomu lit chdllo 
 zrobl
 wt.dy.,dy 'nnl 
lit bili, ter.z uznany ZOIt" z.le"'me,1 Wlp61prICownlle. IIulb .pecJ,'nych 
PRL. z. Ie.żdym razem, ,dy t.1e lit dz/./. trac, w"'" W to, że "tnl'/II 
ludzI., Iet6rilY uczclwo'
 It.wll/II ponad WlZystIeO. A utracon. wl". Z.WlZ. 
pozOlt.wl. to umo. Pultle" Iet6r1l wcz"nl./ czy p6źnl./ "'dll lit It.,.1I 
wyp"nl
 dema,odzy spod różnycll.zyld6w. żeruJ4q na ludzlelm 
Zlwl.dzenlu. 
DIIt.,o deCYZJI SI/dU ł-/wyŻIZ"O przy/"",m z ul"'. Chc, wlerzy
, ż. 
poprzednI. wyroilI były nlllłuune lurzywdzl" czlowl.Ie., Iet6ry nlllly nI. 
d., lit z,_.. Chc, wIerzyt, bo Już m.m dosyt rozCZ.roWII" w tym IeraJu. 
PlO fR I"OI.FC'IIONSI\.I 


Dla polskich negocjatorów równie 
poważnym problemem, co twarde wa- 
runki Brukseli, jest postawa krajowego 
lobby rolnego. Pod jego naciskiem 
rząd nie chce rezygnować z żadnych 
postulatów w rokowaniach rolnych 
z Unią, nawet tych najbardziej niereal- 
nych. Taka postawa, przyznają pro- 
szący o zachowanie anonimowości 
polscy eksperci, grozi blokadą roz- 
mów. Część postulatów, Jak utrzyma- 
nie ceł importowych po przystąpieniu 
do Unii, zasilenie doplat z funduszy 
na rozwój obszarów wiejskich czy mo. 


. 
. Anna T. ze Słupska: Nie ro- 
zumiem rozważań prokuratury, 
czy spalenie dZIecka w domowym 
piecu było przestępstwem czy nie. 
Taka sugestIa jest wskazaniem 
droQi obrony dla adwokata win- 
nych rodziców. Przecież teraz om 
mogą twierdzić, że nie chcIeli 
grzebać ciała lecz poddali je kre- 
macji. Jak można w ten sposób 
myśleć o tragedit. KremaCja też 
odbywa się w godnych warun 
kach. a przede wszystkim wyko 
nuje się ją na podstawie aktu zQo 
nu. To jawne morderstwo a przy] 
mowanie Innych wersji może 
sugerować mnym niekaralny spo 
sób pozbywania SIę niechclanych 
dzieci. 


Nic za darmo 


- Gdyby kraje" 15" zaakceptowały 
propozycje KomIsji Europejskiej 
w sprawie dópłat bezpo
rednich I in- 
nych form pomocy dla polskIego rol- 
nictwa, co wcale me jest pewne, Poi- 
ska w 2004 r. stanie się 5. co do wiel- 
koścI płatmkiem netto do Wspólnej 
Polityki Rolnej (CAP) - powiedział 
szef polskiego zespołu negocjacyjne- 
go Jan Truszczyński. Więcej do tej 
części unijnego budżetu doplacą tylko 
Niemcy, Wielka Brytania. Wiochy 
i Belgia. 
Polska sfinansuje dotacje rolne 
Brukseli za okolo 1,1 mld euro, pod- 
czas gdy otrzyma w zamian okolo po- 
lowy mniej - przestrzega połski nego- 
cjator. 2005 rok będzie już lepszy, bo 
poza innymi formami pomocy dosta- 
niemy 555 mln euro zwrotu części do- 
piat bezpośrednich z poprzedniego 
roku. 


(www.rl.ecll)O
płllita.lll) 


KOMf:NTARI. 
Polska zakończyła negOCjacje z Unią Europejską o polityce 
regionalnej. Bliskie są także finału rozmowy w pozostałych obszarach 
rokowań, oprócz Jednego - rolnictwa. 
Tu od lat negocjacje stoją w miejscu. Naciskani przez krajowe lobby 
rolne polscy negocjatorzy powtarzają wciąż te same postulaty, Jak 
utrzymanie ceł ochronnych I ograniczenie funduszy na rozwój 
obszarów wiejskich na rzecz dopłat bezpośrednich, choć wiedzą, że 
większoŚĆ z nich nie ma szans na realizacJę. Trudna sytuacja 
budżetowa krajÓw ,,15" powoduje, że chcą one rozło
ć w czasie 
obejmowanie polskiej wsi dopłatami z Brukseli. Jednak wyraźnie 
lepszych warunków nie uzyskamy, bo pieniędzy na to nie ma. A to, co 
proponuje Unia, I tak ma wiele zalet dla wsI: stałe ceny zbytu dające 
rolnikom daleką perspektywę rozwoju I realne wsparcie dla 
od dawna odwlekanej restrukturyzacjI. JĘnRlEJ UlELE('1\.1 


Już W kioskach 


. Roman N. z Koszalina: Pol- 
ski Sąd przez lata me może za- 
mknąć sprawy FOZZ. Winm 
sprzeniewIerzenia mIlionów zło 
tych przez lata są na wolności. 
Tymczasem bardzo szybko przy- 
stępuje słę do oskariema szcze- 
I clńskich stoczniowców. którzy wy- 
wlekli prezesa ..Odry" I dałi mu na- 
uczkę, za to, że dbał o swóJ 
interes zapominając o obowIąz- 
kach pracodawcy. Mamy jedno 
prawo. ale jak widać łatwiej jest 
osądzać zdesperowany.ch bIed- 
nych ludzi mż potenCJalnych zlo- 
dziel. (lK) 


Zdjęcie z papiężem 


stroną techniczną przedsięwzięcia, 
zapewnił. że swoją twarz będzie mo- 
gło rozpoznać 1,5 miliona osób, a syl- 
wetkę nawet ci, którzy stali na Kopcu 
Kościuszki w odleglości okolo 3 kilo- 
metrów od obiektywu. 
Jan Paweł II otrzyma gigantyczną 
odbitkę o wymiarach 20 metrÓw na 2 
metry. wraz z albumem, jeszcze 
w tym miesiącu. 
W rocznicę mszy. na BIonlach 
Krakowskich stanie 26-metrowa kopia 
fotografii. 
Album, który od dziś można kupiĆ 
w całej Polsce kosztuje 15 zlotych. 
(Iar) 


Od wczoraj w kioskach Ruchu na te- 
r.nle całego kraju można kupić al- 
bum 
RodzInne zdjęcie Polaków z Oj- 
cem swlętym". 


I zależy i do jakiego miejsca trafili 
ma dla nich duże znaczenie. Nie- 
stety każda późniejsza kadencja 
wypadała gorzej, lącznie z obec 
ną. Jak w
lądają obrady z udzla 
lem Andr . Lęp ra ws yscy 
mogli zobL1CZY
 W1elewizJr.--jed- 
nak taka sytuacja to objawy glę- 
bokię,go kryzysu. jak[.dotW.al pol- 
skie !lłJt>leczeń'SM6. 1fntl'lrnny 
gospodarcze i rynkowe jakoś 
przyjęły się w naszym kraju, to bu- 
dowa spoleczeństwa obywatel- 
skiego nie powiodla się. Stąd Sa- 
moobrona w Sejmie. 
- NI. obewla .Ię pan, t. pr6by 
tworz.nla wlp61nych komlt.t6w 
wyborczych z PrlWem I SprlWl.. 
dllwołc:lą zalzkodzl PO? W końcu 
programy wa.zych ugrupowań 
trudno uilnl6 za podobne. 
- I dlatego ta wspólpraca nie 
zawsze się układa. Jednak są sy 
tuacje, gdy trzeba spojrzeć ponad 
wlasne. partyjne interesy. Pojawi 
la się szansa na dobry wynik wy- 
borczy i z pewnością się jeszcze 
zwiększy, gdy wystąpimy razem. 
Jestem pewien, że nasi wyborcy 
docenią fakt, że prawica potrafi 
się jednoczyć. 
Ro.rmawial 
I"IOTR POLFCHOŃSKI 
FOl RADOSł A W KOI.FŚNIK 


ROZMOWA DNIA 
'\1AClEJ Pł.AŻyŃSKI 


, 


Zdjęcie zostało wykonane pod- 
czas mszy odprawionej przez Jana 
Pawła II 18-go sierpnia na Bloniach 
Krakowskich. 
Współautor projektu Slawomir Pul- 
tyn poinformowal, że zdjęcie robiono 
jednocześnie .pięcioma aparatami 
ustawionymi tak, by objąć obiektywem 
2,5 miliona zgromadzonych na Bło- 
niach wiernych. 
Jacek Wolowski. zajmujący się 


Ryły marszałek Sejmu. jeden 7 
l' lid«ów Platformy OhlWtll
lti i.j 
- Andrz.j L.pper z.p.wnla" ż. 
wygra kaid' wybory, bo wl. Jak 
rózl1lllWl.
 z ludźmi, kt6rym wl.- 
dzl. Ilę w PoliC' najgorzej. I rze- 
czywlicl. tylk. L.ppera wlda
 
prz.d z.mykanyml zakladaml 
prleY. Za to Jllzcze ani razu ni. 
wldzlał.m tam żadnego z IId.r6w 
PI.tformy. Czy wiat dl. wtęklzo- 
łc:1 polltyk6w kOńczy sIę na ro,lI- 
kICh Wanzawy? 
- Na pewno nie dla Platformy. 
Choć rzeczywiście każde politycz- 
ne ugrupowanie opiera się 
na pewnych zasadach i ideach, 
które jednym odpowiadają, a in- 
nym nie. To prawda, że Andrzej 
Lepper szuka poparcia wśród tych 
grup spolecznych, których zmiany 
ustrojowe doświadczyły najbar- 
dziej. Jednak szef Samoobrony 
nie stara się tak naprawdę im po- 
móc. Gdyby tak bylo to robiłby to 
na drodze legislacyjnej, bo tylko 
zmieniając prawo można spowo- 
dować, że gospodarka zacznie 
się dynamiczniej rozwijać stwa- 


BILANS 


7 7 proc. badanych przez 
CBOS pozytywnie oceni- 
ło działalność prezyden- 
ta; co siódmy - 15 proc. - ma do tej 
dzialalności zastrzeżenia. 58 proc. 
krytykuje prace Sejmu: 25 proc. ma 
o Sejmie dobrą opinię. 
Wrześniowe oceny działalności 
prezydenta Aleksandra Kwaśniew- 
skiego są niemal niezmienione w sto- 
sunku do sierpnia, kiedy dobrze Wvpo- 
wiadalo się o nim 76 proc., a źle - 15 
proc. Negatywne opinie o Sejmie 
we wrześniu są identyczne jak 
w sierpniu - 58 proc. Opinie o dzialal- 
ności władz lokalnych sa podzielone: 
ponad dwie piąte ankietowanych (45 
proc.) wystawia im oceny pozytywne, 
a prawie dWIe piąte (39 proc.) - nega- 
tywne. Początek kampanii wyborczej 
do samorządów nie wpłynąl w więk 
szym stopniu na opinię o władzach lo- 
kalnych. (pap) 


, 


-- 


Ponownie za stołem sędziowskim 


Sędzia Piwnik 


rzając nowe miejsca pracy. An- 
drzej Lepper świadomie wybiera 
łatwiejszą drogę i żali się nad lo- 
sem tych ludzi twierdząc, że win- 
nymi ich ciężkiej sytuacji są ci co 
rządzili i ci co rządzą obecnie. To 
ślepy zaulek. 
- Przyzna p.n Jednak, te politycz- 
ne elity kraju nI. Ipl,uJą Ilę naJ- 
lepl'J. Po trzyna.tu I.tach prz.- 
mian widać wyraźni., t. najwl,k- 
IZą odpowt.dzl.lno'clą 
ch.l1Ikteryzowall .Ię parlament.- 
rz)"cl pl.rwlzych kadencJI. 
- Faktycznie sejm kontraktowy 
i następna kadencja były najlep- 
sze. Wtedy silnie czulo się u po- 
slów, że świadomość ile od nich 


stra sprawiedliwości - prokuratora ge- 
neralnego, Piwnik zwróc
a się do Kra- 
jowej Rady Sądownictwa o przywro- I 
cenie jej na poprzednio zajmowane 
stanowisko. KRS zgodzila się na to. 
Natomiast kolegium Sądu Okręgowe- 
go w Warszawie skierowalo Piwnik 
do XVIII Wydzialu Karnego. Wcze- 
śniej Piwnik orzekala w równorzęd- 
nym Wydziale VIII Karnym. Z powodu 
nie doprowadzenia na czas oskarżo- 
nych przebywających w areszcie 
na salę sądową sprawa opóźn
a się 
o kilkanaście minul. W tym czasie sę- 
dzia Piwnik z ochroniarzem, który na- 
dal podąża krok za nią, weszla na sa- 
lę sądową w towarzystwie licznych ka- 
mer i blysków fleszÓw aparatów 
fotograficznych. 


- Domyślam się, ze obecno
ć me- 
diów nie jest tym razem związana 
z chęcią relacjonowania procesu - 
tak sędzIa Barbara Piw nik skomen- 
towała wczoraj przybycie do sądu 
kIlkunastu dzIennIkarzy na jej pIerw- 
szą rozprawę po powrocie do sądu. 
W środę warszawski Sąd Okręgo- 
wy pod przewodnictwem Piwnik roz- 
począł proces sześciu obywateli Ukra- 
iny, Rosji i Białorusi oskarżonych 
o dokonanie w Warszawie w 2001 ro- 
ku rozboju i gwałtu na swych kraja- 
nach. 
T o pierwsza sprawa. jaką Barbara 
Piwnik otrzymała do osądzenia 
po swym powrocie do warszawskiego 
Sądu Okręgowego. Gdy premier Le- 
szek Miller odwolal ją z funkcji mini- 


. 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 
KUPIĘ śliwkę. 0-59/84-13-023, 
0-601-662-974. 
LOKAL 28 m. centrum Sławna, 
0-609-591-246. 
LADA c hłodnicza. 0-59/844-07-08. 


Kryzys w sieci? 


Z głębokim zajem zawiadamiamy, ze 2 października 2002 roku 
odeszła na wieczny spoczynek nasza 
najukochańsza Mamusia, Taśclowa I Babcia 


(pap) 


I Liczba sklep6w Internetowych spa- 
dła w ciągu pół roku o 50, do 750 - 
wynIka z przeprowadzonego w sierp- 
nIu przez fIrmę I-metrla badania I 
elektronicznego handlu detalicznego 
w Polsce. . ....1 
Zdaniem analityków l-metru więcej I 
sklepów będzie ubywać, niż powsta- 
wać nowych, jednak różnica między 
tymi wartościami będzie maleć. We- 
dlug specjalistów spadek liczby skle- 
pów to efekt racjonalizacji nastrojów 
wokół eBiznesu. Większość sklepów I 
internetowych (75,5 proc.) to elektro- 
niczne przedsięwzięcia tradycyjnych 
firm, dla których internet jest dodatko- 
wym kanalem sprzedaży. 


c 
 


śp. 


DANUTA KRYSZVN 


r.
 
. .1
34

 
, liczby poda",my za PAP 


- 


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
4 października 2002 roku 
na Starym Cmentarzu IN Słupsku. 
Wystawienie w kaplicy cmentarnej o godz. 12.30 
Wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 13.10 
Pogrążona w smutku 
Rodzina 


MultIlatek - 01.10 


... 
.. 
.... 
.. .. 
'" .. 

 .. 
., 
 
Ił . .... 
a..:-'..I 


.. 


2 12 13 23 28 27 42 
4. BO &2 &I 12 81 88 
BO 70 74 75 'n 10 
Numerek 
13 6 12 37 41 


'\ 


li' 
'" 
.. 
w 
w 


fol. PAP TOMASZ GZELL 
Sędzia Barbara Piwnik po raz pierwszy po swym powrocie do warszaw- 
skiego Sądu Okręgowego poprowadziła rozprawę sądową 


(pap)  os Pomorza J Redllrtor BIczelny ljIortowy: WYDAWCA: teł.Jfax (094} 347 35 15113112, 347 1.-..... .
 "'..... 
Andrzej Mielcarek (094) 347-35-00 Zbigniew SuwalowskI (094) 347-35-20 Koncern Wydawniczy .FORUM' 35 IIBiuro Reklamy teł. (094) 347 Prenumeratę przyjmują oddZIały IZBA WYDAWCÓW 
laIt"ca rad. lIczelaego tIt'Ilowy: Spółka. z o. o. 35 lO, 347 35 03l04/05l14.teł.Jfax Ruchu SA, urzędy pocztowe i .Ii- 
ADRES REDAłlC.lI: Anna Czemy-Mared\a (059) 842-51-95 Stanisław Kiełb (094) 347-35-48 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (094) 347 35 06107. stonosze. PRASY 
!'mili: 
75-004 Koszabn, ul. Mickiewicza 24. IIkrltlrz redakcji WYDAlIlE MAOAlYIIOWE: Artur Mielcarek (094) 347-35-00 76-200 Słupsk. al. Sienkiewicza 20 DRUII: 
Clllłrala: (094) 347-35-00 MariOla Skolimowska (094) 347-35-45 Piotr Kobalczyk (094) 347-35-54 Dziel p_cli: -w godz. 8-16. Drukarnia GAZETY POMORSKIEJ .a
 
1.11łu: (094) 342-51-40 IIIEROWIIICY DZIUÓW: UAZETA WIIlTERIIECIE: Koszalin - (094) 347.35-56109 Biuro Ogłoszeń teł.Jfax (059) 842 MEDIA sp. z o. o., 
(094) 341-44-75 lkolOlllcml-ko__lckl: www.glos-pomorza.pI Słupsk - (059) 842-51-47 66 08. Biuro Rełllamy teł.Jfax (059) 85-461 Bydgoszcz, A_II$..... 
DDDZIU W StUPIIIU: Jolanta Stempowska (094) 347-35-55 e-mail: redakcja(!l!glos-pomorza.pI REKLAMA I DUtOIZEIIIA: 84117 43, 840 32 51 ul. OIowIana lO, laltao IOITRoLOWalY 
76 200 Słupsk. al. Slenkieiwcza 20 IJIOItczno-polllyczny: Reki,. I otlolzlnll: 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza I Za treść ogloszeń odpowiada tel.Jfax (052) 372-23-43, MĄID KDII1QJ Dm1łY8LtJI PRASY 
CIJIłnłI: tll.llu (059) 842-51-95 Piotr PawIowskI (094) 347-35-59 bo(il glos-pomorza.pI 24, - w godz. 8-17. Biuro Ogloszeń zleceniodawca, za termin ich za- teł. (052) 349-0HO. 


Redaktorzy prowadzący 
Beata 
JANKOWSKA 
Jaroslaw 
JURKIEWICZ 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUW ALOWSKI 


. 


41 


I 


. 


. 


, 


- 


.. 


..
		

/17843-0003.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 


Nowe połączenie z Danią 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@gJos-pomorza.pJ 


W rejs z Księciem 
Dziś rusza nowe, stałe połączenie promowe Gdańska z Kopenhagą. 
To już czwarte połączenie Trójmiasta z krajami nadbałtyckimi. 


Pasażerów do stolicy Danii za- 
bieraJ będzie nowoczesny prom 
m.s. Duke ot Scandinavia ("Książę 
Skandynawii"), mogący zabrać 
jednorazowo 1241 pasażerów i 
420 samochodów. Podróżujący 
będą mieli do wyboru luksusowe 
kabiny z wc i łazienką oraz skrom- 
ne kuszetki. Na pOkładzie promu 
znajdują się również restauracje, 
kina, night klub, dyskoteka i sklep 
wolnocłowy. - Jest to pierwsze po- 
lączenie morskie Gdańska z kró; 
lewską Kopenhagą - informuje.lo- 
.nNl CIMIJk z organizującej rejsy 
firmy DFDS Seaways. - Prom 
przystosowany jesttei do przyję- 
cia osób niepelnosprawnych. 
Prom będzie wypływał z Gdań- 
ska co drugi dzień o godz. 16.30. 
Do Trelleborga w Szwecji zawinie 
o 6 rano następnego dnia, a do 
" Kopenhagi o godz. 10.15. W po- 
wrotną trasę wyruszy o godz. 16, 
natomiast powrót do Polski plano- 
wany jest na godz. 10. Za bilet w 
dwie strony z noclegiem w kuszet- 
ce zapłacimy 95 zJ od osoby, zaś z 
noclegiem w kabinie 145 zł. 
Gdańsk ma te1: połączenie z 


. 
WŁĄCZ ŚWIATŁA 
Kobiety nie płacą 


Słupska polIcja karze ju;l: mandatami 
kIerowców, którzy je1:d1:ą bez włą- 
czonych świateł mIjania. ZapomInal- 
scy mogą zapłacić nawet 500 zł. 


Od 1 pa1:dziermka do końca lu- 
tego kierowcy przez całą dobę 
muszą mieć wlączone światła mi- 
jania. - Taryfa ulgowa jui Się 
skończyla - mówi kom. KrzylZlot 
Duezklewlcz, szef słupskiej dro- 
gówki. - lamlący prawo kierowcy 
. otrzymują dwa punkty karne za 
brak świateł w ciągu dnIa i cztery 
punkty za jazdę bez śWiateł w no- 
cy. Dwoma punktami karzemy tei 
kierowców, którzy zamiast śWiateł 
mijania używalą przeciwmgiel- 
nych. Muszę przyznać, ie zdecy- 
dowana większość zapominal- 
skich to mężczyinl. 


O.c) 


ZDARZENIA I WYPADKI 


Broń w domu 


MIASTKO. We wtorek policja 
znalazła w mieszkaniu 25-letniej 
Moniki J. rewolwer gazowy Armi- 
nius kaliber 9 mm, pięć sztuk 
amunicji ostrej oraz cztery ślepe 
naboje. Kobieta nie posiadała po- 
zwolenia na broń ani na amunicję. 
(kor) 


REK 
M A 


o CompleXa.c. 
AutoI'JZOWlUl)' DyaUybutor 


I 


, - 


l,  


SYSTEM ZARZ4DZANIA 
SYMFONIA@ 


u._
 tel. (094)3434423 
7S-212 KOSZALIN 
.............,. -o:.pI h1Ip:/Iwww.complex-<:c.pI 


, 


1 .11 


- z 1I!1Io16w klln61t1DWJClIlJlkD: 


, , 


- .Dhtczenl. ItIZDIItn. 
7 171 


OSlO 
 


I f  


MOPENHA A 
, 


TRLLLUOIG 
, 
mm  
. , 


- 
... . 
-: . .
. . . 
...
.:
 \' 


:..".. 
......... -" "......:- 
- . . -', ... . 
.... ,,' 
..'" 
b,bS", 
 
 ..._
.... 
\tll\:. " .'!Io ". ...... 
'"VII\, ' 

 . . ,'" 
s 
...'. 

-' 
'
 


.... 


- 


.. 


" 


-. -II 


..KJ
 Ska.dy.awU" klinuje od dzI6 .a trute Gda6lk-Kope.....L 


Nynashamn (60 km od Sztokhol- 
mu). Kursują tam promy Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej. Rejsy - we 
wtorki, czwartki i niedziele. Z Gdy- 
ni zaś mo1:emy popłynąć do 
szwedzkiej Karlskorony. Rejsy od- 
bywają się we wszystkie dni tygo- 
dnia, oprócz poniedziałków i piąt- 
ków. 


Miłośmcy morskich wojaży mo- 
gą równie1: skorzystać z oferty Że- 
glugi Gdańskiej i wypłynąć w jed- 
nodniowy rejs z Gdyni do Baltiska 
(bez mo1:liwości wysiadania na 
brzeg). Statek kursuje we wszyst- 
kie dni tygodnia, oprócz ponie- 
działków i wtorków. 


Nasz region sIr. 3 


. . 


PORADNIK 
\
, DLA ODBIORCÓW CIEPŁA 


,...
 
U 


Wprowadzone dnia 1 stycznia 1999 r. nowe zasady rozliczeń za ciepło wciąt wywołują wśród odbIOrCÓW niejasności i zapytania. 
Dlatego tet wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców, Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji EnergetykI z siedzibą w 
Gdańsku we współdziałaniu z Energetyką CIeplną Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku podejmuje próbę przedstaWl9nia odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania odbiorców ciepła. 


KIedy nczyna si, sezon grzewczy? 
Zgodnla z rozpo
dzenlem Ministra Gospodarki z dnia 11 alwpnla 2000 r. w aprawla azczeg6lowych _runk6w przy\Iłcz.nla 
podmiotów do alecl claplownlczych, obrotu ciepłem. twladczenla usług prz.ay/owych, ruchu aleclowego I eksploatacji alecl 
oraz atandardów jakotclowych obsługi odbiorców (Dz. u. Nr 72, poz. 845) sezon grzawczy lo ok..s między wn"nlem a m
am 
roku nasłfpnego, w kt6rym warunkI abTlosferyczne powodUją konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiek16w. 
Rozpoczęcie i przerwanie dostarczani, ciepła w celu ogrzewania I wentylaqi - przez dostawcę ciepła ('Energetykę Clepłną. Sp. z 0.0. 
w Słupsku)- następuje na pisemny wnIosek odbiorcy ciepła. Dostawca cIepła zgodnie z i 31 cyt. rozporządzenia wykonuje zlecone przez 
odbiorców czynności związane z rozpoczęciem i przerwaniem dostarczania ciepła w terminach określonych w umowach, a w przypadku, 
gdy umowy nie określają tych termin6w, czynności te są wykonywane w terminach wynikających z i 27 ust. 2 pk1 3 wlw rozporządzenia 
tj. rozpoczęcie i przerwanie dostarczania cIepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie p6źnlej nit w ciągu 12 godzin 
od zlatenla wniosku przez odbiorcę. 


Jaka Jest cena 1 m3 cieplej wody? 
Dostawca ciepła ("Energetyka Ciepina. Sp. z 0.0. w Słupsku) nie sprzedaje cieplej wody, sprzedaje wyłącznie ciepło dostarczane w celu 
podgrzewania wody wodociągowej. Rzeczywisty koszt podgrzanie 1 m3 wody wodociągowej kształtuje się róźnie dla poszczeg61nych 
węzłów Clepinych I związanych z nimi instalacji slutących do transportowanie cieplej wody do punk1ów poboru w obIektach odbiorców. 
Uzaletniony jest on od grupy taryfowej, do kt6rej kwalifikuje się obiek1 odbiorcy. Jego wysokość wynika z pomiaru Ilości ciepła 
dostarczanego do podgrzania wody wodociągowej w wętle aeplnym, z k16rago zasilany jest obiek1 odbiorcy oraz wielkości zutycia cieplej 
wody przez odbiorcę w okrasie rozliczeniowym.Dla wtZI6w cieplnych I Instalacji odbiorczych cieplej wody. będących w gestii "Energetyki 
Cieplnej" Sp. z 0.0. w Słupsku. wsWnlk zutycia ciepła w celu podgrzewania wody wodociągowej wynosi średnio 0,358 GJJm3, natomiast 
cenę 1 m3 ciepłaj wody ustaie zarządzający budynkiem. 


Czy lokatorzy budynków wielorodzinnych mog" za ciepło rozliczać si, bezpojrednlo z przlHlsł.blorslwem enarJl9lycznym 
(dostawc" clapia)? 
Miejscem rozliczenia ciepła pomiędzy dostawcą a odbiOrcą jest Wlłzał cieplny lub rozdzielnia ciepła, gdzie zainstalowany jest ukiad 
pomiarowo - rozliczeniowy ciepła. W lokalach budynkÓW wielorodzinnych brak jest układów pomiarowych dostarczanego ciepła. 
Zainstalowane na grzejnikach mierniki cIepła są wyłącznie podzielnikamI kosztów ciepła wykazywanego przez układy pomiarowo _ 
rozliczeniowe w węzłach ciepinych lub rozdzielniach. Stan taki unlemotJlwta bezpośrednia rozliczanie się lokatora z dostawcą ciepła 
np. "Energetyką Ciepłną". 


Natoml8at zasady rozliczeń z "Indywidualnymi odbiorcami w lokalach" określono wart. 45 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6tn. zm.). Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie, 
wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty ta stanowią koszty zakupu ciepła dostarczonego do budynku, w którym 
znajdują al, lok.la mlallZkalnel utytko_, zamleszkallłllub ułytkowane przez osoby nla btdllce odbiorcami. Koszty zakupu 
cIapI. SI! rozliczana w opiatach pobieranych od osób nie będących odbiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne. WysokoŚĆ 
opłal powinna być ustalana w taki spoSÓb, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę
ztów zakupu ciepła 
Z kolei zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne odbiorcą jest Wdy k10 otrzymuje lub pobiera paliwa lub energl, na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku, gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel 
lub zarządca budynku wielolokalowago, ja.1 on odpowiedzialny za rozliczania na poszczególne lok.la całkowitych kosztów 
zakupu cIapI.. . 


Laury dla teatru lalek 


O.c) 


Odblorcs (czyli wt"clclallub za
dzajllcy) mob zlecić prowadzenia rozliczeń Innej osobie albo Jednostce organizacyjnej 
(w tym taki. prz.dsltblorstwu allłlrgetyczn.mu) n. podstawie odl'fbneJ umowy. 


I I Lista Wandzia 
Komu. pomógł 
I prezydent? 


.. 

 , . 
" . 
\ .. 
. 
. 
\ 
. 
" 
\ 
\ 
,\1 " \ 
' I'  ".\\ 
.... . 
\ Fot.AR
.
Y" I 
S łupski teatr lalki "Tęcza" przywiózł z IX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów lalek w JugosławII nagrodę za 
scenografię. O nagrody walczyło 21 teatrów z 18 państw. Re
serem I autorem spektaklu "Złote Serce" Jest 
Małgorzata Kamlńska-Sobczyk, a autorem nagrodzoneJ scenografII Aleksander Sldorow. 


RYBACY: zdradzili nasi 


Czarna lista posłów 


Krajowa łzba Rybacka wydrukowala 
w swoim biuletynie nazwłska posłów 
z wybrzeta, którzy głosowałl prze. 
clwko wprowadzenIu cen minimal- 
nych na rybę Importowaną. Na 
"czarnej liście" znałeźll się r6wnlet 
parlamentarzyści ze Słupska I z Ko- 
szalina 


przepadła zaledwie jednym gło- 
sem. Przeciw byli niemal1:e wszy- 
scy posłowie koalicji SLD-UP. - W 
skladach celnych znajduje się kil- 
ka tysięcy ton importowanych ryb, 
a nasi rybacy już teraz nie mogą 
sprzedać śledzia i lososia - mówi 
MeCIe. Dlouhy, prezes KIA. - 
Zdumiewające, ie przeciwko po- 
prawce glosowali poslowie z re- 
gionów nadmorskich, którym prze- 
cież problemy polskiego rybołów-o 
siwa nie są obce. Dlatego 
nazwiska i zdjęcie zdrajców posta- 
nowiliśmy umieścić w naszej 
.czarnej galerii': 


Zgłoszona przez rybaków po- 
prawka do ustawy o organizacji 
rynku rybnego ograniczyć miała 
import skandynawskich ryb, 
sprzedawanych często po cenach 
dumpingowych. Poprawka, o którą 
lak zaciekle walczyli armatorzy 


Znaleźli się tam m.in. słupscy 
posłowie SLD: Jen SletIko I Wł. 
dy8lew Szkop oraz ich klubowi 
koledzy z Koszalina Ry.zerd 
Ullekll Edw8lrd Wo)tallk. 
- Nie glosowalem przeciwko 
rybakom ale przeciwko zasadzie , 
- przekonuje poseł Szkop. - Pań- I 
siwo ma konstytucyjny obowiązek 
dbania o równość podmiotów go- 
spodarczych i konkurencyjność I 
rynku. Absolutnie nie jestem wro- 
giem rybaków, ale ceny minimal- I 
ne z rynkiem nie mają nic wspól- 
nego. i 
Oac) 


glos Pomorza 


RE KLAMA 


Po raz pierwszy P L E B I S C Y T na 
. NAJLEPSZY 
SKLEP SEZONU PAŹDZIERNIK '02 


PatnIIIIt--łllJ; 


Ruszamy 7 października 20021 VB!:iR'i.. 


l 
r 
www..suplk net  
. C-) 1I11&t 


Oto pełna lista osób prawnych, 
którym prezydent Słupska umorzył 
w I półroczu tego roku podatek od 
nieruchomości. 
. Szkola Policji - 665 050, 40 zł 
. FamaroJ - 545 381,27 zł 
. Alka - 266 049, 35 zł 
. Samodzielny Publiczny Woj. 
Szpital Zespolony - 320973,30 zł 
. SZPT Margo - 95 163,70 zł 
. MZOZ -72916,30 zł 
. Słupskie Towarzystwo Inno- 
wacji Gospodarczych i .Przedsię- 
biorczości - 40 117,20 zł 
. Specjalistyczny Psychia- 
tryczny ZOZ - 38 401,90 zł 
. SPIB Insbud - 5 324,50 zł 
. PCK - 4 923,50 zł 
.' Fundacja Nadzieja - 3 
867,50 zł 


. Paged sp. z 0.0. - 3 831 zł 
. Polskie Stow. z Upośledze- 
niem Umysłowym - 1 947,80 zł 
. Hospicjum Miłosierdzia 80- 
1:ego -1834,00 zł 
. Towarzystwo Pomocy św. 
Alberta - 858 00 zł 
. Areszt Sledczy - 20,11 zł 
. Krajowe Towarzystwo Auty- 
zmu - 212,70 zł 
. Wojskowa Administracja Ko- 
szar - 532 zł 
n Polski Związek Niewidomych 
- 616 zł 
. Stow. Chorych na Stwadnie- 
nie Rozsiane - 271,70 zł 
. Centrum Wolontariatu - 
106,20 zł 
. Caritas Parafii św. Jacka - 
375,30 zł. 


(mu) 


Kolejne zatrzymania członków słupskiego gangu 
Usiłowali zabić 


We wtorek funkcjonarIusze słu1:b 
kryminalnych policji zatrzymali w 
centrum Słupska trzech mętczyzn 
podejrzanych o usiłowanIe zabój- 
stwa. 


Zatrzymani to: 24-letni Rafał L., 
27-letni Arkadiusz P. i 29-letni 
Wojciech J. Są podejrzani o to, 1:e 
półtora roku temu usiłowali zabić 
słupszczanina. Bardzo dotkliwie 
pobili go używając siekiery, pałek, 
noży i innych przedmiotów. Mę1:- 


czyzna w stanie krytycznym został 
przewieziony do szpitala. Komen- 
dant Miejski Policji wystąpił z 
wnioskiem o tymczasowy areszt 
dla podejrzanych. 
Według policji zatrzymani są 
powiązani z słupską grupą prze- 
stępczą, której "szefów" areszto- 
wano kilka tygodni temu. 
Za usiłowanie zabójstwa grozi 
im od 8 lat więzienia do dożywo- 
cia. 


(krab) 


WYBORY 2002 


Profesor zamiast 
portiera 


ZbIgniew Bronk nIe będzie kandyda- 
tem lIgt Polskim Rodzin do sejmiku 
wojewódzkiego. NIeoczekiwanie je- 
go młejsce zajął prof. Stanisław 
Łach, historyk z Pomorskiej Akade- 
mII PedagogłczneJ w Słupsku. 


Początkowo Bronk miał być 
jedną z "lokomotyw wyborczych" 
LPA. Jeszcze przed oficjalnym 
rozpoczęciem kampanii kilka ty- 
sięcy plakatów z jego wizerunkiem 
pojawiło się na ulicach Słupska, 
Bytowa, Miasta, Człuchowa i 
Chojnic. Dlaczego więc wladze ligi 
zdecydowały się wycofać tą kan- 
dydaturę? - Taka byla decyzja 


centrali partii - mówi poset Robert 
Stntk, szef słupskiej LP A. - Uzna- 
liśmy, że lepszym kandydatem bę- 
dzie pro!. lach. Panu Bronkowi 
zaproponowaliśmy, by otwieralli- 
stę w okręgu gdyńskim, jednak za- 
interesowany nie skorzystal z ta- 
kiej możliwości. Absolutnie nie ma 
mowy o iadnym wewnątrzpartyj- 
nym konflikcie. 
Nieoficjalnie mówi się, że dzia- 
łacze LPR woleli, by w wyborach 
do sejmiku reprezentował ich nie 
Bronk, który pracuje jako portier w 
słupskiej akademii, a profesor tej- 
że uczelni. 


O.c)
		

/17843-0004.djvu

			str. 4 Kraj 


HALEMBA 


Zginął górnik 


40-letnl górnik-ślusarz zginął w po- 
niedziałek późnym wieczorem w ko- 
palni węgla kamiennego "Halernba" 
w Rudzie Śląskiej - poinformował 
Wyższy Urząd Górniczy. 


Był to czwarty w tym roku śmiertel- 
ny wypadek w tej kopalni i 30 w gór- 
nictwie węgla kamiennego. W całym 
ubiegłym roku praca górnicza pochlo- 
nęła 24 ofiary. Do wypad 
, _.
 


.... -; 
. . 
.- 
,.... ,r 

 1'
. 
i /I 
\\\ ',
 
'" 
, 
" ._ J 

 j- .. 


Fot. PAP 
KIlIuIset os6b zgromadziło si, po obu stronach bramy 
głównej Stoczni Szczecińskiej Podczas wczorajszego wiecu. Z jednej 
strony stanęli zatrudnieni jut stoczniowcy, z drugiej ci, którzy nadal 
c
ekają na pracę. Do zgromadzonych przem6wił !'fI.in. 
przewodniczący komitetu protestacyjnego upadłej Stoczni 
Szczecińskiej Janusz Gajek.
		

/17843-0005.djvu

			. 
1 
1 
ł 1 
J i 
'I 


J 


J 
. 
j. 


I 

I 
I  


4 
I 


, 
. 


glos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 


IZRAEL 
Odrzucony apel 


Rząd Izraela odrzucił wczoraj apel 
premiera Wielkiej BrytanII Tony'ego 
Blalra w sprawie podjęcia jeszcze 
przed końcem roku negocjacJI na te- 
mat powstania niepodległego pań- 
stwa palestyńskiego. 


. 


Minimalizując wyratnie ogłoszoną 
przez Blaira we wtorek inicjatywę bry- 
tyjską, izraelski minister bez teki Dan 
Meridor z oburzeni
m odniósł się 
głównie do stwierdzenia brytyjskiego 
premiera, iż rezolucje Rady Bezpie- 
czeństwa ONZ winny być realizowane 
nie tylko przez Irak, ale także przez 
Izrael. Takie porównanie wywołalo iry- 
tację w izraelskich kolach politycznych. I 
Szef dyplomacji Szimon Peres sta- 
rał się uspokoić nastroje, deklarując, że 
koncepCJe, ogłoszone przez Blaira, są 
głównie przeznaczone na użytek bry- I 
tyjskieJ opinii publicznej. Anonimowe 
Izraelskie koła rządowe, cytowane I r 
przez agencję Fran,e Presse, WYJa- 
śniały także, Iż celem inicjatywy Blalra 
było "spacyfikowanie państw arab- 
skich wobec planów amerykańsko- 
brytYjskiego ataku na Irak". 


BIAŁORUŚ 
Środek Europy 


Białoruscy uczeni twierdzą, że geo- 
graficzne centrum Europy znajduje 
się na terenie Ich kraju. Srodek kon- 
tynentu, według najnowszych wyli- 
czeń tych naukowców, znajduje się 
w obwodzie witebskim na północ- 
nym wschodzie BiałorusI. 


"Pępek Europy", wedlug Białorusi- 
nów, znajduje się ok. 50 km na zachód 
od Połocka, w okolicy Jeziora Szo. Cen- 
trum kontynentu otaczają miejscowości 
Psuja, Zląbki I Kłótnica. Jak powledzial 
przedstawiciel Państwowego Przedsię- 
biorstwa Geodezycjnego Barys Furma- 
nau grupa bialorusklch ;pecjallstów wy- 
korzystała w swoich f>oszuklwaniach 
"nowe podejście w ustalaniu granic 
kontynentu europejskiego". 


(PAP) I 


R E KL A M A 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


IRAK. USA podważają ustalenia z Wiednia 
Magiczny kalendarz 


Mimo wiedeńskich ustaleń o powro- 
cie ONZ-owskich Inspektorów do 
Bagdadu, USA zażądały wcześniej- 
szego przyjęcia nowej rezolucji 
w sprawie Iraku. Może to opóźnić In- 
spekcję o kilka tygodni. 


Inspektorzy "nie mogą po prostu 
I wrócić (do Iraku) na mocy dawnych 
ustaleń dotyczących inspekcji - powie- 
dział amerykański sekretarz stanu Colin 
Powell tuż po ogloszeniu wyników roz- 
mów w Wiedniu. - Nie wierzymy, aby po- 
przednie regulacje dotyczące inspekcji 
były adekwatne do dzisiejszych oczeki- 
wań oraz adekwalne do wyzwań, z jaki- 


'-:i :\ · 
.' 


.t
 
o" J. 
\ 


mi obecnie się mierzymy" - dodał sekre- 
tarz. 
Wcześniej we wtorek na zakończe- 
nie dwudniowych rozmów w Wiedniu 
z udziałem Iraku, ONZ i Międzynarodo- 
wej Agencji Energii Atomowej (MAEA) 
uzgodniono, że Bagdad wpuści inspek- 
torów do swego kraju w ciągu dwóch 
tygodni bez żadnych warunków. 
Inspektorzy poczekaJą... 
Waszyngton przedstaw
 propozycję 
nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
w sprawie Iraku. Według tego tekstu, 
Bagdad powinien - w ciągu 30 dni od 
przyjęcia rezolucji - opublikować pełną li- 


stę wszelkich programów produkcji i ba- 
dat'! broni atomowej, biologicznej, che- 
micznej i konwencjonalnej. Dopiero wte- 
dy do tego kraju mieliby wkroczyć inspek- 
torzy. "Nie ma żadnego magicznego 
kalendarza, gdzie napisano, kiedy in- 
spektorzy mają powrócić. Powinni po- 
wrócić, gdy będą mieli możliwość wyko- 
nać swą pracę" - powiedział Powell. 
Obecnie pozostali członkowie Ra- 
dy Bezpieczeństwa rozważają amery- 
kańską propozycję. Jeśli zdobędzie 
ona ich poparcie, może to oznaczać 
kilkutygodniowe op6tnienie w powro- 
cie inspektorów - pisze Reuters. 
(PAP) 


Niebezpieczny Kaszmir 


'" 


... 


. 
. 
- 


--- 


- 


:\ 


.
 


, 


.. 


\ 


, 


....... 


'f -.'-' 


..:. :: 


.. 
., 


- 
, 


, 


.,;... -ł- 


Telekomunikacja Polska Informuje swoich 


Fol. PAP 
P ięciu Indyjskich żolnlerzy zginęło wczoraj w wybuchU miny na południe od Srinagaru -letniej stolicy stanu Dżammu 
I Kaszmiru. W tym samym czasie w rejonie Kupwara, w poblItu granicy z Pakistanem, Islamscy separatyści zastrze- 
lili trzech działaczy kaszmirskiej PartII Narodowej. Na zdjęciu: policjant stoi koło płonącego alltobusu w Dtammu. 


Komunikat 


. 
Klientów z miejscowości: 


teba, tarnowska, Now,cln, tebleniec, St,knlca 


o przełączeniu na nową cyfrową central, telefoniczną. 


Zakres numeracji: B 661 000 - B 662 999. 


Cyfrowa centrala pozwala na tonowe wybieranie 


numerów I korzystanie z wielu nowoczesnych usług. 


Przełączenie nastąpi w godzinach nocnych, 


z czwartku na piątek (3.10-4.10 br.). 


Numeracja telefonów nie ulegnie zmianIe. 


, 
Swiat str. 5 


24 GODZINY 


- 

 ,   


--- 


,,' 


ł 


Fol. PAP 


l 


Eliezer Dlaz, stojąc przed swoim domem w Plnar Dei Rio 
wskazuje na zniszczony budynek gospodarczy. Zniszczeń dokonał 
tropikalny huragan "lili", który przeszedł nad zachodnią Kubą. 
Były prezydent .Jugosławii Slobodan Mlloszevlć 
rozpoczął wczoraj zadawanie pytań chorwackiemu prezydentowi Stipe 
Mesiciowi, który zeznaje przed Trybunalem w Hadze. Mesić 
wielokrotnie powtarzał, że z poruszanymi przez Miloszevicia kwestiami 
nie ma nic wspólnego. 
Amerykańska administracja zapowiedziala, że nie 
zastosuje się do zaleceń Kongresu. dotyczących uznania Jerozolimy 
za stolicę państwa żydowskiego. 
W czasie trzyletniej operacji antyterrorystycznej 
w Czeczenii zlikwidowano - według różnych ocen - 10 do 13 tys. 
bojowników czeczeńskich - poinformował wczoraj doradca 
prezydenta Rosji Siergiej Jastrzembski. 
Co najmniej 20 osób zgintło. a 30 odniosło powEUne 
obrEUenia, w mieście Haleb (Aleppo) na północy Syrii, gdzie 
w wyniku tąpnięcia ziemi wczoraj zapadła się dzielnica starych 
domów. Według telewizji, co najmniej 40 osób jest wciąż pod ziemią. 
Śledztwo nie wyklucza udziału pracowników 
podmoskiewskiej milicji w porwaniu wiceprezesa koncemu naftowego 
lukolI Siergieja Kukury - poinformował wczoraj przedstawiciel urzędu 
spraw wewnętrznych obwodu moskiewskiego. 
W trakcie operacji w szpitalu w Kladnie niedaleko Pragi 
leżąca na stole operacyjnym 32-letnia pacjentka zaczęła płonąć. 
Operację przerwano. Kobietę - z ciężkimi poparzeniami - 
przewieziono do specjalistycznego szpitala w Pradze. Przyczyna 
wypadku ciągle nie jest znana. 


'. 


Witamy ponowniel 
Te az tylko 1 zł netto kosztuje 


. 


ponowne przyłączenie do sieci TP. 
S,dz/esz mógł znów korzystać z naszej bogatej ofe
 
a w niej: 
. Pakiety taryfowe, 
. Wybrane numery, 
. tatwa ml,dzymlastowa, . 
. Poczta Głosowa, 
. Pakiety Internetowe: 15, 30, 45 godz. 


Jeśli nie możesz przyjechać do nas, 
my p y jedziemy do CIebiel 
Wyst rczy że zadzwonisz: 
Siura bsługl Klientów 
Bytów - ul Pochyła 9 - tel. (59) 8227940 
Człuchów - I. OS.Wazów 8 - tel. (59) 8345201 
Lębork - ul. Armii Krajowej 11 - tel. (59) 8634116 
Miastko - ul. Kazimierza Wielkiego 7 - tel. (59) 8578111 
Słupsk - ul. Łukasiewicza 3 - tel. (59) 8485300, 8485301 


Infolinia 0800 100 800 
www.te/ekomunikacja.pl 


$ 


TELEKOMUNIKACJA 
POLSKA
		

/17843-0006.djvu

			str. 6 Gospodarka 


Stronę redaguje red. Jolanta Stempowska 


Kursy walut - kantory 
02.10.2002 r. 


DOLAR$ fi , . .
,. 
Kantor .lord" . I' 
Koszalin . 
popnednl kurs: 4.1 . 
Kantor ,Pod . ' . . 
ArkadamI" Słupsk 
poplZlldnl kUrs:, 4.1 
-- 
EURO€ !I1 ' . ' "j 
Kanlor "lord" . ,. , I. 
Koszalin . 
poprmdnł ku":, 4, 
Kantor ,Pod . . . 
ArkadamI" Słupsk . 
poprzedni kurs. . 
-- 


Bank PKO BP SA 
02.10.2002 r. 


DOLAR 't ._ 
poplZldnl kuli' 

 
-- 


EURO€ !I , . " I 
 
, I' . . 
poprzedni kurs' 4,1 . 
-- 


NIE PRZEGAP 


Zmiany w prawie farmaceu- 
tycznym obowiązujące od 1 pat- 
dziernika 
. ministra zdrowia z 14 czerw- 
ca 2002 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości dopłat pobieranych 
przez aptekę za ekspedycję pro- 
duktów leczniczych w porze noc- 
nej oraz określenia grupy produk- 
tów leczniczych, za których wyda- 
nie w porze nocnej nie pObiera się 
opłaty (Dziennik Ustaw nr 85, po- 
zycja 778) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 17 lipca 2002 r. 
w sprawie odbywania praktyki 
w aptece przez technika farma- 
ceutycznego (Dziennik Ustaw nr 
126. pozycja 1082) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 26 lipca 2002 r. 
w sprawie procedur dobrej prakty- 
ki dystrybucyjnej (Dziennik Ustaw 
nr 144, pozycja 1216) 
. USTAWA z 30 sierpnia 
2002 r. o zmianie ustawy - Prawo 
farmaceutyczne (Dziennik Ustaw 
nr 152, pozycja 1265) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 23 września 2002 r. 
w sprawie wysokości opłaty 
za udzielenie zezwolenia na pro- 
wadzenie punktu aptecznego 
(Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 
1316) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 23 września 2002 r. 
w sprawie wysokości opłaty 
za udzielenie; zezwolenia na pro- 
wadzenie hurtowni farmaceutycz- 
nej (Dziennik Ustaw nr 157, pozy- 
cja 1317) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 26 września 2002 r. 
w sprawie danych wymaganych 
w opisie technicznym lokalu prze- 
znaczonego na aptekę ogólnodo- 
stępną (Dziennik Ustaw nr 161, 
pozycja 1337) 
. ROZPORZĄDZENIE mini- 
stra zdrowia z 26 września 2002 r. 
w sprawie wykazu pomieszczeń 
wchodzących w skład powierzchni 
podstawowej i pomocniczej apteki 
(Dziennik Ustaw nr 161, pozycja 
1338). (mp) 


BUDOWNICTWO 
Jesienne Targi 


Koszalin. W najbliższy piątek (4 paź- 
dziernika), w hall sportowej ZOS 
GwardII, rozpoczną się X Jesienne 
Targi Budownictwa I Wyposażenia 
Wnętrz. 


Udział w imprezie zapowie- 
działo 50 wystawców, głównie 
z branży budowlanej. Tradycyjnię 
już zostanie rozstrzygnięty kon- 
kurs o statuetkę Bursztynowej Me- 
wy, przyznawanej za najlepszy 
produkt targów. 
Przewidziano także nagrody 
i wyróżnienia m.in. od prezydenta 
miasta Koszalina i Radia Koszalin. 
Targi połączone są również z wy- 
stawą ogrodniczą, która będzie 
odbywała się przed halą Gwardii. 
Targi możllP będzie zwiedzać 
od godz. 10 do 18, a oficjalne 
otwarcie nastąpi w piątek o godz. 
15. 
Szczegółowych informacji 
udziela biuro Targów Bałtyk 
przy ul. Piłsudskiego 41. teL/fax 
341-1549. 


(mp) 


Sąd Antymonopolowy orzekł: 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomor,.a.pl 


.. 
PKO BP winien 


Sąd Antymonopolowy uznał, że aż trzy postanowienia regulaminu Ban- 
ku PKO BP SA naruszają prawa klientów. 


Rozprawa odbyła się na wnio- 
sek Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK). Sąd An- 
tymonopolowy potwierdził stano- 
wisko Urzędu: nie wolno pobierać 
od klientów opłaty za złożenie re- 
klamacji. która po zbadaniu oka- 
zała się nieuzasadniona. Zda- 
niem Sądu, uiszczanie takiej 
opłaty narusza nasze interesy 
i jest sprzeczne z dobrymi oby- 
czajami. 
Ale to nie wszystko. Sąd Anty- 
monopolowy zgodził się także za- 
strzeżeniami UOKiK co do posta- 
nowień regulujących sposób infor- 
mowania klientów o zmianach 
opłat i prowizji (PKO BP SA wy- 
wieszał informacje w oddziałach 
banku). SA uznał, że to za mało. 
Wiadomości o nowych opłatach 
i prowizjach bank powinien dostar- 
czać takte klientom. 
Wreszcie - Sąd Antymonopo- 
lowy zakwestionował równiet 
punkt regulaminu Banku PKO BP 
SA mówiący o kontaktowaniu się 
banku z klientem. Dziś jest tak: 
Jeżeli umówimy się z bankiem, te 
korespondencję będziemy odbie- 


rać osobiście, to gdy jej nie od- 
bierzemy w ciągu 30 dni, bank 
uznaje, że została nam ona dorę- 
czona. 


Dostosują się 


Dyrektor I Oddziału PKO BP 
SA w Koszalinie Genowefa 
Charklewłcz zapewnia, że bank 
jak najszybciej dostosuje się 
do decyzji sądu. - Wszystkie po- 
stanowIenia sądu na pewno 
wprowadzimy w życie. bo nam 
również zależy na tym, żeby 
klient byl zadowolony - mówi pa- 
ni dyrektor. - Jeżeli chodzi o in- 
formacje o zmianach op/at i pro- 
wizji. to już od jakiegoś czasu 
udostępniamy je także za pomo- 
cą telefonu I internetu. Gdyby 
klient chcial otrzymać Je dodatko- 
wo pocztą, uwzględnimy to 
w umowie o prowadzeniu ra- 
chunku. Zmiany wprowadzane 
z my ślą o ochro me interesów 
konsumenta są potrzebne. Wpro- 
wadzając je warto zadbać o to. 
żeby żadna ze stron umowy nie 
nadużywala swojej pozycjI. 


Urząd dumny z siebie 


Ta sprawa to pierwsza wygra- 
na Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z bankiem. - Je- 
steśmy bardzo zadowoleni z wyro- 
ku Sądu Administracyjnego. który 
przychylił się do naszego stanowi- 
ska - nie ukrywa Ełibleta An- 
ders, radca prezesa UOKIK. - I 
Chcę przy okazji bardzo podkre- 
ślić. że UOKIK nieustannie moni- 
toruje regulaminy stosowane 
przez banki. Jezeli dopatrzymy się 
w nich kolejnych naruszeń przepi- 
sów. to podejmiemy stosowne 
dzialania 
W ostatnim czasie Urząd skie- 
rował do sądów podobne pozwy 
Jeden z nich dotyczy BIG Banku 
Gdańskiego, który w swoim regu- 
laminie zakłada. że koresponden- 
cja bankowa dociera do klientów 
w ciągu 3 dni. Według UOKIK. to 
..raząco krótki termin". Pod lupą 
Urzędu jest takte BPH PBK. który 
zastrzegł sobie prawo dokonywa- 
nia zmian w regulaminie bez po- 
dania przyczyn. 
MARC'lN PAWI Al\. 


Będzie sklep i miejsca pracy 
. \ '\'>" 

 f _JI '
 
" 
 ... 
I"
 \ . '
r 
" 
 
'
 . 
\ ,. 

 


1 
i I I 
r 


I J 


.. 


I 
- 


. 


.., 
I 


- 


-'-- 


--- 


Fol. PRZFMVSI A W GRVŃ 
RIAt.OC;ARD. Nieopodal widy ciśnień na peryferiach miasta powstaje duiy dom handlowy. Ma by
 I 
otwarty już na pOCLąlku grudnia. Sklep, w którym będzie mołna kupi
 jedlenie, ubrania spr7ęt RTV 
i AG D oraz ..tysiąc drobiazgów" na Idy do inwestora z poludnia kraju. Zapewnia on, łe da pracę co naj- 
mniej 10 bialogardzianom. (dr) 


SKORZYSTAJ, SZEFIE! 


Na bieżące wydatki 


WIESŁAW GRONKIEWICZ, 


prezes Fundacji Centrum 
Innowacji 
i Przedsiębiorczości 


Fundacja Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Koszalinie 
oferuje prowadzącym firmy 
w dawnym województwie kosza- 
lińskim pożyczki na działalność 
bieżącą. 
Na taki cel CIP pożycza co naj- 
wyżej 50 tys. zł. Pożyczki te są 
oprocentowane na 10,5 proc. 
w skali roku, trzeba je spłacić 
w ciągu 3 lat (pierwsze miesięcz- 
ne raty wynoszą po 1834 zł, 
pod koniec spłaty - 1400 zł). Jed- 
norazowy koszt obsługi kredytu 
z CIP to 2 proc. pożyczanej kwoty. 
Jeśli jest taka potrzeba, pierwsze 
raty można zacząć spłacać 
po upływie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania pieniędzy. 
Jak wszędzie, pożyczka musi 
być zabezpieczona w całości. Jej 
zabezpieczeniem mogą być: hipo- 
teka ustanowiona na nieruchomo- 
ści, zastaw na lokacie bankowej, 
zastawić na rzeczach wartościo- 
wych lub poręczyciel. gwarantują- 
cy spłatę długu. Formę zabezpie- 
czenia proponuje biorący pożycz- 
kę. 


,,
 

' 


- Jeżeli przedsIębiorca poży- 
cza od nas 50 tysięcy złotych, 
lącznie z odsetkami w ciągu 
trzech lat zwraca nam nieco po- 
nad 59 tysięcy. Z tego odsetki sta- 
nowią kwotę 8094 zlote, jako jed- 
norazowy koszt obslugi pożyczki 
pobieramy 1000 zlotych - wylicza 
Włes'aw Gronkiewicz, prezes 
CIP w Koszalinie. 


Pamięteimy: o pieniądze 
z Centrum mogą się starać się 
tylko firmy, które wskutek dofi- 
nansowania staną się bardziej 
rentowne. Przedsiębiorca musi to 


wykazać w biznesplanie, z któ- 
rym zgłasza się do Centrum. Biz- 
nesplan powinien także zawierać 
wyliczenie zysków. które firma 
wypracuje po zainwestowaniu 
w nią pieniędzy. - Nie pożyczamy 
pieniędzy na pokrycie dlugów - 
uprzedza prezes Gronkiewicz. 
Do tego trzeba mieć przy sobie 
dokumenty z ZUS-u (zaświadcze- 
nie o niezaleganiu z opłatami 
na ubezpieczenie społeczne) 
i urzędu skarbowego (zaświad- 
czenie o niezaleganiu w opłacaniu 
podatków i potwierdzenie, że fir- 
ma osiąga przychody). 
DOROTA RUSZCZVŃSKA 


Fundacja Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości mieści się 
w Koszalinie przy ul. Monte 
Casino 2 (pok. 414, IV piętro). 
W sprawie pożyczek można. 
dowiadywać się osobiście 
w siedzibie CIP lub 
telefonicznie (pod numerem 
telefonu 346-47-06 albo 341- 
23-17) od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-14. Idąc 
po pożyczkę do fundacji trzeba 
zabrać ze sobą: plan rozwoju 
firmy po zainwestowaniu w nią 
pożyczonych pieniędzy. 


Czwartek, 3 października 2002 r. głos Pomorza 


.. 


24 GODZINY 


Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw wzrosło 
w drugim kwartale 2002 roku do 37,4 mld USD z 34,4 mld USD 
po pierwszym kwartale 2002 roku - poinformował Narodowy 
Bank Polski. 


Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek 
Balcerowicz zapowiedział, że bank centralny nie zamierza 
odstąpić od płynnego kursu walutowego. 
Analitycy uwalają, że liberalizacja przepływów kapitałowych 
zawarta we wprowadzonej we wtorek w życie ustawie Prawo 
dewizowe, nie spowoduje dużego odpływu środków z funduszy 
inwestycyjnych, może nawet być dla nich korzystna. 
Podatnicy, którzy uzyskają dochody z zagranicznych 
inwestycji kapitałowych. muszą wykazać to w rocznym zeznaniu 
i opodatkować je według skali podatkowej - przypomina resort 
finansów. 


Inspektorzy drogowi, którzy od wtorku kontrolują 
jeżdżące samochody ciętarowe, najczęściej będą karać 
kierowców za brak winiet - prognozuje Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego. 


Po obnlłce akcyzy na alkohole od 1 pafdzlernlka 
wysokoprocentowe konsument będzie miał większą pewnoŚĆ, że 
kupuje alkohol z legalnego :tródla. Spadnie rówl'\let cena tych 
wyrobów - poinformował rzecznik resortu finansów Jarosław 
Skowroński. 


Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek 
Balcerowicz powiedział, że wyniki polskiego eksportu są 
uzaletnione od koniunktury w Niemczech, a ta jest dość słaba. 
Konfederacja Pr.codawców Polskich chce, aby 
zakłady zatrudniające niepełnosprawnych. które dobrze radzą 
sobie na rynku otrzymywały w zaletnoścl od sukcesu 
gospodarczego zwrot podatku V A T - poinformował Grzegorz 
DZik, wiceprezes Konfederacji. 


w najbllłszych czterech latach Polacy będą mieć o 5 mln 
więcej kont w bankach, czyli ok. 19.5 mln - szacuje Błatej 
Lepczyński z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 
W ciągu dwóch tygodni firma BAE Systems. starająca 
się sprzedać polskiej armii samoloty wlelozadaniowe Gripen. 
przedstawi szczegóły zamówień offsetowych w polskim 
przemyśle - poinformowal Bjorn Magnusson dyrektor firmy 
w Polsce. 


SlId Ok...gowy w Szczecinie oddalił zażalenie spółki 
Espebepe- Holding SA na postanowienie Sądu Rejonowego 
o ogłoszeniu upadłości spółki - poinformował rc:ecznik prasowy 
firmy Espebepe-Holding. 
Rosyjski koncern Juko. 011 Co. mote ubiegać się 
o nabycie akcji PKN Orlen SA i niemieckich rafinerii, bo firma 
szuka nowych rynków zbytu - poinformowali w Wilnie jego 
przedstawiciele (l'AI') 


KREDYTY 


Dla, przedsiębiorczych 


Świdwin. W Powłatowym Urzędzie 
Pracy została podpisana pierwsza 
umowa kredytowa w ramach porozu- 
mienia Banku Zachodniego WBK 
I Powiatowego Urzędu Pracy. 
Przedsiębiorcy świdwińscy za- 
wsze interesowali się kredytami 
na finansowanie nowych miejsc 
pracy. zwłaszcza, że urząd pracy 
przyznawał im je na niższy pro- 
cent niż bank. Niestety. od pewne- 
go czasu PUP nie ma pieniędzy 
na ten cel. 
Żeby temu z!łradzić kierownik 
PUP Zblgnłew Chłebowskl na- 
wiązał współpracę z Bankiem Za- 
chodnim WBK w Połczynie Zdroju. 
POlega ona na tym, że pieniądze 
na kredyt dla pracodawcy wykłada 
bank (i bank ponosi ryzyko windy- 
kacji); urząd pracy natomiast po- 
maga pracodawcy w spłacie odse- 
tek (w praktyce - pokrywa różnicę 
między oprocentowaniem komer- 
cyjnym a oprocentowaniem po- 
życzki. jaką pracodawca dostałby 
z urzędu pracy. gdyby ten miał 


.Ji... 


na to pieniądze). W zamian za po- 
moc przedsiębiorca zobowiązuje 
się do zatrudnienia bezrobotnych. 
Jest już efekt tak nietypowego 
u nas "bankowo-urzędowego" 
przedsięwzięcia. Pierwszy kredyt 
w ramach współpracy między 
Bankiem Zachodnim WBK i PUP 
Świdwin otrzymała firma zajmują- 
ca się ochroną mienia ze Świdwi- 
na. Na jej konto wkrótce wpłynie 
35 tys. zł., które w całości zostanie 
przeznaczone na inwestycje. 
Przedsiębiorstwo ma zwrócić ban- 
kowi pożyczkę w ciągu czterech 
lal. PUP pomoże mu w spłacie 7,5 
procent długu (tu: zapłaci w imie- 
niu przedsiębiorstwa odsetki 
na kwotę 5900 zł), za to firma 
stworzy jedno miejsce pracy, które 
musi utrzymać przez minimum 
dwa lata. 
Są już kolejni zainteresowani. 
Prawdopodobnie wkrótce firma 
z branży motoryzacyjnej z Po- 
łczyna Zdroju otrzyma aż 135 tys. 
zł. 
GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI 


lO  
-- .... 


, 


, ' 
\ 


"I. 


.
 
---J .
 
-- 
.. 


I 
, ,. 


I 
ł  


--o 
Fot. GRZf'GORZ SZCZEPANSlI.t 


Umowa zostala podpisana w lipcu w świdwińskim starostwie. Za strony 
Banku Zachodniego WBK swoje podpisy 710żyli szef polczyńskiego od- 
dzialu Henryk Grusza (z lewej) oraz specjalista z biura regionu zachod- 
niopomorskiego ze SLczecina Marcin Pawlowski. 


ł 


r
		

/17843-0007.djvu

			glos Pomorza Czwartek. 3 października 2002 r. 


Prawo pracy str 7 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


WOK · L PRAWA 
PRACY 


Korzyści dla pracodawców 


Ogłoszenia drobne str. 15-16 
dodatek "Pod dachem" str. 18-20 


Warto zatrudnić 
absolwenta 


Wojsko liczy się 
do stażu 


. Na pytania czytelników odpowia- 
da Ewa Bielecka. referent prawny 
z koszalińskiego Oddziału Okręgo- 
wego Inspektoratu Pracy w Szcze- 
cinie. 


WARTO PAM. TAĆ: 


. 760 zł 
nadal tyle wynosi płaca minimalna 
. 498 zł 20 gr 
to od 1 września kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych 
. 597 zł 90 gr 
minimalna wysokość zasiłku przedemery1alnego (120 procent za- 
siłku podstawowego) 
.797 zł 20 gr 
maksymalna wysokość zasiłku przedemery1alnego (160 procent 
zasiłku pOdstawowego) 
. 996 zł 40 gr 
maksymalna wysokość świadczenia przedemery1alnego (general- 
nie jest ono równe 80 procentom przyszłej emery1ury. ale nie mniejsze 
niż 572 zł 04 gr) 


. Mam 29 lat pracy; zaraz 
po zakończeniu nauki w liceum 
poszedlem do wojska na 2 lata. 
Po zwolnieniu do cywila nie 
podjąlem od razu pracy, zatrud- 
n/lem się na stale dOpiero po ki/- 
ku miesiącach. ChClalbym wie- 
dzie6. czy okres służby wojsko- 
wej liczy mi się do stażu 
emerytalnego? - pyta czytelnik 
z Ustki. 
Ewa Blerecka: - Jak najbar- 
dziej. Przed tygodniem wyja- 
śnialiśmy inną sytuację. Chodzi- 
lo o to, czy zachowana jest cią- 
glość pracy. jeżeli zwolniony 
do cywila wrócii do pracy dwa 
tygodnie po zakończeniu służby 
wojskowej. . 
Pana przypadek Jest zupeł- 
nie Inny. ponieważ przed p6J- 
śclem do wojska nie był pan ni- 
gdzie zatrudniony. Dlatego tu 
o żadnej ciągioścI pracy nie 
można mówić. Ale nie znaczy to. 
że czas slużby wojskowej do ni- 
czego się panu nie liczy. W myśl 
ustawy o emeryturach I rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo- 
lecznych. czynna służba wojsko- 
wa jest okresem skladkowym. 
zaliczanym do stażu emerytal- 
nego. Tak więc liczy się ona tak- 
że do stażu wymaganego przez 
urząd pracy do świadczenia 
przedemerytalnego. 


Stopień bezrobocia wśród osób między 18 a 24 rokiem życia wynosi 
obecnie około 30 proc. ogólnej liczby bezrobotnych w naszym kraju. 
Z tych 30 proc., 10 proc. to absolwenci uczelni wyższych. 


Wielu pracodawców nie zdaje 
sobie sprawy z korzYści jakie mo- 
gą osiągnąć zatrudniając absol- 
wenta. Nie tylko warto, ale nawet 
opłaca się zatrudniać ludzi mło- 
dych. Pracodawca zatrudniający 
absolwenta może bowiem liczyć 
na: 


żu będzie wykonywał absolwent. 
Stypendium stażysty finansuje 
urząd pracy. a jego wysokość rów- 
na się zasiłkowi dla bezrobotnych. 
Składki emery1alno-rentowe i wy- 
padkowe również opłaca urząd 
pracy . 


pracodawca. który. utworzy nowe 
miejsca pracy dla bezrobotnych 
skierowanych przez powiatowy 
urząd pracy. 
Pożyczka na jedno miejsce wy- 
nosi do dwudziestokrotności prze- 
ciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 
41 tys. zł. Oprocentowanie roczne 
tej pożyczki stanowi połowę tzw. 
zmiennej stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego. Jeśli jed- 
nak firma ma swą sitldzibę w po- 
wiatach zagrożonych wysokim 
bezrobociem, oprocentowanie po- 
życzki jest niższe i wynosi 30 
proc. owej stopy. 


Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oferuje: 


Uczmy się 


1I0rzyłcI tln.noWl, Iltll alrudnl .11. 
IDlw.nl. w r'lIIIIch prugrenIU o pre. 
c.ch .pDleczn'-u!rIoczn,ch. 


R.lund,cl, wrn.grudanl. ....olw.nl. 
pmz ruk. 


Centrum Innowacji i Przedsię- 
biorczości w Koszalinie zaprasza 
bezrobotnych (i nie tylko) na trzy 
rodzaje kursów: 2-dniowy na te- 
mat kas fiskalnych. 40-godzinny 
(chodzi o godzinny zegarowe) 
kurs komputerowy obejmujący 
środowisko Windows. Worda, 
Exceła i umiejętność poruszania 
się po Internecie oraz indywidu- 
alne i zbIorowe szkolenia ph. 
ABC przedsiębiorczości. 
Dla bezrobotnych kierowa- 
nych do CIP przez Powiatowy 


Urząd Pracy w Koszalinie kursy 
są bezpłatne (funduje je im 
PUP), pozostali w zależności 
od rodzaju szkolenia płacą 
od 120 do 150 zł. 
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty (CIP się mie- 
ści przy ul. Monte Casino 2, 
na IV piętrze w pokoju 414) lub 
telefoniczny (pod numerem tele- 
fonu: 346-47-06 albo 341-23-17). 
Biuro CIP jest czynne od ponie- 
działku do piątku w godz. 7-15. 
(jola) 


. Każdy pracodawca może 
przez rok otrzymywać refundację 
kosztów wypłacanego absolwen- 
towi wynagrodzenia oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne. Wy- 
sokość tej refundacji musi być jed- 
nak uzgodniona z urzędem pracy 
i nie może być wyższa niż kwota 
zasiłku dla bezrobotnych. O tyle 
taniej absolwent kosztuje praco- 
dawcę 


. Z programu można skorzy- 
stać wtedy. gdy wyuczony zawód 
absolwenta nie pokrywa się z pro- 
filem firmy. Zatrudnienie w tej for- 
mie nie może jednak przekraczać 
połowy wymiaru czasu pracy i nie 
może trwać dlużej niż p6ł roku. 
Pracodawca otrzymuje refundację 
części kosztów wynagrodzenia 
i składki na ubezpieczenia spo- 
łeczne. Refundacja nie może być 
jednak wyższa niż potowa najniż- 
szego wynagrodzenia, czyli 380 zł 
miesięcznie: dolicza się jeszcze 
do niej 34.14 proc. wypłacanej ab- 
solwentowi kwoty, co stanowi rów- 
nowartość składki. 


R.fund,cl, Ikl.dok ub.zpl.czonlo- 
..,ch. 
. Pracodawcy z rejonów'za- 
grożonych bezrobocie[l1 struktu- 
ralnym, którzy zatrudnią absol- I 
wentów mogą liczyć na refunda- 
cję 6kładek na ubezpieczenie 
rentowe i wypadkowe. Refunda- I 
cję wypłaca Fundusz Pracy I 
przez rok. 
. Jej wysokość naliczana jest 
od najniższego wynagrodzenia. 
czyli 760 zł. le by ją otrzymać. 
wystarczy złożyć stosowny wnio- I 
sek w powialowym urzędzie pra- 
cy. 


1I0rz,'cl fln.nloWl, 10'" prz,'ml. 
mlod.go czlowlok. n. II.i .blol- 
WlDekl. 


PRAWNIK RADZI 
Zasiłek dla bezrobotnych 


. "Prawo do renty nabyłam 
podczas pobierania zasilku 
przedemerytalnego. Obecnie 
pracuję na pelnym etacie i po- 
bieram rentę. Poniewai chcę 
przejś6 na emeryturę. zastana- 
wiam się. kiedy powinnam roz- 
wiąza6 z pracodawcą umowę 
o pracę: przed z/oieniem wnio- 
sku emerytalnego. czy po otrzy- 
maniu decyzji ZUS-u?" - pisze 
czytelnIczka z Białogardu. 
Ewa BIelecka: - Co do cza- 
su i sposobu rozwiązania umo- 
wy z pracodawcą, to reguly nie 
ma. Nie ma bowiem znaczenia 
dla ZUS-u. czy odejdzie pani 
z firmy za wypowiedzeniem, 
z przyczyn ekonomicznych lub 
organizacyjnych, czy też za po- 
rozumIeniem stron. Najczęściej, 
jak nam podpowiada wicedyrek- 
tor Oddziału ZUS w Koszalinie 
Danuta Borsuk-Zawadzka. pra- 
cownicy przechodzą na emery- 
turę lub rentę za porozumie- 
niem stron. Ta forma rozstania 
pracownika z pracodawcą jest 
najwygodniejsza, gdyż tym spo- 
sobem najłatwiej można zgrać 
termin rozwiązania umowy z ter- 
minem przyznania świadczenia. 
Uprzedzamy: jeżeli decyzję 
przyznającą emery1urę otrzyma 
pani przed rozstaniem z praco- 
dawcą, to ZUS wstrzyma pani 
wypłatę świadczenia do czasu 
rozwiązania umowy o pracę. 
UWAGA pan Henryk ze 
Slupska! Nie możemy obliczyć 
panu stażu pracy bez dokumen- 
tów. Ponieważ pobiera pan 
obecnie zasiłek dla bezrobot- 
nych, w decyzji przyznającej pa- 
nu to świadczenie Powiatowy 
Urząd Pracy w Słupsku podał 
panu, ile ma pan tzw. stażu 
składkowego. Do tego proszę 
dodać Oako okresy nieskładko- 
we) 270 dni zasiłku chorobowe- 
go i roczne świadczenie rehabi- 
litacyjne oraz oba okresy pobie- 
rania zasiłku dla bezrobotnych 
(wlicza się je do stażu, od które- 
go zależą uprawnienia pracow- 
nicze typu dodatek stażowy, na- 
groda Jubileuszowa itp.). 
JOLANTASTEMPOWSKA 


Staże absolwenckie przewi- 
dziane są najdłużej na rok. Umo- 
wę o skierowaniu absolwenta 
na staż - na wniosek absolwenta 
- podpisuje z pracodawcą powia- 
towy urząd pracy. W umowie zapi- 
suje się prace. jakie w ramach sta- 


Pruf.renc"nl. OPrDClDlDWll1I pOfrcz- 
kt n. utwomnlo nowrch ml,,1C pru- 
c,. 


Gdy masz zbyt duże 
gospodarstwo 


. Pożyczkę może otrzymać 


(źródło: www.atartua.pl) 


Wypadki przy pracy 


- Prawdopodobnie w mOjej fir- 
mie będą zwolnienia. Czy otrzy- 
mam zasilek dla bezrobotnych, 
jeżeli jestem wspólwlaścicielką 
gospodarstwa rolnego o po- 
wierzchni 7 ha przeliczenio- 
wych?- pyta Marla N. 
Zasiłek dla bezrobotnych 
przysługuje osobie posiadającej 
status bezrobotnego. Status taki 
urząd pracy może nadać osobie. 
która w ciągu 18 miesięcy po- 
przedzających rejestrację w PUP 
przepracowała minimum 365 dni 
i otrzymywała wówFas wynagro- 
dzenie równe co najmniej płacy 
minimalnej. 


Z definicji zawartej w ustawie 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu wynika jednak, że 
bezrobotnym nie może być oso- 
ba, która jest właścicielem lub 
posiadaczem gospodarstwa rol- 
nego o powierzchni użytków rol- 
nych przekraczającej 2 hektary 
przeliczeniowe. 
Tak więc nawet gdyby pani 
miała wymagany okres pracy 
(365 dni) i wymagane zarobki 
(760 zł miesięcznie brutto), to 
i tak nie ma szans na zasiłek dla 
bezrobotnych ze względu 
na wielkość posiadanego gospo- 
darstwa. 


Będzie bezpieczniej 


Sejm zajął się wypadkami przy pra- 
cy. Nowe zasady zaprezentował 
wczoraj dziennikarzom wiceminister 
pracy Krzysztof Patera. 


me stawek składek na ubezpiecze- 
nie wypadkowe (od 0,4 proc. 
do 8,12 proc. podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie społecz- 
ne. czyli wynagrodzeń łącznie 
z podatkiem i składkami zusowski- 
mi). Dziś składka jest dla wszyst- 
kich firm jednakowa. 
Nowe przepisy zakładają, że 
stawki składek wypadkowych 
ustalane będą na podstawie czte- 
rech wskażników: częstotliwości 
wypadków przy pracy ogółem, 
liczby wypadków ciężkich i śmier- 


teinych, liczby osób zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia "czynni- 
kami szkodliwymi i uciążliwymi" i 
oraz częstotliwości zapadania 
na choroby zawodowe. 
I jeszcze jedna ważna zmiana: 
ustawa i płynące z niej przywileje 
dla poszkodowanych przy wypad- 
kach przy pracy nie będzie już do- 
tyczyć wy'padków w drodze do lub 
z pracy. Swiadczenia z tego tytułu 
wypłacone zostaną z ubezpiecze- 
nia rentowego lub chorobowego. 
(jola) 


Zmiany w ustawie o ubezpie- 
czeniu społecznym z tytułu wypad- 
ków przy pracy będą znaczne. 
Wszystkie mają jeden cel: stwo- 
rzyć takie mechanizmy, które zmu- 
szą pracodawców do podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach. Służyć temu 
ma przede wszystkim zróżnlcowa- 


(jola) 


Świadczenie przedemerytalny 

 
Swiadczenie 
pO umowie terminowej 


Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 


Wypadkom przy pracy uległo w 2001 r. 
ponad 85 tys. osób, zginęło 548 osób 
19901 850 
19
 786 
1992 641 
1993 1 j 659 
1994 645 
1995 1 ..... u.:. . .. .1 624 
1996 1- - . .-j 647 

:

 'm.. :5
2 r 
1999 528 ( 
2000 604 
2001 548 
lachorowalnoić na 
choroby zawodowe. 


Poszkodowani w wypadkiJch przy pracy 
w plle/icleniu 118 
lODa pracujących 


8.1 


10.6 


. S,5 
8.7 
9,04 S,S 
7.4 
10.7 
10.1 8.3 


.10 - 10.99 
.9-9.99 
.8-8,99 
.1-1.99 
06-6,99 
05-5,99 


.
 


8.1 


- Mam 56 lat. Przepracowałem 
32 lata i przez 3 lata pobieralem 
zasiłek dla bezrobotnych. 
Od kwietnia br. do sierpnia 2003 
roku jestem zatrudniony na czas 
określony. Czy po upływie tego 
okresu będę mógl się ubiega6 
o świadczenie przedemerytalne? 
- pyta Józaf K. 


. miał 39 lat pracy w ostatnim 
roku przed zwolnieniem z powo- 
du niewypłacalności pracodawcy 
(czyli na przykład: do 31 grudnia 
2001 roku miał podany wyżej 
staż, a w związku z niewypłacal- 
nością pracodawcy zwolniony 
zostanie w roku 2002). 
Proszę przy tym pamiętać. że 
przed przyznaniem świadczenia 
przedemerytalnego urząd pracy 
bada, czy rejestrująca się osoba 
spełnia ogólne warunki przyzna- 
nia zasiłku dla bezrobotnych 
(czyli - według ustawy o zatrud- 
nieniu i przeciwdziałaniu bezro- 
bociu - nadaje jej (lub nie) status 
bezrobotnego). Status bezrobot- 
nego otrzymuje ten, kto w ciągu 
18 miesięcy przed rejestracją 
w PUP przepracował co najmniej 
365 dni. a jego zarobki nie byly 
niższe w tym czasie od płacy mi- 
nimalnej (obecnie 760 zł brutto). 
Jak wynika z powyższego. 
w dniu zgłoszenia się do powia- 
towego urzędu pracy nie będzie 
pan spełniał warunków uzyska- 
nia świadczenia przedemerytal- 
nego. ponieważ rozwiązanie 
umowy nastąpi z wskutek upływu 
terminu. na jaki była zawarta, 
a nie z przyczyn dotyczących za- 
kładu pracy.   

 (Q0 

.. 
-ł'" "'1" 
tv;- !
.. 
(..
.
 ".. 
( ": - I '
 ,
 : 
I _,.. " 
I
'- - 
Choroby zawodowe 
117.3 
98 
73.9 
63 / 2 


Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami ustawy o zatrudnie- 
niu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
od 1 stycznia 2002 r. prawo 
do świadczenia przedemerytal- 
nego przysługuje mężczyżnie. 
który znalazł się w jeden z czte- 
rech sytuacji: 
. ma 63 lata i minimum 25 lat 
stażu. 
. ma 55 lat i minimum 35-let- 
ni staż, a wymagany wiek i staż 
osiągnął przed zwolnieniem 
z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy i w zwalniającym go 
zakładzie przepracował przynaj- 
mniej pół roku. 
. ma 40-letni staż pracy i wy- 
maganym stażem legitymował 
się w dniu rozwiązania umowy 
o pracę z przyczyn ekonomicz- 
nych lub organizacyjnych, 
a w zwalniającym go zakładzie 
przepracował nie mniej niż z 6 
miesięcy , 


"1/.; 


w 2001 r. 


.L- 
I \ 
- _....
 .I 


W 2001 roku zanotowano 
6 001 przypadków 
chorób zawodowych 
.96-122 
.61-95 
.51-60 
40-50 
D , 6-39 


53, 
'9'
 
52.4  


58.9 


- 
Pytania do rubryki moż- 
na zgłaszać telefonicznie i pi- 
semnie. Prosimy do nas dzwo- 
nić dzisiaj w godzinach od 13 
do 15 pod numer telefonu (0- 
prefiks-94) 347-35-55. Listy na- 
-leży kierować pod adresem: 
"Głos Pomorza", 75-004 Kosza- 
lin, ul. Mickiewicza 24. Na ko- 
percie prosimy o dopisek "PIP". 
Na wszystkie zgłoszone pytania 
odpowiadamy wyłącznie na ła- 
mach gazety. J. S. 


92,6  


ł 
, 


48.6 


63 5 94.3 
, 402 11 6 
. 108.3 'b 
121,2""" 
W przelicleniu ns 
100 tys. prscuitlcych 


19
119Y2 '993 '994 1995 '996 19971998 IY99 2f1OO 2C01 
*Roczoy współczynnik zachorowalności (liczba chorób 
z8Wodowych na 100 tys. zstrudnionych) 


6 ,2 


ł 


Dane nie obejmują rolnictwa 
Źt6dfo: MPiPS- GUS, IMP W Łodzi 


InfografIka PAP 


(jola) 


"
		

/17843-0008.djvu

			str.8 Porady 


Z REDAKCYJNEGO DYŻURU 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Mikropożyczki 
; . 
dla absolwentow 


Na pytania czytelników odpowiadały we wtorek Halina Raszewska i Marzena Der z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Słupsku. 


- Jekle dokumenty trzebi złoty
, 
teby doltać potyczkll? 
- Wniosek o pożyczkę musi 
zawierać opis przedsięwzięcia, 
sposób wydatkowania pieniędzy 
i przewidywane źródło pozyskiwa- 
nia środków na sp/atę - czyli biz- 
nesplan. Poza tym muszą znaleźć 
się w nim informacje o miejscu 
prowadzenia dZiałalności, za- 
świadczenie o statusie bezrobot- 
nego, odpisy dyplomów lub za- 
świadczenia o uzyskanym wy- 
kształceniu z datą ukończenia 
edukacji, informacje o dotychcza- 
sowym zadłużeniu wnioskodawcy, 
np. z tytułu kredytu studenckiego 
i innych kredytów bankowych oraz 
informacje o korzystaniu z pomo- 
cy na pOdstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 1994 roku o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu. Do. 
datkowo trzeba złożyć informacje 
o stosunku do służby wojskowej, 
stanie cywilnym absolwenta i pro- 
pozycje zabezpieczenia sp/aty po- 
życzki. Jeżeli o pożyczkę ubiega 
się grupa absolwentów, bizne- 
splan i dane o miejscu prowadze- 
nia działalności przygotowują 
wspólnie dla całego przedsięwzię- 
cia, natomiast pozostałe doku- 
menty przygotowuje kazdy indywi- 
dualnie. 


MIKROPOŻVCZKĘ 
Z BANKU 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO MOt E 
WZIĄĆ: 
. absolwent szkoły 
ponadpodstawowej chcący 
rozpocząć działalność 
gospodarczą na własny 
rachunek 
. grupa absolwentów chcących 
wspólnie załotyć firmę 
. pracodawca, który chce 
utworzyć nowe miejsce pracy 
dla absolwenta 


Zabezpieczenie potyczki 
. do 20 tys. złotych - weksel 
"in blanco" z deklaracją 
wekslową, poręczony przez co 
najmniej jednego poręczyciela 
o dochodach pozwalających 
na spłatę potyczki 
. ponad 20 tySięcy złotych - 
weksel "In blanco" z deklaraclą 
wekslową, poręczony przez co 
najmniej jednego poręczyciela 
o dochodach pozwalających 
na spłatę potyczki oraz 
przewłaszczenie zakupionych 
maszyn I urządzeń lub Inne 
zabezpieczenie zaakceptowane 
p
zez bank 
- o JIk_ kwot, motna II, Itarl
? 
- Pożyczka jest nie mniejsza 
niż 5 tysięcy i nie większa niż 40 
tysięcy złotych. Udziela się jej 
na 36 miesięcy z okresem karencji 
do 6 miesięcy. Bank udzielając 
pożyczki pobiera prowizję w wyso- 
kości do jednego procenta kwoty. 
Pożyczka jest oprocentowana, 
na dziś wynosi ono 6,37 procent 
w skali roku. 
- Czy potyczek udzieli urząd pra- 
cy? 
- Urząd pracy pośredniczy.tyl- 
ko w przepływie dokumentów 
i udzielaniu wyjaśnień. Minister- 
stwo Pracy i Polityki Socjalnej za- 
warło umowę z Bankiem Gospo- 
darstwa Krajowego na udzielanie 
mikropożyczek absolwentom i to 
bank ich udziela. Wnioski przyj- 
mują również wyznaczone oddzia- 
łu Bud-Banku. 
- Trzy lita temu lkończyłem Izko- 
ł, I Jeltem zareJeltrowany Jako 
bezrobotny w urz,dzle pracy. Czy 
mo" wz!l,ć mlkropożyczk,? 
- Nie. Absolwentem w rozu- 
mieniu ustawy jest się do 12 mie- 
sięcy po ukończeniu szkoły. 
- Che, zatrudnić kilku absolwen- 
t6w. Czy na każdego mogę dOltać 


\:-. 


... 


( 
, " 
y 
- l. Lilii 

ol KA 11\111' Ił 


MarLena Der (z prawej) i Halina Raszew
ka odllOwiadaly na pytania nBSlych Cly'elników 


potyczkę, czy kwot, 40 tYI"cy 
udziela II, bez wzgl,du na liczb, 
zatrudnionych olób? 
- W takiej sytuacji można ubie- 
gać się o kwoty, jakie są potrzeb- 
ne na każdego z zatrudnionych 
absolwentów. Może się okazać, 
że na stworzenie miejsc pracy dla 
trzech absolwentów potrzeba 100 
tysięcy złotych i o taki kredyt moż- 
na zlożyć wniosek. 
- Czy mogę przeznaczy
 pienilIdze 
na budowę pomieszczeń? 
- Nie. Pożyczka jest udzielana 
na adaptację istniejących po- 
mieszczeń, ale nie na budowę no- 
wych. 
- Czy mogę ubiegać II, o potycz- 
k" teby Itworzy
 mleJlce pracy 
w Iwojej firmie dl.. c6rkl ablol. 
wentkl? Czy urzlld pracy narzuci 
mi Iwojego ablolwenta? 
- Można stworzyć miejsce pra- 
cy dla "swoje90" absolwenta, sta- 
rając się o tę I)ożyczkę. Można też 
zgłosić do urzędu pracy chęć za- 
trudnienia absolwenta z tytułu 
otrzymania odpowiedniej pożycz- 
ki. Wypełnimy z przedsiębiorcą 
ankietę, jakiego absolwenta po- 
szukuje i skierujemy odpowiednią 
osobę. 
- Jak długo Jako przedll,blorca 
musz, zatrudniać absolwenta, ko- 
rzystaJlic z tej pożyczki? 
- Nie krócej, niż okres sp/aty 
pożyczki. Nie musi to być przez 
cały czas ten sam absolwent, po- 
przedni na przykład może zmienić 
miejsce pracy, ale na jego miejsce 
trzeba zatrudnić następnego. 
- Chcę załotyć włal"!! firm, ko- 
rzYltaJllc z pożyczki dla ablol- 
went6w. Czy musz, II, zajmować 
działalnościII zgod"!! z moim wy- 
kształceniem? 
- Nie jest to konieczne. Trzeba 
mieć jedynie uprawnienia do takiej 
czy innej działalności, na przykład 
w przypadku prowadzenia sklepu 
trzeba mieć minimum sanitarne. 
- De kłedy można II, ubiegać 
o pożyczkę? 
- Do końca tego roku należy 
składać wnioski, ponieważ na ten 
okres przeznaczono 32 miliony 
złotych. 
- Mim odroczo"!! lłuzb, wOJlko- 
wII do końca 2003 roku. Na Jak 
długo dOltanę pożyczkę? 
- To zależy, jaka będzie forma 
działalności. Jeśli za pożyczkę 
uruchamia pan sklep i sam w nim 
pracuje, wtedy trzeba ją będzie 
sp/acić przed momentem upływu 
daty odroczenia powołania 
do służby wojskowej. Tak zapew- 
ne będzie skonstruowana umowa. 
Natomiast jeśli będzie pan zatrud- 
niał w tym sklepie osobę, która 
podczas pana nieobecności po- 
prowadzi sprzedaż. sp/ata może 


II 1.(; I 


Jeśli absolwent, korzystający 
z potyczki, w okresie jej spłaty 
zatrudni na co najmniej 12 
miesięCy w pełnym wymiarze 
czasu Jedną zarejestrowaną 
w PUP osobę bez pracy, mo
e 
złotyć ytnlosek o umorzenie 10 
procent kwoty kredytu. Jeśli 
zatrudni dwie lub więcej osób 
na. powyższych warunkach, 
może się ubiegać o umorzenie 
15 procent kwoty kredytu. 


nastąpić w ciągu trzech lat. 
- Czy z tej potyczki mogę wypł. 
cać zatrudnionemu ablolwentowl 
wynagrodzenie? 
- Nie. Wynagrodzenie trzeba 
wypłacać z zysków. Pożyczkę 
trzeba wydatkować w ciągu mie- 
siąca od jej otrzymania. 
- Kiedy dOltanę pienilIdze? 
- Nastąpi to po formalnym za- 
rejestrowaniu firmy. 
- Jek długo Jelt rozpatrywane po- 
danie o potyczkę? 
- To zależy, gdzie się je złoży. 
Z urzędu pracy wnioski są przesy- 
łane dalej do odpowiedniej siedzi- 
by Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go lub Bud-Banku. Tam rozpatrują 
je w ciągu 14 dni. Termin może się 
wydłużyć, jeśli się okaże, że po- 
trzebne są dodatkowe zaświad- 
czenia. Wtedy wszystko zależy 
od tego, jak szybko ubiegający się 
o pożyczkę dołączy potrzebne 
óokumenty. Kto nie chce korzy- 
stać z pośrednictwa urzędu pracy, 
może wysłać dokumenty bezpo- 
średnio pod adresem banku, naj- 
lepiej listem poleconym. 
- Na ce mogę przeznaczyć pożycz- 
k,? 
- W regulaminie jest mowa 
o przeznaczeniu tych pieniędzy 
na finansowanie kosztów realizacji 
przedstawionego przez absolwen- 
ta planu rozpoczęcia działalności 
lub na stworzenie nowego miejsca 
pracy. W szczególności - na za- 
kup wyposażenia technicznego, 
na przykład komputera, maszyny 
do produkcji, lady chłodniczej, nie- 
zbędnych mebli, dostosowania 
pomieszczeń, zakupu materiałów 
i surowców do produkcji - tych 
ostatnich tylko w przypadku roz- 
poczęcia samodzielnej działalno- 
ści przez absolwenta. Przedsię- 
biorca stwarzający miejsce pracy 
dla absolwenta nie może za pie- 
niądze z pożyczki kupić materia- 
łów czy surowców. Pożyczki nie 
można przeznaczyć na op/atę wy- 
najmu czy dzierżawy pomiesz- 
czeń. To musi być op/acane z zy- 
sku, jaki przyniesie działalność, 
lub też ze środków własnych. 


Czwartek, 3 października 2002 r. głos Pomorza 


I , 


Wiadomości lokalne i informator regionalny 
str. 11-13 


Zawody z przyszłością 


Kariera w służbie 
cywilnej 


Korpus służby cywilnej tworzą 
ludzie pracujący wokoło dwóch 
tysiącach urzędów administracji 
rządowej: w Kancelarii Premiera, 
ministerstwach, urzędach central- 
nych (np. GUS), w urzędach im 
podległych (m. in. w izbach i urzę- 
dach skarbowych, urzędach mor- 
skich. archiwach państwowych), 
w urzędach wojewódzkich, powia- 
towych i wojewódzkich inspektora- 
tach (np. inspekcji weterynaryjnej, 
czy nadzoru budowlanego) oraz 
wielu innych. Misją'służby cywilnej 
jest zapewnienie sprawnego funk- 
cjonowania państwa przyjaznego 
obywatelom. Pracownicy służby 
cywilnej to profesjonaliści, którzy 
są zobowiązani do przestrzegania 
określonego systemu wartości, 
norm i procedur, a także bezstron- 
ności politycznej. 
Kariera pewna 
Praca w służbie cywilnej to bez 
wątpienia kariera z przyszłością, 
także w obliczu integracji Polski 
z Unią Europejską. Członkowie 
slużby cywilnej mają różnorodne 
możliwości rozwoju zawodowego. 
Uczestnictwo w szkoleniach za- 
pewnia ciągłe podnoszenie kwali- 
fikacji i poszerzanie wiedzy z róż- 
nych dziedzin. Dołączenie do kor- 
pusu służby cywilnej to gwarancja 
pracy wśród profesjonalistów 
i ekspertów. 


- W Jakim termłnle mulZ, wydać 
płenlądze? Czy bank blldzłe kon. 
trolował wydawanie potyczki? 
- Pieniądze trzeba zagospoda- 
rować w ciągu miesiąca od ich 
otrzymania i mieć na zakup ma- I Można starat si, o pieniądze 
szyn czy urządzeń odpowiednie 
faktury i rachunki. Bank będzie 
kontrolował wydawanie pieniędzy 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Być może przyśle kontrolera albo 
poprosi o okazanie kopii rachun- I 
ków czy zestawienia wydatków. 
- Czy moja tona muli wyrazłt zgo- I 
d, na zacłllgnl,cłe przeze mnie 
potyczki? 
- Absolwent występujący o po- 


INFORMATOR 
Adresy placówek Banku 
Gospodarstwa Krajowego, 
przyjmujące I rozpatrujące 
wnioski o potyczki dla 
absolwentów 
Wojewód7two pomorskie 
. Bud-Bank SA O/Gdynia, 
ul. 10 Lutego 33, 81-364 
Gdynia 
. Bud-Bank SA O/Sopot, al. 
Niepodległości 764, 81-868 
Sopot 
. Bud-Bank SA O/Gdańska, 
ul. Szeroka 119/120, 80-835 
Gdańsk 
. Bud-Bank SA O/Gdańsk, 
Gdańsk-Nowy Port, 
ul. Na Zaspę 3, 80-504 Nowy 
Port 


Województwo 
zachodnio pomorskie 
. Bank Gospodarstwa 
Krajowego O/Piła, ul. Witaszka 
2a, 64-920 Piła 
Wnioski o potyczki i Informacje 
można uzyskać w każdym 
powiatowym urzędzie pracy. 
Informacje I wzór wniosków 
można także ściągnąć na strony 


życzkę, a będący w związku mał- 
żeńskim, musi dołączyć do wnio- 
sku pisen;1ną zgodę współmałżon- 
ka na zaciągnięcie pożyczki, jeżeli 
małżonkowie mają wspólnotę ma- 
jątkową. Wyrażeniem zgody może 
być udzielenie przez współmał- 
żonka poręczenia kredytu. 
- Czy mUlz, dołllCZYĆ zaświad- 
czenia o wcześniej zaclunl,tych 
kredytach? 
- Tak informacja musi się zna- 
leźć w zestawie dokumentów. Mu- 
si to być informacja dotycząca 
na przykład kredytu studenckiego, 
jak i komercyjnego, zaciągniętego 
już po ukończeniu studiów. 
MAŁGORZATA 
BUDNIK-ŻABICKA 


Jak wstąpić w szeregi 
służby cywilneJ? 
Nabór pracowników służby cy- 
wilnej ma charakter otwarty. Infor- 
macje o wolnych miejscach pracy 
są publikowane w Biuletynie Służ- 
by Cywilnej, który ukazuje się dwa 
razy w miesiącu i jest dostępny 
w prenumeracie oraz na stronach 
internetowych www.usc.gov.pl. 
Na początku pracownicy służby 
zatrudniani są na czas określony, 
ni& dłuższy niż 3 lata. W tym cza- 
sie odbywa się tak zwaną służbę 
przygotowawczą, czyli swego ro- 
dzaju szkolenie, którego celem 
jest nie tylko przysposobienie 
do pracy w konkretnym urzędzie 
na konkretnym stanowisku, ale 
także budowa jednolitego korpusu 
służby cywilnej. Służba przygoto- 
wawcza kończy się rozmową z ko- 
misją egzaminacyjną i, w przypad 
ku pozytywnego jej zaliczenia, zo- 
staje zawarta umowa o pracę 
na czas nieokreślony. Studenci 
mają możliwość poznania pracy 
w administracji publicznej poprzez 
praktyki. Aby dostać się na prakty- 
kę, należy zgłosić się do dyrektora 
generalnego lub kierownika dane. 
go urzędu z prośbą o umożliwie- 
nie odbycia praktyki studenckiej, 
najlepiej z listem polecającym lub 
skierowaniem z uczelni. 
(źródło www.8tertu8.pl) 


T 


ł 


Stypendia 
dla "niepaństwowych" 


Studenci uczelni niepaństwowych 
mogą ubiegać się o stypendia so- 
cjalne finansowane z budżetu pań- 
stwa. Ministerstwo Edukacji Narodo- 
wej I Sportu przeznaczyło dla uczelni 
niepaństwowych dotację na stypen- 
dia socjalne dla studentów dzien- 
nych. stypendia socjalne mogą ubie- 
gać się studenci: 


. niepaństwowych uczelni 
działających na podstawie ustawy 
z dnia 12 września 1990 r. o szkol- 
nictwie wyższym, 
. niepaństwowych wyższych 
szkół zawodowych działających 
na podstawie ustawy z dnia 26 
czerwca 1997 r. o wyższych szko- 
łach zawodowych, 
. szkół wyższych zakłada- 
nych i prowadzonych przez Ko- 
ściół katolicki. O zasadach przy- 
znawania, liczbie i wysokości 
- 
pendiów socjalnych uczelnie bęaą 
decydowały samodzielnie. Infor- 
macje na temat szczegółowych 
kryteriów dochodowych, procedu- 
ry składania wniosków o stypen- 
dia i dokumentów koniecznych 


do określenia dochodu na osobę 
w rodzinie, a także wysokości 
świadczenia student powinien 
znależć w uczelnianym regulami- 
nie przyznawania i wysokości sty- 
pendium socjalnego. który w każ- 
dej uczelni określa rektor w poro- 
zumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studenckiego. 
Dotacja dla nowo utworzonych 
uczelni, które rozpoczęły działal- 
ność w roku akademickim 
2002/2003, a także dla szkół wyż- 
szych zakładanych i prowadzo- 
nych przez Kościół katolicki, które 
po raz pierwszy zostały zgłoszone 
do podziału dotacji, będzie okre- 
ślona po przekazaniu danych 
na temat liczby studentów studiów 
dziennych kształcących się w tych 
uczelniach. 
W roku 2001 stypendyści sta- 
nowili 12,1 proc. ogółu studentów 
studiów dziennych kształcących 
się w uczelniach niepaństwowych, 
a średnia wysokość miesięcznego 
stypendium socjalnego wynosiła 
212 zł. 
(źródło www.1praca.gov.pl) 


I 
.  


Uwaga przedsi,biorcy! 


Do kogo po pieniądze 


Instytucje wspierające 
przedsiębiorczość w regionie ko- 
szalińskim w których przedsiębior- 
cy mogą starać się o pożyczki 
a planujący otwarcie własnego 
biznesu - o pomoc: 
K08zalln: 
. Koszalińska Agencja Roz- 
woju Regionalnego S. A w Kosza- 
linie, ul. Przemysłowa 8, tel. 341- 
63-30, e-mail: karrsa@karr.kosza- 
lin.pl, strona internetowa: 
www.karr.koszalin.pl 
. Fundacja Centrum Innowacji 
Przedsiębiorczości w Koszalinie, 
al. Monte Casino 2 pok. 413 
(IV pietro), tel. 341-23-17 lub 346- 
47-06, e-mail: fundacja-c@life.pl. 
strona internetowa: 
www.free.ngo.pVfundacja.koszalin 
Z kim współpracują w terenie: 


. Park Naukowo-Technolo- 
giczny, ul. Racławicka 15-17 blok 
C, tel. 3478-418 
KarlIno: 
. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych, 
ul. Szczecińska 3, tel. 311-73-87, 
e-mail: sisg@bptnet.pl. strona in- 
ternetowa: www.sisg.pl 
Połczyn Zdrój: 
. Fundacja Wspierania i Roz- 
woju Wsi Polskiej ul. Koszalińska 
8a 
. Stowarzyszenie "Merkury", 
ul. Grunwaldzka 31, tel. 366-23-81 
Śwłdwln: 
. Stowarzyszenie rzemieślni- 
ków, kupców i handlowców, sie- 
dziba w hurtowni "Tora" 
przy ul. Kościuszki 3, tel. 365-26- 
17. (dr) 


.. 


.\
		

/17843-0009.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 


W SKRÓCIE 


w.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


SIATKÓWKA. Mistrzostwa świata mężczyzn 


," 


. Japończyk Kosuke Kltajlma usta- , 
nowił rekord świata na dystansie 
: 200 metrów stylem klasycznym re- ' 
: zułtatem 2.09,97 uzyskanym pod- : 
; czas zawodów pływackich odbywa- I 
i jących się w Pusan (Korea Płd) 
Igrzysk Azjatyckich. Poprzedni re- , 
kordowy wynik należał od 29 lipca 
1992 roku do Mlke'a Barrow- 
mann'a (USA) 
 wynosił 2.10,16. 
I 
. Pięciu karateków ekwadorsklch 
zginęło w wyniku karambolu, w któ- 
rym na przedmieściach stolicy kraju 
- Quito wzięły udział dwa autobusy. I 
Wśród ofiar śmiertelnych byli człon- 
kowie ekipy 40 karateków, którzy 
udawali się autokarem do prOWinCji ! 
Pichincha, na południowym zacho- 
dzie kraju, na regionalne zawody 
sportowe. 
I 
. Po raz pierwszy w przyszłym roku 
I Turcja będzie organizatorem rajdu 
samochodowego, zaliczanego do 
klasyfikacji mistrzostw świata. Rajd I 
Anatolii zastąpi w przyszłym roku 
Rajd Safari, który wypadł z kalen- , 
darza FIA ze względu na brak fun- 
duszy I zobowiązań finansowych ze 
strony kenijskiej federacjI. ! 
. Piotr Myszka (AZS AWF Gdansk) 
I lofla Klepacks (YKP Warszawa) I 
I zwyciężyli w klasie Pv1lstral w rega- 
tach pamięci leszka PawlIka, które! 
z udziałem 77 żeglarzy odbyły się na 
Zalewie Zegrzyńskim pod warszawą., 
. Brytyjska Federacja Tenisowa 
(lawn Tennls Assoclatlon) osiągnę- 
ła porozumienie z Bankiem Anglii ' 
w sprawie zakupu części jego po- 
siadłości Roehampton (południowy 
londyn), gdzie ma zamiar wybudo- 
wat Narodowe Centrum Tenisowe. I 
przedsięwzięcie to jest obecnie na 
etapie zatwierdzania projektu. I 
. Czeski kierowca Thomas Enge zo- 
I stał decyzją Światowej Rady spor. \ 
t6w Samochodowych (CMSA) po- 
zbawiony zwycięstwa w tegorocz- 
I nym Grand Prix Węgier I w 
I konsekwencji stracił tytuł mistrza I 
świata za sezon 2001/2002 w For- 
mule 3000. Powodem tej decyzji 
było wykrycie w organizmie zawod-! 
nlka niedozwolonych środk6w 
wspomagających po wyścigu 
I o Grand Prix Węgier. I 
I . Nie dojdą do skutku zaplanowane 
na sobotę I niedzielę wyjazdowe 
mecze Juniorskiej reprezentacji POI- , 
ski w boksie z rówieśnikami z Irlan- 
dII. Irlandczycy poinformowali, że I 
mają problemy organizacyjne I nie 
będą w stanie przeprowadzlt spo- 
I tkań z polskimi Juniorami. I 
, . MIstrzyni ,wlata w bokserskiej 
wadze Junior półciężkiej organizacji I 
IBA, Amerykanka lallaAII, c6rka le- 
gendarnego pięściarza Muhamma- 
da Ali, będzie walczyła o kolejne 
mistrzowskie pasy - WIBA I IWBA.I 
Zawodniczka spotka się 8 listopada 
, w las Vegas z Val8lle Mahfood, a 
I stawką tego pojedynku będą tytuły 
mistrzyni świata w kategorii junior 
I p6łclężklej WIBA IIWBA. 
I 
I 
. Światowa Agencja Antydopingowa 
I Międzynarodowy Komłtet Olimplj- 
i ski opublikowały listę zabronionych 
; substancji I metod określanych jako 
! dopingujące. Po raz pierwszy wpi- j 
sano na nią doping genetyczny. 
. . 75-lecle Istnienia obchodzi w tym 
i roku krakowska Akademia Wycho- 
I wanla Fizycznego im. Bronisława 
Czecha, która we wtorek zalnaugu- I 
rowała rok akademicki. W ceremo- 
nii wziął udział prezydent AlekIan- I 
der Kwaśniewski. I 
i . Reprezentacja Polski w piłce noż- 
I nej pięcioosobowej zremisowała 
, w Cagliari z Włochami 4:4 (2:2) 
w towarzyskim meczu. 


Sport str.9 


KOSZYKÓWKA. Europejskie puchary 


Stal i Pro kom wygrały 


. 
Teraz w Cordobie 


Polska pokonała w Santa Fe Chorwację 3:0 (25:21, 25:19, 25:18) 
w ostatnim meczu grupy B mistrzostw świata siatkarzy i z pierwszego 
miejsca awansowała do drugiej rundy. Kolejne mecze Polacy będą roz- 
grywali w Cordobie. 


, 


, 
.  


. Dwukrotny mistrz olimpijski . 
w narciarstwie alpejskim, Austriak, 
Hermann Maler nie wystartuje w in- 
auguracyjnych zawodach Pucharu 
Świata w sezonie 2002/03, które 
zaplanowano na 27 pażdziernlka 
w austriackim Soelden. Informację 
przekazał rzecznik prasowy narcia- 
rza Knut Dkres8k. 


I 
I 
. Południowokoreańskie miasto Pu- 
san, gdzie obecnie odbywają się 
igrzyska azjatyckie, rozważa zgło- 
szenie swojej kandydatury do orga- 
nizacji Igrzysk olimpijskich w 2016 
roku - poinformował prezydent' 
miasta Ahn Sang-yuong. I 
(pop. mars) 


.\ 


,.. 


ł-... 


, 


IW 
"t" 


Zainaugurowano rozgrywki o Puchar 
Europy FIBA w koszykówce męż- 
czyzn. Stal Ostrów Wlkp. I Pro kom 
Trefl Sopot wygrały swoje mecze, a 
Polonia Warbud Warszawa doznała 
porażki. 


'a 


Stal - BK Opava 86:65 
Koszykarze Stali pokonali mistrza 
Czech zespól BK Opava 86:65 (23:19, 
25:17,20:21.18:8) w pierwszym me- 
czu grupy A Konferencji Pólnocnej 
Pucharu Europy FIBA. Goście prowa- 
dzili do siódmej minuty, ale po celnym 
rzucie za trzy punkty Wojciecha Sza- 
warskiego Stal objęła prowadzenie 
14:13 i nie oddała go już do końca 
meczu. Trener Andrzej Kowalczyk 
desygnowal do gry wszystkich dzie- 
sięciu koszykarzy. Bardzo dobrze spi- 
I sywali się zmiennicy pierwszej piątki 
drużyny, którzy wypracowali wysoką 
przewagę 43:31. W zespole gospoda- 
rzy oprócz Szawarskiego dobrze za- 
gral Konstantin Furman, który był nie 
tylko najskuteczniejszym zawodni- 
kiem Stali, ale miał lakże osiem zbió- 
rek. W zespole Stali zadebiutował Ma- 
cedończyk Georgl Knlazev. 
Prokom - BDF Grodno 83:62 
Prokom Trefl pokonał BDF Grodno 
93 83:62 (28:21.16:15.23:10, 16:16) 
w pierwszym meczu grupy C Konfe- 
rencji Północnej Pucharu Europy FI- 
BA. Mecz wicemistrza Polski z mi- 
strzem Białorusi dostarczył umiarko- 
wanych emocji. Białorusini nie zmusili 


"" \\ 
Jł 


gospodarzy do zbyt dużego wysiłku. 
Wyrównana gra utrzymywala się jedy- 
nie do siódmej minuty (18:17). Kilka 
szybszych akcji gospodarzy pozwoliło 
im pod koniec pierwszej kwarty objąć 
większe prowadzenie 24:17. Gospo- 
darze chcieli wygrać jak najmniejszym 
nakładem sił, momentami grali zbyt 
niefrasobliwie i popełniali błędy 
w obronie oraz ataku. W trzeciej kwar- 
cie Wicemistrzowie Polski zagrali 
szybciej i dokładniej. W ostatniej 
kwarcie uspokojeni wysokim prowa- 
dzeniem gospodarze zagrali zbyt roz- 
luźnieni i pozwolili, zwłaszcza w koń- 
cówce, dojśt do głosu Białorusinom 
BC KIJ6w - Polonia 87:72 
Zespól koszykarzy Polonii Warbud 
przegrał na wyjeździe z wicemistrzem 
Ukrainy BC Kijów 72:87 (17:21, 20:22, 
16:14, 19:30) meczu grupy D Konfe- 
rencji Północnej PucMru Europy FIBA. 
Poloniści prowadzili tylko w drugiej 
kwarcie, kiedy to po zdobyciu 13 
punktów z rzędu wygrywali 30:23. 
Trzecia kwarta była najbardziej zacię- 
ta i wynik oscylowal wokół remisu. 
O wygranej gospodarzy zadecydowal 
początek czwartej kwarty i rzuty z dy- 
stansu lQtysza, mającego za sobą 
występy w polskiej lidze - Edmunda 
WaleJko oraz Denlsa lurawłowa, 
Przewaga zespołu z Kijowa wzrosla 
do 20 punktów, a podopieczni trenera 
Jarosława lyskowsklego już do 
końca meczu nie byli w stanie zniwe- 
lować prowadzenia gospodarzy. 
(pap. mars) 


SZACHY. Mistrzostwa Europy juniorów 


Fol. PAP/EPA 
( horwllci probujlj I.oblokowof pilkę Ihijoną pnl'7 nawida Murka w meCl.u 
rIIpy 8 mistr70stw świata 
silllkllrlY 


Niespodzianki w tym spotkaniu 
nie było, gdyż oba zespoły dzieliła 
różnica co najmmej klasy. Chor- 
wacja zajmuje 55. miejsce w ran- 
kingu Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB). Nigdy nie 
grała w mistrzostwach świata. 
Trener Waldemar Wspaniały dał 
pograć rezerwowym zawodnikom, 
Wojciechowi Serafinowi I Arka- 
diuszowi Gołaslowl, oszczędza- 
jąc graczy z podstawowej szóstki. 
Kilka akcji tego ostatniego poka- 
zało, że na środkowego Galaxii 
Parnapolu AZS Częstochowa 
można również liczyć w spotka- 
niach ze znacznie wyżej notowa- 
nymi zespołami. 
W innym meczu grupy B Wło- 
chy pokonały Kanadę 3:0 (25:20, 
26:24, 25:17). 


SIATKÓWKA. II liga mężczyzn 


l Polska 
2. Wiochy 
3. Kanada 
4. Chorwacja 


3 6 
3 5 
3 4 
3 3 


Remis i zwycięstwo 


9-3 
8-3 
4-7 
1-9 


nezja, Kazachstan, Wenezuela, 
Egipt i co jest ogromną niespo- 
dzianką Kuba. Ten ostatni zespół 
w ostatnich mistrzostwach świata 
był trzeci - za Wiochami i Jugosla- . 
wią. I 
W drugiej rundzie mistrzostw 
świata siatkarzy Polska zagra 
w Cordobie w grupie H z Hiszpa- 
nią, Rosją i Portugalią. Mecze dru- 
giej będą rozgrywane od 4 do 6 I 
października. 
Grupa G: (Buenos Aires) - Ar- 
gentyna, Włochy, Bułg:uia, Japo- I 
nia. Grupa H (Cordoba): Polska, , 
Portugalia, Hiszpania, Rosja. Gru- ' 
pa J (Santa Fe): Francja, Holan- 
dia, Brazylia, Czechy. Grupa K 
(Salta): Jugosławia, USA, Grecja, 
Chiny. 


W zawodach startują między inny- 
mi reprezentanci klubów z naszego 
regionu. W kategorii wiekowej do 12 
lat Marla Gościnlak z Solnego Ziele- 
niewo zremisowała w pierwszej run- 
dzie ze Słowenką Jeleną TopiĆ. 
W tej samej kategorii wiekowej 
wśród chłopców Jakub Maslowskl z 
Hetmana Koszalin pokonal w pierw- 
szej rvndzie Niemca Waldemara 


Oprócz Polski do drugiej rundy 
z pierwszych miejsc awansowały 
zespoly Argentyny (grupa A), 
Francji (C), Jugoslawii (D), USA 
(E) i Holandii (F). Poza wymienio- 
ną szóstką zakwalifikowały się 
drużyny - Portugalii, Chin (A), 
Wioch (B), Bułgarii, Rosji (C), 
Hiszpanii, Japonii (D), Brazylii (E), 
Grecji i Czech (F). Do drugiej kwa- 
lifikowały się po dwie czolowe dru- 
żyny z kaźdej grupy oraz cztery 
z trzecich miejsc z najlepszym bi- 
lansem. Z rywalizacji w mistrzo- 
stwach zostały wyeliminowane 
Kanada, Auslralia, Chorwacja, Tu- 


W hiszpańskiej miejscowości Peni- 
scola rozgrywane są szachowe mi- 
strzostwa Europy Juniorów lD-18 
lat. 


Schoetzera. Koszalińskiemu szachi- 
ście nie powiodło się w drugiej run- 
dzie, gdyż doznał porażki z Rosjani- 
nem DmlrlJem Andreikinem. 
Koszalinianin był jedynym Pola- 
kiem, który przegral w drugiej rundzie. 
Sześciu innych reprezentantów Polski 
wygrało swoje partie, a dwóch zremi- 
sowało. 
W pierwszej rundzie rywalizacji 
dziewcząt, wśród polskich zawodni- 
czek tylko Gościniak zanotowala re- 
mis. Jej pięć koleżanek wygrało swoje 
partie, a dwie doznały porażek. 
(mars) 


(mars) 


BOKS. Eliminacje strefowe Pucharu Polski 


Finałowe przepustki 


(192), Piotr Sobik (190); rozgrywa- 
jący - Grzegorz Oydak (182), Ja- 
rosław Piotrowski (198), Stefan 
Wyszyński (189); środkowi - Ja- 
cek Głód (197), Jacek Legień 
(195), Robert Stachura (191); ata- 
kujący - Marcin Subel (195), lu- I 
kasz Krata (189); libero - Krzysz- . 
tof Dobek (184), Robert Tarka' 
(180). 
Pierwszym rywalem Astry bę- 
dzie AZS Gwardia Gubin/Zielona 
Góra. Mecz zostanie rozegrany 
w sobotę (5 października) w hali 
sportowej Milenium przy ul. lopu- , 
ski ego w Kołobrzegu. Początek 
spotkania zaplanowano na godzi- , 
nę 19. i 
(mars) 


W Pelplinie koło Tczewa odbyły się 
eliminacje strefowe do Pucharu Pol- 
ski w boksie. Walczyli w nich młodzI 
pięściarze Czarnych Słupsk, którzy 
stoczyli dobre walki. Siedmiu 
słupszczan z dwóch grup wiekowych 
zapewniło sobie awans do finałowe- 
go turnieju. 
W stawce kadetów Maciej Ada- 
miak (54 kg) wygrai jednogłośnie 
z Krystianem Millerem (OSiR Chojni- 
ce); Jakub Gierszyńskl (63,5 kg) po- 
konal jednogłośnie Jacka Kamińskie- 
go (Gwardia Zielona Góra), a w półfi- 
nale ulegl 1 :4 Markowi Anklewlczowl 
(Zaglębie Konin); Marek Pałuckl 
(75 kg) zwyciężył przez rsc w II run- 
dzie Pawła Llczmańsklego (Wisla 
Tczew). Do finalów centralnych awan- 
sowali Adamiak i palucki. 
Rozstrzygnięcia w grupie juniorów: 
Michał Tarnogrodzkl (57 kg) pokonal 
5:0 Arkadiusza Turlewlcza (Sokół Pi- 
la) i Jakuba Rycherta (OSiR Chojni- 
cel; lukasz Ruszczyński (63,5 kg) 
wygrai przez rsc w II rundzie z An- 
drzeJem KOblelą (Sokół Gdynia); lu- 
kasz GołęblewskI (67 kg) zwyciężyl 


Groźny będzie Joker 


Siatkarze Astry Ustronie Morskie 
chcą zająć pierwsze miejsce w dru- 
goligowych rozgrywkach sezonu 
2002j2D03. Uważają. że Ich naj- 
groźniejszym rywalem w walce 
o awans do I ligi będzIe Joker Piła. 


W sobotę (5 października) zo- 
stanie rozegrana 1. kolejka spo- 
tkań w II lidze siatkarzy. Według 
oceny trenera Astry Mariusza Ma- 
kowskiego, jego zawodnicy są 
zdecydowanie lepiej przygotowani 
do pierwszej fazy rozgrywek niż 
przed rokiem. Szkoleniowiec Astry 
jest bardzo zadowolony z obecnej 
formy swoich siatkarzy, a ostatnie 
treningi mają jedynie poprawić 
szybkOŚć poszczególnych zawod- 


ników. 
W sezonie 2002/2003 w bar- 
wach Astry wystąpi czterech no- 
wych siatkarzy: Krzysztof Bas 
(poprzedni klub Morze Szczecin), 
Krzysztof Dobek (Maraton Świ- 
noujście), Jacek Glód i Piotr So- 
blk (obaj Górnik Radlin). Rywala- 
mi drużyny z Ustronia Morskiego 
w zbliżających się rozgrywkach li- 
gowych będą zespoły: AZS Gwar- 
dia Gubin/Zielona Góra, Joker Pi- 
la, Stal Grudziądz, KAT S ALP AT 
Gdynia, Progres Września, Ikar 
Legnica i Orzeł Międzyrzecz. 
Sklad Astry: atakujący z przyję- 
ciem - Krzysztof Bas (wzrost 
197 cm), Aleksander Burzyński 
(191), Grzegorz Czachorowski 


JUDO. Turniej w Pruszczu Gdańskim 


Słupszczanie w czołówce 


Dlimpijczyk Pruszcz Gdański I Wy- 
brzeże Gdańsk to organizatorzy za- 
kończonego turnieju judo z udziałem 
młodych adeptów tej dyscypliny 
(rocznik 1990 I młodsi). 


Na matach w Pruszczu Gdań- 
skim z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Piątka Slupsk wystą- 
piło 11 przedstawicieli. 
Dziewczęta nie miały osobnej 
kategorii i walczyły razem z chłop- 
cami. 
Niektórzy slupszczanie uplaso- 
wali się' w czołówce. Pierwsze 
miejsca zajęli: Tornasz Kubleki 


Ą. 


(44 kg) i Piotr Blllckl (54 kg). Na 
drugich pozycjach zostali sklasyfi- 
kowani: Magda Stefańska (33 kg) 
i Krzysztof Lao (54 kg). Adrian 
Borkowski (30 kg) i Konrad 
Rzeczkowski (40 kg) zadowoleni 
byli z trzecich lokat. Klasyfikacja 
drużynowa: 1.. Olimpijczyk 
Pruszcz Gdański, 2. Wybrzeże 
Gdańsk, 3. Piątka Słupsk. W tur- 
nieju uczestniczyli też reprezen- 
tanci Gdyni, Mlawy i Grudziądza. 
ł-ącznie w akcji można bylo zoba- 
czyĆ prawie 150 mlodych judoków 
i judoczek. 


... 


WINDSURFING 
Triumf 
Bryłowskiego 


4:1 Sebastiana Rzadklewlcza (Olim- 
pia Poznań), a w finale przegrał 2:3 ze 
lblgnlewem Klimkiem (Zagłębie Ko- 
nin); BlaieJ Wllusz (81 kg) wygrał 
z Mariuszem Brychcym (Gwardia 
Zielona Góra), lukaszem Kuznowl- 
czem (Zaglębie Konin) i z kolegą klu- 
bowym Danielem Koniuszkiem wal- 
kowerem. Wcześniej Koniuszek poko- 
nal 5:0 Marcina Borysa (Wisla 
Tczew). Przepustki na szczebel cen- 
tralny wywalczyli: Tarnogrodzki, Rusz- 
czyński, Gołębiewski, Wilusz i Koniu- 
szek. Ta piątka słupskich pięściarzy 
wystąpi w finałowym turnieju w Gru- 
dziądzu (25-27 października). Trene- 
rem pięściarzy Czarnych jest Józef 
Mazur. W najbliższy piątek i sobotę 
w Slupsku odbędą się zawody strefo- 
we do Pucharu Polski z udziałem mło- 
dzików. Walczyć będą reprezentanci 
czterech województw: zachodniopo- 
morskiego, wielkopolskiego, lubuskie- 
go i pomorskiego. Sympatyków boksu 
zapraszamy do słupskiej hali przy 
ul. Ogrodowej. Początek rywalizacji 
o godz. 17 (4 października) i o godz. 
11 (5 października). 


TENIS 


(fen) 


o puchar prezesa 


(fen) 


Na zakończenie sezonu 2002 odbyły 
się otwarte regaty windsurfingowe. 
Na jeziorze Gardno w okolicach 
Retowa i Gardny Wielkiej rywalizowa- ' 
ło 23 zawodników ze Słupska, Żnina, 
Koszalina, Warszawy i leby. W naj- , 
wyższej formie był Roman Bryłowskl ! 
(Koszalin), który zostal zwycięzcą. ! 
Drugie miejsce zająl Paweł Szymajda ' 
(Warszawa), a trzecie - koszalinianin ' 
Borys Boratyński. Wśród słupszczan 
najwyżej zostal sklasyfikowany Marek 
Czaban, który rywalizację zakończyl 
na dziewiątym miejscu. (fen) - 


Zawodnicy walczyli o puchar 
ufundowany przez prezesa Klubu 
Tenisowego Bałtyk Koszalin. Do 
rywalizacji przystąpilo 21 tenisi- 
stów z Koszalina, Słupska i Wlo- 
dawy. Główne trofeum wywalczyi 
Bogusław Kralewski, który w fi- 
nałowym pojedynku pokonał 


Na kortach koszalińskiego Bałtyku 
rozegrano otwarty turniej tenisowy - 
zakończenie sezonu 2DD2. 


,. 


. 


.. 


Grzegorza Cegielskiego 6:4, 6:4. 
Trzecie miejsce zajął Tornasz 
Sobczyk, a na czwartej pozycji 
sklasyfikowano. Arkadiusza 
Szczerblńsklego. Po zakończe- 
niu turnieju puchąry wręczał czlo- 
nek zarządu KT Bałtyk Andrzej 
Nledźwledzkl. W 2003 roku 
pierwszy turniej na kortach kosza- 
lińskiego Bałtyku zostanie roze- 
grany w maju. 


(mars) 


(  


r 


,.
		

/17843-0010.djvu

			str. 10 Sport 


LIGA MLODZIKOW 
STARSZYCH 


Grupa "Koszalińska" 
Wyniki 6. koleJki I strzelcy bra- 
mek: Darlovia II Darlowo - UKS Victo- 
ria SP 2 Sianów 1:12 (1 :3) -.Szymon 
Adamczak - 1 oraz Natalia Chudzlk 
- 5, Marta Haczykowska - 3, Anna 
Bocian, Sylwia GaJewska, Paulina 
Klnlc, Agata Michalak - 1; Victoria 
Sianów - Gwardia Koszalin 0:5 (0:1) - 
Robert Henich - 3, Mateusz Grygo- 
rowlcz, Adrian Kołakowski - po 1; I 
Darlovia Darlowo - Rossa Rosnowo I 
24:1 (8:0) - Daniel Wólklewlcz - 7, I 
Konrad Piotrowski - 5, Marcin Ku- 
moslak - 4, Mariusz Augustynowlcz I 
- 3, Maciej Grzeszczuk, Marek Ign. 
czak, Mateusz MaJewski, Marcin 
Slruskl, Pawel Umlńskl - po 1 oraz 
Adrian ĆWikliński - 1; Baltyk II Ko- 
szalin - Gryf 95 Słupsk 0:10 (0:4) - 
Daniel Wiśniewski - 3, WoJciach 
Cytlau - 2, BlsieJ Rzepkowski - 2, 
Mateusz Budzyńskl, Michał Koło- 
dzieJczyk - po 1 i samobójcza; Sa- 
turn Mielno - Don Bosko Salos Słupsk 
0:4 (0:3) - Kamil Wereszczyńskl- 2, 
Mateusz Kosakowskl I Marek Ga- 
sperowlcz - po 1; Bałtyk Koszalin - 
Leśnik Manowo - nie odbył się. Pau- 
zowała Sława Sławno. 
Mecz zaległy: Rossa - Sława 2:4 
(0:3) - Adrian ĆWikliński I Marcin 
Koteras - po 1 oraz Mariusz WóJcik 
- 2, Tomasz Michalak I Mateuaz 
Wróbel- po 1. 


l. Don Bosko Salol 6 18 42-3 
2. Gwardia 4 12 51-0 
3. Dar/ovla 5 10 48-12 
4. Gry195 5 10 21-6 
5. UKS Victoria SP 2 4 9 18-5 
6. 8a/tyk 5 9 18-13 
7. Victoria 5 9 17-16 
8. Slawa 5 7 10-11 
9. Saturn 6 7 15-21 
10. Bałtyk II 6 3 12-42 
11. leśnik 3 O 0-9 
12. Darlovla II 5 O 2-54 
13. ROili 5 O 3-65 


W klasyfikacji strzelców prowadzI 
Konrad Piotrowski (DarIovia) - 19 
goli, a drugi jest Robert Henich 
(Gwardia) - 17 bramek. 
Zestaw par 7. kolejki (3 paldzierni- 
ka): Don Bosko Salos - Darlovia II, 
Gryf 95 - Satum, Leśnik - Bałtyk II, 
Rossa - Bałtyk, Gwardia - Slawa. 
Pauzuje Darlovia. 
Grupa "Szczecinecka" 
Wyniki 4. kolejki i strzelcy bramek: 
Darzbór Szczecinek - Żaki 2000 Gmi- 
na Świdwin 4:1 - Wojciech Rubasz- 
nlak - 2, Konrad Dolat I Piotr Ster- 
nal - po 1 oraz Hubert Osak - 1; 
Wielim Szczecinek - Błękitni Barwice 
7:1 - Tomasz Spryszyńskl- 3, P. 
wel Dąbrowskl- 2, WoJciech Gersz- 
tyn I MikołaJ Kulczyckl - po 1 oraz 
Pawel Sienkiewicz -1; UKS Zawisza 
Grzmiąca - Spójnia Świdwin 0:2 - To- 
masz Maślak I Grzegorz KoI- po 1; 
Hubertus Biały Bór - UKS 7 Szczeci- 
nek 2:10 - Michał Paduch I Mateusz 
Andraaz - po 1 oraz Robert Sle- 
maszko - 2 I WoJciech LInlewicz, 
Jacek Makowaki, Maciej Jaroszyń- 
ski, Kamil Bednarczyk, Maciej Jaki- 
mlec, Rafal Trzclńskl, Tomasz K. 
szubowski, Grzegorz Haluszka - po 
1; Wielim II Szczecinek - Pionier 95 
Borne Sulinowo 0:3, UKS Olimpia Bo- 
bolice - UKS Piast Połczyn Zdrój 4:3. 


l. Wlellm 4 12 53-3 
2. UKS 7 Szczaclnek 4 12 23-3 
3. Darzbór 4 9 22-3 
4. UKS Zawisza 4 9 16-3 
5. UKS Olimpia 4 7 29-9 
6. 2akl 2000 4 6 11-8 
7. Błękitni 4 6 4-10 
8. Spółnla 4 6 9-18 
9. Plonler'95 4 4 5-8 
10. UKS Piast 4 O 5-27 
11. Wlellm II 4 O 0-27 
12. Hubartus 4 O 4-62 


W klasyfikacji strzelców prowadzi 
Tomasz Spryszyńskl (Wielim) - 20 
bramek. 
Zestaw par 5. kolejki: Pionier'95 - 
Darzbór, Hubertus - Wielirn II, Spójnia 
- UKS 7, UKS Piast - UKS Zawisza, 
Błękitni - UKS Olimpia, Żaki 2000 - 
Wielim. 


(auw) 


PllKA NOŻNA 
Remis z Włochami 


Reprezentacja Polski w piłce 
nożnej pięcioosobowej zremiso- 
wała w Cagliari Z Włochami 4:4 
(2:2) w towarzyskim meczu. 
Bramki dla PQlski zdobyli: Krzysz- 
tof Kuchclak - dwie, Robert Dą- 
browski I Krzysztof Marzec. 
Obie reprezentacje zmierzą się 
w tym samym mieście w meczu 
rewanżowym. 


(p.p, auw) 


www.glos-pomorza.pl 
. 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I PIŁKA NOŻNA. Puchar UEFA - rewanże pierwszej rundy 
IAmica gra dalej 
Piłkarze Arniki Wronki jako pierwszy polski zespół zakwalifikowali się 
do drugiej rundy rozgrywek o Puchar UEFA. 


We wtorek Amica przegrała 
u siebie z Servette Genewa 1:2 
(0:1), ale w pierwszym meczu po- 
konała rywali 3:2 i dzięki premio- 
waniu przez regulamin większej 
liczby bramek strzelonych w me- 
czu wyjazdowym - awans przy- 
padł piłkarzom z Wronek. 
I Po raz trzeci 


Po raz trzeci w historii klubu 
Amica awansowała do drugiej run- 
dy Pucharu UEFA. Po pierwszym 
wygranym meczu w Genewie 3:2, 
wroniecka drużyna była fawory- 
tem także w spotkaniu rewanżo- 
wym. Na ławce rezerwowych zna- 
lazło się czterech młodych zawod- 
ników. Trener Mirosław Jabłoński 
liczył na zwycięstwo w tym spotka- 
niu. Stało się jeclnak inaczej i tylko 
wynik pierwszego spotkania za- 
gwarantował jego drużynie awans 
w rozgrywkach. 
Gospodarze zagrali bez kontu- 
zJowanego Tomasza Dawidow- 
skiego, ale za to z Grzegorzem 
Królem, który z powodu urazu nie 
wystąpił w ostatnim meczu ligo- 
wym z Wisłą. Piłkarz ten w Gene- 
wie strzelił szwajcarskiej drużynie 
dwie bramki. Także w meczu re- 
wanżowym mógł je zdobyć, mając 
parę dobrych Sy1uacji. Amica, po- 
dobnie jak w meczach ligowych, 
mając dużą przewagę nie potrafiła 
strzelić bramki. Było zby1 dużo do- 
środkowań na środek pola karne- 
go, a uważnie grająca obrona Se- 
rvefte, w której wystąpił już Chri- 
stophe Jaquet i 17 -letni mierzący 
190 cm Philippe Senderos, ze 
spokojem wybijala piłki. 


Frel dwukrotnie 


Dobrzy technicznie Szwajcarzy 
przeprowadzili grotne kontry. 
W 35 minucie Alexandre Comisetti 
zobaczył wolnego na lewej stornie 
boiska Alexandra Freia i podał do 
niego. Ten wyprzedził wronieckich 
obrońców i silnym strzałem uzy- 
skał prowadzenie. · 
Po przerwie piłkarze Servette 
dążyli do zdobycia drugiej bramki, 
bowiem wynik 2:0 prerniował 
awansem ich drużynę. Zaledwie 
14 kibiców z Genewy gorąco do- 
pingowało swój klub. Jednak 
bramkę, która zapewniła Amice 
awans, zdobył 19-1etni obrońca 
Marcin Burkhardt. W 61 minucie, 
Marek Zieńczuk, który zagrał le- 
piej po przerwie, przerzucił piłkę 


. 


, 


, 
c.o 


"   


Fot. PAP R..:MIC;WSZ SIKORA 
Fr.gment rew.nt.owego meczu Amlc. Wronki - Servelle C;enew. (1:1). 
Grzegorz Król z Arnikł (I pr.wej) w.lczy o piłkę 1 łliltonem 1). SlIv. 
z Servette. W tle philippe Senderoa. 


na lewą stronę boiska do młod- 
szego kolegi, a ten' wyrównał wy- 
nik spotkania. Końcówka spotka- 
nia była bardzo nerwowa. Błąd 
obrońców Amiki sprawił, że Goran 
Obradovic mógł strzelić drugą 
bramkę, ale uderzył piłkę nad po- 
przeczką. Celnie natomiast ude- 
rzył z rzutu wolnego z ponad 20 
metrów Alexandre Frel i goście 
uzyskali prowadzenie w 88 minu- 
cie. Sędzia doliczył trzy minuty 
i .były to dla Arniki bardzo nerwowe 
chwile. Gdyby Szamotuiski nie 
wybronił silnego strzału wprowa- 
dzonego do gry Dmitra Miczkowa, 
Amica mogła stracić trzecią bram- 
kę i zaprzepaścić awans. 


Dwie szanse awansu 


Przed szansą awansu staną 
dzisiaj piłkarze Legii Warszawa 
i Wisły Kraków. Mistrz Polski, Le- 
gia w pierwszym meczu pokonał 
u siebie holenderski FC Utrecht 
4:1, a wicemistrz - Wisła wygrał 
wyjazdowy mecz z NK Primorje 
Ajdovszczina 2:0. Polacy "powin- 
ni" w meczach rewanżowych 
utrzymać przewagę bramkową. 


PllKA NOŻNA. Nike Premier Cup 2002 


Bałtyk w finale 


Młodzi piłkarze Bałtyku Koszalin 
(rocznik 19881 młodsi) awansowali 
do ogólnopołsklego finału turnieju 
Nike Premłer Cup, który odbędzie się 
we Wronkach. 


Koszalinianie prowadzeni przez 
trenera AndrzeJa Szygend" tnumfo- 
wali w finale województwa zachodnio- 
pomorskiego, który odbył się w Szcze- 
cinie. Oprócz piłkarzy Bałtyku 
o awans do irnprezy ogólnopolskiej 
walczyły zespoły Pogoni Szczecin, 
Żaków Kołobrzeg i Błękitnych Star- 
gard Szczeciński. Grano systemem 
.każdy z każdym", Bałtyk zanotował 
we wszystkich spotkaniach zwycię- 
stwa. 
Najlepszym zawodnikiem finału 
wojewódzkiego został piłkarz Baltyku 
Radosław MikołaJczyk. Ty1uł "króla 
strzelców. przypadł jego klubowemu 


koledze Danłelowł Chyle, który zdo- 
był 6 bramek. Natorniast w bramce 
najlepiej prezentował się Bartosz le- 
słak z Błękitnych. 
Wiadomo, że oprócz Bałtyku Ko- 
szalin awans do finału ogólnopolskiego, 
który odbędzie się we Wronkach 
w dniach 17-21 paidziemika, wywal- 
czylo już siedem innych drużyn: Agry- 
kola Warszawa, Start Łódź, Legion Lu- 
blin, Stal Mielec, KSZO Ostrowiec, San- 
dacja Nowy Sącz, Zagłębie Sosnowiec. 
Wyniki: Bałtyk - Błękitni 5:0, Żaki- 
Pogoń 0:9, Żaki - Baltyk 1 :5, Pogoń- 
Błękitni. 4:0, Bałtyk - Pogoń 5:1, Błę- 
kitni - Zaki 1 :0. 


1. BIłtyk 3 II 15-2 
2. Pogoń 3 6 14-5 
3. Błękitni 3 3 1-9 
C.hld 3 D 1-15 
(suw) 


PllKA NOŻNA 


Lemerre zaprzecza 


Francuski trener piłkarski Roger 
Lemerre zaprzecza, jakoby podpisał 
już kontrak1 na prowadzenie drużyny 
narodowej Tunezji. O szczegółach za- 
I wierania umowy poinformowala tune- 
zyjska gazeta.Le Temps.. 
Lemerre nie odmówH, twierdząc, 


że byłby to dla niego zaszczy1, ale 
podkreślił, że umowa nie została jesz- 
cze podpisana. - Jest jeszcze kilka 
punktów do uzgodnienia. Dlatego do 
tej pory kontrakt nie zostal zawarty - 
wyjaśnił trener. 


(pap. IUW) 


Bez szans awansu jest natomiast I 
stołeczna Polonia, po przegranej 
0:6 w pierwszyrn meczu, wyjazdo- 
wym, z FC Porto. 


Hertha I Austria 


We wtorek prawo startu w dru- 
giej rundzie zapewnili sobie piłka- 
rze Herthy Berlin, po zwycięstwie 
nad AtMtrdeen 1:0. Bramkę na wa- 
gę awansu - w pierwszym meczu 
0:0 - zdobył w przedostatniej mi- 
nucie gry Michael Preetz. Polski 
arbiter Grzegorz Gilewski w re- I 
wanżowym meczu usunął z bo- 
iska dwóch piłkarzy - Andreasa I 
Neuendorfa z Herthy (w 38. minu- 
cie) oraz Erica Deloumea
xa 
z Aberdeen (66. min). Wysoka po- 
rażka 1:5 w meczu z Austrią Wie- ' 
deń w pierwszym spotkaniu po- 
zbawiła szans piłkarzy Szachtara 
Donieck. W rewanżu Szachtar wy- 
grał 1:0 dzięki bramce Mariusza 
Lewandowskiego (nie grał polski 
bramkarz Wojciech Kowalewski). 
Było to jednak za mało, by wyeli- 
minować Austrię, drużynę, w któ- 
rej grają Radosław Gilewicz I 
i Krzysztof Ratajczyk. (suw) ! 


-- 
PIŁKA NOŻNA 
Zmiana 
lidera 


W Lęborku rozegrano kolejne 
mecze w ramach Miejskiej Ama- 
torskiej Ligi Szóstek w Piłce Noż- 
nej. Wyniki: Oldboy Pogoń - Ome- 
ga 3:0 (walkower), Jagiellonia - 
Gol-as 5:0, PC Partner - Lemat 
Zatorze 2:1, Matus - Pingwin 3:1, 
Lemat Zatorze - Gol-as 3:0, Ome- 
ga - PC Partner 0:3, Matus - Old- 
boy Pogoń 2:4. Po tych grach na- 
stąpiła zmiana lidera. Nowym 
przodownikiem została drużyna 
Oldboy Pogoń. 
Spotkanie Jagiellonia - Pin- 
gwin - przełożone na 7 patdzier- 
nika (godz. 16.45). 
l. Oldboy Pogoń 6 15 17-5 
2. Matus 6 13 15-9 
3. Jagiellonia 5 10 15-4 
4. PC Partner 6 8 8-9 
5. Pingwin 5 7 8-7 
6. lemat Zatorze 6 7 7-7 
7. Gol-as 6 4 4-16 
8. Omega 6 l 3-20 
Dzisiaj (3 patdziernika) zapla- 
nowane są następne gry i spotka- 
ją się: Pingwin - Gol-as (godz. 
16), Matus -;- Omega (16.45), Ja- 
giellonia - PC Partner (17.30). 
W poniedziałek (7 patdziernika) 
zmierzą się Oldboy Pogoń - Le- 
mat Zatorze (godz. 16). Kibice są 
mile widziani na boisku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Marcinkowskiego. 


. (fen) 


Czwartek, 3 października 2002 r. glos Pomorza 


J 


Informator regionalny i program telewizyjny 
str. 13-14 


- - - 
PllKA NOŻNA. Liga Mistrzów - podsumowanie 


"Trójka" z kompletem 


Manchester Unlted, AC Milan I FC 
Barcelona prowadzą z kompletem 
punktów w swoich grupach po wtor- 
kowych meczach trzeciej kolejki pił- 
karskiej Llgł Mistrzów. 


W grupie E liderem z dorobkiem 
siedmiu punktów jest Juventus Turyn, 
który pokonał Newcastle United 2:0. 
Obie bramki strzelił Alessandro Dei 
Piero. Gospodarze zwycięstwo okupili 
kontuzją partnera Dei Piero z linii ata- 
ku, Marco Di Vaio, który w powietrznej 
I walce o piłkę zderzył się gIową z Nike- 
sem Dabizasem. W innym wtorkowym 
spotkaniu tej grupy Feyenoord Rotter- 
dam bezbramkowo zremisował z Dy- 
namem Kijów. Po raz drugi w tej edy- 
cji Ligi Mistrzów całe spotkaniach 
w barwach holenderskiego klubu ro- 
zegrał Tomasz Rząsa. 
Manchester pewny 
W grupie F niemal pewni awansu 
mogą być już piłkarze Manchesteru 
United. Angielska drużyna pewnie po- 
konała Olympiakos Pireus 4:0 (po 
czerwonej kartce Ze Eliasa goście 
grali 45 minut w osłabieniu) i jest to jej 
trzecie zwycięstwo w rozgrywkach. 
Pozostałe zespoły - Olympiakos, 
Maccabi Hajfa i Bayer Leverkusen - 
mają na koncie po trzy punkty. Wła- 
śnie ci ostatni, po dwóch poraikach, 
wreszcie zainkasowali trzy punkty. 
Pokonali w Nikozji Maccabi Hajfa (ze- 
spół z Izraela tam rozgrywa swoje 
spotkania w roli gospodarza), a dwu- 
krotnie na listę strzelców wpisał się 
Marko Babic. Spotkanie to sędziował 
polski arbiter Grzegorz Gilewski. 
Milan niepokonany 
Niepokonanym zespołem w sezo- 
nie 2002/2003 (zarówno w LM, jak 
i krajowych rozgrywkach) pozostaje 
AC Milan. We wtorek wioska drużyna 
pokonała na wyjeździe Bayern Mona- 
chium 2:1. Niemiecki zespół przegrał 
już drugi mecz w LM, a jego ,,kalem" 
okazał się Filippo Inzaghi, zdobywca 
obydwu bramek dla Milanu. Włoski 
napastnik jest najskuteczniejszym pił- 
karzem tegorocznej edycJI Ligi Mi- 
strzów - w trzech meczach zdobył ai 
siedem bramek. W La Corunie miej- 
scowe Deportivo pokonało wicemi- 
strza Francji, RC Lens (do 66. minuty 
grał Jacek Bąk), a jednego z goli 
strzelił prezentujący bardzo dobrą łor- 
mą u progu sezonu Roy Makaay. 
W grupie H bez zwycięstwa są na- 


-c. 


dal Club Bruges i Lokomotiw Moskwa. 
Belgowie bezbramkowo zremisowali 
na wyjeździe z Galatasaray Stambuł, 
a Lokomotiw uległ przed własną pu- 
blicznością Barcelonie 1 :3. 
Grupa E 
Juventus Turyn - Nawcastłe 
Unlted 2:0 (0:0) 
Feyenoord Rottardam - Dyna- 
mo KłJów 0:0 


l. Juventus 
2. Feyenoord 
3. Dynamo 
4. Newcastle 


3 7 
3 5 
3 4 
3 O 


8-1 
2-1 
2-5 
0-5 


Kolejne mecze: 23 paidziemlka - 
Dynamo - Feyenoord, Newcaslle - 
Juventus. 


Grupa F 
. 
Maccabl HaJfa - Bayet leverku- 
sen 0:2 (0:1) 
Manchester Unlted - Ołympł. 
kos Pireus 4:0 (2:0) 


l Manchester Utd. 
2. Maccabl 
3. Olymplakol 
4. Bayer 


3 9 
3 3 
3 3 
3 3 


11-3 
5-7 
8-9 
5-8 


Kolejne mecze: 23 paidziemika - 
Bayer - Maccabi, Olymplakos - Man- 
chester Utd. 


Grupa G 
Deportlvo la Coruna - RC lens 
3:1 (0:1) 
Bayarn Monachium - AC Milan 
1 :2 (0:0) 


l. AC Milan 3 i 8-2 
2. Oaportlvo 3 6 8-7 
3. Bayern 3 l 4-6 
4. RC leIW 3 l 3-6 
Kolejne mecze: 23 paidzlernlka - 
RC Lens - Deportivo, AC Milan - Bay- 
em. 


Grupa H 
LokomotIw Moskwa - FC 
Barcełona 1:3 (0:2) 
Galatasaray Stambuł - Club 
Brugges 0:0 


l. FC Barcelona 
2. Galatasaray 
3. Club Bruggel 
4. lokomotlw 


3 9 
3 4 
3 2 
3 l. 


8-3 
2-2 
2-3 
1-5 


Kolejne mecze:'23 patdzierni- 
ka - FC Barcelona - Lokomotiw, 
Club Brugges - Galatasaray. 
(suw)  


Fot. pAplEpA-MARTIN RICKETT 
N.p.ltnik M.nchelteru United Ju.n Veron (front) przyjmuje gratul.- 
cje od p.nnerów z zespolu po zdobyciu drugiego gola w meczu z Olym- 
pi.kolem Pireus (4:0). 


PllKA NOŻNA 


Prezes AEK skazany 


Prezes AEK Ateny Makls Psomladls 
został we wtorek skazany na 12 lat 
więzienia za fałszerstwo. Tymczaso- 
wym szefem klubu został jego 18- 
letnł syn. 


Psomiadis był oskarżony o to, że 
sześć lat temu w należącej do niego 


gazecie opublikowano fałszywe doku- 
rnenty dyskredy1ujące jednego z mini- 
strów ówczesnego rządu. Dopiero nie- 
dawno okazale się, że te materiały by- 
ły sfabrykowane. Według nich minister 
był zamieszany w nielegalne interesy 
w związku z budową lotniska w Ate- 
nach. (p.p,IUW)
		

/17843-0011.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 
www.glos-pomorza.pl 


, 


Wiadomości słupskie 


sIr 11 


Słupsk . Ustka . Kępice. Oamnica. Oębnlca Kaszubska. Główczyce. Koby.ni . otęgowo. Smołdzino 


I W PIĄTEK fr I SŁUPSK. Zasiłki na zakup węgla 
= W:
 tele

: r
:a:c
jny BędZ . le C . leplej . 
Komendant poli- 
cji odpowiada 
Czy Słupsk jest bezpiecznym 
miastem? Czy działają u nas · b 
a
7
,g
u

S


'11 naJu OZ e szym 
rą przestępstwa? Na te i na inne 
pytania odpowie Państwu ko' ll 
mendant słupskiej policji mł. 
insp. Waldemar Fucha, który w 
piątek, 4 pa:tdziernika w godz. I I 
f 10-11 będzie dyżurował przy na- 
szym redakcyjnym telefonie 
(842-75-91). Od dziś pytania do 
szefa policji przyjmuje pod tym I 
samym numerem telefonu w 
godz. 10-14 Jacek Cegła. E- I 
-mail: jcegla@glos-pomorza.pl 
Ou) 


SPACERKIEM 
PO SŁUPSKU 


. Schody przy ul. Górnej są w 
opłakanym stanie. Chodzi tamtędy 
dużo ludzi, więc remont bardzo by 
się przydał. 
. Przy hali targowej Manhatan 
widać pozostałości po bazarze: ta- 
blicę z napisem "Targowisko Man- 
hatan" i jedną budkę. 
. W budynku przy ul. 9 Marca 
pojawił się wyłom. Nie było to wła 
manie do banku w starym stylu. 
Powstanie tam prawdopodobnie 
nowe wejście do sklepu. 
.Zbliżają Się wybory. Pojawiły 
się plakaty prezentujące w nie- 
smacznej i jednoznacznej sytuacji 
ludzi polityki. 


GŁÓWCZYCE 
Wójt podzielił 
podwyżki 


Wszyscy nsuczyclele pracujący w 
gminnych szkołach otrzymali we 
wtorek zapowiadane podwytkl. Pie- 
niądze na Ich wypłaty pochodziły z I 
budtetu gminy. 


- Postanowilem nie czekać na 
obiecane pieniądze i wypłacić 
podwyżki jak najszybciej. Ponie- 
waż sytuacja finansowa gminy jest 
stabIlna, nie bylo problemu z wy- 
gospodarowaniem odpowiedniej 
kwoty z budżetu - mówi wójt Cz&- 
.... K08lak. - Braki w gminnej 
kasie uregulujemy po otrzymaniu 
subwencji oświatowej. Wedlug 
f iJietnic, za kilka dni. 
POdwytki otrzymało 136 na- 
uczycieli pracujących w sześciu 
szkołach podstawowych i gimna- 
zjum. 


R E 


K-. 


" M " 


Rewelacja!!! 
Wielka promocjaJ/I 
KOTt y A DREWNO  
'"'-" 


t do 70 
. . MJzlwo 


. . 


7" 


. 


4ł 
'He 
7.., 


(kJiD) 


(Dr) 


f 


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął wypłatę zasiłków 
celowych na zakup węgla. Trafią do około dwóch tysięcy rodzin. 
" 


Wypłaty zasiłków dla najbied- 
niejszych mieszkańców Słupska 
są możliwe dzięki decyzji radnych, 
którzy postanowili przekazać 
ośrodkowi z miejskiej kasy 400 
tys. zl. 
- Dla budżetu miasta to 
ogromna kwota. Niestety. zbyt 
mała. by pomóc wszystkim na- 
szym podopiecznym - ubolewa 
Eltbleta Jacnlacka, dyrektor 
słupskiego ośrodka. - Biorąc 
pod uwag(J, że pod naszą opieką 
znajduje si(J niemal sześć tysi(J- 
cy rodzin, zasiłki trańij zaledwie 
do cZ(Jści z nich. Przede wszyst- 
kIm do rodzin bez żadnego do- 
chodu oraz utrzymujących si(J z 
zasIłków rodzinnych i pieł(Jgna- 
cyjnych. W pozostałych wypad- 
kach szczegółowo analizowany 
byl dochód w rodzinie. który nie 
mógł przekroczyć ustawowej 
granicy Ponieważ mIeliśmy do 
podziału określoną kwot(J. zmu- 
szeni byliśmy ściśle trzymać si(J 
regu!. 
O tym, w jakiej formie zasiłek 
trafi do potrzebujących. decydowa- 
li _ pracownicy socjalni, po 
wcześniejszych wywiadach 
środoWiskowych. Większość z ro- 
dzin otrzyma pieniądze do ręki. 
I Gdy istniało jednak podejrzenie, że 
mogą zostać przeznaczone na in- 
ne cele, między innymi na alkohol, 
pieniądze kierowano bezpośrednio 
do skladów opału, z których węgiel 
będzie można odbierać za okaza- 
niem dowodu osobistego. 
- Ponieważ spodziewamy si(J 
dodatkowych pieni(Jdzy z Pomor- 
skiego Urz(Jdu Wojewódzkiego. w 
listopadzie rozpoczniemy wyplaty 
zasiłków okresowych. których nie 


, 
'\i 


ł 


\. 


- -  


Fol.SLAWOMIR :ICKI 
Plerwll podoplecml MIejsIdeto Ośrodka Pomocy RodzIDie mOA Jut 
odblent wglel ze skład6w opału. 


byliśmy w stanie zapewnić na- 
szym podopiecznym w zeszłym 
roku. Nie przewIdujemy także 
problemów z pażdziernikowyml 


Rozmowa ..Głosu" 


wyplatami zasiłków piel(Jgnacyj- 
nych i rodzinnych - dodaje Jac- I 
niacka. 


ROMA LINKE 


Potrzebujemy wsparcia 


Mirosław 
Jaryltow 


harcmistrz Hufca 
Słupsk Związku 
Harcerstwa 
Polskiego 


- W niedzielę w 
Parku Wypoczyn- 
ku I Kultury w Słupsku odbyło Ilę 
Ipotkanle Inltruktorów harcer. 
Iklch, przedltawlclell władzy I 
blznelu. Jaki był je,o cel? 
- Po siedmiu latach chcemy re- 
I aktywować działalność Rady 
Przyjaciół Harcerstwa i wzmocnić 
swoje siły kadrowe. Dlatego chcie- 
I liśmy doprowadzić do spotkania w 
jednym miejscu tych środowisk. 
Była to też okazja do zaprezento- 
wania naszego dorobku. Bardzo 
się podobała drużyna konna. My 


dziękujemy wszystkim, którzy po- 
mogli nam zorganizować tę pre- 
zentację. 
- Po co jest wam potrzebna Rada 
Przyjaciół Harcentwa? 
- Przeżywamy kryzys. Właści- 
wie nie mamy żadnej dotacji pań- 
stwowej. Chcielibyśmy więc na- 
wiązać związki ze sponsorami, 
aby móc zgromadzić fundusze na 
zagospodarowanie bazy. 
- Jakiej? 
- Na trzy lata otrzymaliśmy ba- 
zę w Dąbkach pod Darłowem. To 
wspaniałe miejsce. Trzy tygodnie 
temu odbył się tam nasz start har- 
cerski. Baza jednak wymaga od- 
budowy. Musimy też kupić nowe 
namioty. To wymaga nakładów. 
- Czy macie jakIł' ofertę dła spon. 
sorów? 
- Sądzimy, że możemy im ofe- 
rować wspólną zabawę we wspa- 
niałym miejscu. Uważam, że im- 


prezy pracownicze obsługiwane 
przez harcerzy mogą sprawić wie- 
lu osobom dużą frajdę. 
- A co się dzieje z Harcerskim 
Ośrodkiem Morskim w Ustce? 
- Władze Ustki chcą go nam 
odebrać. Sprawa trafiła do sądu. 
Jeszcze nie jest rozstrzygnięta. 
Mam nadzieję, że po wyborach 
uda się nam porozumieć. 
- Czy młodzi ludzie ,arną się 
obecnie do harcerstwa? 
- Nasz hufiec skupia obecnie 
22 drużyny harcerskie i gromady 
zuchowskie. Razem z instruktora- I 
mi skupiamy ok. 400 osób w Slup- ł 
sku i powiecie slupskim. Dzieci i I 
młodzież szukają dla siebie cieka- I 
wych propozycji, ale brakuje nam 
kadry instruktorskiej. Mam nadzie- I 
ję, że uda się nam ją odbudować. I 
Rozmawiał i 
ZBIGNIEW MARECKI 
Fot RAl'AI. SZAMOCKI 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
dodatek "Pod dachem" str. 18-20 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel.lfax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


I 
I 
r 
I 
i 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Paweł Zgórskl 
pzgor.kI@glos
pomorza.pl 


tel. 842 42 60 


MARIA ze Slupska: - Ponad 800 tysIęcy złotych 
prezydent Slupska wydal na różne ulgi podatkowe. Teraz oficjalnie 
mówi, że nie musi upubliczniać, komu ich udzieIiI. Ja na przykład 
staralam się o dodatek mieszkaniowy. Nie dos/alam, bo do dochodów 
doliczono mi wcześniej otrzymaną pomoc. W innych miastach nie ma 
takich praktyk. Decyzję t(J podważylteż Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Co z tego, slupski ratusz stoi przy swoim. Nie naleiy się i jui. A tu 
prosz(J, sam prezydent szasta pieniędzmi. Mialam nie iść na wybory. 
ale pójd(J choćby po to, by tacy ludzie znowu nie wskoczyli na stolki 
. wysł. (t&) 
I 
.. Czytelnik z Ustki: - Ze zdumieniem przeczy talem wczorajszą 
notatk(J na temat zarejestrowanego w Ustce komitetu wyborczego 
"Sympatyków lewicy: Szczególnie zbulwersowało mnie, że jednym zl 
postulatów bloku jest przywrócenie zaufania do wladzy lokalnej. 
Przecież na listach tego bloku znalazło się aż czterech radnych 
obecnej kadencji, którzy nie dość, że nie byli zbyt aktywni na sesjach, I 
to jeszcze niczego dobrego dla miasta nie zrobIli. Pragn(J I 
przypomnifJĆ, że to wlaśnie za ich rządów padły najwi(Jksze w mieście I 
zaklady 
wysł. Ou) 


Nasza . cJa 


Stancja dla studenta 


Nasza gazeta postanowiła po- 
móc studentom poszukującym 
stancji i osobbm, które mają kwa- 
terę do wynajęcia. Od dzisiaj co- 
dziennie przez dwa tygodnie dru- 
kujemy kupon, dzięki któremu 
będziemy mogli skojarzyć stu- 
dentów poszukujących stancji z 
właścicielami kwater. Następnie 
bezpłatnie będziemy zamiesz- 
czać ich oferty. Wypełniony ku- 
pon (max. 18 słów) należy do- 
starczyć osobiście lub pocztą .do 
redakcji "Głosu Pomorza". w 
Słupsku, al. Sienkiewicza 20, z 
dopiskiem .mieszkanie dla stu- 
denta.. 


.


I}.'f
=m:1 


Dam: 
. pokój (dwie osoby), osobnę 
wejście, Słupsk, ul. Krzywa 11, tel. 
842-26-88, 200 zł od osoby 
. pokój (dwie osoby), Słupsk, 
ul. Bolesława Prusa 12/6, tel. 843- 
67-7; 0-503-854-566, 220 zł 
.warunki lokalowe bardto do- 
bre, 5 min. do PAP, Słupsk, tel. 0- 
600-559-813, 250 zł 
. pokój (dwie osoby) student- 
ce niepalącej (jedno miejsce) 
osobne wejście, Słupsk, ul. Gdyń- 
ska, tel. 840-44-54, 220 zł 


: Mieszi
-i
 dł. S -d
nt; ----- -
--- 
I'!m 


DAM / SZUKAM": 


. warunki lokalowe 


la 


* 


. miejscowoAć 


. cena 


. telefon 


_ 
nJepoJ
_
_I!

ślif ł
 s pomor:z a 
 


,/ 
""'- 


" 


R E K L " M " 


F.A

A-- 


ofer......_ 
fMiA'1I"1ERJIAILY I.U
NlE 
RENOMOWANYCH FIRM W SZEROKIM ZAKRESIE 
.. umiarkowane ceny 
.... profesjonalne doradztwo 
.. transport na terenie Słupska - GRATIS I 
... kompleksowe dostawy materiałów na budowy 
WYKONAWSTWO R ,BÓT BUDOWLANYCH 


PROMOCJA 
EXTRADACH - papa zgrzewalna, modyfikowana, 
w.k., gr. 5,2 mm -"'14,02 zł Im kw. 
WAPNO hydrat. op. 25 kg - 6,99 zł/op. 
SŁUPSK. ul. Słoneczna 15a 
tel.tfax (O-59) 842 51 66. 842 57 55 
faktorla@vlrtual.pnet.pl  


rJr DYSTRYBUCJA SZKŁA BUDOWLANEGO 
rJr PRZEMYSWWA OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 
I rJr SZfBY ZESPOWNE. K .1,1 . 
rJr LUSTRA MIREX" 
" 


Sł.UPSK, ul. Słoneczna 15A, tet/fax (059)841-30-81, 
83, 84, www.mirex_slupsk.pl 


SKRZYDŁA 
DRZWIOWE 


CENY 
PROMOCYJNE 


- 
WYPRZEDA Z 


HURTOWNIA MA TERIAŁOW BUDOWLANYCH" ROLB U D" 
Słupsk, ul. Poznanska 10, tel./fax (059) 84 23 495
		

/17843-0012.djvu

			slr. /2 Wiadomości slupskie 


OFERTY PRACY 


1;

IJ;t;rl 


Powiatowy Urząd Pracy przy 
ul. Leszczyńskiego 8, tel. 843-66- 
86, proponuje oferty pracy: 


. frezer - praktyka, wykszt. zawo- 
dowe lub średnie mechaniczne; ślu- 
sarz - praktyka, wykszt. zawodowe 
lub średnie mechaniczne - Przedsię- 
biorstwo Bartomet, Słupsk, ul. Bor- 
hardta 35, tel. 841-20-47; 842-86-11 
. przedstawiciel handlowy na te- 
ren powiatu słupskiego - wykszt. 
średnie lub wyższe, prawo jazdy kat. 
B, możliwość otrzymania samochodu 
służbowego, umiejętność nawiązywa- 
nia kontaktów handlowych, utrzyma- 
nie kontaktów z dotychczasowymi 
klientami oraz pozyskanie nowych - 
Biuro Reklamowo-Marketingowo-Han- 
dlowe Sławan, Sieradz, Aleja Pokoju 
13/21, tel. 0-600-056-541 
. pracownik biurowy - wykszt. 
średnie, znajomość obsługi kompute- 
ra, znajomość programów graficznych 
COREL, uregulowany stosunek do 
służby wojskowej - Pracownia Poli- 
graficzna Seritext, Słupsk, ul. Wileń- 
ska 6, tel. 842-94-00; 840-07-00 
(teb) 


PIŁKA NOŻNA 
Klasa "B" 
- grupa I 


Wyniki niedzielnych meczów 
piłkarskich seniorów w 4. kolejce 
słupskiej klasy "B" grupy I edycji 
2002/2003: Błękitni/SALUS Bier- 
kowo - Dom-Star Domaradz 0:6, 
Sokół/Jantar Szczypkowice - So- 
kół Kczewo 1 :0, Tuka Wodnica - 
Victoria Wrząca 4:2, Czarni 2001 
Słupsk - Krokusy Stowięcino 1 :1. 


1, Czarni 2001 4 8 13-2 
2. Dom-Siar 4 7 13-6 
3. SokóVJantar 4 7 7-2 
4. Sokół 4 6 13-7 
5. Tuka 4 6 8-9 
6. Victoria 4 6 6-8 
7. Krokusy 4 5 7.10 
B 8łękltnllSALUS 4 O 2-25 
(fen) 


DZISIAJ 


. SŁUPSK. W biurze Ligi Pol- 
skich Rodzin przy al. Sienkiewicza 
7/12, tel. 847-50-22 w godz. 16-18 
dyżuruje Jadwiga Henning, 
przedstawicielka Obywatelskiego 
Stowarzyszenia Obrony Praw 
Mieszkańców. Można uzyskać in- 
formacje na tematy związane z 
przekształceniami prawa własno- 
ści mieszkania i gruntu. 


. (teb) 


W SOBOT 


. USTKA. W sobotę Klub Tu- 
rystyki Rowerowej "Bezkres" orga- 
nizuje wyjazd na imprezę "Z Gło- 
sem Pomorza w plener". Zbiórka 
uczestników o godz. 9. na terenie 
Centrum Kultury, Rekreacji i Pro- 
mocji przy ul. Grunwaldzkiej 35. 
Trasa - 25 kilometrów. 


(law) 


W NIEDZIEL 


. USTKA. Klub Turystyki Ro- 
werowej "Bezkres" zaprasza 
wszystkich w niedzielę do Niest- 
kowa (gm. Ustka) na Święto Ziem- 
niaka.. Zbiórka uczestników na te- 
renie Centrum Kultury, Rekreacji i 
Promocji przy ul. Grunwaldzkiej 
35 o godz. 10.30. Trasa spacero- 
wa 7 kilometrów. Na mecie w Nie- 
stkowie pieczenie ziemniaków, gry 
i zabawy. 


(law) 


ZAPROSZENIE 


. SŁUPSK. Wzorem lat ubie- 
głych również w tym roku Zespół 
Szkół Medycznych przy ul. Bałtyc- 
kiej 29 podjął się organizacji kursu 
wolontariuszy przygotowujący do 
opieki nad chorym. Zebranie orga- 
nizacyjne odbędzie się 21 paź- 
dziernika w siedzibie szkoły. 
Szczegółowych informacji można 
zasięgnąć telefonicznie pod nu- 
merem 842-23-47 w godz. od 8 do 
15. 


, 


'"  


www .glos-pomorza.pl 
redaKcja@głos-pomorza.pl 


Czwartek, 3 października 2002 r. głos Pomorzalgł 
/- 


Słupsk . Ustka . Kęplce . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnlca . Potęgowo . Smoldzino 


REGION SŁUPSKI. Powstają nowe punkty sprzedaży gazet 


Ruch po remoncie 
w ciągu ostatnich miesięcy mimo narastającego spadku 
zainteresowania prasą, obroty w Ruchu wzrosły o ok. 400 tysięcy 
złotych. Wyremontowano hurtownię i biura w Słupsku, 
zagospodarowano teren firmy, powstają nowe punkty sprzedaży. 
V 


.  


<- 


Wyremontowana aledzlba ałupakleao Rnchn przy DL WIelickieJ. 


Słupski Ruch obejmuje obszar 
dawnego województwa słupskie- 
go, na którym znajduje się 400 
punktów sprzedaży i pięć hurtow- 
ni. Jest największą firmą kolportu- 
jącą prasę w regionie, kontrolują- 
cą 80 procent rynku. 
Jeszcze w tym roku powstaną 
trzy nowe salony prasowe: dwa w 
Słupsku i jeden w Człuchowie. 
Oprócz prasy będą się tam znaj- 
dowały loltomaty i punkt ksero. W 
Miastku ma być otwarta hurtownia 
Ruchu. 
- Pod względem ekonomicz- 
nym zajmujemy pierwsze miejsce 
na Pomorzu. SwoJą pozycję na ryn- 
ku zawdzięczamy solidnej pracy 
calego zespolu - mówi Andrzej 


Gazlckl, dyrektor słupskiego Ru- 
chu. Dyrektor zabiega o zmianę wi- 
zerunku firmy: Ruch oprócz kio- 
sków i saloników zamierza inwesto- 
wać w hurtownie i sklepy 
samoobsługowe, gdzie poza prasą 
będzie można kupić całą gamę in- 
nych artykułów. Być może pojawią 
się również czytelnie, podobne do 
tych, które kiedyś były w empikach, 
gdzie klient będzie mógł przy kawie 
poczytać interesujące go tytuły, bez 
obowiązku ich kupna. - Jednak 
wszystko zaleiy od moiliwości ,,
 
nansowych Ruchu- mówi Gazicki. 
Siedziba firmy w Słupsku nie- 
dawno została wyremontowana. 
Ocieplono i odmalowano na cha- 
rakterystyczny dla Ruchu żółto- 


SŁUPSKIE. Prawybory Z Głosem Pomorza zako-'czone 


fi Ol. SLAWOMlR 


-zielony kolor budynki biurowe i 
hurtownię. - Jest ladniej. poprawi- 
ły się warunki pracy. a poza tym 
koszty ogrzewania spadną o okolo 
30 procent- informuje Gazicki. 
Nadal jednak sen z powiek 
spędza dyrektorowi zły stan nie- 
utwardzonej drogi dojazdowej do 
firmy. Po każdej ulewie z żużlowej 
nawierzchni robi się błoto, a woda 
spływa, tworząc ogromne kałuże. 
- Codziennie przejeżdża tędy kIl- 
kadziesi'lt samochodów, w tym 
TIR-y. Droga należy do miasta i 
mam nadzieję, że w końcu zosta- 
nie utwardzona. My chcielibyśmy 
partycypować w kosztach - mówi 
dyrektor. 


PIOTR KAWAł..EK I 


. . 


WYBOJłY 
., 2002 


Ostateczne wyniki 


Wczoraj o 12 zakończyliśmy przyj- 
mowanie głosów na wójtów I burmi- 
strzów miast I gmin regionu słusp- 
kiego. W ciągu dwóch miesięcy ze- 
braliśmy 23 tys. 742 głosy. 


W sierpniu zaproponowaliśmy 
naszym czytelnikom udział w pra- 
wyborach. Miały one być próbą 
generalną przed październikowy- 
mi, bezpośrednimi wyborami pre- 
zydentów, burmistrzów miast i 
wójtów gmin. Nieskromnie musi- 
my przyznać, że nasz pomysł 
przypadł Państwu do gustu, o 
czym świadczy duża liczba kupo- 
nów, która trafiła do redakcji "Gło- 
su Pomorza". Za udział w zabawie 
wszystkim serdecznie dziękujemy. 


Najlepsi w gminach 


(fen) 


. Powiat bytowski: gm. Borzy- 
tuchom - Mieczysław Rytwłńskl 
(47), gm. Czarna Dąbrówka - Sta- 
nleław Stolc (49), gm. Kołczygło- 
wy - jedyny kandydat, MarIan KI,t- 
ten (476), gm. Lipnica - Zbigniew 
Talewskl (171), gm. Miastko - ab- 
solutny rekordzista, przewodni- 
czący Rady Gminy Zbigniew Bat- 
ko (5011), gm. Parchowo - Wł. 
dyeława langowaka (144), gm. 
Trzebielino - Roman Ostrowski 
(51). 
. Powiat człuchowski: gm. 
Człuchów - Jan Buczma (17), 
gm. Czarne - jedyny kandydat 
Jan Zlenluk (12), gm. Koczała - 
jedyny kandydat Waclaw BrzezIc- 
ki (1), gm. Rezczenica - jedyny 
kandydat Lech Jablońskl (5). 
. Powiat lęborski: gm. Łeba- 
; Andrzej Cyranowlcz (108) i je- 
den głos w gm. Ustka, gm. Cewice 
- jedyny kandydat Leszek Smen. 
toch (54). 


.. 


fi 


. Powiat słupski: gm. Ustka - 
Jacek Graczyk (932), gm. Damni- 
ca - Grzegorz Jaworski (278), 
gm. Dębnica Kaszubska - Tade- 
usz Kraus (1066), gm. Główczyce 
- Czesław Kosiak (2025), gm. 
Kępice - Stanisław Grzełkowlek 
(589), gm. Kobylnica - Małgorza- 
ta Furtek (599), gm. Potęgowo - 
Edward Wyrostklewłez (12), gm. 
Słupsk - Mariusz Chmiel (813), 
gm. Smołdzino - jedyny kandydat 
Daniel R6ulskl (118). 
Pozostali kandydaci 


. Powiat bytowski: gm. Borzy- 
tuchom - Romuald Tarnowski 
(7) oraz Tadeusz ""ek i Marek 
Miler po jednym głosie, gm. 
Czarna Dąbrówka - Wojciech 
Gralek (13), gm. Lipnica - Eug. 
nlusz Friede (121) i (26) w gm. 
Słupsk, gm. Miastko. - drugi w 
klasyfikacji ogólnej Roman Ra- 
mion (4367), Ryszard Dul (21), 
gm. Parchowo - Jaromir Szro- 
eder (39), gm. Trzebielino - R0- 
man Lachowlcz (44) i Jerzy Ku- 
Jawski (38). . 
. Powiat człuchowski: gm. 
Człuchów - Jacek Dzłedzlc (4). 
. Powiat lęborski: gm: Łeba - 
Hanna Kllńska (87), Jan Kutel 
(47), KazImierz KleIna (34). 
. Powiat słupski: gm. Ustka - 
Zygmunt Jan PruslńSkl (471), 
Stanieław PocIlewskI (358), ZbI- 
gniew KonwIńskI (137), Andrzej 
Bury (106), Roman Zasada (50), 
po 39 głosów otrzymali: Jadwiga 
Jtdrzychowska i Zenon Rup, 
Dariusz Andrzejewski (36), Bo- 
gueław Krasnobor8ld (2), po jed- 
nym głosie: Marla Luszczak, Ja- 
nusz Korwln Mlkke i Tomasz 
Wszólkowskl gm Damnica - 


" 


"1 


Adam Sito (75), Andrzej Kordy- 
las (53), Jerzy Remlszewakl 
(24), Zdzisław Kwałnlewakl 
(22), Jan Drabik (2), Ryszard 
Moskal (1), gm. gm. Dębnica Ka- I 
szubska - Grzegorz Grabowskł 
(1048), Mieczysława Halicka 
(117), Zygmunt Poleszak (101), 
Stanisław Jank (14), Tadeusz 
Gackowskl (7), po dwa głosy: Eu- 
geniusz Dańczak, Wle8law Szy- 
Ilń8kl, Genowef8 Sadowska, po 
jednym głosie: Iwona W6Jclk, Ka- 
zimierz Łomu, Zcfzleław BotwI- 
nlonek, Jadwiga Karał, Stani- 
sław KIernicki, Ryszard Wala- 
wlcz. gm. Główczyce - Marian 
Pawelczyk (1948), Karol N.... 
rowlcz (151), Bernard Kraano- 
d,bskl (1), gm. Kępice - Piotr 
Mazur (292), Jadwiga SlchaJdak 
(59), Tadeusz Szor (15), Bogdan i, 
Bleńkowakl (7), Sławomir ZIe- 
mlenowlez (1), gm. Kobylnica - 
Leszek Kullńskl (502), Czesław 
Plleckl (127), Stanieław Ulrych 
(100), LechWełf88 (2), Mlroeław 
PaJllk (1), gm. Potęgowo - Ry- 
szard Nosko (4), Jerzy Awchl- 
mieni (3), Franciszek Wekwert 
(2), gm. Słupsk - Władysław 
Rajszczek (382), Mieczysław 
Kozlńskl (1). 
Zwycięzcom gratulujemy, a na- 
szym czytelnikom dziękujemy za 
pełne emocji dwa miesiące wspól- 
nej zabawy. Mamy już pewność, 
że w czasie prawdziwych wybo- 
rów samorządowych 27 paździer- I 
nika będziecie Państwo bez po- 
myłek i sprawnie popierać najlep- 
szych kandydatów, którzy 
zapewnią rozwój naszych małych 
ojczyzn. 


PAWEł.. ZG6RSKI 
e-mail: 
pzgorskl@Glos-pomorza.pl  


ICKI 


I Tli 
AiJ 
Pol 
Stn 
Pos 
Pos 
Pos 
Pos 
Pos 
ne, 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
Program telewizyjny str. 14 


Tli 
IN' 
Pą; 
BY 
Pieniądze z Unii t,j 
Po
 
Na spotkanie w ratuszu zaproszo- BY 
no przedstawicieli samorządów CZł 
gminnych z regionu słupskiego, LĘI 
Słupska oraz organizacji pozarzą- ŁEI 
dowych i edukacji. M., 


REGION SŁUPSKI. Można starat si, o dotacje 


Samorządy, Instytucje I firmy pry- 
watny z województwa pomorskiego, 
mogą starać się o dotacje z funduszy 
strukturalnych UnII Europejskiej w 
ramach 
Reglonalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor- 
skiego 2004-2006. 
 


O dofinansowanie mogą starać 
się wszystkie podmioty, które chcą 
realizować swoje projekty w czte- 
rech pnorytetowych obszarach: in- 
frastruktura, pobudzanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
kształcenie i miniprogramy rozwoju 
I lokalnego. - Naszym zadaniem 
jest informowanie o zasadach ubie- 
gania się o fundusze jak / zoriento 
waniu Się jakie są gotowe pomysły 
na projekty. będziemy nad nimi da- 
I lej wspólnie pracow8Ć- mówi WIk- 
tor Szyclarowskl, zastępca dyrek- 
tora departamentu RRiP. - Z Unii 
Europejskiej mamy szansę na do- 
taCJę w wysokości 156 mln. euro. 
Oczywiście wtedy. gdy Polska we;
 
dzie do UniiEuroP8Jskie/ 
Słupsk był pierwszym miastem, 
w którym projekt zaprezentowano.. 


(seb) 


I GDZIE PYTAĆ? 
Więcej Informacji na temat fun- 
duszy strukturalnych I projektów 
motna uzyskać w: 
. Starostwo Powiatowe w Byto- 
wie, Marian GOIpodarek, tel. 
82-28-001 
. Starostwo Powiatowe w Człu- 
chowie, Antoni Wlnkowlkl, tel. 
83-46-266, 83-45-410 
.. Starostwo Powiatowe w Lę- 
borku, Andrzej Kublak. tel. 
186-21-067 
I . Starostwo Powiatowe w Słup- 
sku, Joann. Orłowsko. tel. 
84-25-417 
. Urząd Miejski w Słupsku, 
I Edward Rybczyt'llkl, tel. 84-22- 
274, 84-23-236 


PO 
SŁI 
842 
PK
 
BY 
CZł 
LĘI 
INI 
Blu 
Pal 
Kol 
AlI: 
PK: 
TÓ' 
834 


PO 
WI 
SŁI 
BY 
LĘI 
MU 
US' 
KU 


Nasza Impreza 


Do Bereli i nie tylko 


Jeszcze tylko dZlsłaj, do godzłny 12, 
czekamy na zgłoszenia słupszczan, 
którzy chcą w sobotę pojechać spe- 
cjalnymi autobusami PPKS-u w 
Słupsku na 62. wędrówkę na orien- 
tację z 
Głosem Pomorza
 w plener. 


Koszt przejazdu w obie strony 
6 zł. Prosimy o kontakt tel. pod nu- 
merem 84-251-95 lub o zgłasza- 
nie się w redakcji w Słupsku przy 
al. Sienkiewicza 20. Musimy wie- 
dzieć, ile zamówić autobusów 
Odjazd ze Słupska z placu przy 
ratuszu w sobotę o godz. 9. Po- 
wrót ok. godz. 15. Członkowie Klu- 
bu Turystyki Rowerowej Bezkres 
przy Stowarzyszeniu Turystyczno- 
-Sportowym w Ustce zbiorą się o 't. 
... ;:ł:' . 
.ł i;.łt' ,., 


\ 


U 
E 
G 
nego grodziska. Leży ono na pra- C 
wym I lewym brzegu rzeki. Ze Kar 
140-metrowego wału do dziś za- ul., 
chowało się jedynie 70 metrów. Słu 
Resztę rozmyła woda, Wysokość 
wału, liczona od lustra wody, wy- "I 
nosi 11 metr
w. SŁI 
Na mecie spotkamy Się w Sp 
ośrodku rekreacyjnym Berela na-' 99 
leżącym do Eliblety i Bernde w
1 
SQssmann
w, gdzie czekają nas LĘI 
konkursY-niespodzianki, przygo- kre 
towane przez GOK w Kobylnicy i 86' 
Koło Turystyczne Piechur, a także co
 
turniej boccia (gra w metalowe US 
kulki). Chętni będą mogli zagrać Tr 
w mini golfa, popływać na rowe- 86- 
rach wodnych, zagrać w darta I sol' 
pokarmić zwierzęta - kozy kame- go
 


. 


PO 
SŁI 
pn 
46, 
15. 
Cel 
KU 
84" 
Al. 
42- 
An 
84' 
WIC 
TOI 
Na 
tel. 
WIC 
cz
 
w
 
Po 
hol 
Wc 
78, 
w, 
pią 
Po 
śn 
Wc 
78 
gOI 
gOI 
Tel 
z
 
W( 
78 
16 
-
 
Po 
re
 
nie 
W! 
De 
Wc 
PC 
Po 
dz 
do 
niE 
17 


, A- .1 
.... 
 
J 
fł 
"Zł 
, , 
J 
, 
J 
 
1\ 
Fot. KONRAD "iiEM:ELSJ 


Na mecie w ośrodku Berela, tui przy aceDie, błdzie mo:baa sobie zrobł4 
zdJłCle w stroju ludowym. 


godz. 9 na terenie Centrum Kultu- 
ry Rekreacji i Sportu przy ul. Grun- 
waldzkiej w Ustce. Pozostali wę- 
drowcy dojadą autobusami wła- 
snych przewoźników. 
Trasa liczy ok. 6 kilometrów. 
Startujemy w godz. od 9.30 do 
10.30 w Łosinie przy ul. Starowi ej- 
skiej, pod ogromną lipą. W parku 
podworskim zobaczymy dęby - 
pomniki przyrody, a także grobo- 
wiec Maximiliana von Zitzewitza. 
Następnie wejdziemy na trasę 
ścieżki przyrodniczej "Szlakiem 
troci i łososia". Ścieżka została za- 
projektowana i wykonana przez 
pracowników parku Dolina Słupi. 
Dotrzemy do dwóch przystanków 
ścieżki: z tablicą przedstawiającą 
charakterystykę biologiczną rzeki 
Słupi i do wczesnośredniowiecz- 


I 


, 


ruńskie, świnki, a także oślicę Elf 
i kozła Berniego. Odbędzie się te; 
konkurs wiedzy o gminie. Wój 
Kobylnicy Leszek Kullńskl wy 
bierze kobietę o najdłuższycI 
włosach, a Joanna Ploch. wice 
prezes ZO PTSM w Słupsku . 
mężczyznę o najdłuższej stopie 
Nagrodzimy też turystę, któr' 
znajdzie najbardziej okazałegl 
grzyba, także twórcę najpiękniej 
szego bukietu jesieni. 
Jutro opublikujemy mapkę, któ 
rą z dobrym humorem i pogod. 
należy zabrać w sobotę na tras
 
Wśród wszystkich uczestnikó\ 
wyprawy rozlosujemy upomin
 
ufundov	
			

/17843-0013.djvu

			głos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 


.. 
TELEFONY i. 
ALARMOWY ... 
Policja - 997 
Strat Potema - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanallzacYl- 
n8-994 . 


TELEFONY 
) 
INTERWlNCY.lNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZLUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
zo- BYTÓW - 822-22-03 
óW CZLUCHÓW - 834-25-08 

o, LĘBORK - 862-14-73 
zą- ŁEBA - 866-18-36 . 
MIASTKO - 857-24-69 
eb) POMOCDROQOWA _ 
SLUPSK- 981; 944-04-31 
 
842-79-40; 842-44-40; 811-91-50; 
PKS 843-93-67; 0-601-652-928 
w BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZLUCHÓW - 834-14-12 
)- LĘBORK - 862-17-87 


I- 


m 


INFORIIAC.IA 
Biuro numer6w - 913 
Puzportowa - 955 
KoleJowa- 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SLUPSK - 842-42-56, BY- 
TÓW - 822-22-38, CZLUCHÓW- 
)- 834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
..BRYNARY.lNE 
SLUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA- 814-42-93 
 


KURIY WALUT 


Skup Sprzeda 
USD 4.05 4,19 
EURO 3,98 4,12 
GBP 6.33 6,52 
CHF 2.70 2,79 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jednośc
 Narodowej 4/5, 
Słupsk 


'a- 

e 
'a- 
w. 
ŚĆ 
,y- MKREAC.lA 
SLUPSK:06rodek 
w Sportu I RekreecJI, ul. Szczecińska 
la-' 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 - ply- 
Ile walnia czynna codz. w godz. 6-22 
as LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
10
 krelcJI. ul. Olimpijczyków 31, tel. 

 I 862-71-77 - pływalnia czynna 
ze codz. w godz. 6-22 
/le USTKA: O.rodek Wczaaowy 
ać "Tramp". ul. Polna 3a, tel. 814- 
,e- 86-10 - pływalnia, sauna, jakuzzi, 
ł I solarium. bilard czynne codz. w 
le- godz.11-22 


c  


PORADNICTWO 
SLUPSK: Dla ofIaf 
przemocy "TAMA" - tel. 841-40- 
46. al. Sienkiewicza 7, w godz. 
15.30-19.30 
'} Centrum Trzefwo6c1 "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 

 841-46-05, w godz. 17-22 
r.4 Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy przyJaclel- tel. 
841-19-99. czynny w poniedziałki, 
wtorki i czwartki w godz. 16-19 
Towarzystwo zapobiegania 
Narkomanii. al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek i 
wtorek w godz. 10-17.30; środa i 
czwartek w godz. 10-14.30; piątek 
w godz. 10-14 
Poradnia Uzaleinlenla od Alko- 
holu I Wap6luzaleinlenla, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i środa 
oK w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
iii Poradnia TerapII Uzaleinleń od 
środków PaychOlktywnych, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz., środy i czwar. w 
godz. 12-15; wtorki i piątki w 
godz. 9-12 
Terapie grupowe dla mlodzIeiy 
z problemami uzaleinl..... al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin 
-godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9. tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 
Dom Interwencji Kryzy80We), ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 (przy 
PCK) 
Poradnictwo dla mlodzleiy I ro- 
oc, cIzIn, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
n do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., środa i czwartek w godz. 
l. 17-19 


:If 
e: 
ój 
,y 
ci 
:e 


ie 
Ir' 
gl 
ej 


tć 
d 


 

\ 
I
 


Katolicka Poradnia Rodzinna. 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12, czwar- 
tek godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Miła 26, 
tel. 822-32-54 - poniedz. w godz. 
15-19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZLUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów "Krokua", ul. Szczecińska 5, 
tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofIaf przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek, piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo zapobiegania 
Narkomanii, ul. Wojska Polskie- 
go 7, tel. 834-24-82 - wtorek 
godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo zapobie- 
gania Narkomanii (punkt Infor- 
macYlno-konaultacyJny). ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 
=:artekgod' i
 
BUFON ZAUFANIA 
SWPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


la 


UILUGIIIUYCZNE 
SŁUPSK: Pogotowie 
Stomatologiczne "Medlcua", 
ul. Piłsudskiego 16B. tel. 845-62- 
22 - po godz. 22 lekarz pełni dy- 
fur telefoniczny (usługi odpłatne) 
NIepublIczny Zakład Opieki 
ZdrowotneJ Lekarz Domowy, ul. 
Kołłątaja 31, tel. 840-35-50 (budy- 
nek Poczty Głównej) - całodobo- 
wa; Przychodnia Lekarska, ul. 
Chełmońskiego 3. tel. 845-61-60 
-czynna w godz. 8-19 
NIepubliczny Zakłed Opieki 
ZdrowotneJ KIlinka SALUS, ul. 
Zielona 8, tel. 840-19-40 - czynna 
w godz. 7-19 
LĘBORK: Franclazkańakll !b- 
cJe Opieki Carltaa HoaplcJum 
Domowe, ul. Basztowa 8. tel. 
863-31-58 czynne od poniedział- 
ku do piątku w godz. 8.30-14 
UlLUGIII6:łNE OJ 
SŁUPSK: Pogotowie 
azkl8rakle celodobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44. tellfax 
842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603-070- 
170  


PIZZA NA TEL 
Presto, ul. Kotarbiń- 
skiego 8a, tel. 845-68-00 
Bleck Jack, ul. Ostroroga, 
tel. 843-03-46 
Kaapertlno, ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Pizza Exprea, ul. Wojska Polskie- 
go 26. tel. 840-06-13 
Amphlrton, ul. Grodzka 12a, 
tel. 840-24-96 
Italia, ul. Starzyńskiego 7. 
tel. 842-60-10 
M8rco-PoIo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Plnoklo, ul. Starzyńskiego 8, 
tel. 841-19-98 
Roma, ul. Norwida 43. tel. 845- 
55-55 
Ceł.byłe, ul. Wileńska 12. 
tel. 842-01-20  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crtmen (Patrol): Słupsk - 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28- 
83; Kolobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I 'nUKOIIUNIKAC.IA 
 
SŁUPSK; ul. Kołłątaja 31 (całą 
dobę) tel. 841-30-45; 842- ii 52-47' 
DYiURY APTI:K " 
SLUPSK - "NFOZ", 
ul. Jana Pawła 11/1 , tel. 841-44- 
55; "Przy Piecu 
browaklego", 
(wejście od ul. Przemysłowej), 
otwarta codziennie 8-22, tel. 
840-30-22 
BYTÓW - "He110a", ul. Wojska 
Polskiego 36E, tel. 822-66-68 
CZLUCHÓW - "Zamkowa", ul. 
Królewska 2, tel. 834-32-58 
LĘBORK - "tIwa", ul. Zwycię- 
stwa, tel. 862-56-28 
ŁEBA - "Słowlńakll", ul. Ko- 
ściuszkj, tel. 866-13-65 
MIASTkO - "KróloweJ Jadwigi". 
ul. Królowej Jadwigi 12 B, tel. 
857-56-76 
USTKA - "Herb8 VItae", ul. 
Grunwaldzka 16c11, tel. 814-70- 
48 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


WlCKO - "Pod Agaw..", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYITAWY FA 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
lamek KIl_ PomoraIdch, ul. Do- 
minikańska 5-9: czynne w godz. 10- 
16: Skarby Książąt Pomorskich; Sztu- 
ka Pomorza XIV-XVIII w.; Witkacy 
(1885-1939) twórczoŚć plastyczna; 
Salon sztuki XIX i XX wieku; Karol 
Szymanowski w 120_ rocznicę uro- 
dzin; Wy" Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomorzu 
Środkowym; Słupskie wzory zdobni- 
cze w ceramice i hafcie; Znalezione w 
kufrach i skrzyniach naszych dziad- 
ków; HerbacIarnia w SpIchlerzu, 
czynna codz. 10.30-20: Poiska Szkoła 
Plakatu VIII- Od zakazanych piose- 
nek do Quo vadis; GalerIa Burszty- 
nowa, ul. Tuwima 9: Inkluzje roślinne 
i zwierzęce w bursztynie; Galeria Ka- 
meralne, ul. PartyZantów 31a, w 
godz. 8-16: Andrzej Szulc - U tylko 
grzesznikiem jestem; BuzIa Cza- 
rownic, al. F. Nullo 8 - Dominika Kre- 
chowicz - Double Time 
BYTÓW: Muzeum Zachoclnlo-Ka- 
azubaklt, tel. 822-26-23 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Kaszubów by- 
towskich; Portrety Książąt Zachodnio- 
pomorskich; Broń i uzbrojenie; 
Krzyżacy - Aleksandra Forda 
CZlUCHÓW: Muzeum Regionalne, 
tel. 834-25-86 w godz. 10-16: Kultura 
materialna Ziemi Człuchowskiej; Pra- 
dzieje; Rzemiosło artystyczne XV-XIX 
wieku; Z dziejów miasta i zamku; 
Cz/uchowianin - portret własny Stam- 
sława Sierant 
KLUKI: Muzeum Wal Słowlń- 
akleJ, tel. 846-30-20 w godz. 9-16: 
Architektura i kultura materialna 
Słowińców; Wystawa poplenerowa 
- Pomorskie pejzafe Izbica 2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i dok
- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemiosło w pradziejach; 
ChQcz kaszubska 
SMOLDZlNO: Muzeum PrzyrodnI- 
cze SlowIńlkllgo Partu NarocI-. 
go, tel. 811-73-68 czynne od ponie- 
działku do piątku w godz. 9-17; w so- 
botę i niedzielę po uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej 
USTKA: Blltycka GaJerIII Sztu- 
ki. tel. 814-60-89, ul. Zaruskiego 
1 a, w godz. 10-18: Rafał Jakubo- 
wicz - Dicke Luft 


m 


KINA 
SLUPSK: MILENIUM 
(tel. 842-51-91) - Raport mniej- 
szości. godz. 15, 17.45 i 20.30 
MCK: REJS - Pieśni z drugiego 
piętra, godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - E=mc 
kwadrat, godz. 18 
CZLUCHOW: UCIECHA - Asterix 
i Obelix. godz. 18 
LĘBORK: FREGATA (tel. 863-31- 
74) - Ulo i Stich. godz. 18; Ostrof- 
nie z dziewczynami, godz. 20 
MIASTKO: GR.UvNA - (tel. 
857-29-09) - Faceci w czerni. 
godz. 19 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46-77) 
- niec
ynne 


il 


UILUQI 
POGRZIIIOWE 
SŁUPSK: "KALLA". 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15. tel. 
842-98-91; celodobowo 0-601- 
663-796 , , 
SŁUPSK - USTKA: "ZIELEN", 
(całodobowe) tel. 00602-525-005 
USTKA: "DĄBEK", ul. Wyszyń- 
skiego 8a, tel. 81....70-05 


R E K L A II A 


C it . ': 
eal,- J 
tel_ 9629. 842 98 00 

:Z080 42 


HALO T XI 
.Jantar e (/J8-1'1 


Teru możesz nil komórki 
0600 H7 96 27 
0601 HO 9627  LUX TAXI 
ZAM6w tel. 84f 00 00 
DA
MO tel. 0800 400 888 


TILI-! Al 
Słupsk 96-26 
84.26.100 


178' 


EJ 
= 


wschód Stanca 6:56 zachód Stolica 18:24 


Informator regionalny sIr. 13 


czwartek 
3 października 2002 
dzisiaj 


-"';-'_...1 


Na Pomorzu dcmilWWOĆ 
bfdq przejalnknia, nigdm 
nie powinno padać. bfdzie 
dok cieplo i przy
mnie. 
do lS+16"C. WiolT alaby, 
pId-zach. Bio"",1 obąiflny. 
W TUJry coraz w
 chmur 
i nad ranem możliwy 
dellZCZ. po za tym "'8luto 
i chłodno. 


PRQGlNJQB. POGODY 
12-14 "C 
.....,.---- II-13"C ł ""'i= 
;;::-:- 
H".I (Dr."; ...- "II' 
"!:16"C iii' I =i= ł 
 e stupsk 
i 
 I =1 J i j I ł ł 19 · Sławno 15. 
ł I . Koszalin B' 
J "--,-8,' 
. Białogard 


. Ml4utlro 


15. 


= 
E5 


e Pita ł 


e Bydgoszcz ł 


. Gry/tCB 
. 
wtdwtn . 19 
Połczyn . Szc:zecinelr 
Zdrój . Człucltów 
. Z'odenlec 
 
su
anl = 
· Stargard dII 19 
Szczectńslrl l....... . Walcz 
19 · Pyrryu 


-ł- 


Pod naszym patronatem 


Samochody przed Realem 


Ponad 20 samochodów różnych ma- 
rek będzie można obejrzeć w naJbliż- 
szy piątek I sobotę na parkIngu hl- 
permarketu Real w Kobylnlcy. 
Samochody w sklepie w Kobylnicy 
wystawiane są cyklicznie od po- 
czatku funkcjonowania Reala. 
Najblifsza prezentacja będzie jed- 
nak trochę inna. - Pogodajeszcze 
dopisuje, dlatego tym razem sa- 
mochody lIStawione będą na wy- 
dzielonej części parkingu przed 
sklepem, a nie jak dotąd na pasa- 
żu - mówi Mlroalaw Patyk z salo- 
nu Renault. koordynator wystawy. 
- Przewidujemy, ie każdy z pre- 
zentujących się dealerów wystawi 
dwa-trzy samochody. Przy każ- 
dym stoisku będzie moi na dowie- 
dzieć się jeka jest oferta wystawcy 
marki i jak trafić do salonu, 


Podobne pokazy odbywają się 
wiosną i jesienią, bo tradycyjne 
są to okresy większego zaintere- 
sowania samochodami. 
Jak przyznają dealerzy, pokazy- 
wanie samochodów poza salona- 
mi. w miejscach. gdzie wiele 
osób robi np. zakupy, jest dobrą 
reklamą. 
Po podobnych pokazach w salo- 
nach zjawia się wielu klientów. 
Sprzedawcy proponują równief 
wiele ciekawych promocji (dodat- 
kowe rabaty i ponadstandartowe 
wyposażenie). 
Udział w Auto-Salonie przy Realu 
zapowiedzieli przedstawiciele Se- 
ata, Nissana. Renaulta, Peuge- 
ota, Mitsubishi. Forda i Suzuki. 
Patronat nad prezentacją objęła 
redakcja "Głosu Pomorza". 


(PJz) 


15. 


Jutro 


.. Starogard 
Gdamlrt 


Pogorsunie pogody. 
Na nieb
 sporo chmur 
i niewiele przę;cUnień. 
w wielu mi	
			

/17843-0014.djvu

			str. 14 Telewizja i radio 


llID 


8.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wiadomości 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Telezakupy 
8.45 Kundle I raazta (8): 
Siostrzenica pana Reksa 
- serial animowany 
9.10 Budzik - program dła dzieci 
9.35 Kurnik (5): U doktora - serial 
animowany 
9.50 Słodkie zmartwienia (29) 
- serial dła młodzie;!:y 
lI'iIIiJ Dodek na froncie 
- komedia, pol. 1936, 
re;!:. Michał Waazyński, 
wyk. Adolf Dymsza. 
Józef Orwld 
11.40 Telezakupy 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn 
informacyjny 
12.20 Horyzonty - magazyn rolniczy 
12.45 Klan (823) - telenowela (powt.) 
13.15 Chmury nla sil kulami (1) 
- film dokumentalny 
13.45 Telezekupy 
14.00 Czarny serial: Śmierć 
pod gruzami - felieton 
14.25 MóJ ślad w TelewizJI: 
Jerzy Owsiak - cykl dok. 
14.35 Negocjator - program 
edukacYlny 
15.00 Wiadomości 


1mB 


7.06 Studio urody . magazyn 
7.15 Z/otopolacy (21): Porachunki 
. telenowela 
7.40 DwóJka Dzieciom: 
Bajki Bolka I Lolka, Rekalo 
- seriale animowane 
8.00 Cena tycła (19/40): 
Noc po clęiklm dniu - serial 
obyczajowy 
8.50 Pytanie na śniadenie 
- magazyn 
10.20 Smak Europy: Co, z niczego 
10.30 Podrót przez Amerykę 
PołudnlowlI (8-oat.): 
WybrzeH pingwinów - serial 
dokumentalny 
11.26 Jeatem ałl!d...: Opowłełć 
o Julu Walończyku 
- 111m dokumentalny 
11.50 Radio Romana (24132): 
lIa koaztuJe święty apokóJ? 
- tełenowela 
12.30 Arka Noego - magazyn 
przyrodniczy 
13.00 Panorama 
13.15 Miami Sanda (21/110) - serial 
obyczajowy 
14.00 Co nam w duazy gra: 
Adlo pomidory - program 
rozrywkowy 
15.00 To twoJa droga - reporta;!: 


POLSAT 


8.00 PIosInka ne tycZlnla 
7.00 Bar - reality show 
7.30 Pokemon (179) - serial 
animowany (powt.) 
7.55 Psotny Bili (28) - serial 
animowany (powt.) 
8.20 RoswIlI: W kręgu taJemnic 
(10) - senal SF (powt.) 
9.10 Bar - reality show 
9.45 Streinlk T akaaau (18) - seriel 
sensacyjny (powt.) 
10.40 Życiowa azanaa - teleturniej 
11.30 Adam I Ewa (88) - seriel 
obyczajowy (powt.) 
12.00 Serca ne rozdrotu (125) 
- telenowela 
12.45 Z głowlI w chmurich (139) 
- serial obyczajowy 
13.40 HItmania - program muzyczny 
t4.35 Pokamon (180) - serial 
animowany 
15.00 Miodowe lata (86) - senel 
komediowy (powt.) 
15.45 InformacJe 
18.05 Adam I Ewa (89) - serial 
obyczajowy 


TVP 3 REGIONALNA 


8.30 Nlafortunne czarownica 
(2126) - senal dla dziecI 
8.55 Klockowa kraina (6/13): 
GórIII dołem - serial anlm. 
7.20 Rekslo (12): Rekalo pallkan 
- senal animowany 
7.30 KurIer - Program Informacyjny 
7.40 Prognoza POV"Ody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
8.00 Tygodnik goapodarczy 
(powt.) 
8.15 Kwiety I ogrody - program 
poradnikowy (powt.) 
8.30 KurIer - program Informacyjny 
8.40 Prognoza pogody 
8.45 Goić dnia 
9.00 Klaayczne aamochody (213): 
Czerwone I zmysłowI - serial 
dokumentalny 
09.30 Kurier, Prognoza pogody 
09.40 Sloneczny patrol (10/22) 
- serial przygodowy 
10.30 Kurier - program informacyjny 
10.40 Prognoza pogody 
10.45 Telekurler - magazyn 
11.15 Goić dnia 
11.30 Kurier - program informacyjny 
11.40 Prognoza pogody 
11.45 50 lat TVP - z archiwum 
rozrywki 
12.15 To Jeat tamat - cykl reporta;!:y 
12.30 KurIer - program informacyjny 
12.35 Jabłko Newtona (21, 22126) 
- serial dokumentalny 
13.30 Kurier, Prognoza pogody 
13.45 Agrobiznes - magazyn rolniczy 
14.00 StacJa PRL: EmlgrecJa 
- progrem dokumentalny 
14.30 Kurier - program informacyjny 
14.40 Prognoza pogody 
14.45 Eurotel - magazyn 
15.00 Cyrkowcy (21/52) - serial 
przygodowy 
15.30 Kurier - program informacyjny 
15.40 Prognoza pogody 
15.45 Panorama, 
Prognoza pogody, 

adomo'claportowl 


, 


15.10 Wyprzedzić chorobę: 
W obJęciach Jelit - magazyn 
medyczny 
15.30 Kobiety Białego Domu: 
Barbara Buah - cykl dok 
15.40 Babiniec - megazyn 
16.10 Rower B/ateJa - magazyn 
dła młodzie;!:y 
16.30 Moda na aukces (1734) 
- telenowela 
17.00 Teleexpraaa 
17.20 Sportowy Expraaa 
17.30 Gość Jedynki 
17.40 Plebania (210) - serial 
obyczajowy 
18.10 Na tYwo - program 
publicystyczny 
18.40 Mot08xpraaa TV - magazyn 
19.00 Włeczorynka: Przygody 
szewczyka Grzeala 
19.30 WIedomości 
20.00 Sport; Prognoza pogody 
20.20 Bez pardonu - serial 
kryminalny 
21.10 Sprawa dla reportera 
- program publicystyczny 
22.05 Tygodnik polityczny Jedynki 
23.00 Monitor Wiadomości 
23.20 Profit - wiadomości 
ekonomiczne 
23.25 Pegaz - magazyn kulturalny 
23.55 Klan (821, 822, 623) 
-ItelenOwela (powt.) 
1.10 Zakończenie pri'gramu 


15.25 Nera, kalętnlczka OceanII 
(18/26): Tajemnica króla 
Nemona - aerial animowany 
18.00 Panorama 
16.20 Prognoza pogody 
18.25 Wakacje z duchami (517): 
TaJemnica czarnego futerału 
- serial dla młodzle;!:y 
17.00 Studio aport: 
I runde Pucharu UEFA 
Polonia Warszawa - FC Porto 
19.00 Studio aport: 
I runda Pucharu UEFA 
Wleła Kreków - NK PrlmorJe 
21.00 Studio aport: 
I runda Pucharu UEFA 
FC Utrecht - Legia Warszawa 
(w przerwie meczu: Panorama) 
23.05 Panorema 
23.20 Sport telegrem 
23.25 Prognoza pogody 
fłD] Zakręty losu: 
Ch/opiec z kamienia 
- film obyczajowy, USA 2000. 
re;!:. Chrls Cain, 
wyk. Robert Duvall, 
Fredrlc Forrest 
1.05 Świat obok naa: 
Bez ostrzetenla (4) 
. serial dokumentalny 
1.110 Zakończenie programu 


18.35 Kachorra to Ja (8) 
- telenowela 
17.20 Stratnik Teksaau (17) - serial 
sensacyjny 
18.15 Bar - nominacJe - reallty show 
18.45 InformacJe, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.15 RoayJaka ruletka - teleturniej 
20.05 Bar - nominacje - realIty show 
20.45 Samo tycia (104) - serial 
obyczajowy 
21.15 Z Archiwum "X" (26) - serial 
sensacyjny 
21.30 Loaowanle LOTTO 
22.15 Ally McBeal (94) - serial 
komediowy 
23.10 Informacje, Sporl 
23.25 Prognoze pogody 
23.30 Graffiti - pr. publicystyczny 
23.45 Bar - reality show 
I!m Wapanlały Loula 
- komedia obycz., USA 1991, 
re;!:. Rod Oaniel, 
wyk. Joe Pesci, Madolyn Smrth 
2.25 Muzyka na bla . 
5.00 Zakończenia programu 


16.00 Temat wiejaki - magazyn 
(powt.) 
18.15 Goić TróJkl- wywiad 
18.30 KurIer - program informacyjny 
18.40 Prognoza pogody 
18.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
17.00 Partnerzy - magazyn 
17.30 KurIer - program informacyjny 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Magazyn elblIlaki 
18.00 Panorama, 
Prognoza pogody, 
Wiadomości aportowe, 
Punkt - temat dnia 
18.30 Kurier, Prognoza pogody 
18.35 Regiony kultury - magazyn 
kulturalny 
18.45 Koić niezgody - progrem 
publicystyczny 
19.10 Co mnie gryzIe? - program 
społeczny 
19.30 Kurier aportowy - program 
informacyjny 
19.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
20.00 Telekurlar - magazyn 
20.30 KurIer - program informacyjny 
20.45 Prognoza pogody 
20.50 Echa dnia - program 
publicystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier goapodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, 
Prognoza pogody 
22.00 Motoraport - magazyn 
22.15 Patrol Trójki - magazyn 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Prognoza pogody 
fD1I!] Hit TróJki: Blue Velvet 
- film kryminalny, USA 1966, 
re;!:. David Lynch, 
wyk. Isabella Rossellini, 
Kyle MacLachlan 
1.00 Zakończenie programu 


, 


ł 


TVP 1, GODZ. 10.15 
DODEK NA FRONCIE 
Dodek Wędzonka, w cywilu piłkarz, 
podczas pierwszej wojny światowej służy 
warmii austriackiej. W opuszczonej chacie 
w strefie przyfrontowej zziębnięty żolnierz, 
przykrywszy się płaszczem rosyjskiego ofi- 
cera, chce przez moment odpocząć. 


-,
 
., 


f , \ł l .
 
J 
 
}1 a.- _::.--J 
 
.. \ 
! od. \ 
 " 
.....1\ ... 

... - 
.- 


&. 


(' 


. . 
., 
" 
_;:: , 
'11r1J' , 


." 


IOI.I'AT 
W tym czasie wojska rosyjskie przechodzą 
do natarcia i odzyskują utracone pozycje. 
W ten sposób Dodek zostaje .odbity. 
przez Rosjen I uznany za ich oficera, są- 
dząc po naszywkach na płaszczu - leka- 
rza. Zakwaterowany w polskim dworze, le- 
czy chorych tolnierzy. Zaleca Się do poko- 
jÓwki Zuzi, zdobywa tet względy pani puł- 
kownikoweJ, która dzielnie pomaga dokto- 
rowi. Ale do czasu... 


TVN 7, GODZ. 20.00 
NATURALNA SELEKCJA 
Ben Braden jest Szczęściarzem, ma 
piękną tonę, cudowne dziecko, wymarzo- 
ny dom I wspaniałą pracę. Pewnego dnia 
staje w obliczu niewytłumaczalnej zagadki. 
Do drzwi stuka nieznajomy, który wygląda 
jak jego idealna kopia. Problem w tym, te 
przybysz chce Benowi odebrać wsl}'stko, 
co do niego nalety. 


."ll.t['I I )""
 I JlCI I I 


KOLORY PRZEMOCY 
Przez większość ich dwudziestoletnie- 
go związku mąt znęcał się nad nią fizycz- 
nie. Frannie Benedettp postanawia w koń- 
cu od niego uciec wraz z 10-letnlm synem. 
Nie będzie to łatwe, gdy t Bobby Benedet- 
to Jest detektywem w nowojorskiej policji. 
Frennle musi stworzyć sobie i synowi zu- 
pełnie nową totsamość Czy uda jej się 
rozpocząć nowe życie? 


TVP 3 REGIONALNA. GODZ. 23.00 
BLUE VEL VET 
Jeffrey, uczeń college'u wraca do ro- 
dzinnego miasteczka do chorego ojca. 
Podczas powrotu ze szpitala znajduje 
w opuszczonej okolicy odcięte ludzkie 
ucho. Postanawia zanieść je na policję. 
Chłopak jest zaintrygowany niecodzienną 
sprawą. Od córki detektywa dowiaduje się, 
te w wypadek zamieszana jest piosenkar- 
ka z nocnego klubu, Dorothy Vallens. 


TVN 7, GODZ. 23.35 
ŚMIECI 
Rachel, młoda i amMna dyrektor1
		

/17843-0015.djvu

			I 
ł 


oj 
, 
I 
I 
I 


:, 


, 
J 
'I 
, 


\ 


i 
i 


I 
. 


I  


głos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r. 


Biuro Ogłoszeń w Koszalinie 
ul. Mickiewicza 24 
czynne pn.-pl. w godz. 8 - 1 7 
tel./fax (094) 347 35 15/12, tel.347 35 13 
Biuro Ogłoszeń w Słupsku 
ul. Sienkiewicza 20 
czynne pn.-pt. w godz. 8 - 16 
tel./fax (059) 842 66 08 


SPRZEDAZ 


SAMOCHODY 


A Volkswageny, Seaty, Skody oraz inne 
marki najtamej na rynku. Nowe i uzywane. 
Zadzwoń: 0801666-777; 
www.agenCjacenowa.pl 
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daż komisowa bez dodatkowych opłat. 
Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza- 
hn, Gnieźmeńska 18, tel. 346-06-59, 
tel.jfax 346-20.60. 
AUTO - Handel Komis Mokrzeccy, 
Koszalin, Szczecińska 45, tel. 343-47-93. 
Bogata oferta. Kupno, zamiana samocho- 
dów. Raty bez zaświadczeń. InformaCJa, 
341-44-08, również z giełdy I ogłoszeń. 
www.autohlt.pljmokrzeccy. 
AUTO Złomowanie - AUTO BAZAR 
Bierkowo - skup - sprzedaż - samocho- 
dów - calych - na CZęŚCI - usługi - bla- 
charskie - lakiermcze. 059/811-91-50. 
CIĄGNIK C355 po remoncie. 31-89-700. 
DUCATO maxi (1991) - 8000 + VAT. 
0-604-261-753. 
D1wIG kamaz 18 ton, 20 m, (1985). 
Betonomleszarka tatra (19B5). 
0.605-855-991. 
ESCORT 1.8D (1991). Scorplo 2.5TD 
(1995).0-502-131-752. 
FIAT 126p - 950 zł. 0.608-529-513. 
FIAT 126p (1985). 0-604-346-890. 
FIAT 126p, na CZęŚCI - tanio. 
0-59/844-22-36, 0.604-54-87-27. 
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY 
USZKODZONE. SŁUPSK, 84-40-431, 
()'604-913.453, 
IVECO 308 (1993) - 14 500. 
0.604-261-753. 
KAMAZ (1989) pilnie. 
0-694.292-553. 
MERCEDES 124 200D (1989). 
0-59/81-49-310. 
MERCEDES 190 diesel - 1984/85 - 
6 200; mercedes 123 diesel - 1982 - 
5 400; robur 1989 - 1 000. 
0-601-190-838. 


OKAZJA! Mercedes 124, 
0.691-380.291. 


PASSATTDI kombi (1995). 
0.601-55-82-52. 
RENAULT 19 chamade (1992) 
lub zamlemę na dostawczy. 
094/346-97-53. 


SIERRA coupe benzyna + gaz 
0-503-873-310. 
SUPEROKAZJAI Volvo V40 1.9TDI (1997). 
0-603-075-745. 
TANIO - fiat 126p, na części. 
0-59/844-22-36. 
WARTBURG kombi - 1 200. 
0-59/81-13-467. 


AUTO-MOTO 


I TANIX - Kobylnica. 
CZęŚCI uzywane - 059/84-29-732; 
części nowe Hurt - Detal - 
059/84-15-495. Skupujemy 
auta pmo.ypadkowe. 
AKUMULATORY - serWIs. Słupsk, 
Ostroroga 3, 844-02-95. 
AMORTYZATORY, zaWleszema, hamulce. 
Słupsk, Zygmunta Augusta 41. 
843-02-33. 
AUTO - DOMASZ tłumiki, 
amortyzatory, hamulce, zawieszenia, 
CZęŚCI eksploatacyjne, Bolesławlce, 
841-53-53. 
AUTO - GLAS - ORYGINALNE SZYBY. 
SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
059/8425-029. 
KWIATKOWSKI Bosch-Service. 
Elektronika - części. Słupsk, 
Cecorska 11, 0-59/841-54-35. 
SILNIK mercedes 123, diesel, 
0-691-707-154. 
SPRZEDAŻBLACH,CZĘŚCIUżnNANYCH 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH, 
0-604-938-881. 


DOMY 
- 


BAR - restauracja, parking, ogród - 
trasa turystyczna na Kluki 
(okazja - wYjazd). MERKURY, 
Słupsk. 840-32-32. 
DOM Kobylnica WEX, 8411-029. 
DOMY parterowe, szeregowe, 
do y,ykończema. Atrakcyjna 
lokalizacja - Dębmca Kaszubska 
0-59/81-31-363, 
0-502-314-490. 
GARDNA kolo Jeziora - 
wolno stOjący - 80 000, 
szeregoy,y - 130 000. 
Słupsk - szeregmo.y - 205 000. 
MERKURY, Słupsk, 840-32-32. 
JEDNORODZINNY, 059/8427-017 spgn. 
NIESTKOWO k/Ustkl dom + 
działka 5000. m. kw, ciekawa 
lokahzacja, 140 000. LOCUM, 
81-48-904. .glos.po
orza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PÓŁ domku, Człuchów (76), 
0-600-072-924 
SŁUPSK, odnowiony segment 130m. 
 
kw + działka 400m. kw, 145.000 zł. 
LOCUM,81-48-904. 


MIESZKANIA 


I 8-402-402 AJ-POŁAWSCY KAWALERKI: 
SŁOWACKIEGO, RYBACKA, AUGUSTA; 
DWUPOKOJOWE: SZYMANOWSKIEGO, 
GARNCARSKA, ROMERA, WILEŃSKA. 
- - - --. ----- 
I 8-402-402 AJ-POŁAWSCY 
TRZYPOKOJOWE: KOSZALIŃSKA. 
ROWECKIEGO, WYSZYŃSKIEGO, 
MONIUSZKI; ClTEROPOKOJOWE: 
SŁOWACKIEGO, KOSZALIŃSKA, ROMERA; 
DWUPOZIOMOWE: NOWOWIEJSKA, 
MONIUSZKI. 

- 
842-80-75 - MIESZKANIA - WGN. 
CZTEROPOKOJOWE (73) lip - 79 000. 
Słupsk, 845-23-66. 
CZTEROPOKOJOWE (75) - Kotarbińskiego 
Słupsk, 0-603-352-923. . 
- - - 
CZTEROPOKOJOWE Strzelino, WEX. 
8411-029. 
CZTEROPOKOJOWE. 
0-59/84-288-62. 
DWUPOKOJOWE - Piłsudskiego, 
. Westerplatte, MO!:hnackiego, 
WEX, 8411-029. 
DWUPOKOJOWE (56) centrum 
Słupska, pilnie. 0-603-607-962. 
DWUPOKOJOWE (56). Słupsk, 
0-692-11-53-78. . 
JEDNOPOKOJOWE (26,5). 
0-59/84-35-461. 
JEDNOPOKOJOWE (z balkonem) - 
Grodzka, Banacha. 84-11-662 
Krynicki-NieruchomoścI. 
KAWALERKA (26). Słupsk, 
0-601-540-798. 
KAWALERKA (28) - Koszalin. 
o.605-D47-147. 
KAWALERKI do y,ykończenia - 
25 000. Słupsk, 0-502-96-92-66. 
KAWALERKI do y,ykonczema - 30 000. 
Słupsk, 0-502-96-92-66. 
KOMFORTOWA KAWALERKA - 42 000. 
SŁUPSK, 0-603-687-058. 
MIESZKANIE, 059/8427-017 spgn. 
NOWO budowane sprzedam. Słupsk, 
0-502-9&e2-66. 
OKAZJAI Czteropokojowe (115) 
plac Bromewsklego, 80 000. 
DELTA, Słupsk, 84-234-00. 


DZIAŁKI 
- 
BUDOWLANE (duże), 1 ha lasu - 
Dębnica KaszubSka. 
0-605-662-309. 
DZIAŁKA, 10 tys. m kw. pod inwestycje, 
Rumia, sprzedam tanio, 
059/814-61-46 po 16. 
DZIAŁKA, atrakcYjny projekt domku. 
Koszalin. 0-502-89-78-44. 
ŁĄKĘ 0,70 ha IV kl. Świeszyno, 
0-503-931-844. 


ELEKTRONIKA 


KSEROKOPIARKI, faksy, papier. 
Tanio. 094/34 -35-373. 


RÓŻNE 
- 


! MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
SANTEX l, SŁUPSK, LESZCZYŃSKIEGO 8, 
059/843-25-10. 
I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE, 
HURTOWNIA SANTEX I. 
POZNAŃSKA 42,059/84-13-260, 
USTKA, GRUNWALDZKA 10, 
059/81-46-933. 


I Klimatyzacje pomieszczeń. 
Inwestmat-Eko,O-59/84-12-328. 


Ogłoszenia drobne str. 15 


ZIEMNIAKI Bryza I pszenica, Koszalin, 
0-607-711-357 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0606-997 -422 
0602-506-359 
WYSOKIE CENY 


IIIII POWYPADKOWE najkorzystnlej_ 
0-606-814-679. 
1111 0-603-788-888 P
y,yE.adkowe kupię. 
" ROZB ITE spalone. 0-6 04-228-214. 


I Haki holownicze. Słupsk, 
059/841-44-14,841-44-13. 


I Mercedes - części dostawcze, cięża ro- 
we. NAPRAWA. Mścice 10 A kjKoszalina, 
094/316-50-67, 0-604-756-696, 
0-602-518-651, 0-602-517-573. 
AUTO - Części USA - zamówienia, 
094
341-5
2 5, 0-6 02
.s 7-917. _ 
AUTO - Komis, Mądrzechowo - Bytow, 
822-30-34, 0-602-232-896. 
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż, 
naprawa, przyciemnianie. Koszalin, 
34-65-710, K%brzeg, 35-28-281, 
Słupsk, 84-25-180, Szczecinek, 
37-46-242, Po/czyn Zdrój, 36-63-749. 
CZĘŚCI do aut włoskich, fra
cuskich, 
ie-=- 
mieckich, ja
ń ski ch, 094/34 0-59 -23. 
HAKI holownicze. 0-59/842-56-54, 
842-96-30. 


MONT
 Instalacji gazu - homologowanej 
- raty. Jamno 63, 094/346-91-15. 
SERWIS Samochodoy,y BOSCH, klimatyza- 
cja, montaż instalacji samochodoy,ych na 
g
z. Ustka, 0-59/814-78-04. 
TACHOGRAFY - naprawa, sprzedaz, 
najniższe ceny. Koszalin, Szczecińska 38, 
094/346-51-98, 0-602-461-398. 
TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaz. 
Zbigniew Czekaj. Koszalin, 
Szczecińska 70, 094/ 346-76-64. 
WSPOMAGANIE kierownicy, pomp, 
przekładnie. Koszalin, Kupiecka, 
0-606-998-591. 
WYPOŻYCZALNIA sa moc hodow, 
094/346- 56-38, 0-.? 04-213-887. 


KUPNO 


SAMOCHODY 


III POWYPADKOWE najkorzystniej. 
0-604-235-892. 
" 0-602-722.790 Poy,ypadkowe - 
Koszalin. 


ReaaaJt Credłt Polska 
-e- 


J 


. 


. 
, 


..... 


lir-  


" 


'- 


059/843-92-31,0-607-288-199. 
gazowe, c. o., hydrauliczne. 
ADIDAS tanio, 0-604-677-529. 
DREWNO kominkowe, tanio. 
0-59/84-62-651. 
DRZEWKA, krze\'/)' owocowe - 
pe/en asortyment, ozdobne - 
iglaste, liściaste. Szkółka Fryszkowski, 
Kościelec 94, 88-170 Pakość, 
52/3511-481. 
FUTRO - norki całe, 3/4, rozmiar 52 
(brąz), nowe - 17 000. 
0-604-208-414. 
GARAŻE ocynkowane, 
y,yprzedaż siatki ogrodzeniowej. 
094/3
-66-949. 0-606-336-800. 
GRZEJNIKI KONWEKTOR OWE KOLORO- 
WE - 100 ZŁ. 094/346-34.40. 


KASY fiskalne, 059/ 84-14-282, 
0-601-558-252. 
KOTŁY opalane drewnem. 
0-59/84-12-608. 
KOtUCHY, futra, skóry. Słupsk, 
"Manhatan" , Ip (przy schodach). 
KRZEWY ozdobne - produkCJa własna. 
Czaplinek, 37-556-61, 0.602-643-596. 
KUtNIA - ogrodzenia, balkony, solidnie, 
tanio. 059/841-54-18, 0-602-617-911. 
LIGUSTRY ŻYWOPŁOTOWE ZWYKŁE, ZIMO- 
ZIELONE, SELEKCJONOWANE. KOSZALIN, 
340-22-72. 
- - - 
MEBLE sosnowe. Koszalin, Morska 53 A. 
NARYBEK karpia. 318-78-19. 
. OKAZYJNIEI Dwa nowe fotele. 
0-59/843-98-7iJ. 
OKNA plastikowe, uzywane. 
0-605-833-835. 
PARKIET bukmo.y, płytki klinkierowe - 
tamo. 0-59/842-45-21. 
PIANINO - pilnie, 34-11-784. 
PRALKA Bosch WFO - 2060 za 2 090 zł 
oraz inne najtańsze oferty AGD prosto 
z hurtowni: 0-801666-777; 
www.agencjacenowa.pl 
PUNKT "Ery" na Manhatanle, 
czynne 11-19. Zapraszamyl 
SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 
drut, słupki, transport. 059/842-87-55, 
Raszyńska 6 D. 
SIATKI, słupki - produkcja, transport 
gratis. Sławno, Gierymskiego 5, 
0-59/810-29-07. _ _ _ _ 
SPYCHACZ gąsienicoy,y "Umwersal", 
059/810-86-83,0.604-581-724. 
SZAMBA dla rolmctwa. Atest. Dowóz. 
0-602-75-38-03. A-255 
--- 
TELEWIZOR Philips 29PT5606 za 2574 zł 
oraz inne najtańsze oferty RTV bezpośred- 
nio z hurtowm. 0-801666-777; 
www.age nCj acen o.Wa.pl 


f
muł8 RENAULT 


Miła niespodzianka w Salonach Renault. 
Renault Clio za 30% ceny. Resztę: 
zaczniesz spłacać dopiero po trzech 
miesiącach. Dzię:ki temu stać Cię: teraz na 
wię:cej. Nie ponosisz przy tym kosztów 
z tytułu odroczonej spłaty. Renault Clio 
w nowej ofercie. już od 33 400 zl. Mamy 
także niezwykle atrakcyjne ceny dla wer- 
sji z silnikiem diesel. Szczegóły u Auto- 
ryzowanych Partnerów Renault. Korzystaj 
już teraz. 

R! 


--  


Opaliński Sp. z 0.0. 
76-251 Bolesławice, ul. Słupska 5- 
tel/fax (059) 841 53 47, 841 53 32  


.  . 
 
DIUM DOSKONALENIA 

 ZDOlNOŚCI POZNAWCZYCH 
"'-:. .. PRZEDSTAWlCIELS1WO 
SilI 111'1-\ WUIITCE 


KURS 
PRZEDEGZAMINACYJNY 
dla uczniów klas 
trzecich gimnazjum 
Ustka i okolice 
Twoje dziecko moie 
osiqgnqć więcej niż sqdzisz! 


INFORMACJE: TEL 502 165 318 


10-606-20-60-77 -=...po y,ypa dkov,e_ 
POWYPADKOWE, rozbite, spalone. 
0-604-412-810. 


DOMY 
- 


KUPIĘ dom, Słupsk, okolice. 
0-506-618-984. 


MIESZKANIA 


KAWALERKĘ w Dębnicy Kaszubskiej 
kupię. y,ynajmę. 0-691-56-84-74. 
KUPIĘ mieszkanie trzyp okojow e- r.
 
piętro, chętnie na Wiatracznej 
lub inne - Słupsk, 0-601-92-65-92. 
MIESZ KANIE SłuJJSk, Sławn o. okOl ice- 
do 20 000. 810-21-88. 
TRZYPOKOJOWE do 65 000 kupię - 
Słupsk (Zatorze, Niepodległości, Piastow). 
0-59/843-69-57,0-505-537-166. 


DZIAŁKI 
- 


ZIEMIĘ rolną kupię - Jarosławiec, okolice. 
0-59/84-37- 308. 


RÓŻNE 
- 


I Wagę elektromczną, uzywaną, 
0-601-779-055. 
GORZELNIA Wrząca - skup zbóż. 
0-59/846-29-25, 0.606-14-25-27. 
- --- - - 
KUPIĘ pakowarkę próżniową, 
tel. 0-692-003-229. 
SEGMtNT, wersalk ę
 0-5 03-05 4-775 -:- 
SKUP zboż paszoy,ych, żywca, 
0-505-399-011, 059/ 82.12-819, 
0-502-306-102. 


ZAMIANA 


MIESZKANIA 


BORNE Su linowo. Dwa mieszkanra (35), 
(45) na Koszalin. 0-609-708-239. 
- -- - - 
KOSZALIN - własnościowe (32) na Ustkę, 
094/340-72-80. 


RÓŻNE 
- 
WŁASNOŚCIOWE (38) na spółdzielcze lub t
unkow e (d o 5Q). 0-59/8
3-77-
 
ZIEMIĘ na samoch p d. 0-59/84-62-651. 


NIERUCHOMOŚCI  
SŚPPON 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskle 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


DELTA, 84-234-00. 
www.d elta.slupsK.pl 
KRYN ICKI-NIERUCHOMOŚCI. - 
Słupsk,84-11-662. 
- -- 
MERKURY, 840-32-32. 


OMEGA,059/84-14-420 
www.nieruchom os
 i.slupsk.pl 
WEX, 8411-029. www.wex.com.pl 


AGENCJE 


I 059/848.ss.:75 Consillo - nieruchomo- 
ści, kupno, sprz edaż, wynajem. 
I 840-20-62, 842-10-94 DOMUS - Nieru- 
chomośc i. K upno, sprzedaż, wynaje
 
059/84-12-583 Nieruchomości - 
Kaczyńsk
 _ 
GIEŁDA Nieruchomości. 059/842-70-17 
www.domyslupsk.p1 
IBIS 842-54-05. 
-- - 
LOCUM 81-48-904 www.locum.ustka.pl 


SPRZEDAM 


GARAŻ (Grunwaldzka). 

5 9/8 42-86-40, 0-602-623-477. 
GARAŻ (Piastów). Słupsk, 
0-604-415-716. 
GARAŻ (Wrocławska). 0.601-064-264. 
LOKAL (140) mieszkalno - użytkoy,y, cen- 
trum Sł uEska. 0.601-630-489. . 
SPRZEDAM lub wydzierżawię boks - 
.Wokulskl.. 0-501-66-37-79.
		

/17843-0016.djvu

			str.16 Ogłoszenia drobne 


WYNAJEM 


I 8-402-402 AJ-POŁAWSCY MIESZKANIA, 
lOKALE UŻYTKOWE. 
I Do wynajęcia lokale handlowe i biurowe 
w .Centrum za Rzeką.. 0-59/840-36-55. 
059/848-55-75 Consilio - nieruchomo- 
ści. Poszukujemy nowych ofert. 
BIURA - centrum': tanio! 
Q..59/813-13-32. 
cmROPOKOJOWE - studentom. 
0-59/84-288-62. 
DO wynajęcia dwupokojowe 
(płatne za pół roku). 0-59/845-35-80. 
DOMUS - Nieruchomości. 840-20-62, 
842-10-94. Mieszkania do wynajęcia. 
DWUPOKOJOWE - Ustka (45) sprzedam, 
wydzierzawię (długoletnio). 
0-34/36
l-00. 
DWUPOKOJOWE (nowe) do wynajęcia - 
Ustka. 0-600-559-813. 
DWUPOKOJOWE do wynajęcia. 
0-609-773-965. 
GARAŻ (Królowej Jadwigi) do wynajęcia. 
Q..59/84-40-248. 
HAlA 430 m do wynajęcia. Koszalin, 
0-602-74-15-74. 
LOKAL - centrum do wydzlerzawienla. 
Słupsk,0-502-131-750. 
LOKAL (
O) - centrum Słupska, tanio. 
0-601-630-489. 
LOKAL (70) usługowo - handlowy 
(Andersa). Słupsk, 0-603-125-280. 
NOCLEGI zaocznym. 094/34-57-298. 
PAWILON handlowo - biurowy (33). 
0-59/84-256-83. 
POKOJE w domku - studentom. 
Q..59/84-20-781. 
POKÓJ trzyosobowy (oddzielne wejscle). 
0-59/84-37-667. 
POKÓJ. 0-59/84-01-768. 
POKÓJ. Q..59/842-75-94. 
POMIESZCZENIA biurowe do wynajęcia - 
parter, centrum Słupska. 059/8438-251 
w. 595, Q..501-233-764. 
POMIESZCZENIE (500) w Słupsku na 
sklep lub hurtownię 0-600-37-42-46. 
POSZUKUJĘ garazu (okolice Kraslnskiego 
Wysplansklego). 0-59/84-12-053, 
0-502-48-22-33. 
SM .lokator. Słupsk, Banacha 10a wy- 
najmie pomieszczenie (70) magazynowo 
- handlowe. 0-59/844-10-74, 
Q..503-388-131. 
STUDENTOM duzy pokój z wygodami, 
blisko uczelni. 0-604-628-039. 
WYDZIERŻAWIĘ kompletny zakład 
o profilu produkcji stolarki budowlanej. 
0-59/84-12-017. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


TYNKI szlachetne - elewacyjne. 
Producent; Spardom, 059/811-38-88, 
0-602-578-019. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


059/848-55-75,059/842-36-82 
Consllio - windykaCJe, skuteczny 
odzysk długów. 
INFO-BUSINESS, detektYWistyczne, 
wiarygodnoŚĆ, windykacje, giełda długów 

.d ług.pl. 0-94 3 4-11 -7 96. _ 


BIURA PODATKOWE 


0-59/844-16-86,0-606-67-55-72 


TELENAPRAWY 


l! Naprawa telewizorów Robert Deszcz. 
Sł
psk , 845-63-11: _ 
I Naprawa RTV, Słupsk, 845-55- 6
. _ 
I NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów. 
Słupsk, 84-30-465. 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów, 
drukarek. Słupsk, 84-30-465. 
- --- 


NAPRAWA SPRZĘTU 


1111 Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843-54-88, 84-56-156. 
- ---- 
'" PRALKONAPRAWY; 
05 9/84
22-46. 
LODÓWKOZAMRAZARKI, mikrofalowki. 
Słupsk, 843- 54-88, 84-56-156. 
PIECYKI, kuchenki, 0-691-530-547, 

5 9/840-34-9 Q. _ _ _ _ _ 
PRALKONAPRAWY, chłodziarkozamrazar- 
ki. Serwis gwarancyjny Polar, 
Whirlpool. 059/842-28-31. 
059/840-38-30, 
0-601-789-892. 


ŻALUZJE, ROLID, OKNA 


I ROLm na okna PCV. Gama - Color, 
Słupsk, Wolności 11. 059/842-35-34. 
84-24-84 Słupsk - żaluzje, rolety, marki- 
zy, okn a, bra
 y, moskitier y. 


. 


1\ 


URZ
DOWSKI 
OKNA I DRZWI 
DO JI X 
PROMOCY JNE 
CENY! 


Slupsk, ulo Mickiewicla 8a 
telo/fax 840.09.21 


842-84-49, Słupsk RDT. Rolety, żaluzje do 
okien PCV. 
BRAMY, GARAŻE, DRZWI, ROLm, OKNA, 
VERTlCALE, MEGA, 059/842-96-33. 
DRZWI antywłamaniowe Gerda, elektrycz- 
ne grzejniki, kurtyny powietrzne, nagrzew- 
nice firmy NOIrot. Sprzedaz - montaz AR- 
BA - lębork, 862.13-18, 8622-821. 
OKNA - drzwi PCV - producent. JRAX. 
Koszalin, Morska 53, tel. 346-67-05. 
Wysokie rabaty - niskie ceny. 
OKNA DRZWI ZEWNĘTRZNE. KRÓTKIE 
TERMINY, RABATY. KOSZALIN, 
094/34-10-406, MONIUSZKI 2 A. 
OKNA PCV - montaz, raty. Słupsk, 
84-20-753,84-24-019. 
OKNA PCV, glazura, terakota, panele; 
059/84-35-827, 0-692-362-345. 
OKNA PCV. NAITANIEJ. BIEL NA lATA. 
SZCZECINEK, 374-01-10, SŁONECZNA 12; 
KOSZALIN, 341-18-32. KASZUBSKA 
(PZMOT). _ _ __ 
SZKlARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341-08-65. 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA (
lS
 PARKIETY 
PODLOGIEGlOTYClNE 
- Z drewna gatunków 
europejskich i tropikalnych 
- do wyboru 5000 m 2 podłóg 
- kleje i lakiery, listwy 
- aranżacjo wnętrz, kompleksowo obsługo 
KOSZALIN ul. Sm.chlska 70 
t.I,/fax 94-346 76 54 
NOSKOWO (przy trasi. Slawllo.Słupskl 
,.I./fax 059 810'88'19, 605.836.455 
PARKIET, 094/37-516-46. 


CZYSZCZENIE 


I Pers dywany, tapicerka, verticale, 
059/843-44-53. 
CZYSZCZENIE najtaniej, 841-34-35. 
DYWANY. 0-59/84-38-911. 
POKÓJ do wynajęcia. 0-59/842-5
3. _ 


ALARMY, MONITORING 


AlARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI 
AL-DOM. 059/ 810-39-78. 
AUTAAlARMY. Słupsk, 059/84-11-604. 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUTO-PLUS, 
Słupsk, 841 -41-45. _ _ KS-120 


TRANSPORT 


A-Z. Przeprowadzki, winda. 
0-602-33-22-23. 
BUS 9-osobowy, !anio. 0-609-102-959. 
PIK - wynajem busów. 0-602-697-405, 
340-42-32. 
-- 
PRZEPROWADZKI meblowozem, winda. 
Słupsk. 
 0

4-69
._ _ 
PRZEPROWADZKI tanio. 0-503-761-367. 
-- 
PRZEPROWADZKI, transport. 
0-59/84-32-038, 0-601-61-40-93. 
- - 
PRZEPROWADZKI. 094/343-50-84. 
0-502-637-252. 


REMONTY 


A-Z. Remonty mieszkań - solidnie. 
0-606-212-220. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
0-59/84-32-038, 
0-601-61-40-93. 
----
 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
094/35-815-21. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanie. 
0-59/843-43-20, 0-601-64-10-92. 
Kaliszewski. 
CYKLINOWANIE. 059/84-13-586
 
ELEKTRYCZNE. 0-604.12-90-57. 
GLAZURA. 0-602-492-089. 
- - 
GŁADZIE,jlazur a. Q..59/
4-35-0 4
 
HYDRAULICZNE, 0-691-530-547, 
059/840-34-90._ 
JAN-BUD. Tynki gipsowe, maszynowe. 
0-607-227-850. 


.,. 


. 


OGÓLNOBUDOWlANE, dekarskie. 
0-604-087-061. 
OGÓLNOBUDOWlANE. 0-5 9/84-3 8-911. 
OGÓlNOBUDOWlANE. 810-33-11, - 
0-608-484-903. 
POKRYCIA dachowe. Słupsk, 
0-609-88-78-61. 
POLBRUK układam. 059/840-13-32, 
0-604-149-691. 
REMONTY A-Z. Słupsk, 84-03-135, 
0-504-565-254. 
REMONTY. 0-59/844-31-39. 
SERWIS kotłowni olejowo - gazowych. 
0-59/84-34-657. 
STANLEY-MllAN systemy zabudowy wnęk, 
szafy, garderoby, jesienna promoCJa 
do 40%. Salony firmowe, Słupsk, 
0-59/84-00-310, lębork 
0-59/862-33-42. KS-167 


RÓŻNE 


- 


KOMINKI norweskie, francuskie, 
polskie. .Termlka". KOlzalln, 
094/345-46-52; Krucza 21. 
KOMINKI. .Decor" - jesienne promoCJe. 
SłupSk, SzczeCInska 61.A. 
059/843-41-09. 
MEBLE kuchenne na wymiar. Rabat 10 % 
+ montaz gratis. .Kosto!", Słupsk, 
059/841-48-69. 
MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, 
akcesona, 059/842-28-38. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. 
PromoCJa - montaż gratis! ,Krystom'. 
Koszalin, Wąwozowa 15 a, 
094/3410-354. 
MONT
 ogrodow zimowych, fasad, 
nietypowych konstrukcji aluminiowych, 
0-691-038-167. 
NAGROBKI granitowe. Tamo. .Marmurek. 
0-59/84-28-555. 
POLBRUK - produkCJa, układame. 
0-506-598-261. 
STROJENIE pianin. 0-604-4ą6-906. 
SZYCIE kołder, czyszczenie pierza. 
Słupsk, Tuwima 20 a, 84-278-73. 
Do każdej kołdry .jaslek. gratiS. 


NAUKA 


Szkola Języków 
Obcych 


 
Wiadomo, 
kim jesteśmy 
Teraz do pełnej 
oferty językowej 
dodajemy kredyt: 
7 rat bez formalności 
i procentów 
Koszulin, ul. Zwycięstwu 106/108 
'el. 346 24 30, 346 03 27 
Słupsk, Stary Rynak 6 
lei. 840 11 50, 840 16 31 


PROGRESS 


10 fat 
aoŚWlallcunla 


ANGIELSKI 


o dzieci,młodzie:t i dorośli 
o kursy do FCE 
o 2-letni kurs do CAE 
9 RAT BEZ PROCENTÓW 
KURSY 2 LETNIE. 15% TANIEJ 


Słupsk, ul. Szczecińska 57 (ZDZ) 
tel. 0603 881118, (59) 845 22 55 
progress.lingo@interia.pl 


I AS - nauka angielskiego - matura, FCE, 
CAE; niemieckiego - Z D, Z MP; hiszpań- 
skiego, francuskiego. 059/840-26-45, 
843-59-80, 0-502-526-003. 
- - ---- 
AMERYKANIN uczy angielskiego. 
0-504-24-82-05. 
ANGIELSKI Indywidualnie. Słupsk, 
842-98-42. 
ANGIELSKI, niemiecki, francuski SMl w 
Galerii Emka. 094/347-73-13. _k-15
4 
LOGOS - kursy przygotowawcze do matu- 
ry, egzaminów na studia, testów kompe- 
tencji oraz kursy językowe. Słupsk, 
843-60-10. 
-- 
LOGOS biologia, fizyka, chemia na 
me
Y9

 Sł .tP sk , 8 43:?0: 1
. _ _ 
LOGOS niemiecki do matury. Słupsk, 
843-60-10. 
LOGOS testy kompetencji. Słupsk, 
843-60-10. 
MATEMATYKA. 0-60
89-376. 


wwwoglos-pomorzaopl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


MATEMATYKA. Słupsk, 84-44-114. 
NIEMIECKI. Słupsk, 0-607-649-804. 
OKU Anna Słupsk - średnie w 12 miesię- 
cy, 059/84-37-810, 0-606-277-916. 
POLICEALNE Studium Zawodowe - tech- 
nik informatyk. Słupsk, Wita Stwosza 13, 
841-45-75. 


PROFESJONALNE szkolenie przedłuża- 
nia, modelowania paznokci, pedicure 
leczniczego. Koszalin, 
tel./fax 094/345-20-96 


MEDYCZNE 


III Alergiczne testy, odczulanie, zylaki, 
.pajączki.. Zabiegi chirurgiczne lASE- 
REM. CHIRURGIA, NEUROLOGIA 
.BICOM - MED' Koszalin, 
Piłsudskiego 73, 340-49-40. 
III BrodawkI. kurzajki. włoknlaki, 
wrastające paznokcie, odciski - laserowo. 
094/3412-875,0-602-187-867. 
II LIKWIDACJA NAŁOGU NIKOTYNOWEGO 
- KOSZALIN, SŁUPSK, KOŁOBRZEG, 
USTKA, SŁAWNO, SZCZECINEK, 
091/489-19-26. 
I IRYDOLOGIA - określanl
 stanu zdrowia 
na podstawie badania teczówki. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia bólów kręgosłupa. .MEGA- 
VITA., Koszalin, WOjska Polskiego 24-26, 
094/341.14-63. 
I Odtruwanie nikotynowe. Słupsk, lębork. 
094/34-70-496. . 
0-503-47-93-87. Ginekolog. zabiegI. 
0-600-558-930. Ginekolog, zabiegi za- 
awansowane. 
ALERGOSAN - Ośrodek Diagnostyki i Tera- 
pii AlergII (testy, odczulanie, splrometna, 
EKG). Koszalin, 3425-091. 
ALKOHOLDWE odtruwanie. 
059/847-50-68,0-602-46-86-31. 
BEZBOLESNE leczenie stomatologiczne, 
protetyka, zachowawcza, raty. Koszalin, 
Modrzejewskiej 13/2, 094/346-58-30. 
CEBUlA Dorota I Witold - Gabinet Stoma. 
tologlczny - palny zakres, lalery, ultra- 
dtwlękl. Poniedziałek, 'roda, piątek 16- 
18.30. KOlzalln, Zgoda 9/04, 340-22-61, 
0-602-32-10-84, 0-802-873-898. 
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego 
WOjciecha 24, 094/340-39-17.. 
CENTRUM laserowe, chirurgia ogolna, 
estetyczna, USG. 094/340-31.50; 
0-605-284-307. Pajączki, brodawki, 
zmarszczki, trądzik, zylaki, nerwobóle. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573, 
0-603-748-588. 
DR n. med. Tomasz Marszałek, specjalista 
chirurg, chirurgia ogólna. naczyniowa, 
rektoskopia, drobne zabiegi chirurgiczne, 
wtorki, piątki 15 - 18. Koszann, 
Zamenhofa 26, 094/ 34Q..59-00. 
GABINET DĄBROWSKI WOjciech, BRATOŚ 
Ryszard. Chirurgia ogólna: tarczyce, prze- 
pukliny, żylaki... Chirurgia estetyczna: 
twarz, uszy, nosy, piersi... liposubcja. 
Cellulitis. CERTYFIKAT HOLENDERSKI. 
RejestraCJa, 094/34-21-552, 347-16-64, 
0-601-726-305,0-601-266-950. 
GINEKOLOG, zabiegi. 0-605-389-680. 
KLUB Kwadransowych Grubasów .Efekt.. 
Słupsk, Sławno, KOlzalln. Dieta Cambrid- 
ge; 059/810-50-62, 0-801-84-76-36. 
KOMPLEKSDWE leczenie chorób przyzę- 
bia, gabinet parodontologiczny Katarzyna 
Roman, Słupsk Sienkiewicza 5a/ 2a 
0-600-047-849,84-25-100. 
lARYNGOLOG - audiolog - Grażyna 
Pieróg, 340-33-35, 0-503-136-727. 
ŁUSZCZYCA, bielactwo. 0-601-214-388. 
MAS
 przeciwbólowy kręgosłupa, całego 
ciała; relaksujący. SłupSk, Tuwima 6, 
II piętro (biurowiec). 0-501-454-771, 
841-00-99. 
MAS
 szwedzki dla pań. 0-501-454-771, 
841-00-99. 
MEDYCYNA estetyczna, odchudzanie, 
korekcja zmarszczek, nadpotliwość, 
peelingi lekarskie. lek med. Marek Jaro- 
szyk,0-602-773-762. 
ODCHUDZANI!, zdrowie, witalnoŚĆ. 
Dystrybutor Herbalife, Ewa Żur. 
346-03-69,342-01-73,0- 501-56-75-13. 
- - --- -- 
ODTRUWANIE alkoholowe, 
również w domu pacjenta, esperal, 
0-602-706-553. 
- -- - -- 
POTENCJA panowie wysyłam. 
0-504.366-477. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
Q..504.366-477. 
-- 
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT- 
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, 
żylaków. laparoskopia. Kruroskopia. 
USG. Koszalin, Szczecińska 32, 
informacje: 343-40-64; 
r
jestracja, 0-603.990-401. 
PRYWATNY Gabinet Stomatologiczny Ma- 
ria loranc, Koszalin, Jana Pawła II 3, 
343-47-85, 0-604-483-422, 
poniedziałek, środa od 
odziny 17. 
SPECJALISTA ortodonta Anna Filoda. 
Słupsk, Grodzka 1/32,841-38-53, 
0-604-206-118. 
- - 
STOMATOLOG Iwona Firmant y, Koszalin, 
Władysława VI 23 b/ 5, poniedziałek - 
pią tek, 340-80-06, 0-602-65-25 -35 . _ 


Czwartek, 3 października 2002 r. glos Pomorza 


WWW.KRUPINSKI.UROLOGIA.PRV.PL 


TOWARZYSKIE 


"'lilii Atrakcja Studio 2000, sauna, ja- 

uzzi, Kołobrzeg. 35-814-48. Zatrudnię. 
1111111 Amor, Kołobrzeg. 0-604-593-576. 
Zatrudnię. __ 
1111111 Mailbu, 35-188-18. Zatrudnię. 
Kołobrzeg. 
I VIOLETTA Kołobrzeg, 35-171-70. 
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis. 
0-502-058-791 Gorące chwile. Kołobrzeg, 
Wyjazdy. 
0-602-649-148, 844-Q0-14. Słupsk 
Pamela. 
20, 25-latka. 0-601-866-508. 
22-lATKA.0-609-239.707. 
AGA. Słupsk 0-600-152-195. 
AGENCJA, Kołobrzeg, 35-226-10. 
AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. 
AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. Zatrudnię. 
ANIA,0-603-705-198. 
ATRAKCYJNA, 0-506-645-549, wyjazdy. 
ATRAKCYJNE. 0-59/84-03;717. 
BEATA, 0-505-594 966 
CZARNULKA. 0-691-740-253. 
CZWÓRECZKA,Kołobrzeg. 
0-692-194-902. 
DZIEWCZYNY PRYWATNIE. SŁUPSK, 
0-601-856- 710. 
D
ESIKA SłupSk. 0-606-426-664, 
842-60-98. 
GOSIA.0-692.573-104. . 
HADES Nlght Club. Zatrudnimy panie. Ko- 
szalin, 094/3415-827. 
KAMELIA, Słupsk, 0-503-77-55-62. 
KAMIlA, 0-504-603-170. 


KWADRANSIKI 0-807-800-606. 


lANDRYNKA. 0-600-55-70-27. Słupsk. 
MONIKA 20-letma. Słupsk, 
0-503-47-25-34. 
NIGHT Club w Gdyni zatrudm panie, 
zakwaterowame, wysokie zarobki. 
0-601-67 67-88.. 
NIGHT Club zatrudni panie. Gdynia pilnie. 
0-601-67-67-67. 
POSTAW na doświadczenie. 
0-506-365-459. 
SZCZUPŁA z .5-ką.. 0-504-888-588 
(10 - 191. 
WENUS - Ablgaj zaprasza całpdobowo. 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 327, 
094/340-59-17. 
ZADZWON prZYjedziemy, 
0-504-641-678. Zatrudnię. 
ZADZWOŃ. 0-505-96-96-59. 
ZATRUDNIĘ pame, Niemcy, 
0-173-791-35-29. 
ŻAKLIN, 84-11-484. 


MATRYMONIALNE 


ENIGMA, Koszalin, Zwycięstwa 148/406, 
346-00-00, 0-601-16-57-57. 


ROZRYWKA 


HOTELIK Gwardia - prZYjęcia, bankiety, 
konferencje, noclegi. Koszalin, Fałata 34, 
tel. 345-13-21, fax 346-46-81. 


PRACA 


ABSOLUTNIE dochodowa domowa. 
0-607-388.489. 
FIRMA .Insgraf. w Szczecinku zatrudni 
szefa produkcji (wymagany staż pracy na 
stanowisku kierowniczym mln. 51atl, 
kierownika działu handlowego ze znajo- 
mością języka angielskiego. 
094/37-311-59,37-429-22. 
HOSTESSY (club), zakwaterowanie 
Gdańsk. 0-504-049-116, 0-602-235-465. 
KS-353 
PRACA dla rybakow - Holandia, 
Belgia. 0031/641677238 
(sobota - niedziela). 
- - 
PRZEDSTAWICIELI handlowycn 
( branża re kl
mo
a)__0-
!y84-02-4
 
STOlARZA..Słupsk,0-502-905-961. 
- - 
SUPEROKAZJA, wyjazdy, Niemcy, USA, 
Europa, praca legalna, 
stała sezonowa, 0-692-064-0GG, 
0-692-557-502. 
- -- -- 
SZUKAM pani (50) do opieki nad 
domem i dzieckiem w Niemczech. 
Pełne utrzymanie + 1 000 zł. 
Kont1lkt: 8 - 16, 0
9/ 840- 3 6-55. _ 


RÓŻNE 


DOSTARCZAMY książki telefoniczne. 
0-692-367-131. 


TURYSTYKA 


I AVIOTOURISl Autobusy, busy - 
wynajem. Przewozy. Koncesja. 
094/3411-418, 0-505-903-674. 


GLOBTOUR1ST - wynajem mikrobusów, 
autokarów od 9 do 51 osób, koncesja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555-174. 
ODYS - autokary, wczasy. 
094/346-27-64. 
TRANS-LUX. Autokary, mikrobusy, 
wynajem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74, 0-602-398-892. 


" 


LOMBARDY 


. LOMBARD. Lutosławskiego 1. Słupsk, 
84-24-111. . 
LOMBARD. Norwida 19, 
059/84-362-14. 
LOMBARD. Słupsk, Piłsudskiego 1, 
e4-31-084. 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 094/340-54-98. 
KOMPUTERY, notebookI. Internet, CDN, 
oprogramowanie dla firm, www.komplx.pl. 
094/340-49-49. 


NAUKA JAZDY 


0-802-651-958 .U TOnIego., 
A. Dąbrowski. 
AUTO - Nauka Tkaczyk, 094/347-11-77. 
KURS kat B. Słupsk, Prywatne 
liceum Ogolnokształcące, 
Kołłątaja 31a. Otwarcie 
7 pazdzlemika godz. 16.15. 
Q..59/843.97-95,843-36-76. 
KURS kat. B. Ustka, Dom Kultury. 
Otwarcie 4 paźdzlemlka godz. 16.15. 
0-59/843-97-95,843-36-76. 
OSK StacJI Pogotowia Ratunkowego, 
wszystkie kategorie. SłuPSk, 84-14.520. 
RONDO. 0-59/84-39-126, 
0-603-756-330. 


BIZNES 


- 


I Kredyty, pozyczki hipoteczne. 
059/84-11-350. 
059/842-38-82, 059/848-55-75 
Conslllo - kredyty. 
BANKOWY kredyt bez poręczycieli, 
094/340-38-89, 0-606-311-928. 
CEY - Kredyt. 059/840-22.72. 
KREDYTY gotówkowe do 10 000. 
Sienkiewicza 4/2 0-59/84-12-140 
KREDm gotówkowe, 
059/842-50-88. 
KREDYTY gotowkowe. .TRAF. Słupsk, 
W. Polskiego 53, 84-03-470. 
KREDYTY, 842-41-12. 
KREDm. Chrobry, Tuwima 23/16. 
059/841-30-32 w. 134; 
Władysława IV 9/1. 
059/845-67-06. _ _ 
POMOGĘ nawiązać współpracę - 
Moskwa, Kaliningrad. 
0-609-102-959. 
ZADŁU
ONĄ spółkę z 0.0. prZYjmę. 
0-693-308-338. 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


AGREGAT, cena do uzgodnienia, 
059/857-45-70 po 20. 
KOMPOST POPIECZARKOWY. 
0-59/847-16-40,- 
ZETORY: 12145 (1988), 8011 (1985), 
0-505-81-71-31. 


KUPIĘ 
- 


SKUP, KONI, 1REBIĄT. 
TEL. 0-806-757-178. 


MASZYNY ROLNICZE OPARKO - spycharka 
Białorus, typ rolniczy, 
mało używana, 750 Mh, 
26000 zł. Tel. 05ę
 86-2 5-3
 _ 
SIEWNIKI zaWieszane, pogłębiacz, inne 
maszy ny, 059/857 -4 8-22 . 


UŻYWANE SPRZEDAM 


MEBLE 


- 


MEBLE sklepowe chromowane. 
0-502-131-750. 


NASZE ZWI ERZAKI 


SPRZEDAM 


AMSTAFFY 9-tygodniowe. 
0-59/84-12-304, 0-600-152-867. 
BERNEŃski pies pasterski - 
szczenięta rodowodowe. 0-501-062-495. 
- - 
SETER irlandzki - suczka z rodowodem, 
340-51-52. 


,
		

/17843-0017.djvu

			głos Pomorza Czwartek, 3 października 2002 r.  


ZARZĄD MIASTA KOŁOBRZEG 


. l " l ł L . Ił 
"Wymian, okien w bUdynku MleJ-łl:leJ Blblloteld Publicznej 
w KoIobrzellu ul. Jana Frankow-łl:lello 3" 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu ul. Jana Frankowsklego 3, tel. (094) 35-228-70. 
Osoltq uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p. Elżbieta Chadkiewicz - specjalista ds. admini- 
slracyjno-gospodarczych. 
Koszt specyfikacji wynosi 10 zl. Należność należy wpłacać gotówką w kasie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104,1 piętro) w termi
ie do dnia 
11 X 2002 r. do godz. 10. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie zamawiającego 
tj. Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej w dniu 11 X 2002 r. o 
godz. 10.30.Udzial w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22. ust. 2 pkt l 
do 5 ustawy o zamówieniach publicznYCh z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 72 poz. 664 z 2002 r. 
-tekst jednolity). K-1761 


: nasze wydanie interne.. 
 - 
.......................---------. ..----- 


/f/flf.j1oS110mO rza. p \ 


() ZaChOdnlopomorskl Zarząd Dr6g WoJew6dzklch 
w Koszalinie 
", ') Relon Orog Wolew6dzklCh W Choinie 

 74.500 Chojn., ul. Poln. 2 
l ż Z D W J tel. (091) 414-15-03, f.x. (091) 414-18-87 
"-/ oatalza przllarg nlooaranlczon, na: 
"Remont chodnika w m. Dargomyśl w ciągu 
drogi nr 127 Porzecze D,bno 
w km 15+017 - 15+265 m 2 - 471" 
1. Zamówienia nalety zraallzować do 31 maj. 2003 r. 
2. Postępowania będzie prowadzona z zastosowania m obowlClzkowych 
preferencji krajowych. 
3. Warunki I kryteria uczestnictwa w postępowaniu mo:tna odebrać 
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Chojnle ul. Pola 2 pok. nr 11 
Cena formularza wynosi 15,00 zł z VAT - płatna przelewem 
na konto PKO S.A. Grupa PKO S.A. II O/Koszalin 
nr 11001207-67159-2101-111-1 
4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferantaml jast 
Aleksandra Klos, Rena
a Skrycka 
5. W przetargu mogCl wzlClĆ udział oferenci nie wykluczeni na podsta- 
wie art. 19 oraz spełnlajClCY warunki zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
6. Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100 % 
7. Oferty w zalakowanej kopercie oznaczonej .oferta na remont 
chodnika w m. Dargomyśl w clClgu drogi nr 127 Porzecze - Dębno, 
nie otwierać przed 18 X 2002 r. nalety złotyć w siedzibie 
zamawlajClcego do dnia 18 X 2002 r. do ,odz. 10.50. 
8. Otwercle ofert nastClPI w dniu 18 X 02 r. o ,odz. 11 w siedzibie 
zamawlajClcego w pokoju nr 9. K-1760 


Komornik Sądowy Rewiru II 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie (teL/fax 342 6143) 
. ogłasza te: 
dnia 5 listopada 2002 r. o godz. 10" w budynku Sądu Rejonowego w Miastku 
mającego siedzibQ przy ul. Armii Krajowej 30 w sali nr 5 odbędzie się 


PIERWSZA LICYTACJA 


prawa utytkowanla wieczystego nieruchomości naletącego do: 


LINNIK ALICJA, LINNIK JAN, GRABOWSKI BRONISŁAW 


stanowiącej: działki nr 198, 199 o pow. 2,2092 ha, zabuddwane 
budynkami stolówki, sanitarnymi, gospodarczymi oraz trzema 
rodzajami domków kempingowych (25 sztuk), poloionej: 
Świeszyno, gm. Miastko, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 941. 


Suma oszacowania wynOSI 330.300,00 zI, zaś cena wywołania jeSt równa 3/4 sumy 
oszacowania I wynosi 247.725,00 zł. 
Licytant przystQl)ujący do przetargu zobowiązany jest 
 Ilkojmll,! w wysokości 
1/10 sumy oszacowania, 
. 33.030,00 zI w galówce lub ksi¥eczce oszczl,!dnościowej. 


U " Zachodniopomorski Zarząd Drng WoJ.w6dzklch 
, w Koszalinie 
. 
 Relon Orog Wolew6dzklch W Choinie 
74-500 Chojn., ul. Poln. 2 
IŻ Z"O W I tel. (091) 414-15-03, fax. (091) 414-18-87 
-"-Y oatasza przllarg nloognnlczonJ na: 


"Sprzątanie placu i budynku Obwodu Drogowego 
w Pilchowie" 
1. Zamówienia nale;ty zrealizować od 2 I 2003 r. do 31 XII 2003 r. 
2. Postępowanie będZie prowadzone z zastosowaniem obowiClZkowych 
preferencji krajowych. 
3. Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu mo:tna odebrać 
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Chojnle ul. Polna 2 pok. nr 10. 
Cena formularza wynosi 5,00 zł z VAT - płatne przelewem 
na konto PKO S.A. Grupa PKO S.A. II O/Koszalin 
nr 11001207-67159-2101-111-1 
4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest 
Aleksandra Klos, Marla DZlok. . 
5. W przetargu mogCl wzlClĆ udział oferenci nie wykluczeni na podsta- 
wie art. 19 oraz spełnlajClcy warunki zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
6. Kryterium wyboru oferty będzie - cena - 100 % 
7. Oferty w zalakowanej kopercie oznaczonej oferta: .Sprzątanie 
placu i budynku OD w Pilchowie. z dopiskiem nie otwierać przed 
14 X 2002 r." nale;ty Złożyć w siedzibie zamawiajClcego do dnia 
14 X 2002 r. do 'odz. 10.50. 
8. otwarcie ofert nastClpi w dniu 14 X 2002 r. o ,odz. 11 w siedzibie 
zamawiajClcego w pokoju nr 9. K-1759 


't 


. \ 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


INPRO MarekWóicik 
76-200 Slupsk ul. Hubalczyków 12(/35 
Autoryzowany dystrybutor programów 
Systemu Zarzqdzania SYMFONIA: 
Finanse i Księgowość; Kadry Płace; 
Handel; Mała Księgowośt Pro i inne 
Sprzedaż wdrożenia Serwis 
0604 517 061, (059) 840.44.49 
Kursy (tel. 059 843-92-06): - 
- SYMFONIA Kadry Place, 
 
- SYMFONIA Finanse i Księgowośt, 
- SYMFONIA Hoodel, 
- SYMFONIA Mała Księgowośt Pro. 


Zarząd Miasta Kołobrzeg 
informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z 21 VIII 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. nr 46 z 2000 
roku. poz. 543 z późno zm.), na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzegu przy 
ul. Ratuszowej 12 wywieszony został wy- 
kaz nieruchomoścL przeznaczonej do od. 
dania w dzierżawę na czas nieokreślony , 
na prowadzenie działalności handlowo- 
-usługowej: 
-lokal użytkowy, o powierzchni 70 m', po- 
łożony w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej 9, 
w obrębie 10. 
Cena wywoławcza czynszu rocznego 
netto - 4.000 zł. K-1762 


Komornik Sądowy Rewiru II 
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie tel.lfax 342 6143 
ogłasza te: 
dnia 5 listopada 2002 r. o godz. 14" w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie 
mającego siedzibę przy ul. Waryńsklega 7 w sali nr 12 odl>tdzie się 


PIERWSZA LlCYTAC.JA 
nieruchomości nale:tącej do: 


CHYLA JACEK I ALICJA 


stanowiąceJ: 
1. działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym, nr 309, 
pow. 1.220 m' polo:tonej: Koszalin, ul. Konwalii 20, dla której Sąd 
Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW 21282, 
2. działka nr 313 o pow. 1.941 m', stanowiąca własność dłużników 
w 1n części, droga dojazdowa do działki nr 309 poto:tona 
Koszalin - Raduszka, dla której SR Koszalin Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr 21283 
Suma oszacowania wynosi 235.192,00 zI, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 176.394.00 zł. 
licytant przystQl)ujący do przetargu zobowiązany jest 
 rękojmię w 
ości 
1/10 sumy oszacowania, 
. 23.520,00 zI w galówce lub ksją;teczce 08ZCZQdnościowej. 


Zarząd Gminy w Sławoborzu 
Informule 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w S1awoborzu 
przy ul. Kolejowej nr 8 na okres 21 dni wykazu w sprawie sprzedaty 
- 3 nieruchomości w drodze przetargu: 
dotyczy to następujClcych nieruchomości: 
- działka nr 132/5 w 16/50 części I dz. nr 132/4 w 1/2 cz. 
zabudowana lokalem mieszkalnym w miejscowości Nowe Ślepce 20/3 
obręb Stare Ślepce wraz z 2 lokatorami, 
- działka niezabudowana - zakrzaczona poło:tona w miejscowości 
Biały Zdrój o pow. 1500 m 2 , nr 84/2, 
- działka niezabudowana - budowlana poło:tona w miejscowości 
Mysłowice nr 92 o pow. 400 m 2 . 
Ponadto w sprawie dzler:tawy działek nr 465/2 I 533/4 poło:tonych w 
S1awoborzu o pow. łClcznej 3700 m 2 - na okres 3 lat. K-1753  o , Z8kł8d Ubezpl8CZ8Ii Spo/ecznyd1 
6,,1 Oddział W Koszalinie, 
75-950 Koszalin ul. Piotra Skargi 1 
tel. 342-30-41, fax 342-52
2 
oglaaza przetarg nleo.ranlczony na: 
"Dostaw, prasy - prenUmBtlłta na 2003 l- 
do O działu Zł/S w KoszalIni. I dle ych'". ktorat6w" 
Wymagany termin wykonania umowy: od 2 I 2003 r. do 31 XII 2003 r. 
Oferty nalety składać do dnia 30 X 2002 do ,odz. 10, pok. nr 25. 
Otwarcie ofert nastClpl dnia 30 X 2002 ,odz. 10.15, pok. nr 109. 
W przetargu mogCl wziClĆ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie 
art. 19 I spełniajClcy wymogi art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach pu- 
blicznych z dn. 10 VI 1994 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) oraz 
spełnlCl wymogi określone w specyfikacjI. 
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajo- 
wych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępnCl kwaliflkacjCl. 
ZamawlajClcy nie dopuszcza mo:tliwoścl zło:tenla oferty wariantowej. 
Uprawniona do kontaktów z oferentami: inż. Bożena N/echc/al. 
Naczelnik AG. tel. 342-3041 do 47 w. 2017, p. 17. 
Kryteria oceny ofert - cena 100 %. 
Specyfikację bezpłatnie mo:tna odebrać w siedzibie zamawlajClcego 
pok. 25. 817/43 


ZARZĄD MIASTA DARŁOWO 


Of
łASZJ\ 


publiczny przetarg ustny na 3-letnlą dzler:tawę nieruchomOŚci o pow. 2500 m', 
p%ronej przy ul. Słowiańskiej na cz. dz. 2/1: 2/6; 10/10; 11 w obr. 3 miasta 
Darłowo zabudowanej budynkiem socjalnym, przeznaczonej na prowadzenie par- 
kingu, pOla namiotowego wraz z płatnym szaletem oraz mo:tllwośclą prowadzenia 
usług gastronomicznych. 
Cena wywo/awcza rocznego czynszu dzler:tawnego - 7.000 zł 
- postąpienie - 100,00 zł 
- wadium 2.000 zł. 
Do czynszu dzier:tawnego doliczony zostanie 22 % podatek VAT. 
Wyłoniony w przetargu dzler:tawca zobowiązany jest do: 
- ogrOdzenia parkingu I utrzymania porządku wewnCltrz I wokół dzler:tawionej nie- 
ruchomOŚcI. 
Wszelkie Inne rozwiązania muszą uzyskać akceptację właściciela nieruChomoścI. 
Dopuszcza się przejęcie Istniejących budowli (ogrodzenie, armaturę i wyposażenie 
budynku socjalnego) w drodze porozumienia z dotychczasowym dzier:tawcą. 
Pozwolenia konieczne do uruchomienia działalności dzierżawca uzyskuje we wła- 
snym zakresie. 
Po wygaśnięciu umowy następuje zwrot przedmiotu dzier:tawy bez prawa do 0d- 
szkodowania lub zwrotu nakładów. 
Przetarg odbędzie się 15 pa1dziemlka 2002 r. o godz. 10 w sali nr 22 Urzędu 
Miejskiego w Darłowie. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysoko- 
ści podanej W}1ej do kasy tul. Urzędu lub na konto nr 10202876-619-360-203 
PKO BP Darłowo najp61nlej do godz. 9.30 w dniu przetargu. 
BIi:tszych Informacji udziela Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - 
pok. nr 19, tel. (094) 314 22-23 do 25 wew. 208. 
Zastrzega się prawo odwo/ania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn. K-1754 


. 
Reklama str. 17 


Zaklad Ubezpieczeń Spofecznych 
Oddział w Słupsku 
plac Zwyci,słwa 8 
prosi O zgłaszanie się do tutejszego Oddziału 
sekretariatu dyrektora pok. 123/seg. II 
W okresie od 1.10.2002 r. do 14.10.2002 r, 
W godzinach od 8.00 do 10.00 
pracowników Przedsiębiorstwa "Korab" W Ustce 
- członków załóg pływających, zatrudnionych 
W okresie od stycznia 1991 r. do października 1993 r. 
pobierających z tego tytułu dodatki dewizowe. 


Gmlnn, Z..p6' O'wl.t,. 
76-100 Sławno, ul. Gdańska 24 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2002/2003 
DO AUTOBUSU SZKOLNEG. 


Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty 
do dnia 15 pafdzlemika 2002 r. z dopiskiem "PRZETARG - ON". 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
Informacje - tel. 810 38 02. 845/3 ._._.-.-._._.i)];irłtj(1t.C)r.-.-.-.-.-.-.
 

imnazjum we Wrześniey 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 
W SEZONIE GRZEWCZYM 2002/2003 NA 
POTRZEBY BUDYNKÓW SZKOLNYCH W SŁAWSKU 


Oferty nalety składać w sekretariacie szkoły w Sławsku do dnia 
15 pafdzlemlka 2002 r. z dopiskiem "Przetar, - opał". 

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy- ) 
czyn. InformacJe moma uzy.kać - tel. 810 3802 8-45 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
ZAKŁADóW PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 
"P
MORZANKA" SP. Z O. O. 
W SŁUPSKU UL. KOSZALIŃSKA 9 
. 
ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na sprzeda:t 
zabuaowanej nieruchomości poło:tonej w Słupsku przy 
ul. Koszalińskiej 9 składającej się z prawa u:tytkowanla 
wieczystego gruntu działki nr 22/24 o powierzchni 2.987,0 m 2 l- 
i prawa własności posadowionego na tej dzla!ce budynku 
administracyjno-biurowego o łącznej powierzchni u:tytkowej 
1.928,9 m 2 . Dzia!ka zagospodarowana. uzbrojona- 
wartość nieruchomości 500.000,00 zl 
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga 
wieczysta KW 63730 w Sądzie Rejonowym w Słupsku: 
Warunki przetargu 
1. Oferty nale;ty 
kładać w biurze syndyka ul. Koszalińska 9, 
76-200 Słupsk. w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
.PRZETARG. do dnia 17 X 2002 r. (decyduje data wpływu 
do syndyka). 
2. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Bank Przemyslo- 
wo Handlowy PBK S.A. w Krakowie Oddział w Słupsku 
nr 1J.1.01907-40190oo19701 CIF 190002896 najpó:tniej 
w dniu zło:ten.ia oferty. 
3. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wpłacone wa- 
dium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpó:tnieJ 
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert. Wadium nie podle- 
ga zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta, uchylił się od zawarcia umowy w terminie ustalonym 
przez syndyka. 
4. Przystępujący do przetargu zQbowiązany jest zło;tyć oświad- 
czenie o okolicznościach wymienionych w par. 3. 1 rozporządze- 
nia Ministra Sprawiedliwości z 16 IV 1998 r. w sprawie sprze- 
da;ty z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskie- 
go lu
 :teglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym 
(Dz. U. nr 55 z 1998 r. poz. 360). 
5. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów o nabyciu nierucho- 
mości przez cudzoziemców (Dz. U. 24 z 1993 r. z pó:tniejszyml 
zmianami) obowiązany jest przedstawić promesę, wydaną 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
6. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie 
terminu ich zgłoszenia. 
7. Koszty związane z przeniesieniem prawa własnoŚCi 
ponosi nabywca. 
8. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 
prowadzenia rokowań lub przetargu ustnego, unieważnienia 
przetargu bez pOdania przyczyny. 
9. O przyjęciu lub odrzuceniu ofert oferenci zostaną powiado- 
mieni pisemnie. 
10. Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w terminie zakreślonym do składania ofert od godz. 8 
do godz. 14 w biurze ZPC Pomorzanki ul. Koszalińska 9, 
76-200 Słupsk lub telefonicznie (059) 843 00 89. 
11. Zło:tenie oświadczenia, :te oferent zapozna! się ze stanem 
faktycznym i prawem nieruchomości, której oferta dotyczy. 
G-243O 


.  


.. 


.
		

/17843-0018.djvu

			- 


DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Czwartek. 3 października 2002 r. 


Nowelizacja ultawy 
Spółdzielca 
według 
prawa 
Sejm skierował projekt noweliza- 
cji ustawy o spółdzielniach miesz- 
kaniowych do prac w Komisji In- 
frastruktury. 
Projekt nowelizacji ustawy 
proponuje. by osoby, które 
chciałyby wynająć mieszkanie 
lub oddać je w bezpłatne użyt- 
kowanie, nie musiały starać się 
o zgodę spółdzielcy. 
Proponowane zmiany w 
ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych mają tet do- 
precyzować, te koszty związa- 
ne między innymi ze scaleniem 
lub podziałem nieruchomości 
obclątyłyby członków spółdziel- 
ni według zasad określonych 
w statucie spółdzielni. 
Proponuje się także skreśle- 
nie przepisu dopuszczającego 
motliwość podziału spółdzielni 
w drodze orzeczenia sądowe- 
go. 
Zmiany mają równiet usu- 
nąć wątpliwości co do warun- 
ków finansowych i ponoszenia 
kosztów związanych z ustana- 
wianiem odrębnej własności 
lokalu na rzecz członka spół- 
dzielni. 
Ponadto projekt precyzuje 
obowiązki finansowe właścicie- 
li lokali w zakresie uczestnicze- 
nia w wydatkach związanych 
z utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni. 
Znowelizowana ustawa ma 
wejść w tycie po 14 dniach 
od jej ogłoszenia. 


(PAP)  
od C] dachem 


Ładniej wokół nas 
.... 
r 
 'ł"" 'I \\' 
f'" 
. ., ... 
.. 
.",. 'r 
., !. J .' 

ł
. ...t... . . 
'" "'\'. .. 
, 


ł: 


ł 


r 


, 


, 

 r t I " 
\ . 
.t', 
. 
 ' \
..
 
4 
' 
;. 1- 

 


1. ... '. . 
'.. 
  


'\ 
'. 


4 


. ' 


, 


.. 


" 


" 


., 


.' 


. 


. . 


..., 


-- 


'I!" 


...IL -..... ""'
 


ł 


'
'\
 

 


\' 


"\, 


..  \ 
'A < 
. . 


. . 


"" 
\. 
" 


..' 
" 
!!II 


'1 


',J 


fOl PRZEMYSl.AW GRYŃ 


M Ieszkaniec łednego z bloków przy ulicy Wschodniej w Kołobrzegu nie 
szczędzi wysiłku, by zmienić betonowe otoczenie. Jest zadowolony, że 
mieszka na parterze budynku, dzięki temu bezpośrednio przy swoim balko- 
nie mógł urządzić zielony ogród. Nie brak w nIm kwiatów I krzewów. Ogród 
Jest też miejscem do prezentacji hobby gospodarza, który uwielbia majster- 
kowanie. Dzięki temu w ogrodzie stoi Już ozdobny karmnik dla ptaków, jest 
drewniany wIatrak, teraz przybyła studnia Wody się z niej nie nabierze, ale 
widok cieszy oko. (
) 


b DaChPrOfU I 
KO..LITNY DACH 
Kobrlnica k/Słupska, Główna al 
(059)841 55 01, 060a 764 753 
www.dachprofll.pl 
UBEZPIECZENIE DOMU GRATIS 
r:rBLACHODACHÓWKA 
23,30 ZŁ M.KW BRUTTO 
r:r DACHÓWKA 
23,50 Zl M.KW BRuno 


EKOLOGICZNIE CZYSTA 
Energia ElektncUUl 
d" pompy ciepła 
Q" kolektory słoneczne 

 ogrzewacze akumulacyjne L.E.M. 

 urządzenia I automatyka 
grzejniki z nastawą cykłlczną, 
systemową I Indywidualną 


. 

NASZE OKNA ' 
\. 
 MAJĄ WSZYSTKO. 
CIEPłA SZYBA 
RABAT JESIENNY 
r::rr 10% 
PRODUCENT 
Słupsk, Prlellysłowa J4 
telJ'ax 1059' 8400 Z91, Z90 


ZE 


1aooalrzen;e Energel,ki Koszalin So. z 0.0. 


Koszalin, ul, Morska 10, tel. (094) 345 56 80 do 90, fax 345 56 82 


e-mail: zenk@zeksa.koszalin.pl 


4t 


-. 


4" 
. 


... I 


Kable i przewody, 
osprzęt elektryczny, 
tablice rozdzielcze, 
zabezpieczenia... 


Koszalin, ul. Morska 10, tel. (094) 345-56-84 , kom.: 060 5-686--0 23 
Szczecinek. ul. Kaszubska 24a tel. (094) 374-37-11, kom.: l.; I 
 138-375 


NASZE PORADY 


JUTRO 


ł 


R -E -K-L- A-"'- A 


.. "ES TEL" 


Sł.UPSK, S.koln. ., 
.eIJfe. ,OI9'..Z Z. .. 


ukcJ I 
MEBLI 
ŁAZIENKOWYCH 
I KUCHENNYCH 
AKCESORIA 


www.zenko.pl 


dodatek: 
OKAZJA! 


'j 
, 


Ocieplamy życie rodzinne 


.... 


W naszym domu salon wraz z anek- 
sem kuchennym - czyli miejsce, 
gdzie toczy się życie rodzinne - jed- 
ną ścianą przylega do nleogrzewa- 
nego garażu. Chciałbym doclepllt 
ścianę wewnętrzną pomiędzy tymi 
pomieszczeniamI. Czy jest to możli- 
we? - pyta jeden z czytelników. 


Docieplenie ściany wewnętrz- 
nej jest możliwe, ale powinno być 
wykonane od strony pomieszcze- 
nia, gdzie panuje niższa tempera- 
tura, w tym przypadku - od strony 
garażu. Zanim przystąpi pan 
do ocieplania, ścianę należy do- 
kładnie umyć i usunąć z niej 
wszystkie słabo przylegające war- 
stwy farby i tynku, a ewentualne 
ubytki uzupełnić zaprawą wyrów- 
nującą. Ścianę docieplamy płyta- 
mi styropianowymi. Aby je przy- 
kleić, najpierw przygotowujemy 
zaprawę klejową. Nakładamy ją 
na obrzeża płyty, wykonując pa- 
smo obwodowe, a następnie 
na pozostałej powierzchni nanosi- 
my ok. 6 placków lub w przypadku 
równego podłoża - a takie stanowi 
ściana otynkowana i wyrównana - 
klej nanosimy za pomocą pacy zę- 


. W dni owocowe (3-5) zbiera- 
my owoce pó1nych odmian jabłoni 
i grusz. Z gałęzi zdejmujemy też 
zgniłe i zasuszone owoce, a także 
wycinamy pora1:one i połamane 
gałązki, wygrabiamy spadające li- 
ście i palimy. Uchroni to nas 
przed rozprzestrzenianiem się 
chorób grzybowych. 
.oW dni liściowe (1-2) i korze- 
niowe (5-8) sadzimy rozsadę sała- 
ty zimującej Nansena, jeśli prze- 
zornie wysialiśmy ją na rozsadni- 
ku przed miesiącem. Sałatę sadzi 
się na miejsce (bezpieczniej, żeby 
było osłonięte od silnych wiatrów) 
w rozstawie 25x20 centymetrów. 
Rozsada przezimuje, jeśli do sa- 
dzenia przygotujemy silne egzem- 
plarze z czterema-pięcioma listka- 


/ 


- 


h'l ATLAS 
Do wyizolowania kłaD moiDa teł 
u.tyt płyt tlpaowo-kartonowycb. 
OMmroneDpnw.
p

_ 
da .ił do kłany I koryluJe Icb po- 
lounle w klerunkn pionowym 
I poziomym. 
batej. W tym przypadku kołkowa- 
nie nie jest konieczne. 
Teraz wykonujemy warstwę 
zbrojoną z siatki z włókna szklane- 
go zatopionej w specjalnym kleju. 


TYDZIEŃ W OGRODZIE (3.9 X) 


mi. Przed posadzeniem sałaty zie- 
mię powinno Się nawie1ć kompo- 
stem lub dobrze rozłotonym obor- 
nikiem. Na wiosnę dobrze jej zrobi 
podsypanie saletrą wapniową 
i w razie potrzeby okrycie folią 
perforowaną. Pozwoli to nam 
na wcześniejszy, średnio o 10 dni, 
zbiór niż z sadzenia wiosennego. 
Dla osób, które zwykły przygoto- 
wywać rozsadę samodzielnie, ten 
sposób uprawy jest znacznie tań- 
szy i łatwiejszy, bo czyni zbytecz- 
nym korzystanie ze szklarni czy 
inspektu. 
. 5-8 to również dobry czas 
na sadzenie czosnku. Wprawdzie 
czosnek "wiosenny" lepiej się 
przechowuje, ale ten z jesiennego 
sadzenia daje wyższy plon. Sa- 


_. 


Warstwa zbrojona, stanowiąca 
podłoże pod tynk szlachetny, po- 
winna być idealnie równa. Wszel- 
kie nierówności można zeszlifo- 
wać drobnoziarnistym papierem 
ściernym. Następnie należy p%- 
żyć podkł
d tynkarski. 
Dopiero na tak przygotowanym 
pOdło1:u można ukladać tynk szla- 
chetny cienkowarstwowy o faktu- 
rze baranka lub kornika. Sam spo- 
sób jego wykonania nie jest skom- 
plikowany. Nakłada się go 
trójetapowo, tzn. naciąga masę 
tynkarską na ścianę, zbiera jej 
nadmiar I fakturuje pacą gladką, 
kierując się przy tym zasadą "mo- 
kre na mokre", tzn. wcześniej na- 
lożony tynk w miejscu połączenia 
nie mo1:e zaschnąć. Wybór rodza- 
JU tynku zależy od przeznaczenia 
pomieszczenia i gustu. Można się 
zdecydować na tynk mineralny lub 
akrylowy.. Inny sposób docieple- 
nla to wykończenie ściany płytą 
kartonowo-gipsową na styropianie 
lub wełnie mineralnej. W tym przy- 
padku wykonać nalety stelaż z li- 
stewek drewnianych lub kształ- 
towników aluminiowych. 
(opnc. Ja) 


\ 


ł 
... ;. 
'\ ł:::
. ! 
ł: . 
.' , 
.. \. 
. ,1 
'1 


J 


t 


dzenie czosnku powinno się za- 
kończyć w połowie . miesiąca. 
Opó1nienie przyczynia się 
do zmniejszenia plonu. 


t 

 


. Na trawniku kontynuujemy 
zwalczanie chwastów i mchu. Re- 
gularnie grabimy trawnik, aby usu- 
nąć suchą trawę I filc oraz wykonu- 
jemy ostatnie w tym sezonie kosze- 
nie. Tym razem ostrze kosiarki 
powinno się ustawić nieco wy1:ej niż 
zwykle. Można też wysiać specjal- 
ną Jesienną mieszanki nawozów. 


-ł  


. Nadal jeszcjZe nie jest 
za pó1no na przesadzanie i rozsa- 
dzanie w ogrodzie ozdobnYrT1 by- 
lin, można równie1: o tej porze ro- 
ku sadzić do gruntu rozsadę roślin 
dwuletnich. (arko) 


r 


R E K L A M A 


II 
ZAKŁAD PRODUKC.J. 
BETONÓW 
WŁYNKÓWKO 48A 
TEL_ COIl8' 841 42 41 


OFERUdE: 


""'" 


. 


e 
 


. .nONY TOWAROWI 
. .nONOWI WYROIY WI..OPRASOWANI 
kostkę brukową. krawęinlkl drogowe. obrzeta chodnikowe. bloczki. 
pustaki. korytka !cIekowe. trylinkę. płytki chodnIkowe f aitJrowe. 
mury kwiatowe 
. ilUITOWl1 nadprota L 19, ploty ozdobne. kręgi. pokrywy. zbiornikI 
szamba, biegi schodowe, płyty korytkowe dachowe. stropy: typu FIUGRAN. 
TERIVĄ Dl) 


. NA ZAMOWlINII: iełbetowe prefabrykaty mało i w!elkowymlarowe. 
ełementy zbrojeń budowlanych 


I 
, 


. USł.UGI LAlIORATORIUM BUDOWLAN.GO 


,.. 


Biur. . :10 


.. 


. Lł.
 


.:(I!-"..f
'
I
1 
ul. MIckiewicza 24, 75004lCoszalln - w,ocIz. 8-17. 
eiuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12. 347 35 11 
eluro Reklamy tel. (094) 347 35 10,347 35 03/04/05/14, 
tel./fax (094) 347 35 06/07 

'
.IJ.I ,.
 ;Ił- ul. Ratuazow. 3, pok. 12 - w lodz. g.:18 
tel. (094) 35 404 95, tel./fax (094) 35 278 55 
.£J.

"tOlr 1;(. pl. Wolnoicl10 - Wlodz. 9-18 
nad sklepem .Rossman' (wejście od ul. Bah. Warszawy) 
tel./fax (094) 37 403 11 


N 


J 


n 


oazenle 
8my mu ro Sr 


--",!
II:
."
:_, 
1II. ll1111dl1 ba 2CI, 'MaO...... -.... 84&. 
Biuro 0iloazeń tel./lax (059) 842 66 08 
Biuro Reklemy tel./fax (059) 84117 43. 840 32 51 
... ..,., - ul. Kochenowakl8Jo 8-10 - w lodz. 9-18 
(bUClynek lIy!DwskJoj SpóIdzIo!nI Młoozkllnlowoj), tel. /Ip. (059) 822 82 82 
...."., ,- ul. Annll KreJowej 18 - w 'OłIz. 8-18 
(budynek Biblioteki), teL /Ip. (059) 862 55 88 


"UH IRBOL s.c. 
MEBLE 
TAPICEROWANE: 
. NAR02NIKI. 
KANAPY I FO 
- KOMPLETY ' I 
WYPOCZYNKOWE. 
USŁUGI 
TAPICERSKIE 
. MEBLOWE. SAMOCHODOWE 
7'-200 IN,.", .1. hr. r.lc. 1 
tel. 1059) 141 2S 'S 


,PHU 
r- J r 


SYSTEMY 
OŚWIETLENIOWE 
OFERUJE: 
OP awki sulitowe 
W cenie nello lu! 
od 2,99 zł 
H u R T I D E T A'L 


Koazelln, ul. Barllckl
go 13 A 
tel. (0941 342 54 26, O 501 682 955 
pono . pto 8.00 . 17.00, _ob. 8.00 . 14.00 


.. l! +SERWIS+ 
Przeglądy pieców 
gazowych I olejowych 
i UWAGA 
PROMOCJA! 


I 
\ 
.f 


Piec 2.funkcyJny firmy 
 
CHAFFOTEAUXetMAUAV-c 
PO SUPEANISKIEJ CENIE II: 
tel. (094) 35-180.18 0502-531-910 


,.. 


ł
		

/17843-0019.djvu

			f 


'.. 
, 


, 
J 


ł 


, 
, 


i 

 


. 


, 


ł 


glos Pomorza Czwartek. 3 października 2002 r 


GIEŁDA 


.. (U *" 

'? 

(lJ 


 
?) 


 

 


J 
] 1b 


II 
.. 
,. 
JI · ..  


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
www.nkw.com.pl 
Mielno, dom przy ul, Słowackiego 
(klucze w biurze). Cena 270 000 zł. 


J l 

ł 


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
www.nkw.com.pl 
KOIlIlIn, przy drodze na Szczecin 
obiekt 200m + 200m mieszkanie. 
CenI 340 000 zł. 


" 
, 


\ 


.. 


, 
\ 


1/1 
u' 


" 


ANKAM NIERUCHOMOŚCI 
342-28-18 
Lazy, centrum. Pen
onat na 30 miejsc 
noclegowych, pow calkow
a 640 m , z 
CZęŚCią handlowo-gastronomiczną 220 m', 
dzialka 700 m'. CenI 500.000 zł. 


. -ł I 
. 


GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-41-84 


Dom wolno stojący 
o pow. calk. 3010 m kw. 
Dzialka 3900 m kw 
CenI 75 000 zł :. 
. "\'. 


ł 


II ł 


NORO 3117-12-38 
ŚWIeIzyno, nowy dom wolno stojący, 
zbudowany z suporeksu, okna pcv, 
drzwi drewniane, tynki białe, alarm 200m' 
działka 1100m ' . Cena 220.000 zł. 


-, 

 


NORO 3"7-12-30 
1McIce, ul. Koszalińska komfortowy dom 
wolno stojący 280m', 6 pokoi. 
ogrz
anie podłogowe i kaloryferowe 
Cnena340.1IOO zł. 


. 


I 


I 
III.;;;
 


" 


. 
· I sel 


,. 


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
www.nkw.com.pl 
1IIutko, pół blifniaka na dzialce 656m' 
Cena 120 000 zł. 


.... 


WYSOKINSKI 342-38-"4 
www.nkw.com.pl 
MInowo, komfortowa willa na dZiałce 
2231 m'. CenI 350 IlOO zł. 


i 


'I 
 


I' 


ANKAM NIERUCHOMOŚCI 
342-28-18 
DIJłÓWlll, całoroczny pensjonat 
12 pokoi, 32 miejsca noclegowe, 
300 m od morza. 
CenI 390.000 zł 


GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-41-84 


.... 


I
 


"::::SIdep 
o pow. calk. 
35,9 m kw. 
Wejście 
bezpośrednio 
. z ulicy. 
CenI 
55000 zł 


,lili!I 


NORO 347-12-30 
Ol. Bukowe, ul. Wlasna, dom szeregowy, 
wysoki standard, ogrzewanie gazowe, 
działka pięknie zagospodarowana, 
6 pokoi, pow. calk.186m'. 
CenI 270.IlOO zł. 


,.. 


, 


NORO 347-12-30 
lIIIIno, ul. Azaliowa dom szeregowy 
340m' , widok na jezioro. 
dZlalka 795m' sprzedaż lub zamiana 
na mieszkanie. 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Biuro Obrotu 
Nieruchomościami 


I 
poSREDNlk 
'fi 37t 
 
 
Dorota Pletrzak.Jaroszyńska 


kupno-sprzedaż-zamiana 


SZCZECINEK, 28 Lut..o 2 
372 20 21, o 804 23 91 08 
e-mail: bonOl0poczt..onet.pl 
_w.doroł-.gr-łk..pl 


\ 
.." 


J . 


'. 


- -- 


. 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorota.arllka.pl 
Szczecinek, dom wolno stojący 
czteropozlomowy komfortowy 
działka 1127m ' , 
Cenl300.OOCI zł. 


a 


"POŚREDNIK" 372-20.21 
www.dorota.aratka.pl 
Szczetlnek, mieszkanie 1-pokojowe, 
I piętro, 40m', ogrzewanie plecowe. 
CenI 39.900 zł do negocjacji. 


* * * NIERUCHOMOŚCI 
:;f(ff*. IMMOBILlEN 
. . * www.mh.kolobrzeg.home.pl 
mh-olobrzeg@home.pl 
78-100 KOŁOBRZEG 
ul. Ratuszowa 3, I plttro pok. 19 
KoloImg. 
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 27 m'. 
CenlSG.OOO zł 


--- 


\  
-.. ,.. 


MIT 35-231-11, 0600.272-382 
www.mll.kelobrzlg.llome.11 
mll.kolobrzeg@1I0ml.ll 
Kołobrzeg. Sprzedam lokal uzytkowy 
o pow. 130 m' dwupoziomowy przy 
przejściu na plażę. CenI 230.000 zł. 


. , ,. "'.,... 
'..ł 
5f' 
.*' 
 '

'J ...., ł 
 11 . 
 
.t!> . !.ł..' .:1 . \ . 
'.' . t>

\ ..
:J 
: ." . 4\,"". 
'. ..,. 
I..... 


...t 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorota.aratka.pl 
Okolice Szczecinka, 7 pokoi , 2 lazienki , 
garaż, działka 1400m' . 
Cena 155.000 zł. 


'" 


. 


'l
 
. ..... 
.
...
. 
 j 
"li,. 'f 


"I 


"POŚREDNIK" 372-20.21 
vrMnI.dał8Ia.aratka.pl 
OkolICe BoboIIc, dom do kapitalnego 
remontu, zabudowania, działka 3755 m'. 
CenI 45.000 zł. 


BIT s.C. ul. ZWJcl,stwa 114 
lei. 094 348-51-25 


" 


RokOIOWO, 
dom szeregowy 
z garazem, 
4 pokoJe, 
ogrzewanie 
gazowe. 
działka 196m'. 
CenI 190 000 zł ł:
 .
 
 
 
- 


-.J 
r;:, 


I Tli r 


MIT 35-231-11, 0600-272-382 
www.mll-kolobrzeg.llomIJlI 
mll-kolobrzeg@1I0mIJlI 
Wyganowo 24 km od Kolobrzegu. 
Sprzedam 1/2 domu o pow. 80 m'. 
działka 2400 m. CenI 28.000 zł. 


r" ,'
 
l l 
= 
 


MIT 35-231-11,0600-272-362 
www.mll-kolobrzlg.bomoJlI 
mll-kolobrzlg@bomoJlI 
KoIobrzeg-RadzI, dom w91no 
stojący o pow. 240 m'. Stan surowy 
otwarty. Działka 1000 m'. CenI 160.000 zł 


-4 


!I 
( n 
fi . m; 'I!' . , 


Nloruchomacl-KaCZJilska 
lei. 84 12 583 
www.1nk.lle-mallnll@z.11 
SlElllANlCE, komfortowy dom wolno 
stojący, 224 m kw. działka 720 m kw, 
z wyposażeniem, wysoki standard. 
CenI 325.000 zł. 


... .-
 
t 5 ;. 


OKAZJAI 
Fabryka Obuwia "Alka" S.A. 
przy ul. Grottgera 15 w Słupsku 
posiada do wynajęcia 
pomieszczenia 
magazynowo-biurowe. 
wraz z węzłami sanitarnymi, 
placem manewrowym 
I rampą o powierzchniach: 
od 30,00 m 2 do 1.800 m 2 . 
Obiekty są chronione. 
Cena najmu do uzgodnienia. 
Sprzedajemy działki garażowe 
po atrakcyjnych cenach 
przy ul. Koszalińskiej.Dzwońl 
tel. (59) 843-41-14. 
6-2297 


I 


Nleruchomacl-KłlcZJilska 
lei. 8412583 
www.1Ik.lll-mallnk@z.pl 
WARaNO, zabudowa bliźniacza, 75 m 
kw, 3 pokoje, działka ogrodnicza, 
budynkek gospodarczy. 
Cenl59.OOC1 zł. 


ZIELONOŚWIĄTKOWE 
PRZESłANIE 
wygłosi W Słupsku 
Karl-Heinz-Kuhn 
ul. 3 Maja 43 


(przedluienle ul. Chrobrego) 
środa, czwartek, 
piątek godz. 18.00 


, 


,. 


Fotooferty Iziemchomości sIr. 19 


MIESZKANIA 
LokalizacJa Pow. Cena w Cena 
wm 2 tys. zł m 2 Charakterystyka Agencja 
1-POKOJOWE 
Słupsk Zygmunta 26,4 37 1401 U p, standard Delta 
Augusta 
Słupsk piece, po remoncie, stare 
Przemysłowa 28.2 29 1028 budownictwo WEX 
Koszalin Karłowlcza 37 59 1594 duta loggia, terakota, glazura NORO 
Słupsk Banacha 25 32 1280 opomlarowanle, sw, b, zadbane Merkury 
Słupsk Grodzka 22,7 I 33.5 1475 U p, balkon Krynicki 
2-POKOJOWE 
IV p, l, rozkladowe, budynek . 
Sławno Gdańska 45 45 1000 oclenlon v w OMEGA 
Słupsk 33,5 45 1343 III P. sw. I, przerobione OMEGA 
Kotarblńskleao 
Słupsk 48 62 1292 III p,rozkladowe, ter. panele Delta 
Wvszvńskleao 
Słupsk PoznańSka 68.4 80 1170 par, mieszkanie w wilii, weranda Delta 
Słupsk 49 65 1326 I P. rozkladowe, parłdet, g. ter, sw Merł	
			

/17843-0020.djvu

			slr. 20 Pod dachem 


I}gleEJa l 


Słupsk 
zł n'T1Unta At,n.. .a 6 IB, 
te " 1) 84J 51 87, 
a 1n tp' 84 6241 


Bytów, 
now alti '9go 8 
; _ 14 


<: 
\0 . 
'- 'iw 
 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


, ARKII 


WIĘZBY 
DACHOWE 
kom. 0607 271 735 
1 M 3 550 zł netto 
(Impregnacja gratis) 
KIJE DREWNIANE 
020, 022, 028 


9t!J !kv.. 

,.
:-J.j 
"'C.li 
podloga dla 
wymaga/efeb 
bez kurzu 
bez lakierowania  
 "" " A 
II 
 .- @ 
I_ lIillJ Yn


2.:

! 
Kupuj. w akładach budowlanych VOX 
Panele podłogowe, ścienne, drzwi, okna, glazura, terakota, płyty 
gipsowe, wełna mineralna i szklana, styropian, 
tynki akrylowe i mineralne, tynki ręczne i maszynowe KNAUF 
armatura instalacyjno-sanitarna, pokrycia dachowe, parapety, 
chemia budowlana i wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe 
Słupsk 
QmO
 
Ci13)_ 

: 

? 

2 8
0 7 3 3 072 godz. otwarcia 8.18; w soboty 9.14 


t 


'ł 


,  I I I 

  

><><

 

 
 
 CJ 
 
\ł 
k 

. 
C)CJ


 
· 
CJS:S
 

 
 
 
 
\ 
{ 
 
 


.--... 
o 
I 
U)"tI 

 .., 
-.....-
 
W
 
 

 IW 
 
ł\)
-C 
og
 
Ul '" ułJ 

 O 


c:::- 

- 
N.. 
'" 

 

 

- 

 

 

 
... 
... 
... 

 

 

 
=" 

 

 

 

' . 

 
- 

 

 

\ 

 
C\ 

 

 

 
% 

 
'- 

 

 


. 
. 


I 


Czwartek, J października 2002 r. glos Pomorza 


I ( 

ATTAW" 
",e" e .hh
 h.ł "'f
.łft"_ 
III
IU"" .h...
,. "....e
 . .....
 """...f". Rf..U "Ń
f...ł...e' 
"6ALER'A IAHARA" Słupsk. Id.lłsk. " 
"'.-1'1. 10.011- '7.011. 10.. '0.011-'4.011. ,.,. 842 BO 59 


OKNA PCV ALUMINIUM 


Zaklad Produkcji Okien 
Slupsk: ul. Wrocławska 44a 
Tel. 8413-639; 8429-848 
Lębork: ul. Annii Krajowej 6 
Tel. 8620-653 
ATRAKCY.JNE CENY 
I RABATY ! 


RAUTARVUKKIPOLSKA 


. BLACHY MAXI: DACHÓWKOWE. TRAPEZOWE 
ELEWACY"NE, 
. DACHÓWKI: CERAMICZNE, CEMENTOWE, 
BITUMICZNE 
. SYSTEMY RYNNOWE 
. BRAMY QARA
OWE 
Kompleksowe dostawy - Transport gratis - Sprzedaj: ratalna 
"CARECO". Koszalin, ul. Lutykow 4/6, tel./fax 346 12 05 
NA INWESTYCJE - CENY NEGOCJOWANE I 


I C)

 
panele podłogowe 


www witex.com 
Regionalny przedstawiCIel Koszalin, ul. Spokojna 48 
APEX" teL/fax (0-94) 3413000, kom. 0502 121705 


bramy drzwi automatyka 


se 


S OŚĆ' 
I +:
:.ł Slybkobletne 
e 
' do 
rzemysłu 
spozywczego 


b.p Servlce, Koszalin. ul. Szczecińska 32 
tel. (094) 348 29 30, fax 094 348 2132 e-m ,I. t . .' , .onel.1 


Hurtownia: 
Słupsk, ul. Bałtycka 10 
tel. (059) 840 01 44 
fax. (059) 842 72 53 


Sklep: 
Słupsk, ul. Kaszubska 9 
tel. (059) 842 55 37 


D 


. 


Oferuje w ciągłej sprzedaży: 
- glazurę i terakotę firm krajowych i zagranicznych 
-kleje do glazury - armaturę sanitarną 
- fugi, farby, listwy oraz inne materiały budowlane 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
k
 I I