/17839-0001.djvu

			Dzisiai wiadomości sportowe na str. 7-10 


PONIEDZIAŁEK 


30 września 2002 
cena: 1,10 zł (w tym 7% VAT) 
nakład 28.500 egz. 
ukazuje się od 1952 roku 


Porady: Jak 
dochodzić 
alimentów 


SIB.....6 


www.glos-pomorza.pl 


WSKROCIE  RZlłd przYJlłł budiet 
W przyszłym roku 
gospodarka będzie się 
rozwijać trzy razy 
szybciej - twierdzi 
minister finans6w 
Grzegorz Kołodko. Czy 
taka prognoza jest 
realna? - Nasz 
komentarz. 


str. 2 


.,. Nie dla Buaha 
250 tysięcy os6b 
protestowało w Londyme 
przeciwko polityce 
Stan6w 4jednoczonych 
wobec Iraku. 


Str. 4 


Spichlerze 
al. zapełniły 
W październiku nie 
będzie interwencyjnego 
skupu zbóż. Rolnicy z 
naszego regionu czijją 
się oszukani. 7Wierdzą, 
że wielu z nich nie 
li1ogło sprzedać plon6w, 
bo przedsiębiorstw 
skupujących jest zbyt 
mało. 


Str. 8 


I
 . 
../\ '(lnem 
I 


.  . 


, 


, ' 


I 

 


" 


.. Europejczycy 
znad Dzleri.clnkl 
Od sześciu lat trwa 
wymiana koszalińskich 
licealistów i uczniów 
duńskiej szkoły w 
Gladsaxe. O swoich 
wrażeniach z 
tegorocznego pobytu w 
Danii opowiedzieli nam 
koszalinianie. 


Str. 18 


._ Nr 228 (15 494). Wydanie A B C 
Indeks 350249, ISSN 0137-9526  I IIIII 
. ;'70137 95ZZ13 ... O 


. 


.. 


. 


.1 
.. A 
.
 "d 
': 
\.\\\\\\ 
 
'\ \\
\)\
'ł\\\ 
 
.
. . 
 
-r.",S
'" ....... 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Jutro nauczyciele nie dostaną obiecanej podwyżki 


Muszą poczekać 
Nie mamy rozporządzenia. Czekamy na decyzję o przyznaniu funduszy 
- tak w piątek władze samorządowe uzasadniały, 
dlaczego 1 października nauczyciele nie dostaną podwyżki. 


" 


I 


. OI RAFAŁ SZAMOCKI 
Podwyika .auczydeU u PI'OIU kariery mołe realnie wyłłIeU... 15 zł. Dyplomowa.ym po odUc:zeaiu podatków 
z 530 zł podwytld brutto zoataule okolo 300 zł ua "ą.  


W minioną środę minister oświaty 
Krystyna Lyblckl podpisała rozpo- 
rządzenie, na którego podstawie sa- 
morządy mają wypłacać uchwaloną 
przez parlament podwyżkę dla na- 
uczycieli. w ramach nowelizacji Karty 
nauczyciela. Jednak szkolni księgowi 
i wydziały oświaty w gminach, w tym 
w Słupsku. w piątek dysponowały naj- 
wyżej kopiami rozporządzenia ścią- 
gniętymi z Internetu. To nie jest pod- 
stawa do podejmowania decyzji. 
- Na razie wstępnie obliczamy 
skutki podwyżek. Abyśmy mogli je 
wprowadzIć, musimy mieć decyzję 
wladz miasta i pieniądze na koncie. 
Zapasów nie mamy, aby wcześniej 
wyplacać podwyżki - tłumaczy księ- 
gowa ze słupskiego liceum. 
- Wiemy już. ze pielWSZa zaliczka 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


ZMIANY W "GLOSIE" 


Teraz trochę inaczej 


Dzisiaj "Głos Pomorza" po raz pierwszy ukazuje się w większym for- 
macie i z częściowo zmienionym układem stron. Aby ułatwić Państwu 
korzystanie z nieco odmienionej gazety, będziemy przez najbliższe dni, 
w tym właśnie miejscu, zapowiadać zawartość każdego wydania. I 
Dzisiaj można przeczytać w "Głosie Pomorza": 
Strony 1-4 Najważniejsze aktualne wydarzenia i opinie 
Stroni 5 Aktualności rolnicze 
StronII8 Temat na zamówienie Czytelników. 
Dzisiaj: wszystko o alimentach 
Informacje sportowe 
Wiadomości lokalne: bieżące wydarzenia 
w naszym mieście, gminie, wsi 
Informator regionalny: m.in. telefony alarmowe, 
dyżury lekarskie, dyżury aptek, repertuary kin 
Program telewizyjny 
Ogłoszenia drobne 
Dodatek "Kariera"  , 
,. Strony 7-10 
r 
,I I Strony 11-12 
... / 
Stroni 13 
... Stroni 14 
... Strony 15-17 
-- - 
Strony 18-20 


- 


ł 


na wyplatę podwyżek wyniesie 61 ty- 
sięcy zl, ale d/a nas wiążąca jest de- 
cyzja o je/przyznaniu. Na nią czeka- 
my - tłumaczy ł...zek KullńIId, wójt 
gminy Kobyłnica. Już wie jednak, że 
zaliczka nie starczy na pokrycie skut- 
ków podwyżki. - Podstawą jej nalicze- 
nia bylaliczba i wyksztalcenie nauczy- 
cień' z paidziernika ubIegIego roku. 
Przez ten czas część nauczycieli pod- 
niosla kWalifikacje albo awansowa/a- 
dodaje. Co prawda te zmiany ma 
uwzględniać druga transza rządowych 
pieniędzy, która do gmin powinna tra- 
fić w II połowie października, ale nie 
ma pewności, czy tak się stanie. - Bę- 
dę prosić o uzupelnienie zaliczkiprzez 
Zarząd Powiatu z funduszy wlasnych 
starostwa. Zapowiedi drugiej transzy 
trochę nas uspokaja - mówi llllgo. 


rzltl I/liku', naczelnik Wydziału 
Oświaty w starostwie słupskim. 
Na razie jednak będą to pieniądze 
na paidziernik i nie wiadomo. czy 
rząd dysponuje gotówką na podwyżkę 
do końca roku. W niektórych samo- 
rządach urzędnicy zastanawiają się 
też, czy jeśli rozporządzenie ministra 
dotrze do nich po 10 pafdziernika, 
kiedy kończy się kadencja rad gmin- 
nych, to nauczyciele w ogóle dostaną 
podwyżkę w pafdzierniku. Radni nie 
będę już bowiem mogli wprowadzić 
zmian w budżetach gmin. - Z tym nie 
powinno być problemÓW, bo podwyż- 
ka trafi do samorządów w formie dota- 
cji, a o jej wykorzystaniu może zdecy- 
dować samodzielnie zarząd gminy lub 
powiatu- uspokaja naczelnik Mikuś. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Ruszyła szkoła menedfer6w 


Zabrzmiał Gaudeamus 


350 studentów I roku l,iIlnaugurowało 
w sobotę nowy rok akademicki w Wyż- 
szeJ SzkOle Zarządzania w Słupsku. 
Rektor prof. MIgdaleni Jerz. 
mowlkl do sukcesów zaliczyła to, 
że mury WSZ opuściło już ponad 
1600 absolwentów studiów licencjac- 
kich, w tym 404 w minionym roku 
akademickim. Znaczna ich 'Część 
kontynuuje studia na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Z kolei dzięki umowie 
ze Słupską Izbą Przemysłowo-Han- 
dlową studenci będą mieli zagwaran- 
towane praktyki zawodowe. Uczelnia 


współpracuje także z wyższymi 
uczelniami ekonomicznymi w Ode- 
ssie, Pradze i Flensburgu. Za szcze- 
gólne osiągnięcia pani rektor nagro- 
dziła pracowników naukowych, 
w tym dr 'rent FlgUrUłt, pierwszą 
doktorarrtkę w historii WSZo 
W najbliższym czasie pani rektor 
zamierza poprawić jakoŚĆ kształcenia 
i wprowadzić nowe specjalizacje. 
Chce też rozpocząć starania o akre- 
dytację dla uczelni, potwierdzającą 
wysoki poziom kształcenia. 
Nie udało się natomiast poprawić 
bazy lokalowej WSZo Co prawda Za- 


rząd Słupska chciał jej przekazać 
budYfiek po Zespole Szkół Gastro- 
nomicznych przy al. Sienkiewicza, 
ale Senat WSZ z tej oferty nie sko- 
rzystał. - I tak jednak dziękuję 
za mieszkanie, które przyznal mi 
prezydent miasta na czas sprawo- 
wania funkcji rektora - dodała prof. 
Jerzemowska. 
Wykład inauguracyjny o roli pa- 
pierów wartościowych w dawnej 
i współczesnej gospodarce wygłosi- 
la prof. Eltbletl OstrowSki, także 
nagrodzona przez panią rektor. 
(MAZ) 


REKLA M A 


I MDl!I J I STOLON 


PT 


- Z Itlefon6w lIom6rbWJcb Mko: 


, , 


-1I
czenle bozllłable 
8-88/J-r 8-lrl '- 


w Slupsku 
rozpoczyna 
:r< 
SKUP! 
ZIEMNIAKÓW 
informacje 
\181. (0.59) 842 4 d " 04 do OS} 


e.  
,ł' 
.! 
.! 


- 
( 
\ I: 
, _! 
Q
 
I 
4j 


.
 


SYSTEM ZARZĄDZANIA 
SYMFONIA@ 5-':"

IN tel. (094) 3434423 
.. Iq! ...............-<ąI 


SOBOTA SPORTÓW WALKI W SŁUPSKU 
Mistrzowskie zmagania 
W sobot!l w hali Gryfia 90 zawodników uczestniczyło w gali sportów walki. 
Rozegrano VI Mistrzostwa Polski seniorów ju jitsu kata parami oraz tumiej 
karate, sOdziowany przez RudoIf8 HeJne i Zenkl Ronko z Holandii oraz 
Kil YllhlntJ z J8f!oni i'prezydenta Polskiego Związku Ju-jitsu 
Eugen'ulZl SlkoiU WL Ir6d kobiet tryumfowały AgIII Mak8ymowlcz 
I Julita DzIedzic z ZKS Gwardia w Zielonej Górze. II miejsce wywalczyły 
zawodniczki klubu Champion Słupsk AgnlelZkl Bury' EIibIet8 Lomblr 
III miejsce zajOły Elu RybIrczyk i Ag'" Klrczi*kI z KCJ Konin. 


, 


. 


Fot. RAFAŁ SZAMOCKI 
W kategorii rrlIJczyzn takCIe wygrali zawodnicj', Gwardii - 
 Sikora 
, Mlrcln WlILIekI. Na II miejscu uplasowali siU wychowankowie Champio- 
na - W**" P&Mk1 SIIwomlr P&Mk. Nalll pozycji uplasowali si[l 
zawodnicy KCH Konic Ad8m Borkowski i Marcin B81c8rczak. Zawody 
zorganizował Mlchll Godnlcz, szef Championa Słupsk. 


	
			

/17839-0002.djvu

			slr. 2 Ludzie, fakty, opinie 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
dodatek "Kariera" str. 18-20 


PULS DNIA 
I Lista dobrych życzeń 
C hciałbym, by pań.twow. Ir... w przyszłym rolru 
'wleclł. mnleJ.zyml pu.tlraml. Chcl.łbym tei, 
by pol.lr. ,o.podarlr. rozwijaI. "1/ w tempie co 
NJmnleJ zdwojonym. Życzl/ Jej te,o tllr, J.1r l1/li 
marzł o poborach rO'lI4Cych minimum raz n. 
Irw.rt.,. Jeszcze bym chcl.ł, by pod.tlrlszły tyllro n. 
.zlachetne cele, by nie trzeb. bylo dolrł.d.
 z 
budtetu do b.nlrlutuJllcych film, by n.uczyclele do.t.w." podwytlrl n. 
CZIl,. w szplł,'ach wy.tarcz.'o plenll/dzy n. w.zy.tlrle operacje. 
Wuy.tlrle,o telo plI,nl/, .Ie wlfłpll/, by t.1r "1/ .t.,o. M.m wll/c 
Wf.ten/e, ie zlłwlerdzGny w .obołl/ przez rZIf(l budtet to Jednalr wyborcz. 
propallnd.. Bo przeclei umo to, ie .zylruJe lO p.n Kolodllo IUllcesu mu nie 
I z.pewnl. 
MnleJu,'ulr. w budtecle I wzrost w fOIpOdlrce nie blor" "1/ z powlełrz., 
musz" mle
 pod.t.wy w widocznej Jut POPIIwIe ekonomiczneJ. St.ram "1/ 
by
 optyml.t", .Ie J.ko' trudno mlz.uw.z
 Jej .ymptomy. FIrmy nie chc" 
zwll/kI_ produllcJl, my nie chcemy wll/ceJ Irupow«, IrlIpltał zz.,ranlcy tet 
J.lloj mniej chtłnle Inwestuje w Police. BoJI/ "1/ wll/c, ie w polowIe 
pr z 1lz l elo rollu tneba btdzle cl,,
 po z..Ulrach, zwll/lru« pa".twowy dlu" 
mote podnle'
 .lIcYZł. Z.wsze motna btdzle z'.nl
 n. oblelltywne 
trudnokIl nieudolne rZlf(ly poprzednllrów. 
r.1r przypu.zcz.m, choć bardzo chciałbym "1/ my"
. 
JAROSŁAW JURKIEWICZ 


LUDZIE 


JERZY D. ROWA-JANUSZEWSKI 


Wieloletni dziennikarz "Głosu Pomorza" znalazł się wśród 
wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Zostały one < 
wręczona podczas piątkowej Biesiady Literackiej. 


Złoty Krz
 Zasługi poza Jerzym Dąbrową otrzymał Zyg- 
munt Ala. Srebrne - WIntIW Cllalelakl i Bogdan Urtlln. 
Jerzy Dąbrowa-Januszewski urodził się 17 listopada 1942 
roku. Skończył filologię polską na Uniwersytecie Miko/aja Ko- 
pernika w Toruniu. Od 1976 roku pracuje Jako dziennikarz. Od 1980 roku Jest 
prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest autorem kilkunastu publika- I 
cji książkowych: wśród nich wyboru szkiców i esejów o Kaszubach ,:z. notatnika 
kaszubskiego", wcześniej publikowanych głównie w Głosie Pomorza. 
Na łamach naszej gazety Jerzy Dąbrowa-Januszewski opublikowa/ około 
300 recenzji i artykułów o literaturze. Złoty Krzyż Zasługi to podziękowanie za je- 
go działalnoŚĆ regionalną na rzecz ma/ej pomorskiej ojczyzny. Srebrny Krzyż I 
otrzymał w 1981 roku za 
a/ania w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Z 
powodu w owadzenia stanu wojennego wręczenie odznaczenia zostało wstrzy- 
mane. DZięki staraniom Zrzeszenia Kaszubskiego z Warszawy po dwóch latach 
Krzyż został wręczony Dąbrowie-Januszewskiemu. 
Złoty Krzyż Zasługi (tym razem już bez przeszkód) odebrał z rąk wojewody 
pomorskiego, także literata Jana Ryszarda Kurylczyka. (ola') 


t
 

I 


RYSZARD KLIMCZAK 


Wiceprezes Stowarzyszenia Armator6w Rybackich otrzy- 
mał Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego za wieloletnią działalność w 
gospodarce morskiej. 


.... 


- Mam nadzieję, że to sygnal mówiący o tym, iż prezy- 
dent zaczyna dostrzegać problemy gospodarki morskiej To 
również wskazówka dla tych, którzy decydują o tej branży. by 
zaczęli dZIalać bardziej ofensywnie, by polskie rybolówstwo 
nie znikJo po naszym wejściu do Unii-dziękował za wyróż- 
nienie RY9lZard Klimczak, który z rybołówstwem związany jest od trzydziestu lat. 
Należy do pierwszych absolwentów Technikum Rybołówstwa Morskiego 
(dziś Zespół Szkół Morskich) w Ko/obrzegu, przez wiele lat pracował jako rybak 
w "Da/morze", potem w kołobrzeskim Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybac- 
kich "Barka". Niegdyś Klimczak był członkiem komisji morskiej KC PZPR, dziś 
jest wiceprezesem SAR, koordynatorem (powo/anego w 2000 roku) Sztabu Kry- 
zysowego Rybołówstwa Powołanego, współza/ożycielem Stowarzyszenia Inicja- 
tyw Społeczno - Gospodarczych. Członkowie rodziny twierdzą, że walka o spra- 
wy rybołówstwa pochłania go tak bardzo, że częściej bywa w Warszawie niż w 
K%brzegu. (ed) 


Tragiczny finał wieczoru kawalenIdego 
Zaszkodziła im wódka 


Ciało mężczyzny, uczestnika 
przyjęcia w Janowcu Wiełkopol- 
skim (Kujawsko - Pomorskie) 
znaleźli w sobotę nad ranem poli- 
cjanci w okolicach Wyrzyska 
(Wielkopolska). Wcześniej, w pią- 
tek, w Wągrowcu zmarł inny męż- 
czyzna -uczestnik tego przyjęcia, 
a 20 innych uległo zatruciu alko- 
holem nieznanego pochodzenia. 
Wszyscy poszkodowani uczestni- 
czyli w wieczorach kawalerskich, 
część z nich przemieszczała się z 
jednego przyjęcia na drugie. Pili 
alkohol nieznanego pochodzenia, 


bez akcyzy. Do szpitala w Wą- 
growcu trafiło 15 osób, z których 
pięciu zostało na oddziale. 
- Pacjenci nie pili zatrutego al- 
koholu, wypili go po prosty za du- 
żo. Po badaniach stwierdzono w 
ich krwi ok. 4 promili alkoholu- po- I 
informował doktor MartUIZ ManI- 
kowIkI z wągrowieckiego szpitala. I 
W mieszkaniach, w których od- 
bywały się przyjęcia, policja zna- 
lazła około 100 butelek z alkoho- 
lem bez akcyzy. Kilkanaście bute- 
lek było już pustych. 


(pAP) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek. JO września 2002 r. głos Pomorza g 


FINANSE. W 2003 r. gospodarka ma się rozwijat trzykrotnie szybciej 


R
ąd przyjął budżet 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2003 r. oraz 
dwanaście projektów ustaw związanych z budżetem. 


Rzecznik rządu Michał Tober 
powiedział, że premier Leszek Mil- 
ler przekaże w poniedziałek pro- 
jekt budżetu marszałkowi Sejmu 
Markowi Borowskiemu. W związ- 
ku z - jak dodał - licznymi pyta- 
niami, Tober wyjaśnił, że rząd 
ostatecznie zdecydował tei o za- 
mrożeniu w 2003 r. płac najwyż- 
szych urzędników państwowych 
tzw. "erki". Poinformował, że uzy- 
skane w ten sposób oszczędności 
- niemal 1,5 mln zł - przekazane 
zostaną na rzecz Centralnej Bi. 
błioteki Związku Niewidomych. 
Minister finansów Grzegorz 
Kołodko - gość sobotniej Rady 
Krajowej SLD - ocenił, że rządo- 
wy projekt budżetu na 2003 r. to 
budżet stabilizacji i rozwoju. - 


Przegoniła złodzieja 
I Dzielna 
sklepowa 
Celny rzut Jabłkiem w stronę zama- 
skowanago napastnIka, oddany 
przez ekspedientkę, uratował cało- 
dzienny utarg sklepu we Włoszczo- 
wie (województwo świętokrzyskie) - 
poinformowała policja. 


- Zamaskowany rabuś wszedl 
ze "straszakiem" w ręku do male- 
go sklepu spożywczego i zażądal 
od splZedawczyni wydania pienię- I 
dzy. Kobieta chwycila jabłko, któ- 
re miala pod ręką i tak nim ugodzi- 
la intruza w glowę, że zbiegi za- 
mroczony powiedziała 
rzeczniczka komendanta woje- 
wódzkiego policji w Kielcach. 
- Los napastnika od piątkowe- 
go wieczoru jast nieznany; dzielna 
pani sklepowa przez calą sobotę 
plZYlmowala gratulacje od klien- 
tów - dodała rzeczniczka I 
Właściciel sklepu chce nagrodzić 
odważną ekspedientkę specjalną 
premią. 


(PAP) 


HENRYK RUPNIK 


wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego 


- Wr6clł pan włałnl. z UkraIny, 
gdzl. odbywają .Ię połl/żne de- 
monstracje przeciwko prezyden- 
towi LeonidowI Kuczmie. Jaką at- 
molferll pan zaltllł pOdcza. wizy- 
ty? 
- Byłem daleko od Kija.va, wob- 
wodzie miko/ajewskim, kilkaset kilo- 
metrów na południe, ale tam były też 
pikiety. Codziennie, nawet w niedzielę 
przed budynkiem tamtejszego urzędu 
wojewódzkiego demonstra.va/y kilku- 
nastoosobowe grupy z transparenta- 
mi. Nasi gospodarze odpowiednio to 
komentowali, co mi czasami przypo- 
minało komentarze w Polsce sprzed 
kilkunastu lat. 
Przygląda/e m się temu z ogrom- 
nym zrozumieniem, ale nie podejmo- 
wałem rozmów na ten temat. Bylem 
tam w innym celu. 
- NI. mlllło to znaczenia dla pań- 
.kleJ wizyty? 
- Nie. GoścHem tam z okazji 65. 
rocznicy powstania obwodu, a myśl o 
tym 'wyjeździe zrodziła się dwa lata 
temu, gdy w Dniepropietrowsku 
uczestniczylem w szczycie gospodar- 
czym Ukraina - Polska z udziałem 
prezydentów obu państw. Umówiłem 
się wówczas z gubernatorem obwo- 
du, by wrócić do współpracy naszych 
województw. Takie jej zalążki miało 


Chcemy zracjonalizować budżet i 
tak skonstruować obie jego stro- 
ny, aby służyło to stabilizacji i roz- 
wojowi, poprawie warunków pracy 
i życia polskich rodzin, a także 
konkurencyjnoścI polskich przed- 
siębiorstw - mówi' wicepremier. 
Jak dodał, rząd zakłada trzykrotne 
przyspieszanie tempa wzrostu go- 
spodarczego w stosunku do 
spodziewanego w tym roku. 
Rząd załozył w projekCIe usta- 
wy budżetowej, że deficyt spadnie 
do 38,7 mld zł z 40 mld zł w 2002 
roku. Place w sferze budzetowej 
wZrosną nominalnie o 4 procent 
Wydatki w przyszłym roku mają 
wzrosnąć do 193,5 mld zł, a do- 
chody - do 154,7 mld zł. Na ten 
rok rząd założył wydatki budżetu 


na poziomie 185,1 mld zł, a do- 
chody na poziomie 145,1 mld zł. 
"Solidarność" uważa, że rząd 
złamał prawo dając partnerom 
społecznym mniej dni na zaopinio- 
wanie projektu budżetu mż gwa- 
rantuje to ustawa o Komisji Trój- 
stronnej. Minister pracy Jerzy 
Hausner przekonywał, że zarzuty 
związku są niesłuszne. Powie- 
dział, że dwudziestodniowy ter- 
min, jaki przewiduje ustawa, Jest 
traktowany Jako "ogólna instruk- 
cja, która mówi, że tyle powinno 
być czasu - a nie musi - do prze- 
prowadzenia konsultacji". 
Opozycja krytykuje projekt bu- 
dżetu, twierdząc, że został on 
przygotowany Jako "argument 
wyborczy" (pAP) 


Znieważył prezesa 


łuclle
zy I aCQycb w$ lila _lu., 
\ 
I 8 
I / 
6'11;1. I I 1 43 " 
/ 
. 


101. PAP-ANDRZl.J ZBRANIECKI 
T akle tarcze strzeleckie z wizerunkiem prezesa Narodowego Banku 
Polskiego Leszka Balcerowicza, wykorzystywał na swoJeJ strzelnicy 38- 
letni Piotr P. Prokuratura oskar
ła mężczyznę o znieważenie szefa NBP, 
który Jako konstytucyjny organ państwa podlega szczególnej ochronie. Sąd 
Rejonowy w Łodzi zdecydował o warunkowym umorzeniu na rok 
postępowania karnego przeciwko właścicielowi strzelnicy. 38-letni Piotr M. 
ma wpłacić tysiąc złotych na rzecz hospicjum łódzkiej Caritas, będzie teŻ 
musiał zapłacić ponad 400 złotych kosztów sądowych. 


ROZ140WA DNIA 


ł-- 1 


,. , 


że to potencjalnie dobry partner. Tak I 
jak chcemy rozmawiać z Meklembur- 
gią, z Francuzami, Skandynawami 
tak Ukrainy też nie powinniśmy tracić 
z pola widzenia. Oni proponują szero- 
ki wachlarz produktów - od granitu 
po sery. 
- Co pan proponował .tronl. 
ukralńlklej? 
- Zachęcałem mera i gubernatora 
półmilionowego miasta Miko/ajew, by 
przyjechali na spotkanie z szefami 
konkretnych firm. Możemy służyć po- 
mocą we wszelkich sprawach doty- 
czących przekształceń w gospodarce. 
- Co z tego, o czym pan rozma- 
wIał na UkraInie, ma Izanlll na 
najlzyb.zą reallzacJII? 
- Ukraińcy mają nadzieję na 
współpracę i przemysłem stocznio 
wym. Bardzo interesujące rozmowy 
prowadziłem z jedną z wyższych 
uczelni na temat utylizacji odpadów. 
Mają ciekawe rozwiązanie unieszko- 
dliwiania plastiku i przetwarzania go 
na paliwa płynne. To ich patent, ale 
chętnie podejmą współpracę z naszy- 
mi naukowcami. Nie mówię już o pro- 
stych sprawach - my do nich towar - 
oni do nas. Myślę, że tu kończy się 
już rola polityka regionalnego. Teraz 
powinny już rozmawiać biznesmeni i 
szukać dla siebie wzajemnej korzyści. 
Jeśli nie znajdą, trzeba będzie po- 
czekać na inny czas. Mam nadzieję, 
że płaszczyzna współpracy jednak 
się znajdzie. 


EWA DUSOIS 
Fol. PRzEMySŁAW GRYŃ 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


u 


łl
 


kiedyś województwo szczecińskie. 
Tam są cztery porty i stocznia z więk- 
szościowym kapitałem zachodnim - 
holenderskim. Nad Morzem Czarnym 
rozwija się turystyka. Rozmawiałem o 
szczegółach tej współpracy. Mam 
nadzieję, że przedsiębiorcy z Ukrainy 
przyjadą 17 października do Szczeci- 
na na prezentacje gospodarcze. 
- Czy UkraIna moie być dla nal 
dobrym p.rtnerem? 
Oni - bardzo łakną wiedzy na te- 
mat współpracy z państwami Unii Eu- 
ropejskiej, na temat funduszy unij- 
nych. Widzą, że my możemy odegrać 
w tym ważną rolę i im pomóc. Czasa- 
mi może naiwnie wyobrażają sobie 
naszą bezpośrednią współpracę: że 
załadują coś na wagony i my to ko- 
rzystnie sprzedamy u siebie lub reek- 
sportujemy do Niemiec. Musia/em wy- 
prowadzić ich z blędu. Myślę jednak, 


. Marek Z. z Koszalina: Polski 
parlament z dflla na dzień traci 
swoją powagę. Byfy jui burdy wy- 
wolywane przez poslów. a teraz 
mównica zmienia się w arenę cyr- 
kową lub kabarel To co dzialo się 
w sejmie w ubiegły czwartek, kie- 
dy debatowano na temat wprowa- 
dzenia winie/, przekroczylo wszel- 
kie dobre obyczaje. WczeŚniejsze 
naganne zachowania moglem wy- 
baczyć pos10m, bo może nie mieli 
obycia w polityce. Premierowi Mil- 
lerowI nie mogę wybaczyć jegQ 
"popisu': JeŚb premier nie potrafi 
I zapanować nad emocjami i uspo- 
kOIć atmosferę, powimen szybko 
ustąpiĆ ze stanowiska. (tK) 
. Były aolldarno'clowlec z 
Koszalina: Smieszme i denerwuJą- 
co zabrzmla/y slowa Mariana 
KlZaklewsklego, który ponowme 
ublegal Się o stanowisko przewod- 
niczącego "Solidarności': Powie- 
dZlal. że zWiązek flIe może być 
upolityczmony. bo ma inne cele. 
No cóż, pamięć bywa krótka. 
Przecież to sam KlZaklewskl wClq- 
gnąl "Solidarność" do pobtyki. bo 
to dawalo jemu jak ijego kolegom 
szansę na decydowanie o losach 
kraju z pozycji mównicy parlamen- 
tarnej Delegatów na zjazd flIe 
wzruszyły już slowa, obietnice I 
uŚmiechy Mariana Krzaklewskie- 
go. (tl) 


\11 
O 
d 


. RolnIk z gminy Postomino: 
I - Piszecie, za szelami różnych in- 
sly/uq'i. że skup przebiegaI spraw- 
nie. Nieprawda, pró/Jowalem 
sprzedać zboże w elewatorach w 
Darlowle i JezielZycach. Me dość. 
że były kolejki. /o jeszcze skupy 
otwierano na 2-3 dm, po czym byfy 
zamykane. Normalny rolnik nie 
mógl się w tym polapać. Dzwoni- 
lem do Agencji Rynku Rolnego w 
Gdańsku I w Szczecinie. bez efek- 
tu. Zostalo mi 100 ton zboża, są- 
siadom podobnie. ZawlelZylem Ka- 
bnowsklemu, że będzie drugi skup. 
a lU nic z tego. Jak nie splZedam 
I zboża, zatarasuję drogę w mojej 
gmm
 
.n) 


R 


ci 
pl 
tc 
ol 
Ul 
ol 
tE 
r
 


pl 
ni 
b- 
ri 
o' 
n. 
s 


BILANS 


112 cent
metr
w mie- 
rzy Jamnik Kac- 
per, który zostal 
uznany za najdłuższego uczestni- 
ka wczorajszego krakowskiego Po- 
chodu Jamników. W pochodzie ze 
swoimi opiekunami w asyście poli- 
cji szło prawie tysiąc jamników. 
(pAP) 


F 
[ 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 


Zl 
f( 
\II 
P 
\II 
K 
" 
n 
n 


PASSAT 1,8 (1998), gaz, kombi, 
41 000 0941 34-38456, 
0-604-950-677. 
SADZONKI truskawek, 
094/37-462-05,0-609-166-223. 
DO wynajęcia domek (szeregowy), 
wyposażony. 0-59/842-22-95. 
POKÓJ dla studentów. 
0-607-986-486. 
ZAPISY: OYAMA KARATE 
GRUPY OD 6 LAT. KICKBOXING. 
0.59/843.90-19,0.604.97-20.33. 
SŁUPSK,SŁA
NO,GŁ6vvcZYc
 


I 


R 


I.,f
 
..

I
/1:ł
 
liczby podajemy za PAP 


MultIIotok . 28.09 
2 14 17 18 20 20 .21 
at 42 4& 4& 47 48 
61 67 11 68 71 74 
Dufy lotok 
14 1. 23 24 21 Ił 
Express lotok 
7 14 17 21 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY-MARECKA 
MarcIn 
STEFANOWSKI 
Redaktor sponowy 
Zblplew 
SUWAU>WSKI Ios P 
 !I1orz 
 1 RedlktDr ..czeln, IpDrtDwy: WYDAWCA: tel.llax (094) 347 35 15113112, 347 mieszczanla Biuro Ogłoszeń. 
Andrzej Mielcarek (094/347-35-00) Zbigniew Suwalowlkl (094/347-35-20) Koncern Wydawniczy .FORUM' 35 11 Biuro Reklamy tel. (094) 347 Prenumeratę przyjmują oddzlaly IZBA WYDAWCÓW 
Z-er rN. ..ClIln.,D łere..wr: SpółłIa. z o. o. 35 10, 347 35 03i04l05/14,tel.llax Ruchu SA, urZędy pocztowe i li. 
ADRE8 RED AliCJI: Anna Czemy-Marecka (0591842-51-95) Stanisław Kiełb (094/347-35-481 7&-004 Koszalin, ul. MIddewICZ8 24 (094) 34735 06107. stonosze. PRASY 
PrIzIII: 
75-004 Koszalin, ul. MickJewlCZ8 24 lekretln rtdlli:cjl WYDAJIlE MABAZYJlOWE: Artur Mielcarek (094/347-3&-00) 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20 DRUK: 
Cllltral.: (094) 347.35-00 Mariola SkoIlmowsI	
			

/17839-0003.djvu

			a glos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


. Ulotki mlaly byC, a nie ma 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Kredyty bez zmian 


r;ki 
lci 
'Y- 
I1Z 
vr- 
;ię 

- 
'8- 
91- 

e 
'Y- 
fJh 
'il- 
7CJ 
'ifi 
0- 
ro 
V 


Według nowego prawa banki i instytucje finansowe muszą podawać w ulotkach informację 
o rzeczywistych kosztach kredytów konsumpcyjnych. Banki twierdzą, że są przygotowane 
do zmiany przepisów, ale my stwierdziliśmy, że nie do końca. 


z 
'l- 
'a 
/e 
':1- 
9- 
'ć 
5'. 
9 

- 
'o 
77 
11 
7- 
e 
I 

- 
:) 


. . 


. 


, 


RzeczywłJte kouty kredytów udał.. ukrywa.L oL 8LA WOMIR t.ABICKI 


I: 
7. 
V. 
77 
Ił' 
.( 
" 


Według nowej Ustawy o kredy- 
cie konsumenckim banki muszą 
podać rzeczywistą stopę procen- 
tową, obliczoną według wzoru 
określonego w ustawie. Dane 
uwzględniają również dodatkowe 
opłaty i naliczoną prowizję. Dzięki 
temu klient może łatwo porównać 
różne oferty. Teoretycznie. 
W praktyce to bardziej skom- 
plikowane. Wszystkie wymienio- 
ne wcześnie informacje powinny 
być zawarte we wszystkich mate- 
riałach reklamowych: ulotkach, 
ogłoszeniach prasowych czy 
na stronach internetowych. - Je- 
steśmy gotowi na zmiany - za- 


'Y 
r 
e 
/
 

 
r- 
r- 
,- 
" 
ry 
'I 
) 


POWIAT CZLUCHÓW 
Dziwne numery 


Podczas akcji policji przeciwko 
złodziejom aut okazalo się, że kie- 
rowca opla sam przedłużył sobie 
ważność dowodu rejestracyjnego. 
Posiadacz volkswagena przerobil 
w dowodzie numery nadwozia. 
Kierowca mazdy nie potrafiI wytłu- 
maczyć, dlaczego inne są numery 
na silniku i w dowodzie 
rejestracyjnym. 


(nm) 


UWAGA, CZYTELNICY 


RelaCJa z niedzielnej debaty 
kandydatów na prezydenta 
Słupska w Radiu Koszalin jutro 
na str. 11. 


REK L A 11- A 


r C &-R OKNA PCV 
l I ALUMINIOWE 
CHALECKI 


BIURO ZLECEŃ 
ul. Szaecińska 57, p. 110 (budynek ZDl) 
leI. (59) 845 24 81, fax (59) 848 2481 
ZAMÓW U NAS 
WYSOKA JAKOŚĆ 
NAJ NIŻSZA CENA 


Rewelacja//! , 
Wielka promocja!/! 
KOTt y NA DREWNO 


o tdn' n 'do 70 
spnedaż . Inłonn.q. . do dztwo 
.utwyrow ny dN/w 
PPHU"POLONEZ" 
Kosz Im. ul. Zł.Iona 48 

 0-514 348 113 16 
O 8011 043 7'8 


pewnla Merek Szerazenowlcz, 
dyrektor słupskiego oddziału 
PKO BP S.A. - Jeieh' w ulotkach 
występuje wysokość stopy pro- 
centowej. jest ona uzupelnio- 
na o wymagane informacje. 
Umowy sporządzane są równlei 
na nowych drukach. 
Bank jest gotowy. Niestety, 
ulotek, o których była mowa, 
w nim nie ma. Aby uzyskać rze- 
czową Informacje na temat kre- 
dytu, trzeba udać się do infor- 
macji. Podobnie jest w PKO S. 
A w Słupsku, gdzie ulotki przed- 
stawiają jedynie dane opisowe. 
Nie ma w nich słowa o stopie 


procentowej. Podobnie w słup- 
skim Kredyt Banku, gdzie jedy- 
nym informatorem jest broszura 
"Pakiet usług", w której darem- 
me szukać wysokości oprocen- 
towania. - Z uwagi na ryzyko 
dezaktualizacji na ulotkach nie 
jest podawane oprocentowanie 
produktu - mówi Izebele Mo- 
aelelce, szef biura prasowego 
Kredyt Banku. - Nowe ulotki za- 
wierające informacje zgodne 
z ustawą b(1dą wprowadzane 
sukcesywnie. Klienci b(1dą mogh' 
skorzystać z kalkulatora finan- 
sowego na naszej stronie Inter- 
netowej 


Marek 
Zapolski 


l7.ecznik praw 
konsumenta 
w Slupsku: 


- Na zmia- 
nach dotyczą 
cych Instytucji udzielających 
kredytów skorzystają klienci. 
Znając rzeczywistą stopę pro- I 
centową moina szybko porów- 
nać oferty. Wysokość stopy za- 
leiy od wysokości kredytu 
i okresu kredytowania, najlepiej 
więc porównywać takie same 
wartości. Drugim udogodnie- 
niem jest mozliwość odstąpienia 
od umowy w ciągu trzech dni 
od jej podpisania, bez podania 
przyczyny. Bank musi zwrócić 
prowizję. Nie dotyczy to opiaty 
przygotowawczej WszystkIe in- 
fO/777acje o kredycie muszą być 
równlei zawarte w umowie. 


Nowe przepisy to skutek 
ukrywania przez instytucje finan- 
sowe rzeczywistych kosztów po- 
życzek. Zobrazuje to przykład 
jednego z wirtualnych banków. 
Nominalna stopa podawa- 
na w nim wynosi od 18 do 24,5 
proc. Rzeczywista, obliczo- 
na według ustawy, wzrasta 
do 44,3-132 procent. Teraz, kie- 
dy zaczęły obowiązywać nowe 
wzory umów, wszystkie takie in- 
formacje muszą być ujawnione. 
MARCIN KLINKOSZ 


R 


K-r A II A 


ZAUFAJ NAJWI
KSZYM! 
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM RATY DLA KAŻDEGO POLAKA 


Dla naszych klientów stworzyliśmy sieć 45 biur regionalnych na terenie 
calego kraju. Ponad stu doradców finansowych dba o to, aby znaleźć 
dla Państwa najatrakcyjniejszy produkt finansowy. 
Uruchomiliśmy dla Państwa nowy, niezależny od banków 
produkt finansowy. 


, , , 
Jego główną zaletą Jest OGOLNODOSTęPNOSC 


Może z niego skorzvstać nawet osoba nie Dosiadająca 
zdolności kredytowych. OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
Tworząc nową formę samofinansowania. 
braliśmy przede wszystkim pod uwagę wysokość 
rat miesięcznych. Raty skalkulowaliśmy tak, 
aby były one dostępne dla większości polskiego 
społeczeństwa. Po wielu analizach udało nam się 
ustalić wysokość raty na stałym poziomie. np.: 


KWOTA 
50.000 zł 
100.000 zł 
1 50.000 zł 


RATA 


270,83 zł miesięcznie 
541,67 zł miesięcznie 
812,50 zł miesięcznie 
Raty, które proponujemy, mają charakter stały. 


=1 
 I 
dla ka
de' D 
'. 


. 


. 


Z badań. które przeprowadzili
my dla państwa wynika. że 90% Polaków jest zainteresowanych naszym produktem. 
Dla 80% ankietowanych wymagany wkład własny w wysokoki od 4 do 7,5% nie stanowi bańery ekonomianej, 
aby skorzystać z tak atrakcyjnej oferty. 


" 


Uwaga! Uruchamiamy nowy OGÓLNOPOLSKI PROGRAM RATY DLA KAŻDEGO POLAKA. 
Zadzwoń i bezpłatnie zarezerwuj sobie umowę promocyjną. 


Koszalin, ul. Zwycięstwa 10 , tel. (0-94) 348 91 16, 347 42 09 
Słupsk, ul. Filmowa 3D, tel. (0-59) 841 10 15,841 11 90 


Nasz region sIr 3 


Wiadomości lokalne 
i informator regionalny 
na str. 11-13 


I I 


Święto kombatantów 


.... 


. , 


, 


... 


Fot RAFAŁ SZAMOCKI 
W P1ątek obchodziliśmy 63 rocznicę powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego. Byli lołnlerze AK wystawili wartę honorową I zło
1i 
kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Słupsku. (kIha) 


.. 


Wyszedł z domu 23 września 
Tato, wróć do nas! 


Krzysztof C. ze Słupska tydzień te- 
I mu, w poniedzIałek rano, wyszedł 
z domu, wsiadł na rower I znIknął. 
RodzIna obawia sIę, fe popełnił sa- 
I mObójstwo, ale jeszcze ma nadzIeję. 
Ostatnie widziały ojca córki: 13 
i 16 lat. Przygotował im śniadanie, 
pościelił łóżka, powiedzial: - Zo- 
stańcie z Bogiem i pojechał. - NIe 
wzilil portfela, dokumentów, torby 
- mówi żona przez łzy. - Pouk/a- 
dal w szafach. Policjant powie- 
I dzial mi, że tak często robiq samo- 
bójcy, ale zostawiają też list On 
nie zostawi/. 
Trzy dni póżniej nadeszla ko- 
perta z 50-złotowym banknotem. 
Okazalo się jednak, że wysIała ją 
I przyjaciółka starszej córki, widząc 
załamanie dziewczynki. - Córka 
jest w liceum. Ostatnio potrzebo- 
I wala na książki 700 z/. Moie mąż 
I zalamal się, że nie będzie w sta- 
nie zapewnić jej tego, co trzeba, 
I aby się uczyla'? - zastanawia się 
żona. - Trzy lata temu straci! pra- 
cę w browarze i nie móg/ znaleźć 
innej stalej S/yszal. że jest za sta- 
I}'. To taki mądty, spokojny czlo- 
wiek. chodząca encyklopedia. 
Od pewnego czasu nic go jednak 
nie cieszylo, przestal oglądać tele- 
wizję, czytać gazety. Mimo 
wszystko mam jednak nadzieję... 
ANNA CZERNY-MARECKA 


. 


Fot. ARCHIWUM RODZINNE 


KTO WIDZIAŁ? 


KrZ?lsztof C. ma 43 lata, 178 cm 
wzrostu, OCrj zielone, włosy 
krótkie, okulary. Był ubrany w 
koszulę w kratkę, granatowe 
dresy, d1:lnsową kurtkę, czarną 
czapkę z daszkiem. Miał rower z 
licznikiem I niebieskim koszem 
na baga1:nlku. Kto widział 
zaginionego, proszony jest o 
kontakt: 84-55-832 lub 997. 


I 
I 
I ZDARZENIA I WYPADKI 
I Zderzył się ze swoimi i zginął 


DEBRZNO. Na "berlince", między Barkowem, a Uniechowem, jadący 
I toyotą 29-letni Rosjanin z nieznanych powodów skierował samochód 
na lewy pas drogi. Uderzył w jadący z przeciwka autokar, który wiózł tu- 
I rystów z Rosji. Kierowca samochodu osobowego zmarł, zanim dojechało 
pogotowie. Uczestnicy wycieczki nie doznali obrażeń. 
(nm) 


Dwoje rannych w szpitalu 
POWIAT SŁUPSK. W sobotę ok. godz. 19.15 na trasie między 
I Gąbinem i Karżcinem kierujący oplem kadettem Krrjsztof K. z Gł6wczyc 
zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w stojącego na poboczu forda 
mondeo. Siedząca w mondeo Iwona J. ze Słupska w wyniku uderzenia 
doznała wieloodłamowego złamania stawu skokowego lewego, a 
kierowca opla - ogólnych potłuczeń. Obydwoje znależli się w słupskim 
szpitalu. Kierowcy opla pobrano krew do zbadania na obecność alkoholu. 
(mu) 


. 


Fot. RAFAŁ SZAMOCKI 
Policja jeszcze Die utaJDa przyczya wypadka pod GłobiDem.
		

/17839-0004.djvu

			str. 4 Kraj, świat 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


EGIPT 


LONDYN. Maszerowało 250 tysięcy przeciwników ataku na Irak 


Ostatni ślad 
pod wodą 


Dotąd nie odnaleziono dwóch pol- 
skich płetwonurków, zaginionych 
w ostatni czwartek podczas nurkowa- 
nia na dużą głębokość w Morzu Czer- 
wonym niedaleko egipskiego kurortu 
Hurgada - poinformował w sobotę PAP 
konsul RP w Kairze, Wiesław Mazur. 


Do wypadku doszło w ub. 
czwartek około południa czasu lo- 
kalnego. Grzegorz D., Michał P. 
i Adam H., wyposa:teni w specjali- 
styczny sprzęt, zamierzali zejść 
na głębokość rzędu 200 metrów. 
Z Hurgady zwykle każdego dnia 
wypływa w morze kilkanaście ło- 
dzi z amatorami głębokościowego 
nurkowania. 
Grzegorz D. po raz ostatni wl- I 
dział obu kolegów na głębokości 
około 120 metrów, podczas swego 
powrotu na powierzchnię. Gdy nie 
wynurzyli się, wszczął alarm. Ak- 
cję poszukiwawczą podjęli Jako 
pierwsi płetwonurkowie z sąsied- 
nich łodzI. Zaginionych nie udało 
się jednak odnale:tć. 
PoliCJa egipska wszczęła 
śledztwo w sprawie wypadku pol- 
skich płetwonurków. Jak informuje 
konsul Wiesław Mazur, nie przyję- 
to założenia, by w sprawie zaist- 
niały działania przestępcze. . 
Tragiczne wypadki zagranicz- 
nych płetwonurków są w Egipcie 
dość częste. Na liście ofiar nie- 
rzadko pojawiają się Polacy. 
(PAP) 


UKRAINA 
Kuczma jak stal 


Prezydent Ukrainy leonid Kuczma 
kategorycznie odrzucJł motllwość 
podania się do dymisji, czego doma- 
ga się od niego radykalna część 
ukraińskiej opozycJI. 


"Kategorycznie oświadczam: 
nie zrobię tego. Nie zrobię dlate- 
go, ponieważ jestem wybranym 
przez naród głową państwa i po- 
czuwam się do pełnej odpowie- 
dzialności za to, co się dzieje 
w kraju" - powiedział Kuczma 
w orędziu do narodu wyemitowa- 
nym w sobotę wieczorem przez 
prywatną telewizję ICTV. 
Zdaniem Kuczmy, celem opo- 
zycjonistów jest rewolucja, a 
.Ukralnie rewolucja nie jest po- 
trzebna". Prezydent przypomniał, 
:te w ciągu 10 lat niepodległości 
i w przeciwieństwie do innych 
państw poradzieckich na Ukrainie 
udało się "uniknąć krwi, wojny do- 
mowej i czołgów na ulicach miasf. 
"Dlatego jeszcze raz zwracam 
się do radykałÓw: uspokójcie się. 
Mo:tecie wrócić do parlamentu 
i tam udowadniać swoją rację - je- 
śli będziecie w stanie. Albo może- 
cie, opierając się na kilku tysią- 
cach swych zwolenników, jeszcze 
raz wyprowadzić ludzi na ulice. 
Wybór nale:ty do was" - powie- 
dział Kuczma. 


(PAP) 


WIELKA BRYTANIA 
Madonna 
z numerem 1 


Madonna została uznana za najwy- 
bitniejszą artystkę w dziejach muzy- 
ki rozrywkowej w rankingu telewizji 
muzycznej VH 1 - podała w piątek 
rozgłośnia BBC. 


Łącznie w głosowaniu na naj- 
lepszą artystkę-kobietę w historii 
muzyki wzięło udział 750 tysięcy 
osób. Madonna zdobyła 17 pro- 
cent głosów. "Ta artystka to obec- 
nie ikona przemysłu rozrywkowe- 
go. Wielu naszych widzów zna ją 
od początku jej kariery" - skomen- 
towała wyniki rzeczniczka VH1, 
Sally Habbershaw. 
Kolejne miejsca zajęły: Kylie 
Minogue, Celine Dion, Whitney 
Houston. Na piątym i szóstym 
miejscu sklasyfikowano dwie ko- 
biece legendy show-biznesu: Are- 
thę Franklin oraz Tinę Tumer. Tuż 
za nimi znalazła się Mariah Carey; 
widzom VH1 widać nie przeszka- 
dza pasmo niepowodzeń arty- 
stycznych, jakie ostatnio ją prze- 
Śladuje. 


"Nie" dla Busha 


Pod hasłami "Bush - nie" I "Wojna - 
nie" ćwierć miliona osób demonstro- 
wało w sobotę w londynie na trasie 
od Tamizy do Hyde Parku przeciwko 
ewentualnemu amerykańsko-brytyj- 
skiemu atakowi na Irak. 


USA i Wielka Brytania oskar:ta- 
ją Irak o posiadanie broni maso- 
wego rażenia - chemicznej i biolo- 
gicznej - oraz prowadzenie prac 
nad bronią jądrową. 
Pochód i wiec, który odbył się 
na jego zakończenie, miały spo- 
kojny przebieg. Uczestniczyły 
w nich pod okiem policji całe ro- 
dziny z dziećmi, członkowie parla- 
mentu, artyści, duchowni i ludzie 
z całej Wielkiej Brytanii. 


r 
I 


Obok parlamentarzystów i dzia- 
łaczy związkowych na czele po- 
chodu szedł m.in. burmistrz londy- 
nu Ken livlngstone. 
"Nie powinniśmy brać udziału 
w tej wojnie, nie możemy rozważać 
zabicia 100.000 Irakijczyków tylko 
po to, aby wesprzeć amerykańskie 
interesy naftowe i plany dominacji 
USA w tym regionie" - oświadczył 
angielski reżyser filmowy, Ken lo- 
ach, który był jednym z głównych 
mówcÓw w czasie demonstracji. 
Uczestnicy demonstracji zor- 
ganizowanej przez Koalicję na 
rzecz Powstrzymania Wojny, zało- 
:toną po ataku na World Trade 
Center w Nowym Jorku w obronie 
praw obywatelskich, przeszli 


Odblokowali Arafata 


-." 

{. 
.
 
. I'... 


, . 


{ 


w pobliżu rezydencji premiera To- 
ny Blaira na Downing Street. 
Współorganizatorem protestu 
było Stowarzyszenie Muzułma- 
nów w Wielkiej Brytanii. 
Tony Benn, jeden z 53 laburzy- 
stowskich deputowanych, którzy 
w ubiegły wtorek głosowali w Izbie 
Gmin przeciwko wojnie z Irakiem, 
wezwał do zorganizowania konfe- 
rencji pokojowej w sprawie Bli- 
skiego Wschodu i utworzenia pań- 
stwa palestyńskiego. 
Podobnfl do londyńskiej mani- 
festacja odbyła się w sobotę 
w Rzymie. Wzięło w niej udział - 
według organizatorów - 100 tys. 
osób. 


(PAP) 


ł 


\ 
 


\  


1f'R";' o\. PAP 
p o dziesięciu dniach obiegania kwatery Jasera Arafata, premier Izraela Ariel Szaron ugiął się przed 
ądanlaml USA 
I cofnął w niedzielę czołgi, które otaczały ruiny kwartału rządowego Mukata w Ramallah. Przewodniczący AutonomII 
Palestyńskiej uznał jednak, 
e nie jest to faktyczne zakończenie oblę
enla, lecz manewr taktyczny Izraela mający na ce. 
lu wprowadzenie w błąd światowej opinII publiczneJ. "To nie Jest wycofanie. To tylko cofnięcie się o kilka metrów. Oni 
próbują oszukać świat" - powiedział dziennikarzom Arafat. Rzecznik AutonomllPalestyńsklel, Nabll Abu Rudelna SkO 
 
mentował wycofanie czołgów lako "farsę", a AFP określa posunięcie Szarona tylko Jako "złagodzenie oblę
enla". Na zdję- 
ciu: lider Palestyńczyków Jaser Arafat (w środku) w otoczeniu asystentów pracuje w swoim biurze w Ramallah. 


... 
WARSZAWA. Nowe zadania dla związku 


Pod presją panny ,,5" 


Walka z bezrobociem, obrona Ko- 
deksu pracy I walka o respektowanie 
praw pracowników - to główne zada- 
nia, jakle stawia sobie "Solidarność" 
pod przewodnictwem nowego lidera 
Janusza Śniadka. 


W sobotę wieczorem zakończył Się 
trzydniowy XV Zjazd NSZZ "Solidar- 
ność", który po raz pierwszy w historii 
związku odbywał się w Warszawie. 
"Będziemy starali się z całą pewno- 
ścią organizować różne formy" jak naj- 
bardziej dotkliwe - nacisku, presji poli- 
tycznej na rząd, które będą go koszto- 
wały utratę poparcia społecznego. . 


powiedział po zjeździe nowy szef "Soli- 
damości". "Wydaje się, że Jest to jedyny 
argument, który naprawdę skutecznie 
i mocno przekonuje tę ekipę" - dodał. 
Śniadek powiedział rÓwnież, że we- 
wnątrz związku absolutnym priorytetem 
jest w tej chwili pozyskiwanie nowych 
członków i umacnianie jego pozycji. 
Trzeci dzień zjazdu zdominowały 
wybory do Komisji Krajowej i Rewizyj- 
nej "Solidamości". Wybrano 54 człon- 
kÓw Komisji Krajowej i 16 członkÓw 
Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie 
zjazdu zostali oni zaprzysiężeni. 
W Komisji Krajowej znalazł się m.in. 
Marian Krzaklewski. Blisko polowa nowo 


USA. Minister Cimoszewicz na celowniku oskalzaatakował 


Prezes Kongresu Polonii Amerykań- 
skiej, Edward Moskal, ostro zaata- 
kował ministra spraw zagranicznych 
RP, Włodzimierza Cimoszewicza, za- 
rzucając mu arogancję, próby "rozbi- 
jania Polonii" w USA. 


(PAP) 


.Jako naczelny dyplomata RP 
swoim aroganckim działaniem i postę- 
powaniem będącym zaprzeczeniem 
dyplomacji narobil Pan wiele szkody 
w stosunkach Polonii amerykańskiej 
z Polską" - napisal Moskal w liście 
otwartym do Cimoszewicza ogłoszo- 
nym w sobotę w "Dzienniku Związko- 
wym", oficjalnym organie KPA. 
Prezes zarzuca m.in. ministrowi, że 
MSZ wydał "instrukcję do ambasad 
i konsulatów, aby szukaĆ nowych, bliżej 
nieokreślOl1ych tzw. zawodowych orga- 
nizacji do współpracy z konsulatami". 
"Jako minister zaczął Pan więc od 
prÓb rozbijania Polonii. Ale Panie Ci- 
moszewicz, niech Pan to sobie dobrze 


zapamięta: nie pozwolimy na lekce- 
ważenie KPA" - komentuje wydanie in- 
strukcji Moskal. 
"To jest rzeczywiście stara, ale tyl- 
ko swoim prawie 60-letnim stażem, 
największa na świecie organizacja po- 
lonijna. W jej szeregach działają lu- 
dzie wielce zasłużeni, uhonorowani 
najwyższymi odznaczeniami przez 
prezydenta RP. DZiałają też liczni we- 
terani i kombatanci, którzy walczyli 
o niepodległość ojczyzny i dzięki któ- 
rym jest Ran wolnej Polski ministrem. 
Pan jako partyjny aparatczyk zwalczał 
ich jako politycznych przeciwnikÓw." - 
czytamy w liście. 
W dalszym ciągu listu prezes KPA 
zarzuca konsulatom RP, :te niewystar- 
czająco pomagały polskim studentom, 
ktÓrzy przybyli do USA w ramach pro- 
gramu "Work and Travel" mając tam 
obiecaną pracę, ale zostali na lodzie, 
gdy okazało się, że pracy nie ma. 
(PAP) 


wybranych czlonk6w tej Komisji to oso- 
by, które już wczeŚniej w niej zasiadały. 
W uchwale programowej, jaką 
przyjęli delegaci, zapowiedziano, :te 
związek będzie się domagać od rządu 
zmian prawnych zmierzającyc
 do 
ograniczenia bezrobocia. "Solidar- 
noŚĆ" zamierza też dążyć do zapew- 
nienia wzrostu płac realnych odpo- 
wiednio do wzrostu gopodarczego 
kraju i wprowadzenia obowiązkowego 
systemu ubezpieczeń od ryzyka bez- 
robocia. Związek chce też tworzyć 
własne fundusze dla bezrobotnych 
członkÓw "Solida mości". 


(PAP) 


NOWY JORK 
Pociąg 
nie pó1eciał 


Władze Nowego Jorku planowały 
w ciągu dwóch miesięcy uruchomić 
system "powietrznych pociągów". 
Prawdopodobnie ten termin się od- 
wlecze; w czasie piątkowych testów 
skład się wykoleił, a maszynista nim 
kierujący zginął. 


Wart 1,9 miliarda dolarów system 
mial zapewnić połączenie pomiędzy 
nowojorskim lotniskiem JFK a stacja- 
mi metra. Prace nad jego konstrukcją 
rozpoczęto w 1998 roku. Od paździer- I 
nika ubieglego roku prowadzono testy. 
Obecnie zostały one zawieszone, po 
tym jak 23-letni maszynista Kelvin DeSo- 
urgh zginął w czasie jazdy próbnej. Był 
on jedyną osobą jadącą w składzie, kt6- 
ry wykoleił się podczas testowego kursu. 
Nie poinformowano, kiedy testy zostaną I 
wznowione, ani kiedy należy oczekiwać 
pełnego wdrażena systemu. 


.. 


Poniedziałek, 30 wrzesnia 2002 r głos Pol11orza 


24 GODZINY 


... 

; '" 

 

 
..... 


.. 
dl \ 
4\ .... 
'. 
E
 . 
" 

 
 f' - ,;:::: 
::- 
 .. 
.. 
- 
... 


....... 


hu. PAP 


W sabot, prezydent Kwałnlewskll goszczący w Polsce 
prezydent Slowenli Milan Kuczan (drugi z prawej, w głębi) odwiedzili 
Trójmiasto. Na zdjęcIu: prezydent Kwaśniewski wita się z maskotką 
Gdańska, sympatycznym piratem. 
Jan Pawet II w tradycyjnym niedzielnym przemówieniu 
zapowiedział opublikowanie wkrótce nowego dokumentu 
poświęconego modlitwie różańcowej I zawierzył jej "wielką sprawę 
pokoju", w szczególności na Bliskim Wschodzie. 
Rosja Jest zdania, :te nawet jeśli ONZ uchwali forsowaną przez 
USA nową rezolucję w sprawie Iraku, to I tak nie uda Się jej 
zrealizować - podała w niedzielę agencja Interfax, powołując się na 
dobrze poinformowane rosyjskie :tr6dła, 
Przewodnlczłłcy Rady FederacJI, wy:tszej izby rosyjskiego 
parlamentu, Siergiej Mlronow uznał, :te nejnowsze propozycje Unii 
Europejskiej w sprawie Kaliningradu "nie są tym, na co liczyła" 
Moskwa. Komisja Europejska zaproponowała 18 września, by 
Rosjanie mogli przejeżdżać przez litwę. gdy przystąpi ona do UE - 
z "dokumentami ułatwionego tranzytu" zamiast wiz. 
Turecka policja paramilitarna skonfiskowała ponad 15 
kilogramów wzbogaconego uranu, aresztuJąc Jednocześnie dwóch 
mę:tczyzn pod zarzutem przemytu tej substancji - podała w sobotę 
państwowa agencja Anatolia. Agencja określa uran jako nadaJąCY się 
do wykorzystania w broni. 


:' 
ł 


I
 


ł 


1 
. 
I 
1,1 
I 
I 


"Dołt uklad6w partyjnych, pOSPl'ZIłtajmy Warszaw," 
. to haslo wyborcze Julii Pitery, niezależnej kandydatki na prezydenta 
Warszawy, ogłoszone podczas jej niedzielnej konwencji wyborczej. 
.DotychCzaS Warszawą rządziły partie polityczne. dlatego byliśmy 
'wiadkaml tylu afer i skandali" - powiedziała Pitera w przemówieniu 
do swych zwolenników. Od 1998 roku Pitera dZiała w polskim 
oddziale Transparency International. organizacji zajmującej się 
zwalczaniem korupcji. Obecnie jest szefową tego oddzialu. 
Susz marihuany szacunkowej wartości 200 tys. zł oraz 
urządzenia do przyrządzania narkotyku ujawnili policjanci z Puław, 
poinformowała w sobotę insp. Renata laszczka-Rusek z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podczas przeszukania jednej 
z posesji w gminie Markuszów (woj. lubelskie), funkcjonarIUsze 
natrafili m.in. na 123 krzewy wysuszonych konopi indyjskich lok. 3 
kg suszu zapakowanego w reklamówki. 
Poszukiwana 46.letnla notariusz Janina R. z Oświęcimia 
zostala zamordowana. Policja zatrzymała dwóch sprawców 
zabójstwa, uczniów pierwszej klasy technikum - dowłedziała się 
w niedzielę PAP z wiarygodnego :tródla zbli:tonego do sprawy. 
Policja i prokuratura odmawiają podania Infonnacjl na ten temat. 
Celny nut jablkiem w stronę zamaskowanego napastnika, 
oddany przez ekspedientkę, uratował całodzienny utarg sklepu 
we Wloszczowie - poinformowala w sobotę świętokrzyska policja. 


1 


I  


::-- 


I 
I 


"::1. 
. ....-j. 
---- 


...... 


Fot. PAP 
Podczas sobotniego spotkania zorganizowanego w Sejmie 
przez Prawo i Sprawiedliwość nowojorscy policjanci opowiadali, jak 
udało się im w ciągu 9 lat zmniejszyć przestępczość o 62 proc. 
"Przestępczość w Nowym Jorku udało się obniżyć dzięki czterem 
podstawowym założeniom" - mówił Charles Campisi, szef wydzialu 
wewnętrznego New York Police Departament, który służy 
w tamtejszej policji od 1973 r. Camplsi zwrócił szczególną uwagę na 
zasadę .zero tolerancji" dla najmniejszych nawet wykroczeń. 
"Zatrzymując osoby, które np. malowały graffiti w metrze, ustalaliśmy, 
że gdzie indziej popełniały one poważniejsze przestępstwa. - 
powiedział. "Wszystko, co dobre, musi kosztować" - mówił Campisi, 
informując, że roczny budżet NYPD wynosi 3 mld dolarów. Jest on 
wspomagany zarekwirowanymi np. u dealerów narkotyków 
pieniędzmi - wcześniej trzeba jednak przed sądem dowieść, :te 
pochodziły one z przestępstwa. Na zdjęciu: kandydat na prezydenta 
Warszawy lech Kaczyński (z lewej) i Barry S. Fried - zastępca szefa 
Wydziału Spraw Wewnętrznych POlicji Nowojorskiej. 


I 
ł 


(PAP)
		

/17839-0005.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


Kupujący zadowoleni - rolnicy nie 


. 
IC 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


. 
erze SI 


Z życia wsi str. 5 


. 
za enl 


Agencja Rynku Rolnego nie przeprowadzi dodatkowego interwencyjnego skupu zbóż - oznajmiło Centrum Informacyjne Rządu. Zarówno w Ko- 
szalińskiem jak i w Słupskim skupiono 70 proc. zboża. Rolnicy jednak czują się oszukani. Twierdzą, że wielu z nich nie mogło sprzedać plonów. 


'. 
t 


- W tym roku panowala su- 
sza, zboże bylo zlej jakości. tym- 
czasem normy zostaly zawyżo- 
ne. Zboże ich nie spelnia, więc 
nie jest skupowane. Zostaliśmy 
na zimę ze zbiorami. Oszukano 
nas: chodzI o to. aby Jak najmniej 
nam zaplacit i jak najmniej sku- 
pito Taka polityka - narzekają 
rolnicy z Lubuczewa (gm. 
Słupsk). 
Z kolei przedsiębiorstwa pro- 
wadzące skup agencyjny uważa- 
ją, że rolnicy powinni być zadowo- 
leni i z norm, i z cen. - Zboże w 
tym roku bylo przecIętnej jakości, 
a norm nikt nie zawyżyl - twierdzi 


REKLAMA  


ł 
I 
I 


l 


I 
Ił 
i: 

 
II 
I 


j 


, 


J 


ł 
I 
I 
I 
ł 


z 


Wanda Janusz, kierownik surow- 
cowy Przedsiębiorstwa Zbożowo- 
-Młynarskiego PZZ w Stoisławiu, 
które zakończyło tegoroczny skup. 
- Cena powinna roJników satys- 
fakcjonowat. Za pszenic'il rolnicy 
otrzymywali okolo 550 zl za tonę 
wraz z doplatą. 


Poczekają miesiąc 


Niektóre elewatory w naszym 
regionie limity wrześniowe wyko- 
rzystały już w sierpniu. więc inter- 
wencyjnego, październikowego 
skupu nie będzie. Rolnicy zostaną 
z zebranym ziarnem. 


- Brak dodatkowego skupu in- 
terwencyjnego to nie jest tragedia 
- uważa Krzysztof Pankau, dy- 
rektor oddziału terenowego Agen- 
cji Rynku Rolnego w Szczecinie. 
- Oznacza to, że rolnicy muszą 
sami przez miesiąc przechowat 
zboże. Otrzymają za to 130 zl za 
tonę. Warunkiem jest odpowiednia 
jakośt plonów. Do 30 września 
gospodarze mają czas na to, aby 
swoje zboże poddat stosownym 
badaniom. Obecnie okolo 70 proc. 
ziarna już zostalo skupione. 
Wszystko przebiega płynnie. RoJ- 
nicy nie powinni miet powodów do 
narzekań. 


bzpłl kil 


. d.' 


Waina czy niewaina... 


Lepiej to sprawdź. 


tk. h k. 


Zdaniem przedsiębiorstw, skup 
przebiegał bez zakłóceń i kolejek. 
W regionie człuchowskim, jak do- 
wiedzieliśmy się w Zrzeszeniu 
Producentów Zbóż i Rzepaku "Ro- 
la", nic nie wiadomo, aby rolnicy 
narzekali na brak odbiorców zbo- 
ża. Gospodarze z regionu skarżą 
się z kolei, że "Rola" skupowała 
plony tylko od swoich udziałow- 
ców. Do Izb Rolniczych nie trafiły 
jednak sygnały od niezadowolo- 
nych gospodarzy. 
- RoJnicy narzekają na ceny 
zbóż, bo wzrosly koszty produkcji, 
a cena zmalala. To ich niepokoi. 
Obecnie cena wynosi 440 zl za to- 


apraszamy na e a nq on ro ę pOlaz ow wszys IC mare 
Autoryzowany serwis Cltroina dysponuje wysoklel klasy 'amowcaml I nawoaesnym sprzętem dlagno5lyanym. gS!!fi


 
W dniach od 27.G9.2002 do 26.10.2002 bezpłarnle sprawdzimy !ton Twojega poIozdu, byś m6gł lak najlepiej 
przygotowal5lę do trudnego sezonu je5ienno-zlmowego. Oferujemy bezpłatnq kontrolę 30 punkt6w somochod6w Olroin 
- powyiellednego roku, oraz somochod6w Innych marek - od 2 do 6101, o dopuszaalnej masie mlkowihlj do 3,5 lony. UWAGA: Wszyscy, któny skonystaiQ z bezpłatnei kontroli poiazdu, btdQ mogli kupii atery opony zimowe, płacąc tylko za tny. 
A
" eeI ,+B

=:

: www.dtrołll.pl . Btlptalna inlormacja o s',d koncesjon,r6.: 0100 1111818 ....... Li:=m:I ...-- 
KOSZALIN SŁUPSK 
CITROEN A. DREWNIKOWSKI CONTlNENTAL 
ul. Piastowsko l ul. Szczecińsko 40 
tel. O 94 343 09 93/94 tel. O 59 845 32 45, 848 20 40/41,8452498 


I 


nę pszenicy i 325 zl za tonę żyta 
plus doplata od Agencji Rynku 
Rolnego - usłyszeliśmy w słup- 
skim oddziale Izby. 


Co robić z tym zbożem? 


Zdaniem rolników, cena nie jest 
jedynym powodem do narzekań 
- za mało jest podmiotów skupu- 
jących zboże. Podobnie twierdzą 
niektóre przedsiębiorstwa. 
- To na pewno jest problem- 
przyznaje Wanda Janusz. - W re- 
gionie koszalińskim jesteśmy jedy- 
nym dużym podmiotem. Inne 
przedsiębiorstwa skupują najwy- 
żej po kilka tysięcy ton. Łącznie 
rolnicy sprzedali nam 130 tys. ton 
zbóż. Staraliśmy się, aby skup 
przebiegal spokojnie. Nie udalo 
się uniknąt kolejek, ale były one 
tylko w szczycie żniw. 
Faktem jest także to, że niektó- 
rzy gospodarze w tym roku nie ob- 
siali pól, bo nauczeni ubiegłorocz- 
nym doświadczeniem wiedzieli, iż 


Przedsiębiorcy, którzy podpisali 
umowy na skup zbót ze 
zbiorów z dopłatami od Agencji 
Rynku Rolnego do 26 września 
skupili od rolników: 
. W województwie 
zachodniopomorskim prawie 
275 tys. ton pszenicy I prawie 
57 ton tyta. Umowne ilości 
skupu wynoszą: pszenica 
- 437 tys. to, tyto - 95 tys. ton. 
. W województwie pomorskim 
około 160 ton pszenicy I ponad 
34 tony żyta. Umowne Ilości 
skupu wynoszą: pszenica 
prawie 210 tys. ton, tyto 
- około 58 tys. ton. 


nie będą mogli sprzedać ziarna. 
Zdaniem wielu rolników tegorocz- 
ne żniwa przebiegały gorzej niż w 
roku ubiegłym, niemało jest gło- 
sów tych, którzy myślą o tym, by 
oddać ziemię. 


Stare maszyny, nieostrożni rolnicy 


(olga) 


Niebezpieczne 
. . 
znlwa 


Inspektorów kontrolujących gospo- 
darstwa niepokoi zły stan maszyn 
rolniczych. Wlefu gospodarzy wyjet- 
dta w pole przestarzałymi I zdezefo- 
wanyml ciągnikami. 


W czasie tegorocznych żniw w 
regionie koszalińskim doszło do 
dwóch śmiertelnych wypadków: 
traktorzysta podczas pryzmowa- 
nia zboża na polu zahaczył wy- 
wrotką o sieć energetyczną, prąd 
śmiertelnie go poraził. Okoliczno- 
ści drugiego wypadku były jeszcze 
bardziej tragiczne: ojciec przeje- 
chał ciągnikiem swoje kilkumie- 
sięczne dziecko, które bawiło się 
na podwórku między kołami po- 
jazdu. 
Żaden z tych akurat wypadków 
nie wynikał ze złego stanu tech- 
nicznego pojazdów, ale to właśnie 
przestarzały i wysłużony sprzęt, 
którego nie brak w gospodar- 


stwach z naszego terenu, najbar- 
dziej niepokoi inspektorów z Pań- 
stwowej Inspekcji Pracy. - W gmi- 
nie Manowo jeździ jeszcze kom- 
bajn pamiętający piękne lata 60. - 
ubolewa Leszek Stryjewski z ko- 
szalińskiej PIP. - To przypadek 
skrajny, ale i tak we wsiach królują 
maszyny bez osłon, przestarzałe i 
zdezelowane. Taki sprzęt stwarza 
ogromne zagrożenie, choć o tym, 
czy do wypadku dojdzie, decyduje 
uświadomienie sobie niebezpie- 
czeństwa przez rolnika. Od tego w 
dużej mierze zależy jego reakqa 
w chwili, gdy coś zaczyna się 
dziać. 
Tego lata nagminnie powta- 
rzały się zapłony instalacji ele- 
krycznej pod kombajnami. - To 
właśnie wynik zaniedbania prze- 
glądów maszyn - kwituje Stryjew- 
ski. . 


(paula) 


Zaczęły się jesienne zbiory 
Pomidorów nie zabraknie 


Poprzedni rok był rekordowy, jeśli 
chodzi o zbiory wszystkich praktycz- 
nie gatunków owoców. W tym roku 
urodzaj będzie mniejszy. 


Wstępne szacunki mówią, że 
zbierzemy ok. 2,7 mln ton owo- 
ców, a więc o 22 proc. mniej niż 
w minionym sezonie. Mniej było 
truskawek, wiśni, śliwek i czere- 
śni. a także porzeczek. Gruszki 
są wyjątkiem pod tym względem 
- ten rok, w odróżnieniu od po- 
przedniego, to rok ich urodzaju. 
Skutkiem większej podaży gru- 
szek jest spadek cen tych owo- 
ców. Jeśli przed rokiem spół- 
dzielnie ogrodnicze za kilogram 
płaciły ok. 1,4 zł, to w tym sezo- 


, 
nie plantatorzy otrzymują niecałą 
złotówkę za kilogram. Niska jest 
cena jabłek, mimo że w tym roku 
zbierzemy ich mniej. Ceny skupu 
spadły do 10- 11 groszy za kilo- 
gram, co było powodem prote- 
stów sadowników. 
Tegoroczny sezon zapowiada 
się lepiej, jeśli chodzi o zbiory wa- 
rzyw. T o efekt sprzyjającej pogo- 
dy, zwłaszcza dla warzyw ciepło- 
lubnych. a także wzrostu (o ok. 3 
proc.), w stosunku do poprzednie- 
go roku, areału ich uprawy. Produ- 
centom warzyw nie wróży to jed- 
nak nic dobrego. Oznacza bo- 
wiem, że ceny mogą być mało 
satysfakcjonujące. 


(pu) 


Wiadomości 'lokalne 
i informator regionalny 
na str. 11-13
		

/17839-0006.djvu

			sll: 6 


Głos czytelników 


www.glos-pomorza.pl 
- 
redakcja(ą)glos-pomorza.pl 


Temat na zamówienie czytelników 


a 


II 


Poniedziałek, 30 września 2002 r. głos Pomorza 


oc O zić a imentó  


Ńasza czytelniczka Anna S. rozsta.ła się z mężem. Mają dziecko, na które mąż nie daje ani grosza. Co można w tej sytuacji zrobić? Do kogo się 
zwrócić? Czy konieczny jest rozwód, żeby otrzymywać alimenty? 


. 


Problemu z uzyskaniem alimentów 
nie ma, gdy któreś z małżonków wy- 
stępuje do sądu o rozwód. Sprawy 
rozwodowe mieszkańców dawnego 
Koszalińskiego rozpatruje Wydział 
Cywilny Sądu Okręgowego w Koszali- 
nie; w Słupskiem - Wydział Cywilny 
Sądu Okręgowego w Słupsku. Zapa- 
miętajmy przy tym podstawową regu- 
łę: składając pozew o rozwód do sądu 
okręgowego nie możemy równocze- 
śnie złozyć pozwu o przyznanie ali- 
mentów do sądu rejonowego. 


Podczas rozwodu 


Jeszcze przed orzeczemem roz- 
wodu mozna dZiecku zapewmć ali- 
menty. Wystarczy podczas pierwszej 
rozprawy złożyć "wniosek o zabezpie- 
czenie alimentów na czas trwania 
sprawy rozwodowej". Ostatecznie 
sprawy dotyczące rodziny reguluje 
wyrok. Sąd ustala w nim, czy nastąpił 
trwaty rozpad małżeństwa, kto ponOSI 
za to winę, ale także - kto będzie 
sprawował opiekę nad małoletnimi 
dziećmi oraz kto i w jakim stopmu ma 
ponosić koszty ich utrzymama. 


W czasie separacji, 
ale nie tylko 
Inaczej problem finansowania 
dZieci zatatwia się, gdy matżonkowIe 
nie zamierzają formatnie Się rozwieść, 
pozostają w oficjalnej separacji albo 
gdy małżonek nie chce pomagać fi- 
nansowo nieślubnemu dziecku. Wte- 
dy nie Id
iemy do sądu okręgowego, 
tylko do wydziału rodzinnego i nielet- 
mch w najbliższym sądzie rejonowym. 
Dodajmy, że wlaśnie tutaj powinmśmy 
się zwrócić, jeśli chcemy uzyskać 
podwyższenie świadczema na rzecz 
dziecka. 


Pozew musi być czytelny 
I dobrze uzasadniony 
Nie ma znaczenia na jakiej kartce 
będzie napisany pozew. Ważne, by 
był czytelny i spełniał tzw. wymogi for- 
malne (patrz - wzór obok). 
W nagłówku koniecznie należy po- 
dać adresata pozwu (wydział rodzinny 
i nieletnich sądu rejonowego odpo- 
wiedniego dla naszego miejsca za- 
mieszkania). Już na początku pisma 
trzeba określić, kto pisze, w czyim 
imieniu i od kogo domaga się alimen- 
tów (imię, nazwisko i dokładny adres 
pozwanego). Należy również wymie- 
nić kwotę alimentów (gdy małżonek 
ma dochody stałe, można podać, ja- 
kiej części jego dochodów żądamy 
na rzecz dziecka, ale i wtedy trzeba 
zastrzec, że nie może to być suma 
mniejsza niż ... i tu wymienić konkret- 
ną wysokość). 
Wniosek o alimenty musi być uza- 
sadmony. Wystarczy kilka zdań. 
Na przykład: motywujemy nasze rosz- 
czenia wzrostem cen, albo tym, że po- 
zwany nie pomaga nam finansowo. 


a my me jesteśmy w stanie podołać 
wszystkim obowiązkom związanym 
z wychowywaniem dziecka. 
Nie rozpisujmy się zanadto, a już 
na pewno me powinniśmy opisywać 
całej historii związku. I bez przypomi- 
nania niesnasek, bolesnych konfliktów 
- stawanie przed sądem jest dla obu 
stron sytuacją mało komfortową i do- 
datkowe emocje na sali rozpraw niko- 
mu i niczemu nie służą. 
ZapamiętaJmy: w sądzie pozosta- 
wiamy oryginał I jedną kopię pozwu, 
drugą kopię pozostawiamy sobie. 
Trzeba zatem napisać pozew w 3 eg- 
zemplarzach. Wszystkie podpIsujemy 
czytelnie imiemem i nazwiskiem (ory- 
ginalny podpis wymagany jest również 
na kopiach). Do pozwu dołączamy akt 
urodzeme dziecka Ueżeli jest ono ze 
związku pozamałżeńskiego, to musi to 
być tzw. odpis zupełny). Dobrze jest 
równiez dołączyć zaświadczenie 
o swoich dochodach. 


Alimenty nie mają granic 


Prawo do alimentów przysługuje 
generalnie małoletnim dZieciom. Ale 
jeżeli po uzyskaniu pełnoletności dalej 
się uczą i nie są jeszcze samodzielne 
finansowo, sami mogą domagać się 
alimentów do czasu zakończenia na- 
uki (mogą też do reprezentowama 
swoich Interesów przed sądem wy- 
znaczyć rodzica; wystarczy pisemne 
pełnomocnictwo, odręcznie spisane, 
lub ustne - na rozprawie). 
Nie ma dolnej i górnej granicy ali- 
mentów. Nie ma też tabeli, która usta- 
lałaby wysokość świadczenia w zależ- 
ności od wieku dziecka. Obowiązuje 
tylko przepis ogólny, który mówI, że 
wysokość alimentów musi być "uza- 
leżniona od usprawIedliwionych po- 
trzeb uprawnionego i leżeć w możli- 
wo
iach zarobkowych pozwanego': 
Dlatego przy orzekaniu wysokości 
alimentów sądy biorą pod uwagę sytu- 
ację majątkową pozwanego, a jeśli nie 
pracuje - jego możliwości zarobkowe 
(czyli: ile by zarobił, gdyby miał pracę 
zgodnie z wykształceniem, stanem 
zdrowia i ogólną sytuacją na rynku). 
Polskie prawo nie pozwala pozo- 
stawić dZiecka bez jakichkolwiek żró- 
deI utrzymania tylko dlatego, że rodzi- 
ce są bez pracy. Bezrobocie - w rozu- 
mieniu prawa - jest przeszkodą 
przemijającą. W takich sytuacjach 
Fundusz Alimentacyjny kredytuje ro- 
dzica. 


Jak policzyć średnie 
koszty 
Średme koszty utrzymar1la dziecka 
da się policzyć. Sumujemy wydatki 
roczne na odzież zimową, jesienną, 
letnią, miesięczne wydatki na jedze- 
nie, środki sanitarno-higieniczne; leki 
Ueżeli dziecko jest przewlekle chore, 
np. na alergię); koszty związane z wy- 
poczynkiem i szkołą; zajęcia i kursy 
podnoszące umiejętności dziecka (np. 


I ZAPAMIĘTAJ! 
Prawo do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego mają osoby: 
. zamieszkałe na stałe w Polsce 
. będące w posiadaniu wyroku zasądzającego alimenty (lub ugody 
sądowej w sprawie alimentów) oraz postanowienia komornika 
o bezskutecznej próbie ściągnięcia części lub całości alimentów 
. uczące się w szkołach publicznych lub niepublicznych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub jako wolni słuchacze. 
Alimenty z FA mogą pobierać także niepełnosprawni w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym (ewentualnie - całkowicie njezdolnl 
do pracy I całkowicie niezdolni do pracy j samodzielnej egzystencji) 
. zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego wynika, 1e dochód 
netto (a WięC bez składek na ubezpieczenie społeczne, składek 
zdrowotnych oraz podatku dochodowego) w 2001 r. nie przekraczał 
612 zł na jednego członka rodziny. 
Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują natomiast 
osobom, które: 
. po osiągnięciu pełnoletności nie uczą Się dalej, a nie są 
niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym (albo 
całkowicie niezdolnymi do pracy) 
. są wychowankami ochotniczych hufców pracy (bo mają tam 
zapewnioną nieodpłatnie całodobową opiekę) 
. kształcą się w szkołach wojskowych lub Innych, w których 
korzystają z bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia 
i umundurowania 
. przebywają w zakładach karnych lub poprawczakach 
. przebywają nieodpłatnie w domach dziecka lub zakładach 
opiekuńczo-wychowawczych 
. pobierają zasiłek przysługujący dzieciom 10łnjerza odbywającego 
I zasadniczą sMbę wolskową. 


" 


---- 


''ił 


A.
 . .' 
.... 
I ,I' 
\ - 


""" 


':-'"\ 


.!A  


'... 


kursy językowe). Uzyskaną sumę 
dzielimy przez 12 miesięcy i w ten 
sposób ustalamy średni miesięczny 
koszt utrzymania dziecka. 
Pamiętajmy: obowiązek utrzyma- 
nia dziecka spoczywa na obojgu ro- 
dzicach, chociaż z drugiej strony ża- 
den przepis nie mówi, że muszą oni 
na równi brać udział w łożeniu i wy- 
chowaniu dziecka. To sprawa uzna- 
niowa. Za alimentowanie sąd może 
uznać także "świadczenia w naturze", 
czyli na przykład opiekę nad małym 
dzieckiem. Bywa więc, że sąd uznaje, 
iż matka stale opiekująca się małym 
dZieckiem w całości wywiązuje się 
z obowiązku alimentacyjnego i wÓw- 
czas całością kosztów utrzymania 
dziecka sąd obciąża ojca. 


Obecność 
nieobowiązkowa 
Nie musimy być obecni na rozpra- 
wach o alimenty. Wystarczy napisać 
do sądu prośbę, by ze względów emo- 
cjonalnych, zdrowotnych lub losowych 
sam rozpatrzył sprawę i sąd często 
do takiego wniosku się przychyla. 
Ostrzegamy jednak: nieobecność 
nieusprawiedliwiona powoduje zawie- 
szenie postępowania. Sąd przez trzy 
następne miesiące nie może wyzna- 
czyć nowego terminu rozprawy 
Uwaga! Osoba składająca pozew 
o alimenty jest zwolniona z kosztów 
sądowych. 
Kiedy wkracza Fundusz? 


Fundusz Alimentacyjny (FA) to ko- 
lo ratunkowe w sytuacjach, gdy sąd 
alimenty nam przyznał, a zobowiąza- 
na do nich osoba nie placi. Nie wybie- 
rajmy się jednak do ZUS-u (w Polsce 
Funduszem Alimentacyjnym dysponu- 
je Zakład Ubezpieczeń Społecznych). 
Pierwsze kroki powinniśmy bez- 
względnie skierować do komornika 
sądowego i poprosić go, żeby spróbo- 
wał ściągnąć zasądzone alimenty. 
Gdy komornik stwierdzi, iż to niemożli- 
we, wydaje "postanowienie o bezsku- 
teczności wyegzekwowania alimen- 
tów" i przystępuje do kompletowania 
wniosku o alimenty z Funduszu Ali- 
mentacyjnego, które potem przesyła 
do ZUS-u (komu przysługuje świad- 
czenie z FA - patrz ramka).   


" 


i I 
, 


, .'t. 


11'.. . 


.. 


\.' " 1" 
<: " 
t; II' 

. : )\,  


... 
 


..1", 


'-- 


, \ 


1'..1. PRLł::MVSI.AW caVN 


Pobierając alimenty z ZUS-u, 
musisz koniecznie powiadomić 
zakład o tym. 1e dziecko 
przestało chodzić do szkoły, 
zostało umieszczone w OHP, 
poprawczaku albo 1e ojciec 
dziecka osobiście płaci ci 
alimenty. Je1ell tego nie 
zrobisz, ZUS na pewno ka1e 
zwrócić niesłusznie pobrane 
alimenty. 


Zacznij od wniosku 
Procedura załatwiania alimentów 
w ZUS-ie zaczyna się zlożenia wnio- 
sku (gotowy druk ZUS AI.-10 można 
pobrać w zakładzie). Należy w nim po. 
dać imię i nazwisko, datę urodzenia 
i adres dziecka oraz swoje imię i na. 
zwisko. Jeśli to możliwe - podajemy 
także adres osoby zobowiązanej 
do płacenia alimentów. 
Do wniosku trzeba dołączyć wyrok 
sądu, odpis skrócony aktu urodzenia 
dziecka, postanowienie komornika, 
zaświadczenie o dochodach z 2001 r. 
z urzędu skarbowego i oświadczenie 
o liczbie osób w naszej rodzinie 
(na druku ZUS AI.-9) oraz odręczne 
oświadczenie o tym, że dziecko nie 
przebywa w placówce państwowej lub 
powiatowej z pełnym utrzymaniem. 
Jeżeli przebywa - dodatkowo trzeba 
dostarczyć zaświadczenie z ośrodka 
szkolno-wychowawczego, domu 
dziecka lub innej placówki, że pobyt 
dziecka jest w catości lub części od- 
platny. To ważne, pomeważ alimenty 
z FA nie przysługują dziecku przeby- 
wającemu w darmowych instytucjach 
opiekuńczych. 


Decyzja w 10 dni 


Na wydanie decyzji o przyznaniu 
alimentów (lub - nie) ZUS ma tylko 10 
dni od daty wpływu wniosku. Oczywi- 
ście - o ile wniosek w sprawie alimen- 
tów zostal sporządzony jak należy 
i nie brakowało żadnego ze wspo- 
mnianych już zatączników. 
W decyzji ZUS poda nam kwotę 
alimentów, jaką będziemy otrzymy- 
wać, oraz wysokość opiaty, jaką ZUS 
pobierze od zobowiązanego do place- 
nia alimentów na pokrycie kosztów 
działalności Funduszu. 


WZÓR POZWU O ZASADZENIE ALIMENTÓW 


Anna S. Białogard: 2002-09-30 
Ul. Krasnoludków 12 
75-220 Tychowo 


Wydział Rodzinny INleletnlch 
Sądu Rejonowego 
w Białogardzie 


PO:tE\\ 
Proszę o przyznanie alimentów Zuzannie S., córce mOJeJ I Jakuba B., 
zamieszkałego w Białogardzie przy ul. Wichrowych Wzgórz 45/2, 
w wysokości 30 procent Jego zarobków, nie mniej jednak nl1 400 zł 
miesięcznie. 


I' I. A S A () iii ( f: N ( f: 
Córka moja I Jakuba B. ma obecnie 6 lat. Dotąd sama Ją 
utrzymywałam. bo miałam nle11e płatną pracę. Od dwóch miesięcy 
Jestem na zasiłku dla bezrobotnych (otrzymuję na rękę niecałe 400 zł 
miesięcznie). Po opłaceniu mieszkania, telefonu, energII I gazu zostaje 
mi na 1ycle około 50 zł. Córka poszła w tym roku do zerówkI. Nie 
mam oszczędności, a z tego, co dostaję z powiatowego urzędu pracy, 
nie Jestem w stanie wyposa1yć Ją w kslą1kl, zeszyty I przybory 
szkolne, nie mówiąc Ju1 o ubraniu I butach. 
Jakub B. rzadko odwiedza nasze dziecko. Nigdy nie ło1ył na lego 
utrzymanie. W związku z tym proszę alimentów Jak naJ szybsze 
zasądzenie alimentów na rzecz naszej córkI. 
Anna S. 


.... 


.. 


Warto zwrócić uwagę na poucze- 
nia. W pierwszym ZUS podaje. że 
od jego decyzji można w ciągu 30 dm 
odwołać Się do Wydziału Pracy 
I Ubezpieczeń Społecznych w Są- 
dach Okręgowych w Koszalinie lub 
SłupSku; w drugim - lak i kiedy po. 
wiadamiać ZUS o zmianie docho. 
dów. 
Pamiętajmy: ZUS przyznaje ali- 
menty najwyżej na rok (od 1 czerwca 
do 31 maja roku następnego). Uczy 
się przy tym data złożenia wniosku. 
Jeżeli wniosek o wyplatę alimentów 
złożymy w pażdzierniku br., to ZUS 
może je nam przyznać do 31 maja 
2003 r. W maju w przyszłym roku nie 
musimy składać wniosek na nowo, 
wystarczy złożyć nowe zaświadczenie 
o dochodach. 


Co najwyżej 618 zł 


Jak już wspomnieliśmy, przy przy- 
znawaniu (lub nie) prawa do alimen- 
tów z Funduszu Alimentacyjnego, 
ZUS kieruje się obecnie między inny- 
mi dochodem nello na jednego człon- 
ka rodziny. Granica, do której w tym 
roku alimenty z FA przysługują, to 
612 zl miesięcznie na osobę w rodzi- 
nie. 
Generalnie ZUS wyplaca alimenty 
w kwocie ustalonej przez sąd rodzin- 
ny, ałe nie więcej niż - jak to wynika 
z ustawy o funduszu alimentacyjnym 
(Dziennik Ustaw nr 45 z 1991 r., pozy- 
cja 200 z póżniejszymi zmianami) 
- ,,30 procent przeciętnego wynagro- 
dzenia ogłaszanego przez prezesa 
GUS-u za rok kalendarzowy poprze- 


INFORMATOR 


Sądy rejonowe w regłonle 
koszalińskim 
(w nawiasie - numery telefo. 
nów do wydziałów rodzinnych 
Inleletnlch): 
. Białogard, ul. Lipowa 1 
(centrala: 312-01-50) 
. Drawsko Pomorskie, ul. 
Jasna 3 (363-21-25) 
. Kołobrzeg, ul. Katedralna 
13 (centrala: 357-51-37) 
. Koszalin, ul. Andersa 34 
(342-86-26) 
. Sławno, ul. 1 Pułku Ułanów 
20 (810-75-41) 
. Szczecinek. ul. Jasna 3 
(372-93-28) 
Sądy rejonowe w regionie 
słupskim: 
. Bytów, ul. Zamkowa 1 
(822-33-31 ) 
. CZłuchów, ul. Szczecińska 1 
(centrala: 834-10-81) 
. Lębork, ul. Przyzamcze 2 
(863-34-09) 
. Słupsk, ul. Szarych 
Szeregów 13 (centrala: 842- 
32-43) 


dzający okreą ustalający prawo do all. 
mentów". 
Oznacza to, że ZUS nie musi 
w pelni respektować wyroków sądo- 
wych. Jeżeli alimenty nie przekraczają 
owych 30 procent średniej placy krajo, 
wej (dziś - 618 zł 60 gr), otrzymujemy 
świadczenie w zasądzonej wysokości. 
Jeżeli alimenty są wyższe, alimento- 
wany dostaje 618 zł 60 gr miesięcz- 
nie. 


l 


Do dochodu liczy się 
prawie wszystko 
Z przepisów wymka, że w przy- . 
padku alimentów dochód rodzmy 
ustala się tak samo jak przy zasiłkach 
rodzinnych. Wlicza się do nich więc: 
wynagrodzenia wszystkich osób two- 
rzących tzw. gospodarstwo domowe 
Ueżeli na przykład mieszkamy z rodzi- 
cami - to do dochodów własnych mu- 
simy doliczyć dochody rodZICÓw), ren- 
ty inwalidzkie, emerytury, zasiłki wy. 
chowawcze, renty socjalne, zasiłki 
z pomocy społecznej, zasiłki chorobo- 
we rolników oraz czlonków spółdzielni 
rolniczych, stypendia itp. 
Co do rolników, to przyjmuje się, 
że dochód z jednego hektara przeli- 
czeniowego wynosi 25 procent śred- 
niej płacy krajowej (dziś - 274 zł). 
Wielkość gospodarstwa dokumentuje- 
my zaświadczeniem z gminY lub aktu- 
alnym nakazem platniczym. W przy- 
padku osób prowadzących własne fir- 
my dochodem jest wysokość 
zadeklarowanej kwoty, na podstawie 
której odprowadzane są skladki 
na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta 
- przypominamy - me może być niż- 
sza niż 60 procent aktualnej średniej 
placy krajowej. 
Na wypadek śmierci 


ł 


ł 


W polskim prawodawstwie jest za- 
sada, że wraz ze śmiercią osoby pła- 
cącej alimenty wygasa prawo 
do świadczenia. Nie dotyczy to jednak 
osób otrzymujących alimenty z FA. 
Zatem: jeżeli na przykład umrze ojciec 
dziecka, a dziecko nie otrzyma renty 
rodzinnej, FA będzie mu wyplacał ali- 
menty (w kwocie takiej jak w dniu zgo- 
nu ojca) tak długo, jak długo przysługi- 
wałaby mu renta rodzinna. Czyli - 
maksymalnie do ukończenia 25 lat. 
JOLANTASTEMPOWSKA 
jola@glos-pomorza.pl 
CEZARY SOLOWIJ 
cs
glos-pomorza.pl 
Za tydzIeń: Jak podzielić 
majątek po rozwodzie. 


- 
Dziękujemy paniom: Ewie Ko- 
sIec, przewodniczącej Wydziału 
Rodzinnego INleletnlch SR w Ko- 
szalinie, I Danucie Borsuk-Zawadz- 
kieJ, zastępcy dyrektora Oddziału 
ZUS w Koszalinie - za pomoc 
przy zbieraniu materiałów do arty- 
kułu.
		

/17839-0007.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


W SKR-CIE  


. Marta Dzladura, Sylwia CzwojdzUi- 
ska I Katarzyna WóJcik (wszystkie Le- 
gia Warszawa) zdobyły w sobotę w 
Sydney brązowy medal mistrzostw 
świata w pięcioboju nowoczesnym ju- 
niorów, w konkurencji sztafet. Trium- 
fowała Rosja przed Węgrami. 


. Dwa rekordy Polski ustanowił w so- 
botę Robert KraskowskI (Legia War- 
szawa) w strzelaniu z karabinu dowol- 
nego 3x40 strzałów, podczas finału 
Pucharu Polski w Zielonej Górze. W 
strzelaniu zasadniczym Kraskowski 
uzyskał 1176 pkt, natomiast łącznie z 
finałem 1274,2. 


. Najlepsze wyniki 4. Memoriału Sła- 
womira ZIeleniewsklego uzyskali na 
stadionie w Skórczu reprezentanci 
Polski w rzucie młotem: Maciej Pa- 
łyszko (Skra Warszawa) - 73,31 I 
Agnieszka Pogroszewska (Jantar Ust- 
ka) - 63,40. 


. Niemiec Steffen Gebhard zdobył w 
Sydney tytuł mistrza świata Juniorów 
w pięcioboju nowoczesnym. Na dru- 
giej pozycJI uplasował się Rosjanin 
Siergiej Szuin, a na trzeciej Węgier 
Adam Marosl. Jedyny Polak startujący 
w 33-osobowym finale, Radosław 
Klimek (Legia Warszawa) zajął 13. 
miejsce. 


. Zwycięstwem Czecha Ondreja So- 
lenki z grupy CCC Polsat zakończył 
się w sobotę w Tychach wyścig kolar- 
ski Cztery Asy Fiata. Triumfator otrzy- 
mał fiata selcento. Klasyfikacje naj- 
lepszego górala I naJwszechstronnIej- 
szego wygrał Portugalczyk Qulntlno 
Rodl1gu81 (CCC Polsat), a w klasyfi- 
kacji supersprintera zwyclętył Krzysz- 
tof Je!owskJ (MIkomax Browar Staro- 
polski). 


www.glos-pomorza.pl 
rt:dakcja
glos-pomorza.pl 


Siatkarze walczą o mistrzostwo  
,
 


Sport str 7 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
dodatek "Kariera" str. 18-20 


Marczułajtis i Kolasiński na ślubnym kobiercu 


W góralskim stylu 


ł 


W sobotę w kościele 00. bernardy- 
nów na Bystrem w Zakopanem odbył 
się ślub snowboardzistkl Jagny Mar- 
czułajtis I łyżwiarza figurowego Se- 
bastiana Kolasińskiego. 
Ślub miał góralską oprawę, bo 
panna młoda pochodzi z Poronina. 
Państwo młodzi przyjechali do ślubu 
dorożkami. W ceremonii uczestniczyło 
okolo 100 zaproszonych gości, wśród 
nich m.in. sportowa partnerka Kolasiń- 
skiego - Sylwia Nowak oraz trenerka 
obojga łyżwiarzy. Wchodzącym do ko- 
ścioła przygrywała góralska kapela. 
Panna młoda, w trakcie przejazdu do 
kościoła, na sukienkę firmy "Cymbeli 
ne" w kolorze ecru z dyskretnym welo- 
nem miała narzucony biały kożuszek 
bukowiański w kształcie peleryny, bo 
na zewnątrz było pochmurno, dŻdŻy- 


sto i zimno - okolo plus pięciu stopni 
C. Włosy panny młodej zaplecione by- 
ły na krótko z tyłu głowy. Pan młody 
wystąpił w stalowoszarym fraku z 
ciemniejszą kamizelą. Fotoreporterzy, 
kamerzyści, a nawet dziennikarze pi- 
szący nie zostali wpuszczeni do ko- 
ścioła, bo prawa do relacji ze ślubu 
wykupiło jedno z czasopism kobie- 
cych. Po trwającej okolo godzinę uro- 
czystości młoda para pozowała do 
zdjęć pamiątkowych wewnątrz kościo- 
ła - nie wiadomo, czy w obawie przed 
fotoreporterami, czy też przed wzma- 
gającym się deszczem. Z Bystrego 
młoda para przejechała dorożkami do 
centrum Zakopanego, gdzie w restau- 
racji regionalnej i hotelu "Sabała" przy 
Krupówkach zaplanowano wesele w 
góralskim stylu dla ok. 130 osób. 
(pap, mars) 


I AUTOMOBILIZM. Rajd Kal1conoski 
r" \ I 
II I "ot. I'AP/ł'PA-DANłł-\. GARCIA ł I Peugeotem po tytuł 
W Argentynle rozpoczęły się mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. W inauguracyjnym meczu Argentyna 
pokonała Australię 3:1. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz z Kanadą rozegrała w nocy z niedzieli na I 
poniedziałek (wynik podamy Jutro). Na zdjęciu: Piłkę atakuje Argentyńczyk Marcos Mlllnko,vlc (z prawej) przed 
skaczącym do bloku po drugiej stl'onle siatki Australijczykiem Brettern Alderman'em. 
(mars) 


. Meksykański bokser Cruz Carbajał 
obronił tytuł zawodowego mistrza 
świata w wadze koguciej organizacji 
WBO. W AlbuQuerQue (stan Nowy 
Meksyk) Carbajal pokonał przez tech- I 
nlczny nokaut w czwartej rundzie 
Amerykanina Danny'elo Romero. 
28-letnl Carbajal odniósł 22. zwyclę- I 
stwo w zawodowej karierze. 


.l 


. Znakomity austriacki alpejczyk Her- 
mann Małer, któremu po ubiegłorocz- 
nym wypadku motocyklowym przy- 
trafiła się w sierpniu kolejna kontuzja 
podczas treningu w Chile, zapowiada, 
te powr6cl na śnletne trasy 27 paź- 
dziernika w Soelden. W tej 
austrylacklej miejscowości odbędą 
się Inauguracyjne zawody alpejskiego 
Pucharu Świata. 


, 


. Białorusinka Natalia Cyllnaka odzy- 
skała w Kopenhadze tytuł mistrzyni 
świata w kolarskim sprincie na torze, 
pokonując w finale AustrallJkę Kenle 
Mearei. W wyścigach punktowych 
zwyciężyli Brytyjczyk Chili Newton I 
Rosjanka 0111 SIlusalIewa. 


ł 


. Republika Południowej Afryki zdo- 
była Castle Cup - piłkarski puchar 
państw południowoafrykańskich. W 
rewanżowym meczu finałowym repre- 
zentacja RPA wygrała w Durbanie z 
Malawi 1:0. W pierwszym meczu, ro- 
zegranym w Blantyre, RPA wygrała 
3:1. 


. Szachiści PolonII Plus GSM 
Warszawa zdobyli w greckiej 
miejscowości Kallithea brązowy 
medal Klubowego Pucharu Europy. 
Złoty wywalczyła drużyna Bosna 
Sarajewo, a srebrny ubiegłoroczny 
zwycięzca rozgrywek, rosyjski zespół 
NorIIski Nike!. 


. Piotr Jurczyk przegrał z Niemcem 
Wllllm FIlcherem - przez techniczny 
nokaut w trzeciej rundzie - walkę w 
kategorii ciężkiej podczas Gali Boksu 
Zawodowego, która odbyła się w 
niemieckim Zwickau. 31-letnl Jurczyk 
poniósł 12. porażkę w profesjonalnej 
karierze. W jego dorobku jest także 
dziesięć zwycięstw, w tym sześĆ 
przed czasem. 


. Reprezentant Kenii Reymond 
Klpkoech został zwycięzcą 29. 
Maratonu Berlińskiego, uzyskując 
czwarty w tym roku wynik na świecie I 
dziesiąty w historii tej konkurencji- 
2:06.47. Za nim linię mety minęli jego 
rodacy - Simon Blwott - 2:06.49 I 
Vlncent KIpsos - 2:06.53. 
. Kmga Stefańaka (KTS Sandomierz) 
przegrała z Japonką Al FuJlnumą 2:4 
(11:8, 9:11, 11:4, 10:12, 4:11, 
10: 12) w finale gry pojedynczej 
międzynarodowych mistrzostw 
Bułgarii w tenisie stołowym, które 
zakończyły się wczoraj w Sofii. Jest to 
największy sukces 22-letniej 
reprezentantki Polski. (pap, mars) 


ŻUŻEL. Grand Prix Danii 


-- 


Rickardss
n pO raz piąty 


Szwed Tony Rlckardllon wYlrywa- 
JIłC na torze w Vojena !uilOWlt Gl'lllnd 
Prtx DanII, przedostatnia w tym l. 
zonla zawody z cyklu Indywidualnych 
mlltrzoltw 'wlata, zapewnił lobie 
pl-łv w kalterze tytuł mlltrzowlkl. 
Drulle miejsce zaJłłł Tomasz Gollob, 
a trzeci byt Billy Hamlll. 


Po dziewięciu turniejach cyklu 
Grand Prix broniący mistrzowskiego 
tytułu Tony Rlckardsson ma 173 pkt i 
o 26 wyprzedza drugiego w klasyfika- 
cji generalnej Ryana Sulllvana. To- 
masz Gollob awansował po GP Danii 
na piątą pozycję - 109 pkt. Do zakoń- 
czenia mistrzostw pozostał jeszcze 
turniej o Grand Prix Australii w Sydney 
(26 października). 
Pechowy początek 
Turniej w Vojens rozpoczął się pe- 
chowo dla obu Polaków występują- 
cych w eliminacjach. W pierwszym 
wyścigu Sebastian Ułamek długo je- 
chał na drugim miejscu za Billy Ha- 
mlllem, ale na ostatnim okrążeniu 
atakowany przez Andreal8 Jonsona 
upadł na tor. Sędzia Marek WbJaczek 
uznał, że wszystko było fair i Polak zo- 
stał sklasyfikowany na trzecim miej- 
scu (wcześniej wykluczony został z te- 
go wyŚcigu Hans Andersen). Nie mo- 
gący się pogodzić z tą decyzją 
Ułamek w ironicznym geście ukłonił 
się arbitrowi. Telewizyjna powtórka 
wykazała, że motocykl Jonsona zawa- 
dził o tylne koło maszyny Polaka. 


Chwilę później także Gollob leżał na 
torze. Było to tuż po starcie i sędzia 
zdecydował o powtórzeniu wyścigu w 
pełnym składzie. Powtórkę pewnie 
wygrał Lukas Dryml, a Gollob był dru- 
gi. 


Awanl po drugim Itarcle 
Bydgoszczanin zapewnił sobie 
udział w turnieju głównym już w swoim 
drugim starcie - w biegu 7. pewnie 
pokonał Hamila, Petera Karissona I 
Grega Hancocka. Sztuka ta nie udała 
się Ułamkowi, który w decydującym o 
awansie wyścigu przyjechał za pieca- 
mi Marka Lorama i Hancocka. W wy- 
ścigu 13. spotkali się Protasiewicz i 
Gollob, a stawkę uzupełniali Rickards- 
son i Hancock.' Pewnie wygrał Szwed, 
a Gollob stoczył pasjonującą, zwycię- 
ską walkę o drugie miejsce z Amery- 
kaninem. Zadowolony z sukcesu byd- 
goszczanin ostatnie kilkadziesiąt me- 
trów przejechał na jednym kole. czym 
wzbudził entuzjazm, szczelnie wypeł- 
niającej niewielki stadion w Vojens, 
publiczności. W wyścigu 18. Protasie- 
wicz był trzeci za Sullivanem oraz 
Drymlem i odpadł z turnieju. Wyścig 
20., decydującym o bezpośrednim 
awansie do półfinału, rozpoczął się 
pechowo dla Golloba, który po starcie 
został zablokowany przez rywali i 
spad' na ostatnie miejsce. Prowadzą- 
cy BJoerne Pedersen pojechał jednak 
ryzykownie, wpadł w bandę i wyścig 
został przerwany. W powtórce, bez 
.udziału wykluczonego Duńczyka, na 


tor upadł Scott NIchols i także on zo- 
stał wykluczony. W tej sytuacji wiado- 
mo było, że do czołowej ósemki awan- 
sują Crump i Gollob. Wyścig z udzia- 
łem tej dwójki był już tylko 
formalnością (wygrał Crump). 
Półfinały I finał 
W pierwszym półfinale rywalizo- 
wali Gollob, Rickardsson, Nicky Pe- 
dersen i Sullivan. Na pierwszym łuku 
atakowany przez Rickardssona Pe- 
dersen upad, na tor i wydawało się, że 
sędzia dopuści do ponownego startu 
wszystkich zawodników. Marek Woja- 
czek uznał jednak, że niespodziewany 
zwycięzca poprzedniego turnieju 
przewrócił się z własnej winy i wyklu- 
czył go z wyścigu. Wściekły Duńczyk I 
pobiegł do telefonu, aby protestować, 
ale polski arbiter pozostał nieugięty. 
W powtórzonym wyścigu awans uzy- 
skali pierwszy na mecie Rickardsson i 
drugi Gollob. Trzecie miejsce jeżdżą- 
cego ze złamanym obojczykiem Sulli- 
vana oznaczało, że Australijczyk stra- 
cił szansę na tytuł mistrza świata. 
Z drugiego półfinału awans uzy- 
skali Crump i Hamill. W wyścigu fina- 
łowym pierwsze miejsce Rickardsso- 
na nie było ani przez moment zagro- 
żone. Zwycięstwem w GP Danii 
zapewnił sobie piąty tytuł mistrzowski. 
Drugie miejsce w Vojens zajął bardzo 
ambitnie walczący Gollob, trzeci byl 
Hamill, a Crump przewrócił się i nie 
ukończył wyŚcigu. 


(suw) 


- 
SKOKI NARCIARSKIE. PrzBd zawodami o Puchar Świata 


Małysz optymistą 


Po wyleczeniu kontuzji kolana Adam 
Małysz jest w dobrej formie, ćwiczy 
w hall, a za klika dni rozpocznie sko- 
ki treningowe - wynika z wypowiedzi 
skoczka I jego trenera na sobotniej 
konferencji prasowej w Zakopanem. 
Małysz, pytany czy nie brakuje mu 
wiary w to, że trzeci raz z rzędu może 
zdobyć Puchar Świata powiedział 
dziennikarzom: - Wiarę mam. Nic nie 
będę obiecywał, ale na pewno będę 
walczy/. Jestem optymistą, ale proszę 
nie pisać artykulów, że Ma/ysz wygra 
trzeci raz. 
Najlepszy skoczek świata w 
czwartek rozpoczął w Zakopanem 
bardziej intensywne treningi, m.in. 
ćwiczenia imitujące odbicie. - Na po- 


czątku trenmgu kolano nie bola/o, ale 
bylem ostrożny. Teraz staram się na 
tym nie koncentrować i ćwiczę bez 
obaw - powiedział Małysz. - Jeśli 
chodzi o poziom mocy, to Adam osią- 
gnąl go w 95 procentach swoich moż- 
liwości - dodał trener polskij reprezen- 
tacji Apolonlusz TaJ ner. - Ta kontu- 
zja i przerwa w treningach 
spowodowala, że Adam odpocząl i te- 
raz, gdy czuje się zdrowy, ma niedo- 
syt treningów i skoków - uzupełnił. 
Skoczek z Wisły pierwszy skok trenin- 
gowy po przerwie spowodowanej kon- 
tuzją odda w nadchodzącym tygodniu 
w Zakopanem na igelicie. 
Dziennikarze pytali Małysza, co 
sądzi o warunkach skoków i wymaga- 
niach stawianych przed światową czo- 


łówką skoczków. - Prawie wszyscy; 
skupiają się na tym, żeby- skoki byly , 
jak najdłuższe, bo dzięki temu widowi- ' 
sko staje się bardziej atrakcyjne. Z te- : 
go powodu mniej uwagi poświęca się . 
bezpieczeństwu zawodników. Coś z : 
tym trzeba zrobić, bo tak dlugie skoki . 
obciążają organizm i szkodzą zdro- : 
wiu. Konsekwencje tego ujawniają się 
 
nie od razu, lecz po długim okresie - ; 
powiedział zawodnik. 
Na pytanie, czy zamierza zaanga- 
Żować się w jakąkolwiek kampanię , 
mającą na celu zmianę zachowania , 
polskich kibiców, póki zwycięża i jest : 
dla nich autorytetem, powiedział: - Ja ' 
nie jestem od tego, żeby kogokolwiek ; 
pouczać, ja mam skakać. ' 
(pap, mars) ! 


Leszek Kuzaj wraz z pilotem Erwl- 
nem Mombaertsem jadący peuge- 
otem 206 WRC wygrali 22. Rajd 
Karkonoski I zapewnili sobie tytuł 
Rajdowych Samochodowych MI- 
strzów Polski. 


Drugie miejsce zajęła załoga Zbi- 
gniew Gabryś i Maciej Baran (mitsu- 
bishi lancer evo VI), na trzecim miej- 
scu rajd skończyli Paweł i Tomasz 
Dytko jadący również mitsubishi. Ku- 
zaj wygrał 16 z 18 odcinków specjal- 
nych i zakończył zmagania z przewa- 


PIŁKA NOŻNA. Decyzja PZPN 


gą prawie 7 minut nad Gabrysiem. 
- Rajd byl szalenie trudny. Pierw- 
szego dnia pada/o, było ślisko, to 
wszystkim da/o się we znaki. Jestem 
zadowolony, bo chociaż nie mialem 
rywali, to nie znaczy, że bylo łatwo. 
Wlaśnie dlatego presja Jest większa. 
Dwa razy bylem blisko tytulu Mistrza 
Polski, teraz SIę uda/o. Byly kłopoty z 
tankowaniem i "z/apalem kapcia", dla- 
tego mialem przez chwilę niewyraźną 
minę, bo licho nie śpi - powiedział na 
mecie rajdu Kuzaj. . 


(pap, mars) 


Fijarczyk ukarany 


Sędzia piłkarski Antoni Fljarczyk nie 
będzie prowadził meczów ekstrakla- 
sy w czterech kolejkach. 
Decyzję tę podjął Zarząd Kolegium 
Sędziów PZPN w związku z błędami, 
jakie arbiter ten popełnił podczas spo- 
tkania Legia Warszawa - Odra Wo- 
dzisław. Praca Fijarczyka podczas li- 
gowego meczu Legii z Odrą (22 wrze- 
śnia) wywołała wiele krytyki. 
Sędziemu zarzucano nie podyktowa- 
nie czterech rzutów karnych i inne ra- 
żące błędy. Wobec tego Zarząd Kole- 
gium SędZiów PZPN na piątkowym 
posiedzeniu dokom3ł oceny pracy tego 
arbitra. Pod obserwację wzięto rów- 


PIŁKA NOŻNA 


nież sędziowanie Marka Olecha w 
meczu drugiej ligi Świt Nowy Dwór - 
Ruch Radzionków (14 września). Za- 
poznano się szczególowo z arkuszami 
obserwatorów i kasetami wideo z oby- 
dwu meczów. Zarząd uznał. że sę- 
dziowie popełnili błędy, które zostały 
dokładnie wyszczególnione przez ob- 
serwatorów, co potwierdzają wysta- 
wione noty - sześć. Zgodnie z regula- 
minem oraz zasadami awansu i spad- 
ku sędziów Zarząd postanowił Olecha 
i Antoniego nie uwzględniać w obsa- 
dzie zawodów przez cztery kolejne 
terminy ligowe, po czym poddani om 
zostaną egzaminom komisyjnym. 
(pap, mars) 


Odra ponownie liderem 


III,. liii,. 
GKS Katowice przegrał z Legią Wyniki 9. koleJki: RKS Ra- 
Warszawa 1:2 i stracił fotel lidera. dornsko - Górnik Łęczna 6:2, Sto- 
Na pierwsze rni
sce powróciła rnil Olsztyn - Śląsk Wroclaw 3:1, 
Odra Wodzisław ląski, która po- Stal Stalowa Wola - Arka Gdynia 
konała Pogoń Szczecin 3:1. 0:0, Lukullus Świt Nowy Dwór Ma- 
Wyniki 8. ko/eJkl: Amica zowiecki - Piotrcovia-Ptak Piot
- 
Wronki - Wisła Kraków 1:1, KSZO ków Trybunalski 1 :0, GKS Belcha- 
Ostrowiec - Górnik Zabrze 1 :2, tów - Hetrnan Zarność 3:1, ŁKS 
Odra Wodzisław Śląski - Pogoń Łódź - Ruch Radzionków 0:1, Po- 
Szczecin 3:1, GKS Katowice - Le- lar Wroclaw - Stasiak-Gerarnika 
gia Warszawa 1 :2, Polonia War- Opoczno 2:1, Tłoki Gorzyce - 
szawa - Dyskobolia Graclin Gro- Górnik Polkowice 3:1, MC Podbe- 
dzisk Wielkopolski 1:1, Wisła Płock skidzie Bielsko-Biała - Alurniniurn 
- Zagłębie Lubin 2:0, Lech Poznań Konin - wynik podarny jutro. 
- Garbarnia Szczakowianka Ja- 1. Lukullus Świt 
worzno 2:2, Widzew Łódź - Ruch 9 25 13-4 
Chorzów - wynik podamy jutro. 2. Górnik l. 9 17 16-16 
3. Górnik P. 9 15 12-7 
l. Odra 8 18 13-6 4.Ar1	
			

/17839-0008.djvu

			slr. 8 Sport 


BOKS 
Awans koszalinian 


Pięściarze Bałtyku Koszalin brali 
udział w turnieju eliminacyjnym do 
mistrzostw Polski w kategorII mło- 
dzików, który odbył się na ringu w 
Szczecinie. Dwóch z nich wywalczyło 
awans. . 


KICK BOXING. Puchar Polski 


Dwa trofea 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@głos-pomorza.pl 


Dwa trofea w swoich kategoriach wagowych wywalczyli koszalińscy 
I 
I kick bokserzy podczas finałów Pucharu Polski w Koszalinie 


Piotr Skotarczyk rywalizujący w 
kategorii do 57 kg pokona! w finale 
przez poddanie w pierwszej rundzie 
Jacka Urbanowicza ze Sztormu 
Szczecin. Natomiast Akop Karapy- 
tlan występujący w kategorii do 60 kg 
wygrał w drugiej rundzie przez rsc. z 
Andn.l.m Oryalakl.m (Sztorm 
Stargard Szczeciński). Trzecie miej- 
sce w tej kategorii wagowej zajął Inny 
reprezentant Banyku Marluaz DIW!- 
dowakI. 
Na nngu szczecińskim rozegrano 
również walki kwalifikacyjne juniorów. 
Z pięciu zawodników koszalińskiego 
Banyku, dwóch wygrało swoje poje- 
dynki. W kategoni do 67 kg, Karol I 
Brodow.kI zwyciężył w pierwszej 
rundzie przez rsc. Piotra SudaklawJ. 
CZ8 ze Spartakusa Zielona Góra, a w 
kategorii do 71 kg, Lukaaz CzaJkow- 
lId wygrał w drugiej rundzie przez rsc. 
z innym zawodnikiem Spartakusa, 
Marklam Kwa'nlawlkłm. Pozostali 
koszalinianie przegrali swoje walki 
Rywalizujący w kategorii do 45 kg S&- 
lun Karapytlan uległ na punkty Ma- 
cieJowi Stwonowl (Sztorm Szcze- 
cin), w kategorii do 51 kg, Ratał ZIa- 
mlanln przegra', również na punkty, z 
Adrianem F.racowlcz.m z Gorzo- 
wa, a w wadze do 63,5 kg Damian 
Kucharaki musiał uznać wyższość 
Marluaza Lawandowaklago ze Spar- 
takusa, na skutek kontuzji ręki w 
pierwszej rundzie. 
Szkoleniowcami pięściarzy Bany- 
ku Koszalin są Januaz Szymajda I 
Edward Gumowlkl (IUW) 


JUDO 
Sukces Łukasza 
Kalwińskiego 


w Olsztynie odbył się Ogólnopolski 
Turnłej Klasyfikacyjny Juniorów 
młodszych w judo. 
W kategorii wagowej do 50 kg bez- 
konkurencyjny okazał się Lukaaz Kał- 
wlńakJ z UKS Ton Dąbrowa, który wy- 
grał cztery walki przed czasem. W fi- 
nale przez piękny rzut pokonal 
Michała Surd.Ja (UKS Warszawa). 
W tej samej kategorii lukaaz 
Chruazcz z UKS Tori zajął 7. lokatę. 
W kategorii do 46 kg inny judoka UKS 
Tori, Michał F.cklw wywalczył 3. 
miejsce. (man) 


PIŁKA NOŻNA 
Kolejne mecze 


Dzisiaj (30 września) w Lęborku 
rozegrane zostaną kolejne mecze w 
ramach Miejskiej Amatorskiej LIgi 
Szóstek w Piłce Nożnej. I 
Spotkają się: Oldboy Pogoń - 
Omega (godz. 16), Jagiellonia - 
Gol-as (16.45), PC Partner - Lemat 
Zatorze (17.30), Matus - Pingwin 
(18.15). W miniony czwartek nie do- 
szły do skutku zaplanowane spotka- 
nia, bowiem po opadach deszczu bo- 
isko nie nadawało się do gry. Zaległe 
gry odbędą s;ę jutro (1 pażdziemika). 
Przypominamy zestaw par: Lemat Za- 
torze - Gol-as (16), Omega - PC 
Partner (16.45), Matus - Oldboy Po- 
goń (17.30), Jagielllonia - Pingwin 
(18.15). Organizatorzy zapraszają ki- 
biców na boisko Zespołu Szkół Po- 
nadgimnazjalnych przy ul. Marcinkow- 
skiego. (fen) 


Zapisy 
Pod okiem 
mistrza 
Przyjmowane są zapisy do szkoły 
boksu i kick boxingu, którą prowadzi 
Józef Warchoł, zawodowy mistrz 
świata. Zajęcia odbywają się w hali 
przy ul. Fałata 34 w Koszalinie. Grupa 
zaawansowana trenuje codziennie w 
godzinach 16-18, a grupa początkują- 
ca we wtorki, środy i czwartki w godzi- 
nach 17-19. Sekcja przyjmuje mło- 
dzież (chłopcy i dziewczęta) od 12 ro- 
ku życia oraz studentów i osoby 
starsze. Wpisowe wynosi 30 zł. 
(man) 


I , 


y 


,) 


-,.,. 


.... ..... 


" 


" 


\ 


1'01. RAD()
W KOII!.ŚNTK 


Fnlment walid w kat
orU +91 ki, w kt6rej zwycł.łyl Jacek Pucbacz (z pnwej) 


W hali Zarządu Obiektów Spor- 
towych Koszalinie odbyły się VII 
Finały Pucharu Polski w klckbo. 
xlngu wersji fuli contact. Do rywali. 
zacji przystąpiło kilkudziesięciu 
zawodników z dwudziestu klubów 
naszego kraju. Wśród nich byli 
dwaj koszalińscy kickbokserzy i 
obaj zwyciężyli w swoich katego- 
riach. 
W kategorii wagowej do 75 kg 
puchar otrzymał Tomeu Waleń- 
.kl, ale bez walki, bo nie miał 
przeciwnika. Natomiast rywalizu- 
jący w kategorii do 81 kg Marluu 


Rogozlk zmierzył się z MIchIIłem 
Demblerem (Polonia' Pasłęk) i po 
wyrównującej walce pokona' go 
na punkty. Jednak zdaniem wielu 
obserwatorów lepiej w tym poje- 
dynku zaprezentował Się Dembler. 
Warto dodać, że jednym z nich 
był trener kadry Jakub Cuulag. 
W ringu nie pojawił się aktualny 
mistrz świata Robert Nowak 
(AZS AWF Poznań), który w ostat- 
niej chwili doznał kontuzji. Kosza- 
lińska widownia obejrzała także 
jedną, pokazową walkę kobiet. 
Zwycięzcy walk w pozostałych ka- 


tegoriach: 54 kg - Tomasz Ma- 
kowski (Gwardia Zielona Góra), 
57 kg - Damian lawniczak (AZS 
AWF Poznań), 60 kg - Michał 
Tomczykowski (Promyk Ciecha- 
nów), 63,5 kg - Robert Żytkiewicz 
(gwardia), 67 kg - Tomasz Pie- 
traszkiewicz (Krak Sport Kraków), 
71 kg - Arkadiusz Dembinski (Po- 
lonia Pasłęk), 86 kg - Ryszrad 
Skiba (Fuks Zabrze), 91 kg - Pa- 
weł Kołodziej (AZS Poznań), 
+91 kg - Jacek Puchącz (Maksi- 
mus Gdynia). 


(IUW) 


LEKKOATLETYKA. 25. Mityng O Grand Prix Białogardu 


Czaja przed Wójcikiem 


Najlepszy wynik 25. Mityngu o 
Grand Prix Białogardu uzyskał w bie- 
gu na 3000 m z przeszkodami 
uczestnik lekkoatletycznych mi- 
strzostw Europy w Monachium Jakub 
Czaja (SKLA Sopot) - 8.34,45. 


Podczas sobotnich zawodów J. 
Czaja na finiszu nieznacznie wy- 
przedził Ratala Wójcika (Sporting 
Międzyzdroje) - 8.34,80. W mityn- 
gu, któremu patronował prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski, star- 
towało prawie 200 zawodniczek i 
zawodników. 


W poszczególnych konkuren- 
cjach na pierwszych miejscach 
uplasowali się: 
KOBIETY - 100 m - Darla 
Onyłko (AZS AWF Poznań) - 
11,83; 400 m - Anna N.ntwlg 
(AZS Poznań) - 55,95; 400 m ppl 
- Katarzyna Izydorek (Olimpia 
Poznań) - 59,11; 800 m - Annl 
Nagadowlka (Olimpia Poznań) - 
2.12,68; 3000 m - Małgonta Bu- 
ry (Warszawianka) - 9.30,25; 
skok w dal - Llllana Zagac
a 
(Skra Warszawa) - 6,37. MĘZ- 
CZYŹNI-100 m - Tomau Kon- 


PIŁKA NOŻNA. Turniej o Puchar Prezell PZPN 


Faworytki na 3u miejscu 


Nie udało się drużynie UKS Victoria 
SP 2 Slanów wygrać IV ogólnopol- 
skiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa PZPN .Blachownla - Dzie- 
ciom. 2002. 


Sianowianki (rocznik 1989 i 
młodsze) były w tym roku zdecy- 
dowanymi faworytkami rozgrywa- 
nego w Częstochowie - Blachow- 
ni Turnieju Ogólnopolskiego. Na 
ten turniej pojechały jednak osła- 
bione brakiem kilku podstawo- 
wych zawodniczek, między innymi 
bez MarII SznaJderowekleJ, An- 
ny Duszy, Ewy Kowal, Marty Ha- 
czykowlklej. W ich miejsce poje- 
chały dziewczęta o 2 lata młod- 
sze. 
Pomimo sporego osłabienia 
sianowska drużyna nie zawiodła. 
Dziewczęta grały bardzo dobrze i 
tylko brak precyzji strzeleckiej w 
dwóch najważniejszych meczach 
turnieju spowodował, że piłkarki z 
UKS Victoria SP 2 zajęły 3. miej- 
sce. W turnieju uczestniczyło tylko 
pięć zespo/ów (inne zespoły nie 
przyjechały ze względu na brak 
środków finansowych), ale były te. 
które w tym roczniku są najlepsze 
w Polsce m: MUKS - Praga War- 


szawa, UKS Eko-San LubbalI Lu- 
bliniec, UKS Olimpijczyk Często- 
chowa i UKS Victoria SP 2 Sia- 
nów. W pierwszej fazie turnieju 
drużyny grały systemem "każdy z 
każdym", a w drugiej pierwszy ze- 
spól z czwartym, drugi z trzecim. 
W pierwszym meczu siano- 
wianki wygrały z UKS Eko-San 
LubbalI 4:0. W drugim pokonały 
drugi zespół z Lublińca 14:2, w 
trzecim wygrały z UKS Olimpij- 
czyk 3:0, a w ostatnim meczu gru.- 
py przegrały z MUKS - Praga 0:1. 
W meczu o wejście do finału sia- 
nowskie dziewczęta niespodzie- 
wanie przegrały z Olimpijczykiem 
1 :2. W meczu o 3. miejsce UKS 
Victoria SP 2 pokonał Eko-San 
Lubball 5:2. 
Najlepszą zawodniczką turnie- 
ju wybrano Annt Króllkowskq z 
UKS Victoria SP 2, która zdobyła I 
14 goli i została jednocześnie kró- 
lem strzelców. W drużynie prowa- 
dzonej przez JtdrzeJa Bieleckie- 
go graly ponadto: Karollnl 
Struuczyk, Agata Michalak, D0- 
rota Komad	
			

/17839-0009.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


III LIGA - GRUPA 2 


Wyniki 9. koleJki: Toruński KP 
- Obra Agro Handel Kościan 1 :1, 
Kotwica Kołobrzeg - Chemik Za- 
wisza Bydgoszcz 2:1, Tur Turek- 
Unia Janikowo 2:1, KP Police - 
Warta Poznań 0:3, Sparta Brodni- 
ca - Polonia Crulex Bydgoszcz 
0:0, Flota Świnoujście - Gryf Wej- 
herowo 6:0, Unia Tczew - Błękitni 
Stargard Szczeciński 0:1, Amica II 
Wronki - Gwardia Koszalin 0:0. 


1. Błękitni 9 23 17-4 
2. Tur 9 20 19-B 
3. Warta 9 1B 1B-11 
4. Unia T. 9 1B 1B-12 
5. Polonia Crulex 9 15 12-7 
6. Flota 9 15 17-15 
7. Unia J 9 15 13-11 . 
8. Chemik Zawisza 9 13 17-15 
I. OWInIII I 12 18-11 
10. Obra Agro Handel 9 t1 12-10 
11 Sparta 9 11 10-13 
12. Amlca II 9 11 5-9 
13. TKP Toruń 9 10 15-18 
14. Katwlcl I I 11-11 
15. KP Police 9 3 5.21 
16 Gryf 9 3 4-22 
(.uw) 


IV LIGA - SZCZECIN 


ł 


Wyniki 11. koleJki: Zorza 00- 
brzany - Arkonia Szczecin 3:2, 
Rega-Merida Trzebiatów - Lech 
Czaplinek 0:3, Ina Goleniów - 
Darłovia Darłowo 1:1, Gryf Ka- 
mień Pomorski - Odra Chojna 4:2, 
Orzeł Biały Wałcz - Darzbór 
Szczecinek 4:2, Wybrzeże Rewal- 
ski e Rewal - Victoria 95 Przecław 
2:1, Osadnik Myślibórz - Pogoń II 
Szczecin 4:0, Pogoń Barlinek - 
Dąb Dębno Lubuskie 2:0, Rossa 
Rosnowo - Drawa Drawsko Po- 
morskie 0:0. 


..' 


" 
I 

 


1. Zorza 11 26 27-8 
2. Wybrze2e 11 23 28-11 
3. Oarłovla 11 21 30-16 
4. Gry' II 21 20-17 
5. Pogoń II 11 20 18-17 
6. Pogoń B. 11 19 19-14 
7. Osadnik 11 18 22-16 
8 Arkonla 11 16 13.21 
9. Oar7bOr 11 15 23.20 
10. Lech II 15 20.17 
11 Odra 11 15 18.18 
12.lna 11 15 14-18 
13 Or7eł Biały 11 13 22-23 
14. Rega Merlda 11 11 19-22 
15. Vlclorla 11 11 12-17 
16. Orawa t1 8 8-24 
17. Rosla 11 5 3-22 
18.0ijb t1 3 8-23 
(.uw) 


IV LIGA POMORZE 


ł 


Wyniki 10. kolejki: Kaszubia 
Kościerzyna - Orlęta Reda 2:1 
(2:0), Chojniczanka Chojnice - 
Jantar Ustka 4:1 (2:0), Cartusia 
Kartuzy - Wierzyca Starogard 
Gdański 1:0 (0:0), Olimpia Sztum 
- Pomezania Malbork 1:2 (1 :0), 
Flotylla Nordcoop Gdańsk - Sto- 
lem Gniewino 2:0 (2:0), Rodło 
Kwidzyn 
 Intermarche Pogoń Lę- 
bork 0:1 (0:0), Klub Piłkarski So. 
pot - Kaszuby Połchowo 1 :2 (1 :1), 
Bałtyk Gdynia - Gryf 95 Słupsk 
0:0, Piast Człuchów - Wisła 
Tczew 5:4 (2:1). 


, 


ł 
, 


t. Kaszubla 10 26 24-9 
2. Flotylla Nordcoop 10 25 2Hi 
3. Cho)nlczanka 10 22 23-7 
4. Pomezania 10 20 24-15 
5. Cartusla 10 16 t4-11 
6. Orlęta tO 14 15-11 
7. Rodlo 10 14 14-17 
8 Gry' 95 10 t4 14-18 
9. Olimpia 10 13 17-15 
10. Jantar 10 t2 11H8 
11. Kaszuby 10 12 1(}-16 
12. KP 10 11 15-17 
13. Intermarche Pogoń 10 11 1 (}-17 
14. Wierzyca 10 10 17-22 
15. Bałtyk 10 10 9-14 
16. Stolem 10 8 9-t6 
17. WIsła 10 5 15-23 
18. Piast 10 4 13-29 
(fen) 


I 
ł 
I 
, 


LIgi zagraniczne 
Bramki Polaków 


, 
t 
, 
I 
I 
J 


Piłkar
 reprezentacji Polski 
Marcin Zewłakow strzelił dwie 
bramki dla Excelsioru Mouscron w 
wygranym 3:2 (2:2) meczu 
siódmej kolejki ligi belgijskiej 
przeciwko drużynie beniaminka 
Mons-Bergen. 26-letni Żewłakow 
wpisał się na listę strzelców w 21. i 
58. minucie meczu. W tabeli 
Excelsior zajmuje szóste miejsce. 
Radosław Michalski strzelił 
jedną bramkę dla Anorthosisu 
Famagusta w wygranym 4:1 (2:0) 
meczu piątej kolejki ligi cypryjskiej 
przeciwko Apollonowi Limassol. 
33-letni Michalski wpisal się na 
listę strzelców w 59. minucie. 
(.uw) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@głos-pomorza pł 


III LIGA - GRUPA 2. KOTWICA - CHEMIK ZAWISZA 2:1 (1:1) 


Sport sIr. 9 


IV LIGA POMORZE: RODŁO - POGOŃ 0:1 (0:0) 


Po główce Władyki 


Dwa rzuty karne 


I< 

 


1.&. 


Piłkarze Kotwicy zanotowali zwycięstwo w kolejnym meczu mistrzow- 
skim po zdobyciu goli przez Dariusza Janasiaka z rzutów kąrnych. 
.ł "ff'
'łrJ 
!.'. 


< , 
.
 
.'=. ....- 
-......- 


"ł,. 


....:
f:..
 


"'"r- . 
::. .
 I ( ;:-i" 
'"
 
!"'"" , A
 ,. 

 l' " , 
. I Iti. 
II 


- I
 
.=..". 
.. . .. 
ł , łIł 
1._" 
I 
\ 


fI 'h  

 


. f 


- 
., 


.. 
t 


-'+ro 


.' '/  


. 
 


-' 


'"'" 


"jf:
 ,.  " 

 


'f\ .&. 

 f,:>
'."-<. 
'''''''t
, -_- 
",,"&:., ........"... 
. , V;!.....t ..... \ · 
I 1/., ł ' . 
" M!'" . 
.. J;. ) " 
0(.1  


-- 
III W 
" 


'T.  
;;.. 
,.,- 
,1'1#:1" Ił AJ ,,:'H>ł;'
 ,...!tu,.
 
, ...'j. . . j.; 
'ł"ł I 

" 


. rl 
'1Ir-' 


..ta 
 
.1' . . 
,. 
. . 
II f4rł \ 
. . .. . -. 
....-..
 
- - 
 ul. PRZEMYSŁAW GR 


BRAMKA: 0:1 - Mariusz Władyka 
(głową) - 69 min. INTERMARCHE 
POGOŃ: G. ZieliOski - M. Misiak, R. 
Michor, J. Kierszka, A. Gallka - M. 
Wladyka (65 - SI. TrawIOski), R. 
Sąsiadek, M. Pietrzyk (81 - D. Malek), 
L Klos - T. .Pietrasik, J. Szreder (68 - 
N. Bomba). 
:tÓLTE KARTKI: K. ArszyOski (Rodło) 
oraz Sąsiadek i Władyka (obaj 
Intermarche pogciJ). 
CZERWONA KARTKA: Sąsiadek 
(Intermarche pogoD): 


Lębor.ski obrońca Artcadlusz Gatt- 
ki nie zdążył załatwić wszystkich for- 
malności z wyjazdem do Szwecji i 
można go było zobaczyć w składzie. 
Od razu dodajmy, że zawodnik ten za- 
notował dobry występ i był trudną 
przeszkodą dla napastników Rodła. 
Początek sobotniego meczu piłkar- 
skiego na stadionie w Kwidzynie był 
wyrównany. W trzecim kwadransie I 
połowy częściej w ataku byli lęborscy 
piłkarze. Jednak nie potrafili oszukać 
czujnej i skutecznej defensywy gospo- 
darzy. Z miejscowych bardzo dobrze 
spisywal się bramkarz Piotr Wlelgut. 
Rodło w 41. minucie moglo objąć pro- 
wadzenie, ale pojedynek sam na sam 


Marek ŚWlokło przegrał z Grzego- 
rzem ZleIltlsklm. Po przerwie lębor- 
ska drużyna rzuciła się do jeszcze 
śmielszych ataków. W 62. minucie po 
strzale Radosława Sąsiadka po- 
przeczka uratowała gospodarzy od 
utraty bramki. Siedem minut póżniej 
wybuchła radość w przyjezdnej ekipie, 
bo zdobyto gola. Po składnej akcji ... 
cek SZreder dośrodkował precyzyjnie 
na głowę Marluaze WładykI. a ten z 6 
metrów posłał piłkę do siatki. W chwilę 
potem Rodło mogło stan wyrównać, 
ałe Grzegorz Oblała zmarnował do- 
skonałą okazję. Przez ostatni kwa- 
drans lęborczanie musieli grać w 
"dziesiątkę", bo drugą żółtą kartkę za 
grę na czas, a w konsekwencji czer- 
woną otrzymał Sąsiadek. Miejscowa 
drużyna do końca spotkania walczyła 
o zmianę niekorzystnego wyniku, ale 
przyjezdni nie pozwolili sobie odebrać 
zwycięstwa. 
Andrzej Brendler (trener Intermar- 
che Pogoń Lębork): - Moja drużyna 
wykazala olbrzymią ambicję, wolę 
walki i za to chcialbym podziękować 
zawodnikom. Wszyscy wlożyli w ten 
mecz bardzo dużo wysilku i uwieńczy- 
li grę powodzeniem. Najważniejsze, 
że tym zwycięstwem przełamaliśmy 
passę remisów. (feD) 


IV LIGA POMORZE: CHOJNICZANKA - JANTAR 4:1 2:0 


DarlUlz Jana.lak zdobywa plerw.ą bnmkf dla Kotwicy po IItrzale z rzutu Iutrnego 


Trzy razy Borowski 


BRAMKI: t:O - Dariusz JanasIak - 22 
mln. z karnego, 1:1 - Wlodzlmlerz 
Korecki - 27 mln., 2:1 - Dariusz 
Janasiak - 58 mln. z karnego. 
KOTWICA: Tłoczek - Wawl6rko. 
Czajka, Ogle)ko, Saneckl (73 
Muzyczuk), Koszlak (46 Młynarczyk), 
Janasiak, Muskała, G Iblckl (46 
Kubowicz), Michalak, Urnan (58 
Sylwesluk). 
CHEMIK ZAWISZA: Ratlewski - 
Pruss, nmiglewski, Gruszka, Rog6ll, 
Krawczyk, PIlItka, Ziemi! Iski (66 
ZIeliliski), wd Iniak, Cyrankiewicz (66 
Semenowicz), Koreckl (73 Broi Iczyk) 
:tÓLT1! KARTKI: Muzyczuk, MIchalak, 
Sylwesluk (Kotwica) oraz Gruszka, 
Prus, Brollczyk (Chemik Zawisza). 
CZERWONA KARTKA: Prus (Chemik 
Zawisza - 58 mln - za druga rlółtą). 


Drużyna Chemika Zawiszy 
Bydgoszcz nadal pozostaje ze- 
społem, który nie wywalczył jesz- 
cze punktu na wyjeŹdzie w tym 
sezonie, chociaż przez większy 
okres gry w ciągu 90 minut pre- 
zentowała się lepiej na boisku. Ko- 
łobrzeżanie, którzy wystąpili pod 
wodzą nowego szkoleniowca, MI- 


ro-ława Czuryło (zastąpil w pią- 
. tek na tym stanowisku Jana Kt- 
pt), chcieli koniecznie zanotować 
sukces, bo jak do tej pory na ich 
koncie było tylko pięć punktów. 
Rozpoczęli więc spotkanie z 
większą werwą. W 22 minucie Ar- 
kadluN Pru.. sfaulował w polu 
karnym Darluaza Janaalaka a 
sam poszkodowany zdobyl z po- 
dyktowanego rzutu karnego pro- 
wadzenie dla gospodarzy. Nie dłu- 
go cieszyli się z tego gospodarze, 
bo pięć minut później po składnej 
akcji gości było 1 :1. Wybiegający 
na wolne pole Arkadluaz Wo:t- 
nlak otrzymał dokładne podanie 
po czym oddal strzał, a piłka odbi- 
ła się od skracającego kąt bram- 
karza Artura Tłoczka. Dostała 
wtedy rotacji i zmierzała do bramki 
Kotwicy. Wprawdzie starał się ją 
wybić Dominik Czajka, ale uczy- 
nił to tak niefortunnie, że do siatki 
wepchnął piłkę rozpędzony Wło- 
dzimierz Koreckl. Z upływem mi- 
nut goście coraz częściej pokazy- 
wali, że są bardziej zgranym ze- 
społem i znacznie lepiej 
technicznie operującym pilką. 
Uwidoczniło się to zwlaszcza w 


IV LIGA - SZCZ ECIN.INA - DARŁOVl Ą 1:1 (0: 1) 


Kończyli w dziesięciu 


BRAMKI: 0:1 -lukasz Berkowski - 4 
mln., 1:1 - Stefaflskl- 81 mln. 
DARlOVlA: J. OliwInski - R. Oliwiliski, 
KwapIsz, Sawa, Tamlonak, Paprocki, 
Polakowski, Remplewicz, L Hinc (72 
MIrkus), Szperlak, Berkowski. 
:tÓLTE KARTKI: Szperlak, 
Polakowski, Paprocki (Darlovia) oraz 
Stefaflski (Ina). Czerwona kartka: 
Paprocki (Dariovia - 70 min. - za druga 
Dółtą). 


Dobre i emocjonujące spotkanie 
stworzyli w Goleniowie piłkarze tam- 
tejszej lny i darłowskiej Darłovii. Szko- 
da tylko, że w drugiej części spotkania 
w roli głównej zdecydował się wystą- 
pić arbiter, który drugoplanowe role 
powierzył w ten sposób piłkarzom. 
Darlowianie pojechali do Golenio- 
wa bez swoich dwóch podstawowych 
graczy, Grzegorza Dudy, który w tym 
samym czasie występował w mistrzo- 
stwach Polski Pocztowców rozgrywa- 
nych w Wiśle oraz kontuzjowanego 
Marcina Hinca. Początek spotkania 
był jednak dla Darlovii obiecujący. Już 
w 4 minucie długie podanie ze środka 
boiska trafiło do Macieja Remplewi- 
cza, który znajdował się pięć metrów 
od linii końcowej boiska i posłał piłkę 
wzdłuż pola karnego. Nadbiegający 
lukasz Berkowski nie miał problemów 
I z umieszczeniem jej w bramce. Póź- 
niej do końca pierwszej połowy czę- 
ściej przy piłce byli gospodarze, ale 
klarownych sytuacji strzeleckich nie 
stworzyli. Natomiast darlowianie trzy- 
krotnie zagrozili bramce miejscowych, 
ale nie potrafili wykorzystać dogod- 


nych okazji strzeleckich. Bliscy byli 
zdobycia drugiego gola tuż po prze- 
rwie. W 47 minucie minimałnie obok 
słupka główkował Wojciech Polakow- 
ski po dośrodkowaniu Macieja Rem- 
plewicza. P6żniej gra była wyrównana 
i toczyła się przeważnie w środkowej 
strefie boiska. w 67 minucie Adam Pa- 
procki zderzył się z jednym z zawodni- 
ków lny i leżał na murawie z rozbitą 
głową. Arbiter nie przerwał jednak ak- 
cji gospodarzy i kiedy została ona za- 
kończona podbiegł do darłowskiego 
napastnika, który miał do niego pre- 
tensje, że nie przerwał gry. Paprocki 
otrzymał za to żółtą kartkę i z krwa- 
wiącą głową opuścił plac gry. Kiedy po 
opatrzeniu rany po trzech minutach 
pojawił się na boisku ujrzał druga żółtą 
i w konsekwencji czerwona kartkę. 
Jak się bowiem okazało arbiter nie ze- 
zwolił mu jeszcze na powrót do gry, 
chociaż trenerowi i samemu zawodni- 
kowi wydawało się, że dał sygnał do 
powrotu na boisko. Od tego momentu 
gospodarze uzyskali przewagę i w 
efekcie w 81 minucie doprowadzili do 
wyrównania. Wydawało się, że po 
straconej bramce darlowianie się zała- 
mią. Tak się jednak nie. stało. Pod- 
opieczni trenera Mirosława Skórki za- 
atakowali z impetem i stworzyli jesz- 
cze trzy groźne akcje. Nie zakończyli 
ich jednak celnymi strzałami Robert 
Śliwiński, Wojciech Polakowski i Da- 
riusz Szperlak. Dwie minuty przed 
końcem, po szybkiej kontrze jeden z 
napastników lny przelobował Jarosła- 
wa Śliwińskiego, ale piłka trafila w po- 
przeczkę. (suw) 


ostatnim kwadransie gry pierwszej 
połowy. Goście kolejnych goli mi- I 
mo okazji jednak nie zdobyli, bo 
strzały Toma8Z8 Rog6ia I Jacka 
llemltlaklego były minimalnie 
niecelne. 
Po przerwie przełomowy mo- 
ment tego spotkania nastąpił w 58 
minucie. Wtedy arbiter dopatrzył 
się faulu Prussa na Piotrze MI- 
chalaku w polu karnym i drugą w 
tym meczu "jedenastkę" na bram- 
kę zamienił Janasiak. Ponadto go- 
ście grali od tej minuty w osłabie- 
niu, bo drugą żółtą i w efekcie 
czerwoną kartkę ujrzał za to za- 
granie Artc8dluN PIUN. Do koń- 
ca spotkania toczyła się wyrówna- 
na walka, ale kołobrzeżanie grali 
już swobodniej i przeprowadzali 
również ładne dla oka akcje. Bliżej 
zdobycia gola i zarazem wyrówna- 
nia, chociaż grali w "dziesiątkę" 
byli jednak goście. W 80 minucie 
po dośrodkowaniu z rzutu wolne- 
go piłkę otrzymał zamykający ak- 
cję Rafał Plttka, który uderzył z 
kilku metrów, ale trafił wprost w 
kołobrzeskiego bramkarza. (.uw) 


AMICA II - GWARDIA 0:0 


Nieskutecznie 


AMICA II: St;óO'yuski - Kucharski, De- 
but, IgnaslUski, POk, Kr61, Lewandow- 
ski, Sawala (46 SobociOski), Kowla- 
czyk, Gaca, Klkul. 
GWARDIA: JOdrzejczyk - Pastwa, Wi- 
Oniewski, Kubiak, Ignaszewski, Gro- 
dzicki, Jaroslewicz, Nadolny, SJk (65 
Goslk), Marczyk, Wojciechowski (90 
Zinger). 
:tÓLTE KARTKI: Kucharski, Debut - 
Pastwa, Grodzicki. 


Pilkarze koszalińskiej Gwardii 
w kolejnym meczu o mistrzostwo 
grupy 2 III ligi zremisowali bez- 
bramkowo na wyjeździe z rezer- 
wami pierwszoligowej Amiki 
Wronki. W pierwszych dwudziestu 
minutach przewagę mieli gospo- 
darze, ale nie potrafili rozmonto- 
wać skutecznie obrony gości. bar- 
dzo dobrze spisywali się Grze- 
gorz Kublak i bramkarz TomaN 
Jtdrze)czyk. Po okresie naporu 
Amiki gra się wyrównała. Coraz 
częściej niebezpiecznie było pod 
bramką gospodarzy, a bliscy zdo- 
bycia bramek byli ŁukaN Nadoi- 
ny I Paweł Marczak. Bardzo do- 
brze spisywał się jednak miejsco- 
wy bramkarz Jarosław 
Str6tyf1skl. Po przerwie ponow- 
nie przewaga była po stronie pil- 
karzy Amiki. Groźne strzały z dy- 
stansu oddali Kowlaczyk I Le- 
wandowakioraz Ignaaltlakl. 
Koszaliński bramkarz Jędrzejczyk 
nie dał się jednak ani razu zasko- 
czyć. W 83 minucie ładnym strza- 
łem z rzutu wolnego popisał się 
Andrzej Wojciechowski, ale Stró- 
żyński był na posterunku. (.nw) 


BRAMKI: 1:0 - Sergiej Jeroszewlcz - 
15 mln, 2:0 - Andrzej Borowski - 45 
min, 2:1 - Krzysztof Pijanowskl- 65 
min, 3:1 - Andrzej Borowski - 80 min, 
4:1 - Andrzej Borowski - 83 mln. 
JANTAR: D. Mikolajczak - M. Klim- 
czuk, A. Pietras, R. Szczuka (75 - R. 
Zawistowski), P. Piszko - M. Skorobo- 
haty (65 - M. Bosiackl), M. Miecznikow- 
ski, M. Iwan (65 - P. Zygner), W. Jar. 
muO - A. Makowski (66 - R. Szczerbo), 
K. Pijanowski. 
:tÓLTE KARTKI: J. Tobolski I Jerosze- 
wicz (obaj Cholmczanka) oraz Iwan I 
Szczuka (obal Jantar). 


To była wyjątkowa ciekawa kon- 
frontacja piłkarska w Chojnicach., 
gdzie grały przeciwko sobie zespoły 
Chojniczanki i Jantara Ustka. Gospo- 
darze i goście zaprezentowali radosny 
futbol. Początek sobotniego spotkania 
należał do chojnickiego zespo/u, który 
po kwadransie gry prowadził 1:0 za 
sprawą Sergle)8 Jel'OlZlwlcza. Po- 
tem gra się wyrównała i do głosu za- 
częli dochodzić gracze z Ustki, którzy 
mieli trzy okazje, by doprowadzić do 


remisu. W 25. minucie Andrzej Bo- 
rowski dał próbkę swoich umiejętno- 
ści strzeleckich i z rzutu wolnego trafił 
w poprzeczkę. Był to sygnał, że temu 
napastnikowi trzeba poświęcić więcej 
uwagi. Drugiego gola do szatni dostali 
jantarowcy właśnie po strzałe Borow- 
skiego. W II połowie inicjatywa nale- 
żała do gości. KrzylZłol PIJanowskl 
zdobył kontaktową bramkę w 65. mi- 
nucie. Jantar poszedł na ofensywną 
wymianę ciosów, ale zapomniał o 
obronie. Doskonały snajper Borowski 
jeszcze w końcówce spotkania dwu- 
krotnie zmylił czujność usteckich de- 
fensorów i w 80. oraz 83. minucie cie- 
szył się ze zdobytych goli. W ostatnich 
minutach ustecka drużyna przypuściła 
jeszcze prawdziwy szturm na bramkę 
Chojniczanki, ale skończyło się tylko 
na napędzeniu strachu chojnickiej eki- 
pie. Jantar w całym meczu stworzył 
kilkanaście dogodnych sytuacji pod- 
bramkowych, ale nie potrafił ich wyko- 
rzystać. W sumie ustczanie byli rów- 
norzędnym przeciwnikiem, ale poka- 
rani zostałi skutecznymi kontrami. 
(fen) 


IV LIGA - SZCZECIN. ROSSA - DRAWA 0:0 


Remis w derbach 


ROSSA: Fir
nski - Husejko, Kowalski, 
OdrowąD, Paszek, N. Dondera (70 
Sobiera)), K. Dondera, Mrozewskl, 
KorszaOski (80 Magda), Pi6rkowski (75 
MiOtek), Kierzek. DRAWA: Piłat- 
KapeliOski, Wierzchowski. Deczuch, 
Grochuiski, Bogln, DObowski, 
ChromiOski. Grzegorczyk, wiDcak, 
RomaG:zuk. :tÓLTE KARTKI: Paszek, 
KorszaOski, Kowalski, Husejko, N. 
Dondera (Rossa) oraz Deczuch, 
GrochuIski, chromiDski (Drawa). 
CZERWONE KARTKI: Sobieraj 
(Rossa - 75 min - za 'aul bez piłki), 
Paszek (Rossa - 75 min - za drugą 
zółtą po dyskusji z sOdzią)
 
Spotkanie derbowe okręgu kosza- 
lińskiego w ramach rozgrywek grupy 
szczecińskiej IV ligi stały pod znakiem 
walki i ambitnej postawy obu zespo- 


łów. Oba miały też po kilka dogodnych 
sytuacji strzeleckich, ale tego dnia na- 
pastnikom Rossy i Drawy brakowało 
skuteczności i w kilku przypadkach 
trochę szczęścia. Rossa najlepszą sy- 
tuację do zdobycia gola miała w 
pierwszej połowie w 30 minucie. Ład- 
nym strzałem popisał się lukasz Kor- 
szański, ale piłka obroniona przez 
bramkarza Drawy odbiła się od słupka 
i opuściła boisko. Od 75 minuty Rossa 
grała w osłabieniu, bo czerwone kartki 
ujrzało wówczas dwóch zawodników 
tej drtJżyny. Mimo tego gospodarze 
stwarzali więcej groźnych sytuacji. 
Bliżsi zdobycia zwycięskiej bramki byli 
jednak w końcówce piłkarze Drawy. W 
77 minucie po strzałe Artura Kapeliń- 
skiego zza linii pola kamego piłka tra- 
fiła w słupek. (.uw) 


PILKA NOŻNA. Wymierzono kart 
Odpocznie trzy łatą 


Jak już informowaliśmy podczas 
meczu piłkarskiego o mistrzostwo 
słupskiej klasy "A" (grupa II) rozegra- 
nego 1 września w Główczycach Błę- 
kitni - ZS Damnica doszło do chuli- 
gańskiego wybryku. W 70. minucie 
przy stanie 3:0 dla gospodarzy dam- 
nicki bramkarz KrzylZłol KanIowskI 
używał wulgamych słów i dwukrotnie 
uderzył sędziego AcI8m8 BartoaI8k8. 
Wydział Dyscypliny Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej Podokręgu Słup- 
skiego zajął się chuligańskim zacho- 


waniem na boisku. Zapoznano się z 
protokołem sędziego zawodów, arku- 
szem obserwatora oraz wysłuchano 
wyjaśnień arbitra głównego, trenera 
ZS Damnica i bramkarza. Po wnikli- 
wym rozpatrzeniu sprawy postanowio- 
no ukarać niesfornego zawodnika z 
Damnicy karą dyskwalifikacji w wy- 
miarze trzech lat. Wykonanie kary bie- 
gnie od 14 września 2002 roku. Mamy 
nadzieję, że wyrok będzie przestrogą 
dla innych piłkarzy, którzy często są 
też z przepisami na bakier. (feD)
		

/17839-0010.djvu

			i 


str./O Sport 


KOSZYKÓWKA 
Czwórka 
z kompletem 
punktów . 
Zespoły Idei Śląska Wrocław, Anwllu 
Włocławek, Prokomu Trefla Sopot I 
MKS Pruszków po 3. kolejce rozgry- 
wek Polskiej LIgi Koszykówki mają 
na swoich kontach komplet wygra- 
nych. Bez zwycięstwa pozostają na- 
dal drużyny Komfortu, Azotów, Note- 
cli Startu_ 


Najbliżej pierwszej wygranej w 
lidze byli koszykarze Komfortu. 
Podpieczni trenera Jerzego BIl\- 
kow.klego w dramatycznej koń- 
cówce ulegli w Warszawie legii 
72:79. Rekordową wygraną. różni- 
cą 53 punktów. odnieśli koszyka- 
rze Anwilu pokonując beniaminka 
Start lublin 100:47. Do pobicia 
najwyższego dotychczasowego 
zwycięstwa sezonu 2002/2003. 
ustanowionego przez koszykarzy 
Idei Śląska Wrocław w spotkaniu 
1. kolejki z legią. wlocławianom 
zabrakło dwóch punktów. 
W najciekawszym spotkaniu 3. 
kolejki, między dwoma niepokona- 
nymi do tej pory zespołami. Proko- 
mem Treflem Sopot i Stalą Ostrów 
Wlkp. wyrównana walka trwała do 
początku czwartej kwarty. W koń- 
cówce więcej sił zachowali koszy- 
karze Prokomu Trefla Sopot i 
dzięki skutecznej grze duetu G
 
ran Jagodnik - Drew Beny, oni 
cieszyli się z wygranej. (IUW) 


EKSTRAKLASA 


Wyniki .potkań 3. koleJki: 
Anwil Włocławek - Start lublin 
100:47 (33:8, 14:16. 32:8, 21 :15). 
CWKS legia Warszawa - Komfort 
Kronoplus Stargard Szczeciński 
79:72 (1B:17, 29:21, 12:16, 
20:18), Idea Śląsk Wrocław - No- 
teć Inowrocław 104:85 (1 B:13, 
30:22, 25:21, 31 :29). MKS Prusz- 
ków - Czarni Słupsk 85:74 (26:16. 
17: 16,20: 18,22:24), Polonia War- 
bud Warszawa - Azoty Dozorbud 
Tarnów 87:72 (25:19, 24:13, 
20:20.18:20). Stal Ostrów Wlkp.- 
Prokom Trefl Sopot 92:104 
(21 :19, 25:26. 28: 26, 18:33). 


1. Anwll 3 6 267: 170 
2. Idea Sląsk 3 6 286: 206 
3.'Prokom Tren 3 6 297: 236 
4. MKS PruszkOw 3 6 274: 235 
5. Stal 3 5 264: 243 
6. Polonia Warbud 3 5 235: 224 
7. eraIII I 4 2M: Z2I 
8. CWKS legia 3 4 212: 285 
9. Komfort Kronoplus 3 3 208: 227 
10. Azoty Dozorbud 3 3 206: 256 
11 Noteć 3 3 250: 306 
12. Start 3 3 189: 279 


(IUW) 


LIGA 


Wyniki 4. kolejki: Turów Zgo- 
rzelec - SKS Polpharma Pakmet 
Starogard Gdański 68:581. AZS 
lublin - Pogoń Ruda 
Iąska 
78:83. AZS ZAGAZ - Internarche 
Zastal Zielona Góra 83:55. Alba 
Alstom Chorzów - Daikin Kotwica 
Kołobrzeg 68:60. Wisła Kraków - 
SMS Warka 88:74, SKK Szczecin 
- Stal Stalowa Wola - przełożony. 


1. AZS ZAGAZ 4 8 350:268 
2. TurOw 4 8 343:295 
3. Alba Ala10m 4 7 323:305 
4. Zastal 4 6 293:304 
5. Pogoń 4 6 321:347 
6. Stal 3 5 245:230 
7. Pakmel 4 5 .316:342 
8. Wisła 3 4 231:223 
9. Daikin Kotwica 3 4 220:219 
10. AZS lublin 4 4 28:324 
11. SMS Warka 3 3 203:269 
12. SKK Szczecin 
(IUW) 


Hara! o I lig, m,!czyzn 
Awans 
SKK Szczecin 
w sobotę' w Opalenicy odbył się 
mecz barażowy o awans do I ligi w 
miejsce wycofanej Resovii Rzeszów. 
Po zaciętej i wyrównanej grze koszy- 
karze SKK Szczecin pokonali Baska- 
tem Kwidzyn 64:60 (17:14, 13:18. 
25:6, 9:22) i tym samym awansowali 
do I ligi męskiej. 
Przypominamy. że szczecinianie 
w ubiegłym sezonie zostali zdegrado- 
wai do II ligi. Obecnie do potentatów 
pierwszoligowych należeć zapewne 
nie będą, a ich celem będzie pozosta- 
nie w I lidze. (law) 


KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Karaś kontra Gołąb 
Czwarte zwycięstwo w czwartym meczu pierwszoligowym w tym sezo- 
nie zanotowali koszykarze AZS ZAGfł.Z Koszalin. W sobotę pokonali oni 
wyraźnie Intermarche Zastal Zielona Góra, chociaż początek spotkania 
tego nie zapowiadał. 


Aadrzej Karał (z piłą) wylJ'lll pojedynek nutowy z Adamem Gcqbem) 


ol. RADOSLAW KO 'NIK 


. fJJ.S ZAGfJJ. - INTERMARCHE 
ZASTAL 
83:55 (14:101 18:14, 25:12, 26:19) 
AZS ZAGAZ: pierwsza Pllllka- 
Tomaszewski - 9. Klocek - l. 
Ra/kowskl- 2, Briegmann - 18, 
Wlechowskl- 6. pozostali gracze - 
Balcerzak - 7 (1 x3), DąbrowSkl- 7 
'(1x3), lewandowskl- 4, Mlloszewskl- 
6, Karil- 23 (4x3). 
INTBUIARCHE ZASTAL: pierwsza 
pllllka - Taberskl- 6 (1 x3), Olszewskl- 
7 (1 x3), Mdenda - 9, GoIąb - 22 (4x3). 
Krajewskl- O; pozostali gracze - 
Krzy!JyOslll - 4. Olejnik - O, Kalinowski 
- 3. Chodkiewicz - 4, Witos - O. 


Przed tym spotkaniem mówio- 
no. :te toczyć się w nim będzie po- 
jedynek rzutowy dwóch "czterna- 
stek" czyli AndrzeJe Kera8le po 
stronie gospodarzy i Ad.me G
 
.. po stronie gości. Sprawdziło 
się to podczas gry. Ostatecznie 
nieco lepszy okazal się koszykarz 
AZS ZAGAZ, który zdobyl 23 
punkty. rzucając między innymi 
cztery razy celnie zza linii 6.25 m. 
Adam Go/ąb zaliczyi 22 punkty i 
równie:t popisal się czterema "trÓJ- 
kami". 
W pierwszej kwarcie ze sku- 
tecznością zawodników obu dru- 
:tyn wygrała obrona. Pierwsze 
punkty po minucie i 20 sekundach 
gry zdobył AndrzeJ MoIend8 i by- 


lo to pierwsze i zarazem ostatnie 
prowadzenie gości w tym spotka- 
niu. W odpowiedzi trafił Krzymot 
WIechowski, a p6:tniej przez ko- 
lejne cztery minuty tylko raz piłka 
wpadła do kosza po rzucie To.... 
UlI Brlegmenne. W sumie na za- 
kończenie tej CZęŚCI gry koszali- 
nianie uzyskali czteropunktową 
przewagę. chociaż po dwóch uda- 
nych akcjach Briegmanna na 
przełomie 9 i 10 minuty prowadzili 
już siedmioma punktami. Celnych 
rzutów było jednak jak na lekar- 
stwo. 
Podobny przebieg miała druga 
kwarta meczu, w której skutecz- 
niejsi byli koszykarze AZS ZA- 
GAZ. Zaczął trafiać Bert'omleJ 
Tome.zew.kl. który w pierw- 
szych dziesięciu minutach nie 
zdobył. To przede wszystkim za 
jego sprawą w 16 minucie na tabli- 
cy widniał rezultat 24:13. bo zdo- 
był on w tym okresie gry pięć 
punktów. W końcówce tej kwarty 
trzy razy za trzy punkty rzucał cel- 
nie Go/ąb i podreperował trochę 
procent skuteczności w tym ele- 
mencie gry swojego zespo/u. 
W sumie dru:tyna gości w 
dwóch pierwszych kwartach 16 ra- 
zy próbowała rzutów zza linii 
6.25 m. a tylko pięć nich było sku- 
tecznych. Na szczęście dla go- 
spodarzy jedną "trójką" odpowie- 
dział Karaś i ich przewaga nie 


zmalała zbyt znacznie. 
Wprawdzie pierwsze punkty w 
trzeciej kwarcie zdobył dla gości 
Mlreln Chodkiewicz, ale p6:tniej 
ta część gry nale:tala do koszaliń- 
skiego gracza Karasia. Popisał się 
on miedzy innymi dwiema "trójka- 
mi" i jedną akcją 2+ 1. Do jego do- 
brej postawy dostosowali się po. 
zostali zawodnicy i w 29 minucie 
AZS ZAGAZ prowadził ju:t różnicą 
23 punktów (57:34). W ostatniej 
kwarcie koszalinianie nadal zwięk- I 
szali przewagę. Po pięciu punk- I 
tach zdobytych w ciągu dwóch mi- 
nut przez Briegmanna na tablicy 
pojawił się rezultat 62:36. ale nie 
byla to największa przewaga go- 
spodarzy w tym spotkaniu. tę osią- 
gnęli w 38 minucie. kiedy celnie 
dwa rzuty wolne wykonał Tomeu 

browakl. Było wtedy 81: 51. W 
ostatnich minutach trenerzy obu 
dru:tyn wprowadzili do gry zawod- 
ników ze swoich drugich "piątek", 
aby przećwiczyć pewne warianty 
gry, bo zdawali sobie sprawę. :te 
mecz zostal ju:t rozstrzygnięty. I 
Warto jeszcze odnotować. że pięć 
przewinień zaliczył w tym spotka- 
niu tylko jeden zawodnik. Był nim 
Łukau Olejnik z Zastalu. który 
faulował po raz piąty osiem minut i I 
3
 sekund przed końcem spotka- I 
ma. 
(IUW) 


KOSZYKÓWKA. I liga m,!czyzn 
Słaba skuteczność 


Koszykarze Daikin Kotwicy Koło- 
brzeg przegrali w Chorzowie z tam- 
teJszą Albą Alstom w kolejnym me- 
czu o mistrzostwo I ligi mężczyzn. 
Kołobrze:tanle pr6bowall w tym spo- 
tkaniu 19 razy rzucać zza linII 
6,25 m, ale tylko dwukrotnie piłka 
trafiła do koszł!. 


. ALBA ALSTOM - DAIKIN KO- 
TWICA 


,', ,I 


, 1; " 


ALBA ALSTOII: pierwsza P11ltl<8- 
Roszyk -14 (1x3). Partyka -14, Miler 
-10, BnlJdzlOskl8 (1x3), BasiIJskl-11 
(1 x3); pOZos1ali gracze - Dygutowicz - 
6. Paw1ik- 5 (1x3), Cieslak-O. Bllk- 
O. 
DAIKIN KOTWICA: pierwsza pilllka- 
Olszaneckl- 22, Exner-14. 
RybczyOski - 8 (1 x3). Surówka - 2, 
Walczuk - 2; pozostali gracze - 
lewandowski - 7. Glbalskl- 5 (1 x3), 
Juszczak - O, Hajnsz - O 


Od początku przewagę uzy- 
skali chorzowianie, którzy po pię- 


ciu minutach gry prowadzili 13: 2. 
Kołobrzeżanie grali w tym okresie 
bardzo nieskutecznie zarówno w 
ataku jak i w obronie. Wtedy szko- 
leniowiec Daikin Kotwicy J6zef 
JanIel poprosił o przerwę w grze i 
po niej, kiedy na parkiecie pojawi- 
ło się kilku innych zawodników ko- 
Iobrzeskiej drużyny gra się wyrów- 
nała. W drugiej kwarcie obrona 
kołobrzeżan byla ju:t bardziej 
szczelniejsza i gospodarzom nie 
udawało się już tak łatwo zdoby- 
wać punktów i kilka razy tracili pił- 
kę w akcjach ofensywnych. Nie- 
stety koszykarze gości nie potrafili 
tego w stu procentach wykorzy- 
stać. Nie wychodziły im zupelnie 
kontry albo nie trafiali z czystych 
pozycji i chorzowianie schodzili na 
przerwę z dziewięciopunktowym 
zapasem. Trzecia kwarta była naj- 
bardziej emocjonującą częścią 
spotkania. Jej początek był bardzo 
nerwowy. Szybciej opanowali to 
koszykarze Daikin Kotwicy i po 
trzech minutach miejscowi prowa- 
dzili już tylko 40:36, a wyróżniają- 


cym się graczem gości nie tylko w 
tym okresie gry był Mlchel Exner. 
P6:tniej toczyła się wyrównana 
walka i przed ostatnia kwartą go- I 
spodarze, którzy prowadzili różni- 
cą pięciu punktów nie mogli być 
jeszcze pewni zwycięstwa. Na po- 
czątku czwartej kwarty, Recloalew 
Be.lńakI. który pokazał się z do- ! 
brej strony w poprzedniej kwarcie 
"zlapal" czwarte przewinienie i wy- 
dawało się. że chorzowianie będą 
mieli kłopoty. Kolobrzeżanie nie 
zdobyli jednak punktu w pierw- 
szych pięciu minutach. Pó:tniej na 
trzy minuty przed końcem zbliżyli 
się wprawdzie do gospodarzy 
przegrywając 55:61, ale na więcej 
nie było ich stać. W drużynie Da- 
ikin Kotwicy widoczny był brak 
rozgrywającego i fatalna dyspozy- 
cja rzutowa Sylwestra Welczuka ł 
oraz przemy".we Lewendow- I 
aklego. Na bardzo dobrym pozio- 
mie zagrał tylko Exner, który prze- I 
bywał na parkiecie całe 40 minut, I 
ale on sam meczu nie wygra. 
(IUW) 


- 


. 


Poniedziałek, 30 września 2002 r. glos Pomorza 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
dodatek "Kariera" str. 18-20 


KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa m,tczyzn 


Zaskoczyli 
na początku 


Przed rozgrywkami mistrzowskimi 
sezonu 2002/2003 doszło do 
prawdziwej rewolucJI kadrowej w 
pruszkowskieJ ekipie. !aden koszy- 
karz z poprzedniej edycJI rozgrywko- 
I weJ nie pozostał w składzie. Mimo to 
trener Arkadiusz Konleckl zmontował 
silny zespół I w tej chwili dysponuje 
mocnym zestawem solidnych graczy. 
Znalazło to potwierdzenie w kon- 
frontacji z Czarnymi Słupsk. 


. MKS PRUSZKÓW - CZARNI 
SŁUPSK 
85:74 28:18 17:18 20:18 22:24 


MKS: BranI Balley - 20, Zyglmantas 
Jonusas - 16 (2x3), Sherell Ford - 13 
(1x3),lukasz Seweryn -12 (1x3), MI- 
los Sporar - 8 (2x3), Chrls Hetnrlch - 8, 
Andrzej Adamek - 8. Mindaugas Bra- 
zys - O, Aleksander GoIublew - O, Kry- 
stian Ilwlech - O. 
CZARNI: Przemysław Frasunklewlcz - 
15 (1x3), Grzegorz Arabas - 13 (2x3), 
Rolandas Jarutls - 12 (1 x3), Zbigniew 
Blalek -11 (lx3), Rafal Frank -11 
(1 x3), lee Wilson - 9. Rahsaan Smith 
- 3, AugenlJus Vaskys - O. 
sODZIOWAU: Marek Ćmlklewlcz I Ro- 
man Putyra (obal Wrocław). 


Pruszkowski zespól zanotowal 
trzecie zwycięstwo w meczu mi- 
strzowskim ekstraklasy. Sobotnia 
gra rozpoczęła się od prowadze- 
nia gości 2:0, a potem 3:2. Od te- 
go momentu inicjatywa przeszla w 
ręce miejscowych zawodników. W 
4. minucie MKS prowadził 10:3 i Z 
latwością wygrai I kwartę ró:tnicą 
dziesięciu punktów. Równie:t w 
następnych dziesięciu minutach 
pruszkowianie grali szybko, zde- 
cydowanie i wykorzystywali każdy 
moment słabości slupskiej dru:ty- 
ny. I tak było a:t do 26. minuty. 
Wtedy Pruszków odskoczył na 23 
punkty (60:37). Uśpieni wysokim 
prowadzeniem miejscowi koszy- 
karze oddali pole Czarnym, którzy 
zaczęli ambitnie odrabiać straty. 
zmniejszając je do trzynastu 
.oczek" (63:50). W ostatniej odsło- 
nie spotkania trwala ju:t zacięta 
walka, ale niewiele to zmieniło, bo 


Tajemnica zabrana do grobu 


wcześniej zdobyta przewaga za- 
pewniła sukces pruszkowianom. 
VV szeregach gospodarzy na wy- 
różnienie zaslużyli: Brant Belley, 
Zyglmente. Jonu.... Shere" 
Ford, Chrl. Helnrlch i Łukau 
Seweryn. W zespole gości po- 
nownie z dobrej strony zaprezen- 
towal się przemy". Frasunkle- 
wlcz. Dopiero w II połowie roze- 
gral się Zbigniew Blelek. Nie 
mo:tna mieć zastrze:teń do gry 
Rolend8.. Jerutl.. i Grzegorze 
Arabl... Po raz kolejny słaby wy- 
stęp zanotowal litwin AugenlJu. 
Vealtye. Słupskiego sztabu szko- 
leniowego chyba nie przekonał 
swoją grą center RehSlln Smith I 
kto Wie, czy nie był to ostatni jego 
występ w Czarnych. 


(len) 


....deusz 
AlebaDcIrowła 


trener ('1.ornych 
Slup..k 


-o
 

1'fIłf 
,.,., 1IiIN_ 
1IjwM .1IddI. -/lit "" 

 M#C:PII"'Ił
1fNI/ć 
",-I/. MlIIII..f Dl tbdtI JH'U8It1}t1w 
"'"u. 
J1tN/bNWc
 

 -ł,..W:Qd 
 
- 
 iti d)'t ptI/IuI "" ."" 
WJ'1I4 JP-IWI 
 _."".", 
iIIu"NIfI1Wt;/I. 
 IW 
JN1I'I1fIIII W)'ItJ
 
 
I)'tII«JI 
I/I}'CA. lłNIiIIIIlI 

kIIU 
I 
y.f/4IIJd wJl",....... 
e .ł.ł., IIMrS.ł.,t1if1ltfl 
'-łIdIj 
 NIl 
IWIN,,,...,, Z 
 jINrI#i. N. 
fMI/IIUI
.f _ł-li' 

", 1Ił-c/q1llfc¥ 
1tt/tiIM.f IISII-ł/ ", JNVICJ' 

Pnt.ąUw
 
I IIMrV .dIIIII1 "" J1"IW4.ł.,t ", .",. 

-łIUli""'" 
I

  


Pozostają domysły 


Rozwiązanie zagadki zaginięcia na 
Tahiti amerykańskiego koszykarza 
Blsona Dele stało się mało prawdo- 
pOdobne po śmierci głównego po- 
dejrzanego, brata sportowca Mllesa 
Daborda - uważa FBI. 


Dabord, który pozostawał 
przez dwa tygodnie w stanie 
śpiączki w szpitalu w San Diego. 
zmarł w piątek nie odzyskawszy 
przy1omności. Policja nie zdążyła 
go przesłuchać. 
Historia braci Williams (praw- 
dzi
e nazwiska Dele i Daborda) 
jest materialem na kryminał w sty- 
lu Agaty Christie. latem tego roku 
podróżowali jactltem "Hakuna Ma- 
tata" (w języku suahili "Bez troski") 
po Oceanie Spokojnym w towa- 
rzystwie przyjaciółki koszykarza 
Sereny Kartan i francuskiego ster- 
nika Bertranda Saldo. 7 lipca jacht 
zawinąl do portu Papeete na Tahi- 
ti. Od tego momentu nikt ju:t nie 
widział troje pasażerów "Hakuna 
Matata", a Dabord opuścił sam 
wyspę 19 lipca. Na początku 
września Dabord odnalazł się w 
Phoenix w Ańzonie, gdzie policja 
zatrzymała go za posługiwanie się 
książeczką czekową i paszportem 
brata. Wyszedł jednak z aresztu 
za kaucją i zbieg' do Meksyku, 
gdzie znaleziono go nieprzytom- 
nego i pólnagiego na plaży w Tiju- 
anie. niedaleko granicy z USA. 
Jak ustalili lekarze, Dabord 
przedawkował insulinę i nie wziąl 


lekarstwa dla astmatyków. W tym 
samym czasie odnaleziono na Ta- 
hiti jacht Bisona Dele. Specjaliści 
Federalnego Biura Śledczego 
(FBI) i żandarmerii francuskiej do- 
kladnie go przeszukali, znajdując 
ślady wskazujące na to, że popel- 
niono zbrodnię. Wcią:t nieprzy- 
tomny Dabord został przewieziony 
do szpitala w San Diego. 19 wrze- 
śnia na konferencji prasowej w 
Papeete prokurator Polinezji Fran- 
cuskiej Michel Marotte oświadczył. 
że mimo i:t nie odnaleziono zwłok 
Dele, Kartan i Saldo, to "są wszel- 
kie dane by sądzić, iż wszyscy zo- 
stali zamordowani i że użyto re- 
WOlweru". 
Prowadzone przez FBI śledz- 
two wykazało. :te Dabord z trudem 
godził się na życie w cieniu swego 
słynnego brata. ale przyjm owal od 
niego pomoc finansową. Bison 
Dele zgromadził fortunę przez 
osiem lat gry w NBA w dru:tynach 
Chicago Bulls. los Angeles Clip- 
pers, Denver Nuggets i Detroit Pi- 
stons. Mial tyle pieniędzy. :te w 
1999 roku pożegnał się z NBA. 
odmawiając przedłu:tenia o pięć 
lat kontraktu z Pistons za ponad 
30 mln dolarów. - Po śmierci Da- 
borda wyjaśnienie tego co zdarzy- 
lo się na jachcie będzie bardzo 
skomplikowane. Tylko Dabord po- 
siadał te informacje - powiedział 
rzecznik prasowy FBI w San Die- 
go Al)drew Black. pozostają do- 
mysły. (pap,luw) 


-\ 


" 
,
		

/17839-0011.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 
www.glos-pomorza.pl 


NASZA IMPREZA 


Ruszamy w plener 


W sobotę, 5 października wyruszamy 
na 62. wędrówkę na orientację 
z "Głosem Pomorza" w plener, orga- 
nizowaną wspólnie przez park Doli- 
na Słupi, ZOP PTSM, naszą redakcję 
I samorząd Kobylnlcy. 


Tym razem docieramy do gmi- 
ny Kobylnica. Słupszczanie dOja- 
dą na start i wrócą do Słupska 
specjalnymi autobusami PPKS-u. 
Koszt przejazdu w obie strony - I 
6 zł. Osoby, które chcą skorzystać 
z tego środka lokomocji muszą się 
zgłosić do naszej redakcji przy al. 
Sienkiewicza 20 w Słupsku lub po- 
wiadomić nas telefonicznie 
pod numerem 84-251-95. Na zgło- 
szenia czekamy do czwartku, 3 
października, do godz. 12. 
Trasa liczy ok. sześciu kilome- 
trów. Startujemy w losinie 
od ścieżki przyrodniczej "Szlakiem 
troci i łososia". W Kobylnicy zwie- I 
dzimy kościół i jeden z zakładów 
pracy. A na zakończeniu spotkamy 
się w ośrodku Berela, gdzie zoba- 
czymy mml zoo, zagramy w mini 
golfa, poplywamy łodziami i rowe- 
rami wodnymi, zagramy w metalo- 
we kule zwane bocce i wśród 
osób, które prawidłowo pokonają 
trasę, rozlosujemy upominki. 
(kor) 


.1  


W PI 'TEK 
od 10.00 842 74 91 
do 11.00 telefon redakcyJny 


Szef policji 
odpowie 


SŁUPSK. Czy miasto Jest 
bezpieczne? Czy. działają u nas 
zorganizowane grupy przestęp- I 
cze? Co zrobić, by nie paść ofia 
rą przestępstwa? Na te i na inne 
pytania odpowie Państwu ko- 
mendat słupskiej pohcji mł. Insp 
Waldemar Fucha, który w pią 
tek, 4 października w godz. 10. 
11 będzie dyżurował przy na- 
szym redakcyjnym telefonie 
(842-75-91). Od dziś pytania 
do szefa policji przyjmuje 
pod tym samym numerem telefo-I 
nu w godz. 10-14 Jacek Cegła. 
E-mail: .cegla@glos-pomorza.pl I 
O.c) 
I 


ODPOWIADAMY 
CZYTELNIKOM 


Odcinek wraca 
do pacjenta 


USTKA. - ZmienIlem kasę cho- 
rych z branżowej na pomorską, bo 
tak było mi poręczniej Jestem 
starszym człowiekiem, ze względu 
na zaawansowany wiek często ko- 
rzystam z pomocy lekarzy i wymie- 
niam książeczki RUM Robię to 
za pośrednictwem przychodni. 
do k/6rej należę. Każą mi jednak 
dolączyć odcinek renty. którego 
nie mogę dostać z powrotem. Ten 
odcinek służy mi również w innych 
sytuacjach. Czy za każdym razem 
muszę dolączać ten odcinek?- 
pyta Fellka Trzeblatowakl. 
Mariola RynkIewiez, rzecznik 
Pomorskiej Regionalnej Kasy 
Chorych w Słupsku: - Poprosih
 
śmy tego pana o dolączenie od- 
cinka. renty. gdy zmieniał kasę. 
Od tamtej pory cztery razy wyda- 
waliśmy nową książeczkę. Tylko 
w lipcu poprosiliśmy o odcinek, bo 
kasa branżowa wykazala pana ja- 
ko swojego pacjenta. Trzeba było 
uregułować tę sprawę Odcinki są 
zwracane do przychodni i tam się 
'rzeba o niego upomnieć- 
(law) 


;1 


DZISIAJ 


. SlUPSK. W starostwie przy ul. 
Szarych Szeregów 14, tel. 841-85-18 
(biuro Rady Powiatu) w godz. 14-16 
dyżuruje StanlałlW Jank, wiceprze- I 
wodniczący Rady Powiatu. 


(teb)  


, 
,  


, 


Wiadomości słupskie 


sIl: 11 


Słupsk . Ustka . Kępice. Damnica Dębnica Kaszubska. Glówczyce. Kobylnica. Potęgowo. Smołdzino 


SŁUPSK. Lekarz po godzinach 


Nocne przychodnie 
Od 1 października przychodnie rejonowe przy al. Wojska Polskiego 
i ul. 11 Listopada w Słupsku będą pełnić dyżury nocne dla mieszkańców 
miasta i powiatu słupskiego. 


- Dyżury to efekt kontraktu z 
Pomorską Kasą Chorych. Korzy- 
stać z nich będą mogli spora- 
dycznie mieszkańcy calego mia- 
sta ipowiatu, ale to nie oznacza, 
że inne zakłady opieki zdrowotnej 
będą zwolnione z obowiązku za- 
pewnienia swoim paCJentom 
opieki lekarskiej w nocy. Możemy 
je w tym wyręczyć. jeśli podpiszą 
z nami odpowiednią umowę - wy- 
jaśnia Jerzy Iwaazko, dyr. Sa- 
modzielnego Publicznego Miej- 
skiego Zakładu Opieki Zdrowot- 
nej w Słupsku. 
Do tej pory taką umowę z 
SPMZOZ-em podpisał ..Salus" 
oraz kilka ośrodkow zdrowia w po- 
wiecie, m.in. wDamnicy. 
- My od początku jako jedYni 
pełniliśmy całodobową opiekę nad 
pacjentami. Doskonale wiedzą, że 
mogą zawsze na nas hczyć. Dłate- 
go nie zamierzamy się zapisywać 
do kołchozu, aby znowu musieli 
się spotykać z przypadkowymlle- 
karzami. Praktyka lekarza rodzin- 
nego na to me pozwala. choć 
oczywiście wielu lekarzy lubi ula- 
twiać sobie zycie - mówi Daniel 
Sledllńakl, współwłaściciel pry- 
watnych przychodni Zakładu 
Opieki Zdrowotnej "Lekarz domo- 
wy" w Słupsku. 
Tymczasem na usługi Samo- 
dzielniego Publicznego MZOZ-u 
skarży się część pacjentów, którzy 
korzystają z jego usług. Szczegól- 
nie narzekają matki małych dzieci. 
- To skandal. że w weekend w 
miejskich przychodniach nie przyj- 
mUJą pediatrzy. Czyżby brakowalo 
lekarzy? Przecież nawet w tym 
środowisku panuje bezrobocie. 
Tymczasem nam oferuje się usłu- 
gi chirurgów. To nie jest w porząd- 
ku - uważa jedna z matek. 
Dyr. Iwaszko zapewnił nas. że 
od października zatrudni lekarza- 
pediatrę. 
Punkty nocnej obsługi chorych 
przyjmują pacjentów codziennie w 
godz. 18-8 oraz w każdą niedzielę 
i święta przez całą dobę. Dyżury 
dotyczą tylko zachorowań. W 
przypadkach zagrażających zdro- 
wiu i życiu należy wezwać pogoto- 
wie. 


ZBIGNIEW MARECKJ 


FOl. RAFAŁ SZAMOCKI I 
Pediatra bfdzIe znowu przyjmował 'ł' weekendy. 


NOCNA POMOC 


Pomorska Kasa Chorych zakończyła konkurs na śWiadczenie usług 
z zakresu nocnej obsługi chorych na terenie województwa 
pomorskiego. 
Punkty nocnej obsługi chorych będą dostępne dla wszystkich 
pacjentów ubezpieczonych w Pomorskiej Kasie Chorych. Molna się 
będzie do nich zgłaszać poza godzinami pracy przychodni, w których 
jesteśmy zapisani na stałe. Punkty będa przyjmować pacjentów 
codziennie w godz. 8-18 oraz w kaldą niedzielę I święta przez całą 
dobę. Ich usługi dotyczą tylko zachorowań. W przypadkach 
zagra1ających zdrowiu l;tyclu nale;ty wezwać pogotowie. 
W regionie słupskim te usługi świadczyć będą następujące punkty: 
. Pogotowie ratunkowe w Bytowie przy ul. Lęborskiej 13, 
tel. 059-8228500 
. Medl-Car w Lęborku przy al. Wolności 40a, tel. 8626000 
. Pogotowie ratunkowe w Miastku przy ul. Generała Wybickiego 30, 
tel. 059-8572681 w. 217 
. NZOZ Remedium w Człuchowle przy ul. Sobieskiego 5, 
tel. 059-8345158 
. NZOZ w Ustce przy ul. Mickiewicza 5a, tel. 059-8144743 
. SP MZOZ w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7 (tel. 8422051) 
II al. Wojska Polskiego 49 (8422051). 


1r 
Rodzice decydują o opłatach 


Szkoły mają dużą 
autonomię, ale 
muszą działać 
zgodnie z przepl- 
samll uwzględniać wolę rodziców, 
którzy mają prawo wpływać na 
wszystko w szkole. Także na wyso- 
kość pobieranych tam opłat. 
To glówna zasada, którą ro- 
dzice powinni się kierować. W 
piątek podczas redakcyjnego 
dyżuru rodzicom wyjaśniała ją 
Stefania Mallszeweka, wizyta- 
tor ze słupskiej delegatury Kura- 
torium Oświaty w Gdańsku. 
Rodzice zgłaszali wiele py- 
tań. Chcieli między innymi wie- 
dzieć, czy ubezpieczenia od nie- 
bezpiecznych wypadków w 
szkole są obowiązkowe. 
- Nie, ale są bardzo korzyst- 
ne. Dłatego zdecydowana więk- 
szość rodzIców z nich korzysta. 
Zwykle ubezpieczają dziecko za 
pośrednictwem szkoly, ale mogą 
to zrobić też indywidualnie. Mu- 
szą się jednak upewnić, czy 
ubezpieczenie obejmuje także 
wyjazdy wycieczkowe - tłuma- 
czyła pani wizytator. 
Naszych czytelników intere- 
sowało także, czy opłaty na ko- 
mitet rodzicielski są obowiązko- 
we.  


PO DYŻURZE... 


Za co płacimy w szkolach? 


- Wysokość stawek ustala 
rada rodziców lub rada szko/y, w 
s
ład której wchodzą rodzice. 
Zeby mogły obowiązywać. mu- 
szą być przez nią zaaprobowa- 
ne. Wszelkie dokumenty rady 
szkoły bez podpisów rodzic6w 
nie są pełne - wyjaśnia wizyta- 
tor Maliszewska. - Inna rzecz, 
że nie wszystkich rodziców stać 
na przyjęte stawki, więc zawsze 
mogą być negocjowane. Nie 
ulega też wątpliwości, że nie 
można uzależniać wydawania 
świadectwa szkolnego od opla- 
cenia szkolnych składek, w tym 
właśnie na komitet rodzicielski. 
Bezpłatne są także Świadec- 
twa i legitymacje, ale za dodat- 
kowe egzemplarze i duplikaty 
trzeba już płacić. To samo doty- 
czy dyplomów, zaświadczeń i in- 
deksów. Płatna jest legalizacja 
dokumentów z zagranicy. Nato- 
miast od 1 lipca 1999 roku karty 
rowerowe są wydawane bez- 
płatnie. 
O wszelkich zbiórkach pie- 
niężnych w klasach decydują ro- 
dzice razem z wychowawcą. Je- 
żeli kogoś nie stać na składkę 
proponowaną przez innych ro- 
dziców, powinien to po prostu 
bez wstydu powiedzieć. Przy 
podejmowaniu decyzji - rodziców 


'ł 


I 
mogą reprezentować tak zwane I 
trójki klasowe. 
- Czy dyrekcJa szkoły ma 
prawo tędat, aby rodzice 
akładall al, na zakup kredy, 
papieru albo mazaków do 
apecJalnych tablic? 
- Zgodnie z artykułem 34a 
Ustawy o systemie oświaty za or- 
ganizację szkoły i zapewnieniejej 
właściwej działalności odpowiada 
o,!!an prowadzący szko/ę- odpo- 
wiada wizytator Maliszewska. 
Jej zdaniem zakup tych przed- 
miotów należy do obowiązków or- 
ganu prowadzącego, czyli w 
przypadku szkól samorządowych 
rady gminy lub rady powiatu. Na- 
tomiast rada rodziców lub rada 
szkoty może poszukiwać dodat- 
kowych dochodów poprzez 
składki lub inne źródła, na przy- 
kład poprzez sponsorów, którymi 
mogą być rodzice. Rodzice mogą 
także wpływać na zakup pod- 
ręczników, które zaakceptowała I 
rada pedagogiczna. 
- W sytuacjach spomych za- 
wsze trzeba rozmawiać. Jeśli zro- 
bimy to spokojnie i bez agresj
 to 
żaden nauczyciel ani dyrektor nie 
wykorzystają tego przeciw 
dziecku- uważa pani wizytator. 
ZBIGNIEW MARECKI 
Fol. SLAWOMIR tABlCKI 


. 


\ 


Ogłoszenia drobne str. 15-17 
dodatek "Kariera" str. 18-20 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel.lfax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GLOSU 


Państwa sygnały I opinie p'rzyJmuJe dziś 
Małgorzata Budnlk-Zablcka 


tel. 842 39 12 


. MacIej Abr8mowIcz ze Słupska: - To kpina. że ktoś, 
kto sam nie potrafi się podpisać, próbuje szkalować inne 
osoby tylko dlatego, że jest pielęgniarką lub rencistą. Przed osądem pani 
Szczypińskiej ów-czytelnik powinien najpierw zapoznać się z życiorysem pani 
Jolanty, poznać jej zaslugi i przykrości życiowe związane z walką o wolność 
kraju i demokrację. Żaden z innych obecnych i przyszlych kandydatów na pre- I 
zydenta Slupska nie poświęcll się dla kraju tak, jak to uczyniłap. Szczypińska. J 
. Czytelniczka ze Słupska: - W nocy mąż pojechal z N-letnią córką na 
pogotowie. W izbie przyjęć nikt nie zainteresowal tym, że dziewczyna .ChodZi" 1 
I po ścianach. mdleje co chwilę i wymiotuje. Anipaniz okienka. ani sanitanusz. 
Córka czekajac na lekarza miala .do dyspozYCJI" twarde ławki w poczekalni. Ja ' 
I dojechalam po pewnym czasie i dopiero, kiedy zrobiłam awanturę, położono! 
córkę na kozetce w gabinecie. Dostaliśmy skierowanie na urologię - na 3. pię- I 
tro ciągnęliśmy dziewczynę, bo nikt nam nie wskaza!. że można skorzystać z' 
windyl Potem znów na dół na usg. I tak chodziliśmy, a dziewczyna cielpiala z' 
rodzącym się kamieniem nerkowym. Jak tak można? Gdzie podejście do pa I 
cjenta? Czy za to płacimy niema/e pieniądze, żeby w krytycznej sytuacji spoly I 
? I 
Zebrała law 


REGION SŁUPSKI. Wybieramy bunnlstrz6w I wójtów 
Kończymy naszą akcję 


P R A ,. Y B o R y 
głos Pomorza L UU 2 


pon, wypełnić i dostarczyć oso- 
biście lub pocztą do redakcji 
"Głosu Pomorza", al. Sienkiewi- 
cza 20, 76-200 Słupsk. 
Kupony można również przy- 
nosić do oddziałów terenowych 
w Miastku, Bytowie, Lęborku i 
Człuchowie. W przypadku pytań 
prosimy dzwonić: 842 42 60. 
Na kupony (liczą się tylko 
oryginalne, wycięte z gazety) 
czekamy do środy (2 październi- 
ka) do godziny 12. Ostateczne 
wyniki wydrukujemy w czwartek 
(3 października). 


Dziś drukujemy ostatni kupon 
w prawyborach "Głosu Pomorza". 


Czas zakończyć trwającą od 
dwóch miesięcy zabawę - son- 
daż. Podczas drugiej edycji pra- 
wyborów oddali Państwo prawie 
19 tys. głosów. 
Dziś jest ostatnia szansa, aby 
poprzeć swojego kandydata na 
wójta lub burmistrza. Aby to zro- 
bić trzeba wyciąć z gazety ku- 


(pJz) 


Prawybory 


2002 


Mój kandydat na wójta/burmistrza to: (n"wlsko,zlwód) 


miastolgmina: .......................................................................................................... 


ponieważ.: 


Imię. nazwisko I adres ... glosu'ącego.:..................................................................... 


Zgadzam się na przctwarzanle moich danych osoboW)'ch ZRodnle l USIl'" 
z dnll 29.08.1997 o ochronie dlnych osobowych (Dz U. Nr IB, poz. 833) 
 


	
			

/17839-0012.djvu

			sIr /2 Iliadomości lokalne 


ww w.glos-pomorza.pl 
redakcja@głos-pomorza pł 


- 
 


Poniedziałek, 30 września 2002 r. głos Pomorza 


Słupsk . Lębork . Bytów . Czluchów . Miastko . ł.eba . Debrzna . Czarne  


los 


.. 


, 


Kaszeo 


. . 


Nr 36 (222) Rok PI 


KONGRES. Ruch Z nowymi perspektywami 
Być narodowi pożytecznym 


Na VII Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, 
19-21 września ponad 300 regionalistów z kraju prezentowało swoje doświadczenia. 
Wśród nich delegaci z Pomorskiego. 


Takie hasło przyświecało te- 
mu ważnemu spotkaniu. Warto 
sobie uświadomić, że w sali te- 
atru im. Juliusza Osterwy w Go- 
rzowie spotkali się reprezentanci, 
wybrani wcześniej na sejmikach 
wojewódzkich spośród 2 tys. róż- 
nego charakteru stowarzyszeń 
skupiających ponad 500 tysięcy 
członków - ludzi aktywnych 
w swoich środowiskach: 
od Związku Podhalan na połu- 
dniu, po Zrzeszenie Kaszubsko- 
Pomorskie na Pomorzu. Z Po- 
morskiego przybyło 8 delegatów. 
Wśród nich ze Słupskiego dr Jó- 
zef Cieplik i red. Jerzy Dąbrowa- 
Januszewski reprezentowali 
Słupskie Towarzystwo Społecz- 
no-Kulturalne, Wiktor Zybajło - 
Towarzystwo Milośników Ziemi 
Człuchowskiej. Niżej podpisany 
reprezentował także Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, wraz 
z Wandą Kledrowską ze Stęzycy, 
jako członkowie Rady Naczelnej 
tej organizacji mający status ob- 
serwatorów (Zrzeszenie nie 
wchodzi w struktury innych orga- 
nizacji i stowarzyszeń). 


Praca organiczna 


Jej historia sięga czasów naj- 
dawniejszych zorganizowanego 
społeczeństwa. Światli obywatele 
różnych zawodów, w swoich ma- 
łych społecznościach (dziś, wresz- 
cie, mówimy o - małych ojczy- 
znach), zawsze poświęcali swój 


, 
" 


. 


.: 


- 


- 


, 


I 


." 


W konlraow)'ch kuluarach, od prawej: Wiktor Zybajlo. LudmUa Janusewlcz-Kurlata (pnzel Koazał. TSK), 
red. Jeny D.browa-JanUlUWIkl. 


przy parafiach katolickich w mia- 
steczkach i wsiach (np. w Ugosz- 
czy, Borowym Młynie czy przy pa- 
rafii św. Ottona w Słupsku). Po od- 
zyskaniu niepodległości, 


.. 


... 


__ \ II M\'ł.RI 
I .J Rt 
a---- 


KI. prałat Jan Glrlatowlcz z przejtclem m6wil o potrzebie ochrony Aro- 
dowllka. 


wolny czas na czynienie czegoś 
pożytecznego. Ta działalność róż- 
nych stowarzyszeń, bractw i kółek 
nasiliła się na ziemiach polskich 
w okresie zaborów, także na Po- 
morzu, zwłaszcza po europejskiej 
Wiośnie Ludów, gdy powstawały 
organizaCje ożywiające Słowian 
(tzw. pansalwizm) - przeciw pano- 
szącej się germanizacji. 
Na Pomorzu taką działalność 
najwcześniej organizowano 


w Kartuzach w 1929 r. powstało 
Zrzeszenie Regionalne Kaszubów 
(w 1945 r. reaktywowane w Wejhe- 
rowie), w 1956 w Gdańsku - Zrze- 
szenie Kaszubskie (od 1964 r. 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
które dziś ma na całym Pomorzu 
83 oddziały terenowe). Także 
w 1964 roku w Słupsku powstało 
Słupskie Towarzystwo Społeczno 
Kulturalne. W Słupskiem działa ok. 
120 różnych towarzystw. 


Dzisiaj stowarzyszenia w Pol- 
sce wydają ponad 400 czasopism, 
kilka tysięcy serii monografii wsi, 
'miasteczek i innych wydawnictw. 
Niektóre zaprezentowano na kon- 
gresowej ekspozycji. 


dzie "godnym partnerem" dla re- 
sortu kultury, także edukacji, we 
wspieraniu "waszej działalności 
także skromnymi, ale ważnymi 
funduszami". Zapowiedział włą- 
czenie Ruchu do konsultacji 
nad tworzonym aktualnie nowym 
programem polityki kulturalnej 
państwa. Było wiele obietnic przy- 
Stowarzyszenie Regionalnych jętych oklaskami. 
Towarzystw Kultury, z ich Radą Na kongresie Medale Edukacji 
Krajową, utworzono przed 25 laty. Narodowej przyznano m.in. prof. 
- Dziś nadszedł czas, byśmy ode- Zbigniewowi Zielonce i ks. Ja- 
szli od działalności niesfor- p.l.
YCH r( nowi Giriatowiczowi ze 
malizowanej, na rzecz ();:)
 Jijt";-t> Słupska. Odznaki 
prawnego uznania, 
 
 "J. Zasłużonego Dzia- 
tworząc Ruch Stowa- }J 
 łacza Kultury 
rzyszeń Regional- J ( 
 '\ otrzymali m.in. 
nych Rzeczypospo- li T 
 Jaromir Szro- 
litej Polskiej z sie- y Ę eder z Parcho- 
dzibą w Warszawie ::: II ł' . łh ł , :::: wa, Wiktor Zy- 
- powiedział "7 
 bajło z Człucho- 
na kongresie prezes 'O. 
 i;v w1\ Wanda 
ustępującej Rady 
 -tJ' Kiedrowska ze 
Anatol Jan Omelaniuk, 
. .# Stężycy, Zbigniew 
przewodniczący Dolno- 
l.t, , Jankowski z Gdań- 
śląskiego Towarzystwa Kul- 
I(.I. 
).\ ska. Medal pamiątkowy 
turalnego. Nowy Ruch do rejestra- im. Aleksandra Patkowskiego 
cji współtworzyło ponad 80 towa- przyznano m.in. doktorowi Józefo- 
rzystw, a wśród nich STSK. wi Cieplikowi i Słupskiemu Towa- 
Obecny na sali wiceminister rzystwu Społeczno-Kulturalnemu. 
kultury Maciej Klimczak oświad- Ooj) 
czył, że zarejestrowany Ruch bę- ZdJfda uehhnua 


Godny partner 


Wejimk Z Ewanieleji wedle sw. Jana 


Żiiw6 chleba 


nie nastOI, ale dlO waju wiedno je [pasowny] 
czas. 7 Waju swiat ni może nienawidzec, ale Mie 
nienawidzy, bo JO o nim swiOdczę, że jego 
uczinczi są I
che. · Wa biejta na swięto; JO jesz 
na to swięto nie jidę, bo mój czas jesz sę nie 
w
pełniłO. · No jima rzekł 
 ostOi w Galileji. .. A 
czied
 bracO Jego udel
 sę na sWięto, 
wnen<;:zas On t,ż szedł, le ni, jawno, ale utacką. 
t1 A ZMz
 ju Go szukel
 obczas swięta 
 
gódel
: I. ODze On je?" A strz6d I
dztwa wiele 
blłło o Nim szeptóne: Jedny gódel
: OJe dobri". 
A jinszi gódel
: ONie, prawie opak, [On] szOli 
I
dztwo". 13 Równak nicht sę o Nim jawno nie 
odzewOl ze strachu przez Ż
dama. 


z waju je diObłęO. 11 A mówił o Judaszu S
nie 
Sz
móna Iskar
jot
. Bo nen - jeden z 
DwanOsce - miOł Go w
dac. 


MOWA EUCHARISTIClN i 
B3 Duch dOwO ż
ce; cało do nicze sę nie 
prz
dO. Słowa, jacze JO jem wama rzekł, są 
d
chę i ż
cym. .. Ale midz
 wama są taczi, 
co nie wierząO. Bo Jez
s od zOczątku 
wiedzOl, jaczl to są [ny], co nie wierzą, 
 chto 
Go miOI wMac. BO Tej rzekł: OHewo dlOcze 
wama jem rzekł: Nicht ni może przińc do Mie, 
żel
 mu to nie je dóne przez OjcaO. .. Odnąd 
wiele Jego uczniów odeszło i ju z Nim nie 
chodz
ło. .7 Rzekł tej Jez
s do DwanOsce: OA 
we też chceta odińc?O .. OdpowiedzOI Mu 
Sz
món Pioter: OPanie, a do kogo pudzem
? 
W
 mOce słowa wiecznego ż
cego. .. A m
 
jesm
 uwlerz
l
 I poznel
, że W
 jesce 
Swiętim BogaO. 10 Na to Jez
s rzekł do nich: 
OA nie w
brOI jem waju dwanOsce? Ale jeden 


Żiiw6 woda ii wid 


W DRODZE NA SWI O SZAłAS I 
7 I Ponemu Jez
s obchódOI Galileję. Bo nie 
chcOł chodz
c po Judeji dlOte, że Ż
dz
 chcel
 
Go zabic. · A miało b
c wnetka ż
dowsczie 
Swięto Szałasów. 3 Tej Jego bracO rzekl
 do 
Niego: OWińdz
 znąd a biej do Judeji, żeM też 
Twoji uczniowie uzdrzel
 cz
n
, jaczie 
sprOwiOsz. · Bo nicht nie sprOwiO niczego 
kr
jamko, jeżl
 chce sę dac poznac IMzóm. 
Żel
 taczie rzecz
 sprOwiOsz, okaż
 sę tej 
swiatu!O' Bo-nawetka Jego bracO nie wierz
l
 w 
Niego. · Rzekł tej do nich Jez
s: OMoj czas jesz 


SP! . CZI DBCZAS SWI A 
14 A Jez
s dopierze w połowie swięt 
prz
bel do swiątini i nauczOł 


PRACOWNICY POSZUKIWANI 


I;J
II;t:J:t 


Ooj) 


PowiatOWY Urząd Pracy, ul. 
Leszczyńskiego 8 tel. 843-66-86 
- oferty do pracy w zawodach: 
. operator obrabiarek stero- 
wanych numerycznie - wykształ- 
cenie zawodowe lub średnie 
z praktyką - Firma Starosielski, 
Bierkowo 126, tel. 811-93-00 
. cieśla - Zakład REM-BUD, 
Człuchów, ul. Żółkiewskiego 8, 
tel. 834-40-82; 0-606-499-469 
. inżynier mechanik (może 
być absolwent) - biegła znajo- 
mość w mowie i piśmie języka an- 
gielskiego, kontakty na szczeblu 
technicznym z kooperantami - 
Zakład TURAS, Słupsk, ul. Porto- 
wa 5, tel. 842-83-7; 842-54-12 
. hydraulik z upr. spawacza 
ze znajomością technologii ko- 
tłowni; księgowa materiałowa - 
wykształcenie średnie - Przedsię- 
biorstwo ROLMASZ, Slupsk, ul. 
Grunwaldzka 1, tel. 843-95-03 
. dekarz-blacharz - praktyka 
minimum 8 lat w zawodzie, aktual- 
ne badania wysokościowe - Za- 
klad Rachański, Słupsk, ul. Po- 
znańska 3A, tel. 842-85-55 
. sprzedawca RTV, GSM, 
I PC - Przedsiębiorstwo MEPHI- 
STO, Słupsk, al. Sienkiewicza 5, 
kontakt od 02-04 października br. 
. specjalista pomp ciepla - 
technik lub inżYnier ciepłownik 
(może być absolwent) - Firma 
Handlowa EKO, Słupsk, ul. Po- 
znańska 37/1, tel. 840-04-15; 0- 
692-837-225 
. Informatyk - wykształcenie 
wyższe (nie musi być informatycz- 
ne), programista, administracja 
sieci, programowanie baz danych, 
stron internetowych, znajomość 
zasad marketingu - NIepubliczny 
Specjalistyczny Psychiatryczny 
ZOZ, Słupsk, ul. Paderewskiego 
9, tel. 840-17-00, kontakt najpierw 
telefoniczny w godz. 9-12 
. kucharz - wykształcenie ga- 
stronomiczne, praktyka, po wOJ- 
sku - Firma FORUM, Sycewice, 
tel. 811-17-36 
. cieśla; betoniarz-zbrojarz; 
murarz-tynkarz - wykształcenie 
zawodowe, praktyka - Koszaliń- 
skie Przedsiębiorstwo Budownic- 
twa Przemysłowego PRZEMY- 
SŁÓWKA (budowa), Ustka ul. 
Darłowska, kontakt z kierownikiem 
budowy, p. Tomaszem Wójcikiem 
. murarz-glazurnik - Zakład 
Ogólnobudowlany GOSBUD, 
Słupsk, ul. G. Andersa 12/37, kon- 
takt osobisty w godz. 17-19, tel. 
845-23-44; 0-602-616-592 
. samodzielny stolarz budow 
lany do produkcji stolarki budow- 
lanej, wykonywanie okien i drzwi 
drewnianych - wykształcenie za- 
wodowe drzewne, praktyka - Za- 
kład Produkcji Stolarki Budowla- 
nej DREWZEN, Kobylnica, ul. 
Glówna 31, tel. 842-91-62, kon- 
takt osobisty 
. nauczyciel trener badminto- 
na z dorobkiem medalowym 
na arenie kraju i zagranicy - wy- 
kształcenie wyższe; instruk- 
tor-trener badmintona - Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 3, 
Słupsk, u I. M. Zaborowskiej 2, tel. 
845-47-85 
. przedstawiciel handlowy 
do sprzedaży kuponów i kart po- 
darunkowych - wykształcenie 
wyższe, własny samochód, z do- 
świadczeniem w handlu - Firma 
HRC GROUP, Wrszawa, ul. Wol- 
noŚĆ 3 A, tel. (0-prefiks-22) 862- 
38-12; (0-prefiks-22) 862-39-91 
. pilarz z uprawnieniami z te- 
renu Darnowa, Biesowic lub Pu- 
stowa - Usługi Leśne Gański, 
Darnowo 5, tel. 858-15-29 
. sprzedawca paliw z upraw- 
nieniami do tankowania autoga- 
zem - Nowa Stacja Paliw i Myjnia 
Blaszczyk, Damnica, ul. Leśna 7, 
A, tel. 811-39-00 
. kierowca traktorzysta - pra- 
wo jazdy kat. T; pomocnik pilarza- 
drwala - Zakład Usług Leśnych 
Górecki, Machowino 34, tel. 846- 
17-27 
. osoby z umiejętnością wy- 
platania wikliny - Firma WIKPOL, 
Slupsk, ul. Wojska Polskiego 46, 
(Sklep z Wikliną) - kontakt osobi- 
sty w godz. 10-18 
. murarz; glazurników - Zakład 
Remontowo Budowlany GLA- 
ZBUD, Słupsk, ul. Rejtana 10/35, 
tel. 843-81-64 po godz. 18 
. mechanik samochodowy 
z praktyką naprawy samochodów 
osobowych - Firma AUTO-BA- 


ZAR, Bierkowo 39, tel. (O-prefiks- 
-59) 811-91-50 
. inżynier budownictwa (tylko 
absolwent) - Biuro Projektowo 
Usługowe M-Z, Słupsk, ul. Nowo- 
wiejska 1/25, tel. 841-36-12 
. kierownik produkcji w branży 
torfowej - wykształcenie średnie, 
(wymagana praktyka na podob- 
nym stanowisku), praca w Wieli- 
szewie - Przedsiębiorstwo Pro- 
dukcyjno Handlowe YUCCA, Bol- 
szewo, ul. Polna 67, tel. (O-prefiks- 
-58) 778-30-88 
. ślusarz-monter - wykształ- 
cenie zawodowe mechaniczne 
(osoby tylko z gm. Kobylnica) - 
Firma TRAMP-TRAIL, Słupsk ul. 
Kaszubska 18, tel. 842-27-54 
w32 
. kasjer w agencji PKO - wy- 
kształcenie średnie lub wyższe, 
praca w KOby'nicy, (tylko absol- 
went/ka) - Firma ECOSTYLE, 
Słupsk ul. Batalionów Chłopskich 
21, tel. 845-57-38 
. obuwnik maszynowe zawija- 
nie cholewek; obuwnik szwacz 
chętnie z grupą inwalidzką - Za- 
kład Produkcji Obuwia PRESKO, 
Kobylnica ul Kwiatowa 8, tel. 841- 
53-65 
. kosmetyczka z praktyką wy- 
konywania usług kosmetycznych. 
po kursach kosmetycznych, dobry 
kontakt z klientem - Salon Kosme- 
tyki Naturalnej Aleksandra, Słupsk, 
ul. Wiejska 26, tel. 840-27-41 
. inżynier budownictwa (tylko 
absolwent) - Biuro Projektowo 
Usługowe M-Z, Słupsk, ul. Nowo- 
wiejska 1/25, tel. 841 -3-12 
. kierowca z prawem jazdy 
kategorii B+C+E, z uprawnieniami 
do obsługi żurawi przenoszonych 
nie ręcznie o udżwigu do 3.2 tony 
typ; POTO HL- kat. 4-Ż - Przed- 
siębiorstwo PGK Słupsk, ul. 
Szczecińska 112, tel. 843-40-22 
. kucharz-piekarz do produk- 
cji garmażu (pyzy kopytka) - wy- 
kształcenie zawodowe gastrono- 
miczne, uregulowane wOJsko, mi- 
nimum sanitarne - Przedsiębior- 
stwo ELBRO, Siemianice, ul. Po- 
lna 1, tel. 847-18-51 
. kelnerka - z praktyką mini- 
mum 3 lata w zawodzie - Restau- 
racja Rowokół, Słupsk, ul. Ogro- 
dowa 5, el. 840-29-99 
. specjalista ds. opracowywa- 
nia i wdrazania nowych projektów 
w branży motoryzacyjnej - wy 
kształcenie wyższe techniczne, 
dobra znajomość Języka angiel- 
skiego w mowie i piśmie, umiejęt- 
ność negocjacji, umiejętności or- 
ganizacyjne - Hurtownia Części 
Samochodowych Record, Słupsk, 
ul. Przemysłowa 10, tel. 840-01-32 
. ślusarz - Przedsiębiorstwo 
Plasmet, Widzino, ul. Krzywa 8, 
tel. 842-97-93 102/09 
. ślusarz ogólny; monter okien 
PCV; stolarz budowlany, uregulo- 
wane wojsko - Firma T erlox, Syce- 
wice, ul. Szkolna 7,tel. 811-17-77 
. pracownik fizyczny do sorto- 
wania makulatury, Skup-Sprzedaż 
Surowców Grochal, Słupsk, ul. 
Słoneczna 15 A, Kontakt osobisty 
. lektor języka niemieckiego - 
wykształcenie wyższe lub student 
filologii germańskiej, praca 
w przedszkolu i szkole podstawo- 
wej - Centrum Edukacji Atut, 
Gdańsk, ul. Waryńskiego 46A/2, 
tel. (O-prefiks-58) 344-95-81 
. palacz z zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym E - Zarząd Rejo- 
nowy PCK, Słupsk ul. Kopernika 
35 A, tel. 842-84-43 
. sekretarka z co najmniej 
rocznym stażem pracy, bardzo 
dobra znajomość języka angiel- 
skiego w mowie i piśmie (tłuma- 
czenia) - Firma Stako, Słupsk, ul. 
Poznańska 54, tel. 842-48-95, 
przysłać CV +zdjęcie 
. dekarz - Przedsiębiorstwo 
PBR, Słupsk, ul. Leszczyńskiego 
10, tel. 843-23-00 
. pracownik magazynowy 
z uprawnieniami na wózek widło- 
wy - Firma COM sp. z o. o., 
Słupsk, ul. Grunwaldzka 2A, kon- 
takt tylko osobisty w godz. 7-8 


\ 


OFERTA PRACY DO NIEMIEC 
Pracownik fizyczny do zbioru 
winogron (kobieta) dostatecz- 
na znajomoŚĆ języka niemieckie- 
go, prawo jazdy kat. B, oferta waż- 
na do 30.09 br. do godz. 12, kon- 
takt Filia WUP, Słupsk. ul. 
Jana Pawia 11/.1, VII piętro, pok. 
721. tel. 841-11-31. 


(teb)
		

/17839-0013.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


l 


.. 
TELEFONY i. 
ALARMOWY .... 
Policja - 997 
St..u Poama - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie CIepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanallzacyJ- 
ne - 994 


TELEFONY 
 
INTERWENCYJNE !!!I 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie 
Wodno-KanallzacyJne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 
POMOC DROGOWA . 
SŁUPSK - 981; 844-04-31 
 
842-79-40; 842-44-40; 811-91-50; 
PKS 843-93-67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK-862-17-87 


OJ 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Puzportowa - 955 
Kole)owa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56. BY- 
TÓW - 822-22-38. CZŁUCHÓW - 
834-22-13. LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SWPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 
 


KURSY WALUT 


Skup SprzedU 
USD 4,05 4.19 
EURO 3,97 4,11 
OBP 6,30 6,46 
CHF 2,70 2.78 
Kantor MIAMI NICE SC. ul. Jed- 
ności Narodowe) 4/5, Słupsk 
REKRIACJA r;1II . 
SŁUPSK: 06rodek 
Sportu I RekrMcJI, ul. Szczeciń- 
ska 99. tel. 843-40-17 - pływalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I R. 
krMcJI, ul. Olimpijczyków 31, 
tel. 862-71-77 - pływalnia czyn- 
na codz. w godz. 6-22 
USTKA: 06rodek WCZ8lOwy 
"Tramp", ul. Polna 3a, tel. 814- 
86-10 - pływalnia. sauna, jakuzzi, 
solarium, bilard czynne codz. 
w godz. 11-22  


PORADNICTWO 
SŁUPSK: Dla onar 
przemocy ..TAMA" - tel. 841-40- 
46. al. Sienkiewicza 7, w godz. 
15.30-19.30 
Centrum Trzetw06c1 ..KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 
841-46-05, w godz. 17-22 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy PrzyJaclel- tel. 
841-19-99. czynny w poniedzialki, 
wtorki i czwartki w godz. 16-19 
Towarzy.two Zapobiegania 
Narkomanii, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek 
i wtorek w godz. 10-17.30; środa 
i czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Porednla UzalUnlenla od Alko- 
holu I W.p6IuzalUnlenla, al. 
Wojska Polskiego 50. tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
Poradnia TerapII UzalUnleń 
od Środków P.ychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50. 1el. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla mlodzlUy 
z problemami uzalei:nleń, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin 
- godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 
Dom Interwencji Kryzysowe). 
ul. Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla mlodzIety I r0- 
dzin. tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz.. środa i czwartek w godz. 
17-19 


Katolicka Poradnia Rodzinna. 
ul. Paderewskiego 9. tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12. czwar- 
tek godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobl. 
gania Narkomanii. ul. Miła 26, 
tel. 822-32-54 - pono w godz. 15- 
19; wtorek i piątek w g. 15-18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów..Kroku.... ul. Szczecińska 5, 
tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla oftar przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek. piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzy.two Zapobiegania 
Narkomanii, ul. Wojska Polskie- , 
go 7, tel. 834-24-82 - wtorek 
godz. 15-18 
USTKA: Towarzy.two Zapobie- 
gania Narkomanii (punkt Inłor- 
macyJno-kon.ultacYJny), ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 
- wtorek i czwartak godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyazenie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wy- 
padkach I Kolizjach Drogowych 
..Altar-Ego", ul. Botaniczna 38A. 
70-786 Szczecin, tel. (O-prefiks- 
-91) 464-39-35 lub 0-607-544-491 

 


POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


. 


USlUGIMEDYCZNE 
SŁUPSK: Pogotowia 
Stomatologiczne "Medlcu.... 
ul. Piłsudskiego 16B. tel. 845-62- 
22 - po godz. 22 lekarz pełni dy- 

ur telefoniczny (usługi odplatne) 
NIepublIczny Zakład Opieki 
Zdrowotne) Lekarz Domowy, 
ul. Kołłątaja 31, tel. 840-35-50 
(budynek Poczty Głównej) - 
całodobowa; Przychodnia 
Lekar.ka, ul. Chełmońskiego 3, 
tel. 845-61-60 - czynna 
w godz. 8-19 
Nlepubllczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej KIlinka SALUS, 
ul. Zielona 8, tel. 840-19-40 - 
czynna w godz. 7-19 
LĘBORK: Franclszkań.ka Sta- 
cJa Opieki Cerltaa Ho.plcJum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedział- 
ku do piątku w godz. 8.30-14 
USlUGI RóiNE lU 
SŁUPSK: Pogotowie 
szkl..kle cełodobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 
842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk. ul. Paderewskiego. 
tel. 842-84-14. 840-02-21. 0-603- 
070-170 
PIZZA NA TELEFON r-1 
Presto, ul. Kotarbińskie- 
 
go 8a, tel. 845-68-00 
Black Jack, ul. Ostroroga, 
tel. 843-03-46 
Ka.per 11no, ul. Szczecińska 61, 
tel. 843-46-33 
Pizza Exprea, ul. Wojska Polskie- 
go 26, tel. 840-06-13 
Amphlrton, ul. Grodzka 12a, 
tel. 840-24-96 
italia, ul. Starzyńskiego 7. 
tel. 842-60-10 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Plnoklo, ul. Starzyńskiego 6, 
tel. 841-19-98 
Roma, ul. Norwida 43. tel. 845- 
55-55  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Słupsk - 
840-28-05; Sławno - 81 0-48-05; 
Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJA U. 
SWPSK, ul. Kołłątaja 31 (całą 
dobę) tel. 841-30-45; 842-
 
DYŻURY APTEK .. 
SŁUPSK - "Centrum", 
ul. Jedności Narodowej 2. tel. 
842-49-32; "Przy Placu Dltbrow- 
aklego", (wejście od ul. Przemy- 
słowej). otwarta codziennie 8-22. 
tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Hello.... ul. Wojska 
Polskiego 36E, tel. 822-66-68 
CZŁUCHÓW - "Aaplrynka", 
ul. Sobieskiego 5, tel. 834-20-22 
LĘBORK - "Pod Wagę", 
ul. Tczewska. tel. 862-28-04 
ŁEBA - "Słowlńeka", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Królowej Jadwigi". 
ul. Królowej Jadwigi 12 B, 
tel. 857-56-76 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@głos-pomorza.pl 


USTKA - "Panaceum 013". 
ul. Kopernika 18, tel. 814-43-67 
WlCKO - "Pod Agawą", tel. 861- 
11-14. w godz. 8.15-17 
WYSTAWY FA 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Kal-ąt Pomorskich, 
ul. Dominikańska 5-9: czynne 
w godz. 10-15: Skarby Książąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza 
XIV-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztu- 
ki XIX i XX wieku; Karol Szyma- 
nowski w 120. rocznicę urodzin; 
Młyn Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomo- 
rzu Środkowym; Słupskie wzory 
zdobnicze w ceramice i hafcie; 
Znalezione w kufrach i skrzyniach 
naszych dziadków; Herbaciarnia 
w Spichlerzu, czynna codz. 
10.30-20: zmiana wystawy; Oale- 
rta Buraztynowa, ul. Tuwima 9: 
Inkluzje roślinne i zwierzęce 
w bursztynie; Oalerla Kamerslna, 
ul. Partyzantów 31 a, w godz. 8- 
16: Andrzej Szulc - U tylko 
grzesznikiem jestem; Baszta 
Czarownic, al. F. Nullo 8 - nie- 
czynna 
BYTÓW: Muzeum ZachodnIo- 
-Kaszub.kle, tel. 822-26-23 
w godz. 10-16: Kultura material- 
na Kaszubów bytowskich; Portre- . 
ty Książąt Zachodniopomorskich; 
Broń i uzbrojenie; Krzy
acy - 
Aleksandra Forda 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional- 
ne. tel. 834-25-86 w g. 10-16: Kul- 
tura materialna Ziemi Człuchow- 
skiej; Pradzieje; Rzemiosło arty- 
styczne XV-XIX wieku; Z dziejów 
miasta i zamku; Człuchowianin - 
portret własny Stanisława Sierant 
KLUKI: Muzeum W.I Słowlń- 
.kle), tel. 846-30-20 w godz. 9- 
15: Architektura i kultura material- 
na Słowińców; Dziecko w sztuce 
ludowej ze zbiorów Muzeum Et- 
nograficznego w Toruniu 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork.w zabytkach i doku- 
mentach; Alfred Lubocki - prace 
ludowe; Rzemiosło w pradziejach; 
Checz kaszubska 
SMOŁDZINO: Muzaum Przyrod- 
nIcze Słowlń.klego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne 
codziennie w godz. 9-17 
KINA 
 
SŁUPSK: MILENIUM liIWII 
(tel. 842-51-91) - Raport mniej- 
szości, godz. 15, 17.45 i 20.30 
BYTÓW: AlBATROS - nieczynne 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - nie- 
czynne 
LĘBORK: FREOATA (tel. 863- 
31-74) -Ulo i Stich. godz. 18; 
Ostrożnie z dziewczynami, g. 20 
ŁEBA: RYBAK (tel. 866-14-43) - 
Stuart malutki II, godz. 17; Austin 
Powers III. godz. 18.30 
USTKA: DELFIN - nieczynne 
il 


USLUGI 
POGRZEBOWE 
SŁUPSK: "KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15. tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600 
"HADES". ul. Kopernika 15, 
tel. 842-98-91; całodobowo 
0-601-663-796 
SŁUPSK - USTKA: ,,zIELEŃ". 
(całodobowe) tel. G-502-525-005 
USTKA: "DĄBEK", ul. Wyszyń- 
, skiego Ba. tel. 81+70.05 


... 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, al. Sienkie- 
wicza 20. 


(teb) 


Fi E K L "-M-" 


.x,
 
City -.. real,- J 
tel. 9& 29. 842 98 00 

=zOBOO 429 BOD 


HALO TAXI 
.Jantar. (/JtJ-I7 


Teraz możesz na komórki 
0600 H7 96 27 
0601 HO 96 27 


LUX rł4Xi 
U:W tel. 841 00 00 
DARMO tel, 800 400 888 


TILE-T Ali 
Słupsk 96-26 
84-26-100 


Informator regionalny str.i] 


- .i..l41 


PROG'lNfQZĄ PQ()QDY 
U-14t: 
j+ 


-I..i-i-#JI 


"-I...#o..#..#J "-I...#o..#..#
 ł 1
, 

 408",/, JJ.ut: j:;:) 19 
13-11lt: J I .."i..... ł · Słupsk I 


 lilii .Sła.._ 
ł i I I I . K
:
 
· Blałogarrl 


. 
wIn i 6 " 
Pblayn . V lUli 
Zdr6j . Człuchów 
. T.Iod""t« 
. .
czecł,. ł 
· Sla'llard d!W 

1Is"1 l....... Wala 
12"" . ............. 
.., ',.-.r- . Pila ł 


. Gry/b 


U.. 


wschM Slof&cd 6:61 IIOChM Slof&cd 16:31 


SŁUPSK 
Plakat 
w spichlerzu 


Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku zaprasza we wtorek o godz. 
12 do Spichlerza Rlchtera na wysta- 
wę z cyklu "Polska Szkoła Plakatu". 


Ekspozycja "Od zakazanych 
piosenek do Quo vadis" prezentu- 
je plakaty znajpopularniejszych 
filmów: "Karina". "Janosik", "Czter- 
dziestolatek", .Colargol i cudowna 
walizka". "Jak rozpętałem II wojnę 
światową". "Znachor", "Obywatel 
Piszczyk" czy "Quo vadis". Wiele z 
ty
h filmów weszło ju
 do kanonu 
klasyki. inne, często powtarzane, 
bawią niezmiennie kolejne 
pokolenia Pola
w. Warto więc 
zobaczyć. jakie. plakaty zapowia- 
dały hity polskiej kinematografii. 
Wstęp wolny. 


(law) 


. L,borlł 


14. 


'.¥W' 


MIiIItItr> 


14. 


14. 


14. 


13. 


· StllrOgtlrtl 
C I 


14. 


.
 


. B)'dgoszc:z , 


. 


poniedziałek 
30 września 2002 


dzisiaj 


Na Pomorzu c:fonunowoć 
I>fdq prujaini<.ua. 
opad6w ni	
			

/17839-0014.djvu

			sIr. 14 Telewizja i radio 


IED 


. 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wladomotcl 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Telezakupy 
8.45 Trzy nledżwladkl (4/26): 
Historia o duchach - senal , 
ammowany 
9.10 Budzik - program dla dZieci 
9.40 Rycerz Plotrut herbu 
Trzy Jabłka (5): Wielki aabal. 
Amada I dziady - senal anim. 
10.05 Plca880 (1) - film dok. 
10.55 Gotowanie na ekranie 
- magazyn kullnamy 
11.15 ZUS radzi - magazyn 
poradmkowy 
11.25 The Lost Secrst (5) 
- kurs Języka angielskiego 
11.40 Telezakupy 
12.00 Wladomotcl 
12.10 Agroblznea 
12.20 Rolnictwo na twlecle: Dania 
- reporta
 
12.40 Plabanla (208) - serial 
obyczalOWY (powt.) 
13.05 Plc88ao (2) - film dok. 
13.50 Telezakupy 
14.10 Miliard w rozumie -teletumiej 
14.35 Normalnie Jak w domu: 
KolażankJI koladzy - program 
edukacyjny 
15.00 Wladomotcl . 
15.10 Bez etatu - magazyn 
15.40 Kontroweraje - pr. publlcysl. 
111.05 Rower BI8ŹeJa - magazyn 
da młodzle
y 


OD 


7.00 Studio urody - magazyn 
7.10 Złotopolacy (18): Gdynia 
Radio - telenowela 
7.35 Dwójka Dzfeclom: 
Bajki Bolka I Lolka, Rekalo 
8.00 Na dobre I na zła (107): 
Nleoczaklwane wladomotcl 
- serial obyczaJowy (powt.) 
8.50 Pytanie na tnladanle - mag. 
10.30 Podróże kulinarna Roberta 
Makłowicza: Blebrzańakl 
amak - mag. kulinamy (powt.) 
10.55 Śwl,ta wojna - serial komed. 
11.20 T,gle kłopoty , 
- życie na wadza (516): 
Duże Jaat pI,kne - senal dok. 
11.50 Redlo Romana (21/32): 
Pojednanie - telenowela 
12.15 Raj wadług Marka Twaina 
- reporta
 
12.35 Maraz pokuty, maraz 
pojednania - reportaż 
13.00 Panorama 
13.15 Miami Sanda (181110) - serial 
14.00 Skaldowie plua przyjaciele 
- koncert 
15.00 Krzyżówka trzynaatolatków 
- czyll'Śwlatowld -teletumiej 
15.25 Nera, kal,żnlczka Oceanii 
(131211): Elgardal Moza 
w opełach - serial animowany 


&Dl 


11.00 Piosenka na życzanie 
7.00 Pokemon (1711) - serial 
animowany (powt.) 
7.25 Jednorożec Kleo (9) - serial 
animowany (powt.) 
7.50 Strażnik Tekaaau (13) - senal 
sensacyjny (powt.) 
8.40 Luzlk guzik (5) - senal 
obyczajowy (powt.) 
9.30 JAG - Wojakowe Biuro 
Śledcze (15) - senal 
sensacyjny (powt.) 
10.50 Życiowa azanaa -teletumiej 
11.35 Adam I Ewa (115) - senal 
obyczajowy (powt.) 
12.05 Serca na rozdrożu (122) 
- telenowela 
12.50 Z głowlI w chmurach (136) 
- senal obyczajowy 
13.50 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
14.20 Twój lekarz - mag. medyczny 
14.35 Wystarczy chcieć 
14.50 Pokamon (177) - serial anlm. 
15.10 Świat wedlug Kiepskich 
(121): Tawarlazcz kamandlr 
- serial komediowy (powt.) 
15.45 Informacje 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 Odkrywcy niewiarygodnych 
tajemnic (1/26) - serial 
dla dzieci 
7.00 Klockowa kraina (5113) 
- serial animowany 
7.30 Kurie. - program informacyjny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
8.00 Magazyn olaztyńakl (powt.) 
8.10 Gotć tygodnia (powt.) 
8.30 Kurier - program InformacYjny 
8.40 Prognoza pogody 
8.45 Gotć dnia 
9.00 Śwl,ta I uroczyatotcl 
na twlecle (8112) - senał dok. 
9.30 Kurier, Prognoza pogody 
09.40 Sloneczny petroi (7/22) 
- senal przygodowy 
10.30 Kurier - program informacyjny 
10.40 Prognoza pogody 
10.45 Te'ekurler - magazyn 
11.15 Go'ć dnia 
11.30 Kurier - program informacyjny 
11.40 Prognoza pogody 
11.45 Rozrywka 
12.30 Kurier - program Informacy/ny 
12.35 Jamea Dean zabójcza 
prędko'ć - film dokumentalny 
13.30 Kurier, Prognoza pogody 
13.45 Agroblznea - megazyn rolniczy 
14.00 Od niedzieli do niedzieli 
- program publicystyczny 
14.30 Kurier - pro
ram informacyjny 
14.40 Prognoza pogody 
14.45 Wytclgl Służewiec 2002 
15.00 Cyrkowcy (18152) - slWlal 
przygodowy 
15.30 Kurier - program informacyjny 
15.40 Prognoza pogody 
15.45 Panorama, 
Prognoza pogody, 
Wladomotcl aportowe 
111.00 Schody do nlebloa - magazyn 
program6w religijnych 


« 


I 


.. 


16.30 Moda na aukcea (1731) 
- telenowela 
17.00 Teleexpreaa 
17.20 Sportowy Expreaa 
17.30 Gotć Jedynki 
17.40 Klan (621) -telenowela 
18.10 Magazyn olImpijaki: 
Echa atadlonów 
18.40 5 minut o UnII EuropeJakleJ 
18.45 Uroczysta premiera "Zematy" 
19.00 Wieczorynka: Traktorek, 
Kacper 
19.30 Wladomołcl 
20.00 Sport I Prognoza pogody 
20.20 MieJ oczy azaroko otwarte: 
Bllżnlaczkl - film dok. 
6I!I!I Teatr TelewizJI: 
Dwoje na huttawce 
- sztuka WIlliama Glbsona. 
pol. 2002. 
tlum. Małgorzata Semil 
I Karol Jakubowicz. 
reż. Radosław Piwowarski. 
wyk. Maja Ostaszewska. 
Michał Żebrowski 
22.20 Uroczysta premiera "Zematy" 
22.45 Monitor Wladomotcl 
23.55 Profit - wiadomości ekonom 
23.05 Studio aport: 
Mlatrzoatwa Świata 
w alatkówce m,żczyzn 
- mecz Polaka - Włochy 
1.05 Taka była telewizja (217): 
Taka była talewlzJa 
propagandy aukceau 
- sena' dokumentalny 
1.55 Zakończenie programu 


15.50 Nagroda Lltaracka Nlka 2002 
18.00 Panorama 
16.20 Prognoza pogody 
111.25 Złotopolacy (443): CI,żkl 
frajer - telenowela (powt.) 
111.55 Na dobre I na zła (107): 
Nieoczekiwana wladomotcl 
- serial obyczajowy (powt.) 
17.50 Program lokalny 
18.30 Panorema 
18.55 Prognoza pogody 
19.05 Va benque -teletumiej 
19.35 Studio Featlwelu Dialogu 
Czterech kultur 
19.55 ŚpiewajlIce fortepiany 
20.65 Kochaj mnie (11) -telenowela 
dokumantalna 
21.25 997 - magazyn kryminalny 
22.00 Panorama 
22.20 Sport telegram 
22.25 Prognoza pogody 
mm Kapitał, czyli Jak zrobić 
plenlqdza w Polace 
- komedia. pol. 1989. 
reż. Feliks Falk. 
wyk. Piotr Machailca. 
Gabriela Kownacka 
0.05 Arcydzieła polaklego 
dokumantu: Pożar, pożar 
cot nareszcie dzieje al,... 
0.20 Zakończanie programu 


111.05 Adam I Ewa (1111) - senal 
obyczajowy 
16.35 Kachorra to Ja (5) 
- telenowela 
17.20 Strażnik Tekaaau (14) - senal 
sensacyjny 
18.15 Bar - realIty show 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.15 Życiowa azenaa -teletumiej 
20.05 Bar - reality show 
20.45 Samo życie (102) - senal 
obyczajowy 
fIlm Jutro nie umiera nigdy 
- film sensacYjny. 
ameryk.-ang.1997. 
reż. Roger Spolliswoode. 
wyk. Plerce BroBnan. 
Jonathan Pryce 
21.30 Loaowanle LOTTO 
23.35 Informacje, Sport 
23.50 Prognoza pogody 
23.55 Graffiti - pr. publicystyczny 
0.05 Bumerang - pr. publicystyczny 
0.35 Bar - reality show 
1.35 Muzyka na bla 
5.00 Zakończanie programu 


16.15 Gotć Trójki - WYWiad 
18.30 Kurier - program informacyjny 
111.40 Prognoza pogody 
111.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
17.00 PrzegilId goapodarczy 
- magazyn ekonomiczny 
17.30 Kurier - program Informacyjny 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Magazyn ałupskl 
18.00 Panorama, Prognoza 
pogody, Wladomotcl 
aportowe, Punkt - temat dnia 
18.30 Kurier, Prognoza pogody 
18.35 Regiony kultury - magazyn 
kulturalny 
18.45 Halo, Trójka 
18.55 Gdańakl dywanik - program 
publicystyczny 
19.30 Kurlar aportowy - program 
informacyjny 
19.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
20.00 Te'ekurlar - magazyn 
20.30 Kurlar - program informacyjny 
20.45 Prognoza pogody 
20.50 Echa dnia - pr. publicystyczny 
21.15 Eurote' - magazyn 
21.30 Kurier goapodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, Prognoza pogody 
22.00 Etoa - magazyn redakcji 
programów religijnych (powt.) 
22.15 To Jelt temet - cykl reportaży 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.50 Sport 
22.55 Prognoza pogody 
fE!!!!] Pod czułll kontrolq 
- film obyczajowy, USA 1983. 
reż. Bruce Beresford. 
wyk. Robert Duvall. 
Tess Harper 
0.30 Zakończanie programu 


, 


.. 


. . 


l'fJ
I'.rI'II),"
IIIIII. 


DOM SEKRETÓW I KUMSJW 
Susan jest młodą i obiecującą dzienni- 
karką, przed którą otworzyła się możliwość 
telewizyjnej kariery. Niestety, nie mo:te 
skoncentrować się na pracy. Jej myśli sta- 
16 krążą wokół jedne
o tematu: pelnego 
kłótni i napięć związku z Jackiem. Po jed- 
nej z takich kłótni dziennikarka spieszy 
na wai:ne spotkanie, które mo:te okazać 
się przelomowym w jej karierze. 


TVP 1. GODZ. 21.00 
DWOJE NA HUSTAWCE 


-- 


..." 


I'nll'AI' 


Trzydziestoletni prawnik Jerry Ryan 
rozwodzi się z :toną Tess. W tym trudnym 
dla siebie okresie nawiązuje romans 
z bezrobotną tancerką z Nowego Jorku, 
Gizelą Moscą. cierpiącą na chorobę wrzo. 
dową. Kochankowie wspólnie zamieszkują 
I przez rok wspierają się w ciężkich chwi- 
lach. Niespodziewanie dla samego siebie 
Jerry odkrywa, :te nadal kocha Tess. Glse- 
la zauwa:ta to - jest bardzo zazdrosna, 
lecz jednocześnie nie chce. aby kochanek 
czuł się schwytany w matnię. 


POLSAT. GODZ. 21.15 
JUTRO NIE UMIERA NIGDY 


.. 


l 
, 


, 
.,  


Fot. ARCHIWUM 
Agent 007 musi powstrzymać magnata 
multimedialnego, Elliota Carvera, który 
chce przejąć wladzę nad światem. Szale- 
niec zamierza sprowokować konflikt brytyj- 
sko-chiński, który ma wywołać kolejną woj- 
nę światową. James Bond próbuje uda- 
remnić plany Elliotta, a pomaga mu w tym 
chińska agentka, podpułkownik wywiadu 
Waj Lin. Na wykonanie zadania agent 007 
ma zaledwie 48 godzin. 


TVP 2, GODZ. 22.35 
KAPITA
. CZYLI JAK ZROBIĆ 
PIENIĄDZE W POLSCE 
Miody naukowiec, Piotr, przez kilka lat 
przebywał na Zachodzie. Teraz wraca 
do kraju ze sporą sumą dewIZ, które posta- 
nawia dobrze zainwestować. Otwiera punkt 
ksero, później biuro matrymonialne, zaczyna 
nawet eksportować ;żaby do Francji. Jednak 
zaden z tych interesów nie idzie mu dobrze. 


TVP 3 REGIONALNA, GODZ. 23.00 
POD CZUłĄ KONTROLĄ 
Mac Sledge był przed laty populamym 
piosenkarzem country. Jednak jego wielką 
karierę przekreślił alkohol. OdeszJa od nie- 
go żona, zabierając jedyną córkę. Do nor- 
malnego życia powrócił u boku drugiej :to- 
ny i jej 10-letniego syna. Wspólnie prowa- 
dzą stację benzynową i hotelik w Teksasie. 
Mac zaczyna jednak powai:nie myśleć 
o powrocie na scenę. 


TV 4. GODZ. 23.15 


INFERNO 
Agent Interpolu. Eric Dixon, przybywa 
do Indii, tropiąc szajkę narl	
			

/17839-0015.djvu

			l I 

 


I 


głos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


Biuro Ogłoszeń w Koszalinie 
ul. Mickiewicza 24 
czynne pn.-pt. w godz. 8 - 17 . 
teL/fax (094) 347 35 15/12, tel.347 35 13 
Biuro Ogłoszeń w Słupsku 
ul. Sienkiewicza 20 
czynne pn.-pl. w godz. 8 - 16 
tel./f 
 x (059) 842 66 08 


SPRZEDAŻ 


I TANIX - Kobylnica. Części uzywane - 
059/84-29-732; części nowe Hurt- 
Detal- 059/84-15-495. 
Skupujemy auta powypadkowe. 
AKUMUlATORY - serwis. Słupsk, 
Ostroroga 3, 844-02-95. 
AMORTYZATORY, zaWieszenia. Słupsk, 
Zygmunta Augusta 41, 843-02-33. 
AUTO - OOMASZ tIumiki, arnortylatory, 
hamulce, zawleSZerua, części 
eksploatacyjne, Bolesjawjce, 841-53-53. 
AUTO - GlAS. ORYGINALNE SZYBY. 
SŁUPSK, GDAŃSKA 6, 059/8425.029. 
BORNY - CZĘŚCI Wł,AUDI, MERCEDES. 
NAPRAWY POGWARANCYJNE- OSOBOWE, 
DOSTAWCZEWł, AUDI. SŁUPSK, 
5ZYMANOWSKIEGO,842.55-57. 
DIESEL-SERWIS. Naprawiliśmy ponad 
25 000 diesli. O dieslach wiemy 
prawie wszystko. Polecamy części 
nowe, uzywane. Piła, (067)351-42-57. 
KOPARKA ,Białoruś" - budowlana, 
3 sztuki. 0-59/84-01-463. 
KWIATKOWSKI Bosch ServIce. 
Elektronika - CZęŚCI. Słupsk, Cecorska 
11,0-59/841-54-35. K5-165 
SPRZEDAŻ BlACH, CZĘŚCI 
UŻYWANYCH DO SAMOCHODÓW 
ZACHODNICH, 0-604-938-881. 


SAMOCHODY 


I MIX.CAR LIsowski, prZY.Jmujemy 
samochody w komis. Raty, leasing, 
zamiana, bez opiaty skarbowej, 
Koszalin, Gnietnieńska 43. 
094/341-15-40, 0-501-531-938. 
AMC Ai.ftD - Handel KomIS Etc, S
. 
Odkup aut za 
ę, zamiana i sprzedaz 
komrsv.va bez dodatJ<.oy,ych opiat. 

ne warunki kre tJok, 
zarejeStroNal'¥. W 
 lub na części. 
0092-414-553,094/34-35-193. 
lAGUNA 1.6 (2000). 0-691-387-533. 
MB 124 2.5D kombi (1987), stan bdb. 
0-59/84-11-054, Q-609-897 -487. 
OPEL ascona, 059/857-13-23. 
OPELrorsa 12(1995). 0002-7000-70. 
OPEL kadett (1982), czerwony - 2 600. 
0-59/844-17-72 po 17-tej. 
OPEL kadett 1.6 (1991). 
0-691-387-533. 
POLO 1.6 (1997). 0-59/84-31-675. 
POLON El 1987 , taniO, 
094/36-625-25, 0-602-681-365. 
POLONEZ truck - faktura, 
094/342-71-61. 
RENAULT expres + gaz (1995), 7 500. 
094/3185-561. 
RENAULT trafIC, benl'jTICI2,O, T- 318 1100 
kg (1991),35-160-70,0001-778507. 
SKODA felicia kombt 1.6 (2001). 
0-691-387-533. 
T 4 (1996) 25 TOI przedłuzany, 
094/373-93-11. 
VOLKSWAGEN transporter T-2 + gaz, 
stan idealny. Silniki kompletnie ze 
skrzynią: golf 1.6D, panda 1.0B, lanos 
1.6 16V benzyna. 0-605-833-835. 
ZETORY 8011, 8245 (1993), 
059 /82-15- 704. . 


DOMY 
- 


0-59/84-234.00 DELTA. Wolno 
stOjący, stan surowy, stałka (3580) - 
Łosino, 130 000. 
DOM. 059/842-70-17 spgn. 
DOMY parterowe, szeregowe, do 
wykończema. Atrakcyjna lokalizaCJa - 
Dębnica Kaszubska. 0-59/81-31-363, 
0-502-314-490. 
KOBYLNICA, ŚWIęciChowo, Rędęcln, 
Wałcza. ,IBIS", 8425-405. 


MIESZKANIA 


CMROPOKOJOWE. 0-59/84-288-62. 
DWUPOKOJOWE - Zaborowskiej 
59 000. Czteropokojowe z garażem - 
SłowIanska. 84-11-662 Krynicki- 
Nieruchomości. 
DWUPOKOJOWE do wynajęcia. 
0-59/84-15-215. 
JEDNOPOKOJOWE (25) balkon - Zatorze. 
Dwupokojowe (49) I ptętro - Niepodlegk:ścl, 
(42) -Ś/ódI11leŚCle, (47) - Wiklino. MERKURY, 
Slupsk.84032-32. 
JEDNOPOKOJOWE (26.6). Słupsk, 
Q-609-10-29-29. 
--- 
JEDNOPOKOJOWE (z balkonem) - 
Grodzka, Banacha. 84-11-662 
Krynicki-Nieruchomości. 
KAWAI.BłKA (28) - 
Iin. 0005047-147. 
KAWALERKI do wykończenia - 25 000. 
Słupsk, 0-502-96-92-66. 
KAWALERKI do wykończenia - 30 000. 
Słupsk, 0-502-96-92-66. 
MESZKANIE - Slupsk. 059/842-7()'17 
spgn. 
MESZKAtłE-
. 059/842-7()'17 spgn. 
NOWO budowane sprzedam. Słupsk, 
0-502-96-92-66. 
TRZYPOKOJOWE komfortowe, 
Kotarbińskiego (75) - 130 000. 
Mochnackiego (59) - 65 000. 
Kaczyńska, 059/84-12-583. 


AUTO-MOTO 


I AMORTYZATORY - montaż watiS. 
zawIeSZenia, hamulce Euro - Cars. Slupsk, 

33.0003049-150. 


Nadaj ogłoszenie 


bez dodatkowych opłatl 
. 
n POCZCI 


, .\ =
o 
""\'O
o
e 
 v 
 .
. 
fi. 
\e
- A 7.1.-'- =""..".. - 
8\\lr
__. . TUI "",. . _ 
 -. 
. 
 - .;;--i 

. 
r-. ::-. 
.. -., ..::. 
 
. -...,-....- 
- : %" ........
.... : 
My nadamy marrozglos;
 
:. T _ "'CIn'"' _ 
Ogłoszenie w gazecie - gratl
w interne
le
I!
 
WWW.e1o.pomorza.pl I www.rzeczpospollta. 
Usługa rea I izowana przy współpra"cy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych punktów ogłoszeniowych III 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


DZIAŁKI 
- 


4 ha; inwestycyjna - Niestkowo. 
0-501-634-706. 
BUDOWlANA, Q59.£84-27 62. 
MERKURY, 840-32-32. 
www.merkury-slupsk.gratka.pl 


AGENCJE 


1059/848-55-75 Consllio- 
nieruchomości, kupno. sprzedaż, 
wynajem. 
I 640-20.62,842.10.94 DOMUS - 
Nieruchomości. Kupno, sprzedaż, 
wynajem. 
059/84-12-583 Nieruchomości - 
Kaczyńska. 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI. 
059/842-70-17. www.domyslupsk.pl 
IBIS, 842-54-05. 


I 


. 
1 


, SŁUPSK
		

/17839-0016.djvu

			str.16 O 'łoszenia drobne 


KAWALERKA. Słupsk, 0-501{)28-136. 
LOKAL (16) do wynajęcia - centrum 
Słupska. 0-503-417-178. 
---- 
LOKAL (70) - centrum Słupska, tanio. 
0-601-£30-489. 
LOKAL handlowo - usługowy. Słupsk, 
Królowej Jadwigi. 0-601-510-501. 
MIESZKANIA w domku do wynajęcia. 
Ustka, 81-47-497, 0-505-£49-468. 
MIESZKANIE (26) Ostroroga, 
nieumeblowane - do wynajęcia. 
0-59/84-282-58. 
POKÓJ_ 0-59/842-37-91. 
POMIESZCZENIA biurowe (100), 
komfortowo wykończone, do 
wynajęcia. Słupsk, 0-601-£9{)5-29. 
POMIESZCZENIE (500) w Słupsku na 
sklep lub hurtownię. 0-600-37-42-46. 
POMIESZCZENIE usługowo - handlowe 
(60), (72) - centrum UStki, do 
wynajęcia. 0-59/81-47-497, 
0-505-£49-468. 
POSZUKUJĘ lokalu w centrum Słupska 
(200 - 300). 0-502-132{)57. 
PRZYJMĘ na pokój studentów, 
343-68-70. 
WNAJMĘ pokoje studentom. 
0-59/84-27-367. 
WYNAJMĘ mieszkanie studentom - 
centrum Słupska. 0-59/844-22-38. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


DOMY od fundamentów po klucz, 
remonty, modernizaCJe. Słupsk, 
0-£02-492-523/4. 
SERWIS -DACH SŁUPSK, 
POPRZECZNA 7, 
TEL./FAX, 0-59/840-23-60. 
BlACHODACHÓWKA, DACHÓWKA, 
OKNA DACHOWE, PAPY, SYSTEMY 
RYNNOWE, MATERIAŁY IZOlACYJNE, 
CEGŁA KLINKIEROWA. 
TYNKI szlachetne - elewacYJne. 
Producent; Spardom, 059/811-38-88, 
0-£02-578{)19. 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


059/848-55-75,059/842-36-82 
Consillo - windykacje, skuteczny 
odzysk dlugow. 
INFO-BUSINESS, detektYWistyczne, 
wiarygodność, windykaCJe, giełda 
długow www.dług.pl. 0-94 34-11-796. 


WINDYKACJA wierzytelnoścI 
0-59/845-66-73. 


BIURA PODATKOWE 


0-59/844-16-86,0-606-67-55-72. 


TELENAPRAWY 


II NAPRAWA telewizorów Robert 
Deszcz. Słupsk. 84
3-17. 
I NAPRAWA RTV, Słupsk, 845-55-£3. 
I NAPRAWA sprzętu RTV, mOnitorów. 
Słupsk, 84-30-465. 
POGOTOWIE TV. 0-59/84-20-970. 
WWW.AVGSM.PRV.PL 


USŁUGI WIDEO 


WIDEORLMOWANIE; 059/842{)8{)9, 
0-£02-£63-756. 


NAPRAWA SPRZĘI'U 


IIII Prllkonlprawy, zmywarki. 
Słupsk, 843-54-88, 84- 56-156. 
III PRALKONAPRAWYj 
059/844-22-46. _ _ _ 
_ 
LODÓWKOZAMRWRKI, mikrofalówki. 
Słupsk, 843-54-88, 84-56-156. 
PIECYKI, kuchenki, hydraulika, 
montaż, naprawa, 0-691-530-547, 
059/840-34-90. 
PRALKONAPRAWY, 
chłodziarkozamrażarki. Serwis 
gwarancyjny Polar, Whirlpool. 
059/842-28;31, 059/840-38-30, 
0-£01-789-892. 


ŻALUZJE,ROLm,OKNA 


II LINDA, żaluzje, verticale, rolety, 
br
rT1Y' gi!l'aże. 059

-37-3
3
 _ 
I ROLETY na okna PCV. Gama - Color, 
Słupsk, Wolności 11. 059/842-35-34. 
059/ 842-34-35, żaluzje, rolety, 
moskitiery, producent. 
059/84-20-600 Alko - żaluzje 
poziome, rolety t
aninowe. _ _ 
84-24-84 Słupsk - żaluzje, rolety, 
markizy, okna, bramy, moskitiery. 
842-84-49, Słupsk ROT. Rolety, 
żaluzje do okien PCV. 


BRAMY, GARAZE, DRZWI, ROLm, 
OKNA, VERTlCALE, MEGA, 
059/842-96-33. 
DRZWI antywłamaniowe Gerda, 
elektryczne grzejniki, kurtyny 
powietrzne, nagrzewnice firmy NOlrot. 
Sprzedaż - montaż ARBA - Lębork, 
862-13-18,8622-821. 
OKNA - drzwi PCV - producent. .TRAX" 
Koszalin, Morska 53, tel. 346-£7{)5. 
WysokIe rabaty - niskie ceny. 
OKNA - PCV, aluminiowe żaluzje, 
Mickiewicza 8, 094/346-23-93. 
OKNA DRZWI ZEWNĘTRZNE. KRÓTKIE 
TERMINY, RABATY. KOSZALIN, 
094/34-10-406, MONIUSZKI 2 A. 
OKNA PCV, glazura, terakota, panele; 
059/84-35-827, 0-£92-362-345. 
OKNA PCV. NAJTANIEJ. BIEL NA lATA. 
SZCZECINEK, 374-01-10, SŁONECZNA 
12; KOSZALIN, 341-16-32, 
KASZUBSKA (PZMOT). 
PRODUCENT okien PCV, system 
TROCAL poszukuje firm i osob 
chętnych do współpracy. 
059/84-00-290 
SZKlARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341{)8-£5. 
ŻALUZJE, vertlcale, rolety. Najtanlejl 
0-59/845-25-81. 


DRZWI,PODŁOGA,ŚCIANA 


PARKIET,094/37-516-46. JcłS PARKIETY 
PODLOGIEGZOTYCZNE 
- Z drewna gatunków 
europejskich i tropikalnych 
- do wyboru 5000 m 2 podłóg 
- kleje i lakiery, listwy 
- aranżacjo wn,trz, kompleksowo obsługo 
10SZALlII ul. Szczlclńlk. 70 
tll./'.. 94-346 76 54 
IIOSKOWO (przy tr.111 SłaWIII.Sluplkl 
111./'..059110....19, 605.136-455 


CZYSZCZENIE 


I Pen dywany, tapicerka, vertlcale. 
059/843-44-53. 
DYWANY. 0-59/84-38-911. 
RENIFER. Pralnia - czyszczenie odzieży 
- tkaniny, skóry; malowanie skór. 
Koszalin, Obotrytów; 094/ 3410-431; 
Jana Pawła II 8; Zwycięstwa 186. 


ALARMY,MONITORING 


AlARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI 
AL-DOM. 059/ 810-39-78. 
AUTAAlARMY. Słupsk, 
059/84-11-£04. 
AUTOAlARMY Elsam, 059/84 2-16-21 . 
AUTOALARMY. AUTO-STUDIO, 
0-59/84{)2-£75. 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUTO-PLUS, 
Słupsk,841-41-45.KS-120 
OSTROWSKI. 0-601-217-354. 


TRANSPORT 


1,5T. Słupsk, 84-31-411, 
0-602-102-173. 
A-Z. Przeprowadzki, winda. 
0-£02-33-22-23. 
PRZEPROWADZKI meblowozem, 
winda. Słupsk. 0-£02-284-693. 
PRZEPROWADZKI tanio. 
0-503-761-367. 
PRZEPROWADZKI. 094/343-50-84, 
0-502-£37-252. 


REMONTY 


I C.O., GAZOWE, HYDRAULICZNE, 
059/843-92-31. 0-607-28 8-199. 
I FRESCO. TAPETOWANIE 
NATRYSKOWE. REMONTY. 
059/8-456-888. 
A-Z. Łazienki marzeń. Słupsk, 
0-606-212-220. 
-
 
CYKLINOWANIE 
- pOOIogi, 
par1	
			

/17839-0017.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek, 30 września 2002 r. 


HURTOWNIA BHP 


JUŻ W SPRZEDAŻY 
- kamizelki 
ocieplane 
- ubrania 
ocieplane 
- swetry 
akrylowe 
SZEROKI ASORTYMENT 
76-200 Słupsk, 
ul. Wita Stwosza 11, 
tel. (O-59) 8481502, 
kom. 602 824 103 


CHAŁUPNICZO montaz sztucznej 
biżutern. 0-602-395-001. k-235 
OODA1I 

 
." 


Zarząd Miasta Darlowo 
ogłasza przetara ustny nieograniczony 
Przedmiotem sprzea,:aży są CIzialki gruntu niezabu- 
dowane polozone wDariowie: 


pod zabudowę szeregowo-mieszkalną 
1. ul. Hubala 31, nr geod. 181 obr. 14, pow. 270 m 2 KW 21 246 


cena wywoławcza 
wadium 
postąpienie 
pod budownictwo pensjonatowe 
1. ul. Północna 1, nr geod. 39n obr. 3, pow. 1.140 m 2 KW 29134 


- 8.800,00 zł, 
- 1.500,00 zl 
500,00 zl 


cena wywoławcza 
wadium 
postąpienie 


- 63.000,00 zl 
- 5.000,00 zł 
- 1.000,00 zł 


2. ul. Północna 2, nr geod. 39/9 obr. 3. pow. 1.139 m 2 KW 29 134 
cena wywoławcza - 63.000,00 zł 
wadium - 5.000,00 zł 
postąpienie - 1.000,00 zł 
3. ul. Wczasowa 9, nr geod. 39/10 obr. 3, pow. 1.141 
 KW 29 134 
cena wywoławcza - 63.000,00 zl 
wadium 5.000,00 zl 
postąpienie 1.000,00 zł 
4. ul. Wczasowa 10, nr geod. 3Si24obr. 3, pow. 1.497
KW29134 


cena wywolawcza - 74.000,00 zl 
wadium 6.000,00 zl 
postąpienie 1.500,00 zł 
5. ul. Wczasowa 11, nr geod. 39/8 obr. 3, pow. 1.140 
 KW 29 134 


cena wywolawcza - 63.000,00 zł 
wadium 5.000,00 zł 
postąpienie 1.000,00 zł 
6. ul. Wczasowa 12, nr geod. 3Si25 obr. 3, pow. 1.540 
 KW 29 134 


cena wywolawcza 
wadium 
postąpienie 


- 76.000,00 zł 
6.000,00 zł 
1.500,00 zł 


Przedmiotem oddania w użyłkowanie wieczyste Jest: 
1. Dzialka gruntu niezabudowa
a, oznaczona numerem geodezyj- 
nym 96/34 obr. 2 o pow. 89 m KW 27 027, położona w Darłowie 
przy ul. Kotwicznej 5, przeznaczona pod zabudowę uslug nieuciąż- 
liwych w tym: gastronomia, handel, z wylączeniem pensjonatów 
i hoteli 


cena wywoławcza 52.075,00 zł . 
wadium 2.000,00 zł 
postąpienie 7.000,00 zi 
Warunkiem nabycia jest wpłata przed zawarciem aktu notarial- 
nego pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny osiągniętej 
w przetargu. Przez cały czas trwania użytkowania wieczystego 
nabywca uiszczać będzie opłatę roczną w wysokości 3% warto- 
ści gruntu. Opłata ta może być aktualizowana w okresach nie 
krótszych niż 1 rok, wskutek zmiany wartości gruntu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2002 r. 
o godz. 10,00, 10.30, 11..00, 11..30, 12.00, 12.30, 13.00, 
i 13.30 w ww. kolejności w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie- 
go VI Darłowie, pokój nr 22. 
Warunkiem przystąpienia do -przetargu jest wpłata wadium 
gotówką w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP Darłowo 
10202876-619-360-203 najpó:tniej do dnia 11 października 
2002 r. włącznie, z zaznaczeniem jakiej nieruchomości 
wadium dotyczy. 
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej 
w przetargu w calości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane 
z nabyciem nieruchomości. Warunki i regulamin przetargu 
do wglądu oraz szczegółowe informacje w pok. nr 19 
i na tablicy ogłoszeń, od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych przyczyn. K-1726
		

/17839-0018.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


. 


. 


30 września 2002 r 


. nera 


. 


Kopenhaskie lekcje optymizmu, tolerancji i wiedzy 


,- 


... 


" 


ZA TYDZIEN 


Zostań 
wolontariuszem 
euroe!iskim 


Europejczycy znad Dzierżęcinki 


Od sześciu lat trwa wymiana koszalińskich licealistów i uczniów duńskiej Ungdomsskolen w Gladsaxe 


Inicjatorkami corocznych spotkań 
- naprzemiennie w Koszalinie 
i na przedmieściu Kopenhagi - są EIi- 
bieli Jackowaka, nauczycielka an- 
gielskiego, która dotychczas prowa- 
dziła Klub Europejski w Zespole Szkół 
nr 2, a obecnie w Centrum Kształce- 
nia Ustawicznego, i Bodil Jacobsen 
z Ungdomsskolen. Co roku w progra- 
mie uczestniczy inna młodzie:t, ale 
pamięć o spotkaniach sprzed lat wy- 
trzymuje próbę czasu. Przyja:tnie 
trwają, co potwierdza nie tylko krążą- 
ca między Koszalinem i Gladsaxe ko- 


respondencja tradycyjna i e-mailowa. 
W tym roku dwie absolwentki ZS nr 2 
podjęty studia w Kopenhadze, do cze- 
go zachęciła je szkolna wymiana. 
Na tegoroczne spotkanie z młodymi 
Polakami przyszli Duńczycy, którzy 
szeŚĆ lat temu gościli pierwszą grupę 
z Koszalina. 


mIeszkających w Danii młodych cu- 
dzoziemców Mają róiny kolor skóry. 
Związani są z odmiennymi tradYCjami 
kulturowymI, mają róine przekonania 
religijne. Pochodzą z Iranu. Iraku. Tur. 
cji. Afganistanu, Ukrainy. RoS/i. MoI- 
dawii. Jugoslawii. W tej szkole na- 
uczyciele nastawieni sq na indywidu- 
alny kontakt z uczniami. Me tylko 
przekazUjq wl8dzę I zawodowe umie- 
jętności z róinych dziedzin. Pomagajq 
w adaptacji w nowym środowisku. 
a często I w rozwiązywaniu konfhktów 
pokoleń. w jakie popadają mlodzllu- 


Szkoła młodych 
cudzoziemców 


Ungdomsskolen mówI Elzbieta 
Jackowska: - Ta szkol a ksztalcl 


REKLAMA 


www.husqvarna.com.pl 


a Husqvarna 
Zarabiaj za d\Yóch 
'" 


-.. 


. 
. 


aJ
 


et 


--. 


. . 


PROMOCJA 

ł 
od 16.09 do 19.10 145 ft * 
pilarka 151 za 
ZI 
.ilołt pllprek ogranIczona 


II 

 


Bialogard: Koszalińska 3, (0-94) 312 77 44 . BobolIc.: Łąkowa S, (0-94) 318 73 81 . Bytów: Pochyła 3a, 
(O-59) 572 23 85 . Choczewo: Wojska Poiskillo 4/2, (O-58) 572 23 85 . Chojnlce: PlłsudsklelO 20b, (0-52) 
3972880 . Choszczno: Kolejowa 2, (0-95) 765 80 68 . Czaplinek: Poznańska 4, (0-94) 375 41 00 . Czarne: 
Młyńska 5, (O 59) 833 21 68 . Dobrzany: Armio Czerwonel 3, (0-91) 562 06 78 . Drawno: Choszczeńska 87, 
(0-95) 768 22 70 . Drawsko: Dworcowa 14. (0-94) 363 20 46 . Gryf1ce Wałowa 34, (0-91) 384 5066 . Kęplce: 
SlkorskJe&o 13. (0-59) 857 6180 . KJinlska: Pucko l, (0-91) 4181584 . Kołobrzeg: I Armil WOJska Polskiego 9, 
(0-94) 354 20 74 . Koszalin: Monte CasSino 2. (0-94) 343 2223 . Kościerzyna: Drogowców 6, (O-58) 686 74 58 
. lębork: I ArmII WOlska Polskiego 32, (O-59) 862 76 75 . Miastko: Górna 4, (O-59) 857 31 58 . Połczyn Zdrój: 
5-10 Marca 4, (0-94) 366 36 00 . Resko: . Jedności Narodowej 7. (0-91) 395 10 87' Sierakowice: Parkowa 6, 
(O-58) 684 75 76. Sławno: PoIanowska41a,(0-59)81044 96' Szczecinek: Boh Warsn.wy 31-35,(0-94) 372 1602 
. Słupsk: Grodzka 10, (O-59) 842 29 04 . Świdwin: Połczyńska 62, (0-94) 365 23 57 . Wałcz: Dworcowa 18/7, 
(0-67) 25804 00 


dzie pochodzqcy z rodzin ortodoksyj- 
nie religijnych. Zwlaszcza dla nas ta 
wymiana jest potęiną lekcjq tolerancji. 
Pamiętam sensaCJę. jaką duńska gru- 
pa wywolala w Koszalinie. a cIemno- 
skórzy goścIe spotykaH się z nie za- 
wsze przyjaznymI reakcjami. 
Czy to w Kopenhadze czy w Ko- 
szalinie młodzież i opiekunowie spę- 
dzają cały tydzień ze sobą. Wszyscy 
mieszkają w tym samym internacie, 
wspólnie przygotOWUją i jedzą posiłki 
(Bodil Jacobsen nocami piekła bułecz- 
ki na śniadanie dla wszystkich), 
uczestniczą we wspólnych zajęciach 
w pracowniach i obiektach sporto- 
wych. - To znakomita okazja do ćwi- 
czenia języka angielskiego - podkre- 
śla Elzbieta Jackowska, a licealiści 
przyznają, :te nawet tygodniowy pobyt 
pozwala skutecznie przełamać bariery 
językowe. Z dumą mówią, :te sobie ra- 
dzili w pracowni komputerowej, cho- 
ciaż na ekranach monitorów komuni 
katy ukazywały się w języku duńskim. 


I O wrażeniach z pobytu w Gladsa- 
xe opowiada pięcioro koszalińskich li- 
cealistów. Niemal wszyscy pierwszy 
raz mieli okazję tak bliskiego spotka- 
nia z rówieśnikami z zachodu Europy. 
Przyznają, że zaskoczyła ich rodzinna 
atmosfera szkoły w Gladsaxe, bliski 
kontakt nauczycieli i uczniów i to, :te 
mówią do siebie po imieniu przy jed- 
noczesnym utrzymywaniu dyscypliny. 
- Oni lubIą sWOJą szkolę i rÓWnie chęt- 
nie chodzą na obowIązkowe lekCJe. 
jak i na zajęcIa pozalekcyjne - dziwią 
się koszalińscy uczniowie. Odkryli i to, 
:te młodzi Duńczycy potrafią bawić się 
bez trunków. W szkole panuje bez- 
względny zakaz spożywania alkotiolu 
i nikt nie próbuje podczas dyskoteki 
przemycić choćby niskoprocentowego 
piwa. 
Co najbardziej zapadło w pamięć? 
Anete Goazklewlez, uczennica 
1/1 klasy LO w CKU, wspomina trzech 
młodych czarnoskórych mieszkańców 
dzielnicy Kopenhagi, stanowiącej ro- 
dzaj gella, gdzie szerzy się przestęp- 
czoŚĆ. 
Wskutek gwałtownego napływu 
emigrantów w Danii zmienia się stosu- 
nek do obcokrajowców. Ciemnoskó- 
rzy Duńczycy twierdzą, że gdyby mieli 


Łyk optymizmu... 


I 
l' 


l'  


...;- 


-
  


'o, 


Ol 


l  
, 

  
\ 
 . , II t 
. T'" I 
-, 
illi 
,.. " 
, 
( 


\  


'\ 


-. l. 

, 


I ul RADOSłAW KOLEŚNIK 
Od lewej Itoj.: Bartlomlej G6ral, Eltbleta Jackowlka, Maciej Meller 
a Łukasz Falkowlcz, pned ałma Katarzyua Zawadzka a Aueta GolZkIe- 
wlcz, czyU młodzi Europejczycy z kOlzall6sklqo Zespołu 
zk6ł ur 2 
(cbłopcy) a Ceutrum Kaztalcenla Ultawacznqo (dziewczyny) 


niebieskie oczy i jasną cerę, otrzyma- 
liby lepszą pracę. 
MIIeleJ Meller, uczeń IV klasy LO 
w Zespole Szkół nr 2, mówI jednak; - 
Oni mają zupeinie inny stosunek 
do iycia. Chocisi w większości nie są 
urodzem w Danii. wiedzą, że tutaj 
znajdą swoje miejsce. Z nich emanuje 
optymizm. 


lo tolerancyjnym. Spotkanie z ludiml' 
o róznym kolorze skórze jest pewną 
probą. Nie zapomnę rozmow z Asrah 
z Afganistanu, która opowIadala, ie 
rodzice silą wydali ją za mqi, za chlo- 
paka. którego w ogóle rje znala. Jej 
rodzina toczyta ze szkolą wojnę, po- 
niewai me chclala, aby Asrah się 
uczyta. Ona ma 18 lat. chce iyć nor. 
maInie. ubierać się jak inne dZIewczy- 
ny- opowiada Katerzyne Zewldzka, 
trzecioklasistka z CKU. 
Szkolny kolega Maćka - Bartło- 
mieJ G6rel - wspomina codzienne 
poranne wizyty na basenie. O siódmej 
rano korzystają z niego starsi ludzie 
mający stały abonament. Wszyscy są 
ze sobą zaprzyj8Żnieni, wiedzą, kiedy 
kto ma urodziny. - Pojawieme się na- 
szej grupy byto wydarzeniem. szybko 
jednak nawiązali z nami sympatyczne 
kontakty. Przyjęli nas do swojego .klu- 
bu basenowego: 
O rówieśnikach duńskich lukaz 
Felkowlez z ZS nr 2 dodaje: - Om 
mają swoje problemy. przede wszyst- 
kim we wlasnych rodzinach. Między 
mlodzieią natomiast panuje palna to- 
lerancja. Nie ma żadnych barier. Oka- 
zuje się, że interesują nas te same te- 
maty. sluchamy tej samej muzyki. 
o tym samym chcemy rozmawiać. To 
nic, że mamy róiny kolor skóry. mne 
doświadczenia. inną religie. Tak na- 
prawdę jesteśmy tacy sami. 


... I lekcJa tolerancji 


REK-r-A-M-A 


- Polska wydaje mi SIę krajem ma- 


f A'muła RENAULT 


Bezwstydnie niska wpłata 


) 


J 


----' 


. pozostała sptata odroczona na 3 miesiące. 


,   
t:f 


IIlIanalt [redlt Polaka 
-e- 
. 


Miła niespodzianka w Salonach Renault. 
Renault Clio za 30% ceny. Resztę 
zaczniesz splacać dopiero po trzech 
miesiącach. Dzięki temu stać Cię teraz na 
więcej. Nie ponosisz przy tY,m kosztów 
z tytułu odroczonej spłaty. Renault Clio 
w nowej ofercie. już od 33 400 zl. Mamy 
także niezwykle atrakcyjne ceny dla wer- 
sji z silnikiem diesd. Szczegóły u Auto- 
ryzowanych Partnerów Renault. Korzystaj 
już teraz. 
www.ren
t.com.pl 


. .) 
  


Europa 
stoi otworem 


MłodzI koszalinianie przyznają, że 
podczas pobytu w Gladsaxe dostrze- 
gli, że ich problemy nie są aż tak wiel- 
kie. Tym największym i rzeczywistym 
jest bezrobocie i zrodzone z niego po- 
czucie beznadziei. Maciej zaczął my- 
śleć o podjęciu studiów w Kopenha- 
dze. Wszyscy przyznają. że gdyby tyl- 
ko ktoś rzucił hasło jedziemy 
do Danii" - pojechaliby natychmiasl. 
Dlaczego? Bo tam młodzi ludzie opty- 
'mistycznie patrzą w przyszłość. Bo 
oni sami poczuli się Europejczykami, 
uwierzyli, że umieliby się znale:tć 
w obcym kraju. A nawet gdyby nie 
mieli na stałe zamieszkać w ojczyźnie 
Andersena, to dyplom zagranicznej 
uczelni robi dobre wrażenie na pol- 
skich pracodawcach. 
MAŁGORZATA KOWWSKA 


Opaliński Sp. z 0.0. 
76-251 Bolesławice
 ul. Słupska 5 
tel/fax ( 059) 841 53 47, 841 53 32 


ł
		

/17839-0019.djvu

			1 


głos Pomorza Poniedziałek. 30 września 2002 r. 


Praca sIr 19 


www.glos.pomorza.pl 
bo@glos-pomorza.pl  
, 
I 


... . 
I ......
. 


... . 
I ......
. 


SZUKAM PRACY 


... . 
........ 
._. .1.. 


SZUKAM PRACY 


... . 
I ....,'.. 
'1 ' 


..... 
I .'1_:.. 
'1 ' 


... . 
.....,'
. 


SZUKAM PRACY 


SZUKAM PRACY 


SZUKAM PRACY 


DAM PRACĘ 


DOŚWIADCZONA, do pracy biurowej, 
podstawy księgowości, 
prawo jazdy kat. B, własny samochód, 
Koszalin, 094/346-22-74. 
DOŚWIADCZONY 
spawacz elektryczno - gazowy - 
monter, lutowanie - twarde - miękkie. 
0-692.Q38-466. 
DOŚWiADCZONY 
przedstawiciel handlowy - ksiązeczka 
zdrowia, przewóz osób. 
Pilnie! 0-502-992-314. 
DYSPOZYCYJNA, doświadczenie 
w pracy biurowej, obsługa komputera 
(progr. Symfonia), w średnim wieku, 
podejmie pracę. Tel. grzeczno 
0-609-09.Q9-72. 
EKONOMISTKA, kasjer - 
sprzedawca podejmie pracę 
w okolicy Świdwina i Szczecinka, 
0-692-396-936. 
ELEKTRYK - konserwator, 
prace pomiarowe, 
tel. 094/346-56-11. 
INFORMATYK, programista, 
projektowanie baz danych, 
stron internetowych, 059/810-79-70. 
KIEROWCA ABCE + ADR - 
cysterny, doświadczenie 
w przewozach, aktualne badania, 
śWiadectwo kwalifikaCji, 
dyspozycji w nagłych potrzebach, 
lOjalny, Słupsk, 059/840-17-39. 
KIEROWCA Be+E, świadectwo 
+ mechanik samochodowy, 
grupa Inwalidzka, szukam pracy. 
0-601-81-32-54, 
0-601.298.Q16. 
KIEROWCA BCDE, 
śWiadectwo kwalifikacji, sumienny, 
I bez nałogów, znający handel, 
akwIZYCJę, przedstawiciel handlowy 
(praktyka), podejmie pracę. 
Słupsk, 0-501-971-128. 
KIEROWCA BeE, paszport, 
szuka pracy. Słupsk, 
0-506-367-103. 


ł Kucharz poszukuje pracy w Słupsku 
Ustce. Podejmę się także organizacji 
wesel, itp. uroczystości oraz 
przy produkcji garmażu. 
0-505-923-135. 
20-LATKA (zawodowe), 
miła prezencja, podejmie 
pracę w sklepie. W pelni 
dyspozycyjna, uczciwa 
czeka na oferty pracy tylko 
z Koszalina, 0-601-832.Q11. 
20-LETNIA, zawodowe, 
energiczna, miła I ciekawa 
prezenCJa, uczciwa 
podejmie każdą pracę najlepiej 
w sklepie od zaraz, dyspozycyjna. 
Pilne! 0-601-832.Q11, Koszalin. 
21-LETNIA absolwentka liceum 
handlowego podejmie pracę 
(kurs z zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstwa handlowego, 
minimum sanitarne, 
prawo jazdy kat. B). 
0-605-648-691_ 
22-LETNIA absolwentka 
liceum handlowego 
podejmie pracę w sklepie, 
dYSPOZYcyjna, bez nałogów 
(aktualna kSlązeczka zdrowia, 
minimum sanitarne). 
0-59/84.Q1-651, 
0-691-528-771. 
24.LETNIA, UCZCiwa, sumienna, 
odpowiedzialna, z praktyką 
w handlu, minimum sanitarne, 
aktualne badania, 
prawo jazdy kat. B, 
poszu kuje pracy, 
0-502-688-620. 
28-LETNI kucharz ze średnim 
wyk$ztałoenlem szuka pracy 
w swoim zawodzie lub jako 
pomoc kuchenna z zakwaterowaniem, 
059/83-32.255. 


25-LATEK, praktyka jako przedstawiciel 
handlowy, średnie, prawo jazdy, 
biUro, pomieszczenie magazynowe 
szuka formy współpracy, 
Drawsko Pomorskie, 
tel.jfax 094/363-59-79, 
kom. 0-502-431-115. 
25-LETNIA, komunikatywna, 
odpowiedzialna, bezkonfliktowa, 
wykształcenie średnie, 
prawo jazdy B, znajomość 
komputera pilnie szuka 
pracy w Słupsku (biurowej, ekspedientka), 
0-602-827-732. 
28-LETNIA, mgr ekonomii, 
dysPozycYjna, pracowita, 
znajomość komputera, 
doświadczenie w pracy biurowej, 
094/36-43-579, 
0-691-145-673. 
28-LETNIA, wykształcenie średnie, 
obsługa komputera, dYSPozycYjna, 
pracę. Słupsk, 0-607-54-53-76. 
34-LETNIA, 
studiująca pedagogikę, zaopiekuje 
się dZieckiem, pomoże w odrabianiu 
lekcji, język niemiecki. 
0-691-641-502. 
44-LETNIA zaopiekuje się dziećmi, 
pomoze w nauce, posprząta, 
lub osobą starszą - doświadczona . 
- solid, la, wykształcenie średnie, 
059/84-39-117. 
47 -LETNIA, poszukuje pracy biurowej 
(lub Innej), sekretariat, 
sprawy personalne, fakturowanie, 
administracja (średnie techniczne, 
wieloletni staż pracy). 
0-59/842-34-81. 
ABSOLWENTKA historii PAP 
w Słupsku, kurs księgowoścI 
komputerowej, obsługa biurowa, 
odpoWIedzialna, dyspozycyjna, 
sumienna, pOdejmie pracę. 
I 0-601-884-205. 


KIEROWCA kat. BCDE poszukuje pilnie 
pracy, 35-208-3
. _ 
KIEROWCA, kategoria BC, 
wykształcenie średnie podejmie pracę, 
059/810-39-24. 
-- 
KSIĘGOWA z praktyką zawodową 
poprowadzi w Szczecinku 
ksiegi podatkowe, przychody 
ewidencjonowane, kadry, płace, 
składki ZUS, inne prace biurowe, 
37-426-70. 
KURIER rowerowy i nie tylko, 
prace chałupnicze. 
0-602-836-442, 0-608-105-269. 
MGR inż. mechanik, absolwent PK, 
prawo jazdy B, znajomość obsługi 
komputera, jezyk angielski, rosyjski. 
Dyspozycyjny, energiczny. 
ŚWIdwin: 094/365-56-50. 
MŁODA rencistka zaopiekuje się 
dzieckiem,094/347-17.Q7, 
kom. 0-505-994-239. 
MŁODA, wyższe, obsługa komputera, 
prawo jazdy, prawo celne podejmie 
pracę w rejonie Drawska, 
Szczecinka, Złocieńca, 
Połczyna może być fizyczna, 
0-603-659-857. 
ODPOWIEDZIALNA, dYSPozycYjna, 
dyplomowana opiekunka 
dziecięca chętnie zaopiekuje się 
I dzieckiem, Ustka, 059/Bl-47-979 
po godz. 15. 
PODEJMĘ pracę w branży kosmetycznej. 
Posiadam doswladczenle, szkolenia, 
0-608-580-941. 
POSPRZĄTAM: biuro, mieszkanie, 
klatki schodowe. 0-602-74-88-72. 
PRACE dorywcze, opieka, sprzątanie, pra- 
ce domowe (na terenie Słupska). . 
Kontakt: 0-608.Q87 -763. 
I PRACE dorywcze, opieka, sprzątanie, 
prace domowe, dyplomowana opiekunka 
do dziecka (na terenie Słupska). 
0-692 19-36-16. 
PRZEPISYWANIE prac - szybko 
i solidnie, 059/84-00-119. 


RENCISTA - uprawnienia na wózki 
elektryczne, spalinowe, gazowe + upraw- 
__ nienia BHP i SEP. Wykształcenie średnie 
techniczne, 343-38-40. 

 --- 
SOLIDNA, dyspozycyjna, 
z grupą inwalidzką, podejmie 
każdą prac
. 0-59/843- 5 6-18 . _ 
STUDENT informatyki (zaocznie) poszuku- 
je pracy niekoniecznie w zawodzie, prawo 
jazdy B, samoch&!, trzyletnie doświadcze- 
nie,__094@
2.Q.!97. 
STUDENTKA anglistyki udzieli 
korepetycji z angielskiego 
, (szkoła podstawowa, gimnazjum. 
liceum, technikim, matura). 
Gwarantuję solidność, skuteczność, 
dogodną cenę. 0-59/843-56- g3_ _ 
STUDENTKA pedagogiki opiekuńczo 
- wychowawczej (zaocznie) 
zaopiekuje się dzieckiem, 
0-604-300-645, 094/345.Q3-23. 
STUDENTKA prawa, biuro, 
I komputer szuka współpracy w bra nzy 
finansowo - ubezpieczeniowej 
I i Innej. Drawsko Pomorskie, 
j tel. 094/363-39-07, . 
I tel.jfax 094/363-49-79, 
kom. 0-502-106-916. 
SZKLARZ, niekoniecznie 
w swoim zawodzie podejmę pracę, 
0-605-622-674. 
ŚWIADCZYMY usługi budowlane 
TANIO (gładzie, glazura, 
płyty karton -gips, malowanie). 
Koszalin, 0605-894-295; 
0602-886-390. 
UCZCIWA, odpowiedzialna 
50-Iatka (wykształcenie średnie) 
szuka pracy, 094/318-77-72. 
I - 
ZAOCZNA studentka zaopiekuje się 
dzieckiem (dziećmi). 
Możliwość uczenia języka niemieckiego 
w formie zabawy. 
0-59/84-13.Q87. _ _ 
ZAOPATRZENIE - przewóz osób - 
przedstawiciel handlowy, 
praca stała - pilnie. 
I 0-502-123-103. 


ABSOLWENTKĘ-KOSMETYCZKĘ 
zatrudnię. Koszalin, 
0-602-773-762. 
BAŁTYK-GAZ 
zaprasza firmy, osoby prywatne do prowa- 
dzenia punktu wymiany butli. 
0-59/811-25- 98, 0-5 0 2-3 78-503. 
ELEKTRONIKA 
przyjmę - montaż i projektowanie. 
Ustka,0-601-647-254. 
FABRYKA Maszyn 
Bumar-Koszalin S.A. 
zatrudni pracowników 
na stanowisko ślusarz-spawacz. 
Wymagania: uprawnienia UDT 
do spawania konstrukcji 
stalowych metodą MAG (w osłonie C02)' 
094/34-22.Q35 wew. 319. 
FUNDACJA w Juchowie 
poszukuje ślusarza i rolnika 
z doświadczeniem 
na gospodarstwo ekologiczne, 
094/37-575-80. 
KAREX Food w Białogardzie 
zatrudni przedstawiciela handlowego, 
osobę z kilkuletnim stazem w zawodzie, 
wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. B, wiek do 35 lat, 
aktualna książeczka zdrowia. 
094/312-78-60,312-78-48. 
SP6ŁDZIELNIA UNIA 
Oddział w Białogardzie, 
ul. Przejazdowa l, 
I zatrudni technologa 
do zakładu poligraficznego, 
staż pracy w zawodzie min. 3 lata. 
Tel. 312-20-30.  
t 


HURTOWNIA 
ODZIEtv 
m,le" 


. bielizna 
i pończosznictwo 
. odzież damska, 
męska, 
młodzieżowa 
I dziecięca SS 
;1
 
I
'd' 

"J
'
G 
'\ 'ołl"1 
\.
 
. dziewiarstwo 
_l
C 
-
€l 


DZiałamy na rynku polskim od ponlld 5 lat I ZIIJmujemy II' udzlalaniem pozyczek w domu Klientd. 
Naletymy do brytyjskiej grupy kapitałowaj Provident FInIInciel Pic, która od 120 lat jest liderem nil 
rynku brytyjskim w iwi dczenlu tego typu usług. 


:;. 


I 
.- 


Lubisz pracę z ludźmi? 
Jesteś komunikatywny? 
Umiesz wyznaczat sobie cele i realizowat je? 
Chcesz powiększy t swój budżet domowy? 
Zapraszamy do współpracy w charakterze 


I 
 
! www.glos-pomorza.pl 


,  PRZEDSTAWICIELA 


19 los Pomorza I 


w miastach: Słupsk, Ustka, L,boTk, Wieko, SiemlTowice, Cewice, 
Choczewo, Gł6wczyce, D,bnica Kaszubska, Linia, K,pice, Miastko, 
Trzebielino, Sławno OTaz ich okolice 


poszukuje kandydatów 
na stanowisko 
konsultanta ds. reklamy i ogłoszeń 
w Słupsku, Lęborku i Bytowie 


41EIłKlItlll$l 


Będziesz cdpowiedzialny za udzielanie pożyczek w domu klienta oraz cotygodniowe 
przyjmowanie spłat. 


. kurtki zimowe 
,.,/., 
p.CI'lI 

, 
\..- 
O 
. 


Oferujemy: · współpracę z renomowaną firmą finansową . bezpłatny system 
szkoleń. atrakcyjny program motywacyjny dla najlepszych Przedstawicieli 


Wymagania: wykształcenie min. średnie. umiejętność wyszukiwania 
I łatwość nawiązywania kontaktów ( mile widziane doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku), silne zorientowanie na realizację celów, 
kreatywność, aktywność, systematyczność, odporność na stres. 


ol 
a. 
°l 
Ol 
Gl 
ł 
): 

 


Zadzwoń lub prześlij CV! 
tel. (059) 840 38 08 
ul. Garncarska 21, 76.200 Słupsk 


I 
co 


\
\ 


Oferujemy: interesującą pracę w firmie z 5O-latnią tradycją 
na rynku wydawniczym, motywacyjny system wynagrodzeń, 
partnerskie zasady współpracy i mo:!:liwości własnego rozwoju. 


Od 16.09.2002 r. 
zapraszamy do 
NOWEJ SIEDZIBY 
Slupsk, ul. Słonecznej 16b 
tel. (059) 845 58 96 
fax. (059) 845 48 32 


Zainteresowanych prosimy o skladanie ofert (CV i lisI motywacyjny) osobiście 
w Biurze Reklamy Głosu Pomorza: Słupsk, ul. Sienkiewicza 20, p.110, 
faksem - (59) 840 32 51 lub na adres e-mail: ewarybicka@glos-pornorza.pl 
do dnia 3.10.2002 


PROVIDENT 
· fJtda 


infolinia: 0801 124 124 


Zastrzegamy s.oble prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


--------------------. 
I 
I 
I 
I 


SZUKASZ PRACY? 


I 
I 
I 
I 
I 
I 

 


SZUKASZ PRACY? 


Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne we wtorkowym dodatku "Praca" 
w rubryce .Szukam pracyW 


Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne we wtorkowym dodatku ..Praca" 
w rubryce ..Szukam pracy" 
(dot)'Cl)' tylko....sb fizycznych nie prOWadZlłeych dzoałalno$d &osP<>d8Jc.mJ). 


.ł 


(dotyczy tylko osób fizycznych me proWadzących dziełeln_,gaspodarczeJ). 
Kupon na Jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drobne. 
... Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanymi literarni maksymalnie do 20 słów. 


Kupon na Jednorazowe bezpłatne ogłoszenie drob' 
... Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanymi lite ra!lA- D}.
 ie 
.. I)(>'--=
-- :r! :
:


 =_=
:

_
 


"'-."'
._-._..
. 


.jO
,,_._n_.__.'__'._"'" 


...-+w.".._.._.____..._..
.... 


.... ..n......... ......n...n.... ......_ .................._.........................................___ . ......._ ,,_........_.... ._._...............
..._.__ 


..-. .h . __ _ ......... 
.... ..f._.................._m....................._ 


.-.--. -.- u _ n n _" ____ __u h__."" _u.__ __.____". ...._ n" _____._. u." _._" _ ."" n__ _. _______ U ...____" __o. n" __U" ...
_ ____._" __._. _" ._.____ _______""" "
.. _"" _.._...... 


lura Ogtosz8ń .Głosu PomorzaW lub wysłać pod adresem: 
lin. ul ,ickiewicza 24 (z dopiskiem .5l\Jkam pracy.). 


Ogłoszenie należy dOstarczyć do najbliższego oddziału Biura Ogłoszeń .Głosu Pomorza' lub wysłać pod adresem: 
Biuro Ogłoszeń GV morza", 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 (z dopiskiem .Szukam pracy"). 


.. 


. 
Dane zlecającego (do woadomaAc, redakcJI) : 
1- 'ł.i"
_
_KOwiłi
.
ł
.
.
.
.
.
.
" _.. 
 


.
.
!.

.
-: 
ł ImiQłmłlWl.fiko 
 ł I 
Iglos Pomo -- rz - a : UL.!..U:orR.ł. ł ....1.$=QQ4......K
Z,.".kt
............. : 1 
I dOkładny adr.... , I 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 


Ogłoszenie na najbliższy 
wtorell należy dostarczać 
do czwartku. 


Dane zlecającego (do wIadomoścI redakcJI) 
,-----------------------------------------, 
I I 
I I 
: .............m.........;rii;e.i.ri8;
iskO..........................u.
 ...........Pód
.iS...u......: 
I I 
r I 
: .................................. ..............do.ki
dr;y
d;es........................... ..................... : 


I glos Pomorza. 


------------------------------------------ 
-------------------------
-------------------- 


----------------------------------------------------------- 


.t
		

/17839-0020.djvu

			str 20 Reklama 


www.glos.pomorza.pl 
bo(@glos-pomorza.pl 


WI 


w 


ZA 


.J 


WI 


z 


Już d
isiaj ! 
. nowe dodatki trmatyczne 
. 
. nowI. pl'omOfJI. 
. nowe możliwośfi 


I : los Pomorza I 


IDRANGF \ 
ł 6 CU {; L \ 
akademia ...lU .1 


Biuro reklamy 
Glosu Pomorza 


, lWRSf SZrBICI1&GO CIr'tAłf IA- 
 
ZESPOŁY IIYRÓIIImWIIA 
WIIDZY l PtIlJl>TAWOW\'(1I PlUDMIOTO" 
!;
 IIIJŁA 
VV SŁUPSKU 
NAJN'ŻSZE CENY 


I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 
- na podbudowie szkoły zawodowej i podstawowej 
Stacjonarne Liceum Ogólnokształcące (Wieczorowe) 
- na podbudowie szkoły zawodowej i podstawowej 


Policealne Studium Zawodowe 
- technik administracji, 
- technik ekonomista - specjalności.: bankowość. 
rachunkowość. ekonomika. 
i organizacja przedsiębiorstw. 
- technik rachunkowości 
- technik prac biurowych 


- technik obsługi turystycznej 
w programie kurs obsługi 
pilotów wycieczek 
- technik org
nizacji usług 
gastronomicznych 
- technik hotelarstwa 
- technik infonnatyk 


W pro"... '" J..ykl obc. d. wyb.'" I.n".,.k,. n'.,,'.ck,. r..yJ.kll. ro....r..ny p,o"... In'.rBl.tykl n. rółnyclt p..,....clt. Int.rn.t