/18181-0001.djvu

			\t
1' 


o f
oło: JUTRO rusza nowa loteria!   


to'I" 


Już jutro karta 
z gazetą! 


www.glos-pomorza.pl 


urodziny 
-- 

. : 


--  


z.- ZAKUP'¥' za 100 ZŁ 


.. 
.' -..' 
.3 C AWCA 


W SKRÓCIE 
"'Absolwenckle 
przywileje 
Relacja z redakcyjnego 
dyżuru str. 5 
... Kto Z8 Millerem? 
Jutro Sejm zdecydqje 
o udzieleniu wotum 
zaufania dla rządu 
Leszka Millera. Brak 
poparcia oznaczać będzie 
jego dymisję. 'lYmczasem 
wszystko ws/iazuje na to, 
że premier może liczyć 
na niezbędną większość. 
Jak zagłosUJą posłowie 
z regionu 
środkowopomorskiego? 
str. 2 
... Po kieszeni kierowców 
Według nowego planu 
Ministerstwa 
Infrastruktury 
producenci i importerzy 
paliw będą płacić 
rocznie 95 zł za każdą 
tonę benzyny i gazu 
wprowadzanego 
na rynek. Pieniądze 
z opłaty paliwowej, 
podobnie jak 
z niechlubnych winietek, 
mają zostać 
pruzna
onenabmWwę 
dróg i autostrad 


str. 2 


DODATEK 


od
dachem 


... Fotooferty str. 15 


'II U 


.1 


r 


24 


RE-" -r-" M A 


KOSZALIN, _ 
II. DUO WRZISlŃSKlCH 25A 
 
III./Iu (094)341 63 10, 
III. O 503 "' 101 
rrfJir,r,' t2{. rJjp 
KOłOBRZEG, .1. SIENKIEWICZA 12 
'el. O 503 099 808 


BHI253A 


- 


. 


.. 


. 


-- " 


.. 
, . 
. 


. 


I 


Dziennik Pomorza Środkowego 


., 
ol ...... ł' 
...... ..... 


,"" 
ł...\ 

 


Kołodko odchodzi 


Wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko po- 
dał się wczoraj do dymisji i zapowiedział, że wraca do 
pracy naukowej. 


.gov.pl 


o .pl 


Fot. PAP 
Grze
orL Kolodko IreLygnował z funkcji ministra finansów ponieważ 
nie wid7ioł motliwoścl dalsnj współpracy z rządem. 


skoku na kasę". - Nie wyobrażam s0- 
bie, żeby był rząd, które dokonuje 
skoku na własną kasę - powiedział. 
- Program Naprawy Finansów Rze- 
czypospolitej jest tak skonstruowany, 
że w całej Polsce będzie więcej pie- 
niędzy, B nie mniej, niz w przypadku 
skrzyżowania lewicowego populizmu 
z prawicowym liberalizmem - powie- 
dziaI. 
- WIcepremier Kołodko by/ bar- 
dziej aktorem niż ministrem finan- 
sów - komentuje jeden z wpływo- 
wych dzialaczy SLD. Kto przejmie 
po nim tekę szefa resortu? - W ku- 
luarach wymienia się kilkanaście 
nazwisk. Najpoważniejsze kandyda- 
tury to Danuta Hubner i Dariusz Ro- 
sati. Obie te postacie wzbudzają 
jednak zastrzeżenia członków partii. 
Zdaniem Janusza lewandow- 
skiego, pomorskiego posla Platfor- 
my Obywatelskiej dymisja ministra 


finansów była nieunikniona. - Pan 
Kołodko zdąży/ nas już przyzwycza- 
ić do tego, że przynajmniej raz w ty- 
godniu ogłaszał nierealne pomysły 
podatkowe, które nijak się miały 
do uzdrowienia gospodarki. Dla 
mnie kluczowe jest pytanie, kto zaj- 
mie jego miejsce. Wcale niewyklu- 
czone, że będziemy mieli jeszcze 
gorszego wicepremiera. Uważam, 
że nowy minister fmansów powinien 
mieć silne zaplecze polityczne. Tyl- 
ko wtedy może podjąć próbę napra- 
wy finansów publicznych. 
Z dymisji G. Kołodki cieszą się 
również przedsiębiorcy. - To dobra 
informacja dla gospodarki - nie kry- 
je Jerzy Glerzyńskl, prezes Slup- 
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
- Pan Kołodko przez cały czas obie- 
cywał wielką reformę finansów. Tak 
naprawdę jednak nic nie zrobi/o 
(pap. jac) 


Manewry Baltops 2003 


- 


Przyglądający się ćwiczeniom 
admiral floty Ryszard lukasik, do- 
wódca MW RP nie krył swojego za- 
dowolenia. - Można powiedzieć, że 
w tej akcji pokojowej uczestniczyła 
międzynarodowa mieszanka. Naj- 
ważniejsze, że polscy marynarze 
stanęli na wysokości zadania - za- 
pewnia admirał Łukasik. 
Po raz pierwszy od upadku 
Związku Radzieckiego w operacji 
w ramach programu Partnerstwo dla 
PokoJu uczestniczyli razem żołnie- 
rze . rosyjscy i amerykańscy. 
- Na początku oba kraje miały pro- 
blemy z dogadaniem się, ponieważ 
inna taktyka jest w Rosji, a inna 
w USA. Jednak po dwóch dniach 
konsultacji udało nam się porozu- 
mieć - zdradza kmdr Olek Dana- 
bow, dowódca desantu rosyjskich 
"marines". 
Manewry obserwowal Christo- 
pher Hill, ambasador USA w Polsce. 
- W Europie Polska jest obecnie na- 
szym najwiemlejszym sojusznikiem. 
Możemy mówić o nowej jakości na- 
szych stosunków. Do zacieśnienia 
przyjaźni niewątpliwie przyczyniło się 
poparcie waszego kraju dla wojny 
w Iraku - nie krył ambasador. 
Baltops - to międzynarodowe ćwi- 
czenia morskie. których zadaniem 
jest zwiększenie operacyjności 
państw zrzeszonych w NATO oraz 
w programie Partnerstwo dla Pokoju. 
Scenariusz manewrów nawiązuje 
do prawdziwych kryzysów na świecie. 
JACEK CEGŁA 


- Moje dzialania zostały zakoń- 
czone, mój cel został osiągnięty, nie 
wyobrażam sobie dalszej współpra- 
cy - dodał. Po ogioszeniu dymisji 
minister Kołodko powiedzial, że ma 
nadzieję, iż rząd zrealizuje jego pro- 
gram. - Gotowy jest pakiet 10 
ustaw. które są przyjęte przez rząd 
kIerunkowo I będą także akceptowa- 
ne przez parlament- powiedział. 
Rząd przyjął we wtorek założe- 
nia do budżetu na przyszły rok, ale 
nie przyjąl części ustaw zmieniają- 
cych podatki. 
- Chciałem pOdziękować panu 
premierowI, koleżankom I kolegom, 
z którymi pracowałem, za ten - 
mam nadzieję - owocny rok - po- 
wiedzlal Kołodko. 
Minister gospodarki i pracy Je- 
rzy Hausner, wcześniej wymienia- 
ny przez polityków jako kandydat 
na to stanowisko, powiedzial w śro- 
dę przed południem, że nie został 
nominowany na wicepremiera i nic 
nie wie o takiej decyzji. - Nie jestem 
wicepremierem i żadnych decyzji 
mnie dotyczących nie znam - po- 
wiedzial. 
Przed rozpoczęciem swojej konfe- 
rencji w środę, Kołodko rozmawial 
z premierem leszkiem MIlleram. 
Jak lIumaczyl, rozmowa dotyczyła 
planowanego, piątkowego wystąpie- 
nia premiera w Sejmie, w zWiązku 
z glosowaniem nad wotum zaufania 
dla rządu. 
Minister finansów Grzegorz Ko- 
lodko kategorycznie sprzeciwil się 
przasunięciu gospodarczego centrum 
decyzyjnego rządu poza Ministerstwo 
Finansów, czego rozważenie zapro- 
ponował premier w poniedziałek. Mi- 
nistar finansów powiedział w środę 
podczas konferencji prasowej, że 
próba przesunięcia centrum decyzyj- 
nego w rządzie poza MF to "próba 


Inwazja marines 


Około 300 żołnierzy piechoty mor- 
skiej armII amerykańskiej. rosyjskiej 
I duńskiej desantowało słę wczoraj 
na plażę poligonu w Wieku Morskim 
pod Ustką. To jeden z elementów 
trwających właśnie manewrów Bal- 
tops 2003. 


Komandosi zeszli na ląd z rosyj- 
skiego okrętu desantowego RFS 
"Kaliningrad" i jednostki transporto- 
wo-minowej ORP "Gniezno". 
Od strony morza operację oslaniały 
fregaty i niszczyciele, m. in. przeka- 
zana Polsce przez rząd USA fregata 
rakietowa ORP "Generai Tadeusz 
Kościuszko". - Celem desantu było  i 


,. 


zabezpieczenie wybrzeża i przygo- 
towanie do ewakuacji ludności cy- 
wilnej oraz odbioru dostaw z pomo- 
cą humanitamą w regionie objętym 
kryzysem. Podobne zadania wyko- 
nywano podczas ostatniej wojny 
w Iraku - poinformowal por. mar. 
Bartosz Zajda z biura prasowego 
Marynarki Wojannej RP. 
Również w zeszłym roku, pod- 
czas największych manewrów NA- 
TO Strong Resolve 2002, polskie 
okręty przeprowadzily desant duń- 
skiej piechoty morskiej w fiordach 
norweskich. Na poligonie pod Ustką 
nasze okręty ćwiczą na co dzień 
podczas manewrów krajowych. 


.. 


". . 
....: 


._-1 . :.. 


.., -_o . la 
Fot. SŁAWOMIR UBICKI 
Wczorajszy desant na poligonie w Wieku Morskim. 


Nagroda główna 
Daewoo Matiz 


CZWARTEK 
12 czerwca 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 23 757. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 136 (15 704). Wydanie A B C 


I 


. 


WYDANIE SŁUPSKIE 


WIELKA ORKIESTRA W MIASTKU 
50 smyków i smyczków 


Mocnym i głośnym akcentem zakończył się I Festiwal Dziecięcej Mu- 
zyki Skrzypcowej w miasteckiej szkole muzycznej. Prawie pól setki 
artystów z Gdańska, Szczecinka i Miastka zagrało wspólnie piosenki 
góralskie, zbójnickie i angielskie. 
Orkiestrę poprowadziła Małgorzata Matwin-Nowak z miasteckiej 
szkoły. Skrzypkom towarzyszył zespól wokalny prowadzony przez Ka- 
tarzynę Bąk oraz saksofoniści, perkusiści i trębacze. Wcześniej byly 
warsztaty z profesorem Henrykiem Keszkowsklm z Akademii Mu- 
zycznej w Gdańsku. Muzyk najwyżej ocenil umiejętności Matwiny 
i Cellny Kotz ze Szczecinka. Dzieciom zaprezentował sześć lekcji 
skrzypiec opracowanych przez slynnego Jehudi Menuhina. 


(kor) 


,1 


I 
f 


"\ 


I. 


. 


fig 


.... 


I ' 


Ił" 


Fot. KONRAD REMELSh.. 


Próbo młodych skrzypków przed koncertem. 


0,3 KILOGRAMA DO INTERNETOWEGO REKORDU 
Kot gigant 
21 kilogramów waży kot państwa Konferowiczów ze Slupska. Pomimo 
swoich nienaturalnych rozmiarów normalnie biega i skacze jak inne 
koty. 
- Urwis ma pięć lat- mówi Daniel Konferowlcz. - Gdy był mały, zo- 
stał wykastrowany i zaczął mocno przybierać na wadze. Jeszcze dwa 
lata temu waży/25 kilogramów. Teraz trochę schudł. 
Obwód karku u kota giganta przekracza 30 cm, a pasa wynosi równe 
74 cm. Wlaściciel powiedział nam, że kocisko je trzy posilki dziennie. 
Uwielbia suchą karmę. 
Według internetowej kociej księgi rekordów największym kotem do- 
mowym był Himmy należący do mieszkańca Queensland w Australii - 
Thomasa Vyse'a. Pod koniec swego życia (w 1986 roku) osiągnął 
wagę 21,3 kg. Jego wysokość w kłębie wynosiła 38 cm., adiugość 
prawie metr. 
- To, że koty przybierają na wadze po kastracji, jest czymś normal- 
nym - mówi Patryk Rutkowski, słupski weterynarz. - Po tym 
zabiegu zmienia się metabolizm zwierzęcia. Z nadwagą u zwierzą jest 
podobnie jak u ludzi. 


(toc)  


Fot TOMASZ t.:ZĘ ClI< 


Daniel Konferowicz i jego wielki kot Urwis. 


REKLAMA 


Rok założenia 1992 


eMD IH J 


q 


" , 
K
 


MPI' 
Nie cyferek 
kilkanaście 
lecz 


3
q
 


'I' 


Ponoedzialek, środa i piątek godz. 21:00 


Karaoke Pub EMKA 
Koszalin, ul. Jana Pawła II 20 


U-103 


U-238
		

/18181-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 


Kołodko' zrezygnował 
G rzelorz Kołodko odszedł z rllłdu Leszka Millera. 
ChcIałoby slfl powIedzIeć "nareszcIe", bo ""'0 
Jest w Polsce ludzI, którzy w takIm stopnIu zaszko- 
dzilIby kraJoweJ lospodarce. Jelo zabóJczy fiskalizm 
I wIara, że Im wyższa podatkI tym lepIeJ skutecznIe 
znlszczyly nIeJedn" mah/ I 'rednl" fIrmfI. Za' pycha 
wIcepremIera nIerzadko ocierała slfl o bezczelno'ł.. 
Idy na konferencJach prasowych beształ dzIennIkarzy I wszystkIch tych, 
którzy o'mlelall slfl lo krytykować. 
Pozornie Jelo dymisJa - Jak I ostatnIe wypowiedzI Leszka MlllerazapolNla- 
daJlICe radykalne działania - moR 'wladczyt o tym. ie nowa, unIJna 
rzeczywlstoU wymusiła zmlanfl stylu działanIa premIera. Stl/d ""fldzy InnymI 
miałaby wynIkać lłośna dyskusJa o podatku liniowym I dobrowolne poddanie 
slfl ocenie parlamemu w pllftkowym llosowanlu nad wotum zaufania. 
Jednak prawdzIwy powód ostatnIelo. rz"dowelo zamIeszanIa to skutek 
rozpaczliweJ walkI Millera o utrzymanIe slfl przy władzy. Kleru/llC rz"dem 
mnleJszolclowym Jest zmuszony wysyłać kllkana:fcle róinych sy,nalów - CZfl' 
sto sprzecznych I nIe Jasnych - do róznych :lrodowlsk. NIe dysponuJąc 
wlflkszo'cI" w SeJmIe - I maJIfe nIezbyt przychylnelo prezydenta za pIecamI 
- nerwowo IlUka Jakle,okoMlek poparcia. Wsz,dzle I za kaid" cenfI. Choć. 
by iłowy Orzegorza KołodkI. PIOTR POLECHOŃSKI 


ł; 


- 


Po kieszeni kierowców 


Paliwo znowu w górę 


Według nowego planu Ministerstwa 
Infrastruktury producenci I Importe- 
rzy paliw będą płacić rocznIe 95 zł 
za katdą tonę benzyny I gazu wpro- 
wadzanego na rynek. Pieniądze 
z opłaty paliwoweJ. podobnie jak 
z niechlubnych winietek, mają zostać 
przeznaczone na budowę dróg I au- 
tostrad - podaje wczorajszy .Puls 
Biznesu.. 


rów paliw. W praktyce jednak do- 
tknie kierowców, bo producenci i im- 
porterzy zapowiedzieli już podwyżkę 
cen benzyny i paliw. - Nie wiele na- 
cieszyliśmy się ostatnimi obnizkami 
cen paliw - mówi Janusz Torblckl, 
slupski taksówkarz. - Praca taksów- 
karza jest na granicy oplacalnoścl 
już teraz, a co będzie gdy dojdą ko- 
lejne podwyżki paliwa. Wielu z nas 
utrzymuje rodziny. - Najbardziej do- 
tknie to przewoźnikÓw - mówi pra- 
cownik firmy spedycyjnej ze Słup- 
ska. - Będziemy zmuszeni podnieść 
swoje ceny. Nie długo także mają 
być plstne autostrady w Niemczech. 
Kosztów jak widać jest bardzo dużo, 
a państwo naszym kosztem chce ła- 
tać dziury w swoim budżecie. (toc) 


Jak tWierdzi branżowe pismo MI 
nie daje za wygraną. Po klęsce kon- 
trowersyjnych winiet resort ma nowy 
równie diabelski plan. Jak wynika 
z projektu ustawy o zmianie ustawy 
o autostradach platnych, do którego 
dotarł PB, ten nowy podatek formal- 
nie obciąży producentów i importe- 


F-16 droższe o 700 milionów 


Zapłacimy Brukseli 


Samoloty F-16 będą kosztować pol- 
skiego podatnika nawet o 100 mln 
dolarów więcej nit podawano. Do- 
tychczas nie uwzględniono bowiem 
opłat celnych, jakle będziemy mu- 
sieli zapłacić za amerykańskie ma- 
szyny UnII. 


ba wplacić do kasy w Brukseli cło, 
podatek VAT i akcyzę. Wysokość 
tych opiat może sięgnąć nawet 20% 
kontraktu wartego ponad 3,5 mld 
dolarów. To oznacza wydatek ok. 
700 mln dolarów. 
Ta kwota nie została ujęta ani 
w umowach z rządem amerykań- 
skim, ani w wyliczeniach podawa- 
nych przez nasze resorty obrony i fi- 
nansów. Ministerstwa do tej pory nie 
zdołały między sobą wyjaśniĆ kwe- 
stii tych opiat. (I'AI') 


Jako członek Unii Europejskiej 
będziemy podlegać unijnemu prawu 
celnemu. Według niego za sprowa- 
dzenie sprzętu wojskowego produ- 
kowanego poza obszarem Unii trze- 


NEKROlO"G 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
10 czerwca 2003 roku odeszła od nas po ciężkiej chorobie 
t Żona, Ma!ka, Babcia 
Sp. 
AURELIA POPIELSKA 


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14 czerwca 2003 roku 
na Starym Cmentarzu w Słupsku. 
Wystawienie w kaplicy cmentarnej o godz. 12.30. 
Wyprowadzenie do rpiejsca spoczynku o godz. 13.10. 
Msza św. żałobna w kościele św. M. Kołbe w dniu pogrzebu o godz. 8. 
Rodzina 


p-"'-6--JJ z 'TĘ K o w" A N r 'A 


Serdeczne podziękowania bliskim, znajomym, przyjaciołom 
za okazane współczucie i udział w ceremonii pogrzebowej 


ŚP. 
Andrzeja 
Szpełeckiego 
składa Rodzina 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@Jglos-pomorza.pl 


Czwartek. 12 czerwca 2003 r. głos Pomorza 
, 


Kto za Millerem? 


Jutro Sejm zdecyduje o udzieleniu wotum zaufania dla rządu Leszka Mil- 
lera. Brak poparcia oznaczać będzie jego dymisję. Tymczasem wszystko 
wskazuje na to, że premier może liczyć na niezbędną większość. 


Wniosek o przeprowadzenie gło- 
sowania do Sejmu zgłosil sam Le- 
szek Miller. O swoim zamiarze poin- 
łormował dzień po unijnym referen- 
dum_ W ten sposób postanowił 
zareagować na liczne żądania jego 
dymisji i spróbować wzmocnić pozy- 
cję kierowanego przez siebie gabine- 
tu (gdyby głosowanie wygrał). 
W przypadku jednak nie uzyskania 
wystarczającego poparcia będzie 
musiał wraz z całym rządem ustąpić. 
Czy premier może spać spokoj- 
nie? Teoretycznie tak. Sejm uchwala 
wotum zaufania dla rządu większo- 
ścią glosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów. 
W chwili obecnej rząd może liczyć 
na poparcie SLD, UP (razem 208 
mandatów) oraz powstałego wczoraj 
wspólnego klubu posłów z Partii Lu- 
dowo-Demokratycznej, Polskiego 
Bloku Ludowego i Krajowej Partii 
Emerytów i Rencistów (15 osób). Pre- 
miera poprze także 2 posłów repre- 


.Jan ł ."clny 


Samoobrona 


- Zagłosuję 
tak, jak wszyscy 
pozostali parla- 
mentarzyści Ss- 
moobrony - czy- 
li przeciw. Me- 
stety. pan premier Leszek MIller 
tylko w minimałnym stopniu zreali- 
zował obietnice zawarte w swoim 
expose. Sytuacja gospodarcza 
w kraju jest fatalna i coraz więcej 
osób Jest bez pracy. Aktualny rząd 
przestał już zupełnie kontrolować 
I to, co się w Polsce dzieje 
I 


Ryszard Ulicki 
. 


zentujących mniejszość niemiecką 
oraz 6 byłych posłów SLD, którzy zo- 
stali wcześniej wykluczeni z tego klu- 
bu. Łącznie daje to wystarczającą 
liczbę 231 głosów. Pod warunkiem, 
że zwolennicy rządu stawią się 
na głosowanie w komplecie. 
To jednak nie jest do końca prze- 
sądzone. Swojego niezdecydowa- 
nia nie kryją bowiem niektórzy po- 
słowie SLD. Między innymi Izabella 
Sierakowska, która w swoich pu- 
blicznych wypowiedziach nie wyklu- 
cza, że nie weźmie udziału w głoso- 
waniu. Istnienie poważnych podzia- 
łów wewnątrz Sojuszu potwierdza 
też inny lewicowy parlamentarzysta 
- Piotr GadzinowskI. Według nie- 
go liczna grupa posłów waha się, 
czy przyjść na głosowanie, czy też 
wstrzymać się od głosu. 
- Jest kiłka takich os6b. Nie mogę 
pC1NiedziBĆ, kto to jest, bo me mam 
upC1Nsznienis, żeby mówIć za kogoś 
Innego. Są to posłowie, którzy bardzo 


. ... 
Jak będą głosować? 


Mal
or7ata 
Rohde 


Stronnictwa 
Kon
erwulywno- 
Ludowego 


- OczywIŚcie 
nie udzielę popar- 
cia temu rządowi. 
Jego poczynania trudno nazwać 
inaczej niż kompromitacją. Liczba 
afer, które w ten czy w inny sposób 
powiązane są z gabinetem Leszka 
Millera - skutecznie spychają nas 
w kierunku "republiki bananowej". 
Pod jego rządami Polska staje się 
karykaturą państwa prawa. 


..,., 


Rohert Strąk 


Liga Polskich 
RodLin 


- Oczywiście 
będę przecIwny 
udzieleniu pre- 
mierowi wotum 
zaufania, ponie- 
waż nie jesteśmy zadowoleni ze 
sposobu sprawowania władzy 
przez rząd. Leszek Miller wyczerpał 
już kredyt zaufania i pokazał, że nic 
dobrego nie jest już w stanie zrobić. 
Zapowiadał uzdrowienie finansów 
publicznych i nic z tego nie wyszło. 


ROZMOWA DNIA 


\ 


. 
f 


Kobiety często boją się walczyć 
o swoje prawa, bo mają świado- 
mość, że mogą być zwolnione 
z pracy, po prostu stoją na przegra- 
nej pozycji. 
- Tematem panI dzIsIejszej pre- 
lekcJI na PomorskIej AkademII 
PedagogIcznej są trudności Jakle 
napotyka kobieta, kt6ra prowadzI 
dzIałalność gospodarczą, co to 
za trudnoścI? 


krytycznie oceniają rząd - twierdzi 
poseł. Sporo osób przypomina też 
podobne głosowanie nad wnioskiem 
o wotum nieufności dla rządu Hanny 
Suchockiej w 1993 roku. Wówczas 
spÓŹnienie jednego posla koalicji 
spowodowało upadek rządu, a w kon- 
sekwencji przedterminowe wybory 
do parlamentu. 
Liderzy pozostałych klubów 
zgodnie zapowiadają glosowanie 
przeciwko gabinetowi Millera. 
Do deklaracji Prawa i Sprawiedliwo- 
ści, Platformy Obywatelskiej oraz li- 
gi Polskich Rodzin dołączyło wczo- 
raj Połskie Stronnictwo Ludowe. Ja- 
rosław Kalinowski, lider PSL, 
stanowczo stwierdził, że jego ugru- 
powanie poparcia rządowi nie 
udzieli. W podobnym tonie wypo- 
wiedział Się tez Andrzej Lepper, 
przewodniczący Samoobrony. 
PlorR lłOI,F.nloŃSKI.I'AI' 
"ul, HAJlnSI.AW KOI./(ŚNI". 
SI.AWOMIH J:AJlI('KI 


.'an Slcnkll 


SI [) 


- NIe zmienia 
SIę zaprzęgu 
w czasie biegu, 
dlatego też będę 
głosował za 
udzieleniem wo- 
tum zaufania premierowi. Jeszcze 
za wcześnie, by rozłiczać ten gabi- 
net. Jestem przekonany. że Leszka 
Millera, będzie stać na przyśpiesze- 
nie i zmianę priorytetów rządu. 


Wladysław 
S7kop 
SI [) 


- Sam współ- 
tworzyłem ten 
rząd I nawet jeśli 
mam do jego 
funkcjonowania 
jakieś zastrzeżenia, to jeszcze nie 
jest to wystarczający powód, by 
głosować przeciwko rządowi. Takie 
głosowanie ma charakter wyłącznie 
polityczny. Poparcie premiera przez 
większość sejmową stwarza płasz- 
czyznę do porozumienia i bardziej 
otwartych działań oraz większej ak- j 
tywności w podejmowaniu decyzji. 
(pol. a&O') 


... 


- Są to bariery spoleczne, eko-I 
nomiczne i edukacyjne. Kontrast 
szczególnie ujawnia się na wsiach. 
W mieście wszelkie urzędy są bli- 
sko, kobieta mieszkająca na wsi tra- 
ci więcej czasu, pieniądze na bilet. 
Ważna jest również edukacja, 
wsp6lczesna kobieta musi być wy- 
kształcona aby mogła znaleŹĆ cie- 
kawe zatrudnienie, chociaż wiele 
też zależy od osobowości. Poza i 
tym kobiety często cechuje brak 
wiary w siebie. 
- W JakI spos6b moina Im po- 
m6c? 
- Najlepszym przykładem są 
szkołenia, dopiero tu widać jaki po- . 1 
tencjał tkwi w kobietach. Wręcz za- 
sypują nas pomysłami, uczymy je . 
jak radzić sobie w życiu, gdzie zała- I 
twiać sprawy. Wiele z nich zaczęło I 
ubiegać się o stanowiska, zasiadają 
w radach sołeckich, współpracują . 
z różn
mi organizacjami pozarzą- I 
dowyml. i 
Rozmawiał: I 
PIOTR KAWAŁEK, 
Fol. St.A WOMIR ŻABICKI ' 
I 


PROSTO Z MOSTU 


(94) 347-35-35 


. Krzysztof z Kołobrzegu: 
- Nieźle sobie wykombinował L. Mil- 
ler z wnioskiem o głosowanie w Sej- 
mie nad wotum zaufania dla jego 
rządu. Już tak bywało, że aby głoso- 
wanie obyło się po myśli SLD, wcze- 
śniej dokładnie były policzone 
wszystkie głosy i obstawione przez 
ich ludzi. Tak będzie i tym razem. To 
głosowanie jest formalnością, bo je- 
stem przekonany. ze i tym razem 
wszystko będzie perfekcyjnie przy- 
gotowane. Nie udałoby się to w nor- 
malnych wyborach. Wyniki sondaży 
jasno wskazują jak małe jest popar- 
cie społeczne dla premiera i jego 
rządu. W tej naszej demokracji nie 
ważne jest zdanie narodu, gdy tak 
silna jest żądza wladzy. 
. Czytelniczka ze Słupska: 
- To pycha i krótkowzroczność spra- 
wiły. że nasze poparcie dla wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, Leszek 
Miller odebrał jako akceptację dla 
mego I jego rządu. Gdyby zastanowił 
Się dłaczego po pierwszym dniu gło- 
sowania frekwencja była tak niska, 
a w drugim dniu bardzo wzrosla, to 
wiedziałby. że to ogromna zasługa 
księży. To oni na mszach niedziel- 
nych przypominali o naszym obo- 
wiązku. Nie wskazywali wprawdzie 
jak mamy głosować, ale my mając 
na uwadze słowa Ojca Świętego po- 
wIedzieliśmy "tak". To nie autorytet 
rządu lecz Kościoła mIał wpływ 
na takI wynik referendum. (t
) 


. Bartek z Koszalina: - Serdecz- 
,nie dziękuję Wam za artykuł odno- 
szący się do braku Informacji tury- 
stycznej w Koszalinie. Ten temat mte- 
resuje mnl6 ze względu na kierunek 
studiów (turystyka na AWF). Bardzo 
mnie denerwuje fakt, że Koszalin 
"dziadzieje turystycznie': a o postępie 
I rozwoju turystyki jedynie dużo się 
mówi. Podejście do tego tematu 
władz Koszalina jest co najmniej 
śmieszne. łnformacja turystyczna jest 
podstawą do tego, aby zainteresować 
turystę walorami krajoznawczymi 
miasta i przekonać go, że Koszałin 
nie jest tylko "miastem, ktae leży koło 
Mielna". Zastanawia mnie tylko jedna 
rzecz - co w tej sytuaCji ma do powle- 
, dzenia biuro promocji i informacji UM 
- chodzi mi o konkrety. a nie obiecan- 
ki, że może za rok... powstanie II Dla 
kogo to biuro istnieje? Przecież pro- 
mować Koszalina wśród Koszalinian 
nie trzeba. (luk) 


j 


, 


SI [) 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 
126P (1993) - 2 250. 0-59/84-15-428. 
DAEWOO MATIZI KATALIZATOR, IMMOBI- 
LIZER, LAKIER METALIZOWANY, ROK 
PRODUKCJI 2003. NIE MUSISZ KUpo. 
WAĆ, MOŻESZ WYGRAĆI13 CZERWCA 
KUP .GŁOS POMO
._Z KARTĄ DO G RY. 
MARKllYtarasowe - .Onon., Koszalin, 
Gnieźni eńs ka .!3, 094/342-46-5.? _ 
PIĘKNE meble ogrodowe i kawiarniane 
.Orion., Koszalin, Gnieźnieńska 43, 
342-46-55. 
HALE (400) produkcyjno - magazynowe 
I + grunt (1069) sprzedam, wydzierżawię. 
Słupsk, 0-502-340-710. 
CZARNULKA. 0-505-446-103. 
-- --- 
P'ELĘG.NI
R KĘ na obóz, 05 9/ 857-59-63 . 
PlLNEI Pracownika do pizzy, 
0-606-249-828. 
SZKOLENIE psów, 094/341-21-61, 
0-602-255.Q68. 
LEGITYMACJA PK - Rychliński Łukasz. 
SZKOLENIE psów, 094/341-21-61, 
0-602-255.Q68. 
rl"'.{I'" 
;5:T


 
liczby podajemy za PAP 


MultIlotek - 10.06.2003 
5 11 21 23 26 29 11 
32 . 41 42 4& 48 62 
54 58 59 61 83 78 
Numerek 
4 21 25 35 20 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY -MARECKA 
MarcIn 
STEF ANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUWAŁOWSKI 


Igł os Pomorza j IIEROWIICY oZlnów: ODDZIAl W SlDPSIU: WYDAWCA: 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24, 76-200 Słupsk, II. SIenkiewicza 20 )
 
lIkłlllllllicm.'
c'I: 76-200 SIqJsI\.IJ. HerryIia Pttoznego 19 Koncern WydawnICZy ,FORUM' Sp. z o. o. - w godz. 8-17. . - w godz. 8-16. WYDAWCÓW 
Ceatrala: tII.nu (059) 842-51.95 75-004 Koszalin, LI. MiOOewicza 24 BiIlO 
eń Biuro 
 lelJlax (0591842 66 08. 
ADRES REDAKCJI: JoIan1a St
ska (094) 347-35-55 ł-.,ca l1li. .a...... P- lelJIax 1094134735 15/13/12, 347 3511 Za 
eść ogIoszeń odpowiada zlecenia- PRASY 
75-004 Koszalin, ul. Mldóewicza 24. __......11tJcZIIf. Nre Cumy-tmdo.a (059) 842-51-95 Arda8J Koaszewski Biuro Rełdamy lei. (094) 347 35 lO, dawca, za termin ich zamieszczania 
Centrala: (094) 347-35-00 lIIktUz IIdIIkcp .,.... "'Acr: 34735 03i00I5I14, łeI..1ax (094) 347350007. 
IIO Ogłoszeń. Prenumeratę przyjmują 
T.lefu: (094) 347-35-47 l'Jotr Pawtcrwski (094) 347-35-59 Beata.!ankorBka (059) 842-51-95 Artlf Mtelcarelllel. (0941347 35 00 76-200 Słupsk, ul. lIBnryIII Pobomego 19 oddziały Ruchu SA, urzędy pocz1owe i .6i
 
.......1IICZIIIr lpDItaIIy: IIzIII..-Jt - w godz. 8-16. listonosze. Prenumeratę Express przyj. 
Zbi{p1iew Swtalowski 1(94) 347.35-20 Koszalin, lei. 1(94) 3ł7.35-56109 Biuro Reklamy muje redakcja w SIl4JSIw i Koszalinie 
_,I
."', 
Arda8J Mtelcarell (094) 347-35-00 lAZETA W linilEClE: SIlpsk,leI. (059) 842-51-47 lelJIax (059) 84117 43, B40 32 51 DRUI: UłUD IOITROlOlm 
lIIktUz IIdIIkcp "'18 lIIpZJIftI: www.glos-poroorza.
 RElLAUA I OlllosnllA: Biuro 
eń lei. 1(59) B40 25 73. Iax DrukarTia GP MEDIA sp. z o. o. 
 KD8TROCJ D'IS1RYBltJll'IIAS'I 
Mariola SkrJiIrowska (094) 347-
 SIarisIaw KieIJ (094) 347.35-48 e-i11aJl: redakqa@JgIos-pcrnorza.p e-maM: bo@Jg1os-pcrnorza,
 (059) 842 51 95 
1 Bydgoszcz, LI. 00wIana 10 


- Ja SWOjego 
zdania nie zmie- 
niłem. Zawsze 
trwałem przy 
I Leszku Millerze 
i dalej zamie- 
I rzam go wspierać. Dlatego z peł- 
nym przekonaniem zagłosuję 
za udziełeniem jego rządowi wo- 
tum zaufania. To jest najlepszy 
premier na jakiego nas w tej chwili 
stać. 
I 


G-4355 


I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
Teraz kobiety 


URSZULA PAPOŃ 


prezes Słupskiego Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych. 
sołtys Krzemienicy 


- Sejm rozpocz" pracę nad usta- 
wą o r6wnym statusIe płcI, kt6ra 
",. zapewnić przestrzeganIe rów- 
ności praw mężczyzny I kobIety 
we wszystkIch aspektach życIa 
społecznego, gospodarczego 
I politycznego. Czy taka ustawa 
Jest potrzebna, czy sIę sprawdzi? 
- Nie wiem czy się sprawdzi, ale 
na pewno jest potrzebna ponieważ 
, zazwyczaj jest tak, że pracodawca 
wybiera mężczyznę, bo kobieta, 
zwlaszcza młoda może zajść w cią- 
, że - a dla pracodawcy to dodatko- 
we koszty. Poza tym mężczyzna za- 
zwyczaj zarabia więcej od kobiety, 
. która zajmuje to samo stanowisko. 
l
		

/18181-0003.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 r. 


. 


\ 
ł- 
l 
I':" 


I. 


... r-, 


, 


, 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Nasz region str 3 


frl 


al 


00 MAT/ZA! 


. 


I. Fiat 126p 
2. Fiat 126p 
]. Toyota Corolla 
4 Polonez Caro 


(:) 
JUŻ JUTROruszano
aloteria "Zdrowo i wesoło!" 
Oni już wygrali! 
Wieslawa Żmudzinska Swidwin 
Danuta Bysiec Smoldzlno 
Karolina Siu'ek Bia/ogard 
Barbarajarkowska /Jar/owo 
BarbOra '/)'buszewska Kobylnica 
Grażyna Musta/ Buszyno 
Zbignlewjau'Orskl Szczecinek 
Maria Lemka Bukou
na 
Barbara Zielińska Czh«:h6w 
Irena Maryniak Kolobrzeg 
Ma/gorzata Karwacinska Koszalin 
jan Sobleszczuk Koszalin 
VIolella Dz/oba Ustka 
Irena Maruszeu'ska Słupsk 
BOg/tSlaw Skrzyn.
k/ Cewko 
Zbigniew ,'izmit Dar/owo 
Barbara Sa,nou'ska Bia/ogard 
Kazimierz BiMul Słupsk 
Dar/fISZ PIetras Koszalin 


"" 
Ustka Lę/wrlr" 
Dar/ou'o " "" . . Bukowina 

 Stanle:"ce. Sł ups k . Cewko" 
" . Koby/nlca:jiif 
"" · Wrzqcajiii . 
Kułubrzeg " "" " · Dębnica Kasz. " 

 " . Koszalin 

. .B · Byt6w 
Robulł . Białflgard. 1mJ'IIO" 
"" Czanlikowo" 
$widwin PrHczyn Zdr6J 
 
· "tiij' ." · Parsfcllo lI""i 
. SZczecinek 
"MM · Czluch6w W 


Pr%ytori 
." 


5. Fiat 126p 
6. Fiat 126p 
7. Fiat 126p 
8. Fiat 126p 
9. Fial126p 
10. VW Polo 
1/. FiatUno 
12. Polonez Caro 
/3. Opel Astra 
14. Skoda Uctavia 
15. Fiat Punto 
16. Daewoo Lanos 
17. Opel Corsa 
18. I)acworl MaNz 
19. I)aou'oo Mat/z 


Jesteśmy skuteczni - zapewniają słupscy kuratorzy 


Pilnujemy dzieci 


To niemożliwe, żeby kurator przez cztery lata nie kontaktował się z podopiecznymi - mówią 
słupscy kuratorzy. Sprawdziliśmy, jak wygląda nadzór kuratorski w regionie po krajowej fali 
morderstw na dzieciach. 


Wlodzlmlerz Wlazlo, zastęp- 
ca rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej s,dzlów, wszcząl 
wlaśnle postępowanie dyscypli- 
name wobec sędzi Elżbiety SZ., 
sprawującej nadzór nad rodziną 
Jadwigi i Krzysztofa N. z Łodzi, 
podejrzanych o zabójstwo dzieci. 
Elżbiecie Sz. zarzuca się opie- 
szalość w wykonywaniu czynno- 
ści nadzorczych w sprawie ogra- 
niczenia wladzy rodzicielskiej 
malżeństwu N. W ich domu poli- 
cja znalazla beczki ze zwłokami 
dzieci. Do uchybień w sprawie ro- 


POD NADZOREM 
Pomimo trzyletniego nadzoru ku- 
ratora nad rodziną P. z lęborka, 
pijana 34-letnla kobieta pobiła 
swoją czteroletnią córeczkę. 
Do zdarzenia doszło w połowie 
lutego tego roku. Tragedia roze- 
grała się na przystanku 
autobusowym w Wieku. PIjana 
Stanisława P. biła dziewczynkę, 
szarpała, krzyczała, 1:e wrzuci ją 
pod samochód. Jej zamiar uda- 
remnił przechodzień. Wydarzenie 
stało się powodem do wszczęcia 
kolejnej sprawy wobec rodziny P. 


PR-O-M- o C-J- A 


dziny N. przyznała się łódzka po- 
licja, a także opieka spoleczna, 
zwalniając jednego pracownika. 
Słupscy kuratorzy i sędziowie 
twierdzą, że o podobnej sytuacji 
nie może być mowy, zapewniają, 
że swoich podopiecznych nad- 
zorują sumiennie. 
- Po wydaniu postanowienia 
lub wyroku przez sąd rodzinny. 
kurator zapoznaje się z aktami, 
po czym odwiedza podopiecz- 
nych - mówi Tadeusz Jedynak, 
zastępca kuratora okręgowego 
w Słupsku. - Rodzina wie. że ku- 
rator przyjdzie. nie zna jednak 
dnia ani godziny. Jeżeli sprawa 
dotyczy orzeczenia opieku"'cze- 
go, to nadzór kuratora jest bardzo 

cisly: kurator musi ocJwiedzi6 r0- 
dzinę co najmniej raz w miesiącu, 
może również kontaktowa6 się 
czę
ciej. częstotliwoś6 uzależnio- 
na jest od przebiegu danego przy- 
padku. Kurator jest w stałej 
współpracy z sędzią rodzinnym. 
przedstawia sprawozdania, jest 
organem wykonawczym sądu. 
W okręgu słupskim jest 32 ku- 
ratorów rodzinnych, którzy pro- 
wadzą sprawy rodzinne i nielet- 
nich. - Standardu obciąże'" nie 
ma. są tylko projekty aktów wyko- 


KUPON DO 


glos Pomorza 


OłoauJę na nauczyciela: 


imię I nazwisko ................................................................................................... 


przedmiot. którego naucza ................................................................................ 
szkoła: pOdstawowa D gimnazjalna D ponadgimnazjalna D 
miejscowość....................................................................................................... 


powiat................................................................................................................. 


Imię i nazwisko, adres osoby głosującej ............................................ 


Z,lIdzam lIł "" prz.rwar%Jjn
 moich dImych oso/xntJychzgodn
 z U.tawq zdma 19.08.1997 r. 
o ochron
 danych ozobouyc/I (Dz. U. lir 133 poz. 833) 

 


czyl#hry podp/z 


Zapraszamy do głosowania na najlepszych nauczycieli w regionie 
słupskim. Na stronach lokalnych są listy kandydatów. Głos oddaje- 
my na oryginalnych kuponach z gazety (kserokopII nie uznajemy), 
które publikować będziemy codziennie do 13 czerwca (piątek) 
włącznie. Jeden kupon to jeden głos. RozstrzygnięcIe plebiscytu 18 
czerwca (kupony muszą być w redakcji do 16 czerwca, nawet te 
wysłane pocztą). Wśród osób, które nadeślą kupony, rozlosujemy 
upominki od redakcJI. 


r ; 
--- . 
" -
.iiiIi 
II 
li . , , :"' 


Fot. PRZEMVSLA W GRVŃ 
Jełeli rodzina nie zapewnia dzieckn odpowiedniej opieki, trafia pod kura- 
telę sądu. Jak pokazuje tycie, nie tylko na przykładzie malieństwa N. z Lo- 
dzi, nadzór ten nie zawsze zapobiega tragediom. 


nawczych - mówi zastępca kura- 
tora okręgowego w Słupsku. - 
Na dzie'" 31 grudnia 2002 roku 
nasi kuratorzy rodzinni, zawodo- 
wi i społeczni prowadzili 3849 
spraw, które dotyczyły 5345 
osób. Srednio na jednego kurato- 
ra zawodowego przypadalo 128 
spraw. Pod swoją opieką jeden 
kurator miał 178 podopiecznych. 


- Do obowiązków kuratorów, 
oprócz stałego nadzoru nad przy- 
dzielonymi rodzinami. należy mię- 
dzy innymi wydawanie opinii po- 
trzebnych do spraw rozwodowych 
i do komisji alkoholowych. Ich 
dzie'" pracy ko"'czy się zwykle 
o 22 - dodaje Henryk Rudy, pre- 
zes Sądu Rejonowego w Lęborku. 
MAGDALENA GRYKO 


20. Daewoo Matiz Irena paprocka 
21. Skodo Felicia Marianna Wrobel 
22. Daewoo Matlz Maria Sośnlcka 
2]. RenaultMegane Bogdan Kozlński 
24. Skoda Felicia Krystyna Zaborowska 
25. OpelAstra Zygmuntjacewicz 
26. Peugeot 206 Izabela Nowak 
27. Fiat Seicento Aurelia Gau>/owska 
28. Renault 11Ialia Bożena StawsIla 
29. Daeu'oo Matiz Anetta Staslows1la 
30. Peugeot 206 Zbigniew Brzozowski 
31. Citroen Saxo Witold Kucharczyk 
32. Fiat Seicento Waldemar Wojdy/lo 
33. Daewoo Matiz Hilary Bzdawka 
]4. Renault Thalla Wwslau' Bartnicki 
35. Skoda Fabla Marcin Ziółkowski 
36. Toyota Yaris Ma/gorzata WasUewska 
37. Fial Selcento Ewelina Omazda 


Dębnica Kaszubska 
Szczecinek 
Roburi 
Kolobrzeg 
Połczyn Zdrój 
Ustka 
Parsęcko 
Koszalin 
Lębork 
Słupsk 
Czarnikowo 
SzczeCInek 
lębork 
Przytori 
Swiduo/n 
Słupsk 
StanIewice 
WrZfłCO 


3: DaewooMatiz TERAZ KOI FJ NA CIEBIE!!! 


Internetowe liceum 


Lekcja za dwa złote 


Seweryn Węgiel nik, właścicIel Pry- 
watnego LO Im. W. SIerpinka w Słup- 
sku, zamierza od września urucho- 
mić liceum Internetowo-korespon- 
dencyjne. Jego uczniowie będą się 
uczyć przy pomocy Internetu I radia 


- Pomysl utworzenia tego typu 
szkoly narodził się, gdy zaczęły 
się do mnie zgłasza6 osoby nie- 
pełnosprawne oraz sporo podró- 
żujący sportowcy. Jedni i drudzy 
chcieliby uko"'czy6 szkołę 
red- 
nią, sJe mają kłopoty z dojazdem 
na zaj
cia. Dlatego chcę im stwo- 
rzy6 możliwoś6 nauki przez Inter- 
net - wyjaśnia Węgielnik. 
Aby się uczyć, trzeba będzie 
dysponować komputerem podłą- 
czonym do sieci internetowej. 
Lekcje będą dostępne na stro- 
nach intemetowych szkoły. We- 
dług obliczeń Węgielnika koszt 
jednej wyniesie dwa złote. Mie- 
sięcznie - okolo 30 zł. 
- Dla tych, którzy nie mają do- 
stępu do komputera I Internetu, 
mój znajomy tworzy specjalną 


sie6 intemetową przez radio. Jed- 
na już funkcjonuje w okolicach 
Kolczygłów. Druga powstanie 
w rejonie Główczyc. Altematywą 
dla tych propozycji będzie nauka 
korespondencyjna. Po pierw- 
szych próbach mogę powiedzie6. 
że egzaminy testowe w Intemecie 
są bezwzględne. Tu nie można Ii- 
czy6 na pomoc i dobry humor na- 
uczyciela - mówi Węgielnik. 
W przypadku szkoły interne- 
towej egzaminy końcowe 
w każdym semestrze muszą się 
odbywać w miejscu zamieszka- 
nia ucznia. Węgielnik zapew- 
nia, że będzie tam je organizo- 
wał. Więcej szczegółów o zało- 
żeniach nowej szkoły można 
się dowiedzieć w siedzibie 
szkoły przy ul. Wita Stwosza 
w Słupsku (od września będzie 
funkcjonować w budynku 
po OHP przy ul. Grottgera), te- 
lefonicznie 059- 8414575) lub 
na stronie internetowej (na- 
uka.plt.edu.pl). 


(maz) 


KONKURS MEGAFORTUNA "GŁOSU POMORZA" 


Wyślij i wygraj 


Przypominamy, że do 16 
czerwca (ważna jest data 
wpływu) przyjmujemy karty 
konkursowe z kompletem ku- 
ponów (trzech może brako- 
wać), które wezmą udział w lo- 
sowaniu publicznym nagród 
niewygranych podczas zakoń- 
czonej 31 maja loterii. Zaklejo- 


ner zwykłe koperty z czytelnie 
napisanym imieniem, nazwi- 
skiem i adresem można skła- 
dać w redakcji w Słupsku, 
ul. H. Pobożnego 19, a także 
w oddziałach w Lęborku, Byto- 
wie, Miastku i Człuchowie. Lo- 
sowanie odbędzie się 18 
czerwca. 


P R OMOCJA 


Już 
jutro! 


\ 


G Ł o S o W A N I A -6-'.F- 
B


 


I 


Dla NIEGO 


DLA NIEJ 


agazy 
Glosu Pomorza 
NIE pozostaniecie 
OBOJ
TN 


, 


Przeczytasz: 
. "Grzesznicy w _tanll8Ch" 
- raport o pedofilii wśród księży 
. ".prz ......... si, z. .....dzo duże pieniądze" 
- wyznania Michała Wiśniewskiego lidera zespołu "Ich Troje" 
. PocIr61. z blondy"" 
Beata Pawlikowska korespondentka National Geographic pisze z serca Ameryki Południowej 
. B....kie ciekawoatki i lIIfSkIe sprawy 


J.
		

/18181-0004.djvu

			. 
sIr. 4 Swiat 


AUDIENCJA 
Wspomnienie 


Jan Paweł II na wczorajszej audiencji 
generalnej podsumował swoją trzecią 
pielgrzymkę do Chorwacji, która była 
zarazem 100. podróżą zagraniczną 
w czasie 25-letniego pontyfikatu. 


Podczas pięciodniowej wizyty 
w Chorwacji, trwającej od czwartku do 
poniedzialku, papież odwiedzil Rijekę, 
Dubrownik, Osijek, Djakovo i Zadar. 
. To był błogosławiony czas dzielenia 
się wiarą, za który serdecznie dzięku- 
ję narodowi chorwackiemu. - podkre- 
ślił Jan Paweł II. 
Pozdrawiając rodaków po polsku, 
papież powiedział: .Podczas dzisiej- 
szej audiencji wracamy pamięcią do 
niedawnych przeżyć związanych z mo- 
ją pOdróżą apostolską do Chorwacji. 
Hasłem przewodnim spotkań z wierny- 
mi, którzy zamieszkują ten piękny kraj, 
były słowa: "Rodzina drogą Kościoła 
i narodu.. Pielgrzymka była jednak 
okazją do spojrzenia na rzeczywistość 
rodziny i jej roli w szerszym kontekście 
powolania ludzi świeckich do dawania 
świadectwa Ewangelii". 
Kolejna 101. zagraniczna podróż pa- 
pieża zaplanowana została już za dwa 
tygodnie, 22 czerwca, do Bośni i Herce- 
gOWIny. Podczas wizyty w Banja Luce 
Jan Paweł II dokona beatyfikacji pocho- 
dzącego stamtąd teologa śWIeckiego, 
Chorwata Iwana Merza (1896-1928). 
(PAP) 


IRAK 
Dwóch W sidłach 


Amerykańskie wojska aresztowały I 
w Iraku dwóch kolejnych członków par- 
tii Baas, którzy znajdowali się na liście 
55 "najbardziej poszukiwanych" przed- 
stawicieli reżimu Saddama Husajna - 
przekazało we wtorek amerykańskie 
Centralne Dowództwo (CentCom). 


Aresztowani to: zastępca prze- 
wodniczącego partii Baas Latif Nusajif 
al-Ja sim al-Dulajmi oraz członek Kor- I 
pusu Chemicznego ugrupowania, ge- 
nerał Husanyn al-Awadi. Pierwszy I 
miał numer 18., a drugi 53. na liście 
55 .najbardziej poszukiwanych. Irakij- 
czyków. Cent Com nie ujawnił bliż- 
szych szczegółów aresztowania. 
Do tej pory amerykańskie władze 
aresztowały 30 z 55 osób umieszczo- 
nych na liście. Na razie nie udało się 
ustalić miejsca pobytu Saddama Hu- 
sajna oraz jego dwóch synów, którzy 
otwierają listę .najbardziej poszukiwa- 
nych. . 


(PAP) 


REFERENDUM 
Czeskie tak? 


W Czechach dobiega końca kampa- 
nia przed referendum na temat 
członkostwa w UnII Europejskiej. 
Prezydent Vaclav Klaus nazwał kam- 
panię "głupkowatą I prowokacyjną". 


Czeskie media zwracają uwagę, 
że niejedno znaczne stanowisko Klau- 
sa oddaje najlepiej stosunek ODS do 
członkostwa w Unii. 
.Ciągle mówi: .tak, ale.... Tych 
.ale" jest jednak tyle, że w sumie skła- 
dają się na nie. - tak skomentowała 
zachowanie prezydenta, który jako je- 
dyny z czolowych polityków odmówił 
ustosunkowania się do wyników refe- 
rendum unijnego w Polsce - wiceprze- 
wodnicząca stowarzyszenia . Tak dla 
Europy. Monika Pajerova. 
Zdaniem przewodniczącego Sena- 
tu, ludowca Petera Pitharta, stanowi- 
sko ODS w sprawie integracji z Unią 
jest .stanowiskiem człowieka bez wia- 
ry i ducha, a w dodatku stojącego pod 
ścianą. Bez względu na to, czym 
skończy się weekendowe referendum 
na temat członkostwa w Unii, ODS bę- 
dzie mieć zawsze rację" - powiedział 
Pithart. 
Formalnie ODS, która według 
ostatnich sondaży cieszy się obecnie 
rekordowym poparciem ponad 38 
proc. ankietowanych (rządzący socjal- 
demokraci mają 18 proc., a koalicyjni 
ludowcy - 8 proc.), opowiada się za 
członkostwem w Unii, ale swoim 
członkom zostawia nie tylko wolną rę- 
kę, ale nawet jednoznacznie wskazuje 
na możliwość innego wyboru. 
Dwaj czołowi przedstawiciele 
ODS, wiceprzewodniczący Izby Po- 
selskiej Ivan Langer oraz Martin Rzi- 
man, który opublikował krytyczny ar- 
tykuł o Unii w wydanej przez przeciw- 
ników integracji broszurze, 
jednoznacznie zapowiedzieli, że będą 
głosować przeciw członkostwu w UE. 
(PAP) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


UE-KONSTYTUCJA. Nie rozstrzygnięty problem z preambułą 


Grecy wykreśleni 


Przewodniczący Konwentu Europej- 
skiego Valery Glscard d'Estalng po- 
stanowił wykreślić z projektu kon- 
stytucji UE wzmiankę o starożyt- 
nych Grekach I Rzymianach oraz 
o Oświeceniu zamiast dopisywać 
wyraźne odniesienie do chrześci- 
jaństwa. 


Były prezydent Francji proponuje, 
żeby sygnatariusze przyszłej konsty- 
tucji - głowy państw członkowskich 
Unii - .inspirowali się dziedzictwami 
kulturalnymi, religijnymi i humani- 
stycznymi Europy, które, zawsze 
w nich obecne, zakorzeniły w życiu jej 
społeczeństwa percepcję centralnej 
roli osoby ludzkiej oraz jej nienaru- 
szalnych i niezbywalnych praw, a tak- 
I że poszanowania prawa.. 
Taka skrócona wersja projektu uka- 
zała się wczoraj na stronie Internetowej 
konwentu na kilka godzin przed przed- 
stawieniem jej przez Giscarda na sesji 
plenarnej i w dzień po oświadczeniu 
polskiego rządu, że popiera apel Waty- 
kanu o wyraźne odniesienie w unijnej 
konstytucji do chrześcijaństwa. 


Poprzednia preambuła, oprotesto- 
wana natychmiast przez Watykan, 
rząd Włoch i unijnych chadeków, 
w tym Martę Fogler i Edmunda Will- 
brodta z Polski, proponowała, żeby 
sygnatariusze .inspirowali się dzie- 
dzictwami kulturalnymi, religijnymi 
i humanistycznymi Europy, które czer- 
pały najpierw z cywilizacji greckiej 
i rzymskiej, naznaczone przenikają- 
cym je, zawsze w nim obecnym im- 
pulsem duchowym, a następnie prą- 
dami filozoficznymi Oświecenia, i za- 
korzeniły w życiu jej społeczeństwa 
percepcję centralnej roli osoby ludz- 
kiej oraz jej nienaruszalnych i niezby- 
walnych praw, a także poszanowania 
prawa., 
Silny op6r socJallst6w 
Poprawki sugerujące odwołanie 
się do Boga i chrześcijaństwa zgłosili 
zaraz po ogłoszeniu tej propozycji nie- 
którzy delegaci z Polski, Włoch, Hisz- 
panii, Niemiec i Słowacji oraz razem 
cała grupa chadecka w konwencie. 
Ich zabiegi napotykały silny opór so- 
cjalistów i delegatów państw, które 


wypisały laickość na swoich sztanda- 
rach, takich jak Francja czy Belgia. 
Bez sprzeciwu 
Delegat Sejmu Józef Oleksy i za- 
stępczyni delegata Senatu Genowefa 
Grabowska powiedzieli, że nie będą 
walczyć o wyraźniejszą wzmiankę 
o chrześcijaństwie, ale - w przeciwień- 
stwie do swoich kolegów z grupy so- 
cjalistów - zapewnili, że nie będą 
sprzeciwiać się poprawkom chadeków. 
We wtorek rząd polski postanowił 
poprzeć wniosek Watykanu, żeby 
uzupełnić pierwotną wzmiankę o .im- 
pulsie duchowym. słowami .zwłasz- 
cza chrześcijański.. 
"Impuls duchowy. znikł z najnow- 
szej propozycji Giscarda i w tej sytu- 
acji nie wiadomo, gdzie będą chcieli 
wpisać swoje uzupełnienie CI wszyscy, 
którzy popierają stanowisko Stolicy 
Apostolskiej. Niektórzy członkowie 
konwentu sugerowali, żeby słowami 
.zwlaszcza judeo-chrześcijańskie. 
uzupełnić wzmiankę o .dziedzictwach 
religijnych". 


(PAP) 


Nie chcą reformy emerytalnej 


- 


"'p 


Fot. PAP 
P olicja użyła armatek wodnych, aby rozpędzlt strajkujących pracowników, którzy zebrali się we wtorek przed pary- 
ską siedzibą parlamentu. Według organizatorów, w manifestacji przeciwko reformie emerytalnej uczestniczyło 200 
tysięcy osób. Policja doliczyła się Jedynie 15 tysięcy protestujących. 


USA" Wspomnienia z ośmiu lat u boku Billa Clintona 


Hilary bije rekordy 


Autobiografia Hillary Clinton "LIving 
HIstory" , która w poniedziałek miała 
swój debiut w księgarniach USA, roz- 
chodzi się jak świeże bułeczkI. Tylko 
pierwszego dnia sprzedaży kupiło ją 
200 tys. osób - podał wydawca. 


Firma Simon & Schuster, która jest 
wydawcą wspomnień byłej Pierwszej 
Damy USA, spodziewała się, że 
książka wzbudzi zainteresowanie 
u Amerykanów i przygotowała nakład 
w wysokości miliona egzemplarzy. 
Jednak poniedziałkowy szturm na 
księgarnie przerósł nawet najśmielsze 
oczekiwania i wydawca natychmiast 


wydał polecenie dodrukowania kolej- 
nych 300 tysięcy. 
Rzeczniczka wydawcy Victoria 
Meyer podała, że firma jest gotowa na 
kolejny dodruk jeszcze w tym tygodniu. 
Sukces autobiografii Clinton jest 
na razie bezprecedensowy. Jej wspo- 
mnienia rozchodzą się szybciej niż 
pamiętniki Ronalda Reagana, czy je- 
go żony, Nancy - informuje agencja 
Reutera. 
W autobiografii była Pierwsza Da- 
ma opisuje osiem lat, jakie spędziła 
u boku męża w Białym Domu. Po raz 
pierwszy nawiązuje m.in. do słynnej 
.afery rozporkowej", czyli romansu 


KULTURA. Cenzura ma się dobrze 


prezydenta Clintona ze stażystką Mo- 
niką Lewinsky. 
Pisze, że wierzyła swemu mężowi, 
gdy ją zapewniał, że romans jest wymy- 
słem jego prawicowych wrogów, i do- 
wiedziała się prawdy dopiero, gdy jej 
o tym powiedział na dzień przed swymi 
zeznaniami przed śledczym sądem 
przysięgłych w sierpniu 1998 r. Wielu 
komentatorów wątpi w szczerość tej re- 
lacji. 
Za prawo do publikacji wspo- 
mnień byłej First Lady firma Simon & 
Schuster zapłaciła Clinton 8 milionów 
dolarów. 


(PAP) 


Matrix nie dla Egiptu 


, Cały świat podziwia efekty specjal- 
ne, Jakimi oszałamia "Matrix - Reak- 
tywacja". Cały, oprócz Egiptu, gdzie 
cenzura nie dopuściła filmu do dys- 
trybucji - podała we wtorek agencja 
Assoclated Press, 


Najwyższy Egipski Komitet Fil- 
mowy zdecydował w poniedziałek, 
że "Matrix - Reaktywacja" nie wej- 
dzie do tamtejszych kin. Uznał, że 
w filmie braci Wachowskich jest zbyt 
wiele przemocy, miał także zastrze- 
żenia do jego wymowy religijnej. 
.Nie ma jakiejś konkretnej sce- 
ny, kt6ra wzbudziłaby nasze 


szczeg61ne obiekcje. Mamy za- 
strzeżenia do filmu jako całości. - 
powiedział szef egipskiej cenzury 
Madkur Thabi!. 
15-osobowy komitet składa 
się z krytyk6w filmowych, psy- 
cholog6w, profesor6w, pisarzy. 
Przed podjęciem decyzji człon- 
kowie komitetu obejrzeli film, po 
czym długo o nim dyskutowali - 
podaje AP. 
W oświadczeniu, w kt6rym 
ogłoszono werdykt, komitet napi- 
sał, że .mimo swego zaawanso- 
wania technologicznego i niezwy- 
kłych efektów specjalnych, film 


dotyka kwestii dotyczących istnie- 
nia i stworzenia, kt6re są nieroze- 
rwalnie związane z religiami, które 
szanujemy i wyznajemy". 
.Film podejmuje kwestie stwór- 
cy i stworzenia, szukając jego po- 
czątku. - oświadczył komitet. .Wy- 
świetlanie tego filmu może wywo- 
łać zamieszanie i naruszyć spok6j 
spoleczny" - dodał. 
"Matrix - Reaktywacja" to druga 
część przeboju kinowego "Matrix. 
z 1999 roku. W listopadzie do kin 
ma wejść trzecia część sagi "Ma- 
trix - Rewolucje". 


(PAP) 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r. glos Pomorza 


24 GODZINY ... ;' 
.łi:N....... 


, , I' , 


, , 
#. 
'\..i\ 

 

 ł . 

 .
' , 
\ ".I" 
 
1,\ 
:.f "', 
"., . 


. 
f,' 


I' 


" 	
			

/18181-0005.djvu

			głos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pornorza.pl 


Redakcyjny dyżur str. 5 


Absolwenckie prz ile. e 
We wtorek przy redakcyjnym telefonie dyżurowały pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie: Agniesz a Przytarska i Dorota Jas. 
Przypominały pytającym, na czym polega program "Pierwsza praca". 


Odpowiadały na pytania doty- 
czące statusu absolwenta i ak- 
tywnych form wspierania zatrud- 
nienia. Oto najczęściej zadawa- 
ne pytania: 
. Czy po zakończeniu na- 
uki Istnieje obowlęzek zareJe- 
strowania się w urzędzie pra- 
cy? 
- Takiego obowiązku nie ma. 
Warto jednak to zrobić przynaj- 
mniej z kilku powodów. Pierw- 
szym z nich jest ubezpieczenie 
zdrowotne. Po kilku miesiącach 
od ukończenia nauki jego waż- 
ność wygasa. Ludzie często re- 
jestrują się w urzędzie chociaż- 
by po to aby być ubezpieczo- 
nym. Innym powodem jest 
mozliwość skorzystania z ofert 
pracy, stażu lub szkoleń. Nie tra- 
ci się w ten sposób szansy 
na znalezienie zatrudnienia. Dzi- 
siaj przecież każda metoda jest 
dobra. 
. Jakle formalności należy 
załatwić przychodzęc po raz 
plarwszy do urzędu pracy? 
- Ktoś kto przychodzi do nas 
po raz pierwszy powinien zgłosić 
się do informacji, gdzie pobiera 
kartę rejestracyjną. Musi zabrać 
ze sobą dowód osobisty, świa- 
dectwo ukończenia szkoły lub 
też inne zaświadczenie o ukoń- 
czeniu nauki. Rejestracji doko- 
nuje pracownik urzędu. Bezro- 
botny otrzymuje wówczas termi- 
narz comiesięcznych wizyt 
w urzędzie. Na pierwszym spo- 
tkaniu podejmujemy decyzję czy 
otrzymuje on status bezrobotne- 
go absolwenta. Należy zazna- 
czyć, że absolwent nie ma pra- 
wa do zasiłku. Bezrobotnym nie 
może być również osoba, która 
osiąga miesięczny dochód prze- 
kraczający połowę minimalnego 
wynagrodzenia (od 1 stycznia 


REKLAMA 


ZATRUDNIĘ 
GłÓWNEGO KSI
GOWEGO, 
CUKIERNIKÓW oraz 
EKSPEDIENTKI na sezon 
0-501- 567- 400 


najniższe wynagrodzenie w go- 
spodarce wynosi 800 zł brutto). 
. Czy nadal funkcjonuje 
program "Pierwsza praca" 
I co obecnie oferuje absol- 
wentom? 
- Program ten cały czas obo- 
wiązuje. Pod taką nazwą uru- 
chomiony został w ubiegłym ro- 
ku. Jego głównym założeniem 
Jest pomoc absolwentom w zna- 
lezieniu zatrudnienia. Obecnie 
możemy wyróżnić dwie podsta- 
wowe formy aktywizacji zawodo- 
wej tych osób. Jedną z nich jest 
refundacja części kosztów pra- 
codawcom, którzy dadzą pracę 
absolwentom. Urząd pracy mo- 
że wówczas wypłacać za praco- 
dawcę część wynagrodzenia. 
Maksymalna kwota takiej refun- 
dacJi stanowi równowartość za- 
siłku dla bezrobotnych 
(498,20 zł brutto). Urząd odpro- 
wadza wÓwczas także składki 
ubezpieczeniowe. Maksymalny 
okres takiej refundacji kosztów 
to 12 miesięcy. Jego faktyczna 
długość zależy jednak od ilości 
pieniędzy Jakie urząd pracy 
otrzymuje na swoją działalność. 
Drugą formą wspierania za- 
trudnienia jest organizacja stażu. 
Kierujemy wówczas absolwentów 
na konkretne stanowiska u praco- 
dawców, którzy wcześniej złożyli 
swoją ofertę w urzędzie. Nalezy 
podkreślić, że odbywający staż 
jest nadal osobą bez robotną. 
Otrzymuje jedynie z urzędu pracy 
stypendium o równowartości za- 
siłku dla bezrobotnych. Odprowa- 
dzamy rÓwnież za absolwenta 
składki ubezpieczeniowe. Taki 
staż może trwać od 3 do 12 mie- 
sięcy. 
Te dwie formy dają najwięk- 
sze szanse na znalezienie stałej 
pracy. Na absolwencie spoczy- 
wają ważne obowiązki, uczy się 
czegoś nowego, zdobywa do- 
świadczenie. 
. Co poza stażem propo- 
nuJe absolwentowi urzęd pra- 
cy? 
- Prowadzimy rÓwnież szko- 
lenia. Ich zakres i tematyka są 
bardzo zróżnicowane. Warto za- 


BH/?1 l IIA R l K l A M A 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Słupsku 
ul. Braci Gierymskich 1 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie 
pierwszeństwa do spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Dmowskie- 
go 4/22 - parter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
przedpokój, loggia, pow. użytkowa 61,20 m kw. 
Przetargowa cena wywoławcza na wkład budowlany 
wynosi 65.790 zł. 
Przetarg nastąpi na spotkaniu oferentów w dniu 20 
czerwca 2003 r. o godz. 9.00 w biurze Zarządu Spółdziel- 
ni przy ul. Braci Gierymskich 1 spośród osób obecnych 
na spotkaniu. Obowiązkowe wadium 10% ceny wywoław- 
czej należy wpłacić w kasie Spółdzielni przed przetargiem. 
Lokal można oglądać codziennie w godzinach uzgodnio- 
nych z Administratorem budynku tel. 845 48 23. 
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko- Mieszka- 
niowy tel. 8433218 wew. 316 i 315. 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu i 
bez podania przyczyn. 
 


Szkoła Podstawowa nr 6 
ul. Starzyńskiego 6, 76-200 Słupsk, tel.lfax 0-59/842-46-66 
ogłasza przetarg nłeogranlczony 
. WJklnlnll rall6ll'lmDnIIWJCII W IIIIIJnIDI SZklIJ 
PDdsI8wI..J Ir 8 W SIIDSInI. ni. SIIIZJMkI"1 8. 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.07.2003 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w se- 
kretariacie Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 6. 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest p. Irena 
Matłocha, Dyrektor Szkoły, tel. 842-46-66 w godz. 9.00 - 14.00. 
Oferty należy składać do 23.06.2003 r. do godz. 11.00 w sekretaria- 
cie Szkoty ul. Starzyńskiego 6. Wadium w wysokości 1.000,00 zł 
należy wnieść w terminie do godz. 11.00 w dniu 23.06.2003 r. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06. 2003 r. o godz. 11.15 w Gabi- 
necie Dyrektora Szkoły w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 6. Zama- 
wiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Postępowanie prowa- 
dzone będzie zgodnie z obowiązującymi preferencjami krajowymi. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warun- 
ków zamówienia, 
2. spełniają wymogi określone wart. 22 ustawy o zamówie- 
niach publicznych. 


..'"",,,> 


- 
- 
....- 
- 


- 
- 
- 
- 
- 
- 


- 
. 


. 


- . 
. 
. 
: 
,.";';' ..;.-
 _ , 1 
.: _.........--. ł 
'" _.___... ł 
-- ;;;; 
:=" I 
",'-1WJ .... _ ...-: 
 

. ,.... fI8II"""II" . J 


::::: --t 
, 
. 
. 


"- . 


-
 


..- 


Fol. RADOSI.AW KOLFŚNJ.... 
Agniesl.kn Pnytnr
kn (I lewej) i I)orotn Jn
 odpowindnly nie tylko na pytnnin dotyczące nbsolwentów. 


znaczyć, że nie organizujemy 
tylko i wyłącznie szkoleń grupo- 
wych lecz także kursy indywidu- 
alne. Przygotowane są one 
wówczas pod konkretne miejsce 
pracy. Mają pomóc w zdobyciu 
niezbędnych kwalifikacji osobie, 
która ma realne szanse na zna- 
lezienie zatrudnienia. 
Inną formą aktywizacji za- 
wodowej są pożyczki udzielane 
na rozpoczęcie działalności go- 
spodarczej lub na utworzenie 
nowych miejsc pracy. 
Ich wysokość i sposÓb przy- 
znawania uzależniony jest jed- 
nak od decyzji i zasobności ka- 
sy poszczególnych urzędów 
pracy. 
. Czy sę Jakieś ogranicze- 
nia wiekowe przy ubieganiu 
się o status absolwenta? 


- Żadnych ograniczeń nie 
ma. Może to być nawet osoba 
40-letnia, wystarczy, że spełnia 
kryteria postawione w ustawie 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu. 
. Jakle sę obowlęzkl 080- 
by zarejestrowanej w urzędzła 
pracy? 
- Podstawowym obowiąz- 
kiem jest comiesięczne osobi- 
ste stawiennictwo w urzędzie. 
Jeżeli ktoś tego warunku nie 
spełni i w ciągu 5 dni nie powia- 
domi o przyczynach nieobecno- 
ści traci status osoby bezrobot- 
nej na 3 miesiące. Także dwu- 
krotna odmowa przyjęcia jednej 
z propozycji aktywizacji skutku- 
je półroczną utratą statusu bez- 
robotnego. Chodzi tutaj 
na przykład o sytuację gdy bez- 


Syndyk masy upadłości 
przedsiębiorców Anny i Henryka Kulikowskich z Kolobrzegu 
75-123 Koszalin, ul. Szczecińska 32, pok6j 108 
zbiera oferty na sprzeda i 
niezabudowanei działki gruntu o pow. 724,84 m 2 
stanowiqcei 2/50 części z gruntu o pow. 1,81 ha 
(zblokowanych działek hodowli lisów) obręb Zieleniowo, 
gm. Kolobrzeg, dla którei SR w Kolobrzegu 
prowadzi KW nr 10849. 


Termin składania afert: 7dni od daty ukazania si, ogłoszenia. Dodalkowe informacje 
możno uzyskal pod nr tel. 0-606 148316. 


Likwidatorzy Sp6łdzlelnl Pracy Przemysłu Metalowego 
..Postęp" w likwidacji 
w Bytowie ul. Sikorskiego 42 
zawladamlaJę, l! decyzję członków Spółdzielnia z dniem 
01.06.2003 r., została postawiona w stan likwidacJI. 
Wzywamy wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności do Spół- 
dzielni w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. 


KUPIĘ ŻYTO, 
PSZENŻYTO 
(094) 342 02 39 
606 99 30 61 


OBWIESZCZENIE 


Sqd Rejonowy V Wydział Gospo. 
darczy w Koszalinie zowiadamia, ze 
postanowieniem z dnio 2.06.2003 r., 
sygn. akt VU 64/02, umorzone 
zostało postępowanie upad/ościowe 
nZMB Handel" sp6łki z egrani- 
czoną odpowiedzialnością 
w Bobolicach, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod nr KRS 21995. 
11-'4Il1O 


BH220 


robotny odrzuca propozycję 
pracy, pÓźniej szkolenie lub 
staż i roboty publiczne. Każda 
utrata statusu osoby bezrobot- 
nej powoduje pÓżniej obowią- 
zek ponownej rejestracji i wy- 
pełniania niezbędnych doku- 
mentów. 
. Syn kończy obecnie 
szkołę zawodowę. Będzie zda- 
wał do technikum. Czy może 
się zarejestrować w urzędzie 
pomimo, że nla ukończył jesz- 
cze 18 lat? 
- Wiek nie ma tutaj żadnego 
znaczenia. Syn może się teraz 
zarejestrować. Uzyska status 
absolwenta. 
Jeśli jednak dostanie się 
do technikum będzie musiał się 
wyrejestrować i ewentualnie zro- 
bić to na nowo po zakończeniu 


nauki. Podobnie jest z wypłaca- 
niem zasiłku dla bezrobotnych. 


KTO JEST 
ABSOLWENTEM? 


Absolwent - oznacza bezrobot- 
nego w okresie do upływu 12 
miesięcy od dnia określonego 
w dyplomie, świadectwie lub 
innym dokumencie potwierdza- 
jącym ukończenie szkoły lub 
zaświadczeniu o ukończeniu 
kursu, jeżeli: 
. uczęszczał w systemie dzien- 
nym do ponadpodstawowej 
oraz ponadgimnazjalnej szkoły 
publicznej lub niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicz- 
nej albo do szkoły wyższej 
. ukończył studia podyplomo- 
we lub doktoranckie podjęte 
w okresie 6 miesięcy od dnia 
ukończenia szkoły wyższej 
. uczęszczał do szkoły wymie- 
nionej w punkcie pierwszym 
w systemie wieczorowym lub 
zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 
miesiącach trwania nauki nie 
był zatrudniony 
. ukończył co najmniej 12-mie- 
slęczne przygotowanie 
zawodowe w ramach Ochotni- 
czych Hufców Pracy 
. ukończył kursy zawodowe 
trwające co najmniej 2 lata, je- 
żeli w okresie ostatnich 12 
miesięcy ich trwania nie był za- 
trudniony 
. ukończył szkołe specjalną 
. jest osobą niepełnosprawną, 
która uzyskała uprawnienia 
do wykonywania zawodu 


Jeśli ktoś na przykład otrzymy- 
wał zasiłek przez 3 miesiące, 
później znalazł pracę, to 
przy ponownym ubieganiu się 
o pieniądze z urzędu pracy bę- 
dzie mógł wrócić na tak zwane 
dokończenie zasiłku. Jest on wy- 
płacany według takich zasad jak 
miało to miejsce przed znalezie- 
niem pracy. 


Notował: 
RAFAŁ NAGÓRSKI 


MI..sld. Prz....I'III.nlWO .....od.llcl K.ma..I... 
I MI.szk..IDW.. SD6Ik. Z ._.. W st...I.. 
ul. Polanowska 43, tel. 059/810-30-41 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponlteJ 30.000 EURO 
na WPllan, 31 szI. aklan Z PCI 
W lakalacb mlesz1calnycb znaJduJ.cycb II, 
W budynkach wlalarodzlnnycb W Sławnla. 


Oferty należy składać w terminie do 23 czerwca 2003 r. 
do godz. 9.30 w siedzibie Spółki, gdzie o godz. 10.00 nastąpi 
ich otwarcie. Informacji związanych z przetargiem udziela kie- 
rownik ZGM, tel. 059/810-30-41 w.43. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać 
w sekretariacie spółki za kWotę 5,00 zł plus podatek VAT. 


8-14111 


GW,., 


WÓJT GMINY DAM NICA 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Damnic\ 
na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do. sprzedaży w drodze przetargu nieograni 
czonego - działka Nr 19/1 - zabudowana budynkiem go- 
spodarczym położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka. 


BOQ!' .2 


OBWIESZCZENIE O' OGł-OSZENIU UPADł-OŚCI 
Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Rejestrowych, Upadłoścłowych 
I Układowych postanowieniem z dnia 4 czerwca 2003 roku sygn. akt U-35/03 
ogłosił upadłość "RECHPOL" Spółki z 0.0. w Słupsku i wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia 
swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu Komisarzowi w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach. 


UlnlltI..SIIIIItIzIIIIIII 
ZllllltllOItIMl ZtIn.....J . Z 
w llllllmll w UIIWItIIcII 
sprzeda: 
sprzęt medyczny 
oraz wYPosałenle Zakładu. 
Sprzedaż odbędzie się w dniu 
18.06.2003r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Zakładu - Kołobrzeg 
ul. Łopuskiego 8. Przedmiot 
sprzedaży można będzie oglą- 
dać w dniach 17-18 w godzi- 
nach od 9.00-11.00. Informacje 
na temat przedmiotu sprzedaży 
można uzyskać pod nr tel. 3547 
088 w godz. 9.00-12.00. 


G..2OQO 


Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 
w Damnicy ul. Korczaka 9, tel./fax (0-59)81-13-015, 81-13-191 


wydzierżawi 
- w całości lub wydzielonych częściach Dom Towarowy o ogólnej 
pow. użytkowej 780 m 2 położonr w r>amnicy przy ul. Witosa 13, 
- magazyn o powierzchni 1000 m połatony w Damnicy ul. Szkolna, 
- magazyn o powierzchni 450 m 2 połotony w Damnicy ul. Szkolna. 


wydzierżawi lub sDrzeda 
- sklep o pow. użytkowej 65 m 2 położony w miejscowości Łebień. 
Bliższych infonnacji o warunkach dzierżawy lub sprzedaży 
udziela Zarząd Spółdzielni. 


G"'5003WS
		

/18181-0006.djvu

			str. 6 


Gospodarka 


Kursy walut - kantory 
11.06.2003 r. 
Kantor .
o

R$ . ' . . : , ' 
Koszalin . I 
poprzedni kurs:,74 .85 
Kantor.MIaIlIl ¥
 
Nice. Słupsk . 
poprzedni kurs:. . 5 
I -- 
Kantor .L

.RO € . ', " fi .. ," 
Koslalln 
poPr.!.dnl kurs'. 4. 
Kantor.Mlaml .. ' 
Nice" Słupsk 
poPr.!ednllwrs:. 4.4 
I -- 
---' 


PKO BP SA 
11.06.2003 r. 


DOLAR' __I I 
-


I ' 
EURO€ __ 


 
poprzedni kUli: ------- J 


NIE PRZEGAP 


Ryczałty i diety 


, Maksymalne stawki za Je- 
den kilometr przebiegu pojaz- 
dów prywatnych u:t:ywanych 
do celów słu:t:bowych wyno- 
sZł! w czerwcu: 
. dla samochodu osobowe- 
go o pojemności skokowej silni- 
ka do 900 cm sześc. - 0,4798 zl; 
. dla samochodu osobowe- 
go o pojemności skokowej silni- 
ka powyżej 900 cm sześc. - 
0,7692 zł; 
. dla motocykla - 0,2119 zł; 
. dla motoroweru - I 
0,1272. zł. 
Maksymalne mlesl,czne 
kwoty ryczahu za u:t:ywanle 
samochodów osobowych 
w gminie I mle'cle: 
dla samochodu osobowego 
o pojemności skokowej silnika 
do 900 cm sześc.: 
. do 100 tys. mieszkańc6w 
(limit 300 km) - 143,94 zł; 
. od 100 tys. do 500 tys. 
mieszkańc6w (limit 500 km) - 
239,90 zł; 
. ponad 500 tys. mleszkań- 
c6w (limit 700 km) - 335,86 zł; 
dla samochodu osobowego 
o pojemności skokowej silnika 
powyżej 900 cm sześc.: 
. do 100 tys. mieszkańców 
(limit 300 km) - 230.76 zł; 
. od 100 tys. do 500 tys. 
mieszkańc6w (limit 500 km) - 
384,60 zł; 
. ponad 500 tys. mieszkań- 
ców (limit 700 km) - 538,44 zł. 
Diety I Inne nale:t:no'cl 
za podró:t:e służbowe na tere- 
nie kraju: 
. dieta (pełna) - 20 zł; 
. ryczałt za nocleg (150 
proc. diety) - 30 zł; 
. ryczałt na dojazdy (20 
proc. diety) - 4 zł. (mp) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Krytykują plany 
budżetowe 


Rząd przyjął założenia do ustawy budżetowej na 2004 r. z 33,1 mld zł 
deficytu, przy wykorzystaniu rezerwy rewaluacyjnej. Ekonomiści uwa- 
żają, że pięcioprocentowy wzrost PKS w przyszłym roku to zbyt opty- 
mistyczne założenie budżetowe. 


.z- 


..... 


"ł.. 


'. 
,. \t - 
. .ł.- '
 .
 
...,
 . 


'\ . '. ). 
!:'
 . 
eł.. 
. 


,
 


\.: 


',.. 
".  


t 


.... . 
- - 
" 
. . 
ł 
,- , 

 t} \
 
\\\
 

 
b 
 

 
ii 

 ... 
\ \ 
::1 


.";j, ...... ł"". 
j-l" .
 
.... .  . 


.. 


. 
"
o 


.." 


.. 


M- 


\ 


- 


.. 


I . 


'.... 
I  


\ 


, 


\..... 


1'01. PAP- PIOIH HY8AH('ZYII. 
f'ederacja Mlodych Unii Pracy przyznala premierowi Leukowl Millerowi dyplom ..ex-!Ocjaldemokraty" 
w LwiąLku z jego pomyslem wprowadLenia w Polsce podatku liniowego. DzialacLe Federacji chcieli wręcLY
 I 
dyplom Millerowi. ale nie zostali wpuszczeni do KancelarII Premiera. Odeslano Ich do biura podawCLego. 
RLąd na niedawnym posiedLeniu nie dyskutowal jut jednak o podatku liniowym. I 
Jako "niezły wynik" oceniają zlo- wykorzystaniu rezerwy, rząd będzie 
e za/o
enia makroekonomiczne 

enie 33,1 mld zl deficytu. Na ten musial znaletć te 9 mld zl z innego do przyszlorocznego bud
etu są 
rok deficyt zaplanowany jest na 4,8 tródla. "rówme niereslistyczne, jak zaloże. 
proc. PKB, czyli 38,7 mld zl. Zdaniem bylego ministra finansów nia do poprzedniego bud
etu". 
I Szef doradców ekonomicznych Merka Belki, wielkość wydatkoo jest Jego zdaniem, rząd stanąl 
prezydenta Witold Or/owskl uwa- najwdniejszą informacją i za ich przed niemal nierozwiązywalnym 

a, 
e jeżeli deficyt wyniósłby ok. 33 zmniejszeniem będą musiały pójść zadaniem skonstruowania bud
etu, I 
mld zl, "to jest to wynik niez/y". Trud- zmiany legislacyjne i cięcia budzeto. przy zalożonym niskim deficycie bu. 
no by/o mu ocenić, w jakim stopniu we. Ocenił, Ul przyszloroczny bucttet dżetowym i bez istotnych zmian 
jest to zalozenie realilityczne. będzie bardzo restrykcyjny. w wydatkach. 
Wiceprezes Instytutu Badań "Jeżeli obejmują one naszą R6wnle
 ekspert Polskiej Konfe- 
nad Gospodarką Rynkową Bohdan skladkę do bud
etu unijnego, to deracji Pracodawców Prywatnych 
Wyłnlkłewlcz uważa, 
e w zaloże- oznacza, 
e zaklada się znaczące Jeremi Mordasewicz uwe
a, 
e 
niach do przyszlorocznego bud
etu obni
enie nominalne wydatków przedstawione za/o
enia rządu 
najbardziej kontrowersyjna jest w stosunku do roku bie
ącego" - do budżetu na 2004 r. nie zawierają 
sprawa wykorzystania pieniędzy powiedział Belka. mechanizmów, pozwalających 
z rezerwy rewaluacyjnej. - Jezeli Według Wy
nikiewicza, zaloże- na pobudzenie gospodarki do pozio- 
budżet nie pozyska pieniędzy z tego nia wzrostu PKB są "zbyt optymi- mu 5 proc. wzrostu PKB na cIIuUlj 
ir6dla, to deficyt będzie odpowied. styczne". Podobne zdanie ma pre- ni
 na rok lub 2 lata. 
nio większy - powiedział. zes Konfederacji Pracodawców PoJ- Niepokoi go te
 wysoki - jego 
Według niego, jest to przemyśla- skich Andrzej Malinowski. W jego zdaniem - deficyt bud
etowy. - Po- 
na taktyka, której celem jest uzyska- ocenie pięcioprocentowy wzrost go- wstaje te
 pytanie, na co zostaną 
nie ustępstw ze strony Rady Polityki spodarczy jest .niemo
liwy w tym przeznaczone te środki, czy na roz- 
Pienię
nej i Narodowego Banku stanie gospodarki". By/y minister wój infrastruktury, naukę i edukację, 
Polskiego. Jest to być mo
e zapo. przeksztalceń wlasnościowych, czy te
 w dalszym ciągu na transfe- 
wiedt konfrontacji między NBP obecnie posel Platformy Obywatel- ry socjalne - zastanawia się Morda- 
a rządem. Je
eli NBP się sprzeciwi skiej Janusz Lewandowski ocenii, sewicz. (PAP. jas) 


KONKURS 


Dla najlepszych 
laptop 


Cenne nagrody czekają na tych. któ- 
rzy nadeślą swoje prace magister- 
skie na konkurs organizowany przez 
stowarzyszenie studentów A/ESEC 
oraz firmę provldent Polska. 


W konkursie mogą wziąć udzial 
studenc::i, kt6rzy w okresie od 24 
czerwca 2002 roku do 31 patdziemi- 
ka 2003 roku napisali i obronili, bądt 
napiszą pracę magisterską związaną 
z rynkiem pożyczek i kredytów w Pol- 
sce. Najlepsze prace wybierze komi- 
sja oceniająca. w której skład wcho- 
dzą pracownicy naukowi uczelni eko- 
nomicznych i przedstawiciele 
Provident Polska. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 1 S listopada. 
Zakres tematyczny nadsylanych 
prac może być bardzo szeroki: 
od produktów finansowych i zarzą- 
dzania ryzykiem po opisujące spe- 
cyfikę działań marketingowych czy 
public relations w instytucjach finan- 
sowych. 
Wśród przygotowanych nagród 
są: laptop, komputer stacjonarny 
i drukarka laserowa. 
Szczegółowe informaCje na te- 
mat konkursu dostępne są na stro- 
nie internetowej www.centrumwie- 
dzy.edu.pl/providenł. (nag) 


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 


Rząd i pracodawcy 
uzdrowią gospodarkę? 


Henryka Bochnlarz, szefowa Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywat- 
nych, przekazala mln/strowl gospo- 
darki czarną listę barter dla przed- 
siębiorczości. 


Zestawienie przepis6w i re- 
gulacji utrudniających prowa- 
dzenie działalności gospodar- 
czej powstalo w oparciu o suge- 
stie nadesłane przez firmy 
z całej Polski. Według deklaracji 
Ministerstwa Gospodarki mają 
być one znoszone w ramach pa- 
kietu .przede wszystkim przed- 
siębiorczość - bis.. 
Przygotowana lista mieści się 
na kilkudziesięciu stronach A4 
i zawiera (punkt po punkcie): 
opis problemu, przepis prawny, 
z kt6rego on wynika, i propozy- 
cję zmian. Bariery dla przedsię- 
biorczości pogrupowano nastę- 
pująco: podatkowe i finansowe. 
inwestycyjne. stosunki pracy 
oraz pozo stale. 
Najdłuższa lista problem6w 
dotyczy zasad opodatkowania. 
Chodzi na przyklad o popularny 
VAT i akcyzę, podatek dochodo- 
wy, przepisy kodeksu karno- 
-skarbowego. kodeksu sp6łek 


handlowych. finansowanie nie- 
ruchomości. 
Konfederacja jest ponadto 
zaangażowana w rozpoczęte 
w maju prace "Komisji tr6jstron- 
nej". Pracuje ona ze związkami 
pracodawc6w i rządem 
nad najważniejszymi kwestiami 
polityki społeczno-gospodar- 
czej. Wkr6tce rozpoczną się 
rozmowy o następujących pro- 
blemach: 
. zwiększenie zakresu swo- 
body działalności gospodarczej; 
. naprawa finans6w publicz- 
nych; 
. obniżenie obciążeń z tytułu 
podatk6w dochodowych; 
. zasady prywatyzacji; 
. skala, zakres i spos6b 
udzielania pomocy przedsiębior- 
com przez państwo; 
. zakres urynkowienia usług 
publicznych; 
. wynagrodzenia w sferze 
budżetowej; 
. prawo pracy. ' 
Poszczeg61nymi problemami 
będą zajmować się powołane 
specjalnie do tego celu zespoły 
robocze. 


Porządki W SImpiusie 
I Martwe dusze 
poza siecią 


Operator telefonii komórkowej Po- 
IkomteJ zamierza odłączyć w naJblli- 
szym czasie ponad trzysta tysięcy nle- 
aktywnych u
ytkownlk6w sieci Slm- 
plus. 


(nag) 


W ten sposób firma zamierza za- 
oszczędzić około dwóch milionów zlo- 
tych. - Wielu właścicieli telefonów, 
które działają w systemie przedpłato- 
wym, nIe uzupełniało swoich kont 
w terminie. Mimo ie nie mogli dzw0- 
nić z tych telefonów i odbierać połą- 
czeń, caly czas utrzymywaliśmy ich 
nume/y - thJmaczy Ryszard Woro- 
nowłcz, rzecznik prasowy Polkomte- 
la. - Byliśmy więc bardzo wyrozumia- 
li, a teraz to się skończy. 
Zgoclnie z reguaminem operator 
może wyłączyć telefon, gdy jego użyt- 
kownik nie zasili swojego konta I 
w okresie 210 dni od zakończenia 
ważności karty lub od daty wyczerpa- 
nia się ważności konta. Wszystkie I 
"martwe dusze" w Simplusie zostaną 
wyłączone w czerwcu. Osoby, które I 
mogą i zdążą doładować do tego cza- 
su konto nie stracą m.meru i dalej bę. I 
clą mogly korzystać z telefonu. 
Jak zapewnia R. Woronowicz za- 
oszczędzone przy deaktywaqi kont 
pieniądze zostaną przeznaczone 
l na programy lojalnościowe i rabaty 
dla aktywnyc
 klientów. (ago) 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r. glos Pomorza 


24 GODZINY 
Nad pro t ektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypta. 
calno'c pracuje Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej z Gdyni - polnformowa/ dyrektor Stowarzyszenia 
Bogusław Kaczmarek. Stowarzyszenie chce, aby osoba fi- 
zyczna miała możliwość ubiegania się na drodze sądowej 
o ogłoszenia upadłości. 


PoIucInlowokor8ańskl koncern Daewoo Motor, kt6ry 
w ub. roku sprzedał cześć swoich aktyw6w amerykańskiej fir- 
mie GM, planuje w lipcu ogloszenie oferty sprzedaży 
zakład6w produkujących samochody dostawcze w Kunsan - 
podał serwis internetowy Edaily. 


PI.ć serII obligacji na htcznł! kwot. 500 mlllon6w 
złotych wyemituje w latach 2003-2006 Miasto Poznań. 
Fińska Nokia naJwl.kszy na 'wiecie producent tele. 
fon6w kom6;.kowych, podała, że sprzedaż jej aparat6w 
będzie w drugim kwartale wzrastać w tempie poniżej 4 proc. 
z powodu spadku wartości dolara wobec euro oraz obniżenia 
popytu w Chinach wskutek epidemii SARS. 
Blisko 35 proc. Polak6w deklaNJe, że w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy skorzystało z oferty marketingu bezpośrednie- 
go - polnformowal Ośrodek Badania Opinii Publicznej (TNS 
OBOP). 
Centralny Bank W.gler (NBH) podwyższył gl6wną stopę 
procentową o 100 pkt bazowych 
Produkcja przemyIłowa Chin rosła w maju w najwolniej- 
szym tempie od 9 miesięcy. Epidemia SARS zmusiła 
do zamknięcia nlekt6rych fabryk oraz spowodowala spadek 
wydatk6w konsumpcyjnych w gł6wnych aglomeracjach. 
Po raz pierwszy od 2001 r. wzrosła liczba ułytkownl. 
k6w Internetu poprzez telefony kom6rkowe. Wiadomości 
MMS wyprą SMS, mię<;lzy innymi wskutek dużego zaintereso- 
wania przesylanlem zdjęć przez telefon - wynika ze 
światowego badania A. T. Kearney dotyczącego telefonII ko- 
m6rkowej. (PAPl 


Niedługo zn6w ruszy SAPARO 


Nowe preferencje 


Prawdopodobnie pod koniec czerw- 
ca zostanie podpisana Ramowa 
Umowa Finansowa na 2003 rok, 
która pozwoli samorządom starat 
o kolejne fundusze pomocowe z pro- 
gramu SAPARD. 


wnioski dotyczące zaopatrzenia 
w energię przy wykorzystaniu 
odnawialnych źr6del energii 
w szczeg61noścl wiatru, wody, 
zł6ż geotermalnych, slońca, wy- 
korzystania biogazu lub biomasy 
(przez spalanie slomy i drewna 
opałowego). 
- Na pewno natomiast tym 
razem nIe będą rozpatrywane 
wnioski o fundusze na budowt;l 
i modernizację sieci energetycz- 
nej, czyli tzw. reelektryfikację - 
wyjaśnia Lelątko. 
W tym roku maksymalna wy- 
sokość dotacji dla gminy lub po- 
wiatu nie będzie mogla przekro- 
czyć 420 tysięcy zl. W przypad- 
ku projekt6w zgłaszanych przez 
związki międzygminne mak!;y- 
maina wysokość nie może prze- 
kroczyć wielokrotności tej sumy 
równej liczbie członk6w związku. 
W ubiegłym roku do programu 
SAPARO gminy I powiaty zglosiły 
2 302 projekty. w tym 133 - w wo- 
jewództwie pomorskim. Najwięcej 
z nich dotyczylo budowy dr6g 
i odprowadzania ścieków. Najrze- 
dziej wnioskowano o wsparcie 
projekt6w związanych z zaopa- 
trzeniem w energię. Wojewódz- 
twu pomorskiemu przypadlo 4 
procent udziału w dzielonych fun- 
duszach (10 mln zł). 
ZBIGNIEW MARECKI 


I 
t 
I 


W poniedzialek poinformował 
o tym Merluez Lellltko z pomor- 
skiego oddziału AgencJI Restruk- 
turyzacji i Modernizacji Rolnic- 
twa. 'kt6ra odpowiada za wdro- 
żenie programu w Polsce. 
Lelątko podczas seminarium po. 
święconego energii odnawialnej 
w Gdańsku przedstawił także 
zmiany, kt6re prawdopodobnie 
wejdą w życie w związku z finan- 
sowaniem projekt6w poświęco- 
nych infrastrukturze wsi. 
Projekt zmian przewiduje, że 
w tym roku samorządy będą mo- 
gły skladać jednocześnie trzy 
wnioski dotyczące tego samego 
problemu. 
- Na przykład Jednocześnie 
na trzy odcinki jednej drogi; 
Do tej pory było to niemoJliwa - 
wyjaśnial Lelątko. 
Zainteresowani będą mogli 
skladać jednocześnie do pięciu 
wniosk6w. Przewiduje się także 
możliwość skr6cenia terminu 
skladanla wnlosk6w do 1 mie- 
siąca (uprzednio 2 miesiące). 
Ponadto można będzie składać 


Brytyjczycy nie chcą euro 


.. 


.
 4\ 


- 
"" 
 
t:ł.
. -ł- 

 '" 
.... 
-.... 
 
, 

 .

 
(;)
\\ 
c:-,. \'\
, '. 
, li' "t '" 
.. f " 
I ..... I
"
 
'1\ '\: ',.,' 
1,,,\ 


\ 


-- 
 
, 


'" 
-' ..... 


FoL PAPIEPA (JOHNNY GREEN) 


W ielka Brytania uwaia, le nie ma Jeszcze warunków, uzasadniających Jej 
przystąplenle.(Jo strefy euro - egloslł niedawno brytyjski kanclerz 
skarbu (minister finansów) Gordon Brown. Kwestia wspólnej waluty euro- 
peJskiej ma zostać ponownie rozpatrzona w przyszłym roku, Brown nie wy- 
kluczyl referendum w sprawie euro. Zanim parlament podjął taką decyzję 
przed jego siedzibą (na zdJęciu) protestowali obrońcy funta - dotychczaso- 
weJ waluty brytyjskiej. (PAP)
		

/18181-0007.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 r. 


www.gl os-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


W SKA · ClE 
i . Dzień przed zakończeniem w Mar-I 
f i strand k. Goeteborga żeglarskich 
mistrzostw Europy w klasie Flnn, ' 
, Mateusz Kusznlerewlcz (YKP War- 
szawa) zapewnił sobie srebmy me- 
dal. Złoty zdobył Anglik Ben Alnslle. ' 


. Norweg Thor Hushovd z grupy 
Credlt Agrlcole wygrał drugi etap 
rozgrywanego we Francji kolarskie- 
go wyścigu Dauphlne Libere, o dłu- 
 
gości 195 km z Bollene do Vlenne. ' 
Liderem pozostał Hiszpan Iban 
Mayo (Euskaltel). 


. Marcin Gębka z grupy Ambra We- 
Itour wygrał w 1:aganlu piąty etap 
wyścigu kolarskiego Bałtyk - Kar- 
konosze Tour I został liderem Im- 
prezy. Na finiszu w 1:aganlu sprinter 
Ambry wyprzedził Daniela Czajkow- 
akll!go I Piotra Zaradnego. 
. Rosjanin DmltJlJ Komomlkow wy- 
nikiem 2.10,39 ustanowił pływacki 
rekord Europy na dystansie 200 m 
stylem klasycznym podczas pły- 
wackiego mityngu w Monaco. Po- 
przedni rekord - 2.10,87 nal
ał 
do Włocha Domenico FloravantJego 
I był ustanowiony 20 września 
2000 roku w Sydney. 


. Dwóch poratek doznali reprezen- 
tanci Polski w drugim dniu rozgry- 
wanych w Sopocie drutynowych mi- 
strzostw świata w tenisie na wóz- 
kach. Kobiety uległy Holenderkom, 
a juniorzy Amerykanom. 


. Aurelia Trywlańaka (AZS AWF 
Warszawa) zajęła drugie miejsce, 
a Aneta Sosnowska (Skra Warsza- 
wa) piąte w biegu na 100 m przez 
płotki w mityngu Grand Prix IAAF 
drugiej kategorII w Bratysławie. 
Startowała piątka Polaków. Anna 
Pacholak (Warszawianka) była pią- 
ta na 200 m, Piotr Rysluklewlcz 
(Śląsk Wrocław) ósmy na 400 m, 
a Leazek Śliwa (Zawisza Byd- 
goszcz) dwunasty w konkursie 
pchnięcia kulą. 


. Mrosław Nowouda (69 kg) I Ro- 
bert Gniot (75 kg) awansowali 
do twlerćflnałów tumleju bokser- 
skiego, który odbywa się w Stras- 
burgu. We wtorek p6fnym wieczo- 
rem Nowosada pokonał Fina janie- 
go Fyhra 26:9, a Gniot wygrał przez 
rsc w 3 rundzie z Włochem Rafaello 
Plsantlm. W 1/4 finału jest jut tak- 
te Marcin Łęgowski (57 kg), który 
miał wolny los. 


. Siedmiu tenisistów rozegrało 
1000, bądf więcej meczów w swej 
karierze zawodowej, od 1968 roku, 
od początku tzw. open era profe- 
sjonalnego tenisa. Listę otwiera 
Amerykanin .Hmmy Connora (1425 
meczów) a zamyka jego rodak An- 
dra Agual, który we wtorek roze- I 
grał swój tysięczny mecz. 
. Rozstawiony z nr 1 Szwajcar R0- 
ger Federer awansował do drugiej 
rundy turnieju tenisistów w Halle, 
wygrywając z Ormianinem Sargl- 
Hm Ssrplanem 7:5. 6: 1. 


, . W ósmej rundzie rozgrywanych 
w SlIIvrl k. Stambułu mistrzostw 
Europy szachistek, z pięciu repre- 
zentantek Polski zwycięstwa odnlo- I 
, sly jedynie Beata Kądziołka I Moni- 
ka Sotko. Iweta Radzlewlcz przy- ! 
stała na remis, a przegrały Marta 
I Zielińska I Joama Dworakowska. 
I Samodzielną liderką z dorobkiem 7 
punktów jest Rosjanka AIIsa Galia- 
mowa. Najlepsza z Polek, Radzie- 
l wiel, dzieli z kilkoma zawodnlczka- , . 
mi siódme miejsce mając 5,5 pkt. 
! 
! . Wtorek nie był udanym dniem dla 
I polskich szachistów grających w SI- i 
IIvri w 4. mistrzostwach Europy. 
I W dziesiątej rundzie doznali pięciu 
porażek. W trzech pozostałych po ! 
jedynkach przystali na remis. Partie I 
przegrali: Bartłomiej MacieJa, To- 
masz Martlowskl, Mateusz Bartel, 
Robert Kempiński i Mchal Krasen- . 
I kow, a zremisowali Jacek Gdański, 
Paweł Jaracz I Bartosz 50&0. I 
I. Venus WIlliams wystąpi w repre- 
I , zentacjl USA w twierćflnale teniso- 
 
wych rozgrywek o Puchar Federacji, . 
w którym Amerykanki 19-20 lipca 
zmierzą się z Włoszkami w wa-I 
szyngtonie. Williams, razem ze 
swoją młodszą siostrą Sereną, po- 
mogły ekipie USA wyeliminowat I 
drużynę Czech w pierwszej rundzie' 
Fed Cup. W sumie mają one na kon- 
cie 12 wygranych tumlejów wiel- 
koszlemowych. 


(pap, mars) 
_._-
 


LEKKOATLETYKA. Dobra forma koszalinian 


Sukcesy weteranów 


Osiemnaście medali zdobyli reprezentanci regionu koszalińskiego 
w XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej 
Atletyki, które odbyły się w Szczecinie, 


..
 


... 


&U 
u.ca- 


8: 


f ł  

 
" , 'J 
, 
 
\ a 
'li 1- ło. 
.;;;: '0 82 ID 

 
, . 
\J 


Fnl. ARCHIWIIM \)OMOWE .JANA ZIENIFWICZA 
Medaliści mistrzostw Polski weteranów: od lewej - .Jerzy KrauLe, Jolanta KrawsL. Lucyna Bogacka. Jan Zie- 
niewicI i Stefan Twarogowski. 


Do rywalizacji przystąpiło 250 
zawodników i zawodniczek z ca- 
lej Polski oraz przedstawiciele 
Szwecji I Niemiec. Trzech lekko- 
atletów z regionu koszalińskiego 
po trzy razy stanęło na podium. 
W kategorii wiekowej M45 (45- 
49 lat) Jan Zleniewlcz (Sano 
Koszalin) zdobył złote medale 
w biegach na 200 m (25,47) oraz 
400 m (57,52) i był drugi na dy- 
stansie 100 m (12,93). W tej sa- 
mej kategorii wiekowej Andrzej 
Pieczara (Wierciszewo) zostal 
mistrzem Polski w biegu 
na 110 m p/pl. (21,26) oraz wy- 
walczył srebrne medale 
na 200 m (26,60) i w trójskoku 
(9,94). W kategorii M50 (50-54 
lata) Stefan Twarogowski (Klu- 
czewo) zdobył tytuł wicemi- 


strzowski na 400. m (1.02,84) 
oraz brązowe medale na 100 m 
(14,68) i 200 m (29,37). 
Dwukrotnym zlotym medali- 
stą 'zostal Mleczyslaw Szpak 
(Kołobrzeg), który rywalizował 
w kategorii wiekowej M40. KoIo- 
brzezanin wygrał rzut dyskiem 
(49,62) oraz pchnięcie kulą 
(15,15). Inny kolobrzeżanin, Ro- 
bert Piotrowski startował w ka- 
tegorii Ma5 (35-39 lat) i wywal- 
czył zloto w rzucie dyskiem 
(42,64) oraz srebro w pchnięciu 
kulą (13,44). W tej samej kate- 
gorii wiekowej Jerzy Krauze 
(Koszalin) zdobył srebmy medal 
w rzucie oszczepem (45,87). 
W mistrzostwach startowały 
również dwie koszalinianki i obie 
w kategorii K40 wywalczyły 


- - 
Międzyszkolna Liga Rowerów Górskich 


Parkowe zakończenie 


Ostatnie w sezonie 2002/2003 za- 
wody zaliczane do klasyfikacji Mię- 
dzyszkolneJ LIgi Rowerów Górskich 
rozegrano w Parku KSiątąt Pomor- 
skich w Koszalinie. 


Wyniki ostatniego wyścigu: 
dziewczęta - rocznik 1988 
i mlodsze - 1. Mllena Parcheta 
(Gimnazjum 4 Koszalin); rocznik 
1987 i starsze - 1. Magdalena 
Marycz (CKU Bonin); chłopcy - 
rocznik 1990 i młodsi - 1. Seba- 
stian Zablotowicz (SP 3 Ko- 
szalin), 2. Pawel Krzyżanow- 
skł, 3. WoJcłech Koniuszy 
(obaj SP 6 Koszalin); roczniki 
1987-1989 - 1. Ryszard Seiler, 
2. Sebastian Pellowskł (obaj G 
6 Koszalin); rocznik 1986 i starsi 
- 1. Marcin Koterwa (Uniwersy- 
tet Szczeciński), 2. Krzysztof 
Gapiński (I LO Koszalin); za- 
wodnicy z licencją sportową - 
roczniki 1988-1989 -1. Damłan 
Kołaczek (G 1 Białogard); rocz- 
nik 1986 i starsi - 1. Jerzy Nej- 
man (VI LO Koszalin). 
Klasyfikacja generalna 
po siedmiu wyścigach: 
Dziewczęta - rocznik 1988 
i młodsze - 1. M. Parcheta - 66 
punktów, 2. Magdalena Zarzyc- 
ka (ZSSport. Koszalin) - 52, 3. 
Monika Parcheta (SP 3 Kosza- 
lin) - 20; rocznik 1987 i starsze - 
1. M. Marycz - 66, 2. Malgorza- 
ta Gląbała (I LO Koszalin) - 11, 
3. Anna Kulka (Uniwersytet 
Szczeciński) - 8. 
Chłopcy - rocznik 1990 
i młodsi - 1. P. Krzyżanowski - 
65, 2. 5. Zabłotowicz - 56, 3. Ja- 
rosław Nita (SP 6 Koszalin) - 


38; roczniki 1'987-1989 - 1. 5. 
Pellowski - 55, 2. R. Seiler - 52, 
3. Grzegorz Grzesiak (G 2 Ko- ! 
szalin) - 28; rocznik 1986 i starsi 
- 1. M. Koterwa - 66, 2. K. Ga- 
piński - 44, 3. Radosław Tom- 
czyk (CKU Koszalin) - 34. 
Zawodnicy z licencją sporto- 
wą - roczniki 1988-1989 - 1. D. 
Kolaczek - 44; roczniki 1986- 
1987 -1. Płotr Kucab (G 6 Ko- 
szalin) - 52, 2. Jarosław Ma- 
rycz (G 5 Koszalin) - 39, 3. Ra- 
fal Blaszczyk (G 6 Koszalin) - 
25; rocznik 1986 i starsi - 1. J. 
Nejman - 71, 2. Hubert Nagra- 
beckł (VI LO Koszalin) - 46, 3. 
Roman Jurjewicz (Spółdzielca 
Koszalin) -15. 
Kobiety - open - 1. Malgo- 
rzata Przyszmont - 11, 2. Jo- 
wita Szweda (obie LKS Drogo- 
wskaz Złotów) - 9, 3. Józefa 
Kulka (Spółdzielca) - 8. 
W klasyfikacji zespołowej 
triumfowało Gimnazjum nr 6 Ko- 
szalin - 159 punktów. Drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podsta- 
wowa nr 6 Koszalin - 132, 
a na trzeciej pozycji uplasowało 
VI Liceum Ogólnokształcące Ko- 
szalin - 117. 
Uroczyste podsumowanie ry- 
walizacji w Międzyszkolnej Lidze 
Rowerów Górskich odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Koszali- 
nie. Podczas spotkania wręczono 
najlepszym zawodnikom nagrody 
i puchary ufundowane przez 
Urząd Miejski, redakcję .Głosu 
Pomorza" Zachodniopomorski 
Związek Kolarski w Szczecinie 
i Okręgowy Związek Kolarski 
w Koszalinie. (mars) 


po dwa srebrne medale: Jolanta 
Krawsz w biegu na 80 m p/pł. 
(14,75) i w skoku wzwyż (145), 
a Jolanta Bogacka w skoku 
w dal (3,97) i w biegu na 400 m 
(1.14,00). 
Mistrzostwa weteranów roze- 
grano pod patronatem prezesa 
Polskiego Związku Lekkiej Atle- 
tyki - Ireny SzewlńskleJ oraz 
prezesa Urzędu Kultury Fizycz- 
nej i Sportu - Adama GIersza. 
Puchary prezesa PZLA za naj- 
lepsze wyniki otrzymali: Krysty- 
na Pleczulls (Olsztyn, K40) 
za bieg na 1500 m (4.44,82) 
oraz Antoni Kargol (Wałcz, 
M65) za rzut młotem (48,93). 
Najstarszym zawodnikiem mi- 
strzostw był 83-letni Kazimierz 
Spychala z ŁodzI. (mars) 


. - 


SIATKÓWKA 
Grali chłopcy 
i dziewczęta 


W Szczecinie odbyły się mistrzo- 
stwa województwa zachodniopomor- 
skiego w minisiatkowce dziewcząt 
i chłopców. W kategorii wiekowej 
do 13 lat najlepsze okazały się siat- 
karki UKS 18 Szczecin przed Olimpij- . 
czykiem I Drawsko Pomorskie i Bami- . 
mem Goleniów. W meczu finalowym 
UKS 18 pokonal Olimpijczyka 25:10. 
Barnim wywalczył trzecie miejsce 
po zwycięstwie nad UKS Sokół Ustro- . 
nie Morskie 25:10. W tumieju dziew- ' 
cząt dwunastoletnich. w finale SP 44 . 
Pogodno Szczecin wygraia z UKS 18 
Szczecin 25: 18. W spotkaniu o trze- , 
cią lokatę UKS Olimpijczyk Drawsko 
Pomorskie zwyciężył Bamim Gole- ! 
niów 25:21. W kategorii wiekowej 
do 11 lat mistrzem został Bamim, któ- 
ry w finale wygrał z UKS 18 25:14. 
Na trzeciej pozycji uplasowal się ze- 
spół Pogodno I Szczecin po zwycię- 
stwie nad OPP Powiat Kołobrzeski 
125:23. 
W zawodach z udzialem chłop- 
ców trzynastoletnich triumfowal Ma- 
raton Świnoujście, który w finale po- ! 
konal UKS Sztorm I Darlowo 2:0. 
Trzecie miejsce zajął UKS OPP Po- 
wiat Kolobrzeski po wygranej ze 
Sztormem II 2:1. W kategorii wieko- 
wej do 12 lat rywalizowaly tylko 
cztery drużyny, grając systemem 
każdy z każdym. Zwyciężyl Olimpij- 
czyk Drawsko Pomorskie przed Ma- 
ratonem I Świnoujście, Sztormem 
Dar/owo i Maratonem II. W grupie 
jedenastolatków w finale zagrały 
dwie drużyny Olimpijczyka, a pierw- 
szy zespół tego klubu pokonał trze- 
ci. W meczu o trzecie miejsce Delfin 
I Dar/owo wygrai z drugim zespolem 
Olimpijczyka. (mars) 


Sport str. 7 


JUDO. Turniej im. Ewy Larysy Krause 


Zdobyli aż 57 medali 


Po raz siódmy UczniowskI Klub Spor- 
towy Tori przy Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie był organizatorem ogól- 
nopolskiego turnieju judo dziewcząt 
i chłopców poświęconego pamięci 
tragicznie zmarłej przed laty zawod- 
niczce Ewy Larysy Krause. Bardzo 
dobrze spisali się reprezentanci klu- 
bów z naszego regionu, którzy w su- 
mie zdobyli aż 57 medali. 


Przez dwa dni na tatami w Dą- 
browie walczyło ponad 300 judoków 
i judoczek z 27 klubów calej Pąlski. 
Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta 
rywalizowali w dwóch grupach wie- 
kowych. Start zawodników i zawod- 
niczek z klubów naszego regionu 
byl udany, a miejsca na podium wy- 
walczyli: 
Dziewczęta - rocznik 1991 
i młodsze - kategoria wagowa 26 kg 
- 1. Sylwia Mendoń (UKS Tori); 
28 kg - 1. Agnieszka Malicka, 3. 
Marta Grochowiak; 30 kg - 1. Ola 
Głuska (wszystkie Samuraj Kosza- 
lin), 2. Sandra LIckun (Gwardia Ko- 
szalin), 3. Marta Buda (UKS Stare 
Bielice); 33 kg - 1. Monika Parche- 
ta (Samuraj), 3. Paulina Hrycko- 
wian; 36 kg - 1. Ilona Chruszcz 
(UKS Tori), 2. Natalia Sosnowska, 
3. Aleksandra Górska (obie Gry! 3 
Słupsk); 44 kg - 2. MichalIna Woj- 
nas (UKS Tori). 
Dziewczęta - roczniki 1989- 
1990 - 36 kg - 1. Paulina Pacucha 
I (Gry! 3), 3. Katarzyna Łach (Samu- 
raj); 40 kg - 1. Małgorzata Nowa- 
kowska (Samuraj), 2. Milena Czer- 
wińska, 3. Aleksandra Krugła 
(obie Gry! 3); 44 kg - 2. Maiwina 
Kałwińska (UKS Tori), 3. Weronika 
Przybysz (UKS 5 Slupsk) i Barbara 


Radke (Gry! 3); 48 kg - 2. Marta 
Suwińska (Samuraj), 3. Beata Kai- 
ko (UKS 5); 52 kg - 1. Malwina 
Woch (Samuraj), 3. Ola Gostorn- 
ska (Gry! 3); 57 kg - 1. Milena Par- 
cheta; 63 kg - 2. Sandra Przyby- 
szewska (obie Samuraj); 70 kg - 3. 
Joanna Juszczyk (UKS Tori) 
i Magda Wiszniewska; +70 kg - 2. 
Agnieszka Serafin (obie Samuraj). 
Chłopcy - rocznik 1991 i młod- 
szy - 25 kg - 1. Eryk Krzymiński 
(Gwardia), 2. Marcel Smukała 
(UKS Tori), 3. Adrian Rączka; 
27 kg - 2. Filip Malicki (obaj Sa- 
muraj); 30 kg - 3. Mateusz Kowal- 
czyk (UKS Tori); 33 kg - 1. Michał 
Grochowiak (Samuraj), 3. Kamil 
Milczarek (Gry! 3); 36 kg - 3. Ja- 
cek Mackus (Gry! 3); 42 kg - 1. 
Mateusz Brzostek (UKS 5), 2. Se- 
bastian Przybysz (Gryf 3); 46 kg 
- 2. Artur Sołoń (Gwardia), 3. Pa- 
tryk Ogonowski (Samuraj) i An- 
drzej Ochenkowskl (UKS 5); 
50 kg - 2. Adrian Flnke (UKS 5), 
3. Marcin Nowacki (UKS Stare 
Bielice). 
Chlopcy - roczniki 1988-1989 - 
38 kg - 2. ;Jakub Kllmczuk (Gry! 
3); 42 kg - 1. Giechan Hokopian 
(Gwardia), 2. Dawid Dydyna, 3. 
Andrzej Krzyk (obaj UKS 5) i Ja- 
rosław Piotrowski (Gry! 3); 46 kg 
- 3. Łukasz Blum (Gry! 3) i Paweł 
Strojek (Samuraj); 50 kg - 2. To- 
masz Kubleki (UKS 5), 3. Sławo- 
mir Gargas (Gwardia) i Tomasz 
Wysiński (Gry! 3); 60 kg - 3. Da- 
mian Kowalczyk (Gwardia); 66 kg 
- 1. Adam Hutek (Samuraj); 
+81 kg - 1. Kacper Serafin 
(Gwardia). 


(mars) 


STRZELECTWO. Mistrzostwa Polski Juniorów 


- 


Trzykrotnie na podium 


Darla Mińkowska mile bę- 
dzie wspominała Zieloną Górę, 
gdzie zakończyły się Mistrzo- 
stwa Polski Juniorów w Strzela- 
niach z Broni Kulowej i Pneu- 
matycznej. Zawodniczka Klubu 
Strzeleckiego Gryf Słupski zdo- 
była dwa medale. Srebrny wy- 
strzelala w karabinie sporto- 
wym 3x20 strzałów (577 punk- 
tów). Słupszczanka wywalczyła 
"brąz" w karabinie sportowym 
60 strzałów leżąc z wynikiem 
590 pkt. Dzięki tym osiągnię- 
ciom slupska strzelczyni awan- 
sowała do skladu wstępnego 
reprezentacji Polski na Mistrzo- 


stwa Europy Juniorów, które 
odbędą się w drugiej połowie 
lipca. 
Również doskonale spisal się 
Tomasz Clesielskł. Reprezen- 
tant Klubu Strzeleckiego Gryf 
Słupski wrócił do domu z ze 
srebrnym medalem, który zdobył 
w konkurencji karabin dowolny 
3x40 strzałów (1138 pkt.). 
Słupszczanin w karabinie pneu- 
matycznym 60 strzałów uplaso- 
wał się na 7. miejscu z rezulta- 
tem 577 pkt. Trenerem słupskich 
medalistów jest Zenon Szew- 
czyk. 


(fen) 


STRZELECTWO. Rywalizowali o puchary 


Ostatnie zawody 


Na strzelnicy Szkoły Policji w Słup- 
sku odbyły się ostatnie zawody 
przed wakacjami z udziałem grupy 
powszechnej w strzelectwie sporto- 
wym. Rywalizowano o puchary prze- 
chodnie Mistrza Kapituły Słupskiego 
Bractwa Strzeleckiego. 


Czolowe miejsca w poszcze- 
gólnych konkurencjach zajęli: 
karabin sportowy - 1. Marek 
Bujak - 88 punkty, 2. Roman 
labik - 83 (obaj - Klub Strze- 
lecki Gryf Słupski); pistolet spor- 
towy - 1. Andrzej Połeć (KS 
Gryf Słupski) - 95, 2. Bartosz 


Jasiunas - 93 - (obaj - KS Gryf 
Słupski), 3. Nilsen Helge (Nor- 
wegia) - 92; rewolwer - 1. Rafal 
Muchowski (KS Gryf Słupski) - 
92, 2. Piotr Grabias (Oldboy 
Gdynia) - 91; pistolet centralny 
- 1. MarcIn MaJchrzak (Cen- 
trum Gdańsk) - 96, 2. A. PoIeć- 
94. Finał australijski w strzelaniu 
z pistoletu centralnego zaplonu 
wygrai A. Poleć. Przeprowadzo- 
no również zawody dla dzieci 
w strzelaniu z karabinu. Pierw- 
sze miejsce wywalczyła Marta 
Jastrzębska (Słupsk) - 79 
punktów. (fen) 


r 
BADMINTON. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 


Pod dyktando Słupska 
i Miastka 


Z udziałem reprezentantów dwóch 
województw (pomorskiego I kujaw- 
sko-pomorskiego) w Słupsku odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Badmintonie. Dobrze 
spisali się reprezentanci regionu 
slupskiego. 


Czolowe miejsca wywalczyli 
- gra pojedyncza chłopców: 1. 
Dominik Augustyn, 2. Mateusz 
Sieciechowicz (obaj - MKS 
Badminton Słupsk), 3-4. Patryk 
Szymoniak (Lednik Miastko); 
gra pojedyncza dziewcząt: 1. 


Magdalena Taraszkiewicz 
(Lednik), 2. Karolina Sieradzka 
(MKS Badminton), 3-4. Justyna 

aciejczyk, Beata Śródka 
(obydwie - Lednik); gra podwój- 
na chlopców: 1. Mateusz Dy- 
nak/Kamll Kotecki (MKS Bad- 
minton), 2. D. Augustyn/M. Sie- 
ciechowicz; gra pOdwójna 
dziewcząt: 1. J. Maciejczyk/B. 
Śródka, 2. Anna Kwiatkow- 
ska/Paulina Zalewska (MKS 
Badminton); gra mieszana: 1. M. 
DynakJK. Sieradzka, 2. P. Szy- 
moniak/M. Taraszkiewicz. (fen)
		

/18181-0008.djvu

			str. 8 Sport 


LIGA MŁODZIKOW 


Grupa koszalińska - wyniki 
21. kolejki: Sława Slawno - Darło- 
via II Darłowo 12:2 (5:0), Victoria 
Sianów - Darlovia Darlowo - przeł., 
UKS Victoria SP 2 Sianów - Bałtyk 
Koszalin 2:1 (1:1), Gwardia Budpro- 
jekt Koszalin - Bałtyk II Koszalin 
12:1 (5:0), Rossa Rosnowo - Salos 
Grawipol Slupsk 0:3 (wo.), leśnik 
Manowo - Gryf 95 Slupsk 0:24 
(0:12). Pauzowal Saturn Mielno. 
Wyniki 22. kolejki: Saturn - 
Gwardia Budprojekt 1 :5, Bałtyk II - 
UKS Victoria SP 2 - prze/., Darlovia 
II-leśnik - prze/., Gryf 95 - Rossa 
3:0 (wo.), Baltyk - Victopria 9:3 
(4:1), Darlovia - Slawa 5:0 (3:0). 
Pauzowal Salos Grawipol. 
Wyniki 23. kolejki: Darłovia - 
Darlovia II 31:1 (25:0), Sława - Bal- 
tyk 2:2 (1:2), Victoria - Bałtyk II - 
przeł., Gwardia Budprojekt - Salos 
Grawipol 4:1 (3:0), Rossa leśnik - 
prze/., UKS Victona SP 2 - Saturn - 
prze/. Pauzowal Gryf 95. 


1. Salos GrawlpoJ 
2. Gwardia Budprojekt 
3. Gryl95 
4. Bałtyk 
5. Darlovla 
6. Sława 
7. Saturn 
8. Victoria 
9. UKS Victoria SP 2 
10. Bałtyk II 
11. Rossa 
12. Legnik 
13. Darlovla II 


22 61 
22 54 
21 49 
22 44 
19 38 
23 32 
20 32 
21 29 
2Q 23 
20 15 
22 12 
13 O 
21 O 


168-18 
195-34 
166-29 
139.53 
187-38 
67-55 
101-49 
70-81 
68-126 I 
43-138 
29-186 
7.163 
11-307 


Zestaw par na 12-13 czerwca: 
Darlovia II - Rossa, Gryf 95 - Gwar- 
dia Budprojekt, Salos Grawipol - 
UKS Victoria SP 2, Satum - Victo- 
ria, Baltyk II - Slawa, Bałtyk - Darlo- 
via. Pauzuje leśnik. 
W najbliższą niedzielę 15 czerw- 
ca odbędzie się tradycyjny "Turniej 
mistrzów grup", którego gospoda- 
rzem będzie mistrz grupy koszaliń- 
skiej, Salos Grawipol Słupsk. Tumiej 
zostanie rozegrany na stadionie I 
przy ul. Zielonej. Odprawa kierowni- 
ków drużyn o godz. 10.30. Początek 
gier o godz. 11. 


(suw) 


KOSZALIŃSKA LIGA 
ZAKŁADOWA 


Wyniki 9. kolejki: Tymbark -li- 
nea 0:1, ZUS - Rokosowo 4:2, Ba- 
zyle - Jazda 3:2, Sztorm - Zielone 
Słońca 3:0, Pólnoc - Kartel 5:1, 
ZES - Kospel 4:4, Wodnik - Orla 
3:0, Stanfex - MOAS 3:0. 
1. Północ 9 25 41-12 
2. Slanlex 9 24 32-15 
3. ZUS 9 20 34-18 
4. 8azyle 9 18 39-29 
5. Linea 9 17 38-21 
8. Zielone Słońca 9 15 35-25 
7. Sztorm 9 14 26.28 
8. Tymbark 9 12 33-27 
9. CES 9 12 32-32 
10. KarteJ 9 10 22-25 
11. Rokosowo 9 10 23-35 
12. MOAS 9 8 14-24 
13. Kospel 9 7 19-32 
14. Wodnik 9 6 18-34 
15. Orla 9 6 16-38 
16. Jazda 9 4 15-42 
Do "siódemki" kolejki wybrani zo- 
stali: Stępnik (Północ) - Tuziemski 
CES), Wyszyński (Kospel), Kulesza 
(Północ), Piszko (Sztorm), Chudzik 
(linea), Jocz (Bazyle). 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PILKA NOŻNA. Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Europy 


Nadal liderują 
Polska zremisowała ze Szwecją 1:1 (0:1) w rozegranym w Sundsvall 
meczu grupy czwartej eliminacji piłkarskich młodzieżowych mistrzostw 
Europy. Polacy utrzymali prowadzenie w tabeli grupy 4. 


BRAMK': 1:0 - Babis Ste'amdis - 7 
mln, 1:1 - Sebastian Mila - 49 mln. 
SZWECJA: Johan Wiland - Dennis 
Jonsson (46 Gabriel Ucar), Richard 
Hennksson, Per Nilsson, Mikael Dor- 
Sin, Stefan Alander, Babis Stefanidis, 
Jon Jonsson. BOJan Djordjic (64 Ale. 
xander Farnerud), Stefan Ishlzaki, Jo- 
han Elmander. 
POLSKA: Tomasz Kuszczak - Kamil 
Kuzera, Jacek Kowalczyk, Micha' 
Stasiak, Sebastian Mila, lukasz Ma- 
deI, Paweł Strąk (80 Krzysztof Kazl- 
mierczak), Patryk Rachwa'. Bartosz 
Ślusarski (33 Marcin Nowacki), MI- 
cha' GOlińskl, Sebastian Olszar (75 
Radosław MatusIak). 
tOl TE KARTKI: Alander, Ucar. Ishl. 
zakl, Stelanidis (SzweCja), Kuzera, 
Rachwal, Mila (Polska). 


Jest to pierwszy remis w tych 
eliminacjach podopiecznych 
Edwarda KI.jndlnsta, którzy 
cztery poprzednie spotkania wy- 
grali. Polacy w Sundsvall roze- 
grali bardzo dobry mecz prze- 
ciwko groźnym Szwedom i wy- 
walczyli jeden punkt, pozostając 
na pozycji lidera tabeli grupy 4. 
Już w pierwszej minucie Pa- 
weł Strąk nie wykorzystał do- 
I godnej sytuacji, strzelając tuż 
obok szwedzkiej bramki. Niewy- 
korzystana sytuacja szybko się 
jednak zemściła, bowiem w 7 
minucie gospodarze pokonali 
polskiego bramkarza. Po szyb- 
kim kontrataku gola zdobyl Ba- 
bis Stefanldls. Trzy minuty póź- 
niej Polacy bliscy byli wyrówna- 
nia. ale Sebastian Olszar trafił 
wprost w szwedzkiego bramka- 
rza. Nie zniechęceni tym polscy 
piłkarze dalej atakowali, spycha- 
jąc Szwedów do obrony. W 26 
minucie Michał Gollńskl trafił 
w słupek. a w 40 minucie Olszar 
wreszcie zdobył bramkę. Sędzia 
gola jednak nie uznal decydując, 
że polski napastnik był na pozy- 
cji spalonej. W pierwszej poło- 
wie Polacy mieli zdecydowaną 
przewagę, nie wykorzystując kil- 
ku okazji. 
Po przerwie gra się wyrówna- 
ła i Szwedzi stawali się coraz 
groźniejsi. Musieli jednak 
przy tym odkryć swoją bramkę, 
co szybko wykorzystali nasi pił- 


-ł 


o a 
" -- 
y 
.. 


- 


8 OI. '.AI".....A-MtUIAł:L lIł:lłGGJU:N 
Lracz reprezentacji SLwecji Alexander f'arnerud (7 prawej) drybluje 
z piłką obok Polaka t.ukasza Madeja w eliminacyjnym meczu do mlo- 
dLie:ł:owych mistrLostw Europy, rOLegranym we wtorek w Sundsvall. 


1 


"" 


karze. W 49 rnlnucle Gollński 
podał do stojącego w polu kar- 
nym Sebastiana Mili, a ten Sl'- 
nym strzałem pokonał Johana 
Wllanda. Po stracie bramki 
Szwedzi ruszyli do ataku. Do- 
skonale w polskiej bramce spisy- 
wal się jednak Tomasz Kusz- 
czak, który obronil mocny strzal 
glową BoJana OJordjlcla, a po- 
tem dwukrotnie Stefanidisa i Jo- 
hana Elmand.ra. Poirytowani 
gospodarze domagali się nawet 
rzutu kamego po rzekomym za- 
graniu ręką jednego z Polaków 
w Rolu karnym, jednak sędzia 
byt innego zdania. Mecz zakoń- 
czyi się podzialem punktów. - 


SzwedzI mogą slf' cieszyć, te I 
me przegrali tego meczu - oce- I 
nił trener polskiej drużyny 
Edward Klejndinst - Mieliśmy 
bardzo duto sytuacji, których nie 
wykorzystaliśmy. Szwedzki tre- I 
ner mówił, że jego zespół mial 
sporo szczęścia nie tracąc wię- 
cej bramek. W drugim wtorko- 
wym spotkaniu San Marino prze- 
gralo u siebie z Węgrami 1 :2. 


1. Pollka 
2. Węgry 
3. Szwecja 
4. lotwa 
5. San Marino 


II 13 
6. 12 
5 10 
5 6 
7 O 


KOSZYKÓWKA. Europe League 


(suw) 


l FIBA powołała nowe rozgrywki 


(suw) 


RE 


K L A 


MA 


P. H. 


. 


I T I" 
I 
 


, 


RO RY 
. SER 


z 
o 


s. 


KOlialin, ul. Wańkowicla lO 
o' , 


Komisja Rozgrywek Międzynarodo- 
weJ Federacji Koszykówki strefy eu- 
ropejskiej FIBA-Europe powołała no- 
we rozgrywki pucharowe koszyka- 
rzy: FIBA Europe league. W sezonie 
2003/2004 grać w tym turnlaju bę- 
dą 32 drużyny. 


J 
S 


Polska ma już zapewnione dwa 
miejsca, a być może otrzyma trzecie 
- z puli tzw. ośmiu dzikich kart. Po- 
wolanie nowych rozgrywek odsuwa 
po raz kolejny perspektywę zawar- 
cia ugody między Unią Koszykar- 
skich lig Europy (ULE B) prowadzą- 
cą Euroligę koszykarzy i FIBA. - 24 
zespoly kwalifikował si{1 będą 
na podstawie rankingu prowadzone- 
go przez FIBA, a osiem drużyn 
otrzyma miejsce na podstawie dzi- 
kich kart - powiedzial Krzysztof 


Koralewski członek Komisji Roz- 
grywek FIBA-Europe. - Zespoły po- 
dzielone na czfery grupy w pierw- 
szej fazie grał będą systemem 
"każdy z każdym", a w drugięj syste- 
mem play off aż do wyłonienia czte- 
rech finalistów, którzy wystąpią w Fi- 
nal Four- dodaj Koralewski. 
Termin zglaszania drużyn uply- 
wa 28 czerwpa. 19 lipca w Mona- 
chium odbędzie się losowanie grup. 
Rozgrywki FIBA Europe league 
rozpoczną się 22 p
dziemika. Me- 
cze rozgrywane będą we wtorki lub 
środy. O tym, które polskie drużyny 
zagrają w tym pucharze, a które 
w rozgrywkach prowadzonych przez 
UlEB, zadecydują rozstrzygnięcia 
w finale MP koszykarzy. Ponadto 
decyzja będzie zależeć od samych 
zainteresowanych - wladz klubów 


i także Władz Polskiej ligi Koszy. 
kówki. Wiadomo, że warunki udziału 
w FIBA Europe league będą ko- 
rzystniejsze od tych jakie oferuje 
UlEB uczestnikom Euroligi i UlEB 
Cup. - Wiemy, że władze ULEB 
z powodu kłopotów finansowych 
I toczonego w sądzie procesv z Te- 
letoniką zażądały od klubów, które 
będą uczestniczyć w tych rozgryw- I 
kach, gwarancji bankowych w wyso- 
kości 470 tysi{1cy dolarów. I 
Od uczestników rozgrywek w Euro- 
pe League FIBA nie będzie pobierał 
żadnych opiat - powiedzial Krzysz- 
tof Koralewski. 
W sezonie 2003/2004 FIBA-Eu- 
rope prowadzić będzie także roz- I 
grywki o Puchar Europy koszykarzy I 
i koszykarek. 


(pap, suw) 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r. glos Pomorza 


PILKA NOŻNA. Puchar Polski w okręgu - finał 


Olimp - Darłovia 1:4 


Piłkarze czwartoligowej Darłovii Dar- 
łowo wywalczyli Puchar Polski 
w okręgu koszalińskim po zwycię- 
stwie 4:1 w finałowym meczu w Zło- 
cleńcu z tamtejszym Olimpem (klasa 
okręgowa). 


BRAMKI: O: 1 -lukasz Berl	
			

/18181-0009.djvu

			głos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 r. 
www.glos-pomorza.pl 


DZISIAJ 


. SŁUPSK. O godz. 19 
w Sali Rycerskiej Zamku Książąt 
Pomorskich koncert poświęcony 
muzyce gruzińskiej. Utwory for- 
tepianowe zagrają Medea Be- 
rlanldze-Osuch, rodowita Gru- 
zinka, nauczycielka fortepianu 
w szkole muzycznej i wykladow- 
czyni w Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej, oraz jej ucznio- 
wie. Tradycyjne pieśni gruziń- 
skie zaśpiewają ch6ry PAP 
pod dyrekcją Moniki Zytke. 
Wstęp wolny. 


ZAPROSZENIA 
Spotkanie dla serca 
. SŁUPSK. W sobotę 14 
czerwca Stowarzyszenie Meta- 
lowych Serc zaprasza wszyst- 
kich, kt6rzy mają problemy 
z sercem lub są po przebytych 
chorobach, na spotkanie inte- 
gracyjno-szkoleniowe z kardiolo- 
giem, doktorem nauk medycz- 
nych Pawłem Byrdzlaklem. 
Spotkanie odbędzie się wy- 
jątkowo w sali Izby Rzemieślni- 
czej przy ul. Kowalskiej 1, po- 
czątek o godz. 10. 


OGŁOSZENIA LOKALNE 
SŁUPSK 


USŁUGI 


- 


AUTO-KOMIS. Przygotowujemy 
samochody do sprzedaży. Uproszczony 
kredyt, leasing, ubezpieczenia. 
Kompleksowy Auto-Serwis. Almot, 
Słupsk, Kniaziewlcza 9, 841- 7Q-4
 
hLTRY do wody, zmlekczacze, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
biopreparaty, ogrzewanie, hydroeko. 
Słupsk 84()'31-77. 
INSTAlACJE gazowe od 950 zł, 
montaż, serwIs. Kredyt bez wpłaty. 
Almot Słupsk, Kniazlewlcza 9. 
841-7Q-40. 
NAGROBKI - Włynkówko 25, 
()'502-54-12-52. 
NAPRAWY blacharsko-Iaklermcze, 
rozliczenia bezgotowkowe, kredytowanie 
napraw, konkurencyjne ceny, krótkie 
terminy. Almot Słupsk, Kniaziewlcza 9, 
841-7Q-40. 
MONT
 InstalacJI auto - gazu 
(BRC) komis - wynajem przyczep 
kempingowych, cześci motoryzacyjne 
Moto -mix. Włynkówko 50 d. 
059/811-27-49. 
USŁUGI tapicerskie meblowe 
i samochodowe. Wiosenne promocje. 
Słupsk, Garncarska 19, 841-25-95, 
0-601
35-516. 
- --- - 
UWAGA. Nowa klimatyzacja McQnay, 
która pozwala uniknąć kosztów zakupu, 
eksploatacji oraz pokona każdy upal. 
059/841.01-29. 
WULKANIZACJA Delon SerwIs Słupsk, 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, 845-51-30, 
84-14-457. Sprzedaż opon, serwis, 
doradztwo techniczne. 


LEKARSKIE 


AUDIOLOGIA, laryngologia. LAR-MED 
NSLZOZ dzieci, dorośli. Jana Pawła 111 
gab. 2, 4, 5 cod ziennie 8 =-.18._ 
ORTODONTA - Anna Filoda Słupsk, 
Grodzka 1/32, 0-604-206-118, 
()'59/841-38-53. Umowa z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 


HANDEL 
- 


MEBLE rattanowe, sztuka orientalna. 
Donice, wazony. Sprzedaż, aranżacja. 
.Sahara", Słupsk, Gdańska 4 d. 
059/842-8()'59. Pono - Pt . 1()'18. 


REK l A -M A 


o 800 44 44 43 


DZWONISZ ZA DARMO 


. 


U-214-1990 


, '. I '1. 


Wiadomości słupskie 


sIr. 9 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Glówczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smoldzino 


SŁUPSK. Jeszcze o holowaniu 


Zapłacą winni 
Jeśli ktoś doświadczy najgorszego, nie będzie się litował nad pijakami 
i łamiącymi prawo - mówi Zbigniew Adkonis, właściciel firmy Stop. 
W ten sposób zareagował na komentarze radnego Zbigniewa 
Wiczkowskiego w sprawie propozycji podwyżki opłat za holowanie. 


(m
) 


O tym, że na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej, radni będą dys- 
kutować nad projektem nowego 
cennika opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazd6w 
z ulic, napisaliśmy wczoraj. Tekst 
wywołal duże zainteresowanie 
naszych czytelnik6w. Jedni nie 
kryli oburzenia, inni prosili, aby 
wyjaśnić, dlaczego z holowania 
zrezygnował słupski PKS. Głos 
w sprawie zabrał także Zbigniew 
Adkonls, właściciel firmy Stop, 
która holuje teraz pojazdy w za- 
stępstwie PKS-u. Adkonls nie 
ukrywa, że jest inspiratorem po- 
wstania nowego projektu cenni- 
ka opłat, nad kt6rym obecnie 
dyskutują radni. Odni6s1 się tak- 
że do krytycznej wypowiedzi rad- 
nego Zbigniewa Wiczkowskiego, 
kt6ry uważa, że proponowana 
podwyżka jest zbyt wysoka i nie- 
uzasadniona, gdyż jednocześnie 
Stop świadczy usługi dla policji 
po cenach o wiele niższych, we- 
dług radnego, wręcz dumpingo- 
wych. 
- W przypadku tego cennika 
chodzi o holowanie pojazdów 
ile zaparkowanych, prowadzo- 
nych przez pijaków lub spraw- 
ców wypadków samochodo- 
wych. Je
1I ktoś doświadczy naj- 
gorszego, to nie sądzę, aby się 
litował nad ludimi, którzy postę- 
pUJą na bakier z prawem - prze- 
konuje Adkonls. 


Poza tym 
właściciel fir- 
my Stop 
uważa, że 
proponowa- 
ne ceny 
wcale nie są 
zbyt wyso- 
kie. Według 
niego realny 
koszt holo- 
wania pojaz- 
du wynosi 
70 złotych. 
Jeśli doliczy 
się 15-20 
procent zy- 
sku, to w grę 
wchodzi 100 
złotych. Po dodaniu podatku 
VAT w sumie wychodzi ok. 130 
złotych do zapłaty. 
- Nie moina funkcjonować 
po zaniionych cenach. Tak m6gł 
postępować pan Wiczkowski, 
gdy był menedierem PKS-u i ła- 
two szastał dotacjami państwa 
do przewozów - komentuje Ad- 
konis. - Muszę utrzymać firmę 
i 35 os6b, które w niej pracują. 
To nie pozwala na iadne ekstra- 
wagancje. 
Adkonis dodaje, że propono- 
wana podwyżka opłat ma na ce- 
lu zrównanie ich z tymi, kt6re już 
obowiązują w powiecie słup- 
skim. Wyjaśnił też, że uslugi dla 
policji nie świadczy po cenach  


" ..rOA'"..rS 


.... L 
I 
II I r-a f 
- 
 


---- --:..  I
 I 


Fot. Sł.AWOMIR 1ABICKI 
Firma Stop jest dobrze przygotowana do holowilDia po- 
jazdów. 


dumpingowych, ale za stawki, 
kt6re nie obciążają podatnik6w. 
- W tym przypadku niisze 
stawki są w interesie podatni- 
k6w, bo policja płaci pieniędz- 
mi, na które składamy się 
wszyscy. Gdybym je podniósł, 
to zapłaciliby
my o wiele wię- 
cej. Tak samo jest w przypsdku 
radnych. Gdy podnoszą sobie 
diety, to my płacimy za nich 
więcej. O tym tei powinien pa- 
miętać radny Wiczkowski - ! 
kończy Adkonis. I 
Nie ukrywa, że gdy słyszy tak 
dziwne argumenty, jakimi posłu- I 
guje się radny Wiczkowski, to 
ma ochotę wyjechać z kraju. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Nie było klientów 


Rozmowa "Głosu" 


- Przede wszystkim nie było 
chętnych na korzystanie z tej 
świadczonej przez nas usługi. 
Czekaliśmy przez kilka miesięcy 
na zlecenia, a one do nas nie 
docierały. Tymczasem nam rosły 
koszty. 
- Dlaczego? 
- Ponieważ musialem płacić 
kierowcom za dyżury, a nawet 
za nadgodziny, choć nic w tym 
czasie nie robili. W końcu poli- 
czyłem straty i poprosilem prezy- 
denta miasta, aby na czas 
przed ogłoszeniem nowego 
przetargu, w naszym imieniu tę 


Rysunek dla turysty 
-
 
Słupsk 


. . . 


",'- 


--- 


usługę świadczyła firma Stop 
pana Adkonisa. 
- A mołe była Jakaś zmowa, aby 
wam nie zleca
 holowania? 
- Nie mam żadnych dowo- 
d6w, aby m6c o czymś takim 
m6wić. I 
- Czy wyniku rezygnacji ze świad- 
czenia tej usługi musiał pan ko- 
go' zwoJnl
? 
- Nie. Nikt nie stracił pracy. 
Kierowcy-mechanicy zajmują się I 
teraz czymś innym. 
Rozmawiał 
ZBIGNIEW MARECKI 
Fot. SŁAWOMIR 1ABICKI 


, 


alu 


.... 
 
. , 


': 


-
. 
I FOl. SŁAWOMIR 1ABICKI 
I N a rogatkach Słupska ustawIono przydroznetablice,_kt6re mają informować turyst6w o znajdujących się w mieście 
I zabytkach. Na kazdeJ z nich umieszczone są piktogramy przedstawiające najbardziej charakterystyczne miejskie 
budowle: ratusz, zamek c7:'i kaplicę św. Jerzego. Autorem ich projektu jest plastyk miejski Edward łwański. (ago) 


Sylwester 
Wojewódzki  


dyrektor 
PKS-u 
w Słupsku 


- Dlaczego mimo 
wygranego prze- 
targu na uluwanle z ulic nle- 
Iprawnych poJazdów I przechowy- 
waniu Ich na firmowym parkingu 
zrezygnował pan ze 'wladczenla 
tej usługi? 


B 


ł--- 


.-'" 


Sl.S14  


POGODA W REGIONIE 


dzisiaj 25.C 
1018 hPa 


N 

 w-\re 
. 


Dość ciepła pogoda ze zmien 
nym zachmurzeniem. Na termome 
trach od 22 do 25 stopni. Ciśnieni 
w południe: 1018 hPa (763 mm Hg 
i będzie wolno spadać. Wiatr za 
chodni, do 20 - 30 km/h. 


.' 
W nocy 14.C 
1018 hPa 


wiatr: 20 km/h 


jutro 24.C 
1012 hPa 


N 

 w-\re 


N 

 w-\re 


wiatr: 10 km/h 


wiatr: 35 km/h 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel./fax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Arkadiusz Gryko 
arkadlusz.gryko@glos-pomorza.pl 


. tel. 840 25 74 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


. Krzysztof ze Słupska: - Jestem oburzony propozycją no- 
wych stawek za holowanie pojazdów. To jest pr6ba nabijania kie- 
szeni prywatnemu przedsiębiorcy naszym kosztem. Firma Stop za- 
I rabia na wiele sposob6w. Taki protekcjonizm ze strony władz miej- 
I skich nie jest w tym przypadku potrzebny. bo jui sprzyjają jej 
policjanci, którzy tylko ją wzywają, gdy trzeba kogoś usunąć z dro- I 
gi. Lepsza dla wszystkich byłaby zdrowa konkurencja, czyli 
wiad- 
czenie usług przez kilka firm. I 
. Radny Mirosław Pająk ze Słupska: - Jestem oburzony tym, 
w jaki sposób potraktowano Andrzeja Zawadę, radnego z gminy 
Ustka. Nie spodziewałem się, ie można wykorzystywać Kościół ka- 
tolicki po to, aby pozbywać się ludzi niewygodnych, kt6rzy chcą dą- I 
żyć do prawdy w życiu publicznym. Nie sądziłem, la kilkanaście lat 
po rewołucji Solidamości będę 
wiadkiem praktyk z czasów komu- 
nistycznych. Wtedy też ludzi niewygodnych pozbawiano ir6deł do- 
chodu, aby ich wyciszyć. Jeśli radni tolerują takie praktyki, to ozna- 
cza, ie nie dostrzegali zmian, jakie zaszły w tym czasie wokół nas. 
(wysl. maz) 
. Marzena ze Słupska: - Remont belwederku, czyli kamienicy 
po przychodni przy placu Zwycięstwa bardzo mnie cieszy. a jedno- 
cześnie nie mogę się oprzet wrażeniu, ie kosztuje bardzo, bardzo 
dużo i żę wyasygnowanie takiej kwoty przez miasto było moiliwe 
tylko dlatego, ie będzie tam Urząd Miejski. Poprzedni lokator. czylI 
przychodnia, na takie dobrodziejstwa liczyć nie mogła. No, ale jak 
jui powiedziałam, dobrze, ie chociaż ten budynek będzie piękny. 
. Mieszkaniec ulicy Sułkowskiago w Słupsku: - Urzędnik 
z Zarządu Dr6g Powiatowych w Słupsku powinien z własnej inicja- 
tywy wystawić drogowskazy do Mielęcina w gminie Kępice. To 
przeciei jego obowiązek, za to bierze pieniądze. Zdenerwowała 
mnie jego wypowiedi w waszym artykule "Na końcu 
wiata", ie 
mieszkańcy wsi mają do Zarządu złoiyć wniosek. Czy ja musiałem 
pisać podania, ieby zawieszono na domu, w którym mieszkam, ta 
 
bliczkę z nazwą ulicy? 
(wysl. mara) 
. - -.-.- 


SŁUPSK. Koncert w Teatrze Impresaryjnym 


Na góralską nutę 


Państwowa Orkiestra 
Kameralna zaprasza 
w piątek na -ostatni 
koncert w tym sezonie. 
Gościem słupskich 
symfoników będzie gó- 
ralski zespół Turnioki 
z Podbeskldzia. 


f 


... 


. f
 


\. 


Grupę tworzy 
sześciu muzyk6w, 
student6w cieszyń- 
skiej filii Akademii 
Muzycznej w Kato- 
wicach. Grają muzy- 
kę g6ralską we wła- 
snej, wsp6łczesnej 
aranżacji. Słupski Fot ARCHIWUM ZESPOŁU 
koncert będzie Thrnioki już jutro zagrają w Słupsku. 
pierwszą w Polsce 
próbą połączenia muzyki g6ral- 
skiej, wzbogaconej o wpływy 
jazzowe i rockowe, z muzyką 
symfoniczną. Podczas koncertu 
usłyszymy m.in. kompozycje 
Krzesim/ra Dębskiego, kt6re 
ukazały się na płycie "Tańce pol- 


\ 


'JJJ 


skie". Słupską Orkiestrę 'popro- 
wadzi jej dyrektor Bohdan Jar- 
mołowicz. Początek l	
			

/18181-0010.djvu

			str. 10. Wiadomości usteckie 


KR · TKO Z GMINY 
USTKA 


Podarowali dzieciom 
radość 


W ramach obchodów Dnia 
Dziecka w Domu Pomocy Spo- 
łecznej w Machowinku odbyła ' 
się I Leśna Sztafeta Integracyjna 
połączona z festynem sportowo- 
-rozrywkowym. Oprócz gospo- 
darzy w imprezie uczestniczyli 
także pensjonariusze z domów 
pomocy społecznej w Machowi- 
nie, Lubuczewie i Przytocku. 
W trakcie festynu podziwiać 
można było prace plastyczne 
uczniów klasy II c SP nr 6 
w Słupsku. Europejski Rok Nie- 
pełnosprawnych dzieci uczciły 
pracami zatytułowanymi ..Jak wi- 
dzę świat drugiego dziecka". Or- 
ganizatorzy imprezy dziękują 
sponsorom: usteckiej lodziarni 
'państwa Chomczyńsklch, GS I 
Samopomoc Chlopska Ustka, 
wytwórni wędlin Zygmunt Mor- 
clnek Slupsk, firmie Wosana 
z Damnicy, hurtowni papierni- 
czej Primo, LO w Ustce, orkie- 
strze wojskowej CSMW oraz 
slupskiej hurtowni U Janusza. 
(jac) 


PRACA CZEKA 


Filia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Ustce przy ul. Kościuszki 2a, tel. 
814-46-48 wew. 39 I 814-72-15 
wew. 39, proponuje oferty pracy: I 
. sprzedawca - wykszt. han- 
dlowe, praktyka, umiejętność 
obslugi kas fiskalnych, minimum I 
sanitarne (praca w Rowach 
od zaraz) - Delikatesy Pod Fila- 
rami, Rowy, ul. Wczasowa 1 a, I 
tel. 814-18-57 
. kucharz, pomoc kuchen- 
na - doświadczenie na ww. sta- 
nowiskach, minimum sanitarne, 
aktualne badania lekarskie - 
praca w Rowach (sezon), Cafe 
Bar Pod Kolumnami, Rowy, 
ul. Wczasowa 1a, tel. 814-18-57 
. ślusarz-monter do obslugi 
wiertarki promieniowej - wykszt. 
zawodowe, min. 5 lat praktyki 
w zawodzie 
 Hydro-Naval, Ustka, 
ul. Westerplatte 8, tel. 814-91-00 
. magazynier-kompletator - 
wykszt. zawodowe, min. 5 lat 
praktyki w zawodzie - Hydro- ! 
-Naval, ul. Westerplatte 8, tel. 
814-91-00 
. sprzątaczka - dyspozycYJ- I 
ność, praca na 1/2 etatu - Hava- 
na Club, ul. Słowackiego 9, tel. 
814-70-11 (kontakt tel. lub osobi- 
sty po godz. 18.00) 
. kucharz (pizzer) - wykszt. 
gastronomiczne, minimum sani- 
tame i aktualne badania lekar- 
skie - Pizzeria Mario, ul. Wcza- 
sowa 1 F, 76-212 Rowy, tel. 814- 
21-25; 0-501-165-593 
. glazurnik, murarz-tynkarz - 
odpowiednie kwalifikacje i do- 
świadczenie - Zakład Ogólnobu- I 
dowlany, ul. Wilcza 21, 76-270 , 
Ustka, tel. 814-97-74 ; 
. kucharz, osoby do smażalni 
ryb - minimum sanitarne, aktual- ! 
ne badania lekarskie, doświad- ' 
czenie w pracy sezonowej na po- ; 
dobnych stanowiskach, możli- ' 
wość zakwaterowania - Bar , 
u Macieja, Rowy, ul. Nadmorska 
34, tel. 814-19-28; 0-602-724-712 , 
. sprzedawca - wykszt. han- : 
dlowe, praktyka, znajomość ob- , 
sługi kas fiskalnych, minimum 
sanitarne - Grosik, ul. Grun- 
waldzka 11, teI.0-501-335-210; 
814-67-74 
. sprzedawca ryb - wymaga- 
na znajomość obsługi kas fiskal- 
nych, miła prezencja, kontakt 
PUP Filia w Ustce 


(teb) 


UWAGA SZKOLENIE 


Alia PUP w Ustce organizu- 
je szkolenie w zakresie: nauka 
pisania życiorysu, listu motywa- 
cyjnego ilasnej oferty, prowadze- I 
nie rozmowy kwalifikacyjnej i au- 
toprezentacja. Informacje i zapi- 
sy: Klub Pracy w Duninowie - 
każdy trzeci poniedziałek mie- . 
siąca w godz. 12-15; Klub Pracy 
w Objeżdzie - każda trzecia śro- 
da miesiąca w godz. 8-14; Klub 
Pracy w Zaleskich - każdy trzeci : 
czwartek miesiąca w godz. 9-13; ! 
Filia PUP w Ustce - w drugą - 
i trzecią środę każdego miesią- 
ca, sala informacji zawodowej - 
pok. 4 w godz. 10-13 


(teb) 


USTKA. Debata "Głosu Pomorza" 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Zamach na handel 


Czy zakaz nocnego handlu na usteckiej promenadzie powinien zostać 
zniesiony? Czy na uchyleniu kontrowersyjnej uchwały zyskają jedynie 
gastronomicy? Na te i na inne pytania odpowiadali zaproszeni goście 
podczas zorganizowanej w naszej redakcji dyskusji. 
"". .
 
... 


'. 


.... 
..ł.. 
p
 
 tmmt " 
r ..., 

 . . 
'. I '. '(" 
l:!'" .....111. -. i-::. : 
?-.. .. II. .. 
-
. .- I 
.. 
---- .. 41 
.ł.. I 


" 


.... 


I 


1 


. 


.. 
FOl. SI AWOMIR ŁADIC'KI 
Jdeli będLiemy mogli handlowa t przez calą dobę. LBtrudnimy dodatkowo 70 osóh - twierdlą IRodnie hllnes- ! 
meni. 


Przypomijmy, w 2000 roku 
radni poprzedniej kadencji zde- 
cydowali, że lokale na promena- 
dzie mogą działać tylko w godzi- 
nach od 8 do 2. - Niedawno 
zwróciliśmy si
 do usteckich 
handlowc6w z prośbą o zatrud- 
nienie latem studentów - opo- 
wiada Mleczyslaw Kozlńskl, 
prezes Fundacji Pro Pomerania 
i główny organizator debaty. 
- Moje zdziwienie bylo wielkie, 
gdy okazało si
, ie ustecka pro- 
menada jest jedynym miejscem 
na Pomorzu, gdzie handel moie 
odbywać si
 tylko do godz. 2. 
DZI
i uchyleniu zakazu nocne- 
go handlu, moina by stworzyć 
dodatkowe miejsca pracy. Uwa- 
iam, ie temat ponownIe powi- 
nien stanąć na sesji. 


Zadbamy o spokój 


Zdaniem Slawomlra Górec- 
kiego. właściciela restauracji 
Laguna, samorząd nie powinien 
stwarzać sztucznych barier i blo- 
kować rozwoju przedsiębiorczo- 
ści. - W szczycie sezonu w Ust- 
ce mole wypoczywać jednora- 
zowo nawet 30 tys. osób -liczy 
biznesmen. - Na promenadzie, 
która jest sercem miasta, nie mB 
iadnego punktu gastronomicz- 
nego czynnego przez całą dobę. 
Zapewniam, ie jeśli uchwała zo- 
stanie uchylona, to w swoim za- 
kresie zadbamy o bezpieczeń- 
stwo i spokój. 
Slawomlr Stochnialek, wła- 
ściciel restauracji City Bar nie 
ma wątpliwości - uchwała to za- 
mach. na wolność gospodarczą. 
- Zastanawiam si
 tylko, dlacze- 


go zakaz ten dotyczy jedynie 
promenady, a nie innych rejo- 
nów miasta, szczególnie tych 
zamieszkanych - irytuje się han- 
dlowiec. - 30 metr6w od depta- 
ka znajduje si
 dyskoteka, która 
moie działać przez całą noc. In- 
na rzecz, to godziny. w Jakich 
wolno nam handlować. Pytam 
wi
c, dlaczego nasze lokale mo- 
gą być czynne wlaśnie do godz. 
2, a nie np. do 22, czy do 24. 
Według Józefa Walczaka, 
właściciela restauracji Korsarz, 
nie ma żadnych racjonalnych 
podstaw, by zakaz dalej obowią- 
zywal. - Uchwała została oparta 
na komunistycznych przepisach 
z 1974, kiedy to w Polsce naka- 
zywała gospodarka nakazowo- 
rozdzielcza - przekonuje Wal- 
czak. - To rynek powinien wy- 
znaczaĆ godziny otwarcia lokali. 
Nie wyobraiam sobie sytuacji, 
ie gość przyjdzie do mnie w no- 
cy na ryb
, a ja zamkn
 mu 
drzwi przed nosem i powiem, że- 
by przyszedł o godz. 8 rano. 
A co zrobić, gdy przyjdzie 
do mnie konsument tuż 
przed godz. 2? Mam mu powie- 
dzieć: niech pan zabiera ten ta- 
lerz i wynosi si
 z lokalu, bo pra- 
wo miejscowe zabrania mi pana 
przyjmować. To paranoja. 


Ponowny wniosek 


Z kolei Jacek Traczyk ze 
spółki Promenada przypomina, 
że wyborcy "podziękowali" rad- 
nym poprzedniej kadencji, którzy 
uchwalili zakaz. - Do nowej rady 
dostał si
 tylko jeden przedsta- 
wiciel tamtego samorządu - 


.. 
USTKA. Krawężniki podzieliły mieszkanców 


Biało to widzę 


Burmistrz Ustkl Jacek Graczyk wpadł 
na nlatypowy pomysł poprawy este- 
tyki miasta. Tegoroczną wizytówką 
kurortu mają być pomalowane 
na biało krawężniki. Zdania miesz- 
kańców są jednak podzielone. 
- Świetny pomysł, białe kra- 
w
iniki wyglądają bardzo ładnie 
i dodają uroku miastu - zachwy- 
ca się 26-letnia Ola. - Od znajo- 
mych wiem, że rozwiązanie to 
spodobało si
 wypoczywającym 
w Ustce pierwszym turystom. 
Innego zdania jest pan Sta- 
nislaw, właściciel trzyletniego 
opla. - Obciach na cały kraj - 
oburza się mężczyzna. - Po- 
dr6żuj
 po Polsce i w żadnym 
mieście nie widziałem białych 
kraw
żników. Z takim rozwią- 
zaniem spotkałem si
 nato- 


" " 


\ 


-t" 


ł 
Fot SLA WOMIR ŻABICKI 
Swoje zdanie na temat bialych 
krawężników ustczanie mogą wy- 
razit poprzez internetow. ankietę. 


,/ 
; 


\ 
J 


podkreśla. - Dlatego obecnI 
radni me powinni bromć tej 
uchwały jak niepodległości. 
W końcu to nie ich uchwała. 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ustce Artur Wdo- 
wlarek podkreśla, że radni mu- 
szą dbać o interesy wszystkich 
mieszkańców. - Wydaje mi si
, 
ie biznesmeni nie wykorzystali 
wszystkich argumentów 
za uchyleniem zakazu - uważa 
samorządowiec. - Osobiście 
nie mam nic przeciwko, by ga- 
stronomicy handlowali przez 
całą dob
. Nic nie stoi na prze- 
szkodzie, by ponownie złoiyl/ 
swój wniosek. Jeiel/ tylko b
- 
dzie dobrze skontruowany, to I 
rnyś/
, ie pozostali radni usto- 
sunkują si
 do niego pozytyw- 
nie. 
- Jeszcze przed sezonem 
na pewno złoiymy taki wniosek 
- dodaje Walczak. 
JACEK CEGŁA 


Malgorzata 
Furtak 


Powiatowy Urząd 
_ Pracy w Słupsku: 


- Jak najbar- 
dziej jestdmy 
za tworzeniem 
nowych mieJsc pracy. Dlatego 
uwałam, :te władze Uslki powinny 
jeszcze raz przeanalizowa
 tę 
sprawę. Wydaje mi się. te mamy 
do czynienia z pewnym konflikiem 
lokalnym. który rozwlllzat nale:l:y 
droK' dyskusji i kompromisów. 


miast w zabitych dechą wsiach. . 
Poza tym przypomina mi si
 
przysłowiowe "malowanie trawy 
na zielono". 
Burmistrz Graczyk nie kryje, 
że pomysł jest rodzajem ekspe- 
rymentu. - Oczekuj
 opinii 
mieszkańców w tej sprawie. je- 
żeli rozwiązanie si
nie przyjmie, 
to pomyślimy o innych sposo- 
bach poprawy estetyki miasta - 
zapewnia burmistrz. 
Według internetowej ankiety 
znajdującej się na oficjalnej stro- 
nie usteckiego samorządu 
(www.ustka.pl) pomysł z białymi 
krawężnikami popiera 45 pro- 
cent mieszkańców (dane 
z wczoraj z południa).. Przeciw- 
nego zdania jest -51 procent in- . 
ternaut6w. 


(jac) 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r. głos Pomorza 


Plebiscyt "Głosu Pomorza" 


Belfer na 
szóstkę z plusem 


Publikujemy listę nauczycieli ze 
Słupska I powiatu słupskiego kandy- 
datów do tytułu "superbelfra" . Lista 
ukazywać się będzie do 13 czerwca. 
Rozstrzygnięcie plebiscytu 18 
czerwca. Kupon do głosowania dru- 
kujemy na stronie 3. Wszystkie po- 
włnny dotrzeć (można przynieść lub 
przysłać) do naszej redakcji 
I przy ul. H. Pobożnego 19 w Słupsku, 
do 16 czerwca. 


I-'UIJ:,:-t:t 


Szkoły podstawowe 


SP-1 - Maria Antczak, Ma- 
ria Gardas, Lilianna Hrychoro- 
wicz, Dorota Kaczmarczyk, 
Małgorzata Michalska, Wiolet- 
ta Pluta. 
SP-2 - Marzena Bekler, li- 
dia Bilska, Irena Bracka, Kry- 
styna Leś, Grażyna Mazo- 
wiec, Katarzyna Sawicka, Ewa 
Szuchyta. 
SP-3 - Elżbieta Gawroń- 
ska, Mariola Kołodziej, Alicja 
Skrzypińska, Barbara Stasz- 
kiewicz. 
SP-4 - Mirosława Kamie- 
nicka, Lidia MOlier, Beata 
Smoczyńska, Zbigniew Te- 
reszkiewicz, Bożena Zielonka. 
SP-5 - Dorota Dankowska, 
Anna Wolikowska. 
SP-6 - Wiesław Michałow- 
ski, Mirosława Mikołajczak, 
Anna Molenda, Magdalena 
Staszkiewicz, Dorota Tańska. 
SP-8 - Beata Stefaniec, 
Beata Świątek, Beata Tęsna. 
SP-Q - Anna Butryn, Ro- 
bert Niciejewski, Zbigniew 
Stec, Agnieszka Sztorc. 
SP-10 - Wioletta Domoń, 
Romana Komisaruk, Romuald 
Nikel, Grażyna Onisiewicz, Ewa 
Rudnicka-Baran, Beata Siłka, 
Aleksandra Tylikowska, Lucyna 
Walczak, Ewa Wilkowska. 
SP Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
Iwona Boruszkowska, Jo- 
anna Henke-Lublewska, Aga- 
ta Pietkiewicz. 


Gimnazja 


G-1 - Bernadetta Bachul, 
Małgorzata Grulkowska, Lidia 
Jankowicz, Beata Jeż, Dorota 
Kosidło, Małgorzata Kozło- 
wicz, Bożena Krypel, Anna Ol- 
szewska, Andrzej Pawlak, Ra- 
fał Reczka 
G-2 - Magdalena Abakano- 
wicz, Alina Andrzejewska, Iza- 
bela Drużba, Andrzej Horbacz, 
Joanna Janusiak, Anna Kaba- 
tek, Ewa Kuszlewicz, Teresa 
Raczkowska, Violetta Wójcik, 
Aleksander Surułło, Magdale- 
na Szumiłło, Anna Woś. 
G-3 - Iwona Płóciennik, 
Magdalena Śmietanka, Iwona 
Tłuchowska. 
G-5 - Wiesława Bukowska, 
Grażyna Chalecka, Tomasz 
Ćmiel, Andrzej Fijałkowski, 
Iwona Gancarz, Aurelia Gib- 
ka-Pukiełko, Halina Krupa, 
Barbara Kujat, Maciej Macko, 
Anna Mleczko, Jolanta Plaga, 
Marzena Śmigielska, Marcin 
Targański, Małgorzata Wy- 
pych, Elżbieta Żurawska. 
G-6 - Barbara Bogucka, 
Elżbieta Maria Grzelak, Artur 
Klamann, Beata Polaczek, 
Barbara Usowicz. 
Społeczne Gimnazjum Ję- 
zykowo-Informatyczne Spo- 
ecznego Towarzystwa Oświa- 
towego - Ewa Jurgiewicz. 
Gimnazjum Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw- 
czego- Grażyna Bytnerowicz , 
Agnieszka Fudro, Gabriela 
Malinowska, Sabina Mazur. 
Jolanta Zaparta. 


Szkoły 
ponadgimnazjalne 
I LO - Krystyna Danilecka- 
-Wojewódzka, Alicja Janu- 
szewska-Pająk, Tatiana Kul- 
czyk-Kurelska, Bolesław Woj- 
towicz. 
II LO - Jacek Czyżyk, Teo- 
dor Rudnik. 
ZSO nr 3 - Edyta Fedor- 
czyk, Elżbieta Grzelak, Ewa 
Tomaszewska. 


IV LO - Magdalena Kadzie- 
wicz, Marian Orlowicz. 
V LO - Wawrzyniec Milkie- 
wicz. 
Liceum Ekonomiczne - 
Ewa Dziewa. 
Zespół Ponadgimnazjal- 
nych Szkół Technicznych - 
Anna Podlipna. 
Szkoła Muzyczna - Miro- 
sław Neyman. 
I Społeczne LO STO - Iwo- 
na Mikołajczyk. 
I Zaoczne SLO STO - Ma- 
rek Przybyłowicz. 
Zespół Szkół Katolickich 
im. św. Marka - Monika Czy- 
żyk. 
Prywatne LO - Marzena 
Brzezińska. 
Zespól Szkól Ponadgimna- 
zjalnych nr 1 - Dariusz lipski, 
Tadeusz Przyborowski, Sylwia 
Twardowska. 
Zespół Szkół Ponadgimna- 
zjalnych nr 2 - Paweł Daj er, 
Justyna Kosicka, ks. Seba- 
stian Kowal, Lukasz Rybiński, 
Piotr Sudakiewicz.L Janina 
Zduńska, Wojciech .£elechow- 
ski. 
Zespól Szkól Agrotechnicz- 
nych - Genowefa Jank, Tere- 
sa Zarzycka. 
Niepubliczne Technikum 
Gastronomiczne - Teresa Za- 
mojdzin. 
Srodkowopomorskie Cen- 
trum Kształcenia Ustawiczne- 
go - Helena Clchosz, Zyg- 
munt Owczarek. 
Centrum Kształcenia Prak- 
tycznego - Bożena Skrzy- 
pek. 
ZSZ Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego - 
Dariusz Gawel, Bogumiła 
Goś, Wiesław Romański. 


POWIAT SŁUPSKI 
Szkoły podstawowe 
DĘBNICA KASZUBSKA- 
Ewa Araszewska, Bożena 
Grabowska, Janusz Grabow- 
ski, Alina Heleniarz. 
DAMNICA - Jan Lubiński, 
Aneta Rymarczyk, Jolanta Ko- 
zyrska. 
DOBIESZEWO - Iwona 
Grota. 
GLOBINO - Justyna Lao. 
GLÓWCZYCE Zespół 
Szkolno-Przedszkolny - Wła- 
dyslaw Jankowski, Romana 
Kwiecień, Halina Pereniec. 
KOBYLNICA - Maria Ryb- 
czyń ska, Joanna Ploch. Elż- 
bieta Szczypek. 
LUPAWA - Małgorzata 
Cheba, Beata Cyma. 
OBJAZDA - Andrzej Zawa- 
da. 
POBLOCIE - Gabriela 
Chustak, Jarosław Hilde- 
brandt, Teresa Wdowiak. 
REDZIKOWO - Mirosław 
Sawicki. 
SIEMIANICE Zespół Szkól 
- Sebastian Winsztal. 
USTKA - Anna Błaszczyk. 
ZAGÓRZYCA - Maria Zie- 
lińska. 


Gimnazja 
BARCINO - Wanda Trze- 
cińska. 
DĘBNICA KASZUBSKA- 
Beata Spierewka- Tyrkinheim, 
Elżbieta Utig. 
DAMNICA - Izabela Brzyk- 
cy, Maria Czerska, Katarzyna 
Dzitko-Nawrocka, Danuta Ko- 
cimska. 
KĘPICE - Teresa Linkie- 
wicz. 
KOBYLNICA - Katarzyna 
Kucharska, Monika Kwiat- 
kowska, Krystian' Obolewski, 
Beata Okścin-Biskupska, 
Mariola Pawlowska, Miro- 
sław Sawicki, Marzena Wie- 
leba. 
SIEMIANICE - Sebastian 
Winsztal, Tomasz'Rybak. 


Szkoły 
ponadgimnazjalne 
WARCI N O - Zespól Szkól 
Leśnych i Ogólnokształcących 
- Krystyna Labędzka, Henry- 
ka Wiśniewska.
		

/18181-0011.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wiadomości słupskie str. 11 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Glówczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smoldzino 


SŁUPSK. Podsumowanie sportowej olimpiady 


Radosna r 


Ponad 12 tysięcy uczniów wzięło udział w XXIV Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Podczas mijającego roku szkolnego zorganizowano niemal 200 imprez 


Slupska Olimpiada Mlodzieży 
traktowana jest jako olimpiada 
przedmiotowa z wychowania li- 
zycznego. W XXIV edycji tej im- 
prezy uczestniczyly wszystkie 
miejskie szkoty oraz szkoty po- 
nadgimnazjalne podlegle Staro- 
stwu Powiatowemu. Zaintereso- 
wanie sportową rywalizacją było 
bardzo duże. Szkoty podstawo- 
we i ponadgimnazjalne uczestni- 
czyly w siedemnastu dyscypli- 
nach, a gimnazja - w szesnastu. 
Ze względu na fatalny stan sta- 
dionu 650-lecia w SIupsku nie 
rozegrano ligi lekkoatletycznej. 
W uroczystym podsumowa- 
niu Olimpiady, które odbylo się 
w slupskim ratuszu, udzlal wzięli 
przedstawiciele wladz miasta, 
oświaty I sportu. Najlepsi sporo 
towcy, nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz dyrektorzy szkól 
otrzymali puchary, grawertony 
I dyplomy. 
- Z dużym zadowoleniem 
mogę ocenić sportowe postępy 
dzieci i młodzieży - mówi Jerzy 
Polak, przewodniczący SIup- 
sklego SZkolnego Związku Sporo 
towego. - Rywalizacja z roku 
na rok jest coraz ciekawsza i ob- 
fituje w niespodzianki. System 
zawodów Jest tak rozbudowany. 
że każdy może sprawdzić swoje 
umiejętności w ulubionych dys- 
cyplinach. Na kulturę fizyczną 
ŁĄCZNA KLASn'IKACJA 
SZKÓl. PODSTAWOWYCH 
(IMIF:W{'ZĘTA 
I CHŁOPCY RAZEM) 


1. SPnr3 
2. SPnr8 
3. SP nt 2 
4.5. SP nr 1 
SP nr 10 
6. SPnr5 
7. SPnr4 


196 pkt. 
181 pkt. 
177,5 pkt. 
174,5 pkt. 
174,5 pkt. 
152,5 pkt 
103,5 pkt. 


JUTRO 


. SŁUPSK. W Baszcie Czarow- 
nic o godz. 18 otwarcie wystawy 
Moniki GrzesIewsklej "jedyna sen- 
sowna myśl... szczęście". Jak wyja- 
śnia autorka, ekspozycja traktuje 
"o szczęściu i o tym, co ma sens, 
a także o tym, jak ktoś siedzi sobie 
w domu i czuje się blogo". Wstęp 
wolny. 
. USTKA. W Bałtyckiej Galerii 
SZ1uki otwarcie wystawy "Nowe pra- 
ce" ZdzIsława Nitki prezentującej 
obrazy i rysunki. Początek o godz. 
19 w galerii przy ul. Zaruskiego 1 e, 
wstęp wolny. 
. SŁUPSK. Dwie pierwsze oso- 
by, które dodzwonią się w piątek 
do naszej redakc;ji pod nr 842 42 60 
o godz. 9, zapiszemy na bezplatne 
wejście do kina na "Pokojówkę 
na Manhattanie". 
Film opowiada o kobiecie sa- 
motnie wychowującej dziecko 
i pracującej w luksusowym hotelu 
na Manhattanie. Pewnego dnia 
poznaje w nim przystojnego męż- 
czyznę, czlonka szanowanej ro- 
dziny. On bierze ją za gościa hote- 
lu. Od pomylki do romansu tylko 
krok. Jaki będzie final namiętno- 
ści? 
Mamy po jednej podwójnej wej. 
ściówce na film. Seans w sobotę lub 
niedzielę o godz. 18. Należy za- 
dzwonić, kiedy w Radiu Koszalin 
ogloszą godz. 9. Przez telefon trze- 
ba podać swoje imię i nazwisko oraz 
serię i numer dowodu osobistego. 
Prosimy, aby osoby, które w ciągu 
ostatnich 3 tygodni dodzwoniły się 
do nas po bilet, tym razem daly 
szansę innym. 


FI E K L A M-A 


TAXI I 
ID
 
96.25 V,I lJ 


608 02 96 25 
607 27 17 17 
Wytlij SMSI 
U-102 


'- 


'" 


, 


\ 


) 


Fot. SI.AWOMIR ŻABICKI 
IOowody do satydakcji L udaneKo roku sportoweKo 2002/2003 mają przedstawicielki Szkoly Podstawowej nr 
2 w Slupsku. Od lewej Alicja Morasiewicz, Alicja Polak (wuefislka) i Natalia Kijowska. 


I sport szkolny powinny być 
przeznaczane większe pienią- 
dze, bo to jest opIacsIna inwe- 
stycja na przyszłość. 
KOŃCOWA KLASYFIKA- 
CJA {;(MNAZJÓW 
(I)ZIEWCZĘTA 
I CHI.OPCY RAZEM) 


. " 


1 


r:1 
- 


- 


\' 


nia o zdrowie - twierdzi Marek 
Rynda, wuefista z Zespolu 
Szkól Ogólnoksztalcących nr 1 
w SIupsku. 


(fen) 
KLASYFIKAC.JA SZKÓł.. 
PONADGIMNAZJALNYCH 
(CHŁOPCY) 


1. G nr 6 116 pkt. 1.ZS0nr1 126 pkt. 1 ZSPnr3 136 pkt. 
2. G nr2 95 pkt. 2. ZSP nr 3 111 pkt. 2. ZSP nr2 131 pkt. 
3. G nr 5 90 pkt. 3. LO Ustka 97 pkt. 3. ZSOIT echn. 124,5 pkt. 
4. G nr 4 81 pkt. 4. ZSEIO 96 pkt. 4. LO Ustka 116 pkt. 
5. G nr 1 60 pkt 5. ZSO nr 2 94 pkt. 5. ZSPIT 11 O pkt. 
6. G nr3 39 pkt. 6. lSO nr 3 89 pkt. 6. lSP nr 1 104 pkt. 
7. SOSW 1 pkt. 7. lSOIT B6 pkt. 7. ZSO nr 1 101 pkt. 


*'1 


- Nie ulega wątpliwości. że 
Słupska Olimpiada Młodzieży 
jest bardzo potrzebna. Ma 
na celu przyzwyczajać młodych 
ludzi do uprawiania sportu i dba- 
PUNKTACJA SZKÓl. 
PONADGIMNAZJALNYCH 
(DZIEWCZĘTA) 


Z "Głosem Pomorza" w plener 


Idziemy do Zapcenia 
(f .:-.)':ł
 
 ' .
t1 
 1. 
... -: 
 ...;. qr,:.: .... 

, ...' 

 .. 
. ',.I' ..., 
. 
 . I.. .... 

. .. "':'1'-' .... . 
.ł. ...' '\" >" 
ł
 . . -ł', 
 
,'. "I 
-l' · 
. ,'ił 


Jeszcze tylko dzisiaj do godz. 13 
czekamy w redakcji w Słupsku 
na zgłoszenIa osób chcących wyJe- 
chać z namI w sobotę na 61. Imprezę 
na orientację do Upnlcy I Zapcenla. 


Zgloszenia przyjmujemy 
pod numerem telefonu 84-251- 
95. Koszt przejazdu autobusami 
PKS-u w obie strony wynosi 16 
zlotych od osoby. Odjazd z placu 
Zwycięstwa o godz. 8.30. Po- 
wrót do Slupska ok. godz. 17. 
Tym razem przygotowaliśmy 
trasę liczącą 5,5 kilometra. 
Start pomiędzy godz. 10 a 11 
z Lipnicy sprzed Domu Straża- 
ka. Pójdziemy nad Jezioro Kie- 
drowickie, gdzie na kąpielisku 
zatrzymamy się na wypoczy- 
nek. Znad jeziora pójdziemy 
przez tzw. Pceń, tereny powsta- 
le po osuszonym jeziorze. 
W Zapceniu zwiedzimy kościól, 
po którym oprowadzi nas ksiądz 
proboszcz Mleczyelaw Kuclń- 
ski. 
Na mecie na boisku zapceń- 
I skiej szkoly czeka nas festyn 
z pokazami umiejętności straża- 
ków z Gminnego Związku OSP 
I W Lipnicy. Z gadkami kaszubski- 


(law) 


Przesunięta rewolucja 


Między 10 a 15 sierpnia, a nie 
od 1 lipca nastąpią zmiany 
w systemie komunikacji miejskiej 
w. SIupsku. Nowa sieć linii auto- 
I busowych ma dać oszczędności 
MZK i poprawić jakoŚć uslug. . 
I Przesunięcie terminu wprowa- 
dzenia nowych zasad prezes 
MZK January Senko tlumaczy 
problemami proceduralnymi. :.- 
't
.,
 

 

.Q 
).t
' 
, 


,.

"\ ...
,.: '., 


. 


"', 


, . 


Fot. KONRAD REMELSKI 
Po zwiedzeniu zapceńskiego kościola pójdziemy na festyn na boisko 
szkolne. 


mi i sztuką "Klamstwo ukarane" 
wystąpi zapceński teatrzyk pro- 
wadzony przez Irenę Lew-Kle- 
drawską. Rozegramy konkursy 
sprawnościowe. Do naszej dys- 
pozycji będą konie i bryczka 
z Brzeżna Szlacheckiego. 
Nę miejscu będzie można kupić 
wędzone pstrągi, kiełbasę z bul- 
ką, chleb ze smalcem, ciasto 
i bigos. 


W SKRÓCIE ZE SŁUPSKA 
PGM z lotniskiem 


Przedsiębiorstwo Gospodar- 
ki Mieszkaniowej będzie się zaj- 
mować administrowaniem two- 
rzonego wlaśnie przejścia gra- 
nicznego na lotnisku 
wRedzikowie. Wedlug Irene- 
usza BIJety, pelnol1)ocnika' pre- 
zydenta miasta do spraw orga- 
nizacji portu lotniczego, w ten 
sposób uda się ograniczyć 


Jutro opublikujemy mapkę 
z zaznaczoną trasą. Należy ją 
wyciąć i zabrać ze sobą w sobo- 
tę w plener. Wśród oSÓb, które 
prawidIowo pokonają calą trasę 
rozlosujemy upominki ufundo- 
wane przez Zarząd Oddzialu 
PTSM, wladze gminy Lipnica, 
Starostwo Powiatowe w Bytowie 
i naszą redakcję. 


(kor) 


koszty w pierwszej fazie organi- 
zacji przejścia lotniczego, które 
początkowo ma się mieścić 
w budynku dzierżawionym ł 
od wojska. Wedlug zapowiedzi 
organizatorów nowe przejście 
ma rozpocząć dzialalność 
w styczniu przyszlego roku. Ca- 
le przedsięwzięcie będzie kosz- 
tować co najmniej 700 tysięcy 
zlotych. 


31. Dziecięce Wyścigi Kolarskie "Glosu Pomorza" 


Publikujemy kolejne zwycię- 
skie trójki w naszych zawodach 
kolarskich zorganizowanych 
z okazji Dnia Dziecka. Nazwi- 
ska dzieci weryfikowaliśmy z li- 
stą startową. Ich kolejnoŚć 
w podpisach pod zdjęciem nie 


.... 


.  p 
- , 
}ł
 

 , 


jest związana z zajętym miej- 
scem. Dla lepszej czytelności, 
przyjęliśmy zasadę podawania 
nazwisk w kolejności pojawia- 
nia się dzieci w kadrze od lewej 
strony. 


Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI 


... 


-........ 


, .,
 
.' 


,. 


Kaja Piwowarska, Dominika Wiśniewska, Anna Kurkiewicz. 


411 


.,1 PO 


. ." 
.' 


Amadeusz Panzewski, Adrian Baran, Dawid Ulenberg.  a 


... .I" ... 


, -  ł. 


1D 


.' 


"i 


, 
\
 


#., 


..... 


Przemyslaw Laskowski, Sebastian Trun, Michal Rokita. 


Kamil Szczot, Dawid Karnacewicz, Jakub Borowski. 


...- 

 


(maz) I Aleksander Szymichowski, Krzysztof Kazin Adrian Sienkiewicz. 


I.. · 'I · 


VICTORIA 


t:-P
		

/18181-0012.djvu

			slr. 12 Informator regionalny/TV 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanallzacyJ- 
ne - 994 


... 
ie 
.... 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA- 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 


g] 


POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 844-04-_ 
31; 842-79-40; 842-44- 
 
40; 811-91-50; PKS 843- 
93-67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SLUPSK - 842-42-56 BY- 
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHOW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 
Bank Informacji - 842-65-48 


m 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93  


KURSY WALUT E
 
Kantor MIAMI "Galeria c 
Podkowa" , 
ul. Starzyńskiego, 
Słupsk, tel. 841-70-31 
Skup Sprzedaż 
3,72 3,87 
4,35 4,52 
6,12 6,30 
2,81 2,91 


USD 
EURO 
GBP 
CH F 


REKREACJA 
 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekreacJI, ul. ( 
Szczecińska 99, tel. 843- 
40-17; 843-40-16 - pływalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacJI, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - plywalnia czynna 
codz. w godz. 8-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia 
..Aqu a-Tu r". Codziennie 7-22 - 
baseny: sportowy, rekreacyjny, 
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauna, solarium, 
bar, sklepik, tel. 372-96-28 
PORADNICTWO 
 
SŁUPSK: Dla ofiar prze- 
mocy ..TAMA" - tel. 841- 
40-46, al. Sienkiewicza 7, 
w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości ..KROKUS", 
al. Sienkiewicza 7, tel. 841-46-05, 
w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. za- 
ufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 841- 
19-99, czynny w poniedziałki, wtorki 
i czwartki w godz. 16-19 
Towarzystwo Zepoblegenla Nar- 
komanII, al. Sienkiewicza 7, tel. 
840-14-60 - poniedzialek i wtorek 
w godz. 10-17.30; środa i czwartek 
w godz. 10-14.30; piątek w godz. 
10-14 
Porednla Uzależnienia od Alko- 
holu I Wspóluzależnlenla, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78; 
842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek. 
piątek godz. 8-16 
Porednla TerapII Uzależnień 
od Środków Psychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzieży 
z problemem I uzależnień, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78 - 
poniedz. i czwartki w godz. 16-18, 
w środy terapie dla rodzin - godz. 
16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz. -piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 


Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., środa i czwartek w godz. 17- 
19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, ul. 
Paderewskiego 9, tel. 842-57-51 - 
wtorek godz. 10-12, czwartek godz. 
16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Mila 26, tel. 
822-32-54 - poniedz. w godz. 15- 
19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynentów 
..Krokus", ul. Szczecińska 5, tel. 
834-63-33 środa-niedziela godz. 
17-21 
Dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834-24- 
82 - poniedz., czwartek, piątek 15- 
18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania Nar- 
komanII, ul. Wojska Polskiego 7, 
tel. 834-24-82 - wtorek godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII (punkt Infor- 
macyJno-konsultacyJny), ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 - 
wtorek i czwartek godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wy- 
padkach I Kolizjach Drogowych 
..Alter-Ego", ul. Botaniczna 38A, 
70-786 Szczecin, tel. (0-preliks-91) 
464-39-35 lub 0-607-544-491 


POLICYJNY C 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
USLUGIMEDYCZNE 
SŁUPSK: Nocne dyżury 
 
stomatologiczne, al. 
 
Wojska Polskiego 1/14, 
tel. 840-18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stomatolo- 
giczne ..VItrodent", Slupsk, ul. 
SoIdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Glównej) - całodobowa; 
Przychodnia Lekarske, ul. Cheł- 
mońskiego 3, tel. 845-61-60 - czyn- 
na w godz. 8-19 
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czynna 
w godz. 7-19; Przychodnie POZ: ul. 
Mlyńska 1a, tel. 841-37-63 w godz. 
8-19; ul. Mochnackiego 19, tel. 848- 
26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska Stacja 
Opieki Cerltas Hospicjum Domo- 
we, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58 
czynne od poniedzialku do piątku 
w godz. 8.30-14 
USLUGI RÓŻNE UJ 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie celodobowe, 
Słupsk, ul. Poniatowskie- 
go 44, teVlax 842-57-67 
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro- 
niczny, szkolenie w siedzibie klien- 
ta, 0-601-941-463; (O-prefiks-59) 
842-33-07 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 842- 
84-14,840-02-21,0-603-070-170 
PIZZA NA TEL. ri 
Bar Pod Kasztenem, : ""..' , 
tel. 842-70-46, ul. Woj- .. \'>
 
ska Polskiego 52, spe- 
cjalna oferta dla firm i przedsię- 
biorstw (dania gorące, sałatki) 
Chata Macochy, ul. Wojska Pol- 
skiego 30a, tel. 840-22-80 
Plnocchlo, ul. Towarowa 2 (wej- 
ście od ul. Szczecińskiej - tel. 
841-19-98 (makarony i zestawy 
obiadowe) 
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 842- 
08-77 (zestawy obiadowe) 
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Black Jack, ul. Ostroroga, tel. 
843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Polskie- 
go 26, tel. 840-06-13 
Amphlrlon, ul. Grodzka 12a, tel. 
840-24-96 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Norton, ul. Starzyńskiego 2, tel. 
848-65-00 
Merano, ul. Rzymowskiego 2a, 
tel. 845-53-53 


OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA · 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): 
Słupsk - 840-28-05; Slawno - 
810-48-05; Koszalin - (O-prefiks- 
-94) 342-28-83; Kołobrzeg - (0- 
prefiks-94) 354-21-67; Białogard - 
(0-prefiks-94) 312-25-35 


POCZTAlTELE. rzJ 
KOMUNIKACJA .... 
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 
(całą dobę) tel. 841-30- 
45; 842-52-47 
DYŻURY APTEK D 
SŁUPSK - ..Al-Farm", I' 
 
ul. Norwida 35, tel. 843- 
80-00; Przy Piecu Dą- 
browsklego", (wejście od ul. 
Przemysłowej), otwarta codzien- 
nie 8-22, tel. 840-30-22 
BYTÓW - ..Jesionowa", ul. 00- 
mańskiego 3, tel. 822-44-19 
CZŁUCHÓW - ..Zamkowe" ul. 
Królewska 2, tel. 834-32-58 
LĘBORK - ..Na Osiedlu Sporto- 
wym", ul. Olimpijczyków 11, tel. 
863-15-87 
ŁEBA - ..Słowińska", ul. Ko- I 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - ..Vitae", ul. Dworco- 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - ..Ustecka", ul. Żerom- 
skiego 5, tel. 814-98-17 
WICKO - ..Pod Agawą", tel. 861- I 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY 
SŁUPSK: MUZEUM PO- FA 
MORZA ŚRODKOWEGO 
 
Zamek Książąt Pomor- 
skich, ul. Dominikańska 5-9: czyn- 
ne w godz. 10-17: Skarby Książąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztuki 
XIX i XX w.; Arkana sztuki IV - Ak- 
ty; Młyn Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomorzu 
Środkowym; Szli na Zachód osad- 
nicy; Z kolekcji wsp6łczesnej sztuki 
ludowej i plastyki amatorskiej; 
Herbaciarnia w Spichlerzu. czyn. 
na codz. 10.30-20: Stanisław Ole. 
siejuk - metafizyka rysunku; Gale- 
ria Bursztynowa, ul. Tuwima 9: In- 
kluzje roślinne i zwierzęce 
w bursztynie; Galeria Kameralna, 
ul. Partyzantów 31a; Kuba Bąkow- 
ski - prace malarskie i testy lotni. 
cze; Baszta Czarownic, al. F. Nul- 
lo 8: zmiana wystawy 
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo-Ka- 
szubskle, tel. 822-26-23 w godz. 
10-16: Kultura materialna Kaszubów 
bytowskich; Portrety Książąt Za- 
chodniopomorskich; Słupskie wzory 
zdobnicze w ceramice i w hafcie ze 
zbiorów MPŚ w Słupsku 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional- 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi Czluchow- 
skiej; Pradzieje; Rzemioslo arty- 
styczne XV-XIX wieku; Z dziejów 
miasta i zamku; Jan B. Jakubowski 
- malarstwo i rysunek 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skieJ, tel. 846-30-20 w godz. 9-18: 
Architektura i kultura materialna 
S1owińców; Pomorskie plenery 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10-16: 
Lębork w zabytkach i dokumentach 
(Lębork na starej fotografii); Alfred 
Lubocki - prace ludowe; Rzemiosło 
w pradziejach; Checz kaszubska; 
Gabinet Paula Nipkowa (twórca te- 
lewizji); Wanda Botter - Kolorowy 
świat witraży; 
Gelerla Strome Schody: Beata 
Bialecka - malarstwo 
SMOŁDZINO: Muzeum pr:tyrod- 
nlcze Słowińskiego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne co- 
dziennie godz. 9-17 
USTKA: Bałtycke Gelerla Sztuki, 
ul. Zaruskiego 1 a, czynna w godz. 
10-18: zmiana wystawy 


KINA 
SŁUPSK: MILENIUM I
-::lt 
tel. 842-51-91 - Sela A- 
Matrix-Reaktywacja, 
godz. 18 i 20.30 Sala B - Oszu- 
kać przeznaczenie 2, godz. 17 
i 21; I Twoją matkę też. godz. 19 
MCK: REJS - Chicago, godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Makroko- 
smos, godz. 19 
USTKA: DELFIN - Johnny En- 
glish, godz. 17; Frida, godz. 19 


USLUGI II I 
POGRZEBOWE ., 
SŁUPSK: ..KALLA", ul. r 
Armii Krajowej 15, tel. 
842-81-96; 0-601-928-600; Infoll- 
nla bezpłatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
"ZIELEŃ", tel. 842-30-42, (cało- 
dobowe) tel. 0-502-525-005 
..HERMES", ul. Obrońców' Wy- 
brzeża 1, (calodobowo) tel. 842- 
84-95; 0-604-434-441. 


. 


. 


. 


O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


lmII 


7.10 Moda na sukces 
(1938) - telenowela 
7.35 Frasler (20) - serial 
8.00 Wiadomości 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Traktorek: Bele siana 
- serial animowany 
8.30 Podróie 
z Aleksandrem 
I Emilię (49) - senal 
. animowany 
8.55 Budzik - pr. dla dzieci 
9.20 Marco I Gin a - serial 
animowany 
9.45 Północ 
w telemnlczym 
ogrodzie 
- film dla dzieci, 
ameryk.-ang.1998, 
reż. Wlllard Carroll 
11.25 Technika 
azplegowska (6-ost.): 
Gra na śmierć I tycie 
(2) - serial dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agroblznsa 
12.20 Horyzonty - magazyn 
rolniczy (powl.) 
12.45 Klan (728) (powl.) 
13.10 Kundle I reuta (26) 
- serial animowany 
13.36 Wazyscy kochaJę 
Raymonda (23) 
- serial komediowy 
14.00 T,dy przeazla 
historia: Miasto 
zeppelinów 
- Frledrlchlhafen 
14.30 Ludzie wśród ludzi 
- magazyn społeczny 
15.00 Wiadomości 
15.10 Ostatnia safari 
15.36 Babiniec: 
Koblete w krajach 
muzułmańskich 
16.00 Rower BłaieJa - mag. 
16.25 W kółko tenis: 
Druiynowe 
Mistrzostwa Świata 
w tenisie na wózkach 
111.30 Moda na sukces 
- telenowela (pOwl.) 
17.00 Telsaxpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Gość Jedynki 
17.40 Plebania (322) . senal 
18.10 Bezpieczna Jedynka 
18.40 Motoexpress TV 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
19.55 Sport; Pogoda 
20.20 Agentka o stu 
twarzech (12) - serial 
21.10 Sprawa dla reportara 
21.45 Tygodnik polityczny 
Jedynki 
22.36 Szerokie tory - rep. 
23.00 Monitor Wiadomości 
23.20 Kurs dnia - magazyn 
23.25 Pegsz - magazyn 
23.55 Perdlta Durango 
- thriller, ameryk.- 
hlszp.-mekayk.1997, 
reż. Alex de la Iglesla 
1.55 Zakończenie programu 


011 


(teb) 


6.35 Przygody Speeda 
Błyskawicy (9/13) 
- serial animowany 
7.00 Magiczni woJownicy 
(1n8) - senal anim. 
7.25 Krok ze krokiem 
(21/67) - serial 
komediowy (powt.) 
7.50 Pot,ga miłości 
(64190) - telenowela 
8.40 Prawo do szcz,ścla 
(68160) - telenowela 
9.30 Odlotowa małolata 
(22-osl.) - serial 
komediowy (pOwl.) 
10.00 Z tycia gwiazd 
(21-osl.) - senal 
komediowy (pOwl.) 
10.30 Łamlsłówka 
- teleturniej 
11.15 Magla sukcesu (6122) 
- serialobycz. (pOwI.) 
12.10 Virginia (58/135) 
- telenowela 
13.05 Telesklep 
14.50 Przygody Speeda 
Błyskawicy (9/13) 
- serial anim. (pOwl.) 
15.15 Magiczni wolownlcy 
(1n8) - senal 
animowany (pOwl.) 
15.40 tar tropików (1/66) 
- serial sensacyjny 
16.40 Krok za krokiem 
(22/67) - serial 
komediowy 
17.10 Magla sukcesu (7/22) 
- serial obyczajowy 
18.10 Aktualności 
18.20 Mściciel (1/16) - senal 
sensacyjny (powl.) 
19.15 Wiecie, Jak Jest 
(11/26) - serial 
komediowy 
19.40 Norman w terapatach 
(9/22) - serial 
komediowy 
20.10 Miasto przemocy 
. hlm sensacyjny, 
USA 1987, 
reż. Richard 
C. Seraflan, 
wyk. Michael Ontkean, 
Joanna Kems 
22.00 OperecJa wieczność 
(12/26) - serial SF 
23.00 Podwójne iycle 
- film sensacyjny, 
USA 1994, 
rei. David Madden, 
wyk. James Belushi, 
Linda Hamilton (powt.) 
1.00 Tajna broń 
- film sensacyjny, 
USA 1995, 
reż. Larry Larsen, 
wyk. Jeff Weston, 
Kimber1eigh Stark 
2.30 Wlecla, Jak Jest 
(11/26) - serial (powl.) 
2.55 Norman w terepatach 
(9/22) - serial (pOwl.) 
3.20 Zakończanie progremu 


Czwartek. 12 c7erwca 2003 r. głos Pomorza 


OD 


7.05 Studio urody - mag. 
7.15 Dwójka dzieciom 
- seriale animowane 
8.00 Na dobre I na złe 
(80): Zaniedbane 
serce - serialobycz. 
8.50 Pytanie na śniadanie 
10.30 Podróże w czesie 
I przestrzeni: Raj 
na Ziemi: Kostaryka 
- kraj dzlewlczel 
przyrody - serial dok. 
11.25 Delegacja (5): Belgia 
- serial dokumentalny 
11.50 Perły I dukaty (113): 
Markiza 
de Pompadour - serial 
12.25 Ostoja - magazyn 
Iowlecki 
12.45 Instrukcja obsługi 
SAPARD - magazyn 
13.00 Panorama 
13.16 Złotopolscy (188) 
- telenowela 
13.40 Szansa na sukces 
- koncert łaureatów 
2003 (2) (pOwl.) 
14.30 Nagroda Llterecka 
Nike 2003: Nominacje 
- Andrzel Sapkowski 
"Narrenturm" 
14.36 Euro-Qulz 
15.05 Klinika Berlin 
Centrum. serial 
16.00 Panorama 
16.20 Prognoza pogody 
111.25 Dni Wolnego Słowa: 
Redaktorzy 
Podziemia - PULS 
17.00 Dni Wolnego Słowa: 
..A mury runę..... 
- recital Jacka 
Kaczmarskiego 
17.50 Program lokalny 
18.30 Panorama 
15.55 Prognoze pogody 
19.00 Dni Wolnego Słowa: 
Wielka ucieczka 
cenzora - film dok 
20.05 Sprawa dla Doli 
-łllm kryminalny, 
USA 1992, 
re;!:. Bradlord May 
21.40 Europelskl Karnawał 
ŚwI,tolańskl 
- Gioconda 
we Wrocławiu 
22.00 Panorama 
22.20 Sport telegram 
22.30 Prognoza pogody 
22AO Dziwne zachowania 
dolrzełych piciowo 
mieszkańców 
wielkich miast 
w okresie łllczenla 
si, w pary. komedia 
obycz., niem. 1998, 
rei. Marc Rothemund 
0.05 Gdy Al Kaida uderza 
- film dokumentalny 
0.45 Nagroda Literacka 
Nike 2003: Nominacje 
- Andrzej sapkowakl 
"Nerrenturm" 
0.55 Zakończenie programu 


Iim 


8.26 Jabłko Newtona 
(6126) - serial 
dla mlodzleży 
6.55 Echa dnia 
7.15 Telezakupy 
7.30 Kurier - program 
InfonnacYJny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorama, 
Prognoza pogody 
8.00 Tygodnik 
gospodarczy (pOwl.) 
8.15 Kwiaty I ogrody 
(pOwl.) 
8.30 Kurier - program 
informacyjny 
8.40 Prognoze pogody 
8.45 Gość dnia - WYWiad 
9.00-16.00 
Transmisja obred 
Ssjmu RP 
9.30,10.30,11.30,12.30, 
13.30, 14.30, 15.30 
Kurter - program 
informacyjny 
16.00 Gość Trójki - WYWiad 
16.15 Panorama, 
Prognoza pogody, 

adomośclsportowe 
1S.30 Kurier - program 
infonnaCYJny 
16.40 Prognoza pogody 
16.45 Poiska Liga 
Koszykówki 
m,iczyzn 
17.50 Magszyn elblęskl 
18.00 Panorama, 
Prognoza pogody, 
Wiadomości sportowe, 
Punkt - temat dnia 
18.30 Kurier kulturalny 
18.40 Prognoza pogody 
18.45 Kość niezgody 
- pr. publicystyczny 
19.10 Co mnie gryzie? 
- program społeczny 
19.30 Kurier - program 
infonnacyjny 
19.36 Sport 
111.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowa dnia 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurier - program 
informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnia 
21.15 Eurotel- magazyn 
21.30 Kurier gospodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, 
Prognoze pogody 
22.00 Motosport - magazyn 
22.15 Patrol TróJkl- mag. 
22.30 Kurier - program 
informacyjny 
22.45 Kurier sportowy 
22.55 Studio pogoda 
23.05 Operacja "Ssmum" 
. film sensacyjny, 
pol. 1999, 
rei. WładySław 
Paslkowski 
0.36 Zakończenie programu 


mmI 


6.00 Piosenka na iyczenle 
7.00 Tajemniczy rycerze 
(24) - serial 
przygodowy (pOwl.) 
7.25 Interwencja - reportaż 
(pOwl.) 
7.55 Ro.swell: W kl'\!gu 
tajemnic (54) 
- serial SF 
8.55 Uwaga Hoteli 
- program rozrywkowy 
(pOwl.) 
9.40 V.I.P. 2 (35) 
- serial sensac. (pOwl.) 
10.35 Rosyjska ruletka 
- teleturniej 
11.35 Róiowa Pantera 
- serial animowany 
11.45 Amor latino (26) 
- telenowela 
12.40 Luz Marla (170) 
- telenowela 
13.40 Adam I Ewa 
(182, 183) - serial 
obyczajowy 
14.45 Dzielne iółwle. 
- nast,pna mutecja 
(7) - serial animowany 
15.10 Rodzina zest,pczs 
(137) - serial 
komediowy (pOwI.) 
15.45 Informacje 
16..10 Ssmo iycle (55, 56) 
. serial obyczajowy 
17.10 :2:yclowa szansa 
- teleturniej 
18.10 Drogówka' magazyn 
policyjny 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.15 Awantura o kas, 
- teleturniej 
20.15 Uwaga Hoteli 
- progrsm rozrywkowy 
21.00 Ostry dyżur (172) 
- serial ObyC7iljOWY 
21.30 Studio LOTTO 
22.05 Z archiwum "X" (44) 
- serial sensacylny 
Mulder I Scully 
uczestnicz!} w pogrze- 
bie zamordowanego ar. 
tysty cyrkowego. Na 
cmentarzu spotyka,ą się 
przyjaciele zmarlego - 
karły, poIykacze ognia, 
linoskoczkowie I żongle- 
rzy. Agenci zwracalą 
uwagę na nietypową bu- 
dowę anatomiczną Jed- 
nego z kolegów ofiary. 
Wkrótce zaczynają po- 
dejrzewaĆ, ie mordercą 
jest brat jednego z cyr- 
kowców mieszkaJący... 
w jego brzuchu. 
23.05 Biznes Informacje 
23.25 Prognoza pogody 
23.35 Greffltl - pr. publicyst. 
23.50 Paml,tnlk 
Czerwonego 
Pantofelka (34, 35) 
. serial erotyczny 
0.55 Aquaz Superchet 
5.00 Zakończenie programu 


lIlJ!!mD 


6.00 Rlver Street 
- film obyczajowy, 
austral. 1997 
7.45 Karygodne 
zeniedbanie . dramat 
obyczajowy, USA 1985 
9.30 Uwierz w siebie 
- film obyczajowy, 
USA 2001 
11.15 Rlver Street 
- film obyczajowy, 
asustral. 1997 
13.00 Detaktyw w sutannie 
2 (1) - serial sensac. 
14.00 Dr Qulnn (9) - serial 
obyczalOWY 
14.45 Rodzina Flory (1/2) 
- dramat kostiumowy, 
USA 1998 
16.15 Uwierz w siebie 
- film obyczaJowy, 
USA 2001 
18.00 Detektyw 
w sutennle 2 (1) 
- serial sensacyjny 
18.45 Dr Qulnn (9) - serial 
obyczajowy 
19.30 Baśnie z tyslęca 
I Jednel nocy (2-osl.) 
- film fantastyczny, 
USA 1999 
21.00 Sprawa Michaela 
Crowe'a - dramat 
obyczajowy, 
ameryk.-kanad.2002 
22.45 Najmłodszy ojciec 
chrzestny (1/2) 
- film biograficzny, 
ameryk.-kanad. 1999 
0.30 Baśnie z tysiąca 
I Jednej nocy (2-ost.) 
- film fantastyczny, 
USA 1999 
2.15 Sprawa Michaela 
Crowe'a - dramat 
obyczajowy, 
ameryk.-kanad. 2002 


mi 


5.25 Kropka nad I 
- program 
publicystyczny (pOwl.) 
5.40 Ścieżki miłości 
(41/150) - telenowela 
(pOwl.) 
6.25 Telesklep 
7.05 PrzYJaciółki I rywalki 
(178/185) - telenowela 
(pOwl.) 
7.60 Wunschpunsch 
(20/52) - senal 
animowany 
8.15 Kaplten Planeta 
(14/52) - serial 
animowany 
8.40 Przygody Anlmków 
(57/96) - serial 
animowany 
9.05 Szczenl,ce lata 
Toma I Jerry'ego 
(44/52) - senal 
animowany d1a dzieci 
9.30 Tele Gra - teleturniej 
10.35 Telesklep 
11.35 Rozmowy w toku 
- talkshow 
12.30 Na Wspólnej (97) 
- serial obyczajowy 
(pOwl.) 
13.05 Przygody Supermana 
(16/66) - serial 
przygodowy 
14.00 Szczenl,ce late 
Toma I Jerry'ego 
(44/52) - serial 
animowany dla dzieci 
(powl.) 
14.25 Renegat V (11) . serial 
sensacyjny 
15.25 Maraton uśmiechu 
- program rozrywkowy 
16.00 TVN Fłlkty I Pogoda 
16.20 Przyjaciółki 
I rywalki (179/185) 
. telenowelo 
17.10 Ścldkl mIlości 
(42/150) - telenowela 
18.00 Rozmowy w toku 
- tolkshow 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Sport 
19.40 Pogoda 
19.45 Uwagal - magazyn 
20.10 Na Wspólnej (98) 
- serial obyczajowy 
20.40 Prawdziwe historie: 
zdradzony 
- dramat obyczajowy 
USA 1997" 
rei. Brian Dennehy, 
wyk. Brian Demehy, 
Reed Dlamond 
22.35 Cela - reportaż 
23.10 TVN Fakty 
23.20 Kropka nad I 
- program 
publicystyczny 
23.40 Sport 
23.45 Zmagania miast 
. teleturniej 
0.55 Mocne strony TVN 
1.00 Nic straconago 
- programy 
powtórkowo 


TV VECTRA 


17.15-18.25 
Obsarwator - serwis 
Informacyjny 
Kronika Policyjna 
(15) - magazyn 
interwencyjny 
Wybory Miss I Miss 
Nastolatak 2003 (3) 
- relacja z gali finałowej 


EUROSPORT 
8.30 Świat żeglarstwa 
(pOwl.) 
9.00 Jeidzlectwo: Zawody 
Pucharu Narodów 
Samsunga (pOwl.) 
10.00 Piłka noina: 
Eliminacje 
do Mistrzostw Europy 
- skróty 
14.00 Tenis ziemny: Turniej 
ATP'w Londynie 
17.00 Plika noina: 
Eliminacje 
do Mistrzostw Europy 
- skróty 
19.45 Wiadomości 
Eurosportu 
20.00 Piłka nożna: 
Międzynarodowy 
turniej drużyn 
młodzleiowych U-21 
w Tulonle - mecz 
Wiochy - Kolumbia 
21.45 Lekkoatlatyka: Mityng 
Super Grand Prix 
IAAF w Ostrewie 
23.30 Wiadomości 
Eurosportu 
23.45 Plika noina: Cope 
Llbertadores - mecz 
półfinałowy 
1.15 Wiadomości 
Eurosportu 
1.30 Zakończenie 
programu 


RADIO SŁUPSK 95,3 FM 
6.30-14.30 Co godzinę wiadomości lokalne. 7.00.10.00 Program miej- 
skI. tO.OO-I1.oo Studio Kontakt. 15.30.16.00 Muzyczna Bitwa. t 6.00-1 8.00 
Program reporterów Atut. t 8.00-20.00 Nawigator. muzyczna audYCJa dla 
młodzieży. 21.00-22.00 Spotkanie z muzyką' prezentacja muzyki powa
- 
neJ. 22.00 Dobry wieczór Europo. 


RADIO VIGOR 


KOSZALIN 99,7 FM; SŁUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102.9 FM 
Wiadomości BBC. codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Serwis ra- 
gionalny co godzinę PN-CZW. 5.30-17.30 PT 5.30.14.30 SOB 6.30.12.30. 
MOTO.Serwls PN.PT 7.25, 8.25, 9.25,14.25.15.25.16.25. Studio Gazety 
Prawnej PN-PT 6.50. Porady Gazety Prawnej PN-PT 7.50. Program Moto. 
ryzacyjny Autorodeo P
ZW . 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkanie z naczelni- 
kiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Słupsku. PT-I'.00- 
11.15 Porady Specjalisty do spraw Prawa Pracy. WT-NDZ 18.00-20.00 .li. 
sta Pius Minus.. PN.Radiowa lista Dance.I8.00-22.oo. WT 
ZW 20.00- 
23.00 .Dobry wieczór Grabowski.. Piątek 20.00-21.00 .Muzyka od nas dla 
Was. 21.00.24.00 .Friday Dance Party". Sobota 7 00-13.00 .Sobotnie dzień 
dobry" 21.00-24.00 .Hause Party". Niedziela 17.00-18.00 .Niedzlelne gra- 
nie. 20.00-23.00 .Wybuchowa niedziela.. 


\
		

/18181-0013.djvu

			głos Pomorza Czwartek, 12 czerwca 2003 T. 


Wciqż wi c.. J I 
...... ........ 


IPriero 
__k 


. nowe 
dodołkl 
'epsza 
jakość 
atrakcyJn 
promocJ 
",0yZ.8 
.&\05 '0 


I iznes 
- 


1 uto_ 


I)odłhi"da
 
,. drowo 


kaz'a 


_. 


Blurl reklImy 
75-004 Koszalin. ul. Mlcklewlcz
 24 leljfex 347 35 03;.07. leI. 347 35 05. lei. 347 35 14 
7&200 Słupsk. ul. SienkIewIcza 20 leljfax 840 32 51. lel./lax 84117 43 
Blurl ogłolzeń 
Koszalin. ul. Mickiewicza 24 leljfax 347 35 12. 347 35 15 
Słupsk. ul. Sienkiewicza 20 Ieljlax 842 66 08 
Kołobrzeg. ul. Raluszowa 3 leljfax 352 78 55 
Szczecinek. pl. Wolności 10 leljfax 374 03 11 
Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10 lei. 822 82 80 
lębork, ul. ArmII Krajowej 16 leljfax 862 55 88 


Q szczegóły 
pytaj naszych 
speclalislów ds. reklamy. 
WynegocluJ nallepsze 
warunki. 


SPRZEDAŻ 


TRABANT 601S (1990). 0-59/84-36-269 
po 16-tej. 
URSUS C-385, 360 3 p, MTZ 4 X 4, 
0-601-644-957. 
VECTRA (1989), 8 900zl. Kołobrzeg. 
0-502-242-053. 
--- 
¥n¥W.MAXCAR.NE.PL 


SAMOCHODY 


AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daz komisowa bez dodatkowych op/at. 
Atrakcyjne warunki kredytowa ma. Kosza- 
lin, Gme£nieńska 18, tel. 34.60-659, 
tel./ fax 34-62-060. 
ASTRA 1,6 (1997), wyposatona, 
0-606.883-749,059/846-54.90. 
AUDI A4 TOI (1997). 059/847- 17-05. 
CARO (1995) 1,6 wtrysk. 059/ 
810-43-21, 0-601-675-971. 
CINQUECENTO 700 (1996), 
094/31-85-474. 
CORSA 1,2 (1997), salonowa, 
0-691-529-455. 
DAEWOO MATIZI KATALIZATOR, IMMOBI- 
LlZER, LAKIER METALIZOWANY, ROK PRO- 
DUKCJl2003. NIE MUSISZ KUPOWAĆ, 
MOŻESZ WYGRAĆ I 13 CZERWCA KUP 
"GŁOS POMORZA" Z KARTĄ DO GRY. 
FEUCIA kombi 1,3 (1998), gaz, 
0-604-97-083. 
FORD escort 1.80 (1996). Słupsk. 
0-601-644-315. 
GOLF 1800, rocznik 89, czarny, 
wyposateme, cena 7 400, Koszalin, 
0-604.20-20-13. 
GOLF 111.3 (1990). 0-59/841-46-48. 
JELCZ chłodma. 0-503-556-995. 
UAZ turbo Izoterma. 0-503-556-995. 
MERCmES 2070 blaszak (1988) Koczała 
0-604-561-968. 
POLONEZ truck (1993). 0-507-376-164. 
RENAULT 19 (1991/95) sprzedam. Kupię 
forda scorpio. 0-603-72-71-53, 
0-603-72-70-93. Pilne! 
RENAULT laguna 2.0 (1997/98). 
0-601-84-05-15. 
SILNIK ciągnika C-328 po remoncie sprze- 
dam, tel. 3-403-613. 
--- - 
SKODA felicia (1995), airbag, alufelgi, 
centralny zamek, radioodtwarzacz. hak. 
059/ 862-60-75. 
- - - -- - - 
STAR 3W 200. 0-602-611-473. 


AUTO-MOTO 


I AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, 
hamulce, zaWleszema, części eksploata- 
cyjne, Bolesławice, 841.53-53. 
AKUMULATORY serWIs. Słupsk, Ostroro- 
ga 3. 844-02-95. 
-- 
AUTA NA GAZ (BRC). NAJTANIEJI RATY, 
KOBYLNICA, WIDZIŃSKA 23, 
0-602-644-337. 
AUTO - CZęŚCI USA - zamówienia, 
094/341-56-25, 0-602-557-917. 
AUTOKUMATYZACJA - serwis. Słupsk, Wi- 
lenska 12 B, 059/840-38-30, 
0-601.789-892. 
BOGDAR - sklep motoryzacYJny - części 
FIAT DAEWOO, dostawcze DUCATO. Miko- 
łajska 5. 059/842-33-37 
TACHOGRAFY - TARCZE, SERWIS} LEGALI- 
ZACJA. TACHOTRONIC, SZCZECINSKA 38, 
094/346-51-98, 0-602-461-398. 


DOMY 
- 


Bronisławowi 
Bajcar 
oraz całej Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia. 
z powodu śmierci 


Mamy 


składają 


Pracownicy Firmy "Bajcar" 


U 1'1 I 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


MIESZKANIA 


. I 8-402-402 AJ - POŁAWSCY DWUPOKO- 
JOWE: BANACHA, KOSZALIŃSKA 
44 000. 
! 8-402-402 AJ - POŁAWSCY TRlYPOKO- 
. JOWE, I P., (56), ZATORZE, 66 000. 
0 59/84 2-34-00. Jednopokojowe: Kotar -- 
bińskiego. Dwupokojowe: 3-Maja. Trzypo- 
kojowe: Małcużyńskiego, Mikołajska, Nor- 
wida. Czteropokojowe: Rzymowskiego, K0- 
szalińska, Nowowiejska (dwupoziomowe). 
DELTA. 
AR - HAND 84-14-993. Dwupokojowe 
(42) 43 000; Trzypokoj owe (75) 65 000. 
--- 
AR - HAND 84-14-993. Piętro domku 
95 000. 
CZTEROPOKOJOWE sprzedam, zamienię 
nadwupok
owe.

/84-
4-716._____ 
CZTEROPOKOJOWE, 059/84-270-17 
wWYl:gielda"!1
r

ho mosci.słupsk.pl _ 
CZTEROPOKOJOW!. 0-
9L8 4-288-62. 
DWUPOKOJOWE - centrum. 
0-59/84-12-616, 0-503-465-366. 
DWUPOKOJOWE (37) Zatorze, III piętro, hi- 
poteka. 0-59/843-72-61, 0-606-808-828 
- --- 
DWUPOKOJOWE bezczynszowe. 
0-601-85-10-75. 
- -- 
DWUPOKOJOWE Konarskiego, Mostnika, 
Westerplatte, Romera, Jana Kazimierza 
WEX 8411-029. 
--- 
DWUPOKOJOWE z auzą kucnnlą 47 m, 
II piętro, ul. Księżnej Anastazji - ratusz. 
0-507-126-247,0-507-126-248. 
DWUPOKOJOWE, REMI D, 
0-59/842-33-90, 0-606-21-20-04. 
ARMA sprzeda tanio dwa gotowe duze 
mieszkania. 0-606-36-36-97. 
JEZIERZYCE, Wrząca, inne WEX 
8411-029. 
KAWALERKA. Słupsk, 0-503-054-775. 
LOKAL (42,5) centrum Słupska na biuro 
lub mieszkanie. Po remoncie - tanio! 
MERKURY, Słupsk, 840-32.32. 
MIESZKANIA.Niepodległości WEX 
8411-029. 
--- -- 
MIESZKANIE 80 m kw., I piętro, centrum, 
centralne gazowe, Szczecinek, 
372-24-76: 374-05-04. 
MIESZKANIE dwupokojowe (42,5), 
Lębork, Jagiellońska, 0-602-808-832. 
- - - 
MIESZKANIE w centrum Słupska. 
0-603-50-78-73. 
MIESZKANIE, 059/84-270-17 
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl 
SŁOWACKIEGO dwupoziomowe. Pięciopo- 
koJowe Poniatowskiego, Bałtycka WEX 
8411-029. 
SM .Dom nld Słupią. pilnuje budowę 
mieszkań, 1406 -1554 zł/mkw. 
0-59/843-01-54. 
TRZYPOKOJOWE, Ustka. Locum 
059/84-14-468. 
-- 
USTKA. Apartamenty bezczynszowe. 
0-605-73-23-55. 


Ogłoszenia drobne/reklama sIr. 13 


. 


KSEROKOPIARKI, faksy. Promocja! 
094/343-53-73. 
NAGROBKI. Słu p sk, Orkana, 842-64-25. 
PRZYCZEPKA .Niewiadów. plastikowa 

 zamlmi ęciem . 0-603- 27 8-411 . 
SIATKI ogrodzeniowe producent, 
364-24-75,0-605-649-325, 
0-691-380-356. 
--- 
SIATKI, słupki - produkcja. Transport gra- 
tis. 0-59/810-29-07. 
SPRZEDAM automat .Rembov 1. - 3 k0- 
lory, tel. 033/ 874-57-80, 0-501-694-424. 
SPRZEDAM automaty do lodów firm .Car- 
pigiani. oraz .Taylor". Tel. 033/ 874-57-80, 
0-501-694-424. 
SPRZEDAM maszyny do lodów .Soprano., 
tel. 0 
3L 874-57-80,0-501-694-424. 
TARCI CA świerk. 0-603-270-790. 
WA
 NA, nawozy, 094/365-63-18. 
WORKI foliowe - producent. Słupsk. Spor- 
towa 61, 0-59/84-53-226, 0-604-208-414. 
- - - 
 
ZAGĘSZCZARKA płytowa; barak; honda ci- 
vic - tanio; Muscel na części. 
0-604-812 -010. - 
ŻŻŻ Powypadkowe, 0-602-222-709. 
ŻŻŻ Rozbite, 0-601-624-184. 


RÓŻNE 
- 


I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAUUCZNE. 
HURTOWNIA SANTEX I POZNAŃSKA 42. 
PRZY SALONIE SEATA. NIE POMYL ARM - 
ZAPŁACISZ DROŻEJ, 059/84-13-260. 
PLAC BRONIEWSKIEGO 14, 
059 /842 -85 - 10. _ 
1 000 tytułów VHS. DVD ola oorosłych. 
Sex - Shop .Figielek.; 059/840-28-22; 
0591862-8 4-60; 0 9'Y 342 - 3 6-53. 
ADIDAS tanio, 0-604-677-529. 
CEGŁA-klin kierowa (ro 
blórkowa), stan 
idealny, tanio. Słupsk, 0-602-120-933, 
0-502-234-340. 
CHŁODZIARKI, zamrazand oraz maszynę 
do produkcji minipączków, 0-601-684-145. 


.. .. -.-.. 
Po'W'ypadbo'W'e 
0604-235-892 
0602-157-399 
I<

.IVI
 
NAJKORZYSTNIEJ 
627/1174 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0604-997 -422 
I 0602-506-359 
WYSOKIE CENY WY PADKOWE kupię. 059/811-91-50. 
ŻUKA blaszaka, 0-603-13-20-94. 


MIESZKANIA 


KUPIĘ czteropokojowe, pieciopokojowe, 
059/84-44-031. 
KUPIĘ czteropokojowe, pięciopokojowe, 
0-506-618-984. 


RÓŻNE 
- 


CIĄGNIKI, kombajny i maszyny rolnicze. 
059/822-52-13. 


ZAMIANA 


MIESZKANIA 


DWA mieszkania dwupokojowe na domek 
pod Słupskiem (do remontu). 
0-604-392-729. 
- - 
OWUPOKOJOWE (TBS) na mniejsze. 
0-692!>64-330 . 059/84-548-53. 
TRZYPOKOJOWE kupię. Słupsk, 
0-501-527-482. 


NIERUCHOMOŚCI 


,/
 

'" 
SŚPPON 


Slowarzyszenle 
Środkowo-Pomorskie 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


DELTA, 059/84-234-00. 
I- www.delta.slupsk1>
 
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk,84-11-662. 
_ www.krynicki.com.pl 
OMEGA 059/84-14-420 
www.nieruchomosci.slupsk:pl 


AGENCJE 


1251e 


I 059/840-25-40 Enigma Nieruchomości. 


Autoryzowany przedstawiciel 
Górnośląskiego Banku Gospodarczego 
I.M. Mokrzeccy I Towarzystwll leasingowego GBG "FIWSE" 
tel./fax: (094) 343 47 93 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 45 


SAMOCHODY e Leeslng ne miejscu na samochody 
. OSOBOWE. DOSTAWCZE . KOMBI nowe I używene do 5 lat. 
ITW [iqglej sprzedaiy okola 100 samo[ Idów e Clflletowe I osobewe r6wnlel bez 
homologacji w I'LN, USD I EURD. 
ITRol y i leasin g, ku p no , zamiano. c
 Cl'lllllE 
r rrDlll1I Informo ci o kred yt owo 
ITOlerta kredyIowo wszyslki[h bonków. te. (094) 348 \O 76, 34810 77, 0604248636 
98. _ _ _ I I Mercedes - czę
c! dostawcze, cię.żaro- 
PILNIEI Szeregowiec skrajny, stan surowy DZI

KA uzbrojona 90 arow - Słupsk, Ko- we. NAPRAWA. Msclce 17 kjKoslallna, 
zam knięty - Us tka. 0-604.612-774. 
 allnska 
. 0-603-6 
5-045. _ I 094/316-50-67,0-604-756-696, 
DZIAŁKA w Bydlinie. 0-604-44-93-48. 0-602-518-651, 0-602.:.517-573. 
DZIAŁKI letniskowe na raty, jezioro, i nfra- AUTO nI gaz PRO-BUT. Montai 'nstlllcJI, 
struktura. 0-602-310-742 , rIty. Jlm".o 
-' 094/34
91
5. 
DZIAŁKI W LIpnicy - piękne tereny (lISY, RUMIKI, katalizatory, montaż, sprzeoaz. 
Jezlore) pod zabudowę oferuje tenlo włl- Zbigniew Czekaj. Koszalin, 
śelelel 0-602-77-33-73, _ .dwl.pl._ Szczecińska 70, 094/346-76-64. 
REKREACYJNo-budowlana - przy lesie, 
15 km od Koszalina, 0-609-568-537. 


Serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze  
Sp. 
KATARZYNY BAJ C AR 


. 
, 


składa Rodzina 


I LOCUM 059/84.14-468. 
I REMID. 0-59/842-33-90, 0-606-21-20-04, 
SIENKIEWICZA 20. POSZUKUJEMY NO- 
WYCH OFERT. WWW.REMID.SLUPSK.PL 
-- --- - 
059/84-12-583 Nieruchomości - Ka- 
czyńska. w ww.lnk.pl 
840-20-62,842-10-94 .Domus - Nleru 
chomości. Poszukujemy nowych ofert. 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI - sprZedai, wy- 
ceny, kredyty. MIeszkInil, domy, działki. 
Bezpiecznie, profesJonalnie. 
W. Polskiego 38, 059/84-270-17, 
_.g1elda-nleruehomoscl.slupsk.pl 
¥n¥W. ARKA-SLUPSK. GRATKA. PL 


BIURA, garaże, magazyny - Bałtycka 9. 
Słupsk, 0-603-784-897. 
BOKS. 0-59/84-297-22 . 
D. H. .Alex. wydzierżawI stOiska, boksy 
handlowe. Atrakcyjne ceny: stoisko 
od 400 zł, boksy 20 m - 700 zł; 
0-502-144-120. 
-
 
DO wydzierżawienia lokal (50), monitoro- 
wany - handel, usługi. Słupsk, 
0-602-122-636, 0-59/842-55-59. 
DO wydzierżawienia pół sklepu w Ustce. 
059/81-49-891. 
DWUPOKOJOWE do wynajęcia. 
0-59/ 8 4-14-029 po 17-tej. 
ARMA poszukuje do wynajęcia pomiesz- 
czeń biurowych (min. 100 m) i magazyno- 
wych (min. 200 m), Lębork lub najbliższe 
okolice, 059/ 86-35-560. 
-- 
KAWALERKA. Słupsk, 0-503-054-775. 
- 
 -- 
LĘBORK. Mieszkanie dwupokojowe, osie- 
dle Sportowa, 8625-819. 
LOKAL (42) do wynajęcia - Łeba. 
0-603-276-250. 
- ---- 
MANHATAN (40m) gora. 0-600-380-365. 
- - -- - 
MANHATAN dół poszukuję do wynajęcia, 
0-605-208-976. 
MIESZKANIE, Ustka, wrzesień - czerwiec, 
0-506-347-742. 
NOCLEGI. Słupsk, 0-601-96-23-63 
---
- -- 
ODSPRZEDAM dzierżawę dobrze prospe- 
rującego punktu gastronomicznego - cen. 
trum Słupska, 15 000. 0-506-080-746. 
POK ÓJ dl a pan i, 059/8-441-661 poi8,- 
0-604.77-44- 91. 
POKÓJ do wyn ajęci a. 0-5 9/84-21-975 - 
POKÓJ. (}59 /842-37-91. 
POKÓJ , 0-59/ 8 4-27 5-94. _ _ _ _ 
POSZUKUJĘ dwu - trzypokojowego (ładne, 
umeblowane, nowe budownictwo). Słupsk, 
0-506-145-229. 
----- - 
POSZUKUJĘ lokalu w centrum Słupska 
(70 - 100). 0-692-936-446. 
- - 
ROWY. Lokale do wynajęcia. 
0-505-17-12-13. 
SKLEP (190) - centrum Słupska. 
0-606-14-25-27. 
------ 
SUPEROKAZlA. Kołobrzeg. Pub, ogródek - 
wydzierżawię. 0-604-95- 18-32. 


KUPIĘ 
DOM - okolice Kępic, 0-606-381-716. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


GARAZE ocynkowane - (1200), wiaty, ra- 
ty, transport, montaż, 058/778-14-22, 
0-60 D::22-1.?-13, 018/ 334
__55. _ 
KORY na drewno. .Atmos'. Superrabaty!!! 
094/348.93-16,0-609-043-748; polo- 
neZ@xl.wp.pl; www. pol onez.koszalin .pI _ 
LUSTRA fazowane z oświetleniem lub 
w ramach, 059/841-30-81, 
059/841-00-04 
.SERWlS-DACH. SŁUPSK, POPRZECZNA 7, 
TEL./FAX 0-59/640-23-60. DACHÓWKA 
CERAMICZNA, CEMENTOWA, BLACHODA- 
CHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY, 
IZOLA CJE DACHU, CEGŁA KLINKIERO WA. 
SZKŁO budowlane, dekoracyjne, żarood- 
porne, antywłamaniowe, szklarniowe, ob- 
razkow e, 059/841 -30-81. 
SZYBY zespolone, 059/841-30-81. 


SPRZEDAM 


DOM mieszkalny 75 m, trzypokoJowy, CO, 
bez czynszu, w pieknie położonej miejsco- 
: wości wśród lasów, 3415-669, 
0-600-180-986. 
DOMEK letniskowy nad jeziorem {woda, 
energia), własność - 55 000. 
0-608-452-695. 
GARAŻ (Wr ocławs k a). 0-59/842-33-01. 
SKLEP (38) po remontach, zaplecze, par- 
king, własna działka - śródmieście Słup- 
ska, 840-32-32 MERKURY. 


1251A 


WYNAJEM 


USŁUGI 


BIURA PODATKOWE 


0-59/844-16-86, 0-606-67-55-72. 


Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance 


Mariannie 
POborskieJ 
z powodu śmierci 


I 8-402-402 AJ - POŁAWSCY MIESZKA- 
NIA DO WYNAJĘCIA. 
840-20-62,842-10-94 .Domus. - Nieru- 
chomości. Mieszkania do wynajęcia. 


Mamy 
składa 
Grono Pedagog1czne 
Zespołu Szk6ł Ponadg1mna- 
zjalnyeh nr l w Słupsku 


Serdeczne podziękowania 
Pani Dyrektor Teresie Jerzyk oraz całemu personelowi 
Słupskiego Hospicjum za troskliwą opiekę nad 


śp. KATARZYNĄ BAJ C AR 
składa Rodzina 


U ,",",o
		

/18181-0014.djvu

			str. 14 Ogłoszenia drobne/reklama 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


. 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r. głos Pomorza 


P R o M O-c--r-A 


1. Wpisz w telefonie kom6rkowym SMS 
o treści: gp num. rubryki ....,
 ogłoszenia 
2. Wy'lij ten SMS na numer 2800 
(koszt wysłania zwykłego sms-a zgodny z toryfq sieci.) 
3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy 
informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym 
4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym 
ode"ij go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT) 
5. Otrzymasz następnie sms-a informujqcega 
() publikacji ogłoszenia_ 


Wyślij 
ogłoszenie drobne 
do "Głosu Pomorza" 


-e m 


19los Pomorza I 


0.59/848-21-11. 


DYWANY. 0-59/84-38-911. 


TELENAPRAWY 


ALARMY, MONITORING 


II Naprawa telewizorów Robert Deszcz. 
Słupsk, 845-63-17._ _ 
1 Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63. 
DOMOWE naprawy telewizorów. 
0-59/842-48-83. 
mENAPRAWY domowe, tamu. 
0-59/843-69-18. 


AUTAALARMY. Słupsk, 0-59/84-11-60
 _ 
AUTOZAB£ZPIECZENIA. AUTO-PlUS, 
Słupsk, 841-41-45. 


TRANSPORT 


0.602.284.693 Meblowozem - przepro- 
wadzki, winda. 
PIASEK 20 ton - 160 zł, twir 20 ton - 
I 360 zł. Słupsk 0-606-658-750, 
0-604-680-426. 
PRZEPROWADZKI meblowozem. 
0-605-403-555. 
PRZEPROWADZKI. 0-505.	
			

/18181-0015.djvu

			glos Pomorza Czwartek,)2 czerwca 2003 r. 


www.glos -pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.p) 


. 
Dwie studentki 
(zaoczne) do pracy 
w pralni w Koszalinie 
K.. O. .NJ_ A K...I..; 
0604 420 019 


GŁOS Pomorza zatrudni młode 
osoby do sprzedazy bezpośredniej 
z Lęborka, Łeby. Mile widziane do- 
świadczenie z klientem. CV, list moty- 
wacyjny kierować pod adresem: 
Głos Pomorza H. Pobożnego 19, 
76-200 Słupsk, DZiał SiD. 


RÓŻNE 


I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
SANTEX l, SŁUPSK, LESZCZYŃSKIEGO 8. 
059/843-25-10, POZNAŃSKA 82, 
842-76-47. 


WIELKIE otwarcie - Dużo atrakcjil 
Szczegóły w piątkowym dodatku 
Okazja. 


WRótKA.0-59/84-14-986. 


Biuro Obrotu 
Nieruchomościami 


. 


dP.a 


.)J 'IW, 0::;, <.11',1 r.J 
 O::J 


Dorota Pletrzak-Jaroszyńska 


kupno-sprzedat-zaml ana 


SZCZECINEK, 28 Lute&o 2 
372 20 21, O 604 23 91 08 
e-mali: bonOl0poczta.onet.pl 
www.doroła....atka.pl 


, 


:fi U 


OPJ NIERUCHOMOŚCI 
372-20-21 www.dorota.gralka.pl 
OstrowlISY gm. Barwice, dom 
jednorodZinny polożony na skraju wsi, 
w okolicy las i rzeka 
Cena: 60 000 zl 


. 


.,. 


n 


NORO 347-12-30 
Koszalin ul. Synów Pułku, dom wolno 
slojący, 5 pokoi, działka 709m 2 , 
salon z kominkiem. Cena: 280 000 zl 
w rozliczeniu motllwe 2.3.pokoJowe. 


;; 


NORO 347-12-30 
Koszalin ul. tebrowsklego, komfortowy 
dom szeregowy skra;ny, 6 pokoi, 
ogród zagospodarowany 663ni. 
Cena: 319 000 zl 


TURYSTYKA 


LOMBARDY 


ZGUBY 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 094/340-5498. 
KOMPUTERY niskie ceny. Oplmus Inrach, 
094/ 347 -40-86. 


NAUKA JAZDY 


094/347-11-77 Auto - Nauka 
Tkaczyk. 


1 I 


..n: ' 
I 


I!J, 'ł 


OPJ NIERUCHOMOŚCI 
372-20-21 www.dorola.gralka.pl 
Parsęcko, dom do zamieszkania dla 
dwóch, rodzin ogrzewanie etażowe. 
Cena: 79 900 zl 


'-, 


. "I .;-, 


121 '-l 


OPJ NIERUCHOMOŚCI 
372-20-21 www.dorOla.gralka.pl 
Zlotów, dom do wykończenia, ogrzewanie 
olejowe, położony w okolicy centrum. 
Cena: 130 000 zl 


'1 '11' 


iti Iii 1111111 


\ 
. Jlln:, 


NORO 347-12-30 
Koszalin ul.lutycka, dom wolno stojący, 
5 pokoi, na parterze - drink bar. 
Cena: 470 000 zl 


f 


NORO 347-12-30 
Koszalin ul. Rybacka, dom szeregowy, 
5 pokoi, piękny ogród, sprzedaż 
lub zamiana. Cena: 210 000 zl 


Ogłoszenia drobnelfotoofertylreklama 8tr. 15 


INKUBATOR Przedsiębiorczości, PROFESJONALNE (14 lat doświadczenia) 
Tuwima 23. Rozpoczęcie 10 i 12 czerwca. . odzyskiwanie długów (kwoty powyżej 
godz. 16.0-59/84-37-714, . 10000 zł). .Grupa Extor', 
0-609-56-00-58-=--- Q 85/732-47-55, www. e
or.
 _ _ 
OSK .STOp. Jacula Eugeniusz. Kursy kie- PRZYJMĘ wspólnika. 0-60 4-933-270. 
rowców kat. A, B, C, D, E. Koszalin, TARTAK nawiąże wspól pracę, 
0-601-78-D 1-3 3. . 094/318-77-15,0-606-318-670. 
OSK .Vlp. kat. B. 0-602-5 1 -69-54. ' 
RONDO. 0-59/84-39-126, ROLNICTWO 
0-603-756-330_ 
ROZPOCZĘCIE: 11, 12 czerwca, godz. 17, 
Słupsk, Kowalska 1. 0-59/84-04-369, SPRZEDAM 
0-604-075-939 


UŻYWANE 


SPRZEDAM 


BIZNES 


MASZYNY ROLNICZE 


I C-4011 sprzedam. 0-604-933-270. 
1- 


SPRZEDAM 


AMSATFFY,0-507-488-289. 
BOKSERKI. 094/316-77-34, po 15 


KOMUNIKAT 
CENTRUM KULTURY, REKREACJI I PROMOCJI 
W USTCE 
Z/S Ustka, ul. Grunwaldzka 35 
tel. (O prefiks 59) 8144769,8145586 


II 


InformuJe, 16 
w dniu 24 czerwca 2003 r. ( wtorek) , w siedzibie Centrum 
Kultury, Rekreacji i Promocji, ul. Grunwaldzka 35 
o godz. 12_00 odbędzie się ustny nieograniczony przetarg 
na sezonową dzierżawę 
OBSZARÓW PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO 
I w Ustce w okresie od 28 czerwca do 15 września 2003 r. 


( z99dnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie i Uchwałą Rady Miejskiej w Ustce ). 
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronie 
internetowej www. u stka. p liw siedzibie Centrum Kultury, 
Rekreacji i Promocji przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce, 
tel. O prefiks 59 81447 69, 814 55 86 


Zastrzega sl/j prawo oclwolsnla przetargu w przypadku zaIstnIenia uzasadnionych przyczyn. 


NIERUCHOMOŚCI 
. . IMMOBILlEN 
.!Irr. . 
. . www.mll.kolobrzeg.home.pl 
mil.kolobrzeg@home.pl 


78.100 KOŁOBRZEG 
ul. Walki Młodych 38/2 
35.49.650, 0600.272.362 


Kołobrzeg. Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 37,2 mkw. Cena 65.000 zł. 


. 


GAOOMSKA 
NIERUCHOMOŚCI 
347-41-84.0600248 093 
Tuwima 2-pokojowe (37,8). Łazienka po 
kapitalnym remoncie. Szybkie wydanie. 
CENA: 66 000 zl . 


WYSOKIŃSKI O 607 140-859 
www.nwk.com.pl 


Włoki, dom budynki gospodarcze. 
Cena: 80 000 zl 


.' 
 


BILETY - zagranica. PKP - .REJS.. 
0-59/848-10-1
 
BILETY, zagranica (CM PA). 
18.00 094/346- 29- 26.094t 34 6-24-D4._ 
BH2236 EVATRANS - legitymacje ISIC, bilety. wy- 
. - cieczki, wczasy, obozy. Koszalin, Jana 
MURARZ - glazurnik szu
a pracy prywat- z Kolna 38, tel. 343-D6-93. 
nie w Koszalinie lub okolicach z zakwate- - 
rowaniem,094/37-367-91. GLOBTOUR1ST - wynajem 
POMOC księgową na pól e tatu zatrud nię
 samochodow: osobowe
 mikrob
sy, 
0-59/81-41-925. autokary, koncesja, kraj, zagranica. 
. ' 094/354-26-77,0-601-555-174 
PRZYJMĘ stolarzy doswiadczonych do pro- -- 
 
 --. - - - 
dukcji schodów Koszalin Szczecińska 38 KOLONIE, obozy, Hiszpania, Czechy. .Eu- 
094/341-82-63. ' . rorelax., 84-11-017. 
STUDIO mebli kuchennych zatrudni mon- LONDYN) Letni
 Szkoła (1
. VII - 3. VIII); 
tera z własnym transportem. Instytut RozwoJu OsobowoscI; 
tel. 346-50-83. 094/346-15-98. 
TRANS-LUX. Autokary, mikrobusy, wyna- 
jem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74. 


KOMIS, skup złomu złota. 
059/843-70-84. 
STUDIO mebli kuchennych zatrudni osobę LOMBARD. Lutosławskiego 1, Słupsk, 
na stanowisko projektanta - sprzedawcy. I 84-24-111. 
tel. 346-50-83. 
--- --- - -- 
STUDIO mebli kuchennych zatrudni osobę 
na stanowisko sprzedawcy w Kołobrzegu. 
346-50-83. I 
SZWACZKI (byłe pracownice Flairu) zatrud- LEGITYMACJA studencka nr 28491. 
nlę. 0-59/ 844-32-88. I LEGITYMACJA Szary Dorota. 


KOMBAJN bizon Z-56 (1987). 
0-692-66-39-51. 0-59/846-29-70 
MACIORY złotnickie, mięso bez 
cholesterolu, prosięta, warchlaki, 
0-503-145-3 11. 
-- 
MIESZALNIK paszowy, .bąk', 
ODDAM ziemię z wykopu okolice Słupska. ; śrutownik, przyczepa, kombajn 
tel. 843-51-24 kom. 0-603-129-918. : .Jondire. 970. 0-59/811-91-23, 
SPRZEDAM W6zKI wiDŁOWE, OBRABIAR-- I 0-695 -4 15-61 5. 
I KI DO METALU, MA5ZYNY ROLNICZE - PROSIĘTA i loszki hodowlane. 
UŻYwIlNE.0-60D-436.210. 0-605-766-774. 
--- 
SPRZEDAM kombajn bizon 2056, 
tel. 0-606-309-689. 
SPRZEDAM konia. Globino 3. 
TRZY klacze ze źrebakami, bryczka, 
ATRAKCYJ NE kredyty. 0-59/842-62-99
 : trzy kr	
			

/18181-0016.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Czwartek, 12 czerwca 2003 r.  
od tri dachem 


RrtrTA"" M-A  BAL EX MET L 
Producent 


Blachodachówki 


Blachy trapezowe 


J 


Płyty warstwowe 


Oddzial Slupsk 
ul. Wrocławska 45 
tel/fax /059/ 8422020 


, 


MARLEY 


SYSTEMY RYNNOW
 Z()/'cv SYfl"EMY WENTYUCYJN
  


CJP.I
 


Dy.trybutor regionalny 
..HYDRDPLUS" 
ul_ Szczeclń.ke 34 
75-137 Ko.zelln 
tel_/fex (094) 34503 19 


SYSTEMY RYNN01NE 
1NENTVLACYdNE 
I OD1NODNIENI01NE 


OF.RU".UY WY.OKI... "AKOłcl PRODUKTY 
CHARAKT.RVZU"ĄC. .111 L.KKOłcIĄ 
WYtłOKĄ FUNKCJONALNOłclĄ 
ZRÓ:tNICOWANĄ KOLORY.TYKĄ 


Zapraszamy do punktów sprzedaży: 
IDUllln: BUDAGRDS ul. Mllszkll-go 24, III. 3427-305,DMEGA BAU- ul. Mieszki I 24, 181. 3411-871,IZOTERBUD ul. WłedyełewelV- 
go 147A, lei. 343-55-50, CARECD, ul.Lulyków4,1II. 346.12-05: IhIplk' MAXDDM ul. Spoko)nn4,UI. 841-20-02, RAMM ul. Grottgera 
19, leI. 845-i10.50, ELEWACJA ul. ZaborowskieJ 29. III. 845-41-15, SERWIS DACH ul. Popneczne 7, lei. 840.23-i10: IDłobnl. 
GAWlNEX ul. KoralowI 2 181. 35-40.670. TECHBUD ul. Sienkiewicza 15, III. 35-24-378: CztuDll6w: ART-DEK ul. Pllnlowl11c, lei. 834, 
14-53: twldwln: ERKD ul. Armii Kl1joweJ 24,111. 52-748: MIlIlIlo: TRANSPORT ul. RodZinne 15, leI. 85-72-861: UIłll8: PIJANOWSKI, 
ul. Portowa 1,Iel. 814-77-77; Połczyn Zdról' SOBOTKA, ul. Mlyńskl2.lel. 84.358: DlrIowo: BIONIKA, ul. Maraka 61,Iel. 314-23-45: 
Wlicz: AGROMA ul. WOJlka Polskiego 52, leI. 258-44-91: Zlolów: MAT.BUT ul. SlenkłewlcZl4.ul. 263-83-43: Iweclnlk: TRANSMAR 
ul. Hln:erska 2,lel. 374-85-70, FOREST ul. Plllka 27,181. 374-35-i17: 11"lno: G.S. ul. KOSZIIlńlka 891,111. 311-75-77; IIIwna: G S. ul. 
Chelmońskleg047.lel. 81 0.36-04. 


Z.p....z.my do w.p6lp...cy firmy h.ndlowe I wykon.wcze 


PROMOCJA 


KONKURS 


- - 


1H2142 


Firma handlowa 
- partner w budowie 


Cegła cegle nierówna - część VIII 


Wybieranie projektu domu to sama 
przyjemność. Jednak Jut na tym eta- 
pie warto przemyśleć, z Jakiego ma- 
terlalu postawimy dom. Odpowied- 
nI, wysokiej Jakości budulec oszczę- 
dzi nam nlemllych niespodzianek 
I wysokich kosztów eksploatacJI. Bę- 
dzie tet gwarancją, te wybudujemy 
dom zgodny z naszymi oczekiwania- 
mi. 


Często bywa tak, że sam projekt 
narzuca nam technologię, ale nie 
jest to regulą. Najczęś.ciej, decydu- 
jąc się na jakiś materiał, kierujemy 
się jego niską ceną. Jednak 
oszczędności wynikające z kupna 
tanich produktów mogą obrócić się 
przeciwko nam. Może się zdarzyć, 
że niska cena nie obejmuje wszyst- 
kich potrzebnych do budowy mate- 
riałów i w trakcie budowy trzeba bę- 
dzie za coś dodatkowo płacić np. 
za zaprawę dostosowaną do użycia 
w danej. technologii, materialy ocie- 
plające, czy zbrojenie. Warto zatem 
zainwestować w być może nieco 
droższy system budowlany, ale 
za to kompletny i obejmujący już 
w swojej cenie materialy pomocni- 


cze. Produkt powinien być "przewi- 
dywalny", tzn. dawać możliwość do- 
kladnego oszacowania kosztów bu- 
dowy. Na przyklad w technologii 
Ytong cena zaprawy zawiera się 
w cenie bloczków, a dzięki specjal- 
nej kielni zużywa się jej normową 
ilość. Nie zajdzie więc potrzeba kup- 
na dodatkowej partii zaprawy. Pre- 
cyzyjnie wykonane błoczki wymaga- 
ją ściśle określonej grubości tynku, 
z kolei montując bloczki z piórem 
i wpustem nie trzeba wypełniać za- 
prawą spoiny pionowej. Mamy więc 
gwarancję, że w trakcie budowy nie 
trzeba będzie dokupować materiał. 
Oszczędności wynikające z zakupu 
tanich materiałów są bardzo często 
pozorne równfez na etapie eksplo- 
atacji domu - utrzymanie domu 
z niedrogiego budulca może nas 
kosztować dużo więcej niż przewidy- 
waliśmy, bo trzeba będzie go dodat- 
kowo docieplać, osuszać albo co gor- 
sza remontować. Jakość, a więc i do- 
bre parametry techniczne pociągają 
zwykle za sobą wyższe ceny. Jednak 
większy wydatek na lepsze jakościo- 
wo materiały zwykle rekompensuje 
się mniejszymi wydatkami w trakcie 
R
 YTONG 
.... . 8U()()W
"\I1A 
ZŁOZ SOBIE DOM r--- 
. 
I 
, 
, 
. " 


KUPON KONKURSOWY NR 8 


Do wygrania 20% kupon rabatowy 
na zakup betonu komórk
wego 
firmy Ytong oraz projekt domu 
Jednorodzinnego w technologIlYtong 
Co tydzień w kolejnych 8 odcinkach zamieszczony będzie 
fragmenl domu. Należy zebrać wszystkie CZę5CI, złożyć dom z 
puzzli I krótko OpISaĆ 110m swoim marzeń. Na odPOWiedZI wraz ze 
złożof¥TIl puzzlami czekamy do 20 czerwca br. ,Głos Pomorza', 
ul. Mickiewicza 24, 75-563 Koszalin.wśród najciekawszych 
odpowiedzi rozlosujemy kupon rabatowy oraz projekt domu. 


!I- '1111..' III , 


budowy i eksploatacji domu. Nie kie- 
rujmy się wyłącznie ulotkami rekla- 
mowymi lub zapewnieniami sprze- 
dawcy. Pamiętajmy, że tylko materialy 
o udokumentowanych parametrach 
dają pewność, że wybudowany z nich 
dom będzie spełniał nasze oczekiwa- 
nia. 
Dwie trzecie kosztów utrzyma- 
nia budynku to ogrzewanie. Dobry 
wspólczynnik ciepła można osią- 
gnąć budując trójwarstwową ścia- 
nę w technologii tradycyjnej z do- 
datkowym dociepleniem wełnia- 
nym lub styropianowym, ale warto 
rozważyć inwestycję w nieco droż- 
sze, ale nowocześniejsze materia- 
ły jak beton komórkowy y tong. 
Z takich bloczków wystarczy posta- 
wić ścianę jednowarstwową, której 
wcale nie trzeba dodatkowo ocie- 
plać, żeby cieszyć się optymalną 
temperaturą przez cały rok. Inwe- 
stując dodatkowo zaledwie 1 % 
kosztów budowy w materiały o naj- 
lepszej izolacyjności cieplnej, moż- 
na obniżyć późniejszy koszt ogrze- 
wania domu nawet o 30%, Koszt 
takiej inwestycji zwróci się w ciągu 
2-3 zim. 


YTONG 
KONKURS 
1r Zadzwoń 
94/ 347 35 09 
w godz. 10 - 11 
Na Dlerws:l;ych 5 os6b czekalą: 
. czapeczka 
. koszulka 
. miarka 


.N4t;
"QI('. 
W@J{C&Edk 1K1YJIPU:J - 
ekucie liter 
enagrobkllastry , e 
granitowe 
od '1)00 
ZAtA TWIAMY 
FORMALNOŚCI 
U KLIENTA 


"  


Promocja ni , 
z wYatawY y..'I' 
76-200 Slupsk, ul. Sw. Plolr. 18 
(w podwórzu) 1.,. 0602 485 199 
0-2OOe 


TYDZIEŃ W OGRODZIE (12-18 CZERWCA) 


. Wkrótce pełnia kwitnienia 
i intensywnego wzrostu róż, które- 
mu towarzyszy pojawianie się od- 
rostów korzeniowych. Od szla- 
chetnych pędów łatwo je odróżnić 
po mniejszych i zwykle matowych 
liściach. Odrosty takie należy sta- 
rannie wycinać w miejscu ich wy- 
rastania, by nie osłabiały wzrostu 
krzewu. Kwiatów nie powinno się 
ścinać z dlugimi pędami. Zosta- 
wienie na roślinie jak największej 
liczby liści warunkuje jej dobry roz- 
wój. 
. Przekwitłe kwiatostany wszel- 
kich roślin ozdobnych, jeśli nie zale- 
ży nam na nasionach, powinno się 
usuwać. Ze szczególną staranno- 
ścią powinniśmy to robić u azalii i ró- 
żaneczników, uważając, by nie obe- 
rwać niechcący wyrastających 
pod kwiatostanami okółków z rowy- 
mi pędami. 
. Kalendarz biodynamiczny za- 
leca, by przed pełnią (14.06) ograni- 
czyć podlewanie roślin. Lepiej obfi- 
cie podlać je kilk a dni wcześniej, by 

 K ----r--r--M A 


ZAKŁAD PRODUKC.II 
..TONÓW 
WŁYNKÓWKO 4BA 
TEL. (aIłB) ...., 424' 


OFERU.JE: 


. .noNY TOWMOWl 


p.
. 


.. 


. 


j 
J 

J 


- .nONOWI WYRO.,. WI..OPIlAJOWAN. 
kostkę brukową, krawę2nlkl drogowe, obrze2a chodnikowe, bloczki, 
pustaki, korytka łclekowe, trytInkę, płytki chodnikowe I a2urowe, 
mury kwiatowe 
. aIUITOWI. nadpro2a LI 9, ploty ozdobne, kręgi, pokrywy, zbiorniki 
szamba, biegi schodowe. płyty korytkowe dachowe. stropy: typu FIUGRAN, 
TERNA, DZ3 


. NA ZAI10Wl.N... 2elbetowe prefabrykaty mało I wIelkowymiarowe, 
elem
nty zbrojeń budowlanych 
. ulUla. LA80IlATOII.UM .UDOWLAN.aO 


OKNA, 
DRZWI, 
PARAPETY, 
AKCESORIA 


' IID 


r:{. r.f"jrr . . rf"j rr' 
KOSlAI.IN, 
ul. DZIECI WRZESINSKICII 25A 
teIJIax (094)341 83 10, Q. 
tel. o 603 099 808 
 
rr(j\r.
' 
{. rfjrr 
 
KOlOBRZEG, 1 
III. SIENKIEWICZA 12 " 
lei. O 503 098 808 E 


0-12538 


nie powiększać zagrożenia ze stro- 
ny chorób grzybowych. 
. Uprawiając paprykę w tunelu 
foliowym należy pamiętać o ko- 
nieczności usunięcia pierwszego 
kwiatu, pierwszy owoc hamuje bo- 
wiem powstawanie następnych. 
Na roślinie pozostawia się tylko trzy 
najsilniejsze pędy, a pozostale usu- 
wa. 
. Utrapieniem dzialkowców 
w czerwcu bywają mszyce. Do ich 
zwalczania stosuje się środki che- 
miczne (na przykład pirimor), ale 
można je też potraktować sposo- 
bem naturalnym, opryskując wywa- 
rem lub wyciągiem roślinnym. 
Z dobrym skutkiem można użyć 
wywaru z piołunu albo wyciągu 
z pokrzywy. Świeże i młode ziele 
pokrzywy (w proporcjach 1 kilo- 
gram roślin na 10 litrów wody) za- 
lewamy na 24 godziny. Przed uży- 
ciem, dla zwiększenia przyczepno- 
ści do opryskiwanych roślin, 
do wyciągu trzeba dodać szare 
mydło. 
. Jeżeli drzewa lub krzewy 
na dzialce rosną zbyt słabo, powin- 
no się je zasilić nawozem azoto- 
wym. Przy starszych drzewkach na- 
wóz stosuje się w połowie miesiąca, 
przy mlodych w końcu czerwca. Nie 
nawozimy drzew, których owoce 
wkrótce będą dojrzewać. 


(arko) 


II-ł- Ka:- II M A 


ł'

1-