/18179-0001.djvu

			Dzisiai porady ZUS STR. 5 _ 


. 


WTOREK 
10 czerwca 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 23 772. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 134 (15 702). Wydanie A B C 


Wiadomości 
lokalne 
- STR. 9. 10. 11 


www.glos-pomorza.pl 


REDAKCYJNY 
DYŻUR 
DZISIAJ 
 
0cI10.00 (0.94) 
012.00 3473524 


o absolwentach 


Jeżeli chcesz się dowiedzieć, I 
Jakie prawa i przywileje przysługują 
absolwentom oraz na czym polega- r 
ją aktywne formy wspierania za- 
trudnienia - zadzwoń dziś w godzi- 
nach od 10 do 12 pod numer (0-94) 
347-35-24. Na pytania odpOwiedzą I 
przedstawicielki pOWIatowegO j 
Urzędu Pracy w Koszalinie: 
Agnleazke Przyterake i Dorote 
Jea. (n aK) 


WSKROCIE 
.. Kon.ultacJe 
pO referendum 
Rozmowa z prezydentem 
Aleksandrem 
Kwa
niewskim .tr. 2 
.. Ekoloala I kadry 
to na.ze .zan.e 
Koszalinowi do rozwoju 
potrzebne są: 
ekstrapromocja, dobra 
komunikuCJu, pr
ebuJowi 
przedsiębiorcy, 
powiązanie z morzem - 
twierdzi prezydent 
Koszalina Mirosław 
Mikietyński .tr. 
... W ao.podarczeJ elicie 
Słupski Bicom znalazł 
się w elitarnym gronie 
pięciu pomorskich firma 
nagrodzonych statuetką 
Gryfa Gospodarczego. 
.tr. 8 


DODATEK 


. 
lZneS 


.. AJrotury.tyka pomaaa 
prz"ama
 blerno'
 


....... .... . . - 
- ".&  


Turystyka wiejska 
nie jest panaceum 
na wszystkie bolączki 
wsi, ale może 
różnicowa6 gospodarkę 
i wspomaga6 rozwój 
pozarolniczej 
działalno
ci 
na obszarach wiejskich 
etr. 18 


24 


. 


- 


I 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Słupskie w Unii 
. W Łebie odnotowano ponad 67 -procentową frekwencję 
w referendum unijnym. To najlepszy wynik w regionie słup- 
skim. Najgorzej wypadło głosowanie w gminach wiejskich. 


TAK 


głosowaliśmy 


W województwie pomorskim 
frekwencja wyniosła blisko 63 
procenł. 80 procent głosujących 
opowiedziało się za integracją. 
20 procent było przeciwnego 
zdania. Najbardziej w głosowa- 
nie zaangażowali się mieszkań- 
cy dużych miasł. W Gdańsku 
w referendum uczestl')iczyło 
68,46' proc. uprawnionych, 
w Gdyni - prawie 70 proc., 
w Człuchowle prawie 64 proce., 
w Słupsku I Lęborku bliako 63 
proc., w Ustce prawie 60 proc., 
w Kępicach i Bytowie 59 proc., 
w Czarnem ponad 57 proc., 
w Debrznie 54 proc. i w Miastku 
53 proc. 


TAK 77,45%  


NIE 22,55% 


Zróżnicowane wyniki odnoto- 
wano w powiatach w okręgu ko- 
misarza wyborczego w Słupsku. 
Najlepiej wypadł chojnicki - 
61,65 proc. W powiecie lębor- 
skim głosy oddało 59,66 proc., 
w człuchowskim - 56,85 proc., 
w bytowakim - 55,17 proc., 
a w słupskim - 51,81 proc. W kil- 
ku gminach ostatniego powiatu, 
m.in. w Kobylnicy, Główczycach 
i Potęgowie nie udało się prze- 
kroczyć 50 procenI. 
- To wynik rozleg/ości naszej 
gminy. W miejscowościach, 
gdzie były lokale wyborcze, fre- 
kwencja byla wyższa. Mieszkat/- 
cy innych wsi mieli kłopoty z do- 


...------...... 


:100% 


58.85% 


0% 


--
 


frekwencja 


jazdem - ocenia Leszek Kullń- 
skł, wójt gminy Kobylnica, który 
nie ukrywa, że czuje się źle z po- 
wodu niskiego wyniku. 
Do referendum w regionie 
na ogól poszli zwolennicy integra- 
cji. Przeciwnicy często nie stano- 
wili nawet jednej czwartej głosują- 
cych. 
Są jednak gminy, gdzie było 
ich znacznie więcej. W Parcho- 
wie i Lipnicy przeciw integracji 
głosowało blisko 40 procent 
uprawnionych. - To ujawnił się 
kaszubski konserwatyzm - oce- 
nia jeden z wójtów. 
ZBIGNIEW MARECKI 
WIĘCEJ - STRONY LOKALNE 


Prokurator przejrzy jadłospis 
Trójca Święta na talerzu 


II 


Obrazę uczut religijnych zarzuca wła- 
śclclelowł ustecklej restauracji Siód- 
me Niebo były radny Stanłsław Zallń- 
ski. Powód - W lokalu serwowana Jest 
potrewa o nazwie Trójce Święta. 
Sprawę bada prokuratura. 
Siódme Niebo to jedna z bar- 
dziej znanych restauracji w Ustce. 
Na oryginalne dania przyjeżdżają 
mieszkańcy z całego regionu. Na- 
zwy potraw mają związek z religią, 
np. Polewka PiE1lgrzyma (zupa 
orzechowa podawana w chlebie). 
- Do wódki podawane jest da- 
nie mięsne z indyka o nazwie 
Trójca Swięta - oburza się Zaliń- 
ski. - To jawna drwina z Boga. 
z którego imieniem na ustach wal- 
czyli i ginęli nasi rodacy. 
Zaliński przekonuje, że rozma- 
wiał dwa razy z właściciełem loka- 
lu i prosił o zmianę nazw potraw. 
Jego zdaniem, bezskutecznie. - 
Nie może być tak, że piję wódkę 
zakąszając Jezusem, Duchem 
Świętym i Bogiem Ojcem, czyli 
Trójcą Świętą - czytamy w piśmie 
do Prokuratury Rejonowej 
w Słupsku. . 
Według ks. dra Marka lejmy, 
prodziekana Wydziału Filologicz- 
no-Historycznego Pomorskiej 
Akademii Pedagogicznej w Słup- 
sku, nazwanie dania imieniem 
Trójcy Świętej jest "pewną niesto- 
sownością". - Trudno mi jest po- 
wiedzieć, czy nazwa ta obraża 
uczucia katolików - mówi ks. Żej- 
mo. - Wiele zależy od wrażliwości 
religijnej osoby wierzącej. Uwa- 
żam jednak, że wlaściciel powi- 


--- '-r 
.,- 


- 


l...' 


... 


" 
 
Fot SLA WOMIR 1ABICKI 
Inspirację do nazwy dania właściciel lokalu zaczerpnął z ksią:t:ek fran- 
ciszkanina. 


nien pomyśleć nad zmianą na- 
zwy. Jestem pewien, że gdyby tak 
się stało. lokal nie straci na atrak- 
cyjności, a potrawa nadal smako- 
wać będzie tak samo. 
Wątpliwości nie ma mecenas 
Anna Bogueka-Skowrońska. - 
Można mówić o znamionach 
przestępstwa, wynikającego nie 
ze złej woli, ale z głupoty i ile po- 
jętego poczucia humoru - uważa 
była senator. - Dla mnie jest to 
ewidentne bluinierstwo. 
- Nie znam intencji pomysło- 
dawcy nazwy, dlatego trudno jest 
mi jednoznacznie się wypowie- 
dziet - nie kryje Władysłew Pło- 
trowłcz, szef słupskiej restauracji 
Metro. - Z doświadczenia wiem 
jednak. że na całym świecie moż- 
na zetknąć się z potrawamI, kt6- 


t}'Ch nSZM.y wprawiają w os/upie- 
nie. W kot/cu wymyśla się je 
po to, by wypromować konkretne 
danie. 
Wałerłan Kasperski, właści- 
ciel Siódmego Nieba, jest przeko- 
nany, że uczuć religijnych nie ob- 
raża. - Inspiracją były dla mnie 
dwie książki napisane przez 
szwajcarskiego franciszkanina. 
który wykładał na akademii papie- 
skiej - tłumaczy. - Z tych książek 
dowiedziałem się o istnieniu po- 
trawy Trójca Święta. Jedna 
z rzymskich restauracji serwuje 
120 dat/ świętych. Tam nikomu to 
nie przeszkadza. 
Zgodnie z Kodeksem kamym 
za obrazę uczuć religijnych grozi 
do clwóch lat więzienia. 
JACEK CEGŁA 


I 


. 


w y D A N I E SŁUPSKIE 


PROM OC oA 


L: lo 


" 


. 


\ 


1/  


- 


I#;.. 


, 


Główna wyg,ana 


Daewoo Matiz 


. 


" 


Już W piątek 
nowa gra! 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERA K 


...\ " 
 
.Q
" 
.... 

 

' 


Brawa dla zdolnych 


:"'"  


Fot. SLAWOMIR ABIC...I 


Jerzy Dąbrowa-Januszewski, prezes słupskiego oddziału Związku Lite- 
ratów Polskich w imieniu "Głosu Pomorza" nagrodził Joannę Gutral 
z SP nr 3 w Słupsku za wienz, z którego zaczerpnięto ty tul tomiku. 
I Ponad 6100 prac wp/ynę/o na podsumowany wczoraj Ogólnopolski Kon- 
kurs Uteracki Twórczości Dzieci i Młodzieży w słupsku. Od 19 lat 
organizuje go Merłe Płetryka oraz najpierw dyrekcja SP nr 4, a obecnie 
Gimnazjum nr 2. W tym roku wzięli w nim udzial uczniowie ze 196 szkól 
I z całej Polski. Jury, któremu przewodziła pisarka Wenda Chotomaka, 
podkreślało wysoki poziom prac uczestników. Najlepsze weszły do tomi- 
ku ,,Zaczepił się świaf. (maz) 


PO NASZEJ INTERWENCJI 


Dyrektor ujawnia 


10,5 tys. zł dla dyrektora, po 9100 zł dla zastępców - tyle zarobią sze- 
fowie pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Henryk WoJcłechowskl, dyrektor oddziału, przez dwa tygodnie nie 
ujawniał nam pensji. choć obliguje go do tego ustawa o dostępie do in- 
formaCji publicznej. Sprawą zainteresowaliśmy Renat, Furtak, 
rzecznika NFZ w Warszawie. Wysyłaliśmy do dyrektora e-maile z prośbą 
o podanie zarobków. Wczoraj rozmawiał z nim Młrosłew Manłekl, pra- 
zes NFZ w Warszawie. Po tej rozmowie rzecznicy przekazali nam dane. 
Pensja dyrektora to 8,5 tys. zł podstawy i 2 tys. zł dodatku służbowego, 
zastępców - 7,5 tys. zł płacy zasadniczej i 1600 zł dodatku. (law) 


R EKLAMA 


Rok założenia 1992 


ą
 
K
 


-rut #/1 ,) 


3
Q
 


Nie cyferek 
kilkanaście 
lecz 


PonledzJaIek. środa I p"l8k godz. 21:00 
Karaoke Pub EMKA 
Koazalln, ul. Jan. Pawi. II 20 


, , 


U-2311 


u-103
		

/18179-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 


-r'- 
.'1 


Schody Millera 
JIbnIeC tart6w,ZIłClY""J411t Idtodyl"- miał 
"npned wu]n4zaknyl(/.""'" Wlenl8n-DlulO- 
Ilews/d,ldY kł6fe,a dlł-II/ł lconIu w}echał 
do w...,aWlldeJ restaurac}l"Actf8". J}'mczaem lNtało 
IIymeIO """"'}IIk ulał plllUJe II/ł motto "", lab,netu 
I ł...zb MIIIerIł. KorzYIł. z ",lItu, te rI8IÓd wsłrzy""" 
oddech przed unIJnym referendum, ptemler przez wiele 
tytodnl udewel, te tlldnych ICIIod6w - czyf' 'lłła/nych ocen JeIO rz4d6w - nie 
dostrze,.. Jednek Jut dzlett po I/OIoWlJlllu mul"" ZlłClą
 lit po nich wspI
. 
.ł.k II/ł I'/Jzle wspIneczIrę lIłCl'ł' z dutą z deterrrrlnecJ4- WczcnJ zllpoWledz'eI, te 
zwr6d lit do Sejmu o wotum zlłllflłnllł. Nie wykluczył też wptOWadzenllł podlił. 
ku RnłowelO, czyllllł8/JdM'owelO poItuJ-łu cztkl Rberllnych u,ruponll. 
WkIK}IIk II/ł dłoni, te Lellek MIli" rozpIłCZ'lwle walczy o utrzYlfl8fl1e lit 
I przy wladzy. Wie, te ZaróWIlO Aleklander Kwaśnlewskl}llk I JpOr8 czfU dzlala. 
I czy So/UIZU .. fotelu pmnlel'lJ dlfłnle widziałaby kOlaInnelO. NIe}elł też 
ta}enInIq, te JedYnym powodem - "", 1It6te1O nie było do tej pory prób JeIO 
I usunItda - była wfńnIe penpektyWlJ ,.,er-łIm. Te Jedlllłk mamy Jut za.. 
ZOłłaIyldtody_ PIOTR POLECHOŃSKI 
L_ ____ 


L LIII 


Rozstrzygnęliśmy konkurs-plebiscyt "Poznajmy się z Unią" 


Gratulujemy! 


Dwuosobową wycieczkę do Pary!a 
wylosowała Joanna Sulkowska z Ko. 
łobrzegu, rejs promem do Danl- Le- 
on Dargas z Bytowa a rejs do Szwe- 
cji Mirosław Kunasz ze Słupska. 
SpoŚ/6d wszystkich uczestnlk6w 
z trzech etapów konkursu rozlosowa- 
liśmy komputer multimedialny. 
Szczęśliwcem jest Anita Fluork6w 
z Użytkowa. 


z Darłowa, Czeslawa Kot ze Słupska, 
Dorota Matuszczak ze Słupska, Ta- 
deusz Jopek ze słupska. 
Plyty CD wylosowali: Eugeniusz 
Smoluch ze Slupska, Piotr Kopro- 
wicz ze Slawna, Alicja Pawliszyn 
z Sianowa, Waclaw Pietkiewicz ze 
Slupska, Irena Ró!yczka ze Slup- 
ska, Ewa Kowalczyk ze Szczecinka, 
Stanislaw Grzyb z Czaplinka, Anna 
Fotela ze Slupska, Zbigniew Chle- 
bowski ze Świdwina i Maria Kalina 
ze Slupska. 
Koszulki wylosowali: Eugenia 
Markowska ze Slupska, Marcin 
Jędrnych ze Slupska oraz Jadwiga 
Miszczak z Kretomina. 
Wszystkim bardzo serdecznie 
gratulujemy. Osoby, które wygrały 
wycieczki oraz komputer multime- 
dialny prosimy o kontakt telefonicz- 
ny pod numer 94/347 3509. Nagro- 
dy zostaną przesiane pocztą. 
Naszych czytelników zapytali- 
śmy: "Czy jesteś za przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej" - 97% 
na "tak", 3 % na "nie". 


Rozlosowaliśmy tak!e nagrody 
niespodzianki. Mapy wylosowali: An- 
na Lapiczewska z Białego Boru, Ilona 
Zlota z Kwakowa, Edmund Rudnik 
z Miastka, EI!bieta Żochowska ze 
Słupska, Mieczysław Kaczanowski 
z Koszalina, Zenon Sciesiński z Ko- 
szalina, Zbigniew Synak z Ustki, Sta- 
nislaw Galuba ze słupska, Wieslawa 
Koronowska ze Slupska, Danuta 
Radcowska ze Slupska, Stefan 
Adarnczewski z Koszalina, Zofia Ko- 
necko z Koszalina, Piotr B1a!ewicz ze 
Słupska, Teresa Master ze Zlocieńca, 
Wanda Czyżyk ze słupska, Maria Ku- 
lik z Koszalina, Julia Jaśkiewicz 


K E-IC'!!!' o 'i o-o --- 


Z wielkim żalem zawiadamiamy, 
ze po ciężkiej chorobie odszedł do wieczności 
Kochany Mit!, Tatui, Brat, Tei
 I Dziadek' 
ŚP. 
Andrzej Szpetecki 


Ceremonia POirzebowa odbędzie się 10 czerwca 2003 r. 
o godz 11.50 na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie 
zwłok w kaplicy cmentarnej o godz. 11.10. 
O czym zawiadamia 
po"lł!ona w .mutku Rodzlua 


Wyrazy głębokiego współczucia 
Z powodu śmierci 


Brata 


red. Grażynie Thomas 


składają 
koleżanki I koledzy z "Głosu Pomorza" 


Dnia 6 czerwca 2003 roku zasnął w Panu w wieku 70 lat 
nasz kochany Ojciec I Dziadek 
t ŚP. 
Henryk Pluciennik 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 10 czerwca 
2003 r. o godz. 11.30 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego 
w Slupsku. Wystawienie odbędzie sie o godz. 12.30 w kaplicy na 
Starym Cmentarzu. Wyprowadzenie o godz. 13.10. 
O czym uwiadamia 
po,....łon. w .mutku Rodzina 


1>422603 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wtorek, 10 czerwca 2003 r. glos Pomorza 


Nie ma na co czekać 


Co dalej po unijnym referendum? 


Oficjalne przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej nastąpi za 10 
miesięcy. W zgodnej opinii polityków 
i ekspertów nie będzie to okres ocze- 
I kiwania lecz ciężkiej pracy i podejmo- 
wania kolejnych ważnych decyzji. 
Wynik unijnego referendum 
oznacza, że 1 maja 2004 roku sta- 
niemy się pełnoprawnym czlonkiem 
Unii Europejskiej. Potrzebujemy 
jeszcze ratyfikacji traktatu akcesyj- 
nego przez parlamenty wszystkich 
państw czlonkowskich (Dania już 
traktat zatwierdzila). Od strony for- 
malnej wszystko zmierza zatem 
w dobrym kierunku. 
Do pracy zabierają się jednak 
politycy. Wczoraj o rządowych pia- 
nach mówil premier Leszek Miller, 
konsultacje rozpocząl natomiast 
prezydent Aleksander Kwaśniew- 
ski. Najważniejsze osoby w pań- 
stwie glośno mówiły o tym, że cze- 
kają nas dalsze procesy dostoso- 
wawcze. Pojawily się równie! 
pierwsze propozycje. Premier 
stwierdzil między innymi, !e warto 
zastanowić się nad koncepcją wpro- 
wadzenia podatku liniowego, a tak- 
!e nad przeprowadzeniem wyborów 
parlamentarnych wiosną 2005 roku. 


ALE«SANDł,R 
KWAŚNIEWSKI 


I 
I 
Konsultacje 
I po referendum 


prezydent RP 


- Prolz, powledzle
, tik Izcze. 
rze, czy plr, minut po 20. w nie- 
dziel" kiedy poznal16mr wynik re- 
ferendum, był pan zllkoczony? 
- Zaskoczony pozytywnie. Wle- 
dzialem, wll!rzylem, że będzie wię- 
cej l1iż polowa uczestniczących, !e 
będzie dobry wynik na "tak", ale to, 
co się pokazalo, to było powyżej 
oczekiwań. Spadl mi kamień z ser- 
ca, bo wreszcie mieliśmy jakieś po- 
twierdzone dane. Wcześniejsze by- 
Iy takie różne i z róznych źródeł. 
- Ale z wcze'nlejszych moina by- 
ło wywnioskować, że ten 50-pro- 
centowy pr61 zOItanie przekro- 
czony. 
- Ale w ostatnich godzinach było 
inaczej. Niepokojący sygnal byl w so- 
botę wieczorem - 17 czy 18% - to 
było bardzo malo. Uważalem, że gra- 
nice bezpieczeństwa to 20 procent, 
a 22 procent w sobotę to granica 
I komfortowa. Było 18 i bałem się, że 
tycli 2 pkt. może zabraknąć. 
I Na szczęście okazuje się jednak, że 
Polska nie jest krajem tak biednym, 
jak się mówi, że ludzie mają dzialki 
za miastem, że przyjeMżają na 
ostatnią chwilę i finisz był gorący. 
- Nie jest tik, że nie docenił pan 
troszeczkę Polaków? ZwierzyIII, 
pan, że typował frekwenej, w re- 
ferendum ni 53,7%. Oni Jest 
I znacznie wyższa? 
- Jeszcze parę tygodni temu, po- 
I wiedzianoby, że to jest nadmiar opty- 


Miller zaproponowal również, aby 
na najbliższym posiedzeniu Sejmu 
glosować nad wotum zaufania dla 
jego rządu. Jego zdaniem daloby to 
niezbędny spokój potrzebny do roz- 
wiązywania bieżących problemów 
gospodarczych naszego kraju. 
Pracy rzeczywiście jest sporo. 
- Do końca paidziemika musimy za- 
kończyć proces dostosowywania na- 
szych przepisów do obowiązujących 
w Unii. Do uchwalenia pozostalo jesz- 
cze kIlka ustaw, między innymi o ra- 
diofonii i telewizji. W listopadzie Komi- 
sja Europejska opublikuje ostatni już 
raport o stanie przygotowań państw 
kandydujących. Warto w mm "ypaść 
jak najlepiej, gdyi będzie to swego 
rodzaju cenzurka "ystawiona na kilka 
miesięcy przed akcesją - mówi Ewa 
Haczyk, rzecznik prasowy Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej. Jej 
zdaniem bardzo ważne jest równie! 
przygotowanie kadr administracji pu- 
blicznej do prawidłowego funkcjono- 
wania w strukturach unijnych - 
od umiejętności tych ludzi zaleiy bar- 
dzo duio - dodaje. 
Nieco inaczej na naJbli!sze 10 
miesięcy patrzą eksperci z Business 
Centre Club. - Obawiamy się, ie pra- 


ROZMOWA DNIA 


, 


k 


- 


mizmu. Z moich obserwaCji wynikalo, 
że to jest mniej więcej na tym pozio- 
mie. Cieszę się, im więcej, tym lepiej, 
bo oznacza to, !e Polacy stają się 
coraz bardziej społeczeństwem oby- 
watelskim. Dziś więcej ludzi wie, !e 
demokracja to nie tylko postulat, ale 
peWny instrument, z którego trzeba 
korzystać. Jeśli rzeczywiście 60% 
Polaków wzięło udzial w referendum 
to nie tylko wybraliśmy UE, ale jesz- 
cze okazalo się, że jesteśmy mocno 
zaawansowani na demokratycznej 
drodze. 
- Rozpoczął pan ważne konsultl- 
cje polityczne. Czelo pln si, 
po nich spodzlewl? Tylke wymia- 
ny poglądów? 
- Wymiany poglądów, które bę- 
dą nas prowadzić do scenariusza 
dzialań w najbliźszych miesiącach. 
Ten scenariusz ma bardzo istotne 
wydarzenia: akcesja do UE 1 maja 
2004, wcześniej reforma finansów 
publicznych, budżet na przyszły rok, 
jest pytanie o wybory. Wstępna pro- 
pozycja mówila o połączonych wy- 
borach: europejskich i polskich. 
- DYlł-llUje II, od niej premier... 
- Wszystko trzeba przemyśleć 
tak, by zarysowal się z tego scena- 


ca rządu może skończyć się tylko 
na slowach. Najwainiejsza jest dzi- 
siaj wola polityczna - mówi Jaroslaw 
Mulewlcz, ekspert z BCC, glówny 
negocjator Ukladu Europejskiego. 
Stworzenie stabilnego prawa i refor- 
ma finansów publicznych - to zda- 
niem Mulewicza zadania na najbliż- 
szy okres. - Jeżeli prawdziwej refor- ł 
my zabraknie to uciekną nam 
ogromne pieniądze. Nie chodzi tutaj 
o fundusze unijne lecz o pieniądze ja- 
k,e mogą napłynąć do Polski dzięki 
inwestycjom zagranicznym_ Szacuje 
się, ie moze to być kwota rzędu 130 
- 170 miliardów euro. To jest prawdzi. 
wa szansa na skok rozwojo"y nasze- 
go państwa - tlumaczy ekspert. 
Z deklaracji polityków wynika jed- 
noznacznie: świętowanie referendaI- 
nego sukcesu trwalo bardzo krótko. 
Rozpocząl się kolejny etap: ostatnie 
przygotowania do akcesji Polski 
do UE. Nie skończył się jednak pro- 
ces informowania spoleczeństwa. 
- Nie będzie już baloników i imprez, 
rozpocznie się cięika praca. Ludzie 
będą równie często sięgać po wiado- 
moścI o Unii Europejskiej, my z pew- 
noścIą musmy ją dostarczyć - mówi 
Ewa Haczyk. (nn!:) 


riusz, który będzie pokazywal, !e 
wladza czyni co do niej należy, Jed- 
nocześnie, !e umiemy eliminowaĆ 
slabości. Nie da się udowodnić tezy, 
!e państwo polskie 11 miesięcy 
przed wejściem do UE jest w znako- 
mitym stanie. 
- Nie lądzl pln, te to od Lllzka 
Mlllerl usłyszy pln: "Nle"... 
- Myślę, !e Leszek Miller jest 
czlowlekiem i poważnym i doświad. 
czonym. Ma swoją samoocenę. 
Oczywiście, ka!dy z nas jest w trud. 
nej sytuacji, gdy przychodzi mu się 
oceniać. Trzeba sobie postawić 
wiele trudnych pytań. 
- Ale pr6cz SLD, Jelt tel: układ 
parlamentamy. Arytmetyki nie 
tylko sondaży opinII ale I parla- 
mentarna - opozycJa I PSL - mó- 
wią: być moie Rlld wlększ06clo- 
wy, ale bez Millera. 
- Tak, a ten rząd twierdzI, że 
na razie żadnych ważnych gloso- 
wań nie przegrał i być może więk- 
szością dysponuje. To wszystko wy- 
maga rozmowy. 
- Ale ważne lłolowanll lą 
przed nim. 
- To wymaga rozmowy, nie chcę 
teraz niczego przesądzać. Po to są 
konsultacje, by dochodzić do pew- 
nych wniosków. Nie ulega dla mnie 
żadnej wątpliwości, że zarówno 
SLD - czytam to w wypowiedziach 
różnych prominentnych przedstawi- 
cieli - chce dyskutować. Slusznie - 
moim zdaniem - chce dyskutować 
od spraw programowych, jak prze- 
prowadzić trudne reformy, jak uzy- , 
skać większość. Jeżeli jest to zwią- : 
zane z kwestiami personalnymi, to ' 
trzeba dyskutować o kwestiach per- , 
sonalnych. Po to są konsultacje i je- 
steśmy dziś w lepszym nastroju- 
Także i dla takich rozmów. 
Rozmawiał: 
TOMASZ SKORY (RMF FM) 


N E K R Ó ( ó- 
 


PROSTO Z MOSTU 


(94) 347-35-35 
. Rolnik spod Kołobrzegu: 
- Niedlugo zaczną się żniwa, a potem 
kłopoty ze sprzedażą zboża. Znowu 
będą za nie płacić mame grosze i jak 
zwykle nie wszystkim uda się sprze- 
dać swoje plony. Pomoże nam An- 
drzej Lepper. Przyjedzie do rolników, 
ostrymi słowami skrytykuje politykę 
rządu i zachęci nas do blokady dróg. 
Na tym sprawę zakończy. a my 
z mamymi pieniędzmi albo ze zbo- 
żem wrócimy do domu. Lepper lubI 
pomagać. Zrobil to juz wobec Ryszar- 
da Bondy. Na ramionach Samoobro- 
ny wniósl go do parlamentu. Temu 
jednak nie bardzo podobało się ugru- 
powanie, więc z mego "ystąpil. Nie 
podoba mu SIę tei Sejm, to rzadko 
w nim przebywa i gdyby nie zaginione 
państwowe zboie z jego elewatorów, 
pewnie nie wiedzielibyśmy. ie mamy 
talaego posla. Andrzej Lepper na te- 
mat Bondy i braku tysięcy ton zboia 
glosu nie zabiera, bo przeclei na mó- 
wieniu o tej sprawie punktów me zbie- 
rze. (t
) 


. Jan Rzeszewskl z Koszalina: 
- Uwazam za beznadziejne wyda- 
wanie dalszych miliardów złotych 
na naprawę gómictwa węglowego. 
przekonala mnie o tym zrzeszająca 
21 kopalń Kompania Węglowa. 
We wspomaganym przez rząd dofi- 
nansowaniu akcjamI TP SA wartymi 
3,5 mld zlotych, sprzedala je za... 
675 mIlionów. I za taką gospodarkę 
kazdy z nas, Polaków, ma zapłacić 
po 550 zł na pokrycie 21 mIliardów 
zł długów gómictwa? (luk) 


. Tadeusz ze Szczecinka (na- 
zwisko znane redakcji): - 4 czerwca 
w "Głosie Pomorza" przeczytałem 
o reorganizacji w Funduszu Zdro- 
wia. Koszalińska delegatura będzie 
miala nowego szefa i siedmiu pra- 
cowników. Czy rzeczywiście na tyl- 
ko siedmiu zatrudnionych potrzebny 
jest dyrektor z kilkutysięczną pen- 
sją? Przeczytałem tei niechlubną 
charakterystykę dotychczasowej 
działalnoścI nowego dyrektora 
Krzysztofa Adranowskiego. To kary- 
godne, ie ludziom, ktazy wcześniej 
wykazali si
 brakiem umlej
tnoścl 
I w zarządzsnlu, ponownie powIerza 
się "ysokie i odpowiedzialne stano- 
wiska. (tR) 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 
DAEWOO MAnZI KATALIZATOR, IMMOBI- 
LIZER, LAKIER METALIZOWANY, ROK 
PRODUKCJI 2003. NIE MUSISZ KUPO- 
WAĆ, MOŻESZ WYGRAĆI13 CZERWCA 
KUP .GlOS POMORZA"- Z KARTĄ DO GRY. 
NOWY dom w Sławnie (160 m kw.) pilnie. 
0-692-143-699. 
MARKllYtarasowe - .Orion., Koszalin, 
Gnleźnie
ska 43, .o
4@42-4.?-5
 _ 
PIĘKNE meble ogrodowe i kawiarniane 
.Onon., Koszalin, Gnieźnienska 43, 
342-46-55. 
SZCZECIN (48) komunalne zamienię 
na Słupsk, okolice . 0-606-383-084. 
- - - - 
HALE (400) produkcyjno - magazynowe 
+ grunt (1069) sprzedam, wydzierżawię. 
I 
ups
, 0-5 02-340-71Q: 
GŁADZIE, rem
nt y. 0-5 9184-30-7
 
ZATRUDNIĘ barm ana, 81-45- 394-=----- 
UNIEWAŻNIAM pieczątkę o treści: .Kuter 
rybacki UST- 97 s. c. Kazimiera Marcin 
Swiątek Niestkowo 14 76-2 70 Us
k
 _ 
WIELKA pro'ba do kierowcy z białego bu- 
sa, o zwrot brązowej teczki z dokumenta- 
mi, kt6rą podnl6sł w piątek, w mieJsco- 
wości Przewloka. Nagrodal 
tel. OS9
 8 46-11-44 l ub 0-50 1-3 33-305. 
SZKOLENIE psów, 094/341-21-61, 
0-602-255-068. 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.06.2003r odeszła od nas w wieku 74 lat 
nasz ukochana Mama, Teściowa, Babcia 
t KATARZ:NA BAJCAR 


Ceremonia pogrzebowa oraz msza żałobna odbędzie się dn. 11.06.2003r o godz. 14.00 na 
Cmentarzu w miejscowości Zagórzyca 
Pogrążona w smutku Rodzina 


i
 
.Ji 
 liczby podajemy za PAP 
I 
I 
I 

 


MultIlotek - 08.06.2003 
li 10 12 11 15 6 26 
27 38 46 51 52 5S 58 
57 62 &6 73 78 80 
Zaklad, Speclalne 
13 15 37 . 43 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY-MARECKA 
Marcin 
STEFANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUWALOWSKI 


[g


_
 
m orza 1 IIEROWIICY DIIAkÓW: OODIIAk W IkUPSKU: WYDAWCA: 75-004 KomlIn, ul. Mickiewicza 24, 7&-200 SlupU, .1. SIenkiewicza 20 )"" 
7
200 SkJpsk. Li. HerIyka POOoinego 19 Koncern Wydawniczy .FORUM" Sp. z o. o. -w godz. 8-17. -w godz. 8-16. 
....-łIo-k_kl: CenInII: 1II./1a1 (059) 842-51-95 75-004 Koszalin, Li. Mickiewicza 24 BiIlO 
eń BiIlO 
eń telJIax (059) 84266 re. WYDAWCÓW 
ADRES REDAKCJI: Jolanta SI
ska (094) 347-35-55 z.twca IM, ..CZIIIega PrIm: telJIax (094) 3473515113/12,3473511. Za treść ogłoszeń odpowiada zlecenio. J. PRASY 
75-004 Koszalin, ul. Mld	
			

/18179-0003.djvu

			glos Pomorza Wtorek, \O czerwca 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Od .jąt U 
13 czerwca baw się 


OfImJlbil 


I gl os Pomorza I 


PO REFERENDUM 


. Jan Ryszard Kurylczyk 
wojewoda pomorski: 
- Ponad połowa obywateli 
opowiedziała się za przystą- 
pieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Mnie przede 
wszystkim cieszy, że to wła- 
śnie województwo pomorskie 
osiągnęło najwyższą frekwen- 
cJę w kraju. Możemy się także 
pochwalić wysokim odsetkiem 
euroentuzJastów. Udowodnili- 
śmy, że chcemy aktywnie 
uczestniczyć w życiu spolecz- 
nym Europy. 
. Włsdysłsw Szkop 
słupski poseł SLD: 
- Jestem bardzo zadowolo- 
ny, że nie musiałem podeJmo- 
wać decyzji w parlamencie. 
Spodziewałem się tak wyso- 
kiego poparcia dla Integracji. 
Jedyną rzeczą, której się lęka- 
łem, była frekwencja. Teraz ka- 
mień spadł mi z serca. 
. Robert Strllk 
słupski pos.,ł LIgi Polskich 
Rodzin: 
- WejŚcie Polski do UnII 
Europejskiej Już prawie stało 
się faktem. W pewnym sensie 
jest to dla nas porażka. Z dru- 
gieJ Jednak strony zwycięstwo 
- przeciwko Integracji opowie- 
działo się przeszło cztery mi- 
liony wyborców. To znacznie 
większy elektorat od tego, któ- 
ry daje nam się w sondażach. 
. Michał Swlontek-Brze- 
zlńskł 
starosta bytowskl: 
- Z wyniku referendum cie- 
szę się niezmiernie. Pozytyw- 
nie zaskoczyła mnie także fre- 
kwencJa. WejŚcie do UnII 
Europejskiej Jest dla nas ro- 
dzaJem biletu, przepustki 
do nowych technologII i osią- 
gnięć. Obyśmy tylko potrafili 
mądrze skorzystać z tych . do- 
brodzieJstw. 
. Anns Bogucks-Skow- 
rońska 
przewodnicząca Rady MieJ- 
skieJ w Słupsku: 
- Wynik referendum przyJę- 
łam z wielką radością. Wybor- 
cy w końcu zrozumieli, że 
przystąpienie naszego kraju 
do Unii Europejskiej Jest reali- 
zacją testamentu wielu Pola- 
ków, którzy marzyli o takiej 
Polsce. Byłby wielki wstyd, 
gdyby niska frekwencja zawa- 
żyła na ważności głosowania. 
. Paweł Połeć 
ze Słupska, represJonowa- 
ny działacz podziemnej "Soli- 
damości": 
- Nie jestem euroentuzjstą. 
Tak naprawdę Jednak nie mie- 
liśmy alternatywy. Jeśli nie 
Unia, to co? Największym piu- 
sem naszego dołączenia 
do europejskiej wspólnoty bę- 
dzie kontrola nad wydatkami 
państwowymi. Obawiam się 
Jednak, że nasze elity będą 
miały kłopot z odnalezieniem 
się w nowej sytuacji. 
. Maciej Dlouhy 
prezes Krajowej Izby Ry- 
backieJ: 
- Jako Polak cieszę się 
z wyniku referendum, dla na- 
szego kraju jest to historyczne 
wydarzenie. Odczucia ryba- 
ków są Jednak mieszane: jedni 
popierają integrację, inni zaś 
dostrzegają wiele zagrożeń 
płynących z naszego członko- 
stwa w Unii Europejskiej. Wy- 
negocjowane warunki w dzie- 
dzinie rybołówstwa są dla nas 
fatalne. 
Zebrał JACEK CEGŁA 


I Nocny pożar w usteckim porcie 


t

' 


o ł " 
i u:es o o. 


" 


_ n' 
....... N\ . \\ 
D8 e 'f	
			

/18179-0004.djvu

			. 
str. 4 Swiat 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


CHORWACJA. Jan Paweł II zakończył setną pielgrzymkę 


KOREA PŁN. 
Phenian 
przyznaje się 


W opublikowanym wczoraj bezprece- 
densowym oświadczeniu Korea Pół- 
nocna zakom
nlkowała, Iż pozyska- 
nie przez kraj broni jądrowej pozwoli 
głównie na ograniczenie wydatków 
na utrzymanie sił konwencjonalnych 
I tym samym - przeznaczenie więk- 
szych sum na rozwój gospodarczy. 


W komentarzu, przekazanym 
prze' z pólnocnokoreańską agencję 
KCNA zaznaczono, iż jeśli Stany Zjed- 
noczone "nie zrezygnują z wrogiej poli- 
tyki" wobec KRLD, Phenian nie będzie 
mieć innego wyboru jak pozyskać broń 
jądrową, traktowaną jako ważny śro- 
dek odstraszania. "Nie usiłujemy pozy- 
skać atomowych środków odstrasza- 
nia, by szantażować innych, lecz by 
ograniczyć broń konwencjonalną i tym 
samym przeznaczyć znaczniejsze 
środki ludzkie i finansowe na rozwój 
gospodarczy i podniesienie poziomu 
życia ludzi" - pisze komentator północ- 
nokoreańskiej agencji KCNA. 
Oświadczenie agencji stanowi 
bezprecedensowe jak do tej pory for- 
malne przyznanie się Phenianu do 
prowadzenia wojskowego programu 
atomowego. (PAP) 


IRAK 
Seria z karabinu 


W zachodniej części Iraku, w pobliżu 
granicy z Syrią, zginął wczoraj w za- 
sadzce amerykański żołnierz. 


Z informacji podanych przez agen- 
cje France Presse i Reutera wynika, 
że Amerykanin zostal zastrzelony 
przez uzbrojonych Irakijczyków w re- 
jonie miejscowości AI-Kaim. 
Żołnierz pelnił służbę w punkcie 
kontrolnym na drodze pod miastem. 
W pewnym momencie przed punktem 
zatrzymał się samochód - jeden z pasa- 
żerów poprosił Amerykanina, by pod- 
szedł i pom6gł osobie chorej, mającej 
znajdować się w pojeździe. Gdy Ame- 
rykanin zbliżył się, z samochodu wysko- 
czyło dwóch ludzi z karabinami i oddalo 
serię strzałów do żołnierza. Koledzy 
Amerykanina odpowiedzieli ogniem, 
zabijając na miejscu jednego z napast- 
ników. Drugi został zatrzymany. 


(PAP) 


Pożegnalna homilia 


Podczas pożegnalnej liturgii słowa w 
I Zadarze, na którą przybyło 110 tys. 
wiernych Jan Paweł II homilię po- 
święcił w całości obchodzonemu na- 
zajutrz po niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego, czyli po Zielonych Świąt- 
kach, świętu Maryl Matki Kościoła. 


"Maryja Najświętsza - powiedział 
papież - pozostaje wzorem dla tych, 
którzy słuchają słowa Bożego i stosują 
je w życiu. (...) Ubodzy i pokorni 
wszystkich czasów nie omylili się, czy- 
niąc z milczącej Maryi swą Orędow- 
niczkę". "My również stajemy przy 
Niej, aby nauczyć się od Niej uległości 
i otwartości na Boga. Również my, 
pielgrzymi trzeciego tysiąclecia, zawie-  


\.ł 


rzamy siebie Jej wstawiennictwu, aże- 
by swoją modlitwą wspierała naszą 
wiarę, ożywiała naszą nadzieję, spra- 
wiała, aby nasza miłość stała się czyn- 
ną miłością" - powiedział Jan PaweIII. 
Wcześniej serdecznie pozdrowi' 
chorwackich biskupów i przedstawi- 
cieli władz Chorwacji z prezydentem 
Slipe Mesiciem, którzy towarzyszyli 
mu wszędzie podczas jego wizyt 
w chorwackich miastach. 
"Na zakończenie mojej podróży 
apostolskiej po Chorwacji - powiedział 
papież - z radością spotykam się 
z wami, drodzy wiemi z diecezji Zada- 
ru i regionów ościennych, którzy przy- 
byliście na plac Forum w cieniu kate- 
dry św. Anastazji, męczennicy z Sir- 


Masowe groby w Iraku 
łf . .' 
(. -J 
... 


.
  .,.' 
. 
,.. 
 .. ..-........ .
. a, _. 
. I '
... 

-...Ij ."' -, ... - . - ...
 ..' 

 ł"


" "= .",....----.,,--... 
 I ....- \\...: 
"'f?: 
::_.".'
 ł. ......11'" U -...... 
- 
"" '
. 
 
I/; v ł 
 ....-"ć..IP - 
"'""'11 L. 
, t/A) I l

. .. _..
....J ';.
..... . 
, . .c!.t-ł.....-:.....-. '-

ł=
.
....
 
, I J t I 
i -;J"'-':!'i, , 
!. l 

 . 


I 
I 


Fol. PAP 


W Chinach w rejonie Szanghaju rozpocz,to bUdow, 
jednego z najdłuższych mostów świata (na zdjęciu makieta). Mający 
liczyć 36 kilometrów długości most przetnie zatokę Hangzhou, łącząc 
Szanghaj z głównym portem regionu - Ningpo. Sześclopasmowy 
most ma zostać oddany do użytku w 2009 roku. Koszt Inwestycji 
szacuje się na 11,8 mld juanów (1,4 mld dol. US). Za najdłuższy 
morski most uważany jest obecnie mający 25 kilometrów most, 
łączący Arabię Saudyjską z Bahrajnem w Zatoce PerskieJ. 
Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej patriarcha 
Aleksij II ponownie wystąpił wczoraj z ostrą krytyką Kościoła 
katolickiego i jego działalności na obszarze postsowieckim. "Katolicy 
przekonują, że dążą do pokoju, partnerstwa I wspólnego omawiania 
problemów trapiących oba Kościoły. A póżniej bez żadnych 
konsultacji podejmują decyzję o utworzeniu równoległych diecezji, 
mogące wywołać tylko gorycz I oburzenie naszych wiemych" - 
powiedział patriarcha. 


.;: 


Minister informacji Mauretanii powiedział wczoraj, że 
próbę puczu wojskowego w tym kraju udaremniono i aresztowano 
jego organizatorów. "Ostatni puczyści poddali się", powiedział agencJI 
Reutera minister Hamud uld M'Hamed. Wiadomości tej nie 
potwierdziły żródła niezależne. Nadal nie wiadomo. co dzieje się 
z prezydentem Mauretanii. Zbuntowani żołnierze zajęli w niedzielę 
część stolicy Mauretanii, Nawakszut, I zaatakowali siedzibę 
prezydenta Maaulja uld Taja. 
.Japonia zaoferowała wczoraj Sri Lance pomoc 
o wartości miliarda dolarów, przez najbliższe trzy lata, ale uzależniła 
ją od postępów w rozmowach pokojowych z rebeliantami walczącymi 
o niepodległość. "Żadna ze stron nie powinna sądzić, że 
automatycznie otrzyma pomoc wspólnoty międzynarodowej", 
powiedziała minister spraw zagranicznych Japonii Yoriko Kawaguchl. 
Dodała. że wspólnota mlędzynarpdowa musi dokładnie monitorować 
postępy procesu pokojowego. 
NaJwl,ksze w Armenii ugftlpowanle opozycyjne, 
koalicja "Sprawiedliwość", wniosła wczoraj skargę do Sądu 
Konstytucyjnego w związku ze sfałszowaniem, jej zdaniem, 
majowych wyborów parlamentarnych - poinformował rzecznik 
prasowy sądu, Owanez Paplkian. Opozycja domaga się anulowania 
wyników, twierdząc, że podczas wyborów doszło do poważnych 
naruszeń prawa. Proprezydenckie partie uzyskały w wyborach 63 
miejsca w 131-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, a opozycja 30, 
w tym koalicja "Sprawiedliwość" 15 mandatów. 
Hillary Clinton. była Pierwsza Dama USA, a dzi. 
demokratyczna senator ze stanu Nowy Jork. zdementowala 
kategorycznie pogłoski jakoby zamierzała ubiegać się o urząd 
prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach w 2008 roku. 
Do 12 zabitych wzrósł bilans gwałtownych burz, które 
w nocy z niedzieli na poniedzialek przeszły nad Niemcami. Wiele 
osób odnioslo obrażenia. Kilka osób zginęło pod przewróconymi 
przez wichurę drzewami. W porywach prędkość wiatru przekraczała 
140 km/godz. 
Silne trz,sienie ziemi nawiedziło wczoraj nad ranem 
północno-wschodnią część Tajwanu. Jak do tej pory, brak doniesień 
o skutkach kataklizmu. Trzęsienie miało siłę 6,3 stopnia w otwartej 
skali Richtera - epicentrum znajdowało się w rejonie miejscowości 
lian. Wstrząsy były odczuwalne także w centrum i na północy wyspy. 
W Tajpej wstrzymano ruch metra. 


.. 


"" 
\.' 


j I 


t 


- ..- 
BLISKI WSCHÓD. Abbas podtrzymuje deklarację 


Długa droga do pokoju 


Premier AutonomII Palestyńskiej 
Mahmud Abbas zapowiedział wczo- 
raj, że mimo nowej serii antyizrael- 
skich zamachów podtrzymuje swoje 
deklaracje, złożone w ubiegłym ty- 
godniu na szczycie amerykańsko- 
-izraelsko-palestyńskim w Akable, iż 
dążyć będzie do powstrzymania fali 
przemocy I rozejmu. 


rów palestyńskiego - Mahmuda Abba- 
sa, izraelskiego - Ariela Szarona, i pre- 
zydenta USA George'a W. Busha. 
Zwieńczeniem realizacji planu ma być 
powstanie w 2005 r. niezależnego pań- 
stwa palestyńskiego. 
Plan został odrzucony zarÓwno 
przez radykałów palestyńskich, jak i - 
z drugiej strony - izraelskich ortodok- 
sów. Samego Abbasa część jego 
ziomków oskarżyła o zdradę palestyń- 
skich interesów narodowych. 
Tajemniczy Hamas 
Jeszcze w sobotę Hamas wyklu- 
czał zdecydowanie możliwość wstrzy- 
mania akcji zbrojnej przeciwko Izraelo- 
wi. Jednak bezpośrednio po ponie- 
działkowym oświadczeniu Abbasa. 
rzecznik Hamasu "z zadowoleniem 
przyjął uwagi premiera w sprawie dialo- 
gu" - nie wyjaśnił jednak, czy oznacza 
to zmianę stanowiska organizacji 
w kwestii zamachów na cele izraelskie. 
Premier Autonomii zapowiedział, że 
zgodnie z ustaleniami z Akaby w najbliż- 
szym czasie przedstawi "mapę drogo- 
wą" palestyńskiemu parlamentowi. 
(PAP) 


Abbas potępił ataki palestyńskich 
radykałów, przeprowadzone w czasie 
weekendu, stwierdzając, że zagrażają 
one realizacji popieranego przez USA 
nowego bliskowschodniego planu po- 
kojowego - tzw. mapy drogowej. "Mój 
rząd zdecydowanie potępia ataki z obu 
stron" - zaznaczył Abbas w Ramallah. 
W czasie weekendu w zamachach 
palestyńskich zginęło pięciu izrael- 
skich. żołnierzy - armia izraelska zabiła 
też pięciu Palestyńczyków. 
Mahmud Abbas podkreślił, że zde- 
cydowany jest kontynuować dialog 
z radykałami w celu pozyskania ich dla 
sprawy rozejmu. Powstrzymanie fali 
przemocy ma być jednym z warunków 
realizacji nowego planu pokojowego, 
omawianego w Akabie przez premie-
		

/18179-0005.djvu

			głos Pomorza Wtorek, łO czerwca 2003 r. 


Wcześniejsza emerytura 
Dla kobiet 
po pięćdziesiątce 


Znów wracamy do problemów zwIą- 
zanych ze wcześniejsza emeryturą. 
Przypominamy: przysługuje ona ko- 
bietom mającym 55 lat. które mają 
30-letnl stat. zatrudnione były 
na umowę o pracę I nie naletą 
do otwartych funduszy emerytal- ' 
nych. I 
"Urodziłam si
 18 paidziemi- I 
ka 1948 roku. Po ukończeniu 16 
roku życia pracowałam w gospo- 
darstwie rodziców. 18 września 
1971 roku urodziłam dziecko, 
a 1 listopada 1975 roku podj
_ I 
łam prac
 zawodową w Zakła- 
dzie Produkcji Leśnej Las 
w Szczecinku. Pracowałam 
w mm do 29 sierpnia 1994 roku. 
Po zwolnieniu przez rok pobiera- 
łam zasiłek dla bezrobotnych. 
Od 29 listopada 1995 roku je- I 
stem na rencie inwalidzkiej I 
(przyznano mi ją do końca pai- I 
dziemika 2004 roku). W tym ro- 
ku końcZfł 55 lat. Prosz
 o infor- I 
macj
, czy b
d
 mogła wystąpić 
do ZUS-u o przyznanie emerytu- 
ry?" - pisze WI.eławe Zlółkow- I 
eke z Kępic. 
Z naszych wyliczeń wynika. 
że przez prawie 7 lat pracowała 
pani w gospodarstwie rOdzic6w, 
cztery lata wychowywała pani 
dziecko. niecałe 20 lat przepra- 
cowała pani w przedsiębiorstwie 
Las i rok pobierała pani zasiłek 
dla bezrobotnych. ZUS do stażu 
emerytalnego może pani zali- 
czyć cały okres pracy na roli, 3 
lata wychowywania dziecka, ca- 
ły okree pracy w Lesie i roczny 
pobyt na zasiłku dla bezrobot- 
nych. 
Jeżeli dobrze pani udoku- 
mentuje pracę na roli (zaświad- 
czeniem z gminy. z kt6rego bę- 
dzie wynikać, że w gminie tej pa- 
ni rodzice prowadzili 
gospodarstwo, a pani była tam 
cały czas zameldowana, oraz 
zeznaniami dw6ch świadk6w. 
kt6rzy potwierdzą, że pomagała 
pani rodzicom w prowadzeniu I 
gospodarstwa) i okres wychowy- 
wania dziecka, to być może 
uzbiera pani wymagane 30 lat 
stażu. Przekona się pani jednak I 
o tym dopiero wtedy. gdy złoży 
pani w ZUS-ie wniosek o przy- 
znanie emerytury. 
Jak już wielokrotnie informo- 
waliśmy. uznawanie komuś pracy 
na roli nie jest obligatoryjne. ZUS 
podejmuje decyzje w takich spra- 
wach indywidualnie. na podsta- 
wie konkretnych dokumentów. 


- 
"Do grudnia 2001 roku prowa- 
dziłam działalność gospodarczą 
na własny rachunek. Po jej zlikwi- 
dowaniu nabyłam prawo do zasił- 
ku przedemerytalnego z racji 35 
lat stażu ogólnego. W paidziemi- 
ku 2006 roku ukończ
 55 lat. Czy 
będę mogła w6wczas przejść 
na emeryturę? Jeżeli nie, to jakie 
powinnam spelnić warunki: 1/ za- 
wiesić zasiłek, podjąć praCfł 
na umow
 (na jak długo? Na jaką 
cz
ść etatu? Czy wtedy powin- 
nam być zwolniona z przyczyn le- 
zących po stronie pracodawcy?). 
a nas
pnie powrócić na zasiłek 
i czekać na 55. urodziny? 2/ czy 
też zawiesić zasiłek dopiero 
w 2006 roku i po zakończeniu 
umowy o prą od razu przejść 
na emerytur
?" - pyta Jadwiga 
P. z Koszalina. 
Prawo do wcześniejszej eme- 
rytury jest zastrzeżone dla kobiet, 
kt6re urodziły się do końca 1951 
roku i były zatrudnione na pod- 
stawie umowy o pracę. Nie po- 
wiemy pani, jak długo powinna i 
pani pracować ani na jaką część 
etatu. bo takie ustalenia może 
pani poczynić tylko z pracodaw- 
cą. Zwracamy tylko pani uwagę 
na to, że zatrudnienie to musi być I 
wiarygodne, rzetelne i dobrze 
udokumentowane. Umowa o pra- 
cę może być terminowa i ZUS 
wcale nie wymaga, aby jej roz- 
wiązanie nastąpiło z przyczyn le- 
żących po stronie pracodawcy. 
Taki wym6g stawiany jest tylko 
osobom starającym się w urzę- I 
dzie pracy o przyznanie świad- I 
czenia przedemerytalnego. 
Nie ma też znaczenia, kiedy 
pani zawiesi zasiłek przedeme- 
rytalny, by podjąć pracę ętatową. I 
Może pani zrobić teraz, może i 
pani zatrudnić się dopiero' 
w 2006 roku. 


www.glos-pomorza.pl 
re.dakcja@glos-pomorza.pl 


SWIADCZENIA POWYPADKOWE 


Bezrobotni bez 


odszkodowania 


Wracamy do nowych przepis6w 
"powypadkowych". Naszych czytel- 
nik6w zainteresowało, czy bezrobot- 
ny na szkoleniu ma prawo do jedno- 
razowego odszkodowania i jak nale- 
ży rozumieć określenie "długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu 


Tylko dla absolwentów 


"Jestem długoletnim bezrobot- 
nym. Od kwietnia do końca czerwca 
2001roku bylem słuchaczem kursu 
w zawodzie brukarz. Kurs ten zorga- 
nizował Powiatowy Urząd Pracy 
w B. W czasie praktycznej nauki za- 
wodu wywróciło się rusztowanie. 
wskutek czego doznalem uszkodze- 
nia czaszki. W szpitalu przebywa- 
łem pięć dni. Po wypadku zostal 
sporządzony protokół. w którym 
stwierdzono, że uleglem wypadkowI 
przy pracy. Czy w związku z tym na- 
leży mi si
 odszkodowanie z ZUS- 
-u?" - pisze Andrzej N. 
Tylko jedna grupa bezrobotnych 
może się ubiegać się o wypłatę od- 
szkodowania z ubezpieczenia wy- 
padkowego z tytułu wypadku 
przy pracy. Naletą do niej absolwenci 
pobierający stypendium z powiatowe- 
go urzędu pracy, którzy zostali przez 
ten urząd skierowani na Słaz w zakła- 
dzie lub szkolenie zawodowe. 
Pan - jak wynika z listu - nie 
mieści się w tej grupie, w związku 
z tym - urząd pracy nie odprowa- 
dzał za pana składki na ubezpiecze- 
nie wypadkowe. Tak więc, mimo że 
był pan skierowany przez PUP 
na szkolenie zawodowe i w trakcie 
nauki zawodu uległ pan wypadkowi, 
nie przysługuje panu ani świadcze- 
nie wypadkowe w postaci odszko- 


I 


dowania, ani w postaci zasiłku cho- 
robowego. 


Co to znaczy uszczerbek 
długotrwały? 
"W latach 1981-1983 zakład pra- 
cy udzielił mi urlopu bezpłatnego ze 
względów osobistych (nie miało to 
związku z opieką nad dzieckiem). 
Proszę o odpowiedż. czy okres ten 
ZUS zaliczy mi do stażu emerytal- 
nego? Jakie przepisy obowiązywały 
wówczas. a jakie obowiązują obec- 
nie. i czym się różnią? Drugie moje 
pytanie dotyczy wypadku. Prowadzę 
działalność gospodarczą. W 2000 
roku uległam wypadkowi przy pracy. 
Obecne przepisy dają mI możliwość 
wystąpienia do ZUS-u z wnioskiem 
o wyplatę jednorazowego odszko- 
dowania. Czy w takiej sytuacji lekarz 
orzecznik ZUS-u ustalać będzie ak- 
tualny stan mojego zdrowia, by 
określić stopień uszczerbku 
na zdrowIU? Jak rozumIeć poj
cie 
"długotrwały" (proszę podać przepi- 
sy. które to pojęcie precyzują)? 
I wreszcie trzecia sprawa: chciala- 
bym się dowiedzieć,' dlaczego 
po przegranej sprawie mam zapla- 
cić 60 zł za pismo procesowe pelno- 
mocnika, który jest przedstawicie- 
lem zakładu i jego pracownikiem, 
jak mniemam. Czy chodzi tu o od- 
straszenie natręta i wyciągni
cie do- 
datkowej kasy? Dlaczego nie placi- 
łam za inne. bardziej zawiłe pisma 
wysyłane z innych dzialów; - pisze 
czytałnlczka ze Słupska. 
Odpowiadamy po kolei. Ani 
w przeszłości, ani teraz urlopy bez- 
płatne nie były i nie są nikomu wli- 
czane do stazu pracy, poza urlopa- 


mi bezpłatnymi. udzielanymi w prze- 
szłości na sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem do lat 4. W po- 
zostałych przypadkach - jest to 
okres pusty, stanowi przerwę w za- 
trudnieniu. 
Odnośnie do jednorazowego I 
odszkodowania, to informuję, że 
lekarz orzecznik ZUS-u ustala sta- 
ły lub długotrwały uszczerbek I 
na zdrowiu na podstawie doku- 
mentacji powypadkowej i aktualne- 
go stanu zdrowia osoby ubiegają- 
cej się o odszkodowanie. Przez 
określenie "długotrwały uszczer- I 
bek na zdrowiu" należy rozumieć 
taki. kt6ry naruszył sprawność or- 
ganizmu na okres 6 miesięcy. Je- 
żeli interesują panią szczeg6ły, to 
odsyłam do rozporządzenia mini- I 
stra pracy i polityki socjalnej z 18 
grudnia 2002 roku, kt6re znajdzie 
pani w Dzienniku Ustaw nr 234, 
pod pozycją 1974. 
Co do odpłatności za pisma pro- 
cesowe, to w sądownictwie polskim I 
obowiązuje zasada, że każda ze 
stron, kt6ra wygrała sprawę, może 
tądać od strony przeciwnej zwrotu 
koszt6w procesu. Takie prawo, I 
zgodnie z Kodeksem postępowania I 
cywilnego, ma r6wnież Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. jeżeli 
jest stroną w procesie. 
Zdaniem naszego eksperta, Da- 
nuty Borsuk-Zawadzkiej, ZUS rzad- 
ko z tego przepisu korzysta i tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Niemniej 
- prawa ZUS-u do żądania zapłaty 
za pismo procesowe kwestionować 
nie można. Koszty sądowe zasądza 
sąd w wyroku. Jeteli uważała pani 
je za krzywdzące, należało tę część 
wyroku zaskarzyć. 


.' , 


... 


Wypoczynek na emeryturze 
,
 
. ....1 

,
 


, \  


i 
, 


,: 


\ 
..,. 


\  


. . 


... 


. .
 
-..I.. 


, 
.. ,.-' 
. .. 
.. 


.  
, 


" 

.. 


w 
. 


.' ł:, 
-
 


.. 

 
.. 
... 
;- " .... 
\ .. 
 
, " \ ...... 
..., ł 
, 
- 'I. 
>, 


\ 
l Fot. RADOSLA W KOLEŚNIK 
M ielno. letnia aura sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu Podczas spaceru niekoniecznie należy się jed- 
nak forsować. Można przecież na chwilę przystanąć 1... rozegrać partyjkę pokera 
----- - -. 


od7zł07gr 
do 140 zł 99 gr 
świadczenie pieniężne dla za- 
stępczej służby wojskowej przymu- 
sowo zatrudnionych w kopalniach 
węgla, kamieniołomach. przy wydo- 
byciu rud uranu i batalionach bu- 
dowlanych. Tyle samo (w zależności 
od liczby miesięcy) wynosi świad- 
czenie wypłacane osobom deporto- 
wanym przymusowo do pracy 
w III Rzeszy i ZSRR 
42 zł 50 gr 
zasiłek rodzinny na małżonka 
oraz na pierwsze i drugie dziecko 
52 zł 60 gr 
zasiłek rodzinny na trzecie dziec- 
ko 


65 zł 70 gr 
zasiłek rodzinny na 
i każde kolejne dziecko 


czwarte 


WARTO WIEDZlEC 


140 zł 99 gr 
dodatek kombatancki 
212 zł 55 gr 
kwota zasiłku pielęgnacyjnego dla 
inwalidy wojennego całkowicie nie- 
zdolnego do pracy i samodzielnej eg- 
zystencji 


266 zł 33 gr 
dodatek dla sieroty zupełnej 
318 zł 10 gr 
zasiłek wychowawczy dla mężatki 
505 zł 80 gr 
zasiłek wychowawczy dla matki 
samotnej i każdej matki wychowują- 
cej trzecie i następne dziecko 
548 zł 
do takiego dochodu na jednego 
członka rodziny przyznawany jest 
zasiłek wychowawczy i rodzinny 


612 zł 
dopuszczalny dochód na człon- 
ka rodziny w przypadku samotnych 
matek. kt6re mają zamiar ubiegać 
się o zasiłek rodzinny 
1557 zł 80 gr 
mogą zarabiać miesięcznie eme- 
rytki i rencistki do lat 60 i emeryci i ren- 
ciści do lat 65, kt6rzy chcą zachować 
prawo do pobierania świadczenia 
2225 zł 41 gr 
średnia płaca krajowa w czwar- 
tym kwartale 2002 r. 
2893 zł 10 gr 
powyżej tej kwoty zarobk6w ZUS 
zawiesza wypłatę świadczeń eme- 
rytkom i rencistkom do lat 60 i eme- I 
rytom i rencistom do lat 65 
4450 zł 82 gr 
zasiłek pogrzebowy 


Porady ZUS str. 5 


KTO PYTA, NIE 81. . DZI 


Nie ma dodatku 
za odznaczenia 


Na pytania czytelników 
odpowiada 


DANUTA 
BORSUK-ZAWADZKA 


zastępca dyrektora Oddziału ZUS 
w Koszalinie. 


- Mam 55 lat, 35 lat pracy. Je- 
stem ubezpieczony w drugim filarze. 
Czy mogę przejść na świadczenie 
przedemerytalne? - pyta czytelnik. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: - 
Uczestnictwo w drugim filarze ubez- 
pieczeń społecznych jest przeszko- 
dą w uzyskaniu emerytury tylko 
przez kobiety. kt6re do końca 
2006 r. ukończą 55 lat, a będą miały 
30 lat stażu og61nego i były zatrud- 
nione w ostatnim zakładzie 
(przed złożeniem wniosku emerytal- 
nego) na umowę o pracę. 
Świadczenia przedemerytalne 
przyznawane są i wypłacane przez 
urzędy pracy na podstawie ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu. A tam nie ma żadnych 
zastrzeżeń co do przynależności 
do jakiegokolwiek filaru ubezpie- 
czeń społecznych. Jeżeli zatem po- 
za wiekiem i stażem spełni pan 
wSlystkie dodatkowe wymagania 
stawiane osobom ubiegającym się 
o świadczenie przedemerytalne, po- 
winien pan je otrzymać bez kłopotu. 


11 


. 
"Chciałabym się dowiedzieć, czy 
w dalszym ciągu nie ma dodatku 
do emerytury za posiadany Krzyż 
Kawalerski? Czy ustawa podjęta 
jeszcze za premier Hanny Suchoc- 
kiej nadal jest aktualna" - docieka J. 
S. ze Słupska. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: - 
Dodatki za odznaczenia państwowe 
wypłacane wraz z emeryturą lub 
rentą zostały zlikwidowane w 1991 
roku. Jak pamiętamy, nie miały one 
żadnego związku z składkami 
na ubezpieczenie społeczne. płaco- 
nymi przez odznaczonego, toteż 
dalsze utrzymywanie tego przywile- 
ju było po prostu niesprawiedliwe. 


. 
"Proszę o pomoc w wyliczeniu 
mojego stażu pracy. Urodziłam si
 
25 marca 1952 roku, nie należę 
do otwartego funduszu emerytalne- 
go. Ile stażu brakuje mi do 30 lat 
pracy i ile czasu (po zakończeniu 
zasiłku) będę musiała jeszcze prze- 
pracować. aby otrzymać świadcze- 
nie przedemerytalne?"- pisze M.l. 
z Połczyna Zdroju. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: - 
Sw6j staż może pani obliczyć sobie 
sama. Wystarczy, że do wysługi 
uznanej przez urząd pracy 
przy przyznawaniu obecnego zasił- 
ku dla bezrobotnych doda pani p6ł- 
roczne zwolnienie lekarskie. miesiąc 
zasiłku w lipcu 2000 roku i obecny 
p6/toraroczny zasiłek dla bezrobot- 
nych. Z moich pobieżnych obliczeń 


-i
 


fi'" 


. 
... 


wynika, że ma pani ok. 27 lat stazu 
og6lnego. Jeżeli do tego dodamy 
okres opieki nad małoletnimi dzieć- 
mi do lat 4, to wychodzi, że po za- 
kończeniu obecnego zasiłku będzie 
pani miała ok. 30 lat pracy. 
Żeby mogła pani otrzymać 
świadczenie przedemerytalne, musi 
pani iść co najmniej na rok do pracy, 
po czym pracodawca musiałby roz- 
wiązać z panią umowę z przyczyn 
leżących po stronie zakładu pracy. 
Po wyczerpaniu obecnego zasiłku 
i kolejnym roku pracy powinna pani 
już mieć wystarczający staż do uzy- 
skania świadczenia stałego z urzę- 
du pracy. 


. 
"Pomóżcie mi, proszę. uzyskać 
dane o zarobkach ze Słupskiego 
Przedsiębiorstwa Instalacji Budow- 
nictwa w Słupsku z lat 1979-1989 
oraz z Przedsi
biorstwa zaopatrze- 
nia Rolnictwa w Wodę Wodrol w Ko- 
szalinie z lat 1989-1990" - pisze 
Krzysztof Serafinowski z Mędrze- 
chowa. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: - 
Może pan mieć problem, gdyż z re- 
guły zak/ady pracy nie posiadają do- 
kumentacji płacowej z lat siedem- 
dziesiątych i osiemdziesiątych. 
W tamtym czasie przepisy archiwal- 
ne zezwalały na niszczenie tejże do- 
kumentacji już po 5 latach. Odpo- 
wiadało to 6wczesnym przepisom 
emerytalno-rentowym, jako że 
w okresie tym ZUS obliczał ludziom 
emerytury na podstawie zarobk6w 
z ostatnich 12 miesięcy pracy 
przed emeryturą. 
Zakłady pracy, kt6re pan wy- 
mienia zostały zlikwidowane lud 
przekształcone. Dawny koszaliński 
Wodrol to sp6łka Eko-Wodrol i tam 
proszę zasięgnąć inłormacji co 
do pana akt płacowych. Jeżeli cho- 
dzi o SPIB, to w sprawie tego 
przedsiębiorstwa proszę zadzwo- 
nić do Wydziału Kapitału Począt- 
kowego w ZUS Słupsk (telefon 
centrali: 0-59/ 841-15-04), kt6ry 
zna miejsca przechowywania akt 
słupskich firm państwowych, kt6re 
uległy likwidacji lub przekształce- 
niu. 


(PAP) 


CZEKAMY NA PYTANIA 


Do 20 czerw- 
ca pytania czy- 
telnik6w przyj- 
muje red. Gra- 
żyna Thomae. 
Pod numer (0- 
prefiks-94) 347- 
35-35 można 
dzwonić co- 
dziennie w go- 
dzinach od 10 do 12. Listy prosi- 


. 


ł 


: . Mogą dorobić więcej 
I . 
I W związku ze zmianą wysokości rzy nie osiągnęli podstawowego 
I przeciętnego wynagrodzenia, kt6re wieku emerytalnego, czyli 60 lat - 
I według Gł6wnego Urzędu Staty- w przypadku kobiet. i 65 lat - męż- 
I stycznego w I kwartale 2003 r. wy- czyzn. Emeryt i rencista, aby nie 
niosło 2228,68 zł, od 1 czerwca stracić części świadczeń, będzie 
zwiększają się dopuszczalne kwoty m6gł zarobić nie więcej niż 
przychod6wosiąganychprzezeme- 1560,10 zł miesięcznie (czyli 70 
ryt6w i rencist6w - poinformował proc. przeciętnego wynagrodzenia 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. za I kw. 2003 r.). 
Dotyczy to wyłącznie emeryt6w, kt6- 


my kierować pod adresem: 
"Głos Pomorza", 75-004 Kosza- 
lin, ul. Mickiewicza 24 (na koper- 
cie koniecznie prosimy dopisać 
"ZUS"). Można r6wnież wysłać 
do nas zapytanie pocztą elektro- 
niczną pod adres: jolanta.stem- 
powska@glos-pomorza.pl 
Na pytania zgłoszone telefo- 
nicznie i listownie odpowiadamy 
wyłącznie na lamach gazety. 


Stronę redaguje red. Jolanta Stempowska; współpraca: za- 
stępca .dyrektora Oddziału ZUS w Koszalinie Danuta Borsuk-Za- 
wadzka.
		

/18179-0006.djvu

			str. 6 


Gos odarka 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wtorek, \O czerwca 2003 r. głos Pomorza 


\' 


DLA NIEGO 


DlA NIEJ 
\ 


ua y 
Glosu Pomorza 


najbliższy PIĄTEK przeczytasz: 


WyczerpuJ.y RAPORT 
Kłopoty ks/ęiy z seksem 
PoruauJlICY REPORTU 
"Żył intensywnie, uciekł z domu, miał 25 lat gdy zabił" 
azcz.r. rozmowy 
Michał W/
nlewski m6wl: "Jestem zwykłym człowiekiem" 
Weekend we Dwoje 
Babskie ciekawostki i męskie sprawy 
ora ROZRYWKA, FELIETONY, RECENZJE 


NIE pozostaniecie 
OBOJ
TNI! 


\ 


Kursy walut - kantory 
09. 06. 2003 r. 


I DOLAR$ . . . . I'
 
, Kantor .lord' I' I 
, Kosz.lln . 
poprzedni kUli:. . I 
,Kantor.Mlaml .. 
Nlet' Słupsk . 
I poprzedni kUli:. . I 
-- 
EURO€ . . II " 1'/ 
i Kantor .lord' . I" I 
I KomIIn 
poprzedni kUli:. . I 
Mntor.MI.ml .
 . 
, Nlet' Słupsk 
I poprzedni kUli'. ,I 
- -I 


Bank PKO BP SA 
09. 06. 2003 r. 


DOLAR ł. __I 
poprzedni kUli: 

 I 
-- 


EUO€ . . fi . 1'/ 
j " . 
poprzedni kUli:. . I 
-- 


NIE PRZEGAP 


Do 16 czerwce nelety: 
. wpłacić miesięczną kwotę po- 
datku leśnego i podatku od nieru- 
chomości od osób prawnych i jedno- 
stek organizacyjnych, które nie mają 
osobowości prawnej; 
. wpłacIĆ składkę na ubezpie- 
czenis zdrowotne i ubezpieczenia 
społeczne od płstników nie będą- 
cych jednostkami budżetowymi ani 
osobsmi fizycznymi opłacającymi 
składkę wyłączQie zs siebie: 
. wpłaciĆ składkę na Fundusz 
Pracy I Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
Do 20 czerwce neleły: 
. wpłaciĆ składkę na Państwo- 
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- 
pełnosprawnych; 
. wpłaciĆ zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób prawnych: 
. wpłaciĆ zaliczkę miesięczną 
ns podatek dochodowy od przycho- 
dów ze stosunku pracy oraz z tytu/u 
umów zlecenia i o dzieło, z wyjąt- 
kiem umów opodatkowanych w spo- 
sób zryczałtowany: 
. wpłaciĆ zaliczkę na podatek 
od dochodu ze sprzeds
y udzisl6w 
w sp6/kach (PIT-13); 
. wpłaciĆ zryczsłtowany poda- 
tek dochodowy od przychodów ewi- 
dencJonowanych: 
. wpłaciĆ zaliczkę na podatek do- 
chodowy od osób fizycznych prowa- 
dzących działalność gospodarczą 
oraz od umów z najmu i dzierżawy. 
. złożyć deklarację na zaliczkę 
miesięczną na podatek dochodowy 
z tytułu wynagrodzenia ze stosunku 
pracy otrzymanego z zagranicy oraz 
emerytur lub rent zagranicznych 
otrzymanych za pośrednictwem 
banku: 
. złożyć deklarację o wysokości 
dochodu uzyskanego przez podatni- 
ków, osiągniętych bez pośrednictwa 
płatników, z tytułu osobiście wyko- 
nywanej działalności, np. literackiej, 
artystycznej lub z tytułu osobistego 
świadczenia usług na podstawie 
umowy z'ecenialub o dzieło. (mp) 


BILANS 


29 5 proc. Polaków 
uwa
a, 
e ich sy- 
. tuacja finansowa 
w ciągu ro
 znacznie się pogorszy- 
ła. Badania przeprowadził Instytut 
Rozwoju Gospodarczego Szkoły 
Głównej Handlowej. Tylko 5,2 proc. 
badanych ocenilo, że sytuacja ich go- 
spodarstw domowych "trochę się po- 
prawiła", 27,3 proc. stwierdziło, 
e nie 
zmieniła się. Pozostali (37,7 proc.) 
uznali, 
e ich sytuacja finansowa "tro- 
chę się pogorszyła". żaden z respon- 
dentów nie spodziewa się znacznej 
poprawy w ciągu najbliższych 12 
miesięcy, nikt nie stwierdzR równie
, 

e sytuacja ekonomiczna w kraju 
"bardzo się poprawiła". (na&) 


Prezydent Koszalina u ekonomistów 


Ekologia i kadry 
to nasze szanse 


Koszalinowi do rozwoju potrzebne są: ekstrapromocja, dobra komuni- 
kacja, przebojowi przedsiębiorcy, powiązanie z morzem - twierdzi 
po pół roku rządów prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński. 


O swoich doświadczeniach 
z pierwszych sześciu miesięcy spra- 
wowania władzy w mieścIe I bie
ą- 
cych problemach gospodarczych 
Koszalina prezydent Mikietyński 
rozmawiał niedawno z koszalińskimi 
ekonomistami zrzeszonymi w Pol- 
skim Towarzystwie Ekonomicznym. 


Fajne miasto, ale bez 
atrakcji 
- o Koszalinie mówi slp, le to faJ- 
ne mIasto tranzytowe. Dobrze slp tp- 
dy przejeld1s, ale nie ma powodu, 
leby slp tu zatrzymać. Wyrożnta nas 
od Innych bliskość morza, zieleń, la- 
sy. jeziora, czystość. Z punktu widze- 
nia turysty to jednak za malo. Kosza- 
lin powlnten być 
rBZlsty. kojarzyĆ 
slp z czymś konkretnym. Na dziŚ my- 
Ślp, le naszym podstawo
m 
roż- 
niklem powInno być to, le Koszalin 
jest doceniany z rożnych dzlalań pro- 
ekologicznych. To. że jesteśmy mia- 
stem zielonym, to nasz podstawowy 
kapltal. Mamy również kadry na do- 
brym polskim poziomie, mamy za so- 
bą autorytet Politechniki Koszalińskiej 
- wyliczał prezydent. - Ale to, co jest 
naszą zaletą z punktu widzenia 
mieszkańca czy turysty, jest wadą 
w oczach przedsipbiorców I poten- 
Cjalnych inwestorów. Ot, chOĆbyodle- 
głość od wielkich miast. Dla turysty ci- 
sza i spokój może być atrakcją, dla 
przedsipblorcy oznacza to oddalenie 
od rynku zaopatrzenia w surowce 
i rynków zbytu. O drogach prowadzą- 
cych do miasta szkoda mówiĆ. Prak- 
tycznie nie mamy korzyści ani z ,jede- 
nastkI': ani z "szóstkI", którymi trudno 
slp jeidzi poza sezonem, a w sezonie 
są zapchane niemoż/iwie. 


Nasza szansa 
to supertechnika 
Zdaniem prezydenta Mikletyń- 
skiego, Koszalin powinien upatrywać 
swej szansy w rozwoju malych i śred- 
nich przedsiębiorstw, które zajmują 
się nowoczesnymi technologiami. 
Dobre przykłady ju
 mamy: niewielka, 
kilkudziesięcioosobowa firma z sie- 
dzibą przy ulicy Wąwozowej opano- 
wała europejski rynek płyt kompute- 
rowych i DVD. Naszą szansą jest tak- 

e przetwórstwo rolno-spożywcze. 
- Czemu ono sip nie rozwija, nIe 
wiem. Zaplecze jest, ale chptnych 
do przerobu nie ma. Może pomoże 
w tym 40-hektarowa Specjalna Stre- 
fa Ekonomiczna, którą - mam na- 
dziejp - utworzymy przy ul. BOWiD. 
Powstanie tam 800-1000 miejsc 
pracy. Wiem, że to problemu 11-ty- 
slpcznego bezrobocia w mieście nie 
rozwiąże, ale dobre chociaż I to - 
uważa Mikietyński. 


Co z tą "strefą"? 


Na jakim jesteśmy etapie? Czy 
zabezpieczyliśmy dobrze swoje inte- 
resy? - pytali ekonomiści. - Słupska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna obej- 
muje obszar 160 hektarów. Na two- 
rzenie nowych stref prawo nie zezwa- 
la, aie można tworzyć podstrefy stref 
już Istniejących i my chcemy z tej 
możliwości skorzystaĆ. Nasze Intere- 
sy zabezpieczymy w ten sposób, le 
wchodząc aportem do Pomorskiej 


AgencJI Rozwoju Regionalnego (ona 
zarządza Słupską SSE - dep. J. S.), 
staniemy slp udzialowcem PARR 
I bpdziemy mieli kontrolp nad tym, co 
slp w AgencJI I strefie dzieje. RządziĆ 
koszalińską podstrefą nie chcemy 
I nie bpdziemy. Jeżeli już mowa o ja- 
kichś niebezpieczeństwach, to wldzp 
tylko jedno: kontrahenci, którzy Slp 
do nas zgłoszą, mogą być przech
- 
tywani przez Słupsk. MyŚlp jednak, 
le I na to jest sposób. Wystarczy. je- 
żeli wszelkie formalnoścI bpdą zała- 
twiane u nas - wyjaśniał prezydent. 
Co do procedury, to ma to wyglą- 
dać tak: 27 czerwca walne zgroma- 
dzenie wspólników PARR podejm...e 
uchwałę w sprawie objęcia części ak- 
cji Agencji przez gminę Koszalin. Za. 
raz potem PARR występuje do Mini- 
sterstwa Gospodarki, Pracy I Polityki 
Społecznej o przeniesienie części 
, Słupskiej SSE do Koszalina. - Do te- 
go jest potrzebna uchwała Rady Mini- 
strow. Wiceminister Jacek Płechota 
obiecal, le nas w tym wesprze. Jak 
tylko rząd podejmie uchwalę, natych- 
miast można przystąpiĆ do organizo- 
wania podstrefy w Koszalinie - m6w
 
Mirosław Mikietyński. 
Nasze kule u nogi, czyli 
lotnisko... 


To żadne odkrycie, 
e bez do- 
brego układu komunikacyjnego nie 
mo
na marzyć o rozwoju miasta. 
Prezydent Mikietyński zdaje sobie 
z tego świetnie sprawę I co nieco ze 
swych najbli
szych planów w tym 
względzie ekonomistom zdradził. 
Po pierwsze. już wkrótce Stowarzy- 
szenie Gmin Pomorza Środkowego, 
do którego należy Koszalin i gminy 
ościenne, ma podpisać z Agencją 
Mienia Wojskowego umowę o prze- 
jęciu przez Stowarzyszenie lotniska 
w Zegrzu. 
- Dla potencjalnych Inwestorów 
i zagranicznych turystów lotnisko 
w Goleniowie jest za daleko. Tylko 
wzdychają, kiedy Im mówlp, że to 
zaledwie 120 kilometrów od Koszali- 
na. Musimy mleć w/ssne lotnisko, 


fOl. RADOM,AW KOLF,'NIK 
na razłe umożliwić przeloty awionet- 
kami, I w tym czasie poszukać staJe- 
go operatora. Jak to nie wyjdzie, 
mamy w zanadrzu słupskIe Rpdzl- 
kowo' - twierdził prezydent. 


... I drogi 


Je
eli zaś chodzi o drogi, to 
w pierwszej kolejności miasto bę- 
dzie zsbiegało o modemizację ,Je- 
denastki". Mikietyński umawia się 
z władzami samorządowymi - od 
Poznania po Kołobrzeg - na wspól- 
ne lobbowanie na rzecz tej trasy. 
Pytany przez ekonomistów o "ob- 
wodnicę" przebiegającą od ronda 
przy ul. Kościuszki do ul. 4 Marca, 
odpowiadał: - Nie mamy 
jŚcła, 
musimy ją zrobiĆ, chociaż jB mając 
do 
boru tp drogp I stacjp uzdst- 
niania wody, 
bralbym stacjp. Mu- 
simy te 1700 metrów drogi zrobić 
tylko dlatego, że Bruksela przyznaJa 
nsm na ten cel 2 miliony euro. Ra- 
zem cała Inwestycja ma kosztować 
4 miliony euro. Nie możemy z tych 
pienlpdzy zrezygnować, bo trafimy 
na .czamą listp" Unii, a stamtąd, jak 
mi wszyscy mówią, tak łatwo 
do- 
stać slp nie można. A my przecież 
chcemy korzystać w przyszloścl 
z funduszy unijnych. 
I to, jak mówił prezydent, już 
w przyszłym roku. Marszałek za- 
chodniopomorski obiecał bowiem 
Koszalinowi, 
e z funduszy pomoco- 
wych przeka
e miastu 80 mln zł 
na budowę obwodnicy od Kretomina 
po Sianów (około 30 km), aby 
udro
nić połączenie Poznania z Ko- 
łobrzegiem i "rozładować" ruch 
w Koszalinie na ulicy Morskiej. Dzię- 
ki temu łatwiejszy będzie dojazd 
z Koszalina do Kolobrzegu. 
Wszystkie plany prezydenta Mi- 
kietyńskiego mają jeden cel: 
"pchnąć miasto na nowe tory roz- 
wojowe". Je
eli to mu się nie uda 
w ciągu najbli
szych 6-8 lat, Ko- 
szalin stanie się miastem emery- 
tów i rencistów. A nikt tego prze- 
cież nie chce. 
JOLANTA STEMPOWSKA 


Oceniamy poziom !ycla 


Poprawiają się nastroje 


Maj okazał się drugim miesiącem 
z rzędu, w którym wzrósł wskatnlk 
optymizmu konsumentów. 
Wskatnlk ten osiągnął po- 
ziom 86,7 pkt (na 200 możli- 
wych). Jest to najlepszy wynik 
od dw6ch lat. Wskatnlk optymi- 
zmu konsument6w (wok) obli- 
czany Jest na podstawie 5 pytań 
zadawanych w og61nopolsklm 
badaniu reprezentatywnej gru- 
pie Polak6w. Oceniają oni sytu- 
ację materialną gospodarstw do- 
mowych I sytuacJ\' ekonomiczną 
państwa. Pierwsze trzy pytania 
dotyczą aktualnych wydarzeń, 
dwa kolejne - przewidywań 
na najbliższe 12 miesięcy. 
W minionym miesiącu wzrost 
optymizmu zanotowano 
we wszystkich badanych pod- 
grupach. Największymi optymi- 
stami okazały si\, osoby z wyso. 
klml dochodami (+ 8,9 pkt), Po- 
lacy w wieku 30-45 lat (+7,9 pkt), 


OKLASKI 


mieszkańcy małych I średnich 
miast oraz osoby z wyższym wy- 
kształceniem. 
Po raz pierwszy od dw6ch lat 
pojawiła się r6wnleż grupa re- 
spondent6w, wśr6d kt6rych Jest 
więcej optymlst6w niż pesyml- 
st6w (wok powyżej 100 punk- 
t6w). Dotyczy to os6b w wieku 
15-29 lat. 
W maju spadł odsetek osób. 
kt6re zauwa:tyły pogorszenie się 
stanu polskiej gospodarki. Mniej 
Jest r6wnleż os6b, kt6re obawla- 
lą się dalszego osłabienia kon- 
dycJI finansowej państwa. 
. Wskatnlk optymizmu konsu- 
ment6w tworzony Jest od sierp- 
nia 1999 roku. Może przYJmo- 
wać wartości od O do 200 punk- 
t6w, gdzie O oznacza skrajny 
pesymizm a 200 - całkowite za- 
dowolenie badanych. Wskatnlk 
o wartości 100 to r6wnowaga 
ocen pozytywnych I negatyw- 
nych. (naK) 


W gospodarczej elicie 


Słupski Blcom znalszł się w elłtsr- 
nym Ironie pięciu pomorskich firm 
nSlrodzonych stetuetkl!. Gryfe Go- 
spodsrczego. ZWyclę
ył w kategorii 
firm małych zatrudniających do 
dzleslęcłu pracowników. 


- To dla nas ogromne zasko- 
czenIe - m6wl Przemy.ław 
Plecka, wsp6łwłaśclciel firmy. - 
Myśleliśmy. le w tym roku. po- 
dobnie jak w poprzednłm, skoń- 
czy si, na nomInacji. kt6ra jest 
jul dulym wyróżnłenlem. 
Gryfy Gospodarcze przyzna- 
wane są od czterech lat przez 
Sejmik Gospodarczy WOJew6dz- 
twa Pomorskiego. Wszystkie no- 
minowane do nagrody firmy zo- 
stały zgłoszone przez organiza- 
cJe gospodarcze co, zdaniem 
organizator6w. daje gwarancj\"
 
że do konkursu trafiają najlepsi 
z najlepszych. 
- Dulą wag, przykładamy 
do rzetelności firm oraz Ich nie- 
poszlakowanej opInii - m6- 
wl Zbigniew Canowleckl. 
przewodniczący komisji kon- 
kursoweJ. - Dlatego wszystkłe 
fłrmy, kt6re otrzymały nomina- 
cje, zostały dokładnłe prze- 
śwIetlone. . 
Firmy biorące udział w kon- 
kursie oceniano w pięciu kate- 
goriach uzależnionych od wiel- 
kości zatrudnienia. Podczas 
weryfikacji nominowanych firm 
brano pod uwagę m.in. wiel- 
kość sprzedaży, InnowacyJ- 
ność, dynamikę wzrostu za- 
trudnienia, a nawet działalność 
cha rytatywną. 
- Ta nagroda to docenłenie 
naszej ci,lklej pracy I wytrwa- 
łości na lokalnym rynku Infor- 
matycznym - cieszy się Plecka. 
- To takle zasługa naszych 
klient6w, kt6rzy stawiali nam 
coraz wlpksze wymagania. 
Bicom na słupskim rynku 
działa Już od dwunastu lat. Je- 
go właścicielami są Pr;zemy- 
sław Plecka I Krzy.ztof Bła- 
łek. Pierwotnie firma zaJmowa- 
ła się gł6wnie szkoleniami 
komputerowymi. P6tniej swoją 
działalność rozszerzyła o 
sprzedaż sprzętu komputero- 
wego i oprogramowania. Z cza- 
sem firma zaczęła zajmować 
się także usługami internetowy- 
mi. 
Przez cały czas rozwijano 
także system coraz bardziej 
specjalistycznych szkoleń I kur- 
s6w, a laboratorium, w kt6rym 


prowadzono zaJęcia, zaliczono 
do najnowocześniejszych 
w mieŚCie. 
Obecnie firma zajmuje się 
gł6wnle wdrożeniami system6w 
komputerowych dla przedsię- 
biorstw I InstytucJI. Klientami Bi- 
comu są największe słupskie 
firmy, kt6re korzystają z zain- 
stalowanych przez specJalist6w 
tej firmy program6w do księgo- 
wości, zarządzania firmą czy 
gospodarki materiałowej. 
Słupski Bicom wsp6łpracuJe 
z największymi firmami branży 
Informatycznej m.In. Hewlett 
Packard, Compaq, IBM oraz 
Microsoft. 
ARKADIUSZ GRYKO 


I 


. 


. 
. 


FOl SLAWOMIRUBICKI 
Przemyslaw Plec:ka prezentuje 
statuetkę Gryfa Gospodarc:zego. 
To naKroda za rzetelnośf i łnno- 
wac:yjnośf firmy. 


W tegorocznej edycji Gryfów 
Gospodarczych w kategorII 
firm zatrudniających powy
eJ 
251 pracowników nominowa- 
ny był słupski Jantar. który 
przegrał rywalizację z Zakłada- 
mi Porcelany Stołowej Lublana 
z lIJblany. 
W pozostałych kategoriach 
zwyclętyll: Pracownia Obuwia 
Dziecięcego Tombut z Sopotu, 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Rolbud z Gdyni oraz Zakład 
Przetwórstwa Ryb Proryb 
z RumI.
		

/18179-0007.djvu

			glos Pomorza Wtorek, 10 czerwca 2003 r. 


W SKA · ClE 
. Po pięciu wyścigach OdbYWają- I 
cych się w Marstrand k. Goeteborga 
żeglarskich mistrzostw Europy 
w klasie Flnn, Mateusz Kusznlere- 
wlcz utrzymał drugie miejsce. 
Na trzecie awansował Wacław Szu- 
klei. Prowadzi Anglik Ben Alnslle. 
. Sławomir Drabik I Krzysztof Ja- 
błoński awansowali we włoskim Lo- 
nlgo do finału Indywidualnych mi- 
strzostw Europy w Jeździe na żużlu. 
Turniej półfinałowy wygrał Słowe- 
niec Matej Zagar, drugi był Drabik, 
a trzeci JabłońskI. 


. Australijczyk Mchael Rogen wy- 
grał zdecydowanie szósty etap wy- 
ścigu kolarskiego Dookoła Niemiec 
- czasówkę z Maulbronn do Bretten 
-I zdobył białą koszulkę lidera. 


. Sławomir Chrzanowski, reprezen- . 
tujący czeską grupę Joko, wygrał 
w Wałczu 3. etap wyścigu kolar- 
skiego Bałtyk-Karkonosze Tour. li- 
derem jest Marcin Sapa (MIkomax 
Browar Staropolski). 


. Hiszpan Jose Antonio Pecharro- 
man z grupy Patemlna wygrał kolar- 
ski wyścig Rower BaskijskI. Ostatni, 
piąty etap, którego trasa liczyła 
148 km I prowadziła z lurrety do Ar- 
rate, zakończył się zwycięstwem je- 
go rodaka Joseby BelokIego. 
. Hiszpan lian Mayo z grupy Euskal- 
tel wygrał prolog kolarskiego wyści- 
gu Dauphlne LIbere. Trasę długości 
5,1 km pokonał w czasie 8.441 wy- 
przedził o pięć sekund Brytyjczyka 
DavIda MIIIara oraz o Jedenaście Lan- 
ceArmstronga (USA). 


. W siódmej rundzie rozgrywanych 
w SlIIvrl k. Stambułu mistrzostw 
Europy szachistek, z grona pięciu 
reprezentantek Polski, zwycięstwa 
odnlosly lwa Radzlewlcz I Beata 

. 


. Osiem medali (dwa złote, dwa 
srebrne I cztery brązowe) mi- 
strzostw Europy w Ju-Jltsu zdobyli I 
w Hanau (Niemcy) reprezentanci 
Polski. Na najwyższym stopniu po- : 
dlum stanęli: MaJtuszTyrytło I Grze- 
gorzZlmolU 


. Dwunaste miejsce w zawodach 
strzeleckiego Pucharu ŚWIata w Za- 
grzebiu zajęli Piotr Dan"uk (Flota 
Gdynia) w konkurencji pistoletu 
szybkostrzelnego (dystans 25 m) I 
oraz Mchał Bemadak (Legia War- 
szawa) w pistolecie (dystans 50 m). I 
. UMKS MOS Wola Warszawa zdo- I 
był w Gubinie mistrzostwo Polski 
junlor6w w siatkówce. Drugie miej- 
sce zajęła KS Śnieżka Joker Piła, 
a trzecie Morze Szczecin. 


. Gedania Gdańsk zdobyła wIławie 
mistrzostwo Polski Juniorek w siat- 
kówce. Drugie miejsce zajęła Skra 
Warszawa, a trzecie Gwardia Wro- 
cław. 


. Belgijka Juatlne Henln-Hardenne 
awansowała na trzecią pozycję 
w rankingu tenisistek WTA Tour. 21- 
letnia tenisistka wyprzedziła w ran- 
kingu Amerykankę Venus Williams. 
liderką jest nadal młodsza z sióstr 
Williams Serena, kt6ra wyprzedza 
Inną Belgijkę Klm CIIJsters. 


I 
. Polskie piłkarki ręczne nie zagrają 
I I w finałach mistrzostw Europy junio- i 
rek. W turnieju eliminacyjnym, który 
odbył się w słoweńskiej miejscowo- 
ści Portoroż zajęły trzecie miejsce. 
Podopieczne trenera Dariusza Dwo 
raczyka pokonały Portugalię 
30:29, a przegrały ze Słowenią 
26:281 Norwegią 25:32. 


. Załoga Karola Jabło/isklego - 
Grzegorz Baranowski, Jacek Wysoc- 
ki i Piotr Przybylski zajęła pierwsze 
miejsce w regatach match-raclngo 
wych w Rlmini. 


. Włoch Stefano Zanlnl wygrał w FI- 
ladelfii kolarski wyścig USPro 
Champlonshlp pokonując na finiszu 
Słoweńca Urosa Murna. Mistrzem 
USA zawodowców został czwarty 
na mecie Mark McCormack. I 
. Francuz Ertc Boille pokonał 
w Sztokholmie Chińczyka Tong Tuo 
15: 13 w finale turnieju o Puchar I 
Świata szpadzistów. 


. W mityngu Grand Prix IAAF II kate- 
gorii w Tule, dominowali gospodarze, 
lekkoatleci RosJI. Najlepszy wynik I 
uzyskała w rzucie młotem Olga Ku- ! 
zlenkowa - 71,38 m. (pap, mars) : 
__J .glos.po
orza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


JEŹDZIECTWO. Międzynarodowe zawody w WKKW 


Pasek na Dekalogu 
Andrzej Pasek (Dragon Nowielice) na koniu Dekalog zdobył tytuł mistrza 
Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Międzynaro- 
dowe zawody jeździeckie w tej konkurencji rozegrano w Białym Borze. 


'.4__ 
....: 


. - 


"" 

 ' 'J' 


,. 

. 


,) 


" 


..... 


-1,.. 
\.. 


.. 


fot. RADOSLA W KOLFSNIK 
('ro

 okalał 
ię bardlo trudny i jad en I. uele
tnik6w rywali7aeJi nie pokonał 10 w wyznaczonej normie cza- 
sowej. 


W klasyfikacji generalnej zawo- 
dów triumfowała Wloszka Susanna 
Bordone na koniu Ava, a w rywali- 
zacji dwugwiazdkowej na czołowych 
miejscach uplasowali się jeźdźcy 
z Bialego Boru. Rozegrane na tere- 
nach Stada Ogierów Skarbu Pań- 
stwa zawody mialy silną obsadę 
międzynarodową. W konkursie trzy- 
gwiazdkowym CCI wzięło udział 28 
par, a w konkursie dwugwiazdk0- 
wym CIC wystartowało 29 par (w su- 
mie rywalizowali zawodnicy z 13 
krajów). Silniejsza seria (CCI) była 
jednocześnie kwalifikacją do wrze- 
śniowych mistrzostw Europy senio- 
rów. Zgłoszono do niej zaledwie 
pięć koni pod polskimi jeźdźcami, 
a na dwóch startował mieszkający 
od sześciu lat we Włoszech A. Pa- 
sek. Jeszcze przed rozpoczęciem 
konkursu wycofano chorego Maren- 
go Magdaleny Sosnowskiej z Hu- 
bertusa Biały Bór. Po pierwszej pró- 
bie ujeżdżenia na czele klasyfikacji 
była S. Bardone. Drugą lokatę zaj- 
mowała Szwajcarka Marissa Corte- 
si na Pepermint II, a trzeci był Nie- 
miec Ka) R na Kyneally Bay. Wśród 
Polaków najwyzsze, 6. miejsce zaj- 
mował Pasek na Bursztynie. Na 9. 


miejscu klasyfikowany był Marcin 
Konarski (Stragona Strzegom) 
na Hiltonie, na 11. ponownie Pasek 
na Dekalogu i na 13. Paweł Splsak 
(JKS Dako Galant Skibno) na We- 
riuszu. Próba terenowa wprowadzila 
duże zmiany w klasyfikacji. Norma 
czasowa okazała się za krótka dla 
wszystkich uczestników. Najmniej- 
sze spóźnienie (15 sekund) miał 
Niemiec Adam Llederrnann na Ra- 
inbow i awansował na 3. miejsce 
(po ujeżdzeniu był 19). Na drugą lo- 
katę awansowała natomiast otwiera- 
jąca cross Belgijka Karln Donckers 
na Chumbawumba. Prowadzenie 
po crossie utrzymała Bordone. 
Wśród reprezentantów Polski najle- 
piej spisal się Konarski, który awan- 
sował na 4. miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Szósty był Pasek na De- 
kalogu, a ósmy Spisak na Weriuszu. 
Prowadzący po ujeżdżeniu w MP 
Bursztyn odmówił posłuszeństwa 
na pl'leszkodzie wodnej i zakończył 
start. Czwarty z Polaków, Paweł 
Warszawski, spadł ze Stawrosa . 
i zajmował odległe miejsce. Już 
przed próbą skoków poznaliśmy 
medalistów MP, gdyż komisja lekar- 
ska nie dopuściła do startu Weriu- 


... 
ZAPASY. Międzynarodowe mistrzostwa Słowacji 


sza. Zawody na parcoursie wprowa- 
dziły ponownie zmiany w klasyfika- I 
cji. Zaden z 19 uczestników nie zdo- 
łał zmieścić się w normie czasowej. 
Najlepszy przejazd zanotował Deka- 
log, który nie miał żadnej zrzutki 
i tylko 3 punkty kame za spóźnienie. 
Słabo pojechał natomiast Konarski 
na Hiltonie. Miał aż 5 zrzutek, przez 
co nie tylko stracił tytuł mistrza kraju 
na rzecz pary Pasek - Dekalog, ale 
również nie zakwalifikował się 
do ME (o jedną zrzutkę za dużo). 
Brązowy medal mistrzostw Polski 
zdobył Warszawski na Stawrosie. 
W czolówce klasyfikacji generalnej 
CCI doszło tylko do jednej zmiany. 
Pasek na Dekalogu zmienil na trze- 
cim miejscu Liedermanna. Na 
pierwszej pozycji została Bordone 
na Avie, a na drugiej Donckers 
na Chumbawambie. 
W zawodach dwugwiazdkowych 
CIC dominowali jeźdźcy z Białego 
Boru. W klasyfikacji generalnej 
na dwóch czołowych miejscach upla- 
sował się Kamil Rajnert z Hubertu- 
sa, który wygrai na Bartangu i był dru- 
gi na Młodej Damie. Trzecią pozycję 
wywalczył Lukasz Kaźrnlerczak 
(Gryf Biały Bór) na Rominie. (mars) 


Koszalinianin W "złocie" 


Bardzo dobrze spisał się zapaśnik 
koszalińskiego ZKS Megavolt, Adam 
Sobieraj podczas zakończonych 
w niedzielę w Bratysławie międzyna- 
rodowych mistrzostwach Słowacji 
w stylu wolnym w kategorii junlor6w. 
Zdobył on złoty medal w kategorii 
do 55 kg. 


Mistrzostwa rozgrywane były 
w bardzo silnej obsadzie, a rywali- 
zowali w nich "wolniacy" z ośmiu 
państw. Impreza ta dla reprezentan- 


BOKS. Turniej Czarne Diamenty 


tów Polski była ostatnim sprawdzia- 
nem formy i eliminację do mi- 
strzostw świata juniorów, które od- 
będą się w Turcji. Być mOŻe kosza- 
liński zapaśnik swoim udanym 
występem załatwil sobie paszport 
na wyjazd na 'te mistrzostwa. 
W finałowym pojedynku Adam 
Sobieraj pokonał przez przewagę 
techniczną reprezentanta Węgier. 
Jednak ważniejszy dla nie był praw- 
dopodobnie jeden z pojedynków eli- 
minacyjnych, w którym pokonal 


D.rugie 'miejsce 
Macieja Adamiaka 


W Myszkowie zakończył się XXVII 
Międzynarodowy Turniej Czarne 
Diamenty w Boksie Juniorów. 
Wśród uczestników tej im- 
prezy był Maciej Adamiak ze 
Słupskiego Klubu Bokserskie- 
go Czarni. Słupszczanin rywa- 
lizował w wadze do 57 kg. 
Podopieczny Józefa Mazura 
zajął drugie miejsce. Adamiak 
w finale przegrał 2:9 z luka- 


szem Wasilewaklm (Walka 
Zabrze). 
Wcześniej słupszczanin 
wygrał dwie walki. Najpierw 
pokonał w II rundzie (przewa- 
ga punktowa) Rumuna Dimi- 
trlja Lukasa, a w półfinale 
zwyciężył w III rundzie (także 
przez przewagę punktową) 
Patryka Tkaczyka (Sztorm 
Szczecin). 


(fen) 


swojego najgroźniejszego rywala 
w drodze do kadry Polski na MŚ, Er- 
nesta Pardeja z Platana Borkowice 
i jest obecnie bardzo blisko uzyska- 
nia nominacji do reprezentowania 
Polski w mistrzostwach świata. 
W Bratysławie wystąpił także inny 
"wolniak" z regionu koszalińskiego 
Wojciech Sadowski z AKS Biało- 
gard, który rywalizował w kategorii 
wagowej do 66 kg. Ostatecznie wy- 
walczył on wysokie czwarte miejsce. 
(suw) 


LEKKOATLETYKA 
Medale 
słupszczan 


XIII Lekkoatletyczne Mistrzo- 
stwa Polski Weteranów odbyły 
się w Szczecinie. Przedstawicie- 
le Słupska zdobyli cztery meda- 
le. Złote - Benedykt Michałow- 
ski w pchnięciu kulą (14.57 m) 
w grupie wiekowej M-45 lat 
i Stanisław Witek w rzucie 
oszczepem (61.34 m) w M-40; 
srebrny - Bogdan Zakrzewski 
w skoku w dal (5.16 m) w M-45; 
brązowy - Ryazard Ksienie- 
wicz w pchnięciu kulą (11.07 m) 
w M-65 i więcej lat. 


(fen) 


SIATKÓWKA. Liga Światowa 


Sport sIr. 7 


Rosja bez porażki 


Prowadząca w tabeli grupy A Rosja 
jest jedynym zespołem bez porażki 
w Lidze Światowej siatkarzy. Pozycje 
liderów zajmują również Brazylia 
(grupa B), Bułgaria (C) oraz Czechy 
(D).  


Polska po porażce i zwycięstwie 
nad Wenezuelą zajmuje drugie miej- 
sce w grupie A i zachowała szanse 
awansu do finału światowego, który 
odbędzie się w lipcu w Madrycie. 
Zagra w nim osiem drużyn - 
po dwie najlepsze z każdej z czte- 
rech grup. Gdy jednak w tym gronie 
zabraknie Hiszpanii (gospodarz mu- 
si zagrać), to awans uzyskają zwy- 
cięzcy grup oraz trzy zespoły z dru- 
gich miejsc z najlepszym dorob- 
kiem. Drużyny z grup A, B i C są 
na półmetku rywalizacji. Zespoły z D 
wystartowały tydzień wcześniej i ro- 
zegrały po osiem z dwunastu zapla- 
nowanych spotkań. 
W piątek i sobotę (13-14 czerw- 
ca) polski zespól zagra w lodzi 
z Hiszpanią. Trener Waldemar 
Wspaniały wyznaczył zbiórkę 
na wtorek w miejscu spotkań. 
Po meczach w Bydgoszczy polscy 
siatkarze rozjechali się na krótko 
do domów. 
- Zawodnicy mieli otrzymać krótki 
odpoczynek po powrocie z Wenezu- 
eli, ale ponieważ lecieliśmy dlużej niż 
planowano to spotkanie z rodzinami 
wypadło trochę później - powiedział 
polski szkoleniowiec. - Zmian w ka- 
drze nie planuję. Zresztą nie ma kogo 
powoływać. Robert SzczertJaniuk do- 
I staje jeszcze zastrzyki. (pap. mars) 
WynIkI 


Grupa A: Polska - Wenezuela 
0:3 (20:25, 22:25, 20:25), Hiszpa- 


nia - Rosja 2:3 (18:25, 23:25, 
26:24, 25:23, 9:15), Polska - We- 
nezuela 3:0 (25:18, 25:13, 25:23), 
Hiszpania - Rosja 1:3 (24:26, 
25:20, 21 :25, 23:25). 


1. Rosja 
2. Polska 
3. Hiszpania 
4. Wenezuela 


6 12 
6 9 
6 8 
6 7 


18-6 
13-10 
11-16 
5-15 


Grupa B: Niemcy - Włochy 1:3 
(19:25, 24:26, 25:22, 16:25), Portu- 
galia - Brazylia 0:3 (21:25, 25:27, 
22:25), Niemcy - Włochy 1:3 (18:25, 
25:19, 22:25, 29:31), Portugalia - 
Brazylia 0:3 (19:25, 23:25,15:25). 


1. Brazylia 
2. W/ochy 
3. Niemcy 
4. Portugalia 


6 11 
6 11 
6 7 
6 7 


17-5 
16-7 
7-17 
5-16 


Grupa C: Holandia - Bułgaria 
1:3 (25:22, 24:26, 21 :25, 20:25), Ku- 
ba - Serbia i Czarnogóra 2:3 (25:21 , 
21 :25, 25: 17, 17:25, 11: 15), Holan- 
dia - Bułgaria 2:3 (25:22, 26:24, 
20:25,21:25,15:17), Kuba - Serbia 
i Czarnogóra 1:3 (20:25, 26:24, 
23:25, 21 :25). 


1. Bu/gana 6 10 
2. Serbia I Czarnogóra 6 10 
3. Holandia 6 9 
4. Kuba 6 7 


16-11 
15-12 
13-12 
8-17 


Grupa D: Grecja - Francja 0:3 
(24:26, 28:30, 23:25), Czechy - Ja- 
ponia 3:0 (25:23, 25:14, 26:24), 
Grecja - Francja 3:1 (25:20, 16:25, 
30:28, 28:26), Czechy - Japonia 3:0 
(25:21,25:19,25:18). 


1. Czechy 
2. Grecja 
3. Francja 
4. Japonia 


8 13 
8 13 
8 12 
8 10 


18-12 
17-15 
17-14 
10-21 


HOKEJ. Decyzja IIHF 


Zmiana w przepisach 


Zawodnik, który zmienił obywatel- 
stwo i przez cztery lata z rzędu wystę- 
pOY/ał w rozgrywkach ligowych nowe- 
go kraju, może grać w jego drużynie 
narodowej - postanowil w sobotę 
kongres Międzynarodowej Federacji 
Hokeja na Lodzie (IIHF). Zasada ta 
będzie obowiązywać także w mistrzo- 
stwach świata i igrzyskach olimpij- 
skich. Kongres, obradujący w hisz- 
pańskiej Marbelli, dał w ten sposób 
szansę wielu zawodnikom występu 


w barwach nowej ojczyzny. Według 
dotychczasowych zasad hokeista, 
który ukończył 18 lat i mial za sobą 
występy w drużynie narodowej, nie 
mógł występować w igrzyskach i mi- 
strzostwach świata w innej reprezen- 
tacji. Decyzja podjęta przez kongres 
IIHF nie dotyczy graczy NHL, którzy 
otrzymali obywatelstwo amerykań- 
skie lub kanadyjskie, gdyż NHL nie 
obejmują postanowienia transferowe 
IIHC. (pap, mars) 


Pierwszy paryski triumf Ferrero 


f 


:r ,." 
,." .. .. 
" 


;, 


.. 


- 


Fot. PAPIEPA-NIKO 


H iszpan Juan Carlos Ferrero po raz pierwszy w karierze triumfował w im- 
prezie zaliczanej do tenisowego Wielkiego Szlema. W niedzielę wygrał 
turniej na kortach ziemnych Im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Rozstawiony 
z numerem 3 Ferrero pokonal w finale Holendra Martina Verkerka 6:1, 6:3, 
6:2. (pap. mars)
		

/18179-0008.djvu

			str. 8 Sport 


PIŁKA NOŻNA 
Prezesi się 
zgodzili 


Jak już informowaliśmy, po uzgod- 
nieniach z prezesami zainteresowa- 
nych klubów, Wydział Gier Koszaliń- 
skiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej postanowił, że finał rozgrywek 
piłkarskich o Puchar Polski w okręgu 
koszalińskim odbędzie się dzisiaj 
(wtorek, 10 czerwca) na stadionie 
w ZIocieńcu o godz. 17.30. Przypomi- 
namy, te wcześniej planowano roze- 
granie tego meczu dzień wcześniej. 
Przypominamy również, że w spotka- 
niu tym miejscowy Olimp, występują- 
cy w grupie "Południowej" koszaliń- 
skiej klasy okręgowej podejmować I 
będzie czwartoligową Dar10vię Dar1o- 
wo. Zwycięzca tej konfrontacji zmierzy 
się p6:tniej w finale wojewódzkim 
z triumfatorem pucharowej rywalizacji 
w okręgu szczecińskim. (suw) 


IV LIGA POMORZE 


Wyniki niedzielnych meczów 
31. kolejki: Orlęta Reda - Flotylla 
Nordcoop Gdańsk 0:0, Słolem Gnie- 
wino-Bałtyk Gdynia 0:1 (0:1). (fen) 


l. Kaszubla 
2. Flotytla Nordcoop 
3. Pomezania 
4. Cartusla 
5. Orl
1a 
6. Cholnlczanka 
7. Olimpia 
8. Wierzyca 
9. Bałtyk 
10. Kaszuby 
11. Gryf 95 
12. Pouol1 
13. KP 
14. Wisła 
111. Janlar 
16. Rodło 
17. Slolem 
18. Pla.1 


31 80 
31 64 
31 52 
31 52 
31 45 
31 44 
31 43 
31 42 
31 40 
31 40 
31 40 
31 311 
31 37 
31 35 
31 34 
31 30 
31 29 
31 111 


67-22 
59-20 
61-36 
46-33 
36-28 
49-42 
54-47 
49-47 
42-42 
43-55 
36-112 
41-111 
31-43 
47-50 
41-112 
33-50 
36-59 
44-88 


POMORSKA LIGA 
JUNIORÓW A 


Wyniki meczów pilkarskich 
w 28. serii: Piast Czh.Jchów - Debiu- 
tant Gdańsk 2:1, Gryf 95 Słupsk - 
Wierzyca Starogard Gdański 7:1, Po- 
goń lębork - Cartusia Kartuzy 0:4, 
Wisła Tczew - Pomezania Malbork 
3: 1, lechia Gdańsk - Arka Gdynia 
1:1, Bałtyk Gdynia - Gryf Wejherowo 
1 :0, Polonia Gdańsk - Chojniczanka 
Chojnice 6:2. Pauzowal Jantar 
Pruszcz Gdański. Spotkanie zalegle 
z 17. kolejki: Wisła - Polonia 3:0.(fen) 


1. Bałtyk 
2. Lechia 
3. Oeblulant 
4. Jantar 
5Aoo 
8. GryllI5 
7. Cartusla 
8. Polonia 
9. Wisła 
10. Gryf W. 
11. Chojnlczanka 
12. Pomezania 
13. Plalł 
14 Wierzyca 
15. Poaol1 


26 67 98-18 
26 55 67-34 
27 54 79-46 
26 53 66-30 
26 49 65-31 
21 49 81-41 
26 45 57.29 
26 37 65,47 
26 33 41-56 
26 30 42-61 
26 29 50-70 
26 25 39-71 
27 23 38.78 
26 15 35-86 
21 7 14-117 


SLUPSKA KLASA 
OKR GOWA 
Wyniki 29. kolejki I zdobywcy 
bramek: Wybrzeże Objazda - Słupia 
Kobylnica 1:1 (0:1) - samobójcza 
oraz E. Kasprowicz; Start Miastko - 
Jantaria PobIocie 3:1 (2:1) - Robert 
Dorawa, D. Uśklewlcz, K. Bryndal 
oraz A. Mlotk; Sparta Sycewice - 
Garbamia Kępice 3:0 (3:0) - T. Cha- 
lubiński, D. Sltarczyk, P. Sławski; 
Prime Food Brda Przechlewo - Ka- 
roVMagda Pęplino 3:0 (2:0) - J. Prą- 
dziński, Michał Wlrkus, P. Kwlat- 
nlewskl; Drutex-Bytovia Bytów - Start 
leba 4:1 (2:0) - M. Rabend8 - 2, R. 
Cech, Zb. Obllzajek oraz G. Waw- 
rzyniak; Orkan Gostkowo - Kaszubia 
Studzienice 1:4 (0:2) - A. Dułak oraz 
S. lIszewski, M. Taraslewlcz, SI. 
Kirdzlk. Bogdan Wolski; MKS De- 
brzno - Czami Czame 1:1 (1 :0) - A. 
Koraś oraz D. Kasperowlcz; Unia 
Korzybie - Błękitni Motarzyno 2:1 
(1:1) - T. Gondek, M. Stępień oraz 
Konrad Rączka. (fen) 


l. Wybrzele 28 62 64-23 
2. Sparta 28 60 93-40 
3. Orutex-Bytovia 28 59 65-28 
4. Unia 28 56 58-44 
5. Start M. 28 51 61-36 
6. KaroVMagda 28 46 46-36 
7. Czarni 28 45 67.37 
8. Prlme Food 8rda 26 38 64-48 I 
9. Start l. 28 38 51-59 
10. Kaszubla 28 37 52-60 
11. MKS 28 31 57-70 
12. Garbarnia 28 28 42-74 
13. Jantar1a 28 25 40-70 
14.0oon 28 18 33-62 
15. Słupia 28 16 32-74 
16. B_i 28 16 38-102 


KOSZYKÓWKA. Finał ligi NBA 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


"Ostrogi" prowadzą 


Koszykarze San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe New Jersey Nets 
I 84:79 w trzecim meczu finałowym ligi NBA. W rywalizacji do czterech 
zwycięstw Spurs prowadzą 2:1. 


Do zwycięstwa "Ostrogi" popro- 
wadzil zaledwie 21-letni Tony Par- 
I ker. Pierwszy Francuz, który dostą- 
pil zaszczytu gry w finale NBA, zdo- 
był 26 punktów, a ponadto zapisal 
na koncie szeŚĆ asyst. Mimo "zaled- 
wie" 188 cm wzrostu Parker zanoto- 
wał trzy zbiórki. Parker należy 
do czołowych zawodników Spurs, 
gra coraz lepiej i skuteczniej (w spo- 
tkaniach finałowych zdobył kolejno 
16,21 i 26 pkt). Jeszcze kilka lat te- 
mu występował w Racingu Paryż, 
z którym to zespołem rywalizowal, 
I między innymi z Hoop Pekaes 
Pruszków w rozgrywkach o Puchar 
Saporty. 
O wygranej drużyny z San Anto- 
nio zadecydowała bardzo dobra po- 
stawa Parkera l11ma Duncana, któ- 
ry zdobył 21 pkt. i mial 26 zbiórek. 
Wśród gospodarzy najwięcej punk- 
tów uzyskali Kenyon Martin (23) 
i Kerry KIUles (21). Prowadzenie 
w niedzielnym meczu zmieniało się 
jak w kalejdoskopie. Pierwszą kwar- 
tę wygrali koszykarze New Jersey 
21 :15, by w drugiej zdobyć zaledwie 
dziewięć punktów, podczas gdy ry- 
wale uzyskali 18. Przed ostalnią 
kwartą ponownie wygrywali Nets - 
57:54. Na początku czwartej kwarty 
Spurs "odskoczyli" na kilka punktów. 
Ich największa przewaga wynosila 
12 pkt (72:60). Niespełna dwie mi- 
nuty przed końcową syreną gospo- 
darze przegrywali jut tylko dwoma 
punktami (75:77), ale pó:tniej znów 
dominowali zawodnicy z San Anto- 
nio. (pap. suw)  


.. 


.. 


ł 


,l 
f rJ;" 
li' " 
 
 
,. . I)... 
, , 
, 


., ) 


/\.. 
I 
I 


Wtorek, 10 czerwca 2003 r. głos Pomorza 


PIŁKA NOŻNA. Przed meczem ze Szwecją 


Sylwetka rywala 


Szwecja nalety do wąskiego grona 
siedmiu krajów załotyclell w 1904 
roku Międzynarodowej Federacji Pił- 
ki Notnej (FIFA), choć formalnie zo- 
stała jej członkiem w 1907 roku. 


12 sierpnia 1908 roku repre- 
zentacja Trzech Koron rozegrała 
pierwszy mecz międzypaństwo- 
wy, gromiąc w Goeteborgu Nor- 
wegię 11 :3. Jednak na igrzy- 
skach olimpijskich w londynie 
w tym samym roku bylo już 
znacznie gorzej: Szwecja prze- 
ł grała z Anglią 1 :12 i z Holandią 
0:2. Nie lepiej wiodlo się Szwe- 
dom w następnych latach. 
W 1913 roku doznali dwóch 
kompromitujących pora:tek 
z Danią - o: 8 w Kopenhadze 
10:10 w Sztokholmie. W mistrzo- 
stwach świata Szwecja debiuto- 
wala w 1934 roku, wygrywając 
I niespodziewanie z Argentyną 
3:2, ale przegrywając w 1/4 fina- 
łu z Niemcami 1 :2. W następ- 
nych mistrzostwach, w 1938 ro- 
ku we Francji, Szwedzi zajęli 
czwarte miejsce, przegrywając 
w 1/2 finału z Węgrami 1:5 
i o trzecie miejsce z Brazylia 2:4 
(z tą samą Brazylią reprezenta- 
cja Polski przegrała w 1/8 finału 
I 5:8 po dogrywce). W pierwszych 
powojennych mistrzostwach 
świata w Brazylii (1950), zresztą 
słabo obsadzonych, Szwecja zo- 
stala brązowym medalistą, gra- 
jąc bez zawodowców. Dwa lata 
wcześniej Szwedzi pokonali Ju- 
gosławię w finale turnieju olim- 
I pijskiego w londynie 3:1, 

 a w następnych Igrzyskach 
, w Helsinkach (1952) zdobyli brą- 
zowy medal. 
W latach pięćdziesiątych 
o szwedzkich piłkarzach zaczęlo 
być glośno. Szwedzkie trio "na- 
jemników" włoskiego klubu AC 
Milan, zwane "Gre-No-lI": Gun- 
nar Gren, Gunnar Nordahl 
I NI/s Lledholm, robiło furorę 
w Europie... W 1958 roku Szwe- 
dzi osiągnęli sukces organiza- 
cyjny I sportowy podczas mi- 
strzostw świata na własnych sta- 
dionach. W finale tumieju ulegli 
Brazylii 2:5 (z debiutującym wte- 
dy w zespole przeciwników mlo- 
dziutkim Pele...). Co ciekawe, 
importowanym trenerem zespołu 
wicemistrzów świata (wspoma- 
ganym przez sztab szkoleniowy 
Szwedów) był Bry1yjczyk Geor- 
ge Raynor. Rok później Szwe- 
dzi "odwdzięczyli się" Anglikom, 
zwycięźając ich na Wembley (ja- 
ko druga. po Węgrzech drużyna 
z kontynentu) 3:2. Ojcem zwy- 


I'O\. PAP/AP-.IEf"F HA YNES 
Zawodnik San Antonio Spurs Tlm Duncan (z lewej) wklada plikę do ko- I 
sza New Jersey Nets podczas Ir7eclelO meczu finalowelo liKI NBA. 
W obronie Kenyon Martin. 


PIŁKA NOŻNA. Sezon 2003fl004 


Uczestnicy Ligi Mistrzów 


32 zespoły liczyć będzie przyszła 
edycja piłkarskiej LIgi Mistrzów. Eu- 
ropejska Unia Piłkarska utworzyła 
prowizoryczną listę uczestników 
kwallfłkacjl I głównych rozgrywek 
o Puchar Europy. 


Bezpośrednią kwalifikację 
uzyskaly: AC Milan (obrońca tro- 
feum), Juventus Turyn, Inter Medio- 
lan, Manchester United, Arsenal 
londyn, Bayern Monachium, VfB 
Stuttgart, Olympique lyon, AS Mo- 
naco, Olympiakos Pireus, Panathi- 
naikos Ateny, PSV Eindhoven, Be- 
siktas Stambul, FC Porto oraz dwa 
I kluby hiszpańskie spośród trzech - 
Real Sociedad, Real Madryt, Depor- 
tivo la Coruna. 
W 11/ rundzie kwalifikacji wy- 
stąpią: lazio Rzym, Newcastle Uni- 
ted, Chelsea londyn, Borussia Dort- 
mund, Olympique Marsylia, AEK 
Ateny, Ajax Amsterdam, Galalasa- 
ray Stambuł. Benfica Uzbona, loko- 
motiv Moskwa, Sparta Praga, Glas- 
gow Rangers, Club Brugge, Austria 
Wiedeń, jeden klub z Ukrainy (Dy- 
namo Kijów lub Szachtar Donieck), 


jeden szwajcarski (Grasshoppers 
Zurych lub FC Basel), dwa hiszpań- 
skie. 
W II rundzie kwalifikacji wy- 
stąpią: CSKA Moskwa, Slavia Pra- 
ga, Celtic Glasgow, Anderlecht 
Bruksela, Graz AK, Rosenborg 
Trondheim, Dinamo Zagrzeb, DJur- 
garden, Partizan Belgrad, CSKA So- 
fia, Rapid Bukareszt, Ferencvaros 
lub MTK Budapeszt, Maccabi Tel I 
Awiw, Wisła Kraków, jeden duński 
i jeden słowacki. 
W I rundzie kwallfłkacJI wystą- 
pią: Omonia Nikozja, HJK Helsinki, 
Skonto Ryga, Szerif Tiraspoi, KR 
Reykjavik, BATE Borysow, Kowno, 
Bohemians, Vardar Skopje. Sliema 
Wanderers (Malta), Barry Town, Ao- 
ra Tallin, lectar (Bośnia i Hercego- 
wina), Pjunik (Armenia), Glentoran 
(Irlandia Pln.), SK Tirana, HB Tor- 
shavn (Wyspy Owcze), jeden klub 
sloweński, jeden gruziński, jeden 
z Azerbejdżanu, jeden z luksem- 
burga i jeden z Kazachstanu. 
losowanie pierwszej i drugiej 
rundy kwalifikacji od:Jędzie się 20 
czerwca. (suw) 


KOSZALIŃSKA KLASA OKR!GOWA 


Grupa pólnocna - wynikI 
28. koleJkI: Victoria Sianów - 
Plomień Myślino 5:1. Pomorza- 
nin Slawoborze - Piast Drzono- 
wo 0:4, leśnik Manowo - Iskra 
Białogard 4:0, Rasel Dygowo - 
Astra Ustronie Morskie 2:3, Sa- 
turn Mielno - Mechanik Bobolice 
1 :1, Wicher/Hajka Mierzym - 
MKS Karlino 4:0, Gryf Białogard 
- Sława Sławno 1 :0, Gryf Pola- 
nów - Jantar Siemyśl 4:0. 


Grupa południowa - wyniki 
28. kolejki: Głaz Tychowo - Ko- 
rona Człopa 3:0, Jedność Tuczno 
- Wielim Szczecinek 0:0, Olimp 
Zlocieniec - Mirstal Mirosławiec 
2:3, Zawisza Grzmiąca - Spójnia 
Świdwin 3:1, Hubertus Biały Bór 
- Drzewiarz Świerczyna 1 :1, Ko- 
lejarz KPPD Wierzchowo - Orze! 
Łubowo 1 :1, Sad Chwiram - Cali- 
sia Kalisz Pomorski 0:4, Błękitni 
Barwice - Pogoń Po/czyn Zdrój 
0:1. 


l. As1ra 28 76 105-27 
2. Leśnik 26 64 83-32 l. Młrslal 28 59 95-43 
3. Saturn 28 50 80-43 2. Głaz 28 56 63-23 
4. MKS KarIIno 28 46 36-31 3. Olimp 28 51 60-42 
5. Plomień 28 40 48-54 4. SpóJnia 28 45 51-44 
6. Rasel 28 39 41-47 5. Orzeł 28 44 45-38 
7. Mechanik 28 38 57-57 6. KołeJarz 28 43 63-55 
8. Gryf P. 28 38 51-64 7. Orzewlarz 28 42 70-53 
9. Sława 28 37 45-55 8. Zawisza 28 41 65-60 
10. Piast 28 36 44-57 9. Wlellm 28 38 60-48 
11. Wicher Halka 28 35 45-55 10. Jedność 28 38 50-49 
12. Jantar 28 34 50-59 11. Błękitni 28 37 63-54 
13. Gryf B. 28 29 36-55 12. Hubertus 28 36 56-57 
14. Vlctorta 28 27 37-58 13. Pogoń 28 32 39-49 
15. Iskra 28 27 31-58 14. Callsla 28 29 51-77 
16. Pomorzanin 28 19 35-72 15. Korona 28 25 43-78 
(suw) 16. Sad 28 9 29-133  

 


:: 


tli 


r 


, 


PIŁKA NOŻNA 
Cracovia 
w II lidze 


Piłkarze CracovII po pięciu latach 
występów w trzeciej lidze awanso- 
wali w niedzIelę do II ligi. Swój suk. I 
ces przypieczętowali zwycięstwem 
na własnym boisku z Nidą Plnczów 
5:0 (3:0). 


Cracovia Jut na dwie kolejki 
przed zakończeniem rozgrywek I 
trzeciej ligi małopolskiej zapewniła 
sobie awans do drugiej ligi. Nad dru- 
gą w tabeli Koroną Kielce ma sie- 
dem punktów przewagi. Awans Cra- 
covia wywalczyła w pełni zasłuże- I 
nie, będąc zespołem zdecydowanie 
najlepszym w swej grupie rozgryw- 
kowej. Po meczu z Nidą na boisko 
wbiegli kibice "pasów", ciesząc się 
z sukcesu swego zespołu. Także 
wśród działaczy radość była ogrom- 
na. Trener Cracovii Wojciech Sta- 
wowy dla upamiętnienia awansu 
zgolił sobie wąsy, które nosił przez 
15 lat. Po zdobyciu przez Wisłę Kra- 
ków tytulu mistrza Polski, awans 
Cracovii jest kolejnym sukcesem 
krakowskiego futbolu w tym sezo- 
nie. (suw) 


LIGA JUNIORÓW 
STARSZYCH - SZCZECIN 
. I 
WynIki 30. koleJki: laki 94 Koło. 
brzeg - lO nr 8 Pogoń II Szczecin 
1 :5, Flota Świnoujście - Arkonia 
Szczecin 3:4, Energetyk Gryfino - 
Drawa Drawsko 3:0, Orzel Biały 
Wałcz - Gwardia Koszalin 5:2, Darz- 
bór Szczecinek - Olimp Z/ocieniec 
6:2, Błękitni Stargard Szczeciński - 
Pogoń Szczecin 8:3, Stal Szczecin - ! 
KP Police 5:2, lna Goleniów - Wy- 
brzeże Rewalskie Rewal 9:2. I 
l. Energetyk 30 82 92-19 
2. Sial 30 76 94-25 
3. Błękitni 30 59 86-46 
4. Gwardia 30 57 79-37 
5. LO nr 8 POOOń II 30 52 80-59 
8. Ina 30 45 72-50 
7. Ar1Ionla 30 44 72-56 
8. Pogoń 30 43 67-54 
9. Darzb6r 30 42 52-61 
1U. Olimp 30 40 52-74 
11. KP Police 30 37 59-57 
12. taki U4 30 33 53.74 
13. Orzeł 30 26 49-72 
14. Rota 30 22 45-110 
15. Dra.. 3U 16 32-115 
16. Wybrzele 30 13 27-122 
(suw) 


clęstwa byl Agne Slmonsson... 
W II Pucharze Narodów ił 1964 
roku (uznanym potem za oficjal- 
ne mistrzostwa Europy) Szwedzi 
dotarli do 1/4 finału, ulegając 
w nim późniejszym mistrzom - 
ZSRR 1 :1, 1 :3). Dzięki dwóm 
golom Ove Klndvalla w meczu 
eliminacyjnym w 1989 roku 
z Francją, reprezentacja Szwecji 
zakwalifikowała się do mi- 
strzostw świata 1970 w Meksy- 
ku, gdzie jednak nie wyszła 
z grupy. W następnych mistrzo- 
stwach świata (1974, w RFN) 
bylo nieco lepiej, ale w drugiej 
rundzie Szwedzi przegrali m. in. 
z Polską 0:1 (Jan Tomaszewski 
obronil w 64 min. strzał z kame- 
go Staffana Tappera). W MŚ 
1978 roku w Argentynie Szwecja 
nie przebrnęła pierwszej rundy. 
Rok 1990 to rok wyboru Lennar- 
ta Johanssona na stanowisko 
prezydenta Europejskiej Unii Pil- 
karskiej (jest nim do dziś) i udział 
w mistrzostwach świata, bardzo 
nieudany, przegrane wszystkie 
trzy mecze w grupie. Jako orga- 
nizator ME-1992 Szwedzi osią- 
gnęli półfinał, przegrywając 
w nim 2:3 z RFN. Po dwóch la- 
tach, w MŚ-94 w USA, szwedz- 
cy piłkarze zdobyli brązowy me- 
dal po ekscytujących meczach. 
W 1/4 finalu wygrali z Rumunią 
rzutami karnymi, a w meczu 
o trzecie miejsce pokonali (tak:te 
rewelację tumleju), Bułgarię 4:0. 
Tomas BroIIn został wybrany 
do jedenastki gwiazd mistrzostw. 
Po wygraniu eliminacji w gru- 
pie V, "polskiej" Euro-2000 
Szwedzi nie awansowali do dru- 
giej fazy mistrzostw Europy, 
przegrywając z Belgią 1 :2, Wło- 
chaml1:2 I remisując z Turcją O: 
O. Szwedzki arbiter Anders Frisk 
mógł więc sędziować mecz flna- 
lowy tumieju. W 2001 roku re- 
prezentacja Trzech Koron wy- 
grala eliminacje MŚ 2002 
(a Szwedki zostały wicemistrzy- 
niami Europy, przegrywając tyl- 
ko z RFN). W turnieju finałowym 
MŚ-2002 w Korei i Japonii 
Szwedzi wyszli z tzw. grupy 
śmierci, w której grały te:t Anglia, 
Argentyna I Nigeria. W drugiej 
rundzie przegrali w dogrywce, 
przy zastosowaniu formuły "zlo- 
tej bramki" z rewelacyjnym Se- 
negalem. 
Po raz pierwszy Szwecja zo- 
stała rozstawiona w losowaniu 
ME-2004, w którym los zetknął 
ją z reprezentacją Polski (pierw- 
szy mecz 11.06. w Sztokholmie). 
(pap, suw) 


PIŁKA NOŻNA 


Terminy baraży 


Polski Związek Pi/ki No:tnej 
(PZPN) podal na swojej stronie 
internetowe' terminy meczów 
barażowych o grę w ekstraklasie 
pilkarskiej. Oto one: 14 czerwca 
- Świt lukullus Nowy Dwór Ma- 
zowiecki - Garbarnia Szczako- 
wianka Jaworzno: 15 czerwca - 


Gómik Łęczna lub GKS Bełcha- 
tów - Zagłębie lubin; 21 czerw- 
ca - Zaglęble lubin - Górnik 
Łęczna lub GKS Bełchatów; 22 
czerwca - Garbarnia Szczako- 
wianka Jaworzno - Świt lukul- 
lus Nowy Dwór Mazowiecki. 
(suw) 


POMORSKA LIGA OL D BOJO W 


I IIge - wyniki 19. kolejki: 
Światowid lobez - Amator Kolo- 
brzeg 1: 1, Ikar Krosino - Unia Biało- 
gard 0:0, Bajcar Gryf 95 Słupsk - 
pamet Świdwin 6:3, Bud-Projekt Ko- 
szalin - DarelIPiccolo Stargard 
Szczeciński 2:4, Płomień Robuń - 
Darlovia Darlowo 3:0 (wo.). Pauzo- 
wal ZEG M. Sowiński Gryfice. (suw) 


II liga - wyniki 19. kolejki: Kole- 
jarz Wierzchowo - Oldboy Biesie- 
kierz 3:0 (wo.), Orzeł Mrzeżyno - 
Wybrzeże Rewal3:1, COS Bukowina 
Wałcz - Forest/Zefir Wyszewo 6:0, 
legion Dobrzyca - Czarni Czame 
2:2, Strażak Świeszyno/Manowo - 
Rega T rzebiatów 0:1, lotnikIMirstai 
MirosIawiec - Olimp ZIocieniec 2: 1. 


1. Bud Projekt 17 36 47-23 l. Lotnik MIrstai 19 53 66-22 
2. ATS Darel Piccolo 17 33 44-20 2. Rega 19 44 46-19 
3. Bałcar Gryf 95 17 27 45-37 3. COS Bukowina 19 43 51-19 
4. Amator 18 27 30-22 4. Kolejarz 19 31 53-39 
5. Pamet 17 27 42.35 5. Forest Zefir 19 30 42-45 
6. Unia 18 25 27-28 6. Czarni 19 29 43-41 
7. Śwlalowld 18 20 21-29 7. Olimp 19 18 46-45 
8. Ikar 17 20 24-37 8. StrilZak 19 17 42-59 
9. Płomień 17 17 26-37 9. Wybrze
e 19 17 40-64 
10. ZEG M. Sowiński 17 16 17-28 10. Legion 19 15 43-57 
11. Oarłovla 17 14 27-41 11. Oldboy 19 15 43-57 
12. Orzeł 19 12 25-53 


R-r"K-r"" A M A . 
(t)
!'ł!

!!.

J 
I piłka nożna, boks, NBA, żużel, F1 
oszalin ul Fałała 34 - obiek
, .9-\;Vl'RDII: 1
		

/18179-0009.djvu

			glos Pomorza Wtorek, \O czerwca 2003 r. 
lfInI.glos.pOlROIZa.pl 


DZISIAJ 


. SŁUPSK. Słupski oddział 
Polskiego Towarzystwa 'Filozo- 
ficznego zaprasza na spotkanie 
z dr. Krzyeztofem Brzechczy- 
nem z Uniwersytetu Adama Mic- 
kiewicza w Poznaniu, który zapre- 
zentuje odczyt pt."Problem wielo- 
ści dróg rozwojowych w procesie 
historycznym". Początek o godz. 
18 w sali Katedry Filozofii PAP 
przy ul. Westerplatte 64. 


ZAPROSZENIA 


. SŁUPSK. W środę 11 czerwca 
o godz. 17 w teatrze przy ul. Jana 
Pawia II zagrają dyplomanci Pań- 
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. 
. SŁUPSK. W czwartek 12 
czerwca w Sali Rycerskiej Zamku 
Książąt Pomorskich o godz. 19 
rozpocznie się koncert poświęco- 
ny muzyce gruzińskiej. Utwory for- 
tepianowe zagrają Medea Berls- 
nldz..oeuch, rodowita Gruzinka, 
nauczycielka fortepianu w szkole 
muzycznej I wykładowczyni w Po- 
morskiej Akademii Pedagogicznej, 
oraz jej uczniowie. Tradycyjne pie- 
śni gruzińskie zaśpiewają chóry 
PAP pod dyrekcją Moniki Zytke. 
Wst
p wolny. . 


(mara) 


OGŁOSZENIA LOKALNE 
SŁUPSK 


USŁUGI 
- 


r 


AUTO.KOMIS. Przygotowujemy 
samochody do sprzedaty. Uproszczony 
kredyt, leasing, ubezpieczenia. 
Kompleksowy Auto-Serwls. Almot, 
Słupsk, Kniaziewlcza 9, 841-7 ()..40. _ 
FILTRY do wody, zmiękczacze, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
biopreparaty, ogrzewanie, hydroeko. 
Słupsk 84G-31-77. 
INSTALACJE gazowe od 950 zł, 
monta
, serwIs. Kredyt bez wpłaty. 
Almot Słupsk, Kniazlewlcza 9. 
841-7()..40. 
NAGROBKI - Włynkówko 25, 
G-502-54-12-52. 
--- 
NAPRAWY blacharsko-Iaklemlcze, 
rozliczenia bezgotówkowe, kredytowanie 
napraw, konkurencyjne ceny, kr6tkie 
terminy. Almot Słupsk, Kniaziewicza 9, 
841-7()..40. 
MONTAŻ instalacji auto - gazu 
(BRC) komis - wynajem przyczep 
kempingowych, CZęśCI motoryzacyjne 
Moto -IT1IX. Włynk6wko 50 d. 
059/811-27-49. 
USŁUGI tapicerskie meblowe 
i samochOdowe. Wiosenne promocJe. 
Słupsk, Garncarska 19, 841-25-95, 
0-601-835.516. 
UWAGA. Nowa klimatyzacja McQnay, 
która pozwala uniknąć kosztów zakupu, 
eksploatacji oraz pokona każdy upal. 
059/841-01-29. 
WULKANIZACJA Delon SerwIs SłupSk
 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, 845-51-30, 
84-14-457. Sprzedaż opon, serwis, 
doradztwo techniczne. 


-I 


LEKARSKIE 


AUDIOLOGIA, laryngologia. tAR-MED 
NSLZOZ dzieci, dorośli. Jana Pawia 111 
gab
4'2 codzie.n
ie 
 - lR 
ORTODONTA - Anna Filoda Słupsk, 
Grodzka 1/32, G-604-206-118, 
G-59/841-38-53. Umowa z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 


HANDEL 
- 
MEBLE rananowe, sztuka orientalna. 
Donice, wazony. Sprzedaż, arenżacja. 
.Sahara., Słupsk, Gdańska 4 d. 
059/842-8G-59. Pono - Pt. 1()'18. 


R- E-K -L-A-M-A 


HALO T AXI 1"96-27 
. Jantar. I, f 


0800444443 


DZWONISZ ZA DARMO 


u-214.1980 


nfil llllqllllWSlO 
J = = , OKNA. DRZWI, 
PARAPETY DREWNIAJfI 
Słupsk, ul. Mickiewicza 8a 
tel.lfax (O 59) 840 09 21 
tel./fax (O 59) 840 31 50 
KS.51403SL 


Wiadomości słupskie 


str. 9 


Słupsk . Ustka . K,pice . Damnica . D,bnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzlno 


"Polityczny rożen" Radia Słupsk i "Głosu Pomorza" 


f
 


.. 

 


. 


"Polltyuny roien" - słuchaj w Radiu Slup!k w kaMy poniedziałek o godz. 8.10. 


Fot. SLA WOMIR 1ABICKI 


- Domy6lamy II" ie wynik refe- 
rendum Iprawlł, li pani Ewe Jelt 
dzlł w dobrym naltroJu, a pan 
KrzYlztof chyba w nie naJlepuym. 
E.M.: - Jestem w dobrym na- 
stroju, w niedzielę miałam uro- 
dziny. Dodatkowo ucieszył mnie 
wynik referendum. 
K.W.: - Humor mam nie- 
szczególny. Przy takim szumie 
medialnym spodziewałem się 
jednak, że więcej Polaków pój- 
dzie do urn. Osobom, które gło- 
sowały na "nie", chclalem po- 
dziękować za odwagę, za to, 
że stanęły pod prąd tego wart- 
kiego potoku informacyjnego. 
- Wynik głolowanla z_koczył na- 
wet euroentuzJalt6w. Za przystą. 
pieniem Poliki do Itruktur uniJ- 
nych epowledzlała II, zdecydo- 
wana większość Polaków. 
E.M.: - Zakladalam, że ci, 
którzy pójdą na wybory, opo- 
wiedzą się w większości za in- 
tegracją europejską. Sam wy- 
nik nie jest zaskoczeniem. Mo- 
bilizacja przeciwników Unii była 
tak duża, że mogliśmy wszyscy 


" 


się obawiać o przekroczenie 
progu. 
K.W.: - Ta mobilizacja zosta- 
ła spacyfikowana przez dwa wy- 
darzenia: homilię Ojca Świętego 
i złagodzenie tonu Radia Maryja. 
Wynik wyborczy należy przyjąć 
z pokorą. 
- A Jak oceniacie pańltwo rządo. 
wą kampanl, Informacyjną. Wysy. 
łanie w czalle referendum SMS- 
.ów przypominających o głolOwa- 
nlu nie było chyba naJleplzym 
pomysłam. 
E.M.: - Te SMS-y były irytują- 
ce. Poza tym poziom kampanii 
prowadzonej przez rząd nie był 
zadowalający. Mieliśmy uzasad- 
nione obawy, że głosowanie 
na "tak" mogłoby być odebrane ja- 
ko poparcie dla ekipy Leszka Mil- 
lera. Uważam, że niska frekwencja 
w pierwszym dniu była wyrazem 
tego, co społeczeństwo myśli o ta- 
kim łączeniu tych rzeczy. 
- Jeden z antyunijnych plakatów 
wllzących na ulicy Słuplka: 
na plerwlzym pianie Plnoklo 
z długim, czerwonym nosem, trzy- 


mający w ręku tabliczkę z napl- 
lem .W Unii b,dzla nam lapleJ". 
Panie Krzysztofie, zgadza II, pan 
z wymową tego plakatu? 
K.W.: - Wymowa jest jak naj- 
bardziej celna. Z tego co wiem, 
już niebawem zmienić się ma 
system zarządzania Unią. Przy- 
miarki są takie, żeby każdy kraj 
członkowski dysponował jednym 
głosem. Oznaczałoby to, że ma- 
ła Dania mialaby tyle samo 
do powiedzenia, co duża Poi- 
ska. 
- Czy po wygranym referendum 
premier Miller powinien podać II, 
do dymllJI? 
E.M.: - Nasza ostatnia kon- 
wencja odbywała się pod ha- 
słem "Koniec państwa Leszka 
Millera". Obecny stan państwa 
jest tak fatalny, że rekonstrukcja 
rządu jest niezbędlJa. 
K.W.: - Patrząc na radosną 
twarz Leszka Millera, odnoszę 
wrażenie, że premier w ogóle 
nie ma zamiaru podawać się 
do dymisji. 


JACEK CEGŁA 


LĘBORK. Podarowali jej serce 


Ola jest już w Polsce 


Miniony weekend Jedenastoletnia lę- 
borczanka Ola Woźniak spędziła 
w Gdańskiej AkademII Medycznej, 
gdzie trafiła śmigłowcem z Berli- 
na po udanej operacJI zmniejszenia 
serca. 


Olę znają z rozwieszonych 
w mieście i okolicy plakatów 
z prośbą o pomoc prawie wszy- 
scy lęborczanie. Złożoną wadę 
serca rozpoznano u niej zaraz 
po urodzeniu. Jej serce zajmo- 
wało 90 procent klatki piersiowej 
i miało wspólny przedsionek 
oraz wspólną komorę i zastawkę 
przedsion kowo-komorową. 
Dziewczynka przeszła trzy ope- 


racje, m.in. w Centrum Zdrowia 
Dziecka, ale lekarze orzekli, że 
konieczny jest przeszczep serca 
w zagranicznej klinice. Jesienią 
2002 roku pojawiły się zaburze- 
nia rytmu serca I pogorszenie 
stanu zdrowia. W lutym, po kon- 
sultacji w Deutsches Herzzen- 
trum w Berlinie, została zakwali- 
fikowana do pilnego cewnikowa- 
nia i transplantacji serca. 
Wróciła do Akademii Medycznej 
w Gdańsku, bo jej rodzice nie 
byli w stanie wpłacić 2520 euro 
na badania diagnostyczne. Wte- 
dy z pomocą przyszła Hali- 
na Miotke, przyjaciel rodziny 
państwa Woźniaków, która zor- 


) 


Fot ARCHIWUM RODZINNE PAŃSTWA WOCNIAKÓW 
Ola Woźniak w 20 godzin po operacji mogła już 7je
ć loda. 


ganizowała kwestę na rzecz Oli. 
Wolontariuszami byli koledzy 
i koleżanki Oli ze Szkoły Podsta- 
wowej nr 8, harcerze i ludzie do- 
brej woli. Podczas festynów, lo- 
terii (także w leble, gdzie akcją 
kierowała Hanna Chudziak) 
udało się zebrać 16 tys. zł 
(w tym z Łeby 5300 zł). Do kwe- 
sty włączyło się Trójmiasto. 
Dzięki sponsorom, którzy opłacili 
lot śmigłowcem do Berlina, Ola 
trafiła w maju do tamtejszej klini- 
ki, gdzie poddana została cewni- 
kowaniu i operacji zmniejszenia 
serca. 6 czerwca wróciła do Pol- 
ski. Czuje się dobrze i być może 
za kilka tygodni wróci do domu. 
Miotke: - Za trzy miesiące Ola 
pojedzie na kontrolę do Berlina. 
Czas pokaże, co zadecydują le- 
karze. Jestem szczę
iwa, że lu- 
dzie mi zaufali i otworzyli swoje 
serca. Gorąco dziękuję za ofiar- 
no
ć, modlitwy i podarowanie 
życia Oleńce. 
Kwesta jest nadal aktualna, I 
gdyż Olę czeka prawdopodobnie 
przeszczep. Potrzeba nań 100 
tys. euro. Pieniądze moż- 
na wpłacać na konto Klubu Sto- 
warzyszenia Transplantacji Ser- 
ca "Pomorze" w Lęborku BPH 
I ol Słupsk filia w Lęborku 
11101907-405040028601 z do- 
piskiem "Dla Oli". 
ANDRZEJ RADAJEWSKI 


POGODA W REGIONIE 


dZisiaj 


23.C 
1019 hPa 


N 
<=D w
. 


Zachmurzenie male i umiar\	
			

/18179-0010.djvu

			str. 10 Wiadomości słupskie 


DLA ROLNIKOW 


Ośrodek Doradztwa Rolni- 
czego w Strzelinie organizuje 
kurs ochrony roślin dla sprze- 
dawców i rolników wykonują- 
cych zabiegi chemiczne w upra- 
wach. Informacji udziela i zapisy 
przyjmuje Jan Rozenek, tel. 
8471288 lub 8471281. 


PRACA CZEKA 


Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 
przy ul. Leszczyńskiego 8, tel. 845- 
75-29, proponuje oferty pracy: 


. księgowa samodzielna-g/6w- l 
na - wykszt. średnie znajomość 
obsługi komputera - Firma Rary- 
tas-Poi, ul. Grunwaldzka 2, tel. 
843-95-71 n elektryk-automatyk - 
wykszt. średnie z uprawnieniami 
elektrycznymi - Firma Wosana, 
Damnica, ul. Przemysłowa 7, tel. 
811-31-09 
. ogrodnik ze znajomością 
sztuki ogrodniczej (może być ab- 
solwent) - Firma Piękna Zieleń, 
Bydllno 5 B, tel. 0-501-712-556 
. recepcjonistalka - wykszt. 
średnie hotelarz lub wyższe obo- 
jętne - znajomość podstaw języka 
niemieckiego lub angielskiego - 
Ośrodek Włókniarz, Ustka, 
ul. Wczasowa 15, tel. 814-44-24 
. kierownik działu magazyno- 
wo-usługowego - wykszt. średnie 
lub wyższe, umiejętności organi- 
zacyjne, doświadczenie na stano- 
wisku kierowniczym - Firma Ko- 
smaz, ul. Zielona 7, zgłaszać się 
z CV+list motywacyjny 
. ślusarz-spawacz - wykszt. 
zawodowe mechaniczne - Przed- 
siębiorstwo Budrostal, ul. Rze- I 
mieślnicza 8, tel. 844-10-76 
. barmanka z praktyką, mini- I 
mum sanitarne; kucharz samo- 
dzielny - wykszt. gastronomicze - 
Bar Leśny ul. Nad Śluzami zgła- 
szać się osobiście. 


PRACA W HISZPANII 


SŁUPSK. Zamiejscowy Zespól 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku oferuje pracę dla kie- 
rowców ciężarówek, spawaczy 
i monterów izolacyjnych w Hiszpa- 
nii. Warunki: wiek do 45 lat, prawo 
jazdy, znajomoŚĆ podstaw języka 
hiszpańskiego, paszport ważny 
na minimum rok. Informacje i an- 
kiety (dla kierowców do 18 czerwca 
do godz. 13, spawacze i monterzy 
materiałów izolacyjnych do 12 
czerwca do godz. 13) w Zespole 
Zamiejscowym WUP przy ul. Jara- 
cza 18A, pok. 5, tel. 841-11-31. 
(teb) 


Plebiscyt "Głosu Pomona" 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wlorek, 10 czerwca 2003 r. głos Pomorza 


Słupsk . Ustka . Kępiee . Damniea . Dębnica Kaszubska . Główezyee . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


"Głos Pomorza" na rowerze (5) 


Ulice bez ścieżek 


Tym razem z ulicy Szczecińskiej wybrałem się do centrum miasta. 
Jechałem trasą chętnie uczęszczaną przez cyklistów. Niestety, niemal 
cała przebiegała nie ścieżką, lecz chodnikiem. 


(jut) 


./lp. 
. '''It\ t . , 
, . I "'" 
Ił r ... 
... r 
I 
I , i I 
t, 
t 
I 
I 
. I, "I. 1 OMA SI. C'I.ĘŚC'IK 
Ponlewał na ulicy Tuwima nie ma wYLnaC,tonej ścieiki rowerowej, cykliści Lmu
Leni są jecha
 1)0 chodniku. 


(teb) 


Zgodnie z sugestiami słup- 
skich rowerzystów, sprawdziłem 
jak wygląda jeden z naj- 
dłuższych ciągów komunikacyj- 
nych w mieście, czyli ulice 
Szczecińska i Tuwima. Swoją 
podróż rozpocząłem od skrzy- 
żowania ulic Szczecińskiej i So- 
bieskiego. W stronę centrum 
zjechałem po chodniku, lewą 
stroną ulicy. Ścieżka wyznaczo- 
na dla rowerzystów w tym miej- 
scu wiedzie jednak drugą stro- 
ną ulicy. Rowerzyści jeżdżą 
po niej jednak bardzo rzadko, 
gdyż nie chce im się przejeż- 
dżać na drugą stronę Szczeciń- 
skiej. Jadąc w dół, jeszcze 
przed wiaduktem, musiałem po- 
konać dwa wjazdy na podwór- 
ka. Przejechanie przez wysokie 
krawężniki nie sprawiło mi kło- 
potu, jednak musiałem użyć 
nieco siły. Nawierzchnia drogi 
wykonana z betonowych płytek 
jest w fatalnym stanie. - Trwa 


właśnie remont ulicy i nikt nie 
pomyślał, ie tędy jeidią rowe- 
rzyści - pisze wintemetowym 
liście do redakcji jeden z rowe- 
rzystów. - Nikt nie zajął się 
przy okazji prac wyznaczeniem 
ścieikl rowerowej. Przeciei po- 
winny być one wytyczane 
w miejscach najczę
c/eJ 
uczęszczanych przez cyklist6w. 
Ponadto powinny spełniać wy- 
mogi bezpieczeństwa. 
Pod wiaduktem kolejowym 
przejechałem bez większych 
problemów. Jednak musiałem 
natrudzić się manewrując mię- 
dzy pieszymi. Dalej ruszyłem 
ulicą Tuwima. Tutaj w ogóle nie 
ma ścieżki rowerowej, a jeździ 
nią wielu rowerzystów. Część 
z nich porusza się po chodni- 
ku, a część, łamiąc zakaz jazdy 
rowerem, próbuje swych sil 
na ruchliwej jezdni. Przejazd 
przez ulicę Tuwima nie należał 
do trudnych. Chodnik do skrzy- 


żowanla z ulicą Mickiewicza 
jest szeroki i wykonany z po- 
Ibruku. Nieco gorzej jest na od- 
cinku między ulicą Mickiewicza 
a ratuszem, bo tam droga zwę- 
żą się, a nawierzchnia w więk- 
szości zrobiona jest z betono- 
wych płyt6k. 
- Ścieżki rowerowe w m/e- I 
ście zostały ile zaprojektowane 
- ocenia Jakub, cyklista ze Słup- 
ska. - Nie ma ich na ulicach 
kt6rymi jeidzi najwięcej rowe- 
rzyst6w. Te. kt6re istnieją, zro- 
bione są na siłę. Na dobrą spra- 
wę, w centrum nie ma gdzie jei- 
dzić rowerem. 
Zapraszam rowerzystów 
do współtworzenia cyklu o słup- 
skich ścieżkach rowerowych. 
Na informacje i sugestie czekam 
pod numerem telefonu 842-51- 
95 w 39. Można także pisać 
na adres e-mail tomasz.cze- 
scik@glos-pomorza.pl 
TOMASZ CZĘŚCIK 


SŁUPSK. Festiwal szkolnych osiągnięć 
Tydzień 
zabawy i nauki 


Uczniowie słupskiej 
dzlewlątkl
 
przez cały tydzień bawili się I kształ- 
cili w ramach Festiwalu Nauki - Im- 
prezy prezentującej szkolne osią- 
gnięcIa. 


Szkolna społeczność bierze 
udział w dwóch konkursach: 
"Szkoła z klasą" oraz Pomor- 
skich Certyfikatach Jakości Edu- 
kacyjnej. - W związku z tym mu- 
sieliśmy podsumować wszystko, 
co robiltśmy przez cały rok - 
opowiada Jan W"d, dyrektor 
Szkoły Pod
tawowej nr 9 
w Słupsku. - Okazało się jed- 
nak, ie tak wielu osiągnięć nie 
sposób przedstawić w ciągu jed- 
nego dnia. Powstał więc pomysl 
zorganizowania Festiwalu Na- 
uki. Przez tydzień uczniowie ba-  


.... 


, 


wili się i uczyli jednocześnie. By- 
ły potyczki mistrzów ortografii, 
koncert muzyczny, prezentacja 
przedstawień teatralnych. Ob- 
chodzono Święto Matematyki 
i Dzień Ekologa Bałtyku. Ucznio- 
wie przygotowali tematyczne 
wystawy festiwalowe poświęco- 
ne różnym dyscyplinom wiedzy. 
Słupska "dziewiątka" prowa- 
dzi m.in. działalność wydawni- 
czą i oprócz trzech ukazujących 
się regularnie gazetek szkolnych 
wydała także książkę poświęco- 
ną historii szkoły. W placówce 
działa m.in. klub europejski i pra- 
cownia modelarska, a uczniowie 
wygrywają liczne konkursy z hi- 
storii, przyrody oraz matematyki 
i plastyki. 
ARKAUHiS7 (;RYKO 


, , ' 


\i.. 


..... 


r.... SI.AWOI\1I1{ ŻAIIIC'KI 
lJclniowie prlYI:0towuli m.In. pre7.entucję I okaljl Unia Ekologa lłallyku. 


SŁUPSK. Zmiany na dworcu PKS 


Remont przed sezonem 


Do końca czerwca ma potrwać re- 
mont dworca autobusowego. Przy- 
będą na nim nowe ławki I rozkłady 
jazdy, przebudowana zostanie po- 
czekalnia I kasy. 


Dworzec od kilku tygodni 
zmienia swoje oblicze. Wysokie 
przegródki na stanowiskach za- 
stąpiły niskie poprzezki. 
W miejsce ławek pojawią się 
pojedyncze siedzenia kubełko- 
we. - Odnawiamy r6wniei 
wnętrze poczekalni - mówi Ka- 
złmłerz Kowałskł, kierownik 
działu przewozów słupskiego 


Belfer na szóstkę z plusem 


Publikujemy listę nauczycieli 
ze Słupska i powiatu słupskiego 
kandydatów do tytułu 
superbel- 
fra". Lista ukazywać się będzie 
do 13 czerwca. Rozstrzygnięcie 
plebiscytu 18 czerwca. Kupon 
do głosowania drukujemy 
na stronie 3. Wszystkie powinny 
dotrzeć (można przynieść lub 
przysłać) do naszej redakcji 
przy ul. H. Pobożnego 19 
w Słupsku, do 16 czerwca. 


l-'iI.IJ;;.'i:ł 


Szkoly podstawowe 
SP-1 - Maria Antczak, Maria 
Gardas, Lilianna Hrychorowicz, 
Dorota Kaczmarczyk. Małgorza- 
ta Michalska, Wioletta Pluta. 
SP-2 - Marzena Bekier, Lidia 
Bilska, Irena Bracka, Krystyna 
Leś, Grażyna Mazowiec, Kata- 
rzyna Sawicka, Ewa Szuchyta. 
SP-3 - Elżbieta Gawrońska, 
Mariola Kołodziej, Alicja Skrzy- 
pińska, Barbara Staszkiewicz. 
SP-4 - Mirosława Kamienic- 
ka, Lidia MOlier, Beata Smoczyń- 
ska, Zbigniew Tereszkiewicz, 
Bożena Zielonka. 
SP-5 - Dorota Dankowska, 
Anna Wolikowska. 
SP-6 - Wiesław Michałowski, 
Mirosława Mikołajczak, Anna 


Molenda, Magdalena Staszkie- 
wicz, Dorota Tańska. 
SP-8 - Beata Stefaniec, Be- 
ata Świątek, Beata T ęsna. 
SP-9 - Anna Butryn, Robert 
Niciejewski, Zbigniew Stec, 
Agnieszka Sztorc. 
SP-10 - Wioletta Domoń, Ro- 
mana Komisaruk, Romuald Ni- 
kei, Grażyna Onisiewicz, Ewa 
Rudnicka-Baran, Beata Siłka, 
Aleksandra Tylikowska, Lucyna 
Walczak, Ewa Wilkowska. 
SP Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
Iwona Boruszkowska, Joan- 
na Henke-Lublewska, Agata 
Pietkiewicz. 


Gimnazja 
G-1 - Bernadetta Bachul, 
Małgorzata Grulkowska, Lidia 
Jankowicz, Beata Jeż, Dorota 
Kosidło, Małgorzata Kozło- 
wicz, Bożena Krypel, Anna Ol- 
szewska, Andrzej Pawlak, Ra- 
fał Reczka 
G-2 - Magdalena Abakano- 
wicz, Alina Andrzejewska, Iza- 
bela Drużba, Andrzej Hor- 
bacz, Joanna Janusiak. Anna 
Kabatek, Ewa Kuszlewicz, Te- 
resa Raczkowska, Violetta 
Wójcik, Aleksander Surułlo, 
Magdalena Szumiłło, Anna 
Woś. . 


G-3 -Iwona Płócien nik, Mag- 
dalena Śmietanka, Iwona Tłu- 
chowska. 
G-5 - Wiesława Bukowska, 
Grażyna Chalecka, Tomasz 
Ćmiel, Andrzej Fijałkowski, Iwo- 
na Gancarz, Aurelia Gibka-Pu- 
kiełko, Halina Krupa, Barbara 
Kujat, Maciej Macko, Anna 
Mleczko, Jolanta Plaga, Marze- 
na Śmigielska, Marcin Targań- 
ski, Małgorzata WYPych, Elżbie- 
ta Żurawska. 
G-6 - Barbara Bogucka, Elż- 
bieta Maria Grzelak, Artur Kla- 
mann, Beata Polaczek, Barbara 
Usowicz. 
Społeczne Gimnazjum Języ- 
kowo-Informatyczne Spoeczne- 
go Towarzystwa Oświatowego - 
Ewa Jurgiewicz. 
Gimnazjum Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw- 
czego 
Bytnerowicz Grażyna, 
Agnieszka Fudro, Gabriela Mali- 
nowska, Sabina Mazur, Jolanta 
Zaparta. 
Szkoly ponadgimnazjalne 
I LO - Krystyna Danilecka- 
-Wojewódzka, Alicja Januszew- 
ska-Pająk, Tatiana Kulczyk-Ku- 
relska, Bolesław Wojtowicz. 
II LO - Jacek Czyzyk, Teodor 
Rudnik. 


ZSO nr 3 - Edyta Fedor- 
czyk, Elżbieta Grzelak, Ewa 
Tomaszewska. 
IV LO - Magdalena Kadzie- 
wicz, Marian Orłowicz. 
V LO - Wawrzyniec Milkie- 
wicz. 
Liceum Ekonomiczne - 
Ewa Dziewa. 
Zespół Ponadgimnazjal- 
nych Szkół Technicznych - An- 
na Podlipna. 
Szkoła Muzyczna - Miro- 
sław Neyman. 
I Społeczne LO STO - Iwo- 
na Mikołajczyk. 
I Zaoczne SLO STO - Ma- 
rek Przybyłowicz. 
Zespół Szkół Katolickich im. 
św. Marka - Monika Czyżyk. 
Prywatne LO - Marzena 
Brzezińska. 
Zespół Szkół Ponadgimna- 
zjalnych nr 1 - Dariusz Lipski, 
Tadeusz Przyborowski, Sylwia 
Twardowska. 
Zespół Szkół Ponadgimna- 
zjalnych nr 2 - Paweł Dajer, 
Justyna Kosicka, ks. Seba- 
stian Kowal, lukasz Rybiński, 
Piotr Sudakiewicz, Janina 
Zduńska, Wojciech Żelechow- 
ski. 
Zespół Szkół Agrotechnicz- 
nych - Genowefa Jank, Teresa 
Zarzycka. 


Niepubliczne Technikum Ga- 
stronomiczne - Teresa Zamoj- 
dzin. 
Środkowopomorskie Cen- 
trum Kształcenia Ustawicznego 
- Helena Cichosz, Zygmunt 
Owczarek. 
Centrum Kształcenia Prak- 
tycznego - Bożena Skrzypek. 
ZSZ Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego - Da- 
riusz Gaweł, Bogumiła Goś, 
Wiesław Romański. 


POWIAT SŁUPSKI 


Szkoly podstawowe 
DĘBNICA KASZUBSKA - Ewa 
Araszewska. Bożena Grabowska, 
Janusz Grabowski, Alina Hele- 
niarz. 
DAMNICA - Jan Lubiński, 
Aneta Rymarczyk, Jolanta Kozyr- 
ska. 
OOBIESZEWO -Iwona Grota. 
GlOBINO - Justyna Lao. 
GlÓWCZYCE Zespół Szkol- 
no-Przedszkolny - Władysław 
Jankowski, Romana Kwiecień, 
Halina Pereniec. 
KOBYLNICA - Maria Rybczyń- 
ska, Joanna Ploch, Elżbieta 
Szczypek. 
lUPAWA - Małgorzata Cheba, 
Beata Cyma. 


PKS. - Kasy biletowe będę 
na wprost wejŚcia, na ścianach 
pojawią się nowe, jasne pane- 
le. Zmieniona zostanie gł6wna 
tablica rozkładu jazdy, kt6ra 
zgodnie z założeniem ma być 
bardziej czytelna. 
Pasażerowie liczą na to, że 
w poczekalni będzie można 
w końcu spokojnie poczekać 
na autobus. - Do tej pory była 
szara, brzydka i brudna. Na au- 
tobus wolałam czekać na powie- 
trzu - mówi licealistka z Trzebie- 
lina. 


(mI:) 


OBJAZDA - Andrzej Zawada. 
POBlOCIE - Gabriela Chus- 
tak, Jarosław Hildebrandt, Teresa 
Wdowiak. 
REDZIKOWO - Mirosław Sa- 
wieki. 
SIEMIANICE Zespół Szkół - 
Sebastian Winsztal. 
USTKA - Anna Blaszczyk. 
ZAGÓRZYCA - . Maria Zieliń- 
ska. 


Gimnazja 
BARCINO - Wanda Trzeciń- 
ska. 
DĘBNICA KASZUBSKA - 
Beata Spierewka- Tyrkinheim, 
Elżbieta Utig. 
DAMNICA - Izabela Brzykcy, 
Maria Czerska, Katarzyna Dzit- 
ko-Nawrocka, Danuta Kocimska. 
KĘPICE - Teresa Linkiewicz. 
KOBYLNICA - Katarzyna Ku- 
charska, Monika Kwiatkowska, 
Krystian Obolewski, Beata 
Okścin-Biskupska, Mariola Paw- 
łowska, Mirosław Sawicki, Ma- 
rzena Wieleba. 
SIEMIANICE - Sebastian 
Winsztal, Tomasz Rybak. 
Szkoły ponadgimnazjalne 
WARCINO - Zespół Szkół 
Leśnych i Ogólnokształcących - 
Krystyna labędzka, Henryka 
Wiśniewska.
		

/18179-0011.djvu

			glos Pomorza Wtorek, \O czerwca 2003 r. 


TEGOROCZNI 
LAUREACI KONKURSU 


.ill]:t
':1I 


Klasy I-I.V: 
1) Klaudia lipińska, kl. III SP 
Kwakowo 
2) MaiwIna Rogowska, kl. III SP 
nr 19 we Włocławku. 
3) Kinga Skrzypińska, kI. III SP 
na 3 w Słupsku 
4) Arleta.Żukowska, kI. III SP nr 
2 w Słupsku 
5) Żaneta Zukowska, kl. III SP nr 
2 w Słupsku 
Klasy V-VI: 
1) Joanna G utral , kI. V SP 3 
w Słupsku 
2) Katarzyna Hałuszka. kl. V SP 
w Izabelinie 
3) Kuba Kiciński, kl. VI SP lupa- 
wa 
4) Sandra lataś, kl. V SP nr 2 
w Kielcach 
5) Ewelina Żmuda-Trzebiatow- 
ska, kl. V SP5 w Bytowie. 
gimnazJaliści: 
1) Adriana Dwulit, kl. II z Gimna- 
zjum nr 2 w Słupsku 
2) Dorota Kowalkowska, kI. 
III Gim. nr 6 w Słupsku 
3) Justyna Kowgan, kI. III Glm. 
nr 3 w Kołobrzegu 
4) lidia Madziąg, kI. III Glm. nr 2 
w Wejherowie 
5) Joanna Myślińska, kl. III PG 
nr. 10 w Białymstoku 
6) Katarzyna Popek, Gimna- 
zjum nr 39 w lodzi 
7) Krzysztof Sok6I 4 kI. III Prywat- 
ne Gimnazjum "Filomata" w Gliwi- 
cach 
8) Magda Wieczorek, kl. III Glm. 
w Kobylnicy 
9) Izumi Yoshida, kI. I Gimna- 
zjum nr 36 w lodzi 


.;ji[I
'(:1I 


klasy l-IV: 
1) Nadia AnIoń, kl. IV SP nr 3 
w Słupsku 
2) Justyna Bielewska, kl. IV SP 
nr 4 w Świdnicy 
3) Agnieszka Filek, kl. IV SP nr 4 
w Świdnicy 
4) Jacek Kowalski, kI. III SP nr 6 
w Słupsku 
5) Katarzyna Kurkowska, kI. 
IV SP S1awianowo 
6) Kacper Mirecki, kl. IV SP nr 5 
w Słupsku 
7) Karol Walczak, kl. III SP nr 19 
we Włocławku 
8) Jakub Węglarz, kI. IV SP nr 5 
w Słupsku 
9) Aleksandra Zabrocka, kI. 
III SP nr 2 w Miastku 
. 10) Aleksander Zakosztowicz, 
kI.l SP nr 141 w lodzi 
Klasy V-VI: 
1} Aleksandra Biały, kl. VI SP nr 
1 w Świdnicy 
2) Marta Bzdel, KI. V SP nr 8 
w Lębor1	
			

/18179-0012.djvu

			str. 12 Informator regionalny/RTV 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarne - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanallzacyj- 
ne - 994 


... 
ie 
.... 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 


g) 


POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 844-04-11;i 
31; 842-79-40; 842-44- 
 
40; 811-91-50; PKS 843- 
93-67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56 BY- 
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHOW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 
Bank Informacji - 842-65-48 


m 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
. USTKA - 814-42-93  


KURSY WALUT E3 
Kantor MIAMI "Galeria · 
Podkowa" . 
ul. Starzyń8kiego, 
Slupsk, tel. 841-70-31 
Skup Sprzedał 
3,62 3,79 
4,28 4,42 
6,04 6,20 
2,75 2,85 


USD 
EURO 
GBP 
CHF 


REKREACJA 
 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekreacJI, ul. ( 
Szczecińska 99, tel. 843- 
40-17; 843-40-16 - plywalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia 
"Aqua-Tur". Codziennie 7-22 - 
baseny: sportowy, rekreacyjny, 
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauna, solarium, 
bar, sklepik, tel. 372-96-28 
PORADNICTWO m 
SŁUPSK: Dla ofiar 
przemocy "TAMA" - 
tel. 841-40-46, al. Sien- . 
kiewicza 7, w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 841- 
46-05, w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. za- 
ufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 
841-19-99, czynny w poniedziałki, 
wtorki i czwartki w godz. 16-19 
. Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedzialek 
i wtorek w godz. 10-17.30; środa 
i czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu I WspÓłuzależnlenla, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
Poradnia TerapII Uzalełnleń 
od Środków Psychoaktywnych, 
al. WOjska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzieży 
z problemami uzależnień, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin- 
godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16 


Dom InterwencJI Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., środa i czwartek w godz. 
17-19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12, czwartek 
godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zepoble- 
gania NarkomanII, ul. Miła 26, 
tel. 822-32-54 - poniedz. w godz. 
15-19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
Dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek, piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, ul. Wojska Polskiego 
7, tel. 834-24-82 - wtorek godz. 
15-18 
USTKA: Towsrzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII (punkt Infor- 
macyjno-konsultacyjny), ul. Ma- 
rynarki Polskiej 83, tel. 814-58-88 
- wtorek i czwartek godz. 16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wy- 
padkach I Kolizjach Drogowych 
"Alter-Ego", ul. Botaniczna 38A, 
70-786 Szczecin, tel. (O-prefiks- 
-91) 464-39-35 lub 0-607-544-491 
POLICYJNY r:J 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
USŁUGI MEDYCZNE a 
SŁUPSK: Nocne dyżu- + 
ry stomatologiczne, al. 
Woj8ka Pol8kiego 1/14, 
tel. 840-18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stomato- 
logiczne "Vltrodent" , Slupsk, ul. 
Soldka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołlą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Glównej) - calodobowa; 
Przychodnia Lekarska, ul. Chel- 
mońskiego 3, tel. 845-61-60 - 
czynna w godz. 8-19 
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czyn- 
na w godz. 7-19; Przychodnie 
POZ: ul. Młyńska 1 a, tel. 841-37- 
63 w godz. 8-19; ul. Mochnackie- 
go 19, tel. 848-26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska Sta- 
cja Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.30-14 
USŁUGI RóiNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobo- 
we, Slupsk, ul. Ponia- 
towskiego 44, telllax 842-57-67 
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro- 
niczny, szkolenie w siedzibie 
klienta, 0-601-941-463; (O-prefiks- 
-59) 842-33-07 
Hotel dla psów (calodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14,840-02-21,0-603-070- 
170 


PIZZA NA TEL. rd - 
Bar Pod Kasztanem, ;"'
) 
tel. 842-70-46. ul. Woj- . , 
ska Polskiego 52, spe- . 
cjalna oferta dla firm i przedsię- 
biorstw (dania gorące, sałatki) 
Chata Macochy. ul. Wojska Pol- 
skiego 30a, tel. 840-22-80 
Plnocchlo, ul. Towarowa 2 (wej- 
ście od ul. Szczecińskiej - tel. 
841-19-98 (makarony i zestawy 
obiadowe) 
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 842- 
08-77 (zestawy obiadowe) 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a, tel. 
845-68-00 
KaspertIno, ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Black Jack, ul. Ostroroga, tel. 
843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Polskie- 
go 26, tel. 840-06-13 
Amphlrlon, ul. Grodzka 12a, tel. 
840-24-96 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 841- 
38-78 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Norton, ul. Starzyńskiego 2, tel. 
848-65-00 
Merano, ul. Rzymowskiego 2a, 
tel. 845-53-53 


OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA . 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): 
Słupsk - 840-28-05; Sławno - 
810-48-05; Koszalin - (O-prefiks- 
-94) 342-28-83; Kołobrzeg - (0- 
prefiks-94) 354-21-67; Bialogard- 
(0-prefiks-94) 312-25-35 


POCZTA I TELE- r5ł 
KOMUNIKACJA "- 
SŁUPSK. ul. Kołlątaja 31 
 
(całą dobę) tel. 841-30- 
45; 842-52-47 
DY!URY APTEK D 
SŁUPSK - "Vitae", ul. ł' I 
Kołlątaja 25, tel. 840-21- 
31; Przy Placu Dąbrow- 
skiego", (wejŚcie od ul. Przemy- 
slowej), otwarta codziennie 8- 
22, tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Jesionowa", ul. 00- 
mańskiego 3, tel. 822-44-19 
CZŁUCHÓW - "Nowa" ul. Sobie- 
skiego 1, tel. 834-11-78 
LĘBORK - "Pod Wagą", ul. 
Tczewska, tel. 862-28-04 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Vitae", ul. Dworce- I 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - ..Pod Smokiem", ul. 
Kilińskiego 8, tel. 814-53-95 
WICKO - "Pod Agawą", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 


WYSTAWY r! 
SŁUPSK: MUZEUM PO- 
MORZA ŚRODKOWEGO .:;..: 
Zsmek Książąt Pomor- 
skich, ul. Dominikańska 5-9: czyn- 
ne w godz. 10-17: Skarby Książąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztuki I 
XIX i XX w.; Arkana sztuki IV - Ak- 
ty; Młyn Zsmkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomorzu 
Środkowym; Szli na Zachód osad- 
nicy; Z kolekcji wsp6/czesnej 8ztuki 
ludowej i plastyki amatorskiej; 
Herbaciarnia w Spichlerzu, czyn- 
na codz. 10.30-20: Stanislaw Ole- 
siejuk - metafizyka rysunku; Gale- 
ria Bursztynowa, ul. Tuwima 9: In- 
kluzje roślinne I zwierzęce 
w bursztynie; Galeria Kameralna, 
ul. Partyzantów 31a; Kuba Bąkow- 
8ki - prace malarskie i testy lotni- 
cze; Baszta Czarownic. al. F. Nul- 
lo 8: zmiana wystawy 
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo-Ka- 
szubskle, tel. 822-26-23 w godz. 
10-16: Kultura materialna Kaszubów 
bytowskich; Portrety Książąt Za- 
chodniopomorskich; Słupskie wzory 
zdobnicze w ceramice i w hafcie ze 
zbiorów MPŚ w Słupsku 
CZLUCHÓW: Muzeum Reglonel- 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi Czluchow- 
skiej; Pradzieje; Rzemioslo art y- I 
styczne XV-XIX wieku; Z dziejów 
miasta i zamku; Radziwilowie pędz- 
lem i piórkiem Józefa Mechoffera 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skiej, tel. 846-30-20 w godz. 9-18: 
Architektura i kultura materialna 
Słowińc6w; Pomorskie plenery 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10-16: 
Lębork w zabytkach i dokumentach 
(Lębork na starej fotografii); Alfred 
Lubocki - prace ludowe; Rzemioslo 
w pradziejach; Checz kaszubska; 
Gabinet Paula Nipkowa (twórca tele- 
wizji); Wanda Botter - Kolorowy 
świat witraży; 
Galeria Strome Schody: Beata 
Bialecka - malarstwo 
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Naro- 
dowego. tel. 811-73-68 czynne co- 
dziennie godz. 9-17 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki, 
ul. Zaruskiego 1 a, czynna w godz. 
10-18: Witold Lubiniecki - Pod za- 
glami Zawiszy Czamego 


TEATR 
TeatrPaństwowy Teatr 
lalki Tęcza: O słupskich 
krasnalach, godz. 10 


lt 


KINA 
SŁUPSK: MILENIUM tel. lI":l
 
842-51-91 - Sala A - 
Matrix-Rea ktywacja, 
godz. 18 i 20.30 Sala B - Oszukać 
przeznaczenie 2, godz. 17 i 21; 
I Twoją matkę też, godz. 19 
MCK: REJS - Chicago, godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Makroko- 
smos, godz. 19 


USŁUGI _ . 
POGRZEBOWE !'
 
SŁUPSK: "KALLA", ul. r 
Armii Krajowej 15, tel. 
842-81-96; 0-601-928-600; Infoll- 
nla bezpłatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. I 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
"ZIELEŃ", tel. 842-30-42, (calo- 
dobowe) tel. 0-502-525-005 
"HERMES", ul. Obrońców Wy- 
brzeża 1, (calodobowo) tel. 842- 
84-95; 0-604-434-441. 
. . . 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Slupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. (teb) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


11m 


Wtorek, \O czerwca 2003 r. glos Pomorza 


OD 


DJmI 


lmI 


7.10 Moda na sukces 7.05 Studio urody - mag. 6.00 Piosenka na życzenie 5.25 Kropks nad I 
(1936) - telenowela 7.15 Dwójka dzieciom: 7.00 Beyblade (28) - serial - pr. publicystyczny 
7.35 Frasler (18) - serial Gnomy; Kesztanlakl; animowany (poWI.) 5.40 Ścieżki miłości 
komediowy Dziwne przygody 7.25 Interwencja (poWI.) - telenowela (powl) 
8.00 Wiadomości Koziołks Matołks 7.50 Słoneczny patrol 8 8.25 Telesklep 
8.10 Prognoza pogody - seriale animowane (161) - serial (poWI.) 7.05 Przyjaciółki I rywalki 
8.15 Traktorek: Zbiory 8.00 Na dobre I na złe 8.45 9 niezwykłych - telenowela (poWI.) 
siana - serial anlm. (78): Niepokój aerca tygodni - serial nowej 7.50 Wunschpunach 
8.30 Przygody Tln- Tlna - serial obyczajowy generaCji (poWI.) (18152) - serial anim. 
(13) - serial animowany 8.55 Pytanie na śniadanie 10.00 JAG - Wolskowe 8.15 Kapitan Planeta 
8.55 Jedyneczka - program - magazyn Biuro Śledcze 2 (26) (12/52) - serial anim. 
dla dZieci 10.25 Mlaa Unlverae 2003 - serial (poWI.) 8.40 Przygody Anlmków 
9.20 Beleczki Jedyneczkl (1) (powt.) 11.00 Szelona planeta (55/96) - serial anim. 
9.30 Supar Rupert (7) 11.15 Znaki czaau - mag. - program rozrywkowy 9.05 Szczenl,ce lata Toma 
- serial przygodowy 11.40 Zielona karta (29) 11.30 Wiesio Szoł - program I Jerry'ego (42/52) 
9.50 Renata (3) - serial - teienowela dok. (poWI.) rozrywkowy - serial animowany 
animowany 12.05 Sukces (35/36) - serial 11.45 Amor latino (24) 9.30 Tele Gra -teleturniej 
10.00 Nleuatraazony (25) obyczaJowy - telenowela 10.35 Teleaklep 
- serial sensacyjny 12.35 Kochaj mnie (30) 12.40 Luz Marla (168) 11.35 Rozmowy w toku 
11.00 Szansa na życie: - talenowela dok. (powt.) - telenowela - talkshow 
Fenyloketonurla 13.00 Panorema 13.35 Adam I Ewa 12.30 Na wspólnel (95) 
11.15 Dom pelen zwlerz'!t: 13.15 Złotopolacy (186): (178, 179) - serial - serlalobycz. (poWI.) 
Kot z odzyaku I koci Emeryt - telenowela 14.40 Pokemon - serial anlm. 13.05 Akademia policyjna 
arystokrata - magazyn 13.40 Mlaa Unlverae 2003 15.05 13 postarunek (32) (10/26) - serial (powt.) 
11.30 Kleazcze - prawdziwe (2) (poWI.) - serial komed. (poWI.) 14.00 Szczenl,ce lata Toma 
wampiry (2) - 111m dok 14.35 Euro-Qulz - program 15.45 Informacje I Jerry'ego (42/52) 
12.00 Wiadomości dla mlodzlety 16.05 Samo życie (51,52) - serial anlm. (poWI.) 
12.10 Agroblznea 15.05 Klinika Berlin - serial obyczaJowy 14.25 Renegat V (9) - serial 
12.20 W drodze do UnII Centrum (9/13) - serial 17.10 :tyciowa szansa 15.25 Maraton uśmiechu 
(poWI.) 16.00 Panorema . teletumleJ - program rozrywkowy 
12.45 Klan (728) (poWI.) 16.20 Prognoza pogody 18.10 Drogówka - magazyn 16.00 TVN Fakty I Pogoda 
13.10 Lokatorzy - serial 16.25 Złotopolacy (523) policyjny 18.20 PrzYlaclółkl1 rywalki 
komediowy (poWI.) - telenowela (poWI.) 18.45 Informacle, Sport 
77/185) -telenowela 
13.40 Telewizyjny Leksykon 18.511 Szensa na sukcea: 19.10 Prognoza pogody 17.10 cleikl mIlości 
Humoru: Tsatrzyk Anna Marla Jopak 19.15 Awantura o kaa, (40/160) - telenowela 
Marlanowlcze - program rozrywkowy - teletumleJ 18.00 Rozmowy w toku 
14.15 NIetoparze - film dok. 17.50 Program lokalny 20.15 13 po.terunek (33) - talkshow 
14.40 Zawodowy list 18.30 Panorama - serial komediowy 19.00 TVN Fakty 
gończy - magazyn 18.56 Prognoza pogody 20.55 Legionlata - film 19.30 Sport 
dla młodzlety 19.00 Jeden z dzleal,clu sensacyjny. USA 1998. 19.40 Pogoda 
15.00 Wiadomości . teletumlej reż. Peter MacDonald, 19.45 Uwagal - magazyn 
15.10 Majówka w Chicago 19.35 Telewlzylne wyk. Jean-Claude Van 20.10 Na WapólneJ (98) 
- raportaJ: Wiadomości Damme, Adewale - serial 0tz.czaJowy 
15.35 Otwarte drzwi literackie - magazyr1 Aklnnuoye-Agbaje 20.40 Za cen, mlercl 
- magazyn katolicki 20.00 Prawd, m6wlllc Beztroski koblaclarz - film sensacyjny, 
18.00 Rower Błażela - mag. - zza kulis serialu Alaln Lelevre zakochuje USA 1997, 
1S.20 W kółko tenla: 20.10 M lak mIlość (150) się w dziewczynie szela ret. WIlliam A.Graham. 
Drużynowe - aerlal obyczajowy mafiI. Ten, na wieść o wyk. Hillary Swank, 
Mlstrzoatwa Świata 21.05 Magazyn Ekeprlau romansie. wydaje na Sarah Chalke 
w tenlale na wózkech Reportirów niego wyrok śmierci. Shelby. nowa uczen- 
18.30 Moda na sukcea 22.00 Panorama Uwodziciel zdaje sobie nica college'u. Jest bar- 
(1938) - telenowela 22.20 Sport talegram sprawę, że jago tyciu dzo zadowolona, że mo- 
17.00 Telssxprlaa 22.30 Prognoza pogody zagraJ:a nlebezpleczeń- te zostać członkinią stu- 
17.20 Sportowy Exprlas 22.36 Wieczór filmowy. siwo. Zaciąga si, do le- dencklego związku. Jed- 
17.30 Gość Jedynki Kocham kino: gil cudzoziemskieJ, ma- nak przed przyjęciem 
17.40 Klan (727) - telenowela Uwodzicielski kal,życ Jąc nadziej" te ochroni do organizacji dzlewczy- 
1S.10 Forum - pr. publlcysl. - dramat historyczny, go to przed zemstą ban- na musi przejŚĆ przez 
19.00 Wleczorynke: chlń. 1996, dyty. Po wielu perype- . .pleklelny tydzień", pod. 
Trzy misie ret. Chen Kalge, lIach powraca do Pary. czas którego będzie 
19.30 Wiadomości wyk. Lealle Cheung. ta, by oczyłlclć swoje poddawana nl&bez- 
19.&5 Sport; Pogoda Gong U Imię I zdobyĆ uczucie plecznym próbom mę. 
20.20 Dawca - thriller, USA 0.35 Wieczór artystyczny: koble/y, którą kocha... atwa. Podczas wykony- 
1990, reż. larry Shaw Bez Grand Prix 21.30 Studio LOTTO wanla jednego z zadań 
21.115 Zaw.ze po 21-azeJ - Opolskie 22.&5 Wlealo Szoł - program dochodzi do tragedii - 
- magazyn reporterów Konfrontacja rozrywkowy Shelby ulega śm'ertel- 
22.30 Czaa na dokument: Tsstralne - Klasyke 23.10 Biznes Informacle, nemu wypadkowI. 
Dom między anaml poiska - reportaJ: Sport 22.36 Kryminalne gry 
23.00 Monitor Wiadomości 0.&0 Wieczór artystyczny: 23.30 Prognoza pogody - serial dokumentalny 
23.20 Plus mlnua - magazyn Dymitr Szostakowlcz 23.35 Graffiti - pr. publlcysl. 23.10 TVN "Fakty 
23.50 Seans na życzenie: - VI Symfonia 23.45 Agulrre. gniew boży 23.20 Kropke nad I 
Burze lodowa - wyk. Mlodzleiowa - dramat kostiumowy, - pr. publicystyczny 
- dramat obyczajowy, Orl	
			

/18179-0013.djvu

			glos Pomorza Wtorek, 10 czerwca 2003 r. 


SPRZEDAŻ 


SAMOCHODY 


AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daż komisowa bez dodatkowych op/at. 
Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza- 
lin, Gnieźnieńska 18, tel. 34-60-659, 
tel.! fax 34-62'{)60. 
-- - - - 
CLIO extreme 3D 1.2 16V 75 KM, 
za 43 805 zł i inne - promocja renault. 
0 22/673-97 '{)4, w w w.tan i
j.pl 
DAEWOO MATIZł KATALIZATOR, IMMOBI. 
LlZER, lAKIER METALIZOWANY, ROK PRO. 
DUKCJl2003. NIE MUSISZ KUPOWAĆ, 
MOŻESZ WYGRAĆ 1 13 CZERWCA KUP 
"GŁO
 PO MORZA " Z KA RTĄ DO GRY._ 
FORD sierra (1991), 2LDOHC 7 000. 
0-504.{)46-807 
FORD transit 2.5D (1993) 
towarowO 
N 
CI 


.' 


.......PQdP;s.p;
j;,;;;ją;;
go....... 


lO 
C 
lO 
0, 
:!! ' 
-c' 
O> 
.N 
CI 


......................................... 
nr nadania 


.........................................- 
podpis prZYjlYjuJącego 


..............
r.iiad;;
ia..........Ił... 
promoc o
		

/18179-0014.djvu

			str. 14 Ogłoszenia drobne/reklama 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wtorek, 10 czerwca 2003 r. glos Pomorza 


P R-O-M O
A 


1. Wpisz w telefonie kom6rkowym SMS 
o traki: IP num. rubryki tre'
 ogło.zenia 
2. Wyślij ten SMS na numer 2800 
(koszt wysłania zwykłego sms-a zgodny z taryfq sieci.) 
3. Otrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy 
informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym 
4. Po otrzymaniu sms-a z kodem aktywacyjnym 
odeślij go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT) 
5. Otrzymasz nast,pnle sms-a informujqcego 
o publikocjl ogłoszenia. 


Wyślij 
ogłoszenie drobne 
do "Głosu Pomorza" 


MS-e." 


[glos Pomo

 j 


POSADZKI mixokretem, tynki gipsowe 
agregatem, stropy monolityczne. Tanio, 
szybko! 0-606-36-36-97. 
REMONTY A-Z. 0-59/84<>3-135, 
0-504-722-349. 
----- 
SOLIDNA ekipa dekarska przYjmie zlece- 
nia. 81-15-537, 0-503-187-748. 


RÓŻNE 


- 


CZYSZCZENIE dachów, 
0-502-667-830. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, lazlenkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- 
mocja - montaz gratiS. KRYSTOM, Kosza- 
lin, Wąwoz
 15A, 09 4/3410-3
4_ 
OPRAWIANIE obrazów, 059/ 841-30-81. 
POLBRUK - graM układam. 
059/840-13-32, 0-604-149-691. 
PRDDUCENT luster i Innych wyrobów 
ze szkła poszukuje przedstawicieli 
w 
szalinle, Kołobrzegu, Szczecinku, 
Chojnicach. Wymagania: lokal 
handlowo-usługowy. Propozycja moze być 
uzupełnieniem dotychczasowej dZlałalno- 
SCI, 
9l8
 1-30-8 1.
 _ 
 
STROJENIE pilnin, 0-604-436-908. 
SZYCIE kolder, czyszczenie plerzl. Sprze- 
dlł wyrob6w lotowych. Słupsk, Tuwlml, 
84-278-73. 
TANID projektowanie przyrządów 
oraz form wt r
skowy ch. 059/84-34-965. 
USŁUGI transportowe do 1,5 t - sprinter, 
0-606-269-210. 
USŁUGOWE piaskowanie, 
Q5 ę/841-30-81. 


NAUKA 


AS - kursy, praktyka, 
praca za granicą, krajowe 
letnie kursy językowe. 
059/840-26-45, 0-502-526-003, 
16-20. 
AWANGARDA 059/84-24-631, 
0-602-647-612 
- - 
AWANGARDA charakteryzacja. 
AWANGARDA policealne studium 
kosmetyczne. 


Pracownicy Zespołu 1zk6ł 
Medycznych w Kołobrzqu 
składają serdeczne wyrazy 
współczucia 
'.nl GI'8łynI. Lubrllnd 
z powodu śmierci OJCA 


Pr.cownlcy Zelpołu Szkół 
Medycznych w Kołobrzegu 
składają serdeczne wyrazy 
współczucia 
,. JuIbmnIe lzuberIIdeJ 
z powodu śmierci MATKI 


Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance 
Sylwii 
Cur-Kowalczyk 
z powodu śmierci 
Ojca 
składają 
Dyrekcja, 
Grono Nauczyclellkle, 
Pracownicy I Uczniowie 
Liceum Og61nokształcącego 
w Ultce 


Wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 


Ojca 


Koleżance 
Agnieszce Ćwik 
składają 
DyrekcJ_ 
I Z..p6ł I8ltyckle.o 
Temu Dl'8mlłłycznego 
w Kosullnl. 


AWANGARDA tipsy. 
AWANGARDA wlzaz. 
- --- 
WŁOSKI - instensYWnle - czerwiec, 
hpiec. 0-59/84-34-900. 


MEDYCZNE 


IIlrydo'og - określanie stanu 
zdrowia na podstawie tęczówek 
oczu. .Sanatus., 
szalin, 346-33-63; 
Słupsk, 841-44-90 
I CENTRUM Dentystyczno-Anestezjologlcl 
ne, codziennie. 
szalin, 
Świętego Wojciecha 24, 
094/348-06-20. 
I IRYDOLOGIA - okreslanie stanu zdrowia 
na podstawie badania tęczówki. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia bólów, masaże kręgosłu- 
pa. .MEGAVITA. - Władimir Stepowy, 

szahn, WOJska Polskiego 24-26, 
094/341-14-63. 
0501-32-42-98. Ginekolo g. Zabiegi. 
ALKOHDLOWE odtruwanie. 
059/847-50-68,--- 0-60
 -46-8 6-31. 
ALKOHDLOWE odtruwanie. Esperal. Lek. 
med. Marek Jaroszyk, tel. 0-602-773-762 
-
 
 
 - 
CEBULA Dorota I Witold - Gabinet Stoma 
tologiczny - pełen zekres, lasery, ultra- 
I dfwlękl. Poniedziałek, środa, pIątek 16- 
18.30. 
szahn, Zgoda 9/04, 340-22-61, 
I Q:60!-ą-2-10-64 
CHOROBY PRZYZĘBIA - KOMPLEKSOWE 
LECZENIE, GABINET PARDDONTOLOGICZ- 
NY KATARZVNA ROMAN, SŁUPSK, SIEN- 
KIEWICZA 5A/ 2A 0..600-047-849, 
84.25-100. 
DIETA CAMBRIDGE. Kowlln, 34-10-573, 
0-501-496-182. 
GINEKOLOG, zebiegl, beuablegowo, 
zabie
owo, 0-603-666-954. 
HTTP:/{WWW, KRUPINSKI. URDLOGIA. 
WIZVTOWKA. PL 
I DDTRUWANIE alKonolowe, rowmez w 00- 

u paCJe nta, esperal, 0-602-706-553. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
0-504- 366-477. 
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT- 
NIE! OperaCJe: przepuklin, tarczycy, tyla. 
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG. 

nsultaCje i zebiegi ortopedyczne i neu- 
rochirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32, 
informacje: 343-40-64; rejestracja, 
0-603-990-401. 
-
 
PSYCHDTERAPIA - doradztwo tyciowe. 
094
347-47-91; 0-606- 9Q H1 3
 
WWW.ESTMED.KOSZALlN.PL. 
Nadpotliwość, 0-602-773-762 


g 22 


TOWARZYSKIE 


g22 


"!!I!! Atrakcji Studio 2000, sauna, jacuz- 

z eg, 35-814-48. Zatrudnię. 
II!! Amor, Kołobrzeg. 0-604-593-576. 
Zatrudmę. _ _ _ _ 
III HAVA
A. U slkl, 0-601-64-43-94. 
---- 
I MIlibu, 35-188-1B, 0-607-929-100. 
Zltrudnl,. KoIobrze g. Promocje. 
I RDMANTlCA-CLUB. Ustka. 
0-504-172-480. Zatrudnię. 
I Vlolełłl. Kołobrzeg, 35-171-70. 
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis. 
0-602-649-148 . Pamela. Słupsk. 
0-604-84 1-247. Prywatnie. 
20-LATKA .0-607-156-359. 
22- LATKA.0-609-239-707. 
AGN ES Kołobrzeg 35-163-64 zatrudnię. 
ANIA , 0-603-705-198. 
BEATA . 0-505-594-966. 
CZARNU LKA. 0-505-446-103. 
DŻESIKA, Słupsk, 0-606-426-664, 
842-60-98. 
KA MILA. 0-504-603-170. 
KOCHLI WA trójeczka. 0-507-278-951. 
MALUTKA z .czwóreczką. i .dwójeczką.. 
0-505-33 8-227. Miłe wyjazdy. 
NAMIĘTNE kicie prZ}:jadą-od 11-tej. 
0-603-472-434. 
NATALIA - prywatnie. Słupsk, 
0-600-157-253. 
NlmOPIESZCZONA.0-507-49-66-16. 
PAULA. 0-601-866-508. 
PUSZYSTA . 0-506-706-068. 
SYMPATYCZNE kociaki. 
0-601-866-710. 
ZADZWOŃ przyjedziemy, 
0-504-641-678. Zatrudnię. 


Uwaga! Uczniowie, Rodzice, 
Nauczyciele i Dyrektorzy wszystkich szkół. 
KSIEGARNIA SZKOLNA W SŁUPSKU 
(róg ul. Kołłątaja i Wojska Polskiego) 
zaprasza do współpracy wszystkie szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Duże rabaty dla szkół i uczniów 


Kupując podręcmiki wokresie od I.VI do 31.VII 
możesz wyjechać w nagrodę na wycieczkł ząrallic:ną, 
poza tym do rozlosowania dwie 
cJe ellCYldopetly 
oraz 100 lIąr6d ksiqtkowych. 
LOSOWANIE 2 VIII (sobota) po godz. 15.00 
Ponadto od l czerwca ruszył KOMIS 
skup, sprzedaż książek szkolnych. 
Szczegóły w "Księgami Szkolnej" 
w Słupsku ul. W. Polskiego 28 tel. 842-52-20 
pn-pt 10-18, sobota 10-15. 


ZATRUDNIĘ panie. Gdańsk, 
0-58/55-22-933
 0-504<> 49-11 6_ 
ZATRUDNIMY panie. Wysokie zarobki, za- 
kwaterowanie. 09 4/348-06-47 
ŻAKLIN. 84-11-484. 


MATRYMONIALNE 


MATRYMONIALNE. Biuro .Enigma. zapra- 
sza. 
szlin, 346-00-00. 


ROZRYWKA 


DDM Weselny. 094/347-11-77. 
LlMUZVNA do wynajęcia. 
szalln, 
0-606-11-98-72. 


PRACA 


DZIEWCZYNY do gastronomii, Kołobrzeg, 
0-602-299-359. 
--- 
FRYlJERA męskiego I kosmetyczkę ze- 
trudnię. 059/814-99-62. 


GŁDS Pomorza zetrudni młode osoby 
do sprzedaty bezpośredniej z Lębor- 
ka, Łeby. Mile widziane doświadczenie 
z klientem. CV, list motywacyjny 
kierować pod adresem: Głos Pomorza 
H. Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, 
Dział SlD. 


HDSTESSY reprezentacyjne do promocJI, 
0-600-30-50-42. 
- - --- 
KUCHARZ pilnie POszukuJe pracy, 
t el. 312-88-3 4. 
- -- -- 
MASARZA zatrudnię. Strzelinko 20 

upska: _ _ 
POSZUKUJĘ kierowcy z &amochodem 
na ga
.9-5 9/84
 0-379 
PRZVJMĘ stolarzy doświadczonych 
do produkcji schodów, Koszalin, 
- Szczeci ńska 38, 094/341-82-63. 
STUDID mebli kuchennych zatrudni 
montera z własnym transportem. 
tel. 346-50-83. 
, S TUD IO mebli kuchennych zatrudni osobę 
na stanowisko projektanta - sprzedawcy. 
tel. 346-50-83. 
-- - - - - - - - - - 
STUDID mebli kucnennycn zatruOnl OSODę 
na stanowisko sprzedawcy w Kołobrzegu. 
346-50-83. 
ZATRUDNIĘ w gospodarstwie rolnym, 
094/35-87-388. 


RÓŻNE 


I MATERIAŁY HYDRAUUCZNE. SANTEX l, 
SŁUPSK, LESZCZYŃSKIEGO 8. 059/843- 
25-10, POZNAŃSKA 82, 842-76-47. 


WIELKIE otwarcie - Dużo atrakcjil 
Szczegóły w piątkowym dodatku 
Okazja. 


TURYSTYKA 


I AVIDTOURISl Autobusy, 
busy - wynajem. Przewozy. 

ncesja. 094/3411-418. 
0-504<>91-647. 


BILID - zagranica. PKP - .REJS.. 
0-59/ 848-10-17. 
BILID, zagranica (CMPA). 
094/3
6-29-2 _6, 094/346-2
 4. _ 
EVATRANS - legitymaCJe ISIC, bilety, wy. 
cieczki, wczasy, obozy. 
szalin, Jana 
z 
Ina 38, te l. 343-06-93. 
--- 
GLOBTOUR1ST - wynajem samochodów: 
osobowe, mikrobusy, autokary, konceSja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555-174 
- -- -- - 
KOLONIE, obozy. .Eurorelax., 84-11-017 
- -- 
TRANS-LUX. Autokary, mlkroousy, 
wynajem. 
ncesJa. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74. 


LOMBARDY 


KOMIS, sku
 złomu zlotl.05 9/843-70-84. 
LOMBARD. Lutosławskiego 1. 

łup sk, 84-24-111. 


ZGUBY 


LEGITYMACJA 171
/FW2000. 
LEGITYMACJA studencka WSZ nr 2635 - 

rdas Marek. 0-607-827-830. 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY - sprzedaż, modemlzacja, 
. 
szall
 Q.94/34Q:.5

. 
KOMPUTERY niskie ceny. Opimus Inrach, 
094/347-40-86. 


NAUKAJAlDY 


094/347-11-77 
I Aut
Nauka Tka
zyk. 
INKUBATOR PrzedsiębiorczoścI, 
Tuwima 23. Rozpoczęcie 10 i 12 czerwca, 
godz. 16. 0-59/84-37-714, 
0-609-56-00-58. 
---- - 
DSK .STOp. Jacuła Eugeniusz. 
Kursy kierowców kat. A, B, C, D, E. 
Kosz alin, 0-601-78-01-33. 
DSK .Vlp. kat. B.0-602-51-69-54. 
RONDO. 0-59/84-39-126, 
0-6 03-756-330. 
ROZPOCZĘCIE: 11, 12 czerwca, 
godz. 17, Słupsk, 
walska 1. 
0-59/84-04-369. 0-604-075-939. 


BIZNES 


BANKOW E -.60000. 0-606-311-928. 
CEY-KREDYT. 
059/840-22-72. 
KŁDPOTLIWY dłużnik? 
Zadz woń: 0-693-064-304. 
KONCEPT - kredyt gotówkowy, 
samochodowy. Słupsk. 
.Galeria Podkowa. II p., 
84 0-34-70. 
KREDYTY HIPOTECZNE, 
SAMOCH ODOWE,059/84-11-350. 
KREDYTY, okna, ubezpieczenia. 
0-59/84-00-202 
KREDYTY. Chrobry - Słupsk; 
059/848-28-29. 


} 


Twoje otto_I. zna!d:d. II, 
w nOtoII. Pomorza" w nalbliilzym 
mołllwym ł-rmInIe 
Dozwolona Iledla znaków w SMJ.i. 
wrCUi z. ,poclaml, Intorpunkclq, kod.m 
gazoty i numerom ",bryki ni. moi. 
przokroayi 100 znalWw 
Regulamin pruayłanla SMJ.6w 
do."pny w .lurach OgIoU" 
nOłolU Pomorza" I na lIroni. 
int.rnetowoj gcu:otyl 
hłlplll-.llo..,omorza.pl 


Jut aktywne rubryki 
02 Kupno 
05 Używane Sprzedam 
06 Używane Kupię 
07 Zwierzaki 
08 Rolnictwo 
11 Bank Kwater 
12 Rozrywka 
14 Poznajmy Się 
16 Komputery 


CI103g 


PROFESJDNALNE 
(14 lat doświadczenia) 
odzyskiwanie długów (kwoty powyżej 
10000 zł). .Grupa Extor., 
085/7 32-47 -55, www.extor.p l 
TARTAK nawiąże współpracę, 
094/318-77-15, 
0-606-318-670 


Prezydent Mlaeta Koszalina 
Rynek Staromiejski 6-7 
Informule: 
W Biuletynie Zamówień Pu- 
blicznych nr 74 z dnia 
02.06.2003 poz. 30497 uka- 
zało się ogłoszenie o przetar- 
gu nieograniczonym na: 
rozbudow, Cmentarza 
Komunalnego w Koszali- 
nie - etap I cz,ść 2. 
Zapraszamy do udziału 
w przetargu. 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


MIESZALNIK paszowy, 
.bąk., śrutownik, przyczepa, 
kombajn .Jondire. 970 
0-59/811-91-23, 
0-695-415-615 
SPRZEDAM bronę talerzową 
4,7 metra. Żukowo. 
Tel. 502410809. 


. nu 


NADLEŚNICTWO USTKA 
ul. Słupsk. 25. 78-270 U.tk. 
podaje do wiadomości 
"Wykaz nleruchomołcl" 
przeznaczonych do sprzedaty 
na rzecz najemcy lokalu, 
zatwierdzony przez 
Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych 
w Warszawie: 
1. Budynek mieszkalny jednoro- 
dzinny, Machowino 74, gm Ustka 
2. Budynek mieszkalny trzyro- 
dZlnny, Słupsk ul. Poznańska 83 


UŻYWANE 


SPRZEDAM 


SPRZEDAM WÓZKI WIDŁOWE, 
OBRABIARKI DO METALU, 
MASZYNY ROLNICZE - UŻYwANE. 
0..600-436-210. 
I 
I NASZE ZWIERZAKI 
SPRZEDAM 
I AMSATFFY, 
0-507-488-289. 
POSOKOWCE 
bawarskie rcdowodowe, 
059/ 861-24-86. 


I 


eH/2184 


Nadlełnlctwo Szczecinek 
ul. Kościuszki 22 
jnformuie. że 
posiada do sprzedaży 
w trybie określonym wart. 
40a, ust. 9 Ustawy o la- 
sach Z dnia 28 czerwca 
1991 r. następujące lokale 
mieszkalne: 


PIU (;,\STI" \ 
KOMPLEKSOWE WYPOSA:!ENIE 
GASTRONOMII I SKLEPOW 


SłUPlk, ul. Orucy 1 (r6g OdlfllkllJ I Lothl' 
tel. 8401 356, 8400 346, 
kom. 603 784 899 


Trzebiechowo 22/4 
Jelenino 69/1 


&.2803 


BHl2112B 


BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO 
Informuje, że zostanie podany do publicznej wiadomOŚCI 
w siedzibie Urzędu w terminie od dnia 12.06.2003 r. do dnia 03.07.2003 r. 
-wykaz nleruchomo'cl zabudowanych poło!onych w Sławnie 
przy ul. Rapackleeo 1/2, Basztowej 5/12, I. P. Ułan6w 16/18 
przeznaczonych do sprzedały w trybie bezprzetareowym 
na rzecz naJemc6w, 
-wykaz nieruchomości zabudowanej - hotel, restauracja, kino 
ozn. eeod. nr 871 o, pow. 2048 m kw. poło!onej w Sławnie 
przy ul. J. Narodowej 20 przeznaczonej do sprzedały w trybie 
przetareu nleoeranlczoneeo w udziałach przynale.tnych do po- 
Rczee61nych lokali, 
-wykaz obejmujący dzlalk, budowlaną ozn. eeod. nr 635/1 
o pow. 318 m kw. poło!oną w sławnie przy ul. Lipowej 2a prz. 
znaczoną do sprzedały w trybie przetareu nieoeranlczoneeo. 


I 
I 


o O 
.. 


o 


o 


o .- 
1 :--= ..- 
 
/71 : glos I'o morza I 
Prenumerata 
partner 

 lił=-:)- 11.\ 
Prenumerata dostępna u Twojego listonosza 
oraz we wszystkich urzędach pocztowych 
Wygraj samochód! 
4 kola 
d/a prenumeratora 


loteria tylko dla 
prenumerator6w 


Szczeg6l0
 
Infor rn ecle: 


Słupsk. tel. (059) 840 2& 73 
Koszalin tel. 094 34 73 &&7 


01283
		

/18179-0015.djvu

			głos Pomorza Wtorek, 10 czerwca 2003 r. 


KUPIĘ KAŻDĄ 
ILOŚĆ KOSZY 
oraz blach cukierniczych 
i wagi elektroniczne 
0-501- 567- 400 


ZATRUDNIĘ 
GłÓWNEGO KSI
GOWEGO, 
CUKIERNIKÓW oraz 
EKSPEDIENTKI na sezon 
0-501- 567- 400 


BHI2193A 


BH/2193A 


PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEGU informuje, że na tablicy ogłoszeń, 
w siedzibie Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, zamiesz- 
czone zostało ogłoszenie o III przetargu na oddanie w dzierżawę, grun- 
tów przeznaczonych na lokalizaCję punktów handlowych w sezonie letnim 
2003 roku. 
Ustny przetarg ograniczony, do stałych mleszkańc6w miasta Kołobrze- 
gu (zameldowanie na terenie miasta najpó1niej do dnia 1 lutego 2003 ro- 
ku) na dzleriaw, ,runtów przeznaczonych na prowadzenie działalności 
handlowej odb,dzle si, w dniu 23 czerwca 2003 roku, w sali konferen- 
cyjnej Urz,du Miasta przy ul. Ratuszowej 13. Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest wpłata wadium na wybraną lokalizację w terminie do dnia 
20 czerwca 2003 roku oraz okazanie pOdczas przetargu dowodu osobi- 
stego, w celu udokumentowania stalego zameldowania na terenie miasta 
Kołobrzegu. 
Szczegółowe Informacje: pokój nr 306 Urzędu Miasta, tel. nr 355 15 6l. 
--ł	
			

/18179-0016.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Wtorek, 10 czerwca 2003 r. 


. 


lznes 


Korzyści z turystyki wiejskiej w Polsce i Europie 


Agroturystyka pomaga 
przełamać bierność 


Według Marłe Keane zaj- 
mującej się rozwojem regionu 
Ballyhoura w Irlandii, kamie- 
niem milowym dla rozwoju in- 
frastruktury wiejskiej w tym re- 
gionie były przyznawane 
od 1992 roku środki unijne. 
W 1988 roku, kiedy w Ballyho- 
ura rozpoczęto wdra1:anle pilo- 
ta1:owego projektu turystyki 
wiejskiej, przynosiła ona 200 
tys. euro dochodu, obecnie jest 
to ponad 7 mln euro. Liczba 
miejsc noclegowych wzrosła 
z 189 do 1245, wybudowano 
1500 km szlaków, centrum edu- 
kacyjne i konferencyjne. 


Korzyści 
agroturystyczne 
- Turystyka wiejska nie tylko 
przynosi dodatkowy dochód 
i miejSCB pracy, równiei wspiera 
istniejące przedsiębiorstwa 
i przycIąga inwestorów - uwa1:a 
dyrektor Międzynarodowego 
Rozwoju Turystyki (TOI), Pe1er 
MacNułty . 
Wśród społecznych skutków 
turystyki wiejskiej MacNulty 
wymienił poprawę transportu 
i usług na terenach wiejskich, 
wzrost poczucia więzi społecz- 
nej mieszkańców, o1:ywienie 
kulturalne, pielęgnowanie dzie- 
dzictwa kulturowego, odtwa- 
rzanie ginących rzemiosł. tań- 
ców. 
Wzrost cen ziemi i nierucho- 
mości, potencjalne przeludnie- 
nie, wzrost przestępczości, za- 
nieczyszczenie środowiska na- 
turalnego - to niektóre koszty 
rozwoju bran1:y turystycznej 
na wsi, wymienione przez Mac- 
Nulty'ego. 
- Istotnym atutem agrotury- 
styki jest pobudzanie przedsię- 
biorczotci na wsi, stwarzanie li- 
derów, sklanianie innych do na- 
tladownictwa, przełamywanie 
biernotci - podkreśliła 
Agnleazka Bott z Departa- 
mentu Turystyki Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. 


,. 


, ,'
.". 
. U 4 


l' 


"1. 


. 

 . ',: 


Ił 


. 


ł' 


...  ,,- 


..;' 
. . 
-
. 
( ": 
.)o . 


I 
....
 
, 


" ł
 
" . 


JIUłTIRIO 


AUTO 


PORADNIK PRZEDSI BIORCZOSCI 


Jak gospodarować 
pieniędzmi? cz. II 


Andrzej 
Sułkowski. 


'\ 


dyrektor centrum 
Wspierania Ri7nesu 
w I ęborku. akredy- 
towany konsultant 
Unii Furopejskiej ds. 
zarządzania i rozwo- 
ju przedsiębiorstw, 


Turystyka wiejska nie jest panaceum na wszystkie bolączki wsi, ale może różnicować gospodar- 
kę i wspomagać rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich - uważają uczestnicy 
dwudniowej międzynarodowej konferencji "Turystyka wiejska - droga do zrównoważonego roz- 
woju", która odbyła się w Cedzynie pod Kielcami. 
e 
V 


.., . J 
it, I !}-' 
\f 
r n 
... , !" 
. " 
rJ 

 . 
 
l, 
. .. 


lO 


.. 

 


- r- 


- 
... i 


-r 


Kontynuując rozwa1:anla 
sprzed tygodnia dzisiaj za- 
czniemy od naleino'cl. 
W gospodarce rynkowej 
większość sprzeda1:y jest pro- 
wadzona na warunkach kredy- 
towych. Tak rozumując Wiesz 
więc, 1:e nale1:noścl to wartość 
towarów, za które nie otrzymali- 
śmy jeszcze zapłaty. I tymi na- 
le1:nośclaml dobrze jest te1: 
umleć skutecznie zarządzać. 
W tym1:e zerZłldzanlu na lei- 
no'clamł powinno się 
uwzględnić: 
. długo'ć okreau kredy- 
towanłe (z uwzględnieniem 
największych klientów); 
. ocen, wlerygodno'cl 
kllent6w (charakter klienta, ka- 
pitał, forma prawna, zabezpie- 
czenie); 
. TwoJe apoaoby kontroli 
I 'clIlgania neleino'cł (upo- 
mnienie, rozmowa telefoniczna. 
wizyta, wstrzymanie kredyto- 
wania, droga prawna); 
. oraz koniecznie ayatemy 
upuat6w za płetn06c1 got6w- 
kil. 
Pamiętaj rÓwnie1:, i1: rozaz.- 
rzenle aprzedety na kredyt 
moie łllCZYĆ al,: 
. z korzyśclamł - jak 
na przykład wzrostem sprzeda- 
1:y i zysków; ale i 
. z zegroienlem - Jak 
na przykład utratą płynności, 
stratami (niesolidni klienci), po- 
datkami (dochodowy, VAT płat- 
ne od sprzeda1:y fakturowej). 
Oprócz nale1:ności będziesz 
miał równie1: zobowłllzanla. 
a do typowych powinieneś zali- 
czyć zobowlllzanła: wobec 
pracownlk6w; wobec budie- 
tu (podatki, ZUS); czy na przy- 
kład apłat, kredyt6w. Fakt, 1:e 
często zob9wiązania wobec 
dostawców to "darmowy spo- 
sób na kapitał", jednak w chwili, 
gdy można. korzystać z upu- 
stów czy bonifikat za określone 
terminy lub formy płatności, to 
kredyt ten (zwany często "ku- 
pieckim"), ma ju1: niestety okre- 
ślony koszt. 
Powinno się negocJować 
upusty przy jak najdłu1:szych 
terminach płatności, korzysta- 
jąc z wielu 1:ródeł dostaw. 
Pamiętaj ponlisze 
defInIcJe: 
Naleino'cl: Kwoty pienię1:- 
ne nale1:ne jednostce gospo- 
darczej od osób trzecich (praw- 
I nych i fizycznych), głównie z ty- 
tulu sprzeda1:y towarów, robót 
i usług. 
Zobowłllzanla: Kwoty pie- 
nię1:ne należne osobom trzecim 
I od jednostki gospodarczej, 
głównie z tytułu zakupu mate- 
riałów, robót i usług. 
Pomówmy w tym miejscu 
o gotówce. Utrzymanie bo- 


, 


., 


,J
 


, 
, 


\\ 


Fot. PR7.F.MYSł.AW (;RYN 
Pailstwo Maksymowiczowie prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w Ustroniu Morskim. 


Mamy Już prawie 
80 tysięcy noclegowych 
mieJsc 
Według szacunkowych da- 
nych, w Polsce jest od 8 do 10 
tys. gospodarstw agroturystycz- 
nych, dysponujących ponad 78 
tys. miejsc noclegowych. 70 
proc. kwater dostępnych jest 
przez cały rok. Najwięcej miejsc 
noclegowych jest w Malopolsce 
(23 tys.) i w woj. warmińsko-ma- 
zurskim (17 tys.) - poinformowa- 
ła Bott. 
Według ankiet przeprowa- 
dzonych wśród osób zajmują- 
cych się tu rystyką wiejską 
na Warmii i Mazurach ponad 90 
proc. uwa1:a Ją za opłacalną. 


R- E-K -L-A-M-A 


S p 6łdzlelczo 
=. r,1 
'.. 
Koso u Z nami proce ,
.== 
Oszczędno
clowo TWOJE oszczęd o ci I 
Kredytowo 
 U nBe bezpiecznie 
Im.
w. Jana z Kęt w Rumli Wzrasta Twoja pensja 
Emerytura czy rental 
Che ,\Z nas poznat lepIej? ' - Przelewy za 1 vI 
Odwledt nasze oddziały! ROR f Rachunek 

 UI v. 101 2 
 Bieżący O zł 4%' 
.N [rei Ul MI IIQ 
ToI. .oHO T0I3" L 9960 A mo
. Inl..-..uJ. CI. k.....Y'? Do "000 
.J.gbwk e.z po....,.,yc,.,.? 
Ul u *81 12 Lub kr6tkoł-mlnowa p.xyc.zk.? 
ToI.86_ 115 
 Znajdziesz to u nasI 

 Ul jOna PowI.III2 
Ol 31 ToI 82 85-10 
ToI. 834- O Drawsko Pomorskie 
łA
29 
Jol :łuo.I7 


TANIE KREDYTYI 


LINIA PO%YCZKOWA 
W RORI 


BH1716 


W woj. zachodniopomorskim 
45 proc. odpowiedziało, 1:e 
działalność jest opłacalna, 36 
proc., 1:e na granicy opłacalno- 
ści. 18 proc. nie potrafiło tego 
określić. 
Na podstawie ankiet w 65 
gospodarstwach woj. podkar- 
packiego określono, że średnio 
zyski z agroturystyki stanowią 
32 proc. całkowitego dochodu. 
Dla co czwartego gospodar- 
stwa było to główne źródło 
utrzymania. 
Główną korzyścią z agrotury- 
styki jest efekt ekonomiczny, ale 
Bott podkreśliła, 1:e dla 40 proc. 
respondentów znaczenie ma 
równie1: kontakt z gośćmi, wielu 
wskazało na promocję regionu, 


skłonność do troski o dziedzic- 
two kulturowe. 


- 
Konferencję zorganizowano 
z inicjatywy Światowej Organi- 
zacji Turystyki (WTO) 
przy udziale Regionalnej Orga- 
nizagi Turystycznej Wojewódz- 
twa Swiętokrzyskiego. 
Uczestniczyli w niej specja- 
liści z Irlandii, Belgii, Chorwa- 
cji, Serbii, Rumunii, Ukrainy, 
Hiszpanii, Czech i Węgier. Go- 
ście konferencji odwiedzili 
świętokrzyskie gospodarstwa 
agroturystyczne, m. in. wzorco- 
wą wieś agroturystyczną Ślad- 
ków Mały. 


SKOK Rodzina 


(PAP) 


Symulowana. . 
Potyczki Wlo.enneJ W. 
:::.ł Wtnt IIIIII-PIM) v
enna 
L
L-- 
3000 Ił '.,71 ,.1d6IJ1IICIIIna........,... 
"fI O 
 ... 
, O .......... 
l1l,I1 , O - t. 

Qpl4%--J. 
"",....- EK-r-A MA 


. 


_.akokrodzJna.akok.pJ 


{

  'P'" 

... 
-'if" 
r
'\., 
I
 


Ił 
!OOO r. ,_ 
CIpo--... -..- 
....... ...-&L
1yGh ....... 
....-...._...11.-. 
_ tJrl" 
Do S 000 bezpcqczycllllUl 2..0 zł 
Koszalin ul. Grunwalazka 6 tel.: 3463800 


'"'" 
okat . .., 
o ltalym oprocentowaniu 
d
.8,
% 
:: I I . I: ,. , 

."""--'._., 


Wygra- 
auto na lato' 


za 3 dni nowa gra 


wiem pewnego stanu gotówki 
na rachunku bankowym, czy 
w kasie, Jest tak samo koniecz- 
ne dla prawidłowego funkcjono- 
wania firmy, jak tlen dla 1:ycia 
człowieka. Gotówka słu1:y 
do regulowania rÓ1:nego rodza- 
ju zobowiązań, mo1:e być utrzy- 
mywana jako środek zabezpie- 
czenia (nieprzewidziane sytu- 
acJe) oraz w celu inwestowania 
w papiery wartościowe, atrak- 
cyjne cenowo towary Itp. Klu- 
czową więc sprawą Jest zapew- 
nienie odpowiedniego stanu 
gotówki w określonych termi- 
nach np. wypłat pensji, płatno- 
ści podatków, składek ZUS, 
oraz zobowiązań wobec do- 
stawców. 


- 
Omówmy dla porządku co 
dla Firmy będzie stanowić zysk, 
czyli - zyak a got6wka. 
Zysk firmy stanowi ró1:nlca 
fakturowanej sprzeda1:y i faktu- 
rowanych kosztów wraz 
z amortyzacją. Pamiętaj 
przy okazji, 1:e zyak nie od- 
zwIerciedla prawdziwych 
przepływ6w got6wkl. 
Na przykład nabycie środków 
trwałych zmniejsza gotówkę, 
a nie wpływa na zysk, a1: 
do momentu zaliczenia w kosz- 
ty amortyzacJi; amortyzacja 
wpływa na zysk, nie zmienia 
stanu gotówki; powiększenie 
zapasów obnl1:a gotówkę, nie 
wpływa na zysk a1: do momentu 
Ich sprzeda1:y; powstawanie 
nale:ł:noścl obnl:ł:a gotówk
, nie 
wpływa na zysk (oprócz straco- 
nych należności). Sama sprze- 
da1: te1: nie jest jedynym 1:ró- 
dłem gotówki. Mo1:na ją po1:y- 
czyć w banku płacąc odsetki. 
Po1:yczka zwiększa, a spłaty rat 
zmniejszają, stan gotówki bez 
wpływu na zysk. 
I na koniec mały drobiazg 
o tzw. płynno'cl fInanaoweJ. 
Firma mo1:e przetrwać przez 
długi czas bez generowania du- 
1:ego zysku, ale przy udanym 
zarządzaniu przepływem go- 
tówki. 
Pamiętaj, 1:e dła utrzyma- 
nła płynn06c1 fInanaoweJ fir- 
ma moie: 
- sprzedać zbędne nieru- 
chomości i urządzenia; 
- obni1:yć poziom zapasów; 
- skrócić okres kredytowa- 
nia odbiorców; 
- oferować rabaty za płatno- 
ści gotówką; 
- korzystać z leasingu ma- 
szyn i urządzeń; 
- wydłu1:yć okres spłaty zo- 
bowiązań; 
- stosować zakupy na raty; 
- korzystać z bieżących kre- 
dytów. 
PilnuJ. jak oka w głowie, 
wła'clweJ ptynn06c1 flnanao- 
wej firmy, a nie zagrozł CI 
upadłość I 


I 


I 
I 


Zainteresowani poruszaną 
problematyką mogą 
kontaktować się z autorem 
tekstu w Centrum Wspierania 
Biznesu w Lęborku, tel. (059) 
862-42-78. 


REKLA M A 


"\, 
\ 


\ 


.  glos 
om-orzal 


, . 


Głó'Vna wygrana 
Daewoo Matiz