/18046-0001.djvu

			P9datki: . t inister Kołodko zapowiada reformę 

" ./O 
C!J' MVT[ L 
' IA 
 

 "LlI
 Ił 
 
'n>' N r."
'rmI A fJ I 
.
 tlu...id t:1 
7' 
.'t'SI" . 


Afera Rywina: 
zmiany w 
komisji śledczej 
- STR. 2 


www.glos-pomorza.pl 


WSKROCIE 

 Najwainlejsza jest 
kochająca rodzina 
Wielu ludzi jest 
gotowych przyjąć pod 
swój dach niechciane 
dzieci. Jednak nie 
wiedzą, jak to zrobić 
str. 7 


DODATEK 


l ufo  Polscy dllerzy 
w rozterce 
Nowe przepisy, które 
zezwalają na sprzedaż 
samochodów różnych 
marek w jednym salonie, 
budzą protesty (J,ilerów 
i producentów aut 
atr. 18 

 Najclęisze wypadki 
w Polsce 


'... 


. 'I ".I"
 
J]lb
.  
. 
.>:- 


" ,"" 


:.- ., 


.- 
, 


" 


", 


- I 


Przeżywalność ofiar 
wypadków 
samochodowych 
w Polsce jest znacznie 
niższa niż w krajach 
Europy Zachodniej 
atr. 19  Komar 231 


II .1 


- 


.... 


I 
.
 ' 
, 


 J \ KUMUlACJĄ W DUnłM L01KU 


Przewidywana pula na wygrane l-go stopnia (szóstki) 
w dniu 26 lutego 2003 r. może przekroczyć 


D-J r Jj-J r 

 iJ r !J.....l J 
Zapraszamy do kolektur, życzymy trafnych typowań 


P R o "M o C J-A  Walent)JJlkoll'a 
gra !i!os Pomo 

 
Dzisiaj zakreślamy liczby: 
@2J
ImDII 


kupon nr 
m  


Auto Centrum OP Koszalin, ul. Morska 49, tel. 345 30 07 
SUPERPROMOCJA NA MODELE 2002 


---------------------------------
		

/18046-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 
Magia 
małego ekranu 


..
 i 


'" 


N apuszenI do ,ranlc przyzwoitoścI I uskrzydlenI 
popularnoścI" członkowIe sejmowej komIsji 
"edczeJ badaJllceJ IPrawt Lwa Rywlna, '" przekena- 
nI o wyższoścI swojej mIsJI nad Jakże przecIeż 
pospolIt" robołlł prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej. NajpewnIej bIerze 
I sIt to stltd, że w sali posledzeti komisjI Itol tuzIn kemer telewIzYJnych, 
I a w ,machu prokuretury obowIązuje zekaz filmowanIa. 
I PosłowIe najwyrainIej napatrzyli lIt na filmy amerykańskIe, w których ko. 
mIsje senackIe mo,,, wszystke, a naJchtfnleJ rujnują karIery polityczne tym, 
I którzy odmawIa PI odpowIedzI na wśclbskla pytanIa. KomIsja z nasze,o po- 
dwórka cIerpI nIe tylko na przerost ambIcJI. Dla wIelu polrtyków stała lIt 
narztdzlem "y polrtyczneJ. 
Uderzy u,rupowarł sejmowych Izybko zorIentowali lIt, że komIsja Jest 
opIniotwórcza I wytwarza wIry wydarzeń, kt6ryml tyje cała PoIske. Dzltkl 
Rywlnowl I swojej docIekliwoścI przypomnI., o lobIe Jan Marla RokIte. 
Gdy mIejsce pośród śledczych nabrało ceny, Roman Olertych z U', Pol- 
skIch RodzIn ullłował wy'ryt
 z komIsjI swoJe,o byłe,o współpracownika 
Bohdana Kopczyńskle,o, e Andrzej Lepper z zadowolenIem przyjął wczoreJ 
rezy,nacJt z komIsjI posła PIotra Smolany (Samoobrona). 
Jakże wltc w tych ponurych okolicznoścIach można Ipodzlewa
 sIt, że ko 
mIsJI IdzIe o prawdt I tylko o prawdt? 


61 proc. (spośród ponad 17 
tys.) internautów, którzy 
wzięli udział w sondzie 
portalu Wirtualna Polska uznało, że 
polska policja nie nadużywa siły 
w konfrontacji z manifestantami. Po- 
licja, zdaniem większości eksper- 
tów, ma prawo atakować wówczas, 
gdy jest do tego sprowokowana. 35 
proc. użytkowników portalu uważa, 
że policja jest zbyt brutalna. 
Tymczasem, jak wynika z naj- 
nowszych informacji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra- 
cji, w protestach rolniczych z ostat- 
nich 10 dni, wzięło udział 47 tys. 


PIOTR PAWLOWSKI 


BILANS 


oSÓb. W tych dniach doszło do 710 
protestów, głównie polegających 
na blokowaniu dróg, w tym tylko 70 
legalnych. Policja użyła środków 
przymusu (wody z armatek wod- 
nych) w 11 przypadkach. Dwukrot- 
nie do manifestantów strzelano ku- 
lami gumowymi. 11 osÓb zostało po- 
szkodowanych. 
W manifestacje zaangażowanych 
było ponad 9, 5 tys. policjantów. Ope- 
racja ta kosztowała podatników 1, 5 
mln zl. Policja skierowała do sądów 
grodzkich 82 wnioski o ukaranie pro- 
testujących. Wszczęto 2 postępowa- 
nia prokuratorskie. (pPII) 


ZDZIWIENIA 


Wietrzenie kontrolowane 


Ministerstwo Edukacji Narodo- 
wej skierowało do szkół informację, 
że po każdej lekcji należy wietrzyć 
klasy. Niektóre słupskie placówki już 
dostały takie pismo, inne oczekują 
go z niecierpliwością. - Wszyscy się 
dziwią oficjalnej korespondencji 
w takiej blahej sprawie, kiedy mamy 
problemy innej natury - twierdzą 
zgodnie dyrektorzy słupskich szkół. 
Niektórzy wspominają o kłopotach 


ze stolarką okienną - stare okna 
uniemożliwiają cZęste otwieranie 
i zamykanie, bo po pewnym czasie 
wypaczyłyby się i nie dały zamknąć. 
Przy takich problemach trudno mó- I ; 
wić o częstych manipulacjach okna- 
mi. - Dziwne, że MEN zajmuje się I 
sprawami, które każdy nauczyciel 
czy opiekun klasy reguluje, polega- 
jąc na wlasnym wyczuciu i rozsądku 
- mówią nauczyciele. (tow) 


Emerytka stanęła przed sądem 


Za kradzież batonika 


67 -letnia emerytka stanęła wczoraj 
przed sądem grodzkim w Legnłcy 
oskarżona o kradzież batonika war- 
tego 69 groszy. Kobieta nie przyzna- 
je się do winy. Twierdzi, że jest chora 
na cukrzycę I nie może jeść słodyczy. 
- W sklepie zrobilo mi się gorą- 
co. Ponieważ jestem chora, jadlam 
tabletki, które zwykle noszę przy so- 
bie. W ogóle nie byłam przy stano- 
wisku ze słodyczami. Nie intereso- 
wały mnie one. Gdybym przy moim 
stanie zdrowia zjadla jakiś batonik, 
groziloby mi to nieszczęściem - po- 
wiedziała przed sądem Maria K. 


1
9703 


S L S a 


Inną wersję przedstawił ochro- 
niarz z supermarketu, w którym ko- 
bieta miała dokonać kradzieży. - Ta 
pani zwróciła moją uwagę dziwnym 
zachowaniem. Kręciła się przy sto- 
isku ze słodyczami. wybierając tam 
czekoladowy baton, a następnie 
otworzyła go i skierowała do ust. 
Później chodziła między regałami, 
a gdy poszedłem tam, znalazłem 
puste opakowanie po tym batoniku 
- powiedział Ryszard H. KObiecie 
grozi do pięciu tysięcy złotych 
grzywny oraz ograniczenie wolności 
lub areszt. Kolejną rozprawę wyzna- 
czono na 25 marca. (PAP) 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 24 lutego 2003 r. odeszła od nas 
śp. 
Weronika Bolanowska 


Msza święta żałobna odprawiona zostanie 27.02.2003 r. 
o godz. 7.30 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego 
w Słupsku. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 27.02.2003 r. 
wystawieniem o godz. 12.30, wyprowadzenie 13.10 
z kaplicy cmentarnej na Starym Cmentarzu w Słupsku. 
Pogrążona w smutku Rodzina 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Środa, 26 lulego 2003 r. glos Pomorza 


Lepper W komisji? 


Piotr Sm olana, reprezentant Samoobrony w sejmowej komisji śledczej 
badającej aferę Rywina, zrezygnował wczoraj z pracy w komisji. 


- W trosce o dobro polskiego Sej- 
mu i wymiaru sprawiedliwości (...) 
podjąlem decyzję o wylączeniu się ze 
składu komisji. W moim przeświad- 
czeniu, opartym na wcześniej posia- 
danej wiedzy i publikacjach praso- 
wych, w którym utwIerdzały mnie do- 
tychczasowe ustalenia komisji 
śledczej, pan Adam Michnik, 
przy udziale zarządu spółkI Agora SA 
i ośrodka wladzy, któremu w niedlu- 
gim czasie kończy się kadencja, do- 
puścił się politycznej prowokacji. 
W dniu 6 lutego 2003 r. zwróciłem się 
do komendanta policji Warszawa- 
-Śródmieście z zawiadomieniem 
o podejrzeniu popelnienia przestęp- 
stwa przez pana Adama Michnika 
z wnioskiem o wszczęcie postępowa- 
nia kamego. W postępowaniu tym 
najprawdopodobniej będę uczestni- 
czyl- głosi oświadczenie Smolany. 
Na pytanie, co to jest "ośrodek 
władzy, któremu niedługo kończy się 
kadencja", ani Smolana, ani Andrzej 
Lepper nie odpowiedzieli jedno- 
znacznie. Lepper najpierw stwierdzil, 
że chodzi o KRRIT - niebawem koń- 
czy się kadencja kilku jej członków. 
Poseł uważa, ze trudno uznać 
go za osobę bezstronną w tej spra- 
wie, bo złożył na policji zawiadomie- 
nie o podejrzeniu popełnienia prze- 
stępstwa przez Adama Michnika. 
Samoobrona wystawi kandydata 
na następcę Smolany, ale nie wia- 
domo kiedy. Jego wyboru dokona 
Sejm. - Dalsza moja obecność 


I 
Środkowopomorskie za dwa lata? 


it \ 
/ 
. ,. '1/, 

 \ 


Fot. I'AI'II'I()I'I{ I(VIIAIU '1 VII. 
I'iotro Smolonę (l lewej). rellrc7cnlująeel:II dllląd SlImllllbronę w sejmllwej kll- 
miNji śledczej bodlljącej oferę U.ywino. być mołe lllSlllI,i Andr:tej Lel111er. 


w składzie komisji śledczej mogłaby 
narazIć w przyszlości komisję, jak 
i ustalenia przez nią dokonane, 
na zarzuty braku bezstronności - 
oświadczył poseł. Apel o rezygnację 
z prac w komisji Smolana wystoso- 
wał też do Zbigniewa Zlobro (PiS). 
Ziobro - jak powiedział Smolana - 
składając do prokuratury doniesie- 
nie o popełnieniu przestępstwa, 
związane merytorycznie z przed- 
miotem prac komisji, zajął już fak- 
tycznie stanowisko w sprawie. Poseł 
PiS-u złożył zawiadomienie w spra- 
wie niepowiadomienia przez pre- 
miera Leszka Millera organów ści- 
gania o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Lwa Rywina. 
Według Leppera, Smolana 
po raz pierwszy zwrócił się do niego 
z informacją o zamiarze opuszcze- 


nia komisji w sobotę. Smolana po- 
twierdził, że decyzję o rezygnacji 
podjął sam, w sobotę po południu. 
Jeszcze w poniedziałek wieczo- 
rem Smolana mówił, że nic nie wie 
o swojej rezygnacji. - Na razie nic 
mi o tym nie wiadomo - powtarzał. 
Pytany na konferencji prasowej, dla- 
czego tak twierdził, odparł, że mówił 
tak, by zachować tajemnicę. - W ra. 
mach ścislej tajemmcy me mogłem 
przed konferencją prasową wypo- 
wiedzieć tego, czego nie chcialem 
wypowiedzieć od razu- powiedzia'. 
Lepper dodał, że klub Samo- 
obrony wybierze zastępcę Smolany. 
- Na dziś nie można wykluczyć ni- 
kogo, również mnie - powiedział. 
Na pytanie, czy ma ochotę zasiąść 
w komisji odpowiedział, że się 
nad tym zastanawia. (pAl', 


Pełni optymizmu 


W styczniu 2005 r. może powstać 
województwo środkowopomorskie - 
przewidują przedstawiciele stowa- 
rzyszenia Pomorza Środkowego "In- 
tegracja dla rozwoju". Powstanie, je- 
żeli parlament przyjmie obywatelski 
projekt ustawy w sprawie powołania 
siedemnastego województwa. 


Najbliższe dwa lata - w ocenie 
Eugeniusza ŻUbera, prezesa sto- 
warzyszenia - dla zwolenników 
środkowopomorskiego będą okre- 
sem szczególnie wytężonej pracy. 
19 marca, podczas spotkania 
obywatelskiego, zostanie powołany 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 
- Komitet założycielski musi 
składać się minimum z piętnastu 
osób; to wymóg ustawowy - wyja- 
śnia prezes Żuber. - Będą to przed- 
stawiciele różo/ch środowisk z cale- 
go Pomorza Srodkowego. Nie tylko 
z Koszalina i Słupska. 
Komitet będzie prawomocny 
do tego, by zbierać podpisy popar- 


GRZEGORZ JANUSZEWSKI 


starosta sławieński 


Trójprzymierze 
bałtyckie 


- Trzej starostowie: pan, Thomas 
Leuchert z Bad Doberan w Niem- 
czech I Reln Aldma z estońskiego 
powiatu Ida-Vlrumad - zaapelo- 
waliście do Generalnej Dyrekcjł 
do Spraw Środowiska Komisji Eu- 
ropejskieJ o szczególną ochronę 
Bałtyku. Skąd ten pomysł? 
- Nasze powiaty leżą nad Bałty- 
i kiem, swoją przyszłość upatrujemy 
w turystyce. Katastrofa ekologiczna 
; byłaby nie tylko tragedią dla ryba- 
I ków, wyłączyłaby nasz region z ru- 
i--___
_____ 


cia pod projektem ustawy. - Na po- 
czątek musimy zebrać tysiąc podpi- 
sów, a później sto tysięcy; zakłada- 
my, ie polowę zgromadzimy w re- 
gionie słupskim a drugą 
w koszalińskim - dodaje Eugeniusz 
Żuber. 
Podpisy będą zbierane w róznych 
formach, m. in. w biurach parlamen- 
tarnych, przez stowarzyszenia poza- 
rządowe i wolontariuszy. Jeszcze 
w marcu tego roku, stowarzyszenie 
zgłosi obywatelską inicjatywę ustawo- 
dawczą marszałkowi Sejmu. 
Projekt trafi do pierwszego czy- 
tania, a póżniej do komisji: samorzą- 
du terytorialnego, administracji pu- 
blicznej i do komisji ustawodawczej. 
Będzie przedmiotem dyskusji mery- 
torycznej. - Istnieje realna szansa, 
że siedemnaste województwo po- 
wstanie na początku 2005 r. - uzu- 
pełnia Eugeniusz Żuber. - Utworze- 
nie środkowopomorskiego muszą 
jednak poprzedzić kilkumiesięczne 
przygotowania. (ppo) 


ROZMOWA DNIA 


/f 


chu turystycznego na co najmniej 3 
lata. A że to możliwe, świadczą fak- 
ty. Latem zeszłego roku wyciek 
z tankowca spustoszył plaże 
w Hiszpanii, niedawno podobny wy- 


CO I KUmy 
ZAKł.ADA PLAN 


.19 marca 2003 r. 
- powołanie Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawcze]; 
. marzec 2003 r. - zbieranie 
podpisów poparcia; 
I . czerwiec 2003 r. - złożenie 
pakietu dokumentów 
marszałkowi Sejmu; 
. lipiec - wrzesień 2003 r. 
- pierwsze czytanie projektu 
w Sejmie; 
. wiosna 2004 r. - decyzje 
parlamentarne o województwie 
środkowopomorskim; 
. 1 stycznia 2005 r. 
- utworzenie siedemnastego 
województwa; 
. wiosna 2005 r. 
- parlamentarne wybory 
I reprezentantów ziemi 
Środkowego Pomorza. 


padek zdarzył się w pobliżu Me- : 
klemburgii. I 
- Czego panowie się domagają? 
- Bałtyk to jedna z najbardziej 
uczęszczanych dróg transporto- , 
wych. Rocznie odbywa się po nim ; 
ponad 60 tysięcy rejsów, z czego 8 
tysięcy to rejsy zbiornikowców. 
Chcemy więc szybkich i skutecz- 
nych zarządzeń na rzecz ochrony 
naszego regionu. 
- Czyli konkretnie? 
- Na przykład: zakazu żeglugi 
po Bałtyku tankowców liczących po
 
nad 20 lat. Chcemy też wzmożonej 
kontroli statków, stałej obserwacji 
i pilotażu przewozÓw materiałów 
niebezpiecznych oraz surowych 
sankcji dla państw, które nie prze- 
strzegają zasad bezpieczeństwa. 
Rozmawiała: 
JOLANTA STEMPOWSKA 
Fot. PRZEMVSLA W GRVŃ 


____1...._ _ 
 __.__._._ _______. _ _ _ _ __ __._.___...__._.._. 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


. Anna O. z Koszalina: 
- Służba zdrowia zapowiada pro- 
test, a ja ich popieram. My jako pa- 
cjenci nie wiemy dokładnie co dzieje 
się w przychodniach czy szpitalach. 
Leczą, uśmiechają się do nas nie 
mówiąc o swoich problemach. I po- 
zornie wygląda, że wszystko jest 
w porządku. Jako matka pielęgniar- 
ki, wiem, że jest inaczej. Uważam, 
że w obronie tych pracowników jak 
i w trosce o siebie powinniśmy wes- 
przeć pracowników slużby zdrowia 
w ich proteście. Walka o poprawę 
sytuacji w placówkach medycznych 
nie jest wylączną sprawą tam za- 
trudnionych. Ale równiei naszą. 
. KoszalInlanka (nazwisko 
znane redakcji): - Ktoś wymyślił 
prestiżowe wyróżnienia dla banków 
przyjaznych przedsiębiorcom. MOie 
dla tych, którzy obracają ogromnYmi 
pieniędzmi te banki rzeczywiście są 
przyjazne, bo dla przeciętnego Ko- 
walskiego na pewno nie. Tytuł ,Złote 
Oddziały" otrzymal między innymi 
/1 oddział PKO BP w Koszalinie. Cie- 
szą się wyróinieniem i zapewniają, 
ie będą podwyiszać jakość usług 
dla przedsiębiorców. Równocześnie 
uderzają w pozostałych klientów. 
Właśnie od 1 lutego bank pobiera 
opłaty od stałych zleceń (wcześniej 
bezpłatnte). Malo tego, nawet nie m- 
czył o tym powiadomić zaintereso- 
wanych, ot tak sobIe zabiera zlotów- 
kę z naszego konta. Mało to ele- 
ganckie I uczcIwe. 


. Czytelniczka ze Szczecinka: 
- Rządowi zwolennicy ataku USA 
na Irak zapewniają, ie my moiemy 
spać spokojnie, ze Polska nie jest 
zagrozona. Tymczasem całą parą 
przygotowujemy się do ataków ter- 
rorystycznych. Rząd zakupił jui 
milion szczepionek przeciw ospie, 
szpitale i sanepid przygotowywane 
są na ewentualne zagroienia. 
Gdzie Irak, a gdzie Polska, a jed- 
nak nie możemy się czuć bez- 
pieczni. Naleialoby zatem powie- 
dzieć wprost, że ta wojna niesie 
I zagroienie dla całego świata. Nie 
pomogą wtedy żadne szczepionki 
i specjalne oddzialy w szpitalach, 
przy zastosowaniu najnowocze- 
śniejszej broni, szykuje się zagłada 
świata. Czy tego właśnie chce 
USA i zwolennicy agresji w tym 
także Poiska? (tg) 


. Wyborca ze Sławna: 
- Chcialbym wiedzieć, czym poza 
budowaniem i rozbijaniem ukladów 
politycznych zajmują się sejmiki 
wojewódzkie? Czytam w "Glosie 
Pomorza" (wydanie koszalińskie), 
że w sejmiku zachodniopomorskim 
wojewoda unieważnił wyniki gloso- 
wanta radnych w sprawie obsady 
stanowiska przewodniczącego. 
Czy sejmik ma służby prawne? 
Skoro tak, jak to możliwe, że sa- 
morząd marnuje czas, cenny czas 
ofiarowany przez wyborców, na po- 
prawiania własnych błędów? 
Chcemy, żeby samorząd rządzil, 
a nie dzielił! Czy tak trudno to zro- 
zumieć? 


OGLO$ZENIA 
EKSPRESOWE 


NAPRAWA i sprzedaż telefonów, 
telefaksów, centrali telefonicznych. 
Kos
lin, Lechicka l, 094/ 341-10-46. 
CIEŚLĘ i murar zy z atrud
ę. 
Słupsk, 0.505-982-820.  
.r" 
:ot liczby podajemy za PAP 
, 


Multllotek - 24.02,2003 
2 4 7 14 15 17 23 
28 36 38 45 47 49 51 
55 59 &3 65 69 74 
Numerek 
16 1e 11 21 25 
--- .. .._---.. 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY-MARECKA 
Marcin 
STEFANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUW ALOWSKI s Pomorz
 KIEROWIlCY DZIUÓW: ODDZIAł. W Sł.UPSKU: WYDAWCA: Biuro Dgoszeń Biuro Ogłoszeń. Prenumeratę przyjmu. 
etDnamiCZllO-t_ctl: 76-200 S1upsłl, ul. Henryka PoboZnego 19 Koo:em Wydawrdczy ,FORUM" Sp. z o. o. tełJfax (094) 347 3515113/12,3473511. ją oddzialy Ruchu SA, urzędy poczlo- )
-... 
Jolanta Stempowska (094) 347.35.55 C.ntrata: telJfax (059) 842-51-95 75-004 Koszalin, lA. Mickiewicza 24 Biuro Reklamy teł. (094) 347 35 10, we i listonosze. Prenumeratę Express 
ADRES REDAKCJI: lpDIecZIO pD/IIJI:zIy: ZMttpca red. .aczel..... Prms: 3473503/04105/14, przyjmuje redakcja w Slupsku PRASY 
Piotr Pav.tJwski (094) 347.35-59 Nna Czemy.MaredIa (059) 842.51-95 Artur Mielcarek (094) 347-35-00 tełJfax (094) 3473506107. i Koszalinie 
75-004 K09Za/in, ul. Mid	
			

/18046-0003.djvu

			t' 


I 
1 
I 
J 
I 
I 
I 


II 
. 


11 

 


j 
, 


11 
I 
. 


,[ 
I 


, 
.1 


, 


glos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 


NAPISZ 
Szukamy 
Niezapominajek 


Już po raz drugi ogłosiliśmy nasz ple- 
biscyt na niezwykłe kobiety, które 
z okazji 8 Marca wyróżnimy broszką- 
-niezapominaJką. Czekamy na zgło- 
szenia do końca lutego. 


Pani nominowana do Nieza- 
pominaJki powinna się wyróżniać 
mądrością życiową i chęcią nie- 
sienia pomocy innym. Krótkie 
charakterystyki pań. z ich adre- 
sem pracy lub domowym i dany- 
mi osób polecających, z dopi- 
skiem "Niezapominajka", moż- 
na przysyłać lub przynosić 
do redakcJI: 76-200 Slupsk, 
ul. Henryka Pobożnego 19. 
(law) 


ZADZWOŃ 
Pytamy o Unię 


Chcesz wiedzieć więcej 
o zjednoczonej Europie? Za- 
dzwoń i zapytaj. Przypominamy, 
że codziennie od poniedziałku 
do czwartku w godzinach od 8.30 
do 10.30 przy redakcyjnym telefo- 
nie w KoszaliJIie (94 - 34 73 523) 
na pytania czeka Rafał Nagór- 
ski. Odpowiedzi za naszym po- 
średnictwem, udzielą eksperci. 
(nal:) 


SPOŁECZEŃSTWO 
Tacy sami 


Włączeniu młodzieży mającej gorszy 
start w życie do programu "Młodzież" 
poświęcony będzie Dzłeń łntegracJI 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Debrznie. 


Zdaniem organizatorów. 
mniejsze możliwości rozwoju ma- 
ją niepełnosprawni, bezrobotni, 
zagrożeni patologiami oraz za- 
mieszkający tereny wiejskie. 
Na konferencji j)od haslem "Tacy 
sami" zaprezentowany zostanie 
dotychczasowy dorobek progra- 
mu "Młodzież". Zainteresowani 
spotkaniem pros
ni są o kontakt 
z Inkubatorem w Debrznie, tel. 
(O... 59) 833 57 50, 833 71 49 lub 
przez pocztę elektroniczną stow- 
deb@pro.onet.pl. 


(ram) 


PRAWO 
Podejrzany 
oskarża 


Człuchowska prokuratura zakończy- 
ła zbieranie materiałów w sprawie 
Jacka D. z Przechlewa, który oskar- 
żył policję o pobicie. 


Równolegle prowadzone są 
dwie sprawy - z doniesienia po- 
licji o czynną napaść na funkcjo- 
nariusza oraz w związku z wnio- 
skiem skierowanym przez Jacka 
D., który utrzymuje, że został 
bezpodstawnie pobity. O zdarze- 
niu pisaliśmy niedawno. Szarpa- 
niną zakończyła się kontrola 
drogowa w Rzeczenicy. 
Prokurator Zbigniew Maty- 
siak: - Zakończyliśmy przesłu- 
chania świadków w sprawie 
o czynną napaść Nie ulega wąt- 
pliwości. że interwencja policjan- 
tów byla zasadna. Jacek D. pro- 
wadził samochód na granicy sta- 
nu nietrzeźwości. Jego 
zachowanie w czasie zatrzyma- 
nia nie może zasługiwa{; 
na aprobatę. 
Teraz prokurator zajmuje się 
skargą Jacka D. Twierdzi on, że 
byl bity i kopany przez policjan- 
. tów w Rzeczenicy, a po opusz- 
czeniu policyjnej Izby Zatrzymań 
. w Człuchowie także w rewirze 
dzielnicowych w Przechlewie. 
Przedstawia obdukcję lekarską 
i zdjęcie wykonane po zajściu. 
(ram) 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Bardzo nam wstyd i bardzo 
przepraszamy za błąd ortograficz- 
ny w naszej wczorajszej gazecie 
w tekście o ziemi, w którym padło 
kilkakrotnie slowo Zabużanie. 


.J-- 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Protest przed słupskim starostwem 


Pikieta rolników 


Blisko 30 rolników z powiatu słupskiego pikietowało wczoraj przed sta- 
rostwem. Domagali się wyższej ceny skupu żywca i protestowali prze- 
ciwko polityce rolnej rządu. 


\: 


.... 
.... 


, 


I...: 


I 
. 


, '" 
" 
. 
 


. 


, 


Fol. SI.AWOMIIt .ABICKI 
Rolnicy listę swoich postulatów prl.ckazali slupskiemu staroście (na zdjęciu z prawej). 


\\ 


- Dotychczasowe działania 
wladz doprowadziły do prawdzi- 
wej klęski - mówił Zenon WI- 
chlacz, przewodniczący Słup- 
skiego Związku K6Iek i Organi- 
zacji Rolniczych. - Teraz 
potrzebujemy pomocy nie tylko 
rządu. ale także wladz niższych 
szczebli. 
Pikieta trwała kilkadziesiąt 
minut i przebiegała bardzo spo- 


kojnle. Jej uczestnicy caly czas 
stali na chodniku. Rolnicy pety- 
cję do premiera i wojewody 
przekazali na ręce starosty Zdzl- 
aława Kolodziejskiego, który 
zapewnił, że rozumie ich sytu- 
ację. 
- Pochodzę z rolniczej rodzi- 
ny. a moja młodsza siostra pro- 
wadzi gospodarstwo, więc do- 
skonale znam sytuację na wsi- 


zapewniaJ starosta. - Wiele rolni- 
czych postulatów, między innym; 
ustalenie wyższej ceny skupu 
wieprzowiny. jest słusznych. Je- 
żeli nie zostaną zrealizowane. to 
nie poprawi się sytuacja rolników. 
Organizatorami protestu był 
Slupski Związek K6Iek i Organi- 
zacJi Rolniczych oraz Słupska 
Izba Rolna. 
ARKADIUSZ GRYKO 


W razie woiny z Irakiem 


Słupsk przygotowany 


Prawdopodobieństwo ataku biolo- 
gicznego na Polskę Jest znikome, 
Jednak nasz rząd zakupił milion 
szczepionek przeciwko ospie praw- 
dziwej. 


Włodzimierz Weyna ze 
szczecineckiego sanepidu mó- 
wi, że na razie szczepionki leżą 
w centralnych magazynach kraju 
i w rejon zagrożenia zostaną wy- 
słane, gdy zaistnieje taka ko- 
nieczność. - Zgodnie z planem 
obrony na wypadek wojny usta- 
lono sie6 szpitali. które w razie 
potrzeby staną się placówkami 


zakaźnymi - mówi Weyna.' 
Z uwagi na koszty nie planuje 
się masowych szczepień. 
Żaden z lekarzy ze Słupska 
nie został skierowany na szkole- 
nia na temat zagrożenia atakiem 
biologicznym, jakie zorganizo- 
wał resort obrony. - Każdy do- 
świadczony lekarz jest w stanie . 
rozpozna{; po objawach i prze- 
biegu chorobę zakainą - mówi 
Jerzy Barłog, ordynator oddzia- 
lu zakaźnego słupskiego szpita- 
la. - Ja nie dostałem żadnego 
biuletynu ani informacji dotyczą- 
cej szczepionki zakupionej przez 


rząd. dlatego trudno mi cokol- 
wiek o niej powiedzie6. . 
Niezmiernie ważne, również 
ze strategicznego punktu widze- 
nia, są miejskie ujęcia wody pit- 
nej. Ryszard Gronowski, pre- 
zes Wodociągów Sp6lka z o. o. 
w Słupsku uspokaja, że wszyst- 
kie studnie są monitorowane ca- 
łą dobę. - Słupsk ma tylko ujęcia 
głębinowe, a każdy punkt jest 
zabezpieczony. Od razu wiemy. 
jeśli ktoś przy nich manipuluje - 
uspokaja prezes. 
MAŁGORZATA 
BUDNIK-ŻABICKA 


Małe warsztaty mogą mleć problemy 


Unia dla dużych 


Już niedługo mote skończyć się na- 
. prawianie samochodów w małych, 
tanich warsztatach. Powodem dra- 
końskie przepisy uniJne, szczególnie 
dotyczące ochrony środowiska. 


Wedlug przepisów obowiązu- 
jących w Unii Europejskiej 
warsztaty samochodowe muszą 
mieć m. in. utwardzony teren, 
ekrany przeciwhałasowe, a tak- 
że specjalną instalacje ścieko- 
wą. Poza tym ich wlaściciele bę- 
dą musieli zlecić kosztowne eks- 
pertyzy gruntu na zawartość 
chromu, oIowiu i kadmu. 
- Mnie na takie ekspertyzy 
nie sta{; - twierdzi Jacek Bog- 
danowicz, właściciel warsztatu 
samochodowego w Słupsku. - 
Pracując tyle samo co przed ki/- 
ku laty ledwo wiążę koniec 
z końcem. Dzieje się tak, bo moi 
klienci mają coraz mniej pienię- 
dzy i robią tylko podstawowe 
i niezbędne naprawy. W związku 
z tym pracuję tylko żeby prze- 
trwa{; i na niezbędne inwestycje. 
na przykład sprzęt do badania 
emisji spalin, już mnie nie sta{;. 
. Wejście Polski do Unii Europej- 
skiej dla takich jak ja może się 
Skończyć utratą pracy. 
Po wejściu do Unii może oka- 
zać się, że stacje kontroli pojaz- 


\  
... 


Fot. SLA WOMIR ŻABICKI 
Dla właścicieli malych warsztatów, w tym dla Jacka Bogdanowicza, wy- 
mal:ania Unii Europejskiej m0l:ą by
 nie do spelnienia. 


d6w honorują jedynie naprawy r0- 
bione w serwisach fabrycznych. 
mających stosowne certyfikaty. 
Małe, rodzinne warsztaty samo- 
chodowe, mimo często dobrej re- 
nomy, jaką cieszą się wśród swo- 
ich klientów, tego wymogu nie bę- 
dą mogły spełnić. Każdy certyfikat 
wiąże się bowiem ze sporymi na- 
kladami finansowymi. 


Wejście Polski do Unii 
Europejskiej może być również 
bolesne dla posiadaczy samo- 
chodów starszych niż 10 lat. 
Okazać się może, że nie spel- 
niają one rygorystycznych 
norm ochrony środowiska doty- 
czących emisji spalin i nie będą 
dopuszczane do ruchu. 


j 


Nasz region str. 3 


PROMOCJA 


Walentynkowa 
gra 


'
  


COI'JtO NKA I  


KONKURS 
Prezentujemy 
laureatów 


Pan Adam Meler 


ze Skibna k. Koszalina 


To czwarta loteria, w której uczestniczy 
pan Adam. Ponieważ już wcześniej zdo- 
byl nagrodę, żartuje, te wygrywa w co 
drugim konkursie. Tym razem wyloso- 
wal gofrownicę. Dawniej kupowal "Glos 
Pomorza" tylko w sobotę i - ze względu 
na wiadomości sportowe - w poniedzia- 
lek. Teraz kupuje gazetę codziennie i za- 
wsze znajduje w niej interesujące infor- 
macje. Zapewnil, że cieszy go każda na- 
groda, gofrownica przyda się w domu, 
dzieci będą mogly PrzYlOtowa
 gofry. 
Laureat interesuje się spartem i dużo 
czyta, zwlaszcza książki kryminalne. 
Przypomnijmy, że tylko do 28 lutego 
można kupić magazynowe wydanie 
"Glosu Pomorza" z regulaminem i kartą 
konkursową. Można je nabyć w biurze 
ogloszeń koszalińskiej redakcji i oddzia- 
lach w: Kolobrzegu, SzczeciDku, SIUII- 
sku (nowa siedziba ul. H. pobotnego 19), 
Lęborku, Bytowie, Miastku i Czlucho- 
wie. (tg) 


Prokurator chce warunkowego umorzenia 


Skopał, ale przeprosił 


Wnioskiem o warunkowe umorzenie 
sprawy komandora, który sponie- 
wierał żołnierzy, wystąpiła prokura- 
tura garnizonowa w Gdyni. Jej zda- 
niem sprawa Jest mało szkodliwa 
społecznie. 


Komandor podporucznik Woj- 
ciech I. z usteckiej jednostki Mary- 
narki Wojennej wyżywał się 
na czterech pijanych żołnierzach, 

órych do jednostki przywiozla 
Zandarmeria Wojskowa. Oficer 
m. in. kopal ich po genitaliach. 
Sprawą zajęła się prokuratura. 
garnizonowa w Gdyni. Komando- 
rowi postawiono zarzut poniżania 
podwładnych oraz naruszenia ich 
nietykalności cielesnej. 


Prokurator. kończąc docho- 
dzenie, wystąpil do Wojskowego 
Sądu Okręgowego w poznaniu 
o warunkowe umorzenie pOStępo- 
wania. - Uznał, że zgodnie z Ko- 
deksem karnym jeSt wiele prze- 
słanek. żeby wystąpi{; z .takim 
wnioskiem - mówi kpt. Marek 
MaJewskł, rzecznik prokuratury. - 
Społeczna szkodliwoś{; czynu jest 
niska. Oficer przeprosił poszkodo- 
wanych. Obserwując dotychcza- 
sową karierę komandora domnie- 
mamy. że taki czyn się nie powtó- 
rzy. 
O tym, czy sprawa zostanie 
umorzona, zadecyduje wojskowy 
sąd w Poznaniu. . 
(toc) 


ZDARZENIA I WYPADKI 
. 
Złodziej w butach , 98, crime stoppers 848 01 11 e- 
-mail: cs@slupsk.kIJ1P.gov.pl. ' 


SŁUPSK. W poniedziałkową 
noc nieznani sprawcy wlamali się 
do zaparkowanego przy ul. Wła- 
dyslawa IV forda transita i ukradli 
160 par męskich butów. O kra- 
dzieży wlaściciel dowiedział się 
rano. Straty wycenił na 11600 zł. 
Policja prosi świadków i osoby 
mogące pomóc w ustaleniu 
sprawców o kontakt, tel. 848 04 


(krab) 


PROMOC J A- \ 


Gdy nie ma właściciela... 
WARCłNO (gm. Kęplce). W 
weekend złodzieje wlamali się 
do domku w budowie. Wynieśli 
cztery grzejniki elektryc;zne i trzy 
żyrandole. Właściciel mieszka 
za granicą. 


o 
. I orZ 
 
,
, 
f
\ 
1 '1 ,.
 
. Ar 
.f 
.f' 
( I 


Prenumerata 
Biznes 


. powierzchnia ogłoszeniowa 
o wartości 800 zł gratis 
. biznesowy miesięcznik wydawnictwa 
INFOR gratis 
. co miesiąc konkurs z nagrodą 
o wartości 2000 zł 


Prenumerata roczna w cenie 359 zł brutto 
Zamówienia: listonosze i urzędy pocztowe 
Informacje: 
Koszalin: 0501632 997, (094) 3473560 
Słupsk: 0502 23 60 60, (059) 842 5147 


-J' 


4, 


(pjz)
		

/18046-0004.djvu

			. 
sir. 4 Kraj/Swiat 


WYPADEK 


Górnicy 
po zabiegach 


poparzeni górnicy z kopalni "Blelszo- 
wice" w Rudzie Śląskiej przeszli 
wczoraj pierwsze zabiegi poprawia- 
jące ukrwienie tkanek. Zostali rów- 
nież poddani terapII w komorze hl- 
perbarycznej, wypełnionej tlenem. 
13 górników, poparzonych w ponie- 
działek wskutek wybuchu metanu w ko- 
palni, przebywa w Centrum Leczenia 
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 
Jeden z nich jest w bardzo ciężkim sta- 
nie, stan pozostałych jest ciężki. Najcię- 
żej poparzony gómik ma niewydolny 
układ oddechowy. Jest nieprzy1omny, 
oddycha za pomocą respi
atora. 
Oprócz niego leszcze dwóch paCJentów 
ma poparzone drogi oddechowe, co 
bardzo utrudnia leczenie. Wszyscy gór- 
nicy mają poparzone od 20 do 60 proc. 
powierzchni ciala. Oparzenia są głębo- 
kie. Na razie stan pacjentów jest stabil- 
ny, Nadal trwa jednak wstrząs poopa- 
rzeniowy. Część gómików jest podtru- 
tych tlenkiem węgla. 
Z kolei Wyższy Urząd Gómiczy 
(WUG) w Katowicach bez podania przy- 
czyn, odWołał zaplanowaną na wczoraj 
konferencję prasową na temat wypadku 
w kopalni "Bielszowice". Przedstawiciele 
Urzędu nie chcą odpo
iadać na żadne 
py1ani8 dziennikarzy. Zumaliści, którzy 
przyszli na spotkanie zasiali na drzwiach 
Urzędu kartkę z informacją, że konferen- 
cja została odwołana z przyczyn nieza- 
leznych od Urzędu. Rzeczniczka WUG 
Danuta Olejniczak-Milian nie potrafiła 
powiedzieć, jakie to przyczyny. Odmówi- 
ła wypowiedzi ograniczając się do prze- 
kazania dziennikarzom pisemnej infor- 
macji o wypadku, (I'AI') 


PROCES 
"Dziad" skazany 


Na dwa lata więzienia skazał wczoraj 
białostocki sąd domniemanego szefa 
gangu wołomińskiego Henryka N., 
pseudonim "Dziad", oskarżonego 
o zniesławienie prokuratorów I kiero- 
wanie gróźb karalnych pod ich adre- 
sem. 


Proces odbywał się za zamknięty- 
mi drzwiami. Wyrok został wydany po 
dwóch rozprawach, nie jest prawo- 
mocny. Proces ten był następstwem 
zachowania "Dziada" w jego pierw- 
szym procesie przed białostockim są- 
dem, zakończonym wyrokiem sied- 
miu lat więzienia, m.in. za zlecenie 
napadu i podżeganie do zabójstwa. 
wyrok jest już prawomocny, Henryk 
N. odsiaduje karę. W postępowaniu 
rzed sądem pierwszej instancji do. 

niemany szef gangu wolomińskiego 
wielokrotnie krytycznie wypowiadał 
się o prokuratorach, słał też do sądu 
ism a o takiej treści. Dawał np. do 

rozumienia, ż
 je
o. oskarżyciel ma 
konta za granicą I Jest prze
upny, 
mówił też o braku wykszta'cenla pro- 
kuratorów. Pokrzywdzonymi w tej 
sprawie było tr
ech prokuratoró
: 
dwóch oskarżających w procesie 
Dziada" oraz ówczesny szef Proku- 
;atury Okręgowej w Białymstoku. 


(I'AI') 


PROCES 
Utajniony świadek 


Jacek Z. - świadek koronny z au- 
striackiego proces
 "Ba!.aniny", 
oskarżonego o zleceme zaboJstwa b. 
ministra sportu Jacka Dębskiego - 
zeznawa' wczoraj na utajnionej czę- 
ści procesu Haliny G. - "I

", ?Skar- 
żonej o pomoc w tym zaboJstwle. 
Oficjalnie nie są znane szczegóły 
obecności w Pol
e tego 
zczegól
ie 
chronionego śWiadka. Wiadomo, ze 
był on podwładnym mieszkające
o 
w Austrii znanego gangstera Jeremia- 
sza B. - "Baraniny". Jeremiasz B. od- 
powiada przed K
ajowym Są?em d
. 
Karnych w Wiednru za zlecenr
 zabóJ- 
stwa Dębskiego - swego dalekiego ku- 
zyna, który nieopatrz
ie "za
zą' ro
ć 
z nim interesy. "Baranrna mla' powie- 
dzieć "Ince", że Dębski musiał zginąć, 
bo nie był wobec niego lojalny. Z akt 
sprawy wynika, że Dębski złożył na 
koncie w Austrii kilkaset tysięcy dola- 
rÓW i upoważnił do korzystania z tego 
konta sWego kuzyna. Pewnego dnia 
pieniądze Dębskiego znikn
, m!e
iąc 
później % minister sportu JUż nie zyt 
Ciąg dalszy procesu - dziś. 
(PAl') 


". 


.. 


IRAK. Nie ma decyzji w sprawie interwencji 


Straw uważa, że glosowanie 
nad projektem rezolucji, opraco- 
wanej przy współpracy Ameryka- 
nów i Hiszpanów, mogłoby się od- 
być w ciągu dwu tygodni - o ile po- 
stawa Saddama Husajna nie 
ulegnie zmianie. 
Projekt nie wyznacza Irakowi 
żadnego nieprzekraczalnego termi- 
nu pozbycia się broni chemicznej, 
biologicznej i nukleamej, a mówi po 
prostu, że Rada Bezpieczeństwa 
huznaje, iż Irak nie wykorzystał 
ostatecznej sposobności, jaką dala 
mu rezolucja 1441", co daje praw- 
ną podstawę do inwazji. 
Ma to - jak twierdzi szef brytyj- 
skiej dyplomacji w wypowiedzi dla 


" .; 
w 


,. " 
\ I ł \ I 
 
. , +- ;"1 

 
i u '111. 


"" 
l, . 


. 'fI 
" .1 


ł' .. 
Ił . . ::" 
i 
... 
.\{ , t'. .. 
...p. , . 
- , 
S'
 
 f 
, tI'!' 
!
\ 
.. . 


radia BBC - doprowadzić "do 
skoncentrowania się Rady Bez- 
pieczeństwa i spo'ecznoścl mię- 
dzynarodowej na uchybieniach 
Iraku", ale "nie chodzi o pośpiesz- 
ne wydawanie sądów". 
Pytany o możliwość wspierania 
przez Wielką Brytanię Stanów 
Zjednoczonych w ich akcji wojsko- 
wej przeciw Irakowi bez poparcia 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
Straw podkreŚli', że "Wielka Bryta- 
nia ma pole manewru". 
"Jesteśmy krajem niezależnym 
i suwerennym. PowinniŚmy podej- 
mować własne decyzje. Jeszcze 
nie podjęliśmy decyzji w sprawie 
Iraku" - powiedział Straw. 


. 
- 


#. 


f / 


,

" 


, I 
" .'"" P ':... 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Zaznaczy', że rząd nie przed- 
stawił żadnego wniosku w tej 
sprawie w Izbie Gmin. Tymcza- 
sem administracja amerykańska 
dysponuje stosowną rezolucją 
Kongresu, która dopuszcza inter- 
wencję w Iraku, jeżeli prezydent 
Bush podejmie taką decyzję. 
Straw nie chcla' komentować 
Informacji amerykańskiego dzien- 
nikarza Dana Rathera z CBS, iż 
Saddam Husajn odmówi' znisz- 
czenia rakiet al-Samu d 2, czego 
domaga' się wielokrotnie szef In- 
spektorów Hans Bllx. Bllx uzna', 
że niszczenie tych rakiet powinno 
rozpocząć się najpóżnlej 1 marca. 
(PAl') 


- 


" 
I
.lttło1"'tr 

,..., 
">'.'- 
"fht 


.. /I 
.' .. . 
. 
.. 


Środa, 26 lutego 2003 r. glos Pomorza 


:...................

............ 
· . " . 0 A. : 
.... 
 , . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

 . 
. "'f -J: 
: cH ta dcl V can.: 
.................................ł 


00 
eJ) 


\,. 


'II( 


Wojna na włosku 
Rząd brytyjski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie akcji wojskowej 
w Iraku, ale jej nie wyklucza, gdyby nie doszło do głosowania nad dru- I 
I gą rezolucją, której projekt Brytyjczycy przedłożyli w poniedziałek 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - powiedział wczoraj szef brytyjskiej" dy- 
plomacji Jack Straw. 


. ... t 
"'T II 
. . . 
..
 . ł 
I< 
., 
. . 


, 
, 
, 


24 GODZINY 


,  
I 
I 

1 


..,. 
, . 
, 
. . 
, 
--:r' 
" 


'" 


Fnl,I'Ap 


Jeden ze wzorów znaczków watykal\sklch, ukazujący 
zamach na papieża Jana Pawła II w 1981- r. 20 marca br. Poczta 
watykańska wypuści zestaw 25 znaczków przedstawiających Ojca 
Świętego w czasie trwającego ćwierć wieku jego pontyfikatu. Jan 
PaweIII będzie obchodził 25. rocznicę pontyfikatu 16 paździemika br 
Do 35 wzro"'llczba górników, którzy zginęli w rezultacie 
wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Gulzhou, na poludniowym 
zachodzie Chin - poinformowały władze lokalne. 18 gómików Jest 
rannych I przebywa w szpitalach. Nie podano więcej szczeg6l6w 
tragedII. Chińska agencja Sinhua polnformowa'a, że w ponledzla'ek 
rannych zostało także 40 gómlków w Innej kopalni w mieście 
Lupanshui. W chwili wybuchu pod ziemią pracowały tam 353 osoby. 
Chińskie kopalnie należą do najniebezpieczniejszych na świecie. 
. 
Dzlewl,ć oeób zostało rannych w wybuchach, do których 
doszło wczoraj na dwóch pekińskich uczelniach - podała chińska 
policja. Eksplozje w obu przypadkach nastąpiły w porze obiadowej w 
uczelnianych stolówkach. Według policji, użyty został dynamit. 
Chińskie służby bezpieczeństwa nie podają żadnych szczegółów. 
Zdaniem miejscowych obserwat0r6w, zgranie w czasie eksplozji 
prawdopodobnie nie byto przypadkowe, stąd też może zachodzić 
podejrzenie zamachu. 
W Mlekle Ho Chi Mlnha (d. SaJgonie) na południu Wietnamu 
przed sądem stanęło wczoraj 150 podejrzanych o przynależność do 
przestępczego gangu. Wśród oskarżonych Jest główny mafioso regionu 
. Truong Van Cam, zwany też Nam Cam, oskarżony o zabójstwa, 
wymuszanie, ukrywanie przestępców I hazard. Grozi mu kara śmierci. 
Na lawie oskarionych zasiada też trzech wysokiej rangi urzędników 
państwowych. Rozpoczęty we wtorek proces Jest największym tego 
typu w Wietnamie. Przygotowanie procesu trwato niemal dwa lata . 
Nam Cam aresztowany został jeszcze w grudniu 2001 roku. 


.
 --.. 
-- 
. 
 
. ., 
., 4 " ..... 
. 
. ... 
, l 


. 


.. 


Fol. I'AI' 
Antywojenna demonstracja w Lipsku. Uczestnicy protestu sprzeciwiali się spodziewanemu atakowi na Irak. 
W pochodzie uczestniczyło ponad 10 tys. osób. 


" , ' "'." 
I łj I ' t ...' ...... 
... U t f....... ""o. '
-Nt., . t", 
, 'iIJf 'j\ r .. . <'. " ...",' 
..J, . ," t' ,,}. 
I...
 t 
 ."; "'. , .:.., .;. ł'" . , (-ł "., f". 'ł. '1:,..l;
\. , li: ' 
"" i " " 

'J. . ,....,ł..,.: , , 
,
 ;t',.. , 'C1i." t.,,' '4 :r 
';fit '" '.,:. . 
t.'. ':.)', ',', ,,;' 
:. \'.....\. fi'. ...ł. (1\' '" 
,. .. , ł · 
 . ..' ..' .. .' . .t . .J' , t ,\,1 I '<:I .' 
.,, ! 
 7 l ,.......,"" ... 

 
 _ It?' . . .. 
" J ' , 
 ' .
ł!f 
 
 f 4-. ..
. 
· { ! ... {
 ,ł . 
.\.. 
t .. 
. 
.- W', ł 
', , ł 
'" rp,." ., I' -\ .' 

 ! .. ....,. 'i ł . ' 
... . 
 . .. 
. ,. 


- 
MEDIA. "Wriemia Nowostiej": Przełom w stosunkach katolicko - prawosławnych 


Religijny dialog 


Jako przełom w stosunkach prawo- 
. sławno-katolickich określa we wto- 
; rek dziennik "Wriemia Nowostiej" 
1 niedawne spotkanie prawosławnego 
, patriarchy Moskwy i Wszechrusi 
Aleksija II z watykańskim nuncju- 
szem w Moskwie. 


Podczas spotkania w ostatni 
czwartek Aleksij II i arcybiskup 
Antonio Mennini podkreślali ko- 
nieczność odbudowy międzywy- 
znaniowego dialogu. Został on ze- 
rwany przez Cerkiew w odpowie- 


dzi na ustanowienie 11 lutego ze- 
sz'ego roku przez papieża czte- 
rech stałych diecezji katolickich w 
Rosji. 
"Stosunki między rosyjską Cer- 
kwią prawosławną a Watykanem 
przeszły od konfrontacji do nego- 
cjacji" - pisze dziennik o spotkaniu 
obu hierarchów. 
"Fakt, że Aleksij II, unikający ze 
względu na stan zdrowia udziału 
w zbyt wielu wydarzeniach, zgo- 
dzi' się na spotkanie i zaprosi' ka- 
tolickiego arcybiskupa do siebie 


USA. Oskarżycielka POlańskiego w telewizji CNN 


do domu (..,), świadczy już o zmia- 
nie polityki zewnętrznej Cerkwi" - 
pisze autor tekstu Kiriłł Wasilenko. 
"Jeszcze parę miesięcy temu 
nie można było sobie czegoś po- 
dobnego wyobrazić. Stosunki mię- : 
dzy (obu) Kościolami były tak na- : 
pięte, że .ostatnie jesienne posie- i 
dzenie katolickiego episkopatu 
Rosji poświęcone bylo w całości 
kwestii, jak przeżyć w państwie 
ciążącym ku prawosławiu. - za- 
uważa dziennikarz. 


(I'Ap) 


Samantha nie czuje urazy 


W popularnym programie telewizji 
CNN "Larry King Live" wystąpiła w 
poniedziałek Samantha Geimer, któ- 
ra w 1971 r., gdy miała 13 lat, 
oskarżyła Romana POlańskiego o 
gwałt w czasie pozowania do zdjęć 
w Los Angeles. 


Aresztowany reżyser przyznał 
się wówczas do stosunku seksual- 
nego z nieletnią, ale podkreśla', że 
odbył się on za jej zgodą. Śledz- 
two wskazywało, że mówił praw- 
dę. Polański wyjecha' z USA na 
dzień przed wydaniem wyroku, 
wskutek czego uznano go za 
"zbiega" i do dziś nie może tam 
powrócić bez obawy ponownego 
aresztowania. 


W wywiadzie z Larrym Kingiem 
Geimer powiedziała, że epizod 
sprzed lat dawno "pozostawi'a za, 
sobą" i chce, aby pozwolono Po- 
lańskiemu bezpiecznie przyje- 
chać do Ameryki, gdzie jego naj- 
nowszy film "Pianista" dosta' nie- 
dawno siedem nominacji do 
Oscara. 
Geimer, wypytywana o przebieg 
spotkania z Polańskim oświadczy- 
'a, że nie czuje już do niego żadnej 
urazy, a 26 lat temu "gniewa'a się, 
bo był on powodem rozgtosu (pu- 
blicity)" wokół jej osoby. 
Kiedy King zapytał: "To znaczy 
nie gniewała się pani, że mial z 
panią seks?", Geimer zignorowała 
pytanie. WczeŚniej, wypytywana o 


1. 


, 


przebieg wieczoru z Polańskim 
powiedziała, że "mówila nie", ale 
fizycznie nie stawiała oporu. 
Reprezentujący Geimer prawnik 
Lawrence Silver przypomnia', że 
Polański nielegalnie wyjecha' z 
USA, gdyż prowadzący sprawę sę- 
dzia złamał zawartą z nim umowę, 
na mocy której przyznanie się do wi- 
ny gwarantowało mu 'agodny wyrok. 
"Myśla'em, że można ufać sę- 
dziemu, tymczasem on wszystko 
odwróci/. Muszę powiedzieć, że 
to, co spotkało Polańskiego, ale 
do pewnego stopnia cały amery- 
kański system sprawiedliwości, 
było haniebne. Nie jestem więc 
zaskoczony, że on wyjechar - po- 
wiedział mecenas Silve r . (I'AI') 
\ . 


,. 


\ 


.' ł .., ,I , I 
. . Ą (- 
.,,
. 
'''''' 


, 
.. 


Ił 


. 


," "" 
"" ..:I' 
t'., / 
:.,\ .. "", > 


..... 

 


..
." 
v ' 


4t 


/ 


:.f:I.., 


.; 
-ł"'+ 
..;;... 
.......AIiiF
..........' 


; '..

'
 :

. _S
 -:-: .. ,"I',
- 
.:,' ""!- -' - ,. . 

 . .: . 
;:..;. 


 ..."'!:"_-,.'-.... 


11 
I. 
I 


... ... A 


1 
I 


. .j" 
I "'J..J'
'
 
I' 
 
 ( r . ( 
' ;: , ) 
łjj 4 ;21 
".,\
 1 
! ../. 
,.. 


f 


, f 


... 


., ' 


l, 


.' 
, . 
-.' s / 
 ;Or 
"). )( ;, 
..... 


" 


'I 


ł 
'!\, 
4,. ." 
I .1 
 t', 
.1 
;ł..... .:, ...... 
, ., - 
'-.,.) 

 l' ;.
 .4t ' 
. .k _
 . __ 

 . 
.:. 

_ n 
. 
. ", ..... 
..m-
 
.
 
-.y. 
'':'_' 
'. _.  
 


., 


..I
 


" 
,,",-.I 
. :
'-> 
 


- 
----........... 


J 


FOl. PAP 
M,iczyzna modli si, pned zgliszczami klubu The 
Station w West Warwick w amerykańskim stanie Rhode Island. Co 
najmniej 96 osób zginęło, a ponad 180 zostato rannych w wyniku 
poźaru, który wybuch' 21 bm. podczas pokazu pirotechnicznego. 
towarzyszącego koncertowi zespołu Great Whlte. 


t 


BIAŁORUŚ:- lwi;;łk Polaków złamał prawo 


mogą pogwałcić ustawodawstwo Re- 
publiki Bia'oruś, usłyszałem po raz 
pierwszy" - skarży się na łamach ga- 
zety prezes zabłockiego oddziału 
Związku, Piotr Kuzmicz. 
Prezes Związku Polaków na Bia'o- 
rusi Tadeusz Kruczkowski powiedział 
PAP, że werenowscy urzędnicy nie 
powolali się w ostrzeżeniu na żadne 
przepisy prawne. 
"W rozmowie tłumaczono nam, że 
imprezy religijne mogą organizować tyl- 
ko organizacje religijne. Jednak w statu- 
cie Związku jest jasno napisane, że ma- 
my prawo kultywować swoje tradycje 
narodowe. A to właśnie byla część pol- 
skiej tradycji" - powiedzia' prezes. 
Zapowiedział, że ZPB wystosuje 
protest do bialoruskiego Komitetu ds. 
_ Religii i Narodowości i domagać się 
będzie wycofania ostrzeżenia. 


I 
I 
.1 
!
 

 


Pisemne ostrzeżenie 


Związek Polaków na Białorusi (ZPB), 
organizując spotkanie opłatkowe dla 
swoich członków, złamał białoruskie 
prawo - uznały władze powiatowe w 
Werenowle na Grodzleńszczyźnle. 
Związek otrzymał pisemne ostrzeżenie. 


Jak pisze wychodząca w Grodnie 
polska gazeta "Głos znad Niemna", wła- 
dze uznały za niedopuszczalne zorgani- 
zowanie przez oddział ZPB spotkania 
opłatkowego w miejscowości labłocie z 
udziałem księdza i zaproszenie uczest- 
ników do udziału we mszy świętej. 
"Ksiądz proboszcz przewodniczy' 
modlitwie i pobłogoslawi' siano, świe- 
ce i opłatek na świątecznym stole, 
śpiewaliśmy kolędy i recytowano 
wiersze o Bożym Narodzeniu. W swo- 
im życiu słyszałem wiele anegdot i 
plotek na różne tematy, ale to, że 
chrześcijanie - Polacy swoją modlitwą 
ń 


WAl')
		

/18046-0005.djvu

			głos Pomorza Środa. 26 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Reklama str. 5 


\  
AUTOSŁUPIA - DUDOJC 


AUÓI 
OoDó[]oD 


I 
f 
I 


Slupsk, ul. Sezamkowa 7 


Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43 


www.volkswagen.pl 


ł 
, 


SAMOCHODY 
Z ROKIEM PRODUKCJI 2002 
VW Polo 
VW Golf 
VW Golf Variant 
rabat 6 000 - pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


rabat 4 000 


- pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


Namierz okazię.  
II 


.. 


rabat 8 500 


- pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


Rocznik 2002. Sprawdź, ile zyskasz. 


:-, 
. 


Otaczają Cię promocje. Chcesz namie- 
r L'/Ć najlepszą okazję. Nie błądt. 
Spmwd:f. Ue zyskasz decydując się 
na samochód z rocznika 2002. Kupując 
osobowego Volkswagena 


ł.
_.. 


.....
- 


uzyskasz mbat do 10000 zł, pełne ubez- 
pieczenie gmtls i dwuletnią gwarancję. 
7a samochód dostawczyVW zapłacisz 
a;; o 10% mniej, a pakiet ubezpiecze- 
niowy otrzymasz w preferencyjnej cenie 
Ił.
 równej 3,5% wartości samochodu. 
" 
_ 
 
 Zapraszamy. 
.,... . - Ol- 


VW Bora rabat 8 000 
VW Passat lim. 
rabat 12 000 


- pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


..dIiW .Ii:i1 "'" l

 


'. 
Volkswagen. Wiesz, co masz. \. 


- .pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


VW Passat Variant 


. 
j 
I 


rabat 1 000 .- pakiet ubezpieczeń, 
2 lata gwarancji 


Autoryzowany dealer Volkswagena 
AUTOSWPIA Sp. z 0.0. ASOS Auto. Dudojć Sp. z 0.0. 
ul. Sezamkowa 7 ul. Gni:tnieńska 43 
76-251 Bolesławice I Słupsk 75-737 Koszalin 
tel.{)59 84-85-900 do 920 tel. 094342-42-36,342-32-16,346-25-21 
Ua:ba aamochod6w w promocji osramczona. 


Samochody z rokiem produkcji 2003 rabat 4% 
Rewelacyjna oferta Golfa z limitowanej wersji ..O" (Q szczegóły zapytaj sprzedawcę) 


CD EURO CENTRUM TADEUSZ J.T.DUDOJĆ 


ł 


. 


-AS AM 


SkodaFabia 
Tak bezpieczna, 
tak funkcjonalna, 
tak rodlinna. 


'''°tJ 

 
 


1", 


ł. 


do naszych salonów 
Szczecin 
ul. A. Struga l A  
Oo
 

 
ot, 
łt_ tJ 


 
o"'Ot L\f 
te,,_ 
h 
'ł'
 '.
I 


I 
, .1 
i l 
n 


tel. (091) 431-34-00 
464-91-23 
 


 

 


 ..
 

 


 


 


Koszalin 
ul. Gniźnieńska 43 


KUpuNc Skode Fabl.. otrlymasz upu>t ccnowy w WY
Qko>wagen Bank Polska, wpłacal
c TfY'!. ceny, a pol
talc .10% płacąc 
po roku bez od'ełek. W prlypadku ,korzysiam. z alerty kredytowej upu,! wyno
i J 000 zł, Ponadto 
orerujemy pdkict ubezplcc,eń OC, AC, IIIW w promocyjnej {en.e. orerta obowl4zu/e od 1202.200.1 r 
I dotyczy 'd,nodlOdów wyprodukowanych IN 200.1 raku, C>a, i hClba auł objety{h promocją 
ogranlC1one O szczegóły pyta, n_,bUtslego de.lera Skody.  


_ F.b.. 
**** 


tel. (094) 342-20-45 
341-05-76 


ZapraWlmvdo salonu Skody: 


EURO CENTRUM TADEUSZ 
J.T.Dudojć 
Koszalin, ul. Gnitrlieńska 43 Ibcuc:In, ul. Struga 1A 

kod'Kredyt 
kod.Leasing 
VOLKSWAGEN BANK POLSKA 5.A. 
VOLKSWAGEN UASING POLSKA SP. Z 0.0. C'
 
 _ 


l 
 


- 
, 
 


... ,
		

/18046-0006.djvu

			slr. 6 


Gospodarka 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomor.l.a.pl 


Kursy walut - antory PODATKI. Minister finansów zapowiada reformę 
25.02.2003 r. 


DOLAR $ . ' . '
.' 
Kantor ..Lord" . .I . . 
Kosialin .. . 
poprzedni kUB. , 4 , 
Kanlor .Mlaml 
mI 
NI
' Słupsk -mo--ł-r 
poprzedni kurs: ........... 
EURO€ . ' . .
.' 
Kantor ..lord" A'.!: 
KOSlalI" 
poprlednl kurs: ,1 4, 
Kanlor .Mlaml 
 I . 
Nice' Słupsk 
POPllednl kurs. 4,1 , 4 
-- 


Bank PKO BP SA 
25,02,2003 r. 


DOLAR'. . ' . . .'; 
. I . 
popIledni kUrs." , 
-- 


EURO€ fI ' LI ' .'
 
, I' ; 
popIlOdni kurs. ......:.- 
 I 


NIE PRZEGAP 


Już obowiązują: 


. rozporządzenie ministra 
zdrowia z 10 stycznia br. w sprawie 
kwalifikacji osób wydających pro. 
dukty lecznicze w placówkach ob. 
rotu pozaaptecznego, a także wy- 
mogów, jakim powinien odpc;>wia. 
dać lokal i wyposażenie tych 
placówek i punktów aptecznych 
(Dziennik Ustaw Nr 23. pozycja I 
196); 
. rozporządzenie Rady Mini- 
strów z 11 lutego br. w sprawie 
określenia wartości bonów pali- 
wowych przypadających na 1 ha 
użytków rolnych w 2003 r. (Dzien- I 
nik Ustaw Nr 23. pozycja 191); 
. rozporządzenie ministra fi- 
nansów z 30 stycznia br. zmienia- 
jące rozporządzenie w sprawie 
określenia banków spółdzielczych 
właściwych do wydawania bonów 
paliwowych oraz szczegółowego 
zakresu sprawozdania sporzą' 
dzanego przez te banki (Dziennik 
Ustaw Nr 23, pozycja 194); 
. rozporządzenie ministra fi- 
nansów z 23 stycznia br. w sprawie 
zasad prowadzenia rachunkowości 
przez partię polityczną (Dziennik 
Ustaw Nr 11, pozycja 118); 
. rozporządzenie ministra rol- 
nictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 
2003 r. w sprawie dokumentów 
potwierdzających dokonanie 
wwozu towaru do kraju przezna- 
czenia oraz wzoru formularza, na 
którym składa się oświadczenie 
o wywozie danego towaru w okre- 
ślonej ilości (Dziennik Ustaw Nr 
26. pozycja 228); 
. rozporządzenie premiera 
z 21 stycznia br. w sprawie szcze- 
gółowego wykazu świadczeń do- 
datkowych, które mogą być przy- 
znane osobom kierującym niektó. 
rymi podmiotami prawnymi, oraz 
trybu ich przyznawania (Dziennik 
Ustaw Nr 14, pozycja 139). (rop) 


Skorzystaj, szefie! 
Konkursy NOT-u 


Środkowopomorska Rada Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Koszalinie 
zaprasza przedsiębiorców do udziału 
w konkursach na koszaliński I po- 
morski produkt roku. 
Oba konkursy obrosły już trady- 
cją. Tytuł koszalińskiego produktu 
roku NOT będzie nadawał po raz 9.; 
o tytuł pomorskiego produktu firmy 
z Pomorza będą walczyły po raz 5. 
W rywalizacji mogą uczestniczyć 
wszystkie firmy z regionu środkowo- 
pomorskiego: prywatne, państwowe 
i spółdzielnie. Najważniejsze, by 
mogły przekonać jury, że wytwarza- 
ny przez nie wyrób cieszy się takimi 
walorami jakościowymi, technolo- 
gicznymi i użytkowymi, że może 
śmiało konkurować z podobnymi mu 
na rynku krajowym i zagranicznym. 
Termin składania zgłoszeń upły- 
wa 20 marca, adres: NOT, 75-204 
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38. Infor- 
macji na temat konkursu udzielają 
pracownicy biura Naczelnej Organi- 
zacji Technicznej (tel. 345-43.67. 
342-27-36). Dodajmy, że konkursom 
NOT-u patronują: prezydent Kosza- 
lina, wojewodowie zachodniopomor- 
ski i pomorski. Listę zwycięzców po- 
znamy podczas gali 10 maja. (jola) 


Góra urodzi mysz? 
Od kilku dni trwa zamieszanie wokół planowanych przez wicepremiera 
Grzegorza Kołodkę zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Może się okazać, że nie będą one wcale dla nas bardzo korzystne. 


Wedle ostatnich informacji, za- 
miast obecnych trzech, wprowadzo- 
ne mają zostać cztery nowe stawki 
podatkowe: 38, 28, 17 i O procent 
Pierwsze trzy mają być efektem ob- 
niżenia dotychczas obowiązujących 
stawek o dwa punkty procentowe. 
Zerowy podatek to nowy pomysł, 
który ma dotyczyć ludzi o najniż- 
szych dochodach. Prawdopodobnie 
z najniższej stawki skorzystają oso- 
by otrzymujące płacę minimalną. 
Nie wiadomo jeszcze co stanie 
się z kwotą zmniejszającą podatek 
(530,08 zł w 2003 roku), którą mógł 
sobie odliczyć każdy podatnik, któ- 
rego dochody nie przekroczyły 
pierwszej skali podatkowej (37 024 
zł). Ministerstwo Finansów również 
chciałoby ją zlikwidować. 


Zapłacimy więcej 


Rządowe pomysły mogą jednak 
nie być dla wszystkich korzystne. 
Obniżeniu stawek podatkowych ma 
towarzyszyć bowiem likwidacja 
wszystkich ulg i odliczeń. A to ozna- 
cza, że osoby które na przykład pla- 


OJ>INfIi; 
Krzysztof lukasik, prezes zarzą- 
du firmy Kospel: - Wszystko 
jest jeszcze projektem i trudno 
to oceniać. Podatki mają jednak 
to do siebie, że można nimi bar- 
dzo manewrować. Z jednej 
strony obniżony zostanie poda- 
tek od dochodów, czyli podatek 
bezpośredni, a podniesiony mo- 
że zostać podatek pośredni VAT. 
W rzeczywistości możemy na 
tym nic nie zyskać lub dostać 
nawet po kieszeni. Poza tym 
uważam. że obniżka stawek po- 
datkowych tylko o dwa punkty 
procentowe, to zdecydowanie 
za mało. Gdyby zmniejszyć je 
o dziesięć punktów lub wpro- 
wadzić podatek liniowy, to Już 
by było coś. A tak możemy mó- 
wić jedynie o kosmetycznych 
zmianach. 


cą za naukę na wyższych uczel- 
niach nie będą mogły odliczyć wy- 
danych na ten cel pieniędzy i w rze- 
czywistości zaplacą większy poda- 
tek. Faktycznie mniejszy podatek 
zapłacą tylko ci, którzy z ulg nie ko- 
rzystają wcale. 
Likwidacja wszystkich ulg nie 
jest jednak przesądzona. Rząd za- 
stanawia się nad pozostawieniem 
ulgi budowlanej i remontowej. 
Przede wszystkim dlatego, że ulgi te 
mogą być rozliczane co trzy lata, a 
zmiany w podatku miałyby obowią- 
zywać już od 2004 roku. 


Minister 
przedsiębiorcom 
To nie wszystkie pomysły mini- 
stra finansów. Planowane jest rów- 
nież obniżenie podatku od przedsię- 
biorstw (CIT). Obecnie wynosi on 27 
procent, ale nie wiadomo o Ile punk- 
tów miałby się zmniejszyć. Wiado- 
mo natomiast, że jego zmiana ma 
się odbyć kosztem wzrostu podatku 
od dywidendy wypłacanej swoim 
udziałowcom przez firmy. 


Biznesmeni chcą 
podatku liniowego 
o zupełnie innej reformie finan- 
sów publicznych myślą przedsiębior- 
cy, którzy opowiadają się za wprowa. 
dzeniem podatku liniowego. Właśnie 
takie rozwiązanie zastosowano mię' 
dzy imymi w Rosji i Estonii. 
Jedna stawka podatkowa dla 
wszystkich - to podstawowa zasada 
obowiązująca w systemie podatku 
liniowego. Niezależnie więc od wy- 
sokości zarobków wszyscy odpro- 
wadzają podatek według tej samej 
stawki. Nie ma więc zasady: im wię- 
cej zarabiasz, tym większą cZęŚć 
dochodu musisz oddać fiskusowi. 
Zdaniem ekspertów system po- 
datku liniowego funkcjonuje najle- 
piej, gdy jednocześnie zniesione zo- 
stają różnego rodzaju ulgi i zwolnie- 
nia. Dopiero wtedy rozliczanie 
z urzędami skarbowymi staje się 
prostsze i bardziej przejrzyste. 


OPINIF. 


Maciej Baranowlcz z Pierwsze- 
go Oddziału PKO BP 
w Koszalinie: - Im mniejsze po- 
datki, tym większą kwotą 
dysponujemy. A kwestią wyboru 
jest, czy te nadwyżki przezna- 
czymy na oszczędności, czy też 
na konsumpcję. Niezależnie od 
tego, co z nimi zrobimy. spowo- 
dują one wzrost popytu 
w gospodarce I Jej ożywienie. 
Również w przypadku firm ob- 
niżka stawek podatkowych jest 
korzystna. bo przeznaczą one te 
pieniądze na dalsze Inwestycje. 
Powinniśmy poczekać Jednak na 
szczegóły planu reformy finan- 
sów publicznych, zanim 
przystąpimy do oceny tych dzia- 
łań. 


Inną kwestią jest ustalenie 
stawki podatku liniowego. W Rosji 
jest to 12,5 proc., w Estonii nato- 
miast 25 proc. Specjaliści z Busi- 
ness Centre Club proponują by 
w Polsce wprowadzić 16 proc. staw- 
kę podatku. - I tak budzet państwa 
nie jest w stanie wzbogacić się 
o więcej, gdyż ludzie po prostu uni- 
kają podatków. Przy takiej stawce 
zrezygnowaliby z ucieczki do szarej 
strefy. Przyklady innych państw po- 
kazują, że wprowadzenie podatku li- 
niowego ożywia gospodarkę - tłu- 
maczy Jerzy Małkowskl z Business ! 
Centre Club. 
Grzegorz Wlęcklewlcz, prezes 
koszalińskiej "Przemysłówki": - Bar- I 
dzo pozytywnie oceniam sysfem po- I 
datku liniowego. Jest on zdecydowa- 
nie prostszy i zwiększy/by wplywy do 
budżetu państwa. Przecież przy niż- I 
szej stawce podatkowej można zli- 
kwidować szarą strefę. Przy tym sys- I 
temie i tak bogatszy płaci więcej. 
Przykładowo, przy 15 procentowe} 
stawce podatku, ktoś kto zarabia 10 
tys. zł fiskusowi odda 1,5 tys. zł, a za- 
rabiający 100 tys. zł zapłaci 15 tys. 
podatku. Nic dodać, nic ująć. 
RAFAł. NAGÓRSKI. 
MARCIN PAWLAK 


Przedz1ały dochodów. 
do 37 024 
37024 - 74 048 
. powfŻ(ł. 74 048 
9819071 


KTO KORZYSTA Z ULG PODATKOWYCH 
liczba podatników 


10404 208 


5>(10)) 


łomom  

)Jf.r
-\lt:h 
11362822 
'1 4!ł;:ti' CJłX 
ogtiu OÓ MF P,pJ 


Licznik bije co sekundę 


Sekundowe rozliczanie czasu połą- 
czeń telefonicznych zamierza wpro- 
wadzić od kwietnia Telekomunikacja 
Poiska SA. 


Nie oznacza to jednak, że wyco- 
fuje się z naliczania impulsu co 3 mi- 
nuty. Teraz każdy będzie mógł zde- 
cydować z jakiego rozliczenia sko- 
rzysta. Za nowe możliwości będzie 
jednak trzeba zapłacić. Abonament 
dla klientów indywidualnych będzie 
wynosi/37 zł netto, czyli o 2 zł więcej 
niż w przypadku abonamentu stan- 
dardowego. Za rozpoczęcie połącze- 
nia będzie trzeba zapłacić 16 groszy 
netto, a później za każdą "przegada- 
ną" sekundę 0,16 gr, czyli 10 gr netto 
za minutę. Stawka taka obowiązy- 
wać będzie w godzinach od 8 do 22, 
nocą będzie o polowę niższa. Obec- 


nie - według standardowego abona- 
mentu - za 3 minuty poIączenia trze- 
ba zapłacić 35 gr brutto. 
INNE NOWOŚCI 


. Prezentacja numeru. Na wyświe- 
tlaczu telefonu lub specjalnej 
przystawce wyświetli się numer 
osoby dzwoniącej. USługę można 
zamówić w Punktach Sprzedaży TP 
SA 
. Bezpłatna poczta głosowa. 
Umożliwia odsłuchanie wiadomości, 
które przyszly, gdy nie było nas 
w domu, telefon był zajęty lub sur- 
tujemy właśnie po Internecie. Aby 
pocztę aktywować należy zadzwonić 
pod bezpłatny numer 94-26. 
I (krab) 


, 


i 
- Nowa usługa jest korzystna: _ 
przede wszystkim dla osób, które 
rozmawiają krócej niż cztery minuty . 
- tłumaczy Roman Wilkoszewski" ' 
szef Biura Prasowego TP SA 
w Gdańsku. 
Firmy, które zdecydują się na ta- : 
ryfę biznes, będą płaciły 40 zł netto 
abonamentu, a za rozpoczęcie poIą- 
czenia - 20 groszy. Każda minuta 
rozmowy łokalnej w tej taryfie ma 
kosztować 10 gr, międzymiastowej 
- 32 gr, a komórkowej - 1,30 zł. Do 
wszystkich cen trzeba doliczyć po- 
datek VAT. Nowe plany taryfowe bę- I 
dzie można zamawiać już od po- 
czątku marca. Zdaniem rzecznika 
Wilkoszewskiego, mają one umożli- 
wić kontrolowanie i obniżanie kosz- 
tów polączeń. 


(ago) 


i 


<;roda, 26 lutego 2003 r. głos Pomorza 


24 GODZINY 


. Niska inflacja I niemrawe tempo ożywienia gospodarki 
to powody, które w środę skłonią Radę Polityki Pieniężnej do 
obniżki. 
odsta
owych 
t?P procentowych o 25 pkt. bazowych 
- oceniaJą analitycy naJwiększych banków inwestycyjnych 
w LondYnie. 


· Całkowite znl
sl
nle użytkowanIa wieczystego i auto- 
matyczne zastąpienie go prawem własności nieruchomości 
zakłada przedstawiony w poniedziałek projekt ustawy przygo- 
towany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. 
· Giełda 
apier6w WartoścIowych zawiesza obrót akcjami 
Grupy Kapitałowej Inwest SA od sesji 28 lutego do czasu wy- 
kluczenia ich z obrotu, 


· 
p6łka l
form8t¥czna ComArch SA zamierza kupić 
mnieJszoścIowy pakiet akcji krakowskiego klubu sportowego 
Cracovia SSA - poinformował Grzegorz Błażewlcz z działu 
PR spółki. 


· Według ministra flnans6w Grzegorza Kołodki prognozo- 
wany na 2003 rok przez rząd wzrost PKB na poziomie 3 5 
p
oc, m.oże być zagrożony. jeśli nie zmieni się polityka pie- 
niężna I nie zostaną zreformowane finanse publiczne. 
· Na UkraInIe planuje się zamknięcie w tym roku czter- 
dziestu cukrowni (20 proc.). Powód to brak możliwości Ich 
modernizacji i niska opłacalność uprawy buraków. 
· Młnlsterstwo Skarbu Państwa dqpuściło United States 
Steel Corporatlon, LNM Group oraz Arcelor do dalszego eta- 
pu procesu prywatyzacji PHS, czyli badania spółki I złożenia 
ofert wiążących 


. Ponad 60 wnlosk6w o wszczęcie postępowania karnego 
w sprawie przestępstw na rynku kapitałowym skierowała 
w 2002 roku do prokuratury Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełd - poinformowała dyrektor departamentu nadzoru ryn- 
kowego Beats Jarosz. 


(I'AI') 


BANKI 


Kredyt elektroniczny 


Karta kredytowa to prosty I szybki 
sposób zdobycia pieniędzy. W port- 
felach Polaków znajduje się łącznie 
700 tysięcy różnego rodzaju kart 
kredytowych. 


Plastikowa karta daje wciąż po- 
czucie prestiżu i wyższej pozycji 
spolecznej. Szczególnie, jeżeli jest 
to karta kredytowa. - Wystarczy, że 
w sklepie pokażę plik kolorowych 
karl, od razu jestem lepiej traktowa- 
ny. Podobnie jest w innych miej- 
scach. gdzie łudzie zaczynają pod- 
chodzić do mnie z respektem - mó- 
wi pewien koszalinian. 
Musisz sporo zarabiać 
Żeby stać się właścicielem karty 
kredytowej, trzeba spełnić podobne 
warunki, jak przy zawieraniu zwykłej 
umowy kredytowej. Najważniejsze, 
to mieć stałe źródło dochodu. Na 
podstawie naszych zarobków bank 
przyznaje nam limit kredytowy. 
W praktyce to oznacza, że nie mo- 
żemy zadłużać się ponad kwotę wy- 
znaczoną nam przez bank. - W mo- 
jej płacówce minimalna wysokość 
zarobków to półtora tysiąca złotych 
netto. Przy takiej kwocie limit kredy- 
towy wynosi 2 tysiące - informuje 
Pawel Przygórski, dyrektor I od- 
działu Banku Zachodniego WBK SA 
w Koszalinie. Oferty banków są róż- 
ne, a limit kredytowy ustala się czę- 
sto indywidualnie (zestawienie da- 
nych umieściliśmy w ramce). 
Ważne 51 dni 
Każdy zakup dokonany przy uży- 
ciu karty kredytowej jest w banku 
odnotowywany i traktowany jako 
kredyt zaciągnięty "na odległość". 


. 


i 
'" 


. 
 


"" 


Nie wymaga on ani dodatkowych 
dokumentów, ani zgody banku. 
Użytkownika karty ogranicza jedynie 
przyznany limit wydatków. Maksy- 
malny okres, w którym powinniśmy 
splacić pożyczkę, to z reguły 51 dni. 
Gdy zdążymy oddać całą kwotę, 
bank nie naliczy od niej odsetek. Je- 
żeli dług oddamy w części, bank na- 
liczy nam odsetki (tylko od kwoty, ja- 
ka pozostała do spłaty) począwszy 
od dnia, w którym zrobiliśmy zakupy 
używając karty kredytowej. Wów- 
czas oprocentowanie jest znacznie 
wyższe od obowiązującego przy 
"normalnych" kredytach. 
Najlepsza przy pożyczkach 
na kr6tko 
Korzyści z użytkowania karty kre- 
dytowej odczuwają ci. którzy zwraca- 
ją pożyczkę w terminie. Mają darmo- 
wy kredyt. - Jest to najlepszy sposób 
na krótkoterminowe zadłużanie się. 
Na przykład kartą kredytową może- 
my zapłacić, gdy chwilowo brakuje 
nam pieniędzy na zakup wymarzone- 
go sprzętu. Musimy jednak mieć 
pewność, że dług zdążymy spłacić 
w całości przed uplywem 51 dni - 
podpowiada dyrektor Przygórski. 
Karta kredytowa to także wygo- 
da i bezpieczeństwo. Gdy kartę zgu- 
bimy lub ktoś ją ukradnie, nie trzeba 
martwić się na zapas. Niektóre ban- 
ki ponoszą odpowiedzialność za 
wszelkie operacje dokonane kartą, 
nawet do 48 godzin wstecz od na- 
szego zgłoszenia. 
Pamiętajmy przy tym, że uŻywa- 
nie karty kredytowej to wydatek rzę- 
du kilkudziesięciu złotych rocznie. 
RAFAŁ NAGÓRSKI 
Fol. I'RZEMVSLAW GRVŃ 


. 


E 


. 


'." 


- 
VISA 


l , 
cm 
 
.
 


j ł 


p 


j 

 


ILE NALEŻY ZARABIAĆ ŻEBY OTRZYMAĆ KARTĘ 
KREDYTOWĄ. PRZYKŁADOWE OFERTY BANKÓW 


Banki minimalne zarobki miesięczne/limit kredytowy 
. PKO BP / 850 zł netto/200-2000 zł 
. Kredyt Banki 2500 zł brutto/1 000-20000 zł 
. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK /1800 zł netto/1500 zł 
. Bank Zachodni WBKl1500 zł netto/2000 zł 
I 


. 


,..
		

/18046-0007.djvu

			glos Pomorza Środa. 26 lutego 2003 r. .glos-po
orza.pl 
redakcja(iiJglos-pomorza.pl 


On tylko patrzył 
"Żywy, nadpobudliwy, złośliwy, wulgarny (agresja werbalna)" - pisali o Darku pedagodzy. Teraz I 
siedzi w fotelu, jest spo'kojny, mówi płynnie i chętnie, cichym głosem dobrym do zwierzeń ("jak I 
się wyżalę, to mi lżej"). "Obraża się, ucieka się do szantażu, bardzo chce zwrócić na siebie uwa- 
gę" - podaje opinia. 


Najbardziej nie lubi szkoły, 
a zaraz potem życia w stadzie 
("Nie trzyma się grupy" - zapisa- 
no w opinii). Dlatego ma indywi- 
dualną naukę i osobny pokój 
w ośrodku. Zaliczył już dom 
dziecka i kilka placówek wycho- 
wawczych, ale nie naprzykrzał 
się żadnej. Uciekał, ucieka 
I uciekać będzie, bo ucieczka to 
wolnośĆ, i to taka nieograniczo- 
na bardziej. A co się na ucieczce 
zdarzyć może, wie tylko ten, kto 
uciekał. 


Czasem się śni 


Darek ma trzynaście lat, jest 
mewysoki I szczupły. Ma kocie 
ruchy, marzycielskie czarne 
oczy I drobne ręce o dyskretnie 
obgryzionych paznokciach. 
Od rówieśników o ziemistej ce- 
rze I żółtych od niemycia zębach 
różni się bardzo. Czyściutki, 
schludnie ubrany ("kąpie się 
cztery razy dziennie, dziewczyny 
skarżą, że zużywa całą gorącą 
wodę" - gderają w ośrodku). 
Kiedyś, dla zgrywy, przebrał się 
za kobietę, zrobił makijaż - opo- 
wiadają koledzy. - Pociągną' po- 
wieki kredką - prostuje pani psy- 
cholog. 
- Jak uciek'em pierwszy raz 
to posz'em z facetem - mówi 
o nie najświeższej historii, i świ- 
druje okiem, czy zrobił wrażenie. 
Ten facet Mi mu się czasem. - 
Goni mnie. Chce mnie zabit - 
mówi bez emocji. 


Zaczął się dobierać 


t 


Ten facet, o którym chce opo- 
wiedzieć, zaczepll go w sklepie 
w wojewódzkim mieście W., 
do którego Darka zesłał sąd i po- 
radnia. Placówka, na którą go 
skazano nie była o. k. więc szu- 
kał czegoś innego, choĆby 
na trochę. A że na ucieczce trze- 
ba coś jeść i gdzieś spaĆ... 
On siedział, a facet się przy- 
siadł. - Zaproponowa' mi noc- 
leg. To by' pierwszy dzień 
na ucieczce, jeszcze ile nie wy- 
gląda'em - Darek bawi się pal- 
cami - Zawióz' mnie do domu. 
No, duży strasznie by' ten dom. 
Zaprowadzi' mnie do piwnicy. 
Powiedzia', że mogę tu spat, ale 
mam byt cicho. Ja weszłem, 
a on mnie zamkną'. W nocy 
przyszed'. Zaczą' się do mnie 
dobierać. 
Wizyty powtarzały się i miały 
seksualny finał. Któregoś dnia 
uciekł. - posz'em na policję. Ba- 
dali mnie na medycynie sądo- 
wej, tylko nie wiem dok'adnie co. 
Musia'em stat na golasa. 


I się gibnąłem 


I' 


Kolejna ucieczka i kolejna 
przygoda. - Przysną'em na klat- 
ce schodowej. no. tak dok'adnie 
to na pó'piętrze. Nag'e czuję, 
a tu ktoś jest. Facet z kołdrą się 
roz'oży'. Czu'em, że coś jest nie 
tak, bluzkę mi rozpina', dotyka' 
mnie wszędzie - czarne oczy 
patrzą bez cienia wstydu - Powi- 
nienem pójśt na policję, ale nie 
posz'em, bo by mnie zwinęli. 
Noc spędził pod mostem. - 
Spa'em na rurze. Rano obudzi- 
. 'em się, wsta'em, jeszcze raz się 
położylem. Wtedy się gibną'em 
i spad'em na tory. 
Z tej przygody wyszedł ze 
złamanym nadgarstkiem 
i wstrząsem mózgu. Zaczął omi- 
jać klatki, znalazł stryszek. 
Na domkowe osiedla chodził 
po jedzenie. - Poproszę i za- 
wsze dadzą. Ca'e reklamówki! - 
mówi z przechwałką - Póki je- 
stem mały, jak będę większy, to 
będzie gorzej. 
Z tego mogło być 
dużo forsy 
Trzecia przygoda dopadła go, 
gdy siedział w wojewódzkim 
mieście w., na ucieczce oczywi- 
ście, pod kościołem. 


j 

 


, 


l. 


Miły mężczyzna przed trzy- 
dziestką zaopiekował się płaczą- 
cym chłopcem. - Zabra' mnie 
do hotelu, pozwoli' się wykąpat 
(potem Darek opowie, że to by' 
akademik i "przyjaciel" zap'acił 
za ca'y miesiąc). Przywiózł 
od siebie z domu ciuchy. Za- 
wsze, jak przychodzi', zostawia' 
mi pieniądze na jedzenie. 
Nieznajomy szybko stał się 
bliskim znajomym. - On tylko 
patrzy', jak się kąpa'em. Robi' mi 
zdjęcia. MyŚlę, że z tego mog'o 
byt dużo forsy - mówi rzeczo- 
wo. 
Darek sprawdził "przyjaciela": 
- W samochodzie zostawi' do- 
wód osobisty, tam pisa'o co robi. 


DLACZEGO DZIECI 
MILCZĄ? 
Z wielu przyczyn: dlatego, że 
domyślają się, iż dzieje się coś 
złego, a odczuwały 
przyjemność. Czasem dlatego. 
że złamały zakaz rodziców, 
dotyczący np. zawierania 
znajomości z obcymi. Czasem 
dlatego, że sprawca zobowiązał 
je do zachowania tajemnicy. Nie 
wolno wyolbrzymiać poczucia 
winy dziecka, raczej wskazywać 
na to, że dorosły sprawca 
zachowuje się "głupio" i żle, 
a nie na to, że zrobił dziecku 
krzywdę. 


, I 


...., 
. 


i że ma córeczkę. Kiedyś zosta- 
wi' mnie w swoim samochodzie 
z kluczykami w stacyjce. Mo- 
g'em odjechat - przechwala się 
i dorzuca: - Z nikim nie by'o mi 
tak dobrze jak z nim. Jak jestem 
w W to on mnie zawsze znaj- 
dzie. 


Zły dotyk 


W opinii o Darku wpisano 
"pewne formy zachowań homo- 
seksualnych" (uwiedzenie może 
zmieniĆ orientację seksualną). 
Konsultację seksuologiczną 
pamięta nie tyle dobrze, co do- 
sadnie. - Taki stary facet woku- 
larkach - przykłada do oczu pal- 
ce zwinięte w bardzo małe kółka 
- powiedzia', że jestem świmięty 
i trzeba mnie dat do psychiatry- 
ka. 
Zdaniem psychologa Bohda- 
na Biełskiego, założyciela Fun- 
dacji Pomocy Dzieciom Ofiarom 
Gwałtu, prowadzącego akcję 
uświadamiającą "Zły Dotyk", do- 
rośli muszą nauczyĆ się słuchaĆ 
swoich dzieci. - Szczególnie, 
gdy mówią o nowych wydarze- 
niach, o nowo poznanych oso- 
bach. Fakt molestowania seksu- 
alnego nie musi zostawiat trwa- 
łych śładów w psychice dziecka, 
ale najczęściej zostawia. Każde 
zachowanie, które narusza sferę 
seksualności dziecka jest pedo- 
filią. 


ł. 


". \ < 


,"" 


. 


.. 


Fot. ARCHIWUM 


W domu się 
wyciszam 
Darek ucieka i pewno będzie 
uciekał. Teraz, zimą, mniej go 
do tego ciągnie, ale co będzie 
wiosną? Najbardziej ciągnie go 
do wojewódzkiego miasta W., 
a to bardzo niepokoi opiekunów. 
W czasie ucieczek - jeszcze 
ich nie policzył, ale trochę tego 
było - włamywał się do kiosków 
i sklepów ("Pach, pach, i już"). 
Okradł starszą panią, której 
wcześniej przynosił truskawki 
("Szłem w nocy, okno było 
otwarte, weszłem. Leżał portfel 
to wziąłem"). Pieniądze wydaje 
głównie na słodycze. Wszystko I 
wskazuje, że najbliższe lata spę- 
dzi w placówce resocjalizacyj- 
nej. 
Zdaniem opiekunek, Darek 
jest spragniony czułości. Lubi 
się przytulać (dla chłopca w je- 
go wieku to obciach). Trzyma 
się z dala od grupy, ale to ma 
się zmieniĆ. Przyczaił się, bo 
za nic nie chce mieć szlabanu 
na wyjazdy do mamy, babci 
i sióstr ("mama jest gruba i do- 
bra"). - W domu się wyciszam 
- mówi w ślad za panią psycho- 
log. 


EDYTA WNUK 


- 
Imię bohatera oraz niektóre 
dane zostały zmienione 


Nasze życie sIr. 7 


Najważniejsza 
I jest kochająca rodzina 
o tym, że rodzina, choćby i nie biolo- 
giczna, jest dla dziecka lepsza niż 
najlepszy dom dziecka, chyba niko- 
go przekonywać nie trzeba. Wielu lu- 
dzi jest gotowych przyjąć pod swój 
dach i zaopiekować się niechcianymi 
dziećmi, ale nie wiedzą, jak to zro- 
bić. Na Ich pytania odpowiada dy- 
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koszalinie Leopold 
Chełmiński. 


- Mamy z mężem dwoje nastolet- 
nich dzieci I Jedno malutkie. Ma- 
my też czteropokoJowe mieszka- 
nie I ustabilizowaną sytuację 
w pracy. Probłem w tym, że mąż 
Jako zawodowy żołnierz Jest 
na stałe zameldowany w woJe- 
wództwie lubusklm, a czasowo 
zamieszkuJemy w powiecie Śwl- 
dwln. Czy mamy szansę otrzymać 
dziecko? 
- Czasowe zameldowanie nie 
stanowi przeszkody, gdy mają 
państwo dobre warunki mieszka- 
niowe i finansowe. Proponuję 
zgłosiĆ się do właściwego dla 
państwa powiatu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i zgło- 
sić chęĆ przyjęcia dziecka 
pod opiekę. Wszystko wskazuje 
na to, że mogą państwo być za- 
kwalifikowani jako potencjalni ro- 
dzice zastępczy. PCPR skieruje 
państwa na przeszkolenie, 
a po pozytywnej weryfikacji do- 
staną państwo dziecko. Ważne, 
by podczas szkolenia przejśĆ po- 
myślnie test "na oddanie dziec- 
ka". Rodzina zastępcza ma b0- 
wiem w założeniu pełniĆ funkcję 
opiekuńczą do chwili powrotu 
dziecka na łono jego rodziny bio- 
logicznej. Rzeczywistość pokazu- 
je jednak, że rodzina zastępcza 
prawie zawsze sprawuje opiekę 
nad powierzonym jej dzieckiem 
aż do jego usamodzielnienia się. 
Oddać dziecko po roku sprawo- 
wania opieki nad nim muszą 
umieć przede wszystkim rodziny 
zastępcze, które pełnią funkcję 
pogotowia rodzinnego. 


, I 


I 


... 


- Wychowujemy z żoną S-letniego 
synka naszej niepełnosprawnej 
córki, za zgodą Jego ojca. Czy mo. 
żerny wystąpłć do sądu o ustano- 
wienie nas formełną rodzłną za- 
stępczą dla wnuka? 
- Tak. Są przesłanki, że może- 
cie państwo zostaĆ uznani za ro- 
dzinę zastępczą dla wnuka ze 
względu na niepełnosprawność 
waszej córki, która nie jest w sta- 
nie się nim opiekować, bo sama 


Więcej informacji o rodzinnej 
opiece zastępczej 
można uzyskać w dwóch 
koszalińskich Ośrodkach 
Adopcyjno - Opiekuńczych: 
. publicznym przy ul. Morskiej 
43, telefon 343 25 62; 
. niepublIcznym 
przy Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci, telefon 342 56 27 
oraz w Powiatowych Centrach 
'Pomocy Rodzinie. 


(mig) 


wymaga opieki. Można to zała- 
twiĆ. kierując wniosek bezpośred- 
nio do Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich Sądu Rejonowego al- 
bo pośrednio przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Po pozytywnym załatwieniu spra- 
wy, będzie państwu przysługiwało 
60 procent bazowej kwoty 1621 
złotych z tytułu opieki nad dziec- 
kiem, uszczuplone o połowę do- 
chodów własnych dziecka Geśli 
dostaje ono alimenty). 
- Marzyłlśmy z mężem o córeczce, 
ełe los dał nam dw6ch synów. Ma- 
my wilię, przynoszącą zyskł dzia- 
łalność gospodarczą; cłeszymy 
się dobrym zdrowiem. Ja ze wzglę- 
du na nłepełnosprawność obydwu 
syn6w przebywam stale w domu. 
Bardzo bym chciała zaopiekować 
się dziewczynką, najlepiej pocho- 
dzącą z domu dziecka w mojej ro- 
dzinneJ mieJscowości. Czy mam 
do tego prawo? 
- Oczywiście. Przy wniosko- 
waniu o status rodziny zastęp- 
czej wolno określić preferencje 
co do płci, wieku, a nawet miej- 
sca pochodzenia dziecka. Ideal- 
nym rozwiązaniem byłoby utwo- 
rzenie "banku rodziców" na wzór 
funkcjonujących banków dzieci. 
Im więcej będzie w tym banku 
kandydatów na rodziców zastęp- 
czych, tym lepszy i właściwszy 
będzie dobór dzieci. 

 - Sądzę, że spełnlem kryteria wy. 
dołnoścł finansoweJ, mam stalą 
pracę ł mieszkanie, Jestem zdro- 
we. Problem w tym, że nłe posia- 
dam włeJnych dziecI. Czy mam 
szansę dostać dzłecko w opiekę 
zestępczą? 
- Brak własnych dzieci nie 
stanowi przeszkody. Osoby, któ- 
re nie mogą mieĆ dzieci, mają 
zazwyczaj ogromną macierzyń- 
ską potrzebę, a my właśnie ta- 
kich kandydatów poszukujemy 
jako rodziców zastępczych. Nie: 
spokrewniona z dzieckiem rodzi- 
na zastępcza daje większą pew- 
ność, że sprawowana przez nią 


opieka będzie dobrze przebiega- 
ła. Pobyt dziecka u babci, peł- 
niącej rolę rodziny zastępczej, 
nie musi, ale może skończyĆ się 
porażką wychowawczą. W koń- 
cu, ta babcia już jedną porażkę 
wychowawczą ma za sobą. 
Notowała MAJA IGNASIAK 
Fot. RADOSLA W KOLEŚNIK 


R 'E""K '"'L A -M A 


KSSWD 
Elektroniane i papierowe 
przygotowanie ofert do konkursu 
no usługi medyane kontraktowane 
przez Kosę Chorych. 
Profesjonalno obsługo przez 
doświodaony zespół informatyków. 
tel. iRfonnacyfny 
(091) 488 20 S3 
1ł6beko Sp. z 0.0. 
ulUockiego3A 10.216 Szaedn
		

/18046-0008.djvu

			str. 8 Sport lokalny 


SZACHY 
Triumf Wismonta 


Dziewiętnasty turniej w szachach 
błyskawicznych rozegrano w kawia- 
rence na stadionie 650-lecla 
w Słupsku. 


Triumfował słupszczanin Ry- 
szard WIsmont - 11 punktów. 
Drugi był Paweł Wasilewski 
(Solny Zieleniewo) - 10,5 pkt. 
Trzecie miejsce wywalczył 
Adam Semenluk (Zryw Słupsk) 
- 8 pkt. 
Następny turniej odbędzie się 
w czwartek (27.02.) - godz. 
16.30. 


PIŁKA NOŻNA 
Biegiem za piłką 


Zakończyła się szósta edycja Mię- 
dzyzakładowej Amatorskiej Halowej 
LIgi Piłki Nożnej w Przechlewie. Zwy- 
ciężyła miejscowa Prlme Food I z 28 
punktamI. 


(kor) 


LEKKOATLETYKA 
Zawody 
na zeskoku 


Trzeci mityng w skoku wzwyt. roze- 
grano w minioną sobotę w hall LI- 
ceum Ogólnokształcącego w Ustce. 
W konkursie wzięło udział 35 
zawodników i zawodniczek. Naj- 
lepsi musieli długo czekać 
na swoją kolej. W klasyfikacji ge- 
neralnej po trzech mityngach pro- 
wadzą faworyci: Maja Pustówka 
i Paweł Rozlńskl. Wyniki ostat- 
nich zawodów: klasyfikacja dziew- 
cząt - 1. Maja Pustówka (G-3) - 
160 cm, 2. Magda Kozłowska 
(G-3) - 145 cm, 3. Dorota Do- 
mżalska (G-1 Ustka) -140 cm, 4. 
Katarzyna Poleć (G-1 Ustka) - 
140 cm, 5. Anna Sakowlcz (G-1 
Słupsk) - 135 cm, 6. Agnieszka 
Marciuch (G-3) - 135 cm, 7. 
Agata Michalska (G-1 Ustka) - 
135 cm. Wśród chłopców zwycię- 
żył Paweł Rozlńskl (G-5) poko- 
nując poprzeczkę na wysokości 
175 cm. Dalsza kolejność: 2. To- 
masz Prokop (G-Redzikowo) - 
165 cm, 3. Maciej Prokop (G-Re- 
dzikowo) - 165 cm, 4. Paweł Do- 
maszewicz (G-5) - 160 cm, 5. 
Krzysztof Kozlol (G-3) 
160 cm, 6. Jarosław Wysmyk 
(G-4) - 160 cm, 7. Wojciech 
Stopczyk (G-5) - 160 cm. 
Kołejny mityng odbędzie się 1 
marca (sobota) o godz. 10 w Gim- 
nazjum nr 4 przy ul. Banacha 
w Słupsku. 


(klin) 


ZAPROSZENIE 
Powiatowy szczypiorniak 
w sobotę o godz. 9 w szkol- 
nej hali w Czarnej Dąbrówce od- 
będą się rozgrywki w ramach 
Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej. 
Grać będą chłopcy. 


(fen) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 


Dobrzy w sporcie, 
dobrzy w nauce 


Arieta Zalewska, koszykarka i cheerlederka zespołu Maxi 
zwyciężyła w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2002 roku 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. 


(fen, 


. - 

 
. 
.. . . 
,. 
" 
. . 
""- .,. 
- 

 

. 
i , 
-:. 
, , 
- 


Reprezentanci tej szkoły 
od kilku lat mogą pochwalić się 
dobrymi wynikami w Miejskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Już 
po raz czwarty w najbardziej de- 
mokratyczny sposób spośród ich 
grona wybrano tych sportowców, 
którzy zasłużyli na wyróżnienie. 
Glosować mogli uczniowie, na- 
uczyciele i pracownicy szkoły. 
- Ta edycja została zdomino- 
wana przez koszykówk
 - po- 
wiedział Janusz Roblńskl, na- 
uczyciel wychowania fizyczne- 
go, trener szkolnej drużyny 
koszykarek Aniolki Robina, po- 
mysłodawca plebiscytu i balu. - 
Z roku na rok nasza impreza cie- 
szy si
 coraz wi
kszym powo- 
dzeniem, a co najważniejsze 
przybywa sponsorów. którzy do- 
ceniają sport szkolny. 
- Nasi uczniowie mają sporo 
znakomitych osiągni
t w róż- 
nych konkurencjach sportowych 
i ich wysiłek zawsze staramy si
 
docenit - stwierdził Marek Ryn- 
da, wuefista i były znakomity 
siatkarz. - Nie inaczej jest i te- 
raz. Wyróżnionych uhonorowali- 
śmy pucharami i nagrodami rze- 
czowymi. 
Miano najlepszego i najpopu- 
larniejszego sportowca przypa- 
dło ArIecie Zalewskiej. - Je- 


stem niezwykle szcz
śliwa - wy- 
znała nam uśmiechnięta zwy- 
ciężczyni. - Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Serdecz- 
nie dzi
kuj
 tym wszystkim, któ- 
rzy na mnie głosowali. 
Arieta jest nie tylko dobrym 
sportowcem, ale też jedną z naj- 
lepszych uczennic w szkole ze 
średnią ocen powyżej 5,0. 
Po oficjalnej części wszyscy 
uczestnicy ruszyli do tańca. 
Na parkiecie królowała zwycięż- 
czyni plebiscytu. 
Impreza była bardzo udana. 
Wiele atrakcji zapewniły występy 
zespołu Maxi i pary tanecznej 
z Klubu Tańca Towarzyskiego 
Paktan, a także dynamiczne 
utwory muzyczn'e w wykonaniu 


Natalii Sikory I Agnleazkl Kle- 
puszewskleJ. Sponsorami im- 
prezy byli: Andrzej Opaliński, 
Patryk Kaczmarek, Andrzej 
Kurzak, Włodzimierz Sokołan- 
ko, Zbigniew Szewczyk, Le- 
szek Grzech, Franciszek 
Garazczyńskl i Zbigniew BIe- 
leckI. Słowa uznania należą się 
komitetowi organizacyjnemu, 
w którym pracowały m. in.: Kata- 
rzyna Pochylska, Agnieszka 
Puchala, Karolina Hlnca, Mo- 
nika Fursewlcz I wuefistka Mał- 
gorzata Łuka. Miłym akcentem 
byla obecność poprzednich 
triumfatorów sportowego plebi- 
scytu: Katarzyny Ryndy i Zbi- 
gniewa Paszklewlcza. 
KRZYSZTOF NIEKRASZ 


NAJLEPSZA DZłESłĄ TKA SPORTOWCÓW 
W ł LO SŁUPSK: 
1. Arieta Zalewska (kl. IV c) - koszykówka 
2. Bartosz Zabawa (kI. IV c) - koszykówka I lekkoatletyka 
3. Dorota Garbowska (kl. IV d) - koszykówka 
4. Sławomir Skrodzluk (kl. III c) - koszykówka 
5. Karolina Szczukowska (kI. III e) - koszykówka 
6. Mariusz Myszk (kI. III c) - koszykówka 
7. Monika Fursewicz (kI. III f) - koszykówka Ilekkoatetyka 
8. Katarzyna Górska (kI. IV c) - siatkówka 
9. Piotr Grzech (kl. III b) - plika notna 
10. Piotr Rynda (kI. I b) - koszykówka 


PIŁKA NOŻNA. Turniej zakład6w pracy 


Dramatyczny finał 


W Słupsku zakończył się Halowy Tur- 
nieJ Piłkarski o Mistrza Zakładów 
PraCy ZIemi Słupskiej. Rywalizowało 
dziewięć zespołów. Ekipy grały 
w pięciooSObowYCh składach. 
. Nie
kle dramatyczny prze- 
bieg miał mecz finalowy PKP 
Słupsk - Curver S.A. Slupsk. 
Na 42 sekundy przed końcem ko- 
lejarze prowadzili 2: O po golach 
Janusza Ryszki i Grzegorza 
Rykaluka. Najpierw Marek Żu- 
kowski zdobyl kontaktowego go- 
la, a na sekundę przed ostatnią 
syreną Jacek Jędrych atomo- 
wym strzałem z woleja posłał pił- 
kę do siatki i tym samym dopro- 
wadził do remisu 2: 2. O pierw- 
szym miejscu zadecydowały 
r
uty karne. lepiej wykonywali je 
piłkarze Curvera SA i oni wygrali 
4: 1, zdobywając tytul mistrzow- 
ski. Spotkania w hali Gryfia stały 
na dobrym poziomie. Końcowa 
klasyfikacja: 1. Curver SA Słupsk. 
2. PKP Słupsk, 3. Radar JW 
4961 Redzikowo, 4. Flair Poland 
Kobylnica, 5. Poczta Polska 
Słupsk, 6. Scania SA słupsk, 7. 


!\JllIIISII 
-- 


,,
 


\  


l 


.' , 


Fot. SŁAWOMIR 1ABICKI 
Migawka z meczu o trzecie miejsce: Flair Poland (stroje czerwone) - 
Radar JW 49610: 2. 


PPKS słupsk, 8. Krat-Met Kobyl- 
nica, 9. Drogi i Mosty Słupsk. 
Za najlepszego bramkarza zostal 
uznany Marek Stawlckl (Radar 
JW 4961). Królem strzelców zo- 
stał Paweł Prlemut (Rair Po- 
land) - 9 goli. Miano najlepszego 


piłkarza turnieju przypadlo ZbI- 
gniewowi JaroszewIczowi 
(PKP). Puchar Fair Play otrzymał 
Krat-Met. Mecze sędziowali: Ma- 
rian Danlsewlcz, Janusz WI- 
'nlewskl i Wiesław Kaczmarek. 
(fen) 


Środa, 26 lutego 2003 r. głos Pomorza 


KOSZYKÓWKA. Play off w lidze amatorskiej 


Waleczne Aniołki 


Zakończyła się runda zasadnicza 
w rozgrywkach pierwszej ligi panów 
SALK. W rozgrywkach pań wysoką 
wygraną zanotowały Aniołki Roblna 
I LO, które pokonały drugi zespół li- 
cealistek 105: 34. 


Po rundzie zasadniczej w li- 
dze pań najlepsze okazały się 
zawodniczki Hondy IgmarN lO, 
które wygrały z AZS PAP 64: 52 
(Sara Klnas -19, Anna Kowal- 
czuk - 24). W siostrzanym pOje- 
dynku licealistek z I lO Aniołki 
Robina/Peugeot gładko pokona- 
ły drugi zespół 105: 34 (Arieta 
Zalewska - 34, Irena Kozleł- 
11 ). 
W pierwszej lidze panów le- 
karz Domowy pokonał Gazetę 
Wyborczą 62: 58 (Krzysztof LI- 
pa - 15, Bogusław Barczuk - 
25). Pozostałe wyniki: M&S - 
Sami Swoi 39: 115 (Jakub Pan- 
kau - 14, Robert Jakubiak - 
77), Terlox - M&S 157: 37 (MI- 
chał Walkowlak - 48, Łukasz 
Helmrath - 15), Terlox - Sami 
Swoi 79: 60 (Łukasz Chmielew- 
ski - 25, Jakubiak - 18), AZS 
. PAP - lO V/Gosbud 84: 45 (MI- 
chał Kowalik - 23, Piotr Wla- 
zlńskl- 13), Interf'or - AZS PAP 
72: 63 (Przemysław Bonk - 22, 
Kowalik - 32). 
W drugiej lidze SPTS nie dało 
szans ekipie Bajcara I wygrało 
68: 51 (Bogdan Wlazlńskl i Ar- 


kadlusz Ścigała po 24, Cezary 
Leszczuk - 13). W innych me- 
czach: Błękitni/Salus Bierkowo 
I. - Sepix 64: 44 (Tomasz 
Swlerk - 25, Maciej Kądzlela _ 
20), Maszbud Rokita - Erkabud 
65: 42 (Grzegorz GardzIelew- 
ski - 23, Andrzej Kazimierczak 
- 16), Niebiescy - Ósemka 70: 
38 (Adrian Sucho las - 33. Ma- 
riusz Struskl- 10), Mat-Bet/Sa- 
nitas - Abimet 60: 46 (Piotr 
Zdanowskl - 22, Artur Podlew- 
ski - 18). 


(klin) 


TERMINAlłZ Gn:R: 
. Sobota: godz. 19.15 SPTS 
- Niebiescy 
. Niedziela: godz. 10 Ruch S.A. 
- Błękltnl/Salus Blerkowo II, 
11.15 Błękltnl/Salus Blerkowo 
I - Mat-Bet/Sanltas, 12.30 
ZSP 1/Kostol - Błękltnl/Salus 
(mecz pań), 13.45 AZS PAP 
- Aniołki Roblna/Peugeot 
I (mecz par'), 15 Honda Ig- 
marN LO - Aniołki 
ROblna/Peugeot II (mecz 
par'), 16.15 Olszewski Sławno 
- LO V/Gosbud, 17.30 Inter- 
flor - Lekarz Domowy, 
18.45 Luksusowi - Ósemka. 
Wszystkie mecze odbywają 
się w hall przy ul. Orzeszko- 
wej. 


Piłkarze tej druzyny zdobyli 35 
gołi, a stracili 14. Drugie miejsce 
zajął Nazbud Przechlewo z 23 
punktami i stosunkiem bramek 30: 
16. Trzecia jest druga drużyna Pri- 
ma Food z dorobkiem 21 punktów I 
i stosunkiem bramek 24: 21. 
Czwarte miejsce wywalczyła 
Oświata Przechlewo z 11 punktami 
i bramkami 20: 33, a piąte - Polda- I 
nor Przechlowo z 4 punktami i sto- 
sunkiem bramkowym 14: 39. . 
Zwycięskie zespoły otrzymały 
puchar wójta gminy, dyrektora Fol. SI.AWOM/I{ ŻARIC'KI 
Szkoły Podstawowej w Przechle- Cół za radoit po oglo
Lenlu koncowych wyników. Arieta Zalew
ka na rękach dyrektor 
Ikoly Kry
tyny Da- 
wie i prezesa Uczniowskiego Klu- I nileckiej-Wojewódzkiej. W 
Iębi .Janu
L Robiń
ki i Marek Rynda (z prawej). 
bu Sportowego im. Janusza Ku- I 
socińskiego. 
Królem strzelców został MI- 
chal Draszanowskl z Prima Fo- 
od l, który zdobył 16 goli. Za naj- 
lepszego zawodnika ligi uznano I 
Macieja Gaslńsklego z Prime 
Food II. Wybrano też najlepszego 
bramkarza. Został nim Jan Tan- 
decki z Oświaty. Wyróżnieni za- 
wodnicy otrzymali nagrody rze- 
czowe. Szóstą edycję turnieju za- 
kończono wspólnym obiadem 
z udziałem wszystkich zawodni- 
ków i organizatorów. 


PIŁKA NOŻNA. Ustecka liga halowa 


Twierdza padła 


Mecze pierwszej rundy play off 
w III Ustecklej Halowej Lidze Piłki 
Nożnej rozegrano w miniony week- 
end. 


Wyniki o miejsca 9-16: Jabel 
I Ustka - Jabel II Ustka 2: 2 i O: 
1, Twierdza Ustka - Oldboye 
Ustka 1: 5 i po pierwszej poraż- 
ce Twierdza oddała mecz wal- 
kowerem, a tym samym została 
wycofana z dalszych rozgry- 
wek, Compensa Dywizjon Ust- 
ka - Budowlani Przewłoka 3: 1 
I 4: 1, Hetman Słupsk - Karol 
Pęplino 3: 2 i 3: 2. Rezultaty 
o lokaty 1-8: Tukan Wysoczań- 
scy Ustka - ADP Gino Rossi 
Slupsk O: 2 i 3: 1, Debeściaki 
Słupsk - Foto Agfa Ustka O: O 
i 1: 3, Milarex Ustka - Klomber- 
si Ustka 1: O i 4: 2, Warka Ustka 
- Korsarz Ustka O: O i 2: O. Czo- 


łówka najskuteczniejszych snaj- 
perów: Zbigniew Przełuski 
(Warka) - 30 goli, Piotr Cej- 
rowskl (Mila rex) - 28, Seba- 
stian John (Foto Agfa) - 21, 
Jarosław Naplarkowskl (Het- 
man) - 19. Zestaw par w II run- 
dzie play oft - o pozycje 13-16: 
Karol - Jabel I (sobota - godz. 
16.35 i niedziela - 10.35), o 9- 
12: Compensa Dywizjon - Old- 
boye (17.10 i 11.10), Hetman- 
Jabelll (17.45 I 11.45), 05-8: 
Debeściaki - Klombersi (18.20 
i 12.20), ADP Gino Rossl - Kor- 
sarz (18.55 i 12.55), 1-4: Mila- 
rex - Foto Agfa (19.30 i 13.30), 
VVarka - Tukan VVysoczańscy 
(20.05 i 14.05). Wszystkie spo- 
tkania odbędą się w hali Liceum 
Ogólnoksztalcącego 
przy ul. Bursztynowej w Ustce 
(fen) 


KOLARSTWO. Medaliści u burmistrza 


Promocja na rowerach 


...... - -ł--. 

 


 

E 

 

 

;::... 
- 


, .: 


. 
. 


Fot. ALEKSANDRA SAZON 
Mistrzyni i wicemistrzowie Polski w kolarstwie przelajowym wraz 
z burmistrzem. 


Kolarze bytowsklej .Baszty. Alek- 
sandra Zabrocka, Kinga Mudyn 
I Sławomir Pltuch odebrali gratulacje 
I upominki od burmistrza miasta. 


. 
Wyróżniona trójka wróciła 
z tegorocznych Mistrzostw Pol- 
ski w kolarstwie przełajowym 
z medalami. Zabrocka zdobyła 
złoto w kategorii seniorek. Nato- 
miast Kinga Mudyn i Sławomir 
Pltuch zostali wicemistrzami 
w kategorii juniorów. - To wasz 
wielki sukces i zarazem promo- 
cja naszego miasta - mówil bur- 
mistrz Stanisław Marmolowski. 
Gratulacje za znakomite wyniki 
otrzymał również trener kolarzy 
Tomaaz Natkanlec. 


" 


Na spotkaniu z burmistrzem 
przedstawiciele "Baszty" mówili 
o swoich bolączkach i trudno- 
ściach związanych z dzialalno- 
ścią klubu, w którym trenuje 
osiemdziesięciu kolarzy i lekko- 
atletów. Zawodnicy i działacze 
podkreślali, że największym pro- 
blemem jest niewystarczająca 
ilość pieniędzy na zakup sprzętu 
czy wyjazdy. Aleksandra Zabroc- 
ka zostala również doceniono 
przez swoich rówieśników otrzy- 
mując tytul "Probusa" w konkur- 
sie organizowanym przez 
uczniów lO w Bytowie, do które- 
go codziennie dojeżdża z Nieda- 
rzyna na rowerze. 


. 


(os) 


"
		

/18046-0009.djvu

			głos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 


W SKR-CIE 
I . 
1. Włochy pokonały w Casercle 
" Ukrainę 1:0 (0:0) w finałowym me- 
czu mistrzostw Europy w piłce halo- 
weJ. Zwycięską bramkę strzelił w 31 
minucie Vlnlclo Bacaro. Reprezen- 
tacJa Polski w finałach ME nie star- 
towała. 


. Po raz piąty z rzędu silny wiatr 
uniemożliwił w Auckland rozegranie 
czwartego wyścigu 31. edycji że- 
glarskich regat o najstarsze prze- 
chodnie trofeum świata - Puchar 
AmerykI. Nie wiadomo, kiedy zosta- 
nie podjęta próba przeprowadzenia 
czwartego wyścigu, bowiem silny 
wiatr spodziewany Jest również 
w środę I czwartek. Trzy dotychcza- 
sowe pojedynki z obrońcą Pucharu 
Ameryki - Team New Zealand, wy- 
grał szwajcarski zespół Allnghl. 
. Grecja odrzuciła zarzuty Między- 
narodowego Komitetu OlimpiJskie- 
go (MKOl), który w piątek udzielił 
poważnej reprymendy organizato- 
rom letnich Igrzysk olimpijskich 
Ateny 2004. W poniedziałek w tej 
sprawie zebrał się grecki rząd. 


. Rozstawiony z nr 1 Fin Jartdlo Nle- 
mlnen odpadł w pierwszej rundzie 
turnieju tenisowego w Kopenhadze, 
przegrywając z Belgiem Olivierem 
Rochuaom 3:6, 2:6. 


. Międzynarodowa Federacja Sa- 
mochodowa (FIA) wykluczyła Janu- 
lZa Kullga z końcowej klasyfikacji 
Rajdu SzwecJI, drugiej eliminacji 
mistrzostw świata. Polski kierowca 
zajął tam pierwsze miejsce w gru- 
pie samochodów produkcyjnych. 


. Niemiec Ellk Zabel z grupy Tele- 
I kom prowadzi w rankingu Między- 
narodoweJ Federacji Kolarskiej 
(UCI). Drugi Jest Amerykanin Lance 
Armstrong, a trzeci Włoch Paolo 
Bettlnl. Najwyżej sklasyfikowanym 
Polakiem Jest Zbigniew Piątek, któ- 
ry zajmuje 186. mieJsce. 


. W konkurencji snowcross snow- 
boardowego Pucharu Europy FIS, 
rozegranej na Słotwinach w Krynicy 
Zdroju, Polacy nie odnieśli sukcesu. 
Natomiast wśród Polek na podium 
stanęły: Karolina Hula (drugie mieJ- 
sce) i Klaudyna Mikołajczyk (trze- 
cie). W gronie mężczyzn na sześciu 
czołowych miejscach uplasowali się 
goście z Niemiec, Austrii I SzwaJca- 
rII. 


. Po dwóch rundach rozgrywanego 
w Linares (Hiszpania) 20. tumleju 
szachowego z udziałem światowej 
elity prowadzą Vlawanathan Anand 
(Indie) i Władimir Kramnik (Rosja). 
Obaj mają po 1,5 punktu. sensa- I 
cyJnle zakończył się pojedynek 40- 
letniej gwiazdy "królewskiej gry" 
Gam Kasparowa (Rosja) z 16-let- i 
nim Timurem Radżabowem (Azer- I 
beJdżan). Uczeń z Kramatorska za- 
służenie, po pięknej partii, pokonał 
utytułowanego mistrza. 


. 


. Po trzech zwycięstwach w mię- 
dzynarodowych mistrzostwach 
SZwajcarii w badmintonie - Swlss 
Open w Bazylei, PrzemyaławWacha 
(lKS Technik Głubczyce) dotarł 
do ćwierćfinałów. W tej fazie jedyny I 
polski singlista został wyelimlno- i 
wan
 ! 
i 
. Promocja książki "Medale I sztan- I 
ga, czyli moja przygoda z ciężara- , 
mi" dała asumpt do poniedziałko- 
wego spotkania jej autora - Malla- I 
na Zielińskiego w Klubie! 
Olimpijskim PKOl w Warszawie. I 
Przybyło na nie liczne grono miło- I 
śników sportu. - i 
! 
. Powracający na korty po rocznej i 
przerwie Chorwat lvanlsevlc doznał : 
kolejnej kontuzji, w meczu pierw-I 
szej rundy turnieju ATP w Dubaju 1 
(suma nagród 1 mln dolarów). ! 
, 
. 
. - Po raz pierwszy w 28-letniej hi- . 
stoIii wyścigu kolarskiego Dookoła I 
Kuby jego zwycięzcą został Amery-I 
kanin. Na trasie liczącej 1900 km . 
z Baracoa do Hawany triumfował: 
Todd Emol Drugie miejsce w staw- ! 
ce 90 zawodników zajął Kubańczyk I 
Elleser Valdez, a trzecie Maksym 
Gurow (Kazachstan). 
.. Sylwia Gruchała, Małgorzata 
Wojtkowlak oraz Katarzyna Krycza- 
lo zajęły w zawodach szermiercze- 
go Pucharu Świata w południowo- 
koreańskim Incheon piąte miejsce. 
Zawody wygrały mistrzynie olimpIj- 
., skie z Sydney, Włoszki, które wy- 
, 
l , przedziły RosJanki, Francuzki 
I i Niemki. (pap, mars) I 
=-..... -_.,--
_....__. .
._.._- -- -_.-.
.I 


I\i 


.. 


--- 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Sport str. 9 


BOKS. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 


Medale słupszczan 


W Tychach rozgrywane były Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Bok- 
sie. Dwa brązowe medale wywalczyli pięściarze Czarnych Słupsk. 


, 


,. 


.., 


I .lIka
z RlIslc:tyński. 


Pięciu zawodmków Słupskie- 
go Klubu Bokserskiego Czarni 
walczyło na tyskim ringu. 
Dwóch z nich może być usatys- 
fakcjonowanych, bo zdobyli 
brązowe medale. Są to: Mlehal 
Tarnogrodzkł (57 kg) i Lukasz 
Ruszczyński (64 kg). Obaj już 
wcześniej znani byli z dobrych 
występów. Teraz potwierdzili, że 
zaliczają się do krajowej czo- 
łówki w swoich kategoriach wa- 
gowych. M. Tarnogrodzki 
w pierwszej walce wygrał przez 
rsco w III rundzie z Marełnem 
Gajezakłem (09 Kleofas Kato- 


TENIS STOLOWY. II liga kobiet 


i< 


'\II
 


, 


Michał Tarno
rodlki. 


wice). Słupszczanin w kolejnym 
pojedynku pokonał 20: 5 Toma- 
sza Stolarza (Widzew lódź). 
W trzeciej walce nieznacznie 
uległ Arkadiuszowł Turlewi- 
ezowł (Sokół Pi/a). lo Rusz- 
czyński pierwszą walkę wygrał 
przez rsco w II rundzie z Paw- 
Iem Kaezorowsklm (Widzew). 
W drugim pojedynku pokonał 
przez rsco w I rundzie ł>awłda 
Szmełtera (Wda Świecie). 
W trzeciej walce słupski zawod- 
nik przegrał przez poddanie 
w II rundzie z Grzegorzem 
Proksą (Victoria Jaworzno). 


.. 


/ 
ł 


,..;:1'. 


:-:" 


I. 
* 


	
			

/18046-0010.djvu

			str. 10 Sport 


Środa, 26 lutego 2003 r. glos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Obradowała Piłkarska Liga Polski 


"Piłkarskie Oscary" 


PIŁKA NOŻNA 
W podwójnej 
koronie 
:
 licencjach S.. · · 


:


y%U
::af
::

:':::
 C 
: Z an Y 
 ł : K ;; o 
 la : t t o 
 r : . 
:iI]i!
:[

:
:£ I ą JUl . nornl . n . acJ , e . 
go spotkania Piłkarskiej LIgi Polskiej 
(PLP) z władzami Polskiego Związku Nie wiadomo jeszcze jak spr!\; Jerzy Dudek z FC Liverpool oraz zawpdmcy Wisły Krakow Kamil Ko- 
Piłki Nożnej (PZPN). wa dalej się potoczy. Decyzję od- . . . . " . " 
nośnie wniosku PlP musi podjąć sowskl I MacieJ Zurawskl to kandydacI to nagrody "Piłkarskiego Osca- 
zarząd PZPN. - Trudno powie-." , " 
dzieć, czy przychylimy się do pro- ra dla najlepszego polskiego piłkarza w 2002 roku. 
śmy Ligi. W zarządzie jest przecież 
wiele osób i nie mogę przesądzać, 
po której stronie członkowie tego 
gremium opowiedzą się - podkre- 
ślił Kolator. 
Na spotkaniu omawiane były 
też sprawy rozwoju PlP i jej wsp6/- 
pracy z PZPN. 2 kwietnia ma zo- 
stać założone w Warszawie biuro 
ligi z prawdziwego zdarzenia. - 
Do tej pory nasza organizacja była 
przez PZPN traktowana z lekkim 
przymruzeniem oka i uśmiechem. 
Chcemy aby wreszcie zaczęto pa- 
trzeć na nas powaznie - powie- 
dział Kożmiński. - My tei chcieliby- 
śmy. aby była to organizacja doj- 
rzała, będąca .równorzędnym 
partnerem dla Związku, tak jak to 
jest w wielu krajach, jak w Anglii, 
Wloszech czy Niemczech - wyja- 
śnił Kolator. Przedstawiciele obu 
stron podkreślają, ze wsp6/praca 
jest niezbędna. Za dwa lata, po wy- 
gaśnięciu kontraktu PZPN z Canal 
Plus na transmisje z meczów ligo- 
wych, PlP prawdopodobnie przej- 
mie prawa do organizacji krajo- 
wych rozgrywek. - To nasz cel - 
przyznał Kożmiński - na razie jed- 
nak robimy wszystko, aby współ- 
praca z PZPN była" coraz bardzIej 
owocna. Nasi przedstawiciele są 
już zapraszani na posiedzenia róż- 
nych komisji zWIązkowych. Wydaje 
mi się, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku. 
- Oczywiście chcemy, aby Liga 
przejęła prawa do organizacji roz- 
grywek w naszym kraju i wszyst- 
kiego, co się z tym wiąże - dodal PIŁKA NOZNA. Sparingi 
Kolator - od dawna o tym się mó- 
wi. Wówczas PZPN zostałby od- 
ciąiony, co byłoby korzystne dla 
wszystkich. Podkreślam jednak, że 
musi to być organizacja poważna, 
mająca komórki zdolne do zajęcia I 
się tymi sprawami. (pap, suw) 


Piłkarki nożne UKS Victoria SP 2 Sla- 
nów zostały mistrzyniami wojewódz- 
twa zachodniopomorskiego zarówno 
w kategorii Juniorek, jak I młodziczek 
podczas finału rozegranego w Sla- 
nowle. 


Przedstawiciele obu instytucji 
spotkali się w poniedzialek po po- 
ludnlu w warszawskim hotelu Jan 
III Sobieski. Ze strony PlP fre- 
kwencja byla niemal stuprocento- 
wa, przybyli przedstawiciele prawie 
wszystkich klubów pierwszo i dru- 
goligowych. PZPN byl reprezento- 
wany przez prezesa Micha/ List- 
kłewlcza, wiceprezesa Eugenłu- 
sza Ko/atora i zastępcę 
sekretarza generalnego Marcina 
Stefańskłego. 
Najpilniejszą obecnie sprawą 
w polskim futbolu jest przyznanie li- 
cencji klubom pierwszoligowym. 
Prezes PlP Zbłgnlew Koźmlńskl 
podkreślii, że jeszcze nie wszystkie 
kluby są w stanie spelnić surowe 
kryteria, wedlug których przyzna- 
wane będzie w lipcu prawo do wy- 
stępów w ekstraklasie. Dlatego wy- 
stąpiono z wnioskiem do PZPN 
o zlagodzenie wymagań i podtrzy- 
manie dotychczasowych zalożeń, 
które dawaly klubom prawo nie- 
spelnienia jednego z punktów nie- 
zbędnych do przyznania licencji. - 
W obecnej sytuacji gospodarczej 
kraju klubom jest bardzo ciężko 
wypełnić wszystkie wymagania, · 
postawione przez PZPN - powie- 
dzial Kożmiński - dlatego chcemy. 
aby Związek zechciał nadal potrak- 
tować sprawę nieco ulgowo i prze- 
dłuzyć możliwość nie wywiązania 
się z jednego punktu. Trzeba prze- 
cież pomóc naszym klubom, które 
po prostu z trudem sobie radzą. To 
słuzyłoby dobru polskiej piłki. Wi- 
ceprezes PZPN do spraw organi- 
zacyjnych Eugeniusz Kolator jest 
jednak sceptycznie nastawiony 
do takiego rozwiązania. - Przez 
ostatnie dwa lata dopuszczaliśmy 
możliwość pomimęcia jednego wy- 
magania. Mogło to dotyczyć trybu- 
ny krytej, oświetlema bądź infra- 
struktury stadionu. To wszystko 
mamy już przećwiczone i wreszcie 


W minioną niedzielę areną 
pilkarskich zmagań mlodych 
adeptek tej dyscypliny sportu 
z calego województwa zachod- 
niopomorskiego by/a hala spor- 
towo-widowiskowa Gimnazjum 
Gminnego w Sianowie. Szkoda 
jedynie, że na apel Koszalińskie- 
go Okręgowego Związku Pilki 
Nożnej - organizatora mi- 
strzostw, do walki o tytuły stawila 
się tylko jedna drużyna repre- 
zentująca byle województwo 
szczecińskie. 
Ostatecznie w Halowych PI/- 
karskich Mistrzostwach WOje- 
wództwa ZachodniopomorskIe- 
go wystartowalo dziewięć ze- 
spolów: cztery w kategorii 
juniorek I pięć w kategorii mlo- 
dziczek. W obu kategoriach ry- 
walizowano systemem "każdy 
z każdym", a mecze trwały 2 ra- 
zy po sześć minut. Juniorki grały 
"piątkami", a młodziczki "szóst- 
kami". Zarówno w rywalizacji ju- 
niorek jak i mlodziczek, bez stra- 
ty punktu i bramki zwyciężyly 
młode pilkarki reprezentujące 
pierwsze drużyny UKS Victoria 
SP 2 Sianów, których szkole- 
niowcem jest Jędrzej Bielecki, 
a w pracy trenerskiej pomaga 
mu Dorota B/ndas-Burdzlk. 
Najskuteczniejszą zawodnicz- 
ką mistrzostw juniorek została 
Natalia Chudz/k - 5 bramek, 
a najlepszą bramkarką - Anna 
Boc/an (obie z UKS Victoria SP 2 
I). Wśród młodziczek najskutecz- 
niejsza byla Sylwia Gajewska - 
6 bramek, a najlepszą bramkarką 
- Karolina Struszczyk (obie 
z UKS Victoria SP 2 I). Oto końco- 
we klasyfikacje. 
Juniorki 
1. UKS Victoria SP 21 3 9 13-0 
2. UKS Victoria SP 2 II 3 6 3-2 
3. LUKS Przeclaw 3 1 Q-6 
4. UKS Malechowo 3 l Q-8 


W poniedzialek organizatorzy 
plebiscytu - stacja telewizyjna Ca- 
nal Plus i Polski Związek Pilki Noż- 
neJ - przedstawili nominowanych 
do "Pilkarskich Oscarów" w 12 kate- 
goriach. W porównaniu z poprzedni- 
mi latami plebiscyt zostal poszerzo- 
ny o dwie kategorie. Najbardziej 
prestiżową kategorią jest "Pilkarz ro- 
ku". To wyróżnienie mają szansę 
otrzymać: Jerzy Dudek z liverpo- 
ołu, Kamil KOBOwskl z Wisły Kra- 
ków i jego klubowy kołega - Maciej 
ŻurawskI. 
Nominację do oscara dla najlep- 
szego pilkarza występującego na co 
dzień w lidze polskiej otrzymali wy- 
lącznie gracze krakowskiej Wisły - 
Arkadiusz G/owackl, Kamil Ko- 
BOwskl i Maciej Żurawski. Statuet- 
ka dla najlepszego bramkarza rodzi- 
mej ekstraklasy tra/i do rąk Bulgara 
Radostlna Stanewa z legii War- 
szawa, Grzegorza SzamotuIskIe- 
go z Amiki Wronki lub Jaroa/awa 
Tkocza z Dospelu Katowice. Z kołel 
najlepszą polską drużyną ubieglego 
roku zostanie Wisla Kraków, legia 
Warszawa lub Dospel Katowice. 
Mianem najlepszego trenera mogą 
zostać wyróżnieni Henryk Kasper- 
czak (Wisla Krak6w), Dragomir 
Okuka (legia Warszawa) bądż Jan 
Żurek (Dospel Katowice). Zostaną 
także przyznane wyróżnienia w ka- 
tegoriach: "Odkrycie roku", "Najlep- 
szy sędzia", "Najlepszy prezes", 


.- 


....ur9' 


. 


J 


I 


r 


.. 


.... 


..... 


.. 


IOI.I'AI' 


Napastnik reprelcntacjl/>olski i Wis/y Kraków, Maciej lurawski loby- 
wa gola I rzutu karnego w mecl.u I. I.al.io. jest on jednym I trlecb no- 
minowanych do ,,/>i/karsklego Oscam" w kalegorii "I>i/kar;r /{oku", 


"Najlepszy dZiennikarz prasowy", 
"Najlepszy komentator". Po raz 
pierwszy zostanie wręczona nagro- 
da specjalna w nowej kategorii - 
"Najlepsza drużyna kobieca". 
Organizatorzy ujawnili już, że 
przypadnie ona pilkarskiej repre- 
zentacji Polski. Canal Plus i PZPN 
zdecydowały się również na prze- 
prowadzenie plebiscytu na "Bram- 


kę Roku". Oscary zostaną wręczo- 
ne 2 marca podczas Wielkiej Gali 
w warszawskim Teatrze Polskim. 
"Pilkarskie Oscary" po raz pierw- 
szy zostaly rozdane w 2000 roku 
Plebiscyt wyr6żnia się tym, że lau. 
reatów wskazują sami piłkarze, po- 
przez wypelnianie specjalnie przy- 
gotowanych ankiet. 


(pap, suw) 


Wiosna coraz bliżej 


Piłkarskie zespoły solidnie trenują 
w okresie przygotowawczym I często 
sprawdzają formę w grach kontrol- 
nych. 


gości bramkę zdobył Grzegorz Kró- 
lak. 
W Ręplinie Karol/Magda pokonał 
lKS Czaniec 2:0 (0:0). Strzelcy goli 
to: Radosław Wypych i Adrian 
Stańczyk. (fen) 
W Zlocieńcu rozegrano towarzy- 
ski mecz pilkarski, w którym miej- 
scowy Olimp pokonał Drawę Draw- 
sko Pomorskie 2:0 (0:0). Bramki 
zdobyli: Konrad Kiełbasa (55 min) 
i Łukasz Żych (85 min). 
Towarzysko grali także czwartołi- 
gowi pilkarze Darzboru Szczecinek. 
Rozgromili oni na wyjeżdzie Polonię 
Jastrowie 7:0. Bramki dla Darzboru 
strzelili: Jaros/aw Adamowicz - 3, 


Maciej Stepleń, Grzegorz Kasz- 
czyc, Sebastian Sochaiski i Sła- 
womir Nledźwledż. 
Zespól trzecioligowej Kotwicy 
Kolobrzeg w środę o godz. 15.30 ro- 
zegra sparingowy mecz boisku 
w Drzonowie z czwartoligową druży- 
ną Orla Bia/ego Walcz. Inny trzecio- 
ligowy zespól z okręgu koszalińskie- 
go Gwardia Koszalin rozegra dzisiaj 
r6wnież kolejny sparing. Przeciwni- 
kiem gwardzistów będzie Czaniec 
Porąbka. Przypominamy, że 
przed rokiem koszałinianie przegrali 
z tą drużyną w meczu towarzyskim 
1 :2. Początek meczu o godz. 15 
na stadionie przy ul. Falata. (suw) 


PiŁKA NOŻNA. Puchar Polski w okręgu 


Młodziczki 
1. UKS Victoria SP 21 4 12 8-Q 
2. UKS Malechowo 4 7 4-3 
3. SP Mielno 4 4 1-2 
4. UKS Victoria SP 2 II 4 2 Q-3 
5. UKS Olimpia 8obollce 4 2 1-6 
Trzy czołowe drużyny w obu 
kategoriach otrzymały okoliczno- 
ściowe statuetki, natomiast 
wszystkie zespoły dyplomy. Naj- 
skuteczniejsze zawodniczki 
otrzymały pi/ki nożne, natomiast 
najlepsze bramkarki - rękawice 
bramkarskie. Nagrody wręczali 
przedstawiciele Koszalińskiego 
Okręgowego Związku Pilki Noż- 
nej: Jan Bednarek - prezes, 
Stefan Klemczak - wiceprezes 
i Tadeusz Małecki - trener ko- 
ordynator. Mecze sędziowali: 
Wiesław Miku/ski i Ireneusz 
Zubkowi.,:z. Mistrzostwa przy- 
gotowal i przeprowadził znany 
dzialacz sportowy, rzecznik pra- 
sowy KOZPN - Ryszard Wątro- 
ba. (suw) 


Piłkarze powołi kończą zimowe 
przygotowania. Tym samym jest to 
znak, że pilkarska wiosna coraz bliżej 
i już niedlugo kibice będą mogli emo- 
cjonować się mistrzowskimi rozgryw- 
kami w rundzie rewanżowej sezonu 
2002/2003. 
Sycewicka Sparta na wlasnym 
stadionie wygrala ze Słupią Kobylni- 
ca 2:1 (1 :0). Z sycewickich zawodni- 
ków na listę strzelców wpisali się: 
Paweł S/awskl i Robert Panek. Dla 


Gryf - Rossa 3: 1 


W Polanowie rozegrano 
mecz o Puchar Polski edycji Ko- 
szalińskiego Okręgowego 
Związku Pi/ki Nożnej. Tamtejszy 
Gryf pokona/ w nim Rossę Ro- 
snowo 3:1 (1 :0). Dwie bramki dla 
Gryfa zdobyl doświadczony Ja- 
cek Mrozewskl, który jeszcze 


podczas jesiennej rundy wystę- 
powal w zespole... Rossy, a trze- 
ciego gola strzeli/ Mariusz Ma- 
Iysz. Honorową bramkę dla 
czwartoligowej Rossy, która wy- 
stąpila w mocno oslabionym 
składzie zdobył Norbert Donde- 
ra. (suw) 


RE K""'["""A M A 


c. 
... 
Gl 
C 
f 
III 
E 
I 


RTV.. 


c. 


... 


J 


. 


"" 


Nieziemska oferta- 


KOSZYKÓWKA 
Wyjazdy na mecze 


. 
przyziemne 
ceny 


. 
Jak już Informowaliśmy. w najbliższą 
sobotę I niedzielę w pierwszych me- 
czach drugiej rundy play off o mi- 
strzostwo I ligi mężczyzn koszykarze 
AZS ZAGAZ Koszalin zmierza się 
na wyjeździe z SKS Polpharma Sta- 
rogard Gdański. 


\ 


, 


" 


. 


Zapowiadaja się wielkie emocje, 
bo rozpoczyna się walka o prawo 
gry w finałe o awans do ekstraklasy. 
Zarząd koszałińskiego AZS ZAGAZ 
poinformował nas, że organizuje 
wyjazdy dla kibiców w obu dniach (1 
i 2 marca) na wyżej wymienione 
spotkania. Wyjazdy zaplanowane są 
o godz. 11 z parkingu przy hałi spor- 
towej ZOS na ul. Głowackiego. 
Dzialacze koszalińskiego klubu 
oczekują na chętnych w swojej sie- 
dzibie przy ul. Glowackiego 9 (wej- 
ście od ul. Jedności) w środę, 
w czwartek i W. piątek w godz. 8.30- 
13.30. Koszt każdego z dwóch wy- 
jazdów to 25 zlotych (w tym wliczo- 
ny jest koszt zakupu biletu 
na mecz). (suw) 


Zaprasza m y do salonów w calej P ol s ce 
'r K
p

- - 

 b
t-;; y - 
 -5 0 -o
		

/18046-0011.djvu

			I 


głos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 
www.glos-pomorza.pl 


DZISIAJ 
Spotkanie diabetyków 
SŁUPSK. o godz. 16 Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków za- 
prasza chorych na cukrzycę, ich 
opiekunów i rodziców chorych 
dzieci na szkolenie. Odbędzie 
się w sali Stowarzyszenia "Civi- 
tas Christiana" przy ul. Pade- 
rewskiego 9. 


OGLOSZENIA LOKALNE 
SLUPSK 


USŁUGI 
- 


7- 


"ALEKSANDRA" największy kosmetyczny 
salon, autoryzowany thalgo, morskie za- 
biegi, kompleksowośc, dobra cena. pro- 
mocje. Wiejska 26/8,840-2741. 
BIURO rachunkowe. 0-59/84-01-130, 
0-604-260-745. 
KOKS, węgiel, miał - wszystkie asorty. 
menty, sprzedaż ratalna, bez poręczyciefi 
I wp/aty. KObylnlca, Witosa (bocznica P KP). 
KOMINKI - różne, kaflowe. Piece retro, 
wkłady kominkowe. Montaż, dorzdztwo. 
Słupsk, W. Polskiego 17, 0-59/847-54- 
54- (10-17),0-501-620-510. 
KO
UCHY, futra skóry - kupisz SłUPSk, 
MANHATAN I piętro box 53, Koszalin 1 
Maja - pasaż MILENIUM. 
KREDYT, pożyczka hipoteczna bez op/at 
GE BM. Pożyczki gotówkowe. Słupsk, 
Sienkiewicza 20 pok. 7, 0-59/841-2140. 
KREDYTY, pożyczki hipoteczne, budowa, 
zakup, sp/ata innych zobowiązań (takze 
podmioty gospodarcze). Słupsk, Filmowa 
3A,84-11-751. 
MONT
 instalacji auto - gazu, sprzedaż, 
wynajem, komis przyczep campingowych. 
Części motoryzacyjne. MOTO-MIX Włyn- 
kówko 50d 0-59/811-2749. 
OKNA, rolety, kredyty. 0-59/84-Q0-202. 
SEX-SHOP .FIGIELEK. dla każdego - 
feromony, afordyzjaki, zabawne gadżety. 
Sprzedaz internetowa wwwJlgielek.pl. 
Słupsk, W. Polskiego, Mickiewicza, 
0-59/84-02-822. 
SKLEP ogrodniczy .U Mietka. oferuje 
sprzedaż I profesjonalny serwis kosiarek 
i pilarek. Lotha 21, 0-59/842-80-60. _ 
SOLARIUM IBIZA - Karnety 65 zł - 150 
minut, 95 zł - nawet 250 minut. Słupsk, 
Piekiełko 1. 0-59/842-67-63, wynajmę 
stanowisko manlkurzysice. 
WULKANIZACJA DElON SERWIS Słupsk, 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, tel. 845-51-30, , 
84-14457 - sprzedaż opon, serwIS, doradz- 
two techniczne. 


LEKARSKIE 


GABINET masażu leczniczego M. Bozek, 
Dmowskiego 2/12 0-59/84-52-766, 
0-603-129-916. Schorzenia kręgosłupa, 
&aw6w, rwa kulszowa, skoliozy, kręgars
 
LECZENIE zębów w narkozie, implanty. 
Tomasz wagner specjalista chirurgii sto- 
matologicznej. Słupsk, Szczecińska 34a. 
codziennie (16-20), 0-601-666-940. 
NIEPUBLICZNY Laryngologiczny ZOZ 
.LAR-MED. - świadczenia laryngologicz- 
ne i audiologiczne - dzieci, dorośli 
J. Pawła 111, 8-18. 
ORTODONTA - Anna Filoda, Słupsk 
ul. Grodzka 1/32.0-604-206-118, 
0-59/841-38-53. Umowa z Pomorską 
Kasą Chorych 
POLSKIE Centrum Terapii Tlenowej Jagieł- 
ły 1 (O-59) 840-24-01. Rewelacyjna ko- 
smetyka tlenowa. tlenoterapia zdrowych 
i chorych. Promocje. 
PRACOWNIA protetyczna .PRODENT. 
ul. Frąckowskiego 3/1 przeniesiona 
od 1 stycznia 2003 do Kobylnicy, . 
Sportowa 2a. 0-691-38-7549 
STUDIO masażu i para psy, masaże, na- 
świetlanie, joga, tarot. Słupsk, Armii Krajo- 
Yi ej 38,-0-59/844 -1
2, 0:?00-331- 239. 
UWAGAI Gabinet Lekarski Kazimierz 
Czyż diabetolog, został przeniesiony 
na ulicę J. Pawł a 1 po
 t
 


Fi E -k-i 'A M A BH144 


J 
- produkcja rekl-ł'n 
. Pl1Icownla altodruku: etykietki, 
wizytówki, papier tlnnowy. 
odzIet J"BklenlOWll 
. Studio gndlkl (profekty) 
- Multimedia 
(BTt, lalewlzyJM, Hn.llllng) 
- Fecł- donKiztwo, 
obIługe IwnpIInII reklamowych 
- wydruki wIeIkoform8towe 
-lnIarnet (atrony www, konta Hnell) 
- bezpIaJne WYceNI, projekt u kIIentII 
.mS'I'I!ŃM)' 'I'ANNI 
ItIt KOSZAIIŃSKIt'II ItICl1KAJC.NI 
I AGł;NI:JI IUlKIAMO\nfll 
tel: 348-77-72. kom:506-550-899. 
.-m.II: domzel(i!/poet.pl 


1 


Wiadomości słupskie 


sIr. 11 


Słupsk . Ustka . K,pice . Oamnica . O,bnica Kaszubska . Glówczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


SŁUPSK. Mieszkańcy nie chcą postoju 


Mają dOŚć takSÓwek 


(teb) 


Mieszkańcy ulicy Braci Gierymskich nie chcą, żeby w pobliżu 
ich bloków był postój taksówek. Ich zdaniem, samochody utrudniają 
ruch, stwarzają niebezpieczeństwo i zanieczyszczają osiedle. 


t 
ID:łJ ł  


-'I' 


. 11 


',,\,UI 


"<' . v' 
 
 łMPT' 1U 


rQ19 


- 


J 


. -. 


- 


')O!itój tak!i6wek je!it !iolą w oku mie!izkańc6w o!iiedla. 


Postój taksówek na ulicę Bra- 
ci Gierymskich przeniesiono kil- 
ka lat temu z przyległej do niej 
ulicy Kossaka. Samochody usta- 
wione są naprzeciwko osiedlo- 
wego parkingu wzdłuż ruchliwej 
ulicy. Parkujące taksówki zaj- 
mują część chodnika dla pie- 
szych. - T
dy nie da się przejść, 
bo połowa chodnika zajęta jest 
przez samochody- twierdzi pani 
Jadwiga, mieszkanka osiedla 
Piastów. - Gdy jest zimno, kie- 
rowcy grzeją sobie samochody 
i cały czas pracują silniki. Wtedy 
śmierdzi spalinami. 
- Jadąc w pobliiu postoju 
trzeba bardzo uwaiać - mówi 
Marłan Dąbrowski, mieszka- 
niec jednego z bloków 
przy ul. Braci Gierymskich. - 
Trudno jest wyminąć się z semo- 
chodem jadącym z przeciwka, 
bo stoją taks6wki. Czasem bywa 


tak, ie taksiarze stoją obok sie- 
bie samochodami i rozmawiają 
przez otwarte okna nie zwaiając 
na innych uczestnik6w ruchu. 
Trudno jest takie wyjechać lub 
wjechać duiym samochodem 
na nasz parking przy bloku. Zda- 
rzały się przypadki, że samocho- 
dy sąsiad6w były stuknięte, nie 
wiadomo przez kogo. bo nikt ni- 
kogo za rękę nie zlapal. Pewne 
jest, ie taks6wkarze na tym par- 
kingu zawracają. 
- Z tym postojem to samo 
utrapienie - mówi Grażyna T., 
emerytka. - Nie dość, ie taks6w- 
karze przeszkadzają naszym 
kierowcom, to jeszcze brudzą. 
Sama widzialam z okna jak 
pod drzewem jeden z nich zala- 
twial swoje potrzeby. Kiedyś 
przenieśli post6j do nas z Kossa- 
ka, bo tam przeszkadzal miesz- 
kańcom, a nam co? Pomaga? 


\' 


...- 
"""
 


.\ 


SMOŁDZINO. Długa droga do dentysty 


.. 


5GB 1950 


Fol. 
LA WOMIR tABICKr 


- Przeciei musimy gdzieś 
pracować - mówi jeden z tak- 
sówkarzy. - Nie widziałam, ieby 
moi koledzy brudzili lub specjal- 
nie utrudniali iycle mieszkań- 
com osiedla, ale nie mogę m6- 
wić za wszystkich. Myślę, ie 
gdyby wyznaczono inne, atrak- 
cyjne miejsce na post6j, to prze- 
nieślibyśmy się. Jednak to mu- 
slalaby być dobre miejsce, ieby- 
śmy nie stracili klient6w. 
Do ratusza również dotarly 
skargi mieszkańców osiedla Pia- 
stów. - Prowadzimy pewne przy- 
miarki, ieby przenieść postój - 
mówi Marek Sosnowskł, rzecz- 
nik prasowy prezydenta Slup- 
ska. - Niewykluczone, że zosta- 
nie on przeniesiony. Sprawę nie- 
stosownego zachowania 
kierowc6w będzie monitować 
Straż Miejska. 


Muszą zacisnąć zęby 
\ 


Mieszkańcy Gardy Wlelkłej już 
od trzech miesięcy pozbawienł są 
opieki stomatologicznej w swojej 
miejscowości. Do najblIższego den- 
tysty. który zwykle przyjmuje tylko 
dwa dni w tygodniu, muszą Jeździć 
do Smołdzina, a w nagłych przypad- 
kach aż do Słupska. 


Jeszcze w listopadzie ubie- 
głego roku w miejscowym ośrod- 
ku zdrowia dwa razy w tygodniu 
przyjmowal stomatolog, który 
na co dzień pracował w Smołdzi- 
nie. - Nie mieliśmy innego wyj- 
ścia i musieliśmy ograniczyć dy- 
żury- tlumaczy Młrosłsw Abra- 
mowicz, pełnomocnik 
właściciela Niepublicznego Za- 
kladu Opieki Zdrowotnej "Medi- 
cus" ze Słupska, który prowadzi 
gabinet stomatologiczny 
w Smołdzinie. - Pomorska Kasa 
Chorych obcię/a nam limity 
i przestalo to się nam oplacać. 
WczeŚniej robiliśmy uklon 
w stronę naszych pacjent6w 
i przyjmowaliśmy ich także 
w Gardnie. Teraz to nie jest moż- 
liwe. 
Z takiego obrotu sprawy nie 
są zadowoleni mieszkańcy.- 
Dojazd autobusem kosztuje i nie 
każdego na to stać - t1umaczy 
blisko 40-letni mężczyzna. - 
A jeśli ktoś pracuje, to nie ma 
czasu, by po poludniu Jechać 
do Słupska. 
Także miejscowi lekarze są 
zdania. że we wsi przydałby się 
stomatolog. - Musimy jednak 


t<  


,. 


.. 


ł 


I 


Fot. SLA WOMIR tABICKI 
Z b61em zęba mieszkaniec Gardny Wielkiej musi jecba
 do Smołdzina. 
Jeśli nie je!it to' poniedziałek lub piątek - to aż do Słupska. 


spojrzeć na to realnie - tłumaczy 
Maria Rogalińska. - Nie będzie 
pieniędzy, to nie będzie denty- 
sty. . 
W Gardnie Wielkiej mieszka 
1,2 tys. osób. Gdy ktoś musi 
skorzystać z pomocy dentysty, 
to może być pewien, że w Smoł- 
dzinie znajdzie stomatologa 
w poniedziałek i w piątek. W po- 
zostałe dni tygodnia może go nie 
być. - Pacjenci, kt6rzy korzysta- 
jfJ z uslug tego stomatologa są 
bardzo zadowołeni - mówi Wło- 
letta Kazłmłeruk, dyrektor Sa- 


r. 


modzielnego Publicznego Zakła- 
du Opieki Zdrowotnej w Smołdz- 
nie. - Dentysta stara się być 
u nas możliwie najczęściej. Zimą 
nie zawsze może dojechać, ale 
o każdej nieobecności uprzedza 
wcześniej. 
Mieszkańcy Gardny liczą, że 
uda się ponownie uruchomić ga- 
binet dentystyczny w ich miej- 
scowości. Lekarze są jednak 
bardziej sceptyczni. Tlumaczą, 
że zbyt dużo kosztowałoby jego 
wyposażenie. 
ARKADIUSZ GRYKO 


3 


r 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel.lfax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Jacek Cegła 
Jcegla@glos-pomorza.pl 


ł 


tel. 842 75 91 


I 
ZDANIEM CZYTELNIKÓW I 
. Sprzedawczyni z delikatesów przy ul. Kowalskiej: - Zatrzy- 
manie mlodego zlodzieja w naszym sklepie nie wyglądalo do końca I 
tak, jak przedstawila to czytelniczka. Mamy dużo przypadk6w drob- 
nych kradzieiy. Wielu z tych zladziejaszk6w to dzieci i musimy z ni- 
mi walczyć. Tego chlapca nie 'moina było przekazać rodzicom, bo 
podal falszywe dane i adres. Poza tym, to ta pani krzyczala na nas, 
a nie my na nią. 


(wysł. toc) 
. Słupszczanin: - Poszedlem do ZUS zanieść zwolnienie 
swoje i c6rki. Stalem 50 minut. W tym czasie panie obslużyly za- 
ledwie siedem os6bl Wr6cilem do domu, nic nie zalatwilem. Obli- 
czylem, ie aby dostać się do urzędniczki, potrzebowalbym 
dw6ch godzin straconych w kolejce. Poza tym, z czterech okie- 
nek do obsługi petent6w, tylko dwa były czynne. Te panie odbie- 
raly r6wniei telefony i udzielaly informacji telefonicznych. Czy 
jui ZUS nie moie inaczej zorganizować pracy? Jest tyle os6b 
bezrobotnych, moie by zatrudnić kogoś do obslugi telefonicznej, 
a inne okienka wydzielić dla tych. kt6rzy osobiście przyszli? 
. Słupszczanin: - Chcialbym odpowiedzieć pani, kt6ra w ru- 
bryce npobożne życzenia" m6wila o nawierzchni ul. Krajewskiego. 
W latach 60. ta ulica byla iwirowa z czamym szutrem. A kostka 
granitowa na ul. Westerplatte byla sprowadzana spoza naszego 
miasta. Wiem coś o tym, bo w tamtym czasie bylem kierownikiem 
miejskiej słuiby drogowej. 
. Czytelnik (dane do wiadomości redakcji):- Przed wyborami 
samorządowymi byl wywiad z panią Bogucką-Skowrońską, kt6ra 
m6wila, ie gdyby to od niej zaleialo, tych pan6w z Placu Zwycię- 
stwa, kt6rzy myją samochody, ubralaby w mundurki i ustawila im 
pracę. Pani Bogucka jest w tej chwili niejako matką miasta. M('że 
spełnić swoje obietnice. 
. Rafal Nosewlcz ze Słupska: - Dziwią mnie głosy o tym me- 
nelstwie z Placu Zwycięstwa, że "bądi co bądi ludzie zarabiali". 
Tak, tylko pytanie, na co przeznaczali te pieniądze? W tej chwili że- 
brzą, ale mnie się wydaje, ie to postawa przekoma. Jestem prze- 
konany, ie stan ich umyslu kwalifikuje ich do pobierania renty 
i pewnie takową dostają. Myślę, że pan, kt6ry m6wil o tych ludziach 
jako o wizyt6wce miasta, m6glby ich wziąć przed swoją finnę; ieby 
byli jego wizyt6wką. 
. Edwłn Dressler ze Słupska: - W waszej gazecie znalazlem 
informację, ie po słupskich tramwajach nie zostal żaden ślad. Nie- 
prawda - przy ul. Arciszewskiego zostaly słupy po trakcji tramwajo- 
wej. Teraz są na nich zamontowane latamie uliczne, ale kiedyś by- 
Iy podporą dla trakcji. 


-ł 


(wysł. law) 


(toc) 


SŁUPSK. Niespodzianka w tłusty czwartek 


Zjedz pączka, 
przeczytaj gazetę! 


6 II a
... 
"'
'" 
, gło. 
Pomorza 


..ł:.>
C 
... -' n ił. 


Już jutro tłusty czwartek. Dla 
klientów obok wymienionych 
sklepów i czytelników "Głosu Po- 
morza" mamy niespodziankę. 
Pierwsze sto osób, które kupią 
tam jutro pączki, otrzyma gratis 
"Glos Pomorza". Warto więc 
wcześniej wstać. To może być 
przyjemny dzień, tym bardziej, 
że w tłusty czwartek możemy 
bez wyrzutów sumienia zjeść 
, I więcej niż jednego pączka. 


TAM DOSTANIESZ 
GAZETĘ: 
. piekarnia ,,Lewna" , ul. Slerp- 
nika 2 
. sklepy PSS Społem: 
- sklep nr 1, ul. Wiatraczna 
- sklep nr 6, ul. B. Gierymsklch 
- sklep nr 36, ul. Arciszewskiego 
- sklep nr 25, ul. Kaszubska 
- sklep nr 28, ul. Kościuszki 


fł 


POWIAT SŁUPSKI. Kobylni ca współpracuje ze Szwedami 


I Popłynęli z wizytą 


Leszek Kullński, wójt Kobylnlcy, 
Adam Blechońskl, szef słupskłej 
straży pożarnej oraz Krzysztof 
Duszklewlcz, naczelnik drogówkł 
popłynęli wczoraj na drugł brzeg 
Bałtyku, do szwedzkłej gminy 
Osthammar. Wizyta ma zacieśnić 
współpracę m.In. w zakresie bez- 
płeczeństwa ruchu drogowego oraz 
pożarnictwa. 
Współpraca obu gmin rozpo- 
I częła się kilka lat temu. Szwedzi 
I odwiedzali Kobylnicę już kilka- 
I krotnie. W ubiegłym roku jedno- 
I stce Ochotniczej Straży Pożar- 
nej w Sierakowie podarowali 
I wóz bojowy. - To kilkunastoletni 
I samochód, ale jest w bardzo do- 
I brym stanie - twierdzi Biechoń- 
ski. - Szwedzi odwiedzili także 
! jednostkę zawodowej straży. Te- 


raz my jedziemy do nich. Mamy 
nadzieję na wymianę doŚwiad- 
czeń oraz ŚciŚlejszą wsp61pra- 
cę. 
- Nasi strażacy już się znają 
- mówi wójt Leszek Kuliński. - 
Mamy zamiar przywieić ze 
Szwecji sprzęt gaśniczy. Po- 
za tym, chcemy nawiązać wsp61- 
pracę policjant6w zajmujących 
się bezpieczeństwem ruchu dro- 
gowego. Szwedzi mają duże do- 
świadczenie, kt6rym mogą się 
podzielić. 
Jak powiedział wójt Kobylni- 
cy, podczas wizyty polscy samo- 
rządowcy poznają nowe władze 
gminy Osthammar, bo w Szwe- 
cji, podobnie jak w Polsce, odby- 
ły się niedawno wybory samo- 
rządowe. 


(toc) 


" 


.
		

/18046-0012.djvu

			str. 12 Informator regionalny 


... 
TELEFONY ł. 
ALARMOWE .... 
Policja - 997 
Straf Poi:ama - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanaliza- 
cyjne - 994 
TELEFONY 
 
INTERWENCYJNE !!!!I 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZLUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZLUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 
POMOC DROGOWA IIA 
SLUPSK - 981; 
 
844-04-31; 842-79-40; 842-44- 
40; 811-91-50; PKS 843-93-67; 
0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZLUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 
INFORMACJA 
 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56, 
BYTÓW - 822-22-38, CZŁU- 
CHÓW - 834-22-13, LĘBORK- 
862-19-72 
POGOTOWIE : 4
 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


r;
 
KURSY WALUT 

 


Skup Sprzedaf 
USD 3,82 3,94 
EURO 4,12 4,25 
GBP 6,03 6,23 
CHF 2,80 2,88 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności Narodowej 4
5, 
Słupsk  


REKREACJA 
SLUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. Szcze- 
cińska 99, tel. 843-40-17; 843- 
40-16 - pływalnia czynna codz. 
w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu 
i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 
31, tel. 862-71-77 - plywalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Plywal- 
nia "Aqua-Tur". Codziennie 7- 
22 - baseny: sportowy, rekre- 
acyjny, brodzik; zjeżdżalnia, ja- 
cuzzi, atrakcje wodne, sauna, 
solarium, bar, sklepik, leI. 372- 
96-28 
POLICYJNY ", 
TELEFON ZAUFANIA tJ...I 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
j1 
USLUGIMEDYCZNE 
SŁUPSK: Nocne dyżu 
stomatologiczne, al. Wojska 
Polskiego 1/14, tel. 840-18-99; 
0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stoma- I 
tołoglczne "Vitrodent" , 
Słupsk, ul. Sołdka 2, tel. 841- 
24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Koł- 
łątaja 31, tel. 840-35-50 (budy- 
nek Poczty Głównej) - całodo- 
bowa; Przychodnia Lekarska, 
ul. Chełmońskiego 3, tel. 845- 
61-60 - czynna w godz. 8-19 
NZOZ Kllinka SALUS, ul. Zie- 
lona 8, tel. 840-19-40; 840-19- 
41 czynna w godz. 7-19; Przy- 
chodnie POZ: ul. Mlyńska 1 a, 
tel. 841-37-63 w godz. 8-19; ul. 
Mochnackiego 19, tel. 848-26- 
66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska 
Stacja Opieki Carltaa Hoapl- 
cjum Domowe, ul. Basztowa 8, 
tel. 863-31-58 czynne od ponie- 
działku do piątku w godz. 8.30- 
14 
USLUGIRÓZNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
azklarskle calodobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 
842-57-67 
Hotel dla paów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603- 
070-170 


... 


.  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Słupsk - 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (O-prefiks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJA
 
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 
(całą dobę) tel. 841-30-45; 842- 
:::RY APTEK " 
SŁUPSK - lilii 
"Bursztynowa", ul. Kotarbinskie- 
go 6, tel. 844-08-46; Przy Placu 
Dąbrowskiego", (wejście od ul. 
Przemysłowej), otwarta codzien- 
nie 8-22, tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Nowa", ul. Sobieskie- 
go 1, tel. 822-11-78 
CZŁUCHÓW - "Na Osiedlu 
Sportowym" ul. Olimpijczyków 
11, tel. 833-15-87 
LĘBORK - "Bluszczowa", ul. 
t;:zolgistów, tel. 863-32-05 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Vitae", ul. Dworco- 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - "Jantar", ul. Grun- 
waldzka 27a, tel. 814-46-72 
WICKO - "Pod Agawą", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY IJIII 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Ksląfąt Pomorskich, ul. 
Dominikańska 5-9: czynne w godz. 
10-16: Skarby Książąt Pomor- 
skich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Salon sztuki 
XIX i XX w.; Dzieła współczesnych 
twórców nieprofesjonalnych Po- 
morza Środkowego; Młyn Zamko- 
wy: Dawna i współczesna sztuka 
ludowa na Pomorzu Środkowym; 
Szli na Zachód osadnicy; Herba- 
ciarnia w Spichlerzu, czynna 
codz. 10.30-20: Małgorzata Marel 
- Od Europy do Azji (fotografie); 
Galeria Bursztynowa, ul. Tuwima 
9: Inkluzje roślinne i zwierzęce 
w bursztynie; Galeria Kameralna, 
ul. Partyzantów 31 a, w godz. 8-16: 
Sztuka geometrii z kolekcji Muzem 
Sztuki Współczesnej w Radomiu; 
Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8: 
Prace młodzieży biorącej udział 
w warsztatach artystycznych odby- 
wających się w okresie ferii zimo- 
wych 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 


P -R O-M -o C - J--A 


KINA 
SŁUPSK: MILENIUM 
tel. 842-51-91 - Władca Pierście- 
ni-Dwie wieże, godz. 17 i 20 
MCK: REJS - Droga do zatrace- 
nia, Qodz. 18 
BYTOW: ALBATROS - Mr. De- 
eds - milioner z przypadku, godz. 
18 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Agent 
007,godz.18 
MIASTKO: GRAŻVNA - nieczyn- 
ne 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46-77) 
- nieczynne 


;1 


USł.UGI 
POGRZEBOWE 
SŁUPSK: "KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600; Infollnla bez- 
płatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
SŁUPSK - USTKA: "ZIELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502-525-005 


. . . 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 


(teb) 


glos Pomorza 
z prezentami 


Co ponIedzIałek, środę I pIątek na czyte/n/ków"Głosu Pomona" 
czekają prezenty - bilety, kupony bądź upomInkI. 
Aby Je otrzymać wystarczy przyjść dzIś z aktualnym 
wydanIem "Głosu Pomona" do naszej redakcjI 
przy ul. H. Pobożnego 19 w Słupsku 
w godz. 9.00 .9.30.  


ZAŻYJ MASAŻU 


,..... " 


3 


Masaże twarzy w SalonIe Urody"Gabrlel" 
przy ul. Klllńsklego 


, 


,,,. ...... 


IDŹ DO FRYZJERA 


2 


StrzyżenIa damskie z modelowanIem 
o wartości 25 zł w StudIo Eden 
przy ul. Królowej Jadwigi 7 


ZADBAJ O KRĘGOSLUP 


.--.ł..1 
110 
 
,,,. ...... 


3 


Masaże Icręgosłupa o wartości 30 zł 
w gabinecie Masażu Leczniczego I 
K/nezyterapll przy ul. Dmowskiego 2/12 


, 


;". ...... 


IDŹ DO FRYZJERA 


Strzyżenia męskie w Salonie Urody 
"Blanca" przy ul. Fałata U/U1 
UWAGA: Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę w tygodniu 
Oednej rodzinie przysługuje jedna nagroda w tygodniu) 


2 


. 


. 


j  


www.glos-pomorza.pl 
.redakcja@glos-pomorza.pl 


Środa, 26 lutego 2003 r. głos Pomorza 


PR:Q'GxNOZA POG'ODY 
........... . --'" 


środa 
26 l/tte _ o 2003 
dzisiaj 


...i......#_.... 


'oJ...#...# ...#
  ,oJ...#oJ...#
 
 I ł 'j 
1)tI. W 4",Jh 
..:J 6 .. 
I /.H:: £!! . .,... '-I'I",rl.! 
I ł ' ł e .\lll Isk 
1.2"(: l 
11(11.6 P .. w ".lJ'tltl 4. 


No IJomorzu "lmlt/!f'zlIi.', 
I,,'z IIpmlnw, olwłu4+(iY'. 
Wiatr ,.Ioby, pM. 
Uhm...', Iwrz.y"l1IY. 
W lIVl")' mrt.i,,,,. a 
tllII'Jlwal1li mJłI..ł mllRl1 
fJtłmlznł IłzruU. lin drollOl '1 
11;".IH'Z/J;"(ZfIIf'. 


· 1I1{lIoRl.lrtl 


w godz. 10-16: Kultura materialna 
Kaszubów bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Roman limofiejuk - Foto akwarele 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional- 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi Człu- 
chowskiej; Pradzieje; Rzemiosło 
artystyczne XV-XIX wieku; Z dzie- 
jów miasta i zamku; Świat Koperni- 
ka 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skieJ, tel. 846-30-20 w godz. 9-16. 
Architektura i kultura materialna 
Słowińców; Wystawa poplenerowa 
- Pomorskie pejzaże Izbica 2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i doku- 
mentach (Lębork na starej fotogra- 
fii); Alfred Lubocki - prace ludowe; 
Rzemiosło w pradziejach; Checz 
kaszubska; Galeria Strome 
Schody: Walery Pessim - Ko- 
cham kobiety I 
SMOlDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Naro- I 
dowego, tel. 811-73-68 czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9-17; w sobotę i niedzielę 
po uprzedniej rezerwacji telefo- 
nicznej 

1
T

:z:oG

,rl
z Odkrywca h l - sto n - l - Słupska 
w godz. 10-18; Barbara Gębczak- 
-Janas - Morze 
Im] 


1.2 'C 


./IJ'fI\,,, 


. M/".dk" 


p 


· (;ry.{I'." 
. .
",Itf"'I.. =. , 
1)01("%1'" . ,"iz(,Z(.tl"c"1I 
/tl,rl) . (,":I:/u"',"'''' 
. /ltJł leml('C 


4. 


. .\"zcz,'c1n 


. St,II1-: IIlY / 
.szc:z.'( I,t,kl 


6 l' . Walcz 


· PyrZ)',." 
7 l' . 

 


6. 

 


';-.6 A..i
 


4. 


Jutro 


e I'/la 


J 
I 
e /I 'li '().
ZLZ 


· .'t11Jt'fJ);III"" 
(,d",b1.." 


III'Z w..'Ir"ZYI"1 zml(UI. 
Hlmm "IUfI('(I, ('n 6+ 7 t'. 
W","'"I"I,v. ,,1,1. 
W IJUI,..h W'ff"tl:J ('/am",., 
tu,'W.VIrIIJIIZ"'II' "Inl,., 0J,(łlh 
AIIII'Il'I,11U1/u/'Jflw;u. 


.,p 


· 
ltJle"'u 


. 
pll.ll/lu 

"V.'''.''. .'11 J1 


 
.,,,,. iti,. I),,,,,,,tlllldl 


SŁUPSK. Jubileusz 40-lecla pracy zawodowej Stanisława Szpilewsklego 


Jubileusz 40-lecla pracy zawodowej 
I społecznej w ochronie zabytków 
I muzealnictwie świętował będzie ju- 
tro Stanisław SzpIlewskI. Spotkanie 
Jubileuszowe odbędzie się o godz. 
12 w Spichlerzu Rlchtem przy Rynku 
Rybackim. 


Gospodarzem spotkania bę- 
dzie Mieczysław Jaroszewicz, 
dyrektor Muzeum Pomorza 
Środkowego. Udział w nim we- 
zmą również Zdzisław Daczkow- 
ski, z-ca wojewódzkiego pomor- 
skiego konserwatora zabytków 
w Gdańsku oraz przedstawiciele 
Zarządu Głównego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. 


" 


. '" 


Wystawa prac Kościelniaka 


SŁUPSK. 4 marca o godz. 12 
w Herbaciarni w Spichlerzu Rich- 
tera przy Rynku Rybackim otwar- 
cie wystawy prac Mieczysława 
Kościelniaka. Ekspozycję zorgani- 
zowano w 10. rocznicę śmierci ar- 
tysty. Będą na niej prezentowane 
rysunki tuszem o tematyce mu- 
zycznej i literackiej oraz inspiro- 
wane Ustką, w której artysta 
mieszka/. Oprócz grafik będzie 
można zobaczyć akwarele i rysun- 
ki przedstawiające widoki z miast 
polskich, wykonane w latach 50. 


P R o M o C J-Ą 


Spotkanie prowadził będzie 
Jerzy Barbarowicz, naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego. W uznaniu zasług 
Stanisław Szpilewski otrzyma 
z rąk wiceprezydenta Ryszarda 
Kwiatkowskiego nagrodę I stop- 


nla Prezydenta Miasta Słupska. 
Będą wystąpienia zaproszonych 
gości, słowo jubilata i część arty- 
styczna przygotowana przez 
Ośrodek Teatralny Rondo. 
(lir) 
I.UI". HAI.AI. SI AM()(,k.1 


i W SUJŹRtF. ZA"\' fKÓW 
Stanisław Slpilewskl przybył z rodzicami do Słupska z Nowogródka 
w roku 1945. Pracę zawodową rozpoczął Jako młodszy asystent 
w słupskim muzeum przechodząc kolejno stopnie sMbowe do sta. 
nowlska kustosza - kierownika Działu Historyczno-Artystycznego. 
Należy do ścisłego grona organizatorów I twórców Muzeum Pomo- 
rza Środkowego. Współdziałając z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Koszalinie zabezpieczył I ocalił od zapomnienia wiele 
obiektów zabytkowych. Powiększył znacznie zbiory muzealne, 
a zwłaszcza kolekcje sztuki pomorskiej i konwisarstwa. Był gorą- 
cym propagatorem wykorzystywania ekspozycji muzealnych 
w procesie dydaktycznym I wplatania zagadnień regionalnych 
w lekcje historii. 
W roku 1976 zorganizował Biuro Badań I Dokumentacji Zabytków, ktÓ- 
rego był dyrektorem do czasu przekształcenia go w Oddział 
Państwowej Służby dchrony Zabytków w roku 1995. Obecnie Stani- 
sław Szpilewski jest starszym Inspektorem Pomorskiego Oddziału 
Służby Ochrony Zabytków w Gda'lsku, delegatury w Słupsku. 
. Przez wszystkie lata pracy zawodowej jubilat prowadził również ozy- 
wioną działalność społeczną. W roku 1984 zorganizował Oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest członkiem Zarządu Głównego 
TOnZ I Rady Redakcyjnej miesięcznika "Spotkania z Zabytkami". Spod 
lego pióra wyszły liczne prace dotyczące sztuki Pomorza, które publi- 
kowały czasopisma specjalistyczne I popularnonaukowe. Dzięki 
Stanisławowi Szpilewsklemu słupski oddział TOnZ należy do nalbar- 
dziej aktywnych w kraju. Prowadzi różnorodną dzialalność 
popularyzująca wiedzę o zabytkach oraz rzeczowe Interwencie w spra- 
wie ratowania zabytków. Dużym powodzeniem cieszą się 
organizowane przez jubilata imprezy popularyzujące wydawnictwa 
TOnZ, a zwłaszcza miesięcznik "Spotkania z Zabytkami". 
Stanisław Szpilewskllest żonaty, ma dwóch dorosłych synów 
oiaz dwoje wnucząt - Małgosię I Filipa. 


,J 


ZAPROSZENIA 


Mieczysław Kościelniak urodził 
się w 1912 roku w Kaliszu, zmarł 5 
marca 1993 roku w Słupsku. Zo- 
stał pochowany na usteckim 
cmentarzu. Jedna z ulic tej miej- 
scowości nosi jego imię. 
Artysta studiował u Józefa Me- 
hoffera w Akademii Sztuk "Pięk- 
nych w Krakowie. W latach 30. 
malował portrety. Był uczestnikiem 
kampanii wrześniowej. W 1941 ro- 
ku uwięziony w Oświęcimiu, spo- 
tkał się tam między innymi z rzeź- 
biarzem Xawerym Dunikowskim, 
muzykiem Adamem Kopycińskim 
i zakonnikiem Maksymilianem Kol- 


'" 


be. W konspiracji Kościelniak zro- 
bił. kilkaset rysunków i grafik obra- 
zUJących życie obozowe. 
Artysta po wojnie zamieszkał 
w Warszawie. Dużo podróżował 
po Świecie. Wykonał ilustracje 
do około 150 książek, w tym 
do "Faraona" B. Prusa oraz ilia- 
dy" i "Odysei" Homera. Jego p;ace 
wystawiano w kraju i zagranicą. 
Znajdują się w licznych kolekcjach 
prywatnych i muzeach. 


Pamięci artysty 
SŁUPSK. Dzisiaj o godz. 18 
w Małej Galerii Słupskiego Ośrod- 
ka Kultury przy ul. Braci Gierym- 
skich 1, otwarcie wystawy malar- 
stwa Stefana Morawskiego "Wspo- 
mnienie (III)". W SOK działa klub 
artystów amatorów im. SI. Moraw- 
skiego - założyciela i charyzma- 
tycznego Przywódcy słupskich pla- 
styków. Wstęp na wystawę wolny. 
Rzeczywistość 
oczami twórców 
USTKA. 28 lutego o godz. 18 
w Bałtyckiej Galerii Sztuki 
przy ul. Zaruskiego 1a otwarcie 
wystawy malarskiej grupy SAM, 
którą tworzą Piotr Szwabe vel 
Pisz, Tomasz Bielak i Tomasz Za- 
brocki. Komercjalizacja jest dla 
plastyków pretekstem do dyskusji 
na odwieczne tematy kłamstwa 
i prawdy, chęci i sztuki. Na pewno 
zachętą do zadumy i zwiedzenia 
wystawy są słowa na jednej 
z prac: "Historia sztuki to historia 
znajomości." 


Plebiscyt Czytelników "Głosu Pomorza" 
.tl,;' !ł. NIEZAP 9
 INAJKl I 
Do 8 marca jeszcze daleko, ale my już je na adres: "Głos Pomorza", ul. II. 
przypominamy o Dniu Kobiet. Tego dnia Pobożnego 19, 76-2opSWpsk lub 
chcemy uhonorować kobiety zasługujące przynosić osobiście z dopiskiem 
na uznanie. Szukamy Pań, które tworzą "Niezapominajka.". . 
wokół siebie atmosferę ciepła, A dlaczego N1EZA.POMINi\jKA? Dlatego, 
serdeczności i kobiecości. Szukamy też U broszką z tym skromnym, 
takich, które doskonale dają sobie radę sympatyclnym kwiatkiem, n'agrouzimy 
z codziennym życiem, są operatywne, nasze laureatki, których będzie OS JI, 
uczynne, wesole, bezpretensjonalne. jak na 8 or.(rca przystało. 
Drodzy Czytelnicy! Znacie takie Panie? Sylwetki Pań' !lo k(ÓQ'chtraflą 
Piszcie do nas. Przedstawde nam swojąNI
AJKI. prtedstawim 
kandydatkę i napiszcie, dJac7.egO to O
 8 marca. Jjsmiu eln&ków t . ie 
jest taka niezwykla. Na charakterystyki wyr&nł	
			

/18046-0013.djvu

			II 
'I 


,I 


I 
\ 
\ 

 
,I 
, 
, 
J 


głos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 


POBOŻNE ŻYCZENIA 


W związku z przeprowadzką redakcji 
na ul. Henryka Pobożnego 19 otwo- 
rzyliśmy nową rubrykę. Propozycje 
do niej przyjmujemy codziennie 
w godz. 10-14 pod nr. S42 42 60. 


7- 


. Słupszczanka: - Ostatnio 
posz'am do "Metra" na kawę 
z przyjaclólkami. Zauważyłyśmy, 
że było pusto, chociaż to by' pią- 
tek wieCz6r. A pamiętam czasy, 
kiedy trzeba by'o miet nie
'e 
znajomości, ieby 
ostat b/
et 
na dancing w trakcIe tygodma. 
Bardzo bym chcia'a, żeby wr6ci- 
ły tamte czasy. 
iem,. że bywa 
nie w lokalach WIąże SIę w dużej 
mierze z zarobkami ludzi. 
. Emil ze Słupska: - Jestem 
człowiekIem starej daty i nie mogę 
ŚCIerpiet, jak młodZIeż odnosi się 
do starszych. Jednak w tej chwili 
nawet nikomu nie zwracam uwa- 
gi, żeby nie narazit się na wulgar- 
fI6 wyzwiska. A o tym, żeby nasto- 
latek ustąpił starszemu miejsca 
w autobusie, nie ma co marzyt. 
Rzeczywiście, pobożnym życze- 
niem byłoby, żeby wrócily dawne 
czasy i grzeczna młodzież. 
. Kierowca ze Słupska: - 
CZfłsto jeżdżę po mieście I dener- 
wuje mnie zachowanie kierow- 
c6w-taks6wkarzy. O kierunkow- 
skazach wlększośt z nich zapo- 
mniała, pewnie mekt6rym się te 
dżwignie dawno zapIekły od nie 
używania. Nierzadko wymuszają 
pierwszeństwo, albo potrafią z le- 
wego pasa zajechat drogę, jeśli 
tylko zobaczą klienta na chodniku. 
Chclalbym, żeby taryfiarze stoso- 
wali się do przepis6w. bo zacho- 
wują się tak, jakby ich nie dotyczy' 
kodeks ruchu drogowego. 
. Małteństwo ze Słupska: - 
Przeprowadziliśmy się do miasta 
w tamtym roku, wcześniej miesz- 
kaliśmy w Warszawie. Chot to 
stolica, to dba się o wypoczynek 
mieszkańc6w. Nawet w naszej 
dzielnicy mieliśmy do dyspozycji 
skwerld i parld z licznYIT1l 'awkami. 
Przy czym rozmieszczenie 'awek 
było r6żne - od stojących osobno, 
na kt6rych pomieszczą się Jedynie 
dwle-trzy osoby, po grupki lawek, 
nieraz cztery naprzeciw siebie, 
żeby większa grupa os6b mog'a 
usiąśt razem i porozmawiBt. Tu, 
na przyk'ad na skwerze przed ki- 
nem albo w parku przy ul. Szarych 
Szeregów, zaobserwowaliśmy, że 
ma'e 'aweczki stoją od siebie 
w znacznym oddaleniu. Bardzo 
byśmy chcieli, żeby ktoś zorgani- 
zował również większe skupiska 
lawek dla osób, które lubIą w trak- 
cie wypoczynku nawiązywat zna- 
jomości. Na przykładzie Warsza- 
wy widat, że nie burzy to harmonii 
otoczenia. 


(law) 


WSKROCIE 
ZE SLUPSKA 


Sesja budżetowa 
Dzisiaj radni spotkają się 
na sesji, której głównym punktem 
będzie zatwierdzenie projektu bu- 
dżetu na ten rok. Projekt przewi- 
duje, że dochody miasta będą 
wynosić 213 mln zł, a wydatki bę- 
dą o 33 mln zl wyższe. Deficyt 
mają uzupełnić dochody z prywa- 
tyzacji i kredyt. Na sesji zostaną 
zgłoszone dodatkowe autopo-' 
prawki, które jeszcze zwiększą 
deficyt. Jak się dowiedzieliśmy, 
większość komisji Rady Miejskiej 
pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu. Przeciwna mu była jedy. 
nie Komisja Gospodarki Komu- 
nalnej. - To wypadek przy pracy, 
bo akurat w komisji większośt 
miała opozycja - wyjaśnia Izydor 
Orłlk, jej przewodniczący. Z po- 
działów politycznych w Radzie 
Miejskiej wynika, !e projekt bu- 
dżet zostanie zatwierdzony. 


Sesja unijna 


Radni powiatu slupskiego 
chcą, aby jeszcze przed referen- 
dum unijnym odbyło się wspólne 
posiedzenie Rady Miejskiej 
w Słupsku i Rady Powiatu Słup- 
skiego, podczas którego zostanie 
omówiony stan przygotowań obu 
samorządów do integracji euro- 
pejskiej. Urzędnicy powiatowi 
uwa!ają, że na radnych cią!y 
obowiązek uświadomienia społe- 
czeństwu, dlaczego podczas re- 
ferendum nale;ty glosować pozy- 
tywnie. 


(maz) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Słupsk . Ustka . Kęplce . Damnica . Dębnica K,.:-<, I 
 k, . G 
 wCZJce 


Wiadomości słupskie str. 13 


I byl. . Potęgowo . Smoldzino 


I SŁUPSK. Związkowcy o "siódemce" 
I Przeciw likwidacji 


MZDOWO (GMINA KĘPICEł. Dzikie zwierzęta w centrum wioski 


Chodzi lisek koło... 


Mieszkańcy Mzdowa terroryzowani są przez dzikie lisy, które nie boją 
się nawet podchodzić pod ich domy. Ludzie nie wiedzą jak się zacho- 
wać, bo obawiają się, że zwierzęta mogą być chore. 


- w pierwszej chwili mYśla- 
'em, że to jakiś pies - opowiada 
40-letnl mę!czyzna. - Gdy wy- 
szed'em na ganek, okaza'o się, 
że to najprawdziwszy lis. Sta' 
spokojnie, nie ba' się nawet mo- 
jego psa. 
- Aż strach dzieci na podw6r- 
ko wypuśclt - dodaje kobieta 
z pobliskiego Pustowa. In- 
na mieszkanka Mzdowa opowia- 
da, !e lisa widziala przed znaj- 
dującym się w centrum wsi skle- 
pem. - Siedzia' na schodach - 
relacjonuje. - Nic sobie nie robi' 
z tego, że w środku by'o kilka 
osób. Ba'am się wyjśt i czeka- 
'am dobre pięt minut aż sobie 
p6jdzie. 
Mieszkańcy są zaskoczeni 
odwiedzinami zwierząt. Nie wie- 
dzą te!, jak mają się zachować 
w ich towarżystwie. 
- Lisy jak większośt dzikich 
zwierząt trzymają się zwykle 
z dala od osad ludzkich - tłuma- 
czy nadleśniczy Tadeusz Wen- 
łowskl z Nadleśnictwa Warcino. 
- Teraz jest jednak Ich okres go- 
dowy, więc możl/we, że zacho- 
wują się trochę Inaczej. Podcho- 
dzenie w okolice dom6w może 
też świadczy t o Ich chorobie. 
Muszą to jednak rozstrzygnąt 
w'aściwe służby weterynaryjne. 
Zdaniem Jana Kowalczyka 
z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Slupsku dziwne 
zachowanie lisa mo!e być rze- 
czywiście objawem choroby, np. 
wścieklizny. W jej pierwszej fazie 
zwierzęta są mniej płochliwe 


.' , ., 1 " 


ł--- 


-  (' - 
-: . 
..... 


7'  


lo 


"} 


, 
\ 


.. .. 


Fol. St.A WOMIR tADlCKI 
I.i
y próbując I.bliiy
 
ię do ludzkich osad, C7.ęstO padają pod kolami sa- 
mochodów. 


i wręcz garną się do ludzi. - By 
jednak m6wit o chorobie trzeba 
by skon frontowa t informacje 
o objawach z danymi dotyczący- 
mi zachorowań i szczepień 
na tym terenie - tłumaczy wete- 
rynarz. - Trzeba też sprawdzit 
czy nie było przypadk6w padnię- 
cia zwierząt. 
W ostatnich ośmiu latach 
w gminie Kęplce nie bylo jednak 
przypadku zachorowania 
na wściekliznę. - Stadom poda- 
wane są szczepionki i wszystkie 
badania wirusologiczne wypada- 
ją dla nas pomyślnie - zapewnia 
Kazlmłerz Król, weterynarz 
z Ciecholubia. 
Leśnicy tłumaczą, !e nie- 
oczekiwane wizyty lisów mogą 
być spowodowane brakiem po- 


!ywienia w lesie. - Zwierzęta 
przychodzą tam, gdzie mogą 
znaleźt jakieś resztki, np. w oko- 
lice gospodarstw domowych, 
sklep6w czy zak'ad6w przera- 
biających żywnośt - mówi nad- 
leśniczy Wentowski. 
Weterynarze radzą unikać 
kontaktu z lisami i nie próbować 
ich łapać, a w przypadku gdy po- 
jawią się w pobli!u zabudowań, 
powiadomić myśliwych. Jak za- 
pewnia Kazimierz Król, w ostat- 
nim czasie łatwiej spotkać lisa, 
poniewm: w tym roku populacja 
ich' jest wyjątkowo du!a. - Myśli- 
wym nie opłaca się obecnie od- 
strza', bo za jednego lisa dostaną 
20 złotych, a amunicja kosztuje- 
mówi weterynarz. 
ARKADIUSZ GRYKO 


USTKA. Wrak nie stanowi zagrotenla, ale... 


"Stułbia" ma zniknąć 


't
 


l' 
.. I: 


. 
. 
. 

 


I 
i 
I 
I 
I 
FOL SLA WOMIR tAmcKI I 
Częś
 ustczan uwaia wrak "Stułbi" za swoistą atrakcję turystyczną i optuje za jej pozostawieniem. 
I 
Z Ustki. - Jeżeli pog'ębiarka nie! 
stanowi zagrożenia, to nie rozu- I 
miem, w czym problem. Latem 
oglądają ją setki turystów. 
Z kolei burmistrz Ustki Ja- 
cek Graczyk obawia się, że 
w zbiornikach poglębiarki może 
się jeszcze znajdować toksycz- 
ne dla środowiska paliwo, któ- 
rego wyciek doprowadziłby I 
do skażenia plaży. - Jeżeli jed- 
nak we wraku 'nie ma już ropy, 
to dla mnie może on pozostat - 
tłumaczy samorządowiec. 
Według pracowników UM, 
na w zatopionej jednostce teore- 
tycznie mogą się jeszcze 'znajdo- 
wać śladowe ilości ropy. - Nawet 
w przypadku jego wycieku żadna 
katastrofa ekologiczna Ustce nie 
grozi. Pogłębiarka była napędza- 
na paliwem lekkim, takim samym, 
jaki wlewa się do silnik6w diesla 
- dodaje Arciszewski. 
. JACEK CEGŁA 


Wiele wskazuje na to, że po trzech la- 
tach od zatonięcia zostanie usunięty 
spoczywający u wejścia do usteckJego 
portu wrak pogłębiarki "Stułbia". Wy- 
dobycia podejmie się ponownie jej 
właściciel. Ma czas do końca czerwca. 


Właściciel "Stułbi" poinformo- 
wał słupski Urząd Morski, !e 
jeszcze przed sezonem letnim 
zamierza ostatecznie uporać się 
z osobliwym wrakiem. - Nie da 
się ukryt, że to bardzo kosztow- 
na i czasoch'onna operacja - in- 
formuje Henryk Kowałski, za- 
stępca dyrektora UM w Słupsku. 
Dodaje, że wrak nie stanowi 
obecnie !adnego zagrożenia dla 
wplywających do portu jedno- 
stek. - Gdyby spoczywa'a na to- 
rze ruchu, już dawno usunę/iby- 
śmy ją - zapewnia Kowalski. 
Przypomnijmy, "Stułbia" zato- 
nęła w styczniu 2000 roku. Ddo- 
tychczas
e próby wyciągnięcia 


wraku kończyly się fiaskiem. Jak 
będzie tym razem? - W'aściciel 
ma czas do końca czerwca. 
Wcale jednak nie wykluczam, że 
jeśli będą postępy, to damy mu 
więcej czasu - mówi Krzysztof 
Arclszewski, główny inspektor 
ds. administracji portowej UM 
w Słupsku. A jeśli i tym razem 
operacja się nie powiedzie? - 
Nie widzę żadnych racjonalnych 
przes'anek, żebyśmy mieli wy- 
dobywa t wrak na koszt pań- 
stwa, dzia'ając tym samym 
na szkodę podatników. "Stll'bia" 
wpisa'a się już w wizerunek mia- 
sta i tak naprawdę nikomu nie 
wadzi - nie kryje Arciszewski. 
Zdanie to podziela wielu 
mieszkańców kurortu, dla któ- 
rych wrak jest atrakcją turystycz- 
rtą. - W wielu państwach skan- 
dynawskich podobny wrak jest 
wizyt6wką każdego większego 
portu - uwa!a pan Czesław 


Zarząd Regionu Ziemi Pomorskiej 
Solldamoścl'SO protestuje przeciw- 
ko zamiarowi likwidacji SP nr 7. 
Swoje stanowisko związkowcy prze- 
słali do Komisji Oświaty Rady Miej- 
skiej.  


Związkowcy nie widzą mery- 
torycznych powodów zamykania 
szkoły. Ich zdaniem placówka 
spelnia oczekiwania rodziców, 
którzy z zadowoleniem wyrażają 
się o poziomie nauczania. We- 
dług związkowców, zamknięcie 
szkoły spowoduje pogorszenie 
warunków nauczania dzieci. 
Zwracają te! uwagę na spolecz- 
ne konsekwencje tej decyzji: 
"Z niepokojem obserwujemy cią- 
g'y wzrost bezrobocia, kt6re 
w naszym regionie wynosi ok. 
35 procent. Wobec powyższego 
nauczyciele, pracownicy admini- 


,.
 


stracyjni i obs'ugi (będący nie- 
jednokrotnie Jedynymi żywiciela- 
mi rodziny) zasilą szeregi bezro- 
botnych. Przeciwko takiej sytu- 
acji Związek Zawodowy KNSZZ 
Solidarnośt-BO stanowczo pro- 
testuje" - piszą. 
Apelują także do wladz mia- 
sta, aby opracowały program, 
który nie przewidywalyby likwi- 
dacji szkół osiągających bardzo 
dobre wyniki dydaktyczne i wy- 
chowawcze. Programy te, zda- 
niem związkowców, powinny 
zmierzać do dostosowania slup- 
skich szkół do standardów euro- 
pejskich, tym bardziej, że pod- 
czas kampanii wyborczej nie za- 
brakło zapewnień, i! "zostaną 
zwiększone. nakłady z funduszy 
wlasnych miasta na cele oświa- 
towe". 


(maz) 


Radość ze szkolnych obiadów l 


, 


..ł 


ł 
 


. 


. 


'. 


FOl. SLA WOMIR tAmcKI 
S tolóWk ę wydającą 118 obiadów otwarto w Szkole Podstawowej w Slo- 
nowlcach. - Wcześniej wydawaliśmy Jedynie suchy prowiant. Tymcza- 
sem cleply posiłek jest bardzo walny dla naszych uczniów, gdyl w/flkszość 
rodzin jest w bardzo trudnej sytuacji - mówi dyrektor Jolanta Bajarska. 
Stolówkę-' urządzono w szkolnym magazynie sposobem gospodarczym 
przy ogromnym udziale Stanisława Ksela. Finansowo pomogła gmina oraz 
rady sołeckie RebIIno, Runowo, Slonowlczkll Słonowice. Wyposażenie po- 
darował darczyńca z Rowów. Dwudaniowy obiad przygotowywany przez 
słupską firmę "Maja". kosztuje niespełna 4 zl. Niemal wszystkie obiady 
uczniów finansuje opIeka społeczna. (lir) 


SŁUPSK. Sesja Rady Powiatu 


Budżet za miesiąc 


Radni powiatu słupskiego nie pod- 
jęli wczoraj uchwały w sprawie bu- 
dżetu na ten rok. Do sprawy po- 
wrócą podczas kolejnej, marcowej 
sesji. 


- Rada Powiatu nie uchwali- 
'a budżetu, bowiem mamy pro- 
blemy z pozyskaniem subwen- 
cji oświatowej we w'aściwej wy- 
sokości - wyjaśnia starosta 
Zdzisław Kołodziejski. - 


W por6wnaniu do roku ubieg'e- 
go nie otrzymaliśmy trzech mi- 
lion6w z'otych. Nie spos6b 
przy takich brakach zr6wnowa- 
żyt budżetu. Istnieje jednak 
szansa aby otrzymat brakujące 
pieniądze z rezerwy budżeto- 
wej ministra edukacji. Nie by'o 
więc sensu podejmowat dzisiaj 
decyzji, do kt6rych musieliby- 
śmy wracat za miesiąc. 
(lir) 


USTKA. Powiatowy konkurs ortografii 


Obżarstwo w stróżówce 


Uczniowie dw6ch usteckich szkół - 
Karolina Petrykowska z LO I Justy- 
na Jezlorska z Zespołu Szkół Tech- 
nicznych - zajęli ex aequo pierwsze 
miejsce w III Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym. 


W konkursie wzięlo udział 17 
uczniów reprezentujących cztery 
szkoty powiatowe: Zespół Szkół 
Leśnych i Ogólnokształcących 
w Warcinie, Zesp6ł Szkół Agro- 
technicznych w Słupsku oraz 
usteckie LO i ZST. - Uczestnicy 
w ciągu godziny musieli rozwią- 
zat cztery testy ortograficzne 
o r6żnym stopniu trudności - in- 
formuje Mariusz Domańaki, po- 
lonista z usteckiego ZST, a zara- 
zem główny organizator i pomy- 
slodawca konkursu. - Wszystkie 
zadania zawierały pułapki orlo: 
graficzne dotyczące pisowni 6/u, 
rz!ż, h/ch, czy i/j. 
Największe kłopoty sprawiła 
uczesthikom pisownia wyrazów 


takich jak: obżarstwo, wyhamo- 
wał, stróżówka, chrząknąłem, 
brzęczący i grabie!ca. Mimo 
tych trudności zwycięzcy kon- 
kursu rozwiązali wszystkie zada- 
nia bezbłędnie. Drugie i trzecie 
miejsce zajęli uczniowie ZSLiO 
w Warcinie - Dominika Todo- 
rowska i Maciej Kumierczak. 
Jury pod przewodnictwem dr 
łwony Perużyńskiej, wykla- 
dowcy ze słupskiej PAP przy- 
znało również dwa pozaregula- 
minowe wy
6;tnienia. Otrzymali 
je Kamiła Zurawska ze słup- 
skiego ZSA i Maciej Bąk z LO 
w Ustce. Z kolei w klasyfikacji 
szkół najlepszy okazał się 
ZSLiO w Warcinie, który zdobył 
2189 punktów na 2205 mo!li- 
wych. 
W uroczystym wręczeniu na- 
gród udział wzięli przedstawicie- 
le starostwa i Urzędu Miejskiego 
w Ustce. 


(jac)
		

/18046-0014.djvu

			sIr 14 Telewizja i radio 


OD 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wladomo'cl 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Przygody Misia Colargola 
(15, 16) - serial animowany 
8.55 Jedyneczka . program 
dla dZieci 
9.20 Bajeczki Jedyneczkl 
- program dla dzieci 
9.30 Eckhart - mysz o wielkim 
sercu. senal animowany 
9.55 Animowana bsJkl 'wlata: 
Podna I Podnl 
10.05 . Przygody Rozbójnika 
RumcaJsa - senal animowany 
10.20 Nowa Ziemia (14) 
- SBnal SF (powt.) 
11.05 Kiosk przy Wsp61neJ 
. program poradnikowy 
11.10 The Lost Secrat (33) 
- kurs języka angielskiego 
11.25 Rosyjska trójca (213) 
- film dokumentalny 
12.00 Wlado'1lo6cl 
12.10 Agroblznea - rolniczy magazyn 
informacyjny 
12.20 KontrsIty - 'wiat, ludzie, 
plenląrtze 
12.25 Wójt Roku 2002 - sylwetki 
12.45 Klan (682) - telenowela (powt.) 
13.10 Siódme niebo (50): 
WycląynlJ broń, Johnny 
- serie! dla młodziety (powt.) 
14.00 Plus minus - magazyn 
ekonomiczny 
14.30 Minotaur czyli Sfinks 
- program dla dZieci 
14.45 Narodziny (6/24): Szerlzenla 
- senal dokumentalny 
15.00 Wllldomoścl 


TVP 2 


7.05 Studio urody - magazyn 
7.15 Dw6Jks dzieciom: 
Gnomy (8/26); 
Maurycy I Hawranak, 
Maly pingwin Plk-Pok 
- seriale animowane 
8.00 Na dobra I na zle (5): 
Chorobliwa ml/ośt - serial 
obyczajowy. 
8.50 Pytanie na 'niadanie 
- magazyn 
10.20 Chlop Europie nie przepu'cI, 
czyli zastanowlm si, a Jutcl 
- felieton (powt.) 
10.30 Magazyn Ekspresu 
Reportar6w (powt.) 
11.20 NBtlonal Geograflc 
proponuje: Kratery Wyspy 
Ambrym - '11m dokumentalny 
11.55 Dwa 'wtf/ł (8126) - serial 
przygodowy 
12.35 Kochaj mnie (15) - telenowela 
dokumentalna (powt.) 
13.00 Panorama 
13.15 Zlotopolscy (115): Konkurant 
- telenowela 
13.40 Herbatka u Tadka - program 
rozrywkowy 
14.25 Od ucha do ucha: Kabaret 
HIA - monolog Grzegorza 
Halamy "Plerwaza pomoc" 
I skecz "Trnado" - program 
rozrywkowy 
14.40 Euroqulz - program 
dla młodziety 


6l!:D 


6.00 Piosenka na tyczenie 
7.00 Atomówki, Laboratorium 
Dextera (12) - seriale 
animowane (powt.) 
7.30 Pokemon (128) - senal 
animowany (powt.) 
7.55 Duta przerwa (13) - serial 
komediowy (powt.) 
8.25 Stan wyjątkowy 2 (32) - serial 
sensacyjny (powt.) 
9.15 Graczykowle (40) - serial 
komediowy (powt.) 
9.45 Samo tycie (175, 176) - serial 
obyczajowy (powt.) 
10.40 :tyciowa szenae - teleturniej 
(powt.) 
11.35 R6towa Pantara - serial 
animowany 
11.45 Kachorrs to Ja (105) 
- telenowela (powt.) 
12.40 Luz Marla (97) - telenowela 
13.35 Zerwane wl,zl - talkshow 
14.35 Tajemniczy rycerze (8) 
- serial animowany 
15.05 Świat wedtug Kiepskich (65) 
- serial komediowy (powt.) 
15.45 Informacje 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 Opowieści taty Bobra 
(31, 32152) - serial animowany 
7.00 Angela Anakonda (10126) 
- serial animowany 
7.30 Kurier - program informacyjny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
- program informacyjny 
8.00 Podat r,k, - magazyn 
społeczny (powt.) 
8.10 Goit Tr6jkl - wywiad 
8.30 Kurier - program informacYjny 
8.40 Prognoza pogody 
8.45 Go'ć dnia 
9.00-16.00 
Transmisja obrad Sejmu RP 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30 
Kurier - program informacyjny 
16.00 Z archiwum TVG: 
Uśmiechnij sl,1 
111.30 Kurier - program informacyjny 
16.40 Prognoza pogody 
16.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
17.00 MiŚ w Europie - reportaż 
17.30 Kurier - program informacYjny 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Kwiaty I ogrody - program 
poradnikowy 
18.00 Panorama, 
Prognoza pogody, 
Wiadomo'cI sportowe 
- program informacyjny, 
Punkt - tamat dnia - program 
publicystyczny 


15.10 "Złota Jesień" na antypodach 
- reportaż 
15.30 Bezpieczna Jedynka 
16.00 Rower BłateJa - magazyn 
dla mlodziety 
16.25 Moda na sukces (1851) 
- telenowela 
16.45 Raport Netla K2 
- Jedynka na dachu śwlate 
. cykl reportaty 
17.00 Telaexpress 
17.20 Sportowy Exprass 
17.30 GośĆ Jedynki - wywiad 
17.40 Klan (683) . telenowela 
18.10 Adam Ma/ysz - droga 
na szczyt - reportaż 
18.40 Kslątkl na zim, - magazyn 
18.45 Eurobsrometr - magazyn 
19.00 Wieczorynka: WitaJ, Franklin 
19.30 Wladomo'cl 
19.55 Sport; Prognoza pogody 
fI!II:'J Okruchy tycia: 
MI/oit, kłamstwa I kołyIBnkł 
- dramat obycz., USA 1993, 
reż. Rod Hardy. 
wyk. Susan Dey, Piper Laurle, 
21.50 Kroniks kryminalna Jedynki 
- poza prawem 
22.15 Jenlfer Lopez - koncert 
23.00 Monitor Wiadomości 
23.20 Kurs dnia 
23.25 Czas na... kontrowersyjny 
dokument: :tycie za dolara 
- film dokumentalny 
0.30 Kino nocnych marków: 
Niezapomniane czasy 
- dramat obycz., chlń. 1998. 
reż. Ylp Ylng, 
wyk. Todd Babcock. 
Leslie Cheung 
2.10 Zakończanie programu 


15.05 Jetsonowle - serial animowany 
15.25 Maszyna zmian 
- Nowe przygody (5): 
InwszJa świąteczna - serial 
przygodowy 
16.00 Panorama 
16.20 Prognoza pogody 
16.25 Zlotopolscy (491): Milczenie 
- telenowela (powt.) 
16.511 Olana - hlltorla ksl,tneJ (314) 
- serial dokumentalny 
17.50 Program loksiny 
18.30 Panorama 
18.50 Prognoza pogody 
19.00 Jeden z dziesięciu 
- taletumiej 
19.30 Csmarata - magazyn 
muzyczny 
20.00 M Jak ml/o'Ć (123) - serial 
obyczajowy 
20.55 Paragraf 148 - kara 'mlercl: 
Msturzysta - cykl dok. 
21.25 Polsks baz fikcJI: Jurna 
- 111m dokumentalny 
22.00 Panorama 
22.20 Sport telegram 
22.25 Prognoza pogody 
mm Kino Mocnych Wrażeń: Jad 
- thriller, ang. 1982, 
reż. Piers Haggard, 
wyk. Sterling Hayden, 
Klaus Kinski 
0.10 W obronla prawa (8/43) 
- seria) kryminalny 
1.00 Zakończanie programu 


16.10 R6towa Pantara - serial 
animowany 
16.20 Kachorra to Ja (106) 
- telenowela 
17.15 Debiut - program rozrywkowy 
18.10 Dropka - magazyn policyjny 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.16 Awantura o kas, 
- teleturniej 
20.05 Miodowe lata 4 (50): Wr6tka 
- serial komediowy 
20AO Liga Mlatrz6w 
- mecz Intar Mediolan 
- FC Barcelona 
21.30 Studio LOTTO 
22.45 Reportaż 
23.05 Informacje, Biznes 
Informacje, Sport . 
23.25 Prognoza pogody 
23.30 GraffilI - program 
publicystyczny 
23A5 Magazyn LIgi Mlatrzów 
0.45 Playboy: Dziewczyny 
z całego świata 
1.50 Aquaz Superchat 
5.00 Zakończenie programu 


18.30 Kurier Regiony Kultury 
18.40 Prognoza pogody 
18.45 Temat wiejski - magazyn 
19.05 Rodno zamla - magazyn 
kaszubski 
19.30 Kurier sponowy - program 
informacyjny 
19.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
20.00 Telekurlar - magazyn 
20.30 Kurier - program 
informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnia - program 
publicystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier gospodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, Prognoza pogody 
22.00 Tygodnik gospodarczy 
22.15 To jeat tamat - cykl reportaży 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogoda 
23.00 Odlotowe chłopaki 
- komedia, USA 1986, 
reż. John Byrum, 
wyk. Michael O'Keefe, 
. Paul Rodriguez 
0.25 Ba'nle z 1001 nocy 
- film obyczajowy, ang. 1980, 
reż. Michael Hayes. 
wyk. Frank Finlay. 
Anna-Mane Marnott 
2.20 Zakończenie programu 


TV 4, GODZ, 19.00 


BElLA MAfiA 
Gangster Michael Luciano uwodzi 
piękną Sophie i wkrótce ją porzuca. 
Mężczyzna pada ofiarą mafijnych po- 
rachunków, a kobieta W tajemnicy ro- 
dzi syna Lukę i oddaje go na wychowa- 
nie. Niebawem dziewczyna poślubia 
jednego z braci dawnego kochanka. 


TV N 7, GODZ. 20,10 
HISTORIE MIł.OSNE 


'\ 


. 
I 


... 
'\ 


..' 


. ;..
 


I nt. "'\IN 
Film składa się z czterech epizodów. 
Bohaterem każdego z nich jest mężczy- 
zna, który musi dokonać wyboru między 
miłością a dotychczasową stabilizacją, 
wygodą, spokojem czy karierą. . 
TVP 1, GODZ. 20.15 
MIł.OŚĆ. KłAMSTWA I KOł.YSANKI 


.. 


-( 


" 


, 


Fot. l'A'f 
Urzędniczka Christina Kinsley bie- 
rze narkotyki i nadużywa alkoholu. 
Gdy dowiaduje się, że zostanie matką, 
postanawia zerwać z dawnym trybem 
życia. W walce z nałogiem przeszka- 
dza jej jednak fakt, że zarówno jej na- 
rzeczony Gabriel, jak i koleżanka 
z pracy Terry również nie stronią 
od środków odurzających. W szóstym 
miesiącu ciąży kobieta rodzi drobną 
i słabą córeczkę Lynn, która wykazuje 
objawy zatrucia narkotykami. Dziew- 
czynka trafia do rodziny zastępczej. 
Christina, by odzyskać niemowlę, 
przestaje brać używki i postanawia 
walczyć o dziecko. 


TVP 2, GODZ. 22.35 
JAD 
Amerykanin Howard Andersan, 
starszy już człowiek, niegdyś znany 
łowca dzikich zwierząt, przebywa 
w Londynie w luksusowym domu swo- 
jej córki. Kiedy Ruth wyjeżdża 
na weekend zostawia pod opieką ojca 
10-letniego syna Philipa. Tymczasem 
na zlecenie międzynarodowego krymi- 
nalisty Jacmela pokojówka Louise 
i szofer Dave planują porwanie chłop- 
ca. Jednak precyzyjnie zaplanowane 
uprowadzenie opóźnia się, bowiem 
Philip niespodziewanie opuszcza 
dom. Jedzie do sklepu zoologicznego, 
by odebrać węża do swego prywatne- 
go zoo W tym czasie Doktor Stowe 
z Instytutu Toksykologii odkrywa, że 
zamiast jadowitej mamby przeznaczo- 
nej do badań przysłano jej zupełnie 
nieszkodliwego węża. Wkrótce okazu- 
je się, że węże zostały zamienione. 


TV 4, GODZ. 23.15 
CZWARTA WOJNA 
Akcja rozgrywa się na granicy RFN 
z Czechosłowacją w listopadzie 1988 
roku. Do jednej z przygranicznych baz 
NATO przybywa nowy dowódca, ame:- 
rykański pułkownik Jack Knowies. Juz 
pierwszego dnia jest świadkiem za- 
strzelenia przez patrol zbiega z C
e- 
chosłowacji, nielegalnie przekraczaj
- 
cego granicę. Wydarzenie to wywołuje 
u niego agresję, podyktow
ną bezsil- 
nością wobec t
o typu d
lałań. 
v.:o- 
je niezadowolenie okazuje rosyjskie- 
mu pułkownikowi Walaczewowi. Kolej- 
ne nieporozumienia pomiędzy męż- 
czyznami prowadzą ich do rozpoczę- 
cia prywatnej wojny. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(Q}glos-pomorza.pl 


Środa, 26 lutego 2003 r. głos Pomorza 


l1D 


011 


mm 


1 
J 


6.00 Muzyczny VIP 6.55 Teleaklep 8.00 Świat wokół nas 
6.30 KINOmanlaK - mag. 7.10 Magiczni wojownicy - serial 
7.00 Muzyczne listy (11n8) - serial anim. dokumentalny 
7.50 Teknoman (36) (powt.) 7.35 AU (45/100) (powt.) 8.25 Saint Tropez (85) 
8.10 Czarny Królewicz (51) 8.00 W niewoli uczut - serial obyczajowy 
- serial przygod. (powt.) (127/135) - telenowela 9.15 Telezakupy 
8.35 Oni, ona I pizzeria (3) 8.50 Doktor Frank - serial 11.50 Zauroczenie (38) 
- serial komed. (powt.) 9.40 Słoneczny patrol - serial obyczajowy 
9.00 Dziki kSI,tyc (39) (12/67) - serial (poWI.) (powt.) 
- telenowela (powt.) 10.30 lamlsl6wke 12.45 Werdykt 
9.55 Zbuntowany anioł 11.15 Conan (21/22) (powt.) - magazyn 
- telenowela (powt.) 12.10 Przakl,ta mllo'ć 13.46 Dzieciaki 
10.40 Doro'nlJ (4) - serial (841100) -telenowela w opatach 
komediowy (powt.) 12.65 Teleaklep (38/39) - serial 
11.05 Jak Pan mote, Panie 14.55 Magiczni wojownicy dla mlodziety 
doktorze? (22) - serial - serial anlm. (powt.) 14.10 Nie zapomnij 
komediowy (powt.) 15.20 Grupa specjalna Eko paszportu: 
11.35 MacGyver (15) - serial (1/26) - serial anlm. Zimbabwe - serial 
sensacyjny (powt.) 15.46 SIoneczny patrol podróżniczy 
12.30 Muzyczny VIP (13/67) - serial 15.00 Vldeofashlon 
13.00 KINOmanlaK - mag. 18.45 AU (48/100) - serial - magazyn mody 
13.30 Muzyczne listy 17.15 Gliniarze 16.25 Zauroczanie (39) 
14.30 Motomyszy z Marls na motorach (16/23) - serial obyczajowy 
(37) . serial animowany - serial sensac. (powt.) 16.20 Lux sfera (8/25) 
15.00 GfBla skórke (34) 18.10 Aktualności - serial dokumentalny 
- senal dla młodzieży 18.20 Conan (22-0It.) 18.45 Tarzen (41) - serial 
15.30 Dziki ksl,tyc (40) - sarlal SF przygodowy 
- telenowela 19.15 Drew Carey Show 17.10 Swlat wokół nas 
16.30 HOT CHAT - serial komediowy - serial dokumentalny 
16.45 Dziennik I Pogoda 19.40 Zwariowana Telewizja 17.40 Mieszkanko 
17.00 Jak dwie krople (419) - serial komed. dla dwojga (381120) 
czekolady (13) - serial fIiIIiJ Historie ml/oane . serial komediowy 
17.30 M.A.S.H. (29) - serial - film obyczajowy, 18.05 Auto Motor I Sport 
18.00 Zbuntoweny anlol pol. 1997. . magazyn 
(123) - telenowela reż. Jerzy Stuhr, motoryzacyjny 
lłE'iJ Bella Mafia (1) wyk. Jerzy Stuhr, 16.30 Prognoza pogody 
- film sensacyjny, Katarzyna Figura 18.35 Mój uczeń 
USA 1997, 21.611 Gliniarze (26/32) Jest aniołem 
reż. David Greene, - serial sensacyjny . komedia, wł. 1998, 
wyk. VanesBB Redgrave, 22.511 Nauke Jazdy - serial ret. Marla 
NastaBB]a KInski dokumentalny Carmela Clclnnatl 
20.56 Komisarz Rex (79) 23.25 Spacer po piaty I Peter Exacoustos, 
- serial kryminalny - dramat obyczajowy, wyk. Francesco 
21.50 Dziennik USA 1999, Paolantonl, Gabriele 
22.06 Sport I Pogoda ret. Matt Mulhem, Bocclarelll 
22.15 Vlper (2) - serial wyk. Matt Mulhem, 20.15 Prognoza pogody 
sensacyjny Hallle FocIe (powt.) 20.20 Komisarz Moulln 
sm Czwarta wojna 1.10 Lekcja przetrwania (8132) - serial 
- dramat wojenny, - 111m sensecyjny, kryminalny 
USA 1989, reż. John USA 1997, 21.50 City Life (8) - serial 
Frankenheimer, reż. Kevin T enney, obyczajowy 
wyk. Roy Schelder, wyk. Corey Halm, 22.40 Prognoza pogody 
Tlm Reld Aml Dolenz 22.45 Werdykt - magazyn 
1.05 X laski - pr. erotyczny 2.46 Drew Carey Show 23.15 Erotyczne fantazje 
1.35 Muzyczna listy - serial komed. (powt.) (4/10) - serial 
2.25 Strela P - pr. muz. 3.10 Zwariowana Telewizja erotyczny 
2.50 KINOmanlaK - mag. - serial komed. (powt.) 0.511 Zakończanie 
3.15 Zakończenie programu 3.35 Zakończenie programu programu 


TV POLONIA 


lmI 


mrJ!I 


6.00 Kawa czy herbata? 6.35 Kropke nad I 7.00 MInisport + 
8.00 Wladomo'cl - pr. publicystyczny 7.10 lapu-capu 
8.10 Prognoza pogody (powt.) 7.15 Nie przegap 
8.15 Woronlcze 17 6.50 MI/ośĆ I nienawiŚĆ 7.211 Diabelski Młyn 
8.30 Klan (683) (91/130) -telenowela 8.00 (K) Mumia powraca 
- talenowela (powt.) - film przygodowy, 
8.50 Papierowy taatrzyk: 6.35 Telesklep USA 2001, 
Roszponke 7.06 Przyjaciółki I rywalki reż. Stephen Sommera 
9.05 Zaczarowany pociąg (104n85) - telenowela 10.10 (K) KoI,da 
- mag. dla mlodzlety (powt.) primadonny 
9.30 Miki Moll slraazne 7.S0 Wunschpunsch - film fantastyczny, 
Plaazczydło (3) (48152) - serial amm. USA 2000, 
- serial animowany 8.15 Animaniacy (27/65) reż. Richard 
9.55 Spotkanie z literaturą: - serial animowany Schenkman 
Nasze tycie chce tyć 8.40 Acllon Man (6126) 11.40 (K) Uciekające 
- Ryszard Krynicki - serial animowany kurczaki - film anlm. 
- widowisko poetyckie 11.05 Inspektor Gadget 13.V5 (K) Królowla komedii 
10.25 Kształty muzyki: (86/86) - serial anlm. - 111m dokumentalny 
Polifonia 11.30 Tele Gra - teleturniej 15.00 (K) Za drzwiami 
10.45 Parnaa Literacki: 10.35 Teleaklep Actors Studio: 
Kazimiara 11.20 Rozmowy w toku Hugh Grant 
Iłłakowiczówna - talkshow - film dokumentalny 
10.55 Forum (powt.) 12.15 Na WspólnaJ (23) 16.50 (K) AmbaIBda USA 
11.40 Ojczyzna-polazczyzna: . serlalobycz. (powt.) (1/6) - serlalobycz. 
KIlkainoŚĆ - cool 12.45 Maraton uśmiechu 16.35 (K) Lessie 
(powt.) - pr. rozrywko (powt.) - film przygOdOWY, 
12.00 Wiadomości 13.10 Animaniacy (27/65) USA 1994, 
12.15 Miasto na plasku - serial anim. (powt.) reż. Daniel Petrie, 
- reportaż (powt.) 13.35 Actlon Man (8126) wyk. Thomas Guitry, 
12.45 Wle'cl polonijne - serial anim. (powt.) Brittany Boyd 
(powt.) 13.65 Inspektor Gadget 18.10 (K) Schylak lata 
13.00 Bary10n (86/86) - serial - film obycz., franc.- 
-111m obyczajowy, animoweny (powt.) -niem:-wietnam. 2000, 
pol. 1984, 14.20 Renegat II (4) - serial reż. Tran Anh Hung, 
reż. Janusz Zaorski, sensecyjny wyk. Tran Nu Yen-Khe, 
wyk. Zbigniew 15.15 Milionerzy -teleturniej Nhu Quynh Nguyen 
Zapaslewicz, (powt.) 20.00 Diabelski Młyn 
Piotr Fronczewskl 16.00 TVN Fakty I Pogoda 20.35 Nie przegap 
14.35 WoIyńske harfa - rep. 16.20 PrzyJaciółki I rywalki 20.45 lapu-capu 
15.00 Wladomo'cl (105/185) -telenowela 20.50 MInisport + 
15.10 Wlecz6r z Jagieiskim 17.10 MI/oit I nienawiŚĆ 21.00 (K) Szklana pulapke 2 
- talkshow (powt.) (921130) - telenowela - film sensacyjny, 
15.45 Polskie miasta 18.00 Rozmowy w toku USA 1990, 
I mlasteczke: Nowy - talkshow reż. Renny Harlin, 
Sącz (powt.) 19.00 TVN Fakty wyk. Bruce Wlllis, 
16.00 Klan (683) (powt.) 19.30 Sport Bonnie Bedelia 
16.30 Rewizja nadzwyczajna 19.40 Pogoda 23.00 (K) Manga. 
- program historyczny 19.45 Uwegal - magazyn Tajemnicza 
17.00 Teleexpress 20.10 Na Wspólnej (24) przeszto'ć 
17.20 Sportowy Express - senal obyczajowy . '- film animowany 
17.30 Go'ć Jedynki 20.40 Tylko ml/o't dla dorosłych 
17.40 Zgadnij - odpowiedz - program rozrywkowy 23.30 (K) Luźny gośt 
- program dla dzieci 21.50 13 Poaterunek 2 - komedia, USA 2001, 
17.45 Zaczarowany pociąg (30/42) - serial reż. Tom Green, 
- mag. dla m/odziety komediowy wyk. Tom Green, 
(powt.) 22.25 Tajemnice Smallvllle Rip Tom 
18.10 Miki Mollatraszna I (6/21) - serialobycz. 0.55 (K) Plnochet 
Płaszczyd/o (3) 23.15 TVN Fakty kontra nar6d 
- senal anim. (powt.) 23.25 Kropke nad I - film dokumentalny 
18.35 Magazyn olimpiJski: - pr. publicystyczny 2.50 (K) Omen 2 - Damian 
Echa stadionów 23A5 Kryminalne gry - horror, USA 1978, 
19.05 Eurobarometr - mag. - serial dokumentalny reż. Don Taylor, 
19.15 Dobranocka: 0.15 Superwizjer wyk. William Holden, 
Dzlewczynke - magazyn (powt.) Lee Grant 
z orzeszka 0.45 Nic straconego 4.20 Zakończenie 
19.30 Wladomo'cI - programy powtórkowe programu 
19.55 Sport, prognoza 
pogody RADIO SŁUPSK 95,3 FM 
20.10 Klan (663) (powt.) 
20.35 Polska ksrta 6.30-14.30 Co godzinę wiadomości lokalne. 7.00.10.00 Program miej- 
- tygodnik gospodarczy 
21.05 Bary10n ski. 10.00-11.00 Studio Kontakt. 15.30-18.00 Muzyczna bitwa. 16.00-18.00 
- film obyczajowy, Magazyn reporler6w - ATUT. 18.00-20.00 Nawigator - muzyczny magazyn 
pol. 1984, młodzieżowy. 21.00-22.00 Spotksnia z muzyką - prezentacja muzyki po- 
reż. Janusz Zaorski, ważnej. 22.00-22.30 Dobry wiscz6r Europo. 
wyk. Zbigniew RADIO VIGOR 
Zapesiewicz, Piotr 
Fronczewski (powt.) KOSZALIN 99,7 FM; SŁUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM 
22.36 WoIyńske harfa 
- reportaż (powt.) Wiadomości BBC - codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Serwis re- 
23.00 Panorama gionalny co godzinę PN-ClW. 5.30-17.30 PT 5.30-14.30 SOB 6.30-12.30. 
23.20 Sport talegram MOTO-Serwis PN-PT 7.25, 8.25, 9.25,14.25,15.25,16.25. Studio Gazety 
23.25 Prognoza pogody Prewnej PN-PT 6.50. Porady Gazety Prawnej PN-PT 7.50. Proglam Moto- 
23.30 Ktokolwiek widzial, ryzacyjny Autorodeo P.ClW - 9.40. Środe 9.00-9.40 Spotkanie z naczelnI- 
ktokolwiek wie kiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Słupsku. PT-11.00- 
24.00 Kanada pechnąca 11.15 Porady Specjalisty do spraw Prewa Precy. WT.NDl 16.00-20.00 .Li- 
żywicą - reportaż sta Plus Minus.. PN-Radiowa lista Dance.18.oo-22.oo. WT-ClW 20.00- 
0.20 Monllor Wiadomości 23.00 .Dobry wiecz6r Grabowski.. Piątek 20.00.21.00 .Muzyka od nas dle 
0.35 Kurs dnia - magazyn Was. 21.00-24.00 .Friday Dance Parly". Sobota 7.00-13.00 .Sobotnie dzień 
'ekonomiczny dobry" 21.00.24.00 .Hause Parly". Niedziela 17.00'16.00 .Niedzielne gra- 
0.40 Programy powt6rkowe nie. 20.00'23.00 .Wybuchowa niedzieia.. 


HALLMARK 


7.00 Pokrzytować szyki 
- thriller, USA 1995 
9.00 Oddajcie mi syna 
- dramat. USA 1996 
11.00 Przygody 
Williama Tella 
- film przygodowy, 
USA 1986 
13.00 Odglos burzy - dramat 
obyczajowy. USA 1998 
15.00 Baśnie z tysiąca 
I Jednej nocy (1/2) 
- 111m fantastyczny, 
USA 1999 
17.00 Oddajcie mi syna 
- dramat. USA 1996 
19.00 Dr Qulnn (83). serial 
obyczajowy 
20.00 Krwawy werdykt 
- dramat sensacyjny, 
USA 2001 
22.00 Rozmowy 
z zaświatami (112) 
- film obyczajowy, 
USA 2002 
24.00 Dr Qulnn (83) - Strlal 
obyczajowy \ 
1.00 Krwawy werdykt 
- dramat sensacyj!1\', 
USA 2001 
3.00 Rozmowy 
z zaświatami (1/2) 
- 111m obyczajowy. 
USA 2002 
4.45 Alicja w Krainie \ 
Czarów 
- 111m fantastyczny, 
ang.-ameryk. 1999 


DISCOVERY 


11.00 Wędkarskie przygody 
Rexa Hunta 
9.55 Turbo 
10.20 Taks6wkl wielkich 
miast: Caracas 
10.50 Narodziny 
samochodu 
11.16 Stulecia zwykłych 
ludzi: 1947 - wolno'ć 
12.10 Wysypisko: Wielkie 
cl,tar6wkl 
13.05 Super konstrukcje: 
Antonov 225 
14.00 Monstrum z apokl 
triasu 
16.00 Archiwum Wlety 
Babal 
16.00 Pola bitew: 
Bitwa o RosJ, (1) 
17.00 W,dkarskle przygody 
Rexa Hunta 
18.00 Nleaemowlta 
maszyny: 
Okr,ty podwodne 
- w gl,blnach 
19.00 Planeta ocelnów: 
Dellketna r6wnowaga 
20.00 Zaginione skarby 
starotylno'cI: 
Siedem cudów 
starotylnego 'wlata 
21.00 Pobr: Tylko baz 
paniki 
22.00 Tajemnice 
starotytnych: Pazur 
23.00 Czarwonl wtadcy: 
Fidel Castro 
24.00 Ocaleni spod 
Stalingradu (2) 
1.00 Pllocllestowl: 
Granice możliwości 
2.00 Stulecie zwykłyCh 
ludzi: 1948 
- gwahowny rozw6J 
3.00 Zakończenie programu 


EUROSPORT 


8.30 Snowboard: Zawody 
PŚ w Monachium 
9.00 Eurogole (powt.) 
10.30 Magszyn olimpijski 
(powt.) 
11.00 Narciarstwo dowolna: 
Zawody Pucharu 
Świata w Fernle 
11.30 Snowboard: Zawody 
Pucharu Świata 
w Marlborze 
12.00 Sport motocyklowy: 
Supercrossowe 
Mistrzostwa Świata 
w Mlnneapolls (powt ) 
13.00 Sport motocyklowy: 
Halowe Mistrzostwa 
Świata w trialu 
w Wiedniu (powt.) 
14.00 Kolarstwo torowe: 
Zawody Pucharu 
Świata w Moskwie 
15.00 Narclaratwo 
ktasyczne: 
Mistrzostwa Świata 
w Val dl Flemme 
16.00 NBrclaratwo klasyczne: 
Mistrzostwa Świata 
w Val dl Flemme 
- sztafeta 4 x 10 km 
mętczyzn 
17.00 Narclaratwo klasyczne: 
Mistrzostwa Świata 
w Val dl Aemme 
- sprint kobiet 
i mętczyzn (powt.) 
18A5 Wladomo'cl 
Euroaportu 
19.00 Lekkoatletyke: 
Halowe mityngi IAAF 
- podsumowanie 
sezonu 
20.30 Wedneaday Selectlon 
20.45 Goli: US PGA Tour 
- turniej Nissan Open 
21.45 Jeździectwo: 
Pokazowe zawody 
w skokech w Llega 
22.45 Wiadomości 
Euroaportu 
23.00 Sporty ekstremalne: 
X-Adventura Rald 
Serlea 
23.30 Narclaratwo klasyczne: 
Mlstrzoatwa Świata 
w Val dl Flemme 
- sprint kobiet 
i mężczyzn (powt.) 
1.15 Wladomo'cI 
Eurosportu 
1.30 Zakończenie programu 
(K) - programy kodowane
		

/18046-0015.djvu

			głos Pomorza Środa. 26 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl  
Fotooferty samochodowe str. -"i.!. - 
l 


Auto andel Kom . oszalin ul. Szczecińska (Stare Bielice 2) ,- AUTO HANDEL KOMIS Andrej PiszczecfK' 
www.maxcar.ne. p l >- 
( ( tel. (0-94) 3465916,0502588305 Ryszard Lisowski 
 Koszalin, ul. Bohaterów WarszaWy 29 
Samochody dostawcze -' ,,, , I 
. - . - NAJWIĘKSZY KOMIS . . . # . . '\ \j(t) tel. (+ 94) 347 1-173 
JrIAX- AR NAJSZYBSZA SPRZEDAŻ I clęzarowe na zamowlenle £ l' 
. zapraszamy codziennie 9.17, niedz. 11.14 
JIaII'-ł J/IIlICId Przyjmujemy auta w is Rok zało2.enle 1994 oszalin, ul. Gniefnieńska 43, leI. 34 11 540, 0501 531 938 


.,u_ 


"I II 


MAX CAR 346-59-16 
VW GOLF (199B) 1,61. kat. benz., 4 x 
airbag, szyberdach, el. szyby i lusterka, 
cent. zamek, wspom., antynapad. 
Cena: 35.000 zl  


-- 

 \fi?--
 


-.. 


"'"" 


-- 


MIX CAR 346-23-55 
CITROEN ZX (1993) 
1 ,91. kat. benz., wspomaganie, alufelgi. 
Cana: 9.700 zl 


AUTO LAND 347 17 73 
OPEL ASTRA (1994) 
1,61. benz., imobiliser, radio, wspom., 
airbag. Cana: 16.500 zł 


..- 


\ 


"\--;:-" 
".. 


MAX CAR 346-59-16 - r MIX CAR 346-23-55 

 ... , I AUTO LAND 347 17 73 
"- 
MB 124 (1994) ,- FIAT SEICENTO (199B) 
-- . . VW VENTO (1993) 1,91, TO, imobiliser, 
2,01. diesel, 2 x airbag, ABS, cent. zamek, I 0,91. benz. 
o\. radio, wspom., szyberdach. 
el. szyby i lusterka, szyberdach, '. Cena: 14.900 zl Cena: 19.800 zl 
ł .«' Cana: 32.800 zl 
- , 


 ' . MAX CAR 346-59-16 ...., lIIIIII!ł MIX CAR 346-23-55 - AUTO LAND 347 17 73 
... - 
OPEL ASTRA (1995) PEUGEOT 406 (199B) OPEL VECTRA (1994) 
1,61. benz., ciężarowy 530 kg ład" " 1,BI. benz. airbag, el. szyby I lusterka, . 1,6 l, benz. wspomaganie, ABS. 
.. 2 x airbag, wspom., radio. wspom, cent. zamek, radio. Cena: 13.900 zł 
... Cena: 17.960 zl Cana: 27.200 zl - 
....
 ! 
- - --- -. A 
"- MAX CAR 346-59-16 MIX CAR 346-23-55 AUTO LAND 347 17 73 
FORD FIESTA (1997) VW PASSAT KOMBI (1993) . KłA PREGIO (1999) 2,71, diesel. 
4 1,31. benz., alufelgi, welurowa tapicerka, -- '" 1 ,91. TOI wspom., cent. zamek, autoalarm, Cena: 24.500 + Val 
imobiliser. . al. szyby i szyberdach, radio CD, 
. 
liP" ' Cena: 17.700 zl relingi. Cena: 20.500 zl .., 


.' 


MAX CAR 346-59-16 
DOGE CARAVAN (1996) 
3,01. V6 benz.. klimatyzacja, wspom., 
cent. zamek, el. szyby. 
Cena: 32.400 zl 


_ '# 


, 


MAX CAR 346-59-16 
FIAT BRAWO 
1,4 l, kat. benz. ABS, imobiliser, 
wspom., airbag, radio. 
Cena: 20.500 zl 


., 


.  
, · 
""..s..
 


MAX CAR 346-59-16 
VW T4 roczniki od 1991 do 2002 długie, 
krótkie, przeszklone, blaszaki, skrzynie, 
dowolna ilość miejsc, 15 Szt. w ofercie. 


.; A.' \\ MAX CAR 346-59-16 
.... MB SPRINTER roczniki (1999/98) 
4 szt. w ofercie. 


.. 


'\. 


". 


R r K L A M A  


KuchARski s.c. 
SZUFIERNIA WAŁÓW I CYUNDRóW 
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
WŁOSKICH DO SILNIKgw 
F łł' 
 
._
 
 
NCIA. ' \H.:
 i. 

łł 
CD ... >- //if)' 
_.
 
\. SKLEP ul. Główna 8. tel. 848 59 51. 842 91 55 
WARSZTAT ul. Kolejowo 2. tel. 842 90 64. fox 848 59 52 
ZAPRASZAMY: 
SKLEP: 9 -17 soboty 9 - 14 
7 ..., .I;c n ;  
II 
" . - 
\ 
-- 

 ,
 
 
- ,- 

_.- 


., \ 


... 
\  


-- 


MIX CAR 346-23-55 
VW T-4 (1996) 
2,51. TOI, ABS, wspom., radio, 3 miejsca. 
Cana: 32.000 zl + VAT 


AUTO LAND 347 17 73 
LUBLIN FURGON (1996) 
2,5 I, diesel. 
Cena: 14.500 zł 


- '. 


.. 


-- 


MIX CAR 346-23-55 
RENAULT MASTER (1997) 
2,BI. TOI, model9B, wspom., cent. zamek, 
radio, autoalarm. airbag, ABS, lad. 13B5 kg. 
2 miejsca. 
Cena: 38.500 zl 


J 


'\ AUTO LAND 347 17 73 
NISAN SUNNY (19B9/97) 
1,6 I. bezn. + gaz, alarm, cent. zamek, 
wspom. Cena: 9800 zl 


." 


... 


MIX CAR 346-23-55 
FIAT DUCATO MAXI (1995) 
2,51. diesel, auto-alarm, ład 1515 kg. 
Cena: 28.330 zl 


L
\.!.l1..!.l
tlL
J.t:: 
L 
L!.L :..u
L':' b-i..J.. 
'IDtrn 
 
(!1b 
 
 
<:Iab '00' E):ffi) (JJfJ lf}Q 


e IstnieJemy od 1993 r. 
e samochody eksponuJemy 
pod dachem 
e naJniisza prowizja 
komisowa 


AUTO - KOMIS 
BASS-MOTOR 
Stanisław Banaś 
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 42 
tel.Jfax (094) 342 56 57, tel. kom. 0604 430 376 
Zapraszamy w godzinach 9-17 


. działamy na rynku od 1991 roku 
. sprzedaż ratalna samochodów 
. możliwość kredytu 
na samochód bez wpłaty 
. możliwość zamiany samochodu 
. również skupujemy samochody 


, 


, 

 


KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71 
FIAT SEICENTO (2000) 
0,91. kat., benz., imobiliser, radio. 
Cena: 15.900 zł 


-' 


... 


.... 

.........-- 


.....::o.. 


..... 
........ 


- . 


I 
.... 


BASS - MOTOR 342 58 57 
OPEL OMEGA (1995) grudzień 
2,01. 16V benz., el. szyby, cent. zamek, 
klimatyzacja, ABS, szyberdach, 
el. lusterka. 
Cena: 24.900 zl 


-
 


KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71 
OPEL VECTRASEDAN (1991) 
1,61, benz. wspom., szyberdach, 
radio, cent. zamek. 
Cena: 10.500 zł 


. . 


, 


-.. 

 .... 


tii<. " 


BASS - MOTOR 342 58 57 
MERCEDES BENZ (1991) 
2,51. diesel, el. szyby, ABS, wspom. 
Cena: 23.900 zl 


KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71 
OPEL ASTRA (1995) 
1,41. benz., wspom., 2 x airbag. 
Cena: 16.500 zl 


40503 


D '-FK-'- A .. A 


.. . * 
miesięcznie 


VOI.DWAGIN BANK POI.SKA 
hrpołMnl w konlaktocłl 
Be2pieana . PTZestronna . Komfortowa.. Wymarzona 
Skoda Fabia RUN 
. wspomaganie kierownicy 
. poduszka powietrzna 
. autoalarm 
. centralny zamek. 
. elektJycznie sterowane 
i podgrzewane lusterka 
. elektrycznie sterowane srył:1y boczne 
. fotel kierowcy z regulacją wysokości 
. to wszystko gratis 
ŚkodaKredyt 


Tylko 456 PLN 
Skoda Fabia 


\ 
\ 
\ 


r r 
,
 


- 


cena samochodu: 35540 PlN 
lMdad v.4asny: 10662 PlN 
okres kredytu: 72 m
 


.)krWyl dInomIn0w8ny w EURO wg kurau 1 EUR. 4,1 PlN 
nomnIne mpe 8.8% 
rzoczywl'" _ 9.28% 


'":: Iłb 


LINCER Sej. 


ul. Słowackiego 4; 76-200 Słupsk 
tel. 059 840 27 51 . 059 840 28 31 


II 


,., 


... 


,. 


..nasze wydanie ""'i7' KOMIS POPŁAWSKI 340-87.71 
- 
 . 
. nternetowe MERCEDES 124 (197B) 

,"o ... , 2,01. diesel. Cena: 4900 zl 
. 
- 
) 

 
PRZEDSI
IORSTWO IIAIIOWO.uswtiOWE - KOMIS POPŁAWSKI 340-87-71 

 
akte FIAT 126P (1991) 
0,651. benz 
..... Cena: 2.100 zl 
TECHNIKA SPAWALNICZA . . 
. urzadlenia spawalnicze 
AfIGlMAG oraz TlG , KOMIS POPŁAWSKI 340-87.71 
. materiały spawalnicze ..... 
topnIki, druty. elelcttody 
 ..... ALFA 146 (1996) 
. st!lWis urządzen spawalniczych 1,91, TOI, wspom., alarm, cent. zamek 
. usługi spawalnicze. AL; INOX 
 et szyby. 
SLUPSK. ul. Krzywoustego lA Cena: 21.900 zl 
tel/lal &44 OS 93, tel. &44 OS 94 
., 58603 
'"
		

/18046-0016.djvu

			str 16 Ogłoszenia drobne/reklama 
-J 


" 


ALFA romeo 331,4 - 90 (1994), 
cena 10 90Q, 059/ 85.
7-74. 
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze- 
daz komisowa bez dodatkowych opłat. 
Atrakcyjne warunki kredytowa ma. Kosza- 
lin, Gmeźnieńska 18, 
tel. 34-60-659, tel.! fax 34-62-060. 
ASTRA II kombi DTI (1999/2000). Okazja! 
0-606-132-792. 
AUDI 100 diesel (1987), Słupsk, 
0-503-032-986. 
AUDI A 6 2,0 94/ 95, granatowy, 
094/35-457-55. 
AUTO - VICTORIA SKUP, SP RZED AŻ SA-:- 
MOCHODÓW, WYNAJEM PRZYCZEP. 
SŁUPSK, SZCZECIŃSKA 57, 
0-59/845-28-60, 
WWW.AUTOVlCTORIA.PL 
ESCORT (1991), pOJ. 1,4, cena do uzgod- 
menia (8 200), 0-603-882-898, 
094/3-416-898. 
FIAT selcento brush 899 (2002), mały 
przebieg, szary metalik. 0-59/81-31-422, 
0-605.898-072. 
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD- 
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK, 
845-60-00, 0-604-913-453. 
FIRMA sprzeda: volvo FL 6/FH10 (1991), 
star 11 42 (1990), tatra (1993), merce- 
des VltO (1997). 0-501-524-933. 
FORD explorer limlted (1999), stan Ideal- 
ny. Okazja! 0-606-132-792. 
FORD fiesta 1.1 (1991). 0-59/814-24
 
FORD fiesta 1.4 XR2 (1986) - 2 500. 
0-501-177-187,843-54-22 po 20.00 
FORD mondeo 1,6 kombi (1995), 
059/810-28.72. 
GOLF 1.60 (1988), stan Mb. 
0-59/81-12-948,0-607-117-951. 
HYUNDAI (1992). 0-691-269-071. 
KlA ceres ciężarowy (1998) 2.4D, ładow- 
ność 1,5t, stan dobry - 9 900 brutto. 
0-504-237-535. 
KREDYT AUTO NA RATY nowe używane, hi- 
poteczne, gotówkowe. Słupsk, SIenkiewI. 
.eza 3, 842-58-86,822.76-16. 
LANOS 1,5 16 VJ1999), 094 /
4 1-23-82. 
LlAZ wywrotka. 0-59/84-52-643, 
0-601-621-457 
MAZDA 323 1 300 (1989), tanio, 
0-608-464-599. 
-- 
MERCEDES 250 D kombi (1991) tanio. 
Słupsk, 0-606-11-34-48. 
- ---- -- 
MERCEDES A klasa 1.7 CDi (1999) 
kupiony w salonie - 54 000 zł. 
0-601-65-25-90. 

 __ _----L 
OPEL kadett (1991), pełna elektryka RÓŻNE 
- 6 500. 0- 5
 /844- 
7 -87 _ 
OPEL kadett 1.4 (1990) - 5950. I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. SANTEX I, 
0-603-705-120. SŁUPSK, LESZCzyŃSKIEGO 8, 
OPEL vectra 1.8 kat, (1991) g59/843-25-1 0. 
094/312-45-59, po piętnastej I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
POLONEZ caro (1992) p o wypadk
 HURTOWNIA SANTEX I. POZNAŃSKA 42, 
0-59/844-14-84, 0-503-56-16-19 . 059/84-13-260; PLAC BRONIEWSKIEGO 
POLONEz caro (1992). 0-59/842 -15-60. !4, 0
/

2'
s.-.10. 
POLONEZ - - - - i DREWNO kominkowe. 0-5 9/846-26-51 
caro plus 1.6 GS (1999), prze- -- --- DOMY 
bieg 38 000, cena 12 500. FORSZNIT 303 z pługiem przecIwkamie- _ 
0-607-033-910 ' niowym, przyczepy, wywrotki, 35-126-71. 
--
 - 
 : - -;- ".iVw _ EJ P O LEC - I KUPIĘ dom, 0-506-618-984. 
PRIDE kombi gwarancyjny (23 000) : HURTOWNIA ODZIEZY U..., BAN A I 
094/365-40-25 0-604-251-096.' ; TOWAR SORTOW
 MIX ORAZ ORYGINAŁ 
. --' - . ' - WYSOKA JAKOŚC. 78-550 CZAPLINEK, ! MIESZKANIA 
RENAULT clio (2001) 5-drzwlowy. : DWORCOWA 33 TEL 094/375.58-44 I 
0-59/84-15-537. i' . " . 
- .- - - - : 0-502-5 15-4 
. I DWUPOKOJOWE, Koszalin, 
SPRZEDAM ford f,esta couner 1.3 (rok ; JAJA-059/857-68-13. 0-603-183-912 
199 4), cena 3 300. 0 59/84 2-36-53, ; . - ---' 
TOYOTA celica (1991), tanio! ; KASY FISKALNE, KOMPUTERY DLA FIRM. ! TRZYPOKOJOWE, czteropokojowe kUpię, 
0-601-269-994 ! 0-59/841-42-82. 0-607-15-50-15. 
-- - 
 KOTŁY C. O. zgazowujące drewno. Inwest- I 
VW T 42,4 D (1996), 0-602-612-295. : mat-Ek o, 0-59/84-1 2-60 8. DZIAŁKI 
. MEBLE sosnowe, www.P hurabka.PI I - 
AUTO-MOTO : PIANINO . 0-5 9/81-4 5-2 53, I DZIAŁKĘ budowlanę (Słupsk). 
! AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, : 0-601-28 7-078. 0-692-569-977. 
hamulce, zawieszenia, części eksploata- : PROFE SJONALNY .atlas. 5-miejscowy 
cyjne, Bolesławlce, 841-5 3 -53. ; - 4 90 0. 0-602-299-006. 
AKUMULATORY _ serwis. Słupsk, Ostroro- : SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 
ga 3,844-02-95. ! drut, słupki, transport. 059/842-87-55, 
i Ra szyńska 6 D. _ 
AMORTYZATORY, zawieszenia, hamulce. 
Regeneracja przekładni kierowniczych. i SIATKI, słupki - produkcja. Transport gra- 
Słupsk, Zygmunta Augusta 41. : tis. 0-59/810-29-07. 
9 59/843-02-33, j SUKNIĘ ślubną, gorset + spódnica. 
AUTO - Części USA - zamówienia, : 0-59/ 8400.125. 
094
 56- 25, 0-602-557-917. i WORKI foliowe - producent. Słupsk, 
AUTO - GLAS - szyby. 059/8425-029. ; Sportowa 61, 0-604-208-414, 
AUTO -GAZ INSTALACJE - B-RC PROM OCJ A. ; 0-59/8 
14-85. 
CZĘŚCI DAEWOO, HYUNDAI- CENY HUR- : WSZYSTKO do chłodnictwa, gastronomii 
TOWE. SŁUPSK, KOPERNIKA 27A, : i skle pów. Słupsk, 842-93-66. 
842- 33-82,840-02-74. ' ZEG AR stojący (dąb) kwadransowy 
SlYBY samochodowe. Koszalin, i - 4 900. 0-602-299-006. 
0-502-55-77-67. 


SPIt
ZEDAŻ 


. 
SAMOCHODY 


DOMY 
- 
DOM (300) nowy - Słupsk, 10-pokojowy. 
0-604-297-657. 

- - 
DOM w Kobylnicy, możliwość zamiany. 
9-5
 
4-290-6 6 po 20-tej. 
DOM,059/842-70-17. 
www.gield a-nie ruchomosci.slupsk.pł 
DOM. Słup sk, 0- 59/845-69-28. 
STAN surowy - Jezierzyce. 
Q:?9@4 4-25-52 po 18-t ej. 


( 


. 840.25-40 ENIGMA. Dwu-, trzypokojowe 
, Małachowskiego, Rybacka, pięciopokojo- 
we Rzymowskiego (okazja), sześciopokojo- 
we WOjska Po lskiego. 
842-80.75 - TRZYPOKOJOWE - (SZCZE- 
CIŃSKA - SŁOWACKIEGO) - CZTEROPO- 
KOJOWE....:. (LESZCZYŃSKIEGO) - WGN:.- 
CZTEROPOKOJOWE, parter (Kotarbińskie- 
go). Słupsk, 0-601-503-630. __ 
DWUPOKOJOWE - Ustka. 0-606-21-20-04. 
- -- 
DWUPOKOJOWE, nowe, komfortowe - Łe- 
ba. 0-606-21-20-04. 
----- 
FIRMA sprzeda dwa gotowe, duze miesz- 
kania. 0-59/84-11-898. 
KAWALERKA - 26 500. Słupsk, 
0-607-36-18-37. 
KAWALERKA (19,80). 0-603-930-94
 
KAWALERKA (25) - Słupsk. 
0-606-21-20-04. HAKI holownicze. 094/342-61.16. 
ŁUKASIEWICZA, 059/84-270-17 TŁUMIKI, katalizatory, montaz, sprzedaź. 
www.glelda-nieru cho mosci.slupsk.pl_ Zbigniew Czekaj. Koszalin, 
MIESZKANIA dwu - trzypokojowe. Słupsk, I Szczecińska 70, 094/346-76.64. 
0-507-38-41-88. - 
MIESZKANIA na poddaszu, pierwsza wpla- I 
ta 20000. Słupsk, 0-507-38-41-88. _ 
MIESZKANIE 73 m, okolice Sławna, 
0-692-020-861. 
- --- 
MIESZKANIE okolice Sławna, WEX 
8411-02 _ _ _ I 
ŚWIESlYNO trzypokojowe (60), bezczyn- 
szowe. 094/3161-122 . I 
TRZYPOKOJOWE (72,5) lub zamiemę 
na mniejsze. 0-59/845-68-65, 
844-32-88. 
-- 
TRZYPOKOJOWE (Banacha). Słupsk, 
0-692-80 7-71>5. 


DZIAŁKI 
!- 
2 ha nad rzeką, przy trasie Słupsk 
- Lębork. 0-59/84-01-955. 
BUDOWLANE Ustka, Blerkowo, Słupsk, 
Głobino, Siemlamce, WEX 8411-029 , 
- - ---I 
DZIAŁKA - Nowa Dąbrowa, obok parkingu 
(tra
a_ SłupSk - Lębork). 0-602-29 9-006. I 
DZIAŁKA (2000) + mieszkanie (40) 
- 40000. Słupsk, 0-601-83- 29-8 6. _ I SAMOCHODY 
DZIAŁKA (5000) przemysłowo - usługowa 
w Lęborku, trasa Szczecin - Gdańsk, 
uzbrojona. 0-602-299-006._ 
DZIAŁKA budowlana w Słupsku. 
059/84-20-122, 0-501-495-618. 
DZIAŁKI letniskowe raty + bonifikata, in. 
frastruktura. 0-602-310-742, 
094/346-23-
.: _ 
NIESTKO
O 5,5 ha. 0-5 01-6
4-70
 
ZIEMIA 9 000 m kw (Koszalińska). 
! Słup sk, 0-603-695-045. 


MIESZKANIA 


MOTORYZACJA 
KUPIMY POWYPADKOWE 
0606-997-422 
0602-506-359 
WYSOKIE CENY 


: !III 0__603 -788.888 P owyp
 kowe kupię. 


(, 


OKNA PCV BIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 
ul. Koszalińska 52 c 
TEL. 354-55-13 
I 'fU a-PtAS'f @ ' KOSZALIN 
ul. lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
CZAPLINEK CZAPLINEK 
ul. Plawieńska 7 
WWW tur
plast.com.pl TEL. 37 544 95 
.- , 


11110-604-235.892 Powypadkowe naJko- 
rzystniej - Koszalin. 
--- 
II 0-606-814-679. Powypadkowe kUPlę._ 
I Mercedes - części dostawcze, clęzaro- 
we. NAPRAWA. Mścice 17 k/Koszalina, 
094/316-50-67, 0-604-756-696, 
0-602-518-651, 0-602-517-573. 
- - 
AUTO na GAZ od 1290 zł, 5-10% upustu 
do marca. Centrum MotoryzacJI, 
0-59/814-78-04. 
-- 
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaz, montaz, 
naprawa, przyciemnianie. 
Koszalin,34-65-710, 
Kolobrzeg, 35-28-281, 
Słupsk,84-25-180, 
Szczecinek, 37-46-242, 
I Połc zy n Zdr ój, 36-63-749. 


HAKI holownicze. 0-59/84-25-654, 
84-296-30. 


I WSPOMAGANIE kierownicy - naprawa. 
Koszalin, Kupiecka 3, 0-606-998-591. 
WWW.MAXCAR.NE.PL 


KUPNO 


I .1
1.

1 


AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE 
Płatne gotówk. ! 


III 0.602-157-399 . Powypadkowe k uplę. 
II 0-602-722.790 Powypadkowe - Kosza- 
lin. 
10.606-257-181. Powypadkowe, rozbite, 
spalone. 
0-603 -213-620. POWYPddkowe. 
KUPIĘ ciągniki, kombajny I maszyny rolnI- 

e...959/822-52-13. 
POWYPADKOWE kuplę. 0-59/811-91-50, 
0.606-20-60-77. 


RÓŻNE 
- 


BELKI stropowe drewniane, rozbiórkowe 
kupię. 0-602-347-202. 
j' 


" 


I 


DYSlrybulor r..lonalny 
-- - - - 
Sł.pIk .1. Pllnl
lkI 82 
INWI:
W)ll,T E:KO 111.1011'1412108 1 18-402-402 AJ-POŁAWSCY TRZYPOKOJO 
, 19M WE, CZTEROPOKOJOWE. 
--- 
I Do wynajęcia lokale handlowo - biurowe 
w .Centrum za rzeką". 0-59/840-36-55. rolety tkaninowe. _ 
2-0S0BOWY studentkom _ Orla. - I ATRAKCYJNE 
ny rolet, żaluzJI, wertlkall. 
094/343-23-93 .Gama - Color , Słupsk, MorcInka 21, 
. - - 059/842.35-34. 
DO wynajęcia pokoje - osobne wejście, I RAŻ 
Sianowska 38, Koszalin, 094/340-59.08, BRAMY, GA E, DRZWI, OKNA, ROLffi. 
- MEGA,O-59/842-96-33. 
DO wynajęcia pokój. 0-59/840-17-98. BRAMY d 
. ,napę y, sterowa me. 
KĘPICE. Trzypokojowe (52) do wynajęcia. 059/84.24-884. _ 
0-606-10-11-52. 
- - - - CENTRUM okien .KADA. sprzedaż - mon 
LOKAL handlowy (46m) - Armil Krajowej I taż. Słupsk, 8-400.310. 
9. 0-59/84-02-458. OKNA PCV . 
- - montaL, raty. 
LOKAL obok poczty. 0-59/842-40-50, Słupsk, 84-20.753, 84-03-135. 
0-602-15.89-34. - 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Mila 
MANHATAN (40m) gora. 0-600-380-365. 341-08-65 ' 
MOK Koszalin, Zwycięstwa 105 wynajmie 
pomieszczenie na dZiałalność biurową 
I o powierzchni 53 m kw. (trzy przejściowe 
pokoje z zapleczem kuchennym - bez wy. CZYSZCZENIE 
posażema). Pomieszczenia mozna oglą- _ _ .:2-59/84-38-911. 
dac w godz. 8-15. 094/347-57-53. 
POKOJE dla studentów (Kaszubska):-- I AlARMY, MONITORING 
0-59/840-14-81. 
ALARMY w obiektach, kamery. 
POKÓJ blisko PAP. 0-504-60-75-95. 0-59/842-43-70. ELSER - MUCHNICKI. 
POKÓJ. 0-59/84-04-419, 0-607-155-550.- AUTAALARMY. Slupsk. 0-59/84-11-604. 
POKÓJ. 0-59/84-275-94. - AUTOALARMY Elsam, 059/84-21-621.- 
POKÓJ. 0-608-36-35-22. I AUTOALARMY, alarmy domowe. AUTO-
U. 
POSZUKUJĘ kawalerki, mieszkania (Chro- 010, 0-59/84-02-675. 
brego) oraz garażu - Słupsk (kupno, wy- AUTOZABEZPIECZENIA
AUTO-PLUS:-- 
najem). 0-504-088-544. Słupsk,841-41-45. 
- -I 
POSZUKUJĘ lokalu na sklep - Ustka. 
0-501-31-34-51. 


I 059/ 84-14-420. Nieruchomości. 
OMEGA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny. 
I www.nieruchomosci.slupsk.pl 
I REMID. 0-59/842-33-90, 
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20- 
-------- -- -- 
059/840-25-40 .Enigma.. Poszukujemy 
nowych ofe rt. , 
059/841-25-83 Nieruchomości - Kaczyń-: BIURA PODATKOWE 
ska. 
- - 
840-20-62,842-10-94 Domus 
Nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wyna- 
jem. Poszukujemy nowych ofert. 
EKS PERT-5 WYCENY NIERUCHO MO Ś
 
MASlYN, URZĄDZEŃ. SŁUPSK, 
845-27-10,0-601-67-14-54. 
I GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, 
059/842-70-17. 
I www .gielda-nieruchomosci.slupsk.pJ. 
IBIS 842-54-05 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorLa.pl 


WYPOSAŻENIE 
SKLEPÓW 
I GASTRONOMII 


· urządzenia chlodnicze i mrotnicze 
. krajalnice i części zamienne 
. zmywarki i środki myjące 
. obieraczki, jarzyniarki, bemary 
· grille, frytownice, gofrowmce 
. kawa LavAzza, herbata Dilmah 
. piece do pizzy ł konwekcyjne 
. meble i garnki ze stali nierdzewnej 
. taborety gazowe, termosy 


I'IIU GASTIMA 
tel.lfax 8401 356, tel. 6400 346 
Słupsk, ul. Grucy 1 (r6g Gdańlklej I LOlha) 

 


Kolly zgazowuiące 
drewno 
ATMOS CZECHY 


KUPIĘ taboret gazowy, kebab, gamek po- 
I wyzaj 50 I. 0-601-64-2
67. 


ZAMIANA 


I MIESZKANIA 
ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 3 km 
I od morza (garaz + działka budowlana + 
ogródek),094/31-8 1-016. 
I 


NIERUCHOMOŚCI 


(J Stowarzyszenie 
. Środkowo-Pomorskie 

 " Pośredników w Obrocie 

 Nieruchomościami 
SŚPPON 


DELTA, (0-59) 84-234-00 
www.delta.slupsk.pl 
- - - -- - 
 
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. 
www.krynicki.com.pl 
WEX, 8411-029. www.wex.com.pl 


AGENCJE 


. 


. 
. 


ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17. 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11 
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 03/04/05/14, 
teL/fax 1094) 347 35 06/07 
ul. Ratuszowa 3, pok. 12 
 w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55 
pl. Wolności 10 - w godz. 9-16 
nad sklepem ..Rossman" (wejście od ul. BOh. Warszawy) 
tel./fax (094) 37 403 11 
Punkty przyjmowania ogłoszeń do .Głosu Pomorza- 
KOSZALIN: 
"AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikra" tel. 3404620 (do 9.30 I po 16) 
"AR' CORINFO., ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką). tel./fax 345 29 33. 
3414345: e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20. sob. 9-14 
,,8ERNI" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 341 OS 02. fax 3457537. kom. 0601558 563 
..EKOlAM" u. ZwycIęStWa 137 "Związkowiec- - parter. tel.jfax 346 0755 (7.30-17) 
"MEOlA PARTNER" J.M. Cwiek, rel./fax 346 67 77 (całodobowo) 
"MEOlA PRESS" Agencja Reklamowa. ul. Zwycięstwa 6Ajp24. rai. 342 78 51 w. 294 (8-15) 
"NO - KAR" rel./fax 3470427 
"PIK" Agencja Usługowo - Reklamowa. ul. Zwycięstwa 1	
			

/18046-0017.djvu

			głos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 


OGÓlNOBUDOWlANE, dekarskie. ' LICEUM DLA DOROSŁYCH ZSZ - 2-LET- 
0-604-087-061. I NIE, SP - 3-LETNIE. POLICEALNE STU- 
OGÓlNOBUDOWlANE. 0-59/847- 53-49. DIUM ZAWODOWE: PRACOWNIK SOCJAL- 
- NY. SŁUPSK, GROTTGERA lO, 845-62-40, I!II Atrakcja Studio 2000, sauna. jacuzzi. 
OGÓlNOBUDOWlANE. 0-608-484:9
 " ZAPISY: CZWARTKI, PIĄTKI 15.30-17.00. 'Kołobrzeg, 35-814-48. Zatrudnię. 
REMONTY, glazura. 0-691-913-553. SOBOTY 9.00-12.00. 0-502-099-079, -- - -. - 
- II! HAVANA. Ustka, 0-601-64.43-94. 
REMONTY, tanio. 0-59/84-13-586. I 0-502-253-322 . - - --- - - 
- - - - LO Zaoczne, Studium Policealne. Słupsk, t li A d m
r, Kołobrzeg. 0-604-593-576. Za- 
Młyńska 7A, 843-18-50, 0-602-446-979. ru nlę. 
MATEMATYKA. 0-59/84-44-114. - I IMallbu, 35-188.18. Zatrudnię. Koło. 
- - ' brzeg. Promocje. 
ROSYJSKI - korepetycje, tłumaczenia. I Violetta. KOłobrzeg, 35-171-70. Zatrud- 
0-59/84-13-068,0-600-455-765. nię. Zakwaterowanie gratIS. _ _ 
0-602-649-148. Pamela. Słupsk. 
0-604-841.247. Prywatnie. 
18.lATKI. 0-505-446-103. 
I 20-lATKA. 0-607-15
59. 
22.lATKA.0-609-239-707. 
-- 
24-lATKA z duzym biustem. Słupsk, 
0-505-135-141. 
AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. 
Zatrudnię. 
ANIA,0-603-705-198 _ _ _ 
ATRAKCYJNA studentka, prywatnie. 
0-506-55-19-66. 
BEATA, 0-505-594-966. 


I Kominki - pracownia, wkłady - projekt, 
montaż. Koszalin, Lutyków 4 -6, 
341-81-53._ _ _ 
KOMINKI norweskie, francuskie, polskie. 
TERMIKA, Koszalin, 094/345-46-52, 
Krucza 21 

-- 
KOMINKI w duzym wyborze, akcesoria. '" Bezkrwawe, estetyczne zabiegi chi rur- 
Decor, Słupsk, Szczecińska 61A, giczne LASEREM. Alergiczne testy, odczu- 
059/84-34-109. lanie CHIRURGIA, NEUROLOGIA BICOM- 
MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR. LUTY, -MED, Koszalin, Piłsudskiego 73 
MARZEC - RABAT 20% + MONTAŻ GRA- (O prefiks 94) 340-49-40. 
TIS. KOSTOL SŁUPSK, 0-59/841-48-69. _ l '" Brodawki" kurzaj,kl, włókniaki, wrasta- 
MEBLE kuchenne, przedpokojowe I Inne. jące paznokcie, OdCiSki - laserowo. 
Luty - marzec - rabat 20% Projekt + 094/3412-875,0-602-187-867. 
montaz gratlsl 0-59/846-22-80. I IRYDOLOGIA - okreslanIe stanu zdrowia 
MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe, 
 podstawie bada
ia tęczówki. Ziołolecz. 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- nlctwo. TeraPia. bólow, masaze kręgosłu- 
mOCJa - montaż gratis. KRYSTOM, Kosza- pa. .MEGAVITA - Władimir Stepowy, Ko- 
lin Wąwozowa 15A 094/3410-354. szalin, WOjska Polskiego 24-26, 
, , - 094/341-14-63. 
MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, akceso- . 
rla; Słupsk, 
kolna 4, 059/842-28.38. I 0.501-324-298. Ginekolog, z abie gI. _ 
NAGROBKI - tanio, raty. Słupsk, Dąbrówki ALKOHOLOWE odtruwanie, BYTÓW, prywatnie, 0-503-788-402. 
18,84.36-505,0-507.380-16 3. 059/847.50-68,0-602-46-86-31. CZWÓRECZKA, Kołobrzeg, 
PRZEZWAJANIE silników, pomp I AGD, ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. 0-694-173-740. 
094/34-34-121. 0-691-321-040. Lek. med. Marek Jaroszyk, - - - 
tel. 0-602-773-762 DYSKRECJA Słupsk, 0-693-576-134. Za- 
SCHODY - producent. 059/842-66-71. trudnię. 
- BIO.MED Kosmetologia - trwałe usuwa- 
STOlARSKIE. 0-59/847-53-49. nie owłosienia, naczynka, przebarwienia, DŻESIKA Słupsk. 0-606-426-664, 
SZYCIE kołder, czyszczenie pierza. Sprze. peelingi. 094/346-49-49. 842-60-98. 
dal wyrobów gotowych. Słupsk, Tuwima, CEBUlA Dorota I Witold _ Gabinet Stoma- JOlA Domina, 0-605-70-90-24. 
8 4.278.73. tologlczny - pełen zakres, lasery, ultra- KAMELIA Słupsk. 0-503-77-55-62. 
dzwiękl. POniedziałek, sroda, piątek 16- KAMIlA, 0-504-603-170. 
18.30. Koszalin, Zgoda 9/04, 340-22-61. 
0-602-32-10-64. LUIZA prywatnie. Słupsk, 0-600-157-253. 
CENTRUM Dentyst yczno _ AnestezJo l;- MONIKA. Słupsk, 0-605-317-5
. ._ _ 
giczne, codziennie. Koszalin, ŚWiętego NICOL. 0-605-257-789. Słupsk. Lokal 
WOJciecha 24, 094/340-39-17. . plus wyjazdy. Zatrudnię. 
I CHIRURGIA stomatologiczna. protetyka, NIENASYCONA kotka - prywatnie. 
Implanty. B. R. Suchorowscy, Słupsk, Wa- 0-694-781-324 
rynsklego,0-59/842.98.24._ _ PAN paniom 0-507-417-429. 
CHOROBY przyzębia - kompleksowe Ie- POMYSŁOWA 20-letnia. Słupsk, 
czenle, gabinet parodontologiczny 0-503-47-25-34, 
Katarzyna Roman, Słupsk, 
Sienkiewicza 5a/ 2a 0-600-047-849, ROMANTIKA-CLUB k/Ustkl. 
84-25-100. 0-504-172-480. Zatrudnię. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573, SYMPATYCZNE DZIEWCZYNY CZEKAJĄ. LOMBARD - Lutosławskiego 1. SłuQSk, 
0-501-496-182 . 0-601.866.710. _ 84-24-111. 
GABINET masażu 059'841-00-99. I WYJAZDY, 0-503-788-402. LOMBARD. Słupsk. Norwida 19, 
I "-. . . -- - 059/84-362-14 
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, za ZADZWON przyjedziemy. 0-504-641-678. I - - . 
biegowo. 0-603-666-954. Zatrudmę. 
HTTP://WWW. KRUPINSKI. UROLOGIA. ŻAKLIN, 84-11-484. 
WIZYTOWKA. PL 
KLUB Kwadransowych Grubasów, aerobik, N E 
aquaaeroblk; Koszalin, 0-506.430-258, MATRYM O N lAL 
Lębol1l, 059/863.13-55, Sławno, Słupsk, 
I 059/810-50.62. Dieta Cambridge; 
0-601.84-76.36. 
ŁUSZCZYCA, biel actwo, 0-601-214
388. 
I ODTRUWANIE alkoholowe, rÓw-;;jez w do- - 
. 355 mu pacje nta, esperal, 0- 60 2-706-553. 
POTENCJA, panowI!:: wy
yłam. 
0-504-366-477. 
- - - 
PRAXIS Leczmca Chirurgiczna. BEZPŁAT- 
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla- 
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG. 
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu- 
I ro
hirurgiczne. Koszalin. Szczecińska 32, 
mformacje: 343-40-64; rejestracja, 
0-603-990-401 
WWW.ESTMm.KOSZALlN.PL 


RÓŻNE 


- 


NAUKA 


I)RYW A TNF. CF.NTRUM 
EnLJKACYJNE 
Ko
/'alil1 ul. Chałubińskicgo 15 
tcl.lli,x 342-41<-20 
1).łQW
_DZI N
 RÓR NA: 
naukę od 1.02.2003 r. do 
SZKÓł, POUCEALNYCH: 


_ Administracji 
-Iłttchunkowoścl 
- Ohslugl tu rystyClnej 
- Hotelarstwa 
-Informatyki 
- Kosmetyczek 
_ Bezplecleństwa I higieny pracy 
_ Ochrony osób I mienia 


LICEUM 
OGÓLNOKSXfALCĄCEGO 
DOROSł.YCH 


. Prom ogólny 
. Prom informatyczny 
Szkoły po.ledłl.llł uprewnlenle 
.zk6ł publicznych 


I Angielski, niemiecki, francuski SML Ga- 
leria 
mka , 094[ 347 -73-1 3. 
ANGIELSKI - indywioualnie. 
0-59[84-11-842_ 
CALlAN - angJelskl4 x szybciej, skutecz- 
niej, weselej, 059/842-21.90, 
0-604.430.551._ 
CHEMIA. Słupsk, 0-609-153-138 


EMPIK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH - 
WSZYSTKIE JĘZYKI - WSZYSTKIE PO- 
ZIOMY. KOSZALIN, 094/346-03-27; 
SŁUPSK, 059/840-11-50. 


MEDYCZNE 


ROZRYWKA 
I DOM WESELNY. 094/347-11-77. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja«/Jglos-pomorza.pl 


TOWARZYSKIE 


BLONDYNKA i szatynka gorąco zapra- 
szają. 0-607-800-606. 


BIURO matrymonialne, 059/842-50-88. I 
ENIGMA, Koszalin, 094/34 6-00-0 0, - I 
0-601-16-57-57, www.enigmal.prv.
 
KAWALER 29/170/62 pozna panią. 
0-600-309-665. 
- --- -- 
SPONSORA - dyskretna 40-latkd. 
0-506-928-112, do 17. 


PRACA 


HYDRO-NAVAL w Ustce ul. Westerplatte 
! zatrudni 2 osoby na stanowisku: 
, monter kadłubowy (monter konstrukcji 
, stalowych). Wymagany staż, doświadcza- 
j nie w pracy zawodowej. Podania 
prosimy składać w sIedzibie firmy, 
tel. 05 9/ 814-91-00. 
ITALIA zbiór szparagów, truskawek. 
, 0-506-369-380. 


Instytut Pedagogiki 
POMORSKIEJ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ 
w Słupsku 
Uruchamia punkt wykładowy w Koszalinie 
Ul. Chałubińskiego 15 
Organizuje studia zaoczne: 
(Iicencjackie i magisterskie uzupełniające) 
Dla kierunku pedagogika: 
. socjalna z terapią społeczną 
. socjalna z resocjalizacją 
. socjalna z poradnictwem pedagogicznym 
. socjalna z edukacją zdrowotną 
. wczesnoszkolna z edukacją kulturalną 
. wczesnoszkolna i przedszkolna 
. wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią 
pedagogiczną 
. szkolna z edukacją informatyczną 
Instytut Pedagogiki stwarza r6wnle! mo!IIwoścl kontynuowania 
studl6w rozpoczętych w Innych uczelniach (z wyr6wnanlem 
r6!nlc programowych). Zapisy na semestr letni (od marca) 
Szczegółowych informacii udzielaią 
Instytut Pedagogiki Prywatne Centrum 
PAP w Słupsku Eduk
c
jnę 
ul. Arciszewskiego 22a ul. Chałubmskiego 15 
76-200 Słupsk 75-581 Koszalin 
tel. O-59 840-54-09 tel. 0-94 342-48-20 
ZaJęcia odbywać się beda w Koszalinie 
Koszt studiów za jeden semestr wynosi 1400 zł 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Ryszardowi 
Ossowsklemu 
z powodu śmierci 


Matki 


składają 
KIerownik, Koleiankll Koledzy 
z Państwowej Inspekcji Pracy 
Oddział Słupsk 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 


mgr Marlenie Bojara 
. Jankowskiej 


wicedyrektor Zespołu Szkol 
Ogólnokszta!cą<.ych nr 2 w Słupsku 
z powodu śmierci 


Matki 


składają 
Dyrektor I Pracownicy zespołu. 


748 


. 


", 


.. 


KELNERKA do pizzeri NORTON Słupsk, 
ul. Starzyńskiego 2/1, zgłoszenia 
w godz. 10 -12 osobiście 
KIEROWCĘ z samochodem dostawczym 
prowadzącego działalność gospodarczą 
na pół etatu do piekarni. Słupsk, 
0-604-801-450. 


KIEROWNIKA hurtowni, magazyniera, 
sprzedawcę. .KOSMAZ., Kołobrzeg, 
ul. Rolna 1. 


MECHANIKA samochodowego, 
możliwość zakwaterowania. Słupsk, 
0-601-83-29-86. 
PRACE chałupnicze zleci producent. Jara- 
cza 17, 90-261 Łódź, 042/ 633-54-97, 
633-56-67 
-- - --- 
ZATRUDNIĘ magistra farmaCji (apteka 
w Koszalinie), 0-502-323-133. 
ZATRUDNIMY menagerów i agentów 
ubezpieczeniowych oraz kanóydatów 
na agentów, na bardzo korzystl"o/ch 
warunkach. Szczecinek, 094/372-36-66, 
I Koszalin, 094/346-14-02. 


RÓŻNE 


ZWRACAM się z gorącą prośbą 
o kontakt, 862-70-82 wszystkich, 
którzy widzieli dnia 30.03.2002 
wypadek drogowy przy ul. Mostnika 
w Lęborku. 


TURYSTYKA 


I AVIOTOUR1ST. Autobusy, busy - wyna- 
jem. Przewozy. Koncesja. 094/3411-418, 
0-506-536-055. 
BILID, zagranica. Hotel Arka. 
094/346-29-26, 094/346-24-04. .Inter- 
globus.. 
GLOBTOUR1ST - wynajem mikrobusow, 
autokarów od 9 do 51 osob, koncesja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555.174 
TRANS-LUX. Autokary, mikrobusy, wyna- 
jem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74. 


LOMBARDY 


ZGUBY 


LEGITYMACJA PK-=- Bednarski Grzegorz. 
LEGITYMACJA studencka Politechniki Ko- 
szaliń
kiej - 

_ge
ik
 
uszkiewicz. 


KOMPUTERY 


! KOMPUTER, tanio. 0-59/843-47-42. 
. ---- 
KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 094/340-54-98. 


NAUKA JAZDY 


I Bezstresowo, profesjonalnie. 
0-604-519-793. 
- --- 
059/84.38-870, 0-603-601-553. Wiraż, 
solidnie, skutecznie; 
- - - 
0-602-651.956.U Toniego., A. Dąbrow- 
ski. I 

94/

7 .11-77 AUTO - NAUKA TKACZYK. I 
C - 790 zł, C+E - 990. 0-59/845-37-37. 


Przedsiębiorstwo Państwowej 
Komunikacji Samochodowej 
w Kołobrzegu. ul. Bogusława X 2 
ogłasza przeterg ofert na opracowanie 
operafu szacunkowego nieruchomości 
wraz z zabudową. Działka nr 224/11 
w Dargocicach. Ołerty prosimy składać 
do dnia 3.03.2003r. 


Prezydent Miasta 
KOłobrzegu 


63; 


informuje. że na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy o gospodarce nieruchomo- 
ściami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, 
poz. 543 z późniejszymi zmianami/ 
na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Kołobrzegu 
ul. Ratuszowa 13, został 
wywieszony wykaz nieru- 
chomości, przeznaczonej 
do sprzedaty: 
lokal użytkowy o po- 
.wierzchni 51,43 m kw., 
położony przy ulicy 8ło- 
wińców w Kołobrzegu. 
Pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości ma dotych- 
czasowy najemca. 


'. 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 17 


AAAUTO-DlUG salon fiata - kurs 
kategorii B - 550 zł - raty. Ciągły 
nabór, zajęcia środy, piątki, godz. 16, 
Słupsk, ul. Poznańska 74. . 
059/842
33. U -70 __ 
OSK .STOp. Jacuła Eugeniusz. Ku rsy kie- 
rowców kat. A, B, C, D, E. Koszalin, 
0-601-78-01-33. 
OSK Józef Baldykowski. 059/843-88-69, 
0-601-632-127, kat. B. 
OSK Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
wszystkie kategorie. Rozpoczęcie 5 mar- 
ca, go dz. 16. Sł upsk, 84-14-520. 
USTKA - bursa, Wróblewskiego 5. 
Rozpoczęcie 27 lutego, godz. 16. 
I 0-5 9/ 845-50-50. 


, KUPIĘ 
- 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


KISZONKA z kukurydzy - 80 zł/t. 
, Siewniki, agregaty, kosiarki, prasy - nowe, 
. duże rabaty. 0-59.846-25-24 (okolice 
Słupska). 
KROWA cielna. 0-59/85-82-124. 
- - 
PROSI ĘI'A. ą:.5 9/8 11-92-45. 
SIANO. 0-502-619-908. 
WIDlAK GPW 2007, 0-608-012-738. 


BIZNES 


GORZELNIA Wrząca - skup zbóż. 


/
 46-29-25, 0-606-1 4-25-27. 
. SKUP ŻYwCA. 0.600.025-975. 


I BANKOWY bez poręczycieli, 60 000. 
0-606-311-928. 
I CEY.KREDYr
 O:5 9/840- 2
 7? 
DUŻE kredYt y- 0- 603-354-498. 
I Gm - najk orzYstniejsze oszczędzanie. i SPRZEDAM 
0-601-65-13-48. ! 
KREDYT t: k
 tel. 0 59' 840-18-51 . - I KO.CIOŁ warzeln
 651 d
 gastronomii, 
go ow y, 
 -'- _ _ _ obieraczkę do zlemmakow, tamo. 
KREDm gotówkowe. KONCEPT Słupsk, I 0-603-597-024. 
W. Polskiego 53, 84-03-470. KO UMNY 400 W b d bb 
- - L ,o u owy su asowe, 
KREDm HIPOTECZNE, SAMOCHODOWE, I wzmacniacz samochodowy. 
059/84.11.350 . i 0-605-122-143. 

_
=iecze nia, I WYPOSAŻENIE skl epu . 0-59/84-01-955. 
KREDm. Chrobry-=- Słupsk; i 
059/848-28-29, 845-6]-Oę. _ _ I NASZE ZWIERZAKI 
I NOWE atrakcyjne kredyty, Słupsk, 
059/8400-202. _ _ _ _ _ _ 
POMOC w dochoOzemu OOSZKoOowan Ko- SPRZEDAM 
munikacyjnych i wszelkich innych oraz 
w dochodzeniu drogą sądową trudno ścią- 
galnych wierzytelności. Słupsk, Partyzan- 
tów 31. 0-504-684-525. 


UŻYWANE 


JAMNIKI szczenięta. 0-59/81-31-363, 
0-501-392-532. 
PUDELKI,O :.,604-?17-34 3. 


"SI_Rl" PSS 
w Słupsku przy ul. Przemysłowej 121, tel. (059) 842 58 30 
zatrudni: 
- kierownika sklepu spe2ywczo - samoobsługowego 
wymagania: 
wykształcenie wyższe, znajomość języka 
obcego i obsługi komputera, doświadczenie w 
handlu, wiek do 45 lat. 
- dw6ch zaslępc6w kierownika sklepu 
wymagania: 
minimum wykształcenie średnie, znajomość 
języka obcego i obsługi komputera, doświad- 
czenie w handlu, wiek do 40 lat. 
Oferty przyjmujemy do 28 lutego 2003 r. 


B4 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powytej 30.000 EURO 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
ogłasza przetarg nieograniczony na reallzacj, zadania p. n. "Budowa 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjneJ, tłocznej oraz przepompowni ście- 
ków przy obiektach Muzeurn Pomorza Środkowego w Słupsku". 
Wymagany termin wykonania - 15 czerwca 2003 r. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 
5.000,00 zlotych (słownie pięć tysięcy zlotych) do dnia 08.04.2003 r. 
do godz. 9 w kasi e MPŚ I
_
.!.z elewe
 
 konto MPŚ. _ 
Sp ecyfikację istot nych warunków zamówienia w kwocie 100 zł (słownie 
sto złotych) można odebrać w siedzibie Muzeum w Słupsku przy ul. Domi- 
nikańskiej 5-9 (budynek administracyjny) w Dziale Administracyjnym lub 
za zaliczeniem pocztowym. 
Upoważnieni do kontaktów z interesantami. są 
- Janusz Wójcik - specjalista ds. inwestycyjnych w MPŚ 
- Ewa Pawlukiewicz - kierownik Działu Administracyjnego MPŚ 
Miejsce I termin składania ofert: Muzeum Pomorza Środkowego 76-200 
Słupsk ul. Dominikańska 5-9, sekretariat do dnia 8 kwietnia 2003 r. 
do godz. 9. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 
19 i spełniający wymogi określone wart. 22 ust. 2 Ustawy 
o zamówieniach publicznych oraz warunkach szczegółowych do przetargu. 
Kryteria oceny ofert: . 
1. Cena: -100% wagI 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych. 
Opublikowano: 
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 23 z dnia 21 lutego 2003r. poz. 9346 
Strona internetowa Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniu 
24 lutego 2003 r. 
Tablica ogłoszeń Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniu 
24 lutego 2003 r. 


"" 


DYREKCJA I LICEUM OGOLNOKSlTAlCĄCEGO 
78-425 Biały Bór ul. Dworcowa 25, tel./fax (094) 37 39 026 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
....... .... 1)..... 1"" .11 ..... 1..... 
· 1 U.I.. O..I IIbzIIIc ..... IIIbIn lme 
Zamówienie sklada się z 96 pozycJI z podziałem na VI grup 
w zaletnoścl od asortymentu. 
Wymagany termin reallzacjl- od podpisania umowy do dnia 31.10.2004 r." 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 15 zł +VAT) można odebrać 
w Szkole Podstawowej nr 2, 78-425 Bialy Bór, ul. Żymierskiego 27, sekretariat. 
Kryteria wvboru ofert i ich znaczenie: 
1. Cena za dostawę artykułów żywnościowych 80% 
2. Termin niezmienności zaoferowanych cen 15% 
3. Terminy płatności za zrealizowane dostawy 5% 
Upnawniony do kontaktów z oferentami - pracownik I Liceum Ogólnokształcą- 
cego w Bialym Borze -Iwona Sobieska, tel. (094) 37 39 026 w godz. 8 - 14. 
Oferty nalety składać w sekretariacie Szkoly Podstawowej nr 2 w Bialym 
Borze, ul. Żymlersklego 27 w terminie do dnia B. 04. 2003 r. do godz. 11. 
Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Borze, ul. Ży- 
mlersklego 27 w dniu B. 04. 2003 r. godz. 11.30. Postępowanie będzie prowa- 
dzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział 
oferenci, którzy spelniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicz- 
nych i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


4" 


'\
		

/18046-0018.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Środa, 26 lutego 2003 r. 


uo 


. 


JUTRO 


POD DACHEM 


Rząd przyjął rozporządzenie motoryzacyjne 


Polscy dilerzy 
W rozterce 


Od 1 lutego 2004 roku w jednym salonie będzie można kupić samo- 
chody różnych marek. Nowe przepisy wzbudzają entuzjazm tylko 
wśród konsumentów. 


A rKl-
- M " 


UWAGA. OFERTA GRATIS! 

U

 (
;f
Mti} 

[hJ 


(!jr}aO
 
[
J
lj
\
 

}( j.1 jJ !;ft)G
JL50)) f.!!JJ!JDJJ1r
 


2+ 


....li.nl..J 
..Io_I,.a- 


..  
- O 

 ,... 1!.t
MJ1I 
 

 h
 

J'f) .. e
" "- JIK
.ojJ
/ll1)) 


. 


'. 
ł". 
.. " 


- 


azczegóły w naazych aerwlaach 
Auto Centrum GP 
przy PIU "GAZOPOL " 
Kosz.lln, ul. Mor.. 49, 
tel. 343 10 48 


Połf;Zyn Zdr6J 
ul. Koezallńeka 12 
tel. 36 62 466 
.ze..cln.
 
ul. Cleślaka 4 
tel. 3747994 


Obecne rozwiązania prawne 
wcale nie zabraniają umieszcza- 
nia aut konkurujących ze sobą 
marek w jednym punkcie sprze- 


rrKl-'- M-' 


Bierzemy na siebie 
wplat, wlasnq 


Odsetki I opiaty 
bankowe r6wnlel 


. .. , 
 
CIIt 
c» 
.... 
- . ... 
.- , 
.... 
- 
a&. 
c=- 

 
.... 

 
C» 
.. 
..::. 
- 
..... 

  


&:III: 


..- 


- 


.,... 


... 


- 


PROGRAM 3 x O - O zł wpłaty własnel, O zł ocl..tek 
przez 6 mlesl9CY O zł opłat bankowych. 


. Seicento - rok produkcii 2003, 
iui od 1 900 zł. 
. Oferta waina do końca lutego 2003 r. 
· Przyidź do salonu i sprawdź, 
co ieszcze Ci zaoferuiemy. 


..., 
$. ł 
.., 


, ... . 
',.r 


a Ja gwarancłl bez Iłmtłu kilometr6w. 
Icoszt poIqaenla: 
1 jedno laryfibqjna TP SA 
'Ił O aOl19 19 19 


WW
let.PI 


... 


da:ty. Zdaniem Elj:blety Anders 
z Urzędu Ochrony Konkurencji 
I Konsumentów, ..dystrybutorzy 
z takiej moillwości nie korzysta- 
ją, poniewai producenci iądają 
sprzedawania swoich marek 
w oddzielnych pomieszcze- 
niach, przez oddzielny podmiot 
z odr
bnym kierownictwem 
I własnymi pracownikami". Teraz 
wszystko ma się zmienić, a no- 
we przepisy powinny zwiększyć 
konkurencję I doprowadzić 
do spadku cen samochodów. 


Drogi Interes 


; 


Z takimi poglądami nie zga- 
dzają się dealerzy. - Nie sądz
, 
ie w jednym punkcie sprzedaiy 
b
dzle stało po 5 msrek samo- 
chodów. Koszt podpisania umo- 
wy z kaidym producentem to 
wydstek kilkuset tysięcy złotych. 
Moie zatem dOJś6 do sytuacji, 
ie najsilniejszy finansowo dys- 
trybutor podpisze wiele umów 
i zmonopolizuje rynek - komen- 
tuje Jeden z koszalińskich deale- 
rów Opla. Wlaśclclele salonów 
sprzeda:ty sądzą, że od 1 lutego 
2004 roku ceny aut wcale nie 
spadną, a jakość uslug mo:te się 
pogorszyć. 


'"" 
IN 


ł. 
" 
Ja 
. 
.... 


.. 


. 
.., 
. 
I 
2' 
) 
" 
ł 
D. 
ł 
'Q 
I 
ł 
ł 


Klient się cieszy, 
producent nie 
Przeciwni rządowym decy- 
zjom są równie:t producenci. 
Dziwią się, dlaczego przepisy 
w dziedzinie motoryzacji tak 
szybko dostosowuje się do norm 
obowiązujących w Unii Europej- 
skiej. - Myś/
, że rząd niepo- 
trzebnie wychodzi przed szereg. 
Obawiam si
. że na tym wszyst- 


klm moie stracl6 klient, gdy t 
WIBZ ze wzrostem ilości punktów 
sprzedEIi.:y mote spaś6 poziom 
obsługi - tłumaczy Leszek 
KempIński, z firmy Kulczyk Tra- 
dex, która Importuje auta Volks- 
wagena, Audi I Porsche. 
Cieszą się natomiast konsu- 
menci. Liczą na większą mo:tli- 
wość wyboru I porównania oferty 
poszczególnych firm. - Mam na- 
dzlej
, ie Idąc do jednego salo- 
nu b
d
 miał przegląd samocho- 
dów wi
kszoścl popularnych 
modeli - uśmiecha się pan Te- 
deuaz z Koszalina. 


Jeszcze poczekamy 


Rozporządzenie zmienia 
przepisy tak:te w dziedzinie ser- 
wisu. Wkrótce dealer będzie 
mógl wybrać firmę, z którą pod- 
pisze umowę o usługi napraw- 
cze. Nie musi to być serwis auto- 
ryzowany. Nlezale:tni przedsię- 
biorcy zyskają ponadto dostęp 
do niezbędnych informacji tech- 
nicznych, narzędzi, sprzętu 
i usług szkoleniowych. - Czas 
pokaie, czy wprowadzane zmia- 
ny są dobre. Uwatam, że zmia- 
na serwisanta lub rozszerzenie 
oferty wiąte si
 z ogromnymi 
kosztami. Niewielu dystrybuto- 
rów będzie sta6 na wykorzysta- 
nie moiliwości, jakie daje nam 
nowe rozporządzenie. Radoś6 
klientów jest przedwczesna - 
mówi jeden ze słupskich deale- 
rów samochodów. 
Pozostałe przepisy, które 
umożliwią zagranicznym pod- 
miotom wykup krajowych punk- 
tów sprzedaży, wejdą w życie 1 
października 2005 roku. 
RAFAŁ NAGÓRSKI 


l, 
I 


I SPODNICA I KIEROWNICA 
I Przez samochód do serca 


. 
- 


, 


" 


, 


,  


... 
Jak zdoby6 sympati
 dopiero 
co poznanego m
żczyzny? Je- 
żeli ma auto, świetnym sposo- 
bem jes' pochwalenie jego wo- 
zu. 
Nie nie, nic z tych rzeczy. 
o których Państwo może myśli- 
cie. Nie chodzi o to, że auto jest 
przedłużeniem m
skiego ego, 
cokolwiek by pod tym słowem 
rozumiet. Zero podtekstów sek- 
sualnych - chcemy zyska6 czy- 
jąś tyczliwoś6, niekoniecznie 
naratając si
 ns to. te nasze 
pochwały zostaną opacznie zro- 
zumiane. 
Jeteli ktoś je idzi świetnym 
sutem, sprawa jest prosta - wy- 
rażamy zachwyt marką i wypo- 
sSteniem. Dobrze widziane b
- 
dzie rozpytywanie o parametry 


techniczne i popadanie w osłu- 
pienie, że samochód ma takie 
bajery, które pozwalają mu nie- 
omal oby t si
 bez kierowcy. 
Jeżeli auto jest średniego ga- 
tunku, pochwalmy dobór kolo- 
rów tapicerki do lakieru albo to, 
że wszystko lśni. Tu jednak uwa- 
ga: najpierw w mgnieniu oka 
oceńmy, czy właściciel auta wy- 
gląda na pedanta. Jeżeli tak, na- 
sze zachwyty nad wypucowa- 
nym wn
trzem i zewn
trzem wo- 
zu b
dą jak znalazł. Jeżeli 
jednak właściciel nosi si
 jak raj- 
dowiec czy myśliwy, lepiej powy- 
pytywa6 go, jak wóz sprawuje 
si{l na wertepach - na pewno 
usłyszymy, że właśnie stoi 
przed nami cudeńko. które spo- 
kojnie pokonałoby tras{l Paryż - 
Dakar. 
Oczywiście musimy przygoto- 
wa6 si
 na to, że zachwycony 
naszymi zachwytami posiadacz 
auta zechce w szczególach ob- 
jaśni6 nam jego zalety. Trudno. 
obejrzyjmy kokpit, wypróbujmy 
siedzenia, zajrzyjmy pod mask
. 
Pocieszmy si
, że z powodów 
technicznych nie uda mu si
 
wpakowa6 nas pod auto, gdyż 
kanału raczej w pobliżu nie b
- 
dzie. Warto poświ
ci6 jednak 
troc

 czasu, gdy t zyskujemy 
cz
Ją
 sympati
, o co w tym 
św!ecle twardych prsw nie jest 
dziś łatwo. Satysfakcja gwaran- 
towanal 
ANNA CZERNY-MARECKA 


I 
, I 


/ 
I, 
I 
,  


, 
I 
ł 


I'
		

/18046-0019.djvu

			- 


glos Pomorza Środa, 26 lutego 2003 r. 


Na drogach niebezpiecznie 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Najcięższe wypadki 
- w Polsce 


Z danych KG Policji wynika wynika, że samochody stanowią podstawowy środek transportu. Jednocześnie jest on naj- 
bardziej niebezpieczny. 


Dla przykładu, w latach 1991- 
2000 w Polsce w wypadkach kolejo- 
wych śmierć poniosło 5917 osób, 
czyli średnio prawie 592 osoby rocz- 
nie. W tym samym czasie w wypad- 
kach drogowych zginęło 68061 
osób czyli przedętnie 6860 rocznie. 


Dwa razy więcej 
samochodów osobowych 
Szczególnie niebezpieczny Jest 
transport drogowy w Polsce. W dal- 
szym dągu nie mamy nowoczesnych 
dróg i autostrad, a jednocześnie przy- . 
bywa pojazdów, Od 1990 roku ich 
liczba wzrosła o 62,3 proc., w tym 
osobowych prawie dwukrotnie, bo 
o 99,65 proc., ciężarowych o 89,5 
proc. W ełekcie w 2001 roku zareje- 
strowanych było u nas 14724293 po- 
jazdów silnikowych, w tym 10503052 
osobowych. Ponadto wzrasta ruch 
tranzytowy przez terytorium Polski. 
Jak wynika z informacji Komendy 
Głównej Straży Granicznej, w 2001 
roku do naszego kraju wjechało 
18258820 samochodów kierowanych 
przez cudzoziemców. 


Minimalny spadek 


Przyjmując za podstawę rok 
1992, kiedy to liczba wypadków 
na polskich drogach wyniosła ogó- 
łem 50990, zabitych bylo 6946, 
a rannych 61047, to w latach na- 
stępnych obserwowano stały wzrost 
drogowych tragedii. 
Najgorszy w tym względzie był 
rok 1997 z 66586 wypadkami, 7311 
zabitymi i 83162 rannymi. Na szczę- 
ście w latach 2001 i 2002 zaobser- 
wowano minimalną tendencję spad- 
kową. Z długoterminowych prognoz 
wynika, że przy założeniu wzrostu 
liczby samochodów średnio o 350 
tys. sz1uk rocznie i realizacji zamie- 
rzeń określonych w krajowym pro- 
gramie poprawy bezpieczeństwa ru- 
chu, możliwy będzie spadek liczby 
śmiertelnych ofiar. 


Problem społeczny 
I ekonomiczny 
Jest niesłychanie ważne, aby 
liczba wypadków na drogach mala- 


ła. Stanowią one nie tylko problem 
społeczny, ale i ekonomiczny. We- 
dług opinii ekspertów Banku Swiato- 
wego straty finansowe, jakie z tego 
tytułu ponosi państwo, sięgają pra- 
wie 2 procent produktu krajowego 
brutto. Skutki wypadków drogowych 
w Polsce należą do najcięższych. 
U nas podczas 100 wypadków ginie 
średnio blisko 12 osób, podczas gdy 
w krajach Unii Europejskiej - nie- 
wiele ponad trzy. 


Noga z gazu 


Jak podaje Komenda Główna 
Policji w 2001 roku do ponad 20 
proc. wszystkich wypadków drogo- 
wych doszło wskutek nadmierneJ 
prędkośd. 
Stąd nadzwyczajne dzialania po- 
licji drogowej. Na trasy kieruje się 
coraz więcej nieoznakowanych po. 
jazdów wyposażonych w kamery wi- 
deo rejestrujące wykroczenia. Na- 
stępują zmiany w wykorzystywaniu 
tradycyjnych radarowych mierników 
prędkoŚci. Ponieważ większość kie- 
rowców (65 proc.) przekracza do- 
puszczalne prędkości na przej- 
ściach drogowych w małych miej- 
scowościach, a 50 proc.- w ruchu 
swobodnym poza obszarem zabu- 
dowanym. patrole radarowe roz- 
mieszczane będą kaskadowo. Dzia- 
łanie to ma na celu uspokojenie ru- 
chu na najbardziej niebezpiecznych 
trasach. W innych miejscach nieba- 
wem rozmieszczone zostaną kołej- 
ne fotoradary w liczbie 30, stosowa- 
ne bądź stacjonarnie, bądź jako ru- 
chome stanowiska kontroli. 


Pijany równa się wypadek 


Poważnym zagrożeniem ruchu 
drogowego w 2001 roku byli nie- 
trzeźwi uczestnicy ruchu drogowe- 
go. Spowodowali oni 6230 wypad- 
ków (11,6 proc.). Oczywiście w gru- 
pie tej dominują kierowcy (65 proc. 
wypadków). 
Dlatego na całym świecie obser- 
wuje się ostatnio tendencje do obni- 
żania dopuszczalnego poziomu stę- 
żeń alkoholu u kierowców prowa- 
dzących samochody. 
Przeprowadzone badania dowodzą, 'f ,1 -.4-""'" . 
\, " . 
tl '
 . ....i 
. I 

.
 
I \ :' 1Ot- 
, t
 
.' 
... 
, . 
. 
,'" 
-) 


. 


.  


;f- .. 'f:..t  . ... 
. f. ił,.,- , 

ł>... lo . 


.,i';t. . ,"'\,.. , 
.,
 '''-
..''' o", ,.' / 

, / 
''''" . '. ' . h' 
,- - \ -'7
>Jo{r"1. 'łI

..< .
 


....... 

 . 
\. :' '" 1-. 
 
,
.!);.; .' 'f 
'
: 
t-,; 
" ._
 
\ 


. 'l 


-,  


- 


- i.; 


Zwięk.
zenie licl.by IlOlicyjnych l)lłtroli ma zalJObiel-ta
 wypadkom.  - 


że prawdopodobieństwo spowodo- 
wania wypadku przez nietrzeźwego 
kierowcę zwiększa się przy stęże- 
niu: 0,5 promila - 2 razy, 0,8 promila 
- 4 razy, 1,0 promila - 7 razy, 1,2 
promila - od 7 do 10 razy, 1,3 promi- 
la - od 11 do 15 razy, 1,4 promila- 
od 13 do 20 razy i 1,5 promila - 
do 36 razy. 
Jednocześnie policja poza ruty- 
nowymi kontrolami kierowców zapo- 
wiada w dalszym ciągu zmasowane 
akcje sprawdzania stanu trzeźwości 
zmotoryzowanych uczestników ru- 
chu drogowego. W 2001 roku pod- 
czas takich działań wykryto 145431 
osób kierujących pojazdami 
po uprzednim spożyciu alkoholu. 


Pieszy nie ma karoserII 


Z policyjnych statystyk wynika, 
że prawie 40 proc. wszystkich ofiar 
wypadków drogowych stanowią pie- 
si, rowerzyści i motorowerzyści. Nie 
są oni, podobnie jak jadący samo- 


-.
, 


r  
.. 


chodami, chronieni w sposób szcze- 
gólny przez m.in. karoserie, pasy 
bezpieczeństwa czy poduszki. 
W 2001 roku w Polsce doszło 
do 19170 wypadków z pieszymi, 
w których śmierć poniosło 1866 
osób, a 18323 zostały ranne. Szan- 
se pieszego na przeżycie przy zde- 
rzeniu z pojazdem maleją w miarę 
wzrostu prędkości. I tak, przy potrą- 
ceniu z prędkością 30 'km/godz. po- 
wstają zazwyczaj lekkie obrażenia, 
a prawdopodobieństwo przeżycia 
sięga 85 proc., przy 40 km/godz. re- 
jestruje się już przypadki inwalidz- 
twa i śmiertelne, zaś szansa przeży- 
cia wynosi 70 proc, natomiast 
przy 50 km/godz. - dochodzi do in- 
walidztwa, przypadków śmiertel- 
nych, szansa przeżycia maleje 
do 40 proc, przy 60 km/godz. - czę- 
ste przypadki śmiertelne, stopień 
przeżycia minimalny - do 15 proc., 
powyżej 60 km/godz. - dochodzi 
wyłącznie do wypadków śmiertel- 
nych. 


- 


,  

 --;- --.. 

...:.:.:-
 
 


.. 


.,. 


, 
4" 


..- 


'.., 


Fol. RADOSI,AW KOLE.'NIK 


Młodzi kierowcy 


Największą liczbę sprawców wy- 
padków wśród kierujących występu- 
je w przedziale wiekowym 25-39 lat. 
Mimo to szczególną uwagę należy 
zwrócić na młodych kierowców 
w wieku 18 do 24 lat, których 
przy niewielkim doświadczeniu 
w kierowaniu pojazdami cechuje 
brawura. 
Młodzi kierowcy stanowią 20 
proc. wszystkich kierowców uczest- 
niczących w wypadkach drogowych. 
Ponadto są najliczniejszą grupą 
ofiar wypadków (26 proc.). A warto 
dodać, że ludzie w tym przedziale 
wiekowym to zaledwie 10 proc. na- 
szego społeczeństwa. 
Uświadomienie sobie tych 
faktów, niezależnie od pilnej po- 
trzeby rozwoju infrastruktury dro- 
gowej, może mieć istotny wpływ 
ne poprawę bezpieczeństwa ru- 
chu. 


- 
Gdzie najlepiej kupować? 


(opr. Jerzy Derenda) 


Auta używane w cenie 


Wszystko wskazuje na to, że samochody używane wracają do łask. Rocznie liczba transakcji kupna-sprzedaży. Na rynku 
wtórnym sięga 700 tysięcy. 


I 
I 

 


O szczegółach poinformowała 
nas Edyta Wasiluk z Eurotaksu Poi- 
ska, firmy monitorującej rynek samo- 
chodów używanych. Najwięcej, bo 70 
proc. wszystkich transakcji dotyczy 
samochodów osobowych, 12 procent 
- ciężarówek i 9 proc. - ciągników, 
motocykli, autobus6y.' oraz samocho- 
dów specjalnych. Sredni wiek tych 
pojazdów sięga 10 lat, podczas, gdy 
np. w Austrii, Niemczech czy Wielkiej 
Brytanii - 7 lat. 
Zahamowany Import 
W 2002 roku zahamowano wzrost 
importu samochodów używanych. 
Decydujący wpływ miały na to ograni- 
czenia wprowadzone przez rząd, 
zgodnie z którymi po 21 września ub. 
r. każde importowane auto z drugiej 
ręki, musi spełniać wymogi normy eu- 
ro 2. Ogółem sprowadzono do Polski 
179.059 aut przy 216 tys. w roku 
2001, Aż 55 proc. z tej liczby stanowi- 
ły auta 10-letnie, 32 proc. w wieku 4 
do 10 lat a tyłko 13 proc. w wieku do 4 
lat. Natomiast sprzedaż nowych sa- 
mochodów wyniosla 308 tys. sztuk. 


, 


, 


, 


.... 


Używane w cenie 
Edyta Wasiluk twierdzi, że uży- 
wane auta cieszą się w Połsce co- 
raz większą populamością i stano- 
wią wyraźną alternatywę dla samo- 
chodów nowych. Na topie' są 


4	
			

/18046-0020.djvu

			t 


str. 20 Auto 


Poduszki powietrzne 
Chronią 
czy szkodzą? 


Pasy bezpieczeństwa I poduszki 
powietrzne często ratują tycie 
podczas powatnych wypadków. 
Jetell jednak kierowca lub pasa- 
ter nie siedzą prawidłowo, uru- 
chomienie poduszki mote być 
niebezpieczne. 


Testy zderzeniowe prze- 
prowadzone w Centrum 
Technologii w Monachium 
wykazały, :te pasy bezpie- 
czeństwa i poduszki po- 
wietrzne chronią pasa:terów 
tylko wtedy, gdy siedzą oni 
prawidłowo. Je:teli na przy- 
kład pasa:ter na przednim 
fotelu ma rozło:tone oparcie, 
poduszka nie mote zadzia- 
łać skutecznie, a pasy bez. 
pieczeństwa mogą głęboko 
zranić miękkie części brzu- 
cha. 
Siedzenie zbyt blisko po- 
duszki równie:t mo:te być po- 
wodem obrażeń. Moment na- 
pełniania poduszki przypomi- 
na małą eksplozję i nawel 
dorosły mę:tczyzna mo:te zo- 
stać odrzucony iN jej wyniku 
do tyłu. Eksperci zalecają za- 
tem, aby dystans pomiędzy 
poduszką a górną częścią 
ciała był nie mniejszy niż 
25 cm. 
Na powa:tne uszkodzenia 
ciała naratone są przede 
wszystkim dzieci. Bezmyśl- 
ność lub ignorancja doro- 
słych mo:te mieć tragiczne 
skutki. Przykładem jest prze- 
wo:tenie dziecka na kola- 
nach lub przed sobą przez 
dorosłego. Kiedy dochodzi 
do wypadku, otwierająca się 
poduszka nie tylko nie 
zmniejsza ryzyka obra:teń, 
ale wręcz Je powoduje. Testy 
zderzeniowe wykazały, :te 
poduszka powietrzna mo:te 
uderzyć dziecko z silą za. 
grażającą :tyciu. Optymalny 
poziom bezpieczeństwa nie- 
mowląt i małych dzieci za- 
pewniają wyłącznie specjal- 
ne foteliki dziecięce przymo- 
cowane do tylnej kanapy 
w pojeździe. 
Problem stanowią auta 
dwumiejscowe, gdzie dziecko 
mo:te siedzieć tylko z przodu. 
Testy zderzeniowe z maneki- 
nami umieszczonymi w nosi- 
dełkach dla niemowląt prze- 
wo:tonymi na przednim fotelu 
udowodniły, że w razie wy- 
padku uruchomienie podusz- 
ki powietrznej ma fatalne 
skutki. W niektórych pojaz- 
dach mo:tliwe jest stosowanie 
specjalnych systemów 
do przewo:tenia dzieci, wyłą- 
czających mechanizm po- 
duszki powietrznej. ętajmy, że 
lekceważenie instrukcji obsłu- 
gi pojazdu i instrukcji fotelika 
może okazać się fatalne 
w skutkach. 
(oprac. klin) 
źródlo: Alianz. com New! 


I Jednym śladem 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Komar 231 


Nasz cykl rozpoczniemy od przy- 
blizenia sylwelki najbardziej znanego 
w hislorii polski motoroweru. Chyba 
nie ma w naszym kraju miłośnika mo- 
locykli, który nie znałby marki Komar. 
Wielu osobom nazwa ta kojarzy się 
z wszystkimi motorowerami jeżdżący- 
mi do dzisiaj po naszych drogach. 
Komary nie były pierwszymi mo- 
lorowerami w Polsce. Jednak lo 
właśnie one zdobyły ogromną popu- 
lamość i stały się jednym z lilarów 
jednośladowej polęgi naszego kraju 
w latach 60. i 70. Dzisiaj bardzo 
trudno jasl spotkać stuprocentowo 
oryginalnego komara. Wlaśnie takim 
pojazdem dysponuje slupszczanin 
Konrad lewicki. Jego niewielki mo- 
torek pochodzący z 1962 roku 
w dalszym dągu ma fabryczny, bu- 
raczkowy lakier. Firmowe są także 
wszystkie części, osprzęt oraz opo- 
ny, również z lat 60. Milośnik molo- 
ryzacji ocalił komara 231 przed zlo- 
mem. Wcześniej ze śmieci wycią- 
gną/ i .odreanimowaf' WFM-kę. 
- Komarek w ciekawy spos6b 
trafił w moje r
e - mówi wlaściciel 
motoroweru. - Dosta/em kiedyś 
"cynk", że takie cudo stoi na jednej 
z ulic w Słupsku. Poszedłem tam, 
jednak komara już nie było. Dowie- 
działem si{l jednak, że wywieżli go 
łudzie zajmujący si{l zbieraniem zło. 
mu. Poszedlem tym śladem i znała- 
ziem go. Udało mi si{l go uratować. 
Nie musiałem go poddawać grun- 
townym remontom. Praktycznie był 
na chodzie, tak jak teraz stoi. Oczy- 
wiście etasem ma swoje kaprysy. 


" 


.' 


"111. 


\ 


"" 
. 


'1 , 


.." 


, 
ł 


I - 


Konrad Lewicki I jego motocykle urałowane pne7 zapomnIeniem. 


Pierwsze komary oznaczone 
symbolem 230 wywodzą się z po- 
wojennych mopedów, czyli rysi i ża- 
ków, a zaczęlo je produkować 
w bydgoskich Zjednoczonych Zakla- 
dach Rowerowych w 1960 roku. 
Dwa lata p6!niej mury fabryki opu- 
ścil zmodyfikowany Komar 231. Mo- 
lorower wyposażony był w dwusu- 


. 
Dolewka do benzyny 


Na początku marca w stacjach palIw 
pojawi się nowy produkt holender- 
skiej firmy Pstromark Automotlve 
Chemlcals BV. Mowa to o dodatku 
do benzyny dla silnIków z Instalacją 
gazową. 


Zazwyczaj UŻyłkownicy aut 
z instalacją lPG tankują do baku 
kilka litrów benzyny slużącej wy- 
łącznie do uruchomienia silnika. 
Po nabraniu odpowiednich obro- 
tów i temperatury, silnik przecho- 
dzi na zasilanie gazowe. W ten 
sposób zużycie benzyny jest 
niewielkie. 
Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że benzyna starzeje się, szcze- 
gólnie. gdy zawiera biokompo- 
nenty lub nie trzyma parame- 
trÓw. Niekiedy, jak określają to 
mechanicy, nawet... gnije. Wy- 
trącające się składniki doprowa- 
dzają do zamulenia układu pali- 
wowego. Jest to zjawisko szcze- 


gólnie niebezpieczne w nowo- 
czesnych silnikach z układami 
wlryskiwaczy, ale równiet 
przy zasilaniu gaźnikowym, 
gdzie osady i zanieczyszczenia 
mogą zatkać dysze. W efekcie 
są problemy z uruchomieniem 
silnika, niestabilnymi obrotami, 
utratą mocy, zwiększonym zuży- 
ciem paliwa i większą emisją 
szkodliwych gazów. 
Temu wszystkiemu przeciw- 
działa środek pod nazwą PM 
Xeramic - dodatek do lPG Gaz. 
Opakowanie 250 mln przezna- 
czone jest na 60 litr6w benzyny. 
Na 30 litrów dodaje się 125, 
a na 10 litrów - 40 mi preparatu. 
Środek po dodaniu do benzyny 
zapobiega jej starzeniu, ale aby 
w pelni oczyścić cały układ pali- 
wowy, należy przynajmniej raz 
na dwa tygodnie przejechać 20 
kilometrów na wymieszanej ben- 
zynie. (opr. d) 


RE tf-r-Ą- M A 


KREDYT 3 X O I WYJEŻDŻAsZ 
SWOIM FIATEM PUNTO 


I 


· O .. 
"'.I}" wt-J 
· O .. 04hetek pnea 6 młałęey 
· O .. opt.. ItuakoW)'Oh 
· r.... Juł od 27900 .. 
· Włdc ł","fth ofert ł plOlllOCdł - tlprawdi, .. 
M
' CI uoferow-'2 
· Oftma 
--łł 
W)'pvodako--ł) - w 200.\ r. I 


0Mu -ł-........... 
 

ll.I.
 . 
........ 


. 


. 
\, 


AUTO DłUG 
Słupsk. ul. Poznańska 14. tel. (059) 8424 033 
Lębork. ul. I Armil WP 11, tel. (059) 8621 841  


----. 


- 


l 
.. "'.. 


- Bank Polska£A. 


1"""" 


wowy silniczek o pojemności 49,8 
ccm i mocy 1,6 KM. Z niewielkim sil- 
nikiem współpracowała dwustopnio- 
wa skrzynia biegów. Tryby zmienialo 
się ręczną przekladnią umieszczoną 
w lewej manelce. Silnik wbudowany 
był w olwartą ramę rurową. Kon- 
strukcję resorował jedynie krótki wa- 
hacz z przodu, tył pozoslaI sztywny. 


I 


Środa. 26 lutego 2003 r. glos Pomorza 


. 


... 

 


. 


...  


'\ 
, 
" 


... 


Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony motocyklom i ich miłośnikom. Będziemy w nim prezen- 
towali jednoślady zabytkowe, współczesne oraz wszystko, co wiąże się z tzw. motocyklizmem. 
-II 


\ 


. 


.: 


- 


.... 


.....  


... 


1.01. TOMASZ ('Z.;. '('IK 


O komfort kierowcy dbały sprężyny 
w siodle. Silnik odpalano za pomocą 
podobnych do rowerowych pedalów. 
które mogły także wspomagać ma- 
szynę np. podczas braku paliwa. 
Molorek o wadze 43 kg mógl rozpę- 
dzić się do 50 km/h zużywając okola 
1, 7 litra benzyny na 100 km. 
TOMASZ CZĘŚCI K 


Porozumienie Fiata I PSA 


Za trzy lata 
nowe "dostawcza ki " 


Zarządy Fiata I PSA (Peugeot I Citro- 
en) podpisały porozumIenie o prze- 
dłumnlu wspólnej produkcji lekkIch 
samochodów dostawczych do 2017 
roku. Dotychczasowe obowiązywało 
od 1978 roku. 


Nowa umowa określa warun- 
ki rozwoju i finansowania pro- 
dukcji dwóch nowych gam lek- 
kich samochodów dostawczych. 
Dwa nowe samochody wprowa- 
dzone do sprzedaży od 2006 bę- 
dą produkowane w zakładach 
Sevel w Val di Sangro (południo- 
we Włochy) i w Valenciennes 
(Francja). Pierwszym produktem 
wytwarzanym w ramach porozu- 
mienia będą samochody, które 
zastąpią aktualne modele Fiata 
Ducato, Peugeota Boxera i Ci- 
troena Jumpera. PÓŹniej będą 
produkowani następcy dzisiej- 
szych: Fiata Scudo, Peugeota 
I Experta i Citroena Jumpy. 
Wspólna inwestycja została 
oszacowana na 1,7 miliardów 
euro, z których ponad miliard bę- 
dzie przeznaczony dla zakładu 
wIoskiego. Tam roczna produk- 


cja nowych pojazdów ma wyno- 
sić 260 tysięcy sztuk. Fabryka 
we francuskim Valenciennes wy- 
produkuje 130 tysięcy sztuk 
rocznie. 
Od 1978 r., czyli od początku 
wspólpracy, do dnia dzisiejszego 
zostało wyprodukowanych 2.5 
milionów Ducato, Boxer6w, Jum- 
perów w zakładzie Val di Sangro 
i okolo 600 tys. Scudo, Expertów 
i Jumpy - w Valenciennes. 
Wspólna produkcja samocho- 
dów dostawczych nie jest jedy- 
nym wspólnym przedsięwzię- 
ciem Fiata Aulo i PSA Peugeot 
Citroen. Oba europejskie kon- 
cerny z przerwami produkują 
wspólnie minivany. Pod koniec 
zeszłego roku swoją premierę 
miał Fiat Ulysse oraz produkty 
PSA Peugeot 807 i Citroen C8. 
Minivany, mimo że występują 
pod różnymi markami, mają wie- 
le elementów wspólnych. Oba 
koncemy mają nadzieję, te no- 
we samochody dostawcze zo- 
staną przyjęte tak samo przy- 
chylnie jak wspólnie tworzone 
minivany. (pjz) 


R E K L AM /\ 


7 JAPPAR.T6 
.c 


CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 


ZAMIENNIKI 
I ORYGINAłY 


HURT I DETAL 


. 
PROWADZIMY SPRZEDAZ WYSYłKOWĄ 
FIRMAMI SPEDYCYJNYMI 


80-465 Gdańsk-Zaspa, ul. Hynka 21 pow. 5a, fax (O-58) 344 34 53, 
tsl./fax 344 34 52 
81-356 Gdynia ul. Starowieiska 52, tel. (O-58) 661 -29-20 


AUTO.DEPESZE 


'" 


Zabrakło sllnlk6w 
W piątek prawdopodobnie 
zakończy się trwający od 11 
lutego przestój w tyskim zakła- 
dzie Fiata Auto Poland. Powo- 
dem jest brak silników, które 
nie dolarty z Włoch. Przerwę 
spowodowała powódź. która 
klika dni lemu ddlknęła okolice 
Termoli, gdzie zlokalizowany 
Jest zakład produkujący silniki 
monlowane w produkowanych 
autach. Pracownicy zakładu 
karoserii FAP w trakcie prze! 
rwy otrzymują wynagrodzenie 
jak za poslój, zgodnie z poro- 
zumieniem wynegocjowanym 
z centralami związkowymi 
w fabryce. Polski zakład na ra- 
zie dysponuje wystarczającą 
liczba aul, aby zrealizować za- 
mówienia klientów. 
Większa sprzedał 
samochodów 
Sprzedat nowych samo- 
chodów osobowych wzrosła 
w styczniu br. o 19,31 proc. 
w porównaniu ze styczniem 
2002 roku. 
Jak podaje Samar, najwię- 
cej aut sprzedał Fiat: 5.694 
(więcej o 9,97 proc.), dalej 
Skoda: 3.446 (wzrost o 33,98 
proc.), a na trzecim Renault: 
2.951 (więcej o 12,29 prOC.) 
Kolejne miejsca zajęły odpo- 
wiednio Toyola: 2.846 (93,61), 
Opel: 2.845 (21,84), Peugeot: 
2.263 (19,23), Cllr
n: 1.398 
(57,97), Daewoo: 1.272 (spa- 
dek O 9,75 proc.), Volkswa- 
gen: 1.222 (spadek o 9,75 
proc.) oraz Ford: 1.95 (94,15 
proc.). Zdaniem W. DrzewIec- 
klego na podstawie tych da- 
nych nie wolno Jednak wycią- 
gać zbył daleko Idących wnio- 
sków. Bardzo często w grę 
wchodzi również dostępność 
pojazdów, a ta mote być ogra- 
niczona, czego przykładem 
jest, np. Ford, który wyprzedał 
większość zapasów i w br. 
wszedł z nlemalte czystym 
kontem, czekając na dalsze 
dostawy. 
Negocjacje trwają 
Największy brytyjski produ- 
ceni samochodów MG Rover 
dalej negocjuje wejŚCie 
do New Smali Company 
na Żeraniu. Koncern chce ob- 
jąć 25 proc. udziałów, kolejne 
25 proc. wziąłby Inwestor fi- 
nansowy, a 50 proc. wierzycie- 
le Daewoo-FSO (Skarb Pań- 
stwa, polskie i koreańskie ban- 
ki oraz koreański Daewoo Mo- 
tor). Wiceprezes MG Rover 
Group Nick Stephenson zapo- 
wiada zakończenie rozmów 
do końca lutego. 
..zas
czymy wielu... .. 
Pierwszy raz produkcja ko- 
reańskiego koncernu KIA 
przekroczyła milion sztuk i by- 
ła większa ni:t w roku 2001 
o 1,7 proc. 
Zdaniem prezesa Noi-my- 
ung Kim firma odnotowała 
czwarty z kolei rok wzrostu. 
Najlepiej sprzedającym się au- 
tem był obsypany nagrodami 
Camival a także Sorento 4WD 
oraz Sephia II (spectra). Nadal 
największym rynkiem ekspor- 
towym są Stany Zjednoczone 
(237.345 sztuk). 
KIA planuje dalszy wzrosl 
sprzedaży swych samocho- 
dów. Noi-myung Kim powie- 
dział: "Oczekujemy wyrainego 
wzrostu sprzedaży w tym roku, 
zwlaszcza w Europie i Chinach. 
KIA dopiero rozpoczęła swoją 
ekspansj{ł na świecie i w naj- 
bliższych kilku latach zaskoczy- 
my wielu ludzi". 
(opr. na podstawie PAP - d) 


RE'!(;:-;;-"M /\ 


AUTO - MYJNIA 
przy 
HOTELU SŁUPSK 
Mycie + 
woskowanie 12 zł 
Mycie 
kompleksowe 20 zł 
Zapraszamy 
od poniedziałku 
do sobo
 
w gpdzinach 8' -11' 
Słupsk, ul. Poznanska 11 
(teren Hotelu) 


38003