/18044-0001.djvu

			Rekompensaty dla budżetówki, emerytów i rencistó H' 
TR. 2 

 6 
 
::j? ,..\\
. 

 ....I'\
,\ ,; n 

 r-i\,"-' \ t-ł 

"!.o '" \ ::s 
-'

d' t.) 


. 
:-.\). . 


WTOREK 
25 lutego 2003 I 
Cena: 1,20 zl (w tym 7% VAT) 
Nakład 24 908. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 47 (15 615). Wydanie A B C 


Dzisiaj 
wiadomości 
lokalne 
- STR. 9 i 11 


www.glos-pomorza.pl 


W SKR- ClE 

 ZUS - porady 
Od 1 czerwca zasiłki 
pielęgnacyjne dla dzieci 
będą wypłacane 
wyłącznie na podstawie 
orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. 
Rodzice powinni 
postarać się o stosowne 
zaświadczenie str. 5 

 Ochrona robi swoje 
Wyniszczajqca 
konkurencja i coraz 
większa lista dłużników 
- to kłopoty 
środkowopomorskich 
firm ochroniarskich 
str. 6 


DODATEK 


. 
lZneS  Od klock6w 
do sukcesu firmy 


l 


, 


, 
- 


'\ 


Firma 
z podbiałogardzkiego 
Bukówka została 
laureatem 
ogólnopolskiego 
konkursu "Sposób 
na sukces" str. 15 


R- EK l-A-M-A 


96-27 
WYGRI' PRI'K
łl 
I wlllllnnY
H . h 
nAGRÓDI I 
KONKURS TRWA DO 1& KWIETNIA 


R- EK-l-A-M-A 


O ZCHODNIOPOMORSKA 
SZKOtA BIZNESU 


INSTYTUT KSZTAłCENIA MENEDiERÓW 
W KOłOBRZEGU 
71-100 Kolobrzeg, ul Ż.rowla 13 
III./fox (094) 35 17 505 
Ogłasza nabór kondydotów no I rok 
Uzupelniającym Studiów Magisterskich 
W roku okodemilkim 2003/2004 nauko 
będzie realizowana na kierunku studiów 
EKONOMIA w specjalnościach: 
. OrgtJizacjtl; Z.zq4ztmie 
. ZlIflqtlZtM .....rKjtIri ; ".,.,.. 
Studio odbywają się w !rybie zaocznym. 
Termin skladanio dokumentów: 
do 10 marca 2oo3r. 
lojęóa razpocznq się 15 rnarm 2003r. 


. 


- 


I 


. 


I 


Dziennik Pomorza Środkowego 
.  


-tli 


Zostawcie tę kasę 
Samorządowcy regionu słupskiego protestują przeciw 
rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o ochronie śro- 
dowiska, która zmierza do likwidacji powiatowych i gmin- 
nych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 


... 


Gminne i powiatowe fundu- 
sze funkcjonują od czasu, gdy 
na tych szczeblach powstały sa- 
morządy. Tworzone są z części 
opłat za korzystanie ze środowi- 
ska, które ponoszą gminy i za- 
kłady pracy. Pozostala część 
tych -pieniędzy trafia do woje- 
wódzkiego i narodowego fundu- 
szu środowiska. 
- Pieniądze, które zostają 
w gminie, nie są wielkie, ale 
pozwalają szybko załatwić drob- 
ne sprawy związane z ochroną 
środowiska. Chodzi m.in. o sfi- 
nansowanie dokumentacji tech- 
nicznej kanalizacji we wsiach. 
Utrata tych kwot oznaczałaby 
złamanie zasady decentralizacji 
funduszu, która obowiązywała 
od początku istnienia samorzą- 
dów. W praktyce musielibyśmy 
zabiegać o te drobne sumy 
u marszałka województwa, co 
oznaczałoby, że być może by- 
śmy ich nie dostali - mówi Ma- 
rek Mazur, burmistrz Kępic. 
Z pieniędzmi z gminnego fun- 
duszu ochrony środowiska nie 
chciałby się też rozstać wójl Ko- 
bylnicy Leszek Kullńskl. Rocz- 
nie to ok. 25 Iys. zl. - To niedu- 
żo, ale wystarcza na kupienie 
w ciągu roku do 20 zestawów 
do segregacji śmierci. Taką se- 
lektywną zbiórkę odpadów pro- 
wadzimy już we wszystkich 
wsiach i chcemy ją poszerzać. 
Gdyby odebrano nam te pienią- 
dze, z pewnością mielibyśmy 
o wiele mniejsze osiągnięcia - 
podkreśla Kuliński.  


\... 


Fol. MA(;DALF.NA (;RYKO 
WysYlłisko odlłudów w ('7urnówku w Rmlnie Nowu Wieś Lęborsku 
roclnie lłrzynosi okolo IUU tys. zll.ysku. Rudni i wójt nie chcą PORodzić 
się I. myślą. Le te lłieniąd:te mORą I.ostać im 7abrane. 


Gminy korzystają także z fun- 
duszu powiatowego, który jest 
większy od funduszy gminnych 
i zazwyczaj jesl dzielony propor- 
cjonalnie między gminy należą- 
ce do powiatu. 
Projekt nowelizacji ustawy 
"Prawo ochrony środowiska" 19 
lutego trafil pod obrady Rady Mi- 
nistrów, która opowiedziala się 
za restrukturyzacją wszystkich 
funduszy celowych. - Do mini- 
sterstwa trafiają jednak liczne po- 
stulaty, aby zapisów dotyczących 
tych funduszy nie zmieniać, bo je- 
śli nawet pieniądze z opłat za ko- 


rzystanie ze środowiska trafią 
do gmin bez konkretnego ozna- 
czenia, to wtedy prawdopodobnie 
zostaną wykorzystane na inne ce- 
le. Na ten temat właśnie dyskutu- 
je także Komisja Wspólna Samo- 
rządu i Rządu - powiedziala nam 
Agnieszka Bielska z Biura Pra- 
sowego Ministerstwa Środowiska. 
Jak się dowiedzieliśmy, re- 
prezentujący rząd w Komisji 
Wspólnej wiceminister admini- 
slracji Jerzy Mazurek opowiada 
się za utrzymaniem obecnych 
zapisów. 
ZBIGNIEW MARECKI 


Straci gospodarstwo za kilkanaście tysięcy długu 


Krzywda, ale prawna 


09 


Słupski komornik Sławomir B. pró- 
bował wczoraj zlicytować gospo- 
darstwo rolne warte prawie 140 t y- 
s. zł, które zabrał rolnikowi spod 
Smołdzlna za 17 tysięcy złotych 
długu. 
Rolnik z Wilkowa popadl 
w dlugi, gdy przestała mu się 
oplacać produkcja. Slupskiej 
Spóldzielni Mleczarskiej winien 
był niewiele ponad 8 tysięcy zl. 
Znalazl się na skraju bankructwa 
i nie mial na spłatę zadłużenia. 
Sprawa trafila do komomika. Te- 
raz rolnik jesl winien, z odsetkami, 
ponad 17 tysięcy zlotych. Sprawą 
zainteresowal się slupski staro- 
sta. 
- Gdy porówna się kwotę za- 
dłużenia z wartością gospodar- 
stwa nasuwa się wniosek, że ko- 
mornik zastosował środek nie- 


315 


R-EI<-l-A-M A- 


AUTO - GAZ 


PROMOC.JA !!! 
od 1250 zl brutto* 


* cena z montażem 
Raty już od 118 zł./ mies. 
Tel. 348 9000 
O 604 45 05 45 
Koszalin ul. Orla 4a 


współmiemy do wartości długu - 
twierdzi starosta Zygmunt Koło- 
dziejski. - Takie postępowanie 
narusza zasady prawne, 
a w szczególności zasadę współ- 
życia społecznego. 
Starosta zwrócil się o inter- 
wencję do prezesa Sądu Rejo- 
nowego w Słupsku, który kontro- 
luje dzialania komorników. Wice- 
prezes sądu Krzysztof 
Ciemnoczolowski uznał jed- 
nak, że starosta nie jest stroną 
postępowania i jego wystąpienie 
nie może być traktowane jako 
skarga na czynności komorni- 
cze. Skargę taką może zlożyć 
jedynie sam dlużnik. - Fakt, że 
komornik prowadzi egzekucję, 
w ramach której zajął nierucho- 
mość i wyznaczył licytację nie 
oznacza, że sprzeniewierzył się 
zasadom prowadzenia egzekucji 


R-EK -l A-M-A 


okreśłonym prawem - argumen- 
tował w piśmie wiceprezes. 
Starosta swoją interwencję 
tlumaczy troską o dobro miesz- 
kańców powiatu. Uważa takie 
potraktowanie dlużnika za nie- 
ludzkie. Jego zdaniem, gdy go- 
spodarstwo zostanie sprzedane, 
rolnik straci jedyne żródlo utrzy- 
mania. - Liczyłem na życzliwe 
spojrzenie sędziego na krzywdę 
ludzką, nie traktując go jedynie 
jako urzędnika działającego wy- 
łącznie w ramach paragrafów - 
tiu ma czy Kołodziejski. - Potrak- 
towany zaś zostałem jako intruz 
wchodzący bez zaproszenia 
do nie swojego ogródka. 
Wczoraj komornik próbowal 
sprzedać gospodarstwo, jednak 
nie byto chętnych. Nie udalo nam 
się z nim skontaktować. 
ARKADIUSZ GRYKO 


REK l A- M-A 


I erD/61.11 


A _
__
 
g 
,
 ' 
W KA2DY WTOREK O 8 O 


R . lAMIN W RECEP I  
ItPtgItJnla 


rezerwa' a torów tel. 34161 65 


Koszalm ul Jana IIawła /I :lO 


- połączenie bezpłatne: 


"-8"'-'''''-9'
 


I 


. 


WYDA N I E SŁUPSKIE 


BYTOWSCY ROLNICY STANĄ PRZED SĄDEM 
Kara za blokady 


, 


Bytowska policja zapowiada, że skieruje do sądu grodzkiego wnioski 
o ukaranie organizatorów dwóch rolniczych blokad w Mądrzechowie. 
- Nie mieli zgody na organizowanie demonstracji oraz zablokowali ruch 
na drodze - tlumaczy kom. Rafał Burnlcki z bytowskiej policji. - Nie 
możemy tolerować takiego zachowania. 
W blokadach z 7 i 21 lutego uczestniczylo łącznie 200 rolników i dziala- 
czy Samoobrony. Policjanci nie interweniowali, wylegitymowali jedynie 
17 najbardziej aktywnych demonstrantów. - Zastępca komendanta 
do końca tygodnia zdecyduje, jakie zarzuty zostaną postawione uczest- 
nikom blokady- mówi podinsp. Jaroslaw Czerechowski, naczelnik 
sztabu bytowskiej policji. - Złamali przynajmniej kilka paragrafów. 
Rolnicy mogą odpowiedzieć m.in. za demonstrowanie bez zezwolenia 
oraz za to, że nie odstąpili od blokady mimo wezwań policji. Według 
funkcjonariuszy zlamali też ustawę o ruchu drogowym. Na uczestników 
protestu może zostać nalożona kara w IWsokości 5 tys. zł. 
ARKADIUSZ GRYKO 


I 


W KOLEJCE PO PORADĘ 
Prawnicy dla ludzi 


I 


Kilkuset darmowych porad prawnych udzielili wczoraj adwokaci, sędzio- 
wie i prokuratorzy z regionu słupskiego. To efekt ogólnopolskiej akcji 
pomocy poszkodowanym organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedli- 
wości i Naczelną Radę Adwokacką. 
- Poszkodowani to często osoby niezamożne, zagubione czy zastraszo- 
ne - mówi Leon Kasperski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Słupsku. - Nigdy nie odmawiamy pomocy osobom, które jej potrzebu- 
ją. Każdy, kto do nas przyjdzie po radę, nie tylko w czasie trwania akcji, 
otrzyma ją i nie musi się martwić o pieniądze. 
W sądach, prokuraturach i kancelariach adwokackich nie bylo wczoraj 
wielkich kolejek, jednak ruch byl większy niż zwykle. Zgłaszający się py- 
tali m.in., jak ubiegać się o alimenty na dziecko, jak odzyskać pieniądze 
za kupiony samochód, który później okazał się kradziony, a nawet jak 
odebrać skonfiskowane 50 lat temu przez władze radio. - Ta akcja to 
dobry pomysl- mówi Jan Zborowski, szef Prokuratury Rejonowej 
w Bytowie. - Zachęca ludzi do korzystania z naszej pomocy. 
Akcja będzie trwała do końca tygodnia. Wszyscy uczestniczący w niej 
prawnicy robią lo społecznie. 


ARKADIUSZ GRYKO 


.. 


. 
FOl. RAFAŁ SZAMOCKI 
Mecenas Leon Kusperski udzieiii wczoraj mieszkańcom powiatu slup- 
skieRo czterech darmowych porad. 


GRUPA SPECJALNA NA KOLEI 
Sokiści antyterroryści 
Grupa specjalna funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei powstaje na Po- 
morzu. W skład jednej z trzech drużyn, które będą dzialały w rejonie 
okręgu SOK w Szczecinie, wejdą także słupszczanie. 
Oddziały kolejowych antyterrorystów powstaną w Szczecinie, Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Koszalinie. W skład oddzialu w Koszalinie będą 
wchodzić słupszczanie. - Ze Słupska jest kilku specjalnie przeszkoló- 
nych pracowników - mówi Wlodzimierz Ganczar z SOK w Szczecinie. 
- Na co dzień będą pełnić zwykłą slużbę, jednak będą powoływani też 
do pracy w oddziałach specjalnych. 
Głównym zadaniem grup antyterrorystów będzie zabezpieczanie spe- 
cjalnych pociągów m.in. z kibicami i mlodzieżą jadącą na Przystanek 
WoocIstock oraz z niebezpiecznym lub cennym ladunkiem. Antyterrory- 
ści zostali wyselekcjonowali spośród najlepszych pracowników SOK. 
(toc) 


p R-oM o-c J-A 


'o Walentynkou!a 
gra glos PomorzW1 


kupon nr 
10 


Dzisiaj zakreślamy liczby: 
( 125) ( 259) Im 


487 


II 


J 
, 
, 
, 
I 
Auto Centrum GP Koszalin, ul. Morska 49, tel. 345 30 07 I 
SUPERPROMOCJA NA MODElE 2002 I 
I 
--------------------------------- 


A
		

/18044-0002.djvu

			- 


str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 
I P rzI;!,
tJ::!ęr:
':ń


!nerala 
I pOlicJI M.rka Papały nIe tyłke .kompromltowal 
or,ana 'cI,anla, ale teł u'wladom", Jak ,Iłbolal 
I w .treft mroku s/ł,aJą powIązanIa polityczno - to- 
I warzyskle. Od J998 r. o,łaszanle kolejnych 
kryzysów I przelomów w post,powanlu opInIa pu- 
l , bllcz"" przyjmowała z rosnlłClł oboJłtno'clą. 
ObJłcle szczeg6łów "edztwa tajemnIcą wywolało uzasadnIone podeJrze- 
nIe, łe za sprawą stoją polnycy. WczOta}sza "Rzeczpospolita" potwIerdzIła 
ł naJ'Otsz. obawy. W tle traledll miałby przewljlłĆ .Ię polskI bIznesmen z Chl- 
calo powIlIzany z polltylulml lewIcy I byłymI pracownIkamI slulb 
I specjalnych. - 
$Iedztwo w splawle wierci ,enerała Papały przypomIna poszuIflwanla 
zabójców Olof. PallJHtlo. ZalllllclJow/ec, który w J986 r. zastrzelII w Sztok- 
I hoImI. preml.ra SzwecJI, o Ile żyje, do dzIsiaj pozostaj. na wolnojcl. 
I W J998 r. szwedzkI qd na}wyłszyodrzuclł wnIosek prokuratOta ,eneralne- 
'0 oponow"" wszcz,c/a "edztwa. Do 2011 r. sprawa może został . 
I wznowIona, ale tylko w przypadku znalezIenI. nowych dowodów. 
SzwedzI Jednak wIedzą swoją. Palme zlln"" bo był politykiem nIewygod- 
nym. Przewodniczył komisjI do spraw rozbrojenl., bezpIeczeństwa, połłPlał 
a,reslł ZSRR na Aflanlstan. Marek Papała natomIast prowadz" otwar", wo}- 
I nt z ,rup.ml przest,pczyml, klldllC szcze,ólny nacisk"" działanIa byłych 
I funkc}GlNlrluszy spec - slułb. W obydwu zamachach, nIemal równIe waż"", 
I Jak to, kto za"" są motywy zbrodnI. A tych, mOŻemy nIe poznać nlldy. 
PIOTR PAWł.OWSKI 


'J 


'"; 


/ "" 


, 


Miller o oswiadczenlu Rywina 


Premier potwierdza 


- Lew Rywin mówi prawdę, gdy 
twierdzi. że nie ma związków z SLD 
i ani Sojusz, ani premier nie mają 
nic wspólnego z aferą dotyczącą do- 
mniemanej lapówki - tak premier 
leszek Miller skomentował sobotnie 
oświadczenie Rywina przed komisją 
śledczą. - Pan Lew Rywin niestety 
nie odpowiadal na pytania. ale wy- 
g/osi/ oświadczenie i w tym oświap- 
czeniu pan Rywin mówi prawdę, kie- 
dy twierdzi, że nie mial żadnych 
podstaw, aby osobę pana Leszka 
Millera przywoływać w tej sprawie. 
(...) Pan Rywin mówi też prawdę, 
kiedy twierdzi, że nie jest związany 
z SLD, nic go nie lączy ani w prze- 
szlości, ani teraz z Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej - powiedział Miller. 


Dodał, że "wszystko inne jest po- 
za zakresem jego wiedzy" i to mu- 
szą ustalić prokuratura i sejmowa 
komisja śledcza. - WielZę, że te in- 
stytucje uczynią wszystko, aby 
rzecz wyjaśnić, chociaż niewątpliwie 
rzuca się w oczy niepotlZebne upoli- 
tycznienie komisji śledczej - 
oświadczył premier. 
lew Rywin nie odpowiedział 
w sobotę na żadne z pytań czlon- 
k6w komisji śledczej. W oświadcze- 
niu powiedział jednak, że nie działał 
w żadnej grupie i nie składał propo- 
zycji łapówki. 
Powiedział też, że jest "ofiarą 
zmasowanego ataku Agory (wydaw- 
cy "Gazety Wyborczej") i jej sojusz- 
nik6w". (pap) 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 22 lutego 2003 roku zmarł w wieku 63 lat 
nasz kochany Mąt I Ojciec 
t Zdzisi:; Nowicki 


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 27 lutego br.o godz. 11 
wystawieniem w kaplicy cmentarza komunalnego w Potęgowie. 
Msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 13.00 
w kościele w Potęgowie. 
Pogrążeni w smutku Żona I Dzieci 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 22 lutego 2003 roku zmarł w wieku 88 lat 
nasz koch.ny '.tui I DzI.dek 


t ŚP.' 
Nicefor Peda 


długoletni pracownik PKP w Słupsku 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 26 lutego br. 
Wystawienie w kaplicy na Starym Cmentarzu o godz. 11.50. 
Wyprowadzenie na Nowy Cmentarz o godz. 12.30. 
Pogrążona w smutku Rodzina 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 23 lutego 2003 roku zmarł w wieku 83 lat 
ŚP. 
Mieczysła1lV 
Drapała. 


UroczystoŚĆ pożegnalna rozpocznie się w dniu 25 lutego 2003 r. 
(wtorek) w Kościele NMP Gwiazdy Morza w Ustce o godz. 12.30. 
Msza św godz. 13. Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz 
w Ustce po mszy św. 
Pogrążona w smutku Rodzina 


"/>""""' 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. glos Pomorza 


Przełom w sprawie 


Zarzuty współudziału w zabójstwie generała Marka Papały postawiła 
prokuratura zawodowemu mordercy Ryszardowi Boguckiemu. 


Według informacji dziennika 
"Rzeczpospolita", do generała miał 
strzelić Siergiej Sienkłv, Ukrainiec 
z tr6jmiejskiego gangu płatnych za- 
b6jców. Policja i prokuratura nadal nie 
mają jednak pewności, kto zleci' za- 
b6jstwo Papaly, ani jaki był motyw tej 
zbrodni. 
Byly szef polskiej policji Marek Pa- 
pała został zastrzelony przed swoim 
domem 25 czerwca 1998 roku. Po kil- 
ku latach od pierwszych ustaleń 
na temat udziału w zbrodni Ryszarda 
Boguckiego, prokuratura zdecydowa- 
ła się na postawienie mu zarzutów. 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śród- 
I mieścia aresztował go w sobotę. Bo- 
gucki i tak przebywał już w areszcie, 
ponieważ jest oskarzony o zab6jstwo 
w Zakopanem szefa mafii pruszkow- 
skiej Andrzeja Kol/kowskłego, ps. 
Pershing. Po dokonaniu tej zbrodni 
Bogucki uciekł z Polski, ale został 
przez policję odnaleziony w Meksyku, 
skąd został deportowany_ 


Bogucki widziany był na miejscu 
zbrodni np. przez jednego ze świad- 
k6w koronnych ze sprawy przeciwko 
mafii pruszkowskiej. Jak ustalono, 
w zab6jstwie g
merała mieli brać 
udział także Siergiej Sienkiv (przeby- 
wa w areszcie pod zarzutem innych 
zab6jstw) oraz nieżyjący już Krzysz- 
tof Weremko (zginął w wypadku sa- 
mochodowym). O roli Siergieja Sien- 
kiva w zbrodni m6wi takle m.in. jeden 
z czlonków gangu zab6jc6w z Tr6j- 
miasta. Weremko - jak ustalono - 
miał czekać na zab6jców w samocho- 
dzie zaparkowanym niedaleko domu 
generała. 
Prokurator prowadzący śledztwo 
chciał zarzut zabójstwa generała Pa- 
paly postawić Boguckiemu juz dwu- 
krotnie. Za każdym razem było to jed- 
nak wstrzymywane przez Minister- 
stwo Sprawiedliwości i Prokuraturę 
Apelacyjną w Warszawie. U policjan- 
tów i niekt6rych prokurator6w rodzilo 
to podejrzenia, że śledztwo jest blo- 


kowane, ponieważ na liście os6b, kt6- 
rym mialy być postawione zarzuty, był 
także Edward M., polonijny biznes- I 
men z Chicago, powiązany towarzy- 
sko i biznesowo z politykami SLD, 
PSL oraz ludźmi ze służb specjal- 
nych. Z nieoficjalnych informacji "Rz" 
wynika, że są świadkowie mówiący 
o tym, iż to właśnie Edward M. z Chi- I 
cago i Andrzej Zieliński, ps. Słowik, 
poszukiwali wykonawców zab6jstwa I 
generała Papaly. O ile jednak pewne 
poszlaki wskazują, że za zleceniem 
zab6jstwa moglyby stać te dwie oso- I 
by, o tyle najsłabszym ogniwem 
śledztwa jest motyw. Dlaczego gene- 
rał Papała musiał zginąć? Nie wiado- 
mo. Policja przyjmuje, że generał miał 
się dowiedzieć o nielegalnych trans- I 
akcjach związanych z handlem bro- 
nią i przemytem narkotyków, w kt6re 
mieli być zamieszani przestępcy i byli 
pracownicy służb specjalnych. 
ANNA MAlłSJ:AU:K 
"lłlcczIIOSllolitll" 


Rekompensaty dla budletówki, emerytów I rencistów 


Zaczyna rocznik 52. 


Dzisiaj PKO BP rozpoczyna tegorocz- 
ną akcję wypłat rekompensat eme. 
rytom I rencistom. 


Przypominamy: rekompensaty 
otrzymują osoby, kt6re od 1 lipca 
1991 r. do końca czerwca 1992 r. 
byly pracownikami budżet6wki (np. 
szk6ł, plac6wek zdrowia, instytucji 
kultury, służyli w wojsku, policji, pra- 
cowali w administracji państwowej) 
i w tym czasie nie otrzymaly pod- 
wyżki płac. Przysługuje ona także 
emerytom i rencistom, kt6rym do 15 
listopada 1991 r. ZUS przyznał do- 
datek za pracę w warunkach szcze- 
g61nych, a którzy - po zmianie prze- 
ł pis6w - dodatek ów stracili. Formą 
zadośćuczynienia za brak podwyżki 
i zabrany dodatek jest rekompensa- 


ta w got6wce. Przysługuje ona ok. 4 
mln Polak6w. 
Ponieważ budżet państwa nie 
był i nie jest w stanie dokonać tak 
dużego wydatku jednorazowo, akcja 
wypłat rozłożona została na pięć lat 
(do 2004 r. włącznie). Do końca ze- 
szłego rok pieniądze odebrali uro- 
dzeni do 1951 r. włącznie. W tym ro- 
ku po rekompensaty zgłaszać się 
mogą urodzeni w latach 1952-1963; 
od dzisiaj - rocznik 1952. Według 
danych z Ministerstwa Skarbu Pań- 
stwa, do 6 lutego rekompensaty 
odebralo 2,1 mln os6b, czyli nieco 
ponad polowa uprawnionych. 
Przypominamy także, że rekom- 
pensata jest co kwartał waloryzowa- 
na. W marcu wskaźnik waloryzacji 
wynosi 1,837 (w kwietniu będzie 


TO WARTO WIEDZIEĆ PRZED PÓJŚCIEM DO BANKU, 


. przy wypłacie rekompensat nie obowiązuje rejonizacja: pieniądze 
można pobrać w dowolnej placówce PKO BP na terenie kraju, 
. rekompensatę można odebrać w dowolnym czasie, począwszy 
od daty podanej w harmonogramie (patrz - ramka obok), 
. jeśli zgłaszasz się do banku osobiście, wystarczy mleć przy sobie 
I dowód osobisty. 


EWA KOSIEDOWSKA 


prezes Słupskiego Centrum 
Wolontariatu 


- Od kłlku lat organizacje pozarządo- 
we czekają na ustawę o organiza- 
cjach pożytku publicznego I wolonta- 
rlacłe. Posłowłe pracowali nad nią 
od lipca ubiegłego roku, skończyli 
w ubiegłym tygodniu. DzisIaj organi- 
zacJe protestują przeciwko niektó- 
rym zapisom. Dlaczego? 
- Ponieważ zaniepokoił nas pe- 
wien przepis wypracowany w jednej 
z komisji. Zwalnia on z podatku tyl- 
ko te pieniądze, kt6re zostaną wy- 
dane w ciągu trzech lat od pozyska- 
nia ich przez organizację. Wejście 
w życie przepisu będzie oznaczało 
koniec wielu dużych fundacji, kt6re 
gromadzą pieniądze by pomagać 
mniejszym organizacjom pozarzą- 
dowym. Nie pozwoli im bowiem 
na gromadzenie żelaznego kapitału 
i korzystanie z dochodu od kapitału. 
Może to doprowadzić do upaństwo- 
wienia trzeciego sektora. 
- Co konkretnie może to oznaczać dla 
Centrum Wolont.rlatu I podobnych 
organizacJI? 


ROZMOWA DNIA 


-/ .1" , /: 


,( 


.. 


obowiązywał inny). Żeby wyliczyć, 
ile komu pieniędzy przysługuje, wy- 
starczy liczbę podanych przez za- 
kład pracy lub ZUS świadectw po- 
mnożyć przez 1,837. (jolII) 


HARMON()(;RAM 
WYPł.AT 
REKOM PENSA T 
W 2002 R. 


. od 25 lutego' - rocznik 1952 
. od 25 marca - rocznik 1953 
. od 25 kwietnia 
- rocznik 1954 
. od 25 maja - rocznik 1955 
. od 25 czerwca 
- rocznik 1956 
. od 25 lipca - roczniki 1957 
. od 25 sierpnia 
- rocznik 1958 
. od 25 września 
- rocznik 1959 
. od 25 pa1dziernika 
- rocznik 1960 
. od 25 listopada 
- roczniki 1961-1962 
. od 15 grudnia 
- rocznik 1963 


runkiem jego uzyskania jest przecież 
wkład własny_ 
- Przedstawiciele trzeciego sektora 
przygotowali apel, pod którym podpl. 
sało się również organizacje z reglo: 
nu słupskiego. O co apeluJecłe 
do marszałka sejmu, wlcemarszał. 
ków I przewodniczących klubów po. 
selsklch? 
- Oczywiście aby zrezygnować 
z wprowadzenia przepisu. Naszym 
zdaniem wszystko powinno zostać 
tak jak do tej pory. Inaczej organiza- i 
cje pozarządowe zostaną niemal I 
całkowicie uzależnione od pomocy I 
państwa, w budżecie kt6rego jest i 
zbyt mało pieniędzy dla sektora po- i 
zarządowego. W złej sytuacji go- ! 
spodarczej w Polsce i braku per- i 
spektyw na dotacje, tworzenie 10kal- , ' . 
nych, niezależnych od kasy ! 
państwa funduszy jest absolutnym I ' 
nakazem chwili. Wiem, że rząd i 
amerykański planuje pozostawienie i 
w Polsce' dużych pieniędzy na roz- 
w6j organizacji pozarządowych. Je- 
śli zapis wejdzie w życie, stracimy 
te pieniądze. Nie możemy sobie 
na to pozwolić. 


Rozmawiała 
ROMA LlNKE 
Fol. RAFAŁ SZAMOCKI 


) 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


. Janusz Chojecki z Kosza- 
lina: - Strajki i protesty spolecz- 
ne w ubiegłym tygodniu sparali- 
żowaly Śląsk. Gdy ucichly. poja- 
wiła się informacja, że 
największe bezrobocie panuje 
w województwie zachodniopo- 
morskim, a skala zjawiska w ca- 
lej Polsce systematycznie ro- 
śnie_ Można więc z dużą dozą 
pewności przypuszczać, ze fala 
protestów będzie przemieszczać 
się z poludnia na północ i wkrót- 
ce zaleje Pomorze. Stanę 
w pierwszym szeregu. Jestem 
bez pracy i zasilku piąty rok. Ży- 
jemy z emerytury teściowej i ren- 
ty żony. Oszczędzamy na prą- 
dzie i gazie. Zbieram puszki, że- 
by mieć na gazetę i papierosy. 
Co to za życie? 
(ppn) 
. Grzegorz K. z Koszalina: 
- Lew Rywm zachowuje się jak 
gwiazdor filmowy. W każdej sy- 
tuacji chętnie pozuJe przed ka- 
merami. Twarz ma spokojną, 
a ruchy zrównoważone. Można 
byloby go nawet polubić. 
Po obejrzemu relacji z przesłu- 
chania. można jednak stwier- 
dzić, że pod tą maską, kryje się 
człowiek. powiedzIaIbym - na- 
wet bezczelny. Nieustanne po- 
wtarzanie ..... odmawiam odpo- 
wiedzi" podczas przesłuchama, 
świadczy o jego arogancji wo- 
bec rodaków i lekceważeniu pol- 
skiego prawa. 


. Czytelnik z Kołobrzegu: 
- Analizując to co wyczyniają 
kolejne rządy ostatnich lat, nie 
darzymy szacunkiem polity- 
ków, którzy sami robią karierę, 
dorabiają się, równocześnie 
doprowadzając do zubożenia 
narodu. Ja też uważałem, że to 
sępy. które myślą tylko o sobie. 
Przyznam się, że przyglądając 
się pracy sejmowej komisji 
śledczej zmieniłem zdanie. 
Prowadzenie wielogodzinnych 
przesłuchań. znajomość prze- 
pisów prawnych i opanowanie, 
to praca nie do pozazdroszcze- 
nia. Ileż cierpliwości musiała 
wykazać komisja podczas 
przesłuchania Rywina. On jaw- 
nie lekceważyl członków komi- 
sji i to co do niego mówiono. 
Mam nadzieję, że prokuratura 
nie pozwoli mu na takie milcze- 
nie. 


(Ig) 


. Henryk z Gdańska: 
- Zmiany w PKP są oburzają- 
ce. Mówię przede wszystkim 
o miejscówkach w pociągach 
posp
sznych. P
edvałp
ez 
calą drogę był zajęty. Dodatko- 
W? trzJ; OS?by dobijaly się, po- 
mewaz mlaly zarezerwowane 
siedzenia w tym samym prze- 
dziale. Dwa zlote zaplacone 
za miejsce na korytarzu to ża- 
den przywilej. Konduktor 
p
zy okazji okazal się bardzo 
mekulturalny. Kiedy poprosilem 

 ksi'!żkę zażaleń powiedział, 
ze to I tak nic nie da. 
(klin) 


OOLOSZENIA 
EKSPRESOWE 
SPRZEDAM ford mondeo 1,6 kombi 
t19
),.Q5
 810-2 8-72. 
18-lATKI. 0-505-446-103. 
- - -- 
SPRZEDAM widlak GPW 2007, 
0-608-D12-738. rl\."I__ 
.>:I
.t"-"'- 
liczby podaiemy za PAP 


Multilotek - 23.02.2003 
3102024293233 
34 44 47 48 49 50 114 
. 59 ff1 11 74 75 19 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY-MARECKA 
Marcin 
STEFANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUW ALOWSKI 


[ glos Pomo

 IIIEROWIlCY OlIUÓW: ODDZIAł. W Sł.UPSKD: WYDAWCA: Biuro OgIoszeń . Biuro Ogłoszeń. Prenumeratę przyjmu. 
ellOIIOIIlcmo.k_cki: 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego t9 Koncern Wydawn'r;zy ,FORlII.\" Sp. z o. o. telJlax (094) 347 35151t:il12, 347 3511. . Ją oddziały Ruchu SA, urzędy poczto- 
 
Jaanta StempctNSila (094) 347-35-55 Centrala: tal./fax (059) 842-51-95 75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 Biuro Reklamy tel. (094) 347 3510, . we i lisionosze. Prenumeratę Express IZBA WYDAWCÓW 
ADRES REDAKCJI: spoIeclIIo-pIIilJCZIJ: Zaslfpca red. IIICZIIn... Pr-= 3473503104105/14, przyjmuje re<)akcja w Słupsku PRASY 
Piotr Pawłowski (094) 347-35-59 AmaCztllTf"MnJ!a (059) 842-51
 Arhr Mielcarek (094) 347-35-00 telJlax (094) 347 35 06101- i Koszalinie 
7s-004 Koszalin, ul. Mkldew1CZ8 24. lpOIłoIIJ: SeIIrełaII ndakcJI DzIał pnIIIIIICJI: 76-200 Slup., .1. Słenlllewlcze 20 
Centrala: (094) 347-35-00 Zbigniew Slr«aIowski /0941347-35-20 Beata Jankowsl\a (059) 842-51
 Koszalin, tel. (094) 347-35-56109 - w godz. 8-16. DRUII: 
Telatu: (094) 347-35-47 ł-rowr: SIl4J6k, tel. (059) 842.51-47 Billo OgIoszeń tel.nax (059) 842 66 08. Drukarnia GAZETY POMORSKIEJ 
61
 
Redak1Ir __ Starisiaw Kiełb (094) 347.35-48 REIIUMA I OC
OSlEIIA: Biuro Reklamy ul. Henrylla Pobożnego 19 MEDIA sp. l o. O. 
ArUzej Mielcarek (094) 347-35-00 WYDAIlE UAIAZYIOWE: lAlETA W IlnRIECIE: e-maH: bo(a.gios-p:xnorza.pl telJlax (059) 84117 43, 840 32 51 85-461 Bydgoszcz. ul. Oowiana 10 -_.I
." 
IellreIIrz ....cJI Piotr KcbaIczyk (094) 347-35-54 www.glos-pomorza.pI 7s.004 Koszalin, ul. Mlcklewtcza 24, Za treść ogłoszeń odpowiada zlecęmo. telJlax (052) 372-23-43 lAKłAD KONT ROLO WAl Y 
Mariola SkOOmowska (094) 34
35-45 e-mail: redakcja(iLgIos-pomorza.pI -w godz. 8-17. dawca, za termin ich zamieszczania tel. (052) 349-07-80 lWlĄID KDNTROO OYSlRYIIltJl PRASY 


h' 


.' 
, 


j' 


. 


- Ogromne klopoty, a może na- 
wet upadek. Mimo tego, że przepis 
dotyczy tylko dużych fundacji groma- 
dzących kapitał. Do tej pory mogli- 
śmy liczyć na granty m.in. od Funda- 
cji Batorego, Fundacji Dzieci i Mło- 
dzieży czy Fundacji Wspomagania 
Wsi. Gdyby musialy wyzbyć się pie- 
niędzy w ciągu trzech lat lub zdecy- 
dować się na zapłacenie ogromnego 
podatku, nie będą mogly rozpisywać 
konkurs6w na realizację wielu projek- 
t6w. Poza tym organizacje muszą 
mieć pieniądze by ubiegać się o dofi- 
nansowanie Unii Europejskiej. Wa-
		

/18044-0003.djvu

			- 


j 


głos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


PLEBISCYT 
Szukamy 
Niezapominajek 


Już po raz drugi ogłosiliśmy nasz 
plebiscyt na niezwykłe' kobiety. 
które z okazji 8 Marca wyróżnimy 
broszką-niezapominaJką. Czekamy 
na zgłoszenia pisemne kandyda- 
tek. Czasu zostało niewiele: 
czekamy do końca lutego. 


I I 


Pani nominowana do Nieza- 
pominajki nie musi być osobą 
z pierwszych stron gazet: Po- 
winna się wyróżniać skromno- 
ścią i mądrością życiową, chę- 
cią niesienia pomocy innym. 
Takich osób przeważnie na co 
dzień się nie zauważa. dopiero. 
kiedy ich nie ma. dociera 
do nas, jak dużo wnoszą do na- 
szego życia. Rok temu kandy- 
datury pań do niezapominajek 
przysyłali nam sąsiedzi, pra- 
cownicy. członkowie rodzin. Pi- 
sali o kobietach czynnych za- I 
wodowo i gospodyniach domo- 
wych. Wśród zgłoszonych były 
mieszkanki miast, ale i malut- 
kich wiosek. 
Pisemne charakterystyki 
pań, z ich adresem pracy lub I 
domowym i danymi osób pole- 
cających. z dopiskiem "Nieza- I ' 
pominajka", można przysyłać I 
lub przynosić do naszej słup- 
skiej redakcji: 76-200 Słupsk, 
ul. Henryka Pobożnego 19, 
z dopiskiem "Niezapominajka". 
(Iuw) 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Notorycznie kradł I wpadł 
SŁUPSK. Na trzy miesiące 
został aresztowany 19-1etni lu- 
kasz H., który jest notorycznym 
włamywaczem. Na koncie ma 
skok na zakład fryzjerski i tapi- 
cerski. Włamał się także 
do kWiaciarni. skąd ukradł 
ozdoby i kwiaty o łącznej warto- 
ści 2 tys. zl. Jest także podej- 
rzany o rozbój na nieletnim 
słupszczaninie, któremu zabrał 
telefon komórkowy. Włamy- 
wacz wpadł podczas skoku 
na kancelarię prawną, skąd 
usiłował ukraść sprzęt kompu- 
terowy. Jak powiedziała nam 
Emilia Adamiec. rzeczniczka 
slupskiej policji. funkcjonariu- 
sze sprawdzają, czy lukasz H. 
nie jest zamieszany w większą 
liczbę przestępstw. 
Wlamywaczy chwycono, 
kościół odzyskał mienie 
KĘPICE. Policja zatrzymala 
dwóch mieszkańców Kępic, 
którzy wlamali się do miejsco- 
wego kościoła. 26-letni Dariusz 
C. i 25-letni Grzegorz K. zrabo- 
wali ze świątyni wzmacniacz, 
dwa mikrofony i głośniki. Funk- 
cjonariuszom udalo się odzy- 
skać skradziony sprzęt, który 
powróci I do kościola. Włamy- 
waczom grozi kara do 10 lat 
więzienia. 


(toc) 


Notowana załoga 
mercedesa 
LĘBORK. Kilkadziesiąt kilo- 
metrów uciekał kierowca fiata, 
którego pr6bowal zatrzymać ja- 
dący za nim mercedes. Do zda- 
rzenia doszło w sobotę okolo 
godz. 21, na drodze krajowej nr 
6. 
- Przestraszony mężczyzna 
poinformował nas o dziwnie za- 
chowującym się kierowcy jadą- 
cego za nim samochodu - mÓ- I ' 
wi Andrzej Hschaj z Komendy 
powiatowej Policji. - Na rogat- 
kach miasta na mercedesa . 
czekał już radiowóz. 
W samochodzie znaleziono 
lomy. ręczny miotacz gazu. 
dwie kominiarki. Trzech męż- 
czyzn spośród czt?roosobowej 
załogi samochodu Jest 
nanych 
policji. Wszyscy s
. m.leszkań- 
cami Slupska. byli JUz zatrzy- 
mywani za kradzieże i rozboje. 
(mg) 


Crime Stop per 
 
Słupsk 
O 848-0111 I I 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Czekają Zaburzanie, czekają rolnicy i firmy 


Ziemia obiecana 


Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wstrzymała sprzedaż ziemi, 
bo niebawem będzie musiała zaspokoić roszczenia Za burzan. Wzbudza 
to protesty rolników i firm, które potrzebują ziemi do rozwoju nowych 
przedsięwzięć. 


..-'fi< - 
...., . 


J .. 


,. 


.L. :J 
1\' 
 n. II 
f 
 
\: , 
 _v r 
\ I
 TA- j 
ł I ,\/ \ 
\
 


. 


\ ) 


... 
,
 


.-! -:-..- 


Nasz region str. 3 


P-R-O-';;--O-C-J- A 


Walentynkowa 
gra 


...... --. 
!. ł 
'. L 
- '" ("T'" 
t I 
\I

I I . 
... 


\ 


\ 


Fot. MA(;[)AI.F.NA (;R\'KO 
l'r/Y 
kllldowl
ktl śmiccl w ('/lIrnówku pod [."borkicm rośnie jul plllntac.ia wierzby. wkrótce będzie możnal 
ją rO/
lId/l"\ Nn I.d.ięciu I.lewe.i r':u
enill
z Stll
illk. dyrektor l'rl.ed
iębiorstwlI Skllldowanill i Prl.erobu odpa- 
dów. . 


Kilkudziesięciu rolników z re- 
gionu słupskiego już od dwóch 
miesięcy stara się o kupno lub 
dzierżawę ziemi od Agencji Wła- 
sności Rolnej Skarbu Państwa. 
Bezskutecznie, bo w styczniu 
większe transakcje zostały 
wstrzymane. Tymczasem dla 
wielu kupno dodatkowych hekta- 
rów oznacza być albo nie być. 
- Sprzedajemy jedynie działki 
o powierzchni nie przekraczają- 
cej pięciu hektarów oraz ziemię. 
którą wcześniej oddaliśmy 
w dzierżawę - tlumaczy Stani- 
slaw Kubach, dyrektor gdań- 
skiego oddziału AWRSP. - 
Sprzedaż pozostałej ziemi zo- 
stała wstrzymana, by zaspokoi(; 
roszczenia Zaburzan, których 
wystąpili o zwrot straconego 
po wojnie majątku. 
Nie wiadomo, kiedy zakaz 
sprzedaży ziemi zostanie cofnię- 
ty. Wszyscy czekają na decyzję 
Trybunalu Konstytucyjnego. 
Niezadowolenia nie kryją rol- 
nicy i szefowie firm z regionu 
słupskiego. którzy chcą kupić zie- 
mię w okolicach Kobyłnicy. Prze- 
chlewa i Lęborka, - Jeśli nie wy- 
dzierżawimy potrzebnej nam zie- 
mi, to stracimy kolejny rok - mówi 
Ryszard Górny, przedstawiciel 
sp6/ki Ekofors. która chce zało- 
żyć olbrzymią plantację wierzby 
pod Lęborkiem. - Sadzonki mo- 


I t,'- 


I / 1 
1\/ 


y 


{ 


\ 


iemy sadzi(; tylko wiosną i dlate- 
go zależy nam na czasie. 
By zrealizować swoje zamie- 
rzenia, firma potrzebuje 12 tysię- 
cy hektarów ziemi. którą zamie- 
rza nabyć od AWRSP. - Gdy 
wstępnie' rozmawialiśmy 
z przedstawicielami Agencji wy- 
nikało, ie nie będzie z tym iad- 
nego problemu - mówi Stani- 
sław Roszkowski. prezes Eko- 
forsu. - Tymczasem teraz rzuca 
się nam kłody pod nogi. 
Wierzba ma być surowcem 
do produkcji energii. a przy jej 
hodowli pracę ma znaleźć nawet 
stu miejscowych bezrobotnych. 
Firma ma już zapewniony zbyt 
surowca w elektrociepłowniach 
w Slupsku i Lęborku. - Jeśli sy- 
tuacja się nie zmieni, to będzie- 
my prosi(; o wsparcie parlamen- 
tarzystów i radnych wojewódz- 
kich, może oni będą potrafili 
nam pomóc - mówi Górny. 
Według Jerzego Lisleckie- 
go, kierownika slupskiej sekcji 
AWRSP. sprawa jest jednak bar- 
dziej skomplikowana. - Musimy 
odpowiedzie(; sobie na pytanie, 
czy chcemy na 30 lat wylączy(; 
tak duży obszar z produkcji rol- 
nej - tlumaczy. - Przecież póź- 
niej może okaza(; się, że zabrak- 
nie ziemi, na której można pro- 
dukowa(; żywnoś(;. Potrzebna 
jest także zgoda ministerstwa 


Telewidzowie nie znaią dnia ani godziny 


Cięcia po kablach 


Z anteny telewizji kablowych znikają 
kanały. W Ich miejsce pojawiają się 
nowe. To efekt zamieszania wokół 
tzw. licencji operatorskich. 
Decyzją Sejmu 1 stycznia 
zostala zniesiona tzw. licencja 
ustawowa dla operatorów tele- 
wizji kablowych. Do tej pory 
mogli bez odrębnej umowy 
i dodatkowych opłat wlączać 
do swojej oferty programy ogól- 
nodostępne (np. TVN. Polsat 
czy TV4). Teraz zagraniczne 
programy znikają z anteny, 
a operatorzy starają się zapel- 
nić luki. 
- Musieliśmy usuną(; z na- 
szej oferty kilka programów ob- 
cojęzycznych - mówi Krzysz- 
tof Stefaniak, rzecznik praso- 
wy Telewizji Kablowej Vectra.- 
W ich miejsce pojawiły się no- 
we. Niewykluczone, że zmiany 
będą trwały nadal. W ciągu naj- 
bliższych tygodni nie powinno 
się jednak nic zmieni(;. 
W Bytowie zastąpiono już 
dwa programy. Kolejne trzy 
czekają w kolejce. - To przede 


wszystkim programy niemiec- 
kie. - mówi Mieczyslaw JBŻ- 
dżewski, kierownik sieci Tele- 
wizji Bytów. - Nowelizacja 
ustawy została zaskarżona. 
Do końca marca czekamy 
na decyzję. By(; może kolejne 
cięcia nie będą konieczne. 
(klin) 


NOWE I STARE 
PROGRAMY 
. Słupsk. zniknęły - Rai Uno, 
Vox. ZDF, pojawiły się - Mango. 
Deustche Welle
 
. Bytów. zniknęły - Vox. DSF, 
następne w kolejce - Pro 7, Ka- 
bel 1 , SAT 1, pojawiły się - Vox 
Kids, Polsat 2. Mango (testowy). 
. Lębork. zniknęły - 3 Sat. Rai 
Uno, Vox, pojawiły się - Mango, 
Deutsche Welle. 
. Sławno, zniknęły - 3 Sat, Rai 
Uno, Vox, pojawiły się =- Mango, 
Deutsche Welle, Euronews. 
. Ustka, zniknęły - 3 Sat. Vox, 
ZDF, pojawiły się - Mango, 
Deutsche Welle 


rołnictwa i zasięgnięcie opinii sa- 
morządów. 
Lisiecki zapowiada, że Agen- 
cja nie zamierza pomagać firmie 
Ecofors w zdobyciu ziemi. - 
Spólka ta może próbowa(; kupi(; 
te tereny, które wystawimy 
do przetargu - tlumaczy. 
Wladze Agencji zapowiadają 
natomiast, że postarają się po- 
móc rolnikom spod Człuchowa, 
którzy chcą kupiĆ blisko dwa ty- 
siące hektarów. - Teraz nie ma- 
my tam takiej ziemi, ałe będzie- 
my rozmawia(; z dotychczaso- 
wym dzierżawcą. firmą PoIdanor 
- tłumaczy Lisiecki. - By(; może 
zrezygnuje z części terenów 
i będziemy mogli je sprzeda(; rol- 
nikom. 
Na. nowe przetargi czekają 
także rolnicy z gminy Kobylnica, 
którzy chcą powiększyć swoje 
uprawy ziemniaków. - Przez te 
przepisy nie możemy się nor- 
malnie rozwija(; - mówi jeden 
z rolników. - W kwietniu trzeba 
sadzi(; ziemniaki. w maju prze- 
cież będzie za późno i ziemia 
przez rok będzie łeżała odło- 
giem. Wstrzymanie sprzedaży 
ziemi nie jest na rękę także sa- 
mej Agencji, która musi realizo- 
wać plany sprzedaży i zdobywać 
w ten sposób pieniądze m. in. 
na zasilki przedemerytalne. 
ARKADrUSZ GRYKO 


Z WOKANDY 


Proces o zgodę 


Małgorzata S. twierdzi, że podczas 
porodu bez jej zgody użyto próżno- 
ciągu. Wczoraj spraws rozpoczęła 
się w sławieńskim sądzie. 


. Poród odbył się w 1999 r. 
Dziecko jest kalekie. Lekarz Ma- 
riusz P.. nie mogąc poradzić sobie 
z próżnociągiem. wezwał bardziej 
doświadczonego Bogdana W. 
Według matki wykonali zabieg 
bez jej zgody. - Kilkanaście g0- 
dzin leżałam w oddziale. Wielo- 
krotnie prosiłam o cesarskę, nie 
chciałam innego zabiegu, ałe le- 
karze mnie ignorowali - mówila 
na rozprawie. 
Zdaniem oskarżonych matka 
wyraziła zgodę na zabieg. - Była 
to zgoda ustna, pacjentka prosi- 
ła, abym wreszcie poród zakoń- 
czył. Musiałem podją(; szybką 
decyzję, bo dziecko było 
zagrożone. Poza tym matka 
podpisała zgodę na zabiegi gdy 
przekroczyła drzwi szpitala - ar- 
, gumentował Bogdan W. 
Czy podpis w karcie szpital- 
nej stanowi zgodę na wykonanie 
próżnociągu, ocenią biegli. 
(krab) 


j 


--- 
Spór o Radę Nadzorczą WFOŚ 


KONKURS 
Prezentujemy 
laureatów 


Pani Iwona Siara 


z Czaplinka 


Wylosowllny mikser jest nllgrodą wy- 
grllną przez tlltę pilni Iwony. To on jest 
wiernym czytelnikiem "Glosu Pomorzll" 
i uczestnikiem kolejnycb loterii. Na brllk 
szczęścili nie nil rzeka. Wcześniej wygrał 
już gorrownicę i suszlIrkę do włosów. Pil- 
ni IwonIl kończy studill. jest więc blIrdzo 
ZllprllCOWllnll. Przyznllje. że gllzetę czy tli 
regularnie. IIle nil udział w konkursllcb 
czasu jej brakuje. Jest przekonIIna. że 
jej IlIto ucieszy się z wylosowllnej nllgro- 
dy. II gorrowniclI z pewnością przyda się 
w domu. 
Tylko do 28 lulego na parterze redakcji 
(biuro ogloszeń) w Koszalinie. ul. Mic- 
kiewiczlI 24 oraz w nllszycb oddzilllacb 
w: Kolobrzegu. Szczecinku. Słupsku 
(nowlI siedzibII. ul. Henryka Pobożnego 
19), Lęborku. Rytowie, Millstku i Człu- 
cbowie można jeszcl.e kupić mllgllzyno- 
we wydlInie "Glosu Pomorzll" z regula- 
minem i kartą konkursową, (t
) 


Radny Jan Kulas: 
to wątpliwi eksperci 


Marszałek Sejmiku Pomorskiego 
wystąpi do Mlnister
wa Ochrony 
Środowiska o opinię. czy radni wo- 
Jewódzcy mają wystarczające kwa- 
lifikacJe, aby pracować Jako eks- 
perci w Radzie Nadzorczej WoJe- 
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 


To efekt komentarzy 
po ostatniej sesji Sejmiku, gdy 
wybrano nowych czlonków Ra- 
dy Nadzorczej WFOŚ. Zostali 
nimi sami radni: Mieczysław 
Meyer z Samoobrony jako 
p'rzedstawiciel Komisji Ochrony 
Srodowiska z Sejmiku, Jacek 
Kurski z LPR i Krzysztof 
Sławski z PSL jako reprezen- 
tanci Sejmiku oraz Franciszek 
Marszk z Samoobrony i An- 
drzej Śnieg z SLD Jako eks- 
perci. 
Ten wybór wzburzył radnych 
Platformy Obywatelskiej, którzy 
w Radzie Nadzorczej WFOS 
nie mają przedstawiciela. Z ofi- 
cjalnym protestem wystąpił rad- 
ny Jan Kulas. bo według niego 
ekspertami powinni być osoby 
z dorobkiem naukowym i duży- 
mi kwalifikacjami w dziedzinie 


ekologii. Tak bylo w poprzedniej 
koalicji. 
- Teraz ważniejsze okazały 
się stanowiska za ponad 2000 
złotych miesięcznej diety 
i wpływ na podział 100-miliono- 
wego budżetu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
- komentuje jeden z radnych 
PO. 
Z kolei od radnych lewicy 
można usłyszeć, że taki a nie 
inny wybór członków Rady Nad- 
zorczej to rezultat dzialań Plat- 
formy Obywatelskiej. która po- 
czątkowo nie chciała dopuścić 
do niej przedstawicieli innych 
partii. - Nie chcieli się dzieli(;, to 
teraz nie mają nic - mówi jeden 
z radnych SLD. 
Ostateczną decyzję o powo- 
łaniu do Rady Nadzorczej 
WFOŚ przedstawicieli Sejmiku 
i ekspertów podejmuje Zarząd 
Województwa. Marszalek Jan 
Kozłowski me dużo wątpliwo- 
$ci. czy radni bez kwalifikacji 
w dziedzinie ekologii mogą być 
ekspertami. Ich mianowanie 
uzależnia od opinii ministerial- 
nej. 


(maz) 


p R-o- M o ---c--;-- A 


t . . 


I 


· omorza I 

, 
r...... 
 


(( 


I 
, 
 .
 
ty. 
1/ 
il 
J 


Prenumerata 
Biznes 


. powierzchnia ogłoszeniowa 
o w
rtoścl 800 zł gratis 
. biznesowy miesięcznik wydawnictwa 
INFOR gratis 
. co miesiąc konkurs z nagrodą 
o wartości 2000 zł 


Prenumerata roczna w cenie 359 zł brutto 
Zamówienia: listonosze i urzędy pocztowe 
Informacje: 
Koszalin: 0501 632 997, (094) 347 35 60 
Słupsk: 0502 23 60 60, (059) 842 5147
		

/18044-0004.djvu

			. 
str. 4 Kraj/Swiat 


BIELSZOWICE 


Wypadek 
w kopalni 


Stan 12 górników poparzonych 
w wyniku zapalenia metanu w kopal- 
ni "Bielszowlce" w Rudzie Śląskiej 
jest poważny. Wszyscy trafią do Cen- 
trum Leczenia Oparzeń w Siemiano- 
wicach Śląskich. 


Poinformował o tym Marian Mazur 
z działu organizacji i informacji kopal- 
ni "Bielszowice". Obrażenia w wyniku 
zapalenia metanu 840 m pod ziemią 
odniosło 17 górników. Do zapalenia 
doszło w rejonie wentylacyjnym Ścia- 
ny, która była dopiero przygotowywa- 
na do wydobycia. W strefie zagroże- 
nia było 47 osób, wszystkich już ewa- 
kuowano na powierzchnię. Trwa akcja 
pożarowa. 
Wicewojewoda Śląski Teresa Ran- 
dak pojechała na miejsce tragedii, by 
nadzorować pomoc dla ofiar wypadku 
i ich rodzin. Rzeczniczka ministra 
spraw wewnętrznych i administracji 
Alicja Hytrek powiedziała PAP, że mi- 
nister Krzysztof Janik zwróci' się do 
szefa Śląskiej policji, by rodzinami 
ofiar zajęli się policyjni psychologowie. 
Minister zwrócił się też do ministra 
sprawiedliwości - prokuratora general- 
nego Grzegorza Kurczuka, aby proku- 
ratura zainteresowała się sprawą bez 
względu na jej "zwylł( bieg. "Minister 
Janik wystąpił też do prezesa Wyższe- 
go Urzędu Gómiczego w Katowicach, 
by osobiście nadzorował prace komisji 
wyjaśniającej przyczyny i okoliczności 
wypadku" - powiedziała Hytrek. (PAP) 


SONDAŻ 
Pogorszenie 
ocen władzy 


Oceny działalności prezydenta, pre- 
miera I rządu uległy w stosunku do 
stycznia nieznacznemu pogorszeniu; 
są jednak lepsze niż w grudniu - wy- 
nika z najnowszego sondażu Ipsos- 
Demoskop. 


W lutym praoę prezydenta dobrze 
oceniało 69 proc. pytanych (w stycz- 
niu 73 proc., w grudniu ub.r - 68 
proc.). a źle 20 proc. (w styczniu - 16 
proc., a w grudniu - 21 proc.). 31 proc. 
pytanych pozytywnie oceniło działal- 
ność premiera (w styczniu - 33 proc., 
w grudniu - 26 proc.), 57 proc. było in- 
nego zdania (w styczniu - 53 proc., 
w grudniu - 61 proc.). Działalność rzą- 
du dobrze ocenia 21 proc. (tyle samo 
co przed miesiącem, a grudniu - 16 
proc.), a źle - 67 proc. (w styczniu - 
64 proc., a w grudniu - 71 proC.).(pAp) 


PROCES 
Bankomatowi 
złodzieje 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PEKIN. Powell podróżuje po krajach Azji 
Nadejdzie 'czarny dzień 


Amerykański sekretarz stanu Coli n 
Powell wyraził wczoraj w Pekinie na- 
dzieję, że Bagdad zastosuje się do żą- 
dań ONZ. "Jeśli Irak zlgnoruj
 te po- 
stulaty, a ONZ nie pOdejmie żadnych 
działań, będzie to czarny dzień Naro- 
dów Zjednoczonych" - powiedział. 
Podróżujący po krajach Azji Powell 
rozpoczął wczoraj rozmowy z polityka- 
mi chińskimi, poświęcone głównie 
sprawie Iraku i Korei Północnej. Powell 
chce przekonać Chiny, by w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ poparły nową 
rezolucję w sprawie Iraku, a także, by 
przekonały Koreę Pólnocną do rezy- 
gnacji z ambicji atomowych - Pekin 
podjął już mediację w tej sprawie. 
Chiny wielokrotnie wzywa
 do po- 
kojowego rozwiązania kwestii Iraku 
i opowiadały się za tym, by dać więcej 
czasu inspektorom rozbrojeniowym 
ONZ. Zdaniem części analityków, Chi- 
ny - które jako stały członek Rady 
Bezpieczeństwa ONZ mają prawo we- 
ta - mogą raczej wstrzymać się pod- 
czas głosowania nad nową rezolucją 
iracką niż ją zablokować. - 


- 


-....":-
v 


" - \. ..
. 

 
t.. 
.
f
'
_' 


---_...-"'-',. - 


Mediacje podjęte 
Powell, który w niedzielę przed odlo- 
tem z Tokio do Pekinu powiedział, że 
"czas podjąć działania" w celu rozbroje- 
nia Iraku, spotkał się wczoraj z wicepre- 
zydentem ChRL, Hu Jintao oraz szefem 
chińskiej dyplomacji Tang Jiaxuanem. 
Na konferencji prasowej po rozmo- 
wach z Hu i Tangiem, Powell ujawnił, 
iż Chiny podję
 działania mediacyjne 
w kwestii północnokoreańskiej. Za- 
znaczył jednak, że nie może jeszcze 
publicznie przedstawić szczegółów 
inicjatywy Pekinu. Dodał tylko, że jego 
rozmówcy są poinformowani o "dąże, 
niach i interesach USA" w tej kwestii. 
Zarówno Chiny, jak i Korea Południo- 
wa, wcześniej deklarowa
 już, że będą 
dążyć do pokojowego rozstrzygnięcia 
sporu, dotyczącego programu atomowe- 
go, realizowanego przez Phenian. 
W Pekinie i Seulu wskazywano, że wa- 
runkiem rozładowania napięć na Półwy- 
spie Koreańskim muszą być bezpośred- 
nie rokowania amerykańsko-północno- 
koreańskie. Powell nie skomentował 
tego aspektu swych pekińskich rozmów. 


"Nikt nie przeżył katastrofy 
r. it.

. 
o', '''.:'.. 


li 


-- 


,:II' . 


Przewidywane jest też spotkanie 
amerykańskiego gościa z prezydentem 
Chin Jiang Zeminem. DziŚ Powell bę- 
dzie już w Seulu, gdzie weźmie udział 
w ceremonii objęcia urzędu przez no- 
wego prezydenta Ro Mu Hiuna. 
Dwa tygodnie czasu 
USA i Wielka Brytania chcą, aby 
ONZ w ciągu dwóch tygodni podjęła 
decyzję w sprawie nowej irackiej rezo- 
lucji, która zostanie przedstawiona na 
początku tego tygodnia - powiedział 
wczoraj brytyjski minister spraw za- 
granicznych Jack Straw. Po przybyciu 
na spotkanie ministrów spraw zagra- 
nicznych Unii Europejskiej w Brukseli 
oświadczył także, że udowodniono, ii 
Irak nie zastosował się do rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nakazują- 
cych mu rozbrojenie się. "Na początku 
tego tygodnia przedstawimy drugą re- 
zolucję w sprawie Iraku - powiedzia/. - 
Ponieważ chcemy międzynarodowe- 
go konsensu, zostawimy stosowny 
czas - dwa tygodnie, może trochę wię- 
cej - zanim zapytamy o decyzję". 
(PAP) 


lo 


--
. 
.. 


........,..,.,.- .. 
= 


 ;;.. .. 
"""" .- 
::::=--...... '::::::" III! __ 
:" o" 
 ." 
" "" ".' - 
'. t ." - 
. 

; >
 
 . "
""" ... 
 '
"' . ' "
 
.' \ 'II! 
u: .. .. _ 
 
\ t 


l  


Q 


; 


/' 


."......
 


Fol. PAP 
Nowa wenja pociągu. na po
uszce m.gnetycznej, 
MAGLEV MLX-Q1 p0'!czas )azdy próbnej na torze w Tsuru w 
prefekturze Yamanashl. POCiąg z pasażerami w wagonie rozwinął 
prędkość 502 km/goclz. 


')1 " 
KULTURA" Osiem nagród dla Norah Jones 


Triumf debiutantki 


23-letnla wokalistka I pianistka No- 
rah Jones zdobyła największą liczbę 
tegorocznych nagród amerykańskie- 
go przemysłu muzycznego - Gram- 
my. Debiutantka triumfowała 
w ośmiu kategoriach. 


Jones rozbiła bank we wszystkich 
czterech najbardziej prestiżowych kate- 
goriach, które Amerykanie okreŚlają ja- 
ko ogólne (General Field). Zdobyła 
Grammy za nagranie roku - "Don't 
Know Why" (w tej kategorii honorowani 
są artyści, producenci i twórcy nagra- 
nia), piosenkę roku - również "Don't 
Know Why" (w tej kategorii wyróżniani 
są autorzy piosenek), płytę roku - "Co- 
me Away W
h Me" i za debiut. Została 
nagrodzona także jako najlepsza woka- 
listka pop, a jej album "Come Away 
W
h Me" jako najlepszy wokałny album 
pop i album najlepiej dopracowany pod 
względem reżyserii dźwięku. Producent 

 zdobył miano producenta roku. 
Pod względem liczby zdobytych 
statuetek Grammy Jones wyprzedzila 


m.in. Bruce'a Springsteena i grupę co- 
untry Di
ie Chicks - po trzy statuetki _ 
oraz Emlnema - dwie nagrody. 
. 
łv!a B
ce'
 Springsteena "The. 
Rlslng , z.aln
plrowana tragicznymi 
wydarzeniami 11 września, została 
uznana za najlepszy album rockowy 
roku, 
am artysta otrzymał statuetkę 
dla n.ajlepszego wokalisty rockowego, 
a najlepszą piosenką rockową został 
IytUł
 u
ór z nagrodzonej płyty. 
Dlxle Chicks zdobyli nagrodę w ka- 
te
rii n.ajlepszy album country - "Ho- 
me , najlepsze wykonanie utworu co- 
untry przez duet lub grupę - "Long Time 
Gone oraz najlepszy utwór instrumen- 
talny country - "lii' Jack SIade" . 
.. E
inem zdobył nagrodę w katego- 
m najlepszy album rap - "The Eminem 
Show" oraz za teledysk "Without Me". 
Ceremonia rozdania statuetek od- 
była się w nowojorskim Madison Squ- 
are Garden. Według organizatorów, 
ur
zystość obejrzało dwa miliardy te- 
leWIdzów w 180 krajach na świecie. 
(PAP)
		

/18044-0005.djvu

			glos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


KTO PYTA, NIE Ił.. DZI 


Renta po rozwodzie? 
Nie! 


Na pytania czytelników odpowiada 
Danuta Borsuk-Zawadzka, zastępca 
dyrektora Oddziału ZUS w Koszali- 
nie. 


. 
"Moja mama ma 74 lata, po- 
biera rentę z KRUS-u. W 1985 
roku rozwiodła się z mężem, 
kt6ry był kombatantem wojen- 
nym. Ojciec zmarł w 1996 roku. 
Czy mimo rozwodu rodzic6w, 
mama może przejśt na emery- 
turę po ojcu albo może po nim 
otrzymać dodatek kombatanc- 
kI? Rodzice przeżyli ze sobą 36 
lat." - pisze czytelniczka ze 
Slupska. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: 
- Nie mo:te pani mama przejść 
na rentę rodzinną po mę:tu, 
z którym rozwiodła się 11 lat 
przed jego śmiercią.' W myśl 
prawa, w chwili zgonu ojca pani 
mama nie byla wdową po zmar- 
Iym. z przepisów emerytalno- 
-rentowych jasno wynika, :te 
renta rodzinna przysluguje 
wdowie lub wdowcowi po 
śmierci wspólmal:tonka. 
Od tej zasady jest tylko je- 
den wyjątek, ale ma on zasto- 
sowanie w sytuacji, gdy w dniu 
śmierci rozwiedziony mal:tonek 
mial obowiązek alimentacyjny 
wobec bylej :tony (mę:ta). Wów- 
czas alimentowanemu przysłu- 
guje renta rodzinna po zmarłym 
bylym mę:tu lub po zmarlej by- 
lej :tonie. 


- 
"Mam 50 lat. Przepracowa- 
łam 27 lat plus 3 lata w gospo- 
darstwie rodzic6w. Czy Jeżeli 
zostanę zwolniona z przyczyn 
ekonomicznych, a przepracuję 
365 dni z wynagrodzeniem 800 
zł brutto, to dostanę świadcze- 
nie przedemerytalne?" - pyta 
czytelniczka ze Słupska. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: 
- Trudno powiedzieć, poniewa:t 
nie jestem pewna, czy do sta:tu 
ogólnego zostanie pani zaliczo- 
na praca w gospodarstwie rol- 
nym rodziców. Jako:te do 1983 
roku nie prowadzono w Polsce 
ewidencji domowników pracu- 
jących gospodarstwie rolnym, 
wielu czytelnikom zdaje się, :te 
do udowodnienia pomocy ro- 
dzicom w gospodarstwie wy- 
starczy oświadczenie zaintere- 
sowanego, zeznania 2 świad- 
ków i zaświadczenie z gminy. 
. Tymczasem ZUS przypatru- 
je się każdej sytuacji z osobna. 
Badając możliwość łączenia 
nauki z pracą w gospodarstwie 
_ sprawdza czas dojazdu do 
szkoły, rozpatruje, czy ka:tdł:: go 
dnia uczeń - mimo nauki - 
mógł poświęcić co najmn.iej 4 
godziny na pomoc rodzicom 
przy prowadzeniu gospodar- 
stwa. I dopiero twierdząca od- 
powiedź na oba p
ta
ia plus 
zaświadczenia z gminy I zezna- 
nia świadków mogą być pod- 
stawą do uznania pracy 'ł! 
gospodarstwie rolnym rodzI- 
ców. 
Czy tak będzie w pani przy- 
padku - nie wiem. 


- 
Mam 77 lat i niską emerytu- 
rę. "Przydałoby mi się nawet pa- 
rę groszy. Zdrowie zmam
wa- 
łam pracując najpierw u Nlem- 
c6w. potem w Rosji. Niestety, 
nie mam żadnych dokument6w. 
kt6re by to potwierdzały. 
W 1944 roku Niemcy areszto- 
wali mojego ojca. Jeździłam do 
obozu ojca na odwiedziny, wo- 
ziłam strażnikom, co mogłam 
i w końcu jednego podkupiłam. 
Nie pamiętam. gdzie. był 
b6z 
ojca nie znam nazW/ska NIem- 
ca, kt6ry wtedy mi pom?gł, 
 on 
byłby najlepszym śW/
dklem, 
że i ojciec i ja pracowaliśmy na 
rzecz Rzeszy. Serdecznie w

 
proszę o sprawdzen
e mOlf!1 
sprawy albo .wskaza
/e. g
zle 
mogłabym SIę ,!dat - pisze 
Janina K. z Kęplc. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I Wcześniejsza emerytura 


- 


zus - Porady str. 5 


Zawsze płatna 
" I w 100 procentach 


Danuta Borsuk-Zawadzka: 
- Nie jesteśmy w stanie pani 
pomóc, je:teli nie zna pani na- 
wet miejsca przetrzymywania 
ojca. Gdyby było wiadomo, 
o jaki obóz chodzi, mo:tna bylo- 
by spróbować dowiedzieć się, 
czy (i gdzie) zachowaly się 
z tamtego okresu jakieś doku- 
menty i zdjęcia. Pani list nie da- 
je :tadnego punktu zaczepienia. 
Moim zdaniem, zbyt późno 
zabrala się pani za poszukiwa- 
nie dowodów na pracę przymu- 
sową na rzecz Niemców. Nie 
chcę pani zniechęcać, ale nie 
wydaje mi się, :teby dziś pani 
znalazla świadków aresztowa- 
nia i pobytu ojca w obozie, CO 
pośrednio byłoby dowodem pa- 
ni pobytu w pobli:tu. Proponuję 
zaanga:tować w poszukiwania 
śladów pani historii najbliższą 
rodzinę. To jedyne pani wyjście 
w tej sytuacji. 


- 
"Urodziłam się w 1953 roku, 
w lipcu 2006 roku będę miała 
30 lat stażu pracy. W tej chwili 
prowadzę działalność gospo- 
darczą na własny rachunek. 
Ponieważ wciąż podkreślacie, 
że nabycie prawa do wcze- 
śniejszej emerytury uzależnio- 
ne jest m.in. od rozwiązania 
umowy o pracę, chciałabym się 
dowiedziet, czy m6głby mnie 
na taką umowę zatrudnić syn, 
kt6ry r6wnież prowadzi samo- 
dzielny zakład, a ja bym w tym 
czasie zlikwidowała swoją fir- 
mę? I jeszcze jedno pytanie: 
czy mając wymagany wiek 
emerytalny mogłabym od lipca 
2005 roku do lipca 2006 roku 
pobierat zasiłek dla bezrobot- 
nych i z zasiłku tego przejść na 
emeryturę, czy konieczne jest 
przejście na świadczenie pro- 
sto z zakładu pracy?" - pisze 
Bogumiła N. 
Danuta Borsuk-Zawadzka: 
- Je:teli urodziła się pani 
w 1953 roku, to w żadnym razie 
nie będzie mogla pani przejść 
na wcześniejszą emeryturę do 
końca grudnia 2006 roku. Jed- 
nym z warunków przyznania te- 
go świadczenia jest bowiem 
ukończenie 55 lat do 2006 roku 
włącznie. Pani 55 lat skończy 
dopiero w 2008 roku, a to ozna- 
cza, że emeryturę uzyska pani 
dopiero po ukończeniu 60 lat 
(czyli w 2013 roku). W takiej sy- 
tuacji wszelkie kombinacje z li- 
kwidacją własnego zakładu 
i zatrudnianiem się u syna - nie 
mają sensu, bo nic to pani nie 
da. 
Co do pytania drugiego, to 
nie ma takiego przepisu, który 
nie pozwalałby przyznać eme- 
rytury osobie aktualnie pobiera- 
jącej zasiłek dla bezrobotnych, 
zasiłek przedemerytalny lub 
świadczenie przedemerytalne. 
Zatem: można przejść na eme- 
ryturę z zasiłków wypłacanych 
przez powiatowy urząd pracy. 
W przypadku kobiet ubiega- 
jących się o wcześniejsza eme- 
ryturę ważne jest tylko to, aby 
przed uzyskaniem zasiłku 
z PUP były zatrudnione na pod- 
stawie umowy o pracę. . 


Stronę redaguje 
red. Jolanta Stempowaka; 
ws 61 raca: zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Koszalinie 
p p Danuta Borsuk-Zawadzka. 


"W maju br. kończę 55 lat, mam 
31 lat i 3 miesiące stażu. Przez 5 lat 
i 7 miesIęcy zajmowalam się wycho- 
wywaniem dzieci. Chciałabym się 
dowiedzieć, czy mogę przejść na 
emeryturę i czy dostanę 80 czy 90 
procent świadczenia? l jeszcze dwa 
pytania dotyczące męża i siostry. 
I Mój mąż z powodu łikwidacji etatu 
przeszedl na wcześniejszą emerytu- 
rę (po 40 latach pracy). Kiedy może 
liczyć na pełną emeryturę? Z kolei 
siostra jest od marca zeszłego roku 
na świadczeniu przedemerytalnym. 
Ma 52 lata. Kiedy ona będzie mogła 
uzyskać emeryturę?" - pyta czytel- 
niczka ze Slawna. 
Zacznijmy od pani. Może pani zło- 
żyć wniosek emerytalny już w maju 
tego roku, zaraz po ukończeniu 55 


KOMUNIKAT 
I Pielęgnacyjny 
tylko 
na orzeczenie! 


20 grudnia 2002 roku Sejm 
zmienił częściowo ustawę 
lO rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu 
.; osób niepełnosprawnych. Par- 
lamentarzyści postanowili 
I m.in., :te począwszy od 1 
czerwca br. zasiłki pielęgnacyj- 
l ' ne dla dzieci będą wypłacane 
wyłącznie na podstawie orze- 
czeń o stopniu niepelnospraw- 
ności. 
Uprzedzamy o tym rodzi- 
ców i opiekunów, aby jak naj- 
szybciej złożyli w powiatowym 
zespole do spraw orzekania 
niepełnosprawności wniosek 
o wydanie stosownego orze- 
I czenia. Najpóźniej - do końca 
I czerwca br. Jeżeli rodzice 
: i opiekunowie dotrzymają ter- 
minu czerwcowego, nie stracą 
lzasiłku pielęgnacyjnego, pod 
warunkiem, że orzeczenie 
lo niepełnosprawności dziecka 
' I wpłynie do płatnika zasiłku 
(czyli: ZUS-u, pracodawcy, po- 
wiatowego urzędu pracy, 
I ośrodka pomocy spolecznej, 
I KRUS-u) w ciągu 2 tygodni od 
daty wydania orzeczenia. 
I Z nowych przepisów wyni- 
I ka, że zasiłki pielęgnacyjne dla 
, dzieci na podstawie zaświad- 
i czeń lekarskich wystawionych 
do 1 stycznia 2002 roku - wy- 
I płacane będą tylko do 31 maja 
! br. 
I Pelny tekst zmienionych 
: przepisów opublikowany zo- 
, stał w Dzienniku Ustaw nr 7 
i z 2003 roku pod pozycją 79). 
I 
, 


SPROSTOWANIE 


leki dla 
niektórych wdów 


W informacji dotyczącej le- 
ków dla wdów po inwalidach wo- 
jennych podaliśmy, że prawo do 
bezpłatnych medykamentów 
mają wdowy, które pobierają po 
zmarłym mężu rentę rodzinną. 
Jak nas poinformowal Woj- 
ciech Grunwald, dyrektor De- 
partamentu Świadczeń Emery- 
talno-Rentowych ZUS w War- 
szawie, w naszej publikacji 
popełniliśmy błąd. Z zacytowa- 
nego w informacji artykułu 44 
ustęp 2 ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu społecznym wy- 
nika bowiem, że prawo do dar- 
mowych leków przysługuje wdo- 
wom i wdowcom po poległych 
żołnierzach i zmarłych inwali- 
dach wojennych uprawnionym 
do renty rodzinnej, niezależnie 
od tego, czy to świadczenie po- 
bierają, czy nie. 
Za powstale zamieszanie 
wszystkich zainteresowanych 
najmocniej przepraszamy. 


lat. Ma pani wymagany staż (30 lat) 
i jeśli pani ostatni zatrudnieniem bę- 
dzie umowa o pracę, powinna pani 
otrzymać emeryturę bez przeszkód. 
Mimo że oboje z mężem będą 
państwo pobierać z nazwy wcześniej- 
szą emeryturę, to ZUS wypłacać ją 
państwu będzie w pełnej wysokości, 
bez jakichkolwiek potrąceń i zmniej- 
szeń. 80 lub 90 procent emerytury 
pobierają osoby na świadczeniu 
przedemerytalnym, wyplacanym 
przez powiatowy urząd pracy (PUP). 
Z ZUS-em mają one tyle wspólnego, 
że na wniosek PUP zakwalifikowa- 
nym do świadczenia przedemerytal- 
nego ZUS oblicza wysokoŚĆ ich przy- 
szlych emerytur. Nic więcej. . 
Co do siostry, to trudno przesą- 
dzić, kiedy będzie mogła przejść na 


Warunki szczególne 


emeryturę, bo nie podaje pani do- 
kładnej daty urodzin, a to może 
mieć znaczenie. Wobec tego poda- 
jemy warunki, jakie powinna spełnić 
do końca 2006 roku , by mogła uzy- 
skać wcześniejszą emeryturę: 
. ukończyć 55 lat, 
. mieć minimum 30 lat stażu 
ogólnego, 
. przed przejŚciem na emerytu- 
rę lub stały zasilek z PUP być za- 
trudniona na umowę o pracę, 
. nie być członkiem otwartego 
funduszu emerytalnego. 
Uwagal 
Wszystkie podane warunki trze- 
ba spełniać jednocześnie. Jeżeli 
któregoś z nich pani siostra nie speł- 
ni, nie będzie jej przysługiwała 
wcześniejsza emerytura. 


Rekompensata nie dla 
wszystkich 


"Urodziłem się we wrześniu 
1935 roku. W 1950 roku zatrudni- 
łem się w pegeerze jako traktorzy- 
sta i pracowałem w tym zawodzie 
do 1992 roku, czyli przez 42 lata. 
Ostatni moim zakładem pracy 
(przez 24 lata) było Pomocnicze 
Gospodarstwo Rolne przy Woje- 
w6dzkim Szpitału Zespolonym 
w Słupsku, które bylo objęte ukła- 
dem zbiorowym pracy dla państwo- 
wych gospodarstw rołnych. W 1992 
roku gospodarstwo to zostało roz- 
wiązane, ja przeszedłem na wcze- 
śniejszą emeryturę. (...) Nie rozu- 
miem dlaczego kolega, kt6ry ze 
mną pracował, dostaje dodatek za 
pracę w warunkach szkodliwych, a 
ja nie. Czy dodatki te były.przyzna- 
wane losowo, na przykład rzutem 
I monety, i ja po prostu miałem pe- 
cha?" - pisze Lech Kłos. 
Dodatek za pracę w warunkach 
szczególnych lub szczególnym cha- 
rakterze wypłacany był do 14 listo- 
pada 1991 roku i był takim przywile- 
jem, jak na przykład dodatek za od- 
znaczenia państwowe. Czyli: nie 
miał nic wspólnego z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społecz- 
ne. I dlatego został zlikwidowany. 


Wszyscy emeryci i renciści, któ- 
rym do 14 listopada 1991 roku ZUS 
zdążył przyznać 5, 10 lub 15 pro- 
cent dodatku za pracę w warunkach 
szczególnych, w ramach zadość- 
uczynienia otrzymali lub otrzymują 
rekompensatę pienię:tną za utratę 
przywileju. 
W pana' przypadku nie można 
mówić o utracie dodatku za pracę 
w warunkach szczególnych, gdyż 
w chwili, gdy pan przechodził na 
emeryturę, obowiązywały inne prze- 
pisy. One wyplaty dodatków za pra- 
cę w warunkach szczególnych już 
po prostu nie przewidywały. Otrzy- 
małby pan go, a teraz - rekompen- 
satę pieniężną, gdyby ZUS przyznał 
panu emeryturę przed 15 listopada 
1991 roku. Tak najprawdopodobniej 
było w przypadku pana kolegi, do 
którego pan się porównuje. 
Jedyną instytucją, do której 
mógłby pan się odwołać dziś, jest 
rzecznik praw obywatelskich. 
Uprzedzam Jednak, że Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że wykreślenie 
dodatku za pracę w warunkach 
szczególnych z listy przywilejów 
emerytów i rencistów jest zgodne 
z konstytucją RP. 


KAPITAŁ POCZĄTKOWY. Pomagamy szukać archiwów 


Gdy dokumentów brak 


Żeby ułatwić państwu uzupełnienie 
dokumentów wymaganych przy kapi- 
tale początkowym, drukuJemy (za 
ZUS-em) wykaz miejsc przechowywa- 
nia dokumentów ze zlikwidowanych 
lub przekształconych zakładów. 


Na pierwszym miejscu podajemy 
nazwę zakładu, na drugim - miejsce 
przechowywania akt, na 1rzecim - 
rodzaj dokumentów: 
. Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków Białystok (obecnie Wo- 
jewódzki Oddział Służby Ochrony 
Zabytków w Białymstoku) - Woje- 
wódzki Oddzial Służby Ochrony Za- 
bytków, 15-565 Białystok, ul. Dojlidy 
Fabryczne 23, tel. 0-851741-23-32 
(akta osobowe); 
. Biuro Dokumentacji Tech- 
nicznej /101 Warszawa ul. Lwowska 
17 - Zakład Obsługi Ministerstwa 
Gospodarki, 00-507 Warszawa, plac 
Trzech Krzyży 3/5, tel. 0-22/870-21- 
96 (dokumentacja osobowo-płaco- 
wa niekompletna); 
. Biuro Eksportu przy KBZ 
Kraków , ul. Lubicz 27 - Małopolski 
Urząd Wojewódzki, 31-049 Kraków, 
ul. Sebastiana 9 (akta zakładowe); 
. Biuro Generalnego Koordy- 
natora Budowy Police II, Police, 
ul. Walki Młodych 1 - Urząd Miesz- 
kalnictwa i Rozwoju Miast, 00-926 
Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 0- 
22/661-82-68 (akta osobowe i karły 
wynagrodzeń za lata 1984-1988 o); 
. Biuro Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń w Katowicach 


- Zakład Obsługi Ministerstwa Go- 
spodarki, 00-507 Warszawa, plac 
Trzech Krzyży 315 (dokumentacja 
osobowo-płacowa); 
. Biuro Konatrukcyjno-Tech- 
nologiczne Kontech Spółdzielnia 
Pracy w Warszawie - Archiwum 
Krajowej Rady Spółdzielczej, 01- 
918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29, 
tel. 0-22/835-12-60 (akta osobowo- 
-placowe); 
. Biuro Obrotu Artykułami 
Rolnymi w Koninie - Archiwum 
Państwowe w Poznaniu Oddział 
w Koninie - (akta personalne z lat 
1945-1950); 
. Biuro Obsługi Związków 
Sportowych, 35-011 Rzeszów, 
ul. Pułaskiego 13 a - Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki, 31-049 Rzeszów, 
ul. Grunwaldzka 15 (dokumentacja 
kadrowa i płacowa /niekompletne/); 
. Biuro Odbudowy Stolicy - 
Archiwum Państwowe m. sI. War- 
szawy (akta osobowe z lat 1945- 
1950); 
. Biuro Organizacji Rachun- 
kowości Ekspozytura w Katowicach 
(częściowo też Delegatury) - Archi- 
wum Państwowe w Katowicach (do- 
kumentacja z lat 1948-1952 niekom- 
pletna, tylko osobowa). 


- 
Pelny wykaz archiwów przecho- 
wujących akta pracowników nieist- 
niejących już firm można znaleźć . 
na stronie internetowej ZUS: 
www.zus.pl 


WARTO PAMI TA 
286 zł 79 gr 


o tyle od 1 marca br. mak- 
symalnie ZUS może zmniej- 
szyć świadczenie rencistom 
częściowo niezdolnym do 
pracy, których dodatkowe za- 
robki przekraczają 1557 zł 80 
gr, ale są mniejsze niż 2893 
zł 10 gr 


325 zł 02 gr 


o tyle zus może maksymal- 
nie obciąć rentę rodzinną, jeżeli 
świadczenie pobiera jedna oso- 
ba, a jej dodatkowe zarobki 
przekraczają 1557 zł 80 gr, ale 
są mniejsze niż 2893 zł 10 gr 


382 zł 36 gr 


co najwyżej tyle może zus 
odjąć od świadczenia emery- 
tom i rencistom całkowicie Ilie- 
zdolnym do pracy, je:teli ich 
dodatkowe zarobki są powyżej 
1557 zł 80 gr, ale są mniejste 
ni:t 2893 zł 10 gr 


498 zł 20 gr 


to kwota podstawowego 
zasiłku dla bezrobotnych 


597 zł 90 gr 


minimalna wysokość zasił- 
ku przedemerytalnego (120 
procent zasiłku podstawowe- 
go) 


797 zł 20 gr 


maksymalna wysokość za- 
siłku przedemerytalnego (160 
procent zasiłku podstawowe- 
go) . 


800 zł 


tyle wynosi od 1 stycznia 
br. płaca minimalna 


996 zł 40 gr 


maksymalna wyso
ość 
świadczenia przedemerytalne- 
go (generalnie jest ono równe 
80 procentom przyszłej eme- 
rytury, ale nie mniejsze niż 
572 zł 04 gr) 


1557 zł 80 gr 


mogą od 1 marca 2003 r. 
zarabiać miesięcznie emerytki 
i rencistki do lat 60 i emeryci 
i renciści do lat 65, którzy chcą 
zachować prawo do pobiera- 
nia świadczenia 


2893 zł 10 gr 


w razie zarobków powy:tej 
tej kwoty ZUS od 1 marca br. 
zawiesza wypłatę świadczeń 
emerytkom i rencistkom do lat 
60 i emerytom i rencistom do lat 
65 


4450 zł 82 gr 


tyle od 1 marca 2003 r. wy- 
nosi zasiłek pogrzebowy 


CZEKAMY NA PYTANIA 


.....
 
.c::,,'- , 

..:i. 
":j ':' 
... .. 


Dziś pytania 
na stronę zusow- 
ską notować bę- 
dzie red. Jolanta 
Stempowska. 
Prosimy dzwonić 
do Koszalina 
w godzinach 10- 
12 pod numer te- 
lefonu (O-prefiks- 


-94) 347-35-55. 


I 


W pozostałe 
dni pytania czy- 
telników przyjmo- 
wać będzie red. 
Grażyna Tho- 
mas. Pod numer 
. 

 _
 (O-prefiks-94) 
347-35-35 można 
dzwonić codzien- 
nie w godzinach 
od 10 do 12. Listy prosimy kiero- 
wać pod adresem: "Głos Pomorza", 
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 
(na kopercie koniecznie prosimy 
dopisać "ZUS'). Można również 
wysłać do nas zapytanie pocztą 
elektroniczną pod adresem: . 
jolanta.stempowska@glos-pomorza.pł 
. Na pytania zgłoszone telefonicz- 
nie i listownie odpowiadamy wylącz- 
nie na łamach gazety. 


. ""'n. 
"'
 I:
-:t- 


. ,.
		

/18044-0006.djvu

			str. 6 


Gospodarka 


Kursy walut - kantory Przedsiębiorstwa 
24.02.2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


DOLAR$ . . . ' ., 
Kantor .lord. : ' . I 
I(oS1311n 
poprzednI kU": , 5 , 
Kantor.Mlaml .. 
Nice. Słupsk . 
I pOPl1ednl kurs: . 7 ,I 
-- 
I EURO€ II ' II ' .' 
Kanlor .lord- '" I 
KosIalIn 
I poprzedni ku,,:, . 
Kantor ,Miami 
 I 
 ' 
Nice. Słupsk 
t poprzedni ku": .....--. I 


I Ochrona musi się 
. ; 
chronic 


Bank PKO BP SA 
24.02,2003 r. 
DOLAR $ [I . . ' ,,/ 
. . . 
poprzedni ku,,: , . , . 
-- 


EURO€ . . FI '- ,,
 
, I. , 
poprzedni kurs:, , 
-- 


NIE PRZEGAP 


Już obowiązują: 


. rozporządzenie ministra zdro- 
wia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wymagań sanitarnych dotyczących 
środków transportu żywności, sub- 
stancji pomagających w przetwarza- 
niu, dozwolonych substancji dodatko- 
wych i innych składników żywności 
(Dziennik Ustaw Nr 21, pozycja 179); 
. rozporządzenie ministra zdro- 
wia z 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
wymagań higienicznych i sanitar- 
nych obowiązujących w handlu ob- 
woźnym środkami spożywczymi 
oraz wykazu artykułów, które nie 
mogą być wprowadzane do obrotu 
w handlu obwoźnym (Dziennik 
Ustaw Nr 21, pozycja 182); 
. rozporządzenie ministra zdro- 
wia z 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
trybu przeprowadzania kontroli przez 
inspektora farmaceutycznego (Dzien- 
nik Ustaw Nr 21, pozycja 185); 
. rozporządzenie ministra zdro- 
wia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
przeprowadzania urzędowej kontroli 
żywności (Dziennik Ustaw Nr 21, 
pozycja 186); 
. rozporządzenie ministra .zdro- 
wia z 3 stycznia 2003 r. w sprawie 
wykazu stanowisk pracy oraz szcze- 
pień ochronnych wskazanych do 
wykonania pracownikom podejmu- 
jącym pracę lub zatrudnienie na 
tych stanowiskach (Dziennik Ustaw 
Nr 5, pozycja 60); 
. rozporządzenie ministra rolnic- 
twa i rozwoju wsi z 17 stycznia 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w spra- 
wie poIowu ryb oraz warunków cho- 
wu, hodowli i poIowu innych organi- 
zmów żyjących w wodzie (Dziennik 
Ustaw Nr 17, pozycja 160). (mp) 


Wyniszczająca konkurencja i wydłużająca się lista dłużników - to kło- 
poty środkowo pomorskich firm ochroniarskich, Warto pamiętać, że 
w tej branży pracuje znaczna część mieszkańców regionu. 


Przyzwyczailiśmy się do tych 
firm. Ochroniarzy można spo- 
tkać na dworcach, w bankach, 
urzędach, firmach. Jeżeli ich nie 
ma, możemy być pewni, że za- 
stępuje ich kamera lub nowo- 
czesny system ochrony elektro- 
nicznej. Pracy agencjom ochro- 
ny nie brakuje, a mimo to mają 
problem. W'aściciele pilnowa- 
nych budynków nie płacą im 
w terminie. 


Technika wypiera ludzi 


Szukając oszczędności przed- 
siębiorcy zaczynają czynić je 
kosztem bezpieczeństwa w'a- 
snych obiektów. - Zamiast zwol- 
nić pracownik6w wolę zrezygno- 
wać z ochrony - potwierdza pro- 
szący o zachowanie anonimo- 
wości właściciel koszalińskiej fir- 
my. 
Bywa, że przedsiębiorcy się- 
gają po prostu po nowocześniej- 
sze i tańsze zabezpieczenia. - 
Rzeczywi
cie, wzrasta ilość bu- 
dynk6w, w kt6rych zakładamy 
kamery. Ochrona wizyjna 
z transmisją sygnału do naszej 
siedziby staje się bardzo popu- 
larna - przyznaje J6zef Sprutta, 
współwłaściciel agencji ochrony 
lex Cńmen w Koszalinie. 


Sp6źnlaJą się prawie 
wszyscy 
Na oszczędniejszych formach 
I ochrony rzadko się kończy. 
Przedsiębiorcy przestają płacić 
w terminie. - Zaległości finanso- 
we ma połowa korzystających 
z naszych usług - usłyszeliśmy 
w firmie ,.Jantar", działającej mię- 
dzy innymi w Słupsku, lęborku 
i Bytowie. I nikt z naszych roz- 
mówców nie mówi o drobnych 
kwotach. - W terminie płaci już 
niewiele firm - przyznaje Józef 
Sprutta. 
Aby uniknąć zatorów płatni- 
czych, agencje ochrony coraz 
częściej stosują rozliczenia bar- 
terowe (bezgotówkowe). Za 


,1 


... 


.:1 I 
,; ; ł 
/ 


- 


1 '. 


li 


Fol. I'lłl.ł:MVSI.AW (;lłVN 
Banki to instytucje. które nie mogą oszCLędLać na ochronie, 


ochronę firmy płacą im innymi 
uslugami lub po prostu towarem. 


Schodzą poniżej koszt6w 


Właściciele firm ochroniarskich 
są coraz bardziej rozgoryczeni. - 
Jeżeli ktoś nie płaci nam bardzo 
długo, po prostu zl}'Wamy umo- 
wę. Nie jest to jednak łatwa decy- 
zja - wyznaje Jadwiga Gurgure- 
wlcz, prezes zarządu spółdzielni 
Unia w Koszalinie. 
Coraz trudniej jest również 
agencjom zatrzymać przy sobie 
dotychczasowych klientów. Więk- 
szoŚĆ z nich domaga się niższych 
cen za ochronę obiektu, podpie- 
rając się tańszymi ofertami konku- 
rencji. - Rynek psują malutkie, 2- 
3 osobowe agencje ochrony. kt6- 
re początkowo zaniżają ceny 
swoich usług tylko po to, aby ode- 


brat nam klient6w - słyszymy 
w firmie ,.Jantar". 


Mało miejsca dla nowych 


Na rynku usług ochroniarskich 
robi się ciasno. Do miejscowych 
przetargów stają również firmy 
spoza regionu. W Koszalinie 
i Słupsku pojawiają się nawet 
przedstawiciele oddziałów i filii 
firm działających w całym kraju. - 
W Koszalinie zajmujemy się 
głównie kontrolą bilet6w - tłuma- 
czy Janusz Gomulskl, kierowhik 
koszalińskiego oddziału Agencji 
Ochrony Mienia i Osób Arsen, 
która ma siedzibę w lodzi. - 
Chociaż nazwa naszej firmy 
wskazuje na coś Innego, obiek- 
t6w nie pilnujemy. Jest tutaj za 
duża konkurencja. 
RAFAŁ NAGÓRSKI 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. głos Pomorza 


Turystyka 


ł 


Wyjazdy ograniczone 


Od tego roku z zakładowych fundu- 
szy socjalnych nie można dofinanso- 
wywać wycieczek zagranicznych. 
Biura podróży na to ograniczenie od- 
powiadają szerszą ofertą wypoczyn- 
ku w kraju. 


Zamieszanie spowodowaly nowe 
przepisy ustawy o zakładowym fun- 
duszu świadczeń socjalnych. Od 
początku tego roku pracodawca mo- 
że dofinansować tylko krajowe wy- 
jazdy swoich pracowników. 
Chcą wspierać krajowy rynek 
Według Ministerstwa Gospodar- 
ki, Pracy i Polityki Spolecznej, wpro- 
wadzone zmiany powinny ożywić 
"sektor krajowej turystyki i sektory 
z nią związane". - Powinno to mieć 
istotne znaczenie d/a utrzymania ist- 
niejących i tworzenia nowych miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach organi- 
zujących i świadczących krajowe 
uslugl turystyczne - us'yszeliśmy 
w biurze prasowym MGPiPS. 
Reakcje w'aścicieli biur podróży 
są różne. Zmartwili się organizatorzy 
zarówno wycieczek krajowych jak 
i zagranicznych. - Zmiany są dla nas 
niekorzystne. Większość dzieci i mło- 
dzieży wyjeżdżała za granicę. wla- 
śnie dzięki pieniądzom z funduszu 
socjalnego. Muszę teraz pomyśleć 
o zwiększeniu ilości ofert krajowych- 
mówi Graiyna Buzuk, właścicielka 
biura podróży Eskapada w Słupsku. 
Cieszą się natomiast ci, którzy 
od dawna świadczą usługi tylko na 
obszarze Polski. - Nasza firma z ra- 
dością przyjęla decyzje parlamentu. 
Skupiamy się tylko na organizacji 


imprez krajowych. W związku z tym 
liczę na większe zainteresowanie 
naszą ofertą - zaciera ręce Walen- 
tyna Trybocka, w'aścicielka biura 
usług turystycznych Ava Tour w Ko- 
szalinie. 
SytuacJ
 ł tak pogarsza słę 
Opinii szefowej biura z Koszalina 
nie podziela rzecznik praw obywa- 
telskich. W niedawnym piśmie do 
ministra gospodarki stwierdzi' 
wręcz, że ustawowe ograniczanie 
wyboru miejsca wypoczynku jest 
nieuzasadnione i niezrozumia'e, 
zwłaszcza w przededniu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. 
Co do jednego w'aściciele biur 
podrózy są za to zgodni. Ich zda- 
niem, ostatnie decyzje nie rozwiążą 
problemu zmniejszającej się liczby 
turystów. - Nie ma co się oszuki- 
wać. Podróże są na ostatnim miej- 
scu listy wydatków. Ludzie rezygnu- 
ją z nich w pierwszej kolejnośCi, dla- 
tego sytuacja biur podrózy pogarsza 
się - twierdzi Krzysztof Tuz, spe- 
cjalista ds. turystyki koszalińskiego 
Binex Turist. 
Walka o klienta jest bardzo ostra. 
Wystarczy spojrzeć na oferty biur 
podróży. Jeszcze rok temu za tygo- 
dniową wycieczkę do Egiptu płaciło 
się w granicach 2-3 tys. zl. Obecnie 
ceny takiego wyjazdu zaczynają się 
już od 1,2-1,4 tys. zl. Oferujący us'u- 
gi turystyczne działają więc na gra- 
nicy opłacalności. 
Według centralnego rejestru ze- 
zwoleń, w Koszalinie istnieje 31 biur 
podróży, w Słupsku - 24. 
I
.A"'AI, NA(;(mSk.1 


TEMAT NA ZAMOWIENIE 


Konsument zniechęcony 


Wska1nlk optymizmu konsumentów 
spadł w lutym do 76,99 punktu. Co 
to znaczy? - pyta Mirosław M. z Ko- 
szalina. 


Wskaźnik optymizmu konsumen- 
tów informuje o nastrojach, jakie pa- 
nują wśród kupujących. Powstaje na 
podstawie badań przeprowadza- 
nych przez warszawską firmę las 
and Ouant Group. 
Wskaźnik optymizmu konsumen- 
tów konstruowany jest w oparciu 
o odpowiedzi na 5 pytań zadawa- 
nych co miesiąc reprezentatywnej 
grupie Polaków (liczącej 1000 
osób). Trzy pytania dotyczą oceny 
obecnej sytuacji, dwa następne do- 
tyczą oczekiwań konsumentów 
w przyszłości. 
- Sprawdzamy w ten sposÓb, ja- 
ka jest sytuacja materialna gospo- 
darstw domowych i jak spoleczeń- 


REKLAMA 


ii 
...; 
Gl 
I: 
iii 

 
ClI 
E 
I  


, 


RTV..  


. . 


..4 


G. 


"I. 


Nieziemska oferta- 


, 


. 
przyziemne 
ceny 


Zapraszamy d o salo nów w calej Polsce 
T- K
p

- -; 
b
 t-
;y -:5 0 -0-- 


stwo ocenia sytuację ekonomiczną 
w państwie - wyjaŚnia Dorota Ma- 
rz,da, PR manager firmy las. 
Badania przeprowadzane są od 
sierpnia 1999 roku. Wskaźnik opty- 
mizmu konsumentów może przyj- 
mować wartoścI od O do 200 punk- 
tów, gdzie O oznacza skrajny pesy- 
mizm, a 200 całkowite 
zadowolenie. Wskaźnik o wartości 
100 oznacza równowagę ocen po- 
zytywnych i negatywnych. 
Z analizy ostatnich 3 miesięcy 
wynika, że ocena gospodarki pogar- 
sza się, podobnie jest z nastrojami 
konsumentów. W grudniu wskaźnik 
optymizmu wynosi' 84,2, w styczniu 
81,5. W lutym spad' do 76,99 punk- 
tów. Według laS, zmniejsza się tym 
samym skłonność społeczeństwa 
do inwestowania, a konsumenci 
obawiają się dalszego pogorszenia 
sytuacji w kraju. (nag) 


I 
, 
I 


BILANS 


70 procent małych i, 
ś
ednich przedsię-; 
blorstw ma dostęp 
do Internetu. Co czwarta taka t 
firma ma tylko jedno stanowi- 
sko komputerowe - wynika z 
badań ASM Centrum Badań i I 
Analiz Rynku. 
Około 80 proc. małych i 
średnich przedsiębiorstw przy I 
łączeniu się z Internetem ko- 
rzysta z usług Telekomunika- 
cji Polskiej. 
Ankietowane przedsiębior- 
stwa wymieniły również pięć- 
dziesięciu innych dostawców 
Internetu, ale tylko dwaj ope- 
ratorzy przekroczyli jeden 
procent - Netia (3,7 proc.) i 
Dialog (1,8 proc.). 
Ponad 20 proc. ankietowa- 
nych przedsiębiorstw "raczej" 
nie widzi konieczności korzy- 
stania z Internetu w codzien- 
nej pracy. 
Ponad 12 proc. firm do- 
stęp do światowej sieci nie 
jest potrzebny. Jednocześnie 
jedna trzecia przedsiębiorstw 
nie wyobraża sobie codzien- 
nej pracy bez dostępu do In- 
ternetu. 
Badanie zostało przepro- 
wadzone na zlecenie Polskiej 
Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych. 
Wzięło w nim udział 2000 
prywatnych firm, w których 
zatrudnienie nie przekracza 
250 osób. 


ł 


(PAP)
		

/18044-0007.djvu

			ł 


glos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


KOSZYKÓWKA 
Jednym punktem 


W meczu kończącym 21. kolejkę 
ekstraklasy koszykarzy Polonia War- 
bud Warszawa pokonała po zacIę- 
tym I wyrównanym spotkaniu Ideę 
Sląsk Wrocław 81:80. Była to druga 
z rzędu I ósma w sezonie porażka mi- 
strza Polski. 


Wroclawianie, którzy zajmują 4. 
miejsce w tabeli PLK, tracą do pro- 
wadzącego z jedną tylko porażką 
Prokomu Trefla Sopot, siedem 
punktów. W wyjazdowych meczach 
Idea ulegla wszystkim mazowieckim 
zespołom: Legii, Old Spice i Polonii. 
Koszykarze z Sopotu, wicemi- 
strzowie Polski, odnieśli w sobotę 20. 
zwycięstwo w sezonie, ale wygrana 
nad młodym zespołem Old Spice 
Pruszków nie przyszła im łatwo. 
Na 20 sekund przed końcem Prokom 
prowadził różnicą trzech punktów, 
a o losach meczu przesądził błąd 
środkowego z Pruszkowa, Christia- 
na Heln"cha. Ostatecznie wicemi- 
strzowie Polski wygrali z Old Spice 
79:75. 
czwartej z rzędu porażki doznali 
koszykarze Azotów Dozorbud Tar- 
nów, którzy kilka kolejek temu liczyli 
się w walce o czołową szóstkę drużyn 
PLK. Przypominamy, że tym razem 
tamowianie ulegli we własnej hali ze- 
sp%wi Czamych Słupsk 72:76. 
Komplet wyników 21. koleJki: 
Anwil Włocławek - CWKS Legia War- 
szawa 98:55 (21 :14, 29:16, 28:12, 
20:13), Gipsar Stal Ostrów Włkp. - 
Komlort Kronoplus Stargard Szcze- 
ciński 96:72 (27:11, 24:21, 25:13, 
20:27), Prokom Treli Sopot - Old Spi- 
ce Pruszkó
 79:75 (20:11, 19:23, 
23:25, 17:16), Start Lublin - Noteć 
lnowroclaw 90:78 (24:20, 23:19, 
16:19, 27:20), Azoty Dozorbud Tar- 
nów - Czarni Słupsk 72:76 (21 :23, 
18:11,20:21,13:21), Polonia Warbud 
Warszawa - Idea Śląsk Wroclaw 
81:80 (19:30, 31:20, 20:17,14:13). 


1. Prokom Trefl 21 
2. Anwll 21 
3. Glpsar Stal 21 
4. Idea Śląsk 21 
5. Polonia Warbud 21 
6. Old Splce 21 
7. Cz_rnl 21 
8. Komfort Kronoplus 21 
9. Azoty DOlorbud 21 
10. Noteć 21 
11. Start 21 
12. CWKS Legia 
1 


41 1935-1535 
39 1822-1498 
35 1867-1670 
34 1807-1641 
33 1701-1716 
31 1757-1715 
30 1532-1&&7 
29 1513-1568 
28 1547-1691 
26 1629-1833 
26 1528-1802 
26 1558-1960 


(SIIW) 
. 


KOSZYKÓWKA 
Walczą 
o 7. miejsce 


Koszykarze Orła BIałogard przegrali 
w niedzielę przed własna wIdownią 
trzeci mecz drugoligowy rundy play 
out z poznańską Pyrą I tym samym 
całą rywalizację 1:3. 
. ORZEŁ BIAŁOt1ARD - ONYKS 
PYRA POZNAN 
72:88 22:21, 15:23, 19:21, 16:2.31 
ORZEl: pierwsza piątka - Kirejczyk 
-34 (1x3), Korgiel-10, luć -10 
(1x3), M. Widz- 7 (1x3), Matuszyn - 
3; pozostali gracze - Raszpunda - 6, 
Lipigórski - 2, Kondraciuk - O, Sko- 
czyk - O. 


J 


W niedzielę w pierwszej kwarcie 
na bialogardzkim parkiecie trwała wy- 
równana walka. początek drugiej na- 
leżał do gości, którzy w 17 minucie 
uzyskali siedmiopunktową przewaąę 
(28:35. W drugiej połowie spotkama 
na początku trzeciej kwartyko
zyka- 
l2e Orla poderwali się do walkI. Bar- 
dzo dobrze grał w tym okresie An- 
. drzeJ Kirejczyk, którego lie. m
1i po- 
wstrzymać rywale. Wspierali. go 
dzielnie Dawid luć i Mariusz Widz. 
Po rzucie tego drugiego w 28 minucie 
na tablicy świetlnej pojawił się remis 
54:54. Wydawało się, że biai?9
rdzia- I 
nie pójdą 
a ciosem. Tak 
Ię Jed.M k 
nie sIało. W ostatnich dwoch minu- 
tach trzeciej kwarty zd
y
i tylko 

 
punkty, a gości
 az Jede
ascle 
i w czwartej kwarCie Orzeł mu.slał od- 
robić 9 pkt. Ta czę
 spolkam
 nale- 
żała jednak do goŚCI, którzy ZWiękSZY- 
li przewagę do szesnast
 p
nktów. 
Poznaniacy utrzymali Sl
 
m sa- 
mym w II lidze, a bialoga

ame wal- i. 
czyć jeszcze będą o 7. 
leJ
e z AZ.S 
Szczecin. Walka toczyc Sl.ę będzie 
do trzech wygranych, a dru
yna, k.1
- 
ra zostanie pokonana spadnie z II h
l. 
Pierwsze dwa meCze odbędą Się 
w Szczecinie w najbliższą sobotę 
i niedzielę (1-2 marca). (SIIW) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn 


Grają d
lej 


Koszykarze AZS ZAGAZ Koszalin nie zmarnowali szansy i w decydują- 
cym m.eczu pierwszej rundy play oft o mistrzostwo I ligi pokonali 
u siebie Albę Chorzów, zapewniając sobie awans do " rundy. 
. AZS ZAGAZ KOSZALIN - ALBA 
CHORZOW 
109:89 33:13 23:23,20:25 33:28). 


- 
AZS ZAGAZ: pierwsza piątka - To- 
maszewski - 21, Klocek - 5, Rajkow- 
skl-7 (1x3), Briegmann -13 (1x3), 
Karaś - 24 (1 x3); pozostali gracze - 
Damikowski -14 (1x3), Balcerzak'- 
7 (1x3), Dąbrowski -12, Koczan - 4. 
Miloszewski - 2. 
ALBA. pierwsza piątka - Roszyk - 29 
(2x3), Pawlik - 6, Cieslak - 25 (3x3), 
Bruździński -11 (1x3), Miller- 6; po- 
zostali gracze - Chomicz - 1, Sym- 
bor - 4, Dygutowicz - 7, Czajkowski 
- O, Bąk - O. 


Właściwie o wygranej kosza- 
linia n zadecydowała bardzo do- 
bra w ich wykonaniu pierwsza 
kwarta, w której wygrali różnicą 
aż 20 punktów. Koszykarzom 
AZS ZAGAZ prawie wszystko 
wychodziło. Dobrze bronili, mą- 
drze grali w ataku i mieli stupro- 
centową skuteczność w rzutach 
:za trzy punkty. Cztery razy rzu- 
cali zza linii 6,25 m i cztery razy 
trafiali. Nieco gorzej było z wyko- 
nywaniem rzutów osobistych, 
ale to nie przeszkodziło uzyskać 
im znaczącą przewagę, a pierw- 
szą kwartę efektownym wsadem 
zakończył Tomasz Brlegmann. 
Wysokie prowadzenie uśpiło 
jednak nieco koszalinian. W dru- 
giej kwarcie nastąpiło w ich sze- 
regach rozprężenie i goście pro- 
wadzili wyrównana walkę. Jesz- 
cze gorzej było po długiej 
przerwie, bo chorzowscy koszy- 
karze, wśród których wyróżniali 
się Krzysztof Roszyk i Marcin 
Cleilak zdolali odrobić pięć 
punktów, chociaż był moment, 
że w 28 minucie po trafieniu Ar- 
kadiusza Mlloszawsklego, ko- 
szalinianie uzyskali 23 pkt. prze- 
wagi (72:49). Dobra passa gości 
trwała też na początku ostatniej 
kwarty. Po jej trzech minutach, 
kiedy "trójką" i dwoma celnymi 
rzutami wolnymi popisał się Ro- 
szyk, koszalinianie wygrywali już 
tylko 82:71. Wtedy jednak po- 
wrócił na parkiet Andrzej Karaś, 
który zaczął prowadzić grę ko- 
szalińskiego zespołu (zastąpił 
na pozycji rozgrywającego nie- 
zbyt dobrze dysponowanego 


/ , 


.. 


.. 


,  
. !fi '/. 
'ł'!1 .jl 
'''
 
..
 
 
'ł 


,.. 


,.. 
/4"4 . \ *' 
l 
I 
... 


1'01 RAI)OSI.A w KOLE
 ! 
i 
W IIkcji pod kos:I'.em rywllli. Illwodnik AZS ZA(;AZ Koszlllin.Tomllsz 
8rie
mllnn. 


Roberta Klocka) i zdobywał 
punkty. Po jego akcji 2+1, a na- 
stępnie wsadzie z kontry, AZS 
ZAGAZ zaczął ponownie zwięk- 
szać przewagę. 99, 100 i 101 
punkt zdobył z rzutów wolnych 
Tomasz Dąbrowski, a pod ko- 
niec 39 minuty koszalinianie 
znów uzyskali 23-punktową 
przewagę, prowadząc 107:84. 
Goście popelniali w tym spotka- 
niu bardzo dużo przewinień. już 
na początku trzeciej kwarty par- 
kiet musial opuścić Joachim 
PawlIk. Później jego los podzie- 
lili Symbor (33 min), Roman 
Bruździńskl (38 min) i Cieślak 
(40 min). Wśród koszalinian 


KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn 


Koniec sezonu 


Koszykarze Daikln Kotwicy Kołobrzeg za- 
kończyli Już sezon 2002/2003 w IlIdze. 
W decydującym o awansie do drugiej run- 
dy play off meczu wyjazdowym z SKS Po- 
Ipharma Starogard Gdański doznali oni 
drugiej porażki I tym samym zostali skla- 
syfikowani W rozgrywkach na pozycji 5-8. 


. SKS POLPHARMA STARO- 
GARD GDANSKI- DAl KI N KO- 
TWICA KOŁOBRZEG 
113:97 38:22 5' 25"25 25:25}. 
POLPHARMA: pierwsza piątka - Ku- 
kiełka - 26 (4x3), Sarzaio - 25 (2x3J, 
Olszewski - 13, Zakrzewski - 9, Ko- 
walczyk - 8; pozostali gracze - Ma- 
chynia - 14 (2x3), Migała - 11 , 
Miecznikowski - 7, Mazurek - O, Dry- 
jański - O. 
DAl KIN KOTWICA: pierwsza piątka - 
Surówka - 27 (1 x3), Walczuk -18 
(3x3), Olszanecki - 21, lewandowski 
- 4 (1 x3), Exner - 3 (1 x3); pozostali 
gracze - Rybczyński - 10 (1 x3), 
Juszczak - 7 (1 x3), Sówka - 5, Gi- 
balski - 2, Kiełbasiński - O. 


O zwycięstwie gospodarzy w trze- 
ciej. konfrontacji pomiędzy tymi ze- 
I spalami zadecydowała bardzo dobra 
" w ich wykonaniu pierwsza kwarta me- 
czu. Na szczególne wyróżnienie za- 
służy/ w niej Bartosz Sarzalo, który 
już na samym początku w ciągu mi- 
nuty i 20 sekund dwukrotnie trafil 
za trzy punkty i dołożył jeszcze dwa. 
W 2 minucie gospodarze prowadzili 
10:2. Wprawdzie w kolejnych trzech 
minutach kołobrzeżanie zagrali 


znacznie lepiej i doszli rywali na 17: 
 
14, ale okupili to wieloma przewinie. I 
niami (13 w I kwarcie) i później mu- 
sieli już grać ostrożniej w obronie. 
Końcówka tej części gry należała 
więc ponownie do miejscowych, któ- 
rzy uzyskali aż 16-punktową przewa. 
gę. Na domiar złego dla kołobrzeżan 
w 9 minucie skręcił nogę najlepszy 
w kołobrzeskiej ekipie obrońca Mi- 
chał Exner, który już nie powrócił 
na parkiet do końca meczu. Kolejne 
kwarty kończyły się remisami 25: 25, 
co było niecodziennym \\'ydarzeniem 
na koszykarskim parkiecie. Gospoda- 
rze pilnowali wypracowanej przewagi, 
a kołobrzeżanie dochodzili ich 
wprawdzie dwukrotnie na dziewięć 
punktów (po "trójkach" Jacka Ryb- 
czyńskiego w 22 minucie i Przemy- 
stawa Lewandowskiego w 25 minu- 
cie), ale później ponownie tracili dy- 
stans. Koszykarze Daikin Kotwicy 
kończyli to spotkanie w piatkę, bo aż 
czterech graczy musiało opuścić 
wcześliej parkiet za pięć przewinień. 
Byli "to: Lewandowski (28 min), Ryb- 
czyński (32 min), Sylwester Wal- 
czuk (36 min) i Jacek Gibalski (40 
min). W sobotę i w niedzielę rozgry- 
wały swoje kolejne mecze drużyny 
walczące w drugim etapie rozgrywek 
o miejsca 9-12. 
Wyniki: Pogoń Ruda Śląska - 
SKK Szczecin 87:85, SMS PZKosz. 
Warka - AZS Lublin 91 :94. (SIIW) 


9. Pogoń 
10. AZS Lublin 
11. SKK Szczecin 
12. SMS PZKosz. 


24 35 1984-2053 
24 31 1797-1979 
24 31 1775-2002 
24 29 1837-2058 


po pięć przewinień zanotowali 
Miloszewski i Sebastian Balce- I 
rzak, a ostatnie z nich, które . 
zmuszały ich do zajęcia miejsca I 
na ławce popelnili obaj w 33 mi- i 
nucie. . 
W drugiej rundzie play oft, 
w której gra się do trzech zwy- 
cięstw, AZS ZAGAZ zmierzy się 
z Polpharmą Starogard Gdański. 
Pierwsze dwa mecze odbędą 
się już w najbliższy weekend, 
a koszalinianie zagrają je na wy- 
jeździe. W drugiej parze półfina- 
łowej Turów Zgorzelec podejmo- 
wać I:łędzie najpierw dwukrotnie 
Wislę Snieżkę Finlife Kraków. 
(snw) 


PllKA NOŻNA 
Bramki Polaków 


Napastnik piłkarskiej repre-': 
zentacji Polski Emmanuel Oli- ! 
sadebe zdobył gola dla Panathi- ; 
naikosu Ateny w wygranym 3: 1 ! 
spotkaniu ligi greckiej z Arisem . 
w Salonikach. Olisedebe wpisal 
się na listę strzelców w 66 minu- 
cie gry. Była to piąta bramka Ni- 
geryjczyka z polskim paszpor- 
tem w obecnym sezonie greckiej 
ekstraklasy. 
Radosław Gilewicz zdobył 
gola dla Austrii Wiedeń w wygra- : 
nym 3: 1 wyjazdowym spotkaniu ! 
22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ; 
Austrii: Polak trafił do siatki w 69 
minucie gry. Gilewicz, który w li- i 
stop adzie przeszedł operację " 
i pauzował okolo dwóch miesię- 
cy, ma w dorobku dziesięć goli 
i zajmuje trzecie miejsce w kla- 
syfikacji strzelców austriackiej 
ekstraklasy. 
I Bartosz Tarachulski strzelił 
jedyną bramkę dla Hapoelu Be- 
er Szewa w przegranym 1:2 
I (1 :.O
 mecz
 21. kolejki ligi i
rael- 
sklej przeciwko Hapoelowl Kfar : 
I Saba. 27-letni Tarachulski, były 
napastnik, m. in.. Beveren, Gór- . 
nika Zabrze i Polonii Warszawa, . 
wpisał się na listę strzelców w 16 
minucie. 
Radosław Michalski strzelił 
jedną bramkę dla Anorthosisu 
Famagusta w wygranym 7:1 
(2:1) wyjazdowym meczu 19. ko- 
lejki ligi cypryjskiej przeciwko Al- 
ki Larnaka. 33-letni Michalski, 
28-krotny reprezentant Polski, 
I zdobył gola w 28 minucie. (SIIW) 


L' 


PllKA NOŻNA. Liga Mistrzów 


Sport str. 7 


Jak przed tygodniem 


We wtorek I środę rozegrane zostaną 
mecze czwartej kolejki drugiej rundy 
piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek 
na boiska wyjdą drużyny z grup C 
i D, a dzień później rywalizować bę- 
dą zespoły z grup A i B. 


Terminarz został ułożony w ten 
sposób, że we wtorek i środę doj- 
dzie niejako do spotkań rewanżo- 
wych w parach, które przed tygo- 
dniem rywalizowały w trzeciej kolej- 
ce. 
Po trzech kolejkach w grupie 
A bez starty punktów prowadzi Bar- 
celona, która przed tygodniem usta- 
nowiła rekord Ligi Mistrzów 
pod względem liczby wygranych 
I meczów z rzędu. Licznik "Barcy" po- 
kazuje już 11 kolejnych zwycięstw. 
Tym razem o trzy punkty będzie bar- 
dzo trudno, gdyż rywalem zespolu 
serbskiego trenera Radomira Anti- 
cia będzie Inter Mediolan. Włosi 
w środę przed własną publicznością 
zechcą się z pewnością zrehabilito- 
wać za porażkę sprzed tygodnia 
0:3. Zwycięstwo Barcelony zapewni 
jej awans do ćwierćfinału. Trener 
Hector Raul Cuper nie będzie mógł 
skorzystać z Urugwajczyka Alvaro 
Recoby, który został przez UEFA 
zdyskwalilikowany na trzy mecze 
za czerwoną kartkę otrzymaną 
w Barcelonie (transmisja w Polsacie 
- godz. 20.40). 
W drugim spotkaniu grupy 
A Newcaslle United podejmować 
będzie Bayer Leverkusen. Zespół 
niemiecki, którego zawodnikiem jest 
Radoslaw Kałużny, musi martwić 
się przede wszystkim o obronę ligo- 
wego bytu w Bundeslidze i nie przy- 
kłada wielkiej wagi do meczów 
w Champions League. Z tego powo- 
du podopieczni Bobby'ego Robso- 
na są faworytem tego spotkania 
(transmisje w Polsat Sport i RTL - 
godz. 20.35). 
Ciekawie wygląda tabela grupy 
B - na półmetku rywalizacji Ajax 
Amsterdam, Arsenal Londyn i Va- 
lencia mają po pięć punktów, a AS 
Roma nie wywalczyla jeszcze żad- 
nego punktu. IN środę w Amsterda- 
mie mIody zespól Ronałda Koema- 
na Rodejmować będzie londyńskich 
"Kanonierów" (retransmisja w Polsat 


Sport - godz. 1.45, a Valencia zmie- 
rzy się na własnym stadionie z prze- 
żywającą spory kryzys Romą (re- 
transmisja w Polsat Sport - godz. 
23.55). 
Drugim po Barcelonie zespolem, 
który już w tym tygodniu może za- 
gwarantować sobie miejsce 
w ćwierćlinale jest AC Milan. Włoski 
zespól musi jednak pokonać w Mo- 
skwie tamtejszy Lokomotiw (trans- 
misja w Polsat Sport - godz. 17.55). 
Większe emocje towarzyszyć będą 
jednak zapewne drugiemu wtorko- 
wemu spotkaniu w grupie C. 
Na Westfallenstadion w Dortmun- 
dzie Borussia podejmować będzie 
madrycki Real. Oba zespoły dzieli 
zaledwie jeden punkt (na korzyść 
"Królewskich"), a przed tygodniem, 
mimo prowadzenia, piłkarze z Dort- 
mundu przegrali w stolicy Hiszpanii 
1:2 (retransmisje w TV 4 - godz. 
22.15 i w Polsat Sport - godz. 
23.55). 
Miejsce w gronie ośmiu najlep- 
szych zespołów obecnej edycji 
Champion s League może zapew- 
nić sobie we wtorek także Manche- 
ster United. Będzie to jednak bar- 
dzo trudne, gdyż "Czerwone Dia- 
bły" czeka wyjazdowe spotkanie 
z Juventusem Turyn. Przed tygo- 
dniem w Anglii osłabiona i zdzie- 
siątkowana przez epidemię grypy 
drużyna z Turynu, mimo dzielnej 
postawy, przegrala 1 :2. We wtorek 
trener Marcello Lippi będzie mógł 
jednak skorzystać z usług niemal 
wszystkich podstawowych graczy 
(oprócz kontuzjowanego Alessan- 
dro Dei Piero) i ekipę z Manche- 
steru czeka na Stadionie Alpejskim 
trudna przegrawa (transmisja Pol- 
sat Sport - godz. 20.35). 
Jeśli piłkarze Deportivo La Co- 
runa chcą liczyć się w walce 
o awans do ćwierćfinału, to muszą 
pokonać przed własną publiczno- 
ścią Szwajcarów z FC Base!. Po- 
drażnieni porażką w Bazylei za- 
wodnicy Deportivo w meczu ligo- 
wym rozgromili CD Alaves 6:0. 
We wtorek zechcą się zrewanżo- 
wać Szwajcarom za przegraną 
w Lidze Mistrzów (retransmisja 
w Polsat Sport - godz. 1.45). 
(SIIW) 


NA BOISKACH EUROPEJSKICH 


Anglia 
Wyniki 28. kolejki: Bolton - 
Manchester Utd 1: 1, Everton - 
Southampton 2:1, Leeds - New- 
castle 0:3, Manchester City - Ar- 
senal 1 :5, Sunderland - Mid- 
dlesbrough 1 :3, Charlton - 
Aston Villa 3:0, Chelsea - Black- 
burn 1 :2, West Bromwich - West 
Ham 1: 2, Birmingham - liver- 
pool 2:1. Prowadzi Arsenal- 60 
pkt przed Manchesterem Utd - 
55 i Newcastle - 52. 
Francja 
Wyniki 28. kolejki: SC Ba- 
stia - Nice 1: 1, EA Guingamp - 
Paris SG 3:2, RC Lens - Mont- 
pellier 4:0, Olympique Lyon - 
Stade Rennes 4: 1, Olympique 
Marsylia - lilie OSC 2:0, FC 
Nantes - Ajaccio AC 1 :0, CS Se- 
dan - Girondins Bordeaux 0:1, 
FC Sochaux - AC Le Havre 1 :0, 
Aube Troyes - Racing Strasbo- 
urg 1 :0, AS Monaco - AJ Auxer- 
re 3:1. Prowadzi Olympique M: - 
51 pkt przed AS Monaco - 49 
i Olympique L. - 45. 
Hiszpania 
Wyniki 23. kolejki: Deporti- 
vo La Coruna - CD Alaves 6:0, 
Real Madryt - Vallad<'lid 3: 1, FC 
Barcelona - Betis Sevilla 4:0, 
Real Sociedad - Osasuna Pam- 
peluna 2:0, Rayo Vęllecano - 
FC Valencia 0:4, Huelva - Atleti- 
co Madryt 3:0, FC Villarreal - 


PllKA NOŻNA. Sparingi 


Szlifują formę 


W Wejherowie Gryf zwyciężył 
lęborską Pogoń 2:1 (1 :0). Hono- 
rową bramkę dla lęborczan zdo- 
był Arkadiusz Hebel. Dla wej- 
herowian gole strzelili: Bartosz 
Hoppa i Adam Wolszleger. 
W Debrznie MKS okazal się 
lepszy od Zrywu Sypniewo i wy- 
grał 5:4 (2:1). Dla miejscowej 


Racing Santander 0:3, FC Mala- 
ga - Celta Vigo 1:1, FC Sevilla- 
Espanyol Barcelona 1 :0, RCD 
Mallorca - Athletic Bilbao 1 :1. 
Prowadzi Real S. - 47 pkt 
przed Realem M. - 45 i FC Va- 
lencia - 45. 


Niemcy 
Wyniki 22_ kolejki: Werder 
Brema - Energie Cottbus 0:1, 
Bayern Monachium - FC Nu- 
ernberg 2:0, VfL Wolfsburg - 
TSV 1860 Monachium 1:1, FC 
Kaiserslautern - Hamburger 
SV 2: O, Hansa Rostock - VfL 
Bochum 1:1, Hannover 96 - 
Bayer LE!Verkusen 1 :2, Schalke 
04 Gelsenkirchen - Borussia 
Dortmund 2: 2, Hertha Berlin - 
Arminia Bielefeld 0:0, VfB Stutt- 
gart - Borussia Moenchenglad- 
bach 4:0. Prowadzi Bayern - 
50 pkt przed Borussią D. - 40 
i VfB Stuttgart - 39. 
Włochy 
Wyniki 22. kolejki: Como - 
Juventus Turyn 1 :3, AC Torino - 
AC Milan - mecz przerwany, FC 
Bologna - Empoli 2:0, Lazio 
Rzym - Atalanta Bergamo 0:0, 
Inter Mediolan - Piacenza 3: 1, 
FC Modena - Chievo Verona 
1 :0, Brescia - Reggina 2:1, Udi- 
nese - AS Roma 2:1, AC Peru- 
gia - AC Parma 1 :2. Prowadzi 
Juventus - 48 pkt przed Interem 
- 48 i AC Milan - 43. 


(mllrs) 


drużyny gole zdobyli: Sylwester 
Nylec - 2, Bartłomiej Grocho- 
wina, Piotr Binkiewicz i Le- 
szek Beger. Zdobywcy bramek 
dla gości: Rafal Tarczyluk (sa- 
mobójcza), Miroslaw Pawlak, 
Piotr Czerniewicz i Szymon 
Klimczyk. 


(fen)
		

/18044-0008.djvu

			ł- 


I 


str. 8 Sport 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. głos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


WsKROCIE 


NARCIARSTWO KLASYCZNE. Mistrzostwa świata 


TENIS STOŁOWY. II liga mężczyzn 


I 
. Pocztowiec TP SA Poznań zdobył 
w Hamburgu Puchar Europy Mi- 
strzów Krajowych w halowej odmia- 
nie hokeja na trawie. W finale po- 
znaniacy pokonali gospodarzy tur- 
nieju, Uhlenhorser HC 4:3. 


Wysokie zwycięstwa 


"Złoto" dla Finów 


Jedenastą I dwunastą kolejkę spo- 
tkań mistrzowskich rozegrali ping- 
pongiści II ligi. Oba koszalińskie ze- 
społy walczyły przy własnych sto- 
łach I zanotowały wysokie 
zwycięstwa. 


Akler i Sebastian Rawłusze- 
wlcz - po S, Paweł Gawienow- 
ski i Michał Wdowlak - po 2,5 
oraz Marcin Marczak - 1,5. 
Wyniki 11. kolejki: AZS Poli- 
technika Koszalińska - Nasien- 
nik Gryfice 9: 1, KTS Koszalinia- 
nin - Spójnia Świdwin 10:0, ATS 
Stargard Szczeciński - OSiR 
Wyspiarz Świnoujście 3:7, Noteć 
Czarnków - Chrobry Międzyz- 
droje 8:2. 
Wyniki 12. koleJki: AZS Poli- 
technika Koszalińska - Spójnia 
Świdwin 10:0, KTS Koszalinia- 
nin - Nasiennik Gryfice 9:1, ATS 
Stargard Szczeciński - Chrobry 
Międzyzdroje 9:1, Noteć Czarn- 
ków - OSiR Wyspiarz Świnouj- 
ście 5:5. 


. Piłkarki ręczne Naty AZS AWF 
Gdańsk awansowały do ćwierćfina- 
łu Challenge Cup. W rewanżowym 
meczu zremisowały ze szwajcar- 
skim zespołem TSV St. Otmar St. 
Gallen 30:30 (16:14). W pierw- 
szym meczu w Gdansku, polski ze- 
spół wygrał 41:28. 


Drużyna Finlandii zdobyła złoty medal w drużynowym konkursie sko- 
ków (K-120) na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym 
we włoskiej miejscowości Predazzo. Polacy zajęli siódme miejsce. 


W meczach bez większej hi- 
storii, w których lider rozgrywek 
AZS Politechnika Koszalińska 
miał zdecydowana przewagę, 
koszalinianie pokonali najpierw 
Nasiennika Gryfice 9:1, a na- 
stępnie Spójnię Świdwin 10:0. 
Punkty w obu spotkaniach dla 
zwycięzców zdobyli: Tomasz 
Marciniak I Tomasz Tabor - 
po S, Paweł Komorowski - 4, 
Krzysztof Larek i Jacek Gło- 
gowski - po 2,5. 
Wygrane w takim samym sto- 
sunku i z tymi samymi zespoła- 
mi, zanotował u siebie również 
KTS Koszalinianin Koszalin. 
Warto podkreślić, że w spotka- 
niu ze spójnią udanie w barwach 
koszalińskiego klubu zadebiuto- 
wał mistrz województwa zachod- 
niopomorskiego w kategorii mło- 
dzików, Marcel Młyńczak, który 
wywalczył 2,5 pkt. Pozostałe 
punkty w obu meczach dla KTS 
Koszalinianin uzyskali: Tomasz 


Polska ekipa - Robert Mateja, 
Temlsław Tajner, Marcin Bachleda 
i Adam Małysz - zaprezentowała się 
na miarę możliwości i zajęła siódmą 
pozycję, kt6ra dobrze oddaje mieJsce 
w światowej hierarchii. Przed dwoma 
laty w Lahti polska druzyna, w kt6rej 
zamiast Tajnera skakał Wojciech 
Skupień, była 6sma. Klasą dla siebie 
był natomiast Adam Malysz, kt6ry po- 
dobnie jak w konkursie indywidual- 
nym, skakał najdalej i uzyskał najwyż- 
szą notę spośród wszystkich zawod- 
nik6w. W pierwszej serii z 14. belki 
mistrz świata "pofruną" na odległość 
133,5 m, natomiast w drugim skoku, 
z niższego rozbiegu (12. belka), wylą- 
dował pół metra dalej. Byty to dwa naj- 
dłuższe skoki w niedzielnych zawo- 
dach. Ustanawiając w sobotę rekord 
skoczni w Predazzo (136,0 m) Polak 
skakal z 15. belki. Gł6wnie z uwagi 
na jego formę, przed ostatnią serią 
skok6w w obu kolejkach sędziowie 
decydowali się na obniżenie rozbiegu. 
Na pochwałę zasłużył także Marcin 
Bachleda, kt6ry skoczył 115,5 
i 120,0 m, czyli lepiej niż w konkursie 
indywidualnym. Jeden udany skok od- 
dał Robert Mateja, kt6ry w drugiej pr6- 
bie wylądował na 118. metrze 
(w pierwszym skoku 107,5 m), a Tomi- 
sław Tajner uzyskał 112,0 i 112,5 m. 
Złoty medal wywalczyli Finowie, 
kt6rzy startowali wskladzie: Janne 
Ahonen, Taml Kiuru, Arttu Lappl 
i Matll Hautamaeki. Drugie miejsce 
ze stratą 36,5 pkt zajęli Japończycy, 
a 54,7 pkt do triumfator6w stracili brą- 
zowi medaliści - Norwegowie. Wszy- 
scy podopieczni trenera Tommlego 
Nlkkunena skakali r6wno i daleko. 
Najgorsze wyniki uzyskał najbardziej 
utytułowany z fińskiej czw6rki - Jan- 
ne Ahonen. Formę z konkursu indy- 


widualnego potwierdził Maili Hauta- 
maeki, kt6ry dwukrotnie przekroczył 
130 m. Równie daleko skakał Tami 
Kiuru. Finowie prowadzili popierwszej 
serii, ale ich przewaga nad Japończy- 
kami wynosila zaledwie 5,9 pkt. Duże 
znaczenie dla wyników konkursu miał 
skok Kazuyoshl Funaklego na po- 
czątku drugiej serii. Japończyk miał 
kłopoty przy lądowaniu i podparł 
skok, za co sędziowie odjęli mu sporo 
punktów. Na wysokim poziomie ska- 
kał brązowy medalista z konkursu in- 
dywidualnego Norlaki Kasal (130,0 
i 132,5 m). Wysoką formę potwierdził 
takze Hldeharu Mylahlra, a znacznie 
lepiej niż w sobotę zaprezentowal się 
Ak/ra Hlgashl. Japończycy z napię- 
ciem musieli czekać na skok ostatnie- 
go z Norweg6w, Bjoerna Elnara Ro- 
moerena, kt6ry miał szanse wypro- 
wadzić sw6j zesp6ł na drugie 
miejsce. Jednak nie wytrzymał napię- 
cia, skoczył tylko nieco ponad 120 m 
i Norwegowie musieli zadowolić się 
brązowym medalem. Trener Mika 
Kojonkoski po niedzielnym treningu 
dokonał zmiany w składzie - zamiast 
nie najlepiej prezentującego się w so- 
botę Roara Ljoekelsoeya desygno- 
wał do walczącej o medale czw6rki 
Larsa Bystoela. Czwarte miejsce, ze 
stratą ponad 30 pkt do Norweg6w, 
zajęli broniący tytułu mistrzów świata 
z Lahti - Niemcy. Podopieczni trenera 
Relnharda Hessa, którzy na igrzy- 
skach olimpijskich w Salt Lake City 
wyprzedzili Finów o 0,1 pkt, w nie- 
dzielę zostali przez nich zdeklasowa- 
ni, o czym świadczy przewaga Aho- 
nena i jego koleg6w - 83,3 pkl. Niem- 
cy nie stanęli na podium konkursu 
drużynowego po raz pierwszy 
od 1993 roku. Pozycja w Pucharze 
Narodów (pierwsze miejsce z prze- 


wagą 2329 pkt nad Norwegią) i forma 
z zawodów Pucharu Świata w przy- 
padku Austriak6w nie znalaz'a prze- 
łożenia na wyniki mistrzowskich za- 
wod6w w Predazzo. Zawody moglyby 
się jednak potoczyć inaczej, gdyby 
nie upadek przy pierwszym skoku 
Floriana Llegla. Kończący pierwszą 
kolejkę 20-latek upad' przy lądowaniu 
i Austriacy spadli na szóstą pozycję, 
W drugiej serii udało im się wyprze- 
dzić tylkO Słoweńc6w. 
Wyniki 
1. Finlandia - 1046,6 pkt (Janne 
Ahonen, Tami Kiuru, Arttu Lappi, Mat- 
ti Hautamaeki), 2. Japonia - 1010,1 
(Kazuyoshi Funaki, Akira Higashi, Hi- 
deharu Miyahira, Noriaki Kasai), 3. 
Norwegia - 991,9 (Tommy Ingebrig- 
sten. Lars Bystoel. Sigurd Pellersen. 
Bjoem Einar Romoeren), 4. Niemcy- 
963,3 (Martin Schmill, Georg Spaeth, 
Michael Uhrmann, Sven Hannawald), 
5. Austria - 961,8 (Martin Hoellwarth, 
Andreas Koller, Andreas Widhoelzl, 
Florian Liegl), 6. Słowenia - 954,5 
(Peter Zanta, Rok Benkovic, Primoz 
Peterka, Robert Kranjec), 7. PoIska- 
898,4, 8. Czechy - 809,1, 9. Szwaj- 
caria-763,1, 10. Włochy-696,8, 11. 
Kazachstan - 534,9, 12. Białoruś - 
454,6,13. Ukraina-450,7. 
Najlepsze wyniki indywidualne: 
Adam Malysz - 284,0 pkt (133,5- 
134,0), Tami Kiuru - 274,1 (132,0- 
130,0), Maili Hautamaeki - 273,8 
(131,0-130,0), Noriaki Kasai - 271,6 
(130,0-131,0), Hideharu Miyahira- 
271,0 (132,0-128,0), Robert Kranjec - 
266,4 (130,0-128,0), Arttu Lappi - 
262,2 (127,0-129,5), Andreas Widho- 
elzl-254,5 (129,0-123,5), Lars Bysto. 
eI - 254,0 (128,0-124,5), Primoz Pe. 
terka - 250,8 (126,0-125,0). (pali) 


. W niedzielę rano rozpoczęła się 
akcja ataku na drugi szczyt globu, 
nie zdobytą o tej porze roku "górę 
gór". K2 (8611 m). Taką decyzję 
podjął kierownik "Netla K2 Polska 
Zimowa Wyprawa 2002/2003" 
Krzysztof Wlellckł po uprzednim re- 
konensansle. 


1. AZS Politechnika 12 21 93-27 
2. OSIR Wysplarl 12 19 84-36 
3. ATS Stargard 12 16 75-45 
4. KTS KOlzallnlanln 12 16 73-47 
5. Nasiennik 12 12 65-55 
6. Noteć 12 9 56-64 
7. Chrobry t2 4 ;>6.94 
8. Sp6Jnla 12 O 8-112 
Obecnie nastąpi przerwa 
w rozgrywkach do 30 marca, 
kiedy to zostaną rozegrane dwie 
ostatnie kolejki spotkań. 


. W halowym mityngu IAAF w Llevin 
(Francja) wystąpiła czwórka Pola- 
ków. Lidia Chojecka była druga 
na 1000 m z rekordem kraju, Ma- 
rek Plawgo trzeci na 400 m, 
a czwarte pozycje zajęli Anna Ksok 
w skoku wzwyż i Marcin JędrusIńsld 
na 200 m. 


. Mistrzyni Europy, Ad/tana Dadd 
(AZS Gdańsk) wygrała w Hamburgu 
rywalizację w wadze 70 kg w mię- 
dzynarodowym turnieju judo - jed- 
nej z Imprez kwalifikacyjnych 
do Igrzysk olimpijskich w Atenach 
w 2004 roku. 


(
IIW) 


PIŁKA RĘCZNA. II liga mętczyzn 


Hetman wiceliderem 


. Zwycięstwem Włocha Aleuandro 
Petacchlego z grupy Fassa Bortolo 
zakonczyła słę 23. edycja kolar- 
skiego wyścigu Trophee Luis Pulg, 
którego trasa liczyła 176 km I pro- 
wadziła z Benidorm do Walencji. 


W zaległym meczu z 10. ko- 
lejki o mistrzostwo II ligi męż- 
czyzn w piłce ręczne), PKSPR 
Włocławek przegrał na własnym 
parkiecie z Hetmanem Gniew 
25:31. Dzięki zwycięstwu druży- 
na Hetmana awansowała na po- 
zycję wicelidera rozgrywek. 
Na pierwszym miejscu jest ze- 
spół Szabel Gwardia Koszalin, 
który w najbliższą sobotę (1 
marca) spotka się z Techtran- 
sem Daradem Elbląg. Spotkanie 
to będzie miało kluczowe zna- 
czenie dla końcowego układu ta- 


beli. W innych meczach zagrają: 
PKSPR Włocławek - KPR Byd- 
goszcz, Hetman - Legia Chełm- 
ża, AZS Politechnika Gdańsk - 
Cuiavia Inowrocław. Pauzuje 
Borowiak Czersk. (mlln) 
1. Szabel Gwardia 11 19 352-230 
2. Hetman 11 18 321-258 
3. Techlrans Darad 10 17 281-209 
4. AZS Politechnika 11 16 298-235 
5. KPR Bydgoszcz 11 10 295-285 
6. Legia 11 6 256-321 
7. Borowlak 11 4 247-303 
6. Culavla 1 O 4 227-307 
9. PKSPR Włocławek 10 2 201-329 


. Zwycięstwem Estończyka Jana 
Klnlpuu z grupy AG2R zakończył 
się wyścig CIassic Haribo, którego 
trasa liczyła 196,7 km I prowadziła 
z Uzes do Marsylii. Na finiszu wy- 
przedził on Duńczyka Larsa MIcłIa- 
eIsena oraz Holendra Maxa van He- 
eswllka. 


j . Holender Bram Schmltz z grupy 
Bankgiroloterij wygrał kolarski wy- 
ścig Dookoła Rodo. Zwycięzcą 
ostatniego, czwartego etapu długo- 
ści 136 km został jego rodak Rudl 
Kemna. 


R E-K-l-A-'" A 


PŁYWANIE. Mistrzostwa województwa p
morsklego 


. . " 
Czy to Jest przYJazn, 
czy to j .st koc h · nie? 
. 


Poprawili rekordy 


. Niemiecka osada, w składzie An- 
dre Lange, Rena Hoppe, Kevin Ku- 
Ike i Canten Embach, zdobyła 
w Lake Placid mistrzostwo świata 
w bobslejowych czwórkach. Srebr- 
ny medal wywalczyli Amerykanie, 
a brązowy Rosjanie. 


dow. (33,66 s i 2.44,76 min); Adam 
FlIoda (rocznik 1990) - II pozycja 
na 50 m st. dow. (30,15 s) i 50 m sI. 
motyl. (35,60 s), III lokata - 
na 100 m sI. motyl. (1.21,76 min), 
IV miejsce na 100 m st: dow. 
(1.08,12 min); Krzysztof Sclblor 
(rocznik 1990) - III miejsce 
na 100 m sI. zmiennym (1.23,98 
min), IV pozycja na 400 m st. dow. 
(5.17,97 min), V lokata na 100 m sI. 
klas. (1.33,34 min), VIII miejsce 
na 50 m sI. dow. (33,03 s). 
- Jestem zadowolony z wyników 
swoich podopiecznych - powiedział 
Mariusz Parchoniuk, słupSki trener 
Skalara. - Wszyscy poprawili swoje 
rekordy życiowe. Mam nadzieję, że 
plywacy będą jeszcze bardziej umo- 
tywowani do dalszych treningów. 
(fen) 


Z sukcesami powrócili młodzi słup- 
scy reprezentanci Towarzystwa Pły- 
wackiego Skalar, którzy startowali 
w mistrzostwach województwa po- 
morskiego w Tczewie. 


. Po pięciu rundach szachowego 
turnieju w Reykjaviku prowadzi sa- 
modzielnie z dorobkiem 4 punktów 
reprezentujący Hiszpanię Aleksiej 
Szlrow. Pół punktu mniej mają Iwan 
Sokołow (Bośnia i Hercegowina) 
oraz Bartłomiej Macieja. 


W tczewskich zawodach brali 
udział przedstawiciele 19 klub6w. 
Wśr6d słupskich plywak6w najlepiej 
zaprezentowali się: Ola Szkud- 
niewske (rocznik 1991) - I miejsce 
na 50 i 100 m stylem motylkowym 
(37,08 s i 1.25,18 min), IV pozycja 
na 200 m sI. zmiennym (3.09,80 
min), V lokata na 50 m st. klasycz- 
nym (45,98 s), VIII miejsce 
na 100 m sI. klas. (1.40,06 min); 
Bartosz Roman (rocznik 1991) - 
VI pozycja na 100 i 400 m sI. dowol- 
nym (1.15,69 min i 5.54.91 min), 
VII miejsce na 50 i 200 m stylem 


i 
., , 
:


 
., t I".. : 
, 


«a_ 
'):- 
'C.1łI£»\ 

<» 
SQnl
...ng N6 ' Q .]'łt.lll( 
49 zł .
\ , 


. Rosja wygrała w Eislingen druży- 
nowy turniej szablistów o Puchar 
Świata. W finale zespół ten pokonał 
Ukrainę 45:28. W spotkaniu o trze- 
cie miejsce Rumunia zwyciężyła I 
Francję 45:39. I 
n Blanka IsIeIonIs (AZS AWF Kraków I 
Zakopane) i Szwajcar Helnz Innłger I 
zwyciężyli w Krynicy w slalomie gi- I 
gancie równoległym snowboardo- 
wego Pucharu Europy FIS. 
. Marco Buechel z Liechtenstełnu 
wygrał w niedzielę w Garmisch-Par- 
tenkirchen supergigant zaliczany I 

o klasyfikacji alpejskiego Pucharu I 
Swiata. Drugi był Austriak Stephan I 
Eberłlarter, a trzeci SzwajcarTobIas 
Groenenfelder. 
I 
. Włoch Annln Zoeueler obronił I 
w łotewskiej Siguldzie tytuł sanecz- I 
karskiego mistrza świata na torze 
lodowym. .Srebro" zdobył Łotysz 
Martlns Rubenls, a .brąz" Austriak 
RaIner MargreIter. 


\ 


r 


\ 
\ ..;\ 
 / 

 \\,...:,,£ 

 \ 
 

 ',\ł1 
II. , 
ł\\ " 


::;::; 


n e t I o 


/, .- 
li 


/". 


KOLARSTWO PRZEŁAJOWE 


Medale kosza linia n 


ił""PIK 


.) 


:'
 
. ;-iTi-, 


W Goleniowie rozegrano mistrzo- 
stwa regionu zachodniopomorskie- 
go w kolarstwie przełajowym. W ka- 
tegorii juniorów młodszych znakomi- 
cie spisali się reprezentanci KLUKS 
Spółdzielca Koszalin, którzy wywal- 
czyli dwa czołowe miejsca. Złotym 
medalistą został Rafał Błaszczyk, 
a srebrnym Jacek Marycz. 


(LUKS Panorama Chrabąszcze W- 
oWa Nowogard) - 18.03, a na trze- 
ciej pozycji uplasował się Grzegorz 
Stępniak (LUKS JF Duet) -18.05. 
W zawodach startowało dwóch ko- 
larzy KLUKS Sp6łdzielca. Paweł 
Krzyżanowski stracił do zwycięzcy 
2.13 i zajął 6. miejsce, a Paweł 
Burdzlej uzyskał czas gorszy 
o 2.27 i został sklasyfikowany na 8. 
pozycji. . 
Ireneusz Złomańczuk - trener 
KLUKS Spółdzielca: - Jestem bar- 
dzo zadowolony ze startu moich 
"górali" w kategorii juniorów młod- 
szych. Zajęli dwie czolowe lokaty. 
a mogło być jeszcze lepiej. Już 
na początku wyścigu Piotr Kucab 
miał defekt, a następnie wywrotkę 
i zajmował jedno z ostatnich miejsc. 
Póiniej systematycznie mijał kolej- 
nych rywali i ostatecznie zajął piątą 
lokatę. Gdyby dystans był nieco 
dłuższy zapewne wywalczyłby 
miejsce na podium. 


ON\ Q1W,o..R1E 
od 27 \uteg
03 r. 
do , morco 2 


I . - . 

;!;. 
'J 

,
 
, 
1E.lliP 
$'.
 n. C55 ..::::I(BI:
' 
49 zł <.S
B 


\ 
. , 
CYJNE NAGRODY IIł 
 


" € t t o 


Rafał Błaszczyk pokonał 7,5- 
kilometrową trasę w czasie 26.08 
i wyprzedził Jacka Marycza o 9 
sekund. Jako trzeci linię mety mi- 
nął Piotr Mallek (UKS Wiraż 
Szczecin) ze stratą 16 s do trium- 
fatora. Do rywalizacji przystąpił 
r6wnież trzeci zawodnik KULKS 
Sp6łdzielca, Piotr Kucab, kt6ry 
został sklasyfikowany na 5. pozy- 
cji (strata 1.23). 
Młodzicy mieli do pokonania dy- 
stans 4,5 km. Zwyciężył Tomasz 
Jędrzejczak (LUKS JF Duet Gole- 
ni6w), kt6ry uzyskał czas 17.59. 
Drugie miejsce zajął Lukasz Janlc 


. Rekordzistka świata w maratonie, 
Brytyjka Paula Radcllffe uzyskała 
najlepszy wynik na świecie na 10 
kilometrów w biegu ulicznym 
W Portoryko pokonała ten dystans 
w czasie 30.21. 


., 


ATRA 


, , 

 7f,6Ą 


Salon Firmowy :T'J
 
już otwarty II! 
Plac Zwycięstwa 11, Słupsk 


. Amerykanin Taytor Dent wygrał te- 
nisowy tumiej Kroger St. Jude ATP 
w Memphis. W finale pokonał rozsta- 
wionego z numerem 1 rodaka An- 
dy'egoRodclc:ka 6:1, 6:4. (pap) 


o P t 


m a 


Zapewniamy dogodną formę regulowanio płatności 
oraz gwarantulemy pełną obsługę posprzedażną. 


(mars)
		

/18044-0009.djvu

			ł 


głos Pomorza Wtorek, 2S lutego 2003 r. 
www.glos-pomorza.pl 


DZISIAJ 
Dyżur radnej 
SŁUPSK. W siedzibie Sejmi- 
ku Województwa Pomorskiego 
przy ul. Jaracza 18A, pok. 24, 
tel. 842-77-49, w godz. 10-12 
mieszkańców regionu oczekuje 
Małgorzata Kamlńska-Sob- 
czyk, przewodnicząca Komisji 
Nauki, Edukacji, Kultury i Spor- 
tu, członek Komisji Zdrowia. 
(Ieb) 


ZAPROSZENIE 
Nauczyciele o Unii 
SŁUPSK. W najbliższy piątek 
o godz. 10 w starostwie odbędzie 
się szkolenie dla dyrektorów i na- 
uczycieli gimnazjów i szkół po- 
nadgimnazjalnych z terenu po- 
wiatu. Tematem spotkania będzie 
"Moja szkoła w Unii Europej- 
skiej". 


OGŁOSZENIA LOKALNE 
SŁUPSK 


USŁUGI 


-  


"ALEKSANDRA" największy kosmetyczny 
salon, autoryzowany thalgo, morskie za- 
biegi, kompleksowośc, dobra cena, pro- 
mocje. Wiejska 26/8, 840-27-41. 
BIURO rachunkowe. 0-59/84-01-130, 
0-604-260-745. 
KOKS, węgiel, mial - wszystkie asorty- . 
menty, sprzedaż ratalna, bez poręczycieli 
I wpłaty. Kobylmca, Witosa (bocznica 
PKP). 
KOMINKI - różne, kaflowe. Piece retro, 
wkłady kominkowe. Montaz, dorzdztwo. 
Słupsk, W. Polskiego 17, 
0-59/847-54-54- (10-17), 0-501-620-510. 
KOŻUCHY, futra skóry - kupisz Słupsk, 
MANHATAN I piętro box 53, Koszalin 
1 Maja - pasaz MilENIUM. 
KREDYT, pożyczka hipoteczna bez opłat 
GE BM. Pożyczki gotówkowe. Słupsk, 
Sienkiewicza 20 pok. 7,0-59/841-21-40. 
KREDYTY, pożyczki hipoteczne, budowa, 
zakup, spłata innych zobowiązań (także 
podmioty gospodarcze). Słupsk, Filmowa 
3A,84-11-751. 
MONTAŻ instalacji auto - gazu, sprzedaż, 
wynajem, komis przyczep campingowych. 
Częsci motoryzacyjne. MOTO-MIX W/yn- 
kówko 50d 0-59/811-27-49. 
OKNA, rolety, kredyty. 0-59/84-00-202. 
SEX.SHOP .FIGIElEK. dla każdego - fe- 
romony, afordyzjaki, zabawne gadżety. 
Sprzedaż internetowa www.figielek.pl. 
Słupsk, W. Polskiego, Mickiewicza, 
0-59/84-02-822. _ _ _ 
SKLEP ogrodniczy .U Mietka. oferuje 
sprzedaż i profesjonalny serwis kosiarek 
i pilarek. lotha 21. 0-59/842-80-60. 
SOLARIUM IBIZA - Karnety 65 zł - 150 
minut, 95 zł - nawet 250 minut. Słupsk, 
Piekiełko l, 0-59/842-67-63, wynajmę 
stanowisko manikurzystce. 
WULKANIZACJA DElON SERWIS Słupsk, 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, 
tel. 845-51-30, 84-14-457 - sprzedaż 
opo n, serwis, doradztwo techniczne. 


LEKARSKIE 


GABINET masażu leczniczego M. Bożek, 
Dmowskiego 2/12 0-59/84-52-766, 
0-603-129-916. Schorzenia kręgosłupa, 
stawów, rwa kulszowa, skoli9zy. kr
ga rstwo. 
LECZENIE zębów w narkozie, implanty. 
Tomasz Wagner specjalista chirurgii sto- 
matologicznej. Słupsk, Szczecińska 34a, 
codziennie (16-20), 0-601-666-940. 
-- - - - - 
NIEPUBLICZNY laryngologiczny ZOZ 
.LAR-MED. - świadczenia laryngologicz- 
ne i audiologiczne - dzieci, dorośli J. 
Pawła II 1, 8-18. 
- -- - - --- 
ORTODONTA - Anna FilocJa, SłUpsk Ul. 
Grodzka 1/32.0-604-206-118, 
0-59/841-38-53. UmOwa z Pomorską Ka- 
są Chorych 
POLSKIE Centrum Terapii Tlenowej 
Jagiełły 1 (0-59) 840-24-01. Rewelacyjna 
kosmetyka tlenowa, tlenoterapia zdrowych 
i chorych____ Promocje
 
 
PRACOWNIA protetyczna .PRODENT. 
ul. Frąckowskiego 3/1 przeniesiona 
od 1 stycznia 2003 do Kobylnicy, Sporto- 
wa 2a, 0-691-38-75-49 _ _ 
STUDIO masażu i para psy, masaze, na 
świetlanie, joga, tarot. Słupsk, Armii Kra- 
jowej 38, 0-59/844-14-62. 
0-600-331-239. 
--- 
UWAGAI Gabinet lekarski Kazimierz 
Czyż diabetolog, zostal przeniesiony 

a ulicę J. Paw
 1 pokój, 
9 


. 


Wiadomości słupskie 


str. 9 


Słupsk . Ustka . Kępice . Dal1)nica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


SŁUPSK. Sprzedał auto wbrew sądowi 
I 
I Prawo według 
I komornika 


Słupski komornik Andrzej C. zlicytował samochód, mimo że wcześniej 
sąd nakazał zawiesić egzekucję. 


(bej) 


- To skandal, że urzędnik są- 
dowy nie respektuje postano- 
wień sądu - mówi właścicielka 
auta. - Swiadczy to o jego wyjąt- 
kowej arogancji i lekceważeniu 
prawa. Małżeństwo ze Slupska 
prowadzi handel obwoźny i kilka 
punktów sprzedaży artykułów 
spożywczych. Interes nie szedl 
im Jednak najlepiej i popadli 
w dlugi. Gdy do splaty zostalo 6 
tysięcy złotych, komornik zająl 
wartego 'prawie 45 tysięcy zło- 
tych forda mondeo. By odzyskać 
zaległe pieniądze postanowił 
sprzedać auto. Jego właściciele 
wystąpili wówczas do sądu 
o wyłączenie go spod egzekucji 
komorniczej. - Auto jest mi nie- 
zbędne w pracy. pOniewai mu- 
szę jeidzit z towarem - tluma- 
czy właścicielka. - Dlatego za- 
proponowaliśmy, by komornik 
zajął w zamian sto procent wy- 
nagrodzenia mojego męża. czyli 
około 1,2 tys. zł. 
Słupski Sąd Rejonowy z przy- 
czyn formalnych nie mógl rozpa- 
trzyć sprawy, bo nie dotarła 
do niego opinia jednego z wie- 
rzycieli, który mial się ustosun- 
kować do wniosku właścicieli 
auta. - Skoro nie ma dowodu 


na wysłuchanie wszystkich wie- 
rzycieli w wymaganym trybie, 
a akta egzekucyjne zostały 
przedstawione sądowi na kilka 
godzin przed wyznaczoną licyta- 
cją samochodu, nie można prze- 
analizowat sprawy z punktu wi- 
dzenia interesu skarżących - ar- 
gumentowal w postanowieniu 
sędzia Mariusz Struskl. - Jed- 
nocześnie dopuszczenie do licy- 
tacji może spowodowat nieod- 
wracalne skutki z punktu widze- 
nia interesu skarżących. 
Tym samym sąd postanowil 
wstrzymać sprzedaż samochodu, 
aż do czasu gdy będzie moż- 
na rozpatrzyć sprawę. 14 dni póź- 
niej auto zlicytowano za 37 tys. zl. 
- Nawet nikt nas nie powia- 
domił o sprzedaży - twierdzi na- 
sza czytelniczka. - O wszystkim 
dowiedzieliśmy się po fakcie. 
Dlużnicy zapowiadają, że w naj- 
bliższych dniach skierują skargę 
na czynności komornicze .do są- 
du. 
- Decyzja sądu jest wiążąca 
i w przedstawianym przypadku 
nie powinno dojśt do egzekucji 
- tlumaczy Danuta Jastrzęb- 
ska, rzecznik prasowy Sądu 
Okręgowego w Słupsku. - 


Anna 
B02ncka- 
-Skowrońska 


adwokat 


- W tej sytuacji 
poszkodowani 
mogą domagać 
się odszkodowania I unleważ- 
menla czynności komorniczej. 
Działaniami tego komornika In- 
teresowałam się już wcześniej 
I dlatego nie jestem zaskoczo- 
na tą sytuacją. Myślałam 
jednak. że z czasem zacznie 
szanować prawo. Niestety, tak 
się nie stało. Dzieje się tak dla- 
tego, ponieważ komornik ten 
czuje się bezkarny. bo wie, że 
droga do sprawiedliwości jest 
bardzo długa I kosztowna, 
a wielu poszkodowanych na to 
nie stać. 


Do sprzedaży auta mogło dojśt I 
jedynie gdyby sąd zmienił posta- 
nowienie. 
Z Andrzejem C. nie udało się 
nam skontaktować, 
ARKADIlISZ (;RYKO 
FOl. RAFAŁ SZAMOCKI 


SŁUPSK. Wystawa pod naszym patronatem 


Akty kobiece w muzeum 


- Skąd pomysł takiej ekspozycji 
w Słupsku? 
- Wystawa "Arkana sztuki IV. 
Akty. Ekspozycja od Wojciecha 
Weissa do Jerzego Mazura" jest 
kolejną ekspozycją dziel sztuki 
Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku. Są to tylko nasze 
zbiory. Poza tym, wystawa towa- 
rzyszy 8. Konfrontacjom Sztuki 
Kobiecej.. Dodam, że akty są 
u nas niezmiernie rzadko poka- 
zywane. 
- Dlaczego? 
- Nie znam odpowiedzi, trze- 
ba zapytać moich poprzedników. 
Uświadomiłem sobie, że za czę- 
sto się te dzieła pokazuje na ze- 
wnątrz, a u nas wcale. Poza tym, 
jestem pasjonatem naszych 
słupskich zbiorów. Musimy je 
prezentować, bo naprawdę, nie 
mamy się czego wstydzić. To 
prace na bardzo wysokim pozio- 
mie. 
- Czym Jest akt? Bywalcy podob- 
nych ekspozycji niekiedy mówią 
o nich z wypiekamI. 
- Jest kilka definicji aktu, mo- 
je podejście stara się syntetyzo- 
wać różne definicje: akt jest arty- 
styczną formą nagiej postaci. 
Nie pokazuje autentycznych 
cech modela, bo nie chodzi 
o kopiowanie postaci. Tak więc 
nie każdy rysunek jest aktem. Tu 
trzeba dodać, że akt jako dzieło 
sztuki jest bezterminowy - 
pi9lWszy, jaki znamy, pochodzi 
I sprzed 20 tysięcy lat. To słynna 
Wenus z Willendorfu, niewielka 
kamienna figurka znajdująca się 
obecnie w Muzeum Historii Na- 
turalnej w Wiedniu. Jak widać, 
temat jest znany od dawna. 
- Czy muzeum nie obawia słę, że 
mogą paść zarzuty o pornografię, 
nadmiar golizny? 
- Na tej wystawie nie ma dzieł, 
które prezentowałyby któryś 
z tych aspektów. Są to prace wy- 
bitnych artystów, którzy f!1ieli wy- 
stawy na całym świecie. Zadnego 
z tych ludzi nie lączono z pomo- 
grafią. To jest sztuka, a w świątyni 


sztuki - mu- 
zeum - nie ma 
takich obra- 
zów. Przypisy- 
wanie wysta- 
wie aktów in- 
nych znaczeń, 
niż artystycz- 
ne, jest błę- 
dem i pomył- 
ką. Sztuka 
ucieka od ta- 
kich znaczeń. 
Nie obarczaj- 
my aktów, któ- 
re są dziełami 
sztuki o wyso- 
kich walorach 
estetycznych, 
tematyką spo- 
za sztuki - jak 
pisze dyrektor 
muzeum w ka- 
talogu. 
- Jakle dzie- 
ła zobaczy- 
my na wysta- 
wie? 
- Będzie to 
synteza rzeź- 
by, malar- 
stwa. plakatu, 
rysunku i gra- 
fiki. Nie fawo- 
ryzuję jednej 
dziedziny 
na rzecz dru- 
giej, dlatego Fol. SŁAWOMIR ŻABICKI 
będą wszyst- Lucjan "anak, komisarz wystawy aktów. 
kie. Będzie to 
wystawa ukazująca konserwa- 
tywny sposób przedstawianych 
postaci kobiecych. Będą akty 
stojące, siedzące, biusty, 
ćwierćakty - czyli niewielki frag- 
ment biustu. Obejrzymy postać 
z każdej strony, jak ją przedsta- 
wiał artysta: z boku, z przodu, 
z tyłu. 
- Co to za akt - nagle plecy kobie- 
ty? 
- Figura człowieka jest jak ró- 
ża - nie ma przodu ani tyłu, 
można ją obracać i oglądać 
z każdej strony. Artyści właśnie 


.... 


f" 


r 'II 


'" 


w ten sposób patrzą i modelkę 
czy modela pokazują z każdej 
strony. Takie ujęcie też będzie 
na wystawie. 
- Wystawie towarzyszy katalog. 
Co w nim znajdzłemy? 
- 42 ilustracje, 100 lat aktu 
na przykładzie słupskiego mu- 
zeum, nową interpretację aktu 
oraz spisany katalog 139 pre- 
zentowanych na wystawie dzieł 
i nazwiska ich autorów - ponad 
90 mistrzów. 
Rozmawiała: MAŁGORZATA 
BUDNIK-ŻABICKA I 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Tomasz Częśclk 
rslupsk@glos-pomorza.pl 


tel. 842 75 91 wew. 39 


, 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


Agnieszka z Ustki: - W niedzielę była bardzo ładna pogoda, a 
na plaży dużo spacerowicz6w. Młodzi i starsi przechadzali się i kar- 
mili łabędzie. Pięknie wyglądają również zamarznięte fale. Po ta- 
kim dniu nie mogę się już doczekat wiosny i jeszcze cieplejszych 
dni. 
Andrzej ze Słupska: - Byłem bardzo mile zaskoczony premierą 
"Wściekłości teatralnej" przedstawionej w sobotę w teatrze Rondo. 
Młodzi aktorzy przygotowali bardzo interesujące przedstawienie. 
Na widowni brakowało miejsc, tylu ludzi przyszło na 118. urodziny 
Witkacego. Chciałbym częściej uczestniczyt w takich imprezach. 
(wysl. klin) 


Nowa sala kinowa 


- '.. 


'.. . 


I . FOl. RAFAŁ SZAMOCKI 
W SłuPskim kinie Milenium już od piątku widzowie będą mogli korzystać 
z nowej sali na 70 miejsc. Wielki, pięciometrowy ekran zamontowany 
jest na tyle wysoko, że każdy będzie mógł swobodnie oglądać film. Projek- 
I cję w nowej sali zainicjuje seans "K-19" z Harrllonem Fordem w roll głów- 
nej. Taka koncepcja kina to powrót do tej z lat 80., kiedy wyświetlano dwa 
I seanse równocześnie w dWÓch salach. (law) 


SŁUPSK. Niespodzianka w tłusty czwartek 


Zjedz pączka, 
przeczytaj gazetę! 


c..'

 
,_. 


.. 
'- 
""-I> 


 


Już pojutrze tłusty czwartek. 
Dla klientów niżej wymienionych 
sklepów i czytelników "Głosu Po- 
morza" mamy niespodziankę. 
Tego dnia pierwsze sto osób, 
które kupią tam pączki, otrzyma 
gratis "Głos Pomorza". Warto 
I więc wcześniej wstać. To może 
ł być przyjemny dzień, tym bar- 
I dziej, że w tłusty czwartek może- 
my bez wyrzutów sumienia zjeść 
więcej niż jednego pączka. 
(bej) 


TAM DOSTANIESZ 
GAZETĘ: . 


. piekarnia ,Jewna", ul. Sierpni- 
ka 2 
. piekarnia PSS Społem, ul. Po- 
znańska 83 
. sklep nr 1, ul. Wiatraczna 
. sklep nr 6, ul. B. Gierymskich 
. sklep nr 36, ul. Arciszewskiego 
. sklep nr 25, ul. Kaszubska . 
. sklep nr 28, ul. Kościuszki 


I 


P Ho-M o C 


J-A 


s\ę'o\otc.6
 


.głos P...!»morza 
Prenumerata 


l 


D @
@11 


o 


dostępna 
U Twojego listonosza 
oraz we wszystkich 
urzędach pocztowych 


. .... 
wP 
:=... 


tylko IJ I n gj 
u ':z / miesięcznie 


. 


w kaidy piqtek 
wydanie magazynowe 
+ teleprogram 
codziennie 
strony lokalne z poszczególnych 
miejscowości 
codziennie 
inny dodatek tematyczny 


Szczegółowe Informacje: tel. (009) 842 5147, (094) 3473557
		

/18044-0010.djvu

			str. 10 Informator regionalny 


TELEr:ONY 
ALARMOWE 


... 

. 
.... 


Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanaliza- 
cyJne - 994 
TELEFONV 
 
INTERWENCV.JNE !!!!I 
Pogotowie Cieplownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69  


POMOC DROGOWA 
SWPSK - 981; 
844-04-31; 842-79-40; 842-44- 
40; 811-91-50; PKS 843-93-67; 
0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32' 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-1'4-12 
LĘBORK - 862-17-87 


m 


INFORMAC.JA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SLUPSK - 842-42-56, 
BYTÓW - 822-22-38. CZLU- 
CHÓW - 834-22-13, LĘBORK - 
862-19-72 

 """"' . 
POGOTOWIE , 
WETERYNARV.JNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


r; tJ . 
KURSV WALUT 

 


Skup Sprzedaż 
USD 3.82 3.95 
EURO 4,10 4,24 
GBP 6.00 6,22 
CHF 2.78 2.88 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności Narodowej 4/5, 
Słupsk 
REKREAC.JA 
 
SŁUPSK: Ośrodek 
 
Sportu I Rekreacji. ul. Szcze- 
cińska 99, tel. 843-40-17; 843- 
40-16 - pływalnia czynna codz. 
w godz. 6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu 
i Rekreacji. ul. Olimpijczyków 
31, tel. 862-71-77 - pływalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływal- 
nia ..Aqua-Tur". Codziennie 7- 
22 - baseny: sportowy. rekre- 
acyjny. brodzik; zjeżdżalnia. ja- 
cuzzi, atrakcje wodne. sauna, 
solarium, bar. sklepik, tel. 372- 
96-28  


PORADNICTWO 
SLUPSK: Dla ofiar 
przemocy ..TAMA" - tel. 841- 
40-46. al. Sienkiewicza 7. 
w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości ..KRO- 
KUS". al. Sienkiewicza 7. tel. 
841-46-05. w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. 
zaufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 
842-42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 
841-19-99, czynny w poniedział- 
ki, wtorki i czwartki w godz. 16-19 
Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii. al. Sienkiewicza 7. 
tel. 840-14-60 - poniedzialek 
i wtorek w godz. 10-17.30; środa 
i czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Poradnia Uzależnienia od Al- 
koholu i Współuzależnienia, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78; 842-30-33 - poniedz. 
i środa w godz. 8-18; wtorek, 
czwartek, piątek godz. 8-16 
Poradnia Terapii Uzależnień 
od Środków Psychoaktyw- 
nych. al. Wojska Polskiego 50. 
tel. 842-42-78 - poniedz., środy 
i czwar. w godz. 12-15; wtorki 
i piątki w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla młodzie- 
ży z problemami uzależnień, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz. i czwartki 
w godz. 16-18. w środy terapie 
dla rodzin - godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9. tel. 840-20-01. po- 


niedz.-piątek w godz. 8-18; pią- 
tek w godz. 8-16 
Dom Interwencji Kryzysowej. 
ul. Wolności 3. tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży 
i rodzin. tel. 840-07-70 - od po- 
niedz. do piątku w godz. 10-14 
oraz poniedz., środa i czwartek 
w godz. 17-19 
Katolicka Poradnia Rodzinna. 
ul. Paderewskiego 9. tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12, czwar- 
tek godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapo- 
biegania Narkomanii. ul. Miła 
26, tel. 822-32-54 - poniedz. 
w godz. 15-19; wtorek i piątek 
w godz. 15-18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów ..Kroku.... ul. Szczecińska 
5. tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofiar przemocy w rodzi- 
nie, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 
834-24-82 - poniedz.. czwartek. 
piątek 15-18, wtorek godz. 13- 
19 
Towarzystwo Zapobiegania 
NarkomanII, ul. Wojska Polskie- 
go 7. tel. 834-24-82 - wtorek. 
godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo Zapobie- 
gania Narkomanii (punkt Infor- 
macyJno-konsultacyJny). ul. 
Marynarki Polskiej 83, tel. 814- 
58-88 - y.łtorek i czwartek godz. 
16-18 
SZCZECIN: Stowarzyszenie 
Porhocy Po.zkodowanym 
w Wypadkach I Kolizjach Dro- 
gowych ..Alt.r-Ego", ul. Bota- 
niczna 38A. 70-786 Szczecin, tel. 
(0-prefiks-91) 464-39-35 lub 0- 
607-544-491 
POLlCV.JNV "., 
TELEFON ZAUFANI1.&.I 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
USLUGIMEDVCZNE
 
SLUPSK:Nocne lił.iI 
dyżury .tomatologlczne, al. 
Wojska Polskiego 1/14. tel. 840- 
18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stomato- 
logiczne ..Vitrodent" . Słupsk, 
ul. Sołdka 2. tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Koł- 
łątaja 31. tel. 840-35-50 (budy- 
nek Poczty Głównej) - całodobo- 
wa; Przychodnia Lekarska, ul. 
Chełmońskiego 3. tel. 845-61-60 
-czynna w godz. 8-19 
NZOZ Kilinka SALUS, ul. Zielo- 
na 8, tel. 840-19-40; 840-19-41 
czynna w godz. 7-19; Przychod- 
nie POZ: ul. Młyńska 1 a. tel. 841- 
37-63 w godz. 8-19; ul. Mochnac- 
kiego 19. tel. 848-26-66; 845-69- 
99 
LĘBORK: "Franciszkańska Sta- 
cja Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe. ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedział- 
ku do piątku w godz. 8.30-14 
USLUGIRÓ!NE OJ 
SLUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe, Słupsk. 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 
842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Słupsk. ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21. 0-603- 
070-170  ". 
.. ... 

 " <:', 


PIZZA NA TEL. 
Pinocchio, 
ul. Towarowa 2 (wejście od ul. 
Szczecińskiej - tel. 841-19-98 
(pizza. makarony i zestawy obia- 
dowe) 
Euro-Bar, ul. Tuwima 6, tel. 842- 
08-77 (pizza i zestawy obiadowe) 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a. 
tel. 845-68-00 
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 
a. tel. 843-46-33 
Black Jack, ul. Ostroroga. tel. 
843-03-46 
Pizza Expres, ul. Wojska Pol- 
skiego 26. tel. 840-06-13 
Amphirion, ul. Grodzka 12a, tel. 
840-24-96 
Marco-Polo, ul. Bema 6, tel. 
841-38-78 
Roma, ul. Norwida 43, tel. 845- 
55-55 
Norton, ul. Starzyńskiego 2, tel. 
848-65-00 
Merano, ul. Rzymowskiego 2a. 
tel. 845-53-53 


OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crimen (Patrol): Słupsk - 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (O-prefiks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-pre- 
fiks-94) 312-25-35 


www.glos-pomorza.pl 
redakeja@glos-pomor7.a.pl 


Wtorek, 25 lutego 2003 ... głos Pomorza 


wtorek 
25 lutego 200,3 


PROGN'O.ZA POG'ODY 
.
, w_'; _ _ .........,.-
 w;;;" 


"'-i____ l-H: 
 
i 
iS-:-::-::: 1.2
 
 
 ł 
 i fi II 
f ł J ł a . \/lIpS
' 
1-2
 ł., 
g I I ! · .\/"WII() 
J 
" fi P 


"""'" ..IJ-i 


· /1/(1'"8''''' 


· (;TJ'.I'c',' 


12
 
1 


. LI'/JfJrk 


4. 


. RyM". 


· Mła$/It.. 


7" 


· (uJ/II""" fi n I 
1 1 tl....", . \Zc.z,!t"'",'k 
/t/rńj . O:'u,"'...u' 
. 
/Ufłf.IlI"f' 


4P 


. .\zez..d" 


711 


· \"ltlrj{(ltYl 
.\zn:<'c1,i.,kl 6 II 
· l
yr::;)'(C' 


" 

 

 


'" 


POCZTA 
 I 
I TELEKOMUNIKAC.J
 
SLUPSK, ul. Kołłątaja 31 I 
(całą dobę) tel. 841-30-45; 842- 
52-47 
DV!URV APTEK 
 
SLUPSK - "Anna", .. 
ul. Żółkiewskiego 16a (wejście 
od ul. Banacha). tel. 844-25-18; 
Przy Placu Dąbrowskiego". 
(wejście od ul. Przemysłowej), 
otwarta codziennie 8-22. tel. 
840-30-22 
BYTÓW - "Jesionowa". ul. 00- 
mańskiego 3. tel. 822-44-19 
CZŁUCHÓW - ..Asplrynka" ul. 
Sobieskiego 5, tel. 834-20-22 
LĘBORK - ..Bluszczowa", ul. 
Czołgistów. tel. 863-32-05 
ŁEBA - ..Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki. tel. 866-13-65 
MIASTKO - ..Vitae". ul. Dworco- 
wa 4B, tel. 857-32-69 
USTKA - ..Herba Vitae", ul. 
Gryunwaldzka 16c/1. tel. 814-70- 
48 
WICKO - "Pod Agawą", tel. 
861-11-14. w godz. 8.15-17 _ 
WYSTAWY 
 SŁUPSK. Akademia Wędkarska 
SŁUPSK: MUZEUM ....... W d k · 
POMORZA ŚRODKOWEGO ę U
ą 
Zam

 Książąt Pomo
.klch, ul. 
Dominikańska 5-9: nieczynne; 
Herbaciarnia w Spichlerzu, 
czynna codz. 10.30-20: Małgo- 
rzata Marel - Od Europy do Azji 
(fotografie); Galeria Bur.ztyno- 
wa. ul. Tuwima 9: Inkluzje roślin- 
ne i zwierzęce w bursztynie; Ga- 
leria Kameralna, ul. Partyzan- 
tów 31a, w godz. 8-16: Sztuka 
geometrii z kolekcji Muzem Sztu- 
ki Współczesnej w Radomiu; 
Baszta Czarownic, al. F. Nułło 
8: Prace młodzieży biorącej 
udział w warsztatach artystycz- 
nych odbywających się w okresie 
ferii zimowych 
BYTÓW: Muzeum Zachodnlo- 
-Ka.zub.kle. tel. 822-26-23 
w godz. 10-16: Kultura material- 
na Kaszubów bytowskich; Portre- 
ty Książąt Zachodniopomorskich; 
Roman Tlmofiejuk - Foto akwa- 
rele 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio- 
nalne, tel. 834-25-86 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Ziemi 
Człuchowskiej; Pradzieje; Rze- 
miosło artystyczne XV-XIX wie- 
.ku; Z dziejów miasta i zamku; 
Świat Kopernika 
KLUKI: Muzeum Wsi SIowiń- 
sklej, tel. 846-30-20 w godz. 9- 
16: Architektura i kultura mate- 
rialna Słowińców; Wystawa po- 
plenerowa - Pomorskie pejzaże 
Izbica 2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i doku- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred LubQcki - prace lu- I 
dowe; Rzemiosło w pradziejach; 
Checz kaszubska; Galeria Stro- 
me Schody: Walery Pessim - 
Kocham kobiety 
SMOŁDZINO: Muzeum Przy- 
rodnicze Słowińskiego Parku 
Narodowego, tel. 811-73-68 
czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-17; w sobotę i niedzie- 
lę po uprzedniej rezerwacji tele- 
fonicznej 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki, ul. Zaruskiego 1a, czynna 
w godz. 10-18; Barbara Gęb- 
czak-Janas - Morze :SK: MILENIUM 

.
 
tel. 842-51-91 - Władca Pierście- 
ni-Dwie wieże. godz. 17 i 20 
MCK: REJS - Droga do zatrace- 
nia, ijodz. 18 
BYTOW: ALBATROS - Mr. De- 
.eds - milioner z przypadku. 
godz. 18 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - nie- 
czynne 
MIASTKO: GRAŻVt;lA - nie- 
czynne 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46- 
77) - nieczynne 


- . 
r 


USLUGI 
POGRZEBOWE 
SLUPSK: ..KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15. tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600; infolinia 
bezpłatna - 0-800-186-750 
..HADES", ul. Kopernika 15. tel. , 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
SŁUPSK - USTKA: ..ZIELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502-525-005 


. . . 
O wszelkich zmianach prosimy 
informować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 
(teb) 


---5 


Około 40 uczniów słupskich 
Imna- 
zJów oraz podstawówek uczęszcza 
na zajęcia Akademłł WędkarskieJ. 
Dzieci sztuki wędkarskiej na razie 
uczą się na sucho ćwicząc w szkole, 
a nad wodę ruszą doptero wiosną. 


Młodzież pod okiem do- 
świadczonych wędkarzy uczy 
się węzłów wędkarskich. wywa- 
żania spławików, dobieranie 
przynęt. a także przepisów z re- 
gulaminu amatorskiego połowu 
ryb. Zajęcia odbywają się w li- 
ceum Ogólnokształcącym nr 2. 
Gdy skończą szkolenie teore- 
tyczne i zdadzą egzamin na kar- 
tę wędkarską rozpoczną zajęcia 
praktyczne nad wodą. - Uczymy 
tych młodych ludzi etyki. ekolo- 
gii i wszystkiego co wiąże się 
z wędksrstwem - mówi Teodor 
Rudnik. prezes Zarządu Okrę- 
gu Polskiego Związku Wędkar- 
skiego w Słupsku. - Dajemy im 
zajęcie. pewien sposób ns ży- 
cie. Tsks młodzież na pewno 


.. I {I/ 
. ( 


.e 


. "l11f2' 


6P 


dzisiaj ..6 ..i-ll 


Na Pomorzll H10l1ł"'Z/II,', IJf'z 
IJpmMw. Ilwwlo/mllllf' 
nlJllil/to, 4+(j r, w"/fJlIC'u 
,ul"r.vcl"WlItut. ('lł'lll,j. 
Wtnlt. Hln/,.... I,M. IłwI1wt 
Iwrz,),Htny. W "'H'.y ""'t'ZIIfJ, 
"''':}HCClIłll ",1l1...."wJlą 
uHo,lznr IIzculz. 
Nc,tl'Wł oc JalU.,lwz/JIf'C'7",,'. 


I ' 


. ''II" 


. /1"((11".<7:('% 


sp 


4. 


Jutro 


· St,t'I,#.:"rrl 
(r,lt.lłłSki 


/I"z UI,,'llIłZ'ł//./t Z"UlH" III' 
lU"";,, HIHłI'tJ III"ń,.", 
,u,'"","/., '''tII''", bł'r 
"1}(J,I"w. l"IIII"'''''''''''' iti 
, """11111 "",,,,,,,,,,"1,,,,, 
IIIzrmml,".I,,/j, 11", 
Wlłl/rlll"/J.v, 1,1tI. W 
,'IWcIrt.,,, U"''ł''
1 "lwUlr, 
IIIu/"II"'Zfll,/ul""" 
.,
r' 


.1 P 
· 
1I1/('Nł 


11ł""", 

"",'.,"'. .ł0l' 


 
"=I
" ...... IJr,'rIł
" 


na sucho 


je na adres: "Glos Pomorza". ul. Ił 
Pobożnego 19. 76-Z0Q,$litpsk lub 
przynosić osobiscie z dopiskiem 
"Niezapominajka". 
A dlaczego NIEZAPOMINAJKAWIatego, 
że broszką z tym skromnym,_ . 
sympatycznym kwiatkiem, nagI'odzimy 
nasze laurea,tki, których będzie O!>iclJ
 
jak na ąmarca przystało. 
Sylwetki Pań,JID których trafią 
. ,NlEZo\YOM1N,\JKI, przedstawimy 
8 marca. Qśmip .zytclników td llie 
wyró'inlonycb upominkami 

ąIoMl, POnłor1,:( 


'ł 


,. 


nie będzie kłu- 
sowsć i pchsć 
się w podobne 
kłopoty. 
Słupska 
Akademia 
Wędkarska jest 
jedną z kilku 
w kraju. Zajęcia 
dla młodzieży 
odbywają się 
już od 12" lat. 
a od sześciu lat 
organizowane 
są letnie obozy 
wędkarskie. 
Na zajęcia 
można się jesz- 
cze zapisać. 
Wystarczy 
przyjść w środy 
lub czwartki 
do Liceum 
Ogólnokształ- 
cącego nr 2 
o godz. 16. 
(Ioc) 


Fol. HAI'AI. S:t.AM()("ł..t 
Mlodl.ie:i nu !'u/ie wrdkuje nn sucho I)łlllc/us lah'ć 
w sall,ch lekcyjnych. Nil I.djrciu I)ri,bu wywn:iania 
'1)\lIwików. 


Karnawałowa zabawa 


- 


". *' 


.iłft 


..1 


., 
:, 1 


" 


" 


/ 


. .. Fol. RAFAł. SZAMOCKI 
N a wspólną zabawę walentynkowo-karnawa/ową uczestmcy Warsztatu TerapII Zajęciowej przy słupskim kole Pol- 
sk
eg
 Stowarzyszenia na rzec
 Osób 
 U
ośledzeniem Umysłowym. 
Pro
iII'podoplecznych blilniaczych warsz- 
tat
w I
tmejących przy Pol
kim .ZwląZku N
ewldo
ych. BY
 pozdrowl
ma I.u
c!
kl. liczne konkursy z nagrodami. tań- 
ce I śpiewy. - Mamy nadzIelę. ze spotkame będzIe początkIem nasze/ przy/azm I Wspólpracy. Wzajemne zrozumienie 
I serdeczn
śt są bardzo ważne dla naszych podopiecznych - mówi Jolanta Onuch. kierownik warsztatów przy sto- 
warzyszemu. (IiI')  

 Plebiscyt Czytelników "Głosu Pomorza" 

<ł NIEZAPOMINAJKA 
II edycja 


P-R-O--M--O-e-J A 


'" 

\ł 

 


Do 8 marca jeszcze daleko, ale my już 
przypominamy o Dniu Kobiet. Tego dnia 
chcemy uhonorować kobiety zasługujące 
na uznanie. Szukamy Pań, które tworzą 
wokół siebie atmosferę ciepła, 
serdeczności i kobiecości. Szukamy też 
takich, które doskonale dają sobie radę 
z codziennym życiem, są operatywne. 
uczynne, wesołe. bezpretensjonalne. 
Drodzy Czytelnicy! Znacie takie Panie? 
Piszcie do nas. Przedstawcie nant swoją 
kandydatkę i napiszcie, dlaczego to ona 
jest taka niezwykła. Na charaktery.styki 
czekamy do 28 lutego. Prosimy ptWyła
 


SŁUPSK ' - .. 
Na brydża 


Okręgowy Związek Brydża 
Sportowego w Słupsku zapra- 
sza na turniej brydżowy z okazji 
wyzwolenia miasta. Impreza 
zaplanowana jest w najbliższą 
s?botę (1 marca). Początek 
gier o godz. 10 w sali Szkoły 
Podstawowej nr 5 przy ul. Hu- 
balczyków. 
Udział w imprezie zapowie- 
dzieli brydżyści z regionu słup- 
skiego, a także z Koszalina, 
Sławna. Darłowa. Chojnic, 
Gdańska, Warszawy i Pozna- 
nia. Na najlepszych uczestni- 
ków czekają puchary i nagrody 
rzecZOwe. . 
. 
atronat medialny nad tur- 
meJem brydżowym objął "Głos 
Pomorza" . 


(fen)
		

/18044-0011.djvu

			głos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


W SKRÓCIE 
ZE SŁUPSKA 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wiadomości słupskie str 11 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


SŁU.PSK. Czy kupować dzieciom telefony komórkowe? 
I 
I Halo, tu mama 


Zjazd Kaszubów 
10 lipca odbędzie się w Słup- 
sku V Zjazd Kaszubów. Takie 
ustalenie zapadło podczas spo- 
tkania prezydenta miasta z Bru- 
nonem Synaklem, prezesem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor- 
skiego. 


Ratusz niewinny 


Komisja Rewizyina Rady 
Miejskiej nie dopatrzyła się błę- 
dów ze strony ratusza przy za- 
wieraniu umowy z gdyńską firmą 
"Scena", która miała organizo- 
wać w Słupsku publiczną zaba- 
wę sylwestrową. Władze miej- 
skie zamierzają firmę pozwać 
do są
u. Będą domagać się od- 
szkodowania, ale mają kłopot 
z ustaleniem siedziby firmy. 


Nie wymienią rady 


Rada Nadzorcza Przedsię- 
biorstwa Gospodarki Komunal- 
nej będzie pracować do końca 
kadencji w nie zmienionym skła- 
dzie, choć złamała prawo i za- 
miast wysłać prezesa na urlop 
pozwoliła wypłacić mu wysoki 
ekwiwalent urlopowy. Prezydent 
Słupska nie odwoła członków 
Rady Nadzorczej ze strony mia- 
sta - Józefa Wabłszczawlcza, 
Kłaudłusza DyJasa I Anny Sa- 
dłak, bo wkrótce kończy się ich 
kadencja i wymiana nastąpi na- 
turalnie. Skończyło się na po- 
uczeniu. 


Nowe kierunki 


1- 


Powiatowa Rada Zatrudnienia 
zaopiniowała pozytywnie trzy no- 
we kierunki kształcenia w słup- 
skich szkolach, które zostaną uru- 
chomione od września. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
chce kształcić techników robót 
wykończeniowych w budownic- 
twie, Zespół Ponadgimnazjalnych 
Szkół Technicznych - elektrome- 
chaników, a Zespół Szkół Me- 
dycznych - opiekunów w domu 
pomocy społecznej. 


Kryteria umorzenia 


Powiatowa Rada Zatrudnie- 
nia zdecydowała także, na ja- 
kich zasadach będą umarzane 
pożyczki z Funduszu Pracy. 
Maksymalna wysokość umorze- 
nia wynosić będzie w przypadku 
pożyczek na produkcję - 49 pro- 
cent, na usługi - 45 procent, 
w zakresie handlu - do 40 pro- 
cenł. Członkowie f:lRZ określili 
także kryteria refundowania 
kosztów szkolenia pracowników 
w zakładach pracy. Pod uwagę 
będą brane następujące uwa- 
runkowania: kondycja ekono- 
miczna zakładu pracy, stan za- 
trudnienia w ostatnich sześciu 
miesiącach, liczba pracowników 
do przeszkolenia, udział praco- 
dawcy w kosztach szkolenia 
oraz dotychczasowa współpraca 
z Powiatowym Urzędem Pracy, 
tj. wywiązywanie się z umów. 
(maz) 


SPACERKIEM 
PO SŁUPSKU 


. Przy budynku nr 2 
przy ul. Grota Roweckiego leżą 
gałęzie pościnanych krzewów. 
Nawet są porządnie poskładane, 
tylko od wielu dni nikt ich nie 
sprząta. 
. Przy minidelikatesach 
przy ul. Romera, zwłaszcza 
w weekendy, gromadzi się grupka 
osób. Plują, przeklinają, śmiecą 
niedopałkami papierosów. Im bli- 
żej wieczora, tym bardziej są pod- 
chmieleni. 
. Niszczeje Kamienica z Sza- 
rotkami przy ul. Armii Krajowej nr 
4. Między parterem a piętrem bie- 
gnie fryz rzeźbiony w szarotki 
(niektórzy utrzY":1ują, że t
 sło- 
neczniki). Cokolwiek by to nie by- 
ło, części dekoracji odeadają już 
od zaniedbanej elewaCJI. Jeszcze 
trochę i jej nie będzie. 
. .straż miejska powinna czę- 
ściej kontrolować boczne ulice. 
Wielu kierowców parkuje samo- 
chody tuż za zakrętem, często 
przed przejściem dla pieszych. To 
niezgodne z przepisami, ale wi- 
docznie mandatów za to nie ma. 
(law) 


Policja zatrzymała trzech nastolatków, którzy ukradli chłopcu telefon 
komórkowy. Potrzebowali prezent na 18. urodziny kolegi. Coraz czę- 
ściej ofiarami złodziei komórek są właśnie dzieci. 


Troskliwi rodzice, aby wie- 
dzieć co się dzieje z ich dziećmi, 
kupują im telefony komórkowe. 
Nie zdają sobie jednak sprawy 
z tego, że narażają dzieci na nie- 
bezpieczeństwo. Na dodatek, 
uczniowie często chwalą się tele- 
fonem przed rówieśnikami, co 


. 


skwapliwie wykorzystują złodzie- 
je. - Obserwują swoje ofiary. Nie 
jest to trudne, bo młodzież za- 
zwyczaj afiszuje się telefonem 
komórkowym. Czekają tylko 
na odpowiedni moment i atakują 
- mówi Emilia Adamiec, rzecz- 
nik słupskiej policji, która radzi 


, 


I nI. RAFAł. SZAM()("M 
W ubie
lym roku Ielefuny kumórkowe slrucilu uk. 200 Shll)Sle/un. Wie- 
hl l nich lu cł/ieci i mlocłliei. 


aby korzystać z telefonu tylko 
w razie potrzeby, co zminimalizu- 
je niebezpieczeństwo. 
Nie warto również dawać 
dziecku wartościowego aparatu. I 
Skradziony odzyskać jest nie- 
zwykle trudno. Zlodziej od razu 
sprzedaje go za grosze w komi- 
sie lub zastawia w lombardzie. 
Należy pamiętać, że zaraz 
po utracie aparatu trzeba zawia- 
domić operatora, by zablokować 
kartę sim. Poza tym, o czym ma- 
ło kto pamięta, należy podać nu- 
mer seryjny telefonu tzw. IMEI. 
Jest to kilkunastocyfrowy numer, 
który otrzymujemy wraz z no- 
wym telefonem. - Taki telefon 
jest wciągany na czamą listę i ni- 
gdy już nie będzie go można 
uruchomit w naszej sieci - infor- 
muje Piotr Kuslak z Biura Ob- 
sługi Klienta Plus GSM. Każdy 
operator ma taką listę, co ozna- 
cza, że jeśli kradzionego telefo- 
nu nie uruchomimy w jednej sie- 
ci, bez problemu zrobimy to w in- 
nej. - Co prawda brakuje 
centralnego rejestru skradzio- 
nych telefonów, ale z drugiej 
strony abonenci bardzo rzadko 
podają numer IMEI - mówi Ku- 
siak. 
Jednak zdaniem policji jest 
coraz bezpieczniej. Ze statystyk 
wynika, że w ostatnim okresie 
liczba kradzieży telefonów spa- 
dła. W styczniu i lutym 2002 roku 
skradziono 31 telefonów, w ana- 
logicznym okresie tego roku - 
tylko 9. 


I'IOTR KAWAł.EK I 


PREZENT DLA DZIECKA 


Dziękujemy darczyńcom 


I , 


- /" 
.\ . 
/, 
I t ( 
11 
r 
...... 


"" 


, 
go Koła PCK z Gimnazjum 
w Dębnicy Kaszubskiej pod opie- 
ką Elżbiety Utig przyniosły całe 
siatki podarków. - W zbiórce 
- 
różniły się klasy 1a, 1b, 1c,2c, 3b 
i 3c - wyliczała opiekunka kola. 
Natomiast dzieci ze slupskiej 
Szkoły Podstawowej nr 8 z kla- 
sy 3a przyszły pod opieką Alicji 
Jaroszewicz-Sycz. Przyniosły 
zabawki i pieniądze z zaosz- 
czędzonego kieszonkowego. 
Dzieci zwiedziły też naszą no- 
wą redakcję przy ul. Pobożne- 
go, poznały pracę dziennikarzy 
i dowiedziały się, jak powstaje 
gazeta. 
Dziękujemy wszystkim, któ- 
rzy sprawili, że przez kilka go- 
dzin na dziecięcych buziach za- 
gościł uśmiech. 


(law) 
Fot. Sł.A WOMIR ŻABI C,,", 


UCZESTNICY AKCJI 
Hurtownia Słodyczy Hurt-Art ze Słupska, Cech Rzemiosł R6tnych 
w Słupsku, słupskie piekarnie i ich właściciele: Dariusz Chorąży, Ry- 
szard Dzikowski, Eugeniusz Lewna, Krystyna Janta-Llpińska, Tadeusz 
i Wanda Jakubowscy, Wanda i Mieczysław Ostrowscy, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, Młodzietowe Centrum Kultury 
w Słupsku, zespół muzyczny Amados, czirliderkl słupskich koszykarzy, 
słupskie szkoty podstawowe nr 1, 2, 6, 8, 10, Gimnazjum nr 2 w Słup- 
sku, Gimnazjum w Gł6wczycach, szkolne Koło PCK z Gimnazjum 
w Dębnicy Kaszubskiej, Stefan Szarzyński ze Słupska, Botena Maria 
księtna Dunin Kukurowska, Małgorzata Lewandowska. 


Spory o budżet miasta 


\J 
, 
..\ 


W ramach naszej akcji I dzięki hojno- 
ści czytelników udało się zebrać 
mnóstwo maskotek i słodyczy. 


Jeszcze w piątek, na dwa dni 
przed balem, członkinie Szkolne- 


.. 


\ 
.. ....i
 1..... 
! 
...-; 


\ 


"Polityczny rożen" Radia Słupsk I "Głosu Pomorza" 


Andrzej Watemborski ("Radio 
Słupsk") I Zbigniew Mareckl ("Głos 
Pomorza") rozmawiają z zastępcą 
prezydenta' Słupska Andrzejem 
Obecnym I radnym Słupskiego Poro- 
zumienia Samorządowego Jerzym 
Wandziem. 


- Sporo korekt wprowadzono 
w wydatkach przewidzIanych 
w budżecie miasta na obecny rok. 
Dlaczego? 
A. Obecny: - Uważamy, że 
budżet 2003 roku musi się wią- 
zać z budżetem na 2004 rok. 
Dlatego ograniczyliśmy niektóre 
wydatki, aby się przygotować 
do inwestycji w przyszłym roku. 
Generalnie jednak struktura wy- 
datków zaproponowana jeszcze 
przez pana Wandzia pozostała 
bez zmian. 
- Największe cięcia -nastąpiły 
w wydatkach na drogi - aż o 8 mln 
zł. Dlaczego? 
A. Obecny: - Uważamy, że 
nie można inwestować jedno- 
stronnie. W budżecie pana 
Wandzia zabrakło bowiem pie- 
niędzy na inwestycje mieszka- 
niowe. W tym roku nie zostaną 
oddane do użytku nowe miesz- 
kania komunalne, ani w TBS. 
Założyliśmy natomiast, że w bu- 
dżecie na 2004 r. powstanie aż 
200 nowych mieszkań. 
- Czy pan postąpił aż tak nieroz- 
tropnIe, że prezydent Maciej 1(0. 
byllńskl musiał teraz dokonywać 
tak dużych cięć? 
J. Wandzel: - Trudno nas po- 
sądzać o nierozważne działanie, 
bo przygotowywałem budżet, 
gdy sam ubiegałem o stanowi- 
osko prezydenta miasta. Zawsze 
na początku powstaje problem 
wysokości deficytu, na który de- 
cyduje się samorząd. Tu przy- 
znaję rację poprzedniej opozycji, 
że nasze budżety były trochę 
pasywne, bo jeśli planuje się 
niższe dochody niż się je później 
wykonuje, to przygotowuje się 
sobie wygodną sytuację. Pan 


" 
.. - 
I --- 
\ ..' 
... 


Fol. SLA WOMIR ŻABICKI 
"Polityczny rożen" sluchaj w Radiu Slupsk w każdy poniedzialek 
o godz. 9.10. 


prezydent powiedział, że w tym 
budżecie nie będzie żadnego 
efektu mieszkaniowego. Tym- 
czasem ten budżet daje począ- 
tek dwóm inwestycjom mieszka- 
niowym. Świat się od razu nie 
zawali, jeśli w tym roku nie odda- 
my nowych mieszkań. Za to 
w tym roku do użytku miasto od- 
da 80 mieszkań socjalnych. 
- ChcIałbym wrócić do kwestII pa. 
sywnoścl budżetu, bo Już podczas 
prezentacji budŻetu w ratuszu 
prezydent Kobyllńskl mówlł,że 
trwają zabiegi o pozyskanIe du- 
żych dodatkowych płenlędzy 
z WojewódzkIego Funduszu 
Ochrony ŚrodowIska. Czy poprzez 
obcięcIe wydattrow nIe przygoto- 
wuJe sIę wIęc łatwego sukcesu? 
A. Obecny: - Z tym sposo- 
bem myślenia zupełnie się nie 
zgadzam, bo planowaliśmy defi- 
cyt w wysokości 33 mln zl, ale 
po dyskusjach w komisjach 
uwzględniliśmy dodatkowe in- 


westycje i w środę poprzez auto- 
poprawki powiększymy go o 2 
mln zł. Tak dużego deficytu w hi- 
storii słupskiego samorządu 
jeszcze nie było. Oczywiste są 
źródła pokrycia deficytu: 24 mln 
zł z prywatyzacji miejskiej cie- 
płowni i kredyt. Ponieważ jesz- 
cze do końca nie jesteśmy pew- 
ni, czy to na pewno będą 24 mln, 
bo może to być nieco niższa 
kwota, to nie zgodzę się z twier- 
dzeniem, że budżet jest pasyw- 
ny. 
J. Wandzel: - Poniekąd zga- 
dzam się z poglądem redaktora 
Mareckiego, bo wygodnie jest 
przyjąć mniejsze dochody. 
W efekcie zwiększenie wydat- 
ków w drugiej polowie roku mo- 
że doprowadzić do tego, że pie- 
niądze będą sensownie wydane. 
- Choć zmnIejszono wydatkI 
na drogI, to Jemocześnle zwIęk- 
szono wydatki na Inne cele. Choć- 
by na ratusz. Poza ,tym, wprowa- 


dzono do budżetu 4-mlllonową re- 
zerwę. To bardfo dużo. 
A. Obecny: - Zacznę od re- 
zerwy. Ma charakter celowy. 
Tam są fundusze na realizację 
zadań na drodze nr 6. Chodzi 
o ul. Jagiełły, modernizację 
skrzyżowania ul. Jagiełły i 9 
Marca oraz modernizację sy- 
gnalizacji świetlnej. Jeśli otrzy- 
mamy fundusze z Ministerstwa 
Infrastruktury, to dołożymy 1,5 
mln zl i to zadanie z 1999 r. wy- 
konamy. Ok. 2 mln zł zatrzyma- 
liśmy w rezerwie, bo liczymy, 
że może dojdzie do zwiększe- 
nia wydatków na budowę szpi- 
tala wojewódzkiego. 500 tys._zł 
zarezerwowaliśmy na dofinan- 
sowanie drobniejszych zadań. 
Natomiast w przypadku ratusza 
zabezpieczyliśmy pieniądze 
na realizację naszego progra- 
mu. Zapowiedzieliśmy bowiem 
utworzenie dwóch nowych wy- 
działów - promocji i gospodar- 
ki. Jednak w przyszłości wydat- 
ki na utrzymanie ratusza 
zmniejszą się, bo z ratusza wy- 
łoni się zarząd dróg miejskich, 
który w tym roku będzie utrzy- 
mywany z kasy miejskiej, 
a w przyszłym - już będzie za- 
rabiał sam na siebie. 
J. Wandzel: - Niektóre wy- 
datki na ratusz jednak budzą 
wątpliwości. Tam przecież pra- 
cują nie zawsze merytoryczni 
ludzie. Mówi się, że pan rzecz- 
nik ma niepisanego asystenta. 
Z kolei w Wydziale Gospodar- 
czym zatrudniono człowieka 
do nadzwyczajnych działań. 
Mnie się wydaje, że to nie 
do końca jest potrzebne i uza- 
sadnione. Nie zgadzam się też 
z twierdzeniem, że gdy organi- 
zujemy miejski zarząd dróg, to 
wyłączamy z ratusza jakąś gru- 
pę ludzi. Przeciwnie, tam bę- 
dzie pracowało wielu ludzi, któ- 
rzy będą dobrze opłacani, a bę- 
dą robić to, co w tej chwili robi 
kierownik referatu. Ten zarząd 


jest potrzebny, bo w mieście 
jest wiele dróg, ale nie można 
mówić, że on na siebie zarobi, 
gdyż podstawa prawna na to 
nie pozwala. 
A. Obecny: - Tym razem też 
pozwolę sobie nie zgodzić się 
z panem. Po pierwsze: zarząd 
dróg miejskich to nie jest mój 
pomysł, ale pana, który ja bar- 
dzo mocno popierałem. ale za- 
brakło panu determinacji, aby 
w poprzedniej kadencji wpro- 
wadzić go w życie. My to zreali- 
zujemy w dosyć szybkim tem- 
pie. Poza tym, takie zarządy 
dróg funkcjonują w większości 
miast takich jak Słupsk. Dla nas 
modelem były rozwiązania 
z Koszalina, gdzie zarząd dróg 
miejskich ma szerokie kompe- 
tencje. 
- Jakby nie powIedzIeć, adminI- 
stracJa sIę rozszerzy. 
- Ale bezrobocie spadnie. 
- Jest Jeszcze Jedna sprawa - 2,5 
mln zł na remont "małego ratu- 
sza". KIedy brakuje pienIędzy 
na remonty budynków komunal- 
nych, to sIę wydaje bardzo dużą 
kwotą. Może należałoby Ją rozlo- 
żyć w czasIe I Jeszcze wIęcej prze. 
znaczyć na remonty budynków 
mieszkalnych? 
- Pan dobrze wie, że ten re- 
mont to kontynuacja zadania 
z 2002 r. Nie możemy go prze- 
rwać. Poza tym, widzimy przede 
wszystkim inwestycje, które bę- 
dą miały pewną stopę zwrotu. 
Stąd chcemy inwestować w za- 
dania, które rozwiążą pewne 
problemy. W tym kierunku idzie 
dyskusja nad strategią komuni- 
kacyjną Słupska, którą niedlugo 
uchwalimy. Mamy natomiast kry- 
tyczne spojrzenie na moderniza- 
cje dróg, które dużo kosztują, 
a poprawiają jedynie komfort 
i szybkość jazdy, co w przypad- 
ku skrzyżowania przy ul. Garn- 
carskiej skończyło się dwoma 
ofiarami śmiertelnymi. 


(maz)
		

/18044-0012.djvu

			str. 12 Telewizja i radio 


Iim 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wiadomości 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Tajemnicza krypta (2/4) 
- serial przygodowy 
9.15 Jedyneczka - pr. dla dzieci 
9.40 Bajeczki Jedyneczkl 
- program dla dzieci 
9.50 Animowane bajki świata: 
Wódz I stolarz 
10.10 Nowa Ziemia (13) 
- senal SF (poWI.) 
11.00 Szansa na J:ycle: 
Dzieci na wózksch 
po wypadkach . felieton 
11.15 The Lost Secret (32) 
. kurs języka angielskiego 
11.30 Czerwone zloto (1/6): 
Od magii do madycyny (1) 
- serial dokumentalny 
12.00 Wladomo.cl 
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn 
informacyjny 
12.20 W drodze do Unii - program 
publicystyczny (pOWI. ) 
12.45 Klan (681) -telenowela (pOWI.) 
13.10 Lokatorzy: 
Granica szaleństwa - serial 
komediowy (pOWI.) 
13.35 Wykrywacz kłamstw 
- talkshow (poWI.) 
14.05 Brawo, błsl (4) . serial 
komediowy 
14.30 Ksll!J:kl na zimę - magazyn 
kulturalny 
14.35 Maciek, rower I ekonomia 
-felieton 


OD 


7.05 Studio urody - magazyn 
7.15 Dwójka dzieciom: 
Gnomy (7/26); 
Maurycy I Hewranek, 
Mały pingwin Plk-Pok 
. seriale animowane 
8.00 Na dobre I na złe (4): 
W obliczu prawdy - serial 
obyczajowy 
8.50 Pytanie na .nladanle - mag. 
10.15 Magazyn Ekspresu 
Reporterów (poWI.) 
11.05 Po prostu J:yć - magazyn 
11.30 Zielona karta (14) - telenowele 
dokumentalna 
11.55 Dwa śwlllty (7/26) - senal 
przygodowy 
12.30 30 toni Lista, Ilste -liste 
przebojów (poWI.) 
13.00 Panorama 
13.15 Złotopolscy (114): Wynajem 
- telenowela 
13.40 Europa da się lubić... (1) 
- program rozrywkowy 
14.40 To twoja droga: Kasia 
-reportaż 
15.00 Fllnstonowle: 
Fred Małpiszonem - senal 
ammowany 
15.25 Maszyna zmian - Nowe 
przygody (4): TeleJulla 
- serial przygodowy 
16.00 Panorama 


&m9 


6.00 Piosenka na życzenie 
7.00 Mumia Nlanla(15) - serial 
animowany (poWI.) 
7.30 Tajemniczy rycerze (7) 
- serial animowany (poWI.) 
7.55 Rodzina zastępcza (123) 
- serial komediowy (pOWI.) 
8.25 Strażnik Teksasu (162) 
- serial sensacyjny (poWI.) 
9.15 Drogówka - magazyn policyjny 
9.45 Ally McBeal (113) - serial 
komediowy (powt.) 
10.40 Awantura o kasę - teletumiej 
11.35 Różowa Pantera - serial 
animowany 
11.60 Kachorra to Ja (104) 
- telenowela (powt.) 
12.45 Luz Maria (96) -telenowela 
13.40 W imieniu prawa (8) 
14.30 POkemon (128) - serial anim. 
14.55 Miodowe late 4 (59) - serial 
komediowy (powt.) 
15.45 Informacje 
16.10 Różowa Pantera - senal amm. 
16.20 Kachorra to Ja (105) 
- telenowela 
17.15 Debiut - progrem rozrywkowy 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 Czarwony pies Cllfford (9/40) 
- serial animowany 
7.00 Tęczowy domek (13/40) 
- serial animowany 
7.30 Kurier, Prognozs pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
8.00 Magazyn słupski (poWI.) 
8.10 Panorama morza - magazyn 
8.30 Kurier, Prognozs pogody 
8.45 Go.ć dnia 
9.00 Siedem szczytów (9/18): 
Acongagua - bogini Inków 
- serial dokumentalny 
9.30 Kurier, Prognozs pogody 
9.45 Przygody Pana Michała 
(2/13): Hetmański ordynans 
- serial historyczny 
10.15 Dzieje Warszawy w latach 
1920-1939 (2/61-) - serial dok. 
10.30 Kurier, prognozs pogody 
10AS Telekurier - magazyn 
11.15 Gość dnia 
11.30 Kurier, Prognozs pogody 
11.45 Z WałęsI! na rybach - mag. 
12.10 W wielkim świecie - magazyn 
kulturalny 
12.30 Kurier - program informacyjny 
12.35 Wielkie eskapady (20. 21/22) 
- serial dokumentalny 
13.30 Kurier. Prognozs pogody 
13.50 Agrobiznes - magazyn rolniczy 
14.00 Świat - mag. międzynarodowy 
14.30 Kurier, Prognozs pogody 
14.45 To Jest temat - cykl reportaży 
15.00 Słoneczna włócznia (7/13): 
NIezwykły gość - serial 
15.30 Kurier, Prognozs pogody 
15AS Panorama. Prognozs pogody, 
Wladomo.cl sportowe 
18.00 Gdański dywanik (powt.) 
16.30 Kurier - program informacyjny 


14.50 Narodziny (5/24): Ml!czllk 
szklarniowiec - serial dok. 
15.00 Wiadomości 
15.10 Gdzie Jesteś Paltiti (4) 
- reportaż 
15.35 Otwarte drzwI - magazyn 
katolicki 
16.00 Rower Błażeja - magazyn 
dla młodzieży 
16.20 Moda na sukces (1850) 
. telenowela 
16A5 Raport Netla K2 
- Jedynka na dachu świata 
- cykl reportaży 
17.00 Teleexpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Go.ć Jedynki. wywiad 
17.40 Klan (682) - telenowela 
18.10 Forum - pr. publicystyczny 
19.00 Wieczorynka: W krainie 
czarnokslęJ:nlka Oza 
19.30 Wladomo.cl 
20.00 Sport; Prognoza pogody 
20.20 Studio sport: Liga Mistrzów 
- mecz Juventus Turyn 
- Manchester Unlted 
22.40 Dziwny Jest ten .wlat 
- reportaż 
23.05 Monitor Wladomo.cl 
23.25 Plus minus. magazyn 
ekonomiczny 
GO Seans na J:yczenle: 
Dziwak z Central Parku 
- film obyczajowy, USA 1996, 
reż. Herb Gardner, 
wyk. Walter Matthau, 
Ossle DavIs 
2.15 Zakończenie programu 


16.15 Prognoza pogody 
16.20 Złotopolscy (490): Poselska 
pomoc - telenowela (pOWI.) 
16.55 Szansa na sukces: Kombi 
- program rozrywkowy (poWI.) 
17.50 Program lokalny 
18.30 Panorama 
18.50 Prognoza pogody 
19.00 Jeden z dziesięciu 
- teletumlej 
19.30 Ogród sztuk: Honor 
- magazyn kulturalny 
20.00 M Jak mI/ość (122) - serial 
obyczajowy 
20.50 Magazyn Ekspresu 
Reportarów 
21.45 Chłop Europie nie przepuści, 
czyli zastanowlm się a Jużci: 
Broda - felieton 
22.00 Panorama 
22.25 Sport telegram 
22.30 Prognoza pogody 
22.40 Studio sport: Liga Mistrzów 
- retransmlaJa meczu 
Borussla Dortmund 
- Real Madryt 
Ela Wieczór filmowy. 
Kocham kino: Equlnox 
- dramat obycz.. USA t992. 
reż. Alan Rudolph, 
wyk. Matthew Modine, 
Lara Flynn Boyle 
2.25 Zakończenie programu 


18.10 Graczykowle (40) - serial 
komediowy 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 I;'rognoza pogody 
19.15 Zyclowa szansa -teletumiej 
20.05 Śwlet według Kiepskich (65): 
Ziarno - serial komediowy 
20.45 Samo J:ycle (ł76) - serial 
obyczajowy 
BIEl Mroki miasta 
- dramat sensac., USA 1992, 
reż. Irwin Winkler, 
wyk. Robert De Niro, 
Jessica Lange 
21.30 Studio LOTTO 
23.20 Informacje, Biznes 
Informacje, Sport 
23.40 Prognoza pogody 
23.45 GraffilI - program 
publicystyczny 
24.00 Magazyn Ligi Mistrzów 
1.00 Playboy: Warta śmiechu, 
warte grzechu 
1.30 Playboy: Dziewczyna 1993 
- Anna Nicole Smith 
2.30 Aquaz Superchat 
5.00 Zakończenie programu 


16.40 Prognoza pogody 
16.45 Rozmowa dnia - pr. publicysl. 
17.00 Kowalski i Schmidt - mag. 
17.30 Kurier. Prognoza pogody 
17.50 Podać rękę - magazyn 
społeczny 
18.00 Panorama, Prognoza pogody, 
Wiadomo.ci sportowe, 
Punkt - temat dnia 
18.30 Kurier Regiony Kultury 
18.40 Prognoza pogody 
18AS Rozmowy o nadziei 
18.55 My w Unii - pl. publicystyczny 
19.15 Rozmowy o nadziel 
19.30 Kurier sportowy 
19.40 Prognoza pogody 
19A5 Rozmowa dnia - pl. publicyst. 
20.00 Telekurier - magazyn 
20.30 Kurier - program informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnia - pr. publicystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier gospodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama. Prognoza pogody 
22.00 Panorama morza - magazyn 
morski (pOWI.) 
22_15 Patrol Trójki - magazyn 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogoda 
23.00 Wojna rosyjska 
- krew na śniegu (3/10): 
Goci pędzI! na Wschód 
- film dokumentalny 
23.55 I Bóg stworzył kobietę 
- film obyczajowy, franc. 1956, 
reż. Roger Vadim, 
wyk. Brigitte Bardot, 
Curd Jurgens 
1.25 Zakończenie programu 


6.00 Strefa P - pr. muz. 6.55 Telesklep 8.00 Świat wokół nas 7.00 David Copperfleld 
6.30 Super VIP 7.10 Magiczni wojownicy - serial (2-osl.) - film kostium., 
7.00 Muzyczne listy (10n8) - serial anim. dokumentalny USA 2000 
7.50 Motomyszy z Marsa 7.35 Alf (44/100) - serial 8.25 Saint Tropez (84) 9.00 Takle czasy - dramat 
- serial anim. (poWI.) komediowy (powt.) - serial obyczajowy sensacyjny, USA 1998 
8.10 Gęsia skórka (33) 8.00 W niewoli uczuć 9.15 Telezakupy 11.00 Zakazane 
- serial (poWI.) (126/135) - telenowala 11.50 Zauroczenie (37) wspomnienia - dramat 
8.35 M.A.S.H. (28) (powt.) 8.50 Doktor Frank (10/18) - serial obyczajowy sensacyjny, USA 1995 
9.00 Dziki kslęJ:yc (38) - serial obyczajowy (poWI.) 13.00 POkrzyj:ować szyki 
- telenowala (poWI.) 9.40 Słoneczny patrol 12.45 Werdykt - magazyn -thriller, USA 1995 
9.55 Zbuntowany anioł (11/67) - serial (poWI.) 13.45 Dzieciaki 15.00 Kłopoty w raju 
- telenowela (powt.) 10.30 Łamlsłówka w opałach - dramat obyczajowy, 
10.40 Biały Kieł (8) . serial 11.15 Conan (20/22) (poWI. ) (37/39) - serial austra. -ameryk. 1989 
przygodowy (pOWI. ) 12.10 Przeklęta ml/o.ć dla młodzlaży 17.00 Takle czasy. dramat 
11.05 Zakręcony (8) - serial (83/100) - telanowela 14.10 Nie zapomnij sensacyjny, USA 1998 
komediowy (pOWI.) 12.55 Telesklep paszportu: 19.00 Dr Qulnn (82) . serial 
11.35 Jets (10) - serial 14.55 Magiczni wojownicy Tunezja (2-ost.) obyc7aJowy 
sensacyjny (poWI.) - sarlal anlm. (powt.) - serial podróżniczy 20.00 Bebskl oddział (17) 
12.30 Strefa P - pr. muz. 15.20 Yalba - legendarny 15.00 Vldeofashlon . serial obyczaJowy 
13.00 Super VIP samuraj (52-osI.) - magazyn mody 21.00 Prawo I porzl!dek: 
13.30 Muzyczne listy - serial animowany 15.25 Zauroczenie (38) Zbrodniczy zamiar 
14.30 Teknoman (36) - serial 15.45 Słoneczny petroi - serial obyczajowy (17) . sorlol sensacyjny 
animowany (12/67) - serial 16.20 Lux sfera (7/25) 22.00 Taggart: 
15.00 Czarny Królewicz (51) 16.45 Alf (45/100) - serial - senal NIeprzemakalny 
- serial przygodowy 17.20 Brygada ratunkowa dokumentalny - thnllor, I1ng. 2000 
15.30 Dziki kslęJ:yc (39) (6/22) . serial sensac. 16.45 T erzan (40) - serial 24.00 Morderstwa 
. telonowela 18.10 Aktualności przygodowy w Mldsomer: 
16.30 HOT CHAT 18.20 Conen - serial SF 17.10 Świat wokół nas Dzwony śmierci 
16.45 Dziennik I Pogode 19.15 Drew Carey Show - serial dokumentalny - thrIllor, ang. 2002 
17.00 Jak dwie krople - serial komediowy 17.40 Mieszkanko 2.00 Prawo I porzl!dek: 
czekolady (12) - serial 19.40 Zwariowana Telewizja dla dwojga (37/120) Zbrodniczy zamiar 
17.30 Oni, ona I pizzeria (3) (3/9) - sarlal komad. - serial komadlowy (17) - Rorlal sonsacyjny 
- serial komediowy mm KslęJ:yc kłamców 18.05 Auto Motor I Sport 3.00 Taggart: 
18.00 Zbuntowany anioł - film obyczajowy, - magazyn NIeprzemakalny 
(122) -telenowela USA 1982, motoryzacyjny . thrillor, ang. 2000 
19.00 Ochrona absolutna reż. David Fisher, 18.30 Prognoze pogody 5.00 Przygody WIlIIemIl 
(5) - sarial sensacyjny wyk. Matt Dlllon, 18.35 Wielka wygrena Tella -111m pr7ygod., 
20.00 KoJak: Arlana Clndy Flsher (pOWI.) (2-oa1.) - komedia, USA 191\6 
. dramat policYJny, USA 22.10 Gliniarze wl.2001, 
1989, reż. Paul Krasny na motorach (16/23) reż. Marlo MoniceIII, 
 
21.50 Dziennik - serial sensacyjny wyk. Omero Antonutli, 
22.05 tnformecJe sportowe 23.10 Grom z Jasnego FabJo Bussottl, (pOWI.) 
I Prognoza pogody nieba . film katastrof., 20.00 Prognoza pogody 9.00 Wędkarskie przygody 
22.15 Liga Mistrzów: USA 1994, 20.05 Wydzleł do spraw Rexa Hunta 
Borussla Dortmund reż. Robert Iscove, specJelnych 9.55 Turbo 
. Real Mlldryt wyk. Sander Vanocur, (15, 16133) - serial 10.20 Taksówki wielkich 
23.55 Masquerede (8) Jane Kaczmarek kryminalny miast: ParyJ: 
- serial sensacyjny 0.50 Spacer po plej:y 21.40 Szkleny biznes (2/6) 10.50 Narodziny 
0.45 Skandallstka - dramat obyczajowy, . serial samochodu 
Jacquellne Susenn USA 1999, obyczajowy 11.15 Stulecie zwykłych 
- film obyczajowy, reż. Matt Mulhem, 22.30 Prognoza pogody ludzi: 1948 
amaryk. -kanad. 1998, wyk. Mali Mulhem, 22.35 Werdykt - gweltowny rozwój 
reż. Bruce McDonald Hallle Foote - magazyn 12.10 Sztuka przetrwania 
2.30 X Laski - pr. erotyczny 2.30 Drew Carey Show 23.05 Erotyczne fantazje według Raya Meersa: 
3.00 Muzyczne listy - serial komed. (pOWI.) (3/10) . serial Blałoru. 
3.50 Muzyczny VIP 2.55 Zwariowana Telewizja erotyczny 13,05 SI/e burzy: 
4.15 Super VIP - serial komed. (poWI.) 0.40 Zakończenie Nlebazpleczna 
4.35 Zakończanie programu 3.20 Zakończanie progrsmu programu pogoda 
14.00 Mars ne Ziemi (1) 
liD mm 15.00 Wielcy EgipcJanie: 
TV POLONIA Kleopetre 
18.00 Pola bitew: Wojna 
8.00 KawlI czy herbata? 5.35 Kropks ned I 7.00 MInisport + na Allantyku (2) 
17.PO Wędkarskie przygody 
8.00 Wladomo.cl - pr. publicystyczny 7.10 Łapu-capu Rexa Hunta 
8.10 Prognoza pogody (poWI.) 7.15 Nie przegap 18.00 Niesamowite 
8.15 Woronlcza 17 5.50 MI/o.ć I nlenawl.ć 7.26 Dłsbelskl Młyn maszyny: Okręty 
8.30 Klen (662) (90/130) - telenowela 8.00 (K) Sposób na podwodne 
- łelenowela (pOWI.) Ryszardll - dramat 19.00 Broń zwierząt: WOJne 
8.55 Kolorowe nutki 6.35 Telesklep kostium., USA 1998, chemiczne 
- program muzyczny 7.05 PrzYJaciółki I rywalki reż. AJ Pacino 20.00 Archiwum WleJ:y 
dla dzieci (103/185) - telenowela 9.60 (K) W.ród nocnej Bebal 
9.05 Budzik - pr. dla dzieci (poWI.) ciszy - film kryminalny, 21.00 WysypiSko: Wielkie 
9.30 Gwiezdny pirat (111) 7.50 Wunschpunsch poł. 1978, reż. Tadeusz clęj:arówkl 
. serial przygodowy (47/52) - serial 301m. Chmielewski 22.00 Super konstrukcje: 
10.00 Kolorowy.wlat 8.15 Animaniacy (26165) 11.50 (K) Nel/ Simon Antonov 225 
Felicji CuryłoweJ, - serial animowany - wybuchy śmiechu 23.00 Wszystko, 
-felieton 8.40 Przygody Anlmków na 23 piętrze co chcielibyście 
10.15 Zamki I pałace (4196) - serial al1lm - komedia, USA 2000, wiedzieć o saksle...: 
ŚII!Ska: Dl!browa 9.05 Inspektor Gadget reż. Richard Benjamin Włosy 
Nlemodllńska - rep. (85/86) - serial anim. 13.30 (K) Muza 23.30 Wszystko, 
10.30 Parki krajobrazowe 9.30 Tele Gra - teletumlej - komedia, USA 1999, co chclellby.cle 
Gór Świętokrzyskich 10.35 Telesklep reż. Albert Brooks, wiedzieć o seksie...: 
I Ponldzla - reportaż 11.20 Rozmowy w toku wyk. Andle MacDowell, Fetyszyzm 
11.00 Ze sztukI! na ty: - talkshow Sharon Stone 24.00 Narzędzia wojny: 
Album krakowskiej 12.15 Na Wspólnej (22) 15.05 (K) Sabrlmi - komedia Lis Pustyni 
sztuki - Jacek Sroka - serlalobycz. (pOWI.) obycz., USA 1954, 1.00 Alarm w Zatoce 
- reportaż 12.46 Uaterka - serial dok. reż. Billy Wider, Perskiej 
11.20 Strauss pod batutl! 13.10 Animaniacy (26165) wyk. Humphrey Bogart, 2.00 Stulecie zwykłych 
Antoniego Wita - serial anim. (poWI.) Audrey Hepbum, ludzi: 1945 . zupelnie 
12.00 Wladomo.cl 13.35 Przygody Anlmków 16,55 (K) Byla sobie nowy świat 
12.15 Sportowy tydzień (4/98) - serial Gwlszdka 3.0Q Zakończenie programu 
12.45 Folkogranie: Krywań animowany (pOWI.) - film obyczajowy, 
(powt.) 13.55 Inspektor Gadget USA 2000, EUROSPORT 
13.00 Ikona karpacka (85/86) - serial reż. Tlbor T akaca, 
(pOWI.) animowany (pOWI.) wyk. Kathy Ireland. 
13.15 Plebania (77) - serial 14.20 Renegat II (3) - serial John Dye 8.30 Siatkówka: Liga 
obyczajowy sensacyjny 18.30 (K) Dlglmon Mistrzów - ćwierćfinały 
13.40 Zielona karta 15.15 Milionerzy -teletumiej - film animowany 9.00 Narclaratwo 
- telenowela dok. 18.00 TVN Fakty I Pogoda 20.00 Diabelski Młyn klesyczne: 
14.05 Święta wojna (41): 18.20 PrzyJeclółkl I rywalki 20.35 Nie przegap Mistrzostwa Świata 
Tradycyjny model (104/185) -telenowela 20.45 Łapu-capu w Val dl Flemme 
rodziny - serial 17.10 Mlło.ć I nienawiść. 20.50 MInisport + - sZ1afeta 4 x 5 km 
komediowy (powt.) (91/130) - telenowela 21.00 (K) Kropla słońca kobiet 
14.30 Pamiętej o mnie... 18.00 Rozmowy w toku - .dremat historyczny, 10.00 Narclaratwo 
- koncert J:yczeń - talkshow mem.-kanad.-węg. 1999, klasyczne: 
(powt.) 19.00 TVN Fakty reż. Istvan Szabo, Mistrzostwa Świata 
15.00 Wladomo.cl 19.30 Sport wyk. Ralph Fiennes, w Val dl Flemme 
15.10 Herbatka u Tadka 19.40 Pogode Rachel Welsz - sZ1afeta 4 x 10 km 
- program rozrywkowy 19.45 Uwagal - magazyn 23.55 (K) Sezon mężczyzn 
16.00 Klan (662) (pOWI.) 20.10 Na Wspólnej (23) rezerwowych 11.45 Eurogole (poWI.) 
16.25 Co Pani na to? - serial obyczajowy - komedia, USA 2000 13.15 Lekkoalletyka: 
- pr. publicystyczny fliIIiJ łnspektorzy 1\ reż. Howard Deutch ' Halowy mityng 
17.00 Tełeaxprese - film sensacyjny, wyk. Keanu Reeves: w Llevln 
17.20 Sportowy Express USA 2000, Gene Hackman 14.45 Narciarstwo 
17.30 Go.ć Jedynki reż. Brad Tumer, 1.50 (K) Oko proroka klasyczne: 
17.40 Zgadnij - odpowiedz wyk. Louis Gossett Jr., - film historyczny, Mistrzostwa Śwlate 
- program dla dzieci Jonathan Silverman pol. 1984, reż. Paweł w Val dl Flemme 
17.45 Budzik - program 22.35 Kryminalne gry Komorowski, - sZ1afeta 4 x 10 km 
dla dzieci (pOWI.) - serial dokumentalny wyk. Lubomir Cwetkow mężczyzn 
18.10 Gwiezdny pirat (1n) 23.05 TVN Fakty Edward Lubaszenko ' 16.15 Eurogole (pOWI.) 
- serial przygod. (poWI.) 23.15 Kropka nad I 3.40 (K) ŚcleJ:ka strachu 17.45 Wiadomości 
18.40 Obserwator - pr. publicystyczny - film sensacyjny, Eurosportu 
wojskowy - magazyn 23.35 Kasia I Tomek - serial USA 1990, 18.00 Sport motocyklowy: 
19.00 Wle.cl polonijne komediowy (powt.) reż. Ethan i Joel Coen Halowe Mistrzostwa 
19.15 Dobranocka: 0.05 Złodziejski duet (8110) wyk. Gabriel Byme, ' Śwlate w trialu 
Zaczarowany ołówek - serial sensacyjny Marcia Gay Hayden w Wiedniu 
- serial animowany 1.00 Nic straconego 5.30 Zakończenie 19.00 Sport motocyklowy: 
19.30 Wladomo.cl - programy poWlórkowe programu Supercrossowe 
20.00 Sport, prognoza Mistrzostwa Śwlate 
pogody RADIO SŁUPSK 95,3 FM w Mlnneapolls 
20.10 Klan (662) (poWI.) 20.00 Boks: Walki 
20.35 Miasto na plasku 6.30.14.30 Co godzinę wiadomości lokalne. 7.00-10.00 Program miej- zawodowe 
- reportaż 21.00 Boks: Gala 
21.05 Plebania (77) - serial ski. 10.00.13.00 Studio Koniakt. 16.00-18.00 Magazyn reporterów - ATUT bokserska 
obyczajowy (poWI.) 18.00-20.00 Nawigator - mag. muz. 20.00.21.00 Kto czyta nie błądzi. 21.00: w Chemnltz 
21.30 Zielona karta 22.00 Na liryczną nutę. 22.00-22.30 BBC. reflektorem po świecie. - walka w wadze 
- telenowela dok. 
(pOWI.) RADIO VIGOR super lekkośredniej 
21.50 Ze sztukI! na ty: D. Hausaler 
Album krakowskiej KOSZALIN 99,7 FM; SŁUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM - G. Calley 
23.00 Boka: Walki 
sztuki - Jacek Sroka Wiadomości BBC - codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Ssrwis re- zawodowe 
- reportaż (powt.) gionalny co 
odzinę PN.CZW- 5.30.17.30 PT 5.30.14.30 SOB 6.30'12.30. 24.00 Wladomo.cl 
22.15 Strauss pod batutl! MOTO.Serwls PN-PT 7.25, 8.25, 9.25,14.25,15.25,16.25. Studio Gazety Eurosportu 
Antoniego Wita Prawn
i PN-PT 6.50. Porady Gazety PrawnsJ PN.PT 7.50. Program Moto- 0.15 Sport motocyklowy: 
(poWI.) ryzacYJny Autorodeo p-Gm. 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkanie z naczelni. Supercroseowe 
23.00 Panorama kiem Sekcji Ruchu Drogowego Komsndy Miejskiej w Słupsku. PT-11 00- Mistrzostwa Śwlate 
23.20 Sport telegram 
23.25 Prognoza pogody 11.15 Porady Specjalisty ?O spra.w Prawa fracy. WT .NDZ 18.00.20.00' li- 1.16 w Mlnnespolls 
23.30 Forum - program sta Plus Minus'. PN-Radlowa lista Dance.18.00.22.00. WT-G"NI 2000- Wiadomości 
publicystyczny 23.00 .Dobry wieczór Grebowski'. Piątek 20.00-21.00 .Muzyka od nas' dla 1.30 Eurosportu 
0.20 Monitor Wladomo.cI Was' 21.00.24.00 .Fńday Dance Part(. Sobota 7.00'13.00 .Sobotnie dzień Zakończenie 
0.40 Programy dobry" 21.00.24.00 .Hause Party". Nladzlela 17.00-18.00 Nisdzielne gra. programu 
nie' 20.00-23.00 .Wybuchowa niedziela'. . 
powtórkowe (K) - programy kodowane 


TVN 7, GODZ. 20,10 
KSIĘŻYC KUMCÓW 


\ 


, 


. .. 


'" -- 


ł--ul.TVN 
Małe miasteczko w Teksasie, rok 
1949. Młody chłopak Jack pracuje ja- 
ko pomocnik na farmie. Pewnego dnia 
poznaje piękną Ginny, mieszkającą 
w sąsiedztwie, i z wzajemnością zako- 
chuje się w niej. Rodzice obojga nie 
zgadzają się na ich związek, ze wzglę- 
du na różnice w pochodzeniu społecz- 
nym. Mimo to zakochani postanawiają 
być razem ł biorą ślub. Gdy niebawem 
okazuje się, że dziewczyna jest w cią- 
ży, na jaw wychodzi długo skrywana 
przez obie rodziny tajemnica, która ma 
związek Z przeszłością ich dziadków... 


1"II.r{'I.),"
IIf:II' 


INSPEKTORZY II 


. . 


ful. I'\IN 
Inspektorzy Frank Hughes i Ajex 
Urbina prowadzą śledztwo w sprawie 
skradzionych tożsamości. Policja znaj- 
duje zwłoki mężczyzny, który ma 
przy sobie dokumenty i karty kredytowe 
na nazwisko Ed Furston. Inspektorzy 
ustalają jednak, że prawdziwy Ed Fur- 
ston żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. 
Później okazuje się, że denat, podszy- 
wając się pod Furstona, wyłudził duży 
kredyt z banku. Bezwzględny wspólnik 
zmarłego od lat czerpie gigantyczne 
zyski wykorzystując skradzioną tożsa- 
moŚĆ, czym wpędził dziesiątki ludzi 
w długi. Tylko Hughes i Urbina mogą 
udowodnić, że ludzie ci padli ofiarą 
bezwzględnego przestępcy. 
POLSAT, GODZ. 21.15 
MROKI MIASTA 
GJówny bohater tego filmu, Harry 
Fabian pochodzi z nowojorskiego 
Bronxu i jest podrzędnym adwoka- 
tem. Zwęszył pieniądze z lipnego pro- 
cesu, ale po tym, jak został wraz ze 
swoim - rzekomo pobitym - klientem 
oraz jego fałszywym zaświadczeniem 
lekarskim wyrzucony z sądu, musi 
zmienić profesję, a z braku intratnych 
zamówień oraz własnej nieudolności, 
postanawia zająć się promowaniem 
boksu zawodowego. 


TVP 1, GODZ, 24,00 
DZIWAK Z CENTRAL PARKU 
Osiemdziesięcioletni Żyd Nat Moy
r 
jest optymistą i idealistą. który na kaz- 
dym kroku próbuje naprawiać otaczają- 
cy go świat. Często spotka się W 

- 
rai Parku z przyjacielem, na wpół nieWI- 
domym Midge'em Carterem. Pewnego 
dnia Clara. córka Nata, biorąc 
pod uwagę pogarszający się stan zdro- 
wia ojca, postanawia umieścić go w do- 
mu opieki. Wówczas mężczyzna okła- 
muje ją, że ma nieślubną córkę, która 
przyjedzie z Izraela, by się nim za
pie- 
kować. O odegranie tej roli prosI po- 
znaną w parku rysowniczkę Lauńe. 


TVP 2, GODZ, 0.35 


EQUINOX 
Akcja rozgrywa się w Empire City 
w bliżej nieokreślonej przyszłoścI. 
Na ulicy umiera bezdomna stara ko- 
bieta. Przy zwłokach pielęgniarka So- 
nya znajduje list. Poznaje historię ży- 
cia zmarłej kobiety. Jak się okazuje, 
miaJa romans z europejskim arysto- 
kratą. Owocem tego związku byli nie- 
ślubni synowie - bliźniacy. Matka od- 
daJa chłopców do adopcji. Ojciec zo- 
bowiązał się wpłacać na konto 
ynó'!ł 
wysokie alimenty. Sonya dowiaduje 
się także Z listu, ż
 hasło d?stęp
 
do konta brzmi: EqUlnox. Udając PI- 
sarkę postanawia odnaleźć chłopców, 
którzy dziś są już dorośli. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(a}glos-pomorza.pl 


l1D 


ma 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. glos Pomorza 


liDI 


HALLMARK
		

/18044-0013.djvu

			- 


glos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


SPRZEDAŻ 


SAMOCHODY 


DZIAŁKI 
- 
DZIAŁKA w Ustce, WEX 841H)29. 
DZIAŁKI letniskowe raty t bomfikata, in- 
frastruktura. (}602-310-742, 
094/346-23-39. 
NIESTKOWO 5,5 ha. 0-501-634-706. 


RÓŻNE 


AUTO-MOTO 


I AUTO - DOMASZ tłumiki, amortyzatory, 
hamulce, zawieszema, CZęŚCI eksploata- 
cYJne, BolesławIce, 841.53-53. 
AKUMULATORY - serwIs. Słupsk, Ostroro- 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci 
śp. 
Romana 
Szajnera 
Rodzinie I bliskim 


skladają 
Rada, Zarząd I Pracownicy 
G5 "5Ch" w Słupsku 


"" 0.603.788.888 
Powypadkowe kupię. 


G<30203US 


Instytut Pedagogiki 
POMORSKIEJ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ 
. W Słupsku 
Uruchamia punkt wykładowy w Koszalinie 
Ul. Chałubińskiego 15 
Organizuje studia zaoczne: 
(Iicencjackie i magisterskie uzupełniające) 
Dla kierunku pedagogika: 
. socjalna z terapią społeczną 
. socjalna z resocjalizacją 
. socjalna z poradnictwem pedagogicznym 
. socjalna z edukacją zdrowotną 
. wczesnoszkolna z edukacją kulturalną 
. wczesnoszkolna i przedszkolna 
. wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią 
pedagogiczną 
. szkolna z edukacją informatyczną 
Instytut Pedagogild stwarza również możllwoścllcontynuowanla 
studiów rozpoczętych w innych uczelniach (z wyrównaniem 
różnic programowych). Zapisy na semestr letni (od marca) 
Szczegółowych informacii udzielają 
Instytut Pedagogiki Prywatne Centrum 
PAP w Słupsku Eduk
.cYjne 
ul Arciszewskiego 22a ul. Chałublnsklego 15 
. 76-200 Slupsk 75-581 Koszalin 
tel. O-59 840-54-09 tel. 0-94 342-48-20 
Zaiecia odbywać si, będą w Koszalinie 
Koszt studiów za jeden semestr wynosi 1400 zł 


uwlnN.glos-pOlRorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


III I 0.604.235.892 
Powypadkowe najkorzystniej - Koszalin. 
- -- - 
II 0-606.814.679. Powypadkowe kuplę. 


I Haki holownicze. 
Słupsk, 059/ 841-44-14, 
841-44-13. 


KUPNO 


SAMOCHODY 


III 0.602-157.399. Powypadkow e kuplę. 
l! 0.602.722.790 Powypadkowe 
- Koszalin. 
10.606-257-181. Powypadkowe, rozbite, 
spalone. 
0.603-213-620. Powypadkowe._ 
KUPIĘ Ciągniki, kombajny I maszyny rolm- 
cze. 059/822-52-13. 
POWYPADKOWE kuplę. 
0.59/811.91.50,0.606-20.60-77. 


DOMY 


- 


DOM k upię. 059/84-14-976. 


MIESZKANIA 


ZAMIANA 


783028 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskie 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


DELTA, (0-59) 84-234-00 
www.delta.slupsk.pl 
- - 
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. 
www.krynicki.com.pl 


l "
. 


, 


- 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 13 


81URO Rachunkowe _TED-, CYKLINOWANIE. 0-5 9/84-13-586. 
, 0-59/848-21-11, 0-600-073-528, GLAZURA, gładzie, panele. 
0-602-233-117 - usługi doradztwa podat- I 
5!Jf85-82-181. 
kowego 
 pełnym zakresie. J GLAZURA. 0-59/84-56-216. 
WYSOKINSKA - były pracownik Urzędu . GłADZIE, glazura. panele. 
Skarboweg o . Licencja. 0-59/84-56-488. ; 0-59/842'{)3-85, 0-694-84-88-05. 
GłADZIE, glazura. 0-59/84.{)1-671. 
"-ŁA
 
E, gwarancja. 0-692-972-741 
HYDRAULICZNE, elektryczne,lębork, 
862-95-35. 
HYDRAULICZNE, grzewcze, gazowe. 
0-602-408-759. 
- - 
MILAN. System zabudowy wnęk. 
PROMOCJE. Słupsk, 8-400-310. 
-- 
MILAN. Zabudowy, garderoby, szafy wnę- 
kowe, sypialnie, meble biurowe. Słupsk, 
8-400-310. 
OGÓLN08UDOWLANE, dekarskie. 
0-604-087-001. 
OGÓLN08UOOWLAN E 059/ 84

 13, _ 
OGÓLN08UDOWLANE
0-59[847-

9,__ 
OGÓLN08UDOWLANE. 0-608-484-903. 
-- - ----- 
REM
NTY, glazur a. 0-69 1
 913:. 
5} _ 
REMONTY, tanio. 0-59/84-13 -5

._ 
TYNKI, glazura, gładzie. 0-59/84-36-801, 
843-86-51 


AGENCJE 


! REMID. 0.59/842-33-90, 
0.606-21-20.04, SIENKIEW ICZA 20. 
059/841.25.83 Nieruchomości 
- Kaczyńska. 
- - 
 
840-20-62,842-10-94 
Domus Nieruchomości. Kupno, sprzedaż, 
wynajem. Poszukujemy nowych ofert. 
- - - - - 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, 
059/842-70-17. 
www
elda-nier uchomosci.slupsk.pl. 
181S 842-54'{)5 
WWW.ARKA-SWPSK.GRATKA.PL 
0-59/846-2-846. 


DWUPOKOJOWE - różne Słupsk, okolice. 
Czteropokojowe (69) - Niepodległości, wy- 
kończone - niedrogo! MERKURY, Słupsk, 
i 840-32-32. 
DWUPOKOJOWE Zatorze, centrum. 
ASCONA, tanio, (}604-82-53-54. _ Trzypokojowe Nadrzecze, Słowiańska, 
ASTRA II kombi DTI (1999/2000). OkazJa! Broniewskiego. Poszukujemy nowych 
0-606-132-792. _ ' ofert do kupna - sprzedaży. Kredyty 
AUDI A6 2.5 TOI avant (1994) - 35000. I mieszkamowe. _Expert-, 842-78-54, 
0-601'{)52-911, (}607-221-50 0. I 0-601-67-45-88. I Mercedes - części dostawcze, ciężaro- 
8US (1994), 094/341-28-29. _ _ DWUP
KOJOWE, 059/84-270-17 we. NAPRAWA. Mśclce 17 k/Koszahna, 
FIESTA (1979) 900 cm, na części, www.glelda-meruchomoscl.slupsk.
 I 094/316-50-67,0-604-756-696, 
094/3413-075. DWUPOKOJOWE. 0-59/8-444-446. 0-602-518-651, 0-602-517-573. 
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD. FIRMA sprzeda dwa gotowe, duże miesz- AUTO na GAZ od 1290 zł, 5-10% 
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK, 845-60- kania. 0-59/84-11-898. upustu do marca. Centrum Motoryzacji, 
00,0-604-913-453. _ _ JEDNOPOKOJOWE Ostroroga, Grodzka. 0-59/814-78-04. 
FORD explorer limited (1999), stan Idea I- I Dwupokojowe Konopmckiej, Slerprnka. AUTO 
a gaz PRO-8UT. 
ny. OkazJal (}606-132-792. Trzypokojowe Piłsudskiego, Komorowskie- Montaz InstalacJI, raty. Jamno 63, 
GOLF 16D (1988) stan bdb. 0-59/81-12- go, Wileńska, Bruskowo. Redęcin. I 094/346-
1-15. 
948.0-607-117-951. Czteropokojowe Słoneczna, Ustka. _Ibis', HAKI holownicze. 094/342-61-16, _ _ 
GOLF 111.3 B (XII 1986). Koszalin I 8425-405, _ _ _ _ TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaz. 
502-667-770. MIESZKANIA dwu - trzypokojowe. SłUPSk' 1 Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 
HYUNDAI (1992). (}691.269-O71. 0-507-38-41-88. 70,094/346-76-64. 
(1998) 2 4D ł 
 MIESZKANIA na poddaszu, pierwsza wp/a- 
KIA ceres clęzarowy ., a ow- t 20000 Słu p sk 0-507-38-41-88 I 
ność 1.5t, stan dobry - 9 900 brutto. O- a .. - 
504237-535. _ TRZYPOKOJOWE Zatorze, WEX 8411'{)2 
KREDYT AUTO NA RATY nowe uźywane, hi- 
poteczne, got6wkowe. Słupsk, Sienkiewi- 
cza 3, 842-58.86, 822-76.16. 
OPEL kadett kombi 1.81 benzyna (1991) 
w Cdłoścllub na części (białe tabhce). O- 
504409-708 
POLONEZ truck 1.9 D iroterm a, 094 /318.- 
43-37. 
SPRZEDAM ford flcsta courier 1.3 (rok 
1994), cena 3 300. 059/842-36-53, _ - 
TRUCK - sprzcdam. 0607-284 675. 


I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
SANTEX l, SŁUPSK, lESZCZYŃSKIEGO 8, 
.059/843-25-10. 
I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
HURTOWNIA SANTEX I. POZNAŃSKA 42, 
059/84.13-260; PLAC BRONIEWSKIEGO 
14,059/842.85.10. _ _ _ 
DREWNO kominkowe. 0-59/84-71-901. 
ga 3. 844-02-95. GARAŻ. Bat. Chłopskich, Koszahn - 
AUTO - Części USA - zamowlenia, 094/316-15-45. 
094/341-56-25, 0-602-557-917. _ I KOTŁY C. O. zgazow ujące drewno. I nwest :- 
AUTO - GLAS - szyby. 059/8425
 mat-Eko, 0-59/84-12-608. 
SZYBY samochodowe. Koszalin, I KSEROKOPIARKI, faksy, promocja. 
0-502-55-77-67. 094/343-53-73. _ _ 
DOMY I MEBLE sosnowe, www.phurabka.pl 
- SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 
DOM w Kobylnicy, możliwość zamiany. drut, słupki, transport. 059/842-87-55, 
0-59/84-290-66 po 2O-tej. Raszyńska 6 D. DWUPOKOJOWE kUpię, 
DOM, 059/842-70-17. SIATKI, slupki - produkcja. Transport gra- 059/84-56-505. 
www.glelda-nieruchomosci.slupsk.pl tis.0-59/810-29-07. JEDNOPOKOJOWE kUpię, Słupsk, 
MIESZKANIA SOLARIUM Philips Oednostronne). 8437-081,0-604-610-298. 
" 0-504-409-708. . . 
I Ustka - dwupokojowe (47), trzypokojowe SPRZEDAM bar ako wóz ora
 kredens - , !!!! 
(60,5) - okazYjme. MERKURY, Słupsk, ciemny antyk. Po/czyn Zdrój, KUPIĘ wyposazenie biura 
840-32-32. _ I tel. 094/ 36- 62- 846. . (meble, faks itp.). 0-691-91-36-02. 
840.20-62,842-10-94 Domus, trzypoko- SPRZEDAM bryczkę konną. 
jowe Słowiańska, sprzeda z, zamiana (}601-686-901. 
na mniejsze. WAGI ElEKTRONICZNE, METKOWNICE. 
840-25-40 ENIGMA. Dwu-, trzypokojowe 0-59/841-42-82,0-601-55-82-52. I 
Malachowskiego, Rybacka, pięciopokojo- WORKI foliowe _ producent. SłuP
 MIESZKANIA 
we Rzymowskiego (okazja), sześclopokojo- Sportowa 61, 0-604-208-414, . 
we WOJSk
ols
ego . 0-59/840-14-85. I DWA mleszkama (po 54,70) 
- -_ - - - w bloku czworaku - Gogolewo 
K o N D o LE N C-J E WSlYS!KO do chłodnictwa, gastronomII zamienię na Dębnicę Kaszubską lub 
1
lep ow. Słupsk, 842-93-66. I Słupsk. 0-59/842-59-89. 
I I TRZYPOKOJOWE (61) zadłużone 
MOTORYZACJA I - Norwida na mniejsze. Słupsk, 
0-694-781-334. 
ZAMIENIĘ 47 m kw. lokatorskie 
KUPIMY POWYPADKOWE -parter Przylesie na podobne z logią, 
0606-997 -422 345-32-56 , 
0602-506-359 NIERUCHOMOSCI 
WYSOKIE CENY I 

 
SŚPPON 


SPRZEDAM 


DĘ8NICA Kaszubska obiekt, 
WEX 8411'{)29. 
GARAŻ (Koszalińska). Słupsk, 
0-507-43-33-61. 
GARAŻ. Słupsk, 0-507-38-41-88. 
GARAŻ. Bat
 Chl
pskic
Ko szah 
 
094/316-15-45. 
LOKAL gastronomiczny w centrum 
Słups ka. 0-50-77-5 5-233. 
PU8 - bar piwny - Słupsk, bardzo 
tanio, z powodu wyjazdu sprzedam. Pilnel 
0-602-210-313. 
RESTAURACJA k/promenady w Ustce - 
sprzedam, wynajmę. 0-602-684-664. 


/8.łO.łA 


KUPIĘ 
MIESZKANIE do remontu lub tanie dwupo- 
kojowe. Słupsk, 0-504-826-717. 


WYNAJEM 


I 8.402-402 AJ-POłAWSCY TRZYPOKOJO- 
WE, CZTEROPOKOJOWE. 
842.80.75 - CZTEROPOKOJOWE - WGN. 
80KS _Manhatan- góra - tanio lub sprze- 
dam. Pawilon handlowy obok Kauflandu 
(60 m. kw). (}602-42-47-56. 

 
 
DO wynajęcia pawilon (33). 
0-59/84-256-83, 
DO wynajęcia pokoje - osobne wejście, 
Sianowska 38, Koszalin, 094/340-59-08, 
GARAŻ (Grażyny) do wynajęcia
 
0-59/84-35-125. 
KĘPICE. Trzypokojowe (52) do wynajęcia. 
0-606-10-11-52. 
- 
KURNIK (550). 0-59/84-297-5
 
 
LOKAL do wynajęcia 82 m kw. II piętro, 
centrum, 059/822-33 -89 _ 
I LOKAL handlowy (46m) - Armii Krajowej 
i 9. 0-59/84-02-458. 
MANH ATAN (40 ml góra. 0-60 0- 380-365, 
MOK Koszalin, Zwycięstwa 105 
wynajmie pomieszczenie na działalność 
biurową o powierzchni 53 m kw. 
(trzy przejściowe pokoje z zapleczem 
kuchennym - bez wyposażenia). 
Pomieszczenia można oglądać 
w godz,-- 8:..15. 094
 
47
-
. 
NIEZALEŻNY pokój. 0-59/842-56-49, 
0-692-495-133. 
- - ---- 
ODSTĄPIĘ zakład fryzjerski (z wyposaże- 
niem), bardzo dobra lokalizacja - tanio. 
0-59/843-67-97. 
--- - 
POKÓJ blisko PAP. 0-504-60-75-95. 
-- - - 
POKÓJ. 0-59/84-D4-419 , 0-607-155-550. 
POKÓJ. 0-59/84-275-94. 
POSZUKUJĘ kawalerki, mieszkania 
(Chrobrego) oraz garażu - Słupsk (kupno, 
wynajem ). 0-504-D88-544. 
, POZNAŃ - centrum, 2-pokojowe do wyna- 
; jęcia. 094/3405-217. 
WYDZIERŻAWIĘ boks - Manhatan (dół). 
0-505-903-961. 


USŁUGI 


BIURA PODATKOWE 


0-59/844.16-86, (}606-67-55-72. 


-.. 
I 


.";t'

<-"'" <. : 
.$:1 


_ K- 


11 
 


. . .,,
 


ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17. 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11 
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 03/04/05/14, 
tel./fax (094) 347 3506/07 
ul. Ratuszowa 3. pok. 12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 27B 55 
pl. Wolności 10 - w godz. 9-16 
nad sklepem .Rossman" (wejście od ul. Boh. Warszawy) 
tel./fax (094) 37 403 11 
Punkty przyjmowania ogłoszeń do ..Głosu Pomorza" 
KOSZALIN: 
.AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Klkta. tel_ 34046 20 (do 9.30 i po 16) 
.ARI CORINFO', ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel.jfax 345 29 33. 
34143 45; e-mail: bluro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14 
.BERNI' .... Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 341 05 02, fax 345 75 37. kom. 0601558 563 
"EKOLAM' .... Zwycięstwa 137 .związkowiec- - parter. tel/fax 346 07 55 (7.30-17) 
.MEDIA PARTNER' J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo) 
.MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa. ul. Zwycięstwa 6A,1p24. tel. 342 78 51 w. 294 (8-15) 
.NO - KAR- tel.jfax 347 04 Z1 
.PIK- Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108. tel.jfax (094) 342 41 72 (9-16) 
Białogard: Naprawa Telewizorow .TeleMax' ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19, 
czynne pono -pl. 10-17. sob. 10-14 
Drwasko Pom.:Centrun Reklamy. ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62 
Sławno: Sklep i Biuro Ogłoszeń. ul. Rapackiego 2, tel.jfax (059) 810 70 12 
Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1. tel./fax 365 26 24 
Świdwin: INTER-CAFFE - Park Wodny .Relax", pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71 
Tychowo: .PRZYSZŁOŚĆ 2000' ul. WolnoścI 23. tel. 31157 36. 0604 377 829 (9-17) 


TELENAPRAWY 


l! Naprawa telewizorów Robert Deszcz. 
Słupsk. 845-63-17. 
! Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63. 

 - - 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów, 
druka rek._Słu psk
4-30-465 
TELENAPRAWY domowe. 
0-59/842-48-83, 84-36-918. 


NAPRAWA SPRZĘTU 


"" Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843-54-88, 84-56-156. 
" PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46, 
0602-364-943. 
CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI, pralkonapra- 
wy. autoklimatyzacja. Wileńska 12 B, 
059/840-38-30, (}601-789-892, 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, mikrofalówki. 
Słupsk, 843-54-88, 84-56-156. 
PRALKONAPRAWY, chłodzIarkozamrażar- 
ki. Serwis gwarancyJny Polar, Whlrlpool. 
059/842-28-31,059/840-38.30, 
0.601.789-892. 
PRALKO NAPRAWY. "ELTECH", 
0.59/84-36-083,0.602.665.334. 


ŻALUZJE, ROLETY, OKNA 


l! LInda, żaluzje, verticale, rolety, bramy, 
garaże. 059/ę-4-37- 373 . _ _ _ _ 
059/84.20-600 Alko - żaluzje poziome, 
rolety tkaninowe. 
ATRAKCYJNE ceny rolet. żaluzji, wertikali. 
_Gama - COlor-, Słupsk, Morcinka 21. 
059/842-35-34. 
8RAM
GARAŻE,D
I,OKNA,ROLETY. 
MEGA, 0-5 9/842.96-33. 
8RAMY, napędy, sterowame. 
059/84-24-884. 
---I 
CENTRUM okien _KADA' sprzedaż 
- montaż. 
łupsk, 8 -400 -310. 
OKNA PCV - montaż, raty. Słupsk, 
84-20-753,84'{)3-135. 
--- 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341-08-65. 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA 


CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
094/35-815-21. 


CZYSZCZENIE 


CZYSZCZENIE. 0-59/84-38-911. 


ALARMY, MONITORING 


ALARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70. ElSE R - MUCHNICKI. 
- - 
AUTAALARMY. Słupsk, 0-
9/8 4-11 -60
 
AUTOALARMY Elsam, 059/84-21-621. 
- - -- 
AUTOZA8EZPIECZENIA. AUTO-PLUS, 
Słupsk,841-41-45. 


TRANSPORT 


A.Z. Meblowozem - przeprowadzki, win- 
da. 0-602-284-693. 
A-Z. Przeprowadzki, winda. 
0-602-33-22-23. 


REMONTY 


059/843-92-31, 0-607-288-199. 
Gazowe, c. o ., hydrauliczne. 
CYKUNOWANIE bezpyłowe, 
układanie parkietów. (}601-61-40-93, 
0-59/84-32'{)38. 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. 
Układanie. Słupsk, 0-59/843-43-20, 
0-601-64-10-92. Kaliszewski. 


. 


\
.. 


,""o IJ)' . 


RÓŻNE 
- 
KOMINKI norweskie, francuskie, polskie. 
TERMIKA, Koszalin, 094/345-46-52, 
Krucza 21 
KOMINKI w dużym wyborze, akcesoria. 
Decor, Słupsk, Szczecińska 61A, 
059/84-34-109. 
ME8LE KUCHENNE NA WYMIAR. lUTY, 
MARZEC - RABAT 20% t MONTAŻ GRA- 
TIS. KOSTOl SŁUPSK, 0-59/841-48-69. 
ME8LE na wymiar: kuchenne,łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- 
mocja - montaż gratis. KRYSTOM, Kosza- 
lin, Wąwozowa 15A, 094/3410-354 
- - 
ME8LE: kuchnie, łazienki, lustra, akceso- 
ria; Słupsk, Szkolna 4, 059/842-28-38. 

 - 
PEŁNA obsługa BHP małych i średnich 
firm. 094/316-44-57. 
-- - 
STOLARSKIE. 0-59/847-53-49 
SZYCIE kołder, czyszczenie pierza. Spne- 
dai wyrob6w gotowych. Słupsk, Tuwima, 
84.278.73. 


NAUKA 


I Angielski, niemiecki, francuski SMl 
Galeria Emka, 094/347-73-1,3. 
- --- 
ANGIELSKI - indywidualnie. 
0-59/84-11-842. 
CALLAN - angielski 4 x szybciej. 
skutecmlej, weselej, 059/842.21.90, 
0-604-430-551. 


EMPIK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH - 
WSZYSTKIE JĘZYKI - WSZYSTKIE PO- 
ZIOMY. KOSZALIN, 094/346-03-27; 
SŁUPSK,059/840-11-50. 


LICEUM DLA DOROSŁYCH ZSZ - 2-lET- 
NIE, SP - 3-lE1NIE. POLICEALNE STU- 
DIUM ZAWODOWE: PRACOWNIK SOCJAL- 
NY. SŁUPSK, GROTTGERA lO, 845-62-40, 
ZAPISY: CZWARTKI, PIĄTKI 15.30-17, 
SOBOTY 9-12. 0-502.{)99.{)79, 
0-502-253-322. 
-- - --- 
ROSYJSKI - korepetYCJe, tłumaczema. 
0-59/84-13-008,0-600-455-765. 


MEDYCZNE 


I IRYDOLOGIA' - określanie stanu zdrowia 
na podstawie badania teczówki. Zi%lecz- 
nictwo. Terapia bólów, masaże kręgosłu- 
pa. _MEGAVITA- - Władimir Stepowy, 
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26, 

 4/341-14 
. 

.
 01-324-2 9
. Grnekolog, zab i
. _ 
ALKOHOLOWE odtruwanie, 
05 9/8 47-5 0-68 , 
02-46-8 6-31-=-- 
ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. lek. 
med. Marek Jaroszyk, tel. 0-602-773-762. 


al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16. 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08 
Biuro Reklamy ul. Henryka Pobożnego 19 
tel./fax (059) 84117 43, B40 32 51 
ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16 . 
(budynek 8ytowskiej Spółdzielni MieszkanioweJ), tel. /fax (059) 822 82 82 
ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15 
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88 


Punkty przyjmowania ogłoszeń do ..Głosu Pomorza"' 
SŁUPSK: "Agencja UNIPRESS' ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP). 
tel.jfax 842 89 54. 841 27 00, tel. 843 84 36 (cała dobę) 
"Agencja RUBIKON" Media Reklama Projektowanie. ul. Marcinka 21 (I piętro), 
tel. 840 29 80. 840 27 10. fax 842 89 94 (8-18), przyjmujemy og/osZenia na telefon 
"CONSULTING MANAGERS" ul. Szczecińska 11, tel. 843 85 16 (9-16) 
Bytów: TUiR ..WARTA' ul. Kochanowskiego 3. tel. 822 22 80 (8-16) 
-o. Miastko: Biuro ..WARTlo:' ul. Dworcowa 29. tel. 857 53 08 
Redakcja "GIosu Pomorza', tel. (059) 857 35 72 
Ustka: Agencja _CENTRUM K080" ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 gr 77 
PHUPiT .BAŁTYK' ul. Żeromskiego 9. tel. 8144 220 (8-16) 
P.P.H. .HANTUR- ul. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA 
tel. 8146 058. 8145 578 (8-16) 
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do intemetowego 
Banku Ogłoszeń Drobnych "Głosu Pomorza" www.g10s-p0morza.pl oraz do wydania 
internetowego ogólnopolskiego dziennika ..RzecZPOSpolita- - serdecznie zapraszamy!
		

/18044-0014.djvu

			slr. 14 Ogłoszenia drobne/reklama 


Obwieszczenie 
Sędzia Komisarz zawiadamia. 
e w postępowaniu upadłościowym Wiesława Wójcika prowadzącego działal- 
ność pod nazwą ,Lęborskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego" w Lęborku postanowieniem 
Sądu z dnia 10 lutego 2003 roku Sygn. akt. U-52/01 została ustalona lista wierzytelności. Ustaloną listę 
wierzytelności mo
na przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Słupsku VI Wydział Gospodarczy 
ul. Szarych Szeregów 13, pokój 414 I w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wierzyciel mo
e złożyć 
do sądu sprzeciw co do uznania wierzytelności lub odmowy jej uznania. . 


BIO.MED Kosmetologia - trwałe usuwa- 
me owłosienia. naczynka. przebarwienia, 
peellngl. 094/346-49-49. 
CEBUlA Dorota i Witold - Gabinet Stoma- 
tologiczny - pelen zakres, lasery, ultradź- 
więki. Pomedziałek. środa, piątek 16- 
18.30. Koszalin, Zgoda 9/04, 340-22'61, 
D-B02-32-1O-64. 
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin. Świętego 
WOjciecha 24,094/340-39-17. 
CHIRURGIA stomatologiczna. protetyka, 
implanty. B. R. Suchorowscy, Słupsk, Wa. 
ryńsklegQ, 0-59/842.98
24. _ 
CHOROBY odbytu - diagnostyka - lecze- 
nie. 094/3412-875. 0-602-187-867. 
CHOROBY przyzębia - kompleksowe Ie- 
czeme, gabinet parodontologiczny Kata- 
rzyna Roman, Słupsk. Sienkiewicza 5a/ 
2a 0-60()'{)47-849. 84-25-100. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573. 
0-501-496-182. 
-- 
GABINET masażu, 059/841-O0-9
 
GINEKOLOG. zabiegi, bezzabiegowo. Zd' 
biegowo, 0-603-666-954. 
HTTP://WWW. KRUPINSKI. UROLOGIA. 
WllYTOWKA. PL 
KLUB Kwadransowych Grubalów, aerobik, 
aquaaeroblk; KOlzalln, 0.506.43()..258, 
Lębork, 059/863.13.55, Sławno, Słupsk, 
059/81()..50.62. Dieta Cambridge; 
0.601.84.76.36. _ _ _ _ _ : 
ŁUSZCZYCA, bieldctwo. 0-601-214-388. ' 
- -- - - 
ODCHUDZANIE, zdrowie. witalność. 
Dystrybutor Herbalife. Ewa Żur. 
094/346-03-69, 342-01-73. 
0-501-56-75-13. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
0-504-366-477. 
- - --- 
PRAXIS lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT. 
NIE! OperaCJe: przepuklin, tarczycy, żyla- 
ków. laparoskopia. Kruroskopia. USG. 
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu- 
rochirurgiczne. Koszalin. Szczecińska 32, 
informacje: 343-40-64; rejestracja. 
0-603-990-401. 
-- -- 
WWW.ESTMED.KOSZAUN.PL 


TOWARZYSKIE 


DYSKRECJA Słupsk, 0-693-576-134. 
Zatrudnię. 
DZESIKA Słupsk. 0-606-426-664, 
842-60-98. 
HADES Night Club. Zatrudmmy 
panie - wysokie zarobki. Koszalin. 
094/3415-827. 
JOlA Domina. 0-605-70-90-24. 
-- 
KAMELIA Słupsk, 0-503- 77-55-62. 
KAMIlA, 0-504-603-170. 
LUIZA prywatnie. Słupsk, 0-.!?00-157-253. 
NICOL 0-605-257-789. Słupsk. Lokal 
plus WYjazdy. Zatrud
 _ _ 
NIENASYCONA kotka - prywatme. 
0-694-781-324 
ROMANTlKA.CLUB kjUstki. 
0-504-172-480. Zatrudmę. 
SYMPATYCZNE DZIEWCZYNY CZEKAJĄ. 
0.601.866.710. 
WYJAZDY, 0-503-788-402. 
ZADZWOŃ przYjedziemy. 
0-504-641-678. Zatrudnię. 
ŻAKLIN, 84-11-484. 


MATRYMONIALNE 


<>-'"""jusJ 


BlLErY, zagranICa. Hotel Ma. 094/346-29-26, 
094/346-24-04. .lntergl0ixJs"-- _ _ 
GLUBTOURIST - wynajem miKrobusów 
autokarów od 9 do 51 osob, koncesja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
D-B01.555-174 
TRANS-LUX. Autokary, mikrobusy. 
wynajem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74. 


LOMBARDY 


LOMBARD - Lutosławskiego 1. Słupsk, 
84.24-111. 
LOMBARD. SłupSk
 Norwi da 19. 
059/84-362-14. 


ZGUBY 


LEGITYMACJA studencka Politechniki Ko- 
szaliński ej 4.?
5 
 Elż bieta Gońka. 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY - sprzedaż. modernizacja, 
BIURO matrymonlalne,_059/84 2-50-88. I Koszalin. 094/340-54-98. 
SPONSORA - dyskretna 40-1atka. 
0-506-928-112. do 17. NAUKA JAZDY 
I 


I Bezltresowo, profesjonalnie. 
0-604-519-793. 
DOM WESELNY. 094/347.11-77. _ I 059/84'38.870,0-603-601-553. Wiraż, 
solidnie. skuteczme; 
()"602.651.956 .U Toniego.. 
A. Dąbrowski. 
094/347.11.77 AUTO 
- NAUKA TKACZYK. 


Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami, 
każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami) 


ROZRYWKA 


PRACA 


ANGLlAI Praktyki + praca. 
www.lrolondon.com. 094/34 6-15-98. 
RRMA zatrudni operatorów 
ładowarek Ł-34 (poj. łyżki 
powyżej 5 m. sześc) i dźwigu 

S0101K. 0-59/842:9CC31. _-_ 
ITALIA zbiór szparagów. trusKaweK. 
0-506-369-380 
- - - - 
O. W. .Kormoran. w Rowach 
poszukuje kandydatów na stanowiska: 
kelner i barman. Wymagania: wykształce- 
nie gastronomiczne, znajomość 
języków obcych, dyspozycyjność. 
Kontakt: 0-59/81-41-941. _ _ 
POSZUKUJEMY przedstawicieli handlo- 
wych. 094/ 34-7 8-820 (30). 
PRACE chałupnicze zleci producent. Jara- 
cza 17, 90-261 Łódź. 042/ 633-54-97, 
633-56-67. 
SKŁADANIE kart. Tel. 0-600-911-646. 
ZATRUDNIĘ fryzjerkę męską. 
0-502-668-739. 
ZATRUDNIMY menagerow 
i agentów ubezpieczeniowych 
oraz kandydatów na agentów, 
na bardzo korzystnych warunkach. 
Szczecinek, 094/372-36-66. Koszalin. 
094/346-14-02. 


TURYSTYKA 


ZLECENIE 
na ogłoszenia drobne 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


C - 790 zł. C+E - 990. 
0-
9/845-3? -37. _ 
OSK .STOP' Jacuła Eugemusz. 
Kursy kierowców kat. A, B, C, D, E. 
Koszalin. D-B01-78-01-33. 
OSK Józef Bałdykowski. 059/843-88-69, 
0-601-632-127. kat. B. 
--- 
USTKA . bursa, Wróblewskiego 5. 
Rozpoczęcie 25 lutego, godz. 16. 
0-59/845-50-50. 


BIZNES 


I KREDYTY. Duża przyznawalność. 
0-59/840-30-
. _ 
BANKOWY bez poręczycieli, 60 000. 
D-B06-311-928. 
CEY.KREDYT. 0-59/840-22-72. 
DUŻE kredyty. 0-603-354-498._ _ _ 
GTFI - najkorzystniejsze oszczędzame. 
0-601-65-1348 
KREDYT gotówkowy, 
tel: 059/ 840-18-51. 
KREDYTY gotowkowe. KONCEPT Słupsk. 
W. Polskiego 53, 84-03-470. 
KREDYTY HIPOTECZNE, SAMOCHODOWE, 
059/84.11.350. 
KREDYTY. ubezpieczenia. 
059/842.50.88. 
KREDYTY. Chrobry - SłUpsK; 
059/848-28-29,845-67-06. 
NOWE atrakcyJne kredyty, Słupsk, 
059/840()..202. 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


PROSIĘTA. 0-59/811- 92-45 . 
SIANO. 0-603-997-610. 
SPRZEDAM BIZON Z 056 1989 STÓŁ 
SIECZKARNIA KABINA TEL. 059 8321700 


KUPIĘ 
GORZELNIA Wrząca - skup zbóz. 
0-59/846-29-25.0-606-14-25-27. 


KOMUNIKAT 
Burmistrza Miasta I Gminy Miastko 
o przystąpIenu do eporzącIra1ia zmiany mIejscoIrJego 
....... og6Inego 
 praatrzel.18go rriasta MIastka 
da ł--1u przy ... Fabrycznej. 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 
139 z póź. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Miastko 
nr 3/IV/2003 r. z dnia 24 stycznia 2003 r., zawiadamiam o przy- 
stąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy ul. Fabrycznej w Miastku (zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Miastka. zatwierdzonego uchwałą nr XXV1/114/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. 
U. Woj. Słupskiego nr 2 poz. 2 z 18 lutego 1991 r.) 
Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu na za- 
budowę mieszkaniową i usługową. W zmianie planu zostaną usta- 
lone linie rozgraniczające tereny o ró
nych funkcjach i różnych za- 
sadach zagospodarowania, tereny przeznaczone do realizacji ce- 
lów publicznych oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji. zasady kształtowania zabudowy 
i ochrony środowiska. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienione- 
go planu. Wnioski na piśmie nale1y składać w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Miastku. ul. Grunwaldzka 1, w terminie 21 dni od daty 
ukazania się komunikatu. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko. imię i adres wniosko- 
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.  


-, 
_/ _00. 8 ' 
-i'
 
Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego 
W najbliższym wydaniu .,Głosu Pomorza" 


1111 Atrakcja Studio 2000. 
sauna, jacuzzi. Kołobrzeg, 
35-814-48. Zatrudnię. _ _ 
III HAVANA. Ustka. ()..601.64.43.94. 
- - 
" Amor, Kołobrzeg. 0-604-593-576. Za- 
trudnię. _ _ _, 
IMallbu, 35.188.18. Zatrudnię. Kolo. 
brzeg. Promocje. 
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud- 

i
 Zakwaterowanie gratis . 
()"602.649.148. Parne la. Słupsk. 
0.604.841 .247. Prywat nie. 
24.lATKA z dużym biustem. Słupsk, 
0-505-135-14 1 
-- - ---- 
A GNES, Kołobrzeg, 35-163-64. Zatrudmę. 
ANIA, D-B03-705-198. 
-
 
ATRAKCYJNA studentka. prywatnie. 
0-506-55-19-66. 
-
--- 
BEATA. 0-505-594-966. 
BLONDYNKA I szatynka gorąco zaprasza. 
J! 0.6 07.800-606.. : I AVIOTOUR1ST. Autobusy, busy - wyna- 

YT
 W. p r xwatnie. 0-503-788-402 . _ : jem. Przewozy. Koncesja. 094/3411-418. 
CZWÓRECZKA, Kołobrzeg, 0-694-173-740. : 0-506-536-055. 


POCZTA POLSKA 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. glos Pomorza 


UŻYWANE 


NASZE ZWI ERZAKI 
SPRZEDAM 


SPRZEDAM 


POLONEZ (1989). gaz, 
autoalarm - 1600 zl. 
D-B04.111-898. Słupsk. 


KUCE klacze szetlandy. 0-42/213-52-88, 
0-601-78-69-48. 
PUDELKI miniaturki białe. 0-503-417-178. 


BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedm działki budowlanej. 
Działka budowlana ozn. geod. nr 1301 o pow. 678 m kw. dla któ- 
rej prowadzona jest księga wieczysta Nr 8373 położona w Sław- 
nie przy ul. Harcerskiej 1. Działka przeznaczona Jest pod zabu- 
dow, mieszkaniową. FunkcJ, uzupełniającą mogą stanowić 
usługi nieuclą
liwe /uclą
lIwość nie mo
e przekraczać granic 
dzlałkl/. 
Cenę wywoławczą stanowi kwota - 19.660 zł 
Wadium w wysoko'cl10% ceny wywoławczej - 1.966 zł 
M'nlmelna kwota Jednokrotneeo przebicia wynosi - 2.000 zł 
Wadium nale1y wpłacić w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00 
w terminie do dnia 7.03.2003 r. Wpłacone wadium zostanie zali- 
czone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalone- 
go w przetargu nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawar- 
cia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie. 
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić w całości 
cenę osiągniętą w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia aktu no- 
tarialnego. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 MARCA 2003R O GODZ. 10 
W SALI NR 30 URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWNIE. 
Szczegółowe Informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu 
mo
na uzyskać w wydziale Geodezji. Gospodarki Gruntami I Rol- 
nictwa tut. Urzędu pok. nr 40 lub telefonicznie pod nr (059) 810- 
30-51 w. 40. 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO UNIEWALNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA 
PRZYCZYN. 


n41)J'j 


BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO 
Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo 
tel. (094) 314-22-23 fax. (094) 314-23-33 
Internet: hUp:/ / www.darlowQ.com.pl 
E-mali: umdarlowo@darlowc.com. pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie studium ochrony środowiska kulturowego 
(zabytków) oraz projektu wytycmych konserwatorskich 
do sporządzol'lych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Darłowa obejmującego 
obszar mIasta w granIcach administracyJnych. 
Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfi- 
kacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia mo
na odebrać osobi- 
ście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 lub za zaliczeniem poczto- 
wym. Cena formularza - 30,00 zł + 22% podatku VAT. 
Po
ądany termin realizacji zamówienia - 90 dni kalendarzowych, Ucząc 
od dnia podpisania umowy. W prowadzonym postępowaniu zamawiają- 
cy nie wymaga wniesienia wadium. Kryteria oceny ofert: 


1. Cena /kosztj 
2. Termin wykonania 
3. Sposób wykonania dzieła 


-60% 
-20% 
- 20% 


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. w sekretariacie 
pok. nr 21. do dnia 20 marca 2003 roku, do godz. 12. 
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali konfe- 
rencyjnej pok. nr 22. w dniu 20 marca 2003 roku, o godz. 12.30. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest: 
z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie 
art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz 
spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó- 
wienia. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest 
Marek Wi,ckowskl- pracownik Urzędu Miejskiego w Darłowie. 
tel. (094) 314.22-23 
e-mail: umdarlowo@darlowo.com.pl. dostępny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 9 - 12. 


-= 


K-48  -
 
Dowód dla poczty 

:I'1,,4 \ nadania zlecenia 

 5 -- -ogłoszenia do "Głosu pomo
z

,ZTA POLSKA 


(iloŚĆ słów) ....... x (cena 1 słowa) .........z! = (opłata) ............ zł 
(ilość emisji) ....... x(opłata) ............ zł 
(do zapłaty brutto)..........................zł 


OPŁATA 
(ilość słów) ....... x (cena 1 słowa) .........zł = (opłata) ............ zł 
(ilość emisji) ....... x(opłata) ............ zł 
(do zapłaty brutto)..........................zł 


wydanie zwykłe D wydanie magazynowe D 
(dopłata 100 'Jf.) 
IZI NASZE RUBRYKI - zaznacz x 
D SPRZEDAŻ D LOMBARDY 
D KUPNO D KOMPUTERY 
D ZAMIANY D NAUKA JAZDY 
D MOTORYlACJA D BIZNES 
D NIERUCHOMOŚCI D NASZ REGION 
O USŁUGI D BUDOWNICTWO 
D NAUKA D ROLNICTWO 
D MEDYCZNE O UŻYWANE SPRZEDAM 
D MATRYMONIALNE O UŻYWANE KUPIĘ 
D PRACA 
D INNE 
D ZGUBY 
D TURYSTYCZNE 


Cena 1 słowa w wydaniu zwykłym 1,10 zł 
w wydaniu magazynowym 2,20 zł 
(ilość słÓW) ....... x (cena 1 słowa) ....n....zł = (oplata) ...n....... zł 
(ilość emisji) ....... x(oplata) ........n.. zł 
(do zapłaty brutto)..........................zł 


.------------------------------- 
, 
; o ..................i
ię.i.n

;iskO.I
b
.
;
.fi;m;................... 
, 

 

 .Ił ......................;;i
j;;;,;;jść:kOd.
.pOcn.;..................... 
I'N° 
I Q) 
 ..........mm...u.lica:nr.do;;,u:.,;r.;;,i;;sik
n;
................... 
I "'c J: 
, 1tI
 
,0 
I 


Wymienione rubryki posładaJą podrubrykI. 
Ogłoszenie zostanie wydr
n8 
w podrubfyce zaodnłe z Jeao trMcłQ, 
WlldecyzJi .WydIłwcy'" 


Sluro 
.ń .GIoMI Pomo..... 75-004 Kooz8l1n, ul. Mlcklowlcz8 24 


.........m....iele;
;;................. ..m.....p;;dj;i
m........ 


L_______________________________ 


, 


"NADAWCA-- m .. .............. i;';;;ę'j' nai;';;skoi"'b 'naŻ;
'ij
myj' 


..NADAWCA...... ............... i;';;ję 'j' nai;ł;i'skoiU'b '';aż;
'ii
;.ny)'' 


... .....ożn.:k'Od.:......... 


..... ............. '(U'lica: ri, d
iTi,;:nr'.;;t.;sik
rilaj""'''''''''''''''' 


........ożn.:kQd.:......... 


.... ............... i;;lica:ri,do;;i,;: nr '';';''';Sik
;;'aj''''''''''''''''' n 


............................ 
poczta 


poczta 


......................................................__... gr. ............. 
złotych 


słownie I 
złotych 


Biuro Ogłoszeń "Głosu Pomorza' 
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 


tO 
.c 
tO 

 : 
-c' 
Ol ' 
N '. 
C 


..--..... 
I 
, 


..-----................................... 
podpis przyjmującego 


............ ..

.;;ada.rii
.............. 


.. ................... .............. ........................ gr. ........ .n.. 
złotych 


I 
I g 
I groszy '" 
jak wyżej" 
 
.!II 

 
J 


słownie I 
złotych  t 
I fa

że] 
 
!II 

 
i 
i 


Biuro Ogłoszeń "Głosu Pomorza" 
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 


tO 
"c 
tO 
i: 
.
 ' 
"N 
C 


..--..... 


I 
, 
, 


.......p;;d.pis.p,ż)-j;;,'Uj,jcego....... 


..--.... 


.. ....... .....n
.;;a(j
.,;i
... ...........
		

/18044-0015.djvu

			głos Pomorza Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Firma z Bukówka laureatem ogólnopolskiego konkursu 


- 


Biznes str. 15 


PORADNIK 
PRZEDSI BIORCZOŚCI 


Od klocków do sukcesu firmy 


hlklod Zofii i Zlbislowo Koel.o- 
n{,w Ilrudllkllje IMko .osnowe: 
Ilięlrflwe 1110 doroslyeh i d",eci 
01'01 molh'ńskie. ';irmolojęlo nie- 
Ihlwno drll
i(' miejsce 
w o
illllol",lskim kl,"kllr
ie dhl 
1IIIIIy"'. I 
redlli"'l Ilned.ięhior'lw 
..S.u.sub n,l !l'llkcl"!\l" ur
nnilnwn- 
11)'11\ Ilnel ('enlrolny (}
rfldl'k 
BonulllwlI I{olnic"e"o (w kole
orii 
finn IIId)wldllolnyeh) 


RO.llllowa 7 


1.OI"Ą I\,OC'ZAN, 


nam;.lyciclk:\, klom wspÓlnie. 
.l1Il
i'em Id.lislawcm pmw:łd.ll 
.lAlkl.ld stolarski w Bukowku 
w powiecie biillog:ml.lkilll. 


- Jak pani myśli, dlaczego dostall- 
'cle nagrodę Centralnego O'rod- 
ka Doradztwa Rolniczego? 
- Powiedziano nam, że dlate- 
go, że jesteśmy firmą bardzo lo- 
kalną w dobrym tego slowa zna- 
czeniu. Rzeczywiście, związali- 
śmy Się z Bukówkiem. Tu 
mieszkamy w pałacu, który od- 
kupiliśmy od gminy i który re- 
montujemy. Tu ma siedzibę na- 
sza firma: w oborze byłego pe- 
geeru, którą odsprzedała nam 
gmina. Zatrudniamy 25 ludzi 
z Bukówka. Głównie dzieci by- 
łych pracowników dawnego pe- 
geeru. Drewno do produkcji też 
kupujemy w okolicy. 
_ Skąd mieliście pieniądze na ta- 
kie Inwestycje? 
- Zarobiliśmy je w Bukówku. 
Powadzimy tu firmę już 12 lat. 
Zaczynaliśmy od zera (a właści- 
wie, od kredytu, jaki zaciągnął 
mąż). Za równowartość sześciu 
ówczesnych miesięcznych pen- 
sji nauczycielskich kupił piłę, 
drewno i zaczął w garażu robić 
klocki. 
- Klocki? 
- Tak. Zwykłe drewniane sze- 
ściany do zabawy dla dzieci. Ko- 
lorowaliśmy je ręcznie. Gąbką. 
Każdy osobno. Mąż sprzedawał 
je w sklepach zabawkowych. 
Miały wzięcie, bo w czasach 
PRL-u nawet zabawek w skle- 
pach brakowalo. 
- Skąd taki pomysł? 


To pewne - dobry plan marketin- 
gu jest podstawą przyzwoitego 
funkcjonowania Twojej firmy! 
Aby doprowadzić do systema- 
tycznego wzrostu obrotów, każdy 
przedsiębiorca musi cały czas zdo- 
bywać wiedzę o swoim rynku i do 
niego na bieżąco adaptować swoje 
produkty. Kompletną informację na 
ten temat mOŻesz posiąść tylko 
wtedy, gdy będziesz potrafił odpo- 
wiedzieć na następującą serię py- 
I tań: 
. Kim jest Twój klient? Musisz 
go zidentyfikować i scharakteryzo- 
wać jak najdokladniej. Jego wiek, 
pleć, roczny lub miesięczny do- 
chód, zwyczaje konsumpcyjne (co 
lubi?), miejsce zamieszkania, li- 
czebność jego rodziny oraz przede 
wszystkim motywacje jego zaku- 
pów (i to nie tylko motywacje finan- 
sowe). Uwzględnij teŻ wielkość i za- 
, sięg strefy Twojego handlu. Równie 
ważna jest charakterystyka ekono- 
miczna Twoich potencjalnych klien- 
tów - zasobność ich portfeli. 
. ) ... .' . Jak rozległy jest Twój rynek 
Fol. I HZł.MYSI.A W (.RYN czyli ile jednostek produktu jesteś 
1>lerwSle .osnowe lÓŻko Ilon Zdl.i.low zrobil Nom, dlo swoich dlieci. I)ziś firmo Lolrudnio 25 procowników i wylwol"Lo 200 lóżek miesięcznie. I w stanie na nim sprzedać illub za 
jaką wartość? Czy tendencje w tym 
_ Stąd, że oboje jako nauczy- stwem nie miał w ogóle do czy- wego drewna, i nie są drogie. Na - Płacimy coraz wyższy pD- zakresie mają charakter rosnący, 
ciele w wiejskiej szkole podsta- nienia. Tyle co w modelarni pewno tańsze od podobnych datek VAT. Gdybyśmy byli mlodą malejący czy stały? 
woweJ zarabialiśmy za mało na w szkole średniej, gdzie robił sa- sprzedawanych w sklepach me- firmą, to ten podatek by nas . Kim są Twoi konkurenci? 
utrzymanie pięcił>osobowej 1'0- moloty. Uznał po prostu, że zro- blowych czy choćby w Ikei, która "zjadf'. Wszak wiadomo, że rynek to sieć 
dziny. Pewnego dnia zabrakło bienie klocków będzie łatwe. uchodzi za tanią. - Czego oczeklwall'cle zgłaszając I firm i żadna nie działa w próżni. To 
nam pieniędzy nawet na to, żeby -I pierwsze łóżko taż zrobił sam? - Nie macie kłopotów ze sprzeda- się do konkursu? być mOŻe truizm, ale musisz dobrze 
kupić nową oponę do "malucha". - Tak. Poprosiłam, żeby zro- żą? Wielu producentów narzeka, - Zgłosił nas tam dyrektor poznać konkurencję oraz zacząć ją 
Mąż wymyślił ten interes bawiąc bił dzieciom łóżko piętrowe. Zro- że towarzalega Im w magazynach. Ośrodka Doradztwa Rolniczego szanować. Pełna jej charakterysty- 
się z trójką naszych pociech bił dwa. Jedno sprzedaliśmy. Po- - Nie. Ale tytko dlatego, że bu- w Bialogardzie. Zgodziliśmy, się ka to nieodzowny element TwojegO 
klockami właśnie. tem sklep meblowy złożył u nas dowaliśmy rynek zbytu od wielu bo uznaliśmy, że będzie to dobra planu marketingowego. Poznaj ją 
_ Mąż Jest nauczycielem czy stola- zamówienie na jeszcze kilka ta- lat i wyrobiliśmy sobie w tym cza- reklama. Tak wysoka lokata bar-I tak w kategoriach lokalizacji, jak 
rzem? kich łóżek i tak się zaczęlo. Po sie dobrą markę. Jesteśmy znani dzo nas. ucieszyła. W nagrodę I i asortymentu. 
_ Ekonomistą. Studiował dwóch latach porzuciliśmy pro- na południu kraju. Gdybyśmy za- mamy dostać nowy telewizor. Często konkurentem jest firma 
w Gdańsku. Nauczycielem zo- dukcję klocków czynali dziś, na pewno nie uda- Mąż odbierze go 5 marca w Bel- z pozoru trudno porównywalna lub 
stał z konieczności, gdyż jako - Czym wasze lóżka różnią się od waloby się nam sprzedawać dwu- wederze. Jesteśmy dumni z te- ledwo zbliżona. Zacznij od listy: na- 
małżeństwo dostaliśmy korzyst- Innych? stu łóżek co miesiąc. go, co osiągnęliśmy. zwisk, nazw, adresów, rodzaju pro- 
ną ofertę pracy w Bukówku: dwa - Tym, że są zrobione z naj- - Czy wy w og61e macie Jakieś kło- Rozmawiała: duktów czy usług. W swoich notat- 
etaty i mieszkanie. A ze stolar- lepszego, pierwszej klasy sosno- poty? I)OROTA RlISZCZVŃSKA kach zawrzyj minimum następujące 
. I informacje: kim są najbliżsi konku- 
v , w,. 'v renci?; w czym ich firmy są podob- 
ne do twojej lub konkurencyjne 
z nią?; czy znalazłeś na rynku lukę, 
tzw. niszę (oczywiście scharaktery- 
zuj ją)?; na czym polega przewaga 
Twoich produktów lub usług, a 
w czym przeważają konkurenci?; 
czy ich firmy mają tendencję wzro- 
I stową czy malejącą? - oraz wszyst- 
kie pozostałe informacje, które 
Ośrodkowi Badawczo-Roz- zbierzesz rozmawiając z klientami 
wojowemu Izotopów Polatom tych firm. 
w Swierku za aplikatory ołtal- Pamiętaj również, Że możesz 
miczne służące do zachowaw- zwiększyć swoją rentowność po- 
czego leczenia nowotworów przez przyjęcie najlepszych praktyk 
wewnątrzgałkowych, Konspolo- stosowanych przez konkurencję 
wi z Nowego Sącza za realiza- i poprzez wyeliminowanie ich błę- 
cję programu antycholesterolo- dów w swojej działalności. Polecam 
wego, Optimusowi za kompute- również 1 O-punktową ocenę 
ry Optimus Prestige LX 200 (szczerą) niektórych cech swojego 
i LP-600 oraz notebooki Presti- produktu (O - jestem dużo gorszy 
ge M 400 i M 200, KUKE za - od konkurencji, 10 - jestem dużo 
polisę na Wschód, Orlen Oil za lepszy od niej), takich jak cena, 
olej silnikowy Platinium, PPHU funkcjonalność, trwałość, wszech- 
Pinus za eksport wysokiej jako- stronność, jakość, łatwość użytko- 
ści okien i drzwi drewnianych, wania i obsługi, dostępność i 
Zakładowi Mechaniki Precyzyj- 'atwośćnaprawy, serwisu i konser- 
nej Radwag za wagi analitycz- wacji, gabaryty, waga, kolor, pokry- 
ne WAX, Zakładom Silników cie, wygląd, opakowanie, stylistyka, 
Zelmer z Rzeszowa za odku- itp. 
rzacz profesjonalny typ Profi-1, I . Jaką cZęść rynku możesz 
Raiffeisen Bank Polska za kartę opanować, a jaką część masz na 
kredytową. dzień oceny? 
Wręczenie nagród laureatom . Jaką politykę cenową preferu- 
odbędzie się jutro (26 lutego) jesz i jakie oferujesz warunki sprze- 
w Pałacu Staszica w Warsza- daży? Pamiętaj, że przy ustalaniu 
wie. ceny produktu lub usługi należy 
Organizatorem konkursu jest przede wszystkim wziąć pod uwagę 
redakcja "Rynków Zagranicz- ich wartość dla klienta! Wszak osta- 
nych" - pisma, które od 46 lat teczną cenę, bez względu na ma- 
towarzyszy polskim producen- rzenia, dyktuje rynek. Przy okazji 
tom i eksporterom w ich zmaga- poznaj politykę konkurentów. 00- 
niach na rynkach krajowym wiedz się, czy stosują rabaty, upu- 
i zagranicznych, a w wydaniach sty, upominki. Najlepiej wykonaj kil- 
obcojęzycznych promuje pol- ka anonimowych telefonów lub wy- 
skie firmy i towary. ślij kogoś zaufanego. 
"Rynki Zagraniczne" wspól- . Jaki masz plan sprzedaży? 
nie z Ministerstwem Gospodar- Czy zamierzasz stosować sprzedaż 
ki, Pracy i Polityki Społecznej bezpośrednią (telefonicznie lub 
od sześciu lat honorują specjal- osobiście)? Czy może zastosujesz 
nymi nagrodami "Wybitny Pol- sprzedaż wysyłkową? A może 
ski Eksporter" najlepszych pol- "wpuścisz" swój towar w sieć dys- 
skich eksporterów. trybucji już istniejącą lub stworzysz 
(oprac. kpn) nową? 


t 


. 


"Iii 


Plan marketingu 
część I 


Andrzej 
Sułkowski, 


. ! 


«' 


dyrektor Centrum I""'; 
 
Wspierania 
Biznesu w Lęborku. "h 
Akredytowany kon- 
sultant Unii Euro- 
pejskiej 
ds. zar7.ądzania 
i r07woju przedsiębiorstw :.
 


, ł 


" 


.. 


.. 


\ 
\ 


1 . 


KSI. KI 


Ubezpieczenia emerytalne 
Wewnętrzne życie komputera Jeśli brakuje 
Ta książka przyda się każdemu, głównych, różnego rodzaju 
agi- I składek 
kto interesuje się "życiem wewnętrz- stra.1 (sz
 dan.ych). Oprócz naJs
yb- , . .. 
nym" komputera. Siódme już wyda- szeJ magl
tr
h Ult
aATN133 opl
a- MI
o ze wdrazame refor
 
bezple- 
nie Anatomii PC to ponad tysiąc no rówl1lez na/nowszą Senal czen społecznych trwa juz kilka lat, 
stron wiedzy m.in. o mikroproceso- ATA.zabrakło w książce zupełnych system wciąż daleki jest od doskona- Dziesięć firm, dziesięć produkt6w 
rach. Znajdziemy tu opis kolejnych nowości. Rozdzia' o kartach graficz- lości. Problemem jest przede wszyst- I usług oraz ośmiu menedżerów uzy- 
generacji popularnych ukladów oraz nych zawiera informacje o cyfro- kim przekazywanie składek na konta skało tytuły "łndywidualność rynku 
architektury komputerów począwszy wych złączach wykorzystywanych w otwartych funduszach emeryta 1- - Merkury 2003" przyznane przez 
od 8086 do Pentium najnowszej ge- do podłączenie paneli LCD, poza nych. Jak ustalić, z jakiego powodu czytelników "Rynk6w ZagranIcz- 
neracji. W publikacji znajdziemy in- !ym w 
ym wydaniu k:>iąŻki opisany brakuje pieniędzy na koncie w OFE? lnych". 
formacje na temat chipsetów do płyt Jest na/nowsza 
ers/a łącza AG
 . . I . 
3.0 (8x). Wspomniano o łączach FI- ' Trzeba pOproSIĆ pracodawcę Jest to pierwsza edyCja na- 
reWire, USB 2.0 tak od strony o wydanie dokumentu potwierdzają- grody, której celem jest wyróż- 
sprzętowej jak i programowej. . I cego, Że wysyla do ZUS należne nienie firm o oryginalnym, nie- 
Nie sposób jest opisać o wszyst- ; składki na ubezpieczenie spoleczne. konwencjonalnym podejściu do 
kich ważnych sprawach, o których Taki obowiązek nakłada na niego ar- problemów rynkowych, mene- 
traktuje publikacja, ale każdy, kto tyku' 40 usl. 3 ustawyosystemie dżerów którzy wyróżniają się 
chce poznać budowę swojego pece- · ubezpieczeń spolecznych z 13 paź- ponadprzeciętną inicjatywno- 
ta, powinien tę książkę mieć. (oso) dziemika 1998 roku. Jeśli pracodaw- śCią, oraz produktów i usług, 
ca odmówi wydania dokumentu, które odznaczają się nowocze- 
można zwrócić się do ZUS z prośbą snością rozwiązań techno 10- 
:.!!

.!!!.i!J PC o przeprowadzenie kontroli w zak/a- gicznych, innowacyjnością na 
. dzie pracy. Na podstawie artykułu tle innych, mają szansę stania 
; 86-91 ustawy o systemie ubezpie- się liderem w swojej grupie to- 
" czeń spolecznych inspektor ZUS warowej, są produkowane 
mOŻe ukarać opomego pracodawcę w Polsce i mają eksportowe 
-....: ' "' ," , l" . grzywną w wysokości 5 tys. złotych. I perspektywy. 
/ "Jeśli pracodawca odprowadza Kandydatów do nagrody 
Sjj należne składki, a mimo to brakuje zgłaszali czytelnicy gazety, a 
: ich na koncie w otwartym funduszu I także izby gospodarcze, organi- 
emerytalnym, winien jest ZUS. To zacje konsumenckie. Nagrody 
jest bardziej prawdopodobne, bo we- przyznawane będą dwa razy do 
; dle niedawno opublikowanych da- I roku. W pierwszej edycji wśród 
; nych dług ZUS-u wobec funduszy laureatów znależli się m.in.: 
wynosi wraz z odsetkami 9,5 miliarda . w kategorii "firma": 
złotych. Szefostwo ZUS-u zapowia- "Galeria Mokotów", Aliant 
da, że splata długu rozpocznie się je- S.A. z Ostrowa Wlkp., Fabryka 
sienią 2003 roku. I Wkładów Odzieżowych Came- 
G-764,: Jeśli okaże się, Że to ZUS "nawa- lia z Wałbrzycha, Mennica Inve- 
, la" z przekazywaniem pieniędzy, fun- stment z Warszawy, Mincer Mo- 
dusze radzą zwrócić się do tej insty- na Liza z Michałowic, Polska 
tucji z wnioskiem o uzupelnienie bra- Telefonia Cyfrowa, Panasonic 
kujących pieniędzy. Skargę można Polska, Royal Europa z Polko- 
wysiać pod adresem: laklad Ubez- wic Dolnych, Sof Net z Ktako- 
pieczeń Społecznych, Departament wa, Unio Fresco tardex z Mo- 
Obsługi Klientów, Biuro Ewidencji ści!;>k. 
Kont i Funduszy, ul. Czemiakowska . w kategorii "produkt" na- 
cm4I 16, Warszawa. (jos) grody przyznano m.in.: 


R' E' K 


L A M A 


" 


SM "NOWA" Słupsk 
WYNAJMIE 
LOKAL UŻYTKOWY 
O POW. 118,80 mIkw 
Ul. Banacha 12 A 
, (piwnica, CO, WC, wz) 
Informacja: 
tel. 8431-907 
U I. Władysława IV 9 


n-11203 


" 


... 


-....... 


Nagrody dla przedsiębiorców i produktów 


"Indywidualność 
Rynku - Merkury 2003" 


- 
"Anatomia 
PC. Wydanie 
VII", Autor: 
Piotr Metzger, 
Data wyda- 
nia: 09/2002, 
Wydawnic- 
two: Helion 


........ 


" łr 
, '" 1" 
1
 


REk [- li. 'M "fi" 


Firma Sprzeda 
. multicar M2510, dop. lad. 2100 kg, rok prod. 1985 ........... 6.000 zł 
. wywrotka IFA L-60, dop. ład. 5600 kg, rok prod. 1990 ....... 15.000 zł 
. przyczepa IFA. dop. lad. 6000 kg, rok prod. 1989 ............... 6.000 zł 
. sam. ciężar. Star W-200, dop. ład. 6000 kg, rok prod. 1984.. 5.000 zł 
. koparka Forschnitt 174, rok prod. 1984..............................8.000 zł 
tel. 601684252 


Firma ze Słupska zatrudni do pracy w działe księgowości. 
Wvmal!anla: doświadczenie, wyksztalcenie min. średni
 eko
omiczne, 
znajomość zagadnień kadrowych, kodeksu pracy, ubezpIeczen społecz- 
nych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera (progra
 księgowo-ma- 
gazynowy, Płatnik przekaz elektroniczny, Word Excel), zniłJomość zagad- 
nień spedycyjno-transportowych mile widziana, wskazane posiadanie pra- 
wa jazdy kat. B. Tel. 601 640 999.
		

/18044-0016.djvu

			r 


DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Wtorek, 25 lutego 2003 r. 


. 


lznes 


Tania markowa odzież w Koszalinie? 


Pionierzy z Wielkopolski 


REKLAMA 


Bł-V530IC 


KPPD Szczecinek SA 
ul. 3 Maja 2, 78.400 Szczecinek 
tel. (094) 37 42 711, 37 43 150, fax (094) 37 43 548 
Producent: ZPD Bialogard, ul. Chodmska 5, tel. (094) 312 32 58, 312 32 59 


.,',. 


KPPD 
S7l''ll'l'int'k S.A 


PLY'DA : WiJ\iO'V A\ HLEJONA 
elementów łączonych fi długości 


płyta 
nieparzona 
klasa A 


płyta 
parzona 
klasa A 


płyta płyta 
nIeparzona pa
na 
klasa B klasa B [iĘB 
stopnie schodowe, 
parapety, Ciliłl 

 


Wymiary: 
GruboŚĆ: 18-19,27,40 mm 
zerokość: max 1200 mm 
Długość: max do 4200 mm  

 
 
 
 
.r.fl:q
fA} 

w 
 
 


I 


J ' U "T. R O 


AUTO 


Poznańska firma od trzech lat rozwija sieć sklepów wyprzedażowych. 
Swoją placówkę chce otworzyć także w Koszalinie. 


Spółka Semax-Intertrade, bo 
o niej mowa, zajmuje się sprze- 
dażą wycofanych już kolekcji 
i końcówek serii markowej 
odzieży. Przyciąga klientów 
atrakcyjnymi cenami, które są 
niższe o 40-70 proc. biż w 
sklepach firmowych. Jest to 
pierwsze tego typu przedsię- 
wzięcie w Polsce. 


"Oryginał" 
za p6ł ceny 
w swej ofercie posiada orygi- 
nalne produkty znanych zachod- 
nich firm. Między innymi są to: 
Adidas, Nike, Reebok, Puma, 
Levis, Assics, Oeep, Fruit of the 
Loom. - Nie wchodzimy w drogę 
sklepom firmowym. Sprzedaje- 
my ich nadprodukcję i kolekcje, 


kt6rych nie ma ju:t na rynku. Dla 
wielu klient6w "starsza" odzie:t 
jest nadal atrakcyjna, stąd po- 
mysł zało:tenia sieci sklepów wy- 
przeda:towych - mówi Małgo- 
rzata Barczak z firmy Semax- 
-Intertrade SA w Poznaniu. 


Szukają chętnych 
do wsp6łpracy 


Wszystkie sklepy otwierane 
przez poznańską firmę działają 
pod nazwą "factory outlet". - Lo- 
kalizujemy je na obrze:tach 
miast, po to, :teby bezpośrednio 
nie konkurowa6 ze sklepami fir- 
mowym/. Ostatnio członkowie 
zarządu sp6łki oglądali lokal 
w Koszalinie, jednak z niego zre- 
zygnował/. Nie zmienia to faktu, 
:te jesteśmy gotowi do wsp6łpra- 


SKOK Rodzin. 


BH/2fl21J 


_..k0k2..kak.pI , 
POŻYCZKA 
 O ,r 
. 1 A . \ 
. .:. 
( , \ 
 ". 
: