/18035-0001.djvu

			I 


Prawo pracy - porady STR. 5 


1 


CZWARTEK 
13 lutego 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 22 051. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 37 (15 605). Wydanie A B C 


Wiadomości 
lokalne 
- STR. 9 i 11 


www.glos-pomorza.pl 


WSKROCIE 

 Wyatęp SBmoobrony 
Posłowie Samoobrony 
rozwinęli wczoraj 
na sali sejmowej 
transparent, 
protestujqc wobec 
działan rzqdu 
w sprawach rolnictwa, 
braku reakcji Sejmu 
na trudnq sytuację rol- 
nictwa i usuwanie blo. 
kad rolniczych atr. 

 KobletB Blzneau 2003 
Ruszyła kolejna edycja 
konkursu Kobieta 
Biznesu 200.3. atr. 2 
DODATEK 


od ..n dachem  Nleruchomo'cl ....- 


rr: !:ł-:.-- 


G DA 
n 


D",d
 ..... 
......-r' 

=.
 


-:..-= 

-:.o;r'  
,:...... 
. -ł"--: 
-- 
......'M 
..  -;:::-..:::: 
....-"':: --...-.... -
 
_:::::=.. ......-"'
 ::::. 4.... 

....... -:::::-.--.- 


- fotooferty 


atr. 11 


Tydzleli W o.rodzle 
Kończy się okres 
spoczynku roślin 
doniczkowych. można 
więc zabrać się 
za przesadzanie. 


atr. 18 


J770137 95234' 


R l K
A M A 


.Jantar. TAXI r96-2 
WYGRAJ PRA'K
 fi 
IIUIEIE InnYOH " I ł ' 
nAGRÓD I 

_ T-.A DO 1_1OIIETMA 


U.3IS 


10 lat istnienia 
w Koszalinie 
15.09.1992 -15.09.2002 


er 6' J 
MPT 


5UPEHPHOMOCJA.I 
Co tydzień losowanie 
zaproszenia na kolację 
wartości 200 zł. 
w Karczmie Rycerskiej 


REKL MA  kr ęg le 
I O 
 
: 
 ",,
nJ- 3 0 0 % 
I.

"'" O 
I,"'" 

 taniej 
tati.}nla 
(A /grw
t' a 
0roY. tAI. 3,! 7 61 65 


Kup godzinę gry w kręgle, a pól 
godziny dostaniesz GRATIS! 
Promocja wa2na Iytko z kuponem. 
Kupon wa2ny w dniu ukazania w g8Z8Cie. 
Kouell" ul .IIIne PaWIIII 2Q 


., 


. 


I 


- 


. 


I 


Dziennik Pomorza Środkowego 


i zadrapania. Małą Paul inkę ze 
szpitala odebrał jej ojciec. Męż- 
czyzna był zdziwiony sytuacją. 
- Powiedział, że jego żona ni- 
gdy tak się nie zachowywała - 
mówi rzecznik Pesta. - We 
wtorek pojechała na spotkanie 
do swojej koleżankI. Kobieta 
i jej rodzina nie byli wcześniej 
znani policji. 
Tymczasem to nie pierwszy 
przypadek znęcania się 
nad dziećmi w rodzinie P. - Ro- 
dzina tej pani już od trzech lat 
objęta jest nadzorem kuratora - 
tłumaczy Henryk Rudy, prezes 
Sądu Rejonowego. - To wyda- 
rzenie jest powodem do wszczę- 
cia kolejnego' postępowania 
przeciwko nim. 
Prokuratura zadecyduje, czy 
Stanisława P. będzie miała rów- 
nież sprawę kamą. Na razie prze- 
bywa w Policyjnej Izbie Zatrzy- 
mań. Za nadużycie rodzicielstwa 
Stanislawa P. odpowiadać będzie 
przed Sądem Rodzinnym. 
Czteroletnia Paulinka jest 
najmłodszym dzieckiem rodziny 
P.. Dziewczynka ma czworo ro- 
dzeństwa, najstarsz ma 14 lut. 
MACH)AI,F.NA (;RYKO 


Człuchowscy rolnicy blokowali drogę 


Dl.tAlil< 2 
 
ZłrT'oL\
Ę k
EI.J 
"tR.2£1.£WAt. 1\.1 
 oS] U 
z'- 50 € Jpt 
SPR2.fDAt. ! 


( 


Mówiła, że zabije 
Pijana 34-letnia kobieta pobiła swoją czteroletnią có- 
reczkę. Groziła Jej śmiercią. Próbę udaremnił przypadkowy 
świadek. 


Tragedia rozegrała się 
na przystanku autobusowym 
w Wicku koło lęborka, we wto- 
rek około godziny 23. Mieszkań- 
ca wsi zaniepokoił przeraźliwy 
płacz I krzyk dziecka. - Kobieta 
biła małą dziewczynkę, szarpała 
ją. krzyczała, że wrzuci ją 
pod samochód, czekała tylko 
na okazję - zeznaje świadek. - 
Matka byla bardzo pijana, ucie- 
kła, kiedy zacząłem interwenio- 
wać. Dziecko zostawIła na przy- 
stanku. 
Mieszkaniec Wicka zabrał 
do domu czteroletnią Paulinkę 
I zawiadomił policję. - Odnaleili- 
śmy matkę dziewczynki. Stani- 
sława P.. mIeszkanka Lęborka, 
nIe była w stanie dmuchnąć 
walkotest - relacjonuje Płotr 
P..ta, rzecznik Komendy Po- 
wiatowej Policji w lęborku. - 
W środę rano miala 2,5 promila 
alkoholu w wydychanym powie- 
trzu. 
Wystraszone dziecko odwie- 
zione zostało do szpitala. le- 
karz dyżurny zrobił obdukcję 
i opatrzył Paulinkę. Przerażo- 
nd dziewczynka na całym ciele 
I twarzy mlala posiniaczenia 


I>H.ZEMO(, 
WOBEC DZIECI 
W 2002 roku słupscy policjanci 
podjęli 4241 Interwencji domo- 
wych. Z tego jako przemoc 
domową zakwalifikowano 126 
zdarzeń (51 przypadków doty- 
czyło przemocy fizycznej, a 75 - 
psychicznej). Wśród ofiar Inter- 
wencji było aż 22 dzieci do lat 
13. 99 sprawców działało 
pod wpływem alkoholu. 


ARTYKlJł. 207 
KOnEKSlI KAH.N.:<;O 
. Paragraf 1: Kto znęca się fi- 
zycznie lub psychicznie 
nad osobą najbliższą albo 
nad małoletnim lub osobą nie- 
poradną ze względu na stan 
psychiczny podlega karze po- 
zbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat 
. Paragraf 2: Jeśli czyn taki połą- 
czony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa 
sprawca podlega karze pozbawie- 
nia wolności od roku do 10 lat 


Broną swego bronią 


I 
07 


0.3'5 


--  


- 


ł 


, I . 
1\- 


.. " 


ł  


...... 


\  


Fot. ROBERT MALOLEPSZY 
Niewielu rolników wyszlo wczoraj na drogę. Być może nie wszyscy wierzą w skuteczność protestu. 


Zapowiedź Interwencyjnego skupu 
żywca wieprzowego nie powstrzy- 
mała rolniczych protestów. Wczoraj, 
około 30-osobowa grupa rolników 
zablokowała na trzy godzln
 drogę nr 
22 w Rychnowach (gm. Człuchów). 
O godz. 11 weszli na jezdnię. 
Brony tarasujące przejazd pa- 
miętają głośne protesty sprzed 
cz!erech lat, między innymi wla- 
Śnie w Rychnowach. Rolnicy co 
15 minut przepuszczali samo- 
chody. Blokadę zabezpieczało 
pięć policyjnych radiowozów. 
Andrzej Bachan, przewodni- 
czący komitetu protestacyjnego: 
- Rząd bez nacisków nie podej- 
muje żadnych działali na rzecz 
wsi. Zablokowano ustawę o bio- 
paliwach. chociaż rafinerie 
od dawna dodają biokomponen- 
ty do benzyny. Skłóca się miasto 
ze wsią mówiąc o dotacjach 
z Unii, a nikt jeszcze nie wie, jak 
to ma wyglądać. 
Sytuację wśr6d rolników miało 
uspokoić wprowadzenie przez 
rząd interwencyjnego skupu 50 
tysięcy ton p6/tusz wieprzowych. 


Z proponowanej średniej ceny 
3,20 zł za kilogram nikt do końca 
nie jest zadowolony. Grzagorz 
Mandyk z Jęcznik twierdzi, że 
na tym terenie nigdy nie było sku- 
pu w takiej formie, a przynajmniej 
żaden pośrednik do tego się nie 
przyznawał: - Rolnika łatwo 
oszukać. Skąd mam wiedzieć, że 
skupujący podpisał umowę 
z Agencją. Zysk trafi do jego kie- 
szeni. Jego zdaniem o manipula- 
cjach na rynku mięsnym świlłd- 
czy fakt, że ceny trzody spadają, 
a w sklepach mięso i wędliny 
kosztują tyle samo. 
Entuzjazmu z powodu inter- 
wencyjnego skupu żywca nie wi- 
dać też na twarzach innych rolni- 
ków. - Lepsze to niż nic - mówi 
Zenon Wichłacz, przewodni- 
czący Związku Kó/ek i Organiza- 
cji Rolniczych w Słupsku. - Pro- 
pozycji tej jeszcze daleko do ide- 
ału. Także Antoni Migiel, 
prezes Zrzeszenia Producentów 
Trzody Chlewnej w Bytowie, 
podchodzi do rządowych zamie- 
rzeń z rezerwą. - Cały czas bę- 
dziemy produkować po kosz- 


I' 


tach, ale zdaję sobie sprawę, że 
pallstwo nie ma pieniędzy by 
placić lepiej - tłumaczy. Jeszcze 
nie wiadomo jaka część limitu 
skupowego przypadnie dla Po- 
morza. Rolnicy obawiają się, że 
niewiele. W najbliższych dniach 
ma zebrać się zarząd słupskiego 
Związku Kó/ek i Organizacji Rol- 
niczych, który postanowi co ro- 
bić dalej. Jeszcze kilka dni temu 
wspólnie ze Słupską Izbą Rolną 
zapowiadał, że jeżeli rząd nie 
zorganizuje skupu w cenie 
3,60 zł za kilogram, to wyjdą 
na drogi. - Jeżeli proponowane 
3,20 zł to cena mięsa najlepszej 
jakości to nasza groiba protestu 
jest jak najbardziej aktualna - 
tłumaczy Wichłacz. - W takim 
. układzie za mięso dobrej jakości 
dostaniemy nie więcej niż 3 zł. 
Rolnicy tłumaczą, że hodowla 
byłaby opłacalna. gdyby dosta- 
wali ok. 4 zł za kilogram. 
Na dzisiaj blokadę drogi nr 22 
w pobliżu stacji benzynowej 
Canpol koło Jaromierza zapo- 
wiedziała Samoobrona. 
(ram, ago) 


t 


I 


- 


WYDAN I E SŁUPSKIE 
p R o MO-C-J-A I 
Już jutro! 
nowa 
loteriI 


kOll'LI 
WLdentyn . 
.ra 
. 


\ 


, 


, 
. 


I 


Do 
uTgronia 


II 


""" 


ć. 
, 


Tak wyglądającą kartę otrzymasz 
jutro razem z naszq gazetq. 


29 dni 
zaball:)' 


NAPAD NA SKLEP W BYTOWIE 


Z nożem na sprzedawcę  


h 


,
 


.. 


Fot. ALEKSANDRA PARLAK 
Ekspedientkę z tego sklepu z ranami klutymi przewieziono do bytow- 
skiego szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 


Kilka godzin trwal pościg na bandytargi, którzy napadi na sklep w Byto- 
wie i zranili ekspedientkę. 
We wtorek o godz. 19.15 mężczyzna w kominiarce wbiegł do sklepu 
spożywczego przy ulicy Drzymały, krzyknął "napad" i zadal nożem cios 
w plecy ekspedientce. Zabrał z otwartej kasy... 36 zł w bilonie. Wybiegł 
ze sklepu i razem z czekającymi na niego wspólnikami uciekł skradzio- 
nym wcześniej samochodem w kierunku Słupska. Jak się okazało, 
w sklepie było jeszcze dwóch pracownikÓW, którzy natychmiast powiado- 
mili policję. Zarządzono blokady dróg, jednak bandytom udało się 
umknąć. Na ich trop funkcjonariusze trafili dopiero po kilku godzinach. 
Zasadzkę przygotowano w Mostach pod lęborkiem. Policjanci rozłożyli 
na drodze kolczatkę, na niej zatrzymał się samochód. Było w nim trzech 
pijanych mężczyzn. Wszyscy są mieszkańcami Gdyni. Tomasz P., lat 
21, Sebastian M., lat 24 oraz Krzysztof A., lat 22. Na swoim koncie mają 
już wiele wyroków, m.in. za włamania. Za rozbój grozi im od 3 do 15 lat 
więzienia. Odnaleziono również nóż. Zakrwawiony leżał w bagażniku. 
(maI, krab) 
I 


SZANSA NA DUŻE PIENIĄDZE 


Za drzewa i piaski 


Nawet 4,5 mln zł może otrzymać od Ministerstwa Finansów gmina Smoł- 
dzino. To tyle, ile wynosi jej roczny budżet. Ma być to rodzaj 
odszkodowania za tp, że znaczną część gminy zajmuje Słowiński Park 
1 Narodowy. 
. Dwa lata temu weszła w życie ustawa o ochronie przyrody, kt6ra zak/a- 
- dała, że gminom, na terenie których znajdują się rezerwaty czy parki 
narodowe przysługuje zwrot utraconych z tego powodu dochodów. 
Po dziewięciu miesiącach Sejm zmienił ustawę likwidując 
apis, który 
dla samorządów mógł być prawdziwą żyłą złota. Władze SmoIdzina wy- 
stąpiły jednak do Ministerstwa Finansów o pieniądze, które - ich 
zdaniem - należą się im za dziewięć miesięcy obowiązywania ustawy. 
Samorządowcy policzyli, że pozbawieni są dochodów m.in. z tytułu po- 
datków: rolnego, leśnego, gruntowego. Parki narodowe zwolnione są 
bowiem z tych opiat. - Nasze roszczenia weryfikowała już Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Potwierdziła, że taka suma nam się należy - mówi 
Janusz Dzierzba, sekretarz gminy. - Teraz czekamy na odpowiedi 
z ministerstwa. Jednak już wiem, że wszystko jest na dobrej drodze. 
I Władze gminy liczą, że pieniądze da się jeszcze uwzględnić w tegorocz- 
nym budżecie. Dodatkowe fundusze miałyby być przeznaczone 
na inwestycje, m. in. oświatowe. 


ARKADIUSZ GRYKO
		

/18035-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PUI,S DNIA 
Straszno i śmiesznie 


... 
'? 


G dyby nie Je,o halła, to wczoraJszy happe- 
nIn, urządzony w SeJmIe przez posł6w 
Samoobrony można by o"re'''ć ta", Ja" zawsze: 
ża'olna 'arsa bez polotu. Szcze,6lnle Jedna 
Icenka była Ja" z tanle,o "abaretu, Wlcemar- 
Iza'e" Nałtcz proII, aby cI co tranlparent 
trzymaJ" pokaza" IwoJe twarze, bo Ich nIe wI- 
dzI. A tymczalem poważnI - z za'ożenla - parlamentarzy'cl Ja.zcze 
bardzIeJ chowa III lIt pod p'acht" materIału I PrzyznaJt, że od cza- 
16w IlcaczlfCe,o po leJmowych Ito'ach Oabrlela Janows"'e,o nie 
wIdzIałem w SeJmie nlcze,o r6wnle 'mlelzne,o I żałolne,o. Z dnIa 
na dzIeli pols'" SeJm ItaJa lIt po'm'ew'l"'em dla cynl"6w I mIeJ- 
Icem w'e''''e,o Imut"u dla tych, "t6rym los te,o "raJu nIe Jast 
Jeszcze oboJttny. 
I No I te hasla. ..Blo"uJemy drogI, aby'odnle żyć" można by'o prze- 
czytlłĆ na zademonltrowanym wczoraJ transparencIe. Jelt to halło 
prawdzIwe Ilpraw" dru,orztdn" J.t 'a"t, w Ja'" spos6b posłowIe Sa- 
I moobrony nIm manIpuluJ". LudzIe na poI''''e} wsI tyJ" coraz mnIeJ 
,od nIe, a z ro"u na rok opadaJ" z IH, aby o IWOJ" ,odnojć walczyć. 
Nawet obecne blo"ady nle..,}uż ta"'e Ja" te Iprzed lat, Tymczalem 
rząd U." wlt"'zo'ć poprzednIch) nIe robI nIc, aby dać Im choć na- 
dzIeJe na lepsze tycie. Spycha to na UnIo Europe}IkII., kt6r. - Ja" 
wr6ż"a z baJ"'- wszyst"'emu ma w"r6tce zaradzIć. Ale dobre wr6ż'" 
I maili Jadn", p.lkud" cech,. NIe istnIeJ". 
PIOTR I>OU:('IIOŃSKI 


www .glos-pomorza.pl 
redakcja(lIJglos-pomor Ta.pl 


Czwartek, 13 lutego 2003 r. glos Pomorza 


Pokaz Samoobrony 


Posłowie Samoobrony rozwinęli wczoraj na sali sejmowej transparent, 
I protestując wobec działań rządu w sprawach rolnictwa. 


Rywln na ceremonII wręczania Oskarów? 


"Jestem niewinny" 


Lew Rywłn zapowiedział, te stawi 
się przed sejmową komisją śledczą 
I będzłe przed nią składał wyjaśnle- 
nła, "po zapoznaniu się z wnioskami 
dowodowymi". 


W środowej rozmowie w Ra- 
diu Zet parokrotnie podkreślał, 
że nie przyznaje się do popełnie- 
nia żadnego przestępstwa. - Nie 
przyznaję się do popełnienia 
żadnego przestępstwa. Posta- 
wiono mi zarzut i myślę, że dal- 
szy ciąg prac prokuratury i komi- 
sji sejmowej, ale i sądu, dopro- 
wadzi do szczęśliwego 
zakończenia - powiedział Ry- 
win. 
- Nigdy w lyciu nie ukradłem 
nikomu ani jednego dolara, ani 
Jednej złotówki, ani jednego ru. 
bla, nigdy nie byłem współpra- 
cownikiem żadnej policji, wywia- 
du, kontrwywiwadu, nigdy nie 
miałem innego paszportu nil 
polski - mówił nawiązując 
do różnych spekulacji medial- 
nych na temat jego osoby. Dodał 
też, że nie ma żadnej taśmy 
z rozmowy z Adamem Młchnl- 
klem. 
Rywin odmawiał odpowiedzi 
na pytania wiążące się ze śledz- 
twem w jego sprawie. Powie- 
dział tylko. że Michnik zaskakuje 
go "swoim talentem aktorskim". 
- Myślę, że jest to Jeden z moich 


I Kobieta Biznesu 2003 

., 
L 


wielu blędów, le nie zauwaly- 
łem tego wcześniej - dodał. 
Rywin mówił, że chce pOJe- 
chać do USA na wręc'zenie 
Oscarów i do Francji na rozda- 
nie CezarÓw.' Zapowiedział jed- 
nak, że oddaje się do dyspozy- 
cji prokuratury, gdzie ma zde- 
ponowany swój paszport. - 
Jeśli będzie taka techniczna, I 
prawna możliwość, to będę 
chciał w imieniu całej ekipy po- 
jechać na tę uroczystość (wrę- 
czenia Oscarów - PAP). Rywin, 
prezes spółki Heritage Films. 
która współprodukowała "Piani- 
stę", jako formalnie podejrzany 
o płatną protekcję wobec Ago- 
ry, nie dysponuje swym pasz- 
portem. Prokuratura Apelacyj- 
na zastosowała bowiem wobec 
niego środki zabezpieczające: 
zakaz opuszczania kraju, za- 
trzymanie paszportu i 500 tys. 
zł poręczenia majątkowego 
na hipotece jednej z jego nieru- 
chomości. 
Zbigniew Jaakółskl, rzecz- 
nik prokuratury, powiedział, że 
"teoretycznie jest możliwa mo- I 
dyfikacja środka zabezpiecza- 
jącego". We wtorek do prokura- 
tury wplynął wniosek obrony 
Rywina o zgodę na jego wyjazd 
w dniach 21-23 lutego do Pary- 
ża na rozdanie Cezar(>w. 


A -:-. '6'0' 


(PAP) 


Z glpbokim żalem zawiadamiamy, że 10 lutego 2003 r. 
zmarl mój Kochany Mąż, nasz Taluś 
tp. 


EI\ZY8ZłrOF 
GEBBATO]
SEI 


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek, 
14 lutego br. o godz. 12.00 w Koszalinie 
w Domu Pogrzebowym "WROTNIEWSCY" 
w budynku nr 4 przy ul. Rożanej 8. 
RODZINA 


Mikrobus z Domu Pogrzebowego pOOjedzie no tmemarz pod wei!óe J," (głównel 


Pogrążeni w głębokim żalu, zawiadamiamy, że 
w dniu 11.02.2003 r., odeszła od nas Najukochańsza 
Żona, Córka, Siostra i Bratowa 
śp. 
HELENA MOGILSKA 


z domu TYCZKO 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 14.02.2003 r. 
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Gdyni Chylonii 
o godz. 9. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10.30 
na cmentarzu Witomino w Gdyni. 
Mąż Z Rodziną 


Kilku posłów Samoobrony wnio- 
slo na salę plenarną Sejmu biało - 
czerwony transparent z hasłem 
"Blokujemy drogi zeby godnie żyć. 
Nie' dla upadku rolnictwa". Prowa- 
dzący obrady wicemarszałek To- 
masz Nałęcz (UP) wzywał do usu- 
nięcia transparentu, następnie 
do pokazania twarzy przez posłów, 
którzy go trzymali, a którzy byli za- 
słonięci przez transparent i niewi- 
doczni dla wicemarszałka. Nałęcz 
apelował do szefa Samoobrony An- 
drzeJa Leppera o zaprowadzenie 
porządku w swoim klubie. 
Gdy poslowie Samoobrony nie 
reagowali na te wezwania Nałęcz 
ogłosił przerwę. Zebrało się Prezy- 
dium Sejmu, na które zaproszony 
został lepper. W tym czasie posło- 
wie Samoobrony zwinęli transparent 
i wyszli z sali sejmowej. 
Po godzinnej przerwie obrady 
zostały wznowione, ponieważ - jak 
powiedział dziennikarzom Na'ęcz - 
lepper "oświadczył, że nie będzie 
już żadnego zakłócania obrad przez 
posłów Samoobrony". 
Na spotkaniu z Prezydium Sej- 
mu lepper przedstawił powody dla 
których Samoobrona rozwinęła 
transparent. - Rozłożyliśmy trans- 
parent dlatego, że pan wicepremier 
Kalinowski oszukuje rolników. Sejm 
nie zajmuje się sprawą rolnictwa 


Jeszcze do soboty (15 lutego) 
urzędy miast i gmin, izby gospodar- 
cze, stowarzyszenia, kluby i związki 
mogą zgłaązać swoje kandydatki 


. 


" 


, -.... J 
\ 
. D 
 Ul/d 

[i lm r,u, 
 J 
fi '(\ · JI lIP
K U R (I.
 
l{ tJ'"  


Ful. I'AI' lłAUU, I'n: I'IWSZ"A 
KilkuminlIt IJO Wl.ntlWll'nlllllbrud wlcl'nlllfSlllh.k 
c.lnlll lilllluSI NIII",cl 
1I
IcISil wClllrllj Ilrll'rw",. liII tym jllk 
rllllll Iluslilw SlIrlluubruny rozwi- 
n",11I nil slIli obrlld trllnsllllrl'lIt. 


i jest ono w sytuacji bardzo krytycz- 
nej - powiedział lepper dziennika- 
rzom. Ogłoszoną we wtorek decyzję 
dotyczącą wielkości skupu interwen- 
cyjnego żywca' wieprzowego i cen 
tego skupu nazwał "haniebnym czy- 
nem pana Kalinowskiego". - 
Za 3,20 z/, i do tego jeszcze nie ma 
gwarancji skupu tej trzody chlewnej, 
niech Kalinowski sobIe chowa tę 
trzodę chlewną - powiedział lepper. 
Zaznaczy', że nie chodzi tylko 
o cenę trzody chlewnej, ale o całą 


sytuację ekonomiczną rolnictwa i - 
dodał - Sejm powinien się tą spra- 
wą zająć. Według leppera, marsza- 
łek Marek Borowski powiedzial, że 
będzie w tej sprawie rozmawial 
z premierem. 
Po wznowieniu obrad lepper po- 
wiedział z trybuny sejmowej, że to 
co zrobili posłowie Samoobrony "to 
nie był incydent, który mial pokazać 
Samoobronę, tylko pokazać to, co 
w ubiegłym tygodniu stało się 
na drogach". tPAI') 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


. Wanda z Koszalina: - W ca- 
Iym mieście na słupach, szybach 
i tablicach oraz na klatkach schodo- 
wych wiszą ogloszenia o tanich 
i szybkich kredytach. W przeciwień- 
stwie do innych ogloszeń. nikt ich 
nie zrywa. Naiwnych nie brakuje, 
co zresztą potwierdza informacja 
w "Glosie Pomorza" z 11 lutego. 
Sama z trudem przekonałam są- 
siadkę, która chciala zal}'zykować. 
Oszustów jest wielu ale są też in- 
stytucje kontrolujące / polIcja. 
Na ogłoszeniach są numel}' telefo- 
nów, dzięki temu, ktoś pod pretek- 
stem kredytu móglby wcześniej 
zdemaskować Ich dZlalalność. Nikt 
tego me robi, a oszuści dzialają 
sprawnie. Zwijają mteres I pienią- 
dze, na które naciągnęli biednych 
ludzI, bo bogaci z Ich usług me ko- 
rzystają i ślad po nich ginie. Nawet 
skrupulatny Urząd Skarbowy ich 
nie ściga. 
. Z. S. ze SłupskA (nazwisko 

nane redakcji): - Dawniej by/em 
je?nym z członków ochrony środo- 
wIska. Pracy mIeliśmy wiele, mIę- 
dzy mnymi chodzIliśmy po wy- 
dmach sprawdzając Ich stan. 
Wszystko za darmo. Teraz po 40 
latach pracy mam emel}'turę w wy. 
sokości l 600 zł. W "Głosie Pomo- 
rza" z 11 lulego, z informacji "Bu- 
dżet za stoiki" dowiaduję się, że 
chętnych na wejście do Rady Nad- 
zorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska jest wielu. 
Trudno SIę dZIwić skoro za jedno 
posiedzeme w miesiącu (pięć go- 
dzin) dostaną po 2 200 zl. LudzIe 
przymierają z glodu, dzieci chodzą 
glodne do szkoły. nie ma pieniędzy 
na wiele mezbędnych inwestycji, 
a tu proszę, ekstra pIeniądze są 
na płace d/a tych, którzy wlaśclwle 
nic robić nie będą.  


POD NASZYM PATRONATEM 


do tytułu Kobieta Biznesu 2003. 17 
lutego wysoka Kapituła wybierze 
spośród nich 10 finalistek, a czytel- 
nicy "Głosu Pomorza" będą mieli 


okazję za- 
glosować 
na swoją 
faworytkę 
za pomocą 
kupon6w, 
które dru- 
kować bę- 
dziemy \. 
w gazecie: KOBIETA BIZNESU 
S t a t u e t k I H
lolłu 
nJtlkuy",u')IIJlltJl'Iik":HtJ 
Kobiet Biz- 2003 
nesu zo- 
staną wręczone najlepszym paniom 
8 marca podczas uroczystej gali I 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. 
Honorowy patronat nad konkursem 
objął prezydent Koszalina Mirosław , 
Mikietyński. (luk) 


- Zgłoszenia powinny zawterat krótkie uzasadnienie wyboru kanlly- 
datki i jel pisemną zgod
. Dokumenty nalety składat w Konsorcjum 
Reklamowym "Mecenas', które mieści się w Koszalinie przy ulicy 
Kosynierów 39a, tel. i faks 343 36 27 lub O 504 835 766. 
- Kandydatki powinny: 
. być właścicielkami lub współwłaścIcielkami firmy od co najmniej 
3 lat 
. zatrudniać minimum 10 osób 
. prowadzić działalność charytatywną i kulturalno-społeczną 
- Firmy prowadzone przez panie pretendujące do tytułu: 
. nie mogą być w likwidacji ani w upadłości 
. swoim działaniem mogą obejmować region. cały kraj lub zagranicę 


. Andrzej z Kołobrzegu: - Film 
"Piamsta" nominowany jest 
do Oscara, a Lech Rywin bardzo 
chce jechać na oscarową galę. 
Spelnienie jego marzeń zależy 
od prokuratury, która musi wydać 
zgodę na jego wyjazd. 8am Rywin 
I oczywiścIe uważa się za niewinnEJ- 
go w głośnej aferze. Czy jednak do- 
póki me zostanie ewentualnie 
oczyszczony z zarzutów powmien 
błyszczeć w blasku jupiterów 
w Ho/lywood? A może nie o ten 
blask chodzi, a jedyme o to by wy- 
jechać z kraju, a oscarowa galą jest 
tylko pretekstem? (tg) 


.. 


. d I 
"Krainy w Kratę". W kaz ym z so- 
łectw, które zgłosi chęć uczestnic- 
twa. w programie odbędzie się 15 
godzin zajęć. Udział w nich wezmą 
uczniowie szkól z klas II-VI w 15 - 
20 osobowych grupach. Zajęcia 
( 1 . prowadzić będzie Angielka Caryl 
- Od kilku lat centrum realizuJe Swift, pracownik naukowy Pomor- 
liczne programy skierowane skiej Akademii Pedagogicznej. Za- I 
do osób dorosłych. Teraz Jednak leży nam bowiem na tym, aby dzieci 
zaangażowaliście się w pewien 
 miały okazję osłuchać się z prawi- : 
magiczny proJekt adresowany I dłowym akcentem i poznać kulturę , 
do dzieci I młodzieży. Skąd po- \I tego kraju z "pierwszej ręki". Do po- . 
mysi? mocy, w roli obserwatorów i t1uma- I 
i - W grudniu odpowiedzieliśmy czy, zaprosiliśmy. r

nież wOlo
ta-1 
. na program fundacji "Nidzica" riuszy - nauczycl
h Języka anglel- ! 
pod hasłem "Nauczyciel angielskie- nieważ ostatnim hitem wśród dzieci skiego. W zamIan za pomoc, I 
, go" finansowany przez polsko-ame- i młodzieży są przygody Harry'ego zaproponujemy im udział w bezplat- 
i rykańską Fundację Wolności. Jego Pottera, postanowiliśmy, aby zajęcia nym szkoleniu podnoszącym kwali- 
: celem jest wspieranie działań odbywały się właśnie w klimacie tych fikacje nauczania języka obcego. 
, na rzecz poprawy nauczania języka popularnych powieści. Podczas - Kiedy odbędą się pierwsze zaJę- 
! angielskiego i jego promocji wśród warsztatów dzieci będą krok po kroku ela? 
: dzieci i młodzieży z niewielkich poznawać słówka i wykonywać prace - Pr
wdopodobnie za miesiąc. 
, miast i wsi. Z całego kraju wpłynęło plastyczne związane z_.przygodami Musimy mieć czas na dogranie 
: do fundacji ponad 150 wniosków. małego czarodzieja. Mamy nadzieję, spraw organizacyjnych. Chcemy 
: Nasz wniosek znalazł się wśród 41 że dzięki temu nasza propozycja włączyć w nasz program również 
; zakwalifikowanych. Na realizację okaże się dla nich bardzo atrakcyjna. rodziców, których zadaniem będzie 
i programu otrzymaliśmy 15 tys. zl. - Gdzie program będzie reallzo- zorganizowanie dojazdu osób pro- 
, - ZaJęcia zapowiadaJą się wYJął- wany I kto będzie prowadził zaJę- wadzących zajęcia oraz poczęstun- 
kowo InteresuJąco. . ela z dziećmi? ku dla dzieci. Pozostałe koszty po- 
i - Zaproponowaliśmy przeprowa- - Przeprowadzenie zajęć zapro- zostaną w naszej gestii. 
: dzenie ich metodą warsztatową, czyli ponujemy sołectwom z gmin Słupsk Rozmawiala: ROMA LINKE J 
: będzie to nauka przez zabawę. Po- i Ustka znajdującym się na terenie FOl. SLA WOMIR ŻABICKI 
I L- ___._____ __ ____......__.__.__.._ .-- 


- 


URSZULA PAPOŃ 


prezes Słupskiego Centrum 
Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych 


I 
I 


I I 


ROZMOWA DNIA 


. Pielęgniarka z Koszalina: - 
Ciekawe, co zrobi nowy minister 
zdrowia, gdy cala slużba zdrowia 
stanie w protestach - a na to się 
zanosi? Już większość związkow- 
ców opowiedziała się za przepro- 
wadzeniem akcji strajkowej. Czy 
będzie uprzejmy, jak dotychczas, 
czy bezkompromisowy. jak jego po- 
przednik? Zacznie zwalniać czy 
usiądzie do stolu negocjacyjnego? 
Nie znamy go. Sytuacja w służbie 
zdrowia przypomina równie pochy- 
łą. Niby jest dobrze, ale każdy wie, 
że pieniędzy nie ma, długi rosną, 
a będzie jeszcze gorzej. 


\ 


(ppll) 


OGLOSZENIA 
EKSPRESOWE 


SPRZEDAM peugeot 405 D kombi 
t1989
 0-
Q 8'12 4-
24._ 
SPRZEDAM WI T 4 (1993), 
0-691-075-757_ 
--
- 
P4N dla pań. 0-506-298-730. 


R
 
.Ji liczby podajemy za PAp. 


Multllotek - 11.02.2003 
2 4 5 1 W n 
 
2& 33 34 al 47 51 52 
54 81 71 12 73 
Numerek 
2 8 12 27  
, 
j 
'4 

 


2 


Redaktorzy prowadzący 
Beata 
JANKOWSKA 
Marcin 
STEF ANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Marek 
SUWALOWSKI Os


mo
 KIEROWIICY DZlnÓW: ODDZIAł; W Sł;UPSKU: WYDAWCA: Biuro OgIoszeń Biuro Ogłoszeń. Prenumeratę przyjmu- 
"_i
ki: 76-200 Słupsk, ul. Henry\la Poboźnego 19 Koncern WydawnICZY .FORUM' Sp. z o. o. telJlax (094) 347 3515/13/12,34735 1,. ją oddzlaly Rucł1u SA. urzędy poczto- " IZBA WYDAWCÓW 
.kJIanla Sl
ska (094) 347-35-55 Centrala: telJfa. (0591842-51-95 75.004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 Biuro Reklamy tel. (094) 34735 10. we i listonosze. Prenumeratę Express 
ADRES REDAKCJI: ....palltJcmY: laIttpca red. _I.... Prms: 347 35 03/04105114, przyjmuje redakcja w Słupsku PRASY 
PiW f'a'MsIu (094) 347.35.59 lWIa Czsny.MIred\a (059) 842-51-95 ArtU' Mielcarek (094) 347-35-00 telJlax (094) 3473506107. i Koszalinie 
7
 Koszalin, ul. Mickiewtcza 24. lpIItIwy: SItretarz refltcJl DzIał pruIIIIICjl: . 76-200 Slupti, al. SIenkiewicza 20 
Centrala: (094) 347.35-00 Zbigiew SuwakJwski (094) 347-35-20 Beata Ja
 (059) 842-51-95 Koszalin, tel. (094) 347-35-56109 - w godz. 8-16. DRUK: .6i
 
Telefu: (094) 347-35-47 ł-n,: SIt.psk. tel. (059) 842.51-47 Biuro OgIoszeń telJlax (059) 842 66 08. Drukarrla GAZETY POMORSKIEJ 
łł-ktIr lICZ8IIy SIarisIaw Kielb (094) 347-35-48 REKLAIIA lOSłOSZEllA: Biuro Reklamy ul. Henryb Poboineg:> 19 MEDIA sp. z o. o. . A_.I\1." 
ArU2ej tłielcarek (094) 347-35-00 WYDAKlE lIASAZYlOWE: SAZETA W IIURIECIE: e-mail: bo(wgos.pomorza.pl telJlax (059) 8411743, 840 32 51 85-461 BydgJszcz, LI. 0cM;ana 10 .'IŁ'o IO.TROLOW'I' 
SellIIIIIz ł-cJI PiW KOOaiczyI( (094) 347.35-54 www.gIos'pomorza.pl 75-004 Kollllln, ul. Mickiewicza 24, Za treść ogIoszeń odpowiada zlecenie- lelJlax (052) 372-23-43 
MaioIa SkQiroollSt.a (094)347-35-45 e-mail: redalu:ja(1Lgos.pomorza.pl - w godz. 8-17. dawca, za termin icł1 zamieszczania lei. (052) 349-07-80 lWIĄill KOIIIIIW DYS1RYBOCJIPUIY 


t 


1 


lA 


... 


. 


J 


. 


. 


j 


t 


- 


.  
'1 
I 
I
		

/18035-0003.djvu

			.. 


!  


I 
/1 

  


J 


głos Pomorza Czwartek, 13 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pł 


Nowatorskie operacje piersi w Słupsku 

 S dl k b - t 


e


U
:kr:
Zzb
:
:j
 =;

:j zansa a O le 
rządu I samorządu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych I Administracji, 
przyjechał do Miastka służbową limu- 
zyną na miejsko-gminną konferencję 
SLD. 


MIASTKO 


Tylko przejazdem 


Usunięcie gruczołu piersiowego za
takowanego przez nowotwór i od- 
tworzenie piersi w czasie tej samej operacji - taką możliwość od dziś 
mają pacjentki ze Słupska i okolic. 


Czytelnicy, którzy byli tego 
świadkami, w tym członkowie 
SLD - delegaci na konferencję, 
nie kryli oburzenia. - Dlaczego 
urzędnik ministerstwa pokonuje 
połowę Polski w drodze na konfe- 
rencję partyjną w ma'ym mia- 
steczku. Przyjecha' z kierowcą, 
kt6ry nocowa' potem w miastec- 
kim hotelu. Wszystko to odbywa 
się za pIeniądze podatników - ko- 
mentowalI. 
Były burmistrz przyznał, :te 
rzeczywiście przyjechał do Miast- J 
ka służbowym samochodem. - I 
W Miastku by'em przejazdem. I 
Za'atwla'em sprawy s'użbowe 
w Koszalmie i S'upsku -wyjaśnia. 
- Miastko znalazlo się tylko I _ _ 
na trasIe tej podróży. Na takle ze- Sukces człuchowsklego jasnowidza 
brania przyjeżdżam zawsze wla- : ':z:;
oc

de7y:ry
::

: , . Głos " W Japon - I - I 
przy okazji, pozwoliłem sobie 
przyjechać do Miastka. Nie chciał " 
zdradzić, jakie sprawy załatwiał 
w Koszalinie I Słupsku. Zasłonił 
się tajemnicą slużbową. 


(kor) 


SPORT 
Najlepsi na Pomorzu 


Zawodnłcy z regionu słupskiego zna- 
lefll się wśród nagrodzonych na Balu 
Mistrzów Sportu Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych województwa 
pomorskiego. 


1- 


Najlepszym zawodnikiem zo- 
stał Bartosz Pryczkowskl, zapa- 
śnik Cartusli Kartuzy, II lokatę za- 
jął Grzegorz Dorszyńskl z Tale- 
xu Borzytuchom, III miejsce 
zdobyli kajakarze z Piasta Czlu- 
chów Adam Charczuk i Tomasz 
Nałęcz. IV miejsce zajęla kolarka 
Hotelu Bismarck Baszty Bytów 
Ałekaandra Zabrocka. Wyróż- I 
niono kajakarza z Człuchowa Se- 
bastiana Osłuraka. Najlepszym 
trenerem został Jarzy Opara, tre- 
ner kajakarzy Piasta Czluchów. 
Wyróżniono Tomasza Natkańca 
- trenera bytowskich kolarzy i Ja- 
roslawa Śclgałę - trenera lekko- 
atletów Talexu Borzytuchom. 
(cino) 


SŁUPSK 
Przed sądem 


Słupski szpłtal domaga się w sądzie 
11 mln zł od Pomorskiej Regionalnej 
Kasy Chorych. 


S · 
 ił 
 ",e 
" '''Iti . tt fi 
 
. '3] · _r.
 

od.p( 
. . -łłłł !!.
 
 \.. 
, .,'c.... ,. 
 4 ...
 ...-r 
. .;..,.
 ,> ..,,,..
. ..


 
 
..6 
J
. 
 
 O 
..,J
. 
, 
 - 

 . 
 O 

. ::;.

..

 
 · 

 
... . . .... ..- 

p 
. 
 
.. .... --- ..., ----- ..-. 
.. "" 
 \ 
 . ....-
 
..tIoM. 
.--- r 

.."'" . 
 
".-- 
 - 
.. ... "'-.,łI, ..,.......-a: -- f" .... 
... 
 .oŁ
 


Takie jednoczesne rekon- 
strukcje przeprowadza ordynator 
Zoran Stolcev z chirurgii onkolo- 
gicznej słupskiego szpitala. 
Wcześniej też wykonywał rekon- 
strukcje, ale między usunięciem 
piersi i jej zrekonstruowaniem 
upływało nawet kilka miesięcy. - 
Pacjentka musia'a napisać poda- 
nie do Pomorskiej Regionalnej 
Kasy Chorych o protezę do wsz- 
czepienia, dop'acić 400 złotych 
I dopiero po zgodzie kasy mogla 
się zglosić na rekonstrukcję piersi 


....  


- opisuje perypetie ordynator. - 
Teraz nasz szpital ma bank pro- 
tez we wszystkich rozmiarach 
i już w trakcie operacji usunięcia 
nowotworu i gruczolu piersiowe- 
go, możemy dobrać i wszczepić 
pod skórę protezę. 
Ordynator, prócz estetycznych 
zalet takiej operacji, przede 
wszystkim wskazuje na jej me- 
dyczne i psychologiczne aspekty. 
Pod jednym znieczuleniem i pod- 
czas tej samej operacji wykonuje 
się dwa zabiegi: usunięcia nowo- 


, 


. 
..,.". 
I 
f . 


Kad.. L pro
..amu łelewiLyjne
o wyemiłowane
o w JaponII w styczniu. 


.
 


:.JI 


Nasza gazeta pojawiła się przez mo- 
ment na ekranach milionów telewi- 
zorów w JaponII. Wycinki prasowe 
pokazano w programie z udziałem 
człuchowskłego Jasnowidza Krzysz- 
tofa Jackowskiego. 
Jackowski wziął udzial w po- 
pularnym programie, o formule 
podobnej do polskiego ,,997". 
Japończycy, liderzy w nowocze- 
snych technologiach, mają jed- 
nak także zaufanie do niekon- 
wencjonalnych metod kryminali- 


tworu i rekonstrukcji piersi. Pa- 
cjentka nie placi za protezę. Cały 
zabieg z jednoczesną rekon- 
strukcją trwa może 40 minut dłu- 
żej. - A kobieta ma komfort psy- I 
chiczny. że nie jest pozbawiona 1 
piersi - mówi chirurg. 
Takie operacje robi tylko kilka 
ośrodków w Polsce. - Możemy 
być dumni, że chociaż na pro- 
wincji, ale mamy możliwości nie 
gorsze niż dobre ośrodki - 
podkreśla ordynator. 


(law) 


-: 


. ,.- 
.. , ...- 
"v 
 


. ,t 


stycznych. Polski jasnowidz od- 
nalazł tam mordercę czterooso- 
bowej rodziny oraz zwłoki zagi- 
nionej dziewczyny. 
W czasie telewizyjnego pro- 
gramu z udziałem człuchowiani- 
na zaprezentowano materiały 
prasowe o jego dokonaniach. 
Jest tam równie:t nasz tekst 
z widoczną winietą "Głosu Po- 
morza". Jasnowidz był bohate- 
rem wielu naszych publikatji. 
Jego zdolności doceniono 
wreszcie w Kraju Kwitnącej Wi- 


Z WOKANDY 


Fol. lłOllł:IU MAU)U'PSZV 


śni. Wcześniej zdobył uznanie 
także w USA i Kanadzie. W Pol- 
sce, a zwłaszcza w rodzinnym 
Człuchowie, jego .sława nie robi 
wrażenia. Japończyków tym 
czasem zadziwiła dokładność 
wizji. Stwierdzili, że wypadl naj- 
lepiej ze wszystkich zaproszo- 
nych parapsychologów. Pomógł 
w wykryciu sprawcy makabrycz- 
nej zbrodni oraz zwłok dziew- 
czyny. Niewykluczone, że poje- 
dzie do Japonii ponownie. 
(ram) 


:

:!S


:

r


;En Chce 100 tys - Ięcy 
wy w Gdańsku początkowo odda- I 
lił sprawę. Szpital odwolał się 
od tej decyzji do Sądu Apelacyj- I 
nego. We wtorek gdański Sąd 
Apelacyjny przyjął argumentację I 
szpitala, że pieniądze za leczenie 
się należą i skierowal sprawę 
do ponownego rozpatrzenia 
przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. 
Rozprawa dopiero się odbędzie. I 
- Gdybyśmy dostali te pienią- 
dze, nie mielibyśmy powod6w 
do niepokoju - komentuje dyrek- 
tor szpitala Andrzej PiotrowskI. \ 
- Ta suma to 12-15 procent na- 
szego rocznego budżetu. 
Podobną sprawę z kasą wy- 
grał w grudniu szpital w Lęborku. I 
(law) 


złotych na leczenie 


Z takim roszczeniem przecIwko słup- 
skiemu szpitalowi wystąpiła do sądu 
Irena D. Według niej, w czasie ope- 
racji woreczka żółciowego trzy lata 
temu została zarażona żółtaczką ty- 
pu C. Tuż po rozpoczęcłu procesu ze 
szpitalnego archiwum zniknęła jej 
karta choroby. 


O tym że została zara:to- 
na żółtaczką Irena D. dowiedziała 
się w czasie badań kontrolnych 
po przeprowadzonej w styczniu 
ZDARZENIA I WYPADKI 1999 roku operacji. - Mimo że 
operacja się uda'a i wszystko by- 
Kto widział wypadek? lo w porządku, czulam się bardzo 
I ile - mówiła po rozprawie. - Kie- 
SŁUPSK. Policjanci z Sekcji I dy zrobiono mi serię badań, oka- 
Ruchu Drogowego poszukują zalo się, że mam żółtaczkę i to 
świadków wypadku, do którego I postępującą, kt6ra wymaga dra- 
doszło 17 stycznia na drodze nr 6 I giego leczenia środkami che- 
w Domaradzu. Około godz. 13.30 micznymi i specjalnej diety. 
idąca w stronę przystanku auto- Irena D. zaczęla dochodzić 
busowego kobieta przekraczala swoich racji przed sądem dopie- 
jezdnię. Wtedy została potrącona ro w 2002 roku. Wówczas też 
przez nadje:tdżający samochód. okazało się. :te została skreślo- 
Zginęła na miejscu. Kontakt I na z listy osób przeznaczonych 
pod nr tel. 848 05 03, 848 03 23, do leczenia specjalistycznego 
lub osobiście przy al. 3 Maja 1, w przychodni przy ul. Jana Paw- 
blok B. ła II. Wtedy st\(Vierdziła, że w ta- 
(krab) kim razie może leczyć .się pry- 


& 


. 


watnie, pod warunkiem, że szpi- 
tal za to zapłaci. Kuracja ma 
kosztować właśnie ok. 100 tys. 
zł. W tej sprawie pelnomocnik 
Ireny D. złożył w kwietniu 2002 
roku w szpitalu pismo przedpro- 
cesowe. Szpital odmówił polu- 
bownego załatwienia sprawy 
i wyplacenia żądanej kwoty. 
Według zastępcy ordynatora 
oddziału onkologicznego, gdzie 
leżała Irena D., zakażenie 
na tym oddziale nie było możli- 
we. - Dbamy o to, by oddzia' od- 
powiada' najwyższym standar- 
dom higieny - mówił przed są- 
dem Maciaj Pasieka. 
Używamy sterylnych narzędzi. 
Pielęgniarki. robiąc zabiegi, 
do każdego z nich zak'adają no- 
we rękawiczki. Co do karty cho- 
roby. to ja pokwitowa'em rewers, 
na kt6ry zosta'a ona wydana, ale 
nie mam pojęcia, dlaczego karta 
do archiwum nie wr6ci'a i gdzie 
teraz może być. 
O tym, jak mogło dojść do za- 
każenia żółtaczką wypowiedzą 
się teraz biegli z Instytutu Medy- 
cyny Sądowej ze Szczecina. 
(pjz) 


.. 


ODSZKODOWANIA 
ZA ZAKAŻENIE 
ŻÓŁTACZKĄ ŻĄDALI: 
. W maju 2001 roku 1 00 tys. zl 
od szpitala w Człuchowie - Ja- 
rosław K. 
. W zeszlym roku 70 tys. zł. 
od szpitala w Słupsku - Mańa 
D. 
. 50 tys. zl od Centrum Szkole- 
nia Marynarki Wojennej w Ustce 
- 22- letni Janusz R. zlodzi. 


PRZYZNANO: 
. W marcu 2001 roku sąd przy- 
znal Mańi M. 16 tys. zł . 
odszkodowania od słupskiego 
szpitala 
. 8 tys. zl otrzymał Bogdan K. 
od Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Człuchowie 
. Ponad 46 tys. zł otrzymał 18- 
letni Daniel 8., którego słupska 
służba zdrowia zakaziła wirusem 
żółtaczki typu 8. 


Nasz region str 3 


. 


Nowa 
loteria 


I;t 


"  


"'" 


. 


" 


I .- 


łrrllell ZI'llkOll'{f 
gra 


n. 


Codziennie 
mnóstwo 
nagród! 
Telewizory, 
radio- 
magneto- 
fony CD, 
nagrody 
"dla domu", 
a także 
"walentyn ki". 
I oczywiście 
główna 
wygrana: 
FIAT 
SEICENTOI 


"..-ł" 


I glos Pom orz cil 
Już jutro 
razem z naszą gazetą 
otrzymasz kartę do gry i poznasz 
zasady zabawy. 


ROMOCJA 


10162002KOł	
			

/18035-0004.djvu

			, 
str. 4 Kraj/Swiat 


SONDAŻ CBOS 
SLD 
przed Samoobroną 


W lutym SLD z 28 proc. poparciem 
ankietowanych wyprzedziła w ran- 
kingu popularności Samoobronę - 
16 proc. poparcia badanych oraz 
LPR I PIS - po 12 proc. poparcia - 
wynika z sondażu CBOS. 10 proc. 
poparcia ma Platforma Obywatel- 
ska, a 8 proc. - PSL. 


W sondażu styczniowym SlD uzy- 
skała 30 proc. poparcia, Samoobrona 
- 11 proc., LPR - 8 proc., PiS - 13 
proc., PO - 11 proc., PSL - 9 proc. Za 
Unią Wolności i Unią Pracy opowie- 
działo się po 3 proc. badanych (w 
styczniu: UW - 5 proc., UP - 5 proc.). 
Dwuprocentowe poparcie uzyskała w 
sondażu Krajowa Partia Emerytów i 
Rencistów (w styczniu - też 2 proc.). 
Po jednym procencie badanych 
oddałoby glos na Unię Polityki Realnej 
(w stYCZniU - 1 proc.), Zjednoczenie 
ChrzeŚcijańsko-Narodowe (w styczniu 
- 1 proc.) oraz Ruch Społeczny/RS 
AWS (w stYCZniU - O proc.). Według 
CBOS, luty przyniósł zauważalne 
zmiany w poziomie poparcia dla naj- 
ważniejszych partii funkcjonujących 
na naszej scenie politycznej. 
"Straciły, choć nieznacznie, wszyst- 
kie ugrupowania koalicji rządowej - w 
sumie odsetek zwolenników SLD - UP - 
PSL zmniejszył się w porównaniu ze 
styczniem o 5 punktów. Nieco stradły 
również ugrupowania "środka" - PO, 
PiS, czy marginalna JUż obecnie UW. 
Natomiast poprawiły się notowania 
ugrupowań, które postrzegane są jako 
radykalne, a także krytyczne wobec ak- 
cesji naszego kraju do UE - Samoobro- 
ny i LPA. Na taki układ sił miały zapew- 
ne wpływ niejasności związane z osta- 
tecznym ksztaltem ustaleń przyjętych w 
Kopenhadze, w tym m.in. dotyczące 
wielkości oraz trybu przyznawania d0- 
płat bezpośrednich dla rolników. Do 
wzrostu popularności Samoobrony mo- 
gło się także przyczynić niezadowole- 
nie na wsi oraz zapowiedzi rolniczych 
protestów i blokad dróg" - czytamy w 
komentarzu CBOS. 


(I'AP) 


PRZESTĘPCZOŚĆ 
Kierowca tira 
na gazie 


Policja zatrzymała w środę w Kraśni- 
ku (woj. lubelskie) pijanego kierow- 
cę tira. Miał ponąd 3,8 promila alko- 
holu we krwi - poinformował Krzysz- 
tof Latos z komendy policji w 
Kraśniku. 


Policjanci zatrzymali tira, który w 
Kraśniku wjechał na jedną z ulic, ła- 
miąc obowiązujący tam zakaz wjazdu. 
"Okazało się, że kierowca ciężarówki 
46-letni Józef K. z Siedlec jest nietrzeż- 
wy. Badanie na zawartość alkoholu we 
krwi wykazało, że ma 3.84 promila. To 
najwyższy wynik, z jakim się tu spoty- 
kaliśmy" - powiedział latos. 
Kierowca został zatrzymany. 
"Wiózł gumę z Siedlec do Dębicy. Na 
szczęście nie spowodował wypadku. 
Aby go przesłuchać, musimy pocze- 
kać aż wytrzeżwieje" - dodał Latos. 
(PAl') 


KATOWICE 
Zderzenie 
tramwaju 
i autobusu 
Cztery osoby zostały ranne w środę 
rano po zderzeniu tramwaju i auto- 
busu w Katowicach - poinformowała 
policja. Życiu poszkodowanych nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 


Do wypadku doszło w centrum 
miasta, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 
Słowackiego. W tym rejonie tworzą 
się korki. 
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący autobusem liniowym, jadą- 
cym z Jaworzna do Katowic nie za- 
trzymał się na znaku "stop" na ulicy 
Sowackiego i wjechał na skrzyżowa- 
nie pod nadjeżdżający tramwaj. Po 
zderzeniu tramwaj wypadł z szyn" - 
powiedziała PAP rzeczniczka kato- 
wickiej policji Magdalena Szymańska- 
-Mizera. 
W wypadku ranne zostały cztery 
osoby, jedna poważniej. "Wszyscy po- 
szkodowani zostali przewiezieni do 
szpitala. Ich życiu nie zagraża nie- 
bezpieczeństwo" - powiedziała Szy- 
mańska-Mizera. Kierowcy obu pojaz- 
dów byli trzeżwi. (!'Al') 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(aJglos-pomor7a. pl 


IRAK. USA chcą zabić dyktatora w ciągu pierwszych 48 godzin wojny 


Polowanie na Husajna 


Amerykańscy pianiści wojenni zakła- 
dają, że Saddama Husajna należy 
zabić nie później niż w 48 godzin od 
rozpoczęcia wojny lądowej w Iraku, 
Jeśli chce się uniknąć długotrwałego 
konfliktu - napisał wczoraj brytyjski 
"Tlmes". 


Według informacji dziennika, 
na wypadek gdyby Ole powiodło 
się szybkie obalenie irackiego 
przywódcy, Waszyngton też przy- 
gotowuje plany, zmierzające do 
zminimalizowania strat. Chodzi 
m.in. o przekonywanie Irakijczy- 
kÓw, że siły amerykańskie kontro- 
lują kraj, jeszcze zanim nastąpi 
upadek Saddama. 
"Times" dowiaduje Się, :!:e Pen- 
tagon planuje zrzuty żywności i le- 
ków od pierwszego dnia bombar- 


... 


".. 
\ 
."" 


. 


dowań Iraku, licząc na zdobycie 
"serc i umysłów" tamtejszej ludno- 
ści w nadziei, że wesprze ona in- 
wazję. 
Pierwszą fazą wojny mają być 
zmasowane naloty, obliczone na 
zniszczenie struktur dowodzenia 
irackiego reżimu, a następnie 
szybki atak sił lądowych na Bag- 
dad. 
Według "Timesa", siły specjal- 
ne USA i ekipy CIA operują już 
w Iraku. Jeśli jednak Amerykanom 
nie uda się znaleźć Saddama, czy 
też zaprezentować przekonywają- 
cych dowodów, że iracki dyktator 
nie żyje, Irakijczycy będą stawiać 
silniejszy opór. 
"Jeśli ludzie będą przekonani, 
że Saddam wciąż żyje, będą się 
bali poprzeć nas otwarcie, nawet 


Rozbieżności pozostały 


i "" ..... 


ł 


. 


jeśli Saddam będzie już bezsilny" - 
powiedziała jedna z osobistości 
amerykańskich. . 
"Times" wyraża opinię, że na 
planowanie operacji w Iraku ma 
wpływ fiasko wysiłków, mających 
na celu ujęcie Osamy bin Ladena. 
"Nie możemy sobie pozwolić na 
powtórkę" - mówi cytowana już 
osobistość amerykańska. 
Brytyjski dziennik zwraca uwa- 
gę, że znalezienie Saddama może 
się okazać nad wyraz trudne - 
Iracki przywódca ma wielu sobo- 
wtÓrów i rzadko śpi w tym samym 
pałacu przez dwie noce z rzędu. 
Waszyngton ma nadzieję, że wiel- 
ka demonstracja amerykańskiej 
siły wojskowej da w Iraku impuls 
do "rewolty pałacowej". 


(l'AI') . 


... 


\. 


"" 


.... 


"01 PAP 
H iszpańskiemu premierowi Jose Marii Aznarowl (z prawej w pierwszym rzędzie) I niemieckiemu kanclerzowi Ger- 
hardowi Schroederowl (obok Aznara) nie udalo się wczoraj zmniejszyć rozbieżności co do sposobu rozwiązania 
kryzysu Irackiego. Szefowie rządów spotkali się na Wyspach Kanaryjskich na szczycie obu państw. 


. 
USA. Kongresmeni zbulwersowani postawą europejskich sojuszników 


Kto żdradził Amerykę? 


Członkowie amerykańskiego Kon- 
gresu oskarżali wczoraj część euro- 
pejskich sojusznikow USA o "zdra- 
dę" Stanów Zjednoczonych i Sojuszu 
Północnoatlantyckiego w toku deba- 
ty o ewentualnej wojnie z Irakiem. 


Jak napisal wczoraj z Waszyngto- 
nu rano agencja Associated Press, 
część kongresmenów sugerowała na- 
wet, iż obecnie zagrożone jest samo 
istnienie Sojuszu. Taką opinię zapre- 
zentował także w zeznaniach na fo- 
rum kongresowej komisji budżetowej 
sekretarz stanu Colin Powell. Powie- 
dział deputowanym, iż odmowa udzie- 
lenia pomocy Turcji - jedynemu islam- 
skiemu krajowi wchodzącemu w skład 
Sojuszu - może doprowadzić do roz- 
padu zarówno NATO, jak i innych so- 
juszy Stanów Zjednoczonych. 
Powell ma zeznawać przed komi- 
sją spraw zagranicznych Izby Repre- 
zentantów Kongresu USA, gdzie za- 


pewne jeszcze silniej zaakcentuje ta- 
kie stanowisko. Komisja wcześniej 
zdecydowanie poparła twardą strate- 
gię prezydenta Busha w kwestii Iraku. 
We wtorek członek komisji, Demo- 
krata Tom Lantos ujawnił, iż w czasie 
posiedzenia powie. że jest "szczegól- 
nie zdegustowany ślepym uporem 
i niewdzięcznością Francji, Niemiec 
i Belgii", które zablokowały plany 
wsparcia Turcji w razie wojny z Ira- 
kiem . "Gdyby nie bohaterskie wysiłki 
amerykańskich żołnierzy, te trzy kraje 
- Francja, Niemcy i Belgia - byłyby 
dziś radzieckimi republikami socjali- 
stycznymi - oświadczył Lantos.. - To 
nie mieści się w głowie, że dziś te kra- 
je nie chcą honorować swych zobo- 
wiązań". 
Podobna ocena znalaz'a się też 
w przygotowanym dzień wcześniej na 
piśmie oświadczeniu, jakie na forum 
komisji ma przedstawić jej przewodni- 
czący Henry Hyde. 


"Ameryka prowadziła wojny w od- 
ległych punktach świata. broniła ca- 
łych kontynentów przed rzeszami 
agresorów; ci, którzy sami przede 
wszystkim skorzystali na takich działa- 
niach USA, gwarantujących im bez- 
pieczeństwo, częstokroć dziś poświę- 
cają wiele wysilku, by za wszelką ce- 
nę udaremnić nasze działania, mające 
pomóc innym" - uważa Hyde. 
Powell we wtorek ostrzegał w Kon- 
gresie. iż jeśli spór o wsparcie przez 
NATO obrony Turcji nie zostanie roz- 
strzygnięty, Stany Zjednoczone będą 
w tej sprawie współpracować nieza- 
leżnie z poszczególnymi sojusznikami 
z NATO; gwarantując Ankarze ochro- 
nę. Zdaniem Powella, odmowa wspar- 
cia Turcji przez Niemcy, Francję i Bel- 
gię stanowi naruszenie podstawowej 
zasady, zawartej w statucie Sojuszu, 
iż atak na jednego z partnerów winien 
być traktowany jak atak na Sojusz. 
(I'AI') 


r ___ 
ŚWIAT. Raport Banku Światowego 


Związki na zdrowie 


Masowa przynależność pracowników 
do związków zawodowych może być 
korzystna dla wzrostu gospodarcze- 
go - uznał Bank Światowy w raporcie 
sygnalizującym, że ta ważna instytu- 
cja finansowa odchodzi od dotych- 
czasowej nieufnej postawy wobec 
ruchu związkowego. 
Autorzy raportu, ogłoszonego 
wczoraj, konkludują, że wysoki po- 
ziom uzwiązkowienia może sprzyjać 
zmniejszeniu bezrobocia i inflacji, 
wzrostowi wydajności i szybszemu 
dostosowywaniu się do wstrząsów go- 
spodarczych. 


"W przeszłości bank chyba wrogo 
odnosił się do związków zawodowych, 
a w tej pracy przyjęto postawę bardzo 
otwartą i zniuansowaną, inną niż 
w przeszłości - powiedział Robert HoI- 
zmann, dyrektor Banku Światowego 
do spraw opieki społecznej. - Zatem: 
nie dajemy związkom wolnej ręki, ale 
występujemy z poważną ofertą współ- 
pracy z nimi, bo ich rola jest bardzo 
istotna", 
Raport podaje, że członkowie 
związków zawodowych zarówno 
w krajach bogatych, jak i biednych za- 
rabiają wyraźnie więcej niż pracowni- 
cy niezrzeszeni w związkach. W USA 


różnica sięga 15 procent, w innych 
krajach przemysłowych 5-10 procent. 
Autorzy raportu ustalili też, że 
członkostwo w związkach zawodo- 
wych sprzyja zmniejszeniu rozpiętości 
zarobków mężczyzn i kobiet oraz ro- 
botników wykwalifikowanych i niewy- 
kwalifikowanych. 
Związki zawodowe mogą jednak 
również stwarzać trudności, jeśli nie 
są otwarte na realia sytuacji. "Związki 
mogą być ważnym czynnikiem zmian, 
jeśli robią to we właściwy sposób - po- 
wiedział Holzmann. - Co nie znaczy, 
że nie mogą szkodzić, jeżeli działają 
niewłaściwie". (I'AI') 


Czwanck, 13 lutego 2003 r. glos Pomorza 


24 GODZINY 


..  


li. 


lo 


1 


\ 

 
\, 
'" t 
ł-.. " \ 
\ ... 
., 
,. r. 
'0(1 r, 
\\ 
, 
, 


"n.I'AI' 


Muzuhnanle podczas rytualnego "Kamienowania szatana" w 
drugim dniu obchodów Święta Ofiarowania w Mekce. Każdy z 
ubranych w biały strój uczestników hadżdżu musi rzucić siedem 
kamieni w kierunku stelll, ustawionej w miejscu, gdzie zgodnie z 
tradycją szatan miał ukazać się Abrahamowi. 
Rosyjski samolot pasałerskl, lecący z Syberii ze 151 
osobami na pokładzie, wylądował wczoraj awaryjnie w Petersburgu 
z powodu k!<>potów z silnikiem. Tu-154, który miał na pokładzie 141 
pasa.żerów 110 cz/onków załogi, wylądował na lotnisku Pułkowo 
g
yż jeden z trzech silników odmówił posłuszeństwa. Nikomu nl
 się 
Ole sta/o - polnformowa
. Oleg Samlnog, miejscowy przedstawiciel 
ministerstwa ds. sytuaCji nadzwyczajnych. Według Semlnoga 
samolot leciał z syberyjskiego miasta Nowy Urengoj. Wcześniej 
agencja ITA-TASS podawała, że leciał z Workuty. 
W Czechach szerzy si, grypa. liczba chorych gwałtownie 
rośnie. Najgorsza jest sytuacja w sąsiadujących z Polską północnych 
Morawach i na czeskim Śląsku, gdzie wskaźnik zachorowań już 
ponad dwukrotnie przekroczył granicę epidemii, czyli 2000 chorych 
na 100 tys. mieszkańców. Główny inspektor sanitamy kraju Michael 
Vit poinformował wczoraj, że Narodowe Laboratorium ds. Grypy 
wyodrębniło wywołujące tegoroczną epidemię dwa wirusy. 
Senat paragwajskiego Kongresu głosował wczoraj za tym, 
aby nie odsuwać od władzy uwikłanego w skandale prezydenta Lulsa 
Gonzaleza Macchi. Senatorzy uznali, że ten bardzo niepopulamy 
przywódca nie jest winny korupcji, o którą go oskarżano. W czasie 
dwutygodniowej procedury odsuwania Macchi od władzy był on 
oskarżany o sprzeniewierzenie pieniędzy, defraudacje I torturowanie 
działaczy lewicy. Oskarżono go także o nielegalne kupienie 
ukradzionego samochodu BMW. 


Policja chińska aresztowała w północno-wschodniej części 
kraju księdza podziemnego Kościoła katolickiego, poinformowała 
wczoraj organizacja obrońców praw religijnych mająca siedzibę 
w USA. Ksiądz Dong Vingmu został zatrzymany w prowincji Hebel 
w Boże Narodzenie, gdy szedł odprawie mszę. Dong dołączył do 
dwóch biskupów I ośmiu księży z tej samej diecezji w mieście 
Baoding, którzy są w więzieniu lub obozie pracy. Watykan ocenia, że 
w Chinach jest około oŚmiu milionów katolików lojalnych wobec 
Stolicy Apostolskiej, a pięć milionów należy do kontrolowanego przez 
państwo chińskiego KoŚcioła katolickiego. 
Rząd Filipin nakazał wczoraj wyjazd z kraju Irackiemu 
dypłomacie, oskarżanemu o kontakty z ekstremistami islamskimi 
o
p.owiedzialnymi za 
mach terrorystyczny. We wtorek filipiński' 
mInister spraw zagranicznych Blas Ople podał, że drugi sekretarz 
ambasady Iraku w Manili utrzymywał kontakty z separatystami 
islams
imi .z dzi.ałają
ej na południu kraju grupy Abu Sajefa, 
odpowiedzialnej za wiele porwań, w tym cudzoziemców. 
Na lotni
ku 
 
tolicy Nepa
u, .Katmandu zatrzymano 
Amerykanina, 
slłUlącego p

myclć niemal 500 tysięcy dolarów. Jak 
podała 
c
oral nepalska poliCJa, pochodzący z amerykańskiego 
stanu Michigan John Aronow Hoag ukrył pieniądze w kilku sztukach 
bagażu. Został zatrzymany w momencie, gdy wsiadał do samolotu 
I
cą
ego do B
ngkoku. 	
			

/18035-0005.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 13 lutego 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


WOKÓł. PRAWA PRACY 


Półetatowy rencista 
bez odprawy 


Na pytania czytelników odpowiada Ewa Bielecka,referent prawny z koszalińskiego Oddziału 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. 


"Poniewai 
pracodawca do- 
puści/ się clęikle- 
go naruszenia 
podsta wowych 
obowIązków wo- 
bec pracownika 
(notorycznie z1/e- 
gal z wyp/atą wy- 
nagrodzenia', roz- 
wląza/am z nim umowę bez wypo- 
wIedzenia. Na dZIś firma zalega mi 
z wypłatlJ wynagrodzenia za 3 mie- 
siące, ekwIwalentu za 29 dni urlopu 
wypoczynkowego I odszkodowania 
za 3 mIesiące. Napiszcie. proszę. 
czy odszkodowanie to jest opodat- 
kowane, czy me, I czy mogę wystą- 
pIĆ do slJdu pracy o wydanie nakazu 
zapłaty na/einoścl przez pracodaw- 
Cf/?"- pisze W.P. 
Ewa Bielecka: - Wszystkie do- 
chody wymkaj'ł='.
C""ł 
2,0 0 '3 
"",,--
 "",.,.. 


. 
. ga. 
w tYM numerze 
PREZENT 


.. 
 .:"ł". 


TYGOD"'K DLA PRzaO.'".'ORCZYCłł 


,.(:";"':':r'""'
' 


dla Czytelników tygodnika Twój Biznes 


Pracowniku! 
Czy poznałeś już swoje 
nowe prawa i obowiązki? 


't. 


\ 


."" 


" 


Pracodawco! 
Czy wiesz już, jakie zmiany 
czekają Twoją firmę? 


. 


, 


Jt::.. 


j 
., 
.. 


o- 


"....--................- 
f""..lMilll. 
.
 ao3;s?' 


'41.,(1 '56,0 
:-'1:',. . 


--ł" .tooł. 
.......... 


'IIl'.... 
. 
:t.... 
 

;..' 	
			

/18035-0006.djvu

			str 6 Reklama 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Czwartek, 13 lutego 2003 r. glos Pomorza 


, 


. 


, 


A  


OOJm c · 


ad 


[Po noc. 


a  


	
			

/18035-0007.djvu

			glos Pomorza CLwartek, 13 lutego 2003 r. 


KOLARSTWO 
Wyścig Pokoju 
bez "czasówki" 


Po raz pierwszy od 1957 ro- 
ku w Wyścigu Pokoju nie odbę- 
dzie się jazda indywidualna 
na czas. Tegoroczna impreza 
odbędzie się na trasie z Oło- 
muńca do Erfurtu w dniach 9- 
17 maja. 56. edycja tego naj- 
słynniejszego w Europie Środ- 
kowej wyścigu kol
łrskiego 
będzie się składać z dziewięciu 
etapów o łącznej długości 
1546 km. W Polsce zakończą 
się trzy etapy: w Polanicy Zdro- 
ju, Wałbrzychu i Zielonej Gó- 
rze. Właśnie "polskie" etapy, 
trzeci i czwarty, a także ósmy - 
kończący się w Klingenthalu, 
są uważane za najtrudniejsze. 
Po raz pierwszy grupy będą 
startować nie w sześcio- lecz I 
w ośmioosobowych składach. 
W związku z tym wystartuje 
mniej zespołów - tylko 17 
(w sumie 136 kolarzy). 
Trasa wyścigu. 
I etap, 9 maja: Ołomuniec - 
Ołomuniec (116 km). II etap, 10 
maja: Unicov - Opawa (146 km). 
III etap, 11 maja: Krnov - Polani- 
ca Zdrój (188 km). IV etap, 12 I 
maja: Kłodzko - Wałbrzych 
(179 km). V etap, 13 maja: Ja- 
wor - Zielona Góra (182 km). 
VI etap, 14 maja: Krosno Od- 
rzańskie - Frankfurt nad Odrą 
(175 km). VII etap, 15 maja: Lu- 
ebben - Naumburg (215 km). 
VIII etap, 16 maja: Freyburg - 
Klingenthal (180 km). IX etap, 17 
maja: Bad EIster - Erfurt 
(165 km). (1"111, munl 


KOLARSTWO 
Erik Za bel 
na czele 


Międzynarodowa Unia Kolarska 
(UCI) opublikowała pierwszy w tym 
roku ranking Indywidualny. W czo- 
łówce nie zaszły zmiany: nadal pro- I 
wadzi Niemiec Erlk ZlIbel 
przed Amerykaninem LanCII Arm- 
strongłem i Włochem Pllolo Bett!- 
nim. Najwyzej sklasyfikowany Polak 
- Zbłgnlew Piątek zajmuje 184. 
miejsce. Piątek by' w ubiegłym se- 
zonie kolarzem grupy Mróz, a po jej 
rozwiązaniu nie podpisal jeszcze 
kontraktu. 
Klasyfikacja UCI: 1. Erik Zabal 
(Niemcy/Telekom) - 2302 pkt, 2. 
Lance Armstrong (USAlUS Postal) 
- 2110, 3. Paolo Bettini (Wło- 
chy/Quick Step) - 2027, 4. Mario 
Cipollini (WłochyIDomina Vacanze) 
- 1749, 5. Robbie McEwen (Au- 
stralia/Lotto-Domo) - 1707, 6. Da- 
rio Frigo (Wlochy/Fassa Sortolo) - 
1702, 7. Aitor Gonzalez (Hiszpa- 
nia/Fassa Bortolo) - 1556, 8. Davi- 
de RebelIin (W'ochy/Gerolsteiner) 
- 1494,9. Francesco Casagrande 
(W'ochy/Lampre) - 1468, 10. Ro- 
berto Heras (Hiszpania/US Postal) 
- 1455, 81. Paweł Tonkow (Ro- 
sja/CCC Polsat) - 510,85. Ondrej 
Sosenka (Czechy/CCC Polsat) - 
502, 184. Zbigniew Piątek - 312, 
190. Dariusz Baranowski (CCC 
Polsat) - 305. 


(pup, mun) 


KOLARSTWO 
Tylko jeden sezon 


Były zwycięzca Tour de France, 
włoski kolarz Marco Pantan' po- 
wiedział, że będzie startował jesz- 
cze jeden sezon. Przyzna' jednak, 
że chyba już nigdy nie będzie tym 
"wielkim Pantanim". W wywiadzie 
dla francuskiego dziennika sporto- 
wego "L'Equipe" Pantani, któremu 
nadal grozi ośmiomiesięczne za- 
wieszenie za doping powiedział, że 
stawia sobie umiarkowane cele 
na rok 2003. Przyznał też, że naj- 
lepsze dni ma już za sobą. Pantani 
był triumfatorem dwóch wielkich 
wyścigów wieloetapowych w 1998 
roku - Giro d'ltalia i Tour de Fran- 
ce. W rok po wygraniu Tour de 
France "skażonego" aferą dopin- 
gową, Pantani został wykluczony 
z Giro '99 z powodu wysokiego po- 
ziomu hematokrytu. Kolarz został 
w czerwcu 2002 roku zawieszony 
na osiem miesięcy za używanie 
zabronionej insuliny. 


(pap, murs) 


lo 


, 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


ŻEGLARSTWO. Puchar Świata 


Mateusz drugi 


Na drugim miejscu w klasie Finn ukończył Mateusz Kusznierewicz 
(YKP Warszawa) żeglarskie regaty Sail Auckland zaliczane do klasyfika- 
cji Pucharu Świata. O trzy punkty Polaka wyprzedził mistrz świata Belg 
Sebastien Godefroid. 


.- """" 


-- - "7'"'" 
... , 


...... .:'r:' 


" 


( - 
Rób

, 
rlł:Jv1., 


)... ; Mercedes.Benz 
< 
'-'I 


!At 

fJ 


. . 


41 04:- 


" 


.
 
- 
.,
 


rOl,l'Al' 
MulcllSI. I\.lIsl.lIicn
wil"l IU.iąl dl"llg'c m'ejscc w ieglllnkich I'egutllch Silił Allcklund luliClllnych do klusyfiku- 
Cj'I'IIChu"'I Świutu w klusie "'inn. 


W ostatnim dniu przeprowa- 
dzono tylko jeden, dziesiąty z ko- 
lei wyścig, w którym zwyciężył 
Kusznierewicz. Dzięki temu zdołał 
awansować w klasyfikacji gene- 
ralnej z trzeciej na drugą pozycję. 
- Trzy godzmy czekaMmy 
na brzegu, aż nadszedl wystar- 
czająco silny wiatr na rozegranie 
jednego, ostatniego wyścigu. 
Zdolalem go wygrać pomImo, że 
na początku żeglowalem 
na trzecim miejscu. W końco- 
wym bilansie wyprzedzilem Cli- 
ttona Webba.z Nowej Zelandii, 


....- 


fr:'\1>.'. 


Problem może jedynie się poja- 
wić, kiedy na wodę wyplynie na- 
raz ponad tysiąc łódek z kibica- 
mi chcących tak ja zobaczyć tę 
imprezę z bliska. 
Końcowa kolejność regat 
o PŚ - Sail Auckland (po 10. wy- 
Ścigach): 1. Sebastlen Godefroid 
(Belgia) - 19 pkt, 2. Mateusz 
Kusznierewicz (YKP Warszawa) 
- 22, 3. Clifton Webb (Nowa Ze- 
landia) - 25, 4. Karlo Kuret 
(Chorwacja) - 35, 5. lan Neely 
(Nowa ZeJandia) - 37. 
(pup, lOun) 


BOKS. Walka legan - Grigorian 


""'t 


który był drugi po dziewięciu wy- 

cigach - powiedział Kuszniere- 
wicz. - Bardzo ładnie przepro- 
wadzono ceremonię zakończe- 
nia imprezy. Odbyła się ona 
w centrum medialnym regat Pu- 
charu Ameryki. Decydująca ba- 
talia o to trofeum pom/fłdzy 
obrońcami - Team New Zealand 
a szwajcarskim syndykatem 
Alinghi rozpocznie się w najbliż- 
szą sobotę. Jeżeli pogoda tego 
dnia dopisze, zamierzam udać 
się w okolicę startu, żeby przyj- 
rzeć się tym dużym jachtom. 


Rewanż już w kwietniu? 


Pojedynek Uzbeka Artura GrIgorlana 
z Maciejem Zeganem o tytuł bokser- 
skiego mistrza świata WBO w wadze 
lekkiej odbędzłe się prawdopodob- 
nie w kwietniu - 12 lub 26 - poinfor- 
mował mened!er Zegana, Andrzej 
Wasilewski. 


- Tak jak wcześniej mówiłem, 
, po rozmowach z szefem Univer- 
sum Box-Promotion, którą repre- 
zentuje Grigorian, Klausem-Pete- 
rem Kohlem, mamy zapewnienie, 
że dojdzie do rewanżu. Niemcy za- 
proponowali dwa terminy pojedyn- 
ku na ich terenie - 12 i 26 kwietnia 
I - powiedzial prezes Hammer 
KnockDut Promotions, Wasilewski. 
- My z kolei mamy dziesięć - 
czternaście dni na przedstawienie 
swojej propozycji. Rozpoczęliśmy 
szukanie sponsorów i pieniędzy 
na zorganizowanie rewanżu w Pol- 
sce. Już nawet zarezerwowaliśmy 


SIATKÓWKA. Li g a Mistrzów 


wroclawską Halę Ludową na 12 
i 26 kwietnia. 
Po raz pierwszy Zegan boksował 
z broniącym tytułu Grigorianem 18 
stycznia w Essen. Polak przegrał 
niejednog'ośnie na punkty. Zdaniem 
wielu obserwatorów werdykt sę- 
dziów (dwóch z nich było Niemcami) 
był dla niego krzywdzący. - Wstęp- 
nie ustaliliśmy. że obie strony będą 
musiały zaakceptować obsadę sę- 
dziowską. Niestety, żaden polski sę- 
dzia nie posiada licencji organizacji 
WBD. Może nie jest ona trudna 
do zdobycia, ale aby ją uzyskać 
na rok 2003, trzeba było zglosić 
wniosek do końca listopada roku po- 
przedniego - dodał Wasilewski. 
O pas MŚ Zegan będzie walczył 
najprawdopodobniej w kwietniu, być 
może w rodzinnym mieście Wrocla- 
wiu, natomiast już w sobotę. 15 lute- 
go wystąpi na gali w Zabrzu. Prze- 
ciwnikiem występu Zegana był jego 


ul 


trener, Zbigniew Raubo. - Zegan 
stoczyl bardzo ciężki pojedynek 
w Essen. Jeszcze przed walką po- 
wiedzialem mu, że po pojedynku 
z Grigorianem powinien mieć trzy ty- 
godnie bezwzględnego spokoju, nie 
ma prawa wejść na salę treningową 
- uważa Raubo. 
- Maciej bardzo chcial walcz}Ć 
w Zabrzu, dlatego jego rywal będzie 
zdecydowanie slabszy od wcze- 
śniejszych. Spotka się z Rumunem 
Mihaly Stanem - powiedział Wasi- 
lewski. 
Podczas sobotniej gali tytułu 
międzynarodowego mistrza Polski 
w wadze ciężkiej bronił będzie inny 
bokser Hammer KnockOut Promo- 
tions, Tornł!sZ Bonin. 29-letni bok- 
ser spotka się z pochodzącym z Re- . 
publiki Po/udniowej Afryki. a miesz- 
kającym na stałe w Kamerunie 
Leonem Ngouenet Nkendzapem. 
(pup, murs) 


11 J:l1.b.' 


,Trzy sety Mostostalu 


Siatkarze Mostostalu Azotów Kę- 
dzierzyn Koźle pokonali Nollko Ma- 
aselk 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) 
w pierwszym meczu 1/4 finału LIgi 
Mistrzów. 


W pierwszym secie do stanu 
9:9 trwała wyrównana walka. 
W Noliko potężne zagrywki serwo- 
wal Petr Platenlk. 
W końcówce Sebastłan Śwł- 
derskł zablokowal Steve Rc- 
elandta, PawilI Papke uderzył 
po bloku, a seta mistrzom Po/ski 


" 


podarował groźny wcześniej Plate- 
nik. 
Druga partia to od początku 
do końca wyrównana walka. Był to 
decydujący set spotkania, co pod- 
kreślali po meczu obaj trenerzy. 
Końcówka seta dostarczyła wiele 
emocji - najpierw skutecznie za- 
atakował Świderski, a później 
Szczerbaniuk zablokował Joa Bra- 
vo i było 2:0 dla Mostostalu. 
W trzecim secie Mostostal postawił 
na mocną zagrywkę - serią serwi- 
sów popisał się Szczerbaniuk, 


A 


a dzięki jego uderzeniom mistrz 
Polski prowadził 6:1. Potem Belgo- 
wie uporządkowali grę, ale 
przy stanie 11: 1 O "zaskoczył" blok 
Mostostalu - dwukrotnie ataki go- 
ści zatrzyma' Szczerbaniuk, a po- 
tem jeszcze Świderski zaserwował 
asa. W końcówce gościom udało : 
się zmniejszyć przewagę do 3-4 ' 
punktów, ale po tym jak Vitał Hey- ; 
nen zaserwował w siatkę, zawod- 
nicy Mostostalu mogli rozpocząć , 
rundę zwycięstwa wokół boiska. ! 
(pup, murs) , 


. 


Sport str. 7 


KOSZYKÓWKA. Puchar Europy FIBA 


Cenny sukces Pro kom u 


Ze zmiennym szczęściem rywalizo- 
wały polskie drużyny w meczach 2. 
kolejki drugiej fazy rozgrywek koszy- 
karzy o Puchar Europy FIBA. Dobrze 
spisał się Prokom Trefl Sopot, który 
pokonał na wyjeździe holenderską 
drużynę Eiffel Towers Nijmegen. Nie 
powiodło się Anwilowi Włocławek, 
który w wyjazdowym meczu uległ 
francuskiemu JDA Gijon. 


Koszykarze Prokomu Trefla 
Sopot pokonali holenderską dru- 
żynę Eiffel Towers Nijmegen 
94:85 (23:16, 19:25, 29:20, 
23:24) w meczu grupy C. Było to 
drugie zwycięstwo Prokomu 
w drugiej fazie rozgrywek. Pro- 
kom odniósł cenne zwycięstwo 
grając w osłabieniu, bez trzech 
podstawowych, kontuzjowanych 
zawodników: środkowego Jirl 
Zidka, pjerwszego rozgrywają- 
cego Drew Barry'ego i Draga- 
na Markovłca. Spotkanie było 
wyrównane i zacięte, mimo że 
już w pierwszej kwarcie wicemi- 
strzowie Polski uzyskali prowa- 
dzenie różnicą 12 punktów. Dru- 
gie dziesięć minut było najlep- 
szym okresem gry gospodarzy, 
którzy twardo bronili, co pozwoli- 
ło im zniwelować przewagę Pro- 
I komu do kilku punktów. Po 20 
minutach zespół z Sopotu pro- 
wadził tylko 42:41. Trzecia kwar- 
ta należała do koszykarzy Pro- 
komu, którzy ponownie osiągnęli 
prowadzenie różnicą 12 punk- 
tów i kontrolowali przebieg gry 
do końca meczu. 
Koszykarze Anwilu przegrali 
z JDA Dijon 71 :73 (16:5, 17:22, 
12:22, 26:24) w meczu grupy 


KOSZYKÓWKA. Liga NBA 


D. Była to druga porażka wło- 
cławian i Anwil ma niewielkie 
szanse na zajęcie pierwszego 
miejsca w trzyzespołowej gru- 
pie, które premiowane jest bez- 
pośrednim awansem do fazy 
play off PE. Po bardzo dobrej 
pierwszej kwarcie w wykonaniu 
Anwilu początek drugiej należał 
do gospodarzy, którzy szybko 
zniwelowali przewagę włocła- 
wian i w 14 minucie Anwil pro- 
wadził tylko 18:12. Walka w tej 
części spotkania była wyrówna- 
na glównie za sprawą dobrze 
spisującego się pod tablicami 
Krisa Langa (w meczu zdobył 
13 pkt i miał 12 zbiórek). Lang 
nie miał jednak zmiennika, bo 
kontuzjowany jest Damir Kru- 
palija, a Marek Andruszka 
miał ostatnio zapalenie płuc 
i nie doszedł jeszcze do pełni 
sił. Koszykarze Dijon okazali 
się zdecydowanie lepsi w trze- 
ciej kwarcie i to przesądziło 
o ich sukcesie. W końcówce 
zawodnicy Anwilu faulowali tak- 
tycznie rywali i mimo, że ci nie 
wykorzystali wielu rzutów wol- 
nych (aż 16 w meczu) zespół 
Anwilu mający także przewagę 
pod tablicami nie potrafi prze- 
chylić szali zwycięstwa na swo- 
ją korzyść. W ostatnich 30 se- 
kundach gracze Anwilu zdobyli 
dziewięć punktów, ale rzut To- 
masa Pacesasa na dwie se- 
kundy przed końcem, zza linii 
6, 25 m, pozwolił włocławianom 
jedynie zmniejszyć przewagę 
drużyny z Dijon do dwóch 
punktów. 


(pup, mu rs) 


Jedenasta porażka 


Liderzy Konferencji Zachodniej, ko- 
szykarze Dallas Maverlcks ponieśli 
jedenastą porażkę w rozgrywkach li- 
gI NBA. We wtorek' przegrali na wy- 
Jefdzle z zespołem Minnesota Tlm- 
berwolves 98:100. 


Do przerwy T1mberwolves 
wygrywali różnicą 17 punktów 
(58:41). W drugiej połowie naj- 
lepsza drużyna obecnego sezo- 
nu - Mavericks (38 wygranych 
w dorobku), mozolnie odrabiała 
straty, doprowadzając do remisu 
98:98. Decydujące punkty uzy- 
skał jednak zawodnik "Leśnych 
Wilków", Walły Szczerbiak. 
Oprócz Szczerbiaka (21 pkt), 
duży udział w dziesiątym z rzędu 
zwycięstwie T1mberwolves 
przed własną publicznością miał 
Kevin Garnett, zdobywca 26 
pkt. W ekipie z Dallas wyróżnili 


......ł.... 
.'l-  


- 


".,;( -
 
. .'.i 'o. 


.. 


TNł;,>' 
4 


... 


się Niemiec Dirk Nowitzki (34 
pkt) i Michael Finley (21). 
Wyniki wtorkowych meczów: 
Orlando Magic - New Jersey 
Nets 92:83, Indiana Pacers - 
Cleveland Cavaliers 107:96, 
Miami Heat - New Orleans Hor- 
nets 69:78, Atlanta Hawks - 
Golden State Warriors 113: 116, 
Minnesota limberwolves - Dal- 
las Mavericks 100:98, Chicago 
Bulls - Detroit Pistons 79:89, 
Houston Rockets - Utah Jazz 
101 :103 (po dogrywce), Phoenix 
Suns - Los Angeles Clippers 
106:107, Los Angeles Lakers - 
Denver Nuggets 121 :93, Port- 
land Trail Blazers - San Antonio 
Spurs 111 :116 (po dogrywce), 
Sacramento Kings - Washington 
Wizards 99:80, Seattle Super- 
Sonics - Boston Celtics 76:82. 
(pup, murs) 


... 


i', "'1# 

I 


---- 


\  

 
fi 

 


ł' 


L 
. 


"'.:.i:";'Jo 


4- 
'" 


...- 


;.) ,;-/... 
I no:; 'y 


4 
";
ł 


I 


FOl. PAP/AP-RICH PEDRONCELLI 
Podczas wtorkowego meczu ligi NBA, obrońcu Wushington Wizllrds, 
Tyronn Lue (w środku) niesie pilkę do koszll obserwowuny przez swoje- 
go kolegę z drużyny Christiunu Lllettneru (z lewej) i skrzydłowego Sa- 
crumento Kings, Peja StojukoviclI. 


. 


" 


"
		

/18035-0008.djvu

			r 


I 


str. 8 Sport 


Czwartek, 13 lutego 2003 r. głos Pomorza 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(cj)glos-pomorza.pl 


WARCABY 
Kolejny sukces 
Anny Chylewskiej 


43. Halowy Turniej Trampkarzy im. Stanisława Figasa 


PIŁKA NOŻNA. Mecz towarzyski 


Remis młodzieżówek 


Z rzutu rożnego 
Mateusz Zieliński popisał się wczoraj niezwykłym wyczynem. Zdobył go- 
la bezpośrednio z rzutu rożnego, a jego drużyna Gwardia II Koszalin po- 
konała Bałtyk Opel Dowbusz Koszalin 2:1 i awansowała do półfinału 43. 
Halowego Turnieju Trampkarzy "Głosu Pomorza" im. Stanisława Figasa. 


Polska zremisowała z Chorwacją O: 
O w towarzyskim meczu piłkarskich 
reprezentacji młodzletowych, który 
rozegrany został we wtorek w chor- 
wackieJ miejscowości Slbenlk. 


Polacy zawdzięczają tylko temu, że 
lahora minął się z pilką tuż 
pod bramką Kuszczaka. 
Początek drugiej połowy znÓw 
należał do polskiego zespołu. Groź- 
ny strzał głową oddał Jacek Kowal- 
czyk. Chorwaci dobrze się jednak 
bronili i w miarę upływu minut sta- 
wali się coraz bardziej odważni 
w swoich atakach na polską bram- 
kę. W 60 minucie Kuszczak z tru- 
dem obronił strzał Igora Gala. 
W końcÓwce meczu gospodarze już 
zupełnie przejęli inicjatywę. Do wy- 
grania tego spotkania zabraklo im 
odrobiny szczęścia, bowiem dwu- 
krotnie trafili w slupek polskiej bram- 
ki. Raz z rzutu wolnego oraz lekkim 
strzałem z małej odleglości. 
Trener polskiej drużyny Edward 
Klejndinst byl po meczu zadowolony 
z wyniku. Jego zdaniem remis 
na początku sezonu z tak trudnym 
rywalem to dobry rezultat. Szkole- 
niowiec cieszył się z dobrej postawy 
niektórych swoich podopiecznych, 
którzy wkrÓtce walczyć będą w eli- 
minacjach olimpijskich. (111111, mlln) 


W Barlinku rozgrywane były 
XXI Młodzieżowe Mistrzostwa Pol- 
ski w warcabach. W imprezie starto- 
wało 239 zawodnikÓw i zawodni- 
czek z całego kraju, którzy rywalizo- 
wali w czterech kategoriach 
wiekowych wśrÓd chłOpców oraz 
w czterech wśród dziewcząt. W ka- 
tegorii do 19 lat złoty medal wywal- 
czyła Anna Chyłewska z GOSiR 
Darłowo. Warcabistka darłowskiego 
klubu zdobyla tytuł mistrzowski, 
traktując turniej jako trening 
przed rozpoczynającymi się w przy- 
szłym tygodniu mistrzostwami Pol- 
ski kobiet, gdzie będzie broniła zło- 
tego medalu. Wyniki uzyskany 
w Bartinku zapewnił Annie Chylew- 
skiej udział w Młodzieżowych Mi- 
strzostwach Europy, ktÓre zostaną 
rozegrane w sierpniu tego roku. 
(mlln) 


Polacy już w piątej minucie po- 
ważnie zagrozili bramce rywali, ale 
w zamieszaniu podbramkowym 
podopieczni trenera Edwarda 
KleJndlnsta nie potrafili zdobyć go- 
la. Chorwaci odpowiedzieli dopiero 
po 13 minutach gry, gdy mocnym 
strzałem bliski pokonania polskiego 
bramkarza był Goran Rubli. Potem 
przez wiele minut na boisku niewiele 
się dzialo i bramkarze obu drużyn 
musieli raczej zmagać się z silnym 
wiatrem nit z rywalami na boisku. 
Nieco otywienia wniósł dopiero 
w 35 minucie NIkola Safarlc, który 
miał szansę na zdobycie bramki, ale 
ponownie polski bramkarz nie dał 
się zaskoczyć. Pod koniec pierwszej 
połowy Chorwaci stawali się coraz 
groźniejsi.. Bardzo składną akcję 
przeprowadzili Natko Rackl i Darlo 
Zahora. Czyste konto bramkowe  


.. 


W SKR' ClE 


. Po trzech wyścigach mistrzostw 
świata w windsurfingu lodowym, któ- I 
re rozpoczęły się w Tallinie na Jezlo 
rze Har1\u, w czołowej dziesiątce Jest 
tU siedmiu Polaków. Prowadzi Robert 
Grac:zyk (MOS Giżycko) przed Jac- 
Idem PrzybyIaIdem (Baza Mrągowo) 
1

(YKPWarszawa). 


I 


. NARCIARSTWO ALP
JSKIE. Mistrzostwa świata 

,Złoto" dla Millera 


. Szwecja, po zwycięstwie nad Bia- 
łorusią 3: l. zajęła 'plerwsza mieJ 
sce w rozgrywkach Superligi tenisi- 
stów stołowych 


Szwajcarka Corlnne Rey-Bellet 
I Austriaczka Brlgltte Obermoser 
nie wystąpią dzisiaj w slalomie gi- 
gancie podczas alpejskich mi- 
strzostw świata, rozgrywanych 
w szwajcarskim kurorcie narciar- 
skim Sankt Moritz. W niedzielę Rey- 
-Bellet wywalczyła srebrny medal 
w zjeździe, uzyskując ten sam czas 
co Austriaczka Alexandra Mels- 
snltzer. Powodem absencji Szwaj- 
carki są problemy z prawym kola- 
nem. Natomiast Obermoser, ktÓra 
w zjetdzie zajęła czwarlą pozycję, 
nie znalazła Się w składzie Austria- 
czek na slalom gigant. Trener ekipy 
Herbert Madl postanowił dać szan- 
sę młodszej zawodniczce, Evellne 
Rohregger. (pllP, mon) 


Bode Miller zdobył wczoraj złoty me- 
dal w slalomie gigancie podczas al- 
peJskich mistrzostw świata rozgry- 
wanych w szwajcarskim Sankt Mo- 
rltz. 25-letnl Amerykanin uzyskał 
łączny czas dwóch przejazdów 
2.45.93. 


"nl. RAJ)OSLA W Mil .'
NIJ( 
Mllleuu Ziellń
kl L (.wllrtlllll KO
Llllin 
tl"Lelll golu bupośrednio L rLulu ro!nCl:o tlru.łynie Ullltyk OpelUo- 
wbuu Koulllin, której brllmki broni MichIII Struś. 


. Mistrz olimpijski z Sydney Fin ArII 
Halju wygrał w swym kraju, w mieJ-I 
scowoścl Vaasa, halowy konkurs 
pchnlęcła kulą z drugim w tym roku 
wyniklam na świacle 21 m. Auto- 
rem najlepszego - 21,70 Jest Ame- 
rykanin KevIn Toth. 


lip 1:uber), a w drugim zremiso- 
wali z Szerszeniami SP 1 Po- 
Iczyn Zdr6j 1:1 (l. Duszkiewicz I 
oraz Marcin Sławuta). W innym 
meczy tej grupy Orliki przegrały 
z Szerszeniami SP 10:1 (Dawid I 
Wasołowskl). Wczorajsze me- I 
cze sędziowali Ireneusz Zubko- 
wlcz I Wleaław Mlkulskl z Ko- 
azalińskiego Okręgowego 
Związku Piłki Notnej. 
Dzisiaj będą grali: godzina 9 I 
- półfinały "Starszych" - grupa 
I - Salos Grawipol Słupsk, Gryf I 
95 I Słupsk i UKS Olimpia I Bo- 
bolice; grupa II - Żaki 94 II Koło- 
brzeg, Gwardia II Koszalin I Orli- I 
ki Jezlerzyce; grupe półfinalowa I 
III "Mlodszych" - Salos Grawipol 
Słupsk, Błękitni Barwice i Sława 
I Sławno. (mlln) I 
I 


Wczoraj w hali Zarządu 
Obiektów Sportowych Gwardia 
w Koszalinie rozegrano kolejne 
mecze w kategorii "Starszych" 
(roczniki 1990-1991) o awans 
do półfinału. W grupie III awans 
wywalczyła Gwardia II Koszalin. 
W pierwszym meczu gwardziści 
pokonali Orły 2003 Malechowo 
5:1. Bramki zdobyli: dla Gwardii 
II - Sławomir Sułkowski, Da- 
mian Frąnkowskl, Patryk Gło- 
wacki, Mateusz Zlellńakl I sa- 
mobójcza; dla Orłów 2003 - MI- 
chał Jarzęblńskl. W drugim 
meczu Gwardia II wygrała z Bal- 
tykiem Opel Dowbusz Koszalin 
2: 1 (M. Zieliński i P. Głowacki 
oraz Adrian KowalczyK). W in- 
nym meczu Orły 2003 zremiso- 
wały ż Bałtykiem Opel Dowbusz 


1:1 (M. Jarzęblńskl oraz Damian 
Kupisz). W grupie IV triumfowa- 
ły Orliki Jezierzyce. Wyniki: UKS 
Olimpia I Bobolice - szerszenie 
SP 1 Połczyn Zdr6j 2:0 (Marcin 
SIwakowski - 2), UKS Olimpia 
I - Orliki 0:2 (Wojciech WIt- 
czyńakl i Karol Świdziński), 
szerszenie SP 1 - Orliki 0:3 (W. 
Wilczyńaki - 3). W meczu bara- 
żowym UKS Olimpia I pokonał 
Bałtyk Opel Dowbusz 1:0 (Grze- 
gorz Nowak) i awansował 
do półfinału naszej imprezy. 
Z grupy II "Młodszych" (rocz- 
nik 1992 i młodsi) awans do fina- 
łu wywalczył Bałtyk Foto Relax 
Koszalin. W pierwszym meczu 
koszalinianie pokonali Orliki Je- 
zierzyce 7:0 (lukesz Duszkle- 
wlcz - 4, Karol Datkun - 2 i FI- 


Aktualny wicemistrz olimpijski 
w gigancie, Miller wyprzedził o trzy 
setne sekundy - prowadzącego 
po pierwszym przejetdzle - Austria- 
ka Hanaa Knauasa oraz o cztery 
setne swojego rodaka Erlka Schlo- 
py'ego. W Sankt Moritz Miller wy- 
walczy' dotychczas złoty medal 
w kombinacji alpejskiej oraz srebrny 
w supergigencle, ex aequo z Au- 
striakiem Hermannem Malerem. 


. Grzegotz Spoe6b (AZS lublin) za- 
Jął piąte miejsce w międzynarodo- 
wym mityngu halowym w Brnie 
w skoku wzwyi "Brneńska poprzecz- 
ka" z wynikiem 2,27 m. Triumfował 
halowy mistrz Europy 2002, Szwed I 
StaffM StnnI- 2,30 m. 
I. Z powodu trudnej sytuacji finanso- I 
weJ, większościowy udziałowiec plł- I 
karskiego mistrza Polski - Legii War- I 
szawa, Pol-Mot Holding, zamierza I 
sprzedać 80 procent akcji klubu. r 
Tymczasem zawodnicy, którzy wciąż I 
nie otrzymali premii za zdobycie mi- 
strzostwa kraju, zapowIadają strajk. 


6 '......... 

 
"'Q \. ... 

( ," 
, J 
Jt 

 I 
, lłZD """'17'1 
, U 
I .. \ 
S 

....;, .. 
\ 
'\. 
t,:.<,' \ 
,Wf! 
\\ \ 
r 
\ 
, 
.. 
. 
. '- 
, 
I 


. Międzynarodowa Federacja Sa- 
mochodowa (FIA) poinformowała, 
że lutowy Rajd Turcji pozostaje 
w kalendarzu mimo niebezpieczeń- 
stwa ewentualnej wojny w sąsied- 
nim Iraku. 


PIŁKA NOŻNA. Halowa liga "piątek" 


PIŁKA NOŻNA 
I Jeszcze nie grali 
sparingu 


Przedostatnia kolejka 


. Pięciokrotny samochodowy mistrz 
świata Formuły l Niemiec MchaeI 
Sc:bumecher już w pierwszym dniu 
testów nowego bolidu Ferrari 
F2003 GA ustanowił we wtorek re-I 
kord toru w Florano przeJeżdtaJąc 
rundę w czasie 57,045. Poprawił! 
własny rekord z lipca 2002 roku, i 
który wynosił - 57,476 s. 


Dobiegają końca rozgrywki w ha- 
lowej lidze "piątek" w piłce nożnej 
o mistrzostwo powiatu i miasta 
Słupsk. W przedostatniej kolejce za- 
notowano wyniki: Flair Poland Ko- 
bylnica - Dziennik Bałtycki słupsk 
4:1, PKP lLK SE Słupsk - Isea-Ir- 
met Damnica 3:0, Dziennik Bałtycki 
- Piast Wrzeście 4:0, Poczta Polska 
RUP Słupsk - Krat-Met Kobylnica 
1:0, Radar JW 4961 Redzikowo - 
Drogi i Mosty Slupsk 2:7, Scania 
Słupsk - PPKS Słupsk 4:3, Poczta 
Polska RUP - Drogi i Mosty 5:0, 
Krat-Met - PPKS 0:4, Radar JW 
4961 - Scania 5:2. W stawce naj- 
skuteczniejszych snajperów prowa- 
dzi Adam Pletraa (Dziennik Bałtyc- 
ki) - 27 goli. 
Harmonogram ostatnich meczÓw 
zaplanowanych w sobotę (15 lute- 
go): Krat-Met - Radar JW 4961 


(godz. 13.30), Drogi i Mosty - Sca- 
nia (13.55), PKP lLK SE - Piast 
(14.20), F'air Poland - Isea-Irmet 
(14.45), Dziennik Bałtycki - PKP 
lLK SE (15.10), Poczta Poiska RUP 
- PPKS (15.35). Wszystkie gry 
w hali Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Banacha w Słupsku. 


Od 10 stycznia piłkarska drutyna 
Miejskiego Klubu Sportowego De- 
brzno rozpoczęła przygotowania I 
do wiosennej rundy rozgrywek sezo- I 
nu 2002/2003 w słupskiej klasie 
okręgowej. I 


(fen) 


Grający trener Sylweater 
Nylec ma do dyspozycji wszyst- 
kich pilkarzy, k16rzy grali jesie- I 
nią. Zawodnicy trenują trzy razy 
w tygodniu, mając na miejscu 
halę, siłownię, teren I boisko. 
Większość graczy uczestniczyła 
w V edycji halowej ligi "piątek" 
w Debrznie. W minioną sobotę 
MKS gral w halowym turnieju 
"piątek" w Jastrowiu z okazji wy- 
zwolenia tego miasta. Ekipa 
z Debrzna zajęła piąte miejsce. 
Do zespołu dołączyli: bram- 
karz - Krzysztof Szychowskl 
(powr6t z wojska), napastnik Pa- 
weł Wegner (z juniorÓw), po- 
mocnicy: Maciej Sadowski 
i Paweł Władyczak (obaj 
po kontuzjach). Po dłuższej 
przerwie treningi wznowili: bram- I NARCIARSTWO KLASYCZNE 
karz Tomasz Rutkowski i po- 
mocnik Ireneusz Nowak. Praw- 
dopodobnie do zespołu powróci 
pomocnik Piotr Blnklewlcz 
z Korala Dębnica. I 
- Na razie nie rozegraliśmy 
jeszcze żadnego sparingu, ale 
powoli przymierzamy się cJ.o ta- 
kich spotkań - m6wi Sebastian 
MIchno, prezes Miejskiego Klu- 
bu Sportowego Debrzno. - Na- 
szą ambicją jest utrzymanie się I 
w tej klasie rozgrywek i to bez 
gier 'barażowych. W Debrznie I 
wszystkie mecze wiosenne roz- 
poczynał będziemy o godz. 15. 
(fen) 


Tabeła O mleJaca 1-5 


. Niespodziankę w pierwszej rundzie 
tumleju tenisistek WTA w Doha spra- 
wiła MIJIa Vento-Kabchl eliminując I 
rozsławioną z numerem 4 T8IIIIII", 
T-łJInIZTajlandii 6:2, 6:2. I 
. Na lotnisku w Białej Podlaskłaj 
z udziałem 25 załóg z aeroklubów 
z całej Polski oficjalnie otwarte zo- 
stały we wtorek 37. Lubelskie Zi- 
mowe Zawody Samolotowe. 


1. Flalr Poland 
2. Dziennik Bałtycki 
3. PKP ZLK SE 
4. Piast 
5. Isea-Irmet 


13 21 
13 19 
12 18 
13 15 
13 t4 


53-26 
51-41 
44-18 
35-32 
41-33 


Tabela o miejsca 6-11 
6. Poczta Polska RUP t4 19 
1. Radar JW 4961 t4 12 
8. Scania 14 10 
9. Drogi I Mosty 14 10 
10. Krat-Met 14 1 
11. PPKS 14 3 


40-24 
30-42 
32-46 
26-45 
25-44 
25-63 


. Członkowla sejmowej Komisji Kul- I 
tury Fizycznej I Sportu wyrazili 
uznanie dla systemu współzawod- I 
nictwa w sporcie młodzieżowym I 
w 2002 roku. Uczestniczyło w nim 
ponad 2500 klubów. Z zadowola-I' 
niem podkreślono większy udział 
uczniowskich klubów. 


Fot. PAP/EPA-GAETAN BALU' 
Bocie Miller wywalczył nil trasie Engilldinll zloty medallllpejskich mi- 
strzostw świllta w silIłomie gigancie. 


I 
I 
- I 


y 
. 


1:. 


,:1, 
r' 


\ 


Kadra na mistrzostwa 


',j 


.. 


. Grający w Manchesterze United Ir- 
landzki piłkarz Roy Keane postano- 
wił zakończyć reprezentacyjną ka- 
rierę. Powodem są jego kłopoty 
zdrowotne. W ostatnim tygodniu 
31-letnl Keane prowadził rozmowy 
z trenerem Silanem Kemm na te- 
mat powrotu do kadry. 


Ośmiu reprezentantów Polski, w tym 
Jedna kobieta, znalazło się w składzie 
na mistrzostwa świata w narciarstwie 
klasycznym w Val dl Flemme - poinfor- 
mował Polski Związek Narciarski 
na swojej stronie Internetowej. 


. 


a także trójka zawodnikÓw specjali- 
zująca się w biegach: Justyna Ko- 
walczyk, Janusz Krężelok i Maciej 
Kreczmar. Jedyna kobieta w tym 
gronie - Justyna Kowalczyk, kilka 
dni temu w szwedzkiej Solleftei zdo- 
była srebrny medali mistrzostw 
świata juniorek w biegu sprinterskim 
na 1000 m. MŚ w narciarstwie kla- 
sycznym w Val di Fiemme potrwają 
od 18 lutego do 1 marca. 
(pllP, mors) 


. Rozstawiony z numerem l Amery- 
kanin Andre AgasI pokonał roda- 
ka, Michaela Changa 6:4, 6:2 
w pierwszej rundzie tumleju tenlsl- 
stówATPwSan.łose. (pop, mors) 


W kadrze, którą ustalił wydział 
szkolenia PlN, znalazło się pięciu 
skoczkÓw: Adam Małysz, Marcin 
Bachleda, Robert Mataja, Toml- 
sław Tajner i Tomasz Pochwała, 


fot. SI.AWOMIR ABICKI 
Migawka z meczu Krat-Met Kobylnica (stroje Mlto-czarne) - Poczto 
Polska RUP Słupsk. Na pierwszym płonie bramkarz pocztowców Grze- 
gorz Dworak. . 


-\ 


. 


. 


.
		

/18035-0009.djvu

			I 


glos Pomorza C'7wartek, 13 lutego 2003 r. 
www.glos-pomona.pl 


JUTRO 


. SŁUPSK. Kierownik ki- 
na Milenium zaprasza pary za- 
kochanych na seans o godz. 
22.30 - bilety na film "The 
Ring" będą wówczas po 1 O zło- 
tych. Dla naszych czytelników 
mamy walentynkową niespo- 
dziankę: pierwsze 3 pełnoletnie 
osoby, które zadzwonią jutro 
o godz. 9 (według wskazań Ra- 
dia Koszalin) pod nr 842-42-60, 
otrzymają dwuosobową wej- 
ściówkę na seans. 
(law) 
. SŁUPSK. Miejska Bibliote- 
ka Publiczna zaprasza na pro- 
mocję ksią:tki Mariana Majkow- 
skiego "Z pustek w Świat". 
Kolejna pozycja ustecklego 
autora jest drugim tomem 
wspomnień z Kaszub. Słowo 
wstępne wygłosi Jerzy Dąbro- 
wa-Januszewski. Spotkanie 
rozpocznie się w piątek o godz. 
10 w czytelni biblioteki 
przy ul. Grodzkiej 3. 


OGLOSZENIA LOKALNE 
SLUPSK 


USŁUGI 
- 


7 


"ALEKSANDRA" ną)większy kosmetyczny 
salon, autoryzowany thalgo, morskie za- 
biegi, kompleksowośc, dobra cena, pro- 
mocje. Wiejska 26/8, 840-27-41. 
BIURO rachunkowe. ()'59/84-O1-130, 
0-604-26(). 745. 
---- 
KOKS, węgiel, miał - wszystkie asorty. 
menty, sprzedat ratalna, bez poręczycieli 
I wpłaty. KObyIOlC8, Witosa (bocznica 
PKP). __ _ __ 
KOMINKI - r6tne, kaflowe. Piece retro, 
wkłady kominkowe. Montat, dorzdztwo. 
Słupsk, W. Polskiego 17, 
()'59/847-54-54- (1()'17), 0-501-620.510. 
KOŻUCHY, futra skory - kupISZ Słupsk, 
MANHATAN I piętro box 53, Koszalin 
1 Maja - pasaz MilENIUM. 
KREDYT, pożyczka hipoteczna bez opłat 
GE BM. Pozyczkl got6wkowe. Słupsk, 
Sienkiewicza 20 pok. 7, ()'59/B41-21-40. 
KREDm, pozyczkl hipoteczne, budowa, 
zakup, spłata innych zobowiązań (takte 
podmioty gospodarcze). Słupsk, Filmowa 
3A,84-11-751. 
MONTAŻ instalacji auto - gazu, sprzedaz, 
wynajem, komis przyczep campingowych. 
Części motoryzacYjne. MOTO-MIX W/yn- 
k6wko 50d ()'59/811-27-49. 
OKNA, rolety, kredyty. 0-59/84-O()'202. 
SEX-SHOP .FIGIELEK. dla każdego - fe- 
romony, afordYZjaki, zabawne gadżety. 
Sprzedaż Internetowa www.figielek.pl. 
Słupsk, W. Polskiego, Mickiewicza, 
()'59/84-O2-82
._ _ _ _ __ 
SKLEP ogrodniczy .U Mietka. oferuje 
sprzedaż i profesjonalny serwis kosiarek 
i pilarek. Lotha 21, 0-59/842-8().60. _ 
SOLARIUM IBIZA - .Szczęśliwe Godziny.. 
Promocja! Karnety 65 zł - 150 minut, 95 zł 
- nawet 250 minut. Słupsk, Piekiełko 1. 
()'59/842-67-63. 
WULKANIZACJA DELON SERWIS Słupsk, 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, 
tel. 845-51-30, 84-14-457 - sprzedaż 
opon, serwis, do radztw o te chnic z
 


LEKARSKIE 


GABINET masażu leczniczego M. Bozek, 
Dmowskiego 2/12 ()'59/84-52-766, 
().6Q3-129-916. Schorzenia kręgosłupa, 
staWĆJN, rwa kulszowa, skoliozy, kręgars two . 
LECZENIE zębów w narkozie, implanty. 
Tomasz Wagner specjalista chirurgii sto- 
matologicznej. Słupsk, Szczecińska 34a, 
cod
iennie (16-20), 0-601
66-940. 
NIEPUBUCZNY laryngologiczny ZOZ 
.LAR-MED. - świadczenia laryngologicz- 
ne i audiologiczne - dzieci, dorośli J. 
Pawła 111,8-18. 
- -- -- - -- 
ORTODONTA - Anna Filoda, Słupsk ul. 
Grodzka 1/32.0-604-206-118, 
0-59/841-38-53. Umowa z Pomorską Ka- 
są Chorych_ _ _ _ __ 
POLSKIE Centrum TerapII Tlenowej 
Jagiełły 1 (O-59) 84()'24Dl. Rewelacyjna 
kosmetyka tlenowa, tlenoterapia zdrowych 
i chorych. Promocj
 _ __ _ _ _ 
PRACOWNIA protetyczna .PRODENT" 
ul. Frąckowskiego 3/1 przeniesiona 
od 1 stycznia 2003 do Kobylnicy, Sporto- 
wa 2a, ().691-38-75-49 _ _ 
STUDIO masażu i parapsy, masaże, na- 
śWietlanie, joga, tarot. Słupsk, Armii Kra. 
jowej 38, 0-59/844-14-62, 
0-6Q().331-239=-- _ _ _ 
UWAGAl Gabinet Lekarski Kazimierz 
Czyż diabetolog, został przeniesiony 
na ulicę J. Pawła 1 pokój, 29 


I 


Wiadomości słupskie 


str. 9 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnic . Potęgowo . Smoldzino 


SLUPSK. Czy szykuje się zamach na szkołę? 


"Siódemka" drży 
Po Słupsku rozeszła się wieść, że władze miejskie zamierzają zlikwido- 
wać Szkołę POdstawową nr 7. Jak się dowiedzieliśmy, oficjalna wiado- 
mość o takim zamiarze jeszcze jednak nie dotarła do placówki. 


(lir) 


,.. , 
.. " - 
... . 
r"- - ....... 
'I . I 
. ;'-''C 
.
 t. 
.. 
>, ' 
ł 
, 
.4 , 
ł 
, 


, 


"-'-- 


--- 


- 


- 


licI udowo I "siódemką" Iwią/unych jest wicie IJłlkoleń ShIIJS/C7an. 


o pomyśle, który był rozwa- 
:tany już dwa lata temu, poinfor- 
mowali ndS związkowcy związa- 
ni z oświatą. Nie ukrywają zanie- 
pokojenia, bo likwidacja szkoły 
oznaczalaby następne zwolnie- 
nia w środowisku nauczyciel- 
skim. 
- To by bylo straszne i stano- 
wiłoby calkowite zaprzeczenie 
deklaracji prezydenta miasta, 
który wstępnie obiecywał, że b
- 
dzie dążyl do tego, aby ucznio- 
wie w slupskich szkolach uczyli 
si
 w pi
tnastoosobowych kla- 
sach - mówią związkowcy. 
- Oficjalnie nic o takim pomy- 
śle nie wiem - powiedziała nam 
z kolei Alicja Cięciwa, dyr. SP 
nr 7. - Na razie przygotowuj
 
projekt działalności szkoły 
na przyszły rok. Inna rzecz, że 
r6żne wieści krążą co najmniej 
od dw6ch lat. 
Natomiast Jadwiga Stac, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
w SP nr 7 nie ukrywa, że z suge- 
stią o ewentualnej likwidacji pla- 
cówki zetknęła się w styczniu, 
podczas rozmów z naczelnikiem 


Wydziału Oświaty o umieszcze- 
niu w budżecie miasta funduszy 
na remont sali gimnastycznej. 
- Naczelnik podzIękował 
za zainteresowanie, ale zaraz 
dodał, że ze wzg/
du na coraz 
wi
kszy niż, kt6ry trafia teraz 
do szk6ł podstawowych. trzeba 
dokonać analizy, czy obecnie 
w mieście nie ma za dużo pod- 
staw6wek. Wedlug mnie, stałoby 
si
 bardzo źle, gdyby zlikwido- 
wano SP nr 7 - mówi Stec. 
W Słupsku obecnie działa 
dziesięĆ miejskich szkól podsta- 
wowych. SP nr 7 jest wŚród nich 
najmniejsza, obecnie uczęszcza 
do niej 380 uczniów. Już wiado- 
mo, :te od września w szkole po- 
wstaną najwyżej dwie klasy 
pierwsze. Tyle samo było ich rok 
wcześniej. Podobna tendencja 
będzie występowaĆ w innych 
szkołach podstawowych: tam 
też będzie coraz mniej klas 
pierwszych. 
- Rada Miejska nic jeszcze 
nie wie o ewentualnym zamiarze 
likwidacji Szkoły Podstawowej nr 
7 - zapewniła nas wczoraj me- 


..... 


-1.' 


..  


-.-J 


'1 


..
 


Fol. RAf'AI SZAMOCKI 


cenas Anna Bogucka-Skow- 
roń ska, przewodnicząca Rady 
Miejskiej i zarazem członek Ko- 
misJI Oświaty Rady MieJskieJ. 
- Każda decyzja może być 
podJ
ta, bo cały czas monitoru. 
jemy sytuację w oświacie. Ewi- 
dentnie widać, że z roku na rok 
w mieście rodzi si
 coraz mniej 
dzieci. W roku 1986 urodziło si
 
ich ponad 1500. W 2002 - już 
tylko niewiele ponad 700. Wy- 
rażnie wi
c widać, że uczni6w 
b
dzie ubywać. Z tego trzeba 
wyciągnąć wnioski - uwa:ta wi- 
ceprezydent Ryszard Kwiat- 
kowski. 
Czy to oznacz
, :te jeszcze 
w tym roku mo:te zapaść decyzja 
o likwidacji SP nr 7? Wiceprezy- 
dent nie odpowiedzial nam I 
wprost. Powiedział tylko, że gdy- 
by samorząd zdecydował się 
na likwidację szkoły od września. 
to musiałby to publicznie ogłosiĆ 
do końca lutego. - Nawet gdyby I 
się tak stało, to nie jest pewne, 
czy decyzja byłaby wprowadzona 
w życie -dodał Kwiatkowski. 
ZBIGNIEW MARECKI 


P R O-M O CJA 


Organizatorzy: 


Fundator nagród: 
..
.... 
Ad_v sklea6w: 
. Slupak, ul. Poznańska 10. ul_ Królowej Jadwig. 2 
. Ustka. ul. Marynarki Polskiej 50 


=......ZMUlI-łCo' 1 ,. &:,l Il "'.J_l ....-, 
...... z.. . ...... 
 


.. 


s"Vój bil 
 
na szc 


"'", 


.. 


:o. HlJRTOWIłA KWIATÓW SZTUCZNYCH 

 
/nLo/ZC1r 
Slupsk, ul. Garncarska 19, 


. KU_..KO.N..KURSOWM......ł: 

. ,

,';) - 1 


, 
.
 
c'" 
.5!. 
e-= 
.. 

I 


SKUD OPAŁU 
"CARBAPOL " 
Słupsk, ul. lutosławskiego 


, Zł 


J/I 'Kt81'
 


lO ....................................................... 
Imię i nazwisko 


o IIILIII'I'IIY 
ClldlDOaWl 181:..0 
Słupsk, ul. Kowalska l ., 


"-

 
'-li. .ł}. . 
(1':/';1 
1I'l-".
.. 


Patroni 
medialni: 


dokładny adres 


:
 


.................................................................... 
C-rf PODOBA CI SIĘ NOWA SIEDZIBA ,GŁOSU POMORZA.? - UZASADNIJ. 
Do wypeInioI MIQO kuponu z lutowych wydań .GIosu pomorza. dołącz 
4 skasowane bilety lub kserok
 biletu miesięcznego (bilety z 2003 r.). 
Kupon naI&y dostarczyć do redakrJi lub wysłać na adres: 
"Głos Pomorza" 
uł. H. PObożnego 19, 76-200 Słupsk 
Zabawa trwać będzls od 1 do 2B lutego 2003r. 


1InIIs-IIIIDUI 
 
Słupsk, ul. Hubalczyków 12 
o ul. Kllińskiego 31 

0 
'"lC111M StlIlI.. ZIWIIII" 
UCMI ZIWIIInn 
TICIlnnc.11IIInntrCDI 
Słupsk, ul. Grottgera 15 


1 0 


REPORTER GŁOSU 
__ u___
 
___
 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Jacek Cegła 
Jcegla@glos-pomorza.pl 


tel. 842 75 91 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


I 
. Andrzej Szczepaniak z Bytowa: - Z przerażeniem czytałem ' 
artykul"Sp6r o budżet" - o dyskusji dotyczącej stanowisk, jakie za- I 
i
1i w tej sprawie radni sejmiku oraz pan marszałek. Panowie Kle- i 
ina i Kozłowski - wieloletni działacze polityczni - "wzi
1i si
'" 
za mlodego, nie doświadczonego, lecz pełnego werwy i ch
ci i 
do dzialania radnego PSL Krzysztofa Slawskiego. Wykazując brak 
kultury politycznej i zasad dobrego wychowania, postawili go 
na baczność stwierdzając, iż brak doświadczenia samorządowego, I 
brak miary na wlasne siły (I) spowodowaly. że ośmieliI si
 mieć in- I 
ne zdanie i wystąpił przeciw budżetowi wojew6dztwa, kt6ry zapro- I 
ponowali. Arogancja władzy. lekceważenie młodszego kolegi, pew- I 
ność swoich racji przebijają przez wypowiedzi tych pan6w. Jeśli 
po tak krytycznych I obrażających go wypowiedziach załamie si
 
i stanie si
 chłopcem do bicia - stracimy odważnego i dobrze zapo- : 
wiadającego si
 reprezbntanta w zapleśniałych strukturach władzy 
sejmiku. A swoją drogą, jeśli kształt budżetu jest taki, jak przedsta- I 
wiono w artykule, to należy si
 dziwić, że tylko Sławski ośmielił si
 
podważyć sensowność takiego podziału środk6w budżetowych 
i oczekiwać racjonalnych decyzji radnych z pozostałych ugrupowa'" 
politycznych w dniu głosowania. 
. Czytelniczka ze Słupska: - Ostatnio kilkakrotnie czytałam 
w Waszej gazecie pochwały czytelnik6w pod adresem kierownika 
cmentarza przy ul. Kaszubskiej, pana Ingielewicza, za czystość 
i porządek na cmentarzu, za ziele'" i nawet posypanie alejek 
w mroźne dni (co nie zawsze mIało miejsce na ulicach miasta). 
Ot6ż chciałam wyjaśnić, że kierownik cmentarza nie ma wlasnej 
ekipy porządkowej i wszystkie prace na cmentarzu, oczywiście 
na jego zlecenie, wykonuje Firma "Ogrody" z ul. Przemysłowej. 
Wlaśnie im zawdzi
czamy. że cmentarz jest czysty i zadbany. Cie- 
kawostką jest, że Firmą "Ogrody" kierują mlodzi ludzie, kt6rzy jak 
widać, traktują poważnie swoje obowiązki. 


(wysł. teb) 


POBOŻNE ŻYCZENIA 


W związku z przeprowadzką 
redakcji na ul. Henryka Pobo:t- 
nego 19. uruchomiliśmy nową 
rubrykę. Swoje propozycje 
do niej można zgłaszać pod nr. 
842 42 60, codziennie w godz. 
10-14. . 
. Czytalnlczka: - Bardzo 
bym chciała, aby wr6cił auto- 
bus linii nr 3. Teraz jeżdż
 "si6- 
demką", ale warunki są przy- 
kre. Autobus jest zatłoczony, 
cz
sto jeżdżą nim osoby pOd- 


chmielone. Nie sprzyja to kom- 
fortowi i bezpiecze"'stwu podr6- 
ży. 
. Slupszczanln: - Bardzo 
bym chciał, żeby rodzice zwra- 
cali wIększą uwag
 na to, co 
m6wią ich dzieci. Coraz mlodsi 
przeklinają tak strasznie, że ja, 
kt6ry niejedno słyszałem, czer- 
wieni
 si
 słysząc wulgame sło- 
wa. I nikt nie zwraca na to uwa- 
gi. 


(law) 


R-E-K-r-A-M-A 


KOSZALIŃSKIE TARGI 
BUDOWNICTWA 
I TECHNIKI GRZEWCZEJ 
"DOM lOGRÓD" 7 - 9 .03.2003r. 


Zgłoszenia udziału wystawców u organizatora: 
Biuro Targowe ..Bałtyk''. 
Koszalin, ul. Piłsudskiego 41 
tel./fax (094) 341-15-49,342-57-08 


PROMOCJA 


---.-----.-.. ___o 
, 


I .....\ottO'łlJ 
ó
\ę\l 


głos Pomorza 
Prenumerata 


..... 
I O
 
" 
. 

_..:.o\., 

.."'" 


D @]
lfuP[? 


dostępna 
U Twojego listonosza 
oraz we wszystkich 
urzędach pocztowych 


tylko 1 


miesięcznie 


__o 


w kaidy piątek 
wydanie magazynowe 
+ teleprogram 
codziennie 
strony lokalne z poszczególnych 
miejscowości 
codziennie 
inny dodatek tematyczny 
Szczegółowe Informacje: tel. (059) 842 5147, (094) 3473557 


I 


'le\G
		

/18035-0010.djvu

			slr. 10 Informator regionalny 


... 
ie 
.... 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanalizacYJ- 
ne - 994 


g) 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pog
towie Cieplownicze 
BYTOW - 822-66-44 
CZŁUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogo
owie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTOW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 


POMOC DROGOWA 11;3 
SŁUPSK - 981; 
 
844-04-31; 842-79-40; 842-44-40; 
811-91-50; PKS 843-93-67; 0- 
601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


m 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56..L BY- 
Tów - 822-22-38, CZŁUCHuW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


E3 


KURSY WALUT 


Skup Sprzedaż 
USD 3,78 3,92 
EURO 4,05 4,20 
GBP 6,10 6,38 
CHF 2,75 2,85 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności N8fodoweJ 
Slupsk 


" 
Gl 


REKREACJA 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. Szczeciń- 
ska 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 
- pływalnia czynna codz. w godz. 
6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kreacji, ul. Olimpijczyk6w 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czyn- 
na codz. w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Plywalnla 
"Aqua-Tur". Codziennie 7-22 - 
baseny: sportowy, rekreacyjny, 
brodzik; zjeżdżalnia, jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauna, solarium, 
:
::
::
72-96-2;" 
SŁUPSK: Dla ofiar LJ:..I 
przemocy "TAMA" - tel. 841-40- 
46, al. Sienkiewicza 7, w godz. 
'15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KRO- 
KUS", al. Sienkiewicza 7, tel. 841- 
46-05, w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. za- 
ufania - 842-03-00, we wtorki 
godz. 9.30-12.30 i środy w godz. 
15.30-17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 
841-19-99, czynny w poniedzial- 
ki, wtorki i czwartki w godz. 16- 
19 
Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii, al. Sienkiewicza 7, 
tel. 840-14-60 - poniedziałek 
i wtorek w godz. 10-17.30; środa 
i czwartek w godz. 10-14.30; pią- 
tek w godz. 10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu i Wspóluzależnienia, al. 
Wojska polskiego 50, tel. 842-42- 
78; 842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, 
piątek godz. 8-16 
Poradnia Terapii Uzależnień 
od Środków psychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Terapie grupowe dla mlodzieży 
z problemami uzależnień, al. 
Wojska Polskiego 50, tel. 842-42- 
78 - poniedz. i czwartki w godz. 
16-18, w środy terapie dla rodzin - 
godz. 16-19 
Poradnia Odwykowa, ul. Pade- 
rewskiego 9, tel. 840-20-01, po- 
niedz.-piątek w godz. 8-18; piątek 
w godz. 8-16  


, 


"' 


Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla mlodzleży I ro- 
dzin, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., środa i czwartek w godz. 
17-19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, 
ul. Paderewskiego 9, tel. 842-57- 
51 - wtorek godz. 10-12, czwartek 
godz. 16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Miła 26, 
tel. 822-32-54 - poniedz. w godz. 
15-19; wtorek i piątek w godz. 15- 
18.30 
CZŁUCHÓW: Klub Abstynen- 
tów "Krokus", ul. Szczecińska 5, 
tel. 834-63-33 środa-niedziela 
godz. 17-21 
Dla ofiar przemoc:;y w rodzinie, 
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834- 
24-82 - poniedz., czwartek, piątek 
15-18, wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobłeganla 
NarkomanII, ul. Wojska Polskiego 
7, tel. 834-24-82 - wtorek godz. 
15-18 


POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK -'848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


L'J 


a 


4/5, 


USŁUGI MEDYCZNE 
SŁUPSK: Nocne 
dyżury stomatologiczne, al. 
Wojska Polskiego 1/14, tel. 840- 
18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stomato- 
logiczne "VItrodent", Słupsk, ul. 
Sołdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Gł6wnej) - całodobowa; 
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł- 
mońskiego 3, tel. 845-61-60 - 
czynna w godz. 8-19 
NZOZ KUlnka SALUS, ul. Zielo- 
na 8, tel. 840-19-40; 840-19-41 
czynna w godz. 7-19; Przychodnie 
POZ: ul. Młyńska 1 a, tel. 841-37- 
63 w godz. 8-19; ul. Mochnackie- 
go 19, tel. 848-26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska Sta- 
cJa Opieki Caritas Hospicjum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedziałku 
;;,;Clu 
szklarskie calodobowe, Slupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 842- 
57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Slupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603-070- 
170 


ffi 


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crimen (Patrol): Slupsk- 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (O-prefiks-94) 342-28- 
83; Kołobrzeg - (0-prefiks-94) 
354-21-67; Białogard - (O-prefiks- 
-94) 312-25-35 . 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJAv.;;.j 
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 
(całą dobę) tel. 841-30-45; 842- 
52-47 
DYŻURY APTEK 
 
SŁUPSK - ..pomorska.... 
ul. Wojska Polskiego 9, tel. 842- 
28-93; Przy Placu Dąbrowskłe- 
go", (wejście od ul. Przemysło- 
wej), otwarta codziennie 8-22, 
tel. 840-30-22 
BYTÓW - ..Rodzinna", ul. Lębor- 
ska 13, tel. 822-72-02 
CZŁUCHÓW - ..Aspirynka" ul. 
Sobieskiego 5, tel. 834-20-22 
LĘBORK - ..Bluszczowa", ul. 
Czołgistów, tel. 863-32-05 
ŁEBA - ..SIowińska" , ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - ..Królowej Jadwi- 
gi", ul. Królowej Jadwigi 12B. tel. 
857-56-76 


A E' rr A-M A--  
SŁUPSK: MILENIUM 
 
tel. 842-51-91 - Wladca Pierście- 
ni-Dwie wieże, godz. 16 i 19.30 
MCK: REJS' - Ziemia niczyja, 
godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Gwiaz- 
dor, godz. 18 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Edi, 
godz. 18 . 
MIASTKO: GRAZYNA - Mr De- 
eds: Milioner z przypadku, godz. 
19 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46-77) 
- Harry Potter i Komnata Tajem- 
nic, godz. 18 
USŁUGI . 
 : II 
POGRZEBOWE . . 
SŁUPSK: "KALLA", u. rmii 
Krajowej 15, tel. 842-81-96; 0- 
601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; calodobowo 0.601- 
663-796 
SŁUPSK - USTKA: ..ZIELEŃ", 
(calodobowe) tel. 0-502-525-005 


KINA 


. . . 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Slupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 


(teb) 


MOSKWA MOSKWA MmKWA MOSKWA MOSKWA MOSKWA 


--I 


SOBOTA 15 LUTEGO 2003 I 
"'N'. I 
I 
, I 
I 
. Qło8em Pomorza I 
[loJ [lEEoJEE ] START: 2 l :00/ KON lEC: 5:00 I 
I 
WSTĘP 7 zł I 
Z wyciętym kuponem 4 zł [głos Pomorz 
 


T.CHNa T
 DANC. HI"'Ha
 
/' 
, J ; 


-- 


#INW MOSKWA W PL  


.. 


.., 


7 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pollloua.pl 


. 


C£wartek, 13 lutego 2003 r. głos Pomorza 


PROGNOZA POGODY 


czwartek . 
13 lutego 2003 
dzisiaj 


..i..lJ..6J 


/.2'(: 


..i...i ...I
 


I XJ-::: ł i 

 ł /.2r 
 
ar t" a t ł 
ł ł I J I 
 J ł! o p. 
/"'III" 
j ł M 
 · Ao.('I..,-AI  /tI,v'./ . 0,1",."(1,,, 
. 
't)(/ffP1Ic'l 


-\ II' 


e \ZCZ"dll 


.. .'iI(":
(,,'(1 

z,'Z",II
dll 


0. 


· I"JI''%)I(''. 


USTKA - ..Pod Smokiem", ul. 
Kilińskiego 8, tel. 814-53-95 
WICKO - ..Pod Agawą", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY WI4 
SŁUPSK: MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. 
Dominikańska 5-9: czynne 
w godz. 10-16: Skarby Książąt Po- 
morskich; Sztuka Pomorza XIV- I 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
tw6rczość plastyczna; Salon sztu- 
ki XIX i XX w.; Dziela wsp6lcze- 
snych tw6rc6w nieprofesjonalnych 
Pomorza Środkowego; Mlyn 
Zamkowy: Dawna i wsp6łczesna 
sztuka ludowa na Pomorzu Środ- 
kowym; Szli na Zachód osadnicy; 
Herbaciarnia w Spichlerzu, 
czynna codz. 10.30-20: Malgorza- 
ta Marel - Od Europy do Azji (foto- 
grafie); Galeria Bursztynowa, ul. 
Tuwima 9: Inkluzje roślinne i zwie- 
rzęce w bursztynie; Galeria Ka- 
meralna, ul. Partyzant6w 31 a, 
w godz. 8-16: Sztuka geometrii 
z kolekcji Muzem Sztuki Wsp6ł- 
czesnej w Radomiu; Baszta Cza- 
rownic, al. F. Nullo 8: zmiana wy- 
stawy. 
BYTOW: Muzeum Zachodnlo- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 
w godz. 10-16: Kultura lTIaterial- 1 
na Kaszub6w bytowskich; Portrety 
Książąt Zachodniopomorskich; 
Roman Timofiejuk - Foto akware- 
le 
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional- 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi Człu- 
chowskiej; Pradzieje; Rzemioslo 
artystyczne XV-XIX wieku; Z dzie- 
j6w miasta i zamku; Świat Koper- 
nika 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowiń- 
skieJ, tel. 846-30-20 w godz. 9-16: I 
. Architektura i kultura material- 
na Slowińc6w; Wystawa poplene- 
rowa - Pomorskie pejzaże Izbica 
2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i doku- 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemioslo w pradziejach; 
Checz kaszubska; Galeria Stro- 
me Schody: Walery Pesslm - Ko- 
cham kobiety 
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Slowińskiego Parku Naro- 
dowego, tel. 811-73-68 czynne I SlUPSK. Na Dzień Zakochanych 
od poniedzialku do piątku w godz. 
9-17; w sobotę i niedzielę 
po uprzedniej rezerwacji telefo- 
nicznej 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki, ul. Zaruskiego 1 a, czyn- 
na w godz. 10-18; Barbara Gęb- 
czak-Janas - Morze 

 

 


L....... 

1.. Wf"'"" 
, 


c... 
,217 


I 
I 
j 
. IIJ,t/'"s7:CZ 


. ''IIa 


CZlUCHOW. Wystawa w Muzeum Regionalnym 


/latm "poro fflJlu'l. Ul f IrU/U 
dnw. (loAł /XJRIJd,d,. h,.
 
"PfI,MIl.I. C'4'plł'). olwlo 
l-ot'. Wiatr "Iabypln.- 
z(J("lJ. Ił.",ru't Ifllrty.tny. 
W /101',)' w'ff":! ('lJrllur, 
110(/ ranrtn III' wylrl,,( ZOili' 
,,1,,/)1' IJIJndy A/UI'llu. 
MrflinlJ, dlJ ., 7T". 
N" (IrlJ/lRt.'h "I,.lw 

 


II' 


Jutro 


· SII/ł"'JI{,lt't/ 
(.d,łtlskl 


W rl'#lu"d,' Z(II'/"lłllrty .'f 
,WWI,./"IIJł''JIłCYII./I IJIIIZf' 
/XJ/ITlillZ'lJc' iilW'R, ..lwI" tJ T". 
WUlI,'"I"f,y,fJfll,.Z(J("', 
W Iml""" h,.z IJ/JCIlI,)w 
i IIII'Ur'''/'' ."l/mk". 
NII'(/
I"/fl/}(Jwl'lIIa 
hYI( JU' "('J/IH/'IIJ 
; IH'Z"JI(,.I.J,łJ. 
f''''IIf'rfl''''IJfJlwln ot'  
.21' 


. \1IJ1.'t"/fł 


,.,_. (,( 
IIIHV'W'IIIJ"." .'0 mi )S> 
łIIII' n"wt4/ł 
tI.".. "lIC' 


Kopernik i jego świat 


W Muzeum Regionalnym oglądać 
motna wystawę ..Świat Kopernika". 
Termin Jej zorganizowania nie Jest 
przypadkowy. Zbllta się właśnie 530 
rocznica urodzin wielkiego naukow- 
ca I astronoma. 


Dyrektor Muzeum Ewa Ho- 
ma-Rożek m6wi, że ta ekspo- 
zycja ma wybitnie edukacyjny 
charakter. Uczniowie szkól 
podstawowych oraz gimnazJ6w 
będą się mogli dowiedzieć, że 
Kopernik nie tylko "wstrzymał 
slońce i ruszyl ziemię", ale tak- 
że zajmowal się kartografią, 
brał udział w pracach nad refor- 
mą kalendarza, pisal traktaty, 
jak byśmy to dziś powiedzieli, 
ekonomiczne. W jednym 
z dziel, jako pierwszy dowi6dl, 
iż gorsza moneta, wypiera lep- 
szą. Byl także tłumaczem greki 
i laciny. 


D 


l, 


( ) .' 
. 
 ) 


,. . 


. 


",.. 
. . 


"" 


, 
..... 


/'ul. lłUtlF.RT MAI.()LEI'SLY 
Stani
ława Siuant lłrelenl/lje jeden I ek
ł)onut(lw wy
lawy. 


Wśr6d eksponat6w przekaza- 
nych przez Muzeum Mikołaja Ko- 
pernika we Fromborku są staro- 
druki, ryciny oraz instrumenty 
astronomiczne u:tywane w daw- 


nych czasach m. in. kwadrant sło- 
neczny, astrolabium oraz triqu- 
etrum. Są portrety astronoma 
i medale wybite na jego czeŚĆ. 
(rum) 


, 


Walentynkowe nastroje 


W Dniu Zakochanych, który deszy się 
w naszym kraju coraz większą popu- 
lamośdą, Instytucje kultury zaprasza- 
ją na specjalne programy. Będzie coś 
dla miłośników operetki, zwolenników 
kabaretu oraz nastrojowej zabawy. 


Państwowa Orkiestra Kame- 
ralna i Teatr Impresaryjny zapra- 
szają na dwa koncerty walentyn- 
kowe. Gość slupskich kamerali- 
st6w, znakomity dyrygent Maciej 
Niesiolowski, przygotowal bar- 
dzo atrakcyjny program, na kt6ry 
złożą się znane utwory instru- 
mentalne, takie jak popularna la 
Paloma czy Granada - Paso do- 
bie. Jego gośćmi z kolei będzie 
dwoje popularnych aktor6w Te- 
atru Kwadrat w Warszawie, bo- 
hater6w serialu "Zlotopolscy" - 
Magdalena Stużyńska i Marek 
Siudym. W ich wykonaniu usły- 
szymy m. in. arie z oper Pucci- 
niego i Mozarta oraz operetek 
Offenbacha i Lehara, a także 
teksty kabaretowe. 


W holu teatru czynne będzie 
stoisko Poczty Polskiej, w kt6rym 
będzie można kupić kartki wale n- 
tynkowe i przesiać je "pocztą te- 
atralną" ukochanej osobie. Wa- 
lentynki zostaną odczytane ze 
sceny przez artystów. 
Sprzedaż bilet6w na koncer- 
ty, kt6re odbędą się w piątek 
o godzinie 18.00 i 20.30 prowa- 
dzi Impresariat Orkiestry i Teatru 
przy ul. Jana Pawła II 3, tel. 842 
49 60 w. 302,303 lub 842 38 39. 
Mlodzieżowe Centrum Kultu- 
ry zaprasza w piątek wszystkich 
zakochanych (i nie tylko) na pro- 
jekt specjalny Kawiarni literac- 
kiej Klimaty. W programie wie- 
czoru spektakl kabaretowy "Nie 
tylko dla mężczyzn" w wykona- 
niu Teatru "Władca Lalek", opar- 
ty na tekstach najwybitniejszych 
polskich tw6rc6w. Zaprezentują 
się także uczestnicy Sceny Re- 
cytacji MCK. Goście wezmą 
udział w degustacji specjalnego 
napoju miłosnego przygotowa- 


nego na bazie lubczyku. Począ- 
tek imprezy o godz. 19. Bilety 
normalne w cenie 10 zl, ulgowe 
8 zł do kupienia w kasie MCK 
przed imprezą. 
Na piątkowe walentynki za- 
prasza r6wnież Gminny Ośrodek 
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. 
W godz. 12-16 w parku 
przy GOK będzie okazja zrobie- 
nia wsp61nej fotki walentynko- 
wej. O godz. 16 w Sali Kominko- 
wej rozpocznie się nastrojowy 
wiecz6r, podczas którego będzie 
okazja wyrażenia miłości uko- 
chanej osobie (słowami poety 
lub własnymi) oraz zadedykowa- 
nia partnerowi ulubionego utwo- 
ru (organizatorzy zachęcają 
do przynoszenia nastrojowych 
nagrań i wierszy). Będzie można 
kupić pamiątkę wsp61nych wa- 
lentynek oraz karnecik na ro- 
mantyczne piątkowe disco. Nie 
zabraknie oczywiście napoju mi- 
losnego, slodyczy i deser6w. 
(lir) g
 PREZENT. .1ł1
 I I 

;:cynastart 

G0DLA DZIECKA .
 
Automobilklub SIupski zaprasza kie- 
S k ' rowców do wzięcia udziału w plerw- 
ZU a m y sp onsorow szej w tym !Oku 
dycjl mistrzostw 
- slupsklch raJdowcow. 


Od ponad 20 lat kilkudziesię- 
ciorgu dzieciom fundujemy świą- 
teczne paczki z zabawkami i sło- 
dyczami oraz zabawę karnawalo- 
wą. Za każdym razem wspierają 
nas uczniowie szkól: darowują 
zabawki swoim r6wieśnikom, 
oraz firmy, wpłacając pieniądze 
na zakup ząbawek lub słodyczy 
do paczek. Prezenty dzieci do- 
staną na balu kamawalowym. 
Do naszych darczyńc6w do- 
łączyli Stefan Szarzyński ze 
Slupska oraz Wojewódzki Ośro- 
dek Ruchu Drogowego 
przy ul. Mieroslawskiego 10 
w Slupsku. Już przed feriami 


. 


dzieci z SP-10 przyniosły pre- 
zenty. MCK zaoferował salę 
na bal karnawałowy. Czekamy 
na innych ofiarodawców. Do na- 
szej redakcji przy ul. H. Poboż- 
nego 19 można przynosić za- 
bawki i gry planszowe w dobrym 
stanie. Przyjmuje je Katarzy- 
na Glodek. Wpłaty, nawet naj- 
drobniejsze, można kierować 
na konto: TPD Zarząd Oddziału 
Okręgowego PKO I O. Slupsk 
39.10204649.102480037. Pie- 
niądze można wplacić również 
w sekretariacie naszej redakcji. 
Wszystkie trafią na konto akcji. 
(law) 


'. 


Rajd zimowy rozpocznie się 
w najbliższą sobotę o godzinie 
9.30 zbi6rką uczestnik6w na pla- 
cu Zwycięstwa. Stamtąd kolum- 
na samochodów przejedzie 
na teren miasteczka ruchu dro- 
gowego przy ul. 3 Maja, gdzie 
będą rozegrane pr6by sprawno- 
ściowe. Zakończenie rajdu pla- 
nowane jest na godzinę 14.30. 
Ola najlepszych zawodników 
przygotowano atrakcyjne nagro- 
L dy i puchary. 
Automobilklub Słupski prosi 
wszystkich zawodnik6w rajdu 
o zabranie kasków. 


, 


(toc)  


..
		

/18035-0011.djvu

			glos Pomorza Czwartek, 13 lutego 2003 r. 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Wiadomości słupskie str. 11 


Słupsk . Ustka . K,pice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Glówczyce . KobJlnica . Potęgowo . Smoldzino 


Nowe kamery już za miesiąc 


Zobaczą więcej 


Do końca marca na słupskich ulicach zainstalowane zostaną trzy nowe kamery, do końca roku' 
przybędzie kolejnych pięć - zdecydowano na spotkaniu w słupskiej komendzie miejskiej. 


Oczy nowych kamer będą 
skierowane na Stary Rynek, plac 
Zwycięstwa i rondo przy Placu 
Dąbrowskiego. - Wspólnie z poli- 
qantami, przedstawicielem Urz'ł- 
du Miejskiego i finny. która będzie 
instalowala kamery. zdecydowali- 
śmy. le zostaną one wlączone 
w Istmejący system monitonngu 
do końca marca - informuje Le- 
.zek Orkl.z, prezes Stowarzy- 
szenia Bezpieczny Region Słup- 
ski. Ponadto do końca roku prze- 
widziano montaż kolejnych pięciu 
kamer. Przekazanie pieniędzy 


- 


na ich zakup zadeklarowali m. in. 
Urząd Miejski, Ruch S. A. Bank 
Gospodarki Żywnościowej i PE- 
KAO S. A. Nie wiadomo jeszcze 
gdzie będą umieszczone kolejne 
kamery. Zależy to od policji i tele- 
komunikacji udostępniającej lą- 
cza. Obecnie policja dysponuje 
trzema kamerami, wszystkie ob- 
serwują al. Wojska Polskiego 
i odchodzące od niej ulice. Dzięki 
monitoringowi policjanci zatrzy- 
mali jut kilkunastu przestępców 
i sprawców wykroczeń. 


-ł- 


- 


>.1 


. 


II-Ia.u,. _.. 
"" ,...- .... 


..]t ...... .pt- ,.... 


&.. ...... - 


... 


" 


II 


- -- 
- 


.. .,:... 


.... 


Fol. SI,A WOMIR ŻAIII(.KI 
.Irclna I. nowych klImer będzie obserwowalII plac Zwycięstwa. 


(krllb) 


n -.-K-ł A M A 


.Jedyny taki pakiet. 
Płacisz 5S zł. 
rozmawiasz za 78 zł! 


Teraz \N pakiecie BtartO\Nym Era Tak Tak 
czeka na Ciebie aż 79 zł! 


, 


Oprócz standardowych 59 zł, na Twoje konto 
dwukrotnie wpłynie 10 zł - przy pierwszym i drugim doładowaniu. 
A cena pakietu pozostaje wciąż ta sama - tylko 59 zł. 


To chyba nieźle jak na początek? 


Pakiet startowy 
Era Tak Tak 
· karta SIM 
· numer w sieci Era 
· naliczanie co 30 sekund 
(po pierwszej minucie połączenia) 
Wij wszystkich taryfach* 
· SMS-y od 29 groszy netto 


łi6,..8
  


'"I 
i
c:;6J. 
l o zł szYch \1\1 
CZyli g
óch. pi
r
onta 
prZV d owal1lac 
do ła  ;t:ł 


>SZ za 
rtla W1 C' ł 
rOZ _ 'Z- 


11- 

 
.. 
IJI 

 
o 
i1 
... 


. ł::9gf""ett O 
",11'9 '" po".c\ 
. 
't: krel lllh 
",yłlOl'U 
, 2teNłYdO 
... ,,11I1I.e1>8 
. OP';o lekUl'Ó 
(.0 11'61""''''\ ......1 

ullla
 


Złoty Komputer dle sieci Ers 


, , 


Era - Najlepsza sieć cyfrowej 
telefonii komórkowej 
w Polsce wg czytelników 
.Komputer Świat". 


\ 
.12. 
u 


pak\e 

 '" OW'/ wV' 

 gt;art;O 

 \'. 

'. ",,\\ 
g f; 

 &0
 
13' 
 
 
\D '" 
III  
{ 

 un 
......1 
tli. 


era 


, 


"Dotyczy połączeń krajowych. 
Szczegółowe oferty w regulaminie promocji i aktualnym cenniku 
(dostępne w punktach sprzedaży sieci Era). 


t q.k m 


Możeez więcej 


SPACERKIEM PO SlUPSKU 


. Klienci Kredyt Banku są 
trochę zcjezorientowani, bo z bu- 
dynku zlikwidowanego NBP 
zniknął bankomat. Na szczęście 
pojawii się kilkadziesiąt metrów 
dalej, obok sklepu muzycznego, 
przy Starym Rynku. 
. Supermarket Biedronka. 
przy ul. Wolności zmienił rekla- 
mę świetlną. Mimo że nowa jest 
ładniejsza, zapomniano chyba 
o uprzednim oczyszczeniu ścia- 
ny, bo spod reklamy "wychodzą" 


brudne miejsca - pozostałości 
po starym napisie. Psuje to caly 
efekt. 
. Idąc dalej ul. Wolności na- 
tykamy się na świąteczne ozdo- 
by, które do tej pory wiszą na bu- 
dynkach targowiska. Od świąt 
Bożego Narodzenia minęly już 
dwa miesiące, jednak nikogo nie 
powinno to dziwić, bo dzwo- 
neczki i kokardki świetlne nie są 
zdejmowane już od dwóch lat. 
(krab) 


SŁUPSK. Europejska informacja 


-;;. 


Kto pyta, nie błądzi 


W słupskim ratuszu powstanie Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy .Słupsk 
w Europie" , który Informować będzie 
o podstawowych sprawach związa- 
nych z Integracją europejską. 


- Każdy zainteresowany bę- 
dzie mógl dowiedzieć si'ł jak no- 
stl}'fikować dyplom i kwalifikacje 
- tlumaczy Marek Sosnowski, 
rzecznik prasowy prezydenta. - 
Uzyska też infonnacje jak szko- 
lić lub uczyć si'ł w krajach Unii 
Europejskiej, jak uzyskać środki 
z banków unijnych na rozwój 
swojego biznesu lub jego uru- 
chomienie. Będzie można zdo- 


być także ogólne wiadomości 
o zmianach, jakie mają nastąpić 
w Polsce i naszym mieście 
po wejściu do Unii Europejskiej. 
Punkt rozpocznie dzialalność 
17 lutego. Będzie czynny od po- 
niedziałku do piątku - w Urzę- 
dzie Miejskim w godzinach od 9 
do 15 oraz w Ośrodku Informacji 
Turystycznej, przy ul. Sienkiewi- 
cza od godz. 16.15 do 18.15. In- 
formacji udzielać będzie Emilia 
Wysocka-Cabaj posiadająca 
certyfikat Trenera Unii Europej- 
skiej i Lokalnego Lidera w tej 
dziedzinie. 


(a
o) 


Rodzice nagrodzeni 
"1' " 
, 
r,
1
' 

\
'"i' 

 
.
 

 .,1 
 


, 

 
 II 
.:. 

, .1 

 
h
 I 
; c,.... 
\' 
',I , , 
,\ 1._ 
1;. . 
.r 


p 


r-. 


\ 


Fot. RAFAL SZAMOCKI 
P iętnaście osób otrzymało wczoraj w slupskim ratuszu złote i srebrne 
medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Wszyscy wyróżnieni to 
rodzice, których przynajmniej trzej synowie odbyłi służbę woJskową. 
Odznaczenia wręczyli wspólnie wiceprezydent Ryszard Kwiatowski oraz 
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Andrzej Peron. (ago) 


USTKA. Zmienić oblicze miasta 


Plastyk prawdę powie 


Kiczowate reklamy, zaniedbane ele- 
wacje oraz stare I zniszczone szyldy 
- tak wygląda centrum Ustki - kuror- 
tu pretendującego do miana letniej 
stolicy kraju. 


Zdaniem grupy usteckich ar- 
tystów sytuacja ta może się 
zmienić. - Wystarczy tylko za- 
trudnić plastyka miejskiego, któ- 
ry zajmie się tym wszystkim - 
tlumaczą. Tymczasem burmistrz 
nie widzi takiej potrzeby. - 
W Urz'łdzie Miejskim i tak za- 
trudnionych jest zbyt wielu 
. urzędników - przekonuje Jacek 
Graczyk. - Nie ma więc potrze- 
by przyjmowania do pracy na- 
. stępnej osoby. 
- Nigdzie nie ma takiego ba- 
laganu na elewacjach budynków 
jak u nas - argumentuje miej- 
scowy plastyk Andrzej Mazur. - 
Nie można pozwalać, by na od- 
restaurowanym zabytku wiesza- 
no ohydną plastykową reklamę, 


.która szpeci calą okolicę. Ktoś 
musi wreszcie to ogarnąć. 
Według orędowników zatrud- 
nienia plastyka miejskiego, no- 
wy urzędnik powinien także zaj- 
mować się zatwierdzaniem ele- 
wacji powstających budynków. 
- Teraz jak grzyby po deszczu 
pojawiają się jakieś architekto- 
niczne koszmarki - dodaje Ma- 
zur. - Jeśli władze miasta za- 
trudnią dobrego fachowca, po- 
winno to się w końcu zmienić. 
Potrzebę zadbania o estety- 
kę miasta dostrzega także rad- 
na Dorota Paściak. - Musimy 
wypracować wspólnie jakiś po- 
ziom kultury estetycznej - mó- 
wi. - Troska o wygląd naszego 
miasta jest jak najbardziej po- 
trzebna. Do rozstrzygnięcia jest 
tylko kwestia czy trzeba tworzyć 
nowy etat czy też nie. Na pew- 
no nie można tej sprawy tak zo- 
stawić. 


SŁUPSK. Policyjna akcja 


ARKADIUSZ GRYKO 


Piesi pod kontrolą 


200 złotych kary otrzymała matka, 
która siłą ciągnęła za rękę dziecko, 
probując przekroczyć Jezdnię na 
czerwonym świetle. 


- Byl to najwyższy mandat jaki 
nałożyliśmy podczas akcji kontro- 
lowania pieszych - mówi kom. 
Krzysztof Duszkiewicz, naczel- 
nik sekcji ruchu drogowego slup- 
skiej policji. Celem akcji było zdy- 


scyplinowanie pieszych. Mandaty 
będzie musiało zapłacić 16 osób, 
które przechodzily w niedozwolo- 
nych miejscach lub na czerwo- 
nym świetle. Wysokość mandatu 
wahala się od 50 do 100 złotych, 
jednak w przypadku drastyczne- 
go lamania przepisów pieszy mo- 
że zapłacić nawet 500 zlotych - 
przypominają policjanci. 


I 


(krab)
		

/18035-0012.djvu

			slr. 12 Rozrywka/RTV 


I I r l I 


E
 O 
I 


I I 


. 
. 


. 


Dziś kończą się ferie i kończy 
się również towarzysząca wam 
przez 2 tygodnie "Feriomania". 
Przypominamy, że jutro upływa 
termin nadsyłania rozwiązań 
krzyżówek z ubiegłego tygo- 
dnia. Pozostałe rozwiązania 
muszą trafić do redakcji najpóź- 
niej 20 lutego. Nagrody ufundo- 


wane przez McDonald's rozlo- 
sujemy wśród osób, które nade- 
ślą wycięte z gazety krzyżówki 
z prawidłowymi rozwiązaniami. 
Nasz adres: 75-004 Koszalin, 
ul. Mickiewicza 24, "Ferioma- 
nia". O wynikach losowania na- 
piszemy w najbliższym sobot- 
nim "Głosie Dzieci". 


I.. 


---------------
 
WPISZ HAlWY PlUDM«>TOW ZHAIDOJĄCTOI SI( HA OIRAIKACH DO 
DIAGRAMU. 
UTfR'fz POL OIHAaONYCH 
CYfRAMI OD 1 DO 1 
UTWORZĄ HASłO 


'J 

.. 
,
 Y' 
 


J."
\ 
,.... , 
f:).. 


-::- 
ł 
'-, :.J 
, ; 4 __)
j 

 j 
T 
\ 'lU 
 
J
 
J : 
ł< t'o, ,
 
II 
 fi 
 [ Jr'),..) 1 
';"", 41' ,J'!" 


\ 
, 'f" 


" ' 
"  


, 
I 
. 
, 
I 
. 
ł 
i 
.. "/ ... 
: ." fi\! 
: ".. :.!J ..ł 
: j I' 
 
.
 
 'łUI.. 
: l \: JJlJ:i.. 
. ., 

 "... 


Z SYlAB lNAJDUJĄCYOł Sl
 POO OJKIERKAM/ W !MHTYUNYCH 
PAPlERKAOł UtÓ HASłO.  


/ 


I 
,,- 


\.1 ,t < 


. 
....4I{..ł-'-W'iIór.....___ w_... ....... fW.Mo<_'_...._
 


Zagadki szachowe 


Terminy nadsyłania wyciętych 
z gazety diagramów szacho- 
wych z rozwiązaniami są takie 


same jak krzyżówek. Obok adre- 
su redakcji dopiszcie: "Zagadki 
szachowe". 


---------------------
---------------------
--- 
Zagadka nr 7 
8 _iVa . I 
7 I //j.
 j._ _ 
6 _ /.":7__ I 
5 
 _ :';:1._ 
4 
_j._ 'lj. 
I 
3 
 
"" .. /.. ..
&: 

 ...... W
 Al 
2 _ /j./__:tl. 
1
.. 

 
a bCdetg h 

 Posunięcie bialych 
Na zakończenie naszego konkursu proponujemy 
zabawne zadanie, w którym białe przy pomocy 
serii podwójnych szachów zapędzają króla aż na 
pole a8, aby w końcu dać mu mata w dwunastym 
posunięciu! 


redaguje: Dariusz D/ugopolski, instruktor koszalińskiego klubu szachowego "Hetman" 


U' MIECHNIJ SI 


Marsz do domu! 
- Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go wysłała do domu! 
- I co, pomogło? 
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 
Jeszcze gorszy 
Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się uważnie! 
- Dlaczego? 
- 80 on się uczy jeszcze gorzej niż ja! 
Niech Już Idą! 
Mała dziewczynka właśnie skończyła mówić wierszyk. 
- Czy lubisz recytować? - pyta jeden z gości. 
- Nie, ale mama zawsze mnie do tego zmusza, kiedy chce, żeby goście 
wreszcie poszli do domu... 


"Niewinny" 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 
Ulubiony przedmiot 
- Jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? - pyta mama 
- Dzwonek, odpowiada Jasiu. 


(Wybrane z Internetu: www.dzieci.beSLpl) 


ba 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wiadomości 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Podr6że z Aleksandrem 
I Emilią (33): Myszki 
I wynalazca Marconl - serial 
animowany 
8.55 Budzik - program dla dZieCI 
9.20 Budujemy mosty - teleturmel 
dla dzieci 
9.45 Leśne studio: 
Z miasta dobiega hałas 
- film animowany dla dzieci 
10.00 Czerwona G6ra 
- western, USA 1951, 
ret. William O,eterle, 
. 
k. Alan Ladd, Uzaboth Scott 
11.30 ;Ływcem pogrzebani (1/2) 
- 111m dokumentalny 
12.00 Wiadomości 
12.10 AgroblzneB . ralruczy magazyn 
InformacYlny 
12.20 Horyzonty. mdgazyn rolniczy 
12.45 Klan (677) - telenowola (pawi.) 
13.15 Kundle I reszta (17): Jak pleB 
z kotem . serial ammowany 
13.40 WBZYSCY kochaJI! Raymonda 
(7) . senal komediowy 
14.05 Czarny serlsl: KIIsksda 
- felloton 
14.25 Miniatury wfoskle: Aretlnl 
. folioton 
14.40 JeBteśmy...: Jesteśmy 
z Francji - magazyn 
15.00 Wiadomości 
15.10 Wyprzedzić chorobt: 
Nie ms Jak pompa. magazyn 
medyczny 
15.30 Babiniec. magazyn 
16.00 Rower B/ałeJa - magazyn 
dla młodziety 
16.20 Moda na sukceB (1840) 
- lelenowela 
16.45 Raport Netla K2 
- Jedynka na dachu świata 


OD 


7.05 Studio urody. magazyn 
7.15 Z/otopolscy (109): Siostry 
Bla/eJ MIloścI - telenowela 
7.35 Dw6Jka dzieciom: 
Bolek I Lolek wyruBzaJI! 
w świat, Ma/y pingwin 
Plk.Pok - sendle animowane 
8.00 Szpltsl na peryferiach 
(17/20): PunkcJa. serial 
obyczajowy 
9.00 Pytanie na śniadanie 
- magazyn 
10.30 Prywatne łycle roślin 
(6-osl.): Przetrwanie - senal 
dokumentalny 
.łI11I Ferie z Dw6J k l!: 
Mów mi Rockefeller 
- komedia, pol. 1990, 
ret. Waldemar Szarek, 
wyk. Magdalena Zawadzka 
Artur Pontek 
13.00 Panorama 
13.15 Miami Sands (1061110) 
- senal obyczajowy 
14.00 Niech żyje bal - największe 
przeboje Maryli Rodowlcz 
. koncert 
14.40 tarty z karty - program 
rozrywkowy 
15.05 Mroczny rycerz (7/26): 
Mistrz gry - serial przygodowy 


IE!:D 


6.00 Piosenka na łyczenle 
7.00 Mumia Nlanla(12) - serial 
animowany (paWI.) 
7.30 Tajemniczy rycerze (2) 
- serial animowany (paWI.) 
7.55 " 2, 3 - śpiewaj ty 
8.30 Roswell: W kręgu tajemnic 
(39) - serial SF (pawi.) 
9.20 Graczykowle (38) . senal 
komediowy (powl.) 
9.50 Ucieczka do ra!u (2) - senal 
obyczajowy (pawi.) 
10.45 Awantura o kasę - teleturniej 
11.35 R6łowa Pantera - serial 
animowany 
11.45 Kachorra to Ja (96) 
- telenowela (pawi.) 
12.40 Luz Marla (68) - telenowela 
13.35 Hitmania 
14.30 Pokemon (125) - serial 
animowany 
14.55 Miodowe lata 4 (53) - senal 
komediowy 
15.45 Informacje 
16.10 R6żowa Pantera - senal 
animowany 
16.20 Kachorra to ja (97) 
- telenowela 


TVP 3 REGIONALNA 


6.30 Czerwony pies ClifIord 
(2,3/40) - serial animowany 
7.30 Kurier - program informacyjny 
7.40 Prognoza pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
- program informacyjny 
8.00 Tygodnik gospodarczy 
(pawi.) 
8.15 Kwiaty I ogrody - program 
poradnikowy (powl.) 
8.30 Kurier - program informacyjny 
8.40 Prognoze pogody 
8.45 Gość dnia 
9.00-16.00 
Transmisja obrad Sejmu RP 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30,15.30 
Kurier - program informacyjny 
16.00 Temat wiejski - magazyn 
(powt.) 
16.15 Gość Tr6!kl - wywiad 
16.30 Kurier - program informacyjny 
16.40 Prognoze pogody 
16.45 Rozmows dnia - program 
publicystyczny 
17.00 TeJe Motor Sport o magazyn 
17.30 Kurier. program informacyjny 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Magazyn elbll!skl 
18.00 Panorama, Prognoza pogody, 
Wiadomości sportowe 
- program informacyjny, 
Punkt - temat dnia - program 
publicystyczny 


,- 


www.glos-pomor}a.pl 
redakcja(@glos-pomorza.pl 


- cykl reportaży 
17.00 Teleexpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Gość Jedynki - wywiad 
17.40 Plebania (268) - serial 
obyczajowy 
18.10 Na żywo - program 
publicystyczny 
18.40 Motoexpress TV 
19.00 Wieczorynka: Nowe 
przygody Madellne 
19.30 Wiadomości 
19.55 Sport; Prognoza pogody 
20.15 Bez pardonu (18) - serial 
kryminalny 
21.05 Sprawa dla reportera 
- program publicystyczny 
21.35 Tygodnik polityczny Jedynki 
22.25 Szerokie tory - program 
publicystyczny 
23.00 Monitor Wiadomości 
23.15 Kurs dnia 
23.25 Pegaz - mAgazyn kulturalny 
23.50 Kino w podr6ły: 
Moje dobre serce 
. film obyczajowy, USA 1996. 
ret. Alllson Anders, 
wyk. lIIeana Oouglas, 
Slssy Boyd 
Rok 1958. 
dna Buxton, 
po wygraniu konkursu dlA woka. 
IIst6w pragnie nagrać płytę, Nlo. 
stety tadna z wytwórni muzycz. 
nych nie jest Iym zalnterssowa' 
na. Po wielu rozczarowAniach 
kobieta poznajo producenta Jo. 
ela MIlInora, który proponujo Jej 
pisanie przebojów dla Innych ar. 
tystów. Wkrótce artystka, pod 
pseudonimem Oenlse Wavoly, 
odnosi sukces lako autorka pio' 
senek, Film jost oparty na hlsto' 
rll tycia Carale King, znanoJ 
amarykańskle, piosenkarki, au. 
torkl tekstów i kompozytorkI. 
1.46 Zakończenie progrsmu 


16.00 Panorams 
16.20 Prognoza pogody 
16.25 Świat obok nas: 
WlruB przemocy. 111m dok 
17.20 PolBka bez fikcJI: Kiniarz 
- 111m dokumentalny 
17.50 Program lol\alny 
18.30 Panorsma 
18.56 Prognoza pogody 
19.00 Jeden z dzl88lęclu 
. teleturniej 
19.30 Polak6w portret właBny (2): 
Lusterko prawdę CI powie 
- program publicystyczny 
mI!] Vabank 2, czyli riposta 
- komedia krym., pol. 1983, 
ret. Juliusz Machuiski, 
wyk. Jan Machuiski, 
Leonard Pietraszak 
21.40 Manewry mllosne - fełleton 
22.00 Panorams 
22.20 Sport telegram 
22.25 Prognoza pogody 
mm Zakr\lty lOBu: 
Przodem do tyłu 
- komedIa, USA 1997, 
ret. Frank Oz, 
wyk. Kevin Kline, Joan Cusack 
0.05 Wyścig o łycle 
- 111m dokumentalny 
0.55 Zakończenlo programu 


17.15 Idol Extra - program 
rozrywkowy 
18.10 Graczykowle (39) - serial 
komediowy 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.15 ;Łyclowa szansa - tełetumiej . 
20.05 Świat według KIepskich (60): 
Kiepska pleć - serial 
komediowy 
20.35 Samo łycle (171) . senal 
obyczajowy 
21.05 Debiut - realIty show 
21.30 Studio LOTTO 
22.05 Ally McBeal (112) - serial 
komadiowy 
23.00 Informacje, Biznes 
Informacje, Sport 
23.20 Prognoza pogody 
23.25 Graffiti - program 
publicystyczny 
23.40 Pamiętnik Czerwonego 
Pantofelka (14) - serial 
erotyczny 
0.10 Eden (14) - serial erotyczny 
0.40 Muzyka na bis 
1.10 Aquaz Superchat 
6.00 Zakończenie programu 


18.30 Kurier Regiony Kul1ury 
18.40 Prognoza pogody 
18.45 Kość niezgody - program 
publicystyczny 
19.10 Co mnie gryzie? - program 
społeczny 
19.30 Kurier sportowy - program 
informacyjny 
19.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowe dnia - program 
publicystyczny 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurier - program informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.50 Echa dnia - program 
publicystyczny 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier gospodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorama, Prognoza pogody 
22.00 Motosport . magazyn 
mmoryzacyjny 
22.15 Patrol Tr6Jkl - magazyn 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogoda 
23.00 Shosh (4-ost.) 
- fIlm dokumentalny 
1.20 Przesiuchanie w noc 
sylwes1rowl! - fIlm kryminalny, 
franc. 1981, ret_ Claude MIller, 
wyk. Lino Ventura, 
Michel Serrault 
2.45 Zakończenie programu 


Czwartek, 13 IUlego 20D3 f_ głos Pomorza 


TVP 2, GODZ, 11.25 
MÓW MI ROCKEFELLER 
Akcja filmu toczy się współcześnie. 
Państwo Malinowscy szykują się 
do wyjazdu za granicę. Trójkę swych I 
niesfornych dzieci muszą pozostawić 
pod opieką zaufanej gosposi. Niestety, 
telegram do opiekunki przypadkowo 
dostaje się w ręce Jagody i Matrosa, 
pary oszustów. Ci zaś, korzystając 
z nieobecności rodziców, okradają 
mieszkanie Malinowskich. Nie zrażone 
tym dzieci postanawiają zdobyć fundu- 
sze i odkupić wszystko, co zginęło. 


liIJ:I'.rI'II),"
IIIIII' 


VABANK II, CZYLI RIPOSTA 
W wyniku misternej intrygi Kwinty 
Kramer ląduje wSikawie - więzieniu 
o zaostrzonym rygorze. Podczas jedne- 
go ze spacerów niejaki Sztyc proponu- 
je byłemu bankierowi ucieczkę w za- 
mian za połowę ocalonego przed konfi- 
skatą szwajcarskiego konta. Kramer 
wyraża zgodę. Po kilku dniach do Wię- 
zienia przyjeżdża kobieta podająca się 
za hrabinę Żwirską. latwo terroryzuje 
skonstemowanego naczelnika Twardy- 
jewlcza i umożliwia Kramerowi uciecz- 
kę. Ten od razu zaczyna knuć plan ze- 
msty na Kwincie, który niczego nie po- 
deJrzewając, prowadzi spokojny żywot 
. hodowcy warzyw. 


liIJI
.r{'II),"
IIII' 


W K
GU PODEJRZEŃ 


, 
,. 


.{) 


hU.I'VN 
Detektyw Rosa PhilIips, którą kole- 
dzy nazywają PhI!, jest jedyną kobletą- 
-detektywem w miejskiej jednostce poli- 
cyjnej znad wybrzeża Pacyfiku. Co- 
dziennie musi znosić niewybredne ka- 
wały swoich kolegów, którzy próbują Ją 
zdominować. Jedynym, który wspiera 
Rosę w ciągłych utarczkach, jest jej 
partner i zarazem najlepszy przyjaciel - 
detektyw Frank Fusco. Niestety, pew- 
nego dnia policjant znika w niewyja- 
śnionych okolicznościach. Phil posta. 
nawia włączyć się do śledztwa i udo- 
wodnić wszystkim, że jej przyjaciel nie 
mógł zrobić niczego złego. 


TVN, GODZ. 20,40 


O WYSOKĄ STAWKĘ 
Dziennikarka radiowa Annie Dreyer 
przeprowadza się wraz z mężem 
do małej miejscowości. Przyzwyczajo- 
na do życia w zawrotnym tempie, nie 
potrafi przystosować się do nowej sytu- 
acji. Sfrustrowana, odkrywa w sobie za- 
miłowanie do hazardu. Zaczyna od nie- 
winnych gier z przyjaciółmi i stopniowo 
wciąga się w nałóg. Uzależnienie spra- 
wia, że w jej życiu zaczyna panować 
kłamstwo i zdrada. . 


TVP 2, GODZ, 22.35 
PRZODEM DO TYł.U 
Howard Brackett, nauczycielliteratu- 
ry angielskiej w liceum w małym mia- 
steczku w Indianie, wiedzie spokojne, 
uporządkowane życie. Lubią go ucznio- 
wie, szanują sąsiedzi. Od trzech lat jest 
zaręczony z koleżanką z pracy, nauczy- 
cielką Emily Montgomery, którą traktuje 
z wielkim szacunkiem. Wkrótce ma się 
odbyć ich ślub. Na krótko przed tą cere- 
monią Cameron Drake, dawny uczeń 
Howarda, a teraz wschodząca gwiazda 
Hollywoodu, zdobywa Oscara za rolę 
żołnierza homoseksualisty. Odbierając 
nagrodę, dziękuje przed kamerami 
swemu nauczycielowi i przy okazji 
oznajmia, że jest on gejem. 


RADIO SŁUPSK 95,3 FM 


6,30-14.30 Co godzinę wiadomości lokalne. 7.00-10.00 
Program miejski. 16.00-18.00 Magazyn reporterów. ATUT. 
16.00-20.00 Nawigalor . muzyczny magazyn mlodzletowy. 
21.05 Jazzowe spalkania Radia Koszalin. 22.00-22.30 BBC - 
reflektorem po świecIe. 


RADIO VIGOR 


KOSZALIN 99,7 FM; SLUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM 
Wiadomości BBC . codziennoe co godzinę od 5.00 
do 22.00 Serwis regionalny co godZInę PN-ClW- 5.30-17.30 
PT 5,30.14,30 SOB 6.30-12.30. MOTO-Serwls PN.PT 7.25. 
6.25,9.25,14.25,15.25.16,25. Studio Gazefy Prawnej PN-PT 
6.50. Porady Gazety Prawnej PN-PT 7.50, Program Motoryza- 
cYJny Aulorodeo P.ClW . 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkanie 
z naczelnikiem SekcJI Ruchu Drogowego Komendy MiejskieJ 
w Słupsku. PT -11.00-11.15 Poredy Specjalisty do spraw Prawa 
Pracy. WT-NDl 18.00-20.00 "Lista Plus Minus". PN-Radiowa 
LisIa Dance-18.00.22.00. WT.CZW 20.00.23.00 .Oobry WIe- 
cz6r Grabowski.. Piąlek 20.00-21 ,00 .Muzyka od nas dla We!!. 
21.00-24.00 .Friday Dance Party". Sobota 7.00-13.00 .sabot. 
nIe dzień dobry" 21.00-24.00 .Heuse Party". NiedZIela 17.00. 
16.00 .NiedZlelne granIe. 20.00-23.00 .Wybuchowa nIedziela". 


lmI 


5.35 Kropka nad I - program 
publicystyczny (pOwI.) 
5.50 Miłość I nienawiść (82/130) 
- telenowela (pawi,) 
6.35 Telesklep 
7.05 PrzYJacl6/kl I rywalki (95/185) 
- telenowela (pawi.) 
7.50 Wunschpunsch. serial anim. 
8.15 Animaniacy - serial animowany 
8.40 Przygody Anlmków (1/96) 
. serial animowany 
9.05 Inspektor Gadget (77/86) 
. sorlal animowany 
9.30 Tele Gra - teleturniej 
10.35 Telesklep 
11.20 Rozmowy w toku - talkshow 
12.15 Na Wsp6lne! (14). serial (pawi) 
12.45 Usterka - serial dokumenlalny 
13.10 Anlmsnlacy (16/65) . serial 
Arllmowany (powl.) 
13.35 Przygody Anlmk6w (1/96) 
. BOrl,lI Animowany (powl.) 
13.55 Inspektor Gadget (77/86) 
. serial animowany (pOwl.) 
14.20 Ronegat (17) . serial sonsac, 
15.16 Milionerzy tolelurnloJ (powt.) 
16.00 TVN Fakty I Pogoda 
16.20 PrzyJacl6łkl I rywlllkl (96/185) 
tolonowola 
17.10 Miłość I nlenswlść . tolonowola 
18.00 Rozmowy w toku Inlk9how 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Sport 
19.40 Pogoda 
19.46 Uwagsl mOU"'yn 
20.10 Ne Wsp6lne! (15). Borlal obycz, 
E!!!I!) Prswdzlwe hlBlorle: 
O WYBokl! Btswk, 
. 111m obyc/lljowy, USA IP!!7, 
re'. Donllld Wryo, 
wyk. CynlhlA GlłJb, 
Robln Thomas 
22.30 ChiclIgo. sOlial dokumontlllny 
23.00 TVN Fakly 
23.10 Kropka nsd I - pr. publlcyat. 
23.30 KaBla I Tomek. serial (pawi,) 
24.00 Magla BUkC88U (7) . seriAl 
0.615 Anan88y z mojej Id88y 
- program rozrywkowy 
2.06 Mocne Btrony TVN 
2.10 Nic Blraconego. programy 
pOwlórkowe 


lmD 
6.56 TeleBklep 
7.10 Wojowniczki z krainy marzeń 
(49-0BI.) . serial anomowany 
7.35 Alf (36/100) . BOrlol (powl.) 
8.00 W niewoli uczuć - telenowela 
8.60 Doktor Frank (2/16) . serial 
9.40 Słoneczny plItroi (3/67) - aerlal 
10.30 lamlBł6wka . teleturniej 
11.15 Consn - serial SF (powt.) 
12.10 Przeklęta mIlość (75/100) . 
- telenoweła 
12.55 Telesklep 
14.55 Wojowniczki z krainy marzeń 
(49-osł.) - serial anom. (powt,) 
16.20 Yalba - legendarny Barnuraj 
(44/52) - serial anim. (pawI.) 
15.46 Słoneczny patrol (4/67) - serial 
16.45 Alf (37/100) - serial komediowy 
17.15 Gliniarze (24132) o serial 
sensacyjny (pawI.) 
18.10 Aktualności 
18.20 Conan (13/22) - senal SF 
19.15 Drew Carey Show (62/135) 
- serial kOlT1ediowy 
19.40 Męskie sprawy (6/13) - serial 
komediowy 
fI!D] W kręgu podejrzeń 
- film sensacyjny, USA 1994, 
ret. Robert Lieberman, 
wyk. Karen SIlIas, Philip Casnolf 
22.00 Pamięć absolutna (17/22) 
- serial sensecYlny 
23.00 Śmieci 
- film sensacyjny, USA 1995, 
ret, Robert Palumbo. 
wyk. Claire Beckman, 
Mark Oeakins (pawi.) 
0.35 Opiekunowie 2 
- horror, USA 1990, 
reż. Thierry Notz, 
wyk. Timothy Marlowe, 
Marc Singer 
2.20 Drew Carey Show (62/135) 
- serial komediowy (powt,) 
2.45 Męskie sprawy (8113) - serial 
komediowy (pawi,) 
3.10 Zakończenie programu 


EUROSPORT 
8.30 Wiadomości Eurosportu 
9.00 Narciarstwo al"eJskle: 
MŚ w SI. Morltz - zapowiedt 
9.30 Narciarstwo alpeJskie: 
MŚ w St_ Morltz - slalom 
gigant kobiet - 1. przejazd 
10.30 Plika nożna: Mecz towarzyski 
12.00 Biathlon: Zawody Pucharu 
Świata w Holmenkollen 
- sztafeta 4 x 6 km kobiet 
13.00 Narciarstwo alpeJskie: 
MŚ w St. Morltz - slalom 
gigant kobiet - 2. przejazd 
14.15 Biathlon: Zawody Pucharu 
Świata w Holmenkollen 
- sztafeta 4 x 7,5 km mętczyzn 
16.00 Plika nożna: Mecz towarzyski 
Francja - Czechy 
17.00 Plika nożna: Mecz towarzyski 
Hiszpania - Niemcy 
18.00 Biathlon: Zawody Pucharu 
Świata w Holmenkollen 
- sztafela 4 x 7,5 km mężczyzn 
19.00 Tenis ziemny: Turniej WTA 
w AntwerpII - 4. dzień 
20.30 Plika nożna: Mecz towarzyski 
21.30 Piłka nożna: 
COpll Llbartadores 
23.30 Wiadomości Eurosportu 
23.45 Biathlon: Zawody Pucharu 
Świata w Holmenkollen 
- sztafeta 4 x 7,5 km mężczyzn 
0.45 Nllrclarstwo alpeJskie: 
Mistrzostwa Świata 
w SI. Morltz - slalom gigant 
kobiet - 2. przejazd 
1.15 Wiadomości Eurosportu 
1.30 Zakończenie programu 


TV VECTRA 
17.15-18.25 
Dziś w programie: 
Obserwator - serwis Informac. 
Ich Troje - reportaż 
TOP 10 - głosuJI. zapowiedzi 
listy przebojów 
Spotkania z Medycynl! (7) 
. poradnIk (pOwl.)
		

/18035-0013.djvu

			głos Pomorza CLwartek. 13 lutego 2003 r. 


SPRZEDAŻ 


SKRZYNIA biegów VW T4. 0-601-149-881, 
094/3 4-11-865. 
SZYBY samochodowe. Koszalin, 
0-502-55-77-67. 


SAMOCHODY 


DZIAŁKI 
- 


; BUDOWlANA, uzbrojona (2000) - 
i Bruskowo. 0-600-356-616. 
DZIAŁKA budowlana w Słupsku. 
059/84-20-1
2, 0-501-495-618. 
NIESTKOWO 5,5 ha. 0-501-634 -706. 
USTKA - szeregowa, uzbrojona. 
I MERKURY, 0-59/840-32-32. 


AUTO-MOTO 


I AUTO - DOMASZ tłumiki, 
amortyzatory, hamulce, 
zawieszenia, CZęśCI eksploatacyjne, RÓŻNE 
Bolesławice. 841-53-5 3. _ 
AKUMULATORY - serwis. i I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
Słupsk, O stro roga 3. 844.02-95. ! SANTEX I, SŁUPSK. LES
CZYŃSKIEGO 8, 
ALUFELGI + opony letnie do VW golfa III - ' 059/843-25-10. 

O _zł. 0-5 9182 -13-432. : I NAJTANIEJ MATERWY HYDRAULICZNE. 
AUTO - Części USA - zamOWlenla. HURTOWNIA SANTEX I. POZNAŃSKA 42, 
094/341-56-25, 
602-557:917. 059/84-13-260._ 
AUTO - GLAS - szyby. 0 59/8425.029. CEGŁA, stal, drewno z rozblorkl. 
AUTO-CZĘŚCI. ,Daniels'. , 094/314-61-4 2 - wieczo rem. 
0-59/84-29-76 6. . DREWNO kominkowe, upałowe - 
SILNIK SW400. skrzyma biegów, ; suche=- 0-5 9/846-26-51.=- 
tylne i przednie zawieszenie. inne części - I DREWNO kominkowe, opałowe. 
autosan H9-21. Słupsk, 0-505-299.085. 0-59/84-71-901. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0606.997.422 
0602.506.359 
WYSOKIE CENY 


11110.603-788-888 Powypadkowe kupię. 
1111 0-604.235.892 
Powypadkowe najkorzystniej - Koszalln._ 
II 0.606.814-679. P owypa dkowe k uplL 


I Haki holownicze. Słupsk. 
059/ 841-44-14, 841-44-13. 


KUPNO 


SAMOCHODY 


.1
1.

1 


AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE 
Platne gotówką ! 


DOMY 


- 


DOM kupię, 059/84-14-976. 


MIESZKANIA 


1.POKOJOWE w Słupsku (3 raty). 
0-609-485-147. 
DWUPOKOJOWE (do 40). Słupsk, 
0-607-817-526. 
DWUPOKOJOWE kupię. 
059/84-56-5E5: 
DWUPOKOJOWE, pilne! 
0-59/84-274-39. . 


NIERUCHOMOŚCI  
S$PPON 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Pomorskie 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


G.37Q 


0-59/840.32.32, 
0-601-655-377. 
www.merkury-slupsk.gratka.pl 
DELTA, (0-59) 84-234.00, 
www.delta.slupsk.pl 
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk. 84-11-662. 
www.krynicki.com.pl 
OMEGA,059/84-14-420. 


AGENCJE 


059/841.25-83 
Nieruchomosci ...:.. Kaczyńska. 
840-20-62, 842-10-94 
Oomus Nieruchomości. 
Kupno, sprzedaż, wynajem. 
Poszukujemy nowych ofert. 
AR.HAND Nieruchomości 
Słupsk,84-14-993 
IBIS 842-54.05 
REMID. 0-59/842-33-90, 
6-606.21.20-04, Sienkiewicza 20. 
WWW.ARKA.SLUPSK.GRATKA.PL 
0-5 9/8 46-2-846. 


SPRZEDAM 


I BOKS ,Manhatan' sprzedam, zamienię. 
wynajmę. 0-59/843-53-07. 
BOKS ,Wokulski' 18 m. kw. - 6 000. 


I WYNAJEM 


. 


I 


. 


"t1 .- 
. . . . 
- ł. ;, 


ul. Mickiewicza 24. 75-004 Koszalin - w godz. 8-17. 
Biuro Ogłoszen tel./tax (094) 347 35 15/13/12.34735 11 
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 03/04/05/14, 
tel./tax (094) 347 35 06/07 
ul. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95. tel. /tax (094) 35 27B 55 
pl. Wolności 10 - w godz. 9-16 
nad sklepem .Rossman" (wejŚCie od ul. Boh. Warszawy) 
tel./tax (094) 37 403 11 
Punkty przyjmowanoa ogłoszeń do .Głosu Pomorza' 
KOSZALIN: 
"AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta. tel. 340 46 20 (do 9.30 I po 16) 
.ARI CORINFO", ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką). tel./fax 345 29 33. 
3414345; e-mail: bluro@connfo.pl; czynne pn-pt 8-20. sob. 9-14 
8ERNa" ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 341 05 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563 
. EKOLAM' ul. ZW)<:lęBtwa 137 .Związkowlec" - parter. tel/fax 346 0755 (7.30-17) 
"MEDIA PARTNER' J.M. Ćwiek. tel./fax 346 67 77 (całodobowo) . 
- MEDIA PRESS' Agencja Reklamowa. ul. ZW)<:'ęBtwa 6Ą1p24, teł. 342 7851 w. 294 (8-15) 
:NO - KAR" tel/fax 347 04 27 . 
.PIK' Agencja Usługowo - Reklamowa. ul. Zwyaęstwa 106-108. tel/fax (094) 342 41 72 (9-16) 
B,aIogard: Naprawa Telewizorów "TeieMax' ul.Podlaska 1. teł. 3122019, 
czynne pono -pt. 10-17. sob.10-14 
Drwaska Pom.:Centrum Reklamy. ul. Sikorsk'ego 6. tel. 363 60 65. rax 363 60 62 
i / awno : Sklep I 8iuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2. tel./fax (059) 810 70 12 
widwin: BIuro Ubezpieczeń. ul. Krzywoustego 1. tel./fax 365 26 24 
widwIn: INTER-CAFFE - Park Wodny .Relax". pl. Sybiraków 1. tel. (094) 365 43 71 
Tychowo: .PRZYSZLO$ć 2000" ul. WolnOŚCI 23, \SI. 311 57 38. 0604 377 829 (9-17) 


" 


SŁUPSK 


al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16. 
Biuro Ogłoszeń tel./tax (059) B42 66 OB 
Biuro Reklamy ul. Henryka Pobożnego 19 
tel./tax (059) B4117 43. B40 32 51 
ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16 
(budynek 8ytowsklej SpółdZIelni MIeszkaniowej), tel. /tax (059) B22 82 B2 
ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15 
(budynek Biblioteki), tel. /tax (059) 862 55 88 


Punkty przYJmowaOla ogłoszeń do ..Głosu Pomorza" 
SŁUPSK: "Agencja UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP). 
tel./fax 842 89 54, 841 27 00. tel. 843 64 36 (cała dobę) 
"Agancja RUBIKON" Media Reklama Projektowanie. ul. MarcInka 21 (I pIętro). 
tel. 840 29 80. 840 27 10. fax 842 8994(8-18), przyjmujemy ogloS2Bnie na telefon 
"CONSULTING MANAGERS" ul. Szczecińska 11. tel. 843 85 16 (9-16) 
Bytów: TUiR ..WARTA" ul. KochanowskIego 3, tel. 822 22 80 (8-16) 
Miastko: Biuro ..WARTA' ul. Dworcowa 29. tel. 857 53 08 
RedakCJa "Głosu Pomorza.. tal. (059) 857 35 72 
Ustka: Agencja "CENTRUM KOBO" ul. Grunwaldzka 18. tel. 814 97 77 
PHUPiT "BAŁTYK" ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16) 
P.P.H. .HANTUR. ul. Grunwaldzka 17 - Centrum Handlowe MARINA 
tel. 8146058. 8145 578 t8-16) 
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety. trafiają bezpłatnie do internetowego 
Banku Ogłoszeń Drobnych .Głosu l'omoTZS. www.glos-pomorzs.pl oraz do wydanie 
Internetowego ogólnopolskiego dZiennika ..Rzeczpospolita"' - serdecznie zapraszamyl 


Ogłoszenia drobne str 13 


ODSTĄPIĘ - wydzierżawię mały punkt 
handlowy -'centrum Słupska. 
0-505-940-508. 
ODSTĄPIĘ dzierżawę dobrze 
prosperującego drink-baru, 
9 900 za 23 miesiące 
(możliwość zamiany na samochód). 
0-59/84-53-818 po 15-tej. 
; PO KÓJ :: studentko m ( oddzielne wejście). 
i 0-59/84-37-667. SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
i POKÓJ. 0-5 9/84 .04-419, 341.08-65. 
: 0-607-155-550. 
. poKóJ. 0-59/84-249-77. CZYSZCZENIE 
: POKÓJ. (}5P/84-2 7
9
 _ _ _ ! DYWANY. 0-59/84-38-911. 
, POSZUKUJĘ do wynajęcia kawalerkę. I . 
okolice Wańkowicza, 
osiedle Pólnoc, umeblowaną, AlARMY, MONITORING 
0-504-385.062. 
- -- -------- 
POSZUKUJĘ boksu - Manhatan (parter). 
0-607 -86-05.08. 
POSZUKUJĘ lokalu na parterze 
w Lęborku (dzleriąwa z możliwością 
kupna) o powIerzchni handlowej 
mln. 100 mkw. Tel. 059/841-24-81 
lub 6-69 3-340-643. 


059/843-92-31,0-607-288-199. 
Gazowe. c. o., hydrauhczne. 
CYKLINoWANIE bezpyłowe, 
kładani;- 
parkietów. 0-601-61-40-93, 
l! Naprawa RTV. Słupsk. 845-55-63. 0-59/84-32.038. 
l! Naprawa tel ewiz orów Robert Oesz
 I CYKLINOWANIE b ezpyłowe. Układanie. 
Słupsk, 845-63-17. I 0-59/843-43-20. 0-601-64-10-92. 
NAPRAWA sprzętu RTV. Kaliszewski. 
monitorów, drukarek. CYKLINOWANIE. 0-59/84-13-58
 
Słupsk, 84-30-465. DEKARSKIE, ogólnobudowlane. 
TELENAPRAWYdomowe. 0-606-43-21.08.' 
0-59/842-48-83, 84-36-918. GLAZURA, remonty. 
0-691-526-004. 
GŁADZIE, glazura. 
0-59/84-35.044. 
-- 
GŁADZIE, malowanie, tapetowanie. 
0-59/84-40-360, Q.O-692-291-421. 
HYDRAULICZNE, elektryczne, 
Lębork, 862-95-35. 
- - 
I HYDRAULICZNE, grzewcze. gazowe. 
0-602-408-759. 
HYDRAULICZNE. 0-501.055-812. 
- - 
HYDRAULICZNE. 0-59/843-42-34. 
0-691-913-490. 
OGÓLNOBUD"oWlANE A
Z, 
tanio, szybko, solidnie. 
0-59/81-48-998,0-607-891-251. 
OGÓLNOBUDOWLANE. 0-608-48 4-903. 
- -- 
PROFESJONALNIE - hydrauliczne. 
0-59/84-72-410,0-505-171-230. 
------- -- 
STANY surowe. wykończeniówka, 
usługi ogólnobudowlane. 
0-59/84-214-17.0-501-477-461. 
I 


I USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


DŁUGI - odzyskiwanie. kupno, sprzedaż. 

59/ 845-66-73. 


BIURA PODATKOWE 


I 0-59/84
'16.B6, 0-606-67-55-72. 
WYSOKINSKA - były pracownik 
Urzędu Skarbowego. Licencja. 
I 0-59/84-56-488. 


TELENAPRAWY 


WIDEO 


- 


I I 842-08-09, 0-602-663-756. 
WIDEOFILMOWANIE CYFROWE. 


KISZONKĘ sprzedam. 35-104-51. 
KORY C. O. zgazowujące drewno. 
Inwestmat-Eko, 0-59/84-12-608. 
----- 
KSEROKOPIARKI, faksy, promocja. 
126 p do 1 500 zł kupię. Koszalin, 094/343-53-73
 - -- 
0-604-10-11-12. DOMY MEBLE sosnmo:e. www.phurabka.pl_ 
- 
126BIS.0-59/845-28-10. POSZUKUJEMY DOMÓW NA Walentego kup coś seksownego. 
Sex-Shop Figielek, Słupsk, 
AMC Auto - Handel Komis Etc, DO SPRZEDAŻY. 84-11-662 W. Polskiego 19. Mickiewicza 21. 
Sucheccy. Odkup aut za gotówkę, KRYNICKI-NIERUCHOMOŚC I. Lębork, Staromiejska 3/1 
zamiana I sprzedaz komisowa SZEREGOWE. Nieruchomości _ 
bez dodatkowych opłat. PROMOCJAI Szamba. Atest. 
Kaczyńs _ ka, 84-12-5 83 0-60 "' 22-88-40 
Atrakcyjne warunki kredytowania. - - - u- . 
Koszalin, Gnieźnaenska 18, USTKA - szeregowy (do wykończema) SIANO. 0-502-469.009. 
I 34 62 ""O 168 000; szeregowy (rozpoczęta budowa) 
tel. 34-60-659, te ./ fax - """. 85000. 84-11-662 SIATKI ogrodzeniowe, PCV, 
AUDI 80 (1991), bogate wyposażenie. Krynicki-Nie ruch omości. ocynkowane, drut, SłUpki, transport. 
0-692-990-971. 31-69-160. 059/842-87-55, Raszyńska 6 O. 
AUTO - Handel Komis Mokrzeccy, SPRZEDAM kiosk. 
Koszalin, Szczcclnska 45, 343-47-93. MIESZKANIA Tel. 0-609-555-443. 
Bogata oferta, kupno. zamiana, SUKNIĘ ślubną ecru. 059/84-33-262, 
raty na mlcJscu, wszystkie banki. I I B.402-402 AJ-POŁAWSCY 0-694-441.009. 
12 lat doświadczenaa KAWALERKA - 33.000. 
www.autohlt.pl/mokrzeccy. 25 000 - kawalerka. Słupsk, TWORZYWA. 0-59/811-92-53. 
I 0-504-312-722. WAGI ELEKTRONICZNE, 
DREWEXIM sprzeda przyczepę 
dWUOSiOWą, ład. 1.5 t, plandeka, CZTEROPOKOJOWE (100); ga-;z
 I METKOWNICE. 0-59/841-42-82. 
rok prod. 1999; oraz przyczepę ziemia 2 ha. 0-59/84-622-82. 0-601-55.82-52. 
clClarową, ład. 6 t, platforma. CZTEROPOKOJOWE Rzymowsklego, WORKI foliowe - producent. 
rok prod. 1989. Kontakt plac Bronaewsklego, inne. Słupsk. Sportowa 61, 0-604-208-414, 
tol. 0-602.591-237. _ Nieruchomosci - Kaczynska. 0-59/840-14-85. _ _ _ 
FIAT 126p (1991). 0-504 791190 84-12-583. ZIEMIA, krowa, 059/ 810-45-65. 
FIAT SElCENTO NDWYI - I DWUPOKOJOWE - (57) Kotarbińskiego I 
NIE MUSISZ KUPOWAĆ, 71 000. Poszukujemy nowych ofert. 
M01:ESZWYGRAĆł 14 LUTEGO 84-11-662 Krynackl-Nieruchomości. 
W "GŁOSIE POMORZA" DWUPOKOJOWE. 059/84 270-17 - 
RUSZA NOWA LOTERIA. www.glelda-naeruchomosci.slupsk.pl 
CODZIENNIE ATRAKCYJNE NAGRODY. FIRMA ed d g t - 
sprz a wa o owe. 
NIE PRZEGAPł duze maeslkanaa. 0-59/84-11-898. 
FIRMA SKUPUJE SAMOCHODY . 
POWYPADKOWE I USZKODZONE. KOTAR.BINSKIEGO, 059/84-270-17 
SŁUPSK, 845-60-00, 0.604-913-453. www.glelda-nleruchomoscl.sluPSk.pl_ 
FORD fiesta 900 cm (1979), 900 zł, LĘBORK dwupokojowe. blisko centrum. 
094/3413-075. 0-608-735-611. 
MIESZKANIA duiy wybór- 
FORD sierra kombi 2.3D (1986). tanio. SłUplIk, okolice. REMID, 
0-59/84-20-159. 0-59/842.33.90,0.606.21-20-04. 
GOLF (1989). stan bdb. 0-605-912-703. MIESZKANIE spóldzlelcze własnoścl;;- 
GOLF II (1991), stan dobry. 4 pokojl' (72). Lębork, 8627-771 
0-601.839-600. MIESZKANIE w domku k/ Sła;;:- WEX, 
HONDA accord (1992) sprzedam, 8411.029. 
zamlenaę na busa osobowego. NA WSI z działką Kczewo, 
0-59/84-29.024. _ _ Clecholub 30 000. 
KREDYT AUTO NA RATY nowe używane, Nlcruchomoscl - Kaczyńska, 
hipoteczne, gotówkowe. 84.12-583. 
Słupsk, Sienkiewicza 3, NOWE MIESZKANIA LO KATORSKIE - 
842-58-86,622-76-16. W KOSZALINIE, KOŁOBRZEGU, 
MERCEDES 190 2.0 gdz (1991). 17 400. ŚWIDWlNIE, ŚWlESlYNIE, 
0-601'401-149. W CENIE 600- 700 ZŁ/ M KW. 
OPEL omega 1.8 (1988),- - I INWEST-DOM KOSZALIN, 
atrakcYJna cena. 0-506.{)44-125. 094/343'19-12, 
OPEL vecira 1,6 (1993) _ 12800, MONTE CASSINO 2/ 221. 
094/343-62-54,0-504-767-283. TRZYPOKOJOWE (100), 
OPEL vectra 1.8 16V (1997) _ 33000. wysOki parter - 
upsk, 
Słupsk 84-52-652 0-604239-773 WOjska Polskiego. 
, . - --:...-..- 0-59/842-57-25. 
PEUGEOT 406 1.8 (1997). 
0-59/84.{)4-254 0-501-567-323 TRZYPOKOJDWE, Połczyn Zdrój. 
. . 0-608-389-135 
POLONEZ (1998) 1.6 GSI. ' . 
0-59/84-20-773 po 16-tej, USTKA, trzypokojowe (60,?) 
0-502-93-70-63. nowe budowniCtWO, wykonczone. 
- I MERKURY, Słupsk 840-32-32. 
SPRZEDAM kla ceres clęzarowy . 
2,4 diesel (1998) - 9900 zł. 
0-504-237-535. 
VOLKSWAGEN scirocco 1.8 (1990). 
0-606-451-552. 
VW golf (1988) 1,6 automat. 
094/318-85-22. 


I Mercedell - CZęŚCI dostawcze, 
ciężarowe. NAPRAWA. Mścice 17 
k/Koszalina, 094/316-50-67, 
0-604-756-696. 0-602-518-651, 
0-602-517-573. 
AUTO na GAZ od 1290 zl, 5.10% UPUlltu 
do marca. Centrum MotoryzacJI, 0-604.859-850, 0-59/84-31-519. NAPRAWA SPRZĘ11J 
0-59/B14-78-04. BOKS CH ,Wokulski' parter - sprzedam. 
I AUTO na gaz PRO.BUT. Montaż Inllt alacJI, I wydzierżawię. 
02-72 '()8-03. II'" PralkonapraW)'. zmywarki. 
raty. Jamno 63, 094/346.91.15. GAW (Królowej Jadwigi - Słupsk, 843-54-88. 84-56-156. 
HAKI holow
icre. 094/342-61 -16-:-- zaplecze EDEKI). 0-504-038.805._ _ l!! PRALKONiPiiAWY. 
RUMIKI, katalizatory, montaż, LOKAL użytkowy (na biuro, gabinet, usługi) 059/844-22-46. 
sprzedaż. Zbigniew Czekaj. - centrum: 84-11-66
 C. O. hydrauliczno, gazowe. 
Koszalin, Szczecińska 70, 
rynlckl-Nleruchomoscl. _ _ 059/843-46-98, 0.691-530-547. 
094/346-76-64. NAD morzem - Rowy. piętrowy pawilon LODÓWKOZAMRAŻARKI, mikrOfal ówki. 
(restau
acja) 150 m. . Słupsk, 843-54-88. 84-56-156 
Prz:nosny pawllomk -. ro
en: PRALKONAPRAWY ---- 
Tanao sprzedam, wydzlerzawlę. ..' . 
0-59/842-42-68 0-505-675-190. chłodzlarkozamrazarkl.. 
. .serwIs gwarancyjny Polar, Whlrlpool. 
ROKOSOWO, dom 300 m kw. 059/842-28-31.059/840-38-30. 

_duzą dZiał ką. 09 4/346-8

. 0-601-789-892. 
G-37Q ZIEMIĘ 1,16 ha, Dzierzęcin. PRALKONAPRAWY, ZMYWARKI. TANIO! 
20 tysięcy, 094/348-77-84. 0-605-574-8;20. 


BOKS ,Manhatan' góra, po kosztach l! LInda. żaluzje, verticale, rolety, bramy. 
lub sprzedam. 0-602-42-47-56 . 
ara.że. 05P/
4-37-373. 
BOKS. Słupsk, 0-609-773-9 65. 059/84.26-600 Alko - żaluzje poziome. 
DO wynajęcia pomieszczenia , 
olety tkaninowe. 
III 0-602.157.399. I magazynowo - biurowe w centrum. 84-24.884 Słupsk - żaluzje, rofety. 
Powypadkowe kup lę. tel. 8444-166. marki"ł"- ok na, bramy. 
l! 0-602-722-790 DWUPOKOJOWE - Kobylnica. ATRAKCYJNE ceny rolet. żaluzji. wertikali. 
P0.wYpadko
 - Kos za lin. 0-59/84-297-22 . : ,Gama - Color". Słupsk. Morcinka 21, 
I 0-606-257-181. DWUPOKOJOWE do wynajęcia. : 05!¥842-35-34. 
I Powypadkowe, rozbite, lpalo no. 0-59/84-11-91,Q po 18-
 et: _ ;' BRAMY, GARAŻE, DRZWI, OKNA, ROLETY. 
0-603-213-620. Powypa dkowe. DWUPOKOJDWE.0-59/84-263-32. MEGA,0.59/842.96-33. 
I KUPIĘ ciągniki. kombajny I LOKAL obok poczt y. 0-59/8 4 2-4 O:-50
 BRAMY, napędy, sterowanie. 
i masryny rolnicz e. 059/822 -E2-13
 0-602-15-89- 34.. 05!¥84-24-884. 
POWYPADKOWE kuplę. 0.59/811'91-50, MANHATAN (40m) góra. OKNA PCV - montaż, raty. Słupsk, 
0-606-26-60.77. 0-600-380-365. , 84-20-753.84-03-135. 


ŻALUZJE, ROLm, OKNA 


3903 


I 

5!ó PARKIETY I 
POOLOGIEGlOTYClNE 


KOSZALIN ul, SlCleciiska 70, tel/fax 094.346 76 54 
NOSKOWO Ipnr trasie Sławno'Słupskl 
tel/fal 059 810.88.19, 605.836.455 
www.f..u........p..e....all:...UI_parklety.ln......._ 


ALARMY w obiektach, kamery. 
I 0-59/842-43- 70 EL
E R-MUCHNlCKI 
AUTAALARMY. Słupsk. 
0-59/84-11-604. 
AUTOALARMY Elsam. 
Q59/84-3!6
1. 
AUTOZABEZPIECZENIA. AUT0-PLUS, 
Słupsk, 841-41-45. 


TRANSPORT 


A.Z. Meblowozem - przeprowadzki, 
winda. 0-602-284-693. 
A.Z. Przeprowadzki, wanda. 
0-602-33-22-23. 
POSZUKUJĘ wywrotek 
ze Słupska i okolic. Ładowność 
min. 15 ton. 0-600-35-55.08. 


REMONTY 


RÓŻNE 
- 


HYDRAULICZNE. 0-602-504-262, 
094/318-60-51. 
- - 
KOMINKI norweskie. francuskie, polskie. 
TERMIKA, Koszalin, 094/345-46-52, 
Krucza 21 
KOMINKI w dużym wyborze, akcesoria. 
Decor, SłuplIk, Szczecińska 61A, 

59/
4.
 4'109. 
MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR. 
LUTY. MARZEC - RABAT 20% + MONTAŻ 
GRATIS. KOSTOL SŁUPSK, 
0-59/84 1-48-6 9. 
MEBLE na wymiar: kuchenne. łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. 
Promocja - montaż gratis. KRYSTOM, 
Koszalin, Wąwozowa 15A, 
094/3410-354. 


Nadaj ogłoszenie 


bez dodatkowych opłat! 
. 
· POCZCI .
 -- 
:-
r:g 
' 


o o&1-.ef\ 
Re
\8'" \ _M - 
- r
;


: r 
My nadamy mlt'r jg(qs-= ;' 
Q;)łoszenie w gazecie - grati!:
 !F !E{ri
 
i.;
 
'.
.. - 
www.glos-pomorza.pl i www.


.!
. 
Usługa rea I izowana przywsPółpracy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych punktów ogłoszeniowych!!! 


I
		

/18035-0014.djvu

			str. 14 Ogłoszenia drobne/reklama 


MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, 
akcesoria; Słupsk, Szkolna 4, 
059/842-28-38. 
OGRODZENIA, bramy, balustrady - 
producent, raty. 0-602-104-436. 
- - - 
PISANIE pism sądowych. Dochodzeme 
odszkodowań. Słupsk, Partyzantow 31, 
(pon.-piątek 10-15) 
WINDYKACJA długów J. M. Bilans. 
Biuro obrotu wlerzytelnosclami. 
Koszalin, ul. Szczecińska 64. 
tel./fax 094/34&85-D5, 346-30-86. 
e-mali: jmbllans@wp.pl 


NAUKA 


IAnKłelskl, memleckl, francuski SML 
Galena Emka, 094/347-73-13. 
ANGIRSKI - indywidualnie. 
0-59/84-11-842. 


EMPlK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH - 
WSZYSTKIE JĘZYKI - 
WSZYSTKIE POZIOMY. 
KOSZALIN, 094/346-03-27; 
SŁUPSK. 059/840-11-50. 


FORTEPIAN, skrzypce. 0-504-738-230. 
KURS dla członk6w rad nadzorczych, 
rozpoczęcie 22 luty br.; 
obsługa komputera - INTERNET; 
na uprawmema SEP; 
BHP dla pracodawców. 
NOT,34-270-13. 
LICEUM DLA DOROSŁYCH ZSZ - 
2-LETNIE, SP - 3-LETNIE. POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE: PRACOWNIK 
SOCJALNY, TECHNIK ADMINISTRACJI. 
SŁUPSK. GROTTGERA 10, 84!H52-40. 
LAPISY: CZWARTKI, PIĄTKI 15.30-17.00. 
SOBOTY 9.00-12.00. 0-502-o99-D79. 
0-502-253-322. 
LICEUM dla Dorosłych. Studium 
Policealne w zawodach .- techmk: 
Informatyk. obsługi turystycznej. 
ekonomista. Słupsk. Młyńska 7A. 
843-18-50 (me w godzinach zapisowI. 
0-602-446-979. Zapisy: 
poniedziałek 10-13. środa 14-17. 
piątek 15-19, sobota 9-14. 
- -- 
LO dla dorosłych PSZ - 
technik informatyk. Słupsk. 
ul. WIta Stwosza 13. tel. 841-45-75. 

oczątek zaję ć - 17 lutego. 


MEDYCZNE 


I IRYDOLOGIA - określanie stanu 
zdrowia na podstawie badama tęczówki 
Ziołolecznictwo. Terapia bójów. 
masaze kręgosłupa. oMEGAVITA o - 
Władimir Stepowy. Koszalin. 
Wojska Polskiego 24-26. 
094/341-14-63. 
- - --- 
0.501.324- 298 ...!'inekolog, 
biegl._ 
ALERGOSAN - Ośrodek Diagnostyki 
i Terapii Alergii (testy. odczulanie, 

il'()me tria, E 
G). -ł<
szal in. 3425-091 _ 
ALKOHOLOWE odtruwame. 
059/847-50-68, 0-602-4&86-31. 
- - - -- 
ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. 
Lek. med. Marek Jaroszyk. 
tel. 0-602-773-762. 
CEBULA Dorota i Witold - 
Gabinet Stomatologiczny - 
pelen zakres. lasery. ultradźwięki. 
Poniedziałek. środa. piątek 16-18.30. 
Koszalin. Zgoda 9/04, 340-22-61, 
0-602-32-10-64 
CENTRUM Dentystyczno - 
Anestezjologiczne, codziennie. 
Koszalin. Świętego Wojciecha 24, 
094/340-39-17. 
CENTRUM Laserowe. 
chirurgia ogólna, estetyczna, 
094/ 340-31-50; 0-605-284-307. 
Pajączki, brodawki. zmarszczki, 
tradzik. żylaki, nerwobóle. 
CHIRURGIA stomatologiczna. 
protetyka, implanty. B. R. Suchorowscy, 
Słupsk, Waryńskiego. 
0- 59/842-98-24. _ 
CHOROBY odbytu - diagnostyka - 
leczenie. 094/3412-875, 
0-602-187-867. 
CHOROBY przyzęDla - I«>mplellSOWe 
leczenie, gabinet parodontologiczny 
Katarzyna Roman. Słupsk, 
SienkiewIcza 5a/ 2a 0-600-047-849. 
84-25-100. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin. 
34-10-573.0-501-496-182. 


Wyrazy szczerego 
współczucia 
Mariuszowi 
Pilipionek 
z powodu śmierci 


OJCA 


składają 
Koledzy z Komisariatu PolicJI 
w Gł6wczycach I Posterunku 
Policji w Pcqgowle 


GINEKOLOG, zabiegi. bezzabiegowo. 
zabiegowo, 0-603-666-954. 
HTTP://WWW. KRUPINSKI. 
UROLOGIA. WllYTOWKA. PL 
KLUB Kwadransowych Grubas6w. 
aerobik. aquaaeroblk; 
Koszalin. 0-506.430.258, 
Lębork. 059/863-13-59, 
Sławno, Słupsk. 059/810.50.62. 
Dieta Cambridge; 0-601.84-76-36. 
ŁUSZCZYCA. bielactwo, 
0-601-214-388. 
ODCHUDZANIE. zdrowie, witalność. 
Dystrybutor Herbalife, Ewa Zur. 
094/346-03-69, 342-01-73. 
0-501-56-75-13. 
ODTRUWANIE alkoholowe, 
rowmez w domu paCJenta, 
esperal. 0-602-706-553. 
POTENCJA, panowie wysyłam. 
0-504-366-477. 
PRAXIS Lecznica ChmJrglczna. 
BEZPŁATNIE! OperaCJe: 
przepuklin, tarczycy, zylakow. 
laparoskopia. Kruroskopia. 
USG. Konsultacje I zabiegi 
ortopedyczne I neurochirurgiczne. 
Koszalin. Szczecińska 32. 
informaCJe: 343-40-64; 
rejestracja. 0-603-990-401. 
PSYCHOTERAPEUTA. 094/343-69-92; 
0-606-901-113. 
WWW.ESTMED.KOSZAlIN.PL 


MATRYMONIALNE 


BIURO matrymonialne, 
059/842-50-88. 
ENIGMA. Koszalin, 
094/346-00-00,0-601-16-57-57, 

nigm
l.prv.pl 


ROZRYWKA 
I DOM WESELNY. 094/347-11-77. 
I HOTELIK Gwardia - prZYJęcia. 
bankiety. konferencje, noclegi. 
I Koszalin. Fałata 34. tel. 345-13-21. 
fax 346-4&81. 
ORKIESTRA, tanio . 0-693-494-600. 


PRACA 


AGENT celny szuka pracy. 
094/36-572-72.0-608-73-21-18. _ 
ANGLIAl Praktyki + praca. 
www.lrolondon.com. 094/346-15-98. 
GWURNIKÓW za granicą 
0-692-777-896. _ _ __ 
ITALIA zblor szparagowo truskawek. 
0-506-369-380. 
KONTROLERÓW biletó w 
oraz wIndykatorów zatrudnię. 
0-59/845-32-70. 


promocja OKNA mANOWE 
370/'; I 


I 
, 


I TOWARZYSKIE 
Im! Atrakcja Studio 2000, 
sauna. jacuzzi. Kołobrzeg, 
. 35-814-48. Zatrudnię. 
Im HAVANA. Na.pl"knleJ;;; Ustk8
 
I 0.601-64-43-94. _ __ 
l! Amor. Kołobrzeg. 0-604-593-576. 
Zatrudmę 
IMallbu. 35-188-18. Zatrudni". 
Kołobrzeg. Promocje. 
I VIoletta. Kołobrzeg, 35-171-70. 


ru
nię.lakWCI terowan ie grati
 _ 
0-604'841.247._Ew
p
atnle. 
0.607-800-606. Niespodzianka! 
- -- - - - 
22.LATKA.0-609-239-707. 
-- 
24-LATKA z duzym biustem. Słupsk, 
Q-
05-..135-14!. _ 
I AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. 
Zatrudnię. 
ANIA 0-603-705-198. . 
I ATRAKCYJNA studentka, prywatnie. 
0-506-55-19-66. 
BEATA 0-505-594-966. 
I BriÓWp rywatnle. 0-5 03-788-402. 
CzWÓ RECZKA, Kołobrzeg, 
0-694-173-740. 
- -- - - - 
DYSKRECJA SłUPSk. 0-693-576-134. 
Zatrudnię 
DŻESIKA Słupsk. 0-606-426-664. 
842-60-98. 
-
- 
GOSIA.0-692-573-104 
I HADES Night Club. Zatrudnimy panie - 
wysokie zarobki. Koszalin. 
094/3415-827. 
I KA M!LIA-SłuPSk.0-5 03-77-5!H52. 
KAMILA 0-504-603-170 
--- 
LUIZA prywatnie. Słupsk. 
I O-6OQ.157-253. 
M IŁE chwile. Sł upsk, 
'p 1-68 2-421. - 
NICOL 0-605-257-789. Słupsk. 
I Lokal plus wyjazdy. Zatrud
. 
NIENASYCONA kotka - prywatme. 
0-694-781-324 
i PAN pa nio':;; 0-507-417-429. 
-- 
PAULA. 0-601-866-508. 
G-<ł4403 POSTAW na doświadczenie. 
0-506-365-459 


PRYWATNIE. 0-607-800-606. 


PRlYJEDZlEMY. 0-506-631-584 
PUSZYSTY kocu rek. 0-601-866-710. 
ROMAHTlKA.CLUB kjUstki. 
0-504-172-480. Zatrudnię. 
-
- 
SEKS _m
 !ą pasją. 0:? 
J29-542. 
WYJAZDY. Q.503-788-402. 
ZADZW OŃ pr zyj edziemy. 0:-504-641-678. 
Zatrudnię. 
I I ZATRUDNIĘ. Zakwaterowanie. 
I ę42 
98: 
ŻAKUN. 84-11-484. 


Bezpiecznie} i cieple} 


Słupsk ul. Wojska Polskiego 29 
tel. 8413072; tel. 8438459; PI. 
Dąbrowskiego 6 tel. 8400310; 


otul.. 
in: 
.... ".,..'-' 
_....plil)...I .0. .0. 
'promocyJna cana oldan nlatypowych 


PRACE chałupnicze zJeci producent 
Jaracza 17. 90-261l6dż. 
042/ 633-56-92, 633-56-67. 
ZATRUDNIĘ sprzedawcę RTV; 
059/ 843-62-14. 


RÓŻNE 


TRANSPORT drogowy - 
udzielanie porad. 0-604957-044, 
0-602-637-138 


TURYSTYKA 


I AVIOTOUR1ST. Autobusy. 
busy - wynajem. Przewozy. 
Koncesja. 094/3411-418. 
0-506-536-055. 
GLOBTOUR1ST - wynajem 
mikrobusów, autokarów 
od 9 do 51 osób. koncesja. 
kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555-174 
TRANS-LUX. Autol. 
3-,- 84-03-470. 
KREDYTY HIPOTECZNE, 
SAMOCHODOW E. 05 9/84.11.350. 
KREDm, ubezpieczenia, 
059/842-50-88. 
KREDm. Chrobry - Słupsk; 

59/848-28-29, 84
7-o6. _ _ 
NOWE atrakcyjne kredyty, Słupsk, 
059/8 400-202. 
ODSTĄPIĘ urządzony bufet 
gastronomiczny. 0-603-822-568. 


ROLNICTWO 


SPRZEDAM 


PROSIAKI. 94/31-80-300. 


KUPIĘ 
- 


BYCm ok. 200 kg. 059/858-18-18. 
0-606-495-861. 
GORZELNIA Wrząca - skup zbóż 
0-59/846-29-25, 
0-606-14-25-27. 


NASZE ZWIERZAKI 


SPRZEDAM 


PUDELKI miniaturki (białe. brązowe). 
0-503-417-178. 
SZCZENIĘTA 6-tygodniowe - 50 zł. 
0-501-483-438. 


REKLAMA 


w ZWIąZku z napadem rozbójmczym w doo 
10.02.2003 r. przy ul. Matejki w Koszalinie 
WYZNACZAM NAGRODĘ 
10.000,00 Zł 
za prawidłowe wskazanie sprawców 
tel. O 502 680 868 


U.3B 


Cena wywoławcza 40 000 złotych. 
Termin składania ofert do 20.02.2003 r. 
Komisyjne otwarcie ofert 21.02.2003 r. o godz. 10 
Telefon kontaktowy (0-94) 346-96-69 


K 41403 


ZAWIADOMIENIE 
W6Jta Gminy Czarna Dllbr6wka 
o terminie wyło!enla do publlcznelo wl1ędu projektu zmiany mleJsco- 
welo planu zalolpodarowanla przeltrzenMlo 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. o ZflF(0SPO 
darowaniu przestrzennym (tekst Jednolity Dz. U. nr 15. poz. 139 z pÓl 
nlejszyml zmianami) zawiadamia się. te projekt zmiany miejscowego pla- 
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dijbrówka dla tere. 
nu piętrzenia wód rzeki lupawy w miejscowości Kozin I proF(noZd. o któ- 
! rej mowa w przepisach o ochronie środowiska. będij wyłotone do pu- 
blicznego wglijdu w dniach od 14.02.2003 r. do 14.03.2003 r. w siedli 
ble Urzędu Gminy w Czarnej Dijbrówce - pokój nr 21 w godz. 8 - 14. 
Zgodnie z art. 23 ww. ustawy kaMy. kto kwestlonujP ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu mote wnieŚć protest. 
Zgodnie z art. 24 ww. ustawy katdy, którego Interes prawny lub upraw 
nlenla zostały naruszone przez ustalenia przYjęte w projekcie zmiany 
planu mote wnieść zarzut. 
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty I la rzut y na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości. w terminie nie dłutszym 
nit 14 dni po upływie okresu wyłotenla projektu planu clo publicznego 
wglądu. 


W6Jt Gminy 
Wojciech Gr_lak 


RE
LAMA 


Ad'er-SchiHe  


F..., CLA.. $
AWA". 
Odjazd autobusu na promy Adler Schiffe 
codziennie o godz. 8.00 z dworca PKS Kołobrzeg. 
Zapraszamy no zakupy wolnodowe 
TRASA PRZEJĄl lłU 
Kołobrzeg 8.00 - dworzec PKS 
Trzebiat6w 8.30 - rynek 
Gryfice 8.45 - dworzec PKP 
I Świerzno - 9.10 - dworzec PKS 
I Kamień Pomorski - 9.30 - plac obok "Stefanki" 
Dziwn6wek 9.35 - przystanek PKS 
Dziwn6w 9.45 - przystanek PKS 
Wiselka - 10.05 - przystanek PKS 
Między:idroje - 10.15 - przystanek PKS 
KONTAKT: TEL. 0601724435 LUB 0507421525 


BH593 


WÓJT GMINY SZCZECINEK 


1- 491 


na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67. poz. 329 z póź. zm.) 
ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleninie 
Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele spełniający wymagania kwalifi- 
kacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14. poz. 126 z póź. zm.) 
Oferta kandydata powinna zawierać: 
L uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją 
pracy na stanowisku dyrektora, 
2. wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią. 
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie 
(potwierdzone kopie), 
4. świadectwo studium podyplomowego lub kursu z zakresu 
zarządzania oświatą. 
5. dokumenty potwierdzające staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku naczyciela. 
6. kartę oceny pracy z ostatnich pięciu lat pral:y w szkole. 
7. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do pracy na stanowisku nauczyciela 
Wymienione dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem 
"Konkurs na dyrektora Szkoły PodstawowpJ w Jeleninie" w Zespole Eko- 
nomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Szczecinek ul. Pilska 3, II pię- 
tro pok. nr I w terminie do dnia 26.02.2003 r. 
O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni odręb- 
nym pismem. 


Nadleśnictwo Szczecinek, ulo Kościuszki 22 
SPRZEDA 
dotychczasowym najemcom nieruchomości zabudowane 
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi położonymi 
w miejscowościach: Iwin 23, Drężno 30 


BH5B3 


NADLEŚNICTWO ŚWIERCZYNA 
78-531 Śwlarczyna 1 A, tel. (0-94) 36 18 622 
podaje cło wIadomoic1- wykaz nIiruehomo6cl przeznaczonych 
do a ed na rzecz n lokalu: 
1. dwa lokale mieszkalne - Będlino 3/2;3 gm. Wierzchowo 
2. lokal mieszkalny - Świerczyna 113B/6. gm. Wierzchowo 
3. budynek mieszkalny jednorodzinny - Bobrowo 53/1. gm. Złocleniec 


l'
		

/18035-0015.djvu

			glos Pomorza Czwartek, I3lulego 2003 r. 


G . 46103LJSJ 


CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
W SŁUPSKU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 6GA 


. . ( .. 
 


I : ,ł ,.;... ',It. . I I ,: 


- Organizator przyjęć okolicznościowych 
- Praktyczna gospodyni 
_ Piecżenie ciast - wypieki domowe 
- Zdrowa kuchnia 
- Kucharz malej gastronÓlnil 
- Racjonalne :tywlenle 
Zgłoszenia przyjmowane będą w godz. 8 - 16 pod nr telefonów: 
84-34-670. 845-61-82. 844-08-49 
w terminie do 3 marca 2003 r. 


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "CZYN" 
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 
ogłasza przetarg ofertowy na utrzymanie w czystości 
budynków wysokich Iwieżowcówl I 
zlokalizowanych na osiedlu "Sobieskiego" ! 
SpecyfikaCJa warunków przetargu do nabycia w cenie 20 zł 
w siedzibie Spółdzielni pok. nr 13. Uprawnionym do kontak- 
tów z oferentami jest int. Henryk Skotnicki (tel. 84 32 516 
wew. 313). 
Oferty w zamkniętych kopertąch, opatrzonych napisem 
"WIEL:OWCE" nalety składać w sekretariacie spółdzielni - 
adres j.w. w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od da- 
ty ukazania się ogłoszenia, do godz. 10.00. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe- 
renta oraz unlewatnienia przetargu bez podania przyczyn. 


Słupska spółdzielnia Mieszkaniowa "CZYN" w Słupsku 
ogłasza przetarg ofertowy na ustalenie 
wkładu budowlanego na mieszkanie 
przy ul. Słowackiego 6/7, o pow. użytk, 55,30 m kw. 
(3-pokojowe, widna kuchnia, balkon, III piętro; mieszkanie 
do remontu), na kt6re będzie zawarta umowa o ustanowie- 
nie sp61dzlelczego własnościowego prawa do lokalu. 
Proponowany przez Sp6łdzlelnię wkład budowlany wy- 
nosi 65.000 zł. 
Członkowie oczekujący w SSM "CLYN", kt6rzy mają pierw- 
szeństwo w uzyskaniu lokalu. mogą składać oferty pisemne w 
siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 pokÓj nr 16 do 
dnia 14.02.2003 r. 
W przypadku braku oferentów wśród członków oczekuJą- 
cych. o wymienione mieszkanie mogą ubiegać się inne osoby 
spełniające warunki do uzyskania mieszkania spółdzielczego. 
Oferty pisemne od w/w os6b będą przyjmowane 'Ił dnJacł}.11. 
18.._19 łu.wlo 2003J. w ggdzlnac ł1o.d.. 1 0.0 0 do 14.00, 
Przy składaniu ofert pobierane będzie wadium w wysoko- 
ści 3.250 zł. . II 
Qfęrti'l 
11!:!
owlrllliLZIDYI
 r. 
- imię I nazwisko oferenta oraz adres zamieszkania, i 
- wskazanie lokalu, którego oferta dotyczy. 
- wY,so
oś
 proponowanego wkładu budowlanego i spoSÓb jego 
WnieSienia. 
Ponadto oferent mote wskazać motllwoścl wniesienia wytsze- 
go wkładu od proponowanego przez inne osoby, podając wyso- 
kość przebicia. kt6re nie mote być nitsze nit 1 % wkładu propo- 
nowanego przez Spółdzielnię, z jednoczesnym ustaleniem g6r- 
nej granicy wkładu budowlanego w ramach deklarowanego prze- 
bicia. Zastrzega się motliwość wycofania mieszkania z przetargu 
bez podania przyczyn. 
Blitszych informacji o oferowanych mieszkaniach udziela Dział 
Członkowsko-Samorządowy. tel. 8432516 wew. 316. 


. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "CZYN" w Słupsku I I 
ogłasza przetarg na: 
I. Najem lokali użytkowych: 
1. przy ul. 3-go Maja 77/9, o pow. utytk. 53.70 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 2 zł/m kw. - wadium 700 zł. 
2. przy ul, 3-go Maja 77/23, o pow. utytk. 130.82 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 2 zł/m kw. - wadium 1.000 zł. 
3. przy ul. 3-go Maja 77/21-22. o pow. utytk. 70.66 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 3 zł/m kw. - wadium 700 zł. 
4. przy ul. 3-go Maja 77/24, o pow. utytk. 103 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 3 zł/m kw.- wadium 1.000 zł. 
5. przy ul. 3-go Maja 72/3a, o pow. utytk. 38.90 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 8 zł/m kw.- wadium 750 zł. 
6. przy.ul. 3-go Maja 72/3, o pow. utytk. 38.50 m kw. 
_ wyjściowa stawka czynszowa 8 zł/m kw.- wadium 800 zł. 
7. przy ul. Zyg. Augusta 14, o pow. utytk. 30.70 m kw. 
- wyjściowa stawka czynszowa 15 zł/m kw.- wadium 900 zł. 
8. przy ul. Sobieskiego 5, o pow. użytk. 473,10 m kw. 
- wyjściowa stawka czynszowa 2 zł/m kw.- wadium 2.500 zł. 
II. Najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Zyg. Augu- 
sta 12/152, o pow. u:tytk. 63 m kw., wyjściowa stawka czynszowa 
2 zl/m kw., wadium 400 zł (z ograniczonym dojazdem). 
III. Dzierżawę terenu zabudowanego pomieszczeniem gospodar 
czym znajdującym się w oficynie bm. przy ul. Wojska Polskie- 
go 16 H o powierzchni: 13,35 m kw., wyjściowa stawka czynszowa 
2 zI/m kw., wadium 100 zł (z ograniczonym dojazdem). 
Przetarg ustny na wynajęcie w/w lokali i dziertawę terenu 
odbędzie się w dniu 20.02.2003 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 (pokÓj nr 22). 
Podstawowe warunki Drzetarau 
1. Stawka czynszowa nie obejmuje podatku VAT oraz innych op/at 
zmiennych związanych z utytkowaniem lokali i dzierżawą gruntu. 
2. Wadium w ustalonej wysokości należy wp/acać w dniu przetargu w 
kasie Spółdzielni w godz. 7.00 - 10.00. 
3. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet 
op/at czynszowych. W przypadku rezygnacji lub uchylenia się od za- 
warcia umowy najmu lub odmowy dzierżawy terenu w ustalonym ter, 
minie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. 
4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeteli żaden z uczestników 
przetargu nie zaoferuje stawki czynszowej równej stawce wywoław- 
czej. 
5. lokale i teren objęty przetargiem moma oglądać pod wskazanym 
adresem w terminie do dnia, w którym odbędzie się przetarg. 
6. Spółdzielnie zastrzega sobie prawo wycofania lokali lub dzierżawy 
terenu z przetargu bez podania przyczyn. 
Je:teli lokale lub teren nie zostaną wynajęte w dniu przetargu ustnego, 
Spółdzielnia przyjmować będzie oferty pisemne ne w/w warunkach, w 
terminie do dnia 27.02.2003 r. 
Blitszych informacji udziela Dział Członkowsko-Samorządowy Spół- 
dzielni przy ul. leszczyńskiego 7 (pokój nr 15) tel. 8432516 wew. 315. 


, 


" 


.... 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


GIEŁDA 
,er ucha I ości  x..
 IIII.
;;' 
?>
 
 
1) 1-
 


 


NIERUCHOMOŚCI 
" . '. IMMOBILlEN 
.fr(fT. , 
. . www.mlt.kolobrzeg.home.pl 
mll.kolobrzeg@home.pl 
78-100 KOŁOBRZEG 
ul. Walki Młodych 38/2 
35.49-650, 0600.272.362 


Kolobrzeg. 
Mieszkanie dwupokojowe 48,5 m kw. 
Cena 65.000 zł. 


I¥/'V 
'--1(--' 


NIERUCHOMOŚCI 
GRZEGORZ JASIŃSKI 
NIERUCHOMOŚCI- " JASIŃSKI" 
78-100 KOlOBRZEG 
UL DWORCOWA 2 
TEL.JFAX 35-442-77. 
0805-349-000 
e-mall:Jaslnskl@prol.pl 
www.Jaslnskl.prol.pl 


I 


. 


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
0001 87 34 74 
www.nwk.com.pl 


Smardzewo k. Slawna gospodarstwo 
Cena: 80 000 zl  


NORO 347-12-30 


Chłopy, dzialający lokal gastronomiczno. 
-rozryvN>.r:JNY w centrum, na dzialce 
2048m' budynek mieszkalny do remontu. 


,II 


r 


"'. 
 
.. 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gratka.pl 
Gmina Barwice, mlyn i dom mieszkalny 
5 pokoi, strych do adaptacji, dzialka 
3500m' 
Cena: 120000 zl 


. 
i i .L. 
:: .. - '" 
:-"" ", 
J " 


DELTA - NIERUCHOMOŚCI 
lei. (0591 .42 314 00 
lei. kom. O &08 423 IlOO 
Rowy - domek letniskowy wolno stoją- 
cy, 4 pokoje, powierzchnia 100 m kw. 
I działka 500 m kw. Cena 160 000 zł: 


, 


t 


I < 


111"1'11 1 


..:ł 
, 
 


MIT 35-49-850, 0600-272-362 
www.mU-kolobneg.bome.pl 
mU-kolobneg@home.pI 
KoIobrzeg.Radzlkowo pow. 150 m 
kw., dzialka 450 m kw. 
Cena 270.000 zł. 


. 


NIERUCHOMOŚCI "JASIŃSKI" 
IeIAax 35-442-77. 0605-3149-000 
Świdwin. 14 km: budynek mieszkalny (stan 
surowy) pow. 149 nr, działka (własność) 
pow, 4.450 m' (7 m od granicy lasu). Cena 
87 550 zl 


J 
I] 
. . 


.. 
. 
. 


WYSOKIŃSKI 342-36-" 
0001 87 34 74 
www.nwk.com.pl 


Mielno dom przy wjeździe 
Cena: 255 000 zl 


I 


NORO 347-12-30 
Koszalin, sklep spożywczy 340m' na du- 
żym osiedlu mieszkaniowym, ogrzewanie 
z klimatyzacją, sprzedaż lub dzierżawa. 


" 


\ 
' } 
 ,. 


,f. 
..... 
. 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorola.gratka.pl 
Biały Bór, atrakcyjny duży dom mieszkal- 
ny do wykończenia, atrakcyjne położenie. 
Cena: 250000 zł 


.J!,I 


!!'.- 


7 ':>:1

 ' 
. .. ....1, . . rn. 
,"i. I, 
; ' ' 
, . ::l;TC
' 


.- 

"'.
.'t'.- I : I 

 "-
}} 
 


DELTA - NIERUCHOMOŚCI 
lei. (05g1 .42 314 00 
leI. kom. O &08 423 1400 
Ryczewo - pół bliźniaka, 5 pokoi, 
działka 458 m kw. Cena 170000 zł. 


- 


Reklama/nieruchomości str. 15 


fi 


' I j,. 
L"' ,." 


}IJ" ," 


':JIIo'. : 


Sprzedam halę 570m', murowaną. 
działka własnościowa, 3450m' 
- MEDIA, Koszalin-Bonin, 
leI. 0602-640-865, 0602-675-827. 


Kolobrzeg 
.Radzikowo. 
W rozliczeniu 
3-pokojowe 
mieszkanie, 
dom o pow. 
250 m kw., 
działka 500 m kw. Cena 200.000 zl. 


:r--
 
 '.. 


MIT 35-49-650. 0600-272-362 
www.mll-kolobrzeg.home.PI 
mll-kolobneg@home.pl 


l: 
 ' 


ł 
 
'. 


.. __o 


It 


- ""'- 


NIERUCHOMOŚCI "JASIŃSKI" 
IeIAax 35-442-77. 0605-3149-000 
Kolobrzeg - 3 km (700 m do morza) : 
budynek wczasrJNY (stan surowy) pow. 
100 m' + fundamenty bud. mieszkalnego. 
działka 1.483 m'. Cena 122 000 zl 


WYSOKIŃSKI 342-36-" 
0601 87 34 74 
www.nwk.com.pl 


Włoki dom i zabudowania 
Cena: 80 000 zl 


. 


NORO 347-12-30 
Koszalin, ul. Moniuszki, dom wolno stoją- 
cy z częścia produkcyjną 
oraz sklepem 330m' 


,-:) 
ł 
r" 
, 


't 


.. 
II 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorota.gratka.pl 
Gmina Grzmiąca, dom do remontu poło- 
żony na kolonii, działka 4,5 ha. 
Cena: 80000 zl do negocjacji. 


,,/ 


I.".,j_, 


GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-41-84.0600 248 093 
Tymleń. Dom wolno stojący, działka 
60 arów, prJN. uży1kowa 180 m kw; 
4 pokoje. Cena 198 000 zl. 


./ 


g""", 
- 
 


,. 


, .,. "ii"' ',. 
..Ir 
. '.. 


'
 


, , 


GIElOA NIERUCHOMOŚCI 
www.domyslupsk.pl 
ul. Wojska Polskiego 38, 
lei. (059) 84 270 17 


"'; 


MIT 35-49-650, 0600-272-362 
www.mU-kolobneg.bome.pl 
mll-kolobneg@home.pl 
Leszczyn. Dom wolno stojący o pow. 
80 m kw., działka 5900 m kw. Przy trasie 
Szczecin-Gdańsk, 24 km od Kołobrzegu 
i do Koszalina. 


/I (j iii mi i 

 ł
' I 


..,.., : 


b; 


NIERUCHOMOŚCI "JASIŃSKI" 
IeIAax 35-442-77, 0605-
 
Kolobrzeg . Radzlkowo: 1/2 bliźniaka 
pow. 339 m' (9 pokoi: 18 miejsc 
noclegowych), c-o gazowe 
Cena: 259 000 zl 


. 


fi 


m m 


Im 


WYSOKIŃSKI 342-38-" 
0001 87 34 74 
www.nwk.com.pl 


Unieście pół bliźniaka działka 728m' 
Cena: 197 000 zł 


-, 


NORO 347-12-30 
Koszalin, ul. Azaliowa, pięknie położony 
dom pod lasem jako rezydencja 
- do wykończenia 


· ::r.: 1II 
..;)!).lj.....iI 
-.;' . JI B 
. 


.. 


. 


"POŚREDNIK" 372-20-21 
www.dorota.gratka.pl 
Borne Sulinowo, czynny pensjonat 11 po- 
koi ogrzewanie własne gazowe dzialka 
1100m'. 
Cena: 45OO00z1 ,' "ft.' 
-.... L ..'
 


. ---..,. >':; . 
.......... .. 
GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI 
347-41-84.0600 248 093 
Cz/eropokojowe, 75 m kw., 
I piętro, łazienka z oknem. 
Sprzedaż lub zamiana na dom. 


'" 


I
		

/18035-0016.djvu

			DODATEK 
..GŁOSU POMORZA" 


od 


. 


Czwartek, 13 lutego 2003 r. 


--,;r- E K L A M A 


BHI8I302 


e-mail: 
zenk@:zeksa.koszalin.pl 
www.zenko.pl 


E 


Zaopatrzenie 
Energetyki 
Koszalin 
Spółka z 0.0. 

ZE_SA 


Nowa oferta sprzedaży: 
· kable I przewody · grzeJniki, ogrzewacze 
· oświetlenie, źródła światła akumulacyjne 
. energooszczędne źródła światła · wentylatory - szeroki wybór 
. osprzęt elektryczny · uziomy GALMAR I BEZPOL 
B EZPOŚREDN I PRZEDS1WICIEL: 

 
 PHILIPS 
.A. F».A. ......e:> A-__ . 
.....-łY - 
_ft.RY ..--   


,1'IIB 
,.... "'....... .......
Kr... 
Biez BQ! 


r 


. ..... 


\ 


... 
..... 
" 


ti. 


omplek owe zaopat enle w instalacje elekt ne 


KoRalin. ul. Mor.Iw10. tel. (094) 348-30-68.luHlt.: 0605-888-024 
kczec:l nek, ul. Kaszub.u 2411. tel. 1uHn.: 085-138-375 


MO ESZ UZYSKA 


NOWE MIESZKANIE 


W CIĄGU 14 MIESIĘCY JU! ZA 3% JEGO WARTOŚCI. CENA ZA METR KWADRATOWY JU! OD 1580 PLN. 
PROMOCYJNE WARUNKI KREDYTOWANIA. SPRAWDD SWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ. 
W naszej ofercie znajdują się mieszkania 1,2,3-pokojowe w budynkach 3-kondygnacyjnych na osiedlu przy ul. We- 
sterplatte w Słupsku. Cena za m 2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 1580 PLN w okresie realizacjI. 
Budynki będą usytuowane na terenie osiedla, którego realizację jul rozpoczęto na początku bielącego roku. Okres 
realizacji oSiedla wynosi 24 miesiące, a jego pierwszy etap (Westerplatte I) zostanie zrealizowany do końca pierw- 
szego kwartału 2004. 
W uzyskaniu niezwykle tanich kredytów hipotecznych pomole Ci BPH PBH w Słupsku. Nasza oferta to .0. kosz- 
tów za udzielenie kredytu. Dzięki temu jul za 3% wartości, tj. 2350 PLN molna nabyć dwupokojowy lokal, pozosta- 
ła należność zostanie rozłożona na okres do 360 rat (szczegóły tabela). Oprocentowanie takiego kredytu wynosi tyl- 
ko 3,7% (dla CHFj w okresie budowy. Ponadto nowa ulga budowlana zapewnia spłatę co szóstej raty, czyli faktycz- 
nie płaci się 10 rat rocznie. Bank nie pobiera ladnych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu. Środ- 
ki finansowe (kredyt) zdeponowane są w Banku według zasad RachunkU Powierniczego. Bank pomaga równlel sfi- 
nansować zakupy związane z wyposażeniem mieszkania, tzn. kaldy klient otrzyma bezpłatną kartę kredytową z li- 
mitem do 10.000,00 PLN. Do karty dołączony jest pakiet ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
do kwoty 100.000,00 PLN jako dodatkowy bonus. 
Pomagamy również naszym Klientom, którzy posiadają kSląleczkl mieszkaniowe, uzyskać premię gwarancyjną 
(skompletowanie dokumentów). Realizujemy takze nową ulgę budowlaną, która stanowi odpis od podstawy opodat- 
kowania - odsetek od kredytu wydatkowanego na cele mieszkaniowe. 
Zakup mieszkanie w PZ .MAT - BET. Sp. z o. o. w Słupsku, a w prezencie otrzymasz: zamykane miejsce postojo- 
we na samochód. Wśród pierwszych trzydziestu klientów rozlosowana zostanie zabudowa kuchni I dziesięć pakie- 
tów wyposalenia łazienek w urządzenia sanitarne. 
Jelzcze nie jelt za późnol Oferta walna do 31 marca. 
Informacje na temat pozyskania kredytu oraz kompleksowe doradztwo finansowe uzyskają Państwo u przedsta- 
wiciela banku BPH PBK w siedzibie naszej firmy przy ulicy Poznańskiej 75. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kupnem mieszkania do siedziby przy ulicy Poznańskiej 75 
w Słupsku. Udzielimy tu wszelkich szczegółowych informacji na temat naszych miesz- 
a RAAs<8> kań; tel.: Dział Sprzedazy: 842-70-38, 842-03-84, 84()"3()"34. Krzy8Złof Gorze/ak 
. Kierownik .Dzlału Sprzedaly 


... 


KAWALERKA III P. DO ZASIEDLENIA UL. DREWNIANA I 
i DWIE KAWALERKI II i III P. UL. OGRODOWA r 
 lA> 
Lokale usługowe od 50-150 m 2 
 
UL. DREWNIANA i OGRODOWA I 


SILKA 


SPRAWDŹ, JAK TANIO MOŹESZ TERAZ KUPIĆ NOWE MIESZKANIE NA OSIEDLU WESTERPLATTE 
I) MieszlcIll1ie 2) Wk ł 3) Kred}1 łąane m-ane Miesitane 
PIIWierr Una WlIr1o!1 brvno Wplata U
ie f qany Max i Wymagany abdąienie (UIUpeI- abaqienia 
w m! Im!p.u) IlUM jednarazo- wkladu udziaI bata Iąany nienie wkladu 
 at
u 
p.u. walDll1 3% własnego własny kredytu dadI6d + kredy1) pIaIne mlelZkanlll 
11IH1IIie)1I nella 31 da oddania (splata kredytu) 
mieszkania 
W PLN 
33,0 1510 55719 1 1674 260 5579 I 50210 1 1600 500 I 247 
46,1 1510 77936 2331 363 7794 70142 1700 700 345 
53,9 1510 91123 2734 425 9113 52010 1100 120 402 
I) Minimalna kwota pierwszej raty wkladu wIasnego la 3%. Wpłaty milsifane mają no (elu wniesienie mł8go wkladu wIowga. Powinien OIIIM1al uzupełniony 
da mamentu ukoAaenia inwestylji w miesifanYd1 raloo.lmIoiano I S-mieIifanY cykl inwestycyjny) 
2) Obliaenia dla kredytu wa frankodt 5IWUjl:o
Kh ICHF), kurs I dnia 12.12.2002. ukres sploty 30 lal 
31 Obliczeń dakonono dla gospodantwo domowego skIodojqcego sit 2 os6b, nie posiadającego iadnyd1 innyd1labowiązo
 

T.Bm 


BANK BP" 


BANK PBK .  


dachem 


JUTRO 


OKAZJAI 


U-228 


TYDZIEŃ W OGRODZIE 
(13.19 LUTEGO) 


KB-2103 


0403 


. Z powodzeniem można za- 
Jąć się porządkowaniem malin 
I Usuwamy suche pędy dwuletnie 
i słabe jednoroczne, a zdrowe 
I skracamy do jednej trzeciej wyso. 
I kości. 
. POjawienie się na roślinach 
I doniczkowych świeżych przyro- 
I stów to znak, że okres spoczynku 
się zakończył. Powoli można po- 
wracać do normalnego podlewa- 
nia i nawożenia, a w miarę ko. 
nieczności przesadzić. Jeśli rośli 
na wymaga przycięcia, a nie 
I zostało ono wykonane przed okre 
sem spoczynku, mozna tę zale- 
głość nadrobić zaraz po przebu 
: dzenlu rośliny. Intensywniejszego 
cięcia wymagają uprawiane w do 
I niczkach rośliny drzewiaste, jak 
oleander, hibiskus, szelIera, Ilkusy 
I filodendrony. 
I · Nastal odpowiedni czes, aby 
przystąpić do dzielenia przecho 
I wywanych w piwnicach kłączy pa- 
ciorecznika ogrodowego (kanny). 
Tniemy Je w taki sposób, by na 
I każdym kawałku był przynajmniej 
I jeden dobrze wykształcony pąk. 
I Podzielone kłącza wysadzamy 
pojedynczo lub po klika do doni 
czek I ustawiamy na parapecie 
I okiennym, zapewniając roślinom 
dobry dostęp świat/a, oraz regu- 
I larnie podlewamy. Wysadzanie 
klączy w lutym pozwala kannom 
I wczeŚnie rozpocząć wegetację 
i wypuścić pąki kWiatostanowe. 
Kanny możemy też rozmnalać 
z nasion. Wysiewamy je około 15 
I lutego w szklarni lub mieszkaniu 
po uprzednim namoczeniu w let- 
nieJ wodzie przez 24 godziny (w 
celu przyspieszenia kielkowania). 
I Siewki sadzimy pojedynczo w do- 
niczkach i pielęgnujemy podobnie 
jak pędzone klącza. Rośliny otrzy- 
I mane w ten sposób czasami za- 
I kwitaJą ju.ż w tym samym roku, 
Jednak dopiero w następnym se- 
zonie stają się naprawdę efektow- 
ne. 
. W lutym można już pomy- 
śleć o przesadzaniu roślin donicl 
kowych. Przesadzamy tylko te ro- 
śliny, których korzenie są zbite 
i nie mieszczą się już w doniczce 
. Mimo minusowych tempera- 
tur i śnielnej pokrywy w powietrzu 
pachnie jul przedwiośniem. Tylko 
patrzeć, jak w ogrodach zakwitną 
wczesnowiosenne rośliny cebulo- 
we. Niezależnie od pogody o tej 
porze ciemierniki biale kwitną jul 
w najlepsze, a do życia zaczynają 
budzić się oczary. Od kilku tygodni 
można też podziwiać kwitnące 
wrzOŚce darlejskie. Wymienionym 
roślinom z wyjątkiem oczarów, 
które są drzewami, może prze- 
szkadzać zbyt gruba warstwa 
śniegu - nawianego lub zgamięte- 
go na przykład ze ścieżek. Pamię- 
tając o tym nadmiar śniegu trzeba 
usunąć. 


I 


P.H. "HAGA" 
Słupsk, ul. Poznańska 82 
tel./fax (OS9) 8 402 S03 
oferuje po 
promocyjnych cenach 
panele boazervjne 
panele podłogowe 
płyty meblowe 


t;;,;;;oPLAST,gt1ł 
ISO 9001 I 
OKNA I DRZWI PCV 
DEALER 
r-r r-
rr'- 


bH4o.J 


KS3890 


(arko) 


n-E-K'"'""L" A M A 


Koszalin 
ul. Barlickiego 13 A 
tel./fax (094) 342 54 26 
mobil O 501 682 955 
pono - pt. 8 - 17 
Bob. 9 - 14 


RlKlAMA 


mIR'" _ 
 i 
OKNA PCV 


. 
Słupsk 
ul. Stary Rynek 3 (Milenium) 
tel. 0-59/841 3786 


P
M o C J A 


411 


KOIŁY C.O. 


, I 
, 


. 
I 1 


I 


.' 
 


nowa loteria 
 Walentynkowa gra 
 od 14 lutego . 127 nagród 
Wygraj samochód! 
s
rdUŻ jutro! gł os P
mo 
- 


'""1) 


< 


fiII/ItI""*' 


. na węgiel 
. na drewno 
. na miał węglowy 


. , 


SterowlII1le 
elektroniczne 


pizzeria & grill 
Sh.w.5 k."" : ..,. : .? 
Około 25 rodzajów pluy' 
w przystępnej cenie, makarony, 
sałatki, zestawy obiadowe, 
zupy. dowóz gratis, 

:' 
Pon. - Czw. 
Pt. - Sob. 
Niedziela 


Wkłady kuchenne c.o. 
BoJlery 
PRODUKCJA - SPRlEDA2 
Nowa Wieś Lęborska 
ul. Ogrodowa 8 
tel. (059) 861 22 68 


10 - 21 
10 - 22 
12 - 22 


TeleArtom 
AP PTK Centertel 
Słupsk 
Szczecińska 29 
teL (59) 845 64 04 
zapraszamy 
godz. 10-18 
soboty 10-14 


Promocja 
Walentynki ! 


.. 
- 


... 


{

- 
'
I , 
ts 


Samsung 


Nokta 


, , 
: 
E,Ą 


00 mm 400 SMS ów do prlYJaClela 

arnawałow
 wypr da podwójne minut 
Llmoy, 1 011 P ITń.1k1 m 


I.
 


WYJĄTKOWA PROMOCJA! 


. alucynk trapez T · 6 12,90 * 
. alucynk trapez T · 18 13,49 * 
. blachodachówka pol. st. 19,24 * 
. trapez T · 18 pol. st. 17,91* 
.ceny netto m kw efektywny 


"CARECO", Koszalin, ,ul. Lutyków 4/6, tel.lfax 34612 05 


TDl rnr l ARTUKULY WYPoSAi.NIA Wł-TIIZ 
. a Słup.k, SZJ'III.now.kl..o 
fvb' . III Tlcltlllkn Dntw.....1 
.c tlIJfu (OJt) .40 .. 77 
U www.In._lty.c_.plltor. 
;-!! W

i%

ID£
 
& = £
@
WlłJ KABINY 
i c:' M

\}J\
(Q)W

M ł>RYSZNICOWE 
:: 
 \ BR01>ZIKI 
! I D 
OOC[; f 
AG» " 
.N J: 
i :, POD£OGf 
 

; I. 
: 8. -IM 
.£ G» 
t-. c 
011 
e'D 
, 
:! 
: A: =- Wyprzedaż tapet z wlokna szklane o 


u.u 


I