/18021-0001.djvu

			Dzisiaj 
wiadomości 
lokalne 
- STR. 9 i 11 


www.glos-pomorza.pl 


W SKR I ClE 

 Zbytni połplech 
'
:-.
' 
;.} 
, 
II ., ' .1 
I If
 


\ 
I 


Najwyższa Izba Kontroli 
krytykuje prywatyzację 
uzdrowisk, wskazując, 
że jest ona 
nieprzygotowana i zbyt 
pośpieszna str. 2 


DODATEK 


1 ufo 


Samochody 
- fotooferty str. 16 

 'elna obsługa 
w SIupsku 
Słupscy wła
ciciele 
daewoo nie muszą już 
jeździć do Koszalina 
i Lęborka: po kilku 
miesiącach przerwy 
Słupsk znowu ma 
autoryzowany serwis 
samochodów tej marki 
str 18 


R e.... L-P,-M A 


OLEJ OPAłOWY 
NA TELEFON 
(059. 142 99 40, 0602 491 127 
REk L A M A U
 
I MB 6171 
PT 
NA DZIESIĘCIOLECIE 
KO N KURS _ 
"ZŁOTA MEWA 919" 


15 grudzień - 31 styczeń 
szczegóły w taksówkach 
R E-K L A M A 


KARNAWA£OWY 
BAL MA 
WY 
" 


IW- 


f.V 
:..
J' " 
lonaIIIPIU /

 
 ?, 

. 
 ' 
MI . 
ISY('l()
U h 
uffl8inla 
.rwac 1- .I..'v.., -J1 f., ._.... 


Koszalin, ul J..lh. f'..I'łIla II 
C 


Sport lokalny dzisiai na str. 6 


. 


- 


I 


. 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Spór o budżet 
Więcej wydatków na administrację, mniej 
na Program Odnowy Wsi Pomorskiej zakłada projekt 
budżetu województwa pomorskiego. Wczoraj skrytykował 
go Krzysztof Sławski, wiceprzewodniczący sejmiku. 
Wydatki województwa pomorskiego w poszczególnych latach 


I 
I' 
I 
I 

 


on lO 

 . 
.. J:j 


,.. DCl 
. on 


Wydatki ogółem 
(w mln zł) 


Wydatki 
na administrację 
(w mln zł) 


2000 ruk 


I 2U01 


Infografika (;RZF.GORZ PALYS 


05 


- Będę głosował przeciwko 
uchwaleniu budżetu w takim 
kształcie, bo jest to budżet pa- 
sywny - przekonywał wczoraj 
Sławski - Sytuacja polityczna 
w sejmiku jest zagmatwana 
i mam wiele wątpliwości, czy 
projekt w ogóle przejdzje. 
Samorządowcowi nie podo- 
ba się, że zbyt mało pieniędzy 
przeznaczono na cieszący się 
dużym zainteresowaniem Pro- 
gram Odnowy Wsi Pomorskiej, 
z którego tylko w roku ubiegłym 
skorzystało kilkadziesiąt gmin 
(budowały m.in. świetlice wiej- 
skie i place zabaw). - W 2002 
roku przeznaczono na ten cel 
aż 4,7 mln zł- wylicza Sławski. 
- W tym roku zainteresowane 
gminy mogą nie dostać ani gro- 
sza. W autopoprawce do kon- 
traktu wojewódzkiego pojawia 
się wprawdzie kwota 800 tys. zł, 
ale póki co są to wirtualne pie- 
niądze. 
Sławskiego oburza również, 
że w stosunku do roku ubiegłe- 
go tegoroczne wydatki na admi- 
nistrację mają wzrosnąć aż o 30 
procent - przez wzrost wydat- 
ków na pensje dla urzędników. 
Z kolei zaledwie 8,3 procent 
wszystkich wydatków, czyli pra- 
wie trzykrotnie mniej niż w roku 
ubiegłym, planuje się przezna-  
. 


II!. ..... I 
- ":1 
Udział wydatków 
na administrację 
w budżecie woj. (%! 


II 


IQ N . 
 
:i 
 {
 DO 


O!. 
on .. 
.. .. 


10 
.. 


12002 


ł 2UU3 


Wydatki 


Wydatki 
zwiqzane 
na inwestycje (%) 
z wynagrodzeniem (%) 


W" danych 
80 Kny.ztofa Slnw.hU!łfo 


się selekcją i wdrażaniem pro- 
gramów unijnych. Zatrudnienie 
w nich ma znaleźć 35 osób. - 
Utworzenie nowych jednostek 
jest konieczne, by miliony euro 
z programów Unii nie przelecia- 
ły nam koło nosa - przekonuje 
Kozłowski. - Szkoda, że pan 
Sławski nie potrafi tego zrozu- 
mieć. Wydaje mi się, że zbyt 
szybko poczuł się politykiem 
i uwierzył we własne siły. 
Głosowanie nad uchwale- 
niem budżetu odbędzie się 20 
lutego. Z naszych informacji 
wynika, że wielce prawdopo- 
dobne jest, iż projekt zostanie 
odrzucony stosunkiem głosów 
18 d015. Przeciw byliby radni 
SLD, Samoobrony, PSL i części 
LPR. ACEK CEGŁA 


MAŁO DLA NAS 
Zgodnie z projektem, na budowę 
szpitala w Słupsku przeznaczono 
w ramach kontraktu wojewódz- 
kiego 10 mln zł. Dla porównania 
Państwowa Opera Bałtycka 
w Gdańsku dostanie na remont 
budynku prawie trzy razy więcej. 
Na dofinansowanie w wysokości 
4,8 mln zł może liczyć powstają- 
ca w Ustce aukcja rybna. 


czyć na inwestycje. - Mimo że 
zmniejszyła się liczba radnych, 
paradoksalnie zwiększyły się 
wydatki na administrację - do- 
daje wiceprzewodniczący sej- 
miku. 
Projektu budżetu broni były 
senator Kazłmlerz Kłełna, 
obecnie radny sejmiku z ramie- 
nia koalicji PO-PIS. - Ten bu- 
dżet jest daleki od moich ma- 
rzeń, ale pamiętajmy, że jest 
on odbiciem kiepskiej sytuacji 
finansowej państwa - zauważa 
Kleina. - Jestem w 100 pro- 
centach przekonany, że nie 
jest to budżet stagnacji. DZiwię 
się tylko postawie pana Sław- 
skiego, który funkcję wiceprze- 
wodniczącego zawdzięcza 
przecież poparciu koalicji pra- 
wicowej. Wydęłje mi się, że je- 
go wypowiedzi wynikają z bra- 
ku doświadczenia samorządo- 
wego. 
Podobne zdanie ma marsza- 
lek sejmiku Jan Kozłowski, 
który nie zgadza się z wylicze- 
niami Sławskiego. Przekonuje, 
że na program rozwoju wsi 
przeznaczono w tym roku 1,8 
mln zł, a wydatki na administra- 
cję wzrosną nie o 30, lecz o 16 
procent. Związane jest to 
z utworzeniem dwóch nowych 
departamentów, zajmujących 


Komitety rozliczają si, z wyborów . 


Cena pędu do władzy 


Najwięcej, bo ai 41 tys. zł wydało 
na kampanię wyborczą Słupskie Po- 
rozumienie Samorządowe, związane 
z byłym prezydentem miasta Jerzym 
Wandziem. Na drugim miejscu 
z kwotą 34 tys. zł uplasowało się 
Słupskie Forum Prawa I Sprawledlł- 
wOścl, 


W poniedziałek minął termin 
składania sprawozdań finanso- 
wych przez komitety, których 
kandydaci nie przeszli do drugiej 
tury wyborów. W regionie słup- 
skim obowiązek ten dotyczył 420 
komitetów. Do tej pory do słup- 
skiej delegatury Krajowego Biura 


Wyborczego wpłynęły 167 spra- 
wozdania. Dlaczego tak mało? - 
Wiele komitetów przesłało nam 
rozliczenia pocztą. Oczywiście 
w takiej sytuacji o przyjęciu decy- 
duje data stempla pocztowego - 
informuje Dorota Skrzyńska ze 
słupskiej delegatury KBW. 
Zgodnie z ordynacją na konto 
komitetów wyborczych mogły 
wpłacać jedynie osoby fizyczne. 
Ze sprawozdań wynika, że w kil- 
ku przypadkach wysokość wpła- 
conej kwoty wynosiła 1 tys. zł. - 
Dokumenty złożyły r6wnież ko- 
mitety, które prowadziły kampa- 
nię bez pozyskiwania pieniędzy. 


Najczęściej zostały zarejestro- 
wane w gminach liczących do 20 
tys. mieszkańców - dodaje 
Skrzyń ska. 
Z kolei pełnomocnicy komite- 
tów, których kandydaci przeszli 
do drugiej tury, na złożenie spra- 
wozdań mają czas do 10 lutego. 
Na weryfikację sprawozdań 
delegatury KBW mają trzy mie- 
siące. Pełnomocnikom finanso- 
wym komitetów, którzy nie złożą 
w terminie sprawozdań .Iub po- 
dadzą nieprawdziwe dane, grozi 
kara grzywny lub pozbawienia 
wolności do lat 2. 


ŚRODA 
29 stycznia 2003 
Cena: 1,10 zl (w tym 7% VAT! 
Nakład 22 831. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 24 (15592). Wydanie A B C 


I 


WYDAN I E SŁUPSKIE 


NAGRODZONO NAJLEPSZE FIRMY 


Biznes dla' uczciwych 


Lęborski Profarm 
i DSG-Canusa 
z podczłuchow- 
skich Rychnów 
jako jedyne firmy 
z regionu słup- 
skiego znalaz!1 
się w gronie lau- 
reatów konkursu 
Przedsiębiorstwo 
Fair Play 2002. 
- To dla nas 
ogromne wyr6ż- 
nienie - mówi 
Jacek Dragun, 
dyrektor dzialu 
marketingu firmy 
DSG-Canusa. - 
Nagroda ta pokazuje, że jesteśmy jedną z bardziej liczących się w na- 
szym regionie firm. 
Tytuł przedsiębiorstwa Fair Play otrzymują firmy, które w swojej dzia- 
łalności kierują się etyką i aktywnie współpracują z lokalnymi 
społecznościami. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie. Przy- 
stąpiło do niego ponad 1000 przedsiębiorstw z całego kraju. 
Wszystkie dokładnie prześwietlono. Sprawdzano m. in., czy nie zale- 
gają z podatkami i wypłatami dla swoich pracowników, czy wywiązują 
się z umów zawartych ze swoimi kontrahentami oraz jak współpracują 
z samorządami. Wyróżnione firmy w nagrodę będą mogły używać 
w materiałach promocyjnych logo laureata konkursu. 
- Jest to uhonorowanie naszych dotychczasowych działań - mówi 
Marek Stawski, prezes "Profarmu". - W tym roku otrzymaliśmy złoty 
certyfikat, ponieważ już po raz trzeci zostaliśmy laureatami konkursu. 
To wyr6żnienie pomaga w prowadzeniu biznesu, bo kontrahenci, wi- 
dząc logo, kt6rego mogą używać tylko laureaci konkursu, nabierają 
do nas zaufania. 
W gronie nagrodzonych firm znalazło się 28 przedsiębiorstw z woje- 
wództwa pomorskiego. Wczoraj marszałek wOjewództwa wręczył 
wyróżnionym biznesmenom pamiątkowe dyplomy. 
ARKADIUSZ GRYKO 


t 


, 


. 
« 


Iii.. _', 
-Fot. ANDRZF..I RADAJFWSKI 
W gronie wyróinionych firm znalazlo się Przed- 
siębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosme- 
tycznej "Profarm" z Lęborka. 


KOSZALIN - SŁUPSK 
Strefa szans 


W Koszalinie ma powstać specjalna strefa ekonomiczna. Władze mia- 
sta chcą ustalić warunki współpracy ze Słupskiem, gdzie taka strefa 
istnieje już od kilku lat. 
Koszaliński ratusz odmawia informacji, udało nam się jednak ustalić, 
że negocjacje z rządem w sprawie strefy trwają od kilku miesięcy. Ich 
przyspieszenie miało nastąpić w ostatnich tygodniach, dzięki pomocy 
Jana Ryszarda Kurylczyka, wojewody pomorskiego. Strefa koszaliń- 
ska bowiem powstanie najprawdopodobniej pr zez poszerzenie strefy 
słupskiej. Jutro lub pojutrze prezydent Koszalina MIroslaw Mikletyń- 
aki ma spotkać się w tej sprawie z Macłejem Kobyłłńsklm, 
prezydentem Słupska. 
Z preferencji i ulg w słupskiej strefie skorzystał już Janusz Janko- 
wlak, współwłaściciel koszalińskiej firmy JAAN. Działalność . 
gospodarczą w sąsiednim mieście rozpoczął w czerwcu ubiegłego ro- 
ku. - Gdyby koszalińskie władze wcześniej zadbały o lepsze warunki 
dla inwestowania, to 80 miejsc pracy, kt6re stworzyliśmy w Słupsku, 
powstałyby w Koszalinie - nie ukrywa. 


PIOTR POLECHOŃSKI 
JAK POMYSl WSPÓLNEJ STREFY KOMENTUJĄ SlUPSlClANIE? - STR. 3 


CIĄG DALSZY AFERY W CZŁ 


WSKIM POGOTOWIU 


Zwolniony na zwolnieniu 


Lekarz, który ma być zwolniony za pełnienie dyżuru po pijanemu, 
"uciekł" na zwolnienie lekarskie. 
Dyrektor szpitala Stefan Kwiatkowski poinformował związki zawodo- 
we, że wypowie lekarzowi pracę w trybie dyscyplinamym. Związkowcy 
mają trzy dni na zajęcie stanowiska. Tymczasem Ireneusz W. dostar- 
czył zwolnienie lekarskie, wystawione przez psychiatrę na okres 14 dni. 
- Potwierdzam, że dostarczono zwolnienie. Nie będzie to jednak miało 
wpływu na wypowiedzenie pracy- powiedział dyrektor Kwiatkowski. 
W nocy z piątku na sobotę Ireneusz W. pojechał karetką reanimacyj- 
ną ratować nieprzytomną kobietę. Rodzina chorej wyczuła od niego 
alkohol i wezwała policję. Stwierdzono ponad 2 promile. 


(ram) 


CO NAS CZEKA? 
Wreszcie ma być zima! 


Jeżeli za oknem widać śnieg, to spełniły się przewidywania meteoro- 
logów. Powinien się utrzymać do 2-3 lutego. 
- Opady śniegu powinny być przez te kilka dni znaczne, dlatego kie- 
rowcy mus
ą się nastawić na trudne warunki jazdy - ostrzega 
Krzysztof Scibor z Biura Prognozy Pogody Calvus. Natomiast od ju- 
tra złapie mróz. W ciągu dnia osiągnie do -4 stopni Celsjusza, w nocy 
może dochodzić do -8 stopni. Wiatr już dziś w nocy osłabł i przez naj- 
bliższe dni nie powinien dokuczać. Ciśnienie jeszcze dziś będzie 
spadać, co mogą odczuć wrażliwi na jego zmiany. Za to od czwartku 
wzrost ciśnienia przyniesie poprawę samopoczucia u wielu osób. 
Niestety, zimowa aura utrzyma się zaledwie przez pierwsze dni lute- 
go. Nie wiadomo, jak długo potrwa odwilż, jednak trzeba pamiętać, że 
przy wilgotnej pogodzie łatwo o zaziębienia i infekcje. 


Gac) 


(law)
		

/18021-0002.djvu

			I 


str. 2 Ludzie, fakty, opinie" 


PULS DN1A 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja	
			

/18021-0003.djvu

			t 


I 
, 
j 


głos Pomorza Środa, 29 styczma 2003 r, 


Zbliżenie Słupska z Koszalinem 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glo
-pomorza.pl 


Gra strefami 


Jeśli klocki się ułożą, nie będę protestował - powiedział marszałek województwa pomorskiego, 
gdy zapytaliśmy go, czy poparłby projekt połączenia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
z tworzoną podstrefą w Koszalinie. 


,I 


Marszałek Jan Kozłowskł 
nie by' zaskoczony naszym pyta- 
niem. - Sygnały na ten temat do- 
tarły do mnie już wcześniej. Po- 
tem rozmawiałem o tym pomyśle 
z Ewą Matuską, prezesem Po- 
morskiej Agencji Rozwoju Regio- 
nalnego .(zarządca słupskiej 
Strefy - dop. red.). Stwierdziła, 
że jest to projekt do rozważenia. 
Jeżeli się okaże, że uda się po- 
godzić interesy naszego woje- 
wództwa I województwa zachod- 
niopomorskiego, to nie będę sta- 
wiał sprzecIwów. tym bardziej że 
dobrze mi SIę ,współpracuje 
z marszałkiem województwa za- 
chodniopomorskiego - WYJaśnił. 
Nie chciał natomiast komen- 
tować pomysłu wojewoda po- 
morski Jan Ryszard Kurylczyk, 
który od kilku miesięcy lansuje 
pomysł połączenia Słupskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
z Pomorską Strefą Ekonomicz- 
ną, dzla'ającą na terenach Tcze- 
wa I Żarnowca. 
- W czwartek będą z mar- 
szałkIem województwa w Słup- 
sku. Odwiedzimy wtedy Strefę. 
Spotkamy SIę z jej szefową I wła- 
dzami miasta. Na pewno będzie- 
my rozmawiali też o tym pomy- 
śle. Chciałbym wysłuchać 
wszystkich opinII I dopiero wtedy 
przedstawi
 swój punkt w/
ze- 


PLANY WORF.C SSSF 


Mimo zauwa
alnego rozwolu 
SSSE wojewoda Kurylczyk przy- 
gotował ju
 drugi wniosek 
w sprawie połączenia pomor- 
skiej I s'upsklej specjalnej strefy 
ekonomiczneJ. Pierwszego nie 
poparł poprzedni prezydent 
Słupska Jerzy Wandze', bo 
uwa
ał, Ze by/oby to niekorzyst- 
ne dla regionu. popierał go 
natomiast ówczesny marszałek 
województwa Jan lar,bskł. Te- 
raz wpjewoda przygotowuje 
drugi wniosek, który chce przed- 
stawić ministrowi gospodarkI. 
Swoje stanowisko uzasadnia 
zbyt małą liczbą Inwestorów 
w słupskiej strefie I niewielką 
liczbą mieJsc pracy. Jego zamie- 
rzenia popiera nowy prezydent 
Słupska MacłeJ Kobylłńskl. 


- 
iii_. :! E  - iii.o; loaoe 

--- 

 ;,
 :: !!
!!' ... " 


. 


.. 
iii_; .
:: 
---........ 
· 
-- ;::!a 


... 
=- - . - - . -- 
:: - - - - -- 
5 - --- 


-.-- -.. . = 


"-.. 


-' 

. --- 
! 


. e 


'.ł.. 


- 
.. 
, .  


... 


.." 


""' 


Fut. SI.AWOMIR .AI\IC'KI 
Shlll
kll strefIl jest wyjl}tkowlI w skllll kraju - udllll'owcami SI} sllmor7l}dy: Województwo Pomorskie 
(611,lroc. IIkcji), Mill
hl S'\lII
k (311 proc. akcji) i Gmina Słupsk. Pozostałe strefy nadcżl} do Skllrbu Państwa. 


- Przepisów przestrzegamy 
rygorystycznie, użycie każdej 
substancji jest odnotowywane 
w specjalnym zeszycie trucizn 
- zapewnia Halina Kujazczyk, 
dyrektor cz'uchowskiego Gim- 
nazjum nr 1. - Poza tym mamy 
do doświadczeń chemicznych 
specjalny stół z szybą oddzie- 
lającą nauczyciela prowadzą- 
cego. doświadczenie 
od uczniów. 
Na dodatek uczniowie nie 
mają kontaktów z kwasem. - 
Demonstracje doświadczeń 
przeprowadza tylko nauczyciel 
- mówi Bronisław Kisiel, dy- 
rektor Gimnazjum nr 1 w Słup- 
sku. 
Nikt poza jednym z pytanych 
dyrektorów nie pamięta, czy kie- 
dykolwiek w ich szkole doszło 
do kradzieży, wycieku lub zatru- 
cia szkodliwymi substancjami. - 
Kilka lat temu w jednej z człu- 
chowskich szkół przez całe wa- 
kacje w gabinecie chemicznym 
ulatniał się kwas. We wrześniu 
okazało się, że wszystkie meta- 
lowe przedmioty zardzewiały. 
Pamiętam, że po tym incydencie 
sanepid przeprowadzał wzmo- 
żone kontrole w szkolach - opo- 
wiada dyrektor Kujszczyk. 
Szczegółowo przechowywa-. 
nie niebezpiecznych substancji 
reguluje rozporządzenie ministra 


f 


..... -..... 

. 


, 


lo, 


-'4000 


--  


nia, bo nie chcę być kowbojem, 
który strzela w ciemno - mówi 
Kurylczyk. 
Prezes PARR Ewa Matuska: 
- Rozmowy na temat połączenia 
strefą Słupska i Koszalina trwały 
już od dawna. Moim zdaniem to 
dobry pomysł, aby na Pomorzu 
Środkowym powstała silna stre- 
fa ekonomiczna. Temu nie prze- 
szkadza nawet to, że będzie ona 
funkcjonować w dwóch woje- 
wództwach, bo jeśli wejdziemy 
do Unii Europejskiej, to będą się 
liczyć regiony. 
Prezydent Slupska nie mial 
wczoraj dla nas czasu, aby sko- 
mentować ten pomysł. Przewod-' 
nlcząca Rady Miejskiej w Słup- 
sku Anna Bogucka-Skowroń- 
ska nic jeszcze o nim nie 
słyszała. - Być może takie polą- 
czenie mogłoby wpłynąć na oży- 
wienie naszej strefy i obydwu 
miast- przypuszcza. 
Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna w ubiegłym roku 


obchodziła pięciolecie. Powstała 
w 1997 roku jako jedna z naj- 
mniejszych obszarowo, bo liczy 
niespełna 200 hektarów, ale 
za to działa dość prężnie: 
w 2002 roku wydala 3 zezwole- 
nia na rozpoczęcie działalności, 
a Pomorska SSE tylko 1. 
W ubiegłym roku więcej zezwo- 
leń wydano w strefach: tarno- 
brzeskiej, katowickiej, warmiń- 
sko-mazurskiej. Mniej zaś 
w tczewsko-żarnowieckiej, wa'- 
brzyskiej, legnickiej i kamienno- 
górskiej. W tym samym czasie 
liczba pracowników w firmach 
działających na terenie SSSE 
zwiększyla się niemal o jedną 
trzecią - z ponad 500 do blisko 
850. 
W SSSE działa ponad 20 
firm, m.in. M&S Okna i Drzwi, 
przetwómia ryb Łosoś, fabryka 
okien Bajcar, duńska. firma Piast 
Team. Niedawno produkcja roz- 
ruchowa rozpoczęła się także 
w fabryce szyb samochodowych 


Nord-Glas, która jest "córką" 
funkcjonującej już przeszło 10 
lat wytwómi szyb tej samej firmy 
w Koszalinie. To świadczy, że 
naturalne kontakty między Słup- 
skiem a Koszalinem w zakresie 
współpracy gospodarczej 
w SSSE już istnieją. 
ZBIGNIEW MARECKI 


PO CO .STREFY? 
Obecnie w Polsce działa 15 
stref ekonomicznych. Działający 
w nich przedsiębiorcy korzysta- 
Ją ze zwolnień z podatków 
pobieranych przez państwo. 
W zamian muszą Jednak zain- 
westować I zatrudnić ' 
wymaganą licZbę pracowników. 
Mogą tak
e korzystać z pomocy 
samorządów, na obszarze któ- 
rych funkcjonują. Samorządy 
mogą Ich zwalniać z podatku 
gruntowego I podatku od nieru- 
chomoścI. 


Gabinety chemiczne są bezpieczne 


Kwas w szkołach pod kontrolą 


I 
I 
I 


Po wypadku, Jaki wydarzy' się przed- 
wczoraj w jezlerzycklej podstawów- 
ce, sprawdziliśmy, jak sZkoły w re- 
gionie przechowują substancje nie- 
bezpieczne. 
W poniedziałek sprzątaczka, 
która pomagała prowadzić in- 
wentaryzację w Zespole Szkól 
w Jezierzycach (gm. Słupsk), 
upuściła na zapleczu pracowni 
chemicznej półlitrowy słoik 
z kwasem solnym. Natychmiast 
ewakuowano z budynku 
uczniów i pracowników. Straża- 
cy zabezpieczyli trującą sub- 
stancję i przekazali firmie, która 
ją zneutralizuje. 
Z ustaleń strażaków wynika, 
że niebezpieczny kwas był prze- 
chowywany prawidłowo, a szko- 
ła poniesie jedynie koszty neu- 
tralizacji. Postanowiliśmy spraw- 
dzić, w jaki sposób powinny być 
przechowywane w szkołach 
substancje niebezpieczne i kto 
może mieć do nich dostęp. 
Wszyscy dyrektorzy szkół p?- 
nadpodstawowych (w podsta- 
wówkach zajęć z chemii nie ma) 
zapewniali nas, że w ich placów- 
kach wszelkie trucizny są prze- 
chowywane w odpowiednich wa- 
runkach, czyli w metalowej sza- 
fie zamykanej na klucz, do której 
dostęp ma tylko jedna osoba 
przeszkolona z przepisów BHP. 


., .. 
a 


. . 
. .. 


- 


ł 


Fot. SLA WOMIR ŻABICKI 
W I LO W Słupsku substllncje niebezpieczne SI} przechowYWlme zgodnie 
z przepisami - zllpewnillją nlluczycie'e. 


oświaty. Pomieszczenie powin- 
no mieć łatwo zmywalną podlo- 
gę, zaplecze z bieżącą wodą, 
substancje trujące powinny znaj- 
dować się w metalowej szafie 
zamkniętej na klucz, który może 
mieć tylko jeden nauczyciel. Po- 
za tym powinien być prowadzo- 
ny rejestr użycia środków che- 
micznych. W sanepidzie dowie- 
dzieliśmy się, że wszystkie 


placówki oświatowe sprawdzane 
są 2-3 razy w roku. - Kontroluje- 
my szkoły na bieżąco, przepisy 
dotyczące przechoWywania nie- 
bezpiecznych substancji są 
na razie wszędzie przestrzega- 
ne - mówi Mlec
sława Koby- 
lińska, kierownik sekcji higieny I 
dzieci i młodzieży w słupskim 
sanepidzie. 
PIOTR KAWAŁEK 


Nasz region str. 3 


I 


KONKURS "MIKOŁAJU JUŻ CZAS" 


W miniony piątek zakończyliśmy zabawę. Nagrodę główną - Toyotę Yarls 
I wygrała Małgorzata Wasilewska ze Staniewic koło Sławna i odbierze ją 
I w tym tygodniu. Inni uczestnicy loterII nadal zgłaszają się po swoje na- 
grody. 


Jacek Szymański ze Słupska 


Pan Jacek wygrał telewizor. - Dzieci bardzo się I 
cieszą, bo telewizor stanie w ich pokoju - mówi' na- 
grodzony. Największym jego marzeniem jest zdoby- 
cie nagrody głównej, więc ma nadzieję, że i ją kie- 
dyś wygra. . 


Anna Stanger z Białogardu 


ł 


Pani Anna przeoczyła swoją nagrodę, odkryła ją 
po ponownym sprawdzeniu wydrukowanych liczb. - I 
Za dwa dni mam urodziny. więc wygrany telewizor 
traktuję jako wspaniały prezent z tej okazji. To miła 
niespodzianka - zapewniła. 


Adam Kępa z Koszalina 
Od lat gra w kolejnych konkursach i ma już kilka 
nagród, tym razem wygraną odkrył w ostatnim dniu 
zabawy. - Zestaw łakoci sprawi radość wnukom, 
ucieszą się z tych słodkości. Ja cieszę się, że wy- 
grałem - powiedział pan Adam. 
Nagrody wygrane w czasie zabawy wydajemy co- 
dziennie w godzinach 10-14 (do 4 lutego). Osoby, któ- 
re do 6 lutego (liczy się data wpływu) dostarczą do redakcji kartę 
z kompletem kuponów (trzech może brakowaĆ) wezmą udzial w loso- 
waniu publicznym nagród nie zdobytych podczas konkursu. W zakle- 
jonych kopertach można je składać na parterze redakcji w Koszalinie 
i w naszych oddziałach w: Kołobrzegu, Szczecinku, Słupsku, Lębor- 
ku, Miastku, Bytowie i Człuchowie. (tg, klin) 


.. 


... 


Co usłyszeli pacjenci w Radiu Słupsk? 


Lekarz zaprzecza 


Lekarz Wiesław P., podejrzany 
o oszustwa, wyłudzanie pieniędzy 
od chorych I poświadczenie niepraw- 
dy, wypowiadał się wczoraj w radiu. 
Były ordynator oddzialu 
ocznego w slupskim szpitalu 
prowadzi praktykę lekarską 
w salonie optycznym w koszaliń- 
skim centrum handlowym, 
o czym niedawno informowali- 
śmy. W audycji radiowej mówił 
m. in., że nie czuje się chory ani 
psychicznie, ani fizycznie, 
a wszelkie zarzuty jemu stawia- 
ne są bezpodstawne i wymyśło- 
ne przez media, które uwzięły 
się na niego. Twierdził również, 
że nie by' przesłuchiwany przez 
prokuratora w sprawie oszustw 
i nie ma pojęcia, czego ludzie 
się od niego domagają. Liczbę 
50 poszkodowanych pacjentów. 
którzy złożyli skargę do prokura- 
tury, porównał do 10 tysięcy, któ- 
rym uratował wzrok. Doda', że 
pacjenci sami błagali go b sprze- 
daż i wszczepienie soczewek. 


Audycja nie pozostała bez 
echa: na antenie wypowiadało 
się wielu zbulwersowanych, by- 
łych pacjentów Wiesława P. Ata- 
kowali lekarza i prokuraturę, któ- 
ra według nich nic nie robi w je- 
go sprawie. 
Tymczasem prokuratorzy 
przypominają, że muszą postę- 
pować zgodnie z prawem, 
a do czasu, gdy byłemu ordyna- 
torowi nikt nie odbierze prawa 
wykonywania zawodu lekarza, 
niewiele mogą zrobić. Biegli psy- 
chiatrzy już dwa razy ocenili jego 
stan zdrowia jako zły, co ozna- 
cza, że nie może uczestniczyć 
w żadnych czynnościach proce- 
sowych. - Kolejną opinię o sta- 
nie zdrowia Wiesława P. wyda 
renomowany Instytut Psychiatrii 
w Warszawie - informuje proku- 
rator Tomasz Walendziak. - 
Moim zdaniem lekarz nie powi- 
nien prowadzić praktyki, dlatego 
w tej sprawie będziemy interwe- 
niowali w Radzie Lekarskiej, aby 
zajęia się tą sprawą. (krllb) 


Sprawdt, jak wypoczywa twoje dziecko 


. 


Kuratorium radzi 


Każdy organizator wypoczynku dla 
dzieci I młodzieży musi mleć za- 
świadczenie o zgłoszeniu placówki 
do kuratorium. 


o 


18 placówek ze Słupska za- 
rejestrowało zorganizowany wy- 
poczynek dla dzieci, razem 
z Ustką takich ośrodków jest 
około 30. Są to imprezy kilkugo- 
dzinne i całodzienne. 
Jak sprawdzić, czy organiza- 
tor zgłosil ferie? - Jeśli to ferie 
w kraju, należy dowiadywać się 


w kuratorium w!aŚciwym dla da- 
nej miejscowości - radzi Miro- 
sława Sawicka, wizytator 
w słupskiej delegaturze kurato- 
rium. - Natomiast w przypadku 
wojaży zagranicznych organiza- 
tor musi zgłosić wypoczynek 
w miejscu zamieszkania lub sie- 
dziby biura. 
Słupska delegatura jeszcze 
nie otrzymała sygnałów o orga- 
nizatorąch dzikich ferii na swoim 
terenie. 


('II w) 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Chcieli ukraść nysę z monitorem i drukarką laserową. 
Straty oszacowano na 8,8 tys. zł. 


SŁUPSK. W poniedziałkową 
noc policjanci zatrzymali trzech 
slupszczan, którzy próbowali 
ukraść przy ul. Poniatowskiego 
samochód marki Nysa. Grozi im 
do 5 lat pozbawienia wolności. 


Podwójny skok 
CZARNA DĄBRÓWKA. 
Z niedzieli na poniedziałek nie
 
ustalony rabuś próbowa' włamać 
się do Urzędu Gminy, jednak zre- 
zygnował. Tej samej nocy okra- 
dziono Ośrodek Zdrowia. Z po- 
mieszczenia rejestracji zginął te- 
lefax panasonic, komputer 


Napadli I.pobili 
BYTÓW. 45-letni Zbigniew W. 
w poniedziałkowy wieczór został 
pobity przez czterech niezna- 
nych mu mężczyzn. Trafił na od- 
dział chirurgii szpitala. 


I 


Kremowy złodziej 


SŁUPSK. W poniedziałek 
personel supermarketu Netto 
zatrzymai zlodzieja, przy którym 
znaleziono 110 kremów Nivea 
wartości prawie 300 złotych. 
(krab, os)
		

/18021-0004.djvu

			, 
str. 4 Kraj/Swiat 


SEJM 


PiS chce 
dokumentów 


Klub PiS domaga się od rządu, by 
jak najszybciej ujawnił ustalenia z UE 
spisane na szczycie w Kopenhadze. 
Posłowie PIS są "oburzeni", że do tej 
pory tekstów tych nie otrzymały wła- 
dze klubów parlamentarnych I sej- 
mowa Komisja Europejska. 


"Chcemy, aby rząd jak najszybciej 
ujawnił teksty wynegocjowane w Ko- 
penhadze. Wyrażamy nasze oburzenie, 
że te teksty nie zostały przekazane 
przynajmniej władzom klubów parla- 
mentarnych i do wiadomości Komisji 
Europejskiej" - powiedział wczoraj Mi- 
cha' Kamiński (PiS), poseł z Komisji Eu- 
ropejskiej. Podkreśli', że spór w sprawie 
rzeczywistych wyników negocjacji powi- 
nien być jak najszybciej zakończony, bo 
,jego przedłużanie może sugerować, że 
rząd Leszka Millera ma tak słabą pozy- 
cję międzynarodową, że został przez 
swoich partnerów z Brukseli oszukany". 
(PAP) 


POLITYKA 
Geremek i Oleksy 
są przeciw 


I 


Zdaniem byłego ministra spraw za- 
granicznych Bronisława Geremka 
(UW), niedawna wypowiedź szefa 
dyplomacji Włodzimierza Cimosze- 
wicza, że Polska może poprzeć USA 
przeciw Irakowi nawet bez rezolucji 
ONZ, była nletratna. 


"Minister Cimoszewicz nie powie- 
dział tego na sesji sejmowej, gdzie pre- 
zentowane jest stanowisko rządu. Po- 
wiedział to na komisji spraw zagranicz- 
nych. Moje osobiste przekonanie jest 
takie, że nie powiedział tego trafnie" - , 
powiedział wczoraj Geremek. "Poiska 
opinia publiczna ma wspomnienie woj- 
ny i wie, że wojna jest ostatecznością. 
My powinniśmy być tym czynnikiem, 
który będzie skłaniał USA - które słu- 
chają polskiego głosu - ażeby nie rezy- 
gnowały z odwalania się do Rady Bez- 
pieczeństwa i Narodów Zjednoczonych, 
bo to jest w interesie świata" - dodał. 
Podobną opinię wyrazi' przewodni- 
czący sejmowej Komisji Europejskiej, 
Jeden z liderów SLD Józef Oleksy. 
"Uważam, że rząd polski, Polska, wier- 
nie stojąc za USA nie powinna być zwo- 
lennikiem wojny" - powiedział Oleksy. 
"Polska nie może nadgor1iwie deklaro- 
wać się w sytuacji, kiedy inni wciąż chcą 
lepszej drogi i chcą do maksiml1T1 wyko- 
rzystać pokojowe środki. Polska nie po- 
winna tego bagatelizować i trzymać się 
tylko jednej ścieżki, czyli ścieżki bezwa- 
runkowego poparcia dla Stanów Zjed- 
noczonych" - podkreślił Oleksy. 


Ko'o Ruchu Katolicko-Narodowe- 
go rozważy wniosek o odwołanie sze- 
fa sejmowej komisji europejskiej Józe- 
fa Oleksego (SLD) - poinformował An- 
toni Macierewicz. Dodał, że ma to 
związek z odwołaniem wczorajszego 
posiedzenia tej komisji. 


(PAP) 


SONDAŻ 
Nie wysyłać 
wojska do Iraku 


63 proc. badanych byłoby przeciw- 
nych wysłaniu wojska do walki z Ira- 
kiem - "za" wysłaniem wojsk opo- 
wiedziało się 26 proc. ankietowa- 
nych, nie miało zdania w tej sprawie 
11 proc. - wynika ze styczniowego 
sondażu OBOP. 


Wysłanie wojsk, rp. lekarzy, na "tyły" 
ewentualnej operacji poparło 60 proc. 
uczestników sondażu, przeciw było 30 
proc., a nie mialo zdania 10 proc. Za po- 
zwoleniem Ameryce na korzystanie 
z baz w Polsce opowiedzialo się 40 
proc. badanych - 44 proc. było przeciw, 
a 16 proc. nie mialo zdania w tej spra- 
wie. Na udostępnienie amerykańskim 
samolotom przestrzeni powietrznej nad 
Polską wyraziło zgodę 50 proc. uczest- 
ników sondażu; 36 proc. było przeciw, a 
nie mialo zdania 14 proc. Za udziele- 
niem Ameryce politycznego poparcia 
opowiedzialo się 52 proc. ankietowa- 
nych; przeciw - 33 proc., nie mialo zda- 
nia 15 proc. 45 proc. badanych uważa, 
że Polska powinna zachować "calkowną 
neutralność" w konflikcie; 40 proc. ma 
zdanie odmienne. 15 proc. odpowie- 
dzialo: "trudno powiedzieć". (P A P) 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(gJglos-pomorza. pl 


CZECHY. Prezydenci Polski i Austrii u Vaclava Havla 
Pożegnanie Havla 


,(I 
<" 
,. l 
I 
 

. .." ..... 
'\' 
" I , "
 
f 'I 
. ' ł\ 
, I 
....... 
.... 
'. 
...... 


W znanej restauracji "Bellevue", 
z której roztacza się widok na pano- 
ramę praskiego Zamku I Malej Strany 
rozpoczęło się we wtorek spotkanie 
prezydentów Czech, Polski I AustrII. 


Aleksander Kwaśniewski i Thomas 
Klestil zegnają opuszczającego po po- 
nad 12 latach urząd 66-letniego prezy- 
denta Vaclava Havla, którego ostatnia 
kadencja prezydencka kończy się 2 lu- 
tego. Aleksander Kwaśniewski wraz 
żoną Jolantą przybyl na spotkanie ze 
Szwajcarii. gdzie - jak powiedział Ha- 
vlowi - po szczycie ekonomicznym 
w Davos spędza swój urłop zimowy. 
"Przepraszamy Was, Daszo i Vac- 
lavie, za spó
nienie, ale lecieliśmy rej- 
sowym samolotem Swissair i nie wie- 
dzieć dlaczego odlot opó
nił się o go- 


'- 
., 
, , 


\ 
\ 


''\. 


\ 
\ 


dzinę" - przeprasza' Kwaśniewski cze- 
kających w restauracji "Bellevue" 
małżonków Havlów. 
Wkrótce potem do prezydenckich 
par Polski i Czech dołączył prezydent 
Austrii Thomas Klestil z żoną. "Przyje- 
chaliśmy pożegnać opuszczającego 
swój urząd jednego z najwybitniej- 
szych prezydentów w Europie" - po- 
wiedział Klestil dziennikarzom. Obiad 
ma nieformalny charakter. Powitania 
par prezydenckich były niezwykle ser- 
deczne. Zwłaszcza państwo Kwa- 
śniewscy i państwo Havlowie witali 
się w sposób wręcz kordialny, demon- 
strując przed zgromadzonymi dZienni- 
karzami ogromnie zażyłe kontakty. 
Po raz pierwszy Aleksander Kwa- 
śniewski spotka' się jako prezydent 
z Vaclavem Havlem 19 marca 1996 r. 


""'\ 


" 
t 


w Czeskim Nachodzie, kiedy oczeki- 
wane z zainteresowaniem rozmowy 
zakończyły się znanym stwierdze- 
niem Havla, że nowy polski prezydent 
na pewno będzie jego przyjacielem. 
Obaj politycy swą przyja
ń demon- 
strowali póżniej wielokrotnie. Po raz 
ostatni w czasie listopadowego szczytu 
NATO w Pradze, podczas oficjalnej ko- 
lacji wydanej na praskim Zamku to wła- 
śnie Aleksander Kwaśniewski - wraz 
z amerykańskim prezydentem Geor- 
ge'em Bushem - siedział obok Havla. 
Zdaniem komentatorów, w ten spo- 
sób opuszczający swój urząd czeski 
prezydent SY'11bolicznie wskazał na pre- 
zydenta RP jako tego polityka, który zaj- 
mie jego miejsce jako najważniejszy re- 
prezentant polityczny środkowej Europy. I 
(l'AI') 


"nI. PAl' 


Prezydent RP Aleksander KwaŚnIewskI (drugI z lewej) z maltonką .Jolantą (z lewej) w restauracjI BeIlevue 
w PradLe na spotkaniu z preLydentem CLech Vaclavem Havlem (trLecl L prawej) i jego muł10nką Dugmarą 
(druga z prawej). ObecnI byli takie pre:fydent Austrii Thomas Klestlł (L prawej) L mali.onką (trLecla L lewej). 


TATRY. Tragiczne wakacje śląskich licealistów 
Śmierć pod lawiną 


Grupa osób porwana wczoraj przez 
lawinę pod Rysami w Tatrach to wy- 
cieczka licealistów z Tychów. TOPR 
ustaliło, że w grupie szło 13 osób, 
prawdopodobnie 9 zostało porwa- 
nych przez lawinę. 


Do godz. 14. wiadomo było o 5 ofia- 
rach lawiny, w tym jednej śmiertelnej. 
Tylko jedna z 4 osób przewiezionych do 
zakopiańskiego szpitala była w stanie 


ciężkim, pozostałe odniosły niegro
ne 
dla życia obrażenia ciała. Dwoje z nich 
odkopali ratownicy TOPR, dwie pozo- 
stałe osoby porwane przez lawinę nie 
zostały przysypane lub uwolniły się 
spod śniegu przed przybyciem ratowni- 
ków. Szanse na przeżycie pozostałych 
zaginionych są znikome. 
O zejściu lawiny o godz. 11.00 po- 
wiadomi' centralę TOPR telefonicznie 
śWiadek lub jeden z uczestników zda- 


Łó Dź. Wyrok na kamieniczni ka, któ ry groził IOkatN 


rzenia. Według niego lawina zeszła 
z Rysów nad Czamy Staw pod Rysami 
w rejonie Morskiego Oka. Tuż po zglo- 
szeniu wypadku na lawinisko wyruszył 
z Zakopanego śmiglowiec ratowniczy 
TOPR z pierwszą grupą ratowników na 
pokładzie. W kolejnych turach maszyna 
- do czasu pogorszenia się pogody. 
przewiozla na lawinisko następne grupy 
ratowników; psy lawinowe i sprzęt do 
poszukiwań pod śniegiem. (PAP) 


Więzienie w zawieszeniu 


Na rok więzienia w zawieszeniu na 
trzy lata został skazany wczoaj w Ło- 
dzi Bogusław A., współwłaściciel 
kamienicy, którego prokuratura 
oskarżyła o grożenie lokatorom po- 
zbawieniem życia i zdrowia. 


Skazany - po wyjściu z sali sądowej 
- powiedział, że będzie odwoływał się 
od wyroku. Zlożenia apelacji nie wyklu- 
czyi też prokurator. Katowiczanin Bo- 
gusław A. jest współwłaścicielem i ad- 


ministratorem kamienicy przy al. Mic- 
kiewicza w Łodzi. Wkrótce po objęciu 
zarządu nad budynkiem podjął działa- 
nia, które miały zmusić mieszkańców 
do opuszczenia wynajmowanych 
mieszkań. W 2001 r. najpierw pozbawił 
lokatorów centralnego ogrzewania, bie- 
żącej wody, a następnie dopływu gazu. 
Pod koniec grudnia 2001 roku, do 
lokatorów dotarło pismo. w którym Bo- 
gusław A. ostrzegał mieszkańców, iż 
"wykurzy ich z kamienicy w sposób 


ELBLĄG. Sąd Odwoławczy utrzymał 


Hojarska skazana 


Sąd Okręgowy Odwoławczy w Elblą- 
gu utrzymał wczoraj wyrok skazujący 
posłankę Samoobrony Danutę Hojar- 
ską za sfałszowanie przepustki na 
widzenia z synem w areszcie. 


Hojarska została skazana w lipcu 
ub. roku na jeden rok w zawieszeniu 
na trzy lata oraz karę grzywny w wy- 
sokości 1200 zł. 
Sąd Odwoławczy,' do którego Ho- 
jarska wniosła apelację, uzna', że sąd 
I instancji prawidłowo rozpoznał spra- 
wę, a kara jest współmiema do popeł- 
nionego czynu. Sąd przypomniał, że 
oskarżona przyznała się w postępo- 
waniu przygotowawczym, iż kserowa- 
ła przepustki na widzenia z synem Lu. 


kaszem, który był w areszcie pod za- 
rzutem wymuszeń rozbójniczych. Po- 
tem przed Sądem Rejonowym posłan- 
ka odmówiła składania wyjaśnień. 
Sąd ocenił, iż Hojarska popełniła 
przestępstwo o znacznym stopniu 
szkodliwości społecznej, gdyż sfałszo- 
wała dokumenty wydane przez sąd. 
To nie jedyna sprawa karna po- 
słanki Samoobrony przed elbląskim 
sądem. Na karę p6/tora roku więzienia 
w zawieszeniu na pięć lat skazał ją 
Sąd Rejonowy w listopadzie ub. roku 
za przywłaszczenie maszyn rolni- 
czych kupionycfl z kredytu bankowe- 
go. Hojarska zapowiedziała, że od te- 
go wyroku także się odwoła. 


(PAP) 


bezprecedensowy, a każdy lokator, 
który pOdjął decyzję o pozostaniu 
w kamienicy wbrew woli właściciela, 
sam ponosi pełną odpowiedzialność 
za swój los i los swoich bliskich". Zda- 
niem prokuratury, slowa i czyny, któ- 
rych 8. się dopuścił wobec lokatorów 
kamienicy, mogły wywołać u nich uza- 
sadnioną obawę, że zrealizuje gro
by. 
Prowadziły też do narastania wśród 
mieszkańców nastroju zagrożenia. 
(PAP) 


I PRZESTĘPCZOŚĆ- 
Pijana lekarka 


Ponad dwa promile alkoholu w wydy- 
chanym powietrzu miała 57-letnia 
lekarka dyżurująca w poniedziałek 
wieczorem w jednej z kieleckich 
przychodni. Kobieta trafiła na izbę 
wytrzeźwień. 


.. 


"Wczoraj wieczorem na komendę 
miejską policji zatelefonowała kobieta 
z informacją, że lekarka w przychodni 
jest pijana. Policjanci zbadali stan 
trzeźwości lekarki - miala 2,14 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu" - 
powiedziała wczoraj rzeczniczka świę- . 
tokrzyskiej policji, Elżbieta Różańska- 
-Komorowicz. "W drodze do izby wy- 
trze
wień kobieta usiłowała wręczyć 
policjantom sto zł, aby jej tam nie od- 
wozili" - dodała rzeczniczka. (PAP) 


Środa, 29 styc7nia 2003 r. głos Pomorza 


24 GODZINY 


ł 
\ 


; 


\ 


-.,/ 


I nI. PAP 


Wczoraj w Izraelu odbywały alt wybory powszechne do 
Knesetu (parłamentu). W chwili zamykania tego wydania "Głosu" Ich 
wyniki nie byly znane. Władze wprowadziły nadzwyczajne środki 
bezpieczeństwa. Na zdjęciu uzbrojony w M-16 :tolnierz przy wejściu 
do lokalu wyborczego w Jerozolimie. 
Irak nie btdzle atakował celów na terytorium USA jeśli 
Waszyngton dokona Inwazji, ale Bagdad może uderzyć na Kuwejt. 
powiedział wicepremier Iraku Tarik Aziz telewizji, kanadyjskiej CBC. 
W ubieglym tygodniu jeden z synów prezydenta Saddama Husajna 
powiedział, że samobójcze ataki 11 września "to piknik w 
porównaniu z tym, co przytrafi się Ameryce" jeśli jej żołnierze 
zaatakują Irak. 
57-letni poludniowy Koreańczyk Jong Wook Lee został 
we wtorek wybrany w Genewie na dyrektora generalnego Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Od lipca zastąpi Norwe:tkę, Har1em Gro 
Brundtland, lekarkę z wykształcenia, trzykrotną premier Norwegii. 
Jong Wook Lee w głosowaniu na forum Rady Wykonawczej WHO w 
Genewie uzyskał 17 głosów, dwa więcej niż jego główny rywal, Belg 
Peter Piot. Jego wybór na pięcioletnią kadencję musi być jeszcze 
zatwierdzony przez zgromadzenie 192 członków WHO. 
Kazachski dziennikarz opozycyjny Siergiej Duwanow, 
znany z ostrej krytyki prezydenta Nursultana Nazarbajewa, został 
skazany we wtorek na trzy I pół roku więzienia za zgwalcenie 
nieletniej. Duwanow odrzuca oskarżenie. Proces Ouwanowa był 
zamknięty dla dziennikarzy. Mogli mu się przyglądać tylko nielIczni 
zachodni obserwatorzy. Wszyscy sędziowie w Kazachstanie są 
wybierani przez prezydenta, który dysponuje szerokimi 
uprawnieniami. 
Sytuacja związana z przestrzeganiem praw C2Iowleka 
w Rosji nie zmienia się na lepsze - powiedziała wczoraj na konferencji 
prasowej w Moskwie przewodniczą
 rosyjskiej Grupy Helsińskiej, 
Ludmiła Aleksiejewa. Aleksiejewa wzięła udział w prezentacji wstępnej 
wersji dorocznego raportu "Prawa człowieka w Federacji Rosyjskiej w 
roku 2002". Raport ten stanowi najpoważniejsze 
r6dło wiedzy o 
sytuacji panującej w Rosji w tej dziedzinie. 
Siedmiu Palestyńczyków zginęło we wtorek w starciach na 
Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Jeden dorosły Palestyńczyk i 
dwóch nastolatków zginęło w wybuchu w Gazie. Palestyńczycy 
twierdzą, że przyczyną ich śmierci był prowadzony z izraelskiego 
śmigłowca ostrzał domu jednego z działaczy Hamasu. Strona izraelska 
podała, :te jest to rezultat wybuchu bomby domowej roboty. Do starć 
doszlo też w Ożeninie na Zachodnim Brzegu. gdzie we wtorek rano 
do miasta wjechało około 20 czalgów. W wymianie ognia między 
żołnierzami a uzbrojonymi czlonkami palestyńskich ugrupowań 
ekstremistycznych - Dżihad i Męczennicy Al Aksy - zginęło czterech 
Palestyńczyków. Lekko ranny w nogę został też fotoreporter AFP. 
Około 206 kilogramów plutonu zginęło z japońskiego 
zakładu przerobu paliwa jądrowego. Jednak specjaliści z tej fabryki 
zapewniają, że chodzi raczej o błąd w obliczeniach podczas 
przetwarzania plutonu. Raport w tej sprawie przygotowal rząd w 
Tokio i przesłał go także do Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA), która kontroluje przestrzeganie 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej. 


12.miejscowy minibus, w którym jechaly 34 osoby, spadł do 
40-metrowego wąwozu w południowych Chinach, zabijając 18 
pasażerów, podała we wtorek prasa chińska. 16 osób jest w stanie 
krytycznym. 
Co najmniej 15 osób zostało rannych w czasie próby 
rozbrojenia bomby, podlożonej przez separatystów islamskich w 
mieście Kidapawan na poludniowofilipińskiej wyspie Mindanao. 
Policja oskarżyła o zamach rebeliantów islamskich, walczących o 
oderwanie poludnia Filipin 


.i · ,;: 
 }. "'
." 
'Tr..ł >
 .j, .; ! . ..... ." , . f "- 
.' '..,. {.J< . . :; . . ..; . ..' '.'% -. ... 
- "',,; 

 li. '. 
 . " . . ...
. ,. I
 t .: t'. f 
. .--.....r.i. it ' (l' :-.....' .
 'r'
""'1 . 
. . . .... . ", -::J!', 4':6.'.. . J- 
 .: t ;ii;...ł. ..:;jł ......i... . 
"'..." U.' c. t . . .;... _ u ....... 
_. .... 
" .. - -- 
- '""" ......-... "'-' 
. . ,. . '.' ." . {!Ił-' - , 
 ,.-. -. .. ":;:... -.:!-;:J 
." ....ł.
 . , "'; 
,... .......
. 
, j ' J ,. .!. 

. , 
. j '\;'ł- 

 
 :
. 
'\.{
 .(' '1,'1'1 tł 
ł\' ,'" . 1\\ 
":,
t, 
\,. 
 
..

;. '... 


J. 


, 


I
 , 


,,, '" 


,,-' 


,\ 


'.

. 


.. 


l 


/. 1. 


\. 
.
 \ 


.. 


;. - 


:., ...... 


,
J "  " 


. Fot. PAP 

koło 5
 osób zgi-:łęło 
czoraj w wyniku kolizji autobusu i 
ciężarówki we wschodmch Indiach. Do tragedii doszło wcześnie rano 
na obrzeżach Kalkuty w miejscowości Howrah. W gęstej mgle doszlo 
tu do czołowego zderzenia jadącego ze stanu Orissa do Kalkuty 
autobus
 z ciężar

, przewożącą chemikalia. Oba pojazdy 
natychmiast po .kohzJI stanęły w płomieniach - większość pasażerów 
autobusu nie miała żadnych szans ocalenia. 


j. 


I'
		

/18021-0005.djvu

			glos Pomorza Środa, 29 stycznia 2003 r. 


I 
\ 


W SKR' tE 
i . Mateusz Llgockl (AZS AWF Kra- , 
. ków Zakopane) zajął piąte mie j - \ 
sce w konkurencji snowcross 
snowboardowych zawodów Pu- 
charu Europy w niemieckiej miej- 
i scowości Berchtesgaden. 
i 
, . Austriak Herman Maler wygrał 
supergigant alpejskiego Pucharu 
Świata w Kltzbuehel. Niespełna 
dwa tygodnie temu Maler powró- 
cił do startów w PŚ po osiemna- 
stomiesięcznej przerwie spowo- 
dowanej wypadkiem motocyklo- 
wym. Jego poniedziałkowe 
I zwycięstwo komentatorzy okre- 
ślają jako jeden z najbardziej fe- 
nomenalnych powrotów w historII 
sportu. 


. Od kilku dni aura wyraźnie nie 
sprzyja uczestnikom zimowej Wy- I 
prawy na drugi szczyt globu - K2 
(8611 m). Huraganowy wiatr I 
zniszczył prowizoryczny obóz II na l 
wysokości 6600 m - poinformo- 
wał przez telefon satelitarny kle- nlk wyprawy Krzysztof Wle1lC- 1 
. Floreciści Francji wygrali w po. 
nledzlałek w Pary!u dru!ynowy 
turniej Pucharu Świata, pOkonu. 1 
jąc w finale Hiszpanię 45:31. 
Trzecie miejsce zajęli Wlosl po 
zwycięstwie 45:30 nad Ameryka- 
nami. Polski zespół zajął piąte 
miejsce. 


. Mateusz Kuaznlerewlcz (YKP 
Warszaw!!) zajmuje trzecie miej- 
sce po siedmiu wyścigach !eglar- 
sklch międzynarodowych mi- 
strzostw Nowej Zelandii w klasie 
Flnn, które odbywają się u wy- 
brze!y Auckland. Prowadzi mistrz 
świata Belg Sebastlen Godefrold 
przed Chorwatem Karlo Kuretern. 


, 


. Maciej Zegan 
ędzle walczył 
z Włochem Stefano Zoftem o wa- 
I kujący tytuł zawodowego mistrza 
. Europy w wadze lekkiej - poinfor- 
mował menedzer polskiego bok- 
I sera, Andrzej Wasilewski. 
. Triumfatorka AustralIan Open 
Amerykanka Serena William. 
umocniła się na czele rankingu I 
tenisistek. Drugie miejsce zaJmu- 
le finalistka turnieju w Melbourne, 
Venus Williams, ale jej strata do I 
prowadzącej siostry wynosi ju! 
ponad 1600 pkt. I 
. Australijczyk Lleyton HewlU 
(4630 pkt) utrzymal prowadzenie I 
w rankingu tenisistów" Entry Sys- I 
tern". Na drugim miejscu umocnił 
się zwycięzca AustralIan Open,l 
I Amerykanin Andre Agassl 
(4395). Trzeci jest Hiszpan Juan 
I Carlos Ferrero (3085). 
. Barbara Szlachetka (AZS AWF 
Wrocław) zajęła czwarte miejsce 
I w maratonie w Hamburgu, który 
rozegrano na pętli w tunelu samo- 
I chodowym pod rzekę Łabą. 
I 
. Po dwóch zawodach narciar- I 
I skiego Pucharu Świata FIS w bie- I 
! gach długodystansowych (Jlzer- 
ska Padesatka i Marcialonga) I 
w klasyfikacji kobiet trzecie miej- I 
sce zajmuje Dorota Dzladkowlec 
(AZS AWF Katowice). Prowadzi 
Włoszka Lare Peyrol I 
I. W drugiej rundzie turnieju głÓW- \ 
nego szachowego festiwalu na 
Bermudach, z trójki grających 
tam Polaków zwycięstwo odniósł I 
tylko Bartłomiej Macieja. Tomasz 
Markowski przystał na remis, a I 
porażki doznał Kamil Mltolt 
. Mateusz Bartel (Damis Polonia I 
Warszawa) został zwycięzcą trze- I 
clego turnieju piątej edycji roz- i 
grywek szachowych "O komórkę 
Plus GSM". W dziewięciu partiach I 
uzyskał 8 pkt. W Stołecznym Klu- 
bie Garnizonowym grało B9 za- 
wodniczek i zawodników. 


i 
I 
. Mistrz świata w wadze ciężkiej 
 
bokserskiej organizacji WBC, Bry- ' 
tyjczyk Lennox Lewls podpisał 
kontrakt z amerykańską stacją te- 
lewizyjną HBO na walkę w czerw-I 
cu. Jego rywalem będzie i 
prawdopo- dobnie Mika Tyson. I 
. Osoby niepełnosprawne będą: 
I mogły dostać się na Akropol. I 
I Wejście dla nich na to najsłyn- 
I niejsze wzgórze ateńskie ma być I 
I gotowe na olimpiadę w 2004 ro- ; 
i k i 
I U. I 
I (pap, manI I 
I _ ____._ __J 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


43. Halowy Turniej Trampkarzy im. Stanisława Figasa 


Grupy wylosowane 
w poniedziałek w świetlicy Zarządu Obiektów Sportowych Gwardia 
w Koszalinie odbyło się losowanie I rundy 43. Halowego Turnieju 
Trampkarzy "Głosu Pomorza" im. Stanisława Figasa. 


W tym roku do udziału w naszej 
tradycyjnej imprezie pilkarskiej zgło- 
siło się 69 drużyn, które będą rywali- 
zować w dwóch grupach wieko- 
wych. W grupie "Mlodszych" będą 
grać chłopcy urodzeni w 1992 roku 
i młodsi, natomiast w grupie "Star- 
szych" chlopcy z roczników 1990- 
1991. 
Ceremonię losowania prowadził 
Marcin Nowak - działacz Koszaliń- 
skiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, a obecny był również mię- 
dzy innymi Dariusz Płaczklewlcz - 
dyrektor Klubu Sportowego Pilki 
Nożnej Gwardia Koszalin. Kartki 
z nazwami drużyn wyciągal z pu- 
charu 11-letni Łukasz Borczyk z 
dru!yny Szopy Pracze Koszalin. 
W wyniku losowania w grupie "Mlod- 
szych" powstalo dziewięć grup 
(sześć trzyzespołowych i trzy czte- 
rozesp%we). W grupie "Starszych" 
jest dwanaście grup (dziewięć trzy- 
zespołowych i trzy czterozespoło- 
we). Do drugiej rundy awans uzy- 
skają tylko zwycięzcy grup. 
Turniej rozpocznie się w najbliż- 
szy poniedziałek, 3 lutego i będzie 
rozgrywany do 14 lutego w hali 
sportowej przy ul. Falata 34 w Ko- 
szalinie. Wówczas poznamy finali- 
stów 43. Halowego Turnieju Tramp- 
karzy im. Stanislawa Figasa. Finalo- 
wa rywalizacja z udziałem trzech 
najlepszych drużyn z obu grup wie- 
kowych odbędzie się 22 marca w tej 
samej hali sportowej, 


Terminarz 
rozgrywek 
Poniedziałek, 3 lutego: godzi- 
na 9 - grupa VI "Mlodszych" - 
Gwardyjka II Koszalin, Szerszenie 
SP 1 Połczyn Zdrój i Wieli m Szcze- 
cinek oraz grupa I "Starszych" - 
Darłovia Darłowo, Wielim I Szczeci- 
nek i Aut-Bali SP 4/SP 16 Koszalin; 
godzina 11 - grupa III "Starszych"- 
UKS Sławoborze, Salos Slupsk 
i Wieli m II Szczecinek oraz grupa IX 
"Starszych" - Gwardia II Koszalin, 
Wielim III Szczecinek i Szopy Pra- 
cze Koszalin. 
Wtorek, 4 lutego: godzina 9 - 
grupa III "Młodszych" - Osemka Ża- 
ki 94 Kołobrzeg, UKS Slawoborze 
i Olimpia II Bobolice oraz grupa X 
"Starszych" - Wiekowianka Wieko- 


TENIS STOlOWY.lllliga 


1\ 
I 


- 


, 


", 
L; .  


r 


\, 

.
 - 


.-ł"IIII" 
...... 


- 


"n.. RAUOSI.AW KOI,F.ŚNI" 
I>olosowanill 
rtlp Marcin Nowak lirzez kilka 
odzin opracowywal ter- 
minarz rOIgrywek I rllndy tllrnieju. 


wo, Sława I Slawno, Olimpia I Bobo- 
lice i Polanie II Polanów; godzina 
11.30 - grupa IX "Młodszych" - 
Strażak Wieli m Gwda Wielka, Sława 
I Sławno, Gwardia Koszalin i Olim- 
pia IV Bobolice. 
Środa, 5 lutego: godzina 9 - 
grupa II "Młodszych" - UKS Grot 
Dygowo, Żaki 94 Kolobrzeg i Gwar- 
dyjka I Koszalin oraz grupa XI "Star- 
szych" - Szerszenie SP 1 Połczyn 
Zdrój, Bałtyk Koszalin, Żaki 94 I Ko- 
łobrzeg i Polanie I Polanów; godzina 
11.30 - grupa VI "Starszych" - Błę- 
kitni Barwice, żaki 94 II Kołobrzeg 
i Andrzej Kuźma Gościno. 
Czwartek, 6 lutego: godzina 9- 
grupa V "Starszych" - Głaz T ycho- 
wo, Gryf 95 I Słupsk i UKS Zawisza 
I Grzmiąca oraz grupa VIII "Młod- 
szych" - Wiekowianka Wiekowo, 
UKS Zawisza Grzmiąca, Błękitni 
Barwice i Głaz Tychowo; godzina 
11.30 - grupa V "Młodszych" - Orliki 
Jezierzyce, Jantar Siemyl i Darzbór 
Szczecinek oraz grupa XII "Star- 


szych" - Orliki Jezierzyce, UKS Za- 
wisza II Grzmiąca, Victoria li Sianów 
i Jantar Siemyśl. 
Piątek, 6 lutego: godzina 9 - 
grupa I "Mlodszych" - Sława II Sław- 
no, SP 3 Koszalin i Bałtyk Orliki Ko- 
szalin oraz grupa II "Starszych" - 
Żaki 2000 Gmina Świdwin, Sława 11 
Sławno i Bałtyk Sak Koszalin; godzi- . 
na 11 - grupa IV "Starszych" - 
Gwardia I Koszalin, Kotwica Kołó- I 
brzeg i Victoria I Sianów oraz grupa I 
IV "Mlodszych" - Bałtyk Foto Relax 
Koszalin, Byki Slupsk i Kotwica Ko- 
łobrzeg. 
Poniedziałek, 10 lutego: godzi- I 
na 9 - grupa VII "Młodszych" - Bal- 
tyk Skrzaty Koszalin, Polanie Żużu 
Polanów, Olimpia III Bobolice i Sa- 
los Grawipol Słupsk oraz grupa VII 
"Starszych" - Orły 2003 Malechowo, 
Gryf 95 II Słupsk i Morsy Słowino; 
godzina 11.30 - grupa VIII "Star- 
szych" - Bałtyk Opel Koszalin, Stra- 
żak Wielim Gwda Wielka i Start le- 

 
a
 
. 


Zmiana na fotelu I.idera 


Tenisiści stolowi III ligi roze- 
grali kolejne spotkania. Po nich 
nastąpila zmiana na fotelu lide- 
ra. Zajął go KTS Koszalinianin II 
Koszalin, który zanotował dwa 
zwycięstwa. Dotychczasowemu 
liderowi Nasiennikowi II Gryfice 
nie wiodło się najlepiej w dwóch 
spotkaniach. zanotował remis 
i porażkę. 
Wyniki 9. kolejki: Przełom 
Postomino - Salos I Szczecin 


5:5, KTS Koszalinianin II Kosza- 
lin - LUKS Top Wierzbięcin 6:4, 
UKS Chrobry II Międzyzdroje - 
Nasiennik II Gryfice 5:5, Wy- 
spiarz OSiR II Świnoujście - AL- 
FA Szczecinek 4:6. 
Wyniki 10. kolejki: KTS Ko- 
szalinianin II - Salos I 6:4, Prze- 
10m - LUKS Top Wierzbięcin 
6:4, Wyspiarz OSiR II - Nasien- 
nik II 6:4, UKS Chrobry II - ALFA 
4:6. 


TENIS STOŁOWY. Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne 


1. KTS KoszalInianin II 10 16 65-35 
2. Nasiennik II 10 14 57-43 
3. ALFA 10 12 52-48 
4. Przełom 10 10 55-45 
5. Salos 10 10 51-49 
6. LUKS Top 10 7 48-52 
7. Wyspiarz OSiR II 10 7 41-59 
8. UKS Chrobry II 10 4 31-69 
Obecnie trwa przerwa w roz- 
grywkach. Kolejne spotkania za- 
planowane są 1 marca. 


Zwyciężali faworyci 


W Koszalinie rozegrano III Woje- 
wódzki T umiej Klasyfikacyjny w kate- 
goriach żaków I skrzatów. Niespo- 
dzianek nie było. Do rywalizacji przy- 
stąpiło w sumie 57 zawodników 
I zawodniczek, a triumfowali fawory- 
ci turnieju. 


W rywalizacji chłopców w kate- 
gorii żaków triumfowal reprezentant 
KTS Koszalinianin Koszalin, Bar- 
tosz Kołaczkowski. Warto podkre- 
ślić, że H-letni Bartosz jest najlep- 
szym żakiem województwa zachod- 
niopomorskiego i członkiem kadry 
tego regionu w kategorii miodzików. 
Wygrai zdecydowanie trzy woje- 
wódzkie turnieje klasyfikacyjne, a 
w rankingu miodzików zajmuje 4. 


miejsce. Ponadto jest bardzo do- 
brym uczniem w klasie fortepianu 
w Szkole Muzycznej w Koszalinie. 
Fachowcy od tenisa stołowego wi- 
dzą w nim nie tylko artystę muzyka, 
ale i artystę aren sportowych! 
Drugie miejsce zajął Krzysztof 
Galewski z Nasiennika Gryfice, a 
trzecie Robert Błażeniuk z UKS 
Chrobry Międzyzdroje. Inny koszaliń- 
ski pingpongista, Krzysztof Miazga 
uplasował się na szóstej pozycji. 
Wśród dziewcząt pierwsze miej- 
sce zajęla faworyzowana, Joanna 
Ruszczyk z UKS Chrobry. Wyprze- 
dziła ona Rozalię Wawruszczak 
(ATS Stargard Szczeciński) i San- 
drę Pawlik (GLUKS Skrzat Kozieli- 
ce). Miejsca reprezentantek regionu 


koszalińskiego: 6. Alicja Słowiń- 
ska, 8. Krystyna Pawelec (obie ! 
ULKS Parsęcko), 11-12. Katarzyna: 
Mural (UKS Sucha Koszalińska), . 
14. Paulina Krzyżanowska (ULKS ' 
Parsęcko). I 
W turnieju klasyfikacyjnym 
 
skrzatów wygrał faworyt gospodarzy 
 
czyli KTS Koszalinianin, Jakub Dy- . 
jas, który jest uczniem klasy I b ! 
w Szkole Podstawowej nr 18. Kolej- : 
ne sześć miejsc w czołówce zajęli: : 
2. Jakub Starek (ULKS Parsęcko), ' 
3. Kamil Kijanek, 4. Michał Kor- : 
nak , 
. Jacek Jermak (wszyscy : 
LUKS Zółtnica), 6. Igor Macieszyn, ; 
7. Andrzej Hadała (SzSMTS i 
Szczecinek). 


21. Zimowa Uniwersjada 


Sport str. 5 


Skromny dorobek 


Cztery medale - srebrny i trzy brązo- 
we - to skromny dorobek 17 zawod- 
niczek i 25 zawodników, którzy re- 
prezentowali Polskę w 21. Zimowej 
Uniwersjadzie w Tarvisio. Brało 
w niej udział około 2000 studentów- 
-sportowców z 52 krajów. 


Najwięcej medali - 31 (11-10-10) 
. wywalczyli Rosjanie. Polacy, którzy 
startowali w biatlonie, narciarstwie 
biegowym i alpejskim, skokach nar- 
ciarskich oraz snowboardzie uplaso- 
wali się na 19. pozycji. ?:nakomity 
występ w poprzedniej Uniwersjadzie, 
w.2001 roku w Zakopanem, gdzie 
Polacy zdobyli 14 medali w tym 8 zło- 
tych, rozbudzil apetyty na sportowe 
sukcesy także we Włoszech. Jednak 
sekretarz generalny AZS Bartłomiej 
Korpak przestrzegal przed optymi- 
zmem. Okazało się, że miał rację. 
- Po ostatnich, bardzo udanych 
dla nas igrzyskach w Zakopanem 
apetyty wzrosly. Ale... W Tarvisio 
zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, 
wróciliśmy do adekwatnych nam 
pozycji. Odczuwamy jednak niedo- 
syt, gdyż dorobek mógł być nieco 
bogatszy. Liczyliśmy na dobre 
miejsca alpejczyków zwłaszcza, że 
1 reprezentowani byliśmy przez naj- 
lepszą w kraju parę - Dagmarę 
Krzyżyńską i Michała Kałwę. Na- 
dzieje nie spełniły się, 
hociaż po 
 


pierwszych przejazdach Dagmara 
była druga, 8 Michał piąty. Nieste- 
ty, w drugich popełnili błędy i wypa- 
dli z trasy. W biegach startowali 
najlepsi obecnie w kraju narciarze. 
Efekt - mizerny. Jedyny jasny 
punkt to Justyna Kowalczyk, dzie- 
siąta na pięć kilometrów w doboro- 
wym towarzystwie. Trzeba jednak 
sobie uzmysłowić, że ta konkuren- 
cja praktycznie w Polsce nie istnie- 
je. A ci co próbują, biegają na 
wszystkich dystansach - krótkich 
i długich. Dziś trzeba się jednak 
wyspecjalizować. Mamy niedosyt 
po występie biatlonistów, choć i tu 
startowała krajowa czołówka. Oka- 
zało się, że jest bez formy strzelec- 
kiej. Skoczkowie zaprezentowali 
przeciętny poziom. Nie zawiedli 
natomiast snowboardziści. Mieli 
trzy-cztery szanse medalowe, wy- 
korzystali dwie. Blanka 'sielonis 
brązowy medal zdobyty we Wło- 
szech ceni wyżej od złotego 
sprzed dwóch lat z Zakopanego, a 
to dlatego, że wywalczyła go 
w znacznie silniejszej obsadzie. 
Natomiast walczący brawurowo 
Wojciech Pająk przegrał w finale 
tylko z Japończykiem - podsumo- 
wal udział polskich studentów 
w Uniwersjadzie sekretarz general- 
ny AZS Bartłomiej Korpak. 
(pap, mars) 


AUTOMOBILIZM. Rajdowe mistrzostwa świata 


Trzy polskie załogi 


Krzysztof Hołowczyc, Janusz Kulig 
I Łukasz Sztuka znaleźli się na opu- 
blikowanej przez Międzynarodową 
Federację Samochodową liście zgło- 
szeń do rajdowych mistrzostw świa- 
ta samochodów seryjnych (Produc- 
tion Car). 


Regulamin mistrzostw w tej ka- 
tegorii przewiduje, że każdy zglo- 
szony kierowca musi wystąpić 
w sześciu z siedmiu eliminacji 
(Szwecja, Nowa Zelandia, Argen- 


, 
TENIS. Turniej ATP w Mediolanie 


tyna, Cypr, Niemcy, Australia i Kor- 
syka) i złożyć plan startów w sezo- 
nie 2003. Zgodnie z tymi planami 
Holowczyc i Sztuka nie pojadą 
we francuskim Rajdzie Korsyki, a 
Kulig ma opuścić Rajd Argentyny. 
Na liście FIA znalazły się nazwiska 
27 kierowców. W pierwszet elimi- 
nacji - Rajdzie Szwecji (7-9 lutego) 
wystartuje w kategorii samocho- 
dów seryjnych 20 aut, w tym trzy 
polskie załogi. - 


(pap, mars) 


Wygrana Stepanka 


Rozstawiony z numerem 1 
Czech Jiri Novak już pierwszego 
dnia pożegnał się z halowym turnie- 
jem ATP w Mediolanie (pula nagród 
380 tysięcy dolarów), przegrywając 
ze swym rodakiem fładkiern Ste- 
pankiem 4:6, 3:6. W pierwszej run- 
dzie odpadl też rozstawiony z nume- 
rem 2 Holender SJeng Schalken, 
który doznal porażki ze Szwedem 
Thomasem Enqvistem 4:6, 3:6. 


'
; 


(SIIW) 


.
 
, 


I .. 


<., l' 


\ 1 
..f 
" 
l 


'" 
l' ;.". 
t\.. ... 
'h .. . 
;
 . . ..... ' 
.' JIIIt> . 


jf' 


Inne wyniki pierwszej rundy: Do- 
minik Hrbaty (Słowacja) - Nicolas 
Escude (Francja, 7) 6:4, 1 :6, 6:3, 
Maks Mirnyj (Białoruś) - Kenneth 
Carlsen (Dania) 7:5, 2:6, 4:0, krecz 
Carlsena, Jarrko Nieminen (Finlan- 
dia, 8) - Michael KratochviI 
(Szwajcaria) 6:4, 3:6, 6:1, Kristian 
Pless (Dania) - Hichem Arazi (Ma- 
roko) 6:3, 1 :6, 6:3. 


(pap, mars) ..:.: 
'" 


'-., "" 


ALE
 


(SIlW) 


Fot. PAP/EPA-DANIEL DAL ZENNARO 
Czech Radek Stepanek odbija piłkę w pojedynkIl ze swoim rodakiem, 
rozstawionym z nr I Jirim Novakiem.
		

/18021-0006.djvu

			- 


str. 6 Sport lokalny 


INFORMATOR 
Ferie na sportowo 


Zapraszamy na Imprezy sportowe 
przygotowane dla dzieci I młodzlety 
przez Słupski Szkolny Związek Spor- 
towy: 


. 29.01. (środa) - godz. 10- 
turniej tenisa stołowego chłop- 
ców ze szkół podstawowych 
i gimnazjów, 10 - turniej mini- 
siatkówki dziewcząt dla szkół 
podstawowych - SP 8, 10- ciąg 
dalszy turnieju unihokeja grup 
mieszanych - SP 1, 10 - c. d. 
turnieju piłkarskiego - SP 10, 10 
- turniej koszykarskich "trójek" - 
grać będą reprezentanci 
I i II klas gimnazjalnych - SP 5. 
. 30.01.(czwartek) - 10 - tur- 
niej tenisa stołowego dziewcząt 
ze szkół podstawowych I gimna- 
zJów, 10 - turniej minisiatkówki I 
chłopców ze szkół podstawo- 
wych - SP 8, 10 - turniej mini- 
siatkówki dziewcząt ze szkół 
podstawowych - SP 1, 10 - tur- 
niej dru1:ynowy tenisa stolowego 
i zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej (szkoła wyda 
osobny komunikat w tej sprawie) 
dla gimnazjów - G-4. 
. 31.01. (piątek) - 10 - tur- 
niej w dwa ognie - SP 3, 10 - 
otwarty turniej tenisa stolowego 
- SP 2, 10 - zawody ły1:wiarskie 
-lodowisko Slupskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 
. 3.02. (poniedziałek) - 9 - 
turniej dru1:ynowy tenisa stoło- 
wego dla gimnazjów - G-4, 9.30 
- turniej szachowy dziewcząt 
i chlopców (dotyczy: szkół pod- I 
stawowych, gimnazjów i szkól 
ponadgimnazjalnych) - SP 2,10 
- trio-basket grup mieszanych 
ze szkół podstawowych - SP 1, 
11 - turniej pilki no1:nej dla gim- I 
nazjów - hala Gryfia. 
. 4.02. (wtorek) - 9 - c. d. 
turnieju dru1:ynowego tenisa sto- 
lowego dla gimnazjów - G-4, I 
9.30 - c. d. turnieju szachowego 
- SP 2, 10 - c. d. turnieju mini- 
siatkówki dziewcząt - SP 1, 11 - 
c. d. turnieju pilkarskiego - Gry- 
fia. 
5.02. (środa) - 9.30 - c. d. 
turnieju szachowego - SP 2, 10 
- Bal Galganiarza - SP 3, 10.30 
- quiz "Żyj bezpiecznie" dla p6ł- 
kolonii - SP 2, 11 - minikoszy- 
kówka dziewcząt ze szkół pod- 
stawowych - Gryfia. 
. 6.02. (czwartek) - 9 - tur- 
niej pilki no1:nej dla uczniów klas 
IV-V szkół podstawowych - SP 
4, 9.30 - zakończenie turnieju 
szachowego - SP 2,10 - zawo- 
dy ły1:wiarskie - SOSiR, 11 - c. 
d. turnieju mini koszykówki 
dziewcząt ze szkół podstawo- 
wych - Gryfia. 
.7.02. (piątek) - 10 - turniej 
gier i zabaw ruchowych dla klas 
l-IV szkół podstawowych oraz 
miejskie podsumowanie wypo- 
czynku feryjnego. 


(fen) I 


ZAPISY 
Naucz się bronić 
Słupska Sekcja Aikido przyj- I 
muje zapisy na zajęcia. Treningi 
odbywają się w poniedziałki, I 
wtorki, czwartki i piątki od godz. 
19 do 20. Miejsce zajęć - hala 
sportowa na stadionie 650-lecia 
przy ul. Madalińskiego w Słup- 
sku. 


(fen) 


Turnie) piłkarski 


Do końca stycznia przyjmo- 
wane są zapisy do Turnieju Pił- I 
karskiego o Halowego Mistrza 
Zakładów Pracy Ziemi Słupskiej 
na rok 2003. Termin zawodów - 
22-23.02. w hali Gryfia 
przy ul. Szczecińskiej w Słup- 
sku. Organizator przyjmuje zglo- 
szenia (nr telefonu - 842-76-34). 
(fen) I 
Treningi pięściarskie 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


KOSZYKÓWKA. liga Amatorska minęła półmetek 


Faworyci wygrywają 
SŁUPSK. W Słupskiej Amatorskiej Lidze koszykówki sytuacja powoli 
się klaruje. Już wiadomo kto będzie walczył o najwyższe laury. 


....!1 


.. 

, 


( 
.P'--  


. 


I LIGA 


- 


Środa, :!9styc7nia :!003 r. głos Pomorza 


KOSZYKÓWKA. Liga Szkolna 


Diabły najlepsze 


. 


'" 


- 


1.lnter1lor 8 16 519-446 
2. Olszewski Sławno 5 15 597-438 
3. T erlox 7 13 533-433 
4. Wilki 9 13 618-564 
5. ZAS PAP 7 12 563-429 
6. Sami Swoi 7 12 458-382 
7. LO VlGosbud 9 12 468-593 
8. Lekarz Oomowy 9 11 536.624 
9. Scania I LO 8 10 457-613 
10. Gazeta Wyborcza 7 8 394-487 
11.M&S 7 7 298-549 ... 


II LIGA 


1. Balcar 
2. Seplx 
3.SPTS 
4. Bł
kllnllSalus I 
5. Maszbud/Roklta 
e. Mal-Bel/Sanltal 
7. Niebiescy 
8. Ósemka 
9. Ruch S.A. 
10. Ablmel 
11. Erkabud 
12. Luksusowi 
13. LO IV 
14. Bł
kltnVSalus II 


10 19 705-556 
10 16 e57-495 
9 17 595.411 
10 17 e27-524 
9 15 573-463 
9 15 515-452 
9 13 eoe-566 
9 13 493-468 
9 12 521-505 
9 12 47e-509 
10 12 503-e27 
7 11 396-3e5 
10 11 409-655 
10' 10 390-804 


W I lidze do gro- 
na faworytów zalicza- 
ją się zawodnicy Inter- 
floru i Olszewskich 
Sławno. Obie du1:yny 
bez większych proble- 
mów pokonały swoich 
przeciwników. Interflor 
zwycię1:ył LOV/Gos- 
bud 76: 37 (Przemy- 
aław Bonk - 27, Łu- 
kasz Mlkaza - 9). Ol- 
szewski Slawno 
wygrał ze Scanią I LO 
81: 43 (Marek Sza- 
ryk, Maciej Szcz,any 
i Sebaatlan Boryaluk 
- wszyscy po 16, 
Piotr Rynda - 17). 
W kolejnym meczu 
uporali się z zespole m FOl. SI.AWOMIIł lAIIIC'KI 
M&S 81: 53 (Łukaaz Migawka I meuu SIUI)
klej Amatonkiej Ligi 
Lewicki - 19, Da- KO
lykówkl. 
rluaz Głuazak - 23). I 
Wilki pokonały Lekarza Domo- 
wego 74: 63 (Bogumił Bllewlcz 
- 20, Krzyaztof LIpa - 23) 
W II lidze tak1:e zwycię1:ali fa- 
woryci. Bajcar - Ablmet 67: 57 
(Jacek Krawczyk - 28, Łukaaz 
Bolda - 30), Erkabud - LO 
IV 63: 41 (Bartoaz Szor - 29, 
Tomaaz Staazklewlcz - 16), 
SPTS - Mat-BetlSanitas 53: 36 
(Arkadiusz Ścigała - 22, Piotr 
Zdanowakl- 19), Błękitni/Salus 
I - Niebiescy 65: 61 (Tomaaz 
Świerk - 22, Adrian Sucholaa 
- 23), Maszbud/Rokita - Ósem- 
ka 64: 56 (Wojciech Wojczuk- 
30, Marluaz Struakl - 14), Se- 
pix - Błękitni/Salus II 104: 48 


, 


(Paweł Straazewakl - 53, Piotr 
J6iwlk - 25), Abimet - Ruch 
S.A. 60: 57 (Łukasz Bolda - 41, 
Piotr Hedeazyńakl-19). 
Ranking najskuteczniejszych 
zawodników: I liga - 1. Rado- 
slaw Żytko (Terlox) - średnia 
na jeden mecz 24,9 pkt, 2. Ro- 
bert Jakubiak (Sami Swoi) - 
23,4, 3. Przemysław Bonk (Inter- 
. flor) - 22,S, 4. Michał Kowalik 
(AZS PAP) - 20,1.lIliga-1. Ad- 
rian Sucholas (Niebiescy) 32,8; 
2. Arkadiusz Ścigała (SPTS) - 
28,1; 3. Łukasz Bolda (Ablmet) - 
27,8; 4. Piotr Zdanowski (Mat- 
-Bet) - 25,6. 


(klin) 


Ich pasją jest strzelectwo 


. ł 


. r 


:TERMINARZ G"':R 
NA 8 l 9 LIJl'FC;O: 
. Sobota: godz. 14.45 Aniołki Ro- 
blna/Peugeot I - ZSPlKostol 
(mecz pań), 19.15 Seplx - SPTS. 
. Niedziela: godz. 10 Erkabud - 
Błękltn"Salus I, 11.15 LO IV- 
Niebiescy, 12.30 Mat-Bet Sanl- 
tas - Ruch S. A., 13.45 AZS 
PAP - M&S, 15 Gazeta Wybor- 
cza - Scania I LO, 16.15 Sami 
Swol-lnterflor, 17.30 Ósemka 
- Bajcar, 18.45 Luksusowl- 
Maszud/Roklta 


) 


.J 


FOl. BOGDAN WALCZAK 
K lub Strzelecki Gryf Slupski podsumował swoją działalność I osiągnięcia w 2002 roku. Młodzi strzelcy ze Słupska za- 
notowali wiele znaczących sukcesów, a przy tym zdobywali medale w Młodzletowych Mistrzostwach Polski I Ogól- 
nopolskiej Olimpiadzie Młodziety. Zajmowali czołowe miejsca w rótnych Imprezach krajowych I wojewódzkich. W klu- 
bie trenuje 60 zawodników I zawodniczek w karabinie oraz pistolecie.. Mistrzowską klasę sportową posiadaJą: Darla 
Mińkowska i Macie, Gwltdt, którzy są członkami kadry olimpijskieJ. Najbardziej doświadczoną I utytułowaną strzelczy- 
nią jest Magdalana Lis. Strzelecka młodzlet ze Słupska chce nawiązać do pięknych tradycJi, które są związane ze zna- 
komitymi wyczynami Mirosławy Sagu n I Roberta Kraskowskiego, olimpiJczyków-wychowanków słupskiego klubu. Na 
zdjęciu ekipa Klubu Strzeleckiego Gryf Słupski z dyplomami i. statuetkami. Stoją od lewej: lanon Szewczyk (trener), 
Marcin Mińkowskl, Maciej Gwitdt, Marcin Wiesiołek, Aneta lytko, Mateusz Kabałek, Konrad Pytlos, Julian Lis (tre- 
ner). Siedzą od lewej: Anna Hadzlewicz, Izabela Pytlos, Paulina Pajda, Darła Mlńkowska, Weronika Cle.lak. (fen) 


SIATKÓWKA. Koniec rundy zasadniczej 


Relax przed Romkiem 


W minioną sobotę rozegrano ostat- 
I nie mecze w rundzie zasadniczej 
IV edycji LIgi Amatorskiej SiatkówkI. 


Słupski Klub Bokserski 
Czarni zaprasża chłopców I 
z roczników 1987, 1988, 1989, Wyniki (obok nazwy zespołu 
1990 na zajęcia sportowe, któ- wyró1:niający się siatkarze): Relax 
re prowadzone są w czasie ferii I Słupsk (Sławomir Paazklewlcz) 
zimowych. Wszyscy chętni mo- - Smoki Słupsk (Mirosław MIze- 
gą się zgłaszać codziennie I rek) 2: O (25:19, 25:16); Mecenas 
z wyjątkiem soboty i niedzieli. I Słupsk (Henryk Ścigała) - Benia- 
Treningi odbywają się od godz. minek Słupsk (Grzegorz Plllt- 
11 w hali przy ul. Ogrodowej' kowskl) 2: 1 (25:22,20:25,15:6); 
w Słupsku. I Romek Lębork (Krzyaztof BII- 
(fen) kowskl) - SP 1 Słupsk (Agnlesz- 


ka Szyłko-Ćmlel) 2:0 (25:15, 
25:12); AZS (kadeci) Słupsk 
(Przemyaław Bona) - SPTS 
Słupsk (Marek Dabulla) 2:0 
(25:22,25: 21). Rezultaty spotkań 
zroegłych:Traf
Słupsk(Andnej 
Obałek) - Big Fire Słupsk (ZbI- 
gniew Stromaki) 0:2 (19:25, 
19:25); AZS (kadeci - Jarosław 
Obałek) - Big Fire (Zenon SuI>- 
ocz) 0:2 (14:25, 15:25); Jarex 
Słupsk (Marcin Miller) - Olimp 
Dębnica Kaszubska {Tomasz Ju- 
reko) 2:0 (25:14, 25:17). 


1. Relax 
2. Romek 
3. Mecenas 
4. Jarex 
5. Big Flre 
6. Beniaminek 
7. Traflc 
8. Smoki 
9. Olimp 
10. SPTS 
11. SP 1 
12. f>J.S (kadeci) 


11 22 
11 21 
11 20 
10 17 
11 16 
11 1e 
11 15 
11 15 
11 14 
11 14 
11 14 
10 11 


22-3 
20-3 
20-7 
16-7 
14-13 
11-16 
10-14 
10-17 
9-19 
7-17 
B-18 
5-18 
(fen) 


", 


.. 


.. 


. 


lo 
II 
II 
" 
--............. 
- 
... 
\ 


.. 


hll. SI A WOMIIł ) Ali/( ....1 
MecIe byly bardlo wldowl
kowe. Ibil'wclęlll wnlc:1yly o Cl'llIIe Iłllllkły. 


SŁUPSK. W Zespole Szkół Ogólno- 
kształcących nr 3 zakończyły się roz- 
grywki szkolnej ligi koszykówki. 
lwyclętyła drutyna .Czerwonych 
Diabłów. . 


W rozgrywkach uczestniczyło 
osiem dru1:yn. Dziewczęta grały 
systemem "ka1:dy z każdym". 
Szkolną ligę wygrała dru1:yna 
"Czerwonych Diabłów". Drugie 
miejsce zajęły "Niebieskie Moty- 
le", a trzecie - "Basket". Dalsza 
kolejność: 4. KAL, 5. No Name", 
6. "White Angels", 7. "BPL", 8. 
"Diablice". Królową strzelców 


turnieju została Martyna Snela 
(Basket) - 52 pkt - DZit?kl takim 
Imprezom staramy sit? propago- 
wa6 zdrowy styl życia - mówi 
Małgorzata Zajda, nauczycielka 
wychowania fizycznego. - Daje- 
my im też moż/lwoś6 rozwijania 
swoich sportowych zaintereso- 
wań. Dobre wzorce sportowe 
b
dą mogły przenleś6 na iycie 
codzienne. 
Nagrody dla dziewcząt ufun- 
dowali Katarzyna I Piotr Śwl- 
dzlńacy oraz rada rodziców. 
(kiiII) 


SZACHY. Wieczory szachowe 


Pierwszy Wasilewski 


W kawlarance na stadionie 650--le- 
ela w Słupsku rozegrano kolejny tur- 
niej z cyklu .Jeslenno-zlmowe wie- 
czory szachowe.. 
I Dwunaste zawody w sza- 
chach błyskawicznych zakoń- 
czyły się sukcesem Pawła Wa- 
allewaklego (Solny Zieleniewo) 


- 12 punktów. Drugie i trzecie 
miejsce podzielili: Adam Seme- 
nluk (Zryw Słupsk) i Ireneuaz 
Myszka (Słupsk). Obaj zgroma- 
dzili po 10,5 pkt. Następny tur- 
niej rozegrany zostanie w czwar- 
tek (30 stycznia) o godz. 16.30. 
Miejsce zawodów bez zmian. 
(fen) 


PILKA NOŻNA. Zbll
ają sle do finału 
Półfinałowe spotkania 


Do końca zbllta się rywalizacja 
w XXVII Halowym Turnieju PIłkarskim 
o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta. 
wowej nr 4 w Słupsku. Rozegrano 
kolejne mecze półfinałowe. 
Wszystkie dru1:yny walczą 
o zwycięstwa do końca turnieju. 
Zawodnicy nie zapominają o za- 
sadach fair play. Pada bardzo du- 
żo goli. Wyniki - rocznik 1991 _ 
grupa A: SP 2 Słupsk - SP 3 
Słupsk O: 3, SP 2 - SP 4 III Słupsk 
3: 1, SP 2 - SP 9 Slupsk 5: 4, SP 


3 - SP 4 III 3: O, SP 3 - SP 9 3: O, 
SP 4111- SP 91: 4 - awans - 1. 
SP 3, 2. SP 2; grupa B: SP 10 
Słupsk - SP 4 II Slupsk 3: 3, SP 
10 - SP 41V Słupsk 4: 2, SP 10- 
SP 4 I Słupsk 2: 2, SP 4 II - SP 4 
IV 7: 3, SP 4 II - SP 4 I 2: 2, SP 4 
IV - SP 4 I O: 3 - awans: 1. SP 4 
11,2. SP 4 I; rocznik 1990 - grupa 
A: SP 3 Slupsk - SP 1 Słupsk 3: 
2, SP 3 - SP 5 Słupsk 6: 2, SP 10 
- SP 5 7: 2 - awans: 1. SP 3, 2. 
SP 10. 


(fen) 


PILKA NOŻNA. Rozgrywki halowe 


Zagrają o miejsca 


W Debrznie piłkarskie zespoły V edy- 
cJI halowej ligi .plątek. rozegrały ko- 
lejne mecze play ott. 
Rezultaty sobotnich gier - 
o miejsca 5-8: ZGKiM Debrzno - 
OSP Debrzno 3: 4 w rzutach 
karnych (po regulaminowym 
czasie gry i po dogrywce był re- 
mis 2: 2), Piranie Debrzno - 
Szufrajda/Koral Dębnica 6: 2; 
o lokaty 1-4: US Człuch6w - Ko- 
ral Dębnica 1: 7, Leszcze Debrz- 
no - GTS Lipka 7: 2. W klasyfi- 
kacji najskuteczniejszych snaj- 


perów prowadzi Marluaz Mro- 
tek (Szufrajda/Koral) - 17goli. 
W najbliższą sobotę (1.02.) od- 
będą się ostatnie spotkania - 
o siódmą lokatę zmierzą się: 
ZGKiM - Szufrajda/Koral (godz. 
14), o piątą pozycję spotkają się: 
OSP - Piranie (godz. 14.45), 
o trzecie miejsce grać będą: US 
- GTS (15.30), w wielkim finale 
o pierwszą lokatę wystąpią: Ko- 
ral- Leszcze. Kibiców zaprasza- 
my do hali Zespołu Szkół 
przy ul. Królewskiej. 


(fen) 


_ a
		

/18021-0007.djvu

			głos Pomorza Środa, 29 stycznia 2003 r. 


NA PARKIETACH NBA 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PIŁKA NOŻNA. Przed meczem z Chorwacją 


Indiana Pacers pokonali na wyjeź- 
dzie Miaml Heat 102: 95 I zachowali 
prowadzenie w Konferencji Wschod- 
niej ligi NBA. Kolejnej porażki doznał 
natomiast zespół Memphis Griulles, 
w składzie z Cezarym Trybańsklm, 
ulegając w poniedziałek Houston 
Rockets 95: 100. 


Powołał dziewięciu 


Selekcjoner reprezentacji Polski Paweł Janas powołał w poniedziałek 
dziewięciu piłkarzy z klubów zagranicznych na mecz towarzyski 
z Chorwacją, który zostanie rozegrany 12 lutego w Splicie. 


o wygranej drużyny z India- 
napolis z Heat zadecydowała 
ostatnia kwarta. Po trzech odsło- 
nach Miami prowadziło różnicą 
dwóch punktów (72:70), ale I 
w końcówce skuteczniejsi byli 
rywale. W szeregach Pacers wy- 
różnił się Reggle Miller, zdo- 
bywca 31 punktów. 37-letniego 
gracza dzielnie wspierali Ron 
Artest (18 pkt), Jermalne O'Ne- 
al (18) oraz Al Harrington (16). 
Wśród gospodarzy najskutecz- 
niejszym byl Caron Butler - 22 
pkt. 
31. porażki w rozgrywkach 
doznali koszykarze Memphis 
Grizzlies. W potyczce z Houston 
Rockets polski koszykarz prze- 
bywal na boisku pięć minut i od- 
dal dwa niecelne rzuty. W ekipie 
pokonanych najlepiej wypad I 
Hiszpan Pau Gasol, który uzy- 
skał 26 pkt. Jeszcze 70 sekund 
przed końcową syreną Grizzlies 
prowadzili 90:88, ale wówczas 
kluczową rolę w zespole "Rakiet" 
odegrał Steve Francls. Griz- 
zUes zajmują przedostatnie miej- 
sce w tabeli Midwest Division 
mając na koncie, oprócz 31 
przegranych, tylko 13 zwycięstw. 
Nieznacznie swój bilans popra- 
wila drużyna Cleveland Cava- 
liers. 
Wyniki poniedziałkowych 
meczów: Washington Wizards - 
Phoenix Suns 98:93, Cleveland 
Cavaliers - Los Angeles Clip- 
pers 104:100, Miami Heats - In- 
diana Pacers 95:102, Minnesota 
limberwolves - San Antonio 
Spurs 106:95, Memphis Griz- 
zlies - Houston Rockets 95:100, 
New Orieans Hornet - Milwau- 
kee Bucks 93:108, Denver Nug- 
gets - New Jersey Nets 66:92. 
(
uw) 


Ferie 
z koszykówką 


Koszaliński Uczniowski Klub 
Sportowy, działający przy I li- 
ceum Ogólnokształcącym im. Sto 
Dubois w Koszalinie jest organi- 
zatorem "Ferii z Koszykówką". 
Przez dwa tygodnie od ponie- 
działku do piątku w hali sporto- 
wej I LO przy ul. Komisji Eduka- 
cji Narodowej zajęcia prowadzić 
będzie znany szkoleniowiec, Jó- 
zef Janiel. Do udziału w zaję- 
ciach zaprasza on chłopców 
urodzonych w latach 1987-1990. 
(suw) 


ł 


s 


....   


...( 


1 


Fot. PAP - ARClłlWtlM 
Piotr Świerclew
ki (I prawej), który obecnie broni barw Birminł:hom ('ily, jesl jednym l d/iewięciu pi'korzy 
groj1lcych w lil:och IlIl:rouicluych, kl{lrych Irener '>owe' JonlIs POWO'II' no mec:!' z Chorwoeją. . 


W kadrze na to spotkanie zna- 
leżli się: Jerzy Dudek (FC Liverpo- 
oł), Jscek Bąk (RC Lens), Rado- 
sław Kałużny (Energie Coltbus), 
Arkadiusz Radomski (SC Heere- 
nveen), Bartosz Karwan (Hertha 
Berlin), Piotr Świerczewski (Bir- 
mingham City), Roman Dąbrowski 
(Besiktas Stambuł), Emmanuel 011- 


sadebe (Panathinaikos Ateny) I Pa- 
we' Kryszałowicz (Eintracht Frank- 
furt). 
Za tydzień Janas uzupełni skład 
kadry o zawodników z ligi połskiej. 
Powołania na mecz młodzieżówek 
(do lat 21) Chorwacja - połska dla 
pilkarzy z klubów zagranicznych ro- 
zesłał także trener Edward Klejn- 


I Edward Klejndinst: "Czas działa na naszą korzyść" 


Zemsta kibiców 


Samobójczy gol strzelony w niedziel- 
nym meczu piłkarskiej drugiej ligi 
włoskiej przez zawodnika Cagllarl, 
Gianlucę Grassadonię do tego stop- 
nia rozwścieczy' kibiców, że podpali- 
li jego luksusowe auto. 
Obrońca Cagliari zastal swój sa- 
mochód plonący przed domem 
po powrocie z Wenecji, gdzie jego 
zespól przegrał ligowy mecz 0:3 
i wypadł z czołowej czwórki tabeli. 
Miejsce w czwórce dawało drużynie 
z Sardynii awans do ekstraklasy. - 
Futbol jest chory - skomentował 31- 
letni Grassadonia, dodając, że roz- 
waża możliwość zakończenia karie- 
ry. _ Moje dzieci widziały ten ogień 
przed domem i teraz żyją w strachu 
- dodal. 
Policja nie potwierdzila oficjal- 
nie, że podpalenie bylo sprawką ki- 
biców, ale kierownictwo klubu uwa- 
ża to za wielce prawdopodobne. 
Podpalenie samochodu zawodnika 
Cagliari to kolejny chuligański wy- 
bryk skierowany przeciwko piłka- 
rzom. W listopadzie ubiegłego roku 
kibic zaatakował bramkarza Mes- 
syny Emanuela Manittu. Uderzo- 
ny przez chuligana piłkarz stracii 
przytomność i został odwieziony 
do szpitala. Miesiąc później zaata- 
kowany zostal wracający do domu 
po przegranym meczu obrońca 
Neapolu, a w ubiegłym tygodniu 
przed domem jednego z trzecioli- 
gowych zawodników eksplodowala 
bomba. 


(pap, snw) 


I . 


	
			

/18021-0008.djvu

			str. 8 Sport/reklama 


KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa mężczyzn 


www.glos-pomorza.pl 
fedakcja(iiJglos-pomof:ła.pl 


Odprawić Legię Warszawa 
Po blisko trzytygodniowej przerwie do rywalizacji powracają koszykarze ekstraklasy. Dzisiaj 
(29 stycznia) w Słupsku miejscowi Czarni spotkają się z Legią Warszawa. Początek gry 
o godz. 18 w hali Gryfia. 


Po piętnastu kołejkach słupska 
drużyna zajmuje siódme miejsce, 
a legioniści plasują się na dziesiątej 
pozycji. W pierwszym meczu w War- 
szawie Legia pokonała Czarnych 91: 
74. Obecnie warszawski zespól ma 
wielkie problemy finansowe i tak 
na dobrą sprawę nie wiadomo w ja- 
kim wystąpi zestawieniu. Chęć odej- 
ścia z Legii zgłosili podstawowi gra- 
cze. Wśród nich są: Wojciech MaJ- 
chrzak, Mafcln Stokłosa, Wojciech 
Żurawski, Łukasz Kwiatkowski 
i Tomasz CIelebąk, który prowadzi 
rozmowy z dzialaczami słupskiego 
klubu. Ostatnio w koszalińskim tumie- 
ju słupszczanie grali w bardzo ekspe- 
rymentalnym składzie i zajęli czwarte 


miejsce, ale dla niektórych graczy był 
to pozyteczny sprawdzian. 
- Wszyscy są bojowo nastawieni 
do walki - mówi Mirosław Llsztwan, 
II trener, który pełni też rolę menedże- 
ra. - Zagramy w optymalnie najsilniej- 
szym skladzie. Zawodnicy solidnie 
pracowali. Jestem dobrej myśli i wie- 
rzę. że wygramy. 
Niedawno Czami zyskali partnera 
finansowego, który pornoże w utrzy- 
maniu klubu. 
- Sfinalizowaliśmy umowę spon- 
sorską z firmą Euro-Cynk Gdynia - 
powiedzial powracający do zdrowia 
Andrzej Twardowski, prezes Spor- 
towej Spółki Akcyjnej Czarni Słupsk. 
- Gdyńska firma specjalizuje się 


R E-K- L "-M " 


- 


oC- - . - 
... 


00 


-- 
- 


w zabezpieczeniach konstrukcji stalo- 
wych poprzez cynkowanie i w obrób- 
ce metalu za pomocą najnowocze- 
śniejszych maszyn. NIe będzie jed- 
nak naszym tytularnym sponsorem. 
Umowę sponsorską mamy podpIsa- 
ną do 30 czerwca 2003 roku. Dzięki 
temu możemy myśleć o wzmocnieniu 
zespo/u. chocIaż czasu mamy bardzo 
mało. Słupscy kibice liczą na efektow- 
ną koszykówkę w wykonaniu swoich 
ulubieńców: Przemysława Frasun- 
klewlcZ8, Lee Wilsona, Zbigniewa 
Białka, Rafała Franka, Rolandasa 
Jarutlsa, AugenlJusa Vaskysa i An- 
drieja Krlvonosa. 
Bilety na dzisiejszy mecz można 
kupić w klubowej kasie przy ul. Groll- 


, 


, 


gera w Slupsku, która czynna będzie 
w godz. 8 -12. Od godz. 13 sprzedaż 
wejściówek prowadzona będzie tylko 
w kasach słupskiej hali 
przy ul. Szczecińskiej. Ceny biletów: 
5 zł, 10 zł, 15 zł, 20 zł i 30 zl. 
W innych meczach 16. kolejki I 
zmierzą się (w nawiasach wyniki 
z I rundy): ProkolT\ Treli Sopot- Anwil 
Włocławek (80:95), Gipsar Stal 
Ostrów Wielkopolski - Polonia War- 
bud Warszawa (81: 69), Start Lublin- 
Old Spice Pruszków (62:100), Noteć 
Inowrocław - Komłort Kronoplus I 
Stargard Szczeciński (54:78). Spo- 
tkanie Azoty Dozorbud Tarnów -Idea 
Śląsk Wroclaw (70:90) zostało przeło- r 
żone na inny termin. (fen) 


Genialne! Prawda? To nowe prawo, prawo najlepszych okazji. Żądasz dowodów? Oto one: teraz, kupując 
Citroena (3 z roku 2002, płacisz do 4000 zł mniej. Kupując Citroena (5, Xsara, Xsara Picasso lub Berlingo, 
zapłacisz nawet do 9500 zł mniej. Nie czekaj. Korzystaj z tego prawa, dopóki obowiązuje. 


... 


f,rr 


4 


.=-.0 


- 


-- 


Sp/'6C'(Zowanie alBrły w 1IIII00000wanych salonach Cilroina. Promocja dołyay sDlTlOChad6w rok prod. 20Q2, zam6wionych i odebranych od 06.01.2003. 
IloJ' samoch0d4w, modtli i WIIrsji obj,łych olBr/f ograntaona. Niniejsza promocja nie maże 'fay' si, z żadnymi innymi ofer/ami promocyjnymi. 


a 
CITROEN 
POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ 


A6

J. 


+8


l = 


Kredyt 


www.citroen.pl Bezpłatno informa[ja o sie[i kon(8Sjoner6w: 0800 181818 


KOSZALIN 
CITROEN A. DREWNIKOWSKI 
ul. Piastowsko l 
tel. O 94 343 09 93/94 


SŁUPSK 
CONTlNENTAL 
ul. Szaecińsko 40 
tel. O 59 845 32 45, 848 20 40/41,8452498 


Środa, 29 stycznia 2003 f. glos Pomorza 


KOSZYKÓWKA. Euroliga 


I Wracają na parkiety 


Po dwutygodniowej przerwie. spo- 
wodowanej ostatnią serią spotkań 
kwalifikacji do finałów mistrzostw 
Europy, rozgrywki wznawia Eurollga 
koszykarzy. 
W środę Ideę Śląsk Wrocław 
czeka kolejny mecz "o pozosta- 
nie w grze" z Partizanem Bel- 
grad. Obydwa zespoły walczą 
o szóste miejsce w grupie C. 
które stwarza szanse awansu 
do czołowej 16 drużyn Euroligi. 
Tylko zwycięstwo przedłuży na- 
dZieje Jednego z zespołów. Za- 
równo Idea. jak i mistrz Jugosła- 
wii mają po cztery wygrane i sie- 
dem porażek. W Belgradzie 
wygrał Śląsk 86:85 po rzucie 
Domlnlke Tomczyke za trzy 


punkty na 28 sekund przed koń- 
cem meczu. 
Grać w Eurolidze będą rów- 
nież koszykarki. Drużyna mi- 
strza Polski, Lotos VBW Clima 
Gdynia, liderki tabeli grupy B Eu- 
roligi, są faworytkami w czwart- 
kowej rywalizacji z mistrzem Sło- 
wacji SCP Aużomberok (10. ko- 
lejka). W zupełnie Innej sytuacji 
jadą do Francji, na środowy 
mecz z aktualnym mistrzem Eu- 
roligi - Olympic Valenciennes, 
zawodniczki PZU Polfy. Pabiani- 
czanki, które wygrały do tej pory 
tylko jeden mecz w grupie A, 
przegrały w pierwszym meczu 
z Olympic we własnej hali różni. 
cą aż 36 punktów. 


(111111. suw) 


KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa rnętczyzn 


Ostatnie wzmocnienia 


Pod koniec tygodnia do zespołu An. 
wllu Włocławek dołączy Armands 
Skale oraz nowy koszykarz 19-1etnl 
Valdas Dabkus, jeden z najbardziej 
utalentowanych zawodników na U- 
twle. Dabkus będzie naJprawdopo- 
dobniej ostatnim wzmocnieniem 
włocławskiej drutyny. 


Obydwaj koszykarze nie wy- 
stąpią w środowym spotkaniu 
na szczycie: Prokom Trefl Sopot 
- Anwil Włocławek. Ich przyjazd 
został zaplanowany na piątek. 
Kiedy będzie mógl grać Skele - 
zadecyduje o tym jego stan zdro- 
wia. Skele ostatni miesiąc spędzil 
w szpitalu na lotwie lecząc zapa- 
lenie opon mózgowych. Władze 
Anwllu i trener Andrej Urlep 
chcą, by Litwin - brązowy medali- 
sta ME Juniorów 2002. wybrany 
do pierwszej piątki tumieju - pod- 
pisał umowę na co najmniej dwu 
I pół roku. Utwln zostanie zgłoszo- 
ny do Polskiego Związku Koszy- 
kówki do 31 stycznia, zgodnie 
z regulaminem PLK jest to ostatni 
dzień dokonywania zmian w skla- 
dach drużyn. Nie wiadomo jednak 
kiedy Dabkus otrzyma licencję 
Polskiego Związku Koszykówki 
i zadebiutuje w oficjalnym meczu 
PLK. Klub z Włocławka, podobnie 
jak większość drużyn, nie wpłacił 
jeszcze na konto PZKosz. calej 
kwoty 40 tysięcy złotych. która 
, stanowi rekompensatę za wpro- 
wadzenie w ekstraklasie tzw. for- 
muły open zezwalającej na za- 
trudnianie dowolnej liczby obco- 
krajowców (kwota jest 
przeznaczana na szkolenie mło- 
dzieży). Opłata dla PZKosz., 
z której wywiązały się w terminie 


tylko dwa kluby: Polonia Warbud 
Warszawa i Prokom Trefl Sopot, 
powinna zostać uregulowana 
do 31 grudnia 2002 roku. 
Na niedzielnym posiedzeniu 
zarządu PZKosz. w Bydgoszczy 
władze związku zadecydowały, 
że tylko uregulowanie zaległości 
umożliwi wydanie nowych licencji 
- zawodnikom zgloszonym po 31 
grudnia. Na razie PZKoSl. 
wstrzymał wydawanie licencji. , 
Zapłaciliśmy w pierwszym termi- 
nie (tj. 15 września) 20 tysięcy 
złotych, a w najbliższym czasie 
uregułujemy druga połowę należ. 
ności - powiedział prezes Anwllu 
Zbigniew Poletowskl. - Nowy II. 
tewskl koszykarz, niezwykle uta- 
lentowany. nie Jest nam potrzebny 
w najbliższych meczach. to inwe- 
stycja perspektywłczna. ale do- 
pelnimy wszelkich formalności, by 
zawodnik w tym sezonie zadebiu- 
tował we Wlocławku - doda' Po- 
latowski. W Sopocie Anwll, który 
w tym sezonie dwukrotnie poko- 
na' Prokom Trefl, wicemistrza 
Polski (w lidze w spotkaniu 
we Włoc/awlw 85:70 i w meczu 
o trzecie miejsce finału Konferen- 
cji Północnej Pucharu Europy FI. 
BA 78:65) wystąpi w naJsilniej- 
szym składzie - nie licząc Skele, 
który. powróci na parkiety naj- 
wcześniej za miesiąc. - Przez 
nalbliższe dwa tygodnie Armands 
nie będzie trenował - powiedział 
Polatowski. - Najpierw przepro- 
wadzimy kompleksowe badania 
i dopiero ich wynik zadecyduje 
o tym, kiedy koszykarz ten wzno- 
wi treningi, ale na pewno nie wró- 
ci on do gry przed kol/cem lutego 
- dodał. (pap. suw) 


P R o M-O-C- J-" 


K--:-' :1"d C 


Połącz swoją ofertę 
z zimową obniżką cen .
 '.szeń 


tylko 
w styczni 


Tylko raz w r. 
klienci sa 
dyktują c - ny! 


u, ".)1
NIEJ W lo 

.. '1(& 


 

. 

o 

 
; 


1_ 


· II . 


· .;;:» 


-" 
,.J 


. 


-; 

 

 

 

 
(t' 0A 
łf, 

Ilr)' PRO"'OC<
 


Pylaj o: 
Ramka Po. 
Ooty!Zy reklam ramkowych 
Drobny PaP na · wy rok 
Ooly!Zy ogłoszeń drobnych 
Duże formaty PaP 
Ooly!Zy reklam 1 sIr, 1/2 str., 1/4 str. 


olzwon! Spe[jaliśd 8iura Reklamy odwiedzq Twojq lirmę z olerlq. 
Kosz
 094) 347 35 14/07/06/05/04/03, Słupsk leI. (0591 84117 43, 840 32 51 


Promocji obowiqz 'o 31 Slyczn,o 2003r, dla firm zsltdzibq w WOI. pomorskim Izochodnlopomorsklm
		

/18021-0009.djvu

			I 


glos Pomorza Środa. 29 stycznia 2003 r. 
www.glos-pomorza.pl 


POWIAT SŁUPSKI 
Za mało na oświatę 


Ponad dwóch milionów złotych bra- 
kuje w subwencji oświatowej, jaką 
w tym roku powinien otrzymać po- 
wiat słupski prowadzący cztery szko- 
ły ponadgimnazjalne. 


Już w październiku samorzą- 
dowcy dowiedzieli się, że na ten 
rok otrzymają 88 procent kwoty 
z roku 2002. - Podejrzewając, 
że do szkól powiatowych nie za- 
liczono Zespolu Szkól Agrotech- 
nicznych, zwróciliśmy się do Mi- 
nisterstwa Edukacji o dokonanie 
korekty. Zdaniem ministerstwa 
wszystko bylo w porządku. ale I 
w odpowiednim wykazie jedno- 
stek szkol Y nie bylo - mówi sta- 
rosta Zdzisław KołodziejskI. 
Odpowiedzią na ponowne pi- 
smo była decyzja ministra finan- 
sów zmniejszająca planowaną 
subwencję o 300 tys. zł. Kolejną 
prośbę o dokonanie korekty sta- 
rosta osobiście przedłożył w mini- I 
sJerstwie. - Jeśli kwota subwencji 
oświatowej nie zostanie zwięk- 
szona, będziemy zmuszeni mak- 
symalnie ograniczy t wszelkie wy- 
datki I remonty w szkolach. Nie 
będzie mowy o oświatowych in- 
westycjach - zapowiada Szcze- 
pan Cleśllńskl, sekretarz Staro- 
stwa Powiatowego. 


OGLOSZENłA LOKALNE 
SLUPSK 


USŁUGI 
- 


r 


"ALEKSANDRA" najwiękSZY kosmetyczny salon, 
autoryzowany thalgo, morskie zabiegi, komplekso- 
wośc, dobra cena, promocje. WiejSka 26/8, 
840-2741 
BIURO rachunkowe. 0-59{84-o1-130, 
0-604 260-745. 


KOKS, węgiel. miał - wszystkie asortymanty, 
sprzeda! ratalna, beZ poręczyclall I wplaty. 
Kobylnlce. Witosa (bocznice PKP). 
KOMINKI - rĆMla. kaflowe. Piece retro, 
wkłady kominkowe. Montat, dorzdltwo. 
Słupsk, W. Polskiago 17, 0-59{847-54-54 
(10-17),0-501-620-510. 
KOtUCHY, futra skóry - kupisz Słupsk, 
MANHATAN I piętro boks 53, 
Koszalin 1 Maja - pasaż MILENIUM. 
KREDYT, potyczka hipoteczna bez opiat GE BM. 
Pozyczkl gotówkowe. Słupsk. Sienkiewicza 20 
pck. 7, 0-59{841-21-40. 
KREOYTY, pożyczki hipoteczne, budowa, zakup, 
splata Innych zobowlązeń (także podmioty gospo- 
darcze). Słupsk, Filmowa 3A, 84-11-751. 
MONTAt Instalacji auto - gazu, sprzedaż, 
wynajem, komis przyczep campingowych. 
Części motoryzacYJne. MOTO-MIX v.1ynk6w1ziałll.ill w nim jut kucbnia, Ilralnia i 7akład patomorfolo2ii. Chorzy 
i slIle Illbie
flwc SIl "Ildal w 
tarych budynkach. 


- To paradoks, mamy stary 
szpital rozdzIelony na cztery bu- 
dynkI w dwóch miastach, a w no- 
wym ogrzewa się puste mury, bo 
na wykotlczenie I przeprowadz- 
kę nie ma pieniędzy - mówili 
uczestnicy spotkania. Byli wśród 
nich Janusz Kordasz, ordyna- 
tor oddziału urologii i prezes Sto- 
warzyszenia Wspierania Budo- 
wy Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Słupsku, An- 
drzej Piotrowski dyrektor szpi- 
tala oraz Juliusz Bernat - dy- 
rektor Rejonowego Zarządu In- 
westycji, budującego szpital. 
Gośćmi honorowymi była mini- 
ster Izabela Jaruga-Nowacka, 
prezydent i wiceprezydent mia- 
sta oraz przedstawiciele samo- 
rządu pielęgniarskiego. . 
Doktor Kordasz mówił, że 
wszystkich decydujących o pie- 
niądzach odstrasza kwota 300 
milionów złotych, bo tyle wynosi 
koszt dokończenia budowy. - 
Na ten rok planowane jest prze- 
kazanie na budowę 10 milionów 
- mówił prezes Kordasz. - 
W tym tempie finansowania 


I SŁUPSK. Szpital ciągle w budowie 
. ; 
! Będą naclskac 
I Jeżeli nie będziemy naciskać, przy tym finansowq.niu nowy szpital 
przy ul. Hubalczyków zostanie skończony za 30 lat - mówili uczestnicy 
I poniedziałkowego spotkania w ratuszu. 'IV czwartek do Słupska przy- 
jeżdżają wojewoda, marszałkowie województwa i wiceprzewodniczący 
sejmiku. Odwiedzą teren budowy. 
I I . ", 
j 
I 


szpital zostanie ukotlczony 
za 30 lat. A wystarczy, że co ro- 
ku przez ten czas na konto bu- 
dowy będzie wpływat 30-40 mi- 
lionów zlotych i za 2-3 lata moż- 
na się przeprowadzat. 
Dyrektor szpitala, Andrzej 
Piotrowski, ciągle staje przed dy- 
lematem: czy remontować roz- 
padające się stare budynki, czy 
czekać na oddanie nowego 
obiektu. Nie wie. czy urządzić 
oddział ratunkowy w starym 
szpitalu (są już plany adaptacji 
starych pomieszczeń kuchen- 
nych), czy czekać na nowy bu- 
dynek. Podobnie ma się sprawa 
z izbą przyjęć. Dotychczasowa 
przy ul. Kopemika jest remonto- 
wana z datków sponsorów. "Wy- 
prowadzenie" porodówki do Ust- 
ki podniosło koszty funkcjono- 
wania pogotowia (przewozy 
karetkami). 
Minister Jaruga-Nowacka za- 
deklarowała, że poprosi posłów 
o poparcie projektu budowy, 
zwłaszcza parlamentarzystów 
Ziemi Słupskiej. - Wicepremier 
Marek Pol czy obecny minister 


HISTORIA BUDOWY 
Słupski szpital zaczęto budować 
w 1986 roku. Miał służyć całe- 
mu województwu. Przez całe 
lata "spadał" z Inwestycji cen- 
tralnych, pieniędzy wystarczyło 
jedynie na zabezpieczenia budo- 
wy. Okrojono go do niezbędnego 
minimum: zaplanowano 620 łó- 
żek i 12 stanowisk dializy. To 
mniej, niż obecnie. Szpital jest 
jednym z 15 niedokończonych 
w Polsce. W ciągu 17 lat trwahia 
budowy słupskiego obiektu zdą- 
żono wybudować I oddać 
do użytku szpitale w Kościerzy- 
nie I Chojnlcach. 


S1UPSK. Sesia bez wody 
I Regulamin wycofany 


Rada Miejska w Słupsku nie przyj- 
mie dzisiaj regulaminu wodnego, 
który miał regulować zasady dostar- 
czania wody I odprowadzenia ście- 
ków w mieście. Po fali niezadowole- 
nia prezydent miasta zdecydował się 
wycofać jego projekt z programu ob- 
rad. 


O dyskusji wokół regulaminu 
informowaliśmy już, relacjonując 
przebieg społecznych konsulta- 
cji, które w tej sprawie w ratuszu 
zorganizował wiceprezydent An- 
drzej Obecny. Wbrew projekto- 
wi regulaminu, który przygotował 
zarząd spółki "Wodociągi 
Słupsk", przedstawiciele naj- 
większych administratorów bu- 
dynków w mieście zapropono- 
wali, aby podstawą rozliczeń zu- 
życia wody w budynkach 
wielomieszkaniowych były wo- 
domierze mieszkaniowe, a nie 
wodomierze główne na przyłą- 
czach. Zarząd spółki twierdzi, że 
taki sposób rozliczeń może doty- 
czyć tylko domów jednorodzin- 


nych, bo tam właściciel mieszka- 
nia jest jednocześnie właścicie- 
lem calego budynku. Przedsta- 
wiciele spółdzielni jednak naci- 
skają, bo uważają, że w ten 
sposób mieszkańcy budynków 
wielomieszkaniowych płacą wię- 
cej niż inni, a ich wydatki 
na na zainstalowanie wodomie- 
rzy były bez sensu. Z kolei Le- 
szek Orkisz, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Dom nad Słu- 
pią" zaapelował w otwartym li- 
ście wprost do Anny Boguc- 
kiej-Skowrońskłej, przewodni- 
czącej Rady Miejskiej 
w Słupsku, która jednocześnie 
jest mieszkanką kierowanej 
przez niego spółdzielni. aby po- 
parta postulaty spółdzielców. 
- Na Komisji Gospodarki Ko- 
munalnej podjęliśmy ostatnią 
pr6bę zmiany zapisów w regula- 
minie. Okazalo się jednak, że 
w ten sposób powstalby tekst, 
który wlaściwie w calości bylby 
wprowadzony (Jod obrady w dro- 
dze autopoprawki. Dlatego za- 


wnioskowaliśmy, aby poddat go 
dalszej dyskusji i przedstawit 
gotowy tekst regulaminu na na- 
stępnej sesji Rady Miejskiej. 
Prezydent miasta zgodził się 
na taką propozycję. A ja mogę 
zapewnit, że pod moim okiem 
niedoróbka prawna się nie prze- 
mknie - wyjaśniła nam A. Bo- 
gucka-Skowrońska. 
Radni zajmą się dzisiaj nato- 
miast zatwierdzeniem m. in. 
miejscowych planów zagospo- 
darowania przestrzennego oraz 
uchwałą w sprawie nadania pa- 
trona. Gimnazjum nr 1 
przy ul. Deotymy. Ta ostatnia 
sprawa wywołała kontrowersje, 
bo niektórym radnym l'Iie podo- 
ba się, że rodzice, nauczyciele 
i uczniowie chcą nadać szkole 
imię Roberta Szumana, twórcy 
idei integracji europejskiej. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
uważa jednak, że uchwała 
przejdzie, a nowy patron może 
pomóc szkole. 


DZIAŁ MIEJSKI 
Slupsk al. Sienkiewicza 20 
Tel./fax: 842 51 95 
e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opłnle przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Jacek Cegła 
Jcegła@glos-pomorza.pł 


tel. 842 75 91 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


I 


I 


SLADEM PUBLIKACJI 


I Weto Ligi Polskich Rodzin 


Liga Polskich Rodzin stanow- 
czo protestuje wobec marnowa- 
nia pieniędzy publicznych przez 
Urząd Miasta w Słupsku. Wyda- 
wanie kwoty 10 tys. zlotych 
na nowe meble i wyposażenie 
gabinetu jednego urzędnika nie 
może byt określane inaczej. 
Z coraz większym zainteresowa- 
niem obserwujemy powiększa- 
nie przepaści pomiędzy bogatą 
nomenklaturą, a resztą slupsz- 


czan. Czekamy kiedy Prezydent 
Maciej KobylitIski miast organi- 
zowat bale i inne imprezy za- 
cznie spelniat swoje wyborcze 
obietnice. 


Poseł na Sejm RP 
ROBERT STRĄK 
Radni Miasta Słupska: 
WANDA ARCHACKA, 
EDWARD JANKOWSKI, 
TOMASZ ROSIŃSKI, 
IGOR STRĄK. 


SŁUPSK. Baw si, razem z nami 


Badmintonowy konkurs 


W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 
Słupsk będzie gościł najlepszych 
polskich badmintonistów, którzy ry- 
walizować będą o medale. 
W związku z Indywidualnymi 
Mistrzostwami Polski ogłosili- 
śmy badmintonowy konkurs. 
Pierwsze z trzech przygotowa- 
nych pytań ukazało się w po- 
niedziałek, drugie zamieszcza- 
my dzisiaj, a trzecie ukaźe się 
jutro. Zasady konl	
			

/18021-0010.djvu

			sIr. 10 Informator regionalny 


... 

. 
.... 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowia Ratunkowe - 999 
Pogotowie Enargetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowia Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanaliza- 
cyjne - 994 
TELEFONY 
J 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZŁUCHOW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZŁUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
ŁEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69  


POMOC DROGOWA 
SŁUPSK - 981; 
844-04-31; 842-79-40; 842-44- 
40; 811-91-50; PKS 843-93-67; 
0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32' 822-27-28 
CZŁUCHÓW - 834-1'4-12 
LĘBORK - 862-17-87 


ta 


INFORMACJA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SLUPSK - 842-42-56, 
BYTÓW - 822-22-38, CZLU- 
CHÓW - 834-22-13, LĘBORK- 
862-19-72 


POGOTOWIE : .
 
WETERYNARYJNE 
SŁUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


re
 
KURSY WALUT 
 
 


Skup Sprzedaż 
USD 3,76 3,90 
EURO 4,09 4,22 
GBP 6,14 6,38 
CHF 2,78 2,88 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności Narodowej 4/5, 
Słupsk  


REKREACJA 
SŁUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. Szczeciń- . 
ska 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 
- pływalnia czynna codz. w godz. 
6-22 
LĘBORK: Centrum Sportu 
I RekraacJi, ul. Olimpijczyków 
31, tel. 862-71-77 - plywalnia 
czynna codz. w godz. 6-22 


t'J 


POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SŁUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 
USŁUGI MEDYCZNE 
 
SŁUPSK: Nocne dYŻU
 
stomatologiczne, al. Wojska 
Polskiego 1/14, tel. 840-18-99; 
0-606-358-473 
Prywatne Pogotowia Stomato- 
logiczna "Vitrodent" , Słupsk, 
ul. Sołdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lakarz Domowy, ul. Kol- 
łątaja 31, tel. 840-35-50 (budy- 
nek Poczty Głównej) - całodo- 
bowa; Przychodnia Lekarska, 
ul. Chełmońskiego 3, tel. 845- 
61-60 - czynna w godz. 8-19 
NZOZ Kilinka SALUS. ul. Zielo- 
na 8, tel. 840-19-40; 840-19-41 
czynna w godz. 7-19; Przychod- 
nie POZ: ul. Młyńska 1 a, tel. 
841-37-63 w godz. 8-19; ul. 
Mochnackiego 19, tel. 848-26- 
66; 845-69-99 
LĘBORK: Franciszkańska 
Stacja Opia ki Caritas Hospi- 
cjum Domowe, ul. Basztowa 8, 
tel. 863-31-58 czynne od ponie- 
działku do piątku w godz. 8.30- 
14 
USŁUGI RÓŻNE m 
SŁUPSK: Pogotowie 
szklarskie całodobowe. Słupsk. 
ul. Poniatowskiego 44, tel/fax 
842-57-67 
Hotel dla psów (całodobowy) 
Slupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603- 
070-170  


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): Słupsk - 
840-28-05; Sławno - 810-48-05; 
Koszalin - (0-prefiks-94) 342-28- 
83; Kolobrzeg - (0-prefiks-94) 


. 


, 


. 


354-21-67; Bialogard - (O-pre
 
fiks-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKACJA 
 
SŁUPSK, ul. Kołłątaja 31 
(calą dobę) tel. 841-30-45; 842- 
52-47 


la 


DYŻURY APTEK 
SŁUPSK - "Anna". 
ul. Żólkiewskiego 16a (wejście 
od ul. Banacha), tel. 844-25-18; 
"Parkowa". mgr farm. Jolanta 
Dulanowska. ul. Moniuszki 7, 
tel. 847-53-52, czynna pon.- 
piął. 9-19, sobota w godz. 9-15; 
Przy Placu Dąbrowskiego", 
(wejście od ul. Przemysłowej), 
otwarta codzlannle 8-22, tel. 
840-30-22 
BYTÓW - "Centrum", ul. Woj- 
ska Polskiego 2, tel. 822-70-70 
CZŁUCHÓW - "Nowa" ul. So- 
bieskiego 1, tel. 834-11-78 
LĘBORK - "Pod Lwam", pl. 
Pokoju, tel. 862-11-52 
ŁEBA - "Słowińska", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Cantralna", ul. 
Armii Krajowej 22, tel. 857-90- 
01 
USTKA - "Pod Smokiem", ul. 
Kilińskiego 8, tel. 814-53-95 
WICKO - "Pod Agawą". tel. 
861-11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY If! 
SŁUPSK: MUZEUM 
.: 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. 
Dominikańska 5-9: czynne 
w godz. 10-16: Skarby Książąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza 
XIV-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) 
twórczość plastyczna; Dziela 
współczesnych twórców nieprofe- 
sjonalnych Pomorza Środkowego; 
Młyn Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomo- 
rzu Środkowym; Szli na Zachód 
osadnicy; Dzieła wspólczesnych 
twórców nieprofesjonalnych Po- 
morza Środkowego; Herbaciar- 
nia w Spichlerzu, czynna codz. 
10.30-20: Małgorzata Marel - 
Od Europy do Azji (fotografie); 
Galeria Bursztynowa, ul. Tuwi- 
ma 9: Inkluzje roślinne i zwierzęce 
w bursztynie; Galeria Kameral- 
na, ul. Partyzantów 31a, w godz. 
8-16: Sztuka geometrii z kolekcji 
Muzem Sztuki Wspólczesnej 
w Radomiu; Baszta Czarownic. 
al. F. Nullo 8: Sztuka geometrii 
z kolekcji Muzem Sztuki Współ- 
czesnej w Radomiu 
BYTÓW: Muzaum Zachodnio- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 
w godz. 10-16: Kultura material- 


na Kaszubów bytowskich; Portre- 
ty Książąt Zachodniopomorskich; 
Roman limofiejuk - Foto akware- 
le 
CZŁUCHÓW: Muzaum Regio- 
nalna, tel. 834-25-86 w godz. 10- 
16: Kultura materialna Ziemi Czlu- 
chowskiej; Pradzieje; Rzemiosło 
artystyczne XV-XIX wieku; Z dzie- 
jów miasta i zamku; Stroje Indian 
Meksyku 
KLUKI: Muzaum Wsi Słowiń- 
skiej, tel. 846-30-20 w godz. 9- 
16: Architektura i kultura material- 
na Slowińców; Wystawa poplene- 
rowa - Pomorskie pejzaże Izbica 
2002 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10- 
16: Lębork w zabytkach i doku
 
mentach (Lębork na starej foto- 
grafii); Alfred Lubocki - prace lu- 
dowe; Rzemioslo w pradziejach; 
Checz kaszubska; Galeria Stro- 
me Schody: Walery Pessim - 
Kocham kobiety 
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrod- 
nicze Słowińskiego Parku Na- 
rodowego, tel. 811-73-68 czynne 
od poniedzialku do piątku w godz. 
9-17; w sobotę i niedzielę 
po uprzedniej rezerwacji telefo- 
nicznej 
USTKA: Bałtycka Galeria Sztu- 
ki. ul. Zaruskiego 1 a, czyn- 
na w godz. 10-18; Sztuka geome- 
trii z kolekcji Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Radomiu; 
KINA 


 
SŁUPSK: MILENIUM 
tel. 842-51-91 - Harry Potler 
i komnata tajemnIc, godz. 14 i 17 
MCK: REJS - E. T., godz. 12 
i 16 
BYTÓW: ALBATROS - Droga 
do zatracenia, godz. 18 
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Tha 
Ring, godz. 18 
MIASTKO: GRAŻVNA - nie- 
czynne 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46- 
77) - nieczynne 


.' 1 
!' 


USŁUGI 
POGRZEBOWE 
SŁUPSK: "KALLA", 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopemika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
SŁUPSK - USTKA: "ZIELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502-525-005 


. . . 
O wszelkich zmianach prosimy 
informować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, al. Sienkie- 
wicza 20. 


P R o M o C- J A 


(teb) 


glos Pomorza 
z prezentami 


Co poniedziałek, srodę I piątek na czytelników "Głosu Pomona" 
czekają prezenty - bilety, kupony bądź upominkI. 
Aby je otrzymać wystarczy przyjść dziś z aktualnym 
wydaniem "Głosu Pomona" do naszej redakcjI (pok. 1.01.) 
przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku 
w godz. 8.30 . 9.30. 


ZAŻYJ MASAŻU  
,... ..... 


3 


Masaże twarzy w Salonie Urody "Gabriel" 
przy ul. Klllńsldego 


\' 
,... ..... 


ZADBAJ O SIEBIE 


" 


Karnety na cztery zajęcia 
w Klubie Kwadransowych Grubasów 

 


ZADBAJ O KRĘG OSI:. UP 


,,,. , 


Masaże kręgosłupa o wartości 30 zł 
w gabInecie Masażu Leczniczego I 
Klnezyterapll przy ul. Dmowskiego 2/12 


3 


\' 
,... ..... 


IDŹ NA KONCERT 


ZaproszenIa na koncert E,dyty Geppert, 
6 który odbędzie sIę w Teatrze Impresaryjnym 
w Słupsku 1. lutego o god
 18 
UWAGA: Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę w tygodniu 
OedneJ rodzlnIe przysługuje jedna nagroda w tygodnIu)  


J 


. 


I 


. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcjalll)glos-polllor I"..a.pl 


Środa, 29 stycl"llia 2003 r. : los Pomorza 


* * * * 
* piRJO'GN;OZAJ PQ6QDV 
1-2r 
! 


* 


...,....;....łł. -.." ....JI!Io.J...A-.....i# 


6-: 1 :::: 
1.2'(;  ł 
12'(; -ł: 
ł 
 
l. 
. A"-
ztlll,, 


. IJI,IItJ}ł:lll'd 


. (;1')'(/,", 


środa 
29 stycznia 2003 
dzlalaJ 


---- 


Nad l)mnorz(' ptJWTm:a 
zim". W f iqllU dllia b,'dzic 
p()('brnl4rIJlJ z opadam. 
"lic'N'" ohr"Ham; Hypi"(."('llo 
1IIII'IU'yum".. CII'"IIIW, 
d" 0+1 Y", Wiatr słaby. 
/JI".-,młC.h., dlłfHIIlY. 
Iłumi'" 1I11'}wrzVHIII'I. 
W 1ItK")' "",zlm!I' IJpatly 
iemf'1l11. , POJawI 111'- mr6z 


l l' . i,'lmrJl 
. ."/I".
k 


. ."tIU"W 


sss 


o. 


. I
"'I"'" 


. 'J.1lt1.,,'ku 


sss 


. \11'111"'1,, . ł P 
I'(l/( ¥.VII . Su:,('( /lIt'k 
/IlnJI _ (
/,,("/m'" 


op' 


l. 


- //"{"/("""( 


. .\ZCZ!'ct" 


· .\'ttlrxtlrtl 
SZ'('f(','I,ł"kl 


. 
... . IJ)"':-J'("'(' 
I 
 .- 


ss
 


sss 


l l' . m,lcz 
. /'lItI 


IP' 


. /I J'd
"-'7:I"7: 


CODZIENNIK FERYJNY 


Co, gdzie, kiedy 


SLUPSK 


. Słupski Ośrodek Kultury, 
godz. 10 ferie z krzyżówką. 
. Ośrodek Teatralny Rondo, 
godz. 11.30-13 warsztatowe zaję- 
cia teatralne, godz. 13-17 próby 
do "Wściekiości leatralnej", godz. 
17-18.30 próby Grupy Teatralnej, 
godz. 18.30-20 próba spektaklu 
"Konopielka". 
. Młodzlei:owe Centrum Kul- 
tury, godz. 10
15 półkolonie dla 
dzieci (nieodplatnie), godz. 12-14 
warsztaty kabaretowe, godz. 10-12 
warsztaty teatralne dla dzieci i mlo- 
dzieży uzdolnionej aktorsko (nie- 
odpłatnie), godz. 10-13 warsztaty 
wokalne (nieodpłatnie). 
. Filie bibliotekI. Nr 6, godz. 
12 wspólne czytanie baśni Ander- 
sena "Dziewczynka z zapałkami" 
j zilustrowanie jej; Nr 7, godz. 12 
zajęcia plastyczne "Rwanie gaze- 
ty"; Nr 11, godz. 14 quiz "Stare pol- 
skie przysłowia". 


USTKA 


. Centrum Pomocy Dzie- 
ciom, godz. 12-13.30 wycieczka 
do Zakładu Przyrodoleczniczego, 
spacer na promenadę nadmorską, 
godz. 14-15 pogadanka "Czego 
nowego dowiedziałem się o swoim 
mieście", godz. 15-17 zabawy 
z komputerem, gry planszowe. 
. Gimnazjum nr 1, godz_ 10- 
13 wycieczka do galerii i muzeum, 
godz. 10-13 krótkie kursy jęz- an- 
gielskiego i niemieckiego 
. Biblioteka Miejska, godz. 
12-16 gry planszowe, puzzle, ukla- 
danki, godz. 13 konkurs wiedzy 
o Unii Europejskiej, godz. 16.30 
spotkanie z Jolantą Nitkowską- 
-Węglarz. 
. Dom Kultury. godz. 10-12 
sztuka makramy (wyplatanie ze 
sznurka), godz. 16 konkurs "Pio- 
senki z listy przebojów". 
DAMNICA 
. Gimnazjum, godz. 12 wy- 
jazd na basen do Lęborka. 
. REDZIKOWO 4c Rancho, 
nauka jazdy konnej, zabawy z ku- 
cykami, zwyczaje stajenne, zajęcia 
teoretyczne w sali kominkowej. 
Dzienny pobyt 20 zł. 


L BORK 


. Młodzieżowy Dom Kultury, 
gQdz. 16 bal przebierańców 
pod hasłem "Zaczarowany świat 
zwierząt". 
. Komanda Hufca ZHP, godz. 
11 warsztaty plastyczne dla dzieci. 
. Miejska Biblioteka Publicz- 
na, Jama Smoka Obiboka, godz. 
12 zajęcia plastyczne pod hasłem 


Urodzeni 
29 stycznia 


Przy nich trudno się nu- 
dzić. Interesują się 
wszystkim i wszystkimi. 
Są odważni i przedsię- 
biorczy. Potrafią dobierać 
sobie wlaściwych przyja- 
ciół i wspólpracowników. 
Przy tym wszystkim są 
czuli i potrafią to okazy- 
wać. Bywają wybuchowi. 


. 


"Wyprawa do krainy magii czyli 
Klapa w podłodze". 
. Ochotnicza Slu:tba Ratow- 
nicza, godz. 10 zajęcia animacyj- 
ne, godz. 11 bieg na orientację 
w mieście, godz. 17 wyjście 
na punkt widokowy. 
. Klub "Przyjażn", godz. 
12.30 "Poznajemy zakłady pracy" 
(Policja, Straż Miejska), godz. 14 
tumiej tenisa stolowego dla dzieci 
ze szkół podstawowych, godz. 17 
tumiej szachowy i warcabowy. 
. Kawiarenka Internetowa 
w Domu Handlowym "Kupiec", 
godz. 10 - 14, ferie z intemetem 
dla dzieci z rodzin ubogich. wyty- 
powanych przez MOPS. 
. Szkola Podstawowa nr 3, 
godz. 9, wycieczka do lasu pod ha- 
słem "Dokarmiamy leśne zwierzę- 
ta", kawiarenka internetowa, uni- 
hoc, piłka nożna halowa. 
. Szkola Podstawowa nr 8, 
zajęcia informatyczne, świetlicowe, 
plastyczne, sportowe, turystyczno- 
-rekreacyjne, przyrodniczo-krajo- 
znawcze, zabawy z książką. 


LEBA 


. Miajskl Dom Kultury, 
godz. 17 kalambury dla dzieci 
i dorosłych. 
. Galeria sztuki współcze- 
snaj w Art-Cafe Absurd, godz. 
11 salon gier planszowych. 
. WICKO, Gimnazjum, godz. 
9 tumiej tenisa. 
. CEWICE, Gminne Cen- 
trum Kultury, godz. 11 "Podróż 
dookola świata" - geografia 
na wesoło. 
. 


BYTÓW 


. Miejski Dom Kultury, godz. 
. 11-13 "Od Bytowa do Opola"; 
godz. 12-14 Szkólka wokalna; 
godz. 11-12.30 Zabawa w teatr; 
godz. 11-15 "Klarnet, saksofon, tu- 
ba -to nie są tajemnice"; godz. 14- 
16 Taniec i rytmika bez tajemnic; 
godz. 16-19 "Spotkania z folklo- 
rem" zajęcia taneczne. 
. MOSiR, hala sportowa, godz. 
11 Tumiej "Trio-Basket" (rocz. 87- 
86). 
. Biblioteka Miejska, godz. 
12-14 "Spotkania z literaturą i fil- 
mem". 
. BORZYTUCHOM, Gminny 
Ośrodek Kultury, godz. 14 kółko 
aerobiku; od 9.30 zajęcia plastycz- 
ne, wokalne, recytatorskie, gry te- 
lewizyjne, planszowe. . 
. KOlCZYGLOWY, Gminny 
Ośrodek Kultury, godz. 11-14 
wspólna zabawa w poszukiwanie 
tytułów książek, konkurs plastycz- 
ny pod hasłem "Ferie zimowe 


KARTKA Z KALENDARZA 


Franciszek 
Jest ambitny, pew- 
ny siebie i żądny wla- 
dzy. To zwolennik wy- 
godnego życia, beztro- 
skiego spędzania czasu, 
obojętnego przyjmowania 
wszelkich zmian. Z upo- 
rem realizuje wszystkie 
swoje plany życiowe. 


.. 


sss 


lIP 


Jutro 


- \/fI"u.I.:I"'t1 
(,",llIlI'illl 


W""I/"""" zw". w ".łru. 
Na ,/r'''J((If " IUlrr/zfJ trud,.... 
wClrrllllt, JIIZII.V. W w,,,/u 
"u.łjlł","'h "1IJ
I,wł' h,'dq 
"IIfI,ły rłlllrllu , ,.,tly ('za" 
mrfJulIJ,,,I,,,I,, 141'", 
Wratr Iłlll'..", pl".-uI"rll.. 
,'h',"I"". Zwra utrzymu .." 
",,2 :ł ''''''1/'', pClZtUC'J 
/IIUtllUJIł,,"HIIII,łl. 


op' 


· .\11'1,'('1.' 


1"'IJI Jdft 1- 
""'1"'11""11 .'łOp 
IIJ'-'ł ,J	
			

/18021-0011.djvu

			głos Pomorza Środa, 29 stycznia 2003 r. 
www.glos-pomorza.pl 


ODPOWIADAMY 
CZYTELNIKOM 


Wiadomości słupskie 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Glówczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smoldzino 


str. 11 


BARCINO. Śledztwo rozpoczęte 
I Zbadają sprawę 
mordu na Niemcach 


I KOBYLNICA. Samorząd i mieszkańcy się wzbogacą !

;!
 fi
y I Wiatr do pieniędzy 
,
:ćn

 n

z

f:n

 :
:
6u


 Jeśli pomiar siły i prędkości wiatru w Łosinie wypadnie dobrze, już 
wym kolo leśnicz6wki w Ustce I . . . . . . . 
i musimy jechaĆ przystanek da- W czerwcu blezącego roku w gminie Kobylnlca rozpocznie Się budowa 
lej -' skarży się Sylwia L. z kOle- I 
żanką. - Ostatnio podczas desz- olbrzymiej farmy wiatrowej. 
czu, by dojść do domu, musialy- 
śmy przejść chyba ze trzy 
kilometry. Gdyby zatrzymal się I 
przy leśnicz6wce, mialybyśmy 
do domu tylko kilkaset metrow. 
Sytuacja ta powtarza się bardzo 
często. Inni przewoinicy oraz 
pozostali kierowcy z "Dany" nie 
sprawiają podobnych proble- 
m6w. Przecież kierowca nie mo- 
że nam narzucać, gdlle mam 
wysiadać. 
- Wszyscy nasI kIerowcy za- 
trzymują się na każdym przy- 
stanku - zapewnia Andrzej Ko- 
mo6, właściciel firmy "Dana" - 
Obok leśnlcz6wkl zatrzymujemy 
się na żądanie. Jeśli tylko pasa- 
żer odpowiednio wcześniej to 
zasygnalizuje, będzIe mógl wy- 
siąść. Jeśli zrobi to na pięć me- 
tr6w przed przystankiem, a wiem 
od klerowc6w, że takle sytuacje 
się zdarzają, to mOQ!l być z tym 
problemy. Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo pasażer6w, 
a na tym odcinku autobus Jedzie 
zwykle z prędkością 70 kIIome. 
tr6w na godzinę. Nie może się 
więc zatrzymać od razu. By zro- 
bić to bezpiecznie, pasażerowie 
muszą dać kierowcy sygnal sto 
metr6w przed przystankiem. 
(alot o ) 


)- 


W SKRÓCIE 
ZE SŁUPSKA 


Badają stocznię 
Jeszcze nie wiadomo, kiedy 
Prokuratura Rejonowa w Słupsku 
zakończy przesłuchania świad- 
ków w sprawie oskarżeń o niego- 
spodarność byłych zarządów 
Stoczni Ustka, z jakimi wystąpili 
związkowcy. Sprawy nie prowadzi 
już prokurator Tomasz Krzywo- 
szyńskl, któremu związkowcy 
zarzucali stronniczość. Przejąl ją 
nowy prokurator, który musi prze- 
słuchać świadków nie tylko z re- 
gionu słupskiego, ale także z od- 
ległych miejscowości. Chodzi m. 
in. o byłych członków rad nadzor- 
czych. 


Nowa uczelnia 


Od października w II LO 
w Słupsku rozpocznie działalność 
zaoczny oddział Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej w War- 
szawie. Uczelnia zamierza otwo- 
rzyć w Słupsku dwa wydziały: in- 
formatyki stosowanej i międzyna- 
rodowych stosunków 
gospodarczych. Studenci będą 
mogli się kształcić na czterech 
kierunkach zastosowania infor- 
matyki: w biznesie i administracji, 
telekomunikacji, ubezpieczeniach 
oraz ochronie środowiska. Drugi 
wydział będzie oferował naukę 
na kierunku handlu zagraniczne- 
go oraz administracji europejskiej. 
Zajęcia będą się odbywać w so- 
boty podczas zjazdów z opieku- 
nami. Studenci będą mieli także 
kontakt z profesorami poprzez in- 
ternet. Tylko egzaminy będą od- 
bywać się w Warszawie. Czesne 
miesięczne: 220 złotych. Nabór 
rozpocznie się już w marcu. 
(muz) 


ZNALEZIONO KLUCZE 


SŁUPSK. Na przystanku MZK 
przy al. Sienkiewicza znaleziono 
klucze z breloczkiem w czamym 
etui Oeden z kluczy jest od zamka 
typu Gerda). Zgubę można ode- 
brać w siedzibie redakcji przy al. 
Sienkiewicza 20, pokój nr 106, 
w godz. 9-16. Można się z nami 
skontaktować telefonicznie 
pod numerem 842-51-95. 
(teb) 


. 


'.- 


" 


. 


Fol. SI.A WOMIR :t.ABICKI 
Jeśli wszystko pÓjdLle Llotodnle L Idunem, podobne wiatrowe kolosy staną w Kminie Kobylnicu. 


50-metrową wle1:ę do pomia- 
ru wiatru ustawiono na polu kolo 
loslna w miniony piątek. Będzie 
tam stała przez 120 dni. Na pod- 
stawie pomiarów, które wykona, 
niemiecko-poiska spólka "Wind- 
-Pol" zdecyduje ostatecznie, 
na jaką skalę zaangażuje się 
w tę inwestycję. - Wedlug naj- 
bardziej optymistycznych pla- 
n6w chodzi o ponad pięćdziesiąt 
2- megawatowych siłowni wia- 
trowych, które powstaną w tr6j- 
kącie Kończewo, Łosino I ZB- 
jączkowo - wyjaśnia Józef Bo- 
gu.z, właściciel ziemski 
z Zajączkowa, na którego po- 
lach ma stanąć blisko 30 wiatra- 
ków. Bogusz już podpisał wstęp- 
ne umowy dzierżawy ziemi z in- 
westorami. Pozostałe siłownie 
będą umieszczone na gruntach 
jego sąsiadów. Oznacza to dla 


nich gwarantowany zarobek 
przez co najmniej 30 lat. 
Zarobi te1: gmina Kobylnica, 
ponieważ inwestor będzie mu- 
sial płacić podatek gruntowy 
od budowli. W pierwszym roku 
wynosi on 1,5 procent, a później 
dwa procent od wartości budow- 
li. Tymczasem wartość jednej si- 
łowni szacuje się na 2,2 miliona 
euro. Byłby to więc ogromny za- 
strzyk finansowy dla samorządu. 
Nic więc dziwnego, że Rada 
Gminy Kobylnica już podjęła 
uchwałę o przystąpieniu 
do zmiany planu zagospodaro- 
wania przestrzennego. Na naj- 
bliższej sesji prawdopodobnie 
zostanie on zatwierdzony. 
- Jeśli ten projekt wejdzie 
w życie, to marzenia wladz SIup- 
ska o wlączeniu Kobylnicy 
w granice miasta można wsa- 


dzić między bajki, bo lepiej dzie- 
lić pieniądze między kilkanaście 
tysięcy ludzi niż ponad 100 ty- 
sięcy - m6wi jeden z radnych 
z Kobylnicy. 
Według J. Bogusza do końca 
marca wykreuje się ostatecznie 
układ inwestorski. Już wiadomo, 
że zdominują go inwestorzy 
z Niemiec. Być może w czerwcu 
rozpocznie się proces inwesty- 
cyjny, który zgodnie z planami 
ma potrwać rok. Spółka "Wind- 
-Pol" ma już promesę na sprze- 
daż wyprodukowanej energii, 
a to oznacza, że dochód z wia- 
trowej farmy będzie gwaranto- 
wany. 
- Będzie jeszcze jeden plus: 
zyska krajobraz gminy. Wiatraki 
mogą być atrakcją turystyczną - 
dodaje Bogusz. 
ZBIGNIEW MARECKI 


SŁUPSK. Bezpiecznie I modnie na stoku 


Cena białego 
szaleństwa 


Mimo że na szusowanie po ośnieżo- 
nych stokach mogą sobie pozwolić 
osoby majętne I średniozamożne, 
z roku na rok zainteresowanie nar- 
cłarstwem wzrasta. Średniej klasy 
narty można kupić już za 690 zł. Tro- 
chę mniej trzeba wydać na modny 
I praktyczny ubiór. 
Choć śniegu w Słupsku od kil- 
ku tygodni nie widać, amatorzy 
białego szaleństwa zbytnio się 
tym nie przejmują. - Zawsze 
można pojechać do Szczyrku czy 
Zakopanego - mówi 26-letni Ro- 
bert ze Słupska, który narciar- 
stwem "zarazjf' się dwa lata temu. 
- W tym roku, jeśli tylko finanse 
mi na to pozwolą, chcę z dziew- 
czyną wyjechać do Austrii. Dla ta- 
kich zapaleńc6w jak ja, to praw- 
dziwe, śniegowe eldorado. 
Andrzej Powarzyński, wła- 
ściciel sklepu sportowego ,,Athleti- 
l ai' w Słupsku mówi, że najwięcej 
osób kupuje narty w styczniu. - 
Do spopularyzowania tej dyscypli- 
ny sportu w dużym stopniu przy- 
czyniły się sukcesy Adama Mały- 
sza - przekonuje. - Dlatego, by 
wyjśĆ naprzeciw oczekiwaniom 
klient6w, sprowadziłem narty sło- 
weńskiej firmy "Elan", kt6rej 
sprzętu od lat używa nasz znako- 
mity skoczek. 
Największym zainteresowa- 
niem cieszy się jednak sprzęt ty- 
powo rekreacyjny z tzw. średniej 


-.  


I 
\
 

 


.::. , 

 ' \ - 
),1 


, 
. 
, ł 
,\ 


, " 


'"4,. 

 tP., 
.. 

 
. 


.... 


:1 
 
l . ' 
. . 'fó 


--...--. /'-... ""- 


" 

 
, I 
,I 
" 
'" .[ 
-..... 
" 


. w 
- 
T 


FOl. SLA WOMIR :t.ABICKI 
Dobre narty i modne ubrunie to wydutek okoto 1.S tys. zł. 


i dolnej półki. Początkujący 
za narty z wiązaniami zapłacą 
od 690 do 1 tys. zł, a za buty 
od 400 do 600 zł. Zdecydowanie 
droższy jest sprzęt wyczynowy - 
profesjonalne narty renomowanej 
firmy to wydatek rzędu 2 - 2,5 tys. 
zł. Od 50 do 70 zł zapłacimy 
za kijki, zaś od 60 do 200 zł za go- 
gle. 
Ważny, głównie ze względów 
bezpieczeństwa. jest narciarski 
ubiór. - Im więcej kolor6w mamy 
na sobie, tym lepiej jesteśmy wi- 
doczni na stoku - tłumaczy Po- 


warzyński. - Nadal najmodniej- 
sza jest czerwień. R6wnie dobrze 
sprzedają się ubrania zielone 
i niebieskie. 
Coraz mniej klientów kupuje 
popularne jeszcze do niedawna 
kombinezony. Najmodniejsze są 
obecnie kolorowe kurtki (od 20 
do 600 zł) i spodnie (od 100 
do 400 zł). 
Zdaniem właściciela sklepu, 
średniej klasy sprzęt powinien do- 
brze służyć narciarzom przynaj- 
mniej przez 3-4 lata. 
JACEK CEGŁA 


Instytut Pamięci Narodowej rozpo- 
czął śledztwo w sprawie rozstrzela- 
nia przez Armię Czerwoną w marcu 
1945 roku kilkunastu mieszkańców 
Barcina. 


W sierpniu ubiegłego roku 
grupa Niemców, byłych miesz- 
kańców Barcina, ekshumowała 
szczątki rozstrzelanych cywili 
oraz żołnierzy Wermachtu. - 
Sprawa jest wstępnie badana - 
mówi prokurator Krzysztof Bu- 
kowski z koszalińskiego oddzia- 
łu IPN. - Wystąpimy do slup- 
skiego Archiwum Państwowego 
o sprawdzenie. czy nie ma 


w nim dokument6w dotyczących 
tego wydarzenia. Przesłuchamy 
r6wnież obecnych i bylych 
mieszkańc6w Barcina. 
Jak wynika z naszych usta- 
leń, do egzekucji na Niemcach 
doszło w marcu 1945 roku, gdy 
do wsi weszła Armia Czerwona. 
Spośród ekshumowanych do tej 
pory 11 osób udało się zidentyfi- 
kować tylko szczątki żołnierza, 
który miał tzw. nieśmiertelnik. 
Mieszkańcy Barcina twierdzą, że 
w zbiorowej mogile może być 
pochowanych nawet kilkadzie- 
siąt osób. 


(toc) 


SŁUPSK. Parking w miejscu pasażu 


Rozdarta Podkowa 


Ekipy demontują 
obecnie instalację 
elektryczną i witryny 
sklepowe, które zo- 
staną wykorzystane 
podczas realizacji in- 
nych inwestycji. 
W miejscu, w którym 
do tej pory znajdo- 
wały się dwie pizze- Rozbiórka trwa od poniedLialku. 
rle i kilka sklepów, 
powstanie parking na sto samo- 
chodów. Część ze zlikwidowa- 
nych sklepów przeniesie się 
do nowej Galerii Podkowa, któ- 
rej budowa ma się zakończyć 
w połowie lutego. Na pierwsze 


Do końca przyszłego 
tygodnia znikną z po- 
wierzchni ziemi ostat- 
nie z pawilonów two- 
rzących tzw. Podkowę II.. 
przy ul. Starzyńskiego. 
Na Ich miejscu powsta- 
nie parking. 


. 


, 
ol' 
I 
'\ I 'I 
.- " 
. t._. II 
.. 
1'01, SLA WO\1IR AIUCIU 


zakupy do nowego sklepu bę- 
dzie można wybrać się dopiero 
w kwietniu. Cała inwestycja ma 
kosztować ponad dziewięć milio- 
nów złotych. 


(ugo) 


SŁUPSK. Nowy pakiet podstawowy w "kablówce" 


Bez Polsatu 


Telewizja Kablowa "Vectra" zmieni 
skład pakietu podstawowego dla 
swoich odbiorców. Obliguje ją do te- 
go stanowisko Krajowej Rady Radio- 
fonlll Telewizji. 


Do tej pory pakiety podstawo- 
we były zróżnicowane w różnych 
regionach kraju. Często zależały 
od lokalnych umów między "ka- 
blówkami" a administratorami 
budynków, w których nadawcy 
instalowali swoje sieci. Jednak 
w związku z licznymi skargami, 
które trafiały do biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, KRRiT zo- 
stała zobligowana do ujednolice- 
nia pakietu podstawowego. 
Ostatecznie zapadła decyzja, że 
ma on się składać z programów 
o najszerszym zasięgu w grupie 
programów ogólnokrajowych 


i regionalnych. To oznacza, że 
w skład pakietu musi wchodzić 
TVP I, TVP II, TV Polonia oraz 
regionalna "Trójka". 
- W Słupsku ,'polsat" zastąpi 
TV Polonia. Wlączymy także 
do pakietu regionalną "Tr6jkę", 
mimo tego, że otrzymywany 
przez nas sygnal jest slaby i nie 
mamy wplywu na Jego jakość. 
Nie możemy więc zagwaranto- 
wać, że zawsze będzie dobrze 
odbierany - mówi Andrzej Kra- 
kowiak, dyrektor techniczny 
Grupy Vectra. 
Wymiana pakietu podstawo- 
wego w oddziałach "Vectry" bę- 
dzie następowała stopniowo 
w miarę przeprowadzania wy- 
miany umów z administratorami 
budynków. 


I 


R-ir-i<-L-ji.'M A 


(muz) 


, 
, 


- 


II" 


E d l t a 
Geppert 


KONCERT 


Słupsk: 1 lutego 


Teatr Impresaryjny 
godz. 18.00 
- Sprzedaż biletów: 
kasa teatru 


Informacje i zamówienia: 
0602454699 


v
:: 


glos PomoiZci 
-
 --- -
-
		

/18021-0012.djvu

			str. 12 Ogłoszenia drobne/reklama 


SPRZEDAŻ 


AMORTYZATORY, zawieszenia, hamulce. 
RegeneraCJa przekładni kierowmczych. 
Słupsk, Zygmunta Augusta 41. 
059/ 843-02-33, 
AUTO - Części USA - zamówienia, 
094/341-56-25, 0-602-557-917. 
AUTO - GLAS . ORYGINALNE SZYBY. 
SŁUPSK, GDAŃSKA 8,059/ 8425-029. 
AUTO-CZĘŚCI. "Daniels", 
0-59/84-29-766. 
SZYBY SAMOCHODOWE. KOSZALIN, 
0-502-55-77-67. 
-- 
TANIO I Opony uzywane, wulkamzaCja, 
montaz gratis. Słupsk, Wrocławska 44a, 
0-502-762-694. 
ZIMOWA OFERTAI AUTO-GAZ . BRC OD 
1300. SŁUPSK, KOPERNIKA 27A, 
842.33-82. 


SAMOCHODY 


I Mlx-Car Lisowski. Przyjmujemy samo- 
chody w komis. Raty, leasing, zamiana, 
bez op/aty skarbowej. Koszalin. 
Gnieźnieńska 43. 094/341-15-40, 
0-501-531-938. 
126BIS. 0-59/84-52-810. 
AMC Auto - Handel Komis Etc, Sucheccy. 
Odkup aut za gotówkę, zamiana i sprze. 
daż komisowa bez dodatkowych opiat. 
Atrakcyjne warunki kredytowania. Kosza. 
lin, Gniezmenska 18, tel. 34-60-659, 
tell fax 34-62-060. 
ATRAKCYJNE KREDYTY SAMOCHODOWE. 
SŁUPSK, BEMA 9-10, GODZ. 9 - 14. 
0-59/84-277-82. 
AUDI 100 (90/95), (2,3). 8,5 tys., grafit DOMY 
metalic, szyberdach, elektr. szyby I luster- _ 
ka, ABS, wsp. kierowmcy, autoalarm, ra- 
dioodtwarzacz. Koszalin, 0501-68-30-28. 
AUTO Handel Komis Mokrzeccy, Kosza- 
lin, Szczecinska 45, 343-47-93. Bogata 
oferta. kupno, zamiana, raty na miejscu, 
wszystkie banki. 12 lat doświadczema 
www.autohlt.pl/mokrzeccy. 
AUTO - VICTORIA. SKUP, S PRZEDAŻ SA-- 
MOCHODÓW. WYNAJEM PRZYCZEP. I 8-402-402 AJ-POLAWSCY DWUPOKOJO- 
SŁUPSK, SZCZECIŃSKA 57, WE: GARNCARSKA, SŁOWACKIEGO, 
059/845-28-60. WWW.AUTOVICTORIA.PL OGRODOWA. WOJSKA POLSKIEGO, KOMO- 
ROWSKIEGO, MOCHNACKIEGO; TRZYPO- 
CINQUECENTO (1996), stan bdb. KOJOWE: WYSZYŃSKIEGO, WYBICKIEGO; 
0-59/81-31-506. CZTEROPOKOJOWE: WIATRACZNA, MAL 
CINQUECENTO 900 (1996), 54 000 km. CUZYŃSKIEGO, NOWOWIEJSKA. 
Słupsk, 0-600-204-276. I 8-402-402 AJ-POLAWSCY POSZUKUJE- 
CORDOBA 1,9 D (1994), 340-57 -Q2. _ MY MIESZKAN DO SPRZEDAŻY. 
CORSA 1.0 (1998) na większy lub sprze- I 8402.402 AJ-PqLAWSCY TRZYPOKOJO _ I 
dam. 0-694-757-005. WE (47) KOSZAlINSKA. 
-I 
FIAT 126p (1991). 0-59/842-15-41, 842.80-75 - DWU - TRZYPOKOJOWE - 
0-504-837-382. I WGN. 
FIAT 126p (1994) autoalarm - 2000 zł. CIEKAWE - rózne. MERKURY, Słupsk, 
0-506-843-639. 840-32-32. Poszukujemy nowych ofert 
FIRMA SKUPUJ E SAM OCHODY POWYPAD
 sprzedazy. _ _ _ 
KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK. I DWUPOKOJOWE (Nad Śluzami), lp. 
845-60.00,0.604-913.453 . Słupsk, 0-600-185.225, 844-00-85. 
FORD transit 2,5 TD skrzyniowy (1992) DWUPOKOJOWE, 059/84-270-17 - 
11 000 zł. 059/ .!!147-1
0 4. _ www.
elda-nieruchomosci.slupsk.pl 
KREDYT AUTO NA RATY nowe uzywane, hl. KAWALERKA. Słupsk, 0-506-487-055. 
poteczne. gotówkowe. Slupsk, SIenkiewI. KOMFORTOWE (78,6) sprzedam,- I 
eza 3, 842.58.86, 82 2-76 '1
 _ 0-606-650-531. 
MERCEDES 100MB diesel (1992). ŁUKASIEWICZA,059/84-270-17 
0-59!84-37-5
0
 0-_603- 784-89 7. www.gielda-meruchomoscl.slupsk.pl, 
MERCEDES 711D (1993). Merceaes 410D M-2 M-3 duty wybór . poszukujemy - I 
(1993). Skoda pick-up D (1998). 2 x sko- nowYch ofert. REMID, SIenkiewicza 20, 
da pick-up (1998). Fiat cinqeucento van 0.59/842.33.90,0-606.21.20-64. I 
(1996). 0-501-6 28- 21
. _ _ MIESZKANI E na w sl 094/34S:-9i7
 
NACZEPA chłodma - 3-osie, 24 palety, MIESZKANIE w domku k/ Sławna. WEX;- 
8 000. 0-502-503-641. 8411-029 
OPEL ascona (1984) 1.6 automatik, stan TRZYPOKOJOWE _ okaia. 0-604-977-449. 
dObry, tamo. 0-609-25-76- 76. J _ _ _ 
PASSAT kom bi 1.9D (1990). TRZYPOKOJOWE (72,5) lip - Komorowskie- 
0-59/84-211-30. I g o. 0-5£1 /84
68-6-:5, 0-505-363-789:_ 
POLO 1,9 D (1 996/ 199 7). cu net I,SD - TRZYPOKOJOWE (Nlepodległoscl), tamo. 
(1997).0-605-054-876 I Słupsk, 843-07-70, 0-503-9
3-
 
SCENIC.094/347-14-34. TRZYPOKOJOWE, czteropokOJo
e, 
- - 059/842-70-17, www.glelda-meruchomo- 
STARA 200, stan bardzo 
obry I sci.slupsk.pl 
lub zamlemę na samochod dostawczy. T RZYPOK OJowi Rejtana. 
0-605-348-983. 0-604-977-449 
TOLEDO 1.8 20V (1999/2000), kupiony WOJSKA Polskiego _ sześciopokojowe. 
w salonie w Polsce. SEAT Czapiewscy, 0-604-977-449 
0-5 9/84 -o0-41
 
TOYOTA celika (1991) + gaz, atrakcYjna - DZIAŁKI 
sprzedam. zamie nię. 0- 601-269-99
 _ 
VW polo 1,4 (1998). 0602-259-038. 


PARTERÓWKA, 059/ 842-70-17 
www.glelda-nleruchomosci.slupsk.pl. 
WOLNO stOjący 27 km od Słupska. WEX, 
8411-029. 


MIESZKANIA 


2 ha ziemi z decyzją na zalesienie, nad 
rzeką, przy trasie Słupsk - Lębork. 
0-59/84-01-955c 
-
-- 
DZIAŁKA budowlana zabucowana - 
Gałę zino wo. 0-504-6
2-18. 
I KOBYLNICA przy trasie na Szczecin. WEX, 
8411-029 
USTKA - budowlana (szeregowa), uzbroje- 
ma. MERKURY, Słupsk, 840-32-32. 


AUTO-MOTO 


PHU POLCAN poleca 


łrodkl zimowe: 
- płyny do spryskl_czy - 22"C 
- dodatki do paliw 
- płyny do chłodnic, odmrażacze 


RÓŻNE 
- 


Koszalin, ul. Morska 4b. tel. 341 5625 


U/220 


I Komputery - gwarancja - Koszalin, 
Wojska Polskiego 24. 
I MATERIAŁY HYDRAULICZNE. SANTEX l, 
SLUPSK, LESZCZYŃSKIEGO 8, 
059/843-25-10. 


I AUTO - DOMASZ 
tłumiki, amortyzatory, hamulce, 
zawieszema, części eksploatacyjne, 
Boleslawice, 841-53-53. .t t 


UYrazy szczerego współczucia koledze 
Andrzejowi Piechowicz 
z powodu śmierci Matki 
składają Wójt Gminy 
oraz pracownicy Urzędu Gminy wDamnicy 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Panu Dyrektorowi 
Aleksandrowi 
Hopp. 
z powodu śmierci 
Babci 
składają . 
Mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Słupsku 


Wyrazy szczerego 
współczucia 
Rodzinie 
Jadwlgll Henryka 
Parszewsklch 
z powodu śmierci 
Syna Seweryna 
składają 
Pracownicy Urzędu 
Gminy Potęgowo 


K-85 703SlS 


G-84903SLSB 


I NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
HURTOWNIA SANTEX I. POZNAŃSKA 42, 
059/84-13-260. 
GARAŻ na Batalionów Chłopskich. 
Koszalin, 0608/672-503. 
KASY FISKALNE, KOMPUTERY DLA FIRM. 
0-59/841-42-82. _ _ _ _ 
KOTŁY C.O. zgazowujące drewno. Inwest- 
mat-Eko. 0-59/ 84-1 2-608. 
MEBLE sosnowe, www.phurabka.pl 
SIATKI ogrodzeniowe, PCV, ocynkowane, 1 
drut, słupki, transport. 059/842-87-55, 
Raszyńska 6 D. 
WARSZTAT (280). Działka (908). 
Zbiornik wodny 40001. Butla tlenowa. 
0-59/843-06-13. 
- ---I 
WORKI foliowe - producent. Słupsk, 
Sportowa 61, 0-604-208-414, 
0-59/840-14-85. 
WYPOSAŻENIE sklepu spozywczego, 
0-506-728-650. 
WYPRZEDAŻ drzwj:" p romo cyjne cenyl 
Bierkowo 81. 0-608-239-962. 
ŻWIR, pi asek. Sł ups
 0-502-918-27 9._ 


MOTORYZACJA 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0606.997.422 
0602.506.359 
WYSOKIE CENY 


I I I I 0.603-788-888 I 
Powypadkowe kupię. 
I Mercedes - części dostawcze, clęzarowe. 
NAPRAWA. Mśclce 17 k/Koszalina, I 
094/316-50-67, 0-604-756-696, 
0-1502-518-651. 0-6 02-517-573. 
I _.maxcar.ne.pl 
AUTO na GAZ od 1250 zł, 5.10% upustu 
do marca. Centrum MotoryzacJI, 
0.59/ 814-78.04. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


0-603-213-620. Powypadkowe. 
POWYPADKOWE kuplę. 0-59/811.91-50, 
0-606-20-60-77. 


DOMY 


- 


DOM kupię, 059/84-14-976 _ _ _ 
KUPIĘ dom lub lokal mieszkalno - handlo- 
wo - usługowy w Słupsku. 0-504-507-231. I 
MIESZKANIA 
DWUPOKOJOWE kupię, 059/84-56-505. I 

-2, now e bud ow nictw o. 0-59/845-55-7
 


RÓŻNE 

 
BETONIARKĘ na 220V. 0-502-987-292. 
KUPIĘ ciągmki, kombajny, maszyny rolni- 
cze. T
9/822- 52- 13. 


ZAMIANA 


MIESZKANIA 


TRZYPOKOJOWE lokatorskie (Przylesie) 
stan średni na 2 kawalerki. Tel. grzeczno- 
ŚCIOWY: 343-03-83. 


NIERUCHOMOŚCI 


0116<1/8 


./ 
 

 
S
PPON 


Stowarzyszenie 
Środkowo-Panorskle 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


- 
DELTA, 84-234-00. 
www.delta.slupsk.pl 
KRYNICKl.NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. 
www.krynicki.com.pl 
MERKURY, 0-59/840-32-32. 
www.merkury-slupsk.gratka.pl 
WEX 8411-029 www.wex.com.pJ 


GIN I PC V 
'rua..ptJ.\s'r ' 
CZAPLINEK 
www.tur-plast.com.pl 


BIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 
ul. Koszalińska 52 c 
TEL. 354-55-13 
KOSZALIN 
. ul. lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
CZAPLINEK 
ul. Plawieńska 7 
TEL. 37 544 95 


KUPNO 


.1
1.

1 


AUTA POWYPADKOWE USZKODZONE ROZBITE 
Płatne gotówką ! 


G-11641A 


SAMOCHODY 


I 10.602.722.790 Powypadkowe 
- Koszalin. 


Z głębokim żalem 
żegnamy Panią Redaktor 
Jadwigę Ślipińską 
współzałożycielkę Bałtyc- 
kiego Teatru Dramatyczne- 
go W Koszalinie, 
recenzentkę i Wielkiego 
Przyjaciela Kultury 

.(YY'h Dyrekcja 
, . 7 
't-- "
' , I Pracownicy  
 BTD w Koszalinie 


. 


AGENCJE 


SPRZEDAM 


ATRAKCYJNE obiekty użytkowe w Słupsku_ 
Ośrodek wczasowy w Ustce. Omega, 
059/84-14-420 
BOKSY na "Manhatanie" - góra + dół. 
0-59/8 4-38-407. 
BUDYNEK magazynowo - biurowy po- 
wierzchnia użytkowa (413,0) na działce 
(1623,0). 8udynek magazynowo - biurowy 
powierzchnia użytkOwa (957,0) na działce 
, @ _232,O Lw Słupsku. 0-501-628-
 
GARAŻ 
Ol
k
go). 0-59/84 2-49-6 4. i 
MAGAZYN 565 m kw. + biura 55 m k;;;:;- i 
Koszalin, 0-502-388-542. 


WYNAJEM 


I 8-402-402 AJ-POLAWSCY MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA. 
I Do wynajęcia lokale handlowe 
i biurowe w "Centrum za Rzeką". 
Q:59/ 84D- 36-55. 
3.pokoJowe odnajmę od zaraz. 
Tel. 0-604-891-488. 
840.20.62,842.10-94. Domus. 
Mieszkania do wynajęcia. 
-- - - 
BIURA (centrum), tamo! 
0-59/81-31-332. 


G-.l31 roda, 29 stycznia 2003 r. głos Pomorza 


BOKS - Wokulski (16) I p. dobra lokaliza- 
cja do wydzierżawienia - koszt całkowity 
dzierżawy 650 zł. 0-507-418-077, 
059/845-29-43 po 16. 
 _ _ 
CENTRUM Kołobrzegu. Pub 300 m plus 
ogródek piwny. Długoletnia dzierżawa, 
35-213-01. 
--- 
DO wynajęcia pokoje - osobne wejście, 
Sianowska 38, Koszalin, 094/340-59- 08, I TRANSPORT 
DO wynajęcia pokój. 0-59/840-17-98. 
DWUPOKOJOWE umeblowane wynajmę. A-Z. Meblowozem przeprowadzki, winda. 
094/343-06-21._ I 0-602-284-693. 
DWUPOKOJOWE. 0-59/842-35-61. USŁUGI transportm:; dO-l, 2 tony. Ta nio! 
DWUPOKOJOWE. 0-59/84-54-494. 0-502-401-110. 
GARAŻ (Ostroroga, Banacha) do wynaję- 
CIa. 0-59/84-32-988. _ _ _ _ REMONTY 
KAWALERKA do wynajęcia. Słupsk, 
0-602-69-84-41. 
LOKAL użytkowy (21 m.kw) - Sienkiewicza 
5. 0-604-127-086. 
MANHATAN dół - poszukuję do wynajęcia. 
0-605-208-976. 
-- - 
MIELNO, Unieście, Kołobrzeg. Poblerowo 
oraz Inne miejscowości nadmorskie. Fir. 
ma wynajmie lokale oraz place na działal- 
noŚć handlową, 0-604-94-23-39. 
MIESZKANIE w domku z oddzielnym weJ- 
Ściem wynajmę. Koszalin, 4 Marca, 
0-603-653-815. 
POKÓJ do wynaj ęcia - st udentce .- 
0-59/84-34-725. 
POKÓJ studentkom (oddzielne wejścle).- 
0.59/84-37-667. 
POKÓJ. 0-59/84-01-768. 
POKÓJ. 0-59/842-37-91. 
POKÓJ. 0-59/84-275-94. 
WYDZIERŻAWIĘ LOKAL NA DZIALALN OŚĆ 
USLUGOWĄ. FILMOWA 3A - NISKA CENA, 
DUŻA POWIERZCHNIA. 0-601-679-856, 
0-601-679-855. 


I FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE. 
REMONTY. 059/8.456-888. 
I Remonty profesjonalme. 0-59/842.19-38. 
0-506-777-886. 
059/843-92-31,0-607-288-199. Gazo- 
we, c.o., hydrauliczne. 
C.O. hydrauliczne, gazowe. 
059/84346-98,0-69
530-54I 
CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie par- 
kletow. 0-601-61-40.93, 0-59/84-32-038. 
CYKUNOWAME bczp,1owe. Ukladdnie. 
0-59/843-43-20,0-601-64-10-92. KalislCWSkl. 
CYKLINOWANIE. 0-59/84-13-586. 
CYKLINOWANIE; 059/840-38-92. 
FIRMA remontowo. budowlana. Referen- 
Cje. 0-59/84-71690, 0-694154-233. 
FIRMA wykona remonty mieszkań, wykon. 
Clema .pod kluci' 0-603-188-463. 
GLAZURA I panele podlogowe. 
094/315-51-45, 0-504-528-426. 
GLAZURA, rcglpsy. 0-59/844-21-25 po 
15-teJ. 
GLAZURA. 0-59/84-56-216. 
GŁADZIE, malowame. tapetowame. 
0-59/844-20-07,0-50465.15-13. 
HYDRAULICZNE. 0-501-055-812. 
HYDRAULIK. 0-692-638-819, 0-505-811-418. 
OGÓLNOBUDOW lANE, 0-608-4 84-903. 
"SERWIS.DACH" SŁUPSK. POPRZECZNA I 
7, TEL/FAX 0-59/840-23-60. DACHÓWKA RÓŻNE 
CERAMICZNA, CEMENTOWA, BLACHODA. _ 
CHÓWKA, OKNA DACHOWE, PAPY, RYNNY, 
IZOLA CJ E DA CHU, CEGŁA KLINKIEROWA. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


INFO.BU9INESS, detektywistyczne, wiary- 
godność, windykaCJe, giełda długów 
www.dlu
.pl. 0-9
4-11-796. 


BIURA PODATKOWE 


0.59/844-16.86,0-606-67-55-72. 
USŁUGI księgowe. 0-59/842-36-89. 


! 
; AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, montaż, 
! naprawa, przyciemnianie. Koszalin, 
: 34-65-710, Kołobrzeg, 35-28-281, Słupsk, ' 1059/84-14.420. NieruchomoścI. 
, 84-25-180, .Szczecinek, 37-46-242, OMEGA. Kupno. Sprzedaż. Wyceny. 
i Połczy n Zd roj , 36-63- 749. ---,--, www.nieruchomosci.slupsk.pl 
HAKI ho!ownicze
 09 4 / 34 2 -61-1 6. 059;841-25-83 Nieruchomości 
HURTOWNIA JAPAN MOTO - CZĘŚCI DO - Kaczyńska. 
SAMOCHODÓW JAPO
SKICH, KOREAŃ- AR-Wi>- Nie ruchomoś c
 Słups k. 
SKICH. KOSZALIN, JASMINOWA 22. 84-14-993. 
094/340-37-15 EKSPERT.5 WYCENYNIERUCH OMOś Ci, - 
REGENERACJA przekladm klerowmczych MASlYN, URZĄDZEŃ. SŁUPSK, 
ze wspomaganiem. Tel. 059/ 8430-233._ 845.27-10,0.601.67-14.54. 
, TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprzedaż. GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, 
Zbigniew Czekaj. Koszalin, Szczecińska 059/842-70-17. 
7 0, 094/ 3
 6-76-6 4 . www
elda-nier uchomosci.slupsk.pl. 
WSPOMAGANIE kierowmcy - naprawa. Ko- IBIS 842-54-05. 
szalin, Kupiecka 3, 0-606-998-591. REMID, 0-59/842-33-90, 
0-606-21-20-04. Sienkiewicza 20 
- - ------- 
WWW.ARKA-SLUPSK.GRATKA.PL 
0-59/846-2-846. 


I I LInda, żaluzje, verticale, rolety, bramy, 
gar
ż e. 059 /ę
.:.37


 _._ 
059/84-20-600 ALKO - ŻALUZJE POZIO- 
ME, ROLETY TKANINOWE. 
84-24-884 Słupsk - żaluzje, rolety, marki- 
zy, okna, bramy. 
ATRAKCYJNE ceny rolet, żaluzji, 
wertikali. "Gama - Color", 
Słupsk;Morcinka 21, I I I BEZKRWAWE, ESTETYCZNE ZABIEGI 
059/842-35-3 4__ CHIRURGICZNE LASEREM. ALERGICZNE 
BRAMY, GARAŻE, DRZWI, OKNA, ROLID. TESTY, ODCZUlANIE CHIRURGIA, NEURO. 
MEGA, 0-59/842-96-33. LOGlA BICOM.MED, KOSZALIN, PIŁSUD. 
OKN AI PRO MO CJA - 25 %. SlUPSK'--' 
KIEGO 7
 ( O PREFIKS 94)340.49.40. 
8400-202 . I 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, I 
341-08-65- 
I 
I 


BH/43 


TELENAPRAWY 


I I Naprawa telewizorów Robert Deszcz. 
Słupsk, 845-63-
?- _ _ __ 
I Naprawa RTV. Słupsk, 845-55-63-=-. _ 
NAPRAWA sprzętu RTV, monitorów, druka- 
rek. Słupsk, 84-30-465. I 
POGOTOWIE telewizyjne . 0-59/84-20-970. 
TELENAPRAWY domowe. 
0-59/842-48-83, 84-36-918. 


WIDEO 
- 


1842-08.09,0-602-663-756. WIDEOFIL- I 
MOWANIE, CYFROWE. 


NAPRAWA SPRZFJU 


I I I I Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843-54-88, 84-56-156. 
, I I I PRALKONAPRAWY. 
. 
59@44-22-46. _ _ 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, mikrofalowki. 
SIu.Ps.k,_ą-
_5 4-88, 84-56-156=----- _ 
PRALKONAPRAWY, chłodziarkozamrażar- 
ki. Serwis gwarancyjny Polar, WhirlpooL 
059/842-28-31, 059/840-38-30, 
I 0-601-789-892. 


ŻALUZJE, ROLID, OKNA 


CZYSZCZENIE 


DYWANY. 0-59/84-38-911. 


I ALARMY, MONITORING 
ALARMY w obiektach, kamery. 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI 
AUTAAlARMY. Słupsk, 059/84-11-6 04. 
AUTOZABElPlECZENIA. AUTO-PLUS, 
Słupsk, 841-41-45. 


I Kominki - pracownia, wkłady - prOJekt, 
montaz. Koszalin, Lutykow 4 -6, 341-81.53. 
KOMINKI norweskie, francuskie, polskie. 
"Termika". Koszalin, 094/345.46.52; 
Krucza 21. 
KOMINKI w dutym wybone, akcesoria. 
Decor, Słupsk, Szczecińska 61A, 
059/84.34-109. _ 
MAGIEL - na telefon: 0-59/840-25-22. 
MEBLE na wymiar: kuchenne, łazienkowe, 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- 
mOCja - montaz gratis! "Krystom". Kosza- 
lin, Wąwozowa 15 a, 094/3410-354. 
MEBLE: kuchnie, łazienki, lustra, akceso- 
ria; Słupsk, SZkolna 4, 059/842-28-38. 
NAPRAWA sprzętu biurowego (kopiarek, 
kalkulatorow, maszyn do pisama, ltd.), 
094/343-34-33. _ __ 
PROJEKTY, adaptacje, inwentaryzacje, 
nadzory. 0-504-76-22-25._ 

HO DY - pro d_u cent. 05 9/842 -66-71. 


STROJENIE PIANIN. 0-604-436-906. 


WINDYKACJA długów J. M. Bilans. Biuro 
obrotu wierzytelnościami. Koszalin, ul. 
Szczecińska 64. teL/fax 094/346-85-05, 
346-30-86, e- mail: jmbilans@wp.pl 


NAUKA 


I Angielski, niemiecki, francuski SML 
w Galerii ElTlka, 0941347-73-13. 
LICEUM DLA DOROSLYCH zsf- :2-LETNIE 
SP - 3-LETNIE. POLICEALNE STUDIUM ZA.' 
WODOWE: PRACOWNIK SOCJALt-7Y, TECH- 
NIK ADMINISTRACJI. SLUPSK, GROTTGE- 
RA lO, 845-62-40. ZAPISY: CZWARTKI, 
PIĄTKI 15.30-17.00, SOBOTY 9.00-12.00. 

50}.()99-079, 0-502-253-322. 
LICEUM dla Dorosłych. Studium- POli cea l':- 
ne w zawodach - technik: informatyk, ob- 
I sług! turystycznej, ekonomista. Słupsk, 
I Młyns.ka 7 A, 843-18-50 (nie w godzinach 
I zapIsow), 0-602-446-979. Zapisy: ponie- 
. działek 10-13, środa 14-17, piątek 15-19, 
sobota 9-14. 
MATE MATYKA , fizYk
 KOsza lin, 

410-7Q
 Ustka, _SłupSk, 8144 -145. 
MATEMATYKA. 0-59/844-41-14. 
NAUCZ pana tańczyć! Oferty BO, 
059/8146-058. 


MEDYCZNE 


I IRYDOLOGIA - określanie stanu zdro- 
wia na pOdstawie badania tęczówki. 
Ziołolecznictwo. Terapia bólów, 
masaże kręgosłupa. "MEGAVITA" - 
Władimir Stepowy, Koszalin, Wojska 
Polskiego 24-26, 094/341-14-63.
		

/18021-0013.djvu

			0-501-324.298. Ginekolog,_ z abi egi. _ 22-LATKA.0-609-239-707. 
602-651
56_ .U Tonie
 
" , A. Dąbro
ski. : 
ALKOHOLOWE odtruwanie, AGA. Słupsk, 0-602-649}48. Zatrudni
. _ 094/347-11-77 AUTO - NAUKA TKACZYK. 
059/847-50-68,0-602-46-86-31. AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. Zatrudnię. AGE UT A WI . 2 C - 790 zł. C+E - 990 zł. 0-59/845-37-37. 
- : ''''. ek powyzeJ 5 lat. praca w 
ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. lek. ANIA, 0-603-705-198
 _ : Słupsku, udzielanie pożyczek w domach ,KURS kat. B. Słupsk, Uceum Ogólnokształcą- 
med. Marek Jaroszyk, tel. 0-602- 773-762. ATRAKCYJNA Ewa, Q.603-358-828. kllent6w I przyjmowanie spłat rat. ' ce, Kołłątaja 31A. Otwarcie 30 stycznia, godz. 
BADANIE w/osow, 0-601-214-388. . ATRAKCYJNA studentka _ wszystko - : 0-58/552-14-80-,- 0-694-525.705
: 
15. Q.59/843-97-95, 0-601-91-53-53 
CEBULA Dorota i Witold - Gabinet (prywatnie). 0-506-55-19-66. ' BUDOWA, wykończenia, zatrudnię. : OSK.,STOP" Jacuła Eugemusz. Kursy kierov.ro.v 
Stomatologiczny - pełen zakres, lasery, BEATA,-0-505: 594 -966. I 0-
0 1-755-2 
5. : kat. A. B, C, D, E. Kosza
n. Q.601-78D1-33=-- 
ultradźwięki. Poniedziałek, środa, - - - 
piątek 16-18.30. Koszalin, Zgoda 9/04. CZWÓRECZKA, Kołobrzeg. 0-694-173-740. CHCESZ, dorobić nau
z pana tańczyć! ,OSK Józef Bałdykowski. 059/843-88-69, 
340-22-61. 0-602-32-10-64. DARlA. 0-506-631-584
 Oferty BIuro Og/oszen, 059/8146-0 58. _: 0-60
-63 }-127, kat. B. 
CENTRUM De t t A _ I - - _ 0 '- 693 - 576-134 D&K Sp. z o
o. 76-251 Kobylnica ul. Głow- OSK Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
n ys yczno - nestezjo oglcz- DY . SKRECJA. Słupsk, . _ na 2/B zatrudni przedstawicieli handlo- ws zys tkie kategorie. Słupsk, 84-14-520. I 
ne, codziennie. Koszalin, Świętego Wojcie- "'" ' 26-664 84 2-60-98 
cha 24, 094/340-39.17. DZESIKASłupsk, 0-6UV'ł, 'wyCh ze Słupska 
 Koszalina. C
, zdjęcie, : RONDO. Q.59/84-39-126, 0-603-756-330- 
_ _ GOSIA. 0-692-573-104. oswladczenle o nIeprzetwarzanIu danych - -, _ I 
CHOROBY przyzębia - kompleksowe lecze-, ,osobowych przesyłać na adres j.w. ! TANIO, skutecznie. 0-59/84-D4-369, 
nie, gabinet parodontologlczny Katarzyna HADES Nlght Club. Zatrudnimy panie - wy- ,o . -:- ----;--- i 0-604-D75-939. 
Roman, Słu p sk , Sienkiewicza 5 a/ 2 a sokie zarobki. Koszalin, 094/3415-827. ITALIA - zblor pomaranczy I szparagowo - 
- 0-506-369-380 VIP. Kat.B, raty. 0-602-51-69-54. 
0-600-047-849,84-25-100. KAMELIA. Słupsk, 0-503-77-55-62. -"- - -- ,- - 
I KONSULTANTA Oriflame. 0-506-171-731. WEST-CAR bezstresowo, profesjonalnie. 
DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573, KAMILA,O-504-603-170, . - ,- , - 0-604-519-793 
0-501-496-182. LUIZA t , Sł k 0-60 0
157-253. MENAD
ERA (wy
zta/cenle wyzsze, . 
prywa nie. ups', duze doswladczenle zawodowe) WIRAŻ, solidnie, skutecznie; 
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, za- Zatrudnię, zakwaterowanie. zatrudni firma jubilerska Chaton. 059/84-38-870, 0-603-601-553. 
biegowo, 0.603-666-954. MIŁE chwile. Słupsk, 0-691-682-421. Oferty: list motywacyjny, CV, przesyłać, 
HTTP://WWW.KRUPlNSKI.UROLOGlA.WI- NAMIĘTNA kicia przyjedzie (od 11-tej). 75-137 Koszalin, Szczecińska 38. 
ZYTOWKA.PL 0-603-472-434. _ NAUCZYCIELI języka angielskiego i nie-- 
KLUB Kwadransowych Grubas6w, aerobik, NAMIĘTNEI Słupsk, 0-607-800-606 I miecklego z Bytowa i Słupska zatrudnię. 
aquaaeroblk; Koszalin, 0-506-430-258, NAPRAWD Ę k ' - 0-606-85-30-34 
Lębork, 059/863.13-55, Sławno, Słupsk, wszyst o - prywatnie. '- 
059/810.50.62. Dieta Cambridge; 0-694-78.13-24. OSOBOWYM zawiozę. 0-505-53-63-63. _ 
0-601-84-76-36. OGÓlNOBUDOWLANE. 0-59/84-20-558, PRACA na wsi z meszkanem. 094/35-15-312. 
ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388. - \ 0-607.500-151 I WYDAWNICTWO zatrudni pracowników 
MEDlCAL Beta, Całodobowa Przychodnia PAULA. 0-601-8
6-508.. I pełnoetato
ch do p
cy w domu od 
Lekarska, wizyty domowe, ZRKCH bezp/at- POSTAW na doświadczenie. Q.506-365-459. 5 lutego. O 601-86-54 24. 
nie, Ickarze speCJaliści, badama klerow. POSZUKUJĘ do współpracy atrakcYJnych ZATRUDNIMY miłą opiekunkę do półrocz- 
ców, medycyna pracy, laboratorium, re ha- dziewczyn. Zakwaterowanie. Słupsk, nego dZiecka. 094/346-00-46. 
blhtaCja, 094/341-10-49. 0-607-800-606. ZBIORY 2003. 0-603-130-595. 
ODCHUDZANIE, ldrowie, w7tal ność. Dy stry PRYWATNIE, duży wybór. 0-601-866-710
 I 
butor Herbahfe, Ewa Żur. 094/ 346-03-69, ROMANTlKA.CLUB k/Ustk' 0-504-172-480 .. . 
342-Dl.73, Q.501.56-75-13. . I. . ROZNE 
PO 
 CJA .M Q.5 ''' 366-477. USTKA , .HaYana-Club .0.601.64-43-94. 
''"'' , panowie WYSl
m. v..-. - - - 
PRAXIS Lecznica Chirurgiczna. BEZPłAT I 
NIE! OpcraCje: przepukhn, tarczycy, żyla. VIKI prywatnie, Q.505-135-141. 
ków. Laparoskopia. Kruroskopla. USG. 
KonsultaCJe I zablcgi ortopedyczne I neu- WERONA - koleżanki do współpracy 
rochlrurgiczne. Koszalin, Szczecinska 32, zapraszam. 094/341-18.51. 
Informacje: 343-40-64; rejestracja, ZADZWOŃ prZYjedziemy, 0-504-641-678. 
0.603-990-401. Zatrudmę. TURYSTYKA 
PSYCHOTERAPEUTA. 094/343-69-92; lATRUDNIĘdzieoM:Zyl1y - Anka, 0-506551-966
 
Q.606-901-113. I ZATRUDNIĘ Słupsk. 0-693-576-133. 
PSYCHOTERAPIA. 094/345-47-27, ŻAKLIN 84-11-484 
0-501-711-271. _ _ _ _ _ I . 
STOMATOLOG Agmeszka Frątczak, prote- 
tyka estetyczna, znieczulenie, laserotera- 
pia, narkoza, Fa/ata 17,094/341-33-23, 
094/345-40-51. 
WWW.ESTMED.KOSZALlN.PL 


ZIEMNIAKI 1000 t, kapusta. 094/318-66-27. 
I AVIOTOURISl Autobusy, busy - wyna- . . - I 
I jem. Przewozy. Koncesja. 094/3411-418, KUPIĘ 
Q.506-536-D55. ____ ..... 
GLOBTOUR1ST - wynajem mikrobusów, au- GORZELNIA Wrząca - skup zbóż. 
I tokarów od 9 do 51 osób, koncesja, kraj, I 0-59/846-29-25, 0.606-14-25-27. 
zagranica. 094/354-26-77, 0-601-555-174 
BIURO Matrymonialne, 059/842-50-88. INTERGLOBUS. Bilety, zagranica. Dworzec MASZYNY ROLNICZE 
ENIGMA, Koszahn, 094/346-0Q.OO, - PKS. 094/346-29-26, 094/346-24-D4. _ I 
0-601-16-57-57, www.enigmal.prv.pl TRANS.LUX. Autokary, mikrobusy, 
- I wynajem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74, 0-602-398-892. 


głos Pomorza Środa. 29 stycznia 2003 r. 


MATRYMONIALNE 


TOWARZYSKIE 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PRACA 


BIZN ES 


I Bankowe, bez poręczycieli, 60 000, 
0.606-311-928. 
059/840-18-51 Gotówka w dwa dnil 
CEY-KREDYT. 0-59/840-22-72, 
KREDYT do 5 lat. 0-607-245-D35. 
-- - 
KREDYT gotówkowy, 059/ 840-18.
 
KREDffi gotowkowe. KONCEPT Słupsk, 
W. Polskiego 53, 84-D3-470. 
KREDffi. Chrobry - Słupsk; 
059/848.28.29,845-67 -D6. 
LOKAL (centrum Słupska), wydzlerzawlę 
lub poprowadzę sklep firmowy branży wę- 
I B d wyd , 'i 094 / 34Q.57-D2 dlinlarskiej, nabiałowej (inne propozycje). 
ILARD o Zlerzawlena. ...:. 0-607-795-D89. 
TlPSY żelowe "Alessandro". Promocja! 1- 
0_59/840-17-D6,O-602-187-469._ 
ZRÓB prezent bliskiej osobie. 841-D0-99. ROLNICTWO 
- - 


SPRZEDAM 


URSUS c-385 z przednim napędem. 
0-607-929-195, 0-_59/857-7
1,,5. _ I 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 13 


Wclqi więc --J I . nowe 
...... PGM.. 


IPriero 
pon....... 


dodatki 
lepsZa 
jokołć 
atrakcyłne 
promocJe 
- ",ótt. 8 \ 
\d,
-yą -:.----- 
lO ------- 


iznes 


- 


ufo 


I)odł£i,da£!!
 
,.. drowo 1 
- 


000 kaz 'at 


www.gloS.f0morza.pl 
Biuro reklamy " 
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24 
teL/fax 347 35 03-07. 
tel. 347 35 05, tel. 347 35 14 
Biuro ogłoszeń 
Koszalin, ul. Mickiewicza 24 
tel.jfax 347 35 12, 347 35 15 


Q szaeg6ły 
pytoJ noszy(h 
sp8(jolislów ds. reklomy. 
Vfynegoquinap.psze 
warunki. 


10118 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Korab" w Ustce 
ul. Grunwaldzka 10, tel. 0-598144 081 
informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni 
zostały ogłoszone nieograniczone przetargi ofertowe na: 
1. Wykonanie robót remontowych w 2003 roku 
. dekarsko-blacharskich (pokrycie dachów 
papą termozgrzewalną), 
. malarskich - malowanie klatek schodowych, 
. murarskich - przebudowa śmietników, 
. badanie sprawności instalacji elektrycznej 
w lokalach mieszkalnych. 
2. Zakup i dostawę drewnianej stolarki okiennej w ilości 
600 szt. (okna i drzwi balkonowe zespolone) 
3. Montat - wymiana stolarki okiennej w ilości 600 szt. 
Termin składana ofert do dnia 14 lutego 2003r. do godz. 
14. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania informacji 
o przetargu na stronie 
www.smkorab.kobonet.com.pl. 


G-86703 


Prezydent Miasta Koszalina 
Rynek Staromiejski 6-7 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 euro na: 
opracowanie proiektu budowlanego i wykonawczego do- 
iazdu do pawilonów przy ul. Władysława IV w Koszalinie. 
Postępowanie jest prowadzone z zaslosowaniem preferencji krajowych. 
l. Termin realizacp zamówienia: 19 mala 2003 r. 
2. Mielsce i termin składanJa oferl. 
Ofertę naleiy złoiył w Urzędzie Miejskim w Koszalinie Wydziollnwestycji, 
ul. Mickiewicza 26, pokój nr 30 (sekretariat wydziału), w terminie do dnia: 
20 lutego 2003 r. do godL 9. 
3. Miejsce i termin otwarcia oferl. 
Zamawiajqcy dokona otwarcia ofert w obecności oferentów w dniu: 20 lutego 2003 r. 
o godz. 9.15 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie ul. Mickiewicza 26, pokój nr 21. 
4. Sklodane oferty winny odpowiadol warunkom zamówienia, które możno otrzymał 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie Wydziollnwestycji, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 3. 
5. Osoby uprawnione de kontaktów z oferentami 
w sprawach temnlcznym: 
mgr inż. Jolanta Sontowska - inspektor WI, UM, ul. Mickiewicza 26, pok6j 3, 
tel. 342-77-11 w. 263 
mgr inż. Zbigniew Stadejek - inspektor WI, UM, ul. Mickiewicza 26, pok6j 2, 
lei. 342-77-11 w.291 
mgr inl. Andrzej (zatyrko - inspektor WI, UM, ul. Mickiewiao 26, pok6j 4, 
tel. 342-77-11 w. 292 
w sprawam organizacyjnym: . 
mgr inż. Hanna 81is - inspektor WI, UM, ui. Mi(kiewicza 26, pok6j 3, 
lei. 342-77-11 w. 263 


IIII , I , I Atrakcja Studio 2000, sauna, 
jacuzzi, Kołobrzeg, 35-814-48. ZatrudniL 
II Amor, Kołobrzeg. 0-604 593-576. Za- 
trudnię. 
IMallbu. 35-186-18. Zatrudnię. Koło- 
brzeg. 
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud- 
nię. Zakwate[()w.a
le gratis. 


ROZRYWKA 
BAL karnawałowy Bankowiec, Rowy, I LOMBARDY UŻYWANE 
230- para (nocleg). BT. Victoria, . I SPRZmAM I 
059/848-55-75,0-608.251-219. ' I LOMBARD. Lutosławskiego 1. Słupsk, I 
- 84-24-111. . . 
DOM WESELNY. 094/ 347-11-77. LOMBARD. Slupsk, Nor.vda 19, 059/84362-14. REGAŁ chłodni czy. 0. 604-4} 5-27
 ł 
ZESPÓŁ muzyczny (wokalistka). I I SEGMENT. 0-59/84-3 0-6 
3. 
0-59/843-66-10. 


SYNDYK MASY UPADłO$CIOWEJ 
Słupskiego Przedsitbiorstwa Ceramiki Budowlanei w Lt borku 
ogłasza przetarg ofertowy 
na sprzeda! lub dzier!aw, 
nieruchomości połotonej w Słupsku, przy ul. Grunw
ldz- 
kiej 4 (dawny Zakład Wapienno-Piaskowy "Cegielnia") 
stanowiącej kompleks działek i budynków. 
W skład ww. nieruchomości o łqcznej pow. 26.30.00 ho, dla której prowadzono jest 
w Sqdzie Rejonowym w Słupsku księgo wieczysta: KW nr 16847 wchodzq: 
* działki z prawem wieczystego uiytkowania, w tym 2.01.00 ha stonowiq teren zo- 
budowany, 24.29.00 ha - uiytki kopalne (kopalnio piasku kwarcowego), 
* budynki będące odrębnymi nieruchomościami z prawem własności: 
- hala produkcyjno o pow. 1.246 m 2 , 
-laboratorium - lOS m 2 , 
- szatnio - 169 m 2 , 
- ko
ownia - 229 m 2 , 
_ budynek gospodarczy - 204 m 2 , 
- zbiornik wapno - 2S0 m 2 , 
- magazyn piasku - 204 m 2 , 
- tunel dojazdowy - 130 m 2 , 
- wyładownia piosku - 44 m 2 , 
_ budynek administracyjny - 231 m 2 , 
_ magazyn 1- 15 m 2 , magazyn 11- 62 m 2 , magazyn 111- 212 m 2 , 
- garaż - SS m 2 , 
- plac manewrowy - 1.360 m 2 , 
- skład żużla - 104 m 2 , 
- sklod opału - 389 m 2 . 
Nieruchomość położono jest no terenia przeznaczonym pod dziololność przemysło- 
WIL budowlanIL rekreocyjnq. 
(ena nieruchomości według oszacowania wynosi: 2.456.000,00 złotych. 
Pisemne oferty zawierajqce nazwę, siedzibę, status prawny oferenta wraz z ofera- 
wanq ceną naleiy składać w terminie 2 tygodni od doty ukazania się ogłoszenia 
na adres: Sąd Rejonowy VI Gospodarczy 
ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk 
sygn. akt: U 73/02 
z dopiskiem "Przetarg Cegielnia". 
Bliższe informacje możno uzyskać pod numerem telefonów: (0607) 040 919 
lub (OS9) 843 02 87. 
Syndyk zastrzega sobie prawao unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


ZGUBY 


NASZE ZWIERZAKI 


PIECZĄTKA: "THANH NAM, 76-200 Słupsk 
I ul. Sołdka 1/14, ident. 771257495" dnia 
15 stycznia 2003 r. w Białymstoku. 


, SPRZEDAM 


I KAUKAlY. 0-602-494-967. 


KOMPUTERY 


POZNAJMY SIĘ 


KOMPUTERY - sprzedaż, modernizaCJa, 
: Koszalin, 094/340-54-98. 


BtZNESMEN PRZYSTOJNY WYSOKI SZCZU- I 
PŁY POZNA REPREZENTACYJNĄ DZIEW- 
CZYNĘ. TEL. 0505225775. . 
- - 
POZNAM panią, która pomoże finansowo I 
w zamian za mile chwile. Tel: 507335425. 

- 
i POZNAM panie szukające towarzystwa. 
pan 30/182/90 Tel: 507335425. 


NAUKA JAZDY 


I AUTONAUKA. 0-502-563-797, 
0-5 9J 845-6 ?-88. 


Prezydent Miasta Koszalina, Rynek Staromieiski 6-1 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 euro no: 
"Wykonanie projektu drogawege as. Topolowe: ułicy Hebanowe
 
Orzechowe
 Platanowej oraz odanków włqczeń w ulice Kalinowq, 
Wierzbowq, Mahoniowq, Topolowq w Koszalinie wraz z 
· oświetleniem i odwodnieniem". . 
Postępowanie prowadzone będzie z zostosowoniem preferencji krajowych. 
l. Ternin realizacji: 29.08.2003 r. 
2. Miejsce i temin skladania elerl. 
Ofertę nalei)' złoiyć w Urzędzie Miejskim Wydziollnwestycji - pok6j nr 30 (sekretariat wy- 
działu) ul. Mickiewicza 26, w terminie do dnia: 10.02.2003 r. do godz. 9. 
3. Miejsce i tennin etwarda elerl. 
Zamawiajqcy dokono otwarcia ofert w obecnośli oferent6w w dniu: 10.02.2003r. o godz. 
9.1 S w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 21. 
4. Składane oferty winny odpowiadał warunkom zamówienia, które maina otrzymać 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pok6j nr 3. 
5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: 
w sprawam temnianym: 
1. mgr inż. Andrzej (zatyrko - Insp. WI, pokój 4, ul. Mickiewicza 26, 
tel. 342-77-11 w.292 
2. mgr inż. Joianta Sontowska -Insp. WI, pokój 3, ul. Mickiewiaa 26, 
tel. 342-77-11 w. 263 
3. mgr inż. Bogdan Wojdyło -Insp. WI, pokój 2, ul. Mickiewicza 26, 
tel. 342-77-11 w.291 
w sprawach organizacyjnych: 
1. mgr inż. Elżbieta Kiljon - Insp. WI, pokój 3, ul. Mickiewicza 26, 
leI. 342-77-11 w. 263 
2. inż. Danuta Budzisz - Insp. WI, pok6j 4, ul. Mickiewicza 26, tel. 342-77-11 w. 292 


G-88 


. 


K-225a 


Prezydent Miasta Koszalina, Rynek Staromieiski 6-1 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości da 30.000 euro na: 
"Wykonanie proiektu drogowego ulicy Sadowei 
i Gerberowei w Koszalinie wraz z odwodnieniem". 
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowmiem preferencji krajowych. 
l. Termin realizocji: 30.05.2003 r. 
2. Miejsce i tennin składania oferl. 
Ofertę naleiy złoiyć w Urzędzie Miejskim Wydziollnwestycji - pokój nr 30 (sekretariat 
wydziału) ul. Mickiewicza 26, w terminie do dnia: 12.02.2003 r. do godz. 9. 
3. Miejsce i tennin otwarcia oferl. 
Zamawiajqcy dokona otwarcia ofert w obecności .oferentów w dniu: 12.02.2003 r. 
o godz. 9.1 S w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 21. 
4. Składane oferty winny odpowiadot warunkom zamówienia, które moina otrzymol 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 3. 
5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: 
w sprawach technianych: 
1. mgr inż. Andrzej (zatyrko - Insp. WI, pokój 4, ul. Mickiewiaa 26, 
tel. 342-77-11 w. 292 
2. mgr inż. Joianta Sontowska - Insp. WI, pokój 3, ul. Mickiewiaa 26, 
tel. 342-77-11 w.263 
3. mgr inż. Bogdan Wojdyło - Insp. WI, pokój 2, ul. Mickiewicza 26, 
tel. 342-77-11 w. 291 
w sprawach organizacyjnych: 
1. mgr ini. Bmela Kiljon - Insp. WI, pok6j 3, ul. Mickiewicza 26, 
tel. 342-77-11 wew. 263 
2. ini. Danuta Budzisz - Insp. WI, pok6j 4, ul. Mickiewicza 26, 
tel. 342-77-11 wew. 292 


I 


K225c 


K-225b 


"
		

/18021-0014.djvu

			str. 14 Fotooferty samochodowe 


Auto Handel Ko 


Gszalin ul. Szczecińska (Store Bielice 
www.maxco r.ne.pl 
'ei. (0.94) 346 5916, 0502588 305 
NAJWIĘKSZY KOMIS 
NAJSZYBSZA SPRZEDAŻ 
PrzYJmujemy auta w komis 


i 
-
 
 
- 


-CAR  


MAX CAR 346-59-16 
VW GOLF (199B) 1,61. kat. benz., 4 x 
airbag, szyberdach, el. szyby i lusterka, 
cent. zamek, wspom., antynapad. 
Cena: 35000 zl  


MAX CAR 346-59-16 
BMW COMPACT (1995) 1,61. kat. benz., 
el. szyby, lusterka i szyberdach, ABS, 
ASR, imobiliser, radio cd. 
Cena: 28800 zl 


/' 


.. 
- 


er-= 


"" 


MAX CAR 346-59-16 
BMW 728 (1995) 2,B I. kat. benz., ABS, 
klimatyzacja, el. szyby, szyberdach i 
lusterka, automat. 
Cena: 55440 zł 


I o,,; MAX CAR 346-59-16 
"- OPEL CORSA (1997) 1,41. Ecotec 
... klimatyzacja, ABS, cent. zamek, wspom. 
......... Cena: 21200 zl 

 
MAX CAR 346-59-16 
- OPEL CORSA (1995) 1,21. benz. 
e Cena 14200 zl 
':"'- 
'ł --- 
.... MAX CAR 346-59-16 
FIAT PUNTO (1995) 1,11. benz. 
... . Cena: 15700 zl 

 
\11- 


- 
- 


t::I:l 
. 


MAX CAR 346-59-16 
VW T 4 roczniki od 1991 do 2002 długie, 
krótkie, przeszklone, blaszaki, skrzynie, 
dowolna ilość miejsc, 10 szt. w olercie. 


L
l!.ll!.. lL..l!..hJ.b: 
V-L!..L

l ' b..i.J. 

 
 
(!:[b 
 ffiTI 
Gab 
 00") (-"lU 
 


.Istnlelemy od 1993 r. 
. samochody eksponulemy 
pod dachem 
. nalnllsza prowlzla 
komisowa 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


 


AUTO HANDEL KOMIS 
Ryszard Lisowski 
Samochody dostawcze 
i ciężarowe na zamówienie 
oszolin, ul. Gniefnieńsko 43, tel. 34 11 540, 0501 531 938 
... MIX CAR 346-23-55 
OPEL OMEGA KOMBI (1995) 2,51. TO, 
wspomaganie, ABS, 2 x airbag, cent., 
zamek, el. szyby i lusterka. 
:: Cena: 30220 zl 


ROk z_łotenla 1994 


- 
. 


'- r 
;: 


q .. 
. 
. 


MIX CAR 346-23-55 

 PEUGEOT 406 (199B) l ,B I. benz. airbag, 
91. szyby i lusterka, wspom., cent. zamek, 
radio. Cena: 28330 zl  


- 


:- 
'- 


MIX CAR 346-23-55 
OPEL VECTRA (199B)2,O I. benz. 
klimatronic, wspom., el. szyberdach, szyby i 
lusterka, tempomat,automat, nawigacja sat., 
radio, cent. zamek, alarm, imobiliser, multj. 
lock,4 x airbag, ABS, ABD. 
Cena: 41400 zl 


-... 


f 


i\ 


11" - 


MIX CAR 346-23-55 
VW POLO (2000) 1,41. kat. benz., cent. 
zamek, radio, imobiliser. 
Cena: 26800 zł 


- 


, MIX CAR 346-23-55 
" . MB VITO 114 (1998) 2,31. oszklony, 
5 miejsc, cent. zamek, el. szyby i lusterka, 
wspom., ABS, ABO, airbag, radio, 
lad. 1075 kg. Cena: 42000 + VAT 


J ' 


MIX CAR 346-23-55 
FORD TRANSIT (1995) 2,51. diesel, 6 
miejsc, ciężarowy, hak. 
Cena: 21500 + VAT 


.3 


..1 


,....., . 


, 


III 
1 


MIX CAR 346-23-55 
AUTOBUS SETRA S215H (197B) 121. 
diesel, 59 miejsc. Cena: 25000 + VAT 


L
t! l t!..lL..l!..L"J.b: .Istnlelemy od 1993 r. 
L' J, · " l r t:...i.YJ. . samochody eksponulemy 
'-=ł.L
L. L. P od dachem 

 
 
(!:[b 
 €fit) . nalnlłsza prowlzla 

 
 f'VY') r-t:') I;YI komisowa 


Ił- 
 III KOMIS POPŁAWSKI 34().87-71 KOMIS POPŁAWSKI 34().87.71 
.. 
 FORD PlCK.UP (1988) 1,3 I. benz., radIO. ... JACHT ZATOKOWOMORSKI 

 
.... Cena: 3500 zl 114 MX kompletny z wózkiem. 
..,..,-- ... 
Cena: 12.000 zl 
. 
I rut l KOMIS POPŁAWSKI 34().87.71 AUTO - KOMIS działamy na rynku od 1991 roku 
. -.
 ,.. .... OPEL ASTRA (1999) 1,61. kat., benz., BASS-MOTOR . sprzedaż ratalna samochodów 
= 
.... ABS, 2 x airbag, wspomaganie, cenI. . możliwość kredytu 
zamek, alarm, halogeny. Stanisław Banaś na samochód bez wpłaty 
".,. Cena: 28200 zł 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 42 możliwość zamiany samochodu 
- tel./fax (094) 342 56 57, tel. kom. 0604 430 376 . również skupujlhy samochody 
Zapraszamy w godzinach 9-17 
'. .. . KOMIS POPŁAWSKI 34().87-71 ,,, BASS . MOTOR 342 58 57 
POLONEZ CARO (1993) 1,61. benz. + :. VOLKSWAGEN GOLF IV (1998) 
GAJ.., alarm. Cena: 3500 zl ij 1,41. 16V benz., ABS, 2 x airbag, 
.............. C - .. - -' cent. zamek, radio, salon polski 
Cena: 34900 zl 


. 

 


KOMIS POPŁAWSKI 34().87-71 
MERCEDES 123 (1978) 2,0 l, diesel. 
Cena: 4900 zl 


AlI 
.. 


... 


" 


BASS . MOTOR 342 58 57 
OPEL ASTRA (1996) 
1,41. MPI benz. cenI. zamek, ABS, radio 
Cena: 20900 zl  - 


t 
;f 


BASS - MOTOR 342 58 57 
PRZYCZEPA 2,5 t (2000), 
wym.: 5,20 x 1,60 x 2,00 m. 
Cena: 7.900 zł 


... 


f 


KOMIS POPŁAWSKI 34().87.71 L.' i 
FORD SIERRA (1999/96) 2,0 I. kat., benz., ' 
radio, cenI. zamek, wspomaganie. 
Cena: 10500 zl 


. 
'" 


'" 


Środa, 29 stycznia 2003 r. glos Pomorza 


:-
 AUTO LAND 347 17 73 
.., 
----- - -. SKODA FELICIA (1996) 1,3 I. kat. benz., 
radio, stan bardzo dobry. Cena: 14500 zł 

 
- 
,.. AUTO LAND 347 17 73 
. DAEWOO TICO (199B) O,B I. benz. 

 Cena: 9200 zl 
0--- 
--
-- 
AUTO LAND 347 17 73 
, VW VENTO (1993) 1,91. TO, imoblliser, 
radio, wspom., szyberdach, 
. Cena: 19800 zl 
__ rł.fIII1I' 
AUTO LAND 347 17 73 

 ł OPEL OMEGA KOMBI (1997) 2,51. TO, 
\ imobillser, el. szyby, cent. zamek, radio, 
wspom., el. lusterka, ABS, airbag, 
klimatyzacJa, podgrzewane siedzenia, 
... Cena: 39700 zl 
- A AUTO LAND 347 17 73 
-r KIA PREGIO (1999) 2,71. diesel 
Cena: 24500 + Vat 


AUTO LAND 347 17 73 
LUBLIN 3504 (1997/90) 2,41 TO 
Cena: 19800 zl 


-' 


. 


AUTO LAND 347 17 73 
FLUBLlN FURGON (1996) 
2,5 I. diesel. Cena: 14500 zł 


--- 

 


...nasze wydanie 
internetowe  " "\  
,... 

 
 '\\\ . 


> 
www.glos-pomorza.pl 


s 


J 


G Płu

ul.'l!
:
 
PEUGEOT tel. 059/8412-481 


"ANKRIS" Słupsk, 
ul. lutosławskiego 22, 
tel. 059/8412-481 
FIAT SEICENTO 1.1 (1999), poma- . 
rańczowy, wyposa:tenie: zamek 
centr., szyby elek. ster., radio, Im- 
mob., airbag. Cena 16500 


11 I
 


,. 
I 


G'	
			

/18021-0015.djvu

			glos Pomorza Środa, 29 stycznia 2003 r. 


l1'lD 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 Wiadomości 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Przygody Misia Colargola 
(7,8) - serial animowany 
8.55 Jedyneczka - pr. dla dzieci 
9.20 Bajeczki Jedyneczkl 
- program dla dzieci 
9.30 Zaczarowany pociąg 
- magazyn dla młodych widzów 
10.10 Twarda gra (16126) - senal 
obyczajowy 
10.55 Kiosk przy Wspólnej 
- program poradnikowy 
11.10 The Lost Sacret (24) 
- język angielski 
dla średniozaawansowanych 
11.25 Sfinks - zagadki historii: 
Pod znakiem 
Przenajświętszej KrwI. 
Kr61 Artur I poszukiwania 
św. Graala (2-ost.) - 111m dok. 
11.50 Ksląikl na zimę 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn 
Informacyjny 
12.20 Kontrasty - 'wiat, ludzie, 
pieniądze 
12.25 Samo życie - magazyn 
12.45 Klan (670) - telenowela (powt.) 
13.10 Twarda gra (17/26) - serial 
obyczajowy 
14.00 Plus minus - magazyn 
ekonomiczny 
14.30 Minotaur czyli Sfinks 
- program dla dzieci 
16.00 Wiadomości 
15.10 Reportai 


lElI 


7.05 Studio urody - magazyn 
7.15 Zfotopofscy (98): Randka 
dla nlellmlafych - telenowela 
7.40 Dw6Jka dzlaclom: Olimpiada 
Bolka I Lolka, Dziwne 
przygody Koziołka Matołka 
- seriale animowane 
8.00 Szpital na paryferiach (8120): 
Gniazdo. serial obyczajowy 
8.55 Pytanie na 'niadanie 
. magazyn 
10.30 Ferie z Dwójką: Spos6b 
na Alcybiades. (1/3) - serial 
dla młodzieży 
IIIEEI Pan Samochodzik 
I nlasamowlty dwór 
- łllm przygodowy, pol. 1987, 
reż. Janusz Kldowa, 
wyk. Piotr Krukowskl, 
Slawomlralozłńska 
13.00 Panorama 
13.15 Miami Sands (95/110) - serial 
obyczajowy 
14.00 P6ł iartem, p61 serial 
- czyli Czterdziestolatek 
powraca (4) - quiz (powt.) 
14.50 Ferie z Dw6Jką 
15.10 Dom Plrk6w 
15.55 Podr6że z euro: Grecja 
16.00 Panorama 
16.20 Prognoza pogody 


mmJ 


8.00 Piosenka na życzente 
7.00 Atom6wkl, Laboratorium 
Dextera (8) - seriale 
animowane (powt.) 
7.30 Pokemon (120) - serial 
animowany (paWI.) 
7.55 Duia przarwa (9) - serial 
komediowy (powt.) 
,8.25 Stan wYJątkowy 2 (25) - serial 
sensacyjny 
9.15 Graczykowle (27) . sarlal 
komediowy (powt.) 
9.45 Samo życie (161,162) - serial 
obyczajowy (powt.) 
10.45 Życiowa szansa - teleturniej 
11.40 R6żowa Pantera - serial anim. 
11.50 Kachorra to Ja (85) 
- telenowela (paWI.) 
12.45 Luz Marla (77) - telenowela 
13.40 Zerwane więzi - talkshow 
14.35 Normalny Norman (22) 
- serial animowany 
15.05 Świat według Kiepskich (53) 
- serial komediowy (powt.) 
15.45 Informacje 
16.10 R6iowa Pantera - senal anim. 
16.20 Kachorre to Ja (86) 
- telenowela 


TVP 3 REGIONALNA 


. 


6.30 Legenda o Wilhelmie Tellu 
(5/16) - film animowany 
7.30 Kurier, Prognoza pogody 
7.45 Panorama, Prognoza pogody 
8.00 Podać rękę - magazyn 
społeczny (powt.) 
8.10 Gość Tr6Jkl - wywiad 
8.30 Kurier, Prognoza pogody 
8.45 Gość dnia 
9.00 Legendy dalekich śwlat6w 
(3/13): Lud loeoel z Halda 
Gwali - serial dokumentalny 
9.30 Kurier, Prognoza pogody 
9.40 policjanci z Mt. Thomas 
(4/17) - serial kryminalny 
10.30 Kurier - program informacyjny 
10.40 Prognoza pogody 
10.45 Telekurler - magazyn 
11.15 Gość dnia 
11.30 Kurier, Prognoza pogody 
11.45 Jazz Bez 
12.15 Telenowyny - magazyn 
12.30 Kurier - program informacyjny 
12.35 podwodne lowy (5/10): 
Władcy Zatoki Rekln6w 
- serial dokumentalny 
13.30 Kurier, prognoza pogody 
13.50 Agrobiznes - magazyn rolniczy 
14.00 Teleplotki - magazyn 
14.30 Kurier - program informacyjny 
14.40 Prognoza pogody 
14.45 Eurotel - magazyn 
15.00 Janka (7/15): 
Gdzie Jest Sabaatlan? 
- serial dla młodzieży 
15.30 Kurier - progrem informacyjny 
15.40 
rognoza pogody 
15.45 Panorama, Prognoza pogody, 
Wiadomości sportowe 
16.00 Z archiwum TVG: 
Uśmiechnij slęl 


" 


15.30 Bezpieczna Jedynka 
16.00 Rower Błażeja - magazyn 
dla młodzieży 
16.20 Moda na sukces (1827) 
- telenowela 
16.45 Raport Netla K2 
- Jedynka na dachu świata 
- cykl reportaży 
17.00 Teleexpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Gość Jedynki - wywiad 
17.40 Klan (671) - telenowela 
18.10 Stalingrad (3-ost.) - serial 
dokumentalny 
18.55 Eurobarometr - magazyn 
19.10 Wieczorynka: Kr610wle 
I kr610we 
19.30 Wiadomości 
20.00 Sport; Prognoza pogody 
fI!IE'I Okruchy iycla: Olej Lorenza 
- dramat obycz., USA 1992, 
reż. George Miller, 
wyk. Nick Nolte, 
Susan Sarandon 
22.30 Kronika kryminalna Jedynki 
- poza prawem 
23.00 Monitor Wiadomości 
23.20 Profit - wiadomości 
ekonomiczne 
23.26 Czas na,.. kontrowersyjny 
dokument: Obcy w naszym 
domu - film dokumentalny 
0.15 Kino nocnych mark6w: 
Szybciej tańczyć nla umiem 
- dramat psychołoglczny, 
USA 1982, reż. Jack HofslBB, 
wyk. Jill Clayburgh, 
Nlcol WIllIamsan 
2.00 Zakończenie programu 


16.25 Złotopolacy (483): 
Recepta - telenowela 
(powt.) 
16.50 Ryzykanci 2 (15) . realIty 
show . 
17.60 Program lokalny 
18.30 Panorama 
18.56 Prognoza pogody 
19.00 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej 
19.30 Camereta - magazyn 
muzyczny 
20.00 M Jak mIlość (115) - serial 
obyczajowy 
20.50 Paragraf 148 - Kara 'mlercl 
- cykl dokumentalny 
21.20 Polska bez fikcJI: Akwarium 
- 111m dokumantalny 
22.00 Panorama 
22.20 Sport telegrem 
22.25 Prognoza pogody 
22.35 Kino Mocnych Wraień: 
Sprawa Palmera 
- thriller, USA 1998, 
reż. Marlo Azzopardl, 
wyk. Rutger Hauer, 
Barbara Williams 
24.00 W obronł. prawa (2/43) 
- serial kryminalny 
0.46 Ałbum choplnowlkl 
1.20 Zakończenie programu 


17.20 Idol Extra - program 
rozrywkowy 
18.15 Graczykowle (28) - serial 
komediowy 
18.45 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.15 Awantura o kasę - teleturnIej 
20.05 Fatwa - zemsta Islamu 
-reportaż 
20.45 Samo iycle (162) - serial 
obyczajowy 
mm Przygody rabina Jakuba 
- komedia, franc. 1973, 
reż. Gerard Oury", 
wyk. louis de Funes, 
Marcel Dalio 
21.30 Losowanie LOTTO 
23.15 Informacje, Biznes 
Informacje, Sport 
23.35 Prognoza pogody 
23.40 Graffiti - pr. publicystyczny 
23.55 Obserwator 
- thriller psycholog.. USA 1992, 
reż. Scott McGinnis, 
wyk. Virginia Madsen. 
Judd Nelson, 
1.35 Aquaz Superchat 
6.00 Zakończenie programu 


16.30 Kurier - program informacyjny 
16.40 Prognoza pogody 
16.45 Rozmowa dnia - pr. publicyst. 
17.00 My I i!lwlat w Europie 
17.30 Kurier - program inlormacYJny 
17.45 Prognoza pogody 
17.50 Kwiaty I ogrody - program 
poradnikowy 
18.00 Panorama, Prognoza pogody, 
Wiadomości sportowe, 
Punkt - temat dnia 
18.30 Kurier Regiony Kultury 
18.40 Prognoza pogody 
18.46 Temat wiejski - magazyn 
19.05 Rodno zemla - magazyn 
kaszubski (paWI.) 
19.30 Kurier sportowy 
19.40 Prognoza pogody 
19.45 Rozmowa dnia - program 
publicystyczny 
20.00 Tełekurler - magazyn 
20.30 Kurier - program informacyjny 
20.45 Studio pogoda 
20.60 Echa dnia - pr. publicystyczny 
21.15 Euroteł - magazyn 
21.30 Kurier gospodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Panorema, Prognoza pogody 
22.00 Tygodnik gospodarczy 
22.15 To Jest temat - cykl reportaży 
22.30 Kurier - program informacyjny 
22.45 Sport 
22.55 Studio pogoda 
23.00 W samą porę 
- film obyczajowy, USA 1997, 
reż. Shawn levy, 
wyk. Mark Moses, 
Rebecca Chambers 
0.40 Rekiny I plotki (20/22) - serial 
obyczajowy 
1.36 Zakończenie programu 


:c.. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


TVP 2, GODZ. 11.25 
PAN SAMOCHODZIK 
I NIESAMOWITY DWÓR 


..  ,
... 
" . 
.\. 


tA  


\S \ 
.
 
- .,." ,I 
,. J'f" 

, 


,H . 


\. : 


f 
I \} {:, 


Ful. I'AI 


Pan Tomasz przybywa do starego 
dworu, który kiedyś był siedzibą wol- 
nomularzy, a teraz jest obiektem mu- 
zealnym, pełnym antyków i dziąl sztu- 
kI. Towarzyszą mu boja
liwa, roman- 
tyczna panna Wierzchoń, ubrana W 
zwiewne szaty i kapelusz przyozdo- 
biony bukietem malowniczych, 8ztucz- 
nych kwiatów oraz kolega Bigos, leni- 
wy I senny, nieustannie zapadający 
W letarg. Muzealnicy mają ptzeprowa- 
dzlć inwentaryzację dzieł sztuki. W pa- 
łacu dzieją się jednak dziwne rzeczy. 


TVN 7, GODZ. 20.10 
PO GODZINACH  


l.- 
- 


':
 XI / 


'" 
 

  


- 
I'nLTVN 


Paul Hackett jest zamożnym nowo- 
jorczykiem, wiodącym uporządkowa- 
ne i nudne życie. Pewnego wieczoru 
Paul wybiera się na randkę, po dro- 
dze traci jednak pieniądze. Zdany 
na własne siły, W okolicy, której nie 
zna, Paul zaczyna przeżywać przygo- 
dy, o których nawet mu się nie śniło. 
Poznaje nie zwykłych ludzi, których 
życie toczy się od zmierzchu do świtu. 
Paul poznaje tajemnice Nowego Jor- 
kU.'Q których nie miał dotąd pojęcia. 
Czy kiedykolwiek uda mu się prze- 
rwać pasmo tych przyprawiających 
o zawrót gJowy przygód i powrócić 
do swego dawnego życia. 


TVP 1, GODZ. 20.15 


# 


OLEJ lORENZA 


Victor Pivert wraz z przyjacielem 
przylatują do Paryża. Na lotnisku 
mężczyzna zaczyna się podawać 
za świątobliwego rabina Jakuba. 
Chce W ten sposób uniknąć kontroli 
i jak najszybciej zdążyć na ślub córkI. 
Tymczasem dwaj arabscy terroryści 
przygotowują się do wykonania wyro- 
ku na szefie grupy rewolucjonistów, 
Slimanie. Wizyta rabina Jakuba po- 
woduje totalny zamęt w dzielnicy ży- 
dowsko-arabskiej. 


POLSAT, GODZ. 21.15 
PRZYGODY RABINA JAKUBA 
We Francji rabin Jakub, czyli Victor 
Pivert pogania swego kierowcę Salo- 
mona, by ten dowiózł go w porę 
na ślub córki. Tymczasem dwaj arab- 
scy terroryści przygotowują się do wy- 
konania wyroku na szefie grupy rewo- 
lucjonistów, Slimanie. Ta zdawałoby 
się nierozwiązywalna szarada znajdu- 
je jednak swój szczęśliwy fina/. 
TV N 7, GODZ. 23.35 
GDZIE JEST JEDNODKl JIMMY 
Les, świeżo upieczony absolwent 
szkoły {ilmowej, postanawia nakręcić 
film dokumE!ntalny na Brooklynie. Od- 
krywa, że cała jego społeczność po- 
ruszona jest zaginięciem w niewyja- 
śnionych okolicznościach młodego 
chłopaka, Jimmy'ego Hola. Po roz- 
mowie z rodzicami i braćmi zaginio- 
nego, Les rozpoczyna śledztwo na 
własną rękę. Oczywiście nieodłącz- 
nym towarzyszem jego poszukiwań 
jest kamera filmowa, która utrwala 
wszystkie rozmowy naszego bohate- 
ra z agentami FBI, lokalnymi przed- 
stawicielami. kościoła, a także z całą 
gamą miejscowych dziwaków. 


" 


mi 


6.00 Muzyczny VIP 
6.30 KINOmaniaK - mag. 
7.00 Muzyczne listy 
7.50 Teknoman (28) - serial 
animowany (powt.) 
8.10 Czarny Kr61ewlcz (41) 
- serial przygodo (poWI.) 
8.35 MIlość I pieniądze (8) 
- serial komed. (powt.) 
9.00 Dziki księżyc (19) 
- telenowela (powt.) 
9.55 Zbuntowany anioł 
- telenowela (powt.) 
10.40 M.A.S.H. (18) (powt.) 
11.05 Jak Pan może, Panie 
doktorze? (18) - serial 
11.35 MacGyver (7) - serial 
sensacyjny (powt;) 
12.30 Muzyczny VIP 
13.00 KINOmanlaK - mag. 
13.40 Muzyczne listy 
14.30 Motomyszy z Marsa 
(25) - serial animowany 
15.00 Czarny Kr61ewlcz (42) 
- serial przygodowy 
15.30 Dziki księżyc (20) 
- telenowela 
16.30 HOT CHAT 
16.45 DzIennik I Pogoda 
17.00 Jak dwie kropfe 
czakolady (15) - serial 
17.30 Przygody rodziny 
Addams6w (31) 
- serial komediowy 
18.00 Zbuntowany anioł 
(103) -telenowela 
19.00 Champion 
- film przygodowy, 
kanad.-nowozel. 1990, 
reż. Peter Sharp 
20.55 Idol Extra 
21.50 DzIennik 
22.05 Sport I Pogoda 
22.15 Koszyk6wka: 
Idea SląskWrocław 
- Partlzen Belgrad 
0.15 Trzęsienie ziemi 
. 111m katastroficzny, 
USA 1974, 
reż. Mark Robson 
2.20 MlaJa ojca 
Ramboniego (2) 
- film obycz., wl. 1998, 
reż. Maurizio ZacC8ro 
4.00 X Laski - pr. erotyczny 
4.30 Muzyczne listy 
5.20 KINOmanlaK - mag. 
5.46 Zakończenie programu 


TV POLONIA 


8.00 Kawa czy harbeta? 
8.00 Wladomo'cI 
8.10 Prognoze pogody 
8.15 Woronlcza 17 
8.30 Klan (653) 
- telenowela 
8.50 Masz szczęście, Jo 
- film animowany 
dla dorosłych 
9.00 Ale cyrk - widowisko 
estradowe 
9.30 Mordzlakl (7): 
Skrzynka marzeń 
- serial animowany 
9.56 Przeboje 
na orkiestrę: 
Bedrlch Smetana 
- Wel18wa - poemat 
symfoniczny (pOWI.) 
10.10 Spotkania 
z literaturą: 
Obcy czlowlek 
- Tadeusz R6żewlcz 
- widowisko poetyckie 
10.35 Sztuka ch6ralnego 
'plewu (4): Unisono 
- homofonia 
10.55 Forum - program 
publicystyczny (paWI.) 
11.40 Ojczyzna-polszczyzna 
(pOWI.) 
12.00 Wiadomości 
12.15 Polonijny Magazyn 
Gospodarczy (paWI.) 
12.46 Wlellcl polonijne 
(pOWI.) 
13.00 Prywatne niebo 
- komedia obyczajowa, 
pol. 1988, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Henryk Bista, 
Bronislaw Pawlik 
14.15 Luksus - koncert 
piosenek Stanislawa 
Grzesiuka (powt.) 
15.00 -Wiadomości 
15.15 Wlecz6r z Jagieiskim 
- talkshow (powt.) 
16.00 Klan (653) 
- telenowela (powt.) 
16.25 Rewizja 
nadzwyczajna 
- program historyczny 
16.50 Fotoptak 
- film animowany 
dla doroslych 
17.00 Teleexpress 
17.20 Sportowy Express 
17.30 Gość Jedynki 
17.40 Ale cyrk - widowisko 
estradowe (powt.) 
18.10 Mordzlakl (7): 
Skrzynka marzeń 
- serial animowany 
18.35 Magazyn olimpijski: 
Echa stadlon6w 
19.05 Eurobaromatr 
19.15 Dobranocka: 
Dziewczynka 
z orzeszka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Sport, prognoza 
pogody 
20.15 Klan (653) 
- telenowela (paWI.) 
20.40 Polska karte 
- tygodnik gospodarczy 
21.15 Prywatne niebo 
- komedia obyczajowa, 
pol. 1988, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Henryk Bista, 
Bronislaw Pawlik 
(powt.) 
22.30 Albo on, albo Ja 
- koncert Andrzeja 
Ciemiewskiego 
23.00 Panorama 
23.20 Sport telegram 
23.25 Prognoza pogody 
23.30 progremy powt6rkowe 


-t 


lmII 


6.55 Telesklep 
7.10 Wojowniczki z krainy 
marzeń - serial anim. 
7.35 Yaiba - legendarny 
samuraj - serial anim. 
8.00 W niewoli uczuć 
(107/135) - telenowela 
8.50 Daniela i przyjaciele 
(91/100) - telenowela 
9.40 Pełna chata (184/192) 
- serial komed. (powt.) 
10.05 Ali (25/100) - serial 
komediowy (poWI.) 
10.30 lamisł6wka 
11.15 Conan (1122) - serial 
SF (powt.) 
12.10 Przeklęta mIlość 
(64/100) - telenowela 
12.55 Telesklep 
14.55 Wojowniczki z krainy 
marzeń (36/49) (paWI.) 
15.20 Yaiba - legendarny 
samuraj (33/52) (powt.) 
15.45 Pełna chata (185/192) 
- serial komediowy 
16.15 Beller z klasą (19/21) 
- serial komediowy 
16.45 Ali (26/100) - serial 
17 .15 Gliniarze 
na motorach (12/23) 
- serial sensac. (powt.) 
18.10 Aktualności 
18.20 Conan (2122) - serial SF 
19.15 Drew Carey Show 
- serial komediowy 
19.40 Norman w tarapatach 
(51/54) - serial komed. 
f1!IE Po godzinach 
. komedia, USA 1985, 
reż. Martin Scorsese 
22.05 Gliniarze (22/32) 
- serial sensacyjny 
23.05 Nauka Jazdy - serial 
dokumentalny 

 Gdzie Jest Jednooki 
Jlmmy? - komedia, 
USA 1996, 
reż. Sam Henry Kass 
1.15 Przeklęty okręt 
- horror, USA 1997. 
reż. Daniel Patrick 
2.40 Belfer z klasą (19/21) 
- serial komed. (powt.) 
3.05 Drew Carey Show 
- serial komed. (poWI.) 
3.30 Norman w tarapatach 
- serial komed. (powt.) 
3.55 Zakończenie programu 


lEI 


5.35 Kropka nad I 
- pr. publicystyczny 
(powt.) 
5.50 MIlość I nienawiść 
- telenowela (poWI.) 
6.35 Telesklep 
7.05 PrzyJacl6łkl I rywalki 
- telenowela (paWI.) 
7.50 Wunschpunsch 
(26/52) - serial amm. 
8.16 Animaniacy (1/65) 
- serial animowany 
8.40 Łebski Harry (76186) 
- serial animowany 
9.05 Inspektor Gadget 
- serial animowany 
9.30 Tele Gra - teleturniej 
10.35 Telesklep 
11.20 Rozmowy w toku 
- talkshow 
12.15 Maraton uśmiechu 
- program rozrywkowy 
12.45 Wunschpunsch 
(26/52) - serial 
animowany (powt.) 
13.10 Animaniacy (1165) 
- serial anim. (pOWI.) 
13.30 Łebski Harry (76188) 
- serial anim. (powt.) 
13.55 Inspektor Gadget 
(66/86) - serial 
animowany (powt.) 
14.20 Renegat (6) - serial 
sensacyjny 
15.15 Milionerzy (paWI.) 
16.00 TVN Fakty I pogoda 
16.20 PrzyJacl6łkll rywalki 
(85/165) - telenowela 
17.10 MI/ość I nienawiść 
(72/130) - telenowela 
18.00 Rozmowy w toku 
- talkshow 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Sport 
19.40 Pogoda 
19.45 Uwagal - magazyn 
20.10 Na Wsp61nej (3) 
- serial obyczajowy 
20.30 Tylko miłość 
- program rozrywkowy 
21.45 13 Posterunek 2 
(26/42) - serial 
komediowy 
22.20 Tajemnice SmallviIle 
1(4/21) - serialobycz. 
23.15 TVN Fakty 
23.25 Kropka nad I 
- pr. publicystyczny 
23.45 Europejska corrida 
- magazyn 
0.15 Kryminalne gry 
- serial dokumentalny 
0.45 Superwizjer 
- magazyn (powt.) 
1.15 Nic straconego 
- programy pOWlÓrkowe 


Telewiz} a i radio str. 15 


liB1 


7.30 Szeherezada - serial 
animowany 
8.00 Saint Tropez - serial 
obyczajowy 
9.00 Telezakupy 
10.30 Videofashion 
- magazyn mody 
11.00 Zauroczenie (18) 
- serial obyczajowy 
(paWI.) 
11.55 Werdykt - magazyn 
12.55 Moje dziecko 
- program 
poradnikowy 
13.25 Dzieciaki w opałach 
(18139) - serial 
dla młodzieży 
13.50 Nie zapomnij 
paszportu: 
Indonezja - serial 
podróżniczy 
14.40 Vldeofashlon 
- magazyn mody 
15.05 Zauroczenie (19) 
- serial obyczajowy 
16.00 Szeherezada - serial 
animowany 
16.30 Tarzan (21) - serial 
Rrzygodowy 
16.65 Świat wok6ł nas 
- serial dokumentalny 
17.15 Mieszkanko 
dla dwojga (18/120) 
- serial komediowy 
17.50 Auto Motor I Sport 
- magazyn 
motoryzacyjny 
18.10 Inforama I Prognoza 
pogody 
18.25 On I ona (5) - serial 
obyczajowy 
20.00 Inforama I Prognoza 
pogody 
20.05 Komisarz Moulln 
(4/32) - serial 
kryminalny 
21.40 City Life (4) - serial 
obyczajowy 
22.30 Inforama I Prognoza 
pogody 
22.40 Bilet na podr6i 
(13-ost.) - serial 
dokumentalny 
23.05 Erotyczne fantazje 
(2/10) - serial 
erotyczny 
0.40 Zakończenie 
programu 


mc!I 


7.00 MInisport + 
7.10 lapu-capu 
7.15 Nie przegap 
7.25 Dlabelakl Młyn 
8.00 (K) Brecle, 
gdzie lesteś? 
- komedia, ameryk.- 
-franc.-ang. 2000, 
reż. Joel i Ethan Coen 
9.45 (K) Zloto dezarter6w 
- komedia, pol. 1998. 
reż. Janusz Majewski 
11.45 (K) Hrabina 
z Hongkongu 
- komedia, ang. 1967, 
reż. Charles C
aplin 
13.30 (K) Pęta małżeńskie 
- thriller, USA 2001, 
reż. Wesley Strick 
15.00 (K) Geniusz 
I szaleństwo 
- film dokumentalny 
15.55 (K) Przez 24 godziny 
(21) - serial sensacyjny 
16.40 (K) W rytmie hlp-hopu 
- melodramat, 
USA 2001, 
reż. Thomas Carter 
18.30 (K) Walet Pikowy 
- komedia, pol. 1960, 
reż. Tadeusz 
Chmielewski 
20.00 Diabelski Młyn 
20.35 Nie przegap 
20.45 lapu-capu 
20.50 MInisport + 
21.00 (K) Na krawędzi 
- film SF, USA 2001, 
reż. Anne Heche, 
Hellen Mirren i Mary 
Stuart Masterson, 
wyk. John Goodman, 
Andie McDowell 
22.35 (K) Z pamiętnika 
paralityka (12) - serial 
komediowy 
23.00 (K) Spadaj na Ziemię 
- komedia obyczajowa, 
ameryk.-niem.2001, 
reż. Chris i Paul Weitz, 
wyk. Chris Rock, 
Chazz Palminteri 
0.25 (K) Kamienica 
w Madrycie 
- komedia, hiszp. 2000, 
reż. Alex de la Iglesia, 
wyk. Carmen Maura, 
Eduardo Antuna 
2.15 (K) Brother 
- film sensacyjny, 
ameryk.-jap.-ang.20oo, 
reż. Takeshi Kitano, 
wyk. Omar Epps, 
Kuroudo Maki 
4.05 Zakończenie 
progremu 


RADIO SŁUPSK 95,3 FM 


6.30.14.30 Co godzinę wiadomości lokalne. 7.00-10.00 Program miej- 
ski. 10.00-11.00 Studio Kontakt. 15.30 -16.00 Muzyczna bitwa. 16.00.18.00 
Magazyn reporterów - ATUT. 18.00-20.00 Nawigator - mag. 21.00-22.00 
Spotkania z rrtJzyką poważną. 22.00-22.30 BBC - reflektorem po świecie. 


RADIO VłGOR 
KOSZALIN 99,7 FM; SlUPSK 91,5 FM; LĘBORK 102,9 FM 
Wiadomości B8C - codziennie co godzinę od 5.00 do 22.00 Serwis re- 
gionalny co godzinę PN-CZW- 5.30-17.30 PT 5.30-14.30 S08 6.30-12.30. 
MOTO.Serwis PN-PT 7.25, 8.25, 9.25,14.25,15.25,16.25. Studio Gazety 
Prawnej PN-PT 6.50. Porady Gazety Prewnej PN-PT 7.50. Progrem Moto- 
ryzacyjny Autorodeo P.f,ZW - 9.40. Środa 9.00-9.40 Spotkanie z naczelni- 
kiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Slupsku. PT-I1.00- 
11.15 Porady Specjalisty do sprew Prawa Pracy. WT-NDZ 18.00'20.00 .li- 
sta Plus Minus.. PN-Radiowa lista Dance-18.00-22.00. WT.f,ZW 20.00- 
23.00 .Dobry wieczór Grabowski". Piątek 20.00-21.00 "Muzyka od nas dla 
Was" 21.00-24.00 "Friday Dance Party". Sobota 7.00-13.00 "Sobotnie dzień 
dobry" 21.00-24.00 "Hause Party". Niedziela 17.00-18.00 .Niedzielne gra- 
nie" 20.00-23.00 .Wybuchowa niedziela". 


.. 


.\ 


HALLMARK 


7.00 Droga łez - dramat 
obyczaio
 USA 1995 
9.00 Kr61ewna 
nleżka 
- baśń filmowa, 
kanad.-ameryk. 2001 
11.00 Wędrówki w czasie 
- film fantastyczny, 
kanad. 1998 
13.00 Cagney i Lacey: 
Prawdziwe dowody 
- dramat sensacyjny, 
USA 1995 
15.00 Temptations (2-ost.) 
-film biograficzny, 
USA 1999 
17.00 Kr61ewna Śnieżka 
- baśń filmowa, 
kanad.-ameryk. 2001 
19.00 Dr Qulnn (63) - serial 
obyczajowy 
20.00 Tajemnica druhny 
- dramat obyczajowy, 
austral.2002 
W przeddzień wy- 
marzonego ślubu Meg 
dowiaduje się od swojej 
druhny lucy, że jest 
oszukiwana przez swo- 
iego narzeczonego Ja- 
mesa. Począkowo nie 
może w to uwierzyć, 
lecz wkrótce zaczyna 
odczuwać wątpliwości, 
czy słusznie robi wycho- 
dząc za mąż... 
22.00 Władza I piękno 
- film obyczajowy, 
USA 2002 
23.00 Dr Qulnn (63) - serial 
obyczajowy 
1.00 Tajemnica druhny 
- dramat obyczajowy, 
austral. 2002 
3.00 Władza I piękno 
- film obyczajowy, 
USA 2002 
5.00 Wyprawa 
"Jednorożca" (1/2) 
- film fantastyczny, 
USA 2001 


DISCOVERY 


9.00 Wędkarskie przygody 
Rexa Hunta 
9.55 Turbo 
10.20 Taks6wkl wielkich 
miast: Caracu 
10.50 Narodziny śmigłowca 
11.15 Stulecie zwykłych 
ludzi: 1954 
- żyć dłużej 
12.10 Wysypisko: lodzie 
13.05 Super konstrukcje: 
Pentagon 
14.00 Przebudzanie 
mamuta 
15.00 We wnętrzu Tltanlca 
16.00 Pola bitew: 
Pearl Harbour (1) 
17.00 Wędkarskie przygody 
Rexa Hunta 
18.00 Niesamowite 
maszyny: Mega 
clęiar6wkl 
19.00 Śnleiny świat: 
Poniżej zera 
20.00 Zaginione skarby 
starożytności: 
Aztekowie I Majowie 
21.00 Mayday: . 
Śmiertelna fala 
22.00 Kamienne Imperia 
23.00 Watykan'- za murami 
Wiecznego Miasta 
24.00 Wielcy wodzowie: 
Napoleon 
1.00 Historia spadochronu 
2.00 Stulecie zwykłych 
ludzi: 1963 - Potęga 
obrszu 
3.00 Zakończenie 
programu 


I 


EUROSPORT 


8.30 Eurogol (powt.) 
10.00 lyżwiarstwo 
figurowe: 
Mistrzostwa Europy 
w Malmoe - pokazy 
mistrzów (powt.) 
12.00 Snowboard: Zawody 
Pucharu Świta 
w Salzburgu 
12.30 Narciarstwo dowolne: 
Zawody Pucharu 
Świta w Ruka 
13.00 Kolaratwo torowe: 
Zawody 
sześciodnlowe 
w Bremie 
14.00 Tenis ziemny: 
Turniej ATP 
w Mediolanie - 3 dzień 
17.00 Narciarstwo 
klasyczne: Zawody 
Pucharu Świata 
w skokach w Hakuble 
- K-120 
18.30 Żeglarstwo: Legendy 
Pucharu Ameryki 
19.30 Magazyn olimpijski 
20.00 Jeżdziectwo: Zawody 
Pucharu Świata 
w skokach w Lipsku 
21.00 Goli: Turniej US PGA 
- Phoenlx Open 
22.00 Żeglarstwo: Puchar 
Louisa Vuittona - finał 
23.00 Wiadomości 
23.15 lyżwlarstwo 
figurowe: 
Mistrzostwa Europy 
w Malmoe - pokazy 
mistrzów (poWI.) 
1.15 Wiadomości 
1.30 Zakończenie programu 


I 


1iJ.'1'DjD' 


17.15-7.15 
Dziś w programie: 
Obserwator - serwis 
informacyjny; 
Magazyn Abonenta 
TVK VECTRA (1); 
Alstom Elbląg 
-reportaż 
(K) - programy kodowane 


-ł1
		

/18021-0016.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


Środa, 29 stycznia 2003 r. 


SPODNICA I KIEROWNICA 


o jeden metr 
za daleko  
- 


I 


'\ 


Jeden znajomy tlumaczył mi 
kiedyś, że to nieważne, czy jad{ł 
80 km na godzin{ł, czy 120, bo 
jak uderz{ł w drzewo czy inne 
auto, skutek b{łdzie pOdobny. 
Kilka dni temu na imieninach 
u znajomych spotkalam jednak 
bieglego od wypadków komuni- 
kacyjnych, który uświadomil mi, 
że takie gadanie to mi{łdzy bajki 
mozna włożyt. I to takie bajki, 
w których krew si{ł leje. 
Znajomy śmial si{ł ze mnie, 
że staram Si{ł nie przekraczat 
90 km na godzin{ł, a w mieście 
to już absolutnie jeżdż{ł najwyżej 
sześćdziesiątką, i to po szero- 
kich jezdniach, gdzie są światla 
i piesi raczej nie wpadają na pa- 
sy. 
- To znajomy niech jeidzi 
szybciej, ale pani nie radz{ł - 
stwierdził biegły. On sam, cho- 
ciaż za kółkiem sp{łdził jui wie- 
le lat, zarzeka si{ł, iż dziewi{łt- 


j 


dziesiątki raczej nie przekracza. 
I to nie ze wzgl{łdu na policyjne 
patrole, które, jak wszyscy wie- 
my. stoją na rogatkach, chociai 
prawdziwie zapobiegawczą rO/{ł 
pelniłyby, gdyby ustawiły swoje 
radary na dlugich, prostych, do- 
brych trasach. - Oni jednak na 
to nie patrzą. Stają w takich 
miejscach, gdzie mają pewne 
żniwo, a nie tam, gdzie są na- 
prawd{ł potrzebni - dodał bIe- 
gły. 
- Zbyt dużo skutków wypad- 
ków oglądalem, żeby ryzykowat !J 
- mówił dalej. - Chodzi zwłasz- 
cza o pieszych. W przypadku 
starcia auta z czlowiekiem każdy 
metr drogi hamowania ma zna- 
czenie. Wtedy to, czy kierowca 
jechal 30 czy też 60 kilometrów 
na godzin{ł, od czego zależy. jak 
szybko auto zareaguje na nOg{ł 
na hamulcu, okazuje si{ł kwestią 
czyjegoś życia lub śmierci. 
Można takie stwierdzenie 
uznat za straszenie, ale tak si{ł 
sklada, że ostatnio dwoje moich 
znajomych potrącilo pieszego. 
W obu przypadkach kierowcy 
byli niewinni: pijani m{łżczyini, 
jak to si{ł stwierdza w policyj- 
nych komunikatach, wtargn{łli 
znienacka na jezdni{ł. Na szcz{ł- 
ście skończylo si{ł na niezbyt 
groinych obrażeniach, ale temu 
szcz{łściu kierowcy dopomogli, 
gdyż jechali wolno - bo po mie- 
ście, a pogoda też nie była naj- 
lepsza. Swoje i tak przeżyli, bo 
takie starcie na długo pozostaje 
w pami{łci, ale za to nie mają 
czyjegoś życia na sumieniu. 
ANNA CZf'RNY-MARECKA 


REK 


M A 


L A 


i 


JAPPAQT6 
c 


CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 


ZAMIENNIKI 
I ORYGINAłY 


HURT I DETAL 


PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYłKOWĄ 
FIRMAMI SPEDYCYJNYMI 


80-465 Gdańsk-Zaspa, ul. Hynka 21 paw. 50, fax '(0-58) 344 34 53, 
tel./fox 344 34 52 
81-356 Gdynia ul. Starowiejska 52, leI. (O-58) 661 -29-20 


RABATY NA MODELE FIATA 
NAWET DO 10 000 a! 


l
pust na }'iata Punto 
do 4000 zł! - · 


! 
/ 
(.. 


." 
:): 
, 
" 


ufo 


J IJT JII fJ 


. POD DACHEM 


.1 


Serwis Daewoo znów czynny 
Pełna ob
uga w Słups u: 
Słupska firma "Almot" znowu ma uprawnienia autoryzowanego serwisu Daewoo. I 


" 


, 


..... ... 


- 


I 


I 


NOST IIIj OO.WOZlA 


t
 


. 


- 


, f 


1 


SIupszczanie nie mUSLą jut. jcidzi
 
woimi daewoo na przeRllJdy d
 Koszalina lub Lęborka - LnÓW mają do dysllOzycji nowoclcśllie wYllosnłooy 
serwis ..Almotu". 


"nl. 
I.A\\OMIR AII/(,M 


o kłopotach kllent6w koncer- 
nu Daewoo w Słupsku pisaliśmy 
w październiku. Wtedy bowiem 
okazało się, że kierowcy, którzy 
użytkowali samochody tej marki 
na gwarancji, nie mogli korzy- 
stać z usług serwisowych me- 
chaników .,Almotu", gdyż umowa 
między tą firmą a koncernem 
Daewoo właśnie wygasła, a no- 
wa nie została jeszcze podpisa- 
na. W efekcie właściciele pojaz- 


R ""'E"""K-r- A -1.1- A 


P.H. --HAGA" 
Słupsk, ul. Poznańska 82 
'el./fax (059) 8 402 503 
oferuje po 
promocyjnych cenach 
panele boazllYine 
pani II podłOgoWI 
płyty meblowe 


'1 -'itI  


.łI 
"10. 
. .... 


/'urno 


Wet udział w konkursie ł wy4raj jedcn " trzech Hamochodów 
Do 2 lutego motesL; wy
rnć Fiata ('unto! 
Sprnwdi inne oferty w nmMym salonie. 


AUTO DIUG 
Słup.k, ul, Pozneń.ka 74, tel. (059) 8424033 
L,bork, ul. I ArmII WP 11, tel. (059) 8621847 


d6w na gwarancji musieli jeździć 
lub dowozić uszkodzone pojaz- 
dy do lęborka lub Koszalina. 
- To nie jest nasza wina, lecz 
sposobu post{łpowania pracow- 
ników koncemu Daewoo, którzy 
nie dbają o to, aby w momencie 
wygaśni{łcia starej umowy byla 
już gotowa nowa, tym bardziej 
że każda umowa jest zawierana 
na rok - tłumaczyli nam szefo- 
wie "AIrnotu". 


Wybrane giełdowe ceny wywoław- 
cze z 26.01.2003 r. 


KOSZALIN 
Fiat 126 z 1996 r. - 4800 zł; 
1995 r. - 4600 zł; 1991 r. - 2250 
zł; 1990 r. - 1300 zł. . 
Daewoo lanoa z 1999 r. - 
(1,5) - 17300 zł. 
Vołkswagen passat 
z 1998 r. - (1,6) - 49000 zł. 
Ford sierra z 1991 r. - (2,0) 
- 15000 zł; 1988 r. - (2.3 D) - 
8000 zł; 1984 r. - (2,0) - 6500 zł; 
mondeo z 1993 r. - (1.6) - 
20200 zł. 
Opeł astra z 1991 r. - (1,4)- 
12500 zł; kadett z 1991 r. - (1,6) 
- 6500 zł; vectra z 1993 r.- (2.0) 
-12500 zł. 
Audł 80 z 1991 r. - (2.0) - 


Przed kilku dniami ostatecz- 
nie Jednak została zawarta nowa 
umowa. Na jej podstawie "AI- 
mot" może świadczyć znowu 
wszystkie usługi jako autoryzo- 
wany serwis Daewoo. W prakty- 
ce oznacza to, że prowadzi 
przeglądy gwarancyjne, pogwa- 
rancyjne i trzyletnie przeglądy 
bezpłatne, które są oferowane 
klientom w przypadku wybra- 
nych modeli. Ponadto firma pro- 


GIElDA SAMOCHODOWA 
14900 zł; 100 z 1991 r. - (2.3) - 
19500 zł; 1988 r. - (2,0) - 12500 
zł. 
Seat cordoba z 1996 r. - 
(1,4) - 25500 zł; tołedo z 1994 r. 
- (1,8) - 18700 zł; 1993 r. - (1,8) 
- 18500 zł; 1992 r. - (1,9 TD)- 
22500 zł. 
Peugeot 406 z 1996 r. - (1,8) 
- 31000 zł. 
Renault 19 z 1990 r. - (1,4)- 
12500 zł; clio z 1997 r. - (1,1)- 
22000. zł. 
Nissan młcra z 1998 r. (1,1) 
- 24000 zł. 
Citroen AX - (1.1) - 1992 r. 
- 8200 zł 


SŁUPSK 
Fłat 126 z 1992 r. - 3000 zł; 
1991 r. - 2600 zł; 1990 r. - 1500 
zł. 


wadzi naprawy blacharsko-la- 
kiernicze, wykorzystując komorę 
bezpyłową. 
Istotną zaletą korzystania z 
jej usług jest także możliwość 
bezgotówkowego rozliczania się 
ubezpieczonego kierowcy z fir- 
mą ubezpieczeniową. 
Serwis działa we wszystkie 
dni robocze w godz. od 8 do 17. 
Jedynie w sobotę w godz. 8-14. 
(mul.) 


Polonez z 1984 r. - 1800 zł. 
Opeł corea z 1990 r. - (1,4) 
- 10800 zł; kadett z 1988 r. - 
(1,6) - 8200 zł; vectra z 1992 r. 
- (1,8) -15500 zł. 
Vołkswagen poło z 1991 r.- 
(1,4) -15000zł; 1989 r. - (1,0)- 
11000 zł; golf z 1993 r. - (1,6)- 
23000 zł; 1992 r. - (1,6) - 18000 
zł; Jetta z 1983 r. - (1,8) - 5400 
zł. 
Ford fiesta z 1994 r. - (1,3) - 
17000 zł; 1991 r. - (1.1) - 13000 
zł; 1989 r. - (1,1) - 10500 zł; 
escort z 1991 r. - (1,8 D) - 
15600 zł; 1989 r. - (1,6) - 12500 
zł; (1,8 D) - 13000 zł; słerra z 
1984 r. - (2.3 D) - 4700 zł. 
Toyota corolla z 1987 r. - 
(1,8 D) - 9000 zł. 
Renaułt clio z 1991 r. - (1,2) 
- 13500 zł. (pol) 


R E K L A- ,. 


Tylko 453 PLN 
y , 
Skod. Fabla 


r{ r 


,,'
 


.. . * 
mieSięcznie : .... 


WM.QWAOIN UHIe.łOUU 
InpW.dnI Ił' ,-,*"", 
Bezpieczna · Przestronna · Komfortowa · Wymarzona 
Skoda Fabia RUN 
· wspomaganie kierownicy 
· poduszka powietrzna 
· autoalarm 
· centralny zamek 
· elektJycznie 5łerowane 
j podgrzewane lusterka 
· elekt/ycznłe sterowane I
 boczne 
· totef kierowcy z regulaą4 
 
· opony zimowe · to ws
stko eratis 
ś...Kredyt 


- 


cena samochodu: 34070 PUlI 
v.oicIad v.!asny: 10200 PUlI 
cIaes 1credyIu: 72 miesip 


-)krwcłyt clenomInowlnY w EURO wg kUI'IU 1 EUR. 3.88 PLN 
.......-. _ 8.8% 

_'0.3e" 


LI N CER S:. 


U-7 


ul. Słowackiego 4; 76-200 Słupsk 
tel. 059 840 5] , 059 840 28 31 
- -