/18012-0001.djvu

			SOBOTA - NIEDZIELA 
18 - 19 stycznia 2003 
Cena: 1,20 zł (w tym 7% VAT) 
Nakład 26 006. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 15 (15 583). Wydanie A B C 


Premier odwołał ministra ł.apińskiego SIR. 2 


. 


I 


I 


. 


I 


. 


- 


WYDAN I E SŁUPSKIE 


Dziennik Pomorza Środkowego 


www.glos-pomorza.pl 


INAŁ PONADROCZNEGO PROCESU 


W baku bez zmian 


DODATEK 


ł	
			

/18012-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 
Koniec żartów, 
panie ministrze 


\- 


I 
" 


,;/ 


Z walnlaJl/C mInIstrów Jedne,o po dru,'m Leszek 
Miller .ygnallzuJe klasIe polityczneJ, że zależy mu 
na Jak najlepszym wIzerunku rządu, a wyborcom, że 
przy doborze współpracownIków popełnił klika paweż- 
nych błędow. Po doświadczeniach z MarIuszem taplńsklm fotel mInIstra 
zdrowIa JawI sIę, Jako mIejsce naJwyższe,o ryzyka. Wdrapać sIę nań łatwo, 
a I.plńć z hukIem nIe sztuka, najłrudnleJ utrzymać pozycję sledzllCll. 
Rekonstrukcje rządu zawsze SIl efektowne I głośne medIalnIe, nIe służą 
Jednak dobrej pracy całej rady. MInisterstwa potnebuJą decyzyjnych konty- 
nuacJI I cIągioścI polityki, tymczasem nowi szefowIe zaraz po przejęcIu tek 
zapowIadają reformy resortów. PremIerowi przez myśl nIe przeJdzie, te wy- 
borca dokonuje transakcjI znacznIe mnIej .kompllkowanych - ,'osamI płacI 
nIe ze wcIąż nowe .kandale, lecz za stabilizację polityczną. 
MarIusz tBplńskl nIe przegral z materIą, a mylił się nIe częścIej nIż InnI mI- 
nistrowIe. NIe dostal dymIsjI za wydawanIe płyt autorskIch, handlowanIe 
limuzynamI I nagradzanIe urlf/dnlk6w. MarIusz tBplńskl przegrał z premIe. 
rem, któremu śmIał sIę dwukrotnIe sprzecIwIć. A z LeszkIem Millerem teraz 
nIe ma żartów. Pod cIśnIenIem afery Rywlna, a w obronIe swojej pozycJI, pre- 
mIer Jest ,otów ne wszystko. 


PIOTR PAWł.OWSKI 


FE/./ETON NA SOBOT 
Sztuka pisma obrazkowego 


Usłyszałem 
medawno dosyć \ 
okrutny dowcip. 
"Kiedy polityk kła-I 
mie? Wtedy, kiedy 
rusza ustami". Ję- 
zyk jest najlep- 
szym instrumen- 
tem kłamstwa. ale 
nie Jedynym. Moż- 
na tworzyć falszywe wrażenie, ope- 
rując obrazkami. W polityce jest to 
sposób bardzo skuteczny, zawo- 
dowcy chętnie więc poń sięgają. 
Sztuka operowania obrazami 
jest najwyzszym wtajemniczeniem 
zawodowca w różnych sferach życia 
publicznego. Pism
 obrazkowe nie 
zniknęlo wraz z przeniesieniem się 
mieszkańców jaskiń do wielkomiej- 
skich bloków. Dzięki telewizji rozkwi- 
tło i mocno wpływa na życie milio- 
nów ludzi. Reagujemy na obrazki 
automatycznie. Często nie zdając 
sobie sprawy z tego. ze nasze reak- 
cje zostały zaprogramowane przez 
nadawców sygnalÓw. 
Polityka to dziedzina. w której 
często ważniejsze od tego. co jest 
naprawdę staje się wrażenie. często 
od prawdy odległe. Mówi się. że po- 
litycy są falszywi. Są, bo muszą. Au- 
tentyczne odruchy w rodzaju powie- 
dzenia: "spieprzaj, ty dziadu', użyte- 
go przez obecnego prezydenta 
Warszawy bywają kosztowne. Jemu 
wprawdzie nie zaszkodziło, ale 
w USA wywołałoby burzę, szczegól- 
nie wtedy, kiedy "dziad" okazałby się 
być kolorowym. Im wyżej wspina się 
polityk, tym bardziej musi przestrze- 
gać poprawności,. która oznacza 
właściwe słowa, gesty, uśmiechy 
i ruchy'w określonych okoliczno- 
ściach. Sobą można być w domu. 
ł to też najlepiej w samotności. 
Żyjemy w elektronicznej cywili- 
zacji obrazkowej i czasach możliwo- 
ści udawania wszystkiego. Można 
więc z mięczaka wykreować pu- 
blicznie twardziela, z przekręta zro- 
bić kryształowo uczciwego, dureń 
może udawać myśliciela. Cwani po- 
litycy potrafią te możliwości wyko- 
rzystywać. naiwni nie wiedzą jak lub 
je lekceważą. Drogo za to placą. 
Poglądowa lekcja obu tych po- 
staw została nam udzielona w ostat- 
nich dniach. Prezydent Warszawy, 


G .-:- .-' r-l)" 


Wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia 
ARTUROWI 
HVPIAKOWI 
z powodu śmierci 
MAMY 


składają 
Koleżanki I Koledzy 
z Prokuratury Rejonowej 
w Koszalinie 


który zwyciężyl z wizerunkiem szery- 
fa. goniącego skorumpowanych i nie- 
udolnych. zaczął wlaśnie pierwsze 
pościgi. Jego żelazna pięść spadla 
na warszawską korporację taksówko- 
wą i autobusy miejskie. Prasa z uzna- 
niem opisała dynamikę tego skądinąd 
poczciwie wyglądającego urzędmka. 
S"ochpamna
okrow,o
wm
 
zwykli ludzie. Dowiedzieli się. że stoi 
za nimi twardziel. Lubimy takich. Ma- 
rzymy, żeby bylo ich więcej. 
Pasażerowie taksówki poklócili 
się z kierowcą. ten wezwal przez ra- 
dio kolegów. Zjechalo się kilkanaśde 
taryf, pasażerów lekko poszturchano. 
Niezbyt szybko interweniowała poli- 
cja. Incydent opisala gazeta. następ- 
nego dnia prezydent stolicy spotkał 
się z poszkodowanymi i runął jak la- 
wina kamieni na firmę taksówkową 
i policję. Wszystko oczywiście w bla- 
skach reflektorów i przy wtórze skrzy- 
pienia dziennikarskich dlugopisów. 
Kilka dni później nowa okazja - były 
mrozy, w niektórych autobusach nie 
dzia/alo ogrzewanie. Pe/eton prezy- 
denta. urzędników i redaktorów prze- 
jechał 
ę kilkoma liniami. Główny 
szeryf Warszawy zapowiedział. że 
zmusi oszczędzających paliwo kie- 
rowców do ogrzewania autobusów. 
Od razu zrobilo się cieplej. 
To był bohater pozytywny. Rów- 
nolegle ukazał się jednak czamy typ. 
By/y minister zdrowia kazał kupić 
dwa samochody po 130 tys. złotych 
sn
a.Wybochmareraniemalmk 
glośna, jak "ustawa za łapówkę". Mi- 
nister przyrzekł zwrot samochodów. 
Nie ma znaczenia. że najmamiejszy 
szpital powiatowy marnuje w kilka 
miesięcy więcej niż kosnowałaby 
znacznie większa flotylla limuzyn. 
Obraz jest dramatyczny: służba 
zdrowia głoduje, minister i jego kole- 
dzy wożą siedzenie w luksusie. 
Gra obrazkami toczy się ciągle. 
Jedni zgamiają wygraną. inni płaca 
za bfędy. Prezydent Raegan do koń- 
ca kadencji. kiedy już byl w wieku. 
upoważniającym do podróżowania 
wózkiem na kołkach. zawsze rączo 
wbiegał na schodki prezydenckiego 
samolotu. Amerykańscy podatnicy 
musieli widzieć, że mają dynamicz- 
nego prezy
nta. Księżna Yorku Sa- 
rah Fergusson przybyla na miejsce 
katastrofy promu "Herald of Free En- 
terprize" i uraczym zebranych szero- 
kim uśmiechem po wyjściu z samo- 
chodu. Prasa dala jej potem taki wy- 
cisk. że przez kilka miesięcy bala się 
nosa wychylić poza pałac. 
Politycy potrafią cynicznie zagrać 
na naszych uczuciach. Oni udają, że 
się o nas troszczą, my udajemy, że 
w to wierzymy. Nieszkodliwa maska- 
rada. do czasu jednak. Problem za- 
czyna się, kiedy polityczne pismo ob- 
razkowe zaczyna falszować rzeczy- 
wistość. a my tego nie zauważymy. 
Dla polityków stajemy.się stadem ba- 
ranów, które można pogpniać i kiero- 
wać do dowolnej zagródy. Wtedy za- 
czynają się problemy. Takie, jakie 
mamy teraz w Polsce. 
TADEUSZ JACEWICZ 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Sobota - niedziela, 18 - I Q stycznia 2003 r. glos Pomorza 


Minister oszukał? 


Premier Leszek Miller zdymisjonował wczoraj ministra zdrowia, Mariu- 
sza Łapińskiego. Powołał na to stanowisko Marka Balickiego, senatora 
UP. Premier powiedział, że Łapiński przekroczył swoje kompetencje 
w związku z propozycją umorzenia długu kas chorych. 


Minister lapiński obiecał "Solidar- 
ności" służby zdrowia, okupującej 
Śląską Kasę Chorych, umorzenie po- 
życzki udzielonej kasom chorych 
z budżetu państwa w 2000 r. - W sy- 
tuacji. w której mmister popełnia ewi- 
dentny błąd i naraża tym samym do- 
bre imię Rady Ministrów. nie mogę 
I pozostać obojętny- wyjaśnił podczas 
konferencji prasowej premier Miller. 
- Jestem pewien, że minister 
Balicki z powodzeniem wypelni swo- 
ją. trudną misję - mówił. 
Rząd chce, by ustawa o Narodo- 
wym Funduszu Zdrowia weszła jak 
najszybciej w zycie - zadeklarował 
Miller. Zaznaczył. że jest bardzo 
wdzięczny ministrowi zdrowia Ma- 
riuszowi lapińskiemu za wykonanie 
ogromnej pracy przy przygotowaniu 
tej fundamentalnej zmiany. Premier, 
informując o wniosku o dymisję la- 
pińskiego. nie chciał pełniej wypo- 
wiedzieć się na temat oceny innych 
działań ministra lapińskiego. 
Mariusz lapiński był jednym 
z najbardziej kontrowersyjnych mini- 
strów w gabinecie Leszka Millera. 


o jego dymisji mówiło się już 
od dawna, jednak zmiany w rządzie 
na początku stycznia ominęły go 
szerokim łukiem. 
Ostatnio głośno było o zakupach 
luksusowych samochodów dla re- 
sortu zdrowia (po informacjach 
w mediach, lapiński zapowiedział 
sprzedaź pojazdów). Sporo kontro- 
wersji wywolały teź nagrody, jakie 
minister rozdał pracownikom resortu. 
Najwięcej krytyki lapiński zebrał 
za tragiczny stan służby zdrowia, 
jedną z największych poraźek była 
jego nieudana misja w Senacie. Mi- 
nister miał przekonać senatorów 
do obniżenia składki na ubezpiecze- 
nie zdrowotne z 8 proc. do 7,75 
proc. Bez skutku. 
Marek Balicki, po ogłoszeniu de- 
cyzji o powolaniu go na funkcję mi- 
nistra zdrowia zapowiedział podję- 
cie rozmów z grożącymi strajkami 
związkami oraz wdrażanie ustawy 
o Narodowym Funduszu Zdrowia. 
Samej groźby strajków Balicki. się 
nie obawia. 


Opinie po odwołaniu ze stanowiska ministra zdrowia 
Mariusza Łaplńsklego? 
Beata Dąbrowska-Remesz, dyrektor szpitala w Miastku: - "0 ostat 
nich popisach pana Łapińskiego można jedynie westchnąć "szkoda, że tak 
późno". Mam nadzieję. że będzie lepiej. Powolany na to stanowisko Marek 
Balicki jest menad żerem. startował na prezydenta Warszawy. Na pewno I 
bardziej orientuje się w kwestiach finansowych. bo pan Łapif1ski przejawiał 
kompletną indolencję zasad finansowania służby zdrowia. I 
I Andrzej PiotrowskI, dyrektor szpitala w Słupsku: - Trudno mi oceniać. 
czy to dobrze. czy źle. Na razie bardziej mnie zajmuje fakt, że szpital nie: 
ma podpisanej umowy z kasą chorych na najblizszy kwartal. Czy zmIana 
na górze odniesie jakiś skutek, będzie można mówić za jakiś czas. I 
! Andrzej Raczyński, prezes Związku Pracodawców Zakładów Opieki 
, Zdrowotnej Pomorza Zachodniego: - Decyzja jest słuszna, ale spóźniona. 
Kierując resortem zdrowia, minister Łapiński zdąży/ wiele popsuć. ponosI , 
, odpowiedzialność za rozwalenie całego systemu ochrony zdrowia. Marek 
, Balicki wydaje się o niebo lepszym kandydatem. Jest zupelnie innym czlo- I 
: wiekIem, lepszym fachowcem niż jego poprzednik. A jakim okaże się mini- J I 
, strem? Zobaczymy. (wysl. law, ka) 


- Od kilku lat rzadko występuje 
pan na scenach, ale Kolobrzeg 
ma szczęście. Pamiętamy wspa- 
niały koncert na Latami Morskiej 
z okazji tysiąclecia ustanowienia 
biskupstwa, teraz zagra pan 
w katedrze. Skąd to wyróżnienie? 
- Mam duży szacunek dla Kolo- 
i brzegu, mam tam przyjaciól. a poza 
: tym to ojcowizna mojej żony. Sobot- 
, ni koncert będzie koncertem nowo- 
: rocznym, trochę w odcieniu kolędo- 
, wym, ale mam też nowy pomysl ar- 
tystyczny - trochę muzyki etnicznej. 
Będą górale i góralki z Istebnej, Ka- 
ja Szeliga zagra na skrzypcach, wy- 
stąpi Aleksandra Poniszowska (so- 
i pran). która otrzymala dyplom Slą- 
i skiej Akademii Muzycznej, 
: zaśpiewa też moja córka Karinka. 
i Ja zagram na swoich instrumentach 
i elektronicznych, a wspaniałe kolo- 
i brzeskie organy dodadzą koncerto- 
: wi wyrazu uduchowienia. 
; - Czy podobny koncert Już gdzieś 
pan zagral? 
- 1 stycznia graliśmy w archika- I 
 ----r ' 
: tedrze katowickiej, potem w mojej ! \ , 
i parafii w Michałkowicach, na noc- _ _ _ .... .. MI j; ...4, I I. I "ł \, ..\ -, ! 

 nym czuwaniu w bazylice bielaw- Fot. PRZEMVSł.AW GRVN I 
t:_ u franciszkanó :.:_

 :ew 

.___ 

n cert :.
I.e nijny na Latarni MorS 
i

_
_:
 :wcu 2000 roku. j 


JÓZEF SKRZEK, 
- , 


muzyk. Dzisiaj wystąpi 
w kołobrzeskiej bazylice 


: Noworoczny 
: morski akcent 
i 
! 
j 


ROZMOWA DNIA 


kach, gdzie jest największa stajen- 
ka w Polsce, a 26 stycznia wystąpi- 
my na Jasnej Górze. 
- Kołobrzeg może czuć się wyr6ż- 
nlony. 
- Zagramy tu Z przyjemnością. 
To będzie taki morski odcień nowo- 
rocznego powitania. 


Rozmawiała: 
EWA DUBOIS 


- 
Koncert Józefa Skrzeka odbę- 
dzie się w sobotę o godzinie 17.30 
w bazylice. Bilety w cenie 10 i 5 zło- 


...... 


.....

, ) 


""!!e 


NOWY MINISTER 


Marek Hlllicki 


(l'AI') 


urodził się 
w 1953 roku 
w Slupsku. 
W 1978 ukoń- 
czył Akademię 
Medyczną 
w Gdańsku. Jest 
lekarzem specjalistą w dziedzinie 
psychiatrii oraz anestezjologii. 
Prace zawodową rozpoczął 
w Szpitalu Miejskim w Lęborku. 
Od 1984 pracowal w Szpitalu 
Psychiatrycznym we Fromborku, 
a następnie w Szpitalu Psychia. 
trycznym "Drewnica" w Ząbkach. 
W latach 1990-92 był dyrektorem 
tego szpitala. W latach 1992-93 
pełnił funkcję pierwszego zastęp- 
cy ministra zdrowia i opieki spo- 
łecznej oraz przewodnlczEjcego 
Międzyresortowego Zespołu ds. 
Reform Zabezpieczenia Społecz- 
nego i Systemu Oświadczeń 
Zdrowotnych. W 1998 został do- 
radcą Prezydenta RP ds. zdro- 
wia. Jest autorem wielu artykułów 
i opracowań dotyczących m,in. 
reformy systemu opieki zdrowot- 
nej i praw pacjenta. 
Aktywnie działał w "Solidarno- 
ści" lat osiemdziesiątych. Byl m. 
in. członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego i delegatem na I Zjazd 
NSZZ "S". Internowany w stanie 
wojennym. kontynuował działal- 
ność w opozycyjnych strukturach 
podziemnych. W 1983 ponownie 
został uwięziony. 
Był członkiem załotycielem 
Ruchu Obywatelskiego Akcja 
Demokratyczna (ROAD), a na- " 
stępnie Unii bemokratycznej 
(UD) i Unii Wolności (UW). 
Bezpartyjny. 


PROSTO Z MOSTU 
(94) 347-35-35 


. Czytelnik z Bytowa (nazwisko 
znane redakcji): - W "Głosie Pomo- 
rza" z 13 stycznia przeczytałem. że 
pani Zofia ze Słupska list z Koszali- 
na dostała po siedmiu dniach. Mnie 
spotkala lepsza niespodzianka. List 
wysłany 9 stycznia przez zaklad ga- 
zowniczy Ki Bytowie dotarl do mnie 
13 stycznia. Sprawdzi/em, że z za- 
kladu do poczty idzie się pięć minut, 
a z poczty do mego miejsca za- 
mieszkania 15 minut. Od nowego 
roku poczta podwyższyła opIaty 
za listy, a na dostarczenie listu w tej 
samej miejscowości potrzebuje kilka 
I dni. 14 stycznia na łamach gazety, 
dyrektor pocny w Koszalinie mówil 
o nowych uslugach jakie będą 
świadczyć. Skoro nie radzą sobie 
z podstawowymi uslugami, ja 
na pewno nie będę korzystał z no- 
wych usług jakie proponu/ą_ 


. Kombatantka z Koszalina: - 
Jako dziecko przebywalam w obozie 
niemieckim i z tego tytulu od dawna 
mElm uprawnienia kombatanckIe. 
Z przywilejów korzystałam od ponad 
roku, bo przysluglwElly one tylko 
emerytom. Nie pierwszy raz okazalo 
Się. że ustawodc1wca liczyć me potn- 
fi. bo skoro ma byt sprawled/iwie, to 
dlaczego rekompensata za zabrane 
ulgI wynosi tylko 20.39 z/ dodatku? 
TEl kwota pokrywa jedynie w1rtoŚĆ 
20 darmowych impulsów i zniżkę 
Elbonamentu telefonicznego. Gdzie 
Jest rekompensata za pozostałe ulgi? 
Kolejny raz rząd próbuje oszczędzE/Ć 
na tych. którzy majEJ mewiele. 
. Czytelnik z Kołobrzegu: - 
Slużbę wojskowa odbylem w przep'- 
sowym czasIe. Uważam, że spełni- 
lem swój obywatelski obowiązek wo- 
bec swego kraju. Nie mam /ednak 
ochoty spełniać żadnego obowIązku 
wobec USA. Tymczasem nasz prezy- 
dent w imieniu moim i wszystkIch Po- 
laków mówI o poparciu zamiarów pre- 
zydenta Busha wobec Iraku. Na po- 
CZąt
k . zapewnia o pomocy 
speCJalIstycznej ale. gdy broń Boże 
w.0jn
 się rozwinie. to prawdopodob- 
me jako sojusznik będzie musialo 
w niej wziąć udzial polskie wOjsko. 
Ani ja, ani moi koledzy nie mamy za- 
miaru wspierać Amerykąnów, którym 
chodzi o zloża ropy, a nie wylącznie 
o broń masowego rażenia. 


. Andrzej O. ze Słupska: - Wi- 
cepremier Kalinowski bardzo chcial, 
by ustawa o paliwach obowiązywala 
już od lipca. Nikt jednak nie mówił 
kto na tym zarobi. Przecież oni 
wcześniej wiedzIeli, że polscy rolni- 
cy zasiali tyle rzepaku, by zabezpie- 
czyć potrzeby żywnościowe (pro- 
dukcja margaryny i oleju). Na do- 
mieszki do paliw. w tym roku 
polskiego oleju by nie było. By/aby 
jednak obowiązująca ustawa więc 
komponenty trzeba byloby sprowa- 
dzić zza granicy. Komuś na takim 
kontrakcie bardzo zależalo 
na szczęście prezydent ustawę za: 
wetował. Teraz będzie musiał wysłu- 
chać bzdurnej reprymendy jak to 
zniweczy/ możliwości naszego rol- 
nictwa i nie dopuści/ do powstania 
nowych miejsc pracy. 


(tg) 


OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE 


ON - 2.10. 0-691-331'{)93. 
DZIAŁKA budowlana - Wodnica k,lUstki. 
0-501'{)28-169. 
DO wynajęcia dwupokojowe, 8452 -113 . 
REGA Ł chłodniczy . 0-604-425-274. rll.{I
 
.>

'Yi

 
jf" 
:.t liczby podajemy za PAP' 


Multllotek - 16.01.2003 
3 12 13 14 
 23 25 
28 35 39 50 53 61 &7 
69 70 71 75 76 78 
Numerek 
29 31 36 33 


Redaktorzy prowadzący 
Anna 
CZERNY-MARECKA 
Marcin 
STEF ANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUW ALOWSKI 


I glos Pomorza I IIEROWIICY OlIUÓW: ODDZIAt W Sł.UPSKU: WYDAWCA: BiurO
eń Biuro Ogloszeń. Prenumeratę przyjrnu. 

: 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20 Koncern Wydawniczy .FORUM' Sp. z o. o. telJlax (094) 347 3515113/12. 347 3511. Ją oddziały Ruchu SA, urzędy poczto. ) OM_ 
JoIanIa Slempowska (094) 347-35-55 Centrala: tel,/lax (059) 842.51.95 75-004 Koszalin. ul. MicJljewicza 24 Biuro Reklamy tel. (094) 34735 10, we i listonosze. Prenumeratę Express 
ADRES REDAKCJI: lp8Iecmo-pollty cm r: laIttPca red. naClllllega 'reDlI: 3473503/04105114, , przrimuje redakcja w Słupsku PRASY 
Piotr PawkM9li (094) 347-35-59 Nrra CZe!Tlf-Maredla (059) 842-51-95 Artur Mielcarek (094) 347-35-00 telJlax (094) 3473506107. i Koszalinie 
75-004 Koszalin. ul. Mickiewicza 24. lportGwy: Sekntarz IlllakcJl Dział proIIOCłi: 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20 i 
Centrala: (094) 347-35-00 Zbigniew Swialowski (094) 347-35-20 Beala JarMowska (059) 842-51-95 Koszalin, tel. (094) 347-35-56109 - w godz. 8-16. DRUI: 
Telefax: (094) 347-35-47 ł-owy: SIqJsk, tel. (059) 842.51-47 Biuro 
eń telJlax (059) 842 66 08. 

... 
DMarnia GAlElY POMORSKIEJ 
lIedakt.- -łay Slarislaw Kiełb (094) 347.35-48 REILAlA I DUOSZUlA: Biuro Reklamy telJfax (059) 84117 43, MEDIA sp. z o. o. 
Ardrz
 Mielcarek (094) 347-35-00 WYDANIE IAGAlYlOWE: GAZETA W liTER lECIE: e-mail: bo(iz)
os-pomoaa.pl .8403251 85-461 Bydgoszcz, ul. OIow1ana 10 
SebeIarz reUtcjI Piotr KOOaJczyk (094) 347-35-54 WIWI.gIos-pomoaa.pl , 7s.004 Koszalin, ul. MIckiewicza 24, Za treść ogloszeń odpowiada zlecenlo, telJlax (052) 372-23-43 NA Ił AD ID NT ROLO WAl Y 
Mariola SkOOI11OWSI	
			

/18012-0003.djvu

			głos Pomorza Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 f. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.p1 


Nasz region str. 3 


W poniedziałek 20 stycznia w Głosie 'Pomorza speda lny 
8 strOnl - CO lln, _ Informator a w nim m.in.: . podatkowe skutki kradzieiy towarów handlowych, 
-. n. . jak otrzymać bezzwrotną dotacię oraz kredyt preferencyjny w ramach programu aktywizacp obszarów wiejskich 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Trzech na Jednego 
USTKA-. W czwartek o godz. 
21.30 klient wychodzący ze skle- 
pu monopolowego przy ul. Dar- 
łowskiej został napadnięty przez 
trzech m/ocIych mę:tczyzn. Skopa- 
li go i zostawili le:tącego na chod- 
niku. Ekspedientka natychmiast 
wezwała policję, dzięki temu ju:t 
po chwili sprawcy zostali złapani. 
Wszyscy byli pijani. Dwóch 18-lat- 
k6w zostalo zatrzymanych, o losie 
16-latka zdecyduje sąd rodzinny. 
Odzyskane druty 
KORZYBIE. Zlodzleje uszko- 
dzili napowietrzną linię telefonicz- 
ną na szlaku kolejowym Słupsk- 
-Kępice. Funkcjonariusze SOK 
I policjanci znaleźli w szk6łce le- 
śnej 500 metr6w drutu, kt6re zło- 
dziej porzucił podczas ucieczki. 
Nie udalo się go jednak zlapać. 
Przez mieszkanie do biura 


Od środy obowjązuje noweljzacja prawa spółdzielczego 


Tańsza własnOŚć 


, I 


SŁUPSK. W czwartek pomię- 
dzy godz. 14 a 21 zlodzlej włamal 
się do domku przy ul. Gellerta. 
Wyłamał kraty zabezpieczające 
drzwi I wszedł do pomieszczenia 
biurowego, skąd ukradł kompu- 
ter, telefon kom6rkowy I radioma- 
gnetofon. WłaŚCiciel ocenił straty 
na 3 tys. złotych. Policja prosi 
śwladk6w o pomoc, tel. 848 06 
00, cńme stoppers 848 01 11, e- 
-mail: cs@slupsk.kmp.gov.pl. 
(krab) 
Żona okradła męża 
LĘBORK. Na 3 tys. 900 li 
swoje straty wycenil mieszka- 
niec miasta, kt6rego okradła... 
własna :tona. Kobieta przepro' 
wadziła się do innego mę:tczy- 
zny. - A z domu zginęły firanki, 
zasłony. pościel, poduszki, koł- 
dry, dwa fotele I wIele Innych 
sprzętów - wylicza Andrzej H.- 
ch.J, rzecznik Komendy Powia- 
towej Policji. - Na dodatek ko- 
bieta zniszczyla pralkę fkuchen- 
kę mikrofalową. Sprawą zajęła 
się lęborska policja. 


Gołębie nie pofrunęły 


LĘBORK. Na hodowlane, ra- 
sowe gołębie połakomili się zlo- 
dzieje, kt6rzy zakradli się 
na działki ogrodnicze przy ulicy 
Obrońc6w Wybrze:ta. Dostali się 
do gołębnika Krystyny P., skąd 
ukradli 35 ptak6w. Poszkodowa- 
na wyceniła straty na 400 zł. 


Zginęła biżuteria 


LĘBORK. Bi:tuteria wycenio- 
na na 4 tys. 800 zl zginęła z do- 
mu mieszkanki miasta. Zdaniem 
poszkodowanej ktoś okradał ją 
w okresie od 1 grudnia do 10 
stycznia. Jako jeden z pierw- 
szych przesłuchiwany będzie 
syn poszkodowanej, kt6ry w tym 
czasie przebywał w domu. 


Ukradł I porzucił 
BYTÓW. Nieznani sprawcy 
ukradli forda transita wartości 23 
tys. zł. Pojazd został porzucony 
i odzyskany'przez policję. 


TPSA bez drutu 
CZARNA DĄBRÓWKA. 
W nocy z 15 na 16 stycznia nie- 
ustaleni sprawcy ukradli z napo- 
wietrznej linii telefonicznej drut 
telefoniczny o łącznej długości 
1500 metr6w. Straty wynoszą 
250 zł na szkodę TPSA w Byto- 
wie. 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


I' 


. W minioną środę na pierw- 
szej stronie, w artykule pt. 
.Spadł z pięciu metr6w", błędnie 
podaliśmy za policją, :te do wy- 
padku doszlo w Gimnazjum nr 3. 
Tymczasem zdarzenia miało 
miejsce w Zespole Szkół Og61- 
nokształcących nr 3. Za nieŚCi- 
słość przepraszamy. 


Już pierwszego dnia obowiązywania nowelizacji tylko w usteckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Korab 15 osób złożyło podania o wykupienie 
mieszkań. Zarówno spółdzielcy, jak i zarządy spółdzielni w regionie 
zmiany oceniają pozytywnie. 


. ... 


lO" 
t:1J ' 
.. 


001::' I 
-ł
II""J, ",1tr · 
':: I 1- 
ł ,
 


",. " 1'11 
" .1"11' 


....  
111 


1 n Iqll 
"1,11 II. 
'I \ lin. 
'., I ... 


1 Ilt 
:: 
 - tl I Ifii. -, ."III! I II 
.
I' 
"JIIIII i 11111111 , r: ' III I 
ł'lll\n 
 linii 'I . .;.. 
- 1111""'1 I
' 
. -II t I - l ł . .
 II II 
t ",,.,, I II '- I. 
, 1111 


.. 


... 


. - 


r 


.... 


" 
..-.- 


TeraL nie trzeba jut. pro5if 5póld,ielni o Zltodę na wynajęcie mie5zkania. 


Najws;tnlejsza ze zmian 
w ustawie o sp6łdzlelniach 
mieszkaniowych przywraca 
po dwóch latach Instytucję spół- 
dzielczego własnościowego pra- 
wa do lokalu, zniesioną przez 
poprzednią ustawę spółdzielczą. 
W ciągu ostatnich dw6ch lat 
sp6łdzielcy mogli mieszkania 
nabywać Jedynie w drodze wy- 
dzielenia własności, co niosło 
za sobą dodatkowe koszty, cho- 
cla;tby notarłalne czy związane 
z wpisem do księgi wieczystej. 
- W pierwszym dniu obowią- 
zywania nowelizacji na moje 
biurko trafiło 15 podań o zgodę 
na zmianę prawa do lokalu 
na spółdzielcze własnościowe - 
m6wi Andrzej Konieczny, pre- 
zes zarządu usteckiej SM Korab. 
Koszt zakupu mieszkania bę- 
dzie teraz mniejszy o około 1200 
- 1300 zlotych. 
Spółdzielcy nie mają ju:t obo- 
wiązku prosić o zgodę, gdy chcą 
swoje mieszkanie wynająć oso- 
bie trzeciej. Warunek: nie zmie- 
nia się mieszkalnego przezna- 
czenia lokalu. JeŚli ktoŚ będzie 
chciał korzystać z mieszkania 


w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej, to zgoda sp6ł- 
dzielni jest wymagana. ZgłosiĆ 
nale;ty tak:te zmianę liczby loka- 
tor6w. Uzale:tnione są bowiem 
od niej takie opłaty, jak np. 
za korzystanie z windy czy wy- 
w6z śmieci. 
- I bardzo dobrze, tak powin- 
no być - ocenia L..zek Orkl.z, 
prezes spółdzielni Dom nad Słu- 
pią w Słupsku. - Przecież nie 
o to chodzi. by spółdzielcy tłu- 
maczyli się, co robią w swoich 
mieszkaniach. Mnie interesuje 
tylko liczba przebywających 
w nich mieszkańców, bo na jej 
podstawie wyznaczam opłatę 
za wywóz nieczystości stałych. 
Za to zmiany w ustawie 
znacznie usprawnią ściąganie 
zaległości płatniczych. We 
wszystkich spółdzielniach zda- 
rzały się przypadki, gdy sp6ł- 
dzielca podnajmował mieszka- 
nie, a sam znikał, nawet za gra- 
nicą - na kilka lat. W sytuacji, 
gdy najemca przestawał uisz- 
czaĆ opłaty do spółdzielni, ta by- 
ła w zasadzie bezradna. Nowy 
przepis wprowadza zasadę soli- 


III' 011 
. 


.. 


, 


Fol. SI,AWOMIR :tABlCKI 


daryzmu - opłaty mo:tna ŚCią- 
gnąĆ solidarnie od kaMej osoby 
zameldowanej w mieszkaniu. 
(borg) 


PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z 19 grudnia 2002 f. 
o zmianie ustawy o spółdziel- 
niach mieszkaniowych oraz 
niektórych Innych ustaw, Dz. U. 
nr 240, poz. 2058. 


INNE ZMIANY 
. w przypadku awarII korzysta- 
jący z lokalu musi 
niezwłocznie udostępnić lokal 
w celu jej usunięcia. 
. spółdzielnia może też doma- 
gać się udostępnienia lokalu 
w przypadku przeprowadzania 
remontu lub modernizacji bu- 
dynku. 
. każda spółdzielnia musi przy- 
najmniej raz na 3 lata poddać 
się lustracyjnemu badaniu le- 
galności, gospodarności 
I rzetelnoścljel działania. 


Uratował rodzin, I sąslad6w 


Pięcioletni bohater 


(mg) 


Gdyby Rafał ButowskI z Bytowa nie 
usłyszał alarmu czujnika dymu 
w kuchni, mogło dojść do tragedII. 
W czwartek komendant straty pożar- 
ne) podziękował małemu bohatero- 
wi. - Nie będę Już połlcjantem. lo- 
stanę strażakiem - stwierdził po- 
ważnie przedszkolak. 


(mał) . 


Pożar wybuchł w ubiegłym ty- 
godniu, w nocy, w bloku 
przy ul. Zaułek Drozdowy. Praw- 
dopodobnie z nieszczelnego, 
starego komina wypadły iskry: 
zaczęła się palić drewniana kon- 
strukcja dachu. Gdy dym prze- 
dostał się do mieszaknia pań- 
stwa Butowskich, w kuchni włą- 
czył się czujnik dymu. 
- Obudziłem się, bo usłysza- 
łem alarm. Szybko zbudziłem 
mamę, żeby go wyłączyła - opo- 
wiada S-letni Rafał. 
- W domu było już pełno dy- 
mu -. m6wi pani Anna, mama 
chłopca. - Nie wiedzieliśmy 
z mężem, co się dzieje. Owinę- 
łam dzieci w kołdry I wyszliśmy 
na dwór. Mąż pobudził sąsia- 
dów. M6j syn i ten czujnik urato- 
wali nam życie. 
W czwartek przed przedszko- 
le, gdzie uczęszcza chłopiec, 


(krab) 


'" 

 


. 
. 
"-
 


,
. . 
. \, 
. '\ 
to. 
. t
 
I '
 
,. 


.. 


.. 
-. 
, . 
"'4 


Ustawa obiopaliwach 


Zdaniem posłów 


Prezydent nie podpisał projektu 
ustawy o blopallwach. Spytaliśmy 
naszych parlamentarzystów, czy gło- 
sowali za, czy przeciw nowym prze" 
pisom. 


Zofia Wllczyńska, posłanka 
SLD z Koszalina: - Jak głosowa- 
łam? Nie pamiętam. Na pewno 
zgodnie z założeniami klubu, czy- 
li za przyjęciem projektu ustawy. 
Przekonał mnie argument, że bio- 
paliwa w niektórych regionach 
roZWIąŻą problem bezrobocia 
i ochrony środowiska. Gdybym 
wtedy wiedziała to, co teraz, że 
prawdopodobnie nie służą silni- 
kom, powiedziałabym nie albo 
wstrzymałabym się od głosu. 
Robert Strąk, poseł Ligi Pol- 
skich Rodzin ze Słupska: - Opo- 
wiedziałem się za biopaliwaml. 
Produkcja paliwa ekologicznego 
powinna pomóc polskim rolni- 
kom. Będą mogli obsiać więcej 
pól z gwarancją zbytu rzepaku. 
Poza tym uniezależni nas od pali- 
wa zagranicznego. Czy eko-pali- 
wo szkodzi silnikom? Nie wiem. 
Ustawa przewiduje wprowadze- 
nie paliwa ze wskażnikami odpo- 
wiadającymi normie polskiej. 
Jan Łączny, poseł Samoobro- 
ny z Koszalina: - Jestem za. 
Wprowadzenie biopaliw może 
stać się istotnym elementem roz- 
woju rolnictwa i przyczynić się 
do zagospodarowania znacznej 
części odłogów. Popieramy jed- 
nak pomysł dw6ch dystrybutorów, 
bo nie można stwarzać wrażenia 
przymusu używania biopaliwa. 
Opowiadamy się też za kontrola- 
mi jakości paliwa nie tylko na sta- 
cjach, lecz także w cystemach. 


Władysław Szkop, poseł SLD 
ze Słupska: - Moje stanowisko 
w sprawie biopaliw jest takie, jak 
klubu parlamentarnego SLD. Gło- 
sowanie miało charakter we- 
wnętrznego uzgodnienia zdań. 
Nie wypowiadam się na temat 
ewentualnych negatywnych skut- 
ków wprowadzenia paliwa ekolo- 
gicznego, bo nie jestem w tej 
sprawie ekspertem. Poza tym je- 
stem na urlopie. 
Bogdan Błaszczyk, poseł 
SLD z Koszalina: - Opowiedzia- 
łem się za ustawą obiopaliwach. 
Przyświecała mi potrzeba same- 
go zaistnienia ustawy. Wyzwoli 
ona możliwość zagospodarowa- 
nia nieużytków rolnych, wpompo- 
wania w wieś trochę pieniędzy 
i rozwoju polskiego gorzelnictwa. 
Setki gorzelni świecą pustkami, 
a wieś potrzebuje nowych miejsc 
pracy. Mniej nas, przyznaję, inte- 
resowały szczegóły techniczne. 
Tę część projektu powinni prze- 
analizować eksperci. 
Edward Wojtallk, poseł SLD 
z Koszalina: - Głosowałem za, bo 
obowiązywała mnie dyscyplina 
klubowa, ale z zastrzeżeniem, że 
kierowcy powinni mieć prawo wy- 
boru, czyli na stacjach muszą po- 
jawić się dwa dystrybutory. Dużo 
jeżdżę samochodem i znam się 
na mechanice pojazdów. Czuję, 
kiedy paliwo jest złe, a to zdarza 
się często. Moim zdaniem wystar- 
czyłaby dolewka na poziomie 
trzech i pół procenta. Nie wiemy 
dokładnie, jaki wpływ na silniki 
ma biopaliwo. Negatywny? Być 
może. Pozytywny? Możliwe. To 
trzeba zbadać. 


not. (ppa) 


Drugie podejście do kasy 


Szpitale chcą więcej 


Pomorskie szpitale nie przyjęły pro- 
pozycji finansowych, Jakle po raz 
drugi przedstawiła Im Pomorska Re- 
gionalna Kasa Chorych. 


Obecnie przedstawiciele Ka- 
sy rozmawiają z Gdańskim 
Związkiem Pracodawc6w re- 
prezentujących dyrektor6w 
szpitali. Plac6wki zdrowia chcą 
więcej pieniędzy na procedury 
zabiegowe, a PRKCh na dzia- 


łalnośĆ w pierwszym kwartale 
2003 roku zaproponowała im 
o 20 procent mniej, ni:t w ubie- 
głym roku. Według wszystkich 
dyrektor6w, taka opcja jest nie 
do przyjęcia. 
Nie wiadomo, kiedy dojdzie 
do porozumienia związku i Kasy. 
Na razie szpitale leczą za pie- 
niądze, kt6re Kasa wypłaciła 
za pacjent6w z grudnia. 


(ław) 


pR OMOCJA 


i 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 


Połącz swoją ofertę 
z zimową obniżką cen .. 
Tylko raz w · U, 
klienci sami 
dyktuią c - ny! 


u " Ił{!' 
, ---- - '- ,....,
 , 
,. .'.'F'" I. lilii l . 'I!II 'I!-*' 111'111 1 1, n.:l " 
.1. -'.'"1111 l. .lIC "I ,
.. "" I "I "'ił '. "' lIII rIft :;1& " 

 
. liliI". ".I.I.
 
1 II II ..." n" 
D 1111 
.. II II 
.. 1111 


. 


=j 


,::. 


łos p. Ol · 


tylko 
w styczniu 


liS zeń )1ANIEJ W 110 

.. t\ 
1I 


 

 
('J0 
, 
i 


· .-.. 0 
.-- 1/ 


':ł 
'1i 

 

""" 
OA . 

 

1l1t PROMO(."ł
 


Pytaj o: 
Ramka Po. 
OOlyuy rek10m ramkowy( 
Drobny PaP n. owy rok 
Dotyczy ogjolzeń drobnych 
Duże formaty PaP 
Dotyczy reklam l lIr., 1/2 Itr, 1/4 Itr 


r.lt :._ 
. 
Fm.ALEKSANDRASAZON 
Komendant sprezentował malemn bohaterowi wóz strażacki za odwagę. 


podjechał w6z stra:tacki, kt6rym 
Rafał z bratem Marcinem i ma- 
mą pojechali do straży. Tam ko- 
mendant Lech Chrostowski wrę- 
czył Rafalowi dyplom, zabawkę 
i podZiękował. 
- Gdyby pożar się rozprze- 
strzenił, nie byłoby szans na ura- 
towanie starego, poniemieckiego 


. 


lo 


i 


,.., 


domu - m6wi komendant. - Cale 
szczęście, że Rafal od razu obu- 
dził rodziców, mógł przecież prze- 
straszyć się i gdzieś schować. 
Zagro:tony był cały blok 
i mieszkających tam 30 os6b 
oraz sąsiedni klub. Skończyło 
się na drobnych stratach. 
ALEKSANDRASAZON 


I, woni Specjolilci Biuro Reklamy odwiedzq Twoja lirme z ofertq. 
Ko\z011,.J094) 347 35 14/07/06/05/04/03, Słuplk lei (059) 841 17 43, 840 32 51 


Promoqe obOJllqz . 31 SlyIZ 70031, dlllum Z\Jed bo. IIOj po '! ' of
		

/18012-0004.djvu

			, 
str. 4 Kraj/Swiat 


ŚLEDZTWO 


Nie będzie 
przesłuchany 


Obrońca Lwa Rywina cofa swój wnio- 
sek o przesłuchanie jako świadka 
w sprawie posła PiS Zbigniewa Zlo- I 
bry. Mec. Piotr Rychłowski zapewnił 
jednocześnie, że jego klient stawi się 
przed komisją śledczą. 


Mec. Rychłowski powiedział, że na 
decyzję obrony o cofnięciu wniosku 
w sprawie przesłuchania Ziobry jako 
świadka, wpłynęły m.in. jego publicz- 
ne wypowiedzi, że nie ma on o całej 
sprawie żadnej wiedzy poza tą pocho- 
dzącą z mediów i realizował jedynie 
ciążący na każdym obywatelu .spo- 
łeczny obowiązek. powiadomienia or- 
ganów ścigania o przestępstwie. 
.Dla nas cenne jest przesłuchanie 
każdej osoby, która może coś wnieść 
do tej sprawy. Oczekiwaliśmy, że pan 
poseł - jako osoba publiczna, składa- 
jąc zawiadomienie o przestępstwie 
premiera, musi mieć pewną wiedzę 
o tej sprawie" - powiedział adwokat. 
Zaznaczył zarazem, że w jego opinii 
.społeczny obowiązek. powiadomie- 
nia organów ścigania o przestępstwie 
nie kończy się na' zawiadomieniu, ale 
dopiero na złożeniu zeznań. 
Adwokat zadeklarował, ze Rywln 
na pewno stawi się przed komisją 
śledczą. 


SONDAŻ 
Kwaśniewski 
politykiem roku 


Prezydent Aleksander Kwaśniewski, 
premier Leszek Miller I przewodni- 
czący Samoobrony Andrzej Lepper - 
to według sondażu CBOS najpopu- 
lamiejsl pOlitycy minionego roku. 
Zdaniem 35 proc. uczestników son- 
dażu, tytuł polityka roku 2002 należy się 
prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniew- 
skiemu. Drugie miejsce przypadło pre- 
mierowi Leszkowi Millerowi, który otrzy- 
mał 8 proc. glosów. Na trzeciego w kolej- 
ności, szefa Samoobrony Andrzeja 
Leppera, oddało glosy 7 proc. badanych. 
Dalsze miejsca zajęli: prezydent War- 
sZJJwy Lech Kaczyński - 3 proc. głosów 
oraz wicepremier i minister rolnictwa Ja- 
roslaw Kalinowski - 2 proc. 21 proc. an- 
kretowanych uznało, że nie ma postaci 
zasługującej na miano polityka roku, 15 
proc. badanych nie miało zdania w tej 
sprawie. W sondażach CBOS miano 
"polityka roku" Aleksander Kwaśniewski 
otrzymuje od 1996 roku. 


(PAP) 


KULTURA 
Zmarł Henryk Czyż 


Po długiej o ciężkiej chorobie zmarł 
w czwartek wieczorem w Warszawie 
kompozytor, dyrygent i pedagog 
Henryk Czyż. Miał 80 lat - poinformo- 
wała w piątek Filharmonia Łódzka. 
Czyż był autorem kilku książek 
o tematyce muzycznej. Koncertował 
w kraju, w Europie i obu Amerykach. 
Występował z najlepszymi orkiestrami, 
m.in. z Narodową Orkiestrą Radia i Te- 
lewizji w Paryżu, Filharmonikami Ber- 
lińskimi, orkiestrami filharmonicznymi 
w Moskwie, Leningradzie, SztOkhol- 
mie, Zagrzebiu, Madrycie, Lizbonie, 
Pradze, Budapeszcie. Współpracował 
blisko z Krzysztofem Pendereckim. 
Uhonorowany został wieloma prestiżo- 
wymi nagrodami. 


(PAP) 


ROLNICTWO 
Samoobrona grozi 


W związku ze złą sytuacją w rolnictwie 
związek rolników "Samoobrona" ogła- 
sza pogotowie strajkowe, wzywa do 
protestu, łącznie ze strajkiem general- 
nym i zapowiada, że od przyszłego ty- 
godnia może blokować drogi. 
Oglosił to w piątek Andrzej Lepper, 
który jest zarówno szefem partii, jak 
i Związku Zawodowego "Samoobrona". 
"W przyszłym tygodniu może być kraj 
przygotowany, że będą akcje" - powie- 
dział Lepper. Pytany, czy w ramach pro- 
testów będą także blokowane drogi, 
Lepper odpowiedziat "Innej formy rolni- 
cy nie mają. Blokady to standard przy- 
jęty w Unii Europejskiej". 


(PAP) 


www.gl os-pomorza.pl 
redakcja(a)glos-pomol7a.pl 


IRAK. Inspektorom towarzyszą demonstracje anlyamerykańskie 


Zapomniane głowice 
Przebywającym od listopada w Iraku inspektorom rozbrojeniowym 
ONZ, udającym się w piątek do pracy, po raz pierwszy towarzyszyły 
gwałtowne antyamerykańskie demonstracje. .. ...1" 
\ , ( 
. , . 
1 li I.t n. 
'"'- .. 
';; \' ,ł' 
I 
-'
 
\ i 
 
1 
I .. .,//, 

 
. 
..,,,
 
., j 
 
\;: .. , 
Ą.. 
i 
\ .. 


Irak obchodził w piątek dwuna- 
stą rocznicę wybuchu wojny w Za- 
toce Perskiej - 17 stycznia 1991 r. 
Demonstracje, towarzyszące 
inspektorom, zorganizowane zo- 
stały przez dziennikarzy irackich - 
pisze AFP. Stowarzyszeniu dzien- 
nikarzy w Iraku przewodniczy syn , 


!PAP) 


, 


/ 


wych". Strona Iracka utrzymuje, 
że głowice nie mają związku z 
żadnym zakazanym programem 
zbrojeniowym. Iracki generał 
Hussam Mohammad Amin po- 
wiedział, że chodzi o stare poci- 
ski rakietowe z pustymi głowica- 
mi. "Były zapakowane w skrzynie 


Jr 


skich wojsk, iracki lider odwołał 
się do najazdu mongolskiego na 
Bagdad w 1258 r. Mongołowie 
wówczas całkowicie spustoszyli 
miasto. Zdaniem zachodnich hi- 
storyków, najazd spowodował 
upadek gospodarczy kraju, kładąc 
też kres kalifatowi Abbasydów. 


.. .- 
,
 , 
,r :t'. 
..... 
.' 


... 


'\ .... 


r 


" 
.. 
fI 


"-: 


r 


Jo 


.....--- 
I , 
ł 
\ 
\ 1 


... 


Irakijczycy demonstrują w Bagdadzie. Antyamerykańskie delllonstracje odbywają się w 12 rIIc:lI\icę wybu- 
chu wojny w Zatoce Perskiej. 


Fnl. PAP 


Saddama Husajna, Udaj Husajn. 
Zgromadzeni przed hotelem Ca- 
nal w centrum Bagdadu - gdzie 
znajduje się kwatera inspektorów - 
skandowali hasła "Bush - morder- 
ca", "Precz z Bushem" oraz "Bę- 
dziemy broniĆ Iraku i Saddama 
Husajna". 
Inspektorzy rozbrojeniowi ONZ 
poinformowali w czwartek o zna- 
lezieniu pustych głowic chemicz- 
nych w Iraku. Waszyngton zasy- 
gnalizował jednak, że nie jest to 
jeszcze "dymiąca strzelba" - kon- 
kretny dowód, że w Iraku jest broń 
chemiczna. 
Irak twierdzi, że w deklaracji 
przekazanej Radzie Bezpieczeń- 
stwa ONZ jest mowa o "starych 
artyleryjskich pociskach rakieto- 


(00') zapomnieliśmy o nich" - 
oświadczył. Generał uważa, że 
cała sprawa jest "burzą w szklan- 
ce wody.. 
Saddam porównuje USA 
do "Mongołów" 
Prezydent Iraku Saddam Husajn 
w swym piątkowym wystąpieniu ra- 
diowo-telewizyjnym porównał Ame- 
rykanów do "Mongołów naszych 
cliJ.SÓVl', określając ich ewentualny 
atak na Irak samobójczą akcją. 
Irak jest gotów do wojny i rozbi- 
je w pył amerykańskie wojska u 
wrót Bagdadu - oświadczył Sad- 
dam Husajn w przemówieniu, wy- 
głoszonym z okazji 12. rocznicy 
wybuchu wojny w Zatoce Perskiej. 
Porównując siły USA do mongol- 


CZECHY. Burzliwa dyskusja w parlamencie 


Pójdą na wojnę 


Izba Poselska czeskiego parlamen- 
tu, po burzliwej dwudniowej debacie 
zaakceptowała w piątek rządowy . 
pFOjekt czeskiej pomocy w ewentual- 
nej operacji wojskowej przeciwko 
łrakowi. 


W czwartek o udziale Czech w 
akcji przeciwko Saddamowi Hu- 
sajnowi zdecydowal Senat. 
W operacji irackiej wzięłaby 
udział czeska jednostka obrony 
chemicznej, biologicznej i radiolo- 


gicznej, która obecnie stacjonuje 
w Kuwejcie. 
Posłowie zdecydowali, że o 
włączeniu jednostki do operacji 
wojskowej przeciwko Irakowi bę- 
dzie mógł zdecydowaĆ rząd na 
podstawie nowej rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. Bez man- 
datu ONZ jednostka czeskich 
"chemików. będzie mogła uczest- 
niczyć jedynie w akcjach ratowni- 
czych i humanitarnych w sytuacji, 
kiedy Irak użyje broni masowego 


Rezerwa w sprawie głowic 
Wielka Brytania z rezerwą za- 
reagowała na czwartkową infor- 
mację o znalezieniu w Iraku pu- 
stych głowic chemicznych. 
Sekretarz stanu w brytyjskim Mi- 
nisterstwi
 Spraw Zagranicznych, 
Mike O'Bnen oświadczył w wywia- 
dzie, udzielonym w piątek rano roz- 
głośni radiowej BBC, iż londyn "nie 
będzie śpieszyć się z oceną tej in- 
formacji". "Nasza odpowiedż na 
tym etapie musi być ostrożna. Bę- 
dziemy analizowaĆ dowody, gdy 
zostaną dostarczone przez Hansa 
Bliksa" - zastrzegł O'Brien. Dodał, 
że inspektorzy ONZ w Iraku potrze- 
bują czasu 
 dokonanie rzetelnej 
oceny znaleziska. (PAP) 


rażenia w działaniach wojsko- 
wych przeciwko osobom cywilnym I 
albo siłom sojuszniczym. 
W trwającej dwa dni wzburzo- 
nej debacie przeciwko udziałowi 
Czech w wojnie z Irakiem wypo- 
wiadali się nie tylko posłowie opo- . 
zycyjnej Komunistycznej Partii 
Czech i Moraw, ale także częśĆ 
posłów rządzącej Czeskiej Partii 
Socjaldemokratycznej. 


(PAP) , 


WATYKAN. "La Repubblica" komentuje list do amerykańskiego prezydenta 


Bush zawiódł papieża 


'Jan Paweł II zawiódł się na George I u 
I W. Bushu, napisał w piątek włoski 
dziennik "La Repubbllca". komentu- 
, jąc list papieża do amerykańskiego 
prezydenta. 


Jak ujawnił niedawno ambasa- 
dor USA przy Stolicy Apostolskiej 
Jim Nicholson, Jan Paweł II napi- 
sał w pa1dzierniku do Busha. 
Zwracał mu uwagę na koniecz- 
nośĆ dialogu na Bliskim Wscho- 
dzie oraz podkreślał, że decyzja 
w sprawie Iraku należy do wspól- 


noty międzynarodowej i powinna "W rzeczywistości odpowied1 
być podjęta w ramach ONZ. Pa- Busha zawiodła Jana Pawła II. 
pież pisał także o potrzebie zde- Ameryka jednak ani nie ruszyła 
cydowanej inicjatywy w Ziemi. palcem w Ziemi Świętej, ani nie 
Świętej w celu wznowienia proce- zmieniła swoich planów dotyczą- 
su pokojowego w regionie. cych wojny prewencyjnej" (z Ira- 
Według dziennika, odpowiedź kiem) - konkluduje gazeta. 
Busha formalnie była wyrazem Watykan jest zdecydowanie 
"zrozumienia dla stanowiska pa- przeciwny wojnie z Irakiem. W po- 
pieża". Cytując Nicholsona, "La niedziałek, na noworocznym spo- 
Repubblica. pisze, że Bush prze- . tkaniu z dyplomatami, papież przy- 
kazał papieżowi "wiele informacji pomniał, że wojna jest zawsze po- 
dotyczących bezpośrednio kon- rażką człowieczeństwa. 
kretnych faktów". (PAP) 


Sobota, 18 styc7nm 2003 r. glos Pomorza 


24' GODZINY 


I . ł. · 
. 


"i' , 


,. 
$ . 


"nl. PAP 


Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr 
losiukow (z prawej) spogląda na zegarek po spotkaniu z 
przedstawicielem chińskiego MSZ Zhangiem Haizhou (z lewej) na 
lotnisku w Pekinie w piątek. loslukow w piątek przedstawiał w 
Pekinie plan Moskwy, mający doprowadziĆ do wygaszenia napięć na 
Półwyspie Koreańskim. 
Cy
lon Aml, jaki na początku tygodnia przeszedł nad wyspami 
Fldżi., spowodował śmierĆ co .najmniej 27 osób - podano w piąfek w 
Suwie, stolicy tego wyspiarskiego kraju na południowym Pacyfiku. 
Wiele 

I, przede wszystkim na północy archipelagu, zostało 
całkOWIcie zniszczonych - przez huraganowe wiatry bądź powódż 
Kil
 .kutrów nie wróciło z połowów, a ich załogi nadał uważa się 
a 
zaginione. 


W Af
anlsta.n
e doszło do nieudanej próby zamachu 
na życie wiceministra obrony generała Raszida Dostuma _ podała w 
pl
tek rosyjska agencja ITAR-TASS. 
rzedstawiciel Dostuma 
pOinformował dziennikarzy w Mazar-I-Szarif na północy Afganistanu 
Iż zatrzymano człowieka, który chciał zdetonować ukryty pod ' 
ubraniem ładunek dynamitu. Mężczyzna - którego nazwiska ani 
mo
ów działania 
ie uja
nl.ono - znalazł się w bezpośrednim 
pobliżu generała o nie zdązył Jednak uruchomiĆ zapałnika. Został 
aresztowany. 
C.zeczeńscy se
ar
ty
c:l przygotowują zamach terrorystyczny 
WIększy od tego, Jaki miał miejsce w patdziemlku w teatrze na 
Dubrowce, ałarmuje w piątek moskiewski dzłennik Izwlestija" 
Gazeta powołuje się na dokument moskiewskiej miilcjl. wooru'g 
niego, od 11 stycznia wszystkie służby ochrony POrządku w stolicy 
postawiono .w st
n g
to

i. We
ug gazety, to właśnie w trakcie 
czwartkowej akcJI policYjnej znalezIono dwa samochody z ładunkiem 
wybuchowym w pobliżu stacji metra "Ulica 1905 Roku" znajdującej 
się niedaleko centrum miasta. "Pozostaje tylko odpowiedzieć na 
pytanie: Ile takich samochodów je1dzi jeszcze po mieście" _ pyta 
dziennik. 


'1 


P
zydent Wenezueli Hugo Chavez zwrócił się w czwartek 
wlec
orem do sekretarza ONZ Kofiego Annana, by pomógł 
rozwiązać. kryzys polityczny i gospodarczy w Wenezueli. 
Prze.bywają
y w Nowym Jorku Chavez spotkał się z Annanem dzień 
po utwo
zenlu Forum Przyjaciół Wenezueli, w skład którego weszły: 
Stany ZJ
dnoczone, Brazylia, Meksyk, Chile, Hiszpania i Portugalia. 
Pc;>wstanle forum 
 

dowołeniem przyjęła wenezuelska opozycja. Ta 
":1,ędzynaro
a IniCjatywa. ma pomóc w rozwiązaniu trwającego już 
siedem 
g?
nl wenezuelskiego kryzysu. Pozytywnie wypowiadał się 
na temat IniCJatywy równi
ż sam Chavez. Zaapelował jednak o 
poszerze.nie grupy o RosJę, Francję, Chiny i Algierię. W Wenezueli 
od 47 dni trwa strajk generalny. 
Brytyjskie władze wyłoiyły 100 tys. funt6w 
szternng6
 (15
 tys. eu
o) 
a badania naukowe, poświęcone 

posobom otwierania paczki chipsów. Brytyjskie ministerstwo handlu 
I pr
emysłu zdecydowało się na to przedsięwzięcie, by ustaliĆ ,jaka 
siła Jest potrzebna do otwarcia pacZki u osób upośledzonych i 
zdrowych 
raz pozys
ć dane, dotyczące strategii otwierania 
opak
a
la chipsów. "To bardzo ważna praca naukowa która 
będzie miała zastosowanie w pr zem y śle przy pode I . '. 
dec .. d ,mowanlu 
. ¥Zjl, otyczących opakowania produktów" - podał rzeczn' , k 
ministerstwa. 


,   


.,.- ."..-- '. 
ł. r 
. "f." 
, . . '. t.- 
,. ....  


.. 


i",
,.
. 

 "'. .-..,.. 
. ,
 
. \ t' 


...  


/ 


0 4 


'. 
..   


... . .:- -::-'
 J"-=-... ....- '" ": ,,< --:':.:. /
 . ..... . 
- , 


"'" 


Ol " . k " J . """ Fol. PAP 
Icer nepa S le po ICJI koło zniszczone . 
maoistowskich rebeliantów posterunku Policji w 
 frze::OzbrOJonych 
Katmandu 17 bm. W ataku zginął jeden funkc l 'o na a ri an R b . . 
I . ka . b . N usz. e ellancl 
rozpoczę I mpanlę z rOjną w epalu w 1996 rok Od t 
w'konflikcie zginęło ponad 7 tys. osób. u. ego czasu
		

/18012-0005.djvu

			'ty Y
,TZH .J:zJ
[)lH 
Hr:z!
d.L;!Ull
l 
\
y I 76-200 Słupsk, ul. Banacha 10, tel./fax (059) 84316 96, rektorat@wsz.slupsk.pl, www.wsz.slupsk.pl 
STUDIA PODYPLOMOWE 
DWUSEMESTRALNE 
ZIMOWY NABÓR Lp. Nazwa Cena* 
1. Zarzlłdanle kadrami I ubezpieczenia 1 100zł 
(moillwo't uzyskania licencji PUNU) 
od 15.01.2003 2. Zarzlłdzanle finansami I podatki w przedsiębiorstwie 1 100zł 
INFORMACJI UDZIELA REKTORAT Rachunkowo't małych podmiotów gospodarczych 
3. (program obejmuje agadnienia do egumlnu na 1 100zł 
Od paidzlernlka 2003 r. usługowe prowadzenie ksllUl) 
Zapraszamy na studia IIcencjackle Zarzlłdzanle asobamllnformatycznyml (program 
4. wzbogacony jest o asady Informatycznego systemu 1 100zł 
DZIENNE, ZAOCZNE ewidencji podatków lokalnych wchodqcy w 2005 r.) 
EKSTERNISTYCZNE 5. Zarzlłdzanle Jednostkami bud:tetowyml 1 100zł 
Na Wydział * cena za semestr 
STUDIUM FINANSÓW I PODATKÓW 
ZARZADZANIA I (dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia - jednosemestralne) 
I 
MARKETINGU 
 Nazwa Cena 
I 1. Zarzlłdanle finansami jednostek bud:tetowych 1 100zł 
Zapisz się już dziś I 2. Rachunkowo't I podatki w przedsiębiorstwie 1 100zł 
3. Kadry 1 100zł 
Dla wszystkich, którzy zapiszą się na 4. Informatyka 1 100zł 
studia do 15 maja promocyjne ceny! 
Wpisowe tylko 100 zł WARSZTATY PODATKOWO - RACHUNKOWE ( 250 zł } 
(dwudniowe panelowe w terminach: 10-11.02.2003,24-25.02.2003) 
Absdwend WSZ mają 
i'MJść Panel 1 Panel 2 Panel 3 
k
uowan
 nau
 na 

 


glos Pomorza Sobota-niedziela, 18-19 stycznia 2003 r. 


Firma Curver Poland S.A. 
(Dorn-Plast S.A.) 
prowadząc reorganizację 
Infrastruktury magazynowej 
POSZUKUJE 
powierzchni magazynowej 
pod składowanie paletowe. 
Ofmt 
76-200 Słupsk ul. Wrocławska 34 
lei. 59/841-12-30 
fax: 59/841-42-14 
e-mad:Mardn.Lazlnsk/@domplalt.pI 


KOMUNIKAT 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIASTKO 
o t_lnI. SISP w sprawie uchw.....1a praIK- 
tu mltfscowego pI...u lagoSpoIIarow..O 
prlutrz_egO I,,"u uslugowo-mltszk"n... 
lO prlY .L MoIopoIsklll w Mlaslku. 
Zgodni. I ort. 18 usl. 2 pkl.12 uslowy I dn. 
1.01.19941. o zogospodolowoniu przesll1ennym (Dz. 
U. z 19991. nllS poz. 1391 p6!niejszymi zmiunomil 
podoje sit do publianej wiodomo!ci; ie dniu 24 slya- 
nio 2003 I. o godz. 9.00 w siedzibie Un,oo Mioslo i 
Gminy w Miaslku, odbtdzie sit sesjo Rody Miasto i 
Gminy, klórej pnNmiolem b,dzlt uchwalenie miel- 
Kowego plonu zogospodolowonio pnesllunn.go 11- 
r.nu uWgowo-mleszkolnego pny ul. MoIopo!skieI w 
Miosillu, zmiany miejscowego plonu ogólnego zago. 
spodalowanio przesllz.nnego miDltO MimIko. 


.j 
\ 


1107/17 
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Bytowie 
(tel. O 59 822 33 23) 
ogłasza te: 
dnia 19.02.2oo3r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego 
w Bytowie mającego siedzibę przy ul. Zamkowej 1 w sali nr 2, 
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości naletącej do: 
Jankowski Andrzej, Antoni 
Jankowaka Ewa 
stanowiącej: 
mieszkanie czteropokojowe o pow. 90,14 m 2 
polotonej 
Byt6w, Gdańska 49L/7, 
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Bytowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 20920 
Suma oszacowania wynosi 127 .278,00 zł, zaś cena wywolanla 
jest równa 3/4 sumy oszacowania I wynosi 95.458,50 zł. 
licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złotyć 
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12.727,80 zł 
w gotówce lub kslą:teczce oszczędnościowej. - 

2f7& 
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Bytowie 
(tel. O 59 822 33 23) 
ogłasza te: 
dnia 19.02.2OO3r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego 
w Bytowie mającego siedzibę przy ul. Zamkowej 1 w sali nr 2, 
odbędzie się licytacja prawa u:tytkowanla wieczystego nierucho- 
mości naletącego do: 
Mlkletyńsld Andrzej 
clerszewska-Mlklełyńska Irena 
stanowiącej: 
nieruchomość zabudowana o pow. 00.05.82 ha 
polotonej 
Byt6w, Racławicka 23, · 
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Byto- 
wie prowadzi księgę wieczystą nr KW 14996 
Suma oszacowania wynosi 150.000,00 zł, zaś cena wywolanla 
jest równa 2/3 sumy oszacowania I wynosi 100.000,00 zl 
licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złotyć rę- 
kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15.000,00 zł 
w gotówce lub ksiąteczce oszczędnościowej. 


S1udiach Magistelskid'l Uniwesyłelu 
Szczeci'Iskiego - punkt 
 WSZ 
w Słupsku 
WWW.wsz.slupsk.pl 


Zamknięcie ksiąg 
podatkowych, podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Piwniczna Zdrój 
Beskid Sądecki 
Fokoje gościnne 
przez cały rok 
w budynku banku 
tel. (0.18) 4464018. 4464226 
W wUll prywatn
 
tel. (0.18) 4464112. 446&.412 
jazda konna - kuligi 
wyścigi narciarskie - 2 stacje 
blisko przejście graniczne 
Do slego roku. 
BH/66 


Prezydent Miasta Koszalina 
Rynek Staromiejs' - 
informuje, że w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 6 
poz. 2070 z dnia 
15.01.2003 r. 
ukazało się ogłoszenie 
o przetargu nieograniczonym 
na WYKONANIE WYCEN NIE- 
RUCHOMOŚCI NA POTRZE- 
BY MIASTA KOSZALINA 
Zapraszamy do udziału 
w przetargu. 


SPÓlDZIB.NIA MIESZKANIOWA W KU50WlE 
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż budynku warsztatowego 
o pow. 434 m.kw. wraz z działkq o pow. 0,4060 ha. 
Oferty prosimy składać na piśmie w siedzibie Spółdzielni Mieszkanio- 
weJ w KUllowle do dnia 28.02.03r. 
Dodatkowe Informacje tel. 0-59/847-25-83. 


G - 1IOI03SL5 


Burmistrz Miasta Łeby 
84-360 Łeba ul. Kościuszki 90 


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
dojazdu do cmentarza komunalne: o w Łebie. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
otrzymać w Urzędzie Miasta leby w pok. 8. 
Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2003 
o godz. 10.00. 
Wszelkich informacji udziela sie pod nr 
tel. 0-59/86-61-513. 


.""U"">I 


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Bytowie 
(tel. O 59 822 33 23) 
ogłasza te: 
dnia 19.02.2003 r. o godz 11.00 w budynku Sądu Rejonowego 
w Bytowie mającego siedzibę przy ul. Zamkowej 1 w sali nr 2, od- 
będzie się pierwsza licytacja nieruchomości naletącej do: 
Jankowski Andrzej, Antoni 
Jankowska Ewa, Teresa 
stanowiącej: 
mieszkanie sześciopokojowe o pow. 105,31 m 2 
połotonej 
Bytów, Gdańska 49L/6, 
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Byto- 
wie prowadzi księgę wieczystą nr KW 20873 
Suma oszacowania wynosi 159.334,00 zł, zaś cena wywolanla 
jest równa 3/4 sumy oszacowania I wynosi 119.500,50 zl 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złotyć rę- 
kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15.933,40 zł 
w gotówce lub kslą:teczce oszczędnościowej. 


52/76. 


Znowelizowany 
Kodeks Pracy 


Zamknięcie ksiąg 
rachunkowych 


, 


Reklama str. 5 


Teraz kiedy chcesz 
o i skąd chcesz! 
-<ł
 

 
Je 
O;, 
 Możesz nadać ogłoszenie drobne 
do Głosu Pomorza 
SMS-em na numer 7928 


1 1 


wg wzoru:  G P odstęp numer. 

 rubryki 
GP . 09 
Już ( na przykład ) 
aktywne rubryki: 
05 Używane Sprzedam 
06 Używane Kupię 
07 Zwierzaki 
09 Serdeczności 


odstęp treść ogłoszenia 
I 
 
dowolna do 94 znak6w 
( łącznie z odstępami) 


08 Rolnictwo 
11 Bank Kwater 
12 Rozrywka 
14 Poznajmy się 


KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO 


Szanowni Państwo 
Do tej pory dostawcą gazu ziemnego dla Państwa było Pol- 
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zakład Ga- 
zowniczy w Koszalinie. 
W wyniku przeprowadzonego w PGNiG S.A procesu restruktury- 
zacji z dniem 1 stycznia 2003r. dystrybucję gazu przejęła WiEl- 
KOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibą w Po- 
znaniu przy ul. Grobla 15. 
Wszystkie udziały w tej spółce stanowią własność PGNiG. 
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z Pań- 
stwem na dostawę I sprzedat paliw gazowych przechodzą na 
nowo utworzoną spółkę dystrybucyjną. 
W związku z tym prosimy Państwa o dokonywanie płatności za 
gaz dostarczony po dniu 31 grudnia 2002r. na rachunek ban- 
kowy wskazany na doręczonej fakturze. 
Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, te przeprowadzona 
reorganizacja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość 
świadczonych przez nas usług w zakresie dystrybucji gazu. 
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. prowadzić bę- 
dzie działalność na podstawie koncesji 
Nr PPG/59A/2822/W/2/2003/AS - na przesyłanie I dystry- 
bucję paliw gazowych oraz Nr OPG/59/2822/W/2/2003/AS 
- na obrót paliwami gazowymi, a dane identyfikacyjne są na- 
stępujące: NIP 778-13-87-479; REGON 634151410; 


E
 


ZACHOD OPO I RSKA 
REGIONALNA KAsA CHORYCH 
......... ił 
 do .,.... i.ult_ lA.... 
nych jest prDIIstIJIIIienie .t..ł1nell......1h1.. 
-=-- kbiI
 jest: 
Dla osób pracujących: aktualna pracownicza LEGITYMACJA 
UBEZPIECZENIOWA - z wpisanym symbolem kasy chorych 
(ZRKCh ma symbol 16R; pieczątka potwierdzająca ubezpieczenie 
jest watna 6 mlesl,cy) łącznie z dolna cześcia aktualnego dru- 
ku RMUA zawierającego symbol kasy chorych (druk RMUA to 
miesięczny raport o odprowadzanych składkach wydawany przez 
pracodawc,). 
Dla dzieci, uczniów I student6w: aktualna LEGITYMACJA 
UBEZPIECZENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY z wpisanym ko- 
dem kasy chorych. 
Dla emeryt6w I renclst6w (z wyjątkiem dzieci uprawnionych 
do renty rodzinneJ): OSTATNI ODCINEK emerytury lub renty. 
Dla oli6b bezrobotnych: DECYZJA o przyznaniu statusu osoby 
bezrobotnej oraz zaświadczenie zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego przez Powiatowy Urząd Pracy - na dokumencie tym 
znajduje się informacja, do kiedy jest on watny, i symbol kasy 
chorych (16R). 
Dla os6b prowadzących działalność gospodarczą: aktualny 
DOWÓD WPŁATY (kod 52) i DRUK ZGŁOSZENIOWY (ZUS ZUA lub 
ZZA), w którym wskazana jest kasa chorych, do której odprowa- 
dza się składkę. 
Dla osób ubezpieczonych dobrowolnie: ostatni ODCINEK po- 
twierdzający wpłatę na ubezpieczenie zdrowotne wraz z UMOWĄ 
UBEZPIECZENIA zawartą z ZRKCh. 
Dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego: legitymacja wystawiana przez KRUS z wpisem o przy- 
naletności do kasy chorych oraz ostatni Clowód wpłaty składek. 
Dla os6b pobierających zasiłki: zaświadczenie lub decyzja o 
przyznaniu zasiłku z zaznaczeniem, do której kasy chorych zgło- 
szono osobę pobierającą zasiłek. 
Osoby posługujące się legitymacjami ubezpieczeniowymi powin- 
ny mieć przy sobie także kopie druków zgłoszeniowych do ZUS 
(ZUS ZUA, ZCZA lub ZCNA). 


.

 i Ś_) J . n J:lu.1I6l J !:f,. 
_ _ słNIie ...._.A -4 .., a........ .... ....l". 
---- .. ...... ... .LU" CIf .... .......... ...,.- 
...ł- zus llllalRUS 
 lA 
:l 


BH/205 


,.
		

/18012-0006.djvu

			Wiadomości słupskie 


sIr. 6 


WEEKEND 
Rodzinne kolędowanie 
USTKA. w sobotę o godz. 18 
w Domu Kultury wystąpią z re- 
pertuarem kolęd rodzinne duety, 
tercety i soliści. 


Bal sportowca 


SŁUPSK. W sobotę V Liceum 
Ogólnokształcącego i Uczniowski 
Klub Sportowy "Piątka" podsu- 
mują swój Plebiscyt na Najlep- 
szego Sportowca Szkoły. Będzie 
też bal dla młodzieży szkolnej. 
Początek godz. 20. 


Spotkanie ratownlk6w 


SŁUPSK. W sobotę o godz. 
12 w Klubie Olimpijczyka Ośrod- 
ka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Szczecińskiej odbędzie 
się posiedzenie Słupskiego Wod- 
nego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 


Koncert kolęd 


SŁUPSK. W niedzielę po za- 
kończeniu mszy świętej (około 
godz. 12.45) w kościele pod we- 
zwaniem Św. Jana Kantego 
przy ul. Leśnej odbędzie się kon- 
cert kolęd. Zespól Amados za- 
prasza do wspólnego śpiewania. 
Wstęp wolny. 


OGŁOSZENIA LOKALNE 
SŁUPSK 


USŁUGI 
- 


.AlEKSANDRA. największy kosmetyczny salon, 
autoryzowany thalgo, morskie zabiegi, kompleksa- 
wośc, dobra cena, promocje. Wiejska 26/8, 
840-27-41. 
BIURO rachunkowe. 0-59/84{)1-130. 
M04-260-745. 
KOKS, węgrel. mial - wszystkie asortymenty, 
sprzedaz ratalna, bez poręczycieli I wpłaty. 
Kobylnrca, Witosa (bocznrca PKP). 
KOMINKI - rózne, kaflowe. Piece retro, 
wklady kominkowe. Montaz, dorzdztwo. 
Słupsk, W. Polskiego 17,0-59/847-54-54- 
(10-17),0-501-620-510. 
- - 
KOŻUCHY, futra skóry - kupIsz SłuPSk, 
MANHATAN I piętro boks 53, 
Koszalin 1 Maja - pasaz MilENIUM. 
KREDYT, pozyczka hipoteczna bez opłat GE BM 
PoZ)'czkl gotówkowe, SłUPSk, Sienkiewicza 20 
pak. 7,0-59/841-2140. 
KREDYTY, pozyczkl hipoteczne, budowa, zakup, 
spłata Innyćh zobowiązań (takze podmioty gospo- 
darcze). Słupsk, Filmowa 3A. 84-11-751 
- - 
MONTAŻ onstałaCjI auto - gazu, sprzedaz, 
wynajem, komis przyczep camp,ngOW¥ch. 
Częsci motoryzaCYJne. MOTO-MIX Wlynkowko 50d 
0-59/811-27-49. 
OKNA. rolety, kredyty. 0-59/84-00-202 
SEX.SHOP ,FIGIELEK' dla kazdego - feromony, 
afordyzjakl, zabewne gadZely. Sprzedaz Interneto- 
wa www.figlelek.pl. Słupsk, W. Polskiego, 
Mickiewicza, 0-59/84-02-822. 
--
 
SKLEP ogroanrczy .U Mietka. Oleruje prOleSjOnal- 
ny sarwlS kosiarek, pilarek I kos spalinowych. 
lotha 21, 0-59/842-80-60. 
-- 
SOLARIUM IBIZA - .Szczęśllwe Godzony", 
specjalna karnety studnrowkowe. Codzlennre 8-22, 
soboty 9-20. Słupsk, Piekiełko 1,0-59/842-67-63 
WULKANIZACJA DElON SERWIS Słupsk, 
Tuwima 23, Piłsudskiego 42, tel. 845-51-30, 
84-14-457 - sprzeaaz opon, serwis, 
doradztwo technrczne. 


LEKARSKIE 


GABINET masazu lecZnIczego M. Bozek, Dmow- 
skiego 2/12 0-59/84-52-766, 0-eQ3-129-916. 
Schorzenra kręgosłupa, staw6w, rwa kulszowa, 
skoliozy, krę garstw
 _ 
NIEPUBUCZNY laryngologiczny ZOZ .LAR-MED' - 
śWiadczenia laryngologiczne i audiologiczne - 
dZiecI, dorośli J. Pawia 111, 8-18. 
- -- 
ORTODONTA - Anna Flloaa, Słupsk 
ul. Grodzka 1/32.0-604-206-118, 
0-59/841-38-53. Umowa z Pomorską 
Kasą Chorych 
POLSKIE Centrum TerapII Tlanowej JagIeli}' 1 
(0-59) 840-24-01. Rewelacyjna kosmetyka tleno- 
wa, tlenolerapla zdrowych i cho
h. Promocj e
 
PRACOWNIA protetyczna .PRODENT" ul. Frąckow- 
sklego 3/1 przenreslona od 1 stycZnIa 2003 
do KOb)'l nrcy, Sportowa 2a, 0-691-3 8-75-4 9_ 
STUDIO masatu I parapsy, masaze, naśwIetlame, 
joga, tarot Słupsk, Armii Krajowej 38, 0-59/844- 
14-62,0-600-331-239 
UWAGAI Gabinet lekarski Kazimierz Czyz 
diabetolog, został przenreslony na ulicę 1. Pawła 1 
pokÓj, 29 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. głos Pomorza 
www.glos-pomorza.pl 


Słupsk . Ustka . Kępice . Damnica . Dębnica Kaszubska . Główczyce . Kobylnica . Potęgowo . Smołdzino 


SŁUPSK. Co się dzieje, gdy zawodzi psychika? 


Sama wśród ludzi 


(law) 


Już ponad rok mieszkanka bloku przy ul. Norwida w Słupsku swoim 
zachowaniem zagraża sąsiadom, a mimo to sąd ciągle zwleka z wyda- 
niem nakazu, na podstawie którego można by rozpocząć jej leczenie 
w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 


(fen) 


38-letnia kobieta zajmuje 
mieszkanie należące do zaso- 
bów Spółdzielrn Mieszkaniowej 
"Kolejarz". Właściwie mieszka 
sama, bo męża po rozwodzie 
wyeksmitowano, a kilkunastolet- 
ni syn pod koniec ub. roku trafił 
do rodziny zastępczej. Jej rodzi- 
na mieszka na południu Polski, 
a rodzina byłego męża nie utrzy- 
muje z nią kontaktów. Przez kil- 
kanaście miesięcy otrzymywała 
zasiłek gwarantowany. Od stycz- 
nia ub. roku nie ma już żadnych 
stałych dochodów. Nikt też nie 
płaci za nią składek ZUS i nie 
opłaca mieszkania, które jest już 
mocno zadłużone. Tylko dzięki 
pomocy byłego męża i pracowni- 
ków Miejskiego Ośrodka Pomo- 
cy Rodzinie na nowo podłączo- 
no jej prąd. 
Łuna w mieszkaniu 
Ma też gaz, NIm się grzeje. 
Parniki są bez przerwy wlączo- 
ne. WIeczorem w oknie widat lu- 
nę. Boimy się, że kiedy
 może tu 
doj
t do wybuchu - opowiadają 
mieszkańcy bloku. Kobieta ra- 
czej nie utrzymuje z nimi kontak- 
tu. Głodzi się. Gdy syn przynosił 
jeszcze obiady ze szkolnej sto- 
łówki, ostentacyjnie wylewała je. 
Niechętnie przyjmuje też jedze- 
nie od sąsiadów. Za to potrafi 
dobijać się do nich, gdy potrze- 
buje pieniędzy na zakupy. Sąsie- 
dzi już poinformowali policję 
i pracowników socjalnych, że 
więcej nie będą jej pomagać. 
- O trudnej sytuacji tej pani 
i rozwijającej się u niej chorobie 
wiemy już od dawna. Początko- 
wo korzystala z naszej pomocy, 


SŁUPSK. Harry Potter na póhnetku 


ale teraz jest coraz gorzej. Dla- 
tego 17 grudnia minionego roku 
wystąpilam do Sądu Rejonowe- 
go w Slupsku o wydanie nakazu 
leczenia tej pani w zamkniętym 
szpitalu psychiatrycznym - opo- 
włada Ewa Scholda, pracownik 
socjalny MOPR w Słupsku. 
Do psychiatry sama nie pójdzie 
Wniosek nie jest jednak jesz- 
cze rozpatrzony, bo przedtem le- 
karz-psychiatra musi wydać 
orzeczenie, że podopieczna 
MOPR kwalifikuje się do lecze- 
nia w zamkniętym szpitalu psy- 
chiatrycznym. 
- Problem w tym. że orzecze- 
nie musi wydat lekarz z Publicz- 
nego Psychiatrycznego Zakladu 
Opieki Zdrowotnej. Rozmawia- 
lam na ten temat z jego kierow- 
nictwem i dowiedzialam się, że 
badanie chorej nie może się od- 
byt w jej domu, bo lekarze-psy- 
chiatrzy nie jeżdżą na wizyty do- 
mowe. Chorą trzeba dostarczy t 
więc na pogotowie albo do przy- 
chodni. Ona jednak nie chce tam 
i
t, bo nie czuje się chora - do- 
daje Schoida. 
W sądzie też się nie stawia 
W rezultacie kobieta mieszka 
w coraz bardziej zaniedbanym 
mieszkaniu. Śpi właściwie w bar- 
łogu. Rozmawia jedynie z poli- 
cją. Gdy wraz z nimi pojawiają 
się pracownicy pomocy społecz- 
nej, wywołuje awantury. Na za-o 
kupy do pobliskiego sklepu wy- 
chodzi tylko w nocy. Od jego 
właścicieli otrzymuje niektóre 
rzeczy za darmo. Resztę kupuje 
za to, co wyżebrze od sąsiadów. 


- Ta pani znajduje się 
pod kuratelą sądową, ale kurator 
jeszcze nigdy do tej pory się 
do nas nie zglosil - nie ukrywa 
Schoida. 
Wczoraj kobieta miała się po- 
jawić na rozprawie w Sądzie Ro- 
dzinnym w Słupsku. Nie przyszła. 
Sędzia Zofła Rudnłk nadal jed- 
nak nie wydała żadnego posta- 
nowienia. Wyznaczyła natomiast 
nowy termin rozprawy na 14 lute- 
go. Namawiała też pracowników 
socjalnych, aby wezwali pogoto- 
wie ratunkowe. Może wtedy uda 
się kobietę przebadać przez leka- 
rza-psychiatrę. Pracownicy so- 
cjalni odnoszą wrażenie, że takie 
postępowanie oznacza umywa- 
nie rąk przez sąd. - Tu trzeba 
dzialat szybko, bo je
/i minie p61- 
tora roku od momentu zaprzesta- 
nia wplacania skladek na ZUS 
za chorą, to zgodnie z prawem 
straci ona prawo do renty i nie 
otrzyma żadnego stalego 
wiad- 
czenia, zanim nie osiągnie wIeku 
emerytalnego - ostrzega Scho- 
ida. 


(mai) 


- 
Gdy poznalem t, histori" 
przeraz/lem si" bo wychodzi 
fUl to, :te na oczach wielu lu- 
dzi ginie czlowlek. To nawet 
nie Jest wina Jego naJbl/:teze- 
go otoczenia, ale systemu 
prawnego / Jego bezdusznego 
stosowania. Dziwi, si" :te 
s"d, który pow/n/en mleć wy- 
ostrzony zmysl moralny, te:t 
bez skrupulów s/, w ten sys- 
tem wkomponowuje. 
Z8I(;NIEW MARECk.1 


Weekendowy film 
IIH' 111 1 '1 


[ 


"'\ 


,/ 


. II- " 


, 
 
 
;" ;, 
$) 
L. 
.......... 
-
 . 
..... . 


"" 


tt 
>.-
, , 


<
 


. 


W weekendy widownia Milenium nie świeci pustkami. 


... ..... / / 


Film "Harry Potter I komnata tajem- 
nic" oglądają w klnie Milenium trzy 
pokolenia: dziadkowie, rodzice 
i dzieci. W soboty I niedziele sala 
jest pełna. gorzej w dni powszednie. 
Kierownik kina spodziewa się jed- 
nak, że w feńe będzie lepiej. 


W pierwszy weekend wyświe- 
tlania filmu przed kasą wiła się 
długa kolejka. Rodzice namawiali 
dzieci, żeby przełożyć wizytę w ki- 
nie. Bezskutecznie. - M6j Maciek 
powiedzial, że chce byt w grupie 
pierwszych widz6w, żeby móc się 
pochwalit kolegom w klasie - 
mówila nam spotkana w sobotę 
w kinie, zdenerwowana nieco ko- 
lejką pani Jolanta, matka drugo- 
klasisty. - Ale przyznam, że sama 
czytam te książki i oglądam filmy, 
więc chyba się pomęczę. 
Frekwencja w soboty i niedzie- 
le zadowala Pawła Willńskiego, 


kierownika Milenium. - W normal- 
ne dni gram jednak dla 30-40 
os6b - martwi się. - Na razie wy- 
gląda na to, że pierwsza czę
t 
..Harry Potter i kamień filozoficz- 
ny'; wypadnie lepiej. Może jednak 
za wcze
nie wyrokowat, bo ru- 
szyly się szkoły, dla kt6rych robię 
seanse do poludnia. Poza tym, 
w ferie będzie dodatkowy seans 
o godzinie 14, już od soboty 25 
grudnia. . 
Film wzbudza emocje młodych 
widzów. Klaszczą, zwłaszcza 
w momentach, gdy czame cha- 
raktery dostają po nosie i gdy po- 
jawia się komputerowo wykonana 
postać - Zgredek. 
- Efekty specjalne są po pro- 
stu rewelacyjne - ocenia z wypie- 
kami na twarzy 10-letni Bartek. - 
Szkoła czarodziej6w jest niesa- 
mowita, pelna wspanialych 
wnętrz, mi najbardziej podoba się 


Fot. SLA WOMIR ŻABICKI 


sala glówna, gdzie odbywają się 
uroczystości. 
- Wcze
niej kupilam grę 
komputerową, ale mi nie szlo 
i nie wiedzialam, jakie straszne 
rzeczy czekają mnie na końcu. 
Teraz już wiem, że Harry walczy 
z bazyliszkiem i chyba pomoże 
mi to w przej
ciu gry - usłyszeli- 
śmy od Ani z Gimnazjum nr 2. 
- Mamy w klasie taki nieofi- 
cjalny klub Harry'ego Pottera - 
wyznała nam Małgosia ze szkoły 
podstawowej. - Uczymy się 
na pamięt zaklęt, prowadzimy 
księgę rywalizacji dom6w Ho- 
gwartu i oczywi
cie częstujemy 
się fasolkami Bertiego Botta 
w różnych smakach oraz czeko- 
ladowymi żabkami. Czytamy 
książki, nawet po dwa razy. Nie 
możemy doczekat się piątego 
tomu Pottera. To już niedlugo... 
(mara)  


Mordy z kamienną twarzą l , , 
, 


. 


I ... 


, 


.. 


, 


" 


I 1'01. lłA.'AI. SJ'A:\1(}(, 
 1 
oncert sopockiego zespołu Mordy wypadł poniżej oczekiwań. Publlcz- 
Kność z kamiennymi twarzami przyjęła utwory muzyków. EnergII podczas 
Imprezy było niewiele, (klin) 


NA SPORTOWO 


Zagrają pod koszem 


SŁUPSK. Rozgrywki Słup- 
skiej Amatorskiej Ligi Koszyków- 
ki przekroczyły półmetek. Ze- 
społy walczą o jak najlepszą po- 
zycję w tabeli. Terminarz 
rozgrywek: 
. Sobota: godz. 14.45 LO 
V/Gosbud - Scania I LO, 16 Abi- 
met - Erkabud, 17.15 Maszbud 
- Sepix, 18.30 Terlox - Gazeta 
Wyborcza. 


. Niedziela: godz. 10 LO IV - 
Mat/Bet Sanita, 11.15 Lekarz 
Domowy - Terlox, 12.30 Błękitni 
II - Abimet, 13.45 Bajcar - Błę- 
kitni l, 15 ZSP 1/Kostol- Błękit- 
ni, 16.15 Intertlor - Gazeta Wy- 
borcza, 17.30 Ósemka - SPTS, 
18.45 Niebiescy - Luksusowi. 
Wszystkie mecze rozgrywane są 
w hali przy ul. Orzeszkowej. 
(klin) 


NASZA IMPREZA 


Bilety na bal sportowca 


SŁUPSK. Już w następną 
sobotę (25 stycznia) odbędzie 
się sportowy bal w restauracji 
Metro. Impreza połączona jest 
z ogłoszeniem wyników 43. 
Konkursu-Plebiscytu ..Głosu 
Pomorza" na najlepszych spor- 
towców i trenerów regionu słup- 
skiego w 2002 roku. Sponso- 
rem jest Enwod-Elektrownie 


'\ 


Wodne Słupsk spółka z o. o. Są 
jeszcze karty wstępu na finało- 
wą imprezę. Cena - 290 zł 
od pary, Zainteresowa-ni 
uczestnictwem mogą kontakto- 
wać się z redaktorem Krzysz- 
tofem Nlekraszem (0502 - 
404-449 lub 842-39-12 w dni 
robocze). 


(fen) 


POD NASZYM PATRONATEM 


Ratujmy wieżę 


Od kwietnia ruszą prace przy rekon- 
strukcji wieży kościoła Mariackiego 
w Słupsku. Nadal potrzebne' są ple- 
.nlądze. Wracamy do systematyczne- 
go publikowania na naszych łamach 
nazwisk ofiarodawców. 


Całkowity koszt prac wynosi 
420 tysięcy złotych. - Obecnie 
na koncie jest 190 tys. zl- mówi 
Bożena Jaklmowlcz, sekretarz 
Komitetu Odbudowy Wieży. - 
W dalszym ciągu prosimy 
o wszelką pomoc finansową. Li- 
czymy przede wszystkim na lo- 
kalnych przedsiębiorców. 
Wpłaty na cele kultu religijne- 
go wciąż odliczane są od docho- 
du podatnika. Przekazy dokony- 
wane w placówkach PKO BP SA 
zwolnione są z opłaty manipula- 
cyjnej. 
Do tej pory na konto wplacali: 
Antoni Taraszkłewicz, Róża 


Glgoła (zmarła pod koniec ub. 
r.), Stanisław Młeczkowskl, 
Staniaław Lłnklewlcz, Weroni- 
ka Balcerowłcz, Stefania Stan- 
klewucz, Paulina Piotrowska, 
Leokadia Rynklewlcz Jan 
Urbański, Andrzej UrbańskI. 
Nazwiska innych oflarodwa- 
ców- za tydzień. 
(klin) 


!>OŁÓŻ CEGIEŁKĘ 
Ws
yscy, którzy chcą wesprzeć 
akcJę, mogą wpłacać pieniądze 
na konto: PKO BP S. A. O/Cen- 
trum Słupsk nr 
82-10204649-1024806721 
z dopiskiem wieża. 
Kto 
rzekaże ponad 1000 zł, 
I będzie uhonorowany Imienną 
tabliczką wmurowaną w ścianę 
wieży. 


ftE
LAMA 


Społeczny KomItet Odbudovvy 
VVle;i:y Kościoła MariaCkiego 
\N Słupsku 
apeluje o wsparcie 
NASZ SPONSOR - =-.STAKO 
I TY DOł.ÓŻ 
""t-I" 


"  
r
 

 


II 
J!-,! 
, 


. 

 

 

 
i 


Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego 
76-200 Slup.k, ul. Domlnlkeń.ke 1 
PKO BP SA/O Centrum Slup.k 
;. 82102046491024806721 z dopiskiem "wlei:a" 
.- Darowizny na cele kunu religijnego odliczane są od dochodu
		

/18012-0007.djvu

			Serdeczności str. 7 


głos Po morza Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


.....",.,. 
, ,,' 
".... 


.. 


/'ł. 
Jt!1:....... 


SERDECZNO CI POETYCKIE 


SŁUPSK 


''\ 


t ). I 
'1\ " 
j. . 
. 
 

 
.. 


./ > 


, 


. 
< 


; 


Jeśli chcesz być dobrym uczniem 
i nie męczyć się już kuciem 
do LO IV (czwartego) wstąp 
a odrośnie ci mądrości ząb 
stracony niegdyś w podstawówce 
przez nadmierne lekcji kucie 
Siedzibę mamy na Grottgera 13 
i to tu juz właśnie... jesli.... 


.... 
.
' 


Ji. 
.ł "j 


/ 
f 
/. 
,,. 


ł 
('\ ).. 


, 
., 


, 


l 


), 


)'/ .. 
Bartosz Sulikowski. 
syn Renaty i Rober- 
ta. ur. 10.01.03; 
4.280 g, 58 cm 


Paulina Pieronkie- 
wicz. córka Agniesz- 
ki i Bartosza, ur. 
10.ot.03; 3.940 g, 
56 cm 


Krzysztof Jachurski, 
syn Anny i Arkadiu- 
sza, ur. 10.01.03; 
3.200 g, 55 cm 


Sebastian Kaźmier- 
czak, syn Anny i An- 
dr Leja, ur. 9.01.03; 
2.750 g, 51 cm 


Pawel Balbatun, syn 
Magdaleny i Zbi- 
gniewa, ur. 8.01.03: 
4.000 g, 54 cm 


Kamil Terefenko, 
syn A2nieHzki i Je- 
rLe20. ur. 8.01.03: 
2.96U g, 52 cm 


Ten wierszyk przyniosły do redakcji uczennice klasy IIIb z IV Li- I 
ceum Ogolnokształcącego w Słupsku. - Wymyśliłysmy ten wier- 
szyk wspólnie - cał klasa, by zachęcić przyszłych absolwentów 
gimnazjów do nauki w naszym liceum - powiedziały nam Ola Ję- 
drzejewska I Asła Swiętek. 


.... 


.... fJ 4" 


/" 


\ 
) 


/ 
I 
, 
 
" 
(.. \ I t
... 


(
 


Pomyślności na nowej drodze życia  
1 ) 
,.. . 
t I I." " 


'ł, 


\ 
:.\1.... ./
 .
 

... .t' 1 
.... 
I\.llIrllla Kaczmar- 
uyk, córka Doroty 
I Marka. ur. 
III.UI.03: 3.390 g. 
53 cm 


\ l " 
córka Ireny i Piotra, 
ur. 14.01.03: 3.060 g, 
52 cm 


.' 


. ."h. 


) 


.£ 
- j 
Oliwer Lazarz, syn 
Kingi i ł.ukas7a, ur. 
14.01.03: 3.300 g, 
55 cm 


!! 


w.c 
Szczepańska, córka 
(;ra:t.yny I Kazimie- 
rza, ur. 3.070 g, 
53 cm 


Mikolaj Kowalski. 
syn Katarlyny I MI- 
chala, ur. 12.01.03: 
3.200 2, 52 cm 


Gabriela Tkacz. cór- 
ka Barbary I JÓl.efa, 
ur. 12.(11.03: 2.630 g. 
50 cm 


J 


t- 


\ 


,/ 

 


LĘBORK 


, 


// 


.. 
Żaneta Gosz i Waldemar Kroczyński, 11.01.01 lISC Slupsk 


Jt 


/1 


f,_ 


f, 
Ł---.
 


'lo 


'\ 


ł" 


J> 


" 
." 
 


,. 
1\., 


'. "- 
,1 


. 
I 
'\ \f 


't. 


. 


j 


" 


..... 


..... 


Woyriech. (;negorz 
Dacków. Iyn 
Agnleukll Grzego- 
nR. ur. 14.01.03: 
4.50U g, 57 cm 


". 


Córka Jolanty I Da- 
riulza Ryta, 
ur. 13.01.03; 3.450 g, 
57cm - 


NIkola Walku!lZ. cór- 
ka Danuty I Ryszar- 
da, ur. 13.01.03; 
2.850 g. 55 cm 


Jakub Krefft, syn 
Barbary i Darluua, 
ur. 16.01.03,3.200 g, 
55 cm 


lIydzik. syn Anny 
I Marka. ur. 
15.01.03: 3.100 g. 
52 cm. 


I)aullna (',.ech, cór- 
ka Iwony I Andrieja. 
ur. 14.01.03: 3.520 l, 
55 cm 


- - 
","". 
ł' 


CZŁUCHÓW 


rIJ . 

 :.. 
 I 
,. .. 
"" 
'1---" ...., 

'I 
 i


 
',<, 
 
'. 


,/i- 
'
1. /...: 
" 

 


.A 
"\ 
\\ 


.., \-\: 

,. \..
 
:\ 
.; 
/" 
. \\ 


1 
\ 


, 


("1 ..  


'-  


Agnieszka Cyniak i Bartlomiej Senko, 1 ł.0ł.03 lISC Slupsk 


'" 


Ol 


..... 


I 


. 


) 


\:' 
) 


\ 


"'" 


, 
" 


---... 


, 


t: 


;. ,\ 


. 


Izabela Joanna Kwl- 
dzińska, córka Joan- 
ny I Wiesława, 
ur. 16.01.03; 2.900 l, 
55 cm 


Kuba Wojda, .yn 
Barbary I Witolda, 
ur. 28.12.02: .3450 g, 
57 cm 


Zuzanna Bikowska. 
córka Iwony i Dariu- 
sza. ur. 16.01.03; 
3.470 g. 55 cm 


Przemek Formeła, 
.yn Justyny I Piotra, 
ur. 14.01.03; 3.250 R, 
56 cm 


Seweryn Hopa, syn 
Izabeli i Mlroslawa, 
ur. 14.01.03; 3.700 g, 
57 cm 


Aleksander Teua. 
syn Moniki I Piotra. 
ur. 13.01.03: 3.450 g, 
56 cm 


BYTÓW 


'I, A -- ,
 
) \
 "). 
,." ... 
l- \ 

 
--. t)\ 
J 

,/ / /' ...---.." 
, ) ,/" 
.t/'-. l .'
" 
. <.....
 .,. 
?,,
 
Patrycja Wójc:lk, Sandra Hamerska, Martyna Piechow- 
córka Sylwii i Rado- córka Joanny i Wal- ska, córka Mariusza 
slawa, ur. 7.01.03; demara, ur. 9.01.03: I Wandy, ur. 9.
ł.03; 
4.000 g, 58 cm 2.055 g, 50 cm 4.400 g, 58 cm 


"' 


. 


J 


\ 


Marta Ostrowska i Paweł Mackiewicz, 11.01.03 USC Slupsk 
fot. RYSZARD SIKORSKI 


- 


CZUŁE SŁOWKA 
: Sąsiadka 
Najpierw uchyliły się drzwi. 
Prawie niezauważalnie. Jedynie 
nerwowy ruch denia wskazywał, 
że ktoś dokładnie lustruje klatkę 
schodową. Po chwili gwałtownie 
wyłoniła się ze swojej kryjówki 
wychudzona kobieta. Podbiegła 
do drzwi sąsiada i zaczęła w nie 
walić drobną piąstką i nogami 
obutymi w wytarte kapcie. 
- Daj pieniądze. Daj, bo cię 
podpalę. Wiem, że tam jesteś. 
Słyszałam, jak zamykałeś drzwi - 
krzyczała z jeszcze większym im- 
petem waląc w drzwi sąsiada. 
- Masz pięć złotych i odczep 
się - powiedział postawny męż- 
czyzna, który nagle uchylił drzwi. 
Zrobił to tak szybko, że kobieta 
z rozpędu oparła się na nim. Nie 
przytuliła się jednak, ale jak kotka 
śdsnęła w palcach łup i natych- 
miast z hukiem zatrzasnęła drzwi 
do swojego mieszkania. 
. 
ężczyzna stał, milczał i za- 
kłopotany patrzył na drzwi są- 
siadki. 
- Znowu chdala pieniędzy? - 
zapytała zadbana emerytka, któ- 
ra wychyliła się zza dębowych 
drzwi, prowadzących do trzede- 
go mieszkania na piętrze. Męż- 
czyzna kiwnął tylko głową. 
- Z nią, dla jej własnego dobra 
trzeba coś zrobić, bo to jeszcze 
się źle skończy. Słyszał pan ten 
ciągle palący się gaz? - zapytała. 


,. 


...... 

 
Nleturawska, córka 
Karoliny i Piotra, nr. 
13.01.03; 3.500 g, 
55 cm 


ł 
Julita Szuster, córka 
Karoliny i Jarosła- 
wa. ur. 11.12.02; 
3.200 g. 56 cm 


Kalina Krawczyk, 
córka Zdzlslawy 
i Wojciecha. 
ur. 28.12.02: 2.950 g. 
54 cm 


- Słyszałem. Nawet zgłosi- 
łem policji, ale oni mówią, że nie 
mogą nic zrobić, dopóki lekarz 
nie orzeknie, że trzeba ją leczyć 
w zamkniętym szpitalu - wyja- 
śnił. 
- Przecież to jest nienormal- 
ne - zmartwiła się staruszka. - 
Niech pan coś zrobi, panie Mar- 
ku, 
Jednak gdy zza drzwi sąsiad- 
ki rozległ się łomot, szybko wy- 
cofała się do swojego mieszka- 
nia. Marek postał jeszcze chwilę, 
podrapał się po głowie i też wró- 
cil do siebie. Wtedy kobieta 
z przeciwka znowu uchyliła 
drzwi. Stanęła w poświacie 
od ognia na kuchence, który zło- 
wieszczo syczał za jej plecami. 
- Droga wolna - powiedziała 
do siebie, zamykając w pośpie- 
chu drzwi na klucz. W znoszo- 
nym płaszczu wyglądała jak cień 
człowieka. Tylko dziwne ognie 
w oczach zdradzały, że napędza 
ją wewnętrzna siła, nad którą nie 
panuje. To ona spowodowała, że 
szla po schodach tak, jakby się 
bała, że ktoś ją zaatakuje. Tym- 
czasem nikt jej nawet nie za- 
uważył. Może poza jej we- 
wnętrznym głosem, który wła- 
śnie kazał jej kupić papierosy. 
Mimo paraliżującego strachu 
szła spełnić jego życzenie. 
ZBIGNIEW MARECKI 


...::.::::f]7\
::: I 
"::':'
E>:. . I 
.......... 
.
:::;:; 
........ 

 
-- 


.1 
'
.\\ \\; 


MIASTKO 


.. 


/ 


\ 
1'( ., 


..., 

 


J' 
.  
( 


,,( 
l' 


"." 
-' 


. , #"'fL.. 


'.,/1 
 
I:
:"/'
' :
.... 
. 
 ....
 '. ...) , 
ł 
..,,,. . '" \ i'. .'."-,
;:...-; 
Zdanowlcz c6r;;':'/; ):f-
'J
 
lanty i Rafała, Piotr Faber syn Be- 
ur. 11.01.03; 3.450 Bo ały i Wladysława; 
54 em ur. 11.01.03; 3.250 g. 


;" 
. , 


,/' ."" ""
 


-.  .t" 


, )f' 


" ..- .
-
.... .") 
(,,, . 
 ... '. 
: 
. \ .....). .';" 
Martyna Wiśniew- 
ska. córka Adama 
i Doroty, ur. 9.01.03; 
3.750 g, 56 cm 


( 


/ 
/ . ; ...... 
 
 "'. 


Julia Ja:t.dżewska, 
córka Jolanty . 
i Wiesława. 
ur. 14.01.03; 3.600 l, 
56 cm 


Michał Malc:ahn syn 
Izabeli i Sebastiana, 
ur. 12.01.03; 3.500 g, 
54 cm 


Kacper Kozlc:ki syn 
Beaty i Piotra. 
ur. 10.01.03; 2.550 g, 
49 cm 


I 
'\, 
 I 


.. 


,ol' 


'
 


/: 
l"; 


.
 t 


\ "#
". 


""","-< / . 

 
.,..
 .. 
 ( I 

 tf '';:'.:.Jo..:--:. .:1.
 
-r .,..;;/r" 
lO' '. , ,.... . 
tr ./' , .. 


.\ -  


t 


:#."., 


, 
... 


.. 
 
"-=... . 
,,/," ...::: 


	
			

/18012-0008.djvu

			sIr. 8 Informator regionalny 


I  R ''(\ P
 N /'(\
 A
 
'(\ p''(\ ł'i'
 
!? ==łYY:;i !)y
 !?Y
Y
!S' 


sobota 
18 stycznia 2003 
dzisiaj 


1-2 "C 
.8 _..IJ_
 
___...#...#...#...# l-J/"C 
 
1ł- 
11)-;. 
;,;- . .'iIII Isk 


..# 
..I-IJ  ---:-:::;- 
 
f 
"C$:O 
 
l-J/"C ł CI J 
+ , j II ł 
ll łjl "'-- 4. 
ł __-... . Koszuli" 
.,.
 
· BłałoHurd 


ć'" 
4. 


. Ciryll
 


...#...1.1-1-1 


No Pomorzu dominował 
lJfdą pnt()o.n",nw, bu 
opad/>w. 011010 4+6 "C. 
WlOIr nad morz
m nadal 
doóć silny, TUJd /qdw i 
chłodno. 


· Sławno 


4. 


.lIyh1w 


· Milu,." 


c:--.. 
· .
u'ldwl" ".. 
PrJl(zJr . 
z 
Zdrój 


. Zlutlł!IJle(
 


. .\z{zecl" 


li. 


· .ttarxurd 
SzcndńJlIl 4 l' 
. /"yr%y< 


... 

. 
.... 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Strai Poiarna - 998 
Pogotowia Ratunkowe - 999 
Pogotowia Enargatyczne - 991 
Pogotowia Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-KanallzacyJ- 
ne - 994 


g) 


TELEFONY 
INTERWENCY.JNE 
Pogotowie Cieplownicze 
BYTóW - 822-66-44 
CZLUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTóW - 822-22-03 
CZLUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
LEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69  


POMOC DROGOWA 
SLUPSK - 981; 
844-04-31; 842-79-40; 842-44-40; 
811-91-50; PKS 843-93-67; 0- 
60 1-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZLUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


m 


INFORMAC.tA 
Biuro numerów - 913 
Paszportowa - 955 
Kolejowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SŁUPSK - 842-42-56 BY- 
TÓW - 822-22-38, CZŁUCHOW - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 

 


POGOTOWIE 
WETERYNARY.JNE 
SLUPSK - 842-26-31 
BYTóW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93 


KURSY WALUT 


E3 


Skup Sprzadaż 
USD 3,76 3,90 
EURO 3,98 4,13 
GBP 6,05 6,28 
CHF 2,71 2,81 
Kantor MIAMI NICE SC 
ul. Jedności Narodowej 
Słupsk 


Gl 


REKREAC.tA 
SLUPSK: Ośrodek 
Sportu I RekraacJI, ul. Szczeciń- 
ska 99, tel. 843-40-17; 843-40-16 - 
pływalnia czynna codz. w g. 6-22 
LĘBORK: Cantrum Sportu I Re- 
kreacJI, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czynna 
codz. w godz. 6-22 
POLlCY.JNY ". 
TELEFON ZAUFANIA b:.I 
SLUPSK - 848-01-11 . 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


- --, 

' 


UILUGIMEDYCZNE 
SLUPSK: Nocne 
dyiury atom ato logiczne, al. 
Wojska Polskiego 1/14, tel. 840- 
18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowia Stomato- 
logiczne "VItrodent", Słupsk, ul. 
Sołdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłą- 
taja 31, tel. 840-35-50 (budynek 
Poczty Głównej) - całodobowa: 
Przychodnia Lakaraka. ul. Cheł- 
mońskiego 3, tel. 845-61-60 - 
czynna w godz. 8-19 
NZOZ Klllnka SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czyn- 
na w godz. 
-19; Przychodnie 
POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 841-37- 


4. 


f.-clnell 
· (.zluch6w 


. Wula 


.. 
4. 


. l>fIu 


. II d OSZCZ 


63 w godz. 8-19; ul. Mochnackie- 
go 19, tel. 848-26-66; 845-69-99 
LĘBORK: Franclazkańska Sta- 
cJa Oplakl Caritas HoaplcJum 
Domowe, ul. Basztowa 8, tel. 
863-31-58 czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.30-14 
UILUGIRóiNE m 
SLUPSK: Pogotowie 
azklarskle ca/oSlobowe, Słupsk, 
ul. Poniatowskiego 44, tellfax 842- 
57-67 
Hoteł dla paów (całodobowy) 
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 
842-84-14, 840-02-21, 0-603-070- 
170  


4/5, 


OCHRONA 
ELEKTRONICZNA 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patroł): 
Słupsk - 840-28-05; Sławno - 
810-48-05; Koszalin - (O-preflks- 
,94) 342-28-83; Kołobrzeg - (O- 
prefiks-94) 354-21-67; Białogard- 
(O-prefiks-94) 312-25-35 
POCZTA 
 
I TELEKOMUNIKAC.tA lł.. 
SLUPSK. ul. Kołłątaja 31 
(calą dobę) tel. 841-30-45; 842- 
52-47 
SOBOTA: Banacha 6, tel. 843-85- 
15 w godz. 9-15; 
11 Listopada. 3, tel. 843-47-92 
w godz. 9-15; Łukasiewicza 3, tel. 
842-77-04 w godz. 9-16; Kilińskie- 
go 42, tel. 842-89-68 w godz. 9- 
15; ul. Mieszka 1/8, w godz. 9-14 
BYTÓW, ul. Dworcowa 36, tel. 
822-23-00 w godz. 9-14 
CZARNE, ul. Parkowa 12, tel. 
833-27-37 w godz. 9-11 
CZLUCHÓW, ul. Wojska Polskie- 
go 2, tel. 834-45-50 w godz. 9-14 
DAMNłCA, ul. Szkolna 1, tel. 811- 
30-20 w godz. 8-10 
DĘBNICA KASZUBSKA, ul. Zjed- 
noczenia 18, tel. 813-12-00 
w godz. 8-10 
DEBRZNO, Plac Pocztowy 1, tel. 
833-53-62 w godz. 10-12 
GLÓWCZYCE, ul. Dworcowa 7, 
tel. 811-60-20 w godz. 8-10 
KĘPłCE, ul. Sikorskiego 15, tel. 
857-62-88 w godz. 10-12 
KOBYLNłCA "REAL", tel. 0-602- 
781-895 w godz. 12-19, ul. GłÓw- 
na 44, tel. 842-96-41 w godz. 
9.30-11.30 
LĘBORK, ul. Armii Krajowej 11, 
tel. 862-22-16 w godz. 9-14; ul. 
Dworcowa 7, tel. 862-42-40 
w godz. 9-13 
LEBA, ul. Tadeusza Kościuszki 
23, tel. 866-15-63 w godz. 8-15 
MIASTKO, ul. Armii Krajowej 37, 
tel. 857-21-26 w godz. 9-14 
PRZECHLEWO, ul. Człuchowska 
9, tel. 833-45-92 w godz. 9-11 
RZECZENICA. ul. Człuchowska 
28, tel. 833-17-20 w godz. 9-11 
SMOLDZłNO, ul. Mostnika 4, tel. 
811-73-20 w godz. 8-10 
USTKA, ul. Marynarki Polskiej 47, 
:
;:::4:;E:dZ. 9-1
 
SLUPSK - aobota: .. 
"Porto", ul. Kołłątaja 15, tel. 840- 
34-30; nladzlala: "Przy PKS", ul. 
Kołłątaja 15a, tel. 842-79-14: 
"Parkowa", mgr farm. Jolanta 
Dulanowska, ul. Moniuszki 7, tel. 
847-53-52, czynna pon.-piął. 9-19, 
sobota w godz. 9-15; "Przy Placu 
Dębrowaklego" (wejście od ul. 
Przemysłowej), otwarta codzłen- 
nłe 8-22. tel. 840-30-22; 
BYTÓW - "Pod Or/am", ul. Woj- 
ska Polskiego 27, tel. 822-25-55 
CZLUCHÓW - sobota: "Obe- 
rland". ul. Długosza 29, tel. 834- 
17-52; nledzlala: "Zamkowa". ul. 
KrÓlewska 2, tel. 834-32-58 


5. 


Jutro 


· SIaro/łurd 
(a ki 


W regionu pochmurno_ 
wlf"lłzym. pn()CJJnunwmi. 
bt2 ,,,'otnych opadów. o"IJlo 
3+4"C. Wiat, 
umUl,.\owany, pld.-ooch. 
No Baltyłu wiatr COrul 
slob..y. Pon"'cUwld 
pochmurny. od oochodu 
mazl.CH opady de.zezu. 
oIIulo 3 "C. 


4. 


· SWlfJcU 


- 
- jOli' SSS 
-- 


LĘBORK - sobota: "Pod Wa- 
gę", ul. Tczewska, tel. 862-28-04; 
nladzleła: "Sit Salutł". ul. I Armii 
WP, tel. 862-53-00 
LE BA - "Słowlńaka", ul. Ko- 
ściuszki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "KróloweJ Jadwi- 
g''', ul. KrÓloweJ Jadwigi 12B, tel. 
857-56-76 
USTKA - aobota: "Panaceum 
013", ul. Kopernika 18, tel. 814- 
43-67; nladzleła: "Pod Smo- 
klam", ul. Kilińskiego 8, tel. 814- 
53-95 
WłCKO - "Pod Agawę", tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY FA 
SLUPSK:MUZEUM 
 
POMORZA ŚRODKOWEGO 
Zamek Ksłęięt Pomorskich, 
ul. Dominikańska 5-9: czynne 
w godz. 10-16: Skarby Książąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza 
XIV-XVIII w.; Witkacy (1885- 
1939) twórczość plastyczna: 
Młyn Zamkowy: Dawna i współ- 
czesna sztuka ludowa na Pomo- 
rzu Środkowym; Szli na Zachód 
osadnicy; Dzieła wspÓłczesnych 
twÓrcÓw nieprofesjonalnych Po- 
morza Środkowego; Herbacłar- 
nla w Splchłerzu, czynna codz. 
10.30-21: Małgorzata Marel - 
Od Europy do Azji (fotografie); 
Galerła Buraztynowa. ul. Tuwi- 
ma 9: Inkluzje roślinne i zwierzę- 
ce w bursztynie; Galeria Kame- 
rałna, ul. Partyzantów 31 a, 
w godz. 8-16, w soboty i niedz. 
w godz. 11-17: Sztuka geometrii 
z kolekcji Muzeom Sztuki WspÓł- 
czesnej w Radomiu; Baszta 
Czarownic. al. F. Nullo 8: Sztu- 
ka geometrii z kolekcji Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Rado- 
miu; 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio- 
-Kaszubskie, tel. 822-26-23 
w godz. 10-16: Kultura material- 
na Kaszubów bytowskich; Por- 
trety Książąt Zachodniopomor- 
skich; Broń i uzbrojenie; WspÓł- 
czesna sztuka ludowa 
wystawa poplenerowa; Roman 
Timofiejuk - Foto akwarele 
TEATR 
, 
Pańatwowy Teatr Lalki 
 
"T,cza", ul. Waryńskiego 2, tel. 
842-39-35: aobota: O słupskich 
krasnalach, godz. 16 
KINA r.-:-n 
SLUPSK: MłLENIUM liIa.M 
tel. 842-51-91 - Harry Potter 
i komnata tajemnic, godz. 14, 17 
i 20 
MCK: REJS - aobota: Gusta 
i guściki, godz. 18 
BYTÓW: ALBATROS - Planeta 
skarbów, godz. 17; Znaki, godz. 
19 
CZLUCHÓW: UCłECHA - K-19, 
godz. 18 
MłASTKO: GRAb NA - Golasy, 
godz. 19 
USTKA: DELFIN (tel. 814-46- 
77) - Haker, godz. 19 
UILUGIPOQRZEBOWE
 1 
SLUPSK: "KALLA", EJ" 
ul. Armii Krajowej 15, tel. 842-81- 
96; 0-601-928-600 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91: całodobowo 0-601- 
663-796 
SLUPSK - USTKA: "ZłELEŃ", 
(całodobowe) tel. 0-502-525-005 


n n n 
O wszelkich zmianach prosimy in- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Słupsk, al. Sienkie- 
wicza 20. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja
glos-pomol7'a.pl 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. glos Po mo rza 


I 


SOBOTA 
mm OD &!mi TVN 
6.30 Rok w ogrodzie 6.50 Studio urody - mag. 6.00 Muzykogranie 5.40 Telesklep 
7.00 Agrollnle - pr. rolniczy 7.00 Eche tygodnie 7.00 Tw6J lekerz - magazyn 7.40 Wunschpunsch 
8.00 WIedomości, Pogode 7.30 Spr6buJmy rezem 7.10 Wysterczy chclel: (18152) - serial anim. r 
8.15 Plemię (27) - serial SF - magazyn - magazyn medyczny 8.05 Actlon Men (26-osl.) 
8.40 ZIerno - pr. dla dzieci 8.00 Film 7.30 Megezyn religijny - serial animowany 
9.05 Wlrtul@ndle dle nleslyszllcych: 8.00 Atom6wkl, 8.30 Automenlek - mag. 
9.25 Le'ne zwyczeJe: M Jek mll06ć (powt.) Leboretorlum Dextera motoryzacyjny 
Sprytny kowsllk 8.45 Wldeoteke Dorosłego (7) - seriale anlm. 9.00 Zdrowie - magazyn 
9.35 Welt Disney Cz/owleke (powt.) 8.25 Mumie NIenie (5) 9.30 Tele Gra - teletumlej 
przedstewIe: Tlmon 9.15 Tęgie kłopoty - tycie - serial animowany Interaktywny 
I Pumbe - serial anlm. ne wadze - serial dok. 8.55 Hugo - pr. dla dzieci 10.30 VIV A Potskel 
9.55 Welt Disney 9.45 OJczyzne-polezczyzne: 9.30 Power Rengers (274) - program muzyczny J 
przedstewIe: Anioły Po dobramu, - serialIantastyczny 12.30 Legendy Kung Fu 
 
96rll' (1)- serial po neezemu 10.00 HItmenie (37) - serial sensacyjny 
10.40 Jedynke - po polsku, 11.00 Brylentowy trop 13.25 Chwile prewdy 
w Zakopenem po kr61ewsku -111m sensacyjny, USA - program rozrywkowy 
10.50 KoteJka - Ilste 10.00 Kręciołe - program 1987, re;!:. Dlck Lowry, 14.35 Kto was tek ufZlldzlł? I: 
przeboJ6w dla młodzle1:y wyk. Char1es Duming, - magazyn 
11.10 To nlesamowltel (36) 10.20 Wędr6wkl Byron Allen 15.05 Chlcego - ser1al dok. 
- serial dla mlodzle1:y przyrodnicze (311 O): 12.46 Wlelke księgi! 15.35 Tylko mlłoić 
11.35 Jedynke KrwawilIce Hrce Węta I :turawIe - program rozrywkowy 
w Zakopenem dieledy - serial dok. . 111m sensacyjny, 16.45 Usterke - serial dok. 
11.40 Mode Jek pogode: 10.50 Anlmets - magazyn hongkoń. 1987, 17.16 Anenely z mojej 
Mode sportowa 11.16 Jetsonowle - serial re;!:. Chl-Hwa Chen, kiesy - pr. rozrywkowy 
12.05 Podr6inlk: Słboney animowany wyk. Jackle Chan, 18.30 Ale pleme - program 
t2.25 ZabaWYłęzyklem 11.45 Nie teki znowu enloł Kong Klm rozrywkowy 
polskim - teletumleJ - 111m przyg., USA 1998, 14.30 Promenede sukcesu 19.00 TVN Fekty 
12.50 Jedynke re;!:. Jerry Jacobs - pr. publicystyczny 19.26 Sport 
w Zakopenem 13.10 Werezewskl Teetr 16.15 4 x 4 - magazyn 19.30 Pogodl 
13.00 WIedomości Wielki w MOBkwle motoryzacyjny 19.35 Uwaga I - magazyn 
13.10 Sehere - 111m przygod., 13.30 30 tonI LIste, IIste 16.45 InformecJe 20.00 Droge do gwlezd 
USA 1983, re;!:. Andrew 14.00 Femlllede - teletumlej 15.56 Prognoza pogody - program rozrywkowy 
V. McLaglen 14.30 Ztotopollcy (480) 16.00 NeJzebewnleJeze 21.16 Czerownlce 
15.00 Jedynke - telenowela zwlerzęte 'wlete z Eestwlck 
w Zakopenem 16.00 Sylwestrowe dUIZY - program rozrywkowy - komedie, USA 1987, 
16.10 Sekrety zdrowie: Irenie (2) 16.26 Duta przerwa (8): re;!:. George Miller, 
A mote to kręgolIup? . 18.00 pIewajlIce fortepleny peryt . serial komed. wyk. Jack NIcholson, 
15.26 Między neml - talkshow 17.00 Gorllcy temet (8112) 18.66 Roswell: W kręgu Cher, MIchelle PlelHer 
16.56 Jedynka . serial sensacyjny teJemnlc - serial SF Trzy przyjacl6łkl z 
w Zakopenem 17.26 XXIII Śwletowy 17.60 Asy z kiesy (42) prowincjonalnego mle- 
16.06 Moda ne sukcee Festiwal Cyrkowym - serial dla młodzle1:y steczka w Nowej Anglii: 
(1818) - telenowela - Clrque de Demeln 18.46 InformlcJe, Sport A'exendra, Jene I Sukle, 
16.26 Jedynke (112) - 111m dok. 19.10 Prognoza pogody czekejll 118 mę;!:czyznę I, 
w Zakopenem 18.00 Progrem lokelny 19.16 Psie Hrce (7): Pleton swojego ;!:ycla. Kiedy 
16.30 Plebanie (258) - serial 18.30 Penorame - serialobycz. (powt.) w okolicy nlespodzlewa- 
17.00 Teleexprass 18.50 Prognoza pogody 20.05 McGyvlr nie pojawia się Daryl 
17.20 Pucher ŚWlete 19.00 Śwlet obok nes: I koniec 'wlete Van Horne, bogaty I 
w skokach Saddem HusHln: - 111m sensacyjny, ekscentryczny nleznajo- 
nerclersklch: Ostrzetenie historII USA 1993, my, przyjaciółki upetrują 
Zakopene 19.45 Smek Europy re;!:. Charies Correll, w nim ucieleŚnienie 
19.20 Wleczorynke 20.00 Zimowy show wyk. Richard Dean swoich merzeń. Daryl 
19.30 Wledomo'cl kebaretowy, Anderson, po kolei uwodzi trzy ko- 
19.50 Sport: Pogoda czyli gwl8zdy, tarty Beatle Edney blety I sprowadza )e do 
20.00 Jedynke I 'nleg (1) 21.30 LOBowanie LOTTO swojego pal8cu, gdzie 
w Zekopenem 21.00 Herbetke u Tedke 21.66 Zamech stenu ;!:ycle upływa pod ma- 
20.06 Kaplten Ron - program rozrywkowy - 111m sensacyjny, klem czarodziejskich 
- komedia, USA 1992, 21.60 Słowo ns niedzielę czee.-kanad. 1998, zabaw I wystawnych 
re;!:. Thom Eberharclt 22.00 Panorame re;!:. Robert Lee, przyjęć. Tymczasem w 
21.50 Keberet Olgi 22.20 Sport telegrem wyk. Jack Scella, miasteczku ma miejsce 
LipińskieJ: 22.25 Prognoza pogody Douglas Arthurs seria niewyjaŚnionych 
Ne wsi weSllel 22.35 Otchłeń 23.40 Ne ostrzu nota I mrocmych wypedkÓW. 
22.30 Rejd Peryi-Deker - 111m SF, USA 1989, - 111m erot., USA 1994, Przyjacl6łkl zeczynają 
22.45 Gale boksu re;!:. James Cameron re;!:. A. Christopher podejrzewać, łł Clsły 
zawodowego w EIHn 0.55 Oltetnl skok - dramet 1.15 Wlelke kllęgl się omotać szatanowI. 
0.05 Zagedke tołlemokl kryminalny, USA 1999, Węta I :turawIe 23.30 Frankenstein 
- thriller, USA 1992, re;!:. Mat1hew - 111m sen8ICyjny, - horror, ang. 1993, 
re;!:. Sandor SIam Avery Modlne hongkoń. 1987, re;!:. Devld Wlckes 
1.30 Noc czer6w 2.40 Muzyke ns dobrenoc: wyk. Jackle Chan, 1.36 Kul. I Tomek - sertal 
. 111m muzyczny, Iranc.- N/ech tyłe bel Kong Klm (powt.) komediowy 
-kaned.-amaryk.1985, - n.lwltk8Z1 przeboje U5 Muzyke n. bis 2.00 Nic .traconego 
re;!:. Lewts Furey MIlryli Rodowlcz \i.OO Zekończenle - programy 
3.05 Zakończenie programu 3.30 Zakończenie programu programu powt6ń	
			

/18012-0009.djvu

			glos Po mo rza Sobola - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


KOSZYKÓWKA. Euroliga kobiet 


I 


PIŁKA NOŻNA 
Zaczną od meczu 
z Węgrami 
Meczem z Węgrami u siebie rozpocz- 
ną eliminacje mistrzostw Europy 
2005 polskie piłkarki nożne. Nie 
udało się osiągnąć poroz{Jmienla 
z federacją Islandzką I decyzję 
w sprawie terminów meczów podej- 
mie UEFA. 


I 
j' 
[' 


Podopieczne trenera Albina Wi- 
ry zagrają w grupie eliminacyjnej 
wraz .z Węgrami, Rosją, Islandią 
i Francją. Do połowy stycznia federa- 
cje miały czas na uzgodnienie termi- 
narza gier. Pod znakiem zapytania 
stoją jedynie daty spotkań z Islandią. 
Terminy meczów Polek: 19. 
kwietnia - Polska - Węgry; 18. maja 
- Rosja - Polska 27. września - Poi- 
ska - Islandia?; 15. listopad - Fran- 
cja - Polska; 2004 rok, 1. maja - Wę- 
gry - Polska; 8. maja - Polska - Ro- 
sja; 17. sierpnia - Islandia - Polska?; 
3. października - Polska - Francja. 
- Ten terminarz z naszego punk- 
tu wIdzenia jest korzystny. Oczywi- 
śCIe pod warunkiem, ze nie ulegną 
zmienie daty spotkań z Islandią. 
Prawdę powiedziawszy, nie rozu- 
miem o co chodzi. Proponowaliśmy 
rozegranie meczu najpierw jesienią 
w Polsce, kiedy u nas można jesz- 
cze grać, a rewanzu latem na Islan- 
dii. poszliśmy na ustępstwo, bo ter- 
min sierpniowy nie jest wyznaczony 
przez UEFA ale wtedy są u naszych 
rywalI dobre warunki do gry. Wyda- 
walo się, że nie powinno być proble- 
mu. 'A Jednak. W tej sytuacji jeste- 
śmy zdani na decyzję UEFA - 
stwierdził Wira. 
Polki w minionym roku grały 
w tzw. słabszej grupie eliminacyjnej 
z Rumunią, Estonią, Chorwacją 
i Izraelem. Wygrały tę grupę bezdy- 
skusyjnie z kompletem punktów I 
i stosunkiem bramek 25:1. Jesienią 
"bialo-czerwone" miały grać baraj:e 
z Portugalią o prawo gry w grupie 
silniejszej, z której można awanso- 
wać do finałów ME. Ponieważ UEFA 
powiększyła liczebność tych grup, 
Polki dostały się do 20-zespolowej 
europejskiej czołówki bez gry. 
Do turnieju finałowego ME, który od- 
będzie się w Anglii, bezpośrednio 
awansują zwycięzcy każdej z czte- 
rech grup. O pozostałe trzy miejsca 
zagrają w barażach zespoły z dru- l 
gich miejsc oraz dwa z najlepszym 
bilansem - z trzecich. Bez eliminacji 
prawo gry w finalach ma gospodarz 
imprezy. (ł)ap, suw) 


PIŁKA NOŻNA 
Zmiana lidera 


Odbyly się następne .spotkania 
w halowej lidze "piątek" w piłce noż- 
nej o mistrzostwo powiatu i miasta 
Słupsk. Wyniki: PPKS Słupsk - 
Piast Wrzeście 4:7, Poczta Polska 
. RUP Słupsk - PKP ZLK SE Słupsk 
1 :2, PPKS - Isea-Irmet Qamnica 
2:7, Piast - Scania Słupsk 3:3, Ra- 
dar JW 4961 Redzikowo - PKP ZLK 
SE 2:1, Poczta Polska RUP -'Isea- 
-Irmet 2:2, Krat-Met Kobylnica - 
Drogi i Mosty Słupsk 2: 1, Dziennik. 
Ba"ycki Słupsk - Radar JW 4961 
5:1, Scania Słupsk - Flair Poland 
Kobylnica 0:2, Dziennik Ba"ycki - 
Drogi i Mosty 5:3, Flair Poland - 
Krat-Met 5:2. Po tych meczach na- 
stąpiła zmiana lidera. Został nim 
Flair Poland. Dotychczasowy przo- 
downik rozgrywek (Poczta Polska 
RUP) spadł na piąte miejsce. Czo- 
łówka najskuteczniejszych snajpe- 
rów: 1. Adam Pietras (Dziennik 
Bahycki) - 16 goli, 2-3. Jacek Rubi- 
nowicz i Sebastian Szynkie'ewski 
(Poczta Polska RUP) - po 13, 4. Mi- 
chał Mikulski (Isea-Irmet) -12. Na- 
stępne gry 19 stycznia (niedziela) 
w hali SP nr 3 przy ul. Banacha 
w Słupsku według terminarza: Flozy- 
cji. (suw) 


Koszykarz Idei Śląska Wrocław Do- 
minik Tomczyk został ukarany przez 
Komisarza Polskiej Ligi Koszykówki 
Bolesława Antonijczuka, za uderze- 
nie zawodnika Czarnych Słupsk Zbi- 
gniewa Białka, odsunięciem od czte- 
rech meczów ligowych i grzywną 
w wysokości 15 tysięcy złotych. 


- Za naruszenie nietykalno
ci 
osobistej Zbigniewa Bia/ka Tom- 
czyk otrzyma/ karę odsunięcia 
od trzech meczów i grzywnę w wy- 
sokości 10 tys. złotych, a za naru- 
szenie punktu regulaminu o nie- 
sportowym zachowaniu odsunię- 
ciem od jednego spotkania 
i grzywną w wysokości pięciu tysię- 


cy złotych - pOinformował Komi- 
sarz PLK Bolesław Antonijczuk. 
Koszykarz mistrzów Polski, jeśli 
klub nie odwola się od decyzji PLK 
i nie zostanie zmieniona pierwsza 
decyzja, nie wystąpi w meczach: 
wyjazdowym z Unią Tarnów, 
we Wroclawiu ze Startem Lublin, 
w Ostrowie Wielkopolskim z tamtej- 
szym Gipsarem i we własnej hali 
z Anwilem Włoclawek. 
Tomczyk, reprezentacyjny skrzy- 
dłowy, uderzył głową koszykarza 
Czamych Słupsk podczas sobotnie- 
go meczu ligowego, który wrocla- 
wianie wygrali 80:74. Było to pierw- 
sze tego rodzaju niesportowe za- 
chowanie Tomczyka. (pap, suw) 


KOSZYKÓWKA. I liga mężczyzn 
Blisko do końca 


Jeszcze tylko trzy kolejki i kilka zale- 
głych spotkań pozostało do zakoń- 
czenia rundy zasadniczej sezonu 
2002/2003 w 'lidze koszykówki 
mężczyzn. W sobotę pierwszoligo- 
wych koszykarzy czekają mecze 20. 
kolejkI. 


. 

. 


Trzeci w tabeli AZS ZAGAZ 
Koszalin tym razem zmierzy się 
na wyjeździe z dziesiątym ze- 
społem rywalizacji, SKK Szcze- 
cin. Wprawdzie koszalinianie są 
faworytami tego spotkania, ale 
warto podkreślić, że szczecińska 
drużyna walczy jeszcze o miej- 
sce w czołowej "ósemce" 
i na pewno postawi koszalińskim 
koszykarzom trudne warunki 
gry. Koszalinianie wystąpią 
w najsilniejszym składzie, a ich 
rywal bez Macieja Nowośw'ec- 
kiego, który kilka dni temu zła- 
ma' rękę. 
Trudne zadanie czeka Daikin 
Kotwicę Kołobrzeg (8. pozycja), 
która zmierzy się przed własną 
widownią z czwartym w tabeli In- 


-'1 
,. 
... 


termarche Zastalem Zielona Go- 
ra. W ostatnim spotkaniu prze- 
ciwnicy kołobrzeżan niespodzie- 
wanie doznali porażki u siebie 
z SMS PZKosz. Warka i do me- 
czu z kołobrzeżanami podejdą 
zapewne bardziej zmobilizowa- 
ni. Miejmy jednak nadzieję, że 
koszykarze Daikin Kotwicy nie 
dadzą pograć Adamowi Gołą- 
bowi i jego kolegom. Początek 
spotkania w sobotę o godz. 17 
w hali Milenium przy ul. lopu- 
skiego. 
Zestaw par 20. kolejki 
(w nawiasach przypominamy re- 
zultaty pierwszych spotkań): Tu- 
róOv Zgorzelec - Stal stalowa 
Wola (77:73), Daikin Kotwica 
Kołobrzeg":' Intermarche Zastal 
Zielona Góra (59:76), SMS 
PZKosz. Warka - Pogoń Ruda 
Śląska (72:80), Wisła Śnieżka 
Kraków - SKS Polpharma Staro- 
gard Gdański (82:80), Alba Cho- 
rzów - AZS Lublin (74:75), SKK 
Szczecin - AZS ZAGAZ Kosza- 
lin (59:81). (suw) 


NA PARKIETACH NBA 


W czwartek w amerykańskleJ.zawo- 
doweJ lidze koszykówki NBA roze- 
grano tylko dwa spotkania. W Jed- 
nym z nich koszykarze Washington 
Wlzards pokonując Orlando Magic 
108:93 odnieśli dwudzieste zwycię- 
stwo w obecnym sezonie. 


Michae' Jordan uzyska' 32 
punkty, miał osiem asyst i sześĆ 
zbiórek. Niespe'na 40-letni Jordan 
spędzi' na parkiecie 39 minut. Jego 
popisem okazała się pierwsza kwar- 
ta, w której zdobył 20 punktów, łra- 
liając 7 z 11 rzutów z gry. Gospoda- 
rze tę cZęść meczu wygrali 38:22. - 
Kluczowe by/o wejście w odpowied- 
ni rytm. Uda/o mi się to już na po- 
czątku meczu, więc wszystko poto- 
czy/o się po naszej myśli. W pierw- 
szej kwarcie wszyscy zawodnicy 
spisali się wyjątkowo dobrze. PÓŹ- 
niej wystarczy/o rozsądnie kontrolo- 
wać przebieg wydarzeń i nie dać so- 
bie ocJebrać prowadzenia - powie- 
dział po meczu Jordan. 
Oprócz Jordana, w zespole 
z Waszyngtonu, w którym ponownie 
zabrakło kontuzjowanego Jerry'ego 
Stackhouse'a, wyróżni' się zdo- 


bywca 22 pkt., Larry Hughes. 
Wśród koszykarzy Magic, którzy 
przegrali szósty z ośmiu ostatnich 
meczów, najskuteczniejszy był Tra- 
cy McGrady. 
Lider klasyfikacji strzelców NBA 
zdoby'31 punktów. 
W drugim spotkaniu w Salt La- 
ke City Karl Malone zdobył naj- 
większą w tym sezonie liczbę 34 
punktów i poprowadził Utah Jazz 
do zwycięstwa 92:85 nad Seattle 
SuperSonics. "Maiiman" zapisał 
na koncie także dziewięć zbiórek, 
pięć przechwytów i dwie asysty. 
Po dwóch kwartach ekipa z Seattle 
prowadziła 50:35, ale prlewagę 
zaprzepaściła w kolejnej części 
gry, którą przegrała 11 :34. W trze- 
ciej kwarcie 15 pkt. dla gospodarzy 
uzyska' Matt Harpring, który za- 
kończy' mecz z dorobkiem 26 pkt. 
"Jazzmani" wygrali na własnym 
parkiecie po raz piąty z rzędu. Ga- 
ry payton zdobył dla "Ponad- 
dżwiękowcow" (10 przegranych 
w ostatnich 12 spotkaniach) 27 pkt. 
i osiem razy otwiera
swoim partne- 
rom drogę do kosza rywali. 
(pap. suw) 


- -- 
PIŁKA NOŻNA. Puchar Intertoto 


Jeden polski zespół 


Jeden polski zespół będzie rywalizo- 
wał w tegorocznych rozgrywkach pił- 
karskiego Pucharu Intertoto. O trzy 
miejsca w Pucharze UEFA zagra 61 
zespołów z 49 krajów. 


- Do 1SIutego czekamy na zg/o- 
szenia od klubów polskiej ekstrakla- 
sy. Jeden z nich zagra w tegorocz-' 
nej edycji Pucharu Intertoto. Przed- 
stawiciel Polski musi zostać' 
przedstawiony Europejskiej Unii Pi/- 
karskiej do końca lutego - powie- 
dział dyrektor departamentu rozgry- 
wek PZPN, Marcin Stefański. Roz- 
grywki Pucharu Intertoto rozpoczną 
się 21 czerwca, a zakończą się 
w sierpniu (12 i 26) - odbędą się 
wówczas mecze rundy finałowej, 
a trzech triumfatorów zakwalifikuje 
się do Pucharu UEFA. 49 narodo- 
wych federacji zgłosiło wstępnie 61 
zespołów do Pucharu Intertoto. 


.. 


Swojego przedstawiciela nie będą 
miały tylko Liechtenstein, Andora 
i San Marino. Polski klub rozpocznie 
rywalizację od pierwszej rundy 
(na tym etapie będą grały 42 druży- 
ny). Póżniej dołączy 19 pozostałych, 
w tym m.in. po dwa z Hiszpanii, 
Włoch, Anglii i Niemiec. Za prze- 
brnięcie pierwszej, a także drugiej 
i trzeciej rundy, każdy klub otrzyma 
po 34 tysiące euro. Gdyby polski 
klub odpadł po trzeciej rundzie, za- 
robiłby 102 tys. euro. W półfinale i fi- 
nale rozgrywek każdy klub uzyska 
po 27 tys. euro. W sumie na konto 
trzech zwycięzców wpłynie kwota 
156 tys. euro. Losowanie I, 
II i III rundy zostanie przeprowadzo- 
ne 7 kwietnia w Nyonie. 
W poprzednim roku z Intertoto 
do UEFA awans wywalczyły VfB 
Stuttgart, Fulham Londyn i Malaga. 
(pap, suw) 


.,
		

/18012-0010.djvu

			I 


sIr. 10 Sport 


SKOKI NARCIARSKIE 
Po raz czternasty 
w Zakopanem 


W sobotę I niedzielę w Zakopanem 
odbędą się dwa Indywidualne kon- 
kursy Pucharu Świata w sokach nar- 
ciarskich. Dotychczas Tatry gościły 
najlepszych skoczków trzynastokrot- 
nie, po raz pierwszy w styczniu 1980 
roku, a po raz ostatni przed rokiem. 
Pierwsze konkursy w ramach 
Pucharu Świata w skokach odbyły 
się w Zakopanem 26 i 27 stycznia 
1980 roku, a kolejne - 17 stycznia 
1990,27 i 28 stycznia 1996, 17 i 18 
stycznia 1998, 16 i 17 stycznia i 18 
i 19 grudnia 1999 roku. W 2000 roku 
Wielka Krokiew stracila homologa- 
cję Międzynarodowej Federacji Nar- 
ciarskiej. W styczniu 2001 roku (po 
przebudowie) odzyskala homologa- 
cję (ważna na pięć lat). Olugość roz- 
biegu skoczni wynosi obecnie 91 m, 
a wysokość progu 3 m. Kąt nachyle- 
nia rozbiegu to 35 stopni. Odległość 
jury, po przekroczeniu której kazdo- 
razowo zbiera się komisja sędziow- 
ska, wynosi 126 m. Rok pMniej PŚ 
w skokach wrócił na Wielką Kro- 
kiew. Broniący Kryształowej Kuli 
Adam Ma/ysz w pierwszym konkur- 
sie - 19 stycznia - był zaledwie 
siódmy. Wygrał Fin Mattl Hautama- 
ekl przed Niemcem Svenem Han- 
nawaldem i Austriakiem Andre- 
asem Wldhoelzlem. W zawodach 
rozegranych dzień póżniej Małysz 
stanąl na najwyższym stopniu po- 
dium, wyprzedzając Hannawalda 
i Hautamaekiego. 
W pierwszym konkursie, korzy- 
stając z przywileju gospodarzy, pol- 
scy trenerzy będą mogli wystawić 
14 zawodników. Trener Tajner 1910- 
sil Adama Małysza, Marcina Ba- 
chledę, Tomlsława Tajnera, Woj- 
ciecha Skupienia, Tomasza Po- 
chwałę oraz Roberta MateJę. 
Resztę zarekomendowal Jan 
Szturc. Będą to: Jan Ciapała, An- 
drzeJ Dorula, Stefan Hula, Marcin 
Mąka, Mateusz Rutkowskl, Grze- 
gorz Sobczyk, Krzysztof Styrczu- 
la i Wojciech Tajner. 
Sobotni konkurs będzie pierw- 
szym w Polsce, rozegranym przy 
sztucznym świetle. Przy Wielkiej 
Krokwi zainstalowano siedem masz- 
tów z jupiterami, każdy ważący dwie 
tony i mający wysokość 35 m. Do- 
datkowo w sposób linowy oświetlo- 
no rozbieg. Zastosowany w Zakopa- 
nem system sprawdził się wcześniej 
m.in. w Ramsau i Holmenkollen. 
(pap, mars) 


BOKS 
Dwukrotnie 
"brąz" 


W miejscowości Uppsala (Szwecja) 
odbyt się międzynarodowy turniej 
bokserski. Walczyli w nim pięściarze 
Czarnych Słupsk. Dwóch z nich zdo- 
było brązowe medale. 


Tumiej Uppsala Box Open mial 
silną obsadę. Uczestniczylo w nim 
49 pięściarzy ze Szwecji, Norwegii, 
Finlandii, lotwy, Estonii, Rosji, Da- 
nii i Polski. W tej stawce bylo czte- 
rech juniorów Słupskiego Klubu 
Bokserskiego Czarni. Trzeba do- 
dać, że młodzi słupszczanie po raz 
pierwszy rywalizowali z seniorami. 
Ich występy trzeba ocenić pozytyw- 
nie. Słupscy pięściarze zdobyli dwa 
brązowe medale. Michał Tarno- 
grodzki (57 kg) w pierwszej walce 
pokonał na punkty Szweda Richar- 
da Lundby' ego. W półfinale Mi- 
. chał nie dal rady Bashirowi Hassa- 
nowi, mistrzowi Szwecji seniorów 
i brązowemu medaliście mistrzostw 
świata juniorów. Słupszczanin w III 
rundzie został poddany przez se- 
kundanta, gdyż mocno krwawił mu 
nos. Łukasz Gołębiewski w pierw- 
szej walce zwyciężył na punkty 
21:12 Andrisa Kalvana (lotwa). 
W p6lfinalowej potyczce populamy 
"Gołąbek" przegrał w II rundzie 
przez rsc (rozcięcie łuku brwiowe- 
go). Jego rywalem był mistrz Szwe- . 
cji - Naimow Terbunja. Dwaj pozo- 
stali zawodnicy ze słupskiej ekipy 
przegrali swoje pierwsze walki. Łu- 
kasz Ruszczyński (64 kg) ze 
Szwedem Rickardem Semakulą. 
Warto nadmienić, że zawodnik ten 
zanim stał się Skandynawem to 
wcześniej był wielokrotnym mi- 
strzem Ugandy. Paweł Hałas (75 
kg) nie sprostał Duńczykowi Bria- 
nowi Brantley'owl. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I Sportowy weekend 


Region koszaliński 


Koszykówka 
I liga mężczyzn. Daikin Kotwica 
Kołobrzeg - Intermarche Zastal Zie- 
lona Góra (sobota, godzina 17, hala 
sportowa Milemum przy ul. lopu- 
skiego). 
LIga wojewódzka Juniorów. _ 
Kotwica Kołobrzeg - SKK Szczecin 
(niedziela, godzina 13, hala sporto- 
wa przy ul. Wąskiej 1). 
LIga wojewódzka kadetów. 
Żak Koszalin - Spójnia Stargard 
Szczeciński (sobota, godzina 13, 
hala sportowa SP 3 przy ul. 
Jab/oniowej). 
Amatorska LIga Koszykówki. 
Niedziela, hala sportowa przy 
ul. Wąskiej 1: Absolwenci - Śnieżka 
(godzina 15), Starlet - Contras 75 C 
(16.15), Ekotechnika - Gastrono- 
mech (17.30), Domino - Akropolis 
(18.45). 
Koszalińska Amatorska LIga 
Koszykówki. Niedziela, hala spor- 
I towa Zarządu Obiektów Sportowych 
przy ul. Głowackiego 7: 31337 - 
EMKA (godzina 9.30), Super Mix - 
New Team (10.35), Gaz System - 
Państwowa Straż Pożarna (11.40), 
Auto Market - Bonin (12.45), Bajgiel 
- Aga Net (13.50), Zaklad Energe- 
tyczny - Tymbark (14.55), Toris Pa- 
pier- NMC ENM/C (16), Kaliszczak 
- Zagaz (17.05), Purator - Betomex 
(18.10), Akcja Katolicka/Janex - 
TKKlCes (19.15). 
PIłka nożna 
V Międzynarodowy Halowy 
Turniej Oldboyów. Zawody odbędą 
się w hali Zarządu Obiektów Sporto- 
wych Gwardia przy ul. Falata 34. 
Program turnieju na sobotę: Bud- 
-Projekt Koszalin - Team Trzcianka 
(godzina 10), Jeziorak IIawa - Polo- 
nia Hamburg (10.20), Amica Wronki 
- GKS Rondo Bełchatów (10.40), 
I Bud-Projekt - Polonia Hamburg 
(11), Team - Jeziorak (11.20), kon- 
kurs sponsora (11.40), otwarcie tur- 
nieju (12-13), Bud-Projekt - Jezio- 
rak (13), Team - Polonia Hamburg 
(13.20), Dega Kamieszewice - Gór- 
nik Polkowice (13.50), Cracovia 
KraKów - Wisła Płock (14.10), kon- 
kurs sponsora (14.30), Stomil Olsz- 
tyn - Polonia Bruksela (14.40), Ami- 
ca - Gómik (15), Cracovia - Stomil 
(15.20), Wisła - Polonia Bruksela 
(15.40), Amica - Dega (16), konkurs 
sponsora (16.20), Wisla - Stomil 
(16.30), Rondo - Górnik (16.50), 
Cracovia - Polonia Bruksela 
(17.10), Dega - Rondo (17.30). 
W niedzielę od godziny 10 rozgry- 
wana będzie w dwóch grupach faza 
p6lfinalowa turnieju. Mecz o 3. miej- 
sce rozpocznie się o godzinie 14.30, . 
a początek finalu zaplanowano na 
godzinę 15. 
Kołobrzeska Amatorska Halo- 
wa Liga Piłki Nożnej. Niedziela, 
hala sportowa Milenium przy ul. lo- 
puskiego: MOSiR - Afera (godzina 
14.30), Poczta Polska - Amator 
(15), Kombinat Budowlany - Brokat 
(15.30), Wena Goldwell - Ogrody 
(16), Gold Fisch - MEC (16.30), Lex 
Crimen - Dream Team (17), 16 Dy- 
wizjon - Strat Graniczna (17.30), 
Lech - Rezydenci Piekła (18). 
Sławieńska Amatorska Liga 
Piłki Nożnej. Sobota, hala przy Pla- 
cu Sportowym 2: Osiedle - Armage- 
don (godzina 10), Farciarze - Team 
10,5 (10.35), Ewenement - Dziki 
(11.10), Fraglesi - Dziki (12), Byle ja- 
ki - Brodwey (13), III F - Koguty (14). 
Mistrzostwa KOZPN sędziów. 
Zawody odbędą się w niedzielę 
w hali Straży Granicznej w Koszali- 
nie (wejście od ul. Karlowicza). Po- 
czątek o godzinie 10.30. Do rywali- 
zacji przystąpią drużyny z Koszali- 
na, Kolobrzegu, Białogardu, 
Świdwina, Drawska Pomorskiego, 
Wałcza i Szczecinka. 


(fen) 


Siatkówka 
II liga kobiet. MKS Koszalin - 
AZS Srupsk (sobota, godzina 
17.30), MKS Koszalin - Nowy Dom 
Chodzież (niedziela, godzina 12) - 
oba mecze w hali sportowej SP 18 
przy ul. Staszica. 
Kołobrzeska Amatorska LIga 
Siatkówki. Niedziela, hala sportowa 
Milenium przy ul. lopuskiego: MOSiR 
- Batalion (godzina 9), Kaziki - Sko- 
czów (10.30), Nafta - Pawiaki (12). 
Koszalińska Liga Amatorskiej 
Piłki Siatkowej. Kolejne mecze 
drugiej rundy rozgrywek odbędą się 
w niedziele w hali sportowej przy 
ul. Racławickiej 15/17. Mecze będą 


.. 


hll. !(AUOSł AW "-OU:ŚNI"- 
W nied;rielę koslalińskich kibicilw e;rekają I.nllWII dnl
oli
owe derhy 
w tenisie stołowym. .Jednym I. aktor{lw tego sllotkania hęd;rie I:rac;r KJ'" 
Kos;ralinianin, I'awe! Gllwienowski. 


rozgrywane na dwóch boiskach 
w godzinach 10-12. 
Sławieńska Amatorska LIga 
Piłki SiatkoweJ. Sobota, hala przy 
Placu Sportowym 2: Lotnik Darlowo 
- Straż Pożarna (godzina 10), ZE 
St. Miszczaka - Osiedle (11), Ol- 
szewski i Synowie - Laguna Ustka 
(12), Laguna Ustka - Osiedle (13). 
Szachy 
Turniej o puchar sponsora - 
firmy AGROBUD. Zawody odbędą 
się w niedzielę w Klubie Gamizono- 
wym przy ul. Andersa 32 w Koszali- 
nie. Początek turnieju o godzinie 10, 
zapisy od godziny 9.45. 
TurnłeJ Junior Cup 2003. Ry-" 
walizacja w szachach szybkich dla 
dzieci i młodzieży do lat 16 odbę- 
dzie się w sobotę w siedzibie Klubu 
Szachowego Gens przy ul. Ratu- 
szowej 1 Al1 w Kołobrzegu. Począ- 
tek turnieju o godzinie 10, zapisy 
przed zawodami 
Tenłs stołowy 
II liga mężczyzn. KTS Koszali- 
nianin - AZS Politechnika Koszalin 
(niedziela, godzina 11, hala sporto- 
wa Katolickiej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Staszica 38), Spójnia Świ- 
dwin - LKS Nasiennik Gryfice (nie- 
dziela, godzina 11, hala sportowa 
przy ul. 3 Marca 50). 
Turniej otwarty o puchar firmy 
WIS-BUD. Zawody zostaną roz
ra- 
ne w niedzielę w hali sportowej "Slu- 
samia" przy ul. Piłsudskiego w Szcze- 
cinku. Początek o godzinie 10. 
Koszalińska Amatorska Liga 
Tenisa Stołowego. Pierwszy tego- 
roczny turniej zostanie rozegrany 
w sobotę w hali sportowej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej przy ul. Staszi- 
ca 38. Początek rywalizacji o godzi- 
nie 10.30. 
Grand Prix Sławna. Zawody 
odbędą się w sobotę w hali przy Pla- 
cu Sportowym 2. Początek tumieju 
o godzinie 10. 


(mars) 


Region słupski 


Koszykówka 
LIga wojewódzka młodzików 
rocznik 1989: Czami Romano Maz- 
zante Słupsk - Trefl II Gdynia (sobo- 
ta - godz. 11), Czami Romano Maz- 
zante - Ósemka Wejherowo (nie- 
dziela - godz. 15, obydwa mecze 
w hali Szkoły Podstawowej nr 10 
przy ul. Kulczyńskiego). 
Liga wojewódzka młodzików 
rocznik 1990: Czami Enmat Slupsk 
- Trefli Gdynia (sobota - godz. 13- 
hala SP 10 ul. Kulczyńskiego). 
Liga wojewódzka kadetów 
rocznik 1987: Czami Piast-Team 
Slupsk - BAT Sierakowice (niedzie- 
la - godz. 11 - hala SP 10 ul. Kul- 
czyńskiego). 
Liga wojewódzka kadetów 
rocznik 1988: Czarni Laminopol 
słupsk - Ósemka .Wejherowo (nie- 
dziela - godz. 13 - hala SP 10 - 
ul. Kulczyńskiego). 
Piłka nożna 
XXVII Halowy Turniej Piłkarski 
o Puchar Dyrektora Szkoły Pod- 


stawowej nr 4 w Słupsku - mecze 
w sobotę - rocznik 1991: godz. 9- 
grupa A(SP 2, SP 3, SP 4111, SP 9- 
wszystkie ze Slupska); 11.30 - gru- 
pa B (SP 10, SP 411, SP 4 IV, SP 4 
I - wszystkie ze Slupska): 1990: 
godz. 14 - grupa A (SP 3, SP 10, SP 
5 - wszystkie ze Slupska). Spotka- 
nia w szkolnej hali przy ul. Lesz- 
czyńskiego. 
Ustecka Halowa LIga Pliki 
Nożnej - mecze w sobotę: Com- 
pensa Dywizjon Ustka - Twierdza 
Ustka (godz. 15), Masarnia Starko- 
wo - Foto Agfa Ustka (15.35), De- 
beściaki Słupsk - Mocny Fuli 
Slupsk (1.6.10), Tukan Wysoczań- 
scy Ustka - Real Ustka (16.45), Lo- 
soś Ustka - 
ADP Gino Rossi 
Słupsk (17.20), Milarex Ustka - Ja- 
belll Ustka (17.55), Warka Ustka- 
Hetman Słupsk (18.30), Klombersi 
Ustka - Karol Pęplino (19.05), Ja- 
bel I Ustka - Budowlani Przewloka 
(19.40), Korsarz Ustka - Oldboye 
Ustka (20.15). Wszystkie gry zapla- 
nowane są w hali Liceum Ogólno- 
ksztalcącego przy ul. Bursztynowej 
w Ustce. 
V edycja halowej ligi "piątek" 
- w Debrznie spotkania play oft od- 
będą się w sobotę wedlug harmo- 
nogramu: GTS Lipka - OSP De- 
brzno (16), US Czluchów - Piranie 
Debrzno (16.45), Szufrajda/Koral 
Dębnica - Koral Dębnica (17.30), 
Leszcze Debrzno - ZGKiM Debrz- 
no (18.15). Miejsce rywalizacji - I 
hala Zespołu Szkól przy ul. Kró/ew- I 
skiej. 
Sparingowy mecz seniorow: 
Gryf 95 Słupsk - Gwardia Koszalin 
(niedziela - godz. 12, stadion przy 
ul. Zielonej). 
V Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa KS Żaki 98 Ust- 
ka - zawody w niedzielę od godz. 9 
do 16 w usteckiej hali LO przy 
ul. Bursztynowej. Udział potwierdziły 
zespoły chlopięce z rocznika 1985 
i młodsi: Holender Władysławowo, 
Gryf 95 Slupsk, Sława Slawno, 
Sparta Sycewice, MUKS, Jantar, 
Żaki 98 i Żaki 98 II - wszystkie 
zUstki. 


Piłka ręczna 
I liga kobiet: Słupia Słupsk - 
AZS AWF Poznań (niedziela - godz. 
12, hala Gryfia przy ul. Szczeciń- 
skiej). 


Siatkówka 
IV edycja Ligi Amatorskiej 
Siatkówki - w słupsku mecze roze- 
grane zostaną w sobotę i spotkają 
się: Mecenas Słupsk - Smoki 
Słupsk (godz. 10), Beniaminek 
Slupsk - Olimp Dębnica Kaszubska 
(11), SP 1 Słupsk - AZS (kadeci) 
Slupsk (12), Relax Słupsk - Big Fire 
Słupsk (13), SPTS Słupsk - Trafic 
Słupsk (14). 
Wszystkie gry w hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 - 
wejście od ul. Witosa. 
Szachy 
Tumiej błyskawiczny - w Słup- 
sku (niedziela - godz. 10 - kawia- 
renka na stadionie 650-lecia przy 
ul. Madalińskiego. 


(fen) 


ł 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. głos Pomorza 
. 


43. Halowy Turniej Trampkarzy im. Stanisława Figasa 


Aut-Bali był pierwszy 


Od 3 do 14 lutego w hall sportowej 
przy ul. Fałata 34 w Koszalinie roz- 
grywane będą eliminacje 43. Halo- 
wego Turnieju Trampkarzy "Głosu 
Pomorza" Im. Stanisława FIgasa. Na 
liście startowej pojawiła się pierw- 
sza drużyna szkolna, która będzie 
rywalizować w tym roku w naszej 
tradycyjnej Imprezie. Jest to Aut-Bali 
SP 4/SP 16 Koszalin. Mamy nadzie- 
ję, że wkrótce zgłoszą się następne 
szkolne ekipy. 


Opiekunem zespołu jest na- 
uczyciel wychowania fizycznego 
z koszalińskiej "czwórki" Zbi- 
gniew Papiernik, który od wielu 
lat przygotowuje drużyny do 
udziału w naszym turnieju. W tym 
roku Zbigniew Papie mik stworzyl 
zespól z chlopców uczęszczają- 
cych do dwóch szkól: S P 4 i S P 
16. Być może dzięki połączeniu 
umiejętności piłkarskich chłop- 
ców z dwóch szkól ekipa Aut-Bali 
SP 4/SP 16 osiągnie w naszym 
tumieju znaczący sukces, którym 
· byłby zapewne awans do finału. 
Zgodnie z tradycją rozgrywki 
zostaną przeprowadzone 
w dwóch kategoriach wieko- 
wych. W grupie "Mlodszych" ry- 
walizować będą zespoły zlożone 
z chłopców urodzonych w 1992 
roku i młodszych, natomiast 
w grupie "Starszych" zagrają 
drużyny, w których skladach bę- 
dą chłopcy urodzem w latach 
1990 i 1991. Od lat zasady tur- 
mejowej rywalizacji nie ulegają 
zmianie. W grupie "Młodszych" 
w zespole może grać siedmiu 
zawodników (bramkarz i sześciu 
w polu), a w grupie "Starszych" - 
sześciu piłkarzy (1 +5). Wszyst- 
I kie mecze będą trwały dwa razy 
po dziewięć minut, z krótką prze- 
rwą na zmianę stron boiska. 
Zespoły mogą zgłosić do 
udziału w tumieju po dziesięciu 
zawodników. Regulamin do- 
I puszcza bowiem możliwość do- 
wolnej liczby zmian podczas me- 
czu. Na kartach zgloszeń należy 
podać nazwę drużyny, imiona 
i nazwiska wszystkich pilkarzy (z 
zaznaczeniem kapitana zespo- 
łu), a także imię i nazwisko dpie- 
kuna drużyny wraz z ewentual- 
nym numerem telefonu. 
Zapisy drużyn (osobiście, li- 
stownie, telefonicznie lub fak- 
sem) przyjmowane będą do 25 
stycznia w godzinach 9-15 
w siedzibie Okręgowego Związ- 
ku Piłki Nożnej: 75-529 Kosza- 
I lin, ul. Piłsudskiego 90 (fax - 34- 
35-100, tel. 34-35-102). W re- 
cepcji hoteliku "Gwardia" przy 
ul. Falata 34 jest umieszczona 
specjalna skrzynka, do której 
również będzie można składać 
listy zgłoszeń do udzialu w tur- 


nleju. Po zakończeniu zapisów, 
w poniedziałek 27 stycznia, 
w świetlicy Zarządu Obiektów 
Sportowych Gwardia przy ul. Fa- 
łata 34 w Koszalinie, przeprowa- 
dzimy losowanie pierwszej run- 
dy rozgrywek. Początek losowa- 
nia o godzinie 16. 
System rozgrywek 
Od pierwszej rundy do finałów 
obowiązywać będzie ten sam 
system rozgrywek. Najpierw 
w wyniku losowania powstaną 
grupy liczące po trzy zespoły, a 
drużyny będą grały systemem 
"każdy z każdym". Triumfator każ- 
dej grupy wywalczy awans do ko- 
lejnej fazy tumieju, gdzie również 
będą grupy trzyzespolowe. 
W przypadku takiego samego do- 
robku punktowego i takiej samej 
liczby strzelonych i straconych 
goli przez dwa lub trzy zespoły, 
o awansie do dalszych gier zade- 
cydują rzuty karne wykonywane 
przez piłkarzy zainteresowanyd1 
drużyn. Wszyscy uczestnicy tur- 
nieju muszą mieć przy sobie waż- 
ne legitymacje szkolne. Zawod- 
nik, który nie spełni tego wymogu 
regulaminu, nie będzie dopusz- 
czony do gry. 
Od kilku lat naszą imprezę 
prowadzi Marcin Nowak - sę- 
dzia piłkarski i działacz Koszaliń- 
skiego Okręgowego Związku Pił- 
k, Nożnej. Również w tym roku 
zawody będą rozgrywane pod 
"okiem" Marcina Nowaka. Tur- 
niej rozpocznie się 3 lutego, czy- 
li w pierwszy dzień ferii zimo- 
wych i potrwa do 14 lutego. 
W tym czasie zostaną wylonleni 
finaliści 43. Halowego Turnieju 
Trampkarzy "Glosu Pomorza" 
im. Stanisława Figasa. 
Nagrody dla najlepszych 
Finałowa rywalizacja w obu 
grupach wiekowych odbędzie się 
22 marca. Zgodnie z turniejową 
tradycją wszyscy uczestnicy fina- 
łu otrzymają pliki futbolowe, 
 
także inne nagrody w postacI 
sprzętu sportowego. Wyróżni
y 
także najlepszyd1 piłkarzy, graJą- 
cych na poszczególnych pozy- 
cjad1 oraz królów strzelców obu 
grup wiekowych. W tym roku fun- 
datorem nagród dla uczestników 
tumieju jest firma MK Cafe & Tea. 
Zapraszamy do udziału w na- 
szej tradycyjnej imprezie zespo- 
ły szkolne, podwórkowe, osie- 
dlowe, klasowe i inne. Dodatko- 
we informacje o turnieju można 
uzyskać pod numerami telefo- 
nów: 34-35-102 i 0-604-759-891 
(Marcin Nowak) oraz 347-35-20 
lub 347-35-21 (dział sportowy 
,redakcji "Głosu Pomorza" w Ko- 
szalinie). (mars) 


A& KLA M A 

.\ PUB KIBICA I 
aport na tywo . teleblm Cyfra +, Polaat sport 
piłka notna, boka, NBA, iuiei J F1 
Koszalin, ul. Fałata 34 - obiekty ..GWARDII" 


P A 


o M o 


c j A 


rr;\OfC.O
 
. s\ę 


I 


..R_...._._ _._
._.._. _ ____ __ ".._.. _ _ __ ____ 


S l o o 2 


głos Pomorza 
Prenumerata 
[PJ 


o 


dostępna 
U Twojego listonosza 
oraz we wszystkich 
urzędach pocztowych 
tylko 


...--"" 
::::- 


miesięcznie 


w kaidy piqtek 
wydanie magazynowe 
+ teleprogram 
codziennie 
strony lokalne z poszczeg61nych 
I miejscowości 
codziennie 
inny dodatek tematyczny  


Szcze&olowe Informacje: tel. (059) 842 5147, (094) 347 35 57
		

/18012-0011.djvu

			DODATEK 
"GŁOSU POMORZA" 


,. 


ZA TYDZIEN 


dr owo Q 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 
(lI]łt:.I''' 


Chory Z miłości 
:jI0rady seksuolog! 'łU']'t:.1C1 


Głodne i piękne - jak 
I!!!!ł9nować sukulenłt 


" . .... 
ł- 1UI]It.'
1 


Pnemytniczym szlakiem 
- druga część opowieści 
o Kaliningradzie 


.....-- 


.. IG 


,. 


- Biorąc pod uwagę. że w rankłngu 
uczestniczyły oddziały ortopedyczne 
ze 196 szpitali w całej Polsce, w tym 
wielu renomowanych. 16. młejsce to 
dobry rezultat - ocenia Tadeusz Wój- 
clkowskł, ordynator oddzłału. 


Koszaliński oddział poprawił tym 
samym swój ubiegłoroczny wynik 
w klasyfikacji "Newsweeka" i awan- 
sowa' dwie pozycje do góry. W wo- 
jewództwie zachodnio pomorskim 
lepsza od koszalińskiej ortopedii 
okazała się teraz tylko Klinika Orto- 
pedii i Traumatologii przy Szpitalu 
Klinicznym nr 1 w Szczecinie (8. 
miejsce). liderem rankingu i najlep- 
sza w Polsce (tak samo jak w ze- 


RE K LAMA 


C -łrned ........T ...DYCVIIV I T.ftA.... O:....O...II:A 


\' 


medycy.na 
estetyczne  


o odchudzanie 
o korekcja zmarszczek 
o peelingi lekarskie 
o nadpotliwość 
o inne zabiegi 
kosmetologiczne 

 
0802 77 37 82. (O proIIx 84) 3'6'25' 
_..otmod.kooZlllln.pl 
KoIz8IIn, ul. Wyte, 1 
Włzfłfpo
""'
 
IW-ł .dDIfaI..... 


Jak dbać 
o n09.! 


Zimą 


ada nas smutek  
o 


\  


l 


,;l 


. 

8 
{2:; 

 


, 
 
- J 


" 
... 


-\ ',.-- 
e- 
., 


-- 


" 


o depresji zimoy/ej rozmawiamy 
z lekarzem psychiatrą 
Heleną Steć-Matuszewską 'iUI]It..

 


( 
(\\ 
" 


) 


J 


l: 


t 


Rajstopy - modne i ciepłe. wyszczuplające i masujące... 


Zdobią i leczą 


szłym roku) jest Katedra i Klinika Or- 
topedii i Traumatologii Narządu Ru- 
chu przy Szpitalu Klinicznym Dzie- 
ciątka Jezus w Warszawie. 
Autorzy rankingu brali pod uwa- 
gę m.in: liczbę lekarzy z drugim 
stopniem specjalizacji zatrudnio- 
nych na oddziale, liczbę łóżek przy- 
padających na jednego lekarza na 
dyżurze nocnym, możliwość wyko- 
nania pacjentom specjalistycznych 
badań (np. ultrasonograficznego na- 
rządu ruchu, tomografii komputero- 
wej). Pytano o metody wszczepiania 
endoprotezy stawu biodrow
go 
(tzw. sztucznego stawu biodrowego) 
wykorzystywanych na oddziale, tak- 
że o to, czy przeprowadza się tu za- 


biegi wszczepiania endoprotezy sta- 
wu kolanowego. Liczyły się także 
dane dotyczące CZasu oczekiwania 
przyjęcia na oddział i czy zapewnia 
się pacjentom dalszą rehabiHtację. 
Co zdecydowało o sukcesie ko- 
szaliński
j ortopedii? - Duże zna- 
czenie ma z pewnością stosowanie 
na oddziale nowoczesnych metod 
w zabiegach operacyjnych, uznawa- 
nych w Polsce i na świecie. 
Z wszystkimi nowościami jesteśmy 
na bieżąco - mówi doktor Wójcikow- 
ski. - Procentuje także dobre przy- 
gotowanie naszego zespolu, zarów- 
no lekarzy, jak i pielęgniarek. 
Doktor Wójcikowski nie ukrywa 
wcale, że kilka rzeczy na oddziale 


wymaga poprawy. - Chcielibyśmy I 
część sprzętu wymienić na nowszy. 
Na oddziale przydały się także sale 
- wybudzeń i intensywnego nadzC!cu 
pooperacyjnego - wymienia. - Zy- I 
czylibyśmy sobie, aby do zabiegów 
planowych pacjenci byti przyjmowa- 
ni bez kolejek. Niestety, wszystko 
jest kwestią pieniędzy, kt(>rych 
w służbie zdrowia brakuje. (ka) 
Na oddziale chirurgii urazowo-or- 
topedycznej koszalińskiego szpitala 
leczy się rocznie ok. 1900 pacjentów 
z Koszalina, okolic i innych miejsca- I 
wości regionu koszalińskiego. Prze- \ 
prowadza się ok. 1600 zabiegów 
operacyjnych. Na oddziale pracuje 8 
lekarzy. Oddzia' liczy 46 lóżek. 


Już w XI wieku jedwabne rajstopy 
ocieplały I upiększały nogł... ale 
mężczyzn. Kobiety zgodnie z ówcze- 
sną modą, zakrywały nogi długimi 
spódnicami. Czasy się zmieniły. Dziś 
bez rajstop nie obejdzie się żadna 
pani. 


-- 
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojew6dzkiego w Koszalinie znalazł się w krajowej czołówce. 
W rankingu tygodnika "New
eek" uplasował się na 16. miejscu 
Ortopedia w czołówce 


Od lat czterdziestych nasze- 
go stulecia w pończosznictwie 
zaczęto używać o wiele tańsze- 
go i praktyczniejszego od jedwa- 
biu nylonu. Jednak prawdziwą 
rewolucję w tym przemyśle wy- 
wołało włókno lycra, dzięki które- 
mu rajstopy idealnie przylegają 
do nóg. nie wypychają się, nie 
marszczą i dostosowują do 
zmian pozycji ciała podczas ru- 
chu. 


PRZEWOZY 
PASAŻERSKIE 
L trans 


 KOSIaNn 
ul. Obrońców Helu .. 
tel('94)340 59 74 


R'E'I<--r-A 


M A 


R E KLAMA 


SALON FRYZJERSKI uA.TI::UER" 
Jaroslaw Dreszer 
SPRZEADAŻ KOSMETYKÓW 
FIRMY WELLA 


Operują KLINIKA CHIRURGII 
najwyższej .'" .a ....." C ZNe I 
klasy r.... I .' ... 
specjaliści artJJIałtico 
)i> odsysanie tkanki tłuszczowe] )i> lifting twarzy 
)i> plastyka powlok brzusznych I pępka )i> plastyka powiek 
)i> plastyka piersi )i> powiększanie ust 
powiększanie. zmniejszanie I podnoszenie wypełnianie zmarszczek 
)i> plllng chemiczny )i> korekta nosa. uszu i blizn 
)i> plastyka ginekologiczna )i> chirurgia ręki ' 
)i> okulistyka )i> usuwanie żylaków 
Dr KONSTANTIN USTlNOV szkoła FIOOOROWA 
leczenie kr6tko-I dalekowzrocznoścI. astygmatyzmu I zeza 
Najbllższa konsultacja 25 stycznia 2003 r. Czas zabiegu 10-20 minut. 
71.476 Szczecin, ul. SI. WoJcl
howsklego 7, tel. (091) 
 
www.artplastlca.pl e-mail: artplastica@artplastlca.pl 


Uslugi: 
. strzyżenie 
. trwala 
. baleage 
. strzyżenie męskie 
. farbowanie 
. fryzury wieczorowe 


. , . 
. przeWozy mlowe I mi,dzynarodowe 
. wynalem autokarów I mikrobusów 
tel. kom.0602 398 892 


uJ. Królowej Jadwigi 1/236 
czynny Ponoedzlalek - PIątek 10 00 -18 00 
Sobota 10 00 .1400 
tel O - 59 84 00 253 


K-807 


U-3 


U-'6 


Informacje o rajstopach za- 
szyfrowane są na opakowaniu. 
Zacznijmy o
 rozmiaru. Zazwy- 
czaj producenci stosują nume- 
rację od 1 do 5, co odpowiada 
rozmiarom X5,_ 5, M, XL (ale 
uwaga rajstopy włoskie mają 
zaniżoną numerację, lepiej 
więc kupować o numer więk- 
sze). O grubości rajstop decy- 
duje grubość włókna, z którego 
zostały zrobione, określana 
liczbą den: od cieniutkich 15-20 
den do grubych 70-90 den. Jest 
też informacja o składzie pro- 
centowym samego włókna, któ- 
re najczęściej jest mieszanką 
przeróżnych włókien sztucz- 
nych: nyłonu, poliamidu, elasta- 
nu, elastilu, nowoczesnej lycry, 
mikrofibry, akrylu i innych. 
Oprócz tego istotna jest też in- 
formacja o wykończeniu dziani- 
ny: i tak collant lucido to. rajsto- 
py z połyskiem polecane na 
wieczór, collant opacco - mato- 
we, odpowiedniejsze do pracy. 
Znajdujący się na opakowaniu 
rysunek kobiecej nogi otoczo- 
nej strzałkami to symbbl rajstop 
relaksujących. Uciskają one 
poszczególne partie nóg z róż- 
ną, odpowiednią dla nich siłą, 
dzięki czemu masują mięśnie 
i wspomagają układ krążenia 
(nie mylmy ich jednak z leczni- 
czymi rajstopami przeciwżyla- 
kowymi). 


8201841 


(PAl)
		

/18012-0012.djvu

			str. 12 Zdrowo! 


MI DZY NAMI 


Chory Z miłości 


Pisz, do Waszej redakcji 
w Imieniu swoim oraz moje- 
go ch'opaka. Obydwoje ma- 
my po 20 lat. PÓ' roku temu 
postanowiliśmy rozpoczęć 
wspó'życle I tu właśnie za- 
czyna si, problem. Wszystko 
jest dobrze, Jeśli si, dotyka- 
my. pieścimy. Natomiast kle- 
tJy mój ch'opak chce 
I we mnie" wejść", wtedy jego 
I cz'onek momentalnie staje 
si, m/,kkl, co powoduje, że 
nic z tego nie wychodzi. Bar- 
dzo si, kochamy. ale nie mo- 
żemy znieść tej sytuacji. 
Czy możliwe jest, że my 
po prostu do siebie nie PIJSU- 
I jemy? A może mój ch'oplJk 
I jest chory? 
I ZAKOCHANI 
Chłopak Jest chory, ale 
z miłości. Jest to choroba 
I przejściowa, ale gdy trwa, 
utrudnia nawiązanie dialogu 
I seksualnego. Im bardziej nam 
na kimś zależy, tym trudniej- 
sza staje się inicjacja seksu al- 
I na. Emocje bardzo silne powo- 
dują blokadę psychiczną. 
W warunkach "nieegzamina- 
cyjnych" na ogół wszystko wy- 
chodzi, niech jednak będzie 
sprawdzian, sprawa ma się 
zgoła inaczej i aparat seksual- 
ny zawodzi, a im bardziej się 
staramy, tym hamowanie jest 
silniejsze. W Waszym wieku 
zaburzenia seksualne są natu- 
ry zazwyczaj czynnościowej. 
Na niekorzyść działa tutaj je- 
dynie czas (w ciągu pół roku 
szereg nieudanych kontaktów 
seksualnych, co utrwaliło 
w pewnym sensie ten stereo- 
typ dynamiczny). 
Uważam, że w tej sytuacji 
trzeba będzie skorzystać z po- 
rady lekarza seksuologa, gdyż 
jak już zaznaczyłam wcze- 
śniej, nie tyle zaburzenia erek- 
cji są tutaj ważne, lecz utrwa- 
lanie blokady psychicznej. 


Wiemy, jak w sprawach zawo- 
dowych i życiowych ważną ro- 
lę odgrywa sukces. Jeżeli uda 
nam się coś za pierwszym ra- 
zem, nabieramy od razu pew- I 
ności siebie i ten sukces dZia- 1 
ła na naszą korzyść. Ale gdy 
sprawa ma się odwrotnie, a 
niewypał powtórzy się kilka ra-I 
zy, przestajemy wierzyć 
w możliwość odniesienia suk- ł 
cesu. I 
W najtrudniejszej sytuacji 
jest w tym przypadku partner - ; 
młody mężczyzna, który wcho- 
dzi w życie dorosłe i potknął się: 
już wiele razy w dziedzinie tak J 
ważnej jak życie seksualne. Nie 
należy stawiać go w sytuacji, że 
może Panią utracić, bo wów- 
czas takie nieudane próby sek- l 
sualne w stosunku do osoby, 
którą darzy uczuciem, mogą 
zaowocować depresją i bloka- 
dą na długi okres czasu nie tyl- 
ko w Waszych układach, ale 
I tych ewentualnych 'następ- 
nych. 
dr nauk medYC.tnych 
WANDA PONIKII<:WSKA 
'specjalista seksuolog i psy,chiatra 


ALERGOLOG RADZI 


Dziś O tym, jak uniknąć uczulających 
siarczynów. 


.f 


Ooktor 
Zhil(niew 
I \ ., Sankowski, 


specjalista 
alergolog 
 porad- 
ni alergologic7nej 
..Alergosan" 
w Kos
.alinie 


Należy wykluczyć z jadłospisu 
produkty z oznaczeniem: 
. E-220 (dwullenek siarki) 
. E-221 (siarczyn sodowy) 
. E-222 (wodorosiarczyn sodowy) 
. E-223 (pirosiarczyn sodowy) 
. E-224 (pirosiarczyn potasu) 
. E-228 (wodorosiarczyn potasu) 
Oto najpopularniejsze żródla siar- 
czynów: pulpy, przeciery owocowe 
i warzywne do dalszego przerobu. 
przecier i koncentrat pomidorowy, su- 
rowe soki owocowe, owoce i warzywa 
suszone, skórka pomarańczowa, po- 
widIa, dżemy, marmolady, żelatyna 
spożywcza, syrop skrobiowy, cukier 
skrobiowy, mączka ziemniaczana, 
mączka budyniowa, glukoza krysta- 
liczna, ocet fermentacyjny, wino i mio- 
dy pitne, susze ziemniaczane, piwo. 
chrzan tarty, musztarda. (kil) 


Co U nas pyli? 


Sezon wegetacji leszczyny i ol- 
chy jeszcze się nie rozpoczą!: Za- 
wiązki kwiatów na wczesno kwitną- 
cych drzewach (leszczyna, olcha, 
brzoza) nie są jeszcze gotowe do 
pylenia. Pierwsze ziarna pyłku lesz- 
czyny mogą pojawić się w atmosfe- 
rze w ciągu kilku najbliższych dni. 
Jednak ich stężenie będzie bardzo 
niskie i bez znaczenia klinicznego. 
Główny sezon' pylenia leszczyny 
rozpocznie się najprawdopodobniej 
w trzeciej dekadzie stycznia. 
W dni o dodatniej temperaturze 
powietrza wystąpić może bardzo ni- 
skie stężenie zarodników grzybów 
pleśniowych z rodzaju Cladospo- 
rium (bez znaczenia klinicznego). 
(oprac. sko) I 


Katar - dolegliwość wcale niebłaha 


Grażyna 
Horhacz - Jary 


,.. ''fI'' 


ordynmor odd7ialu 
laryngologii 
w Szpitalu 
Wojewódzkim 
w Koszalinie 


- Nieżytom 
nosa, czyli wlaśnie katarom, najbar- 
dziej sprzyjają przesilenia wiosenne 
i jesieme. Ale obecna pora też toruje 
drogę wszelkim infekcjom wiruso- 
wym: jest spora różnica temperatur 
na dworze i w pomieszczeniach, 
w których przebywamy. Dlatego teraz 
też trzeba uważać. 
Katar należy leczyć w sposób 
typowo zachowawczy - łykamy 
sporo witaminy C i rutinoscorbinu 
oraz leki, które mają właściwości 
przeciwobrzękowe. No i używamy 
kropli do nosa. Pacjenci bywają też 
ciekawi, czy katar należy wydmu- 
chiwać czy wciągąć. Otóż gdy je- 


steśmy zdrowi, codziennie nasz 
nos produkuje około 100 mililitrów 
wydzieliny. I naturalna, fizjologicz- 
na droga pozbywania się jej to wła- 
śnie wciąganie. Ale w sytuacji 
wzmożonej produkcji ten sposób 
będzie raczej niemożliwy do wyko- 
nania, a do tego również nieplYY- 
jemny dla nas samych i dla otocze- 
nia. Dlatego katar należy wydmu- 
chiwać. ł nie trzeba się bać, że to 
przyczyni się do zwiększenia jego 
produkcji. 
Przy okazji dmuchania jedna bar- 
dzo ważna uwaga. Nie wolno w żad- 
nym wypadku dmuchać z dwóch 
dziurek naraz. Może to bowiem wy- 
wołać podciśnienie w noso-gardle 
i spowodować, że wydzielina Irafi do 
ucha. A wtedy już bardzo łatwo o za- 
palenie ucha. 
Dobrze jest też nawilżać powie- 
trze w pomieszczeniach, w których 
przebywamy. Na noc nie zaszkodzi 
zakręcić kałoryfery. Cieple powie- 
trze wysusza bowiem śluzówkę. 


PRAWDY I MITY 


Suszone śliwki są cennym 
składnikiem diety 
odchudzającej 
. 
Prawda. Suszone śliwki ułatwiają spalanie tłuszczu. 
Na zawarte w nich pektyny nasz organizm bardzo 
szybko reaguje uczuciem sytości. dlatego też warto za- 
stąpić nimi odchudzające farmaceutyki. Suszone owo- 
ce są ratunkiem dla łakomczuchów, którzy bezpiecznie 
mogą podjadać je zamiast tuczących czekoladek. Dają 
bowiem żołądkowi poczucie syt
ści, jakiego nie zapew- 
nia żaden wyrób czekoladowy. Sliwki są przy tym rów- 
nie słodkie co czekolada i bardzo smaclne. W pirami- 
dzie zdrowia owoce te wymienia !Oię wśród produktów, 
które 
winniśmy spożywać codziennie, gdyż nie tylko 
przyśpieszają naszą przemianę materii, ale także po- 
prawiają trawienie. W 100 gramach suszonych śliwek 
znajduje się niecały gram tłuszczu i 10 gram błonnika, 
ważnego dla prawidłowego funkcjonowania jelit. Znany 
z medycyny ludowej sposób na problemy z trawieniem 
to spożywanie trzech suszonych śliwek każdego dnia. 
Jest lo bardzo skuteczna metoda, dzięki której uregulu- 
jemy pracę naszego przewodu pokarmowego. 


, 


., 


. 


Zdarzają się jednak nieżyty no- 
sa niezwiązane z infekcjami wiru- 
sowymi. Mam na myśli alergików, 
którzy katarem reagują na uczula- 
jące ich alergeny, ale także inne 
przypadki. Trafiają się chorzy, któ- 
rych katar związany jest z miej- 
scem zamieszkania; konkretnie - 
chodzi o wieżowce. Ten rodzaj nie- 
żytu został oficjalnie uznany za 
chorobę przez WHO (Międzynaro- 
dową Organizację Zdrowia). Możli- 
we są także katary na tle hormonal- 
nym - u kobiet w ciąży oraz zwią- 
zane z nadwrażliwością nosa na 
nagłe zmiany temperatury. 
We wszystkich tych przypadkach 
stosuje się leczenie miejscowe, za- 
zwyczaj sterydami. 
Katar może także wynikiem za- 
burzenia budowy nosa: przerostu 
małżowiny lub nieprawidłowej kon- 
strukcji przegrody. Wtedy w grę 
wchodzi już tylko leczenie operacyj- 
ne. 


(paula) 


Skórę wrażliwą spotyka się 
coraz rzadziej 


Nieprawda. Ten rodzaj cery spotyka się coraz czę- 
ściej, a wiąże się to przede wszystkim z obciążeniem 
środowiska naturalnego toksynami i nieodpowiednią 
pielęgnacją, stosowaniem kosmetyków o wysokim 
stopniu aktywności, często niewłaściwych do danego 
typu cery i wieku. Ogromny wpływ na uwrażliwienie ma 
nadmierna ilość promieniowania słonecznego, nie tylko 
naturalnego, ale także sztucznego (solaria), przegrza- 
nie i suchość pomieszczeń oraz stresy. Spośród czyn- 
ników środowiska naturalnego, nie tylko toksyny mają 
negatywny wpływ na cerę. Są to również zanieczysz- 
czenie kurzem i pyłem, oddziaływanie włókien sztucz- 
nych na skórę, nieprawidłowe odżywianie się oraz brak 
ruchu. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do ubytku 
wilgoci i warstwy ochronnej tłuszczu ze skóry. Skóra 
wrażliwa objawia się uczuciem pieczenia, mrowienia, 
ściągania, świądu, który występuje po myciu wodą lub 
po stosowaniu niektórych kosmetyków. Występuje ona 
często u kobiet, których reakcje skórne zależą od cyklu 
miesiączkowego i stanu emocjonalnego. 


. 


. 


(ks) 


, 


.. 


www.glos-pomorza.pl 
n:dakcja@glos-pomorza.pl 


Sobota-niedziela, 18-19stycznia 2003 r. głos Pomorza 


'Szkoła dla rodziców 


Wiemy Już, jakle najczęściej popeł- 
niamy błędy jako rodzice dziecI cho- 
dzących do szkoły. Pisaliśmy o nich 
przed tygodniem. Przypomnijmy te 
naJważniejsze: nadmierna kontrola, 
uczenie się za dziecko lub przeciw- 
nie - brak jakiegokolwiek zalntere-. 
sowanla, stawianie zbyt wysokich 
wymagań, niewłaściwe motywowa- 
nie. 


Zamiast wypytywać i kontrolować, 
raczej słuchaj uważnie i okaż zrozu- 
mienie dla jego uczuć. 
Gdy dziecko popadnie w tara- 
paty, pamiętaJ, że przede wszyst- 
kim to ono ma problem. Zamiast 
krytykować i oceniać - dodaj otuchy 
i zachęć do wyciągania własnych 
wniosków. Jak myślisz, dlaczego żle 
ci poszło na sprawdzianie? Czego 
potrzebujesz, aby sobie z tym pora- 
dzić? 
Jeśli widzisz, że sprawy dziec- 
ka źle Idą, nie wahaj się powie- 
dzieć o tym, co clę martwi I Jakle 
są twoje oczekiwania. Dowiedzia- 
łam się, że ostatnio przychodzisz do 
szkoły nieprzygotowany. Oczekuję, 
że będziesz odrabiał lekcje. Jeżeli 
czegoś nie rozumiesz, chętnie ci po- 
mogę. 
Oddaj dziecku odpowiedzial- 
ność za naukę. Możesz zawrzeć 
z nim rodzdj kontraktu: - Od dziś nie 
będę gonić cię do odrabiania lekcji. 
Jesteś dojrzały i wierzę, że sam po- 
trafisz zaplanować swoją pracę, Za- 
wsze możesz liczyć na'moją pomoc, 
a raz w tygodniu chciałabym, abyś 
zdawał mi sprawę z tego, jak sobie 
radzisz i jakie masz trudności. 
Rozmawiaj z dzleckłem o jego 
zainteresowaniach, celech I pia- 
nach na przyszłość. Zadawaj pyta- 


"!'! 
I"
r ł 


" 
.... 


t 


Aleksandra Krasowska, autor- 
ka opublikowanego na łamach mie- 
sięcznika "Remedium" artykułu "Na- 
uka szkolna - problem dziecka czy 
rodzica", na podstawie zajęć 
I w "Szkole dla rodziców" sformuło- 
wała kilka wskazówek, które powin- 
ny pomóc rodzicom zająć właściwą 
postawę wobec spraw szkolnych, a 
dzieciom - osiągnąć sukces. Po- 
znajmy je zatem. 
Dostrzegaj sukcesy I staranła 
dziecka. Omawiając jego pracę 
najpierw podkreśl dobre strony, 
wskazując nad czym jeszcze mo- 
głoby popracować. Czasami po- 
wstrzymaj się z oceną, zachęcając 
do samooceny. Zapytaj: na ile je- 
steś zadowolony z efektów swej 
pracy? Czy chciałbyś coś popra. 
wić? 
Okazuj życzliwe zainteresowa- 
nie sprawami szkolnymi dziecka. 


nia. które skłaniają do zastanowie- 
nia się nad znaczeniem wyksztalce- 
nia. Dlaczego wybierasz tę właśnie 
szkolę? Jakie będziesz miał korzy- 
ści, jeśli ją skończysz? Co dla ciebie 
w życiu jest ważne? 
Mamy nadzieje, że doświadcze- 
nia Aleksandry Krasowskiej okażą 
się przydatne przed wywiadówkami. 
Oczywiście trzeba pamiętać 
o tym, że budowanie dobrych relacji 
z dzieckiem to długotrwały proces, 
którego nie da się przyspieszyć ani 
zastąpić jednorazową akcją. Warto 
jednak podjąć wysiłek, choćby 
w zgodzie z zasadą lepiej póżno, niz 
wcale. Cdn 


(mk) 


Uwaga: narkotyki! (15) 


Przed tygodniem przedstawiliśmy 
pierwszą część opracowanej przez 
MONAR ankiety dla rodziców. ObeJ- 
muje ona 28 pytań. Jeśli na 6 
z nich odpowiedź brzmi "tak", 
oznacza to, że dziecko ma proble- 
my z narkotykami, ale nie tylko 
ono, także rodzic powinien uczest- 
niczyć w specjalistycznej terapii Ja- 
ko osoba współuzależnlona. Dziś 
ciąg dalszy. 


17. Często myślisz, że TwoJe 
dziecko bez Twojej pomocy umrze? 
18. Czasem zdarza się, że pod 
naciskiem dziecka robisz coś dla 
świętego spokoju? 
19. Czy uważasz, że Twoje 
dziecko nadużywa narkotyków? 
20. Czy odczuwasz lęk, gdy Twoje 
dziecko jest dlugo poza domem? 
21. Czasami pragniesz wyrzucić 
dziecko z domu ponieważ bierze? 
22. Czy wobec znajomych ukry- 
wasz lub bagatelizujesz problem 
uzależnienia dziecka? 
23. Czy zdarzają Ci się ataki zło- 
ści lub agresji powodowane faktem, 
że dziecko bierze? , 


24. Czy przed problemami ucie- 
kasz w pracę, telewizję, książki itd.? 
25. Czy Twoje przykre emoCJe 
(niepokój, rozdrażnienie) maleją, 
gdy dziecko zaczyna brać? 
26. Czy z powodu uzależnienia 
dziecka bierzesz czasem środki 
uspokajające? 
27. Czy uważasz, że tylko Ty po- 
trafisz czuwać nad wszystkim i pil- 
nujesz tego? 
28. Czy zdarzają ci się stany bra- 
ku chęci do dalszej walki, zobojęt- 
nienia, apatii? 
Za tydzień przypomnimy adresy 
placówek, które pomagają osobom 
uzllleżnionym i ich rodzinom. (mk) 


15. Czy uważasz, że musisz na- 
prawić szkody, jakie spowodowało 
Twoje dziecko z powodu brania? 
16. Czy zdarza się, że Twoje 
dzie
ko krzyczy na Ciebie? 


, 


L 
Od kilku miesięcy kompletujemy zielnik redakcyjn . DZls włączamy do niego 
macierzankę piaskową. Opowiada o nieJ koszaliński aptekarz Rajmund Zarzycki, 
znawca ziół I ziołolecznictwa 


. 


., 


.. 


.. 


, 


\III. 


Macierzanka piaskQw 
11 


(łać. Thymus 


erpylfum L) 


1 


"  


Inne nazwy: macierzącz- 
ka, maciorka, macierzdusz- 
ka, dzięcielina, szmer, szem- 
rzyk, tymianek wąskolistny. 
Niska, odpoma na mróz 
krzewinka o fioletowych, 
przyjemnie pachnących 
kwiatach, pospolicie wystę- 
pująca na nizinacH - przede 
wszystkim w lasach sosno- 
wych, suchych polanach, 
obrzeżach i na otwartych sta- 
nowiskach. Kwitnie od czerw- 
ca do września, wydzielając 
charakterystyczny, aroma- 
tyczny zapach, który według 
wierzeń starożytnych odstra- 
szać miał węże, skorpiony, a 
nawet "nagabywania szatań- 
skie". 
W staro!ytnej Grecji ole- 
jek macierzankowy używano 
do balsamowania zwłok. 
Świeżą roślinę symbolizującą 
walecznpść wręczano nato- 
miast zwycięskim wojowni- 
kom. Macierzanka wchodziła 
też w skład teriaku, rzekome- 
go leku na wszystkie choroby, którego sklad został 
wyryty w kamieniu przy świątyni Eskulapa na grec- 
kiej wyspie Kos. 
Nazwa łacińska rośliny wYwodzi się do greckie- 
go herpyllas, czyli "płożąca się". W wielu krajach 
m.in. w Polsce słowo "macierzanka" kojarzy się ze 
słowem "matka", być może w związku ze starą le- 
gendą, według której w ziele to została przemienio- 


na matka po stracie ukocha- 
nego dziecka. 
Roślina zawiera olejek 
eteryczny, garbniki, gorycze, 
kwasy organiczne, flawono- 
idy! sole mineralne. Wyciągi 
z zIela wzmagają czynność 
WYdzie/
iczą błon śluzowych 
gardła I oskrzeli, wyzwalają 
odruch wykrztuśny. Działają 
rozkurczowo, przeciwbakte- 
ryjnie, wiatropędnie, moczo- 
pędnie, przeciwkasz/owo. 
Napary z ziela macierzan- 
k
 stosuje 
ię przede wszyst- 
kIm doustme jako środek wy- 
krztuśny, odkażający, rozkur- 
czo
 w nieżytach jamy 
ustnej, gardła, krtani i oskrze- 
li, w męcZącym Suchym kasz- 
lu, także w zakażeniu bakte- 
riami ropotwÓrczymi. Zaleca 

i
 je w nieżytach żołądka 
I Jelit, nadmiemej fermentacji 
je/it0v.;ej, przy wzdęciach, bó- 
I
Ch brzucha, zaparciach, 
medokwaśności i braku ape- 
tytu. 
Zewnętrznie napary i odwary z ziela macierzan- 
ki stosuje się do płukania jamy ustnej i gardła, do 
okładów i przemywań przy trądziku, reumatyzmie, 
nerwobólach, stłuczeniach. zapaleniu torebek wło- 
sowych, ukąszeniach owadów, drobnych zranie- 
niach, w oparzeniach pierwszego i drugiego stop- 
nia. 


Przepis na napar z ziela: łyżeczkę 
suszonej macierzanki zalewamy szklan- 
ką wrzącej wody i parzymy pod przykry- 
ciem 15-20 minul. Po przecedzeniu pije- 
my 2-3 razy dziennie po ćwierć lub pół 
szklanki w grypie, anginie. nieżycie gór- 
nych dróg oddechowych, kokluszu, kasz- 
lu i w zatruciach pokarmowych. 
Macierzankę stosuje się też w kuchni, 
jako dodatek do zup, sałatek, surówek, 
warzyw, ziemniaków. Suszone ziele jest 
doskonałą, aromatyczną przyprawą do 
so1>6w, mięs, farszów, grzybów i fasoli. 


(ks) 


'" 


, 


ł 


..
		

/18012-0013.djvu

			glos Po mo rza Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


ZIELONYM DO GÓRY 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomoJza.pl 


Głodne i piękne 


Rojniki, rozchodniki, starce kojarzą się z ogródkiem skalnym. Ale suku- 
lenty równie dobrze czują się w mieszkaniach. Prawie w ogóle nie wy- 
magają pielęgnacji, możemy o nich zapomnieć na jakiś czas. Znoszą 
długie przerwy w podlewaniu i odżywianiu, a mimo to pięknie kwitną 
i zachowują dekoracyjny wygląd. 


Najpopularniejszymi sukulen- 
tami są aloesy, grubosze (popu- 
larnie zwane drzewkami szczę- 
ścia), agawy i kalanchoe. 


Susza mnie) szkodzi  


Ale warto też zainteresować 
się innymi gatunkami. W miesz- 
kaniach dobrze czują się esze- 
werie, starce (np. himalajski), 
rojniki, rozchodniki, ripsalis, róż- 
ne gatunki wilczomleczy, polu- 
dniowoafrykańska felicja, pachy- 
podium, czy lewlsja. 
Ich pielęgnacja jest WYJątko- 
wO prosta. Latem dobrze czują 
się w miejscach nasłonecznio- 
nych I gorących, zimą trzeba im 
wyszukaĆ miejsce chłodniejsze, 
ale jasne - np. na parapecie 
okna, pod którym nie ma kalory- 
fera. Jeśli latem chcemy je wy- 
nieŚĆ na balkon lub taras - mo- 
żemy to zrobić. Rojnikom i roz- 
chodnikom nie zaszkodzą 
mrozy, więc te gatunki mogą ro- 
snąć w skrzynkach balkonowych 
przez cały rok. Trzeba tylko pa- 
miętać, żeby doniczki z sukulen- 
tami ustawić w miejscu osłonię- 
tym przed deszczem, bo nad- 
miar wilgoci im szkodzI. 
Ziemia do uprawy sukulentów 
powinna składać się w dwóch 
częściach z podłoża uniwersal- 
nego dla roślin doniczkowych 
i jednej części piasku z dodat- 
kiem drobnego żwirku. Rośliny 
dobrze będą się też czuły w pod- 
łożu dla kaktusów. Na dnie do- 
niczki kładziemy 2-3-centyme- 
trową warstwę drenażu z grube- 
go żwiru lub keramzytu. 
Sukulenty podlewamy dopiero 
wtedy, gdy podłoże jest całkowi- 
cie wyschnięte. Ich mięsiste pę- 
dy i liście okryte grubą skórką le- 
piej znoszą całkowitą suszę niż 
zbyt częste podlewanie. 
Także z nawożeniem nie mo- 
żemy przesadzać. Sukulenty 
w okresie wegetacyjnym nawo- 
zimy raz w miesiącu płynnym 
nawozem mineralnym wielo- 
składnikowym dla roślin 
o ozdobnych liściach lub dla 
kaktusów, stosując tylko p%wę 
dawki zalecanej na opakowaniu. 


\ 
I , . 
.. , t j , 
, 
I' , 
,1'1 
(- 
, "'- 

. . 

 , 


'\ 


\ ... 


.. 
..... 


, \ 


,I 


I 


" 


- -- 


Zdrowo! str. 13 


.Wygraj Z "Głosem Pomorza" 


WYSF'/ 

 UMIE 
 
 IJRSZIJLA OSOBOWE 
 
Z TAM SIĘ CZŁOWIEK ROBIĆ GRUBWI1N DLA UJ8 W BADMINTONIE: 
HONOUJLU &MAtY KOKOSY PRZYJ.ł.CłOt. KOMPIJTE. CZĘŚĆ MECZU 
i'... I ROWE 
'Y V , 'Y ...- 

 RATUJE 
 
I HAtASlJJE 
i'... 10 
FABRYKA 
 
CASANOYA . JĘZOR 
 MIOOO WĘGIEL TREND 
W WDOWCA W W SZT\ICE 
SPÓDNICY WISI PROSZKIJ 
NAD TORAMI 
SUROWIEC 
 V"', ... ... 
r HA KLEKSA 
D'IG DO r-.... 
PASA l 
MIĘDZY POtSKI 
 'Y 
PRU. BIZON 
BITERIUM GAIARE1'KA ClEMNDSIWY KOŃ 
AKRUCHTII WE MDSM:Ił ZGRĘZY, OSTOJA 
... 'Y M
 DLA 
KARAWANY 
Ir DAWNIEJ 
 
URAZA 
JĘZVK HAUST 
 ... VT"\ 
Pv.1.OYiY ŚLĄZAKA =
 
5IItADAK UJ8 ZIMNE 
KUJAWIAKA U SOCZEWKI I\. 9 
7 '\ ... ... 

 PRZED 
, HAJNIDzA HA NOGĘ 
MŁOCARNIĄ W SZKOLE BEZ 
}.... jl CHOLEWKI 
CURWON(). 
 'Y ... 
ZlUDOWANE 
 SKORY 
ZE ŚNIEGU MIERZWA 
METAL 
UJ8 RZEKA 
V ....... 'Y 

 ROPUCHA RAJ 
 
. OLBRZVMIA HA ZIEMI 
"- U 
TIIUONO WPADA , DAMSKA 
TOPLIWY DO 
 URWIS Z FUTRA 
METAL ODIIY MOtNA 
SDUC, 
/'Y, T OPIS DAć 00 
I DO WODY 
r SlClYT 
 
W TATRACH 
WYSOKICH '" 3 
KURS DOBRE ROD 
 DO 1/ , ... 'Y 
1AGI.OWCA LEKARSTWO OTWIERANIA 
 
WZGLĘDEM NA SIlĄ 
WIATRU FRASlJNEK PORZĄDEK I\.. I 
ZA 'Y 'Y 1/ , DOBRE WYBRANI OBOK 
PIERWSZVM 
 URODA DO ODB
 
 Z URYKI 
PLANEM r-... 7 JANIA 5I
 WYBRANYCII I DRAMATU 
IMI
 MĘSKIE 
'Y BUMELANT 
 'Y 'Y 7 "" 

 (11 VII) 
WOKOt. MatE BYĆ . 
LAGUNY SEMICKA '- 2 
T ZANIM 
 ... 
WCIIJCIU. Ir AZJA Z I'LIŁAPKA 
BABKĘ CIłOI1WKI\ NA 
PO PTAKA 
PRZEPICIU 
WWIER. 'Y PTAK 'Y ...- 
TARe( STAtA 
 CZCZONY 
 
DO BETONU OI'tATA W EGIPCIE 
/ ....... DAWNY PRAWDZIWA 
POtSKI 
 NIE BOI SIĘ 
 
BPOtv. "- 9 SKUTER KRYTYKI 
WAHA V , 
WlECZOII£M 

 onNSYWA 
 
r-... 4 


1'01. IłIllmA PUI.SKA 
F.
/eweria świetnie wygląda w 
1'klanym. l)rI:e:troc1'y
tym I)ojemniku, 
którego dno wyloione LO
tlllo okrąglymi białymi kamieniami. Roślinę 
umłeszczono w donic1'ce owiniętej kolorowym papierem i Labarwionym - 
na r6iowo wl6knem sIzalowym. Grudki pomarańczowego szkla harmo- 
nizuj, z harw, kwlat6w. 


Łatwe rozmnażanie- 


Niektóre sukulenty (np. gru- 
bosz, aloes, gasterla, hawortia, 
cotyledon, euforbia czy cerope- 
gia) nie przechodzą w widoczny 
sposób okresu spoczynku. Nato- 
miast rozety rojników po kwitnie- 
niu zamierają. Wcześniej jednak 
tworzą liczne odrosty korzenio- 
we - rozetki potomne, które mo- 
gą rosnąĆ w tym samym pojem- 
niku, lub zostać przesadzone. 
W ten sposób rozmnaża się 
większośĆ sukulentów. Inne (np. 


REK--r-A M A 


SELEN + E 


TABLETKI MŁODOŚCI I ZDROWIA 


Naukowcy nazywają selen oraz witaminę E substancjami młodości oraz an- 
tyrakowyml. Ich zażywanie zmniejsza ryzyko zachorowanła na nowotwory, 
opóinla procesy starzenła. 
Selen oraz witamina E to antyoksydanty (przeciwutleniacze), które wy- 
mlataj!ł.z orgen
z
u wolne rodniki, czyli uboczne skutki przemiany meterii. 
Osłamają tkanki I komórki przed starzeniem i uszkodzeniami, które mogą 
prowedzić do zmian nowotworowych. , 


SELIN+ 

 


" 
 ,\, 

 
 
\  
101 
"., 


.. 
.. 


grubosze) bardzo łatwo ukorze- 
niaJą się z sadzonek pędowych. 
Ponieważ sukulenty nie mają 
okazałego wyglądu, musimy do- 
brać im odpowiednie pojemniki. 
Pole do popisu jest duże. Gatun- 
ki te będą wyglądały pięknie za- 
rowno w glinianych płaskich do- 
nicach, jak w pojemnikach bar- 
dziej nowoczesnych, np, 
z kolorowego szkła, które traktu- 
jemy jak osłonki doniczek plasti- 
kowych. 
Wyjątkowo dekoracyjny bę- 
dzie rozchodnik Morgana rosną- 
cy "do góry nogami", czyli posa- 
dzony w doniczce zawieszonej 
np. na ścianie, ale nie od góry, 
tylko od dołu - w otworze odpły- 
wowym. Jego długie pędy obro- 
śnięte mięsistymi liŚĆmi będą ro- 
sły pionowo w dół. 
Za tydzień - o pierwiosnkach. 
MALWA 


l 2 3 4 I I 7 . . 10 11 12 


Wśród osób, które w ciągu 
7 dni przyślą prawidłowe roz- 
wiązanie krzyżówki, rozłosuje- 
my zestaw kosmetyków ,,Adi- 
das" dla pań ufundowany 
przez sklep Maskara w Ko- 
szalinie. Rozwiązanie dzisiej- 
szej krzyżówki - wycięte hasło 
naklejone na kartkę pocztową 


_..nasze ""y da nie 
internetovve 


-"'""" . 
: 


oa-pomo 
«- ? I 

 


'R-E- K-r-AM-A 

... 


J.> 
 e,
 , 
?:t
ra pachnie zdrC)wiem... 
K . S1'1E r KI l'iI\ TURALNE 
olejkami e\hycLnymi 


11,1' 


, 


,. - 


Seri
 przecl
-.łzi
wa 
z oleJklenl"drzewa lieroaclanego: 
tonlklr. ;łeIlr. 
olrr« 


. . - j 


( -- 0T - , 
- - . 
... 
 
.,.
 

 


Seria do plelegnacjll higieny nóg 
. ba t=ł
 fuDgi 
. iel
,;lr' \leron 
. "';i:.m"
 lr' fatlg 
. 
piay An'u!;Pot \ 
1 
Naturalny balsam 
Aorlr'..W( ;.... Odleżyny 
I 'Od....rz.mla ,; 


. . 
&I , 
I . 
) Olejki eteryczne do 
Inł:alacjl
 kqplelll moiSażu 


ł  Polecamy również: 

 ' . serię" z olejkiem drzewa rółanego do cer wraiIIwycb 
. serię 1(' z oIejlcleqt rozmarynowym na polepszenie ukrwienia 
. &eRę "'Tymua' z olejkiem drzewa 
 do bipny Intymnej 
Lokalnym dystrybutorem wyrobów Dr Beta jest Hurtownia Ziół MAK 
, W Koszallnłe..uI,Szpitalna.2. 
I. (O
4) .3427628... h. . 
. 
Proaę o pnyołanie besplatneJo bUl..... wyrobc\.... 
imię i nBzwisko.........._....................................................................... kod............................................................. 
mlejscowość.................................................ulica................................................................................................... 
POu.ENA-AROMA Sp. . 0.0. 03.1111 WIIJ'IIZIl_ ul. Kluykó... lO, teL (022) 811 42 21 
e-mail: aromaOpollenaaroDl8.com.pt, WWW.polleDIUIJ.ODI8.COm.pt 


A.2 


- należy wysłać pod adresem: 
"Głos Pomorza", ul. Mickiewi- 
cza 24, 75-004 Koszalin, z do- 
piskiem ,,zdrowo". 
Nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki z ubiegłego tygo- 
dnia - kosmetyczkę adidas - 

ylosowała pani Jolanta 
Cwiora. 


£ 


"'1'" 
. 
.  


Niestety, podczas przygotowywenia posiłków zawertość obu mikro ele- 
mentó
 w produktach gwałtownie. maleje. Dlatego warto je przyjmować w 
postacI tabletek. Preparat o nazwie 'Selen + E' o optymalnym połączeniu 
obu substancji wprowadzila właśnie na rynek firma Naturell Polska. 
.. Pamiętajmy: selen i witamina E wspomagają się nawzajem, co znaczy, 
;ł:e razem działają silniej ni;ł: osobno - mówi Anna Krakowska, lekarz rodzin- 
ny. - Pierwiastek nie tylko aktywizuje witaminę, ale też zastępuje ją w proce- 
sach biologicznych - dodaje doktor Krakowska. 
Selen pomaga w utrzymaniu młodej, elastycznej skó'ry, łagodzi przykre 
objawy przekwitania, zwiększa odporność. Panie dbające o miody wygląd 
mają obowiązek wpisać go do codziennej diety. Witamina E łagodzi skutki 
szkodliwego dzialania słońca na skórę i mo;ł:e opó;ł:niać 
rozwój raka skóry. Badania wykazują ponadto, że dzl9- 
ki witaminie E można uniknąć objawów zespołu napię- 
cia przedmiesiączkowego, choćby bolesności piersi. 
Doświadczenia przeprowadzone w Harvard School 
of Public Health pokazaly, ;ł:e 
u osób, które spo;ł:ywaly 
du;ł:o witaminy E, ryzyko 
zachorowania na choro- 
bę serca spadło nawet 
o 40%, Witamina zapo- 
biega zlepianiu się ply- 
tek krwi, co ma' zna- 
czenie w profilaktyce 
antymia;ł:d;ł:ycoweJ. 


REKLA-M-A 


SKLEP 
KOSMETYCZNY 


Koszalin rna C k ?t\, a 
ul. Dworcowa 7 I) d I 


ll-113e 


Pastylki Strepsils. to połączenie substancji -.s
 
o właściwościach antyseptycznych ze J 
składnikami łagodzącymi ból i zmniejszającymi 24......- 
obrzęk śluzówki. Pastylki Strepsils zawierają ;:::;:;'" N.t," .t,.) 
dwa skladniki aktywne o komplementarnym 
antybakteryjnym dzialaniu. Strepsils, dostępny St r: epslls . 
w pięciu różnych wariantach dostosowanych I ' 
do indYWidualnych potrzeb chorych.strepsils 
o oryginalnym smaku ma podwójne działanie /.. Mind"rn I C lIvn., 
antybakteryjne, przeznaczony do stosowania -..--------'- 
W ostr}d1 infelqach i stanach zapaln,dt Strepsds z rriodem i 
 dodatIu7NO wy\ udrażnia 
 nos. Strep;iłs 2iobł.o CytIyrY:1Ny, bez 
cul!.ru dlla osób chorych na cukrzycę lub ograniczających spożycie cukru. 
r.---------------------------, 
I Konkurs I 
I Pyli Ile jest wartantów terapeutycznycb StnpsI/s? I 
: Odp. ...................................................................................................................... 
 
I Pyt.2 Kt6ry zwartantów Streps!1s ma dodatkowe wIaścIwoKl antyseptyczne? I 
: Odp. .......................:......................
....................................................................... : 
I Na kupony czekamy do 24 stycznia I 
I Spośród nadesłanych kuponów rozlosujemy czapeczki i szaliczki STREPSILS I 
: _ _ !.5.:0

 K 
.


!.wI

!-ł- _ 
ł

 
: 


BH/159  


,
		

/18012-0014.djvu

			slr. 14 Zdrowo! 


www.glos-pomorza. pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Sobota niedziela, IX 19 st)cznia 2003 r głos Pomorza 


Zimą dopada nas smutek 


Ro...mowa ... lekar7em 
psychiatrą 


- 


HELENĄ 
STEĆ-MATlJSZEWSKĄ 


- O teJ porze roku wiele osób nie 
czuJe się naJlepieJ. Dopada nas 
zmęczenie, nic się nie chce, naJ- 
wyżeJ tylko położyć się I spać. Po- 
Jawia się podeJrzenie, czy to przy- 
padkiem nie depresJa zimowa? 
- Rzeczywiście, wśród de- 
presji tzw. sezonowych na tę zi- 
mową zapada najwięcej osób. 
Trwa ona zazwyczaj od listopa- 
da do końca lutego. Ale wobec 
liczby prawdziwych, ciężkich de- 
presji endogennych te zimowe 
to i tak margines. Charaktery- 


sezonowa depresja nie ma cięż- 
kiego przebiegu, no i lepiej się ją 
leczy. 
- A więc depresJa zimowa nie mo- 
że skończyć się na przykład sa- 
mObóJstwem? 
- Niestety może. Jak każda 
depresja, osiąga czasem postać 
skrajną. Jak każda depresja, 
także ta zimowa nie jest związa- 
na wylącznie z czynnikami ze- 
wnętrznymi. Ale czynniki ze- 
wnętrzne mogą ją wywołać. 
- To maczy, ie funkcJonuJemy so- 
bie w miarę normalnie, gnębi nas 
co naJwyieJ melancholia związana 
z brzydką pogodą I chłodem, a tu 
nagle przydarza się utrata pracy 
albo 'mlerć prZYJaciela, I zimowa 
depresJa gotowa? 


Światłolecznictwo (fototerapia) polega na oddziaływaniu światłem na 
mózg człowieka poprzez receptory światła, znajdujące się w ludzkim 
mózgu. Jest stosowana w psychiatrii od 20 lat. Wcześniej medycyna 
wykorzystywała wpływ światła ultrafioletowego w dermatologii, a 
światła widzialnego w onkologii I neonatologii. Stosowane 
w psychiatrii światło jest pozbawione szkodliwych fal 
ultrafioletowych. Działanie śWiatłem na mózg pobudza I reguluje 
rytmy biologiczne człowieka: wydzielanie hormonów, akcję serca, 
temperaturę ciała, ciśnienie. krwi. Światło pobudza ponadto pracę 
części mózgu odpowiedzialnej za nastrój 
Leczenie światłem stosuje się zarówno przy chandrze czy melancholii, 
lak i przy depresji. Depresja sezonowa, czyli apatia, senność, brak 
energii I zmęczenie, Jest odporna na działanie leków 
przeciwdepresyjnych. Skutecznie łagodzą ją właśnie sesje 
w gabinetach fototerapii. Psychiatrzy zalecają wówczas od 10 do 14 
sesji światłoterapeutycznych. Długość sesji zalely od natężenia 
światła lamp. Natomiast w leczeniu depresji (zaburzenia 
psychicznego, charakteryzującego się obniżeniem nastroju, utratą 
zainteresowań i spadkiem energii życiowej) leczenie światłem 
wspomaga dzlęłanle leków oraz pracy psychoterapeutów 


styczne dla zimowej depresji 
jest to, że o wiele częściej choru- 
ją na nią kobiety niż mężczyźni. 
Zazwyczaj między 20 a 30 ro- 
kiem życia. 
- Dzieci także? 
- Tak, ale u dzieci depresja 
zimowa przejawia się inaczej. 
Stają się rozdrażnione, placzli- 
we, rozkojarzone. 
- Czy pogarszaJące się zimą sa- 
mopoczucie zawsze oznacza de- 
presJę? . 
- Nie. Zeby je uznać za cho- 
robę, musi nosić niektóre cechy 
depresji endoqennej: wycoływa- 
nie się człowieka z kontaktów 
spolecznych, obniżenie napędu 
psychoruchowego. Musi mieć 
charakter nawracający - jedni 
lekarze mówią o nawrotach 
przez dwie kolejne zimy, inni 
o trzech. Depresja zimowa obja- 
wia się poza tym rozdrażnie- 
niem, nadmiernym laknieniem 
slodyczy i węglowodanów oraz 
nadmierną sennością - w odróż- 
nieniu od przewie klej depresji, 
której często towarzyszy bez- 
senność. Szczęśliwie, 


- Dokladnie. Depresja sezo- 
nowa nie wybiera. Jeżeli czło- 
wiek wyraźnie widzi, że jego za- 
chowanie się zmienia, że "coś 
jest inaczej" bez jego woli, trze- 
ba szukać przyczyny. Wcale nie 
tak łatwo rozpoznać depresję, a 
szczególnie jej postać poronną, 


ł . 


. . '. .. 
-. 
\ . , .... 
f · , f . 
, . I . . 
. 
. . 
I ł , '. . .. 
.. ."11 . 
, , , . 
· ł ł . 
. , . 
, . . 
...1........ 
"'- -- ... 'III " 
.. .. 
. 


I 


Ko
;raliński lekar;r Ilsyehitra Helena Steć-MlllusLewska. 


- Jest wiele hipotez na temat 
jej pochodzenia. Jedna z naj- 
ważniejszych mówi, że - podob- 
nie Jak w innych rodzajach de- 
presji - za powstanie depresji 
sezonowej odpowiada nierów- 
nowaga substancji przekaźniko- 
wych (serotoniny, noradrenaliny) 


Jeśli nasze dziecko zimą nie chce wstawać rano z łóżka, ma problemy 
z kojarzeniem, zaczyna zbierać złe stopnie z wychowania fizycznego 
albo drzemie na lekcjach, nie miejmy mu tego za złe. Pozwólmy mu 
za to jeść słodycze. Dziecko tel może cierpieć na depresję sezonową, 
a spożywanie zwiększonych ilości czekolady I batoników pozwala 
przetrwać ten niełatwy czas.- Czekolada zawiera bowiem substancję 
zwaną tyraminą. która w ludzkim organizmie przekształca się 
w serotoninę odpowiedzialną za dobry nastrój. Sezonową depresję 
trzeba po prostu przeczekać, łagodząc jej objawy jedzeniem słodkości 
oraz sesjami w pracowniach fototerapii, która jest najbardziej 
uznanym sposobem leczenia tego rodzaju depresji. Wiosną dziecko 
z łatwością zrzuci nadwagę, powstałą w wyniku opychania się 
czekoladą. (oprac. mig na podstawie www.psychiatria.pl) 


czyli przebiegającą z pojedyn- 
czymi objawami. 
- Skąd bierze się depresJa zimo- 
wa? 


,.  


.. 


...  


w ludzkim organizmie. Dopiero 
na początku lat 80. ubieglego 
wieku psychiatrzy sklasyfikowali 
nową odmianę depresji. Ponie- 


waż pojawiała się ona u pa- 
cjentów akurat zimą, zaczęli 
się zastanawiać, czy jej tłem 
nie jest przypadkiem krótki 
dzień? Z badań, szeroko pro- 
wadzonych na populacji USA, 
wynikło, że im dalej na północ, 
tym częściej depresja zimo- 
wa występuje. Już w trak- 
cie trwania choroby 
zmiana miejsca za- 


mieszkania np. z Alaski na Kali- 
fornię dodatnio wpływala na stan 
zdrowia pacjenta. Nie potwier- 
dzila się natomiast hipoteza, że 
winien jest nadmiar melatoniny, 
czyli substancji powstającej 
glównie podczas snu. Melatoni- 
na ma dobre dzialanie, to raczej 
jej brak może być dla człowieka 
niebezpieczny. 
- Więc nadmierneJ senności nie 
należy zwalczać, tylko spokoJnie 
spa
, gdy się poJawi zimą? 
- O, nie. Wielu osobom zimo- 
wy nadmiar snu znacznie utrud- 
nia normalne funkcjonowanie, 
bo praktycznie uniemożliwia ich 
aktywność życiową. Kiedy np. 
mamę bez końca ciągnie do lóż- 
ka, cierpi na tym cala rodzina, bo 
mama zaniedbuje obowiązki, 
staje się przez większą część 
dnia nieobecna duchem. Nie 
możemy zgodzić się na to, że or- 
ganizm domaga się snu np. 
przez miesiąc. Niezależnie od 
wszystkiego, musimy !derować 
się zdrowym rozsądkiem. Po- 


dobnie jak nie możemy bezkar- 
nie opychać się słodyczami, bo 
w ten .sposób można przez jed- 
ną zimę dorobić się 10 kilo nad- 
wagi... 
- ...I kolejneJ depresJI z tego po- 
wodu. Je'lI więc nie powinniśmy 
leczyć depresJI czekoladą ani 
snem, to Jak? 
- Kiedy człowiek cierpi, nie 
powinien siedzieć w domu. 
Przede wszystkim pójść do 
psychiatry. Osobiście. Nie moż- 


W Polsce jest obecnie kilkadziesiąt zarejestrowanych i używa- 
nych leków przeciwdepresyjnych, różniących się od siebie budową 
chemiczną, profilem i siłą działania oraz bezpieczeństwem stosowania 
w konkretnych przypadkach. Decyzję o zastosowaniu każdego z nich 
może podjąć tylko lekarz, najlepiej psychiatra. Zbyt duże dawki tych 
leków nie mogą być niebezpieczne dla' życia, a z kolei stosowane nle- 
regularnie albo w zbyt małych dawkach nie leczą depresjI. Efekty 
stosowania leków przeciwdepresyjnych są widoczne po 2, 3 lub na- 
wet 4 tygodniach stosowania pełnej dawki terapeutycznej. 
. Melatonlna - hormon, wydzielany przez szyszynkę; reguluje doj- 
rzewanie płciowe organizmu oraz dostosowanie aktywności życiowej 
(rytm: sen - czuwanie) do zmian rytmu organizmu. 
. Noradrenalina - hormon wytwarzany przez rdzeń nadnerczy i za- 
kończenia nerwów współczulnych; przenosi impulsy nerwowe, 
podnosi ciśnienie krwi i poziom glukozy we krwi. 
. Serotonina - hormon tkankowy, wpływający na dobre samopoczu- 
cie, wydzielany przez niektóre komórki mózgu oraz błony śluzowej 
jelita 


.. 


"  


na wypisać leku bez zbadania 
pacjenta, tylko na podstawie 
objawów opisanych przez np. 
jego rodzinę. Niektórzy ludzie 
nie podejmują leczenia, bo ba- 
gatelizują objawy depresji se- 
zonowej. Ważne, żeby pacjent 
sam nazwal po imieniu swój . 
obecny stan. To pomaga. Pa- 
cjentki mówią: "Zmienilam się. 
Przedtem byłam inna. Może to 
choroba?" 
- Kto Jest naJbardzieJ naraiony na 
depresJę zimową? 
- To nie jest sklonność osob- 
nicza. Ale myślę, że chyba oso- 
by samotne. 
- A Jak reaguJą na diagnozę, ie to 
tylko zimowa przypadłość? Ulgą? 
- Częściowo tak. Ale my 
prosimy pacjenta o cierpliwość. 
Choroby nie da się wyleczyć 
w trzy dni. lekarz, po pierwsze, 
dobiera lekI. Może to być np. 
tzw. polski prozac. Po drugie, 
przy depresji zimowej lekarz 
stara się zmienić myślenie pa- 
cjenta o nim samym. Niejako 
namawia go, by nieco inaczej 
spojrzal na siebie. Depresyjni 
pacjenci bardzo źle siebie oce- 
niają, a to prowadzi wprost do 
zanegowania siebie w calości. 
Stąd już prosta droga do róż- 
nych urojeń. a nawet samo- 
bójstw. Dlatego wizyta o leka- 
rza jest konieczna. Na szczę- 
ście ludzie wreszcie przestali 
się wstydzić chodzenia do psy- 
chiatry. 
- Ale wielu z nich wciąż boi się za- 
iywa
 leki psychotropowe. 
- Przecjeź leki psychotropo- 
we to takźe bardzo chętnie zaży- 
wane relanium czy elenium. One 
równieź dZiałają oa ośrodkowy 


KURAC.H<: nOMOWI<: 


Nil wieCIorne smutki 


Psychiatrzy szacują, le obecnie 
ok. 10 proc. społeczeństwa od- 
czuwa mniej lub bardzie! 
nasilone objawy depresji sezo- 
nowej. Depresja sezonowa 2 - 
3 razy częściej występuje u ko- 
biet nil u męlczyzn, zaczyna się 
między 20 a 30 rokiem lycla, a 
nie występuje zupełnie po 55 
roku lycla. Jej częstość zwięk- 
sza się wraz z szerokością 
geograficzną, jest zatem zwią- 
zana ze skracaniem się długości 
dni I malejącą liczbą slonecz- 
nych dni w roku. 


II 


uklad nerwowy czlowieka. le- 
ków psychotropowych nowej ge- 
neracji naprawdę nie trzeba się 
bać. Musimy stosować leki prze- 
ciwdepresyjne w depresji zimo- 
wej np. wówczas gdy chory źle 
reaguje na leczenie światłem. 
Chociaź na ogól chorzy na tę 
depresję sami zauważają, że źle 
się czują w mrocznych pomiesz- 
czeniach. Bronią się przed de- 
presją, zapalając wszelkie moźli- 
we światła w domu i w pracy. Na 
nich światło wywiera zbawienny 
wpływ. 
- Nawet "zimne" Jarzeniówki 
w biurze? 
- Tak. Nie chodzi o cleplo, 
lecz o intensywność. Nieko- 
niecznie trzeba leczyć depresję 
zimową specjalistycznymi apa- 
ratami do fototerapii. Ogromną 
rolę odgrywa pobyt w świetle na- 
turalnym, dziennym. Choćby go- 
dzinę dziennie warto pobyć za 
dnia na świeżym powietrzu. 
Rn....n.Jwiała: 
MA.IA U;NASIAK 
I'ul- HAtlOSI.A w I\.OU:ŚNtl\. 


Na brak radoścllycla, smutki, zniechęcenia, pewną ospałość, 
melancholię, zwłaszcza wieczorem po całodziennej pracy, uskarla się 
coraz więcej osób i to niestety także jeszcze bardzo młodych. 
Wszelkie złe nas nastroje nasilają się późną jesienią i wczesną zimą, 

Iedy to pogoda jest mało przyjemna, dzień bardzo krótki i do 
naszych organizmów dociera niewiele światła słonecznego. A właśnie 
naturalne światło Jest bardzo ważnym czynnikiem antydepresyjnym, 
wpływającym bardzo korzystnie na nasz nastrój. 
Uzdrllwiające spacery 
Wspaniałym, bardzo skutecznym I najtańszym lekiem na wieczorne 
smutki jest ruch na śwlelym powietrzu. Niezależnie od pogody 
powinniśmy codziennie co najmniej przez godzinę spacerować do 
lekkiego zmęczenia. Większa będzie z tego korzyść nil z leków, 
solarium I biernego wypoczynku. zwłaszcza przed telewizorem. Jeleli 
nie mamy czasu w dzień, warto wyjśĆ na spacer codziennie 
wieczorem. Wystarczy nawet kilkanaście minut na świeżym powietrzu 
by wyraźnie poprawił się nastrój, byśmy optymistyczniej, pogodniej 
spojrzeli na siebie I świat. Efekty takiej kuracji niekiedy odczujemy )ul 
po pierwszym spacerze. Jednak trwałe polepszenie samopoczucia 
następuje po dłuższej co najmniej kilkunastodniowej "kuracji 
spaceramI". 
KWlldrllns przy świecy 
Polepszy nastrój również chwila relaksu w samotności. Jeżeli 
znajdziemy codziennie około 15 minut na wyciszenie, przyjrzenie się 
sobie i swoim problemom, na pewno polepszy się samopoczucie, 
zmniejszą smutki. RelaksowaĆ się można w sposób, który nam 
najbardziej odpowiada. Można słuchać ulubionej spokojnej muzyki, 
można posiedzieć w samotności przy świecy, stwierdzono bowiem, le 
wpatrywanie się w płomień działa bardzo uspokajająco. Molna też 
posiedzieć w spokoju I w myślach jeszcz
 raz prz
żyć dzień, 
zastanowić się spokojnie nad sobą, uczciwie ocemć, co w działaniu 
naszym było dobrego, a co warto naprawić. Taki wgląd w siebie to 
rodzaj naj prostszej autoterapii, pozwalającej uwolnić się od 
wewnętrznych napięć, nabrać dystansu do spraw którymi byliśmy 
zaaferowani. 


\ 


Kurllcje dziurllwcem 
Zmniejszają też smutki, zniechęcenia, wewnętrzne niepokoje ziółka. 
NajsIlniejszym jest bez wątpienia dziurawiec. Jego działanie ' 
antydepresyjne wynika ze zwiększenia wrażliwości organizmu na 
działanie światła słonecznego. Badacze uwalają, le wywołuje to 
związek o nazwie hipercyna. Latem ten proces bywa niekorzystny. bo 
picie herbatek z dziurawca może zaowocować zbyt szybkim 
opalaniem, nawet powstawaniem oparzeń słonecznych. Jednak 
jesienią i zimą zwiększone uwrażliwienie na światło pozwala lepiej 
wykorzystać docierające do organizmu słabe promieniowanie słońca. 
To z kolei ma działanie antydepresyjne. Herbatki z dziurawca 
wskazane są przy depresji również z racji właściwości uspokajających 
tego zioła. Warto więc zawsze pijaĆ dziurawiec przy niepokojach, 
nerwicach, lękach i zaburzeniach nerwowej równowagi. 
ZiółkIl na dobry nIlstrój 
Jesienna i zimowa kuracja antydepresyjna polega na piciu codziennie 
dwu albo trzech szklanek herbatki. Sporządza się le zaś bardzo 
prosto. Łyleczkę ziół zalać szklanką wrzątku i odstawić na klika minut. 
Pić powoli jeszcze lekko ciepłe. Można lekko dosłodzić miodem. 
Ostatnią szklankę najlepiej wypić wieczorem - godzinę po kolacji. 
Przy smutkach, melancholii, niepokojach korzystne bywa także picie 
herbatek z lipy, melisy. Pomocne mogą być herbaty z korzenia cykorII 
oraz mieszanki z pokrzywy, krwawnika, skrzypu, dzikiej rMy 
I dziurawca. 


ZBIGNIEW PRZYBYLAK 


.. 


,
		

/18012-0015.djvu

			I 


g,os Pomorza Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pornorza.pl 


R-E-K-L--;;:-M A 


lit: 


\  
, 


'"' 


.. 


.. 


"" 


" 


" 


I miejsce w kategorii 
leków . turalnych 
immunomodul '. h 


..,w. 
--= -=- 
I mJ'Jllce 
-...- 
- 
.- 
........
....- 
..... . - ... 


,)II'KOItot. 

. 'ł' 
/i Dpo 

&HłieA 
"\;'",,,, N&O"/ 


\ 


\ 
Reki IY głębinowe wykazują 
wyjątkową odporność 
na choroby. Nadzwyczajne 
zdrowie zawdzięczają 
obecności alkilogliceroli 
i skwalenu w ich wątrobie. 
Badani
 naukowe po
wierdziły 
korzystny wpływ tych 
substancji na system 
immunologiczny człowieka. 
Iskial - olej z wątroby rekina 
głębinowego. to unikalna 
kombinacja substancji 
podnoszących odporność 


naszego organizmu. 
Alkiloglicerole i skwalen 
zawarte woleju: 
- zapobiegają infekcjom 
- łagodzą alergie pokarmowe. 
- wykazują silne działanie 
bakteriobójcze 
Iskial zalecany jest 
w profilaktyce oraz podczas 
przewlekłych infekcji. kuracji 
antybiotykowych. ogólnego 
osłabienia. Stosowany 
pomocniczo podczas 
radioterapii. 
Dzieci powyżej 3 roku życia: 
2 kapsułki dziennie. 
DorośU: 2-4 kapsułek 
dziennie. 
Warto si,ga6 po kapsułki 
z Iskial m na co dzień, 
aby wzmocni6 organizm 
chranit ga ......... cha.......mi l 


ISKI'A 
120 kapsułek 


olej 
z wątroby rekina 


.. 


, . 

 . 


.. 
- 


. 


Zdrowo! str. 15 


Klucz do twojej 
odpom ' · 


Okres jesienno-zimowy sprzyja infekcjom i przeziębieniom. Odporność 
naszego organizmu słabnie, pojawiają się natomiast czynniki sprzyjają- 
ce powstawaniu chorób. 


Badania wykazują, że w 
czasie zimy w Europie trzy 
czwarte wszystkich ludzi 
ma katar. Dla około 40 
procent osób kończy się 
on przeziębieniem lub gry- 
pą, a te mogą prowadzić 
do groźnych powikłań. 
Prawidłowo funkcjonu- 
jący układ odpornościowy 
potrafi nas obronić przed 
zarazkami. Jednak duża 
wilgotność powietrza, 
wiatr i niespodziewane 
zmiany temperatury, z ja- 
kimi spotykamy się zimą, 
powodują, że nasza od- 
porność słabnie. Także 
przemęczenie, stres, 
używki, nieprawidłowe od- 
żywianie się i przegrzewa- 
nie organizmu osłabiają 
nasz organizm. 
Wirusy przenoszą się 
od człowieka do człowie- 
ka głównie drogą kropel- 
kową. Przeziębienie lub 
grypa rozwijają się, gdy 
przedostaną się one z 
dróg oddechowych do 
krwi. Potem w bardzo 
szybkim tempie z krwią 
docierają do każdej ko- 
mórki naszego ciała. To, 
czy kontakt z wirusami 
powodującymi choroby 
dróg oddechowych do- 
prowadzi do ich rozwoju, 
zależy od stanu nasze- 
go układu odpornościo- 
wego. 


Dlatego przed i w cza- 
sie zimy warto wzmocnić 
organizm i uchronić się 
przed przeziębieniem i 
grypą, sięgając po 
sprawdzone sposoby. 
Aby nie dopuścić do 
osłabienia organizmu, 
odżywiajmy się prawi- 
dłowo. Jedzmy więcej 
produktów białkowych, 
wzbogacajmy też naszą 
dietę w owoce i soki cy- 
trusowe, z dzikiej róży 
lub czarnej porzeczki. 
Są one źródłem witami- 
ny C, która pobudza pro- 
dukcję przeciwciał, a w 
połączeniu z rutyną 
utrudnia przenikanie 
drobnoustrojów przez 
błony śluzowe. Liczne 
preparaty bogate w oba 
te związki możemy zna- 
leźć w aptece. 
Przy pierwszych obja- 
wach osłabienia organi- 
zmu warto też sięgnąć 
po Iskial. To preparat z 
zawartością oleju z wą- 
troby rekina głębinowe- 
go. Wątroba rekinów, 
produkuje unikalne sub- 
stancje tzw. alkiloglice- 
role i skwalen. To dzięki 
nim rekiny głębinowe 
wykazują wyjątkową od- 
porność na wszelkie 
choroby z nowotworami 
włącznie. Badania na- 
ukowe potwierdziły ko- 


rzystny wpływ tych sub- 
stancji na organizm czło- 
wieka. Dzięki nim Iskial 
wzmacnia, reguluje i ak- 
tywuje układ odporno- 
ściowy. Działa przeciw- 
bakteryjne i przeciwgrzy- 
biczo oraz łagodzi 
choroby alergiczne. 
Iskial - olej z wątroby re- 
kina. głębinowego przy- 
czynia się także do zwal- 
czania wolnych rodników 
odpowiedzialnych za po- 
wstawanie nowotworów. 
Zalecany jest również w 
przypadku przewlekłych 
infekcji, osłabienia oraz 
kuracji antybiotykowych. 
Przy przeciwdziałaniu zi- 
mowym infekcjom po- 
mocny jest także "żywy" 
jogurt zawierający tzw. 
dobre bakterie. Warto 
pamiętać również o od- 
powiednim ubiorze. Nie 
przegrzewajmy się, ale i 
nie doprowadzajmy do 
wychłodzenia i przemar- 
znięcia organizmu. 
Przeciwko grypie można 
się także zaszczepić. 
Nie zaszkodzi też się- 
gnąć po sprawdzone 
sposoby naszych babć - 
czosnek, chrzan, herba- 
tę z malin czy mleko z 
miodem. Unikajmy du- 
żych skupisk ludzkich, 
tam ryzyko zarażenia się 
jest największe. 


IS 
- OLEJ Z WĄTROBY REKINA 
WZMACNIA ORGANIZM 


Rekiny znane są z wyjątkowej odpornoścj na wszelkie choroby, łącznie 
z nowotworami. Swoje zdrowie zawdzięczają obecności dużej ilości 
dwóch niepowtarzalnych związków w wątrobie. 


Skandynawska medy- 

yna ludowa stosuje od 
dawna olej z wątroby reki- 
na grenlandzkiego w le- 
czeniu trudno gojących się 
ran, osłabieniu odporno- 
ści, chorobach dróg odde- 
chowych i przewodu po- 
karmowego. 
Współcześnie badania 
haukowe potwierdziły, że 
swe działanie olej z wątro- 
by rekina zawdzięcza du
 
żej zawartości alkiloglice- 
roli iskawlenu. 
Substancje te praktycz- 
nie nie występują w rośli- 
nach. Tę pierwszą zawiera 
mleko karmiących kobiet, 
co zapewnia roz-wijające- 
mu się noworodkowi obro- 
nę immunologiczną. Alkilo-  


glicerole, oprócz wzmac- 
niania sił obronnych orga- 
nizmu, działają przeciw- 
bakteryjnie. 
Skwalen zaś wzmacnia 
układ odpornościowy, 
wzmaga wytwarzanie 
przeciwciał rakowych. 
Zwiększa witalność oraz 
redukuje stres. Obniża po- 
ziom" cholesterolu. 
Olej z wątroby znajduje 
zastosowanie u chorych z 
nowotworami, leczących 
się chemio- i radioterapią. 
Może powstrzymywać, 
czego dowodzą badania 
naukowe, powstawanie 
nowych komórek rako- 
wych. 
Tak korzystne i wszech- 
stronne działanie sprawia, 


że warto sięgać po kap- 
sułki z olejem rekina nie 
tylko podczas leczenia, 
ale także na co dzień, po 
to, żeby wzmocnić orga- 
nizm i chronić go przed 
chorobami. pomoże 
nam w tym nowy na ryn- 
ku preparat ISK/AL. Kap- 
sułki zawierają olej z wą- 
troby rekina. Spożycie 
4 kapsułek da nam 
połączone działanie obu 
dobroczynnych substan:- 
cji. 
ISKlAL dostępny jest 
w sklepach zielarskich i 
medycznych oraz w ap- 
tekach bez recepty. Opa- 
kowanie zawierające aż 
120 kapsułek kosztuje 
około 26 złotych. 


7 


... 


, 
" 
I. '}''';'!Iltł''':
-f\P' 
\ " .
.
I 
D.eJ j.J DJ!.J'JD0 t 
.eJ Ll Cll tEj 
f!. D.eJ::LJJ JJ 


Producent: 
Naturell AS, Sagvagen, Szwecja 
Importer: 
Naturell Polska Sp z o. o. 
ul. Racławicka 58 30- 017 Kraków 
tel/fax (0...12) 4110155, 
4172652 
e-mail: info@naturell.pl 
www.naturell.pl
		

/18012-0016.djvu

			str. 16 Ogłoszenia drobne/reklama 


www.gl os.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


WCiąż wf C J ł 
..... ...... 


NOWA HURTOWNIAJAPAN - CZĘŚCI 
ORYGINALNE, PODRÓBKI DO AUT JAPOŃ- 
SKICH, KOREAŃSKICH, WYSOKIE RABATY. 
AMDRTYlATORY KAYABA DO WSZYSTKICH 
TYPÓW SAMOCHODÓW. KOSZALIN, ROKO- 
SOWO - PĘTLA, JAŚMINOWA 22, 
094/340-37-15, 
SZYBY SAMOCHODOWE. KOSZALIN, 
0-502-55-77-67. 


ltariero 
".- 
.L.\uto
 


DOM - Ustka sprzedam, zamienię. 
0-692-447 -860. 
DOM - z możliwością stałego dochodu. 
0-59/84'()4-419. 
DOM nowy, las, staw - okolice Słupska. 
0-59/84-72-620. 
DOMEK wolno stOjący - dZiałka (1000) WI- 
dok na jezioro, Gardna Wielka (trasa tury. 
styczna) - okazyjnie. MERKURY, Słupsk. 
840-32-32. 
PARTERÓWKA, 059/ 842-70-17 
www.glelda-nleruchomosci.slupsk.pl. 
PARTERÓWKA. 059/84-270-17. 
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl 
POSZUKUJEMY DOMÓW DO SPRZEDAZY. 
84-11-662 KRYNICKl.NIERUCHOMOŚCI. 
PÓŁ domku. 0-59/85-82-793. 
STAN surowy otwarty - Słupsk. Stan suro. 
wy zamknięty - Ustka. 0-606-21-20-04. 
STAN surowy w Słupsku. 0-607-712-910, 
0-59/84-20-740. 


iznes 


- 


)od,(:Jr,dachem 
- 


DOMY 
- 


kazja 


,. drowo r 


- 


Blu,. fllII.my 
7f){)()4 Ko8nJlln, ul. Mickiewicza 24 tel./fex 347 35 03t07, tel. 347 35 05, tel. 347 35 14 
76-200 Słupek, ul. Sienkiewicza 20 teł./fax 840 3251, tel./fax 84117 43 
Blu" oaro-r1 
Ko8nJlln, ul. Mickiewicza 24 teł./fax 347 35 12, 347 35 15 
Słupsk, ul. SienkiewIcza 20 teł./fax 842 66 08 
I	
			

/18012-0017.djvu

			GlAZURA. remonty - solidnie! 
0-59/84-35-761. 
GłADZIE, glazura. 0-59/84-35-0
 
HYDRAULICZNE. 0-501-055-812. 
- - 
KOMINKI wykonuję, doradzam. 
0-60!-712-91Q , 0-5 9/
4-20-
0._ 
DGÓLND8UDOWlANE, 0-608-484-903. 
TANIE remonty mieszkań. 
0-59/847-21-61-=------ _ __ 
USŁUGI remontowe, panele, glazura, tera- 
: kota. Szczecinek. 0-691-97-63-14, 
I 37-513-34. 
D_59/844.16-86,0-606-67-55-72. I 
USŁUGI księgowe. 0-59/842-36-89-:-- RÓŻNE 
- !- 
AWARIE elektryczne, naprawa wideo, Da- 
TELENAPRAWY riusz Raj, 0-502-
19-61
. _ _ _ 
" Naprawa telewizorów Robert Deszcz. KOMINKI norweskie, francuskie, polskie. I 
Sł k 845-63-17. "Termika". Koszalin, 094/345-46-52; 
ups , 3 I Krucza 21, 
I Naprawa RTV. Słupsk, 845-,55-6 . _ I KOMINKI w dużym wyborze, akcesoria. De. 
NAPRAWA sprzętu RTV, momtorów, druka- cor, Słupsk, Szczecińska 61A, 
rek. Słupsk, 84-30-465. 059/84-34-109. 
POGOTOWIE telew izyj ne. 0-5 9/84-20-970. ME8LE kuchenne na wymiar. Rabat 10 % 
+ montaż gratis. .Kosto!", Słupsk, 
059/841-48-69. LICEUM dla Dorosłych. 
MEBLE na wymla; k
chenne, łazienkowe, S
ud.ium Policealne w 
awodach - t.ech- 
szafy, garderoby, lustra kryształowe. Pro- mk: Informatyk, obsługi 
urystyczne.J, 
mocja - montaż gratis! .Krystom'. Kosza- ekonomista. Słupsk, Młynska 7A, 
lin, Wąwozowa 15 a, 094/3410-354. I 843-18-50 (nie w godzinach zapisów), 
, . - 0-602-446-979. Zapisy: poniedziałek 
MEBLE: kuchme, lazlenkl, lustra, akceso- 10-13, środa 14-17, piątek 15-19, 
na; Słupsk, Szkolna 4, 059/842-28-38..:- I sobota 9-14. 
PROJEKTY, adaptacje, Inwentaryzacje, MATEM ATYKA. 0-59/8 44-41-14
 
nadzory. 0-504-76-22-25. 
NAUKA języka rosyjskiego, tłumaczenia. 
Słupsk, 84-13-068, 0-600-455-765._ 
PISANIE prac zaliczeniowych i magister- 
skich. 0-502-326-284. 
\ MED YCZNE 


1 111 BEZKRWAWE, ESTETYCZNE ZABIEGI 
CHIRURGICZNE LASEREM. ALERGICZNE 
I TESTY, ODCZUlANIE CHIRURGIA, 
NEUROLOGIA BICOM.MED, KOSZALIN, 
" PIŁSUDSKIEGO 73 
"COMPUTER COLLEGE l , (OPREAKS94)340-49-40. 
INFORMATYCZNA III Wypełnianie zmarszczek na twarzy 
SZKOŁA POLICEALNA preparatem RESTYLANE. Gabinet ChIrur- 
zaprasza młodzież I dorosłych giczny, Koszalin, 094/3412-875, 
do podjęcia nauki w zawodach: I 0-602-187-867. 
" LIKWIDACJA NAŁOGU NIKOTYNOWEGO 
- KOSZALIN, SŁUPSK, KOŁOBRZEG, UST. 
I KA, StAWNO, 091/ 489-19 -28. 


I 
I Angielski, niemiecki, francuski SML I 


ale
i Em

94L347-73-13=---- I 
ANGIELSKI - kadra amerykańska, 
0-603-881-118. 
ANGIELSKI - Progress, 0-603-881- 118. ! 
ANGIELSKI 
 Progress-'- średn iozaawa nso- I 
c. O. hydrauliczne, gazowe. wani, 0-603-881-118. I 
059/843-46-
8, Q:?91- 530-5 47. _ - - i 
CYKLINOWANIE bezpyłowe, ukladanie ANGIELSKI-=- tanio, 0-60
8
-11
 i 
parkietów. 0-601-61-40-93, ANGIELSKI średniozaawansowani, . 
0-59/84-32.i>
8. 0-603-8 
: 118. _ _ CHOROBY przyzębia - kompleksowe 
CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanie. KURS ROBÓTEK RĘCZNYCH (HAm RÓŻ. leczenie, gabinet parodontologiczny 
0-59/843-43-20,0-601-64-10-92. NE, SlYDEŁKOWANIE) DlA KOBIET W RÓŻ- , Katarzyna Roman, Słupsk, 
Kaliszewski. , N
 WI EKU
 SŁUPSK, 84-5 4- 710. ' Sienkiewicza 5a/ 2a 0-600-047-849, 
CYKLINOWANIE. 0-59L84-13-5
6._ i LICEUM DLA DOROSŁYCH ZSZ - 2-LETNIE, : 
4-25-10 2:. __ 
- t - b do lana Referen SP - 3-LETNIE. POLICEALNE STUDIUM lA- DIETA CAMBRIDGE Koszalin 34-10-573 

;'
5
/

7


O, 
69
154-233. - ; :ł
6
6

;:N


 : 0-501-496-182. . . : ' 
GAZOWE, c. o., hydrauliczne,. j BY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. SŁUPSK, GROTT- G.INEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo. za- 
059/843-92-31. 0-607-2
 199. _: GERA lO, 845-62-40. lAPISY: CZWARTKI. . 
 egow o, 0-60 3 -666-954. -- 
GLAZ URA , hYdraulika. 0-59/844-08-82, ; PIĄTKI 15.30-17.00, SOBOTY 9.00-12.00. HTTP://WWW. KRUPINSKI. UROLOGIA. 
0-606-791-509. ; 0-502-099-079,0-502-253-322. ; WIZYTOWKA. PL 


\- 


głos Pomorza Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


USŁUGI 


ł 


WYWIADOWNIE 


INFO-BUSINESS, detektywistyczne, wiary- 
godność, windykacje, gielda długów 
www.dlug.pl. 0-94 34-11-796. 
MASZ problem z dłużnikiem? Zadzwońl 
0-608-122-900 


BIURA PODATKOWE 


WIDEO 
- 
1842.08.09,0-602-663-756. WIDEOFIL- 
MOWANIE, 
WE. 


NAPRAWA SPRZ ĘIlJ 


1111 Pralkonaprawy, zmywarki. Słupsk, 
843-54-88, 84-56-156. 
III PRALKONAPRAWY. 059/844-22-46. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI, mikrofalówki. I STROJENIE PIANIN. 0-604-436-906. 
Słupsk, 843-54-88, 84-56-156._ _ 
PRALKONAPRAWY, chlodzlarkozamrazar- WINDYKACJA dlugOw J. M. Bilans. Biuro 
kl. Serwis gwarancyjny Polar, Whirlpool. obrotu wierzytelnościamI. Koszalin, ul. 
059/842-28-31. 059/840-38-30, Szczecińska 64. tel./fax 094/346-85-05, 
0-601-789-892. 346-30-86, e-mail: jmbilansCwp.pl 


ŻALUZJE, ROLETY, OKNA 


NAUKA 


" LInda, żaluzje, verticale, rolety, bramy, 
garaze. 059/84-37-373. 
059/84-20-600 ALKO - ŻALUZJE POZIO- 
ME, ROLETY TKANINOWE. _ _ 
84.24-884 Slupsk - zaluzje, rolety, marki- 
zy, okna, bramy. 
BRAMY, GARAŻE, DRZWI, OKNA, ROLETY. 
MEGA, 0-59/842-96-33. 
OKNAI PROMOCJA - 25 %. SŁUPSK, 
8400-202. 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
341-08-65. 


}. technik Intormatyk (o specjalno- 
!c/ach: grafIka komputerowa. 
sIecI komputerowe, projektant 
strony WWW I Inne) 
}. technik - administracJI, 
, technik - ekonomista. 

 technik - rachunkowo'cl, 
}. technik - archtwllta 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA 
PARKIET, 094/37-516-46. 


INFORMATYCZNE 
LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
zaprasza młodzież I dorosłych 
do nauki w 3-letnlm LO 
(w programie dwa Języki obce, 
klasy Informatyczne 
I ekonomlczno-Informatyczne) 
ule! collt'!W" 
"conIP 
Koszalin. ut. H. Modrzejewskiej 71, 
t el. (094) 34-11 - 741 
"Compułer CoIJeae" jest s2kol/l 
i!: tradycjami. Z_pewniamy dobry 
. porlom i niskie cusnc. Kształcimy 
, w systemie dziennym. wieczorowym 
. i 1JlOcznym. Słuchacze posiadaj/l1ll3!y 
_ 
s
!lQ Internetu 
K.l03202 


CZYSZCZENIE 


DY WANY. 0-59184- 38-911. 


ALARMY, MONITORING 


i 
I 
AlARMY w obiektach, kamery. i 
0-59/842-43-70 ELSER-MUCHNICKI I 
AUTAALARMY. Słupsk, 059/84-11-604. I 
AUTOALARMY, alarmy domowe, dOmOfOny. " 
AUTO-STUDIO, 0-59/84-02-675. _ 
AUTOZABElPIECZENIA. AUTO-PLUS. I 
Słupsk, 841-41-45 . 


TRANSPORT 


/(oZ. Meblowozem przeprowadzki, winda. 
0-602-284-693. 
PRZEPROWADZKI tamo.:Q-50
7ę!- 367. 
TRANSPORT do 5t. 0-609-4 84-200. 


REMONTY 


DIAGNOSTYKA OS 


I POROZY 


Zgodne z obowiązującymi standardami światowymi 
badanie masy kostnej 


DENsnOMETRII 

GOSlUPA I SZYJKI K I I UDOWEJ 
Już w Słupsku 
Centrum Osteoporozy ul. Stary Rynek 5 
tel. .4-02-609 


... 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


PRYWATNE CENTRUM 
EDUKACYJNE 
Koszalin ul. Chałubińskiego 15 
tel.lfax 342-48-20 
PROWADZI NABÓR NA: 
naukę od 1.02.2003 r. do 
SZKÓL POLICEALNYCH: 


. Administracji 
. Rachunkowości 
. Obslugi turystycznej 
. Hotelarstwa 
. Informatyki 
. Kosmetyczek 
. Bezpieczeństwa i higieny pracy 
. Ochrony osób i mienia 


LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
DLA D R"")
, r 'I- 
ł Profil ogólny 
ł Profil informatyczny 
Szkoły posl8daJIł uprllWnlenln 
szk61 publicznych 


I IRYDOLOGIA - okreslanie stanu 
zdrowia na podstawie badama tę- 
czówki. Ziołolecznictwo. Terapia bó- 
IOw, masaże kregosłupa. .MEGAVITA' 
- Wladimir Stepowy, Koszalin, Wojska 
Polskiego 24-26, 094/341-14-63. 
I 0.503.47.93-87. Ginekolog, zab iegi. 
ALKOHOLOWE odtruwanie, 
059/847-50-68,0-602-46-86-31. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. 
I Lek. med. Marek Jaroszyk, 
tel. 0-602-773-762. 
I 
BADANIE włosów, 0-601-214-388. 
CEBUlA Dorota i Witold - Gabinet 
I Stomatologiczny - pelen zakres, 
: lasery, ultradźwięki. Poniedziałek, 
: środa, piątek 16-18.30. Koszalin, 
! Zgoda 9/04, 340-22-61, 
0-602-32-10-64. 
CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin, Świętego 

ojc iecha 24, 094/340-39-17. 


CHIRURGIA stomatologiczna. protety- 
ka. Implanty. B. R. Suchorowscy. 
Słupsk, Warynsklego, 
059/842.98.24 


CHIRURGIA stomatologiczna, 
protetyka. implanty. B. R. Suchorow. 
scy. Słupsk, Waryńskiego, 
059/842-98-24. 


Wyrazy szczerego współczucia 
Państwu 
Henrykowi 
I Lucynie Jeszke 
z powodu śmierci 
Ojca I Teścia 
składają 
Pracownicy 
WielofunkcyJnej Plac6wkl 
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku 


64S03 


. 


BH/11ST 


Ogłoszenia drobne/reklama str. 17 


KLUB Kwadransowych Grubas6w, aerobik, AVON - zostań konsultantką. 
aquaaeroblk; Koszalin, 0-506-430-258, . Q59/844-0
4 , 0-607-61
25. _ KOMPUTERY 
Lębork, 059/863-13-55, Sławno, - DODA,,!< OWA pr aca, 0- 
1-8 23-16 
 _ 
Słupsk, 059/810-50-62. Dieta Cambrld- ARMA zatrudni osob ę z własn ą działaino- 
ge _ ; _ 0.60 _ 1.8 4.76-3 6. 
ścią gospodarczą oraz z samochodem 
tuSZC _ZYCA, bie l actw 

6 01-21 4-388--=-- do 3,5 t z terenu byłego województwa kc- 
NOWY gabinet stomatologiczny, Koszalin, szalińskie go, 0-606-987-829. 
Spa sowskiego .!2 
 094/3 46-51-13. AZYCZNĄ w Londynie odstąpię, 
ODCHUDZANIE, zdrowie, witalność_ Dys- 0-605-061-503. 
trybutor Herbalife, Ewa Żur. . KIEROWCĘ z samochodem (akwizycja ar- 
094/346-03-69, 342-01-73, tykułów chemicznych). Słupsk, Krajewskie- NAUKA JAZDY 
0-501-56-75-13. __ _ @ 2'
,84-10-466. 
ODTRUWANIE alkoholowe, rownlez w do- KONSULTANTA Oriflame. 0-506-171-731. I AUTONAUKA. 0-502-563-797, 
mu pacjenta, esperal, 0-602-706-553. KSIĘGOWĄ zatrudnię. "MarcelIn" , Słupsk, 0-
9 /845-62-88. 
POTENCJA, panowie wysyłam. Wileńska 7 osobiście, wyłącznie ()"
2-6
1-9 56.U TOnI e go', A. Dąbr o
ki. 
0-504-366-477. w go
z...11-=---12.
. _ _ 
9 4/3 
7.:.11- 7 7 AUTO :: NAU_ K
 T
_A CZY K. 
PRAXIS Leczmca Chirurgiczna. BEZPŁAT- MŁODY, dyspozycyjny, j. memleckl, C - 790 zł. C+E - 990 zł. 0-59/845-37-37. 
NIE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla- i własny bus oczekuje propozycji, - --- - -" --- 
ków. Laparoskopia. Kruroskopia. USG. 0-501-601-721. OSK .STOP' Jacuła Eugeniusz. Kursy kie- 
Konsultacje i zabiegi ortopedyczne i neu- ; OSO BOW Y M zaw iozę. 0-505-53-63-63. . . :g1
3:" C, D, E. Koszalin, 
rochirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32, I - - - - . 
informacje: 343-40-64; rejestracja, i PILNIE przyjmę pracownika na terenie i OSK Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
0-603-990-401 : województwa zachodniopomorskiego ! wszystkie kategorie. Słupsk, 84-14-520. 
PSYCHOTERAPEUTA. 094/343-69-92; , (okolice Koszalina, Szczecina), ; RONDO. (}59/84-3 9-12 6
 M03-756-330. 
0-606-901113 0.602-304-129. I WIRAŻ I ' d ' k -:-- 
_ _ _ _ - -. ",SOI me,s uteczme; 
TERAPIA uzależnień. 0-501-711-271, I PILNIE zlecimy chałupmczy montaz bran- ,059/84-38-870,0-603-601-553. 
I 094/345-47-27_ ! soletek. 0-602-39-50-01 -- 
, WWW.ESTMED.KOSZALlN.PL ; TRAKTORZYSTĘ, 094/314-02-56.:- - 
I I UMOWAI Domową pracę oferuje wydaw- ! 
, nictwo 900 brutto. 0-602-394-931. ! 
TOWARZYSKI E ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub sta
 i BANKOWE, bez poręczycieli do 50 000. 
osobą. 0-59/81-31-397 (17 - 19)_ 0-502-482-349. _ 
11111111 Atrakcja Studio 2000, sauna, ja- ZATRUDNIĘ krojczego z praktyką przy pro. I CEY.KREDYT. 0-59/840-22-72. 
CUZZI, Kołobrzeg, 35-814-48. Zatrudnię. dukcJI konfekcji damskieJ. Słupsk, "Mar- . KREDYTY gotówkowe. KONCEPT Słupsk, 
1111111 Amor, Kołobrzeg. 0-604-593-576
 I celln", Wlleilska 7. . W. Polskiego 53, 84-03-470. 
Zatrudnię. KREDYTY. Chrobry, Tuwima 23/16. 
IMallbu, 35-188-18. Zatrudnię. Koło RO 
 Z . NE 059/841-30-32 w. 134; Władysława 
brzeg. IV 9/1. 05 9/
5-67-O6. 
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. Zatrud- 
nię. Zakwaterowanie gratis. 
0-604-841-247. Prywatnie. 
22.lATKA.0-609-239-707. 
23-TKI z dużym biustem. 0-505-135-141. 
AGA. Slupsk, 0-602-649-148. Zatrudnię. 
AGNES, Kołobrzeg, 35-163-64. Zatrudnię. 
AMELKA wyjazdy. Słupsk, 0-600-157-253. 
I ANIA, 0-603-705-198., 
BEATA, 0-505-594-966. 
CZWÓRECZKA,KoIobrz
 
0-694-173-740. 
DARIA. 0-506-631-584. 
DYSKRECJA. Słupsk, 0-693-576-1
 
, DŻESIKA Słupsk, 0-606-426-664, 
I 842-60-98. 
GOSIA.0-692-573-104. 
HADES Night CI
b. Zatr
dnimy panie - I AVIOTOUR1ST. Autobusy, busy - wyna- 
Wysokie zarobki. Koszalin, jem. Przewozy. Koncesja. 094/3411-418, 
094/3415-827. _ I 0-505-903-674. 
KAMELIA. Slupsk, 0-!)Q3-7 7-55-62. ATRAKCYJNE i tanie 
yjaZdY na narty. Au- 
KAMllA,_0-504-60
170. stria, Włochy, Francja, Słowacja. .Przymo- 
I I rze', Słupsk, Jedności Narodowej 4, 
KWADRANSIK. Słupsk, 842-40-35 _ 
0-601-866-710. . GLOBTOUR1ST - wynajem mikrobusów, 
: autokarów od 9 do 51 osób, koncesja, 
: kraj, zagranica. 094/354-26-77, 
0-601-555-174 
- ---- - 
INTERGLOBU$. Bilety, zagranica. 
Dworzec PKS. 094/346-29-26, 
094/ 346-24-04. 
K-2 centrum rowerowe, wczasy, zimowi- 
, ska. narty w górach, najtaniej. 35-47-874, 
i 0-504-058-778. 
TRAN5-LUX. Autokary, mikrobusy, wyna- 
jem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094 [3 40-59-74,0-602-398-892. 


KOMPlJTER, tan io. 0-.!59 /843
 

. _ 
KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 094/340-54-98. 
NAPRAWA, modernizacja, sprzedaż. 

łupsk, 84 
-63-80, 0-601-558-236. 


BIZNES 


GABINET Masażu .U Mirka' oferuje ma- 
saż przeciwbólowy kręgosłupa, relaksacyj- ROLNICTWO 
ny. Słupsk, Szczecińska - Motel .Przymo- 
rze' (solarium, sauna). 
0-59/841-00-99,0-501-454-771. 
NAGRODAI ZA WSKAZANIE SPRAWCY CHŁODNIA do mleka 5501. Dojarka 2-bań- 
WłAMANIA DO SKLEPU W REBLINIE. kowa - tanio. 0-59/810-87-22. 
0-502-48-22-21. KROWY. 094/318-56-76. 
, PAZNOKCIE jedwabne, żelowe. ! ZIEMIĘ sprzedam. 0-59/846-17-06. 
I 0-604-082-252. _ 
 _ i 0-5 05-22 -58 -02 . 
iTIPSY żelowe .Alessandro". PromoCJa! 
! 0-?9/840-17-O6,0-602-187-469._; KUPIĘ 
i UNIEWAŻNIA się legitymację szkolną nr I 
I 203/01/02 Maciej Maciejewski, zamiesz- , CIElAKI do 200 kg. 059/ 810-85-56. 
I kały Siemyśl. 


SPRZEDAM 


TURYSTYKA 


UŻYWANE 


SPRZEDAM 


TANIO suknię komunijną + dodatki, łó- 
żeczko-kojec (składane). 
059-842-83-92,0-606-277-470. 
I KUPIĘ 
,- 


ANTYKI: witryny, serwantki, krzesła (mogą 
być do remontu, itp). 0-694-226-983. 


LUIZA prywatnie. Słupsk, Q-6.00-15 7 - 25.
. 
MIŁE chwile. Słupsk, 0-69 1-68 2 -421 . _ 
MONIKA 20-1etnia. Słupsk, 
0-503-47-25-34. 
NAMIĘTNA kicia przyjedzie (od 11-tej). 
0-603-472-434. 
PAUlA. 0-601-866-508. 
, POSTAW na doświadczeme. 
i 0-506-365-459 
----- 
POZNAM panie, 0-69!.-ł32 3-267.:.... 
PRYWATNIEI AGATA, OlA, MARTYNA, 
i MAJKĄ , PAULINA. 0-60 7 -800-606. 
ROMANTlKA.CLUB k/Ustki. 
0-504-172-480. 
- -- 
SEKS moją pasją. 0-694-929-542 LOMBARD. Lutosławskiego 1. 
U STKA , "Ha vana.Ch.b"
 0-60 1-64. 43-94. ; 
upsk, 84-24-111. 
, ZADZW OŃ przYjedziem y, 0-504-64 1 -678. - : LOMBARD. Słupsk, Norwida 19, 
: Zatrudnię. ! 059/84-362-14. 
I -- --; 
; ZATRUDN IĘ S łupsk , 0-693-576-133. 
. 
 ŻAKLIN 84-11-484. 


Matki 


NASZE ZWIERZAKI 


; SPRZmAM . 


AMSTAFFY - szczenieta, 094/318-11-90. 
DOBERMANY 7-tygodniowe. 0-59/810-5 1-77. 
OWCZARKI niemieckie 3-miesieczne 
: I rocz ny jJi es. 0-59/84-225-51. 


LOMBARDY 


Wyrazy szczerego 
współczucia 
Pani 
Helenie 
Chodorskiej 
z powodu śmierci 


ZGUBY 


składają 
Właścicieli Pracownicy 
Przedsiębiorstwa "NIBRES" 


MATRYMONIALNE 


LEGITYMACJA PK - Holowianko Dorota. 
ZGINĘŁY d
k umenty, Si tkiewicz King
, - : 
0-505-380-498. 


ENIGMA, Koszalin, 094/346-00-00, 
0-601-16- 57-57, www. eni[mal. prv. pl 
WDOWA 54-letnia z M-5, emerytka, kobie- 
ca, gospodarna, realistka, bez nałogów 
pozna pana. Oferty pisemne .Głos Pomo- 
rza' Słupsk 13879. 


INsmUT SOCJOLOGII 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 
ogłasza nabór na roczne 
STUDIA PODYPLOMOWE 
- Organizaqa Pomocy Społecznei 
- Kierowanie i Zarzqdzanie Zespołami Ludzkimi 
-Soqologia Stosowana - Proiektowanie i Organizaqa Badań 


ROZRYWKA 


AMADOS - zespół, nagłośnienia_ 
0-605-122-143. 
DOM WESELNY. 094/347-11-77. 
HOTELIK Gwardia - przyjęcia, 
bankiety, konferencje, noclegi. 
Koszalin, Fałata 34, tel. 345-13-21. 
i fax 346-46-81. 
. ZESPóŁ muzyczny. 0-601-808-883. 


Zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyż- 
szych (magisterskich lub licencjackich) 
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym (zjazdy sobotnio-nie- 
dzielne) przez nauczycieli akademickich i doświadczonych prakty- 
ków. 
Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniach 22-23 lutego 2003 r. 
Informacje i zapisy 
Sekretariat Studiów. Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczeciń- 
. skiego ul. Wawrzyniaka 15 pok. 03, 70-392 Szczecin 
tel./fax 091 423 39 84 lub Sekretariat Instytutu Socjologii 
pok. 108, tel./fax. 091 423 39 19 


PRACA 


AGENCJA umieści reklamę max. 3 500 
(poj az
 budynki). 0-501-072-100. 
ANGLIA! PraktYki - praca. Instytut Rozwo- 
, ju Osobowości, 346-15-98. 


kondolencje 


BH/13T
		

/18012-0018.djvu

			slr. 18 Zdrowo! 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. głos Pomorza 


GABINET TERAPII NATURALNEJ 
mepa, 
 


Irydolog Władimir Stepowy 
przyjmuje w gabinecie przy 
ul. Wojska Polskiego 4-2 


. badanie irydologiczne (tęczówek oczu) - bezDleczna, 
nieinwazyjna metoda oceny aktualnego stanu zdrowia, 
określenia skłonności dziedzicznych i łabych punktów 
organizmu 
. terapia schorzeń kręgosłupa, bólów krzyża i karku, nerwic, 
syndromu przewlekłego zmęczenia 
. masaż leczniczy, ziołoterapia 


NOWE NARZĘDZIE W WALCE Z NADWAGĄ 
VITALIO analizator tkanki tłuszczowej w organizmie. 


Każdy z nas próbował stracić kilka zbęd- 
nych kilogramów. Kupujesz przepisy na 
cudowne diety, najnowsze systemy ćwi- 
I 
I czeń oraz genialne przyrządy wyszczupla- 
jące. Po kilku tygodniach, miesiącach wi- 
I dzisz, że metody te są mało warte. Zrzu- 
casz kilka kilogramów, a po krótkim cza- 
sie z powrotem wracasz do tej samej wa- 
gi. Jedyne co tracisz to kilka litrów wo- 
dy, które organizm szybko uzupeł- 
nia. Celem każdego sposobu od- 
chudzania powinna być redukcja 
ilości tkanki tłuszczowej zawartej w 
organizmie, do kontroli tego procesu 
doskonale nadaje się Vltallo. 
Dlaczego powinniśmy mierzyć poziom 
tkanki tłuszczowej? 
Waga ciała nie jest najlepszym wskaźni- 
kiem naszej kondycjI. Ważne jest ile z tej 
wagi pochodzi z tkanki tłuszczowej, mię- 
śni lub kości. Zbyt dużo tłuszczu prowa- 
dzi do otyłości oraz grozi rozwinięciem 
poważnych chorób: nadciśnienie, choro- 
by serca, rak sutka I macicy, cukrzyca, 


Kilka faktów o tłuszczu 
tI Czasami utrata wagi może spowodo- 
wać, że ilość tkanki tłuszczowej wzro- 
śnie. Tracone kilogramy to nic innego 
jak kombinacja 
w o d y, 


Rejestracja pod numerem tel./094134114 63/ 0600034005 


S6802KOBH 


SPIRULINO · ALGI MORSKIE 
Uroda i zdrowie z morskich głębin 


Masz kłopoty z sercem I wątrobą? Dokucza ci otyłość? Jeśli tw6j organizm, 
cera, włosy potrzebują natychmiastowej pomocy, sięgnij po splrullnę. 
Zalecana dawka dzienna Spłrullno wynosi tytko 5 g. wI,c Jedna lorebke produktu mote wy. 
IIIIrczyć lit na 5 dni. Wyalllnczy dodaWIIĆ po Irochu alg do Jogur1u. zupy 'ub _u, caly czaa mle. 
aza)
c. 
Odtywc
 IIecznIcz4 moc glon6w morlklch znali, wykorzyalywall jut alllrotylnl Aztekowie, 
e w wielu rejonach Alrykll Dalekiego Wachodu 
 one podalewowym akllldnlklem po
lenla. 
Nil kłopoty ze zdrowiem I u
 doakonlllym rozwiązaniem jeal Splrullno, nowy na rynku pro- 
duklllrmy Bio - AcIlve. To naturalna moc eproazkowanych nlebieakoz'elonych alg morskich. 
Splrullna jeal czf810 nazywana zielonym zlolem lub WOdnym 1eń.azenlem. Dzlfkl a166-pro- 
cenIowej zawar106c! blelka orgIInizm 111Iwo j
 przyawlI)lI. JMI le1 najbogel8zym w'r6d ro6lln 
1r6dlem w
emłn z grupy a oraz A, D, K I E, kl6f/Clnych 
kilogramów. tTlf/CZYłam si{l. Nie PfZ)lOOSlly skull	
			

/18012-0019.djvu

			głos Pomorza Sobota - nied7iela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja(g!glos-pomorza.p1 


Niezwykła wyprawa do Kaliningradu (cz.II) 


I ł 


Zdrowo! str. 19 


przem 


ni
ym szlakiem 


Kiedy obeszliśmy nabrzeże Pregoły, nie zostało nam wiele czasu na zwiedzanie. Do odjazdu autobusu o 15.30 mieliśmy niecałą godzinę. Nie do- 
szliśmy, niestety, do starówki. Niewielkie odcinki na mapie w rzeczywistości zamieniały się w długie kilometry do przejścia. Na szczęście sło- 
neczna pogoda i niewielki wiatr nas wspomagały. 


Choć prawie we wszystkich 
sklepach można kupić wszech- 
obecne wyroby z bursztynu - 
korale, bransoletki, oprawione 
w srebro lub jedynie oszlifowane 
- nikt z nas nie miał zaufania do 
próby srebra ani do jakości wy- 
robów. Słusznie uprzedzali zna- 
jomi przemytnicy, że najlepszą 
biżuterię można kupić w cen- 
trum, przy muzeum jantara. My 
zaś byliśmy oddaleni kilka kilo- 
metrów od upragnionej części 
miasta. 


.1 7 
- .I. 


rr(.JJI,
. ,alinM -
J 


te 


.Te 


straszliwie piszczal. Przenikliwy 
dźwięk było słychać z odległości 
kilkudziesięciu metrów. Na 
usprawiedliwienie dodajmy, że 
aby naoliwić piszczący moduł, 
potrzebny byłby dźwig z podno- 
śnikiem. 


Tradycja na ulicach 


Chcieliśmy wstąpić do jakiejś 
restauracji, ale natknęliśmy się 
w jednej na zasłonę dymną z pa- 
pierosów i zrezygnowaliśmy. Za 


x pa 'pa ae 


I>odobulu num się kumlllllJiu plllkutowR nllwoluj1lcII do lJśmiechu nu co 
.bleń. Mo.łe by jl!lłI"l.eslclellić nu nllsl. 
runt? 


Co W prasie piszczy 


Zewsząd otaczała nas cyryli- 
ca: cyrylica "wchodziła w oczy", 
przypominając szkolne lata 
i obowiązkową naukę rosyjskie- 
go. Postanowiliśmy porównać 
gazety i przywieźć jakąś prasę 
na pamiątkę. W kiosku poprosili- 
śmy o "Komsomolską Prawdę". 
Zapłaciliśmy niewiele i na ławce 
zaczęliśmy lekturę. 
Gdyby nasza słupsko-kosza- 
lińska gazeta była robiona tak, 
jak ta rosyjska, dziennikarze 
mieliby najnudniejszą pracę pod 
słońcem, ale - trzeba przyznać 
- musieliby się też wykazać po_o 
mysłowością. Otóż kupiony 
przez nas numer zawierał nastę- 
pujące artykuły: prezydent Putin 
w garniturze i rozmowa z nim 
o kierunku polityki rosyjskiej, Pu- 
tin w dresach, hobby prezyden- 
ta, Putin w mundurze i wspo- 
mnienia z wojska, żołnierze 
o Putinie. Przy tym - sprawdzili- 
śmy dokładnie - nie było to żad- 
ne specjalne wydanie poświęco- 
ne prezydentowi z okazji uro- 
dzin. Cóż, każda gazeta ma 
swoją prawdę. 
N8jciekawsze były billboardy 
- potężne reklamy na budyn- 
kach lub specjalnych słupach. 
Trafiliśmy na obrotową: na 
trzech płaszczyznach umocowa- 
nych do słupa zostały naklejone 
plakaty. Obrotowy element 


.. 


r 


l . 
.. 


I, h 
II 'u 


I.. 
11'1' 


r 
: '. 


. 


_ITi" 

J 


t lii' 
'J f!'  


, 


...- 


ladą królowały jakieś majonezo- 
we sałatki i śledzie w occie, więc 
podejrzewaliśmy, że "coś" do 
tych sałatek też można tu do- 
stać. A tak marzyliśmy o szklan- 
ce prawdziwego rosyjskiego 
czaju, podawanego z samowa- 
ra, z łyżeczką w szklance' Po- 
tem przemytnicy nas uświadomi- 
li, że taką herbatę, tradycyjną, 
z samowara, z kawałkami cukru 
do popijania, można dostać je- 
dynie w ekskluzywnych restau- 
racjach czy hotelach bliżej cen- 
trum. 
Ale spotkaliśmy inną atrakcję 
- kwas chlebowy sprzedawany 
na ulicy. Cieszy się powodze- 
niem. Sprzedawczynie - właści- 
cielki małych cystern - rozstawi- 
ły w mieście stoisko pod para- 
solką. Mała porcja kosztowała 
1,5 rubla, duża - 3,5 rubla. Tro- 
chę się obawiałam o kondycję 
żołądka po degustacji, ale napój 
był dobry. Może nie taki, jak pa- 
miętam z najmłodszych lat, ale 
wypity z plastikowego jednora- 
zowego kubka w Rosji miał swój 
urok. 


Amerykański sen 
w rosyjskim wydaniu 
w Kaliningradzie sklepowe 
półki nie świecą pustkami. Są 
pełne towarów, także zagranicz- 
nych. W każdym mieście funk- 
cjonują bazary, gdzie można ku- 


.
  


'"\ 
l łł"\. 
") i." 
F 
. Jw;' 
 


\ 


>o, 
. tłl 
. .i 
. 


..4M 'lit' 
J...
: 
. 
.. 
IUU I': " '. 
.1 ,.. 41. ;U 
.. 
-J:: 1:: .. o:: _:
 ! 
, 
:tl. 'I. 
: 
u 
Ił . 
;! i ł: 8 i;
 ii' 
r-- '. 


< .
\ 
._.
'. 
ii II! I!III 
:1: " 


'łr 


r' 
 


-...... JI
 

 5E,f' ''0' 


Autobus przemytników. Niektórzy mają swoje stale fotele. 


... 


.. 


,. 


pić to, czego w sklepach pie ma. 
Są tam oryginalne albo podra- 
biane kosmetyki, odzież, buty. 
Zajrzeliśmy z ciekawości do 
sklepu spoż
czego. Odważnie 
złapałam koszyk i pobiegłam 
między regały. Półki jak wszę- 
dzie, jednak odniosłam wraże- 
nie, że produkty nie były zbyt 
świeże, chociaż miały aktualną 
datę ważności. Aż do momentu, 
kiedy dotarłam do lady chłodni- 
czej z mięsem. 
W Polsce też są miejsca, 
gdzie klient może sam wybrać 
kawałek opakowanego mięsa. 
Jednak mięso w kaliningradzkim 
sklepie nie spodobało mi się. Po 
pierwsze trudno było stwierdzić, 
od jakiego zwierzęcia pochodzi 
(na pewno drób to nie był), a na- 
pisu nigdzie nie znalazłam. Ka- 
wałki owinięto spożywczą prze- 
zroczystą folią, pod którą zbierał 
się czerwonawy płyn z mięsa. 
Lodówka sprawiała wrażenie, że 
jest w niej chłodniej tylko dlate- 
go, że stoi w zacienionym skle- 
pie. Każdy z kupujących grzebał 
w tym towarze jak w swoim wła- 
snym. Podobnie z wiszącymi 
tam na hakach kiełbasami: wiele 
osób brało je do ręki. Nie wie- 
działam, na jakiej podstawie 
klienci klasyfikowali kawałki na 
gorsze lub lepsze, ale po prze- 
kopaniu całej szafy szli do kasy 
z kilkoma zafoliowanymi pa- 
czuszkami. 
Skończyłam wizytację sklepu, 
nic nie kupiłam. 
Chcieliśmy przypomnieć so- 
bie, jak wyglądają żiguli, łady 
i moskwicze. Nic z tego: rosyj- 
ską ulicę zdominowały audi, 
mercedesy, vOlkswageny i toyo- 
ty. Jedyne napotkane moskwi- 
cze były samochodami milicyjny- 
mi. 


Jak wykorzystać 
damskie pończochy? 
Wpadliśmy na pomysł, żeby 
wydać resztę rubli, wysyłając 
kartki do znajomych. Znaleźli- 
śmy pocztę i wybraliśmy kartki, 
które uprzejma urzędniczka wy- 
dobyła z wielkiego kartonu. Do 
tego sprzedała nam znaczki. Za- 
częła się radość wypisywania. 
Postanowiliśmy wypisać wszyst- 
kie pocztówki w języku To/stoja. 
Tekst był niewinny - przynaj- 
mniej tak uznaliśmy - żeby nie 
narazić się na wyjaśnienia 
w urzędzie pocztowym. Jeszcze 
dopytaliśmy, o "pocztowyj jasz- 
czik", wrzuciliśmy naszą przes9ł- 
kę i poszliśmy na dworzec auto- 
busowy. 
Tam trwała już pełna mobili- 
zacja przemytników. Pozbyli się 
przywiezionego towaru, kupili 
ten do sprzedania w Polsce (pa- 
pierosy i alkohol) i czekali na au- 
tobus. - Jak wycieczka? - za- 


J! .
. " 
r::::.:-- 


T 
. 


.-l , 


tII_' 


III
 rt. 
IlU 'I" 


.t łLtł 
rn 
'. 


T 


. 


. 


4(" 


I' 


ł. 


\".. /. 


1# 


... -- ---.' 


ł(
. 
 

:.,
 


, ' 


\. 


".>
 


iii 


.t 


.. 


",' 


.
 


4 


....  
, 


ł
 Vl\1.l\\
 
\., X/II: bił bil' 


! t 


Suturutor 110 rosyjsku: w uplllny dl.leń m"itllł się o....eźwić kubkiem kwasu chlebowego, serwowunego L ma- 
lej cysterny. 


gadną/ ten w zielonej koszulce. 
- A wiecie, że tu podobno jest ja- 
kiś okręt podwodny do zwiedza- 


(f£

 , 
y
 <:;tJ 


c-r- 
I 
ł 


Potężny IlUmnik Michała Kalini- 
na, bohatera narodowego; od jego 
nazwiska miasto wzięlo nazwę. 


nia? - zapytał inny. - Zawsze się 
wybieram, ale nigdy nie zdążę. 
Kiedy wyliczyliśmy, gdzie byli- 
śmy i co widzieliśmy, przecierali 
oczy. - A na tym okręcie to jak 
jest? Co można zobaczyć? 
W środku gabloty, czy normalne 
urządzenia? - wypytywał ten, 
który od 7 lat jeździ z przemy- 
tem, ale nigdy nie wybrał się na 
zwiedzanie. 
Gdy wszyscy już usiedli w au- 
tokarze, przyszedł asystent kie- 
rowcy: w komunikacji międzyna- 
rodowej je
t to bardzo ważna 
osoba. - Zadnego odkr{łcania, 
rozbierania pojazdu czy melino- 
wania towaru - ostrzegło zwali- 
ste potężne chłopisko rodem 
z filmów akcji. W zasadzie wszy- 
scy handlarze mieli jakiś ponad- 
planowy towar, który starali się 
przemycić. Im więcej, tym lepiej. 
Większ.:y zarobek, większy zysk. 
Jeden z przemytników prze- 
szedł między rzędami z blocz- 
kiem deklaracji celnych. Każde- 
mu rozdał po blankiecie i zaczę- 
liśmy na piśmie zwierzać się 
polskim celnikom, co wieziemy. 
Sięgnęłam na górną półkę,. 
całkowicie zabudowaną, gdzie 
położyłam niewielki plecak. 
Sprzączka o coś zawadziła i ze 
zdumieniem zobacz
am poń- 
czochę wypakowaną paczkami 
papierosów i ułożoną płasko na 


) 


półce. Odłożyłam na miejsce. 
W końcu nie moje. 


Doby na granicy 


Znów dojechaliśmy do grani- 
cy w Mamonowie. Trzeba było 
wysiąść z paszportami do rosyj- 
skiej odprawy. Trochę żenująca 
była sytuacja, kieąy dorośli lu- 
dzie bojaźliwie przesuwali się 
przed okienkiem, za którym 
urzędował rosyjski pogranicznik. 
Milkły wszystkie rozmowy, nie- 
którzy rozglądali się na boki. Vo- 
uchery 
ostały zabrane. Potem 
snuliśmy przypuszczenia, po co 
komu te druczki. Być może Ro- 
sjanie w ten sposób tworzą bazę 
danych. Tylko że niektórzy prze- 
mytnicy od lat jeżdżą z towarem, 
za każdym razem wypełniając 
voucher. Jeszcze ich nie ma 
w bazie danych jako najczęściej 
przekraczających granicę? Jak 
tłumaczą swoje codzienne eska- 
pady? - Zapoznałem w Rosji 
dziewczynę, miałem nocować 
u niej, ale się pokłóciliśmy i wy- 
jeżdżam - przedstawiał opo- 
wiastkę dla pograniczników 
przemytnik w zielonej koszulce. 
- A jutro, jak mnie spytają, cze- 
mu jadę, to powiem, że się chcę 
pogodzić, bo ją kocham. Jak 
w drodze powrotnej znów spyta- 


cukierków nic w nim nie było. 
- Gdzie pani walizka? - spytał. 
. - Nie mam - odpowiedziałam 
zgodnie z prawdą. - Pojechali- 
śmy z mężem na jeden dzień 
zwiedzać. 
Widocznie stanowiliśmy rzad- 
kie okazy, bo celnicy długo prze- 
szukiwali nasze podręczne ba- 
gaże. Sprawdzanie i odprawa 
trwały ponad dwie godziny. Te- 
raz zrozumiałam, dlaczego nie 
ma prywatnych samochodów 
przewożących turystów przez 
granicę. Samochody osobowe 
czekają na granicy w obie strony 
co najmniej kilkanaście godzin. 
Natomiast wszyscy celnicy wie- 
dzą, że autobus kursuje według 
rozkładu jazdy i nie może się 
spóźnić. To powoduje, że odpra- 
wa pasażerów autobusu jest 
krótsza i szybsza. 
Nie wiem, ile kontrabandy za- 
trzymali celnicy. Nie pozwolili je- 
chać kilku osobom, dopóki nie 
pozbędą się nadmiaru towarów. 
Autobusu nie sprawdzali chyba 
zbyt dokładnie, bo po przekro- 
czeniu granicy jeden z przemyt- 
ników wyciągnął z górnej półki 
kilka par nylonów wypchanych 
paczkami papierosów. 
Podobno jeszcze efektowniej 
wygląda kontrola celna w pocią- 
gu, gdzie celnicy wkraczają 


..  d.PARl	
			

/18012-0020.djvu

			ł 


Sobota - niedziela, 18 - 19 stycznia 2003 r. 


os 


Drogie Dzieci! 


Szybko mija czas. Już mamy p%wę stycznia i dzień dłuższy o pra- 
ie pół godZinY mż pierwszy dzień zimy 21 grudnia. Coraz bliżej też zi- 
mowych feni - mIejmy nadzieję, że znów będziecie się mogli cieszyć 
megiem. Koniecznie nie zapomnijcie, że w najblizszy wtorek 21 stycz- 
nia przypada Dzień Babci i Dziadka! Jak zawsze czekamy na listy. Nasz 
dres: "Głos Pomorza", ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin, GLOS 
DZIECI; adres poczty elektronicznej: olek@glos-pomorza.pl 
Czy znacie zwierzęta-maskotki? Z jednym z nich - po/udniowoamery- 
ańską szynszylą - zapoznamy Was już za tydzień. 


Karnawał w przedszkolu 


. 


'. 
" 


ł 
, 


J 


t" 


'Po 


I. '\ : 


'. , 


.  


Dzieci z kołobrzeskiego Przed- 
zkała nr 3 w piątek (10 styczma) 
aW11y się na zabawie kamawałe- 
Nej w Kołobrzeskiej SpÓłdzielni 

ieszkaniowej. Sto dwadzieścia 
pf"ltaci z bajek I komiksów 
fi rytmie skocznej muzyki "Fuga 
Band" przez trzy godziny czekalo 
a Mikołaja. Tylko grzeczne, czyJi 


oczywiście wszystkie dzieci, dosta- 
Iy drobne podarki. Maluchy brały 
udział w licznych konkursach, 
w kt6rych sprawdzano ich znajo- 
moŚĆ muzyki. W zabawie towarzy- 
szylłlm rodzice, którzy podobnie JBk 
wychowawczynie, byli przebrsnl. 
(pk) 
Fot. PRZEMYSŁAW GRYŃ 


6 1 Q 


Nagrody 
w krzyżówce 
fundują restauracje 
Me Donald'sa w Koszalinie I w Słupsku 


MCDonald's 


1. , {J1!J!/JfJjJ źJ rf!mW 
......-- 
,.,...,.,.,. 
..._- 
J._um . ..aJ 
J. 1IIDIIdfIIifII ..,. 
4.".IIIIIf__ 
Ił- 
1.... 
_-ł1 
&ł- 
-..... 
1....._ 
&..... 
=- . 
1"'- 
Ul 1111111 
..-- 
u__ 
fi_ . 
..,IIU 
.
 ..,. 
a.....___10 
K"""- 
.."..",., 


13 
u. 
 
1'-'" 
-- 


Nagrody za rozwiązanie zadań z "Glosu Dzieci" otrzymują: 
zabawki z Mcdonald'sa - Monika Lipska z Kołobrzegu, Teresa 
Pleszkur z Piaszczyny; zaproszenia do McDonaldse'a - Monika 
i Darla Blemaś z Koszalina, Jakub Retka ze Słupska. Na rozwiązane 
krzyżówki czekamy prze tydzień. Przesyłajcie je pod adresem redakcji. 


J 


.. 


,.. 


r  


J 


.... 


I  


" 


Zakochany w śniegu 


Jamnik Perry nie przepada za zimą. Za to Scot rasy siberian husky, z sąsiedniego podwórka, 
gdy spadnie śnieg, szaleje ze szczęścia. 


& 


Żeby zrozumieć ten różny 
stosunek obu piesków do zi- 
my, przypomnijmy historię 
przodków Scota. Historia ta 
sięga 3 tysięcy Jat wstecz, 
kiedy to syberyjskie plemię 
Czukczów dotarło do północ- 
no-wschodniego krańca Azji 
- niegościnnego obsza- 
ru, gdzie przez więk- 'A 
szą część roku panuje t \ \ 
sroga zima. Czukcze 
 IJ 
żyli w głębi lądu, ale 
 1 -..z 
polowali na brzegu I J 
oceanu na foki. 
I wpadli na pomysł, ';"r(J 
żeby do transportu 
 J..I 
zdobyczy użyć psów. 
Sprawdziło się to znakomi- 
cie. Czukockle zaprzęgi li- 
czące 20 psów w ciągu 6 
godzin potrafiły przebyć 120 
kilometrów, ciągnąc 600-kilo- 
gramowy ciężarl 


. 


Husky podbija Ame- 
rykę 
Pierwsze psy tej rasy 
w 1909 roku zostały sprowa- 
dzone do Kanady przez Pel- 
zhandlara Gooaaka, rosyj- 
skiego handlarza futrami. 
Wkrótce husky zrobiły karierę 
w wyścigach psich zaprzę- 
gów. Okazaly się szybsze 
i bardziej wytrzymałe niż 
miejscowe psy. Wielką sławę 
syberyjskim czworonogom 
przyniosło zdarzenie, jakie 
miało miejsce w rd\Onif' przyr" " , g"l do r,.łlonu 
PI w k ahń' p
 żu 
Mile .. W 
. I s:.
j.. 
WE u1zial 
w _ IW apI 
lei net 
· . · Ol . pre- 


o 
OC 


głos Pomona 


Imię; nazwisko: 


Adres: 


t......................... . 


, , I '" U. { 
I I" , k 
afl)' DZla I fł. 


1\ 
\I
 -., 
{
 

. 
,,(
) 
- .,....,--. 
( 
 
) 
.\ 
"-c-J 


.......... 


, 


Kochana redakcjo! 


Podobnie jak wszystkie dzieci, 
my też bardzo lubimy zimę 
i zimowe zabawy. Na zajęciach 
dużo mówimy o tej porze roku. 
Przypominamy o zachowaniu 
bezpieczeństwa podczas zabaw, 
rysujemy i układamy wiersze. 
Wysyłamy Wam kilka naszych 
rysunków oraz wierszy o zimie. 
Uczniowie klasy IIb 
i wychowawc i Ewa Hołota ze 
Szk. d. -, w Dobrowie 
Ig 


I zimowy nastał 
Nasze buzi, 
no Mikolą' 
Teraz g 
Byp 
l; 
Ż 


Zlmd 


wlęta 
Przyszedł grudzień. pr 
święta 


, .. 
. '-"" 
. 
.1 


) 


. 
. 


I 


Ąys. Daniel Kwiatkowski, kl. II b, SP Dobrowo 


" 
. 


. 
. 
. 


, 
- 


'* 


Ąys. Karolina Baranowska, kl. II b, SP Dobrowo