/4823-0001.djvu

			I DZiŚ: 


ł 


. 


GŁOS Czytelników I Ciągniki i koparki w poprzek drogi 
DZ/ENN/KWYCHODZ/ Ponieram 1 ' rz ą d , 
OD WRZESNIA 1952 R. r 'eT 
:: '

;fn

k

3;

:6 ale przestrzegamy... 


-- 


r 
... 


... ..... .................................... ....... ... 
........ ..... ............................... ....... ... 


:...... 


"" ""'''' 0:""""'" "'0:", 0:" 0:0:"':'::::::0::, ::0:: I 
S .. Ł ..... U . . e ' s .' .'. K . ........... 
.. ..... ". . '. ............ 
.... ..... '.. . .... ............. 
. . ..... " . o.. . ............. 
.. . ...... . ..... .. . . ............ 
. .. .. .. ...... .... ........... 
......................... .................................... 
......................... .................................... KliQiSi

 141 N 
............................................ ....... ... ........ 


NR 81 (11721) 


Czwartek, 5 kwietnia 1990 r. 


CENA 350 ZŁ 


Dyrektorzy spierają się, a klient płaci 


ł 


en  


. 
lęsn 


.::
t\
I:\ti\ij*JQ}\/ 


Inicjatywa'90 


t- 


W Sopocie trwają Międzynarodowa Targi 
Małych Przedsiębiorstw - "lnicjatywa'SO". 
- Na całym świecie małe przedsiębiorstwa 
stanowią istotny element kształtowania gos- 
podarki - mówi dyrektor Targ6w. Zdzisław 
Bożyk. W naszej scentralizowanej gospodar- 
ce były one tlko tłe i złem konieczny. Celam 
..lnicjatywy'SO" jest wprowadzenie polskiej 
drobnej wytwórczości w międzynarodowy 
podział pracy, a także ujawnienie stopnia 
aktywności tych małych podmiotóyv gospo- 
darczych. 


o pracy i kredytach . . 


Podczas wczorajszych obrad KER M omó. 
wił projekt nowej ustawy o kodeksie hand- 
lowym, rozpatrzył też projakt utworzenia stre. 
fy wolnocłowej w Cieszynie. Ponadto przed- 
miotem obrad była sytuacja na rynku pracy i 
wykorzystania kradytów uzyskiwanych z Ban. 
ku Swiatowego. 


ZSP protestuje 


Zrzeszenia Studentów Polskich rozpoczęło 
ogólnopolską akcję protestacyjną. Wymierzo- 
na jast ona przeciw projektowi ustawy o 
szkolnictwia wyższym. Zdaniem ZSP ogreni- 
czy ona prawa studentów, pozbawi wpływu 
uczelniana organizacje na sprawy studiów, 
nie gwarantuja im pomocy materialnaj. 


Premier Mazowiecki uda 
si, na sesję MOP  


Premier T. Mazowiecki będzie przemawiał 
na sesji planarnej MiędOlynarodowej Organi- 
zacji Pracy, która odbędzie się w czerwcu. 
Sasja zgromadzi przedstawicieli 150 krajów 
członkowskich MOP. (e) ti.
 :...::..::.\:: 
 . :.::..:.::.:......::::...:.....:: 
. -....- ...
:ł: ..... . . 1 . . 
 . .. 
...
....


..:... l!ł .Ę
ł:ą. 


Nic nie stracą 


Zachodnioniemiecki minister gospodarki 
Helmut Haussman zapewnił, że emeryci i 
renciści w NRD nie stracą nic po zjednocze- 
niu Niemiec. Obawy z tym związane nasiliły 
się w NRD po oświadczeniu banku zachod- 
nioniemieckiego, aby marki zachodnie i 
wschodnie wymieniać w stosunku 1 ;2. 


Samodzielność republik 


Rada Związku i Rada Narodowości Związ- 
ku Radzieckiego rozpatrywały wczoraj na 
oddzielnych posiedzeniach w drugim czyta- 
niu projekt ustawy o podstawach stosunków 
ekonomicznych ZSRR, republik związko- 
wych i autonomicznych. Projekt zakłada m.in. 
prawo republik do' prowadzenia samodzielnej 
działalności gospodarczej i polityki zagranicz- 
nej oraz kształtowania swojego budżetu. 


Trzęsienie ziemi 


.-", 


Silne trzęsienie ziemi zarlotowano poprzed- 
niej nocy w Bośni i Hercegowinie (republika 
w Jugosławii). Siła wstrząsów dochodziła do 
5 stopni w S-punktowej skali Richtera. Mie- 
szkańcy wielu miejscowości zerwani zostali 
ze snu. Agencje nie podały dotychczas bilan- 
su strat spowodowanych trzęsieniem. 


I 


, 
I 


w 


I 


r.s 


Polska 
vv "Interpolu" 


o akcesie Polski do "Interpolu" mó- 
wi się już od dłuższego czasu. Członko- 
stwo to staje się coraz bardziej realne. 
Minister spraw wewnętrznych, Czesław 
Kiszczak podpisał wniosek o przystą- 
pieniu Polski do "Interpolu", między- 
narodowej organizacji policyjnej. Szef 
. tej.organizacji komentując polski wnio. 
sek powiedzIał: Polska jest potrzebna 
"Interpolowi", a "Interpol" Polsce. O. 
stateczna decyzjQo przyjęciu spodziewa- 
na jest we wrzdn;u tego roku. (e) 


. 


... 


20660 zł, łopatka - 17.000 zł - 
17900 zł, parówkowa -11 000 zł- 
11 600 zł, szynka - 39 300 zł - 
41 400 zł, baleron -. kosztuje 33 500 
zł - 35 300 zł, polędwica sopocka - 
46600 zł - 49100 zł, a wędzona - 
44100 zł - 46400 zł. biała kiełbasa 
-16300 zł --17200 zł. 
(dokończenie l1a str. 2) 


Złoty skarb 
. 
w... garazu 


Jeden z mieszkańców Koszalina u- 
krywał w garażu przy ul. Kolejowej, 
umieszczone w pudełku złote przed- 
mioty: 7 pierścionków z kamieniami. 3 
obrączki, wisiorek. 2 zegarki i kamień 
szlachetny do pierścionka. Przypusz- 
czał. że garaż będzie bardziej bezpiecz- 
nym miejscem dla złotego skarbu. niż 
mieszkanie. Niestety, pomylił się... 
Wczoraj właściciel złotych przed- 
miotów zgłosił w Rejonowym Urzędzie 
Spraw Wewnętrznych w Koszalinie, ZE: 
zostały one skradzione. Do garażu nie 
dokonano włamania, pudełko również 
pozostało na swoim miejscu. zniknęła 
tylko jego zawartość. Prawdopodob- 
nie. złoty skarb ukradł ktoś podczas 
pobytu w garażu właściciela. Ostatni 
raz sprawdzał on zawartość skrytki 
30 grudnia ub. roku. (ho) 


(Inf. wł,) We Francji, RFN czy Szwecji ,każdy szanujący si, biznes- 
men należy do iZby przemysłowo-handlowej. Pełni ona roi, swoistej 
giełdy informacji o możliwościach robienia interesów w kraju i za 
granicą, dostarcza najświeższych wiadomości o procesach gos- 
podarczych, ma również swój walor towarzyski integrując społecz- 
noś6 ludzi biznesu. 


Także w naszym kraju, który prze- 
chodzi obecnie przyśpieszony kurs 
ekonomii - nie politycznej lecz pra- 
wdziwej - pojawia się potrzeba or- 
ganizowania takich izb. Mówił o tym 
wczoraj prezydent Koszalina Janusz 
Wojtych, który obok Czesława Łuk- 
janowicza przewodniczącego 
MRN i Wiesława Romanowskiego - 
przewodniczącego Komitetu Obywa- 


teiskiego był inicjatorem spotkania z 
grupą koszalińskich menedżerów. 
Koszalin w ostatnich latach nawią- 
zał tzw. partnerskie kontakty z mias- 
tami w Finlandii, Norwegii, Danii, 
RFN, Francji i Włoszech. W cza
 
kurtuazyjnych zapoznawczych wizyt 
u boku władz miasta zawsze stali 
przedstawiciele tamtejszego biznesu, 
zrzeszeni właśnie w izbach. Byli przy- 


Sejm o prywatyzacji i MSW 


Częstotliwość posiedzeń Sejmu. którą 
nieraz się podkreśla. mówiąc o tym. ile 
jeszcze projektów ustaw czeka w kolejce. 
można też łatwo wyliczyć matematycznie. 
Oto dzisiaj rozpoczyna się 25. już posiedze- 
nie Izby. Jak zwykle porządek dzienny jest 
bardzo rozbudowany. Posłowie mają do 
rozpatrzenia sześć projektów ustaw doty- 
czących zmian systemowych w gospodar- 
ce. Do najważniejszych zalicza się projekty 
ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw pań- 
stwowych Oraz o utworzeniu agencji prze- 
kształceń własnościowych. 
Już po raz kOlejny na porządku dnia 
znajdzie się resort MSW. Sejm bowiem 
rozpatrzy sprawozdania z prac komisji nad 
nowym kształtem i zadaniami organów  . 
:o;;e wschod
 
Wmilości to nie jest nieszczęściem: raz wojna. 
 
raz pokój 
 


(Horacy) 


Imieniny 


dziś -Ireny. Wincentego 
jutro - Izoldy. Celestyna 


o 6.12. zachodzi o 


Q 


Dziś na Pomorzu Środkowym spodziewane 
jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Prze- 
lotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. 
Temperatura w dzień 5-7 st. Wiatr umiar- 
kowany i dość silny. płn.-zachodni. (s) 


odpowiedzialnych za Qchronę porządku i 
bezpieczeństwa publicznego. 
Oczekuje się. że znajdą też swój epilog 
inne tematy poruszane wcześniej na Wiejs- 
kiej. Okaże się. czy przywrócone zostanie 
święto narodowe 3 Maja. czy zostanie 
zniesione 22 Lipca jako narodowe Święto 
Odrodzenia Polski. Odpowiednie projekty 
ustaw są bowiem umieszczone na porząd- 
ku obrad. (e) 


(Inf. wł.) Tuż koło Rzesznikowa, w 
gminie Rymań wczoraj w poprzek dro- 
gi stały ciągniki, kombajny, pługi, ko- 
paczki, siewniki itd. Na niektórych za- 
wieszono flagi z napisem ..Solidar- 
ność" lub biało-czerwone. W ten spo- 
sób, blokując trasę przelotową łączącą 
dwa główne porty-Szczecin z Gdańs- 
kiem, protestowali wczoraj rolnicy 


zrzeszeni i nie zrzeszeni z gminy Brojce 
w woj. szczecińskim i gminy Rymań w 
woj. koszalińskim. Byli też pracowni- 
cy Stacji Hodowli Roślin w Dargo- 
sławiu, Państwowego Ośrodka Ma- 
szynowego w Rymaniu oraz Spółdzie- 
lni Kółek Rolniczych w Brojcach i Ry- 
maniu. 


, 

 

:,tJl 
. 

. 

<
 ... . 
:J 
,.,.1', 
. 

f '. . 
.::
:.
:

 
.:
 "";:. 
r. 


/5 


- Zatrzymali ruch od godziny 10 
do 14. W tym czasie przepuszczali 
jedynie karetki pogotowia, samocho- 
dy straży pożarnej, milicji oraz ludzi 
spieszących w nagłych wypadkach. 
Pozostali chcąc nie chcąc musieli 
nadkładać drogi i korzystać z objazdu. 
Tam bardzo sprawnie kierowali ru- 
.chem milicjanci. 
Czego żądają rolnicy? 
- Przede wszystkim zmiany poli- 
tyki rolnej - mówi przewodnicząca 
Gminn'ego Związku "Solidarność" 
Rolników Indywidualnych w Broj- 
cach, Krystyna Trzeciak. - 17 marca 
br. przeprowadziliśmy pierwszą akcję 
- oflagowaliśmy gospodarstwa, a 
postulaty wysłaliśmy do Warszawy. 
Nie otrzymaliśmy na nie żadnej od- 
powiedzi. 


(dokończenie na str. 2) 


: ę,

:'

1;t


:
),
_ 


I ,. 
I 


. . 
 ' 


.' : 't,., :
' '
.
1 
1M f A . "
,o 
",()t\B
} '"

, ,"
, .... 
Dl<' ..todJ'

 1,1 1\' ł ..:: ' . >'';\' 
C£łł
 ,\ ,
, ;"1 
. _"fil *," 
---., --'Le;; ). 
.,... ',.; i:' 
 i' 


:'::::'. 
:,
,': 


" 


\\J\\.\ 
\ "
 . 
"t 
.' . 


.I 


o:: 
"t:"' 


,::;.{
')

;; if
 
., A 


,\
\
' , 
\' \. . "..' 
}'i
\ 


,'ł>- 
, 
,
:< 
>;
'" ;.
{". -

; 
'- 
 .
;;.:.:

 


( 


. ..:;:>
'. ".:{.: 


"'. .
:','. ":.:..,;':,.-': 


. 
.li 
';. .1\ 


............ 


Fot. Jerzy S?ych 
J',\ \<{',
:

'
,
 


"',:\ 
';" < ,:: , . :':;,';
,, - 


l 


.... /
 . '
 . :_ . '.< . - . '
" " 
,.. -.. - 
 " "f ' . 
.". 
\ 
l

 
,... ",
 


..... "-":':'\.

'
''; . 


,. 


.-x
 


";fi;." 


.:; 


,.,
: .
.., . iIt 


.;.f.:....;..i.
,; 
. . 
}
,:Sł. 
 
',., 
 
" 


"(..,' f'
:," 

: 


. .,.;f, ' 
. . '.. 


\\
>
 


";-., F;
. 


>f"'. 
.
'


 


. . 
 i 


, 'Iq,'".:ł!l. " 


1 
ł. s 
 
l>....
j 


\<'
r 


".\. ...;:.:. . '. 


'J'1 W
 
j,4
 
-t>
...;,:;'::.  


to: 
t,.." 
'.:$
' ..
:" 


.
' 
:'-KW\
 l' 
\' 
. ...;.
. 


£t 


." 
.. .. . 


.,
 
. 


;-.
: 
 
..J:;'t'hk.. .:"... 


Po przerwie spuszczono kurtynę 


Tylko pierwsza część rozmów mię- 
dzy delegacją "Solidarności" a przed- 
stawicielami rządu toczyła się przy ot- 
wartej kurtynie. Po przerwie dziennika- 
rze musieli opuścić salę. Stąd też relacje 
z gmachu Ministerstwa Pracy, gdzie 


and/owa l 


gotowani do rozmów o interesach z 
koszalińskimi kolegami i ze zdumie- 
niem reagowali na informację, że w 
mieście nie ma tego rodzaju organiza- 
cji gospodarczych. 
Jeśli chcemy robić interesy ze 
światem, musimy dostosować się do 
przyjętych tam reguł gry. 


(dokończenie na str. 2) 


Zrezygnowal Z wladzy 
na jeden dzień 
Król Belgów. Badouin, na jeden dzień 
zrezygnował z pełnienia funkcji głowy pań- 
stwa. Decyzję tę podjął w związku z tym, iż 
jego przekonania nie pozwalają mu na 
złożenie podpisu pod przedłożonym przez 
rząd projektem zalegalizowania przerywa- 
nia ciąży w Belgii. Król Badouin już dziś 
przystąpi do ponownego sprawowania 
władzy. (ho) 


Proces 
Imeldy Marcos 
Wczoraj w Nowym Jorku rozpoczął się 
proces Imeldy Marcos, wdowy po byłym 
prezydencie Filipin. Oskarżono ją o uczest- 
niczenie w przywłaszczeniu 140 milionów 
dolarów z kasy państwowej na nabycie 4 
domów na nowojorskim Manhattanie oraz 
o to, że oszukując różne instytucje finan- 
sowe podczas swoich transakcji w USA 
uzyskała jeszcze dodatkowo 165 milionów 
dolarów. (ho) ... 
. 
"/ 
 - 
, . (' ..o\,'.
. -'. rJ 
.E....... 1...... .." 
 
,
-
 

 ; 

 


 ' ;; .---"0 
.L ./ !'
..
,..
 --I.....
 I 
"
Jr' I 


Każdy ma swój pokarm... 


"Billed - Bladet" 


toc7yły się wczoraj obrady, nie są pełne 
i wyczerpujące. Głównym tematem roz- 
mów były problemy zatrudnienia i bez- 
robocia. Dyskutowano też sytuację 
FWP, nowelizację ustawy o zasadach 
tworzenia zakładowych systemów wy- 
nagradzania oraz kwestię uspołecznie- 
nia sanatoriów. 
Delegacja "Solidarności", której 
przewodniczył szef Zarządu Regionu 
"Mazowsze", Michał Boni, zaaprobo- 
wała wprawdzie fakt tworzenia rynku 


pracy w Polsce, ale zgłosiła sprzeciw dla 
strukturalnego bezrobocia. 
Strona "solidarnościowa" przedsta- 
wiła też ministrowi Jackowi Kuroniowi 
swoje obawy o los tegorocznych absol- 
wentów szkół średnich i wyższych. Oni 
to właśnie, a także inwalidzi stoją, w 
porównaniu z innymi grupami, wob- 
liczu największego zagrożcnia brakiem 
pracy. Michał Boni stwierdził też, że nie 
sposób wykluczyć zaistnienia konflik- 
tów, które zrodzi bezrobocie. (c) 


Czy W szali nie powstanie 
Izba Prze m y sI wo- 


........................................................................... ......................................................'.. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................ 


............... ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................... ................. 


.1/IHljlll./:llllliillllilg. 
:li: l i>H ł '...:. u Y!TI A T;Tn s }
H; N ..pm l 
i: o P:j
j l1 ...:
H
lim li ..	
			

/4823-0002.djvu

			REGION - KRAJ - ŚWIAT 


Str. 2 


5 - 4 - 1990 


Partie i organizacje przed przeprowadzką 


Wszyscy mają równe szanse 


Na konferencji prasowej z udziałem ministrów Aleksandra Halla i 
Jacka Ambroziaka ogłoszono decyzje w sprawach, kt6re przez 
ostatnie tygodnie nie schodziły z łamów gazet. Dotyczą one majątku 
partii politycznych. Komisja Rządowa do spraw ustalenia stanu 
prawnego majątku partii politycznych i organizacji młodzieżowych 
podjęła ostateczne decyzje. 


Komisja przyjęła zasadę stworzenia 
wszystkim partiom zbliżonych Szans 
na prowadzenie działalności organi- 
zacyjnej. Dlatego postanowiła, że w 
każdym mieście wojew6dzkim partie 
mogą ubiegać się o użytkowanie 10- 


kali od 150 do 350 m kw. Decyzje 
administracyjne i umowy na lokale, 
użytkowane dotychczas przez partie i 
organizacje młodzieżowe w budyn- 
kach urzęd6w wojewódzkich, miejs- 
kich i gminach zostaną uchylone bądź 
wypowiedziane. 


Koalicji nie będzie 


(Inf. wł.) Dwukrotnie już infor- 
mowaliśmy Czytelników o negocja- 
cjach prowadzonych przez dwa stron- 
nictwa polityczne- SD i PSL - oraz 
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 
w sprawie zawarcia koalicji wybor- 
czej i przygotowania wsp61nej listy 
kandydatów na radnych Rady Miejs- 


Czy powstanie 
Izba Handlowo- 
Przemysiowa 


(dokończenie ze str. 1) 
Taka była ogólna opinia uczestni- 
ków spotkania: dyrektorów dużych 
koszalińskich zakładów pracy, praw- 
ników, przedstawicieli administracji 
państwowej i jedynego w tym gronie 
prywatnego przedsiębi o rcy. Dysku. 
towano natomiast nad formą organi- 
zacji gospodarczej, która reprezento- 
wałaby w województwie interesy lu- 
dzi biznesu. Czy ma być to izba prze- 
mysłowo-handlowa według przepi- 
sów sejmowej ustawy z maja ub. r. 
czy terenowy oddział powstałego w 
Warszawie Towarzystwa Gospodar- 
czego, czy może coś całkiem innego? 
Uczestnicy spotkania, tworząc ze- 
spół inicjatywy, wyłonili 5-osobową 
grupę w składzie: G. Zamojska, 
P. Flens, B. Krawczyk, S. Karabasz i 
R. Rudy, która do końca kwietnia 
określi kształt i sposoby utworzenia 
takiej organizacji. Do tych też osób 
może zgłaszać sugestie i propozycje 
każdy kto czuje, że ma w tej sprawie 
coś ważnego do powiedzenia. (mer) 


Z ostatniej 
chvvili 


. JAKO INGERENCJĘ w wewnętrzne sprawy 
Związku Radzieckiego określił rzecznik radziec- 
kiego MSZ komunikat polsko-litewski, przyjęty na 
zakończenie niedawnej wizyty przedstawicieli 
OKP na Litwie na czele z przewodniczącym 
B. Geremkiem. Zastrzeżenia Moskwy wzbudziło 
przyjęcie "Komunikatu polsko-litewskiego", w 
kt6rym - zdan iem rzecznika radzieckiego MSZ- 
podjęto próbę skonstruowania stosunków z Litwą 
jako odrębnym państwem. 
. PRZEBYWAJĄCY z wizytą w USA radziecki 
minister spraw zagranicznych E. Szewardnadze 
rozpoczął rozmowy z politykami amerykańskimi. 
Podczas spotkania z sekretarzem stanu J. Bakerem 
redziecki minister poruszył zagadnienia związane z 
problematyką litewską. Jak wiadomo. Stany Zjed- 
noczone popierając dążenia Litwin6w do samo- 
dzielności, nie uznały dotychczas rządu w Wilnie. 
. PREZYDENT USA zakończył dwudniową 
podróż po kraju. w czasie kt6rej odbył wiele 
spotkań i uczestniczył w licznych imprezach, kt6- 
rych celem było zbieranie środk6w finansowych 
na kampanię przedwyborczą republikan6w do 
Kongresu i władz terenowych. 
. W WASZYNGTONIE przebywa zachodnio- 
niemiecki szef dyplomacji H.-D. Genscher, kt6ry 
poinformuje dziś prezydenta USA o rozwoju dia- 
logu wewnątrzniemieckiego. 
. "DEKALOG" Krzysztofa Kieślowskiego już 
czwarty tydzień grany jest z powodzeniem w 
kinach paryskich. Tylko w czterech kinach kolejne 
odcinki serialu oglądało ponad 10tys. widz6w. (s) 


kiej w Słupsku. Ostatecznie, po 
kolejnej turze rozmów, zaintere- 
sowane strony doszły do wnios- 
ku, że w najbliższych wyborach, 
do samorządu terytorialnego 
wystawią listy kandydatów sa- 
modzielnie. 


* * * 


Wczoraj odbyło się także posiedze- 
nie Prezydium WK SD i narada prze- 
wodniczących ogniw podstawowych 
stronnictwa z woj. słupskiego. Głów- 
nym tem.atem obrad były przygoto- 
wania do wyborów. Oddzielnym te- 
matem była sprawa finansów. Sytua- 
cja materialna SD jest bowiem zła, 
stronnictwo nie otrzymuje już dotacji 
budżetowej, nie ma też osobowości 
prawnej pozwalającej rozpocząć 
działalność gospodarczą. 
Komisja rządowa określiła, że po- 
wierzchnia przeznaczona do działal- 
ności politycznej jednej partii na tere- 
nie województwa nie może przekro- 
czyć 350 metrów kwadratowych. Tak 
więc SD będzie musiało oddać część 
lokali. Stąd apel do członków i sym- 
patyków SD o finansowe dotacje na 
rzecz programowej i propagandowej 
działalności Stronnictwa Demokraty- 
cznego w 
oj. słupskim. (el,g) 


Przed zmianą lokali stoją też or- 
ganizacje młodzieżowe. Komisja rzą- 
dowa postanowiła, że decyzje admi- 
nistracyjne zostaną uchylone, a umo- 
wy najmu wypowiedziane tym orga- 
nizacjom młodzieżowym (nie dotyczy 
to ZHP), które użytkowały lokale i 
budynki będące własnością skarbu 
państwa. 


, 


, 


. 
, I t1 


'. 


, 


CI 


" 
. 


Pełniący obowiązki szefa WUSW w 
Słupsku płk Jerzy Dyszyński infor- 
muje, że na koniec ubiegłego roku 
było zatrudnionych 96 pracowników 
SB (posiadanych etatów - 98). Na 
koniec marca liczba etatów zmniej- 
szyła się do 55, a pracowników - do 
41. Część z nich, chociaż nadal pozo- 
staje na etatach SB, została oddele- 
gowana do pracy w milicji. Najwięcej 
w samym Słupsku. 


, 


:e 


. 
, lec e 


Popieramy rząd 
przestrzegamy 


(Inf. wł.). Wielokrotnie już prasa pisała o problemach z zatrud- 
nieniem byłych funkcjonariuszy SB. Znaleźli się oni w wyjątkowo 
kłopotliwej sytuacji. Nikt ich nie chce. 
ak to wygląda w wojew6dz- 
twie słupskim? 


W efekcie działania komisji w całym 
kraju odzyska się 4400 obiektów, któ
 
re dotychczas zajmowały partie i or- 
ganizacje młodzieżowe. Zostaną one 
spożytkowane na cele społeczne. 


(ew) 


. 
I 


(dokończenie ze str. 1) 


Dlatego na radzie Solidarności Rolników 
Indywidualnych z województwa szczeciń- 
skiego, koszalińskiego, słupskiego, pilskie- 
go, gorzowskiego i zielonogórskiego pod- 
jęliśmy decyzję o zablokowaniu dróg. W tej 
chwili ciągniki stoją również na innych 
szosach, m.in. w Trzcińsku, w Starym Czarn- 
kowie i na wyspie Wolin. 
_ Nie chodzi nam o poprawę życia, ale 
o przetrwanie naszych gospodarstw - 
dodają protestujący rolnicy. - Przecież już 
teraz wielu z nas posiało własne zboża. 
Centrale nasienne zawalone są wysoko 
kwalifikowanym materiałem siewnym, ale 
prawie nikt go nie kupuje, bo nas na to nie 
stać. W tym roku uprawiamy ziemię ł:?ez 
nawozów. bez środków ochrony roślin, bo 
są dla nas za drogie. Mamy ubiegłoroczne 
zapasy, trochę zboża, trochę pasz, to jesz- 
cze dajemy sobie radę. Ale sprzedawaliśmy 
żyto po 12 tysięcy złotych za metr, zaś 
pasza z niego kosztuje 120 tysięcy, same 
otręby - 44 tysiące. To jest powodem, że 
bardzo maleje stado podstawowe. Pod nóż 
idą krowy. Na ostatnim spędzie w Brojcach 

y
y, 
aIT)e. ,'T'aci
fY'. 


Nowy wiceminister ON 'w Katyniu 
obrony narodowej był oficerem II Armii 
WP. W czasach stalinowskich został zde- 
gradowany, dopiero popaździernikowa 
odwilż przywróciła mu stopień oficera re- 
zerwy. 
Z wywiadu radiowego można też było 
się dowiedzieć czym będzie się zajmować 
pierwszy cywil w Ministerstwie Obrony 
Narodowej. Obszarem jego obowiązków i 
zainteresowania będzie wychowanie i o- 
świata wojskowa. (e) 


- Czuję się bardzo mocno związany z 
tradycją Wojska Polskiego- oświadczył w 
pierwszym wywiadzie radiowym po ob- 
jęciu funkcji wiceministra obrony narodo- 
wej Bronisław Komorowski. -Jestem sy- 
nem i wnukiem oficer6w polskich. Moi 
dziadkowie byli oficerami w okresie mię- 
dzywojennym, a ojciec walczył w partyza- 
ntce Armii Krajowej. 
Po wojnie ojciec obecnego wiceministra 


Jeżeli ta akcja protestacyjna nie pomoże 
podejmiemy następne kroki. Nie wiemy 
jeszcze jakie. Propozycje są różne: bloko- 
wać drogi przez całą dobę, przestać od- 
stawiać żywiec itd. 
- Z rolnikami nikt się nie liczy - mówi 
gospodarz i wyjmuje kartkę z kieszeni. - O, 
tu mam pismo, że gorzelnia zrywa ze mną 
umowę i nie weźmie wcześniej zamówio- 
nych ziemniaków. Trzymałem je dla niej 
całą zimę, a teraz co z nimi mam zrobić? 
Lista postulatów jest długa. Protestujący 
żądają m.in. zmian personalnych i struk- 
turalnych w resorcie rolnictwa i stworzenia 
wiarygodnego, skutecznego programu po- 
lityki rolnej, zmiany obowiązującej ustawy 
o ubezpieczeniach rolnych, wprowadzenia 
minimalnych opłacalnych cen skupu, nis- 
kooprocentowanych kredytów na zakup 
ziemi oraz na budownictwo inwentarskie 
itd. 
Mieszkańcy gminy Rymań oprócz tego 
domagają się odłączenia mleczarni Goś- 
cino od OSM Kołobrzeg i zakładów mięs- 
nych w Kołobrzegu od Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w 
Koszalinie, a także dotrzymywania umów 
. przez przemysł n'ci bdbiór zi
n''IIopł6'd6w. 
Pracownicy SHR w Dargosławiu dołą- 
cz
ją swoje żądańia zniesienia opłat' tzw. 
dewidend w sektorze państwowym, znie- 
sienia limitu funduszu płac i wyrównania 
opłat za energię elektryczną w przedsiębio- 
rstwach rolnych i rolnictwie indywidual- 
nym. 
- Popieramy rząd premiera Mazo- 
wieckiego, rząd solidarnościowy, bo 
jest on naszym rządem - twierdzi 
Krystyna Trzeciak. - Nie występuje- 
my przeciw niemu. Uważamy jednak, 
że naszym obowiązkiem jest prze- 
strzec go, aby nie robił błędów. I 
dlatego protestujemy. (bog) 


A ceny mięsa rosną... 
(dokończenie ze str, 1) polista winduje. ceny. Ułatwiamy wejście ław Elzanowski powiada, że panuje tam 
na rynek większej liczbie producentów. nieustanny tłok, dlatego szefowie zabiega- 
Może jeszcze nie wszystkie wyroby są tak ją o uruchamianie kolejnych placówek w 
dobre, jak z zakładów mięsnych, ale to wojewódzkim mieście. Po świętach 
kwestia czasu. Zobaczymy, czy utrzymają WPPM otrzyma ładne, duże pomieszczenie 
S-procentową marżę w swoich sklepach w w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej, gdzie 
całym wojew6dztwie. Dla mnie coś tu jest w tej chwili handluje rybami "Łosoś". Po- 
nie tak, przecież transport kosztuje. Zakłady nadto są nadzieje na sklep w Rowach i 
tracą ponad miliard złotych nie dając nam Rędzikowie. 
towaru. Wolą postawić samochód przed WPPM też podniosło ceny pod koniec 
"Delikatesami" niż dostarczyć wędliny do marca, a teraz - o 0,8 proc., choć nie na 
tego sklepu. Uważam, że dysponują dużą wszystko. 
rezerwą w cenie zbytu, stąd ta niska marża - Nie możemy kupić taniej żywca niż 
w firmowych placówkach w całym woje- po 9 tysięcy złotych za kilogram - mówi 
wództwie. Cz. Elzanowski. - Przed świętami nie 
Wicedyrektor Antoni Megier twierdził, że będzie kolejnej podwyżki, choćbyśmy mieli 
spółdzielnia zrezygnowała z dostaw, zama- zrezygnować z naszej marży. Nie chcemy 
wia towar sporadycznie i nawet w ostatniej odstraszać odbiorców, zabiegamy o nich, 
chwili potrafi z niego zrezygnować. Wice- gdyż mamy dużo towaru. Żłobki, przed- 
prezes M. Mejza mówił coś przeciwnego. szkola, szkoły i stoł6wki zakładowe kupują 
"Wojna" trwa, a rozpoczęły ją starania o nas po cenach zbytu. 
OPPMs. o kolejne sklepy firmowe w Ko- Trochę szokujące jest porównanie cen 
szalinie. Ponoć teraz zakłady starają się OPPMs. i WPPM. Dlaczego? Bo koszaliń- 
udowodnić, że "Pionier" nie potrafi wy- ska firma płaciła za żywiec mniej niż słups- 
starać się o zaopatrzenie. Nie nam do- ka, a wyceniła swój produkt wyżej. 
chodzić, gdzie jest prawda. Sami klienci Oto słupskie ceny zbytu i detaliczne: 
oceniają i dokonują wyboru placówek. A schab-234oozł (zbyt i detal!), karkówka 
okazji ku temu jest coraz więcej, bo po- -19600 - 20 600 zł. łopatka -14 700 zł 
wstają także prywatne sklepy masarnicze. I -15700 zł, szynka - 33 300 zł - 37 300 
bardzo dobrze! zł, polędwica sopocka - 44 000 - 45 000 
W Słupsku Wojewódzkie Przedsiębior-, zł. baleron - 33 000 - 34000 zł. golonka 
stwo Przemysłu Mięsnego ma zaledwie S -9700 zł (zbyt i detali), szynka surowa- 
firmowych skłepów, a choć są one niemal 21400 zł (też jedna cena). 
na peryferiach - na brak klientów nie Specjalnie po zakupy do Słupska kosza- 
narzekają. Wicedyrektor handlowy, Czes- linianie nie pojadą, ale przy okazji... (kon) 


Dla porównania podamy, że 3 bm. w 
sklepie PSS "Pionier" w Koszalinie przy ul. 
Kniewskiego schab był o 3150 zł droższy, 
karkówka - o 2800 zł. łopatka - o 2 tys. 
zł. a parówkowa - tylko o 150 zł. 
Adres sklepu i data są konieczne, bo jak 
twierdzi wiceprezes ds. handlu PSS "Pio- 
nier", Mieczysław Mejza, spółdzielnia ma 
11 dostawców, a każdy inne ceny. Czy do 
świąt ulegną one zmianie, nasz rozmówca 
nie był w stanie powiedzieć. 
- Ceny nie od nas zależą - mówi M. 
Mejza. - Są takie słuchy, że przed święta- 
mi mogą być podwyżki. Siedzimy jak na 
wulkanie. Nie mogę się jednak zgodzić z 
twierdzeniem, że u nas jest drożej niż w 
firmowych placówkach zakładów mięs- 
nych. Niedawna kontrola Państwowej In- 
spekcji Handlowej stwierdziła coś wręcz 
przeciwnego. Poszukiwaliśmy innych kon- 
trahentów właśnie dlatego, że ten mono- 


I S PO RT 


AZS gra o siódme miejsce 


Wczoraj w Zielonej Górze odbył się 
piąty z meczów rozgrywek "play off" 
ekstraklasy o miejsca 5-8 pomiędzy 
Za stale m i p.:zS Koszalin. Wygrali ko- 
szykarze gospodarzy 100:86 (48:39). 
Punkty dla gości uzyskali: J. Pusto- 
gwar- 28, L. Doliński -18, R. Razik 
-15, E. Gutkowski i K. Janicki - po 
11 oraz K. Wierzbicki - 3. Najskute- 
czniejsi w Zastalu: M. Kączmarek- 
30 pkt. i Cz. Bortnowski - 26. 
W I połowie kilkakrotnie zmieniało 
się prowadzenie. Było dużo nerwo- 
wości, mnożyły się niecelne rzuty z 
- obu stron. 
Po przerwie gospodarze zachowy- 
wali 4-8-punktową przewagę. Do- 
piero w końcówce zdołali uzyskać 
wyraźną różnicę punktową. Tym ra- 
zem w AZS nie błyszczał L. Doliński, 


kt6rego dobrze pilnował P. Wysocki. 
Zastal gra zatem o piąte miejsce z 
Victorią Sosnowiec, a AZS o siódme 
ze Stalą w Stalowej Woli. Mecze 
odbędą się już w dniach 7-8 kwiet- 
nia. W tym samym terminie pierwsze 
spotkania o tytuł mistrza Polski po- 
między Lechem Poznań i Gwardią, 
która wczoraj w derbach Wrocławia 
pokonała po raz trzeci Śląsk 67:66. O 
brązowy medal grają: Śląsk i Stal 
Bobrek Bytom. 


21. kolejka ekstraklasy 


Wczoraj piłkarze ekstraklasy stoczyli po- 
jedynki 21. kolejki sezonu 1989/90. Oto 
wyniki: ŁKS - Stal 2:0, Sląsk - Lech 1 :1, 
Jagiellonia - Wisła 0:3, Zagłębie Lubin - 
Ruch 1:1" Olimpia - Motor 1 :0, Zagłębie 
Sosnowiec - Widzew 2:1, Zawisza - 
Górnik 0:0, GKS Katowice - Legia 0:0. 
W tabeli prowadzi nadal G KS Katowice, 
przed Zagłębiem Lubin - oba zespoły po 
29 pkt. (wim) 

. 


Okradli urząd pocztowy 


We wsi Bińcze, w gminie Czarne, nieznani 
sprawcy dokonali poprzedniej nocy włamania 
do Urzędu Pocztowo- Telekomunikacyj.nego. 
Po rozbiciu metalowej kasetki zabrali z niej 
172 tysiące. Wcześniej powiesili na płocie psa, 
którego właściciel mieszkał w tym samym 
budynku. 
Włamania do mieszkań... 


W Swidwinie przy ul. Słowiańskiej włama- 
no się do mieszkania przy użyciu dopasowa- 
nego klucza. Skradziono złote kolczyki, 3 złote 


pierścionki, złoty sygnet - o wartości łącznej 
około 1,3 miliona zł. 
W Kołobrzegu przy ul. Pstrowskiego wła- 
mywacze dostali się do jednego z mieszkań 
przez wypchnięcie drzwi. Ukradli radiomag- 
netofon, złotą obrączkę i kolczyki, kalkulator 
oraz inne przedmioty. Straty szacuje się na 3 
miliony zl. 
... i do piwnic 


Dość często odnotowuje się włamania do 
piwnic. W Koszalinie np. dokonano dw6ch 
włamań, przy ulicach Niepodległości i Wy- 
szyńskiego. Z pierwszej piwnicy skradziono 
rower "Salto", rower składak i 35 słoików z 
przetworami. Z drugiej natomiast - dwa ro- 
wery "Wigry", opryskiwacz plecakowy "Tur- 
bina" i 2 opony bieżnikowane. Wartość łupu w 
pierwszym przypadku wynosi blisko 800 ty- 
sięcy zł. w drugim -1,9 miliona zł. (ho) 


Okazuje się, że poza RUSW w Słup- 
sku nie było w zasadzie większych 
kłopotów z przechodzeniem z SB do 
MO. Ludzie się znali, pracowali ra- 
zem, szybko więc doszli do porozu- 
mienia. W Słupsku do RUSW przeszli 
w dużej części pracownicy WUSW i 
proces adaptacji nie jest łatwy. Od- 
delegowani - na własną prośbę - 
do czasu utworzenia policji poddani 
zostaną wnikliwej weryfikacji. Kryte- 
ria - tylko te określone przez związek 
zawodowy funkcjonariuszy MO - są 
ostre, a pozytywna opinia NSZZ FMO 
praktycznie decydująca. 


Jak z tego wynika, najwięcej osób 
znalazło zatrudnienie w milicji. Nikt z 
odchodzących nie podjął pracy w 
oświacie, chociaż stamtąd rekruto- 
wało się aż 40 proc. pracowników 
SB. Niektórzy próbują szczęścia w 
różnych firmach prywatnych, inni od- 
chodzą na emerytury. Tylko w marcu 
odeszły 22 osoby. 


Płk Jerzy Dyszyński zdecydował, że 
w związku z dużym zagrożeniem spo- 
koju i porządku w województwie, 


. 
IC 


I 


, 


wa 


także pracownicy wydziałów WUSW, 
obok funkcjonariuszy SB, mają obo- 
wiązek pełnić służby patrolowe w 
mieście. Nie załatwia to i tak pro- 
blemu, jako że przestępczość stale 
rośnie. Tymczasem w województwie 
brakuje 174 funkcjonariuszy milicji, w 
tym w Słupsku 87, w Sławnie 23. 


Oczywiście w Służbie Bezpieczeń- 
stwa nadal pracuje ponad 30 osób, 
które realizują zadania z dziedziny 
wywiadu i kontrwywiadu, zabezpie- 
czenia interesów gospodarczych, 
zwalczania przestępczości gospodar- 
czej i rozpoznawania nastrojów spo- 
łecznych. Pozostali w tej służbie głów- 
nie ludzie młodzi, z niewielkim do- 
świadczeniem. Zapewne to oni będą 
w przyszłości stanowić kadrę przy- 
szłych oddziałów Urzędu Ochrony 
Państwa.  


Sytuacja kadrowa w słupskim 
WUSW nie jest łatwa. Odeszło prak- 
tycznie całe dotychczasowe kierow- 
nictwo. Piętrzą się też inne kłopoty. 
Ot, choćby sprawa inwestycji realizo- 
wanej na potrzeby milicji przy ul. 3 
Maja w Słupsku. Na jej kontynuację 
nie ma pieniędzy. Prowizoryczne za- 
bezpieczenie budowy nie daje gwaran- 
cji, że nie będzie ulegała szybkim 
procesem niszczenia. Albo więc po- 
czeka na lepsze czasy, albo zostanie 
- przejęta na inne cele społeczne. (elg) 


W piątek - wiec obywatelski 


Gmach bylego KW PZPR 
na liceum 1  


(Inf. wł.). Nie opadają emocje wokół budynku zajmowanego jeszcze niedawno 
prżeŻ bV'\/KW 'P
tPR"w' koszalinie. Nic dziwnego; jest to fu nkcjonillny, w 
centrum miasta położony, zadbany obiekt. Wiele instytucji wprowadził
by się 
tam ;,od'źa-r'az".' O prawa do budynku ubletJ'ają się m. in. sącf WojeWÓdzki, 
Archiwum Państwowe oraz Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Nas najbar- 
dziej przekonuje jednak inicjatywa Komitetu Obywatelskiego w Koszalinie, 
aby gmach ten przekazać na potrzeby oświaty. 


Koszalińskie szkoły pękają w szwach. 
Dzieci uczą się często na dwie zmiany, w 
klasach liczących po 30--40 uczniów. Jak 
w takich warunkach nauczyciel prowadzić 
może proces dydaktyczny, nawiązać indy- 
widualny kontakt z uczniem. kształtować 
jego osobowość!? 
Zupełnie źle wyglądają warunki nauki w 
koszalińskich "ogólniakach". W 100- ty- 
sięcznym mieście są zaledwie dwie szkoły 
tego typu. W czasie egzaminów wstępnych 
o jedno miejsce ubiega się tam kilku kan- 
dydatów. Jak na renomowanych wyższych 
uczelniach! Czternasto-, piętnastoletni 
człowiek powinien mieć zapewniony swo- 
bodny wyb6r kierunku dalszej nauki. Bo 
przecież nauka w technikum czy zasad- 
niczej szkole zawodowej nie oznacza alter- 
natywy dla "ogólniaka", lecz zupełnie inny 
model kształcenia. Taką argumentację 
przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego 
przytaczali wielokrotnie na spotkaniach z 
władzami Koszalina. Odpowiedzią były 
długie urzędnicze pisma, z których - zda- 
niem zainteresowanych - nie wynikało 
absolutnie nic. Ostatnio na murach miasta 
pojawiły się ulotki, w których Komitet 


Obywatelski wzywa mieszkańców 
Koszalina, aby 6 kwietnia tj. w piątek 
o godz. 15.30 wzięli udział w wiecu 
obywatelskim przed byłym gmachem 
KW PZPR na ulicy Waryńskiego 7 z 
żądaniem przekazania tego obiektu 
szkolnictwu miasta Koszalina. 
"Już cztery miesiące władze miasta i 
województwa zwlekają ze zmianą użytko- 
wania budynku. Wyczerpała się cierpli- 
wość społeczna! Weź sprawy w swoje ręce, 
przyjdź na wiec, podpisz petycję domaga- 
jącą się oddania budynku dla naszej mło- 
dzieży" - czytamy w ulotce. Jak nas 
poinformowała pani, Maria Marek, działa- 
czka Komitetu Obywatelskiego, w trakcie 
wiecu zbierane będą podpisy pod petycją 
do władz. Oto fragment jej projektu "Czte- 
romiesięczny okres załatwiania sprawy jest 
dowodem lekceważenia opinii mieszkań- 
ców miasta, a sposób jej załatwiania ad- 
ministracyjno-biurokratyczną żonglerką 
prawem. Każdy dzień zwłoki w przekazaniu 
budynku oddala możliwość otwarcia szko- 
ły we wrześniu br. Kilkaset dzieci zostanie 
pozbawionych możliwości kontynuowa- 
nia nauki w szkole ponadpodstawowej..... £. 
(mer) 
 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 28 marca 1990 roku zmarł 
długoletni i ceniony pracownik Sp6łdzielni Pracy 
Produkcyjno-Usługowej ..BałtykU w Słupsku 
Henryk Badziąg 


W Zmarłym tracimy bardzo dobrego pracownika i koleg, 


Wyrazy głębokiego wsp6łczucia RODZINIE 
składają 


ZARZĄD, RADA NADZORCZA. ZWIĄZKI ZAWODOWE i WSPOŁPRACOWNICY 
SPOŁDZIELNI PRACY PRODUKCY.JNO-USŁUGOWE.J "BAŁTYK" w SŁUPSKU 
K-1366 


Z głębokim żalem zawiadamiaJ11Y o nagłej śmierci 
naszego Kolegi 
Jana Roli 


wieloletniego pracownika, byłego członka Zarządu. 


Zmarł w dniu 29 1111990 r., w wieku 46 lat. 
Wyrazy głębokiego wsp6łczucia RODZINIE 
składają 


K-1368 


ZARZĄD, PRACOWNICY i RADA NADZORCZA "SPOŁEM" 
pss w MIASTKU. 


.,.. 


W dniu 30 marca 1990 roku zmarł 
Mieczyslaw Maksymowicz 


d2iałacz organizacji k6łek rolniczych 
Wyrazy wsp6łczucia RODZI N I E 
składają 


K-1359 


RADA i ZARZĄD WO.JEWODZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKOW 
KOŁEK i ORGANIZAC.J1 ROLNICZYCH W KOSZALINIE
		

/4823-0003.djvu

			5 - 4- 1990 


OPINIE - KOMENTARZE - PUBLICYSTYKA 


... 


t 


W1 


..  ...;.:"."'.. 

--. ..
 
.........7--- . 
,/,..,... .,,:, ili 


...;#' 


HILDEBRAND WYSUSZY,' BRUNNER POSTERUJE, SFM ZAROB I 
. 


Może to sposób 
na wyjście z biedy? 


r 


W Słupskich Fabrykach Mebli nie 
trzeba nadstawiać ucha, aby wśród 
załogi posłyszeć narzekanie i sarkanie 
niemal na wszystko. Przede wszyst- 
kim na płace, które wprawdzie plasują 
SFM w środku tabeli potentatów 
przemysłowych miasta wojewódz- 
kiego, ale gdzież im - prawie wszyst- 
kim - do średniej krajowej. Tak więc 
psioczenie w SFM wynika z czegoś 
więcej, niż z - powiedzmy - obec- 
nie panującej mody. Dyrektor Czes- 
ław Nawrocki mimo wszystko stara 
się zachować optymizm: - Żyjemy 
skromnie, jak można i trzeba żyć w 
kryzysie, ale z nadzieją. Załoga nie 
poddaje się, walczymy... 
Prawdę mówiąc, to tego "frontu 
walki" wcale nie widać w sklepach 
meblowych, gdzie jeszcze przed koń- 
cem ubiegłego roku pustki i kolejki 
wręcz upokarzały klientelę. Teraz me- 
bli zatrzęsienie, oferuje się je nawet 
tam, gdzie było jedynie miejsce na tak 
zwane artykuły do produkcji rolnej. 
Ba, SFM zafundowały sobie sieć 
sklepów fabrycznych w Słupsku, 
Miastku, Bytowie, Człuchowie i Lę- 
borku. Producent zachwala swój to- 
war jak może, twierdząc, iż zerwał ze 


starymi, opatrzonymi już wzorami 
mebli. Na przykład w Bytowie już nie 
produkuje się komplet6w meblowych 
dla radzieckiego odbiorcy, co z kolei 
wymusiło odejście od eksportowej 
sztampy, która także wycisnęła swoje 
piętno na wzornictwie i zaopatrzeniu 
krajowego rynku. W tym i innych 
przypadkach - jak słyszę w SFM - 
stare wzory zastąpiły już nowe, wpro- 
wadzane "w biegu". 
Mimo tych zmian bariera popytu na 
rynku meblowym trwa jak solidna 
tama. Niewiele pomogła sprzedaż ob- 
woźna mebli. Dlaczego tak się dzieje? 
Słupscy producenci mebli twier- 
dzą, iż pr
yczyn jest kilka. Główna 
polega, ich zdaniem, na tym, że "pada 
budownictwo mieszkaniowe, uspo- 
łecznione", co pociąga za sobą 
zmniejszenie popytu na artykuły wy- 
posażenia tychże mieszkań, a w 
szczególności mebli. Zresztą widać 
. jak na dłoni, iż rynek wyposażenia 
mieszkań też zaczął "siadać". A co do 
cen mebli, to przedstawiciele kierow- 
nictwa SFM uważają, iż wyroby tego 
producenta nie są drogie. Jeśli porów- 
nać średnią cenę kompletu meblowe- 
go o średnim standardzie do 


trzykrotnej, przeciętnej pensji praco- 
wniczej, to okazuje się, że od począt- 
ku tego roku meble systematycznie 
tanieją. A to, że klienci chcą kupować 
je jeszcze taniej, to już jest - zdaniem 
producenta - walka o klienta i z 
klientem. Tej pierwszej ma szczeg9 1 - 
nie sprzyjać udział SFM w kierma- 
szach i innych, organizowanych 
wspólnie przez krajowych producen- 
tów mebli przedsięwzięciach hand- 
lowych. Takich, które do niedawna 
cieszyły się większym zainteresowa- 
niem handlowców niż wytwórców... 
Na razie są to jeszcze pobożne 
życzenia SFM, aby być wziętym na 
rynku krajowym producentem. Han- 
del mebli nie odbiera, bo nie ma czym 
za nie płacić. Tegoroczne zaległości 
płatnicze handlu wobec SfM szacuje 
się na około 6 miliardów złotych. Brak 
tej kwoty w kasie czy na koncie stawia 
SFM w iście hamletowskiej sytuacji. 
Żeby być i jakoś prosperować, fab- 
ryka ratowała się w styczniu i lutym 
kredytami bankowymi w kwocie - 
kolejno - około 2 i 3 miliardów 
złotych. Natomiast w marcu potrzeba 
jej było już 6,5 miliarda. Odsetki, co 
prawda, malały z miesiąca na miesiąc, 


ale nie na tyle, żeby przed kredytobior- 
cą rysowała się pomyślna przyszłość, 
żeby czuł poprawę własnej kondycji 
ekonomicznej. Toteż zadecydowano: 
"Trzeba uciekać w eksport mebli na 
Zachód". . 
W ubiegłym roku udział eksportu w 
produkcji ogółem stanowił w SFM 
około 25 procent. W tym roku. przed- 
siębiorstwo zamierza podwoić tę staw- 
kę. Kierownictwo zdaje sobie sprawę, 
iż po pierwszym półroczu skutkiem tej 
ekspansji eksportowej będzie zubo- 
żenie krajowego rynku, ale też nie ma 
innego wyjścia. Poza tym chyba za 
późno na dywagacje typu: kraj czy 
zagranica, skoro nadarzającą się dużą 
szansę eksportu zdołano już usankc- 
jonować umowami handlowymi oraz 
kredytowymi, w których wyniku ma 
być finansowany między innymi za- 
kup nowoczesnych maszyn i urzą- 
dzeń produkcyjnych. 
Dyrektor Cz. Nawrocki nie bez du- 
my pokazuje naj nowszy nabytek 
SFM, który od niedawna udrożnił 
jeden z najwęższych fragmentów cią- 
gów technologicznych. Chodzi o su- 
szenie drewna. Zakupiono i zainstalo- 
wano bardzo nowoczesną suszarnię, 
produkcji renomowanej i o długolet- 
nich tradycjach zachodnioniemiec- 
kiej firmy "Hildebrand - Brunner". 
Pierwszy człon nazwy dotyczy susze- 
nia drewna, drugi - elektronicznego 
sterowania procesem technologicz- 
nym. 
Inwestycja ta kosztowała około 
500 tysięcy marek zachodnioniemiec- 
kich, przy czym skredytowano ją na 
bardzo dogodnych warunkach. Od- 
setki od kredytu wynoszą 8 proc. 
rocznie, czyli 0,7 proc. miesięcznie. 
Spłata może nastąpić bardzo szybko, 
gdyż w ślad za tym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym poszły umowy ekspor- 
towe na meble. 
W SFM przekonują, iż zakup, zain- 
stalowanie i eksploatacja tego typu 
suszarni, o pojemności 5 tys. metrów 
sześciennych drewna, eliminuje trzy 
. czwarte dotychczasowych proble- 
mów techniczno-materiałowych. U- 
możliwi zarazem przestawienie się fa- 
bryki na produkcję mebl; z surowców 
naturalnych. Słowem, już nie płyty 
paździerzowe, laminowane czy inne 
materiały drewnopodobne, ale lite 
drewno może być. podstawowym su- 
rowcem produkcyjnym. 
W SFM obiecują sobie, iż nie bę- 
dzie to ostatni tego typu nabytek, 
dzięki któremu można będzie uspraw- 
nić procesy technologiczne oraz 
zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę produ- 
kowanych mebli. Są przekonani, iż 
inwestycja została odpowiednio 
wcześniej przemy';lana i jakby 
"wstrzelona klinem w recesję", która 
mogłaby położyć na łopatki Słupskie 
Fabryki Mebli. Teraz jest trochę wię- 
cej szans na wyjście z biedy. 


IRENEUSZ WOJTKIEWICZ 


Na zdjęciu: przy jednej z komór 
nowoczesnej. uruchomionej nie- 
dawno w SFM suszarni drewna 
"Hildebrand - Brunner". 
Zdjęcie autora 


"DAĆ ZAPOMOGĘ I. PUŚCIĆ LUZEM" 
. 


ycie na 
 .Iności 


..... 
r 


. 12.730 osób vvyszlo z vvięzień i aresztóvv 
. 94,5 tys.. skorzystalo z rqżnych'form amnestii 
. 140 povvrócilo za kraty 


Na mocy ustawy amnestyjnej z gru- 
dnia ubiegłego roku 12730 osób o- 
puściło więzienia i areszty śledcze. 
Sądy i administracje więzienne spisa- 
ły się znakomicie. Wszystko było na 
czas. Przepisy ustawy zdnia 7 grudnia 
1989 roku nakładające obowiązek 
zwolnienia z więzień osób odbywają- 
cych kary, a objętych przepisami u- 
stawy - jak stwierdza Ministerstwo 
Sprawiedliwości - przez sądy i ad- 
ministracje więzienne zostały "w peł 
ni wykonane". Ach ta wspaniała wol- 
ność! Tylko co z nią zrobić? 
Każda ustawa amnestyjna stawia 
takie pytania. Ta ostatnia postawiła 
wiele pytań w znacznie ostrzejszym 
świetle niż dotychczas. Gdzie będą 
pracować ludzie, którzy opuszczą 
więzienia? Zawsze było dla nich trud- 
no o pracę, ale teraz, kiedy bezrobocie 


wyrzuca na bruk dziesiątki dobrych , 
pracowników, kto przyjmie człowieka 
"zza murów"? Pod jakim mają skryć 
się dachem? Kto mógł wrócić do 
domu, to wrócił, ale inni? Amnestia w 
samym środku zimy przyniosła wiele 
nowych problemów pod' tym wzglę- 
dem. Rezultat jest następujący: 6600 
amnestiowanych zarejestrowało się 
w wydziałach zatrudnienia, pobiera- 
jąc najniżs
 zasiłki dla bezrobotnych 
w wysokości 1 20 tys. zł. Dworce roją 
się od ludzi bez dachu nad głową, 
domem są kanały. Wolność często 
wygląda właśnie tak. 
- Jestem pełna oburzenia - mó- 
wiła poseł Maria Dmochowska 
(OKP) podczas posiedzenia sejmo- 
wej Komisji Polityki Społecznej, na 
którym oceniano sytuacje osób a- 
mnestionowanych. - Zgłaszam pre- 


tensję do rządu - powiedziała pani 
poseł. 
Sytuacja amnestiowanych i bez- 
pieczeństwo społeczne. Ministerstwo 
Sprawiedliwości podaje, że tylko 140 
osób powróciło za kraty. Wypadałoby 
więc cieszyć się, ale przecież nie ma 
powodów do radości, kiedy powsze- 
chnie wiadomo, jak mały jest stopień 
wykrywalności przestępstw, jak pę- 
cznieją kroniki milicyjne. od różnych' 
wykroczeń i jak zagrożone czuje się 
społeczeństwo. Posłowie Anna Bań- 
kowska i Andrzej Sidor (PKLD) eks- 
ponowali w swoich wystąpieniach 
ten właśnie problem. W grudniu ubie- 
głego roku mówiono o tym wszystkim 
w kategoriach przyszłości, teraz już w 
kategoriach ostrego problemu społe- 
cznego. Bo co od grudnia do. dziś 
zrobiono? 


Z "góry" poszły zarządzenia, zale- 
cenia, wytyczne, były słowa o konie- 
czności stosowania najbardziej sku- 
tecznych form pomocy. 
Dziś od przedstawicieli resortów 
pracy i zdrowia posłowie usłyszeli, że 
o pracę dla amnestionowanych trud- 
no, a opieka społeczna nie ma pienię- 
dzy. Z ulicy Miodowej, gdzie jest 
Ministerstwo Zdrąwia, ,przerzuca się 
piłeczkę na ulicę Zurawią, gdzie jest 
Ministerstwo Pracy, lub odwrotnie. 
Na dodatek Ministerstwo Zdrowia je- 
szcze ma pod swymi skrzydłami po- 
moc społeczną, a Ministerstwo Pracy 
jeszcze jej nie przejęło. Cały system 
pomocy społecznej jest więc gdzieś 
pośrodku, nie mówiąc o tym, że takie 
właśnie problemy muszą być częścią 
programów zatrudnienia i 'ściśle o- 
kreślonych działań . resocjalizacyj- 
nych. Filantropia jest ważna, ale nie to 
narzędzie powinno być w użytku 
przede wszystkim. 
Więc jak będzie dalej? Posłowie 
wystosowali opinię zaadresowaną do 
premiera i ponowili postulat powoła- 
nia przy Radzie Ministrów - Rady 
Społecznej. Na tym właśnie forum 
ministrowie powinni uzgadniać, kto, 
co i jak. Na forum komisji sejmowej 
międzyministerialny ping-pong prze- 
rwała przewodnicząca komisji - po- 
seł Teresa Malczewska (PSL "O") 
mówiąc: - Nas rozgrywki ministerial 
ne nie interesują. Nas interesuje czło- 
wiek. Dać zapomogę i puścić luzem 
najłatwiej. . 


EWA OSTROWSKA 


IKAL EJDO SKoOpl 


Byly przyjaciel... 


I 
,""" 


W północnokoreańskiej wiosce Mangy- 
onde - miejscu urodzenia "wielkiego 
przywódcy" KRLD Kim Ir Sena - zniknął 
kamień z nazwiskiem N. Ceausescu. Man- 
gyonde odwiedzają setki pielgrzymów. Ka- 
żda odwiedzająca KRLD głowa obcego 
państwa zasadza tu "drzewko pamięci", a 
nazwisko sadzącego wyryte zostaje na ka- 
mieniu umieszczonym obok rośliny. 
Drzewko zasadzone przez Ceausescu ro- 
śnie nadal, ale kamień z jego nazwiskiem 
został w tych dniach usunięty. A jeszcze 
niedawno KR LO uważała rumuńskiego dy- 
ktatora za jednego z największych przyja- 
ciół swego kraju. (s) 
N iechlubne pierwsze 
miejsce Nowego Jorku 


Pod względem liczby grabieży z użyciem 


broni palnej Nowy Jork zajmuje pierwsze 
miejsce' wśród metropolii amerykańskich. 
Wzrost liczby poważnych przestępstw w 
tym mieście notuje się już od 5 lat. Według 
oficjalnych danych. w roku ubiegłym w 
Nowym Jorku zostało zabitych 1905 osób, 
to jest przeciętnie ginęło 5-6 osób każ- 
dego dnia. Zarejestrowano 93 337 grabieży 
z użyciem broni, tj. o 8 procent więcej niż w 
roku poprzednim. Komisarz miejscowej 
'policji Lee Brown poinformował na kon- 
ferencji prasowej, że jeszcze nigdy w his- 
torii tego największego miasta w Ameryce 
nie zanotowano tylu przestępstw. Nowy 
Jork jest coraz bardziej niebezpieczny. 
(ho) 


Gruźlica na czele... 


Choroby serca są główną przyczyną zgo- 
nów w państwach wysokorozwiniętych. 
Każdego roku umiera na nie 2,4 miliona 


osób z ogólnej liczby 11 milionów zmar- 
łych. Na drugim miejscu uplasowały się 
chorobynowotworowe-2,3 miliona, a na 
trzecim paraliż - 1,5 miliona zgonów. 
Śmiercią "gwałtowną" ginie każdego ro- 
ku w państwach rozwiniętych około 800 
tysięcy osób, w tym 170 tysięcy w wypad- 
kach samochodowych, a 180 tysięcy po- 
pełnia samobójstwa. Co dwudziesty mło- 
dzieniec i co dwudziesta dziewczyna zara- 
żająsię różnymi chorobami, w tym na AIDS 
w wyniku kontaktów seksualnych. Plagą 
XX wieku jest nadal gruźlica, na którą 
umiera rocznie około 3 milionów osób. 
. Mimo szeroko prowadzonych szczepień 
ochronnych każdego roku na różnorodne 
choroby umiera 3 miliony dzieci. (ho) 
Nowe lekarstwo na AIDS? 


Co rusz pOjawiają się doniesienia o no- 
wych lekarstwach na AIDS, tę "dżumę" XX 
wieku. Tym razem sensacyjna nowinka 
dotarła z Ugandy. kraju wyjątkowo mocno 
dotkniętego tą straszną chorobą. Ponoć 
lekarstwo o nazwie "Cemron" pomaga 
chorym na AIDS, co stwierdzili lekarze 
ugandyjscy, po serii doświadczeń klinicz- 
nych. 


"Cemron" został wyprodukowany przed 
rokiem w sąsiedniej Kenii. W skład specyfi- 
ku wchodzi interferon, który pomaga zwal- 
czyć chorobę, blokując rozmnażanie wiru- 
sów. (s) 
Tropikalne lasy pod szklem 


Australijscy botanicy zamierzają "od- 
tworzyć" tropikalne lasy przy pomocy te- 
chnologii przestrzennych i komputero- 
wych opracowanych przez NASA. Pro- 
gram odzyskiwania lasów jest związany z 
groźbą postępującej dewastacji obszarów 
tropikalnej puszczy, która od czasu przyby- 
cia na kontynent australijski pierwszych 
osadników z Europy uległa zniszczeniu w 
75 procentach. Specjaliści z ogrodów bo- 
tanicznych w Adelajdzie założyli najwięk- 
szą na południowej półkuli "oranżerię" w 
celu przywrócenia równowagi ekologicz- 
nej, jak również uświadomienia Australij- 
czykom roli lasów. Niezwykły "ogród bota- 
niczny pod szkłem", otwarto na początku 
grudnia. stanowi zarazem wkład Adelajdy 
do ubiegłorocznych obchodów 200-lecia 
europejskiego osadnictwa w Australii. 


Str. 3 


VVOLNIEJ I MĄDRZEJ 


s 


I 


s 


I 


Projekt kalendarium na najbliższy 
rok szkolny został już ustalony: zrezy- 
gnowano z 2-tygodniowych ferii zi- 
mowych w lutym, wydłużono ferie 
świąteczne, które znowu, jak dawniej, 
trwać będą od 22 grudnia do 6 stycz- 
nia, zachowano krótką przerwę wiel- 
kanocną. Koniec roku szkolnego - 
jak zwykle - okoł@) 24 czerwca. W 
resorcie edukacji zastanawiano się, 
czy nie należałoby wprowadzić kilku- 
dniowej przerwy w nauce po pół- 
roczu - dla głębszego oddechu i luzu 
psychicznego, zrezygnowano jednak 
z tego pomysłu. Dwu-, trzydniowa to 
właściwie żadna przerwa, tygodnio- 
wa zaś - to znowu problem dla 
rodziców: co zrobić z naj młodszymi 
uczniami, jak im zorganizować opie- 
kę? 
° dłuższyc.h bądź częstszych niż 
obecnie przerwach w pracy szkół w 
ogóle nie ma mowy. Rok kalendarzo- 
wy liczy 365 dni. Nauka w szkołach 
trwa prawie o połowę krócej: przeszło 
dwumiesięczne wakacje, przerwy, fe- 
rie, niedziele, dni świąteczne i wolne 
soboty. Uznano zatem w resorcie, że 
193 dni nauki w roku to niezbędne 
minimum. I trudno z takim stanowis- 
kiem polemizować, zwłaszcza że 
dzieci o wiele częściej niż dorośli 
chorują; sporo uczniów szkół pod- 
stawowych opuszcza około 30-60 
dni nauki. 
Próbowano natomiast maksymal- 
nie zmniejszyć wymiar godzin lekcyj- 
nych, czyli tzw. tygodniową siatkę 
godzinową. Okazało się jednak, że w 
szkołach podstawowych niewiele da 
się już skreślłć. Uczniowie klas po- 
czątkujących I-III mają dziennie po 
cztery lekcje (trzecioklasiści raz w 
tygodniu - pięć lekcji), starsi ucznio- 
wie po 5--6 godzin, a w klasach VII i 
VIII po 6-7 godzin. Zmniejszenie 
"siatki tygodniowej" wymagałoby 
skrócenia wymiaru zajęć praktycz- 
no-technicznych, plastycznych, mu- 
zycznych i wychowania fizycznego, 
czyli tych właśnie, które prócz ogól- 
nokształcącej roli pełnią funkcję od- 
prężających, rekreacyjnych; są "prze- 
rywnikami" między lekcjami wyma- 
gającymi skupienia uwa9i. Ograni- 
czanie ich byłoby więc wręcz szkod- 
liwe. 
Sporo godzin dało się jednak skreś- 
lić w liceach ogólnokształcących: z 
37 tygodniowo do maksimum 30 
(z wyjątkiem klas z rozszerzonym ję- 
zykiem obcym). W szkołach zawodo- 
wych problem innego zorganizowa- 
nia zajęć jest dość skomplikowany: 
różne typy szkół, różne zawody. 
Wszystkie te zmiany mogą wyda- 
wać się nieistotną kosmetyką. Od naj- 
bliższego roku szkolnego obowiązy- 
wać ma jednak tzw. minimum dydak- 
tyczne w zakresie sześciu przedmio- 
tów erudycyjnych: matematyki, fizyki, 
chemii, historii, geografii, biologii. Na 
realizację owych minimów wystarczy 
dwie trzecie godzin z ustalonej już 
siatki godzin lekcyjnych. Jedna trze- 
cia pozostanie do dyspozycji nauczy- 


· .. ę 
k . Iy . 


cieli, którzy mogą wykorzystać ten 
czas na utrwalanie wiedzy w zakresie 
minimów bądź na fakultatywne roz- 
szerzanie wiadomości. Można byłoby 
o tę jedną trzecią godzin skrócić czas 
pobytu uczniów w szkołach, mijałoby 
się to jednak z zasadniczym celem 
wprowadzonych zmian. ChodzI bo- 
wiem o to, aby dzieci uczyły się w 
wolniejszym tempie, w mniej nerwo- 
wej niż obecnie atmosferze i przede 
wszystkim w szkole. 
Powszechne kiedyś szkolne kółka 
zainteresowań: przedmiotowe, plas- 
tyczne, modelarskie, muzyczne, chóry 
uczniowskie zaczęły umierać śmiercią 
naturalną wraz z wprowadzaną w 
połowie lat siedemdziesiątych refor- 
mą oświaty, czyli próbą upowszech- 
nienia szkoły 1 O-letniej. Bardzo am- 
bitny program kształCenia wymagał 
bowiem od uczniów wielogodzinnej 
nauki w domu. Wprowadzenie wol- 
nych sobót w szkołach, a zatem dal- 
sze skondensowanie programów, by- 
ło ostatnim gwoździem do "trumny z 
kółkami zainteresowań". 
Zwolnienie tempa nauki od najbliż- 
szego roku szkolnego ma więc na celu 
również podjęcie próby reanimowa- 
nia zajęć pozalekcyjnych. Zawsze cie- 
szyły się one dużym zainteresowa- 
niem, chętnych zatem nie powinno 
zabraknąć. To tylko kwestia wolnego 
czasu uczniów i dobrej woli nauczy- 
cieli. Darmowe projekcie filmowe lub 
wideo plus dyskusja o oglądanym 
filmie, możliwość nauki fotografowa- 
nia w szkolnym kółku czy nauki gry na 
jakimś instrumencie, możliwość ob- 
sługi komputera - jeśli w szkole jest 
- to dla uczniów naprawdę atrakcja. 
Z pewnością nie zabrakłoby też chęt- 
nych do zajęć w kółkach przedmioto- 
wych. 
Możliwości zostaną stworzone, za- 
interesowanych nie zabraknie. Pozo- 
staje tylko kwestia warunków, który- 
mi mogą usprawiedliwiać się mniej 
. aktywni nalłczyciele. Lecz przecież 
nawet w najbardziej zatłoczonych 
szkołach można prowadzić zajęcia 
pozalekcyjne. Właśnie w soboty, kie- 
dy wszystkie pomieszczenia, gabinety 
przedmiotowe, sale i hale gimnasty- 
czne są puste. 
Wolne soboty - co tu ukrywać - 
chcą mieć wszyscy. Zawód nauczy- 
cielski jest niemal w stu procentach 
sfeminizowany. A nauczycielki też 
chcą mieć czas na całotygodniowe 
pranie, sprzątanie i inne zajęcie do- 
mowe. Wielu rodziców wolałoby na- 
tomiast, aby dzieci szły w soboty do 
szkół i nie przeszkadzały w tych właś- 
nie całotygodniowYCh praniach i 
sprzątaniach. Ponadto część rodzi- 
ców nie ma wolnych sobót, więc tym 
bardziej są zainteresowani wysłaniem 
zwłaszcza młodszych dzieci do szkół. 
Czy jednak znajdzie się wystarczająco 
dużo nauczycielek, którym będzie 
chciało się przychodzić w te dni do 
pracy? Jeśli otrzymają ekstra zapłatę 
- przyjdą. 


ANNA ALEKSANDROWICZ 


Czy W Koszalinie 
są komuniści? 


(Inf. wł.) Do redakcji wpłynęło 
kilka listów, których autorzy dopytują 
się o możliwości wstąpienia do partii 
komunistycznej. W tej sprawie ode- 
braliśmy też kilka telefonów. Droga 
Redakcjo - pisze Ryszard Donicz- 
kowski z Połczyna Zdroju - przeczy- 
tałem w waszej gazecie informację o 
inicjatywie założenia Związku Komu- 
nistów Rzeczypospolitej Polskiej. Jak 
się dowiedziałem, w Katowicach za- 
wiązała się grupa inicjatywna tej partii 
pod nazwą "Proletariat", która wyda- 
ła pierwszy numer biuletynu informa- 
cyjnego "Przedświt". 
Najprawdopodobniej z taką inicja- 
tywą wkrótce wystąpią też komuniści 
województwa koszalińskiego. Nie 
wierzę bowiem, żeby takich nie było. 
Zanim to jednak nastąpi, bardzo pro- 
szę o podanie adresu Związku Komu- 
nistów RP w Katowicach, chciałbym 
mianowicie dowiedzieć się o pro- 
gram. Jestem przekonany, że partia ta 
opierać będzie swoją działalność na 
postępowych tradycjach w historii 
ruchu robotniczego w Polsce, w tym 
na międzywojennej Komunistycznej 
Partii Polski, czerpać z nauk marksiz- 
mu-leninizmu, dostosowanych do a- 
ktualnej, specyficznej sytuacji społe- 
czno-politycznej Polski. Mój ojciec 
był przed wojną komunistą. Chciał- 
bym kontynuować działalność ojca. 
Jak na razie, w Koszalinie nie za- 
wiązała się grupa inicjatywna Związ- 
ku Komunistów Rzeczypospolitej Pol 
skiej. W Katowicach grupie przewo- 
dzi Jan Zieliński, były sekretarz KW 
PZPR. Grupa wydała program zwany 
deklaracją, w którym stwierdza się 
między innymi, że obecny rozwój sy- 


tuacji w Polsce zmierza do dyktatu 
prawicy, że obie partie socjaldemo- 
kratyczne, powstałe z łona PZPR, wy- 
brały drogę, która nie odpowiada zna- 
cznej części byłych członków PZPR, 
że rozwijana histeria antykomunisty- 
czna w Polsce kierowana jest nie- 
słusznie przeciw byłym człon
om 
PZPR, którzy nie są przecież odpo- 
wiedzialni za politykę kolejnych ekip 
KC. ZKRP nie stawia sobie za cel 
główny przejęcia władzy w Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, jest to w tej chwili 
niemożliwe. Jego cel główny to de- 
mokratyczne, w pełni świadome od- 
tworzenie ruchu komunistycznego w 
nowej postaci. 
Związek Komunistów opowiada się 
za swobodami obywatelskimi, za to- 
lerancją religijną, uważa, że należy 
rozdzielić działalność polityczną od 
związkowej, dalsze bowiem ukrywa- 
nie partii politycznych pod parasolem 
ochronnym "Solidarności" uważa się 
za machinację polityczną. Niepokoją 
ZKRP decyzje rządu powodujące 
między innymi bezrobocie, popada- 
nie gospodarki w zależność od krajów 
kapitalistycznych. 
Hymnem ZKRP "Proletariat" jest 
"Warszawianka", symbolem czerwo- 
na róża wpisana w kontury Polski. 
Zainteresowanie ZKRP jest spore - 
ocenia pełnomocnik w Katowicach. 
Na adres kontaktowy w budynku tym 
czasowej siedziby SdRP w tym mieś- 
cie zgłaszają się zainteresowani, na- 
pływa korespondencja. Podajemy a- 
dres dla korespondencji: Jan Zieliń- 
ski, 41-200 Sosnowiec, poste restan- 
te. (bel) 


f
		

/4823-0004.djvu

			GŁOS CZVTELNIKOW 


5 - 4 - 1990 


S1:r. 4 


, ;(i 
'" 
;__,' " 4-. 


-,tY 


I 
r: '4t
: 
I 


,
r 

j  ,.' 


r
 


_ "". t/'tY" 
_::'
y. - 


"'
';-- 
-;ł};:.;;:
-/ -'.:
 
,t - 


"?'
. ".:::..._.
:':'.- 


_.
'\ 

:
\
 
{ł-;
. 


I CZYTElNIK<,vv J 
PISZCIE _-e 
LlSTY.OPINIE.PORADYTElEFONUJ
'E :250.05 , 


1 
k:, 


--'1 
----.1 \ 
¥ii
' , 
.0
- \' \ - 
-- ;;;,.
 .
-ł--_
:- ,,- · 
"t t"
+\; 
..:A . · \;
, . 
lit' }, 
. -$& ą: .:;#;}._,-'-::.
 - - ,>:_

;-_ 
, "t... ląI E
 e &ł.f;

i):...;
 


-.. 
" L '
t 
"\ 
 
 
, 
"'I'.\;' K:V
 ,\\\
ą 
.:
;a

: 

,
.:;:
;
)'},;\, 
':,' ,;', ,\. 
::t-..< ::::' 


w.
 . ;_. 


.;Wł 
. 


. .""
. 
 
 
_ _ Ii_- ił iiWf_ - 
" '. .,,'
 
 ' . 
--..--- 


Najlepsze są lody! 


Fot. K. Ratajczyk 


Ludzka 
'. c 6phiMNZ 
Chodzę 
po Koszalinie 
ze spuszczoną 
glo\Ną 


Na łamach "Głosu Pomorza" poru- 
szacie Państwo najrozmaitsze tematy. 
Pragnę i ja, jako stały czytelnik. napi- 
sać parę słów na temat naszego ko- 
szalińskiego środowiska, naszego o- 
toczenia, a konkretnie chodzi mi o 
zieleń, o nasze drzewa. 
Jestem starym człowiekiem. Mie- 
szkam w Koszalinie od 42 lat i pamię- 
tam z tamtych pierwszych lat nasze 
miasto, tonące w zieleni, wśród buj- 
nych rozłożystych drzew i krzewów. 
Niestety za mojej pamięci wycięto 
dziesiątki, a raczej setki przepięknych 
okazów drzew. Zniknęła urocza aleja 
potężnych kasztanów, prowadząca 
środkiem miasta od dworca kolejo- 
wego aż do Rokosowa. Przerzedzono 
mocno brzozową aleję przy ulicy Ru- 
szczyca. Usychały bezkarnie drzewa, 
które na swoje nieszczęście zasłaniały 
komuś ogródek czy sadek. Na miejs- 
cowym cmentarzu umiera bardzo 
często drzewo rosnące obok grobu, 
często szpetnego, betonowego bun- 
kra. 


Przepiękną w swych kształtach 
brzozę, przyodzianą bujną koroną, z 
długimi warkoczami listeczków, moż'" 
na powiedzieć ozdobę ulicy Moniu- 
szki, rosnącą przed budynkiem 
WZGS, zlikwidowano niedawno. 
Przedtem dobrze zabetonowana ze 
wszystkich st.ron, nie miała szans na 
przeżycie. Sadzi się tu i ówdzie drob- 
ne drzewa czy krzewy, ale to licha 
namiastka tego, co było. 
I tak chodząc po Koszalinie ze spu- 
szczoną głową, można mnożyć i 
mnożyć wypadki niszczenia drzew, 
rzadko podyktowanego koniecznoś- 
cią. 
List mój piszę, ponieważ wczoraj, 
przechodząc ulicą Moniuszki, byłem 
świadkiem nowej zbrodni na zdro- 
wym, potężnym drzewie. Otóż przed 
budynkiem nr 18 stał dźwig i towa- 
rzyszące pojazdy, a kilkuosobowa "e- 
kipa", operując mechaniczną piłą, u- 
wijała się szybko wokół bardzo wyso- 
kiej, pięknie rozgałęzionej osiki. Przy- 
stanąłem wśród tłumu ciekawskich, 
mając nadzieję, że chodzi o obcięcie 
jednej gałęzi, sięgającej w stronę da- 
'chu budynku. Gałąź obcięto, ale na 
polecenie właściciela posesji wkrótce 
runęło całe drzewo. 
Zrobiło mi się ciężko na sercu. Nie 
ma już osiki. Nie będzie szumiała nad 
głowami przechodniów swoimi srebr- 
nymi listeczkami. A szumiałaby jesz- 
cze przynajmniej dalszych 50 lat. 
Głęboko się zastanawiam, jak, do 
tego doszło. Kto zezwolił na znisz- 
czenie pięknego, zdrowego drzewa? 
Tyle się pisze u nas o ochronie 
przyrody, środowiska, o wysokich ka- 
rach pieniężnych za każde samowol- 
nie ścięte drzewo. Są to, widać, puste 
słowa. 
Czytelnik z Koszalina 
(nazwisko do wiadomości redakcji) 


. "/ . 
1', /, 
, 
.:. /
 
1IIIwMi7:,,
 


Dzisiaj, 27 marca, w Przychodni 
Lekarskiej przy placu Zwycięstwa w 
Słupsku stałam się świadkiem ostrej 
wymiany zdań pomiędzy dwoma star- 
szymi pacjentami - członkami ZBoWiD 
a resztą pacjentów czekających 'na 
wizytę. Chodziło o to, że pani doktor 
(...) nie zgodziła się przyjąć członków 
ZBoWiD poza kolejnością, oświad- 
czając, że dotychczasowe uprawnie- 
nia są nieaktualne. Jeśli tak, to dla- 
czego nie skreślono ich z wiszącego 
na drzwiach wykazu osób uprawnio- 
nych? Nadal zbowidowcy figurują na 
trzeciej pozycji. Ci starcy ze łzami w 
oczach opuścili przychodnię, nie mo- 
gąc słuchać uszczypliwych i 


Jak przegnano 
. zbowidowców- 


wrednych uwag, jak: rycerze Stalina, 
budowniczowie Polski komunistycz- 
nej i temu podobne... 
Mój ojciec też był członkiem ZBoWiD. 
W 1939 roku został wywieziony na 
Syberię. Następnie z wielkim trudem 
dostał się do armii generała Berlinga, 
przeszedł szlak bojowy aż do Berlina. 
Czy więc jego i setki tysięcy jemu 
podobnych można nazwać rycerzami 
Stalina? Oni walczyli z odwiecznym 
wrogiem Polski, lecz nie oni decydo- 
wali o powojennym ustroju naszej 
Ojczyzny. 
Osobiście życzę tym ludziom, ażeby 
doczekali sędziwych i spokojnych lat 
życia, ażeby ich prześladowcy nigdy 
nie przeszli takiej katorgi ani w łag- 
rach, ani na froncie. 
Stanisława Smolińska 
Słupsk 


Co logiczne, 
to błędne... 


Urząd Skarbowy w Koszalinie przy- 
słał mi decyzję w sprawie wymiaru 
podatku rolnego za dzierżawę terenu. 
Należność za każdy kwartał wynosi 
36 tysięcy złotych. 
Na dole decyzji jest klauzula mó- 
wiąca, że należność należy uiszczać w 
kasie Urzędu Skarbowego lub na ra- 
chunek NB P. Jak do tej pory kasa w 
Urzędzie nie przyjmuje opłat a poczta 


-
,  
CZYTELNIKOW 


czy też bank żądają opłaty manipula- 
cyjnej w wysokości 1500 złotych od 
36 tysięcy. Jakby mało było tego, na 
przekazie, który razem z decyzją mi 
przysłano stoi jak byk - "wolne od 
opłat". Co logiczne to błędne? 


Czytelniczka 
ze Starych Bielic 
(nazwisko znane redakcji) 


Listy 


Sprytna 
kalkulacja... 
Nawiązując do rozmowy 
telefonicznej, przesyłam w za- 
łączeniu doręczoną mi kalku- 
lację czynszu za garaż. Garaż 
jest moją własnośCią i ZG M 
nie świadczy mi żadnych u- 
sług, a przedstawione w kal- 
I kulacji bardzo enigm.atyczne 
"koszty" nadają całej sprawie 
szczególnego "smaku", bo 
nie ma tu dozorcy, wody, a 
czystość utrzymuję samI Po- 
nieważ nie jest to sprawa jed- 
nostkowa i dotyczy wszyst- 
kich posiadaczy garaży, uwa- 
żam, że jest to zwykłe wyłu- 
dzenie pieniędzy, co jest czy- 
nem przestępczym, Proszę 
więc o zainteresowanie się tą 
sprawą prokuraturę i N I K. 


...jednostkovva dotycząca 
czynszu za garaże vv 1990 roku 


Poniesione koszty 


m-c XI 89 r. 


m-c XII 89 r. 


Razem 


14.697.952. 
644.731 
14.681 .383 
178.497 
6.361.479 
3.217.635 
39.781.677 


22.274.056 
999.699 
22.956.000 
271 .f>41 
13.297.524 
4.913.781 
64.712.701 


1. Płace i narzuty ZG M 7.576.1 04 
2. Inne koszty ZGM 354.968 
3. Płace i narzuty dozorcy 8.274.617 
4. Utrzymanie czystości 93.144 
5. Pozostałe koszty 6.936.045 
6. K. ogólnozakładowa 1.696.146 
Razem koszty za 2 m-ce 24.931 .024 
Razem koszty za 1 m-c - 32.356.350 zł 
Ogólna powierzchnia - 258.360 m 2 
Powierzchnia 1 garażu - 18 m 2 
Koszt 1 m 2 powierzchhi - 32.356.350 i 258.360 m 2 = 125 zł 
Zużycie wody wg normy - 0,6 m 3 x 635 zł = 382 zł : 18 m = 21 zł 
Razem koszt 1 m 2 powierzchni - 146 zł 
Miesięcznie za 1 garaż 
 146 zł x 18 m 2 = 2.630 zł 


Cena obowiązuje od dnia 1 m-arca 1990 r. 


List Z więzienia: 
wynajmę mieszkanie 


Pan Bernard Szynwelski nadesłał 
nam niecodzienny list. Otóż przebywa 
on w Zakładzie Karnym w Wierzcho- 
wie Pomorskim; w sierpniu ma wyjść 
na wolność. Tymczasem w Tczewie 
jego mieszkanie stoi puste. 
"Wynajmę je do sierpnia tego roku 
za symboliczną opłatą osobom bar- 
dzo potrzebującym, solidnym i uczci- 
wym. Są to dwa pokoje z kuchnią, 
piwnica, pralnia i strych. Chętni do 
skorzystanie z mojej oferty proszeni są 
o kontakt, najlepiej osobisty, poprzez 
przyjazd tu do mnie w celu omówie- 
nia warunków umowy oraz spisania 
umowy. Warunek najważniejszy - 
dopilnowanie dobytku". 
A oto adres: Bernard Szynwelski. 
Zakład Karny, 78-530 Wierzchowo 
Pomorskie, województwo koszalińs- 
kie. 
Zgodnie z prośbą Czytelnika pub- 
likujemy jego list, nie pośrednicząc 
dalej w żaden inny sposób. (mir) 


Śmieci... pod nadzorem 


Szanowni Redaktorzy! 
Jestem stałym czytelnikiem naszej 
gazety i szczególnie interesuję się in- 
formacjami z terenu miasta i woje- 
wództwa. Przeczytałem ostatnio jak 
to Pani redaktor była uprzejma napi- 
sać o porządkach na terenie dzielnicy 
"Północ". Jednych pochwaliła, in- 
nych krytykowała, i tak jak zwykle, 
przechodzi to do porządku dzienne- 
go. Jedni wezmą za miotłę i z po- 
czucia obowiązku trochę posprzątają, 
inni pomyślą "ty pisz sobie, a my 
swoje". Chciałbym jednak zasygnali- 
zować' że i w naszej dzielnicy, a 
konkretnie idąc ulicą Armii Czerwo- 
nej, można spotkać śmietnik w po- 
staci c_hyba pięcioletnich zeschłych 
liści i innego śmiecia (róg Armii Czer- 
wonej i Mireckiego), również obok 
pawilonu RTV przy Armii Czerwonej. 
Dziwię się, że to nikogo nie razi, a już 
przynajmniej służb odpowiedzialnych 
za dozór, a także właścicieli tychże 
posesji (chyba prywatnych). Dlatego 
proszę (zaznaczam, proszę) jeśli Pani 
Redaktor czas pozwoli - przespace- 
rować się, spojrzeć na tę "wizytów- 
kę" i... wykorzystać na łamach gazety. 
Może to zdopinguje kogo trzeba. 


Czytelnik 
(nazwisko znane redakcji) 
Koszalin 


Leonard Fijołek 
Szczecinek 


Apel do lokatorów 


Na mojej klatce schodowej ktoś 
powiesił karteczkę - list do pani 
dozorczyni. leby choć raz na miesiąc 
pozamiatała schody, przetarła porę- 
cze... lista pretensji była długa. Mia- 
łam przemożną ochotę obok tej karte- 
czki zawiesić inną o takiej mniej wię- 
cej treści: "Kochani lokatorzy, sprzą- 
tam częściej niż raz w miesiącu, ale 
tego nie widać, bo trzepiecie wyciera- 
czki na schodach, kurząc na poręcze, 
bo plujecie na stopnie, rzucacie pety i 
spalone zapałki, bo wasze psy tu 
załatwiają się, nim zdążycie je wy- 
prowadzić na dwór, bo wasze dzieci, 
gdy jesteście w pracy, bawią się w 
klatkach schodowych. rzucając w 
siebie piaskiem, liśćmi i czym się da. 
W czasie mojej długiej tu pracy tylko 
raz widziałam lokatora myjącego 
podłogę wokół. drzwi do swojego 
mieszkania, w którym trwał remont. 
Kochani lokatorzy, nie jesteście świę- 
ci, oj nie". Ciekawe, jaka byłaby od- 
powiedź lokatorów, gdybym rzeczy- 
wiście zawiesiła taki liścik na mojej 
klatce schodowej? - 
Czytelniczka 
z osiedla Północ 
w Koszalinie 


Jeszcze "Garażowe 
przepychanki" 


, Prezydent Koszalina odpowiedział 
na list pod tytułem "Garażowe prze- 
pychanki". Wyczerpująco poinfor- 
mował zainteresowanych o konsek- 
wencjach obowiązujących od 1 sty- 
cznia 1990 roku przepisów. 
Tymczasem zainteresowani uwa- 
żają odpowiedź prezydenta za wymi- 
jającą i nie na 'temat. Nie ma w niej 
bowiem ani słowa o wielomiesięcz- 
nym przewlekaniu załatwienia spraw 
wykupu garaży. A to doprowadziło do 
wielokrotnego wzrostu ich cen. 
Stwierdzenie, że postępowanie 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Grun- 
tami Urzędu Miejskiego w tej sprawie 
jest prawidłowe. jest ewidentnym 
nadużyciem. Nadużyciem stanowiska 
i prestiżu prezydenta miasta do kamu- 
flowania niedbalstwa i nieróbstwa 
podległych urzędników. Z wyżyn 
swej władzy prezydent długo poucza 
ciołkowatych użytkowników garaży. I 
Jednocześnie skrzętnie omija zada- 
wane przez nich pytanie: kto jest 
winien lekceważenia Kpa i poniesie 
konsekwencje przeszacowania war- 
tości garaży? 
Opiekuńcze skrzydła chroniące 
winnych są w tym przypadku przy- 
kładem podważania własnego auto- 
rytetu, panie prezydencie! 
Henryk Stan 
Koszalin 


W sprawie prostaty 
i mikrofal 


W "Głosie Pomorza" ukazał się ar- 
tykuł "Mikrc;>fale zwalczają prostatę". 
Podano w nim dwie fałszywe infor- 
macje wprowadzające w błąd szero- 
kie grono czytelników, a zwłaszcza 
mężczyzn po 50. roku życia, którzy 
mogą cierpieć na dolegliwość gru- 
czołu krokowego. Uważam za konie- 
czne sprostowanie tych informacji na 
łamach Waszego dziennika, gdyż po- 
pularyzowanie nieprawdziwych wia- 
domoŚci z zakresu oświaty zdrowot- 
nej w prasie może wyrządzić wiele 
szkody w świadomości społecznej, 
Po pierwsze - nie jest prawdą, jak 
podano w artykule; że prostata to 
łagodny nowotwór gruczołu kroko- 
wego. Prostata jest łacińską nazwą 
zdrowego gruczołu krokowego (ster- 
cza). Łagodny nowotwór tego narzą- 
du nazywa się gruczolakiem gruczołu 
krokowego, gruczolakiem stercza 
bądź popularnie powiększeniem (lub 
przerostem) prostaty. Po drugie, zna- 
cznie ważniejsze - nie jest prawdą, 
że nie leczony gruczolak stercza prze- 
kształcić się może w raka tego narzą- 
du. Są to dwie zupełnie różne, nieza- 
leżne od siebie jednostki chorobowe. 
Natoroiast prawdą jest że przerost 
prostaty może być schorzeniem bar- 
dzo dokuczliwym i dlatego wymaga 
zawsze specjalistycznej oceny lekars- 
kiej. 


Z poważaniem 
Krzysztof Chęciński 
lekarz specjalista urolog 
Koszalin 


To nie "oni" są winni 


G 
ębiący nas kryzys ekonomiczny 
jest tematem numer jeden rozmów i 
lęków. Bo też odczuwamy go boleś- 
nie codziennie. Odsunął więc na dal- 
szy plan zbliżający się, oczekiwany 
przez fachowców z ogromnym niepo- 
kojem, kryzys energetyczny. Łaskawa 
dla energetyków zima nie zmuszała 
do drastycznych ograniczeń, zatrzy- 
mywania zakładów przemysłowych 
czy wręcz wyłączania dopływu prądu 
do mieszkań. Zapomnieliśmy już o 
dramatycznych komunikatach radio- 
wych Państwowej Dyspozycji Mocy 
wprowadzających dwudziesty sto- 
pień zasilania. Rezerw mocy jednak 
nie ma i nie ma,czym pokryć zwięk- 
szających się potrzeb. Przewiduje się, 
że w 1995 roku w bilansie energety- 


OD REDAKTORA 


"Dla Marka" 


f1t 


PRAWNIK ODPOWIADA 
Odprawa pieniężna 
z tytułu 
zwolnień grupowych 


Wysokość odprawy uzależniona 
jest od łącznego stażu pracy i wynosi: 
1) jednomiesięczne wynagrodze- 
nie, jeżeli pracownik przepracował 
mniej niż 10 lat, 
2) dwumiesięczne wynagrodzenie, 
jeżeli pracownik przepracował co naj- 
mniej 1 O lat, lecz nie więcej niż 20 lat, 
3) trzymiesięczne wynagrodzenie, 
jeżeli pracownik przepracował, co 
najmniej 20 lat. 
Nie mają prawa do odprawy praco- 


..' 


wnicy zatrudnieni w nie pełnym wy- 
miarze czasu pracy, chyba że wyna- 
grodzenie otrzymywane w zwalniają- 
cym ich zakładzie pracy stanowi jE!dy- 
ne lub zos
:ało wskazane przez praco- 
wnika jako podstawowe źródło utrzy- 
mania. . 
W związku z tym nie będzie miał 
prawa do odprawy pieniężnej emeryt 
lub rencista. albowiem podstawo- 
wym źródłem ich utrzymania jest e- 
merytura bądź renta inwalidzka. 


1t 


Miło mi" donieść, że otrzymaliś- 
my pierwsze listy "Dla Marka". 
Przesłaliśmy je już do adresata. 
Marek szuka przyjaciela. Samemu 
jest mu bardzo smutno, gdy całymi 
dniami siedzi w swoim wózku in- 
walidzkim. W liście, który niedaw- 
no opublikowaliśmy, wyrażał 
nadzieję, że znajdzie grono życz- 
liwych mu ludzi. A więc przypomi- 
namy: kto chce nawiązać kontakt 
z Markiem, niech napisze do reda- 
-kcji i. dopiskiem na kopercie "Dla 
Marka". (mir) 


.. 


cznym zabraknie 7000 MW. Dla u- 
zmysłowienia, ile to jest: Elektrownia 
Bełchatów ma moc 4230 MW. 
Zwiększenie wydobycia węgla jest 
nierealne. Rachunek ekonomiczny 
spowoduje wręcz zamykanie kopalń 
o najwyższych kosztach wydobycia. 
Zwiększenie importu ropy naftowej i 
oparcie na niej produkcji brakujących 
megawatów też jest niemożliwe - 
skąd na to dewizy? Ograniczenie zu- 
życia energii przez wprowadzenie e- 
nergooszczędnych technologii i wy-, 
robów finalnych to słuszna droga. 
Choćby polskie samochody, pożera- 
jące dwa razy więcej paliwa niż porów- 
nywalne pojazdy na Zachodzie. Dro- 
ga ta wymaga jednak ogromnych pie- 
niędzy na inwestycje produkcyjne. I 
czasu. Nie mamy ani jednego, ani 
drugiego... ' 
Entuzjaści proponują wykorzysta- 
nie tzw. energii odnawialnej: spadku 
wód, wiatru, energii słonecznej. Pro- 
pozycje te szczególnie często poja- 
wiają się jako alternatywa budowy 
elektrowni jądrowych. Kiedyś prezen- 
ter TV zaproponował "w okienku", 
aby zamia
t budować elektrownię ją- 
drową w Zarnowcu, zająć. się wyko- 
rzystaniem energii słonecznej. A tele- 
wizja to potęga informacyjno-propa- 
gandowa i tysiące, miliony ludzi u- 
twiedziło się w przekonaniu, że to 
tylko "oni" nie chcą w ten bezpieczny 
i prosty sposób ratować bilansu ener- 
getycznego. 
Tymczasem... Uzyskanie 1000 MW 
energii elektrycznej z kolektorów sło- 
necznych wymaga pokrycia nimi 90 
kilometrów kwadratowych powierz- 
chni ziemi w warunkach nieosiągal- 
nego w Polsce nasłonecznienia. 
Koszt budowy kolektorów wielokrot- 
nie przekracza przy tym wartość uzys
 
kanej energii... , 
Może więc wiatr? W Kalifornii do 
2000 roku przewiduje się uruchomie- 
nie turbin wiatrowych o łącznej mocy 
4000 MW. Potrzeba na to 615 kilo- 
metrów kwadratowych z uwagi na 
hałas i wibracje. 
Spadek wód? Możliwe do energe- 
tycznego wykorzystania zasoby 
wszystkich rzek Polski mogą dać oko- 
ło 4000 MW... 
Niestety. Nadzieje na ratowanie 
polskiej energetyki energią odnawial- 
ną są utopią... 


t-- 


:- 


. 


1 


Piotr Zadra 
Koszalin 


Ś laden"'l 
publikacji 


- Krzyvvdzące 
opiaty 


W odpowiedzi na list zamieszczony 22 
marca 1990 roku pod tytułem" Krzywdzące 
opłaty". uprzejmie informuję Czytelnika z 
Gościna, a przy okazji wszystkich odbior- 
ców wody z wodociągów wiejskich, że z 
dniem 2 kwietnia 1990 roku opłaty za 
wodę i ścieki będzie można uiszczać w 
dodatkowo uruchomionych kasach w na- 
szych terenowych oddziałach, a mianowi- 
cie: 
- w Gościnie, ul. Lipowa 13, 
- w Szczecinku, ul. Wodociągowa 
20, 
- w Tychowie (oczyszczalnia ście- 
ków), 
- w Wierzchowie Złocienieckim. 
Uruchomienie dodatkowych punktów 
przyjęć opłat za wodę i ścieki wymagało 
odpowiedniego wyposażenia i zabezpie- 
czenia technicznego. Za utrudnienia i do- 
datkowe opłaty poniesione przez Czytel- 
nika z Gościna i wszystkich naszych od- 
biorców wody serdecznie przepraszamy. 


N 
... 


Podpisał: dyrektor WZUW 
mgr Mieczysław Baniszewski 


O DPRAWA pieniężna, o której 
mowa wart. 8 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 
r. o tzw. "zwolnieniach grupowych", 
jest świadczeniem wypłacanym pra- 
cownikom przez zakład pracy, w któ- 
rym następuje rozwiązanie stosunku 
pracy z przyczyn ekonomicznych, 
zmian organizacyjnych, produkcyj- 
nych, technologicznych oraz w zwią- 
zku z likwidacją lub ogłoszeniem upa- 
dłości zakładu. Odprawę tę wypłacają 
zakłady pracy ze środków własnych i 
winna być ona obliczona według za- 
sad obowiązujących przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy. Odprawa przysługu- 
je zarówno pracownikom zwolnio- 
nym w ramach zwolnień grupowych, 
jak i pracownikom zwalnianym indy- 
widualnie, jeżeli wyłącznym powo- 
dem rozwiązania stosunku pracy są 
przyczyny dotyczące zakładu pracy. 
Przepisy dotyczące odprawy stosuje 
się również wówczas, gdy stosunek 
pracy z przyczyn podanych wyżej zo- 
stanie rozwiązany na mocy porozu- 
mienia stron. 


Odprawa nie przysługuje również 
pracownikowi uprawnionemu do o- 
trzymania jednorazowej odprawy w 
związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę inwalidzką, a więc wówczas, 
gdyby zwolnienie z "przyczyn ekono- 
micznych" zbiegło się z przejściem na 
emeryturę lub rentę i otrzymaniem z 
tego tytułu odprawy. A więc pracow- 
nik, który zawiesił emeryturę i podjął 
zatrudnienie w pełnym wymiarze cza- 
su pracy lub w niepełnym, jeżeli sta- 
nowiłoby one jedyne lub podstawo- 
we źródło jego utrzymania - odpra- 
wę taką może otrzymać, niezależnie 
od tego, że w przeszłości otrzymał już 
odprawę emerytalną, ponownie bo- 
wiem otrzymać jej już nie może. 
Prawo do odprawy nie przysługuje 
także pracown ,kom mianowanym, je- 
żeli odrębne s:!czególne przepi
y re- 
gulujące ich prawa i obowiązki nie 
przewidują tego rodzaju świadczenia 
w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. 


\ 
,. 


GRAŻYNA ROOZIEWICZ
		

/4823-0005.djvu

			5 - 4 - 1990 


AKTUALNOŚCI - KULTURA - NAUKA - TECHNIKA 


Str. 5 


Kolejna oferta to Czaplinek, gdzie or- 
ganizatorzy proponują kolonie o profilu 
"niedobór wzrostu i ciężaru ciała", nato- 
miast w Sławoborzu - o profilu "oty- 
łość prosta". Turnusy w lipcu i sierpniu, 
:zakwaterowanie w Ośrodku Szkolno- 
WychowtJwczym, połt5żonym w lesie w 
odległości 800 metrów od jeziora. 
Czas trwania turnusów kolonijnych; 
od 21 do 24 dni. Koszt pobytu uzależ- 
niony bQdzie od relacji cen na artykuły 
żywnościowe, energię... itp. Na każdej 
kolonii przewidziane są 4 posiłki dzien- 
nie, W programie - wycieczki, dysko- 
teki, zwied7anie obiektów zabytko- 
wych. Kolonie prowadzi doświadczona 
kadra pedagogiczna. 
-- Rodzice, którzy zdecydują się wy- 
słać dzieci na kolonie o profilu "znie- 
kształcenie statyczne i wady postawy" 
-- dodaje Alicja Zdankiewicz - po- 
winni zgłosić się do Wojewódzkiej Przy- 
chodni Rehabilitacyjnej w Koszalinie 
przy ulicy Władysława IV. Natomiast ze 
schorzeniami "oty/ość prosta" oraz 
"niedobór wzrostu i ciężaru cia/a" nale- 
ży zgłosić się do Wojewódzkiej Przy- 
chodni Matki, Dziecka i Młodzieży przy 
ulicy Marchlewskiego. Przychodnie te 
bowiem dokonują skierowań i przesyła- 
ją je do Zarządu Wojewódzkiego Towa- 
rzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Całością spraw związanych z kolonia- 
mi, tj. wysyłaniem kart kolonijnych i 
udzielaniem szczegółowych informacji, 
zajmuje się TPD, telefon 256-27. (kc) 


Prostujmy kręgosłupy, 
zrzucajmy zbędne kilogramy 


). 


Na wy p ynek 
i leczenie schorzeń 


.J!t', :...,.. 


(Inf. wł.). Redakcję odwiedziła pani Alicja Zdankiewicz, by 
poinformować nas o tym, że Zarząd Wojewódzki Towarzyst- 
wa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie proponuje miejsca na 
koloniach zdrowotnych o określonych profilach schorzeń (w 
miarę wolnych miejsc z tej formy wypoczynku mogą skorzys- 
tać dzieci zdrowe) w czasie tegorocznych wakacji. 


I TAK rodzice mogą wysłać swoje 
pociechy (od 7 do 15 lat) do 
Kalisza Pomorskiego na turnusy w 
lipcu i w sierpniu. Zorganizowane tu 
będą kolonie o profilu "niedobór wzros- 
tu i ciężaru ciała". Zakwaterowanie-w 
szkole podstawowej. Dodajmy, iż Kalisz 
jest pięknie położony nad rzeką Drawi- 


cą, a w pobliżu są jeziora i lasy. W 
Połczynie Zdroju mogq wypoczywać 
dzieci ze szkół podstawowych z wadami 
postawy (skrzywienie kręgosłupa). W 
szkole _ pOdstawowej, w której będą 
przebywać, jest sala gimnastyczna i boi- 
sko sportowe. Uczestnicy tutnllSÓW ko- 
lonijnych korzystać będą? bazy sanato- 
ryjMj uzdrowiska. 


Iff5t :;"¥A*;f , .''" . 
"'':;. \
::::.. 
m 
m 

,t
 
 
')i'.
" 


:"::%\1.. 


;f
jitJ? K" 
'<;;
ł
, 
",AJ 
",,,,,,.:Jii ..ftłN
ra*jką',w,
I:
'%.;kw.;;:f.L"Jd&fl&
ifmf.

M'='W;:<
"
' 


.- -;.-. .

f 
:,:.- 


.':il.'.) 


Finał corridy zazwyczaj jest taki, jak na tym zdjęciu. Pada byk, a wyciąga go z areny trzykonny zaprzęg. 
Na zdjęciu: na arenie w Barcelonie. 


-ł 


W P'EWNEJ szwajcarskiej 
wiosce żyła dziewczyn- 
ka o imieniu Adelheid, 
nazywana przez wszystkich Hei- 
dL Była sierotą, a koleje losu 
sprawiły. że wychowaniem Heidi 
musiał zająć się jej dziadek, zna- 
ny w okolicy dziwak i samotnik... 
Tak rozpoczyna się najpopular- 
niejsza chyba powieść, jaką mło- 
dzi czytelnicy zawdzięczają 
szwajcarskiej autorce. 
Johanna Spyri nie spodziewała się 
zapewne tak wielkiego sukcesu, jaki 
stał się udziałem "Heidi", jej pierwszej 


Na lamach 
"Odry" 


Oglądając 
serial 


Fot. Kazimierz Ratajczyk 


..w Sanoku podeszła do mnie stara, 
skromnie ubrana kobieta i spytała nieśmia- 
ło, czy zgodziłabym się przeczytać jej pa- 
miętnik. Miałam wtedy dużo pilnych zajęć, 
więc powiedziałam, żeby nie liczyła na 
szybkie prze
zytanie. Wieczorem otworzy- 
łam pierwszy brulion i przeczytałam parę 
zdań. Czytałam całą noc i kilka kolejnych 
dni (...) Dla »Odry« wybrałam fragment 
opisujący dwadzieścia jeden dni, od mo- 
mentu aresztowania po wejście do łagru" 
-tak awizuje Ewa Szumańska publikowa- 
ny na łamach drugiego tegorocznego nu- 
meru ..Odry" pamiętnik Kazimiery Rafa's- 
kiej, polskiej nauczycielki z Polesia. 
W tymże numerze K. Kersten pisze o 
dwuznacznej sytuacji intelektualisty w 
PRL, J. J. Szczepański o moralności w 
dobie totalitaryzmu, J. Łukasiewicz o ..Ma- 
łej apokalipsie", M. Orski o postmoderniz- 
mie w polskiej prozie, A. M. Urbanek o kinie 
..moralnej pewności". Ponadto między in- 
nymi proza H. Boella, bestseller C. Magrisa 
..Dunaj", nie tłumaczone wiersze Rilkego. 


W modzie są buty traperki z por- 
tretem wodza rewolucji i wódka z 
nazwiskiem wodza pieriestrojki. Pary- 
skie salony w tym sezonie pachną 
perfumami "Soviet", "Gorby" albo 
"Noce Moskwy", a spodnie z cyrylicą 
są we francuskich liceach i na fran- 
cuskich ulicach znakiem rozpoznaw- 
czym chłopców i mężczyzn chcących 
uchodzić za modnych i szykownych. 
. Co jest przyczyną fenomenu sprze- 
daży . w tygodniu w jednym tylko 
sklepie "Monoprix" 5000 zegarków 
radzieckich w cenie przekraczającej 
znacznie cenę renomowanych czaso- 
mierzy szwajcarskich? 
- Moda - wyjaśnia Thierry, 
23-letni Francuz z Limoges. - Po 
prostu moda. Jeśli dziś eI'1cę uchodzić 
za modnego, jeśli chcę, żeby mi było 
ze sobą dobrze i jeśli mnie na to stać, 
mogę wydać tysiąc franków na praw- 
dziwy zegarek "Kommandantski". 
Moda na retro, na masywność, na 
starocie dobrze koresponduje dziś z 
inną modą: z modą na bycie dobrze 
poinformowanym co do zmian na 
Wschodzie. Osobiście trzymam kciuki 
za Gorbaczowa i powodzenie pieries- 
trojki. To duża szansa dla nas wszyst- 
kich - mówi Thierry. 
Tymczasem gazety przestrzegają: 
OSZUŚCI! Rynek francuski zalały 
. produkty z Singapuru i Macao syg- 
nowane cyrylicą. 


z miłością uroda Alp. Czytając widzi- 
my szafirowe niebo i ostro świecące 
słońce. Czujemy niemal mroźne po- 
dmuchy wiatru zimowego. Johanna 
Spyri luLila każdą porę roku w gó- 
rach,-to się wyczuwa od razu, potrafiła 
też przenieść na papier swój zachwyt. 
"Heidi" wydano w Polsce po raz 


Gorbymania 


(Korespondencja z Paryża) 


Teleranek 
Z te lewie czorkie m 


YMPATYCZNA dziewczy- 
S na rozłożona na radzieckiej 
fladze, między udami ma 
złoty sierp i takiż młot. Tekst 
obok objaśnia, że "Michail Gor- 
batchev jest agentem handlo- 
wym pierwszego gatunku. Ku- 
pujcie pieriestrojkę!" 
Jeszcze do niedawna towary ra- 
dzieckie, o estetyce nie do zaakcep- 
towania przez wyrafinowanych Fran- 
cuzów.' nie mogłyby się znaleźć w 
marsylskich magazynach, a cóż do- 
piero mówić o paryskich salonach. 
Dziś sieć handlowa "Monoprix" po- 
leca jeans russe "Bieriozka", perfumy 
"Soviet". zegarki "Sergentski". To 
szyk! Moda na pieriestrojkę, na ko- 
szulki z "Gorbim", na naukę rosyjs- 
kiego zapanowała od kilku miesięcy 
w zachodniej Europie. 
Serce ukochanej zdobędzie więc 
dziś Francuz nie propozycją nocy po- 
ślubnej w Las Vegas, lecz stokroć 
droższej eskapady przez dziką Sybe- 


rię; nie prezentacją najnowszego com- 
pact discu Johna Clee Savuki, lecz 
muzyki cerkiewnej. Francuska telewi- 
zja prezentuje najnowsze wiadomo- 
ści z ZSRR, filmy radzieckie idą we 
francuskich kinach przy pełnej wido- 


większej powieści, ktÓra ukazała się w 
1881 roku. Zaczęła pisać późno, już 
po czterdziestce. Była wówczas 
szczęśliwą zoną znanego zuryskiego 
adwokata, matką wszechstronnie u- 
taentowanego syna, panią domu od- 
wierlzanego przez artystów, litera- 
tów, intelektualistów. Los sprzyjał 
Johannie Spyri od najwcześniejszego 
dzieciństwa i w sierocej doli Heidi nie 
należy szukać przykrych wspomnień z 
własnych młodych lat. 
Johanna Heusser (tak brzmiało jej 
panieńskie nazwisko) urodziła się i 
wychowała w Hirzel niedaleko Zury- 
chu. Była córką lekarza, miała pięcio- 
ro rodzeństwa. Wszyscy zostali sta- 
rannie wychowani i wykształceni. 
Rodzice dbali. by każde z dzieci mog- 
ło nalezycie rozwinąć swe zdolności. 
Johanna pogłębiała w Zurychu swą 
znajomość francuskiego i gry na for- 
tepianie, ale najbardziej interesowała 
się literaturą. W wieku dwudziestu 
pięciu lat poślubiła młodego adwoka- 
ta Bernharda Spyri, prawnika dość 
nietypowego: przyjaciela artystów, 
wielbiciela Ryszarda Wagnera, Oboje 
kochali też przyrodę - wspaniałe 
krajobrazy szwajcarskich Alp i starali 
się często przebywać w górach. 
Trudno określić, czemu niektóre 
książki stają się bestsellerami. "Heidi" 
nie jest z pewnością dziełem wybit- 
nym. Jednak urzeka czytelników już 
od kilku pokoleń. Myślę, że gra tu rolę 
w mniejszym stopniu postać bohater- 
ki, a w dużo większym przedstawiona 


pierwszy w 1928 roku a polskie dzie- 
ci polubiły ją. Po wojnie -- nie wiado- 
mo czemu -- nie wznowiono tej po- 
wieści. Innych również nie, choć 
"KornelIia" czy "Stare zamczysko", 
były też chętnie czytane. Podoąno 
jednak "Nasza Księgarnia" myśli o 
wznowieniu "Heidi". 
Dzieje małej Szwajcarki znane są 
dzieciom całego świata, a amerykan- 
ski tłumacz tej powieści Ch:Jrles Trit- 
ten dopisał nawet dwa dodatkowe 
tomy: "Heidi dorasta"' i "Dzieci Hei- 
di". 
Johanna Spyri nie powtórzyła ni- 
gdy sukcesu "Heidi", choć napisała 
. jeszcze sporo pogodnych powieści 
dla dzieci. Nie przeniknęły do nich 
osobiste tragedie. W 1885 roku stra- 
ciła bowiem dorosłego już, jedynego 
syna i - niedługo potem - męża. 
Ostatnie piętnaście lat spędziła na 
pracy literackiej. Zmarla w 1901 roku. 
"Heidi" była w 1937 roku sfilmo- 
wana, a główną rolę zagrała sarna 
Shirley Tempie, dziecięca gwiazda 
Hollywood. Obecnie na ekranach te- 
lewizorów oglądamy 26-odcinkowy 
. serial szwajcarsko-zachodnioniemie- 
cko-australijski, który z równą przyje- 
mnością powitały dzieci, ich rodzice i 
dziadkowie. Sympatyczna dziewczyn- 
ka o kręconych włosach, a w tle 
szwajcarskie Alpy - czyż nie jest to 
dobra propozycja na soboWi pora- 
nek? 


Jak 
sprzedać 
pieriestrojkę 


, 


Milicja poszukuje 


Ktokolwiek 


wni. 
Bluzy z włoskiego dżinsu zszywa- 
nego w Moskwie kosztują w Paryżu 
dwa razy drożej niż podobne bluzy 
made in USA. W sieci handlowej 
"Monoprix" w ciągu tygodnia sprze- 
dano 22 0.00 takich właśnie bluz, głów- 
nie dzięki znakowi rozpoznawczemu: 
malutkiej czerwonej gwiazdce. A /a 
model 


. 
'wle... 


Rejonowy Urząd 
Spraw Wewnętrz- 
nych w Lęborku 
poszukuje zaginio- 
nego w dniu 11 
marca br. Michała 
Czekałowskiego, 
syna Konstantego i 
Jadwigi, urodzo- 
nego 2 kwietnia 1939 r. - Nowe Pole 
(ZSRR), zamieszkałego w Lęborku, ul. 
Sportowa 1. 
Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 45 
'at, wzrost 176 cm, sylwetka smukła, włosy 
krótkie, proste, czesane do góry, koloru 
ciemnoblond, twarz owalna, cera śniada, 
oczy zielone. 
Znaki szczególne: ciemny wąs, braki w 
uzębieniu, z lewej strony nosa niewielka 
narośl, a przy prawym uchu pieprzyk. 
Zaginiony ubrany był w kurtkę ortaliono- 
wą koloru zielonego, sweter koloru brązo- 
wego, koszulę w biało-niebieskie pasy, 
spodnie w prążki koloru ciemnogranato- 
wego, na nogach miał buty mokasyny 
koloru czarnego. 
Osoby mogące udzielić informacji lub 
znające miejsce pobytu zaginionego pro- 
szone są o osobisty bądź telefoniczny kon- 
takt z WUSW w Słupsku, tel. 220-71 
wewn. 401, lub z najbliższą jednostką MO_ 
(maj) 


'$.}-- 


4ft.. 
:.:,. 


fi 


ł. .
. 
,. , ,.. 
i
_:- .., 
"{t{
 


ERYK MISTEWICZ 


Jak będzie. spadał dolar? 


W to, że w bieżącym roku dolar 
będzie spadał na giełdach 
wobec innych walut świata 
kapitalistycznego - nie wątpi prawie 
żadna z liczących się instytucji na 
Zechodzie, zajmujących się systema- 
tycznym badaniem światowego ryn- 
.... ku walutowego. Pytanie tylko - in- 
teresujące równ ież sp,Ołeczeństwo 
polskie - o ile? 
Tutaj instYtucje prognozujące róż-:- 
nią się nieco. w szczegółach. I tak, 
według ekspertów. "Midland Bank" 
- średnia cena 1 00 dolarów obniży 
się ze 155 marek RFN, 143 franków 
szwajcarskich lub 1330 jenów w koń- 
cu marca br. - do 150 marek, 140 frs 


Śvviatovve 
prognozy  nieznacznie, ale do końca roku już 05 
procent, co na rynku walutowym nie 
jest mało - kursu dolara wobec an- 
gielskiego funta szterlinga. 
Przyczyn tegorocznego procesu 
słabnięcia waluty amerykańskiej, 
trwaj"ącego już od początku tego roku 
- upatruje się w niezbyt pomyślnych 
perspektywach rozwoju gospodarki 
USA, a w szczególności w braku 
szans na zmniejszenie się deficytu 
handlowego Stanów. Dopiero w dal- 
szych miesiącach możliwa jest-- 
zdaniem wielu ekspertów - ponow- 
na zwyżka kursu dolara. 


LI DlA BŁASZCZYK 


i 1250 jenów na koniec czerwca. 
Według "Harris Trust and Savings 
Bank"', który ma nieco inne zdanie na 
.temat marki i jena, dolar amerykański 
spadnie znacznie bardziej, niż to pro- 
gnozuje "Midland" - w stosunku do 
franka szwajcarskiego, i to o 9 proc. w 
ciągu najbliższych trzech miesięcy, a 
o 14-15 procent do końca grudnia 
br. Ta sama instytucja przewiduje ob- 
niżenie się - do czerwca jeszcze 


ZWłl\ZEK PGR W KOSZALINIE 
Ul. PARTYZANTÓW 17, TEL. 343-59 
oglasza 
PRZETARG 
na n. w. maszyny i urządzenia poligraficzne 
-- kserograf KS-4 . 
- powielacz off....etowy roma jor 313 
-- powielacz spirytusowy PES-1 
- kopiarka UK-500 M 
- krajarka elektryczna - K-525 B 
- krajarka ręczna 
Przdarg odbędzie się 12 IV 1990 r. o godz. 10 w budynku przy ul. 
Partwantów 17. 
Przys'tęruj
!cy do prLetargu zobowiązani są wpłacić wadium -- 100.000,- zł w kasie 
Związku PGR. 
,zastlzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania prL.yczyn. 
/ K-1357 


KAROL RZEMIENIECKI 


Oczywiście szanse przeżycia takich 
osobników są znikome i większość z 
nich szybko zdycha na skutek róż- 
nych infekcji. Zastosowano więc an- 
tybiotyki i specjalne pomieszczenia ze 
sterylnym powietrzem. Następnie po- 
częto myszom zaszczepiać system im- 
munologiczny człowieka. 


W przedsionku koszmaru 


porównać do kurczęcia, które dopiero 
co wyszło ze skorupki jajka i niekiedy 
za swoją matkę bierze nie kwokę, ale 
gospodynię, którą ujrzy pierwszą. 


ZECZYWISTOŚĆ zdaje się 
R przerastać fantazje twór- 
ców filmowych horrorów. 
Wszyscy wiemy, iż badania nad 
funkcjonowaniem organizmu lu- 
dZkiego i reakcjami na nowe leki 
wymagają eksperymentów. Nie 
można ich przep
owadzać na lu- 
dziach, a także na przykład na... 
małpach, chociaż są to jedyne 
zwierzęta, które tak jak człowiek 
zapadają na AIDS. Przepisy pra- 
wne zabraniają jednak ekspery- 
mentów mogących zakończyć 
się śmiercią małpiego pacjenta. 


ze sobą dwa obce systemy po prostu 
rozpoczynają walkę. Organizm, które- 
mu zaszczepiono obce ciało, atakuje 
nieproszonego gościa, zmierzając do 
odrzucenia go: ten z kolei także nie 


Teoretycznie eksperymenty zakoń- 
czyły się sukcesem. W każdym razie 
powstało coś w rodzaj u myszoczło- 
wieka (choć oczywiście wizualnie 
twór ten niczym człowieka nie przy- 
pomina) -- istoty, na której można by 
w laboratoriach wypróbowywać 
szczepionki na Al DS i inne schorze- 
nia, a także przeprowadzać wszelkie- 
go rodzaju badania medyczne. Opory 
budzi jednak etyczna stroIla owych 
doświadczeń, zwłaszcza używanie w 
celach eksperymentalnych ludzkich 
embrionów - nawet jeśli pochodzą 
one z legalnie przeprowadzonych po- 
ronień. Upowszechnienie takich prak- 
tyk doprowadzić może do potwor- 
nych nadużyć. Kłania się Herbert G. 
Wells i jego" Wyspa doktora Moreau" 
z zamieszkującymi ją małpokozłami. 
wieprzoludźmi, małpoludźmi. Mon- 
strami
 powstałymi w rezultacie za- 
biegów transplantacyjnych. 


Przedsiębiorstwo l'ransportowo-Sprzętowe 
Budownictw
 "Transbud" -- Koszalin 
Oddział w Kołobrzegu 


M yszoczlowiek 


oferuje 


sprzedaż i przewóz żwiru, piasku i pospółki 
z Kopalni Kruszyw Mineralnych .- 
w. Drawsku Pomorskim 
dla przedsiębiorstw państwowych, spółek 
. i odbiorców prywatnych 


czuje się dobrze w nowym miejscu 
pobytu i podejmuje wrogie działania 
względem gospodarza. W rezultacie 
powstają zaburzenia prowadzące nie- 
raz do zgonu. 


Jednakże agresywnie zachowuje 
się nie tylko "gospodarz", lecz i 
"gość". A zatem niebezpieczeństwo 
zaburzeń i nawet śmierci, choć 
zmniejszone do połowy, istniało na- 
dal i było wciąż na tyle duże, iż nie 
gwarantowało eksperymentowi suk- 
cesu. 


.J 


Pomyślano więc o myszach. A że 
mysi organizm dość zasadniczo różni 
,się od ludzkiego postanowiono stwo- 
rzyć myszoczłowieka. Zamysł ten zre- 
alizowano już w dwóch laboratoriach 
amerykańskich. Koncepcja naukowa 
tego przedsięwzięcia była następują- 
ca: zaszczepić myszy system immuno- . 
logiczny człowieka. Tu jednak zaczy- 
nały się kłopoty, ponieważ zetknięte 


Naukowcy nie mogli więc użyć do 
tego swego eksperymentu normal- 
nych zdrowych my!fzy, lecz musieli się 
postarać o takie, u których system 
obronny w ogóle nie działa; To swego 
rodzaju kalectwo jest wynikiem mu- 
tacji i pozostaje dziedziczne - prze- 
chodzi z rodziców na potomstwo. 


Naukowcy wpadli więc na pomysł 
posłużenia się komórkami embriona 
ludzkiego. Są one jeszcze nie wy- 
kształcone w rozróżnianiu tego, co 
"swoje", a co "obce". Można by to 


Sprzedaż i przewóz po cenach konkurencyjnych 
Kołobrzeg, tel. 240-51, 240-52, telex 0532381. 


K-1351 


ZYGMUNT PIKULSKI
		

/4823-0006.djvu

			oferuje do sprzedaży po cenach konkurencyjnych wyroby betonowe: 
. płytyJOMB. bioczki betonowe. krawężniki drogowe. płyty chodnikowe. kręgi betono- 
we 0 1 200 . kręgi betonowe 01000 . rury betonowe 0 600 . rury betonowe 0500 . zwężki 
beton'owe 01000/500 .. pokrywy 0 1200 . pokrywy 0 1400. 
oraz sprzeda zgrzewarkę jednopunktową (fabrycznie nową). 
Informacji udziela Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Nowogardzie, ul. Nadtorowa 14, tel. 20-355, tlx 0425288 
lub bezpośrednio kierownik Betoniarni tel. 366 Płoty. 


K-1352 


.
 
'UNIWERSUM 1 

""1ii" 


TOWARZYSTWO 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE 
UNIWERSUM 


w Gdańsku 


poszul::
::::t _ :jj:::::
jj
j
::::::


::::::j
j S ::::::


::::\ B 


::::::\ I :::::

t
 III :::::::::j(\jj. I .::::\ lI jjjj
:::::::
jjjjj
m
j

::::.. 
........ .. .. ....... .. ... . ....... ... ...... .. ... . ......... 
.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:- .:. .:.....:.... ..0:.:." :.:.:. :.: ".:.:.:." 0-:.:.:. :.:. . :.:. :.:-: o" .:.:.:.:.:-:.:.:.: 
........ ... .... . ..._ 0.0 0.0 .. .... ... .... ........ 
............... ..... ... ... ... ......... ...... ....... .' ......... ............ .... .... ................ 
.:.:.:.:.:.:.:.. . ..:.. .. :.:.. .....:. .. ..:.. .... .....:. .....:..: :.:. :.: ...... :.:.:.:.:.:.:.: 
......... .... .. ... .... .. .. .... .. . ... ....... 
......... ..... ... ... ....... . ....... .... ....... 
.................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................... 
::::::::::::::::::: _ .................:.::::::::::: _ .................:.:::::::::::..............:.:::::::::: _ ..................:::::::::...........:::::.......::::::: 11 ..................::::::::::::::::::: 
.......... ..... .... .... ...... .... ......... 
::::::. ..:i: ::!!! ii::::::, :;:::: ::.::::/11::11,:::: ,:i ::: .::,:,;::::11/ ,;::: :::;:. '::: '::;!! iiil:: {,i:! ii: {;;:: :::!!',: {::: :::::: ':: :il i :ii!,:,: ?::::: i::: :11:i:::. :.::::':::: 


SPRZEDAŻ 


FIATA 125p zdecydowanie sprzedam. 
Koszalin, Harcerska 18/3, kwiaciarnia. 
G-4062 


FSO 1500 - grudzień 1989, silnik 82 
KM. skrzynię pięciobiegową, Koszalin, tel. 
356-43. G-3758 
FIAT 1 25p. 1982 rok. Ustka tel. 
144-433. G-4042 


FIATA 126p po wypadku, rok produkcji 
1983, Kukinia 31. G-4043 
VOLKSWAGENA golfa dizel. Szczeci- 
nek, Kraińska 30/12, tel. 430-50 w. 292. 
G-4044 


CIĄGNIK i maszyny rolnicze zachodnie, 
używane. Ceny do uzgodnienia, Słupsk, 
tel. 327 - 78. G -4045 


SPRZEDAM lub wydzierżawię warsztat 
ślusarski z wyposażeniem 80 m kw. w m. 
Rusko k. Darłowa. Wiadomość: Darłowo 
Królowej Jadwigi 18/25. G-4046-0 
SKLEP pow. 50 m kw. Wiadomość na 
miejscu Słupsk, Arciszewskiego 21 C w 
godz. 11-16. G-4047 
DZIAŁKĘ budowlaną 12-arową. Mścice 
73 Bronis. G-4002 


NOWY radiomagnetofon.. Słupsk, tel. 
363-41. G-4048 
ZAM RAŻAR KĘ 600 I, ubijaczkę do śmie- 
tany, stoły tarasowe, produkcyjne, wagę 
uchylną. Ustka tel. 146-992. G-4049 
AUTOMAT spawalniczy "Migo-mag" 
nowy. Koszalin, Zacisze 15. G-4050 
WAPNA hydraulicznego 101. okna plas- 
tykowe. Sławsko 9. G-4051 
LODOWKĘ polar. Koszalin, Wieniaws- 
kiego 8/15. po szesnastej. G-4091 
GĄSIĘTA-bonifikata 40 proc. Wylęgar- 
nia 76-113 Postomino tel. 85. G-3848-0 


KUPIĘ 


POROŻA, zrzuty oraz bydlęce kamienie 
żółciowe. Koszalin, Krasickiego 8, tel. 
545-20. G-2789 


USŁUGI 


STOMATOLOG przyjmuje codziennie 
(poza piątkiem) godz. 17-19 oraz w wol- 
ne soboty 10-12 Koszalin, Jedności 4 
(KOSiR). G-3034-0 
CYKLINOWANIE Zawal. Koszalin, tel. 
354-96. G-3975-0 


Przerwy w dostawie 
energii elektrycznej 


w dniach 9-10 IV 1990 r. 
w godz. 8-14 
codziennie 
w Koszalinie. ul. ul. A. Lampego 
od nr 24-32 
Jedności. pl. Wolności 
Głowackiego i Zwycięstwa 
od nr 115-127 
Zakład Energetyczny 
przeprasza za przerwy 
w dostawie energii 
elektrycznej. 


K-1347 


SYSTEMY alarmowe, autoalarmy, do- 
mofony. Słupsk tel. 308-39. G-4056-0 
WSZELKIE usługi stolarskie wykonuję. 
Sianów. Parkowa 5. G-4011 
WIDEOFILMOWANIE Lębork, tel. 
622-403. G-3614-0 
DOMOFONY - Słupsk, Rejtana 10/15 
tel. 393-41, po szesnastej. G -4055 
NAJTAŃSZE obrączki ślubne - bonifi- 
kata "Złotnik", Słupsk. ul. Zygmunta Au- 
gusta 71 A. G-3924-0 
POPROWADZ
 pensjonat DW, Kosza- 
lin, tel. 334-07, po szesnastej. G-4059  


ZAMIANA 


ZASTAWĘ 11 OOp rok 1978 na żuka lub 
sprzedam. Darłowo, Wieniawskiego 
18cl3, po piętnastej. G-4052 
DOM 1,60 ha i punkt gastronomiczny w 
Smołdzinie zamienię na M-6 lub M-5 w 
Słupsku, Słupsk, tel. 339-80. G-4053 


MIESZKANIE 


POSZUKUJĘ mieszkania (3--4 pokoje) 
do wynajęcia. Koszalin, tel. 518-96. 
G-4054 


iw 


PRACA 


ZATRUDNIĘ, chałupniczo szwaczkę (e- 
merytkę, rencistkę) Słupsk, tel. 281-32. 
G-4058 


DZIEWIARKĘ do pracy chałupniczej - 
zatrudnię. Koszalin, tel. 334-06. G-4060 


RÓŻNE 


NAJTAŃSZE pustaki alfa. fundamentoc 
we, blocżki. Kobylnica Wodna 17. Wąsik. 
tel. 244-38. G-4057 


TONĘ WAPNA wymienię na cement. 
Koszalin, tel. 537-64. G-4061 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Koledze 
mgr inż.  


Zbigniewowi 
Zadrożnemu 
z powodu zgonu OJCA 
składają 
KOLEZANKIIKOLEDZV 


Z ZAKŁADU GAZOWNICZEGO 
w KOSZALINIE 
i GAZOWNI ŚWIDWIN 


K-1329 


Wyrazy głębokiego 
współczucia 


Rodzinie 


z powodu nagłej śmierci 
Kolegi 


MIECZYSŁAWA 
MAKSYMOWICZA 


składają 


KOLEŻANKI i KOLEDZV 
z ..MAX-POLU"  


K-1360 


Binex.Spólka Z 0.0. 


o'feruje do sprzedaży 
po cenach obniżonych 
za waluty wymienialne oraz złotówki: 
* magnetowidy i radiomagnetofony - import - Au- 
st r i a 
* lampy oświetleniowe - import - Włochy 
* kamery video - import -: Japonia. 
Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji. 
Zapewniamy serwis pogwarancyjny na sprzęt magneto- 
widowy oraz radia. 
Zapraszamy do sklepu firmowego w Kołobrzegu 
ul. Dubois 29, tel. 254-03, w godz. 10-17. 
... 
K - 1 327 


Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynierów i Techników Sanitarnych 
"SAN ITECH" Koszalin, ul. Z1IVycięst1lVa 140tel. 277-51 
przyjmuje do realizacji: 
. oczyszczalnie ścieków - w systemie korzeniowym dla pojedyńczych obiektów i małych osiedli 
. projektowanie - realizacja - rozruch 
Wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń - również związków biogennych 
* Czas realizacji: 6 miesięcy * Niski koszt budowy i eksploatacji * Wykorzystujemy 
doświadczenia zachodnie. 
Ponadto przyjmujemy do kompleksowej realizacji inwestycje związane z ochroną środowiska 
i budownictwem 
omunalnym.  


K 1354
		

/4823-0007.djvu

			5 - 4 - 1990 


ZE SŁUPSKA I WOJEWOOZTWA 


Str. 7 


Sklepy w prywatne ręce 


Kto będżie lepszym gospodarzeml 

V
U
ULG
J'
ipoo!nie zaka
lować. Jednakże 
dzkiej w Ustce postanowili zamontować wszelkie tłumaczenia na nic się zdały. Pani 
domofon. Natknęli się na ofertę pana Hen- przy kasie wyjaśniła, że takie jest zarządze- 
ryka Małachowskiego, który reklamował nie mleczarni - nie przyjmować uszkodzo- 
swoje usługi na łamach "Głosu Pomorza". nych butelek. W mleczarni szef produkcji 
Domofon miał być założony w ciągu 10 nic o takim zarządzeniu nie wie. 
dni. Fachowiec wziął zaliczkę w wysokości Trudno proponować nabywcom mleka, 
1 miliona zł i jak na razie nie pokazał się, aby przed dokonaniem jego zakupu do- 
chociaż minęły już ponad 4 tygodnie. Inter- - kładnie sprawdzali czy pod kapslem nie ma 
wencje w domu nie pomagają, bowiem wyszczerbienia, co zdarza się dość często... 
żona nie utożsamia się z działalnośGią mę- 
ża. a pana Małachowskiego nie można 
nigdy zastać. 
Czyżby specjaliście od domofonów nie 
znana była zasada mówiąca, że umów 
trzeba dotrzymywać? 


" 


-t 


(Inf. wł.) Jednym z kierunków 
nowej ekonomiki rynku jest prywaty- 
zacja. W handlu postępuje ona naj- 
szybciej. W słupskim ratuszu w wyni- 
ku różnych zachęt ze strony administ- 
racji czeka już 300 podań indywidual- 
nych kandydatów na handlowców o 
przydział sklepu. "Społem" i WPHW 
przekazują zbędne lokale handlowe. 
Pierwszych pięć zostanie wkrótce 
wystawionych do przetargu. Pierw- 
sza tego typu "aukcja", wprawdzie 
jeszcze o znamionach konkursu już 
się odbyła.' · 
W Ustce ogłoszono konkurs wy- 
stawiając do objęcia siedem sklepów 
i lokal gastronomiczny "Messa". Ja- 
kim wzięciem cieszyły się usteckie 
sklepy świadczy fakt, że wśród ubie- 
gających się o nie znalazła się nawet 
pani prezes "Społem" Rozalia Gor- 
czyca. Niestety, oferta była atrakcyj- 
na, ale i... niezwykle droga. Urząd 
Miasta i Gminy w Ustce żądał by 
ewentualni kontrahenci płacili co 
miesiąc po 2,5 mln zł dla miasta. 
Kilkoro kontrahentów i pani prezes 


zmuszeni byli wycofać się ze wzglę- 
dów finansowych. Jednak sklepy 
znalazły amatorów. Jak wykazują 
warszawskie doświadczenia wielu 
kupców, którzy z początku chętnie 
wzięli od miasta lokale handlowe o- 
becnie skwapliwie je... oddaje, gdyż 
nie może zarobić na ich utrzymanie. 
Oby nie było tak w Ustce... Lokal 
gastronomiczny "Messa" znalazł no- 
wych gospodarzy - spółkę z War- 
szawy. Nomen omen! 
Czynsze w lokalach handlowych 
Ustki i innych miast także są wysokie, 
kształtują się w granicach trzech ty- 
sięcy złotych za metr kwadratowy. 
Koszty energii elektrycznej, remon- 
tów - także niemałe. To nie zachęca 
kandydatów do prywatnego kupiec- 
twa. Mimo to prywatyzacja handlu w 
województwie słupskim zatacza co- 
raz szersze kręgi. Przewiduje się, że w 
bieżącym roku 50 procent placówek 
handlowych w miastach przejdzie w 
prywatne ręce. Ciekawe, jak nowi 
właściciele będą gospodarzyli? Oby z 
pożytkiem dla klientów. (ce) 


Sygnały Czytelników 


* * * 


Klient sklepu przy ul. Królowej Jadwigi 
kupując mleko odstawił pustą butelkę do 
transportera i w tym samym momencie 
został zaskoczony reakcją kasjerki, która 
stwierdziła, że butelka jest wyszczerbiona i 
w związku z tym nie może być przyjęta. 
Butelka, zdaniem klienta, nie była aż tak 
bardzo uszkodzona. żeby nie można jej 


* * * 


Nie możncr wszystkich zadowolić, cho- 
ciaż byłoby się Salomonem. Taki wniosek 
nasuwa się po uwagach rodziców. których 
dzieci uczęszczają do przedszkola przy ul. 
22 lipca. Od poniedziałku vis a vis przed- 
szkola działa nowe targowisko miejskie. 
Przyjeżdża na nie wiele pojazdów. Niektóre 
parkują przed targowiskiem. naprzeciwko 
przedszkola. co zdaniem rodziców utrudnia 
dojście do niego, a poza tym w znacznym 
stopniu zwiększyła się w tym rejonie 'emisja 
spalin, co bez wątpienia wpłynie na zdro- 
wie dzieci. 
POddajemy to pod rozwagę Wydziału 
Komunikacji UM w Słupsku. (wat) 


I Śladem publikacji 
TPPR zaprasza 
w swoje progi 


Słupsk. W odpowiedzi na notatkę pra- 
sową pt. "Miejsce dla Sybiraków" otrzy- 
maliśmy odpowiedź od Towarzystwa Przy- 
jaźni Polsko- Radzieckiej w Słupsku. 
Jak wynika z wyjaśnienia, ponad dwa 
miesiące temu Zarząd Wojewódzki TPPR 
zwrócił się do przewodniczących: Związku 
Sybiraków oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Wilna i Grodna z propozycją udostępnienia 
dwóch pomieszczeń wyposażonych w nie- 
zbędny sprzęt biurowy oraz telefon. Prze- 
wOdniczący tych organizacji wyrazili zado- 
wolenie z oferty, stwierdzili pełną przydat- 
ność proponowanych lokali dla ich potrzeb 
i... na tym sprawa stanęła. Mimo wielokrot- 
nych pytań i przypomnień ze strony TPPR 
- nikt nie zgłosił się by rozpocząć zagos- 
podarowywanie pomieszczeń. Wychodzi 
na to. że nowo powstałe stowarzyszenia 
poradziły sobie w inny sposób. Jak infor- 
muje ZW TPPR oferta jest nadal aktualna. 
POkoje czekają zarówno na Związek Sybi- 
raków jak i Towarzystwo Przyjaciół Wilna i 
Grodna. . 
Być może na przeszkodzie w zagospoda- 
rowaniu tak gościnnie oferowanych po- 
mieszczeń były kwestie finansowe (dość 
wysoki czynsz). Obecnie obydwa stowa- 
rzyszenia są dotowane, zatem chyba nie ma 
problemu? (ee) 


Potrzeba 3,5 miliarda 


, 


(Inf. wł.) Blisko 3,5 miliarda zło- 
tych, czyli o 2,5 miliarda więcej jak to 
pierwotnie planowano potrzeba na 
dokończenie budowy Szkoły Podsta- 
wowej nr 17 na osiedlu Piastów w 
Słupsku. Pierwszy - główny budy- 
nek szkoły oddany został po wielu 
perturbacjach z kilkumiesięcznym o- 
późnieniem. Na wykońc, 11' - .,<" le by 
-... :

 1ICii*/:! " 
- R.'


' .
" .. d 

::: 'rf1 f 
'!' ,JAi* 
'y.
.
 
 O 

.
 
. . 
 Debrzna 

 .
.
. 
:AIIIIa \
:.,'
} 4iiiiIra 


Więcej zleceń od rolników 


Cewice. Tutejsza Spółdzielnia Kó- 
łek Rolniczych obsługuje dwie gmi- 
ny: Cewice i Czarną Dąbrówkę. Do 
marca br. prawie w ogóle nie było 
zgłoszeń od rolników na wykonywa- 
nie jakichkolwiek prac polowych, Te- 
raz jest znacznie lepiej. Wczesna wio- 
sna zmobilizowała rolników do bar- 
dzo intensywnych prac polowych. 
Coraz częściej więc korzystają z usług 
spółdzielni, chociaż ceny za usługi są 
wysokie. Obecnie najczęściej zlecają 
wywóz obornika - godzina pracy 
zestawu (dwa rozrzutniki i jeden ła- 
dowacz) kosztuje od 100 do 135 tys. 
zł. Za godzinę orki rolnik płaci 60 
tys. zł. Wielu rolników korzysta z po- 
mocy SKR przy nawożeniu pól. 
Spółdzielni nie grozi kryzys. Naj- 
gorsze już przeżyła i jak poinformował 
nas prezes SKR, nie przewiduje się 
zwolnień pracowników, a raczej przy- 
jęcia nowych, w okresach natężenia 
prac. (a) 


Do banku po kredyt 


Kępice. Bank Spółdzielczy swoim 
działaniem obejmuje miasto Kępice i 
gminę. Do lutego br. po kredyty o 
zmiennej stopie procentowej zgłasza- 
ło się bardzo mało osób. Od początku 
roku do końca marca tych kredytów 
udzielono 75 osobom, a w samym 
marcu br. ponad 40. Najwięcej kredy- 
tów udzielono na produkcję drobiars- 
ką i dla rzemieślników. Pobierane su- 
my wahają się od 5 do 100 milionów 
zł. Największym powodzeniem cieszą 
się kredyty gotówkowe. Procedura 
ich udzielania jest znacznie prostsza, 
bo po załatwieniu wszystkich formal- 
ności kasa wypłaca pieniądze na miej 
scu. W tym miesiącu stopa oprocen- 
towania kredytu wyniesie prawdopo- 
dobnie 9,5 proc. (a) 


"Przyroda naszym domem" 


Czarna Dąbrówka. W Gminnym 
Ośrodku Kultury bardzo dobrze działa 
sekcja plastyczna. W zajęciach sekcji 
uczestniczy 12 dzieci. Mogą się one 
poszczycić sporymi osiągnięciami w 
wielu konkursach regionalnych i kra- 
jowych, w których ich prace zdoby- 
wały wiele wyróżnień. Obecnie mło- 
dzi artyści z Czarnej Dąbrówki biorą 
udział w Międzynarodowym Konkur- 
sie Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży - Płock-90. Jego roz- 
strzygnięcie nastąpi w kwietniu br. 
Być może, któraś z prac dzieci z Czar- 
nej Dąbrówki zdobędzie jedną z na- 
gród. Trzymamy za nich kciuki! (a) 


Prelekcja w PAX 


Słupsk. Zarząd Główny Ogólno- 
polskiego Towarzystwa Inicjatyw 
Morskich "Bałtyk" w Słupsku zapra- 
sza na spotkanie z profesor Ewą Ad- 
janowską, która mówić będzie o za- 
gospodarowaniu nadmorskich rzek w 
Holandii. Prelekcja ilustrowana bę- 
dzie przeźroczami, a rozpocznie się w 
piątek, 6 bm. o godz. 16.15 w Klubie 
PAX przy ul. gen. Pankowa 9 w Słup- 
sku. (a) 


Dobra odmiana - 
wysoki plon 


Wojewódzki Zespół Rejonizacyj- 
ny przy Wydziale Rolnictwa, Leśnict- 
wa i Gospodarki Żywnościowej UW 
ogłosił na swym ostatnim posiedze- 
niu tegoroczną rejonizację zbóż ja- 
rych. 
Spośród odmian jęczmienia jarego 
największy udział w uprawach będzie 
miał rudzik i bielik. W dalszej kolejno- 
ści plasują się: lot, ars, grosso, dema, 
lotus i orlik. Na czele pszenic jarych 
znalazła się wysokogatunkowa od- 
miana henika zajmująca ponad poło- 
wę powierzchni zasiewów. Kolejno 
za nią: eta, sigma, jota, broma i alkora. 
W czołówce rejonizacyjnej owsa 
znalazły się odmiany: płatek i góral. 
Tuż za nimi są komes i karol. Następ- 
nie farys, dragon. Wprowadza się też 
do uprawy dwie odmiany pszenżyta 
jarego: jago i maję. (jut)
		

/4823-0008.djvu

			.SPORT - TELEWIZJA - RADIO 


5 - 4 - 1990 


5tr. 8 


I Po sezonie I ligi siatkarek 
C arni nad kreską 
Zakończony w niedzielę sezon eks- 
traklasy siatkarek wcale nie był gorszy 
- mowa o poziomie sportowym - od 
poprzedniego. Zgodnie z oczekiwania- 
mi tytuł mistrzowski po raz trzeci z 
kolei wywalczył zespół BKS Stal Biel- 
sko. Podopieczne dyrektora -- trenera 
Stefana Bednaruka odniosły aż 21 zwy- 
cięstw na 22 rozegrane mecze! Zresztą 
nie mogło być inaczej zważywszy, że w 
składzie aż roiło się od reprezentantek 
Polski, a do tego towarzystwa "doku- 
piono" jeszcze trzy siatkarki radziec- 
kie. Jedynym zespołem, który mógł 
zagrozić bielszczankom. miał być Pło- 
mień Sosnowiec. Niestety, w rundzie 
rewanżowej z powodu kłopotów per- 
sonalnych milowiczanki wyraźnie spa- 
sowały. Ba, dały się nawet wyprzedzić 
przez krakowską Wisłę. Trzeba przy- 
znać, że młoda drużyna "Białej, Gwiaz- 
dy" poczyniła spore postępy. Swietnie 
rozgrywała 21-letnia kadrowiczka M. 
Szryniawska, a w ataku brylowała re- 
prezentantka A. Kosek.  OgłW8.ESOWE II S P 
 R T 
. - Wloskle . 
zespoły "'7> 
w finałach? /0 


DZiŚ ZLECENIE, JUTRO OGŁOSZENIE 


126p, rok 1985 silnik, skrzynia, zawiesze- 
nia, koła, siedzenia, zderzaki, zbiornik, układ 
kierowniczy tanio sprzedam. Koszalin, tel. 
352-58. 
. G-4115 
ŁADĘ 1500, rok produkcji 1984 sprze- 
dam. BytÓw. tel. 27-82. 
. G-4121 
DACIĘ] 310 sprzedam. Słupsk, Wiśniowa 
12. 
G-4117 
SYRENĘ 105 stan dobry niedrogo sprze- 
dam. Słupsk. Gryfitki 7/31. 
G-4118 
ETZ 250 sprzedam. Koszalin, tel. 270-91. 


G-4119 
KAROSERIĘ FSO sprzedam. Słupsk, tel. 
394-83. 
G-4120 
KAROSERIĘ łady l500S sprzedam. 
Szczecinek, tel. 409-58. 


MAGNETOWID' 
Słupsk, tel. 328-47. 


G-4122 
sprzedam. 


nowy 


G-4l23 
rvc sanyo na gwarancji'. wideo panasonic 
na gwarancji sprzedam. Kołobrzeg, Jerzego 
4/18, po szesnastej. 


G-4071 
MAGNETOWID nowy 3.800.000 zł 
sprzedam. Słupsk. tel. 349-91. 
G-4I24 
PIANINO calisia sprzedam. Słupsk, tel. 
300-22. 
G-4125 
STOLIKI. lustra, żyrandole, karnisze itp. 
poleca tanio sklep "Domator" Koszalin. 


Władysława I,V 113 (koło Engelsa). Zapra- 
szamy. G-4126-0 
TARCICĘ sosnową tanio sprzedam. Ko- 
szalin, tel. 30]-87. G-4127 
P6Ł domu, działka rzemieślnicza sprze- 
dam. Koszalin, tel. 265-11.' G-4128 
MIELNO - działkę budowlaną sprze- 
dam. Oferty pisemne: Koszalin, Biuro O- 
głoszeń. G-4129 
POWIĘKSZALNIK krokus kupię. 
Słupsk, tel. 227-43, po szesnastej. G-4130 
ZDECYDOWANIE kupię działkę pod 
budowę domu na terenie miasta Koszalina. 
Oferty pisemne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń. 
G-4131 
M-3 w Kołobrzegu zamienię na większe. 
Kołobrzeg, tel. 211-90, po szesnastejG_4132 
ZATRUDNIĘ tynkarzy. Słupsk, Wiśnio- 
wa 12. G-4116 
ZATRUDNIĘ murarzy. Koszalin, tel. 
502-40. G-4133 
MONTA
 dodatkowych drzwi, futryn 
przed włamaniem na terenie Słupska, Kosza- 
lina, Kołobrzegu. Tel. Świdwin 28-84. 
G-4l34 
OKAZJA! Chcesz zyskać 10 mln. w ciągu 
tygodnia przyślij szybko 3 tys. zł. Robert 
Oerpicki Darskowo, 77-233 Suchorze. 
G-4135 
3 BM zginął na ul. Norwida piesek czarny 
(bez ogonka) ratlerkopodobny. Słupsk, tel. 
259-14, nagroda. G-4136 


a Telewizja 


PROGRAM 1 


9.15 Wiadomości poranne 
9.25 "Hannay" (2) - "Sprawa 
honoru" - serial sensacyjny prod. 
angielskiej 
16.20 Program dnia. Telegazeta 
16.25 Dla młodych widzów: 
"Kwant" - "Lato i gwiazdy" - oraz 
film z serii: "Ordy" 
17.15 Teleexpress 
17.30 "System" 
18.00 Kronika 
18.45 Magazyn katolicki 
19.00 Dobranoc: "Skrzacik Dzyń" 
19.10 "Od A do ZU - program 
publ icystyczny 
19.30 Wiadomości 
20.05 "Hannay" (2) - "Sprawa 
honoru" - serial sensacyjny prod. 
angielskiej 
21.00 ,,1 nterpelacje" 
21.50 Sport 
22.20 "Pegaz" 
23.05 Wiadomości wieczorne 
23.25 Język angielski (54) 


PROGRAMY OSWIATOWE: 8.05 
Rytmy ciała: Kobiety - matki 8.35 


"Domator" - Nasza poczta; Ładne 
dłonie, ładne stopy 8.50 Domowe 
przedszkole 1 0.15 "Domator" - To 
się może przydać 11.10 Z naszych 
dziejów - Sobieski w Krakowie 
11.40 Min. Edukacji Narodowej in- 
formuje; TV TR: 13.30 Matematyka, 
sem. IV - Iloraz różnicowy 14.00 
Spotkania z literaturą, sem. IV - Oby- 
czaje ludowe w "Chłopach" W. Rey- 
monta 15.00 Fizyka dla humanistów 
- Historia badań atomowych 16.10 
Min. Edukacji Narodowej informuje 


PROGRAM 2 


16.25 Korepetycje dla maturzys- 
tów: - Język angielski (23) 
16.55 Język rosyjski (24) 
17.25 Program dnia 
17.30 Studio Sport 
18.30 Program na życzenie: Spot- 
kanie z psychoterapeutą Anatolijem 
Kaszpirowskim 
19.30 Zielone kino: "Owoce i na- 
siona" - film przyrodniczy CSRS 
20.00 Sport - mecz bokserski: 
Polska - USA . 
21.00 "Ekspres reporterów" 
21.30 Panorama dnia 
21 .45 Studio Teatralne "Dwójki" 
_ Henryk Bardij"ewski "Mirakle" reż. 
Dobrosława Bałazy, wyk.: Marek 0- 
bertyn, Henryk Machalica, Andrzej 
Blumenfeld, Emilian Kamiński, Krzy- 
sztof Kołbasiuk i inni 
23.16 Komentarz dnia 


-
 


. Radio 


PROG RAM I 


Wiadomości: 0.02, 2.00, 3.00, 4.00, 
6.00,6.30, 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00,12.05,14.00,16.00,18.00,19.00, 
20.00,22.00,23.00 
Komunikaty energetyczne i gazowni- 
ctwa: 7.55, 13.00, 21.00 
Prognoza pogody dla rybaków: 0.68. 
6.28, 13.00. 21 .00 


0.07-3.45 Muzyka nocą 5.30-8.00 
Sygnały dnia 7.40 Uniwersytet przy śnia- 
daniu 9.00-11.00 Cztery pory roku 
11.-11 .57 Koncert przed hejnałem 11.59 
Sygnał czasu i hejnał 12.31 Muzyka folk- 
lorem malowana 13.30 Balcanto dla wszy- 
stkich: Mario dei Monaco 14.05-16.00 
Magazyn muzyczny ..Rytm" 17.50 Kto tak 
pięknie gra: String Connection 19.30 Ra- 
dio dzieciom 20.45 Jan Nowak-Jeziorań- 
ski ..Kurier z Warszawy" 21.30 Muzykowa- 
nie wśród przyjaciół: Willis Conover 22. 15 
Kronika WOSPRiTV 23.30 Muzyka niety!- 
ko dla seniorów 


PROGRAM .11 


Program nadawany w wersji stereo 
Wiadomości: 8.00.13.00, 21.10,0.55 
Skrócony test stereo: 14.00, 18.30, 
24.00 


8.05 Poranna serenada 8.40 Archiwum 
pol. piosenki 9.20 Muzyka. którą lubi M. 
Deszkiewicz 10.00 Godzina melomana 
1; .00 Muzyczny non stop (1) 11.40 Z 
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non 
stop (2) 12.40 Muzyczne intermezzo 14.00 
Muzyka młodych 1 5.00 Album operowy 
15.30 Z naszej fonoteki 17.15 Dzieła. style. 
epoki 1 8.30 Nowości muzyki country 
19.30 Wieczór w filharmonii 21.20-1.00 
Wieczór literacko-muzyczny 


PROGRAM III 


Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.00,16.00,17.00,18.00, 


6.00-9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 
Przedpołudnie z Programem 11111.25 Mu- 
zyka w dawnym stylu 12.05 W tonacji 
Trójki 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 
Concerti A. Vivaldiego 15.10 Rock nie 
tylko po polsku 16.0(}-19 .30 Zapraszamy 
do Trójki 19.30 Złote lata bossa novy 20.00 
Blues wczoraj i dziś - aud. 20.45 Fermata 
- mag. publi. muz. 21.45 Studio nagrań 
22.45 Opera tygodnia 23.10 Spotkanie z 
piosenką 


PROGRAM IV 


Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 11.00, 
19.30. 23.30 


5.00 Muzyczny poranek 6.45 Jeśli lu- 
bisz. to posłuchaj 7.15 Między nami (wy- 
danie poranne) 7.40 Piosenki - przeboje. 
9.05 Matematyka dla kI. III 9.35 Zabawy 
przy muzyce (dla przedszkoli) 10.00 His- 
toria dla kI. VII 1 0.30 Klasycy muzyki roz- 
rywkowej 12.30 W galerii muzyki 13.25 
-16.20 Popołudnie młodych 16.20 Cpn- 
certare - znaczy koncertować 17.40 W 
ludowych rytmach 17.50 Studio eksper- 
tów 18.35 J. niemiecki 18.50 Śpiewa Doris 
Day 19.45 Jazz naszego wieku 20.40 Pio- 
senki H. Banaszak 21.1 O Arcydzieła muzyki 
XX 22.00 Wieczór muzyki i myśli: "A po 
jawie sen". 


cw 


Koszalin 


We wtorek rozegrano dwa mecze 
półfinałowe europejskich pucharów pił 
karskich. Wszystko wskazuje na to, że 
w decydujących spotkaniach o trofea 
wystąpią drużyny włoskie. Osiągnęły 
one remisy na boiskach swych rywali. 
Sampdoria Genua zremisowała bo- 
wiem z AS Monaco 2:2 w Pucharze 
Zdobywców Pucharów, a Fiorentina w 
Bremie z Werderem 1: 1 w Pucharze 
UEF A. Pozostałe spotkania pucharo- 
we odbyły się wczoraj późnym wieczo- 
rem. Wyniki podamy jutro. (opr. (wim) 


27 pucharów 
dla kulturystów 
od firmy "Paco" 


W najbliższą niedzielę (8 kwietnia) 
odbędą się w Koszalinie ogólnopolskie 
zawody kulturystyczne. Uczestniczyć 
mają reprezentanci ośmiu województw: 
bydgoskiego, warszawskiego, poznalls- 
kiego, pilskiego, elbląskiego, toruńskie- 
go, słupskiego i 'koszalińskiego. Rywa- 
lizować oni będą o 27 pucharów, które 
ufundowali przedstawiciele Ośrodka 
Ćwiczeń Siłowych "Paco" w Koszali- 
nie. 


Początek zawodów o godzinie 13.30, 
a miejscem rywalizacji kulturystów bę- 
dzie sala kina "Kryterium" przy ulicy 
Zwycięstwa 1 05 w Koszalinie. (wim) 


Wiosna z basketem 


Koszykarze Wyższej Szkoły Inżynierskiej z 
Koszalina, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ze 
Słupska, Akademii Medycznej ze Szczecina i 
juniorów AZS Koszalin uczestniczyli w Turnieju 
Powitania Wiosny, który zorganizowano w Ko- 
szalinie. Stawką było zdobycie Pucharu Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu WSlnż. 
Trofeum zdobyli zawodnicy WSInż. Wyprze- 
dzili oni juniorów AZS. WSP Słupsk i AM 
Szczecin. Gospodarze odnieśli komplet zwy- 
cięstw. 
Najlepszymi w poszczególnych zespołach byli: 
J. Borucki (WSInż.), P. Ostrowski (WSP). M. 
Domka (AM) i M. Fiedosewicz (AZS). (wim) 


Medaliści XIII KOM 


Po raz pierwsLY w finałach XIII Koszalińskiej 
Olimpiady Mlodzieźy w piłce ręcznej chłopców nie 
wystąpili reprezentanci wojewód/kiego miasta. 
Złoty medal przypadł szczypiornistom SP-I Poł 
czyn Zdrój (opiekun Marek Dunder). srebrny - 
SP-4 Świdwin (opiekun Mirosław Bińkowski), a 
brązowy SP-4 Białogard (opiekun Gf1.cgorz Her- 
mann). Na czwartej pozycji znalazła się SP-2 Świd- 
win, a piątej 
 SP Karlino. 
* * * 
Dobiegły też końca rozgrywki Xlii KOM w piłce 
siatkowej juniorów młodszych. W finałowym meczu. 
ZSZ I Koszalin (opiekun Karol Kurkiewicz) poko- 
nllł ZSZ CZS Szczecinek (opiekun Leon Krasowski) 
3: \. Następne miejsca 1ajęli: '-SO Szczecinek. ZSO ( 
Koszalin. LO Drawsko Pomorskie i lSB Koszulin. 


,- :r 
 

 .:. .....l
 ' 6 '" . 
I d
'
 , ' . -... ,. ,.... · 
j. ': ,-, :":" 
'I :: _ 
:ł 


c: 

 

 
l1li:: /-" :.. 
IIIIIC: - '-' .,..,' 
.. /.( 

 
). 
 
.i6 
 ' r- 
 _.... «..;,., ... 
:m' . / 
'
. 
:::;: ;}:, .
 

 'I ..t 


Na wysokiej, piątej pozycji - rok 
temu 7 miejsce - uplasowała się druży- 
na Czarnych Słupsk. Przed sezonem z 
podstawowej dwunastki ubyło aż sie- 
dem (!) zawodniczek. Ponieważ z tru- 
dem montowano komplet siatkarek do 
gry, nic dawano słupszczankom zbyt 
wielkiej szansy w walce o pobyt w 
ekstraklasie. Jednak zawodniczki i ich 
szkoleniowiec Jerzy Komorowski wy- 


znaczyli sobie ambitny cel - wygrania 
12 pojedynków. Udało się i to z nawiąz- 
ką - bo zanotowano 14 zwycięstw. Nie 
była to też gra przypadków, bowiem 
słupszczanki osiągnęły dodatni bilans 
w bezpośredniej rywalizacji z wyżej 
notowanymi zespołami: z Wisłą (3: l i 
2:3) oraz z ŁKS l2:3 i 3:0). Prowadziły 
także wyrównane boje z Płomieniem i 
Stalą Bielsko. Natomiast przegrane w 
wyjazdowych meczach z Gedanią (1 :3) i 
Budowlanymi TorUłl (2:3) należy chy- 


v

 
....p;/
 «_" .ń' 


.. 


ba tłumaczyć brakiem odporności psy- 
chicznej i doświadczenia u młodszych 
zawodniczek. Przypomnijmy, iż trzon 
zespołu tworzyły: T. Worek (kapitan 
drużyny), B. Haber, E. Kropidłowska i 
B. Chojnacka. Awansowały też do pod- 
stawowego składu niedawne juniorki: 
E. Piasecka, U. Stala i E. Cięciel. I w 
tym siedmioosobowym zestawieniu ze- 
spół Czarnych walczył przez cały sezon. 
Z powodu kontuzji wyłączone zostały z 
gry: B. Obal ska i D. Łukojko. 
- Jestem zadowolony' z wyniku i 
postawy zawodniczek - powiedział 
trener J. Komorowski. - Kilka moich 
siatkarek ma zbyt krótki staż w lidze, 
by walczyć o prymat w kraju. Ważne, że 
dziewczyny chciały solidnie trenować i 
podnosić swoje umiejętności. W drugiej 
rundzie wszyscy trenerzy mieli kłopoty . 
z utrzymaniem cyklu szkoleniowego. 
Zgru powania kadry, ciągłe wyjazd y za - - 
wodniczeK przeszkadzały w pracy. Zo- 
stajemy w ekstraklasie,. ale dziś riie 
bardzo wiem, z którymi siatkarkami 
przy
tąpimy do nowego sezonu... 
Na zakończenie przypomnijmy, że 
po reorganizacji ekstraklasa składać się 
będzie z 8 zespołów. Na pewno wy- 
stąpią w niej: BKS Stal, Wisła, Płomień, 
ŁKS, Czarni i Kolejarz Katowice. Na- 
tomiast o 2 pozostałe miejsca walczyć 
będą w barażach (6-8 kwietnia) - 
Gedania, Budowlani Toruń, Polonez 
Warszawa i Stal Nowa Dęba. Tu na- 
prawdę trudno cokolwiek prognozo- 
wać. 


,.. ;.
 


" \
 ,; 


r 


:,::.' 


-  


JERZY RAUBE 


Fot. Zb. Bielecki 


Awans 
. 
lęborczan >'ł.= 


Gdańsk był miejscem eliminacji stre- 
fowych do mistrzostw Polski juniorów 
w tenisie stołowym. Dobrze spisała się 
drużyna lęborskiej Pogoni, prowadzo- 
na przez trenera Zygmunta Lisieckiego. 
Lęborczanie, którzy grali w składzie: 
Marek Pradziński, Daniel Piotrowski i 
Jarosław Zawisza, zaj
li drugie miejsce 
i zdobyli awans. W zawodach finało- 
wych w Świdwinie J. Zawisza wystąpi 
też w grach indywidualnych, bowiem 
zakwalifikował się z listy PZTS. (wim) 


TOTEK 


Express Lotek: 13, 15, 28, 30, 31 
Super Lotek: S, 9, 10, 13, .20, 22, 32 


" ... 
ń
",,'" .. 
, i!;, 
.... 


; ł $< 
, , :,,
 
.« 


Polska USA 
 
w poznańskiej "Arenie" " 
5 kwietnia br. w poznańskiej "Are- ta, a ponadto Kasprzak, Wróblewski, 
nie" polscy pięściarze zmierzą się w Olszewski i Włodarczyk. 
międzypaństwowym meczu z reprezen- 
tacją USA. Rywal to bardzo atrakcyj- 
ny, ale także niezmiernie wymagający. 
Nasi zawodnicy przygotowują się do 
spotkania bardzo starannie. Od ponad 
tygodnia trenują w hali Olimpii. 


Borg, Nastase i Fibak wśród gwiazd  
r 


.))
 
. '
t; 
. 


Amerykanie są już w Europie, sto- 
czyli mecze z Irlandią w Dublinie i 7e 
Szkocją w Glasgow. W gronie 18 pię- 
ściarzy jest aktualny mistrz USA Es- 
cobedo, jeden wicemistrz - Johnson 
oraz 9 brązowych medalistów mis- 
trzostw kraju. As atutowy tej ekipy - 
Escobedo występuje w kategorii super- 
ciężkiej i prawdopodobnie zmięr.lY się z 
medalistą olimpijskim - A. Gołotą. 
Pojedynek ten zapowiada się interesu- 
jąco. Ciekawi też jesteśmy formy i wys 
tępu jedynego przedstawiciela Czar- 
nych Słupsk - J. Dydaka. (ebuar)  


5.30 Studio Bałtyk 13.05 Muzyczny re- 
laks 16.00 Przegląd aktualności 16.05 
Rozmowy o kulturze - aud. T. Grzecho- 
wiaka 16.15 Spotkanie autorskie Aleksan- 
dra Rozenfelda - aud. G. Preder 16.50 
Audycja w j. ukraińskim - wopr. J. 
M uszyńskiego 17 .12 Program na jutro 
TV i PR zastrzegają sobie możliwość 
zmian w programach! 


,
 ;:.
 
. 
fi I 'ł'L 


':
 

, 'l ,\ t.. 

;: : :t
! 

; 


Na zgrupowanie powołani zostali 
wszyscy mistrzowie Polski, którzy wy- 
walczyli tytuły na ringu w Jastrzębiu, 
Są to: NiedbaIski, Sobczak, Ciba, Jab- 
łoński, Toczek, Ziętek, Borowski, Dy
 
dak, Górecki, Petrich, Bartnik i Goło- 


Igrzyska 


(wlm) 


Trójmiasto gościć będzie latem wiele 
gwiazd światowego sportu. Z okazji 10. 
rocznicy powstania NSZZ ..Solidar- 
ność" przygotowano dużo imprez. które 
odbędą się w dniach 12-22 sierpnia. 
Znany jest już program Igrzysk Soli- 
darności. Blok zawodów rozpocznie 12 
sierpnia mecz koszykarzy amerykaÓskiej 
drużyny Haarlem Wings i polskiej druży- 
ny narodowej (hala "Olivii"). Następ- 
nego dnia odbędą się drużynowe wyścigi 
samochodowe Mazdy, Suzuki, Volkswa- 
gena, Renault i Polone2'a na stadionie 
GKS Wybrzeże. 15 sierpnia zaplanowa- 


naszych wiernych przyjaciół czetników w Bihaciu do majora Cipriano w 
Rzymie, czy gdzie tam, które to wiadomości on z kolei przesłałby oddziałom 
Murge. Prawdziwym powodem. dla którego znalazłaś się z nami, jest jednak to, 
że zniszczyliśmy im obydwa przekaźniki dalekiego .zasięgu. Mając sprzęt 
niewielkiej mocy, mogliby co najwyżej bardzo sporadycznie nawiązać kontakt z 
Rzymem. Za to góra Prenj oddalona jest od Bihacia ledwie o dwieście 
kilometrów i każdy nadajnik obejmie ją swoim zasięgiem. zgadza się? - 
Peterson przerwał i coś chwilę rozważał. - Tak, to chyba wszystko. Nie. jeszcze 
jedno - uśmiechnął się. - Jeszcze jedno... chodzi o sprawę czysto osobistą. 
Gdzie pierwszy raz spotkałeś Carlosa? 
_ Na Isle of Wight, tam, gdzie Się urodziłam. Pływał na jachcie w Cowes. 
_ Naturalnie. Oczywiście. Mówił mi. że przed wojną często tam żeglował. 
Mam nadzieję, że po wojnie oboje się tam wybierzecie. 
_ Czy... Czy Carlosowi nic się nie stanie, majorze Petersen? 
- spytała. 
_ Jeśli do generała brygady zwracasz się per "George", do majora mów 
"Peter". Dlaczego miałoby mu coś się stać? Carlos jest czysty. Z punktu 
widzenia wojskowego i cywilnego prawa włoskiego nie popełnił żadnego 
przestępstwa. Przy odrobinie szczęścia mamy szansę spotkać się z nim jutro 
wieczorem. 
_ Co?! Spotkamy się z Carlosem?! -Jej twarz zmieniła się nie do poznania. 
Petersen popatrzył na Sarinę. 
_ Miałaś rację. Bez dwóch zdań. - Nie wyjaśnił, w czym miała rację. - Tak. 
spotkamy się z Carlosem. Dotychczas nie wdawał się z nikim we współpracę. 
ale jutro się wda. 
Zdawało się, że Lorraine go nie słyszy. a jeśli nawet słyszała. to myśli jej 
zaprzątnięte były czym innym. 
- Wciąż jest w Ploce - spytała. 
- Tak. 
- Nie wrócił do Włoch? 
_ Niesteły nie. Jakiś mało życzliwy obywatel dosypał mu cukru do paliwa. 
Przyglądała mu się przez dłuższą chwilę. wreszcie z wolna zaczęła się 
uśmiechać. 
_ Chyba nie jeden z tych solidnych i rzetelnych obywateli. o Których 
mówiłeś. prawda? 
Odwzajemnił uśmiech. 
_ Nie jestem odpowiedzialny za czyny solidnych, rzetelnych obywateli. 
Lorraine... 
* * * 
U podnóża schodów Sari na chwyciła Petersena za ramię i przytrzymała go na 
moment. 


Solidarności 


no Bieg Solidarności na dystansie pół- 
maratonu z Gdańska do Gdyni. Tego 
samego dnia rozpoczną się żeglarskie 
regaty "Solidarność 90". Potrwają one 
pięć dni, a odbędą się na Zatoce Gdańs- 
kiej. 16 sierpnia w hali "Olivia" prze- 
prowadzony zostanie międzynarodowy 
turniej tenisa ziemnego z udziałem Bjoer- 
na Borga. Uie Nastasc, Wojciecha Fiba- 
ka i prawdopodobnie Johna McEnroe. 
Blok imprez zakończy 22 sierpnia mecz 
piłkarski: Polska - reprezentacja Euro- 
py. Na boisku BKS Lechia majcł wy- 


.

 


George wyjął z ust swe paskudne śmierdzące cygaro i powiedział: 
Peter chciał ci dać do zrozumienia. że i tak dowie się od Cipriano. 
_ I tak się dowie... - urwała, kiwnęła głową i wzdrygnęła się odruchowo. 
_ Mamy twoje książki kodowe, Lorraine - mówił dalej Petersen. Prze- 
szukaliśmy twój pokój przed południem. kiedy cię nie było. 
_ Przeszukaliście jej pokój?! - oburzyła się Sari na. - Jakim prawem... 
Petersen wstał i otworzył drzwi. 
- Do widzenia - rzucił krótko. 
_ Przepraszam, zapomniałam... Nie... 
- Obiecałaś. 
_ Czy nigdy nikomu nie dajesz szans na poprawę? 
Nie odpowiedział. Zamknął drzwi i usiadł. 
_ Podwójne dno w torbie to w dzisiejszych czasach straszny przeżytek. 
Sądzę. że ani tobie, ani Cipriano nie śniło się nawet, że ktoś będzie cię 
podejrzewać. W tej książce nie ma nazwisk. ale nazwiska nie są nam potrzebne. 
Są numery kodów, sygnały wywoławcze i godziny nadawania. Już wkrótce 
wpadną w nasze sidła. 
- A wtedy? - spytała lorraine. 
George znów wyjął z ust cygaro. 
- Nie zadawaj głupich pytań. 
_ Powiedz mi, Lorraine. czy nie wiedziałaś. po co cię wysyłają w góry Prenj? 
Tak. wiedziałaś oczywiście, co masz robić. ale nie dlaczego. Cóż. Cipriano 
dobrze zdawał sobie sprawę z tego. że znacie się z Jamie Harrisonem. i że on ci 
bezgranicznie ufa. W końcu tyle lat byłaś jego oddaną sekretarką. Harrison 
nigdy nie posądziłby ciebie o grę na dwa fronty: o przesyłanie wiadomości od 


',; T ':
 .
 .-;,
 

 - .,' J 
. ".  -" 


'J. 


stąpić uczestnicy finałów mistrzostw 
świata ,.Italia 90". 
W programie igrzysk są także: pokazy 
alpinizmu (15-18 sierpnia, sopockie 
molo), turniej gimnastyki artystycznej 
(17 sierpnia, hala "Olivii"), turniej tenisa 
stołowego (18 sierpnia, hala "Olivii"), 
pokaz walk Dalekiego W schod u (19 sier- 
pnia, hala "Olivii"), zawody motocrossu 
(19 sierpnia, Sopot), wyścigi ł:użlowe (20 
sierpnia, stadion Wybrzeża), konkurs 
skoku o tyczce (21 sierpnia. stadion 
Bułtyku). Również w tych zawodach 
spodziewany jest udział gwiazd świato- 
wego sportu. 14 sierpnia przewidliano 
sympozjum naukowe, w którym uczest- 
niczyć ma przewodniczący MKOL, Juan 
Antonio Samaranch. Warto podkreś- 
lić, że całkowity dochód z "Igrzysk Soli- 
darności" przeznaczony zostanie na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych i budowę 
nowych obiektów rehabilitacyjnych. 
(wim)   


c.d.n. 


GŁoS 
POMORZA 


Redaguje zespół. 
Redaktor naczelny: 
Andrzej Czechowicz 


l 
) ....." 
 .. 
.... 
, 
 
.'
:. 
. ",", . 
.... : J.} . . 
-.' - li 
.1' ' 
 ',' 
hl j. 
h" .' 
/
 . 
J/..' .. 


...:'  
.. 
 
t' "
41 
u.iio'
 


(Odc. 80) 


Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139. 75-604 Koszalin, telex - 0532275. Centrala telefoniczna - 279-21 
(łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczelnego - 226-93; · 
zastępcy redaktora naczelnego - 233-09. 251-40; sekretarz redakcji; zastępca sekretarza redakcji - 251-01; 
Dział Społeczno-Ekonomiczny - 251-40; Dział Społeczno-Rolny- 242-08; Dział Depeszowo-Zagraniczny- 
244-75; Dział Wojewódzko-Miejski - 224-95; redaktor sportowy - 243-53 (w niedzielę - 246-51). 
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 9.30-16 w siedzibie 
redakcji (III piętro. pok. 313--314); także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót). 
Koszalin PraV\(nik udziela porad prawnych w: poniedziałki i czwartki w godz. 13-15 w redakcji (pokój 315) - 
wyłącznie osobiście. Porady udzielane są bezpłatnie. 
Oddział Redakcji w Słupsku: ul. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: zastępca red. naczelnego i sekretariat 


redakcji _ 251 -95. reporterzy - 224-56. 251 -95. publicyści działu rolnego i ekonomicznego - 254-66. Biuro 
ogłoszeń - 266-08. Telex - 0532213. 
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania 
redakcyjnego tekstów nie zamówionych. 
Wydawca: Wydawnictwo "Głos Pomorza". ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin. Centrala telefoniczna - 
277 -71, telex - 0532275. 
Biuro Ogłoszeń: ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin. tel. 222-91. Oddział w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 1. tel. 
268-00. Ogłoszenia przyjmowane są również w Lębork!-l (siedziba PU PiK, pl. Spółdzielczy. 14/15, tel. 62-17 -19. 
telex 53-42-78). Szczecinku (sklep filatelistyczny, ul. Zukowa 18. tel. 409-09) i Złocieńcu (ut Dworcowa 17a. 
tel. 713-07. telex 5331-41). Człuchowie (ul. Zamkowa 5. tel. 739. telex0533163) i Sławnie przy ul. Rapackiego 2. 
tel. 70-12. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. S-11