/16316-0001.djvu

			Delegacja 
stocznio\vcóW 
lIT · · 
z 

 arnell1unde 
prZ{.qbqlo 
do G(lań.ska 


. .' 


. . l I 

. .i 
 
, ' 
,i: 
. f 
-. .... .
 ,I f-
' 
',"- 


'onferencja Genewska 
nie zakończy sią w tym t1
o
niu? 


1. 
;[
 


... 


1.
' 
 
'. "'.,,' :
"(: ':, _,.' GENEWA (PAP). Szóste- u:ł-'ch, które odbyło się w'z tym uważa się, iż konfe- 
i mu nie,ja.wnemu posiedzeniu dniu 8 czerwca w siedzibie! rencJa nie zakończy się w 
'ur ." I ". mi r. .l .-działe1k W P ołudnie mU? t,'( [, . <. , 
O
S pr

z u ocznię Grhń', . ___ P r ze d :p ołu d. l1iow y ch P rz y b y - '-' f e "' c] o. ge71e "' skl f ] We d 
ską na dVi:-ltvgodnio,"\ry po
: ___ I powrĆ'cił do Genewy z Ber- er lO, . t ,1..'- ,o. 
byt N l rl 1 .. I ROK XV 136 (4653) Wtorek, 9 
zerwca 1959 f. Cena. Sl)ur la do Moskwy delegacja par ll ' n '" ml ' n i s + er . 
 pr aw za!!ra- Ing zdania niektórych kC) 
'. .I. 'a C7.e e ue.LcgClCJ1! l '""
 tyjno - rządowa Niemieckiej l 
' . '
: n " ch '!'J RD L !1- thar B '
 o]z munikat ten F-klad,Jć się 
NRD stoi sekretarz or g anj-; b . k t . ! _u. -, - 
RCPl
 ma Demo ra yczneJ 
 U1 to 
" , " ar'J. . vs t . "" I ' e se l-:- etarz "' , bedzie z dlt'Óch cz<;ści, z 
zacji partyjnej stoczni w\ C SED wy,' - ,n ł\.
 '" . 
\Xlarnem.UndE: 'Vilhel m S che \ ) I 
:q,; m!I l AI! sekrdarzem K - star u. Wi
zera i P rze'\vodni i ktĆlrych pienn:.:a ma do- 
- 
 
 
 'J" 
 v \Yalterem Ulbrichtem , P rze- . I t ... l 
 prol ) lem 1 ' 
ftcl. ! " 
 C7.<' l .ce g o P arlan1E'ntarnej ko- l1 cz y': co ości lA 
r &. '4 ] wodnicz ą c'Vm Rady . Mini- ' eck ego a ro r " ga 
St ' NRD I ... łi'1 . ;'J ...-..... J m] ' , " J ', , ' c' p ' r "' . '
 , 1 Z a.
 ra n1cznvch niem
 i 
. .: h 
oczmo\\'cy prag. 
 

: \
 _ strów NRD otto Grotewoh-' u C" 
, J b' B" 
ną za1")ozna
 si ę z or g aniza 
 :.' .... Florlna. pro temu !;rlma. 
.:. - . 
 _;>;. '!'f!' lem na czele. Podobno mocarsttva za 
cją i technologią pracy Sto- ..... .: '1 Na lotnisku we Wnuko. Mi,nister S<,lwyn Lloyd I chodnie 'Uiw nien iljl mię" 
czni Gdatisi.,ie] . ' i P odzielić . d 1 . NRD ta] .....!"n I "' dc 7v} ze V; " Inl a tek za 
V.;le e egacJę wi 
"''''''DI
.. A'" ,,
. - dZll sob ą dokJLmenty na. 
si..- swoimI doświ adczenla - . . IIII!I - C t.. 
"" l rza od] C\ clec 
o I ro. ndynu '" 
.... lIlIJ . 
... ..ruszc,zOW. ł ...:e. 
 . . u JV' temat treści koricowej de 
mi i osiągll1ęciami w tych I I ;. , <
 Chruszczow i Ulbricht wy na konsultacje z premi,erem kla-rac ] 'i i komunikatu 
dzif'dzinach. . . .. . ,.' ł 1 . . , . 
!I' iii W ....n Ią zk1. 1 
' g osi l przemowIema, luacm anent. ...n' konferencji, T-reść tych 
W tym czasie goście zwie '. 
dzą trójmiasto, Warszaw f: dokumentów utrzymywa.. 
£1
 i
;:


 ;

11 Gwałtowna burza przeszła wczo
ai I '
:i


ti:

:a
:i 1tffi
!
f


1 
W k na "
, t' 1 8ił& I 
 e ' n POZN./\,N (PAr). 7 bm" o godz. 10 gości powita} -.- 
n ucz a - ....11J. .
, otwarte wstały XXVIII 
lię przewoiniczący Prezydium. j r erzy Tar 1 sl :R WI . CZ 
I dz)"na.rotlowe Targi Poznań- Ra6y N,1i'Cclf n ;\:cj m. Pozt1a- _ Ił.., 
H 
 ł ' eny MO 
 lrze : ewskl ' el . Troplk " lny _Ishie, Ip!a - l<"r, rr
ckowiak po 
t: ..: ... wpro$t upaf, ' 1 10 Lut,ego, wlę:iąc sporo za. i 
,"",,""'_r_ -- 
ja.ki panował wczoraj na skoczonych burzą pojazdów, I '....,p ,,;,,,,. , .;;l . ,,-? , _<":'
) ,. 
, . ;"
'.;>"i
:. . W r a c a 
odwiedzi Polskę I WYb
zeżu za.koi1CZył się w któr
 trzeba było dopi:ro I < 

 '''-':Sl'.
_ "'"'..
 "
 " ..
 
i;:"'łJ
 
j g'odzma.ch POPołUdnIOWYChi \ WYC1ągaĆ pt"zy pomocy CIąg i 2'-';£ .,C"
, .t.{ "" 
, ,," '... . : . 
' . ,- ,... . . W . > . f . 
 : * . 
,
 J,Ghatk ' a P ' u ' CI ' l 
 tł '( O 'tł'" 
WARSZAVIA (PAP). W buną oraz ulewą o wielkieJ ników. (" ><
--
.,...,. ..'. . U\ J¥ 
związku z obchodem 50-le- 1 ille. Burza prze.szla przez, \V Gdyni woda zalała uli- I I 
- .: . .. .. : . :.. ::.:
 . . . . . 
 : 
 ::. : : 
; ; : . : . ::'. . ; ; t . 
 .- .. . ;ifr 
 '.., 

 rz
C

;

ie1
Y;zh
1;
f\

u


 

 II"'" I \e pod wiaduktami kOlf\jO- \ którzy mimo cOl'Ocznych ..vy r(
 . ':;...... :".. ,;., ny pozosta.wic na '\',;yspie 
wymi przy ul. Cwlgistów I pacU"ów zale' ',J.'anta piwnic 
 P0r t f) Ric-o p0d "pip\"'ą tam 
k .,.05 e f"7 .- a w ich domach nie dbają o.. ;1;t 

,
s
<:

 

Il:t
j
.lU;
l, l
;j: 
an
1 fi.lh ------.--:-- odpo:'i.vie-dnif> zabe7,ptecz-anlC' <",," <'W 
 . dą 
ię w 
n]!'cc fl!ndusze 
BONN (PAP). _ K:mc
er" I ,.
nag

st

oW


1Jm:
1
;
 o
'
oró':v i1.
:\rni,cznych, św
et I t . : , { , ' . : : 
 , 
x . ::
 . : . L , 
 . . . 
 . ''<.c . 
_. _ 
 . ' . :j .f ;, .':" 
 " "' . 
]a ana- I main br. otwurtr zo.-;tab XXVJlI Mlęd::l/1wrorlo'we Tnrfji Pom
;ir,skie, ona prz'o'umiot.rm barlań spe 
mial oświadc'!':yć, iż on i pH'Z
' I 
vn.ętrzIJycho Num.er ten po- l1zaeYJnego. . N
l ;;djeciu: Og6lny widok Torf/Ów, Caf, Fot.. KOll(1rocki cjaHstów morskich. j?k rów 
dent Eisenhower s
 ...1E'dyny', 5\\'lęcony .był .palnlęcł zaulordo \Vskutek ulew)' l buny! < _ _ _ _ J 
 b' " ' ' . 'dd zab:vt.kiem którc g oś I 
mi stróżał11i spuścIZny" PO J VianegQ nled;n'ino ad
okatlł 1?a . . .. I 
 . 
 
IY"J c. om g o- z
 era mm W 
zmarłym am
rykańskim se!He- ryskie
o Oul,! AOUl'lll, Ohf:Jl1- me pracował rownlez wczo. ,.J . .,t, ". l" : ,I muzeów nal)morsklch. 
tauu st:mu Dullcsie. cy AIg
rczykow, raj przez , b . lisko godzinę I 
 e ! .. m I - k t 1- TrąmpcI.ynskl. dory zyczy .. 
t d 1 
" Y C r-\ i wszYFtkim przybyłym na -- - 
por g ..rn5
1. 
J :.=- I I I targi wystawcom. przemy- V t · f '. 
D · 1\
'
 l . b k w SOPOCIC za
any zost
JI .słowcom i kupcom dokona- O um nUłU "OSCt 
ni .LvJ.a or a 

n
a;
ar
;,

Joa:Z
d
I:= CO \;.JI}b CZy l l - O naszą wolnos ' c , !
;
z P
:;:

:e
a tr


j


 dla Adenauera? 
. . . DC}konC7f'ni
 na str. 2 V, li I I nych kontaktow handlo- BONN (PAP), Uczestnicy 
'V s.abotę rozpoczęły SIG I rlawnych rycerzy, ogłasza -e - wych. k. 
 
1.1rocz y sto,
ci obchodu "Dni I jac otwarcie "Dni Ma.Ibor- N .\ trasjc, 1{1ór
 przechodzi O Wolność' i Dernokrację. W R07.1
gają sią dźwięki o. rę
 łn °wego j H ZJa
.u
 SPD li 
. 
 , I k . ot P d ten pochocł. stanęły tlam- . l ' " l . .. h d W po ocne CSJI uorna.ga 
Malborka". Zgodme z tra- a. . ' -"V3,jC, I"Ulizie odsłaniają plez
..{ lUm m, 1Il, zaJę l m,eJ ymnu naro owego, Pre-!:.i I d I I 
dycją jui o g-odz, 6 ranG Tegoroczne uroczy:r:;tośel rze. 5esj ą głowr przed J10czteJll s7.tanda- sra: I sekretarz KW PZPR mier J. Cyrapkiew1cz \lto- c fJ w n c z elę obalen a rzq 
l g ł" s' ę he' J 'nał z wieży i "Dni M<>.]bor:,::a" powIązane rowym. Or1{l(':,tra Marynarki l\Iachno /PTZ€\1;o-dniczRc,' . czony prz€z licznych dzie
- rJu Adenauera prze
 wyra... 
raz e l. . I t ł R k . Sł acki a S e $ m U WOJcrilPj gra lpa,sze W zwar- ,. , 
 I' . I 
,,,o'ie mu P r e B d t 
za.mkowej, W godzin3ch po ' I zos a y z o Ie:n .. ow" I h'j kol'i"ilUU:P l
lą' 
\f'o.iskowym' l Prez, WRN .T. WoJ('k, kon-I nikarzy i fotorE'porterów kra ,. uH . z. z UD es ag 
')JołudniO'wych ulicami mia- I go i obch()d
ml l
 rocz
i- j ro.'..'nY
ll J,rol,if'!U lud
;e w cy- iradmirał Studzińr.ki. płk I jovlych i 7.agranieznych prze votum nI?ufnoscl, Uchwa,lo- 
sta P rzemas7el'ował przy I ey wyzwolema. Duzym sta- R wlln:;'-cn li!Jral'l,
dl. .uflre
{)wl(' Rocznik 
'osłowie \Vichłacz I dał wstę!! ę . na W zWiązku z tym rezo. 
. ' . ., 1 ... 1 '. .t. WJ' 1 M:;1.("'\I11,11'1n \\To],'nueJ, ko : ł . ' , " _.. o . l j . . 
<1ź\viGk2
ch ()r
Gestry barw- ram.en: g-ospoc a: z
 ml:1" a a biety, {jJi.::.łuu Wl
.ll1a 'p
z
'puszcz
ać, ! 

zpatr
o- ;i
};
.;;HO
r
 o
l'{'\


 I cj.a harce;'zy, ,Jeden z, nich, 
.. ..
 j bl
€!rnosc 
a,grodzna. arh: I na JUZ przez kOml
Je pr
Jck' Ilyr. Uj-- b,;",.
ł.;:!cgo, red. lU".,tY-j !nlkunac:;toJetnl M,kołaj Odwołani-e przedstawienia gieJskim, który 'jest zara- 
.. t ..
 ... 
tow burzhwą owacJą, 7a
 ty ustaw: o prawIc łowlec- Ja
,.. UC.7"i't.UlKOW wal.k 00 w HlS
- J I'ejcz, jest najmłocls':oym w w momencie, gdy widowma zem dyrektorem teatru - 
Z 11 g ' i.lfI p uL"
 ro UJ:
 wvlwnaiwcę Kordiana wią.! klm o współorlpowieazial. 
):1I:J], '

ł!?
('rzy D>:W
ZJl KOS
lU, T:),,' r: ''-ł k" ZB 'tU;D_ oczekuje na gong, stosuje wszedł na scenę młody P la- 
\j IU!!
 UUM UU 
. _ ,. " 'o. I 
'. ,. . ,ZI;:OW"KICJ. ]1ow
tan
ow: wlelko_,.t\ols-e,c,.:)n.lem 
..?vv. u d' , 
1 t k 
" ł I za,uką k\\.łato
\.." D
:r
ktor n
,'3CI matenaln
.: lłracowł.łl p(
i

{ich,.. l'!)C
(H
 
tap:. f)rZe
 I UrodzJł ,SIę w oboZIe kon- się je yme w llleZ!wy 

e wy s y kielecki - :Marek Ruł 
d K d I Teatru ,.Wybrzeze dZlęko- ko,..' handlu za Straty pODle ..11' ,ls
elI1 ?-"'ZIl1 '\\ (,ct.ms
u na centrae.vJnym W Ra"e:ns" jątkowych wypadkach. Ta- kowski 1 pchnął go seyzory 
O a na Y wał gospodarzom miasta za sione przez przedsiębiorstwa I Targn Węglowym, OrkIestra b'" k 'Sf"ł d ',. > ' Ide niecodzienne zdarzenie kiem w okolice serca. Wów 

 ' . d . . I gra l1vmn narooowy, Delega- lUC '. 
 a ,a ZJ CZenJa po- ł. I. D 
, dobre przyg.o.owame Wl ow handlowe oraz o ZIDlal1aCn cja kOll1tnt:>uiów s1.łada Pu}' myślnych obrad i żeby ni- mia o nne.
sce w sa I onm czas dyrektor zaczął wyda- 
Dotychczas z Kanadą lą- n,i i sceny. \V s.obotę. a
tyś- niektórych przepisó\
 pra,- v
uni
!t!{O'>vr.". .uje ]js.tę b. partyzantów, na vllo{Yl.vnię przedostały sif; szuIi d
'rektora obezwładni- 
Sorcl koło Montrealu, gd?ilO! nicż w2i
li urlział w ohcho- .
<. :f.
 któ
'Ym Hada Pailstvva przy- 0!
rzY'ki - ..Weźcie go! weź li Rut,kowskiego. 
załado"vał tf
msport przezn3 dach. . ;
 znała "K ny;:e pD.rtyzan- Cle go! - przebił mnie". Rannego pogotowie prze.. 
czone.£W dla PolskI zboża VI niedzielę na Przedzam ckje": A. Blum. l BrodzkI, Ni€którzy '\vidzowie brali wIozło na salę 'opencyjn_ 
W ilo
ci 5:700 ton. czu odbył się festyn, na B. Budko\\'ski. s. Grorlzld, ten hałas za oryginalny do miejscowego szpitala _ 
\V snhflt

 motr-rowiec 0- i"tórym wystapily liczne z"''' J, C'hrvn(!ewicz, ,T, ,Joachim ch\
'yt reżyserski, otwierają gdzie stv,;ierdzo:1Q ranę gl1t-. 
puścił .im: KDnadyjskie brze spol
 ar
yc:;tyczne. 
V gpd,z, czyk,. A: 
 lU'kD!a '
z:rk. !\:.;y sp
ktakl. Jednak po .k
l- bokości 3 cm, Zyciu C. Ja. 
git n'.\TU
;
;:j ile w dro
ę po- popo{ud!11ow
:ch od o:,:ły '31'; 
£ii l\'1adnewJcz, W, Nowako'.'\'- 
u mmutach przedstavnC1e] 
d('Isldego nie zarrraża nI.. 
wrotna do Gdyni, gdzie impr
zy sportowe zaba- sld, IC.. Piątek. W, PietkJe- Ka. zespołu przeprosiła pu- be7.piecz!'ńsf-wf.\, D!}cl1{)(1zell.
" 
spodzi(,\V:ln
i jest po 20 wy ludowe, wicz, M. I
odg-órecz,ny, Z, b!!czność oświadczając, Ż€ w sprawie "YJ'parHm pri}w". 
bm, Po drodze "Gener
ł "Dni l\fa,Jborka" trwać b
 Tanaś, J. Wo.jciechowski. 1.'. ruestety, z powodu nagłego dzi prokuratura. 
Bem" wstani do R
tterda- £Ją d.o 9 sier'pni
, 'Y tY.In :'.." 
:.;. Tf.'binka. w
padku jedn:-go z. akto- I _ 
mu bv wvładow8(, tarn I ok!'('sle pr:r.f.
'wł(luJe SIt; 'HI-v 
 r6\J. pr7f'Jstawlenie me m-o - '" 
Ś' t' \V \-'i JH' Jtlyeh '., ",iclft\\'j	
			

/16316-0002.djvu

			, 
fIIIIioI!..___ 


f)ZIENNIK: EAmYCKł 


NIt 1M (
!5

) 


Niedawno radio podało wb- 
domość, że w Szczecinie po- 
wstaną dWa nowe mosty rze- 
czne. Pewien współudział w 
tym mają również... gdyńscy 
ratownicy /)krętowi. .Tak nas . -. . 1 . I . . 
i_formuje p. Leszczyński,. ro. . Dokonczcmo ze str. 1 Ja lzrnu W na8zym {raJu Jest 
la 
RO jf'st długofalowym I sowej działalności gdańskle- jedynie słuszną drogą rnarO- 
7adamem planowym i pote- k Z B . . J ' dowe cr o rOZ\ " OlU l P rz ys 7- 
ga na oczyszczeniu koryta rze go O TęgU ,,,v. 0Jownl cow . b ,;.... 
 
kI RegaHcy w miejscu prz('wi O Wolność i Demokrację wy łości Polski Ludowej. 
dzianym na 
)Udowę mostu. \V głosił 'prezes ustepujacego W slposób zdEcydowany 
tym celu skierowano wzmoc- ' 
' , t l " 
nioną ekipę ratowniczą "MOn zarządu dr L. WasIlewskI. przechvsawi iśmy się w ne.. 
RA", kt«:>ra przystąpiła. do wy- - lVIieliśmy bardzo wiele s
ej ,or
aniz8;c
i .próbon: osIa W sobotę w niedzielę A oto w}fnil>:i walk meczu Bu 
rłC?byw:-InIa z dna rzekł !izcząt- przykladów _ stwierdził m blellla .1ednOSCl l dalszeJ kon dowlani - polonia (na I m, 
k,ow jf J?10 ł st,1l 
h?rzo
e h go w cza- l ' n mo ' \ IT ca Z ' e CZ . łO ' I1, 1 \. - owI ' e n a solidach naszych sZeregów. rozgrywane były kolejne gdańszczanie): Glazik po wyrów 
sle 7.l:-l an w 0Jenn} c . "',. r, b ł dł .' 1 , I nanej walce przegrał z Lldt- 


uga ekipa"PRo, a. miano- si, którzy przez . wiele lat l ll:zeba .Y,o. . ug.o l c!er
 J spotkania o mistrzostwo krm, KilIing zremisował z Gru- 
WICie "S
OK, praCll,!e kołl? stali li boku względnie nie WIe wYJaSl1l3C, 7.e zadama i II ligi bokserskiej. Nieste- szczyńsliim, Chmielewski po za- 
wyspv GornookrętoweJ. Jej '. ; . iPoszczedólnvch I-omisji śro cit.;tYIl1 pojedynku przegrał z Ka 
I 'ladaniem jest wYdobycie 'lato ujawnili się, aZls czynnlC . "'.' b. " ' . - ty, gdańskio zespoły nic s,pi IU:ł:nym, Broruś niespodziewanie 
pionego tli IO.dłuba tzw . . b ' et04 W ł ąc z; y l l ' si ę do ';nrac .y IdoWISkowych sprov'ladz3Jg I 
ki J.
 saly si«; najlc,piej. Wpraw- uległ N ieJllojewsll.icrl1!-l' Mar ww 
nowca. ,Jest }o ponlemlec ZBoWiD Wiedzieli że dla j się do pomo('iY zarządom w 
ki ZIJsL" w walce z l' oc- 
nu. NapełnIOny rudą 7.aczął pę \ 'To lenl ' e W rÓżnych or g .anrza cH Itp. gra
a Z \\Tartą 14:6, lecz wal' kI('m, M:trhlewlcz ",
",
,
;..tJ. ,w
.- 
, . dł" . I' l . tl r llUill,tuwal Nuw..l
a, SUb,)I,kl h!J 
ka
, aż wr
szcle .0
Ia 11a C ] 'ach n:
' l 'odle g łośc;o1.v."'ch W D..a wzmOCu 1 el1 a JC no 1- C z ąc " O , ' p ierwszolie:owe 0- 
 " I"' l llZ IIL ' , Il Y za P OliOIl.UlC
O w 
dme btokuj:\c mIeJscE' rlo. J.. '.. i ' . ...' ł . j .. 
., 
 
przewirl1;ianr!;o tu w przyszło okres-ie oJupacji, jest miej- OSCl orga,
lzacJI naJs usz
lle strog'i" Polonia uległa w Poz pojed}:nH.u :ł; .Kac.l.Jnarki
l.n, H,or 
śd (po zhudowaniu pOchy!- sce do działalności. Uznali chyb., robIł zarząd oddzIału . h.UWSkł uenll!oował z Trąbką, 
ni) wodow:mla 10-tY
JęcZ l tll- O ni Z ' e P ro g ram budow y soc w Sopocif', który organizo- naniu Budowlan,\'m 6:14, al Houlge przegrał przeL tko w 
ko"W" (t), . t d . b . tk ' " f . . t . Hf r z Perzewskim, a Gugnle- 
. wal ra YCYJne so o' I z ska.zany JllZ de HU 
'wnle na wiC'" pokonał WituC':lOwskle1;,o. 
olca,zji różnych rocznic wcią degradację z ekstra,klasy 
gapc do organizacji tych A 01.0 rezultat,y pozostalych 
'''
 GKS \Vybrzeżc, przegrał w spotkań Jnistrzowskich pierw- 
imprez wszystIdch czlO'nków szej grupy II ligi: GwardIa 
Z różnych środowi
k. Bielsku z BBT'; a.ż 3:17. Lódl _ stal Mielec 18:2, Brda 
W ożywionej dYS-lCISji de nr tym ostatnim spotkaniu I Bydgoszcz Gwardia Wroc- 
legaci zwracali uwagę na najsprawił'dliwszym byłby wy-. law 15:5. 
konieczność pracy pl'opagan ;

,/I:{\,

lc
e
i::w

, bi

:
j I TABELA 
dowej wśród młodzieży szkol i Korolewic7\ zostali wyraźnie 1. I>olollia Gil. H:G '
:!;I 
nej. Domagano sję również, sluzywdzeni przez sędz.iów ule- 2. Budowi. POLno 10:8 $8:7a 
aby ot'oczyĆ kuItcITI naize gających presji rozfanatyzowa- 3. Gwardia ł,(ldz 10:11 10il:'
 
pomniki z walk ost.atniej ne j pubiiczuości. A oto wynild 4, Brda J?yd
. 10:8 :


; 
wojny, a w szczególności te-  


tl:a ;I;'
ł'
j

o,

tń
zc

= 
: 


nl

eh

 r. 


5 61:93 
ren \Vesterplatte. Wiele gło kOłowskim, Byc
kowski uległ W drugie.i grupie Jl ligi Ge- 
Po "Krynicy" I ,.pohmi- I ,Tak się dowia.dujemy sów poświęconyc'i1 hyło prO- Polakowi, Kulczycki przegrai I dania wah:zyła na vdasnym r
łl 
« y " m-s ,. . Oleśnica" jest swój morski f'gzamin pod blemom s , oc J '3Ino-b . vtow"-'m. , przez tko w 11 starciu z Bryclll gu z p07.uańską Wartą. Gdan- 
'J likiem, Tuczyński przegral prze:il szczanie wygrali hezapelac)'jnle 
trz
im Z serii stat.kiem te-I 
v7:gl

p.m techniczI
Ył'? .,Ole współpracy z władzami i tko w III r. z Kulecem, Filip- 14:6, 'wydostając się tym sa- 
g-o tylpu zbudawanym przez I snlCa zdała pomyslme; me s'pr3wą oS3dnidwa wojsko- czyk zost;tł zdysl(W;tlifikowan)' mym 1:e strefy drużyn zagro
 
St.ocznię Szczf'cit'lską, .d13 1 ch3n
z,my n
pędo.'ve i 
rzą- wego, w III starciu w walce z Kasprzy- Lonych spadidem. A oto 'WYlli!i 
Polskich Linii Oceanlcz- dZenla nawIgaCYjne dZlała- Zjazd do'konał wyboru nowe- kiem, Wojciechowski niezasiuże- walk (na I miejscu geclallls- 
nych. Vlczora , ' po PO łudniu ły zado,va13'jąco. Obecnie, go zarządu okręgu, komisji re- nie przegrał z Polakiern II, Zie- Ci): Nowidli przegrał przez tko 
. - . t l wizyjl'cj i sądu koleżpńskiego. liiI ski został u
n;my za pokona- w II starciu z Jankowskim, 
motorowiec przyb:>'ł do G
Y I P{) u
ulllęciu, us ere <' g"v
- Prezesem zan.ądu został dr. L nego w walce ze Zmijewskim, KUlesza wygrał z StylO. K.ame
 
ni, kończąc w ten sposlJb I ranc:>'.1nych l oczyszczenIU WasHewslii, wiceprezesami: IJampc wygrał przez tko w II r. ki pokonał Zawad7.kiego, Kie- 
SWÓ J ' dziewic7.Y reJs f!:ach 1-11- tko z \"'ytykieJu, Borejsza wy- 
Icz . ow . e . J . " an , ar , za
la- Tra o;: a tej ' n,odróż y wiodła' , - - dium. red. .J. rvIat Y llia , F. Ban- I Z 
d l 
 
 g
wYch 
egIa wygrała z a- grał stosunkiem głosów 2 do 
amIa, lZ w ZWląZ,tU Z ICZ- Gdv'''i przez porty Z8- 'F ,. M rA - carzewsld. W skład plenum za- WISZą Bydgoszcz 15:5, a Prosna remisu z Papieżem, Ballkowski 
nymi żądaniami . . grając;rch l Z c 
 hod ]' nl 
 o l. _ . eu 
 I ' Op . eJ ' S kie . . do M 

 I r7.ądu <>kręgowcgo ZHo\ViD 'Wf' Kalisz pokonala ŁTS Łabędy zremisował z Rusinem , Meller 
d d 
 I S7.ło 23 członków. M. in. 1.0- 't 7 
- WprOW3 za_ SIę Z n,lem Ameryki Północnej. Na dr{) siali wybrani: }\:onłradmirał J. l.,:. nie roz!itrzygnął walki ze Swi- 
8 . czerwca 19;:>9 ro
u, tj. z gę P owrotn ą motorowiec z;
' I \Viśniewski, poseł 'Wicht;ICz, za "' ARELA sIem, a Rytel wygrał przez dy- 
.lo. skwaliIikac J ' ę \\' dru g im starciu 
grą 10 . 6 - cotygodm0'Ye 10 . 
 pełnl ' ł "r Gulfl ' e 

l e lado'.v- ,,'.
 , . . . , . " . , stępca sekretarza \VK SD Cze- 
h r - d ze v, - pulkowski, płk. Gontara, Kry- 1. BBTS Bielsko 13 113:67 Franka. 
Sf.wan!f
 cennyc na.g O r nie niemal wyłą,cznie siarlq '"',, ' .-Ił( ,o'" styna Krz,ywiec, kmdr Grod- '!. Prnsna Kalisz 11 92:87 W P ozostał y ch S P otkaniach 
czO\:v ych . .: oraz pe wn,;" ilości
 drobni- Idewicz. 10 
P . 1 . na '" '" d . k ' 3. Legia W-wa 92:64 tej grupy padły rozstrzygnięcia: 
lenv:>ze osowanle - I Przewo nlcząc
'm o ręgowc J 
g ród dla uczestników 106 cy. na f. 
.i 
r"un;ej 2311 Id Iwmisji rewizyjnej został A. 4. ŁTS Łabedy 7 84:96 Gwardia W-wa - Broń Radom 
db d . . d . 15 6 - WTOREK - 9. VI. 39 r. Góralczyk, a okręgowego sądu 5. Zawisza Bydg. Ii 82:98 14:1::, Pogoń Szczecin - Stal Sta 
gry o 
zle SIę ma . , Audycje lokalnp-: koleżeńskiego B. Kosm()wski. lowa \'\'ola 14:6. 
1959 r. 7,;;0 - KOl1ce=-t solistów. P.O
 (xy) 6. GKS Wybrzeże 5 73:105 
Jako nagrody dla uczest- Gwałtowna SPf

sl1C


a
a
4

?_116
;S: l. Stal St. T:.HELA 15:3 101:73 
ników 106 gry przewidzia- wienie progI'. 16,00 - Felieton. 2. Gedania 9:9 IiS:8S 
ne Są: telewizor marki "Bel b J6.20 R3diosłuC'hacze sami W lel . egr . fl .. ... cznym skro ' C . II 3, Gwardia W-wa 9:9 90:JP 
weder II" oraz maszyna do I U r Z a tlkł;:dają program muzyc",n y .. 4. War! a Por.n. 8:10 8:>:9.1 
i6.45 - Reop'1rt;;ż marynistyci'- Pogoń Szcz. 7:11 !i8:
0 
szycia marki ,.ł:,ucznik". ny. 17.00 - KonC'ert życzeń. G. Broń Radom G:12 8Z::l1 
Wszystkie pny.i
te kUPo- l _ Dokoiiczenie ze str. 1 17,30 - ..Fauna i !lora baltyr- S7.ecsc . nyi (Węgry) p
lJił re- I w !r
nl{Ursic potęgi skokl! \V n lidze Polonia Gdańsk 
nny gry biorą udział w 10sl). ła się nawet do pomiesz- ka". 17.40 - J'iIuzyka rozryw. hord Europy w rzucIe dys- Z\v}'clęzył Bellman (NRD), zas 
. kowa. 18.00 - Przegląd akt ual- kiem uzyskując 58,33 m. w konkursie o nagrodę PZ,J nie pot,ra.fiła 2a,pe'\vnić so- 
wa,niu na
rod; * czeń 7.ajmowanych przez ka- ności Wybrzeża. 20,50 - Ser- '" .. 'I< __ Kowalski (Poznań). bie awansu do ekstra.kJasy, 
* Gd3ńskie ] ' Gr y sy biletowe. W dolnej częś- , ",Fi;; rybacki dz,iennik mor- W drugim dniu mię{t?:Yll<łTO "'. przegrywając z Bud(}\vla,ny- 
Komisja ci Sopotu potoki wody po- skI. pro:;r:ou, v,\/!nopolski: clowYl'h zawodów hippicznych W meczu o drużynowe mi- mi PO'lnań 6:14. Za 2 tyg(}d- 
LI ' czbo 
" eJ ' " Jantar" komuni l ł .. d . t r t P I k ' 1 .. L 
w za c\va y UlIce w zlerając I B.
6 _' Przcglrjd pr;
y. g.GO "._ 5c zOS.,wo o S I :emsisci e- nie w Gda.iisku Polonia 
kuje. iż na gl
ę nr 105 z dn. si.ę, podobnie ,jak w Gdyni, Orki,"stry r:->zr.ywkowe. !UfI _ gii Wygrali.£ S
T 
:3. zm,ierzy si
 w mee,zu mi- 
8 czerwca 19_
9 r, w
łynęło do P iwnic i niżej pOłożo- 1 Kcncert SO
l:;t
\'..., l
.OO._,- VV 
- r k strzowskim z Gward l ' ą Ł ó dz ' , 
ogółem 84.99::1 kuponow na .. _' . _ sole melodie : p,o;,.en".l.,,_ 10.vO ,,,r spotkaniIł c wejście do II 
ł ł 254985 e nych mleszkan. I tu row - Muzyka. 11 ,10 - MuzJ l
a ba !:' a iego ligi lJOksf'rskiej Flota przE'gra Jeśli gdańszczanie osiągną 
ączną sumę z ',' z cz nież eki p v ZOM-u pogoto- letowa. 12..'H . ':Viad?m_ośCl. h ze Startem BYd
oszcz 8:12. W tym s,potkaniu vrzynaj- 
go na wygrane zgodnIe z re. 
..'. i5.GO Wi.ldomoscl. 1;).0:1 , . W meczu towarzyskim bokse- . 
gulaminem przeznacza się Wla kanalrzacYJnego l stra- Program dni.'. J5.10 - 
V[el,
dle P O Z a r u r
y Nogatu wygrali z Olsz
 mnIej remis, wówczas awan 
ł 1 ') 7 40') ży pożarnej mi3ły sporo Ketelbeya. 
5.30 - Dla dz;ec
 12:8. su.ią oni definihwnie do I 
Z 
. .;,.-. . . ode 4 pow humorystyczne] "'. ligi. 
VV wyniku c;prawdzania ku pr
cy przy oczy
zc
anlU ]\!Jekrasowa p!. ..Przygody ka
 ( l a \vn o lIi e bl110 ,Zużtnw
y Xcptuna w spotl;;a I _ . _ 
ponów stwierdzono 4 wygra UlIC, zamIolIonych studzIenek pitana Zaigano\\"a": .l 8 }5 - 'ł
"o !r IJlll IIJ-hgow",'l11. przegrali :ł 
A_ tra f l ' e ni"mi R oraz wypompowywaniu wo- Problemach młod?:ie.zy . 18.u.) - Cr..covią 3;): 13. I . . .. 
ne Z seau" pog. 19,15 - " 
 k k . pllchar Eur'JPl ' ' II 
,'- , OnleWaZ urza. rozpo;,zę- ,.Humoresl:! 
ureckie". 19.45 _ nego ogniska w rCJonle JIau; -o
zy o

,? męskiej Lech 
16642 Z PO 68, Nr 4637 z ła się w, mom
ncle, kIedy K?
ce,rt. orkie"t
y . ROZglo,c;ni leśnictwa Zimna Wo.da. W I (;
;


a
34:


:__,rał z su: Ry,\,a Vle wczorajszym nUmeTZ€ 
PO 35. większośc lud?l była do- I:Od7Jne) P. P.. &?O - A;;d. woj o1szh i1sldm \'Ii I1lCdZlC- .. .Sportowca Bałtyckiego" po 
Wy g rana jednostkowa z. d d d PolskIego \Vvd:'J\vll1clw
 ]\.ll- J .. > ł. .' <' l ł dalI m 1 . 1 . b T 
- " ., l plero w ro Ze Z pracy o 'yC'mego, ,?1.'IO _. Z lo'a,]u I 'lt' j e \\ YL'l1chł p\Ji.
r. :-'Ip onr::- f) :Hf'I'Z 'lałJa
,lil'lY Połska RI!I 'ś Y my nIe ICZ y ., () 
4-ma traflenlaml wynosi z dDmów, w wielu miesz,k-ł- świata. :'l.:!7 .- l\.fonika ,>"or, dn9('7.f
tnif
 ponul 2!10 ha: ('aria l";{onr1:vl 
ie nieoczr-1d- 1 t{).. Lotka". 
15.936. ; h d d tł' towa. 21.
O -- Hewi<ł sły
nycj-1, h"u io-Ja".t. o W i-
- 


:J 
i? 
.
 


co 


. 
l 


, 


... 


,"':' eJ 
" '
I 


(ad 


n f1 
SpeCjł1inego 


wY5ł'annika) 


sześciennych. zainteresowa- I kie gotów jest eksportować 
ni jesteśmy również w eks- na rynki 
.Ą'iatowe. Jed:104 
porcie urządzeń dla prze- cześnie nasz kraj dokonuje 
mysłu spożY".\Tczcgo, maszyn na szeroką sk3lę zakupu\V 
tekstylnych oraz urządzeń niezbędnych urzn1kzych i innych 
,przedać, a er zamierza za I urządzeń kopalnianych. 
kupić? Jakie obroty osiąg-I Chcemy eksportować kro. 
nął ZSRR podczas u biegło- ! czące koparl-d różnych t y- 
rocznych Targów poznań- I ' pów - od malych, aż do ta 
skich? - Z takimi pytania kich, które ;ako model wy- 
mi zwrócilerr. się do dyrek stawiliśmy na tegorocznych 
tora handlowego radziec- targach. N:Jrmalne torowi- 
kiego pa'..\'i]onu - Stiepana ska kolejowe nieste- 
Wasiljcwicza Michało'wa. ty nie moły wytrzymać 
- W ubie;}ym roku osiąg ciężaru 
akiej 
oparki. 
 
nęliśmy na Targach Poz- dlateg? . 
l1e mogl
smy JeJ 
Itańskich 
broty hancUov:e P
'zY\V;,CZC ;la. tar
l ."w ory- 
W wysokości około 10 mi- gmale.. ZaSIęg. Jej str7;atY 
Honów rubli. Suma ta do- wY.r: OSl 100 metrow, a POJe. m 
tyczyła tyli.:o bezpośrednich nosc czprp::tka 25 met;:oow 
transakcji 
awartych na t" .. 
targach, jednak bardzo du I . 
to pcrtrak
acji handlo- Zniszczony most 
wych ro:o!,oczętych podczas. .;, 
targów zostalo sfinalizowa- I 
nych, jako konkre
ne umn i wrak betol1owca 
wy handlowe dopIero po I 
zakończeniu Targów Poz-I d b PRO 
nańskich - 'ut w Mo
k
Tie, I '\IV t7 O' Y 'iV a 
Dlatego te:! trudno mI olue I J 
ślić ogólną sumę obrotów, S .. 
jakie Zwiąl.ck Radzif?ckl 0- W zczeclnle 
slągnął pod,:,'zas zeszłorocz- 
nych TargÓw Poznańskich. 
- W tym roku zaintere- 
sowani jesteśmy w sprzeda- 
ży samochodów ciężaro
 
wych i os
bowych; zarów- 
no tych, które wystawiamy 
na MTP, jak I różnych in- 
nych typów samochodów 
produkowanych w ZSRR. 
Zainteresowani jesteśmy 


Seimik tych 
co walczyli o naszą wolność 


- 


Zmorł 
Stanisław Szkołek 
II sekr.etarz I(Z PZPR 
Stoczni im. Komuny Paryskiej 


W ni€rlzieJę zmarł nagle 
w Gdyni Stanisła.w Szko- 
łC'k - II sekretarz KZ 
PZPR, członek egzekutywy / .. 
KM PZPR w Gdyni. Zmar- .' ';(. 
ł
 był .cenionym, dłu
ol:t- "" 
mm dZIałaczem partYjnym . 
i związkowym. W szeregi, 
PPR wstąpił w r. 1946 i od! d I . 1 ł) 
tego czasu pełnił kolejno Od / i I a )J O , m Y S n I e 
powiedzialne funkcje partyj.. 
neSmierć Stanisława 
Zkp3nngowegD sp()tkama wy 
Gdańszczanie zagr.lli dosl>:o
a- I W Jakle) . formIe. zn J :'9 próoow<'1ć Arlamczyka i z_- 
ły. I
eC7.: pne,,: cl
Yba 70. m
n. się obecnIe naSI k3drow:- brzanina Czecha. 
mielI om zdecydG"'3.11ą przewa- cze Nie<:tety spotkał mnIe k S f . 
gę, a to, że Górnik przegrał . '. , '
.' ! OZ{)- Tren er He,nry - ... "ra. m 7. 
tylko 1:0 jest zasłu
ą dobrze' zawad. Nlewle}e czasu P _ trudem zdołał wykrztu<ć 
l!sposobionego lJramJ<.arza za- stało do meczowo z Izrae1elI1 kilka słów ze śc
śni('

go 
łJf:lał1 - Szoltys.t{a, l{torego zre- i HisZipanią a pIłkarze prze . d .... 
sztą trzykrotnie ..wyręczyła" . d ' . d , 'zentacji wzrU"7;enrem gar ła. 
poprzeczka. WI Z'lal11 O :;pre 
 , . _ Cały nasz zespół 7.;łgrał 
Jedyna. bramka T
eczu pa,
ła przechodzą dosc wyr<łz
y bard7.o dobrze _ mówi _ 4!1 
W 136 mll1, ZastęTHljąCY 
 Je- kryzys f-ormy Wpr3wdzle , L k ' h ł 
czorkowskiego Frąckiewicz 
trLe. '. dl' .. Pohla przede wszys L 
lm, c I'Jpcy 
lit silnie 7. prawIe 30 m, nie mozna uS,praWle lWIC impon{)wali ambicją, v" ze- 
dając, źadnych szans olJro.n y slabsz q grą pozostałych n
- spole Górnika st{)sun l-::tJ\\:(1 
Zi1<;łomętemll przez 'własn
,ch pastników a Lentnera dłuz- '1" dl" P nI i 
obrOllCÓW J;oalkeeperowi G
r- ą prze
ą po chor{)bie j na] 
pleJ wypa l o 
nika. .Jeszcze klIka atakóvy bla- S:.: d 'k ' 1. Lf'ntn(>ot'. 
lo-zidnnych i słabo sęd7.lUjący kontuZJI, lecz Z3WO nI 
 , 


.\ 


T AR I<
 IJ A 
1. Polonia Bytom 10 14 24:7 
2. Górnik Zabrze 10 l3 21:13 
3. ŁKS Lódź 10 12 1!d! 
4. Lechia Gd. 10 12 7:4 
a. L_gia "--wa 9 10 JO:8 
G. GwardIa \"-wa 10 10 lJ:U 
7. Ruch (' horzów 10 9 10:13 
8. POlonid Bydg. 9 9 l.2:1 !! 
9. Pogoń Szcz. 10 II 13 : JIj 
10. \Visła Kraków 10 8 U:U 
H. GórnIk Radlin 10 7 4:U 
{? Cracovia 10 , 12:23 


Gd:llls:;:a POlonia c:1łb)'wil'ie 
.I,a
łllzcuie wygrała w Szezcdnlt" 
.t, Arl-wnią 1:0 (1:0), 'Idobywa.iąc 
zWycl
:iką IJraml_ę w :Ii!. IIIln. 
a ładnp
o strzału i\lali:d. \Vsrl/:l 
polon istow tym razeal 11'1 ił elłi" j 
7":;:rałi: Paprotny w hralllrp. 
eirlnnvsld v,' pomncy ora7. Grn- 
uowsl,! i Kreft w ataku. 
A oto sklad Polonii: P:ł prot.- 
U}', KlIrpanik, Kula, Knhyhki, 
ClrKowski. Spionck, Kreft. 00- 
trel.i, Gronowski, lHańka, Paw- 
łlj\
,:"sl(ł. 
\V pozost;:\łych spotkaniach o 
mi:st.rzostwo g-rupy połnol'nej II 
ligi padłY wyniki: ZawIsza. Byr\ 
goszcz - Pomorzanin Toruń 
4:0 (1:0), piast Nowa RUQ-'ł - 
Warta Poznai!. 4:0 (1:0). Odra 
Opołe - Lech Poznań 1:0 (1:0), 
Olimpia Poznań POIOłJia 
W-wa 1:0. Sląsk Wrocław 
Calisia .2:0. 


TABELA 


1. Odra Opole lo n M:8 
2. Arkonia Szczec. 10 H 17:8 
J. Lech P07.n	
			

/16316-0003.djvu

			.. 1ft 1(.{6!,- 


OZIE'N'NI
 
.A1:TY01O 


I 
_--ł- 


china niE"";<:tpiiwie koszto'\\' I 
na - ezy nie wysłarczyłbv 
na rade zf1row)' rozsą{lek 
I świadomość celu, ktr-re-I 
mu mają służyć uli('e? 
Szybka, jednoetapowa 
przeblJdoKa trasv Gdm1.
,{- 
Gdynia (a "\vlaŚciwie do- 
I kończenie t(, j przebudowy) 
pochłonie na pe,,,'no mIlio- 
ny złotych. Ale własnie 
dlatego, że L1ędzie to im'l;e- 
\Vojew6dztwo gdańskie Jako nieubłag:my wrog pijań. końca. Trasa ta wiod
c:1 ne ci
sno domami i ,ruchliwe stycja kosztJv..na nie może- 
zajęło trzecie miejsce w stwa i chaosu na jezdniach, ja . hl ' k od ro},u kręcących 5!
 pue- m'7 C z pk ac 
 W nł ' es k on ' C "": O . 
k' d ko org!!nizator wielu prelek. przez na]ru.; n\'sze pun ty chodnlOw1 .. " 
raJu po względem iloś- cji w zakładach pracy i suro- dzielnic trójmiasta, w obt':c- Kiedy na tyłach "Orbi.m.' ność na 
eJ 
finanso
,::al1ie. 
ci wypadkó
 dro
owych. wych kontroll na szosach. nym swym stanie po pro.. powstawaly domy miesz- Trzt>ba. dzmlac od dZIS, od 
Sygnałe
 wIelce mepoko-, \V trójmieście jednak do stu nie m0:le nie być aJ:e
 kalne wytyczając ul. Ko-I 
czora.1 Sl)Orz
dzając pla!lY 
j'!cym Je
t. tu fakt szczegół wszystkich tych już dZiś I ną wypadk'Jw. rzenną, wydawalo się, że I I. doku
lenta('Je, .przera
I
: 
!1 le _ duzeJ liczbyofiar I z\.\'a1czanych powodów wy- no wody l argumenty są tu rrzejmie ona ruch POjL'Z- .ląc 

ocbY krótkIe odcIn
.1 
s!luerte!nrch, a 
 . tym 0- padków _ dochodzi jesz- zb
teczn
. ,,:l;
kręt śmierci" dó'-v jadących z Dlugiego I arteru, .walcząc 

po.rczywłe 
flar wsrod młodzlezy. cze jeder" obiekty\.vny. 
fIz
 


dnoś
\OJ
IC7,
ąs
: Targu, okolic hali targowej I o 7 {lota('J.
 dl
. troJ
1Jast
 w 
Ten pożałowania godny bi-I Tworzą go trudne, a mo- Orunt, jej fatalne "kocie łby" i Targu Drzewnego (m. in. I 
 arszaw
e. '-'Jco
vle n,ll
sta 
]ans nIe jest bynajmnIej kon-! że nawet nicrtormalne wa- I. szyny tramwajowe wij
ce taksÓ"wek osabowych i ba- 
 POSł?Wle zwml gd?-I:Sł:.t€'" 
sekwenc.1ą wysokiego stopnia I nU1ki komuniłmc:yjne St.).- SIt; z prawej na lewą stwni; l'.
 z '. ow 'v" h tlI stacJ ' on 
. IJ { ą - I Kołatający w mIlllster . . 
zmotoryzowanta naszego wo- I ..".. . - cała ta ".
olgota" ma j1l1. 

 - " 
 - - 
jt'wćdz
":a. Przyczyny tragicz- I t
'stykl mOWlą. ze 60 proc. zhyt wrrobiollą mark
 wjród cych}. Wszystkie te pojaz-I stwac,h. o fundusze, m"lJCi 
!lego ZnIwa na Jezdniach są I wszystkich wypadków pow kIerowcow, by trzeba bvło je dy ominęłyby ruchli'...-e l ' przeClez . t
k mocny argu , - 
I
ne. Nleu
aga przechod- I t j t ,- Gd ' 1 - _ szcze o niej , pisać. Niewil
le t l ł t l 
mów? Po cZ
'.;ci _ tak. 8tak S a e _ na ;asle ans I>. 
epsze w.U'unkl _ tyle tylko, skrzyżowanie ul. Hucis
o I me
 : . mI lOI1Y z o ?C 1 t!.1- 
dyscY
lił1Y i odpowicdziła11to- Gdyma. Wymowa tych ze mU,iejszy r
ch pieszy - Waly Jaglellońskie t Wą-I gdy. me pr
ecbYlą ]ęzyc2,m 
ści klerowców pojazdów? lł/Jw liczb powinna skłonić wre- zapewnIa d.w
l{lerunkowy og- skie gardlo kolo dworca i I \Vagl, ktorej druga szc:
la 
niej; po cz
ści - tak. W o1Jy- I . " t "'
 , t d clnek waskleJ szo'y od }:;on- ' 1 ' . , t b 
d" u kierunkach notowa.Hsmv I s
cle 0.Jcow r0.JI:ll
S a . (J ca Wrzt'szrza 110' (
liWY. 
h
ia- I b('zpośredni,) ul. K-Ol'
en-I o.)c.1ąz?n
 Jes: , ezcennY d rr: 
Już poczynanIa władz zmiena.. I meco i.;:oszff)wnleJszych lD- 
,?mi
 użyłem. tu, 0k.r('śl
nia I ną ".;yjechd£yby na most I b:zemlemem. ,zyc.1e.m lu
 ZI I 
jące (lo podnlt'sienia bezpit'- I westvcji niż coroczne łata- SZ
SA, a l\le :ULICA. b:.J Blt,
dnik. \\,',"echałybv Uli- gmących na ]ezdmach. Pa 
e7eństwa na drogacl1. 'Uczono . - ł ' , . h ctlOC trasa ta nos! nazw
 ul. . t :. J . -' mi ę ta ] ' cie' uonad polowa 
ludzi prawidłowego przekrad me smo ą !11e nd}gorszyc" 
nmwaldzki,ej i lt':i:y w 
ł.a-I cę ę. bO\\tem, z
mknu;to I _. -. _ 
 _ 
e:Łania je7dlll, karze !ii
 prze- zresztą nawIerzchm W Ale} 
ucach m..a
ta, Iwzba'Yiona I ..na sIepo", kIerUjąc ruch I wszystkich W3 padk?w dtc? I 
Chodni(,w nh:sfornych,. 1!1

l1d Zwycięst'wa, Modernizacja Je. st , /h0!irJlkow, przyzwOlte!l;O małą uliczką Hewelius7.3 gowych wyda.rza su; wła.s- 
je odpowle
nJe pr:tejścla I ze d i zwi"'kszenle P rzelotowości o
wle"leJUa i tym podob'lycb I ' " < . .
 . " nie na tej niew],Ic:ońc'Zonej I 
bry na uhcach; liczne patro- . ' ....'.. ." elemellTarnycll atrylmtow, W na]Cla:-nJt::J:sze mle]sce I . 
le MO sprawdzają etan tech- JedyneJ arterII koml1mkacyj o;;k

!llającycJ1 się na poj,:d
 Podwala GJ:'odzldego. Tłu.. trasie. .. 
nlczny pOjazdów, tr
eźwość i I nej z głębi kraju do Gdy- UlICY. . , maczono w 1 ,edv że rolę ar- Czy trzeba wylIczać Jegz-I 
zdyscyplmow:m,le klerowe,lI"'. ni _ roz p ocz..ta kied y ś z .Za o Ohwą tnowu naw
erzcl1. t ." d ..,.". P ł ' l cze W Y 'datki P oniesi! os'atnIch kIlku 1a- .; ., .' : ,:. ','. ,. 'd 7 . _ I z,
lll:';'nH;tY'11, DU/'Q nue.!sca \V 
fach motoryzacja poczyni- c1
,fjł _ rOI
n:.€L 
rz('d
ta\\ 1- ol
a 
 Dlel1:ov, ,ę, są pGul)sta ctY
ł{ItS,11 Z:lJ€:J" spr.lwa !!pecja- 
ła u nas 
zalone postępy I Cl
t K0ml
Jl SocJalneJ przy \"
(\;1l s
rnl sobIe. IJ,fHjl l('k,(f):
. 'l \\ Ierdzi 'Się 
\v"zy"tk o wskaZ U1 'E' na tn KC PZPR tow. Woje.wńdz- 2,arvsovv'ała si ę duża roz- 11 1 !L\n.f" ł('IP. Le mamy :r.a dUH! 

. , , . . -, 1- ' - , . - , sJ1PC.laJlsLow, a la m:!ło lekarl.Y 
że rozwi
ać ,się będzie na- ...]. nIca 
zlomc:w leczrnctwa jICCZąCYCh. Dr Cl111dowH'" obl1
 
dal. Zamm Jednak powsh- Podstawą do o żyv'.:ionej _:arl1kmęte.£:':o l otwartego. Na. I 

Ył, ze Ela..!y. wSlod lel{arzy 
nie to biuro projektów. ma d:yskusji, w ktorej wypowie jaw -\vyszły braki kadro\"'e, ,;n !INC. sl)('C.Ja!l:..t
w. Pną., PeQ 
_ 1 k ł t f l b 1.' snu 1 HZ ' POU1111,łł JPo nak, ze w 

 d
iało się 1;1 mówcow, był z
la<:zc
a a
as ro a 113' rar.' \Hęk:,zoicl \\yptd!H!W są to le
 
U "refE'ft'!t ki€rownika Wydzia- pJf'J
gł1la.rck. Il

rze starsi. którzy sper+!.lll:a- 
" ifłi8ZDWSZI lu Zdrowia Prez. WRN dr
 ny&kus,ja, początkowo bardzo i 
JI
 ctrzymal1 a
ttl,H1I3,tYCZ;Ułe liCi 
cha.oŁycLna, !!koncentrował", sir:: :tmJnych egzaminowo 
ł Chudowicza. Zreferował on wreszcie na paru najdonieślej-I Dok<.:ztalcan!e l
k;1rz
' w Ośrod 
I b 8 n .. ; li " e s , n I . ewa O prZf.
bieg Kolegium ,W y jaz- s?yrh zagadnienl:H
h. WIelkie: 1\ LI DosIH'aalenia Lei,:;,uzy Ul.ua d 
"[ > fJ dO'N€ga Ministerstwa Zdro- różniCA panowaly w pogladarh' JW na o;,ól za r;hybione. Prof. 
k b k . w:a, ktÓre odbyło się w na "prawę lecznictwa ohvartp< 1'f'1:,Cll \, 
'
uł1ąl ciekawy pro- 
a S .z U S I e go. Niektórzy mówcy domaga- jekt zor5:I11łPJwania rocznego 
Gdallsku W kOJlell ITlaja i li sił: restytu1lwania instytucji d,,!.sztalcania lekarzy w kit ni- 
poin
{)rmował zebranych, że lekarzy domowych, prr.eciw cze 1,ac;1 Akademii, n,
cznje mogło- 
P . - 0 S e n k . - ogóln3 OCt'na sta.nu zdro- mu 7aoponow;1ł prof. Pcnson, by w U klmJkarh I>r7.e.isć prle
 
wotJ\cgo wO,jewództwa gdaJJ dowodząc, że naJezy brać w 5zkolelllt' 220 lekarzv. htbHY 
tym w
7padku wzory 7C Zwląz- I>talibY się dobrymi lt'lidn:ami. 
Niedawl1() bawiła w Gdań I 
.kif 

) . wn'ad
a., p.oUJJ'śłnie. ku Radzlecldcgo, gdzit' cały p 7'"-' 70d . P 

,ku P . Modzelewska , kostiu I J,ezcll Jednak ol1z(>] p-rzeana nacisk kładzie !1ii
 na rozbll- 1'..1;:\\ J' 'I1JC:?;ąC'y rezy- 
, ..:J t t t dow
 dużych ośrodkÓw lennI- djum \VRN Józef 'Wolek po- 
moloC! , .Mazowsza". Celem Ilz
qe?1Y llTspomnień Z 
odbytej nieda"i\
no podrózy 
po Chinach, gdzie z bez POd 
równania mn
pjszyrni kad
 
rami i ze słabsz q bazą m

 
tE'rialną dokol'1ano wielu rze 
czy przez szerzenie oświaty 
s i Ilrzedstawie- 
nla. ('o się cZęsto zdarza nawct 
reUOlnowallyrn ali.t.Jrol11 na naJ- 
poważnlejsz
rch scenach. 
C ZY trzeba tu strJwiać 
kropkę nad i, l shvier- 
dza(\ iż to, że studio mugło 
zdo,b,:'ć się na t
kie wysta- 
\"->ienie "Balh:dy o Galile- 
uszu", jest za:;:ługą przeszło 
dwuletniej uporczywej pra- 
c
' twÓrczyni całego przed- 
8ię"wzięcia i w jednej osobie 
także reżysera, inscenizato- 
ra i k;rrownika litera
lde- 
go - MaIn'iny Szezepkow- 
sl.irj? Ci, któr7Y interesują 

ię życiem kuJturainym Wy I 
bl'zeża, dobrze sobie zdają 
sprawę, iż t;.'lko dzięki jej 
llI1{)rO\;i, stl1::1io nie 
ylk() 
tn':,. l s
JelnlR swą rOlę - 
zwla<;,'cza \vśród m!vd7.ieży 
S7J:nlne.i, ale d{)jr:r.ewa i raz 
wIja <:ię. cocć do niedawnCl 
ishl

1(Y je"'zcze zapędy lik- 
"W 1 rJ;:;t-ofsl,ie. na szczę'
C'ie 
ZW8]rW!1e cstatnio l - zda- . 
je sie - o
tatecznie. I 
'".1 RÓ
MY jednak do przed . 
,
 !':
a\vieJ1ia. Ma ono oczY-I - Moimi na pe'\V!11o nie -
 60) I lekki skurczt w
"rażający 
wiście i !':\VojE' pcważniej<;ze I przerwala mu ożywionvm , 0 6c ,Ó. ,. iM. 7N' , K ' -- , . 
 . = . . . ""' _ J kłopohmie. 
breki nIż v/
f-)()mniane już głosem. . r;rr -. ." .. - Kto pisał do pani 
niedvst3tki s;c€niczne i aktor - W takim razie klucza- , 
 ,I : ' ' ,. ': ,. -' . ' lI ' ; J " , 
 
- '-.' kartkę? 
skic. GłÓwny mankament, mi gosposi. T,\x.rierdzi pani,' 
 - t ..... - To nie do mnie. 
to jego dłusCŚć. Blisko 3 j że była pani w willi mię- I . J\: . '

" r " .ł: -:1' ,_ ' 
 I J - A do kogo, może do 
pół godzinny spektakl na pew dzy jedenastą a dwunastą. \ ... gosposi? - zapytał z prze- 
n d .') znł:ży tak t IDłode b go 
wl- J C d ZJ .wchod k zą
 t Z ? astała p
J1i 
 
 ' 
 kąsem: - Kt
 .....um ? awiał si€; 
,za. ze naw€' naj arc.zie' rzvll za.m 
nlę e. 'r.--ś. J. z pal1lą na SOO;J{" _ Nie. Odd
J
J:'i1 do svrzc - l\Iąi: twierdzi, że nóż spr:

vdzić k
żdą pani infoT- okna. ChWIlę patr
ał 
a :u': i I?ndłęską? 
 , ... 
SOR,d, te znó,v b3.rdzo 7'\,via- c!aży. zostal z.abr
ny z jego gabi- mncję. Jestem na przykład nące nad dachamI obwlu 11 T' k . . . 
zane z ca!Dścią narracyjną _ Komu? 'I
f,tU lekarskiego. wraz z gu l)rzekonany, że pani nie za-Inagle zatęsknił do otwartej I 
. - . 
 "'t - .wymknęło Jej 
opowipści i \vłaśnie bardzo ....- Tego nie mogę powie- mowymi rękawicami. Czy brała tego brylantu między przestrzeni łąk i pól. jak "lę m
°p.lałrzllle s!r'! w i '.\ yczuł kł
mstwo. 
W!E'"iĆ' trud ,vh7.ony w przv _ Tak - pod"

:;) p.ospis- 
.Jie mógł P{)\vstrzymać sifi niedzie!ę znalazł u Noiil-1 W takim razie czef"O 
t d K'J't1standna .odchodzi przed n 
go ()w - ,ł41T11.
e 'pant Nli'e>.ł ml' 'PJ.p_eru. P
..c:iSLll1
t! go Jej na li wyszepta1a: 
t
l'pl'et.acjl ..w ,pPł,t.! (lt,i"zał e i hukiem z ?<1ł przemierz
l
 l.':::..m :a prLE:słu(:h
łni1J w I p,wi pokaz
 takt€go taksów j ;-;amą krCiwędz b'nrkCl. Wtel 

i.ttorkl 
fu PIOtrowskiej; en- pokój. Naraz z
trzym
ł sl
 sprawIe morderstwa. Je- karz.a, ktory by pcjechał w dy cofnęła się lekko a i - Nie mam pojęcia. 
t.. ący parę r6l Mar
k Kły5, d N -J" k t ... ,- . d K ...J. . . . ' 
I!:dward Rauch _ r6.........nocześn

 prze mns ą. I S (Om D.... ze.t\.onany, że pam nocy o on-:::
.i!1Cl.n.. przez tWlłlrz JeJ -v:zebiełł I 


" 


.. 


inisterslr a Zdrowia 


..../. . 


- 


(cdn.) 


I Skład I (1rutc Go.',ń
kl,. 7.
 I 
kł'2dy Gr:01f','zne w r;dań!tku 
Zam. 1201 - K-3 


;:
		

/16316-0004.djvu

			ZIENNIK 
AL TYCKi 


OBWIESZCZENIA 


NR 135 (4(j5
 m. 244/59 
OB\YIESZCZENIE O IJICYTACJI 
Komorni,k Sądu Powiatowego dla m. Gdań- 
ska w Gdal'i.sku; Rew. V. mający kancelarię w 
Gdańsku. ul. S'wierczewskiego 30. na podstawie 
art. 608 kpc podaje do publicznej wiadomości, 
że dnia 15 czerwca 1959 r. o godz. 11 w Gdań- 

ku - 'Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 43 (sklep) od- 
będzie s:.ę I-sza licytacja ruchom{)ści składają- 
cych się z 9 mderaców białych do wózków 
dzicci!;cych, 19 szt. n1ah
rc.ców w pas.ki do wóz- 
ków dziecięcych, 500 szpadli. 5 szt. wózków dzie 
ctęcych nikl-owanych różnych kolorów. siatki łru 
cianej hDdDwlanej 1,20 - 20 m. kw.. 1 m. 25 
ID kw. i 1 m 10 m kw. oszaco'\vanych na łączną 
SU1TlQ 4.2,896,50 zł. 
Rnchomości można ogJ ą(lać w dniu licytacji 
1\7' miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 
Dni<\ 2 czerwca 1939 roku. 
2470- K Komornik 


FACHOWCY POSZUKIWANI 


Dyrekcja Restauracji D\vorcowych "Orbis" w 
Gdańsku zatrudni od zaraz: 1 st. inspektora pro 
dukc,ii (gastronom.) z wyższym wzgl. średn i.m 
wykształceniem oraz 5-letnią praktyką w gastro- 
nomii. Wynagrodzenie w-g obowiązującego ta.- 
ryfikatora. 1 kalkulatora ze średnim wykształ- 
ceniem gastr<)l1omicznym z wynagrodzeniem mie 
sięcznym w-g taryfikatora obowiązującego w 
R. D. "Orbis". 10 sprzedawców peronowych (do 
sprzedaży lodów) wysokie wynagrodzenie nro- 
wizyjne. Zgłaszać się należy do Sekcji Zatrud- 
:nienia Dyrekcji R. D. .,Orbis" - Gdańsk Pod- 
wale Grodzkie 9. 2.157-K 


Ta.pic.erów zatrudni pun.kt usługowy \Vojewódz- 
kiego Przedsiębiorstwa Handlu Meblami \\' Gdań 
sku, ul. Św. Ducha nr 24. 13516-G 


Dyrekcja MHD Art. Spoż. w Gdyni zatrudni: 
)0 kiNowników sklcp{,w branży spuż.ywczej 
orC'lz 15 sprzcc!=zc:lia: GdaÓsk - 
".r;;:c
zcz, ul. :r/risze\vskiego 12. Warunki placy 
w-g ukł8du zbiorowego. 2136-K 


1 ksir;gowe-go - kalkulatora. l rcf£'renta 7.:Jopa- 
irzE'nia. 1 ślusarza - mcchani
;::\ przyjmiemy od 
zaraz. Warunki płacy do C'móv.,r;enia. CPH "Ve- 
rit
-;" Gdallsk, u1. Elbląska 11- D. 13489-G 


6 pracowników um
'słow
 ch. ] 2 salowych. 3 ro- 
botników do prac różnych. 3 pracowników do 
kuchni zatrudni od zaraz Pań
bvowy Szpital 
Kliniczny Nr 1 w GdaI1sku, ul. Dębinki 7. Wa- 
runki płacy do uzgodnienia na miejscu. G-13137 


. 


PncdsicbiDrstwo Budownictwa T{'renowego w 
Nowej Soli zatrudni od zaraz: 1 kicr()wł1i1
a bu- 
dowy. 1 technika budowlanego, 1 majstra bu- 
dmvy, 2 monterów in
tal
cji vład. - kan. i c. o., 
2 parkicc;,auJ'. l 'stolarza budowlanego i mura- 
rz
'. Warunki pracy i płacy zgodnie z llkladem 
zbiorowym pracy w bu d m:\Tnictv:.rie. Szczegóły 
do omó\1'ienia na miejscu. Zg!osz€nia kierować: 
Przedsiebiorstv;o 13udcwnictwa TerenowegD - 
Dz.i3ł Z'atrudnienia i Płac, Nowa Sól. ul. Ma- 
tejki 25b. 2<175-K 
Miejski Handel MiGsem w Gdańsku przyjmie 
celem przyuczenia do za\vodu sprz{'dawcy 3 łlCZ. 
niów (uczennic). Npuka \V Zasadniczej Szkole 

(;'I11dle;\\'ej zapewniona. Z.
ł{1
zD1"\ia przyjmn.;e 
oraz udzi
la inform;:-tcji Sekcja Kadr w Gda,l- 

ku. u1. Wały JagiellOllskie lG, II p.. pokój nr 4. 
2473-K 
Sekretarkę ze znajomosclą pisania na maszynie 
zatrudni cd zaraz Zasadnicza Szkoła Zawodo- 
wa Gdańsk - Wrzeszcz. Sobieskie.go 90, telefon 
424-89. G-13519 


Palacza do obsługi kotła wysokoprężnego z u- 
prawniEmiami poszukujE'my od zaraz. Spółdziel- 
nia Pracy "Postęp" - Sopot. ul. 20 Październi- 
ka aag. Q-12230 


Dwie d
lewfarkl na Iłparaty dziewiarskie na za- 
kład zwarty zatrudni od zaraz Sp-nia Pracy 
Papierniczo - Dziewiarskiej "WełnQkarton" w 
Gdańsku - Oruni. \Varunki płacy do omówienia 
na miejscu. Zglas'zać się w biur.ze Zarządu Spój 
dzielni w Gdańsku - Oruni, ul. Brzegi 54. - 
G-13520 


OGŁOSZENIA 


DROBNE 


SI)RZEDAZ 


CEGŁĘ roz,biór1kową sprze 
dam. Oferty: "Dziennik 
Bałtyoki" Gdańsk pod - 
"Cegła". G-13421 
M
 Z YNĘ do szyc i;i
- 
"Iza", radioaparat, lodów 
Kę "Siewer" 5Iprzedam. - 
B1'zeźno, u1. Korzeniow- 
skiego 24, godz. 17-20. 
_____ G-134>23 
HEBLARKĘ wyrów n
rl
 
osiemdziesiątkę, szeroką - 
pilnie sprzedam. Sle.tan 
RóżarliSki, zam. JeZlerce, 
"lomada Kles7czewo pow. 
Starogalrd Gdań.sKI,' stacja 
kolejowa Piesien;ce. 
G-13128 
SKUTJUt .,Tu!a 2al:" na- 
miot 2 osobowv sjJl'Zedam 
Tel. 51-4-00, Sopot, plac 
Wolno ści 9/3. G-11222(J 
KVRY - s,przedam. - Ofer- 
ty: "Dziennik Bałtycki" 
Gdynia pod ..34372". 
G-3437
 
MASZYNĘ jatpOI1.sIKą pod. 
'wójną, igły zapasowe - 
sprze.dam. Gdyma. Świę- 
tOJańska 3/6. 
G-31:16 0 
MOTOCYKL WSK dotar- 
ty 1958 produkcji sprze- 
dam. Gdynia, Czerwonych 
Kosy,oierow 133/12, ogląda
 
po godz. 16-1 e1. 


G-34::57 


KO.HPLł.;'1' Ja-".lY 2 łóżka 
nocn,= StOl' k, al.a ągły 
stół, piec cze,ski "Mora" 
do łal:lenki 

'zedam. Te. 
lefon 15-02. G-34;
53 
-- -----
 
- 
- 
WOZF:K spa.

;awy w do- 
brym stanie, oraz rower 
n1ł:;ski, czeski "przedam. - 
Gdynia. ul. :!J2 Lipca 3:1 
m. lI, wejśc'e 4 p.Jdwór- 
Ka. G-3-1350 
:.A VTOTECl iNiKA" pole
 
ca: do WFM, SHL cewkI 
1.apłoDowe, ltonki, stacy)- 
ki, wiatlroclll ony, telesko- 
py, dętki i inne ora:.il 
części i alkcelsona samo- 
chodowe. Gd. - Wrzeszcl., 
Grunwaldzka 179 (naplze- 
ciwl;:o bramy 1\:0:>2':1.1'). 
G-112WO 
1.'l\PCZAN dwuosubowy - 
sprzedam. Tel. 430-57 
wewn. 23, godz. 7-15. 
0-1314:1 
RO \V- En. WYSClgOWY -uFa: 
von t", stan b. dobry. - 
pilnie l tanio Siprzedam 
Sziaplca, Wrze.szcz, Okrąg 
14/16 m. 5 (boczna Kli- 
niczneJ). G-13-141 
MASZYNł,--;,sillgelr" bt:: 
beuh:ow;t, g
l,)inetuwą 
sp!"7ecJall1. WrZt'.
6(.'L, K:l!.o. 
l.. .I\1a.rl,";1I 1l!łj6. 


G-13
91 


'l\IAt{ll':I.- rt;OIlY - s,p;zedam 
Gclausl" - LIPC':, Jcdno:sd 
:Ho hOltlllCLej :;:Jj. G-l3HIi 
l'UASA - mecha niczn a ml- 
mośrodow3 o wycIsIku 11- 
W ton sprzedam. Wiado- 
mość: tel. 526-111, w godz 
wieczorny ch. G-,1346
 
PIEKARNIĘ -----me.cha n i oi iu1 
w centrum Malborka 
wraz z mieszKaniem O cl- 
stąpię. Zwrot :koszlów re- 
montu. 1\1albork, Reymon- 
ta 10/2, telefon 653. 


P-1971 


NORKI standalrdy tego- 
roczne kilka trójek: sprze- 
dam z powodu choroby 
Tel. 50-75. p-l
m 
SZOPKĘ. si.atkę ogrodze- 
niową, kamień fundamen- 
towy sprzedam. Gdynia. 
ul. WładysIa.wa IV 3. 
P-1974 
250 KURCZĄT 8 tygodnio- 
We leghonn sprzedam. - 
Stawi,ska. pow. Kościerzy- 
na, p-ta OI'Puch, doj. au- 
tobusem PKS. G-113469 
s:-\M-06ł-o D 
, w ar S? av,ę '; 
nowy z taKsometrem 
sprzedam. Gryfice, Litew- 
ska 5, Kuk.ler. G-l.347 
 
PUSZKI 50, 100, 1150 gr a 4 
mowe s,przedam. Oferty: 
"Dziennik Bałtycki" 
GdaI1,sk pod "Blaszane". 
G-l3<<18:1 
---- 
SILNIK 0,25 KM, kratę 
rozsuwaną (harmonijka) - 
1.9 x 0,9 m sprzedam. - 
O lilW a , Armll P01sk:e-j 14, 
warsztat. .. G-li3485 
SAMOCHOD - mar Ki "Ha 
V 8" a.kor.deon NW b3sów 
II Wertmeiste-r" sprzedam. 
Gdy,ola Chylonia, ul. 
Pucka 3, teL 7'1-25. 
G-
4376 
WIl.CZKI alzackie 5-tygod 
niowe s.przedam. Wiado- 
mość: Gdynia, tel. 3
-57. 
G-3'4378 
RADIO "Tatry" nowe - 
oraz toaletkę oka7.Y.1 nle - 
sprzedam. Wiad.: Rumla. 
ul. Dąbrow.skiego 26, Ire- 
na Nowak. G-3438.0 
s -Ku iEł 
'la tlk 
nowy; 
rejestrowany okazyjnie - 
sprzedam. Gdynia, Słowac 
Kiego 42 m. 1. G-34':J.86 
L J<
G HOR "'-
8- ty gOdnJ. OW-;:; 
sprzec1
m 
3-35 z!, Flejsie- 
rO\Ylc:l. Stary KlukOrl 
p-ta 1';:!zęCIl1, .pow. Chos? 
czno. G -:: :J.-ł3
 
 
"JA l\'J
 175" na 16-tJ,:ach 
przebieg N}(}(} sprzedam. - 
16.000. Gdynia - Witami- 
no, Kwia LOwa 15/1. 
G-3'4
 BIl 
KROLEWSKIEGO pudla - 
suczkę 6 - miesięczną - 
okaz:nnie sprzedam. Wia- 
domość: tel. 12-10. 
G-34389 
SZAF:t ł - blbllOte,;,ę, biur- 
ko 1 fotel (komplet), dę- 
bowe, oraZ btur1ko jasny 
orzech (am
rykan.Kę) o 9- 
ciu szufladach zamyka- 
nych jednym zam1kiem - 
sprzedam. Wia'd.: tel. IG!- 
40 G-3iJ,:!90 
- - 
WAPNO lasowane 3-letnie. 
cały clół 40 ton w Sopo- 
cie s!,)1"Z.edam. \\'iad.: Gd.- 
wrze
zcz. Kubacza :u. te- 
lefon 4
-31{. 


'-13423 


SILNIK elektryczny 3 KW 
sprzedam. Gd. - Ol'szynka, 
ul. Żurawia 4. 
. _____ __ __ _ G-H
88 
FIKUS około lTrn-sprze-= 
dam. .Wrzeszcz, Nad Sta- 


1j3
 G-l'3'494 
SAMOCHOn sp o,rbowy - 

przedam - zawrę umo- 
wę Z hodowcą. Wrzeszcz, 
Zbyszka z Bogdarlca 42. 
_ ___ G-13496 
JACHT żaglowy kilowy, 
kajuta sprzedam. Oferty: 
,.Dzienni:k Bałtycki" 
Gdar'I,s'K pod ,,13,.fo!J6". 
G-113496 
MASZYNĘ "SIn ger" małO 
używaną sprzedam. Gd_, - 
I Wrzeszcz. KośclU
zki 62/4. 
G-l.35(}0 
IUtEDENS kucnenny -m-aTy 
!'przedam. Sopot, Majkow- 
skiego 29 m. 3, wejście od 
W:nleckif'go. 
G-13504 
PSZCZOŁY w leżaGcll 
wielkopol'skich sprzedam. 
Wrzeszcz, Sobótiki 1
/5. 
G-1352 9 
WOZEK ceratowy, głęb o': 
Kl w dobrym stanie sprze 
dam. Wiad.: Sopot, Fisze. 
1'a 2 m. 2. 
G-12231 
SAMOCHOD' "pobied a"---= 
sp rz.eiClam. Wrzeszcz, Grun 
walrc1zka 144, (stacja ob- 
slugi). G-13501 
psz.cio

 sprze- 
dam. Gd. - Wneszcz, Ma- 
lri chowsklego 3/3 od godz. 
1
 G-
5
 

H A'l'KĘ - ogrod- z eniow ą 
oryginalnie ocynkowrn. teL 4 ' 5. 
. P-1945 
j.'OItTEPIAN dobrej markl, 
krótkI okazyjnie sprZe- 
dam. Wr:zesz::z, Mireckie- 
go 2 m. 4, ,)d 17,30 do 

9,3E- G-13.269 
PRASĘ mechaniczną o na 
ciskou 5 ton pił n i e sprze- 
dam. Gdańslk. ul. Jedności 
Robotniczej 46/5. oglądać 

g05Iz. 17. G-3 ' 43'32 
MOTOR K:l r75 nowy wi: 
rówKę S(przedam. Gdańsk. 
Łąkowa 6 m. 15, oglądać 
po godz. 115 . 
G-l'3371 
. ULI wlelkopol-skich (l 
lezak) z pszcz.oła m' w La- 
guszewie sprzed ar '\1. Wiad.: 
Gdarlsk, tel. 337-81. 
__ _ __ _ G-13372 
MŁOCAn-NIĘ S7.e'roik omłO,t: 
ną sprzedam. Kosznik - 
Koźmin, pow. Kości

zy- 
na . G-ll
376 
"GAZ 67" po kap;talnym 
r
moncie siln:.:.::'! i podwo- 
Zia sprzedamy. Oglądać w 
dniach. lO, lI, 1,2 czerw- 
ca w godz. u:i 1) do H3 
w ga,rażu Tech. Bud. - 
'Vrze.s.zcz, ul. G>'unwaldz- 
I\:a 2-3,3, wejSc'e od L Cho 
pina. G-13389 

,io'i Ołt "LU:'C Pa,ilo -nia"--= 
nowy, węgierski okazyjnie 
sprzedam. Gda6sk - Oru- 
nia, u.l. St. Rarnu
ta 8ilU. 
_____ _ G-J3409 
,,:OZ,.J<;K sport owy:'--głębO-= 
ki za.granicZny sprzedam. 
Tel. 416-30, po godz. lf'l. 
G-13n 7 
KLATKI norkowe, nowe 
używane sprzedam. Tele
 
fun 3.28-86. G-1:J4H3 


LOKALE 


ZAMIEN!Ę 2 duże polwj
 
z kuchnrą, c. o. etażowt' 
balkon, ogródek na 3 lub 
:!. z laz,c'lką. Wiadomośc: 
\Vrzeszcz, ul. Nlernce\'lI- 
cza l:! hl. l (boc7na Kos- 


.:.:!;:I). G-13:J8:1 
\\ YDZH:UZAWJĘ pokÓj 
umelJlo\\'ńr.y 

'
noln
II'" 
5la[':>7_eIIl11 pGnu. Olcrty 
,.Dzienni£ BałtyckI" . 
Gdi1ilsk pod ,,1:\401". 
_____ _ G-13401 
ZA!\'IlEl'dĘ ml eszkan
 
kolejarzem. komfortowe 
3 duże pokoje, kuchnia, 
ła71cnka, etc;2'.owe ogru'- 
wanie. lJalkon, ogródek, 
blu;l;.o ł;.o!ejkl eiektrycz. 
nej w Oliwie na dwa 
mniejsze. Oferty: ..D2'.ien- 
nil\: Balty:'l;:1"', Gdańsl\: - 
pod ,,1340;1'. G-1340J 
l\U,
D 
ma lżeństwo bez- 
dzi
tne d.. 15 tys. za po- 
kój z kuchnią wydzielo- 
ne. Oliwa. ul. Lęborska 
2 3 krawiec. G-13H2 


AMIEN!Ę duży pokój 7. 
kuch'lią w Lublinie ni! 
podobn"? lub \,vleksze W 
trójmieśc. e. 'Viadomość : 
Lublin. ul. Lu
"'rtowska 
44/3 - I'leban. (';-13487 


SAMODZIELNE dwupoko- 
Jowe mIeszkanie w d )mu 
do sprzed 'lży zamienię nil 
trzypokojowe tylko So- 
pot. Oferty: "Dzienn:lt 
Bałtycki', Gdań'3lc - pod 
,,13410" . G-13410 
£AMiENIĘ pokój z uży- 
walnością kuchni i wy. 
gód nb. słoneczne w 
Gdańsku na podobne. 
Oferty: ..Dziennik Bałtyc- 
ld", Gdi>I1.sk pod 
,,13412 ". G-1341:! 
LEKARRA poszukuje po. 
koju s lblokatorskJ€go na 
trasie SODOt Gdańsk. 
Oferty: "Dziennik Bałtyc- 
ki" GdaI1sl.;: pod ,,134120". 
G-13429 
DWA pOkoje z kuchnią, 
wygody :50 Hl kw.) w no- 
wym budownictwie zamie 
nlę na \Nlększe. Oferty. 
,.Dziennik I Batłyckl" 
Gdarlsk pod ,,13433". 
G-134
J 
ZAl\IJENIĘ - 2 pokoje,-kUch 
nia, peł:1Y komfort w No 
wej Hucie na podobne w 
trójmieś('!e. Oferty: "Dz. 
Bałtycki" Gdynia - pod 
,.34:167". G-3
 
 
ZAMIENIĘ 2 pokoje cen- 
trum Oil-,.,-y. kuchma, wy- 
gody wspólne (jedna oso- 
ba) na mieszkanie dwu- 
pokojow
 samodz'elne 
Gdynia. Duża dopłata. - 
Oferty: ,.Dzlennik Bałtyc- 
Id", Gdyma pod ..34
5'4". 
G-343fi4 
ZAMIENIĘ mieszkanie po 
kój z Kuchnią. łazienką 
w nowym budowmctWle 
we Wrze:,zczu na podobne 
lub mniejsze w Orlowie 
lub Gdyni. Oferty: "D":. 
Bałłycl.;:;", Gdańsk - pod 

,13522". G-1352
 
POSZUKUJĘ plln!e dWu 
lub trzypokojowego mie,z 
kania wvdzielonego alb') 
puejmę udzial w buduią- 
cym się bloku spółdZle1 4 
c;'.ym. \ńiladomość: telefon 
356-78. G-179!'4 
UDZIELĘ po:l.yczki do 15 
tys. za ODsty pokó i dla 
pracująct'go be7dzletn e gu 
małżeI1stwa. Oferty: "Dz. 
Bałtycki", Gdańsk - pod 
,,13439" lub tel. 92-20. 
G-134:i9 
GDANSK Ląkowa: sa. 
modzi€l' e pokoje. kuch 
ma, wygody 7:3 m kw. -- 
I piętro, 7amlemę na 2. 
pokoJe male, kuchnia, la- 
zienka, c. o., najchętn'€j 
nowe t)udownrclwO 
Gdańsk śródmieście.- 
Oferty: "Dziennik Bałtyc- 
lu", G d ansI\: pod ,,13466". 
G-1346G 
ZAMIENIĘ domek jedno- 
rodZInny z ogrodem na 
duży pokój z kuchnią 
lub półtora z wygodam! 
centrum Gdallska lub 
Wrzeszcza. Gd aiIsk, Kolo- 
ma Jord'ona 7, dojazd do 
Placu 2 Eobra1'1. G-13.1:>1 
MIESZKANIE 4 pokoje 
J;:om!ort. wysold parter w 
gÓrnym 
opocie zamleni
 
!la l1wa oddzielne 2,3 po- 
I,uju 1,0l11fort I piętl'o 1 
Jeden p0t-.Ój z kuchnią- 
tyl1
o w ::"opocie. Telefon 
527-:n ocl godz. 15-i8. 
P-19'j
 


------ ----- 
U\VAt,A Wroclaw cen- 
trum: sprzedam lub za- 
mienię z mieszkaniem lub 
bez - zaklad fotograficz- 
ny nad
Jący się na wszel 
ką inną branżę. Wiado- 
mość: .Tanaszak, Leszno 
Wlkp.. !;lowiaI1.ska 3!'i j 3. 
P-18:;8 
OLIWA: zamienię 3 pokO- 
je z kuchnią, werandą, 
c. o. na 3-4 pol;::oje - 
Wrzeszcz - Sopot. Tel. 
6-223 od godz. 17, G-13484 
CEN1'R
UM Gd -yni :-ł,-S -po- 
J;:oju, .{uchnia. lazlenka, 
samod7Jielne, gaz. c. o. za 
mienię '),;; 2 pokoje rów- 
nież samodzielne najchęt 
niej z ogródkiem na tra- 
sie Gdyr:;a - Orlowo. - 
Ofer ty: .,Dziennik Bałtyc- 
ki", Gdynia pod ,,34385". 
G-13 4385 
POKOJ z kuchnią w Za- 
l;:opanem zamienię na po- 
dobne w trójmieście. Wi::! 
domość: Gdynia. Krasic- 
kiego 4.
j1. G-34392 
ZA pożyczenie pewnej su 
my z 7;.,hezpieczeniem - 
dam m i e.s 7 kanie wylączo
 
ne. Gdynia Grabówek. 
podgórna 
O _a._ _ G-3435
 
zAMł-ENI:Ę pokóJ z kuch- 
nią w N. Porcie na jeden 
pokój w trójmieście. Wa 
runki do omówienia. Ofer 
ty: "D?:'ennik Bałtycki". 
Gda6sl\: pod ,,13492". 
G-13492 
SPRZ-EDAM piękny -ł-olcal 
sklepowy we WueSZCZ ' J. 
Oferty: ,.D 7 ienn:k Rałty('- 
ki". Gd:hlsk pod ,.Nowo- 

TJY " G-13:J78 
GDA'N"SK - Olszynka: mle 
szkcmie t:zypokójowe. wy 
dzierżaw' właściciel. Biu- 
ro, WrzeszcZ, GrunwaJd
- 
ka 177. _ G-131

 
O
LIW 
'\: po kój z Kucl'nią. 
wvgodam' wydZleri.aw 1 
wla'::ciciel. Biuro: 
"lrzeszcz. Grunwald7:ka 
177. G -13473 
SOPOT m:eszkanie dw:,- 
pokojowe, wolne wy;Jzier 
żawi wla
cicielka. Biuro: 
Wrzeszcz GrunwaJd?;cn 
177. _ ___ _ _ G
l:;.17'
 
GJ>Y-NIA; miesz!;.anlf' dwu 
J1ul
()jowe, wolne w\'clzier 
z
l\'.'i wl"
cici
 I. Biu['O" 
\Vrl.CSl,CZ CrUI1'.\':,-ld71:
 
171. (;-1347 1 ) 
\"Jtz]
śZi;-z : puk c)j ume. 
blowany \lolny do wyna- 
jęc1a. Bmro: \\Trzeszcz - 

::U _ n w a 
 d zk 
___
.77 
_ 
 -l 
 _
 
WE.TfIEROWO: pokój ume 
blowany -volny do wyna- 
jęcia. B:l'ro: Wrzeszcz - 
Grunwa';l 'ka 17
-1.

 
PANIE""o.'11U-- pokoje 
umeb1ow?ne do wynaję- 
ci", zgia"7.ajcie: Biuro. 
'Yrzeszcz Grunwaldzk'3 
177. G-13479 
WLASCJCT DI ,E domów: 
mieszkania wyłączore do 
wynajęcia zgłaszajcie 
Biuro: 'NrzeszCZ, GruD- 
waldzl\:a 177. G-13473 
PO-SZUK UJĘ wyłac ';o
e;r; 
«an'od/l 'I'lego p()}
o.iu ." 
kuchn)a Zan1are. Oferty: 
..D7i€'nnfk B2.ltyekl" 
Gdańsk pod ,,13543". 
G-1354J ----
 


Wystawa dorobku szkolnictwa 
kłlratoriam gdańskiego 


Od 
gmach Te
h;łikum Budo- 
wlanego we \\Trzeszczu je
)t 
celem liczn.vch w)'ciec7.ó'k 
i indy'xiduaJnyc.h wypraw 
młodzieży szkolnej. To do- 
brze. JaJ\: najwięcej u
zen 
nic i uczni('w, szczególnie 
IW11CZących klasy zmu:.za- 
jące £IQ wyhoru Iderunku 
(lalszej naul\:i. powinno bu- 
dynek ten odwiedzić. Rów- 
nież zre"ztą zaintereso'v\'a- 
nie się nim polecamy u wa 
d7.e rodziców. W Techl1l- 
kum Budowlanym aktual- 
nie czynna jest bO'Niem 
wystawa dorobku 
zkół ku 
ratorium gdanskiego. 
Informują o tym wiel- 
kie litery napisu pr,
ed 
wejściem do gmachu. AI
 
nie tylko. Już przed grTla- 
chem u;:I<;,,'.'iono bO\'.'i"'l11 
pierwsze, i to nie b
'lf' j:-:- 
kie, ekspo.naty. Ciągnik. 
szarpacz brLlI-wi. ob
;ypoi!, 
konny i in. mal'zyny rolni- 
cze wszystkie wyk:ma- 
ne przez warsztaty Zasad. 
niczc.i Szkoty Medl
nizi\
ji 
Rolnictwa w Lf;borku. fola 
pewno niej'3dcn uczeÓ Og!,} 
d3jqC .1£ za,,1 anowi 
ię, c.zy 
nie warto by \vybrać tej 
wł<-)śnie dZlcdziny dla da l - 
s<.:/"j n:lllki. Ale po \vrjściu 
do budynku. już w holu 
na p<1rtcrze czeka go r07.tr.f 
ka. Znowu maszyny. tym 
raZf'm in;'l('. a króluje 
\'"śród nich se1na wiert;:1.ł'- 
ka z w;1n,7,1atów Zasc)dni- 
f'z/"j Szkoły Zawodowej 
przy ul. Sobieskiego w 
Gcla6sku. 


przeszło 


tygodniq 


To w:-:zy
tko to jednak 
dopiero początek. Całe ho- 
gactwo możliwości wyboru 
zawodu prezentuje na co- 
bre dopiero pierwsze pię- 
tro, gdzie w holu świetna 
wiklinowa baba (robo1.y ucz 
nió\,\') uprzPjmym g<,stcm 
zaprasza c.h piprwszej z 
brzegu sali Technikum I{o 

zykarsko Wikliniarskie- 
go w Kw.\c1zynie. Piękne 
rzeczy z wikliny \v}Tabia- 
ją jego uC7.nim"ie - prze- 
de wszystkim mebelki, 1:0- 
woczesne w ksztalcie, \\'y- 
god ne. 
Ale idźmy dalej, sal bc- 
wiem masa, a w każdej in 
ne szkoły prezentują SwO] 
dorobek. Wi
c Technikum 


! 


JJączności 7. G(lańska- 
modele poglądowe central 
telefonicznych, radioodbior- 
ników i in., Technih:nm 
Handlowe 'L. Sopotu - prć b 
ki tkanin, \\ łókicn, dyl-:ie- 
ty itp.; Tcchnilium Bmlawl" 
ne (gospodatz gmachu) 
precyzyjne modele, \,' wH;k 

zości prace dyplomowe, z 
:zakresu in
.1 -1 lac.
 i c.O., .v,"C'- 
dociągowo k;:m8]iZrt

'j- 
nvch i in,' Gdań"'kic Tech- 
nikum BudtHVY O!n.ętów - 
śruby, nakrc;tki, klucze. n
lJ 
de
e '
,,'.-,,- itd.: Trchm- 
kum Chlod;
;!'7e z Gd:rnj - 
m. in. z

n"cll1ą lodówkę wy 
kO:laną prz/"z uczni'.Sw " 
wybrakOivanych czr;.;;ci: Tc- 
ch!1ilmm TH'fowc z ElhL,- 
ga - t3:-" - rn-:;1?rJ.0\'l
1 1'0 
clzajów i przerób

i tor
l' ; 
Techniknm i ZaSa{
n
f';
a 
Szkoła Cr

:".,. ....-....., Z Gfl
l- 
ni modele ubranio\'. P. 
A w in!1
:('h 

!12ch Zd- 
sadnicze sz;wły za \'\'od o\--e 
prezentują zgrabne rr1f
hle 
(Kościerzyna). poż.vf p c:n8 
wyroby z :"\l;> ro n.v CWejhem- 
wo), wyroby kuśni
)rs;.;,.. 
galanteryjne sz/"ws!uc 
(ChyloniB). nic spo
ób \\''1 
liczyć tu Crlł
T ,.:łsnrt
"m""nV'. 
Wniosck n'Fzuca się SdłTI: 
jf'ś1i nie \V!
,<:z jcsz('ze m1:1 
(ly człowi<:>ku c7.:'-'01 chc
'-7. 
być - idź na wyst<\\Vę, by 
zobl'lc7.Yć, co w przY3z1o
- 
ci chcial1.)'::
 z pokazanych 
tam rzeczy umif'ć S:1tn w
;- 
twar7.:łć, co z prac 1.W:11CI1 

.tarszvch 
oIcgń", . na jO;:Jr- 
dziej .. ci!
 iI11crf:'suje, pnroJą- 
ga. \V'y
;f:ł'.,'a w TE'r.hn;
 
kum to ś'wlttna lekcja DO- 
glądowa. 
Dotyczy 
o przede WS'lyst 
kim jednak pierwszego pię 
tra gm2chu, drugie ma już 
howiPm chal'akter inn
T. Tu 
pokazano prrtce dzieci i mlo 
dzip:7.Y od przedszkoli ro
 
cz
-nając DOpr7.CZ szkoły 
podstawowe, licea ogólno- 
kształcące do szkół specjaI 
nych. 
Reas11mując pogratu- 
lo,yać dorobku wszystkim 
s7.1
olom naszego wojewÓdz 
twa. I jr<;zcze rC'lz zachęta 
skierowana przede wszyst- 
kim do m}oazieży, ale i do 
całego spoleczeństwa: zwie 
dzajcie wystawę. Warto. 
(i)  
l 

 

 
\ 
, 
! 


, 
\ 

 


)1 


i 
,... 


ZAMIENIĘ na korzyst- 
nych warunkach :2 pokoJe 
komfort, balkon, ws.pólna 
kuchnia (
amotna osoba), 
centrum \Vrzeszcza na J 
samodZielne pokoJe k0m- 
fort 'Vrzeszcz: OlIwa. S:J- 
pot. Of"
Tty tel. 34;j-09 lub 
"D7iennik Bałtycki" 
Gdańsk pod ,,13340". 
G-13340 


PRACA 


WYKW ALJFJKOW ANEPO 
kowala zatrudni natyeh- 
m'last gospodarstwo ?GR 
ZIelenice, p-ta Szropy - 
pow. SLtun1. Mlesz
;:2nle 
zapewmone. \Varunkl pła- 
cy wg UZPRL. P-l!l47 
G OSP OSI.4. - iu b pom oCdo 
mowa do starszych osób 
potrzebna. Zgloszenla: 
Wrzeszcz Karoia Marksa 
66 (ROo
e velta). G-IJ397 
HANÓLU\,\' CA z długolet- 
nią prah.tyką na stanowI. 
sko kier. działu ano Drl:e- 
mysł. chemicznych pi,zyj. 
m.e Spr)lem, Gdailsk 
\Vrzeszcz. ul. Czarna 1. 
G-13415 
ItKFEltENTKl<ł na póŁ eta. 
tu od 1 lipca na caly 
etat zatrudni Inspeklll! 3
 
D7.wigow). Wymagana du- 
Zi: matura. Zgloszel11a la 
bm. o g'Jdz. 12 -- 13 - 
Gdańsk, Świerczewski...go I 
8/12 (buuynel\: PZU). I 
G-13.ł2!ł 
POl\10C d o 4-letmeg'J 
dZIecka potrzebna od za- 
raz. \Viadomość: Sopot, 
Chmiele"" ;;!dego 6 m. 2 W 
godz. 17-20. G-3..430
 
MAGAZYNJERA-do przy- 
stani żeg1arsloej w Wislo- 
Ll1ściu Z3 t..udl1l Klub Mor 
s!
i AZ<: zgłoszenia w 
godz. 13.30 16.30 
'\'1'ZeSZcL, H. Sawickie.1 
:!3/l3. G-l'i 16
 
(TUSPOSIA- 
arnodzlelna, 
SI ars/a [)QLrzebna na sU,. 
ł
. Rc(erenc,
 pożąd311f'. 
C;d:l1'bk. ul. strag2niarsl,;J 
50,," G--=.!3.45
 
'POMOC na stałe do jed- 
norocznego dzie.cKa przy)- 
rnę od zaraz. Gdańsk, ul 
Stolarsl;:a 4b, m. l, (kolo- 
rowe domy koło "DeliJKa- 
te.sów"). _ G-=-!.35
 
-noc HO nZl\C.t-\ o.plekunk{: 
do dz:ecka na 8 f.:C'C1Zlll 
dz.ellt1le pro:yjmę nalych- 
l111ast. Dobre warunki. - 
Zgloszerlla: Wrzeszcz. ul. 
Chrobrego 42 m. 1.. W go- 
dzinaeh od 16-18. 
G-W0510 
2 OSOBY do pomocy \V 
dziale finansowym zatrud 
n: nat"chmiast Mleczarnia 
Spółc;z{{'lcza w Trąblzat'i! 
'Vlel1;:'ch. po\\' Gclaf1
k.- 
\\Iym;:]gane ś;'E'dnie wy- 
kS'7,tałcenie. Warunik; do I 
uzgodnienia. Dojazd auto- 
busem PKS. K-2472 


POMOC 
uchenna z kar_ / ZGUBIONO legJtymacjCS 
tą zd
owla potrze
na. na- szko
ną Jja nazwisko An- 
tychmla.
t. do stołowkr - drze) Petka nr 5172300raa 
przy RSW "Pra,;a" - Elżbieta Petka nr 91534
 
Gda1'1s1c Targ Drzewny 3/7' 1 Gdynia, Kapitańska 8. 
pjiACO\-\'NICAdo--ogroó-= G-34373 
nictwa po
rzebna od za- ZGUBIONOle,gitymacj
 
raz, GdynIa - Chylonia, 
zkolną nr 215 Jerzy M!p} 
ul. Pucka 1'115. czarek, Gd. _ Wrzeszcz -9 
________ P_--ł

 
ralJ1_ o wicza
 G-l
 


 
UCZNIÓW . śl[J'
3rs
wo sa UNJEn-AZNIAM zgubfoTJ"i 
mochodowe przyjmę. W:u pieczątkę z numerem 593 
szlat Samochodo......y. Jani- Jan R3,\"ski. lekarz med. 
l:owS.k.i, Gdańsk, 1yfn;a G-l:14;j1l 
'2:7. G-1.35!
 ZGUBIONO Jegitymacjl': 
2 UCZNJO\V na nauKę rze szkolną nr 866850 JamlS" 
ml0.s
a cukiernictwa i ple I V
olszc
;ak, Siedlce, Vtie- 
karllIctwa przyimę. Waru- nlawskJ{'
o 15/4. G-l 34'71 
neilc Uk?ńC7:o.ńe 16 lat i ZGUBI0C\10 leRiŁ-v-m acja 
7 : k
. 

kOłY pod
l:,wcwe.J. szkolną nr 232 t pr7
pmt- 

l
kar."a !zY'dor :'5::yman- kę Stocz,;! Gdańskiej na 
CZ) k,: SOPOI. 20 Paz.::: ?JE'lt'n - nazw:s
;:o Tadeusz S'truk 
ka .08. G-l.3.501 Gd;Jr'Isk 
 Wrzeszcz Pira
 
PANiE -=
Alu b oso- ba star !.21a_l{2. 'G-l::474 
sza do dziecka potrzebna. ZGUBJO
O przepust -i{-ęza 
Oliwa. Kaprów 11, za'Kład kładową I kartę rowero
 
fryzjer
ki. G-li3197 wą dnia 24. V. ;;9 r. Fran 
---------- ciszej;: !Vl!czek, Gdańsk - 
KI;;r
XER'iĘ oraz pomoc Sadol.'!a 13--13. G-P47A 
kuchenna przyjmie Bar" UNIEW A/-NIAMY 7 g ubio- 
Oli w a. Grunwaldzka" 584: ną pieczą l kę o treści: 
G-1341J ..Zarząd Portu Gd;tńsk _ 
ZGUBY Adminls,raCJa Hoteli Re}. 
I botniczy,::h". G-134!!I 
ZC:
BIONO książeczkę - t CZEIH\'CA koło "Orb'- 
odzIezową wydaną prze
 su" w Gdańsku zgubIono 
P. P. D. "Dalmor" nr 1.1{I, . . . 
na nazw:5ko Jan Drywa złocy plrrsclOne-k pamląt.. 
Oliwa, u;' Chlopska 12/3.' kawy. Uczciwego zTJalalCE; 
___ _ _ _P--ł-!I_!!.:"
 proszę f) zwrot za wyna
 
2G
BIONO -łegltymac.1O:: grodzeni('m Jadwiga No- 
sluzoową nr 4,)911 wysta- ł 
wioną plZe7. Referat P,"I- wak. Gdyn.a, ul. P. S'
ar- 
sonalny :\lar. WOJ. na n1- gi 14 /1. r;-;n;rm 
Z\\Tisko Jan Wojtaszek -. - ZGU 
 o , 
Gdyma. G-1337ij . nI _-'O świadE'c'''\io 
ZGUBIONO leglt-ymaCj
 szkolne wydane na na 1.- 
studencką nr 439 wydaną wisko Janina Marc'nkow- 
na nazwisko .Eugenlu;;z ska, GdYl1la 17 blok III. 
Latyszew. Brzezno, Kra- ' 

 ckiego 1._____ G:2._ G-34

 


ZGUBIONO legilym;:jcj
 
57k olną nr 889297 Państwo 
\Vego LI'
€um Pedagogirz- 
nego w Lcborku na n??:- 
wisko H';!lna Adamo'1:łcz, 
Lębork, 15 Grudnia 9. 
G-34;)i'4 
ZGUBIOKO legitymacjr;: 
nr 968364 wystawioną 
prleZ szkołę nr 8 sopot- 
Dobrochr,a Lisiecka. 
G- 122?!ł 
. _ G-1::3
:' ZGifnI6
pra
o ja7.-;.J-y 
ze; UBIO
;g-;-1 yma
j
 
al11oehcdowe II ka'E'f;Oril 
sz.kolna. lNysta'xIolJ<] prze? na nazWlsko Jan S-łczo- 
Glmnaz)um Urszulane';: w drowsl
i. Wysoka, 1)-ta 
Gdyni na nazwisko Jolan- Chwaszczyno, pow. Wej- 
ta SZ3,.' owska. \"Trzeszcz, herowo. G-1 3515 
Grunwald7ka 82. G-1339B ZGUBIONO legitymacj
 
ZGUB ro .:\'O legitymacjE: szkolną nr 90 Kaliks
y 
studencl<::ą PG nr 149Ą6 na Bie.drzycl
i. Wrzeszcz, Mo- 
nazwiskcJ Grzegorz Sadow dzelewskJego 3. G-13518 
ski. Ol;wa, Grunwc;ldZ1;::; UNIE",AZNIA1\IY sJrradzio 
;;55. __ _ ___ G- 1340E ną piE'cO:'łtkę w dniu fi 
:I'G UBIONO leg:tyn13C.1ę I czerwca 19;;9 r. o trE'Śc': 
"'użbow;t nr 488 WYdaną j ..SPÓ
dZlelnia Turystycz- 
11;\ nazwI
ko Stef;mj;:j Ga- no - Wypoczynkowa .Tu- 
WIn, G.-:ynia, Swlętojań- rysta" Oddział w Gdań- 
ska 10. 
-134-2e sic"", G
135Z4 


pn
RSCIONEK męski zł:J 
ty (lwia paszcza z bryłan 
tern) zguiJiono. UcZC:We-gd 
m31<.lcę proszę o zv..ro: 
za wY'ldgrodzeniĘ'ffi. 
Ostrzeg:lln p1'J:ecl kUpnem. 
Kałmucz:Ik. ,,,Trzeszcz 
Grunwalozka 118 - pral- 
nia Chern. ..Barwa".
		

/16316-0005.djvu

			fil ff8 fR_ 


"ZtEN1ft
 
--xt;
 


I 


u................................_. _ 
 
ł . _._
-._._._..._._._...Mn_..8_._
_._..
___._._._._._._._._.___._._______._._____WR..---.-.---...-.-.-.-.---.. 
j _ Najszybci. j upisz sklepie sa. 00 lslul o y _! 
I : 
...------.-.---.---------...,,------------------------_.-._.-.-.-._._._.-._._._._.-._.._._.-.-.-._._._.
._.-._._.-._._.-.-.-._._.-._._.
._.
.
.
..  YYYYY.Y.Y. ". .YYY.Y.YYYY 

.

...YT..TTTT.
TTV.VTVTVVVVVVVV 

 Już wkrótce - 13 czerwca ciągnienie 
 
I 
 
...ej Krajowej loterii Pieniężnej 
 
Gzy już zapewniłeś sobie udział w grze? 
 
2205-K 
 
...li4A..u..ł..ł...........AA...........A.... ,u. ...4 4....... ........44A4A.... 4...A"'A..." .A....4.. ...A..4....44.......II..II.1o.I.... 


:.
._.
._.
._.
._._._._._._._._._.
.
.
._._.
.
. 
i PREZYDIUM GROMADZKIEJ 
i w Osiccznej 


RADY NARODO'VE.J 
powiat Starogard - Gdański 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 


na wykonanie prac zduńskich 
Zakres robót: 
l) postawienie 2 piecy kaflowych salowych i l pieca pokojow£>go 
W Wiejskim Domu Kultury w Osiecznej, 
2) przestawienie 2 piecy kaflowych w izbach lekcyjnych, 2 piecy 
pokojowych i kuchni w Szkole Fodstawowej w Osieczncj. 
Termin wykonania robót do dnia 15 sierpnia 1959 r. 
Oferty w zalakowanych kopertach składać należy do dnia 25 
c,zerwc
 1959 r., w którym to dniu nastąpi komisyjne otwarcie 
kopert. 
Informacji o zakresie prac udziela Prezydium Gr. R. N. 
w Osiecznej. 
Zastrzega się 'Prawo dowocrnego wyboru oferenta bez podania 
przyczyn. 2.f67-K 


, 
. 
I 
. . 
..
._.
._

.
.-.
.
._.
.-._.-.-._.-._._g_.-.


.-.-
. 


DOMł;K je.ctnorodz:inny 
prze.znaczony do sprzec1a- ł 
ży w t.rójmieście odkupie,' 
lub zamienię na 2 pokoje 
z wygodami we v,Trzeszczu. 
Ofe'rty: "Dziennik Bałtyc- 
ki" Gdańs'k pod " lCM:}2 " . 
G-I34:3'2 
TTTTTYTT

V
.....V..YV
.TTTTVTTT.V.TTTT.VT?T 
E 
 

 DYREKCJA W. P.. K. G. G. -4 

 
 

 Z 
 W i a d a m i a, ; 
E 7.., rozpoc7.ęła przyjęcia kandydatów ." 
. 
 N A KURS KONDUKTORSKI 
 -ot <4 
którego otwarcie nastąpi w dniu 12 czerwca 1959 r. -. 
Warunki przyj
cia: - ukończona szkoła podsta- 

 wowa 1 18 lat życia. 
 

 Warunki płacy: - st.awka zasadnicza miesięczna 
 
.. (po praktyce) 1.000 złotych plus prowizja od in- ... 

 kasa, bezpłatne umundurowanie letnie i zimo- 
 

 we, deputat węglowy, gratyfikacje, wysługa ... POSZUKUJĘ dzierżawy zie 

 lat oraz bezpłatne przejazdy wszystlnml środka- ; mi 0,5-] ha natychmiast 

 mi lokomocjI WPKGG. -. lub od sierpnia. Ofe,r'ty: 

 Kandydaci pr
T.imowani będą z terenu Gdań- :: .,Dziennik Bałtycki" 
: Ika. Gdyni i Sopotu. -ot 
: .Jednoczl'!
nie nadmieniamy, że są wolne miejsca 
 Gdańsk pod ,,1,3147". 
: na elektryków (dyżurnych pod
tacji), ślusarzy sa- :: G-U44? 

 mochodowych I tramwajowych, monterów samo- :: DOM (willę)jedno;-ł, budynki, si- 
I KAWALER lat 32, inży- la, swi';Ho, kolo PrUSZCl:ł 
nier, wysoki, bez nalJ- sprzedan:. Własność hip'). 
gów. o łagodnym char3k- teczna. Oferty: "Dziennik 
terze ldbiący turystykę Bałtyck:" Gdallsk - pod 
górską t muzykę pozna "Rolnik". G-1350] 
panią do lat 26 o pOd0b- GO:SPOD-\RS'l'WO 19 h3 
nych WJlorach. "Yl'kszt
ł- z zabudowaniami, ziemi'!. 
cenie il1inJrnum sredrlle. pszenno - buraczana ze- 
Cel towarzysko matry- :ektryfilc
wane od T
zewa 
monilliny. Oferty: ,.Dz. 12 km CVlalżewo) okazYj- 
BaEyc k:". Gd ańsk -: p
,:
 n.e.. s.)rzedatn. Wi ado- 
.IVr-J'J39!' G-13..., rnoSc: O!'wa, D
rdowsk!e- 
_ I ?OO. ]5 a .9. G-I 35
3 
N1EI{{jCU0i\10SCI I KTJPNO 
DOM mieszkainy okazyj-. 
nie sprzedam. Żgło.szen'ta: I 
KH'ZY1'-.KĘ. biegÓ\\ . ' . do 
Gertruda Sam,p, Tcze.w, ul "Adier JunIor" kupię na- 
GdańsKa 1,1. P-I.9 20 t ychmia3t. Bieliński. i\1al- 
PARCELF
 pod dom.-;k jeą b.
rk, Jag:elloń<;ka 12. t;L 
noroc1zinnv w Gc1:,:ni-Wz.go 
______ ____ ____P:!_c
:!! 
rze Nowat'ki przy LucJo- IiA:-i"l']-L\ L u,oa mm w Uo 
wej sprzedam. - Oferty: ści 0,5 kg lub dowolną 
Dziennik B<1lfvcki" rnniejszq ilość lcupię. Ofer 
Gdańsk pod .,13377". ty: "D 
:ennik Baltycki", 
G-I.3377 Gdal1sk pod .,Kanthal". 
ODSTĄPIĘ dZierżawę1-
 G-1201G 
7 km od Oliwy, Grun- KupiJ.i i
--Sta
-
ie Jlci, cy --:: 
wuld7.1ta 
:!2/3. tl'ynowy. pOJ11 d a- Gdynia - ul. Was.zyngtona 1 
gog udllela lekcji mate- ogłasza 
matykI, pIzygoł:owuje do 
egzaminów wstępnych. 
Zgios7en!a: Gdailsk. Dłu- 
ga 74/2 (wejście od pod- 
wórza) - codziennie go. 
dzinna 17-18. G-l
131 


POZyCZKI 15 tys. poszu- G-113'483 
kuje przedsiębiortS.t\",
 h

 GARAZ na 2 samochody 
d10we. Oferty: "DzIenmk I osobowe do wynajęcia. - 
Bałt . ycki" Gdańsk P
d . _ I ' Gdynia,. 15arrpacka 10"" 
,,134310". 
 SzczepanslkJ. G-.34
,91 
IZOLACJE ciepło - :r.imno- 
chronne jak komar ChłOc1l r 
niczych korkiem oraz c.o I s. t P. 
wykonuję solidnie i tanio i 
Grtynia, skry tika pOc zl to'Wa! Jadwiga z Wolskich 
3 

 G-34347 1 . 
.hl . I 
S . KORZANE rzeczy (.Pł.as
. 1 S a d ł o \M S k a 
cze, torby, obuwie) odswle 
żarny. farbujemy. Gdańsk. , ur. 6. 9. 1883, zm, dn. 5 czerwca 1959 r. 
'Wały Jagielloiłskie 26, - po krótkich i ciężkich cieJ.'lpieniach, opatrzo- 
Oliwa, WąsDwicza 9 (pię1:. na sakramentami ŚW. Obrzęd pogrzebowy 
ro). G-J3W O I odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim w 
PftACO",,"NiĘ --cuki; ;;:;icż ; Krakowie w dni.u 9 czerwca 1959 f.. o czyrn 
czyn.ną w wiell{iej War-,' zawiada,miają 
sza wie z . uprawnieniem Od I .. 
st"łpię. Oferty pisemne: - - K-24.61 
,,749
6" p AR PozailSIIG! 3
, 
Wa
zawa K-.24:,');! 


NAPRAWA 
aparatów 
fotograficznych 
i 
K U P N O 
starych aparatów 
na części 
GDAŃ-SK 
ul. Długi Tar.g nr 28/29 
tel. 347-52 


LEKARSKIE 


DIt KHAJEWSKI - spec:. 
skórne weneryczne 
Gdańsk - V.Trzeszcz, Mar- 
chlewski _'go 13 (obok 
dworca) tel. 416-97. I 
G-!J423 
DR CHODYR spec. skór- 
ne weneryczne- 
Wrzeszc
. Małachowskie- 
go 8 (boczna Jesionowej) 
tel. 42:1-38. G-908I 
DR MED. MIeczysław Wa 
silewski, !łpecjalista cho- 
rób oczu, Gd.-Wrzeszcz - 
H. Sawickije 6 m. 4 (daw 
niej Uphagena) telefon 
413-69. G-1345! 
SPECJALISTA chorób we 
nerycznych - skórnych - 
płciow
'cn dr Lipiński - 
Sopot, SawiCkiej 5, tele. 
fon 512-87. G -1794G 
CHOROBY skórne - we- 
neryczne dr Przylipiak - 
GdailSk, Długa 64 (blisko 
kina "Leningrad" naprze- 
ci w poczty). G-131'26 


ROZNE 


FOTOGRAFIE nagr.obko.w e 
wysoki połysk wy/konuje 
ChrapKowIski, Warszawa 
Wspólna 35. Informacje lis 
townie. K-22011 
N AJSZYBCIEJ czyści 
wszelką garde'rob
 Chem, 
Pralnia "Barwa" Gdańsk- 
,\TrzeszcZ, ul. Grunwarldz- 
ka 1.18. c;-13' 3
 
WYSIEWAM trl1tk
 na 
dzialce nr 64 we Wrze.sz- 
czu, ul. Fornalskiej, B 
Swenda. G-J'3400 


f.-.
._._.
._._._._.
._.
.
._._._._. 
l , PRZETARG 
KOMITET p ARAFIALNY W .1 ASIENIU 
I 
I 
, 


oglasza prz.etarg 


przetarg otwarty 


dla przedsiębiorstw państwowych, spółdziel- 
czych i prywatnych 
na. (!.'zyszczenie kotłów sta(.ków 
morskich. 
Podkładki ofertowe otrzymać można w sek 
cji kooperacji Stoczni. Oferty nale,ży skła- 
dać do 19 czerwca 1959 r. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerw- 
ca 1959 r. o godz. 9. Za.strzega się dowolny 
w)
bór oferenta. 2458-K 


PGR Będzieszyn parSzuku- 
je źrebaka - ogier1ka kas3 
tana bez oznak, w wieku 
2,5 mies. który 26 maja 
1959 r. odłączył Się od kla 
czy i dotychczas nie od- 
nalazł się. Za odnalezie- 
nie wymienionego źrebaka 
wyz,na.cza się nagrodę w 
wysokości zł 5CO. PGR Bq 
dzielszyn, p-ta Pruszcz Gd 
teL 4,86. P -197
 
RABKA ZDROJ: dziecko 
w wieku szkolnym na 
dłuższy pobyt przyjmę. - 
Wa.runl
i i opieka dosko- 
nałe. Ofedy: Zaleski. 
Rabka, Zakopiails.\{a 30. 
K-2454 
SLUBNE piękne suknie j 
wełony wypoży'czam Gd. . 
Wrzeszcz, ul. Grunwaldz- 
ka 1J8/2. 


ZAPISY na hudowę dom 
ków jednorodzinnych na 
Osiedlu w Oksywiu I 
Rumii przyjmuje Spółdzie] 
nia Mie
z'k;;niowo - Bu.do- 
wlana ..Przcl.orno,;ć" w 
Gdyni, ul. Sląska 33. tei 
I'7-E5. G-34377 


.1' 
{ 
PII
KNE, ślubne różnOkO- I ':
 
loro"Ne sUKnie wypoży_..1 
cz.am V.rrzeszcz, Słowackie 
 
:: :ONI:' 1
' VI. 59 :
m::: ' I 
ginął pies foX'terier biały 
 
w łaty w rejonie ulic _ i 
Sobieskiego - Morska we I 
Wrzeszczu. Zn2lazcę pro- I 
szę o zw'rot za wynagro- i 
dz:niem. v.r'rzeszcz, ul. V,T: i.:..' 
lenska 24. G-13444 I i 'k 
SZUIiAi\oI o.sób zaintereso = 
' 
wanych zorganizowanie,m 
'!ol jesieni ewent. wcześniej I t
 
kompletu kilku dzieci oraz "
 
przedszkolanki. - Oferty: i . 
"Dzienni,\{ Bałtycki" _I :." 
Gdańsk pod "Sródmieście". 
G-13'51.'2 


G-U473 


NA działce przy szk'o\.

 ..i.
"':;;' 'o . - 


, 
 ,'t,-' 


,J '. 


.-,. 
.i..
:''"'¥$'. 


, ",t,o 


... '),1'..." 
 


Dyrekcji, POP, Radzie Zakładowej OfctZ 
pracownikom Woj. Zje-dnoczenia Przedsięb. 
Mech.mizacji Rolnictwa w Gdańsku za 
ofiarną pomoc w odprowadzeniu na miC'j- 
SCe wiccz!1ego spoczynku drogich nam zwł-ok 
Ś. t p. , 


It
 


mRr i
ż. Henryka Hadrysia 


,ł! c.,;ł..t.. 


- !; 

,: 


" 
 


I 
'! m'- 


oraz za serdeczne współczucie i. udział w 
pogrzebie składa wszystkim serdeczne "Eóg 
zapłać" 
13545-G 


żona, dzipci i rorlzina 
...
 , 


'-.\ 
";;' , W,t!I
l'!l!W" łI 


fi 
'I 

 L,\ 
E 
' 
 
l; i 
'r
 I 
..', 

i 


W pierwszą bolesną rocznicę 7ganu m0iej 
n:ijdroższej żony. naszej najlepszej nigj
,- 
niezapomnianej mat
{i 


:'
 


" 
, 


Ś. t p. 
Czesławy Grubbowej 
z domu Brejskiej 
od'Prawiona zosta.nie msza św. w dniu 10 
czerwca br. o godz, 9 w koście]e Najśw. 
Marii Palll1Y w Gdyni. Do uczc7f'1Jia modlit- 
wą pamięci Zma
łej zapraszają krewn;'ch 
znajomych 
G-34369 


mąż córka i
		

/16316-0006.djvu

			my jU.Ż La to pytan'ie od- 
powieddeć: OCZ
"'WIŚCIE w 
czasie "Dni Morza". a więc 
26 i 27 CZERWCA, OCzy- 
W ISCIE w naj'Wi
ks.:ej sa
1 
.

:&


f' 
D:


K'iEJ:ALl J . U h I I I e U sz o , W 
W
rótce rozpoczniemy też U ' 
SPRZEDAL: BILETOW, aLe, 
dokładny termin 'podamy 
.1eszcze dodatkowo. VI każ- 
dym razie JUŻ TERAZ 
wskazane jest odłożenie pie 
niqżków na bilet, no i na- 
turalnie STARANNE CZy- 
Autor wjplu prac naukowych T ANIE naszych komunika- 
J hisi.f'rii krytYKi religii. zna- [ÓW! . 
n
 lJ.umani
t;._ 
Olskl dr A.. Nu- Jeśl.i cl10rlzi O PROGRAM 
VdckI przyb}
a do Gdanska. AP T 'T<,""'v C ' ZNY t 
gdzie wy;;łosi CYK! odczytów I 
\, 
 u.l.
 '-" , O posta- 
pt. ..Ideały rf'nesansu human.iz- ramy Slę, aby byl N A r-r A
 
UlU", Odczytyodbędą się 10 PRAWDĘ DOBRYM PO 
bm. o godz. 16 .w Gdańsku ZI01\HE Na razie możem'l 
vrzy ul. SWIercz
wskJe:{o .'. Łł 
(WtJML) i o godz. ]9 w GdYlI! uc
yl1ć meco rqbka taj£?- 
(KhIb M.PiK) oraz 11 bm. o tnmcy: W imprezie naszej 
({jUZ. '-.qn w Elblągu (Kom. weźmie udzial znana i ce- 
Pow. PZPR). Wstęp wolny. niona pieśniarka JOZEFIN A 
- 0--- PELLEGRIN i. której akom 
paniować będzie Osiceki. 
A kandydatki? Kandydat w 
I ki ukaźq się oczom zgrnma- 
dzonej (nie wątpimy. że 
licznie!) publicZ110ści NIE 
TYLKO W KOSTIUMACH, 
ALE I W POWIEWN
"'CH 
B d IAŁy'CH. SUKIENKACH .: 
'

::
tf--
 'i 
o ,powwdmch do ich mło- Miła uroczystość odbyla I zabawki, odzież, dziewiar- 
dziutkiego wieku. Listę wy- się w ub. sobotę wieczorem stwo Itp. Klient, który po- 
branych przez naszych czy- w Powszechnym Domu TO- I czynił zal>il'PY w wysokości, 
tel11ików w drodze nadsyła- warowym we Wrzesz- panad 50 zł otrzymyv.Tał nu- I J 1 4 7 
nia kuponów FIN ALISTEK CZU. OtÓi Dyrekcja PDT I merowany kwit, będą"y pod, U ro 
podamy tV dniach najbliż- chcąc uczcić Międzyna.rOdo- 1 stawą do udziału w sobot- . " 
sZ?.jch. A wszystko przez tę wy Dzic6 Dziecka wprowa- nim losowaniu. 
 L n a r lu 
 - z n n r! u ! a 
dziennikarską chytro.
ć: że- dziła VI okresie od 29 maja A teraz nieco szczegółÓ.w: " 5 Uj 
 6 dU I 
by zapewnić sobie "MURO- do 6 bm. 11remlowaną sprze I w losowaniu brało udział 
W ANE" CZYTANIE naszych dai na stoiskach 7. artyku-ll f j08 kupouó'\v. Szczęśliwy I W ,.
gacI
Lj Zga.duli" która 
bi'uletynóllJ z 1Jlacu boju! łami dziech:c
'mi takimi jak! los dla posiadacza kwitu odbędzt
 Się 10 1. !1 bm. ? 
_._ .I nt' 201146 wyciągnął lO-let-, godz. 
J,30 3 v . h
lt stoczm, 
K I N A Odb . ' I ni i\'1a.n>k Am..rski. wielce \ Wy!;tqplOt [Joscznme Węgrzy. 
GD;\NSK _ "Leningrad" lOrCa U a uk sa w tt! y - jak b
'to widać - za- ,.MarUny-Jazz Quintet H , zntł 
,.Paryż"mka" fr. od l. 18; g. 
 ra '- V 
 chm'(,lony ze swe.l nowej, a I na r ara piosenk.arzy radio- 
lO. U.30, 15. 17.30, 20. a l . i I U en t 
.,Karueraine" "Kamienne nat epszą r ą K" mą · ł .' r::espodziewancj roI. '!! . pa!'a aneczna oraz pa 

erca" NRD od l. 12; g. 15.30, (i D ".< JU n OS ' owlanscy Samo losowanie odbyło rod?.jsta Ri.c Joker. 
18, :W.30. "',:, 6 się przy udziale komisji, Z nowymi tekstami po po 
::

': Kl

eci


j... _ "Ba- 'Wśród wielu firm gdań-" ,<4 , częściowo wyłonionej sPO-1 wrocie z Ameryki Północ- 
rys Gndunow" radz. Od 1. skkh wystawiających swe W trÓl łllieście śród obecnych w tym cza- / nej stror/ę- polskq imprezy 
.,\
Jjl!
" 19
 "Marianna mOleh wY d roby na XXVIII MiędzYl
a nokrzyskich: na 
ok bieżą- I dhIrn MRN \'v Gdyni J\'Irocz- . ,- / sie w PDT klie'ntów. 
e u p c rezentuJe .MA RIAN ZA- 
" f .. l 16 . 6 ro owych Targach Poznan- C y P rz- rp ada bov'. em sptn3 k . . B ' bl" t k Gd ' k P J Szkoda tylko , że w tłu- L KI, następnie JAREMA 
n
2rzeń r. Ou . ; g. , k . . :1. -.,. lewlcz, redaktor Stefania _1"0 e a ans a 0- . b -. I S1 ' EPO T
T SKI 1 'T k 
18. ::0. s' ich znajdują się Zakłady rOC'llllca zrodz€ma SIę weJ I{ . k d _ 'UT PK GG J" Ak d .. N k ,I illle o ecnych me było wv- '{ VI . )"on ursy pro 
..Druka
L" _ nieczynne . Mechaniki Precyzyjnej z Czerwonego Krzvża 40-Ie- rym; a, ."r. n T s.ce] a err:
l au - g?S- / brańca lo;u" czyli poSi
da- ! wadzi ANDRZEJ ROKITA. 
..Gprlanw." - ,Ll"gEnda o m" T \ T 
. "C.' k ' . . . ." C h 11 '" clla przez kIlka ostatmch Gl ' d k k 
łosci" czesko _ alb. od l. 18: I \ rze
zcza. r... spor
uJą. one Cle PolskJego Czerwonego zac oro'ws i l mm. " , . . cza kwitu nr 201146, ale ko- ownq nagro ą on ursu 
g. ]8, 
O.15. :ręczną ma
z
'nę dZlewwrską Krnża i 15..1ecle pracy PCK "':I< '" d;
 
Tof

or
 U m p "'e t rs:Tte h 
u / miSja stwierdziła, że pral- p. n. "Nie od razu Kraków 
"M(lt
a ,. ''Va'' ,.i\-1inuta Z ' ''' _ '
- I ' nod nazw
 "Kaszun
,a." w I \ p P ' olsce I , 11 do\ p eJ ' ' Vi .a""rze )lU ran e rt:. 1- ka " k 7. - . / :::budOlDono" bodzie SAMO.. 
. f .. l 18 _.
 r- 't 'V. 'v ...r 
. 1 ł d . t k l ' t t kt ' I z wyzymacz ą narlOSCI -.: 
, r
 , E'1
 o. 3 (). r. o... . ; g. IJ...t, cenie' całkiem przystępnej . Z te ] ' włRśnie o'kaz ] 'i od- n gOf'u,:-mac 1 POpO li Ulo S.0ry. a l ,era ury, ory i l')"'f} I dl J' CHOD OSOBOWY 
" _ _ 3 ł Wf;:;Z z 11 ad 'unkt a m l ' l . as '_ I ,oJ z .przypa. a w U( zl . a- . . . , 
"Piast" _ "K"bieta w oknIe" - .flOO z. była się w sali T('-atru Wy- w
'ch 113 P].Lf}U Zebrań l.u , t . k 
 I d l . t ) le osobIe, ktora poczYnIła i Przedsprzedaz btletow pro 
l!
A .od I. i8; g. 17,
O, 20. Co c, ''' ka ''T<:; ze _ mas zvn p brz
że" l ' ro r z v sta ':" 0 
L>- d h db ł . l . t sten ,aro l z aie r s aW1S y- .' I' r l - fk ' d . 
.," Inkm:!.r7." ,.op1Jszcze
l" " n . . . 
 . - ,- ".: n . J
l' - fi\Y;}<' O. Y Y Sl
 f" nn - ki wszystkich uni""ersvt
_ l l
kUPY za 78 
ł 
 to .doc;łow- 1 1 71 : 0 ' ,-"-q ,,1.L's:YS ,le , o ? ztał ll 
wł. od L, 14; g. ]9.30. . IJbsługuje jedna z pracow- \\'odz

a aka.demJa. PrzyoYd nacje drui;vn saniia.rlł
'ch.
. . '1 .. k' h w Ole w przeclrłzlen teJ tlrOCŁY ,.Onnsu w trOJHuesc
e. 
"Pan?r
nla, , ' - ..Rlyrns
;e waT n l ' c S p - nl ' W ełn ok art on" _ na nią 111. ln. m . gr J. Wo- O t t . .ow ]ugos O\\T
(łns 1(: przy- słości, bo 5 bm. . 
hac J € ., 
 SA od l. 16, g. 16, - . . .. . lek __ P rz€w0drucz ą c y Pre- y ul naJłc-psz(>.i 'w kon- był do Polskl na zapl'Osze- , J k . f I 
18 15 1)'0 d l '"' kt b . k .. 1 . ,
 . .. a na
 pom ornIowa 
wnZESZ'CZ' _ "Znicz" _ "Ta prze Slę J10rS
'Na, ore y- zydium WRN (reprezentu- urencJI ,.c orosłe,J'J wal- l1lE' Umwersytetu Ja,fpellon- d G T' ki PI)T 
h l 6 ł' b T( . d . I 13 d . l "kiccfO. yr. "os lns '. we 
;ti" fr. od . 18; g. 1. 18, O plerwszym na ywcą "L a jąey Je nQ('ze
nie €gzekuty
 c
y o . ruz
yn. Pa m
 ,"" _ . . Wrzeszozu zamIerza wpro- 
,,

'jko\" _ "Bosonoga conles- s7.ubek". Spółdzielnia wy- wę 

V pzpm, 1.icz;1.
 prz
d pu'rwRzenstwa zdob
'ła dru Nau
owcy Jugosłow
anscY ",'adzić tego rndzaju sprze 
s::< USA ::d 1. 18; g. 10, 12.20, raża dobrą opinię o tych stawlclele o
gal11z.ac
1 spo- żyna Stoczni Remontowej l Z p a
)
''':łą- w Polsce . mlesiąc. da.i w coraz to innych 
k.,O,. 18. 
(\,30. . łecznych, wOJska. sWlata m€ II K k L b 
"Garmzo,:"we" ..StrC!c:me ;;!,paratach będących Jlmvos- dyczncr;!o i aktywiści pr'J( w Gdyni (srebrny puchar) :Y.l JUZ iW ra. oWle, u. - !'toiskach. a losowania bę- 
złudzE"n!a" r.ng. od l. 16; p: . , N P 
 d ' '. . 
 II' . . ł d , l:m
 i '" arsza,Wlej z Gdan- dą się odbywać co kwar- 
17.4') 
'o, Clą na naszym rynKU. R rzewo met\\'o obJął Jeden I rY miejsce za.1
 a ruzYl1a ska udali się do Poznania I tal. 
 (n) 
"TI:
'-.lWa
,uz". - ..r.
f'l1d;1llna' T"rgach demonstruje ona z naj starszych dzia
aczy :,tJarządu Portu w Gdyni, ! dalej - do Wrocławia i Ką ___ 
\\1. od '" lR, g. 18. 2(1. I . DCK w na
7Ym wo ] 'e\\'o-'lz
- --
-- 
NOWY PORT _ "Df'łfiu" - \':ykonane na nIch efekto\v " . . "
" ' U l III - Elbląskie ZakładY I 'tow . ic.. Na Wybrzeżu zapoz- 
..K:einowa LJ!"qdn
rI" bułg. oj k . l "" t k . WIe dr 'Vęgu-lc1\'ski z Tcze- l i bi I 
1. 12; g. 16, 18, 20. I ne su lenecz n l S.łe er lwa. Od:,,[f'żo'\ve (druz. nr 3221),/ n
 l, Si
 z na..
zym z .oram 
GDYN . IA ..' , ' , 'arszawa" - , dz.ieci ę ce oraz blezer y d?m- P O f . Z 1 V \Y konkurcu cJ ' i młod zi el bmhotec.'ln
'ml, . zWIedzili 
T l d _re eracle prez€sa ... ' ".1( P k b 
., aJ1czące mo o ang. o " j . .. ) P CK . . " 1ł'l.uzeum omors leo od u- 
14; g. ]6, 18, 20. skJe. (s
a Mariana Gregorka - Zf>WCJ naJ..epszyml okaza - rlowane padle Gdańska , k8- 
..Goplan!!" - ,:rajemnirza .gro, ftn7t A . ł 
ta" ang. od 1. 10; g. lO, :1..30,. tedr
 i park w Oliwie oraz 1\1Jt.1H 
..l
j

tl

i 
.3
. WInchester n.,,1 CI as skończył z fikcyjnymi za
wiadczeniaml port gdyński. 
USA od 1. 1:>; g. 16, 18, 20. I --- 
"MIn){)ZR" - ..Fo;!es Berger:
'1 
fr. od 1. ]F.; g. ,:,.45, 18,70':''' 1 
.,Okr. K1uh Of.ief'rski M'lt'. 
Woj." - .,Nlebezpieczna cie I 
śnina" radz. cd l. 12; g. 18, 
2
 ' 
tiRA BO'\'EK ..Fala" -: 
"Winowajca nieznany" Węg.1 
od l. 1\,; g. ]6. 18. 20. : 
 O -
 
CHYl.ONI1\. -- "Promień" - I 
 . _:' -"'i"..
 
"Cichy Don" I Sf'r. radz. od i .Jfj 
1. 16: 
. l'i.1'5. 20. I 
RUMIA - ..Aurora" - ,.Nat:J 
11a" fr. od 1. ]R: g. 18, 20.15' 1 
OBL'(J:ZE - ..Ma1"ynarz" - 
"Dorośli dzipcj" jug. od l. 
14; g. 18, 2!\. 
SOPOT - "nałtyk" - ..AU- I 
191" !\TRF 0('1 l. a; g. 15.30, 
17,45. 20. 
..polonia" - ..Trzy depes7e" fr. 
ed. 1. ]0; g. 16. 18.1;;. 20,3!1. 
,.Lrt!11P" - ,.Rifif:" fr. ("d 
l. 18; g. 2
. Jeżeli zap}"talib!'śmy któ-I nieć wieczn:e. Stoh:czna Ra 
W y 8 'r A W Y regokolwiek z działa
zy SPoo l da Nuodowa jeszcze w li- 
lecz,n}"('h czy pracowmków ko. t d' b ku h' ' l' 
ItLU8 I!!DP _ ,.,.y!tawa pt:'tr mitetów blokowych. jaką S opa Złe u.' ro UG: No. 1- 
JanIn., RybIcklej _ t"rY'ln' I czynność zalicz}'ć moźna w ta r{>gulam
n pracy l obo- 
cnd!!enn!e od I. n. opró.:' lU;J.cy komitetu do podstawo-I \\'iazków komitetów bloko- 
nledz!el , 'W!lIt. wyc" otrzymalibyśmy na I WyCh .zwa:niajacy t.e iC0111 i 
CBW A (kawt
rnja Grand Ho- pewno pr. . 
!ki
go. dla reje
tracji radJoodb;orn\- regulammem. a z:,TCJe zy- 
DWOn ARTTjSA .wylrtawł . 1 ł t "rł k 
Gnm
1 Gd
ń"k'ej r.1
nna Ił
' kó\\', lJlZ
' wyrabianiu prz yo , CJem, wynl,{ -O O Je,,
la. Z 
dthmnl. od g. 10-111, d
iałów n:) opał.. zaświadc7e- [a;
tll, że szereg urzędÓw i 
8THZEI NIC A św. Jerzego " m I o stan.le maJątkowym. . () I ii
Stvtucji mimo z:nviado- 
Gdafuku _ VHJ wyo;tawa fo. 7,arol}kach l Ucho jeszcze WH
 .'. . . 
tOlrafl! artystycr.n p 1 _ ClVn o czym. i mienla O nle\\'
'd3wamu 
na codzIennie, I: wY1. .,1), I r.' .. I przez komItety bloKO,,\,p' Zk 
luedzla!kćw od godz. 12.-20 \ ud?bysmy p
z
 okaZ]I za I świadczel1. nadal ich od pe- 
DYZ.URY APTEK ry
ah w
stawla.Jąc.ych za- I tentów wymagał. (00Ecni-e 
GDA
SK _ apt. nr 3, Al.' s
vladcze11lal \
- ]Ctklm sto:r;- i':?:Jnak i ta sprawa znajdzie 
Zwych=)stwa 35 - apt. nr 21, r;lU sp
a\v.(,z;:lJą d
n(';. ,kto- w \Varsza',
'ie r{)z\vianmie) i l 
ul. JednoścI Robotniczej 111. re WYPISUJą w Z,łoSWDGCZe- :
k P o d r'i e EX T) r f'
 - W: e - 
'WRZEszrz - "pt hr 7 ulica -' h k . ł t :. k "d.. c<.." i- .-",'0 '. 
Grun';"ald---;'ka 83: N. PORT _ Illac : O na O)y Sl
: 7e pr
 ('wrny", naldy się c,;podzie 
apt. nr 4, ulica 01',\'skp. 83. t:-TZme z. zasady \\, I
r.zy ,S\ę \\'8Ć, że zmora paPk>rkow
 1 
OLIWA - Bpt. nr 17. ul. K3: petentowl ."na sł
wo ., 'I. a lii: n
 zawsze zniknie z źvci:ł 
pr6w 4. SOPoT - apt. nr 
;t l ' więc cała mstytucJa zaswlad zi:1¥ówno komitetów J '
i{ jl 
ul. Boh. Monte Cassino ". 7" 7 d 'h r' ko c 
 J T c. 
GDYNIA _ apt. nr 1:ł. Ul!c2 c

n TA y awan:r C . p_zez, s
2rY'ch obywateli. 
!\taro
lejsl
a 34. WZG. NO: \ mltet?' b
ok?we ]e3t 
r
.{- M amy wrażenie. ŻE" dla 
WO?,I
1 - apt, x: r .
4. Al. z;,

 1yczł1le fJkc]ą. w l)eł!ll J('-- 1)o
eDszenia stylu DraC'V ko- 
cIęstwa I. ORt.U<
E - _,-,t. I dn
,k- hon{JroW8T p
'7e"' I "" , - . " . . 
nr 133 ui. B
dnar
1
2 11, OH- , ' um OgóJn.okszta.łcąee- 
gn w Pelplinie I Szkoły 
Nr 11 z Gdallska-Stogó'W, 
* * '" 
Do późnych godz,in wie- 
czornych trwał na Placu Ze 
brań Ludowych festyn roz- 
ry\v:kowy. Na 
zczęście - 
pogoda sprzyjała. (E) 


I 


, 


1.lrys" za 20 groszy 
"Stefanka" to ta ki 
kl ep 
z pieczywem 'We Wrzeszczu 
na. uL. Grunwaldzkiej, któ 
TV przez pewien czas na- 
letal do samoobsługou,'Ych, 
a. obecnie znów przeszedl 
na spr1.edaż 11ormalnq, 
choł z nieco anormalnv- 
mi zwyczajami. 
Aby nie być posqdzony- 
mi o gołosłowność przy- 
taczamy dziwnq historyj- 
kę, .w której uczestniczyl 
w 'Ub. sobotę po poludniu 
jeden z k:ientów. Kupo- 
waJ chLeb za 4,80 zł (a sprze 
dawczyni wydala mu tV 
charakterze brakujqcej 20- 
Pfo.'i1Z0wej koiicóu'ki (so- 
bota po poludniu, więc 
utarg - należałoby się 


wyżymaczką 
klienta 


Pralka z 
nagrodą dla 
PDT we Wrzeszcz.u 


ielu spr 


Dla załatwienia  
Inny 
pisemne oświadczenia 
samvch petentów 


! 
r 
_
.....
 
, J -:1' 
;jJ;;:(" J I ' .r 
 / :' 
I 
,' 
 id' !1.' . 
. " 
ji 
.L,
 , 
. 
.... 
.... łł;\ 
C ,'WA1
rO i\\y 
I ',.' ""-,'---p 
: /' ,':
w. .,
 .,;. 
blokowych w:r-dawanie róż- SZCZEPIENIA 
nego rodzaju zaświadczeń. Przymusowe ochronne azcze- 
pienia przeciwko ospie natu- 
No dobrze - powiedzą nluej trwa
 będ'ł do 38 bm. 
Czytelnl.cy - a co bę<1zSe Szclt'pienia dziell\ alę na pier. 
podstawą do wyda.wa:n
a ,",:otUł'l 1 powtórne. Szczepieni
 
szerł'f{U decvzjl kiedy za-. pIer,,:otnemu po(U
gają dzieCI 
- . 
 w WIł'ku od 2 mIesięcy do II 
brakme urzędowych l>a-I miesięcy życia oru inne osobY 
pierkow? Otóż ObOWiąZU- j nJe szczt'pione przeclwko ospie. 
jare w Polsce ustawodaw Szuepieuiu powtórnemu pod1e- 
siwo pncwlc1uje takie sy- g
jlł d7.iec.l w ., roku t y- 
. ' CIa. Szczep"enia przeprow!ad.za- 
tt1acJC. 
o profJ!
 należ
'1 
ą wszystkie prz.ychodn1. re- Zakończono już konkurs Szkoły Podstawowej nr 5 
wyma.gac w miejsce za- I Junowe w poradluaeh D. "Szatafeta Oszczędnych" zor w Gd;rni. a.paraty fotogra 
świadczenia komitetu blo- Z..1PISY DO TECHNIKUM ganizowany dla młodzieżv ficzne prz
'padły uczn.io- 
łmw('1!O. pisemnego oświad I DLA. PRACUJĄCYCH wl SzklJły Podstawowej 
(',,:enia petl'nta, złoz,m ego I Tp('hniku111 Budowy Okrętów szkoJnej przez Ministerstwo nr 17 w Grlyni i uczoio- 
IH
d (ldpf)wiedlialnosci
 pal w Gd}-ni przy ul. Czerwonych Oświaty, "Błękitną Sztafe- wi Szkoły Po{1sta'i
:owej 
l'ag-rafu 140 Kodt>ksl1 Karl KO
Plierów 79 II p. przyjmuje tę", ZHP i PKO. Palerz- W Czerwiu5iku (pow. 8ta" 
- T d" "I d I zapiS}' urarujących na rok Izkol 
11 C'g o; ego fI) :a.JU os,," 3: lny 1959/60 na wydziałY budowy kę sztafetm
;a na własność I rogard). 
r-n11lP, w pcłm zastępuJe I kadł1JbóW Jpdno!;tek pływaj\- 
WiCJ'.ine w vra,1d
Tce za w i cYch i huc'lowy maszyn. Wa- zdobyła Szkoła PodstaWO\\8 I Konkurs "Sztafeta Osz.. 

wiadcz
Jlia komitetu bJo-! nu!ld przYjęcia: świadE'&:':two u- nr 7 w ElhląR'u, ktora tq:y czędnych" spełnił swoje za.. 
I I' . t." 1 . i konczenia zasadniczej szkoły k t . .. . 1 . . . 
{ )
 e
o I ł:'a. ę. nłąl:1 grozi ka.ra 5 Ja.t wl
! kl'etarja
 
zkoły w .ponied_ział
 I województ\
'a. Na zakończc wie, kt6rzy brali udział W 
1 . ! I
:!. 'wtorln. czwartk, i ptl\tkl . 
7' .£,Pla). l orI godt:. ]Ii do 1'7,30. me konkursu Od
'Tło si!: 10- konku!'sie 
ą na pew-no za- 
Cz!:kamy !1? odzcw rad DZIECI DZIĘKUJĄ I 
owan;e nagród. dowaleni, gdyż poza nagra 
,l:-t> i U1 't anl P O raz " a lP!t'- 'Vnr:p - ' ( '7. u 
-' I " . j d t , . \\(
. .ornpas!. P Ha ., l->,O I K UnO\He '3zK(Jln} ch Kas 

't p II- ... "_ ...' i. . 
._. U.I_ ';
u ą prze s .1'""} . I 
rcs(.waIłi
 się nią i w trój' wiclelhom '1'1'1} ]jtzy ZarządZił! I !msy, aktówki. gry itp. \V 0"'7 ''-t;dnoś
i. gd,'ż ich wy- 
mieś . I MteJ
kirł-\ r :!{i K{!bid w Gd:dl. I . k l ł I .. .. 
. Cle. ,sku, które - r:b
ar(!wa!Y dy;if/Cl! wynl U osowan a zega
 I ,\:.,1: dal pozytywne relul.. 
R. Si,arll}wskl I !ł
H!Y<;
'1.  


, "- j .{'> "'i" -:->:.,. 
"'f", ' ,': '- t,. . 


"'J 


'M t
 
 


'.. , 


.WIBIIM: 


-, 


spodziewać chyba du. 
ży...) jeden cukierek. tzw. 
,lrYK' Z byd.goskiej I.JU- 
trzenki", nie ważący wię- 
ceJ na oko jak pól dkg.. 
Protesty klienta, że nie 
reflektuje na 'lk drogie 
slodycze, a roczej czeka 
na 20 gr rtie dolU rezu!.. 
tatu; sklep ,,1?,1e mial" bł.. 
lonu... 
Ciekau..M ile też kosztu.. 
je ki1.ogram tuch cukil'r- 
ków i czy obliczenie ceny 
jednego C!Lkierka na 20 
ur nie jest przypadki!!m 
zastosowane według WlO- 
ru "pi razy oko"?.. 


(11) 


Logiczn
 .... 


Nieoziela. S
vJ(!,r. Nad 
brzegiem.. morza idzie 
dwóch CZ r lrT!O - sztywnych. 
dobrzle za p.owiarlająclIch. 
się rnIodych ludzi. Jede11 
Z nich żali się do drugie.. 
go: 
- 1 powiedzialem mu, 
ieby nie myślał, że jak 
in żyni er z dyplomem. to 
już wielkie coś. Jak .
ię, 
bracie upijPsz jak świnia, 
to jesteś toki sarn czlo- 
wiek, jak ja... 


)1 


f. 


, 


.. 
 


(ak) 


'., 


prc:et 7 t71jem1J 
p. STE- 


) 


-.- 
ali elblqinnie 
umie iq , oszczędzać 


....