/6763-0001.djvu

			.i G lA Z E "'T""'A 
;.:::::_
} .::- 


<..) 
m 
oC(. " 
G)' 
-e-.. 
{B 

 


..u.-'W 


......-, " 


..... .Wd ł .. :: ..::...::::.::::....::::=:::::.:::

 

.
:::.:

:
' :
:.:::
::::
.::
::
:
::
:
 


Już za 4 dni nowa zabawa! 


>, ) 


"" '« f.;e;- 
. t04
t

ł
1\
 
ł"\". ... J .,\i" 
.'ł
:
J
ł." Oł.1:X JłJI. 
",słoi 
"ół oSO . , 
S.",etc; 


7 

i 
l ł ! 
< .-
. 


ZAPAMIĘTAJ! Kup "Głos Pomorza" 3 czerwca. 
Znajdziesz w nim bezpłatną wkładkę oraz szczegóły naszej zabawy. 


W Łebie 


Nie' odwołali 


W referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Lebie prze- 
prowadzonym w minioną niedzielę wzięły udział 504 osoby. Około 90 
procent głosowało za odwołaniem obecnie rządzących. Pozostaną oni 
jednak przy władzy, ponieważ do um poszło 17,5 proc. uprawnionych 
do głosowania, aby referendum miało moc stanowiącą powinno brać w 
nim udział 30 proc. uprawnionych. 
Wojciech Śnioszek, przewodniczą- 
cy grupy inicjatywnej uznał, iż ludzie 
dali wyraz swojej obojętności i niewia- 
ry w możliwość skutecznego oddziały- 
wania na władze miasta, że wszystko 
im jedno kto i jak nimi rządzi, a na 
efekty tego nie będzie trzeba długo 
czekać. Już przygotowywana jest po- 
dwyżka opłaty za wodę. 
Andrzej Cyranowicz, bunnistrz Łe- 
by w przesłanym do nas oświadczeniu 
napisał, że wynik referendum potwier- 
dził prawidłowość kierunków uznanych 
przez miejskie władze za właściwe i 
gwarantujące rozwój miasta. 
Zarząd Miasta chce jak najszybciej 
rozwiązać część problemów dotyczą- 
cych ludzi mniej zamożnych. Zamierza 
doprowadzić do rozpoczęcia budow- 
nictwa mieszkaniowego w ramach 
TBS. Referendum nie zdezorganizo- 
wało pracy Zarządu Miasta. Proble- 
mem są natomiast jego koszty, które 
będą musiały być pokryte z pieniędzy 
podatników. 
W związku z nieprawidłowościami 
jakie wystąpiły w lokalu obwodowej 
komisji wyborczej przy ul. 11 Listopa- 


da .grupa incjatywna zapowiada złoże- 
nie protestu w biurze Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego. Jego podsta- 
wą jest nieumieszczenie na liście Al- 
freda Mańkowskiego, członka grupy 
inicjatywnej, który rzekomo nie wziął 
przez to udziału w głosowaniu. Drugim 
powodem jest wydanie jednej osobie 
dwóch kart do głosowania. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Wyborczej Teresa Trylewicz stwier- 
dziła, iż pan Alfred Mańkowski brał 
udział w referendum, nie głosował na- 
tomiast Stanisław Mańkowski, któ- 
rego nazwisko było na liście, ale narze- 
kając na bałagan nie czekał aż zostanie 
ono odnalezione opuścił lokal nie gło- 
sując. Przewodnicząca T. Trylewicz 
potwierdziła też wydanie dwóch kart 
jednej osobie. Pomyliła się ona, wyszła 
z kabin
' i poprosiła o nową kartę drąc 
na oczach komisji poprzednią. Ten fakt 
jest opisany w protokole. poświadcza 
go również podpis nieuważnej kobiety. 
O wszystkim też powiadomiono komi- 
sarza wojewódzkiego, który wobec te- 
go zdarzenia nie wnosił zastrzeżeń. 
(wb) 


\:;:;::"'....w. 
\-- 


,
::::" 


s a:. .. F- S lIC W'.""""" 


Ma roczek i trzy miesiące 


Maltretowany maluszek? 


Mateusz ze Słupska ma rok i trzy miesiące. 17 maja ojciec przyniósł 
go do żłobka z sińcami na twarzy i opatnmkiem na prąciu. Zaniepoko- 
iło to opiekujące się dziećmi panie. Obejrzały dziecko dokładniej. Od- 
kryły też ślady krwawienia w pobliżu odbytu. Przeraziły się i odwiozły 
dziecko na oddział chimrgii dziecięcej słupskiego szpitala. Lekarze 
stwierdzili naderwanie prącia i objawy typowe dla obrażeń dzieci mal- 
tretowanych seksualnie. 
W słupskim szpitalu był to pierszy 
przypadek tak małego dziecka-chłopca 
z objawami maltretowania seksualne- 
go. O podejrzeniach poinformowano 
policję. Doktor Aniceta Wasak, ordy- 
nator oddziału rozmawiała też z 24-let- 
nim ojcem dziecka. Zachowywał się 
spokojnie. Podejrzane było tylko to, że 
bardzo się chciał dowiedzieć, jak moż- 
na wykryć, czy dziecko było maltreto- 
wane seksualnie. Stłuczenia i sińce tłu- 


Więzień na przepustce 
- '" 
Trzeba się bac? 


Ucieczki z domów poprawczych i udzielanie przepustek przeby- 
wajacym w więzieniu groźnym przestępcom to ostatnio temat posie- 
dzeń komisji sejmowych, domowych rozmów i wielu infonnacji w 
mediach. Czy rzeczywiście jest tak groźnie? Czy trzeba się bać na 
słupskich ulicach? 
Zbigniew Obst, naczelnik Aresz- 
tu Śledczego w Słupsku uważa, że 
byłby bardzo ostrożny z wydawa- 
niem przepustek recydywistom. Poza 
tym twierdzi, że polskie więziennic- 
two wcale nie jest tak liberalne, jak to 
się pozornie wydaje. 
Rok temu w słupskim Areszcie 
Śledczym i jego oddziale zewnęt- 
rznym w Ustce wydano... 3 tysiące 
przepustek. W 1992 i 1993 r. było 
ich o 100 procent więcej. Mimo to 
przez ostatnie dwa lata zanotowano 
jedynie 8 "niepowrotów", z których 
żaden nie zakończył się przestęp- 
stwem. Stanowi to mniej niż 1,5 
proc. wszystkich wydanych przepu- 


stek. Tymczasem np. w Niemczech 
za dobrą uznaje się sytuację taką, 
kiedy "niepowroty" nie przekracza- 
ją 10 proc. 
Uzyskanie przepustki z aresztu 
lub więzienia wcale nie jest łatwe. 
W przypadku aresztu tymczasowe- 
go jest to prawie niemożliwe. Taką 
decyzję może podjąć organ prowa- 
dzący sprawę jedynie wówczas, jeśli 
odbywa się pogrzeb bliskiego człon- 
ka rodziny lub jego stan zdrowia jest 
bardzo ciężki. Przez ostatnie dwa la- 
ta w Słupsku to się nie zdarzyło. 
Łatwiej mogą uzyskać przepu- 
stkę więźniowie przebywający w 
zakładach o złagodzonym rygorze 


!IV E 


rn 


ZAKŁAD GAZOWNICZY 
KOSZALIN 
ul. Połczyńska 55/57, tel. 41.13.35 


A 


PRO 

 
PZU ŻYCI
 
PRZEZ CAŁE ZYCIE 


- oddziałach zewnętrznych aresz- 
tów śledczych i zakładach karnych 
typu ośrodka otwartego. W zakła- 
dach o rygorze zasadniczym więź- 
niowie otrzymują prawo do przepu- 
stek dopiero po "odsiedzeniu" 
części wyroku (np. skazany na trzy 
lata młodociany może uzyskać pra- 
wo do przepustki po pół roku "od- 
siadki"). W przypadku pełnoletnie- 
go czas ten jest dwa razy dłuższy. 
Więzień musi się także wykazać 
wzorowym zachowaniem. Jeśli na- 
ruszy warunki przepustki, traci 
uzyskane prawa i narażony jest na 
dodatkowe kary. 
- Wiele mów; się o zagrożeniach, 
ale wyrok nie może prowadzić do 
całkowitego zerwania więzi z do- 
mem i rodziną. Trzeba więc zacho- 
wac{ ostrożność, lecz nie można kary 
zamieniać w całkowitą izolację - 
twierdzi Zbigniew ObsL (maz) 


maczył tym, że dziecko słabo chodzi, 
często upada, a ponieważ w rodzinie 
chorowano na hemofilię, to ta skaza na 
pewno występuje też u niego. Przepro- 
wadzone w szpitalu badanie wykazało, 
że krzepliwość krwi Mateusza mieści 
się w normie. 
Kilka dni później dziecko wróciło 
do domu. W tym samym czasie w szpi- 
talu leżała również jego niespełna 
osiemnastoletnia mama. Opiekę pra- 


wną nad dzieckiem sprawuje jego pra- 
babka, bo rodzice jeszcze nie są mał- 
żeństwem. Sprawę bada policja. 
Takich przypadków jest więcej. Do- 
ktor Wasak leczyła już kilkanaście 
zgwałconych dziewczynek. Pogotowie 
często wzywają matki, które niekiedy 
opowiadają o seksualnych wyczynach 
ich mężów. Czasem nie muszą nic mó- 
wić. Wystarczy obejrzeć dzieci. Zwyk- 
le jednak sprawy kończą się niczym. 
Niekiedy matki same rezygnują z do- 
chodzenia sprawiedliwości, bo boją 
się, że dzieci stracą ojca - jedynego ży- 
wiciela rodziny. 
- Potem jest tak, że w roli oskarży- 
ciela występujemy my. Inni się wycofu- 
ją, a biegli sieją wątpliwości i sprawa 
się rozmywa - dodaje doktor Wasak. 
(maz) 


NR 123 (13272) 
WTOREK 


30 maja 1995 r.  DZIENNIKARZ 

 WYSŁUCHA 


Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 
red. Andrzej 
Radzik 
tel. 243-81 
Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami. miły 
Czytelniku, to zadzwoń! 


;
 


POGODA  Ferdynanda. 

 Feliksa 
G ry f fi a t a re z y Na:aI pogodnie ieieplo_ Wiatrumia- 
rkowany południowo-zachodni. 
Wschód słońca: Słupsk - 4.32, 
Koszalin - 4.34 
Zachód słońca: Słupsk - 21.09, 
Koszalin - 21.11 
"Pokój ma nie mniej zwycięstw niż 
wojna, lecz o wiele mniej pomników". 


Mecze piłkarskie z udziałem trzecioligowców z województwa słupskiego za- 
wsze wywołują zrozumiałe zainteresowanie. Nie inaczej było w ub. niedzielę w 
Lęborku, gdzie w obecności ponad dwóch tysięcy widzów Pogoń gościła Gryfa 
Słupsk. Z prestiżowej konfrontacji zwycięsko wyszli pogoniści, którzy, mimo że 
pn.egrywali 0:1, zdołali się "pozbiera{". Po skutecznym strzale z głowy za- 
wodnika oznaczonego nr 8 - Tomasza Dolotki (na zdjęciu) lęborczanie otwo- 
n.yli swoje konto bramkowe; w 11 połowie jeszcze dwukrotnie zmusili słupskie- 
go golkipera do kapitulacji. Dwa punkty zostały w Lęborku, a gryfici smutni 
musieli wrJcić do domu na tarczy bez zdobyczy punktowych, które były im po- 
tn.ebne w rywalizacji o zachowanie trzecioligowego statusu. O ile na boisku 
walczono po sportowemu, to niektórzy kibice niepotrzebnie próbowali zakłócić 
atmosferę na trybunach. (fen) 


Okradali własny bank i.., 


Zdjęcia: Jan Maziejuk 


Za kratki 


Sąd Wojewódzki w Słupsku skazał trzech bylych pracowników I 
oddziału PKO w Słupsku za okradanie własnego banku. Robili to od 
kwietnia 1992 roku do połowy ubiegłego roku, umiejętnie wykorzystu- 
jąc dostęp do komputera. 


W sumie zagarnęli prawie 450 mi- 
lionów starych złotych. 
Komputerowe manipulacje wyszły 
na jaw przypadkowo, wskutek niedbal- 
stwa rozzuchwalonych złodziei. Długo 
nie były zauważone, bo wmieszani w 
nie pracownicy cieszyli się bardzo do- 
brą opinią. 
Po kilku miesiącach mozolnego i 
skomplikowanego śledztwa sprawa 
trafiła do Sądu Wojewódzkiego w 
Słupsku, przed którym odpowiadali z 
wolnej stopy. Przestępstwo całej trójki 
było zagrożone karą od roku do dzie- 
sięciu lat pozbawienia wolności. Alinę 


Strzeliło w kole i... głowie 


Miniona niedziela zapisała się dwoma nieszczęśliwymi zdarzeniami na dro- 
gach woj. słupskiego. W Bydlinie na drodze Słupsk - Ustka kierowca fiata 
125 p stracił panowanie nad kierownicą wskutek przebicia opony tylnego ko- 
ła. Samochód wylądował w przydrożnym rowie. Pasażerka ze złamaną nogą i 
innymi obrażeniami została odwieziona do szpitala w Słupsku. 
Natomiast do szpitala w Miastku trafiły z poważnymi obraŻeniami dwie 
nieletnie pasażerki oraz kierowca poloneza-, który wyleciał z łuku drogi mię- 
dzy Zieliniem i Suchorzem na trasie Słupsk - Miastko. Polonez wywinął w 
powietrzu kilka salt zanim spadł na ziemię. Alkotest wykazał 1,67 prom. alko- 
holu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. (wir) 


OC 


A 


"G6=OS 


· O 


.... 
.... 
... 

k

 


BANK 
POLSKA 
KASA 
OPIEKI 
SA 


ODDZIAŁ W KOSZALINIE, ul. Jana z Kolna II, leI. 41.02.76 
Agencja w Słupsku, ul. 11 Listopada 3, leI. 43-49.55 
£
 :
: 
KOSZlllln, ul. ZwyclfSłWa 107 tlI. 41-18.29 


F., byłą naczelniczkę Wydziału Księ- 
gowości Analitycznej Rachunków 
Różnych skazano na dwa lata i sześć 
miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 
tys. zł grzywny. Bankowy informatyk, 
Jacek P. ma zapłacić 2 tysiące grzywny 
i odsiedzi 2 lata w więzieniu. Nato- 
miast na półtora roku pozbawienia 
wolności i 2 tys. grzywny skazano Bar- 
barę S. Wszyscy skazani mają też 
zwrócić zagarnięte pieniądze wraz z 
odsetkami. Niskie kary sąd uzasadnił 
dotychczasową niekaralnością banko- 
wych złodziei. Wyrok nie jest jeszcze 
prawomocny. (maz) 


(K.Hubbard) 


:
 W KOSZALIŃSKIEM 

 


W PIĄTEK, około godz. 16, na 
rogatkach Koszalina policjanci z 
"drogówki" zatrzymali samochód, 
którego kierowcą był 4O-letni mie- 
szkaniec Szczecinka. Była to ruty- 
nowa kontrola drogowa - twierdzi 
prokuratura. W bagażniku znalezio- 
no skrzynkę a w niej... promieniot- 
wórczy izotop cez-137. Trzy lata te- 
mu z terenu jednostki radzieckiej w 
Bomem-Sulinowie zginęły dwie ka- 
psuły z cezem. Odnaleziono tylko 
jedną. Czy kapsuła, którą teraz od- 
naleziono jest tą "zaginioną"? Pro- 
kuratura koszalińska nie wypowia- 
da się na razie na !en temat. 
WĄSKOTOROWKA KOSZA- 
LIŃSKA nie będzie kursować w dni 
wolne od pracy. Tak wynika z no- 
wego rozkładu jazdy, który obowią- 
zuje od wczoraj. W czasie trwania 
sezonu przez dwa dni wolne od pra- 
cy mamy większe dochody niż przez 
resztę tygodnia - twierdzą koleja- 
rze. Sprawą zainteresował się wo- 
jewoda Jerzy Mokrzycki. Obiecał, 
że w ciągu kilku dni wyjaśni w 
szczecińskiej DOKP przyszłość ko- 
szalińskiej wąskotorówki. 
W SOBOTĘ na wysokości pla- 
ży w Podczelu (gm. Kołobrzeg) zna- 
leziono wywróconą brezentową łó- 
dkę. Dwaj mężczyźni, którzy wy- 
płynęli na niej w morze, utonęli. Do- 
tychczas odnaleziono ciało jednej z 
ofiar - 50-letniego mężczyzny. 
(ces) 


-RZJ 


" 


'IIIC" KOSZALIŃSKA 
I
MI CENTRALA 
MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


KOlZlllln, ul. Micklewlcla 26 
tel. 42-30-48 


r-------------- 
: KUPON NR 72 : 
I Dzisiaj no wlcładce I 
I konkursowe! skreślamy zestaw liczb: I 
: 112 669' 842 - : 
I I 
: 624 254 593 : 
I 

 WYTNIJJ ZACHOWAJ!- - - ol
		

/6763-0002.djvu

			\ 
2 strona 


v
:::,.

.
. ':-:

i.Ż
:::':
.?':
:'
.
:'

;:B::

:.:*-

:::"::*":.::

::::..

:
3Y..:.@:-:-:m

:::t:

f"»:';:-;;:::$:::---::':::-:::'<":'
-:'::'

:::::
::-'::
;;

;;.:':ł:.::"

:.;-:..:::m:
' :::';">.$

. ':.:.
::..-:x:'
::':
_ 


. Wtorek 30 maja 1995 r. 
Gl OS P MORZA .............. 
,1;;$;:':.""".' ::
I,:-:::.;;.,:i;r.<;.;
,
"-w
.:.:w."1'aft.r'
!
1"$;H''%;,'';>"@,
..J O . 
 f.:*,;"',J:

;;:;
.,,*f.::'';%
':;'"'	
			

/6763-0003.djvu

			· Wtorek, 30 maja 1995 r. G 
' "" J. ! In n
 H J
j" i! : -

 "J .."':_
="
;;;;;"@_A'z.,*,_W
_


'!!"'.""ill3'<..;;p'==-"<="'":'
.;."'lli
 LOS 


POMORZA 
 

 


. 
I 


lłl
 I)() lł'I'I
 
 
Z"TI _ .Ii 


L 
... . No ." . . 
 


. 
. 


strona 


3 


ill!lililll 


i ::

? 


- Wszystko byłoby pomalowane, 
gdyby były pieniądze, a nie ma ich,po- 
nieważ niektórzy lokatorzy nie płacą 
czynszów. Zakład Gospodarki Komuna- 
lnej wykonuje remonty sukcesywnie, za- 
czynając od budynków najbardziej zni- 
szczonych - odpowiedział bunnistrz. 
Mieszkańcy ulicy Kwiatowej narze- 
kali, że mimo pięknej nazwy, do dzisiaj 
nie mają kanalizacji w domach. Wła- 
dze zapewniają, że inwestycja jest w 
planie rozwoju przestrzennego miasta. 
Prace wykonuje się jednak po kolei. O- 
becnie układany jest kolektor B w innej 
części miasta, po jego ukończeniu bu- 
dowlani przejdą na drugą stronę De- 
brzna, w tym i na ulicę Kwiatową. 
- Władze miasta prowadzą rabunko- 
wą gospodarkę! - alannowali nas Czy- 
telnicy. - Mieliśmy w parku miejskim 
pifkną zieleń, a teraz się ją likwiduje. 
Kto za to jest odpowiedzialny? 
Burmistrz wyjaśnił, że jeszcze nie- 
dawno park wyglądał jak busz. Poza pię- 
knymi bukami rosły tak zwane "samo- 
siejki" oraz drzewa chore, które prze- 
szkadzały innym we wzroście. Komis- 
ja, wytypowana przez Radę, dokonała 
szacunku drzew. - To jest kontrolowa- 
na wycinka, mająca na celu obsadzenie 
parku innymi, szlachetnymi drzewami. 
Park doprowadzamy teraz do normalne- 
go stanu - zapewnił burmistrz. 


"Rządowi 
i pozarządowi" 


Stowarzyszenie Obrony Praw 
Bezrobotnych w Debrznie istnieje 
od listopada ub. roku. Skupia - no 
właśnie - ilu członków? Próbowa- 
liśmy porozmawiać z przewodniczą- 
cą Stowarzyszenia Krystyną Brył- 
kiw. Niestety, pani przewodnicząca 
odmówiła rozmowy. 
Na reporterski dyżur przyszły je- 
dnak inne działaczki Stowarzysze- 
nia. - Niech pan pisze - powie- 
działa Irena Selska. - Tu, w Urzę- 
dzie pomiatają ludźmi. W "opiece" 
zasiłek dostają ci, którzy mają nie- 
złe dochody. A ja jestem w tlUdnej 
sytuacji. Mam dziecko alergiczne. 
Półtora miesiąca temu odcięli mi 
światło. 
Po chwili dodała: - To nie życie, 
ale wegetacja. Niewiele tu możemy 
zrobić, bo jesteśmy jako Stowarzy- 
,
zenie pozarządowe, a panowie w 
rządzie to macie dobrze! - wska- 
zała na piszącego te słowa. 


.... 


Strzeczona 


. 
promUje 
zdrowie 


Do Szkoły Podstawowej w Strze- 
czonie uczęszcza razem z "zerówką" 
ponad 90 uczniów. Szkoła tonie w 
kwiatach i zieleni. Ogródek rekreacyj- 
ny, skalniaki to "oczko w głowie" pa- 
ni dyrektor Zdzisławy Hołubowskiej 
i kadry. Zielenią zajmują się wszyscy. 
Historyk Jarosław Samborski chce u- 
rządzić w ogródku szkolnym ścieżkę 
zdrowia, z której korzystać będą nie 
tylko uczniowie w czasie zajęć, ale i 
wszyscy chętni w8volnym czasie. 
Ogródek zmiel1ia się z każdym 
dniem. Już teraz można go nazwać 
"zieloną klasą", bowiem kiedy na 
dworze ciepło, odbywają się tam lek- 
cje na świeżym powietrzu. 
Strzeczona realizuje zadania pol- 
skiego programu "Szkoły promującej 
zdrowie". Cztery lata temu szkoła u- 
biegała się o włączenie do europejs- 
kiego programu "zdrowych szkół". 
Nie udało się, bowiem wybrano z ca- 
łego kraju tylko 15 placówek z dosko- 
nałą bazą dydaktyczną, rekreacyjną i 
lekarską. Szkoła w Strzeczonie jest 
skromnie urządzona. Nie ma porząd- 
nej sali gimnastycznej, dzieci ćwiczą 
w sali Miejskiego Domu Kultury. Fun- 
duszy starcza ledwie na przysłowio- 
wą kredę, ale nauczyciele starają się 
"wznieść się nad poziomy". Szkoła zo- 
stała włączona do rejestru szkół 


II . . .1 " 


:JJ:}1 


II JIIII!@"..- = 


i rJ ". 


. 
I 


AA 


nadzolU i kontroli nad pracami inteIWe- 
ncyjnymi, stąd źle ułożone płytki chod- 
nikowe i krawfżniki - zauważyli. 
Burmistrz przekonywał, że prace wy- 
konywane są pod nadzorem pracowni- 
ka Urzędu Miasta i Gminy. Według bu- 
rmistrza, wiele się robi dla poprawy e- 
stetyki miasta. Wokół Domu Kultury u- 


odjeżdżających i przyjeżdżających do 
Lipki pod Złotowem. - Nie mamy sta- 
cji kolejowej i możliwości dojazdu do 
Lipki na dworzec kolejowy. Z Debrzna 
do Lipki jest 6 kilometrów. Niestety auto- 
busy odjeżdżają z Lipki na pięć minut 
przed przyjazdem pociągu i odwrotnie 
- mówili mieszkańcy. 
Lipka jest dla wielu debrznian oknem 
na świat. Stamtąd mogą pojechać pocią- 
giem w kierunku Chojnic, Piły i Pozna- 
nia. Bunnistrz Mirosław Burak powie- 
dział nam, że prowadzone są rozmowy 
z dyrekcją PKS w Człuchowie. W sołe- 
ctwach i mieście zbierane są uwagi i po- 
stulaty w sprawie rozkładu jazdy. 
Kolejni mieszkańcy miasta zwracają 
uwagę na bałagan w mieście. - Brak 


kładany jest polbruk, podobnie na ulicy 
Kościuszki i Sportowej. Wizytówką 
miasta jest parking w centrum. 
Niektórzy mieszkańcy narzekali na 
zbyt rzadkie patrole policji w mieście. 
Ich zdaniem, policja powinna częściej 
patrolować miejsca szczególnie zagro- 
żone - okolice jeziora miejskiego, u- 
rzędy, restauracje. 
Od władz miasta dowiedzieliśmy się, 
że niedawno Rada Miasta i Gminy prze- 
kazała policji osiemdziesiąt pięć milio- 
nów złotych na zakup poloneza. Może 
kiedy debrzneńscy policjanci zamienią 
starą, sfatygowaną nysę na nowy samo- 
chód - będzie lepiej... 
- Dlaczego nie naprawia się uszko- 
dzonych elewacji domów? - pytano. 


Liczące sześć tysięcy mieszkańców Debrzno leży na krańcu wojewó- 
dztwa słupskiego, 140 kilometrów od Słupska (do Piły tylko 70 kilo- 
metrów). To niewielki ośrodek przemysłowy i usługowo-handlowy. 
Największym zakładem pracy jest dziś Urząd Miasta i Gminy, który 
zatrodnia okresowo dwustu bezrobotnych. DEMET - WUTECH, wy- 
twarzający urządzenia pralnicze walczy o przetrwanie, zmienia asor- 
tyment produkcji, licząc na zagraniczne kontrakty. 
Zlikwidowano zakłady rolne. Jeszcze 
w końcu lat osiemdziesiątych pegeer za- 
trudniał prawie tysiąc ludzi. Dziś więk- 
szość byłych pracowników rolnych jest 
bez pracy. Została Gminna Spółdziel- 
nia "Samopomoc Chłopska" oraz pra- 
wie pięćdziesięciu drobnych handlow- 
ców. 
Jeszcze niedawno stacjonował tu pułk 
lotniczy. Debrzno wojskiem stało. Fu- 
nkcjonował handel, rozwijały się usłu- 
gi. Po reorganizacji pułku sporo rodzin 
wojskowych wyjechało. 
Mieszkańcy Debrzna są dziś zgorzk- 
niali' w większości pesymistycznie na- 
stawieni do życia. Dotyczy to głównie 
bezrobotnych. Są wśród nich ludzie, 
którym na sercu leży dobro miasta i je- 
go rozwój. Oni właśnie zwrócili się do 
nas z wieloma uwagami i postulatami, 
które powinniśmy postawić władzy. 
W trakcie naszego reporterskiego dy- 
żuru debrznianie kilkakrotnie dzwoni- 
li, prosząc o interwencję w sprawie 
zmiany rozkładu jazdy autobusów PKS, 


SdRP 
W natarciu 


Terenowe koło Socjaldemokracji 
Rzeczypospolitej Polskiej liczy w De- 
brznie 40 członków. Najmłodsi mają po 
22 lata, naj starsi są siedemdziesięciolat- 
karni. Jedna trzecia członków SdRP to 
emeryci i renciści. Do partii tej należą 
nauczyciel
 i wojskowi, a także bezro- 
botni. Mają w Radzie Miasta i Gminy 
jednego radnego. Byłoby dwóch, ale 0- 
J;
fiW:p

'1':wniczący 

d.y.' k
óry star- 
tował z Ich mandatu, JUz me ldentyfi- 
J{)l}e. się.. 1. tą.partią. J...". 
Działacze SdRP. jak mówią na spot- 
kaniu podczas naszego reporterskiego 
dyżuru - nie uprawiają wielkiej poli- 
tyki. Skoncentrowali się na walce z bez- 
robociem. Wiadomo. że w gminie bez- 
robotnych jest ponad 1500 osób, z cze- 
go ponad 600 - bez prawa do zasiłku. 
Możliwości partii są w tym względzie 
ograniczone. Polegają na kontaktach z 
senatorem RP Andrzejem Szczepańs- 
kim, który od niedawna ma w Debrznie 
swoje biuro. Senator podjął się nawią- 
zania kontaktów z paroma fmnami, któ- 
re zechciałyby tu zainwestować. Na ra- 
zie efektów rozmów nie widać, ale dzia- 
łacze SdRP widzą możliwości w wyko- 
rzystaniu rezerw kadrowych i bazowych 
w zakładzie Demet- Wutech, który 
mógłby roz\\- 1I1ąĆ produkcję. Proponu- 
ją też postawić na przetwórstwo owo- 
cowo-warzywne. W opustoszałym do- 
mu socjalnym pegeeru można by zało- 
żyć szwalnię, firmę przetwórczą. 
Mogą się też pochwalić pomocą w za- 
łatwieniu laboratorium analitycznego i 
aparatu EKG dla przychodni lekarskiej. 
Działają na rzecz ochrony środowiska. 
Ogólnie jednak - jak wielu de- 
brznian - oceniają, że miasto "kapca- 
nieje". Czynsz za wynajem małych lo- 
kali handlowych jest za wysoki, sporo 
handlowców nie może związać końca z 
końcem i rezygnuje z małego biznesu. 
Co rok miejscową szkołę podstawo- 
wą kończy około 150 osób, prawie po- 
łowa wraca po kilku latach nauki w 
szkołach ponadpodstawowych do De- 
brzna, nie mając perspektyw na miesz- 
kanie i pracę. 


Były sery, były... 


Jeszcze niedawno w debrzneńskiej fi- 
lii Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Człuchowie miesięcznie produkowa- 
no około 28 ton serów twardych, sprze- 
dawanych w całej Polsce. Od listopada 
serowarnia stoi pusta! Skupuje się tyl- 
ko mleko, wysyłane do Człuchowa. Na 
produkcję pysznych serów brakuje mle- 
ka. 
Na miejscu pozostał jeden pracownik 
i sklepowa. Pozostałe osoby, na czele z 
kierowniczką Stanisławą Wielgosz, 
pracują w Człuchowie. Mogą wrócić, 
jednak by uruchomić produkcję, dzien- 
ny skup mleka musi przekroczyć 10 ty- 
sięcy litrów. Obecnie skupuje się około 
6 tysięcy litrów. 
Zdaniem kierowniczki serowarni, 
produkcja mleka znów staje się opła- 
calna. 


"Piękna zagroda" 
sprzyja agroturystyce 


Drugi rok trwa w gminie konkurs pod nazwą "Piękna zagroda". Jak nas poinfor- 
mowała inspektor do spraw rolnych Urzędu Gminy. Danuta Kaszuba, bierze w 
nim udział kilkadziesiąt zagród. Od maja prowadzona jest lustracja. 
Większo
Ć "konkursowiczów" odbyło szkolenie. Pokazano im, jak należy zagos- 
podarować ogródki przydomowe, jak zająć się żywopłotami. Wiełu kupiło sadzonki 
unikatowych krzewów i drzewek. 
W gminie siedem gospodarstw cHce zająć się agroturystyką. Umieszczono je w 
katalogu, wydanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Strzełinie. 
Do tych zagród trafią wkrótce pierwsi go
cie z Niemiec - z zaprzyjaźnionej z 
Debrznem gminy Weinbach. Niemcy już upatrzyli sobie domki i spędzą u polskich 
rodzin ponad dwa tygodnie. 
Chcą nawiązać kontakty z mieszkańcami tutejszych wsi. Podoba im się polska 
wie
 i chcą zamieszkać w prawdziwym wiejskim domu, skosztować bigosu, scha- 
bowego, golonki i pierogów. Jedyne wymaganie, jakie stawiają polskim gospoda- 
rzom, to łazienka w glazurze z ciepłą wodą. Pytają o odległo
ć domu od lasu, jezio- 
ra, o to, czy będzie można nazbierać trochę grzybów. 
Konkurs "Piękna zagroda" organizowany jest głównie z myślą o agroturystyce. 
Odwiedziliśmy dom państwa Zofii i Władysława Maślankó
 w Słupi, a także 
państwa Kowalczyków - na wybudowaniu tej wsi i państwa Swierczyńskich w 
Strzeczonie. Domy otoczone ziełenią, z wyszukanymi roślinami ozdobnymi, w ogó- 
le nie przypominały, że znajdujemy się na "popegeerowskim" terenie. Przepięknie 
utrzymane ogródki przydomowe, miejsca do wypoczynku, wreszcie - czyste i u- 
porządkowane wnętrza domów mogą przyciągnąć niejednego turystę z Zachodu. 
Życie na wsi nie musi się kojarzyć z brudem, niezb)"t przyjemnym zapachem i 
ciężką pracą. 


promujących zdrowie. Może uda się 
jej stać "zdrową szkołą" w czasie na- 
stępnej edycji programu WHO i 
UNESCO? 
Nauczyciele postawili na promocję 
zdrowia nie tylko fizycznego, ale i psy- 
chicznego, na zdrowe relacje nauczy- 
ciel - uczeń, nauczyciel - nauczy- 
ciel i uczeń - uczeń. 
Od listopada 1992 roku wszyscy u- 
czniowie są dożywiani, na drugie śnia- 
danie otrzymują kanapki i ciepły na- 
pój. Miesięcznie każdy uczeń płaci tyl- 
ko 3 złote, a akcję wspiera finansowo 
Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK, 
Bank Spółdzielczy i inni sponsorzy. 
Szkoła w Strzec zonie po raz kolej- 
ny bierze udział w turnieju ekologicz- 
nym "O przetrwanie Matki Ziemi". W 
tym roku wybrali sobie temat - "Zie- 
mia nie należy do nas, to my należy- 
my do Ziemi". 
Mała szkoła emanuje na całą gmi- 
nę. A dzieje się to za sprawą dużego 
zaangażowania garstki nauczycieli: 
dyrektor Zdzisławy Hołubowskiej, o- 
piekunki Samorządu Szkolnego - I- 
reny Liberackiej, nauczycielki mate- 
matyki - Jolanty Kaszuby, history- 
ka Jarosława Samborskiego, nauczy- 
cielki muzyki - Grażyny Twier- 
kowskiej. 


Jak "Debrzynka" na remoncie... 


Mieszkańcy, obserwujący zmagania Spółdzielni Lokatorsko- Włas- 
nościowej "Debrzynka" z władzami Banku PKO w walce o kredyt na 
remont dwóch domów - z powodzeniem mogą zamienić powiedzenie 
"wyjść jak Zabłocki na mydle" na "wyjść jak »Debrzynka« na re- 
moncie" . 


W marcu 1991 roku wojsko przeka- 
zało władzom Debrzna dwa domy. Bur- 
mistrz z kolei oddał je Spółdzielni. "De- 
brzynka" zleciła opracowanie dokume- 
ntacji projektowej, bowiem budynki by- 
ły zniszczone i wymagały nie tylko re- 
montu, ale i zmiany standardu miesz- 
kań. W budynkach były piece kaflowe. 
Samo podłączenie mieszkań do kotło- 
wni kosztować miało kilkaset milionów. 
Kiedy spółdzielnia zapłaciła słupskie- 
mu Inwestprojektowi 255 milionów zło- 
tych za dokumentację i wprowadziła już 
na budowę firmę, zamierzająca doko- 
nać remontu - miasto ogłosiło niespo- 
dziewanie przetarg na te budynki. Wy- 
grał go Jerzy Pelowski - przedsiębior- 
ca budowlany z Debrzna. Przyszły ka- 
mienicznik nie przystąpiłjednak do za- 
warcia aktu notarialnego, bowiem nie 
dostał z banku kredytu. 
W kwietniu 1992 roku burmistrz og- 
łosił ponownie przetarg i w końcu 
spółdzielnia odkupiła te budynki od 
miasta. Zaciągnięto kredyt bankowy na 
remont . 
Pierwotnie koszt remontu pierwsze- 
go domu miał wynieść miliard trzysta 
milionów. Później zwiększył się o trzy- 
sta milionów. Remont zakończono w 
październiku 1992 roku. Kiedy okaza- 
ło się, że jego koszty wzrosły aż o 42 
procent w stosunku do planowanej kwo- 
ty, lokatorzy odmówili przyjęcia mie- 
szkań. Do kwietnia 1993 roku, po wie- 
lu perypetiach, budynek został zasied- 


lony. Pozostały jednak nie zapłacone 
odsetki od kredytu, które narosły do 230 
milionów. PKO BP w Człuchowie dał 
tytuł wykonawczy i we wrześniu 1994 
roku komornik zablokował spółdzielni 
konto. Od tego czasu spółdzielcy nie 
mogą prowadzić żadnych operacji fina- 
nsowych. 
Tymczasem drugi dom przezl)aczo- 
ny do remontu niszczał. Władze spół- 
dzielni stale szukały kandydatów do za- 
mieszkania. Znaleziono 12 osób. Powia- 
domiono Bank PKO, że osoby te wpła- 
cą gotówkę na konto "Debrzynki". Pie- 
niądze natychmiast zostaną przekazane 
bankowi. 


- Otrzymaliśmy wówczas zapewnie- 
nie banku, że zostanie ulUchomiony dla 
nas kredyt. Zleciliśmy człuchowskiemu 
RZ/ zastfpstwo inwestycyjne. Przepro- 
wadziliśmy przetarg ofertowy na wyko- 
nawstwo robót. Lokatorzy mieli miliard 
złotych. Czekaliśmy na kredyt i kiedy 
zgromadziliśmy całą dokumentację, 
bank dał odpowiedź, że kredytu nam nie 
udzieli - informuje prezes "Debrzyn- 
ki" Tadeusz Michta. Bank PKO w 
Człuchowie tłumaczył, że przyszli lo- 
katorzy za mało zarabiają. Tymczasem 
prezes spółdzielni przekonuje. że więk- 
szość chętnych na mieszkania to poli- 
cjanci i wojskowi, którzy jak na warun- 
ki Debrzna mają niezłe zarobki, gwara- 
ntujące spłatę kredytu. 
Budynek coraz bardziej się sypie, 
straszy pustymi oczodołami okien, sta- 
je się miejscem spotkań ludzi z margi- 
nesu. Być może, za kilka miesięcy trze- 
ba będzie go rozebrać. "Debrzynka" wy- 
szła na powojskowych blokach jak...
		

/6763-0004.djvu

			4 . 


strona 


. Wtorek, 30 maja 1995 r. 


. 1 
 
 
 ,.. 


.. 1 , 
 GLOS POMORZA
 

lW 
AUTOBUSY TEŻ PO NOWEMU 


*:::: 


li
 
 i 


l " .. l U 
;::ą':*. 
; :' 
 


CD 


...I 
11$ 
'W' . 


.,

 

'" 


"Zaczadzone" 
słowiki 


W miniony piątek w Koszalinie noc 
była gorąca nie tylko za sprawą meteo- 
rologii. Majowe kląskania słowików zo- 
stały skutecmie zagłuszone przez ostre 
rockowe brzmienia. W ramach Dni Ko- 
szalina zorganizowano koncert z udzia- 
łem miejscowych zespołów, które na ra- 
zie jeszcze tylko marzą o wielkiej ka- 
rierze, i grup przynależnych już do tzw. 
profesjonalnej sceny rockowej. 
"Sweet Noise" z ekscytującym fanów 
rocka wokalistą zespołu Piotrem Moha- . 
medem (fot. 1), koszalińskie "Gdzie Ci- 
kwiaty" ze swoim liderem Jackiem Ba- 
rzyckim (fot. 2) oraz najbardziej zasłu- 
żony w tej ekipie "Proletaryat" - oto 
ci, którzy skutecznie zagrzewali mło- 
dzież w amfiteatrze do coraz ostrzejsze- 
go "pogowania"(fot. fot. 3 i 4), a star- 
szych mieszkańców miasta... skatowali 
swoją muzyką. Nawet na peryferiach nie 
sposób było spać - nie dlatego, że "sło- 
wiki spać nie dają" , ale z powodu "cza- 
du" płynącego ze sprowadzonej do am- 
fiteatru aparatury nagła
niającej. (mk) 
Zdjęcia: Izabela Oleś 


Popyt na zmniejszanie 


Usługą, która przed pisemnymi ma- 
turami w krakowskich punktach ksero. 
cieszyła się największym powodze- 


niem, było pomniejszanie tekstów. Ma- 
turzy
ci domagali się zrobienia z pod- 
ręczn
ów i zeszytów jak najmniej szych 


odbitek. Świadczący usługi bezskutecz- 
nie próbowali im wytłumaczyć, że przy 
zbytnim zmniejszeniu tekst będzie nie- 
czytelny. "Najważniejsze, by zmie
cił 
się w dłoni" - brzmiała zazwyczaj od- 
powiedź. 


("Dziennik Polski") 


Rejonowe urzędy pracy w wojew6dz- 
twie słupskim oferowały wczoraj bezro- 
botnym zatrudnienia w następujących 
linnach: 


SŁUPSK 


· Zgłoś się do Rejonowego Urzędu 
Pracy w Słupsku przy ul. Lutosławskie- 
go 33 (dawna Buczka) 2 czerwca o godz. 
10. Możemy Ci pomóc w znalezieniu pra- 
cy. 
· Wydawnictwo "Reporter", Słupsk 
tel. 432-294 - zatrudni osoby do pracy 
w charakterze ankietera (firma zapewnia 
szkolenie oraz możliwo
ć stałej pracy). 
· Restauracja "Wenecka", Rowy, tel. 
141-939 - zatrudni kobietę - kucharkę. 
· Zakład Remontowo-Budowlany, 
Słupsk, tel. 298-51 - dwóch murarzy i 
dwóch malarzy. 
· Wojew6dzki Szpital Zespolony, 
Słupsk, ul. prof. Lotha 26, tel. 284-71 - 
trzech palaczy na kotły wysokoprężne (u- 
prawnienia). 
· Piekarnia-Cukiernia, Kobylnica, ul. 
Młyńska 37, tel. 291-40 - trzech pieka- 
rzy. 
· Sp6łka z 0.0. "Multi-EX", Ustka, 
tel. 146-441 - kobietę ze 
rednim wy- 
kształceniem ekonomicznym (znajomość 
księgowości i komputera). 
· Dom Handlowy "Marel" Słupsk, ul. 
Garncarska 6, tel. 287-93 - dwie sprze- 
dawczynie artykułów spożywczych z ak- 
tualnymi książeczkami zdrowia. 
· Zespół Szkół Og61nokształcących w 
Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Konar- 
skiego 12, tel. 35-26 - nauczyciela pol- 
skiego (od 1 wrze
nia br.). 
· Finna "Rade" , Słupsk, ul. Bauera 6 
- kobietę do czyszczenia lodówek. 
· Finna "Afrodis" , Słupsk, ul. prof. 
Grucy 4, tel. 298-94 - dwóch pracowni- 
ków fizycznych z dobrym wzrokiem do 
cięcia pianki poliuretanowej. 
· Parking strzeżony przy Hotelu Za- 
mkowym, Słupsk, ul. Dominikańska - 
dozorcę. 
. Zakład Naprawy Samochod6w, Ko- 
bylnica, ul. Wodna 12, tel. 297 -22 - bla- 
charza samochodowego. 
· Punkt Gastronomiczny, Ustka-Uro- 
czysko, zgłoszenia: Słupsk, ul. Nad Ślu- 
zami 7C/15, tel. 253-93 - dwie osoby po 
szkole gastronomicznej z aktualną książe- 
czką zdrowia. 
· Finna "Gracja", Słupsk, ul. Frąc- 
kowskiego 5/6, tel. 433-909 - dwie wy- 
kwalifikowane krawcowe do szycia eks- 
kluzywnej bielizny. 
· Sklep mięsno-wędliniarski, Słupsk, 


Pomagamy bezrobotnym 
Pracownicy poszukiwani 


ul. Władysława IV 9 - sprzedawczynię. 
· Finna Handlówa "Wi-Gal", Słupsk, 
ul. Wileńska (targowisko, kiosk 247) - 
sprzedawcę artykułów przemysłowych. 
· Zakład Produkcji Obuwia "Ritz" , 
ul. Hubalczyków 4A (budynki gospodar- 
cze szpitala w budowie) - montażystę na 
wykończenie obuwia, trzech ćwiekierów, 
4 szwaczki do ręcznego szycia mokasy- 
nów. 
· Zakład Wyrobów Gannażeryjnych, 
ul. Koszalińska 9 (przy "Pomorzance"), 
tel. 432-004, wewn. 208 - czterech ku- 
charzy. 
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno Ha- 
ndlowe "Apart" , ul. Skłodowskiej 3, tel. 
284-61 wewn. 337 - 5 wykwalifIkowa- 
nych krawcowych. 
· Sklep spoiywczo-nabiałowy, ul. No- 
rwida 12C, tel. 442-354 - sprzedawcę. 
· "A von" , Słupsk, tel. 432-501 -- dys- 
trybutorów kosmetyków. 
· Browar Słupsk, tel. 237-79 - me- 
chanika maszyn rozlewniczych. 
· Zakład Obróbki Mechanicznej, Bie- 
rkowo, tel. 431-313 - dwóch frezerów, 
trzech tokarzy, absolwenta inżyniera me- 
chanika (obróbka cieplna) na kierownika 
hartowni oraz trzech murarzy. 
· Gospodarstwo Ogrodnicze, Słupsk, 
ul. Piłsudskiego 73, tel. 432-275 - trzech 
murarzy-tynkarzy. 
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno-U- 
sługowo-Handlowe "Pod Wieżą", 
Słupsk, ul. Banacha (targowisko) - przyj- 
mie pracownika fizycznego lub odda w 
dzierżawę WC. 
· Zakład Produkcji Stolarki Budow- 
lanej, Kobylnica, ul. Główna 31, tel. 291- 
62 - szefa zakładu stolarskiego. 
· Zakład Ślusarski, Słupsk, ul. Kope- 
rnika 34D, tel. 266-67 - 
lusarza ogól- 
nego - spawacza oraz tokarza. 
· Zakład Renowacji Mebli Anty- 
cznych "Antyk", Słupsk, ul. Wiśniowa 
53 (po godz. 17) - stolarza meblowego z 
do
wiadczeniem. 
· Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Ma- 
tbet", ul. Hubalczyków 14, tel. 270-38- 
pięciu murarzy-tynkarzy, brukarza, dwóch 
cie
li, dwóch stolarzy budowlanych. 
· Przedsiębiorstwo Usług Inwestycy- 
jnych "InwestorService", Sopot, ul. Reja 
13/15, pok. 725, tel. 058 5100-14 lub 515- 
091 - przyjmie murarzy-tynkarzy, cieś- 


li, montażystów i spawaczy. 
· "Kurier Targowy", 60-774 Poznań, 
ul. Śniadeckich 4/5, tel. (061) 666-533- 
trzech przedstawicieli reklam. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, 
Słupsk, ul. Le
na 7, tel. 272-31 - dwóch 
ogrodników po szkole zawodowej, dwóch 
techników ogrodnictwa. 
· Mleczarnia "Nestle Polska", Koby- 
lnica, ul. prof. Poznańskiego 1, tel. 437- 
055 - magazyniera ze 
rednim technicz- 
nym i uprawnieniami na wózki jezdne. 
· Przedsiębiorstwo Wielobraniowe 
"Izomet" , Słupsk, ul. Banacha 7/31, tel. 
439-579 - inżyniera lub technika sanita- 
rnego do prowadzenia i nadzoru produkc- 
ji warsztatowej. 
· "Safo", Słupsk, ul. Szczecińska J7, 
tel. 433-522 - technologa inżyniera lub 
technika mechanika oraz elektryka i spa- 
wacza gazowego. 
· Sąd Wojewódzki, ul. Zamenhofa 7, 
pok. 206, tel. 220-41, wewn. 346 - pra- 
cownicę do sekretariatu z biegłą umiejęt- 
nością pisania na maszynie. 
· Zakład Samochodowy, Słupsk, tel. 
233-82 -lakiernika i blacharza samocho- 
dowego. 
· Osoby do pracy w gastronomii za- 
trudnię. Rowy, tel. 141-860 lub 112-223. 
· Oborowych, uniwersalnych trakto- 
rzystów, pastuchów. Zakwaterowanie i 
pełne wyżywienie. Stefan Cembik, Sie- 
mianice pod Słupskiem. 
· Emeryci lub renciści do pracy na pa- 
rkingu strzeżonym na sezon oraz kelner 
na stałe potrzebni. DWS "Perła", ul. 
Wczasowa 27, tel. 146-409, 146-008. 
LĘBORK 


· "Krabbpol" , spółka z 0.0., Lębork, 
ut. Pionierów 1 O, tel. 628-777 - zatrudni 
technologa przetwórstwa ryb. 
· Piekarnia, Gościno, ul. Lęborska 1 A, 
tel. (058) 72-81-74 - pięciu piekarzy o- 
raz cukiernika. 
· Usługowy Zakład Stolarski, Czar- 
na Dąbrówka, tel. (887) 12-325 - stola- 
rza z praktyką. 
· Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 
Nowa Wieś Lęborska, ul. Młynarska 7, 
tel. 612-453 zatrudni pracownika działu 
kadr oraz palacza kotłów parowych. 
· PWHU "Dowbar", Lębork, ul.  
!j

W.
:)': 
 H

	
			

/6763-0005.djvu

			· Wtorek, 30 maja 1995 r. G 

Sll ' """">4
""*.wm>

"
Kw.
..,,,,,,m;,<.%
<;*,':'*,,,,m''lli>'S.",,,,,
'N
,\.''o/.
@
'iiW
*:,
.;;.;j:m.',
:,i;,
">I;;"
.$
.$#;,<3'M.4>":%.'i;
",'''!{
<>*!.:w",
*-.
m<.w
'
,,
, 

"*w:;;:	
			

/6763-0006.djvu

			6 
-- GŁosPOMORZA .
:

 


PGLO

 . E . ... 

_A 
 

 
DROBN'E" . 

 
I.
 SPRZEDA 
POLONEZ 1,9 diesel (X 1993), 
srebrny metalik. Wiadomość: 
Koszalin, 42-57-91, po 19; Koło- 
brzeg, 235-46 w godzinach 
10 - 18. 
CIĄGNIKI: C-362 (1978), 
C-385 (1978-80), C-385A (1980), 
U-1224 (1988). Bytów tel. 156-44. 
126P (1987). Tel. 43-66-97. 
FORD fiesta 1.4 (1987). Dębnica 
Kaszubska 26-273 (po 16). 
126P (1991). Słupsk, 44-33-02 po 
szesnastej. 
OPEL vectra (1990). Słupsk, 
433-243. 
126P, tarpana, kosiarkę rotacyjną, 
rozrzutnik obornika, butle tlenowe, 
kamień ciosany. Słupsk, 11-35-74. 
FORD fiesta 950 (1976) 3 300 zł. 
Słupsk, 433-275. 


AUTOGLAS Kobylnica 
Szyby samochodowe. 
Słupsk, tel. 439-745. 


HAKI HOLOWNICZE 
Słupsk,43-97-99. 


A UTO- Handel- Komis 
Mokrzecki, Etc Koszalin, ul. 
Władysława IV te1./fax 43-47-93. 
Bogata oferta, leasing, wymiana, 
raty 36, PTS. Formalności 
kredytowe na miejscu. 
A UTO Handel Komis MIX CAR. 
Gotówka: raty; leasing; wymiana; 
PTS. Wszelkie formalności na 
miejscu. Koszalin, Gnieźnieńska 43, 
te1./fax 411-540. 
AUTO POŚREDNICTWO. 
Lębork, 612-846. 


CIĄGNIK ursus C-355 w 
dobrym stanie, strugarkę 
DZ- 50. Łąkowo, (0961) 
524-64. 


AMORTYZATORY nowe 
regenerowane sprzedaż, montaż, 
sprężyny do amortyzatorów - 
gwarancja. Słupsk, Żółkiewskie- 
go l C, tel. 43-49-07. 
BECZKĘ asenizacyjną poj. 3500 
litra oraz HD5,3 ze skrzynią 
ładunkową. Godentowo, Słone- 
czna 10. 
MOTORYNKA. Słupsk, 
443-979. 
P A WILON handlowy Koszalin, 
42-32-84, po 18406-204. 
GARAŻ własnościowy 
(Poniatowskiego). Słupsk, 275-33, 
229-10. 
MIESZKANIE czteropokojowe 
(Niepodległości). Słupsk, DELT A 
234-00. 
SPRZEDAM mieszkanie 
własnościowe spółdzielcze 43 m 
kw. w Lęborku przy ul. Legionistów 
Polskich. Wiadomość]. Misiak, tel. 
0-22 756-54-50. 
KA WALERKI!!! DWUPOKO- 
JOWE!!!TRZYPOKOJOWE!!!CZTE- 
ROPOKOJOWE-okazyj nie! 
MERKURY, Słupsk, 434-606 
od dwunastej. 
CENTERTEL - telefony komór- 
kowe. Leasing - raty. Słupsk, 
444-221. 
OPTIMUS komputery. Raty - 
leasing. Słupsk, 444-221, 251-24. 
TELEX TI00, 400 zł. Słupsk, 
27-415. 


KOŁDRY, poście1. Produ- 
,cent "ANDRA", Koszalin, 
Mieszka I 24, tel. 410-500. 
K668 


O KN A i drzwi plastikowe 
aluminiowe, drewniane -raty. 
BOAZERIA PCV sufity 
podwieszane. BRAMY 
garażowe, rolety, markizy 
Koszalin, 42-40-72, 8 - 16 


J.M. KOMANDOR kanadyjski 
system drzwi przesuwanych, 
zabudowa wnętrz na dowolny 
wymiar. Słupsk, Filmowa 1 DH 
MERKURY, 276-11, Lębork - 
DA W, Staromiejska 13,626-450. 


KONCENTRATY 
LODOWE - wysokogatu- 
nkowe w cenie producenta, 
KUBECZKI, ROŻKI do 
lodów, OPAKOWANIA i 
naczynia. JEDNORAZOWE 
Plastic-Pol Koszalin, Zwy- 
cięstwa 231, tel. 42-42-86. 


REWELACJA! Elektryczne 
kosiarki 900 W tylko 260 zł ORION 
Koszalin, Gnieźnieńska 43, tel. 
42-46-55. 
IMPREGNATY do drewna 
firmy SADOLIN. Słupsk, 
NAPOLIN, tel. 43-62-10. 
HURTOWNIA-STROJE 
KĄPIELOWE - KĄPIELÓWKI 
- TANIO! PRODUCENT ZA- 
PRASZA. KOSZALIN, 
A. STRUGA 6, TEL.42-65-25. 
TOPIMAMBUR, sadzonki, 
surówki itp. Słupsk, 43-72-62. 


BIALE, mahoniowe meble 
ogrodowe firmy KETTLER 
Kołobrzeg, 234-35. 


KURY nioski. Sławno, tel. 86-17. 


OBUWIE sportowe, 
klapki, tenisówki. Słupsk, 
Przemysłowa l 00, Hurtownia 
PLUS 


PRODUKCJA i sprzedaż 
dachówki zakładowej, Krzysztof 
Falandysz, Jastrzębniki 4 gm. 
Sławoborze 78-313 Mysłowice. 
SIA TKI ogrodzniowe powlekane 
PCV "RABITZA". Transport 
bezpłatny. Słupsk, (059) 278-42. 
LUB inne propozycje - bazę 
magazynowo produkcyjną 
w Białogardzie. Koszalin, 42-46-55. 
SPRZEDAM śrutownik lub 
zamienię na betoniarkę. Słupsk, tel. 
11-15-50. 
POLBRUK tanio. Koszalin, 
43-40-58. - 
KURKI czterotygodniowe, 
kurczęta ośmiotygodniowe 
ogólnoużytkowe. Wielichowo 32, 
11-21-19. 
PRZYCZEPĘ, kosiarkę, pług. 


PANELE boazeryjne, 
płyta meblowa, blaty 
kuchenne. Słupsk, 
Starzyńskiego DH ALEX 
(podkowa), tel. 263-34. 


PRZENOŚNY sklep metalowy 
24 m kw. Słup'sk, 432-105, ul. 
Chrobrego 23. 


T ANIE tapczany, wersal- 
ki, wyposażanie ośrodków, 
pensjonatów, V A T. Słupsk, 
11-25-95. 


DUŻĄ palmę. Słupsk, 440-272 
po szesnastej. 
ZEST A W satelitarny. Słupsk, 
43-32-32. 
JAJ A oferuje producent. Słupsk, 
290-43. 
MEBLE "DELFIN". Koszalin, 
189-263. 


I[
 <: UPNO 
-
 


12S-6P, ładę, poloneza, 
zagraniczny również po wypadku. 
Koszalin, 43-23-95. 
A UT A po wypadku i na części 
kupię 0-61 141-484 
A-301-0 
AUTO - BAZAR BIERKOWO 
skup sprzedaż komis 
samochodów (również po 
wypadku). Sprowadza części 
używane w ciągu tygodnia. Słupsk, 
11-21-50. 
ZESTAW wskaźnikowy (ze- 
gary), klamka z zamkiem lewych 
drzwi przednich i lewy halogen 
passata GT 16V (1991). Słupsk, 
433-583, 438-850. 
OGRÓDEK działkowy (altana, 
prąd, woda). Słupsk, 436-446. 


TElE-FlIRT 
POPROŚ 
MONIK
 
Możesz 
porozmawiać li 
na wiele 
ciekawych 
tematów 


0011.503.33.44.55 


WPI Ltd. Oplata za telefon 3,70 zl/min 


I
 .'ZAMIANY" 


TRZYPOKOJOWE 54 m, 13 
km od Koszalina zamienię na 
kawalerkę w Koszalinie. Kle- 
szcze 16 El 4. 
MIESZKANIE komunalne 
jednopokojowe - nowe budo- 
wnictwo III p. na dwupokojowe 
nowe', budownictwo I p. Słupsk, 
Mostnika 7/48 tel. 270-73. 


I
 LOKALE 


NORD -Nieruchomości. 
Koszalin, Zwycięstwa 137, tel./fax 
425-039, 427-921 wew. 176. 
Mielno, dom stan surowy 
zadaszony 145 m kw, działka 
455 m kw. 45 000 zł. 
FACTORIA-NIERU- 
CHOMOŚCI. Koszalin, Lasko- 
nogiegol, tel./fax 41-07-69. Zakład 
Fryzjerski "Północ" - pełne 
wyposażenie - 40 tys. zł. 
NIERUCHOMOŚCI -LEO- 
MAR Słupsk, 229-24. 
ABELARD -Nieruchomości. 
Pośrednictwo, projektowanie. 
Koszalin, 410-251, Matejki 14, 
tel./fax 413-0 17 (całodobowo). 
FART - Nieruchomości kupno- 
sprzedaż. Słupsk, Grodzka 8, 
276-25. 
SPRZEDAM mieszkanie dwu- 
pokojowe 37,5 m. Słupsk, 
261-03. 
WYNAJMĘ mieszkanie 3- 
pokojowe. Szczecinek, 44-552. 
PREF ABUD, Poznańska 54, te1. 
249-61 oferuje: budowę domków 
jednorodzinnych, mieszkań własno- 
ściowych dwu-, trzypokojowych 
z działką ogrodową, garażową na 
osiedlu Konarskiego, Słupsk. 
CZTEROPOKOJOWE 
własnościowe (telefon, garaż, 
Zatorze) sprzedam. Słupsk, 
439-929. 


I
 .....USLUnł 


PROWADZĘ archiwizację akt. 
Koszalin,43-10-51. 
TELEWIDEONAPRA WY. 
Słupsk, 43-45-63 
TV NAPRAWA solidnie 
w domu. Słupsk, 430-264. 
WIDEOFILMOW ANIE. 
Słupsk,440-531. 
PRALKONAPRAWY 
domowe. Słupsk, 436-083. Opar. 
ŻALUZJE, rolety anty- 
włamaniowe, wertikale, okna PCV. 
Tani montaż "BROKAT" Koło- 
brzeg, 234-35. 
ŻALUZJE, werticale, rolety. 
RATY. Producent Słupsk, 248-84. 
ŻALUZJE, werticale. Stoisko 
Rolniczy Dom Towarowy. Słupsk, 
284-49. 
ŻALUZJE GAMA - COLOR 
Producent, raty. Słupsk, Wolności 
11, 235-34 
ŻAAAAAAAAALUZJE, 
wertikale, rolety, markizy. 
Kołobrzeg, 289-55, Darłowo 34-33. 
ŻALUZJE. Słupsk, 44-34-03. 
TANIE żaluzje. Słupsk, 
44-39-20. 
ŻALUZJE, werticale, tapicerka 
drzwi. Słupsk, 44-05-36. 
CYKLINOW ANIE. V A T. 
Koszalin, 405-496. 
UKŁADANIE glazury, 
malowanie i tapetowanie. Słupsk, 
44-35-44. 


K -666 
PRANIE dywanów, tapicerek 
samochodowych. meblowych. 
Koszalin, 40-52-01. 


ZAKU PI MY 
TRANSFORMATOR¥> 
l ,'ENERGETYGlNE,z; :
" I 
l................. SI LNIKI---....... "h--'''W---
J 
!:$p

K;n

ii 
I tel. 74-06-09, 73-08-77, I 
I 
6-58-70 I 
L _ _ 

 74-06- 0
 --ł'
.o.J 


UKŁADANIE glazury szybko- 
tanio. Słupsk, 44-35-44. K-767 
CZYSZCZENIE dywanów, 
wykładzin. Słupsk, 438-911. 
K-784 
USUW ANIE starej farby (okna, 
drzwi. meble) V AT Słupsk, 
886 69-87. 
CZYSZCZENIE dywanów 
najskuteczl1iej. Słupsk, 440-540. 
CZYSZCZENIE dywanów. 
Impregnowanie. Słupsk, 440-745. 
PRALNIA dywanów. Słupsk, pl. 
Broniewskiego 4. 
PODCIŚNIENIOWE 
czyszczenie dywanów, tapicerek. 
Słupsk, 442-372. 
DRZWI dodatkowe. Słupsk, 
44-39-20. 
MALOW ANIE, glazura, 
stolarskie, docieplenia budynków. 
Słupsk, 435-563. 
MALOW ANIE, tapetowanie, 
glazura. Słupsk, tel. 435-761. 
AUTOALARMY, blokady 
znakowanie, radioodtwarzacze. 
Słupsk, Zielona 439-145. 


USŁUGI Blacharsko - 
Lakiernicze, drobne naprawy 
mechaniki pojazdowej. 
Koszalin, Gnieźnieńska 32G, 
411-301, czynne 8-16. 
Gwarantujemy solidnie, 
szybkie wykonanie. Ceny 
promocyjne. Zapraszamy!. 


ALARMY w obiektach 
AUTOALARMY. Elektroinstal 
Serwis, Słupsk, Niemcewicza 15, 
243-70. 
HYDRAULICZNE tanio, 
solidnie. Słupsk, tel. 111-390. 
AUTOALARMY, znakowanie, 
radiomontaż. Koszalin, 452-500. 
DREWNIANE ogrodzenia. 
Koszalin, tel. 40-52-01. 
ŻUK, nysa naprawa 
zawieszenia, silniki, Auto Agra 
Koszalin, Połczyńska 73, tel. 
42-54-45. 
PRZEPROWADZKI 
"CZAPLA". (094) 405-016. 
ROLETY zabezpieczające, 
żaluzje, verticale, bramy garażowe, 
kraty zwijane - Producent 
"ROLMONT " Koszalin, Piasto- 
wska 21, 411-459, Słupsk, Film- 
owal, 283-58. 
TRANSOPRTOWE 1,5T.Kosz- 
alin, 165-651. 
PRZEPROWADZKI, najtaniej. 
Koszalin, 40-32-98. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI. 
Słupsk,435-091. 
FOLIE antywłamaniowe, 
lustrzane. samochodowe. Słupsk, 
44-34-75. 
MYJNIA SAMOCHODOWA, 
pranie tapicerki, mycie silników, 
odkurzanie, kompleksowe 
wykonanie. Słupsk, Orzeszkowej 2, 
224-34. 


I
N lIKA 


KURSY komputerowe. Darłowo, 
tel. 30-87. 
NAJLEPSZE KURSY 
KOMPUTEROWE LIM Słupsk, 
Morcinka 21, 221-77. 


PańsłW'u 
Henrykowi i' Halinie 
Chabmwskim 
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci 
Matki i Teściowej 


składają 
Członkowie i Pracownicy 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Słupsku 
G-ł47J  . . Producent papierów do komputerów 
rafie 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42, tel. 236-51 
omputerLtd. (Drukarnia GRAWIPOl) 
Oferuje składanki komputerowe. Dowolne wymiary. 
Na życzenie klienta nadruk firmowy. 
Zapraszamy do naszych punkt6w spnedaży: 
- Słupsk, ul. Poznańska 42 
- Słupsk, ul. Sienkiewicza 20 
- Słupsk, ul. Kołłątaja 1 (hala Wokulski box 119) 
P os z u ku j em y dYS t rY b u t o r ó w - h u rt. K-776-0 


PRYWATNE Centrum 
Edukacyjne Koszalin, Chału- 
bińskiego 15, tel. 42-48-20. 
Kursy komputerowe. 


I
 MEDYCZNE 


ODTRUW ANIE, ESPERAL. 
Słupsk,265-45. 


I
 ..TO\VARZYSKlf: 


TITINA. 
NOWE panie. 
TITINA Kołobrzeg, 225-55. 
KA TRIN. Słupsk, 242-30. 
KOŁOBRZEG, "Violetta", tel. 
271-70. 
LABIRYNT na nowo cało- 
dobowe, superdziewczyny , ekstr- 
alokal. Koszalin, Kasztanowa 8, 
404-584. 
KAMELIA. 
CLUB. 
STRIPTIZ- masaż- nowe panie. 
Kołobrzeg, Perłowa 284-10. 
TITINA. 
TITINA. 
KOŁOBRZEG, 22-555. 
SARA. 21-385, Kołobrzeg, 
zatrudnię. 
ROMA- zaprasza. Kołobrzeg, 
226-10. Zatrudnimy panie. 
MARINA Kc'!obrzeg, 272-39. 
AFRODYTA Kołobrzeg, 
279-07. 
KA TRIN. 
KA TRIN. Słupsk, 242-30. 
IDA. Słupsk, 224-53. 
"ELIZABETH". Słupsk, 286-63. 
DAMA KAMELIOWA. Słupsk, 
43-57-54. 
ELIZA. Słupsk, 243-93. 
P ARADISE zatrudni panie. 
Słupsk,43-70-13. 


I
 PRACA 


PRACA czeka 700 zł. do 1300 zł 
na miesiąc. Koszalin 45-03-20. 
ST AŁE etaty dla 28 mężczyzn 
i 18 kobiet. Koszalin, 43-18-82 
DRUKARNIA GRAWIPOL, 
Słupsk, ul. Poznańska 42, zatrudni 
maszynistów offsetowych do 
obsługi maszyn DOMINANT. 
Gwarantujemy wysokie zarobki. 
Kontakt osobisty. 


K777 
DLA LUDZI ambitnych oraz dla 
prowadzących własny interes, 
spotkanie wstępne dnia 31 V, 
o godz. 17 w MDK Sławno, ul. 
Cieszkowskiego 2. 
PRZYJMĘ do pracy cukiernika 
ze stażem. Połczyn -Zdrój, 63-386. 
POMOC domową zatrudnię. 
Słupsk, 437-742. 
DOJRZAŁĄ odpowiedzialną 
panią do produkcji w gastronomii 
na okres sezonu. Kołobrzeg, 
246-14. 


ZA TRUDNIĘ młodego studenta 
w roli akwizytora turystycznego. 
Kołobrzeg, 246-14. 
PRZYJMĘ do pracy osobę 
posiadającą umiejętność pieczenia 
ciast. Zgłoszenia osobiste. Słupsk, 
uLgen. Andersa 5 b (18 - 19). 


I
 .RO NE 


LOMBARD Słupsk, Tuwima 3, 
281-25. 
KOMIS AGD wszystko dla 
domu i gastronomii, tanie części 
zapasowe. Koszalin, Grottgera 2, 
45-68-66, 45-72-37 po 20. 
LOMBARD. Słupsk, Zamen- 
hofa 3 / 1. 
KTO odda lodówkę. Słupsk, 
261-03. 
POSIADAM pomieszczenie na 
produkcję spożywczą - oczekuję 
propozycji. Połczyn Zdrój, (0961) 
63-386, po 11. 


I
 ZGUBY 


ZGUBIONO 
dojrzałości nr 
Agnieszka. 


świadectwo 
1766 Krasoń 


I.
 TURYSTYCZNE 


BILETY autokarowe - cała 
Europa. PDT "PRZYMORZE" 
Słupsk, Jedności NarodQw.ej"..4 
(hotel "Staromiejski" -parter) 
240-35, 284-64. 


AUTOBUS pospieszny 
Bytów - Chojnice Hamburg 
B r e m e n 
REISEDIENSTLOREK 
rezerwacja Bytów tel. 26-26, 
Chojnice tel. 731-30. 


B US - wynajm. Koszalin, tel. 
43-20-24. 
HERKULES EXPRES Słupsk, 
261-14. 
BILETY Europa 300 miast. 
ABSOLUTNIE najlepsza oferta. 
ANGLIA, angielski. 
WŁOCHY, Chorwacja. 
TUNEZJ A, Egipt absolutnie 
najtaniej. 
HISZP ANIA, Grecja, Włochy 
wczasy wycieczki. 
HAMBURG Kolonia codzie- 
nme. 
PARYŻ Eurodysneyland. 
WCZASY krajowe. 
ZAMKI nad Loarą 
HERKULES Expres Słupsk, 
261-03. 
NIEMCY -przejazdy. ESKA- 
PADA Słupsk, Sienkiewicza 20, 
266-57. 
NORWEGIA (lipiec), 
Hiszpania, Grecja (wrzesień) - 
wycieczki objazdowe ze Słupska. 
EURO- TOURS Słupsk, 298-73. 


Wyrazy głębokiego współczucia 


Kazimierzowi i Brygidzie 
Gra-Łl.żeIl.is 
z powodu śmierci 
Matki i Teścio"W"ej 
skladajq 
Kierovvnictvvo i Pracovvnicy 
OTL Słupsk 


G-ł47"i
		

/6763-0007.djvu

			· Wtorek, 30 maja 1995 fi 


,<5:'!f,,
MW,
'j

'-
WfjP:i:,:1-:


;w.&.""'
W&.i&'{f.:,<,

w@.


mm SŁUPSK 


(
 TELEFONY 
SLUPSK. POGOTOWIA: Energetycz- 
ne: 991; Gazownicze: 992; Ciepłownicze: 
993; Wodnokanalizacyjne: 994; Ratunko- 
we: 999, (przy ul.Banacha: 43-13-71); 
Weterynaryjne: 226-31; Policja: 997; 
Strai Poiarna: 998; Biuro Numerów: 913; 
INFORMACJA: Paszportowa: 955; 
Kolejowa - pociągi przyjeżdżające do 
Słupska: 933. pociągi odjeżdżające ze 
Słupska: 934; Komunikacja MZK w Słup- 
sku: 240-60; RADIO TAXI dla niepeł- 
nosprawnych. Słupsk, tel. 444-447 ; IN- 
FORMACJA o AIDS: 958; TELEFON 
ZAUFANIA: 280-35 (g. 15-20); ALKO- 
HOLOWY telefon zaufania: 242-78 (g. 
16-20, wt. i czw.); PUNKT KONSJ]L- 
TACYJNY dla NARKOMANOW: 
274-32 (pon.,wt. i czwart. g. 10-16); AL- 
KOHOLOWY telefon zaufania: 439-850 
(klub "Aqua Vitae" oprócz niedz., g. 16- 
21); PSYCHO-TELEFON ZAUFANIA: 
257-18, w dni powsz. w g. 11-13 
I
 USŁUGI 
CALODOBOWE TAXI ,JANTAR". 
Słupsk, tel. 444-447 - rzetelnie, tanio, 
szybko 
RADIO TAXI - dla osób NIEPEL- 
NOSPRA WNYCH. SŁUPSK, teł. 
444-447 
ALARMY mieszkaniowe I w obiek- 
tach. Małe centrale telefoniczne z tary- 
fikacją. Słupsk, 436-752, inż. Tadeusz 
Socha 
NAPRAWA PRALEK AUTOMA- 
TYCZNYCH w domu klienta. Słupsk. 
tel. 44-22-46 
POMOC DROGOWA CALODOBO- 
W A. blacharstwo samochodowe. auto- 
. napmwy
 Słupsk, Bałtycka 9. 240-93 
.NAPRA W A LODOWEK, ZAMRA- 
ZAREK.. T'8deusz Piotrowski Słupsk. 
ul. Chrobrego 24. teI. 433-731 
POGOTOvnE POGRZEBOWE 
"ZIELENI". całodobowe. Słupsk. tel. 
komórkowy 0-90525005 
POGRZEBOWE "HERMES". 
Słupsk. Tuwima 3, tel. 284-95, 443-083 
(całą dobę) 
POGRZEBOWE "KALLA", Słupsk. 
Annii Krajowej t5, tel. 281-96, 212-85 
(całą dobę) 
POGRZEBOWE "HADES", CAŁĄ 
DOBĘ. Słupsk. Kopernika 15. tel. 298-91, 
436-449 


(
 


DYZURY 


SLUPSK: "AL FARM". ul. Norwida. tel. 
438-000 
USTKA: "REMEDIUM". ul. kard. Wy- 
szyńskiego. tel. 146-969 


(
 WYSTAWY 
SLUPSK: BASZT A CZAROWNIC: 
Grzegorz Klaroan; GALERIA KAME- 
RALNA (czynna 10-17), ul. Partyzantów 
31a: Ryszard Hunger - malarstwo; MPiK: 
Miastko '94 - wystawa poplenerowa 
KLUKI: SKANSEN. czynny 9-16 - 
"Kultura i sztuka ludowa Słowińców", 
.,Przyroda, praca, gwiętowanie na wsi po- 
morskiej" 


KINO 


(
 
SŁUPSK: MILENIUM (tel. 251-91) - 
"Klan urwisów" (USA), godz. 18 (wersja 
polska); .,Leon zawodowiec" (USA. l. 
18). godz. 18 i 20.15 
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) - 
"Głupi głupszy" (USA), godz. 18; ,,Nie- 
gmiertelny III" (K. Frac. W.B.), godz. 20 
(Teb) 


TELEFON INTERWENCYJNY 439.924 
(czynny całą dobę). Wiadomości 88C; od 
6.00 do 23.00 co godz.; Wiadomości lokalne: 
6.30, 9.30, 11.30, 12.30, 14.30; Moto-serwis: 
Od 6.35 do 24.00 co godz.; Pogoda: od 6.06 do 
23.06 co godz.; Komunikaty reklamowe: 8.30, 
10.30, 12.35, 14.35; Ogłoszenia drobne: 7.30, 
9.50, 13.20, 14.35; Kursy walut: 8.38, 9.38; 
Powerplay: od 6.05 do 22.05 co godz.; Horo- 
skop: od 6.10 do 23.10 (O godz.; Akademia 
dowdpu mówionego: 7.49, 11.39,13.39; Ka- 
lendan muz.: 10.38, 15.38, 23.30; Aktualne 
płatności: 6.53, 7.56, 8.42: Giełda pncy: 
7.30; 12.30; 
7.16 Konkurs edukacyjny; 8.20 Przegląd 
prasy regionalnej; 8.45 Go
ć Radia Vigor: 
10.45 Konkurs; 13.57, 16.57 Notowania 
GPW; 14.16 Płyta tygodnia; 15.51 Projek- 
tor filmowy; 16.30 BBC aktua1no
i; 17.45 
BBC TOP 20; 18.00 Lista polskich pnebo- 
j6w; 20.30 Muz. z g6rnych półek; 21.30 
Podsumowanie dnia; 21.35 Co jest grane? 
- quiz; 22.30 Hity z orbity; 23.20 Płyta t y- . 
godnia; 0.00-1.00 Muz. dla zakochanych i 
nie tylko; 1.00-6.00 Muz. dżem z Vigorem 
FM; (Teb) 


Jak udowodnić? 


Lech S. ze Słupska zakwestionował listopadowy (1994) rachu- 
nek za telefon, który opiewał na 2.447.304 złote (1906 impulsów). 
Twierdzi, że jest on absurdalny. Niemożliwe, aby z domowego tele- 
fonu przeprowadził aż tyle rozmów. 
Dyrektor Rejonu Telekomunikacyjnego w Słupsku nie uwzględ- 
nił reklamacji Czytelnika. Dyrektor Zakładu Telekomunikacji SA 
Zbigniew Liszewski podtrzymał decyzję swego podwładnego. W 
piśmie z 24 kwietnia br. napisał: 


"... Służby techniczne przeprowa- 
dziły niezbędne działania w celu 
ustalenia stanu technicznego urzą- 
dzeń zaliczających, stacyjnych i li- 
niowych. Ustalono, że licznik reje- 
strujący połączenia telefoniczne 
działał prawidłowo. 
Wyniki badań linii z aparatu tele- 
fonicznego nie wykazały odchyleń od 
właściwych nonn technicznych i wy- 
kluczyły możliwość obcych połączeń. 
Nie stwierdzono rownież, by w 
reklamowanym okresie występowały 
uszkodzenia linii mogące mieć 
wpływ na błędne zaliczenie jedno- 
stek telefonicznych. 
Brakjest podstaw do uznania rek- 
lamacji. 
Z przyczyn technicznych nie pro- 
wadzimy comiesięcznej rejestracji 
rozm6w telefonicznych. 
Decyzja jest ostateczna. Dalsze 
dochodzenie roszczeń może nastąpić 


na drodze postępowania sądowego." 
Czytelnikowi wyliczono 
rednią 
miesięczną za rozmowy w 1994 ro- 
ku. Wyniosła niecałe 500 tys. sta- 
rych złotych i tyle zapłacił za listo- 
padowy rachunek. Teraz po nie- 
uznaniu jego reklamacji - musiał 
zapłacić r6żnicę. 
Lech S. przyni6sł do redakcji in- 
ne rachunki. W styczniu policzono 
mu 103 impulsy i miał zapłacić 
26,50 nowych złotych. W lutym 
licznik Zakładu Telekomunikacji 
zarejestrował 156 impuls6w i wy- 
stawiono mu rachunek na 32,40 zł. 
W marcu doliczono się 357 impul- 
s6w i Czytelnikowi przysłano ra- 
chunek na 62,25 złotych. 
- Tymczasem w miesiącu tym 
przeprqwadziłem tylko jed;1ą rozmo- 
wę więcej ze Świnoujściem, bo tylko 
tam telefonuję - mówi. - Rozmowa 
nigdy nie trwa dłużej niż pięć minut. 


Pan Lech S. kierując się odpo- 
wiednią tabelą (ustaloną przez Tele- 
komunikację) przeliczył impulsy na 
minuty i wyszło mu, że w marcu roz- 
mawiał przez telefon 34 minuty, w 
lutym - godzinę i 29 minut. W listo- 
padzie, za kt6ry wystawiono mu ra- 
chunek za prawie 2,5 miliona zł mu- 
siałby rozmawiać prawie 8 godzin! 
Twierdzi, że to bzdura. Ale, jak to 
może udowodnić? 
Telekomunikacja nie może udo- 
wodnić też tego jemu, bo nie prowa- 
dzi comiesięcznej rejestracji ro- 
zm6w telefonicznych. To powinna 
była uwzględnić reklamację - uważa. 
W naszej gazecie niedawno na 
pierwszej stronie przeczytał o 
"dzwoniącej wystawie" sprzętu 
łączno
ciowego zorganizowanej w 
W ojew6dzkim Centrum Telekomu- 
nikacji w Słupsku. 
- Dyrektor Zbigniew Liszewski 
oprowadzając gości zwracał uwagę 
na nowe aparaty łączności przewo- 
dowej. Jest ich dużo - do wyboru i 
kolorn. Nic natomiast nie przeczyta- 
łem w anykule, że na wystawie były 
też urządzenia do kontroli i rejestro- 
wania rozmów telefonicznych - po- 
wiedział nasz Czytelnik. - Takie 
słupskiej Telekomunikacji przydały- 
by się przede wszystkim, by mogła 
rzetelnie odpowidać na reklamacje 
swoich klientów. W przypadku wąt- 
pliwości - potrafiła przypomnieć 
abonentowi, gdzie i jak długo telefo- 
nował. (z) 


Śladem publikacji 
Ratusz nie zapomniał 
o "Gryfie" 


W nawiązaniu do publikacji "Nie 
będzie "Gryfa?" (GP 23.05.95 r.) o- 
trzymaliśmy pismo ze słupskiego 
Ratusza. 
Problemy slupskiego sportu nigdy 
nie były obce władzom samorządo- 
wym miasta Słupska. Są na to dowody 
w postaci konkretnej pomocy organi- 
zacyjnej i.finansowej ze strony miasta. 
Dotyczy to również klubu p. Leszka 
. Górnego, który twierdzi, że wobec ki u- 
b
u "władze miejskie prowadzą dziwną 
politykę przeznaczając pieniądze na 
utrzymanie obiektów a ludziom nie 
płacą" . 
Miasto dotuje klub w takim wymia- 
rze, na jaki pozwala mu uchwalony 
przez Radę Miejską budiet. Nakłady 
finansowe dla klubu wyniosły w 1994 
roku 598 milionów starych złotych, a w 
bieiącym roku zamkną się kwotą 800 
milionów. Jak na Słupsk są to środki 
niemałe . 
Ponadto chcąc pomóc klubowi pre- 
zydent miasta Słupska Jerzy Mazurek z 
własnej inicjatywy rozmawiał z wice- 
przewodniczącym Urzędu Kultury Fi- 
zycznej i Turystyki, Eugeniuszem Piet- 
rasikiem oraz dyrektorem Departa- 
mentu Sportu w tej instytucji Zbignie- 
wem Paceltem. 
Klub jest samodzielny i, niestety, 
samodzielnie wpadł w długi. Zarząd 
klubu nie ma wizji i koncepcji rozwoju 
w nowych warnnkach społeczno-eko- 
nomicznych. Nie potrafi też porozu- 


Pomorze 


Tabela ligi junior6w młodszych 
grupy "Pomorze" w piłce nożnej po 
27. kolejce: 
1. Lechia Gdańsk 25 
2. Zawisza Bydgoszcz 27 
3. Bałtyk Gdynia 26 
4. Elana Toruń 26 
S. Polonia Elbląg 27 
6. Chemik Bydgoszcz 27 
7 I Wierzyca Starog. Gd. 28 
8. Gedania Gdańsk 27 
9. Polonia Gdańsk 27 
10. Wisła Tczew 27 
H. Arka Gdynia 27 
12. Pomezania Malbork 27 
13. MRKS Gdańsk 27 
14. Jantar Ustka 28 
15. Gryf Wejherowo 27 
16. Orzeł Famed Chełmno 27 


46 136- 19 
46 66- 15 
40 90- 33 
39 76- 27 
35 75- 36 
32 51- 44 
32 56- 53 
28 55- 36 
27 50- 47 
24 39- 57 
22 32- 44 
19 36- 76 
16 30-1I5 
12 31- 93 
8 22- 88 
5 21- 83 
(fen) 


TELEFON RE- 
PORTERA DY- 
żuRNEGo 223- 
62. WIADO- 
MOŚCI: 9.00, 
9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 
12.30; Infonna- 
cje dla kiero- 
wc6w: 9.15, 10.15, 12.15; Pogoda; od 
9.00 do 12.30 co pół godz. 
9.13 Poradnik konsumenta; 9.20 Prosto z 
targu; 9.35 Gramy dla mamy - piosenka na 
życzenie; 9.45 Serwis walutowy; 10.15 Co 
my
limy o...; 10.35 Konkurs muz.; 10.45 
Przegląd prasy. serwis kulturalny; 11.15 
Temat dnia; 11.20 Prosto z miasta-relacje 
reporterów; 11.30 Gimnastyka w biurze; 
11.35 Kogel-mogel-ploteczki, ciekawo- 
stki; 11.45 Katalog usług; 12.15 Sprawy. 
problemy. interwencje; 12.35 Go
ć Radia 
Słupsk; 12.45 Informator bezrobotnego; 
13.00-9.00 Retransmisja Radia Koszalin. 
(Teb) 


mieć się z kierownictwem Szkoły Poli- 
cji, od współdziałania z którq zależą 
jego dalsze losy. 
W tej sprawie nie pomogły nawet 
mediacje ze strony prezydenta miasta 
Słupska. Winę za taki stan rzeczy po- 
nosi kierownictwo klubu, a pretensje 
powinno kierować pod własnym adre- 
sem. 
Wladze miasta zawsze będq poma- 
gać klubom sportowym - pod warnn- 
kiem, że będą one miały realny pro- 
gram działania, właściwie gospodaro- 
wały pieniędzmi i służyły 
społeczeństwu miasta. 
Pan dyrektor Górny, niestety, tych 
kryteriów nie spełnia. 
Czesław Lejnik 
rzecznik prasowy 
prezydenta m. Słupska 


TV kablowa 


Dzisiaj (30 bm.) w programie 
A TV dla sieci kablowej BIT -T SA i 
TK "Vectra" w Słupsku i Ustce: 
godz. 18.20 - Zapowiedź programu, 
18.25 - Odcienie miłości (serial 
hist.- obycz.), 19.20 - Niedobrana 
para (serial komediowy), 20. - Wy- 
prawa na Xapatan (teleatrakcja), 
21.25 - Palcem po mapie (program 
krajoznawczy), 21.55 - Rewolwer i 
melonik (serial sensacyjny). (fen) 


Dzieci - dzieciom 


Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Słupsku organizuje w sobotę, 3 
czerwca o godz. 11 w sali teatru i or- 
kiestry przy ul. Wałowej 3 uroczysty 
koncert. Wystąpią zespoły artystycz- 
ne działające przy MDK oraz ch6ry: 
"Fantazja", "Kantele" i zesp6ł 
"Kwadracik". Wstęp bezpłatny. (a) 


Od wielu miesięcy Słupskie pozostaje w grupie województw, gdzie 
średnie płace miesięczne są znacznie niższe od przeciętnych w kraju. Z 
danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Słupsku wynika, że 
wbrew pozorom zarobki w przedsiębiorstwach państwowych są jed- 
nak znacznie lepsze niż w prywatnych. W tych pierwszych średnia 
płaca pracownicza w kwietniu wynosiła ponad 714 zł, w tych drugich 
- niewiele ponad 504 zł. Różnica aż ponad 41 proc. 


Drażliwa sprawa 
płace 


Trudno odpowiedzieć, jakie są 
przyczyny płacowego skąpstwa. 
kt6re dotyka prawie 60 proc. ogółu 
ztrudnionych w gospodarce woje- 
w6dztwa słupskiego. Zjawisko wy- 
maga fachowej diagnozy i oceny. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, że 
prywatne firmy jakby hamowały do- 
ganianie średniej krajowej. Słupskie 
co prawda zbliża się do niej. ale bar- 
dzo powoli. W marcu różnica wyno- 
siła około 178 zł na niekorzyść za- 
trudnionych w naszym wojewódz- 
twie. W kwietniu Słupskie 
zmniejszyło tę dysproporcję do po- 
nad 143 zł; średnia płaca wynosiła 
(brutto) ponad 588 zł podczas gdy w 
kraju - ok. 731 zł. Co warto zauwa- 
żyć, wynagrodzenie w wojew6dz- 
twie wzrosło o ponad 11 proc. w po- 
r6wnaniu z marcem, a w kraju o 2,5 
proc. 
Kwiecień był też miesiącem prze- 
tasowań w tabeli lider6w płaco- 
wych. Gospodarka leśna, kt6ra 
przez parę poprzednich miesięcy 
utrzymywała się na pierwszym 
miejscu, została ze stosunkowo wy- 
soką płacą kwietniową (ponad 728 


- 


zł) zepchnięta na czwartą pozycję. 
Przed nią uplasowały się przedsię- 
biorstwa zaopatrujące klient6w w 
energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz (płaca ponad 1,3 tys. zł), firmy 
wodociągowe (ponad 800 zł) oraz 
producenci maszyn i aparatury elek- 
trycznej (ponad 736 zł). Najskrom- 
niej wypadli zatrudnieni w rybołów- 
stwie i rybactwie oraz hotelarstwie i 
gastronomii. gdzie pobory były o 
połowę niższe od średnich wynagro- 
dzeń w przemyśle województwa. 
Satysfakcjonujące jest pojawienie 
się w gronie liderów płacowych ty- 
powego producenta, natomiast co 
najmniej zastanawiające są tak wy- 
sokie profity zaopatrzeniowców w 
energię i wodę. Tłumaczą się, że te 
"kominy" powstały wskutek wypłat 
w kwietniu nagród z zysku, kt6re 
średnią podbiły o ok. 40 proc. Ale 
jest też druga strona medalu: u zao- 
patrzeniowców przychody ze sprze- 
daży (w cenach stałych) w przeli- 
czeniu na l zatrudnionego w minio- 
nych czterech miesiącach były 
mniejsze o ponad 18 proc. niż w tym 
samym okresie ub. roku. (wir) 


DOMY TOWAROWE 
CENTRUM S.A. 


Domy Towarowe "CENTRUM" SA zapraszają na za'kupy z 
okazji Dnia Dziecka do DT "Słowiniec" w Słupsku - Plac Zwycię- 
stwa 11. 
Posiadamy szeroką gamę sprzętu sportowego i turysty- 
cznego: rowery, namioty, śpiwory, dresy i obuwie sportowe oraz 
pełny wybór zabawek dla dziecka w każdym wieku. 
Uwaga niespodzianka I!! 


Zakupując towar o wartości pow. 10 zł na stoisku sportowo- 
zabawkarskim II p. i na kiennaszu (Plac Zwycięstwa) w dniach 
25.05 -1.06.95 r. bierzesz udział w losowaniu nagrody w postaci: 
plecaka ze stelażem. 


V'J 
a- 
Losowanie w DT "Słowiniec" 1.06.1995r. godz. 16.00. 
 


Dary potrzebującym 


W ub. piątek słupszczanie zostali 
zaproszeni przez organizatorów z 
Radia Słupsk, Hurtowni Marbud i 
naszej redakcji na imprezę pn. ,.spor- 
towa maj6wka". Na stadionie KS 
"Gryf' W Słupsku (nieodpłatnie 
udostępnionym), przy słonecznej po- 
godzie pojawiło się sporo widzów w 
tym duża grupa młodzieży szkolnej. 
Cel tej imprezy był szczytny: zbiórka 
datk6w dla Domu Pomocy Społecz- 
nej w Machowinku. W wyniku kwe- 
sty uzbierano około 1,8 mln starych 
zł. Wszystko odbywało się w sympa- 


tycznej atmosferze. Swoimi umiejęt- 
nościami tanecznymi popisywały się 
zespoły: SGB "Arabeska", "Przy- 
jaźń", "Pląs" i z GOK w Głobinie. 
Przygrywała wojskowa orkiestra z 
CSMW w Ustce i śpiewał zesp6ł wo- 
kalny "Świtezianki". Były też kon- 
kurencje rekreacyjne i sportowe 
przeprowadzone przez Stowarzysze- 
nie Turystyczno-Sportowe i p. Le- 
sława Bogdanowicza. 
Miłym gestem ze strony gości z 
Niemiec było przekazanie dar6w rze- 
czowych i pieniężnych na rzecz dzie- 


ci w machowińskim ośrodku. W 
imieniu dzieci pokrzywdzonych 
przez los serdeczne podziękowania 
za pomoc i serce złożyła wszystkim 
darczyńcom dyrektorka placówki - 
p. Maria Hajler-Lepieszka. W me- 
czu piłkarskim pomiędzy Cerbudem 
i Rott Weiss Koehlen zdecydowanie 
g6rą byli słupszczanie. Mamy na- 
dzieję, że w przyszłości więcej bę- 
dzie tego typu imprez charytatyw- 
nych. O efekcie naszej akcji poinfor- 
mujemy. Dziękujemy jeszcze raz 
tym wszystkim, kt6rzy pomogli nam 
w przeprowadzeniu imprezy. (fen) 
Na zdjęciach m.in. moment prze- 
kazania czeku na 2 tys. marek przez 
gości z Niemiec. 


Fot. Jan Maziejuk
		

/6763-0008.djvu

			8 .
i . l 


strona 


, : : W#
 


 GŁOS POMORZA 
 
n%


H 

 . 
L . m.


 "".., 
Sukcesy Polaków 
. 
za granicą 


. ! 11 ' ,'. .. :11 1
'!I
mąl!ii"

l
 . 
 . 1 li.\l:n
 


1). l.
.Pm
 ".. ,łm<':'
W%.
iflJiI. 


"Nadzieje 
Olimpijs
ie" 


Na stadionie Skry w Warszawie od- 
był się międzynarodowy mityng lek- 
koatletycmy pn. "Nadzieje Olimpij- 
skie". W zawodach uczestniczyła o
- 
mioosobowa ekipa ze Słupskiego. 
Najlepiej spisali się zawodnicy Basz- 
ty Byt6w i zawodniczki Jantara Ustka. 
Wojciech Kałdowski wygrał bieg 
na 800 m z czasem 1.50,56 min. Jego 
trenerem jest Marek Radtke. Marcin 
Pacyno zwyciężył w biegu na 3000 m 
z rezultatem 8.20,23 (trener Wojciech 
W ojgienica). 
Z podopiecznych Henryka Michal- 
skiego, szkoleniowca Jantara Ustka 
bardzo dobrze zaprezentowały się: 
Barbara Madejczyk, kt6ra w rzucie 
oszczepem wynikiem 48,66 m pobiła 
rekord życiowy i zajęła pierwsze miej- 
sce, a Agnieszka Pogroszewska w rzu- 
cie dyskiem z rezultatem 41,42 m 
(r6wnież rekord życiowy) wywalczy- 
ła piątą lokatę. (fen) 
'" '" '" 
Czterech reprezentant6w okręgu 
słupskiego zostało powołanych do 
reprezentacji Polski na międzynarodo- 
wy tr6jmecz lekkoatletyczny. który 
przeprowadzony zostanie 10 czerwca 
w niemieckiej miejscowo
ci Meinhe- 
im. Z lekkoatletami Niemiec i Rosji 
rywalizować będa W. Kałdowski. M. 
Pacyno. B. Madejczyk i A. Pogro- 
szewska. (fen) 


Żeglowali 
w Gardnie 
Wielkiej 


Na jeziorze Gardno w Gardnie Wiel- 
kiej odbyły się I Regaty Żeglarskie o pu- 
char dyrektora Słowińskiego Parku Naro- 
dowego. Waronki do żeglowania były 
bardzo dobre. W ostatniej klasyfikacji 
pierwsze miejsce zajęła załoga w składzie: 
J. Grabowski. M. Rosso i sternik - J. 
Grabowski. na jachcie SL-155. Drugą lo- 
katę wywalczyła załoga: Maciej i Marek 
Kopeć i sternik - St. Hirsch na jachcie 
SL-156. a trzecią: M. i S. Dziedzic i ster- 
nik- W. Dziedzic na jachcie SL-16. 
(fen) 


rJ 
r , 
- 


- 


- 
.j. F.:.:..........'.;. .... ... 


Meldunek ze Szczecinka 


Mistrzowie taekwondo 


Jak już infonnowali
my. w miniony 
weekend w Szczecinku, pod patronatem 
"Głosu Pomorza", odbyły się VIII Mi- 
strzostwa Polski w Taekwondo ITF. Rep- 
rezentanci naszego regionu zdobyli w su- 
mie 12 medali. 
Oto inni triumfatorzy w poszczeg61- 
nych kategoriach: do 52 kg Katarzyna Żo- 
łędziowska (KKSW Lubin), do 58 kg Mo- 
nika Jabłonowska (Start Olsztyn - naj- 
ładniejsza zawodniczka mistrzostw), + 58 
kg Anita Pasek (l:ewart Lubart6w). 
W
r6d mężczym tytuły mistrzowskie wy- 
walczyli: do 54 kg Marcin Głos (Lubar - 


t6w), do 63 kg Tomasz Golonka (Start Ol- 
sztyn), do 71 kg Paweł Rutkowski (polo- 
nia Bystrzyca Kłodzka), do 80 kg Tomasz 
Grucka (Bystrzyca Kłodzka), +80 kg Piotr 
Szymanowski (Auris Wrocław). 
Najbardziej widowiskowe walki toczyli 
taekwondocy w najcięższej wadze (+ 80 
kg). Piotr Szymanowski nie oszczędzał 
swoich przeciwnik6w atakując od począt- 
ku do końca. Jedynie w fmale zaciekły 
op6r stawił mu Bogusław Zawirowski 
(Start Olsztyn), do pokonania kt6rego uty- 
tułowany P. Szymanowski potrzebował 
dogrywki. (r) 


. Wtorek, 30 maja 1995 r.  


Bardzo dobrze spisali się polscy su- 
pennaratończycy podczas mistrzostw 
Europy w biegu na 100 km, rozegranym 
we francuskiej miejscowo
ci Chavagnes- 
en Pailliers koło Nantes. 
Tytuł mistrzowski zdobył Jarosław Ja- 
nicki z Hennezu Gryfmo, uzyskując czas 
6:28.36,00. Brązowy medal przypadł r6w- 
nież Polakowi. Był nim Andrzej Magier z 
Bałtyku Gdynia - 6:35.37,00. Drugą lo- 
katę zajął Rosjanin Igor Rjabow - 
6:30.04,00. 
W klasyfikacji drużynowej Polacy za- 
jęli drugą pozycję. 
W 
r6d kobiet triumfowała Francuzka 
Isabelle Olive z czasem 7:43.14,00. W 
klasyfikacji drużynowej zwyciężyły tak- 
że reprezentantki Francji. 
'" '" '" 
Polscy karatecy wywalczyli dwa tytuły 
wicemistrzowskie podczas mistrzostw 


Liga 
 
juniorów 
 
"Wielkopolska - Północ. 
Wyniki 27. kolejki: Pogoń I Szcze- 
cin - Pogoń II Szczecin 5:1, Darło- 
via Darłowo - Energetyk Gryfino 
0:3, SpóJnia Świdwin - Chemik Dro- 
bex - Heintz Police mecz się nie od- 
był, KP Szczecinek - Stal Stocznia 
Szczecin 1:0 (0:0), Tur-Victoria Sia- 
nów - Błękitni Barwice I: I (l :0), 
Gwardia Koszalin - FIota Świnouj- 

cie 3:0v.o., Orzeł Biały Wałcz-Ar- 
konia Szczecin l :0, Celuloza Ko- 
strzyn - Olimp Złocieniec O: I. Mecz 
zaległy: Chemik - KP Szczecinek 
1:0. 
Tabela 
l. Pogoń I 27 46 73-22 
2. Orzeł Biały 27 40 45-17 
3. Chemik 26 37 70-22 
4. Stal Stocznia 27 34 57-29 
5. Arkonia 27 33 50-35 
6. Energetyk 27 33 43-32 
7. KP Szczecinek 27 32 44-20 
8. Błękitni 27 27 45.39 
9. Gwardia 27 26 55.51 
10. Pogoń II 27 23 35-36 
11. Darłovia 27 2l 30-59 
12. Tur-Victoria 27 17 20-5 l 
13. Flota 27 17 24-59 
14. Celuloza 27 16 28-66 
15. Spójnia 26 15 17-47 
16. Olimp 17 14 12-55 
(suw) 


Jak już informowali
my, oldboye słupskiego Cerbudu i niemieckiego Rot Weiss Ko- 
ehlen rozegrali mecz towarzyski. z kt6rego cały dochód przekazano Domowi Pomocy 
Społecznej w Machowinku. 
Wygrali gospodarze 8:2 (5:1), a na naszym zdjęciu uwiecznili
my zdobycie bramki 
(czwartej w tym meczu dla Cerbudu) przez Grzegorza Starybrata - w białym stroju, w 
numerem 6. 


Fot. Jan Maziejuk 


Na boisk" ch europejskich 


Niemcy 
Wyniki 32. kolejki: l. FC Keiserslan- 
tern - Hamburger SV 4:1, TSV 1860 
Monachium -1. FC Koeln 2: l, Eintracht 
Frankfurt - MSV Duisburg 4: l, Karlsru- 
her SC - Dynamo Drezno 5:3, Bayer Le- 
verkusen - Bayern Monachium 2:0, 
Schalke 04 - Werder Brema 4:2, vm 
Stuttgart - SC Freiburg 1:0, Bayer Uer- 
dingen - VfL Bochum 2: l, Borussia Do- 
rtmund - Borussia Moenchengladbach 
1:1. 
Prowadzi Werder 46 pkt przed Borosią 
Dortmund - 45 pkt i SC Freiburg - 42 
pkt. 


Francja 
Wyniki 37. kolejki: Montpellier - 
Rennes 0:1, Martigues - Lyon 2:0. St. 


Etienne - Nicea 3:3, Bordeaux - Paris 
St. Gennain 3:0, te Havre - Lilie 0:1, 
RSC Le1Js - Caen 2:0, Sochaux - AJ 
Auxerre 9: I, Strasbourg - Metz 1:0, FC 
Nentes - Cannes 2:1, Monaco - Bastia 
2:1. 
Prowadzi FC Nantes - 78 pkt przed 
Olympique Lyon - 68 pkt i Paris St. Ger- 
main - 66 pkt. 
Włochy 
Wyniki 33. kolejki: Brescia - Cremo- 
nese 1:2, Cagliari - SSC Napoli 0:1, 
Foggia - Lazio Rzym O: l, AC Milan - 
Bari 0:1. Padowe - Genoa 1:1, AC Pa- 
rma - Fiorentina 3:,0. AS Roma - Ju- 
ventus Turyn 3:0. Sampdoria Genua - 


Inter Mediolan 2:2. AC TOMo - Reg- 
giana 4:0. 
Tytuł mistrzowski już wczdniej za- 
pewnili sobie piłkarze Juventusu Turyn. 
Mają oni na koncie 70 pkt. Wyprzedzają 
oni AC Parma - 63 pkt i Lazio Rzym - 
60 pkt. 
Hiszpania 
Wyniki 35. kolejki: Oviedo - Albace- 
te 1:3, Deportivo La Coruna - Betis Se- 
ville 2:0, FC Barcelona - Real Madryt 
l :0, Valencia - Real Santander l: 1, Te- 
neriffe - Sporting Gijon 3:0, Sevilla- 
Celta Vigo 2:3, Valladolid - Logrones 
2: l, Atletico Madryt - Espanol Barcelo- 
na 3:1, Real Sociedad - Atletico Bilbao 
5:0, Real Saragossa - Compostella 5:3. 
Prowadzi Real Madryt - 51 pkt przed 
Deportivo La Corona - 47 pkt i Barcelo- 
ną - 42 pkt. (suw)  
Pięciobojowy PS 


W Warszawie rozegrano zawody o pu- 
char 
wiata w pięcioboju nowoczesnym 
kobiet. Triumfowała Dorota Idzi z war- 
szawskiej Legii. Wyprzedziła ona repre- 
zentantkę Australii, Kitty Chiller i Włosz- 
kę, Giongo Antonietti. 
Pozostałe Polki zajęły następujące 
miejsca: 7. Edyta Małoszyc, 12. Iwona 
Kowalewska, 15. Anna Sulima, 23. Kata- 
rzyna Goljen. 
Rywalizacja, kt6rą toczyły Polki, była 
zaliczona jako mistrzostwa naszego kra- 
ju. "Złoto" przypadło więc Dorocie Idzi, 
"srebro" Edycie Małoszyc. a "brąz" Iwo- 
nie Kowalewskiej. (suw)  


6.00 Kawa czy herbata? W tym: Spor- 
towa apteka 
7.45 VIP - rozmowa Jedynki 
8.00 "Pierwsze pocałunki" - ser. pr. 
fr. 
8.JO Kolory - program dla dzieci 
8.55 Gimnastyka 
9.00 Wiadomo
ci 
9.10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
9.55 Muzzy (37) 
10.00 ,,Jolly Joker" (3): "Zasadzka w 
Toskanii" - serial prod. niem. 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Zaproszenie do stołu 
11.30 Klub samotnych serc - maga- 
zyn 
11.50 Prawnik domowy 
12.00 Wiadomo
ci 
12.10 Agrobiznes 
TELEWIZJA EDUKACYJNA 
12.15 Magazyn Notowań; 12.40 Kore- 
petycje z chemii: Wiązania chemiczne; 
12.55 Nie tylko dinozaury; 13.10 Wielkie 
odkrycia w nauce i technice: "Karl Ferdi- 
nand Braun i lampa katodowa" - ser. 
dok. pr. niem.; 13.25 Fantastyczne opo- 
widci; 13.40 Laboratorium: Ozon w two- 
im domu; 14.00 Bałtyckie technologie; 
14.15 Z lamusa techniki: Fotografia dla 
wszystkich; 14.30 Telekomputer; 14.45 
W 
wiecie nauki; 
14.50 Program dnia 
15.00 Muzyczna Jedynka 
15.30 Śmietnik - magazyn ekologicz- 
ny dla młodzieży; 
16.00 "Pierwsze pocałunki" -ser. pr. 
fr. 
16.25 Dla dzieci: Tik tak 
17.00 Teleexpress 


17.20 Nasza szkapa - mag. kult. ma- 
sowej 
17.40 Klinika Zdrowego Człowieka: 
Oddział O (emisja z-teletekstem) 
18.05 "Simpsonowie" - ser. anim. pr. 
USA 
18.30 Rewizja Nadzwyczajna: Polskie 
zwycięstwo (2) 
19.00 Wieczorynka: "Pszczółka Maja" 
19.30 Wiadomo
ci 
20.10 "Matczyna sprawiedliwość" - 
film fab. pr
. USA (1991) 
21.45 Pulś dnia 
22.00 Sejmograf 
22.10 Listy o gospodarce 
22.35 "Nie dla wszystkich nastał po- 
k6j" (4) 
23.00 Wiadomości 
23.15 XXXII Międzynarodowy Festi- 
wal Film6w Krótkometrażowych w Kra- 
kowie 
23.JO "Życie jak film" - film dok. 
0.45 Skąd ta wrażliwo
ć: Maciej Nie- 
miec - program Katarzyny Suchcickiej 
1.20 - 2.20 Życie moje  


7.00 Panorama 
7.10 Sport - telegram 
7.20 Poranny Gość Dw6jki 
7.30 Nauka języka angielskiego - kurs 
BBC 
7.40 Dziennik krajowy, w tym: Kalen- 
darium dzień po dniu 
8.00 Program lokalny 
8.30 "Radio Romans" (13) - serial 
prod. TVP (powt.) 
9.00 Świat kobiet - magazyn 
9.30 "Magia kina" (15): "Efekty dźwię- 
kowe" - serial dok. prod. USA 
10.00 "UalT)' Świrek" (2) - serial 
prod. ang. 
10.25 Familiada - teleturniej (powt.) 


10.5,
 Teatr Telewizji: Tomasz Mann 
"Lotta 
12.30 Maraton trzeźwo
ci 
13.00 Panorama 
13.20 "Zakazana miłość" (52) - se- 
rial wenez. - hiszp. 
14.10 Clipol 
14.40 "Pan Magoo" - ser. anim. pr. 
USA 
14.45 Co jest grane? 
14.55 Powitanie 
15.00 "Harry Świrek" (2) - ser. pr. 
ang. 
15.30 Studio Sport: Ze sportowego ar- 
chiwum, 
16.00 Magazyn historycmy: Lata i stu- 
lecia 
16.30 5 x 5: Wygrajmy razem - tele- 
tur. 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 Listy z Europy 
17.30 Cienie życia: Gracz 
17.40 W okolice Stw6rcy - prog. Re- 
dakcji Katolickiej 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny . 
19.00 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 "Hrabia Kaczula" (37) - serial 
anim. prod. ang. 
20.00 Pytania o Polskę: Konstytucja a 
ustr6j gospodarczy - program publicy- 
styczny 
20.50 Sport - telegram 
21.00 Panorama 
21.30 Pogotowie ekologiczne dw6jki 
21.40 Reporterzy Dw6jki przedstawia- 
ją 
22.00 Bestsellery Dw6jki "Wiosenne 
wody" - film fab. prod. franc. - wf. 
(1989) 
23.40 Criminal Tango: Colt i inne - 
program publicystycmy 
0.05 Panorama 
0.10 - '1.50 Noce z Januszem K.: 
"Głosy" - film fab. prod. poI. (1980) 


RADIO 
KOSZALIN 


Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 24.00 . 
Skr6t wiado.ł1ości: 7.30, 8.30, 9.30, 
11.30 
. Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05, 
19.05, 21.05 
Komunikaty dla alergików po wiado- 
mościach o godz. 7.00, 11.00, 15.00 i 
17.00 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.50 
Kronika policyjna; 6.10 Serwis infonna- 
cyjny dla rolnik6w; 6.20 Prognoza pogo- 
dy dla regionu 
rodkowopomorskiego; 
7.45 Wiadomo
ci sportowe; 8.50 Propo- 
zycje kulturalne; 9.00-12.30 Studio Kon- 
takt, w nim: 11.10 Przegląd prasy og6lno- 
polskiej; 12.30 Radio-Puls-Biznes; 13.05 
Muzyczne wędr6wki; 14.00-16.00 Popo- 
łudnie z nami, w nim: 14.05 Serwis gieł- 
dowy; 14.30 Psy, koty i inne zwierzęta- 
aud. R. Drozdowskiej; 15.30 Kącik melo- 
mana; 16.05 PARK; l7.00 ATUT -.pro- 
gram reporter6w, w nim: 17.30 Wiado- 
mo
ci sportowe; 18.05 Muzyczny 
rodek 
- aud. S. Podg6rskiego; 20.05 Wieczor- 
ne spotkania; 21.05 Muzycme prądy i po- 
glądy - aud. W. Stachowskiego; 22.00 
BBC; 23.00-3.00 Radio Koszalin nocą; 
3.00-5.00 Muzyka nocą 


.. 'F!:.. 


Europy kyokushin, kt6re odbyły się w Bu- 
kareszcie. Piotr Sawicki z Białegostoku w 
kategorii do 70 kg oraz Eugeniusz Dadzi- 
bug z Sosnowca w kategorii do 80 kg. 
Ogółem startowało 122 zawodnik6w z 
21 państw. W klasyfikacji drużynowej 
triumfowali Polacy przed Węgrami i Lit- 
winami. 


'" '" '" 
W San Jose w Kalifornii (USA) odbył 
się trzeci w tym roku mityng Grand Prix 
Międzynarodowej Federacji Lekkoatle- 
tycznej (IAAF). 
Tylko 0,6 sekundy zabrakło Annie 
Brzezińskiej do wyr6wnania rekordu Po- 
lski w biegu na 3 000 m. Zajęła ona 2. 
pozycję z czasem 8.52,67 min. Zwycię- 
żyła Amerykanka L. Mykytok z rezulta- 
tem - 8.52,54 min. (suw) 


: l 
' l . 
w.m ,

 

 , '&

 , iM(1'! . 
 .., rm1 !lMf , mu 


Awans koszykarek 
i koszykarzy 


W Binningham zakończył się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy w koszy- 
k6wce mężczyzn w 1997 roku. W ostatnim meczu reprezentacja Polski pokonała An- 
glię 88:71 (51:33). Polacy zajęli pierwsze miejsce i awansowali do dalszych gier bez 
straty punktu. 


'" '" '" 


Bardzo dobrze spisały się r6wnież polskie koszykarki podczas turnieju kwalifikacyj- 
nego ME'97, kt6ry rozegrano w Ankarze. Polki zwyciężyły w ostatnim pojedynku Po- 
rtugalię 74:66 (36:34) i z kompletem punkt6w uplasowały się na pierwszej pozycji, 
awansując tym samym do turnieju półfinałowego. (suw) 


Klasa nowski - l (Ch.) oraz G. Kordula i P. 
Jankowski po 1 (St.), Sława/Gryf Sławno 
- Wybrzeże Objazda 1:0 (3:1) - G. 
okręgowa Mroczkowski - 1 (SIG), Stal Jezierzyce 
- Start Łeba 1:0 (2:0) - S. Kulas - l 
(Stal), Sparta Sycewice - Iskra Dretyń 
Koszalin 3:0 (4:0) - R. Mazur - 2, Zb. Jarosze- 
wicz - l (Sp.), Piast Człuch6w - Sko- 
Wyniki 23. kolejki: KP n Szczecinek tawia Dębnica Kaszubska 3: I (4:2) - M. 
- Kłos Kołacz 2:0. Głaz Tychowo - Po- Szukaj, W. Paprota i M. Wielewicki po l 
goń Połczyn-Zdr6j 0:4, Płomień Ml
lino (P.) oraz P. Rapacewicz - I (Sk.), Po- 
- Iskra Białogard l :2, Drzewiarz wier- morze Potęgowo - Garbarnia Kępice 4:3 
czyna - GryfPolan6w O: l, Pogoń Wierz- (4: l) - J. Mikołajczyk i P. Wiktorzak po 
chowo - Mechanik Bobolice l: l, MKS 2 (P.) oraz R. Jaromij - 2 i T. Pietrasik 
Karlino - Pomorzanin Sławoborze l: l. - l (0.), Jantar Ustka - Orzeł Pęplino 
Tabela 3:0 (Ciarni/Gryf Słupsk - Orzeł mecz 
został przełożony) - T. Szturo - 2 i Zb. 
1. Zawisza 23 35 61-22 Rosołowski - 1 (1.), Polonez Bobrowni- 
2. Gryf 23 35 57-23 ki - Brda Przechlewo 1:0 (0:3) - M. 
3. Iskra 23 29 62-32 Setny - l (P.). 
4. Mechanik 23 29 50-34 
5. Pogoń P. 23 28 56-29 Tabela 
6. Płomień 23 28 48-35 1. Stal 26 40 70-29 
7. Drzewiarz 23 26 44-41 2. Start M. 26 38 54-29 
8. MKS Karlino 23 23 42-38 3. Jantar 26 36 69-28 
9. Pomorzanin 23 23 45-44 4. Sława/Gryf 26 35 63-35 
10. Jantar 23 21 45-59 5. Brda 26 34 60-43 
11. Pogoń W. 23 18 29-49 6. Chrobry 26 31 59-49 
12. KP II Szczecinek 23 14 27 -62 7. Garbarnia 26 26 30-46 
13. Głaz 23 II 21-54 8. Wybrzeże 26 25 30-34 
14. Kłos 23 2 17-82 9. Orzeł 26 25 44-52 
(suw) 10. Start Ł. 26 21 43-49 
Słupsk 11. Sparta 26 21 26-36 
12. Polonez 26 19 34-44 
Wyniki 26. kolejki (w nawiasach rezul- 13. Piast 26 19 40-65 
14. Skotawia 26 17 35-58 
taty junior6w starszych): Chrobry Char- 15. Pomorze 26 15 40-75 
browo - Start Miastko 3:2 (l :2) - bram- 16. Iskra 26 14 33-58 
ki strzelili: K. Warych - 2, St. Krzyża- (fen) 


Pomorska Liga Oldboyów 
II liga 


Ostatnio piłkarze-weterani bardzo czę- 
sto przekładają swoje mecze. Organizato- 
rzy rozgrywek mają więc utrudnione za- 
danie, bowiem ciągle występuje problem, 
kiedy odrobić zaległo
ci. Mamy jednak 
nadzieję, że w niedługim czasie sytuacja 
się poprawi. 
W minioną sobotę rozegrano kolejne 
spotkania. Oto ich rezultaty: 


I liga 


Transship Szczecin - Czarni Czar- 
ne 2:0, Cerbud Słupsk - Światowid 
Lobez 3:0, Sparta Grytice - Unia Bia- 
łogard 2:2, Amator Kołobrzeg - MO- 
SiR Ustka 3:2, Kolejarz Wierzchowo - 
Bałtyk - przełożony na 31 bm. (godz. 
18). 


Tabela 
1. Amator 15 20 41-19 
2. Cerbud 14 18 44-16 
3. Bałtyk 14 18 32-24 
4. Kolejarz 14 16 24-22 
5. Unia 14 15 30-29 
6. Transship 14 14 30-23 
7. Czarni 14 14 23-25 
8. Sparta 15 13 23-39 
9. Światowid 15 II 30-41 
10. MOSiR 15 5 19-38 


Do niespodziewanego rozstrzygnięcia 
doszło w Szczecinku, gdzie lider rozgry- 
wek, miejscowy OSiR, przegrał z Pame- 
tern Świdwin I :2. Niespodzianka jest tym 
większa, że zespół przyjezdny kończył 
mecz w ,,6semkę", bowiem arbiter usunął 
z boiska trzech graczy ze Świdwina. W 
innych meczach padły wyniki: Płomień 
Myślino - Darłovia Darłowo 4:0, Dra- 
wa Drawsko - Rega Trzebiatów 0:6, 
Wybrzeże Biesiekierz - Tęcza - Au- 
bertus Biały Bór 3:0, Unia - Drobex 
Połczyn-Zdrój - Mirstal Mirosławiec 
1:4, Calisia Kalisz Pom. - Olimp Zło- 
cieniec 3:0 v.o. (przypominamy, że dru- 
żyna ze Złocieńca wycofała się z rozgry- 
wek). 


Tabela 
1. OSiR 19 30 65-19 
2. Rega 19 28 71-25 
3. Mirstal 19 24 46- 36 
4. Ca]isia 19 21 55-49 
5. Darłovia 19 20 42-36 
6. Tęcza-Hubertus 19 20 30-43 
7. Unia- Drobex 19 19 45-41 
8. Wybrzeże 19 16 31-35 
9. Płomień 19 16 34-39 
10. Pamet 19 15 33-57 
11. Drawa 19 12 21-55 
12. Olimp 19 7 26-64 
(suw) 


Czołówka bez zmian' 


Redaktor naczelny: 
ELŻBIETA SZWACZKO 


0:::::::":"::-::"::-::":::::":::-=::": 
:::::::0" ":"::::m 
r
 i 
telefon 42-26-93 
telex 0532275 telefax 42-33-09 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139, 7
-604 Koszalin, centrala telefo- 
niczna 42-44-7
; redaktor naczelny - 42-26-93, zastępcy redaktora naczelnego: 
AndneJ Mielcarek - 42-24-9
. Mlrosla" Weglewkz - 42-24-9
, sekretarz reda- 
kcji: Roman WoJcleszak -42-42-08, dział depeszowy -42-44-7
; dział reporterski 
- 42-24-9
, 42-44-10; dział publicystyczny 42-42-08; redaktor sportowy - 
42-
1-14. 
DZIAL LĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI, Graiyna Thomas przyjmuje inte- 
resantów w godz. 9.30-16 w siedzibie redakcji (seta redakcyjna), także tełefonicznie 
pod numerem 42-
-O
. 
PRAWNIK udziela porad w czwartki od godz. 13-16 w redakcji (pokój 003, pię- 
tro techniczne) - wyłącznie osobiście. W oddziale redakcji w Słupsku - we wtorki 
w godz. IS.30-18.30 (p. 107. I piętro). Porady udzielane są bezpłatnie. 


ODDZIAL REDAKCJI W Sł.UPSKU: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk, kierownik 
oddziału Zbigniew Ml\Jerowskl- 2
 1-9
, sekretarz redakcji Tadeusz Martyc:hewłcz - 

1-9
; dziennikarze: 224-56, 
1-9
, 243-81, 27
-91, 239-12; telex - 
82213. telefax 
2
1-95. 
ODDZIAL REDAKCJI W BYTOWIE: ul. Kochanowskiego 8-10, tel i fax 28-97 
Jeny Jobc:zyk. 
ODDZIAL REDAKCJI W KOLOBRZEGU: ul. Ratuszowa I, pok. 12, 78-100 Ko- 
łobrzeg, Piotr Paslkowskl- 278-55, lub centtala 240-21 w. 260 (w godz. 9-16). 
ODDZIAL REDAKCJI W LĘBORKU: ul. Annii Krajowej 16. Wiesia" Banlak- 
tel./fax 62
-
88. 


ODDZIAL REDAKCJI W MIASTKU: ul. Dworcowa 29, Konrad Remelski - 35-72 
ODDZIAL REDAKCJI W SZCZECINKU: 'ul. Wyszyńskiego 36, (hol PZU), 
Grzegon Suzepańsld, tel./fax - 403-11 (9-16). 
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137-139, 
75-604 Koszalin. dyrektor Zdzlslaw Stadnik, tel./fax 42-
 1-40, centrala telefoniczna 42- 
79-21, telex 053227
. 
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne. Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Larnpego 18/ 
20. 
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zasłr7.ega sobie również prawo skra- 
cania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych. 


DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY - tel_ 42-51-01, fax 42-51-40, 42-22-91