/5680-0001.djvu

			NR 128 (12372) 
Wtorek 
2 czerwca 1992 


.. 


Cena 900 żł , 


PrYl11as 
propon.uje 
spravvdzenie 
biskupó\IV 


TELEFONY 
DLA CZVTELNIKOW 
KOSZALIN 250-05 i 224-95 
ul. Zwycięstwa 137/139 


..................... .......................... ...... 0....... ............... ........... .... .. .. .. 


Ol .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ...... ...... .... .............. ... .. 
.......... ... ....... ..... ....... ..... 'O'. .....t .... 


. 


.. .... .... .......... ....... 
.. .. .. . .... ....... 


SŁUPSK 275-91, 251-95, 239-12 
al. Sienkiewicza 20 


KOŁOBRZEG - 234-73 (centr.) 
ul. Giełdowa 12 


Dzisiaj zbierze się Trybunał Konstytu- 
cyjny, aby zająć się uchwałą sejmową w 
sprawie tajnych współpracowników UB 
i SB. Wniosek o niezgodność tej u- 
chwały z konstytucją wpłynął do Trybu- 
nału w miniony piątek i podpisało go 50 
posłów. Rozprawa przed Trybunałem 
może się odbyć, jednak nie wcześniej jak 
dwa tygodnie po złożeniu oficjalnego 
wniosku. Trybunał rozpatrzy go więc 
dopiero po 12 czerwca, podczas gdy 
uchwała sejmowa nakłada na ministra 
spraw wewnętrznych obowiązek przed- 
stawienia informacji przed Sejmem do 6 
czerwca. 
Uchwałę sejmową poparł pry- 
mas Polski, kardynał J. Glemp. 
L. Próchno-Wróblewski (UPR) po spo- 
tkaniu czwartkowym tej partii z pryma- 
sem powiedział, że J. Glemp ma do tej 
uchwały stosunek życzliwy, a nawet 
popierający. Prymas zaproponował, 
aby proces lustracyjny mógł objąć 
także biskupów Kościoła katolic- 
kiego. 
Wczoraj zebrał się także Polityczny 
Komitet Doradczy przy ministrze spraw 
wewnętrznych. Rzecznik prasowy 
MSW odmówił podania tematu tego 
spotkania. (ces) 


Biura Ogłoszeń 
KOSZA LI N, telJfax 222-91 
ul. Alfreda Lampego 20 
SŁUPSK 266-08 
al. Sienkiewicza 20 
KOŁOBRZEG 234-73 (centr.) 
ur. Giełdowa 12 
Adresy filii 8.0. na str. ogłoszeniowej :<, < 
 


. 


....
  . 
\.. 
v
 
c.) 


C 
I
 


Różnych rzeczy można sobie 
odmówić, ale kupić trzeba 
koniecznie 


"'IIi 
" 


s\ 


jutrzejszy 
i MAGAZYN ŚRODA! 
- z którego dowiedzieć się 
można, co potrafi szympans, ile 
kłopotów przysporzyć może no- 
wy mercedes, jakie zgorszenie 
wywołały rozebrane dziewczy- 
ny; można pośmiać się z drobiaz- 
gów w "Pchlim targu", a wspól- 
nie z naj"młod.szymi poczytać 
"Głos dzieci". 


,,<
 


ł 


W Koszalinie i w 
Slupsku Dzień Dziec- 
ka obchodzono weso- 
lo i bogato. Na zdjęciu: 
trójmecz w Szkole 
Podstawowej nr 9 w 
Koszalinie. 
Fot. Z. KALKOWSKI. 


Pierwszy dzień sprzedaży 


- 


d. "Glos Koszaliński" - "Glos Slupski" 
KOSZALIN SŁUPSK 


lejki po obli, a j 


Przyjemnej lektury! 


"Perła Adriatyku" 
I - k - 
.......................................... 
. ......................................................................................... 
art y ery)s Im ZWierzęta Z głodu 
\\
\\I\\

\
\\\\\\ I :::::
;\?

:;:


\


 I 

:::.:;
i l 
:??

\!\,\\\
\\\\\\\\\ 
........... . . 11 ' .. I . . a ........... 
........... . . .. . . ., ........... 
............ . . . ...... .......... 
I ............... '. .... .'. ..... . ..................... 
...... .. ....... ........... 
::::::::::::":::::::.,:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
ceem ................................................. 
................................................. 
................................................. 
\%\\f\I\%\?


\?\
{:
\ I ....r
:
:
:
:
:
:
:?\\{\\\\\\%\\\\\\\ 
· I d · '1 ............ .8 . £ .. 1 . 1 .... ...... 
............ .... ............ 
............ . . .. ........... 
............ . . . ............ 
............. .' . . ............ 
............ .. .. . ............. 
::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
........... .................... ........... .... 
g I ną, a U zle · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.............................. .................. 
...... ............................... .......... 
.:.:.:.:. z .......:.:. O ........:. O .......: I .. ...: a .......:. n ........: s .:.....:. m ........:..":'.':'.-: 
..... .... . .. ..... 
.... ... . . ..... 
..... ... . .. .. .... 
..... .. . .' . ..... 
...... ... .. . .... 
.... .... . . .. 
l" ......... ....... . .' '.. . . .... ... 
..... .... .. . .... 
... .... . .... " 
.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.:::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::::.. 


I	
			

/5680-0002.djvu

			Str.. 2 


GŁOS POMORZA 


Wtorek, 2 czerwca 1992 r. 


Franciszek Klim 
wicewojewodą koszalińskim 


Jak nas poinformował rzecznik prasowy wojewody koszalińskit9go, 
premier Jan Olszewski powołał z dniem 1 czerwca br. Francisz- 
ka Klirńa - dotychczasowego wójta gminy Manowo __o na 
stanowisko wicewojewody koszalińskiego. Premier podziękował 
jednocześnie Antoniemu Jackowi Lesińskiemu, pełniącemu do tej pory 
obowiązki wicewojewody, za blisko dwuletnią pracę na tym stanc')'lNis- 
ku. 


I 


Kronika dnia ,] 


. J. DELORS przybył wczoraj do 
Warszawy. Przewodniczący Komisji 
.' Wspólnot Europejskich został przy- 
witany na lotnisku przez premiera J. 
Olszewskiego. Program wizyty prze- 
widywał rozmowę z premierem i u- 
dział w rozpoczętym wczoraj w Za- 
krzewiu pod Poznaniem, seminarium 
"Prawo i demokracja". Tematem roz- 
mów J. Delors'a i Olszewskiego była 
sytuacja gospodarcza Polski oraz stan 
i perspektywy stosunków pomiędzy 
naszym krajem i Wspólnotami Euro- 
pejskimi. Zdaniem J. Delors'a popra- 
wa konkurencyjności polskiego eks- 
portu i dyscyplina finansowa to pod- 
stawowe czynniki, które zadecydują o 
dostosowaniu Polski do krajów EWG. 
(ces) 


. POLSKA delegacja na konfere- 
ncji "Środowisko i rozwój" rozpoczy- 
nającej się 3 czerwca w Rio De Janei- 
ro, zaproponuje przyznawanie doro- 
cznych nagród Nobla w dziedzinie 
ekologii - poinformował minister o- 
chrony środowiska, zasobów natural- 
nych i leśnictwa, prof. S. Kozłowski. 
(ces) 
. PREZYDENT L. Wałęsa przyjął 
wczoraj T. Mazowieckiego, przewod- 
niczącego Sejmowej Komisji Nad- 
zwyczajnej do spraw projektu ustawy 
konstytucyjnej. Podczas spotkania 
T. Mazowiecki wyraził swoje uwagi 
i spostrzeżenia związane z pracą tej 
priorytetowej w założeniu - jak pod- 
kreślił- komisji. Stwierdził, że komi- 
sja traci swoje specjalne znaczenie. 
Symptomatycznym jest tu brak, od 
pewnego czasu na posiedzeniach ko- 
misji, przedstawiciela rządu, co nie 
ułatwia postępu pracy - stwierdził 
T Mazowiecki. (ces) 


_ . PREMIER J. Olszewski od- 
wołał, w związku ze złożoną rezygna- 
cją, ze stanowiska rzecznika praso- 
wego rządu M. Gugulskiego. Jedno- 
cześnie powoła' na to stanowisko 
J. Polkowskiego - dotychczaso- 
wego redaktora naczelnego krakows- 
kiego "Czasu". M. Gugulslr.L pytany 
przez dziennikarzy o powody swojej 
dymisji powiedział, że już dwa tygod- 
nie temu złożył swoją dymisję u pre- 
mi
ra. Argumentował ją powodami 
osobistymi i własną oceną dotych- 
czasowej działalności instytucji rze- 
cznika prasowego. J. Polkowski, no- 
wy rzecznik prasowy rządu powie- 
dział, że nie może jeszcze nic powie- 
dzieć o ewentualnych zmianach w 
polityce informacyjnej rządu. Przewi- 
duje jednak powołanie stanowiska 
rzecznika prasowego premiera. (ces) 


. ZADŁU2ENIE państwa rosyjs- 
kiego, związane z dramatycznym bra- 
kiem banknotów rublowych, wynosi 
około 2 bln rubli. 120 mld państwo 
jest winne pracownikom i emerytom, 
którym nie wypłacono uposażeń. Wi- 
cepremier J. Gajdar potwierdził tę 


- 


Mariola Dubaj 31 lat, jest chora 
na białaczkę szpikową. Ż
TCie jej mo- 
że uratować operacja przeszczepu 
szpiku kostnego. która może być 
przeprowadzona w Londynie. Koszt 
operacji wnosi 1.5 miliarda zlofych. 
Mariola jest matką ośmioletniego 

 dla którego mIS ŻyĆ! 
Mariola. jej mąż i synek liczą na 
pomoc ludzi dobrej wou. którzy ze- 
chcą podzielić się tym co mają ł 
pomogą w uzbieraniu tak dużej su- 
my potrzebnej na operację ratującą 
życie Marioli. Pieniądze można 
wpłacać na konto: Zanąd Wojewó- 
dzki PCK " Koszalinie, Pomorski 
Bank Kredytowy w Szczedaie, fi Od- 
dział KoszaUn 363206-7285-132 z 
dopiskiem .,Życie dla MarioU" . (RE) 


katastrofalną sytuację. Rząd zapo- 
wiedział zwiększenie emisji bankno- 
tów tysiąc i pięćsetrublowYGh, któ- 
rych do sierpnia ma być p1ięć razy 
więcej niż obecnie. (zm) 


. "POTROIMY budżet i IDbalimy 
Husajna" - informuje nil3dzielny 
"Los Angeles Times", piszą.(; o pia- 
nach amerykańskiej CentralnE'j Agen- 
cji Wywiadowczej i zwiększeniu jej 
budżetu z 15 do 40 mln dolarów. 
Suma ta jest przeznaczona nel działa- 
nia zmierzające do obalenia i,rackiego 
przywódcy. Dziennik pisze, ;
.e ozna- 
cza to rosnącą frustrację kręgów rzą- 
dowych z powodu małej skuteczno- 
ści podejmowanych dotychczas dzia- 
łań. (zm) 
. PRZED Sądem Najwyższym w 
Izraelu rozpoczęły się przesłuchania 
w procesie Iwana Demianiuka, skaza- 
nego za zbrodnie ludobójstwa popeł- 
nione na narodzie żydowskim. De- 
mianiuk utrzymuje, że to nie on jest 
osobą winną śmierci setek tysięcy 
2ydów w Treblince. Wedłu!
 niego 
szefem obozu, odpowiedzialnym za 
popełnione tam zbrodnie, był niejaki 
Iwan Marszenko. Jemu to przypisano 
pseudonim "Iwan Groźny". (zm) 


. Z PIERWSZĄ wizytą państwo- 
wą przybył wczoraj do Moskwy pre- 
zydent RPA F. de Klerk. Obydwie 
strony podpiszą kilka porozumień, w 
tym układ o współpracy gospodarczej 
i wymianie handlowej. (zm) 


. W NOWYM JORKU rozdano 
nagrody "Tony", przyznawane coro- 
cznie najlepszym musicalom. Za naj- 
lepszy uznano, wykorzystującą piosen- 
ki G. Gershwina, komedię muzyczną 
,;Crazy for you" ("Szaleństwo dla 
ciebie"). Polskie "Metro", które kan- 
dydowało do tej nagrody, ponownie 
nie znalazło uznania 651 amerykań- 
skich krytyków. (zm) 


Wczoraj w Wyższym Semłnarlum Duchownym w 
Włlk.owle odbyła się doniosła uroczystość. łącząca w 
jedno pierwszą rocznicę papieskiej pielgrzymki. 
55-lecie kapłaństwa bp Seniora Ignacego Jeża i 2O-1e- 
cie dieceFJi koszalińsko-kołobrzeskieJ. W sali, w któ- 
rej przed rokiem gościł Jan Paweł n, zebrali się 
gospodarze i zaproszeni, by przypomnieć papieskie 
posłanie ..Bogu dziękujcie. ducha nie gaście". 
Słowo wprowadzające wygłosił bp ordynariusz Cze- 
sław Domłn. który następnie odczytał treść telegra- 
mu, kierowanego do papieża "(00.) kończąc Dni Kosza- 
lina wspomłnamy 
wlększe wydarzenie obecnej 
historil. jakim była wizyta Ojca Świętego". 
Dzieje chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim 
przedstawili kolejno: doc. dr hab. Zygmunt Szultka - 
w aspekcie historycznym, bp Senior Ignacy Jeż, dzieje 
diece7ji od jej powołania. Wspominając pierwsze lata 
nowej koszalińsko-kołobrzeskiej diece7ji I. Jeż powie- 
dział. że służba tu była specyficzna i bardzo trudna. 
Wśród życzeń i wyrazów szacunku, jakie złożono mu z 
oka7ji rocznicy kapłaństwa. w tym także biskupiej 
posługi. wskazywano na duchowy wkład w rozwój 
przemian. nieugiętą i mądrą postawę w trudnych dla 
narodu czasach, wspieranie skrzywdzonych. opiekę 
nad internowanymi i wielki autorytet moralny. Jego 
osoba łączy dwa 
donioślejsze wydarzenia w życiu 
kł)ŚCioła lokalnego: utworzenie dieceFJi I wizytę Ojca 
Świętego. 
W uroczystości wzięli udział duchowni wszystkich 
parafii, władze wojewódzkie i miejskie. rektorzy wy- 
ższych uczelni, przedstawiciele organizacji społecz- 
nych. (ewu) 


Fot. Izabela Oleś 


--( 


'\, 


Matury udały się 


t 


Są piątki i szóstki 


(dokończenie ze str. 1) 


W sumie była to matura lepsza, niż w 
roku minionym. 74 maturzystów uzys- 
kało średnią ocenę powyżej 4, w tym 23 
przekroczyło próg bardzo dobrej oceny 
średniej. Najlepszą maturzystką była 
Karolina Muchowska (średnia 5.6). 
Teresa Bubienko. wicedyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Słupsku: - Szkołę w tym roku 
ukończyło 140 .absolwent&.v. 138 z 
nich przystąpiło do matury. 4 osoby nie 
zdały. Średnia oCena była wysoka 
 
4,13. Rok temu gorzej (3,81). Poza tym 


W dravvskiej kopalni 


wystawiono 87 ocen celujących, 187 
bardzo dobrych i 33 mieme. Z eg- 
zaminów ustnych zwolniono w sumie 
80 osób. Zaskakująco dużo uczniów 
zdawało egzamin ustny z języka rosyjs- 
kiego, a najmniej maturzystów było 
zainteresowanych sprawdzeniem swo- 
ich sił na egzaminie z chemii i fizyki. 
Mirosław Kondrat. dyrektor Ze- 
społu Szkół Ekonomicznych w Słup- 
sku: - Do matury przystąpiło 85 
abituńentów, 6 z nich nie zdało eg- 
zaminów pisemnych. Tyle samo nie 
miało szczęścia w trakcie egzaminów 
ustnych. Ja jestem zadO\.OOJony. W po- 


równaniu z rokiem ubiegłym jest o 
wiele lepiej. 'Wyżs7J.] poziom był widocz- 
ny szczególnie podczas egzaminów z 
języka polskiego. Były nawet oceny 
celujące z tego przedmiotu. 6 osób 
zwolniliśmy z egzaminu ustnego. Naj- 
bardziej mnie jednak cieszy, że w tym 
roku do matury przystąpiło i zdało 
egzaminy aż 9 absolwentek naszego 
studium zaocznego. 
Danuta Homenda. dyrektorka Ze- 
społu Szkół Medycznych w Słupsku: 
- Do egzaminów przystąpiły 103 u- 
czennice. 3 spośród nich, niestety, nie 
powiodło się. 18 dziewcząt zwolniliśmy 
z drugiej części. W ogóle matura była 
bardzo dobra. Z języka polskiego po- 
stawiono aż 7 ocen celujących i 25 
bardzo dobrych. Nieco gorzej wypadła 
matematyka - tylKo 11 ocen bardzo 
dobrych. 
Zebrał: 
ZBIGNIEW MARECKI 


Trup pod travvą 


(dokończenie ze str. 1) 


,;.d
"""
 


::.
. 


no zestaw do odbioru telewizji satelitar- 
nej, 8 magnetowidów i 1 odtwarzacz. 
Straty oszacowano na 67.100 tys. zł. Nie 
wiadomo jednak czy sprzęt skradziony 
był przed naprawą, czy już po naprawie? 


Płonął samochód 
Na polu przy trasie Pustary - Bo- 
gucino (gm. Kołobrzeg) z nie ustalo- 
nych jeszcze przyczyn spłonął saab, 
KOL47-25. Spaliła się kabina, bagaż- 
nik i silnik. Straty wyceniono na 22 
mln zł. Z płonącymi trabantami już się 
oswoiliśmy, jednak saaba trochę żal... 
Skradziono samochód 
Koszalin - volkswagen golf, KOK 
58-12, biały 
Koszalin - mercedes 124D, N E- YG 
301, popielaty metalik. Wartość sa- 
mochodu właściciel ocenił na 38 tys. 
DM. Jest on mieszkańcem Niemiec i 
prawdopodobne, że drogę powrotną 
odbędzie przy pomocy np. PKP. 
(ces) 


Jł....... 
MDlJ 
POMORZA 


.- 


Nowy dzierżawca 
negocjuje z załogą 


Drawską kopalnię kruszyw mineralnych miał wczoraj, 1 czerwca, przejąć nowy 
dzierżawca - Szczecińskie Kopalnie Kruszyw Mineralnych. Pracownicy domagali 
się, aby firmą kierował nadal dotychczasowy dzierżawca - Ireneusz Grzywacz. 
Do zapowiadanego strajku okupacyjnego nie doszło. Załoga podjęła negocjacje. 
Wczoraj zjawili się tam przedstawiciele Koszalińskich (właściciel) i Szczecińs- 
kich Kopalni Kruszyw Mineralnych. Nowy dzierżawca oferował zatrudnienie 
większości załogi, bez kierow<,ów i mechaników. Przedstawił też nowe warunki 
płacowe. 
- Dowiedzieliśmy się, że na 103 ludzi, pracę straci 23 - powiedział nam 
kierownik zakładu. Roman Kieliszkowski. - Do tego nasze zarobki byłyby teraz 
mniejsze. Na to załoga nie chce się zgodzić. 
Pracownicy żądają zatrudnienia wszystkich. Jest to podstawowy warunek 
ugody. Decyzję, czy będzie możliwe zatrudnienie wszystkich - ma podjąć 
(najpewniej w środę) dyrektor s7.c7.ecińskiej kopalni. 
Obecnie trwa inwentaryzacja części składowych majątku drawskiej kopalni. 
Uzgodniono, że ludzie przychodzić będą do pracy i zajmą się robotami porząd- 
kowymi oraz zabezpieczającymi. Do czasu zakończenia sporu negocjacje prowa- 
dzić będzie w imieniu załogi miejscowy związek "Solidarności". (DIS) 


Tragiczna wycieczka 
Pogoda jest wymarzona na wycie- 
czki i... na kąpiel. Ta jednak bywa 
czasami zabójcza. Podczas szkolnej 
wycieczki dwóch klas ze szkoły pod- 
stawowej nad jezioro Lubowic (gm. 
Nowa Wieś Lęborska), doszło do tra- 
gicznego wypadku. 16-letni uczeń 6 
klasy w trakcie kąpieli - utonął. Kąpał 
się na nie strzeżonej plaży. Nie pomo- 
gła obecność opiekuna szkolnego. 


Ukraść zakład 
W Kretominie (gm. Manowo) do 
wytwórni opakowań, należącej do 
spółki z 0.0. "Roma", dostali się wła- 
mywacze. Jedne drzwi wyważyli, in- 
ne otworzyli dopasowanym kluczem. 
Skradli dokumentację, surowce i u- 
rządzenia do produkcji, o łącznej war- 


tości co najmniej 50 mln zł. Być może 
mamy do czynienia z "wrogą działal- 
nością" wywiadów gospodarczych 
obcych państw, albo z tanim sposo- 
bem na założenie własnego biznesu? 


Nie wierz, bankom... 
Nieufność do banków i lokowanie 
kapitału w przysłowiową "skarpetę'., 
a w tym przypadku do tapczanu, wy- 
korzystali włamywacze w Szczecinku. 
Do budynku przy ul. Świerczewskiego 
dostali się przez piwniczne okienko, 
po czym skierowali się do skarbca w 
tapczanie. Ukradli 1 O mln zł, 4 tys. DM, 
100 USD, które były przechowywane 
w torbie. Zostawili po sobie rozpacz 
właściciela i pustą torbę. 
Sprz,t rtv w cenie 
W Koszalinie okradziono zakład na- 
prawczy sprzętu radiowo-telewizyj- 
nego, który znajdował się przy ul. 
Staszica. Po wyważeniu drzwi zabra- 


co 
C"h:t 
I.C)N 
mo 
'LO 

M 

::I 
o
 

{5 

.
 
Redaktor naczelny: c[ z 
WIESŁAW WiŚNIEWSKI L--:... 


ADRES REDAKC.JII ADMINISTRAC.JI: ul. Zwycięstwa 137-139. 
7
04 Koszalin. telex 0532275. telefax - 233-09. Centrala telefoniczna 
- 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośred- 
nie: sekretariat. redaktor naczelny. zastępca redaktora naczelnego - 226-93. 
sekretarz redakcji - 251-01; dział depeszowo--zagraniczny - 244-75; dział 
reporterski - 224-95; dział publicystyki 
znej - 244-1 O; dział publicy- 
styki gospodarczej - 234-53: redaktor sportowy - 251-14. 
DZIAt.INTERWENC.lI przyjmuje interesant6w (z obu województw) w 
godzinach 9.30 - 16 w siedzibie redakcji (IX piętro. pok. 903). także 
telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót). 
PRAWNIK udziela porad w poniedziałki i czwartki w godz. 13-15 
w redakcji (pokój 003. piętro techniczne) - wyłącznie osobiście. W oddziale 
redakcji w Słupsku - w pon iedziałki i czwartki. godz. 15--17 (p. 107. I piętro) 
Porady udzielane są bezpłatnie. 


ODDZIAt. REDAKC.JI W 8ł.UPSKU: ul. Sienkiewicza 20, 76-201 
Słupsk. telefony: kierownik oddziału i sekretariat redakcji - 251 -95, dzien- 
nikarze- 224-56,251-95.243-81.275-91.239-12. telex- 582213. telefax 
251-95. 
ODDZIAt. REDAKC.JI W KOŁOBRZEGU: ul. Gieldowa 12. 78-100 
Kołobrzeg, tel. 234-72 (centr.) . 
Rękopisów nie zam6wionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie r6wnież 
prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zam6wionych. 
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy ..Forum"Sp6łka z 0.0., ul. Zwycięstwa 
137-139, 75-604 Koszalin. centrala telefoniczna 279-21, telex 0532275. 
telefax: 233-09. 
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne. Spółka z 0.0. w Koszalinie. ul. A. 
Lampego 18120. 


Policjanci odkopali zwłoki młodego 
mężczyzny. Oto jego rysopis: wiek z 
wyglądu 35-45 lat, wzrost 170 cm. 
szczupłej budowy ciała. twarz olaągła. 
nos średni cienki. włosy ciemne śred- 
niej długości. ciemne wąsy sięgające 
poniżej kącika ust. liczne braki w uzę- 
bieniu górnej szczęki (spowodowane 
próchnicą). Ubrany był w koszulę spor- 
tową z krótkim rękawem koloru zielo- 
nego (z tyłu napis o nie ustalonej 
treści). spodnie dresowe koloru grana- 
towego, na nogach białe skarpety oraz 
białe buty. Przy zwłokach nie znalezio- 
no żadnych dokumentów. 
Osoby mogące pomóc w ustaleniu 
tożsamości denata lub posiadające ja- 
kiekolwiek informacje w tej sprawie 
proszone są o osobisty lub telefoniczny 
kontakt z policją: Komendą Wojewó- 
dzką Policji w Gdańsku (tel. 39-53-33, 
39-53-30). Komendą Rejonową Policji 
w Kartuzach (tel. 81-00-73 do 75) lub z 
najbliższą jednostką policji. 
Na zdjęciu: rysunkowy portret dena- 
ta. (maz) 


f) ::łdUłidirti;; 
, :-: ......0"0".... .... ......... ........ .":. 


A może byłoby nie od rzeczy zacząć 
prywatnie ojczyznę leczyć} 
(J, Bułatowicz) 


Imieniny: 


dziś: Marii, Marcelego, Piotra 
jutro: Klotyidy, Tamary, Leszka 


Wschód słońca - 4.19 -zachód- 
20.49 


m:1 Zachmurzenie małe. Ciepło 

 " i p
g k Odnie. Wiatr h Sła d b
 
 
umiar owany wsc o ni I 
południowo-wschodni. Temperatura 
1 w nocy od 9 do 13 sto C., w dzień od 24 
do 27. Nad samym morzem okolo 20 st C. 


TOTEK PŁACI 


EX z 27 maja 
5 - 31519900 zł 
4 - 87 700 zł 
3 - 4 700 zł 


DL z 27 maja 
6 - 2488484700 zł 
5 - 1 121 400 zł 
4 - 42300 zł 
3 - 6000 zł 


(JB) 


Kolejki 
po 
obligacje 


(dokończenie ze str. 1) 


SŁUPSK 


Nabywali obligacje jednoroczne po 
cenie nominalnej 1 mln zł. 
Stopa oprocentowania obligacji jed- 
norocznych jest i będzie większa o pięć 
procent od wskaźnika inflacji. Dodat- 
kową zachętą dla inwestujących w pa- 
piery wartościowe są korzyści podat- 
kowe. Osoby fizyczne mają bowiem 
zagwarantowane, że nie będą płacić 
podatku dochodowego od odsetek z 
obligacji. Tak więc posiadając większą 
ilość papierów wartościowych można 
nie pracować i nieźle żyć. 
W godzinach południowych gorącz- 
ka zakupów obligacji nieco opadła, ale 
, z tego nie należy wcale wnioskować, że 
nastąpiło coś w rodzaju nasycenia ryn- 
ku. Bank przygotowuje się do sprzeda- 
ży od 3 sierpnia br. obligacji trzylet- 
nich, a przedtem zamierza zapropono- 
wać swoim klientom inne, również at- 
rakcyjne formy lokowania i zabezpie- 
czenia kapitału. Będzie to m.in. otwar- 
cie funduszu papierów powierniczych, 
ale o szczegółach tej innowacji dyrektor 
H. Dymy ter obiecała powiedzieć nieco 
później. (wir) 


.. 


KOSZALIN 


Tak powiedziała kierowniczka pun- 
ktu obsługi klienta koszalińskiego od- 
działu Banku PKO SA. - Przet otwar- 
ciem banku przed jego siedzibą ustawi- 
ła się nawet niewielka kolejka. 
Stanisław Bartoszewski, dyrektor 
oddziału NBP w Koszalinie wyjaśnił, że 
więksi inwestorzy (tacy, którzy wyrażą 
chęć nabycia papierów o wartości co 
najmniej 30 mld złotych) mogą kupo- 
wać obligacje na specjalnie organizo- 
wanych przetargach). Mogą w nich 
uczestniczyć banki i instytucje finan- 
sowe zaproszone przez ministra finan- 
sów. Pierwszy przetarg odbył się w 
Warszawie pod koniec maja. (jura) 


Zvvierzęta 
glodu nie zginą. 
a lud.zie? 


z 


(dokończenie ze str. l) 


Strajkujący domagają się respekto- 
wania porozumienia zawartego 14 lis- 
topada między przedstawicielami or- 
ganizacji chłopskich, ministerstwa rol- 
nictwa i finansów w sprawie zaprzes- 
tania egzekucji komorniczych i sposo- 
bów oddłużania gospodarstw indywi- 
dualnych i państwowych. 
Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolnego 
w Grzmiącej mgr inż. Marian Jankow- 
ski nazwał zaistniałą sytuację fiskalnym 
terrorem. 
Cykl produkcyjny trwa w rolnictwie 
od pół roku do trzech lat. Nie można 


Agencja Detektywistyczna 
i Ochrony Mienia 
..,ARUD" 
w Kołobrzegu 
zatrudni młodych mężczyzn 
na stanowiska kontrolerów 
i ochrony mienia. 
Informacje Biuro Handlowe "JARUD" 
Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 8 
K-1579 


zatem - mówi dyrektor - wymagać 
aby gospodarstwa spłacały długt z szyb- 
kich dochodów, bo takich nie ma. 
Potrzebny jest system oddłużania. Age- 
ncja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
nie ma środków na pomoc. 
Załoga zakładu w Grzmiącej przy- 
stąpiła do związku "Samoobrona". Bę- 
dzie strajkować do skutku. (ram) 
Fot. IRENEUSZ CZERNIAWSKI 

 
Przysypownia Cementu 
w Sycewicach 
prowadzi sprzedaż 
cementu luzem: 
Aktualne ceny bez 
podatku obrotowego: 
CP-35 Z dodatkami 
597 tysięcy/tona 
CP-35 czysty 
617 tysięcy/tona 
Informacja telefoniczna 
34-598 
G-2269
		

/5680-0003.djvu

			Wtorek, 2 czerwca 1992 r. 


\3Ł05 POMORZA 


olakom udają się 
rozmaite rzeczy 


. 


- Panie profesorze. na sesji 
historyczno-literackiej w kosza- 
lińskim liceum mówił pan o spo- 
łeczeństwie średniowiecznym. 
Jacy byli Polacy wieków śred- 
nich? 
- Myślę, że byli to ludzie otwarci i 
to jest najważniejsze. Otwarci na no- 
we. Już sam fakt, że udało im się 
stworzyć państwo, że byli w stanie 
stworzyć państwo - świadczy o tym. 
A przecież nie udało się naszym sąsia- 
dom z zachodu, Wieletom czy Obot- 
rytom. Nie udało się to również na- 
szym sąsiadom bardziej na południe, 
Łużyczanom i wielu plemionom 
wschodniosłowiańskim. Nam się u- 
dało. Jest to przykład na to, że po 
pierwsze, Polakom udają się rozmaite 
rzeczy, a po drugie, potrafimy odejść 
od stereotypu, wiemy, co będzie, bo 
już było. Musimy tylko poszukać no- 
wych, nie stosowanych rozwiązań 
skutecznych. 
- Jacy jesteśmy dzisiaj -zda- 
niem historyka-mediewisty? 
- Proszę pani, jestem wielkim op- 
tymistą. Proszę zdać sobie sprawę, że 
to co się działo po wielkich prze- 
kształceniach społecznych w różnych 
krajach europejskich i Stanach Zjed- 
noczonych w końcu XVIII wieku, a w 
Anglii w wieku XVII, było znacznie 
gorsze od tego, co się dzieje w tej 
chwili w Polsce. Nie chcę ironizować 
i mówić: nie minęło 200 lat i wszystko 
jest w porządku. Po pierwsze dlatego, 


Rozmowa 
z prof. HENRYKIEM 
SAMSONOWICZEM 


że wszystko w porządku nie jest, a po 
drugie, nie ma mowy o żadnych dwu- 
stu latach. Ale potrzebny jest pewien 
czas, który prawdopodobnie należy 
liczyć w latach, a nie w miesiącach. 
Sądzę, że my potrafimy szybko, sto- 
sunkowo szybko do tego się przy- 
stosować. Tylko nie możemy liczyć na 
zmiany w sposób całkowicie niereal- 
ny, że nastąpią z dziś na jutro. To po 
prostu niemożliwe. 
- Wprowadzenie religii do 
szkół uczyniło z nas państwo wy- 
znaniowe. To była pana decyzja. 
Jak ją pan ocenia po roku czasu? 
- Chciałbym sprostować: to było 
danie prawa do decyzji dzieciom i 
młodzieży. Natomiast jestem i byłem 
przeciwnikiem wprowadzenia religii 
do szkół jako przedmiotu obowiąz- 
kowego. Nieważne jak finansowa- 
nych - przez społeczności lokalne 
czy przez państwo. 
- Nauczyciele pana lubią. Ale 
podwyżki płac nie były pana za- 
sługą. Wynikały z chwilowej 
nadwyżki budżetu. 
- Oczywiście, że tak. Nie mam co 
do tego żadnych wątpliwości, lecz 
jest to też kwestia pewnej generalnej 
koncepcji podziału pieniędzy. Jestem 


w mniejszości, bo prezentuję pogląd, 
że z budżetu państwa w warunkach 
kryzysu środki powinny być przezna- 
czone na trzy sfery życia społecznego: 
na zdrowie, na bezpieczeństwo i na 
oświatę, bo bez oświaty nie udadzą 
się żadne działania. I jeśli tutaj mówi- 
łem o wydarzeniach po rewolucji fra- 
ncuskiej czy angielskiej, to po to, 
byśmy sobie uświadomili: aby dojść 
do poziomu krajów rozwiniętych, 
musimy przede wszystkim inwesto- 
wać w oświatę. 
- Tymczasem sytuacja w 0- 
świaciejest przygnębiająca. Nikt 
jej nie chroni. co dopiero mówić 
o inwestowaniu. 
- Podczas mego urzędowania w 
ministerstwie pierwszy mój konflikt ze 


związkami zawodowymi polegał na 
tym, że wyraziłem pogląd, że Karta 
nauczyciela musi być zmieniona. I to 
w moim przekonaniu nie podlega 
dyskusji. Natomiast nie ulega też 
kwestii, że zmiana Karty nauczyciela 
nie może wiązać się z pogorszeniem i 
tak fatalnych warunków material- 
nych, w jakich żyją' nauczyciele w 
Polsce. Powtórzę jeszcze, co mówi- 
łem w momencie obejmowania sta- 
nowiska ministra: dziś nauczyciel pol- 
ski zarabia przeciętnie poniżej stu do- 
larów miesięcznie. Jeżeli będzie zara- 
biał 1000 dolarów, to będziemy młeli 
nie tylko prawo, ale i obowiązek zmie- 
nić - i to w sposób dość radykalny- 
Kartę nauczyciela. Ale działania, które 
zmierzają do pogorszenia i tak fatalnej 
sytuacji materialnej nauczycieli, są w 
moim przekonaniu niewłaściwe. 
- Czym zajmuje się w tej 
chwili minister w gabinecie Ta- 
deusza Mazowieckiego? 
- Po pierwsze działalnością na u- 
niwersytecie, po drugie działalnością 
społeczną w Komitecie Badań Nau- 
kowych, który dzieli pieniądze państ- 
wowe na rozmaite poczynania nau- 
kowe. Ponieważ jestem przewodni- 
czącym komisji badań podstawo- 
wych, uczestniczę w zebraniach i 
dyskusjach dotyczących wszystkich 
tych dyscyplin, które za podstawowe 
uchodzą. 
- Czy ponownie zostałby pan 
w obecnej. chyba trudniejszej niż 
przed rokiem sytuacji. ministrem 
edukacji narodowej? 

 Proszę pani, z tym największy 
jest ambaras, żeby dwoje chciało na- 
raz. A w tym przypadku nawet znacz- 
nie więcej niż dwoje. W związku z tym 
trudno mi w tej sprawie się wypowia- 
dać, w każdym razie nie pretenduję do 
tego stanowiska na pewno. 
Dziękuję za rozmowt'. 
Rozmawiała: 
EWA SONG 
Fot. Ziemowit Kalkowski 


1 bm. rejonowe biura pracy i ich 
filie dysponowały następujący- 
mi ofertami pracy dla bezrobo- 
tnych: 


Białogard 
. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Eksport-lmport "Violetta" przy ul. Lutyk6w 
28 zatrudni trzy szwaczki (praca na akord) w 
wieku do 30 lat. z 2-3 letnim stażem pracy. 
. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Gó- 
rach pod Białogardem poszukuje głównej 
księgowej z pięcioletnim stażem pracy na 
tym stanowisku i ze znajomością zagad- 
nień rolniczych. 
. Zakład Przemysłu Drzewnego przy ul. 
Chocimskiej 5 zatrudni technika techno- 
Logii drewna lub mechanika jako mistrza do · 
"fiali 'trak6'w w :zakładzie w Kar'ihie, przy uJ. I 
Koszalińskiej 85 (wymagany wiek do 40 
lat) oraz kobietę jako pomm:nika pilarza (w I 
wieku do lat 40). ' 
. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego 
przy ul. Królowej Jadwigi 1 (tel. 27-09 lub 
31 -31 ) zatrudni kierowcę ciągnika z upraw- 
nieniami jazdy wózkami akumulatorowymi. 
. Usługowy Zakład Budowlany Bazy- 
lego Grońskiego w Karlinie, przy ul. Chopi- 
na 6130 zatrudni: trzech zbrojarzy, pięciu 
murarzy-tynkarzy oraz dwóch glazurników 
(wymagany staż pracy i brak nałogów). 
. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Ha- 
ndlowe "Dom Książki" spółka z 0.0. w 
Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 52 zatrudni 
sprzątaczkę na 1/4 etatu. 
. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han- 
dlowe p. Kucierskiego przy ul. Ustronie 
Miejskie (dawniej MPGK) zatrudni 1 oso- 
bę przy przetwórstwie spożywczym (wy- 
magana aktualna książeczka zdrowia). 
. Usługowy Zakład Elektromechanicz- 
ny "Eldom" Władysława Sadowskiego 
przy ul. Buczka 2 zatrudni (na prowizję) 
elektromontera sprzętu gospodarstwa do- 
mowego z wykształceniem średnim i włas- 
nym środkiem transportu. 
. Sklep przemysłowy gospodarstwa 
domowego i RTV Zenona Wyżlica poszu- 
kuje sprzedawczynię ze średnim wykształ- 
ceniem, w wieku do 30 lat (kontakt telefo- 
niczny: 42-70). 
. Zakład Produkcji Palet "Kedlav" Wal-  


PRACOWNICY 
. . 
t; Z 11 , 


demara Wojtkowskiego w Brzeźnie 3 (koło 
Karlina) poszukuje: kierowcę---mechanika 
(z wykształceniem zawodowym i prawem 
jazdy kategorii B i C), osobę ze średnim 
wykształceniem na stanowisko kierownika 
do spraw zaopatrzenia i zbytu oraz dwóch 
pracowników fizycznych. 
. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hand- 
19Wę ,
Folpak" Ryszard;J Bendvk,
 p
 ul. 
Nowej 4 zatrudni elektryka--elektTomontera 
ze średnim wykształceniem w wieku do lat 45. 
Drawsko Pomorskie 


. Jednostka Wojskowa 1965 Oleszno 
Kasyno 319 w Karwicach zatrudni trzech 
kucharzy w wieku do 55 lat. 
. Państwo Łastowscy, zamieszkali w 
Drawsku przy ul. Kaszubskiej 9, poszukują 
opiekunki do starszej kobiety. Chętni - 
proszeni są o kontakt telefoniczny: 325-61 
lub 330-79. 
. ..Bar u Gieny" Iwony Tratnerskiej 
przy ul. Piłsudskiego zatrudni dwóch mu- 
rarzy do wykończenia domu mieszkalnego. 
. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywcze- 
go przy ul. Bankowej 3 poszukuje osobę z 
wykształceniem średnim (technika labora- 
nta lub "żywieniowca) na stanowisko in- 
spektora do spraw jakości; wymagany pię- 
cioletni staż pracy oraz znajomość odbioru 
jakościowego w magazynie. 
. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sty- 
lbet" Jurewicza-Paradowskiego przy ul. 
Stolarskiej 3 zatrudni jednego ślusarza-me- 
chanika i trzech techników budowlanych. 
Połczyn-Zdrój 
. Fabryka Maszyn Spożywczych 
..Pro-Spomasz" SA przy ul. Sportowej 2/6 
zatrudni technologa z wykształceniem śre- 
dnim. 


. Zakład Ubezpieczeń "Westa" Od- 
dział w $widwinie przy ul. Podgórnej 17 
zatrudni dwóch agentów ubezpieczenio- 
wych z wykształceniem średnim. 
. Zarząd Drawskopomorskiego Parku 
Krajobrazowego w Złocieńcu zatrudni leś- 
nika lub rolnika z wykształceniem zawodo- 
wym jako strażnika parku. 


'W' S

żeciri
k 'II :-.. ", '1'."- 


. ZSl ..Pojam" przy ul. Bugno 1 po- 
szukuje informatyka z wykształceniem wy- 
ższym kierunkowym. 
. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han- 
dlowe Eksport-Import w Trzesiecku 44 
zatrudni główną księgową ze znajomością 
prawa handlowego na 1/2 etatu. 
. Cukiernia Spółdzielni Inwalidów 
"Słowianka" przy ul. Kościuszki 26 zatru- 
dni technologa branży cukrowniczej z wy- 
ższym wykształceniem. 
. Zakład Produkcji Materiałów Budo- 
wlanych Marka Hiszpana w Minkowie pod 
Szczecinkiem zatrudni trzech betonia- 
rzy-zbrojarzy. 
. Urząd Miejski w Szczecinku przy pla- 
cu Wolności 11 zatrudni prawnika, ekono- 
mistę z wyższym wykształceniem oraz zna- 
jomością prawa handlowego i języka an- 
gielskiego lub niemieckiego, architekta i 
inspektora nadzoru budowlanego ze sto- 
sownymi uprawnieniami. 
. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han- 
dlowe "Juliwa" w Bobolicach przy ul. Mic- 
kiewicza 8 poszukuje dwudziestu szwaczek. 
. Zakład Usługowo- Budowlany p. Za- 
możniewicza poszukuje trzech malarzy. 
. Spółdzielnia Pracy Termo-Izolacyj nej 
"Terbu d" przy ul. 1 Maja 72 zatrudni głów- 
nego księgowego z trzyletnim stażem pracy. 
. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han- 
dlowo-Usługowe ..DAF' Andrzeja Szafa- 


rza w Czaplinku przy ul. Długosza 11 
poszukuje po jednej osobie w Szczecinku, 
Barwicach, Czarnem i Silnowie do skupu 
szmat (warunek - posiadanie własnego 
pomieszczenia gospodarczego). 
. Stacja Obsługi' Samochodowej przy 
ul. Strażackiej 3 poszukuje mechanika z 
uprawnieniami diagnostyki samochodowej. 
. Firma Usługowo-Handlowa "Rob-Da(' 
przy ul. Pilskiej 4 zatrudni dwie sprzedawczynie 
na stoisko masamicze (zgłoszenia przyjmuje 
Robert Eisop w godz. 9-11 ). 
. Zakład Stolarski i Usługowy przy ul. 
Poznańskiej 6 zatrudni stolarza-meblarza. 
. Usługi Transportowe Leszka Sala- 
mona w Turowie pod Szczecinkiem (tel. 
579-24) poszukuje kierowcy z prawem 
jazdy kategorii II i uprawnieniami do pro- 
wa,dzenia samochodu z przyczepą. 
, '. Hun:bwnł! Spożywczo-Drobiarska 
Zbigniewa Kosińskiego w Trzesiece (tel. 
401 -18) zatrudni magazyniera Z' 5-letnim 
stażem pracy. 
. Zakład Ogólnobudowlany Wiktora 
Dębskiego przy ul. Nowotki 1 A/4 zatrudni 
blacharza-dekarza z umiejętnością pokry- 
cia blachą w "karo" oraz murarza - mistrza 
z 1 O-letnim stażem pracy. 
. Zakład Produkcji i Usług "Drukpol" 
Grzegorza Chabera w Łukowie przy ul. 
Polnej 1 5 poszukuje drukarza-maszynistę 
offsetowego lub typograficznego. 
Świdwin 


. Pracownia Krawiecka "Anman" przy 
ul. Katowickiej 1 zatrudni trzy krawcowe. 
. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Han- 
dlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w 
Koszalinie (tel. 278-41 wew. 254) zatrudni 
do placówki w $widwinie kierownika od- 
działu oraz osobę do kierowania rozładun- . 
kiem opału. 
. Gminna Spółdzielnia w $widwinie 
przy ul. 1 Maja poszukuje jednego masarza. 
* * * 
. Koszalińska Izba Przemysłowo-Han- 
dlowa zatrudni asystentkę-sekretarkę z 
dobrą znajomością języka angielskiego lub 
niemieckiego. Zainteresowane panie pro- 
szone są o kontakt telefoniczny: 254-51 
wew. 54 w godz. 8-10. (jola) 


Str. 3 . 
"
 l 


Kto ado pt. 
słupskie d ieci. 


. 


W 1991 roku do Sądu Wojewódzkiego w Słupsku wpłyntły 42 
sprawy o przysposobienie. Z tej liczby załatwionych pozytywhie 
zostało 36 spraw. W pozostałych przypadkach' nie zapadły w 1981' I 
roku rozstrzygnięcia. Najwięcej wniosków o przysposobienie wpły- 
nęło do Sądu Rejonowego w Lębork,u (15) i do Sądu Rejonowego W 
Słupsku (8). W czterech sprawach orzeczono przysposobienie siad': 
miorga dzieci polskich przez cudzoziemców. "J. 


Troje dzieci adoptowali obywatele 
szwedzcy, a czworo - małżeństwa 
polsko-amerykańskie mieszkające na 
stałe w USA. We wszystkich tych 
przypadkach zgodę na adopcję wy- 
dano po ustaleniu, że żadna z pol- 
skich rodzin, oczekujących na adop- 
cję, nie chciała przysposobić tych 
właśnie dzieci. Działo się tak dlatego, 
że w ocenie rodzin polskich, dzieci 
były "nieładne" łub też ich sytuacja 
rodzinna była nie do końca uregulo- 
wana (rodzice mieli odebrane prawa 
rodzicielskie) albo byli chorzy psychi- 
cznie. 
Pewną rolę odgrywały również 
motywy ekonomiczne - Polacy bali 
się adoptować bliźnięta i rodzeństwo 
(trzy siostry), bo twierdzili, że nie 
utrzymają ich na odpowiednim po- 
ziomie materialnym. 


Inaczej reagowali cudzoziemcy. 
Wygląd nie odgrywał roli podczas 
wyboru dziecka. Najczęściej dekfaro- 
wali od razu, że będą dzieci teczyć i ż-ł 
zapewnią im odpowiedAj poziom l.V
 
cia. Wywiady przeprowadzane przez. 
sądy rodzinne i Wojewódzki Ośrodek. 
Adopcyjno-Opiekuńczy w Słupsku 
oraz Wojewódzką Poradnię Metkł i. . 
Dziecka te deklaracje potwierdzały. W 
trakcie podejmowania ost8tecznej 
decyzji brano pod uwagę także i to, 
czy zainteresowane rodziny miały ja- 
kiś kontakt z Polską, zanim zdeoydo.. . 
wały się na adopcję. Z akt wynika, że 
wszystkie rodziny miały bezpośrednie 
związki z Polską (emigranci lub dzied 
emigrantów) albo były zaangażowa- 
ne w pomoc Polakom (prowadzeoie 
akcji przywożenia darów). (ma2) . ł 


,
(l!: . " 
q "/, " 
\j,
y ,\1 

!It
"" 
. :
 
 ł < 
....::. 


,<".ł' 
#.....
. 


. 'ił': 

,
) 
..
 


110:-.: 
, ::

 
;' '
'J 


. 
t 
1- , 
 


II.": .

 
;


 
:
;-f 

:::,,:., 
:8
 
l;
t 


.
" 


i 
.. 


;..
: 


I.. 


t,'"  


:-
;. ,
!, 


.' :.."', 
y...
""
"/ 


:; k'
-:
i 


J<-!; 


ti'
 


. 


] ", 
 
';
 

;;. , 


Bliżej 
· b ..' 
I szy cle).... 


Człuchowskich drogowców spot- 
kaliśmy na trasie Trzyniec -' Stara 
Brda Pilska w gminie Koczała 
. 
czasie wymiany i konserwacji żńa- 
 -- 
ków informacyjnych. 
Dzięki wymianie tablicy, do.. 
Trzyńca będzie teraz i bliżej, i szyb! 
ciej! Czyżby prace te wykonywano' . 
zgodnie z zasadą zapowiadaneg
 
przyśpieszenia? (kor) 
Fot. Jan Mazłejuk 


t
 


:
 


" If
jijt)W':W':_"p'Ólfa
h 

",.......

_.........:';:ili:
 
...
.._
':}


.
:
t; 


:
g

\k/
l
.


{ r
 -:..:
-
.
. 


Wczoraj o godz. 8 stan morza wyno- 
sił 0-1 st. w skali Beauforta. Wiały 
wiatry z kierunków północnych o sile 
1-2 st. B. Ciśnienie 764 mm Hg, wi- 
dzialność dobra. Temperatura powie- 
trza 17 stopni. 


KOŁOBRZEG 


Informacji udzielił bosman Aleksa- 
nder Paszel. 
25V (poniedziałek) --: "Nimfa II" 
(bandera polska, armator PZB) weszła do 
portu pod balastem. 
26V (wtorek) - "Libelle" - jacht 
bandery niemieckiej wszedł do portu. 
27V (środa) - "Franek Zubrzycki" 
(bandera polska, armator ZSRM Darłowo) 
wszedł do portu; "Pefio" - jacht niemie- 
cki wszedł do portu. 
28V (czwartek) - "Nimfa II" wyszła 
w morze z ładunkiem stali; "Franek Zub- 
rzycki" wyszedł w morze. Jacht "libel- 
le" wyszedł w morze: "Śeefee" - 
jacht bandery niemieckiej wszedł do portu; 
"Jurand" jacht polski oraz "Vedoli" - 
jacht duński weszły do portu i tego samego 
dnia wyszły w morze. 
30V (sobota)'- ..Contessa" (jacht 
niemiecki) weszła do portu. 
31 V (niedziela) - "Wapen von Pi- 
len" (jacht niemiecki) wszedł do portu. 


DARŁOWO 


Informacji udzieliła bosman dyżur- 
ny Krystyna Sajko. 


25V (poniedziałek) - "Nordking" 
(bandera szwedzka) wsze,.!! pod balastem i 
po załadunku zrębków wyszedł w morze; 
"Franek Zubrzycki" (bandera polska, 
armator ZSRM Darłowo) wyszedł w rejs 
szkolny do Wismaru. 
26 V (wtorek) - "Sofie" (jacht ban- 
dery niemieckiej) weszła do portu; "Pilot 
51" wszedł do Kołobrzegu do remontu; 
"Pilot 53" wszedł do portu. 
27 (środa) - Sofie" wyszła w morze; 
..Nordstar" (bandera szwedzka) wszedł 
pod balastem i po załadunku zrębków wy- 
szedł w morze. 
29V (piątek) -"Vedoli ol (jacht duń- 
ski) wszedł do portu. 
31 V (niedziela) - Wodolot "Echo" 
wszedł do portu. 


USTKA 


Informacji udzielił bosman dyżurny 
Bogdan Sikorski. 
26V (wtorek) - "Contessa" (jacht 
bandery niemieckiej) weszła do portu i 
tego samego dnia wyszła w morze. 
29V (piątek) - "Tato" (jacht polski z 
Łeby) wszedł do portu; "Kaper 2" (statek 
Straży Granicznej) wszedł do portu. 
JOV (sobota) - "Izabela" weszła 
(jacht polski) i tego samego dnia wyszła w 
morze, "Tato" wyszedł w morze; "Vedo- 
li" (jacht duński) wszedł do portu. (bgb) 


"ii'i 


TOWARY. PIENIACZE 
biznes 


, 


Statek podwodn,y 
i poduszkowiec na własność' 


Bałtycka Giełda Towarowo-Pieniężna w Kołobrzegu (tel/fax 258-39, tlx 0534191) 
przekazała nam notowania obowiązujące w poniedziałek (1 czerwca br.). Oto one: 
Artykuły spożywcze i rolne: 
Napoje: ..Sinalco" 0,33 I - 3400 zł, 0,5 I - 4750 zl za puszkę, półtoralitrowe - 8100 zł za 
butelkę, "Coca-cola" 0,33 I - 4600 zł za puszkę, wielosmakowe - 7600 zł za póltoralitrową 
butelkę Napoje w kartonikach 0,21- 2600 zł. Piwo ..Eggenberger" 0,331 i 0,51-11700 i 18700 
li. Piwo puszkowe 0,331 (w reeksporcie) -0,30 DM. Wina krajowe O,751-9600złza butelkę. 
:)jJirytus krajowy w beczkach 200-litrowych -106 tys. zł za litr. Koncentrat pomarańczowy 100 
proc. -19500 zł za p6łtoralitrową butelkę. Oleje: sojowy luzem - 9200 zł za litr, słonecznikowy 
luzem - 9400 zł za litr, sojowy "Redy" - 13700 zł za litr, słonecznikowy -14500 zl za litrową 
butelkę. Oliwa z oliwek - 15700 za litrowę puszkę. 
Cukier luzem z dostawą minimum 20 ton - 5050 zł za kilogram, cukier trzcinowy - 285 USD 
za tonę. 
Lody w proszku (20 smaków) - 21 tys. zł za kilogram. lody "Bambino" 40 gramów - 2350 
zł za sztukę. Pizza 1 00 gramów - 3800 zł za sztukę. Dania obiadowe "Choice" 0,5 kilograma - 
3100 zł za sztukę. Flaki wołowe w blokach 20-kilogramowych - 18700 zł za 1 kg. Uda 
kurczaków mrożone - 21500 zł za 1 kg. Kurczaki mrożone czeskie- 21 tys. za 1 kg. Ryż luzem- 


4700 zł za 1 kg. Sliwka bez pestek na eksport -1,35 DM. Cebula świeża (25 kg) - 2 tys. zł za 1 
kg. Cebula kostkowana (eksportowa) - 515 DM za tonę. Papryka ostra w proszku - , 5 tys. zł za 
1 kg. Jaja (6
5 gramów) - 450 zł za sztukę. Fasola "Jaś" (worki 50-kilogramowe) -15.tySo. 
zł za 1 kg. Indvczki mrożone 4-5 kg - 26 tys. zł za 1 kg. Makaron - 4800 zł za opakowanie O,S 
kg. Kasza gryczana - 15 tys. zl za 1 kg. Ekstrakt kukurydzy - 100 USD za tonę. Ziari'\o 
słonecznikowe - 0,20 USD za 1 kg. Banany marokańskie - 11 tys, za 1 kg Pomarańcl
' 
hiszpańskie -1 0500 zł za 1 kg. Siedź solony w beczkach - 9 tys. zł, szprota mrożona bałtycka 
4050 zł, filet śledziowy -12500 zł. flądra odgardlana mrożona - 7300 zł. łosoś mrożo'lY - 11 ty
 
zł za kilogram. Pszenica 24-26 proc. -1 02 USD za tonę. Półtusze wołowe - 1600 USD za tonę. 
Owce żywe 45--50 kilogramów - 650 USD za tonę. Mleko w proszku - 1125 USD- za tonę' . 
Artykuły przemysłowe: . . 
Namioty 2,3 i 4-osobowe (import) od 500 tys. do 1 mln 300 tys. zł. Piły ręczne db dr
wna-1 er' 
tys. zł za sztukę. Zamrażarki 4-szufladowe pojemn. 143 1- 3,4 mln zł. Podg'le
'V.3c..l-bjote.ma 
 
"Amator" 5 I - 1 milion 450 tysięcy zł. Dresy chińskie dziecięce - 45 tys. zl. Duralex 
44-częściowy (import) - 350 tys. zł za komplet. Bursztyn - 400 USD za tonę. L:eliwo sz<:tra - 
 
125 USD za tonę. Wycieczkowy statek podwodny - cena do uzgodnienia (f). 
Poduszkowiec "Łucz 51" - cena do uzgodnienia. Telewizory: "Thorn" 20-calowy - ot' 
miliony 750 tysięcy zł, 26-calowy - 4,9 mln zł. (tg) 


wostatnim tygodniu na rynku walu- Kantory: zastój korona CSRF 480 52() 
towym panował zastój. Niewiele rubel WN P 50 150 
osób sprzedawało obce waluty, je- 100 lirów włoskich 1120 ,1160 
szcze mniej je kupowało. Zgodnie z 
tendencjami na światowych giełdach wa- KANTOR 
lutowych w ostatnich dniach szczególnie skup sprzedaż korona duńska 2180 2250 PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 44a 
mocno tracił na wartości dolar, zwyżkowa- gulden holenderski 7450 7650 W KOSZALINIE 
ła natomiast niemiecka marka. Ta ostatnia dolar USA 13500 13800 100 lirów włoskich 1070 1140 
waluta spotyka się również z największym marka RFN 8300 8500 dolar USA 13650 13750 
zainteresowaniem klientów kantorów. Wy- funt angielski 24500 25250 KANTOR PRZY UL. 9 MARCA marka RFN 8350 8450 
jazdy zagraniczne spowodowały, że stosun- frank szwajcarski 9200 9450 W SŁUPSKU funt angielski 24450 26000 
frank francuski 2500 260Ó 
kowo dużym wzięciem cieszyły się również frank francuski 2490 2560 frank szwajcarski 9200 9400 
guldeny holenderskie i szylingi austriackie. szyling austriacki 1150 1210 dolar USA 13650 13750 korona szwedzka 2320 2380 
Jak powiedział nam właściciel kantoru w marka RFN 8370 8470 gulden holenderski 7421) 7570 
Słupsku, jego zdaniem o ile nie zaistnieją W PKO SŁUPSK fung angielski 24500 24800 sz y lin1. austriacki 1190 1220 
szczególne wydarzenia na rynku waluto- frank francuski 2520 2620 dolar anadyjski 11160 11400 . 
wym, lekka tendencja spadkowa ceny do- dolar USA 13700 13950 frank szwajcarski 9050 9150 frank belgijski 405 415-. 
lara powinna się jeszcze przez najbliższy korona szwedzka 2300 2350 korona duńska 2170 2250 
czas utrzymać. marka RFN 8400 8550 gulden holenderski 7480 7600 korona CSRF 400 500 
funt angielski 24550 25200 szyling austriacki 1170 1210 forint 130 170
 
Kursy z dnia 1.6.1992 r. frank szwajcarski 9250 9400 dolar kanadyjski 11 200 11300 rubel WN P 100 130 
frank francuski 2500 2550 frank belgijski 405 416 100 lirów włoskich 1070 1200 
W PKO KOSZALIN szyling austriacki 1200 1230 korona duńska 2180 2240 (jura)
		

/5680-0004.djvu

			Str. 4 


GŁOS POfViOi,ZA 


W MIASTKU 
'k.'; .. 


\!:
: :.: 
*r 


(.
:.
.
 


Powstaje Centrum Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 


Od dwóch lat trwa rozbudowa obiektu Ośrodka Spor- 
tu i Rekreacji w Miastku. W dobudowanym do hali 
sportowej budynku powstanie Centrum Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Budynek jest prawie gotowy. Pozostały do wykonania 
podłogi, oświetlenie, zainstalowanie armatury sanitar- 
nej i wyposażenie siłowni. Zabrakło jednak 160 milio- 
nów złotych. 
W Centrum ma być 8 gabinetów zabiegowych, sauna 
z basenem, siłownia. Własnym sumptem pracownicy 
OSiR wykończyli salę do sportów walki, w której trenują 
zapaśnicy i zawodnicy taekwondo. 
Specja1nie dla osób niepełnosprawnych obniżono 
chodniki i krawężniki przy obiekcie. 
Jak nas poinformował Lech Warsiński dyrektor OSiR, 
raz w tygodniu za darmo korzystają z obiektów OSiR, a 
potem będą korzystać z Centrum Rehabilitacji człon- 
kowie Polskiego T.owarzystwa Stwardnienia Rozsianego 
- Oddział w Miastku. 


W Centrum planowane są 3-tygodniowe turnusy dla 
osób niepełnosprawnych z kraju oraz pobyty Niemców, 
Włochów i Austriaków. Ich przyjazd uzależniony jest 
jednak od standardu hotelu. Dlatego też w przyszłym 
roku dyrekcja OSiR planuje budowę nowego hotelu o 40 
miejscach noclegowych, specjalnie przystosowanego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Nad gabinetami zabiegowymi powstaje sala restaura- 
cyjna ze 120 miejscami konsumpcyjnymi. Obecnie znaj- 
duje się w stanie surowym. Na jej ukończenie brakuje 
500 milionów złotych. 
Zdaniem dyrektora Warsińskiego, jest nadzieja na 
uzyskanie funduszy z centralnego'urzędu sportu i kul- 
tury fizycznej. Jeżeli pieniądze się znajdą, to w ciągu 
miesiąca będzie można dokończyć budowę. 
Na zdjęciu: Centrum Rehabilitacji na ukończeniu. 
(kor) 
Fot. Jan Maziejuk 


Gotowanie maści 
w pełnym 
słońcu 


W ubiegly piątek wybralam się na rynek. 
r ,JnJl/!fSf'W;.aI()"!¥Inie. c:y w ,Kq$
alinię- iflnieje. 
problem sprzedaży lekarstw na ulicy w upalne 
. tbtt: I Sprawa ta zostala wlatnio nag/oi.witJlla. 
przez TV i radio. Powód - .pochodzenie 
lekarstw i warunki, K'jaJ..ich są przetrzymywa- 
ne. Na targowisku przy stadionie koszalińs- 
kiego Baltyku spotkalam tylko jedną osobę z 
kocykiem, na którym leżaly przeważnie ró;;- 
nego rodzaju maści. 
- Ma pan witaminy? - zapytala jedna z 
niewielu klientek zai1l1eresowan)'ch tego ro- 
dzaju towarem. 
- Nie. Ale mam maść lIa porost wlosów. 
- Dziękuję. Z wlosami nie mam klopotów. 
Podeszlam do sprzedawcy i z zainteresowa- 
niemoglądając towar, zapytalam, czy grzejące 
slońce "ie szkodzi tym specyfikom. 
- A £'0 to panią obchod;:i, chce coś kupić, 
to niech bierze. Bo policję zawolam! 
Policja. jak się później dowiedzialam, nie 
zajmuje się targowym halldlem lekarstwami. 
Funkcjonariu5ze nie są do tego przygotowani i 
nie maJą obowiązku sprawdzać jakości towa- 
rów. 
Sytuacja pod megasamem "Poltawa" byla 
podobna jak lIa rynku: tylko jeden stolic=ek ze 
sloiczkami zapelnionymi różnoku1orowymi ta- 
bletkami. 
- Czy' slońce im nie szkodzi? 
- Widziala pani tabletki leżące na "'T- 
stawie w "Herbapolu "? Tam dopiero musi być 
gorąco! A tu wietrzyk wieje i temperatura jest 
na pewllo niższa. Najważniejsze jest jednak to, 
że ja tych tabletek jeść nie będę! 
W "Herbapolu " - jak nas poinformowano 
- na K
vstawie eksponowane są puste opako- 
wania lub soki, które nie zostanqprzeznaczone 
do sprzedaży. 


P olicja W Kissimmee na Florydzie 
dokonała makabrycznego od- 
krycia. 42-letnia kobieta przez 
dwa lata przechowywała ciało zmar- 
łego 82-letniego mężczyzny w za- 
mrażarce. Aresztowana oświadczyła, 
że chciała utrzymać w tajemnicy fakt 
zgonu mężczyzny, aby otrzymywać 
nada' jego emeryturę w wysokości 
100Q dolarów miesięczrie. Mężczyz- 
. na, który zmarł śmiercią naturalną, był 


TRUP 
W ZAMRAŻARCE 


pochodzenia niemieckiego, a jego 
nazwiska nie ujawniono. Kobieta, jak 
wynika z zeznań świadków, w tym 
czasie trzykrotnie zmieniała miejsce 
zamieszkania i za każdym razem ciało 

marłego vvędroYlało do zamrażarki w 
nowym mieszkaniu. (PAl) 


Samoobsługa 
na lotnisku 


Likwidację kolejek w agencjach lo- 
tniczych obiecuje firma Galio z Mo- 
nachium, Jej produktem jest samoo- 
bsługowe stanowisko wydawania bi- 
letów i kart pokładowych. Zakup bile- 
tu i zarezerwowanie miejsca wymaga 
uwzględnienia wielu czynników. Aby 
klient dokonał właściwego wyboru w 
gąszczu możliwych przesiadek i wa- 
riantów taryf, urządzenie prowadzi go 
krok po kroku. Instrukcji udziela kom- 
puterowa stewardesa pokazana na 
ekranie. (PAl) 


Fałs:iywy' 'afarm
 , 


Na pokładzie szerokopokładowego Boein- 
ga 747 lecącego z Toronto do Frankfurtu nad 
Menem, znajdowało się 270 podróżnych, 17 
członków załogi i... 40 zarodowych krów 
przeznaczonych dla hodowców w Nie- 
mczech. W czasie lotu nad Atlantykiem włą- 
czył się pokładowy systjm przeciwpożarowy, 
informujący o ogniu w pomieszczeniach ba- 
gażowych. Pilot zmuszony został do awaryj- 
nego lądowania w Reykjaviku. Okazało się 
jednak, iż alarm był fałszywy. Ciepłota krów 
silnie ogrzała pomieszczenia bagażowe, w 
wyniku czego kontrolne przybory zasygnali- 
zowały ogień. (PAl) 


Dziesięciu goryli i 3 900 rubli emerytury 


Przed kamerami telewizji brytyjskiej Michaił Gorbaczow ujawnił, że od czasu 
jak stał się "zwykłym człowiekiem", sam zaczął robić zakupy i dopiero wówczas 
zdał sobie sprawę z wysokich kosztów utrzymania w Rosji. "W ubiegłym 
miesiącu - mówił "Gorbi" - otrzymaliśmy rachunki za gaz, światło, miesz- 
kanie itp., za które zapłaciliśmy 3 900 rubli. Ponadto za jednym wejściem do 
sklepu wydałem 500 rubli". 
Michaił i Raisa Gorbaczowowie mieszkają dziś w Moskwie w trzypokojo- 
wym mieszkaniu. Były prezydent otrzymuje 3 900 rubli emerytury, a jego żona 
Raisa - 340 rubli miesięcznie. Gorbaczowa nadal chroni dziesięciu goryli 
opłacanych przez państwo. Do jego dyspozycji oddano służbową "wołgę", 
która jednak nie ma prawa wjazdu za mury Kremla. (PAl) 


(RE) 


W wyższe j Szkole Inżyniers- 
kiej w Koszalinie już od 
pewnego czasu trwa pro- 
ces przebudowy progra- 
mów kształcenia. Uczelnia samodzie- 
lnie tworzy swój wizerunek i pozycję 
w regionie, dostosowując się do po- 
trzeb gospodarki. 
Wyrazem tego są zakończone prace 
przygotowawcze do uruchomienia 
nowej specjalizacji o nazwie układy 
automatyki na kierunku kształcenia 
elektronika. 
Już od października br., a więc 
w najbliższym roku akademic- 
kim, studenci z Wydziału Elekt- 
roniki rozpoczynający trzeci rok 
studiów, będą mogli wybrać 
specjalizację w zakresie układów 
automatyki. 
Uruchamiając ten nowy kierunek 
specjalizacji, kierowaliśmy się chęcią 
kształcenia fachowców, na których 
będzie coraz większe zapotrzebowa- 
nie i którzy znajdą zatrudnienie w 
najróżniejszych działach gospodarki. 
Do niedawna jeszcze uważano, że 
automatyka związana jest wyłącznie z 
dużymi obiektami produkcyjnymi (na 
przykład w przemyśle chemicznym) 
lub z wojskiem. Taki pogląd miał 
uzasadnienie z uwagi na wysokie ko- 
szta zakupu aparatury i jej utrzymanie. 
Obecnie, w następstwie ogromnego 
rozwoju elektroniki i spadku kosztów 
jej produkcji, a także postępującej 
miniaturyzacji i poprawy niezawod- 
ności układów elektronicznych, au- 
tomatyka wkracza do wszyst- 
kich dziedzin życia i przemysłu. 
Wykorzystuje się ją do programowa- 
nego sterowania urządzeniami, na 
przykład obrabiarkami, siłowniami 
statków, turbogeneratorami welekt- 
rowniach, dźwigami na budowach, a 
także rolniczymi; w mechanice precy- 
zyjnej, na przykład w sprzęcie łączno- 


Wtorek, 2 czerwca 1992 r. 


AUTOMATYKA i ROBOTYKA 


Nowa specjalizacja 
koszalińskiej WSInż. 


ści, różnych urządzeniach biurowych, 
sprzęcie gospodarstwa domowego, 
aparaturze geodezyjnej, automatach 
grających, magnetowidach, urządze- 
niach komputerowych... Nie ma już 
takiego działu gospodarki i innych 
dziedzin naszego życia, w których nie 
stosuje się automatyki. Specjalista z 
tej dziedziny znajdzie pracę w każdej, 
nawet najmniejszej miejscowości. I to 
jest właśnie ta wielka szansa, jaką 
tworzy dla studiującej młodzieży ko- 
szalińska WSlnż. 
Kształcenie w zakresie automatyki 
będzie możliwe dzięki opanowaniu 
przez studentów jej podstaw i nowo- 
czesnych metod projektowania, na 
przykład pracy w systemie UNIX na 
stacjach komputerowych, konstruo- 
wania systemów mikroprocesoro- 
wych i projektowania scalonych u- 
kładów na zamówienie (ASIC) za 
pomocą kompilatora krzemowego. 
Wprawdzie specjalizacja układy 
automatyki związana będzie z kierun- 
kiem elektronika, lecz dzięki zaanga- 
żowaniu pracowników naukowo-dy- 
daktycznych Wydziału Mechaniczne- 
go absolwenci tej specjalności będą 
się legitymowali także znajomością 
pneumatycznych i hydraulicznych u- 


kładów automatyki, które obok ukła- 
dów elektronicznych są szeroko sto- 
sowane w przemyśle. 
Najmłodszym dzieckiem automaty- 
ki jest robotyka, która zajmuje się nie 
tylko konstruowaniem robotów i ma- 
nipulatorów, lecz przede wszystkim 
projektowaniem otoczenia robota, 
tzn. narzędzi, chwytaków, podajni- 
ków i magazynów robota, oraz do- 
stosowywaniem procesu roboczego 
do robotyzacji. 
Absolwent WSlnż. o specjalizacji 
układy automatyki będzie umiał pro- 
jektować, uruchamiać i eksploatować 
urządzenia oraz instalacje automatyki 
i sterowania. Będzie umiał także za- 
proponować i zrealizować automaty- 
zację różnych czynności produkcyj- 
nych i organizacyjnych, w tym także 
zastosować komputery dla różnych 
celów gospodarczych i innych, na 
przykład w ochronie zdrowia czy w 
rozrywce. 
Wyższa Szkoła Inżynierska w Ko- 
szaliniestawia sobie za cel kształcenie 
fachowców potrzebnych gospodarce 
nie tylko dziś, lecz także jutro. 
Prof. dr hab. inż. 
WOJCIECH TARNOWSKI 


OGÓLNOPOLSKI ZLOT 


Szlakami 


Słowińskiego 
Parku 


Narodoweg
 


Regionalny Oddział PTTK w Słups- 
ku organizuje w dniach 5-7 bm. XVII 
Ogólnopolskt Zl
t 
-zl

a
i Sło\!yińs- 
kiego Parku Narodowego. W progra- 
mie: regaty żeglarskie oraz rejd pieszy 
różnymi trasami. 
Uczestnikiem rajdu pieszego może 
zostać każdy turysta, który do 3 bm. 
wyśle zgłoszenie oraz uiści wpisowe 
(10 tys. zł) w kasie Oddziału PTTK 
przy ulicy Szarych Szeregów 1, tel. 
250-1 2. 
Trasa nr 1 rajdu (5--6 bm.) prze- 
biegać będzie od dworca PKP w Łe- 
bie (zbiórka 5 bm. godz. 11) przez 
Boleniec, Czołpino, Smołdziński Las 
(nocleg), Smołdzino, Rowokół, Gar- 
dna Wielka. Ta trasa jest tylko dla 
naj sprawniejszych. Prowadzącym 
będzie przodownik - Zbigniew Waś- 
ko. 
Trasa nr 2 - z Rowów do Gardny 
Wielkiej. Zbiórka uczestników 6 bm. o 
godz. 11 przy przystanku PKS w Ro- 
wach. Grupę prowadzić będzie Leo- 
kadia Fijałko. 
W regatach uczestniczyć mogą 
żeglarze, którzy dysponują jachtami 
klasy Omega i do godz. 10 6 bm. 
dokonają zgłoszenia z wpisowym 
(również 10 tys. zł), w biurze Zlotu w 
Gardnie Wielkiej. Regaty rozpoczną 
się w tym dniu o godz. 11. 
Obie grupy "łazików" spotykają się 
6 bm. na przystani żeglarskiej w Gard- 
nie Wielkiej ok. godz. 1 5.30. Na go- 
dzinę 19 przewidziano ognisko z pie- 
czeniem kiełbasek, konkursami. 
Zlot zakończy się 7 bm. o godz. 12 
rozdaniem nagród zwycięzcom. (a) 


W PG R POŁCZYN 
Bezrobocie 
nie straszy 


W ostatnich dwóch latach załoga 
Państwowego Gospodarstwa Rolne- 
go w Połczynie-Zdroju zmniejszyła 
się o sześćset osób. Wielu pracow- 
ników odeszło na renty i emerytury, a 
dla innych po prostu zabrakło pracy, 
gdy przedsiębiorstwo z przyczyn eko- 
nomicznych zaczęło ograniczać pro- 
dukcję w typowych dotychczas kie- 
runkach działalności. 
Nie znaczy to, że część zredukowa- 
nej załogi skazana jest na życie z 
zasiłków. Wielu byłych pracowników 
znalazło stałe zatrudnienie w dwóch 
spółkach, do których przystąpił pege- 
er: "Vien-Pol" i "Kabanos". 
Spółka "Kabanos", utworzona z 
PGR Rąbino, zajmuje się przetwórst- 
wem mięsa. Natomiast "Vien- Pol", 
spółka z udziałem kapitału zagranicz- 
nego, wybudowała dużą przetwórnię 
i zamrażalnię owoców i warzyw w 
Dziwogórze. Na jej potrzeby rozwija- 
ne są na pegeerowskich gruntach 
plantacje. Samych truskawek, no- 
wych odmian z Zachodu, będzie do- 
celowo 160 hektarów. Ich walorem 
jest to, że owocują wcześniej lub 
później niż rodzime truskawki. W ten 
sposób zamrżalnia może przetwarzać 


surowiec od początku czerwca do 
końca października, a plantatorzy 
przez pół roku mają zatrudnienie. Na 
razie posadzono 35 hekatarów tych 
truskawek. Można na nich zarobić 
znacznie więcej niż na produkcji zbo- 
ża z podobnego areału. 
Zajęcia dla bezrobotnych nie koń- 
czą się na uprawie truskawek. Prze- 
twórnia w Dziwogórze zamierza eks- 
portować również czarną porzeczkę. 
Na zblokowanych plantacjach sadzi 
ją pegeer, prywatni plantatorzy oraz 
dzierżawiący je pracownicy PG R. W 
sumie będzie w tym rejonie 400 hek- 
tarów porzeczkowych krzewów. 
W rejonie Tychówka uwagę przeje- 
żdżających zwraca 40-hektarowa 
plantacja szparagów, ciągnąca się 
wzdłuż szosy. Jej rzędy są starannie 
obrobione. Niebawem zacznie się 
zbiór, tego cenionego na europejs- 
kich stołach warzywa. Zbiór szpara- 
gów odbywa się ręcznie. Znów pra- 
cownicy będą mogli zarobić. 
W PG R Połczyn, położonym w 
większości na piaszczystych pagór- 
kach, o trudnych do uprawy skło- 
nach, powoli rezygnuje się z tradycyj- 
nych rolniczych upraw. Nie przynoszą 


w tych warunkach dochodu. Tegoro- 
czne odłogi objęły 30 procent areału. 
Na przykład w Łężku cały 600-hek- 
tarowy zakład rolny został wyłączony 
z produkcji. Tutaj plony zawsze zjada- 
ła zwierzyna leśna. 
Ponad dwa tysiące hektarów w 
PG R Połczyn przeznacza się teraz na 
inne uprawy rolne. Szparagi będą 
rosły na czterystu hektarach. Ponad 
1100 hektarów zajmą plantacje choi- 
nek, którymi zainteresowani są Skan- 
dynawowie. Tej wiosny pracownicy 
PGR posadzili już w Resku 170 hek- 


tarów świerkowych sadzonek. Do sa- 
dzenia następnych przystąpią jesienią. 
PGR Połczyn, jak wszystkie przed- 
siębiorstwa rolne znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji ekonomicznej. Zmiana 
kierunków produkcji pociąga nakłady. 
Na zyski trzeba jeszcze poczekać. Tym- 
czasem korzysta załoga i okoliczna lud- 
ność, zarabiając przy tworzeniu planta- 
cji oraz zbiorze owoców i warzyw. 
W innych pegeerach mnoży się 
bezrobocie. 
JANINA KRUK 
Na zdjęciu: plantacja szparagów w 
połczyńskim pegeerze. 
Fot. Izabela Oleś 


Pociągi kontra sarł:lochody 


Plan rozwoju kolejnictwa niemieckiego przewiduje na lata 1993-2010 
wydatkowanie na inwestycje 108 miliardów marek. W tym samym czasie na 
budowę i modernizację autostrad i szos przeznaczy się "tylko" 99 miliardów. 
Tak więc po raz pierwszy kOlej niemiecka uzyska priorytet finansowy, wy- 
przedzając uprzywilejowane dotychczas drogi bite. Punkt ciężkości inwestycji 
kolejowych przypadnie na przełom XX i XXI wieku. Rozwój i modernizacja 
komunikacji szynowej ma zmienić groźne dla środowiska naturalnego upodo- 
bania Niemców do podróżowania samochodami. Liczba pasażerów pociągów 
ma wzrosnąć do 2010 roku aż o 100 procent przy jednoczesnym zmniejszeniu 
podróży samochodami o 10 procent. 17 -letni program przewiduje m.in. 
budowę w okolicach Hamburga czwartego już tunelu kolejowego pod Łabą 
oraz budowę dodatkowego mostu. Kluczem do sukcesu inwestycyjnego ma 
stać się częściowa prywatyzacja "Oeutsche Bundesbahn", której obroty już od 
lat wykazują saldo ujemne, co wiąże się z koniecznością stałego jej dotowania. 
(PAl) 


11111111111111111111111111111111:::::::: ::::::::::::::::::::::::1111111111111111111111111111111111111111111111. 


WTOREK - 2 VI 


01 6.00 Dzień dobry, 
_ Niemcy - mag. po- 
ranny, 9.00 Wie das 
Leben so spielt - 
ser. USA, 9.50 Bo- 
gaci i piękni - ser. USA, 10.15 Dr med. 
Markus Welby - ser. USA, 11.l0 Lassie 
- ser. USA, 11.35 Tic Toe - telezaba- 
wa, 12.00 Potyczki rodzinne - show, 
12.30 Wpół do pierwszej - mag. infor., 
12.50 Okropnie fajna rodzina - film ser. 
USA, 13.20 Santa Barbara - ser. USA, 
14.lODynastiaSpringfieldów-ser. USA, 
14.55 Szef-ser. USA, 15.45 Chips-ser. 
USA, 16.40 Riskant! - telegra, 17.10 
Cena jest właściwa - telegra, 17.45 Gluck 
am Dru xcker - teleturniej, 18.00 Elf 99 - 
mag. na żywo, 18.45 Wiad., 19.10 Exp- 
losiv, 19.40 Dobre czasy, złe czasy - ser. 
RFN, 20.15 Columbo - ser. USA, 22.00 
Explosiv - dysk. telewizyjna, 23.00 Tele- 
wizyjna gorączka - ser. USA, 23.55 Wia- 
domości i pogoda, 0.05 Airwolf - ser. 
USA, l.00 Strefa zmroku - ser. USA, 
2.15 Haus der Schatten - ang. dresz- 
czowiec, 3.50 Historia Genowefy - 
wł.-franc.-niem. film hist., 5.15 Elf 99. 


" 5 "CRf:'i";
 
.. , o 
. "
 
9_. 


8.00 Eurobics, 8.30 
Rugby, Mistrz. Fra- 
ncji - finały, 9.30 
Gillette World 
Sports Special - 
mag., 10.00 Boks - walki w Las Vegas, 
11.30 Eurobics, 12.00 Liga futbolu amel).'- 
kańskiego, play off, 13.30 Hiszpańska pIł- 
ka nożna, 14.00 Fonnuła Renault, 15.00 
Eurobics, 15.30 Hokej na lodzie NHL, 
Puchar Stanleya, 17.30 Międzyn. zawody 
koszykówki, Holandia - Niemcy, 18.30 
Revs - bryt. mag. sportów motorowych, 
19.00 Hiszpańska piłka nożna, 19.30 Mag. 
sportów wodnych, 20.00 Superbike, 20.30 
Go - międzyn. mag. sportów mot., 21.30 
Zawodowy boks, walki w Rotterdamie, na 
żywo, 23.30 Snooker, Forte League, 1.30 
Zakończenie progr. 


5.30 SA T l Regio- 
SA]; 
 nal Report, 6.00 
JIUI.. Guten Morgen mit 
.. SA T l, 8.30 Bezau- 
bernde Jeannie, 9.00 
Wiad., 9.05 Auf und davon, 9.30 Dr 
Kulani-ArzaufHawaii, 10.15 Skandal 
in ischl, 11.55 Gliicksrad, 12.40 Porada 
dnia, 12.45 Tele-Borse - notowania 
giełdowe, 13.35 Pod słońcem Kalifornii - 
ser. USA, 14.30 Bezaubemde Jeannie - ser. 
komed. USA, 15.05 Falcon Crest - ser. 
famiI. USA, 16.00 McGyver - ser. sensac. 
USA, 17.05 Geh aufs Ganze! - telegra, 
17.45 Progr. regionalne, 18.15 Bingo - 
telegra, 18.45 SA T l News - wiadomośc
 
19.20 Gliicksrad - show, 20.15 Die Gol- 
dene Hitparade der Volksmusik - muz. 
ludowa, 2U5 Der Blaue Max - ang. f1lm 
fab., 23.55 Fiinf vor Zwolf - reportaż 
ekologiczny, 0.25 Wiadomości, 0.35 Auf der 
Aucht - ser. krym. USA, l.3O Mac Gyver. 
8.30 Wetter-Pano- 
3 t rama, 9.00 Zeit im 
sa Bild, 13.00 Zeit im 
Bild, 13.10 ORF- 
-Mittagsmagazin, 
13.45 Frontal, 14.15 Discko'72 - szla- 
giery, quizy i skecze, 15.05 Ronny's Po- 
pshow, 15.45 In concert - fragm. kon- 
certu z Dortmundu z 1989 r., 15.55 Herz 
ist Trumpf - progr. muz., 17.00 Mi- 
ni-Zib - wiad. dla dzieci, 17.10 Doppel- 


punkt - progr. dyskusyjny (trójkąty 
małżeńskie), 17.55 Inconcert: Roxette, 
18.00 Bilder aus Deutschland - mag. 
regionalny, 19.00 Wiad., 19.20 3 
SA T-Studio, 19.30 Kultura - maga. kult., 
20.00 Die Macht der Miinner ist die Ge- 
duld der Frauen (przemoc w małżeństwie), 
2U5 Nina Corti tanzt spanische Llieder, 
2l.45 Kulturjoumal - mag. kult., 2l.51 
Sportzeit - wiad. sport., 22.00 Zeit im 
Bild, 22.25 Berlińskie Spotkania Teatralne, 
23.55 10 vor 10 - szwajc. mag. infonn., 
0.20 3 Sat-Schlagzeilen. 


u 


6.25 Susses Gift, 
7.20 Flicka - ser. 
USA dla młodzieży, 
7.45 Trick 7, 9.25 
Agentin mit Herz, 
10.20 Planet der Giganten, 11.25 Eduka- 
cja Rity 
 ang. komedia, 13.15 Dan 
Oakland, 14.10 Return to Macon Coun- 
ty, 15.40 Kobra, iibernehmen Sie - ser. 
krym. USA, 16.35 Trio mit vier Fiiusten 
-ser. sensac. USA, 17.20 Trick 7-ser., 
anim., 19.10 Police Affair - ser. krym. 
USA, 20.00 Wiad., 20.15 Der Todesengel 
- film fab. USA, 22.05 Śmiertelny po- 
ścig - franc.-wł. film krym., 24.00 Stars- 
ky and Hutch, l.00 Wiad., 1.l0 Die letze 
Vorstellung - film fab. USA, 3.10 
Wiad., 3.20 Unwahrscheinliche Geschich- 
ten - horror, ser. USA, 3.45 Simon 
Templar, 4.30 Wiad., 4.40 Cross Country. 


(]j 


7.00 Awake on the 
Wildside - teledy- 
ski na dzień dobry, 
10.00 Teledyski pre- 
zentuje Simone, 
16.00 MTV's Greatest Hits - przeboje 
artystów nagrywających dla Island Re- 
cord, 17.15 MTV at the Movies - inf. 
filmowy, 17.30 MTV News Night - 
infor. muz., wywiady, 17.453 from 1- 
trzy wybrane teledyski, 18.00 Yo! MTV 
Raps Today - rap show, 18.30 MTV 
Prime --; najnowsze teledyski, wschodzą- 
ce gwiazdy, 20.00 Dial MTV - widzowie 
wybierają telef. 5 najlepszych teledysków, 
20.30 MTV's Most Wanted, 22.00 MTV's 
Greatest Hits - najnowsze przeboje cd., 
23.00 The MTV Coca-Cola Report - 
in for. muz., 23.15 MTV at the Movies- 
inf. filmowy, 23.30 MTV News at Night 
- in for. muz., wywiady, 23.45 3 from l 
trzy wybrane teledyski, 24.00 Teledyski 
prezentuje Kristiane Backer, 3.00 Night 
Videos - teledyski nocą. 
e .7.00 The Dj Show- 

--łł J1""", progr. dla dzieci, 
(/7"- 9.40 Mrs Pepperpot 
- ser. rys., 9.55 Play- 
about - progr. 
eduk. dla dzieci, 10.30 Teleturnieje, 11.30 
The Bold and the Beautiful - ser. obycz. 
USA, 12.00 The Yonug and the Restless 
- ser. obycz., 13.00 Elsewhre - ser. 
obycz., 14.00 E Street-ser. obycz., 14.30 
Lunchtime - talk show, 15.30 Another 
World - ser. obycz., 16.15 The Brady 
Bunch - ser. obycz., 16.45 The DJ Kat 
Show, 18.00 Facts of Life - ser. obycz., 
18.30 Ditrrent Strokes - ser. obycz., 
19.00 Love at First Sight - telezabawa, 
li}.30 E Street, 20.00 Alf - ser. kom. 
USA, 20.30 Candid Camera - uk
 
kamera, 2 l. 00 Chiefs (cz. 3) - minisenal, 
23.00 Studs - telezabawa, 23.10 Hitch- 
hiker - ser. sensac., 24.00 JJ Starbuck - 
ser. sensac.przyg., l.00 Telegazeta. 
Redakcja nie odpowiada za zmiany " 
programie.
		

/5680-0005.djvu

			Wtorek, 2 czerwca 1992 r. 


C.10: 'orv
cr;=A 


Str. 5 


LIGA MW 
juniorów 
Wielkopolska 


Polger Police - Pogoń Barlinek 2:2, 
Błękitni Stargard Szczeciński - Pogoń 
Szczecin 0:3, Energetyk Gryfino- Celu- 
loza Kostrzyn 1:1, Arkonia Szczecin - 
Victoria Szczecin 4:0, $wiatowid Łobez 
- Stal Stocznia Szczecin 1:1, Wielim 
Szczecinek - Ina-Regalica Goleniów 
2:0, Flota $winoujście - Gwardia Ko- 
szalin 3:1. 


Tabela: 


1. Pogoń 
2. Polger 
3. Gwardia 
4. Stal Stocznia 
5. Monia 
8. Wielim 
7. Celuloza 
8. Flota 
9. Blękitni 
10. Pogoń B. 
11, Victoria 
12. $wiatowid 
13. Energetyk 
14. Ina-Regalica 


45:3 
29:9 
34:14 
32:16 
29:19 
26:22 
24:24 
25:23 
21:27 
21:27 
16:32 
12:36 
6:42 
6:42 


85-14 
72-23 
65--30 
54---20 
43-31 
31--38 
34-31 
38-35 
49-47 
37-39 
36-65 
27-74 
12-69 
19-86 
(suw) 


Pomorze 


Wyniki 23. kolejki: Elana Toruń - 
Zatoka Braniewo 2:1. Polonia Bydgoszcz 
- Wierzyca Starogard Gdański 1 :1, Sto- 
czniowiec Gdańsk -lechia Gdańsk 2:1, 
Zawisza Bydgoszcz - Chemik Byd- 
gQSZcz 5:0. Arka Gdynia - Gedania 
Gdańsk 1:1. Unia Wąbrzemo - Olimpia 
ElbląQ 3:1, CzarnVGtyf Słupsk- Bałtyk 
Gdynia 0:3. 


T......: 


1. Stoczniowiec 
2. Zawisza 
3. lechia 
4. Chemik 
5. Gedania 
6. Olimpia 
7. Bałtyk 
8, CzarnVGryf 
9. Unia 
10. Elana 
11. Arka 
12. Wi!łfZVC8 
13. Poloma 
14. Zatoka 


35:11 53-25 
34:12 46--16 
33:13 44--20 
30:16 29-25 
27:19 34-24 
23:23 26--28 
22:24 33-29 
21 :26 35-46 
18:28 44-49 
18:28 36-43 
18:28 19-31 
18:28 22-36 
14:32 20-37 
11 :35 21--54 
(fen) 


Klasa okręgowa 
Koszalin 


Gryf Polanów - Pomorze Gościno 
1:1. Iskra Biał
ard - Tur Koszalin 1:1. 
Darzbór Szczecmek - Wybrzeże Biesie- 
kierz 1 :1. Sp6jnia $widwin - Olimp 
ZJocieniec 2:0. Płomień Myślino - Za- 
wisza Grzmiąca 3:1. Kotwica Kołobrzeg 
- Wielim Szczecinek 2:4. Mechanik Bo- 
bolice - VICtoria Sianów 1 :1. 
T......: 


1. Tur 
2. Darzbór 
3. Pomorze 
4. Olimp 
II 

. Kotwica 
" 
6.
Wi8łim. 
7. Zawisza 
· H:

 
10. Mechanik 
11. Gryf 
12. Płomień 
13. Wybrzeże 
14. Iskra 


35:13 53-24 
29:19 40-23 
29:19 55-52 
28:20 52-21 
27:21 52-37 
26:22 
28 
24:24 40-30 
23;25 43-41 
22:26 43-57 
21 :27 2&-32 
21:27 41-54 
20:28 42-54 
17:31 28-56 
14:34 33-58 
(suw) 


Słupsk 


Wyniki 24. kolejki: (w nawiasach razu- 
katy juniorów st.) Brda Przechlewo - 
Polonez Bobrowniki 3:1 (brak wynikU } , 
Pogoń Lębork-Baszta Byt6w 1:0 (6:3 . 
Iskra Dretyń - Piast Człuch6w 4:3 (3:5 . 
Skotawia Dębnica Kaszubska - Sławo- 
drzewWrz8Śnica 3:3 (4:6), Sparta Syce- 
wice - Tęcza Nowa Wieś Lęborska 3:2 
(0:5), Start Miastko-sława Sławno 1:0 
(0:1 ), Chrobry Charbrowo - Garbamia 
Kępice 1:2 (4:1. 
T...... ...1or6w: 


1. Pogoń 
2. Start 
3. Sparta 
4. Tęcza 
5. Sława 
6. Piast 
7. Garbamia 
8. Chrobry 
9. Polonez 
10. Baszta 
11. Brda 
. 12. Slawodrzew 
13. Skotawia 
14. Iskra 


37:11 39-15 
33:15 58-25 
30:18 45-28 
30:18 48-32 
30:18 38-24 
29:19 43-35 
28:20 45-30 
23:25 45-46 
19:29 29-38 
17:29 a34-49 
16:32 38-61 
15:33 24--45 
15:33 36-64 
12:34 3&-65 
(fen) 


-. 


Puchar Polski dla Petrochemii 


W Płocku rozgrywany był turniej finałowy o Puchar Polski w piłce 
ręcznej mężczyzn. Trofeum to wywalczyli szczypiorniści miejscowej 
Petrochemii. którzy pokonali kolejno: Iskrę Kielce - 27:22, Pogoń 
Zabrze - 23:19 i Pogoń Szczecin - 27:26. (suw) 


Z Bahrajnu... 


P6Hinaly PP 


... do ośrodka wczasowego ..Bałtyk" w 
Jarosławcu w towarzystwie ojca przyjedzie 
13-letnia Ziad Janahi, by uczestniczyć w 
Międzynarodowym Turnieju Szachowym 
Juniorów ..Jantar Jarosławca", który od- 
będzie się w dniach 13-20 czerwca br. 
Patronat nad wielką imprezą szachową 
objął poseł RP - Zbigniew Galek. Jak nas 
poinformowali gł6wni organizatorzy, obe- 
cnie przyjmowane są zgłoszenia. a ich 
termin upływa z dniem 4 bm. Zawody 
rozegrane zostaną z uwzględnieniem na- 
stępujących kategorii wiekowych: chłopcy 
- I grupa - roczniki 1978 i młodsi, II - 
1980 i mł.. III - 1982 i mł.. dziewczęta - 
gr. IV -1978 i młodsze, gr. V -1981 i mł. 
Dotychczas potwierdziło uczestnictwo po- 
nad 200 adeptów ..królewskiej gry" m.in. z 
Francji. Niemiec. Litwy. Rosji. Ukrainy oraz 
Polski. Szczegółowych informacji można 
zasięgnąć pod nr tel. 85-90 Sławno (p. 
Alfred Obszański) w godz. 7-15 oraz w 
biurze Agencji Mienia Gminnego i Spraw 
Publicznych nr tel. 85-17 Sławno w godz. 
8-15. Dla uczestników przygotowano 
wiele nagród i atrakcji. ?rowadzona będzie 
też klasyfikacja drużynowa. (fen) 


"Szczecińska 
dvvudziestka" 


W Szczecinie przy upalnej. bezwietrznej 
pogodzie rozegrano trzynaste biegi z cyklu 
..Szczecińska dwudziestka". Startowało 
ponad 300 zawodników i zawodniczek. nie 
tylko z Polski. Udział wzięli także Litwini. 
Łotysze i Niemcy. Wśród kobiet zwyciężyła 
Danuta Pietrusińska ZłJ Stargardu Szczeci- 
ńskiego, a na 3. pozycji uplasowała się 
reprezentantka nasz
lo regionu, Małgo- 
rzata Ponikowska z Kctłobrzegu. 
Wśród mężczyzn pierwszy na mecie za- 
meldował się Krzysztof Niedzi6łka z Olsz- 
tyna, a w kategorii wiekowej 40-50 lat 
najlepszy był Andrzej Wyganowski z Koło- 
brzegu, który w punktacji generalnej u- 
plasował się na 16. micJjscu. (suw) 


Jutro, 3 bm., o 
odz. 17 rozegrane zo- 
staną dwa spotkama piłkarskiego Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim. W o- 
kręgu słupskim zmierzą się: Sława Sławno 
- Jantar Ustka i Chrobry Charbrowo - 
Start Miastko. (fen) 


Kolejne medale 
akademików 


W ubiegłą niedzielę na torze regatowym 
"Malta" w Poznaniu zakończyła się rywali- 
zacja w III Akademickich Mistrzostwach 
$wiata w wioślarstwie. Wyścigi rozegrano 
na dystansie 500 metrów. Wśród naszych 
reprezentantów kolejne złote medale wy- 
walczyli: w konkurencjach kobiet - izabe- 
la Wiśniewska (jedynki) oraz Marta Milews- 
ka i Izabela Gelczewska (dwójki podwójne), 
a w konkurencjach mężczyzn - Tomasz 
Mruczkowski i Piotr Basta (dwójka ze ster- 
nikiem), Jarosław Pociata i Piotr Nowakow- 
ski (dwójka bez sternika) oraz J, Janowski, 
M. Gawkowsld, P. Bojaarowsld i C. Jędrzycld 
(czwórki podwójne). 
W konkurencji ..ósemek" osada Polska 
wywalczyla srebrny meda!. Ogólem polscy 
akademicy zdobyli w tych mistrzostwach 8 
złotych, 1 srebrny i 1 brązowy medal. Dobry 
to prognostyk przed zbliżającymi się Ig- 
rzyskami Olimpijskimi w Barcelonie. 
(suw) 


VV lidze hiszpańskiej 


W hiszpańskiej ekstraklasie rozegra- 
no przedostatnią kolejkę spotkań. Oto 
rezultaty: 
Deportivo Coruna - Atletico Madryt 
1 :1, Espanol Barcelona - FC Barcelo- 
na 0:4, Real Mallorca - Real San 
Sebastian 2:1, Real Burgos - Real 
Saragossa.0:1, Albacete - Real Qvie- 


do 2:0. CD Logrones - Osasuna Pam- 
peluna 0:0, Real Madryt - FC Valencja 
2:1, Sporting Gijon-CDTeneriffa 1:1, 
FC Sevilla - FC Cadiz 0:0. Athletico 
Bilbao - Real Valladolid 2:0. 
Na czele tabeli znajduje się Real 
Madryt (54 pkt) przez FC Barcelona 
(53 pkt) i Atletico Madryt (51 pkt). 
(ML) 


Biegi przelajovve 
vv Oblevvicach 


Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, po- 
dajemy pozostałe wyniki otwartego biegu 
przełajowego im. red. Tomasza Hopfera 
rozegranego w niedzielę wOblewicach 
(gm. Nowa Wieś Lęborska). Roczniki 1979 
i młodsi - dystans 1000 m: dziewczęta - 
1. Monika Tamiała (Rzeczenica), 2. Olga 
Synowska (Słupsk), 3. Edyta Kamińska 
(Lębork), 1975na - odcinek 2000 m: 1. 
Beata Syldatk (ZSRoln. Lębork), 2. Aneta 
Lejkowska (ZSMech. Lębork), 3. Marzena 
$migiecka (SP 7 Lębork) oraz 1. Marcin 


Pacyno, 2. Adam Klein, 3. Marek Typa 
(wszyscy Gryf Slupsk). 
Najmłodszymi uczestnikami imprezy, 
rozgrywanej w lesie wokół jeziorka były: 
Małgorzata Franczak (lat - 6) i Alicja 
Stawiak, która w dniu zawodów ukończyła 
7. rok życia oraz Magda Mizińska (Iat- 7). 
Niektórzy kończyli rywalizację bardzo 
wyczerpani, ale z uśmiechem na-ustach-z 
udanego startu. Oby więcej takich plenero- 
wych zawodów. Duże brawa dla organiza- 
torówl (fen) 


Na drodze do mistrzostvv 
.) 
LEKKOATLECI STARTOWALI 
W POZNANIU 


W Poznaniu rozegrano pierwszy z serii mity- 
ngów regionalnych w lekkiej atletyce, w któ- 
rych można zdobywać minima kwalifikacyjne 
uprawniające do startu w mistrzostwach Pol- 
ski juniorów. 
W imprezie tej uczestniczyli między innymi 
r6wnież lekkoatleci woj. koszalińskiego. 
W kategorii juniorów młodszych miotaczka 
kolobrzeskiego Sztormu, Iwona Kobardo 
zdobyła minima w dwóch konkurencjach: rzu- 
cie dyskiem - 34,56 m i pchnięciu kulą - 
10,62 m. Wśród juniorów minima uzyskali: 
Adam Adamowski (Sztorm) w pchnięciu 
kulą - 15,05 oraz jego kolega klubowy - 
Piotr Madejski - 13.42 m. W rzucie osz- 
czepem Grzegorz Kt8y ze złocienieckiego 


Juniora uzyskał odległość 60,54 m, a więc 
również zaliczył minimum kwalifikacyjne. 
Ponadto wyróżnić należy wyniki: w katego- 
rii juniorek młodszych - Tamary Sulkows- 
kiej (Sztorm) -16,1 sekna 100m ppłi 12,75 
sek na 100 m oraz Agnieszki Skiby (Bałtyk) 
na 200 m - 25,93 sek. 
Wśród juniorów mI. Piotr Nowosadko 
(Bałtyk) przebiegł 200 m w czasie 22,97, 
Marcin Paszczak (Orlę Szczecinek) -1500 
m - w 4.08,19 min, alukasz Tetzlaff 
(Sztorm) w rzucie oszczepem uzyskał 50,52 
m. 
Wśród juniorów Paweł Woinlak (Sztorm) 
na 200 m miał czas 22,69 sek, a Sylwester 
Szymański (Orlę) - na 1500 m - 4.01,09 
min. (el) 


SPORTOWA MOZAIKA 


Z okazji Dni Koszalina i w ramach XV 
Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży 'fJ hali 
KS Budowlani w Koszalinie o medale w 
wieloboju ciężarowym walczyli młodzicy 
do lat 15. Wystartowało 44 zawodników, 
reprezentujących barwy trzech klubów z 
województwa koszalińskiego. W poszcze- 
gólnych kategoriach wagowych zwycięży- 
li: 36 kg - P. Witkowski (SP 3 Białogard). 
40 kg - T. Siedlikowski (SP 3 Białogard), 
44 kg - B. Anglikowski (SP 15 Koszalin). 
48 kg - R. Zarychto (SP 15 Koszalin), 52 
kg - B. Uchwiarz (SP 17 Koszalin), 66 k\J 
- M. Krokos (SP 3 Białogard). 60 kg -J. 
Sandomierski (SP 16 Koszalin), 65 kg - D. 
Wasilewski (SP 15 Koszalin), 70 kg - J. 
Wilczek (SP 9 Koszalin), 75 kg - R. 
Wlodarek (SP 6 Szczecinek) i 80 kg - M. 
Modliński (SP 4 Koszalin). 
Wszyscy zawodnicy. którzy zdobyli pier- 
wsze miejsca, wystartują w składzie re- 
prezentacji województwa w Makroregio- 
nalnych Mistrzostwach Młodzików, które 
odbędą się w sobotę (6 bm.) w Białogar- 
dzie. 


* * * 


W hali koszalińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji rozegrano finał mistrzostw woje- 
wództwa w koszyk6wce juniorów młod- 
szych w ramach XV Koszalińskiej Olim- 
piady Młodzieży. Wśród dziewcząt pierw- 
sze miejsce wywalczył I zespól ZSO nr 1 
(opiekun - J. Symonowicz), który poko- 
nał II zespól ZSO nr 1 (op. A. Iskrzycka) 
70:56. W I zespole najcelniej rzucała - A. 
Ciepła - 23 pkt, a w II-J. Sworowska- 
35 pkt. W meczu o 3. miejsce ZSZ nr 1 w 
Koszalinie (op. K. Kurkiewicz) wygrał z ZS 
Czaplinek (op. M. Kotemba) 56:33. Naj- 
więcej punktów dla koszalinianek zdobyła 
A. Worobiej - 39, a dla czaplinianek: M. 
Popowicz i M. Lorek - po 8. . 
Wśród chłopców zwyciężyła drużyna 
ZSE-E Koszalin (op. P. Trepka). pokonując 
II zespól ZSO nr 1 Koszalin (op. J. Janiel) 
- 90:85. Najcelniej w ZSE- E rzucał D. Łuć 
-4Opkt,awZSOnr1-D. Kondraciuk- 
47 pkt. Pojedynek o 3. miejsce zakończył 
się zwycięstwem drużyny ZSS Koszalin 
(op. Zb. Woch), która wygrała z I zespołem 


ZSO nr 1. Koszalin (op. J. Janiel) 94:93- 
po dogrywce. Najcelniej rzucali: P. Koczan 
- 32 pkt (ZSS) i A. Makowski - 49 pkt 
(ZSO nr 1). 
Pojedynki chłopców stały na wysokim 
poziomie i nic w tym dziwnego, ponieważ 
wszystkie drużyny miały w swoich skła- 
dach tegorocznych mistrzów Polski w ka- 
tegorii kadetów. (suw) 


* * * 


W Bydgoszczy odbyły się ogólnopolskie 
regaty eliminacyjne juniorów. W zawodach 
uczestniczyło 48 klubów z całej Polski. 
Znakomitą formę w tych zawodach zade- 
monstrował wychowanek trenera Jerzego 
Krotkiewicza - zawodnik szczecineckiego 
Darzboru Waldemar Aleksandrowicz, który 
odniósł trzy zwycięstwa. W K-1 na dystan- 
sach 1000 m i 5000 m oraz w K-2 na 
dystansie 1000 m w parze z Sebastianem 
Bruskim ze Sparty Złotów. 
Bardzo dobrze w tych zawodach wypad- 
ła również jego koleżanka klubowa - Ma- 
rzena Stasiukiewicz. W K-1 na dystansach 
600 m zajęła szóste miejsce, a na 3000 m 
była ósma. 
Warto nadmienić, że na obu tych dystan- 
sach startowały 54 zawodniczki. (MaK) 


............. ................. ,.. .........-........... 
._ .. ..... ., . .. .... . . .. ... . . .. 0.0 
/::::;r\i<:f
::(:;:::::
:
::!r
:
:f
{:::
:
:t?:
::
}:
 :::;
:
::
}
:
;::}
::::::
:r: n-'''\..'(.

,.,JC>ł;:' .... 
8. etap kolarskiego wyścigu zawOdow- 
ców "Giro d'ltalia" wygr;
 Wioch M. Cip- 
polini. Było to jego drugie zwycięstwo 
etapowe w tegorocznej imprezie. Nasz re- 
prezentant Zb. Spruch był jedenasty. lide- 
rem jest nadal Hiszpan Indurain, a Zenon 
Jaskuła zajmuje 10. pozycję. 
* * * 
Podczas kolarskiego wyścigu dookoła 
Anglii zwycięzcą 8. etapu został Duńczyk 
Michaelsen. W klasyfikacji łącznej prowa- 
dzi Belg Vilems. 
* * * 
Tylko jednego zwycif5łWa brakuje ho- 
keistom Pitsburg Pengulns, do powtórne- 


go sukcesu i sięgnięcia po puchar Stanleya 
w rozgrywkach hokejowych ligi zawodo- 
wej Nł;il, 'Ił trzecim pqjedynku,PQkonali. 
oni Chicago Blackhawks tym ra:lem 1 :0 i w ' 
ogólnej ,
,n
cJł 
.
ą,


, ą;Qt1' . '.m, I 
* * * 
W rewanżowym pojedynku elimina- 
cyjnym do mistrzostw Europy w koszykó- 
wce (do lat 22), młodzieżowa reprezenta- 
cja Polski pokonała w Warszawie Szwaj- 
carię 90:59 i awansowała do finałów, które 
odbędą się w lipcu br. w Grecji. 
* * * 
W towarzyskim meczu piłkarskim ro- 
zegranym w Tokio Japonia przegrała z 
Argentyną 0:1. a w turnieju o Puchar Ame- 
ryki piłkarze USA pokonali Irlandię 3:1. 
(suw) 


WALCZYLI 
KARATECY 


W Inowrocławiu odbył się Ogól- 
nopolski Turniej Karate. Dobrze za- 
prezentowali się członkowie sekcji 
karate Shotokan działajiłcej przy AZS 
WSP Słupsk. Tomasz Ciechanowski 
zwyciężył w kategorii kata, a w kat. 
kumite był trzeci. Pozostali jego kole- 
dzy klubowi zajęli miejsca: Sebastian 
Makos-trzecle (kata) i Paweł Zawi- 
stowski - czwarte (kumite). Był to 
pierwszy- start słupskich karateków do 
lat 18. (fen) 


Pogoń 
odpadla 


'-i-- 
 
>,,- 


Formula 1 


Przerwana została wspaniała pa... 
Nlgela Man..lla po. pitciu zwyclf8t- 
wach w wytcigach "Grand Prix" te- 


gorocznej edycji Formuły 1. W wy- 
'łcigu Grand Prix Monaco. który roze- 
grano na ulicach Monte Carlo tryum- 
fow.ł aktualny ml.trz 6wiata Ayrton 
Senna. Wyprzedził on Brytyjczyka za- 
ledwie o 0.216 sek. (suw) 


Zagraniczne 
starty 
Polaków 


Urszula Włodarczyk zajęła 6. mieisce w 
międzynarodowym mityngu siedmioboJowym 
w Austrii. Zwyciężyła reprezentantka Niemiec 
Sabina Braun. 


* * * 
Tomasz Pi
uła zdobył brązowy medal w 
turnieju szablistów, kończącym szermiercze 
mistrzostwa świata kadetów. Zawody rozgry- 
wane były w Bonn. 
* * * 
Po trzech etapach wyścigu kolarskiego 
dookola Austrii nasz reprezentant Tomasz 
Btożyna zajmuje 10. miejsce. 
* * * 
Czwórka ze sternikiem - Maciej lasicki, 
Wojciech Jankowski, Tomasz Tomiak. Jacek 
Straich i Michał Cieślak zajęła pierwsze miejs- 
ce na międzynarodowycti regatach żeglars- 
kich w Ratsburgu (Niemcy). 
* * * 
Podczas przedolimpijskiego turnieju kwali- 
fikacyjnego w Vigo, reprezentacja Polski'ko- 

karek przegrała kolejny mecz, tym razem 
63:69 z Czectio-Słowacją. . 
Sławomir Górski wygrał bieg maratoński 
w Melbourne, a w biegu kobiet Izabela Zators- 
ka była trzecia. 
* * * 
Michał Bartoszak zwyciVŻVI W'"biegu 'na 
1500 m Qodczas mityngu lekkoatletycznego 
Barneby. PoJakuzysk8łczas-3,39,33. (!Suw) 


Tenisowe 
Mistrzostwa 
Francji 


Podczas trwaiących w Paryżu na 
kortach Roland Garros otwartych mi- 
strzostwach Francji wyłoniono w tur- 
nieju kobiet pierwsze ćwierćfinalistki. 
Zoą&ały nimi: G. Sabatini. M. Seles. 
S. Graf. A. Sanchez- Vicario. Wśród 
mężczyzn do ćwierćfinałów awanso- 
wał obrońca tytułu J. Courier i G. 
Ivanisević. (suw) 


1.44,84 na 800 m 


Najlepszy w tym roku wynik na 
świecie uzyskał na 800 m Amerykanin 
J. Grey. który podczas lekkoatletycz- 
nego mityngu w San Jose przebiegł 
ten dystans w czasie - 1.44.84. 
Wśród kobiet bardzo dobry rezultat w 
skoku w dal - 7.17 m uzyskała jego 
rodaczka J.J. Kersey. Natomiast na 
mityngu lekkoatletycznym w Szwaj- 
carii reprezentant gospodarzy H. Gin- 
ther uzyskał najlepszy w tym roku na 
świecie rezultat w pchnięciu kulą - 
21.30 m. (suw) 


PIŁKARSKI E 
CIEKAWOSTKI 


Najdroższym piłkarzem świata jest o- 
becnie Gianluca ViaIIi. Juventus za- 
płacił za niego 24 miliony dolarów. Za 
połowę tej sumy, przechodzi z Foggi do 
Interu Igor Szalimow. Natomiast Ar- 
gentyńczyk Claudio Caniggia będzie 
od nowego sezonu występował w Ro- 
mie, a wartoŚĆ transferu wyniosla 10 
milionów dolarów. 


" 


W Łodzi zakończył si, turniej bara- 
żowy o wejście do I ligi (seria "A") w 
tenisie .tołowym mfŻczyzn. Wyniki 
ostatnich gier: Górnik Pszów - Po- 
goń Ltbork 10:1. Włókniarz Ł6df - 
AZS Rzeszów 10:2. Końcowa tabela: 
1. Włókniarz - 8 pkt. 2. Górnik - 4 
pkt. 3. AZS Rzeszów-2 pkt. 4. Pogoń 
- O pkt. Dwa czołowe zespoły wal- 
czyć btdą w finale z najlepszymi ze- 
społami drugiej grupy. o dwie przepu- 
.tki do pingpongowej ekstraklasy. 
(fen) 


John Barnes uporał się już z kontu- 
zją mięśnia uda. Może to oznaczać, że 
w samolocie lecącym z reprezentacją 
Anglii na mistrzostwa Europy do 
Szwecji zajmie on miejsce Andy Sin- 
tona z Queens Park Rangers. 


* * * 


Na jedną kolejkę przed zakończe- 
niem rozgrywek w szwajcarskiej eks- 
traklasie, wiadomo już, że mistrzem 
tego kraju w tym roku został zespól 
Sion. Jest to pierwszy tytuł mistrzowski 
wywalczony przez ten klub w 83-let- 
niej historii. 


* * * 


Kevin Keegan podpisał ostatecznie 
trzyletni kontrakt z Newcastle. Kładzie 
to kres spekulacjom, że były kapitan 
reprezentacji Anglii nie może zgodzić 
się z prezesem w sprawach polityki 
transferowej klubu. 


* * * 


Kilka spektakularnych transferów 
przeprowadzono we wloskiej Serie "A". 


* * * 


UEFA zadecydowała, że Litwa, Łot- 
wa i Estonia mogą wystawić po jednym 
przedstawicielu w europejskich roz- 
grywkach pucharowych już w przy- 
szłym sezonie. 


* * * 


W finałowym meczu o Puchar Wę- 
gier, Ujpest Budapeszt pokonał 1 :0 Vac 
Samsung Izza. 


* * * 


Według angielskich bukmacherów, 
zespól Niemiec jest największym fawo- 
rytem "EURO-92". Jeśli ktoś postawi 
pieniądze na podopiecznych Bertiego 
Vogtsa, jego zysk wyniesie 5:2. Za 
Niemcami plasują się Anglicy i Holend- 
rzy. (suw) 


WTOREK 


o Telewizja 


PROGRAM 1 


8.00 Dzień dobry 
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 Domowe przedszkole 
3.36 Porozmawiajmy o dzieciach 
9.40 Program dnia 
9.4& To się może przydać (cz. 1) 
10.00 "Dynastia" (138) - serial 
prod. USA 
10.46 To się może przydać (cz. 2) 
11.00 Kwadrans na kawę - porady 
na temat zdrowia, mody i stylu życia 
11.16 Warszawska Szkoła Baleto- 
wa - reportaŻ 
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
TELEWIZJA EDUKACYJNA: 12.15 
Agroszkoła: Rozród koni i odchów ve- 
biąt 12.50 Surowce (8): "Banany" - 
serial dok. prod. niemiackiej 13.05 Fi- 
zyka półżartem (1) 13.2C Fizyka: Jądro 
atomowe 14.00 Chemia: Budowa ato- 
mu a wlaściwości chemiczne,; pierwias- 
tków 14.35 Spójrz w niebo 14.55 Przy- 
gody kapitana Rema 15.15 Sezam - 
magazyn popularnonaukowy 15.30 
..3-2-1 Kontakt" - serial prod. ja- 
pońsko-ameryk. 16.00 Największy 
pierścień - program populamonauko- 
wy 


18.10 Program dnia 
18.16 Dla dzieci: Tik-Tak 
18.40 Kino Tik-Taka: Dennis 
zawadiaka" (15) - serial animowa- 
ny prod. francuskiej 
17.06 Język angielski dla dzieci 
(59) 
17 .16 Teleexpress 
17.36 ..Tom i Jerry" - serial a- 
nim. prod. USA 
18.00 "Intymny kontakt" (1)-film 
dok. prod. angielskiej 
19.00 Test - magazyn konsumenta 
19.16 Dobranoc: "Mały pingwin 
Pik-Pok" 
19.30 Wiadomości 
20.06 ..Dynastia" (138) -serial 
prod. USA 
21.00 Publicystyczne Studio "Za- 
pis" 
22.16 Telemuzak - magazyn mu- 
zyki rozrywkowej 
22.46 Wiadomości wieczorne 
23.00 Wódko pozwól żyć 
23.26 Nocna Zmiana Bluesa 
23.66 Jutro w programie 


PROGRAM 2 


7.30 Panorama 
7.40 Rano 
8.10 "Diplodarianie" (8): "Operac- 
ja deszczyk" - serial animowany prod. 
amerykańsko-francuskiej 
8.36 $wiat Kobiet - magazyn 
9.00 Program lOkalny 
9.30 Rano 
9.40 "Pokolenia" (126) - serial 
prod.USA 


10.00 CNN 
10.16 Teleklinika Doktora Anatolija 
Kaszpirowskiego - Psychoterapia i hi- 
pnoza 
10.60 Rano 
16.46 Powitanie 
16.60 "Diplodarianie" (8): "O- 
peracja deszczyk" (powt.) 
18.16 Sport: Hight 5 - Windsur- 
fing 
18.30 Panorama 
18.40 Program publicystyczny 
17.06 Przegląd Kronik Filmowych 
- Nieznane dokumenty o Dywizji im. 
Tadeusza Ko4ciuszki na Wschodzie 
(materiały operatorskie i filmy) w na- 
wiłzaniu do rocznicy majowego roz- 
kazu Stalif18 o tworzeniu Armii Polskiej 
w ZSRR 
17.40 Moja modlitwa 
18.00 Program lokalny 
18.30 "Cudowne lata" (50): 
"Kieszonkowe" - serial prod. USA 
18.66 Europuzzle - teleturniej 
19.00 "Pokolenia" - serial prod. 
USA 
19.20 Rozmowy o Rzeczyniepos- 
politej 
19.30 "Z ziemi polskiej": "Wygnań- 
cy i żołnierze" - film dok. 
20.00 Wielki sport - magazyn wy- 
darzeń sportowych 
20.30 Moje książki: Tomasz Łubie- 
ński - pisarz, dramaturg, tłumacz i 
krytyk 
21.00 Panorama 
21.30 Sport 


21.40 "Makaroniarze" (1): "Tata" 
- film obyczajowy prod. francuskiej 
(1990); reż. Marcel Bluval 
23.20 Określona epoka: Stanisław 
Barańczak - film dok. 
24.00 Panorama 


-
 


Radio 


PROGRAM II 


Wladomołcl: 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
18.00.20.36,0.20 


Skrócony test stereo: 10.00, 18.30, 19.30 


6.00--8.00 Program I na antenie programu 
II 8.20 Mozaika muzyczna (1) 9.00 Mozaika 
muzyczna (2) -(CD)9.40 Czas najezz 10.00 
Świat dziecka w muzyce 11.06 Radio kontekt 
12.46 Album folkowy 13.00 Z kraju i ze świata 
14.06 Nowe nagrenia rediowe 16.10 Minia- 
tury muzyczne 16.30 Wielkie działa, wielcy 
wykonawcy 17.60 Desmond Bagley "Pułap- 
ka" 19.00 Witryne sztuk wszelkich: Arie i 
pędzel (2) - eud. Jerzego Swaiskiego 19.16 
Wiedomości kulturalne 19.30 Wieczór w fil- 
harmonii.22.oo Czes ne jazz 0.10 Musica 
notturna 


PROGRAM III 


Serwis Trójki co godzin, 


6.00-9.06 Zapraszamy do Trójki 
9.06-16.06 Słuchaj razem z nemi 12.06 W 
tonacji Trójki 14.10 Odkurzone przeboje 
14.60 Folk w pigułce 16.06 Brum 19.35 
Muzyczna poczte UKF 20.10 Spotkania o 
zmroku 20.16 Trzy kwadranse jazzu 22.06 
Informacje SpOrtowe 23.00 To byl dzień 
23.26 Rockowania 0.06-2.00 Trójka pod 
księżycem 


PROGRAM IV 


6.00--8.00 Radio Wolna Europa - megazyn 
poranny 
Wiadomości: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.66 


8.00 Muzyka i języki obce: 9.00-10.00 
Radio naj młodszych 11.20 Etniczne podróże 
muzyczne 12.36 Ten muzyczny 'wist sześć. 
dziesiqtych lat 14.00 Widnokrqg 14.16 Alfa- 
bet piosenki 16.00 Repetytorium 16.00 Kwe- 
drsns rozgłośni 16.00 Kwedrans rozgłośni 
16.16 Propozycje muzyczne 16.26 Uniwer- 
sytet otwerty 16.36 Muzyka i języki obce 
17.00-24.00 Radio Wolna Europa 
Wiadomości: 17.00, 18.00.19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.&& 


(W Koszalin 


6.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 
6.05 8.00 Wiadomości 6.45 Prognoza 
pogody dla rybaków 7.00 BBC 8.20 
Komentarz ks. J. Turkiela 9.00-13.00 
Studio Kontakt, w nim: 10.00 Wiado- 
mości 11.00 Przegląd prasy 12.00 Wia- 
domości 13.00-17.00 Popołudnie z 
nami, w nim: 13.00 Godzina autorska 
14.00 Wieś i rolnictwo - aud. W. Króla 
14.15 Muzyka folklorem malowana 
aud. W. Stachowskiego 14.30 Muzy- 
czny non stop 15.00 Wiadomości 
15.05 Bzik - mag. J. Malec-Kopacz 
16.00 Powtórka z historii - aud. J. 
Grzechowiaka 16.30 Muzyczny relaks 
17.00-19.00 Atut - koszaliński pro- 
gram reporterów, w nim: 18.00 Wiado- 
mości 19.00 Muzyczne prądy i poglądy 
- aud. W. Stachowskiego 20.00 Im- 
presje muzyczne - aud. M. Sło- 
wik- Tworke 22.00 BBC. 


PROGRAM I 


Wladomołcl: 0.06. 2.00. 3.00. 4.00, &.00. 
8.02, 8.30. 8.00. 9.02, 10.02, 11.00. 13.00. 
14.00, 1 &.00. 18.00, 18.00. 20.00, 21.00, 
22.00 


Komunikaty energetyCZne, gazownIct- 
wailosowe: 7.&&, 13.00, 21.00 


Prognoza pogody dla rybaków: 0.&8, 
8.28. 13.00, 21.00 


0.10-3.00 Muzyka nocą 3.46 Muzyczny 
arsenał 4.60 Muzyczne wycinanki 6.07 Nie- 
zapomniane głosy, niezapomniane melodie 
6.50 Gimnastyka porenna 6.00--8.30 Syg- 
nały dnia 8.30 Radio Biznes 9.00-10.30 
Cztery pory roku 10.40 Przeboje non stop 
11.69 Sygnał czasu i hejnał 12.06 Z kraju i ze 
świata 12.38 Radio kierowców 13.36 Rol- 
nicza antena 14.08 MUZYCZNA JEDYNKA 
16.10 Aktualności 17.00 Dziennik Radie Wa- 
tykańskiego 17.30 Redio Set 18.06 Echo 
19.00 Z kraju i ze świeta 19.30 Radio dzie- 
ciom 20.12 Komunikaty Totalizatore Spor- 
towego 20.16 Koncert życzeń 20.36 Nie tylko 
oAIDS21.oo Kronika SpDrtowa 23.00 Dzien- 
nik Wieczorny
		

/5680-0006.djvu

			Str. 6 


GŁOS POlwORZA 


Wtorek, 2 czerwca 1992 r. 


36.KOLARSKIE WYŚCIGI 
DZIECIĘCE 


.. 
ŁOSU 


. 
ii:""1% j, 
W.-.:1::.. o Jo ,ł 
-.;:, o 


Wszyscy byli przejęci: mali kolarze, 
towarzyszące im rodziny i organizato- 
rzy. Wszyscy też się natrudzili, ale 
warto było! I chociaż czasy nie sprzy- 
jają igrzyskom, Kolarskie Wyścigi 
Dziecięce z "Głosem Pomorza" zgro- 
madziły przyjaciół, wystarczająco du- 
żo. by się udało. 
Zawdzięczamy to przede wszyst- 
kim gospodarzom obiektu, działa- 
czom sportowym, fundatorom na- 
gród, słupskim firmom i zespołom 
artystycznym oraz takim indywidual- 
nym gestom, jak oddanie nam do 
dyspozycji własnego auta do trans- 
portu zabawek i słodyczy, co od lat 
praktykuje pan Andrzej Ługowski, 
znany producent napojów gazowa- 
nych. 
Po dwóch latach przerwy w wy- 
ścigach, z przyjemnością powitaliśmy 
na nich dobrych znajomych. świetnie 
zawsze jeżdżących małych kolarzy i 
doskonale bawiące się przy okazji ich 
rodziny. Monice Walo towarzyszył w 
biegu po laur nawet biały pudelek. 
Nie zaskoczyły nas, na podium zwy- 
cięzców, dzieci o nazwiskach: Szczał- 
ba, Kwinta, Osuch, Kuźniar, Mazepa, 
Kazior, Nowicka czy Krystian Stefań- 
ski, którego tata był bardziej dumny z 
drugiego miejsca syna niż sam zawo- 
dnik. 
Przy każdym biegu z trybun do- 
chodziły okrzyki, dopingujące kolej- 
nych faworytów. Wielu ojców za- 
grzewało do walki swoje pociechy 
biegnąc obok toru. Zdarzało się, iż z 
przejęcia nie tylko dzieci, również ro- 


Nasze interwencje 


dzice zapominali "języka w buzi". gdy 
przyszło podać nazwisko. Najwięcej 
uciechy sprawiły wszystkim zupełne 
małolaty, często dziwiące się, w jaki 
sposób trafiły do mety. One też ł:1aj- 
częściej roniły łzy, które natychmiast 
osuszał słodki prezent z "Pomorza- 
nki". Najstarsi zawodnicy natomiast 
wykazali iście sportową postawę. Na 
ogół upadki i niepowodzenia kwito- 
wali stwierdzeniem: "za rok pojadę 
lepiej" . 
Oto lista zwycięzców w kolej- 
nych biegach: Krzysiu Stachyra, 
Monika Osuch. Martyna Śliwiń- 
ska. Jarek Jasiński. Karolinka 1- 
gańska. Jarek Głodkowski. Arek 
Meyer. Paweł Walkusz. Krzysiu 
Wilmont. Tomek Bachor. Kamil 
Świętochowski. Dominik Rowi- 
cki. Agnieszka Marciuch. Piotruś 
Gałczyński. Jarek Wysmyk. Go- 
sia Poboczko. lIonka Suchocka. 
Łukasz Kazior. Bartłomiej Czar- 
ka. Grzegorz Głodek. Rafał Stęp- 
kowski. Sebastian Markiewicz. 
Łukasz Łapczys. Agata Kwinta. 
Iga Kuźmińska. Piotruś Tysiąc. 
Radek Krajnik. Michał Ziółkows- 
ki. Łukasz Słaby. Leszek Rachi- 
mowo Bartek Staniuk. Monika 
Marciuch. Monika Walo. Michał 
Wiśniewski. Tomasz Karkucińs- 
ki. Wiktor Steciów. Robert 
Szczałba. Marcin Sygitowicz. 
Piotr Szu la. Sebastian Tu pko. 
Karolinka Nowicka. Ewa Śmie- 
chowska. Małgorzata Mazepa. 
Marcin Sernowski. Piotr Kazion. 


Dla naj bogatszych ? 


,.2 dniem 1 maja wprowadzono nowe ceny biletów na linii autobusowej nr 10- pisze p. Janusz 
M. Czap/iński z Ustki. - Cena zostala obniŻpna do 4 tys. zl. Całą trasę od pętli w Słupsku do pętli w 
Ustce (ponad 28 km) można przejechać za 4 tys. zl. Jeżeli ktoś chce pojechać linią nr 10 dalej, na 
osiedle Lędowo (Koszary). kasuje dodatkowo bilet za 2 tys. zl, czyli lącznie p/ad 6 tys. ijedzie 2,8 km 
dalej. 
Novum wprowadzono dla wsiadających w Ustce ijadących do koszar. My nie kasujemy biletu za 2 
tys. zł, tylko za 3,6 tys. Inaczej mówiąc: trasa jest dziesięciokrotnie krótsza (niŻ odleglość ze Słupska 
dqUstki - pJ7M>. red.), a oplata mniejsza tylko o 400 zł (...). Czy jest uzasadniony powód, aby na 
jednej trasie istniały dwie ceny biletów, i by tak nas - mieszkańców Ustki -łupać po kieszeni? Jest 
to najdroŻS2Jy w Polsce bilet jednoprzejazdowy komunikacji miejskiej". 
O ustosunkowanie się do zarzutów sformulowanych przez p. Czaplińskiego poprosiliśmy zastępcę 
dyrektora MZK - p. Ireneusza Zagradzkiego: 
- Ceny biletów na liniach MZK nie .zależą Od kilometiów, . tylko od sytuacji na rynku 
p
m ..- powiedzjal P'_.?agrocJW. -,- ObniŻkę cen l)iletów,na trasię_Słupsk - Ustka 
wymusi/o na nas pojawienie się konkurencji. Nasze uslugi świadczymy teraz poniŻej kosztów 
własnych, ale i tak straty są mniejsze niŻ wtedy, gdy nasze autobusy jeździły zupelnie puste. Na trasie 
Ustka- koszary- jak na razie- nikt nie robi nam konkurencji i dlatego ceny biletów utnymujemy 
na dotychczasowym poziomie. Takie są koszty funkcjonowania tego połączenia. Nie TgCJdzam się ze 
stwierdzeniem, że są to najcbuŻSze bilety j
noprzejazdowe w Polsce. W Warszawie za jeden przejazd 
autobusem komunikacji miejskiej p/ad się 4 tys. zł. Malo tego - w UXJrszawskich autobuSQch jest 
dok. (mb) 


Wszyscy 
byli 
przejęci! 


Marcin Siwierski. Katarzyna 
Śmietana. Adrian Graupen. To- 
masz Chwieduk. Artur Kwinta. 
Rafał Wróbel. Kamila Janik. Arek 
Urbanowicz. Marcin Gostołek. 
Anna Lichacy. Waldemar Hordy- 
nieco Daniel Jankiewicz. 
Po 57 biegach, według kategorii 
wiekowych. nastąpi! wyścig asąw! 
czyli najlepszych z najlepszych. WZięli 
w nim udział tylko liderzy od sześcIu 
lat wzwyż. Triumfo
ał Artur .Kw!nta! 
zaś p'o nim - Daniel Janklewlcz I 
Kamila Janik. Cała trójka wyruszy 5 
bm., z fundy PT "Gryfia", wodolotem 
"Woschod' do Kaliningradul 
Na koniec dzieci ustąpiły bieżni 
rodzicom. Do biegu australijskiego 
stanęło 26 tatusiów i dwie mamy. 
Pani Głodek, mama Grzesia. który 
przebiegł obok niemalże dookoła sta- 
dion, wystartowała na małym rower- 
ku "Reksio". Wzbudziła tym nie 
mniejszy podziw od brawurowo jadą- 
cego po zwycięstwo pana Tadeusza 
Bartosiewicza, pracownika słupskiej 
"Kapany". Dzielnie dotrzymywała tem
 
pa panom druga z zawodmczek, pani 
Alicja Mazepa. Ale drugie i trzecie 
mieJsca,_ przypadły tatusiom - Bog- 
danowi Wróblowi i Wacławowi Łuto- 
wiczowi. W nagrodę, za triumf pana 
Bartosiewicza, junior rodu, pod opie- 
ką taty, pojedzie z "Aleksander- T ou- 
rist" na wycieczkę do Berlina. 
Jeszcze raz dziękujemy współorga-. 
nizatorom imprezy, sponsorom, a 
przede wszystkim głównym jej boha- 
terom. Do zobaczenia za rok! 
MIROSŁAWA MIRECKA 


Harcerska oferta na lato 


Obozy, stanice, kolonie 


Jednostki harcerskie Słupskiej 
Chorągwi ZHP, tj. hufce, drużyny 
szczepy będą organizatorami różnych 
form wypoczynku w czasie wakacji. 
Ogółem planuje się zorganizować 54 
placówki wypoczynku stałego (obo- 
zy stałe, wędrowne, kolonie). w któ- 
rych udział weźmie około 2400 u- 
czestników. Dzieci i młodzież wypo- 
czywać będą w różnych miejscowoś- 
ciach w kraju i za granicą. 
Obozy harcerskie planuje się zor- 
ganizować m.in. w Majdanie Sopoc- 
kim k. Zamościa (29.6-14.7 i 
16.7-31.7), w Krzyni k. Dębnicy Ka- 
szubskiej (6.7-15.7), w Bobęcinie k. 
Miastka (10.8-27.8). Obozy żeglar- 
ski
 w Bobęcinie (2.7-19.7. i 
22.7-8.8), obóz wędrowny w Zako- 


panem (30.6-14.7), kolonię zucho- 
wą w Jarosławcu (8.8-14.8). 
Na wszystkie te obozy i kolonie są 
jeszcze wolne miejsca. Koszt pobytu 
od 350 do 1.759 tysięcy złotych (o- 
bóz żeglarski jest najdroższy). 
Przez Komendy Hufca ZH P w Słup- 
sku i Miastku wzorem lat ubiegłych na 
kilku turnusach prowadzone będą ty- 
godniowe stanice Nieobozowej Akcji 
Letniej - w Krzyni k. Dębnicy Kaszu- 
bskiej i w Bobęcinie. Na stanicę przy- 
jmowane są cały czas zgłoszenia. 
Koszt tygodniowego pobytu dziecka 
w Krzyni skalkulowany został na 250 
tys., a w Bobęcinie na 300 tysięcy 
złotych. Dzieci zapewnione mają ca- 
łodzienną 'opiekę i wszystkie posiłki. 
(z) 


Słupsk. Po spektaklach "Przygód Misia 
Tymoteusza" i "Tomcia Palucha" 287 młodych 
(6-8 lat) sympatyków Teatru Lalki "Tęcza" z 
różnych zakątków województwa przesłało 
współtwórcom tych przedstawień swoje impre- 
sje rysunkowe. W związku ze zbliżającym się 
Międzynarodowym Dniem Dziecka dokonano 
oceny wspomnianych prac przyznając 12 auto- 
rom - uczniom klas I-II nagrody i wyróż- 
nienia ufundowane przez Zarząd Miasta oraz 


C 111 P resj el 
teatralne
 


spółkę "Solid-Franpol". Otrzymali je: Łukasz 
Bocheński. Krzysiek Bunikowski. Anitka Du- 
dzińska:oIwonka Fila: J
3sia Ki-asowska. Agat- 
ka Lewicka
 Piotr
k Pruski. Jacek Puzio. 
,.. . , 
Agnieszka Woźniak ze Słupska. Ala Satro z 
Krępy (gm. Słupsk). Agnieszka Lewandowska i 
Marta Robińska z Lubunia (gm. Kobylnica). 
Ciekawe i sympatyczne kompozycje malars- 
kie tej dwunastki eksponowane są do końca 
czerwca w foyer Teatru w dniach i godzinach 
planowych przedstawień teatralnych. (jel) 


Dretyń górą! 


Miastko. W rejonowych eliminacjach 
konkursu recytatorskiego "Ptaki i ptaszki 
polne" czołowe miejsca zajęli uczniowie 
z Dretynia. 
W kategorii "ptaszków" pierwsze 
miejsce zajęła Kasia Sugak z Dretynia 
przed Sławkiem Patykiem z Miłocic. 
Wśród dzieci w wieku od 9 do 11 lat 
("Ptaki") bezkonkurencyjna była A- 
nia Kasztacka z Dretynia przed Julitą 
Buraczek ze Świeszyna. 
W naj starszej grupie pierwsze miej- 
sce przyznano Alinie Myszce z Kocza- 
ły, a drugie Andżelice Maksym z Dre- 
tynia. 
W konkursie uczestniczyło 25 dzie- 
ci. Wszystkim wręczono upominki w 
postaci długopisów, książek i dyplo- 
mów ufundowanych przez Dom Kul- 
tury. 
12 czerwca w Miastku odbędą się 
finały wojewódzkie konkursu lIPtaki i 
ptaszki polne". Organizatorzy zapraszają 
zainteresowanych na godz. 11.00 do Do- 
mu Kultury. (kor) 


1/, .
 
l 
"
.
 


tO 
t' 


'.
 . 


Dwa lata temu a nawet w ubiegłym roku wydawalo się, że wiele ośrodków wczasowych w związku 
ze slabą kondycją finansową zakladów pracy będących ich właścidelami, czeka likwidacja. Okazalo 
się jednak, że sezon wypadl nad wyraz udanie a objawów kryzysu w ośrodkach wypoczynkowych nie 
dostrzeżono. Wręcz przeciwnie, wiele z nich podjęlo rozbudowę, względnie modemizacj.ę. T
k stalo 
się m.in. w ośrodku kieleckiego "Chemaru" w Łebie. W minionym roku oddano do 
tku 8 
dwukondygnacyjnych luksusowych domków o powierzchni 30 m 2 . Wynajęcie takiego domku na 2 
tygodnie kosztuje J 5 mln zł. Chętnych nie brakowało i nie brakuje. Na tegoroczne lato domki mają 
już zapewnionych lokatorów. 
Zmodernizowano dwii pawilony. Powiększone o 4 m 2 pokoje wyposażono w łazienki, 
podwyższono ich standard. 
Na zdjęciu: trzeci z pawilonów w trakcie modernizacji. Zanim przyjadą wczasowicze, będzie już 
gotowy. (W.B.) Fot. JAN MAZIEJUK 


Dzieci spacerujące Z rodzicami po Starym Rynku w Slupsku często korzystają Z 
oka
i przejażdżki na tym koniku. Tym razem chwila odpoczynku. (joj) 
Fot. Jan Maziejuk 


I Zjazd RRKO vvyjaśnienie 
Waclavva POl11orskiego 


W notatce informującej o I Zjeździe 
Regionalnego Ruchu Komitetów Oby- 
watelskich, która ukazała się na naszych 
łamach 27 maja, pojawiły się pewne 
nieścisłości. 
Przede wsz}'Slkw.wśród 'wymienio- 
nych gości Zjazdu zabraklo nazwiska 
woJewodJf"słupskie'go.-.p. > Wieslawa Rem- 
bielińskiego. Wojewoda uczestniczył w 
otwarciu spotkania i - jako były dzia- 
łacz KO - wygłosił krótkie przemówie- 
nie, w którym życzył uczestnikom Zjaz- 
du owocnych obrad. Następnie opuścił 
salę. Za pominięcie jego udziału w Zjeź- 
dzie p. wojewodę przepraszamy. 
W związku z powyższą notatką do 
redakcji zadzwonił także p. Waclaw Po- 
o morski, który poprosił o opublikowanie 
wyjaśnienia następującej treści. 
" W nawiązaniu do notatki pt. "Czy 
odrodzą się Komitety Obywatelskie" i 
moich w niej uwag na temat szkodliwej 
dla tego ruchu koalicji z PC wyjaśniam, 
że nie dość jasno został wyartykułowany 
sens tego zdania. co wywołać mogło 
sporo nieporozumień. Otóż wypowiedź 
ta dotyczyła wyłącznie ludzi. którzy roz- 


Dziękują... 
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Słupsku 
serdecznie dziękuje hurtowniom 
..Argo". ..DANTEX". "Solid". 
"CH EMAR" oraz oindywidualnym 
ofiarodawcom. za ufundowanie 
nagród. upominków dla laurea- 
tów i uczestników organizowa- 
nych imprez. Dzięki ofiarności lu- 
dzi dobrej woli PCK mógł zor- 
ganizować: olimpiadę rejonową 
wiedzy o zdrowiu. uroczyste spo- 
tkanie z okazji "Tygodnia PCK". 
konkurs plastyczny dla przed- 
szkolaków oraz szkolenie dla 
młodzieży szkolnych kół PCK. (a) 


łożyli PC w województwie słupskim. to 
im przede wszystkim i ich wyrafinowa- 
nym, niestatutowym, pseudochrześcijań- 
skim metodom należy zawdzięczać fakt 
podziałów w PC na szczeblu wojewódz- 
kim.-- -1'ł-atomia'J( r-mmym-Z-W -P€ fX'd - 
kierownictwem Bogumiła Witkowskiego 
łą£tą nas i na
€.,sl.{)..warzJ'Szlinie dekla-.łr 
racja współpracy na zasadzie równopart- 
nerstwa i poszanowania własnych statu- 
tów". (opr. mb) 


n 
I 
:.......
.....:. 


. "" 


.".,. .", 
oJ..o 


ł 

> 
.
-\F'.' 
O O ,.. o o, 0 0 łt L- o 
 o o 
'
	
			

/5680-0007.djvu

			Hurtownia Artykułów Przemysiowych "Chemia" 


Koszalin. ul. Gnieźnieńska tel. 257-18 
w godz. 8-15 telex 533456 CEWA 


Poleca w ch\glej sprzedaży Da cele IDwestycyJae i do 
sprzedaży detaUcZDej 
* benzynę ekstrakcyjną lakową, modyfikowaną, naftę, terpol, roz- 
puszczalniki nitro, karbonidowy, ch1orokauczukowy renowacyjny 
w opak. 0,25 1; 0,5 1; 5 1; 30 1; 200 l, 
* farby ftalowe, podkładowe, emulsyjne, suche, beland, minię w 
opak. 0,4; 0,8; 1,5; 5; 20 kg 
* kleje pronilent; osakryl; late:x; witol; butapren; glazuron wop. 0,2; 
0,8; 1,5; 2,5; 3,6; 6; 20; 50 kg 
* płyn do naczyń.w opak. 0,5 1; 1 1; 5 1; 30 l 
* pasty do parkietów, podłóg, PCV,lastrico, marmurów w opak. 0,5. 
51. 
* denaturat. soda kaustyczna. pokost lniany. pokost olejno-żywicz- 
ny, kit miniowy. lakier capon, 
* bejca rustikalna peełnej gamie kolorów w opak. 0,25; 6; 30 l, 
* pędzle angielskie, smołowce, ławkowce, 
* biel cynkowa zapr. gips., cement biały, talk tech.. klej do tapet w 
opak. 0,45; 1; 2 kg. 
z miDimalDym DU'zutem, bezpouedD1o od prodllC8Dta. 
G-2249-0 


Przedsiębiorstwo Uslug Technicznych i Cheaizaeyj.ych 
w Sławnie. ul. Mireckiego 15. tel. 37 -59. 30-43, tlx 584416 
OGŁA.SZA. I przetarg nieograniczony 
na następujący sprzęt: 
1. wózek podnośnikowy widlowy typ DV 1733.33.22, 
rok prod. 1981, cena 11 .340.000.- zł 
2. naczepa cysterna CN 22 (Kościan) rok prod. 1978, 
cena 73.200.000.- zł 
oraz wyprzedaż samochodów Star 28 cyst., Zuk - 2 szt.. 
Tarpan. przyczep wywrotek, U-902. 
Przetarg odb,dzie si, w dniu 17 VI 1992 r., o godz. 10. 
Wadium w wysokości 10% wartości sprzętu należy wpłacać w dniu przetargu do 
godz. 10. . 
Sprz,t można oglądać w przeddzień i w dniu przetargu. 
Udzielamy informacji telefonicznaj i telexowej. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odb,dzie si, w dniu 
17VI1992 r., o godz. 11. G-2237 


Państwowa Orkiestra Kameralna 
i Teatr Impresaryjny w Słupsku 
oglasza przetarg na sprzedaż: 
- Nysa-Kinowóz, cena 
awcza 15 mln 
- Samochód techniczny ..Ikarus". cena 
awcza 80 mln. 
Przetarg odbędzie się dnia 11 czelWca 1992r.ogodz.10wbiuneorłdestry. 
Obowiązuje wadium w wysokości 10%. 
Do sprzedaży oferujemy również autobus marki ..Jelcz", 
cena do uzgodnienia. 


K-1567 


· 
 --- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemyiłu O'f< \-. " 
Zbożowo-Młynarskiego "Pu." w Słupsku, ul. Młyńska 4 
oglasza przetarg 


na wykonanie w elewatorze Dołowym 
w Lęborku, ul. Kaszubska: 
1. Robót dekarsko-blacharskich na eleo..vatorze 
2. Robót malarskich - malowanie farbą epoksydową lub akrylową płaszcza 
zewnętrznego komór zbożoo.ych "'Y5. 24 m metodą natIysku hydro- 
dynamicznego. 
Powierzchnia do malowania - okolo 1700 m kw. 
Termin wykonania 20 lipca 1992 rok. 
Rozpatrzenie ofert jako pierwszy etap przetargu nastąpi w piątym dniu 
roboczym od daty ukazania się ogłoszenia o godz.ll. 
Po wyborze trzech najkorzystnłejszych ofert nastąpi przetarg ustny. 
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa. 
Uwaga: w ofercie do pkt. 2 prosimy podać łączne koszty w odniesieniu do 
powierzchni 1 m kw., bez materiałów. 
Zastnega się prawo do unieważnienia przetargu oraz dowolnego 
ru 
oferenta bez podania pIZyC2yl1. 


K-1574 ·  Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dehrznie 
 

 
 

 ogłasza przetarg nie ograniczony 
 

 
 

 
 

 na sprzedaż: 
 

 
 

 
 

 1. Kombajn zbożowy Bizon szt. 7 
 

 2. Kombajn ziemniaczany Anna szt. 12 
 

 3. Ciągniki rolnicze (C360, JUMZ. C385) szt. 23 
 
4. Przyczepy rolnicze (PW4. 047, 050) szt. 20 
5. Rozsiewacz nawozów (RCW3) szt. 8 
6. Ładowacz obornika (T214, UNHZ500) szt. 7 
7. Siewnik zbożowy (Mazur) szt. 6 
8. Przyczepy asenizacyjne (PT60. HS90) szt. 3 
9. Roztrząsacze obornika (PTU4. N218) szt. 5 
10. Sieczkarnie samobieżne (E301, Z320) szt. 3 
11. Samochody dostawcze (Nysa. Żuk, R-20) szt. 4 
12. Autobus Jelcz RTO szt. 1 
13. Inny sprzęt rolniczy, szczegółowe informacje zainteresowani mogą 
uzyskać w siedzibie PG R w Oebrznie. 
oraz budynk6w: 
1. Dom socjalny - budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny z 
zapleczem (kuchnia, stołówka. pokoje hotelowe, sala konferencyj- 
na. piwnica-magazyn o powierzchni 134,6 m 2 ) - powierzchnia 
łączna 1783,3 m 2 . 
cena wywoławcza 1.754.653 tys. zł - działka nr 188/15 o 
powierzchni 3985 m kw.. księga wieczysta nr 13957. 

 2. Pawilon handlowy. budynek wolno stojący o powierzchni 144 m 2 . 
 

 cena wywoławcza 102.974 tys. zł - działka nr 193/12 o powierz- 
 

 chni 448 m 2 . księga wieczysta nr 1 3968. 
 

 
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 1992 r. o godz. 11 w 
 

 Domu socjalnym PGR Debrzno. ul. Ogrodowa 26. 
 

 Sprzęt oglądać można w przeddzień i w dniu przetargu. 
 

 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać do kasy 
 

 PGR Oebrzno do godziny 10 w dniu przetargu. 
 

 Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania 
 

 sprzętu bez podania przyczyn. 
 

 G-2240
 


,IiI;) 


Spólka Akcyjna ..Wireland" SA 
w Bytowie, ul. 22 Lipca 1 O 
oferuje usługi w zakresie: 


- polaywania detali metalowych farbami epokay- 
dowo-poUeatrowyml o max gabarytach 
1500 x 1500 x 700 
CENY KONKURENCYJNE - SZYBKIE WYKONANIEl 
l Przyjmujemy zamówienia powyżej 1 tys. sztuk detalu J 
Zapraszamy do współpracy 
Tel. 34-41, fax 3283, tlx 582328. K-1565 
..................... 
Spóldzielnia Inwalidów Uslugowo- 
Wytwórcza "JANTAR" w Slupsku 
SPRZEDA 


przędzę aailaDę maszynową w ceme od 38.000,- do 
49.500,- zł za kg, oraz dwie maszyny dziewiarskie typu 
"Gazela". . 
Informacja. Słupsk. tel. 31-188 od 7-15, tel/fax 33-754. 
K-1576 
..................... 


,... 


e 
'II 


POWSZECHNA 
KASA OSZt;ZĘDNOŚCI 
BANK PANSTWOWY 
I ODDZIAŁ w KOSZALINIE 


uprzejmie informuje Szanownych Klientów, że Oddział nasz z 
dniem l czerwca 1992 r. wydłuża czas obsługi klientów do godz. 
19 w zakresie: 
- operacji kasowych 
- dopisu odsetek 
- wymiany książeczek oszczędnościowych 
- zawierania umów kredytowych 
Uprzejmie zapraszamy do naszego Oddziału. 


.... 


K-1569 
 


,.. Gminna Sp6łdzielnia "SCh" w Gł6wczycach -, 
woj. Słupsk, tel. 11 -60-48 i 11 -61 -26 
1) sprzeda lub wydzierżawi Wytwórnię Wód Gazo- 
wanych i Rozlewnię Piwa. 
2) wydzierżawi masarnię z ubojnią oraz pomieszczenia 
magazynowe na bazie GS w Główczycach i Pobłoćiu. 
Warunki do uzgodnienia pod ww. adresem. 
K-1563..... 


.... """"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

 LIKWIDATORZY Rolniczego Kombinatu I 
I Spółdzielczego w Niemicy 76-142 Malechowo I 

 
 

 zawiadamiaj..,.'" z dniem 27 maja 1992 roku Uchwałą 
 

 Walnego Zgroma
enia Czło
6w oraz Uchwałą Zebra- 
 

 ma Przedstawicieli Członk6w otwarta została Ukwidacja I 

 Robdczego Kombinatu Sp6łdzielczego w Niemicy. 
 

 W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do zgłaszania 
 

 swoich wierzytelności w terminie 2 miesięcy od daty ukazania 
 

 się niniejszegtt ogłoszenia. 
 
I '
d"mmm_"___m___mm_""_dmmm"__mm_"mm"mm_mm"mmmmm

_
3.J 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


· "TO M" Spółka z 0.0. u I. Li powa 16, Szczeci n 
. 
. _ SKUPUJE _ 
. * złom stalowy wsadowy 
ceny 600-800 tys. tona 
. * złom nłewaadowy gruby 
. ceny 250-500 tys. tona 
Płacimy gotówką przy odbiorze 
· Mamy możliwość przyjmowania dostaw kolejowych 
. Informacje telefoniczne: 479-43. 362-13. 533-581. 
K-1582-0 


,... 


Zarząd Gminy \N Rąbinie 
oglaszakonl
urs 
na dyrektora Przedszkola Gminnego w Rąbinie. 


Do udziału w konkursie będą dopuszczem kandaci, kt6- 
rzy spełDiają waraDld określone w art. 36 ust. I i 2 ustawy z 
dD1a 7 wrześma 1991 rooku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 
poz. 425) oraz posiadają kwaUfikacje określone rozporzą- 
dzemem miDistra edukacji IUU'Odowej z dnia lO X 1991 
I'oku w sprawie szczeg6łowych kwalifikacji wymaga- 
nych od aauczycieU (Dz.U. Nr 98. poz. 433). 
Oferty kandydat6w winny zawierać: 
- Kwestionariusz osobowy. 
- opis dotychczasowej pracy zawodowej. 
- ocenę pracy z ostatnich 5 lat. 
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające. że stan. zdrowia 
kandydata pozwala na pełnienie funkcji dyrektora pla- 
cówki. 
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje (odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty po- 
twierdzające wymagane wykształcenie). 
- własną koncepcję pracy w przedszkolu na stanowisku 
dyrektora. 
- kandydat winien zamieszkiwać na stale w gminie Rąbino 
oraz posiadać dwuletni staż pracy na stanowisku kierow- 
niczym. 
Oferty naleiy składać w sekretariacie Urzędu GmiDy w 
RąbiDJ.e (pokój nr 9) w terminie 14 dni od daty ukazania się 
ogloszenia. 
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pise- 
mnie. 


...... 


K-158
 


m ogłoszenia . I 
: . EKSPRESOWE 


SPRZEDAŻ 


FOR D fiesta 1.1 (1986). Kołobrzeg. 
299-00. 
VOLKSWAGEN LT-35 D (1981) ład. 
2.300 kg lub zamienię na 126p. Sianów. 
Słowackiego 11"A"/14. po dziewiętnas- 
tej. 
AU Dl 100. Koszalin. Szpitalna 10. 
SUZUKI eros 250. przyczepa do 126p. 
Koszalin. 161-392. 
FIRMA sprzeda samochód opel com bo 
1.6 D (1988) ładowność 700 kg. Ustka. tel. 
145-572. 
FIATA 126p (1989). Koszalin. 
43-62-60. 
!UK izoterma. Połczyn Zdrój. 63-322. 
POŁ domu 70.000.000.-. Sławno. 
35-85 wieczorem.  


KADm 1200 (1982) 24.000.000.-. 
Sławno 75-75. 
MERCEDES model 124 2L (1985). VW 
passat kombi 1.9 diesel (1990). Koszalin. 
43-55-57. 
VOLVO 760 GLD turbo diesel (1983). 
Ustka 145-164. 
PUSTAKI 6.700.- z transportem. Bę- 
dzinko. 162-486. 162-410. 
SPRZEDAM silnik FSO-1500 i inne 
części. Koszalin. 187-516. 
FARBY olejne "NOBILES" pojemność 
20 litrów. różne kolory. tanio sprzedam. 
Lębork. 624-911. 
DOMEK jednorodzinny. działkę 1.200 
m kw. Lębork. 621 -086. 
PIONIER - magnetofon. kompaktdisc. 
wzmacniacz bardzo tanio. Słupsk. 236-13. 
207 D. Słupsk. tel. 291-40. 
KAMERĘ Sharp 12 x tanio. Słupsk. 
357 -92. 
125P (1986). Słupsk. 291--'24. 
!UKA diesla - izoterma. tanio. Słupsk. 
Niedziałkowskiego 5/4. 
SKLEP Targowisko Banacha. Słupsk. 
342-92. 


Hurtownia 
Odzieży Używanej 
w Szczecinku, ul. Kaszubska 87 
(k. dworca PKP Chyże) 
zaprasza na nową dostawę 
cena 1 kg -14 tys. 
czynne od 10-16 
w soboty od 10-13 
możliwość rabatu 
tel. 445-01 po godz. 16. 
G-2255-0 


OWCZAREK COLLIE. spawarkę. 
Słupsk. 294-46. 
FIAT 126p (2.04.1992) sprzedam. 
Słupsk. 216-95. 
DZIAŁKĘ ze stawem 1.20 ha. 4 km od 
Słupska. Słupsk. 246-72 


II UP NO 


KUPIĘ wydzierżawię przyczepę kampin- 
gową. Słupsk. 380-10. 
NUMER telefonu. Słupsk. 36-726. 
KU PIĘ ulgę celną. Koszalin. tel. 245-02. 
po szesnastej. 


PRACA 


LEGALNA praca w Holandii - kontrakt 
- informacja bezpłatna - Herbert Van der 
Vitt. Heereweg 21 2161 AC Lisse. Holland. 
PIEKARZY i cukiernika zatrudnię. Ko- 
szalin. 43-19-09. 
ZATRUDNIĘ kierowcę. Kobylnica. ul. 
Witosa 21. tel. 291-51 do 15. 
RZE!NIKA zatrudnię. Słupsk. tel. 
280-95. 


STOLARZA zatrudnię. Zakład Tapicer- 
ski. Kobylnica. ul. Główna 54 B. tel. 
291 - 78. 


LOIIALE 


POKOJ 2-osobowy do wynajęcia. Ko- 
szalin. tel. 43-12-29. 
SMA!ALNIĘ wezmę w dzierżawę. Ko- 
łObrzeg. 227 -71. 
GARA! do wynajęcia na ul. Żeroms- 
kiego. Koszalin. tel. 245-02. po szesnasteej. 
WYNAJMĘ M-3 centrum (3 lata płatne 
z góry 1.1 mln miesięcznie). Słupsk. 
254-61. 


USŁUGI 


NAPRAWA pralek 'automatycznych w 
domu. Słupsk. 316-07. 


RÓŻNE 


SZKOLENIE kierowców. Słupsk. tel. 
275-47. po 16. 


ZGUBY 


UNIEWA!NIAM legitymację kontrole- 
ra AKB N-r 16. druki mandatówk-redyto- 
wych o nr 1829-1848. 1702-1-708 oraz 
gotówkowych o nr 7600. 7586. 
7874-7878. Pasażerów prosimy o spraw- 
dzanie ważności legitymacji AKB. 


Firma. 
Elel	
			

/5680-0008.djvu

			OKNA 
I C;, t: 
(polskie i importowaJ'ie) 
* najtańsze w kraju 
. polskie około 
l mln za l m kw. 
. importowane około 
1,5 mln za l m kw. 
. szyby zespolone 
jedno lub dwukomorowe 
udzielamy gwarancji! 
Agencja Produkcyjno-Handlowa 
Darłowo, tel. 26-32. 
G-2238-0 


.. 
Hu..townia 
V . t " 
, , Ie;: O. 
poleca 
. art. gosp. domowego 
. zabawki plażowe 
. papierowe tacki jednorazo- 
we w cenie 90 zł 
. opakowania . jednorazowe 
do lodów i małej gastronomii 
78-100 Kołobrzeg 
ul. VI Dywizji Piechoty 60 
(baza Zieleni Miejskiej) 
. G-2215-0 


I 


MEBLE SI{L · I ' E 
w cenach zbytu: 
* lady - regały 
* gabloty oszklone - witryny 
* stojaki - wieszaki 
* podesty - nadstawIa 
* kosze -Siatki dekoracyjne 
* kolumny bufetowe 
. oraz duży wybór 
mebli mieszkaln-ych 
Oferuje. "MIX-POL" 
Slupsk ul. Poznanska 98/99 
tel. 252-72 


Spółl<ą Z 0.0.. 
zatrudni 
głównego 
l 
n. 


N 
J> 


SKLEPY. 
Zaopatrujemy w cenach fabrycznych "NOBILES" Włocławek 


Uwaga: Przedsiębiorstwo "TAIM" nie odpowiada za jakość farb zakupionych w Finnie "F,ARBLAK" w Starych 
Bielicach. 
Nasz adres: PPHU "TAJM" STARE BIELICE 103 k. KOSZALINA TEL. 18-23-22 
Czynne od 7 do 19 w soboty 8 do 15. G-2251-0. 


HURTOWNIA 
oferuje: 
* 11 rodzajów ekstraktów w pla- 
stikowych kubkach do napoi gorą- 
cych (kawa. herbata. kakao. itp.). 
* automaty i półautomaty (moż- 
liwość instalacji w autokarach) do 
dystrybucji ww. napoi gorących- 
SZEROKIE ZASTOSOWANIEI 
. gastronomia 
w':ipi I : 


:


:

;owe 

 Kołobrzeg 
ul. Świerkowa 4 ...". tel. 258-78 
G-2176-0 
.......,
":;:w ...,j 


Najtańsze hurtowo 
PAPIEROSY 
poleca 
Europo. 
cetm t 
* Koszalin, dworzec PKS 
ul Brzozowa 3 
* Bytów. ul. Tartaczna 13 
* Darłowo. ul. W. Polskiego 
SPRZEDAŻ HURTOWA 
* Bobolice sklep "Bobas" I 
* Drawsko Pom. ul. Dworcowa 2 
PRZEDAŻ DETALICZNA 
G-2121-0 


po 
 
Prywatna Firma 
Handlowa "ARGO" 
Słupsk ul. Wiśniowa 39 
tel. 246-32 
RY! DO SmKIEGO 
PRZnUDZlłłIl 
AUSTRIlCKIEJ 
FIRMY KRESTO 
ORZESZKI 
ARACHIDOWE 
. Atrakcyjne ceny, 
dogodne warunki płatnojcl 
.... G-2213-J. 


ny transport. Gotówka. Lębork, 624-911, 
623-041 . 


LOKAL 


WYNAJMĘ mieszkanie M-4 Koło- 
brzeg-Starówka. Górawino. tel. 816-81. 
POMIESZCZENIA 36 m kw. do wyna- 
jęcia. Koszalin, Szymanowskiego 24A. 
ORKIESTRA wynajmie pomieszczenia 
na biura i pracownię krawiecką z maszyna- 
mi przy ul. Buczka 1 Słupsk. 


K-1566 
MIESZKANIE do wynajęcia. Słupsk, 
tel. 387-23. 
POMIECZCZENIA na różną działal- 
ność wydzierżawię. Kołobrzeg, 246-14. 


USlUf;1 


WIDEO FILMOWANIE. Słupsk. 
257 -39. 
TELENAPRAWA, WIDEO FILMOWA- 
NIE. Koszalin. 45-33-43. 
TELENAPRAWA, przestr
janie. 
Słupsk. tel. 304-65. 
TELENAPRAWA. Słupsk. 289-62. 
TELEWIDEONAPRAWA. Słupsk. 
241-97. 
TELEKOLOR - naprawa. Koszalin. 
232- 74. 
TELENAPRA WA - Pajączkowski. Ko- 
szalin.43-60-46. 
MEGNETOV\(IDY naprawa inż. Wójci- 
cki Koszalin, 223-34, Lampego 712. 
ANTENY zbiorcze RTV. instalacje elekt- 
ryczne. Słupsk. 231-81. po osiemnastej. 
ŻALUZJE. Koszalin. 43-08-98. 
ŻALUZJE, Verticale. tapicerka drzwi 
najtaniej. Słupsk. 379-76. 
ŻALUZJE, tanio. Słupsk. 248-84. 
ŻALUZJE. Koszalin. 225-49. 43-58-24. 
PRALKI, lodówki. zamrażarki u klienta. 
Koszalin. 45-25-25. 
PRALKI automatyczne naprawy domo- 
we, usługi hydrauliczne. Koszalin. 
45-38-96. Szczecinek. 441-33. 


"""III 
 


, 

 


"SANSERVICE" 
TELEWIZORY WIEŻE 
KOMPUTERY 
COMMODORE ATARI, 
NA RATY BEZ ŻYRANTOW 
WPŁATA 30% 6 LUB 12 RAT 
USJKA PL. WOLNOŚCI 9 
PAWILON ..GS" 
G-2243-0 


Zakłady Przemysłu 
Dziewiarskiego 
"R EGA" 
w Świdwinie, ul. Polna 9, 
tel. 522-76 
wydzierżawią 
pomieszczenia nadające się 
na: biura, hurtownie 
magazyny, działalność 
produkcyjną itp. 
Warunki, terminy i cena 
do uzgodnienia. 


G-2245 


HURTOWNIA 
" TIPEX" 
OFERUJE: 
* NAPOJE 1,5 l 
* CYTRUSY 


Bolesławice 6 
Słupsk, ul. Żółkiewskiego 70, 
tel. 305-40. 
G-2236-0 


"ORION" AGENCJA 
TURYSTYCZNA 
Szczecin te1./fax 220-615 
Przejazdy autokarowe: 
* LONDYN * ANTWERPIA * 
BRUKSELA * AMSTERDAM * 
PARYŻ * LYON 
Kursy językowe 
w Anglii i w Niemczech 
K-203/B-0 


POLAR Service. Najtańsze naprawy 
AGD. Kołobrzeg. 295-29. 
WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi. 
Kołobrzeg. Grochowska 7 A/23, tel. 
256-32. 
SZKOLENIE kierowców. Słupsk. 
332-32. Ziemniewicz. 
AUTO-naprawa - Bruskowo Wielkie 
31 A. Słupsk, tel. 11-21-29. 
TRANSPORT 18 ton. Słupsk, 
11 -15-62. 


ZAKŁADANIE boazerii. usługi stolars- 
kie. Drawsko, 339-05. 
NAGROBKI z granitu i lastrico. Słupsk. 
Orkana 2, tel. 264-25. 


....R.A4 
A 


PRZEDSTAWICIELSTWO Firmy Nie- 
mieckiej poleca: praca, emigracja. reklama. 
autoreklama, import, eksport. przedstawi- 
cielstwa inne. Informacje gratis po prze- 
słaniu koperty + znaczka pod adresem: 
..OPTIMUS" 76-248 Dębnica Kaszubska, 
ul. Zajęcza 45. 
ZATRUDNIĘ kelnerki. kucharki. pomo- 
ce - sezonowo. Rowy. 141-826. 
ZATRUDNIĘ (zakwaterowanie. wyży- 
wienie) samotnych pastuchów, oboro- 
wych, mechanika maszyn rolniczych. spry- 
tną kobietę. Siemianice, Cembik. 
ZATRUDNIĘ szefa - szefową kuchni. 
Słupsk, 242-68. 141 -939. 


1ATI;Y ONIAlNE 


NAJTAŃSZE - Biuro Matrymonialne 
..WE DWOJE" pomaga samotnym Kosza- 
lin 10, poste restante. 


" 


Spółka "LUPOL" 
98-100 Łask, ul. Żeromskiego 
woj. sieradzkie 
tel. 32-61, tlx 884612 
Sprowadza i sprzedaje 
maszyny stolarskie . 
produkcji RFN używane. 
. traki pionowe (tartaki) 
. traki dwu piłowe (tar- 
czowe) 
. strugarki czterostronne 
. wielopiły 
. okleiniarki boczne 
. ostrzałki do pił 
po godz. 16 wiadomość 
tel. Łask 711-03. K-1376-0 


Hurtownia ABCeS 
Bytów, ul. Zwycięstwa 16, 
tel. 40- 76 
czynna w godz. 10--20 
oferuje wysokiej 
jakości 


I Przeciwsłoneczne, 
nie przepuszczające promieniowa- 
nia ulłl'afioletowego 11VB i WC - 
wykonano badania oraz okulary do 
jazdy nocnej dla kierowców. 
Wszystkie okulary w cenie 
hurtowej - 12.000/szt. 
G-2239-0 


OKULARY  


.., 


.... 


PODKOSZULKI 
T-SHIRT 
WE WSZYSTKICH 
ROZMIARACH 
I KOLORACH 
W CENIE 
JUŻ OD 13.000 
w ciągłej sprzedaży poleca: 
Hurtownia Człuchów 
PI. Bohaterów 5 
oraz Hurtownia Słupsk 
Przemysłowa 1 00 
G-2204-
 


/ // / // //////// 


HURTOWNIA 
S1YL 
ole,uje: 
* bluzki * garsonki 
* żakiety * spódnice 
renomowanych 
firm krajowych 
* spodnie 
* smokingi * laycra 
Zapraszamy codziennie 
w godz. 8-15. soboty 9-13 
Słupsk, ul. Tuwima 23 
tel. 286-29. 
G-2242-0 
// / // ////// ////// 


ROZNE 


LOMBARD - pożyczki pod zastaw. 
Słupsk. 271 -65. 
SKLEP "Małolat" poszukuje bezpośre- 
dnich dostawców dla dzieci i młodzieży. 
Darłowo, Powstańców. Warszawy 19. tel. 
24-15. 
NOWOCZESNY sprzęt wędkarski, ży- 
we przynęty - sklep SPINNER Koszalin. 
Władysława IV 113. 
HURTOWNIA nawiąże współpracę z 
importerami i producentami atrakcyjnych 
towarów na dogodnych warunkach. Łeba. 
tel. 661 -163. 
WIESZAKI do wyposażenia sklepów. 
Hurtownia Tajlandia Słupsk. Miedziana 8 . 
(od Przemysłowej). tel. 262-74. 
RYBY mrożone - mintaj, filety. konser- 
wy, śledź solony poleca Hurtownia "A- 
MAL" Koszalin, Legnicka 13. tel. 220-66. 
wewn. 258 
BOAZERIĘ, podłogi, okna. drzwi - 
wykonuję. Bytów. tel. 48-04. 
ZGUBIONO legitymację służbową na 
nazwisko Eugeniusz Wiązowski.